Page 1

Diyarbakýr’da Demokrasi Nöbeti

D

iyarbakýr'da 15 Temmuz darbe giriþiminin yýl dönümü dolayýsýyla düzenlenen “Milli Birlik ve Kardeþlik Yürüyüþü”ne çok sayýda vatandaþ katýldý. Sloganlar eþliðinde yaklaþýk 10 kilometrelik yürüyüþlerini 15 Temmuz Þehitler Parký'nda noktalayan vatandaþlar, burada sabahým ilk ýþýklarýna kadar, Demokrasi Nöbeti tuttu. Ýl Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, “Bugün Diyarbakýr'da on binler tarih yazdý, dimdik duruþlarý ile dosta güven düþmanýna ürperti saldý” dedi. 8-9’da

? Kimi temsil ediyor 17 TEMMUZ 2017 PAZARTESÝ FÝYATI: 25 KRÞ.

Süleyman ÖZDEMÝR / Ömer BARAN’ýn haberi

www.diyarbakiryenigun.com

Sezgin Tanrýkulu: Tahir Elçi’nin adýný sildiren kayyum

“Bölge rahatsýz…”

Diyarbakýr’da 15 Temmuz sergisi Diyarbakýr'ýn Sur ilçesinde ‘bulunan tarihi Ýçkale'de Anadolu Ajansý tarafýndan 15 Temmuz darbe giriþiminde yaþananlarýn anlatýldýðý “Fotoðraf Sergisi” açýldý. 10

Ýhraçlar bugün protesto edilecek Son KHK ile belediye çalýþanlarýn ihraç edilmesine tepki gösteren TÜM BELSEN Diyarbakýr Þubesi, bugün AZC Plaza önünde haksýz ve hukuksuz uygulamalara karþý tepkilerini göstereceklerini belirtti. Haber 04

Sezgin

lu Tanrýku

14 yýlda bin 352 ‘faili meçhul’ Diyarbakýr Barosu'nun öldürülen Baþkaný Tahir Elçi tarafýndan baþlatýlan, JÝTEM'in aktif olduðu 19882002 yýllarý arasýnda yaþanan "faili meçhul" cinayetlerle ilgili veri taban çalýþmasý tamamlandý. Çalýþma sonucunda, bin 352 "faili meçhul" dosyasýndan sadece 2'sinde faillerinin ceza aldýðýný ve bunlarýnda cezaevlerine girmediði kaydedildi. Haber 12

Yanýyorsak sebebi var Ramazan KARATAÞ

Dutlar Melek’in geçim kaynaðý oldu Ekonomi 13 M

Y

K

Zincirleme kaza: 4 yaralý

DÝYARBAKIR'ýn Mer kez Baðlar ilçesinde hýz yapan araç þoförü, zincir leme trafik kazasýna neden oldu. Meydana ge len kazada, 4 kiþi yaralan dý. Yarýlarýndan 3'nün ted abisi olay yerinde yapýl ýrken, 1 kiþi ise hastane ye kaldýrýldý. Güncel 03

12’de

C

CHP Ýstanbul Milletvekili Sezgin Tanrýkulu, görevden alýnan DBP'li belediye baþkanlarýnýn yerine atanan kayyumlarýn uygulamalarý konusunda hazýrladýðý raporu, fotoðraflar eþliðinde açýkladý. Kayyumlarýn uygulamalarýnýn bölgede ciddi rahatsýzlýklar yarattýðýný belirten Tanrýkulu, “Tahir Elçi'nin adýný sildiren kayyum kimi temsil ediyor?” diye sordu. 5’te

27 yýldýr sýrtýnda güðüm taþýyan adam Haber 11’de


2

SAÐLIK/YAÞAM

17 Temmuz 2017 Pazartesi

Su þakalarý hayatýnýzý

KARARTMASIN

Bilgi BAÐCÝ DÝYARBAKIR - Omurga Cerrahisi Uzmaný Prof. Dr. Çaðatay Öztürk yazýn denizde ve havuzlarda yapýlan þakalarýn nelere yol açabileceðini anlattý. Öztürk, "Yaz mevsiminde arkadaþlar arasýnda yapýlan birbirini yüksekten itme, suya batýrma gibi þakalarýn sakatlanmalara hatta boðulma gibi hayati tehlikelere yol açabilir. Aþýrý yüksekten aþaðý atlanýldýðýnda su beton etkisi yaratarak vücutta kýrýlmalara, þuur kaybýna sebep olabilir. Yazýn özellikle macera yaþamak isteyen gençler yüksekliklerini, derinliklerini bilmedikleri yerlerden denize ya da havuza atlarlar. Fakat bilinmeyen bir yükseklikten atlama, insan vücuduna omurilik felci gibi kalý-

cý hasarlar verebilir. Sýð suya balýklama atlama boyun kýrýklarýna neden olur. Omuriliðin hemen yakýnýnda solunum merkezi bulunur. Kýrýlmaya baðlý omuriliðin birden þiþmesi solunum merkezini etkiler ve boðulma meydana gelir. Kiþi boðulmaktan kurtulsa bile bu sefer onu felç olma riski bekler. Sýð suya balýklama atlama sýrasýnda genellikle kafanýn sert zemine çarpmasý sonucu travmalar yaþanýr ve boyun omurgasýnýn zorlanmasýyla omurilikte hasarlar oluþur. Kaza sonucu omuriliðin tamamý hasara uðradýðýnda duyu ve hareket kaybý yaþanabilir. Omurilikteki sinir hücrelerini onarmak neredeyse imkansýz olduðundan kiþi ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum kalabilir" dedi.

Diþlerde renk deðiþimine dikkat Diþ Hekimi Zafer Kazak Zafer Kazak, "Diþ renginin göz rengi ve saç rengi gibi kiþiye özgüdür. Diþin içerdiði elementlerin birbirine göre oraný diþin rengini belirler. Mine yüzeyi porlu (gözle görülemeyen küçük delikli) bir yapýya sahiptir. Bu nedenle diþin doðal rengi zaman içerisinde dýþ etkenlerden etkilenerek deðiþebilir" dedi

Su kazalarýna karþý bunlarý unutmayýn

Omurga Cerrahisi Uzmaný Prof. Dr. Çaðatay Öztürk, su kazalarýna karþý unutulmamasý gerekenleri ise þu þekilde sýraladý; -Boðulan kiþilere kurtarma ve ilkyardým bilmeyenlerin müdahale etmemesi gerekir. Boðulan kiþilerin panikle hem kendilerine hem de kendilerini kurtarmak isteyenlere zarar vermesi mümkündür. -Yüzme bilmeyenler derin sularda denize girmemelidir. Ýyi yüzme bilenler bile kramp girmesi ya da baþka bir rahatsýzlýk ortaya çýkmasý olasýlýðýna karþý tek baþlarýna denize girmemelidir. -Suda boðulmalarýn en büyük nedeni paniktir. Çok iyi yüzme

DÝYARBAKIR - Diþ Hekimi Zafer Kazak, diþ rengi tedavisi konusunda iki tip tedavi yöntemi bulunduðunu belirterek, "Bunlardan ilki diþ hekiminizin muayenehanesinde daha hýzlý sonuç alýnan yöntemdir (Office bleaching), diðeri de eviniz de kendinizin uygulayacaðý yöntemdir. (Home bleaching). Er:YAG lazer cihazlarý ile yeni geliþtirilen Fotona TouchWhite el aleti ile yaklaþýk 30 dakikada hassasiyet oluþturmadan beyazlatma saðlanabilir. Bu lazer dalga boyu çalýþý-

Omurgayý güçlendirmek için yazýn yapýlacak en faydalý sporlardan biri yüzme olduðunu belirten uzmanlar, özellikle gençlerin macera tutkusu nedeniyle derinliði kestirilemeyen bölgelerden denize ve havuza atlamalarý çok tehlikeli olabildiðine dikkat çekti. Uzmanlar, bu tür bilinçsiz yapýlan aktivitelerin özellikle boyun kýrýklarýna yol açma riskinin çok yüksek olduðunu ve bu tür olaylarýn büyük bir çoðunluðunun ya ölümle ya da felçle sonuçladýðýný söyledi bilenler bile beklenmeyen bir durumda panik yapabiliyor. Panik baþlayýnca da boðulma ve ölüm peþinden geliyor. -Boðulma tehlikesi yaþayanlarý sudan eðitimli kiþiler çýkarmalýdýr. Sudan çýkarýlan kiþiye yapay solunum yaptýrýlmasý önemlidir ve bunu ilk yardým eðitimi alan kiþilerin yapmasý gerekir. -Gençlerin eðlenme amaçlý yaptýklarý su þakalarýnýn yaný sýra diðer eðlence aktivitesi olan jet ski motorlarýnýn bilinçsiz kullanýmý durumunda insanda kalýcý hasarlar býrakabilir. -Yüzme bilmeyenlerin denizde çok açýlmamasý gerekir, yüzme bilenler ise macera tutkusuna yenik düþüp, yüksekliðinden emin olmadýklarý yerlerden balýklama atlamamalýlar. Çünkü kafa ve boyun kýrýklarý ölümle sonuçlanabilir, omurga kýrýklarý ise felç býrakabilir.

lan dokularda sadece 100 mikrometre emilim saðlar ve suda emilir. Bu sebeple beyazlatma jelinin en üst tabakasýnda emilerek derin tabakaya gitmeden jelin hemen aktif olmasýný saðlar. Bu da iþlemin hýzlanmasýný ve ayný zamanda diþte ýsý oluþmamasýný saðlar. Böylece iþlem sonrasý hassasiyet de alternatif yöntemlere göre en aza indirgenir" diye konuþtu. Sert doku lazerleri ile yapýlan beyazlatma iþleminde jel dentine gelmediði ve minede mikro çatlaklar olmadýðý sürece aðrý oluþ-

mayacaðýný anlatan Diþ Hekimi Zafer Kazak, "Diðer yöntemlerde çok az bir hassasiyet duyulabilir ve genellikle bu durum 24 saat içerisinde geçer. Bunu gidermek için beyazlatma iþlemi sonuna diþ hekiminiz fluorid uygulamasý yapabilir. Beyazlatma sonrasý çay, kahve, sigara, kýrmýzý þarap, viþne suyu gibi diþi renklendirebilecek gýdalardan uzak durmakta fayda vardýr. Genel aðýz bakýmýna dikkat edilmesi de renklenmelerin tekrarlamasýný önleyecektir" þeklinde konuþtu. (ÝHA)


17 Temmuz 2017 Pazartesi

3

GÜNCEL

Zincirleme kaza: 4 yaralý DÝYARBAKIR'ýn Baðlar ilçesinde hýz yapan araç þoförü, 4 araca çarparak durabildi. Kazada, 4 kiþi yaralanýrken büyük çapta hasar meydana geldi.Ýlkha'da yer alan habere göre kaza, Baðcýlar Mahallesi Amid Caddesi'nde gelen 34 SN 3612 plaklý otomobil sürücüsü süratli bir þekilde Yenihal Caddesi'nde seyir halinde olan 56 FT 687 araca daha sonra, 06 DM 8217 araca çarptýktan sonra park halindeki 21 DU 272 plaklý araca çarparak durabiliyor. 20 R 8906 plakalý araca ise 06 DM 8217 araca çarptý, kazada yaya halinde olan bir kadýn 2 araç arasýnda kalarak yaralandý. Haber verilesi üzerine kaza yerine gelen ambulans yaralýlarýn tedavileri ayaküstü yapýlýrken kadýnýn hastaneye kaldýrýldýðý saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi. Yaþanan zincirleme kazanýn görgü tanýðý Sezai Güler, 34 SN 3612 plakalý aracýn çok süratli geldiðini ileri sürerek, "Siyah araca çarptý daha sonra transite vurdu. Transitte önündeki araca vurdu. Mavi araba da park halinde araca vurarak durabildi. Ýki aracýn arasýnda sýkýþan kadýný hemen gidip çýkardýk, hayatý tehlikesi yoktu" dedi. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

Vali yardýmcýsýna FETÖ gözaltýsý

D

iyarbakýr Vali Yardýmcýsý Sercan Gökdemir, FETÖ soruþturmasý kapsamýnda gözaltýna alýndý. Gökdemir'in, iþlemleri için Emniyet Müdürlüðüne götürüldüðü ifade edildi

Diyarbakýr Baðlar ilçesinde hýz yapan araç þoförü, 4 araca çarparak durabildi. Kazada 4 kiþi yaralandý

Ergani’de maddi hasarlý trafik kazasý Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde otomobil ile minibüsün karýþtýðý kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi DÝYARBAKIR - Ergani'de otomobil ile minibüsün karýþtýðý kazada can kaybý ve yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza, Dicle yolu kavþaðýnda meydana

geldi. Edinilen bilgiye göre mahalle arasýndan caddeye hýzla giren 06 ND 289 plakalý araç yolda seyreden 21 HC 082 plakalý minibüse çarptý. Kaza sonrasý can kaybý ve yaralanma oluþ-

Maðaza müdürünün cesedi çay kenarýnda bulundu DÝYARBAKIR Vali Yardýmcýsý Sercan Gökdemir, Fetullahçý Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapýlanmasý (FETÖ/PDY) soruþturmasý çerçevesinde gözaltýna alýndý. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca yürütülen FETÖ/PDY soruþturmasý çerçevesinde Diyarbakýr Vali Yardýmcýsý Sercan Gökdemir hakkýnda gözaltý kararý çýkartýldý. Gökdemir, Ankara'dan geldiði Diyarbakýr Havalimanýnda gözaltýna alýndý. Gökdemir, Emniyet Müdürlüðüne götürüldü. (ÝHA)

mazken araçlarda maddi hasar meydan geldi. Kaza sonrasý otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtýðý iddia edildi. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝLKHA)

BATMAN'da kayýplara karýþan bir maðaza müdürünün cesedi, 3 kurþunla vurulmuþ halde çay kenarýnda bulundu. Edinilen bilgilere göre, Batman merkeze baðlý Kocalar köyü mevkiinden geçen çay kenarýnda erkek cesedi gören vatandaþlar, durumu jandarmaya bildirdi. Kýsa süre içerisinde gelen jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Ýncelemede cesedin kentteki bir maðazanýn müdürlüðünü yapan 33 yaþýndaki Selçuk Þahin'e ait olduðu belirlendi. Ceset, savcýnýn incelemesinin ardýndan otopsi için Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Trabzon'un Akçaabat ilçesi nüfusuna kayýtlý olan Selçuk Þahin'in evli ve iki çocuk babasý olduðu öðrenildi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)


4

HABER

17 Temmuz 2017 Pazartesi

Ihraçlar protesto edilecek gösterilmeden 692 sayýlý KHK ile 7348 kamu emekçisi ihraç edilmiþtir. Demokrasiyi dilinden düþürmeyen hükümet bu uygulamalarýyla demokrasi düþmanlýðýnda aþama kaydetmiþtir."

“Kayyum atanan belediyeler hedef alýndý”

S

on KHK ile belediye çalýþanlarýn ihraç edilmesine tepki gösteren TÜM BEL-SEN Diyarbakýr Þubesi, bugün AZC Plaza önünde haksýz ve hukuksuz uygulamalara karþý tepkilerini göstereceklerini belirtti

Mehmet Uður ÇAKAIL DÝYARBAKIR - Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikasý (TÜM BEL-SEN) Diyarbakýr Þubesi, son yayýnlanan son KHK'ye iliþkin sendika binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. "OHAL ve KHK'lere hayýr" pankartý asýlan toplantýya, Yapý Yol Sendikasý Baþkaný ve KESK Dönem Sözcüsü Siraç Çelik, TÜM BEL-SEN üyeleri ve KHK ile ihraç edilen belediye çalýþanlarý katýldý. Toplantýda açýklama yapan Çelik,

692 sayýlý KHK ile 7 bin 348 kamu emekçisinin ihraç edilmesine tepki gösterdi. AKP Hükümeti'nin 15 Temmuz darbe giriþimini fýrsata çevirdiðini ileri süren Çelik, "Hükümet kendisine muhalif olan bütün çevreleri zapturapt altýna almak ve sindirmek için OHAL ilan etmiþtir. Zaten fiilen yürütülen güvenlik önlemlerini daha da arttýrarak ülkeyi yaþanmaz bir hale getirmiþtir. 'FETÖ/PDY terör örgütünü' bahane ederek her defasýnda OHAL'i 3 aylýk periyotlarla uzatmýþtýr" dedi.

“Eylem ve etkinliklerimiz yasaklanmýþtýr”

Sahte rapor düzenleyen 10 þahýs tutuklandý Diyarbakýr Valiliði, Ergani'de sahte rapor düzenledikleri iddiasýyla gözaltýna alýnan 86 þüpheliden 10'unun tutuklandýðýný bildirdi

OHAL'in bir yýlýný doldurduðuna iþaret eden Çelik, bu dönem içerisinde 169 bin kamu emekçisinin ihraç edildiðini, sivil toplum örgütleri ve basýn yayýn kuruluþlarýnýn kapatýldýðýný kaydetti. Bu antidemokratik uygulamalara karþý yapýlmak istenen protestolarýn da OHAL gerekçesiyle yasaklandýðýný kaydeden Çelik þöyle dedi: "Barýþçýl ve demokratik hak taleplerini dillendirmek için bile dýþarýda yapmak istediðimiz eylem ve etkinliklerimiz yasaklanmýþtýr. Taleplerimizi dillendirebileceðimiz bir alan býrakmamýþtýr. Darbe teþebbüsünün yýl dönümünde darbeyle hukuki bir dayanak

Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde sahte rapor düzenledikleri iddiasýyla gözaltýna alýnan 86 þüpheliden 10'u tutuklandý. Konuya iliþkin Ýl Valiliði'nde yer alan açýklamada þu ifade yer aldý; "Ergani C.Baþsavcýlýðýnýn talimatý gereðince, "Nitelikli Dolandýrýcýlýk" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suç isnadýyla sahte engelli raporlarý tanzim etmek suretiyle haksýz kazanç saðlayan ve devleti zarara uðratan (86) þüpheli ile ilgili bugüne kadar yürütülen soruþturma kapsamýnda, (74) þüpheli ifadelerinin alýnmasýný müteakip serbest býrakýlmýþtýr. Anýlan soruþturma baðlamýnda gözaltýnda bulunan (12) þüpheli 14 Temmuz 2017 tarihinde C.Savcýlýðýnca Sulh Ceza Hakimliðine sevk edilmiþ. (10) þüpheli 15 Temmuz 2017 tarihinde tutuklanmýþ, (2) þüpheli adli kontrol kararýyla serbest býrakýlmýþtýr. Halkýmýzýn huzur ve güvenliðinin saðlanmasýna yönelik yürütülen çalýþmalara artan bir azim ve kararlýlýkla aralýksýz olarak devam edilmektedir." (Haber Merkezi)

Son yayýnlanan KHK ile özellikle bölge illerindeki belediye emekçilerinin hedef alýndýðýnýn altýný çizen Çelik, özellikle kayyum atanan Diyarbakýr, Van, Batman ve Þýrnak gibi illerden bin 483 kamu emekçisinin ihraç edildiðini hatýrlattý. Ýhraç edilenlerin arasýnda Hani Ýlçe Devlet Hastanesi'nde çalýþmakta olan tek çocuk hekiminin de bulunduðunu vurgulayan Çelik, AKP'nin halkýn saðlýðýný hiçe saydýðýný ileri sürdü. Ýhraç edilen arkadaþlarýyla gurur duyduklarýný kaydeden Çelik, "Bu arkadaþlarýmýz hýrsýzlýk, haksýzlýk yapmadý" diye belirtti.

“Eylemlerimizi arttýrarak devam ettireceðiz” Ýþe geri alýnmak için dilenmeyeceklerini belirten Çelik, sözlerini þu þekilde tamamladý: "Biz zaten hakkýmýz olan iþimizi geri alacaðýz. KESK olarak iþ güvencemizin hukuksuz bir þekilde gasp edilmesini kabul etmeyeceðimizi geçmiþte nasýl direndik ise bugünde bu tür uygulamalara karþý eylemlerimizi artýracaðýmýzý belirtip yarýn (bugün) saat 17.30'da Ofis AZC Plaza önünde haksýz ve hukuksuz uygulamalara karþý tepkimizi göstereceðiz."

Serinlemek için dereye giren iki çocuk öldü DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesine baðlý Kasými köyünde, Goderne Deresi'ne serinlemek için giren M.B. ve M.Ý.E. isimli çocuklar derenin sularýna kapýlarak yaþamýný yitirdi. Birkaç saat içinde köylülerin kendi imkanlarýyla baþlattýðý arama kurtarma çalýþmalarý sonucunda iki çocuðun cansýz bedenine ulaþýldý. M.B. ve M.Ý.E.'nin cenazeleri, Diyarbakýr'da yapýlan otopsinin ardýndan köylerinde topraða verildi.


HABER

17 Temmuz 2017 Pazartesi

5

Sezgin Tanrýkulu: Tahir Elçi’nin adýný sildiren kayyum

KiMi TEMSiL EDiYOR? C

HP Ýstanbul Milletvekili Sezgin Tanrýkulu, görevden alýnan DBP'li belediye baþkanlarýnýn yerine atanan kayyumlarýn uygulamalarý konusunda hazýrladýðý raporu, fotoðraflar eþliðinde açýkladý. Tanrýkulu, "Tahir Elçi'nin adýný sildiren kayyum kimi temsil ediyor?" diye sordu

DÝYARBAKIR - CHP Ýstanbul Milletvekili Sezgin Tanrýkulu, belediyelere atanan kayyumlarýn faaliyetlerini raporlaþtýrdý. Tanrýkulu hazýrladýðý 'kayyum' raponunda, Eylül 2016 tarihinden itibaren DBP'li belediyelerin eþ baþkanlarýnýn görevden alýnmalarý veya tutuklanmalarý üzerine atanan kayyumlarýn uygulamalarý bölgede ciddi rahatsýzlýklar yarattýðýný, halkýn kendi oylarýyla seçtiði belediye baþkanlarý yerine Ankara'dan atanan kayyumlarýn yerel yönetimin baþýna getirilmesinin kendisinin zaten bölge halkýnýn iradesine yönelik saygýsýzlýk olduðunu söyledi.

“Uygulamalar bölge halkýnda derin bir incinme yarattý” Bu uygulamanýn kendisinin bölge halkýnda derin bir incinme yaratýrken, kayyumlarýn gerçekleþtirdikleri faaliyetler de bu duyguyu daha da derinleþtirdiðini belirten Tanrýkulu þunlarý söyledi; * Kayyumlarýn, bölgedeki çeþitli heykel, anýt, dikit veya sembolleri, bölge halkýnýn ortak acý veya mirasýný anýmsatan yapýlarý kaldýrtmalarý meþru olmadýðý gibi hiçbir izahý da mümkün deðildir. AKP Genel Baþkaný Tayyip Erdoðan'ýn her seçim propagandasýnda adýný aðzýndan düþürmediði Ahmedi Hani'nin anýtýný yýkan kayyum bölgede kimi temsil etmektedir? * Týpký Nazým Hikmet gibi, Kürtlerin milli þairi olan Ce-

gerxwîn ismine tahammül edemeyip tabelasýný söken kayyum bölgede kimi temsil etmektedir? * Diyarbakýr'ýn tarihi mirasý olan Dört Ayaklý Minare'nin zedelenmesine basýn açýklamasýyla tepki gösterdiði sýrada katledilen insan haklarý savunucusu, Diyarbakýr Barosu Baþkaný Tahir Elçi'nin ismini parktan sildiren kayyum bölgede kimi temsil etmektedir? * 12 yaþýnda, 13 kurþunla, babasýyla birlikte katledilen Uður Kaymaz'ýn, eski milletvekili Ortan Doðan'ýn, Roboski'de katledilen 34 köylünün anýtýný söktüren kayyumlar bölgede kimi temsil etmektedir? * Tarihe dair ne varsa silip süpüren, Kürtçe tabelaya bile tahammül göstermeyen, bölge halkýnýn iradesine de kültürüne de diline de saygýsý olmayan bu kayyumlar ne hedeflemekte ve kimi temsil etmektedir? * Özellikle bölgedeki kadýnlarýn ekonomik ve sosyal yaþama katýlýmýný artýrmayý hedefleyen projelerin iptal edilmesi, kurumlarýn kapatýlmasý veya devredilerek etkisizleþtirilmesindeki amaç nedir?

“Erdoðan ‘asimilasyon ve inkâra son verdik’ demiþti” Belediyelerin desteði ve kadýnlarýn kendi inisiyatifleriyle, kadýn bakýþ açýsýyla gerçekleþtirdiði çalýþmalarýn iptalinin veya engellenmesinin, çocuklar için geliþtirilen projelerin iptalinin, belediye bünyesinde çalýþan tiyatrocularýn ihracýnýn yerel yönetimle deðil doðrudan siyasal

bir hedefle ilgisi vardýr. Bu siyasi hedefin adý da açýktýr: Asimilasyon, inkâr ve imha! Oysa AKP Genel Baþkaný Tayyip Erdoðan defalarca 'asimilasyon ve inkâra son verdik' demiþti." CHP'li Tanrýkulu raporunda, kayyumlarýn uygulamalarýna ait eski ve yeni fotoðraflarý da paylaþarak, "Yerelde kayyumlar vasýtasýyla hafýza silmeye, asimilasyonu güncel

politika haline getirmeye çalýþan iktidar TBMM'de Ýç Tüzük Deðiþikliði ile bu politikayý tüm ülkede hakim kýlmayý, Kürtler dahil tüm farklý kimliklerin, kültürlerin adlarýnýn bile anýlmasýný engellemeyi hedeflemektedir. Kayyumlarýn icraatlarý ise iktidarýn Kürt sorunu konusunda geldiði noktanýn özeti mahiyetindedir" dedi.


6

HABER

17 Temmuz 2017 Pazartesi

14 yýlda bin 35 “Demokratik siyasette

ýsrarcý olacaðýz” DBP Eþ Genel Baþkaný Mehmet Arslan, AKP'nin Türkiye'de uzun süredir savaþ ve kaos politikalarýný devreye soktuðunu ileri sürerek, "Demokratik siyasette ýsrarcý olacaðýz. Kimse Kürtlerden geri adým atmasýný ve kazanýmlarýndan vazgeçmesini beklememeli" dedi

DÝYARBAKIR - Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Ankara'da gerçekleþtirdiði 4'üncü Olaðan Kongresi'nin ardýndan Parti Meclisi'ni (PM) Diyarbakýr'da topladý. PM toplantýsý öncesi DBP Diyarbakýr Ýl Örgütü binasýnda basýn toplantýsý düzenlendi. Toplantýda konuþan DBP Eþ Genel Baþkaný Mehmet Arslan, DBP Eþbaþkaný Sabahat Tuncel'in tutuklu bulunmasý nedeniyle PM toplantýsýný tek eþ baþkanla gerçekleþtirdiklerini belirtti. Uzun süredir AKP'nin Türkiye'de savaþ ve kaos politikalarýný devreye soktuðunu ileri süren Arslan, bu politikalarýn anti demokratik zihniyeti ve Kürt karþýtý politikalarýndan kaynaklandýðýný savundu. AKP'nin geliþtirmek istediði antidemokratik ve faþist uygulamalara karþý demokratik siyasal alanda güçlü bir þekilde mücadele edeceklerini belirten Arslan, "Demokratik siyaset alanýnýn baþta Kürt sorunu ve Türkiye'nin demokratikleþme sorunlarýnýn aþýlmasý ve çözülmesi için ýsrarla açýk tutulmasý gerektiðini ve demokratik siyasetin iþletilmesi ile ilgili üzerimize düþen tüm görevlerin yapýlmasý noktasýnda ýsrarla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceðiz" dedi.

“Darbelerin nedeni demokratikleþme sorunu” 15 Temmuz darbe giriþiminin birinci yýldönümü dolayýsýyla yaþanan sürece de deðinen Arslan, 15 Temmuz darbe giriþiminin AKP ve Fet-

hullah Gülen Cemaati'nin Kürt karþýtlýðý üzerinden geliþtirdiði kirli ittifak ve iþbirliðinin bir noktada uzlaþýlmaz olduðunun sonucu itibariyle yaþandýðýný söyledi. Her ne biçimde geliþirse geliþsin darbe giriþiminin AKP'den baðýmsýz olduðunu düþünmediklerini kaydeden Arslan, þöyle dedi: Temmuz'a kadar AKP bu ülkeyi Türkiye halklarýný bugün 'terör' diye tabir ettikleri grupla yönetti. Özellikle Kürt siyasal hareketine karþý AKP ve cemaatçi iþbirlikçi yapýlar çok aðýr saldýrýlar ve toplumsal muhalefeti bastýracak antidemokratik yöntemleri ülkede uyguladýlar. Ama iktidarýn bir noktada uzlaþmama hali bu iki yapýyý da birbirinden ayrýþtýrarak, darbe giriþimi geliþtirmiþtir." Türkiye tarihinin bir darbeler tarihi olduðunu vurgulayan Arslan, art arda darbelerin geliþmesinin tek nedeninin Cumhuriyet'in kuruluþ sürecinden beri devletin kendi toplumsal barýþýný ve demokratikleþme sürecini saðlayamamasýndan kaynaklý olduðunu söyledi. Arslan, darbelere karþý çýkýlacaksa, ülkeyi oluþturan tüm farklýlýklarý kendi içerisinde barýndýran demokratik bir rejime dönüþmesi gerektiðinin altýný çizdi. Ulusal birlik çalýþmalarýna deðinen Arslan, "21'inci yüzyýl Ortadoðu'da Kürtlerin özgürlük yýlý olacaktýr. Bu özgürlüðünde mayasý bizler açýsýndan ulusal birliðimize ulaþmakla olacaktýr. Kürtler yýllardýr aðýr bedeller vermiþse o zaman bunun barýþ ve özgürlükle taçlandýrýlmasý için öncelikle kendi içerisinde ulusal birliðine ulaþmasý ve bu birlikteliði bir güce dönüþtürerek dünya halklarý içerisinde Ortadoðu halklarý içinde kendi yerini almasý gerekir" diye konuþtu. Açýklamanýn ardýndan PM toplantýsý basýna kapalý olarak baþladý. (Haber Merkezi)

Diyarbakýr Barosu'nun öldürülen Baþkaný Tahir Elçi tarafýndan baþlatýlan, JÝTEM'in aktif olduðu 1988-2002 yýllarý arasýnda yaþanan "faili meçhul" cinayetlerle ilgili veri taban çalýþmasý tamamlandý. Çalýþma sonucunda, bin 352 "faili meçhul" dosyasýndan sadece 2'sinde faillerinin ceza aldýðýný ve bunlarýnda cezaevlerine girmediði kaydedildi DÝYARBAKIR Barosu, 90'lý yýllarda iþlenen ve adliyelerin tozlu raflarýnda çürümeye terk edilen "faili meçhul" cinayet ve zorla kaybettirme dosyalarýna iliþkin bilgileri veri tabanýna aktarmak, maðdur ailelere hukuki destek vermek ve bu tür dosyalar üzerinde çalýþan avukatlara kolaylýklar saðlamak amacýyla 18 aydýr yürüttüðü projeyi tamamladý. Avrupa Birliði (AB) tarafýndan desteklenen "Daha adil bir gelecek için; cezasýzlýkla mücadelede avukatýn rolünün güçlendirilmesi ve maðdurun bilgilendirilmesi" isimli projenin asistaný Avukat Sidar Avþar projenin amacýný, yaptýklarý çalýþmalarý ve elde edilen bilgileri paylaþtý.

“Proje Tahir Elçi tarafýndan baþlatýldý” Bu projenin ömrünü faili meçhul cinayetlere ve aðýr insan haklarý ihlallerine karþý mücadele adayan Diyarbakýr Barosu eski Baþkaný Tahir Elçi tarafýndan bizzat hazýrlandýðýnýn bilgisini veren Avþar, Elçi'nin bu proje sürecinde "faili meçhul" cinayete kurban gittiðini söyledi. Geçmiþte devlet görevlilerinin iþlediði suçlarda cezasýzlýk politikasý uygulandýðýný ifade eden Avþar, "Bu projede geçmiþ yýllarda iþlenen faili meçhul cinayetleri ýþýk tutmak aydýnlatmak ve ortaya koymak amacýyla bu çalýþmaya baþladýk. Projeyi JÝTEM faaliyetlerinin daha yoðun olduðu 1988 ve 2002 yýllarý arasýnda sýnýrlý tuttuk. JÝTEM ve devlet eliyle iþlenen zorla kaybettirme, köy yakma, iþkence ve infazlara odaklandýk" diye kaydetti. Avþar,

aðýrlýklý olarak bölge illerinde yaþanan cinayetler üzerinde inceleme yaptýklarýný ancak Tokat, Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir illeri baþta olmak üzere siyasi olduðunu düþündükleri cinayet dosyalarýný da çalýþmaya dahil ettiklerini belirtti.

“Hedefimiz bir veri tabaný oluþturmak” Projenin amaçlarýndan birinin de devam eden "faili meçhul" cinayet dosyalarý ve soruþturmalarýnýn takibini yapmak, bunlarýn zaman aþýmý nedeniyle düþmesini engellemek olduðunu dile getiren Avþar, proje kapsamýnda JÝTEM, Lice katliamý ve Kulp davalarýný takip ettiklerini söyledi. Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin faili meçhul cinayetlerde "zaman aþýmý" uygulanamayacaðý yönünde bir kararý olduðunu hatýrlatan Avþar, yaptýklarý çalýþmalar sonucunda zaman aþýmý nedeniyle düþürülen davalarý tespit edip bunlarý Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne (AÝHM) götüreceklerini ifade etti. Avþar, projedeki ilk hedeflerinin faili meçhul cinayetlerin veri tabanýný oluþturarak ve herkesin bu veri tabanýna ulaþmasýný saðlamak olduðunu vurguladý.

“Arþivde olan dosyalarý incelememize izin verilmedi” Proje çalýþmasýna baþladýktan sonra bölge illerinde yeniden baþlayan çatýþmalý ortam nedeniyle birçok zorluk ve engel ile


7

HABER

17 Temmuz 2017 Pazartesi

52 ‘faili meçhul’ ðýz. Sitenin ismi www.cezasizlik.com. Sitede daha önce hazýrlanan önemli raporlar ve mevzuatlar var. Bazý emsal AÝHM kararlarý var. Bu davalarýn akýbeti konusunda bilgiler var. Þu anda veri yükleme çalýþmalarýmýz devam ediyor" dedi.

“Eksik soruþturma nedeniyle dosyalar rafa kaldýrýlmýþ”

karþýlaþtýklarýný ifade getiren Avþar, "Savcýlýklar arþivde olan faili meçhul dosyalarý incelememize izin vermedi. Daha önce baþvuru yapmak isteyen bazý aileler süreçten dolayý çekindikleri için baþvuru yapmak istemediler. Bunun yanýnda proje devam ettiði sýrada Baro Baþkanýmýz Tahir Elçi'nin katledilmesi, çalýþmamýz üzerinde olumsuz bir etki býraktý. Bunlara raðmen biz projemizi sürdürmeye çalýþtýk. Savcýlýklar dosyalarý incelememize izin vermeyince farklý yöntemlere baþ-

vurarak bu dosyalar hakkýnda bilgi edinmeye çalýþtýk. Daha önce benzer çalýþmalar yapmýþ olan ÝHD, Hafýza Merkezi, MEYA-DER, YAKAY-DER ve bu konuda daha önce hazýrlanan insan haklarý ihlal raporlarý ve eski gazeteler gibi çalýþmalarý inceleyerek veri elde etmeye çalýþtýk. Þuan projemiz bitti. Yaptýðýmýz çalýþmalar sonucunda bin 352 dosyaya ulaþtýk. Proje kapsamýnda elde ettiðimiz verileri hem Türkçe hem Ýngilizce olarak hazýrladýðýmýz web sitesini halka açaca-

Yaptýklarý çalýþma sonucunda "faili meçhul" ve zorla kaybettirme dosyalarýnýn savcýlar tarafýndan yeterince araþtýrýlmadýðýný tespit ettiklerini savunan Avþar, "Zaten bu davalar yeterince araþtýrýlmýyordu. Eksik soruþturmadan dolayý bu dosyalar raflara kaldýrýlýyordu. AÝHM, maðdur yakýnlarýnýn yaptýðý baþvuru üzerine ihlal kararý vermesi üzerine bu soruþturma dosyalarý tekrar açýlýyordu. Açýldýktan sonra jandarma ve polis 3 ayda bir olay yerine keþfe gidiyorlar. "Herhangi bir belge, delile rastlanmamýþtýr" diye rapor tutup bunu dosyaya koyuyorlar. Açýlan davalarda yapýlan tek iþlem budur. Bu nedenle çoðu dosya 20 yýllýk zaman aþýmý nedeniyle düþtü. Bu süreçte bazý dosyalar ise kesinleþmiþti. Ve biz bunlara karþý itirazlarýmýzý yaptýk. Yaptýðýmýz bazý itirazlardan da herhangi bir sonuç elde edemedik" diye kaydetti.

“Failler korunmaya devam ediyor” JÝTEM faaliyetlerinin yoðun olduðu dönemlerde teknolojik imkânlar geliþmediði için davalarýn günümüzdeki gibi UYAP sistemine deðil, defterlere kaydedildiðini dile getiren Avþar, "Savcýlýklarda, o dönem faili meçhul kalmýþ bütün cinayetlerin bir defteri var. Biz bu defteri, incelemeye çalýþtýk. Ýlk baþlarda bir kýsmýný inceleyebildik ancak daha sonra dediðim gibi savcýlýklar bize izin vermedi. Bir daha da ulaþamadýk. Biz kendi imkânlarýmýzla bunlara ulaþmaya çalýþtýk. Ancak ulaþtýðýmýz dosyalarda da herhangi bir araþtýrma yapýlmadýðýný gördük. Maðdurun ailesinin beyanlarý, olayý gören tanýklar olmasýna raðmen savcýlar bunu dikkate almamýþ. Sanýk yakalanýyor ancak yakalanan kiþi asker olduðu için savcý, 'Benim görevim deðil deyip dosyasýný askeri mahkemelere göndermiþ. Askeri mahkeme ve savcýlar da yeterli ve özenli bir soruþturma ve yargýlama yapmamýþ. Açýk bir þekilde failler korunmuþ. Þu an-

da Lice davasýnda olduðu gibi failler korunmaya devam ediyor. Bazý dosyalar zaman aþýmýna bir gün kala açýlmýþ. Yargýlamalarda mahkemeler 'deliller eksik' diyor. Biz de o zaman 'Gelin delilleri toplayalým' diyoruz. Ancak mahkemeler delil toplamayý reddediyor. Bizim taleplerimizin hemen hiçbiri mahkemelerde kabul edilmiyor. Bu nedenle sanýklar mahkemelerde üstü kapalý bir þekilde korunuyorlar" ifadesini kullandý.

“Sadece iki kiþi ceza aldý onlar da dýþarýda” Yaptýklarý çalýþmalar sonucunda ulaþtýklarý bin 352 "faili meçhul" ve zorla kaybettirme dosyasýnda fail olarak yargýlanan sadece 2 kiþinin ceza aldýðýna dikkat çeken Avþar, þunlarý söyledi: "Bunlardan biri uzman çavuþ, diðeri ise köy korucusu. Ancak þu anda ikisi de cezaevinde deðil. Bu iki sanýk bir süre cezaevinde kaldýktan sonra serbest býrakýlmýþlar. Diyarbakýr merkezde 10 Nisan 1994 tarihinde Mehmet Þerif Avþar korucu ve askerler tarafýndan bir araca bindirilerek götürüldü. Daha Avþar'ýn cenazesi yol kenarýnda bulunuyor. Açýlan dava yýllarca sürüyor. Fail tutuksuz yargýlanýyor. Fail olan uzman çavuþ Gültekin Sütçü 30 yýl hapis cezasý aldý. Bu kiþinin þu anda yurt dýþýnda kaçak olduðunu düþünüyoruz. Onun dýþýnda bu tür davalarda yargýlanýp beraat edenler var. JÝTEM davasýnda yargýlanan Cemal Temizöz ile baþka bir davada yargýlanan Murat Yanýk gibi."

“Gerçek sayýnýn bunun 4-5 katý olduðu düþünüyoruz” Geçmiþte Türkiye'de "17 bin faili meçhul cinayet iþlendiði" yönündeki tespite deðinen Avþar, "Yaptýðýmýz çalýþma sonucunda ulaþtýðýmýz veriler bu sayýnýn bu kadar yüksek olmadýðýný gösteriyor. Çünkü o dönemde bir kiþi hakkýnda birden çok baþvuru yapýlmýþ. Örneðin kiþi hakkýnda 5 tane baþvuru yapýldýðýný gördük. Tam olarak gerçek bir sayý vermem de mümkün deðil. Ancak biz ulaþabildiðimiz kadarýyla bin 352 faili meçhul dosyasýna ulaþtýk. Ancak biz gerçek rakamýn bizim ulaþtýðýmýz bin 352 sayýsýnýn 4-5 katý olduðunu düþünüyoruz" ifadelerini kullandý. (Haber Merkezi)


8

HABER

17 Temmuz 2017 Pazartesi

Diyarbakýr’da De Süleyman ÖZDEMÝR / Ömer BARAN DÝYARBAKIR - 15 Temmuz darbe giriþimi nedeni ile Diyarbakýr'da yürüyüþ düzenlendi. Kayapýnar ilçesinde bulunan Medya Kavþaðý'nda toplanan kalabalýk, güvenlik güçleri tarafýndan aramalarýnýn yapýlmasýndan sonra yürüyüþün yapýlacaðý caddeye yöneldi. Yürüyüþün en önünde Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Cumali Atilla yer aldý.

10 km’lik yürüyüþ Medya Kavþaðý'nda baþlayan yürüyüþe, çok sayýda vatandaþ Türk bayraklarý ile destek verirken, bazý vatandaþlar da evlerinde salladýðý Türk bayraklarý ile destek verdi. Yürüyüþte vatandaþlar Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan lehine sloganlar atarken, FETÖ'ye ateþ püskürdü. Vatandaþlar þehitler ölmez vatan bölünmez sloganlarý ile 15 Temmuz Þehitler Parký'na gelerek yaklaþýk 10 kilometrelik yürüyüþlerini noktaladý. Burada demokrasi nöbetine baþlayan vatandaþlar, taþýdýklarý bayraklarla alanýn kýrmýzý beyaz renklere bürüdü. Programa, Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Cumali Atilla, Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýsý Kamil Erkut Güre, Diyarbakýr Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, askeri erkan, kamu kurum müdürleri ve vatandaþlar katýldý. Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan program, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasý ile devam etti.

“Ýnancýmýzýn en büyük makamý þehadettir”

Programda konuþan Vali Güzeloðlu, 15 Temmuz þehitlerini ve þehadet mertebesine eriþen tüm þehitleri minnetle andýklarýný söyledi. Kahraman gazilere saðlýk ve sabýr dileklerini ileten Vali Güzeloðlu, "Bilinmelidir ki bu milletin her bir ferdi, her bir evladý söz konusu olan vatan, devlet, bayrak ve ezan olduðu zaman diðer bütün þehitler gibi bu onurlu duruþun yenilmez ve geri durmaz temsilcileridir. Bizim inancýmýzýn en büyük makamý þehadettir. Diyarbakýr’da Bu kararlýlýkla Türkiye 15 Temmuz darbe giriþigeleceðe dünden daha iyi minin yýl dönümü dolayýsýyla gidiyor. Ýçimizdeki haindüzenlenen "Milli Birlik ve Kardeþlerin iþ birlikçilerinin lik Yürüyüþü"ne çok sayýda vatandaþ her türlü terör ve fesat katýldý. Sloganlar eþliðinde yaklaþýk 10 temsilcilerinin bu bükilometrelik yürüyüþlerini 15 Temmuz Þeyük millet ve devlet hitler Parký'nda noktalayan vatandaþlar, bukararlýlýkla duruyor ve rada sabahým ilk ýþýklarýna kadar, Demokramücadele ediyor. Ýþte si Nöbeti tuttu. Büyük bir coþkunun hakim bugün Diyarbakýr'da olduðu alanda konuþan Diyarbakýr Valisi on binler tarih yazdý. Hasan Basri Güzeloðlu, "Bugün DiyarDimdik duruþlarý ile bakýr'da on binler tarih yazdý, dimdosta güven düþmanýna dik duruþlarý ile dosta güven ürperti saldý. Bugün baþladüþmanýna ürperti saldý" yan demokrasi nöbetimiz dedi hayýrlý olsun. Bu ülkenin her Kobir köþesinde deðerlerine sahip nuþmanýn çýkan týpký buradaki gibi imanlý ardýndan progöðüsleri ile bu ülkenin bölüntokol üyeleri platforma çýkarak meden kararlýlýkla geleceðe emin 15 Temmuz Marþý ve ölürüm adýmlarla yürüyeceklerinin þahi- Türkiyem þarkýsýný hep birlikte di olan bütün milletimin deðerli seslendirdi. Programda vatanvatandaþlarýna da selam olsun, daþlar için yemek ve su daðýtýlan Diyarbakýr'da bütün Türkiye'ye çadýrlar kuruldu. Çadýrlarda feselam olsun. Rabbim bu bayraknalaþan vatandaþlara da müdalarý indirtmesin ezanýmýzý dinhale edildi. Saatler 00.13'ü gösdirtmesin vatanýmýzý böldürtmeterdiðinde, týpký 15 Temmuz sin, Rabbim sizlerden razý olsun 2016'daki hain darbe giriþiminde nöbetiniz hayýrlý olsun" diye koolduðu gibi tüm camilerden sela nuþtu. sesleri yükseldi. Vatandaþlar camilerden yükselen sela sesleriyle Tüm camilerden birlikte camilere yöneldi. Demosela sesleri yükseldi krasi nöbeti sabahýn ilk ýþýklarýna kadar devam etti.

Çüngüþ ve Çermik FETÖ’ye lanet yaðdýrýldý Öte yandan Çüngüþ ve Çermik ilçelerinde de 15 Temmuz darbe giriþiminin yýldönümü nedeniyle çeþitli etkinlikler düzenlendi. Çüngüþ'te ellerinde Türk bayraklarýyla alanlarý dolduran binlerce vatandaþ FETÖ'ye lanet yaðdýrdý. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn yaptýðý konuþma sinevizyondan canlý olarak verildi. Kuran-ý Kerim tilaveti ile baþlayan programlarda saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn ardýndan yürüyüþlere geçildi. Bir daha 15 Temmuz'u yaþamamak için yürüdüðünü ifade eden Yasin Karadað, "Allah onlara fýrsat vermesin. Allah Cumhurbaþkanýmýzdan razý olsun.

Onun eksikliðini vermesin" dedi. Çüngüþ Kaymakamý Alper Çifçi ise, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeþitli etkinlikler düzenlediklerini dile getirerek, "Bin civarýnda vatandaþýmýzla beraber coþkulu bir þekilde yürüyüþümüzü de gerçekleþtirdik. Demokrasi nöbetimize baþladýk" diye konuþtu.

“Rabbim heveslerini kursaklarýnda býraktý” Çüngüþ Belediye Baþkaný Zübeyir Arslanca, Türk halkýnýn çok çalýþkan bir halk olduðunu vurgulayarak, "Bir arý ile mukayese ettiðimiz zaman çok çalýþkan bir halk. Halkýmýz arý gibi çalýþýrdý toparlardý 10 yýlda bir askeri faþist darbelerle toparlanmýþ olan ballarýn tamamý alýnýp götürülürdü. Bu darbe farklý bir darbeydi. Bu darbe gerçekleþseydi sadece ballarý deðil, kovanlarý da beraberlerinde götüreceklerdi. Bunlar öyle bir hain ki dünyada hiçbir örneði yoktur. Rabbim onlarýn heveslerini kursaklarýnda býraktý. Allah bundan sonra böyle bir hain kalkýþmayý bize göstermesin" ifadelerinde bulundu.

‘Çermik dik duruþunu gösterdi’ Çermik'te de 15 Temmuz hain darbe giriþiminin yýldönümü nedeniyle benzer etkinlikler yapýldý. Etkinlikte konuþan Çermik Belediye Baþkaný Þehmus Kara-


9

HABER

17 Temmuz 2017 Pazartesi

emokrasi Nöbeti

mehmetoðlu, 15 Temmuz darbe giriþimi gecesi Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn çaðrýsýyla meydanlara indiklerini söyleyerek, þunlarý kaydetti: "Muhtarlarýmýzla, esnafýmýzla, gençliðimizle, kadýnlarýmýzla Çermik halký dik duruþunu gösterdi. Allah böyle bir durumu halkýmýza bir daha yaþatmasýn."

Erganililer darbenin yýldönümünde yürüdü Ergani'de ise 15 Temmuz darbe giriþiminin vatandaþlar tarafýndan akamete uðratýlmasýnýn birinci yýl dönümü çerçevesinde "Milli Birlik ve Kardeþlik" yürüyüþü gerçekleþtirildi. Ergani

Kaymakamlýðý önündeki parkta bir araya gelen vatandaþlar tekbirler eþliðinde emniyet binasýna kadar yürüdü. Yürüyüþe Ergani Kaymakamý Mesut Çoban, siyasi parti ilçe baþkanlarý, sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Yürüyüþün ardýndan vatandaþlar, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn konuþmasýný izlemek için parkta tekrar bir araya geldi.

“Yaþananlarý unutmadýk, unutturmayacaðýz” Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde de 15 Temmuz hain darbe giriþiminin yýldönümü nedeniyle dü-

zenlenen etkinliðe çok sayýda vatandaþ katýldý. Ýlçe Kaymakamý ve Belediye Baþkaný Sinan Baþak, "15 Temmuz'u, þehitlerimizi, gazilerimizi ve o gün yaþananlarý unutmadýk, unutturmayacaðýz" dedi. Lice Kaymakamlýðý ve Belediyesince, 15 Temmuz hain darbe giriþiminin yýldönümü nedeniyle "15 Temmuz Destaný" etkinliði düzenlendi. Belediye bahçesinde düzenlenen etkinliðe, Kaymakam ve Belediye Baþkaný Sinan Baþak, ilçe protokolü, askeri erkan, kurum amirleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Demokrasi nöbeti tutan vatandaþlar ellerinde salladýklarý Türk bayraklarý ile alanda muhteþem bir görüntü sergiledi. 15 Temmuz darbe giriþimi gecesinde yaþananlarý anlatan bir sinevizyon gösteriminin yapýldýðý etkinlikte, FETÖ'cü teröristlerin saldýrýsý sonucunda þehit olan 249 kiþi için dualar edildi.

“Demokrasimiz için yüzkarasý bir geceydi” Ýlçe Kaymakamý ve Belediye Baþkaný Sinan Baþak, "Etkinliklerimizi 'Unutmadýk, unutmayacaðýz, unutturmayacaðýz' sloganýyla baþlattýk. Sloganýmýzda da belirttiðimiz gibi 15 Temmuz þehitlerimizi, gazilerimizi, o gün yaþananlarý unutmadýk, unutturmayacaðýz. 15 Temmuz'u gelecek nesillerimize aktarmak ve unutturmamak için 15 Temmuz Demokrasi Meydanýný halkýn hizmetine açýyoruz. Milletimizin iradesine, seçilmiþ hükümete ve Cumhurbaþkanýmýza karþý yapýlan demokrasimiz için yüzkarasý bir geceydi. Ayný zamanda milletimiz týpký Çanakkale Savaþý'nda olduðu gibi bir kahramanlýk destaný yazdý ve milletimizle birlikte zaferle sonuçlanan bir sabaha ulaþtýk" dedi. Etkinlikte, atletizm ve masa tenisi turnuvasýnda dereceye giren öðrencilere ödülleri de verilerek, 15 Temmuz þehitlerinin anýsýna 50 adet fidan dikimi gerçekleþtirildi.

Milli Birlik ve Kardeþliðe Çaðrý Konfederasyonundan bin kiþilik yemek Milli Birlik Ve Kardeþliðe Çaðrý Konfederasyonu Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý tarafýndan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle vatandaþlara bin kiþilik yemek ikramý yapýldý Süleyman ÖZDEMÝR DÝYARBAKIR - Milli Birlik Ve Kardeþliðe Çaðrý Konfederasyonu Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðýnca, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayýsýyla merkez Sur ilçesi Melikahmet Caddesi üzerinde bulunan Ragýbiye Camisi'nde bin kiþilik nohutlu pirinç ikramý yapýldý. Milli Birlik Ve Kardeþliðe Çaðrý Konfederasyonu Diyarbakýr Ýl Baþkaný Fatma Coþar, 15 Temmuz darbe giriþimi sürecinde yaþananlarýn sadece Türkiye Cumhuriyeti tarihinde deðil, Türk tarihinde de benzeri olmayan kara bir leke olduðunu belirterek, "Türk milleti içerisine sýzmýþ asker kýlýklý insanlar, kendi insanýna, kendi silah arkadaþýna, kendi polisine silah çekerek, Meclisimizi bombalayarak büyük bir alçaklýk göstermiþtir. 15 Temmuz gecesi gerçekleþtirilmeye çalýþýlan darbe giriþimi, Cumhurbaþkanýmýzýn kararlý tavrý, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin ortak duruþu ve milletimiz bu hain darbe giriþimi karþýsýnda dik duruþu ile hezimete uðratýlmýþtýr. Milli Birlik ve Kardeþliðe Çaðrý Konfederasyonu Diyarbakýr il ve ilçe yönetimi olarak, her zaman devletimizden ve milletimizden yana taraf olduðumuzu, demokrasiye baðlý kalarak daha aydýnlýk bir geleceðe yürüyeceðimizi paylaþmak istiyoruz" dedi.


10

HABER

17 Temmuz 2017 Pazartesi

Diyarbakýr’da 15 Temmuz

fotoðraf sergisi DÝYARBAKIR'ýn Sur ilçesinde bulunan tarihi Ýçkale'de Anadolu Ajansý (AA) tarafýndan 15 Temmuz darbe giriþiminde yaþananlarýn anlatýldýðý "Fotoðraf Sergisi" açýldý. Ýlkha'da yer alan habere göre, kentin protokol üyelerinin katýldýðý sergide Ýl Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, katýlýmcýlara hitap etti. 15 Temmuz darbe giriþimi esnasýnda darbeciler tarafýndan Þehit olanlarý anarak konuþmasýna baþlayan Vali Güzeloðlu, milletin düþmana karþý dik durduðunu ve dostuna da güven verdiðini söyledi.

“Þehadet herkes için vuslat olan bir mertebedir” Güzeloðlu, "Bu memleketin her evladý, her ferdi, söz konusu vatan ve devlet olunca, iman olunca sýra daðlar gibi duran, dostuna güven, düþmanýný ürperten ve kahreden bir duruþu göstermiþtir. Bizler, bin yýldýr kardeþlik içinde yaþadýðýmýz bu topraklarda hakký her zaman temsil eden, maðdura ve mazluma yurt ve sýðýnak olan bedeli ne

olursa olsun özgürlüðünden ve baðýmsýzlýðýndan vazgeçmeyen bir büyük milletin evlatlarýyýz. Eðer sonu ölüm ve þehadetse de bu inancýmýzýn en yüce mertebesi hepimiz için arzulanan, eriþildiðinde herkes için vuslat olan bir mertebedir." dedi.

“15 Temmuz'un hiç unutulmayacaðýz” Güzeloðlu 15 Temmuz'un hiç unutulmayacaðýný belirterek, "15 Temmuz'u unutmadýk, unutturmayacaðýz. 15 Temmuz ihanet þebekesinin iþbirliklerinin bu millet ve devlet var oldukça hiçbir zaman unutulmayacaðýnýn ihanete destek olanlarý milletin her bir ferdinin ebediyete kadar akacak olan tarihe dönük yolculuðumuza hiçbir zaman unutmayacaðýný herkesin bilmesi gerekir" ifadelerini kullandý.

“Milletimiz caný pahasýna ülkesine sahip çýktý” AA Bölge Müdürü Erdem Gültekin de etkinlikte kýsa bir konuþma yaptý. Katýlýmcýlara teþekkür

Hani’de 15 Temmuz etkinliði

D

Diyarbakýr'da, 15 Temmuz darbe giriþiminde yaþananlarýn fotoðraflarýnýn sergilendiði "15 Temmuz Fotoðraf Sergisi" açýldý

iyarbakýr'ýn Hani ilçesinde 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüþü ve Demokrasi Þehitleri anma etkinliðinde birlik ve beraberlik mesajlarý verildi

ederek baþlayan Gültekin, "Malumunuz 15 Temmuz akþamý ordumuzun içerisinde üzerindeki üniformanýn þeref ve izzetine gölge düþüren bir grup hain bir kalkýþmaya teþebbüs etmiþ, bu kalkýþma Allah'ýn yardýmý ve milletimizin destansý direniþiyle engellenmiþ-

DÝYARBAKIR - Hani'de, kaymakamlýk ve belediye tarafýndan 15 Temmuz Þehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programý kapsamýnda yürüyüþ düzenlendi. Hani Belediye Baþkaný Þaban Arda Yazýcý, Müftü Ömer Faruk Yetim, Jandarma Komutaný Yüzbaþý Levent Yýltýrak, Emniyet Amiri Evren Bolat Canbolat, Milli Eðitim Müdürü Zeki Kaya, kurum amirleri ve vatandaþlarýn katýldýðý yürüyüþ, Ayn-kebir meydanýnda baþlayarak, Demokrasi ve Cumhuriyet meydanýnda son buldu. Yürüyüþe Türk bayraðýyla katýlan Ýlçe Kaymakamý ve Belediye Baþkaný Þaban Arda Yazýcý, "Bu anlamlý günde hepinizi saygý, sevgi ve muhabbetle selamlýyorum. 15 Temmuz gecesi, sokaklarý doldurarak, inançlarý, vatanlarý, bayraklarý, özgürlükleri, gelecekleri için darbecilere meydan okuyan vatandaþlarýmýzýn her birine þükranlarýmý sunuyorum. O gece karanlýk ve uzun bir geceydi. Aydýnlýk bir sabaha eriþtik ve uyandýk. Demokrasiye inancý olmayan, millet iradesini hiçe sayan, asker kýlýðýna girmiþ terörist bir grup tarafýndan darbe teþebbüsünü, askere, polise, vatandaþa, TBMM'ye, Cumhurbaþkanlýðý köþküne saldýrabilecek, öldürebilecek kadar cani olduklarýný hep birlikte izledik.15 Temmuz gecesinin detay haberlerini sonraki gün-

lerde görsel medyalarda gördük. Ülkemiz uçurumun kenarýndan, kardeþ kavgasýndan mucize eseri kurtuldu. Bu giriþimlerin sonuçsuz kalmasý Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn dirayetli duruþu ve onun istekleri doðrultusunda meydanlara inen saðduyu sahibi vatanýný, milletini canýndan çok seven, bu uðurda canlarýný veren þehitlerimiz sayesinde olmuþtur. O gece meydanlara inip canlarýný ortaya koyan, hepimizin geleceðini kurtaran insanlara minnet, þükran borcumuz var. Ülkemizin bekasý, demokrasimizin devamý uðrunda canlarýný veren þehitlerimizi rahmetle anýyorum. Mekanlarý cennet olsun. Ailelerine sabýr, gazilerimize saðlýklý ömürler diliyorum.15 Temmuzu unutmamalýyýz, unutturmamalýyýz, Kim unutur ki okunan salayý, Kim unutur ki demokrasiye sahip çýkan þehit olan vatanseverleri, Kim unutur ki uzun geceyi, Ben unutmam, sokaða çýkma evde durun diyenleri, Ben unutmam, hiçbir þey yokmuþ gibi demokrasi nöbetine gelen hainleri, Gün beraber birlikte olma günüdür. Allah, birlik ve beraberliðimizi bozmasýn. Bozmak isteyenlere fýrsat vermesin. Bizlere bir daha böyle acýlar yaþatmasýn diyen Baþkan Yazýcý, Milletimiz, vatanýný ve özgürlüðünü elinden almak için saldýranlara karþý Çanakkale de, Sakarya'da ve

tir. Yine göz kýrpmadan bombalara ve mermilere siper olmuþ mücadelesiyle karþý karþýya kaldý. Milletimiz caný pahasýna ülkesine ve istikbaline sahip çýktý. Ülkemiz tarihinde ilk defa silahlý darbe teþebbüsü bizzat millet tarafýndan engellendi" þeklinde konuþtu. Kurtuluþ Savaþýnda Kuva-i Milliye ruhuyla nasýl bir cevap vermiþse, 15 Temmuz'da da ayný cevabý vermiþtir. Milletimiz caný pahasýna ülkesine, devletine, demokrasisine, geleceðine, egemenliðine sahip çýkmýþtýr. Günlerce meydanlarda demokrasi nöbeti tutarak, hainlere geçit vermeyeceðini, Cumhuriyetimizin kazanýmlarý olan demokrasi ve milli iradeden asla vazgeçmeyeceðini ve vatan sevgisini bütün dünyaya göstermiþtir. Bu duygu ve düþüncelerle vataný, bayraðý ve milleti uðruna canlarýný feda eden baþta 15 Temmuz þehitleri baþta olmak üzere tüm þehitlerimize Allah'tan rahmet, Kahraman gazilerimizi minnetle anýyor acil þifalar diliyorum. Demokrasisine, istiklaline ve istikbaline, caný pahasýna sahip çýkan milletimize, bu mücadeleye destek olan tüm vatandaþlarýmýza ve Ýlçemizde de demokrasi nöbetlerine katýlarak demokrasiye ve millet iradesine sahip çýkan ve bugünde bir arada olan tüm Hanililere þükranlarýmý sunuyorum" dedi. Ardýndan Ýlçe Müftüsü Ömer Faruk Yetim, Kur'an-ý Kerim okudu ve dualar edildi. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn konuþmasýnýn yayýnlanmasýnýn ardýndan saat 24.00'de þehitlerimizin anýsýna Sala okundu. Demokrasi nöbeti ise gece geç saatlere kadar devam etti. (ÝHA)


17 Temmuz 2017 Pazartesi

11

HABER

Sýrtýnda güðüm taþýyan adam rabalarýndan söz ederken, "Onlarýn sigortasý da var" diyerek kendisinin sigortasýz olma haline hayýflanýyordu.

“Çocuklarýmý þerbet satarak büyüttüm”

B

unaltýcý yaz sýcaklarýnda meyan þerbeti satarak hayatýný idame etmeye çalýþan Mehmet Kudtan, 27 yýldýr sýrtýnda bir güðümle dolaþýyor. Maþrapanýn içine dökerken köpürttüðü þerbetin tadý hiçbir içeceðe benzemiyor. Þerbetin saðlýða iyi geldiði söyleniyor ama esas marifeti, bunaltýcý sýcakta verdiði ferahlýk duygusu olmalý

Vecdi ERBAY DÝYARBAKIR - Tekrarlamaktan sýkýlmayacaðým, yaz aylarýnda Diyarbakýr'da hava sýcaklýðýnýn 40 derecenin altýna düþtüðü çok nadirdir. Güneþ, sabahýn ilk saatlerinden itibaren yakmaya baþlýyor ve akþam saatlerine kadar sadece insanlarý deðil, sokaktaki hayvanlarý ve aðaçlarý da pelteye çeviriyor. Hep acelesi varmýþ gibi yürüyen, yüksek sesle konuþmayý seven, her iþe umutla koþturan Diyarbakýrlýlar bile yazýn sýcaðýna teslim olur. Yaþlýlar parklarda, aðaç gölgelerinde uzanarak güneþin amansýz ýþýnlarýndan korunmaya çalýþarak günün yakýcý saatlerini bertaraf eder. Gençler kafelerde fýskiyelerin altýnda serin bir muhabbet hayali kurar. Arada bir yel hissedilir ama o da bir ejderhanýn aðzýndan çýkýp geliyor gibi sýcaktýr. Ýþte böyle sýcak yaz günlerinde Diyarbakýrlýlarý en çok sevindiren, sýrtlarýnda güðüm taþýyan adamlarla karþýlaþmak oluyor. Güðümün altýnda iki büklüm yürüyen adamýn bir elinde birkaç bakýr maþrapa vardýr. Maþrapalar, onlarý elinde tutan adamýn marifetiyle birbirine çarparken ritmik bir ses çýkarýr. Bu ses, genellikle sýcak havanýn içinde mecalsiz gibidir ama Diyarbakýrlýlar nerede olsa duyar, tanýr bu sesi. Sýrtýnda güðüm taþýyan adam, her derde deva meyan þerbeti satýyordur. Her derde deva olduðu gibi sýcaða karþý da iyi geldiði iddia ediliyor meyan þerbetinin. Bir maþrapa içtin mi bütün hararetini alýr, cinsinden bir içecek.

Maþrapalarýn ritmik çýnlamasý Mehmet Kudtan ile akþamüzeri Ofis semtinde karþýlaþtým. Hava sýcaklýðýnýn insaflý olduðu, insanlarýn caddeleri doldurmaya baþladýðý bir saatte. Sýrtýndaki güðümün aðýrlýðýndan çok bütün günün yorgunluðuyla iki büklüm yürüyordu. Elindeki bakýr maþrapalarý birbirine deðdiriyordu arada ama çýkan ritmik ses, heyecanýný yitirmiþ gibiydi. Hiç düþkünlüðüm olmasa da Diyarbakýrlýlarýn hem saðlýða iyi geldiði için hem de sýcakta ferahlamak tükettikleri meyan þerbetinden içmek için durdurdum Mehmet Kudtan'ý. Güneþten nasýl yýlmýþsa, "Gölgeye gel, güneþte durmayalým" dedi. Meyan þerbetini gölgede, hafif öne doðru eðilerek doldurdu bakýr maþrapaya. Güðümün uzun ince aðzýndan maþrapaya dökülen þerbet, gazlý içecekler gibi köpürdü. "Nasýl köpürüyor bu?" diye sordum. Bitkide böyle bir özellik mi vardý yoksa þerbetin içine köpürsün diye bir þey mi katýyorlardý? "Yok" dedi Mehmet Kudtan, "Maþrapaya böyle yüksekten dökünce köpüklü oluyor þerbet. Ýçinde baþka bir þey yok." Hafif öne doðru eðiliyor ama elinde tuttuðu maþrapayý da aþaðýda tutuyordu. Güðümdeki þerbet maþrapaya neredeyse 20 santim yukarýdan dökülüyordu. Bu mesafeden yere dökmeden maþrapayý doldurmak, elbette marifet istiyordu ve Kudtan bu hareketi baþarýyla icra ediyordu. Ne de olsa Kudtan 27 yýldýr Diyarbakýr'da meyan þerbeti satarak geçiniyordu. Allah'a þükür, kazanýyordu ama sigortasý yoktu. Esnaf olan bazý ak-

Diyarbakýr'ýn Hani ilçesine baðlý bir köyden yýllar önce, Mehmet Kudtan daha çocukken Diyarbakýr'a göç etmiþ ailesi. Ýlkokulu bitirdikten sonra okula devam edememiþ, "Ne yaptýysam kafam basmadý. Arkadaþlarým yarým saat ders çalýþýyordu, ben iki saat. Ama yine de onlar gibi baþarýlý olamýyordum. Baktým olmuyor, býraktým okulu" diyor. Aile yoksul, herkes bir iþin peþinden koþmak zorunda. Kudtan da birkaç iþe girip çýkýyor. Sonra bir akrabalarýndan meyan þerbetinin nasýl yapýldýðýný, nasýl satýldýðýný öðreniyor. Bir gün meyan þerbeti dolu güðümü sýrtýna alýyor ve bir daha da indirmiyor. "27 yýldýr sýrtýmda bu güðümle dolaþýyorum" diyor gülerek. Ýþini seviyor ama "Kolay deðil" demeyi de ihmal etmiyor. "Herkes bir iþ yaparak geçiniyor, benim de iþim bu" diyor Kudtan. "Çocuklarýmý þerbet satarak büyüttüm, okula gönderdim, evlendirdim. Daha ne kadar taþýyabilirim bu güðümü sýrtýmda, Allah bilir, ama o zamana kadar satmaya devam edeceðim."

Oðullarýn biri Etiyopya’da, diðeri þerbetçi Kudtan'ýn dediðine göre meyan kökü þerbeti satanlarýn sayýsý eskiden daha çokmuþ. Giderek azalmýþ sayýlarý. Þimdi yaklaþýk 30 kiþi kalmýþ bu iþi yapan. Sayýlarýnýn giderek azalmasýný iþin zorluðuna baðlýyor Kudtan. "Sigorta yok, sabahtan akþama kadar güneþin altýnda, sýrtýnda bir güðümle dolaþýyorsun. Daha kolay iþ bulanlar hemen kaçýyor tabi. Ancak baþka çaren yoksa bu iþi yaparsýn zaten. Bir de benim gibi yýllardýr bu iþi yapanlar vazgeçemiyor." Çocuklarýnýn ne iþ yaptýðýný soruyorum. Oðullarýndan birini Etiyopya'da iþçi olarak çalýþýyor. "Öteki oðlum liseyi bitirdi. Ona dedim 'Seni dershaneye yazdýrayým, ben okuyamadým sen oku.' Ama beni dinlemedi, okumak istemedi. Onu evlendirdim, þimdi üç çocuðu var ve o da benim gibi þerbet satýyor. Bazen þikayet ediyor iþinden, ama ben ne yapayým, 'Oku' dedim okumadý."

Her derde deva Mehmet Kutan bir yandan ara-

da gelen müþterilere becerikli bir þekilde köpürttüðü þerbetten veriyor, diðer yandan anlatmaya devam ediyor. Meyan bitkisinin su kenarýndaki kumluk yerde bolca bulunduðunu anlatýyor. Þerbeti güzel olan meyan kökü ise sulak yerde bulunuyor. "Bejî yani kurak yerden toplanan meyan kökünün þerbeti iyi olmaz. Hem þerbetin rengi daha açýk olur hem de tadý bu kadar iyi olmaz" diyor Kudtan. Þerbetin rengi kolayý çaðrýþtýran koyu pembe gibi. Tadý kekremsi. Damakta ilk bu hissediliyor. Sonra kendi þekerinin tadý da alýnýyor. Ve bu tat uzun süre damakta kalýyor, hiç rahatsýz etmeden. Son yýllarda büyük þehirlerden insanlarýn bölgeye gelerek meyan kökü almaya baþladýðýný anlatýyor Kudtan. "Çünkü" diyor "Meyan kökünün baðýþýklýk sistemine, mideye, idrar yollarýna iyi geldiðini doktorlar da söylüyor. Buradan aldýklarý meyan köklerini hazýrlayýp poþet çay gibi poþetlerde satýyorlar." Kudtan doðru söylüyor. Diyarbakýr'daki bütün çerezcilerde, aktarlarda lif haline getirilmiþ, çuvallar içinde meyan kökü satýlýyor. Ayrýca bir içimlik poþetlerin içinde de satýlýyor. Kudtan, meyan kökünün bu þekilde satýlmasýna itiraz etmiyor, ama "Evde hazýrlanan þerbetin tadý her zaman daha iyidir" diyor.

Kökten þerbet çýkarmak Kudtan, köylülerden alýyormuþ meyan köklerini. Köylülerden aldýðý köklerin þerbet oluncaya kadarki sürecini ise þöyle anlatýyor: "Aldýðýmýz köklerin üzerinde kurumuþ çamur oluyor, bu yüzden önce kökleri bir güzel yýkýyoruz. Bizim evin avlusunda havuz var, burada yýkýyoruz. Sonra odun istif eder gibi istiflediðimiz küçük parçalarý, vakti gelince lif haline getirinceye kadar çekiçle ya da baþka bir þeyle dövüyoruz. Lif haline gelen meyan kökünü kazanlara koyuyoruz. Kazandaki suya rengini ve tadýný býrakýyor. Sonra bu þerbeti aðzýný tülbentle kapattýðýmýz baþka bir kaba boþaltýyoruz. Bunu iki kez yapýyoruz ki liflerin kýrýntýlarý þerbetin içinde kalmasýn. Sonra iþte güðüme doldurup satýyoruz." Kudtan her gün sabah saat beþte yapýyor bu hazýrlýklarý. Saat 8-9 gibi çýkýyor evden. Öðleye kadar 100 maþrapa þerbet satýyor, güðüm boþalýyor. Öðle saatlerinde eve gidiyor, yemek yiyor ve biraz dinleniyor. Bu arada en büyük yardýmcýsý olan eþi, güðümü dolduracak þerbeti hazýrlamýþ oluyor. 100 maþrapa þerbet satmak için oturduðu Baðlar'dan Ofis'e doðru yola çýkýyor. Elinde tuttuðu maþrapalarý hafifçe sallayarak, boþ maþrapalarýn birbirine deðerken çýkardýðý sesleri dinleyerek…


12

YAÞAM

Ramazan KARATAÞ

Yanýyorsak sebebi var

rkaratasyenigun@gmail.com

17 Temmuz 2017 Pazartesi

Bu yýl sýcaklar geçen yýllara oranla mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Önümüzdeki günler Kürtlerin tabiriyle "Çilleyê Havîn"de sýcaklar bizi daha da bunaltmaya devam edecek. Gerçek o ki, her yýl bir diðerinden daha da ýsýnýyor dünya…

Sýcaklýklarýn artmasýnýn sebebi ne? Bunun birçok sebebi var. Sanayiden kaynaklý sera gazý emisyonlarý, kent nüfuslarýnýn ve paralelinde araç sayýlarýnýn artmasý, her geçen gün daha da büyüyen kentlerde ise hava koridorlarýna karþýlýk gelen yerlerde düzensiz ve dikey yapýlaþmalar… Climate Central tarafýndan 5 Temmuz 2017'de yayýnlanan "Ýklim Deðiþikliði Dünyanýn Þehirlerini Nasýl Deðiþtirecek?" adlý araþtýrma raporu, eðer sera gazý emisyonlarý azaltýlmaz ise 2100 yýlýnda büyük þehirlerin sýcaklýklarýnýn nasýl etkileneceðini ortaya koyuyor. Çalýþmada belirtildiði üzere, "Dünya genelinde yaz aylarý artýk daha sýcak geçiyor ve karbon emisyonlarý bu þekilde artmaya devam ettiði müddetçe" hava sýcaklýklarý daha da þiddetli biçimde artmaya devam edecek. Sýcaklýk artýþlarý kentlerde daha vahim rakamlara ulaþacak. Büyükþehirler, halihazýrda çevrelerinden daha yüksek sýcaklýklara sahip. Kentsel ýsý adasý adý verilen olgu yüzünden, kentlerin sýcaklýklarý yakýnlarýndaki kýrsal alanlardan 7 ila 8 derece daha yüksek sýcaklýk deðerlerine ulaþabiliyor. Bu durum iklim deðiþikliðinin etkileri ile birleþtiðinde ile beraber þehirlerde ölümcül sonuçlara da yol açabilir.

Dünya nüfusu kentlerde akýyor

Þu anda Dünya nüfusunun yüzde 54'ü kentlerde yaþýyor, 2050 yýlýnda 2,5 milyar insan daha kent nüfusuna eklenecek. Ýklim deðiþikliði yüzünden kentler daha sýcak olacaðýndan, aþýrý sýcak hava olaylarý gibi iklim afetleri daha sýk görülecek. Kentli nüfusun halk saðlýðý ve kent ekonomisi tehdit altýnda kalacak.

Ýnteraktif olarak sonuçlarýna ulaþýlabilen çalýþmada, Dünyanýn dört bir yanýndan þehirlerin 2100 yýlýnda öngörülen ortalama sýcaklýklarý bulunuyor. Listede Türkiye'den Ýstanbul, Ankara, Ýzmir ve Bursa gibi þehirlerin verilerine ulaþýlabiliyor. 2100 yýlýnda, Ýstanbul'un yaz ortalama sýcaklýðý 27,4 dereceye ulaþacak. Bu da Ýstanbul'da yazlarýn, Kahire'deki gibi geçmesi anlamýna geliyor. Ýzmir'de ise yazýn ortalama sýcaklýk 32,2 dereceyi bulacak.

Yüksek binalar yüzünden yanýyoruz

Diyarbakýr'a Urfa ya da Elazýð istikametinden giriþ yaptýðýnýzda yükselen binalarýn kentin çeperini bir duvar gibi ördüðünü göreceksiniz. Özellikle Urfa yolu tarafýnda Karacadað'dan gelen serin esintiyi kente yaklaþýrken hissediyorsunuz. Bahsettiðim sýnýrý geçtiðiniz an o esinti yerini sýcak havaya býrakýyor. Bunun üzerine artan nüfus artan klima kullanýmý, yeni yerleþim alanlarýna yapýlan asfaltlar ve özellikle kentin eski yerleþim yerlerindeki yeþil alan azlýðýný da koyun… Tam da bu konuda TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odasý Baþkaný ve Meteoroloji uzmaný Ahmet Köse þunlarý söylüyor: Þehirleþmenin tesiriyle 38 derece olan sýcaklýðý biz daha yüksek hissediyoruz. Yüksek binalarýn rüzgâr yönüne göre yapýlmasý çok önemli. Gökdelenler yüzünden yanýyoruz, havayý 10 derece ýsýtýyor! Köse, yüksek yapýlardaki cam kaplamalarýn güneþ ýþýklarýný yansýtarak çevresinde ýsý artýþýný etkilediðini söylüyor. Hava sýcaklýðýnýn ortalama 38 derece olduðu bir günde hissedilen sýcaklýðýn nemle birlikte 48 derecelere ulaþtýðýný belirten Köse "Þehirleþmenin tesiriyle ciddi manada 38 derece olan sýcaklýðý biz daha yüksek hissediyoruz. Kýþýn kar bekliyoruz. Kýrsala yaðýyor ama þehir merkezine yaðmýyor. Çünkü yanlýþ yapýlardan dolayý þehrin üzerine gelen kar yaðmura dönüyor. Yüksek binalarýn rüzgâr yönüne göre yapýlmasý önemli. Eðer, þehrin rüzgâr koridorlarýný engellerseniz bu sýkýntýlar yaþanacaktýr" ifadelerini kullandý.

Ýklim deðiþikliði orman yangýnlarný körüklüyor... ABD'de Berkeley Yangýn Araþtýrmalarý ve Destek Merkezi tarafýndan yapýlan bir araþtýrmaya göre küresel ýsýnma ve iklim deðiþikliðiyle orman yangýnlarý birbirini tetikliyor. Þu anda hala salýnan karbon emisyonlarýndan daha fazla aðaç olduðunu ama bunun çok yakýnda deðiþebileceði ve dýþarýya salýnmýþ olan karbon miktarýnýn daha baskýn olabileceði uyarýsýný yapýyor. Bugün ormanlar, aðaçlar en büyük karbon yutaklarý olarak biliniyor. Öte yandan ormanlar yok edildiði zaman karbon sadece emilmemiþ olmuyor, Kesilen aðaçlarýn içinde depolanmýþ karbon da dýþarý çýkýyor. Bugün karbon oranýnýn aðaç oranýný geçme tehlikesi geçmesi tehlikesiyle karþý karþýya olmamýzýn sebepleri arasýnda iklim deðiþikliðine baðlý sýcaklýk artýþlarý, kuraklýk pestisitler ve fýrtýnalarýn yaný sýra orman yangýnlarý da sayýlýyor.

Yine ‘Trump’ sahnede: Paris Anlaþmasý Dünyanýn sýçrama yapan ekonomilerini temsil eden BRICS (Brezilya, Rusya, Çin Hindistan ve Güney Afrika) ülkeleri son yapýlan G-20 zirvesinde ülke liderlerinin ABD'ye Paris Anlaþmasý'nýn uygulanmasý için baský yapmalarýný talep etmiþti. BRICS ülkeleri tarafýndan ortak yayýnlanana bildiride diðer ülkelere kendilerini bir açýk bir ticari sistemi yürütmeye devam etme çaðrýsý yaparken Paris Anlaþmasý'ndan çýkmýþ olan ve korumacý refleksler gösteren Trump'la geliþmekte olan ekonomileri karþý karþýya getirdiði vurgusunu yaptý. BRICS, bildiride bu durumun Trump'ý G 20'de izole hale getirerek yalnýzlaþtýrdýðýný yazdý. Paris Anlaþmasý'ýn uygulanmasý için uluslararasý ortak çalýþma yürütme çaðrýsý yapan BRICS kurallara baðlý, þeffaf, ayrýmcý olmayan açýk ve kapsayýcý bir ticaret sistemini desteklediklerini, mevcut Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kural ve taahhütlerinin uygulanmasýný destelediðini, korumacýlýða karþý olduklarýný ifade ediyor.


$ €

DOLAR 3,5348 3,5415 EURO

4,0564 4,0616

ALTIN 139,5806 139,9465 BÝST

105,176

ekonomi

13 17 Temmuz 2017 Pazartesi

Dutlar geçim kaynaðý oldu “Erkeðe baðlý kalmamak gerek” Melek, dut satma iþine nasýl karar verdiðini þu ifadeler ile anlatýyor: "Kadýn olarak gücümün farkýndaydým ve dut satarak geçimimi saðlayabileceðime karar verdim. Kimseye el açmak ve muhtaç olmak istemedim. Eþimden ayrýldým diye de evde oturamazdým. Ýnsanlarýn 'eþinden ayrýldý, evde aç kaldý' demesine tahammül edemezdim. Her þeyin bir erkeðe baðlý kalmamasý gerektiðini anladým. Aklýma gelen dut satma fikrini erteletmeden uygulamaya koydum. Ýþlerim çok iyi olmasa da baþkalarýna el açmaktan çok daha iyidir."

“Kadýn isterse her iþin üstesinden gelir”

Kiraladýðý bahçelerde dut yetiþtiren Melek Özdemir, topladýðý dutlarla ekonomik gelirini saðlýyor. Yaptýðý iþten gurur duyduðunu belirten Melek, boþandýktan sonra gücünün farkýna vardýðýnýn altýný çiziyor DÝYARBAKIR - Türkiye'de her geçen gün artarak devam eden iþsizlik baþta kadýnlar olmak üzere tüm toplumu etkisi altýna alýyor. Buna karþý kadýnlar, kendi alternatifleri ile ekonomik alanlarýný

oluþturuyor. Gazeteþujýn'de yer alan habere göre, bu kadýnlardan biri de Diyarbakýr'ýn Sur ilçesinde yaþayan Melek Özdemir. Melek, Gazi Caddesi'nde dut satarak geçimini saðlýyor. 3 yýldýr kiraladýðý

Emekli maaþýný artýran 7 formül DÝYARBAKIR - Çalýþanlar en çok 2 konuyu merak ediyor. Biri ne zaman emekli olacaðý, diðeri de ne kadar maaþ alacaðý. Takvim'de yer alan habere göre, yýl, yaþ ve prim gün þartlarýný tamamlayanlar emekli olabiliyor. Emekli maaþýný ise çalýþýrken atýlacak 7 adým ile artýrmak mümkün. Ancak maaþý yükseltmenin bazý kurallarý var. En önemli parametre brüt maaþýnýz. Bu maaþ eðer 3 bin lira ve üzerindeyse ileride atacaðýnýz adýmlar ile maaþýnýzý artýrabilirsiniz. Emekli maaþýný artýran 7 formül þöyle: 1-Erken plan yapýn: Emekliliðinizi planlarken son bir iki yýlý düþünmeyin. Þimdiden yani eðer imkan varsa 8-10 yýl öncesinden planýnýzý yapýn. Böylece alacaðýnýz ma-

aþý daha da artýrabilirsiniz. Çünkü maaþ hesaplarken kazançlarýnýzýn tamamýna bakýlýyor. 2- Yýlda 70 lira artýrýn: Çok çalýþmak ya da çok fazla günü olmak tek baþýna maaþý etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaþ alabiliyor. Burada sizin brüt maaþýnýz yani prime esas kazancýnýz önemli. Brüt maaþýnýz 3 bin lira ve üzerindeyse yýllýk 60-70 lira kazancýnýz olur. 3- Ýkinci sigortalýlýk: Eðer imkanýnýz varsa birden fazla yerde sigortalý çalýþmak prime esas kazancýnýzý yükseltecektir. Kaç yerde sigortalý olursanýz olun bir ayda 30 gün sayýlýr. Ancak kazancýnýz toplanacaðýndan yükselir. 4-Son 3.5 yýl önemli: Hangi kurumda olursanýz olun son 3.5 yýlda (1261 gün) SSK'lý olursanýz emekliliðiniz SSK þartlarýndan hesaplanacak. Yüksek kazanç bildirerek hem daha erken emekli olur hem

bahçelerde hem dutlarý yetiþtirip tüm bakýmýný yapan hem de topladýðý dutlarýný satan Melek, elde ettiði gelir ile 6 çocuðuna bakýyor ve iþine cesaretle devam ettiriyor. de yüksek maaþ alýrsýnýz. 5 ek ücretleri brüte ekletin: Aylýk kazancýnýz maaþý belirleyen en büyük etken. Dolayýsýyla öncelikle gerçek maaþýnýzýn bordroda olmasýna özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razý olmayýn. Ayrýca düzenli nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim, kira yardýmý vs) bunlarýn da brüt kazanca eklenip eklenmediðine dikkat edin. 6- SSK daha avantajlý: BaðKur yerine SSK'dan emekli olmak daha avantajlý. SSK'dan emekli olma imkanýnýz varsa; isteðe baðlý sigorta, tarým SSK, tarým BaðKur, zorunlu Bað-Kur seçeneklerini ikinci planda tutun. 7-Ek ödemeyi artýrýn: Ýster SSK'lý olun ister Bað- Kur'lu, prim esas kazançlarýnýzýn tavandan olmasýný saðlayýn. Kazançlarýnýz ne kadar yüksek gösterilirse emekli maaþýnýz da o kadar yüksek olacaktýr. Emeklilik iþlemleri sýrasýnda da çocuklarýnýzýn ve eþinizle ilgili bilgileri önemseyin. Bu bilgiler ek ödemenizi artýracaktýr.

Bahar aylarýnda üç dut bahçesi kiralayan Melek, aðaçlarýn aþýsýndan suyuna, temizliðinden bahçe iþlerine kadar tek baþýna yaptýðýný söylüyor. Büyük bir emek ve çaba sonucunda dut elde ettiðini belirten Melek, çocuklarýyla beraber iþlerini yaptýðýný sözlerine ekliyor. Melek, "Çocuklarýmý yanýma alarak sabah ve akþam olmak üzere 2 kez Gazi Caddesi'ne gelerek dut satýyorum. Günde 7 saat burada zaman geçiriyorum. Öðle aralarý ve akþam yemeklerinden sonra hem dut toplamaya hem de ev iþlerini yapmaya gidiyorum. Ýþlerim sadece bunlarla sýnýrlý kalmýyor, ayný zamanda çocuklarýmla da ilgileniyorum. Ýþimin çok zor ve zahmetli olduðunu biliyorum ama kadýn isterse her iþin üstesinden geleceðine eminim" ifadelerinde bulunuyor.

“Dut satmaya baþladýðýmda endiþelerim vardý” Dut toplama iþlemini anlatan Melek, "Aðacýn altýna büyük bir perde seriyorum. Ya çocuklarýmdan birini ya da kendim aðacýn üzerine çýkarak silkeliyorum. Daldan düþen dutlarý toplayýp kovalara koyarak satýyorum. Perde sermemin iki tane nedeni var, birincisi dutlar yere düþüp kirlenmesin, ikincisi ise toplamasý kolay olsun ve zamandan kar etmek" diyor. Dut satma iþine tereddütlerle baþladýðýný ifade eden Melek, iþe baþladýðýnda utanýp çekindiðine fakat sonradan bu kaygýlarý aþtýðýný söylüyor. Melek son olarak da, eþinden ayrýldýktan sonra gücünün farkýna vardýðýný ve kadýnlarýn ekonomik özgürlüðünü elde etmesi gerektiðinin altýný özellikle çiziyor.


14

HABER

17 Temmuz 2017 Pazartesi

Sýcaklýklar mevsim normallerinin

UZERiNDE SEYREDECEK TGC Ödülleri bu yýl verilmeyecek TGC 'Basýn Özgürlüðü Ödülleri'nin bu yýl verilmeyeceðini açýkladý. Ödüller 1989'dan beri veriliyordu

M

eteoroloji Genel Müdürlüðünden alýnan tahminlere göre, hava sýcaklýðý ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Diyarbakýr'da beklenen en yüksek hava sýcaklýðý ise az bulutlu ve açýk 41 derece Süleyman ÖZDEMÝR

DÝYARBAKIR - Yapýlan son deðerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doðu kesimlerinin parçalý ve yer yer çok bulutlu, Ýstanbul, Kocaeli, Kýrklareli'nin kýyý kesimleri, Orta Karadeniz kýyýlarý, Doðu Karadeniz, Doðu Anadolu'nun kuzeydoðusu ile zamanla Ýç Ege, Göller Yöresi, Batý Karadeniz'in iç kesimleri, Ýç Anadolu'nun kuzeybatýsý, Çorum ve Sinop çevrelerinin, yarýn Trakya ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin saðanak ve yer yer gök gürültülü saðanak yaðýþlý, diðer yerlerin az bulutlu ve açýk geçeceði tahmin ediliyor.

Diyarbakýr 41 derece

Meteoroloji Genel Müdürlüðünden alýnan tahminlere göre, hava sýcaklýðý ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoðu, Akdeniz kýyýlarý ile güneydoðu kesimlerde güney ve güneybatý yönlerden hafif, ara sýra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kýyýlarýnda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek. Bazý illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sýcaklýklarý ise þöyle: Ankara: Az bulutlu ve açýk zamanla parçalý ve çok bulutlu, kýsa süreli ve yerel olmak üzere saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý 35 Ýstanbul: Az bulutlu ve açýk zamanla parçalý ve çok bulut-

Kayalýklardan düþen engelli genç öldü

lu, saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý 29 Ýzmir: Az bulutlu ve açýk 33 Adana: Az bulutlu ve açýk 35 Antalya: Az bulutlu ve açýk, zamanla iç kesimleri parçalý bulutlu 32 Samsun: Parçalý ve zamanla çok bulutlu, saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý 27 Trabzon: Parçalý ve zamanla çok bulutlu, saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý 28 Erzurum: Az bulutlu ve açýk, zamanla parçalý ve çok bulutlu, kýsa süreli ve yerel olmak üzere saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý 29 Diyarbakýr: Az bulutlu ve açýk 41

DÝYARBAKIR - Çýnar ilçe merkezine yaklaþýk 14 kilometre uzaklýkta yer alan Kürekli (Kanîsipî) Mahallesi'nde kayalýklardan düþen saðýr ve dilsiz genç hayatýný kaybetti. Çevredeki çobanlar tarafýndan kayalýklardan düþtüðü fark edilen ve isminin Abdürrahim Ablay, olduðu öðrenilen engelli genç, vatandaþlar tarafýndan Çýnar Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Ablay, burada yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Çýnar Cumhuriyet Savcýsý tarafýndan yapýlan incelemenin ardýndan, hayatýný kaybeden Ablay, otopsisi yapýlmak üzere Diyarbakýr'a sevk edildi. (ÝLKHA)

DÝYARBAKIR - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 1989 yýlýndan bu yana verilen Basýn Özgürlüðü ödüllerinin ülkenin ve medyanýn bulunduðu koþullar nedeniyle bu yýl ilk kez verilmeyeceðini duyurdu. TGC Yönetim Kurulu'ndan yapýlan açýklamada "Ülkemizin ve medyanýn içinde bulunduðu koþullar dikkate alýnarak 1989 yýlýndan bu yana verilen Basýn Özgürlüðü Ödülleri ile Sürekli Basýn Kartý alan cemiyet üyelerine aný plaketi verilmesinin dondurulmasýna, olanaklar elverdiðinde bu ödüllerin yeniden konulmasý konusunda görüþ birliðine varýlmýþtýr" denildi.

“Toplantý yapýlacak” 21 Temmuz Cuma günü saat 11.00'de yapýlacak Basýn Özgürlüðü Ýçin Mücadele Günü Toplantýsý ise TGC Baþkaný Turgay Olcayto'nun açýlýþ konuþmasýyla baþlayacak. Toplantýnýn moderatörlüðünü TGC Genel Sekreteri Sibel Güneþ üstlenecek. Ýki oturum olarak yapýlacak toplantýya gazeteci-yazar Hýfzý Topuz, TGC Meslek Ýlkelerini Ýzleme Komisyonu Baþkaný Altan Öymen, Cumhuriyet Vakfý Baþkaný ve TGC önceki Baþkaný Orhan Erinç, Pen Türkiye Merkezi Baþkaný Zeynep Oral, Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði Baþkaný Prof. Aysel Çelikel, Galatasaray Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Giritli Ýnceoðlu, TGC Hukuk Danýþmaný Gökhan Küçük ve Birgün Gazetesi Yayýn Kurulu Üyesi Barýþ Ýnce konuþmacý olarak katýlacak. (Haber Merkezi)

50 dönümlük alan yandý Siirt þehir merkezine 10 kilometre uzaklýkta Kezer Bölgesi Hava Alaný yanýndaki arazi ve Siirt-Eruh Karayolu 15. Kilometresindeki tarlada anýz yangýný çýktý. Yangýnýnda 50 dönümlük alan yandý

SÝÝRT'te dün öðle saatlerinde çýkan anýz yangýnýnda 50 dönümlük alan yandý. Siirt þehir merkezine 10 kilometre uzaklýkta Kezer Bölgesi Hava Alaný yanýndaki arazi ve Siirt-Eruh Karayolu 15. Kilometresindeki tarlada anýz yangýný çýktý. Rüzgarýn da etkisiyle yaklaþýk 50 dönümlük alan kül oldu. Yangýnýn Siirt Ýtfaiye Müdürlüðüne haber verilmesiyle olay yerine giden ekipler, kontrol altýna aldýðý yangýný diðer alanlara sýçramadan söndürdü. (ÝHA)


15

SPOR

17 Temmuz 2017 Pazartesi

Diyarbekirspor

Bayram Toysal ile anlaþtý

tör Teknik Direk ar Necat Gürpýn olve ekibiyle y Dilarýný ayýran yarbekirspor, al Bayram Toys ile anlaþtý

rýný ayýrdý. Kendisine sonsuz teþekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerinde baþarýlar dileriz. Bu sabah itibari ile yeni teknik direktörümüz Bayram Toysal ve ekibi sporcularýmýzla birlikte sabah ilk idmanýna çýktý" denildi. Diyarbekirspor'un Teknik Direktörü Bayram Toysal, Adanademirspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Hatayspor, Anadolu Üsküdar ve Kahramanmaraþspor'u 3.lig'den 2.lig'e taþýyarak kariyerinde baþarýlara imza atmýþtýr.

Bayram Toysal Ýle ilk idman

Ömer BARAN DÝYARBAKIR- Takýmýn baþýna Necat Gürpýnar'ý getirerek genç ve dinamik bir kadro oluþturmayý

amaçlayan Diyarbekirspor'da Necat Gürpýnar'la yollar ayrýlýrken. Diyarbakýrlý futbolsever alýnan bu kararýn þaþkýnlýðýný yaþýyor. Yeþilkýrmýzýlýlarda Necat Gürpýnar'dan

15 Temmuz týrmanýþ kampý gerçekleþtirildi 15 Temmuz da 15 Zirvede Demokrasi Ateþi Karacadað Týrmanýþ Kampý 4 Ýlden Toplam 47 Sporcunun katýlýmý ile gerçekleþti

Süleyman ÖZDEMÝR DÝYARBAKIR- Türkiye Daðcýlýk Federasyonu, Diyarbakýr Valiliði ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünün ortaklaþa düzenlediði 15 Temmuz da 15 Zirvede Demokrasi Ateþi Karacadað Týrmanýþ Kampý 4 Ýlden Toplam 47 Sporcunun katýlýmý ile baþarýlý bir þekilde gerçekleþti "Herkese teþekkürlerimi sunarým" Diyarbakýr Daðcýlýk Ýl Temsilcisi Abdurrahim Ekin yaptýðý açýklamada "Faaliyetin gerçekleþtirilmesinde TDF Baþkanýmýz Sayýn Doç.Dr. Ersan Baþar, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürümüz Sayýn Mehmet Demir ve Þube Müdürleri Akýn Erim, Burhan Gül ve Baki Karabulut a Teþekkür ederim. Ayrýca bizim ile birlikte bu faaliyete desteklerini esirgemeyen Siverek Belediye Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Hasan Karakaþ ve çalýþma arkadaþlarýna, Sivsad Yönetim Kurulu Üyesi Sayýn Ferit Akçalý ya þükranlarýmý sunarým" dedi.

boþalan koltuða ise Bayram Toysal getirildi. Kulüpten yapýlan açýklamada, "Kulübümüzden yeni yapýlan açýklamaya göre dün itibari ile Necat Gürpýnar ve ekibi ile yolla-

Öte yandan yeþil-kýrmýzýlar yeni teknik direktörü Bayram Toysal ile ilk idmanýna çýktý. Diyarbekir Spor saat 10.30 Antremaný / Kros Çalýþmasý Ýle kampa devam edilirken, sabah antremanýnda ýsýnmadan sonra kondisyon amaçlý orta þiddette top ile koþu yapýldý. Koþu aralarýnda Core çalýþmasý yapýldý. Antremana hafif sakatlýðý bulunan sporcu Koray tedbir amaçlý antremanýn bir bölümüne katýldý.

Malatyaspor’da Mba, Rahman ve Ahmet ile yollar ayrýlýyor MALATYA - Evkur Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Ertuðrul Saðlam'ýn raporu doðrultusunda Sunday Mba, Ahmet Aras ve Rahman Buðra ile yollarý ayýracak. Bolu'daki kamp çalýþmalarýný noktalayan Evkur Yeni Malatyaspor, 17 Temmuz Pazartesi günü Topuk Yaylasýnda toplanarak ikinci etap çalýþmalarýna baþlayacak. Toplamda 28 oyuncuyla gerçekleþtirilen kamp sonunda teknik direktör Ertuðrul Saðlam'ýn bazý oyuncularla ilgili olumsuz rapor vererek, yollarýn ayrýlmasý talimatý verdiði belirtildi. Sunday Mba, Ahmet Aras, Rahman Buðra gibi oyunculardan kulüp bulmalarý yönünde rapor sunduðu öðrenilen Saðlam'ýn alt yapýdan ise Taylan Ökke, Fatih Gürden ve Furkan Yiðit'i ikinci etaba götürmeme kararý aldýðý belirtiliyor. Takýmdan göndereceði oyuncu sayýsýný ilerleyen günlerde artýracaðý belirtilen Saðlam'ýn yeni transferler kampa katýldýkça kalan isimlerle de yollarý ayýracaðýný yönetime ilettiði öð-

renildi. Son transfer Dening'in de kampa katýlmasýyla birlikte ikinci etap kampýnda daha çok teknik ve taktik çalýþmalara yoðunlaþacaðý öðrenilen Malatya ekibinde, yönetimin de transfere hýz kazandýrmasý bekleniyor. Bugün akþam saatlerinde Topuk Yaylasý'nda toplanarak, Salý sabahý ilk antrenmanýna çýkacak sarý siyahlý takýmda Ertuðrul Saðlam'ýn istediði 5 nokta transferi kamp sonuna kadar takýma dahil etmek isteyen yönetimin, anlaþmak üzere olduðu iki yýldýz ismi hafta içi kamuoyuna duyuracaðý öðrenildi. Baþkan Adil Gevrek ile Teknik Direktör Ertuðrul Saðlam'ýn Bolu'da yaptýðý son transfer zirvesinde stoper, defansif orta saha, ofansif orta saha, forvet ve sol bek mevkilerine ilk on bir de oynayabilecek nokta transferlerin yapýlmasý kararý çýkmýþtý. (ÝHA)


Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN

17 TEMMUZ 2017 PAZARTESÝ Yýl: 11 - Sayý : 3416 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

‘Amacýmýz þampiyonluk’ tamamladý. Amedspor Yeni sezon hazýrlýklarýna 19 Temmuz Çarþamba günü Kocaeli Kartepe'de gireceði kamp ile devam edecek.

“Taraftarlar desteði sürdürsün”

A

medspor 2017-2018 sezonu hazýrlýklarýna dün sabah saat 08.00'da Þehmus Özer Tesisleri'nde yaptýðý antrenmanla devam etti. Antrenmanda basýna açýklamalarda bulunan Amedspor’un yeni transferi Timur Kosovalý, hedeflerinin þampiyonluk olduðunu söyledi Ömer BARAN

DÝYARBAKIR- Yeni sezona iddialý bir kadro kurarak hazýr-

lanan Amedspor'da yeni sezon hazýrlýklarý sürüyor. Teknik direktör Taner Taþkýn yönetiminde gerçekleþtirilen antrenman,

Amedspor, þehir stadýnda inceleme yaptý Amedspor Yönetim Kurulu ve Diyarbakýr'da bulunan yerel ve ulusal basýn emekçileri ile birlikte yapýmý devam eden Þehir Stadýnýn inþaatýnda incelemelerde bulundu

ýsýnma hareketleri ile baþlarken, daha sonra aerobik eþit koþu antrenmaný yapan takým antrenmaný core çalýþmalarý ile

Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- Amedspor Yönetim Kurulu yapýmý süren þehir stadýndaki çalýþmalarý inceledi. Kulüp yönetim kurulu þantiye yetkililerinden inþaatýn geldiði aþama ve detaylar hakkýnda bilgi aldý. Kulüp baþkaný Nurullah Edemen basýn emekçilerine verdiði demeçte; Kulüp inþaatýnýn hýzlanmasýnýn gerektiðini ve stadýn bitmesi ile kent ekonomik ve sosyal hayatýnda canlanma olacaðýný iletti.

“Henüz kesin bir düzenleme yok” Baþkan Edemen basýn mensuplarýnýn yeni statta Amedspor'u izleyecek miyiz sorusu üzerine; Bu konu stat bittikten sonra Gençlik ve Spor Bakanlýðý yetkilileri ile konuþulacaðýný ve Bakanlýðýn koþullarý doðrultusunda oluþacaðýný ifade ederek, "tabi ki bu statda oynamak istediklerini ancak þu anda Bakanlýkça stadýn kiralanmasýna iliþkin kesin bir düzenleme olmadýðýný belirtti. Yönetim kurulu inþaat alanýnda yaptýðý incelemelerin ardýndan çalýþanlara kolaylýklar dileyerek, takým idmanýný takip etmek üzere Þehmus Özer tesislerine geçtiler.

C

M

K

Amedspor'un yeni transferi golcü Timur Kosovalý açýklamalarda bulundu. Kosovalý yaptýðý açýklamada amaçlarýnýn þampiyonluk olduðunu söyledi. Amedspor'un sezon bitiminde anlaþtýðý golcü Timur Kosovalý kulübün resmi YouTube sayfasýndan açýklamalarda bulundu. Kosovalý yaptýðý açýklamada Diyarbakýr ve Amedspor'u zaten bildiðini teklif gelince de kabul ettiðini daha önce de hem ziyaret hem de maç için burada bulunduðunu önceden tanýdýðý futbolcular ve buradaki insanlarýn yakýn ilgisinden dolayý kulübe daha çabuk adapte olduðunu amaçlarýnýn kesinlikle þampiyonluk olacaðýný belirtti. Taraftarlardan da büyük desteklerinin devam etmesini ve yanlarýnda olmalarýný da istedi.

Civar, Bucaspor’u Bombaladý Süleyman ÖZDEMÝR DÝYARBAKIR- Amedspor'un yeni transferi Civar Çetin Bucaspor yönetimini yerden yere vurdu. Çetin Bucaspor'un formasýný 12 yýl giydiðini, bu süreçte çok sýkýntýlar çektiðini belirtti. Çetin "Son 5 sezondur kulüpten 1 kuruþ alamadým. Alacaðým olan 100 bin lirayý bile býraktým. Ailemin desteðiyle ayakta kalmaya çalýþtým" dedi. Teknik direktör Ahmet Yýldýrým'ýn kendisine sahip çýktýðýný ancak sorunun sadece maddi olmadýðýný ifade eden Civar, "Çok haksýzlýklar yapýldý. Önceki sezon sakalýmýn olduðu gerekçesiyle kadro dýþý býrakýldým. Adýmý hep kötüye çýkardýlar. Þimdi Amedspor'da herkes beni görecek" diye konuþtu.

17 temmuz 2017 pazartesi  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you