Page 1

ÝHD: 9 ayda 40 bin 573 hak ihlali..!

Koruculara roketli saldýrý: 2 þehit

ÝHD Diyarbakýr Þubesi, yýlýn ilk 9 ayýnda yaþanan hak ihlalleri ile ilgili açýkladýðý raporda, bölgede 40 bin 573 hak ihlali yaþandýðýný savundu. 7’de

DÝYARBAKIR'ýn Lice ilçesinde korucularý taþýyan minibüse roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateþ Sertaç açýlmasý sonucu 2 koKAYAR’ýn rucu þehit oldu, 6 kohaberi rucu da yaralandý. Bölgede helikopter destekli operasyon baþlatýldý. 3’te

Diyarbakýrlý çýktý ANKARA'nýn Etimesgut Ýlçesi'nde terör örgütü IÞÝD mensubu canlý bombaya yönelik emniyet güçlerince operasyon düzenlendi. Operasyonda ölü olarak ele geçirilen IÞÝD'linin Diyarbakýr nüfusuna kayýtlý Ahmet B. olduðu öðrenildi. Haber 04

IÞÝD nu: yo s a r e op gözaltý 18

Foto: Arþiv

Foto: ÝHA/Arþiv

20 EKÝM 2016 PERÞEMBE FÝYATI: 25 KRÞ.

Canlý bomba

www.diyarbakiryenigun.com

SUR ‘BOSLUK’TA Baro’ya içerden eleþtiri:

‘KADIN YOK!’

Genel Kurulu'nu yapan Diyarbakýr Barosu Yönetim Kurulu'na girebilen tek kadýn Avukat Nuþin Uysal Ekinci, 7 kadýn adaydan sadece birinin seçilmesini "Kadýn sorunu çok büyük bir sorun. Diyarbakýr Barosu'nun yapýsýna baktýðýmýz zaman bile kadýn sorununun boyutunu görebiliriz" dedi. Haber 12

Velilerden ‘ikili eðitim’ tepkisi...

ÇAKIL M. Uður ÖZEL YENÝGÜN

SAÝT BAYRAM

Durumumuz hiç iç açýcý deðil

ÇATIÞMA ve operasyonlarýn 10 Mart'tan beri sona erdiði, sokaða çýkma yasaðýnýn kýsmen devam ettiði Sur'da esnaf, istediði satýþ potansiyelini bir türlü yakalayamýyor. Acele kamulaþtýrma kararý sonrasý yeniden yapýlandýrýlacak olan Sur'un tarihi dokusunun zarar görmesini de istemeyen esnaf, “1 yýllýk kiramýz karþýlanmasýna raðmen belimizi doðrultamadýk. Durumumuz hiç iç açýcý deðil” diyor.

Sur’da bin 750 ev yýkýldý..!

SUR'daki 5 mahallede devam eden yýkým çalýþmalarý kapsamýnda hasarlý bin 750 ev yýkýldý. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'na baðlý Hasar tespit komisyonu tarafýndan yürütülen yýkým çalýþmalarýnda tonlarca moloz iþ makineleri ile Dicle Üniversitesi kampüsüne taþýnýyor. Sur Kaymakamlýðý'nca 5 Mahallede oturan yaklaþýk bin 500 aileye de 7 milyon TL eþya yardýmý yapýldýðý öðrenildi. 8-9’da

‘HDP kolay lokma deðil’ DÝYARBAKIR Yeniþehir Ýlçesi Milli Eðitim Müdürlüðü'ne baðlý 80. Cumhuriyet Anadolu Lisesi öðrenci velileri, okulun 2016-2017 eðitim-öðretim sezonuna tekli olarak baþlayan, ancak 17 Ekim itibariyle ikili eðitime geçmesine tepki gösterdi. Okulun ikili öðretime geçmesiyle birlikte öðrencilerinin maðdur edildiðini ve psikolojilerinin bozulduðunu ifade eden Veliler, bu uygulamanýn kendilerini derinden yaraladýðýný söyledi. Haber 06

Vali Aksoy: Verim ve kalite artacak 15’te

HDP ve DBP'ye yönelik operasyonlara iliþkin Diyarbakýr'da basýn toplantýsý düzenleyen HDP Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ, gözaltýndakilarýn derhal serbest býrakýlmasýný istedi. HDP'li milletvekillerinin tutuklanacaðý dair söylentileri de deðerlendiren Demirtaþ, “Sürekli savcýlara talimatlar veriliyor. HDP milletvekilleri kolay lokma deðil. Sokak sokak çalýþma yapýyoruz. 'Vekilime dokunma' eylemlerinde çalýþmalaLokman AYdoðan’ýn rýmýzý yürütüyoruz” dedi. haberi Haber 10-11’de

Nüfusun üçte biri ciddi yoksul 13’te

YENÝGÜN ÖZE L

5’te

Kayda geçen Yoksulluk Servet HARAM

12’de

Uyuþturucu ve eksik kalan mücadele Ýlkay NUDEM

Valilik’ten ‘Lice’de yangýn’ savunmasý 05


2

SAÐLIK/YAÞAM

20 Ekim 2016 Perþembe

Kalp krizi belirti vermeden de gelebiliyor K

ardiyoloji Uzmaný Doç. Dr. Ömer Alyan, göðüste sýkýþma hissi, yanma, hazýmsýzlýk, nefes darlýðý, solgunluk, terleme ve yorgunluðun kalp krizinin ilk belirtileri olduðunu belirterek, ancak kalp krizlerinin dörtte birinin belirti göstermeden meydana geldiðine dikkat çekti Kübra ATAÞ DÝYARBAKIR - Memorial Dicle Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Ömer Alyan, kalp krizi ile ilgili bilinmesi gerekenler hakkýnda bilgi verdi. Kalp krizindeki aðrýnýn, göðüste aðrý, yanma, sýkýþma þeklinde baþlayýp sol kola serçe parmaðýna doðru inen, boyna doðru yayýlan bir aðrý olduðunu belirterek, "Alýnda soðuk terler birikir. Bazen kalp krizi çok ani ve þiddetli bulgular ile baþlar ve kolayca taný konabilir. Ancak pek çok kiþide olay yavaþ ve hafif bir aðrý veya rahatsýzlýk hissi ile baþlar ve ne olduðu anlaþýldýðýnda hasta için geç kalýnmýþ olabilir. Aðrý hareket etmekle artar, dinlenirken azalýr, fakat geçmez. Aðrý yarým saatten uzun sürer. Aðrýyla birlikte soðuk soðuk terleme ve mide bulantýsý da olabilir. Bazý insanlarda belirtiler çok gizli olabilir. Özelikle ileri yaþlý hastalar, diyabet hastalarý hemen hemen hiç aðrý duymayabilirler ve sadece nefes darlýðý ve soðuk terleme þikayetleri ile kalp krizi geçirebilirler. Bazý hastalarda da mide ülseri veya pankreatit aðrýsýyla kalp krizi aðrýsý karýþtýrýlabilir" dedi.

Soðuk havalarda baðýþýklýðýnýzý koruyun Uzmanlar, "Soðuk kýþ aylarýna girdiðimiz bu dönemlerde yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu baðýþýklýk sisteminin zayýflamasýndan kaynaklanan enfeksiyonlar sýklýkla görülür" dedi DÝYARBAKIR - Diyet ve Beslenme Uzmaný Þükran Yýldýz, baðýþýklýk sistemini güçlendirmenin yollarýný anlattý. Þükran Yýldýz ''Beslenmede baðýþýklýk sisteminin güçlenmesine yardým etmesi için yeterli miktarda protein almaya, antioksidan vitamin ve mineraller yönünden zengin beslenmeye özen gösterilmelidir. Antioksidanlardan zengin olan ve C ve E vitamini içeren besinler sýkça tüketilmelidir. Limon, portakal, mandalina, biber, maydanoz, kivi ve greyfurt bol miktarda C vitamini; zeytinyaðý, badem, ce-

“Krizi esnasýnda saniyeler bile çok deðerli” Bu durumda aspirin alýnabileceðini anlatan Alyan, "Aspirin kaný sulandýrýr ve kan dolaþýmý kolaylaþtýrýr. Bu belirtilerle karþý karþýya kalýndýðýnda bir yere oturup dinlenilmeli ve hemen bir saðlýk kuruluþuna ulaþýlmalýdýr. Kesinlikle yürümeye veya merdiven çýkmaya devam edilmemelidir, çünkü aktiviteye devam etmek zaten oksijen alamayan kalbin oksijen talebini daha da arttýracaktýr" diye konuþtu.

“Kalp hastalýklarýna yol açan risk faktörlerine dikkat” Sigara içmek, kötü kolesterolün yüksek, iyi kolesterolün düþük olmasý, diyabet hastalýðý, obezite ve hareketsiz yaþam, erkeklerin 45, bayanlarýn 55 yaþýnýn üstünde olmasý, tansiyon yüksekliði, saðlýksýz beslenme, anne, baba, kardeþ gibi birinci dereceden akrabalarda kalp hastalýðý öyküsü varsa kiþinin de risk altýnda olabileceðine dikkat çeken Alyan, þunlarý kaydetti: "Doymuþ ve trans yaðlar tüketilmemelidir. Risk düzeyinize göre, LDL kolesterolü uygun seviyelere indirilmeli. HDL (iyi) kolesterol - erviz ve fýndýk gibi kuruyemiþler de E vitamininden zengin besin maddeleridir'' dedi.

“Havuç, ýspanak ve domates tüketimi önemli” Yýldýz, "Sebze ve meyvelerde bol miktarda bulunan beta karoten de baðýþýklýk sistemi hücrelerinin sayýsýnda önemli derecede artýþ saðlar. Beta karoten en fazla havuç, ýspanak ve domateste vardýr. Vücut için vitaminler kadar önemli diðer bir grup ise minerallerdir. Özellikle selenyum, çinko, demir ve bakýr en iyi antioksidan etki gösteren minerallerdir. Bu mineraller en fazla balýk, ceviz, fýndýk, badem, kuru meyveler, pekmez, kýrmýzý et, zeytinyaðý, fýndýk yaðýnda bulunmaktadýr. Ayrýca baðýþýklýk sistemi için yararlý olan hücrelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için günde 22,5 litre su içilmelidir" diye konuþtu. Yýldýz, "Omega 3 balýkta bolca bulunan yað asitleri ve proteinli

keklerde 40 mg/dL kadýnlarda 50 mg/dL veya üzeri, trigliseridler ise 150 mg/dL'den düþük olmalýdýr. Kan basýncý <120/80 mmHg olmalýdýr. Diyabet varsa mutlaka kontrol ettirilmelidir. Çünkü diyabet hastalarýnda, sýklýkla mevcut olan yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, sigara, aþýrý kilo ve hareketsizlik gibi risk faktörleri nedeniyle kalp damar hastalýðý riski 2-4 kat artabilir. Stres ile mücadele edilmelidir. Stres, sigara tüketimini arttýrýr, yemeklerde fazla yenmesine neden olabilir. Fazla alkol kullanýmý da tansiyonu ve trigliserid düzeylerini yükseltir, kalpte ritim bozukluðuna neden olabilir."

Sigara ve puro, pipo gibi tüm tütün kullanma alýþkanlýklarýnýn terk edilmesi gerektiðini de iþaret eden Doç. Dr. Alyan, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: "Kalp krizi geçiren bir kiþinin tütüne

devam etmesi ikinci bir kriz riskini en az 2-3 kat arttýrýr. Daha hareketli olmaya özen gösterilmelidir. Düzenli egzersiz programlarý stres ve depresyonu azaltacaðý; kiloyu, kolesterolü ve tansiyonu dengede tutmaya yardýmcý olacaðý unutulmamalýdýr. Ýlaçlar doktor kontrolünde düzenli alýnmalýdýr. Kardiyoloji uzmaný tarafýndan verilen ilaçlar kesinlikle ihmal edilmemeli, düzenli þekilde alýnmalýdýr. Oluþabilecek en ufak bir sorunda mutlaka doktorla iletiþime geçilmelidir. Saðlýklý beslenmeye özen gösterilmelidir. Bu sayede kiþi hem daha çabuk iyileþir hem de kilosunu kontrol altýnda tutar, kan kolesterol düzeyinin ve tansiyonun yükselmesi önlenmiþ olur. 'Ben nasýlsa ilaç kullanýyorum, bana bir þey olmaz' yanýlgýsýna asla düþülmemelidir, çünkü yaþam tarzý deðiþiklikleri kalp saðlýðý açýsýndan en az ilaçlar kadar önemlidir."

gýdalarla alýnan arginin amino asidi, baðýþýklýk sistemi için önemli besin kaynaklarýdýr. Ýçeriðindeki bileþenlerle baðýþýklýða büyük katkýlarý olan bir diðer besin ise zencefil. Zencefil rendeleyerek salatalarda, çorbalarda ve çayda tüketilebilir. Probiyotikler de genelde yoðurt, kefir ve peynirde bulunur. Saðlýklý baðýrsaklar saðlam bir immün sisteminin temelini oluþturur. Yapýlan birçok çalýþmada probiyotiklerin immün sistemini desteklediði ve özellikle soðuk algýnlýðýna baðlý ishallerin önlenmesinde etkili olduklarý kanýtlandý. Bu bakýmdan beslenmede mutlaka kefir ve yoðurt bulunmalýdýr" ifadelerini kullandý. Diyet ve Beslenme Uzmaný Þükran Yýldýz, "Savunmaya yönelik beslenme planlýyorsa yað ve kolesterol tüketimi, protein alýmý ve diyet lifi de en az alýnan besinlerin çeþitliliði kadar önemlidir. Bu noktada yaðlý ve kýzartýlmýþ etlerden ve fazla miktarda þeker tüketiminden de kaçýnmak gerekir.

Araþtýrmalar, 100 gram þeker içeren bir içeceðin 2 saat içinde baðýþýklýk iþlevlerini yarý yarýya düþürdüðünü ve bu durumun 5 güne kadar sürdüðünü göstermektedir. Ayný zamanda daha az hareket edilen bu dönemlerde aðýrlýk kontrolünü saðlamak adýna þeker, fazla miktarda yað, hamur iþi besinleri kýsýtlamakta fayda var. Ayný zamanda kahvaltýda demirden zengin yumurta ve ara öðünlerde taze ve kuru meyve, ceviz, fýndýk, badem, süt, yoðurt, kefir tüketerek metabolizma daha canlý tutulabilir" þeklinde konuþtu.

“Ýkinci bir kalp krizini önlemek için yapýlmasý gerekenler”


3

GÜNCEL

20 Ekim 2016 Perþembe

Koruculara saldýrý: 2 þehit 3 ilçede operasyonlar tamamlandý

D

iyarbakýr Valiliði, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kýrsalýndaki 14 köyde sokaða çýkma yasaðý ilan edilmesinin ardýndan baþlatýlan operasyonlarýn bilançosunu açýkladý. Yapýlan operasyonlar kapsamýnda, bombalý araç yapýmýnda kullanýlacaðý deðerlendirilen 5 araç, 3 el yapýmý patlayýcý, çok sayýda silah ve mühimmat ele geçirildi. Bölgedeki sokaða çýkma yasaðý ise kaldýrýldý Sertaç KAYAR DÝYARBAKIR'ýn Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri arasýndaki kýrsal bölgede bulunan 14 köyde, 16 Ekim'de sokaða çýkma yasaðý ilan edilmesiyle birlikte, baþlatýlan operasyonlar tamamlandý. Konuya iliþkin Diyarbakýr Valiliði'nden yazýlý bir açýklama yapýldý. Valilik resmi internet sitesinde yer alan açýklamada þu ifadeler yer aldý; "Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri daðlýk ve ormanlýk alanda faaliyet yürüten, aralarýnda üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduðu deðerlendirilen BTÖ mensuplarýný etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensuplarý tarafýndan kullanýldýðý deðerlendirilen sýðýnak, barýnak, depo alanlarýný tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek, bölgede bulunan yerleþim yerlerinde tespit edilen iþbirlikçiler ve aranan þahýslarý yakalamak, Bölücü Terör Örgütünün finans kaynaðý olan yasa dýþý uyuþturucu madde ekim alanlarýný imha etmek ve imal edilmiþ uyuþturucu maddeleri ele geçirmek maksadýyla, Diyarbakýr ili Lice ve Hazro ilçeleri kýrsal ve ormanlýk alanýný kapsayan, 16 Ekim 2016 tarihinde baþlayan Bayrak-24 Þehit Ütðm. Murat ATAÞ operasyonu 19 Ekim 2016 tarihinde baþarýyla tamamlanmýþtýr." Açýklamada, "Ýcra edilen operasyonlarda, BTÖ mensuplarý tarafýndan yaðmalanarak Lice kýrsalýna getirilen ve bombalý araç yapýmýnda kullanýlacaðý deðerlendirilen (5) araç ele

geçirilmiþ, Operasyon bölgesinde, tespit edilen (3) adet EYP yerinde imha edilmiþ, BTÖ mensuplarý tarafýndan kullanýlan (2) adet geçici barýnma alaný ile (1) adet sýðýnak kullanýlamaz hale getirilmiþ,Söz konusu sýðýnak ve barýnma alanlarýnda; (1) Kaleþnikof P.Tf, (5) adet Kaleþnikof P.Tf þarjörü, (143) adet Kaleþnikof P.Tf. fiþeði, (2) adet ruhsatsýz av tüfeði, (24) adet av tüfeði fiþeði, (27) adet serum, (17) adet serum iðnesi, (9) adet serum kelebeði, (291) adet gazlý bez, (2) adet leþker yeleði, (3) koli içerisinde (592) adet Örgütsel doküman ve çok sayýda yaþam malzemesi ele geçirilmiþtir. Narko-terörizmle mücade kapsamýnda; "Uyuþturucu ve uyarýcý madde ticareti yapmak suçundan aranan'' (3) þahýs yakalanmýþ, 10.000 kök kenevir, 4 ton 951 kilo kubar esrar maddesi, 1 ton 140 kilo toz esrar maddesi, kenevir ekimi ile Uyuþturucu madde imalinde kullanýlan çok sayýda muhtelif suç eþyasý ele geçirilerek imha edilmiþtir. Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn talimatýyla operasyon ile ilgili olarak adli iþlemlere devam edilmektedir. Bölgemizde yaþayan vatandaþlarýn huzur ve güvenliðinin saðlanmasý ve teröristle mücadele kapsamýnda yürütülen çalýþmalara artan bir azim ve kararlýlýkla devam edilmektedir." Valilik, bölgedeki sokaða çýkma yasaðýnýn dün saat 05.00 itibariyle kaldýrýldýðýný da duyurdu.

K

ulp-Lice karayolu üzerinde korucularý taþýyan minibüse roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldýrý gerçekleþtirildi. Saldýrýda 2 korucu þehit olurken, 6 korucu ise yaralandý Sertaç KAYAR

DÝYARBAKIR'ýn Lice ilçesinde korucularý taþýyan minibüse roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateþ açýlmasý sonucu 2 korucu þehit oldu, 6 korucu da yaralandý. Bölgede helikopter destekli operasyon baþlatýldý. Olay, Kulp-Lice karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup PKK mensuplarý tarafýndan Üçdamlar köyünün korucularýný taþýyan minibüse roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldýrý düzenlendi.

Hava destekli operasyon baþlatýldý

Saldýrýda, 1'i yanarak olmak üzere, 2 korucu olay yerinde þehit olurken, 6 korucu yaralandý. Yaralýlar, helikopterle getirildikleri 7. Kolordu Komutanlýðý pistinden ambulansla eski Asker Hastanesi'ne kaldýrýldý. Þehit olan korucularýn isimlerinin Hikmet Kartal ve Resul Göçer olduðu öðrenildi.

Aþýrý hýz kazasý: 2 yaralý

Saldýrýnýn ardýndan bölgede geniþ kapsamlý operasyon baþlatýldý. 7. Kolordu Komutanlýðý'ndan kalkan Kobra tipi helikopterler operasyonlara havadan destek verdi.

Valilikten saldýrý açýklamasý

Konuya iliþkin Diyarbakýr Valiliði tarafýndan yapýlan açýklamada, "Ýlimiz Lice Ýlçesi Tepe yol ayýrýmýnda, bölücü terör örgütüne yönelik operasyondan dönmekte olan Geçici Köy Korucularýný taþýmakta olan araca yönelik, bölücü terör örgütü mensuplarýnca saldýrý düzenlenmiþtir. Saldýrýda 1'i olay yerinde 1'i kaldýrýldýðý hastanede olmak üzere toplam 2 Korucumuz þehit olmuþ, 1 Uzman Çavuþ 3 korucu olmak üzere toplam 4 personelimiz yaralanmýþtýr. Þehit Korucularýmýza Allahtan rahmet, ailelerine ve sevenlerine baþsaðlýðý, yaralýlarýmýza acil þifalar dileriz. Olayýn faillerinin etkisiz hale getirilmesi için gerekli çalýþmalar ivedilikle baþlatýlmýþtýr" denildi.

Sait BAYRAM DÝYARBAKIR'ýn Kayapýnar Ýlçesi'nde aþýrý hýz nedeniyle meydana gelen kazada iki kiþi yaralandý. Kaza ile ilgili olarak soruþturma baþlatýldý. Edinilen bilgiye göre, kaza önceki akþam saatlerinde Kayapýnar Ýlçesi Tesisler kavþaðýnda meydana geldi. Ýsmi öðrenilemeyen sürücü yönetimindeki 07 HDE 80 plakalý araç, aþarý hýz nedeniyle takla attý. Meydana gelen kazada araç sürücüsü ile iki kiþi yaralandý. Kaza sonrasý olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sýkýþan yaralýlarý çýkardý. Ambulans ile hastaneye kaldýrýlan yaralýlarýn saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenilirken, kaza sonra trafiðe kapatýlan yol aracýn çekilmesi ile yeniden açýldý. Kaza ile ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü bildirildi.


4

HABER

IÞiD operasyonu: 18 gözaltý

Diyarbakýr'da terör örgütü IÞÝD'e yönelik 21 adrese eþ zamanlý düzenlenen operasyonda, 18 þüpheli gözaltýna alýndý. Operasyonda, Tevhid Kitapevi'nin kepenkleri kýrýlarak, açýlýrken, gözaltýna alýnan þüphelilerden bazýlarýnýn bombalý saldýrý hazýrlýðýnda olduðu öðrenildi

20 Ekim 2016 Perþembe

Türkiye’de cezaevi sayýsý 372'ye yükseldi Türkiye'de cezaevleri sayýsý Ekim ayý itibariyle 372'ye, kapasiteleri ise 189 bin 269'a yükseldi

lenen adreslere giren polis, 18 þüpheliyi gözaltýna aldý. Þüpheliler, ifadeleri alýnmak üzere Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. Þüphelilerden bazýlarýnýn bombalý saldýrý hazýrlýðýnda olduðu öðrenildi.

Ramazan KARATAÞ DÝYARBAKIR polisi, aralarýnda ev ve iþ yerleri ile Tevhid Kitapevi'nin de bulunduðu 21 adrese þafak operasyonu düzenledi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Þube Müdürlükleri tarafýndan terör örgütü IÞÝD'e yönelik

merkez Baðlar ile Kayapýnar ilçelerinde bulunan 21 adrese bugün sabah saatlerinde eþ zamanlý operasyon düzenlendi.

Çok sayýda polis katýldý Operasyona çok sayýda polis katýldý. Operasyon düzenlenecek ev ve iþ yerlerinin çevresinde zýrhlý araçlarla güvenlik önlemleri alýnmasýnýn ardýndan belir-

Baðlar’daki Tevhid Kitapevi’'ne operasyon yapýldý

Öte yandan, 21 adres arasýnda bulunan merkez Baðlar ilçesi Gürsel Caddesi'nde IÞÝD'e yakýnlýðýyla bilinen Tevhid Kitapevi'ne de operasyon düzenlendi. Polis, kitapevinin kepenklerini kýrarak, içeriye girdi. Operasyonda, silah, örgütsel doküman ve terör örgütünü simgeleyen bez parçalarý da ele geçirildi.

Canlý bomba Diyarbakýrlý çýktý DÝYARBAKIR - Ankara'da camlý bomba eylemi hazýrlýðýnda olduðu belirtilen IÞÝD mensubu bir terörist yapýlan operasyon sonucu ölü olarak ele geçirildi. Öldürülen IÞÝD'linin Diyarbakýr nüfusuna kayýtlý Ahmet B. olduðu tespit edildi. Olay, dün saat 03.00 sýralarýnAnkara'nýn Eti- da Etimesgut Ýlçesi'nde mesgut'ta terör örgütü IÞÝD meydana mensubu canlý geldi. bombaya yönelik Edinilen emniyet güçlerin- bilgilere ce operasyon göre; Andüzenlendi. Ope- kara Emirasyonda ölü ola- niyet Mürak ele geçirilen dürlüðü IÞÝD'linin Diyarba- Terör Mücadele Þukýr nüfusuna kayýtbe ekiplelý Ahmet B. olduðu ri, Anýtkaöðrenildi bir ve eski TBMM binasý civarýnda görülen þüpheli bir kiþiyi takibe aldý.

Gerçekleþtirilen adli ve fiziki takiplerin sonucunda þahsýn DEAÞ ile baðlantýlý olduðunu tespit eden ekipler, teröristin Ankara'da canlý bomba eylemi gerçekleþtireceði bilgisine ulaþtý. Elde edilen bilgiler ýþýðýnda çalýþma baþlatan emniyet mensuplarý, Eryaman Mahallesi 47. Sokak'ta bulunan hücre evinin civarýnda geniþ güvenlik önlemleri aldý.

Çatýþma çýktý

Saat 03.00 sýralarýnda önceden tespit edilen binanýn 9. katýndaki daireye, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Þube Müdürlüðü ekiplerince operasyon baþlatýldý. Polis ekiplerinin "teslim ol" çaðrýsýna þahsýn ateþle karþýlýk vermesi üzerine çatýþma çýktý. Çatýþma sonucunda terörist ölü olarak ele geçirildi. Operasyonun ardýndan hücre evinde yapýlan aramalarda canlý bomba eyleminde kullanýlacaðý tahmin edilen patlayýcý maddelere ulaþýldý. Operasyon sonrasý bölgeye gelen Ankara Valisi

Ercan Topaca ve Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan operasyon hakkýnda bilgi aldý. DEAÞ mensubu olduðu belirtilen teröristin cenazesi savcýnýn yaptýðý incelemelerin ardýndan Adli Týp Kurumu'na kaldýrýldý. . Öldürülen IÞÝD'linin 1992, Adana doðumlu, Diyarbakýr nüfusuna kayýtlý Ahmet B. olduðu tespit edildi. (Haber Merkezi)

DÝYARBAKIR - Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü verilerine göre, son 11 yýlda 118 adet yeni ceza infaz kurumu açýldý. Yeni açýlanlarla birlikte ceza infaz kurumu sayýsý 372'ye, kapasiteleri ise 189 bin 269'a yükseldi. Türkiye'de 2006 yýlýnda 7, 2007 yýlýnda 8, 2008 yýlýnda 13, 2009 yýlýnda 8, 2010 yýlýnda 7, 2011 yýlýnda 2, 2012 yýlýnda 14, 2013 yýlýnda 10, 2014 yýlýnda 14, 2015 yýlýnda 18 ve 2016 yýlýnda 17 yeni ceza infaz kurumu açýldý. Türkiye'de 6 Ekim tarihi itibariyle 290 kapalý, 66 açýk, 2 çocuk eðitimevi, 6 kadýn kapalý, 4 kadýn açýk ve 4 çocuk kapalý ceza infaz kurumu bulunuyor. Cezaevlerinin kapasitesini arttýrmak için ise 2010 yýlýnda 5, 2011 yýlýnda 7, 2012 yýlýnda 9, 2013 yýlýnda 6, 2014 yýlýnda 5, 2015 yýlýnda 2 adet olmak üzere 34 adet ceza infaz kurumuna ek bina yapýlarak 9 bin 492 kiþilik kapasite artýrýmýna gidildi. Öte yandan 2006 yýlýnda 20, 2007 yýlýnda 51, 2008 yýlýnda 16, 2009 yýlýnda 22, 2010 yýlýnda 6, 2011 yýlýnda 3, 2012 yýlýnda 8, 2013 yýlýnda 21, 2014 yýlýnda 22, 2015 yýlýnda 15 ve 2016 yýlýnda 3 adet olmak üzere toplam 187 ilçe cezaevi ise kapatýldý. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü tutuklu ve hükümlü sayýlarýný ise en son Mart ayýnda açýkladý. Mart ayý verilerine göre Türkiye'de 187 bin 647 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. (ÝHA)


Kayda geçen Yoksulluk

Servet HARAM

5

HABER

20 Ekim 2016 Perþembe

Türkiye, "Kürk mantolu Madonna" üzerinden bilgi-kültür yoksunluðunu tartýþýyor… Ýçi boþaltýlan bir gençlik, ondan aþaðý kalmayan orta yaþ sýnýfý ve "þükür" üzerine her þeye ama her þeye hamdeden bir yaþlý sýnýfýnda bunlarýn bence çok tartýþýlacak bir yaný yok. Geçtiðimiz günlerde sosyal medya üzerinden "kelime-i þahadet"in anlamýný soran bir meydan gezginin sokak röportajýndan yüzde 99'u Müslüman olan bir halkýn içler acýsý durumunu izleyen biri olarak bunu normal karþýlýyorum… Bu program yorumcusu ya da sunucusu her neyse; 'Kürk mantolu Madonna'nýn Sabahattin Ali'nin romaný olduðu bilmemesi kadar neden ve nasýl öldürüldüðünü de bilmediði sonucunu ortaya koymaz mý? Bugünlerde televizyonlar bunun gibi yüzlerce okumuþla dolu deðil mi Zaten?

Neyse biz bu kütür yoksulluðundan ülkenin deðiþmez gerçeðine dönelim,

Çýplak gerçek: Yoksulluk TÜÝK/Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun 2015 yýlýna iliþkin yoksulluk araþtýrmasý geçtiðimiz günlerde açýklandý. Verilerde yoksulluðun resmi çizilmiþ. Buna göre (2015'teki nüfusun binde 6'sýna denk gelen) 44 bin kiþinin günlük 2.7 liranýn altýna gelire sahip olduðunu ortayaçýkýyor. Ayný oranýn 2014'te binde 3'e denk gelen 22 binde olduðunu da hatýrlatalým… Bu rakam 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gösterirken, günlük 5.3 liradan az gelire sahip olanlarýn sayýsý ise 20 bin kiþi azalarak, 1 milyon 223 binden 1 milyon 203 bine indi. Yine ayný araþtýrmadan/Gelir ve Yaþam Koþullarý Araþtýrmasý sonuçlarý: Türkiye'de yoksulluk sýnýrý 6 bin 665 liradan 7 bin 495 liraya yükselmiþ. Ülkedeki yoksul sayýsý 200 bin kiþi artarak 16 milyon 501 binden 16 milyon 706 bine çýkmýþ. Bu araþtýrmanýn içinde beklenmedik harcamalar baþlýðý altýnda açýklanan 9 maddelik (evden uzakta bir haftalýk tatil, ödeme zorluðu, iki günde bir et, tavuk, balýk içeren yemek, evin ýsýnma ihtiyacý, çamaþýr makinesi, renkli televizyon, telefon, otomobil sahipliði) en az 4'ünü karþýlayamayan 'ciddi maddi yoksun'larýn oraný ise yüzde 30.3'üne denk geliyor. Hadi biz

otomobili ve tatili lüks sýnýfýna sokalým; ya diðerlerine ne demeli… Genel çerçeveye bakalým bir de: Türkiye'de en yüksek gelire sahip olan yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldýðý pay bir önceki yýla göre 0.6 puan artarak yüzde 46.5'e yükselmiþ. En düþük gelire sahip olan yüzde 20'lik grubun aldýðý pay ise 0.1 puan azalarak yüzde 6.1'e gerilemiþ. Toplumun en zengin yüzde 20'sinin gelirinin, en yoksul yüzde 20'sinin gelirine oraný 7.4'ten 7.6'ya yükselmiþ. Yani "Zengin zenginleþmiþ, yoksulsa yoksullaþmýþ" Kýsaca durum bu: Kültür yoksunluðu mu, yoksulluk mu, derken; paçayý sývayýp, önce Suriye'ye ardýndan hýzýný alamadan Irak'a… Milli amaçlar varken, kim takar yoksulluðu, kültürel yoksunluðu dibe vuran halký..

Valilikten ‘Yangýn’ savunmasý

Lice kýrsalýnda geçen yýl çýkan yangýnlarda maðdur olan bazý köylüler, konuya yargýya taþýdý. Köylüler, valilikten zararlarýnýn 5233 sayýlý yasa kapsamýnda karþýlanmasýný talep etti. Konuya iliþkin savunma yapan valilik ise, olayýn kesinlikle terör olayý olmadýðýný belirterek, "Görgü tanýklarýnýn verdiði ifadelere göre yangýn olayýný çýkartan þahýslarýn sivil giyimli olduðu, üzerlerine terör örgütü mensuplarýnýn giydiði kýyafetlerin bulunmadýðý, belirlenmiþtir" dedi Lokman AYDOÐAN DÝYARBAKIR'ýn Lice ilçesinde, 26 Temmuz 2015 tarihinde Fis Ovasý'ndan baþlayarak ovaya yaklaþýk 10 kilometre uzaklýkta bulunan Güçlü ve Arýklý köylerine zarar veren yangýn nedeniyle birçok köylü maðdur oldu. DÝHA'da yer

alan habere göre, yangýnda ormanlýk alan, bað ve bahçeleri kül olan Cenik köyü sakini Haþim Ay, askeri operasyon sonucunda bað ve bahçesinin yandýðýný iddia ederek, 5233 sayýlý yasa kapsamýnda zararlarýnýn karþýlanmasý için önce Diyarbakýr Valiliði'ne baþvurdu.

Valilik aleyhine dava açýldý

Ancak Ay'ýn baþvurusunu reddeden Diyarbakýr Valiliði Terör ve Terörle Mücadeleden Doðan Zarar Tespit Komisyon Baþkanlýðý, buna ret gerekçesi olarak ise, "Olayýn terörle mücadele kapsamýnda yürütülen faaliyetler nedeniyle meydana geldiðine dair kesin ve somut bir bilgiye ulaþýlamadýðýndan müracaatý kanun kapsamýnda deðerlendirmemesini" gösterdi. Ay, baþvurusunun olumsuz yanýtlanmasý üzerine bu kez yangýn nedeniyle ortaya çýkan zararýn karþýlanmasý ve komisyonun verdiði kararýn kaldýrýlmasý için valilik aleyhine Diyarbakýr 1. Ýdare Mahkemesi'ne dava açtý.

“O tarihlerde operasyon yapýlmadý” Valilik de görülen davaya iliþkin mahkemeye 2 sayfalýk yazýlý savunma verdi. Gönderilen savunmada ise Lice Kaymakamlýðý, Ýl ve Ýlçe Jandarma Komutanlýklarý ile bölge karakollarýyla yazýþmalardan elde edilen bilgi ve belgelere göre "Olayýn kesinlikle terör olayý olmadýðý; belirtilen tarihlerde bahse konu mevkide herhangi bir askeri operasyonun yapýlmadýðý belirtilmiþtir" denildi.

Valilik savunmasý Diyarbakýr Valiliði konuyla ilgili þu savunma þöyle; "20.07.2015 tarihinde saat 10.30 sularýnda Serince yol ayrýmýnda bulunan ormanlýk alanda, 14.40 sýralarýnda Güçlü Mahallesi'nin güney istikametinde bulunan ormanlýk alanda, yine ayný gün arýklý mahallesi yol ayrýmý ile taþ ocaðý arasýnda bulunan arazide baþlayan ve rüzgârýn etkisiyle birçok araziye zarar veren yangýn olayýn yaþandýðý, görgü tanýklarýnýn verdiði ifadelere göre yangýn olayýný çýkartan þahýslarýn sivil giyimli olduðu, üzerlerine terör örgütü mensuplarýnýn giydiði kýyafetlerin bulunmadýðý, ellerinde silah vb. herhangi bir malzemenin olmadýðý, olayýn terör ve terörle mücadele kapsamýnda olduðu ile ilgili herhangi bir bilgi ve belgenin olmadýðý belirlenmiþtir." Bu nedenlerle Zarar Tespit Komisyonu'nun verdiði kararda hukuka aykýrýlýk bulunmadýðýný belirten Valilik, davanýn reddedilmesini istedi. Ýdare Mahkemesi, davaya iliþkin önümüzdeki aylarda kararýný verecek."


6

HABER

20 Ekim 2016 Perþembe

Velilerden ‘ikili eðitim’ tepkisi

D

iyarbakýr Yeniþehir Ýlçesi Milli Eðitim Müdürlüðü'ne baðlý 80. Cumhuriyet Anadolu Lisesi öðrenci velileri, okulun 20162017 eðitim-öðretim sezonuna tekli olarak baþlayan, ancak 17 Ekim itibariyle ikili eðitime geçmesine tepki gösterdi. Okulun ikili öðretime geçmesiyle birlikte öðrencilerinin maðdur edildiðini ve psikolojilerinin bozulduðunu ifade eden Veliler, bu uygulamanýn kendilerini derinden yaraladýðýný söyledi

Sait BAYRAM DÝYARBAKIR - 4 bin 313 öðretmenin açýða alýndýðý, halen çok sayýda okulda öðretmen açýðýnýn bulunduðu Diyarbakýr'da, bir okulun önce tekli, ardýndan ikili öðretime geçmesine tepki gösterildi. Yeniþehir Ýlçesi'ndeki 80. Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde öðrenim gören öðrenci velileri, okulun ikili öðretime geçmesine tepki gösterdi. Öðrencilerinin maðdur edilerek, psikolojilerinin bozulduðunu ifade eden veliler, okulun yeniden tekli eðitime geçmesini istedi.

Bu okulu yekli eðitim olduðu için tercih ettik! Veliler adýna açýklama yapan Abdulselam Tayfun, Çocuklarýn bu okulu tercih ettikleri zaman okulun tekli eðitim verdiðine iþaret ederek, "2016-2017 eðitim baþladýðýnda bile tekli eðitim olarak baþladý. Ne yazýk ki yeni aldýðýmýz bir bilgiye göre 17.10.2016 tarihinden sonra ikili eðitime geçeceði ayný okul içinde iki farklý okulun eðitim göreceði belirtildi. Milli Eðitim Müdür Yardýmcýlarýyla yaptýðýmýz görüþmede, uygulamanýn doðru

olduðunu belirtirken, 'açýkta kalan öðrencileri buraya aldýk. Bunlar için 15 Temmuz Þehitleri Anadolu Lisesi açýldýðýný, bu okulunda binasý olmadýðý için ayný okulda eðitim verileceði belirtildi. Bu uygulamalardan dolayý çocuklarýmýz maðdur edilmiþ olup psikolojileri bozulmuþ durumda. Ne yazýk ki daha bir hafta önce Milli Eðitim Bakanlýðý tüm okullarýn yakýn gelecekte tekli eðitime baþlayacaðý duyururken, Diyarbakýr Milli Eðitim Müdürlüðü'nün bu uygulamaya geçmesi bizi derinden yaralamaktadýr" diye konuþtu.

“Olumsuz bir sonuca rastlanmadý” Dicle Nehri tarihi On gözlü köprü civarýnda yaþanan balýk ölümleriyle ilgili araþtýrma yapan Diyarbakýr Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, yapýlan araþtýrmalar kapsamýnda balýk numunelerinde herhangi bir olumsuz sonuca rastlanmadýðýný bildirdi. Açýklamada, ayrýca yeniden bölgeden alýnan balýk ve su numunelerinin Elazýð Su ürünleri Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü ve Elazýð Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüðü'ne gönderildiði kaydedildi

Tarýk OTHAN DÝYARBAKIR Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, On Gözlü Köprü civarýnda son günlerde yaþanan toplu balýk ölümlerine iliþkin açýklama yaptý. Balýkçýlýk ve Su Ürünleri Þube Müdürlüðü Kontrol ekiplerince Su Ürünleri kirlilik denetimleri kapsamýnda Dicle Nehri üzerinde 2 Ekim tarihinde On gözlü Köprü civarýnda balýk ölümlerinin tespit ettiðini altýný çizen Atalar, "Yaþanan balýk ölümlerini araþtýrmak için olay yerinde balýklardan ve sudan numuneler alýnarak 02.10 2016 tarihinde Elazýð Su Ürünleri Araþtýrma Enstitü Müdürlüðü ve Elazýð Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüðüne gönderilmiþtir" dedi.

2’inci kez numune alýndý

Gönderilen numunelerin yapýlan analizlerinde balýk numunelerinde herhangi olumsuz bir sonuca rastlanmadýðýný belirten Atalar, gönderilen su numunelerinde ise amonyum ve magnezyum seviyelerinin yükseldiði tespit edildiðini vurguladý. Ýl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, "Konu hakkýnda Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü olarak araþtýrmalar devam etmektedir. Ayrýca 17.10 2016 tarihinde On gözlü Köprü civarýnda balýk ölümlerini araþtýrmak için bölgeden tekrar balýk ve su numuneleri alýnarak 18.10.2016 tarihinde Elazýð Su Ürünleri Araþtýrma Enstitü Müdürlüðü ve Elazýð Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüðüne gönderilmiþtir. Ýl Müdürlüðümüz Balýkçýlýk ve Su Ürünleri Þube Müdürlüðünde görevli Su Ürünleri Kontrol ekiplerince Su Ürünleri kirlilik denetimleri belirli periyotlar da yapýlmaktadýr. Kontroller devamlý olarak yapýlmaya devam etmektedir" diye konuþtu.


HABER

20 Ekim 2016 Perþembe

7

‘9 ayda 40 bin 573 hak ihlali!’ ÝHD Diyarbakýr Þubesi, yýlýn ilk 9 ayýnda yaþanan hak ihlalleri ile ilgili açýkladýðý raporda, Ocak-Eylül döneminde bölgede 40 bin 573 hak ihlali yaþandýðýný savundu Lokman AYDOÐAN DÝYARBAKIR - Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Diyarbakýr Þubesi, 2016 yýlýnýn ilk 9 ayýnda bölgede yaþanan insan hak ihlalleri raporunu açýkladý. Dernek binasýnda yapýlan açýklamada konuþan Þube Baþkaný Raci Bilici, 24 Temmuz 2015'te baþlayan çatýþmalý ortam ile birlikte þiddetin artarak devam ettiðinin, çatýþmalý süreç ile birlikte bugüne kadar 2 bini aþkýn insanýn yaþamýný yitirdiðinin altýný çizdi. 24 Temmuz 2015'ten bu yana ortaya çýkan bilançonun toplumsal yaþamý derinden etkilediðini kaydeden Bilici, savaþ ile birlikte ülkede anti-demokratik uygulamalarýn artýþ gösterdiðini savundu.

“Çatýþmalý taraflar çatýþmasýzlýða geri dönmelidir”

Ýnsan yaþamýna ve toplumsal yapýnýn insancýl dokusuna zarar veren eylem ve icraatlarý kabul etmediklerini belirten Bilici, sorunlarýn çözümünün diyalog kurarak saðlanabileceðine dikkat çekti.

Çatýþma ortamýnýn sürdürülmesinin ülkenin geleceðine ve toplumun demokratikleþmesi önündeki engellerin kaldýrýlmasýna hiçbir katký sunmayacaðýný vurgulayan Bilici, "Kürt sorununun çözümünde, on yýllarca denenen þiddete dayalý, tekçi hükümet politikalarýyla yol alýnmayacaðý somut bir gerçekliktir. Bu nedenle çatýþmalý taraflar acil olarak, müzakere koþullarýnýn saðlanmasý amacýyla çatýþmasýzlýða geri dönmelidir" dedi. "Devlet ve siyasal iktidarýn, çatýþmalarýn derinleþmesini saðlayan sýkýyönetim uygulamalarýna ve askeri operasyonlara biran önce son vermesi ve müzakerelerin yeniden baþlatýlmasý gerektiðini" söyleyen Bilici, devamla þunlarý kaydetti: "Ayný þekilde PKK de silahlý muhalefetini bir an önce askýya almalý ve siyasi diyalog kanallarýný ivedi olarak açmalýdýr. Ayrýca, PKK Lideri Sayýn Abdullah Öcalan üzerinde geliþtirilen aðýrlaþtýrýlmýþ tecrit uygulamalarý bir an önce sona erdirilmelidir. Sayýn Öcalan'ýn, toplumsal barýþýn yeni-

den zemin bulmasýna katký sunacak çabalarýndan yararlanýlmalý ve çalýþabileceði koþullar oluþturulmalýdýr." Bilici, OHAL uygulamalarý ile hükümet politikalarýna eleþtirel yaklaþan veya barýþ savunuculuðu yapan toplumsal muhalif kesimlerin hedef haline geldiðini iddia ederek, OHAL ile birlikte basýna yönelik baský ve sansür ile toplumun haber alma hakkýnýn elinden alýndýðýný ileri sürdü. "OHAL ile birlikte gözaltýnda veya gözaltý yerleri dýþýnda, iþkence ve kötü muamele vakalarýnda artýþ meydana geldiðini" ileri süren Bilici, Anayasa'da ve uluslararasý sözleþmelere göre iþkencenin mutlak olarak yasak olduðunu söyledi. Cezaevlerinin iþkence merkezi haline geldiðini iddia eden Bilici, tu-

“Dava Diyarbakýr’a alýnsýn” Kadriye Devir Uçar DÝYARBAKIR'da HDP mitingine seçimlere iki gün kala 5 Haziran tarihinde IÞÝD tarafýnda ýr' ak rb Diya dan gerçekleþe HDP mitingin tirilen, 5 kiþiyönelik bombalý nin hayatýný saldýrýnýn ilk kaybettiði duruþmasýnda 300'den fazla avukatlar, kiþinin de yadavanýn ralandýðý saldýrýya iliþkin yeniden açýlan davaDiyarbakýr'a nýn ilk duruþnakledilmesini masý, Sincan talep etti 2'inci Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülmeye baþlandý. Duruþmada, iddianamenin özeti okunarak, sanýklarýn suçlarý yüzlerine okundu.

“Yeni maðduriyetler yaratýr”

Ardýndan söz alan müþteki (maðdur) avukatlarý, yargýlamaya ve iddianameye yönelik talepte bulundu. Müþteki avukatlarý, bir güvenlik sorununun somut olarak nakil kararýnda yer almadýðýný, davanýn Ankara'da görülmesinin yeni maðduriyetler yaratacaðýný söyledi. Davanýn suç mahalli olan Diyarbakýr'a gönderilmesini, eðer bu talep kabul edilmezse tüm müþtekilerin, Ankara'ya geliþ-gidiþ ve konaklama masraflarýnýn karþýlanmasýný istedi.

Kayýt alýnmasý talebi

Avukatlarýn bir diðer talebi de, yargýlanmanýn uzun süreceði gerekçesiyle ve mahkeme heyetinin deðiþmesi ihtimaline karþýlýk sesli ve görüntülü kayýt alýnmasýna yönelik oldu. Müþteki olarak yargý-

lamada yer alan Yiðit Süleyman Zelen ile ilgili Orhan Gönder'in ifadelerinde bu insanýn bombadan haberdar olduðu ve bu yüzden de müþteki deðil sanýk sýfatýyla yargýlamada yer almasý gerektiðini talep etti.

tuklularýn saðlýk ve iletiþim haklarý ihlal edildiðini, ÝHD verilerine göre 300'ü aðýr olmak üzere 756 hasta mahpusun cezaevlerinde adeta kaderine terk edildiðini ifade etti.

“Ýlk 9 ayda 34 kadýn 9 çocuk yaþamýný yitirdi”

Yýlýn ilk 9 ayýnda kadýnlarýn maruz kaldýðý þiddet ve insan haklarý ihlallerine dikkat çeken Bilici, 34 kadýn katledildiðini ve 8 kadýnýn ise "intihar" ettiðini söyledi. Kadýnlar ile birlikte çocuklarýn da aðýr hak ihlallerine maruz kaldýðýný kaydeden Bilici, yýlýn ilk 9 ayýnda 9 çocuðun katledildiðini, 9 çocuðun intihara sürüklendiðini ve 71 çocuðun ise cinsel istismara maruz kaldýðýný aktardý.


8

n i b a d ’ r u S 750 ev yýkýldý! Çatýþmalar ve operasyonlarýn sona ermesine raðmen 1 yýldan bu yana sokaða çýkma yasaðýnýn yaþandýðý Sur'daki 5 mahallede devam eden yýkým çalýþmalarý kapsamýnda hasarlý bin 750 ev yýkýldý. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'na baðlý Hasar tespit komisyonu tarafýndan yürütülen yýkým çalýþmalarýnda tonlarca moloz iþ makineleri ile Dicle Üniversitesi kampüsüne taþýnýyor. Sur Kaymakamlýðý'nca 5 Mahallede oturan yaklaþýk bin 500 aileye de 7 milyon TL eþya yardýmý yapýldýðý öðrenildi

HABER

SAÝT BAYRAM si'nde baþlatýlan haDÝYARBAKIR sarlý binalarýn yýkýmý Yaklaþýk 4 ay önce ça- ÖZEL HABER sürüyor. Çevre ve Þetýþmalar ve operashircilik Bakanlýðý'nca yonlarýn sona ermesine raðmen 1 yýldan bu yana sokaða görevlendirilen 80'e yakýn Hasar Tespit Komisyonu göçýkma yasaðýnýn devam ettizetiminde, çevre Ýl ve Ýlçeði Sur Ýlçesi'ndeki Cemal lerden getirilen iþ makineleYýlmaz, Dabanoðlu, Fatihpaþa, Savaþ ve Hasýrlý Mahalle- ri ile yýkýlan hasarlý binala-

20 Ekim 2016 Perþembe

rýn molozlarý Dicle Üniversitesi sahasýna taþýnýyor.

7 milyon liralýk eþya yardýmý yapýldý Þimdiye kadar çatýþmalardan dolayý hasarlý olan bin 750 ev yýkýlýrken, 500 evin daha yýkýlmasý planla-

Anlý asfaltlama çalýþmalarýný denetledi

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Fýrat Anlý, Yol Yapým Altyapý Koordinasyon Daire Baþkanlýðý ekiplerinin 3. Sanayi Sitesi içinde yürüttüðü asfaltlama çalýþmalarýný yerinde inceledi

çalýþmalarýndan dolayý S.S. Oto Tamirciler 3. Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi Baþkaný Ekrem Kalkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri teþekkür ettiler. Daha sonra Sanayi Sitesi esnafýný ziyaret eden Anlý, esnaflarla sohbet etti, sorunlarýný ve taleplerini dinledi.

Asfaltlama kentin farklý noktalarýnda devam ediyor

Tarýk OTHAN DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Fýrat Anlý, Yol Yapým Bakým ve Altyapý Koordinasyon

Daire Baþkanlýðý'nýn kent merkezinde yürüttüðü asfalt çalýþmalarýný denetledi. Çalýþmalar hakkýnda ilgililerden bilgi alan Anlý'ya, asfalt

Asfalt sezonunun baþladýðý mayýs ayýndan bu yana kent merkezi ve kýrsal ilçelerde bakým onarým çalýþmalarýnda 195 bin ton asfalt kullanan ekipler, Kayapýnar ilçesi Nazým Hikmet Caddesi, Yeniþehir ilçesi Þehitlik Caddesi 69. ve 70. Sokak'ta asfaltlama çalýþmasýný tamamladý. 3. Sanayi Sitesi içindeki asfaltlamayý bugün tamamlayarak Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ni asfaltlamaya baþlayacak olan ekipler, çalýþmalarýný mevsim þartlarý elverdiði sürece devam ettirecek.

nýyor. Az hasarlý binalarýn da komisyon tarafýndan yapýlacak analizler sonucu yýkýlýp yýkýlmayacaðý tespit edilecek. Toplam hane sayýsýnýn 5 bin 200 olduðu 5 Mahallede, yýkýmlarýn ardýndan 20 gün ara verileceði öðrenildi. Bu arada Sur Kaymakamlýðý'nca, evleri yýkýlan ve hasarlý olan bin 500 aileye 7 milyon lira eþya yardýmý yapýldýðý öðrenilirken, yardýmlarýn itirazlarýn deðerlendirilmesiyle birlikte yeniden devam edeceði belirtildi.

D.Ü.’ye 14. Balkan Radyoloji Kongresinde birincilik ödülü Dorþin AKSOY DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalý, Yunanistan'ýn Selanik kentinden birincilik ödülüyle döndü. Yunanistan'ýn Selanik kentinde gerçekleþtirilen 14.Uluslararasý Balkan Radyoloji Kongresine katýlan Dicle Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Salih Hattapoðlu ''Evaluation Of Postoperative Undescended Testicles Using Point Shear Wave Alestography in Children'' baþlýklý sunumuyla 1. Oldu. Çok sayýda katýlýmcý arasýndan birinci olarak ''Best Oral Presentation'' ödülünü kazanan Yrd. Doç. Dr. Salih Hattapoðlu, Dicle Üniversitesi'nin adýný Selanik 'te duyurarak, Diyarbakýr'a baþarýyla döndü.


9

HABER

20 Ekim 2016 Perþembe

Sur ‘boþluk’ta

Çatýþma ve operasyonlarýn 10 Mart'tan beri sona erdiði ve sokaða çýkma yasaðýnýn kýsmen devam ettiði Sur'da esnaf, istedikleri satýþ potansiyeline ulaþamadýklarýný belirtiyor. Acele kamulaþtýrma kararý sonrasý yeniden yapýlandýrýlacak olan Sur'un tarihi dokusunun da zarar görmesini de istemeyen esnaf, "1 yýllýk kiramýz karþýlanmasýna raðmen belimizi doðrultamadýk. Durumumuz hiç iç açýcý deðil," diyor DÝYARBAKIR - 28 Kasým 2015'te Diyarbakýr Barosu Baþkaný Tahir Elçi'nin öldürülmesinin ardýndan baþlayan ve haftalarca süren çatýþmalý ortamdan sonra Sur; ekonomik, politik, dini ve kültürel alanda bu süreçten olumsuz þekilde etkilendi. Neredeyse bir yýlý bulan kýsmi yasaklarýn ardýndan ticaret hacminin yüzde 25'lere düþtüðü Sur'da yaklaþýk 500 SAÝT BAYRAM esnaf kepenklerini kapattý. ÖZEL HABERÝ Yaþanan çatýþmalý sürecin ardýndan ilçede maðdur olan esnafýn prim borçlarý 31 Aralýk 2016'ya kadar ertelenirken esnafa Halk Bankasý tarafýndan kullandýrýlan düþük faizli kredilerden doðan borçlar ise bir yýl ertelendi. Ýlçedeki basit usul vergi mükellefi olan esnafa düþük oranda hibe desteði ve kira desteði verildi. Son olarak Gümrük ve Dýþ Ticaret Bakaný Tüfenkçi, esnafa 50 bin TL'lik kredi desteði vereceklerini açýkladý. Tüm bunlara raðmen, kentin tarihi ve turistik merkezi konumundaki Sur'da esnaf halinden memnun deðil. Çatýþmalý süreçten sonra hiçbir zaman istedikleri satýþ potansiyeline ulaþamadýklarýný ifade eden Sur esnafý, acele kamulaþtýrma kararý sonrasý yeniden yapýlandýrýlacak olan Sur'un tarihi dokusunun zarar görmesini istemiyor. Eski günlerini deyim yerindeyse mumla arayan Sur'un tarihi Peynirciler Çarþýsý, Çarþiye Þewiti (Yanýk Çarþý) Bakýrcýlar Çarþýsý , Kazancýlar Çarþýsý'nda esnaf adeta kan aðlýyor.

“Millet buralara gelmeye korkuyor”

Olaylarýn sona ermesine raðmen milletin eskisi gibi Sur'a raðbet göstermediðini söyleyen Tarihi Peynirciler Çarþýsý esnafý Þevket Demir (56) "Olaylar ilk baþladýðýnda dükkanlarýmýzý 4-5 gün kapattýk, Sur'a giremedik. Sonra aylarca dükkanlarýmýz kapalý kaldý. Operasyonlar bitti, yasaklar kýsmen kalktýktan sonra dükkanlarýmýzý açabildik. Ýþyerlerimiz açtýk, bozulan ürünlerimizi boþalttýk, dükkanlarýmýzý temizledik. Yeni ürünler getirdik ama millet buralara gelmedi. Esnaf olarak çok maðdur edildik ve edilmeye de devam ediyoruz, baþka çaremiz olmadýðý için buraya geliyoruz. Çoðu kez satamadýðýmýz peynirleri çöpe atmak zorunda kalýyoruz. Eskiden buralar çok ilgi görürken gördüðünüz gibi þu an bomboþ. Tarihi Peynirciler Çarþýsý 1967'den beridir hizmet veriyor. Yani yaklaþýk 50 yýllýk süreçte bu çarþý bu derece çaresiz ve müþterisiz kalmadý.1 yýldýr kira ödeyemiyoruz, Vakýflar Bölge Müdürlüðü tarafýndan 1 yýllýk kiramýz karþýlanmasýna raðmen belimizi doðrultamadýk. Eskiden gece geç saate kadar buralara müþteri gelirken artýk millet buralara gelmeye korkar oldu, durumumuz hiç iç açýcý deðil," diye konuþtu.

“Altýndan da yapsalar eskisi gibi olmaz” Celal Güngör (34): Kazancýlar çarþýsýnda çömlekçilik yapan Celal Güngör ürünlerinin hepsini yerel piyasada satan bir esnaf olduðunu söylüyor. "Esnaf olarak halka baðýmlýyýz, ürünlerimizin

hepsini yerel piyasaya yani kent halkýna satýyoruz. Millet buralara gelmemeye baþlayýnca haliyle iþlerimiz düþmeye baþladý. Buralar cývýl cývýldý… Askeri, polisi, memuru, hatta sosyetesi hafta sonu odlumu buraya gelirdi. Yasaklar, operasyonlar, ölümler… Millet hala tedirgin… Sur'da alýþveriþ yapmayý býrakýn; olaylardan sonra gelip Sur'u görmeyen insanlar var. Müþteriden çok kedi var çarþýda. Borçlarýmýz birikti… ben eskiden dükkanýmý 6.30'da açarken þimdi 9.30'da açýp akþam 1 saat erken kapatýyorum. Sur'da yapýlacak düzenlemelerle Sur'un tarihi dokusuna ve yapýsýna zarar verilmeden bir resterasyon çalýþmasý yapýlmasýný ümit ediyorum. Sur'u altýndan yapsalar da Sur'un tarihi yüzü kadar güzel tebessüm edeceðine inanmýyorum," diyerek sözlerini noktaladý.

“Sur’un yok olmasýndan korkuyorum” Yýllardýr Sur'da esnaflýk yaptýðýný dile getiren Ýsmail Karacan "Þu an Sur'daki esnafýn þikayeti ayný… Ýlginin azlýðý, ama benim en büyük endiþem ise buralarýn yýkýlýp Sur'a dair her þeyin yok olmasý. Yaþanan tarihi süreç esnafýndan insanýna eðitiminden ticaretine kadar birçok alaný etkiledi ama bana soracak olursanýz yaþananlar en çok tarihi yaraladý. Bugün bu tarihi kültürel yerler Avrupa'nýn herhangi bir þehrinde olsa muhtemelen domates satýyor olmayacaktýk. Bu tarihi yerlerin deðeri bilinmediði gibi kültüre ve tarihe dair her þey tarumar edildi.Ben esnaflardan çok Sur'un tarihinin yaralanmasýna üzülüyorum," dedi. Bir baþka esnafa soruyorum, "Yasaklar, çatýþmalar, operasyonlar ne zarar verdi size?" Yüzüme bakýyor: "Ne zararýndan bahsediyorsun" diyor… Þaþýrýyorum toparlayýp tekrarlýyorum: "Maddi olarak çok zararýnýz oldu mu?" diyorum. Biraz kýzgýn cevap veriyor: "Zarar gelip geçer, maddiyat bugün var yarýn yok. Buralar hala kan kokuyor. Milyon dolarda alsam, buranýn manevi havasý bambaþkaydý. O hava artýk yok. Olacaðýnýz da zannetmiyorum. Ne insanlar öldü burada. 2-3 ay önce burada insanlar birbirini öldürdü. Tanklar girdi, toplar atýldý. Asker öldü, gençler öldü. Para geri gelir. O kolay ama giden geri gelmez. Ýþte o yüzden her þey parayla bitmez, bitmez"


10

HABER

20 Ekim 2016 Perþembe

“HDP kolay l Ergani’de 2 kayyum

ÝSTÝFA ETTÝ Ergani'de DBP'li meclis üyelerinin yerine atanan 2 kayyum istifa etti. Kayyumlardan Ramazan Hekimoðlu, istifasýnda iþlerinin yoðunluðunu gerekçe gösterdi Lokman AYDOÐAN DÝYARBAKIR'ýn Ergani ilçesinde, Valilik tarafýndan hakkýnda yürütülen soruþturma gerekçesiyle açýða alýnan belediye meclis üyesinin yerine kayyum olarak atanan Ramazan Hekimoðlu ile Ali Ýpek, Ergani Belediyesi Meclis Baþkanlýðý'na dilekçe vererek görevlerinden istifa ettiler. Ramazan Hekimoðlu'nun istifa gerekçesi þöyle; "Bilindiði üzere Diyarbakýr Valilik makamýnýn 13.09.2016 tarihli ve 25109161-515.99-F.20967 sayýlý olur'larý ile Ergani Belediyesi'nde daha önce görev yapan Aygün Taþkýn'ýn yerine Belediye Meclis üyesi olarak görevlendirildim. Ancak, þahsi iþlerimin yoðunluðu nedeniyle Ergani Belediyesi'ndeki Belediye Meclis üyeliðinden istifa ediyorum. Gereðinin yapýlmasýný arz ederim."

Vali Aksoy muhtarlarla bir araya geldi Dorþin AKSOY DÝYARBAKIR Valisi Hüseyin Aksoy "19 Ekim Muhtarlar Günü" sebebiyle kentte görev yapan muhtarlarý makamýnda kabul etti. Ziyarette Diyarbakýr Muhtarlar Derneði Baþkaný Mehmet Demir, kendilerini kabulünden dolayý Vali Aksoy'a teþekkür ederek, üzerlerine düþen her türlü görevi yapmaya hazýr olduklarýný söyledi. Muhtarlarýn ülkemizin en köklü temsilcileri olduðunu vurgulayan Vali Aksoy muhtarlara hak ettikleri deðerin verilmesi gerektiðinin altýný çizdi. Muhtarlara ziyaretlerinden dolayý teþekkür eden Vali Aksoy, görevlerinde baþarýlar diledi.

H

DP ve DBP'ye yönelik operasyonlara iliþkin Diyarbakýr'da basýn toplantýsý düzenleyen HDP Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ, gözaltýlarýn derhal serbest býrakýlmasýný istedi. HDP'li milletvekillerinin tutuklanacaðý dair söylentileri de deðerlendiren Demirtaþ, "Sürekli savcýlara talimatlar veriliyor. HDP milletvekilleri kolay lokma deðil. Sokak sokak çalýþma yapýyoruz. 'Vekilime dokunma' eylemlerinde çalýþmalarýmýzý yürütüyoruz" dedi

Lokman AYDOÐAN DÝYARBAKIR'da 11 Ekim'de düzenlenen operasyonda HDP ve DBP il, ilçe eþbaþkanlarý ile yöneticilerinin gözaltýna alýnmasýna iliþkin HDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, partisini Diyarbakýr Ýl Örgütü'nde basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýya Demirtaþ'ýn yaný sýra HDP Diyarbakýr milletvekilleri ve yöneticiler de katýldý. HDP ve DBP'ye yönelik operasyonlarda 34'ü eþbaþkan olmak üzere toplam 62 kiþinin gözaltýna alýndýðýný belirten Demirtaþ, 11 Ekim'den bu yana gözaltýna alýnanlarýn geçersiz sebeplerle tutulduðunu savundu. HDP ve DBP'lilerin kapalý spor salonunda tutulduðunu ileri süren Demirtaþ, üzerinden bir hafta geçmesine raðmen henüz tek bir kiþinin ifadesi dahi alýnmadýðýný kaydetti.

“Arkadaþlarýmýzý serbest býrakýn”

Demirtaþ'ýn konuþmasýndan satýr baþlarý þöyle: "Ýktidarýn bizden rahatsýz olmasýný anlayýþla karþýlýyoruz. Bize yönelik sert eleþtirilerini anlayabiliyoruz. Ancak bu iþe yargýnýn karýþtýrýlmasýný kabul etmiyoruz. Diyarbakýr yargýsý ve Emniyet Müdürlüðü'ne çaðrý yapýyoruz. Yaptýklarýnýz hukuka aykýrýdýr. Operasyonlarýn bir misilleme olduðu açýklamalarý vahim bir durum. HDP ve DBP'nin yöneticilerine yönelik misilleme demokrasiye karþýdýr. Siyasi cinayetlere karþý olduðumuzu açýkladýk. HDP'nin tavrý budur. Bütün bu olanlarýn faturasýný HDP'ye çýkaranlar yanlýþ yolda. Diyarbakýr Valisi'ne çaðrý yapýyoruz. Arkadaþlarýmýza yapýlan hukuksuzluða son verilsin. Rehine gibi adeta intikam alýrcasýna yasa dýþý iþlem yapýlýyor. Ellerinde arkadaþlarýmýzý suçlayacak bir þey yok. Dicle'de siyasi cinayet ardýndan arkadaþlarýmýzý bir müddet tutacaklarýný itiraf ettiler. Önce yakalama sonra delil arama peþine düþtüler.

“Rehin almaktan vazgeçin”

Arkadaþlarýmýzýn arasýnda aðýr hastalar var. Bakýma muhtaç arkadaþlarýmýz var. Ýntikam hýrsýyla arkadaþlarýmýzýn cezalandýrýlmasýný Amed halký sessiz kalmayacaktýr. Gözaltý süresinin uzatýlmasýnýn hiçbir anlamý yok. Soracaklarý bir soru yoksa arkadaþlarýmýzý neden gözaltýna aldýlar. Modern hukuk ve yasalar bir birine karýþtýrýlýrsa olmaz. Toplum hukuk ve yargýdan maðdur oluyorsa artýk toplumu yönetemezsiniz. Arkadaþlarýmýz derhal serbest býrakýlmalý. Gerilimi týrmandýrmanýn bir anlamý yok. Gerilimi týrmandýrmak aklýný yitirmiþ devlet yöneticilerinin iþidir. Türkiye'nin güvene, güvenliðe ihtiyacý var. Hükümet bunlarý yapmalý. Aksine nasýl iç barýþa doðru gidilebilinir. HDP ve DBP'ye yönelik rehin alma ve misilleme yapmaktan vazgeçilmelidir.

“Siyasetin önünü kapatmak þiddetin yolunu açar” Gözaltýndaki insanlýk dýþý uygulamalar devam ediyor. On binlere insan darbe gerekçesiyle gözaltýna alýnmýþ durumda. Ülke-


HABER

20 Ekim 2016 Perþembe

11

lokma deðil” o da gerçek Musul halkýnýn Musul'a dönmesi, göç edeceklere yardým etme temelinde olmalýdýr. Böyle olursa destekleriz, sýnýrlarý karýþtýrýrsa HDP olarak karþý duracaðýz. Kimse Türkiye'nin Musul'a girmesini istemiyor" dedi. HDP'li milletvekillerinin tutuklanacaðý dair söylentileri de deðerlendiren Demirtaþ, "Sürekli savcýlara talimatlar veriliyor. HDP milletvekilleri kolay lokma deðil. Sokak sokak çalýþma yapýyoruz. 'Vekilime dokunma' eylemlerinde çalýþmalarýmýzý yürütüyoruz. Kadýn meclisleri, belediyelerimizle çalýþmalarýmýzý yapýyoruz. Bunu yapabilirler, ama bilmeliler ki kurbanlýk koyun deðiliz. Biz halkýmýzýn kazanýmlarýný büyütecek kadar mücadele içindeyiz. Halkýmýz da bunun farkýnda olmasý gerekir" diye konuþtu.

“Sýnýr ötesi operasyon tartýþýlýyor” nin demokrasi si için mücadele edenler ile mücadele ediliyor. Diyarbakýr Valisi partimizi beðenmek zorunda deðil, ancak saygý duymak zorundalar. Partimiz burada Türkiye'nin üçüncü büyük, Amed'in birinci büyük partisi deðilmiþ gibi davranamazlar. Bu sadece þiddeti körükleyecektir. Bunu yapanlar demokratik siyasetin yollarýný kapatarak þiddetin yolunu açarlar. Bizim yapacaðýmýz alternatif siyaseti geliþtirmektir.

“Gözaltýndakiler için AYM’ye baþvurulacak” Avukat arkadaþlarýmýz gözaltýndakiler için 3 kez itiraz etti, ancak reddedildi. Buna karþý arkadaþlarýmýz bireysel Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) baþvuruda bulunacak. TV'ler de kapattý. Zarok TV kapatýldý. Kürtçe eðitim veren Ferzad Kemanger okulunu kapattýlar. Birileri Diyarbakýr halkýnýn sabrýný taþýmak istiyor. Bu yanlýþlardan bir an önce dönmelerini istiyoruz."

“Türkiye Musul halkýyla olmalý” Gazetecilerin Türkiye'nin Musul operasyonuna katýlma isteðine iliþkin sorusunu yanýtlayan Demirtaþ, "Türkiye'nin neden Musul operasyonuna katýlmak istediðini Misak-i Milli sýnýrlarý kapsamýnda olduðunu Cumhurbaþkaný Erdoðan açýklýyor zaten. Niyeti buysa bu bölgede yeni savaþlara giden yolun taþlarýný döþemekten baþka bir þey deðildir. Türkiye'nin müdahalesi olacaksa

Demirtaþ, olasý sýnýr ötesi operasyona iliþkin ise "Ankara kulislerinde sýnýr ötesi operasyon tartýþýlýyor. Sýnýr ötesi operasyon ve güvenlik bölgesi de beraberinde tartýþýlýyor ve sýnýra yýðýnak yapýlýyor. Her ülke güvenliðini saðlamalý ama toprak iþgalini yapmamalý ve insan haklarýndan vazgeçmeli. Saddam'ýn Kuveyt'in topraklarýný iþgal etti ama sonu ne oldu gördük. Hükümetin galiba öyle bir niyeti var, ama bundan vazgeçmeli" deðerlendirmesi yaptý.

“Demokrasi olacak mý olmayacak mý?” Son olarak AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hayati Yazýcý'nýn gündeme attýðý baþkanlýk ve referandum konusunda deðerlendirmede bulunan Demirtaþ, "Demokrasi olacak mý olmayacak mý? Demokrasi iþleyiþi olacak mý? Parlamento devlet baþkanýný denetleyecek mi? Adalet güçlü mü? Biz bunlara bakarýz. Bunlar olmasa diktatörlük olur. Fiili olarak yapýlan da kusura bakmayýn beyefendi diktatörlük yapýyor. Parlamentoda oyumuz hayýrdýr. Referandumda da hayýr kampanyasýný yürüteceðiz. Bu ülkenin demokrasiye ihtiyaç var. Ülkenin baþkana deðil demokrasiye ihtiyacý var" dedi. Açýklamanýn ardýndan Demirtaþ, DBP'nin Ýl Örgütü'ne destek ziyaretinde bulundu.

“MUHTARLIK

çalýnan ilk kapý”

1

9 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle yazýlý bir açýklama yapan AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Muhammed Dara Akar,"Vatandaþlarýn devlete ihtiyaç duyduðunda çaldýklarý ilk kapý muhtarlýklardýr" dedi Ramazan KARATAÞ DÝYARBAKIR - AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Muhammed Dara Akar, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle yazýlý bir açýklama yaptý. Muhtarlýk görevinin sevgi ve fedakarlýk isteyen zor bir iþ olduðunu belirten Akar, demokrasi zincirinin ilk halkasý olan vatandaþlarýn devlete ihtiyaç duyduðunda çaldýklarý ilk kapýnýn muhtarlýklar olduðu söyledi. Muhtarlarýn demokrasinin geliþmesine katkýda bulunurken yerel yönetime katýlýmý saðlamanýn da önemli araçlarýndan birisi olduðunu ifade eden Akar, "Muhtarlýk müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatýmýzýn önemli yapý taþlarýndan olup yerel demokrasinin en eski örneðini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliðidir. Mahalle muhtarlarý sorum-

lu olduklarý bölgeyi daha iyi tanýyan ve bilen insanlar olduklarý için onlarýn desteðiyle hedeflenen hizmetleri daha saðlýklý bir þekilde ulaþtýrma, uygulama imkâný bulduklarýný muhtarlarýn yerel demokrasinin en eski örneðini temsil ediyorlar. Muhtarlarýmýz, bulunduðu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarýný temsil etmekte ve halkýmýzla devlet kurumlarý arasýnda köprü vazifesi görmektedir. Yakýn mesai arkadaþlarýmýz olarak gördüðümüz muhtarlarýmýz, fedakarca görevlerini yerine getirerek bizim mahallelerdeki gözümüzdür. Bu duygu ve düþüncelerle ilimizde ve ülkemizde görev yapan tüm mahalle muhtarlarýmýzýn 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularýmla kutluyor, hayatýný kaybeden muhtarlarýmýza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.


12

Uyuþturucu ve eksik kalan mücadele

Ýlkay NUDEM

YAÞAM Diyarbakýr'da en sýklýkla okuduðum haberlerden biri de yapýlan uyuþturucu operasyonlarý. Genel de baþlýk þöyle olur: Zehir tacirlerine operasyon", Uyuþturucu tacirlerine aðýr darbe", Polis uyuþturucu tacirlerine göz açtýrmýyor"… Bu haberleri okuduktan sonra arkama yaslanýr ve rahat bir nefes alýrým… Amma velakin ardýndan þöyle haberlerde okurum ayný sýklýkta: "Uyuþturucu kullanma yaþý 12'ye düþtü", "okul önlerinde torbacýlar cirit atýyor", "Anneler babalar dikkat: Çocuðunuzun uyuþturucu baðýmlýsý olduðunu gösteren 10 iþaret"… Bu baþlýklarý salt Diyarbakýr için kullanmýyorum, geneli için ayný. Tam bir tezat benim için. Bir yandan ardý arkasý kesilmeyen uyuþturucu operasyonlarý, bir yandan da giderek artan ve okul önlerine kadar gelebilen uyuþturucu satýþý. Geçtiðimiz günlerde ajanslara düþen bu haber yaramý daha da depreþtirdi. Haber baþlýðý þöyle: TORBACILAR LÝSE ÖÐRENCÝSÝNÝ ÖLDÜRDÜ… Baðlar ilçesi Yunus Emre Mahalle-

20 Ekim 2016 Perþembe

si eski Havaalaný Caddesi üzerinde bulunan bir okulun önünde 'torbacýlýk' yapan 2 kiþi, tartýþtýklarý lise öðrencisini kalbinden býçaklayarak, öldürdü. Olayda, olayý önlemeye çalýþan 2 kiþi de yaralanmýþ. Kliþe tabiri ile son bulmuþ haber: "Þahýslarýn yakalanmasý için çok yönlü çalýþma baþlatýldý"… Yani giden gitti, kalan saðlar bizimdir. Ateþin düþtüðü ocak, daðlanan yürekler cabasý… Bir genç bu uðurda topraða düþtü… Þimdi oðlu, kýzý, yeðeni orada okuyan ailelerin yerine koyuyorum kendimi ve soruyorum: Bu kadar baþarýlý operasyonlar gerçekleþtiren polisin bu gibi durumlardan haberi yok mu? Hadi yoktu diyelim okul yönetimi ne yapýyor peki? Bu gibi iþleri yapanlar karþý duranlarý korku imparatorluðu üzerinden "sindirme"ye çalýþýyorlar. Bu da diðerlerine ders olacaktýr. Bundan sonra kimse torbacýlýk yapanlara "ses çýkartmayacak". Anne-babalar çocuklarýna "Aman oðlum sakýn ha görsen bile yüzünü çevir" diyecektir mutlaka. Oðul ya da kýz itiraz edecek ve "ama"yla bþlayan cümleler kurulacak…

En önemlisi de o iþte. "Ama"dan sonra kurulan þüphe dolu cümleler. Sebepler belli ve sýralanacak: "Baban kesesine gidersin", "Sana mý kalmýþ", "Devlet baþa çýkamýyor, sen mi çýkacaksýn?" ve devam edecek. Sektöre dönen bu zehir ticaretinin önüne kim geçecek peki? Ýlk akla gelen devlet… Ýþ sadece uyuþturucu operasyonu yapmakla, piyasa deðeri bilmem bu kadar uyuþturucuyu ele geçirmekle bitmiyor. Ýþ tabandan baþlýyor. "Burasý terör bölgesi" demekte bir bahane teþkil etmiyor. En büyük terör toplumu içten kemiren bu zehirin önüne geçmek… Ýnsanlar bu iþleri yapan insanlarý ihbar edemiyor. Neden mi? Korkuyorlar. Neden korkuyorlar peki? Korunamama korkusu. Aklýma Ýstanbul'daki halkýn uyuþturucu tacirleri ile mücadelesi geldikçe halka hak veriyorum. Bu iþler tek taraflý olmuyor. Tam anlamýyla bir organize karþý mücadeleyi gerektiriyor. Devlet ve halkýn içinde olduðu bir mücadele. Ne halk devletini eksik görecek; ne de halk devletinde eksiklik görecek.

Baro’ya içeriden eleþtiri:

‘KADIN YOK’

Genel Kurulu'nu yapan Diyarbakýr Barosu Yönetim Kurulu'na girebilen tek kadýn Avukat Nuþin Uysal Ekinci, 7 kadýn adaydan sadece birinin seçilmesini "Kadýn sorunu çok büyük bir sorun. Diyarbakýr Barosu'nun yapýsýna baktýðýmýz zaman bile kadýn sorununun boyutunu görebiliriz" dedi Kadriye Devir Uçar DÝYARBAKIR Barosu 8-9 Ekim 'de düzenlenen 45'inci Genel Kurul toplantýsý sonucu yeni yönetimini

belirledi. Ancak Yönetim Kurulu'na sadece baro üyesi bir kadýn avukat seçilebildi. 7 kadýn aday olmasýna raðmen Yönetim Kurulu'na seçilen tek kadýn olan Av. Nuþin Uysal Ekinci, ortaya çýkan bu tabloyu eleþtirdi. Bunun bir kýrýlma yaratacaðýný belirten Ekinci, daha önceleri en fazla 3 kadýn adayýn bulunduðunu, bu seçimlerde 7 adayýn olmasýndan kaynaklý Yönetim Kurulu'ndaki kadýn sayýsýnýn artabileceðini düþündüklerini, ancak yanýldýklarýný ifade etti.

‘Sayýnýn artacaðý umudu vardý’ Çalýþmalarýnda oldukça olumlu tepkiler aldýklarýný da paylaþan Ekinci, "Aday kadýn sayýsýnýn yüksek olmasýnýn yarattýðý bir umut vardý. Kadýn arkadaþlarýmýzýn da gerçekten ciddi bir çalýþmasý vardý. Sonuçta hepimiz için hayal kýrýklýðý oldu. Ben bir tek kadýn olarak çýkmaktan memnun olmadým. Çünkü Diyarbakýr Barosu'nun tek kadýn kimliði bize hem çalýþma koþullarý noktasýnda sýkýntý yaratýyor hem de görüntü olarak aslýnda Diyarbakýr Barosu'nun hiç hak etmediði bir nokta. Tek kadýnlý bir Diyarbakýr Barosu. Bu anlamýyla hepimizi için þaþýrtýcý bir sonuç oldu. En az 3 kadýn bekliyorduk" diye konuþtu.

“Baro’ya yakýþtýrdýðýmýz, bir tablo deðil” Kadýn sayýsýnýn az olmasýnýn çalýþmalarýnda kendilerini ve Diyarbakýr Barosu'nu zorlayacaðýný ifade eden Ekinci, "Týpký Aile Bakanlýðý gibi, bizde de kadýn merkezinden sorumlu bir kadýn yeterlidir diye bir imaj var. Kadýn sorunu çok büyük bir sorun. Diyarbakýr Barosu'nun yapýsýna baktýðýmýz zaman bile kadýn sorununun boyutunu görebiliriz. Yine de ümidimiz kýrýlmadý. Biz bir sonraki seçime kadýnla-

rýn çok daha güçlü gireceðine inanýyoruz. Zannediyorum biraz daha zorlarsak Diyarbakýr Barosu'ndaki bu kadýn geleneðini kýrabileceðiz. Diyarbakýr Barosu'nun kadýnlarý olarak yakýþtýrdýðýmýz bir tablo deðil" ifadelerini kullandý.

“Kadýn merkezini çok güçlü çalýþtýracaðýz” Bununla birlikte tek kadýn olmasýnýn baronun kadýn rengini eksiltmediðini belirten Ekinci, baronun bir kadýn ve çocuk merkezi bulunduðunu ve buralardaki çalýþmalarýn çok güçlü yürütülmesi gerektiði üzerinde durdu. Uysal, "Her zaman daha fazla güçlü bir kadýn mevcudiyeti daha güçlü bir sonuç doðurur, ama mevcut imkanlarýmýzla da Diyarbakýr Barosu'nda kadýn sesini çok fazla duyurmaya devam edeceðimizi düþünüyoruz. Kadýn merkezini çok güçlü çalýþtýracaðýz. Aday olan tüm kadýn arkadaþlarýmýzýn bu anlamda çalýþma talepleri var. Kadýnlar bu bölgenin en çok ezilenleri, en çok maðdur edilenleri. Bu ay itibariyle 20 kadýn katledildi. Bu son derece korkunç bir rakam ve bir trajedi. Bu konuda sesimizi yükseltmemiz gerekecek. Kadýnlar noktasýnda birçok sorumluluðumuz var. Kadýnýn sesinin en yüksek perdeden çýkmasý için Diyarbakýr Barosu'nda çalýþma yürüteceðiz" diye konuþtu.


$ €

ekonomi

DOLAR 3,0755 3,0760 EURO

3,3764 3,3772

ALTIN

125,48 125,55

BÝST

79.043

13 20 Ekim 2016 Perþembe

Nüfusun üçte biri ciddi yoksul nýn altýna gelire sahip olduðu ortaya koydu. Ayný oran 2014'te binde 3'e denk geliyordu ve sayý 22 bindi. Bu rakam 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gösterirken, günlük 5.3 liradan az gelire sahip olanlarýn sayýsý ise 20 bin kiþi azalarak, 1 milyon 223 binden 1 milyon 203 bine indi. Gelir ve Yaþam Koþullarý Araþtýrmasý sonuçlarýna göre ise Türkiye'de yoksulluk sýnýrý 6 bin 665 liradan 7 bin 495 liraya yükseldi. Bunun sonucunda ülkedeki yoksul sayýsý 200 bin kiþi artarak 16 milyon 501 binden 16 milyon 706 bine çýktý.

T

ÜÝK verilerine göre beklenmedik harcamalar, evden uzakta bir haftalýk tatil, ödeme zorluðu, iki günde bir et, tavuk, balýk içeren yemek, evin ýsýnma ihtiyacý, çamaþýr makinesi, renkli televizyon, telefon, otomobil sahipliði olarak belirlenen 9 maddeden en az 4'ünü karþýlayamayan 'ciddi maddi yoksun'larýn oraný yüzde 30.3

DÝYARBAKIR - Türkiye'de günlük 2.7 liranýn altýnda gelire sahip olanlarýn sayýsý iki kat arttý. Habertürk'ten Rahim Ak'ýn Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun

Tarýmsal altyapý çalýþmalarý sürüyor Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, kýrsal mahallelerde tarýmsal altyapýyý geliþtirmek ve köye dönüþleri saðlamak amacýyla Lice, Hani, Silvan ve Kulp'ta 27 bin 595 metrelik sulama kanalý yapýyor. Çalýþmayla 2 bin 824 dekar arazinin suya kavuþmasý, üretim ve ürün çeþitlerinin artmasý hedefleniyor

(TÜÝK) 2015 yýlýna iliþkin yoksulluk araþtýrmasý verilerine dayandýrdýðý haberine göre, 2015'teki nüfusun binde 6'sýna denk gelen 44 bin kiþinin günlük 2.7 lira-

Tarýk OTHAN DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Daire Baþkanlýðý, Doðduðum Yerde Doymak Ýstiyorum Projesi kapsamýnda Kulp, Lice, Silvan ve Hani ilçelerinde toplam 27 bin 595 metre sulama kanalý inþa ediyor. 1 milyon 619 bin 104 liraya mal olacak proje kapsamýnda, Lice ilçesinin Yorulmaz ve Þenlik Mahallesi'ne 13 bin 480 metre, Hani'nin Yukarý Turalý Mahallesi'ne 3 bin 85 metre, Kulp ilçesinin Dolun Mahallesi'ne 3 bin 150 metre, Silvan'ýn Ormandýþý Mahallesi'ne ise 4 bin 250 metre sulama kanalý inþa edilmeye baþlandý. Çalýþmalar Kulp ve Hani ilçesinde tamamlanýrken, Silvan ve Lice Þenlik Mahallesi sulama kanalýnýn yüzde 90'ý bitirildi. Lice Yorulmaz Mahallesi'nde ise bu ay baþýnda start alan çalýþmalarýn kasým ayýnda tamamlanmasý hedefleniyor. Sulama kanallarýyla Lice Yorulmaz Mahallesi'nde bin 50 dekar, Þenlik Mahallesi'nde 600 dekar, Kulp Dolun Ma-

Zengin zenginleþti, yoksul yoksullaþtý Yine TÜÝK verilerine göre beklenmedik harcamalar, evden uzakta bir haftalýk tatil, ödeme zorluðu, iki günde bir et, tavuk,

hallesi'nde 534 dekar, Silvan Ormandýþý Mahallesi'nde 340 dekar ve Hani Yukarý Turalý Mahallesi'nde 300 dekar olmak üzere toplam 2 bin 824 dekar tarým arazisinin suya kavuþmasý, 730 hanenin sulama kanallarýndan faydalanmasý amaçlanýyor.

“Mahallelere dönüþ ve ürün deseninde artýþ olacak” Çalýþma hakkýnda bilgi veren Yerel Ekonomiye Geliþtirme Daire Baþkanlýðý Tarým ve Hayvancýlýðý Geliþtirme Þube Müdürü Gülbahar Bozarslan Tunç, inþa ettikleri sistemle birlikte toplamda 2 bin 824 dekar alanýn suya kavuþacaðýný kaydetti. Sulama sistemlerinin devreye girmesiyle birlikte yeniden mahallelere dönüþün ve ürün deseninde artýþýn olacaðýna dikkat çeken Tunç, tarýmsal altyapý çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan bu köylerde ürün deseni üzerine çalýþma baþlatýlacaðýný açýkladý. Kulp'un Dolun Mahallesi'nde tamamen kapalý sistem sulama kanalý inþa edildiðini ifade eden Tunç, "Sulamanýn yapýlabilmesi için 74 adet vana yaptýk. Vanalarý koruma

balýk içeren yemek, evin ýsýnma ihtiyacý, çamaþýr makinesi, renkli televizyon, telefon, otomobil sahipliði olarak belirlenen 9 maddeden en az 4'ünü karþýlayamayan 'ciddi maddi yoksun'larýn oraný ise yüzde 30.3'üne denk geliyor. Tek kiþilik hanehalkýnýn yoksulluk oraný ise 0.9 puan artarak yüzde 8.1' yükseldi. Genel çerçeveye bakýldýðýnda Türkiye'de en yüksek gelire saihp olan yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldýðý pay bir önceki yýla göre 0.6 puan artarak yüzde 46.5'e yükseldi. En düþük gelire sahip olan yüzde 20'lik grubun aldýðý pay ise 0.1 puan azalarak yüzde 6.1'e geriledi Toplumun en zengin yüzde 20'sinin gelirinin, en yoksul yüzde 20'sinin gelirine oraný 7.4'ten 7.6'ya yükseldi. (Haber Merkezi)

altýna almak için de 74 adet kapaklý rögar yaptýk. Bu sistem bir ilk olacak. Bundan sonra çiftçi basýnçlý suyu araziye almak için destekleme de alabilecek" dedi.

“Çalýþmanýn bir ayaðý da kooperatif” Çalýþmanýn bir diðer ayaðýnýn üreticiyi kooperatifleþtirmek olduðunu dile getiren Tunç, "Bütün köylerdeki üreticiler birleþip kooperatifleþtiði zaman ürettiði ürünü taze, temiz ve doðal bir þekilde tüketiciye ulaþtýrabilecek. Þu an Diyarbakýr'a dýþarýdan gelen sebze ve meyveler tüketiliyor. Bizler bu çalýþmalarý tamamladýktan ve üreticiler kooperatifleþtikten sonra üretici ürününü kentte getirebilecek" diye konuþtu. Kent dýþýndan gelen sebze ve meyvelerin çoðunda yoðun þekilde gübre ve ilaç kullanýmýnýn olduðunu aktaran Tunç, arazilerin suya kavuþmasýyla birlikte buradaki üretimin doðal ve temiz olacaðýna vurgu yaptý. Tunç, üretimin yerel tohumlarla yapýlacaðýný ifade ederek, yerel tohumlarý üreticiye daðýtacaklarýný söyledi.


14

HABER

20 Ekim 2016 Perþembe

ÝHALE ÝLANI 2017 ve 2018 YILI DÝYARBAKIR ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ VE BAÐLI ÜNÝTELERÝN PERSONEL TAÞIMA hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2016/417257 1-Ýdarenin a) Adresi : Elâzýð Cad. 2.Sanayi Sitesi Karþýsý PK:3 21120 Seyrantepe Yeniþehir / DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122622923 - 4122620309 c) Elektronik Posta Adresi : yegunay@hotmail.com ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhtiyaç Listesinde Belirtilen Toplam 8 Güzergâh için; Asgari Yolcu Kapasitesi 16 Kiþi olan 3 Adet, Asgari Yolcu Kapasitesi 14 Kiþi olan 2 Adet, Asgari Yolcu Kapasitesi 9 Kiþi olan 3 Adet Araçlar ile Personel Taþýma Hizmetinin Saðlanmasý. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : MSB ANT Diyarbakýr Ýþletme Müdürlüðü ve Baðlý (Diyarbakýr, Ergani, Bismil, Batman)Ünitelerine ait Ýhale Doküman Dosyasý içerisinde belirtilen güzergâhlarda c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi 01.01.2017, iþin bitiþ tarihi 31.12.2018 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : MSB ANT Diyarbakýr Ýþletme Müdürlüðü Elâzýð Cad. 2.Sanayi Sitesi karþýsý PK:3 21120 Seyrantepe / Yeniþehir/DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 09.11.2016 - 10:30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.3.2. Makine, teçhizat ve diðer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: Personel taþýma iþinde kullanýlacak araçlar 2012 model veya daha üst model olacaktýr. Söz konusu araçlar için isteklinin kendi malý olma þartý aranmayacaktýr. Yüklenici firmalar iþe baþlamadan önce; ihale konusu hizmet iþinde kullanacaklarý araçlarýn ruhsat asýllarýný veya noter tasdikli suretlerini, kiralama yoluyla temin edilecek araçlar için ise hizmetin süresini kapsayacak þekilde kira sözleþmelerini Ýdareye sunacaklardýr. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Kamu Kurum ve Kuruluþlarý ile özel sektöre yapýlan her türlü personel, öðrenci taþýmalarý ile araç kiralama yoluyla yapýlan personel taþýma iþleri kabul edilecektir.

Devamý 15’te

HÜDA PAR’dan Baro’ya ziyaret HÜDA PAR Diyarbakýr Ýl Baþkaný Þeyhmus Tanrýkulu, Baro seçimleri sonrasý Diyarbakýr Baro Baþkaný seçilen Ahmet Özmen'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu Ramazan KARATAÞ DÝYARBAKIR - HÜDA PAR Diyarbakýr Ýl Baþkaný Þeyhmus Tanrýkulu, Pazar günü yapýlan Baro seçimleri sonrasý Diyarbakýr Baro Baþkaný seçilen Av. Ahmet Özmen''e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Burada konuþan çözüm sürecinin gerek Türkiye gerekse de bölge için çok büyük bir fýrsat olduðunu ancak bu tarihi fýrsatýn heba edildiðini söyledi. 15 Temmuz sonrasý kamu personellerine yönelik baþlatýlan açýða almalar hakkýnda da deðerlendirmelerde bulunana Tanrýkulu, Eðitim Sen'e üye öðretmenlerden yaklaþýk 4 bin 500 kiþinin açýða alýnmasýna sebep gösterilen greve katýlma olayýný da deðerlendirdi.

“Toplu ihraç doðru deðil” Tanrýkulu, "Eðitim gibi ciddi bir kurumda öðretmenleri böyle toplu þekilde açýða almak ya da ihraç etmek doðru deðildir. Bunlara yönelik idari veya disiplin cezasý verilebilirdi. Bireysel olarak iþledikleri suç ispat edilmeli ve belgelenmeli, bunlar yapýldýktan sonra hukuki manada ihraç edilmeleri gerekiyorsa ihraç edilmelidir. Eðitim Sen'li olup ta açýða alýnanlardan bazýlarý partimize gelip baþvuru yapýp maðduriyetlerini dile getirdiler. PKK ile alakalarý olmadýðýný, sadece arkadaþ hatýrý için ilk kez bir greve katýldýklarýný beyan ettiler" dedi. Tanrýkulu, Ayný durumun FETÖ'ye yönelik yapýlan operasyonlarda da söz konusu olduðunun da altýný çizdi.

“Tek yol konuþmak” Baro Baþkaný Özmen ise toplumsal olarak bir arada huzur ve refah içerisinde yaþamanýn tek yolunun konuþmak olduðunu belirterek,"Ýnsanlarýmýz birbirine saygý göstermelidir. Hangi renkte olursa olsun insanlar diðer renkleri kabul etmeli ve kendisiyle eþit görmelidir. Çatýþma ile silah ile bir þey çözmek mümkün deðil. Dün Musul operasyonu baþladý. Günahsýz kadýn, çocuklar ölecek, evleri baþlarýna yýkýlacak. Yeni sürgünler yaþanacak. Bu baðlamda herkesin görmesi lazým ki þiddetin bize getireceði bir þey yok. Þiddeti hayatýmýzdan çýkarmalýyýz" dedi. Toplum olarak çatýþmasýz ve saygý üzerine bir hayatý kabullenmek gerektiðinin altýný çizen Özmen, "Bu durum sadece siyasette deðilhayatýn her alanýnda böyledir. Ýki insan veya iki aile arasýnda bile zaman zaman sorunlar yaþanabilir. Toplumun hangi katmanýndan olursa olsun çözüm için konuþmak ve þiddete mahal vermemek gerekir" ifadelerini kullandý.


15

HABER

20 Ekim 2016 Perþembe

“Verim ve kalite artacak” Naif BARAN DÝYARBAKIR Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'nce, sertifikalý tohum daðýtým töreni yapýldý. Ýl Müdürlüðü'nde yapýlan törene, Vali Hüseyin Aksoy, Ýl Müdürü Ertan Atalar, tohum üreticisi firmalarýn temsilcileri ve çiftçiler katýldý. Törende konuþan Vali Aksoy, temel amaçlarýnýn ürün çeþitliliðini ve miktarýný arttýrarak, hem bölgenin hem de Diyarbakýr'ýn tarýmsal gelirini üst noktalara taþýmak olduðunu vurguladý. Buðdayýn kalitesinin daha üst noktalara taþýnmasý, daha verimli bir buðday üretimi gerçekleþtirebilmesi için sertifikalý tohum üreticiliðinin Bakanlýk tarafýndan öngörülen çalýþmalarla belirli bir aþamaya kadar geldiði belirten Aksoy, þunlarý kaydetti:

“Diyarbakýr önemli illerden biri” "Tohum üreticilerine saðlanan teþvikler onlarýn bunu yaparken ihtiyaç duyduklarý diðer kaynaklarý da farklý kurumlarýmýz ve Bakanlýklarýmýzýn katkýlarý ile belirli bir aþamaya ge-

tirmiþ durumdayýz. Özellikle Diyarbakýr'da da bu anlamda bir alt yapý oluþtu ve Diyarbakýr, sertifikalý tohum üretiminde de Türkiye'nin en önemli illerinde birisi haline geldi. Burasý Türkiye'ye tohum gönderen en önemli illerden biri olmaya baþladý. Bu konuda çalýþma yapan bütün firmalarýmýzý yürekten kutluyorum. Örnek oluþturan boyutta bu çalýþmalarýný ortaya koydular ve bugünde bunun örneðini burada yaþýyoruz. Bu anlamda katký sunan destek veren bütün kurum ve kuruluþlarýmýza teþekkür ediyorum."

22 ton ücretsiz sertifikalý tohum Aksoy, "Bu iþe gönül veren ve bu iþin öncülüðünü yapan sertifikalý tohum üreten bütün firmalarýmýza da ayrý ayrý teþekkür ediyorum. Üreticilerimizden de bir isteðimiz var. Sertifikalý tohum kullandýðýnda ürettiði ürünün kalitesi daha üst noktada olacak. Ürününü piyasada daha iyi satabilecek bir noktaya gelecek ve geliri daha fazla olacak. Önümüzdeki dönemde sertifikalý ürün yetiþtirmeye bütün çiftçilerimizin dikkat etmesi

Liceli þehitler için tören düzenledi Ramazan KARATAÞ DÝYARBAKIR'ýn Lice ilçesinde görevden dönen korucularý taþýyan araca PKK mensuplarý tarafýndan roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldýrý düzenlenmesi sonucu þehit olan korucular Hikmet Kartal ve Resul Göçer için uðurlama töreni düzenlendi. 7. Kolordu Komutanlýðýnda yapýlan törene Vali Hüseyin Aksoy, 7. Kolordu Komutaný Korgeneral Ali Sivri, Bölge Jandarma Komutaný Musa Çitil, Ýl Jandarma Komutaný Tuðgeneral Ali Demir, Cumhuriyet Baþsavcýsý Kamil Erkut Güre, askeri erkan ve þehit yakýnlarý katýldý. Naaþlarýn katafalka konulmasýyla baþlayan törende, þehitlerin özgeçmiþleri okundu. Þehitlerin naaþlarý, okunan törenin ardýndan defnedilmek üzere Lice ilçesine gönderildi.

D

iyarbakýr Valisi Hüseyin Aksoy, sertifikalý tohum daðýtým töreninde yaptýðý konuþmada, "Önümüzdeki dönemde bütün çiftçilerimizin sertifikalý ürün yetiþtirmeye dikkat etmesi ve özen göstermesi hepimizin beklentisi. Bununla verim ve kalite aratacak ve olumlu anlamda yansýmasý olacak" dedi özen göstermesi hepimizin beklentisi. Verim artacak, kalite aratacak ve bunun da olumlu anlamda maddi anlamda bir yansýmasý olacak. Bu nedenle bu alanda çalýþma yürüten bü-

tün üreticilerimize çiftçilerimize de teþekkür ediyorum" dedi. Törende, 37 çiftçiye tohum üretimi yapan firmalar tarafýndan 22 ton ücretsiz sertifikalý tohum daðýtýldý.

5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý MSB ANT Diyarbakýr Ýþletme Müdürlüðü Elâzýð Cad. 2.Sanayi Sitesi karþýsý Seyrantepe / Yeniþehir/DÝYARBAKIR adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dâhil 65 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini MSB ANT Diyarbakýr Ýþletme Müdürlüðü DÝYARBAKIR VAKIFLAR BANKASI DÝYARBAKIR MERKEZ Þubesi HESAP NO: TR 260001500158007285888306 nolu hesabýna yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB ANT Diyarbakýr Ýþletme Müdürlüðü Elâzýð Cad. 2.Sanayi Sitesi karþýsý PK:3 21120 Seyrantepe / Yeniþehir/DÝYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. Geçici Teminat mektuplarýnýn geçerlilik süresi 08.03.2017 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenir 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer Hususlar: Teklif sýnýr deðerin altýnda kalan isteklilerden Kanunun 38'inci maddesine göre açýklama istenecektir.

BASIN - 456919 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de


Yazý Ýþleri Müdürü: Sait BAYRAM SayfaSekreteri: Lokman AYDOÐAN

20 EKÝM 2016 PERÞEMBE Yýl: 10 - Sayý : 3151 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Mesut Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir

Dizgi ve Baský Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12 BAÐLAR/DÝYARBAKIR

Daðýtým: AYDIN DAÐITIM Ýbrahim AYDIN

Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33 yenigun_gazete@hotmail.com Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Diyar hedef büyüttü Peyasspor sezona galibiyetle baþladý Diyarbakýr Peyasspor Erkekler Voleybol takýmý, ligin ilk maçýnda Mardin Midyat Belediyespor'u 3-0 maðlup etti

Ömer BARAN DÝYARBAKIR - Erkekler Voleybol 2. Lig 5. Grup Takýmlarýndan Diyarbakýr Peyasspor, ligin ilk maçýnda Mardin Midyat Belediyespor'u 3-0 maðlup etti. Peyasspor Kulübünden konuya iliþkin yapýlan açýklamada, ligin ilk maçýnda Mardin Midyat Belediyespor'u üstün bir oyun sonunda maðlup ettikleri belirtildi. Açýklamada, "Sporcularýmýz alt yapýdan yetiþmiþ ve bu kulübe hiç bir karþýlýk beklemeden hizmet eden voleybol sevenlerden oluþmaktadýr. Öz kaynaklarýmýzla idame edilen kulübümüz lig sonunda hakkettiði yerde olacaðýndan þüphemiz bulunmamaktadýr. Bizim gibi kurum kulübü olmayan spor kulüplerinin þartlarý çok zor olmakla beraber çevreden yapýlan destekler bize ayrý bir güç saðlamaktadýr" denildi. Futbolun çok desteklendiði bir toplumda profesyonel olarak voleybolda faaliyet gösteren kulüplerinin diðer branþlarý da faaliyetlerde bulunulduðu açýklama,"Diðer amatör branþlara da faaliyetlerimizi kendi imkanlarýmýzla devam ettireceðiz. Bu münasebetle kulübümüze salon tahsisi yapan, bizlere katký saðlayan baþta spordan sorumlu Ýl Vali Yardýmcýsý Tuðba Koþal'a, Diyarbakýr Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Mehmet Demir'e, Cizrelioðlu Lisesi Müdürü Hikmet Toz ile bizlere malzeme desteðinde bulunan Club Marduk'un sahibi Þemsettin Atasoy'a teþekkür ediyoruz" ifadeleri kullanýldý. C

M

Y

K

H

afta sonu deplasmanda Düzyurtspor ile karþýlaþacak olan Diyarbekirspor, bu maçý da kazanarak üst üste 4'üncü galibiyetini elde etmek istiyor Mahmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden ve son 3 maçta 9 puan alarak büyük bir çýkýþ yakalayan Diyarbekirspor'da hedef büyüttü. Diyarbekirspor, Cumartesi günü deplasmanda karþýlaþacaðý Düzyurtspor'u yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etmek istiyor. Maçýn hazýrlýklarýný sürdüren YeþilKýrmýzýlý takým, Yarýn Anka-

ra aktarmalý uçak seferi ile maçýn oynanacaðý Trabzon'a gidecek. 3 maçlýk cezasýný tamamlayan ancak menisküs ameliyatý olan Tunç Behram ve ameliyat olduðu için sezonu kapatan Uður bu haftada da yok. Sakatlýðý bulunan Adem'in durumu ise hafta sonuna kadar belli olacak.

Altýnay: Kazanmak zorundayýz Düzyurtspor maçýnýn öne-

“Diyarbakýr Vali Koþusu” yapýldý

mi hakkýnda sýk sýk futbolculara uyarýlarda bulunan Teknik Direktör Metin Altýnay, genç ve koþan bir rakiple karþýlaþacaklarýna dikkat çekti. Kazanmak zorunda olduklarýnýn altýný çizen Altýnay, "Bizim bir hedefimiz var. Buna ulaþmak için sürekli kazanmak zorundayýz. Ýç saha ve deplasman fark etmez. Genç ve mücadele gücü yüksek bir takýmla oynayacaðýz. Ayný zamanda son haftalarda önemli galibiyetler alan bir takým. Bu yüzden rakipten daha iyi olmalýyýz. Tek hedefimiz Trabzon'dan 3 puanla dönmek olacak" dedi. Ömer BARAN

DÝYARBAKIR - Türkiye Jokey Kulübü tarafýndan organize edilen 'Diyarbakýr Vali Koþusu' Diyarbakýr Hipodromu'nda koþuldu. Koþuyu Diyarbakýr Valisi Hüseyin Aksoy ve eþi Hülya Aksoy, Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýsý Kamil Erkut Güre, Ýl Emniyet Müdürü Adnan Taþdan ve yarýþ severler takip etti. 1900 metre kum pistte 4 ve yukarý yaþ Arap atlarýnýn koþtuðu yarýþý Kutbettin Saçan'ýn sahip olduðu 10 numaralý Dizdar Bey isimli at, jokey Mehmet Akyavuz ile kazandý. Koþunun ardýndan, kazanan atýn sahibi Kutbettin Saçan kupasýný Vali Hüseyin Aksoy'un elinden aldý.

20 10 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you