Page 1

Numan Kurtulmuþ Diyarbakýr’da

Çocuðunuzdaki hýrçýnlýðýn nedeni:

Baþbakan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ çeþitli temaslarda bulunmak üzere dün Diyarbakýr'a geldi. Ýlk olarak Eðil Ýlçesi'ni ziyaret eden Kurtulmuþ, daha sonra Hz Süleyman Camii Çevresini gezdi. Sur içinde yapýmý devam eden Restorasyon çalýþmalarýný da inceleyen Kurtulmuþ, tarihi Ulu Camii önünde verilen iftar yemeðine katýldý. Kurtulmuþ, “Hepimiz bütünüz” dedi Haber 07

Diyarbakýr inanmak istiyor

Demir eksikliði

8’de

19 HAZÝRAN 2017 PAZARTESÝ FÝYATI: 25 KRÞ.

Tarihten bir tarihtir Ehmedê Xanî

3 buçuk yýlda ve 3 farklý cezaevinde tamamlanan Aram yayýnlarýndan çýkan Laleþ Çeliker'in "Ji dirokê dirokeke Ehmedê Xanî" (Tarihten bir tarihtir Ehmedê Xanî)adlý ilk kitabý raflardaki yerini aldý. Sade ve duru Kürtçesi ile dikkat çeken eser, "Neden tarihimizin ve kültürümüzün kalbine yüzümüzü dönmedik" sorusuna yanýt arýyor. Haber 11

Ömer

Ölçme, Seçme ve YerBARAN’ýn leþtirme Baþkanlýðýnhaberi ca düzenlenen Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý, yapýlan Edebiyat-Coðrafya testi ile sona erdi. Sýnav sonuçlarýnýn ise 11 Temmuz 2017 tarihinde açýklanacaðý bildirildi. Haber 10

12’de

Kapitalizmin altýn kepçesi, endüstriyel futbol Mehmet Uður ÇAKIL

Vergide üçüncü çocuk indirimine destek 5’te M

Y

K

www.diyarbakiryenigun.com

Babalar Günü’nde BABA KATiLi OLDU

LYS maratonu sona erdi

C

M. Uður Çakýl’ýn haberi

Polise teslim oldu

Diyarbakýr'da, 19 yaþýndaki S. T. tartýþtýðý babasý 33 yaþýndaki M. T.'yi býçaklayarak öldürdü. Babalar gününde babasýnýn katili olan T, daha sonra unsuru býçakla birlikte polis merkezine giderek Süleyman teslim oldu. Olayý öðÖzdemir’in renen M. T.'nin karhaberi deþleri evin bulunduðu sokakta pompalý tüfekle havaya ateþ açtý. Bölgeye sevk edilen polisler pompalý tüfekle havaya ateþ açan amca A.T.'yi gözaltýna aldý. Polis, olay yerine güvenlik þeridi çekerek uzun Foto: Arþiv süre inceleme yaptý. 4’te

2 genç boðularak “Ulusal birlik hayati önemdedir” CAN VERDÝ KNK'nin “ulusal birlik” çaðrýsýný deðerlendiren PSK ve Azadi Hareketi yöneticileri, Ortadoðu'da yaþanan geliþmeler karþýsýnda Kürtlerin birlikteliðinin hayati önemde olduðunu vurguladý. Haber 06

Nihat Kazanhan davasýnda alýnan karar onandý 13

D

iyarbakýr'ýn Çýnar ve Silvan Ýlçeleri' merkezine yaklaþýk 6 kilometre uzaklýkta yer alan Göksu barajýna serinlemek için giren genç boðularak hayatýný kaybetti. Silvan'da ise, bir genç Batman çayýnda boðularak can verdi. Güncel 03


2

SAÐLIK

19 Haziran 2017 Pazartesi

Çocuðunuzdaki hýrçýnlýðýn nedeni:

Demir eksikliði Bilge BAÐCÝ DÝYARBAKIR - Pediatrik Hematoloji Uzmaný Prof. Dr. Atila Tanyeli, demir eksikliði anemisi ve tedavisi hakkýnda bilgi verdi. Tanyeli, "Demir eksikliði anemisinin üç temel noktasý bulunmaktadýr. En sýk görülen þekli alým azlýðý iken gastrointestinal sistemler ile enfeksiyon ve tüketime baðlý kayýplara da rastlanýr. Kan kaybýna yol açan enfeksiyonlar da bir baþka etken olarak öne çýkar. Anne sütünde demir olsa da ilk aylarda çocuðun hýzlý büyümesi nedeniyle özellikle altýncý aydan itibaren demir eksikliði ortaya çýkmakta ve ihtiyacýn karþýlanmasý zor olmaktadýr. Ortalama 3 kilo 300 gram dünyaya gelen bir bebek bir yaþýnda 9-10 kilo olur. Bu da üç kat artýþ anlamýna gelir. Bu artýþ hýzýna uygun vitamin-mineral tüketimi ile beslenme þekli her za-

man ihtiyacý karþýlamayabilir. Özellikle anne sütü tam verilmiyorsa, inek sütüyle beslenme söz konusuysa ve beslenmede hata yapýlýyorsa bu durum daha net ortaya çýkar" dedi.

Bu hatalara düþmeyin

Tanyeli, "Yeterli demir alýnmasýna karþýn birtakým beslenme hatalarý da kayýplara yol açabilir. Örneðin; çay, süt ürünleri ve tok karnýna ilaç kullanýmý demir emilimini ya da faydasýný azaltabilir. Tüketim sorunlarý ise en sýk enfeksiyonlar nedeniyle görülür. Doðumdan sonraki ilk iki yýlda baðýþýklýk sisteminin tam geliþmiþ olmamasý, anaokulu, kreþ gibi kalabalýk ortamlarda bulunmak mikropla temas enfeksiyona yol açabilir. Çocukta demir kaybýna yol açan kansýzlýk, çocukta solukluk yani kansýzlýk denilen tablonun yaný sýra iþtahsýzlýk, uykusuzluk ve huzursuzluða da ne-

Ölümlerin yüzde 25’i

yüksek tansiyondan

H

er 4 ölümün 1'inin nedeni olan hipertansiyon, beyin kanamasýndan böbrek yetmezliðine, inmeden körlüðe kadar birçok hastalýða neden oluyor

Çocukluk çaðýnda en sýk görülen saðlýk problemlerinin baþýnda demir eksikliði anemisi geldiðini belirten uzmanlar, "Yenidoðan döneminde sýklýkla görülmekle birlikte, hastalýðýn ortaya çýkmasýnda beslenmede yapýlan hatalar da önemli rol oynuyor" dedi. Uzmanlar, Demir eksikliðinin ihmal edilmesinin baðýþýklýk sisteminin zayýflamasýndan ruhsal sorunlara kadar birçok probleme yol açtýðýný vurguladý den olur. Demir eksikliði anemisinin boyutu arttýkça çocuklarda evdeki saksýlarýn diplerindeki ya da dýþarýdaki topraklarý yeme, terlikleri ve duvarlarý yalama gibi anormal davranýþlar görülmeye baþlar. Sonrasýnda tabloya; huzursuzluk, geliþim bozukluðu, fiziki muayenede ortaya çýkan kalp yetmezliðine giden nabzýn artmasý, karaciðerde büyüme gibi semptomlar da eklenir. Eðer demir eksikliði anemisi uzun sürerse okul döneminde unutkanlýk, hýrçýnlýk, uykusuzluk ile iþtahsýzlýk önemli bir boyut kazanýr" diye konuþtu.

“Aileler bu konuda bilinçli olmalý” Demir eksikliði belirtilerinin görüldüðü çocuklara ilk olarak ayrýntýlý bir kan testi uygulandýðýný kaydeden Tanyeli, þunlarý söyledi; "Demir eksikliði tanýsý alan çocuklarýn tedavisi yaþ ve kiloya göre deðiþmekle birlikte, günde 35 mg demir takviyesine baþlanýr. Uygulanan ilaçlarýn gastrointestinal sistemde hýzla emilen formda olduðu için tedavi en az bir-iki ay

DÝYARBAKIR - Kardiyoloji Uzmaný Prof. Dr. Ýstemihan Tengiz, hipertansiyonun, gerek yakalanma sýklýðý gerekse yol açtýðý kalp-damar hastalýklarý bakýmýndan çaðýn en önemli saðlýk sorunlarýndan biri olduðunu söyledi. Prof. Dr. Tengiz, "Türkiye'de her üç yetiþkinden biri hipertansiyon hastasýdýr ve tüm ölümlerin yüzde 25'inden doðrudan sorumludur. Hipertansiyonun önemli bir saðlýk sorunu haline gelmesinin bir nedeni, hastalýðýn toplum içindeki farkýndalýk durumunun, ilaç kullaným ve kan basýncýnýn kontrol altýnda olma oranlarýnýn düþük olmasýdýr. Ülkemizde tüm hipertansiyon hastalarýnýn yaklaþýk yarýsý hipertansiyon hastasý olduklarýnýn farkýnda, yarýsý ilaç kullanmakta ve ancak üçte birlik kýsmýnýn kan basýnçlarý kontrol altýndadýr. Ýlaç kullanan hastalarýn ise yarýsýnda kan basýncýnýn kontrol altýndadýr" dedi.

“Ölçümün hayati önemi var”

Otomatik tansiyon aletlerinin en büyük dezavantajýnýn hatalý ölçüm yapabilme riski olduðunu kaydeden Kardiyoloji Uzmaný Prof. Dr. Ýstemihan Tengiz, "Tansiyon ölçüm cihazýnýn doðruluðu, doðru kan

sürer. Tedavinin en önemli amacý; ailelere demirin nasýl ve hangi gýdalarla verileceðini öðretmek olmalýdýr. Bunun için þu kurallara dikkat edilmelidir: * Aç karnýna alýnacak denildiðinde birçok aile bazen yemekten hemen önceki 'açlýk' halini düþünmektedir. Oysa söz konusu açlýk, iki öðün arasýdýr. * Tedavinin beþinci gününde kanda demirin etkili olmasýný gösteren bir hücrenin çoðalýp, çoðalmadýðý kontrol edilir. Bunun için testler ihmal edilmemelidir. Eðer yükselme varsa tedavinin doðru yolda olduðu anlaþýlýr. * Belirli aralýklarla demir düzeylerinin kontrol edilmesiyle deðerler normale gelene dek tedaviye devam edilmelidir. * Demir tedavisinin ihmal edilmesi halinde enfeksiyonlarda artýþ, baðýþýklýk sistemi ile ruh saðlýðýnda bozukluklarda artýþ görüleceði unutulmamalýdýr.

basýncý ölçümü için vazgeçilmezdir. Cihazlarýn doðruluðunun ölçülmesi için protokoller uygulanmaktadýr. Ölçümde kullanýlacak cihazý alýrken, bu protokollerden geçerlilik almýþ olanlardan tercih edilmelidir. Piller düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bilekten ölçen aletler daha popülerdir, bilek çapý obeziteden daha az etkilenir. Ancak unutulmamalýdýr ki, ölçüm yeri küçüldükçe hata payý artar" diye konuþtu. Prof. Dr. Ýstemihan Tengiz, þöyle devam etti: "Hipertansiyon her ne kadar 3 kiþiden birisinde görülen bir hastalýk ise de, 55 yaþ ve üzerinde her 2 kiþinden birisinde görülmektedir. Hipertansiyon, beyin kanamasýndan böbrek yetmezliðine, inmeden körlüðe kadar birçok hastalýk için zemin hazýrlamaktadýr. Tedavinin yapýlmamasý yaþamsal sorunlara yol açar. Doðru tansiyon ölçümü hipertansiyonun ilk tanýsýnda önemli bir referanstýr." Ölçüm sýrasýnda; acele ölçüm yapýlmasý, hastanýn yeterli süre dinlenmemesi, kolun çýplak olmamasý, ölçüm sýrasýnda elin yumruk yapýlmasý, sýrtýn arkaya dayanmamasý veya desteklenmemesi, ölçüm yapýlýrken konuþulmasý hatalý sonuçlar doðurabilir. (ÝHA)


3

GÜNCEL

19 Haziran 2017 Pazartesi

2 genç boðularak can verdi D

iyarbakýr'ýn Çýnar ve Silvan Ýlçeleri' merkezine yaklaþýk 6 kilometre uzaklýkta yer alan Göksu barajýna serinlemek için giren genç boðularak hayatýný kaybetti. Silvan'da ise, bir genç Batman çayýnda boðularak can verdi DÝYARBAKIR'ýn Çýnar ilçesinde baraja serinlemek için giren genç boðularak can verdi. Edinilen bilgilere göre Mazýdaðý'ndan Çýnar'a pamuk tarlasýnda çalýþmaya gelen Ercan Demirel (16) ve arkadaþlarý serinlemek için Baraj suyuna girdi. Bir süre sonra suda çýrpýnmaya baþlayan Demirel baraj gölünde gözden kayboldu. Suda boðulan gencin cansýz bedenini çýkarmak için olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Uzun süren çabalar sonucu Ercan Demirel'in cansýz bedenine ulaþýldý. Savcý tarafýndan yapýlan incelemenin ardýndan suda boðulan gencin cenazesi otopsi yapýlmak üzere Diyarbakýr'a sevk edildi.

Ayaðý kayarak çaya düþtü

Batman'dan Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesine baðlý Çatak köprü köyünde bulunan tarihi Malabadi Köprüsüne ziyarete giden Hüsameddin Kýl ise Batman çayýnda boðularak can verdi. Edinilen bilgilere göre, önceki gün öðle saatlerinde amca çocuklarý ve arkadaþlarý ile Silvan'a baðlý Çatakköp-

‘Bayrak-54’ operasyonu

devam ediyor

Bismil’de yangýn: 1 ölü DÝYARBAKIR'ýn Bismil ilçesinde toprak evde meydana gelen yangýnda bir kadýn hayatýný kaybetti. Yangýn, dün sabah saat 07.30 sýralarýnda, Bismil ilçesi Yukarýsalat köyünde bulunan Çetin ailesine ait toprak evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, anne ve babanýn dýþarýda olduðu ve ailenin 4 çocuðunun uyuduðu sýrada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangýn çýktý. Komþularýn haber vermesi üzerine

olay yerine çok sayýda itfaiye ve saðlýk ekibi sevk edildi. Ýtfaiye ekipleri 3 çocuðu evden çýkarýrken, 20 yaþýndaki Nursel Çetin alevlerin arasýnda kaldý. Yangýný söndüren itfaiye ekipleri, Çetin'in cansýz bedenine ulaþtý. Ceset otopsi yapýlmak üzere Bismil Devlet Hastanesine kaldýrýlýrken, yangýnla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)

rü köyünde bulunan tarihi Malabadi Köprüsüne gezmek için giden Hüsameddin Kýl (20), ayaðýnýn kaymasýyla Batman çayýna düþtü. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama-kurtarma çalýþmalarý sonucunda, Kýl'ýn cansýz bedenine ulaþýldý. Olay yerinde

DÝYARBAKIR Valiliði, 6 ilçeye baðlý 104 köy ve mezralarýndaki toplam bin 528 metrekare alanda 28 Mayýs'ta baþlatýlan "Bayrak-54 Þehit Jandarma Yüzbaþý Fuat Oðuzcan Müþterek Birlik Operasyonu" ile ilgili yazýlý açýklama yaptý. Açýklamada, aralarýnda üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduðu BTÖ mensuplarýna yönelik baþlatýlan operasyonun 7 bin 742 güvenlik personelinin katýlýmýyla devam ettiði belirtildi. Operasyon çerçevesinde önceki gün, Emniyet Müdürlüðü personelince oluþturulan 33 yol kontrol noktasýnda, 67 araç ve 850 þahsýn sorgulamasýnýn yapýldýðýnýn kaydedildiði açýklamada, sorgulamalar sonucu yoklama kaçaðý olduðu tespit edilen 14 þahsýn yakalanarak, tebligat yapýlmasýnýn ardýndan serbest býrakýldýðý, 1 "Basit yaralama", 1 "Hýrsýzlýk", 1 "Suç ve suçluyu övmek", 1 "BTÖ iþbirlikçisi" olmak üzere aranma kaydý bulunan toplam 4 þahsýn gözaltýna alýndýðý bildirildi. Adli makamlardan alýnan kararlara istinaden 29 köy ve 4 mezradaki toplam 140 ev ve eklentilerinde adli arama faaliyetinin icra edildiðine dikkat çekilen açýklamada, "Silahlý terör örgütüne üye olmak suçundan" aranma kaydý bulunan 1 terörist sað olarak yakalandýðý kaydedildi. Açýklamada, örgüt mensuplarýna ait 1 maðara ile 3 sýðýnak içi ve çevrelerinde detaylý arama yapýldýðýna da iþaret edilerek, "Aramada, 6 adet ruhsatsýz av tüfeði, 1 adet EYP düzeneði, 100 kilogram amonyum nitrat, 10 adet büyük tüp, 350 metre kablo, 300

yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayan Hüsameddin Kýl, Silvan Dr. Yusuf Azizoðlu Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Kýl'ýn cesedi ailesinin teþhisinden sonra, otopsi iþlemleri yapýlmak üzere Diyarbakýr Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldýrýldý. (ÝLKHA)

adet pil, 30 adet batarya, 10 adet ýþýklandýrma sistemi, 5 adet kazma, 5 adet kürek, 1 takým elbise, 15 metre hortum, 5 adet düdüklü tencere, 10 adet çaydanlýk, 5 adet býçak muhtelif yiyecek maddeleri ve bir miktar týbbi yaþam malzemesi ele geçirilmiþtir. Cumhuriyet Savcýlýðýnýn talimatý gereðince tespit edilen maðara ve sýðýnaklar kullanýlmaz hale getirilmiþ, sýðýnaklar içerisinde bulunan çok sayýda örgütsel doküman ile yaþam ve giyim malzemeleri yerinde imha edilmiþtir. Bölücü terör örgütü mensuplarý tarafýndan bombalý araç eylemlerinde kullanabileceði deðerlendirilen plakasýz gri Ford Connect marka 1 araç, Lice ilçesi Kutlu Mahallesi'nde bulunarak Lice Ýlçe Jandarma Komutanlýðýna çekici marifeti ile getirilmeyi müteakip muhafaza altýna alýnmýþtýr" denildi. Açýklamada, narko-terörizmle mücadele kapsamýnda ise, 473 kilogram kubar, 2 ton 515 kilogram toz olmak üzere toplam 2 ton 988 kilogram uyuþturucu maddesi ile 1 milyon 699 bin 100 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiði belirtilerek, "Kenevir bitkileri numune alýnmasýný müteakip, Cumhuriyet Savcýlýðýnýn talimatý gereðince yerinde imha edilmiþ, söz konusu uyuþturucu maddesi muhafaza altýna, 1 þahýs ise gözaltýna alýnmýþtýr. Bölgemizde yaþayan vatandaþlarýn huzur ve güvenliðinin saðlanmasý ve teröristle mücadele kapsamýnda yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlýlýkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)


4

HABER

19 Haziran 2017 Pazartesi

Babalar Günü’nde babasýný öldürdü Surlarda ‘Özçekim’ yasaðýna uyan yok Diyarbakýr'ýn Sur ilçesinde vatandaþlarýn hizmetine açýlan Hz. Süleyman Camii yanýndaki park alanýný çevreleyen surlara çýkýþ, güvenlik nedeni ile yasaklanmasýna raðmen yasaðý dinlemeyen vatandaþlar surlara çýkarak tehlikeye davetiye çýkarýyor

Diyarbakýr'da, 19 yaþýndaki S. T. tartýþtýðý babasý 33 yaþýndaki M. T.'yi býçaklayarak öldürdü. Babalar gününde babasýnýn katili olan T, daha sonra unsuru býçakla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu Süleyman ÖZDEMÝR DÝYARBAKIR Merkez Yeniþehir ilçesi Þehitlik Mahallesi 44'üncü Sokak'ta oturan Sedat Tunç. dün akþam babasý Mehmet Tunç ile bilinmeyen nedenle tartýþmaya baþladý. Baba M. T. ile oðlu S.T. arasýndaki tartýþmasý daha sonra kavgaya dönüþtü. S. T., mutfaktan aldýðý býçaðý peþ

peþe babasýna saplamaya baþladý. Seslerin gelmesi üzerine komþular durumu polis ekiplerine bildirdi.

Babasýný öldürüp polise teslim oldu Öldürdüðü babasýnýn cesedini kanlar içerisinde býrakýp evden çýkan S. T., suç unsuru býçakla birlikte polis merkezine giderek teslim ol-

Kaçakçýlara büyük darbe

D

iyarbakýr'da kaçakçýlara yönelik düzenlenen 5 ayrý operasyonda, piyasa deðeri 2 milyon 367 bin 925 TL olan 330 bin 700 paket sigara, 72 kilogram nargile tütünü, 11 kilogram pipo tütünü ve 4 bin 178 adet cinsellik hapý ele geçirildi

du. Olayý öðrenen M. T.'un kardeþleri evin bulunduðu sokakta pompalý tüfekle havaya ateþ açtý. Bölgeye sevk edilen polisler pompalý tüfekle havaya ateþ açan amca A.T.'yi gözaltýna aldý. Polis, olay yerine güvenlik þeridi çekerek yaklaþýk 3 saat inceleme yaptý. Soruþturma sürüyor.

Ömer BARAN DÝYARBAKIR'da 2 Milyon TL'lik kaçak eþya ele geçirildi. Diyarbakýr Valiliðinden yapýlan açýklamada, kentte haksýz kazanç saðlamak amacýyla kaçakçýlýk yapan þahýs ve organizasyonlarýn deþifresine yönelik olarak Diyarbakýr Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince 9-14 Haziran tarihleri arasýnda 5 ayrý operasyonun düzenlendiði belirtildi. Açýklamada, operasyonlarda piyasa deðeri yaklaþýk 2 milyon 367 bin 925 TL olan 330 bin 700 paket gümrük kaçaðý sigara ile 72 kilogram nargile tütünü, 11 kilogram pipo tütünü ve 4 bin 178 adet cinsellik hapýnýn ele geçirildiði bildirildi. 9 þüpheli þahýs hakkýnda adli iþlem yapýldýðýnýn, 3 araca ise el konulduðunun kaydedildiði açýklamada, Diyarbakýr'da huzur ve güvenliðinin saðlanmasý amacýyla, haksýz kazanç saðlayan þahýs ve organizasyonlara karþý vatandaþlarýn desteði ile yürütülen çalýþmalara aralýksýz ve kararlý bir þekilde devam edileceðine dikkat çekildi.

DÝYARBAKIR - Sur ilçesinde vatandaþlarýn hizmetine açýlan Hz. Süleyman Camii yanýndaki park alanýný çevreleyen surlara çýkýþ, güvenlik nedeni ile yasaklandý. Daha çok gençlerin çýkýp özçekim yaptýðý surlarda, geçtiðimiz günlerde anne ve kýzýnýn düþüp yaralanmasýnýn ardýndan bu karar alýnmýþtý. Ancak vatandaþlarýn birçoðu bu karara uymuyor. Çoðunluðu gençlerin oluþturduðu bazý vatandaþlar, surlarýn önüne konulan bariyerleri aþýp, surlara çýkarak özçekim yapýyor. Yetkililer, tehlikeye davetiye çýkaran vatandaþlarý karara uymalarý yönünde uyarýyor. (ÝHA)

Ham petrol yüklü tankerde yangýn Mardin'in Nusaybin ilçesi Ýpekyolu üzerinde seyir halindeki ham petrol yüklü tanker, iki tekerinin birden patlamasý sonucu alev aldý. Yangýn anýzlara da sýçrarken, çýkan yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan kontrol altýna alýndý. Alýnan bilgilere göre, Nusaybin'e baðlý Duruca Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Cizre'den Nusaybin istikametine giden Hayrettin Soysal yönetimindeki ham petrol yükü 27 ATS 24 plakalý tankerin sað iki tekeri patladý. Hareket halindeki tanker bu sýrada alev aldý. Alevler Ýpekyolu kenarýndaki tarlaya da sýçradý. Sürücünün güçlükle durdurduðu tankerde ve anýzda çýkan yangýna kýsa sürede müdahale eden Mardin Büyükþehir Belediyesine baðlý Nusaybin itfaiye ekipleri, yangýný kontrol altýna aldý. Yaklaþýk 40 dakika kapalý kalan uluslararasý karayolu, yangýnýn söndürülmesinden sonra tekrar trafiðe açýldý. Olayla ilgili inceleme baþlatýldý. (ÝHA)


5

HABER

19 Haziran 2017 Pazartesi

Vergide üçüncü çocuk

iNDiRiMiNE DESTEK Izzettin Yüce

Akif Karakaþ

Ridvan Fidan

Cihat Taskin

Mazhar Yavuz

Azad Güngör

DÝYARBAKIR Hükümetin, üçüncü çocuða yüzde 5 olan vergi indirimini yüzde 10'a çýkarmaya yönelik çalýþmasý, bölgeden destek gördü. Diyarbakýr'da yaþayan memur emeklisi Ýzzet Yüce (65) böyle bir indirimin çocuk teþviki açýsýndan iyi olduðunu ifade ederek, "Türkiye'nin nüfusunun artmasý ve geliþmesi için çok iyi bir þey. 5 çocuðum var. Baþka türlü yardýmlar da var. Benim kýzým ilk defa doðum yaptý. 300 TL para verdiler kendisine" dedi. Engelliler için çocuk sayýlma yaþ sýnýrýnýn kaldýrýlacak olmasý ve ailelerinin ömür boyu gelir vergisi indiriminden yararlanacak olmasý ile ilgili konuþan Altý Nokta Körler Derneði Diyarbakýr Þube Baþkaný Akif Karakaþ, "Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ve hükümetimiz göreve geldikleri günden bugüne kadar engelli vatandaþlarýmýza yönelik çok önemli hizmetler sundular. Baþta 2005 yýlýnda çýkan 5278 sayýlý Engelliler Kanunu olmak üzere bize önemli kazanýmlar getirdi ve akabinde çýkan yönetmelikler de eðitimde, istihdamda ekonomik anlamda engellilere çok faydalý oldu. Engelliler ile ilgili düþünülen bu indirim de bizler tarafýndan son derece memnuniyet verici. Cumhurbaþkanýmýza ve hükümetimize sonsuz þükranlarýmý sunuyorum.

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn sýk sýk gündeme getirdiði "üç çocuk" projesine vergi desteði geliyor. Meclis'te bekleyen Gelir Vergisi Kanun Tasarýsýnda, üçüncü çocuða yüzde 5 olan vergi indirimi 10'a çýkacak. Engelliler içinse "18 yaþa kadar çocuk sayýlma" kuralý kalkýp, engelli ailelerine ömür boyu vergi indirimi uygulanacak. Söz konusu tasarý, bölgedeki vatandaþlarýn çoðundan destek gördü. Bazý vatandaþlar, çalýþmanýn kapsamýnýn geniþletilmesini istedi

Avrupa ülkeleri yaþlanýyor ama biz dinç nüfusu olan bir ülkeyiz" diye konuþtu. Siirt'te serbest meslekle uðraþan 8 çocuk babasý Haydar Evin, "8 çocuk babasýyým, çocuklarýmýn hepsi okul okuyorlar. Vergi indirimi güzel bir þey, ama biz serbest çalýþtýðýmýz için bize yüzde 10'luk vergi indimi fazla yansýmýyor. Melese elektrik su faturalarýnda her ay 100 TL ödüyoruz, yarýsý vergidir. Asgari ücretle çalýþan vatandaþlara yüzde 10 vergi indirimi olsa ne yansýr, olmasa ne yansýr" ifadelerini kullandý. Mazhar Yavuz adý tüccar, "3 çocuðu olana yüzde 5'ten 10'a vergi indirimi uygulanmasý güzel bir þey. Ben 5 çocuk babasýyým. Cumhurbaþkanýndan isteðim bu yüzde 10 olan vergi indirimi desteðinin yüzde 20'ye çýkarmasýdýr. Benim maaþýma 70 lira zam geliyor elbette iyidir" dedi. Hamza Koyun ise, "Benim bir gelirim yok iþsizim. 8 çocuðum var. Benim vergim, hiçbir gelirim yok. Allah rýzasý için birileri bana iþ versin" diye konuþtu.

“Doðru bir uygulama” Vergi indiriminin sevindirici olduðunu kaydeden Mardinli Özgür Azad Gürgör, þunlarý kaydetti: "Vergi indiriminin yüzde 5 ten yüzde 10 çýkarýlmasýnýn baþta iþadamlarýmýzý mutlu edeceðini düþünüyorum. O açýdan doðru bir uygulama olduðunu söylemek isterim. Memleketimiz içinde hayýrlý olmasýný diliyorum. Devletimizin çocuklar konusunda ciddi bir destek verdiðini bili-

yorum. Çünkü genç nüfusun yükselmesi ve vatandaþýn desteklenmesi oldukça sevindirici." Rýdvan Fidan, 3 çocuk babasý olduðunu anlatarak, þunlarý söyledi: "Belki biraz geç kalýnmýþ bir kanun. Ýnþallah kýsa bir süre içerisinde yasalaþýr ve yürürlüðe girer. Yüzde 10'luk vergi indiriminden ziyade engeliler için de yapýlan sýnýrsýz vergi indirimini çok olumlu bulduðumu söylemek isterim. Bölgemiz çok çocuklu bir bölge. Bunun faydalý olacaðýný düþünüyorum."

“Mutluluk verici” Batmanlý Siraç Güzel, uygulamanýn çok güzel olduðunu belirterek, "Ben de þuan iki çocuk var. Allah nasip ederse Cumhurbaþkanýmýzýn bu uygulamayý çýkarttýðý günden itibaren çalýþmalara baþladýk. Ýnþallah 3'üncü yolda. Tabi bu 3 ile kalmayacak 4'e de çýkabilir, 5'e de çýkabilir" dedi. Þahin Bozan adlý vatandaþ, "3 çocuk ve üstüne sahip olan bütün esnaflar olarak yüzde 5'lik indirimden faydalandýk. Yüzde 5'ten yüzde 10'a çýkarýlmasý da daha güzel oldu. Yüzde 15 olmasý daha iyi olurdu diye düþünüyorum" diye konuþtu. Rýfat Akat adlý vatandaþ, indirimin yüzde 10'a çýkarýlmasýnýn mutluluk verici olduðunu belirterek, "Bu hem esnafý hem de çocuklarý 3'ten yukarý olanlarý daha da rahatlatýr. Daha iyisini de bekliyoruz" ifadelerinde bulundu. Þýrnaklý Rahmet Taþar, gelir vergisine baðlý olarak basit veya gerçek vergi mükellefi olan kiþiler

için indirimin yüzde 5'ten 10'a çýkacaðýný anlatarak, "Engelli vatandaþlarýmýz için de bu ömürlük olacak. Üniversite öðrencisi olanlar içinde 25 yaþ sýnýrý getirilmiþ olacak. Bu güzel bir uygulamadýr. Yalnýz, eksik olduðunu düþünüyorum. Bunu sadece esnafa ve vergi mükellefi olan kiþilerle sýnýrlý kalmasý yeterli deðil. Bu uygulamayý daha çok çocuk sahibi olan vatandaþlarýmýz genelde fakir olan ailelerden gelmektedir. Bundan dolayý da sýradan iþçi, serbest çalýþanlarý buna teþvik edebilecek uygulamalarýn çýkmasý gerektiðini düþünüyorum. Tabi ki esnaflarýmýz için sevindirici, yalnýz az olduðunu düþünüyorum" ifadelerinde bulundu. Cihat Taþkýn ise vergi tasarýsýnýn birçok kiþiyi ilgilendirdiðine dikkat çekerek, þunlarý söyledi: "Yasada yapýlacak düzenleme neticesinde özelikle engelliler ve üç çocuk sahibi olan aileler faydalanacak. Ticari manada iþletme sahibi olan kiþiler gelir vergisine tabi olan esnaflar ve þahýslar þayet bu tasarý yasalaþýrsa bunu ekonomik yansýmasý olumlu bir manada alacaktýr. Bunun iyi bir düzenleme olduðu kanaatindeyiz. En azýndan maddi noktada gelir vergisine tabi olan kiþiler, düzenleme sayesinde bu külfetin aðýrlýðýný biraz daha az þekilde hissedeceklerdir. Þimdi maddi Rahmet Tasar külfetlerin bu tür sýkýntýlara sahip olan aileler açýsýndan azalmasý onlarýnda önünün biraz daha açýlmasý ve ekonomik olarak da daha iyi bir seviyeye gelmesi anlamýný taþýyacaktýr. Yalnýz Siraç Güzel kapsam noktasýnda biraz daha geniþ kiþi veya kesimlerin kapsamasý durumunda bunun yansýmasý halkýmýza daha iyi olacaðý kanaatindeyiz." (ÝHA) Sahin Bozan


6

HABER

19 Haziran 2017 Pazartesi

“Ulusal birlik hayati önemdedir” zemininin hazýrlanmasý gerekir. Baðýmsýzlýk saðlanmasý halinde Kürt hareketleri farklý bir noktaya taþýnmýþ olacaktýr. Kürdistan'ýn diðer üç parçasý üzerinde pozitif bir etkisi olacaktýr. Kürtlerin inançlarýný güçlendirecektir. Kürtlerin kendi kendilerini idare edebileceklerini gösterecektir" diye konuþtu.

“Dört parçada birlik saðlanmalýdýr”

KNK'nin "ulusal birlik" çaðrýsýný deðerlendiren PSK ve Azadi Hareketi yöneticileri, Ortadoðu'da yaþanan geliþmeler karþýsýnda Kürtlerin birlikteliðinin hayati önemde olduðunu vurguladý DÝYARBAKIR - Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) ve Azadi Hareketi temsilcileri, Irak Federe Kürdistan Bölgesi'nde alýnan referandum kararýný ve Kürdistan Ulusal Kongresi'nin (KNK) baþlattýðý "ulusal birlik" giriþimini deðerlendirdi. Baðýmsýzlýðýn Kürtler açýsýndan tarihi olduðunu belirten PSK Genel Baþkan Yardýmcýsý Bayram Bozyel, Kürtlerin Mahabad tecrübesinden sonra tekrardan bölge ve uluslararasý alanda rol oynamaya baþladýðýný söyledi.

“Her ulusun kaderini tayin hakký vardýr” Referandum kararýnýn mecburiyetten doðduðunu belirten Bozyel, "Birincisi bu referandumun sebebi Kürtler deðil Baðdat'ýn kendisidir. Anayasayý ihlal ettiler, Sünni Kürtleri Baðdat'tan uzaklaþtýrdýlar. Peþmerge ve Kürdistan yurttaþlarýnýn maaþlarýný kestiler. Kürdistan'ýn bütçesini kýsýtladýlar. Yani Kürtleri referandum kararýna zorladýlar. Kürtler ilelebet Baðdat'ýn eline bakmaya mecbur de-

ðildir. Bu referandum kararý son derece meþrudur. Her ulusun kendi kaderini tayin etme hakký vardýr" dedi. Federe Kürdistan hükümetinin önünde Kerkük ve Þengal gibi sorunlarýn bulunduðunu ve bu sorunlarýn çok öncesinden halledilmesi gerektiðini belirten Bozyel, bu sorunlarýn barýþçýl ve demokratik mekanizmalar ile çözülmesi çaðrýsýnda bulundu. Referandumun hemen ardýndan baðýmsýzlýðýn gerçekleþmesinin çok zor olduðunu vurgulayan Bozyel, "Baðdat ve uluslararasý alanda bunun

Gözaltýlar protesto edildi Tevgera Jinên Azad, kadýn siyasetçilerin gözaltýna alýnmasýný oturma eylemiyle protesto etti

DÝYARBAKIR'da 14 Haziran günü düzenlenen ev baskýnlarýnda çoðunluðu kadýn 26 kiþinin gözaltýna alýnmasý Tevgera Jinên Azad (TJA) tarafýndan DBP Diyarbakýr Ýl Örgütü önünde protesto edildi. Kadýnlarýn açýklama yapmak istediði esnada OHAL'i gerekçe gösteren polisler açýklamaya izin vermeyeceklerini söyledi. Açýklama yapmakta ýsrar eden kadýnlar ve polis arasýnda uzun süre yaþanan tartýþmanýn ardýndan parti önünde 5 dakikalýk oturma eylemi yapýldý. Kadýnlar eylemin ardýndan bina içine geçti. TJA tarafýndan konuyla ilgili yayýnlanan açýklamada göz altýlara tepki gösterildi. Açýklamada, gözaltýnda tutulan arkadaþlarýnýn derhal serbest býrakýlmasý talep edildi. (Haber Merkezi)

KNK tarafýndan yapýlan birlik çaðrýsý için "Son derece önemli" diyen Bozyel, þöyle devam etti: "Biz bu çaðrýya Kürdistan Sosyalist Partisi olarak iki açýdan bakýyoruz. Her parçada birlik ve dört parçada birlik. Bugün biliyoruz ki Kürtlerin içinde bulunduðu þartlar farklýdýr. Mesela Güney Kürdistan'da baðýmsýzlýk gündemde, Rojava'da statü elde etme gündemde, Türkiye'de farklý durumlar söz konusu, yani bunun içindir ki her parçada ayrý ayrý birlik ve bunun sonucunda dört parçada birlik saðlanmalýdýr." "Tabi baðýmsýzlýk referandumundan önce ulusal birliðin saðlanmasý iyi olurdu" vurgusunda bulunan Bozyel, "Kürdistan'da bugün parlamento görev yapmýyor bu da bir eksikliktir. Parlamentonun iþletilmesi gerekirdi. Atýlan her adýmla ilgili parlamentonun yasa çýkarmasý gerekirdi. Referandum olsun olmasýn parlamentonun çalýþmasý þarttýr. Çünkü biz Ortadoðu'da demokrasiyi temsil ettiðimizi iddia ediyoruz" dedi.

“Birlik çaðrýsý için geç bile kalýndý” Kürtlerin Ortadoðu'da önemli rol oynamaya baþladýðýný belirten Azadi Hareketi Sözcüsü Ayetullah Aþýti ise, Federe Kürdistan Bölgesi'nde elde edilebilecek herhangi bir kazanýmýn Kürtlerin yararýna olacaðý deðerlendirmesinde bulundu. "Ortadoðu'daki geliþmeler ve Kürtlerin mücadelesine bakýldýðýnda yarýn, Kürt ve Kürdistan için bugünden daha iyi olacaktýr" diyen Aþýti, "Ulusal birlik çaðrýsý çok geç kalýnmýþ bir çaðrýdýr. Çok önceden oluþturulmasý gerekirdi. Ulusal birlik hayati önemdedir. Zararýn neresinden dönülürse kârdýr. Kürt ve Kürdistan için bir þeyler yapmaya çalýþan herkesin yanýndayýz. Tek tek olsun, birlikte olsun, hepsine destek sunmaya hazýrýz" dedi. Yaþanan geliþmeler karþýsýnda Kürtlerin birlik olmak dýþýnda bir çaresinin olmadýðýný vurgulayan Aþýti, "Sömürgeci devletler Kürtlerin bir araya gelmesini istemiyor. Ancak Kürt hareketleri þu aþamada birbirlerine karþý düþman siyaseti yürütmekten vazgeçebilir. Bu mümkündür" ifadelerini kullandý.


19 Haziran 2017 Pazartesi

7

HABER

Numan Kurtulmuþ Diyarbakýr’da larý söyledi:"Diyarbakýr, peygamberler þehri. Türkiye'nin en kadim medeniyet eserlerini bünyesinde barýndýran önemli bir þehrimiz. Diyarbakýr'ýn þimdiye kadar maalesef yanlýþ yüzü tanýndý. Bundan sonra inþallah Diyarbakýr'ýn, peygamberler þehri olmasý, manevi bir merkez olmasý, bir irfan ve kültür þehri olmasý inþallah çok daha yakýndan milletimiz ve bütün insanlýk tarafýndan yakýndan tanýnacaktýr."

“Farklýlýklarý güç olarak kullanacaðýz”

B

aþbakan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ çeþitli temaslarda bulunmak üzere dün Diyarbakýr'a geldi. Ýlk olarak Eðil ilçesini ziyaret eden Kurtulmuþ daha sonra Hz. Süleyman Camii çevresini gezdi. Sur'da yapýmý devam eden restorasyon çalýþmalarýný da inceleyen Kurtulmuþ, tarihi Ulu Camii önünde verilen iftar yemeðine katýldý. Kurtulmuþ, “Hepimiz bütünüz” dedi Süleyman ÖZDEMÝR DÝYARBAKIR- Baþbakan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ bir dizi temaslarda bulunmak için Diyarbakýr'a geldi. Kurtulmuþ yaptýðý açýklamada , "Biz tek bir milletiz. 80 milyon vatandaþýmýzýn hepsi, dillerinin, renklerinin, kültürlerinin, etnik kimliklerinin, mezheplerinin farklýlýðýna raðmen hepimiz biriz, bütünüz, beraberiz." diye konuþtu. Kurtulmuþ, çeþitli programlara katýlmak üzere geldiði kente, Diyarbakýr Havalimanýnda Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Mehdi Eker, AK Parti Diyarbakýr Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioðlu ve Ebubekir Bal, AK Parti Halkla Ýliþkiler Baþkan Yardýmcýsý Abdurrahman Kurt ve diðer ilgililer tarafýndan karþýlandý. Kurtulmuþ, Diyarbakýr Türkiye'nin en þanslý illerinden biri olduðunu söyledi.

“Diyarbakýr’ýn þimdiye kadar yanlýþ yüzü tanýndý”

Baþbakan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ ve beraberindeki heyet, Eðil ilçesindeki Hazreti Elyasa ve Hazreti Zülkif peygamberlerin kabirlerini ziyaret etti. Ýkindi vakti gerçekleþtirdiði ziyaret öncesinde buradaki camide namaz kýlan Kurtulmuþ, daha sonra Hazreti Elyasa ve Hazreti Zülkif peygamberlerin kabirleri baþýnda Kur'an-ý Kerim okudu,

dua etti. Külliye içerisindeki Hazreti Nebi Haruni Asefi'nin de kabrini ziyaret eden Kurtulmuþ, daha sonra gazetecilere yaptýðý açýklamada, Diyarbakýr'da bulunmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirerek þun-

Ramazanýn birleþtiriciliðine iþaret ederek birlikte yaþama vurgusu yapan Kurtulmuþ, "Biz tek bir milletiz. 80 milyon vatandaþýmýzýn hepsi, dillerinin, renklerinin, kültürlerinin, etnik kimliklerinin, mezheplerinin farklýlýðýna raðmen hepimiz biriz, bütünüz, beraberiz. Aslýnda 1 milyar 700 milyon Müslüman, Fas'tan Endonezya'ya kadar olan bu coðrafyada hepimiz de aslýnda biriz. Ramazan da aslýnda bize bu birlik ve beraberliði bir kere daha öðretiyor. Hepimiz ayný sahuru yapýyoruz, ayný iftar sofralarýnda bir araya geliyoruz, ayný Allah'a inanýyor, ayný kýbleye yöneliyor, ayný peygamberlere inanýyoruz. Dolayýsýyla aramýzdaki kültürel, etnik kimlik, dil farklýlýklarý da bizim yaratýlýþýmýzýn zenginliklerindendir. Bunu bir ayrýlýk vesilesi olarak asýrlardýr bu millet yap-

TÜYÝK-DER, Cumhurbaþkaný Erdoðan’a rapor sunacak DÝYARBAKIR - Merkezi Diyarbakýr'da bulunan Güneydoðu Tüm Ýþadamlarý Kalkýnma Derneði (Güneydoðu TÜYÝK-DER) Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a bölgenin kalkýnmasý ile ilgili rapor sunulacak. Dernek tarafýndan konuya iliþkin Liv Suit Otelde basýn toplantýsý düzenlendi. Toplantýda konuþan Güneydoðu TÜYÝK-DER Baþkaný

Hayri Yaðmur, þimdiye kadar bir çok kurum ve kuruluþlarý ziyaret ederek geniþ çaplý bir rapor hazýrlamaya çalýþtýklarýný belirterek, "Güneydoðu ve pilot il olarak Diyarbakýr'ýn önemsenmesi gerekiyor. Tarihi özelliði olan surlarýn ve Hevsel Bahçelerinin birçok peygamber kabirlerinin olduðu Diyarbakýrýmýzda turizm sektörünün geniþletilmesi

madý, bundan sonra da yapmayacaktýr. Bütün bu Anadolu ve geniþ Ýslam coðrafyasýnda inþallah yaþadýðýmýz bütün bu farklýlýklarý güç olarak kullanmayý baþaracaðýz. Müslüman ümmeti, aziz milletimiz de yeniden tarihteki o güçlü, ihtiþamlý günlerine dönecek" ifadelerini kullandý.

“Her tarafýnda maneviyat var”

Diyarbakýr'ýn Türkiye'nin en þanslý illerinden biri olduðunu belirten Kurtulmuþ "Ne mutlu ki böyle güzel bir þehirde yaþýyorlar. Her tarafýnda maneviyat, peygamberlerin ayak izleri var. Onlarýn yürüdüðü yerlerde hiç olmazsa oralara nakþettirmiþ olduklarý o maneviyat var. Diyarbakýrlý hemþehrilerimiz de bu bakýmdan Türkiye'nin en þanslý illerinden birisinde oturuyorlar. Ramazanlarýný ve Kadir gecelerini tebrik ediyor, yaklaþan bayramlarýný da kutluyorum." diye konuþtu.

Güvenlik güçleriyle görüþtü

Baþbakan Yardýmcýsý Kurtulmuþ, buradaki programýnýn dönüþünde yol üstündeki bir kontrol noktasýnda aracýndan inerek güvenlik güçleriyle sohbet etti. Kurtulmuþ, Eðil ziyaretinin ardýndan Merkez Sur ilçesindeki Hazreti Süleyman Camisi'ne geçti. Kurtulmuþ son olarak iftarýný açmak için Ulu Camii'nin yanýnda kurulan iftar çadýrýnda iftar yaptý. gerekiyor. Bir ilin ahenk taþlarýnýn turizmden geçer. Sosyal olgunun oluþmasý için hammaddenin maddeye dönüþmesi gerekiyor" dedi. Reformlarýn Güneydoðu'da baþlatýlmasý gerektiðini vurgulayan Yaðmur Güneydoðu'nun Türkiye'nin can damarý olduðunu kaydetti. Yaðmur, "Geçen günlerde otomobil sektörünün ülkemizde ithal olarak üretime geçmesi için çaðrýda bulunan sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn bu üretimin Diyarbakýr'da fabrikalarýn kurulabileceðini ve bu özlenen yatýrýmý kucaklayacaklarýný belirten Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Ahmet Sayar'ýn fikrine katýldýðýmýzý belirtiriz. Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn bunu önemseyeceðine inancýmýz tamdýr. Halkýn baþkanýndan beklentisi çok büyüktür" diye konuþtu. (ÝHA)


8

HABER

19 Haziran 2017 Pazartesi

DiYARBAKIR iNA Vecdi ERBAY

DÝYARBAKIR - CHP Genel Baþkaný, Ýstanbul'a yürüyeceðini açýkladýðýnda, Diyarbakýr'da kimse ciddiye almadý. "Yürümez" dediler. Kýlýçdaroðlu, yanýnda milletvekilleri ve partililerle birlikte yürümeye baþladýðýnda, "þaþkýnlýk" olarak tarif edebileceðimiz bir kýpýrdanma oldu. Yürüyüþün ilk etabý, ilk günü bitti, "kýpýrdanma" yerini bir garip sükûnete býraktý. Yürüyüþün 3. günde, "bekleyip görelim" anlamýna gelen sükûnet hâlâ devam ediyor. Yürüyüþ baþladýðýndan beri Diyarbakýr dýþýndan kimi arkadaþlarým arýyor, "Diyarbakýr bu yürüyüþle ilgili ne düþünüyor" diye soruyorlar. Þakayla karýþýk, "Diyarbakýr, birden bastýran sýcaklarla daha çok ilgileniyor" diyorum. Þakayla karýþýk, tamam, ama büsbütün de gerçek dýþý deðil. Sahiden sýcak birden bastýrdý ve insanlar, bu yýl uzun süren baharýn ardýndan gelen sýcaklarýn Temmuz ayýnda daha fena olacaðýný düþünmeye baþladýlar. Kýlýçdaroðlu'nun 'uzun yürüyüþü' bu sýcaklarla birlikte beklenmedik bir anda gündeme düþtü. Diyarbakýr'ýn sýcaðý malum, burada yaþayan insanlarý þaþýrtmýyor. Ama Kýlýçdaroðlu'nun yürüyüþü hiç beklenmiyordu. Bugüne kadar Kýlýçdaroðlu'nun ana muhalefet partisi genel baþkaný olarak sergilediði performansý hiçbir zaman yeterli bulmamýþ Diyarbakýrlýlar, ufak bir þaþkýnlýk yaþadýlar önce. Þimdi de, yürüyüþten 3 gün sonra, "bekle gör" tutumunu benimsemiþ görünüyorlar. Bu tutumun nedenlerinden biri, hiç kuþkusuz, son 40 yýlda geli-

þen politik refleksleriyle ilgili. Bazý konularda tavýr almadan önce beklemeyi öðrenmiþ görünüyorlar. Bir diðer nedeni ise oy verdikleri HDP'den bir iþaret beklemelerinden kaynaklanýyor. Seçmenin 'tuttuðu' iki milletvekili, Sýrrý Süreyya Önder ile Mithat Sancar, CHP ile mesafeyi koruyarak yürüyüþü desteklediklerini açýkladýlar elbette. Ama Önder'in CHP'den özeleþtiri beklemesi, Sancar'ýn ise kitlelere deðil de siyasilere mesaj olarak deðerlendirilebilecek "yürüyüþü destekliyoruz" açýklamasý, heyecan yaratacak nitelikte olmadý.

“Demirtaþ haklý çýktý”

CHP lideri Kemal KýlýçKemal Kýlýçdaroðlu'nun daroðlu’nun “Adalet yüyürüyüþüyle rüyüþü” Diyarbakýr'da nasýl ilgili genel yanký buldu? Ya da yanký buldu gözlemim ve yakýn mu? Diyarbakýrlýlar, CHP'ye kýrgýnçevremlar elbette, ama demokrasi için müden edincadele edenleri savunmaya, destekdiðim izlemeye hazýrlar. Sadece bu mücalenim bu yönde. Budeleyi verenlere inanmak istiyornunla yelar. Onlarýn adaleti, demokrasiyi tinmemek ve özgürlüðü herkes için isgerektiðinden hareketle, tediklerine inanmak islarýndan sokaktan da göbirinden 5 tiyorlar rüþ almak istedim. Öðlen sýcaðýnýn henüz kýrýlmadýðý bir saatte sokaða çýktým. Parklardaki kafelerde oturmak yerine aðaçlarýn gölgesine sýðýnmýþ muhabbet eden ya da düpedüz uyuyan insanlarýn oruçlu olduðunu tahmin etmek hiç zor deðil. Kafelerde ise henüz hava fena sýcak olduðu için çok az insan var. Kafenin garson-

“Sandýktan umudunu kesenlerin projesi” CHP'nin yürüyüþüne tepki gösteren ASKON Diyarbakýr Þube Baþkaný Aydýn Altaç, demokratik sýnavlarda not alamayanlarýn sokaða çýkmalarýnýn, sandýktan umudunu kesenlerin hep birlikte yürüyüþe geçmelerinin ýsmarlama bir proje olduðunu savundu

dakika benim masama oturmasýný istedim. Sandalye çekti, kýrmayýp oturdu. Bu daveti merak ettiði gözlerinden okunuyordu. Uzatmadan sordum: "Kýlýçdaroðlu'nun yürüyüþü hakkýnda ne düþünüyorsun?" Beni bunun için mi çaðýrdýn, gibi bir ifade belirdi gözlerinde. Sonra elini sallayarak, "Boþtur abê" dedi,

DÝYARBAKIR - Anadolu Aslanlarý Ýþadamlarý Derneði (ASKON) Diyarbakýr Þube Baþkaný Aydýn Altaç, CHP'nin yürüyüþüne tepki göstererek, "CHP, 'Adalet' diyerek, demokrasiye kast etmenin çabasýndadýr" dedi. Konuya iliþkin yazýlý açýklama yapan Altaç, demokratik sýnavlarda not alamayanlarýn sokaða çýkmalarýnýn, sandýktan umudunu kesenlerin hep birlikte yürüyüþe geçmelerinin ýsmarlama bir proje olduðunu savundu. CHP'nin, 'Adalet' diyerek demokrasiye kast etmenin çabasýnda olduðunu ifade eden Altaç, yürüyüþün masumane bir davranýþ olmadýðý kaydetti. Altaç, "Adalet, yolda bulacaðýmýz kayýp eþya, yürürken ayaðýmýza takýlacak bir gömü deðildir. Bunu bilmemek ise cehalettir. Adalet, bizzat milletimizin müþfik ve muhte-

"Bir þey çýkmaz." Sorularla biraz üsteleyince, "Kendi milletvekilleri hapse düþünce yürümeye baþladýlar, adalet istediler. Ama Selahattin Demirtaþ demiþti onlara, 'sýra size de gelecek' demiþti. Dediði çýktý. CHP, HDP'li milletvekilleri hapse düþtüðünde, HDP'lilerle birlikte yürüyecekti." Garson, bu yürüyüþün planlandýðý þekilde devam etmeyeceðini de iddia etti. "Yarýn bunlarýn karþýsýna baþka bir grup çýksa,

þem iradesinde, devletin ruh kökündedir.15 Temmuz'da doðan milli mücadeleyi yýkmak, parlayan millet direncini kýrmak ve rövanþýný almak için bu yürüyüþ kurgulanmýþtýr. Herkesin yasalar içinde, demokratik adap ve ahlak çerçevesinde toplanma, haberleþme, ifade, yürüme özgürlüðü vardýr ve bunlar savunulmalýdýr. Adalet yürümekle deðil, yüksek bir ahlak, yüce bir gönül eþliðinde ancak ve öncelikle vicdanlarda tecelli ve temerküz edecektir. Sokaða oynamak, adalet bahanesiyle pusuda ve ihtiyatta bekleyen bazý mihraklara el sallamak Türkiye'nin geleceðine pranga vurmaktýr. CHP'lilere sesleniyorum, provokasyona gelmeyin. Tüm vatandaþlarýmý saðduyuya davet ediyorum" diye konuþtu. (ÝHA)


HABER

19 Haziran 2017 Pazartesi

9

ANMAK iSTiYOR “Geç kaldýlar caným”

'Aman karýþýklýk çýkmasýn' diyerek bitirirler yürüyüþü. Çünkü bunlar bugüne kadar faþizme karþý çýkmadýlar. Eþ baþkanlarla birlikte 11 HDP'li milletvekilinin hapiste olmasý faþizm deðil midir? CHP bu faþizme karþý çýktý mý? Yok, tam tersine desteklediler. Þimdi adalet istiyorlar, istesinler." Garson, "Kürt halký desteklemeli mi bu yürüyüþü" sorusuna da cevap verdi. "Adalet istiyorlar, özgürlük istiyorlar, haklarýdýr. Tabi ki destekliyoruz. Ama bu sefer Kürtler seyretmeli. Devlet Kürtlere yöneldiðinde CHP'nin sesi çýkmadý. Hele ne yapacaklar, biz de sessizce izleyelim." "Baþýnýzý aðrýtmayayým" deyip kalkarken, "HDP'li milletvekilleri hapse atýldýðýnda, HDP ile birlikte adalet için yürüselerdi daha anlamlý olurdu bu yürüyüþ" dedi garson. Garson, benimle kiþisel fikirlerini paylaþtýðýný, ancak yakýn çevresindeki insanlarýn fikirlerinin de ayný olduðunu belirtti.

HDP'lilerin tutuklanmasýný kimse unutmadý Herkes bu garson gibi düþünmüyordur. Bu yüzden Kemal Kýlýçdaroðlu'nun adalet yürüyüþünü daha çok insanla konuþmalýyým. Arada yemek yediðim lokantanýn iþletmecisi garson gibi

düþünmüyor olabilir diye geçiriyorum aklýmdan. Hava yürünebilecek kadar serinlediði için, uzunca bir yolu yürüyerek varýyorum lokantaya. Lokanta iþletmecisi, Kýlýçdaroðlu'nun yürüyüþüyle ilgili sorumu duyunca "Oyun" gibi deyip gülüyor. "Bak" diyorum, "Yazmak için soruyorum. Ona göre cevap ver lütfen." Böyle deyince ciddileþiyor. "Þimdiye kadar akýllarý neredeydi" diyerek konuþuyor ve garsonun anlattýklarýna benzer þeyler anlatýyor. CHP'nin, HDP'li milletvekillerinin tutuklanýp hapse konulmasý sýrasýnda sergilediði tutumu kimse unutmamýþ ve hazmedememiþ anlaþýlan. Çünkü lokanta iþletmecisi de ilk bunu hatýrlatýyor. "Kürtler hapse atýlýnca sessiz kalan, hatta buna zemin hazýrlayan CHP'nin kendisiydi. Bizi adaletsizlikle baþ baþa býrakan CHP, þimdi adalet arýyor. CHP'nin Meclis'te kullandýðý oylarla adalet bitti. Ama zaten eðer iyi siyasetçi olsalardý sýranýn kendilerine geleceðini bileceklerdi." Ýþletmeci, CHP'nin adalet arayýþýný desteklediðini söylüyor. Ama o da týpký garson gibi, Kürtler biraz uzak dursun istiyor, "Son iki yýlda baþýmýza gelmeyen felaket kalmadý" diyerek.

Ýlk kez gittiðim yaþlý bakkal, hep "Caným" diye konuþtu benimle. "Buyur caným", "Var caným" falan. Biraz canýmýn sýkýldýðýný itiraf etmeliyim, yine de "nasýlsa bir daha uðramam bu bakkala" diye düþünerek bu caným'lý muhabbetin üstünde durmadým. Tam çýkacakken televizyonda Avrupa'dan yayýn yapan News Chanel kanalýnýn açýk olduðunu gördüm. Hemen sordum: "Kýlýçdaroðlu'nun yürüyüþünü nasýl deðerlendiriyorsun?" Bakýþlarýyla süzdü beni. Öyle ya, tanýmadýðý biri neden sorsun bu soruyu ona? "Gazeteciyim. Diyarbakýrlýlar Kemal Kýlýçdaroðlu'nun adalet yürüyüþü hakkýnda ne düþünüyor, öðrenmek için soruyorum" dedim. Bunu duyunca, hiç tereddütsüz, "Geç kaldý caným" dedi. Þu her cümlede "Caným" kullanmasý fazla olmaya baþladý ama… Yine de kýþkýrtýcý bir cümle kullanýyorum: "Adalet, demokrasi, özgürlük aramak için hiçbir zaman geç deðildir." Adam hýzlý düþünüyor, cevaplarý da hýzlý oluyor. "Bizim 11 milletvekilimiz hapisteyse ve o zaman hiç adalet istiyoruz demedilerse, geç kaldýlar caným. Onu býrak, Cizre'deki vahþet için bile seslerini çýkarmadýlar. O zaman Kürtler için de adalet demediysen, geç kaldýn caným. Þimdi de Kürtler için deðil, kendi milletvekili için adalet istiyor." Baþka sorular da sormak istiyorum ama müþteri gelince çýkýyorum dükkândan. Sözü daha fazla uzatmayacaðým. Kemal Kýlýçdaroðlu ve CHP'liler önemli bir eylem gerçekleþtiriyorlar. Sonuna kadar direnirlerse, Olaðanüstü Hal nedeniyle nefes alamaz duruma gelmiþ Türkiye'nin nefes almasýný saðlayabilirler. Bu nedenle desteklenmeli bu demokratik hak arayýþý. Lokanta iþletmecisi, bir de þunu söylemiþti: "CHP ile devlet belki perde arkasýnda görüþüp anlaþmaya çalýþýyorlardýr. Onlar anlaþýrsa biz yine ortada kalacaðýz." Bu sözden yola çýkarak yazýyý þöyle baðlamak mümkün galiba: Diyarbakýrlýlar da bunun farkýnda ve bu nedenle adalet yürüyüþünü destekliyorlar. CHP'ye kýrgýnlar elbette, ama demokrasi için mücadele edenleri savunmaya, desteklemeye hazýrlar. Sadece bu mücadeleyi verenlere inanmak istiyorlar. Onlarýn adaleti, demokrasiyi ve özgürlüðü herkes için istediklerine inanmak istiyorlar.

Þehit ve gazi anneleri umreye gönderildi Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediyesi, ilçede ikamet eden þehit ve gazi yakýnlarýný umreye gönderdi. Belediye Baþkaný Mustafa Kýlýç, ilk etapta 34 kiþi gönderdiklerini belirterek, "Anneler gününde þehit ve gazi annelerine yemek düzenlemiþtik. Bu fikir orada ortaya çýktý. 'Bizi umreye gönderir misiniz?' dediler. Biz de hemen bir proje hazýrladýk" dedi

DÝYARBAKIR - Ýçiþleri Bakanlýðýnca görevlendirme yapýlan Kayapýnar Belediyesince ilçede ikamet eden þehit ve gazi yakýnlarý umreye gönderildi. Diyarbakýr Havalimanýnda umreye gidecek þehit ve gazi yakýnlarýný uðurlamaya gelen Belediye Baþkaný Mustafa Kýlýç, ilçede 170'e yakýn þehit ve gazi yakýný olduðunu ifade ederek, "Þehit ve gazi yakýnlarýmýzý bugün kutsal topraklara yolcu ediyoruz. Kafileler halinde göndermeye devam edeceðiz. Ýlk etapta 34 kiþiyi yolcu ediyoruz" diye konuþtu.

“Þehitlerin emaneti emanetimizdir” Þehit ve gazi annelerine düzenlenen yemekte bu fikrin ortaya çýktýðýný dile getiren Baþkan Kýlýç, "Þehit ve gazi anneleri, 'Bizi umreye gönderir misiniz' dediler. Biz de hemen bir proje hazýrladýk. Ýnþallah orada o kutsal topraklarý gezecekler. Ýbadetlerini yapacaklar. Devletimize milletimize dua edecekler ve Ýnþallah saðlýklý sýhhatli gidip gelecekler. Bu tür projeler yapmaya devam edeceðiz. Þehitlerimizin ruhu þad olsun. Emanetleri emanetimizdir. Biz onlarýn yakýnlarýna en iyi þekilde sahip çýkmaya devam edeceðiz" ifadelerini kullandý. Umreye gideceði için çok heyecanlý olduðunu aktaran þehit yakýný Kezban Karabulut, çok sevinçli olduðunu belirterek, "10 yaþýndan beri gitmeyi hayal ediyordum. Mustafa Kýlýç'tan Allah razý olsun. Bizi gönderiyor" dedi. Umreye gitmenin tarif edilemeyecek bir duygu olduðunu vurgulayan Sedriye Yaman ise, þunlarý kaydetti: "Öyle güzel bir duygu ki anlatamýyorum. Ýki üç senedir gitmeyi düþünüyordum, sürekli aklýmdaydý ama gidebileceðime inanmýyordum. Allah kýsmet etti bize." (ÝHA)


10

HABER

19 Haziran 2017 Pazartesi

LYS maratonu sona erdi Resim yarýþmasýnýn birincisi Diyarbakýr’dan Süleyman Özdemir

Üniversiteye giriþte ikinci aþama olan Lisans Yerleþtirme Sýnavý maratonu, LYS-3 EdebiyatCoðrafya testi ile sona erdi Ömer BARAN DÝYARBAKIR - Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Baþkanlýðýnca (ÖSYM) düzenlenen Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS), yapýlan Edebiyat-Coðrafya testi ile sona erdi Toplam bir milyon 72 bin 396 adayýn baþvurduðu 2017 LYS'de, LYS1'e 839 bin 124, LYS-2'ye 470 bin 409, LYS-3'e 832 bin 994 ve LYS-4'e ise 538 bin 885, LYS-

5'e ise 101 bin 332 kiþi baþvuru yapmýþtý. 120 dakika süren LYS-3'te, Türk Dili ve Edebiyatý testi ile coðrafya-1 testi yer aldý.

Sýnav sonuçlarý ne zaman açýklanacak YGS'den 180 puan ve üzeri alan tüm öðrencilerin girebildiði ÖSYM'nin düzenlediði 2017 LYS sýnav sonuç tarihleri belli oldu. LYS 1 (matematik

Evi yakýlan aileye yardým Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesi Tepe Mahallesi'nde oturan ve geçtiðimiz günlerde evleri yýkýlan Bilen ailesine, Ýlçe Kaymakamý ve Belediye Baþkaný Turgay Gülenç'in talimatýyla kira ve beyaz eþya yardýmýnda bulunuldu

ve geometri), LYS 2 (fizik, kimya ve biyoloji), LYS 3 (edebiyat ve coðrafya 1), LYS 4 (taih, coðrafya-2 ve felsefe grubu (psikoloji, sosyoloji, mantýk ve din kültürü)) ve LYS 4 (Almanca, Fransýzca ve Ýngilizce) sýnav sonucu 11 Temmuz 2017 tarihinde açýklanacaðý bildirildi. 2017 LYS sonuç belgesi adaylara gönderilmeyecek. Adaylar, Lisans Yerleþtirme Sýnavý sonuçlarýný, TC. Kimlik Numaralarý ve þifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öðrenebilecek.

DÝYARBAKIR - Bismil ilçesine baðlý Tepe Mahallesi'nde ikamet eden Çiðdem Bilen, 12 yýl önce trafik kazasýnda kaybettiði eþinden olan 3 çocuðu için yetkili ve hayýrseverlerden kendilerine bir ev verilmesini istemiþti. Ýnþaat iþçisi eþini trafik kazasýnda kaybeden Bilen, bir hayýrseverin 6 yýl önce kendilerine verdiði evin yýkýldýðýný ve çocuklarýyla çaresiz durumda olduðunu dile getirmiþti. Ailenin durumunu öðrenen Bismil Belediye Baþkaný Turgay Gülenç, harabe bir evde yaþayan aileyi ziyaret ederek, kendilerine yardým eli uzattý. Gülenç'in talimatýyla aileye 2 yýllýk kira bedeli, beyaz eþya ve mobilya yardýmý yapýldý. Baþkan Gülenç, "Ýlçede fakir, muhtaç kim varsa onlara yerinde müdahale ediyoruz. Bugün gerçekten yardýma muhtaç Bilen ailesine maddi yardýmda bulunduk. Bu aileyi sýcak bir yuvaya kavuþturmak için belediye ve Kaymakamlýk olarak aileye kira, beyaz eþya ve mobilya yardýmý yaptýk" dedi. Ziyaret dolayýsýyla memnuniyetini dile getiren Bilen ise, "Ýnþaat iþçisi eþimi trafik kazasýnda kaybettim. Tepe Mahallesi'nde bir hayýrseverin 6 yýl önce bana verdiði ev de yýkýldý ve 3 çocuðumla çaresiz ortada kaldým. Belediye Baþkaný sürpriz bir þekilde evime gelerek derdimi dinledi. Gerçekten çok zor durumdaydým. Baþkan Gülenç'in bana verdiði yardýmlarla rahata kavuþacaðýmý ümit ediyorum. Baþkan Gülenç ve ekibinden Allah razý olsun" diye konuþtu. (ÝHA)

DÝYARBAKIR - Memorial Geleneksel Çocuk Resim Yarýþmasý sonuçlandý. Çocuklarýn sporun önemini kavrama ve kiþisel yeteneklerini açýða çýkarmak için düzenlenen yarýþmada, minikler bu yýl "Spor Yapmayý Seviyorum" konulu resimleri ile yarýþtý. Anaokulu ve ilköðretim kategorisindeki öðrenciler, Türkiye'nin dört bir yanýndan gönderdikleri 200 binden fazla doða konulu resim ile yeteneklerini sergiledi. Yarýþmada Diyarbakýrlý öðrenciler büyük bir baþarýya imza atarak okul öncesi kategorisinde 3 büyük derece elde etti.

Diyarbakýr’dan 3 büyük baþarý Memorial Geleneksel Çocuk Resim Yarýþmasý'nda minikler bu yýl "Spor Yapmayý Seviyorum" konulu resimleri ile yarýþtý. Anaokul ve ilkokul kategorilerinde düzenlenen yarýþmada, Türkiye'nin 81 ilinden toplanan 200 binden fazla resim arasýndan; okul öncesi kategoride Þehit Teðmen Ayfer Gök Anaokulu öðrencisi Ahsen Macit birinciliði ve ayný okul öðrencileri Zeynep Ünal ile Hazel Yaramýþ mansiyon ödülü kazandý. Memorial Dicle Hastanesi Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen ödül töreni ile kazananlar hediyelerine kavuþtu. Törene; yarýþmada 1'nci olan Ahsen Macit ve ailesi, mansiyon Ödülü alan Zeynep Ünal ve ailesi, Hazel Yaramýþ ve ailesi, öðretmenleri, Memorial Dicle Hastanesi Direktörü Dr. Abdurrahman Aktaþ, Hastane Direktör Yardýmcýsý, Dr. Ýbrahim Bingöl, Memorial Diyarbakýr Hastanesi Direktör Yardýmcýsý Dr. Servet Külahçýoðlu ve Hemþirelik Hizmetleri Müdürü Emek Ilgýn katýldý. Ahsen Macit ödülü olan Vestel Cartoon TV'yi Dicle Hastanesi Direktörü Dr. Abdurrahman Aktaþ'ýn elinden alýrken, Zeynep Ünal ile Hazel Yaramýþ'ýn mansiyon ödülünü Dicle Hastanesi Hastane Direktör Yardýmcýsý Dr. Halil Ýbrahim Bingöl ve Diyarbakýr Hastanesi Direktör Yardýmcýsý Dr. Servet Külahçýoðlu tarafýndan verildi. Törende konuþan Memorial Dicle Hastanesi Direktörü Dr. Abdurrahman Aktaþ, "Memorial Saðlýk Grubu sanata verdiði desteði, çocuklarýn doktor ve hastane korkularýný yenmelerine yardýmcý olmak için düzenlediði geleneksel çocuk resim yarýþmasý ile devam ettirmektedir. Bu anlamlý yarýþmaya, Diyarbakýr'dan büyük bir emek vererek katýlan ve önemli baþarýlar elde eden çocuklarýmýzý kutluyor, uzun hayat yolculuklarýnda baþarý ve saðlýk diliyorum" dedi.


19 Haziran 2017 Pazartesi

11

HABER

Hýrsýzlýkla suçlayýp darp ettiler “Kitap ilk elime ulaþtýðýnda çok heycanlandým”

3

buçuk yýlda ve 3 farklý cezaevinde tamamlanan Aram yayýnlarýndan çýkan Laleþ Çeliker'in "Ji dirokê dirokeke Ehmedê Xanî" (Tarihten bir tarihtir Ehmedê Xanî)adlý ilk kitabý raflardaki yerini aldý. Sade ve duru Kürtçesi ile dikkat çeken eser, "Neden tarihimizin ve kültürümüzün kalbine yüzümüzü dönmedik" sorusuna yanýt arýyor DÝYARBAKIR - Laleþ Çeliker'in cezaevinde kaleme aldýðý Aram Yayýnlarý'ndan çýkan "Ji Dîrokê Dîrokeke Ehmedê Xanî" (Tarihten bir tarihtir Ehmedê Xanî) adlý Kürtçe eser okuyucusuyla buluþmak üzere raflardaki yerini aldý. Yazýmý cezaevinde 3 buçuk yýlda ve 3 farklý cezaevinde tamamlanan eser, Laleþ Çeliker'in ilk basýlmýþ kitabý. Kitabýn önsözünde Ehmedê Xanî'nin satýrlarýnýn aydýnlýðýnda yola çýktýðýný belirten

Çeliker, "Batýnýn dilimizden düþüremediðimiz sosyalist, fikir, düþünce ve felsefeleri yerine, neden Ehmedê Xanî'nin düþünce, umut ve analizleri ile yarýnlarýmýza ýþýk tutmadýk. Tarihimizin ve kültürümüzün kalbine yüzümüzü dönmedik" sorularýný hem kendine hem de okuyucuya yönelterek bir taraftan kendi köklerine yolculuðu saðlarken, bir taraftan da Ehmedê Xanî'nin düþünceleriyle günümüz siyasal ortamýna ýþýk tutuyor.

Aram Yayýnlarý imzasýyla son dönem çýkan, yalýn ve duru Kürtçesiyle dikkatleri üzerine çeken Laleþ Çeliker'in "Ji Dîrokê Dîrokekê Ehmedê Xanî" kitabýna iliþkin konuþan kitabýn editörü Mehmet Çakmak, kitaba karþý duyduðu heyecanýn tarif edilemez olduðunu belirterek þöyle devam etti: "Ji Dîrokê Dîrokekê Ehmedê Xanî böyle bir atmosferde çýktý. Cezaevinden böylesi bir süreçte yazýlýp çýkarýlmýþ olmasý çok daha anlamlý. Kitap elime ilk ulaþtýðýnda büyük bir heyecan duydum" ifadelerini kullandý. Laleþ Çeliker'in araþtýrma konusu olarak seçtiði Ehmedê Xanî ve dünya görüþü güncel siyaset içinde de ihtiyaç duyulduðuna vurgu yapan Çakmak, kitapta ciddi bir tarih yorumu yapýldýðýný ve bunun da belgelerle desteklendiðini ifade etti ve þunlarý ekledi: "Ehmedê Xanî'nin gözünden þiirlerinin sunduðu perspektiften tarih ve bugün yeniden yorumlanýyor. Kitapta ayrýca Ehmedê Xanî'nin þiirleri orijinal halleriyle yerleþtirilmiþ. Ýki bölümden oluþan kitabýn ilk bölümünde Ehmedê Xanî'nin yaþadýðý dönem irdeleniyor. Ýkinci bölümde ise Ehmedê Xanî'nin yapýsal olarak baþvurduðu yöntemler dil, ideoloji ve devlet düþüncesi günümüzle bað kurularak yorumlanýyor. Kitabýn özgünlüðü de burada" deðerlendirmesinde bulundu.

“Dil çok önplanda sade ve anlaþýlýr” Kürtçe'nin özgün yapýsýyla ele

Dizi ve filmler kitap satýþlarýný artýrdý Son zamanlarda televizyon kanallarýnda yayýnlanan dizi ve filmler, vatandaþlarý hem kitaplara hem eski ansiklopedilere yönlendirdi

alýnarak yazýya dökülen eserin yazarý Laleþ Çeliker'in Kürtçe'ye hakimiyetini de gösterirken, Kürtçe'nin kullanýlýþýný deðerlendiren Çakmak, "Dil çok ön planda. Anlaþýlýr, sade ve kelimeler cýmbýzla tek tek seçilmiþ gibi. Çok fazla sözcüðe baþvurulmamýþ. Bunu yaparken de anlam yitimine sebep olmuyor. Dili eseri daha canlý kýlmýþ basitleþtirmeden yapmýþ. Ciddi bir yoðunlaþmanýn ürünü olduðu belli" ifadelerini kullandý. Kürtlerin Ulusal Birlik kurmaya dönük çabalarýnýn ve çaðrýlarýnýn olduðu bir dönemde birlik olmanýn önemini tüm eserlerinde iþleyen ve Kürtleri birlik olmaya çaðýran Ehmedê Xanî'nin düþüncelerine günümüzde de çok ihtiyaç duyulduðunun altýný çizen Çakmak "Ehmedê Xanî, Kürtler'in baþýna gelenlerin nedeni olarak parçalý oluþlarýný görür. Bu konuda haklý olduðunu düþüyorum. Kürtler neden birlik olmalý ve olamýyor, kitapta yeniden yorumlanmýþ" dedi.

“Laleþ’i okuduðumda þaþýp kaldým” Eserin var olan þartlardan dolayý hak ettiði deðeri göremediðini belirten Çakmak, gelecekte çok konuþulacak bir eser olduðunun altýný çiziyor ve ekliyor: "Laleþ'i okuduðumda þaþýp kaldým, 'Böyle bir kadýn yazar var mý?' diye sordum. Böyle güçlü bir kalem böyle güçlü bir yorum varsa þimdiye kadar neden görülmedi. Kürtçe yazmýþ olmasý da Kürtçe ile baðý daha ileriye taþýyor. Doðru sahiplenmek gerekir."(Haber Merkezi)

DÝYARBAKIR - Televizyon kanallarýnda yayýnlanan ve zamanla popüler olan dizilerin halk arasýnda büyük ilgi toplamasý, dizilerde reklamý yapýlan kitaplar ve bunun yaný sýra tarih anlatan dizilerde tarih kitaplarýnýn satýþýna yansýdý. Dizi filmler sayesinde hem tarihi hem de gösterilen kitaplarý merak eden vatandaþlar soluðu sahaflarda alýyor. Diyarbakýr'da uzun yýllardýr sahaflýk yapan Mustafa Kaya, "Son yýllarda gerek sosyal medyada olsun gerek televizyon kanallarýnda olsun yayýnlanan diziler ve filmler, halkýn zihninde tarihe karþý bir merak uyandýrdý. Tabii kitaplarla yayýnlanan diziler arasýnda çok fark var. Tarihin asýl kaynaðýndan öðre-

nilmesi gerektiðini belirtmek isterim. Her yazýlan tarih kitaplarýna da güven olmuyor. Tarihini iyi bilen ve bu iþte uzmanlaþan yazarlarýn kitaplarýný okumak gerekir. Vatandaþlar özellikle gelip dükkanýmýzda tarih kitaplarý araþtýrýyor. Öðrencilerimiz genelde popüler tarih kitaplarýný tercih etse de, gençlerin birçoðu ve orta yaþtaki vatandaþlar eski dönemlerde yazýlan ansiklopedilerle ilgileniyor. Osmanlý ansiklopedilerinin yanýnda bir de dini kitaplarýmýzýn satýþýnda da artýþ yaþandý. Hele ki dinimizi anlatan kitaplarý artýk yetiþtiremiyoruz desek yeri var. Tabir yerindeyse bu kitaplar peynir ekmek gibi satýlýyor" dedi. (ÝHA)


"Kim malýný müdafaa sýrasýnda öldürülürse þehiddir. Kim kanýný müdâfaa sýrasýnda öldürülürse þehiddir. Kim dinini müdâfaa sýrasýnda öldürülürse þehiddir. Kim ailesini müdâfaa sýrasýnda öldürülürse o da þehiddir." [Tirmizî, Diyât 22, (1418, 1421); Ebu Dâvud, Sünnet 32, (4772); Nesâî, Tahrim 22, (7, 115, 116); Ýbnu Mâce, Hudud 21, (2580).]

19 Haziran 2017 Pazartesi

Foto: Diyarbakirkulturturizm.org

12

Hadislerden seçmeler

Ramazan Özel

Diyarbakýr için iftar vakti

Ýmsak: 03:00 - Öðlen: 12:27 - Ýkindi: 16:19 - Akþam: 19:52 - Yatsý: 21:33

Mehir (Soðuk Ayran Aþý) Malzemeler

Yaþlý Kadýn ile Hz. Ömer 5 yacaktýr. Kadýn doðru söylemiþti. Ya vakti ile Hilafeti yüklenmemeliydim. Yüklendiðime göre idarem altýndaki tek tek her ferdin huzur ve emniyetini düþünmek zorundayým." Sevgili dostum, Dicle kenarýnda otlayan bir koyunu kurt kapsa ilahi adalet onu Ömer'den sorar. Þu yaþlý kadýn kimsesiz ve avuttuðu yavrular kimsesiz kalýr; sorumlusu Ömer'dir. Bakýmsýzlýk ve sefaletten bir ev çökse vebali Ömer'in omuzlarýndadýr. Talihsizlik neticesinde yere bir tek damla kan aksa o kan damlasý çoþkun bir derya olup dalgalarý ile Ömer'i yutar. Kýrgýn gönüllerin öfke þimþekleri Ömer'in baþýna boþalýr. Bütün matemlerin gözü göze göstermez dumanlarýnda boðulacak olan da Ömer'den baþkasý deðildir. Ömer her derdin devasý, Hazýrlayan: Ömer BARAN her dileðin bü-

Vakit geçirmeden koca un çuvalýný sýrtlanmaya koyuldu. Gözlerime inanamýyordum. Evet bu Ýslam Devletinin koca reisi un çuvalýný sýrtýna almak üzere idi. Hemen yanýna sokuldum; "aman ey mü'minlerin emiri!.. Ne yapýyorsun? Bari müsaade ver de çuvalý ben sýrtýma alayým." Hz Ömer (r.a.) hemen sözümü keserek belki bir saatten beri ilk defa aðzýný açýp þu sözleri söyledi. "hayýr, ey Ýbn-i Abbas, sevgili dostum!... Deðil yorgunluktan yere yýðýlsam, ölsem bile býrak; yükünü de kendi sýrtýnda götürsün. Bu dünyada yüküne yardým etmek isteyecek öz dostlar bulabilir, fakat her koyunun kendi bacaðýndan asýlacaðý Ahiret gününde kimse O'nun cezasýný paylaþma-

yük kapýsý ve her lanetin ana ana hedefidir. Yüce Allah'ým aciz bir kul bu kadar aðýr ve çeþitli mesuliyet yükünün altýndan nasýl kalkabilir? Ey Ömer, bu kadar yükün altýna girmeyi nasýl kabul edebildin vakti ile... Sözünü bölüp bir parça kederini dindirmek istedim ve dedim ki; "o kadar da üzme kendini, ey mü'minlerin emiri... Halifelik yükünü sen üzerine almasan kim bu vazifeyi senin kadar titizlikle yüklenebilirdi. Sen de bütün üstün meziyet ve kabiliyetlerine raðmen nihayet bir insansýn. Her yerde vakit geçirmeden kendini gösteren ve yanýlmaksýzýn kýlý kýrk yaran ilahi adalete ulaþamazsýn. Kullara verilen bütün merhametler bir araya getirilerek temiz gönlüne dolsa bile bütün varlýklarý kanatlarý altýna alan yaygýn ilahi esirgeyicilikle yarýþamazsýn. Devam Edecek...

1 su bardaðý dövme buðday 5-5. 5 su bardaðý su Tuz, Yoðurt

Yapýlýþý Mehir özellikle yaz aylarýnda Güneydoðu Anadolu da evlerde ve restoranlarda sýklýkla yapýlan bir soðuk çorbadýr. Hem pratik hem besleyici olmasý hem de yazýn serin serin ferahlatan bir lezzet olmasý

Tarifi

Dövülmüþ buðdayý iyice yýkayýp düdüklü tencereye alýyoruz. Üzerine 5. 5 bardak kadar kaynamýþ su ve tuzunu ekleyip düdüklüyü kapatýyoruz. Kaynadýktan sonra orta ateþte 30-35 dakika kadar haþlýyoruz. Piþen buðdaylarý kalan koyu kývamlý suyuyla birlikte derin bir kapta ýlýklaþýnca çýrpýlmýþ yoðurtla karýþtýrýyoruz. Arzuya göre su ekliyoruz. ( koyu kývamlý seviyorsanýz susuz da servis edilebilir. ) Buzdolabýnda iyice soðutup servis ediyoruz. Mehir bu þekilde hazýrlanabildiði gibi buðdaya ayran eklenip kaynatýlmasý þeklinde yani yayla çorbasý þeklinde de hazýrlanabilir. NOT: Yaz sofralarýmýzýn vazgeçilmezi mehiri deneyeceklere þimdiden Afiyet olsun...


13

SAÐLIK/YAÞAM

19 Haziran 2017 Pazartesi

Kazanhan davasýnda son karar Kýzýna Boðaz Köprüsünün maketini yaptý Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaþayan Aydýn Güder, Boðaz Köprüsünü görmek isteyen kýzýný Ýstanbul'a götüremeyince köprünün ýþýklý ve martý sesli maketini yaptý

HAKKARÝ'nin Yüksekova ilçesindeki Yeni Mahalle'de oturan Güder ailesinin ikinci sýnýf öðrencisi kýzlarý Yaðmur, babasýna Ýstanbul'daki Boðaz Köprüsünü çok merak ettiðini ve gidip görmek istediðini söyledi. Kýzýnýn bu isteðini yerine getirememenin üzüntüsünü yaþayan baba Aydýn Güder, çareyi Boðaz Köprüsünü evine getirmekte buldu. Kendi imkanlarý ile yaptýðý Boðaz Köprüsünün maketine ýþýk ve ses sistemini yerleþtiren Güder, geceleri kýzý Yaðmur ile beraber martý sesleri eþliðinde Boðaz Köprüsünün ýþýklarýný izliyor. Kýzý Yaðmur'un Boðaz Köprüsünü çok merak ettiðini belirten baba Aydýn Güder, "Maddi imkansýzlýklardan dolayý onu Ýstanbul'a götüremedim. Kýzým için maketini yaptým. Kýzým bana Boðaz Köprüsünü merak ettiðini, oradaki martý ve vapur seslerini duymak istediðini söyleyince, kýzým sana aynýsýný burada da yapacaðým dedim. Ýki buçuk gün uðraþtým ama deðdi. Baya güzel bir köprü yapmýþ oldum. Köprünün uzunluðu 2 metre 10 santimetre. Bir tane perde korniþi, 3 adet þemsiye, led ýþýklar ve ses sistemi kullandým. Boðaz Köprüsünün havasýný oluþturmaya çalýþtým" dedi. Kýzý Yaðmur'un yaptýðý köprüyü çok beðendiðini söyleyen baba Güder, "Kýzým köprünün gerçeðini görmek istiyor. Nasip olursa, inþallah bir gün kýzýmý Ýstanbul'a götürüp Boðaz Köprüsünden geçirmeyi düþünüyorum" diye konuþtu. Güder, yaptýðý köprüyü komþularýnýn ve Yaðmur'un arkadaþlarýnýn çok beðendiðini belirterek, "Çocuklar hep televizyondan Ýstanbul'u görüyorlar ve merak ediyorlar. Birkaç kiþi benden aynýsýný yapmam için sipariþ de verdi. Görenler çok beðeniyor. Destek verilirse kýzým Yaðmur gibi Ýstanbul'u görmek isteyen çocuklara köprüler yapabilirim" ifadelerini kullandý. Babasýnýn yaptýðý köprüyü çok beðendiðini söyleyen Yaðmur, babasýna teþekkür ederek, Ýstanbul'u görmeyi çok istediðini söyledi. (ÝHA)

N

ihat Kazanhan'ýn öldürülmesine iliþkin sanýk polise verilen ceza Bölge Mahkemesi'nce onandý. Sanýk polis 13 yýl 4 aylýk indirimli ceza aldý DÝYARBAKIR - Cizre'de öldürülen 12 yaþýndaki Nihat Kazanhan'ýn ölümüne iliþkin yerel mahkemenin sanýk polise verdiði 13 yýl 4 aylýk indirimli cezayý onaylayan Gaziantep Bölge Mahkemesi, diðer sanýk polislere 6'þar aylýk verilen (Ceza ertelenerek, polislerin yeniden suç iþlememesi halinde ortadan kaldýrýlmasý) cezanýn da usul ve yasaya uygun olduðuna hükmetti. Dihaber'de yer alan habere göre, Cizre Aðýr Ceza Mahkeme-

Hava sýcaklýðýnda önemli bir deðiþiklik yok

si'nin aldýðý kararý kabul eden bölge mahkemesi, Kazanhan ve tutuklu polis M.N.G.'nin avukatlarýnýn taleplerini ise ret etti.

‘Tahrik’ indirimi yapýlmýþtý 11 Kasým 2016 tarihinde Cizre Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen davanýn son duruþmasýnda tutuklu özel harekat polisi M.N.G.'ye "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasý verilmiþ, daha sonra sanýðýn suçu "tahrik" altýnda iþlendiðine kanaat

Süleyman ÖZDEMÝR DÝYARBAKIR - Meteoroloji Genel Müdürlüðünden alýnan tahminlere göre, hava sýcaklýðý kuzeybatý kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, doðu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diðer yerlerde önemli bir deðiþiklik olmayacak. Rüzgar, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeybatý, diðer yerlerde batý ve güneybatý yönlerden hafif, arasýra orta kuvvette, yaðýþ anýnda yer yer kuvvetli olarak esecek. Bazý illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sýcaklýklarý ise þöyle: Ankara: Parçalý çok bulutlu, aralýklý saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý (Yaðýþlarýn kuzey ve batý çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasý bekleniyor) 27 Ýstanbul: Parçalý ve çok bulutlu, saðanak ve yer yer gök gürültülü saðanak yaðýþlý 23

getirilerek ceza 16 yýla indirilmiþti. Yine sanýðýn yargýlama süresi boyunca olumlu davrandýðýna kanaat getiren mahkeme heyeti, verilen cezada 1/6 oranýnda indirime giderek, cezayý 13 yýl 4 aya düþürmüþtü. Yerel mahkeme, tutuksuz yargýlanan özel harekat polisleri O.Ç., U.I., G.T. ve H.V. hakkýnda ise "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 6'þar ay hapis cezasý vermiþ, ancak polislerin yeniden suç iþlemeyeceðine kanaat getirerek hükmün açýklanmasýna (Ceza ertelenerek, polislerin yeniden suç iþlememesi halinde ortadan kaldýrýlmasý) karar vererek ertelemiþti.

Ýzmir: Parçalý ve çok bulutlu, aralýklý saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý 27 Adana: Parçalý çok bulutlu, aralýklý saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý 32 Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalý ve çok bulutlu, saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý 28 Samsun: Parçalý ve yer yer çok bulutlu, aralýklý saðanak ve yer yer gök gürültülü saðanak yaðýþlý (Yaðýþlarýn yerel olarak kuvvetli olmasý bekleniyor) 23 Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalý ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olarak saðanak yaðýþlý 23 Erzurum: Az bulutlu ve açýk, zamanla parçalý bulutlu 24 Diyarbakýr: Az bulutlu ve açýk, zamanla parçalý bulutlu 34


14

YAZI

Kapitalizmin altýn kepçesi, endüstriyel futbol

Mehmet Uður ÇAKIL

Hatýrlayanlar bilir. Ýtalya Seri A ve Ýngiltere Premier Ligi TV 8'den, Ýspanya La Liga'yý NTV'den ve Fransa Ligue 1'i ise Kanal a'dan izleyen bir nesil vardý. Futbol o dönemde de büyük bir endüstri haline getirilmiþti fakat günümüzdeki gibi iþ raydan çýkmamýþtý. Dünyanýn önde gelen liglerini herhangi bir pakete üye olmadan izleme þansýmýz olurdu. Bu saydýðým kanallarda birçok futbolcuyu biz ünlü yaptýk. Cristiano Ronaldo'yu ilk kez Manchester United'da bu dönemde izledik. Shevchenko'nun leblebi gibi goller attýðý dönem yine futbolu bu kanallarda izlediðimiz dönemlere tekabül ediyordu. Messi'yi NTV'de yayýnlanan dünya gençler þampiyonasýnda ekstra bir ücret ödemeden izlerken bu adam dünyanýn canýný yakacak dediðim zamaný anýmsýyorum. Þenol Güneþ'in efsane bir sözü vardýr. " Futbolu eskiden fakirler oynar, zenginler seyrederdi. Þimdi ise futbolu zenginler oynuyor, fakirler ise seyrediyor" diyordu. Bu söz her zaman çok önemli kabul edilirdi lakin son zamanlarda yaþananlara bakacak olursak bu sözün dünyada yaþanan geliþmelerden sonra önemini yitirdiðini söyleyebiliriz. Çünkü Süper Lig, Ýngiltere Premier Lig, Ýspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Ýtalya Serie A'nýn yayýn haklarýný satýn alan beIN SPORTS'un , gelecek sezondan itibaren TFF 1. Lig maçlarýný da yayýnlayacaðý açýklandý. Konuyla ilgili resmi bir açýklama gelmezken; yayýncý kuruluþun yeni sezon öncesi eklediði paketler içerisinde 'TFF 1. Lig maçlarý' ibaresi de yer aldý. Yani bu artýk futbolu oynayan da izleyen de zenginler olacak anlamýna geliyor. Bu yüzden Þenol Güneþ'in sözü önemini yitirdi diyorum. Eskiden mahalle aralarýnda oynanan masum futbol günümüzde Neo-Liberal dünyanýn en büyük endüstrisi olmuþ durumda. Neredeyse takýmlarýn armasýnýn yer aldýðý donlarýn bile üretilip fahiþ fiyatlara satýldýðý futbol gitgide kapital düzenin çamuruna saplanýyor. Elbette ki futboldan belli bir ölçüde para kazanýlacaktýr lakin bu denli uçaný kaçaný her þeyi paraya çevirme hýrsý bu iþi anlamsýz bir hale getiriyor. Artýk futbol, insanlarýn duygularýný bile ticari hale getiren para karþýlýðý oynanan bir etkinlik olmaya baþladý. Katar þirketi beIN SPORTS'un 1. Lig maçlarýný yayýnlamasý kulüplere elbette ki bir getirisi olacaktýr. Hemen hemen bütün Anadolu takýmlarý maçlarýnýn televizyondan yayýnlanmasýný doðal olarak istiyordur. Asýl sorun olan artýk

maçlarýn TV paketleri alabilecek olanlar tarafýndan izlenecek olmasý. Katar þirketi beIN SPORTS 1. Lig maçlarýný da yayýnlarsa -ki bu yüksek bir ihtimal gibi görünüyor-. Ekonomik yönden sýradan vatandaþlar kategorisinde yer alanlar bu maçlarý evlerinde izleyemeyecek. Ýnsanlarýn ilgi alanýna giren her þeyi paraya çevirmeye çalýþan kapitalizm adeta futbolu altýn kepçesi gibi kullanýyor. Günümüzde kulüplerin profesyonel þirketlere ve popüler futbolcularýnda reklam panosuna döndüðünü/dönüþtürüldüðünü görüyoruz. Hal böyle olunca futbolda kazanýlan astronomik rakamlar ahlaki çöküntünün yaþanmasýna da sebep oluyor. 70 yaþýndaki bir adamýn reklam panosuna dönüþmüþ bir futbolcu tarafýndan darb edilip ana avrat sövülmesinin arka planýnda endüstriyel futbolun getirdiði astronomik gevþeklik yatýyor. Genç yaþta kazanýlan milyon dolarlar, lüks arabalar ve reklamlarla birlikte futbol-ahlak diyalektiði insani sýnýrlarýn ihlal edilmesinde büyük rol oynuyor. Endüstriyel futbolun tribünleri ve tribün kültürüne de yok edip, taraftarlarý da tek tipleþtiridiðini söyleyebiliriz. Ýngiltere ve Ýspanya Ligi'nde fahiþ fiyatlarla satýlan biletler ve kombine bilet uygulamalarý ile birlikte tribünlerdeki futbol tutkusunun da gitgide yitirildiðini gözlemlemek acý veriyor. Endüstriyel futbolun atomlarýný oluþturan 'zenginler' ,aldýklarý kombine biletler ile birlikte tribünlerdeki yerini alarak 12. Adamýn futbol tutkusunun sahanýn çimlerine ulaþmasýna engel oluyor. Tribünlerde uyuþuk bir biçimde gayet elit bir resim oluþturan endüstriyel futbol tüketicisi seyirciler, futbolun anlamýndan ve tadýndan uzak bir þekilde maçlarý takip etmeye baþlayýnca tribünlerde haliyle kirleniyor. Tribünlerdeki bu durum genel itibari ile böyle olmasýna raðmen futbolun güzelliðini her haliyle yaþayan taraftarlardan da söz etmek mümkün. Özellikle Almanya'nýn Borussia Dortmund takýmý endüstriyel futbola kendi çapýnda direnen, biletleri ucuza satarak taraftarlarýna müþteri gözüyle bakmayan bir futbol kulübü olma özelliðini taþýyor. Dortmund takýmý hemen hemen her maçýný sahasý olan Ýduna Park'ta 60-70 bin taraftarýnýn önünde oynayan, genel anlamda futbolculara astronomik rakamlar ödemek yerine alt yapýdan futbolcu yetiþtiren bir kültüre sahip. Borussia Dortmund dik duruþu ile saygý duyulan bir kulüp olurken, Türkiye'deki futbol kulüplerinin ve futbolseverlerin durumunu da bir örnekle anlatacak olursak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden söz etmek istiyorum. Kahvede Galatasaray- Fenerbahçe maçýnýn en heyecanlý yerinde ekrana yansýyan bir reklam görselinde kahvedekilerin birbiri ardýna sýraladýðý küfürleri hatýrlýyorum. Kahvede yankýlanan o küfürlerin aslýnda tam olarak endüstriyel futbola yönelik olduðunu anlamak güç deðildi. Maçýn en heyecanlý anýnda bile futbolun kapitalist patronlarýnýn emrettiði tek bir þey vardý ; TÜKETÝN. Bu da endüstriyel futbolun, insanlarýn duygularýný bile sattýðý anlamýna geliyordu. Futbol para için mi yoksa sanat halk için mi.? Futbol sadece futboldur.

19 Haziran 2017 Pazartesi

Dediðim gibi elbetteki futbolun getirisi olacaktýr ve bu kaçýnýlmaz bir ihtiyaçtýr. Asýl yanlýþ olan futbol kültürünün tamamen paraya yenik düþürülmesi meselesi. Peki futbol nasýl paraya yenik düþüyor.? Endüstriyel futbolun getirdiði bahis zýmbýrtýsýna bulaþýp intihar eden binlerce insaný hatýrlatarak futbolun parayla nasýl kirletildiðini Gaziantepsor örneði ile anlatmak istiyorum. Bu sezon Gaziantepsor çok büyük sorunlarla boðuþtu. Takýmýn Çek futbolcusu Rajtoral evinde intihar etti. Nitekim takým da düþme potasýndaydý ve ligin bitimine haftalar kala 27 yýldýr Süper Ligde mücadele eden Gaziantepsor küme düþtü. 33. Haftada kendi sahasýnda þampiyon Beþiktaþ'ý aðýrlayan Gaziantepspor'da son kez taraftarlarýnýn önünde mutlu ayrýlmak ve sevenlerine galibiyet armaðan etmek gibi bir alternatif varken kafalar yine paraya döndü. Bilet fiyatlarý çok fahiþ seviyelerde satýldý ve stat da büyük çoðunluðunu Beþiktaþ taraftarlarý saðladý. Kafalardaki düþünce þuydu; "Amacýn yoksa idealin de olamaz. Amaç yoksa para kazanacaksýn". Genel görüþ bundan ibaretti. Maçý Antep'te Beþiktaþ 4-0 gibi net bir skorla kazanmýþ ardýndan herkes evine daðýlmýþtý. Gaziantepsor camiasý ve kentin önde gelenleri bu baþarýsýzlýðý analiz etmek yerine yine esnaflýk yaptý. Maçýn ardýndan kentte Gaziantepsor'un acýnasý durumunu tartýþýlacaðýna Ýstanbul'dan Antep'e gelen taraftarlarýn bol bol baklava aldýðý ve bunun da kente önemli bir katký saðladýðý mutlulukla dile getirildi. Bir yerde baþarýsýzlýktan önce baklava konuþuluyorsa ve konu futbol ise orada futbolun tutkusu ve güzelliðe paraya yenik düþmüþ demektir.Yakýnda ata sporumuz olan kepçe izlemek de ücretli olursa þaþýrmamak gerekir.Endüstriyel futbola karþý gerçekleþtirilen nadir isyanlardan birini anlatmak istiyorum. Sokak aralarýnda oynanan masum futbolu büyük paralar kazanmasýna raðmen endüstriyel futbola karþý savunan koca yürekli bir futbolcu kardeþimizden söz ederek olayý noktalayalým. Ýspanya'nýn Sporting Gijon takýmýnda forma giymiþ olan defans oyuncusu Javi Poves 2011 Aðustosun'da futbolun kapitalizm tarafýndan kirletildiðini söyleyerek futbolu býraktýðýný açýklamýþtý. Poves, " futbol dünyasýndaki paraya dayalý kirli düzenden býktým" diyerek sansasyonel bir karara imza atmýþtý. Bu karar belki tartýþýlýr ama düþüncenin takdire þayan olduðunu belirtmek gerekiyor. Sporting Gijon kulübünün basýn sözcüsünün açýkladýðý kararda çarpýcý açýklamalar bulunuyordu. Kendisini anti-sistem futbolcusu olarak tanýmlayan Poves, bankacýlýk sistemini reddettiði için kulüpten almasý gereken son maaþýný da geri çevirdi. Futbolcunun Ýspanya kaynaklý internet siteleri ve gazetelere yansýyan açýklamalarýnda kullandýðý "Futbolun içinde kalmaya baþladýkça her þeyin parayla ilgili olduðunu görüyorsunuz. Bu çok acý bir þey" ifadeleri futbolseverlerin hafýzasýndan silinmiþ deðil. Futbolun içinde Javi Poves gibi idealist futbolcular bulunsa da genel anlamda astronomik paralar kazanan futbolcularýn endüstriyel futbola isyan ettiðini söylemek bir hayli güç.


15

SPOR

19 Haziran 2017 Pazartesi

Diyar forveti Belçika’da buldu Ramazan ayý futbol turnuvasý sona erdi

H Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Diyarbekirspor, Belçika 3. Liginde top koþturan forvet oyuncusu Kenan Agar'ý renklerine baðladý Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- Diyarbekirspor, Belçika 3. Liginde forma giyen 1995 doðumlu genç forvet oyuncusu Kenan Agar'ý renklerine baðladý. Diyarbekirspor un Yen'i transferi Kenan Agar 1995 yýlýnda Belçika'da dünyaya geldi ve profesyonelliðe ilk adýmýný

2012 yýlýnda Belçika'nýn KSV TEMSE Takýmýnda attý.

Ýki kez gol kralý oldu Diyarbekirspor'un yeni transferi Kenan Agar, 2015 sezonunda FC Sportkring SintNiklaas takýmýna transfer oldu. Agar bu takýmda ilk sezonunda 20 gol atarak gol kralý oldu.7'de asisti bulunan Kenan

Agar takýmýnýn en skorer oyuncusu unvanýný almýþtý. 2016-2017 sezonunda bu çýkýþýný sürdüren golcü futbolcu 22 gol ve 6 asist ile yine takýmýn en skorer ismi olan Kenan 28 gole direk katkýda bulundu.2 sezon üst üste Gol Kralý olan Futbolcu yeni sezonda Diyarbekirspor için ter dökecek.

Amedspor’da 3 imza birden Transferde ataða kalkan Amedspor iç transferde Mehmet Sýddýk Ýstemi ile yola devam kararý alýrken, Keçiörengücü'nden forvet oyuncusu Timur Kosovalý ve Menemen Belediyespor'un baþarýlý Sol Açýk oyuncusu Abdullah Topkara'yý renklerine baðladý Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- 2017-2018 sezonuna yönelik transfer çalýþmalarýný sürdüren Amedspor'da imzalar atýlmaya devam ediliyor. Amedspor iç transferde ta-

erkes Ýçin Spor Federasyonu faaliyet programýnda yer alan Diyarbakýr Valiliði, Büyükþehir Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünün ortaklaþa düzenlediði 8 takýmýn katýldýðý veteranlar futbol turnuvasý sona erdi Süleyman ÖZDEMÝR Diyarbakýr Valiliði, Büyükþehir Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen 'Herkes Ýçin Spor' Federasyonu faaliyet programýnda yer alan Turnuvada þampiyonluða Diyarbakýr Masterlarý normal süresi golsüz tamamlanan müsabakada penaltý vuruþlarý ile yenen Ýl Mili Eðitim Müdürlüðü oldu.

Gürpýnar’dan genç sporculara öðüt

D

iyarbekirspor Ulusal ve Uluslar arasý A Takýmý Futbolcu Seçmelerinde deðerlendirmelere kalan ve seçilen gençler Teknik Direktör Necat Gürpýnar Ýle toplantýda bir araya geldi Ömer BARAN

Diyarbekirspor'da futbolcu seçmelerinde baþarýlý olan futbolcular Teknik heyet tarafýndan A Takým Kampýna katýlacak. Gençlerle yapýlan söyleþide sporculara öðütlerde bulunan Gürpýnar 1 Temmuz tarihinde Ankara Kýzýlcahamam kampýnda birlikte olacaklarýný belirtip futbolculara baþarýlar diledi.

kýmýn baþarýlý oyuncusu Mehmet Sýddýk Ýstemi'ye imzayý attýrdý. Mehmet Sýddýk Ýstemi 2 yýllýk sözleþmeye imza atarken, genç futbolcu bu karardan dolayý mutlu olduðunu söyledi. Öte yandan Amedspor, Ke-

çiörengücü'nden forvet oyuncusu Timur Kosovalý ve Menemen Belediyespor'dan sol açýk Abdullah Topkara'yý Amedspor'lu renklere baðlayan imzayý attýrdý. Takýmda transferlerin sürmesi bekleniyor.


Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN

19 HAZÝRAN 2017 PAZARTESÝ Yýl: 10 - Sayý : 3392 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Ýftar sofralarýnýn vazgeçilmezi:

YORESEL YEMEKLER Tahta beþikleri nostalji

sevenlerin ilgisi ayakta tutuyor Diyarbakýrlý ustalarýn ellerinde sanat eseri haline gelen tahta bebek beþikler, nostalji sevenlerin ilgisi ile teknolojiye direnmeye devam ediyor

D

iyarbakýr'da yöresel yemekler Ramazan ayýnda da büyük raðbet görüyor. Ýftar sofralarýnýn vazgeçilmezi olan yöresel yemekler için vatandaþlar saatler öncesinde sipariþ vermek zorunda kalýyor DÝYARBAKIR denilince akla gelen yöresel yemekler, Ramazan ayýnda da iftar sofralarýnýn vazgeçilmezi oldu. Ýftara saatler öncesinde vatandaþlar yöresel yemek yapan esnaflarýn önünde kuyruk

oluþturuyor. Yýllardýr Diyarbakýr'da yöresel yemek yaparak geçimini saðlayan esnaf Mehmet Esenli, her Ramazan'ýn böyle yoðun ve keyifli geçtiðini belirterek, "Diyarbakýr'ýn yöresel yemekleri vatan-

Tehlikeye davetiye çýkarýyorlar

D

iyarbakýr'da hava sýcaklýklarýnýn mevsim normallerinin üzerine çýkmasýyla beraber serinlemek isteyen çocuklar süs havuzlarýnda tehlikeye kulaç atýyor

C

M

Y

K

daþlarýn vazgeçilmez aðýz tadýný yansýtýyor. Diyarbakýr'ýn meþhur yemeklerini diðer illerden ayýran en önemli özelliði lezzetidir. Ýnsanlar yaklaþýk 2-3 saat önceden sýraya giriyorlar" dedi. (ÝHA)

DÝYARBAKIR - Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiði Diyarbakýr'da serinlemek isteyen çocuklar süs havuzlarýna akýn ediyor. Hz. Süleyman Cami ve Türbesi'nde bulunan süs havuzuna giren çocuklar, tehlikeye kulaç atýyor. Sýcaklarýn hakim olduðu bugünlerde imkaný olanlar serinlemek için deniz veya havuzlarý tercih ederken, bunlara imkaný olmayan çocuklar ise süs havuzlarýnda tehlikelerle karþý karþýya kalýyor. Vatandaþlarýn sevinç çýðlýklarýný ilgiyle izlediði çocuklar, uyarýlara aldýrýþ etmeden suya atlýyor, havuz kenarýnda uzanarak güneþlenmeyi de ihmal etmiyor. Çocuklar, havuzlarý aydýnlatmayý saðlayan lambalarýn elektrik kaçaðý ihtimaline aldýrýþ etmeden tehlikeye kulaç atmaya devam ediyorlar. (ÝHA)

DÝYARBAKIR'da baba mesleði marangozluðu devam ettiren Hasan Durmaz, tahta bebek beþiklerinin eskiye nazaran çok raðbet görmese de faydalarýný bilen insanlar tarafýndan hala tercih edildiðini söyledi. Þimdiki teknolojik beþiklerin düz olduðu için çocuðun gazýný almadýðýný ancak eski tahta beþiklerin saða sola sallanarak çocuðun gaz sorununun aþýlmasýna yardýmcý olduðunu kaydeden Durmaz, "Yýllardan bu yana yaptýðým bir iþ marangozluk. Baba mesleðidir. Bizim iþ ahþap üzerine ama bu beþiklerin demir olanlarý da var. Çocuklarýn oynamasý için küçük beþik, çocuklarýn yatmasý için de büyük tahta beþikler yapýyoruz. Bu beþiðin özelliði çocuðun rahat yatmasýdýr. Çocuk bu beþikte yatarsa saðlýklý büyür. Þimdiki karyolalar düz sallandýðý için çok faydalý deðil. Çocuk süt içtiði için çocukta gaz oluþur. Çocuk düz yatakta yattýðý zaman aðlar, duramaz, sancýlanýr, yatamaz, uykusu gelmez. Bu bizim yaptýðýmýz sallanýr beþikler çocuklarý rahat ettirir. Beþikler sallandýðý için çocuklar rahat yatar" dedi. Ahþabýn her daim saðlýklý olduðunu da sözlerine ekleyen Durmaz, "Ahþap daima saðlýklý olur. Diyarbakýr'da hem doðum oraný fazla hem de nüfus fazla olduðu için tahta beþiklere raðbet var. 8-9 senedir Diyarbakýr'da baya bir nüfus artýþý oluyor. Çevre illerden göçte alýyor. Çevre illerden göç aldýðý için nüfusu hýzla büyüyor. Günde 3 tane beþik yapabiliyoruz. Beþiklerin fiyatlarý 60 liradan baþlýyor, 100 liraya kadar çýkýyor" diye konuþtu. (ÝHA)

19 haziran 2017 pazartesi  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you