Page 1

Her 4 kiþiden 3’ü geçmiþe özlem duyuyor

Hurda ve metalin elinde can bulduðu sanatçý:

Seywan Saidian

2015 ila 2017 yýllarý arasýnda 34 þehirden 15 bin 918 kiþi baz alýnarak hazýrlanan rapora göre, Türkiye'de her dört kiþiden üçünün geçmiþe özlem duyduðu belirlendi. 05

17 yýl önce Ýran rejminden kaçan ve dört yýl önce Diyarbakýr'a yerleþen Ýranlý Kürt sanatçý Seywan Saidian, kentte sesiz sedasýz sanatýný icara ediyor. Hurda metalin elinde can bulduðu Saidian, þimdiye kadar Ýzmir, Ýstanbul, Diyarbakýr ve Mardin'de 20'ye yakýn sergi açtý. Ayný zamanda film yönetmeni de olan Saidian, ikinci filmini çekmeye hazýrlanýrken, Saidian'ýn en büyük hayali Ortadoðu'da bir kültür ve sanat devrimi. 6-7’de

Mahmut BOZARSLAN

YENÝGÜN/ÖZEL

Çevrenizde haber deðeri taþýdýðýný düþündüðünüz resim ve videolarýnýzý WhatsApp Ýhbar Hattýmýza gönderin, yayýmlayalým... 18 NÝSAN 2018 ÇARÞAMBA FÝYATI: 25 KRÞ.

www.diyarbakiryenigun.com

0507 467 5616 - 0507 028 39 75

Gazetemize ABONE olmak için bize ulaþýn: 0532 622 55 33 - 0412 252 55 59

Þarküteride dijital para birimi geliþtirdi Diyarbakýr'da yaþayan þarküteri sahibi Oktay Denli arkadaþlarýyla birlikte Bitcoin'e rakip olacak dijital para birimi geliþtirdi. Denli, bu para birimi üzerinden elde ettiði gelirin yüzde 70'ini kanser üzerine araþtýrma yapan bilimsel kuruluþlara ve vakýflara adamak istediðini belirtti. 4’te

Siyasetin gündemi

ERKEN SEÇiM Cumhurbaþkaný Erdoðan bugün Bahçeli ile görüþecek

Araca defalarca yapýlan saldýrý dikkat çekiyor

MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'nin erken seçim çaðrýsýnýn ardýndan ülke gündemi bir anda deðiþti. Hükümet ve muhalefet cephesinden peþ peþe açýklamalar yapýlýrken, Cumhurbaþkaný Erdoðan bugün Bahçeli ile görüþeceðini belirtti. Hükümet sözcüsü Bekir Bozdað ise erken seçimin parti organlarýnca deðerlendirileceðini söyledi. Kýlýçdaroðlu, erken seçim söyleminin hükümetin 'ülkeyi yönetemiyorum" dediði anlamýna geldiðini vurgularken, Pervin Buldan ise OHAL koþullarýnda demokratik bir seçimin nasýl gerçekleþtirileceðini sordu. Meral Akþener de “Bizim açýmýzdan telaþlanacak bir durum yoktur. Bakalým Erdoðan ve Küçük ortaðý Bahçeli ne karar verecek” dedi. Nurullah Ergün/Mehmet Uður ÇAKIL

Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde park halindeki aracýna kimliði belirsiz kiþi veya kiþilerce defalarca saldýrý yapýlýrken araç sahibi, Ýslami kimliklerden ötürü saldýrýya maruz kaldýklarýný belirterek olayýn faillerinin ortaya çýkartýlmasýný istedi. Güncel 03

Veteriner hekimden yavru kedi uyarýsý Veteriner Hekim Kader Ýçen, kedilerin doðum zamanýnýn geldiðini belirterek, "Annesiz sandýðýnýz veya yol kenarýnda bulduðunuz yavru kedilere müdahale etmeyin. Annesi beslenmeye çýkmýþ olabilir, yavrularýný arýyor olabilir. Onlarý yaþatabilecek tek canlý anneleridir baþka hiç kimse deðil" dedi. Haber 12

7’de

Kurbanlarý aranan bir katliam: Enfal Mahmut BOZARSLAN

5’te

Nereye gidiyoruz? Ahmet BARAN C

M

Y

K

1 Mayýs hazýrlýklarý baþladý DÝSK -KESK- TMMOB ve TTB tarafýndan düzenlenen ortak basýn toplantýsý ile 1 Mayýs programý açýklandý. 'Güzel günler göreceðiz' þiarýyla kutlanacak olan 1 Mayýs'a iliþkin açýklamalarda bulunan DÝSK Bölge Temsilcisi Mehmet Þirin Demir, 1 Mayýs'ýn birlik ve dayanýþma günü olduðuna vurgu yaparak, Diyarbakýr'da görkemli buluþmalar için hazýrlýklara baþlaFoto: Arþiv dýklarýný söyledi. Haber 10


2

SAÐLIK/YAÞAM

18 Nisan 2018 Çarþamba

Ayakkabý alýrken bunlara dikkat! Yaþ ilerledikçe ayak tabanýnda oluþan çökme sonucu, ayaklarýn uzadýðýný ya da geniþlediðini belirten uzmanlar, “Bu nedenle ayakkabý alýrken bazý kurallara dikkat etmek ve ayak saðlýðýný olumsuz etkileyecek ayakkabýlarý giymekten kaçýnmak gerekiyor. Ayaðýn anatomik yapýsýna uyum göstermeyen ayakkabýyý tercih etmek ise ayakta bazý deformasyonlara neden oluyor” dedi Bilge BAÐCÝ DÝYARBAKIR'da özel bir hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Op. Dr. Fener Çelebi, doðru ayakkabý seçimi için 6 öneride bulundu. Çelebi, "Genellikle estetik açýndan beðenilen bir ayakkabýnýn ayak saðlýðý üzerinde olumsuz bir etkiye yol açacaðý düþünülemez. Ancak bilinmelidir ki ayaða uygun olmayan ayakkabýlarýn kullanýlmasý, ayakta bazý deformasyonlara yol açar. Tahta veya kalýn malzemeden yapýlmýþ, esnek olmayan ve tabaný çok ince ayakkabýlar, ayak bað ve eklemlerine aþýrý yük binmesine ve aðrýya neden olur. Sivri burunlu ayakkabýlar ise parmaklarda þekil bozukluklarýna neden olacaðý gibi dar ve yüksek topuklu ayakkabýlar ise ayak burkulmalarýna yol açabilir. Bu nedenle sivri burun yerine daha geniþ yapýlý ve daha kýsa topuklu olanlar tercih edilmelidir. Ayrýca ayakkabý seçilirken, altýnýn "þok alýcý" özelliði olmasýna da dikkat edilmelidir" dedi.

Yüksek topuk duruþ bozukluðu nedeni 8 cm'den uzun topuklu ve sivri uçlu ayakkabýlarýn uzun süreli kullanýldýðýnda; bel, kalça, diz, ayak bileði ve ayaðýn ön kýsmýnda anormal yüklenmelere neden olduðunu belirten Çelebi þunlarý söyledi; "Yüksek topuklu bu ayakkabýlar "postur" adý verilen fizyolojik duruþu da bozabilir. Bel, kalça, diz, bacak kaslarý ve ayak bileðinde pos-

tur bozukluðundan kaynaklanan anormal kuvvet yoðunlaþmasý ise pek çok hastalýða yol açabilir.

“Ayak saðlýðýna uygun deðilse kokuya yol açar” Saðlýða uygun þekilde üretilmeyen ayakkabýlarýn; ayak terlemesi ve kokusunun yaný sýra; ayak, topuk, baldýr ve bel aðrýsý, çabuk yorulma gibi iþlevsel bozukluklara yol açtýðý da bilinmektedir. Bu tür ayakkabýlar, basma bozukluðu, bilek burkulmasý, týrnak batmasý, mantar, nasýr, deri çatlaklarý, damar hastalýðý ve ayakta þekil bozukluðu gibi birçok rahatsýzlýðý beraberinde getirir."

Bunlara dikkat edin!

Op. Dr. Fener Çelebi Ayakkabý alýrken dikkat edilmesi gerekenleri ,ise þu þekilde sýraladý; 1. Ayakkabýnýn iç kýsmý çok kaygan ve sert olmamalý,

ayaðýn doðal yapýsýna yani ayak kavislerine destek verecek biçimde olmalýdýr. 2. Ayakkabýnýn parmak ucundaki yüksekliði, ayakkabýnýn içinde parmaklarýn duruþunu bozacak kadar yüksek ya da esnek olmalýdýr. 3. Ayakkabý alýrken, ayakkabýnýn zamanla açýlýp ayaða uygun hale geleceðini düþünmek yerine, ayaða tam uyum gösteren ve rahat kalýplý ayakkabýlar satýn alýnmalýdýr. 4. Ayak yaralanmalarýný en aza indiren kösele tercih edilmeli, naylon ve benzeri ayakkabýlardan da kaçýnýlmalýdýr. 5. En uzun parmak ile ayakkabýnýn ucu arasýnda yarým santim boþluk olmalýdýr. 6. Alýþveriþe mutlaka akþam saatlerinde çýkýlmalýdýr. Çünkü günün temposu ayaklarda þiþmeye yol açar ve iþ çýkýþý akþam saatlerinde satýn alýnan ayakkabýlar, kiþinin gündüz daha rahat etmesini saðlar.

Yüksek tansiyon riskini

süt içerek azaltýn Uzmanlar, kalp ve damar saðlýðýný olumsuz etkileyen yüksek tansiyon riskine karþý süt içilmesini öneriyor DÝYARBAKIR - Kalp ve damar saðlýðýný olumsuz etkileyen yüksek tansiyon riskine karþý uzmanlar süt içilmesini öneriyor. Yapýlan araþtýrmalarda, bireylerin çocukluktan itibaren düzenli süt içmeleri durumunda yaþam kalitesini olumsuz yönde etkileyen yüksek tansiyon görülme olasýlýðýnýn daha düþük olduðunu gösteriyor. Ayrýca kalsiyum, magnezyum ve fosforun az tüketiminin bireysel veya toplumsal olarak hipertansiyon sýklýðý ile iliþkili olduðunu gösteriyor. Sütün yüksek kalsiyum ve potasyum içeriði ile kan basýncý ve hipertansiyonun dengelenmesinde önemli bir besin kaynaðý olduðu bildiriliyor. Hipertansiyon hastalarý az yaðlý ya da yaðsýz süt tüketerek kan basýncýný kontrol altýna alabiliyor. Azalan kalsiyum alýmýnýn arteriyel kan basýncýný artýrdýðýna dikkat çeken Beslenme ve Diyetetik Uzmaný Prof. Dr. Neriman Ýnanç, þunlarý söyledi: "Kalsiyum, magnezyum ve fosfor minerallerinin alýmý artýrýlarak kan basýcýnda azalma saðlanabilmektedir. Kalsiyum denince aklýmýza gelen ilk besin öðesi süttür. Optimal kan basýncýnýn saðlanmasýnda ve saðlýðýn devam ettirilmesinde günde 3-4 porsiyon süt ve ürünlerinin tüketimi öneriyoruz." Prof. Dr. Ýnanç, ayrýca sekiz hafta süren ve belirli bir beslenmenin uygulandýðý, "Hipertansiyonu Durdurmak Üzere Besinsel Yaklaþýmlar" (DASH) çalýþmasýnda, yaðsýz ve az yaðlý süt ürünleri içeren, meyve ve sebzeden zengin, yaðdan ve kolesterolden yoksun proteini hafif artýrýlmýþ bir diyetle, eriþkinlerde kan basýncýnýn 5.5/3.0 mmHg düþürüldüðünün görüldüðünü kaydetti. (ÝLKHA)


3

HABER

18 Nisan 2018 Çarþamba

Ayný araca defalarca yapýlan

SALDIRI DiKKAT CEKiYOR Aracýmýzý uyuþturucu ya da bomba yerleþtirilmek isteniyor olabilir. Hýrsýz olsaydý araba radyosunu alýp götürürlerdi. Bize maddi zarar veriyorlar. Bize gelen misafirlerin arabasýna dahi zarar veriyorlar. Bugün malýmýza zarar veren yarýn bize der zarar verebilir. Bizim mahalle ile bir sorunumuz yok. Bu saldýrýlarý Ýslami kimliðimizden dolayý yapýyorlar" dedi.

Akyüz: “Polis de görevini tam yapmýyor”

Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde park halindeki aracýna kimliði belirsiz kiþi veya kiþilerce defalarca saldýrý yapýlýrken araç sahibi, Ýslami kimliklerden ötürü saldýrýya maruz kaldýklarýný belirterek olayýn faillerinin ortaya çýkartýlmasýný istedi DÝYARBAKIR - Baðlar Yeniköy Mahallesi 1032. Sokak'ta ikamet eden Akyüz ailesi, park halindeki araçlarýna kimliði belirsiz kiþi veya kiþilerce defalarca saldýrý yapýldýðýný belirtti. Ýslami kimliklerinden ötürü saldýrýya maruz kaldýklarýný belirten aile, olayýn faillerinin ortaya çýkartýl-

masýný istedi. Mahallede kimse ile bir sorunlarýnýn olmadýðýný dile getiren baba Mustafa Akyüz, olayýn sýradan bir hýrsýzlýk vakasýnýn olmadýðýný, kasýtlý ve bilinçli olduðuna dikkat çekti. Þu ana kadar araçlarýna 4 kez saldýrý yapýldýðýný hatýrlatan Akyüz, evlerine gelen misafirlerinin araçlarýna

3 ilde kaçak sigara operasyonu: 8 gözaltý Diyarbakýr'ýn da aralarýnda bulunduðu 3 ilde düzenlenen kaçak sigara operasyonlarýnda 8 kiþi gözaltýn alýndý. Operasyon kapsamýnda 18 bin 830 paket kaçak sigara, 16 karton makaron ve 1 adet ruhsatsýz tabanca ele geçirildiði, daha öncede 21 þahýs hakkýnda iþlem yapýldýðý öðrenildi

da ayný saldýrýlarýn yapýldýðýna iþaret etti.

“Olayýn hýrsýzlýk olabileceðini zannetmiyorum” Akyüz, "Araçlarýmýzýn camlarýný kýrýp içine giriyorlar ancak bir þey götürmüyorlar. Olayýn hýrsýzlýk olabileceðini zannetmiyorum.

Elazýð merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 8 þüpheli gözaltýna alýndý Edinilen bilgiye göre, Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ekipleri, kaçak sigara ile mücadele kapsamýnda Cumhuriyet Baþsavcýlýðý koordinesinde 3 ay süren çalýþma yaptý. Polisin yaptýðý çalýþmada, kaçak sigara getiren ve ticaretini yapan çok sayýda þüpheli belirlendi. Bunun üzerine bugün Elazýð merkezli Diyarbakýr ve Van'da eþ zamanlý operasyon yapýldý. Operasyonda 8 þüpheli gözaltý alýndý. Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde saðlýk kontrolünden geçirilen þüpheliler, ifadeleri alýnmak üzere Ýl Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. Operasyon kapsamýnda 18 bin 830 paket kaçak sigara, 16 karton makaron ve 1 adet ruhsatsýz tabanca ele geçirildiði, daha öncede 21 þahýs hakkýnda iþlem yapýldýðý öðrenildi. (ÝHA)

Faillerin ortaya çýkarýlmasý için kolluk güçlerine seslenen Akyüz, "Polis de görevini tam yapmýyor. Polisi arýyoruz, oðluma 'Arabanýn fotoðrafýný çek, karakola gel.' diyorlar. Oðlum, geçenlerde 10 Nisan Polis Karakoluna gitti. Karakolda sivil giyimli bir polis, 'Aracýnýzdan herhangi bir þey çalýnmamýþsa boþ ver, davacý olma.' demiþ. " diye belirtti. Sokaklarýn dar oluþunun saldýrýlara zemin hazýrladýðýna iþaret eden Akyüz, "Bir seferinden gelip arabanýn plakasýný sökmüþlerdi. Komþulardan biri görmüþ. Plakayý arabanýn altýna atmýþlar. Sokak dar olduðu için arabalarýmýz evin önüne gelemiyor. Sokak geniþ olsa arabalarýmýz evimizin önüne gelir. Evin önüne gelse hýrsýz gelip böyle yapamaz." diyerek yetkililerden sokaðý geniþletilmesi için talimat vermelerini istedi. (ÝLKHA)

Siverek’te erkek cesedi bulundu Þanlýurfa'nýn Siverek ilçesinde kafasýndan tabancayla vurulmuþ halde bir erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, Alancýk Kýrsal Mahallesi yakýnlarýnda vatandaþlar, yol kenarýnda düzlük bir alanda araba önünde kafasýna kurþun sýkýlmýþ halde bir ceset görmeleri üzerine, olay jandarma ekiplerine haber verdi. Kýsa zamanda olay yerine gelen jandarma ve saðlýk ekipleri, yaptýklarý çalýþma sonucunda cesedin Fatih G. (28) isimli þahsa ait olduðu tespit edildi. Kafasýna bir el ateþ edilmiþ halde bulunan Fatih G.'nin yanýnda da ruhsatlý silahýnýn olduðu tespit edildi. Olay yeri incelemesi ardýndan ceset otopsi için Siverek Devlet Hastanesine kaldýrýlýrken, olayý haber alan akrabalarý, olay yerine gelerek aðýtlar yaktý. Jandarma olayla ilgili soruþturma baþlattý. (ÝHA)


4

HABER

18 Nisan 2018 Çarþamba

Þarküteride dijital para birimi geliþtirdi

Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesi Baðcýlar Mahallesi'nde yaþayan 28 yaþýndaki iþletme mezunu Oktay Denli, iþsiz kalýnca dijital para birimi üzerinde çalýþmaya baþladý. Uzun süren çalýþmalar sonrasý 7 arkadaþýyla birlikte Osereum adlý dijital para birimini geliþtiren Denli, þimdi sahibi olduðu þarküteriden sistemi yönetiyor. Diðer dijital birimlerinin aksine para kazanmak gibi bir amaçlarýnýn olmadýðýný belirten Denli, bu para birimi üzerinden elde ettikleri gelirin yüzde 70'ini kanser üzerine araþtýrma ya-

pan bilimsel kuruluþlara, vakýflara adamak istediðini ifade etti.

“Þarküteriden yönetiyoruz” Para birimlerinin SHA 256 ile kodlandýðýný kaydeden Denli, "2009 yýlýnda Bitcoin üretildi. Bitcoin üretildikten sonra biz de kendi arkadaþlarýmýzla 'Neden bizim kendi kripto para birimimiz olmasýn?' diye düþündük. Bu þekilde bir karar aldýk ve parayý ürettik. Bizim toplam 7 kiþilik bir ekibimiz var. Arkadaþlarla bir tasarým yaptýk. O tasarýmý da þarküteriden yönetimini yapýyoruz. Sadece ben

deðilim benim dýþýmda biri Çin'den biri Gürcistan'dan ve diðerleri Türkiye'den olmak üzere 7 kiþiyiz. Hedefimiz sosyal sorumluluk projesine sahip bir kripto para birimini tüm dünyaya yaymak. Bunu da tutulur bir hale getirmek" dedi.

“Amacýmýz destekte bulunmak” Projeden elde ettikleri gelirin bir kýsmýný kanser hastalýðýyla mücadele eden kuruluþ, vakýf ve derneklere adamak istediklerini vurgulayan Denli, þunlarý söyledi:

Diyarbakýr’da yaþayan þarküteri sahibi Oktay Denli arkadaþlarýyla birlikte Bitcoin’e rakip olacak dijital para birimi geliþtirdi. Denli, bu para birimi üzerinden elde ettiði gelirin yüzde 70'ini kanser üzerine araþtýrma yapan bilimsel kuruluþlara ve vakýflara adamak istediðini belirtti

"Bizim projemiz kanser hastalýklarý için bilimsel araþtýrma yapan kamu kurum ve kuruluþlarýna destekte bulunmak. Bunlara fon saðlamak. Projenin yüzde 50'si buna ait yüzde 20'si de ayný þekilde kanser hastalarý üzerine faaliyette bulunan kar amacý gütmeyen vakýf ve derneklere ait. Geriye kalan kýsmý ise geliþtirici ekibimize gidecek. Bizim sunucularýmýz var. Bu sunuculara gidecek. Kurum kuruluþlar da bizden destek talep edebilir. Biz bu taleplerin tamamýna açýðýz." (ÝHA)

Ýtfaiyeden öðrencilere yangýn eðitimi D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, 300 öðrenciye itfaiyenin görevleri, nelere müdahalede bulunduðu, yangýn söndürmede kullanýlan, kýyafetler, araç ve malzemeler hakkýnda eðitim verdi Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý, kent merkezinde okul öncesi ve ortaokullarda eðitim gören 300 öðrenciye yangýn eðitimi verdi. Kayapýnar ilçesi Mahabad Bulvarý'nda Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý Merkezi'ndeki eðitime Nuriye Çelebi Eser Anasýnýf Kuran Kursu 150,Afacanlar Anaokulu 50 ve Gazi Ortaokulu'ndan 100 olmak üzere toplam 300 öðrenci katýldý. Öðrenciler Ýtfaiye merkezinde gruplar þeklinde gezdirildi. Eðitimde itfaiye ekipleri,

öðrencilere yangýn söndürmede kullandýklarý araç, malzeme, Ýtfaiye erlerinin giydikleri kýlýk ve kýyafetleri ile Ýtfaiye binasýnýn fiziksel yapýsýný tanýtý. Genel tanýtýmýn ardýndan itfaiyenin görevlerinin neler olduðu, itfaiyenin sadece yangýnlara deðil doðal afetlere, boðulma vakalarýna herhangi bir mekanda mahsur kalan vatandaþ ve hayvanlarý mahsur kaldýklarý yerde kurtarma amaçlý müdahalede bulunduðunu aktardý. Öðrenciler itfaiye, yangýn, arama ve kurtarma çalýþmalarýnda merak ettikleri sorularý itfaiye personeline yöneltti. Öðrencilerin merak ettikleri sorularý

yanýtlayan personeller ayrýca yangýn anýnda öðrencilerin neler yapmalarý gerektiði konusunda bilgilendirmelerde de bulundu. Eðitim öðrencilere yangýn çeþitlerinin anlatýlmasý ve öðrencilerin itfaiye araçlarýna bindirilerek alanda gezdirilmesiyle devam etti. Eðitimi tamamlanan öðrenciler itfaiye ekipleri ile birlikte fotoðraf çektirdi. Eðitim Gazi Ortaokulu öðrencilerine yönelik yapýlan yangýn söndürme tatbikatý ile sona erdi. Tava üzerinde oluþturulan yangýn tam teçhizatlý itfaiye kýlýk ve kýyafeti giyen personeller tarafýndan söndürüldü. Bu bölümde öðrenciler yangýna nasýl müdahale edildiði ve ne þekilde söndürülebileceðini pratikte görme þansý yakaladý. (Haber Merkezi)


Ahmet Baran

Nereye gidiyoruz?

ahmetbrn21@gmail.com

5

HABER

18 Nisan 2018 Çarþamba

Köþe yazýlarýnda kopyala-yapýþtýrla yazýlar yayýnlandýðýna þahit oldum da böylesine þahit olmadým. Nurþen Karayanýz'ýn Kariyer Yayýnlarý'ndan 10 Þubat'ta çýkan 'Kýyamet Çiçeði' kitabýnda, Livaneli'nin 2013'te yayýnladýðý 'Kardeþimin hikayesi' isimli kitaptan intihal (aþýrma) yaptýðý ortaya çýktý. Kariyer Yayýnlarý, özür dileyerek kitabý toplatma kararý aldýðýný, Karayanýz'ýn sözleþmesini iptal edeceðini, ayrýca dava açacaðýný kaydetti. Ýsme bak kariyer… Bu yeter mi? Bence kariyerini bitirecek bir hata… Peki, bu aþýrmayý kim fark etti? Davaya giden süreç, romanýn yayýncýsý Doðan Kitap'ýn editörlerinden Tanýl Yaþar'ýn bir kitapçýda yeni yazarlarýn kitaplarýna bakmasýnýn ardýndan baþladý. Yaþar, iki kitabýn da giriþ cümleleri birebir ayný olduðunu ve Karayanýz'ýn kitabýný roman kahramanlarýnýn isimlerinin deðiþtirip yeni cümleler ve bölümler ekleyerek yazdýðýný fark etti. Sözü Livaneli'ye býrakalým. Kýrmadan, incitmeden insan olgunluðuyla

veriyor tepkisini Livaneli: "Ne diyeceðini bilmediðini söyleyen yazar, "Genç arkadaþýmýz niye böyle bir þeye gerek duydu, yayýncýsý nasýl bastý anlayamadým. Keþke 'esinlenme' kategorisine girebilecek bir kitap yazsaydý da böyle üzücü bir durumla karþýlaþmasaydý. Son zamanlarda intihal epey yaygýnlaþtý ama böyle bir týpkýbasým hiç görmemiþtim. Ayný gün 'Kardeþimin Hikâyesi' kitabýmýn Rusça baskýsý geldi. Yayýnevi ve çevirmen de aylarca, en doðru çeviriyi yapmak için titiz bir biçimde uðraþtýlar. Bu basýmla bizdeki haberi karþýlaþtýrýnca içim acýdý. Kimseyi üzmek kýrmak istemiyorum ama umarým bir daha böyle yanlýþ davranýþlar olmaz. En büyük zarar kendilerine." … Ýnsan ve toplum çok hýzlý bir þekilde deðiþiyor. Deðiþsin tamam ama içi boþ bir toplum olmak aðýr geliyor insana… Þevket Altuð, yýllarýný Türkiye sinemasýna vermiþ "Hababam Sýnýfý" "Perihan Abla", "SüperBaba"dan hafýzamýza kazýnmýþ bir oyuncu… 75 yaþýndaki Altuð, 'Haberinial'

adlý YouTube kanalýna verdiði söyleþide toplumdaki bu içi boþaltýlmýþ deðiþime, "Sizi neden göremiyoruz" sorusuna cevaben vurgu yapmýþ: "Türk toplumunun deðerleri deðiþti. Türk toplumuna sunulan iþlerin içerikleri deðiþti. Yani ben þu andaki içeriklerle hiçbir dizinin içinde olamam. Eleþtiri olarak kabul etsinler, biraz da yaþlýlýðýma versinler… Bütün yapýlan iþlerde tabanca, tüfek, millet birbirini öldürüyor. Bütün erkekler sakallý. Bizim zamanýmýzda sakal rol gerekirse býrakýlýrdý. Bu ortamda ben olamam. Ýçinde olduðum iþlerde topluma 'sevgiyi, hoþgörüyü, toleransý, birlikte yaþamayý ve dayanýþmayý' öðretmeye çalýþýyorduk. Böyle bir senaryo ile karþýlaþýrsam yaþýma raðmen hâlâ oynayabilirim. Ama karþýlaþacaðýmý da pek zannetmiyorum" Oturup uzun uzun düþünmemizi gerektiren iki olay ve bize dayatýlan yaþam tarzlarý ve toplumsal anlayýþ; "Nereye gidiyoruz"u sormamýzý gerektiriyor

Her 4 kiþiden 3’ü geçmiþe özlem duyuyor len sürenin ortalama 3 saat olduðu tespit edildi. Buna ek olarak, Türk halkýnýn yüzde 35'i hiç kitap okumazken, yüzde 44'ünün hiç sinemaya gitmediði görüldü. Hayatýnda hiç konser, tiyatro veya opera izlememiþ olanlarýn oraný ise yüzde 64 olarak saptandý.

Ýþsizlik, hayat pahalýlýðý ve döviz kurlarý baþý çekiyor

Foto: Mehmet Bedir

2015 ila 2017 yýllarý arasýnda 34 þehirden 15 bin 918 kiþi baz alýnarak hazýrlanan rapora göre, Türkiye’de her dört kiþiden üçünün geçmiþe özlem duyduðu belirlendi DÝYARBAKIR - Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, Türk halkýnýn yaþam tarzýný çeþitli açýlardan inceledi. Ajans Press'in IPSOS'un gerçekleþtirdiði "Türkiye Anlama Kýlavuzu" araþtýrmasýndan ve medya yansýmalarýndan derlediði bilgilere göre, Türkiye'de her dört kiþiden üçünün geçmiþe özlem duyduðu belirlendi. Böylece, "Eskiden insanlarýn daha mutlu olduðunu düþünüyorum" diyenlerin oraný yüzde 76 olarak saptandý.

Türk halkýnýn yüzde 44’ü hiç sinemaya gitmiyor

2015-2017 yýllarý arasýnda 34 þehirden 15 bin 918 kiþi baz alýnarak hazýrlanan rapor, Türkiye'nin tüketim alýþkanlýklarý, hobileri, yaþam tarzý ve boþ vakitlerinde neler yaptýklarý gibi çeþitli açýlardan ele alarak tamamlandý. Elde edilen raporda, nüfusun yüzde 68'inin dýþ dünyanýn acýmasýz, tahmin edilemez gerçeklerinden dolayý evde kalarak kendini koruma ihtiyacý hissettiðini bildirdi. Bunun yaný sýra, yüzde 72'inin boþ vakitlerini alýþveriþ merkezlerinde geçirdiði görülürken, AVM'lerde geçiri-

Ajans Press ve PRNet'in gerçekleþtirdiði medya incelemesine göre, Türk halkýnýn memnuniyetsizlik karnesi de belli oldu. Medyaya yansýyan haber baþlýklarýna göre; iþsizlik, hayat pahalýlýðý ve döviz kurlarýnda yaþanan artýþ, halkýn memnuniyetsizlik nedenleri arasýnda baþý çekti. Bu baþlýklarda medyaya 270 binin üzerinden haber yansýrken, bu konular medyanýn gündemini de belirledi. Öte yandan Türkiye'de bireylerin hane özelliklerine bakýldýðýnda ise, yüzde 63'ünün ev sahibi olduðu görüldü. Geriye kalan dilimin de yüzde 24'ünün kiracý, yüzde 12'sinin kira vermeden oturduðu, yüzde 1'inin de lojmanda ikamet ettiði belirlendi. Rapora katýlan kiþilere evlerinin duvarlarýnda ne asýldýðý sorulduðunda da, yüzde 80'i saat þeklinde cevap verdi. Saat dýþýnda tablo asanlarýn oraný yüzde 48 olarak tespit edilirken, ayna asanlarýn oraný yüzde 46, takvim asanlarýn oraný ise yüzde 44 oldu.

AK Partili Budak resim sergisine katýldý DÝYARBAKIR - AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Süleyman Serdar Budak, Ýstanbul/Kadýköy Feneryolu Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðünce Diyarbakýr'da açýlan "Körtik Tepe'den Diyarbakýr'a" adlý resim sergisinin açýlýþýna katýldý. Ýstanbul/Kadýköy Feneryolu Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðünce Diyarbakýr'da "Körtik Tepe'den Diyarbakýr'a" adlý resim sergisi açýldý. Cahit Sýtký Tarancý Kültür Merkezi'ndeki serginin açýlýþýna, AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Süleyman Serdar Budak da katýldý. Açýlýþýn ardýndan sergiyi gezen Budak, eserleri inceledi. Eserlerde Diyarbakýr'ýn tarihi mekanlarýnýn konu alýnmasýnýn çok önemli olduðunu belirten Budak, kente kadar gelen sanatçýlarýn eserlerini Diyarbakýrlýlarla buluþturmasýnýn önemli olduðunu ifade etti. (ÝHA)


6

HABER

Mahmut BOZARSLAN mahmut.bozarslan@gmail.com

18 Nisan 2018 Çarþamba

Hurda ve metalin

Kurbanlarý aranan bir katliam: Enfal Saddam Hüseyin, Ýran'la süren savaþa raðmen,1986 yýlýnda büyük bir askeri güçle Kürtlere saldýrdý. Son dalgasý Halepçe Katliamý olan Enfal Harekatý, Irak'ta Saddam Hüseyin döneminde yürütülen ve Kürtleri hedef alan operasyonlara verilen addý. 1986 ve 1989 arasýnda yürütülen harekât özellikle 1988 yýlýnda doruða ulaþtý. Enfal Operasyonu kara harekâtlarý, havadan bombalamalar, yerleþkelerin sistematik bir þekilde yýkýlmasý, toplu zorunlu göçler, idam mangalarý ve kimyasal silah kullanýmý içerdi. Suriye'ye kimyasal saldýrýnýn konuþulduðu ve o tarihten birgün önceye denk gelen ABD, Fransa, Ýngiltere'nin yeraldýðý "Üçlü saldýrý"nýn yapýldýðý günün bir gün öncesine denk getirilmesi bir anlam ifade ediyor mu bilmem ama çaðdaþ tarihin tanýklýk ettiði en büyük katliamlardan biri þüphesiz Enfal adý verilen soykýrým giriþimidir. Kürt kaynaklarýna göre, Enfal sýrasýnda 182 bin kiþi kayboldu. Baðýmsýz kaynaklara göre ise bu rakam 100 ile 150 bin arasýnda. Sekiz aþamada gerçekleþtirilen harekat tamamlandýðýnda, on binlerce kiþi kaybedildi, 5 bin köy yýkýlýrken, en az 1 milyon insan yerinden edildi, bin 800 okul, 300 hastane, 3 bine yakýn cami ve 27 kilise yýkýldý. Baþlangýcý 14 Nisan olarak kabul edilen Enfal Harekatý 32'nci yýlýnda Kürt yönetimi hala kayýplarý arýyor. Irak Parlamentosu'nun 2006'da aldýðý bir kararla, kayýplarýn aran-

masýna resmen baþlandý. IKYB Þehit ve Enfal Ýþleri Bakanlýðý Sözcüsü Fuat Ýsmail Taha, bakanlýk kayýtlarýna göre 100 binin üzerinde kayýp bulunduðunu söylüyor... Taha, bugüne kadar 300 noktada toplu mezarlar tespit ettiklerini belirterek izledikleri yolu þöyle anlatýyor: "Enfal kurbanlarýnýn yerlerini iki yola tespit etmeye çalýþýyoruz. Birinci yol Amerika ve uluslararasý koalisyonun yardýmýyla uydular aracýlýðýyla tespit etmeye çalýþýyoruz ve bu þekilde 300'e yakýn nokta tespit ettik. Her noktada birkaç mezarlýk var. Ýkinci yol da þahitler. Bu dönemi görenlerin ihbarlarýyla, orada araþtýrma yapýlýp bulunuyor. Enfal kurbanlarýnýn çoðu Suudi Arabistan sýnýrý, Semava, Divaniye ve Hazar bölgesinde bulunuyor. Þimdiye kadar 2700 kiþinin kemikleri bulundu ve getirildi." Taha ayrýca, Kürt yönetiminin Enfal maðdurlarýnýn yakýnlarýna yardým eli uzattýðýný da vurgulayarak, "Her Enfal ailesine maaþa baðlandý. Onlarýn birinci derece çocuklarý özel okullarda okutuluyor ve paralarý bakanlýk tarafýndan ödeniyor. Birinci dereceden yakýnlarýna ev tahsis edildi. Þu ana kadar yüzde 95'ine ev verdik" diyor. IKBY 2013 yýlýnda merkezi hükümetten Enfal kurbanlarý için 388 milyar dolar zarar tazminat talebinde bulundu. Ancak Erbil ve Baðdat arasýnda yaþanan sorunlar nedeniyle, çalýþmalar sonuçlandýrýlmadý.

17

yýl önce Ýran rejminden kaçan ve dört yýl önce Diyarbakýr’a yerleþen Ýranlý Kürt sanatçý Seywan Saidian, kentte sesiz sedasýz sanatýný icara ediyor. Hurda metalin elinde can bulduðu Saidian, þimdiye kadar Ýzmir, Ýstanbul, Diyarbakýr ve Mardin’de 20’ye yakýn sergi açtý. Ayný zamanda film yönetmeni de olan Saidian, ikinci filmini çekmeye hazýrlanýrken, Saidian'ýn en büyük hayali Ortadoðu’da bir kültür ve sanat devrimi DÝYARBAKIR - "Rejim bana ödül vermek için bir toplantý düzenlemiþti. Ödülümü aldýktan sonra, çok sert bir konuþma yaptým ve salonu terk ettim." Ýranlý bir Kürt olan heykeltýraþ Seywan Saidian'ýn yolunu Diyarbakýr'a düþüren olaylar zinciri 1999 yýlýndaki bu toplantýyla baþladý. Toplantýnýn ardýndan baþlayan tehditler sanatçýný ülkesini terk etmesiyle sonuçlanmýþ. Artýk Diyarbakýr'da yaþayan Saidian yaþam öyküsünü Yenigün'e anlattý.

“Savaþ ve göç çocuðu”

47 yaþýndaki sanatçý Ýran'ýn kuzeybatýsýndaki Mahabad'da doðmuþ. Kendi deyimiyle "savaþ ve göç çocuðu" olan Saidian 10 çocuklu bir ailede büyümüþ. Babasý bir aþiret lideriyle anlaþamadýðý için Mahabad'ý terk ederek Piranþer kentine gitmiþ. Saidian bunu hatýrlamasa da ekonomik nedenlerle bir köye yer-

leþmek zorunda kaldýklarý ikinci göçlerini hatýrlýyor. Hayatýnda en fazla iz býrakan olaylar Ýslam Devrimi, Kürt peþmergelerin Ýran rejimiyle savaþlarý. Daha küçük yaþlarda savaþlara tanýklýk eden Saidian'ýn sanat yaþamý ise hattat olan aðabeyine özenmesiyle baþlamýþ. Yeteneðinin farkýna varan Saidian, kendisini geliþtirmek için Sine kentine gitmiþ. Saidian o yýllarýný Yenigün'e þöyle anlatýyor: "Sine'de ülkenin önemli sanatçýlarýndan kurs aldým. Bu sýrada çok borçlandým. Üç ay boyunca tuðla fabrikasýnda çalýþtým. Çok zordu, parmaklarým þiþiyordu. Üç ay çalýþýp borcumu ödedim. Borcum bitince Mahabad'a dönmedim, çünkü orada yapacak bir þey yoktu."

Sonun baþlangýcý…

Daha sonra Tahran'a giden Saidian, bir yandan sergiler açarken,

Bismil’de ‘Kitap okuma ve sanat festivali’ Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde, "Kitap okuma ve sanat festivali" düzenlendi. Sanat Sokaðý'nda düzenlenen festivale, Bismil Kaymakamý ve Belediye Baþkaný Turgay Gülenç ve eþi Figen Gülenç, bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Etkinlikte Baþkan Gülenç, vatandaþlarla birlikte kitap okudu. Sanat Sokaðý'ndaki kilitli taþlarýn gökkuþaðýna boyanmasý esnasýnda da fýrçayý alan Gülenç, öðrencilerle birlikte boyama yaptý. Bismil Belediyesi'nin gençlere ve çocuklara yönelik hizmetlerini de anlatan Belediye Baþkaný Gülenç, eðitime yaptýklarý desteklerin artarak devam edeceðini belirtti. Daha sonra Sanat Sokaðý esnaflarý ile buluþan Baþkan Gülenç, esnafýn istek

ve dileklerini de dinledi. Esnaf ve vatandaþlardan gelecek her türlü öneriye açýk olduklarýný dile getiren Baþkan Gülenç, esnaf dostu bir belediye olduklarýný, el birliði ile Bismil'i daha iyi, daha güzel noktalara taþýyacaklarýný söyledi. (ÝHA)


n elinde can bulduðu sanatçý:


8

HABER

18 Nisan 2018 Çarþamba

Siyasette gündem erke Recep Tayyip Erdogan Nurullah Ergün/Mehmet Uður ÇAKIL

DÝYARBAKIR- Türkiye'nin gündemi MHP Baþkaný Devlet Bahçeli'nin grup toplantýsýnda seçimlere yönelik olarak söylediði "Bu þartlarda 3 Kasým 2019'u beklemek mümkün deðildir" söylemi ile birlikte bir anda deðiþti. Hükümet cephesi erken seçime iliþkin somut bir açýklama yapmazken, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, erken seçime yönelik konuþmayacaðýný bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüþeceðini söylemekle yetindi. Muhalefet cephesi ise erken seçim söylemini Bahçeli'nin tek baþýna dillendiremeyeceðini bu fikrin aslýnda hü-

Kemal Kiliçdaroglu

M

kümetin isteði olduðunu beyan eden açýklamalar yaptý.

“2019’u beklemek mümkün deðildir” Grup toplantýsýnda 2019 seçimlerini beklemenin mümkün olmadýðýný açýklayarak erken seçim tartýþmalarýnýn fitilini ateþleyen

HDP, erken seçim konusunu görüþmek için il eþ baþkanlarýný olaðanüstü toplantýya çaðýrdý DÝYARBAKIR - MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'nin erken seçim çaðrýsýnýn ardýndan HDP olaðanüstü toplantý kararý aldý. HDP Genel Merkezi'nden yapýlan açýklamada, "Ýl eþbaþkanlarýmýz 18

Bekir Bozdag

HP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'nin erken seçim çaðrýsýnýn ardýndan ülke gündemi bir anda deðiþti. Hükümet ve muhalefet cephesinden peþ peþe açýklamalar yapýlýrken, Cumhurbaþkaný Erdoðan bugün Bahçeli ile görüþeceðini belirtti. Hükümet sözcüsü Bekir Bozdað ise erken seçimin parti organlarýnca deðerlendirileceðini söyledi. Kýlýçdaroðlu, erken seçim söyleminin hükümetin 'ülkeyi yönetemiyorum" dediði anlamýna geldiðini vurgularken, Pervin Buldan ise OHAL koþullarýnda demokratik bir seçimin nasýl gerçekleþtirileceðini sordu. Meral Akþener de "Bizim açýmýzdan telaþlanacak bir durum yoktur. Bakalým Erdoðan ve Küçük ortaðý Bahçeli ne karar verecek" dedi

HDP’den olaðanüstü toplantý kararý Nurullah ERGÜN

Devlet Bahçeli

Nisan Çarþamba günü (bugün) saat 10.00'da olaðanüstü toplantýya çaðrýlmýþtýr. Genel Merkezimizde yapýlacak toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný eþ genel baþkanlarýmýz basýna açýk olarak yapacaklardýr" denildi.

MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, "Cumhurbaþkanlýðý Hükümet Sistemi henüz tam devreye girmedi. Türkiye'nin 3 Kasým 2019'a kadar dayanmasý kolay deðildir. Bu þartlarda 3 Kasým 2019'u beklemek mümkün deðildir. 3 Kasým 2019'a kadar ulaþmak her dakika zorlaþmaktadýr. Partimiz mahalli idareler seçimleri hariç geçerli olan Cumhur Ýttifaký vardýr. Türkiye'nin bekasý açýsýndan Cumhur ittifakýnýn korunmasý elzemdir. Ýttifakýn baþarýyla seçimlerden çýkýlmasý için toplumsal olaylarýn iyi takip edilmesi, atýlan adýmlarýn verilere göre atýlmasý gerekmektedir. Türkiye'nin, ABD, Fransa, Ýngiltere ile ilgili kurulan iliþkiler deðiþime uðramýþtýr. Ülkemizin cumhurbaþkanlýðý sistemine acilen geçmesi acil bir hal almýþtýr. 31 Mart Mahalli idareler seçiminden sonra neyle muhatap kalacaðý belli deðildir. Mahalli idareler seçimlerindeki kutuplaþmalarýn 3 Kasým'a nasýl yansýyacaðý az çok malumunuzdur. Bu riski kaynaðýnda kesmek baþlýca amacýmýzdýr. Önümüzde 2 seçim vardýr. Ya normal tarihi beklenecek. Ya da Milli mecburiyetten dolayý seçimleri erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki gerekli uyum yasalarýnýn çýkarýlmasýnýn ardýndan MHP seçim-

lerin erkene alýnmasýndan yana takdirini kullanmaktadýr. 26 Aðustos'un Malazgirt'in yýl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaþkanýný seçmeli ve en makul ve mantýklý yoldur. Seçimse isteðiniz hodri meydan. Sandýk er meydanýdýr, mertliðin kaynaðýdýr. Biz meydandan kaçmadýk. Türkiye'ye pusu kuranlarý pususunda bozalým. Tercih büyük Türk Milleti'ne aittir. Ne istiyorsak Türk Milleti içindir. Ne amaçlýyorsak Türk Milleti'nin lehinedir" dedi.

Erdoðan: Bahçeli ile görüþeceðim Hükümet cephesinden erken seçime iliþkin net bir açýklama yapýlmazken, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdað erken seçimi deðerlendirebileceklerini söyledi. Cumhurbaþkaný Erdoðan ise partisinin grup toplantýsýnda yaptýðý konuþmada erken seçim konusuna deðinmedi. Toplantýnýn ardýndan kýsa bir açýklama yapan Cumhurbaþkaný Erdoðan "Yarýn (bugün) Bahçeli ile görüþeceðiz" dedi. Baþbakan Yardýmcýsý ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdað da , "Bahçeli'nin çaðrýsý yetkili organlarda deðerlendirilir" diye konuþtu. Bozdað, Bahçeli'nin erken seçim açýklamasýnýn sürpriz olup olma-

Pervin Buldan

dýðý sorusuna, "Ben de sizinle birlikte öðrendim. Konu, partinin yetkili organlarýnda deðerlendirilir ve bir açýklama yapýlýr" ifadelerini kullandý.

“Sizi yine kandýrmaya çalýþacaklar” CHP kanadý ise erken seçime hazýr olduklarý mesajýný verdi. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, "Þimdi seçim atmosferine girdik. Sizi yine kandýrmaya çalýþacaklar. Cehenneme giden yoldaki taþlar iyi niyet taþlarý ile doludur. Sözlerinde durmadýlarsa demokraside haklarýný vereceksiniz. Yakayý kaptýrmýþsýn talimat alýyorsun. Talimatý yerine getirmezsen faiz yükseliyor. Seçim diyorlar ya olacak inþallah ve bunlarý göndereceðiz. Vatandaþ gönderecek býktýk artýk. Onlarýn sözcüsü konuþtu seçime gidelim diye. Bu ülkeyi adam gibi yönetecek yöneticilere ihtiyacýmýz var. Ben yönetemiyorum diyorlar artýk. Yönetemiyorlar Türkiye'yi. Dýþ politikada da battýlar. Bir bakýyorsunuz sabahleyin Rusya'dan öðlenleyin Amerika'dan yana konuþuyorsunuz. Dýþiþleri Bakanlýðý'ný tamamen devre dýþý býrakmýþlar" ifadelerini kullandý. CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Bülent Tezcan da, Türkiye'nin sýkýþmýþlýk içinde olduðunu belirterek "Hodri meydan. Türkiye'nin esaslý ve ciddi bir sorunlarý var. Bu sorunlarýn tek bir sebebi var tek adam rejimi. Tek adam rejimini göndermenin yolu sandýktýr. Erken seçime hazýr olduðumuzu söylemiþtik, erken seçime hazýrýz" þeklinde konuþtu. Seçim tarihine iliþkin öneriyi deðerlendiren Tezcan, "Seçim 26 Aðustos'ta da olabilir, bir


18 Nisan 2018 Çarþamba

en seçim

Yarýn seçim olsa: Anketler ne diyor?

DÝYARBAKIR - MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'nin partisinin Meclis grup toplantýsýnda yaptýðý çýkýþýn ardýndan, Türkiye yeniden seçimi tartýþmaya baþladý. Peki seçim anketleri ne diyor? Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn çýkan sonuçlarý beðenmediði için anket yapýlmasýný yasakladýðý geçtiðimiz aylarda basýna yansýmýþtý. Meral Aksener

hafta öncesi ya da sonrasý da mümkün; seçim tarihi tartýþýlabilir" diye belirtti.

“OHAL’de demokratik bir seçim nasýl olur?” Devlet Bahçeli'nin Erdoðan'ýn onayýnýn dýþýnda erken seçimi söylemini dillendiremeyeceðini kaydeden HDP Eþ Genel Baþkaný Pervin Buldan, þunlarý söyledi; "Erdoðan, 16 Nisan Referandumu sonrasý 'Atý alan Üsküdar'ý geçti' demiþti. Ýttifak yasasý ile de atý çaldýlar. Ýttifak yasasý atý çalma yasasýdýr. Kendinden olmayan herkesi vatan haini ilan ettiler. Dolar 4 liranýn üzerine çýkmýþ durumda. Binlerce iþçi OHAL nedeniyle çýkarýlan güvenlik soruþturmasýyla iþinden edildi. HDP'yi demokratik siyasetin dýþýna atmaya çalýþtýlar. 'Çocuklar ölmesin' diyen Ayþe öðretmen, bebeði ile birlikte cezaevine girecek. Oluk oluk kan akacak diyenler dýþarýda. Bu ülkeye barýþ gelsin diyenler ne yazýk ki cezaevinde rehin olarak tutuluyor. OHAL'i defalarca uzattýlar. Arkadaþlarýmýz, yarýn genel kurulda Türkiye'nin OHAL'den kurtulmasý için mücadele edecek. Erken seçim çaðrýsý için de deðerlendirmelerde bulunan Buldan "Devlet Bahçeli 26 Aðustos'ta erken seçim yapýlma teklifinde bulundu. Kendi açýklamasý olarak kimse görmesin. Devlet Bahçeli, Erdoðan'dan habersiz böyle bir kararý açýklayamaz. Erdoðan, tükürdüðünü yalamak istemiyor. Söyleyemeyeceklerini, kankasý Bahçeli'ye açýklatýyor. OHAL varken bu ülke demokratik bir biçimde nasýl seçime gidecek. Eðer böyle bir karar aldýysanýz, biz de HDP olarak

Bülent Tezcan

hodri meydan diyoruz. Ve herkese çaðrý yapýyorum. Bu ülkede AKP'yi devirmenin zamaný gelmiþtir."

“Bizim için telaþlanacak bir durum yok” Erken seçime iliþkin olarak telaþlanacaklarý bir durumun söz konusu olmadýðýný dile getiren ÝYÝ Parti Genel Baþkaný Meral Akþener, sözlerini þöyle sürdürdü; "Biz ÝYÝ Parti olarak önce Ýstanbul'da 39 ilçede tek tek esnaf eli sýkarak, kapý zili çalarak vatandaþa kendimizi anlatmak ve insanlarýn dertlerini dinlemek üzere bir çalýþma baþlattýk. Bu haftalýkta Ýstanbul'da olduðumuz için buradan sesleniyorum size. Bahçeli'nin seçim talebini birlikte duyduk. Bizim açýmýzdan telaþlanacak bir durum yoktur. Biz zaten aðýr bir karartma uygulanan, programlar konuþulmamýza raðmen arkadaþlarýmýzýn çaðýrýlmadýðý bir dönemden çýkýp geldik. Bizim için erken seçim zamanýnda seçim bizim için sorun deðildir. Bakalým Erdoðan ve Küçük ortaðý Bahçeli ne karar verecek."

9

HABER

Erdoðan’ýn talimatý sonrasý yapýlan ilk anket Gazete Duvar, Erdoðan'ýn 'anket yaptýrmayýn' talimatýndan sonraki ilk kamuoyu yoklamasýnýn iktidar partisinde hayal kýrýklýðý yarattýðýný geçen pazar yazmýþtý. Buna göre O ankete göre 'Afrin Harekâtý'nýn, 'Cumhur Ýttifaký'na katkýsý yüzde 1 civarýnda kaldý. AK Parti'nin o anketinde, "ÝYÝ Parti-Saadet Partisi ittifakýna oy verir misiniz?" sorusuna "Evet" diyenlerin oraný yüzde 32 çýktý. Yine ayný kamuoyu yoklamasýnda ÝYÝ Parti Genel Baþkaný Meral Akþener'in oy oraný yüzde 26 çýktý. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun oy oraný ise yüzde 20.2 olarak tespit edildi. CHP Ýstanbul Milletvekili Ýlhan Kesici'nin de sorulduðu ankette, seçmenin yüzde 21'i Kesici'ye oy vereceðini söyledi. Ankette, CHP'nin Ýdari ve Mali Ýþlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Haluk Koç'un Cumhurbaþkanlýðýna aday olmasý halinde yüzde kaç oy alacaðý da soruldu ve cevap yüzde 18 çýktý.

Sonar’a göre AK Parti’nin oy oraný yüzde 40.10 SONAR Araþtýrma Þirketi'nin 26 ilde, 3000 kiþi ile görüþerek yaptýðý, sonuçlarý geçen 7 Nisan'da yayýnlanan anketine göre olasý bir erken genel seçimde AK Parti'nin oy oraný karasýzlar daðýtýlmadan yüzde 34.43, MHP ise barajýn altýnda kalýyor. Araþtýrmaya göre kararsýz seçmenler daðýtýlmadýðýnda, CHP, yüzde 22.37, ÝYÝ Parti yüzde 12.57, HDP ise ise yüzde 9.53 olarak görünüyor. Kararsýz seçmenler partilere oy oranýna göre daðýtýldýðýnda ise AK Parti'nin oy oranýn yüzde 40.10, CHP'nin

yüzde 25.31, ÝYÝ Parti'nin yüzde 14.22, HDP'nin ise yüzde 10.79 olduðu görülüyor. MHP ise barajýn altýnda kalýyor. Araþtýrmanýn Cumhurbaþkanlýðý seçimleriyle ilgili bölümünde ise Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn yüzde 38.9'la önde olduðu gözüküyor. Henüz bir aday göstermemiþ olan CHP'nin oy oraný yüzde 18.9 iken, ÝYÝ Parti lideri Akþener'in oy oraný ise yüzde 15.3. Kamuoyu araþtýrma þirketi Konsensus, geçen ocak ayýnda yaptýðý ve sonuçlarýný Fatih Altaylý'nýn Habertürk'teki köþesinde aktardýðý ankete göre katýlýmcýlarýn "Ýlk genel seçimde hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusuna verdiði yanýtlar þu þekilde: AK Parti: Yüzde 44.9, CHP: Yüzde 23.7, MHP: Yüzde 10.6, HDP: Yüzde 9.1, ÝYÝ Parti: Yüzde 2.7, Diðer: Yüzde 2.2, Cevap yok: Yüzde 2.0, Kararsýz: Yüzde 2.1, Geçersiz: Yüzde 0.7, Oy vermeyecek: Yüzde 2. Araþtýrmada "Adayýn kimliði belli olmaksýzýn, siyasi parti bazýnda hangi partinin adayýna oy verilecek?" sorusunun cevabý þöyle çýktý: AK Parti'nin adayý: Yüzde 48.1, CHP'nin adayý: Yüzde 25.1, MHP'nin adayý: Yüzde 11.9, HDP'nin adayý: Yüzde 9.6, ÝYÝ Parti'nin adayý: Yüzde 2.9, Diðer: Yüzde 2.4.

ORC: AK Parti-MHP ittifaký yüzde 50’yi geçiyor ORC'nin 12-14 Ocak tarihleri arasýnda 34 ilde 2680 kiþi ile yüz yüze görüþme yöntemiyle yaptýðý 'Türkiye siyasi gündem araþtýrmasý'na göre AK Parti ve MHP ittifakýnýn oy oraný yüzde 50'yi geçiyor. Ankete göre partilerin oy oranlarý þöyle: AK PARTÝ: Yüzde 47,2 CHP: Yüzde 25,9 MHP: Yüzde 10,8 HDP: Yüzde 8,5 ÝYÝ PARTÝ: Yüzde 5,5 Ankete göre Cumhurbaþkanlýðý seçimleri için Erdoðan'a kesinlikle oy vereceðini açýklayanlarýn oraný 48.6, oy vermeyeceklerini açýklayanlarýn oraný 32.6'da kalýrken yüzde 11.3'lük kesim ise oy verebileceðini söyledi.

Kulat: AK Parti-MHP oylarý yüzde art 1’i bulmuyor AK Parti'ye de anketler yapan MAK Danýþmanlýk Þirketi'nin Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Ali Kulat, geçen þubat ayýnda yaptýðý açýklamada AK Parti-MHP ittifakýnýn oylarýnýn yüzde 50 artý 1'i bulamadýðýný söylemiþti.

Gezici: AK Parti yüzde 42, Ýyi Parti yüzde 20.2 Gezici Araþtýrma Genel Müdürü Murat Gezici'nin geçen ocak ayýnda Halk TV'de açýkladýðý 2017'nin Aralýk ayýnda yapýlan seçim anketi sonuçlarýna göre partilerin oy oranlarý þöyle: AK Parti: Yüzde 42 CHP: Yüzde 20,1 ÝYÝ Parti: 20,2 MHP: Yüzde 7,29 HDP: yüzde 8,73 (Haber Merkezi)


10

HABER

18 Nisan 2018 Çarþamba

1 Mayýs hazýrlýklarý baþladý çalýþmak zorunda býrakmakta ve böylece bu alanda ciddi düzeyde bir emek sömürüsünün koþullarý yaratýlmaktadýr" diye konuþtu.

‘Alanlarda olacaðýz’

D

ÝSK -KESK- TMMOB ve TTB tarafýndan düzenlenen ortak basýn toplantýsý ile 1 Mayýs programý açýklandý. 'Güzel günler göreceðiz' þiarýyla kutlanacak olan 1 Mayýs'a iliþkin açýklamalarda bulunan DÝSK Bölge Temsilcisi Mehmet Þirin Demir, 1 Mayýs'ýn birlik ve dayanýþma günü olduðuna vurgu yaparak, Diyarbakýr'da görkemli buluþmalar için hazýrlýklara baþladýklarýný söyledi Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- DÝSK -KESKTMMOB ve TTB düzenledikleri ortak basýn toplantýsý ile 1 Mayýs Ýþçi Bayramý'nýn programýný açýkladý. Basýn toplantýsý DÝSK Genel Ýþ Sendikasý binasýnda gerçekleþtirilirken, ortak basýn metnini DÝSK Genel Ýþ Sendikasý Bölge Temsilcisi Mehmet Þirin Demir Okudu. 1 Mayýs Ýþçi Bayramý Ýstasyon Meydaný'nda 'Güzel günler göreceðiz' þiarýyla kutlanacak. Öte yandan kutlamalar için valiliðe baþvuru yapýldýðý açýklandý.

“Ýþsizlik ordusu giderek büyüyor” KHK'ler sonucu ihraç edilenlerle birlikte iþsizler ordusunun daha da büyüdüðünü vurgulayan DÝSK Bölge Temsilcisi Mehmet Þirin Demir, "OHAL'le demokrasinin askýya alýnmasý ve sonrasýnda uygulanan savaþ politikalarý emekçilerin geleceðini ve toplumun da saðlýðýný olumsuz etkilemektedir. Ülkede ve sýnýrlarýmýzda uygulanan savaþ politikalarýný eleþtirmek ve ''Barýþ'' sözcüðünün yasaklandýðý bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizin ekonominin kötüye gidiþinin, emekçilerin alým gücünün azalmasý bu politikalarla birebir alakalý olduðunu söylemek isteriz. Ama biliyoruz ki toplumun huzur ve refaha ihtiyacý var. Bu ortam ancak barýþ ve demokrasinin hâkim olduðu zaman gerçekleþecektir. OHAL ile birlikte ilan edilen

KHK'ler eliyle kamu emekçileri ve iþçilerinin haksýz ve hukuksuz bir þekilde ihraç edilmiþ ve güvencesizlik en temel sorunumuz haline gelmiþtir. OHAL ile birlikte güvencesizlik en temel sorunumuz haline gelmiþken, güvenlik soruþturmalarý bu dönem yaþadýðýmýz en temel hukuksuzluklarýn baþýnda gelmektedir. Aylarý bulan soruþturmalarda hiçbir gerekçe gösterilmeden olumsuz yanýtlar verilmektedir. Bu hukuksuz uygulama kiþilerin çalýþma

ve eðitim hakkýný elinden alýnmýþtýr. Kamudan ihraçlardan sonra, güvenlik soruþturmalarý olumsuz olduðu gerekçesiyle atamalarýn yapýlmamasý ya da çalýþýrken güvenlik soruþturmasýna tabii tutulan kiþilerin güvenlik soruþturmasý gerekçe gösterilerek iþinden olan iþçiler ile birlikte toplumda giderek büyüyen bir iþsizler ordusu yaratmaktadýr. Kamuda çalýþmanýn engellenmesi sonucunda ortaya çýkan iþ bulma sorunu, ucuz iþgücü olarak

Dicle Elektrik’in 60 bin liralýk ödüllerine son baþvuru 30 Nisan

Ýþçinin ve emekçinin hakkýný haykýrmak için alanlarda olacaklarýný belirten Demir, "Bizler: 1 Mayýs birlik, dayanýþma ve haksýzlýklarla mücadele gününde Diyarbakýr'da görkemli buluþmalar için hazýrlýklara baþladýðýmýzý duyurmak amacýyla bugün bir aradayýz. Her sene olduðu gibi bu sene de, emeðin taleplerini, demokrasiye, barýþa ve özgürlüðe olan özlemimizi, 1 Mayýs'ta istasyon meydanýnda haykýrmak istediðimizi valilik makamýna ilettik. Diyarbakýr'da güzel günler göreceðiz þiarýyla 1 Mayýs birlik, dayanýþma ve haksýzlýklarla mücadele gününde emeðin görkemli buluþmalarý olarak örgütlemek kararlýlýðýndayýz. Diyarbakýr da istasyon meydanýnda iþçinin emekçinin haklarýný dillendirmek, barýþý haykýrmak için DÝSK KESK TMMOB ve TTB olarak alanda olacaðýz. Biz dört emek ve meslek örgütü olarak sadece üyelerimizi deðil bu ülkede emeðiyle geçinen ve yok sayýlmak istendiðini düþünen tüm halkýmýzý istasyon meydanýnda beklediðimizi ifade ediyor, 1 Mayýs 2018 de Barýþ, demokrasi, emek, adalet, özgürlük ve iþ güvencemiz için seferberlik ilan edeceðimizi ifade etmek isteriz. Bütün halkýmýzý 1 Mayýsta istasyon meydanýnda barýþ demokrasi emek özgürlük adaleti haykýrmaya çaðýrýyoruz" ifadelerini kullandý.

DÝYARBAKIR - Dicle Elektrik Daðýtým tarafýndan kayýt dýþý elektrik kullanýmý ve israfa karþý gençlere söz hakký vermek için baþlatýlan toplam 60 bin liralýk ödüllü yarýþmaya baþvurular 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sona erecek. Þirketin Enerji Verimliliði Haftasý'nda duyurduðu ve liseli öðrencilerin katýlýmýna açýk olan yarýþmada birinciye ailesiyle bir haftalýk tatil ve lise eðitimi boyunca devam etmek üzere her yýl için 5 bin liralýk burs, yine lise eðitimi boyunca devam etmek üzere ikinciye her yýl için 5 bin liralýk, üçüncüye ise her yýl için 3 bin 500 liralýk eðitim bursu verilecek. Yarýþmada ödüle hak kazanarak ilk üçe girenlere verilecek toplam eðitim bursu, kazananlarýn lisenin ilk sýnýfýnda olmalarý durumunda 55 bin lirayý bulacak,

tatille birlikte toplam ödül tutarý 60 bin liraya yaklaþacak. Söz konusu yarýþmaya gençlerin katýlýmýný desteklemek amacýyla þirketin hizmet verdiði iller olan Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak'ta Valiliklerin yaný sýra belediyeler ve milli eðitim müdürlükleri de duyuru desteði saðladý. Yarýþma ile ilgili baþvuru ve katýlým koþullarýna iliþkin detaylar Dicle Elektrik'e ait Twitter ve Facebook hesaplarýnýn yaný sýra þirketin resmi web sitesinden paylaþýlýyor. Sadece liselerde okuyan ve eðitim durumunu kanýtlayanlara açýk olan yarýþmada kazananlar 19 Mayýs'ta açýklanacak. Birinci seçilecek öðrenci isterse ödül olarak kazanacaðý ailesiyle bir haftalýk tatili önümüzdeki yaz tatilinde kullanabilecek. (Haber Merkezi)


11

HABER

18 Nisan 2018 Çarþamba

Albino kardeþler yardým bekliyor ‘Ýstanbul’a gitmemiz gerekiyor’

Mardin'in Kýzýltepe ilçesinde doðuþtan albinizmli ve iþitme engelli 6 ve 8 yaþlarýndaki kardeþler, yardým bekliyor MARDÝN - Kýzýltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaþayan M. (8) ve N. Boz (6) kardeþler, albino hastalýðýyla dünyaya geldi. Doðuþtan pigment eksikliði nedeniyle derileri, kýllarý ve gözleri ak renkli olan albinizmli kardeþler, tenlerinden dolayý güneþe çýkamýyor, akranlarý gibi sokakta oyun oynayamýyor. Ýþitme engelli de olan çocuklarýn annesi Y. (27) ve inþaat iþçisi baba S. Boz (32), çocuklarýnýn daha güzel bir yaþam sürmeleri için yardým bekliyor.

‘Akraba evliliði yaptýk’

Çocuklarýný çok sevdiðini ifade eden baba Boz, Allah'ýn herkese bunu nasip etmediðini belirterek, "Eþimle 9 yýldýr evliyiz. Ýki çocuðum doðduktan sonra doktor 3'üncü çocuða izin vermedi. Onun da böyle doðacaðýný söyledi. Doktorlar annenin hayati tehlikesinin de olacaðýný söyleyerek izin vermediler. Ýki kýzýmýz da böyle doðdu. Eþimle akrabayýz. Doktorlar test yaptý ve bunun genetik olduðunu söyledi. Ailemizden geliyormuþ ama ikimize denk geldi" dedi. Çocuklarýnýn daha güzel bir hayat geçirmeleri için

Baz istasyonlarý çocuk oyun alanlarýndan uzakta bulunacak Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu, baz istasyonlarý anten ve cihazlarýnýn, çocuklar için ayrýlmýþ oyun alan sýnýrlarýndan en az güvenlik mesafesi kadar uzakta bulunmasýný kararlaþtýrdý

bir ev istediðini anlatan Boz, "Kirada oturuyoruz. Bu çocuklar devamlý ses çýkartýyor, aileler rahatsýz oluyor. Biz de çocuklarýmýza müstakil bahçeli bir ev istiyoruz. Bu çocuklara daha güzel bakabilmek için bir ev istiyoruz. Biz ne kadar bakarsak bakalým içimiz rahat olmuyor. Ev bizim olmadýðý için her þeyi yapamýyoruz. Böyle bahçeli, çiçekli ev istiyoruz. Kiradan kurtulursak rahatlayacaðýz" diye konuþtu.

DÝYARBAKIR - Resmi Gazete'nin dünkü sayýsýnda, Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu tarafýndan "Elektronik Haberleþme Cihazlarýndan Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Þiddetinin Uluslararasý Standartlara Göre Maruziyet Limit Deðerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik" yayýmlandý. Buna göre, söz konusu yönetmeliðin baþlýðý "Elektronik Haberleþme Cihazlarý Güvenlik Sertifikasý Yönetmeliði" þeklinde deðiþtirildi. Umuma açýk park ve bahçelerde, güvenlik mesafesi hesabýnda çocuk oyun alanlarýnýn sýnýrlarý dikkate alýnacak. Baz istasyonlarý anten ve cihazlarý, çocuklar için ayrýlmýþ oyun alan sýnýrlarýndan en az güvenlik mesafesi kadar uzakta bulunacak. Okul öncesi eðitim ve temel eðitim kurumlarýnýn çok katlý iþ yeri, alýþveriþ merkezi ve site gibi binalarda bulunmasý durumunda o eðitim kurumunun bulunduðu katlarda güvenlik sertifikasý alýnmasýný gerektiren elektronik haberleþme cihazý kurulamayacak. Okul öncesi ve temel eðitim kurumlarýnýn herhangi bir kampüs alanýnda kurulmuþ ve kampüs sýnýrlarý haricinde müstakil bahçe duvarýnýn bulunmamasý halinde güvenlik mesafesinin sýnýrý kurum tarafýndan yerinde inceleme yapýlmak suretiyle belirlenecek ve güvenlik sertifikasý kurum baþkanýnýn onayýyla düzenlenecek. (ÝLKHA)

Ýnþaatlarda çalýþtýðýný ancak iþe fazla gidemediðini anlatan baba Boz, þunlarý kaydetti: "Çocuklarýn mama raporlarý için uðraþýyorum. Hormonlarý çok yüksek olduðu için Merve 5 yaþýnda ergenlik dönemine girdi. Her ay Diyarbakýr'a gidip iðne vurup geliyoruz. Bu iðneler 12-13 yaþýna kadar vurulacak. Bir de çocuklarýmýz güneþe çýkamýyor. Albino rahatsýzlýðý olduðu için bunlar güneþe de çýkamýyor. Güneþe çýktýklarý zaman yüzleri leke oluyor. Krem gerekiyor. Sürekli mama kullandýklarý için baðýrsaklarý çalýþmýyor. Yemek yiyemiyorlar. Sadece mama ile beslendikleri için 100 liraya meyve alýp onlara meyve sýkýyoruz. Devletten bakýcý parasý alýyoruz ama kirada oturuyoruz. Diðer masraflarla birlikte bize zar zor yetiyor. Tedavi için Gaziantep ve Diyarbakýr'a gidiyoruz. Ýstanbul'a gitmemiz gerekiyor ama imkanýmýz yok." Çocuklarýna bakarken çok zorlandýðýný aktaran anne Y. Boz ise, "Sütlerini hazýrlýyorum. Altlarýný temizliyorum. Güneþ kremlerini sürüyorum. Özellikle geceleri çok zorlanýyorum. Gece uyanýnca sabaha kadar uyumuyorlar. Kýzlarýmýz hem albino, hem de duyma ve konuþma engelli. Ýlginç sesler çýkarýyorlar. Diþlerini birbirine sürtüyorlar" ifadelerini kullandý. (ÝHA)

Cumali Atilla çalýþmalarý inceledi Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi kentte ulaþýmý rahatlatmak için Fýrat Bulvarý-Stad Kavþaðý ile Batý Çevre Yolu baðlantý çalýþmasýna baþladý. Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Cumali Atilla, çalýþmalarý inceleyerek yetkililerden bilgi aldý. Kentte trafiði rahatlatmak için çalýþmalarýný sürdüren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Fýrat Bulvarý-Stad Kavþaðý ile Batý çevre yolu baðlantý çalýþmasýna baþladý. Yeni yapýlan yol sayesinde vatandaþlar Çevre yolu üzerinden Stadyum ve Fýrat Bulvarýna daha kýsa sürede gidebilecek. Bu sayede trafikte olasý yoðunluk önlenmiþ olacak. (Haber merkezi)


12

HABER

18 Nisan 2018 Çarþamba

Veteriner hekimden yavru kedi uyarýsý Her yerde oyun oynuyoruz Yapýlan incelemeler göre Dünyada mobil oyun pazarý yüzde 20’nin üzerinde büyürken geçtiðimiz yýl Türkiye’de mobil oyunlarýn 1 milyar TL’lik bir pazar oluþturdu belirtildi. Ýncelemede ülkemizde insanlarýn günde bir saatini mobil oyun oynayarak geçirdiði de ortaya çýktý Fatma GÜLNÝHAL DÝYARBAKIR - Dünyada mobil oyun pazarý yüzde 20'nin üzerinde büyürken geçtiðimiz yýl Türkiye'de mobil oyunlarýn 1 milyar TL'lik bir pazar oluþturduðu tespit edildi. Interpress'in konuyla ilgili medyada yapmýþ olduðu incelemeye göre, Türkiye'nin 30 milyonu aþkýn oyuncu sayýsý ile oyun sektöründe önemli bir yeri olduðu belirlenirken, ülkemizde insanlarýn günde bir saatini mobil oyun oynayarak geçirdiði ortaya çýktý. Çok oyuncu ile insanlarýn arkadaþlarý ile birlikte oynadýklarý online oyunlar iþin içine girdiðin de ise bu oynama rakamlarýnýn 3 ya da 4 saate çýktýðý görüldü. Ýncelemeye göre, metrobüste, televizyon karþýsýnda hatta trafikte beklerken bile insanlarýn mobil oyun oynadýðý tespit edildi.

Mobil oyun oynama yaþý yükseliyor …

Türkiye'de oyun oynama sürelerinin yüzde 24 arttýðý belirlenirken, mobil oyunlarýn grafik kalitesi arttýðý için mobilde oyun oynama süresinin 46 dakikadan bir saate çýktýðý tespit edildi. PC oyunlarýnda yaþ aralýðý 16-18 iken, mobile baktýðýmýzda ise oyun oynama yaþýnýn 26'ya kadar çýktýðý anlaþýldý. Türkiye'de kadýnlarýn oyun oynama oranlarýnda da ciddi bir artýþ yaþanýrken geçtiðimiz yýllarda oyun oynayan kadýnlarýn yaþý 25 ila 30 arasýnda iken bu yýl bu rakamlarýn 35 ila 40 yaþ seviyesine çýktýðý tespit edildi.

Veteriner Hekim Kader Ýçen, kedilerin doðum zamanýnýn geldiðini belirterek, “Annesiz sandýðýnýz veya yol kenarýnda bulduðunuz yavru kedilere müdahale etmeyin. Annesi beslenmeye çýkmýþ olabilir, yavrularýný arýyor olabilir. Onlarý yaþatabilecek tek canlý anneleridir baþka hiç kimse deðil” dedi Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Hayvan Bakýmevi ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlu Veteriner Hekimi Kader Ýçen, bakýmevinde 50 tane tedaviye muhtaç kedilerinin olduðunu belirterek, bu kedilerin kýsýrlaþtýrma ve aþýlama faaliyeti yapýldýktan sonra doðaya býraktýklarýný ifade etti. Canlýlarýn insanlara ihtiyacýnýn olduðunu kaydeden Ýçen, "Sokaðýmýzdaki, binamýzdaki, sitemizdeki kedilere kötü davranmayalým lütfen. Elimizden geldiðince beslemeye çalýþalým" diye konuþtu.

“Yavru kedilere müdahale etmeyin” Kedilerin doðum zamaný geldiðine dikkat çeken Ýçen, yavru kedileri hayatta tutacak tek canlýnýn anneleri olduðunu da vurgulayarak, "Annesiz sandýðýnýz ve yol ke-

Bismil’de bozulan kilitli taþlar onarýldý

Foto:Arþiv

Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde yerel basýnda gündeme getirilen bazý sokaklarýn bozulan ve deforme olan kilit parke taþlarý, Belediye Fen Ýþleri ekiplerince kýsa süre içerisinde tamir edilerek düzgün bir hale getirildi. Bismil Belediyesi ekiplerince ilçe genelinde bulunan kilit parke taþý sokaklar ile kaldýrýmlarda baþlatýlan bakým ve onarým çalýþmalarý sürüyor.

narýnda bulduðunuz kedilere müdahale etmeyin. Annesi beslenmeye çýkmýþ ya da yavrularýný arýyor olabilir. Çünkü onlar prematüre doðduðu için bize deðil sadece anneye ihtiyaçlarý var. Elinizden geldiðince müdahale edip yavrularýn yerini deðiþtirmeyin. Anne onu muhakkak bulacaktýr. Çünkü onlarý hayatta tutacak tek canlý anneleridir. Burada birçoðunu kaybediyoruz. Elinizden geldiðince yavru kedileri beslenmeye, kuru mamaya ya da yemek artýðýna baþlamadan bize göndermemeye çalýþýn. Eðer annesinin öldüðünden eminseniz onlara bir müd-

Alt yapý kazý çalýþmalarý nedeniyle bozulan kilit parke yollar tamir edilerek vatandaþlarýn hizmetine sunuluyor. Ýhtiyaç duyulan noktalarda yapýlan tamirat çalýþmalarýnda yerinden oynayan kilit parke taþlarý zemin iyileþtirmesi yapýlarak yerlerine monte ediliyor. Kýrýlmýþ, parçalanmýþ kilit parke taþlarý ise yenileriyle deðiþtirilerek yenileniyor. Kilit parke taþý

det evde bakýp geçici yuva olup bizi arayabilirsiniz ya da ararsýnýz süt annemiz varsa ona bir süt anne bulabiliriz" ifadelerini kullandý.

‘Petshoptan satýn almayýn barýnaktan sahiplenin’ Bakýmevinde birbirinden güzel hayvanlar olduðunu dile getiren Ýçen, þunlarý kaydetti: "O kadar güzel kedilerimiz, köpeklerimiz var ki lütfen evde kedi ya da köpek bakmaya karar verdiðinizde ilk uðramanýz gereken yer o ilin barýnaðý olsun. Barýnaktan sahiplenelim. Petshoptan para vererek almayalým. Bu canlýlarýn size hakikaten ihtiyacý var. Sevgiye ve þefkate ihtiyacý var. Satýn almayalým, sahiplenelim." (ÝHA)

bakým çalýþmalarý ile birlikte deforme olan kaldýrýmlarýn bakýmlarý da yapýlarak kaldýrýmlar daha düzgün ve düzenli bir hale getiriliyor. Geçtiðimiz günlerde sosyal medya ve yerel basýn aracýlýðýyla gündeme getirilen Fýrat Mahallesi 217'nci Sokak'ta bozulan kilitli parke taþlarý tamir edilerek araçlar ve yayalar için güvenli ulaþým imkaný saðlandý. (ÝHA)


$ €

DOLAR

: 4,1058 4,1063

EURO

: 5,0819 5,0828

ALTIN

: 177,21 177,31

BÝST

: 108.769

ekonomi

13 18 Nisan 2018 Çarþamba

Perakende satýþ hacmi azaldý TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü'nün açýkladýðý verilere göre Þubat 2018'de perakende satýþ hacminin yüzde 1 azaldýðýný belirtti Tarýk OTHAN

Içme suyu her vatandaþa ulaþacak

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi DÝSKÝ Genel Müdürlüðü, 4 bin haneye su temini saðlayan HazroSilvan-Bismil Grup Ýçme Suyu'nun, her vatandaþa eþit ve adil düzeyde ulaþmasý için çalýþma yaptý

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi DÝSKÝ Genel Müdürlüðü, 4 bin haneye su temini saðlayan Hazro-Silvan-Bismil Grup Ýçme Suyu'nun, her vatandaþa eþit ve adil düzeyde ulaþmasý için çalýþma yaptý. Kaynak suyunun verildiði þebekelerin doðrudan depolara baðlanmasý ile birlikte hem kaçak suyun kullanýmýnýn önüne geçildi hem de þebeke sonu hanelerin içme suyuna rahatça ulaþmasý saðlandý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi DÝSKÝ Genel Müdürlüðü, kýrsal mahallelerde pek çok yerleþim birimine su temini saðlayan grup içme sularýndan bütün vatandaþ-

larýn eþit bir þekilde yararlanmasý için bazý önemli çalýþmalar yürütüyor. Özellikle yaz aylarýnda baþ gösteren susuzluðun önüne geçmek isteyen DÝSKÝ Genel Müdürlüðü þimdiden bazý önlemler alarak kýrsal mahallelerdeki her hanenin suya eriþimi için çaba sarf ediyor.

Her haneye eþit ve adil su verilecek DÝSKÝ Genel Müdürlüðü Hazro, Silvan ve Bismil'in 68 kýrsal mahallesine, 4 bin haneye ve 15 bin nüfusa içme suyu saðlayan Hazro-Silvan-Bismil Grup Ýçme Suyu'ndan her hanenin eþit ve adil bir þekilde

Toplam ciro arttý

yararlanmasý için çalýþma baþlattý. Özellikle yaz aylarýnda grup içme suyuna yakýn hanelerin içme suyunu tarlalarda kaçak kullanmasý nedeniyle þebekenin sonunda bulunan hanelere su ulaþamýyordu. DÝSKÝ Genel Müdürlüðü bu olumsuzluðun önüne geçebilmek için grup içme suyundan cazibesiyle gelen ve ana þebekeden sulama amacýyla yapýlan baðlantýlarý iptal etti. Bunun yerine ana þebekeden gelen suyu iki adet depoya aktarmak suretiyle vatandaþlara ulaþtýrdý. DÝSKÝ, su deposundan þebekeye baðlantý çalýþmalarýný da tamamlayarak hem içme suyunun tarlalarda kullanýlmak suretiyle kaçak kullanýmýnýn önüne geçmiþ oldu hem de içme suyu þebekesinin sonunda bulunan hanelere içme suyunun ulaþmasý saðlanmýþ oldu. (Haber Merkezi)

Tarýk OTHAN DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü, ciro endekslerinin Þubat 2018 verilerini açýkladý. Buna göre; sanayi, inþaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamýnda takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ ciro endeksi, þubat ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 23,4 arttý. Mevsim ve takvim etkilerinden arýn-

DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü, perakende satýþ endeksleri Þubat 2018 verilerini açýkladý. Bu doðrultuda; takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ sabit fiyatlarla perakende satýþ hacmi þubat ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 8 arttý. Ayný ayda gýda, içecek ve tütün satýþlarý yüzde 7,7, gýda dýþý satýþlar (otomotiv yakýtý hariç) yüzde 7,4, otomotiv yakýtý satýþlarý yüzde 10,2 arttý. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ sabit fiyatlarla perakende satýþ hacmi þubat ayýnda bir önceki aya göre yüzde 1 azaldý. Ayný ayda gýda, içecek ve tütün satýþlarý yüzde 0,5, gýda dýþý satýþlar (otomotiv yakýtý hariç) yüzde 1,2, otomotiv yakýtý satýþlarý yüzde 0,8 azaldý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ cari fiyatlarla perakende ciro þubat ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 18,2 arttý. Ayný ayda gýda, içecek ve tütün satýþlarý yüzde 16,5, gýda dýþý satýþlar (otomotiv yakýtý hariç) yüzde 19,8, otomotiv yakýtý satýþlarý yüzde 16,6 arttý. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ cari fiyatlarla perakende ciro þubat ayýnda bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldý. Ayný ayda gýda dýþý satýþlar (otomotiv yakýtý hariç) yüzde 0,4, otomotiv yakýtý satýþlarý yüzde 1,9 azalýrken, gýda, içecek ve tütün satýþlarý yüzde 0,8 arttý.

dýrýlmýþ toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ sanayi ciro endeksi, þubat ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 24,9 arttý. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ inþaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 5 arttý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ ticaret ciro endeksi, þubat ayýnda bir önceki yýlýn

ayný ayýna göre yüzde 17,2 arttý. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ hizmet ciro endeksi, þubat ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 23 arttý. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttý.


14

HABER

18 Nisan 2018 Çarþamba

DiYARBAKIR MEWLiD etkinliðine hazýrlanýyor TOKÝ 28 ilde 197 arsayý satýþa sundu

Diyarbakýr'da bu hafta sonu düzenlenecek olan "Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaþama" Mewlid etkinliðinin hazýrlýklarý devam ediyor DÝYARBAKIR - Peygamber Sevdalýlarý Platformu tarafýndan Diyarbakýr'da 22 Nisan 2018 tarihinde Nevroz Miting Alaný'nda düzenlenecek olan "Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaþama" Mewlid etkinliðinin hazýrlýklarý sürüyor. Platform gönüllüleri, halký yapýlacak Mewlid etkinliðine davet amacýyla kentin çeþitli yerlerini pankartlar, afiþ ve flamalarla donatmaya baþladý. Ýþ yerlerine, caddelerdeki kavþaklara, köprülere, dolmuþ ve otobüslerin camlarýna, "Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaþama" Mewlid etkinliðine davet þeklinde Türkçe ve Kürtçe (Kurmancî, Zazakî) yazan afiþ ve pankartlarýn asýldýðý görüldü. Bu kapsamda hazýrlýklar devam ederken, ayrýca her eve Araþtýrmacý-Yazar Özkan

Kaymakam Kartal’a plaket

Yaman'ýn kaleme aldýðý "Hz Peygamber'den Dersler 63 Hadis-i Þerif"in daðýtýlacaðý belirtildi. Konuyla ilgili olarak ÝLKHA'ya açýklamalarda bulunan Peygamber Sevdalýlarý Platformu Diyarbakýr Koordinatörü Cemil Cahit Ünsal, etkinliðe kýsa bir süre kaldýðýný ve çalýþmalarýn bu doðrultuda yoðunluk kazandýðýný söyledi. Ünsal, "Peygamber Sevdalýlarý Platformu olarak bu nisan ayýnda Türkiye'nin bazý illerinde Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaþama' adlý etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz. Geçen pazar günü Batman, Van, Þanlýurfa, Gaziantep, Mersin gibi bazý illerde bu etkinlikleri yaptýk. Peygamber sevdalýsý halkýmýz büyük bir teveccüh gösterdiler. Bu pazar da Diyarbakýr'da bir etkinliðimiz olacak. Þu an-

DÝYARBAKIR - Önder Ýmam Hatipler Derneði Baþkaný Ýbrahim Gökdemir ve Eðitim Bir-Sen Ýl Baþkaný Yunus Memiþ, Diyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Serdar Kartal'a eðitime katkýlarýndan dolayý plaket verdi. Yeniþehir Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Serdar Kartal,

da kardeþlerimiz alanda yoðun bir þekilde gayret göstermekte olup hazýrlýklarýmýz devam etmektedir. Platforma üye ve üye olmayan onlarca sivil toplum kuruluþu destek vermektedir. Bu çerçevede Diyarbakýr süslenmiþi, caddeler, billboardlar, iþ yeri ve þehir içi minibüslere davet afiþleri asýldý. Ýki gün sonra da evlere el ilaný daðýtacaðýz. Bu vesileyle Peygamber sevdalýsý halký yapacaðýmýz etkinliðe davet edeceðiz." dedi. Hadis-i Þerif'in konu aldýðý bir kitabý da halka ücretsiz olarak daðýtýlacaðýný söyleyen Ünsal, "Evlere 'Peygamber'den Dersler 63 Hadis-i Þerif' adlý bir kitap Özkan Yaman hocamýz tarafýndan güzel bir þekilde hazýrlandý. Bunu da evlere daðýtacaðýz. Bu hadis kitabýn daðýtýlmasý çok önemlidir. Ýnþallah halkýmýz bu kitaptan faydalanacaktýr. Þimdiden bütün halkýmýzý yapýlacak olan etkinliðe davet ediyoruz." ifadelerini kullandý. (ÝLKHA)

Önder Ýmam Hatipler Derneði Baþkaný Ýbrahim Gökdemir'i ve Eðitim Bir-Sen Ýl Baþkaný Yunus Memiþ'i makamýnda aðýrladý. Gökdemir ve Memiþ, Kartal'a eðitime olan katkýlarýndan dolayý teþekkür ederek, plaket verdi. Kartal ise, konuklarýnýn ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. (Haber Merkezi)

DÝYARBAKIR - Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Adana, Afyonkarahisar, Aðrý, Ankara, Aydýn, Bitlis, Denizli, Diyarbakýr, Edirne, Elazýð, Erzincan, Eskiþehir, Gaziantep, Giresun, Ýstanbul, Karaman, Kayseri, Kýrþehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Nevþehir, Samsun, Sivas, Þanlýurfa, Tekirdað, Van ve Yalova illerinde toplam 2.039.042,64 metrekare büyüklüðünde 197 adet arsayý satýþa sundu. Konut, turizm konut, ticaret, konut altý ticaret, sanayi, küçük sanayi, depolama, merkezi iþ, çarþýlar iþ ve alýþveriþ merkezleri, özel kreþ, özel eðitim, özel saðlýk, özel ortaokul, konut dýþý kentsel çalýþma, sosyo-kültürel tesis, akaryakýt ve bakým istasyonu, kentsel servis, pazar + fuar + ortaokul + park, aðaçlandýrma ve ticari rekreasyon imar niteliklerine sahip arsalar "Açýk Artýrma" yöntemi ile satýlacak. Müzayede 3 Mayýs 2018 tarihinde saat 13.30'da TOKÝ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve TOKÝ Ýstanbul Hizmet Binasý'nda gerçekleþtirilecek. Ayrýca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlý yayýn yapýlacak. Satýþa sunulan bazý arsalar; Ýstanbul Baþakþehir Kayabaþý'nda özel eðitim, özel saðlýk, Ýkitelli'de konut, konut dýþý kentsel çalýþma niteliðinde imarlý arsalar. Ankara Çankaya'da konut, ticaret, Akyurt'ta sanayi ve depolama, Gölbaþý'nda konut, ticaret, Pursaklar'da konut, ticaret, Sincan'da konut, Yenimahalle'de konut, Kahramankazan'da konut, ticaret niteliðinde imarlý arsalar. Elazýð Merkez'de özel eðitim, konut, ticaret niteliðinde imarlý arsalar. Eskiþehir Odunpazarý'nda konut, merkezi iþ niteliðinde imarlý arsalar. Gaziantep Þehitkamil'de konut ve kentsel servis alanlarý niteliðinde imarlý arsalar. Denizli Pamukkale'de konut niteliðinde imarlý arsalar. Tekirdað Çorlu'da konut, ticaret, akaryakýt, Süleymanpaþa'da sanayi alaný niteliðinde imarlý arsalar. Mardin Artuklu'da geliþme konut, ticaret, akaryakýt istasyonu niteliðinde imarlý arsalar. Satýþa iliþkin detaylý bilgiye www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralý telefondan ulaþýlabilecek. (Haber Merkezi)


18 Nisan 2018 Çarþamba

15

SPOR

YILDIZLAR ALTINDA

Zerzevan kalesi fotoðraflandý Oyuncak Atölyesi baþladý Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþleri Daire Baþkanlýðý, 7-15 yaþ arasý kýz ve erkek çocuklara yönelik Oyuncak Atölyesi adý altýnda Cemil Paþa Konaðý Kent Müzesi'nde etkinlik baþlattý. 7 Nisan'da baþlayan Oyuncak Atölyesi yaklaþýk 17 ay sürecek. Sur ilçesi Alipaþa Mahallesi'nde ikamet eden çocuklarýn faydalandýðý Atölye her ay farklý öðrencileri atölyeye kabul edecek. 15'er kiþilik gruplarýn eðitim gördüðü Oyuncak Atölyesi hafta sonlarý Cumartesi ve Pazar günleri devam edecek. Gruplarda yer alan çocuklar, 1 ay boyunca haftalýk 8 saat eðitim alacak. Alanýnda uzman eðitmenlerin görev yaptýðý Oyuncak Atölyesi'nde her ay farklý bir çalýþma yürütecek. 15 kiþilik çocuk grubunun ahþap üzerine boyamayla baþlayan proje daha sonraki aylarda kozalak boyama, kartondan oyuncak yapma, bezlerden oyuncak oluþturma, uçurtma ve tellerden araba yapma ile devam edecek. Proje sonunda çocuklarýn eðitim dönemi boyunca ortaya çýkardýklarý eserler daha sonra Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Cemil Paþa Konaðý Kent Müzesi'nde sergilenecek.

Çocuklara teorik ve pratik eðitim Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin çocuklara yönelik baþlattýðý Oyuncak Atölyesi'nin ilk eðitimi olan ahþap üzerine boyamada çocuklar ilk olarak teorik daha sonra ise pratik eðitim alýyor. Teorik eðitimde çocuklar renkler konusunda bilgilendiriliyor. Teorik eðitimin ardýndan pratik eðitimde çocuklar, derslerde öðrendiklerini uygulama þansý buluyor. Hazýr ahþap kalýplar üzerinde oluþturulan desenler çocuklar tarafýndan boyanýyor. Oyuncak Atölyesi'nde kullanýlan tüm malzemeler, yemek ve ulaþým servis hizmetleri Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi tarafýndan ücretsiz þekilde karþýlanýyor. (Haber Merkezi)

Diyarbakýr'ýn Çýnar ilçesinde bulunan Zerzavan Kalesi yýldýz pozlamak için gelen fotoðrafçýlara ev sahipliði yaptý DÝYARBAKIR - Çýnar ilçesine 13 kilometre uzaklýkta olan ve 60 dönümlük alanda üzerinde bulunan Zerzavan kalesi kaya mezarlarý su sarnýçlarý Mithras Tarikatý'na ait yeraltý tapýnaðý gibi önemli mekanlar barýndýrmakta. Son dönemlerde turistlerinde ilgisini çekmeye baþlayan Zerzavan kalesi son olarak Fotono21 fotoðraf derneði üyelerini aðýrladý. Uzun zamandýr bölgede gönüllü olarak fotoðraflar çeken dernek üyeleri üstü kadar altý da tarih olan Zerzavan kalesinde yýldýz pozladý. Etkinlik hakkýnda bilgi veren Fotono21 fotoðraf derneði baþ-

kaný Mehmet Kýlýçolðu, dernek olarak Diyarbakýr'a ait tüm görsellerin daha görünür kýlýnmasý için tüm bölgeyi fotoðrafladýklarýný söyledi. Zerzavan kalesinde uzun pozlama yapmayý uzun zamandýr planladýklarýný ve bölgenin turizme kazandýrýlmasýnda fotoðraf sanatýnýn büyük önem taþýdýðýnýn söyleyen Kýlýçoðlu, yýldýz pozlama çekim tekniði hakkýnda da bilgiler verdi. Kýlýçoðlu, "Fotoðraf makineleri ile normal þartlarda gözümüzün göremediði þeyleri görmek, doðadaki olaylarý olduðundan daha yavaþ ya da hýzlý enstantaneler ile anlatmak mümkün-

Yeniþehir’de memur adaylarýna eðitim Zayii Basýn Yayýn Enformasyon Genel Müdürlüðü'nden almýþ olduðum Sarý Basýn Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Lokman AYDOÐAN

dür. Yýldýz pozlamak için bulb modu tercih edilir. Yýldýz izleri çekilecek ise en düþük ÝSO deðerlerinde uzun süreli pozlamalar Samanyolu ya da sadece yýldýzlarýn belirginleþmesi isteniyorsa hava þartlarýna göre daha yüksek ÝSO deðerleri ile daha yýldýz pozlamaya göre daha kýsa pozlama süreleri tercih edilir. Fotoðraf makineleri Kuzey yýldýzý bulunduktan sonra konuya göre konumlandýrýlarak kadrajlar hazýrlanýr. Netleme yapýldýktan sonra 10 dakikalýk ilk çekim yapýlarak çýkan sonuca göre bir sonraki çekim süresi planlanýr. Uzun süre çekim yapmayý istemeyenler 30 saniyelik 100 ve üstü fotoðraf çekerek üst üste bindirme yöntemi ile yýldýz pozlamayý tamamlayabilirler" dedi. (ÝHA)

Diyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediyesince, göreve yeni baþlayan memur adaylarýna eðitim verilmeye baþlandý. Yeniþehir Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitimi Müdürlüðü tarafýndan KPSS atamasý ile belediyede görev yapmaya baþlayan memur adaylarýna Temel Hazýrlýk Eðitimi verilmeye baþlandý. Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitimi Müdürlüðü tarafýndan aday memurlara 10 gün süre ile Temel Hazýrlýk Eðitimi verilecek ve ardýndan 30 Nisan Pazartesi günü memur adaylarý Devlet Memurlarý Temel Eðitim Sýnavý'na tabi tutulacak. (ÝHA)


Kuruluþ Yýlý: 3 Mayýs 2007

18 NÝSAN 2018 ÇARÞAMBA Yýl: 11 - Sayý : 3683

www.diyarbakiryenigun.com

Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Þanlýurfaspor gözünü þampiyonluða dikti Deplasmanda Pendikspor’u farklý maðlup ederek zirve iddiasýný sürdüren Þanlýurfaspor, Pazar günü kendi sahasýnda lider Gümüþhanespor’u konuk edecek. Þanlýurfaspor Gümüþhanespor’u maðlup etmesi durumunda ligde bitime iki hafta kala liderliði ele geçirecek DÝYARBAKIR- TFF 2. Lig Beyaz Grupta þampiyonluk mücadelesi veren Þanlýurfaspor Pazar günü sahasýnda ligin en kritik maçýna çýkacak. Pendikspor'u maðlup ederek zirve ile arasýndaki iki puanlýk farký koruyan sarý-siyahlýlar, ligin 32. Haftasýnda kendi evinde lider Gümüþhanespor'u aðýrlayacak. Þanlýurfaspor, lider Gümüþhanespor'u maðlup etmesi halinde ligde bitime iki maç kala liderliði ele geçirecek ve þampiyonluk yolunda önemli bir avantaj saðlayacak. Mehmet Uður ÇAKIL

HABERÝ

C

M

Y

K

e d e t a r a k n a d ’ r a y i D önemli baþarý Diyarbekirspor Karate Takýmý 14 - 15 Nisan 2018 tarihleri arasýnda Bingöl ilinde düzenlenen Anadolu Yýldýzlar Ligi’nde kýzlar kategorisinde þampiyon

DÝYARBAKIRDiyarbekirspor Karate takýmý 14 15 Nisan 2018 tarihleri arasýnda Bingöl ilinde düzenlenen Anadolu Yýldýzlar Ligi'nde Kýzlar kategorisinde þampiyon olarak kente döndü. Þampiyonaya 4 sporcu ile katýlan Diyarbekirspor Karate takýmý 3 altýn ve 1 Bronz madalya alarak turnuvayý þampiyon tamamladý. Diyarbekirspor'lu karateciler elde ettikleri baþarý ile Mayýs ayýnda Yalova'da yapýlacak olan Ahmet BARAN Türkiye Karate Þampiyonasýna gitmeye hak Haberi kazandý. Genel klasmanda 48 puan alarak rakiplerine fark atan Diyarbekirspor'lu karatecioldu ler elde ettikleri baþarýlarla adýndan söz ettirdi.

18 nisan 2018 carsamba  
18 nisan 2018 carsamba  
Advertisement