Page 1

Hoþ Geldin Ya Þehr-i Ramazan Ramazan Özel sayfasý 12’de

Diyarbakýr için iftar vakti;

Arazi tartýþmasýnda

19:31

KAN DÖKÜLDÜ:

Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde iki aile arasýnda arazi anlaþmazlýðý nedeniyle çýkan silahlý kavgada 1 kiþi hayatýný kaybetti, 1 kiþi de yaralandý. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, silahý ateþleyenleri bulmak için çok yönlü araþtýrma baþlattý. Olayla ilgili gözaltýna alýnan þüphelilerin ise iþlemlerinin devam ettiði öðrenildi. Güncel 03

1 ölü

“Katliamý lanetliyoruz” Onlarca Filistinlinin hayatýný kaybetmesine neden olan Ýsrail saldýrýlarýný kýnayan Diyarbakýr Emek ve Demokrasi Platformu, katliamý lanetlediklerini belirterek, “ABD provokasyonunu ve barýþçýl gösterileri silah zoruyla bastýrarak katliama yol açan Ýsrail devletini kýnýyor, Filistin halkýnýn meþru Nurullah taleplerini destekliyor, dayanýþma duyERGÜN’ün gularýmýzý iletiyoruz” dedi. 15’te haberi

18 MAYIS 2018 CUMA FÝYATI: 25 KRÞ.

Foto: Arþiv

www.diyarbakiryenigun.com

“Kürdistani Seçim Ýttifaký” ile HDP’nin görüþmeleri sonuçsuz kaldý;

HDP’nin bildirgesinde Ev hanýmýyken iþ yeri sahibi oldu

D

iyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde yaþayan 5 çocuk annesi Mülkiye Aras, devletin açtýðý kurslar sayesinde meslek sahibi olup kendi iþ yerini açtý. Haber 06

TALEPLERiMiZ YOK

“Tutumumuzu önümüzdeki günlerde açýklayacaðýz”

Azadi Hareketi, PAK, PDK, PDK-T, PSK gibi Kürt parti ve kurumlarýn bir araya gelerek kurduðu 'Kürdistani Seçim Ýttifaký' HDP ile yaptýklarý görüþmelerin sonuçsuz kaldýðýný duyurdu. Ýttifak bileþeni PAK Genel Baþkaný Mustafa Özçelik, görüþmeler devam ederken HDP'nin Seçim Bildirgesi'nin yayýnladýðýný ve bildirgede mutabakata vardýklarý taleplerin yer almadýðýný söyledi. R Özçelik, önümüzdeki günlerde YA A K aç Sert seçim ile ilgili tutumlarýný açýkN Ü YENÝG layacaklarýný duyurdu. 9’da

AÝHM’den Roboski baþvurusuna ret...

A

ÝHM, Roboski katliamýyla ilgili baþvuruyu reddetti. Kararý duyuran hukukçu Kerem Altýparmak, “34 kiþinin katledildiði Roboski katliamýný tarihe gömdü. Roboski davasýnda AYM ve AÝHM'in yaptýðý adaletsizlik kadar canýmý yakan bir vaka olmamýþtý. Ýçim kaynýyor” dedi. 3’te

Kentin Caddeleri gül kokuyor

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, Ramazan ayýnýn gelmesiyle birlikte þehir merkezinin daha güzel kokmasý için cadde ve sokaklara gül suyu serpmeye baþladý. 11 C

M

Y

K

“ÝYÝ Parti sacayaðýný tamamlayacak” ÝYÝ Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Vejdin Ensarioðlu, seçimlerden güçlü bir parti olarak çýkacaklarýna inandýðýný söyledi. Ensarioðlu "HDP ile AK Parti bölgede yarýþýyor ancak artýk iki parti de bölge Vecdi halkýnýn ihtiyaçlarýna cevap veremiERBAY’ýn yor. ÝYÝ Parti ile bölgede sacayaðý tahaberi mamlanmýþ olacak" iddiasýnda... 4’te

5’te

7’de

Sosyal Medya Günlüðü

Bir gelin arabasý yazýsý

Osman ERGÜN

Ahmet BARAN

Gönül: Toplu olarak HDP’ye katýlacaðýz Doðu Perinçek'in HDP'yi kapatmaya yönelik sözleri nedeniyle partisinden istifa eden Vatan Partisi Diyarbakýr eski Ýl Baþkaný Selahattin Gönül, stifa edenlerin toplu olarak HDP'ye katýlacaðýný söyledi. 8’de


2

SAÐLIK/YAÞAM

18 Mayýs 2018 Cuma

Bu hastalýklara dikkat! raciðer nakli gerekir ve eðer erken dönemde karaciðer nakli yapýlýrsa, böbrek nakline gerek kalmamaktadýr.

Karaciðer nakli dikkatli bir hazýrlýk istiyor

K

araciðerin 'vücudun fabrikasý' olarak tanýmlandýðýný ve bu organda yaþamsal iþlevleri gerçekleþtiren maddelerin eksikliðinde oluþan bazý hastalýklarýn, çocuklarda karaciðer yetmezliðine yol açtýðýný kaydeden uzmanlar, "Vücudu enfeksiyonlara karþý da koruyan karaciðerin çalýþmamasý durumunda, kiþinin hayatý ciddi tehlike altýna girebiliyor" dedi Bilgi BAÐCÝ DÝYARBAKIR - Çocuk Gastroenteroloji Uzmnaý Prof. Dr. Çiðdem Arýkan, karaciðeri etkileyen metabolik hastalýklar hakkýnda bilgi verdi. Arýkan, "Karaciðer vücutta hayati öneme sahip, önemli organlardan biridir. Kanda bulunan kimyasal maddeleri düzenleyen karaciðer, toksik maddelerin dýþarýya atýlmasýný, safra salgýsý yaðlarýn sindirilmesini saðlamakta ve kýrmýzý kan hücresi üretmektedir. Alýnan besin ve ilaçlar da burada parçalanarak, kolay kullanýlabilir hale getirilir. Karaciðerin iþlevini gerçekleþtirememesi mutlaka en kýsa sürede tedavi gerektirmektedir ve yetmezliðin en etkin tedavisi karaciðer naklidir" dedi.

Akut ve kronik karaciðer yetmezliðine dikkat! Her karaciðer hastalýðýnýn, karaciðer nakli gerektirmediðini kaydeden Arýkan þunlarý söyledi; "Karaciðer büyük bir organdýr, son ana kadar çalýþýr fakat yapmasý gereken üretimleri yapamadýðý, atmasý gerekenleri atamadýðý zaman ciddi olarak yetmezlik geliþebilmektedir. Ani geliþen, daha önce hiçbir sorunu olmayan, bir anda karaciðerde hasarlanma neticesinde karaciðerin çalýþmadýðý, akut denilen ani karaciðer yetmezliði grubu birinci grubu oluþturmaktadýr. Bu daha az bir sayýyý kapsar. Ani yetmezliklere; enfeksiyonlar, ilaç

alýmlarý, mantar zehirlenmeleri gibi durumlar neden olabilmektedir. Nadiren karaciðer hastalýklarýnýn da ilk belirtisi olarak ani karaciðer yetmezliði görülmektedir. Bir de doðuþtan ve ya sonradan edinilen bozukluklarla geliþen karaciðer hastalýklarý vardýr. Bunlara kronik karaciðer hastalýklarý denilmektedir. En sýk görülen tablo ise kronik karaciðer hastalýðýna baðlý geliþen karaciðer yetmezlikleridir. Kronik karaciðer hastalýklarý yani karaciðerin doðuþtan olan hastalýklarý, karaciðer yetmezliðine neden olabilmektedir. Çocuklarda karaciðer naklinin en sýk nedeni, doðuþtan safra yolu yokluðudur. Karaciðerin iltihapla seyreden, otoimmün hepatit denilen, karaciðer hastalýklarý da yetmezlikle sonuçlanabilmektedir. Bunun dýþýnda yine doðumsal olan, safra kanallarýndaki taþýyýcýlarýn yokluðuyla karakterize, kalýtsal kolestaz denilen bir grup mevcuttur. Bunlar da önemli nakil grubunu oluþturmaktadýr. Belirtileri yine kaþýntý, büyüme-geliþme geriliði ve sarýlýk olabilmektedir.

Karaciðeri tutan metabolik hastalýklarda da nakil gerekli Karaciðeri tutan metabolik hastalýklarýn ilk grubunu, sirozla birlikte karaciðer hasarýna yol açanlar oluþturmaktadýr. Bir de bazý hastalýklarýn varlýðýnda karaciðer aslýnda normal çalýþýr ve zarar görmez ancak baþka or-

ganlar olumsuz etkilenmektedir. Buna örnek olarak yüksek kolesterol bozukluklarý olan ailesel hipekolesterolemi gösterilebilir. Bu hastalýkta karaciðer saðlýklý bir þekilde iþlevini yerine getirir fakat protein karaciðerde yapýlamadýðý için vücudun her yerinde kolesterol plaklarý oluþur ve bu sebeple ölümler olabilmektedir. Bu plaklar çok ciddi koroner arter hastalýðýna da yol açabilmektedir. Ailede belirgin bir vaka varsa mutlaka erken dönemde koruyucu olarak karaciðer nakline gidilmesi gerekmektedir. Buna benzer bir baþka hastalýk da "hiperoksalüri" adý verilen, böbreklerde aþýrý miktarda oksalat birikiminin olmasýdýr, gözde, deride ve birçok organda birikmektedir. Bu hastalarda yine ka-

Hastalýðýn tanýsý konulduktan sonra gerçekten naklin gerekli olup olmadýðý araþtýrýlmaktadýr. Eðer çocuk nakil kapsamýna alýnýrsa, yaþa göre gereksinimleri belirlenir. Nakilden önce mutlaka aþýlamalarýn tamamlanmasý gerekmektedir. Nakil sonrasý enfeksiyonu önlemek adýna aþý, birinci derecede koruma özelliðine sahiptir. Nakil sýrasýnda çocuðun baðýþýklýk sisteminin güçlenmesi ve kaslarýnýn kuvvetlenmesi için özel bir beslenme programý uygulanmaktadýr. Beslenme çoðu zaman damardan yapýlmaktadýr. Nakil öncesi vücuttaki herhangi bir organýn hastalýktan etkilenip etkilenmediði tetkiklerle deðerlendirilir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri, bazen erken dönemde vücutta herhangi bir organ etkilenimi yokmuþ gibi görünse de, bazý hastalýklarýn etkisi ileri yaþlarda ortaya çýkabilmektedir. Bu sebeple çok detaylý deðerlendirme gerekmekte ve aile ile bu bilgiler ayrýntýlý olarak paylaþýlmaktadýr. Yaþ küçüldükçe nakil sonrasý sürecin zorluklarý da artabilmektedir. Kullanýlan ilaçlarýn yan etkileri açýsýndan takibin düzenli yapýlmasý gerekmektedir. Karaciðer nakli sonrasý çocuk ömür boyu baðýþýklýk sistemini baskýlayýcý ilaç kullanabilir. Bu konuda ailenin de bilinçli olmasý önemlidir. Alýnan ilaçlar bir süre sonra tek ilaca inmektedir. Sonrasýnda 6 ay veya yýlda bir kontrollerin aksatýlmamasý büyük önem taþýmaktadýr. Çocuk düzenli kontroller ve doðru bir bakýmla yaþamýný yaþýtlarý gibi saðlýklý bir biçimde sürdürebilmektedir."


18 Mayýs 2018 Cuma

3

HABER

Altýparmak: AÝHM, Roboski katliamýný tarihe gömdü Ferhat Tunç yeniden siyasete atýlýyor Sanatçý Ferhat Tunç, Twitter hesabýndan yaptýðý açýklamada "HDP 3. Bölge'den Milletvekilliði için aday adaylýðý baþvurusunda bulundum" dedi Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- Sanatçý Ferhat Tunç 24 Haziran seçimlerinde milletvekili olabilmek için baþvuruda bulundu. Önceki dönemlerde de siyasete atýlan Ferhat Tunç, Tunceli'den milletvekili adayý olmuþ fakat seçilememiþti. Tunç bu kez de HDP Ýstanbul 3. Bölgeden Milletvekili aday adaylýðý için baþvuruda bulunduðunu sosyal medya hesabýndan yaptýðý açýklama ile duyurdu. Tunç Twitter'dan yaptýðý açýklamada; " Sanat üretimini yürütürken, siyasetten kopmam da pek mümkün olmadý. Çünkü þarkýlarým da bu toplumun dert ve çareleri içindi. Toplum için daha çok þey yapma arzusu, beni bir insan haklarý aktivistine de dönüþtürdü. Aktif siyaset de bu minvalde önemsediðim bir pratik oldu" dedi. Tunç, 2011 seçimlerinde de siyasete atýlmýþ fakat vekil olarak seçilmemiþti. Ferhat Tunç 24 Haziran seçimlerinde aday adaylýðý baþvurusu yapmasýnýn bir baþka faktörünün de çevresinden gelen 'Baský' olduðunu vurguladý.

Siirt’te patlama: 2 güvenlik korucusu yaralý Siirt'in Þirvan ilçesinde PKK'nin döþediði el yapýmý patlayýcýnýn infilak etmesi sonucunda 2 güvenlik korucusu yaralandý

Siirt'in Þirvan ilçesine baðlý Gözlüce köyü mevkiinde, kontrol noktasýna giden güvenlik korucularýnýn geçiþi esnasýnda yola döþenen el yapýmý patlayýcý infilak etti. Olayda 2 güvenlik korucusu yaralandý. Edinilen bilgilere göre, Þirvan'ýn Gözlüce köyü mevkiinde, sabah saatlerinde güvenlik korucularýn nöbet tuttuklarý kontrol noktasýna yaya gittikleri esnada PKK'nin yola döþediðini el yapýmý patlayýcý infilak etti. Yaþanan patlamada, Emin Dicle ve Burhan Dicle isimli güvenlik korucularý hafif þekilde yaralandý. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafýndan Siirt Devlet Hastanesine kaldýrýlan güvenlik korucularý tedavi altýna alýndýðý, 24 saatlik gözetimin ardýndan taburcu edilecekleri öðrenildi. Patlamanýn ardýndan bölgede geniþ çaplý operasyon baþlatýldý. (ÝLKHA)

AÝHM, Roboski katliamýyla ilgili baþvuruyu reddetti. Kararý duyuran hukukçu Kerem Altýparmak, “34 kiþinin katledildiði Roboski katliamýný tarihe gömdü. Roboski davasýnda AYM ve AÝHM’in yaptýðý adaletsizlik kadar canýmý yakan bir vaka olmamýþtý. Ýçim kaynýyor” dedi DÝYARBAKIR - Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM) ,Türk Silahlý Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaþ uçaklarýnýn bombardýmaný sonucu 19'u çocuk 34 kiþinin hayatýný kaybettiði Roboski Katliamý ile ilgili yapýlan baþvuruyu reddetti. Mahkeme, avukatlarýn Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yapýlan baþvuru sonrasý talep edilen bir belgenin 2 gün geç ulaþtýrýlmasýný ret kararýna gerekçe gösterdi.

AÝHM'in kararýný, baþvuruda bulunan isimlerden biri olan Ankara Üniversitesi siyasal bilgiler Fakültesi öðretim görevlisi Kerem Altýparmak, Twitter hesabýndan duyurdu. Altýparmak'ýn AÝHM'in tavrýný da eleþtirdiði paylaþýmý þöyle: "AÝHM, Encu/TR kararýnda avukatlarýn AYM'ye iki gün geç belge yollamasý nedeniyle çoðu çocuk 34 kiþinin katledildiði Roboski katliamýný tarihe gömdü. Mahkemenin adýný ar-

Arazi tartýþmasýnda kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralý Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde iki aile arasýnda arazi anlaþmazlýðý nedeniyle çýkan silahlý kavgada 1 kiþi hayatýný kaybetti, 1 kiþi de yaralandý

týk Avrupa Kabul Edilemezlik Mahkemesi olarak deðiþtirmek lazým, çünkü en iyi yaptýklarý þey o! Roboski davasýnda AYM ve AÝHM'in yaptýðý adaletsizlik kadar canýmý yakan bir vaka olmamýþtý. Ýçim kaynýyor. Çoluk çocuk 34 kiþi katledildi, 7 yýl hiçbir þey yapýlmadý. Þimdi bu 7 yýl unutuldu, avukatlarýn 2 gün gecikmesi nedeniyle dava reddedildi. Söyleyecek söz bulamýyorum!" (Haber Merkezi)

Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde iki aile arasýnda çýkan silahlý kavgada 1 kiþi yaþamýný yitirdi, 1 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre, Oðlaklý köyünde Ak ve Tüfek aileleri arasýnda arazi anlaþmazlýðý nedeniyle tartýþma çýktý. Kýsa sürede büyüyen tartýþma silahlý kavgaya dönüþtü. Kavgada, A.Y.A. ve A.T., yaralandý. Yaralýlar 112 Acil Servis ekiplerince yapýlan ilk müdahalenin ardýndan hastaneye kaldýrýldý. Durumu aðýr olan A.Y.A., tedavi altýna alýndýðý Diyarbakýr Gazi Yaþargil Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tüm müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, silahý ateþleyenleri bulmak için çok yönlü araþtýrmasýný sürdürüyor. Olayla ilgili gözaltýna alýnan þüphelilerin iþlemlerinin devam ettiði öðrenildi. (ÝHA)


4

HABER

18 Mayýs 2018 Cuma

‘iYi Parti, sacayaðýný tamamlayacak’

ÝYÝ Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Vejdin Ensarioðlu, seçimlerden güçlü bir parti olarak çýkacaklarýna inandýðýný söyledi. Ensarioðlu "HDP ile AK Parti bölgede yarýþýyor ancak artýk iki parti de bölge halkýnýn ihtiyaçlarýna cevap veremiyor. ÝYÝ Parti ile bölgede sacayaðý tamamlanmýþ olacak" iddiasýnda...

AK Parti'ye raðmen nasýl bir varlýk göstermek için nasýl bir çalýþma yürütülüyor? Bu sorularýn cevaplarýný almak üzere ÝYÝ Parti Ýl Baþkaný Vejdin Ensarioðlu ile görüþtük.

"Ýyi parti için baskýn seçim" ÝYÝ Parti Ýl Baþkaný Vejdin Ensarioðlu görüþmemiz sýrasýnda il baþkanlýðý için kullanacaklarý büronun resmen açýlmadýðýný belirtmemi istiyor. ÝYÝ Parti Genel Baþkaný Meral Akþener, açýlýþ için Diyarbakýr'a gelecek. Vejdin Ensarioðlu Ama büronun bulunduðu Galeri alýþveriþ merkezinin ikinDÝYARBAKIR - Cumci katýnýn dýþ cephesi boydan hurbaþkanlýðý ve milletboya dev harflerle ÝYÝ Parvekili seçimlerine yeni bir ti yazýsýný okumak mümparti olarak girmeye haVecdi ERBAY kün. Vejdin Ensarioðlu, zýrlanan ÝYÝ Parti, þimdiSÖYLEÞÝ hem Süleyman Demirel ye kadar Genel Baþkan hem de Tansu Çiller'in Meral Akþener'in perforbaþbakanlýk yatýðý dönemde mansý ile gündeme geldi. Yeni Meclis'te milletvekili ve bakan bir parti olmasýna raðmen kamuolarak görev almýþ Salim Ensarioyu araþtýrmalarý da seçimlerde oðlu'nun oðlu. Salim Ensarioðlu yabana atýlmayacak bir oy alacayakýn zamanda ÝYÝ Parti'ye geçti. ðýný gösteriyor. Bölgede, Ýçiþleri Ahmet Yiðit, milletvekilliði aday Bakanlýðý yaptýðý dönemde meyadaylýðý için baþvurunca, ÝYÝ dana gelen olaylarla hatýrlanan Parti Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý Akþener, dikkatle izleniyor. Gegörevini Vejdin Ensarioðlu'na çen zaman içinde Akþener bir sidevretti. Vejdin Ensarioðlu siyayasetçi olarak ne kadar deðiþmiþ olabilir? Kürt meselesine yaklaþý- sete uzak olmadýðýna dikkat çekiyor ve "Babam siyasetin içindeymý þimdi nasýl olacak? Kürtlere di, biz de hep arka planda durnasýl mesajlar verecek? Bölge duk, onu destekledik. Aslýnda bahalký bu ve benzeri sorularý yedekte tutuyor. Meral Akþener ay- bamdan dolayý her zaman siyasetin içinde olduðumuzu söyleyebiný zamanda partisinin Cumhurlirim" diyor. Ensarioðlu, "Erken baþkaný adayý. Gerekli olan 100 seçim esas olarak ÝYÝ Parti için bin imzayý zorlanmadan topladý. bir baskýn seçim oldu. Çünkü Bu baþarý, partisinin Türkiye gepartimiz daha yeni kuruldu ve ilnelinde kýsa zamanda örgütlenelerde teknik birçok ihtiyacýný hebildiðini gösteriyor. Diyarbanüz karþýlayabilmiþ deðil" diye kýr'da ve bölgenin diðer illerinde de parti teþkilatlarý faaliyete geç- devam ediyor. Ensarioðlu, baskýn seçimden güçlü bir þekilde çýkti. Buralarda güçlü olan HDP ve

mak için hazýrlýklarýný sürdürdüklerini ifade ederek "Nasýl bir seçim çalýþmasý yürüteceðiz, önümüzdeki günlerde belli olacak, diyor.

"Ýyi parti alternatif oldu" Bölgede HDP ile AK Parti'nin güçlü olduðunu hatýrlatarak, ÝYÝ Parti'nin bu iki parti arasýnda kendisine nasýl bir yer açacaðýný sorduðumuz Ensarioðlu, þunlarý söyledi: "Bölgede HDP ve AK Parti'nin güçlü olduðu doðrudur ancak iki parti de bölge insanlarýnýn ihtiyacýný karþýlamaktan uzak. Seçmen bazýnda AK Parti ve HDP arasýnda üçüncü parti konumuna geldik. Seçmeni içindeki bir kesim HDP'ye artýk oy vermek istemiyor ama gideceði baþka bir parti yok. AK Parti seçmeni de böyle bir konumda. Seçmen artýk kendini orada ifade edemiyor. Tabanda insanlar iradelerinin yeterince sergileyemiyor ve mevcut idarecilerini temsilci olarak göremiyor. Bu noktada ÝYÝ Parti'nin çýkýþý insanlar için bir rahatlama oldu. ÝYÝ Parti bir alternatif oldu. Her kesimden oy isteyeceðiz ve anlatacaðýmýz þeyleri daha çok olduðuna inanýyorum. Adaletin, demokrasinin artýk olmadýðýný, yürütmenin yanlýþ, kiþisel söylemler haline geldiðini söyleyeceðiz. Tabi ki genel merkezin bir seçim programý olacak ve orayla zýtlaþmadan bölgenin taleplerini dile getireceðiz. Ýnsanlarýmýzýn görüþlerini not edeceðiz ve bunlarý genel merkez ile paylaþacaðýz. Diyarbakýr'ýn iradesi genel merkezde karþýlýk bulacak."

Ensarioðlu ailesinin oylarý ÝYÝ Parti'nin MHP'den ayrýl-

mýþ olsa da merkez sað parti konumuna geçtiðini ve insanlar tarafýndan da böyle kabul gördüðünü aktaran Ensarioðlu, bütün partilerin oylarýna da talip olduðunu dile getirdi. Bölge halkýnýn taleplerinin makul karþýlanmasý gerektiðini belirten Ensarioðlu, ideolojik bir argüman haline getirmekten uzak durmaya çalýþacaklarýný söyledi. Kürtçe öðretimi ile ilgili olarak ise, "Daha önce Kürtçe kurslar için memleket kutuplaþtý. Devlet yasaklayýnca olaylar çýktý ama kurslar serbest býrakýlýnca bu kez kurslara giden olmadý. Makul bir istek ancak siyasallaþtýrýlmamalý" dedi. Babasý Salim Ensarioðlu'nun nereden aday olacaðýyla ilgili soruya, "Kendi takdiridir, benim bir þey söylemem doðru olmaz" þeklinde cevap verdi. Ayný aileden AK Partili Galip Ensarioðlu'nun milletvekili adayý olup olmayacaðý henüz belli deðil ama eðer aday olursa ayný aileden iki kiþi karþý karþýya gelecek. Vejdin Ensarioðlu, "AK Parti 3 dönemdir yaptýklarýyla ortada, bana göre halka gidip anlatacaðý bir þey yok. Önemli olan isimler deðildir" dedi. Babasýnýn milletvekilliði ve bakanlýðý dönemde Diyarbakýr'a önemli hizmetleri olduðunu söyleyen Ensarioðlu, "Babam baðýmsýz milletvekili adayý olduðunda resmi olarak 19 binden fazla oy aldý. Ancak kendisine verilen binlerce oyun geçersiz sayýldýðýný da biliyoruz. Dolayýsýyla ÝYÝ Parti'ye geçmesi, ÝYÝ Parti'nin bölgede heyecan yaratmasýna neden oldu" þeklinde konuþtu. Vejdin Ensarioðlu, parti olarak kendilerine güvendiklerini ve bölge bazýnda seçimlerden güçlü çýkacaklarýný söyledi.


Ahmet BARAN

Bir gelin arabasý yazýsý

ahmetbrn21@gmail.com

5

YAÞAM

18 Mayýs 2018 Cuma

Klasik yazýmlarýn ötesinde iðrençlik/ilkellik/acizlik… barýndýran bir gelin arabasý arka yazýsý: Sizinle eðlendi, benimle evleniyor… Bunu kadýn mý, erkek mi yazdýrdý türünden sosyal medya tartýþmalarýnda þöyle denilmiþ: Umuyorum þakadýr. Yok, eðer bi de iþin alt yapýsý varsa cidden bir yaþanmýþlýðýn üzerine birilerine ithaf yazýlmýþsa, gavatlýk… Olayýn "kadýn-erkek" tarafýný çözen biri ise, "Kaynaða gerek yok, bunu yazacak bir sürü geri zekalý Kezban olabilir." Birkaç örnek daha… "Seni uyutup, onlarla eðlenmeye devam etmeyeceði ne malum?" diye sormak istediðim kezo gelin beyanatý. Tüm hayatýnýzý, mutluluðunuzu tek bir insan üzerine baðlarsanýz hep diken üstünde yaþamak zorunda kalýrsýnýz. Bu yazýyý yazdýranýn erken ergenlikte takýlý kalmýþ kadýn olma olasýlýðý yüksek; zira toplum henüz bunu kaldýracak bir erkek anlayýþa sahip deðil. Ki hangi taraftan bakarsanýz toplumun yozlaþtýðýný gösteren davranýþ bu! Toplumda kadýnýn konumlandýðý/konumlandýrýldýðý düþünce/yaþam tarzýný gösteren bir ucube. Bir erkek olarak çok anlaþýlýr gelmeyebilir ancak Zehra Çelenk, bunun üzerine düþünüp taþýnýp okunasý uzun bir yazý kaleme almýþ. Bir kýsmýný alýntýlayýp bu eylemi kýsmende olsa aklý baþýnda anlayabiliriz belki.

…Azýmsanmayacak bir toplum kesiminin kadýnlarý için, 'nihayet kafeslenmiþ kocayý' "sizinle eðlendi, benimle evleniyor" þeklinde lanse etmek gayet normal. Muhtaç olunan görgüsüzlük düzeyi de TV ve basýndan siyaset diline her damarda mevcut. Ýliþkiler göstere göstere, öç alýnýr gibi yaþanýyor, çiftler sanki birbirlerini deðil bizi s…seviyor! Kendi içinden inandýrýcý biçimde beslenemeyen aþk anlatýsý bile bir düþman varsayýmýna ihtiyaç duyuyor çünkü. Bu olayýn bir diðer komik noktasý, eðlenilecek/evlenilecek kadýn ayrýmýnda ikinci cepheyi hevesle benimseyen çiçeði burnunda gelin adayýnýn 'geliyorum' diyen boynuz serisini görmezden gelmesi. Bu mantýkla evlenmiþ, geride gözü yaþlý (olduðu umulan) bir eðlenilen kadýnlar serisi býrakmýþ adam, eðlenmesel ihtiyaçlarýný benzeri kadýnlarla gidermeye de devam edecektir yani tatlým, ikiyle ikiyi toplasana? Herhalde mutluluktan ve gururdan burun kanatlarý mecazen hoparlör geniþliðine ulaþmýþ gelin adayýmýzýn pek umurunda deðil bu. O kocasýna bir nesne olarak sahip olmak istiyor. Aþk evliliði deðil ki bu. Birbirini gerçekten seven iki insanýn, dünya, hava atacak kadar da umurunda olmaz. Bir statü sembolü, bir baþarý hikayesi olarak kociþini istiyor o. Düðünün her aný gibi evliliðin mühim kýsmý da kadýnlar dünyasýnda dönmeye devam edecek zaten. O libido düþmaný, kitschlik deposu dantelli kura-

biyelerin, çocuk bezli mandalinalarýn, ayaklý çay bardaklarýnýn, onca tül, dantel ve gýda boyasýnýn da baþka bir açýklamasý olamaz. (Elbette ki burada tarif edilen kadýna tam denk düþen ve kendine özgü sebeplerle bu dekorla iþbirliði yapan bir adet de erkek var.) Peki, erkek dýþarda eðlenmeye devam ederken bu kadýn ne yapýyor? O kýsým deðiþkenlik gösteriyor herhalde. Belki bütün tatmini sahip olduðu evde ve eþyalarda, giderek yeni bir proje olarak ürettiði çocuklarda (sevgi içerdiði için en masum kýsým orasý herhalde ama asla yeteri kadar, gerektiði kadar masum deðil…) buluyordur, cinselliðini öteliyordur. Belki o da baþkalarýyla eðleniyordur? Bu da ihtimal dahilinde. Zaten istatistiki olarak aldatan bu kadar erkek varsa, yaklaþýk bir o kadar da kadýn olmalý, düþünsenize? "Erkekler spermlerini saçmak üzere programlanmýþtýr"cý 'iyimser' kadýn ve erkeklerin dikkatine… Hayatta basit bir matematik ve istatistik hesabýný tutabilmenin önemi büyük. Gerçekleri kendi lehine yontmanýn bazý sýnýrlarý var ve seçimlerimiz kabul edelim, etmeyelim, büyük ölçüde bize ait. Dalga geçip durduðumuz, zeka düþüklüklerinden dem vurduðumuz, aþýrýlýklarýyla da durmadan buna malzeme üreten kesimlerdeki arýzalardan tamamen muaf olduðumuzu varsaymak için de yeterli delilimiz yok, hayatýmýza bakýnca.

MEB’den kuyumculuk atölyesi ný ve 3 aylýk bir eðitim sürecinin yaþanacaðýný kaydetti.

Kursiyerlere ücret verilecek

Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý olarak ilk kuyumculuk atölyesi Diyarbakýr Olgunlaþma Enstitüsü'nde açýldý Vesile AKTAÞ DÝYARBAKIR - SODES Projesi kapsamýnda kurulan ve Diyarbakýr Sur ilçesinde daha önce yaþanan terör olaylarý nedeniyle kepenk kapatan 421 esnaf ve 5 bin iþsiz gence yönelik istihdam oluþturmak ve meslek sahibi olmalarýnýn saðlanmasý

için kurulan atölyenin açýlýþý, törenle yapýldý. Kuyumculuk alanýnda istihdam oluþturmasý için düzenlenen atölyenin açýlýþ törenine Yeniþehir Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hüsamettin Atlý ve birçok davetli katýldý. Açýlýþ töreninde davetlilere bilgi veren Diyarbakýr Olgunlaþma Enstitüsü

Müdiresi Þirine Eronat, bu atölye ile birlikte unutulmaya yüz tutmuþ el sanatlarýndan biri olan ve ustalarý gün geçtikçe azalan Diyarbakýr Hasýr Bileziði gibi Diyarbakýr'ýn kültürel deðerlerini de yaþatmayý hedeflediklerini söyledi. Eronat, atölyeye özellikle Sur maðdurlarýndan oluþan 60 kursiyerin meslek edinmek üzere kayýt altýna alýndýðýný belirtti. Eronat, ilk etapta 30 kursiyerin eðitime baþladýðý-

Proje Koordinatörü Ýbrahim Altaþ da projedeki kursiyerlerimize günlük ihtiyaçlarýnýn karþýlamalarý için 2 ay boyunca günlük 20 TL harçlýk verileceðini ifade etti. Altaþ, "Kursiyerlerimiz daha sonra, 1 ay da staj süreci geçirip o dönemde de günlük 30 TL harçlýk alýp eðitim süreçlerini tamamlayacaklardýr. Kursiyerlerimize ileriki süreçte piknik ve seminer çalýþmalarý da yapýlacaktýr" dedi. Bu proje sayesinde Diyarbakýr'ýn Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý ilk Kuyumculuk Atölyesi'ne sahip olduðunu vurgulayan Altaþ, sözlerini þöyle sürdürdü: "Elbette ki SODES kapsamýnda oluþturulan atölyemizdeki eðitim süreci sadece proje süresi boyunca sýnýrlý kalmayacak. Daha nice gençlerimize bu alanda önümüzde yýllar boyunca eðitim vererek meslek edinmelerini saðlanacaktýr. Gençlerimizin istihdam edilmeleri için çalýþmalarýmýz devam edecektir."


6

HABER

18 Mayýs 2018 Cuma

Ev hanýmýyken iþ yeri sahibi oldu

Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde yaþayan 5 çocuk annesi Mülkiye Aras, devletin açtýðý kurslar sayesinde meslek sahibi olup kendi iþ yerini açtý. Kurslara katýlmadan önce kendi iþ yerini açmayý hayal bile edemediðini kaydeden Aras, aile olarak kendi iþ yerlerinde çalýþtýklarýný ve çok mutlu olduðunu belirtti çocuk battaniyesine, gelin setlerine kadar her çeþit þey yapýyoruz" diye konuþtu.

“Kadýn isterse her þeyi yapar”

Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde yaþayan 42 yaþýndaki 5 çocuk annesi Mülkiye Aras, ev hanýmýyken iþyeri sahibi oldu. 11 çocuklu bir ailenin 7 kýzýndan biri olan Aras, ailesi tarafýndan 'kýz çocuklarý okula gönderilmez' denilerek okumasýna izin verilmedi. Büyük zorluklar çeken Aras, evlendikten sonra hayatýný tümden deðiþti. Çocuklarýný yetiþtiren anne Aras, bir taraftan da okumaya ve öðrenmeye olan merakýný kaybetmedi. Ýki yýl önce Baðlar Halk Eðitim Merkezinde verilen kurslara katýlan Aras, okuma yazmayý öðrenip ilkokulu dýþarýdan bitirdi. Þimdi ortaokulu dýþarýdan okuyan Aras, merkezde katýldýðý kurslar da bir de meslek sahibi oldu. Meslek sahibi olduktan sonra tekstil atölyesi açan Aras, öðrendiklerini gelini ve kýzýna da öðretti. Büyük bir mücadele sonrasý kurulan atölye sayesinde Aras, þimdi hem aile bütçesine destek oluyor hem de çocuklarýna bu mesleði öðretiyor.

‘40 yaþýnda okula baþladým’ Ailede 7 kýz kardeþ olduklarýný ve kýz kardeþlerden hiçbirinin okumadýðýný kaydeden Aras, "Baðlar'da 11 çocuklu bir ailenin kýzýyým. Bizim zamanýmýzda okul okutmuyorlardý, kýzlar sürekli evde oturup bir iþ yapmasýn sadece evlendirelim düþüncesi vardý. Kýzlara karþý güzel þeyler düþünmüyorlardý, okul falan kesinlikle yasaktý. 7 kýz kardeþiz ama

hiçbirimiz okumadýk. Ben çok meraklýydým, okumak istiyordum. Böyle kurumlarýn kurulmasýyla bizim kendimiz geliþtirmemiz, meslek edinmemiz mümkün oldu. Okul okuyorum þimdi. Ýlkokulu bitirdim þuan ortaokulu da açýktan okuyorum. 40 yaþýnda okula baþladým. Çok isteyerek yaptým bunu" dedi.

“Hiç aklýmdan geçmezdi iþyerim olacaðýný” Okuma yazma kurlarýyla birlikte dikiþ-nakýþ kursuna da katýldýðýný söyleyen Aras, "Kursa gittim, güzel ürünler ortaya çýkardýk. Heves oldu dükkan açmaya karar verdim. Zaten eþim çalýþmadýðý için ihtiyacým da vardý. Eþim çalýþmadýðý için hem bir

yandan aileme maddi destekte bulunmak hem de bir yandan da bu hepimizin mesleði oldu. Gelinim, ben, eþim beraber oturuyoruz þimdi. Ýþ sahibi olan baþka insanlara çok özenirdim ama hiç aklýmdan geçmezdi, hayal bile etmemiþtim iþ yerim olacaðýný. Bu kurslar sayesinde hayalim gerçekleþti. Kendi iþ yerimin sahibi oldum. Borcum çok ama yine de olsun yavaþ yavaþ çalýþýr öderim. Sýfýrdan baþladým elimde bir þey olmadýðý için. Oradan buradan eþya getiriyorum borç olarak elime geçtikçe azar azar ödemeye çalýþýyorum. Ýlk baþlarda evde çalýþýyordum daha sonra kimse görmüyor diye dükkan açtýk. Ýyi de oldu. Namazlýktan

ABD ve Ýsrail bayraðýný yaktý Diyarbakýr'da bir genç ABD ve Ýsrail bayraklarýný yakarak eylem yaptý

Kadýn müþterilerin ve mahalle sakinlerinin tepkilerinin çok güzel olduðunu kaydeden Aras, kendisini gördükten sonra birçok kadýnýn kurslara katýldýðýný ve birçoðunun da þimdi çalýþtýðýný vurguladý. Aras, þunlarý söyledi: "Tepkileri güzel artýk onlar da kadýnýn deðerli olduðunu anlamýþlar. Gelip bana destek veriyorlar, bayanla iþ yapmaktan hoþlanýyoruz diyorlar. Bir bayanýn olmasý güzel bir þey. Bayan bayanýn halinden anlar. Bizi görüp de kurslara gidenler de oldu. Biz önerdik bir sürü sanayide iþe baþlayan arkadaþlar da oldu. Þimdi sanayide tekstil üzerine çalýþýyorlar. Ben de kendime meslek okudum. Ýnþallah daha da baþarýlý olurum. Bence kadýnlar cesaretlerini toplayýp, kurslara gitsinler. Gerçekten eðitimleri çok güzel. Ýhtiyacý olan mesleði sürdürebilir. Kadýn isterse her þeyi yapar. Muhtar bile olur yani ben bile düþünüyorum muhtar olmayý. Güzel bir duygu insanýn kendi iþ yerinin olmasý, insanýn çocuklarýna bakabilmesi. Borçlarýmýz olmasa çok rahat ederiz ama" (ÝHA)

DÝYARBAKIR - Tarihi Ulu Cami önünde Filistinlilere yönelik katliamlarý protesto eden Mahmut Temel, ABD'nin ve Ýsrail'in bayraðýný yakarak slogan attý. Ýlkha'da yer alan habere göre ABD Baþkaný Donald Trump'ýn Kudüs'ü Ýsrail'in sözde "baþkenti" olarak tanýma ve büyükelçiliklerini de Kudüs'e taþýma kararý ve Ýsrail askerlerinin katliamlarýna tepkiler devam ediyor. 5'inci Haremi Þerif olan tarihi Diyarbakýr Ulu Camide dün öðle namazýnýn ardýndan Filistinlilere yönelik katliamlarý protesto katliamlarýný protesto eden Mahmut Temel, ABD ve Ýsrail bayraklarýný ateþe verdi. Bayraklarý ateþe vererek, "Kahrolsun ABD, Kahrolsun Ýsrail" sloganlarý atan Temel'e çevrede bulunan vatandaþlar da destek verdi.


HABER

18 Mayýs 2018 Cuma

Osman ERGÜN

Sosyal Medya Günlüðü

oergun21@gmail.com

14 Mayýs'ta ABD büyükelçiliðinin Kudüs'e taþýnmasýna tepki gösteren Filistinlilere Ýsrail askerleri tarihin en büyük zulümlerinden birini gerçekleþtirdi. Açýlan ateþ sonucu en az 60 Filistinli hayatýný kaybetti, 2 bin 700'ü aþkýn Filistinli de yaralanmýþtý. Peki, neden 14 Mayýs seçildi? Ýsrail ve ABD, büyükelçiliðin taþýnmasý için 14 Mayýs tarihini seçmeleri tesadüf deðil. Ýsrail 14 Mayýs 1948'de Türkiye'nin de aralarýnda bulunduðu çoðunluðu Araplarýn oluþturduðu 13 ülke BM'in Filistin konusundaki çözüm planýna karþý olsa da, BM Genel Kurulunda yapýlan oylamada 33 "evet" oyu alan Ýsrail, Ýngiltere'den baðýmsýzlýðýný ilan etti. Bu tarihten itibaren Filistin topraklarý üzerinde iþgal devletinin kuruluþunu ilan etmesiyle daha da þiddetli bir hal almýþtýr. Ýsrail'in baðýmsýzlýk ilanýnýn ardýndan 48 Arap-Ýsrail savaþý patlak verdi. Bu süre içinde yüzlerce Filistinli katledildi. Yafa, Hayfa ve diðer Ýsrail kentleri o tarihlerde Filistin topraðýydý. Yüzbinlerce Filistinli evlerinden edildi, bu topraklarý terk etmek zorunda kaldý. Evlerinden kovulan Filistinliler Suriye, Lübnan ve Ürdün'deki mülteci kamplarýna sürüldü. Birçoðu o

tarihten beri bu kamplarda yaþýyor. Filistinliler Ýsrail Devletinin kuruluþunu temsilen 14 Mayýs'ýn bir gün sonrasýný yani 15 Mayýs'ý büyük felaket anlamýna gelen "en-Nakba" yani felaket günü ilan etti. 1998'den bugüne Ýsrail kentlerinde, Kudüs'te, Batý Þeria'da, Gazze Þeridinde, Lübnan'da, Suriye'de ve Ürdün'deki mülteci kamplarýndaki yaklaþýk milyonlarca Filistinli, 14 Mayýs 1948 sürecinde yaþanan trajediyi "Felaket Günü" etkinlikleriyle anýyor. Baþta da dediðim gibi bu tarih tesadüf deðil. Bu yýl Ramazan ayýnýn arife gününe denk gelmesi dahi ABD-Ýsrail ve destekçisi diðer ülkelerin bu planlamasýna engel olmadý. Bu ülkeleri anlayabiliyorum da ya Arap ülkeleri ya da kMüslüman ülkeler ne yapýyor? Ýsrail, vahþi ve alçak saldýrýlarla katliamlar yapýyor Kudüs'te, Kutsal topraklarda. En ince ayrýntýsýna kadar düþünülmüþ diplomatik kelimelerle kurulan cümlelerle basit kýnamalar-

Ramazanda 2 milyon kap

YEMEK DAÐITACAK

“Ramazan'ý Bu Hilalin Altýnda Paylaþalým” sloganýyla Ramazan kampanyasýný baþlatan Kýzýlay, Türkiye geneline yayýlmýþ 13 aþevinden ihtiyaç sahiplerine 2 milyon 350 bin kap yemek daðýtacak. Kýzýlay ihtiyaç sahiplerine de yurt içinde de 200 bin gýda kolisi ulaþtýracak ulaþtýracaðýný söyledi. Kýnýk, aþevlerinde ramazan boyunca 2 milyon 350 bin kap yemek daðýtacaðýný da belirtti. Kýnýk "Bu yýl ramazanda 30 ülkede 10 milyon kiþiye baðýþçýlarýmýzýn desteðiyle yardým elimizi uzatacaðýz. Vatandaþlarýmýzýn fitre, zekat ve baðýþlarýna talibiz" dedi.

143 bin aileye nakit desteði

DÝYARBAKIR - Kýzýlay aþevleri bu Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerinin sofralarýný bereketlendirecek. Türkiye genelinde hizmet veren 13 aþevinde toplamda 800 bin kiþiye iftarlýk ve sahurluk yemek daðýtacak. Kýzýlay Genel Baþkaný Dr. Kerem Kýnýk, geçen yýllarda olduðu gibi bu yýl da ihtiyaç sahiplerine sýcak yemek ulaþtýracaklarýný belirterek, 1 ay

boyunca 2 milyon 350 bin kap yemek daðýtacaklarýný söyledi. Kýzýlay'ýn Ramazan kampanyasýný baþlatan Dr. Kerem Kýnýk, bu ramazanda da iftar ve sahur sofralarýna ramazan bereketi getireceklerini kaydetti. Kýnýk, baþta Konya, Ýstanbul, Ankara, Edirne olmak üzere 13 ayrý yerde bulunan aþevlerinin toplamda 800 bin ihtiyaç sahibine sýcak yemek

Kýzýlay, "Ramazan'ý Bu Hilalin Altýnda Paylaþalým" adýný verdiði yardým kampanyasýnda hayýrseverlerin fitre ve zekâtlarýný da kabul edecek. Bu dönemde ihtiyaç sahibi olduðu tespit edilen vatandaþlara yaklaþýk 50 milyon lira nakti yardým yapýlacak. Yaklaþýk 143.000 haneye bu kapsamda nakit desteði saðlanacak. Kýzýlay yurt içinde 75 TL karþýlýðýnda baðýþlanacak yardým kolilerini de de 1 milyon kiþiye ulaþtýracak. Kýzýlay yurt içinde 200 bin gýda kolisi daðýtacak. (Haber Merkezi)

7

dan baþka ne var? Ortadoðu coðrafyasýndaki Müslümanlara kalsa bu vahþet bir ayda, bir yýlda biter, bitirilir. Baðýrýp tehdit eden, bunu siyasi ranta dönüþtürme gayretindeki anlayýþlarla Müslümanlarýn hassasiyetleriyle oynanýyor. Her Ýsrail zulmünden sonraki rutin sahneler býkmadan usanmadan tekrarlanýyor. Müslümanlar tüm saf duygularla alanlarda ancak devletlerarasý düzen farklý aktörlerle ekarte edilerek Ýsrail hizmetine sunuluyor. Yazýklar olsun!

Daðkapý Meydaný Ramazan ayý boyunca þenlenecek Diyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediyesi tarafýndan Ramazan ayý boyunca Daðkapý Meydaný'nda düzenlenecek Ramazan etkinlikleri baþladý DÝYARBAKIR - Geleneksel Ramazan eðlencelerinin yaþatýlabilmesi amacýyla Yeniþehir Kaymakamý ve Belediye Baþkaný Serdar Kartal'ýn talimatýyla düzenlenen Ramazan etkinliklerinin ilk gecesine ilgi yoðundu. Yeniþehir Belediyesi tarafýndan Daðkapý Meydaný'nda teravihden sonra baþlayan Ramazan etkinliklerinin ilk gününde sergilenen ateþ gösterileri baþta çocuklar olmak üzere izleyiciler tarafýndan büyük bir ilgi ve beðeni ile izlendi. Ateþ gösterilerinin ardýndan Ramazan etkinlikleri kapsamýnda Daðkapý Meydaný'nda sahne alan Grup Ravza seslendirdiði birbirinden güzel ezgi ve ilahilerle davetlilere doyumsuz bir gece yaþattý. Konser sonrasýnda belediye yetkilileri tarafýndan yorumladýklarý eserlerle dinleyicilerin gönlünde taht kuran Grup Ravza ekibine teþekkür plaketi takdim edildi. (Haber Merkezi)


8

HABER

18 Mayýs 2018 Cuma

‘Toplu olarak HDP’ye katýlacaðýz’

D

oðu Perinçek'in HDP'yi kapatmaya yönelik sözleri nedeniyle partisinden istifa eden Vatan Partisi Diyarbakýr eski Ýl Baþkaný Selahattin Gönül, istifa edenlerin toplu olarak HDP'ye katýlacaðýný söyledi Sertaç KAYAR DÝYARBAKIR- Vatan Partisi Genel Baþkaný ve Cumhurbaþkaný adayý Doðu Perinçek'in "Cumhurbaþkaný seçilirsem HDP'yi kapatacaðým" sözleri nedeniyle partisinden istifa eden Vatan Partisi Diyarbakýr eski Ýl Baþkaný Selahattin Gönül ve beraberindekiler HDP Diyarbakýr Baþkanlýðýný ziyaret etti. Gönül, yaklaþýk 90 arkadaþý ile birlikte HDP'ye geçeceklerini vurguladý.

“Dýþarýda görünmeden seçim çalýþmasý mý yapýlýr?” HDP Ýl Eþ Baþkaný Þerif Camcý

ve HDP yöneticileriyle basýna kapalý yapýlan görüþme sonrasý, yapýlmak istenen açýklamaya güvenlik güçleri, "açýk alanda yapýlan etkinlik ve açýklamalarýn yasaklandýðýna dair valilik kararý bulunduðunu" gerekçe göstererek açýklamaya izin vermek istememesi, HDP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Þerif Camcý ve polis þefi arasýnda tartýþma yaþanmasýna neden oldu. HDP Ýl Eþ Baþkaný Camcý, açýklamaya izin vermek istemeyen polis þefine, "Yasalarý biliyorsun, seçim iptal edilmedi. Propaganda yapmadan, açýklama yapmadan, dýþarýda görünmeden seçim çalýþmasý mý yapýlýr?" sözleriyle tepki gösterdi.

HDP’de cezaevindeki vekiller aday gösterilmeyecek Milletvekili aday listesini 22 Mayýs'ta açýklamasý beklenen HDP'de cezaevinde bulunan ve haklarýnda mahkumiyet kararý bulunan milletvekillerinin yeniden aday gösterilmemesi görüþü aðýrlýk kazandý

“YSK’nýn kararý herkesin üzerindedir” Polis þefinin "valilikten açýklamanýn yapýlýp yapýlamayacaðýna dair bilgi almak için telefon açýp HDP'lilerden telefon sonucu beklemelerini istemesi üzerine HDP Ýl Eþ Baþkaný, "Beklemeyeceðiz, arkadaþým, beklemeyeceðiz. Biz seçim çalýþmasý yapýyoruz. Yüksek seçim kurulunun kararý herkesin üzerindedir. Seçimle ilgili çalýþma yapýyoruz. Haber ne olursa olsun bu açýklamayý yapacaðýz. Seçimlerde propaganda yapma hakkýmýzý engelliyorsunuz. Ne yaptýðýnýz farkýnda deðil-

DÝYARBAKIR HDP'de hakkýnda hapis cezasý kararý bulunan ancak bu dosyalarý henüz görüþülmeyi bekleyen HDP'nin eski grup baþkanvekilleri Ýdris Baluken ve Çaðlar Demirel ile milletvekili Gülser Yýldýrým'ýn tekrar aday gösterilmemesi görüþünün aðýrlýk kazandýðý ve bu görüþün cezaevindeki isimlere iletildiði öðrenildi. Milliyet gazetesinden Namýk Durukan'ýn haberine göre, 27. dönemde grup çalýþmalarýnýn aksamamasýný hedefleyen parti yönetiminin, tutuklu olan, ancak haklarýnda kesin hapis cezasý kararý bulunmayan DTK Eþ Sözcüsü Leyla Güven ve HDK Eþ Sözcüsü Onur

siniz." sözleriyle tepki gösterdi. Diyarbakýr Valiliðinin karýný beklemeden açýklamaya geçen Þerif Camcý, Vatan Partisi Genel Baþkaný Doðu Perinçek'in sözlerini hatýrlatarak, "Biz kendilerinin Vatan Partisi'nden istifa ederek HDP'yi destekleyen açýklamalarýndan dolayý huzurunuzda bir kez daha teþekkür ediyoruz. Bu tutumlarýnýn barýþa bir katký olduðunu belirtmek isteriz. Seçimlerden de öte HDP'nin yürütmüþ olduðu barýþ mücadelesine bir katký olduðunu ve HDP üzerindeki baskýlarýn, HDP üzerindeki antidemokratik tutumlarýn baþta cumhurbaþkaný adayýmýz Selahattin Demirtaþ'a yönelik, Vatan Partisi Genel Baþkaný'nýn yaptýðý açýklamayý da referans alarak göstermiþ olduklarý bu tepkiden dolayý, tutumdan dolayý kendilerine huzurlarýnýzda bir daha teþekkür ediyorum." diye konuþtu.

“HDP’ye geçeceðiz” Vatan Partisi'nden istifa eden Diyarbakýr eski Ýl Baþkaný Selahattin Gönül, "Geçen haftaki istifamýzdan dolayý, HDP'li arkadaþlarýmýz bizi ziyaret gelmiþlerdi. Biz de iadeyi ziyarette geldik. Kendileri bizi sýcak karþýladýlar. Bizim amacýmýz barýþtýr, huzurdur, kavga ve kargaþayý asla istemiyoruz. Demirtaþ'ý destekleyeceðimizi buradan beyan ediyoruz." þeklinde konuþtu. Vatan Partisi'nden istifa edenlerin HDP'ye geçip geçmeyeceðine, kaç kiþinin HDP'ye geçeceðine dair soruya Selahattin Gönül, "Evet, HDP'ye geçeceðiz. Toplu olarak geçeceðiz. 90 kiþinin altýnda deðil, tamamý buraya geçecek." þeklinde yanýt verdi.

Hamzaoðullarý'ný milletvekili adayý olarak göstermeyi planlýyor.

1 Kasým’da 59 sandalye kazanýlmýþtý 1 Kasým seçimlerinde 59 sandalyeye kazanan HDP'de, dokunulmazlýklarýn kaldýrýlmasýnýn ardýndan iki yýl içinde 11 milletvekili eksildi. Bu milletvekillerinin sekizinin haklarýnda kesinleþen cezalar nedeniyle üçünün ise devamsýzlýk gerekçesiyle parlamento üyeliði sona erdi. Bu kapsama giren Figen Yüksekdað, Ferhat Encü, Selma Irmak ve Abdullah Zeydan'ýn tekrar aday olma ihtimalleri kalmadý. Cezaevinde olmayan ancak milletvekilliði düþen Osman Baydemir, Ýbra-

him Ayhan, Ahmet Yýldýrým, Besime Konca gibi isimler de siyasi yasaklý hale geldiði için yeniden aday olamýyor. 7 Haziran 2015'te yapýlan seçimlerde milletvekili seçilen fakat 1 Kasým seçimlerinde bu ünvanlarýný kaybeden Hakký Saruhan Oluç, Turgut Öker, Ali Kenanoðullarý ve Rýdvan Turan gibi isimler ise yeniden milletvekili adayý gösterilecekler arasýnda yer aldý. 1 Kasým seçimlerinde Adana'dan TBMM'ye giren Meral Danýþ Beþtaþ'ýn yeni dönemde aday olup olmayacaðý kesinlik kazanmazken Aðrý Milletvekili Berdan Öztürk'ün de Mardin'den aday olabileceði konuþuluyor.


9

HABER

18 Mayýs 2018 Cuma

“Kürdistani Seçim Ýttifaký” ile HDP’nin görüþmeleri sonuçsuz kaldý;

HDP’nin bildirgesinde

TALEPLERiMiZ YOK Azadi Hareketi, PAK, PDK, PDK-T, PSK gibi Kürt parti ve kurumlarýn bir araya gelerek kurduðu 'Kürdistani Seçim Ýttifaký' HDP ile yaptýklarý görüþmelerin sonuçsuz kaldýðýný duyurdu. Ýttifak bileþeni PAK Genel Baþkaný Mustafa Özçelik, görüþmeler devam ederken HDP'nin Seçim Bildirgesi'nin yayýnladýðýný ve bildirgede mutabakata vardýklarý taleplerin yer almadýðýný söyledi. Özçelik, önümüzdeki günlerde seçim ile ilgili tutumlarýný açýklayacaklarýný duyurdu Sertaç KAYAR DÝYARBAKIR - Geçtiðimiz günlerde Azadi Hareketi, PAK, PDK, PDK-T, PSK gibi Kürt parti ve kurumlarýn bir araya gelerek kurduðu 'Kürdistani Seçim Ýttifaký' HDP ile yaptýklarý görüþmeler ve sonucu ile ilgili basýn toplantýsý düzenledi. Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantýya parti baþkanlarý ile kurum temsilcileri katýldý. Ýttifak adýna açýklama yapan PAK Genel Baþkaný Mustafa Özçelik HDP ve Eþ Genel Baþkan Pervin Buldan ile yaptýklarý görüþme ile ilgili "HDP ile yaptýðýmýz ilk görüþmenin hemen ardýndan Sayýn Pervin Buldan basýna yaptýðý açýklamada 'Kürdistani Seçim Ýttifaký'nýn dile getirmiþ olduðu talepler, zaten programýmýzda olan, bizim de taleplerimizdir' dedi" þeklinde konuþtu.

“Görüþmeler devam ederken HDP Seçim Bildirgesi'ni açýkladý” Özçelik ardýndan siyasi prensiplerinin yer aldýðý talepleri HDP'ye ilettiklerini belirterek þöyle konuþtu: "HDP yapýlan toplantýda HDP heyeti 'Sunmuþ olduðunuz siyasi prensipler konusunda mutabýkýz' dedi. HDP heyeti, "Kürdistan Demoktarik Se-

çim Ýttifaký Deklarasyonu' adý altýnda kendi görüþlerini içeren bir metni bize iletti. Diyarbakýr'da toplanan Kürdistani Seçim Ýttifaký, HDP'nin deklarasyon taslaðý ile kendi Siyasi Prensiplerini birlikte düzenleyen bir öneri metnini HDP'ye ulaþtýrdý. Yapýlan görüþmeler sonucunda 'Kürdistan Demokratik Seçim Ýttifaký Deklarasyonu' konusunda mutabakat saðlandý. HDP ile Seçim Organizasyonunda Birlikte Çalýþma Prensipleri konusunda daha görüþmeler devam ederken, HDP'nin Seçim

Bildirgesi'ni kamuoyuna açýklayacaðý bilgisi bize ulaþtýrýldý. Bu tutum süre gelen Ýttifak görüþmelerimizin ruhuna aykýrý ve onu yok sayan bir giriþimdi."

“Mutabakata vardýðýmýz prensipler yok saydý” Özçelik þöyle devam etti: "Biz, yine de ittifakýn oluþma zeminlerinin korunabilmesi için Kürdistan Seçim Ýttifaký olarak, açýklanacak HDP Seçim Bildirgesi'neKürdistan Demokratik Seçim Ýttifaký Deklarasyonu'nda HDP ile mutabakata varýlan

ÝHD’de yeni baþkan Zeytun ÝHD Diyarbakýr Þubesi'nin gerçekleþtirilen ilk yönetim kurulu toplantýsýnda þube baþkanlýðýna Avukat Abdullah Zeytun seçildi

prensiplerin eklenmesi için ciddi giriþimlerde bulunduk. HDP, ittifak görüþmelerimizi ve mutabakata vardýðýmýz prensiplerin en yaþamsal olan kýsýmlarýný yok sayarak, 14 Mayýs 2018 günü Seçim Bildirgesini ilan etti. HDP ve Cumhurbaþkanlýðý Seçim Bildirgeleri, HDP heyeti ile mutabakata vardýðýmýz deklarasyonu yok sayarak hazýrlanmýþtýr.Kürdistani Seçim Ýttifaký'nýn HDP ile mutabakata varýlan prensipler temelinde seçim ittifakýný saðlamak için yürüttüðü çalýþmalar ne yazýk ki HDP Yönetimi'nin tutumlarýnda ve Seçim Bildirgesi'nde karþýlýðýný bulamamýþtýr."

‘Tutumumuzu önümüzdeki günlerde açýklayacaðýz’ Özçelik son olarak þunlarý söyledi: "HDP ve Sayýn Selahattin Demirtaþ'ýn Seçim Bildirgeleri incelendiðinde yukarýda sýraladýðýmýz siyasi prensiplerin yok sayýldýðý kolayca görülebilecektir. Bu nedenle de HDP ile seçim ittifaký görüþmelerinin ne yazýk ki hedeflenen sonuca bütün çabalarýmýza raðmen ulaþamadýðýný, halkýmýzýn bilgisine sunmak istiyoruz. Kürdistani Seçim Ýttifaký'nýn ulusal demokratik prensipleri içeren seçim ittifaký çalýþmalarý halkýmýz nezdinde büyük bir sempati ve destek bulmuþtur. Halkýmýzda oluþan bu ulusal refleks ve desteði de dikkate alarak, ortaya çýkan son duruma göre yeni bir deðerlendirme yapýp,önümüzdeki süreçte, yine halkýmýzýn ulusal demokratik talep ve çýkarlarýný esas alan bir anlayýþla, belirlediðimiz siyasi prensiplere göre seçimlerle ilgili tutumunu kamuoyuna açýklayacaktýr."

Gülidar ÇAKAR DÝYARBAKIR - Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Diyarbakýr Þubesi'nin Cumartesi günü düzenlediði 15'inci Olaðan Kongre ile yeni yönetim belirlendi. Hafta içerisinde gerçekleþen ilk yönetim kurulu toplantýsýnda ise þube baþkanlýðýna Avukat Abdullah Zeytun, þube sekreterliðine Yüksel Aslan Acer ve þube saymanlýðýna Avukat Ercan Yýlmaz seçildi.


10

HABER

18 Mayýs 2018 Cuma

Tarýmsal alanda kaçak havadan önlenecek

Dicle Elektrik tarafýndan hayata geçirilen ve sorumluluk bölgesinde 'Resim Ýþleme' tekniðiyle tarýmsal sulamada kullanýlan kaçak elektriði önleyecek AR-GE projesi, EPDK tarafýndan kabul edildi. Büyüklüðü 61 bin kilometrekareyi aþan sorumluluk sahasý üzerinde kullanýlacak proje sayesinde, ekili ürün cinsi, topraktaki nem ve arazi yapýsý gibi özelliklere bakýlarak ne kadar elektrik tüketildiði uydu destekli olarak belirlenebilecek

DÝYARBAKIR - Sektöründe ilk AR-GE merkezini açan Dicle Elektrik, öncelikli olarak kaçak elektrik kullanýmýný önleyecek projeler geliþtiriyor. Þirket tarafýndan hazýrlanan 'Resim Ýþleme Ýle Tarýmsal Sulama Alanlarýnda Kaçak Kullaným Tespit ve Tüketim Tahmin Sistemi Geliþtirilmesi Projesi' EPDK tarafýndan kabul edildi ve uygulanmasý

için altyapý çalýþmalarýna baþlandý. Dicle Elektrik yetkilileri projenin amacýný, tarýmsal sahalarda kaçak kullanýmý en hýzlý ve güvenilir biçimde belirlemek, önlemek ve bölge genelindeki abonelere kesintisiz elektrik enerjisi sunmak olarak açýkladý.

Hýzlý ve güvenilir proje Proje hakkýnda bilgi veren Dicle Elektrik yetkilile-

DÜ’de Ýntörn Mühendislik

DÖNEMÝ BAÞLIYOR

D

icle Üniversitesi ev sahipliðinde Diyarbakýr Valiliði, Karacadað Kalkýnma Ajansý, Yeniþehir Belediyesi iþbirliði ile "Uluslararasý Ýntörn Mühendislik ve Üniversite Sanayi Ýþbirliðine Katkýlarý" adlý bir çalýþtay düzenlendi

ri, askeri, güvenlik, saðlýk ve sosyal alanlarda da kullanýlan resim iþleme tekniði sayesinde saha çalýþmalarýnda çok daha hýzlý ve güvenilir sonuç alacaklarýný bildirdiler. Dicle Elektrik yetkilileri, Resim Ýþleme Projesi ile harita incelemesi ve tespitlerin dijital ortamda çok daha hýzlý ve hatasýz biçimde yapýlabileceðini açýkladý. Þirketten paylaþý-

DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi (DÜ) Kültür ve Kongre Merkezinde geniþ bir katýlýmla baþlayan çalýþtayýn açýlýþ programýna rektör yardýmcýlarý, fakülte dekanlarý, sanayi kuruluþu temsilcileri, STK baþkanlarý ve öðrenciler katýldý. Ýstiklal Marþý ve saygý duruþu ile baþlayan programda Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Abdullah Toprak açýlýþ konuþmasý yaptý. Toprak, mühendislerin hayatýn kamera arkasý çalýþanlarý olduðunu, çevreye bakýldýðýnda mühendislerin izini her yerde görebileceðimizi söyleyerek, birçok bilimin mühendislik mesleðine ihtiyaç duyduðunu söyledi. Ýntörn Mühendislik uygulamasý hakkýnda bilgiler veren Toprak, intörn mühendislik sisteminin diploma öncesi öðrencilerin teoride aldýklarý bilgileri pratiðe yansýtmaya adým atmasýnýn sanayi ve üniversite için büyük bir adým olduðunu dile getirdi. Organize Sanayi Bölgesi Baþkaný Aziz Odabaþý da yaptýðý konuþmada ülkenin dünya standartlarýnda ekonomik güce kavuþ-

lan açýklamada yetkililer projeyle ilgili þu bilgileri verdi: ''Proje uygulandýðýnda sahada gizlenen kaçak elektrik trafolarý tespit edilebilecek. Kaçak kullanýmýn da etkisi ile üzerinde aþýrý yük bulunan iletim hatlarý tespit edilebilecek. Resim Ýþleme(Image Processing) tekniði kullanýlarak ekilen ürünün beyan edilen ürün olup olmadýðýnýn doðruluðu teyit edilecek ve bu ürünü üretmek için kullanýlmasý gereken elektrik miktarý uydu görüntüleri ile hesaplanacak. Cazibeli sulama alanlarýnýn tespiti yapýlabilecek. Dicle Elektrik olarak, kaçak tespitinde adil ve bir o kadar hýzlý olunmasýnýn yanýnda sayýlarý 1 milyon 760 bini bulan müþterilerimize daha kaliteli hizmet ve kesintisiz elektrik sunma gayreti içindeyiz. Bu proje sayesinde her yýl tarýmsal alanda yaklaþýk 5 milyar kilovatsaat kaçak elektriðin kullanýmýný önleyerek ülke ekonomisine katký saðlamayý hedefliyoruz.'' (Haber Merkezi)

turmak için üniversiteler ile iþbirliðinin önemine vurgu yaparak, bilimsel araþtýrmalarýn sanayi gücü ile bir arada daha büyük iþler için gerekliliðini belirtti. Mina Galvaniz Yönetim Kurulu Baþkaný Tahir Özekinci de firmalarý hakkýnda bilgi vererek, bölgenin çelik sanayi sektöründe faaliyet gösterdiklerini söyledi. Son olarak konuþan Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Tahsin Kýlýçoðlu da intörn mühendisliðin son yýllarda Türkiye'de faaliyet gösterdiðini belirterek, Gaziantep Üniversitesinin de öncü olduðu birkaç üniversitede uygulandýðýný söyledi. Ýntörn mühendislik uygulayan üniversitelerden mezun olan öðrencilerin iþ bulma imkanlarýnýn daha da arttýðýný ve ayný zamanda tecrübeli olarak mezun olduklarýný belirten Kýlýçoðlu, uygulamanýn sanayi sektörüne de avantaj saðlayacaðýný belirtti. Çalýþtaya katký sunan firmalara plaket takdiminden sonra panele geçildi. Çalýþtay, toplamda üç oturumda gerçekleþtirilen panel ile son buldu. (ÝHA)


11

HABER

18 Mayýs 2018 Cuma

Vali Güzeloðlu, þehit ve gazi

aileleriyle bir araya geldi

Vatandaþlar Ramazan ayýný iftar çadýrlarýnda karþýladý DÝYARBAKIR - Vatandaþlar Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý'nýn Þeyh Sait Meydaný (Daðkapý), Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi, Ben u Sen, Ulu Camii, Baðlar Medine Caddesi ve Baðlar Tandýr Evi'nde açtýðý iftar çadýrlarýnda Ramazan ayýný karþýlayýp, oruçlarýný açtý. Þeyh Sait Meydaný'nda oluþturulan iftar çadýrý yoðun ilgi gördü ve iftar saatine dakikalar kala çadýr içi ile dýþýna kurulan masalar doldu. Zabýta ekiplerinin alanda çevre düzenini saðladýðý iftar çadýrlarý Türk bayraklarý ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin logosunun yer aldýðý flamalarla süslendi. Vatandaþlarýn oruçlarýný sorunsuz þekilde açmalarý için çadýrda kadýn ve erkekler için 2 ayrý giriþ kapýlarý oluþturuldu. Ýftarýný açmaya gelen vatandaþlara 3 çeþit sýcak yemek, su, hurma ve tatlý ikramýnda bulunuldu. Ramazan ayýnýn ilk günü iftar saatinden önce imam tarafýndan çadýrda Kur'an-ý Kerim'den sureler okundu. Ýftar saatinin gelmesiyle binlerce kiþi hep birlikte oruçlarýný açtý. Kimi vatandaþlar ise aldýklarý iftar yiyeceklerini Sur dilberindeki parklarda ve meydanýn farklý bölümlerinde afiyetle yedi. Yeniþehir Belediyesi ise iftar çadýrýnýn yanýnda kurduðu platformda iftar sonrasý canlý ilahi ve tasavvuf müziði dinletisi gerçekleþtirdi. (Haber Merkezi)

D

iyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Ramazan ayýnýn ilk iftarýnda þehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Ramazan ayýnýn ilk iftarýnda þehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Bir düðün salonunda gerçekleþtirilen iftar yemeðine Güzeloðlu'nun yaný sýra Büyükþehir Belediyesi Baþkan Vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Baþsavcýsý Kamil Erkut Güre, AK Parti ÝL Baþkaný Süleyman Serdar Budak, Jandarma Böl-

gede Komutasý Tümgeneral Halis Zafer Koç, Ýl Jandarma Komutaný Tuðgeneral Ali Demir, Ýl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, þehit yakýnlarý, gazi ve gazi aileleri katýldý. Edilen dualarýn ardýndan ezan okundu. Ýftarlarýn açýlmasýnýn sonra salondakilere seslenen Vali Güzeloðlu, Ramazan ayýnýn birleþtirici ikliminde þehit aileleri ve gazilerle bir araya

Caddeler gül kokuyor Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, Ramazan ayýnýn gelmesiyle birlikte þehir merkezinin daha güzel kokmasý için cadde ve sokaklara gül suyu serpmeye baþladý

gelmenin mutluluðunu yaþadýðýný ifade etti. Güzeloðlu, "Mübarek ramazan ayýnýn bu ilk ikliminde Ramazan'ýn birleþtirici ikliminde siz deðerli þehit aileleri ve gazilerimizle bir araya gelmenin mutluluðu içerisindeyim. Öncelikle davetimize icabet ettiðiniz ve teþvik ettiðiniz için sizlere þahsým ve tüm arkadaþlarým adýna þükranlarýmý arz ediyorum. Rabbim tutuðumuz oruçlarý kabul eylesin, birlik ve beraberliðimizi daim eylesin, þehitlerimize gani gani rahmet eylesin makamlarýný cennet mevkilerini ad eylesin. Millet olarak birlik ve beraberliðimizi ilelebet böylesi güçlü ve bir beraber olarak daim eylesin. Bir büyük devlet ve millet olarak bugün ramazanýn birleþtirici ikliminde kardeþliði soruyoruz. Rabbim bu ramazan ayýný Ülkemize, insanýmýza ve Ýslam coðrafyamýz dair tüm insanlýða barýþ ve huzurun gelmesine vesile eylesin. Bu münasebetle Filistin'de, Ýsrail'in katliamý karþýsýnda þehit olan vatanýný savunmaktan yurdunu korumaktan baþka bir amacý olmayan ve bu amaçla þehadete eren bütün Filistinli kardeþlerimize rabbim gani gani rahmet eylesin, rabbim þehadetlerini kabul eylesin. Bu katliama sessiz kalarak destek olanlarý da en aðýr bir þekilde katýnda cezalandýrsýn" dedi.

DÝYARBAKIR - Ramazan ayýnýn gelmesiyle birlikte iftar çadýrlarý kuran ve toplu taþýma saatlerini sahura göre güncelleyen Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, þehir merkezinin daha güzel kokmasý için cadde ve sokaklara gül suyu serpmeye baþladý. Büyükþehir Belediyesi Saðlýk Ýþleri Daire Baþkanlýðý'na baðlý ekipler, Ramazan ayý ile birlikte þehir merkezindeki cadde ve sokaklara gül suyu sýkacak. Gazi Caddesi'nde baþlayan uygulama, Ulu Cami önü, Hz Süleyman Cami yerleþkesi ve Melik Ahmet Caddesi'nde devam etti. Ekipler gece geç saatlere kadar caddelerde gül kokusu sýkma çalýþmalarýný sürdürdü. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, vatandaþlardan olumlu tepki alan uygulamayý kentin tüm caddeleri ve cami önlerinde Ramazan ayý boyunca sürdürecek. (Haber Merkezi)


12

HABER

18 Mayýs 2018 Cuma

TMMOB Diyarbakýr Ýl Koordinasyon Kurulu Soma’da yaþamýný yitirenleri andý;

‘Hayatlarýn çalýnmasýna

izin vermeyeceðiz’ mektedir. Ülkemizin bir meslek hastalýklarý indeksi dahi oluþturulmamýþtýr" denildi.

“Kömür için can verenleri saygýyla anýyoruz”

S

oma'da yaþanan faciada yaþamýný yitiren 301 madenciyi anan TMMOB Diyarbakýr, "Ýþverenin kar hýrsýnýn, siyasi iktidarýn politik önceliklerinin emekçilerin hayatlarýný çalmasýna izin vermeyeceðiz" denildi Sevda KAPLAN DÝYARBAKLIR - Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (TMMOB) Diyarbakýr Ýl Koordinasyon Kurulu, 301 madencinin yaþamýný yitirdiði Soma faciasýnýn

4'üncü yýldönümüne iliþkin yazýlý açýklama yaptý. Açýklamada, Türkiye'nin güvencesiz ve kuralsýz çalýþýlan, emekçilerin açlýk ile ölüm arasýnda seçim yapmak zorunda býrakýldýðý bir ülke haline geldiði belirtilerek, "Ýþ cinayetleri

Týr yol çalýþmasý yapan iþçilerin arasýna daldý: 3 yaralý Diyarbakýr istikametinden giden týr kontrolden çýkarak, yol çalýþmasý yapan iþçilerin arasýna daldý. Kazada, 2 iþçi ile týrýn sürücüsü yaralandý

sadece maden sektöründe deðil, tüm iþ kollarýnda artmaktadýr. OHAL süresince, geçmiþ zamanlardan daha fazla iþ cinayetlerine kurban verilmiþtir. Meslek hastalýklarý ülkemizde halen tespit edilememekte, kapsam dýþý görül-

Þanlýurfa'da kontrolden çýkan týr, yol çalýþmasý yapan iþçilerin arasýna daldý. Bazý iþçiler týrýn altýnda kalmaktan son anda kaçarak kurtulurken, 2 iþçi ile týrýn sürücüsü yaralandý. Edinilen bilgiye göre kaza, Þanlýurfa-Diyarbakýr karayolunun 40'ýncý kilometresinde yaþandý. Diyarbakýr istikametinden giden olan Gökhan A.'nýn kullandýðý 33 CTP 35 plakalý týr, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çýkarak bölünmüþ yol çalýþmasý yapýlan sahaya daldý. Park halindeki 63 B 5135 plakalý minibüse çarpan týr, hýzýný alamayarak finiþere çarpýp durabildi. Kazada bazý iþçiler üzerlerine gelen týrýn altýnda kalmaktan son anda kaçarak kurtulurken, Celal Ö. ve Murat B. ile týrýn sürücüsü yaralandý. Yaralýlardan Murat B. olay yerine giden ambulansla, Celal Ö. ise özel araçla Mehmet Akif Ýnan Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Yaralý týr sürücüsü Gökhan A. de ambulansla Harran Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesine kaldýrýldý. Tedavi altýna alýnan yaralýlarýn saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu öðrenilirken, kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)

Soma katliamda sorumluluðu olan herkes hesap verene kadar öfkelerin dinmeyeceði vurgulanan açýklamada, þunlar kaydedildi: "Bugün iþçiyi her türlü korumadan uzak ve sahipsiz býrakan, mühendis ve hekimi iþ kazalarý tazminatlarýndan sorumlu tutan, iþvereni ve iþ yaþamýný denetlemekten sorumlu olan devleti ise her türlü sorumluluktan arýndýran bir politika ile karþý karþýyayýz. Bu nedenle, Soma'dan dünden bugüne deðiþen, iyileþen kayda deðer bir þey yoktur. Bizler, bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da, insan yaþamýnýn her þeyden önce geldiðini vurgulamaya devam edeceðiz. Ýþverenin kar hýrsýnýn, siyasi iktidarýn politik önceliklerinin emekçilerin hayatlarýný çalmasýna izin vermeyeceðiz. Maden ocaklarýnda, bir avuç kömür için bir ömür verenleri, baþta Soma olmak üzere kaybettiðimiz tüm madencileri ve iþçi katliamlarýnda yaþamlarýný kaybeden iþçilerimizi saygýyla anýyoruz."

Freni tutmayan minibüs araca çarptý: 4 yaralý Siirt'in Þirvan ilçesinde bir minibüsün, hafif ticari araca çarpmasý sonucu meydana gelen kazada 4 kiþi yaralandý. Kaza, Þirvan'ýn Derin köyü yakýnlarýnda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki plakasý öðrenilemeyen minibüs, dar bir köprüden geçerken karþýdan gelen 56 AJ 593 plakalý hafif ticari araca çarpmamak için frene bastý. Yaðan yaðmur dolayýsýyla kayganlaþan yolda frenleri tutmayan minibüs, araca çarptý. Kazada hafif ticari araçtaki 4 kiþi ciddi olmayacak bir þekilde yaralandý. Olay yerine çaðrýlan 112 Acil Servis ekipleri tarafýndan Siirt Devlet Hastanesine kaldýrýlan yaralýlarýn hayati tehlikesinin bulunmadýðý belirtildi. (ÝLKHA)


$ €

DOLAR

: 4,4516 4,4529

EURO

: 5,2896 5,2910

ALTIN

: 186,98 187,06

BÝST

: 101.617

ekonomi

13 18 Mayýs 2018 Cuma

Ciro endeksleri arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu, bu yýlýn mart ayýna ait ciro endeksleri verilerini açýkladý. Buna göre toplam ciro yüzde 22 arttý Tarýk OHAN DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüð, 2018 yýlýnýn mart ayýna ait ciro endeksleri verilerini açýkladý. Sanayi, inþaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamýnda takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ ciro endeksi, 2018 yýlý Mart ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 22 arttý. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttý.

Sanayi sektöründe ciro

‘5 bin kiþiye istihdam imkaný saðlayacak’ Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu, yapýmý devam eden Baþlar Barajý Sulamasý ile ülke ekonomisine yýllýk 17 milyon TL katký saðlanacaðýný belirtti. Eroðlu, ayrýca Barajý'ýn 5 bin kiþiye de doðrudan istihdam imkaný saðlayacaðýný vurguladý Tarýk OTHAN DÝYARBAKIR - Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü tarafýndan GAP'ýn Silvan Projelerinden olan ve bölge için büyük önem arz eden Baþlar Barajý Sulamasý'nda çalýþmalar hýzla devam ediyor. Proje tamamlandýðýnda 38 bin 200 dekar zirai arazi suyla buluþacak.

“Ülke ekonomisine yýllýk 17 milyon TL katký verilecek” DSÝ tarafýndan Diyarbakýr'da inþa edilen Baþlar Barajý Sulamasý'nýn ana su kaynaðýný Baþlar Barajý oluþturuyor. Þubat 2017 tarihi itibariyle yapýmýna baþlanan Baþlar Barajý Sulamasý'ndan 9 mahalle faydalanacak. Toplamda 38 bin 200 dekar zirai arazi modern sulama sistemi-

Perakende satýþ hacmi arttý TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü, perakende satýþ hacminin Mart 2018'de bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 7,4 arttýðýný bildirdi

ne kavuþacak. Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu, Diyarbakýr için önemli bir projeyi daha hayata geçirdiklerini kaydederek "2020 yýlýnda tamamlamayý hedeflediðimiz Baþlar Barajý Sulamasý ile ülke ekonomisine yýllýk 17 milyon TL katký verilecek. Ayrýca 5 bin kiþiye de doðrudan istihdam imkaný saðlanacak" dedi.

Tarýk OTHAN DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü, perakende satýþ endeksleri Mart 2018 verilerini paylaþtý. Buna göre, perakende satýþ hacmi bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 7,4 arttý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ sabit fiyatlarla perakende satýþ hacmi Mart 2018'de bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 7,4 arttý. Ayný ayda gýda, içecek ve tütün satýþlarý yüzde 9, gýda dýþý

Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ sanayi ciro endeksi, 2018 yýlý Mart ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 23,6 arttý. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1 arttý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ inþaat ciro endeksi, 2018 yýlý Mart ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 28,9 arttý. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ inþaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 8 azaldý.

Ticaret sektöründe ciro Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ ticaret ciro endeksi, 2018 yýlý Mart ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 19,3 arttý. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ hizmet ciro endeksi, 2018 yýlý Mart ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 24,1 arttý. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttý.

satýþlar (otomotiv yakýtý hariç) yüzde 6,2, otomotiv yakýtý satýþlarý yüzde 8,5 arttý. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ sabit fiyatlarla perakende satýþ hacmi 2018 yýlý Mart ayýnda bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttý. Ayný ayda gýda, içecek ve tütün satýþlarý yüzde 0,8, otomotiv yakýtý satýþlarý yüzde 1,2 artarken, gýda dýþý satýþlar (otomotiv yakýtý hariç) ise ayný seviyede kaldý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yýlý Mart ayýnda bir önce-

ki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 18,1 arttý. Ayný ayda gýda, içecek ve tütün satýþlarý yüzde 17,4, gýda dýþý satýþlar (otomotiv yakýtý hariç) yüzde 18,5, otomotiv yakýtý satýþlarý yüzde 18,4 arttý. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yýlý Mart ayýnda bir önceki aya göre yüzde 1,6 arttý. Ayný ayda gýda, içecek ve tütün satýþlarý yüzde 1,5, gýda dýþý satýþlar (otomotiv yakýtý hariç) yüzde 1,3, otomotiv yakýtý satýþlarý yüzde 2,6 arttý.


14

SPOR

18 Mayýs 2018 Cuma

ÝHALE ÝLANI CEZA ÝNFAZ KURUMUMUZDA BULUNAN 3 ADET ASANSÖRÜN TMMOB TARAFINDAN BELÝRTÝLEN EKSÝKLÝKLERÝN TAMAMLANARAK REVÝZE EDÝLMESÝ VE UYGUNLUK BELGESÝNÝN ALINMASI ÝÞÝ ADALET BAKANLIÐI DÝYARBAKIR D TÝPÝ YÜKSEK GÜVENLÝKLÝ KAPALI CEZA ÝNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜÐÜ CEZA ÝNFAZ KURUMUMUZDA BULUNAN 3 ADET ASANSÖRÜN TMMOB TARAFINDAN BELÝRTÝLEN EKSÝKLÝKLERÝN TAMAMLANARAK REVÝZE EDÝLMESÝ VE UYGUNLUK BELGESÝNÝN ALINMASI ÝÞÝ yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2018/237374 1-Ýdarenin a) Adresi : TALAYTEPE MAH.TALAYTEPE KÜME EVLERÝ NO:57 KAYAPINAR DÝYARBAKIR 21070 ÜÇKUYU KAYAPINAR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122580001 - 4122580003 c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakir.dtcik@adalet.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý

b) Yapýlacaðý yer c) Ýþe baþlama tarihi ç) Ýþin süresi

: 3 ADET ASANSÖRÜN REVÝZE EDÝLMESÝ UYGUNLUK BELGESÝNÝN ALINMASI Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. : DÝYARBAKIR D TÝPÝ YÜKSEK GÜVENLÝKLÝ KAPALI CEZA ÝNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜÐÜ : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 2 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. : Yer tesliminden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür.

3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer

: TALAYTEPE MAH.TALAYTEPE KÜME EVLERÝ NO:57 KAYAPINAR/DÝYARBAKR b) Tarihi ve saati : 25.05.2018 - 09:30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yapýlmasýna iliþkin olarak ilgili mevzuatý gereði alýnmasý zorunlu olan belge; TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühenDEVAMI 15’TE

Vali’den taraftara teþekkür Ýsrail'in Gazze'de yaptýðý katliam, Diyarbekirspor-Tire 1922 maçýna da damgasýný vurdu. Stadý dolduran yaklaþýk 40 bin kiþi hep bir aðýzdan "Kahrolsun Ýsrail" þeklinde tezahüratlarda bulundu. Ýl Valisi Basri Güzeloðlu ise duyarlý davranýþlarýndan dolayý taraftarlara teþekkür etti Ahmet BARAN DÝYARBAKIR - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grup Play Off finaline yükselen Diyarbekirspor'da büyük bir sevinç yaþanýrken, Ýsrail'in yaptýðý zulüm yeni Diyarbakýr Stadyumunda protesto edildi. Ýsrail'in Gazze'de yaptýðý katliam, Diyarbekirspor-Tire 1922 maçýna da damgasýný vurdu. Maç öncesinde hayatýný kaybeden Filistinliler için bir dakikalýk saygý duruþu yapýldý. Stadý

dolduran yaklaþýk 40 bin kiþi hep bir aðýzdan "Kahrolsun Ýsrail" þeklinde tezahüratlarda bulundu. Vali Hasan Basri Güzeloðlu, duyarlý davranýþlarýndan dolayý taraftarlara teþekkür etti. Vali Güzeloðlu, "Diyarbakýr halký çok güzel bir davranýþ sergileyerek kardeþ Filistin halkýnýn yanýnda, Ýsrail'in gerçekleþtirdiði vahþetin karþýsýnda olduðunu gösterdi. Diyarbakýr'a yakýþaný yapan vatandaþlarýmýzý kutluyorum" dedi.

Türkiye þampiyonuna ödül SÝÝRT - 7-8 Mayýs tarihlerinde Afyon'da yapýlan Minik Bayanlar Güreþ Þampiyonasýnda Türkiye 1'incisi gelen Esra Kaya, okuduðu okul tarafýndan ödüllendirildi. Fevzi Çakmak Ortaokulu Müdürü Onur Budak, Türkiye Güreþ Federasyonu'nun 2018 yýlý faaliyet programý

kapsamýnda düzenlenen Minik Bayanlar Serbest Güreþ Türkiye Þampiyonasý'nda 39 kiloda Türkiye 1'incisi olan Esra Kaya'yý kabul ederek baþarýdan dolayý ödüllendirdi. Budak, ayný zamanda okulda da baþarýlý olan Kaya'yý kutlayarak, kendisiyle iftihar ettiklerini söyledi. (ÝHA)


18 Mayýs 2018 Cuma

15

HABER

Demokrasi platformu: Katliamý lanetliyoruz Guta'da olduðu gibi. Buna son verebilmek için bu iktidarlara karþý halklarýn ortak barýþ mücadelesini yükseltmek gerek. Yoksa iktidarlarýn günü kurtarmak için yaptýklarý açýklamalarla Ortadoðu'ya savaþtan baþka verecekleri bir þey yoktur. Halklarý birbirine düþman ederek ortak yaþam coðrafyasýný savaþ coðrafyasýna çeviren bu zihniyete halklar barýþ mücadelesi ile son vermelidir."

‘Baþkente halklar karar verir’

Onlarca Filistinlinin hayatýný kaybetmesine neden olan Ýsrail saldýrýlarýný kýnayan Diyarbakýr Emek ve Demokrasi Platformu, katliamý lanetlediklerini belirterek, "ABD provokasyonunu ve barýþçýl gösterileri silah zoruyla bastýrarak katliama yol açan Ýsrail devletini kýnýyor, Filistin halkýnýn meþru taleplerini destekliyor, dayanýþma duygularýmýzý iletiyoruz" dedi Nurullah ERGÜN DÝYARBAKIR - Onlarca Filistinlinin hayatýný kaybetmesine neden olan Ýsrail devletinin saldýrýlarýna tepkiler sürüyor. Diyarbakýr Emek ve Demokrasi Platformu Ofis AZC Plaza önünde yaptýðý basýn açýklamasý ile saldýrýlarý kýnadý. Platform adýna açýklamayý yapan Mehmet Ceylan, halklarýn, dinlerin ortak kutsal mekaný olan Kudüs'ün istismar malzemesi haline getirildiðini söyledi.

“Hükümet konuþamaz, icraat yapar” Ceylan, Filistin meselesinde yine bilindik taktik uygulandýðýna dikkat çekerek, "Filistin konusunda en kolay þey kulaða hoþ gelen þeyler söylemek. Ama 20 yýldýr ayný sözleri söylemek ve kýnamaktan bir adým ileri gidilmedi. Sorunlar ortada. Ýþgal edilmiþ topraklar daralmadý. Yerinden edilenlerin sayýsý artýyor. Caydýrýcý bir uygulamasý yoksa sadece konuþursunuz. Muhalefet konuþabilir, sivil toplum konuþabilir. Bu vahþete karþý hükümet konuþamaz, icraat yapar. Peki kime ne propagandasý yapýyorsunuz? Kararlýysanýz niye sorunu çözmüyorsunuz? Ortadoðu halklarý, inananlar Kandil gecesinde Suriye topraklarýnýn vurulmasýný kendilerine dert etmemiþlerse, Ramazan ayýnýn arifesinde 60 kiþinin ölümüne iliþkin söyleyecekleri sözünün de inandýrýcýlýðý olmaz" þeklinde konuþtu.

“Askeri ve ticari iliþkiler sonlandýrýlmalý”

Uluslararasý kamuoyunu ve Birleþmiþ Milletlere çaðrýda bulunan Ceylan, "Nerenin baþkent olacaðýna ABD ya da Ýsrail politikacýlarý deðil orada yaþayan halklar karar vermelidir. ABD provokasyona yol açan bu kararýndan derhal vazgeçmelidir. Filistin halkýnýn meþru talepleri kabul edilmelidir" ifadelerini kullandý. Ceylan son olarak katliamý lanetlediklerini belirterek, "ABD provokasyonunu ve barýþçýl gösterileri silah zoruyla bastýrarak katliama yol açan Ýsrail devletini kýnýyor, Filistin halkýnýn meþru taleplerini destekliyor, dayanýþma duygularýmýzý iletiyoruz."

çok kez gördük bunlarý. Kürt Türkiye ve Ýsrail devletleri arasýndaki ikili iliþkilere dikkat halkýna karþý ne yapýyorsanýz, Ýsçeken Ceylan sözlerini þöyle sür- rail Hükümeti de Filistin halkýna dürdü: "Eðer Filistin halkýyla karþý onu yapýyor. Eðer bu coðyan yana olmak istiyorsanýz gerafyada sorunun parçasýysanýz lin Ýsrail ile yapýlan, siyasi ve asçözüm üretemezsiniz. Evet, siz keri anlaþmalara son verelim. sorunun parçasýsýnýz. Týpký AfDünya çapýnda silah ihracatýnda rin'de olduðu gibi. Týpký Doðu %11 gibi büyük bir paya sahip olan Ýsrail ile dislik ve mimarlýk bölümleri: Türkiye, silah ve 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: modernizasyon Asansör Elektro-Mekanik Ýþleri Yapýmý yada Asansörlerin Bakým ve Onarýmý yapýlmasý anlaþmalarýnda 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: 12. büyük ortak ELEKTRÝK MÜHENDÝSÝ ve MAKÝNE MÜHENDÝSÝ durumundadýr 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. Kudüs'ün Ýsrail'in 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. baþkenti olmasýný 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 13 yýl önce taný7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý ÞARTNAmýþsýnýz. Gelin ME BEDELÝNÝN DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜÐÜNE YATIRILIP, YATIRILDIÐINA þimdi iptal edeDAÝR MAKBUZ ÝBRAZ EDÝLEREK DÝYARBAKIR D TÝPÝ YÜKSEK GÜVENLÝKLÝ KAPALI CElim. Hükümetin ZA ÝNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜÐÜNDEN adresinden satýn alýnabilir. derhal Ankara 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden eKudüs protokolünü iptal etmesi imza kullanarak indirmeleri zorunludur. gerekmektedir. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DÝYARBAKIR D TÝPÝ YÜKSEK GÜVENLÝKLÝ KAPALI Türkiye'nin Ýsrail CEZA ÝNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜÐÜ adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese ile siyasi, askeri, iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. ticari iliþkileri 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine sonlandýrýlmalýihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin dýr." tamamý için teklif verilecektir. ‘Kürtlere 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda yapýlanla ayný’ geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. Ceylan, halklarýn birbirine düþ12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. man eden zihniye13.Diðer hususlar: tin ortak yaþam Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 coðrafyasýný savaþ Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en coðrafyasýna döavantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. nüþtürdüðünü belirterek, "Kürt BASIN- (804995) - www.bik.gov.tr halkýna, Filistin Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de halkýna karþý bir-


Kuruluþ Yýlý: 3 Mayýs 2007

18 MAYIS 2018 CUMA Yýl: 12 - Sayý : 3713

www.diyarbakiryenigun.com

Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir

www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Surlar temizleniyor Kübra KURT DÝYARBAKIR - Temiz ve yeþil bir kent için çalýþmalarýna devam eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baþkanlýðý, havalarýn ýsýnmasýyla birlikte tarihi Sur'larýn burçlarýn iç kýsýmlarýnda temizlik çalýþmasý baþlattý. Suriçi Þeyh Sait Meydaný (Daðkapý) kýsmýnda baþlayan çalýþmalarda temizlik ekipleri burçlarýn aralarýnda yer alan bölümleri çöplerden ve atýklardan arýndýrdý. Þeyh Sait Meydaný civarýndaki Sur'larda baþlayan çalýþmalar devam ederken, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi temizlik ekipleri, toplam 5 km uzunluðunda yer alan 82 burcun ara kýsýmlarýný belirlenen program dahilinde çöplerden ve atýklardan arýndýracak.

C

M

Y

K

18 mayis 2018 cuma  
18 mayis 2018 cuma  
Advertisement