Page 1

5 bin çocuk, okula geri döndü

45 yýllýk takým amatör lige

KARDEÞLERÝNE bakmasý, aðabeyinin izin vermemesi ya da aile ekonomisine destek için çalýþmasý gibi nedenlerle liseye kayýt yaptýrmayan 5 bin çocuk, yapýlan çalýþmalar sayesinde eðitime kazandýrýldý. Milli Eðitim Þube Müdürü Bakýr, okula kazandýrýlan çocuklarýn büyük bir çoðunluðunun kýz olduðunu söyledi. GÜNDEM 04

19 MART 2013 SALI FÝYATI: 25 KRÞ.

“En gözde bölge olacaðýz”

05

SPOR Toto 3. Lig'de mücadele eden 45 yýllýk Diyarbakýrspor, yaþadýðý sorunlar nedeniyle 3 yýlda üst üste 3 lig düþtükten sonra bu sezon ikinci kez sahaya çýkmayýnca kural gereði gelecek yýl amatör ligde yer alacak. 22’de

www.diyarbakiryenigun.com

Ýl Valisi Toprak: ‘Acýlarýnýzý paylaþýyoruz’

10

Kayapýnar araç filosunu geniþletti

11

Piyasada Nevroz coþkusu Diyarbakýr'da 21 Mart'ta düzenlenecek Nevroz kutlamalarý, piyasayý da canlandýrdý. Yurttaþlarýn yöresel kýyafetler diktirmek için dikimevlerine akýn ettiði Diyarbakýr'da, otellerin büyük bir çoðunluðunda yer kalmadý Sipariþler yetiþmiyor DÝYARBAKIR'daki Nevroz kutlamalarý için bir taraftan hazýrlýklar tüm hýzýyla devam ederken, diðer taraftan Nevroz coþkusu piyasayý da canlandýrdý. Yurttaþlar, yöresel kýyafetler diktirmek için dikimevlerine akýn ederken, bazý iþletmelerin sipariþleri yetiþtirmek için gece geç saatlere kadar çalýþtýðý belirtildi. Kentteki otellerin büyük bir çoðunluðunda da yer kalmadýðý öðrenildi.

Otellerde yer kalmadý MEM-u Zin Dikimevi iþletmecisi Belkýse Kahraman, yoðun ilgi nedeniyle sipariþleri yetiþtirmekte zorluk yaþadýklarýný belirterek, "Hiçbir Nevroz'da yöresel kýyafetlere bu kadar çok ilgi olmamýþtý. Gece yarýlarýna kadar sipariþleri yetiþtirmeye çalýþýyoruz" dedi. Liluz Hotel Satýþ ve Pazarlama Müdüresi Ebru Onat ise, ellerinde sadece 4-5 boþ odanýn kaldýðýný belirterek, "Yoðun bir taleple karþý karþýyayýz" diye konuþtu. Mehmet PÝÞKÝN/Servet TURSUN'un haberi 12-13'te

ked-kar

18’de

Soykýrým ve vicdan Muharrem TUMUR C

M

Y

K

‘Tek can yitirilmeden çözmek istiyorum’

a ÝMRALI'ya giden üçüncü BDP heyeti adýn Seaný Baþk Eþ açýklamalarda bulunan BDP alahattin Demirtaþ, Abdullah Öcalan'ýn mes kayan zam jýný aktardý: “Silah meselesini çözbetmeden, tek bir can dahi yitirilmeden mek istiyorum.” POLÝTÝKA 08

‘9 ayda sýnýr dýþýna çekilecekler’ ADALET Bakaný Sadullah Ergin, silahlý olan PKK üyelerinin 21 Mart'tan Aralýk sonuna kadar sýnýr dýþýna çekilmesini beklediklerini belirtti. 8’de


2

SAÐLIK

19 Mart 2013 Salý

Bakanlýktan ‘elektronik sigara’ uyarýsý Saðlýk Bakanlýðý, sigarayý býrakmak isteyenler arasýnda son zamanlarda adeta moda haline gelen elektronik sigaraya karþý uyarýlarda bulundu. Ýnternet veya baþka kanallarla satýlan elektronik sigaralarýn ruhsatsýz olduðu, bu cihazlarýn birçok ülkede yasaklandýðý belirtildi

Yazý Dizisi

Sýrt aðrýsýna yol açan 9 neden Her yaþ grubunda ortaya çýkabilen sýrt aðrýlarý, kas incinmesi gibi basit bir nedenle oluþurken, bazen de uzun süre masa baþýnda çalýþan insanlarda ortaya çýkýyor ðu bilinen dietilen glikol saptandý. Çoðu örnekte ise tütünde de yer alan ve insan saðlýðýna zararlý olduðu daha önce ispatlanan anabasine, myosmine ve beta nikotryine tespit edildi, nikotin içermediði belirtilen örneklerin tümünde düþük seviyede de olsa nikotin bulundu. FDA'nýn bu araþtýrmalar doðrultusunda, elektronik sigaralarýn gösterildiði gibi masum olmadýðý ve bu konuda yapýlan saðlýk uyarýlarýnýn yetersiz olduðunu raporladýðýna dikkat çekildi. Kanada Saðlýk Ajansý'nýn da 2009'da elektro-

nik sigaralarýn nikotin zehirlenmesine yol açma veya nikotin baðýmlýlýðýný tetikleme gibi olumsuz etkilere yol açabileceði uyarýsýnda bulunduðu bildirildi. Dünya Saðlýk Örgütü'nün (DSÖ) ise elektronik sigaralarýn, toksisite çalýþmalarý da dahil yeterli çalýþma yapýlana kadar ''sigara býrakma tedavisi'' olarak kabul edilemeyeceðini vurguladýðý ifade edildi. Birçok ülkede týbbi cihaz olarak satýþý ruhsata baðlý olan elektronik sigaranýn Brezilya, Tayland, Singapur ve Avustralya gibi ülkelerde satýþý yasak.

‘Çocuktur, ýslatýr’ demeyin!

çalýþmakta ve baþarýlý olamamaktadýrlar. Büyük oranda çocuklar ýslak çamaþýrlarla, psikolojik olarak etkilenmiþ, hayat kalitelerinden ödün vererek hayatlarýna devam etmektedirler. Altýný ýslatma probleminin hem çocuk hem ailede sosyal ve psikolojik sorunlar ortaya çýkarmasý tedavi gerekliliðinin en önemli göstergesidir. Tedavi edilmeyen çocuklarýn sosyal ortamlarda içine kapanýk, derslerinde baþarýsýz olduklarý çalýþmalarla gösterilmiþtir." Tedavi sonrasý psikolojik sorunlarda da okul baþarýsýzlýðýnda da hýzlý bir düzelme görüldüðünü aktaran Soygür, "Sorun, alt idrar yollarýnýn fonksiyonel bozukluklarý veya böbrek yetmezliðine kadar gidebilen idrar yollarýnýn bazý önemli hastalýklarýnýn da belirtisi olabilir " uyarýsýnda bulundu.

ANKARA - Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu yetkililerinden aldýðý bilgiye göre, Türkiye'de bugüne kadar ''elektronik sigara'' adýyla ithalat izni alan veya ruhsatlandýran ürün bulunmuyor. Bu ürünler, ülkeye kaçak yollarla sokulduðu için de içeriði denetlenemiyor. Ancak güvenlik güçlerince ele geçirilen ürünlerden elde edilen bulgulara göre, bu cihazlarýn insan saðlýðýný son derece olumsuz etkileyebileceði hatta ölüme yol açabileceði belirtildi.

ABD yýllar önce uyarmýþ

Saðlýk Bakanlýðý yetkilileri, ABD'nin ilaç ve gýda otoritesi ''Food and Drug Administration'' (FDA) tarafýndan bundan 4 yýl önce elektronik sigarayla ilgili uyarý yaptýðý hatýrlattý. Yetkililerin verdiði bilgiye göre, FDA'nýn 2 firmaya ait 18 çeþit elektronik sigara kartuþu üzerinde yaptýðý incelemede, örneklerin yarýsýnýn kanserojen olduðu bilinen ve tütünde de yer alan nitrosamine içerdiði belirlenirken, yüzde 1 oranýnda insanlar için toksik oldu-

Normalde çocuklar 4 yaþýnda idrar kontrolü saðlýyor ancak alt ýslatma, çocukluk döneminde sýk rastlanan problemler arasýnda. Sorun, basit nedenlerden kaynaklanabileceði gibi böbrek yetmezliðinin bir sinyali de olabilir

ÇALIÞMALAR, 5 yaþýndaki erkek çocuklarýn %20'si, kýzlarýn %21'inin, yaþý 12 olan erkeklerin %5'i, kýzlarýn ise %4'ünün gece idrar kaçýrma sorunu yaþadýklarýný gösteriyor. Hem gece hem de gündüz idrar kaçýrma oranlarýnýn ise kýzlarda

%6, erkeklerde %3,8 olduðunu belirten Ankara Üniversitesi'nden Çocuk Üroloðu Prof. Dr. Tarkan Soygür, sorunun basit bir geliþimsel veya doðuþtan olan bir anatomik problemden kaynaklanabileceðini söyledi. Soygür, yaþla beraber azalsa da iyileþmeyen id-

rar kaçýrmanýn hem anne-baba hem de çocukta psikolojik problemlere yol açabileceðini vurgulayarak, sorunun kendiliðinden geçmesini beklemenin yanlýþ olduðunu söyledi: "Bu problemle yüz yüze olan aileler öncelikle bu hastalýðý kendiliðinden düzeltmeye

'Hekiminize baþvurun' Sýrt aðrýlarý sýk sýk tekrarlýyorsa, günlük yaþam hareketlerini etkiliyorsa ve uyku problemlerine yol açýyorsa hekime baþvurmak gerektiðini dile getiren Kasapoðlu, "Aðrý ile beraber dýþký veya idrar kaçýrmanýn söz konusu olmasý. Kasýkta ve makat bölgesinde uyuþukluk karýncalanma hissedilmesi. Kollarda ve bacaklarda ileri derecede kuvvet kaybý ve uyuþma oluþmasý durumunda gecikmeden hekime baþvurmak gerekli" dedi. Ofiste çalýþanlarda sýk görülen bir durum olan sýrt aðrýsýný önlemek için ise, doðru oturmak ve egzersiz yapmak aðrýlarý sonlandýrabileceðini ifade eden Kasapoðlu, çalýþanýn masa altýnda ayaklarýný uzatabileceði ve vücut hareketini kolayca deðiþtirebileceði alan olmasý gerektiðine deðindi. Oturma pozisyonunda omurganýn normal kývrýmý olan 'S' þeklinin mutlaka muhafaza edilmesi ve sandalye arkalýðýnýn bunu destekleyecek tasarýmda olmasý gerektiðine dikkat çeken Kasapoðlu, Bu mesafe yoksa sandalyenin oturma derinliðinin azaltýlmasý için sýrtýn arkasýný ve beli destekleyen bir yastýk kullanýlabileceðini söyledi. Devamý yarýn.


19 Mart 2013 Salý

3

GÜNCEL

Batman KCK davasý ertelendi KCK Batman davasýnda aralarýnda Batman Belediye Baþkan Vekili Serhat Temel'in de bulunduðu 22'si tutuklu, 40 sanýðýn yargýlanmasýna devam edildi

Akçakale’de kaçak motorin ele geçirildi ÞANLIURFA'nýn Akçakale Ýlçesi'nde güvenlik güçlerince, Ýncedere köyü mevkisinde yapýlan yol kontrollerinde, Y.H. yönetimindeki kamyonun kasasýnda 4 bin litre faturasýz ve menþei tespit edilemeyen kaçak motorin bulundu. Olayla iliþkisi olduðu tespit edilen araç sürücüsü Y.H ile yanýndaki M.K hakkýnda yasal iþlem yapýldý.

Gaziantep'te tarihi eser operasyonu

lu sanýklardan Adil Aslan ile Erdal Tuncer'in delil ikamesi okundu. Mahkeme baþkaný, sanýk Erdal Tuncer'in kent meclisi ve yürütme konseyinde yer alarak PKK propagandasý yaptýðýný, partinin düzenlediði yemekli toplantýlarda para toplayarak PKK'ye gönderdiði gerekçesiyle hakkýnda dava açýldýðýný söyledi. Tuncer ise savunmasýnda, mil-

letvekillerinin katýlýmýyla, Batman BDP il örgütünde bazen dayanýþma yemeði düzenlediklerini belirterek, parti faaliyetleri kapsamýnda yemekte baðýþ toplandýðýný, örgüte para aktarýldýðý yönündeki suçlamalarý ise kabul etmediðini ifade etti. Mahkeme heyeti, verdiði aranýn ardýndan sanýklarýn tutukluluk hallerinin devamýna karar vererek duruþmayý erteledi.

Nevroz kutlamasýnda gerginlik MUÞ'ta, BDP tarafýndan organize edilen Nevroz kutlamasýnýn ardýndan güvenlik güçleri ile bir grup arasýnda gerginlik yaþanýrken, BDP'li Sýrrý Sakýk polis aracýnýn hoparlöründen kalabalýða saðduyu çaðrýsý yaptý. BDP Muþ Ýl Baþkanlýðý tarafýndan Ýstasyon Meydaný'nda düzenlenen Nevroz etkinliðinin ardýndan Ýstasyon Caddesi'ni trafiðe kapatýp polise taþ atan yaklaþýk 100 kiþilik

gruba polis müdahale etti. Yolu trafiðe kapatýp polis ekiplerine kýsa süreli taþlý saldýrýda bulunan kalabalýða, önce Ýl Genel Meclis Baþkaný Muhsin Yiðit, ardýndan da BDP Muþ Milletvekili Sýrrý Sakýk, polis aracýna ait hoparlörden anons yapýp saðduyu çaðrýsýnda bulundu. Kalabalýða herhangi bir yere saldýrýda bulunulmamasý yönünde uyarýda bulunan Sakýk, "Hepimiz

barýþýn ruhuna uygun hareket etmeliyiz. Yolunuz açýk olsun, yolunuza devam edin. Sevgili arkadaþlar, Nevruz bitti. Coþkunuzu anlýyorum ama biz sizi seviyoruz, siz de bizi sevin. Kazasýz belasýz evlerinize gidin" diye konuþtu. Çoðunluðunu çocuklarýn oluþturduðu kalabalýk, cadde üzerinde kýsa bir süre yürüdükten sonra daðýldý.

Besni'de motosiklet kazasý: 1 yaralý FOTO: ARÞÝV

DÝYARBAKIR-KCK'nin Batman yapýlanmasý içinde yer aldýklarý gerekçesiyle, aralarýnda Batman Belediyesi Baþkan Vekili Serhat Temel'in de bulunduðu 22'si tutuklu 40 sanýðýn yargýlanmasýna devam edildi. Diyarbakýr 5. Aðýr Ceza Mahkemesi'ndeki duruþmada, tutuklu 22 sanýk ve avukatlarý ile bazý tutuksuz sanýklar hazýr bulundu. Tutuk-

GAZÝANTEP Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, Nizip Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliði ekipleri, Suriye uyruklu A.E'nin ülkesinden getirdiði tarihi sikke ve objeleri satmak için müþteri aradýðý bilgisini aldý. Þüphelinin evinde yapýlan aramada, 688'i sikke olmak üzere 821 adet tarihi eser bulundu. Gözaltýna alýnan A.E hakkýnda yasal iþlem baþlatýldýðý bildirildi.

ADIYAMAN'ýn Besni Ýlçesi'nde, Sarhan istikametinden ilçe merkezine gitmekte olan Önder Arslan yönetimindeki plakasý belirlenemeyen motosiklet, Besni Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü yakýnlarýnda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Arslan yaralandý. Ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan yaralý, burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Adýyaman Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.


4

GÜNDEM

19 Mart 2013 Salý

5 bin çocuk, okula geri döndü Kardeþlerine bakmasý, aðabeyinin izin vermemesi ya da aile ekonomisine destek için çalýþmasý gibi nedenlerle liseye kayýt yaptýrmayan 5 bin çocuk, yapýlan çalýþmalar sayesinde eðitime kazandýrýldý. Milli Eðitim Þube Müdürü Bakýr, okula kazandýrýlan çocuklarýn büyük bir çoðunluðunun kýz olduðunu söyledi lar gerek ekonomik gerekse de geleneksel nedenlerle dolayý aileleri tarafýndan okula gönderilmiyor. Ama ikna ekiplerimiz çalýþmalarý sonucunda çocuklarýmýz orta öðretime kazandýrýlýyor.''

‘Komisyon kurduk’

‘Daha bilinçli oldular’

DÝYARBAKIR'da projeler ve çeþitli çalýþmalarla kýz ve erkek çocuklarýnýn okula kazandýrýlmasý için çalýþmalar sürüyor. Çalýþmalar sayesinde kentte ilköðretim okullarýnda okullaþma oraný yüzde 99,3 ile Türkiye ortalamasýnýn üstüne çýktý. Bir yandan çocuklarýn okula kayýtlarý yapýlýrken, bir yandan da okuldan kopan çocuklar okula kazandýrýlýyor.

Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Milli Eðitim Müdürü Hadi Aðýrbaþ, yaptýðý açýklamada, Kýz Çocuklarýnýn Okullaþtýrýlmasýnýn Artýrýlmasý Projesi'nde temel amacýn kýz çocuklarýnýn okula eriþimini saðlamak olduðunu söyledi. Ýlde projenin baþarýyla uygulandýðýna dikkati çeken Aðýrbaþ, ''Geçen yýl mezun olup çeþitli nedenlerle okula gidemeyen çocuklarýn önemli bir kýsmýný proje ile okula kazandýrdýk. Proje kapsamýnda yapýlan çalýþmalarla vatandaþlar artýk daha bilinçli oldu. Çocuklarýnýn okula gitmesini en azýndan liseyi bitirmelerini arzuluyorlar. Çocuklarýn iyi bir eðitim imkanýna kavuþmalarýný istiyoruz'' dedi.

Eðitimden uzak çocuklar

Milli Eðitim Þube Müdürü Hacý Nuri Bakýr da, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn Avrupa Birliði'nin desteðiyle yürüttüðü Kýz Çocuklarýnýn Okullaþtýrýlmasýnýn Artýrýlmasý Projesi'ni sürdürdüklerini, projenin 16 ilde uygulandýðýný belirtti. Ana amacýn her ne kadar kýz çocuklarýnýn okula

kazandýrýlmasý olsa da eðitimden uzak duran bütün öðrencileri öncelikle örgün eðitime, bunun mümkün olmadýðý durumlarda da yaygýn eðitim kurumlarýna kazandýrmak olduðunu vurgulayan Bakýr, daha önce liselerin zorunlu olmadýðýný, 12 yýl zorunlu eðitimle beraber liselerin de bu kapsama alýndýðýný bildirdi.

9 bin öðrenci kayýt yapmadý

Her yýl yaklaþýk 35 bin öðrencinin ilköðretim okullarýndan mezun olduðunu, bu yýl yaptýklarý alan çalýþmalarý ile eylül ayýnda 9 bin öðrencinin henüz liseye kayýt olmadýðýný tespit ettiklerini anlatan Bakýr, ''Alan çalýþmalarý ile eylül ayýnda 9 bin öðrencimizin henüz liseye kayýt olmadýðýný tespit ettik. Çalýþmalarla 5 binini tekrar okullu yaptýk'' diye konuþtu. Liselere kayýt yaptýrmayan 4 bin öðrenci için çalýþmalarýnýn sürdüðünü, ilköðretim okullarýnda da Türkiye ortalamasýnýn üzerine çýktýklarýný kaydeden Bakýr, yüzde 99,3 oranýnda bir okullaþma oranýnýn bulunduðunu vurguladý. Özellikle devamsýzlýk yapan risk

altýndaki çocuklara yönelik çalýþmalarýnýn devam ettiðini dile getiren Bakýr, konuþmasýný þöyle sürdürdü:

Ýkna ekipleri var

''Projenin ana hedeflerinden biri de 8. sýnýfý bitirip henüz 9. sýnýfa kayýt yaptýrmayan öðrencileri okula ve belli bir mesleðe yönlendirmeye yöneliktir. Bütün okullarýmýzda ikna ekiplerimiz var. Ekiplerimiz saha çalýþmasýnda okula gelmeyen öðrencilerin evlerini ziyaret ediyor. Okula gelemeyen öðrencilerin engellerini kaldýrmaya çalýþýyorlar. Temel eðitimde yüzde 99,3 gibi bir oranla baþarýlý bir iliz. Ana hedef, 12 yýllýk zorunlu eðitim kapsamýnda tüm çocuklarý okula kazandýrmaktýr. Her yýl 35 bin öðrenci 8. sýnýftan mezun olmasýna raðmen bunlardan sadece 2022 bin civarýnda öðrenci 9. sýnýfa kayýt oluyordu. Liselerde yüzde 65 civarýnda bir okullaþma oraný vardý. Ama yasal düzenleme ve bu proje kapsamýnda 35 bin öðrencimizden yaklaþýk 4 bine yakýn bir öðrencimiz kaldý. Okula kazandýrýlan çocuklarýn büyük çoðunluðu kýzlar. Bölgemizde kýz-

Seyrantepe Ortaokulu Müdürü Mehmet Ýkram Doðrul ise, okullarýnda bin 500 öðrencinin eðitim gördüðünü, daha çok sosyo ekonomik olarak geri planda olan ve eðitimi düþük olan velilerin çocuklarýnýn okuduðu bir okul olduklarýný, bunun sýkýntýsýný bütün kenar mahallelerde yaþayan okullar gibi kendilerinin de yaþadýðýný söyledi. Okullarýn baþladýðý dönemde 81 öðrencinin okula devam etmediðini tespit ettiklerini, bu öðrenciler için komisyon kurduklarýný aktaran Doðrul, çalýþma ile 22 öðrencinin il dýþýna taþýndýðýný belirlediklerini, kalan öðrenciler için yapýlan yoðun çalýþmalarla 13 öðrenciyi okula tekrar kazandýrdýklarýný bildirdi.

‘Kardeþlerime ben bakýyorum’

Tekrar okula kazandýrýlan öðrencilerden Gül Çýnar, Seyrantepe Ýlköðretim Okulu'nu okuduðu sýrada küçük kardeþlerine bakmak için 6. sýnýftan itibaren okulu býraktýðýný, sonra öðretmenlerinin ailesini ikna etmesiyle okula kavuþtuðunu söyledi. Okula baþladýðý için çok mutlu olduðunu dile getiren Çýnar, okuyarak polis olmak istediðini belirtti. Annesinin hasta olmasý nedeniyle kendisinden küçük kardeþlerine baktýðýný anlatan Nebahat Kýzýl ise, ''8 kardeþiz. Anneme yardýmcý oluyorum. Kýzlarýn en büyüðü olduðum için küçük kardeþlerime ben bakýyorum. Bu nedenle okula gidemiyorum. Ama okuyup polis olmak istiyorum. Okuldaki öðretmenler bize geldi, annemi ikna ettiler. Tekrar okumak istiyorum'' þeklinde konuþtu.


5

GÜNDEM

19 Mart 2013 Salý

‘En gözde bölge olacaðýz’ Silvan’da çiftçiler bir araya geldi DÝYARBAKIR'ýn Silvan Ýlçe Çiftçileri Eðitim Derneði, köy muhtarlarý ve çiftçiler ile birlikte, deðerlendirme toplantýsý düzenledi. Silvan Kaymakamlýðý Malabadi toplantý salonunda yapýlan toplantýya Silvan Çiftçileri Eðitim Derneði Baþkaný Mithat Merter, köy muhtarlar ve çiftçiler katýldý. Toplantýda çiftçiler, bankalarla, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Tarým Kredi Kooperatifi ve Ziraat Odasý ile ilgili sorunlarý dile getirdi. Tüm çiftçileri tek þemsiye altýnda toplamak ve güçlü bir kamuoyu oluþturmak için derneðin kurulduðunu belirten Silvan Çiftçileri Eðitim Derneði Baþkaný Mithat Merter, "Her türlü sorunda beraber hareket etmekte yarar var. Çiftçilerin her türlü sorununda çiftçiler derneðine baþvurmalarý sonucunda gerekli danýþmanlýk hizmeti verilecektir. Silvan'ýn yeþillendirilmesi ve aðaçlandýrýlmasý kapsamýnda 5 bin adet çam ve fýstýk aðacýnýn daðýtýmý yapýldý. Bundan sonra 10 bin adet çam ve fýstýk aðacýnýn da daðýtýmý yapýlacaktýr" dedi.

Diyarbakýr Ticaret Borsasý tarafýndan yürütülen Tarýma Dayalý Organize Sanayi Bölgesi çalýþmalar hakkýnda TDÝOSB Müdürü Ahmet Zeki Eren'den bilgi alan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakan Yardýmcýsý Kutbettin Arzu, yapýlan hizmetlerle bölgenin Tarým ve Hayvancýlýk konusunda Türkiye'nin en gözde bölgesi olacaðýný vurguladý HAKAN POLAT

DÝYARBAKIR - Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakan Yardýmcýsý Kutbettin Arzu, TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Çýnar, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Cevat Delil Diyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Fahrettin Akyýl'yý makamýnda ziyaret

ederek çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý.

‘Bölge için çok önemli’

Diyarbakýr Ticaret Borsasý tarafýndan yürütülen Tarýma Dayalý Organize Sanayi Bölgesi çalýþmalar hakkýnda TDÝOSB Müdürü Ahmet Zeki Eren'den bilgi alan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakan Yardýmcýsý Kutbettin Arzu, Organize Hayvancýlýk bölgesin böl-

ge için çok önemli olduðunu söyledi. Arzu Organize Hayvancýlýk bölgesi ile beraber Devlet Su Ýþleri (DSÝ)'nin de yatýrýmlarýna hýz verdiðini belirterek, yapýlan bu hizmetler ile bölgenin Tarým ve Hayvancýlýk konusunda Türkiye'nin en gözde bölgesi olacaðýný kaydetti. Yapýlan görüþmelerin ardýndan Diyarbakýr Ti-

caret Borsasý Baþkaný Fahrettin Akyýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakan Yardýmcýsý Kutbettin Arzu'ya bölge için yapmýþ olduklarý çalýþmalardan dolayý plaket ile ipek puþu hediye etti. Daha sonra Akyýl ve Arzu Borsa Hizmet binasýnda yer alan KOSGEB ile Kredi Garanti Fonu müdürlüklerini ziyaret etti.

eðitimi et’ siy cin al ms plu ‘To de i’n ez erk M dýn Ka A EY M en MEYA Kadýn Merkezi'nde kadýnSilvan Belediyesi bünyesinde hizmet ver ildi lara "Toplumsal cinsiyet" konulu eðitim ver

Botan içme suyu istasyonu’nda yangýn SÝÝRT Botan Ýçme Suyu Pompa Ýstasyonu'nda yangýn çýktý. Edinilen bilgilere göre, yeni Siirt Eruh yolu üzerinde bulunan Siirt Botan Ýçme Suyu Pompa Ýstasyon'u çatýsýnda önceki gün akþam saat 22.00 sýralarýnda yangýn çýktý. Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri, kýsa sürede yangýna müdahale etti. Ekipler, yangýný rüzgar nedeni ile güçlükle kontrol altýna alarak söndürdü. Yangýnda, istasyonun çatýsý ve elektrik trafosu tamamen yanarken, yangýnýn çýkýþ nedeniyle ilgili olarak inceleme baþlatýldýðý, gün içerisinde Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak'ýn istasyonda incelemelerde bulunacaðý belirtildi. (ÝHA)

DÝYARBAKIR - Silvan belediyesi bünyesinde hizmet veren MEYA Kadýn Merkezi'nde bilgisayar, Ýngilizce ve matematik kurslarýnda eðitim alan 35 kadýna "Toplumsal cinsiyet" konulu eðitim verildi. MEYA Kadýn Merkezi Koordinatörü Refika Akkuþ verilen eðitimle ilgili bilgi vererek, þunlarý belirtti: "Bütün atölyelerimizde düzenli olarak verdiðimiz toplumsal cinsiyet eðitimiyle, kadýn bakýþ açýcýsýný geliþtirmek ve toplumsal cinsiyet eþitsizliðini ortadan kaldýrmak amaçlanmaktadýr. Kurumu-

muz bünyesinde faaliyet yürüten her atölyeye toplumsal cinsiyet eðitimleri verilmektedir. Toplumsal cinsiyet

eðitimi ile recm, kadýn sünneti, çocuk gelinler, tarihe yolculuk, estetik ve kadýn, kadýn kimliði, cinsiyet kimliði ve ta-

rihsel süreçlerde kadýnýn rolü baþlýklarý altýnda kadýna biçilen geleneksel normlar sorgulandý." (DÝHA)


6

GÜNDEM

19 Mart 2013 Salý

Sýðýnmacýlarýn dramý

Suriye'deki savaþtan kaçtýktan sonra Diyarbakýr'a yerleþen çok sayýda Suriyeli aile, dil sorunu ile karþýlaþýrken, dilenmek istemediklerini ve insanca çalýþarak kazanmak istediklerini söyledi D Ý YA R B A K I R ' d a k i kenar mahallelerindeki evlerde 2-3'er aile halinde oturan, iþ bulamadýklarý için dilendiklerini anlatan Suriyeliler, hastalanan çocuklarýn tedavisini dahi gerçekleþtirememekten yakýndý. Þehitlik Semti'ndeki Ben-u Sen Mahallesi'ndeki bir evin odasýnda oturan 28 yaþýndaki Muhammed Ömer, 1 yaþýndaki oðlu Muhammed Mubat'ýn ameliyat olmasý gerektiðini, aksi takdirde sakat kalacaðýný belirterek yardým istedi.

‘Dilenmek istemiyorum’

Dil bilmediði için ki-

me gideceðini bilmediðini ifade eden Ömer, þöyle dedi: "Savaþtan kaçarak buralara geldik. Kampa gitmek istemiyorum. Çünkü orada birkaç aile bir çadýrda yaþýyor. Aile namahremliði kavramý yok oluyor. Bunu kabul edemiyorum. Bu yüzden kamplara gitmedim. Halep'te yaþarken þimdi Diyarbakýr'a geldim. Oðlum hasta ve gözlerimin önünde eriyip gidiyor. Ameliyat olmamasý durumunda sakat kalacak. Paramýz da yok. Dil de bilmiyoruz. Dilenmek istemiyorum. Bana iþ versinler çalýþayým. Ýnþaat

iþçisi olarak da çalýþýrým, hamallýk bile yaparým" dedi.

Çok korkuyorlar

Suriyeliler'e gönüllü olarak yardým eden ve sorunlarýnýn çözümü için çaba harcayan Nezahat Orak adlý kadýn da, yetkililer ile defalarca görüþtüklerini, kimsenin ilgilenmediðini savunurken, þöyle dedi: "Belediye ve sivil dernekler bazen gýda yardýmý yapýyor. Suriyeliler'in sadece gýda deðil birçok anlamda yardýma ihtiyaçlarý var. Taþýndýklarý evlerde kiralarýný ödeyemiyorlar. Ev sahip-

leri ile problem yaþamaya baþladýlar. Geri gönderilecekler diye de çok korkuyorlar. Bazýlarý Kürtçe konuþuyor ama çoðu Arap olduklarý için Arapça konuþuyorlar. Kürtçe bilenler pek sýkýntý çekmiyor. Ancak Arap olanlar iletiþim kurmada büyük sýkýntý yaþýyor. Ben ve bazý arkadaþlarýmýz ile birlikte gönüllü olarak onlarýn sorunlarýný çözmek için büyük çaba gösteriyoruz. Muhammed Ömer'in 1 yaþýndaki oðlu Muhammed Mubat'ýn ameliyat olmasý gerekiyor. Ancak sigortasý olmadýðý için hastaneler para istiyor. Fakat Muhamed Ömer'in de parasý yok. Bebek ameliyat olmazsa sakat kalacak. Þimdi bu sorunu aþmaya çalýþýyoruz."

Kameradan kaçtýlar

Ben u Sen Mahallesi'ndeki kapýsý dahi olmayan evlerde yaþayan Suriyeliler, fotoðraflarýnýn çekildiðini görünce evlere ve ara sokaklara kaçýþmaya baþladýklarý gözlendi. Yakalanarak gönderilmekten korktuklarý için kameralara konuþmaya çekinen Suriyeli ailelerin çocuklarýnýn da sokaktaki çamurlu ve hijyenik olmayan alanlarda oynadýklarý görüldü.

Diyarbakýr’da Çanakkale þehitlerini anma etkinliði D Ý YA R B A K I R ' d a , 18 Mart Çanakkale Þehitlerini Anma Günü etkinliði düzenlendi. Hava Þehitliði'nde düzenlenen törene Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Adale ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr milletvekili Mine Lök Beyaz, Diyarbakýr Emniyet Müdürü Recep Güven, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Hafize Ýpek, 7. Kolordu Komutaný ve Garnizon Komutaný Abdullah Recep, kamu kurum ve kuruluþ müdürleri, gaziler, þehit yakýnlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Program, bir dakikalýk sa-

ygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Hava Þehitliði anýtýna konulan çelenklerin ardýndan günün anlam ve önemine iliþkin konuþmalar yapýldý. Konuþmalarýn ardýndan Diyarbakýr Valisi Toprak, Þehitlik Þeref Defteri'ni imzaladý. Programýn ardýndan katýlýmcýlar, þehitlerin mezarýna kýrmýzý ve beyaz karanfiller býraktý. Daha sonra þehitlerin anýsýna fidan dikiminin ardýndan Kara Þehitliði'ne geçildi. Burada da þehitlerin mezarlarýna kýrmýzý ve beyaz karanfillerin býrakýlmasýnýn ardýndan tören sona erdi. (ÝHA)

DOGÜNSÝFED, yeni yönetimi ile ilk toplantýsýný gerçekleþtirdi DÝYARBAKIR - Doðu ve Güneydoðu Ýþ Adamlarý Derneði Federasyonu'nda (DOGÜNSÝFED), seçilen yeni yönetim kurulu, ilk toplantýsýný gerçekleþtirdi. 23 Þubat'ta gerçekleþtirilen ve tek liste halinde gidilen genel kurulda, Tarkan Kadooðlu'ndan sonra DOGÜNSÝFED Yönetim Kurulu Baþkalýðý'na getirilen Þahismail Bedirhanoðlu yönetimindeki ilk toplantý gerçekleþti. Bedirhanoðlu, "Tarkan Kadooðlu'ndan sonra yönetim kurulu baþkanlýðýna tek liste halinde gittik ve ben seçildim. DOGÜNSÝFED Genel Kurulu'ndan sonra yaptýðýmýz ilk toplantý. Bu toplantýda federasyonun iþleyiþiyle ilgili maddeleri, önümüzdeki dönemde yapacaklarýmýzý deðerlendirip karara baðladýk" dedi. Son dönemlerde yaþanan olumlu geliþmelere de toplantýda yer verdiklerini vurgulayan Bedirhanoðlu, "Son dönemlerde ülkemizde geliþen olumlu hava ve iletiþimin sürdürülüp desteklenmesi gerektiðini düþünüyorum. Bu konuyu da toplantýda arkadaþlarýmýzla konuþup deðerlendirdik" diye konuþtu.


19 Mart 2013 Salý

7

KADIN VE YAÞAM

Kadýna silahlý saldýrýya kýnama Yazý Dizisi

Kanser doðurganlýðý da vuruyor Hastalýk sonrasý yaþam kalitesini düþüren kemoterapi ve radyoterapi, üreme sistemini de olumsuz etkiliyor. Kanserle savaþan yöntemler, kýsýrlýk, erken menopoz ve gebelik kayýplarýna da yol açýyor

BATMAN Bölge Devlet Hastanesi'nde önceki hafta kayýt iþlemleri yaptýðý sýrada 49 yaþýndaki kayýnpederi tarafýndan tek kurþunla baþýndan vurulan 4 çocuk annesi Sabahat Ýlik (26) aðýr yaralanmýþtý. Ýlik'e yönelik saldýrý Batman'da bulunan kadýn kurumlarý tarafýndan yapýlan ortak basýn açýklamasýyla kýnandý. SELÝS Kadýn Danýþmanlýk Merkezi bahçesinde yapýlan açýklamaya çok sayýda kadýn katýlýrken, açýklamada "Kadýn kýrýmýna hayýr" yazýlý pankart açýldý. BDP Ýl Eþ Baþkaný Rahþan Çarboða'nýn yaptýðý kýsa konuþmadan sonra ortak açýklamayý SELÝS çalýþaný Nefise Akýl okudu.

beþ kadýnýn öldürülmesine göz yumulur, karakollarda kadýna yönelik þiddet ve tecavüz had safhaya ulaþýr, toplu tecavüz davalarýnýn sorumlularý cezalandýrýlmaz, kürtaj yasaklanarak tecavüzcü ödüllendirilir, kadýn bedenine dil uzatýlýr, yüzde bin 400 oranýnda artan kadýn cinayetle-

ri önlenmez iken, AKP hükümeti ve onun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile adalet sistemi kadýn cinayetlerinin artmasýna sebebiyet veriyor. Kadýnlarý koruyamayan ve kadýn bakanlýðýný kaldýran AKP Hükümeti bütün kadýn cinayetlerinden sorumludur." (DÝHA)

Tekstilde kadýn evlenene kadar var

Sektördeki kadýn iþçilerin çoðunluðunun 17-25 yaþ arasýnda ve lise mezunu olduðu belirtilen raporda, þunlar kaydedildi: ''Kadýnlar ancak evlenene kadar iþ hayatýna kýsa süreli dahil oluyor. Bölgede aileler, ortalama 5 çocuk sahibi ve bu durum kadýnlarýn iþ hayatýna girmesini imkansýzlaþtýrýyor. Firmalar ve kadýn iþçiler arasýnda, kadýnlarýn evleninceye ya da en azýndan hamile kalýncaya kadar çalýþacaklarýna dair örtük bir anlaþma bulunuyor. Herkes bunu kabullenmiþ durumda. Bölgedeki kayýtlý ve resmi birçok tekstil firmasý, sigortasýz iþçi çalýþtýrýyor. Resmi iþ yerlerindeki istihdamýn neredeyse yüzde 20'si kayýt dýþý çalýþan iþçilerden oluþuyor.Yeþil kartý olan birçok insan, bazý haklarýný kaybetmemek adýna sigortalý iþte çalýþmak istemiyor.''

‘AKP kadýn cinayetlerinden sorumludur’

KANSER tedavisinin kadýnlarda en çok yumurtalýk ve rahmi etkilediðini belirten Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Batu Aydýnuraz, "Yumurtalýk dokusunda yumurtalarýn erken ve kitlesel ölümü kýsýrlýk ve erken menopoza yol açabilir. Rahim üzerindeki olumsuz sonuçlar ise sadece çocukluk döneminde ergenlik öncesi kanser tedavisi için maruz kalýnan radyasyonun etkisi ile oluþmaktadýr. Rahim geliþimi ve kanlanmasý bozulduðu için bu kiþiler eriþkin yaþa ulaþýr ve hamile kalýrlarsa, düþükler, erken doðum gibi olumsuzluklarý yaþayabilirler. Kemoterapinin ise ne çocukluk döneminde ne de eriþkinlik döneminde rahim üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur" dedi.

Batman'da 4 çocuk annesi Sabahat Ýlik'e yönelik kayýnpederi tarafýndan yapýlan saldýrý kadýn kurumlarý tarafýndan kýnandý

"Deli raporu var" denilerek korunan saldýrganýn bir an önce tutuklanmasý talep edilen açýklamada, þu görüþlere yer verildi: "Özgürlük mücadelesini her türlü bedele raðmen sürdüren

Kürt kadýnlarý olarak, kadýna yönelik þiddetin her türlüsünü kýnýyor, kadýna yönelik þiddet karþýsýnda mücadelemizi artýrarak cins bilincini yükselteceðimizi ve yaþanan bu olaylarýn takipçisi olduðumuzu belirtiyoruz. Bir yandan N.Ç. davasý zaman aþýmýna uðrar, her gün ortalama

Kadýn istihdamýn en fazla olduðu sektörlerin baþýnda gelen tekstilde, kadýnlar evlendiklerinde ya kendi istekleriyle iþten ayrýlýyor ya da hamile kaldýklarýnda iþten çýkarýlýyor

Süresi belirleyici faktörler

Hastanýn yaþý ve kanser tedavisinin þekli ve süresi kanser tedavisi ve/veya sonrasýnda kýsýr kalma riskini belirleyen faktörler. Yaþ ilerledikçe doðal olarak yumurtalýk rezervi de azalma gösteriyor. Genç yaþta ve rezervi daha fazla olan bir hastanýn yumurtalýk dokusunda kemoterapi sonrasý yumurta kalma þansý ileri yaþta ve rezervi daha az olan bir hastaya kýyasla daha fazla. Devamý yarýn

ÝSTANBUL Tekstil ve Konfeksiyon Ýhracatçý Birlikleri (ÝTKÝB), Gaziantep, Kahramanmaraþ, Malatya ve Adýya-

man'da tekstil sektöründe çalýþan kadýnlarýn durumunu, ''Türkiye'de Tekstil Sektörü ve Kadýn Ýþçiler'' raporuyla ortaya

koydu. Raporda, tekstil sektöründe kadýn istihdamýnýn oranýnýn yüzde 37 olduðuna iþaret edildi.


8

POLÝTÝKA

19 Mart 2013 Salý

‘Tek can yitirilmeden çözmek istiyorum’

Ýmralý'ya giden üçüncü BDP heyeti adýna açýklama yapan BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Abdullah Öcalan'ýn 21 Mart'ta tarihi bir çaðrý yapmaya hazýrlandýðýný söyledi. Demirtaþ, Öcalan'ýn mesajýný aktardý: "Silah meselesini zaman kaybetmeden, tek bir can dahi yitirilmeden çözmek istiyorum." ÝSTANBUL - BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, BDP Grup Baþkan Vekili Pervin Buldan ve Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder, dün sabah saatlerde Ýmralý Adasý'na giderek Abdullah Öcalan ile görüþtü. Sabahýn erken saatlerinde gazetecileri atlatarak Ýmralý Adasý'na giden heyet, Kýyý Emniyeti'ne

ait KEGM-4 aracý ile saat 16:00 sýralarýnda Ataköy Marina'ya yanaþtý. Marina'da BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, kýsa bir bilgilendirmede bulundu.

‘Destekleri deðerli buluyoruz’

Demirtaþ, "Deðerli arkadaþlar bugün (dün) Ýmralý Adasý'nda Sayýn Öca-

lan ile önemli toplantýlarýmýzdan birini daha gerçekleþtirdik. Hayýrlý geliþmelere vesile olmasýný yürekten temenni ediyoruz. Sayýn Öcalan'ýn basýna ve kamuoyuna kýsa bir mesajý var. Öncelikle kendisi tüm Türkiye kamuoyu ve basýna selam ve saygýlarýný iletiyor. Mevcut Çözüm süreci olumlu anlamda devam

‘9 ayda sýnýr dýþýna çekilecekler’ Adalet Bakaný Sadullah Ergin, silahlý olan PKK üyelerinin 21 Mart'tan Aralýk sonuna kadar sýnýr dýþýna çekilmesini beklediklerini belirtti. Ergin, çekilme konusunda yasa çýkartýlabileceðini de söyledi

ANKARA - Adalet Bakaný Sadullah Ergin, katýldýðý ulusal bir TV kana-

lýnda Kürt sorunun çözümü için baþlatýlan çözüm sürecine iliþkin deðerlen-

dirmelerde bulundu. Sürece iliþkin takvim veren Bakan Ergin, PKK'nin si-

ediyor. Hedefimiz tüm Türkiye'nin demokratikleþmesi içindir, çabamýz da bunun içindir. 21 Mart'ta bir çaðrý yapmak üzere hazýrlýklarýmýzý sürdürüyoruz. Hazýrlayacaðým bildiri de hayati nitelikte bir çaðrý olacaktýr. Bu çaðrý çözümün askeri ve siyasi tüm ayaklarýna dair doyurucu bilgiler içeriyor olacaktýr. Silah meselesini de zaman kaybetmeden tek can dahi yitirilmeden çözmek istiyoruz. Bütün bunlarýn pratikleþmesi için yüce bir iradeyi temsil eden Parlamento ve siyasi partilerin vereceði desteði çok deðerli buluyorum. Geri çekilmenin hýzla gerçekleþmesi ve barýþýn kalýcý hale gelmesi için ümit ediyorum ki Parlamento da ayný hýzda üzerine düþen tarihi misyonun gereðini yapacaktýr. Süreç ilerledikçe kamuoyunu kendi adýma daha detaylý bilgilendirmeyi umuyor, herkese bir kez daha selam ve saygýlarýmý iletiyorum" dedi. Demirtaþ, basýnýn sorularýný yanýtsýz býrakarak ayrýldý.

lahlý unsurlarýnýn 21 Mart'tan yýlsonuna kadar sýnýr dýþýna çekilmesinin tamamlanmasýný beklediklerini" söyledi. Ergin, çekilme ve eylemsizlik takviminin birlikte gerçekleþmesi gerektiðini vurguladý. "Birkaç sene sürer diye bir þey olmaz" diyen Ergin, sürecin belli periyotlarý olduðunu, dað kadrosuyla ilgili eyleminse sonraki aþama olarak düþünüldüðünü kaydetti. Çekilme konusunda yasa çýkartýlabileceðini de belirten Bakan Ergin, "Sürecin garantisi yok, ama süreç gerçekleþmezse ne olacaðýnýn garantisi var" dedi. Adalet Bakaný, genel affýn gündemlerinde olmadýðýný da bir kez daha tekrarladý.

Muþ’taki sel Meclis’te! ANKARA - BDP Muþ Milletvekili Demir Çelik, Muþ'ta dün meydana gelen sel felaketinin yarattýðý maðduriyeti Meclis'e taþýdý. BDP Muþ Milletvekili Demir Çelik, Muþ'ta dün meydana gelen sel felaketine iliþkin Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar'ýn yanýtlamasý talebiyle Meclis Baþkanlýðý'na yazýlý soru önergesi verdi. Çelik, Muþ ilinde 17 Mart'ta meydana gelen sel felaketinde yüzlerce yurttaþýn maðdur olduðunu belirterek, Murat Nehri'nin taþmasý üzerine Düzkýþla beldesi Bahçelievler Mahallesi, Sungu beldesi ile Yaygýn beldesine baðlý Yoncalýöz köyünde yüzden fazla evin sular altýnda kaldýðýný kaydetti. Çelik, Bayraktar'a þu sorularý yöneltti: "Yaþanan sel felaketi neticesinde maðdur olan yurttaþlara maddi yardým yapýlacak mýdýr? Bu yönlü çalýþmalarýnýz var mýdýr? Var ise, bu çalýþmalar hangi aþamadadýr? Bu çalýþmalarý hangi kurumlar ile ortaklaþarak yürütmektesiniz? Murat Nehri ýslah çalýþmalarý hangi aþamadadýr? Bir daha böylesi yýkýcý bir sel felaketinin yaþanmamasý adýna Bakanlýk olarak projeleriniz nelerdir? Yaþanan doðal felaketlerin önlenmesi adýna yürütülen projeler Muþ ili ve genelinde hangi bölgeleri kapsamaktadýr? Bu projeleri hangi kurumlar ile ortaklaþarak yürütmektesiniz? (DÝHA)


9

POLÝTÝKA

19 Mart 2013 Salý

‘Çanakkale’yi anlayamayan Türkiye’yi anlayamaz’ Baþbakan Erdoðan, 18 Mart Þehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 98. yýldönümü nedeniyle Çanakkale'de düzenlenen törene katýldý. Burada konuþan Erdoðan, ''Çanakkale'yi anlayamayan, Türkiye'yi asla anlayamaz" dedi

ÇANAKKALE - Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, 18 Mart Þehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 98. Yýl Dönümü dolayýsýyla 18 Mart Stadyumu'nda düzenlenen törende yaptýðý konuþmada, ''Çanakkale'yi anlayamayan, Türkiye'yi asla anlayamaz. Çanakkale ruhunu anlayamayan milleti de anlayamaz, milliyeti de anlayamaz, milliyetçiliði de anlayamaz. Çanakkale'deki dayanýþmayý, azmi, fedakarlýðý anlayamayan, bu ülkenin, bu milletin kardeþliðini de anlayamaz''

dedi. ''98 yýl sonra bugün de Çanakkale'den ilham alarak, millet ve milliyet þuurumuzu daha ileri taþýyacaðýz. Çanakkale'den, buradaki þehitlerimizden ders alarak kardeþliðimizi daha da yüceltecek, daha ileri seviyelere taþýyacaðýz'' ifadelerini kullanan Baþbakan Erdoðan, ''Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyeceðiz. Geleceðe böyle yürüyeceðiz'' þeklinde konuþtu.

‘Þehitlikler kimlik kartýmýzdýr’

''Þehitliklerimiz kimlik kartýmýzdýr'' diyen Erdo-

ðan, konuþmasýný þöyle sürdürdü: ''Burada tarihin akýþýný deðiþtirecek, tarihe yön verecek bir destan yazýlýrken, ayný zamanda bizim millet ve milliyet anlayýþýmýzýn da adeta manifestosu yazýlmýþtýr. Bizim millet anlayýþýmýzýn, milliyet anlayýþýmýzýn, milliyetçilik anlayýþýmýzýn çerçevesi, sýnýrlarý Çanakkale'de çizilmiþ, milliyet kavramý Çanakkale'de ruhunu, özünü, kökünü bulmuþtur.'' Çanakkale Zaferi'nin bir etnik kökenin, bir ýrkýn, bir kavmin zaferi olmadýðýný kaydeden Baþbakan Erdoðan, ''Çanakkale Zaferi Türkiye'nin, Anadolu ve Trakya'nýn olduðu kadar, dünya üzerindeki tüm kardeþ milletlerin, kardeþ halklarýn, yeryüzündeki tüm kardeþlerimizin zaferidir'' þeklinde konuþtu.

‘Þehitlerimizin huzurunda söz veriyoruz’

Baþbakan Erdoðan, Ecebat'taki Þehitler Abidesi'nde düzenlenen törende de Çanakkale'nin, tarihin þanlý bir zafer sayfasý olduðu kadar, bugünün ve geleceðin rehberi, ýþýðý, haritasý da olduðu-

‘Bu aziz vatan hür ve özgür kalacak’ vatan topDýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, ''Bu aziz caktýr'' dedi raklarý ebediyete kadar hür ve özgür kala ANKARA - Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, 18 Mart Þehitleri Anma Günü nedeniyle Cebeci Asri Mezarlýðý'ndaki Dýþiþleri Þehitliði'nde düzenlenen anma törenine katýldý. Davutoðlu, burada yaptýðý konuþmada, "Bu aziz vatan topraklarý ebediyete kadar hür ve özgür kalacaktýr ve bu aziz millet ebediyete kadar hiçbir þekilde baþ eðmeyecek, hiçbir þekilde bir

baský veya istila karþýsýnda teslim olmayacaktýr" ifadelerini kullandý. Milletlerin ortak acýlarla olgunlaþtýðýný, ortak hafýza üzerinde gelecek vizyonu inþa ettiklerini ve ortak baþarýlarla yükselen güç haline geldiklerini ifade eden Davutoðlu þunlarý söyledi: ''Çanakkale Savaþý bu anlamda bir milletin ayakta kalma iradesinin en somut göstergesinin

nu belirterek, þunlarý kaydetti: ''Aziz þehitlerimizin huzurunda bir kez daha söz veriyoruz, týpký onlar gibi, bir hilal uðruna ya Rab ne güneþler batýyor. Onun için biz þunu söylüyoruz, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz ve bu uðurda mücadelemizi vermeye devam edeceðiz. Onlarýn aziz hatýrasýna halel getirecek her giriþimin karþýsýnda, týpký onlar gibi, onlarýn birer evladý olarak göðsümüzü siper edeceðiz. Onlarýn kanlarýyla yazdýklarý kardeþliði en güçlü þekilde muhafaza edecek, geleceðe taþýyacaðýz. Çanakkale þehitlerimizin, onlar gibi nice þehit ve gazilerimizin ruhunu muazzep etmeyecek, onlardan miras olarak devraldýðýmýz emaneti hakkýyla ve layýkýyla geleceðe taþýyacaðýz. Çanakkale ruhuyla tek bir millet olarak, kardeþ olarak geleceðe emin adýmlarla ilerleyeceðimize, Türkiyemizi büyüteceðimize, milletimizi yücelteceðimize dair ahdimizi þehitlerimiz huzurunda yineliyor, Allah onlardan razý olsun diyorum.'' Erdoðan,Çanakkale Zaferi'nin, 99. ve 100. yýl etkinliklerinde tekrar buluþmayý umduðunu dile getirerek katýlýmcýlara teþekkür etti.

tarihe tecelli ettiði bir andýr.'' Davutoðlu, Türkiye dýþýnda, diplomatik çalýþanlarýnýn yüzde 4'ünü þehit vermiþ baþka bir milletin olmadýðýný da anýmsatarak, her terör faaliyetinin lanetlenmesi gereken bir eylem olduðunu dile getirdi. Davutoðlu, konuþmasýnda þehit yakýnlarýna seslenerek, þehitlerin aziz hatýrasýný unutmayacaklarýný ifade etti.

‘Fýrat ile AKP arasýnda nelerin pazarlýðý yapýldý?’

ANKARA - CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Adýyaman Baðýmsýz Milletvekili Salih Fýrat'ýn AK Parti'ye katýlma kararýna iliþkin "Salih Fýrat ile AKP arasýnda nelerin pazarlýðý yapýldý? Baþta Salih Fýrat'ýn dürüstçe bunu açýklamasý gerekir" dedi. CHP'li Aygün CHP'den istifa eden Salih Fýrat'ýn AKP'ye katýlma kararýný Twitter'da deðerlendirdi. Aygün, takipçileriyle þu ifadeleri paylaþtý: "CHP Adýyaman Milletvekili Salih Fýrat yarýn AKP'ye geçiyor; Recep Tayyip Erdoðan yarýn (bugün) Salih Bey'e rozet takýyor; Salih Fýrat 'Adýyaman'da seçmenimle konuþtum, AKP'ye geçmemi uygun buldular' dedi, Salih Fýrat ile AKP arasýnda nelerin pazarlýðý yapýldý? Baþta Salih Fýrat'ýn dürüstçe bunu açýklamasý gerekir! Adýyaman'ýn CHP'li seçmeniyle alay etmek kimsenin haddi deðildir."


10

HABER

19 Mart 2013 Salý

‘Acýlarýnýzý paylaþýyoruz’ 18 Mart Þehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 98'inci yýl dönümü nedeniyle Diyarbakýr Valiliði tarafýndan þehit aileleri ve gazilere yemek verildi. Burada konuþan Ýl Valisi Toprak, "Vatanýmýzý, milletimizi, geleceðimizi teminat altýna alma adýna, sizlerden olan o parçalar bu topraklar uðruna, hepimiz adýna þehit düþtüler. Acýlarýnýzý paylaþýyoruz" dedi DÝYARBAKIR - 18 Mart Þehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 98. yýl dönümü nedeniyle Diyarbakýr'da çeþitli etkinlikler düzenlendi. Diyarbakýr Valiliði tarafýndan düzenlenen etkinlikte þehit aileleri ve gazilerle yakýnlarý yemek-

te bir araya geldi. Yemeðe, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak ve eþi Selime Toprak, Diyarbakýr 7. Kolordu Komutaný Korgeneral Abdullah Recep, 2. Taktik Hava Kuvvet Komutaný Korgeneral Nejat Bilgin, AK Parti Diyarbakýr milletvekilleri Mine Lök Beyaz, Oya Eronat, Diyarbakýr Emniyet Müdürü Recep Güven, þehit aileleri, gazi ve gazi yakýnlarý katýldý.

‘Hepimiz için þefaatçi olacaklar’

Diyarbakýr Müftüsü Nimetullah Erdoðmuþ'un okuduðu dualarla þehitler anýldý. Yapýlan dualarýn ardýndan Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak bir konuþma yaparak, 18 Mart Þehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin önemine vurgu yaptý. Vali Toprak, þehit ailelerine bir kez daha þehadete ulaþan evlatlarý için rahmet ve þükran duygularýný iletti. Þehitlerin mekanlarýnýn cennet olduðunu anlatan Vali Toprak, þehit olanlar hepimiz için þefaatçi olacaklarýný söyledi.

‘Minnet ve saygýyla anýyoruz’

Vali Toprak, "Vatanýmýzý, milletimizi, geleceði-

mizi teminat altýna alma adýna, sizlerden olan o parçalar bu topraklar uðruna, hepimiz adýna þehit düþtüler. Acýlarýnýzý paylaþýyoruz. Geçmiþten bugüne kadar gelen þehadetle ulaþan tüm þehitlerimizi minnet ve saygýyla anýyoruz. Ülkemizin bekasý ve geleceðimiz için gazi düþenlere de bir kez daha minnet duygularýmý iletiyorum. Devletimiz ve devletimizin tüm kurumlarý, þehit yakýnlarý ve gazileri-

miz ve yakýnlarý için daha iyi bir hayat sürebilmeleri için her türlü tedbiri alýyorlar. Allah, devlete ve millete zeval vermesin. Þehit yakýnlarý ve gazilerimizin en büyük sorunu istihdam sorunuydu. Bununla ilgili önemli geliþmeler oldu. Devletimiz, þehit yakýnlarý ve gazilerimizin maðduriyetini gidermek için her bir kurumumuz bu konuda gayretlerini gösteriyor. Bu bizim, vicdani, kanuni, insa-

“Çanakkale birliðin beraberliðin zaferidir” DÝYARBAKIR-AKP Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten 18 Mart Þehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 98. yýl dönümü nedeniyle mesaj yayýmladý. Ýçten, yayýnladýðý mesajda, Çanakkale ruhuna vurgu yaptý.

18 Mart Þehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zafer'in 98. yýl dönümü nedeniyle AKP Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, yayýmladýðý mesajýnda, "Bu aziz millet geçmiþini asla unutmadý unutmayacaktýr. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ýyla ve diðer etnik gruplara mensup yüz binlerce insan tek bir amaç için savaþmýþtýr. Diyarbakýrlý Mehmet ile Kastamonulu Mehmet arasýnda hiçbir fark yoktu. Hepsi tarih sayfalarýna sýðmayacak kadar büyüklerdi. Çanakkale Savaþý'nda canýný ortaya koyan o þanlý atalarýmýz Çanakkale Zaferi' ile gelecek nesillere örnek oldular. Vatan için el ele verildiði takdirde her türlü zorluðun üstesinden gelinebileceðini ispatladýlar. Bugün o ruha çok ihtiyacýmýz var" dedi.

Yakýn tarihte, Çanakkale gibi, kurtuluþ savaþý gibi büyük destanlar yazmýþ, vatanýn her karýþ topraðýný þehitlerin kanýyla sulamýþ bir ülke ve millete yakýþan, yaraþan ne ise, onu gerçekleþtirmek için herkese önemli görevler düþtüðünü belirten Ýçten, "Birlik ve beraberlik içinde omuz omuza mücadele eden Mehmetçiklerimiz, 'Çanakkale Geçilmez' sesleriyle tarihin akýþýný deðiþtirmiþ, yeni bir dönemi baþlatmýþtýr. Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen milletimizin küllerinden yeniden doðuþuna vesile olmuþtur. Bu zafer sapasaðlam bir imanla kazanýlmýþtýr. O bizdendir þu sizdendir ayrýmý yapýlmamýþtýr. Kürt de, Laz da, Türk de yan yana yatmaktadýr. Bu zafer, dünyanýn en güçlü kuvvetlerini

ni borcumuzdur. Bundan dolayý bunu yapmaya çalýþýyoruz. Allah hiçbir zaman ülkemize, milletimize acý yaþatmasýn. Dert verip derman aratmasýn. Bir ve beraber olmanýn güzelliðini, gönlümüzdeki sevgiyle, þefkatle, olmasý gereken ölçüde, gönüller arasýnda, gönülden gönülle yol açacak þekilde, inþallah bu güzellikleri daha da artýrsýn ve olumsuzluklarla hiçbir þekilde karþýlaþmayalým" dedi. (ÝHA)

temsil eden, en korkunç ve en modern silahlarla donatýlmýþ bir donanmaya karþý, toprak tabyalar arkasýnda, mermileri karþý tarafa zor ulaþan Köhn? Toplar ve bir günlük atýþa bile yetmeyecekken, kahramanlarýmýzýn kazandýðý bir zaferdir. Çanakkale Deniz Zaferimiz de milletin onurlu duruþunu kanýtlayan, bu topraklarýn nasýl vatan yapýldýðýný ortaya koyan bir destan olarak tüm boyutlarýyla tarihe mal olmuþtur. Çanakkale'de verilen mücadele, birlik ve beraberliðimizin, bin yýllýk kardeþliðimizin ve hiçbir gücün buna zarar veremeyeceðinin en açýk kanýtýdýr. Bu duygularla Çanakkale Deniz Zaferi'nin 98. yýl dönümünü kutluyor, bütün þehitlerimizi, kahramanlarýmýzý rahmetle þükranla yad ediyor, Ülkemiz halkýna selam, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum'' diye konuþtu.


11

HABER

19 Mart 2013 Salý

Kayapýnar araç filosunu geniþletti Kayapýnar Belediyesi halka daha iyi hizmet götürmek için çoðunluðu temizlik iþlerinde kullanýlacak 35 araç alamý yaptý. Araç tanýtýmýnda konuþan Baþkan Vekili Mahmut Dað, tüm çabalarýnýn halka hizmet olduðunu söyledi diðimiz sözlerin önemli bir kýsmýný bu dönem bitmeden tamamlamayý hedefliyoruz" diye konuþtu.

RAMAZAN KARATAÞ DÝYARBAKIR Merkez Kayapýnar Belediyesi daha iyi hizmet yürütmek için 15 adet çöp kamyonu, 1 greyder, 2 tane asfalt süpürme kamyonu, 2 adet silindir, 4 adet traktörün aralarýnda bulunduðu 35 araç alamý yaptý. Belediye þantiyesinde yapýlan araç tanýtým törenine Kayapýnar Belediye Baþkan Vekili Mahmut Dað, BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Mehmet Emin Yýlmaz, BDP Ýlçe Baþkaný Davut Kesen DÝAY-DER Diyarbakýr Þube Baþkaný Zahit Çiftkuran ve çok sayýda yurttaþ katýldý.

'En iyi hizmeti hedefliyoruz'

Araç tanýtýmý programýnda konuþan Baþkan Vekili Mahmut Dað, "Toplam maliyeti 4 milyon TL'yi bulan 35 adet araç alýmý gerçekleþtirdik. Belediye olarak iþ makinesi sorunlarýmýzý önemli ölçüde çözdük. Bu araçlarýmýzla halka en iyi hizmeti sunmayý hedefliyoruz. 2012 yýlýnda yatýrýmlara 30.600 milyon TL ödenek ayrýldý. Bunun 25 milyon 947 bin lirasý kulla-

‘Yeni yaþam sunuyoruz’

nýldý. Yatýrýmlarý gerçekleþtirme oranýmýz yüzde 80 civarýnda bulunmaktadýr. Geçen yýl baþlayan yatýrýmlarýmýzýn önemli bir kýsmý bu yýl içerisinde tamamlanacaktýr. 2013 yýlýnda ise 37.670 milyon TL yatýrým bütçemiz bulunmaktadýr 2012 yýlýnda 3 parkta toplam 102 bin m2 yeþil alan ihaleye çýkarýldý. Kayapýnar Spor Kompleksi ile birlikte bu üç parkýmýzýn yapý-

‘Yýlýn Doktoru’ Çocuk Hastanesi’nden

Her ilde bir doktorun göstermiþ olduðu fedakarlýktan ve duyarlý hizmetlerinden dolayý Saplýk bakanlýðý tarafýndan verilen 'Yýlýn doktoru' ödülünün Diyarbakýr'daki sahibi, Diyarbakýr Çocuk Hastalýklarý Has rtanesi çocuk kardiyoloji uzmaný ve Diya bakýr Çocuk Kardiyovasküler cerrahi koordinatörü Dr. Bedri Aldudak oldu

mý devam ediyor. Bunun dýþýnda Huzurevleri'nde Kadýn Danýþmanlýk Merkezi'nin yapýmý tamamlandý" dedi.

'Çalýþmalar yoðunluk vereceðiz'

2012 yýlýnda 450 dönüm yeþil alaný kente kazandýrdýklarýný belirten Dað, "Kent ormanýnda yaptýðýmýz aðaçlandýrma çalýþmasýyla Kent ormanýna da ilk kazmayý vurduk. Bu yýl bu-

na devam edeceðiz. 2012 yýlýnda 3 adet park ile Yeþil Kuþak Rehabilite projesi, Hizmet binasý projesi, yüzme havuzu projelerin hazýrladýk. Ýlkbahar bitmeden bunlarýn ihale süreçlerini tamamlayacaðýz. Bölgemizde yoðun bir yapýlaþma bulunmaktadýr. Bu nedenle her yýl olduðu gibi bu yýlda asfalt ve kaldýrým çalýþmasýna yoðunluk vereceðiz. 2009 yýlýnda halka ver-

Daha sonra söz alan BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Mehmet Emin Yýlmaz, "Bu gün burada siyasetimizin nasýl hizmete dönüþtüðünü görüyorsunuz. Her türlü siyasi ve ekonomik baskýlara raðmen belediyelerimizin hizmetlerini en iyi þekilde yapmaktalar. Bu yaptýklarýmýzýn en büyük destekçisi halkýmýzdýr. Biz siyasette de yeni yaþam, hizmette de yeni yaþam sunuyoruz. Siyasi soykýrým operasyonuyla belediye baþkaný ve baþkan yardýmcýsý cezaevinde olan bir belediyenin hizmetleri görüyorsunuz. Arkadaþlarýmýzýn bayraðý devralmýþ halka hizmeti en iyi þekilde sürdürüyorlar. Tutuklamalarla ve engellemelere raðmen halkýmýza en iyi hizmeti sunmayý sürdüreceðiz." dedi. Daha sonra yeni araçlarla ilçe merkezinde gezdirilerek halka tanýtýmý yapýldý.

için daha çok çalýþýyorsunuz" dedi. DÝYARBAKIR - Saðlýk Bakanlýðý'nýn, 'Baðýnýzýn güçlü olmasý gerekir' Týp Bayramý dolayýsýyla, her ilde bir dokve ýktan karl feda ðu oldu iþ erm Aldudak, "Bu durumda kendim mutlu torun göst iði olurken ayný zamanda insanlara faydam duyarlý hizmetlerinden dolayý verd ki ýr'da dokunmuþ oluyor. Bu zekat verme gibi bir 'Yýlýn doktoru' ödülünün Diyarbak larý talýk durumdur. Zekat verirken hem malýnýz sahibi, Diyarbakýr Çocuk Has ve aný uzm ji temizleniyor, mutlu oluyorsunuz hem de Hastanesi çocuk kardiyolo cerler askü iyov karþý taraf yani zekatý alan tarafta bunDiyarbakýr Çocuk Kard . n oldu dak Aldu ri Bed Dr. dan fayda saðlamýþ oluyor. Ben baþarýmý rahi koordinatörü ve m. ý yoru anlýð Bak görü ýk yýþta Saðl a anla bu ara'd asýl nedenini Aldudak, Ank Ayrýca kendinizde harekete geçme Cumhurbaþkanlýðý Köþkü'nde düzenlenen etti. il tems ýr'ý rbak Diya inde nler töre gücünü bulabilmeniz için yurttaþlýk bilödül incinizin geliþmiþ olmasý, ülkenizle Baþarýnýn sýrrý yurttaþlýk bilinci aidiyet baðýnýzýn güçlü olmasý gerekir. Bu Diyarbakýr Çocuk Hastanesi'nde konuda fena olmadýðýmý düþünüyorum. gazetecilere baþarýsýnýn sýrrýný anlatan Yani ben temel baþarýmýn yurttaþlýk duyAldudak, baþarýsýnýn temel sýrrýnýn yurt gusundan geldiðine inanýyorum" diye taþlýk bilinci ile hareket etmek olduðunu konuþtu. ý söyledi. Kiþinin çalýþmalarýnýn baþkalar Aldudak, yenidoðan çocuk kardiyolou duyg bir hoþ in tarafýndan fark edilmesin jisi baþta olmak üzere çocuk saðlýðý ve olduðunu ifade eden Dr. Bedri Aldudak, ý hastalýklarý alanýnda Diyarbakýr ve baðl "Ýnsanýn çalýþtýðýnýn baþkalarý tarafýndan esi tirilm geliþ saðlýk bölgelerinde hizmetin da fark edilmesi insaný onure eden bir ile hasta ve hasta yakýnlarýnýn durumdur. Ýnsanýn çalýþtýðýndan emin ihtiyaçlarýnýn giderilmesi konusunda olmasýna yol açýyor. Bu anlamda güzel bir çalýþmalarda bulunmuþ, Diyarbakýr ve þey. Fark edilmiþ olmak hoþ bir duygu. çevre illerde yenidoðan servislerinin i Bunun ayný zamanda hekimi teþvik edic oluþturulmasý ve geliþtirilmesi ile ilgili bir etkisi var. Beni daha çok çalýþmaya yoðun çaba göstermiþti. Bu çalýþmalarý sevk eden nedenin ürettiklerimle kendimi bilimsel makale olarak Türk pediatri anlamlandýrma anlayýþý olduðunu arþivi Eylül 2011 sayýsýnda yayýmlandüþünüyorum. Ürettikçe mutlu ediyor, mýþtý. mutlu oluyorsunuz, daha çok mutluluk


12

HABER

19 Mart 2013 Salý

Nevroz coþkusu piyasayý

Lice’de coþkulu kutlama Diyarbakýr'ýn Lice Ýlçesi'nde düzenlenen Nevroz kutlamasýna, 7'den 70'e binlerce kiþi katýldý. Kadýnlarýn yöresel kýyafetlerle katýldýðý Nevroz kutlamasý, renkli görüntülere sahne oldu DÝYARBAKIR-BDP'nin Diyarbakýr'ýn Lice Ýlçesi'nde düzenlediði Nevroz kutlamalarý, renkli görüntülere sahne oldu. Bahtiyar Aydýn Meydaný'nda düzenlenen kutlamalara, binlerce kiþi katýldý. Yöresel kýyafetleriyle meydaný dolduran kadýnlar, renk cümbüþü oluþtururken, bazý öðrencilerin okullara gitmeyerek, üniformalarýyla meydana geldiði gözlendi. Abdullah Öcalan, Mazlum Doðan ve Fransa'da öldürülen 3 Kürt siyasetçi kadýnýn posterlerinin açýldýðý meydanda, sýk sýk havai fiþekler patlatýldý. Lice Belediyesi Kültür Merkezi'ne baðlý kadýn halk oyunlarý ekibinin gösterisi ve çocuk korosunun sahnesi uzun süre alkýþlandý. Kitleye hitaben konuþan BDP Diyarbakýr Milletvekili Emine Ayna, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn iki lafýndan birinin "daðlarý boþaltýn istediðiniz yere gidin" olduðunu belirterek, "Biz 3 kadýn yoldaþýmýzý nerede kaybettik? Bu daðlarý boþaltýn diyenler bilsinler ki Kürt halký kendi hal-

kýndan baþkasýna güvenmiyor. Bunu diyenler önce siz askeri ve siyasi operasyonlarý durdurun ki bilelim siz de barýþ istiyorsunuz. Barýþ iki taraflý iradedir. PKK bu iradesini ortaya koymuþtur. Devlet de Baþbakan da bu iradeyi ortaya koymalýdýr" dedi. 21 Mart'ta milyonlarla Diyarbakýr'da olacaklarýný kaydeden Ayna, "Kürt halký 21 Mart'a kadar tüm yerlerde yaktýðý Nevroz ateþini alacak ve Amed'te olacak. Hepimiz orada Baþkan Apo'nun mesajýný dinleyeceðiz. Baþkan Apo ne diyorsa daha þimdiden ön kabulümüzdür, destekliyoruz" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan Nevroz ateþi, sloganlar ve havai fiþek sesleri arasýnda yakýldý. Alanda ateþin yakýlmasý sýrasýnda Keyra Teyra tepesinde de Nevroz ateþi yakýldý. Nevroz'a iliþkin þiirlerin okunduðu programda, Belediye Gençlik Korusu'nun seslendirdiði þarkýlara, kitle hep bir aðýzdan eþlik etti. Kutlama, sanatçý Seyda Perinçek'in söylediði parçalar eþliðinde çekilen halaylarla sona erdi.

Diyarbakýr'da 21 Mart'ta düzenlenecek olan Nevroz kutlamalarýnýn hazýrlýklarý tüm hýzýyla sürüyor. Kentte bir taraftan Nevroz kutlamalarýnýn yapýlacaðý alanda hazýrlýklar devam ederken, diðer taraftan Nevroz coþkusu piyasayý da canlandýrdý. Yurttaþlarýn, yöresel kýyafetler diktirmek için dikimevlerine akýn ettiði Diyarbakýr'da, otellerin büyük bir çoðunluðunda yer kalmadý. Mehmet PÝÞKÝN / Servet TURSUN

DÝYARBAKIR-Devlet yetkililerinin, Ýmralý'da Abdullah Öcalan ile görüþmesiyle baþlayan, BDP'li heyetlerin Ýmralý ziyaretleri ve PKK'nin aylardýr elinde tuttuðu 8 kamu görevlisini serbest býrakmasýyla devam eden "çözüm süreci" nedeniyle tarihi önem taþýyan Diyarbakýr'daki Nevroz kutlamalarý için hazýrlýklar tüm hýzýyla devam ediyor. 3 milyon insanýn katýlýmýnýn hedeflendiði Diyarbakýr'daki Nevroz Kutlamalarý'nýn yapýlacaðý Nevroz Parký'ndaki teknik çalýþmalar tamamlanma aþamasýna geldi. Zemin taþlarýnýn sarý, kýrmýzý ve yeþil renklere boyandýðý alana yoðun katýlým nedeniyle ek platform kuruldu. Platformun üst ve alt kýsýmlarýna, "Newroz pîroz be-Nevruz kutlu

olsun", "Em ji çareseriyê re jî, ji berxwedanê re jî amade ne-Biz çözüm için mücadele etmeye hazýrýz" yazýlý dev pankartlar asýldý. Alanda, katýlýmcýlarýn temel ihtiyaçlarýný karþýlayabilmesi için bulunan sabit lavabolarýn yanýna da çok sayýda seyyar lavabo yerleþtirildi. Nevroz Tertip Komitesi tarafýndan görevlendirilen saðlýk ekiplerinin de, hem alan da kurulan çadýrlar da hem de ambulanslarda saðlýk hizmeti vereceði bildirildi. Bunun yaný sýra, BDP tarafýndan alandaki güvenliði saðlamak amacýyla 5 bin kiþinin görevlendirildiði de belirtildi.

“Ýlgi çok yoðun”

Partisinin Diyarbakýr Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt ile birlikte alandaki çalýþmalarý inceleyen BDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ, bu yýlki Nev-


HABER

19 Mart 2013 Salý

canlandýrdý ruzu farklý kýlan en önemli unsurun barýþ ve çözüm süreci konusunda görüþmelerin baþlamýþ olmasý ve sonuçta Öcalan'ýn bu sürece dair görüþlerini, önerilerini ve yol haritasýný sunacaðý bir Nevruz olmasý olduðunu söyledi. Bu nedenle bu Nevroz'u diðer Nevroz'lardan farklý olarak çok büyük bir þekilde önemsediklerini vurgulayan Beþtaþ, "Þu anda dünyanýn birçok yerinden Türkiye'nin birçok ilinden Diyarbakýr'daki final Nevroz'a katýlým istemi bize ulaþýyor. Bizim davet ettiklerimiz var. Özellikle çözüm ve barýþ sürecine verilen önem, on yýllardýr devam eden çatýþmalar ve insan hayatlarýnýn sonlanmasý düþünecek olursak bu yüklenilecek önemi dikkate aldýðýmýzda davetlilerin ve ilginin yoðunluðunu anlamak mümkün" dedi.

“Mesaj açýklanacak”

Ýmralý'da dün Öcalan ile görüþen BDP heyetinin getireceði mesajýn bu alanda açýklanacaðýný anýmsatan Beþtaþ, sözlerini þöyle sürdürdü: "21 Mart'ta bugünkü görüþmeler sonucunda bizde þüphesiz kendi aramýzda iç deðerlendirmelerimizi yapacaðýz. O mesaj bütün dünya kamuoyuna ve Türkiye halklarýna açýklanacak. Bugünden bu mesajýn içeriði konusunda bir açýklama yapmak istemiyoruz. Þüphesiz bu barýþ ve çözüm süreci diye adlandýrdýðýmýz bizimde desteklediðimiz süreçte tek sorun ateþkes deðildir, önemli olan Kürt sorununun demokratik ve barýþçýl çözümünün içeren bir programýn olmasýdýr. Sadece silahlarýn susmasý Kürt sorununun çözümü anlamýna gelmeyecektir. Kürt halkýnýn yürüttüðü mücadeledeki istemleri net görülmek zorundadýr. Önemli olan eþitliðin saðlanmasý ve eþit yurttaþlýðýn saðlanmasýdýr. Kürtlerin hak ve özgürlükler konusundan istemlerinin saðlanmasýdýr. Sadece ateþkes bu barýþ ve çözüm sürecine tek baþýna yürütecek bir olgu deðildir. Paralel bütün çalýþmalarýn yapýlmasý gerekmektedir. 21 Mart'tan sonra bu meydanýn adý deðiþebilir. Yakýn tarihte bunun örneklerini göreceðiz, önemli bir milat olur umudundayýz. Çünkü gerçekten artýk hiç kimsenin bu ölümler devam etsin, ateþkesler olmasýn, çözüm olmasýn diyebilecekleri bir noktada olmamasý gerektiðini düþünüyoruz. Ama maalesef muhalefet partileri bu konuda halklarý kýþkýrtmaya ve çözüm barýþ dilini kullanmamaya büyük bir gayret sarf ediyorlar. Biz kendilerine de Nevroz alanýn-

13

“Önemli meselelerin arifesindeyiz”

dan þu çaðrýyý yapýyoruz. Çözüm ve barýþ sürecine karþý olmak hiç kimseye kazandýrmaz."

Piyasa da canlandý

Öte yandan, Diyarbakýr'daki Nevroz coþkusu, piyasayý da canlandýrdý. Yurttaþlar, yöresel kýyafetler diktirmek için dikimevlerine akýn ederken, bazý iþletmelerin sipariþleri yetiþtirmek için gece geç saatlere kadar çalýþtýðý belirtildi. Özellikle kadýnlarýn yöresel kýyafetlere yoðun ilgi gösterdiði öðrenildi. Baðlar Ýlçesi'ne baðlý Cengizler Caddesi'nde bulunan Mem-u Zin Dikimevi iþletmecisi Belkýse Kahraman, yoðun ilgi nedeniyle sipariþleri yetiþtirmekte zorluk yaþadýklarýný belirterek, "1996 yýlýndan beri bu iþi yapýyorum. Hiçbir Nevroz'da yöresel kýyafetlere bu kadar çok ilgi olmamýþtý. Normalde ben ve kýzým çalýþarak tüm sipariþleri yetiþtirebiliyorduk. Ancak bu seneki yoðun ilgi nedeniyle ailece sipariþleri yetiþtirmeye çalýþýyoruz" dedi. Sadece Diyarbakýr'da yaþayanlarýn deðil, batý illerinden ve Avrupa'dan Nevroz kutlamasý için kente gelenlerin de sipariþ verdiðine dikkat çeken Kahraman, "Gece yarýlarýna kadar çalýþýyoruz. Bu seneki olumlu atmosfer nedeniyle ilgi bu kadar büyük. Umarýz ki bu Nevroz Türkiye'ye barýþý getirir" diye konuþtu.

Otellerde yer kalmadý

Nevroz coþkusu otellere de yansýdý. Kentteki baþta büyük oteller olmak üzere, birçok otelde yer kalmadýðý kaydedildi. Liluz Hotel Satýþ ve Pazarlama Müdüresi Ebru Onat, ellerinde sadece 4-5 boþ odanýn kaldýðýný belirterek, "Diyarbakýr'a iþ görüþmeleri için gelen sabit müþterilerimiz Nevroz için gelenleri maðdur etmemek amacýyla, anlayýþ göstererek, 'Yer sýkýntýsý varsa bizi Þanlýurfa ya da Mardin'e yönlendirebilirsiniz' diyorlar. Ýnternetten satýþlarýmýzý da kalan odalarýmýzý kapý misafirlerine açýk býrakmak amacýyla kapattýk. Yoðun bir taleple karþý karþýyayýz" dedi.

DÝYARBAKIR-Partisinin Diyarbakýr Ýl Danýþma Meclisi'nde konuþan AKP Milletvekili Galip Ensarioðlu, "30 yýllardýr ülkemizde ve bölgemizde yaþanan þiddettin son bulmasý için baþlattýðýmýz çözüm sürecini ve akabinde yerel seçimler, cumhurbaþkanlýðý seçimleri gibi birçok önemli meselelerin arifesindeyiz" dedi. AKP Diyarbakýr Ýl Danýþma Meclisi toplantýsý düzenlendi. Toplantýya, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakan Yardýmcýsý Kutbettin Arzu, milletvekilleri Galip Ensarioðlu, Oya Eronat, Mehmet Süleyman Hamzaoðlarý, Mine Lök Beyaz, Cuma Ýçten, Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, yönetim kurulu üyeleri, kadýn kollarý, gençlik kollarý ve çok sayýda partili katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay ve Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun Diyarbakýr'a yaptýðý ziyarete deðinerek, ziyaretin çok önemli olduðunu ve o gün kendilerini yalnýz býrakmayan herkese teþekkürlerini belirtti. 2014 yýlýnda yapýlacak yerel seçimler konusu da vurgu yapan Altaç, yerel seçimleri önemsediklerini söyledi. Altaç, "Bu seçimler, bölgemiz, ilimiz açýsýndan belki gelecek

15 yýlýmýzý, gelecek 20 yýlýmýzý ilgilendiren seçimdir. Bu seçimler, belki de Diyarbakýr halkýnýn hizmetlerle buluþmasýna vesile olacaktýr. Bütün kademelerden gayret istiyoruz. Þimdiden her kesin harekete geçmesini istiyoruz" dedi.

“Önemli bir süreçten geçiyoruz”

Diyarbakýr Milletvekili Galip Ensarioðlu ise, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiðini ifade etti. Ensarioðlu, "Bir yanda yaný baþýmýzda Ortadoðu'daki geliþmeler, diðer taraftan 30 yýllardýr ülkemizde ve bölgemizde yaþanan hepimizi acýya boðan ve yaþanan bu þiddettin son bulmasý için baþlattýðýmýz çözüm sürecini ve akabinde yerel seçimler cumhurbaþkanlýðý seçimleri gibi birçok öneli meselelerin arifesindeyiz" diye konuþtu. Ensarioðlu, bu 11 yýllýk iktidar sonunda siyasete musallat olmuþ eski alýþkýnlýklarý yeniden baþ gösterdiðini söyledi. Ensarioðlu, "AKP iþ arayanlarýn ve toplandýðý bir parti deðil. Kiþisel çýkarlarýn, kiþisel hesaplarýn çözüm yeri deðil. AKP kendine þahsi gelecek saðlayanlarýn partisi de deðil, yani milletvekili olmak isteyenlerin, il baþkaný olmak isteyenlerin encümen olmak isteyenlerin partisi deðil" dedi.


14

BÖLGE

Çocuk aðlamasý boþanma sebebi

Ýngiltere'de yapýlan bir araþtýrmaya göre, boþanan çiftlerin üçte ikisi, boþanma sebebi olarak 'çocuk aðlamasý nedeniyle yaþanan uykusuzluk, yorgunluk ve huzursuzluk' gibi saðlýk nedenlerini gösteriyor DÝYARBAKIR - Channel 4 televizyon kanalýnýn yaptýðý anketi sayfalarýna taþýyan Observer gazetesindeki habere göre, çocuðu olan çiftler gece altý saatten az uyuyor. Her 10 çiftten üçü de, çocuklarý doðduktan sonra uykularýný yeterince alamamaktan þikâyet ediyor. Ankete katýlanlarýn yüzde 45'i, aldýklarý uyku ilaçlarýyla 'güvenli olmayan yerlerde', her

20 kiþiden biri de araba kullanýrken þoför koltuðunda uyuya kaldýklarýný söylüyor. Gece aðlayarak uyanan çocuklar ve çocuklarý erken saatlerde uykuya yatýrma çabalarý da yeni çiftleri bunaltan sebepler arasýnda. Ankete katýlan 2 bin kiþinin yüzde 11'i, gece çocuk aðladýðý zaman eþleri veya partnerleri çocukla ilgilensin diye 'uyuma taklidi' yapýyor, yüzde 11 aðlama

Bingöl’de 4 gündür sular kesik

r gören su þebekeBingöl merkezde toprak kaymasý sonucu zara ayan borular nedesi nedeniyle dört gündür sular kesik. Onarýlm tepki gösterdi niyle susuz kalan yurttaþlar, yaþanan duruma

sesini duymamak için kapýyý kapatýyor ve yüzde 9'u ise yine ayný amaçla televizyonun sesini açýyor. Çiftlerin beþte biri, çocuklarýnýn saðlýklý uyumasýna engel olarak evlerinde bulunan televizyonu gösteriyor. Gazeteye konuþan Psikolog Tanya Byron, yeterli uyuyamayanlarýn 'alkolikler kadar' tehlikeli olabileceði görüþünde. Ýngiltere Ulusal Saðlýk Hizmeti verilerine göre, 3-5 yaþ arasý çocuklarýn 11 saat, 10 yaþýndaki çocuklarýn 10 saat, 14 yaþ ve üstü çocuklarýn ise 14 saat uykuya ihtiyacý var. BÝNGÖL - Karlýova'ya baðlý Aþaðý Derinçay köyünde ana þebekenin geçtiði alanda, toprak kaymasý sonucu borularýn zarar görmesi nedeniyle Bingöl merkeze dört gündür su verilmiyor. Zarar gören borularýn henüz onarýlamamasý nedeniyle susuz kalan ve bidonlarýyla evlerine su taþýyarak ihtiyaçlarýný karþýlamaya çalýþan yurttaþlar, "Yollardaki çamur, toz toprak yetmiyormuþ gibi dört gündür sularýmýz kesik. Asýl iþi halka hizmet etmek olan belediye, hiçbir hizmet yapmadýðý gibi yaþamýmýzý zorlaþtýrmak için elinden geleni yapýyor" diyerek, belediyeye tepki gösterdi. (DÝHA)

19 Mart 2013 Salý

Siirt’te Aile içi iletiþim semineri düzenlendi SÝÝRT Denetimli Serbestlik Müdürlüðü ile Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðýnýn iþbirliðiyle, ''Aile Ýçi Ýletiþim ve Empati Geliþtirme'' semineri düzenlendi. Siirt Adliye Sarayý konferans salonundaki seminerde, eðitimci yazar Sait Çamlýca takip ve denetim altýnda bulunan hükümlülerin sosyal hayata uyumlarýnýn saðlanmasýna yönelik bilgiler verdi. Ýki oturum halinde yapýlan seminerin ilk bölümüne ceza infaz kurumlarýndan salýverilen Denetimli Serbestlik Müdürlüðünce takip ve denetimi yapýlan hükümlüler, ikinci bölümünde, Siirt Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Bayar, adliyede görevli hakim, savcý ile tüm adliye çalýþanlarý katýldý. Seminerde daha sonra Bayar, katkýsýndan dolayý Çamlýca'ya plaket verdi.

Þanlýurfa'da kadýn çiftçiler yarýþtý ÞANLIURFA'da ''Kadýn Çiftçiler Yarýþýyor Bilgi ve Proje Yarýþmasý''ný Tülmen köyünü temsilen katýlan Derya Rýzvanoðlu kazandý. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü konferans salonunda düzenlenen yarýþmaya, Altýnova, Karakeçi, Kuytuca, Kuskunlu, Argýl, Arýn, Tülmen, Taþlýca ve Maðaracýk köylerini temsilen 9 kadýn çiftçi katýldý. Ýl Müdürü Mahmut Ökten, burada yaptýðý konuþmada, yarýþmanýn, kadýnlarýn tarýmsal konularda performanslarýný deðerlendirmek ve kaliteli ürün üretme bilincini geliþtirme amacýyla düzenlendiðini belirtti. Yarýþmanýn 10 yýldan bu yana devam ettiðini ifade eden Ökten, yarýþmacýlara baþarýlar diledi. Konuþmalarýn ardýndan yarýþmaya geçildi. Tarým ve hayvancýlýkla ilgili 15 sorunun yöneltildiði yarýþmada, Tülmen köyünden Derya Rýzvanoðlu birinci, Argýl köyünden Nebahat Özer ikinci ve Maðaracýk köyünden Ayþe Kaplan ise üçüncü oldu. Yarýþmada birinciye tam, ikinciye yarým, üçüncüye ise çeyrek altýn, diðer yarýþmacýlara ise mutfak eþyasý hediye edildi.


19 Mart 2013 Salý

15

BÖLGE

Barýþ Anneleri’nden Suriye'ye yardým kampanyasý Diyarbakýr Barýþ Anneleri Ýnsiyatifi, Suriye halký ile dayanýþma amacýyla yardým kampanyasý baþlattýklarýný duyurdu

Memur-Sen’den ‘sivil itaatsizlik’ eylemi MARDÝN - Midyat'ta Memur-Sen tarafýndan memurlarýn kýlýk kýyafet yönetmeliðine karþý 'sivil itaatsizlik' eylemi baþlatýldý. Eðitim-Bir-Sen Midyat Temsilcisi Abdulkadir Altay, Hükümet Konaðý'nda yaptýðý basýn açýklamasýnda kamu görevlerine yönelik kýlýk kýyafet yasaklarýnýn sona ermesini istedi. Altay, þöyle konuþtu: ''Konfederasyonumuza üye 11 sendikamýzýn üyelerinin 18 Mart 2013 Pazartesi gününden itibaren 1982 tarihli 'Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda çalýþan personelin kýlýk kýyafetine dair yönetmeliðin 5-nci maddesindeki erkek ve kadýn kamu görevlilerin kýlýk kýyafetini özgürce seçmelerine engel olan kýlýk kýyafet sýnýrlamalarý dikkate almayacak ve maddede belirtilen yasaklara baðlý kalmadan kamu görevlilerin kýlýk kýyafet özgürlüðünü teminat altýna alan yasal yada yönetsel düzenleme yapýlýncaya kadar bu eylem sürecini devam ettirmeye karar vermiþtir. Biz bu eylemi bugünden itibaren baþlatýyoruz''. Grup açýklamanýn ardýndan daðýldý.

DÝYARBAKIR Barýþ Anneleri Ýnsiyatifi, dernek binalarýnda yaptýklarý basýn açýklamasýyla Suriye için yardým kampanyasý baþlattýklarýný duyurdu. Barýþ Anneleri Ýnsiyatifi Sözcüsü Sultan Koyun, baþlattýklarý yardým kampanyasýný deðerlendirmeden önce 21 Mart Diyarbakýr Nevrozu'na katýlým çaðrýsýnda bulundu. 2013 Nevroz'unda açýklanacaðý belirtilen Abdullah Öcalan'ýn mesajýný beklediklerini belirten Koyun, "Onurlu bir barýþ için herkesin Sayýn Öcalan'ýn çaðrýsýný dikkate almasý gerekir. Bu Nevroz Kürtler açýsýndan bir varoluþ meselesidir" dedi. Suriye'deki halka yardým eli uzatmak amacýyla yardým kampanyasý baþlattýklarýný belirten Koyun, "Anneler olarak her zaman mazlum halktan yana olacaðýz. Rojava'daki kardeþlerimize yardým eli uzatmak bir görev ve onur meselesidir. Rojava'daki kardeþlerimize yardým için tüm halkýmýzdan destek bekliyoruz" dedi. Koyun, yardýmlarýn Kayapýnar Ýlçesi'ndeki Gaziler Mahalle Meclisi'nde toplanacaðýný söyledi. (DÝHA)

Hasan Cemal Milliyet’ten ayrýldý Milliyet gazetesi tarafýndan 2 hafta yazýlarýnýn yayýnlanmayacaðý duyurulan Hasan Cemal'in Salý günü basýlmak üzere Milliyet'e gönderdiði yazýnýn basýlmamasý üzerine Cemal gazeteden ayrýlma kararý aldý

ÝSTANBUL - 28 Þubat'ta Milliyet gazetesinin manþetinde Abdullah Öcalan ile BDP heyeti arasýnda yapýlan görüþmenin tutanaklarýnýn "Ýmralý zabýtlarý" baþlýðý altýnda yayýnlanmasý üzerine baþlayan tartýþmalar, 1998 yýlýndan bu yana Milliyet'te yazan Hasan Cemal'in gazeteden ayrýlmasýna yol açtý. Ýmralý zabýtlarý haberinden sonra 2 yazý kaleme alan Hasan Cemal'in ilk yazýsý, "Barýþ olgunlaþmýþ durumda, resmin bütünü sakýn ola gözden kaçmasýn!" baþlýðýyla 1 Mart Cuma günü, ikinci ve son yazýsý ise, 2 Mart'ta "Sayýn Baþbakan, tarihin eli yine omzunuzda, tarih bazen yaþarken de yakalanýr!" baþlýðý ile yayýnlandý. Cemal bu yazýda, Milliyet'in Ýmralý notlarýný yayýmlamasýný suçlayanlarý eleþtiriyor ve "Gazete yapmak ayrýdýr,

devlet yönetmek ayrýdýr. Ýkisi birbirine karýþtýrýlmasýn. Kimse de kimsenin iþine öyle karýþmasýn" diyordu. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn 2 Mart'ta Balýkesir'de yaptýðý konuþmada "Gazeteciliðiniz batsýn" diyerek göndermede bulunduðu Cemal'in yazýlarý, Milliyet'in sahibi Erdoðan Demirören, Genel Yayýn Yönetmeni Derya Sazak'a, Hasan Cemal'in, gazetesinin yayýnýný savunan tavrýndan duyduðu rahatsýzlýðý ilettiði öðrenildi. Ýddiaya göre Demirören, Cemal ile Baþbakan'ýn çýkýþýný köþesinde eleþtiren Can Dündar'ýn yazýlarýna son verilmesini istemiþ, Sazak ve yazý iþleri direnmiþti. Kriz, Dündar'ýn yazýlarýna devam etmesi, Hasan Cemal'e ise iki hafta ceza verilmesi þeklinde donduruldu. Ýki haftalýk sürenin dolmasý ile Cemal Salý günü yayýmlanacak yazýsýný 16 Mart Cumartesi günü Derya Sazak'a gönderdi. Sazak, bu yazýyý yayýmlayamayacaðýný belirterek, Hasan Cemal'den yeni bir yazý istedi. Cemal'in cevabý, "gönderdiði yazý yayýmlanmadýkça yeni bir yazý göndermeyeceði" yolunda oldu. (DÝHA)

Sel sularý yollarý kullanýlamaz hale getirdi... BÝTLÝS'te havalarýn ýsýnmasýyla eriyen kar sularý sonucu meydana gelen sel, bazý köy yollarýný kullanýlamaz hale getirdi. Özellikle Mutki ilçesine baðlý köy yollarýnda tahribata neden olan sel sularý, merkezde de etkisini gösterdi. Ýlçeye baðlý Meydan, Geyikpýnar, Kavakbaþý, Ýkizler, Gümüþkanat ve Göztepe köylerine selden dolayý ulaþým saðlanamýyor. Özel Ýdare Ýdaresi yetkilileri, selden dolayý 7 evin tahliye edildiðini ve sel sularý altýnda kalan Meydan köyündeki okulun da tatil edildiði söylediler. Yetkililer, selden zarar gören yollarý bir an önce ulaþýma açmak için gerekli çalýþmalarýn baþlatýldýðý da belirttiler.


16

BÖLGE

ÝHALE ÝLANI SUR ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ SPORLA COÞUYORUZ ÞÝDDETÝ ENGELLÝYORUZ-2 SODES KAPSAMINDA SPOR ALANLARI ÇEVRE DÜZENLEME VE SPOR ALETLERÝ ALIMI VE MONTAJI ÝÞÝ Sporla Coþuyoruz Þiddeti Engelliyoruz-2 SODES Kapsamýnda Spor Alanlarý Çevre Düzenleme ve Spor Aletleri Alýmý ve Montajý Ýþialýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/32294 1-Ýdarenin a) Adresi : CAMIINEBI MAHALLESI INÖNÜ CADDESI SERAN PLAZA KAT:2 NO:13 SUR SUR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122240252 - 4122240256 c) Elektronik Posta Adresi : sur21@meb.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Sur Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüüðünce Sözleþmeden sonra Belirleyeceði 8 tane köy veya Merkez Ýlkokul ve Ortaokul Müdürlüklerinin kampüslerinde saha düzenlemesi ve spor aletlerinin montajý yapýlacaktýr. c) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalanmasýnda sonra mahal listesi ve yer teslimi yapýlacaktýr. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Sur Kaymakamlýðý Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Ýnönü Cad.Þeran Plaza Kat:2,No:13 b) Tarihi ve saati : 26.03.2013 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Ýhale üzerinde kalmasý durumunda sözleþmeden önce,Yüklenici Ýhale kalemlerinde belirtilen spor aletleri ile ilgili teknik özellikleri belirlenmiþ fotoðraflý kataloðu Ýdarenin teknik þartnamesinde belirtilen özelliklerde olmasý þartý ile idareye sunmak zorundadýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Sur Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Proje Ofisiadresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sur Kaymakamlýðý Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Proje Ofisi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale

19 Mart 2013 Salý

‘Rüya gerçekleþiyor’ BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak, Kürt halkýnýn yýllardýr mücadelesini verdiði bir rüyanýn gerçekleþtiðini belirterek, “Hep birlikte kar, yaðmur ve gaz bombasý demedik, mücadele ettik. Kürt sorununu çözmek için barýþ müzakereleri baþlamýþtýr” dedi HAKKARÝ - BDP Hakkari Ýl Baþkanlýðý Tertip Komitesi tarafýndan Mezran Mahallesi'ndeki toprak sahada düzenlenen Nevroz kutlamalarý, lapa lapa kar yaðýþý altýnda yapýldý. Nevroz ateþinin yakýlmasýndan sonra sahne alan yerel sanatçýlarýn seslendiði þarkýlar eþliðinde kalabalýk halay çekerek Nevroz Bayramý'ný kutlandý. Kutlamalarda BDP Hakkari Ýl Baþkaný Rahmi Kurt'tan sonra bir konuþma yapan BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak, Hakkari halkýnýn mücadelesi ile gurur duyduðunu söyledi. “Hepimize büyük görev düþüyor” Kýþanak, "Bu kardaki coþkunuz bizi gururlandýrmýþtýr. Þemdinli'de gerillalarla merhabalaþtým ama þimdi burada Hakkari'nin, Kürdistan'ýn kalbindeyim. Ýmralý'dan Hakkari'ye bir gönül köprüsü kurulmuþtur. Bugün hükümet, devlet Kürt halk önderi Sayýn Öcalan ile görüþüyor. Kürt halkýnýn yýllardýr mücadelesini verdiði bir rüya gerçekleþiyor. Hep birlikte kar, yaðmur ve gaz bombasý demedik, birlikte mücadele ettik. Kürt sorununu çözmek için barýþ müzakereleri baþlamýþtýr. Son yüzyýlý Kürt halkýna zulümle geçirdiler. Irak'ta, Suriye'de ve Türkiye'de birçok yerde Kürt halkýný katlettiler. Sizin bu duruþunuz oldukça Sayýn Öcalan da halkýyla buluþacak ve özgür olacak. 21 Mart'ta Diyarbakýr'da Sayýn Öcalan onurlu bir barýþýn ve demokratik bir çözümün yol haritasýný sunacak. Kürt halkýnýn, Türk halkýnýn, herkesin kazanacaðý, herkesin özgür olacaðý bir deklarasyon yayýnlayacak. Hepimiz Diyarbakýr'da buluþup bugünü bayram havasýnda geçireceðiz. Þimdiden bu barýþýn hayýrlý olmasýný diliyoruz. Bu yeni süreçte hepimize büyük görevler düþüyor. Demokratik kurtuluþ sürecinde, demokratik direniþe örgütlenmeliyiz, örgütlüðümüzü büyütmeliyiz. Bizler bu sürece anlamlý bir duruþla yanýt vermeliyiz. Bizler mücadele ettikçe Türkiye'yi ve Orta Doðu'yu deðiþtiriyoruz" ifadelerini kullandý.

“Bize neden saldýrýyorsunuz?”

Dün (önceki gün) bazý illerdeki Nevroz kutlamalarýna yönelik faþist saldýrýlar olduðunu da savunan Kýþanak, "Bu saldýrýyý tertipleyenlere soruyoruz, neden barýþtan korkuyorsunuz, neden çözümü engelliyorsunuz? Sizler yýllardýr bu ülkede bir halký yok saydýnýz, onlarýn kimliðini engellediniz. Büyük bedeller vermemize raðmen, yüreðimizdeki acýlara raðmen biz barýþ diyoruz. Bize neden saldýrýyorsunuz? Sizi kim kýþkýrtýyor? Arkanýzda hangi güçler var? Kürt halký özgür ve onurlu bir duruþla sizlerle olmak istiyor ama yüreðinizdeki kini, nefreti, ayrýmcýlýðý, ýrkçýlýðý terk etmezseniz sizinle kardeþlik zor olur. Barýþa ve kendisine inanan kardeþlik ve eþitlik duygusu olan tüm analarýn burada ellerinden öpüyorum" þeklinde konuþtu.


17

BÖLGE

19 Mart 2013 Salý

‘Barýþa olan inancýmýz arttý’ Þanlýurfa'nýn Siverek ilçesindeki 50 sivil toplum kuruluþu, ''çözüm süreci''ne destek verdiðini açýkladý. SÝVÝLDER Baþkaný Bayram, “Atýlan adýmlar bizleri umutlandýrmakta ve barýþa olan inancýmýzý biraz daha arttýrmaktadýr” dedi

ÞANLIURFA - Siverek'teki, 50 sivil toplum kuruluþu, ''çözüm süreci''ne destek verdiðini açýkladý. Siverek'i Ýl Yapma ve

Kalkýndýrma Derneði (SÝVÝLDER) Baþkaný Muzaffer Bayram, Kuyumcular Odasý'nda gerçekleþtirilen istiþare toplantýsýnýn ardýndan yaptýðý açýklamada,

toplantýda ''terör ve Kürt sorununun çözümüne yönelik atýlacak adýmlar'' konusunun ele alýndýðý belirtti. Terör sorununun yýllar-

dan beri insanlarýn canýný yaktýðýný ifade eden Bayram, ''Gelinen noktada, atýlan adýmlar bizleri umutlandýrmakta ve barýþa olan inancýmýzý biraz daha arttýrmaktadýr. Bu süreçte bir þekilde rol alan ve söz söyleyen herkes olabildiðince hassas olmalýdýr ve yapýlacak küçük bir hatanýn bile çok aðýr sonuçlar doðurabileceði unutulmamalýdýr'' dedi. Bayram, sürecin kardeþlik hukuku ve iradesi

55 yýldýr “kimliksiz” yaþýyorlar

ÞIRNAK - Silopi ilçesinde hiçbir ülkenin vatandaþý olmadan yaþayan Hamitoðlu kardeþler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlýðýna geçmek istiyor. Hüseyin Hamitoðlu, gazetecilere yaptýðý açýklamada, yýllar önce Yezidi olan dedelerinin Türkiye'den Irak'a göç ettiðini, daha sonra de-

desinin orada hayatýný kaybettiðini söyledi. Dedesinin vefatýnýn ardýndan babasý Halil Hamitoðlu'nun Müslüman olduðunu belirten Hamitoðlu, þöyle konuþtu: ''Babam Müslüman olduktan sonra Yezidilerin arasýnda duramadý ve Türkiye'ye geri döndü. Babam kimlik almadan hayatýný kaybetti. Biz iki kardeþ ise yýllardýr vatansýz bir þekilde yaþýyoruz. Bizim dedemiz Silopi ilçesine baðlý Yeniköy Ceylanlý mezraasýnda ikamet ediyordu. Bunu her þekilde ispatlamaya hazýrým. Ancak kimse bizimle ilgilenmiyor. Defalarca vatandaþ olmak için gerekli yerlere müracaatlarýmýzý yaptýk, fakat sonuç alamadýk. Yetkili kurumlardan yardým bekliyoruz.'' Mehmet Hamitoðlu ise, 7

çocuðu bulunduðunu ve bunlarýn Silopili olan eþinin nüfusuna kayýtlý olduðunu belirterek, çocuklarýndan birinin vatani görevini yaptýðýný, kendisinin de Türk vatandaþlýðýna geçmesi durumunda seve seve askerliðe gidebileceðini söyledi. Artýk çocuklarýný kendi nüfusuna almak istediðini, Türk vatandaþý olmadýklarý için bir çok haktan yararlanmadýklarýný ifade eden Hamitoðlu, ''Hastalandýðýmýz zaman hastanelere gidemiyoruz. Seçim zamanlarýnda oy kullanamýyoruz. Çok sýkýntý çekiyoruz. Defalarca yetkili kurumlara vatandaþ olmak için müracaatlarda bulunduk, fakat bir sonuç alamadýk. Biz de Türk vatandaþý olmak ve her türlü haktan yararlanmak istiyoruz'' dedi.

yapýlan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. BASIN-506 / www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr

üzerinde yol almasý gerektiðini aktararak þunlarý kaydetti: ''Gün, basit siyasi hesaplarla hareket etme günü deðildir. Gün, silahta dayatýp bu kaosu derinleþtirme günü deðildir. Gün, sessiz kalma, tarafsýz kalma günü deðildir. Gün, barýþ günüdür ve barýþ için çaba harcamayan herkes, bundan sonra yaþanacak ölümlere ortaktýr. Silahlar sussun, gençlerimiz ölmesin.''

Asým Güzelbey’den havza turizmine destek

G

AZÝANTEP Büyükþehir Belediyesi ve Tarihi Kentler Birliði Baþkaný Dr. Asým Güzelbey, Mersin'in Aydýncýk Ýlçesindeki Gilindere Aynalýgöl Maðarasý'nýn UNESCO Dünya Kültür Mirasý Listesi'ne girebilecek kadar önemli olduðunu söyledi. Tarihi Kentler Birliði Danýþma Kurulu ve ÇEKÜL Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Metin Sözen, TKB Genel Sekreteri Sezer Cihan, ÇEKÜL Vakfý Yüksek Danýþma Kurulu Üyesi Hurþit Arslan ve Büyükþehir Belediyesi Mimarlarýndan Seda Þahin ile Aydýncýk'a giden Güzelbey ve beraberindeki heyet Aydýncýk Belediye Baþkaný Ferhat Aktan'ý ziyaret ettiler. Gilindire Maðarasýnýn, Kültür Bakanlýðý Adana Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulunca taþýnmaz kültür ve tabiat varlýðý olarak tescil edildiðini, yaklaþýk 550-600 metre uzunluðunda olan ve içerisinde hemen her türden damlataþ oluþumlarý yer alan maðaranýn UNESCO Dünya Kültür Mirasý Listesi'ne girebilecek bir potansiyelde olduðu deðerlendirmesinde bulunan Baþkan Güzelbey, Dünyanýn 8. Harikasý olabilecek nitelikte olan Aynalýgöl Maðarasý'nýn kazanýlmasý için gerekli çalýþmalarýn yapýlmasý gerektiðini vurguladý. Güzelbey, Gaziantep'in baþýný çektiði, Þanlýurfa, Diyarbakýr, Hatay, Adýyaman, Mersin'in içinde yer aldýðý bir Havza Turizmi hedefi için 2004 yýlýnda düðmeye bastýklarýný söyledi. Beraberindeki heyetle birlikte Aynalýgöl Maðarasý'nda incelemelerde bulunan Güzelbey, binlerce yýl birçok medeniyete ev sahipliði yapan bu bölgenin insanlýk tarihi açýsýndan çok önemli kültürel zenginliklere sahip olduðunu, kültür zenginliklerinin yaný sýra bu doðal potansiyellerin de Türk Turizmine ve bölge ekonomisine çok büyük bir katký saðlayacaðýný dile getirdi. (ÝHA)


ekonomi

18 19 Mart 2013 Salý

MUHARREM TÜMÜR

Soykýrým ve vicdan

KED-KAR

Ýnsanoðlu hiyerarþiyle birlikte alt üst kimlik kazanýmýný saðlamýþ, vicdani duyularýný ise doðadan hýzlý bir þekilde kopartmýþtýr. Denilebilinirki; doðayla kopuþ aþamasý vicdan körlüðününde baþlangýcý-ný temsil eder. Ama kopuþ tamamen bitirilememiþ, mitoloji, ahlak, din ve belirli düþünce sistemleri ile insan insanla, insan doðayla iletiþiminde belirli kurallar kendini korumuþtur. Ýnsanlarýn devletle tanýþmalarý ise soykýrým tarihinin baþlangýcýný ifade eder. Bizler kuþkusuz burada tarihi yargýlamaktan öte soykýrýmýn vicdani ile ilgili bazý düþüncelerimi paylaþmak istemekte-yim. Tarihi doðrularý bir ön kabul olmadan deðerlendirmek oldukça zordur. Ýnsanoðluna yabancý olmayan her kabul insani ölçüler içerisinde deðerlendirilmelidir. Ancak; temel alýnmasý gerekenler ise doðalsal olmak mecburiyetindedir. Çünkü soykýrým yalnýz içinde insaný barýndýrmaz, insan ancak yaþadýðý doðayla bir anlam ifade eder. Tüm bunlardan dolayý doðanýn canlýya bakýþý yeterin-

ce deðer-lendirilmemiþtir. Doða cansýz ifade edilmiþ, geçmiþ klan ve kabile kültürü hýzla soykýrýma tabii kýlýnmýþ-mýþtýr. Bu da insani ve doða felaketlerinin önünü açmýþtýr. Yalnýzca tüm canlýlarda vicdani olgu insan-da insan tarafýndan gözlenebilinmektedir. Yeni keþiflerle birlikte soykýrým en üst aþamaya geçmiþ, kalan ve kabile kültürü ilkel algýlanmýþ, denenmeyen iþkenceler, zevk için öldürmeler, diri diri yakmalar ve soyun tüketilmesi için her þey yapýlmýþtýr. Burada temel olan talan zihniyetidir. Bunlar yapýlýrken insanlýk için konan tüm vicdani, dini, ahlaki kurallarýn hepsi ayaklar altýna alýnmýþtýr. Böylece sistemin devamý için düþünsel ve ekonomik argümanlar saðlanmýþtýr. Buradaki jenosit tüm canlý türlerini kapsamaktadýr. Tarihe baktýðýmýzda jenosidin tanýmý ve kabulü yenidir ,denilebilinir.Ýkinci dünya savaþýn-dan sonra tanýnmaya baþlanmýþ ve yürürlüðe konmuþtur. Ama soykýrým suçlanmasý ile ilgili henüz hiçbir yargýlama olmamýþ-

$ €

DOLAR: 1,808 EURO: 2,338 ALTIN: 92,940 ÝMKB: 83.367,90

týr. Olan yargýlanmalar ise yerel mahkeme kararlarýnýn sonucuna göre alýnmýþtýr. Soykýrýmlar etnik ve kültürel kýrýmlar þeklinde olduðu gibi direk savaþla birlikte de uygulan-maktadýr. Coðrafyamýzda ise Ermeni, Asuri, Keldani, Süryani ve tümünü kapsayan Kürt soykýrýmý yaþanmýþtýr. Kürt soykýrýmý Arap, Acem, Türk ve emperyalist ülkelerin elleriyle yürütülmüþtür. Koçgiri, Palu, Aðrý, Dersim, Halepçe ve enfal, Ýran da ise Ýslam devriminden sonra 50 bin Kürt katledilmiþtir. Soy-kýrýmý vicdandan ayrý olarak düþünmek insani deðildir. Bundan dolayý toplumlarýn özür dilemeleri onlarýn vicdani sorumluluklarýnýn bittiðini göstermez. Hiç bir hukuksal ceza vicdanýn yerini tutmaz ve ona eþdeðer deðildir. Hiç bir suçlu kendi vicdanýnda berat etmez.(juvenal)En mükemmel adalet vicdandýr(Victor Hugo)Kapanmayan tek yara vicdan yarasýdýr(Public Cryus) Toplumlarýn soykýrým tarihleri ancak vicdani arýnmayla baðýþlanabilinir. S E L A M L AR

Türkiye’nin yeni hazinesi Ýlaç Fiyat Kararnamesi revize edilsin TEB, ilaç fiyatlarýndaki düþüþün üreticilerin piyasadan ilaçlarý çekmesine yol açtýðýný belirterek, Ýlaç Fiyat Kararnamesi'nde revizyon önerdi

Mevcut 420 milyar metreküp kaya gazý rezervi Türkiye'nin 9 yýllýk doðal gaz ihtiyacýný karþýlayabilir DÝYARBAKIR - Hazar Strateji Enstitüsü (HASEN) Uzmaný Fatih Macit, kaya gazýnýn Türkiye'nin cari açýðýna kýsmi de olsa çare olabilecek bir kaynak olduðunu kaydetti. Kaya gazýnýn Türkiye'nin doðal gaz ihtiyacýna çare olup olamayacaðýna yönelik uzmanlardan derlenen habere göre, HASEN Uzmaný Fatih Macit, kaya gazýnýn Türkiye'nin cari açýðýný kýsmen azaltacaðýný dile getirirken, HASEN Bilim

ve Uzmanlar Kurulu Baþkaný Efgan Niftiyev ise özellikle elektrik enerjisi üretiminde kömür ve hidro enerji gibi alanlara öncelik vermesinin daha saðlýklý olacaðýný söyledi. Kaya gazýnýn deðerlendirilmesi gereken bir kaynak olduðunun altýný çizen Macit, ''Türkiye'nin brüt enerji ithalatýný dýþarý çýkardýðýnýzda aslýnda ekonomi 11 milyar dolar cari fazla verir konumda...'' þeklinde konuþtu.

TEB Genel Sekreteri Harun Kýzýlay, yaptýðý açýklamada, Kasým 2011'de yapýlan Ýlaç Fiyat Kararnamesi ile ilaç fiyatlarýnýn çok ciddi oranlarda düþürüldüðünü anýmsattý. Baþta kanser olmak üzere kimi ilaçlarýn yurt içinde temin edilmesinin altýnda ''fiyat politikasýnýn'' yattýðýný ifade eden Kýzýlay, fiyat üzerinde uzlaþma saðlayamayan imalatçý firmalarýn ilaçlarýný Türkiye'ye sokmadýðýný söyledi. Her þeyin bir deðeri olduðunu ve deðerinin altýnda bir fiyatýn sorunlarýn yaþanmasýna yol açabildiðini vurgulayan Kýzýlay, þöyle devam etti: ''Ýlacýn fiyatýnýn olmasý gerekenin çok daha altýnda tutulmasý arzý etkiler ve talep yükselir. Talebin yükselmesi de sýkýntýyý yaratýr. Bu nedenle ilaç fiyatlandýrma politikasý, revize edilmeli. Çünkü, en ucuz Avrupa ülkesinden yüzde 40-60 daha ucuza fiyatlandýrma yapýlmasý

halinde sürdürülebilirlik saðlanamaz. Ýlaç Fiyat Kararnamesi'nde düzenleme yapýlmalý, iskonto konusu SGK ile ilaç þirketleri arasýnda ayrý ayrý belirlenmeli. Çünkü ilaç firmalarýnýn pazar içindeki paylarý ve büyüme oranlarý farklý, yapmalarý gereken iskonto da farklý olmalý. Bunu da yapacak olan yer Ekonomi Koordinasyon Kurulu'dur. Þu anda ilaç temininde kayda deðer bir sýkýntý yok. Bazý ilaç lobileri tarafýndan özellikle son günlerde büyük bir kriz varmýþ gibi izlenim oluþturulmaya çalýþýlýyor; Birlik piyasada bulunmayan ilaçlarý temin ederek emniyet subap görevi görüyor. TEB kaçak yollardan ilacýn gelmesini engelliyor ve yurt dýþýndan ithal ediyor. Ancak, bu taþýma su ile deðirmen döndürmeye benziyor. Fiyat politikasýnda düzelme olmazsa, sýkýntý olmasýndan endiþeliyiz.''


19

DÜNYA

19 Mart 2013 Salý

ingiliz komandolar Suriye yakýnlarýnda ÝNGÝLTERE'nin The Daily Star Sunday gazetesinin haberine göre, Ýngiltere, baþta Suriyeli muhaliflerin silahlandýrýlmasý olmak üzere Suriye'deki muhaliflere destek vermek amacýyla Afganistan'daki SAS komandolarýný çekti. Habere göre, Afganistan'dan çekilerek Suriye'ye komþu olan bir ülkeye gönderilen komandolar, Ýngiliz Ýstihbaratý MI-6 ve Fransa istihbaratýnýn görevlendirmesiyle Suriyeli muhaliflere 30 milyon dolar deðerindeki silahlarý teslim edecek. Gazete, hükümet kaynaklarýna dayandýrdýðý haberinde "Afganistan'daki SAS ve SBS komandolarý, yeni bir göreve hazýrlýk için çekildiler" diye kaydetti. Ýngiliz Daily Telegraph daha önce de SAS komandolarýnýn Baþbakan David Cameron'un görevlendirilmesiyle Libya müdahalesine katýldýðýný ve muhaliflerin Trablus'a girmelerine yardýmcý olduklarýný belirtmiþti. (DÝHA)

Ýngiltere'nin Suriye'de Beþþar Esad rejimine karþý savaþan muhaliflere yardým etmek için Afganistan'daki SAS komandolarýný çektiði ve Suriye'ye yakýn bir ülkeye yerleþtirdiði belirtildi

MALÝ'de isyancýlara yönelik operasyonlarda hayatýný kaybeden Fransýz askerlerinin sayýsý 5'e yükseldi. Fransa Savunma Bakanlýðý'nýn açýklamasýna göre, Mali'nin kuzeyinde Fransýz askerlerini taþýyan zýrhlý araç konvoyunun geçiþi sýrasýnda düzenlenen bombalý saldýrýda bir asker hayatýný kaybetti, ikisi aðýr üç asker yaralandý. Ölen askerin onbaþý Alexandre Van Dooren (24) olduðu belirtildi. Mali'de 11 Ocak'ta baþlatýlan askeri operasyonlara yaklaþýk 3 bin asker gönderen Fransa, Mart sonundan itibaren askerlerini kademeli olarak geri çekmeyi planlýyor.

Obama'yý 5 bin polis koruyacak

Soðuk Savaþ’tan sonra bir ilk

a Çin bir "ilk"e imza Soðuk Savaþ'ýn sona ermesinden bu yan Çin, en çok silah attý. Dünyanýn ikinci büyük ekonomisi olan ý. Soðuk Savaþ sonsatan ilk 5 ülke arasýna da ismini yazdýrd dýþý býraktý rasý ilk 5 listesi delindi. Çin, Ýngiltere'yi liste merkezli ÝSVEÇ Stockholm Uluslararasý Barýþ Araþtýrmalarý Enstitüsü (Sipri) 20082012 yýllarý arasýnda, dünyanýn silahlanma raporunu açýkladý. Sipri'nin raporunda sürpriz olarak öne çýkan ülke ise Çin oldu. Çin son 5 yýl içerisinde silah satýþýný yüzde 162 artýrarak, en fazla silah ihraç eden ilk 5 ülke arasýna girmeyi baþardý. Çin üretimi silahlarý satýn alan ülkeler ise yüzde 55 ile Pakistan, yüzde 8 ile Myanmar ve yüzde 7'le Bangladeþ oldu. Silah ihracatýnýn yaklaþýk yüzde 75'ini Asya ülkelerine gerçekleþtiren Çin, dünya silah satýþýndaki payýný da yüzde 2'den yüzde 5'e

Mali’de ölen Fransýz askerlerinin sayýsý 5'e çýktý

çýkardý. En fazla silah ithal eden ülke sýralamasýnda ise, Çin, Hindistan'ýn ardýndan ikinci oldu. Çin'in en çok silah satýn aldýðý ülkeler de, yüzde 69 Rusya, yüzde 13 Fransa ve yüzde 10 ile Ukrayna oldu. Stockholm Uluslararasý Barýþ Araþtýrmalarý Enstitüsü'nün raporuna göre, 2008-2012 yýllarý arasýnda en fazla silah satan ilk 5 ülke ise þöyle oluþtu: ABD (Yüzde 30), ABD'nin en fazla silah satýðý ülke yüzde 12'lik oranla Güney Kore oldu. Güney Kore'yi yüzde 10'la Avustralya ve yüzde 7 ile Birleþik Arap Emirlikleri takip etti.

Dünyanýn ikinci büyük silah ihracatçýsý ise yüzde 26'lýk oranla Rusya oldu. Rusya'dan silah satýn alan ilk üç ülke ise, yüzde 35'le Hindistan, yüzde 15'le Çin ve yüzde 14'le Cezayir oldu. üçüncü Dünyanýn büyük silah satýcýsý da Almanya oldu. Almanya'nýn en fazla silah sattýðý ülke ise, büyük bir ekonomik kriz yaþayan Yunanistan. Almanya silah satýþýnýn yüzde 10'nu Yunanistan'a, yüzde 10'nu Güney Kore'ye ve yüzde 8'ini de Ýspanya'ya gerçekleþtirdi. Dünyanýn en fazla silah satan 4 ülkesi yine bir Avrupa ülkesi olan Fransa. Dünya silah satýþýnýn yüzde 6'sýný ger-

çekleþtiren Fransa'nýn en iyi müþterisi yüzde 21'le Singapur, yüzde 12 ile Çin ve yüzde 10 ile Fas. Bu yýl Ýngiltere'yi ilk 5'in dýþýna iten Çin, dünya silah satýþýnýn yüzde gerçekleþtirdi. 5'ini Çin'in en iyi müþterileri ise sýrasýyla yüzde 55'le Pakistan, yüzde 8 ile Myanmar ve yüzde 7 ile Bangladeþ oldu. Sipri'nin raporuna göre, 2008-2012 yýllarý arasýnda silah satýþý bir önceki 5 yýllýk döneme (2003-2007) göre yüzde 17 oranýnda artýþ gösterdi.

Ýsrail önde gidiyor

Ýnsansýz hava araçlarý, dünya silah satýþýnýn en önemli kalemlerinden biri olmaya baþladý. 2008-2012 yýllarý arasýnda 12 ülke, 31 ülkeye 353 insansýz hava aracý sattý. En fazla insansýz hava aracý satan ülke ise 114 adetle Ýsrail oldu. ABD 76, Ýtalya ise 40 adet insansýz hava aracý sattý.

ABD Baþkaný Barack Obama'nýn Ýsrail ziyareti sýrasýnda 5 bin polis görev yapacak. Ýsrail'de Amerika Birleþik Devletleri Baþkaný Barack Obama'nýn ziyareti öncesi olaðanüstü güvenlik önlemleri alýndý. Ýsrail Emniyet Müdürlüðü sözcüsü Micky Rosenfeld, ''Tarihi ziyaret sýrasýnda 5 bin polis görev yapacak. Daha önce son olarak bu tür önlemler 2008 yýlýnda alýnmýþtý. Çalýþmalarýmýzý, Amerikan güvenlik güçleri ile ortak yürütüyoruz. Ziyaretin baþlayacaðý Çarþamba gününden baþkanýn ayrýlacaðý Cuma günü akþam saatlerine kadar, baþta polis ve diðer güvenlik birimleri Kudüs ve çevresinde yüksek alarm durumunda görev yapacaklar'' dedi. Öte yandan Kudüs'te çok sayýda cadde ve sokak ziyaret süresince trafiðe kapatýlýrken, cadde ve sokaklarda park halinde bulunan araçlarýn polis tarafýndan uyarý yapýlmadan çekileceði duyuruldu. Ýsrail emniyeti, ziyaret boyunca yaþanabilecek sýkýntýlardan dolayý halktan üç gün süreyle kendilerine karþý anlayýþlý olmalarý ricasýnda bulundu.


20

YURT HABER

19 Mart 2013 Salý

‘Su’dan geçip ‘yeþil’e takýldýlar Belediyeler sunduklarý þebeke suyuyla vatandaþlarý büyük ölçüde memnun ederken, yeþil alan miktarý, belediye hizmetlerinden memnuniyetin en az olduðu alan oldu.

DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) Yaþam Memnuniyeti Araþtýrmasý-2012 kapsamýnda, yurttaþlara belediye hizmetlerinden duyduklarý memnuniyet iliþkin sorular yöneltildi. Araþtýrma sonuçlarýna göre, belediyelerin en fazla memnuniyet duyulan hizmeti, yüzde 79,7 ile ''þebeke suyu'' oldu. Belediye hizmetleri arasýnda memnuniyet düzeyinin en düþük kaldýðý konu yeþil alanla ilgili çalýþmalar oldu. Belediyelerin vatandaþlara sunduðu yeþil alan miktarýný yeterli bulanlarýn oraný yüzde 54,8'de kaldý.

SBS ve PYBS baþvurularý için son gün Cuma

mayacak. Tutuklu ve hükümlü öðrenciler ise sýnava baþvuramayacak. Parasýz yatýlýlýðý tercih edecek öðrencilerin, ortaokullarýn 8. sýnýfýnda, ortaöðretim okullarýnýn hazýrlýk sýnýfý hariç 9, 10 ve 11. sýnýflarýnda öðrenim görmeleri gerekiyor. Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn 10 ve 11. sýnýflarýnda okuyan öðrenciler için tercih edeceði pansiyonlu okullarda ayný sýnýf seviyesinde öðrenim gördüðü meslek dalýnýn bulunmasý þartý aranýyor. Bursluluðu tercih edecek öðrencilerin ise ortaokul ve imam hatip ortaokullarýnýn 5, 6, 7 ve 8. sýnýflarýnda, ortaöðretim okullarýnýn hazýrlýk sýnýfý hariç olmak üzere 9, 10 ve 11. sýnýflarýnda öðrenim görmeleri ve maddi imkanlardan yoksun bulunmasý gerekiyor. PYBS sonuçlarý 16 Temmuz'da, www. meb.gov.tr ve oges.meb.gov.tr adreslerinden açýklanacak. 8, 9, 10 ve 11. sýnýflarýn parasýz yatýlýlýk için pansiyonlu okul tercihleri 22 Temmuz-2 Aðustos tarihlerinde alýnacak. Yerleþtirme sonuçlarý ise 22 Aðustos'tan itibaren internetten ilan edilecek. Öðrenciler sýnav kýlavuzuna www.meb.gov.tr ve www.oges.meb.gov.tr adreslerinden ulaþabilecek.

Ortaöðretim Kurumlarýna Geçiþ Sistemi Seviye Belirleme Sýnavý ve Parasýz Yatýlý ve Bursluluk Sýnavý baþvurularý, Cuma günü sona erecek DÝYARBAKIR 2013'te son kez yapýlmasý planlanan Seviye Belirleme Sýnavý (SBS) baþvurularý için son haftaya giriliyor. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn yayýmladýðý 2013SBS Baþvuru Kýlavuzu'na göre, 8. sýnýf öðrencilerinin gireceði sýnava baþvurular, 22 Mart'a kadar yapýlabilecek. Öðrencilerin sýnav giriþ belgeleri, 27 Mayýs'ta internette yayýmlanacak. Sýnav 8 Haziran'da düzenlenecek, sonuçlarý ise 12 Temmuz'da açýklanacak. 2013-SBS'nin baþvuru iþlemleri e-Okul sistemi üzerinden gerçekleþtirilecek. Polis kolejine baþvuracak öðrenciler ise baþvuru iþlemlerini Emniyet Genel Müdürlüðü-

nün internet sitesinden takip edebilecek. Sýnava baþvuracak öðrencilerin, bankaya sýnav ücretlerini yatýrmadan önce, e-Okul sistemindeki bilgilerinin güncel olup olmadýðýný kayýtlý olduklarý okul müdürlüklerinden kontrol ettirmesi gerekiyor. Öðrenciler 10 lira olan sýnav ücretini Ziraat, Vakýflar ve Halk bankalarýnýn ilgili hesaplarýna yatýracak. e-Okul sistemindeki öðrenci bilgilerinin eksik veya hatalý olmasý, öðrenci sýnav ücretinin yatýrýlmamasý, yurt dýþýndan baþvuracak öðrencilerin belgelerinde eksiklik olmasý durumunda bu öðrencilerin baþvurularý geçersiz sayýlacak.

Giriþ belgeleri 27 Mayýs’ta daðýtýlacak

2013-PYBS Sýnav Kýlavuzu'nu göre de 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 sýnýf öðrencileri de 22 Mart'ta kadar sýnava baþvurabilecek. 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sýnýf öðrencileri 9 Haziran'da, 8. sýnýf öðrencileri ise 8 Haziran'da sýnava girecek. Öðrencilerin sýnav giriþ belgeleri 27 Mayýs'ta daðýtýlacak. Baþvuru yapacak öðrencilerin e-Okul sisteminde kayýtlý ve bilgilerinin güncel olmasý gerekiyor. Açýk öðretim lisesi, mesleki açýk öðretim lisesi, açýk öðretim ortaokulu ve özel öðretim kurumlarýna devam eden öðrenciler, parasýz yatýlýlýk ve bursluluktan yararlana-

ALES baþvurularý yarýn sona eriyor AKADEMÝK Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ilkbahar dönemi baþvurularý, 20 Mart Çarþamba günü sona erecek. ALES'e baþvurmak isteyen adaylar, 2013-ALES Ýlkbahar Dönemi Kýlavuzu ile aday baþvuru formuna ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaþarak ve baþvurularýný sarþamba gününe kadar yapabilecek. 12 Mayýs'ta, 81 il merkezi ile Lefkoþa ve Biþkek'te yapýlacak sýnava, bir lisans programýndan mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programýný bitirenler ile denklik belgesi almýþ olmak kaydýyla yurt dýþýnda lisans eðitimi görmüþ olanlar baþvurabilecek. ALES'e yabancý uyruklular da girebilecek.

Türkçe’nin ‘sessiz’ temsilcileri EGE Bölgesi'ndeki iþitme engelli çocuklarýn eðitimi için kurulan lise, AB projesi kapsamýnda hazýrlanan iþaret dilleri sözlüðünün Türkçe bölümünü hazýrlýyor. Okulun AB Proje Koordinatörü ve Biliþim Teknolojileri öðretmeni Mustafa Akyüz, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, internette iþaret dillerinin yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla Ýsveç Ulusal Eðitim Öðretim Programlarý Birimi önderliðinde 2006 yýlýnda bir proje baþlatýldýðýný, 2008 yýlýnda Türkiye'yi temsilen katýldýklarý proje ile 8 ülkeden okullarýn ulusal iþaret dillerini internette yayýnlamak üzere çalýþma baþlattýðýný kaydetti. Proje kapsamýnda okul bünyesinde bir stüdyo kurulduðunu, öðrencilerin kamera karþýsýna geçerek önceden belirlenmiþ kelimelerin Türkçe iþaret dilindeki ifade biçimlerini gösterdiðini anlatan Akyüz, bunlarýn montajlanarak ''www.spreadthesign.com'' sitesine yüklendiðini belirtti. Bugüne kadar 6 bin kelimenin Türkçe iþaret dilindeki karþýlýðýnýn siteye yüklendiðini, 4 bin kelimenin montaj aþamasýnda olduðunu bildiren Akyüz, ''2015'e kadar 30 bin kelimenin ifade biçimini bu sözlüðe aktarmýþ olacaðýz” dedi.


KÜLTÜR-S SANAT

19 Mart 2013 Salý

21

Çocuklarý sevindiren çalýþma ÝDRÝS BOZKUÞ DÝYARBAKIR Merkez Baðlar Belediyesi park ve bahçe yenileme çalýþmalarý kapsamýnda, Batýkent Sitesi'ne ait olan parkýn düzenlemesini yaparak çimlendirme çalýþmasý baþlattý. Parka oturma banký ve çöp kutularý montajlarý yapýldý. Kaldýrýmlara da kilitli parke taþý onarýmlarý yapýlýrken, bir adet çocuk oyun grubunun montajý gerçekleþtirildi ve alt zemin dökme kauçuk ile kaplandý. MTA Parký'nda ise iki adet çocuk oyun grubu, dört adet ikili salýncak ve iki tahterevalli montajý yapýlarak alt zemine dökme kauçuk serildi.

Baðlar Belediyesi yenileme çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Çalýþmalar kapsamýnda MTA Parký'nda iki adet çocuk oyun grubu yenilendi. Baðlarlý çocuklar, yapýlan yenilemeden dolayý, mutlu olduklarýný söyledi

Park en çok çocuklarý sevindirdi

Baðlarlý çocuklar artýk çamurda oynamayacaklarýna sevindiklerini söyledi. Ýlköðretim 6. sýnýfta okuduðunu söyleyen Fýrat Gezer, mahallelerinde çocuk oyun alanlarýnýn sýnýrlý olmasý nedeniyle birçok zorluk yaþadýklarýný belirterek, "Oyun parký yapýldýðý için çok mutluyuz. Mahallemiz bu parkla daha güzel olacak. Ben kardeþlerimi ve yeðenlerimi bu parka getiriyorum ve artýk oyuncaklarýmýz da oldu. Bizim mahalledeki arkadaþlarýmýz da buna çok sevindi. Bunun için Baðlar Belediyesi'ne çok teþekkür ediyorum" dedi.

Bugün ne okusam? Incarceron BU HAPÝSHANE CANLI Bir hapishane hayal edin: Öyle büyük ki içinde hücreler ve koridorlar, ormanlar, þehirler ve denizler var. Bir mahkûm hayal edin: Belleði yok, Dýþarýdan geldiðine emin, oysa Hapishane yüzyýllardýr kapalý ve þimdiye kadar oradan kaçabilen yalnýzca tek bir kiþi var. Bir kýz hayal edin: Bir malikânede, zamanýn yasaklandýðý bir toplumda yaþýyor; bilgisayarlarla yönetilen bir 17. yüzyýl dünyasýna kapatýlmýþ, istemediði bir evliliðe mahkûm, hem korktuðu hem de gerçekleþmesini arzuladýðý bir suikast komplosuna karýþmýþ. Biri içeride, diðeri dýþarýda… Ama ikisi de tutsak. Yazar: Cathrerýne Fýsher Çevirmen: Dost Körpe Sayfa Sayýsý: 440 Baský Yýlý: 2011 Dili: Türkçe Yayýnevi: Pegasus

Cizre’de Çanakkale zaferi resim sergisi ÞIRNAK - Çanakkale zaferinin 98. yýl dönümü etkinlikleri kapsamýnda Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde resim sergisi açýldý. Cizre'de, Çanakkale zaferinin 98. yýl dönümü etkinlikleri kapsamýnda Þehit Sait Atak ve Katran Ýlkokullarý tarafýndan Cizre Öðretmenevi'nde resim sergisi açýldý. Sergiye Kaymakam Mehmet Þenol Koca, Garnizon Komutaný Kurmay Albay Ersin Aydemir, Belediye Baþkan Vekili Resul Aþikar, Ýlçe Jandarma Komutaný Hikmet Uz, Ýlçe Emniyet Müdürü Ercan Ýçli, Cumhuriyet Savcýsý Muhammed Varol, Okul Müdürleri ve daire amirleri katýldý. Çanakkale zaferinin 98. yýl dönümü etkinlikleri kapsamýnda Þehit Sait Atak ve Katran Ýlkokullarýnýn birlikte açtýðý resim sergisinde Çanakkale zaferi ilgili çekilen resimler sergilendi. Açýlýþ kurdelesinin kesilmesinden sonra etkinliðe katýlan davetliler resim sergisini gezdi. Serginin gezilmesinden sonra Katran Ýlkokulu öðrencilerinin hazýrladýðý "Çanakkale Savaþý ve Zaferi" konu-

lu tiyatro gösterimi davetlilerin büyük bir beðenisini toplarken, duygusal anlarýn da yaþanmasýna neden oldu. Þehit Sait Atak ve Katran Ýlkokullarý tarafýndan açýlan resim sergisinin beþ gün boyunca açýk olacaðý belirtildi. (ÝHA)


22

SPOR

19 Mart 2013 Salý

45 yýllýk takým amatör lige DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden 45 yýllýk Diyarbakýrspor, yaþadýðý sorunlar nedeniyle 3 yýlda üst üste 3 lig düþtükten sonra bu sezon ikinci kez sahaya çýkmayýnca kural gereði gelecek yýl amatör ligde yer alacak. Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Diyarbakýrspor, grupta sondan ikinci sýrada yer alýyor ancak bu sezon Maltepespor maçýndan sonra önceki günkü Kocaelispor maçýna da çýkamayýnca kural gereði ligden ihraç edilecek ve gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak.

11 sezonu Süper Lig'de olmak üzere, 45 yýllýk tarihi boyunca profesyonel liglerde mücadele eden Diyarbakýrspor, son 3 yýlda üst üste 3 lig düþtükten sonra, bu sezon ikinci kez sahaya çýkmayýnca kural gereði gelecek yýl amatör ligde yer alacak

3 yýlda 3 ligden düþtü

11 sezon Süper Lig'de olmak üzere 45 yýllýk tarihi boyunca Türkiye profesyonel liglerinde mücadele eden Diyarbakýrspor, yaþadýðý sorunlardan dolayý son 3 yýlda üst üste 3 lig düþerek 3. Lig'e kadar geriledi. Ancak yaþanan ekonomik sýkýntýlar nedeniyle bu ligde de tutunamayan yeþil kýrmýzýlý ekip, dün deplasmanda oynanmasý gereken Kocaelispor maçýna çýkamadý ve daha önce Maltepespor maçýna çýkmadýðý için 45 yýllýk kulüp tarihinde ilk kez ligden ihraç edilecek.

4 büyükleri yenmiþti

Doðu ve Güneydoðu'nun Süper Lig'e çýkan ilk takýmý olan yeþil kýrmýzýlý ekip, 1978-79 sezonunda 4 büyükler diye tabir edilen Galatasaray, Trabzonspor, Beþiktaþ ve Fenerbahçe'yi yenerek bir sezonda 4 büyük takýmý yenen ilk Anadolu takýmý unvanýný elde etmiþti. Diyarbakýrspor, 2

kez Türkiye Kupasý'nda yarý final oynamýþ ve 1 kez de Süper Lig'i 4. sýrada tamamlamýþtý.

Maça çýkmadý, 3 puaný silindi

Diyarbakýrspor, bu sezon mücadele ettiði 3. Lig 3. Grup'ta 7 puanla 17'inci sýrada yer alýyor. Oynadýðý 26 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 20 yenilgi alarak 10 puan toplayan yeþil kýrmýzýlý ekibin, 3 puaný da silinmiþti. Maltepespor ile Ýstanbul'da oynanan karþýlaþmaya ekonomik nedenlerden dolayý gidemeyen yeþil kýrmýzýlý ekip, sahaya çýkamadýðý için 3-0 hükmen yenik sayýlarak, 3 pu-

Diyarbakýr Gençlik ve Spor Kulübü sporcularý üçüncü oldu

an silinme cezasý almýþtý.

Kentin diðer takýmý ikinci lig yolunda

Öte yandan Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Diyarbakýr'ýn diðer takýmý Büyükþehir Belediyespor ise, en yakýn takipçisi Fatih Karagümrük'ün 9 puan önünde yer alarak sezonun tamamlanmasýna 7 hafta kala þampiyonluk havasýna girmiþ bulunuyor. Sezona 2-0'lýk Kayseri Þekerspor galibiyetiyle baþlayan sarý kýrmýzýlýlar, üst üste oynadýðý ilk 12 maçýný kazandý. Büyükþehir Belediyespor; ilk 12 maçta Kayseri Þekerspor, Gölcükspor, Si-

irtspor, Orhangazispor, Tekirova Belediyespor, Kastamonuspor, Anadolu Üsküdar 1908 Spor, Ankara Demirspor, Belediye Vanspor, Çorumspor, Sandýklýspor, ve Beþikdüzüspor'u yenerek Türkiye ligleri tarihine en iyi baþlangýcý yapan takým oldu.

En fazla puan toplayan takým

Diyarbakýr ekibi, geride kalan 27 haftada 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 1 yenilgi alýp 62 puan toplayarak bu sezon liglerde mücadele eden 124 takým arasýnda Altýnordu A.Þ ve Darýca Gençlerbirliði ile birlikte Türkiye liglerinin en fazla

puan toplayan takýmý durumunda. Büyükþehir Belediyespor, ayný zamanda Türkiye liglerinin en az maðlup olan takýmý unvanýný da elinde bulunduruyor. Kendi sahasýnda oynadýðý 13 maçýn 9'unu kazanýp 4'ünde berabere kalarak 31 puan toplayan Büyükþehir Belediyespor, bu müsabakalarda hiç yenilgi yaþamadý. 14 deplasman maçýndan ise 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alýrken, hanesine 31 puan yazdýrdý. Sarý kýrmýzýlý ekip, ligdeki tek yenilgisini deplasmanda Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilerek aldý.

DÝYARBAKIR - Kýrýkkale'de düzenlenen 12 yaþ altý salon hokeyi il karmalarý ve kulüpler Türkiye þampiyonasýnda, Diyarbakýr Gençlik ve Spor Kulübü sporcularý iki kategoride üçüncülüðü elde etti. Hokey Federasyonu Diyarbakýr Ýl Temsilcisi Veysi Koyun yaptýðý açýklamada, 15-17 Mart tarihleri arasýnda Kýrýkkale'de yapýlan müsabakalarda kýzlar ve erkeklerde üçüncü olmaya baþardýðýný söyledi. Erkeklerde 15 ve kýzlarda ise 8 takýmla yarýþtýklarýný belirten Koyun, ''Müsabakalar sonunda hem kýzlarda hem de erkeklerde 3'ncü olduk. Ödül töreninde üçüncülük madalyalarýmýzý ve kupalarýmýzý alarak Diyarbakýr'a döndük. Çok mutluyuz. Sporcularýmýzý kutluyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum'' dedi.


23

SPOR

19 Mart 2013 Salý

Büyükþehir potada fark attý Baðlar Gençlikspor sezonu 4. sýrada kapattý

Tekerlekli sandalye engelli basketbol 2. lig mücadelesinde kendi evinde Muþ Sevgi Engellilerspor Kulübünü konuk eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Engelli Basketbol Takýmý 63-41'lik skorla galip oldu. DÝYARBAKIR - Müsabakaya etkili baþlayan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor özellikle savunma hattýnda rakibine fazla sayý þansý tanýmayarak ilk çeyreði 16-8 önde kapattý. 2. çeyrekte pota altýnda baþarýlý bir oyun ortaya koyan Sarý-kýrmýzýlýlar, ilk devreyi de 3725'lik skorla üstün tamamladý. Ýkinci devreye hýzlý bir þekilde baþlayan Muþ Sevgi Engellilerspor

Kulübü periyotun baþýnda sayý farkýný eritse de ev sahibi aldýðý molanýn ardýndan toparlanarak 3. periyodu 49-34'lük skorla önde bitirdi. Son çeyrekte etkili savunmasýnýn yanýnda hücumlarda da üstün olan taraf Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor farký biraz daha açarak karþýlaþmayý 63-41'lik skorla kazanýp, salondan galibiyetle ayrýldý. (DÝHA)

Büyükþehir filede galip

Türkiye Kadýnlar Voleybol 3. Lig D Grubu'nun 15. hafta karþýlaþmasýnd a Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesp or, Pamukspor'u 3-0 maðlup etti DÝYARBAKIR - Türkiye Kadýnla r Voleybol 3. Lig D Grubu'nda Diyarbakýr Büy ükþehir Belediyespor, Pamukspor'u konuk etti. Ziya Gökalp Kapalý Spor Salonu'ndaki mü sabakanýn ilk seti büyük bir çekiþmeye sahne old u. Karþýlaþmada ev sahibi takým, 25-23 ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, ikinci sette file önünde ki bloklarda etkili bir oyun sergileyerek 25-18'l ik skorla tamamladý. Son seti de etkili servisler sonucunda 25-12 alan sarý kýrmýzýlý ekip, salonda n 3-0'lýk skorla galip ayrýldý. (DÝHA)

Yeni Diyar’da yüzler gülüyor

iyi bir performans sergiledikleri için tebrik ediyorum " dedi.

Geçen hafta Cumartesi günü deplasmanda oynadýðý Muþovasýspor maçýný 3-0 kazanan Yeni Diyarbakýrspor'da yüzler gülüyor

‘Zirveden inmemeliyiz’

DÝYARBAKIR - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup takýmlarýndan Yeni Diyarbakýrspor'da deplasmanda alýnan galibiyetin sevinci yaþanýyor. Yeþil-Kýrmýzýlý taký-

mýn baþarýlý Genç Teknik Direktörü Faruk Türk, yaptýðý açýklamada, "Ýlk yarýsý 0-0 sonuçlanan Muþ Ovasýspor maçýnýn ikinci yarýsýnda futbolcularým süper bir oyun ser-

gileyip sahadan farklý skorla galip ayrýlmasýný bildiler. Aslýnda 90 dakika boyunca rakibimizden üstün olmamýza karþýn gollerimizi ikinci yarýya sakladýk. Futbolcularýmý

Kulüp ikinci baþkaný Mehmet Han Alkan ise, "Deplasmanda oynadýðýmýz Muþ Ovasýspor maçýna galibiyete inanarak gitmiþtik. Öylede oldu. Çok iyi bir futbol sergiledik. Yeni Diyarbakýrspor olarak, Diyarbakýr'ý iyi bir þekilde temsil ettik. Gurubumuzda bir maçýmýz eksik olmak kaydýyla 42 puana ulaþtýk, averajla lider durumdayýz. Yeni Diyarbakýrspor olarak artýk önümüzdeki maçlarýmýza bakacaðýz. En önemlisi çýktýðýmýz zirveden inmemeliyiz. Sezon baþýndan beri hedefimiz olan 3. Lige terfi edebilmektir" diye konuþtu.

DÝYARBAKIR - Önceki gün deplasmanda Batman Petrol Spor'a 3-0 maðlup olan Baðlar Gençlikspor, Acýbadem Erkeler Voleybol 3. Ligini 4. sýrada kapattý. Maç sonrasý açýklamalarda bulunan Baðlar Gençlikspor Kulüp Baþkaný Halil Öztopalan, "Uzun soluklu bir sezonu bu maçla geride býraktýk. Öncelikle þunu ifade etmek isterim. Tüm sporcularýmýzý antrenörümüzü ve bu kulüpte emeði geçen herkesi kutluyorum, teþekkürlerimi sunuyorum kulübümüzün var oluþ amacýna uygun tavýrlar sergileyerek ilk defa mücadele ettiðimiz 3. Ligde baþarýlý sonuçlar alarak sezonu 4. sýrada kapattýk. Baðlar Gençlikspor kulübü olarak tek hedefimiz gençlerin önünü açmak ve kendi çizgilerini çizerken onlara rehber olmaktýr. Bu yüzden galip gelmek veya maðlup olmak bizim için çok önemli deðildir ancak alýnan bu sonuçlar bizi daha da mutlu etmektedir. Bu baþarýyý kulübümüzün onursal baþkaný rahmetli Cuma Gültekin'e borçluyuz, ve kendisini rahmetle anýyoruz" dedi Voleybol Þube Sorumlusu Vedat Gültekin ise, "Alýnan sonuçlar bizim için çok sevindirici 24 Mart'ta 9 sporcumuz YGS sýnavýna girecek sporcularýmýza baþarýlar diliyorum. Eminim ki sýnavdan alacaklarý sonuçlarla bizleri daha da mutlu edecekler. Kulüp olarak hedefimizden biride sporcularýmýzýn üniversiteye yerleþmeleri için gerekli imkanlarý saðlamak olmuþtur. Sporcularýmýzýn üniversiteye yerleþtiklerinde amacýmýza tam anlamýyla ulaþmýþ olacaðýz. Tüm sporcularýmýzý kutluyor ve baþarýlar diliyorum" diye konuþtu.


www.diyarbakiryenigun.com

19 MART 2013 SALI Yýl: 5 - Sayý : 1888 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Piþkin Haber Müdürü: Þehmus Orhan Sayfa Editörü: Nurullah Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

diyarbakir yenigun gazetesi 19 mart 2013  

diyarbakir yenigun gazetesi 19 mart 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you