Page 1

Kazaya davetiye çýkarýyorlar!

Aksoy: Diyarbakýr önemli bir kent 07

D

aðkapý Bölgesi'ndeki Hastaneler Caddesinde araçlarýn otopark veya bina aralarýna park edilmek yerine cadde üstündeki kaldýrýmlara park edilmesi olasý kazalara davetiye çýkarýyor. Araçlarýn kaldýrýma park edilmesinden dolayý yolda yürümek zorunda kalan vatandaþlar duruma tepki gösteriyor. Vatandaþlar, bu duyarsýzlý- M . Uður ÇA KIL ðýn kimsenin canýna mal olmadan son YENÝGÜN ÖZEL bulmasýný istiyor. Haber 08

Gazetemize ABONE olmak için bize ulaþýn: 0532 622 55 33 - 0412 252 55 59 Çevrenizde haber deðeri taþýdýðýný düþündüðünüz resim ve videolarýnýzý WhatsApp Ýhbar Hattýmýza gönderin, yayýmlayalým... 17 ÞUBAT 2017 CUMA FÝYATI: 25 KRÞ.

Baðlar’da DEDAÞ’ýn aracýný yaktýlar...

www.diyarbakiryenigun.com

?

0507 467 5616 - 0507 028 39 75

ORDUEVi

NE OLACAK

Bina 2013 yýlýnda boþaltýldý...

DÝYARBAKIR'ýn Baðlar ilçesinde 3 kiþi, aydýnlatma çalýþmasý için gelen Dicle Elektrik Daðýtýma ait aracý, üzerine benzin dökerek, ateþe verdi. Kullanýlamaz hale gelen araç, itfaiye ekipleri tarafýndan söndürüldü. Haber 10

Lice davasýnda Deniz Baykal kararý DÝYARBAKIR Lice ilçesinde 1993 yýlýnda Tuðgeneral Bahtiyar Aydýn'ýn da aralarýnda bulunduðu 16 kiþinin hayatýný kaybettiði katliamla ilgili Ýzmir'de görülen davada, o gün Lice'ye sokulmayan Deniz Baykal'ýn dinlenmesi talebi reddedildi. 12’de

5’te

Entelektüel sorumluluk Hakan AYHAN C

M

Y

K

BÝR zamanlar Diyarbakýr'ýn en yüksek binasý olduðu için halk arasýnda "gökdelen" olarak anýlan Diyarbakýr Orduevi, Genelkurmay Baþkanlýðý ve Milli Savunma Bakanlýðý'nýn talebi doðrultusunda, Ýnþaat Emlak Daire Baþkanlýðý ile Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý uzmanlarý tarafýndan incelemeye alýndý. Yapýlan incelemeler sonucunda binanýn depreme dayanýklý olmadýðý yönünde rapor verildi. Bunun üzerine bina 2013 yýlýnda boþaltýldý. Elazýð Caddesi ile Daðkapý Meydaný'nýn kesiþtiði kavþakta 1400 Tarýk metrekarelik alan üzerine kurulu Othan olan ve 10 kattan oluþan DiyarbaYENÝGÜN kýr Orduevi'nin yerine ne yapýlacaÖZEL ðý ise merak konusu oldu. 5’te

Sur baþvurusu

reddedildi

DÝYARBAKIR Barosu'nun Sur için alýnan "Acil Kamulaþtýrma" kararýna karþý Danýþtay 6'ncý Daire Baþkanlýðý'na yaptýðý yürütmeyi durdurma Sertaç ve iptal KAYAR’ýn baþvuhaberi rusu reddedildi. Baro, kararý temyiz etti. 9’da


2

SAÐLIK/YAÞAM

17 Þubat 2017 Cuma

Kimler hangi sporu yapmamalý? Günümüz yaþam tarzý ve endüstrileþmenin getirdiði çalýþma þartlarý insanlarý daha hareketsiz bir yaþama doðru yönlendirdiðini belirten uzmanlar, "Hareketsizliðe baðlý gerek kalp gerekse kas iskelet sistemi hastalýklarý yaþam sürelerinin de artmasýyla orantýlý olarak artýþ gösteriyor. Bu durumda gerek saðlýk personelleri tarafýndan gerekse saðlýk bilinci her gün artan toplum tarafýndan spor insan saðlýðýný iyi yönde etkileyecek bir faktör gittikçe olarak popülerleþiyor. Ancak bazý hareketlerin kimi insanlarda sakýncalý olabileceðini unutmamak lazým" dedi Dorþin AKSOY DÝYARBAKIR - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Doç. Dr. Çaðatay Öztürk, kimlerin hangi sporu yapmamasý gerektiðini anlattý. Öztürk, "Spor konusunda insanlarýn artan isteði, beraberinde spora baðlý rahatsýzlarda da artýþ yaþanmasýna neden oluyor. Düzenli olarak spor yapmayý planlayan her yaþtaki kiþinin öncelikle kalp ve akciðer sistemlerine bir kereye mahsus bile olsa kontrol ettirmesi gerekir. Spor sýrasýnda ortaya çýkacak aþýrý efor günlük hayatta normal iþleyen sistemi spor sýrasýnda yetersiz hale getirebilir. Bu yapýlan genel check up sonrasý seçilecek olan spor tipi hastanýn ayrýntýlý kas iskelet sistemi muayenesi, sporun ne amaçla yapýldýðý ve uygulanabilirlik derecesine göre þekillenir" dedi.

“Bel, boyun problemi olanlar aðýrlýk kaldýrmasýn” Öztürk, "Ciddi bel ve boyun

problemi olanlar aðýrlýk çalýþacaklarý sporlardan uzak durmasý gerekir. Omurlar arasýndaki disklere normalden fazla yük etkisi saðlayan sporlar omurga saðlýðý için sakýncalýdýr. Bunlara en güzel örnek aðýrlýk çalýþarak yapýlan sporlardýr. Günümüzde özellikle genç nüfusta bu sporlar gittikçe popülerleþiyor. Aðýrlýk kaldýrýlarak yapýlan sporlarýn bilinçsiz veya aþýrý yapýlmasý ciddi sakatlýklara yol açabilir. Bu tür sporlar sýrt ve bel kaslarýna aþýrý yüklenme içerdikleri için sýrt ve bel kaslarýný koruyucu spor veya egzersizlerle kombine edilmelidir. Aksi takdirde çok erken yaþlarda kronik bel ve boyun aðrýlarýnýn ortaya çýkmasý muhtemeldir. Omurga saðlýðý için önerilen en etkin sporlar yüzme ve pilatestir. Yer çekimi etkisini ortadan kaldýrarak tüm sýrt ve bel kaslarýný çalýþtýran, kondüsyonu artýran bu tür sporlarýn öncelikli olarak tercih edilmesi gerekir" diye konuþtu.

“Diz ekleminde sorun varsa koþmak aðrýyý artýracaktýr” Kalça, diz, ayak bileði gibi aðýrlýk taþýyan eklemlerde daha önceden var olan problemleri olanlar kontakt sporu dediðimiz futbol, basketbol, voleybol gibi spor yaptýðýnda var olan sorunun daha da artmasýna neden olduðunu belirten Öztürk þunlarý söyledi; "Aðýrlýk taþýyan eklemlerde mevcut problemler varsa bu eklemleri zorlayýcý sporlar problemin büyümesine neden olur. Diz ekleminde menüsküs problemi olan birinin ýsrarla koþu içeren spor yapmasý aðrý yakýnmalarýný artýracaktýr. Bu tür kiþilerin spor programlarýný yaparken diz eklemini daha az kullanacaklarý alanlara yönlendirilmesi gerekir. Bu yönlendirme bilinçli spor hocalarý ve sporcu saðlýðý alanýnda uzman ortopedi uzmanlarý tara-

fýndan yapýlmalýdýr. Hangi sporun hangi eklemi normalden fazla çalýþtýracaðý önceden deðerlendirilip hastaya özel bir spor programý oluþturulmalýdýr.

“Belde aðrý varsa fitness yerine yüzün, pilates yapýn” Bel problemi yaþayan hastanýn fitness gibi sporlar yerine yüzme ve pilatese aðýrlýk vermesi gerekir. Ciddi omuz problemleri olan hastalarýn yapacaðý sporda yüzme konusunda ýsrar edilmemelidir. Seçilecek sporun uygulanabilir olmasý ve mutlaka hastanýn kas iskelet sistemi sýnýrlarýný zorlayýcý olmamasý, bir plan dahilinde olmasý gerekir. Düzenli yapýlan spora mutlaka düzenli ve kontrollü beslenme de eklenmelidir. Yoksa daha saðlýklý olmak için yapýlan spor bir þeyleri düzeltirken baþka sistemleri bozabilir."

Gebeliði engelleyen 10 önemli sebep

Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Op. Dr. Murat Gök, gebeliði engelleyen 10 önemli sebebi açýkladý

DÝYARBAKIR - Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Op. Dr. Murat Gök, çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için gebeliðin önündeki 10 engeli açýkladý. Bu unsurlara dikkat edilmesi gerektiðini açýklayan Dr. Gök, "Gebeliðin önünde genetik, çevresel veya diðer faktörlerden kaynaklanan çeþitli engeller vardýr. Bu engelleri bilip de ona göre hareket etmek gebe kalmayý kolaylaþtýrýr" dedi. Dr. Murat Gök, gebeliðin önündeki baþlýca 10 engeli þöyle sýraladý: "Doðuþtan gelen rahimde veya yumurtalýk tüplerindeki engeller, erkek faktörü, eþe ait sperm yetersizliði, çevresel koþullar ve stres, geçirilmiþ ameliyatlara baðlý karýn içi yapýþýklýklar, yumurtalýklarýn yetersiz çalýþmasý, döllenme kusurlarý, enfeksiyonlar ve rahim aðzýndaki yaralar, rahim içerisindeki miyomlar ve polipler, sigara ve alkol alýþkanlýðý, aþýrý kilo ve obezite, þeker hastalýðý, troid gibi hormonal bozukluklar." (ÝHA)


HDP’li Bilgen’e

DAVA AÇILDI Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca, 6-8 Ekim Kobani olaylarýna iliþkin yürütülen soruþturma çerçevesinde tutuklanan HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen hakkýnda, 25 yýla kadar hapis istemiyle dava açýldý

3

GÜNCEL

17 Þubat 2017 Cuma

Sertaç KAYAR DÝYARBAKIR - HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen hakkýnda 25 yýla kadar hapis istemiyle dava açýldý. Bilgen Diyarbakýr'da gözaltýna alýnýp nöbetçi mahkeme kararýyla 'adli kontrol' þartýyla serbest býrakýlmýþ, ancak baþsavcýlýðýn itirazý üzerine 'yakalama kararý' çýkarýlarak tutuklanmýþtý. Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Bilgen hakkýnda 'örgüt üyesi olmak', 'suç iþlemeye alenen tahrik etme' ve 'halký kanuna aykýrý toplantý ve gösteri yürüyüþüne kýþkýrtma' iddiasýyla 11 yýldan 25 yýla kadar hapis istemiyle dava açýldý. Savcý iddianamede, IÞÝD'in Kobane'ye yönelik saldýrýyý yoðunlaþtýrdýðý ve bölgenin kontrolünü büyük ölçüde saðladýðý sýrada 'PKK yöneticilerinin yaptýðý açýklama ve çaðrýlar üzerine partinin kurumsal Twitter hesabý üzerinden halkýn sokaða dökülmesi' yönünde paylaþýmlarda bulunduðunu öne sürdü.

Sokaða çýkma çaðrýsý sonrasý ülke genelinde þiddet olaylarýnýn yaþandýðýný, olaylarda çok sayýda vatandaþýn hayatýný kaybettiðini ve yaralandýðýný vurgulayan savcý, aralarýnda kamu kurumlarýnýn da bulunduðu çok sayýda yerin de zarar gördüðünü ifade etti.

Encü’ye tahliye

Öte yandan Þýrnak Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn yürüttüðü soruþturma kapsamýnda 4 Kasým'da tutuklanarak cezaevine konulan ve hakkýnda 22 yýla kadar hapis istemiyle dava açýlan ve tahliyesine karar verilen HDP Þýrnak Milletvekili Ferhat Encü, Kandýra F Tipi Kapalý Cezaevi'nden önceki gün tahliye edildi. HDP Milletvekili Hüda Kaya'nýn da aralarýnda olduðu bir heyet, Encü'yü Kandýra F Tipi Kapalý Cezaevi önünde çiçeklerle karþýladý. Cezaevi önünde kýsa bir açýklama yapan Encü, içerde hala baþka arkadaþlarýnýn olmasýndan kaynaklarý tahliyelere sevinemediklerini belirtti.

SERSAXÎ/BAÞSAÐLIÐI Me wefata EMÝNE DUNDAR Jinxalê hevalême ya hêja Nurullah ERGÜN, kû çend rojan berxwedayî bû, bi xemgînî bihîst. Em xemgîniya malbat û hevalê me parve dikin û bi giþtî re sersaxî dixwazin… *** Deðerli arkadaþýmýz Nurullah ERGÜN'ün Dayýsýnýn Eþi

EMÝNE DÜNDAR’ýn

günlerdir verdiði yaþam mücadelesini kaybettiðini üzüntüyle öðrendik. Erken yaþta yaþamýný yitiren Merhumeye Allah'tan rahmet; deðerli arkadaþýmýza ve kederli ailesine

BAÞSAÐLIÐI DÝLÝYORUZ.

Rojname ya Yenigun/Yenigün Gazetesi


4

HABER

17 Þubat 2017 Cuma

KHK maðduruydu, sahaf oldu

Atanamayan Tarih öðretmeni Ahmet Gülmez, bir süre inþaatlarda iþçilik yaptý. Daha sonra bir yayýnevinde çalýþmaya baþladý ve sonunda radyo programcýsý oldu. KHK ile çalýþtýðý radyo kapatýlýnca sahaf oldu

"Eðer öðretmen atamak için KPSS sýnavýna ihtiyaç duyuyorsan, 4 yýl boyunca verdiðin eðitime güvenmiyorsun anlamýna gelir. Ayrýca sorulan sorularýn tümünü doðru cevaplasan ne olur? Sonuçta öðretmenlik baþka vasýflar da istiyor." Bu sözler Ahmet Gülmez'e ait. Gün Radyo'da programcý olarak tanýdýðým Gülmez'le, sahaf-kafe olarak tanýmladýðý mekanýnda konuþuyoruz. Dýþarýda hava buz gibi olsa da içerisi sýcak ve çaylar, yine bize eþlik eden arkadaþýmýn deðiþiyle "Harbi güzel." Kanun Hükmünde kararnameler (KHK) ile birçok yayýn kuruluþunun kapýsý mühürlenmiþti hatýrlanacaðý gibi. Çalýþtýklarý kurum kapatýlýnca iþsiz kalan gazetecilerin küçük bir kýsmý kimi yayýn organlarýnda iþ bulabildi, ama büyük çoðunluðu hala iþsiz. Ahmet Gülmez de iþsiz kalan ve henüz çalýþacak yayýn kuruluþu bulamayan gazetecilerden biri. Olaðanüstü Hal'in ilanýyla peþ peþe yayýnlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerin etkilerini konuþtuk Gülmez ile, ama onu biraz daha yakýndan tanýyalým istedim.

Atanamayan öðretmen ne yapar? Gülmez, yüzde yüz burslu okuduðu Yakýndoðu Üniversitesi'nden 2011 yýlýnda tarih öðret-

meni olarak mezun oldu. Ders çalýþarak girdiði KPSS sýnavlarýndan yeterli puanlarý toplayamayýnca, inþaat ustasý olan babasýnýn yanýnda çalýþmaya baþladý. "Aslýnda" diyor Gülmez, "Öðrenciyken de hep çalýþtým. Yaz tatillerinde babamýn yanýnda ya da kafelerde çalýþarak okul harçlýðýmý çýkardým." Atamasý yapýlmayan iþsiz öðretmen psikolojisinin üstesinden inþaatlarda çalýþarak gelmeye çalýþmýþ. Ama öte yandan basýn yayýn alanýnda çalýþma isteði de vardýr. Öðrencilik yýllarýnda heves etmiþtir gazetecilik ve yayýncýlýk iþine, ama ancak mezun olduktan sonra böyle bir olanaða sahip olabildi. Bir yayýnevinde sýfýr deneyimle iþe baþlamýþ, bir kitabýn ilk okumasýndan matbaaya gidiþ sürecine kadar olan bütün aþamalarý zamanla kavramaya baþlamýþ. Gün Radyo'da program yapmaya da yayýncýlýk yaptýðý sýrada baþlýyor. "Kifayetsiz Sohbetler" baþlýklý bir programla radyoculuk dünyasýna da atmýþ olur. "Çok severek yapýyordum programý" diyor Gülmez ve þunlarý anlatýyor: "Ýnsanlarla sohbet ediyordum. Sohbet konularý daha çok güncel meselelerle ilgiliydi. Örneðin hiç unutmam, sokaða çýkma yasaðý döneminde Sur'dan çok insan göç etmek zorunda býrakýlmýþtý. Kamyonetlerle birkaç parça eþyasýný taþýtmak isteyen insanlardan fahiþ ücretler talep ediliyordu. Diyarbakýr'da yaþayanlara kamyonet sahiplerinin bu fýrsatçýlýðý çok dokunmuþtu. Neredeyse her programda bu konuyu dile getiriyorlar. Ama þöyle þeyler de oluyordu, diyelim adam evde yalnýz, arayýp selam veriyor, sonra da kapatýyordu telefonu.

Kimileri de daha önce benim programda dinlediði þarkýlarý bir kez daha dinlemek için arayýp istekte bulunuyordu."

‘Radyoculuk baþka bir þey’ Bir süre sonra yayýnevinden ayrýlarak bütün zamanýný radyoda geçirmeye baþlamýþ Gülmez. Radyonun yayýn akýþýný koordine etme görevini de üstlenmiþ. Gülmez, radyo sevgisini, "Radyoculuk trtrbaþka bir þey" diyerek anlatmaya baþlýyor. "Sadece sesini duyuyorsun insanlarýn. Yüzlerini görmediðin insanlar sana kendileri hakkýnda, siyaset ya da güncel konular hakkýnda ne düþündüklerini anlatýyorlar. Þarkýlar istiyorlar ve onlarla birlikte ayný þarkýyý dinlemeye baþlýyorsun. Bir sonraki programda yeniden arýyorlar ve diyalog böyle sürüp gidiyor o insanlarla." Radyocunun özel bir dinleyicisi olduðuna inanýyor Ahmet Gülmez. Trafikte arayan sürücüler de var dediðine göre, televizyon izlemek yerine radyo dinlemeyi tercih edenler de. Herkesin ruh hali farklý, ama ayný programý dinliyorlar ve telefonla katýlýp duygularýný, düþüncelerini paylaþýyorlar. Elbette radyo programcýlarý televizyoncular kadar tanýnmýyor sokakta. Gülmez, "Radyoculukta daha çok programlar ünlü olur" diyor ve ekliyor: "Ama insanlar sesinize alýþýyorlar, tanýyorlar sesinizi. Diyarbakýr gibi küçük bir yerde radyo dinleyicisi ile karþýlaþmanýz çok mümkün. Birkaç defa beni sesimden tanýyan dinleyicilerle karþýlaþtým."

KHK ile mikrofondan uzaklaþtý Mehmet Gülmez, severek yaptýðý iþinden KHK ile uzak-

laþmak zorunda kaldý. Radyonun kapýsý mühürlenirken hissettiklerini anlatamayacaðýný söyleyen Gülmez, "Duygusal olarak çok etkilendim tabi, ama esas tartýþmamýz ve düþünmemiz gereken mesele, bir yayýn kuruluþunun kapýsýna kilit vurulmasýdýr" diyor. Demokrasinin olduðu hiçbir ülkede bir gecede onlarca yayýn organýnýn kapatýlamayacaðýný anlatan Gülmez, "Darbe günlerinde olur böyle þeyler" diyor. KHK ile kapatýlmayan radyolar var hala, buralara çalýþmak için baþvuruda bulundun mu diye sorduðum Gülmez, þöyle cevap veriyor: "Ýnsan her yerde çalýþamaz ki. Mikrofonu ve dinleyicilerin sesini çok özlüyorum, ama kendimi rahat hissedemeyeceðim bir radyoda çalýþamam. Gün Radyo düþünsel olarak kendimi rahat hissettiðim bir yerdi. Düþüncelerimiz, yayýncýlýk anlayýþýmýz uzak deðildi. Böyle bir radyo kalmadý Diyarbakýr'da." Diyarbakýr'da böyle bir radyo kalmayýnca, iþsiz kalan birçok insan gibi, Gülmez de yeni iþ olanaklarý aramaya baþlamýþ. Sonunda Diyarbakýr'ýn sahaf eksikliðini fark edip böyle bir iþ denemek istemiþ. Ama sadece kitap alýp satmak ve buradan zengin olmak deðil derdi. Zaten kitap satarak kaç kiþi zengin olmuþ ki? Bunun farkýnda Gülmez. Her þeyden önce bir okur olduðunun da farkýnda. "Kitapçýlara gitmeyi, raflardan kitap alýp karýþtýrmayý hep sevmiþimdir. Bu iþi yapabileceðimi düþündüm. Diyarbakýr'da birkaç kitapçý ile bir sahaf var. Ben burayý kafe olarak da tasarladým. Ýnsanlar kitaplara bakacak, belki oturup çay içecek arkadaþlarýyla. Parpa kazanmak kadar bu ortam da mutlu edecek beni. Yani sevdiðim bir iþ yapýyorum. Tanýdýklarý gidip gelmeye baþlamýþ önce, sonra baþkalarý da gelmeye baþlamýþ sahafa. Peki, kitap almaya gelen oluyor mu? Sahafta daha çok hangi tür ve hangi dilde kitaplar var? "Kitap almaya gelenler de çay içmeye gelenler de var. Kürtçe ve Türkçe kitaplar var raflarda. Mekan daha yeni, ama daha çok Türkçe edebiyat kitaplarýna ilgi var sanki. Sayýca þimdilik az olsa da her türden kitap mevcut burada. Ýleride yeni raflara ihtiyaç duymayý umuyorum." Sahafta raflarýn geneli kitaplarla dolu ve sahiden her türden kitap mevcut. Sahaftan çýkarken Ahmet Gülmez'in sözünü ettiði Diyarbakýr'ýn nitelikli okuru burayý boþ býrakmaz diye düþünüyorum. (Kaynak: Vecdi Erbay GazeteDuvar)


Hakan AYHAN

Entelektüel sorumluluk

hakan.ayhn1900@gmail.com

21. yy da sartre nin konumuzu aydýnlatabilecek hoþ bir sözü vardýr: " Eðer insan olarak varsan sorumlusun " Birey hayata gözlerini açtýðý daha ilk andan itibaren dünyaya fýrlatýlmýþlýk duygusu içerisindedir.Geleceðin belirsizliði , zamanýn akýþkanlýðý ve geri dönemeyiþi , yok olabilen varlýklar olmamýz , bütünsel zamansallýk içerisinde bir hiç olmamýz gibi bir çok faktör bizlere tanrýsal varlýklar olmadýðýmýzý ve sonsuz döngü þeklinde acý çekebilen küçük bir yaþam biçimi olduðumuzu adeta resmeder. Acý çekebilen ve acý çektirebilen , doðayý ve tüm canlýlarý yok edebilecek güce sahip , kurduðu güç ve iktidar otoritesiyle tüm insanlýða baský mekanizmalarýný dayatabilen , yeryüzündeki tüm canlý yaþamýný çýkaracaðý bir dünya savaþýyla yok edebilecek , toplumsal olarak sanal sýnýflar oluþturmuþ zorba varlýklarýz Tarihe soracak olursanýz insan ýrkýyla ilgili yukarýdakilerden daha aðýr olaylar gördüðünü söyleyecektir bizi oldukça aðýr sözlerle karþýlayacaktýr.Bu tarz insan haklarý ihlalleri tarihsel akýþýmýzýn bir parçasýdýr ve ciddi bir sürekliliðe sahiptir. Ýþte tamda bu noktada sorumluluk kavramýna söz hakký düþmez mi ? The guardian gazetesi geçenlerde bir haber yayýnladý ve 2016 yýlýnýn tarihin en sýcak geçen yýlý olduðuna deðindi ve ekledi : " kutup bölgesindeki erime geri dönülmez boyutlara ulaþtý. "BBC world geçen ekim ayýnda küresel çapta yabancý düþmanlýðýnýn oldukça ivmeli bir þekilde arttýðýna de-

Orduevi ne olacak? Tarýk OTHAN

ÖZEL HABERÝ

Bir zamanlar kentin en yüksek binasý olan ve yaklaþýk 3 yýl önce boþaltýlan Diyarbakýr Orduevi'nin yerine ne yapýlacaðý merak ediliyor

5

HABER

17 Þubat 2017 Cuma

ðinerek bunun yaþam hakkýmýzý dahi tehdit ettiðinden bahsetti. Myanmarda daha henüz Bir ay kadar önce küçük bir çocukla sýrf eðlenmek amacýyla elektroþok veren hükümet polisi çocuðu neredeyse öldürüyordu.Yaklaþýk 2 hafta kadar önce liberalizmin kalbi Amerika merkez bankasý fitch " gelir adaletsizliði bizi korkutacak boyuta ulaþtý diye açýklama yaptý. Dünya küresel bir cehenneme dönerken sorumluluk kavramýný içselleþtirmekten ne kadar kaçabileceðiz ? Entellektüel sorumluluk çok daha kompleks bir kavramdýr.özelliklede neo-postmodern dediðimiz þu konjönktürde çok daha karmaþýk bir yapýyý çözümlememiz gerekir. Küresel çapta Mevcut olan tüm iktidar baðlarýný ve güç iliþkilerini çözümlemek ve insanlýðý hatta doðayý bile baský altýna alan tüm aðlarý çözümlemek oldukça ciddi bir bilgi birikimi ister. Eðer bu güç baðlantýlarý ortaya dökülemezse herþey yarým kalmýþ olacak ve sorunun çözümü bizden hýzla uzaklaþcaktýr. Ýþte tamda bu nedenle entellektüel bilgi birikimini kritik buluyorum.Eðer bir sistemin veya mekanizmanýn nasýl iþlevsellik kazandýðýný bilirseniz onun zayýf noktalarýnýda güçlü yanlarýnýda'daha net görebilirsiniz. Entellektüel birey dünyanýn neresinde yaþarsa yaþasýn toplum üzerinde hakimiyet kuran bütün güç iliþkilerine ve iktidar aðýna muhalif olmalýdýr.Entellektüel birey herhangi bir kurum yada devlet tarafýndan görev-

lendirilmez o zaten toplumsal vicdanýn sesidir. Bakýn özellikle bu noktaya dikkatinizi çekmek isterim.Yukarýda da ifade ettiðim gibi entellektüel, doðasý gereði muhaliftir ve ortayolcu bir zihniyetle hareket edemez.Entellektüelin moral deðeri toplumsal duyarlýlýðýdýr.Bu konuda fizyolojik ve psikolojik engeller entellektüel bireye engel olmamalýdýr. Peki ya kimdir bu entellektüeller ; foucault , sartre , frankfurt okulunun tamamý , derrida , zizek , ali þeriati , musa anter , filistin için mücadele eden aydýnlar ,simon de bauvoir , hannah arendt vs. Kýsacasý dünyadaki hiçbir baský ve güç fetiþizmine boyun eðmeyen ve bununla kapsamlý bir mücadele yürüten birçok bilge insan. Þu anda içinde bulunduðumuz yüzyýlda tarihin hiçbir döneminde rastlanýlmayacak kadar muazzam bir güç ve iktidar aðlarý mevcuttur.Finans sektöründeki örtülü savaþlar ortadoðuda reel savaþlara dönüþüyor. Ýþte tam da bu nokta da dünyanýn hiç olmadýðý kadar entellektüel sorumluluða ihtiyacý var. Frankfurt okulu üyelerinden habermas 80 yaþýnda olmasýna raðmen kendi ülkesindeki ezilmiþ bireylerin mücadeleletine katýlmaktan çekinmedi.Keza sartre içinde aynýsýný söyleyebiliriz. Toplumun çektiði acýlarý kalplerinin derin yerlerinde hissetmekten çekinmeyen bu güzel insanlar dünyada var olduðu sürece umutta hep var olacaktýr.

DÝYARBAKIR - Bir zamanlar Diyarbakýr'ýn en yüksek binasý olduðu için halk arasýnda "gökdelen" olarak anýlan ve 2013 yýlýnda boþaltýlan Diyarbakýr Orduevi'nin ne olacaðý merak ediliyor. Elazýð Caddesi ile Daðkapý Meydaný'nýn kesiþtiði kavþakta 1400 metrekarelik alan üzerine kurulu olan Diyarbakýr Orduevi 10 kattan oluþuyor. Bina 2013 yýlýnda depreme dayanaklý olmadýðý için boþaltýldý. Yýkým kararý alýnan binanýn, 7. Kolordu Komutanlýðý içinde yeni bir orduevi yapýmý karþýlýðýnda TOKÝ'ye devredileceði iddia edilmiþti. Daha önce Astsubay Orduevi olarak kullanýlan hemen karþýdaki binaya yeniden taþýnan orduevinin yeri, Diyarbakýr 7. Kolordu Komutanlýðý'nýn bulunduðu kýþlanýn içerisinde yeni bir orduevi yapýlmasý karþýlýðýnda TOKÝ'ye devredileceði iddia edilmesine raðmen þimdiye kadar hiçbirþey yapýlmadý.

Otel olarak yapýldý, Orduevi'ne çevrildi 1971 yýlýnda Þehmus Tatlýcý tarafýndan yapýlan bina Tatlýcý Otel olarak hizmete açýldý.

Otel, 2 yýl hizmet verdikten sonra 1973 yýlýnda Milli Savunma Bakanlýðý'na satýldý. Diyarbakýr Orduevi'ne dönüþtürülen bina ile karþýsýnda bulunan 2 katlý orduevi binasý Elazýð Caddesi'nin altýnda tünel açýlarak, birleþtirildi. 13 Katlý bina Diyarbakýr Orduevi Ýdare Binasý ve Subay Orduevi olarak düzenlenirken, Levent Lojmanlarý'nýn içinde kalan 2 katlý orduevi binasý ise astsubay orduevine dönüþtürüldü. Cumhurbaþkanlarý ve baþbakanlarýnda konakladýðý orduevi uzun yýllar hizmet verdi. 2010 Yýlýnda elektrik kontaðýndan çýkan yangýnýn ardýndan tadilat kararý alýndý. Milli Savunma Bakanlýðý Ýnþaat Emlak Daire Baþkanlýðý ile Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý uzmanlarý tarafýndan Genel Kurmay Baþkanlýðý ve Milli Savunma Bakanlýðý'nýn talebi doðrultusunda binada incelemeyapýldý. Ýnceleme sonunda binanýn depreme dayanaklý olmadýðý yönünde rapor hazýrlandý. Rapor üzerine 40 yýl Diyarbakýr Orduevi olarak hizmet veren bina 2013 yýlýnýn Aralýk ayýnda boþaltýldý.


6

HABER

17 Þubat 2017 Cuma

MEB’den “Din Öðretimi Portalý”

Bölge güvenlik toplantýlarý baþladý Ýçiþleri Bakanlýðýnca halk oylamasýnýn huzur ve güven içinde gerçekleþebilmesi amacýyla Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu'nun koordinesinde 8 ilde gerçekleþtirilecek olan bölge güvenlik toplantýlarýnýn ilki Ankara'da gerçekleþtirildi DÝYARBAKIR - Ýçiþleri Bakanlýðýnca halk oylamasýnýn huzur ve güven içinde gerçekleþebilmesi amacýyla Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu'nun koordinesinde 8 ilde (Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Van, Diyarbakýr, Gaziantep, Erzurum, Ordu) gerçekleþtirilecek olan bölge güvenlik toplantýlarýnýn ilki Ankara'da gerçekleþtirildi. Bakan Soylu'nun koordinesinde gerçekleþtirilecek olan toplantýlara; bakanlýk merkez birimleri, çevre illerin valileri, Ýl Jandarma Komutanlarý ve Ýl Emniyet Müdürleri ile Sahil

Güvenliðin olduðu bölgelerde de Sahil Güvenlik komutanlarý katýlacak.

Ýlk toplantý Ankara’da yapýldý Bölge güvenlik toplantýlarýnýn ilki dün Ankara merkezli olarak 21 ilin katýlýmýyla (Aksaray, Ankara, Antalya, Bartýn, Bolu, Çankýrý, Çorum, Düzce, Eskiþehir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kýrýkkale, Kýrþehir, Konya, Nevþehir, Niðde, Sivas, Yozgat, Zonguldak) Vilayetler Evi'nde gerçekleþtirildi. Ankara'daki ilk toplantýya Ýçiþleri Bakaný Süley-

10 siyasi partiye seçmen kütüðü verilecek YSK, kanun gereði seçimlere katýlabilme yeterliliðine sahip 10 siyasi partiye 16 Nisan'da yapýlacak referandum için seçmen kütüðü verecek

DÝYARBAKIR - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 16 Nisan'da gerçekleþtirilecek referandum sürecinde seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütüklerine iliþkin kararý Resmi Gazetenin mükerrer sayýsýnda yayýmlandý. Kanun gereði seçimlere katýlabilme yeterliliðine sahip 10 siyasi partiye seçmen kütüðü verilecek. Bu doðrultuda Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti), Anavatan Partisi, Baðýmsýz Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halklarýn Demokratik Partisi (HDP), Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saa-

man Soylu, Ýçiþleri Müsteþarý Muhterem Ýnce, Jandarma Genel Komutaný Yaþar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altýnok ile Sahil Güvenlik Komutaný Bülent Olcay'ýn yaný sýra 21 ilin valileri, Ýl Jandarma Komutanlarý ve Ýl Emniyet Müdürleri katýldý. Toplantýda, halk oylamasýnýn huzur ve güven içinde gerçekleþebilmesi, hiçbir baský ve tehdit ortamýna maruz kalýnmamasý amacýyla halk oylamasý öncesi, halk oylamasý günü ve sonrasýný kapsayacak þekilde alýnabilecek tedbirler konuþuldu. (ÝHA) det Partisi ve Vatan Partisine seçmen kütüðü verilecek. Referandum günü saat 18.00'e kadar her türlü yayýn organý tarafýndan halk oylamasý ve oylama sonuçlarýyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapýlmasý yasaklanacak. Oy kullanma sürecinde kahvehane, kýraathane ve internet kafe gibi eðlence yerleri kapalý olacak. Lokantalarda yalnýzca yemek yenebilecek. Kasýtlý suçlar nedeniyle cezaevinde bulunan ya da buradayken firar eden hükümlüler oy kullanamayacak. Cezaevlerinde seçmen niteliðine sahip tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlü olanlar oy kullanabilecek. (ÝLKHA)

Millî Eðitim Bakanlýðý, gerçekleþtirilen akademik, bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif yarýþma ve etkinlikler için "Din Öðretimi Portalý" oluþturdu DÝYARBAKIR - Millî Eðitim Bakanlýðý Din Öðretimi Genel Müdürlüðünce, gerçekleþtirilen akademik, bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif yarýþma ve etkinlikler için "Din Öðretimi Portalý" oluþturuldu. Din Öðretimi Portalý'nda yer alan sosyal-kültürel eðitim etkinlikleriyle öðrencilerin; millî, manevî, ahlâkî, insani deðerleri benimseyen, okuyan, düþünen, yorumlayan, tarihî ve kültürel mirasa sahip çýkan bireyler olarak yetiþmeleri amaçlanýyor. Bilimsel, akademik, meslekî, edebî, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif geliþimlerine çok yönlü katkýda bulunmayý da amaçlayan etkinliklerle öðrencilerin; yabancý dil becerilerini geliþtirmeleri, onlarý insanlýða karþý sorumluluk duyan, yapýcý, üretken ve verimli kiþiler olarak yetiþtirmeleri hedefleniyor. Sitede; "40 Þair 40 Þiir Etkinlikleri", "Dost Kitaplar Dost Öðrenciler: Okuyan 7'ler" Kitap Okuma Etkinliði, "Meslekî Yarýþmalar", "Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarýþmalarý", "40 Hadis Etkinlikleri", Münazara Etkinlikleri, "Genç Sesler" Mûsikî Etkinliði, "Genç Fikirler" Öðrenci Paneli gibi faaliyetler, öðretmen, öðrenci ve diðer eðitim paydaþlarýnýn kullanýmýna sunuluyor. Siteye, dinogretimi.meb.gov.tr adresinden ulaþýlabiliyor. (ÝLKHA)

Türkiye ile Ýran arasýnda yeni sýnýr kapýsý açýlacak Uluslararasý yolcu, eþya ve araç trafiðinde kullanýlacak güzergâh sayýsýný arttýrmak amacýyla Türkiye ile Ýran arasýnda yeni sýnýr kapýsý açýlacak DÝYARBAKIR - Türkiye ile Ýran arasýnda yeni sýnýr kapýsý açýlmasýna dair kanun tasarýsý TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Tasarý, uluslararasý yolcu, eþya ve araç trafiðinde kullanýlacak güzergâh sayýsýný arttýrmak amacýyla kabul edildi. Bu doðrultuda, Dilucu-Maku Kara Hudut Kapýsý ve Kapýköy-Razi Kara Hudut Kapýsý faaliyete geçirilecek. (ÝLKHA)


7

HABER

17 Þubat 2017 Cuma

“Diyarbakýr önemli bir kent”

"Her Yönüyle Diyarbakýr" fotoðraf yarýþmasýnda dereceye girenlere ödülleri verildi. Sümerpark Sergi Salonunda düzenlenen ödül töreninde konuþan Ýl Valisi Hüseyin Aksoy, Diyarbakýr'ýn 33 ayrý medeniyete ev sahipliði yapmýþ farklý kültür ve inançlarý içerisinde barýndýrmýþ önemli bir kent olduðunu vurguladý Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR Valiliði tarafýndan yürütülen, "Diyarbakýr'ýn turizm marka deðerinin arttýrýlmasý projesi" kapsamýnda yapýlan "Her Yönüyle Diyarbakýr" fotoðraf yarýþmasýnda dereceye girenlere ödülleri verildi. Sümerpark Sergi Salonunda düzenlenen ödül töreni ve sergi açýlýþýna Diyarbakýr Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükþehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Cumali Atilla, Cumhuriyet Baþsavcýsý Kamil Erkut Güre, Dicle Üni-

versitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, kamu kurum müdürleri ve davetliler katýldý. Doða, Sosyal Yaþam ve Tarih kategorilerinde derece ye giren Mehmet Serhat, Selim Kaya ve Hasan Hüseyin Birlik'e plaket ve ödülleri verildi. Vali Hüseyin Aksoy sergide emeði geçen sanatçýlara teþekkür ettiðini belirterek konuþmasýna baþladý.

“Diyarbakýr tarihi zengin bir kenttir”

Kültürel varlýklarýn dünya ile paylaþýlmasýnýn önemine vurgu yapan Diyarbakýr Valisi Hüseyin Ak-

soy, "Diyarbakýr Valiliði olarak üç farklý kategoride düzenlemiþ olduðumuz fotoðraf yarýþmamýzýn ödül törenini gerçekleþtiriyoruz. Diyarbakýr 33 ayrý medeniyete ev sahipliði yapmýþ farklý kültür ve inançlarý içerisinde barýndýrmýþ önemli bir kenttir. Tarihi zenginlikleri ve doðal güzellikleri olan bir þehirdir. Diyarbakýr'ýn bu özelliklerini tespit edip ortaya koymak, Türkiye ve dünya ile paylaþma adýna fotoðraf yarýþmasýný gerçekleþtirdik. Ne kadar çok kültürel varlýðýnýz olursa olsun eðer siz bunlarý tespit edip dünya ile paylaþmazsanýz onlarýn ekonomik girdilerinden de yararlanma þansýnýz olmayacaktýr" ifadelerini kullandý.

Fotoðraflar kitapçýk haline getirildi

Organize edilen sergide Diyarbakýr'ýn güzelliklerini anlatmaya

Hastane ve okullara ücretsiz ulaþým

D

iyarbakýr'ýn Bismil Ýlçe Belediyesine kayyum olarak görevlendirilen Kaymakam Turgay Gülenç, ilk icraatýný yaptý. Gülenç, vatandaþlarýn hastane ve okullara rahat ve ücretsiz ulaþabilmesi için servis araçlarýný faaliyete soktu

çalýþtýklarýný altýný çizen Aksoy, emeði geçenlere teþekkür etti, "Diyarbakýr'ýn bugüne kadar yapýlmýþ birçok çalýþmasý ile ortaya çýkan güzel fotoðraf kareleri vardý. Bunlara yenilerini ekleyebilmek adýna bu çalýþmayý gerçekleþtirdik. Bu vesileyle Diyarbakýr ve birçok bölgeden arkadaþýmýz bu yarýþmaya katýldý. Jürimizin deðerlendirmeleri sonucunda dereceye giren arkadaþlarýmýza ödüllerini verme þansýný yakaladýk. Dereceye giren ve sergilenmeye layýk olan fotoðraflarý da bir kitapçýk haline getirip herkesle paylaþarak Diyarbakýr'ýn güzelliklerini anlatmaya gayret ettik. Yarýþmaya katýlan fotoðraf sanatçýsý arkadaþlarýmýza teþekkür ediyorum. Bu çalýþmalarýn turizmde yeni ufuklar açmasýný temenni ediyorum" diye konuþtu.

DÝYARBAKIR - Ýçiþleri Bakanlýðýnca, 4 Þubat'ta Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bismil Ýlçe Belediyesine baþkanvekili olarak görevlendirilen Ýlçe Kaymakamý Turgay Gülenç, icraatlarýna baþladý. Gecesini gündüzüne katarak, ilçeye hizmet için çalýþan Gülenç, ilk icraatýný da hastane ve okullara ulaþýmý ücretsiz hale getirerek yaptý. Ýlçede, hastane ve okullara gidenlerin 07.00 ile 17.00 saatleri arasýnda ücretsiz taþýnacaðý belirtildi. Vatandaþlara ücretsiz hizmet verecek araçlar da törenle faaliyete baþladý. Bismil Devlet Hastanesi önünde düzenlenen törene, Ýlçe Kaymakamý ve Belediye Baþkanvekili Turgay Gülenç, hastane çalýþanlarý ve vatandaþlar katýldý. Kurban kesilmesiyle baþlayan törende konuþan Gülenç, "Bismil Hastanemiz çok güzel ve büyük bir hastanedir. Fakat hastanemiz ilçe dýþýnda olduðu için halkýmýzýn gidip gelmekte zorluk çektiðini ve ayný zamanda kimi vatandaþlarýmýzýn hastaneye gidecek yol paralarýnýn bile olmadýðýný dile getirdiler. Biz de halkýmýzýn rahatý ve huzuru için böyle bir projeyi gerçekleþtirdik. Halkýmýz için hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Vatandaþlar da projenin kendilerini mutlu ettiðini anlattý. Bir vatandaþ, "Bu proje bizim için çok iyi oldu. Bazen hastaneye gidecek paramýz olmuyordu. Ayrýca çocuklarýmýz okullarý uzak olduðu için erken çýkýyorlardý evden. Bu hizmeti hayata geçirenlerden Allah razý olsun" diye konuþtu. (ÝHA)


8

HABER

17 Þubat 2017 Cuma

Kazaya davetiye çýkarýyorlar! Bu tarz araç park edilen yerlerde yolun daralmasý ve otobüs bekleyen insanlarýn tehlikeye düþmesi pek kimsenin umurunda deðil. Meydana gelebilecek bir kazada vatandaþlarýn hayati tehlikesinden söz edilebilir. Yanýlmýyorsam hastaneye yakýn bir otopark var. Fakat kimse otoparka ücret ödemeye yanaþmadýðý için araçlarýný düzensiz bir þekilde uygun olmayan alanlarýna park edip gidiyor. Bu duruma yetkililerin el atmasý gerektiðini düþünüyorum" diye konuþtu.

“Bu durum sürekli tekrar ediyor”

D

aðkapý Bölgesi'ndeki Hastaneler Caddesinde araçlarýn otopark veya bina aralarýna park edilmek yerine cadde üstündeki kaldýrýmlara park edilmesi olasý kazalara davetiye çýkarýyor. Araçlarýn kaldýrýma park edilmesinden dolayý yolda yürümek zorunda kalan vatandaþlar duruma tepki gösteriyor. Vatandaþlar, bu duyarsýzlýðýn kimsenin canýna mal olmadan son bulmasýný istiyor DÝYARBAKIR- Daðkapý semtinde Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne giden vatandaþlarýn çoðu araçlarýný ücretli oto parkalara park etmek yerine kaldýrýma park ediyor. Yaþanan durum vatandaþlarýn caddede yürümesine neden olurken olasý bir kazada can kaybý yaþanmasýna davetiye çýkarýyor. Emre Ekin, vatandaþlarýn masraftan kaçarak

araçlarýný oto park yerine kaldýrýma park ettiklerini belirtirken, Aziz Çakmak ise yetkililerin araçlarýný kaldýrýma park edenlere cezai iþlem uygulanmasý gerektiðinin altýný çiziyor.

“Ýnsanlar tehlikeye düþüyor” Kaldýrýma park eden araçlarýn yolu daralttýðýný söyleyen Emre Ekin, yetkililerin duruma müdahale etmesi gerektiðini vurguluyor. Ekin,"Araçlarýn

kaldýrýma olduðu gibi toplu þekilde park edilmesi bizi gerçekten zora sokan bir durum olarak karþýmýza çýkýyor. Kaldýrýma park eden araçlar özellikle hastane yakýnlarýnda yoðunlukla görülüyor. Araçlarýn öylece kaldýrýma park edilmesi ile biz nerdeyse caddenin ortasýnda yürümek zorunda kalýyoruz. Diyarbakýr'ýn genelinde bu yönde sýkýntýlar yaþanýyor.

Kayapýnar’da fýrýnlar denetlendi

Diyarbakýr Kayapýnar Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri tarafýndan fýrýnlarda denetim yapýlarak, saðlýk koþullarýna uymayan fýrýn iþletmecileri hakkýnda iþlem yapýldý

Araçlarýný kaldýrýma park edenlere cezai iþlem uygulanmasýnýn bu durumun önüne geçeceðini belirten Aziz Çakmak,"Ben hastaneye gittiðim her zaman araçlarýn kaldýrýma toplu olarak park edildiðini görüyorum. Bazý araç sahiplerine buraya park etmemeleri gerektiðine söylememe raðmen 10 dakika içinde gidip geleceklerini söylüyorlar. Fakat gidip saatlerce gelmiyorlar. Bu durumun sürekli tekrar etmesinin bir nedeni de yetkililerdir. Araçlarýný bu tarz yerlere park edenlere herhangi bir cezai iþlem uygulanmadýðý iççin bu durum olduðu gibi sürüp gidiyor. Yetkililerin araç sahiplerini uyarmalarý ve bu durumun tekrarlanmasý halinde ceza kesmesi gerekiyor. Bu tarz bir sistem olursa bu sorunun çözüleceði kanýsýndayým" ifadelerini kullandý.

DÝYARBAKIR Kayapýnar Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri tarafýndan kurulan bir ekiple 70 fýrýnda saðlýk koþullarýna uygunluk ve gramaj denetimi yapýldý. Kayapýnar Belediye Baþkaný Mustafa Kýlýç denetimlerle ilgili yaptýðý açýklamada, ekmeklerin üretildiði fýrýnlarýn denetimlerini halkýn saðlýðýný korumak adýna önemsediklerini söyledi. Fiyat konusunda ekmeði farklý fiyatlarla satanlarýn olabileceðini belirten Kýlýç, "Ancak hiç kimseye belirlenen gramajýn altýnda ekmek üretimine izin vermeyiz. Eksik gramajla satýlan ekmek yoksul halkýmýzýn ekmeðinden çalmaktýr. Esnafýmýzýn yanýnda olduðumuz gibi bizim için önceliðimiz halktýr." dedi. Gerçekleþen denetimde saðlýk koþullarýna uymayan, eksik gramajlý ekmek satan fýrýnlar hakkýnda yasal iþlem yapýlýrken bazýlarýna da uyarýlarda bulunuldu. (Haber Merkezi)


9

HABER

17 Þubat 2017 Cuma

SUR BASVURUSUNA RET Danýþtay uygun gördü

Danýþtay 6. Daire Baþkanlýðý'nýn 08.12.2016 tarihli ret kararýna gerekçe olarak "Kamulaþtýrma için ayrýntýlý teknik çalýþmalarýn yapýldýðýný, bölgenin riskli alan ilan edildiði, kültür varlýklarýnýn ihya ve restorasyon çalýþmalarýnýn aslýna uygun olarak tamamlanmasýnýn hedeflendiðini, acele kamulaþtýrmaya konu taþýnmazlarýn mahalle, ada ve parsel numarasý gösterilmek suretiyle tek tek belirlendiði, kullanýlamaz halde bulunan bölgenin kent çeperinde çöküntü alaný oluþumunun önlenmesi, imar ve ýslahýnýn bir an önce yapýlmasý için acele kamulaþtýrma kararý alýndýðýndan iliþkili Bakanlar Kurulu kararýnýn hukuka aykýrý olmadýðý" hususlarý belirtildi.

Temyiz edildi

D

iyarbakýr Barosu'nun Sur için alýnan "Acil Kamulaþtýrma" kararýna karþý Danýþtay 6'ncý Daire Baþkanlýðý'na yaptýðý yürütmeyi durdurma ve iptal baþvurusu reddedildi. Baro, kararý temyiz etti

Sertaç KAYAR

DÝYARBAKIR Barosu'nun, Bakanlar Kurulu kararýyla Diyarbakýr'ýn Sur ilçesi için alýnan "Acele Kamulaþtýrma" kararýna karþý Danýþtay'a yaptýðý yürütmeyi durdurma ve iptal baþvurusu reddedildi. Bunun üzerine baro, kararý temyiz etti. Bakanlar Kurulu, Sur ilçesinde 16 ve Yeniþehir ilçesinde 2 mahalle olmak üzere toplam 18 mahalle için Kamulaþtýrma Kanunu'nun 27. Maddesine göre "Acil Kamulaþtýrma" kararý vermiþti. Diyarbakýr Barosu,

kararýn yasalara aykýrý ve kamu yararý taþýmadýðý gerekçesiyle Danýþtay'a yürütmeyi durdurma davasý açmýþtý.

“Yasalara aykýrý” "Acele Kamulaþtýrma" kararýna karþý açýlan dava dilekçesinde, Bakanlar Kurulu'nun acele kamulaþtýrma yönünde tesis etmiþ olduðu iþlemin yasal bir sebebi bulunmadýðý gibi kararda, idareyi iþlemi tesis etmeye iten "kamu yararý" ve "kamu düzenine" iliþkin bir gerekçeye de yer verilmediði kaydedilmiþti. Kamulaþtýrma

kararýnýn mülkiyet hakkýnýn aðýr ihlali niteliðinde olup mülkiyet hakkýný koruma altýna alan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý'na, 2942 sayýlý Kamulaþtýrma Kanunu'na ve Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'ne aykýrý olduðu kaydedilen dilekçede, herhangi bir makul sebep ve gerekçeye yer verilmeksizin Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn istemi üzerine alýndýðý anlaþýlan bu kararýn Anayasal düzen içerisinde kabul edilebilir bir tarafý bulunmadýðý açýklanmýþtý.

Seyyar satýcý tezgahýný ateþe verdi Yeniþehir Belediyesi'ne baðlý zabýta ekiplerinin tezgahýný kaldýrmak istediði meyve satýcýsý, tezgahýný ateþe verdi

Ret kararý üzerine baro tarafýndan yapýlan temyiz baþvurusunda ise, þu ifadelere yer verildi: "Danýþtay 6. Daire Baþkanlýðý'nýn 08.12.2016 tarihli kararýna karþý Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu'na temyiz itirazlarý gerekçeli olarak 15.02.2017 tarihi itibari ile yapýlmýþtýr. Temyiz itirazlarýmýz doðrultusunda hukuka ve yasaya açýkça aykýrý olan Sur ve Yeniþehir Ýlçeleri Acele Kamulaþtýrma kararlarýnýn iptalini reddeden mahkeme kararýn bozulmasý talep edildiði açýklandý. Diyarbakýr Barosu olarak Sur ve Yeniþehir Ýlçeleri Acele Kamulaþtýrma kararlarýnýn iptaline iliþkin açýlan iptal davasýnýn temyiz süreci ve sonucu ayrýca kamuoyu ile paylaþýlacaktýr."

DÝYARBAKIR'ýn Merkez Yeniþehir Belediyesi'ne baðlý zabýta ekipleri Ofis semti Sanat Sokaðý'nda yýllardýr meyve satan seyyar satýcýyý uyararak tezgahýný bulunduðu yerden kaldýrmasýný istedi. Dihaber'de yer alan habere göre, Zabýtalarýn tezgahýný kaldýrmasýný istediði ismi öðrenilemeyen genç, uygulamaya isyan etti ve tezgahýný ateþe verdi. Tezgahýný ateþe veren seyyar satýcý, uygulamaya isyan ederken, zabýtalarýn haber vermesi üzerine sokaða gelen polis genci gözaltýna aldý. Gencin iþlemleri ardýndan serbest býrakýldýðý öðrenildi.


10

HABER

17 Þubat 2017 Cuma

DEDAÞ’ýn aracýný yaktýlar Hýrsýzlýk yaptýklarý iddia edilen 5 kiþi yakalandý

B

aðlar ilçesi Fatih Mahallesi 93. Sokakta 3 kiþi, aydýnlatma çalýþmasý için gelen Dicle Elektrik Daðýtýma ait aracý, üzerine benzin dökerek, ateþe verdi. Kullanýlamaz hale gelen araç, itfaiye ekipleri tarafýndan söndürüldü DÝYARBAKIR'ýn Baðlar ilçesinde 3 kiþi, aydýnlatma çalýþmasý için gelen Dicle Elektrik Daðýtýma ait aracý, üzerine benzin dökerek, ateþe verdi. Olay, merkez Baðlar ilçesi Fatih Mahallesi 93. Sokakta meydana geldi.

35 gün sonra fark edildi! Baþkale'nin Kavurgalý Mahallesi'nde yaþayan ve 19 yýl boyunca tüm mahallelinin gözleri önünde Mehmet Zeki Torun'un sistematik þiddetine maruz kalan Aslýhan Ertaþ'ýn öldürüldüðü 35 gün sonra fark edildi. Aslýhan'ýn kardeþi Hikmet Ertaþ, eniþtesinin "Ben senin ablaný öldürerek erkekliðimi size göstereceðim" dediðini belirtti

Aydýnlatma çalýþmasý için bölgeye gelen Dicle Elektrik Daðýtým aracý, kimliði belirsiz 3 kiþi tarafýndan durduruldu. Araçtakileri indiren þahýslar, ellerindeki bidonlarda bulunan benzini aracýn içerisine dökerek ateþe verdi. Çevrede

VAN'ýn Baþkale ilçesine baðlý Kavurgalý Mahallesi'nde yaþayan Aslýhan Ertaþ (37) evli kaldýðý 19 yýl boyunca sistematik þiddet gördüðü imam nikahlý eþi Mehmet Zeki Torun (46) tarafýndan öldürüldü. 13 Ocak'ta yaþanan olay sonrasý zanlý Torun, kendi evinde yakalanarak tutuklandý. Türkiye'de aylar hatta yýllar sonra ölüm haberi yazýlan yüzlerce kadýndan biri olan Aslýhan Ertaþ'ýn ölümü de 35 gün sonra fark edildi. Ertaþ'ýn yaþadýklarý ise öldürülen binlerce kadýnýn yaþadýðý hikayeden farksýz. Ablasýnýn kimsesiz ve tek baþýna býrakýldýðýný belirten kardeþi Hikmet Ertaþ, ablasýnýn 19 yýl boyunca imam nikahlý olduðu eþi Torun'un þiddetine maruz kaldýðýný vurguladý. Dihaber'de yeralan haberde ablasýnýn yaþadýklarýný anlatmakta zorlanan Ertaþ, ablasýnýn korkudan dolayý yaþadýðý þiddete ses çýkarmadýðýný söyledi. Ertaþ, "Biz 6 kardeþtik, ablam en büyüðümüzdü. 19

BATMAN'da özel ve devlet hastaneleri ile bazý iþyerlerinde hýrsýzlýk olaylarýna karýþtýklarý iddia edilen 5 kiþi yakalandý. Batman Ýl Emniyet Müdürlüðünden yapýlan açýklamada, þu ifadelere yer verildi: "Çeþitli tarihlerde ilimizde bulunan devlet ve özel hastanelerinden kendisine hasta/hasta yakýný süsü vererek hastanelerde bulunan hasta ve hemþire odalarýna girerek 4 adet cep telefonu, 2 adet nüfus cüzdaný,4 adet banka/kredi kartý ve 100 TL nakit para çalýnmasý olayýný gerçekleþtirdiði tespit edilen 1 þüpheli þahýs, ilimizde faaliyet göstermekte olan elektronik maðazasýndan 7 bin TL deðerindeki elektronik eþyalarýn çalýnmasý olayýný gerçekleþtirdiði tespit edilen 5 þüpheli þahýs, Asayiþ Þube Müdürlüðü Hýrsýzlýk Büro Amirliði görevlilerimizin yapmýþ olduklarý çalýþmalar neticesi yakalanarak gözaltýna alýnmýþlardýr." Açýklamada, þahýslarýn alýnan ifadelerinin ardýndan adli makamlara sevk edildikleri belirtildi. (ÝLKHA)

bulunanlarýn haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kullanýlamaz hale gelen araç, itfaiye ekipleri tarafýndan söndürüldü. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)

yýl önce bu adam ablamý kandýrarak köyüne götürdü. Zaten evliydi ama benim ablamý imam nikahlý alýp kendine köle olarak götürdü. Annem ve babam hasta olduðu için elimiz yetiþemedi onu kurtaramadýk bu adamýn elinden. Evli kaldýðý onca yýl boyunca onu hiç baba evine göndermedi, gün yüzü görmedi benim ablam. Gidiþi de sahipsizdi ve öldürüldükten sonrada kimsesiz gibi 'ne de olsa bir kadýndýr' diyerek karþý köyden bir adam gelmiþ cenazenin yanýna ve hastane morguna býrakmýþlar" dedi. Ablasýnýn evlendiði ilk günden sonra hep tehdit edildiðin ifade eden Ertaþ,þöyle devam etti: "Ablamýn çocuklarý olmadý ama bu adamýn diðer eþinden çocuklarý baþta olmak üzere herkes iþkence ediyordu. O kadar çok eziyet gördü ki ablamýn eski halinden eser kalmamýþtý. Artýk ona ne yapýlsa tepki veremez hale gelmiþti. Bu adam silah kaçakçýlýðý yapýyordu ve ne zaman jan-

darma köye gelse üzerindeki silahý ablama vererek suçunu onun üzerine atýyordu. Yýllarca ablama taþ taþýttýrdý. Hiç unutmam birkaç yýl önce ablamý köy meydanýn da bir direðe baðlayýp üzerine köpekleri saldýrtmýþtý. En son duyduklarýma dayanamayýp geçen yýl köye gittim ablamý bana vermesini istedim. Adam bana dönüp, 'ben senin ablaný öldürerek erkekliðimi size göstereceðim' sözleriyle beni tehdit etti. Gücüm yetmedi çýkaramadým o köyden. Ablamý ne zaman arasak korkudan 'ben iyiyim beni merak etmeyin' diyordu."

‘Herkes seyirci kaldý’ Ablasýnýn yaþadýklarýna köy muhtarý ve zanlýnýn ailesinin sessiz kaldýðýnýn altýný çizen Ertaþ, katil zanlýsýnýn bazý arkadaþlarýnýn sosyal medyada fotoðraflarýný paylaþarak üzerine "Adam bu" notlarýný yazarak katili kutladýklarýný iddia etti. Ertaþ, "Ablamý öldürdüðü gece bile beni arayýp para istedi 'Ablan rahatsýz-

dýr onu hastaneye götüreceðim' dedi. Hem öldürmüþ hem de bizi arayýp para istiyordu. Cenazeye ailesi bile sahip çýkmadan, karþý köyden bir adama verip hastaneye göndermiþler. Otopside gördüm kafasýný ezerek öldürmüþtü. Ne oradaki savcý ne de jandarma bize haber bile vermedi. Hastaneye gittiðimde her þeyi öðrendim. Savcý ifademi alýp cenazeyi aldýðýma dair bir belge verip beni gönderdi" diye belirtti. Bölgede öldürülen onlarca kadýnýn gündeme dair gelmediðine iþaret eden Ertaþ, þunlarý aktardý: "Türkiye'ye bakýyorum bir köpek kuyuya düþse günlerce gündem oluyor. Ya da bir kadýna her hangi bir saldýrý olsa da hemen tepki gösteriliyor, peki benim ablam bir kadýn deðil miydi? Ölümüyle ilgili tek bir satýr bile geçilmedi, kimse çýkýp bu kadýn niye öldürüldü demedi. Bundan sonra tek isteðim bu adam gerçekten hak ettiði cezayý alsýn."


17 Þubat 2017 Cuma

11

YAÞAM

“Avrupa standartlarýný uygulayacaðýz” Geçtiðimiz günlerde açýlýþý gerçekleþtirilen Mehmet Yýldýrým Sürücü Kursunun sahibi Mehmet Yýldýrým, Diyarbakýr'da sürücü R MÝ DE ÖZ n ma Süley kurslarýnda Avrupa el Öz Yenigün standartlarýný uygulayacaklarýný belirterek, Açtýklarý kursta Avrupa'daki Sürücü kurslarýnda gördüðü tüm uygulamalarý hayata geçirdiðini söyledi

DÝYARBAKIR - Asýl mesleði lokantacýlýk olan, ancak gittiði Avrupa'da karþýlaþtýðý ehliyet hezimeti nedeniyle yeniden geldiði memleketi Diyarbakýr'da kendi adýyla Sürücü Kursu açan Mehmet Yýldýrým, trafiðin yaþamda çok büyük bir önemi olduðunu söyledi. Ailece meslek olarak lokantacýlýk yaptýklarýnýn altýný çizen Yýldýrým, "Asýl mesleðimiz lokantacýlýk, sürücü kursu iþini düþünmem ve bu iþle tanýþmam Avrupa'da oldu. Oralarda ehliyet olayý hezimet gibiydi. Ýsviçre'de bana araç kullandýrtmadýlar. Ben Türkiye'ye geldiðimde buranýn ve Avrupa'nýn trafik sistemini birbiriyle karþýlaþtýrdým. Arada büyük bir boþluk olduðunu gördüm.

Yani burasý amatör ise Avrupa Þampiyonlar Ligi'dir. Bunu böyle tarif edebilirim" diye konuþtu.

“Avrupa'daki tecrübelerimi kursta uyguluyorum” Yýldýrým, 2010 yýlýnda sürücü kursu açtýðýný hatýrlatarak, "Ýlk önce baþkalarýnýn yanýnda çalýþtým. Daha sonra 2013'te Diyarbakýr Ofis'te kendi sürücü kursumu açtým. Biz bu iþe giriþtikten sonra büyük bir talep aldýk. Avrupa'da elde ettiðim tecrübe ve bilgiler sonucunda kendime ait sürücü kursu açmaya karar verdim. Kursumuzda sürücü adaylarýna 14 saat ders veriyoruz. Ayný zamanda simülatör eðitimi veriyoruz. Þu an mevcut sürücü adaylarýmýzýn çoðunluðu genç-

Miniklere yönelik Kur’an kursu

Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde 46 yaþ gurubuna yönelik Kur'an kursu açýldý

lerden oluþuyor. Çok genç bir kesime hitap ediyoruz. 35 kiþiye yakýn eleman istihdam ediyoruz. Çalýþma alanýmýz ve iþ gruplarýmýzý oluþturduk. Diyarbakýr'a hizmet etmeye devam edeceðiz" þeklinde konuþtu.

“Diyarbakýr’da trafik adabý yok!” Diyarbakýr'daki trafik durumuna da dikkat çeken Yýldýrým, "Diyarbakýr'da trafik berbat, kurallara uyulmuyor. Trafik adabý yok denecek kadar az. Bir kavþakta geçiþ hakkýnýn kimin olduðunu bile çoðu kiþi bilmiyor. Ýnsanlar araçlarýný engelli rampalarýnýn önüne park ediyor. Benim Ýsviçre'den misafirlerim geldiðinde tümsekleri gördüðü gibi ülkenin DÝYARBAKIR - Ergani Ýlçe Müftülüðüne baðlý 4-6 yaþ gurubuna yönelik Nurullah Kýz Kur'an Kursu dualarla açýldý. Açýlýþ programýna; Ýlçe Müftüsü Abdulrakip Arslan, Milli Eðitim Müdürü Ahmet Atabey, Eðitim-Bir-Sen Ergani temsilcisi Cihan Selçuk, Kütüphane Müdürü Abdülbari Tanrýverdi, Ergani AK Parti Ýlçe Baþkaný Mehmet Þükrü Sayan, DiyanetSen Ergani temsilcisi Recep Güzel ve Diva-Sen Ergani temsilcisi Tamer Evran katýldý. Ýlçe Müftüsü Abdülrakip Arslan tarafýndan yapýlan açýlýþ duasýnýn akabinde kurdele kesilerek kursun açýlýþý yapýldý. Açýlýþta

bilgisiz olduðunu söyledi. Nedenini sorduðumda ise tümseðin fiziki bir þey olduðunu ve bu bilgisizliðin dýþa vurumu olduðunu söyledi. Avrupa'nýn hiçbir yerinde tümsek yok. Ama Türkiye'de hemen hemen her yerde var. Bu fiziki bir mesajdýr bana göre. Biz trafik konusunda elimizden geleni yapacaðýz" ifadelerini kullandý.

“Biz bu yarýþýn lideriyiz” "Sloganýmýz 'Her yarýþýn bir lideri vardýr. Ve biz bu yarýþýn lideriyiz' diyen Yýldýrým, þöyle konuþtu: "Sloganýmýz bu. Biz istihdam yaratmaya ve Diyarbakýr'ýn tümseklerini kaldýracaðýz. Ýnsanlarýn, hayvanlarýn ve canlýlarýn yollardaki hareketlerine biz trafik diyoruz. Bizim insanlarýmýz bunu bilmiyor. Ben Trafik Daire Baþkanlýðý'na Türkiye'de sürücü kurslarýnýn sahiplerinin Almanya'da kampa alýnmasýný teklif ettim. Bizim duyarlý olmamýz gerekiyor." bir konuþma yapan Ýlçe Müftüsü Arslan, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn projesi olan din eðitiminin hayattaki önemine deðindi. Milli ve manevi deðerlerin yerleþmesi, saygý, sevgi, mukaddesat gibi deðerlerin önemsenmesindeki gereðini belirten Arslan, konuþmasýnýn sonunda miniklere yönelik kurslarýn faklý yerlerde sýnýflar açýlmak suretiyle artýrýlacaðý müjdesini verdi. Öðreticiliðini Berivan Demirci Oruç'un yapacaðý 4-6 yaþ Kur'an kursu, açýlýþa katýlan misafirlerin takdir ve beðenisini aldý. Açýlýþtan sonra misafirlere ikramda bulunuldu. (ÝLKHA)


12

HABER

17 Þubat 2017 Cuma

LiCE DAVASINDA

Deniz Baykal kararý düm. Daha sonra askerler bizi liseye götürdü. Bir asker bize bakarak 'Boz bu kadar kuruþunu kime sýktýk, bunlar nasýl ölmemiþ' þekilde sözler söyledi. Yapanlardan þikâyetçiyim cezalandýrýlsýnlar" beyanýn da bulundu.

Deniz Baykal’ýn dinlenmesi ret edildi

“PKK böyle bir eylemi yapmadý”

DÝYARBAKIR'ýn Lice ilçesinde 1993 yýlýnda dönemin Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Bahtiyar Aydýn'ýn da aralarýnda bulunduðu 16 kiþinin hayatýný kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili davanýn 9'uncu duruþmasý Ýzmir 1'inci Aðýr Ceza Mahkemesinde görüldü. Dihaber'de yer alan habere göre, duruþmaya sanýklardan hiçbiri katýlmazken, davayý CHP Ýstanbul Milletvekili Sezgin Tanrýkulu ve HDP'liler izledi. Duruþmada maðdurlar ile avukatlarý hazýr bulunurken, duruþmada ilk olarak baþka illerde ikamet eden tanýklarýn ifadeleri SEGBÝS yoluyla alýndý. Mahkeme heyeti, Bahtiyar Aydýn'ý öldürdüðü iddiasýyla tutuklu bulunan Mehmet Emin Özkan'la ilgili açýlan davanýn dosyasýný Ýzmir 1'inci Aðýr Ceza Mahkemesine gönderdi. Mehmet Emin Özkan'ýn mahkemede dinlenmesi için gerekli yazýþmalarýn yapýlacaðý belirtildi. Ardýndan Lice'de öldürülen Uzman Çavuþ Yüksel Bayar'ýn abisi Ýlhami Bayar dinlendi. 2 yýldýr davanýn devam ettiðini ve mahkeme heyetinin taleplerini kabul etmediðini ifade eden Bayar, kardeþinin ölümüyle ilgili tutanaklarý hazýrlayan kamu görevlilerinin dinlenmesini talep etti.

Daha sonra olayýn tanýklarýnýn dinlenmesine geçilirken, ilk olarak baþka bir davadan tutuklu bulunan tanýk Zafer Alak, Urfa Açýk Cezaevinde SEGBÝS yoluyla ifadesi alýndý. Alak ifadesinde, "o dönemde PKK'nin dað kadrosunda olduðunu" söyleyerek, "Olay günü kesinlikle bir çatýþma olmadý. O dönem Lice kadrosundaydým. Böyle bir olaya Lice kadrosu katýlmadý. Mehmet Emin Özkan'ýn tanýmýyorum. O dönem yapýlan yargýlamalar da hiçbir araþtýrma, soruþturma yapýlmadan ceza veriliyordu. O dönem kesinlikle PKK'nin böyle bir eylemi olmadý" þeklinde beyanda bulundu. Daha önce alýnan ifadeleri okunan Alak, o dönemde 27 gün iþkencede kaldýðýný, ifadesinin ise iþkence altýnda alýndýðýný ve bu yüzden yazýlanlarýn ne olduðunu bilmediðini söyledi.

“Cezalandýrýlsýnlar” Baþka bir suçtan Balýkesir Açýk Cezaevinde bulunan tanýk Ýbrahim Ulu ise ifadesinde, Lice'de görev yaptýðý süre içerinde Eþref Hatipoðlu'nun kendisinin komutaný olduðunu, olay tarihinden bir ay önce Ankara'ya tayinin çýktýðýný ve olayla ilgili bilgisinin olmadýðýný söyledi. Tanýk Mehmet Hüseyin Baygeldi de ifadesinde, olay zamaný 10 yaþýnda olduðunu ve okulda bulunduðunu söyleyerek, "Silah sesleri gelmeye baþlayýnca okulun bodrumuna indik. Bir kaç saat bodrumda bekledikten sonra öðretmenlerimiz bizi eve gönderi. Ateþ altýnda eve gittim. Helikopter saða sola ateþ ediyordu. Evlerin yakýldýðýný gör-

Tanýklarýn ifadelerinden sonra müþteki avukatlarýndan Sidar Avþar, dosyanýn çok kapsamlý olmasýna raðmen toplanan delillerin yok denecek kadar az olduðunu belirterek, görev yapmakta olan heyetin delilleri toplamaya pek niyeti olmadýðýný söyledi. Olay günü partisinin toplantýsý için Diyarbakýr'da bulunan ve bir gün sonra gittiði Lice'ye sokulmayan dönemin CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal, Tayfun Taliboðlu ve Mithat Bereket'in tanýk olarak dinlemesini talep eden Avþar, keþif talebini de yeniledi.

Duruþma yine ertelendi Ara kararýný açýklayan mahkeme heyeti, "anýk olarak belirlenen kiþilerin ifadelerinin alýnmasýna, Yüksel Bayar'ýn ölümüne iliþkin tutanaðýn mahkeme heyeti tarafýndan incelendikten sonra tutanaðý hazýrlayanlarýn dinlenip dinlemeyeceðine karar verilmesine, katýlan vekillerin heyeti ret edip etmediklerini

Diyarbakýr Lice ilçesinde 1993 yýlýnda Tuðgeneral Bahtiyar Aydýn'ýn da aralarýnda bulunduðu 16 kiþinin hayatýný kaybettiði katliamla ilgili Ýzmir'de görülen davada, o gün Lice'ye sokulmayan Deniz Baykal'ýn dinlenmesi talebi reddedildi iliþkin beyanlarýnýn gelecek celse alýnmasýna, Mehmet Emin Özkan'ýn tanýk olarak dinlenmesine, keþif talebini ve Deniz Baykal, Tayfun Taliboðlu, Mithat Bereket'in tanýk olarak dinlemesi talebinin reddine" karar vererek, duruþmayý 18 Mayýs tarihine erteledi.

Tanrýkulu: Katliamlar halen devam ediyor Duruþma sonrasý kýsa bir açýklama yapýldý. Duruþmayý izleyen CHP Milletvekili Sezgin Tanrýkulu, bir davanýn olayýn gerçekleþtirdiði yerden baþka yerde görüþülmesi adil yargýlamaya aykýrý olduðunu söyledi. "Dava yerinde görülmelidir" diyen Tanrýkulu, þöyle devam etti: "Bu durum sonucun adil geçekleþeceðine dair hissi ortadan kaldýrmýþtýr. Zammýnda Lice yakýldý yýkýldý ama hiç bir delil toplanýlmadýðýný görüyoruz. Ben bir yurttaþ insan haklarý savunucusu ve milletvekili olarak 25 yýl önce gerçekleþtirilen katliamlar yakma yýkmalarýn halen devam ettiðini görüyorum."

Arýza önleyici kesinti yapýlacak Dicle Elektrik Daðýtým bakým çalýþmalarý nedeniyle kent merkezi ve kýrsalýnýn bir bölümünde bugün sabah 2 saatlik elektrik kesintisi yapýlacaðýný açýkladý

DÝYARBAKIR - Dicle Elektrik Daðýtým, Diyarbakýr3 olarak isimlendirilen ana trafoda yaþanan termal ýsýnmanýn, olasý arýzalara sebep vermesini önleyebilmek için yapýlacak çalýþma nedeniyle Diyarbakýr merkez ve kýrsalýnýn bir bölümünde bugün sabah 2 saatlik elektrik kesintisi yapýlacaðýný duyurdu. Dicle Elektrik Daðýtým'dan yapýlan duyuruda, "17 Þubat 2017'de 06.00-08.00 saatleri arasýnda Diyarbakýr-3 Trafo Merkezi TRA giriþ teçhizatlarýnda termal ýsýnmadan dolayý TEÝAÞ'ýn (Türkiye Elektrik Ýletim A.Þ.) yapacaðý çalýþmadan dolayý, kýsmi olarak Diyarbakýr merkez ve kýrsalýnda enerji kesintisi olacaktýr" denildi. (Haber Merkezi)


$ €

ekonomi

DOLAR 3,6749 3,6763 EURO

3,9110 3,9122

ALTIN

146,07 146,17

BÝST

88.107

13 17 Þubat 2017 Cuma

“Uzman emlakçýlara baþvurun” canlandýðýný belirtti.

“Arsa satýþlarý daha fazla” Koç, arsa satýþlarýnýn konut satýþýna oranla daha fazla olduðuna dikkat çekerek þu tavsiyelerde bulundu: "Baþvuracaðýnýz emlakçýlar mutlaka uzman, denetimli, kayýtlý ve eðitimli emlakçýlar olsun. Neyi satacaðýnýz, tüketici olarak ne kadar faydalanacaðýnýz, hangi konuda kazanç saðlayacaðýnýz gibi konularý uzman emlakçýlarla görüþerek alým satýmlarýnýzý gerçekleþtirin. Arsaya yatýrýmlarda bulunacak olanlar da müteahhitlerden bu konuya vakýf olan ve bu konuda eðitim görmüþ olan emlakçýlara danýþýp alým-satýmýný gerçekleþtirsinler."

“Emlakçýlarý eðitime tabi tuttuk”

Diyarbakýr Emlak Komisyoncularý Derneði Baþkaný Mustafa Koç, konut ve arsa alacaklara tavsiyelerde bulunarak bu konuda uzman emlakçýlara baþvurulmasý gerektiðini söyledi DÝYARBAKLIR - Emlak danýþmanlýðýnda eðitimin büyük öneme sahip olduðunu belirten Diyarbakýr Emlak Komisyon-

cularý Derneði Baþkaný Koç, ev ve arsa alacaklara önemli tavsiyelerde bulundu. Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesin-

Suriyelilerin yaþadýðý illere kredi desteði Suriyelilerin yoðun yaþadýðý 10 ile altyapý çalýþmalarýnda kullanýlmak üzere toplam 375 milyon dolarlýk kredi için antlaþma imzalandý

de emlak piyasasýnda yaþanan dalgalanmalarýn son aylarda düzene girdiðini ifade eden Koç, arsa ve konut sektörünün

ÞANLIURFA - Ýller Bankasý (ÝLBANK) ve Japonya Uluslararasý Ýþbirliði Ajansý (JICA) tarafýndan Suriyeli sýðýnmacýlar nedeniyle nüfusu ve ihtiyaçlarý artan 10 ile kredi desteði verecek. Altyapý çalýþmalarýnda kullanýlacak toplam 375 milyon dolarlýk kredi için antlaþma imzalandý. Ankara'da düzenlenen imza törenine özellikle Suriyelilerin yoðun yaþadýðý illerden Þanlýurfa Büyükþehir Belediye Baþkaný Nihat Çiftçi, Malatya Büyükþehir Belediye Baþkaný Ahmet Çakýr, Osmaniye Belediye Baþkaný Kadir Kara, Gaziantep Büyükþehir Belediyesi yetkilileri ile 4 il temsilcisi katýldý. Bu kapsamda yaklaþýk 500 bin Suriyeliye ev sahipliði yapan Þanlýurfa'ya da altyapý çalýþmalarýnda kullanýlmak için saðlanan 194 Milyon liralýk kredi desteði verilecek. Þanlýurfa'nýn 524 bin sýðýnmacý sayýsý ile Türkiye'de en çok Suriyeli barýndýran þehir olduðunu belirten Þanlýurfa Büyükþehir Belediye Baþkaný Nihat Çiftçi, þöyle konuþtu: "Ülkemiz dýþarýdan gelen misafir-

Emlak danýþmanlýðýnda eðitimin büyük önem taþýdýðýna dikkat çeken Koç, "Biz iþlerimizi eðitimle baþlatýp eðitimle bitiriyoruz. Bu kapsamda dönem dönem kurslar açtýk. Emlakçýlarý eðitime tabi tuttuk. Bu konuda kurs verecek olan eðitimciler en az 5 dalda uzman olmalýdýrlar. Emlakçýlar da ayný þekilde harita, imar, arazi hukuku, coðrafya ve tapu dalýnda uzman olmalýdýrlar." þeklinde konuþtu. (ÝLKHA)

lere ev sahipliði yapýyor. Sýnýra komþu iller olarak Þanlýurfa þu an Türkiye'de en fazla mülteciyi barýndýrýyor. Bizler de yerel yöneticiler olarak özellikle altyapýda artan nüfustan dolayý zorluk yaþýyorduk. Bu anlamda alacaðýmýz kredi ile altyapýyý karþýlamýþ olacaðýz. Japon yetkililere, Ýl Bank Yönetim Kuruluna ve emeði geçen herkese teþekkür ederim. Çok anlamlý bir projeye imza attýk. Ýnsanlýk anlamýnda çok önemli bir hizmet karþýlanmýþ olacak." Buluþmada Türkiye'de olmaktan dolayý mutluluk duyduðunu belirten JICA Türkiye Sorumlusu Mayumi Endoh ise "Suriyeli sayýsýnýn artmasýndan dolayý altyapýnýn iyileþtirilmesi önemli bir konu haline gelmiþtir. Özellikle bu krediler belirlenen illerde yaþayan vatandaþlara altyapý ve içme suyu temini olarak dönecektir." þeklinde konuþtu. Suriyeli sýðýnmacýlarýn yoðun olarak bulunduðu 10 il için saðlanan JICA kredisi, belediyelerin su, atýk su ve katý atýk sektörlerindeki altyapý projeleri için kullanýlacak. (ÝLKHA)


14

HABER

17 Þubat 2017 Cuma

Büyükþehir’den aðlýklý aile yapýsý eðitimi Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, çiftlerde, saðlýklý bir aile yapýsýnýn oluþturulmasý ve ailenin devamlýlýðýnýn saðlanmasý amacýyla "Sertifikalý Evlilik Öncesi Eðitim Uygulamasý" baþlatýyor DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla'nýn talimatýyla, "Sertifikalý Evlilik Öncesi Eðitim Uygulamasý" baþlatýlýyor. Proje kapsamýnda çiftlerin, saðlýklý bir aile yapýsýnýn oluþturulmasý ve ailenin devamlýlýðýnýn saðlanmasýna yönelik bilinçlendirme eðitimleri verilmesi hedefleniyor. Eðitimler, "Aile Eðitim Programý Eðitici Eðitimi" sertifikasýna sahip eðitimciler tarafýndan verilecek.

Sertifika verilecek Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'ne nikah için baþvuranlardan "Evlilik Öncesi Eðitim" sertifikasý istenecek. Sertifikalarý olmayan çiftler, "Sertifikalý

Ýçiþleri Bakanlýðý Baþkontrolörü Yýldýz GABB’a atandý

Evlilik Öncesi Eðitimi" almalarý için Diyarbakýr Aile ye Sosyal Politikalar ÝI Müdürlüðü'ne yönlendirilecek. Eðitimler, Diyarbakýr Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'ndeki toplantý salonunda hafta içi mesai saatleri içerisinde verilecek. Eðitime girmeyen çiftler sertifika alamayacak. Verilecek eðitimin içeriði "evlilik öncesi ve ailenin devamý" konularý sabit olmakla birlikte eðitimin verildiði bölgenin sosyo-kültürel yapýsýna göre de deðiþiklikler gösterebilir. Çiftler, Sertifikalý Evlilik Öncesi Eðitim Uygulamasý kapsamýnda "Evlilikte Ýletiþim ve Yaþam Becerileri, Aile Hukuku ile Evlilik ve Saðlýk" konularýnda eðitim görecek.

DÝYARBAKIR - Ýçiþleri Bakanlýðý Baþkontrolörü Mustafa Necati Yýldýz, GABB Genel Sekreterliðine atandý. Diyarbakýrlý olan Yýldýz'ýn, Ýçiþleri Bakanlýðýndaki görevine devam edeceði belirtildi. Mustafa Necati Yýldýz,1963 yýlýnda Diyarbakýr'da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Diyarbakýr'da tamamladýktan sonra 1986 yýlýnda Gazi Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. 1986-1989 yýllarýnda özel sektörde Mali Koordinatör olarak çalýþtýktan sonra, 1989-1990 yýllarýnda kamu bankasýnda görev yaptý. 1990 yýlýnda Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Kontrolörü olarak göreve baþladý. Görev yaptýðý dönemde Türkiye genelinde mahalli idarelerin rehberlik, araþtýrma, inceleme ve so-

Evlilik hayatýna hazýrlýk Eðitim programý ile evlilik çaðýna gelmiþ ve aile kurmak amacýyla bir araya gelen çiftlerin, evlilik hayatýna hazýrlanmalarý amaçlanýyor. Evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanýmasý, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluþturabilmeleri amacýyla etkili iletiþim kurma yollarýný ve olasý sorunlarla nasýl baþ edeceklerini öðrenecekleri eðitim, çiftlere evliliðe "iyi bir baþlangýç yapabilme" fýrsatý sunuyor. "Sertifikalý Evlilik Öncesi Eðitim Uygulamasý" ile ilgili Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ile Diyarbakýr Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü arasýnda protokol imzalandý. (Haber Merkezi)

ruþturma görevlerinde bulundu. 2004 yýlýnda getirildiði Antalya Büyükþehir Belediyesi Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý görevini bir süre yürüttükten sonra tekrar Ýçiþleri Bakanlýðýndaki Baþkontrolörlük görevine döndü. Kamu kurum ve kuruluþlarý ile mahalli idarelerin eðitim ve mesleki faaliyetlerin iyileþtirilmesi amacýyla kurulan sivil toplum kuruluþlarýnda yöneticilik yaptý. Mesleki dergilerin yayýn kurulunda yer aldý ve dergilerin yayýnlanmasýnda katkýda bulundu. Eðitim seminerleri düzenledi. 2013 yýlýnda ülkenin idari yapýsý ve mahalli idareler uygulamalarýna iliþkin Avusturalya'da verilen eðitim, inceleme ve araþtýrma görevine katýldý. Ýngilizce bilen Yýldýz, evli ve 2 çocuk babasýdýr. (ÝHA)

TSE ve EUROGAP’tan Baþkan Atilla’ya ziyaret DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla'ya, göreve baþladýktan sonra kurum ve kuruluþlarýn temsilcileri tarafýndan baþlayan tebrik ziyaretleri devam ediyor. Bazý temaslarda bulunmak üzere Diyarbakýr'a gelen Türk Standartlarý Enstitüsü (TSE) Direktifler Müdürü Sezai Doðan, Uygunluk Deðerlendirme Kuruluþu EUROGAP Yönetim Kurulu Baþkaný Ýlhan Fidanboy, Türk Akreditasyon Kurumundan akredite olmuþ ve Avrupa Komisyonunca atanmýþ sertifikasyon kuruluþlarýnýn yöneticileri, Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla'yý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette, Diyarbakýr'da yapý malzemelerinde kalitenin arttýrýlmasý konusunda görüþ alýþ veriþinde bulunuldu. Baþkan Atilla, Diyarbakýr'daki tarihi ve kültürel yerlerin önemini ve Büyükþehir Belediyesi'nin buralarda yaptýðý çalýþmalarý anlattý. Atilla, ziyaret nedeniyle heyete teþekkür ederken, heyet üyeleri ise Atilla'ya çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. (Haber Merkezi)

Çüngüþ Belediyesinin ‘evet’ hedefi yüzde 70 DÝYARBAKIR'ýn Çüngüþ Belediye Baþkaný Zübeyir Arslanca, referandumu tüm seçimlerden daha fazla önemsediklerini belirterek, "Yüzde 70 gibi bir sonuç yakalamayý hedefliyoruz" dedi. AK Partili Çüngüþ Belediye Baþkaný Zübeyir Arslanca 16 Nisan'da yapýlacak olan halk oylamasýnýn gelecek nesillerin kaderini belirleyeceðini ifade etti. Bu yüzden bu referandumu çok önemsediklerini ve kapý kapý dolaþacaklarýný dile getiren Arslanca, "Yüzde 70 gibi bir sonuç yakalamayý hedefliyoruz. Bu referandum hayati bir seçimdir. 'Evet' çýkarsa ülkemiz bölünecekmiþ diyorlar. Ülke bölünecekse bölgemizde yaklaþýk 40 yýldýr PKK belasý var. PKK'nýn 40 yýldýr ana hedefi ülkeyi bölmek deðil mi? Madem ki 'evet' çýkýnca ülke bölünecek, HDP niçin 'hayýr' diyor. Bu bir çeliþki deðil mi? Menderes'i astýlar, rahmetli Özal'a olmadýk þeyler yaptýlar. Tek baþýna iktidar olmasýna raðmen rahmetli Menderes asýldý. AK Parti hükümetine defalarca ve son zamanda da 15 Temmuz'da yapýlan ihaneti hepimiz gördük. Bu mevcut ceberut anlayýþ durmuyor. Baþkanlýk sistemi geldiði zaman Allah'ýn izniyle vesayet diye bir þey kalmayacak. Ýlçe halkýmýz demokrat muhafazakar bir yapýya sahip. Ýlçe halkýmýza sonsuz güveniyorum. Çüngüþlü hemþerilerimin de vereceði yüzde 70'e varan 'Evet' oyu ile baþaracaðýmýza inanýyorum" diye konuþtu. (ÝHA)


SPOR

17 Þubat 2017 Cuma

15

Diyar’da tek hedef 3 puan Diyarbakýr’da halk oyunlarý yarýþmasý tamamlandý

Oynadýðý son üç maçta iki maðlubiyet alarak taraftarlarýný üzen Diyarbekirspor Pazar günü sahasýnda Ankara Adliyespor’u aðýrlayacak. Diyar’da tek hedef 3 puan olarak belirlendi Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- Spor Toto 3. Lig 3. Grupta son haftalarda aldýðý kötü sonuçlarla lig lideri Afjet Afyonspor'un 12 puan gerisine düþerek þampiyonluk þansýný zora sokan Yeþil-Kýrmýzýlýlar Pazar günü kendi sahasýnda ligin vasat takýmlarýndan Ankara Adliyespor'u aðýrlayacak.

Diyarbekirspor-Ankara Adliyespor mücadelesi Pazar günü Seyrantepe Spor Kompleksleri'nde saat 13.00'da oynanacak.

Diyarbekirspor kayýp istemiyor Önceki günlerde üst üste alýnan baþarýsýz sonuçlarýn ardýndan yönetimden Diyarbe-

Diyar Koyuncu futboluyla umut veriyor

kirspor'lu futbolculara 140 bin TL para cezasý kesildi. Alýnan kötü sonuçlara büyük tepki gösteren Diyarbekirspor taraftarlarý ve yönetimi bu maçtan galibiyet bekliyor. Takýmýn yýldýz futbolcusu Tunç Murat Behram'ýn formsuzluðu sürerken takýmýn forveti Ergun Cengiz'de uzun süredir gol orucunu bozamadý.

DÝYARBAKIR - Spor Toto 3.Lig 2. grup takýmlarýndan Diyarbekirspor'un Coca Cola Akademi Ligi'nde mücadele eden Diyarbekirspor U - 17 takýmýn golcü ismi Diyar Koyuncu oynadýðý futbolla dikkatleri üzerine çekmeyi baþardý.

“Futbolu çok seviyorum”

Diyarbekirspor'un rezerv takýmýnda forma giyen Diyar Koyuncu tekniði ve oynadýðý futbolla gelecek için umut vaad ediyor

16 yaþýndaki futbolcu Diyar Koyuncu. 6 yýldýr futbol oynadýðýný, belirterek, " mevkim forvet ve sað açýk, hocam bazen taktiksel olarak forvet hattýnda da oynatýyor. 2 sezonda Amed Sportif Faaliyetler alt yapýsýnda oynadým. Oradan Diyarbekirspor alt yapýsýna transfer oldum. 2 sezondur Yeþil - Kýrmýzýlý formayý giyiyorum. Devamlý asist veya gol atýyorum. Bu sezon oynadýðým 17 maçta 9 gol attým. Daha da atacaðýma inanýyorum. Teknik Direktörüm Enver Aylak'ýn saha içerisinde verdiði görevleri harfiyen yerine getiriyorum, futbolu çok seviyorum. Üst liglerde forma giymek istiyorum " dedi (Haber Merkezi)

DÝYARBAKIR'da onlarca okulun katýlýmýyla düzenlenen Okullararasý Halk Oyunlarý yarýþmasý sona erdi. Büyük çekiþmeye sahne olan müsabakalar Mardin yolu üzerinde bulunan spor salonunda gerçekleþti. Genç kategorisinde gerçekleþen müsabakalarda Zafer Hünkar Üner ve Ayþe Bakýr yönetimindeki Namýk Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Diyarbakýr þampiyonu oldu. Büyük çekiþmeye sahne olan müsabakalarýn ardýndan düzenlenen ödül törenine Diyarbakýr Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Mehmet Demir de katýldý. Demir, Diyarbakýr'ý bölge müsabakalarýnda temsil etme hakkýný elde eden Namýk Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin þampiyonluk kupasýný verdi. (ÝHA)

Diyarbakýr’da okul sporlarý toplantýsý DÝYARBAKIR'da Okul Sporlarý Ýþbirliði toplantýsý yapýldý. Diyarbakýr Vali Yardýmcýsý Sercan Gökdemir baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya Diyarbakýr Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Mehmet Demir, Milli Eðitim Hasan Aslan, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Metin Yýlmaz, 17 ilçe Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri ve merkez ilçe Halk Eðitim Merkezi müdürleri katýldý. Büyükþehir Öðretmenevi ve Akþam Sanat Okulu Toplantý Salonunda gerçekleþen toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný Ýl Milli Eðitim Müdürü Hasan Aslan yaptý. Daha sonra Diyarbakýr Vali Yardýmcýsý Sercan Gökdemir'in konuþmalarýyla devam eden toplantýda, öðrencilerin spora teþvik edilmesi, Diyarbakýr'a spor tesislerinin kazandýrýlmasý, var olan spor tesislerinin öðrencilerin hizmetine sunulmasý, spor alanlarýnýn arttýrýlmasý, lisanslý öðrenci sayýlarýnýn arttýrýlmasý ve sportif faaliyetlerin arttýrýlmasý gibi konular ele alýndý. (ÝHA)


Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN

17 OCAK 2017 CUMA Yýl: 10 - Sayý : 3271 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir

www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

n a u p 3 f e d e h a ’d r o p s d Ame L

igde lider Büyükþehir Belediye Erzurumspor'u takibini sürdüren Amedspor'da deplasmanda oynanacak olan Zonguldak Kömürspor karþýlaþmasýnýn hazýrlýklarý sürüyor. Amedspor'da hedef Zonguldak'tan 3 puanla dönmek Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta Þampiyonluk mücadelesi veren Amedspor Pazar günü kritik bir maça çýkýyor. Deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Zonguldak Kömürspor ile karþýlaþacak olan Amedspor'da hedef galibiyet. Zirve yarýþýndan kopmak istemeyen Amedspor'da idmanlar sürerken takýmda morallerin yerinde olduðu gözlendi. Zonguldak KömürsporAmedspor mücadelesi Devrek'te oynanacak ve karþýlaþma saat 13.30'da baþlayacak.

“Her maç final”

Ligde her maça final gözüyle baktýklarýný belirten teknik direktör Taner Taþkýn, Zonguldak deplasmanýnda 3 puanla dönmenin hesaplarýný yapýyor. Murat Yýlmaz'ýn form grafiðinin yükselmesi ile Zonguldak Kömürspor mücadelesinde ilk 11'de baþlamasý bekleniyor.

Taraftarlar Tunç'tan goller bekliyor Diyarbekirspor'un sembol isimlerinden olan Tunç Murat Behram'ýn sezona iyi baþlayamamasý ve geçen sezon attýðý gol sayýsýndan uzak kalmasý Yeþil-Kýrmýzýlý taraftarlarý üzüyor Mustafa GÖKER DÝYARBAKIR - Spor Toto 3.Lig 3. Grubu takýmlarýndan Diyarbekirspor'un baþarýl ismi ve golcü futbolcusu Tunç Murat Behram'ýn 2016 - 2017 futbol sezonunda tutuk olmasý ve geçen sezonu aratmasý Diyarbekirspor taraftarlarýný üzüyor. Taraftarlar adýna açýklama yapan Koray Gerçer Tunç Murat Behram'ýn saha içerisinde daha etkin olmasý gerektiðine vurgu yapýyor.

“Takýma iyi transferler yapýlmadý” Yeþil - Kýrmýzý bir gurup adýna bir açýklama yapan Koray Gerçer, Diyarbekirspor'umuz

C

M

Y

K

bizim her þeyimizdir. Baþarýlý olmasýný 2.lige çýkmasýný istediklerini belirterek, " Eðer takýmýmýza biraz iyi transfer yapýlmýþ olsaydý, þu anda Afyonspor'un yerine biz oturmuþtuk. Bundan sonraki maçlarýmýz bizim için çok önem taþýyor. Teknik Heyetimizden ve futbolcularýmýzdan rica ediyoruz, gerçek güçlerini sahaya yansýtsýnlar. Hiç deðilse Play - Of'a kalabilelim her zaman þansýzlýk ve aksilik bizi bulmaz rakiplerimizde öyle olur. Golcü futbolcumuz Tunç Murat Behram, 2015-2016 sezonunda 17 gol attý.2016 2017 sezonunda ise 7 golü var. Bu futbolcudan isteðimiz, saha içerisinde biraz daha etkin olsa çok gol atar. Kendisini de çok seviyoruz, gollerini atmaya devam etsin birlik ve beraberlik içerisinde takým arkadaþlarýyla birlikte bizleri sevindirsinler. Hep birlikte sevinelim " dedi.

Amedspor’lu gençlerin rakibi Muþ Ýdmanyurdu Mustafa GÖKER DÝYARBAKIR - Spor Toto 2.Lig Beyaz Gurubu takýmlarýndan Amed Sportif Faaliyetler takýmýnýn Coca Cola Akademi liginde mücadele eden rezerv takýmlarý hafta sonu 2 si sahalarýnda, 2'si deplasmanda olmak üzere Muþ Ýdman yurdu takýmlarýyla 4 maç oynayacak. Haftanýn programý: Amedspor U- 14: Muþ Ýdmanyurdu U- 14 Amedspor U-15: Muþ Ýdmanyurdu U-15 Muþ Ýdmanyurdu U-17: Amedspor U-17 Muþ Ýdmanyurdu U- 19. Amedspor U-19

Erteleme maçýný Mardin 47 Spor kazandý Mustafa GÖKER DÝYARBAKIR - Bölgesel Amatör liginde 29 Ocak 2017 Pazar günü yoðun kar yaðýþý nedeniyle ertelenen Mardin 47 Spor - Baðlar Belediyespor maçý önceki gün oynandý. Lig lideri ile lig ikincisini karþý karþýya getiren maçta Mardin 47 Spor 89. Dakikada attýðý golle rakibini 1-0 maðlup ederek þampiyonluk yolunda büyük bir adým attý. (Spor Servisi)

17 subat 2017 cuma  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you