Page 1

HDP’de Olaðanüstü Kongre bugün yapýlacak Yüksekdað’ýn yerine Kemalbay HDP'nin bugün 3. Olaðanüstü Kongresi'ni gerçekleþtirecek. Yapýlan toplantýlarda parti organlarýnda nasýl bir yenilenme olacaðýna ve HDP Eþ Genel Baþkanlýðý'na getirilecek isim üzerinde tartýþmalar yaþanýrken Eþbaþkanlýða Serpil Kemalbay'ýn getirileceði netleþti. 12’de

Doktorlar ‘konuþamaz’ demiþti ama... 13’te

emalbay Serpil K

Çevrenizde haber deðeri taþýdýðýný düþündüðünüz resim ve videolarýnýzý WhatsApp Ýhbar Hattýmýza gönderin, yayýmlayalým... 20 MAYIS 2016 CUMARTESÝ FÝYATI: 25 KRÞ.

www.diyarbakiryenigun.com

0507 467 5616 - 0507 028 39 75

BiR MEDENiYET

YOK EDiLDi “Halka raðmen yapýlýyor”

19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý, Diyarbakýr'da düzenlenen törenle kutlandý. Kutlamaya Vali Aksoy ile eþi Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Atilla, Cumhuriyet Baþsavcýsý Erkut Güre, vali yardýmcýlarý, kaymakamlar, kamu kuruluþlarýnýn müdürleri, gaziler, öðrenciler, öðretmenler ve vatandaþlar katýldý. 11’de

PKK'nýn gençlik örgütü ile güvenlik güçleri arasýnda aylar süren çatýþmalara sahne olan Sur ilçesindeki 6 mahalle neredeyse tamamen yýkýldý. Yýkým iþlemlerinin ardýndan bölgede yeniden yapýlaþma baþladý. Ancak Mimarlar Odasý bir medeniyetin yok edildiði görüþünde. Diyarbakýr Mimarlar Odasý Baþkaný Þerefhan Aydýn, yeniden inþa çalýþmalarýMahmut Bozarslan nýn halka raðmen yapýldýYENÝGÜN ÖZEL ðýna vurgu yapýyor. 8-9’da

03 HAYTAP: Kötü bir yasa deðil

Baðlar’da þüpheli çanta paniði Þirvan Madeni’nde çatlaklar oluþtu ÞÝRVAN'da 16 iþçinin yaþamýný yitirdiði maden ocaðýnda ihmali olduðu gerekçesiyle tutuklu yargýlanan 7 kiþi ihmalleri olmadýðýný savunduklarý mahkemede önceki gün tahliye edildi. Ancak halen enkaz kaldýrma çalýþmasýnýn sürdüðü maden sahasýndaki derin çatlaklarýn görüntüsü, riskin devam ettiðini gözler önüne serdi. 3’te

19 Mayýs bölge illerinde kutlandý

5199 sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunu'nda deðiþiklik içeren yasa tasarýsý ný deðerlendiren Hayvan Haklarý Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Sevgi Ekmekçiler, Yasada bütün hayvanlara mikro çip takýlmasý duruM. Uður ÇAKIL munun olduðunu ve hayYENÝGÜN ÖZEL vanlara eziyet edenlerin adli ceza almasýna yönelik hükümlerin bulunduðunu söyledi. Ekmekçiler’e göre, “Yasa bazý eksikliklere raðmen iyi” 6-7’de

Minderin yýldýzlarý dualarla uðurlandý BALKAN Karate Þampiyonasý öncesi son hazýrlýklarýný Milli Takým hocalarý nezaretinde tamamlayan Diyarbakýrlý Karateciler Sena Kýzýlaslan ve Zeynep Akçakmak, Diyarbakýr halký olmak üzere tüm Türkiye'den dua istediler. Haber 14

5’te

"Hayatý boyunca kaç kez uyanýr insan?" Bircan DEÐÝRMENCÝ

Gazetemize ABONE olmak için bize ulaþýn: 0532 622 55 33 - 0412 252 55 59 C

M

Y

K


2

SAÐLIK/YAÞAM

20 Mayýs 2017 Cumartesi

Duruþ bozukluðu için basit

üç egzersiz

M

esai saatlerinin çoðunu oturarak bilgisayar baþýnda geçiren ofis çalýþanlarýna uyarýlarda bulunan Fizyoterapist Yasin Aykut Yýldýrým, omurgadaki yükün azaltýlmasý için ofiste yapýlabilecek üç basit egzersiz önerdi

ederek büyümekte. Bu yüzden aile de düzgün duruþu, yanlýþ pozisyonlarda oturmamayý benimsemeli ve düzgün duruþun faydalarý hakkýnda çocuklarý ile konuþmalý" diye konuþtu.

“Cihazlarýn baþýnda geçirilen zaman azaltýlmalý” DÝYARBAKIR - Duruþ bozukluklarý denilince akla özellikle mesai saatlerinin çoðunluðunu bilgisayar baþýnda geçiren ofis çalýþanlarý geliyor. Omurgadaki yükün en aza indirilmesi pozisyonun sýrt üstü yatýþ pozisyonu olduðunu ancak rutin çalýþma hayatýnýn için bunun pek mümkün olmadýðýný kaydeden Özel Genesis Hastanesi Fizyoterapistlerinden Yasin Aykut Yýldýrým, ofiste yapýlabilecek üç basit egzersiz önerdi.

Omurgaya yanlýþ yük binmesi

Çocuklarda duruþ bozukluðunun en önemli sebeplerinden bir tanesinin hareketsiz yaþam biçimi olduðunu belirten Yýldýrým, "Çocuklarda duruþ bozukluðunu önlemenin yöntemleri hareketsiz yaþam biçimi, çocuklarda görülen duruþ bozukluklarýnýn sebeplerinden birisidir. Günlük yaþam içinde çocuklarýn okulda, serviste, evde veya boþ vakitlerinde uzun süre

oturma pozisyonunda kalmalarý zaman ile omurgaya aþýrý ve yanlýþ yük binmesi sonucunda duruþ bozukluklarýna neden olmaktadýr" dedi.

“Çocuklar spora yönlendirilmeli” Çocuklarda duruþ bozukluklarýnýn önüne geçebilmek için öncelikle ailelere ve öðretmenlere bu konuda bilgilendirme yapýlmasý gerektiðini vurgulayan Yýldýrým, "Bunlarýn haricinde çocuklarýmýzý hareket etmeye özendirmeli ve küçük yaþlardan itibaren onlara yaþlarýna uygun egzersiz alýþkanlýklarýný aþýlamalýyýz. Küçük yaþ gruplarýnda (3-6 yaþ) daha çok oyun ile karýþýk egzersizler verilmesi uygunken (bisiklet, oyun parklarý, oyun gruplarý vs.), ergenlik öncesi ve sonrasý (7-16 yaþ) takým ve bireysel sporlara yönlendirme yapýlmalýdýr. Bilindiði üzere çocuklar küçük yaþlardan itibaren ailelerinin söz ve davranýþlarýný taklit

Telefon, tablet ve bilgisayar kullanýmýnýn bireylerde boyun ve sýrt aðrýlarýna neden olduðunu kaydeden Yýldýrým, þunlarý söyledi: "Duruþ bozukluklarýnýn baþýnda ofiste, okulda, masa ve bilgisayar baþýnda geçirilen uzun saatler yatar. Bu saatlerin uzamasý ile düzgün duruþun korunmasý zorlaþýr. Bir de eðer kiþiler uygun olmayan masa ve sandalye pozisyonlarýnda çalýþmalarýný devam ettirirlerse omurgaya binen yükler daha dengesiz olacaðý için çok daha kolay duruþ bozukluðu geliþtirmektedirler. Yetiþkinlerde uzun süre oturma gerektiren iþlerde saat baþý ayaða kalkýp su içmek ya da sadece kalkýp biraz yürümek bile omurgadaki ve vücuttaki gerginlikleri azaltabilmektedir. Bunun haricinde çalýþtýklarý ortamýn ergonomik olarak düzenlenmesi gerekmekte ve kiþilere bunun hakkýnda bilgi verilmelidir. Çocuklarda alýnacak önemlerin baþýnda ise bu cihazlar baþýnda geçirilen sürenin

Çok kullanýlan aðrý kesiciler ‘kalp krizi riskini artýyor’ Yapýlan yeni bir araþtýrma, yüksek dozda aðrý kesici kullanýmý ile kalp krizi arasýnda bir iliþki olabileceðini ortaya koydu. Araþtýrmaya göre, bilim insanlarý, reçeteli aðrý kesicilerin daha henüz ilk haftada kalp krizi riskini artýrmaya baþladýðýný ve özellikle ilk ay içerisinde riskin en yüksek düzeye ulaþtýðýný tespit etti

Týp alanýnda dünyanýn en önemli yayýnlarý arasýnda yer alan BMJ'de yayýmlanan araþtýrmada, Kanada, Finlandiya ve Ýngiltere'den 446 bin 763 kiþinin saðlýk verileri incelendi. Bbc Türkçe'de yeralan habere göre, araþtýrmaya imza atan uluslararasý bilim insanlarý, reçeteli "non steroidal antienflamatuar ilaçlar" (NSAI) kullanan kiþilerin saðlýk durumlarýna odaklandý. Araþtýrmada, kalp krizi riskinin en yüksek olduðu dönem, aðrý kesici kullanýmýnýn ilk 30 günü olarak tanýmlandý. Non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar, týp biliminde aðrý, ateþ ve enflamasyo-

azaltýlmasý, masa ve sandalye seçiminin yine yetiþYasin Aykut Yýldýrým kinlerdeki gibi düzgün ayarlanmasý, yaþýna uygun egzersizlere yönlendirmek ve kesinlikle ailenin de duruþuna dikkat ederek çocuklarýna örnek olmasý gerekmektedir."

Üç basit egzersiz

Omurgayý rahatlatmak için üzerindeki yükün en aza indirilmesi gerektiði vurgusu yapan Yýldýrým, "Gün içinde omurga yapýsýný rahatlatan hareketler omurgaya binen yüklerdeki artýþ sýrasý ile ayakta durma, oturma ve aðýr yük taþýma þeklinde kabaca sýralanabilir. Omurgaya en az yükün bindiði durum ise sýrtüstü yatýþ pozisyonudur. Günlük rutinimiz içinde sýrtüstü yatýp dinlenmek çok mümkün olmadýðý için; Ayaða kalkýp yürümek, Otururken veya ayakta aklýmýza geldikçe ense arkasýný uzatýrcasýna boyumuzu uzatmaya çalýþmak, Elleri bele koyup omuzlarý arkaya ve aþaðý çevirmek gibi ufak egzersizler boyun, sýrt ve bel bölgesindeki dolaþýmý arttýracaðý için rahatlama saðlayabilmektedir" ifadelerinde bulundu. (ÝHA)

nu azaltan ilaçlarýn genel adý olarak kullanýlýyor. Bu ilaçlarýn adýnda benzer etkilere sahip olan kortizondan ayrýþtýrmak için "non-steroidal" ifadesi yer alýyor. Araþtýrmaya göre, bilim insanlarý, reçeteli aðrý kesicilerin daha henüz ilk haftada kalp krizi riskini artýrmaya baþladýðýný ve özellikle ilk ay içerisinde riskin en yüksek düzeye ulaþtýðýný tespit etti. Ancak bilim insanlarý, baþka birçok etkenin de söz konusu olmasýndan dolayý kalp krizi ile aðrý kesici arasýnda bir iliþki olduðunu kesin bir dille söylemenin güç olduðunu belirtiyor. (Haber Merkezi)


3

GÜNCEL

20 Mayýs 2017 Cumartesi

Þirvan madeninde çatlak… Þefi Kadri Yýldýrým ve diðer mühendislere, bu çatlaklarýn olup olmadýðý sorulduðunda, maden sahasýnda çatlak olmadýðý yönünde beyanda bulunmuþlardý. Ancak elimize geçen görüntülerde þu an çalýþma yürütülen göçüðün yaþandýðý yerde derin çatlaklar olduðu görülüyor. Bu çatlaklar çalýþma yürüten iþçiler için büyük risk taþýyor.

‘Olaydan önce o çatlaklarý gördüm’

Þirvan'da 16 iþçinin yaþamýný yitirdiði maden ocaðýnda ihmali olduðu gerekçesiyle tutuklu yargýlanan 7 kiþi ihmalleri olmadýðýný savunduklarý mahkemede tahliye edildi. Ancak halen enkaz kaldýrma çalýþmasýnýn sürdüðü maden sahasýndaki derin çatlaklarýn görüntüsü, riskin devam ettiðini gözler önüne serdi SÝÝRT'in Þirvan ilçesi Maden köyünde Ciner Holding'e baðlý Park Elektrik Þirketi tarafýndan iþletildiði dönemde 17 Kasým 2016'da meydana gelen göçükte 16 iþçi yaþamýný yitirmiþti. Madendeki riskli ortam varlýðýný koruyor. Dün Siirt 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde olayda ihmali bulunduðu gerekçesiyle haklarýnda

dava açýlan 7'si tutuklu 11 sanýk, ihmalleri olmadýðýný savunmuþtu. Mahkeme de 7 tutukluyu ilk duruþmada tahliye etti. Ancak faciadan sonra Cengiz Holding tarafýndan devralýnan maden ocaðýnda, yeni iþçilerin alýnmasýyla faaliyete geçildi. Ýþçiler halen göçüðün enkazýný kaldýrma faaliyeti yürütüyor. Ancak iþçilerin çalýþma yü-

rüttüðü alanda derin çatlaklar oluþtuðu görüldü. Bu çatlaklar çalýþma yürüten iþçiler için büyük risk oluþturuyor. 80'in üzerinde iþçinin alýndýðý maden ocaðýnda, derin çatlaklarýn olduðu enkaz bölgesinde her gün 3-4 iþçi çalýþma yürütüyor. Önceki günkü duruþmada savunma yapan Antlar Yapý Þantiye

Dihaber'de yeralan habere göre, maden ocaðýnda meydana gelen çatlaklar, 16 iþçinin yaþamýný yitirdiði facianýn duruþmasýnýn görüldüðü mahkeme salonunda da gündeme getirildi. 17 Kasým'da meydana gelen maden faciasýnda yaþamýný yitiren Halit Baþer'in babasý Süleyman Baþer, olaydan önce orada çatlaklarýn olduðu ve bu çatlaklarýn göçüðün yaþanacaðýnýn belirtileri olduðunu aktardý. Mahkeme salonunda konuþan Baþer, "Ben de orada çalýþýyordum. Olaydan 2-3 ay önce göçüðün meydana geldiði yere kömür götürmüþtüm. Orada o çatlaklarý gördüm ve dedim ki bu insanlar nasýl burada çalýþtýrýlýyorlar. Oðlum da o gün oradaki riski görüp çalýþmak istemediðini söylemiþ. Hatta bu konuda yetkililere dilekçe bile vermiþ. Ancak çalýþmazsa iþten çýkarýlacaðý söylenmiþ" dedi. Yaþamýný yitiren diðer iþçilerin aileleri de söz konusu çatlaklarýn olduðunu mahkeme heyetine bildirmiþti.

Baðlar’da þüpheli çanta paniði D

iyarbakýr'ýn merkez Baðlar ilçesinde caddeye býrakýlan þüpheli çanta paniðe neden oldu.

Diyarbakýr'ýn merkez Baðlar ilçesinde kimliði belirsiz kiþi ya da kiþiler tarafýndan caddeye býrakýlan þüpheli çanta paniðe neden oldu. Ýlkha'da yeralan abere göre olay, dün saat 14.45 sýralarýnda 5 Nisan Mahallesi Nükhet Coþkun Caddesi'nde meydana geldi. Asfaltlama çalýþmalarýnýn yapýldýðý caddede þüpheli bir çanta gören vatandaþlar, durumu polise bildirdiler. Olay yerine gelen polis, çevredekileri çantanýn etrafýndan uzaklaþtýrdý. Fünyeyle patlatýlan çantanýn boþ olduðu öðrenildi.

Lice ve Eðil’de esrar ele geçirildi Diyarbakýr'ýn Lice ve Eðil ilçelerine yönelik operasyonlarda 57 çuval esrar ile 52 bin kök kenevir ele geçirildi. Konuyla ilgili Diyarbakýr Valiliði tarafýndan yapýlan açýklamada, 17 Mayýs itibariyle Lice ve Eðil ilçelerine yönelik uyuþturucu operasyonlarý gerçekleþtirildiði belirtildi. Lice'nin Oyuklu ve Kabakaya köyleri arasýnda kalan daðlýk ve ormanlýk arazide 4 ayrý noktada gizlenmiþ vaziyette 57 çuval içerisinde toplam bir ton 158 kilo toz esrar ele geçirildiðinin kaydedildiði açýklamada, olayla ilgili yakalanan bir kiþinin tutuklandýðý ifade edildi. Eðil'in Kaya köyü mülki sýnýrlarý içerisinde ise 52 bin kök kenevir tespit edildiði ve olayla ilgili bir þüphelinin gözaltýna alýndýðý belirtildi. Cumhuriyet Savcýlýðýnýn talimatýyla esrara el konulduðu, kenevirlerin ise yerinde imha edildiðinin bildirildiði açýklamada, adli iþlemlere devam edildiði kaydedildi. (Haber Merkezi)


4

HABER

20 Mayýs 2017 Cumartesi

GENCLiK MERKEZLERi

Günleri’nde Diyarbakýr rüzgarý

Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan Ankara Congresium'da 81 Ýl Gençlik Merkezleri'nin tanýtýmlarýnýn yapýldýðý Gençlik Haftasý günleri start aldý. 15-18 Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþen gençlik günlerinde adeta Diyarbakýr Gençlik Ýl Müdürlüðü rüzgarý esti. Fuarda Diyarbakýr standýný ziyaret edenlere Diyarbakýr'ýn meþhur kadayýfçýsý Sýtký Usta'nýn maharetli ellerinden yapýlan 500 kilogram tatlý ikram edildi DÝYARBAKIR - Gençlik ve Spor Bakanlýðýnca Ankara Congresium'da 81 Ýl Gençlik Merkezleri'nin tanýtýmlarýnýn yapýldýðý Gençlik Haftasý günleri start aldý. Gençlik Haftasý Günleri kapsamýnda Diyarbakýr Gençlik Hizmetleri

ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan açýlan stand büyük ilgi gördü. Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç, Eski Kalkýnma Bakaný, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Cevdet Yýlmaz, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Müsteþarý Faruk Özçelik

Liseli öðrencilerden ‘Þiir’ dinletisi

K

ayapýnar Mehmet Akif Ersoy Anadolu Ýmam Hatip Lisesi tarafýndan "Bir Bahar Akþamý" þiir dinletisi düzenlendi

DÝYARBAKIR'ýn Merkez Kayapýnar ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri tarafýndan "Bir Bahar Akþamý" isimli þiir dinletisi düzenlendi. Kayapýnar Ýlçe Müftülüðü Kongre Merkezinde düzenlenen programa, Ýl Milli Eðitim Þube Müdürleri Mansur Kendal, Ramazan Tekdemir ile Necdet Güler, Kayapýnar Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Muhammed Ensar, Sur Halk Eðitim Merkezi Müdürü Mehmet Gülsever, okul müdürleri, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. Kasým Kurt'un Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþlayan program, erkek ilahi korosu ve kýz ilahi grubunun seslendirdiði ilahilerle devam etti. Okul Müdürü Seyfettin Ay ve yardýmcýsý Hamit Özte-

ve Müsteþar Yardýmcýsý Mustafa Çolak Diyarbakýr standýný ziyaret ederek Diyarbakýr Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Mehmet Demir ve stantta bulunan gençlere baþarýlar diledi. Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç, Diyarbakýr kin, Sezai Karakoç'un "Sürgün ülkelerden baþkentler baþkentine" þiirini okudu. Öðrenciler ise, "Ben Anadolu", "Her Þey Sende Güzel", "Acý ve Kaldýrýmlar" þiirlerini seslendirdiler. Okul Müdürü Seyfettin Ay bir konuþma yaparak, sosyal kültürel etkinliklerde büyük hedefleri ve idealleri olan insanlarýn bu kurumlarda yetiþeceðini belirterek, "Ýmam hatipli olmak bir ayrýcalýktýr. Bunun semeresini önümüzdeki yýllarda inþallah alacaðýz. Ýmam hatiplilerin bazý yerlerde olumsuz birtakým þeylerle anýldýklarýný biliyoruz. Bu nedenle istiyoruz ki imam hatipliler sürekli baþarýlarla anýlsýn." dedi. Program çekilen hatýra fotoðraflarýnýn ardýndan sona erdi. (Haber Merkezi)

standýna gelerek Gençlik Spor Ýl Müdürü Mehmet Demir'e teþekkür etti. Bakan Kýlýç, daha sonra Kadayýfçý Sýtký Usta'nýn meþhur kadayýfýnýn tadýna bakarak çok beðendiðini belirtti. Bakan Kýlýç kendi eliyle gençlere kadayýf ikram ederek bu kadar çok lezzetli kadayýf hazýrladýklarý içinde Sýtký Usta'nýn oðlu Süleyman Altunbay'a teþekkür etti. Stantta Diyarbakýr'ýn tanýtým broþürlerinin yaný sýra Diyarbakýr'ý anlatan figürler ve Diyarbakýr'ýn resimleri yer aldý. Stantta ayrýca Diyarbakýr meþhur kadayýfçýsý Sýtký Usta'nýn meþhur kadayýflarý da davetlilere ikram edildi. Yaklaþýk 500 kilogram fýstýklý ve fýndýklý kadayýfýn daðýtýldýðý standa ilgi diðer stantlardan fazla oldu. Standa gelen ziyaretçilerle tek tek ilgilenen Diyarbakýr Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Mehmet Demir, "Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü olarak Ankara'da gerçekleþtirilen Gençlik Haftasý Günleri kapsamýnda oluþturulan fuara katýldýk. Fuarda il müdürlüðü olarak yaptýðýmýz çalýþmalarý sergiledik. Davetlilerimize Diyarbakýr'ýn tanýtýmýný yaptýk figürler hediye ettik ve her gelen davetlimize Diyarbakýrýmýza has Sýtký Usta'nýn meþhur kadayýfýný ikram ettik. Bizlere böyle bir imkan saðlayan Gençlik ve Spor Bakanýmýz Akif Çaðatay Kýlýç ve Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a teþekkür ediyorum" dedi. (ÝHA)

Bismil kýrsalýnda planlý elektrik kesintisi yapýlacak DÝYARBAKIR - Türkiye Elektrik Ýletim A.Þ. tarafýndan trafo merkezinde yapýlacak planlý bakým çalýþmasý nedeniyle Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesi kýrsalýnda 23 Mayýs günü enerji kesintisi yaþanacak Dicle Elektrik Daðýtým'dan konuyla ilgili yayýnlanan duyuruda, "TEÝAÞ tarafýndan Bismil2 Trafo Merkezinde yapýlacak olan bakým onarým çalýþmasýndan kaynaklý Bismil ilçesine baðlý köylerde 23 Mayýs 2017 tarihinde 13.00-16.00 saatleri arasýnda enerji kesintisi yaþanacaktýr" denildi. (Haber Merkezi)


YAZI/EÐÝTÝM

20 Mayýs 2017 Cumartesi

5

sel Yýldýrým'ýn oynadýðý tek kiþilik kadýn oyunu "Bir Kadýn Uyanýyor" Amed Tiyatro Festivali'ndeydi. Aysel Yýldýrým, 2005 yýlýndan beri oynadýklarý oyunun Ýstanbullu orta sýnýf bir kadýnýn gerçek hikayesinin aslýnda nasýl bir mücadeleye dönüþtüðünü, erkeði merkezden kaydýrarak kadýnýn anlatýsýyla sahneye koyduklarýný anlatýyor.

“Hayatý boyunca kaç kez uyanýr insan?”

Bircan DEÐÝRMENCÝ

“Kadýn kadýna oynadýk”

"Uyandýrýlmaktan kimse hoþlanmaz, uyumayý herkes sever. Terler içinde de olsanýz, karabasan da çökse üzerinizi yine de uyandýrýlmak iyidir. Zorla da olsa uyandým. Hayatý boyunca kaç kez uyanýr ki insan?" Sahnedeki çeyiz sandýðýnýn baþýnda duran kombinezonlu kadýn tüm çýplaklýðýyla karþýmýzda. Adý Alev, yaþý 45, çalýþýyor. Ýki çocuklu, dul. Bugüne kadar çeyiz sandýðýnda ne varsa ortaya döküyor. Önce Yeþilýrmak'a anlattý, sonra Ýstanbul Boðazý'na, þimdi kadýnlara anlatýyor. Bakýn neler anlatýyor: Bir kadýn, ilk kez dans ediyor, ikincisini reddediyor, 23'ünde evleniyor, cinci hocaya gidiyor, büyü yapýyor, jinekolojik muayeneden geçiyor, aldanýyor, intikam yemini ediyor, kumpas kuruyor, adam tutuyor, çocuklarý alýp evi terk ediyor, zar zor iþ buluyor, ev kuruyor, ödül alýp tatile gidiyor, dava açýyor, savunuyor, kýrkýnda boþanýyor. Bir kadýn uyanýyor ve soruyor: Hayatý boyunca kaç kez uyanýr insan? Boðaziçi Gösteri Sanatlarý Topluluðu'nun (BGST) gerçek bir hayat hikayesinden sahneye uyarladýðý, reji ve oyun metni Sevilay Saral'a ait olan Ay-

Yýldýrým yýllarca sadece kadýn izleyiciye oynadýklarýný aktarýyor. "Kadýnlar hep 'aslýnda erkeklerin izlemesi gerek' dedi. Daha sonra karma oynamaya baþladýk. Erkeklerin biraz dýþýndan bakýp izlediði bir oyun oldu. Ýçeriden bir anlatýyý izlemiþ oluyorlar ve 'bu açýdan bakmamýþtýk' diyorlar. Bir kadýnýn etkilendiði kadar deðildir tabii. Bir kadýnýn aðladýðý veya güldüðü kadar deðil." "Aslýnda erkekleri de bizim eðitme misyonumuz yok. Onlar kendilerini eðitsinler diyoruz" diye konuþan Yýldýrým, kadýn kadýna oynamalarýnýn amacýný þu sözlerle ifade ediyor. "Pozitif ayrýmcýlýk yapmak ve kadýn kamusal alaný oluþturmaktý hedeflediðimiz. Erkek kahvehanesinde erkek erkeðe muhabbet vardýr ama kadýn kadýna muhabbet daha çok ev içinde, kadýn günlerinde sýnýrlý olan, ataerkilliðin sýnýrladýðý ve belirlediði alanlarda kalýyor. Biz bunu biraz daha kamusal alanda kadýn kadýna birlikte politika yapmak, birlikte bir þeyleri paylaþmak gibi kodluyoruz. Ve orada bambaþka bir coþku oluyor."

‘Kadýn popülizmi yapmýyoruz’ Oyunun kadýn popülizmi yapmadýðýný belirten Yýldýrým, "Aslýnda kadýnlarýn da kendi aralarýndaki iliþkiyi anlatýyor. Erkeði merkezden kaydýrdýk derken anlatmak istediðim oydu. Erkek zaten verili olarak o ataerkil rolünü oynuyor ama kadýn da mesela kocasý tarafýndan aldatýldýðýnda baþka bir kadýndan acýsýný çýkartýyor ve son-

ra onunla yüzleþiyor. Biz de farkýnda olmadan ataerkil giyiniyoruz, kuþanýyoruz, öyle davranýyoruz. Oyunu kadýn kadýna paylaþmak hala bizim için daha deðerli" diye konuþuyor. Yýldýrým Boðaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nde okurken Boðaziçi Tiyatro Kulübü'ne devam ettiðini, mezun olduktan sonra da profesyonel tiyatro oyunculuðu ve eðitmenliðine devam ettiðini söylüyor.

“Festival nefes baloncuðu yaratmýþ” Diyarbakýr'a daha önce 2005'te ayný oyunla geldiklerini bildiren Yýldýrým, "O zaman her þey çok farklýydý. Daha baþka tartýþmalar vardý" diyor. "Bugün de bu festivalin yapýlýyor olmasý devletin ve hükümetin bizim nefes alacaðýmýz alanlarý sürekli kapatmaya çalýþtýðý noktada bir nefes baloncuðu yaratmýþ. Amed Þehir Tiyatrosu'nun yapmýþ olduðu bu etkinlik çok önemli. Kurumlarýmýzý kapatabilirler ama bizim etkinlik alanlarýmýzý kapatamazlar. Bu onu gösteriyor. Þehir tiyatrosu oyuncularýnýn da yeniden kurumlaþarak, inadýna kapatmayýp devam etmelerini gönülden destekliyoruz."

TEOG mazeret sýnavlarý baþlýyor MEB tarafýndan 26-27 Nisan’da düzenlenen TEOG sýnavýna mazeretleri nedeniyle katýlamayanlar için mazeret sýnavlarý bugün baþlýyor.

DÝYARBAKIR - Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ (TEOG) 2'nci dönem ortak sýnavlarý 26-27 Nisan Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleþtirilmiþti. Mazeretleri nedeniyle sýnava giremeyen ve durumlarýný okul müdürlüklerine belgelendirenler, 20-21 Mayýs'ta il merkezlerinde yapýlacak mazeret sýnavlarýna alýnacaklar. Sýnav sonuçlarýnýn ise haziran ayýnda açýklanmasý bekleniyor. (Haber Merkezi)


6

HABER

20 Mayýs 2017 Cumartesi

HAYTAP: Kötü DÝYARBAKIR- Hayvan Haklarýný korumayý amaçlayan 5199 sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunu'nda deðiþikliði içeren yasa KIL Mehmet Uður ÇA tasarýsý Baþbakanlýða gönderilYenigün Özel di. Hayvan Haklarý savunucularý yunus parklarý,sirk ve hayvanat bahçelerinin alanlarýnýn daraltýlmasýný talep ederken, hayvanlara karþý iþlenen suçlarýn da Kabahatler Kanunu yerine Ceza Kanunu kapsamýna alýnmasý gerektiðinin altýný çiziyor. "Barýnaklarýn , bakýmevi olarak faaliyet göstermesi ve acilen ýslah edilmesi gerektiðini savunan HAYTAP, talep ve önerilerini de yetkili bakanlýða sundu.

“Yasaya olumlu yaklaþýyoruz” Yasa tasarýsýnda Hayvanlara eziyet edenlerin adli ceza almasýna yönelik hükümlerin olduðuna dikkat çeken HAYTAP Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Ekmekçiler, yasanýn son halinin Orman ve Su iþleri Bakanlýðý'nda beklediðini söyledi. Ekmekçiler, "Baþbakanlýða gönderilen 5199 sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunu'nda deðiþiklik içeren yasaya genel itibari ile olumlu yaklaþýyoruz. Bakanlýk görüþmelerinde görüþülenler tutanak altýna alýnýyor. Yapýlan görüþmelerde Sivil toplum kuruluþlarýnýn ve hayvan haklarýný koruyan derneklerin bulunduðunu söyleyebilirim. Ýki yýl önce bakanlýk tarafýndan hazýrlanan yasa tasarýsý maalesef herkesin tepkisini çekti. Yasa tasarýsýna yönelik olarak ülkenin birçok ilinde protesto gösterileri ve Taksim yürüyüþü oldu. Ardýndan tasarý geri çekildi. Konu incelenmesi için Ayþenur Bahçekapýlý'ya verildi. Ardýndan sivil toplum kuruluþlarý, hayvan haklarý aktivistleri ve gönüllülerinin görüþleri alýndý ve yasa son kez þekillendi. Yasanýn son hali Orman ve Su iþleri bakanlýðýnda bekliyor. Yasa tasarýsý henüz meclise sevk edilmedi. Yasa baþtan sona kötü bir yasa deðil. Yasada bütün hayvanlara mikro çip takýlmasý durumu var. Hayvanlara eziyet edenerin adli ceza almasýna yönelik hüküm var. Eskiden hayvana tecavüz eden 400 TL idari para cezasý alýyordu ve bu durum sabýkana iþlenmiyordu. Þu an böyle bir durum olduðunda olay sabýkaya iþlenecek ve durum tekrar ederse söz konusu kiþi hapis yatacak." diye konuþtu

“Sokak hayvanlarý deneylerde kullanýlmayacak” Sokak hayvanlarýnýn deneylerde kullanýlmasýna yönelik bir yönergenin çýktýðýný, daha sonra bu yasanýn geri çekilip iptal edildiðine vurgu yapan Ekmekçiler, "Hayvalarýn denek olarak kullanýlmasý durumu yönerge olarak hazýrlanmýþtý. Hayvan-

larýn deney için kullnýlmasýna yönelik hayvanseverlerin yanlýþ anladýðý bir durum var. Bir Orman hayvanýn deney hayvaný olarak kullave Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn nýlabilmesi için 5199 sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanuhayvanýn geçnu'nda deðiþiklik içeren yasa tasarýsý Baþmiþinin labakanlýða gönderildi. Kanunda deðiþikliði içeren boratuvar yasa tasarýsýna hayvan haklarý savunucularý ve hayortamýnda van haklarý derneklerinin tepkisi merak edilirken, yasa bilinmesi tasarýsýný Hayvan Haklarý Federasyonu (HAYTAP) Yönetim lazým. Kurulu üyesi Sevgi Ekmekçiler'e sorduk. Yasa tasarýsýnýn heMesela bir könüz meclise sevk edilmediðini ve yasanýn baþtan sona kötü peði sobir yasa olmadýðýný vurgulayan Ekmekçiler, Yasada bütün kaktan hayvanlara mikro çip takýlmasý durumunun olduðunu ve hayalýp devanlara eziyet edenlerin adli ceza almasýna yönelik hükümney haylerin bulunduðunu söyledi. Yasanýn tek olumsuz tarafýnýn, vaný olaParklara, okul alanlarýna, hastanelere ve camiinin oldurak kullaðu alana hayvan býrakýlamaz hükmü olduðuna diknamazsýn. Çünkü haykat çeken Ekmekçiler, bakanlýk yetkililerinin söz vanýn geçkonusu tartýþmalý maddeyi deðiþtireceklerimiþte geçirdiði ne yönelik kendilerine bilgi aktardýðýhastalýklarý ve ný da sözlerine ekledi. hayvana ne tür aþýbu madde tarlar yapýldýðýna yönelik týþma konusu olabilgileri bilmiyorsun. Geçrak öne çýkýyor. Bakanlýk miþini bilmediðin hayvanýn gelecek- yetkilileri bu maddenin düzeltilecete sana hiçbir faydasý olmaz. Sokak ðini belirttiler. Henüz bunun aþamahayvanlarýnýn deneylerde kullanýllarý varken, bu konu tartýþýlýrken sýrf masýna yönelik bir yönerge çýkmýþtý bu maddeden dolayý yasanýn baþtan ama þu an yasa geri çekildi ve iptal sona kötü olduðunu söylemenin bir edildi." dedi anlamýnýn olduðunu düþünmüyorum. 10 yýldýr bu maddenin geçmesi “Önemli olan için mücadele ediliyor. Hayvanlara uygulama yönetmeliðidir” eziyet edenlerin adli olarak cezalanYasa yönetmeliklerindeki ucu dýrýlmasý, hayvanat bahçeleriaçýk tanýmlamalarýn karýþýklýða senin,petshoplarýn ve yunus parklarýbep olduðunu söyleyen Ekmekçiler, Yasanýn tek olumsuz tarafýnýn; Park- nýn kapatýlmasý için uðraþýlýrken tek bir madde için bütün çalýþmalarý gelara, okul alanlarýna, hastanelere ve ri çekmeye çalýþmak yanlýþ bir tucamiinin olduðu alanlara hayvan býtum olur." þeklinde konuþtu rakýlamaz hükmü olduðunun altýný “Yasaya geliþme olarak bakýyoruz” çizen Ekmekçiler, "Hayvanat bahçeleri ve sirklere bütün hayvan haklarý Yasada eksiklikler olmasýna raðsavunucularý karþý. Bildiðiniz gibi men insanlarda farkýndalýðýn oluþtukanunlarda belli baþlý maddeleri ya- ðuna dikkat çeken Ekmekçiler, genel zarlar. Fakat burada önemli olan uyitibari ile yasaya olumlu baktýklarýný gulama yönetmeliðidir. Eski kanundile getirdi. Ekmekçiler, "Biz tüm da da hayvanat bahçelerine yönelik belediyelerin sokak hayvanlarý için kýsýtlama vardý. Yönetmeliðin ucu o aþýlama ve kýsýrlaþtýrmaya yönelik kadar açýk ki karýþýklýða sebep olurehabilitasyon merkezleri kurarak yor. Mesela maddede 'hayvanýn doçalýþmalarý yürütmesini istiyoruz. Þu ðasýna uygun' diye bir cümle geçianki mevcut yasada zorunluluk yok. yor. Burada doðasýna uygun olan ne- Bunun zorunlu hale getirilmesi dir. Bir kesinlik yok. Birinin bakýþ petshoplardan hayvanlarýnýn satýþýaçýsýna göre uygun olan bir diðerine nýn yasaklanmasý,yunus parklarýnýn göre uygun olmayabilir. Yasadan ve hayvanat bahçelerinin ve sirklesonra çýkacak yönetmeliklerle hayrin kapatýlmasýný talep ediyoruz. vanat bahçelerinin açýlmasý ve ruhHayvanlara zarar verenlerin adli cesat almasý zorlaþacak. Yunus parkla- za almasý ve bunun hayvana eziyet rýnýn kapatýlmasý da yeni yasada var. edenin sabýkasýna iþlenmesini istiyoYasanýn tek olumsuz tarafý; Parklaruz. Yasada tartýþma konusu olan ra,okul alanlarýna,hastanelere ve ca- hayvanlarýn toplumun yoðun yaþadýmiinin olduðu alana hayvan býrakýla- ðý bölgelerden uzak yerlere býrakýlmaz hükmü var. Etrafta camii ve masý durumunu genel müdürle yapokul olmayan doðru dürüst bir yer týðýmýz görüþmede dile getirdik. Yetvar mý.? Hayvaný hem aldýðýn yere kililer bu maddenin tartýþýlacaðýný býrakacaksýn hem de bu mekanlarýn söyledi. Bizde buna karþýyýz diye olduðu yere býrakmayacaksýn. Þu an kendileri de ifade etti. Yasada eksik-

likler var fakat yavaþ yavaþ insanlarda bir farkýndalýk oluþtu. Bakanlýðýn ciddi adýmlar attýðýný söyleyebilirim. Genel itibari ile yasaya olumlu bakýyoruz. Önceki dönemlerde belediyenin kalemlerinde hayvanlarýn öldürülüp zehirlenmesi için bütçe vardý. O noktadan bu aþamaya geldik. Bu yasaya geliþme olarak bakýyoruz. Aþama aþama her þey ilerleyerek düzelir" þeklinde konuþtu HAYTAP'ýn talep ve önerileri ise þu þekilde;

“Kabahatler Kanunu yerine Ceza Kanunu kapsamýna alýnmalý” 5199 Sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunu, Kabahatler yasasý kapsamýndadýr ve idari para cesasýndan baþka yaptýrým yoktur. Oysa ki hayvanlara karþý yapýlan haksýz eylermler, kabahat olarak görülmemeli, suç olarak kabul edilip uygun bir þekilde cezalandýrýlmalýdýr. Hayvanlara karþý suç iþleyenlerin sabýkasýna bu suç iþlenmelidir. Bunun için hayvanlara karþý yapýlan her türlü kötü muamele il çevre müdürlüklerinin keseceði ceza makbuzlarýna deðil bilakis mahkemelerin yargý alanýna girmesi gerekir. Bu uygulama tüm dünyada böyledir. Özellikle eski doðu bloku ülkelerinden kaçak eve süs hayvanî giriþi ve kontrolsüz üretim çiftlikleri, internet üzerinden hayvanlarýn eþleþtirme yollarýnýn açýk olmasý ve herhangi bir denetime tabi olmamasý son yýllarda korkunç bir þekilde artmýþtýr. Her ne kadar tarým bakanlýðý, bizlere vermiþ olduðu resmi yazýsýnda, Türkiye'ye ithal evcil hayvan girmediðini belirtmiþ olsa da; Türkiye'de petshoplardan günlük alýnan hayvan sayýsý yaklaþýk 500 adet olmaktadýr. Satýn alýnan bu hayvanlarýn %60 ve %70'i sokaða atýlmakta-


HABER

20 Mayýs 2017 Cumartesi

7

bir yasa deðil

dýr. Daha sonra bu hayvanlarýn üremesi ile caddeler, barýnaklar birkaç yýl içinde, 2 bin, 3 bin hayvana kucak açmak zorunda kalmaktadýr. Sokak hayvanlarýnýn sayýsýnýn, bu þekilde kaçak yolla ülkeye giriþleri devam ettikçe, bu merkez ve petshoplarda denetimler arttýrýlmadýkça ve cezalar Kabahatler Kanunu kapsamýna býrakýlarak Ceza Kanunu kapsamýna sokulmadýkça, ayrýca belediyeler ciddi kýsýrlaþtýrma politikasý takip etmediði sürece, tek çözüm olarak, zehirleyerek ya da kuduz þüphesi bahanesi ihtilaf ederek azaltmak, uzun vadede mümkün deðildir. Zaten bu çeþit çözümler bugüne kadar kullanýlmýþ olup bu konuda hiçbir baþarý saðlanamamýþtýr. 5199 sayýlý yasa, hayvan ticaretini sýký þekilde kontrol altýna almalý ve ciddi yaptýrýmlar getirmelidir. Kontrol altýna alýnmayan ve insan saðlýðýný da tehdit eder boyuta ulaþan hayvan ithalat ve ihracat hareketlerinin týpký geliþmiþ ülkelerde olduðu gibi bir an önce durdurulmasý, birçok Avrupa ülkesinde olduðu gibi petshoplarda hayvan satýþýnýn kesinlikle yasaklanmasý, kaçak yoldan ülkeye hayvan sokan petshoplara ciddi cezalar verilmesi, hatta ruhsat iptaline kadar varacak cezalar getirilmesi gerekir. Aksi takdirde, sokak hayvaný sorunu, asla uygar yollardan çözülemeyeceði gibi hiçbir alternatif þekilde de çözülemeyecektir. Toplu hayvan itlaflarýnýn engellenmesi için 3285 sayýlý Hayvan Saðlýðý ve zabýtasýnýn ilgili maddeleri kaldýrýlmalýdýr 3285 Sayýlý Hayvan Saðlýðý ve Zabýtasý Kanunu, hayvan itlafýný, kanuni hale getirmektedir ve bu durum

kanunun ruhu ile çeliþmektedir. Bir yandan hayvanlarý koruma kanunu düzenlenmiþ, diðer taraftan çok büyük bir istisna getirilerek, þüphe halinde dahi bir bölgedeki her türlü, tüm saðlam ve hastalýksýz hayvanlarýn topluca itlafýnýn yolunu açmýþtýr. 5199 Sayýlý Kanun'un hazýrlanmasý sebebi; ''hayvanlarý korumak'' olmaktan çýkmýþ, 3285 Sayýlý Kanun ile üstü kapalý þüphe uðruna acýmasýz bir kýyýma dönüþmüþtür. Devlet otoritesi kendi görevinin gereðini( aþýlama, kýsýrlaþtýrma, kayýt altýna alma vs) yerine getirmekte ikircikli davranmakta, ama bir þüphe durumu uydurarak tüm hayvanlarý bu yasaya sýðýn arak itlaf etmektedir. Bu nedenle 3285 sayýlý kanunun 18,34 ve 36. maddeleri yeniden düzenlenmeli, ancak gerçekten kuduz ya da benzeri hastalýða tutulmuþ ve kurtulmasý mümkün olmayan hayvanlar, üç kiþiden oluþan Veteriner Hekim Heyet Raporu ile sabit olduktan sonra itlaf edilmelidir. 3285 sayýlý yasa yerine yeni bir yasa çýkartýlmasý planlanýyorsa, bu kökten yapý içinde bu maddeler modern çaðdaþ dünya düzenine göre ve hayvanlarýn da korunacak þekilde yeniden kaleme alýnmalýdýr. Mevcut hayvanlarý koruma yasasýnda; sahipli ve sahipsiz hayvan ayrýmý yapýlmýþtýr. Bu husus, yasanýn en büyük zaafý hatta ayýbýdýr. Yasa, hayvanlara 'mal'olarak bakmaktadýr. Sahipli hayvan, kötü muamele, iþkenceye tabi olursa ''Mala zarar gelmesi nedeniyle'' Türk Ceza Kanunu kapsamýnda md151/2 Madde kapsamýnda yargýlanmaktan, o da zaten adli para cezasý-

na çevirmektedir. Kaldý ki bu madde dahi, hayvanýn mal olarak sahibinin zarar görmüþ olmasýndan dolayý kaynaklanmakta, hayvanýn can olmasýndan, iþkenceye tabi olmasýndan dolayý kaynaklanmamaktadýr. Kaynak Alman Medeni Kanunu md90/son fýkrasýnda dahi,hayvanlar eþya deðildir diye fýkra eklenmiþtir. Olasý potansiyel suçlularýn psikolojik tedaviye alýnmasý asýl olmalý, suçun insana yönelme ihtimali de ortadan kaldýrýlabilmelidir. Maalesef mevcut yasa, 21. Yy Türkiye'sine de bu yönüyle hitap etmemekte, kamu vicdanýný rahatlatýcý sonuçlar alamamakta, topluma da zarar verecek bu kiþilerin aramýzda rahat bir þekilde ayný "kabahatleri" iþleyerek yaþamlarýna devam etmelerine yasa çerçevesinde yardým etmektedir.

“Yaptýrýmlar, ekonomik cezaya baðlanmýþtýr” Türk hukuk sisteminde ceza yasalarý; suçlar ve kabahatler olarak ikiye ayrýlmýþtýr. Kabahatlerin yaptýrýmlarý, hafif ya da çok düþüktür, para cezalarýna baðlanmýþtýr. caydýrýcýlýktan uzaktýr. Hayvanlarý yakan, tecavüz eden, iþkenceye uðratan, zehirleyen kiþiye para cezasý vermek, kamu vicdanýna aykýrý düþer. Toplumsal infial yaratan bir olayda, failin idari para cezasý ile kurtulmasý "paran kadar hayvana iþkence et" mantýðýna bizi götürür. Hayvanlarý Koruma Kanunu, hayvanlarýn mal ya da eþ olarak bakmaktan vazgeçmeli, canlarýna ve varlýklarýna yapýlan ihlallere karþý göz yummamalýdýr. Yönetmelikte özellikle para cezalarýnýn, en azýndan makul seviyede tutulmasý ve yapýlacak yasa deðiþikliðinde, hürriyeti baðlayýcý cezalarýnda mail müeyyideler içinde yerini almasý gerekmektedir.

“Barýnaklar, bakýmevi olarak faaliyet göstermeli ve acilen ýslah edilmelidir” Çözüm olarak anadolunun merhametine karþý batýnýn uyutma adý altýndaki kapitalist sisteminin yaratmýþ olduðu zehir pazarlayýcýlarýna,

distribütörlerine, para kazandýrmak isteyen sistem dayatýlmak istenmektedir. Merhamet ve þevkatten uzak, batýnýn bu dayatmalarýna karþý bakanlýðýmýzýn da bizim yanýmýzda olmasýný beklemek en doðal hakkýmýzdýr. Buralarýn ýslahý için maddi kaynak ile birlikte gönüllüler ile iþbirliði yolu açýlmalý ve buralar barýnaktan, bakýmevi rehabilitasyon merkezlerineçevrilmelidir. Gönüllü çalýþmak isteyen dernekler, vakýflar, kiþiler, rahatça kurallara girmeli, denetim yapan bilmeli, idari personel ve yasadaki il hayvan kurulu ile iþbirliði içinde çalýþmalarýna izin verilmeli, bakým evindeki bu hayvanlarýn her biri belediyemiz yerine kayýt edilmeli, gerektiðinde belediye veteriner iþleri müdürlüklerinden sorgulanabilmelidir. Aksi taktirde, önceleri sokaklarda devam eden toplu kýyýmlar, bu sefer resmi ortamlarda yani barýnaklarda süre gelmeye devam edecektir Hayvanlarý Koruma Kanunu, kapsadýðý alan itibari ile Çevre Bakanlýðý'nýn yaný sýra Tarým Bakanlýðý'ný da ilgilendirmektedir. Tarým Bakanlýðý'nýn, bugüne kadar ki mevcut uygulama ve yaklaþýmý, genelde insan merkezli olmuþ, bakanlýk, hayvan refahýný ve korunmasýný saðlamakdan uzak bir politika izlemiþtir. Bu da, hayvanlar üzerine yetki sahibi iki ayrý bakanlýðýn uygulamalarýnda çatýþmalar yaþamasýna ve yetki kargaþasýnýn ortaya çýkmasýna neden olmuþtur. Bu nedenlerle, bu yasanýn uygulanmasýndan, tek yetkili makam Çevre bakanlýðý ve eðer yasa kabahatler kanunu kapsamýndan da çýkarsa Adalet Bakanlýðý olmalýdýr. Tarým bakanlýðýna yetki verilecek ise, yetkileri çok sýnýrlý sayýda tutulmalý ve yetki sýnýrlarý, Çevre Bakanlýðý'na müdahale etmeyecek þekilde belirlenmeli, bürokratik engeller arasýnda iki bakanlýðýn özellikle taþla birimleri arasýnda yetki kargaþasý ortadan kaldýrýlmalýdýr. Belirttiðimiz üzere; yasanýn temel sorunlarý, 7 ana baþlýk altýnda toplanmýþtýr. Bunlarýn yaný sýra, yasanýn her bir maddesi tek tek ele alýnmýþ, yapýlmasý gereken deðiþiklikler ve gerekçeleri üç önemli sivil toplum örgütü tarafýndan uzun bir sürede hazýrlanmýþtýr. Ýstanbul Barosu Hayvan Haklarý Komisyonu, Ýstanbul Veteriner ve Hekimler odasý ve Hayvan Haklarý Federasyonu(HAYTAP) tarafýndan hazýrlanan talep önerilerimiz için bakanlýkla bu yasanýn deðiþmesi için her türlü iþbirliðine hazýr olduðumuzu tekrar ederiz.


8

HABER

20 Mayýs 2017 Cumartesi

BiR MEDENiYE DÝYARBAKIR - Sur ilçesine baðlý Fatihpaþa, Cevatpaþa, Cemal Yýlmaz, Savaþ, Dabanoðlu ve Hasýrlý Mahallelerinde 2015 yýlýnýn sonlarýnda baþlayan operasyon ve çatýþmalar 103 gün sürdü. Operasyonlar sona erse de, bölgedeki sokaða çýkma yasaðý hala devam ediyor. Bölgede hem çatýþmalardan zarar gören 2 bin 600 ev hem de saðlam kalan yapýlarýn tamamý yýkýldý. 6 mahalledeki yýkým çalýþmalarý tamamlanýrken, bölgedeki enkazlarýn temizlenmesi devam ediyor. Yýkýmýn ardýndan Sur'daki 6 mahallenin büyük bölümü düz araziye dönüþtü. Yýkým çalýþmalarý sürerken, bölgede 2000 ev inþa edilmesi kararlaþtýrýldý. Ýlk etapta 44 evin temeli atýlarak yapýmýna baþlandý. Bölgedeki operasyonlar nedeniyle binlerce aile evini terk etmek zorunda kaldý. Bazý aileler Diyarbakýr'ýn diðer ilçelerine taþýnýrken, bazý aileler ise þehir dýþýna göç etmek zorunda kaldý. Evini terk etmek zorunda kalan ailelere her ay aylýk bin lira kira yardýmý yapýlýrken, bu yardýmdan hala 1700 ailenin yararlandýðý belirtildi. Yýkýmý tamamlanan 6 mahallede evlerin dýþýnda sosyal tesisler, kafeler ve butik otellerin de yapýlacaðý bildirildi. Bu arada zarar gören camiler, kiliseler ve hamamlarýn da aralarýnda bulunduðu 13 tarihi yapýnýn restorasyonu ise devam ediyor. Yaklaþýk 2 milyar lira harcanacak proje 10 yýlda tamamlanacak. Çatýþmalarda aðýr hasar gören 500 yýllýk tarihe sahip Kurþunlu Camii ise restore edildi. Restorasyon çalýþmalarýnýn 2019 baþlarýnda tamamlanmasý planlanýyor. Çatýþmalarýn bulunduðu bölgedeki tarihi yapýlardan biri de Surp Giragos Ermeni Kilisesi. Çevre duvarý yýkýlan ve duvarlarýnda kurþun izleri bulunan kilise çatýþmalarda kullanýlmýþ. Çatýþmalarýn üzerinden bir yýlý aþkýn bir süre geçmesine raðmen izler hala taze. Kilise dinlenme, revir olarak kullanýlmýþ. PKK'nýn gençlik örgütü YPS militanlarý tarafýndan kullanýlan kilisedeki yataklar hala duruyor. Kilise YPS militanlarý terk ettikten sonra, bir süre güvenlik güçleri tarafýndan kullanýldý.

Bir medeniyet yok edildi

P

KK'nýn gençlik örgütü ile güvenlik güçleri arasýnda aylar süren çatýþmalara sahne olan Diyarbakýr'ýn Sur ilçesindeki 6 mahalle neredeyse tamamen yýkýldý. Yýkým iþlemlerinin ardýndan bölgede yeniden yapýlaþma baþladý. Ancak Mimarlar Odasý bir medeniyetin yok edildiði görüþünde…

Sur'da binlerce yýl sonra açýlan yeni sayfaya tepki var. Diyarbakýr Mimarlar Odasý Baþkaný Þerefhan Aydýn, , Sur'da bir medeniyet yok edildiðini söyledi. Sur'un cehenneme çevrildiðini savunan Aydýn, "Orayý bir cehenneme çevirdiler çünkü binlerce insaný evsiz, barksýz býraktýlar, daðýttýlar. Bölgenin veya ülkenin farklý farklý noktalarýna gönderdiler. Daha önce baþbakan demiþti 'Toledo ya-

pacaðýz'. Onlarýn Toledo anlayýþýný görmüþ olduk. Diyarbakýr mimarisi, dokusu ve evleri diye yaptýklarý anlayýþlarýný çok iyi gördük þimdi orada yapýmý devam eden 44 tane Diyarbakýr evinin ne halde olduðunu gördük. Betonarme yapý yapýp üzerine bazalt kaplamayla Diyarbakýr dokusuna göre ve yaptýk dediler. Oysa bu kepazeliktir, tarihe bu yapýlmamasý lazýmdý. Binlerce yýllýk tarihi olan Diyarbakýr mimarisini bu þekilde harcamamalarý lazýmdý. Zaten yýkýmý yaparlarken, biz az çok tahmin ediyorduk böyle bir þey yapacaklarýný. Þimdi daha iyi gördük. Hiç olmazsa kütleyi kaldýrdýktan sonra yapýyý kaldýrdýktan sonra bunu daha iyi okuyabildik.

“Diyarbakýr’ýn razý


9

HABER

20 Mayýs 2017 Cumartesi

ET YOK EDiLDi Kayyým Tahir Elçi parkýnýn adýný deðiþtirdi K

ayyým atanan Çatak Belediyesi, Tahir Elçi'nin isminin verildiði parkýn adýný deðiþtirdi. Parka bir korucunun ismi verildi VAN- Van'ýn Çatak Belediyesi'ne kayyým olarak atanan Ýlçe Kaymakamý Hacý Asým Akgül, 28 Kasým 2015'te Diyarbakýr'ýn Sur ilçesinde uðradýðý silahlý saldýrý sonucu yaþamýný yitiren Baro Baþkaný Tahir Elçi'nin isminin verildiði parkýn adýný deðiþtirdi.

Korucunun ismi verildi

olacaðýn sanmýyorum.” Ne Mimarlar Odasý, ne sivil toplum onlarýn bu gözümüzün içine baka baka attýklarý yalaný artýk yutmuyor. Kendilerine göre yapýp bozup oynuyorlar. Halkýn, Diyarbakýr'ýn hiçbir þekilde dahil olmadýðý sürece Diyarbakýr'ýn razý olacaðýn sanmýyorum.

Þu an halka raðmen bir þey yapýyor. Halk istemiyor Bakanlar Kurulu'nun acele kamulaþtýrma kararýyla bunlar yapýlýyor.

“Yeni kimlik yaratmaya çalýþýyorlar” Halk istemeyince devlet sopasýyla halký sürgün ediyor. Bu yeni evleri kendi yandaþlarýna peþkeþ çekecek. Kimseyi dinlemiyorlar ve kafalarýndaki uyguluyorlar. Kimliksiz, tamamen hafýzasýz, sýfýrdan kendilerince yeni kimlik yaratmaya çalýþýyorlar. Kendilerince Sur'u soylulaþtýrmaya çalýþýyorlar. Kentin zenginlerinin burjuva sýnýfýnýn 'Sur deðerlendi, arazisi deðerlendi. Suru dönüþtürmemiz gerekiyor' düþünceleri vardý. Devlet eli ve kent burjuvazisinin desteðiyle bunu gerçekleþtiriyorlar onun için buna yeni bir medeniyet yeni uygarlýk þeklinde yorumlarsak geçmiþ medeniyetlere hakaret ve haksýzlýk yapmýþ oluruz. Orada on binlerce yýllýk medeniyetler yaþamýþ onlarca medeniyetin izi var. Tankla, topla, tüfekle döverek yeniden 2017 inþaat tekniðine göre bir þeyler yapmaya çalýþýyorlar. Onlarýn

böyle bir kaygýsý da yok. O medeniyeti, tarihi, sosyal, kültürel binlerce yýldýr yaþayan insanlarýn anýlarý yok edildi. Kentin yerlilerini Sur'da anýsý ve yaþanmýþlýðý var. Yapýlan yýkýp yeni bir þey yapmaya çalýþýyorlar " dedi.

Dihaber'de yer alan habere göre, DBP tarafýndan Adnan Menderes Mahallesi'nde yapýlan ve "Westaniya Parezer Tahir Elçi" isminin meclis kararýyla verildiði parkýn adý, 2016 yýlýnda ilçede yaþamýný yitiren korucu Ali Oðün'ün adýnýn verildiði "Þehit GK Ali Ogün Parký" olarak deðiþtirildi. Kayyým Akgül, göreve baþlar baþlamaz ilçe merkezinden geçen ve DBP'li yönetim tarafýndan gökkuþaðý renklerine boyanan Çatak çayýnýn etrafýndaki korkuluklarý kýrmýzý beyaz renge boyatmýþtý.


10

HABER

20 Mayýs 2017 Cumartesi

‘Amacýmýz Diyarbakýr’ýn güzelliklerini ortaya çýkarmak’ D

iyarbakýr'ýn, Mekke ve Medine'den sonra en çok sahabenin metfun bulunduðu yer olduðuna dikkat çeken Müftü Burhan Ýþliyen, kenttin manevi güzellikleriyle gündem olmamasý için özellikle çaba sarf edenlerin olduðuna dikkat çekti

DÝYARBAKIR'ýn var olup da gizlenen güzelliklerini ortaya çýkarmaya gayret ettiklerini söyleyen Ýl Müftüsü Burhan Ýþliyen, "Biz Diyarbakýr'daki manevi güzellikleri bizden sonraki nesillere aktarmakla mükellefiz. Çünkü bu þehirde manevi güzellikleri, sanki özellikle göstermemeye çalýþan, böyle bir gayrette olanlar var gibi gözüküyor." dedi. Müftü Ýþliyen, Diyarbakýr'ýn

Ýslam ordusu tarafýndan fethediliþin yýldönümünde ÝLKHA'ya açýklamalarda bulundu. Ýlkha'da yeralan habere göre, Diyarbakýr'ýn var olup da gizlenen güzelliklerini ortaya çýkarmaya gayret ettiklerini söyleyen Ýþliyen, "Biz Diyarbakýr'daki manevi güzellikleri bizden sonraki nesillere aktarmakla mükellefiz. Çünkü bu þehirde manevi güzellikleri sanki özellikle göstermemeye çalýþan, bir gayrette olanlar var gibi gözüküyor. Diyarbakýr daha çok kargaþa, þiddetle ve terörle gösteriliyor. Dýþarýda bir algý var, 'Diyarbakýr'ýn sokaklarýnda yürünmüyor, herkes birbirini öldürüyor sokakta!' þeklinde. Þehirde zaman zaman meydana gelen lokal olaylar, bölgesel olaylar, þehrin tamamýnda yaþanýyormuþ gibi bir algý yürütülüyor. Maalesef algýlarla yönetildiðimiz bir dünyada yaþýyoruz. Bunu kýrmaya çaba göstermemiz gerekiyor. Bunu kýrmanýn yolu da manevi güzelliklerimizi zenginliklerimizi ön plana çýkarmaktýr." açýklamasýnda bulundu. Tüm

Minik meleklerin yýlsonu etkinliði DÝYARBAKIR Kayapýnar Ýlçesi Cebeli Nur Camisi'nde eðitim gören Kur'an kurs öðrencileri, yýlsonu etkinliði düzenledi. Hz. Ali konferans salonunda düzenlenen etkinliðe Kayapýnar Ýlçe Müftüsü M. Sýrrý Þýk, öðrenciler, veliler ve davetliler katýldý. Miniklerin Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþlayan program se-

mazen gösterisi, ilahi dinletisi, hadisler ile devam etti. Programda bir konuþma yapan Kayapýnar Ýlçe Müftüsü M. Sýrrý Þýk, çocuklarýn dini ve milli deðerlerle tezyim edilmiþ hayýrlý bir nesil yetiþtirilmesinin önemli olduðunu söyledi. Þýk, "Toplumun bu beklentisine bir cevap olmak üzere, Kur'an kurslarýmýzda bu

bunlara raðmen güzel geliþmelerin de olduðunu belirten Ýþliyen, "Hz. Süleyman Camii ve çevresine günlük 10 binden fazla ziyaretçi geliyor. Özellikle Perþembe günlerinde Hz. Süleyman'a girmek neredeyse imkânsýz hale gelmeye baþlandý. Bu ticarete, ekonomiye ve sosyal hayata da yansýyacak. Geçtiðimiz yýl Hz. Süleyman Camii bölgesi çok sýkýntýlar çekti. Bu çalýþmalar, bütün bu sýkýntýlarýn unutulmasýna, acýlarýn unutulmasýna, güzelliklerin ortaya çýkmasýna sebep olacaktýr." ifadelerini kullandý. Diyarbakýr'ýn tanýtýmý noktasýnda da çalýþmalarýnýn olduðunu söyleyen Müftü Ýþliyen, sözlerine þöyle devam etti: "Valiliðimizin Diyarbakýr'ýn tanýtýmý hakkýnda hazýrlamýþ olduðu sinevizyon ve videolar var. Biz de fetih etkinlikleri çerçevesinde Abdülaziz Yatkýn hocamýzýn yazmýþ olduðu 'Sahabe þehri Diyarbakýr' kitapçýðýný büyükþehir belediyemizin katkýlarýyla 5 bin adet bastýrýp bu etkinliklerde daðýtacaðýz. Müftülük olarak

tür kurslarýn açýlmasý gerektiðine inanarak açmýþ bulunmaktayýz. Bu ihtiyaç doðrultusunda kurslarýmýz 2016-2017 eðitim ve öðretim yýlýna hazýrlanarak büyük bir aþk ve heyecanla eðitime baþlamýþtýr. Eðitim ve öðretim faaliyetimiz deneyimli, eðitimli ve sertifikalý öðreticiler ve çocuk geliþimcileri tarafýndan büyük bir özveri ile yürütülmüþtür. Bütün eðitim ve öðretim yýlý içinde eðitilen çocuklarýmýzýn öðrendiklerini ailelere ve toplumumuza sunmak adýna mezuniyet programý yapýlmýþ olup ailelerin ve toplumumuzun takdirini ve beðenisini kazanmýþtýr" dedi. Konuþmalarýn ardýndan miniklerin düzenlediði sema gösterimi salondakilerden tam not aldý. Programýn sonunda kurs öðreticilerine ve dereceye giren çocuklara ödülleri verildi. (ÝHA)

daha önce bu zenginlikleri anlatan kitapçýk çalýþmalarýmýz olmuþtu. Bundan sonrada benzer görsel çalýþmalarýmýz olmaya devam edecek."

“Eðil uygun bir mekân haline getirilmiþ” Eðil ilçesinde metfun bulunan peygamberlerin türbelerinin çevre düzenlemesi çalýþmalarýna da deðinen Ýþliyen, " Eðil, ziyaret edilmeye ve Fatiha okunmaya en uygun bir mekân halinde getirilmiþ. Emeði geçenlerden Cenab-ý Hakk'ýn razý olmasýný niyaz ediyoruz. Bundan sonraki eksik olan hususlarda inanýyoruz ki kaymakamlýðýmýz ile Vakýflar Bölge Müdürlüðümüzün çabalarýyla en kýsa sürede bitirilecektir." diye konuþtu. Ýþliyen son olarak yarýn saat 14.00'te Büyükþehir Belediye Kongresinde Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez'in katýlacaðý "Anadolu'nun Ýslam'a açýlan ilk kapýsý Diyarbakýr Nebiler ve Sahabeler Þehri" isimli konferansa bütün Diyarbakýr halkýný davet etti.

Bismil’de Engelliler Haftasý etkinliði DÝYARBAKIR'ýn Bismil ilçesinde, özel bir rehabilitasyon merkezi tarafýndan Engeliler Haftasý nedeniyle etkinlik düzenlendi. Bir düðün salonunda düzenlenen etkinliðe, Ýlçe Kaymakamý ve Belediye Baþkaný Turgay Gülenç, Milli Eðitim Müdürü Aydýn Ak, engelliler ve aileleri katýldý. Etkinlikte, müzik dinletisi ve tiyatro gösterimi yapýlýp, þiirler okundu. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ak, "Hepimiz bir engeli adayýyýz, bunu unutmayalým. Ama önemli olan bu engelinizi görmeden, engeli bahane etmeden hayata tutunmak ve mücadele etmek. Engellilere destek çýkmalýyýz, yeteneklerini ortaya çýkarmalarýna yardýmcý olmalýyýz" dedi. (ÝHA)


11

HABER

20 Mayýs 2017 Cumartesi

Güneydoðu’da 19 Mayýs kutlamalarý

19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý, tüm yurtta olduðu gibi Güneydoðu'da da etkinliklerle kutlandý. Diyarbakýr'da düzenlenen törenlere Vali Aksoy ile eþi Hülya Aksoy, Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Baþsavcýsý Kamil Erkut Güre, vali yardýmcýlarý, kaymakamlar, kamu kuruluþlarýnýn müdürleri, gaziler, öðrenciler, öðretmenler ve vatandaþlar katýldý DÝYARBAKIR - 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý, tüm yurtta olduðu gibi Güneydoðu'da da etkinliklerle kutlandý. ÝHA'da yeralan habere göre, Diyarbakýr'da, 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý'nýn 98. yýlý nedeniyle valilik önünde tören düzenlendi. Törene; Vali Hüseyin Aksoy ile eþi Hülya Aksoy, Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Cu-

mali Atilla, Cumhuriyet Baþsavcýsý Kamil Erkut Güre, vali yardýmcýlarý, kaymakamlar, kamu kuruluþlarýnýn müdürleri, gaziler, öðrenciler, öðretmenler ve vatandaþlar katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan etkinlik, Gençlik Haftasý münasebetiyle düzenlenen kurumlar arasý valilik kupasý turnuvasý yarýþmalarýnda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Ödül töreninin ardýndan Sur Halk Eðitim Merkezi halk oyunlarý ekibi tarafýndan halk oyunlarý gösterisi sergilendi. Daha sonra Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü sporcularý tarafýndan wushu gösterisi gerçekleþtirildi. Dicle Üniversitesi Turizm ve Animasyon Gösterileri Topluluðu tarafýndan yapýlan zeybek gösterisinin ardýndan Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü'ne baðlý sporcular tarafýndan kick boks gösterisi yapýldý. Tören Yeniþehir Halk Eðitim Merkezi Halk Oyunlarý ekibi tarafýndan gerçekleþtirilen stilize halk oyunlarý gösterisi ile sona erdi. Öte yandan, tören alanýna çýkan tüm noktalara güvenlik noktasý oluþturulurken, polis, özel harekat ve askerler bölgede kuþ uçurtmadý.

Siirt Siirt'te, saat 09.00'da Atatürk anýtýna çelenk sunulmasýyla baþlayan etkinlikler, 14 Eylül Kapalý Spor Salonu'nda devam etti. Burada günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yapan Siirt Vali Yardýmcýsý Bünyamin Kuþ, Atatürk ve vatanse-

ver arkadaþlarýnýn Türk milletinin kudret ve kuvvetine dayanarak kendi kararlarýný kendisinin vereceði tam baðýmsýz bir devlet kurmak için yola çýkýþýnýn 98. yýl dönümünü kutladýklarýný söyledi. Kuþ, Atatürk'ün, ülkenin kurtuluþu ve milletin selameti için baþlatmýþ olduðu milli mücadele harekatýnýn ulusun sönmek üzere olan umutlarýný canlandýrmýþ ve herkesin istiklal ülküsü etrafýnda toplanmasýný saðlamýþ olduðunu kaydetti. Konuþmanýn ardýndan günün anlam ve önemini belirten þiirler okunup, güreþ, jimnastik, judo ve diðer spor dallarýnda gösteriler yapýldý.

Þýrnak Þýrnak'ta 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý kutlamalarý, valilik bahçesindeki Atatürk anýtýna çelenk sunulmasýyla baþladý. Ardýndan Þehir Stadý'nda devam eden kutlamalara, Vali Yardýmcýsý Ali Arýkan, Belediye Baþkanvekili Turan Bedirhanoðlu, Þýrnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Nuri Nas, Emniyet Müdür Vekili Güngör Yýldýz ve vatandaþlar katýldý. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Vekili Özlem Ekmiþ, burada yaptýðý konuþmada, "Dünyaya açýk, eðitimde, bilimde, sanatta, siyasette ve sporda içerideki ve dýþarýdaki þer odalarýna karþý mücadele edecek ve ülkemize yönelik hain emelleri bertaraf edip parçalayacak olan sizlersiniz. Sizlerin yüzünüzdeki ýþýkta, gözlerinizdeki pýrýltýda ülkemizin aydýnlýk geleceðini görüyor ve size güve-

niyoruz. Çok iyi biliyoruz ki ancak gençlerine güvenen ve gençlerini en iyi þekilde yetiþtirenler gelecekte var olabilirler. Ay yýldýzlý bayraðýmýzýn altýnda sevgi, saygý, hoþgörü, birlik ve bütünlük içinde yaþamak, demokratik sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini ilelebet yaþatmak en büyük hedefiniz olmalýdýr" dedi. Tören, sporcularýn gösterisinin ardýndan, çeþitli yarýþmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Þýrnak'ýn, Türkiye'nin Irak sýnýrýnda bulunan Beytüþþebap ilçesinde yapýlan kutlamalarda ise renkli görüntüler oluþtu. Þehit Yüzbaþý Ali Alkan Çok Programlý Anadolu Lisesi'nde Türkçe ve Kürtçe þarkýlar eþliðinde halaylarýn çekildiði etkinliðe, yöresel kýyafetleriyle katýlan öðrencilerin gösterisi ilgiyle izlendi.

Batman Batman'da Atatürk Parký'nda yapýlan kutlama programýna Vali Ahmet Deniz, Belediye Baþkan Vekili Ertuð Þevket Aksoy, Cumhuriyet Baþsavcýsý Þenol Taþkaya, Ýl Gençlik ve Spor Müdürü Halil Eren, bazý kurum müdürleri, öðrenciler ve vatandaþlar katýldý. Program baþýnda Vali Deniz deðiþik spor branþlarýndaki öðrencilerin gösterilerini izledikten sonra ayrý ayrý toplu fotoðraf çektirdi. Günün anlam ve önemini belirten konuþmayý yapan Ýl Spor Müdürü Halil Eren, "Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da tutuþturduðu kurtuluþ meþalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaþmasýnýn 98. yýldönümüdür. Ülkemiz için potansiyel iç ve dýþ tehlikelere karþý her zaman uyanýk olmak Türk gençliðinin görevidir. Vatan baðýmsýzlýðý tehlikesi söz konusu olduðunda, týpký Kurtuluþ Savaþý'nda olduðu gibi, týpký 15 Temmuz'da olduðu gibi her türlü farklýlýklarýmýzý, renklerin uyumu gibi birleþtirip, yine tek yürek olabilmeliyiz" dedi. Kutlamalar, Cumhuriyet Ortaokulu halk oyunlarý gösterisi ve çeþitli dallarda yarýþmaya giren öðrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

Mardin Mardin'de Cumhuriyet Meydaný'nda çelenk töreni ile baþlayan kutlamalar, 21 Kasým Þehir Stadý'ndaki çeþitli gösterilerle devam etti. Kutlamada, Türk bayraðý ile yapýlan gösteriler, büyük alkýþ aldý. Kutlamalara yoðun ilgi gösterildi.


12

HABER

20 Nisan 2017 Cumartesi

HDP’de Eþ genel baþkanlýða Serpil Kemalbay getiriliyor Olaðanüstü kongreye gidecek olan HDP'de vekilliði ve parti üyeliði düþürülen Figen Yüksekdað'ýn yerine eþ genel baþkanlýða Serpil Kemalbay'ýn getirileceði netleþti

HDP'nin bugün yapacaðý 3. Olaðanüstü Kongresi'nýn hazýrlýklarý tamamlandý. Yapýlan toplantýlarda parti organlarýnda nasýl bir yenilenme olacaðýna ve HDP Eþ Genel Baþ-

kanlýðý'na getirilecek isim üzerinde tartýþmalar yaþandý. Figen Yüksekdað'ýn vekilliði ve ardýndan parti üyeliðinin düþürülmesi üzerine yeni eþ genel baþkanlýðý arayýþýna giren HDP'de yapýlan bir dizi toplantý sonrasý Kadýn Meclisi'nin önerisiyle HDP'nin yeni Eþ Genel Baþkaný'nýn Serpil Kemalbay olacaðý kaydedildi. Kemalbay'ýn yarýn ki kongreye aday olmasý bekleniyor. Yüksekdað'ýn vekilliðinin düþürülmesi ardýndan Serpil Kemalbay, eþ baþkanlýk görevine vekaleten getirilmiþti. Kemalbay, Çalýþma Yaþamý ve Emekten Sorumlu Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý görevini yürütüyordu.

Serpil Kemalbay kimdir?

Ardahan doðumlu olan Serpil, Ýstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliði bölümünden mezun oldu. Serpil, Sosyalist Dayanýþma Platformu içinde yer aldý. 1997 yýlýnda Dayanýþma Evlerinin kurucularý arasýnda yer alan Serpil, 2007'de güvencesiz iþçilerin örgütlenmesi ve haklarý için çalýþan BATÝS'in (Baðýmsýz Tekstil Ýþçileri Sendikasý) Ýstanbul'da ve Trakya'da çalýþtý. Sendikalarda iþ güvenliði ve iþçi saðlýðý üzerine, özellikle kadýn iþçilerin haklarý konusunda danýþmanlýk yapan Serpil, 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP'nin Ýstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayý oldu. (Haber Merkezi)

Mahkemeden Arýnç’a ceza çýktý

T

BMM eski baþkaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Bolu'da gazeteci Ýmdat Aslan'a, 'hakaret' ettiði iddiasýyla mahkeme tarafýndan para cezasý kesildi

Goran lideri Mustafa hayatýný kaybetti Goran Hareketi Genel Baþkaný Newþirwan Mustafa, 73 yaþýnda hayatýný kaybetti. Irak Kürdistaný partilerinden Goran Hareketinin lideri, Newþirwan Mustafa, 73 yaþýnda hayatýný kaybetti. Goran Hareketi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, çeþitli saðlýk sorunlarý olan Noþirvan Mustafa, ikamet ettiði Irak Kürdistan'ýn Süleymaniye kentinde hayatýný kaybetti. Mustafa, yaklaþýk bir yýl kadar Ýngiltere'nin Londra þehrinde tedavi görmüþtü.

Newþirwan Mustafa kimdir? 1944 yýlýnda Süleymaniye'de dünyaya gelen Newþirwan Mustafa, ilk ve orta öðrenimini Süleymaniye'de tamamladý. 1967 yýlýnda Baðdat Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Mustafa, 70'li yýllarýn baþýnda Avusturya'da yükseklisans yaptý. 1960'larda siyasete giren Newþirwan Mustafa'nýn ilk duraðý Kürdistan Öðrenciler Birliði oldu. 1963-64 yýllarýnda Birliðin yönetim kurulu üyesi oldu. 1967'de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Süleymaniye Ýl Teþkilatý üyesi olan, 1969'da Rýzgari dergisinin imtiyaz sahibi olan Mustafa, Kürdistan Yurtseverler Birliði'nin (KYB) kurucu üyelerinden biriydi. 2009 yýlýnda Deðiþim Hareketi (Goran) isimli partiyi kurdu.

TBMM eski baþkaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, 'FETÖ/PDY' ile iliþkilendirildiði iddia edilen Bolu'daki alýþveriþ merkezini ziyaret etmesini sosyal medyada eleþtiren gazeteci Ýmdat Aslan'a, hakaret ettiði iddiasýyla 354 gün karþýlýðý toplam 7 bin 80 TL adli para cezasýna çarptýrýldý. Bolu'da 2012'de genel yayýn yönetmenliðini yaptýðý yerel gazetede Fethullah Gülen ile ilgili birçok haber ve köþe yazýsý yazan, bu yüzden Gülen'in hakkýnda 98 ayrý dava açtýðý Ýmdat Aslan, yazýlarýnda TEM otoyolunun Bolu Daðý mevkisinde bulunan alýþveriþ merkezinin de FETÖ'nün ticaret ayaðý olduðunu ileri sürdü. Aslan, 2015 yýlýnýn Aralýk ayýnda söz konusu alýþveriþ merkezini ziyaret eden dönemin Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ý, tesis ile ilgili kamuoyunda olumlu algý oluþturmaya çalýþmakla suçlayarak eleþtirmiþti. Aslan, bu eleþtirisi nedeniyle katýldýðý bir televizyon programýnda kendisine hakaret ettiðini ileri sürdüðü Arýnç hakkýnda suç duyurusunda bulundu. Savcýlýðýn

soruþturmasý sonunda Arýnç hakkýnda dava açýldý.

Arýnç ifade vermiþti

Ýlk iki duruþmaya katýlmayan Arýnç, geçen 13 Nisan'da Bolu Adliyesi'ne gelerek Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruþmada savunma yaptý. Mahkemede dün görülen karar duruþmasýna ise Arýnç'ý avukatý Yakup Erikel temsil etti. Erikel, "Müvekkilimin gerek kendisinin, gerekse bizim daha evvelden bahsettiðimiz üzere müþtekiye hakaret etme gibi bir kastý söz konusu deðildir. Tamamen kendi kiþisel görüþlerini eleþtiri sýnýrlarý içerisinde kalmak sureti ile yapmýþtýr. Müvekkilin bu aþamada beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi. Ýmdat Aslan ise Arýnç hakkýndaki þikayetinin devam ettiðini söyleyerek "Takdir mahkemenindir" dedi. Mahkeme, 'Sesli ve görüntülü bir ileti aracýlýðýyla ve kiþinin siyasi düþünce ve kanaatlerini açýklamasýndan dolayý hakaret' suçunu iþlediðine kanaat getirdiði Arýnç'a, 354 gün karþýlýðý toplam 7 bin 80 TL adli para cezasý verdi. (Haber Merkezi)


YAÞAM

20 Mayýs 2017 Cumartesi

13

Doktorlar ‘konuþamaz’ dedi, 6 yaþýnda konuþtu

D

iyarbakýr'da beyin felci hastalýðýyla dünyaya gelen ve doktorlarýn "konuþamaz" dediði Esmanur Ertan, ailesinin mücadelesi sayesinde 6 yaþýnda konuþmaya baþladý. Çocuklarý için 19 yýldýr mücadele eden aile, þimdi de kýzlarýnýn ayaða kalkmasý umuduyla yaþýyor DÝYARBAKIR'da Hayriye ve Yaþar Ertan çiftinin 19 yaþýndaki kýzý Esmanur, anne karnýnda oksijensiz kalýnmasý nedeniyle vücut motor hareketlerini saðlayan bölgenin zarar görmesi sonucunda oluþan ve halk arasýnda 'beyin felci' olarak da bilinen 'cerebral palsy' hastalýðýyla dünyaya geldi. Çift, konuþamayan ve yürüyemeyen kýzlarý için tüm imkanlarýný seferber etti. Esmanur, doktorlarýn "konuþamaz" demesine raðmen, ailesinin çabasý sayesinde 6 yaþýnda konuþmaya baþladý. Aile þimdi ise kýzlarýnýn yürümesi için mücadele ediyor. Tüm zamanýný televizyon izleyerek geçiren Esmanur ise "Arka Sokaklar" adlý dizide rol almak istiyor.

“19 yýlda 19 çocuk büyütmüþ gibi olduk” ÝHA'dan Ejder Ediz Iþýk'ýn haberine göre, üç kýzý olduðunu ve en büyüklerinin Esmanur olduðunu belirten baba Yaþar Ertan, ilk olarak Ankara'da teþhisin konulduðunu ve zamanla tedavisinin olmadýðýný anladýklarýný ifade etti. Ertan, "Tedavisi sadece fizik tedavi olarak görülüyor. Ýlaç tedavisi veya cerrahi bir operasyon, tedaviler yok bunlarýn maalesef. Beyinde verdiði hasara göre tutumlarý farklý oluyor vücutta. Kimileri ilerde yürüyebiliyor ama çoðunluðu yürüyemiyor. Aileye ya da bir bakýcýya muhtaç kalabiliyor. Biz 'geçici bir þeydir, tedavilerle yoluna girecek' diye düþündük ama zamanla alýþýyor insan. Kendin de araþtýrýp, okuyorsun ve tedavisinin mümkün olmadýðýný öðrenince artýk o þe-

kilde yaþamayý kendine alýþkanlýk haline getiriyorsun. Çocuða uyumlu ev eþyasý alýyorsun. Tatilini ona göre planlýyorsun. Yemeklerini onunla birlikte planlamak zorunda kalýyorsun. O çocukla birlikte yaþamayý öðreniyorsun bir nevi. Biz 19 yýl boyunca neredeyse 19 tane çocuk büyütmüþ gibi olduk. Çünkü 5-6 yaþýna kadar sulu gýda ile besleniyordu. Okuma yazmasýný annesi öðretti. Normal okullara gidemedi bu çocuklar, Esmanur da. Fizik tedavide alabildiðini almaya çalýþtý" dedi.

“Bakýcý ücretini bir yýl alabildik” Yaklaþýk 19

yýllýk tedavi süreci içerisinde devletin verdiði desteklere baþvuru yapmadýklarýný ancak iþini kaybettikten sonra zor duruma düþtükleri için bakýcý ücreti aldýklarýný vurgulayan baba Ertan, þöyle konuþtu: "18 yýl kurumsal bir firmada çalýþtýðým için Esmanur için maaþýný almaya bile biz baþvuru yapmamýþtýk. Devlet imkanlarýndan yararlanmamýþtýk. Son zamanlarda baþvuru yaptýk. Bakýcý maaþý baðlandý fakat bir yýl sonra gelip 'çok iyi bir evde oturuyorsunuz, sizin geliriniz demek ki var. Biz bu bakýcý maaþýný kesiyoruz' dediler. Kendi kazancýmýzla zamanýnda aldýðýmýz bir ev. Bazý insanlar bakýcý maaþýyla evi geçindiriyor ama biz tam tersi ona bakýcý hizmeti saðlamak için o maaþa baþvurmuþtuk. Bir kiþi tutmuþtuk o onunla ilgileniyordu. Çünkü tek kiþinin kaldýracaðý bir yük deðil. Bizim için belki etkili olmadý ben yine o bakýcý maaþýný tolere edebiliyorum ama çoðu aile bu gibi nedenlerden eleniyor. Bunlarý biraz daha hassas araþtýrmak lazým. Bunlarýn kararýný veren kiþiler yeni mezun olduðu için sadece görsellik ve araþtýrma yapmadan bu iþe hakem kararýyla karar veriyorlar. Bir resmi sonuç veya belgeye dayandýrmýyorlar. Bu büyük bir sorun engelli ve engelli aileleri için."

‘6 yýl boyunca iletiþi kurmadý’ Esmanur ile birçok zorluðu baþardýklarýný ifade eden anne Hayriye Ertan ise, "Esmanur 6 yýl boyunca hiç konuþmadý, hiç iletiþim kuramadý. Ben 6 yýl boyunca evdeki bütün eþyalarýn üstüne isimlerini yazmýþtým. Pazara Esmanur ile birlikte

gidip geliyorduk ondan sonra geldiðimizde ben bütün sebzeleri saatlerce tek tek ona anlatýyordum. Esmanur 6 yaþýna girdiði zaman konuþmaya da baþladý. Konuþunca birdenbire okumaya da baþladý. Meðerse Esmanur o durumda bunlarýn hepsini ezberlemiþ. Doktorlar 'kesinlikle Esmanur okuma yapamaz. Beyninde bir bölge var o bölge zarar görmüþ okuma merkezi ve kesinlikle okumasý mümkün deðil' dediler. Ben bu þekilde evin her köþesine yazarak, ona defalarca anlatarak Esmanur'un konuþmasýyla okumasý da bir oldu. Böylelikle bir zoru atlattýk" diye konuþtu. Umutsuzluða kapýldýðý anlar olduðunu ancak hiçbir zaman umudunu kaybetmediðini belirten anne Ertan, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Oldu çok oldu ama ben hep umudunu kaybettiysen demek bu yaþamda artýk kalmanýn bir anlamý yok derim. Ben umudumu kaybedersem demek ki Esmanur'un tamamýyla bu dünyada olmamasý gerekiyor. Ben bir anne olarak bir deðil iki umudu birden taþýyorum. Çünkü engelli bir çocuktur. Normalde bir insanýn aðlamasý, sevinci birebirdir ama ben bunu iki iki yaþýyorum. Onun adýna da yaþýyorum. Ben þanslýyým ki babasýyla birlikteyim. Aile çok önemlidir. Böyle çocuklarda en önemli þey anne ve babanýn desteðidir. Anne ve baba birbirine destek olduktan sonra baþka hiç kimsenin desteði sorun deðil. Biz ne yapmaya çalýþtýysak Esmanur'u hep içine kattýk. Eve eþya alacaðýmýz zaman da, bir yere gideceðimiz zaman da, tatile gideceðimiz zaman da her zaman Esmanur'a cevap hakký verdik. Esmanur tamam dediði zaman biz yaptýk. Esmanur'u engelli olarak biz hiçbir zaman görmedik. Onun bütün duygusuna, düþüncesine saygý ve sevgiyle karþýlýk verdik. Allah benim çocuðumun canýna saðlýk versin. Ýyi ki Esmanur'un annesiyim, iyi ki Esmanur benim kýzýmdýr. Esmanur bizim için çok deðerlidir."

“Hayalimde dizide oynamak var” Karþýsýnda gördüðü kamera karþýsýnda neler diyeceðini bilemeyen ve anne babasýna sürekli sorular yönelten Esmanur ise, "Evde ders çalýþýyorum, müzik dinliyorum. Fizik tedaviye baþladým. Yeni okula baþlayacaðým. Resim yapmak istiyorum. Tarkan'ý seviyorum. Arka Sokaklar dizisini seviyorum. Hayalimde Arka Sokaklar dizisinde oynamak var. Ali komiser gibi olmak istiyorum. Rýza müdürü seviyorum" dedi.


14

SPOR

20 Mayýs 2017 Cumartesi

Minderin yýldýzlarý dualarla

uðurlandý B

alkan Karate Þampiyonasý öncesi son hazýrlýklarýný Milli Takým hocalarý nezaretinde tamamlayan Diyarbakýrlý Karateciler Sena Kýzýlaslan ve Zeynep Akçakmak, Balkan'da derece yapacaklarýna inandýklarýný belirterek, baþarý için baþta Diyarbakýr halký olmak üzere tüm Türkiye'den dua istediler.

DÝYARBAKIR- Diyarbakýrlý milli karateciler Sena Kýzýlaslan ve Zeynep Akçakmak, Balkan Karate Þampiyonasý öncesi Türkiye Karate Milli Takým kampýnda Milli Takým Hocalarýnýn nezaretinde idmanlarýný tamamladý.

Milli karateciler dua istedi Bugün Ýstanbul Gazanfer Bilgi Spor Salonunda yapýlacak olan Balkan Karate Þampiyonasý öncesi son hazýrlýklarýný ve taktiklerini alan dün müsabakalarýn yapýlacaðý salonda yapan Diyarbakýrlý Milli Karatecileri Sena Kýzýlaslan ve Zeynep Akçakmak, þampiyonaya hazýr. Þampiyona öncesi Özgür Haber'e konuþan Milli kýzlar, Balkan'da derece yapacaklarýna inandýklarýný belirterek, baþarý için baþta Diyarbakýr halký olmak üzere tüm Türkiye'den dua istediler.

Kýzýlaslan: Onlara inancým sonsuz Antrenmanlarý yakýndan takip eden ve sporcularý yalnýz býrakmayan Diyarbakýr Gençlik ve Spor Kulübü'nün Baþkaný Þehmus Kýzýlaslan, milli karatecilerinden oldukça umutlu. Kýzlarýn Balkan'da derece yapacaklarýna inandýðýný belirten Baþkan Kýzýlaslan, milli karatecilerin, özellikle milli takým antrenmanlarýnda büyük tecrübe sahibi hocalarýn nezaretinde çok büyük tecrübeler edindiklerine vurgu yaptý. Kýzýlaslan, "Kýzlarýmýz þimdiye kadar büyük yüklerin altýndan kalktýklarý gibi bu aðýr sorumluluðun altýndan da Milli Takým hocalarýnýn tecrübe ve desteðiyle kalkacaklardýr, ülkemizin þanlý bayraðýný uluslar arasý þampiyonada göndere çekeceklerdir. Onlara olan inancým sonsuzdur" diye konuþtu. Ömer BARAN

Diclekent Gençlikspor farklý kazandý

Ömer BARAN

Diclekent Gençlikspor u-16 Gençler Ligi'nde ligin son haftasýnda karþýlaþtýðý Yeniþehir Belediye Kayaspor'u 7-3 maðlup ederek ligi 2. Sýrada tamamladý. Ömer BARAN DÝYARBAKIR - Diyarbakýr U - 16 Gençler liginde mücadele eden Dicle Kent Gençlikspor sahasýnda oynadýðý karþýlaþma Yeniþehir Belediye Kayaspor'u 7-3 yenerek ligi 2. sýrada tamamladý. Müsabakanýn golleri: Emre Bingöl (3), Serhat Esmer (2), Ramazan Özek, Muhammed Kurt'tan geldi. Müsabaka boyunca rakibine karþý çok iyi futbol oynayýp etkili ataklarla skora gitmeyi baþaran Diclekent Gençlikspor, U-16 liginde 7 galibiyet, 1beraberlik, 1 maðlubiyet alarak rakip filelere 60 gol atýp, kalesinde 15 gol gördü

Genç Civan oynadýðý futbolla dikkat çekiyor DÝYARBAKIR - Spor Toto 3.lig 3. grup takýmlarýndan Diyarbekirspor'un alp yapýsýnda U13 takýmýnda futbol oynayan Civan Can Dilek, gösterdiði performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Genç Civan, futbolu çok sevdiði için kendine güvendiðini belirtiyor.

“Hedefim profesyonel takýmda forma giymek” ve ligi 2. Sýrada tamamladý. Takým kaptaný serhat Esmer oynadýðý 9 maçta 30 gol atarak takýmý adýna en çok golü atmýþ oldu.

“Çok iyi bir sezon geçirdik” Diclekent Gençlikspor antrenörü Mehmet Çelebi, " çok iyi sezon geçirdik bütün sporcularýmýz özverili bir þekilde çalýþtýlar hedeflediðimiz þampiyonluða ulaþamadýðýmýz için Üzgünüz yinede sporcularýmýzýn göstermiþ olduklarý performanstan çok memnunum hepsini aþama kaydetti. Ýstek ve arzularýndan dolayý bütün sporcularýmý kutluyorum" diye konuþtu.

Civan Can Dilek, yaptýðý açýklamada, "9 yaþýndan beridir futbol oynuyorum, futbol aþýðýyým aklým fikrim gol atmakta veya attýrmakta" diyerek, " okul takýmýnda oynuyorum, Diyarbekirspor'un alt yapýsýnda iyi bir futbol sergilediðim söyleniyor. Bende futbolu çok sevdiðim için kendime güveniyorum. 12 yaþýndayým, ama hocam yeteneðim iyi olduðu için U - 13 takýmýnda oynatýyor.17 Numaralý forma ile sahaya çýkýyorum. Ben "futbolun çalým

iþi deðil sadece akýl oyunudur " diyorum. Hocamýz idmanlarýmýzda oyun alanýndaki uyum ve taktikleri ayrýntýlarýyla birlikte antremanda çalýþtýrýyor. Ben uçta görev yapýyorum görev ve sorumluluklarýmýzýn çok önemli olduðunu bizlere ezberletiyor. Forvet oyuncularý devamlý desteklenmelidir ki takým sonuca gidebilsin.Bize hücum oyuncularýnýn hedefe yani kaleyi en yakýn oyuncular olarak arkadaþlarýnýn gol çabalarýný en etkili þekilde deðerlendirilmelerini istiyor.Yaþýma göre çok þeyler öðrendim öðreneceklerimden baþka. Hedefim Diyarbakýr'ýn profesyonel takýmlarýnda forma giyip faydalý olabilmektir " dedi.


SPOR

20 Mayýs 2017 Cumartesi

Erzurumspor ve Sakaryaspor’a ceza yaðdý TFF, Play-Off karþýlaþmalarýndan dolayý Sakaryaspor ve Büyükþehir Belediye Erzurumspor'a ceza yaðdýrdý. Yapýlan açýklamada Amedspor ile kendi sahasýnda oynadýðý maçta taraftarlarýn ve kulübün neden olduðu olaylardan ötürü Büyükþehir Belediye Erzurumspor'a 31 bin 450 TL para cezasý ve bir maç seyircisiz oynama cezasý verilirken, Diyarbekirspor ile Play-Off finalinde karþý karþýya gelen Sakaryaspor'a da 25 bin 500 TL para cezasý kesildiði belirtildi Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- TFF, PlayOff karþýlaþmalarýnda yaþanan saha ve seyirci olaylarý nedeniyle Sakaryaspor ve Büyükþehir Belediye Erzurumspor'a ceza yaðdýrdý.

PFDK'dan yapýlan açýklamaya göre Büyükþehir Belediye Erzurumspor'a 31 bin 450 TL para cezasý ve bir maç seyircisiz oynama cezasý verildiði açýklandý. Diyarbekirspor'u PlayOff finalinde yenerek 2. Lige yükselen Sakaryaspor ise taraftarlarýnýn neden olduðu olaylardan dolayý toplamda 25 bin 500 TL para cezasýna çarptýrýldý.

Erzurumspor-Amed maçýna aðýr ceza

TFF'den yapýlan açýklamada Play-Off yarý final ilk maçýnda Erzurum'da ev sahibi takýmýn stadyuma usulsüz seyirci alýnmasýndan dolayý 13 Bin TL, taraftarlarýnýn neden olduðu saha olaylarý nedeniyle 10 Bin TL para cezasý verdiðini açýkladý. Erzurumspor'un ev sahibi olduðu maçta çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ev sahibi takýma 1 resmi müsabakayý kendi sahasýnda seyircisiz oynama ve 6 bin TL para cezasý ve takým halinde

15

sportmenliðe aykýrý hareketten dolayý da 2 Bin 450 TL ceza kesildiði belirtildi.

Sakaryaspor’a da ‘Çirkin ve kötü tezahürat’ cezasý TFF, Diyarbekirspor'u finalde eleyerek 2. Lige yükselen Sakaryaspor'a taraftarlarýnýn neden olduðu 'Çirkin ve kötü tezahürat' gerekçesi ile 3 Bin TL ile taraftarlarýnýn neden olduðu saha olaylarý nedeniyle de 22 Bin 500 TL para cezasý kesildiðini duyurdu.

Gatem Gençlikspor þampiyon Valilik Kupasý þampiyonlarý belli oldu 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý "Valilik kupasý" Basketbol ve Futsal Finalleri Bitti. Müsabakalar sonucunda Basketbol da Ýl Milli Eðitim Futsalda ise Ýl Emniyet Müdürlüðü Þampiyon oldu Süleyman ÖZDEMÝR DÝYARBAKIR- 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý dolayýsýyla düzenlenen Valilik Kupasý müsabakalarý sona erdi. Karþýlaþmalarda Basketbolda Ýl Milli Eðitim Futsalda ise Ýl Emniyet Müdürlüðü þampiyon oldu.

Derece yapan takýmlar þu þekilde; Basketbol 1- Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü 2- Ýl Emniyet Müdürlüðü 3- GHSÝM Futsal 1- Ýl Emniyet Müdürlüðü 2- GHSÝM 3-Yatýrým Ýzleme

D

iyarbakýr 2. Amatör Kümede mücadele eden Gatem Gençlikspor futbol takýmý, oynadýðý son maçýnda Çamlýca Gençlikspor'u 7 -1 maðlup edip þampiyon oldu Ömer BARAN Diyarbakýr 2. Amatör Kümede mücadele eden Gatem Gençlikspor ligin son maçýnda Çamlýca Gençliks-

por'u farklý maðlup ederek þampiyon oldu ve bir üst lige çýkmaya hak kazandý.2. Amatör Kümeden 1. Amatör Kümeye çýkan Gatem Gençlikspor 11 galibiyet 1 bera-

berlik 2 maðlubiyet alarak 34 Puan topladý. Gatem Gençlikspor oynadýðý 14 maçta 59 gol attý. Takýmda Ferit Barlas 17 gol atarken. Baver Ekinde 10 gol attý.


Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN

20 MAYIS 2017 CUMARTESÝ Yýl: 10 - Sayý : 3362 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Ûrmiye’den Dewrêþ gelmiþ sahneleme düþüncesinin burada oluþtuðunu belirtiyor. Urmîye'de konuya vakýf edebiyatçýlarla, sanatçýlarla bir araya geldiðini ve geniþ bir araþtýrma yaptýðýný anlatan Bengin, bu hikayenin Ýran'da, özellikle Urmiye'de halk arasýnda bilindiðini ve sahiplenildiðini vurguluyor. Bengin; Kürtlerin dili, edebiyatý ve kültürüyle çok yakýn bir hikaye olarak gördüðü bu destaný, Kürtlerin tarihsel geçmiþini yeniden hatýrlatmak ve o söylenceleri günümüze taþýmak için bu çalýþmayý önemsediðini anlatýyor.

Kýsýtlý imkanlara raðmen…

D

engbêjler tarafýndan söylenerek günümüze kadar gelmiþ olan Derwêþê Evdî destaný, ilk kez Ýran Kürtleri tarafýndan tiyatroya uyarlandý ve Amed Tiyatro Festivali'nde sahnelendi. Urmîye'den gelen Texte Reþ Tiyatro Topluluðu, sergiledikleri performansla bu destaný yeniden izleyiciyle buluþturdu DÝYARBAKIR - Kürt destanlarý içerisinde en önemli hikayelerden biri olan Derwêþê Evdî destaný, yüzyýllardýr neredeyse anlatýlýr, söylenir. Dengbêjlerin yanýk sesli nidalarýndan tutalým da çeþitli formlardaki müzikal eserlere, tiyatrodan, sinemaya, modern dansa deðin sanatýn bütün alanlarýna ilham veren, engin bir hazine gibi iþlenip örülen bir hikayedir Derwêþê Evdî… Ve hikayenin cevheri, týpký Ýlyada, Odessia ya da Prometeus'un kahramanlýðýna ruh veren aþk ve direniþ gibi ölümsüz temalardan neþet ediyor. 1780-1800'lü yýllar arasýnda Kürt milli birliðinin temel taþlarýndan biri olan Milan aþiretleri alanýnda cereyan eden savaþ hikayesidir Derwêþê Evdî destaný. Bugünkü Viranþehir, Ceylanpýnar ovasýndan Musul'a ve güneyde Kürt daðlarýna kadar uzanan geniþ alanda yani... Milan aþiretinin su ve toprak kaynaklarýný tehdit eden Arap-Türkmen birliðine karþý verilen destansý sava-

C

M

Y

K

þýn hikayesi. Ýþte bu savaþta, Kürtlerin birliðini saðlayacak ve topraklarýný koruyacak kahramanlara ihtiyaç vardýr. Ancak Arap-Türkmen güçleri korkunç donanýmlý, tehditkar ve saldýrgandýrlar. Bu savaþta Kürt süvarilerine liderlik etmek, ateþten gömlek giymek, kýsaca ölümü göze almaktýr. Ýþte bu savaþa liderlik etmeyi kimse kabul etmez. Bunun üzerine, Müslüman bir konfederasyon olan Kürt Milan aþireti lideri Zor Temur Paþa, Êzidî Þarkî aþiretinden yardým ister. Ne ki Evdî'nin oðlu Derwêþ ile Zor Temûr Paþa'nýn dünyalar güzeli kýzý Edûle birbirine aþýktýr. Ýþte bu büyük aþk, Derwêþ'in Edûle'nin elinden "Þart Kahvesi"ni içmesi ve savaþa komutanlýk ederek hayatýný kaybetmesine yol açacaktýr. Ancak savaþ kazanýlacak ve Arap-Türkmen beylikleri eski sýnýrlarýnýn gerisine çekilerek Kürdistan'ýn bugüne uzanan yerleþik alanlarýný terk eder. Dengbêj hikayelerinde 300

atlý ile 300 bin atlýya karþý savaþtýðý belirtilen Derwêþ, sadece kahramanlýðýyla deðil, ayný zamanda aþký için Êzidî ve Müslüman geleneklerine karþý verdiði mücadele ile de toplumsal yapý üzerinde derin etkiler býrakýr. Karacadað eteklerinde, Ceylanpýnar ovasýnda, Cudi'de, Þengal Daðý'nda, Þeyh Adi'de yaþanmýþ, dengbêjler tarafýndan söylenerek günümüze kadar gelmiþ olan bu destan, uzun yýllar tiyatro gruplarý tarafýndan farklý formlarda sahneye taþýnmýþtý. Ancak ilk kez Ýran Kürtleri tarafýndan tiyatroya uyarlandý ve Amed Tiyatro Festivali'nde sahnelendi. Urmîye'den gelen Texte Reþ Tiyatro Topluluðu, sergiledikleri performansla bu destaný yeniden izleyiciyle buluþturdu.

Tarihsel geçmiþi hatýrlatmak istiyoruz Oyunun metin yazarý ve yönetmeni Resul Bengin, geçtiðimiz yýl Siyabend û Xecê oyunuyla Batman'a geldiklerini hatýrlatarak, Dewrêþê Evdî hikayesini

Daha önce üç kez tiyatro festivallerine katýldýðýný hatýrlatan Bengin, tiyatronun imkanlarla deðil aþkla yapýlan bir sanat olduðunun altýný çiziyor. Þöyle devam ediyor Bengin: "Tiyatro, halkýn deðer vermesi ve sahiplenmesiyle yapýlacak bir sanattýr. Burada takdire þayan bir özveri var. Çok kýsýtlý imkanlara raðmen böyle bir çalýþmanýn bir parçasý olmaktan gurur duyuyoruz. Salonda ýþýkla ilgili teknik bir sýkýntý yaþandý. Oyunda çeþitli ýþýk oyunlarý yapýlmasý gerekiyordu. Ancak üç tane seyyar ýþýðýmýz vardý ve buna raðmen oyunu aksatmadan tamamladýk. Ýzleyicinin ýþýðý bize yetti" Oyun bugün, saat 15:00'te Amed Þehir Tiyatrosu'nda yeniden izleyici karþýsýnda olacak. Topluluk ayrýca saat 20:00'de Behnam Menda'nýn yazdýðý, Þebnem Yusifi'nin yönettiði Viyan adlý kadýn oyununu sahneleyecek. (Kültür Servisi)

20 mayıs 2017 cumartesi  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you