Page 1

Hoþ Geldin Ya Þehr-i Ramazan Ramazan Özel sayfasý 12’de

Diyarbakýr için iftar vakti;

19:30

AK Parti’nin bölge adaylarý kim olacak?

DTK Eþbaþkaný Güven tahliye edilmedi

24 Haziran'da gerçekleþecek olan seçimlere sayýlý günler kala AK Parti'de Güneydoðu bölgesinde hangi milletvekillerinin aday gösterileceði merak konusu Haber 07

DTK Eþbaþkaný Leyla Güven'in 46,5 yýla kadar hapis istemiyle tutuklu yargýlandýðý davanýn ilk duruþmasýnda tahliye çýkmadý. Haber 09

Fýstýk depolayan karaborsacýlara tepki Antep baklavasýnýn temel malzemesi olan fýstýðýn kilogramý 200 lirayý geçti. Fýstýk fiyatlarýna tepki gösteren Diyarbakýrlý baklava üreticileri fiyatlarýnýn yükselmesinin nedeninin karaborsacýlýk yapanlardan kaynaklandýðýný söylediler. 08

Çevrenizde haber deðeri taþýdýðýný düþündüðünüz resim ve videolarýnýzý WhatsApp Ýhbar Hattýmýza gönderin, yayýmlayalým... 17 MAYIS 2018 PERÞEMBE FÝYATI: 25 KRÞ.

www.diyarbakiryenigun.com

0507 467 5616 - 0507 028 39 75

‘Referandum Cinayetleri’nde

Kayapýnarlý kýzlar artýk “KýzCode”lu

YENi GORUNTULER Muhtar hakkýnda takipsizlik

Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesine baðlý Yabanardý köyünde, 16 Nisan 2017'deki anayasa deðiþikliði referandumunda sandýk baþýnda 2 kiþinin ölümüyle sonuçlanan silahlý kavgayla ilgili davanýn görülmesine devam edildi. Dosyaya yeni görüntülerin girdiði Davanýn tutuklu sanýðý, jandarma tutanaklarýnda yer alan “Komutaným ben devlet için vurdum. Hapis yatacaðýmý biliyorum” þeklindeki ifadesini reddetti. Mahkemem duruþmayý Temmuz ayýna ertelerken, Çermik Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nca seçmene müdahale ederek, olaylarýn baþlamasýna sebep olduðu iddia edilen Muhtar Hýdýr Yýldýz hakkýnda yürütülen soruþturmada ise takipsizlik kararý verildi. Haber 09

Diyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçesinde baþlatýlan 'KýzCode' projesini kapsamýnda eðitimlerini tamamlayan 300 kýz öðrenci sertifikalarýný aldý. Kýz öðrencilerin kodlama ile yaptýklarý projelerin sergisi büyük ilgi gördü. 4’te

“Müslümanlarýn birliðine ihtiyaç var”

Ýsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik katliamýna tepki gösteren Diyarbakýrlýlar, Müslümanlarýn birleþmeleri gerektiðini belirttiler. 3’te

En genç nüfus oraný bölge illerinde TÜÝK'in ADNKS sonuçlarýna göre; 2017 yýlýnda genç nüfus oranýnýn en yüksek olduðu il, yüzde 25,6 ile Hakkari oldu. Bu ili, yüzde 23,8 ile Þýrnak ve yüzde 23,6 ile Bayburt izledi. 10’da C

M

Y

K

7’de

Filistin: Büyük Felaket Osman ERGÜN

5’te

Gündem dýþý Ahmet BARAN

Düðününe ‘görüntülü’ katýldý

D

iyarbakýr'da yaþayan, ikisi de Suriyeli Dilxweþ Osman (21) ve Wane Ýbrahim (18), evlenmeye karar verdi; ancak bu süreçte genç kýz, ailesiyle Almanya'nýn Münih kentine gitti. Düðün için hazýrlýklarýný tamamlayan Osman, genç kýz Türkiye'ye gelemeyince, düðünü gelinsiz yaptý. Düðününde gelin olmadan oynayan damat Osman, Almanya'da gelinlik giyen Wane ile cep telefonundan görüntülü konuþtu. 05


2

SAÐLIK/YAÞAM

17 Mayýs 2018 Perþembe

Hipertansiyona dikkat! çok düþük. Primer hipertansiyon dediðimiz birincil hipertansiyon bu %95'i oluyor. Herhangi bir hastalýða deðil de kendi baþýna bir hastalýk oluþturuyor" diye konuþtu.

Fazla tuz tüketimine ve fazla kiloya dikkat!

Y

üksek tansiyon ya da hipertansiyonun yaþamsal faktörlere baðlý olarak oluþan bir hastalýk olduðunu belirten uzmanlara göre, çok tuzlu yemek ve kilo artýþý hipertansiyona sebep olabiliyor. Kalp-damar sistemi, beyin, göz ve böbreklerde tahribata yol açan hipertansiyonu önlemek mümkün olabilir. Uzmanlara göre, sigara içmemek, tüketilen tuz miktarýný azaltmak, fazla kilolardan kurtulmak, egzersiz yapmak ve stresle baþa çýkmak gerekiyor

Bilgi BAÐCÝ DÝYARBAKIR - "Kan basýncý (tansiyon) yüksekliði" olarak tanýmlanan ve kronik bir hastalýk olan hipertansiyon kalp ve damar hastalýklarý risk faktörleri arasýnda ilk sýrada yer alýyor. Dünya Hipertansiyon Birliði tarafýndan 17 Mayýs, Dünya Hipertansiyon Günü olarak anýlýyor. Bu özel günde hipertansiyon konusunda farkýndalýðý artýrmak, sebep olduðu sorunlara dikkat çekmek, kiþilerin ve toplumlarýn hipertansiyon konusunda bilinç düzeyini artýrmak hedefleniyor. Kardiyoloji Uzmaný Prof. Dr. Mehmet Baltalý, hipertansiyonun sebeplerini anlattý ve risk faktörleriyle ilgili önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Mehmet Baltalý, "Hipertansiyon; damarlardaki kan basýncýnýn normal deðerlerden daha fazla de-

ðerlerde olmasýdýr. Kalp kaný pompaladýðý zaman damar yapýsýna, duvarýna bir basýnç uyguluyor bu tansiyondur, gevþediði zaman da duvarlara uyguladýðý basýnç olur. Bu basýnç eðer normalden yüksek olursa buna hipertansiyon diyoruz yani kan basýncýnýn yüksekliði. Bu çok çeþitli problemlere yol açýyor" dedi.

Hipertansiyon baþlý baþýna bir hastalýk Hipertansiyonun sebebinin tam olarak bilinemediðini kaydeden Prof. Dr. Mehmet Baltalý, "%95 net bir sebebi bilinmiyor. Onun dýþýnda böbreklerden, böbreküstü bezlerden ve baþka birçok sebeplerden kaynaklanan kýsmý kalan %5'ini teþkil ediyor. Yani seconder dediðimiz bir hastalýktan, ikincil olarak oluþmuþ bir hastalýktan oluþmuþ olma ihtimali

Teknoloji boynunuzu bükmesin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz. Dr. Ali Þahabettinoðlu, teknolojik geliþmelerle deðiþen hayat düzeni, ekonomik kaygý ve stresin özellikle boyun bölgesini etkilediðini, son yýllarda boyun düzleþmesinin genç nüfusta çok görüldüðünü söyledi

Birincil hipertansiyonun belli bir yaþtan sonra oluþtuðuna dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Baltalý, "Primer hipertansiyon, belli bir yaþtan sonra oluþuyor. Fazla tuz tüketiminden oluþuyor. Kilolarda artýþ olduðu zaman kan basýncýnda yükselme oluþuyor. Genetik faktörlerden çok yaþamsal faktörlere baðlý olarak oluþan bir hastalýk" dedi. Hipertansiyonun kalp, böbrek, göz ve beyin gibi organlara çok büyük zarar verebileceðini belirten Prof. Dr. Mehmet Baltalý, þu bilgileri verdi: Kalp-damar sistemi: Üç faktör vardýr. Birincisi kalbin geniþlemesine sebep olabiliyor. Kalbin dolmasýna engel olur, kalp elastikiyetisini kaybeder. Kalp yetmezliðine sebep olur, nefes yetmezliðine sebep olur. Ýkincisi kalp krizine sebep olur. Üçüncüsü damarlardaki basýnç daha fazla olduðu için kalp kasýnda kalýnlaþmaya neden olabilir. Beyin: Hipertansiyon, felç nedenidir. Hem felce hem pýhtý atmaya hem de beyin kanamasýna yol açabilir. Göz: Körlüðe kadar giden problemlere neden olabilir. Böbrek: Böbrek yetmezliðine yol açabilir. Diyaliz hastalarýnýn bir kýsmý tansiyon yüksekliðine baðlý diyalize girmektedir.

Sigara kullananlar dikkat! Hipertansiyonun her yaþta görülebildiðini ancak belli bir yaþýn üzerinde olanlarýn daha fazla risk altýnda olduðunu belirten Prof. Dr. Mehmet Baltalý, "Sigara kulla-

DÝYARBAKIR - Vücudun önemli kýsýmlarýndan biri olan boynun, baþýn dik durabilmesini, dengede kalabilmesini ve deðiþik yönlere rahatça hareket edebilmesini saðladýðýný ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz. Dr. Ali Þahabettinoðlu, "Boyun bölgesinde alt alta dizili halde bulunan 7 omur vardýr. Bu omurlara yandan bakýldýðýnda 'C' harfi þeklinde bir açý ve dizilim görülür. Saðlýklý bir boyunda bu açý dengenin saðlanmasý için gereklidir. Uzun süre aþaðý bakarak okuma ve çalýþma hallerinde, sýk olarak aðýr yük kaldýrmalar, klimalý ve soðuk ortamlarda uzun süre çalýþmanýn sonucunda bu açý zamanla düzleþerek 'I' harfi þek-

nan, kilolu olanlar ve fazla tuz tüketimi yapanlar da risk altýndadýr" uyarýsýnda bulundu. Baltalý, hamilelik döneminde de hipertansiyon görülebildiðini belirterek kimi zaman geçici olurken kimilerinde kalýcý olabildiðini söyledi. Hipertansiyonun önlenmesinde yaþam tarzýnýn etkili olduðunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet Baltalý, alýnacak önlemleri þöyle sýraladý: "Hem miktar olarak hem de tuz oraný olarak yediðinize içtiðinize dikkat etmek gerekir. Kalorisi az yiyecekler tüketilip hazýr yiyeceklerden uzak durulmalýdýr. Yemeklere ilave tuz eklenmemelidir. Spor yapmak gerekir, bol yürüyüþ tansiyon riskini azaltabiliyor. Stres de tansiyon yüksekliðine yol açabiliyor, bu sebeple stresle baþ etmek gerekir. Mesela yürüyüþ endorfin salgýladýðý için stresi azaltabiliyor. Kiþi ilaç kullanmak müzik dinleyerek, yürüyüþ yaparak kendi stresiyle baþ etmelidir."

Ýlaç tedavisi yarým býrakýlmamalý Hipertansiyon tedavisinde ilaç kullanýmýnýn önemine iþaret eden Prof. Dr. Mehmet Baltalý, "Hipertansiyon artýk çok yaygýn. Tansiyon hastalýðýnda ilaç yetiyor mu yetmiyor mu bu önemli. Fazla mý geliyor az mý geliyor. Yaþam tarzýna ve ilaç kullanýmýna dikkat etmek gerekiyor. Ýlaç kullanýmýnda amaç tansiyonu kontrol altýnda tutmaktýr. Eðer ilaç fazla geliyorsa dozu azaltýlmalý az gelirse arttýrýlmalý. Zamanla ilaç yetmemeye baþlýyor, bu durumda birden fazla ilaç kombine þekilde de kullanýlabilir. Ýlaç kullanýmýna baþladýktan sonra geri dönüþü yok, kalp ilaca elastikite oluyor" uyarýsýnda bulundu.

lini alýr. Hatta ilerleyen durumlarda tersine açýlanma dediðimiz ters 'C' þeklini almaya baþlar" dedi. Boyun düzleþmesi durumunda boyun kaslarý, baðlarý, atardamarlar, sinirler kýsacasý boynun arka tarafýndaki tüm anatomik yapýlarýn gerildiðini ifade eden Uz. Dr. Ali Þahabettinoðlu, "Bu gerilmeler aðrý, spazm, aðrý zincirine yol açmaktadýr. Boyunomuz-sýrt bölgesinde aðrý ve tutukluk þikayetlerinin yaný sýra beyinciðe giden kan akýmýnýn da azalmasýyla baþ dönmesine de sebep olur" þeklinde konuþtu. Þahabettinoðlu, "Boyun düzleþmesinde uygulanan manuel tedavi (elle tedavi) yöntemiyle hastaya ve hastalýðýn derecesine göre deðiþ-

mekle beraber 5-10 seansta oldukça baþarýlý sonuçlar alýnmaktadýr. Boyun bölgesine uygulanan birtakým germe, bastýrma, döndürme teknikleriyle tedavi haftada 2 kez yapýlmaktadýr. Ayrýca hastaya verilen boyun egzersizleri ile boyun kaslarý da güçlendirilmektedir" dedi. Boyun düzleþmesinden korunmak için mümkün olabildiðince stres ve üzüntüden, kaygýlardan uzak kalýnmasýný tavsiye eden Þahabettinoðlu, doðru duruþ pozisyonlarýnýn kazanýlmasý ve doðru yatak-yastýk seçimi, aðýr yükler kaldýrmamak, 30 dakikadan fazla baþ öne eðik kalmamak, ýslak saçla durulmamasý konusunda uyardý. (ÝHA)


17 Mayýs 2018 Perþembe

3

HABER

“Müslümanlarýn birlik olmasýna ihtiyaç var” Otomobil kazasýnda ölü sayýsý 5 oldu Geçtiðimiz günlerde Þanlýurfa'da bir otomobilin su göletine düþmesi sonucu aðýr yaralý olarak kurtarýlan otomobil sürücüsü Vedat Ýlgin hayatýný kaybetti. ÞANLIURFA - Geçtiðimiz günlerde Þanlýurfa-Viranþehir Karayolunda kontrolden çýkan bir otomobil, yol kenarýndaki su göletine düþmüþ, yaþanan kaza sonucu 4 kiþi hayatýný kaybederken, arabadan fýrlayarak gölete düþen 3 kiþi yaralý olarak kurtarýlmýþlardý. Edinilen bilgilere göre Þanlýurfa-Viranþehir Karayolu Daðyaný mevkiinde seyir halindeki bir TIR Vedat Ýlgin (25) yönetimindeki 16 F 9996 plakalý otomobili sýkýþtýrmasý sonucu araç kontrolden çýkarak yol kenarýnda bulunan gölete düþmüþ, kazada ayný aileden Ayþe Ýrgün, Mehmet Ýrgün, Remziye Ýlgün ve Ali Ýrgün hayatýný kaybederken ayný araçta bulunan 3 kiþi ise su göletinde kaybolmuþlardý. Kaza sonrasý olay yerine saðlýk, itfaiye, dalgýç ekipleri sevk edilirken kayýp 3 kiþi aðýr yaralý olarak sudan çýkarýlmýþtý. Aðýr yaralý olarak sudan çýkarýlan yaralýlardan otomobil sürücüsü Vedat Ýlgin, saðlýk ekiplerinin olay yerinde yaptýðý kalp masajýyla hayata döndürülmüþ, kaldýrýldýðý hastanede yoðun bakým ünitesinde tedavi altýna alýnmýþtý. 3 gün yoðun bakýmda hayat mücadelesi veren Ýlgin, dün aniden fenalaþtý. Ýlgin, doktorlarýn tüm müdahalelerine raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Ýlgin'in cenazesi Þanlýurfa Adli Týp Kurumunda yapýlan otopsinin ardýndan, acýlý ailesine teslim edildi. Ýlgin'in, kazada hayatýný kaybeden diðer aile fertlerinin yanýna gömüleceði öðrenildi. (ÝLKHA)

Tren otomobile çarptý: 1 yaralý Diyarbakýr'ýn Yeniþehir ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalýþan otomobil ile yakýt taþýyan tren çarpýþtý. Kazada otomobil sürücüsü aðýr yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Yeniþehir ilçesinde otomobil ile yakýt taþýyan tren çarpýþtý. Edinilen bilgiler göre, olay saat 16.45 sularýnda meydana geldi. Ahmet Arif Caddesi üzerinde bulunan hemzemin geçitten geçmekte olan otomobile o sýrada geçmekte olan tren çarptý. Kazanýn gerçekleþtiðini görenler hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri aðýr yaralanan sürücüyü ilk müdahalenin ardýndan hastaneye kaldýrdý. Kaza ile ilgili ise polis ekipleri soruþturma baþlattý. (ÝHA)

Ýsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik katliamýna tepki gösteren Diyarbakýrlýlar, Müslümanlarýn birleþmeleri gerektiðini belirttiler DÝYARBAKIR - ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasý ve Ýsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarýna tepkiler gelmeye devam ediyor. Ýlkha'da yer alan habere göre Diyarbakýr'daki Ýslami sivil toplum kuruluþlarý tarafýndan gerçekleþtirilen yürüyüþe katýlanlar, iþgal rejimini lanetleyerek, Müslümanlarýn tek çatý altýnda birleþmeleri gerektiðini söylediler. Ýslam ümmetinin vahdetinde rahmet olacaðýný dile getiren Yaþar Aytan,

"Müslümanlarýn birleþmesini istiyorum. Müslümanlar tek çatý altýnda birleþsin. Bizim birlik olmamýza ihtiyaç vardýr. Rabbim þehit olan kardeþlerimizin þehadetini kabul etsin. Ýnþallah Müslümanlarýn birleþmesine vesile olur. Allah Müslümanlarýn yar ve yardýmcýsý olsun." dedi.

“Onlarýn yaptýðý büyük bir zulümdür”

Yapýlanlarýn büyük bir zulüm olduðuna dikkati çeken Meryem Cebe ve Hatice Kýla-

DBP Eþ Genel Baþkaný Arslan’a beraat DBP Eþ Genel Baþkaný Mehmet Arslan, daha önce 6 yýl 3 ay hapis cezasý verilen tutuksuz yargýlandýðý davadan beraat etti

vuz, "Allah Müslümanlara kuvvetli iman versin, Allah, israil ve Amerika'yý kahr-u periþan etsin. Bize birlik versin. Onlarýn yaptýðý büyük bir zulümdür." ifadelerini kullandý. Ýþgal rejimini lanetlediðini söyleyen Fatma Buðdi de Müslümanlarýn mücadele etmeleri ve ellerinden gelen her þeyi yapmalarý gerektiðini kaydetti. Yürüyüþ vesilesiyle Müslümanlarýn birlik halinde olabileceðini gördüðünü anlatan Þaban Ada ise "Böyle yürüyüþlerde tüm Müslümanlarýn birlik ve beraberliðini temenni ediyorum. Kahrolsun Ýsrail, kahrolsun Amerika." þeklinde konuþtu.

DÝYARBAKIR - Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eþ Genel Baþkaný Mehmet Arslan'a, yaptýðý telefon görüþmeleri nedeniyle "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandasý yapmak" iddiasýyla yargýlandýðý davada verilen 6 yýl 3 ay hapis cezasýnýn Yargýtay'ca bozulmasý üzerine yeninden görülen davaya Adana 8. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Türkiye'nin Afrin operasyonuna dönük açýklamalarý ve sosyal medya paylaþým-

larý gerekçe gösterilerek "örgüt üyeliði" iddiasýyla geçtiðimiz 8 Þubat'ta tutuklanýp cezaevine konulan Aslan, duruþmaya katýlmadý. Aslan'ýn müdafisi salonda hazýr bulundu. Arslan'ýn avukatý savunmasýnda yapýlan telefon görüþmelerin suç unsuru olmadýðýný ve bu görüþmelere iliþkin Yargýtay kararýnýn olduðunu ifade edip, müvekkilinin beraatýný talep etti. Talebi deðerlendiren mahkeme heyeti, Arslan'ýn beraatýna karar verdi. (Haber Merkezi)


4

HABER

Kayapýnarlý kýzlar artýk ‘KýzCode’lu

Diyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçesinde baþlatýlan 'KýzCode' projesini kapsamýnda eðitimlerini tamamlayan kýz öðrenciler için sertifika töreni yapýldý. Cegerxwin Kültür Merkezinde yapýlan törene Kayapýnar Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Ozan Balcý, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Muhammed Ensari, KýzCode projesi yürütücüleri, öðrenciler ve veliler katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan konuþan KýzCode Projesi yürütücülerinden Müjde Esin, eðitimlere ilk baþladýklarýnda zorluklar çekseler de sonunda baþardýklarýný belirtti.

“Ailelerin desteði çok önemli”

Esin, "Kýzlarýmýzda en büyük eksikliðimiz cesaret eksikliði olmasýydý. Biz biraz daha cesaretlerini arttýrmak, teknolojiyi bir araç olarak kullanýp onlarý cesaretlerini nasýl kazandýrabiliriz bundan sonra proje odaklý nasýl çalýþabiliriz üzerine 4 haftalýk eðitimler verildi. Bin 300 kýz çocuðuna ulaþýldý bu anlamda. Ekim ayýnda tekrardan baþlýyoruz. Burada kýzýmýz ve babasý var. Yalnýz deðildik aslýnda babalarýmýz da eðitimlerimizi merak edip atölyelerimizi ziyaret ettiler. Kýzlarýn gördüðü þeyleri 'Bunu nasýl yapýyor' diye büyük hayranlýkla ve destek saðladýlar. Ailelerin bu anlamda desteði bizim için çok önemli" dedi.

Hani Halk Eðitim Merkezi yýl sonu sergisi açtý Diyarbakýr'ýn Hani Ýlçe Halk Eðitim Merkezi (HEM) Müdürlüðü'nün yýl sonu sergisi düzenlenen törenle Hatuniyye Medresesinde açýldý. Serginin açýlýþýna Hani Ýlçe Kaymakamý ve Belediye Baþkaný Þaban Arda Yazýcý, kaymakamlýk ve belediye görevlileri ile öðretmen, kursiyerler ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Yýl sonu sergisi açýlýþý töreninde konuþan Hani Ýlçe Kaymakamý ve Belediye Baþkaný Þaban Arda Yazýcý, yýl boyu kursiyerlerin öðrendiði öðrettiði el emeði göz nuru ürünlerin sergilenmesinin çok anlamlý ve güzel olduðunu belirterek; "Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðümüz çok geniþ bir yelpazeye eðitim imkaný saðlýyor. Her yaþ grubundan çocuklar da dahil herkesin eðitimine destek veriliyor. Halk Eðitim Merkezi çok geniþ bir alanda kurs açabil-

me ve binlerce vatandaþýna bu anlamda ulaþabilen bir kurum haline gelmiþtir" dedi. Özellikle Hani'nin geleneksel el sanatlarýnýn genç kuþaklara öðretilmesi ve o sanatlarýn güncellenmesi alanýnda da Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðümüzün çok güzel çalýþmalarý var. Bu anlamda da Halk Eðitim Merkezimizin ciddi bir liderlik yaptýðýný görüyoruz. Müdürümüze ve ekibine çok teþekkür ediyorum. Bu çabalar tabi ki artarak, alaný ve kitlesi geniþletilerek devam edecek. Üçdað, "Bu yýl da yoðun bir eðitim öðretim faaliyeti gerçekleþtirdik. Tüm alanlarda açýlan kurs çeþitliliðimiz artarken var olan kurslarýmýzdaki kalite anlayýþýmýzý da Kamu Hizmet Standartlarý ölçüsünde yükseltmeye gayret ettik. 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren bugüne kadar kurumumuz-

“Dünyada teknolojik devrim yaþanýyor” Sertifika daðýtýmýnda konuþan Kayapýnar Kayamakamý ve Belediye Baþkan Vekili Ozan Balcý, çocuklarýn yaptýklarý baþarýlarý paylaþmak için bir araya geldiklerini ve bu baþarýlarýný görmekten, onlarýn baþarýlarýný paylaþmaktan çok büyük mutluluk duyduðunu ifade etti. Balcý, "Projenin açýlýþýnda da ifade etmiþtim artýk insanlýk 4'üncü, 5'inci sanayi devriminden falan bahsediliyor. Teknolojik devrim yaþanýyor dünyada, yapay zekalarýn, kendi kendini süren araçlarýn, nano teknoloji, biyo teknoloji, genom teknolojisi, uzay teknolojisi kavramlarýnýn kullanýldýðý, insanlýda 380 adet kurs açýldý. Kurslarýmýzda 6 bin 500 kadýn, bin 500 erkek kursiyer ile toplamda 8 bin kiþi faaliyetlerimizden yararlandý. Bu doðrultuda sizlerin de destekleri ile 1 Eylül 2017 tarihi itibariyle 150 kursumuzda kadýn ve erkek toplamda bin 850 kursiyerimiz kurslarýmýzdan yararlanmaktadýr. Okuma yazma seferberliðine devam etmek isteyen kursiyerlere de gerekli duyurular yapýlýp eðitimlerine devam etmeleri saðlanmaktadýr. Bu yýl da kurumumuzda tüm kamu kurumlarýmýz ve özel sektör temsilcilerimizle birlikte yoðun bir eðitim öðretim faaliyeti gerçekleþtirdik. Bu faaliyetlerde devletimizin saðlamýþ olduðu eðitim imkanlarýný çok deðerli halkýmýza kazandýrmaya gayret gösterdik. Sizlerin nezdinde eðitim öðretim faa-

17 Mayýs 2018 Perþembe

Diyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçesinde baþlatýlan 'KýzCode' projesini kapsamýnda eðitimlerini tamamlayan 300 kýz öðrenci sertifikalarýný aldý. Kýz öðrencilerin kodlama ile yaptýklarý projelerin sergisi büyük ilgi gördü ðýn yeni bir çaða girme aþamasýnda olduðu bir dönem. Biz de bunu kavramýþ insanlar olarak insanlarýmýzý seviyoruz ve özellikle de geleceðimizin teminatý olan çocuklarýmýzý seviyoruz. Onlara kýymet veriyoruz. Dünyanýn bütün çocuklarý ile yarýþabilsinler, rekabet edebilsinler, dünyanýn bütün yenilikleri onlarla birlikte olsun, ona ayak uydurabilsinler diye bu kodlama projesini baþlatmýþtýk. Doðduðun yerin bir önemi yok önemli olan çok çalýþkan olmak, düzenli ve disiplinli olmak, hedeflerinizi belirlemek. Çocuklarýn da þimdiden kendine küçük küçük ilerde de büyük büyük hedefler belirlemesi gerekiyor. Sizler kendiniz mutlu olabilmeniz için birinci koþul ikincisi Diayrbakýr'a, Türkiye'ye hatta bütün insanlýða hayatýn ve yaþamýn her alanýnda baþarý saðlayacaðýnýzý düþünüyorum" diye konuþtu. Etkinlikte kýz öðrencilerin kodlama yöntemi kullanarak yaptýklarý projeler sergilendi. Sergi ziyaretçiler tarafýndan büyük beðeni ve takdir topladý. (ÝHA) liyetlerine destek ve katkýlarýný esirgemeyen baþta ilçe Kaymakamýmýz ve Belediye Baþkanýmýz Þaban Arda Yazýcý olmak üzere herkese þükranlarýmýzý sunarýz. 'Her Zaman, Her Yerde, Herkes Ýçin Eðitim' sloganýyla kurumumuz halkýmýza eðitim hizmetlerine devam edecektir" þeklinde konuþtu. Tören, protokol tarafýndan sergi açýlýþýnýn yapýlmasý ve serginin gezilmesinin ardýndan ikramda bulunulmasýyla sona erdi. (ÝHA)


Ahmet BARAN

Gündem dýþý

ahmetbrn21@gmail.com

5

HABER

17 Mayýs 2018 Perþembe

Bazen gündemin dýþýna çýkýp nefeslenmek gerekiyor. Kimi gülünesi, kimi trajikomik, bazen aðlanasý þeyler yaþýyoruz. Ýlahiyatçý Hayrettin Karaman, kendisine yöneltilen, "Bir görücü meselesi oldu, önce ablam için geldiler, daha sonra ayný kiþi benim için geldi. Ýslami açýdan bir problem olur mu?" sorusunu kendisine ait web sayfasýndan yanýtlamýþ: "Ablanýzý isteyip bu olmayýnca, onunla evlenemeyeceði ortaya çýkýnca, sizi isteyebilir. Eðer ablanýzla evlenmiþ olsaydý, onunla evli bulunduðu sürece sizinle -ikinci bir eþ olarakevlenemezdi, iki kýz kardeþi ayný zaman içinde birden almak, nikahlamak caiz deðildir. Ama mesela ölmüþ bir kadýnýn kýz kardeþi ile evlenmek caizdir. Vaktiyle ablanýzla evlenmiþ bir kimse bile -o ölünce veya boþanýncasizinle evlenebiliyorsa, ablanýzý istemiþ, fakat onunla evlenmemiþ birinin sizi istemesinde ve evlenmenizde elbette bir sakýnca olmaz." Ýlgililere duyurulur. … BBC Türkçe'de yeralan bir haberde istatistiki bilgiler gözetilerek ülke-

lere göre ortalama yaþam süresi sýralamasý oluþturulmuþ. Türkiye 79,16 yýl ile 40. sýrada yer alýyormuþ. Dünya ortalamasý 2016 yýlýnda kadýnlarda 82,3 erkeklerde ise 75,8 yýl olarak kaydedildiðini de hatýrlatalým. Bu orana göre, yaklaþýk bir üç yýl dünya ortalamasýnýn gerisindeyiz. Diðer ülkelerde durum ne? 198 ülke içinde en uzun yaþam süresine sahip ülke 83,94 yýl ile Japonya. Orta Afrika Cumhuriyeti ise 50,16 yýl ile sonuncu. 2016 doðumlu biri için dünya ortalamasý 72,48 yýl olarak belirlendi. Kadýnlarda bu rakam 75,33 erkeklerde ise 69,79 olarak öngörülüyor. … Bir haberde futboldan verelim. Futbolumuzda son yýllarda ciddi bir düþüþ yaþanýyor. Tabi bu da seyirci ortalamasýna yansýyor. Ýþte sonuçlar: Avrupa liglerinde seyirci ortalamasý lideri Almanya'nýn Borussia Dortmund takýmý oldu. Ýlk 30 takým arasýnda hiçbir Türkiye kulübü yer almazken, ülkedeki sýralamada Galatasaray ilk sýrada yer almýþ. Ýlk 10'da üçer Alman, Ýspanyol ve Ýngiliz kulübü yer aldý. Ýtalya'dan sa-

dece Inter Milan ilk 10'da kendisine yer buldu. Almanya'daki futbol kültürü çok farklý. Borussia Dortmund 55 puanla 4. Sýrada yeralýrken 80 bin 830 taraftar ortalamasýyla ilk sýrada yeralýyor. Lig lideri ve þampiyon olan Bayern Münih 84 puanla ligi tamamlarken, 75 bin taraftar ortalamasýyla üçüncü sýrada yer almýþ. Ýlginç bir durum aradaki puan farký 29 olmasý mesele sadece þampiyonluk olmadýðýný gösteriyor. … Çorum'da geceleri mezarlýða giderek aðlayan genç kýz, uzun süre kamuoyunu meþgul etti. Çok sayýda kiþinin kýzý bulma umuduyla mezarlýða gitmesi dikkat çekerken, mezarlýk çevresi 'panayýr yeri'ne dönmüþtü. Genç kýz günler sonra bulunduðundaysa psikolojik sorunlarý olduðu anlaþýlmýþtý. Genç kýz hastanede tedavi görürken Çorum Ýl Kültür Turizm Müdürlüðü de harekete geçmiþ ve 'Mezarlýkta aðlayan kýz',kentin turizmine katký saðlamasý için 'efsaneleþtirilecek.' Harika biþr fikir. Giriþimci ruh devletin kademelerinde can bulunca oluyor demekki…

Düðününe ‘görüntülü’ katýldý Düðünün gerçekleþtirildiði mekanda, gelin ile damadýn salona indiði asansörden tek baþýna inen Dilxweþ Osman, kendisini karþýlayanlarla halay çekti. Düðün sýrasýnda Münih'te olan Wane Ýbrahim ise gelinliðini giyerek, salona cep telefonu aracýlýðýyla görüntülü baðlandý. Telefonda görüntülü konuþan çift, en kýsa sürede kavuþmayý ümit ettiklerini söyledi.

“Almanya’da da düðün yapacaðýz”

Suriyeli olan gelin ve damat düðünlerini Diyarbakýr'da yapacaklardý. Ancak gelin Almanya'dan dönemeyince düðüne görüntülü olarak katýldý Diyarbakýr'da yaþayan, ikisi de Suriyeli Dilxweþ Osman (21) ve Wane Ýbrahim (18), evlenmeye karar verdi; ancak bu süreçte genç kýz, ailesiyle Almanya'nýn Münih kentine gitti. Düðün için hazýrlýklarýný tamamlayan Osman, genç kýz Türkiye'ye gelemeyince, düðünü gelinsiz yaptý. Düðününde gelin olmadan oynayan damat Osman, Almanya'da gelinlik giyen Wane ile cep telefonundan görüntülü konuþtu.

Gelin görüntülü katýldý Ülkesindeki iç savaþtan kaçarak, ailesiyle birlikte 2013 yýlýnda Diyarbakýr'a gelen, Suriye'nin Kamýþlý nüfusuna kayýtlý Dilxweþ Osman, yaþamýný Türkiye'de sürdürmeye baþladý. Osman, akrabasý olan ve ailesiyle beraber Diyarbakýr'a yerleþen Wane Ýbrahim ile görüþmeye baþladý. Yaklaþýk 3 yýl boyunca iliþkilerini sürdüren

çift, evlenmeye karar verdi; ancak bu süreçte genç kýz, ailesiyle Almanya'nýn Münih kentine gitti. Suriyeli çift, evlilik tarihlerinin yaklaþmasýna raðmen bir araya gelemedi. Düðün için hazýrlýklarýný tamamlayan Osman, genç kýz Türkiye'ye gelemeyince, merkez Baðlar ilçesinde düðünü gelinsiz yaptý.

Damat tek baþýna halay çekti

Düðünü tek baþýna yapmak zorunda kalan Dilxweþ Osman, "Resmi bir düðün yapmasaydýk bir araya gelemeyecektik. Yaklaþýk 3 yýldýr görüþüp, birbirimizi seviyorduk. Arkadaþlarým, akrabalarým Diyarbakýr'da; bu yüzden düðünü burada yaptýk. Almanya'da düðün yapmayalým, diye düþündük; ama þimdi Almanya'ya gidip, orada da düðün yapacaðýz. O zaman daha çok mutlu olacaðým. Ben de istiyordum bugün, burada o da olsun. Ailem ve arkadaþlarým, hepsi burada. Bu yüzden düðünü burada yaptýk" dedi. Gelinsiz düðüne katýlan yabancý misafirler ise þaþkýnlýk yaþarken, bir süre sonra durumun kendilerine anlatýlmasý üzerine, eðlenceye katýlýp, damatla beraber halay çekti. (Haber Merkezi)


6

HABER

17 Mayýs 2018 Perþembe

‘Problemler ile baþ etmenin yolu eðitim ve öz güvenden’ Hemþireler günü görkemli kutlandý

Diyarbakýr Dicle Üniversitesi (DÜ) Týp Fakültesi Hastaneleri'nde Dünya Hemþireler Haftasý çeþitli etkinliklerle kutlandý. Üniversite yerleþkesinde bulunan Kültür ve Kongre Merkezinde yapýlan etkinliklerle birlikte bu yýl ilk defa bir de panel düzenlendi. Katýlýmýn yoðun olduðu etkinliðe, Hastaneler Baþhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroðlu, Ýl Saðlýk Müdürü M. Sait Avar ve öðretim üyeleri ile hemþireler ve hemþire öðrenciler katýldý. Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastaneleri Sosyal Komitesi ile Atatürk Saðlýk Yüksek Okulunun ortaklaþa düzenledikleri etkinliðin açýþ konuþmasýný Baþhemþire Rahime Atlý yaptý. Atlý konuþmasýnda hemþireliðin dünü ve bugünü ile ilgili bilgiler verdi. Hemþirelerin saðlýðýn her alanýnda önemli hizmetler üstlendiklerini, yapýlan istatistiklere göre hemþirelerin yüzde 41'nin yaptýðý iþten memnun olduklarýný, diðerlerinin ise memnun olmadýklarýný gösterdiðini ifade etti. Atatürk Saðlýk Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Kelle konuþmasýnda hemþireliðin týp mesleðinin geliþmesi ile vazgeçilmez bir meslek halini aldýðýný belirtti. Kelle, "Son yüzyýlda anne ve bebek ölümlerinin azalmasýnda hemþirelerin de önemli rolü ve hizmeti oldu. Hemþirelerin aðýr çalýþma koþullarý nedeniyle zaman zaman mesleklerinden uzaklaþmak zorunda kaldýklarý da bilinen bir gerçektir" diye konuþtu. Kadiroðlu, "Hemþireler sevgi, ve merhamet duygularý ile hastalara yaklaþýyor, canlarýna can katýyor. Hemþireler doktorlarýn sað koludur. Bu duygularla sempozyumun hayýrlý ve uðurlu olmasýný diliyorum" þeklinde konuþtu. Konuþmalardan sonra Moderatörlüðünü Doç. Dr. Veysi Bahadýr'ýn yaptýðý "Hemþirelik Eðitiminde Uygulama Alanlarýnda Yaþanýlan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" sempozyumuna geçildi. Sempozyum sonunda Hastaneler Baþhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroðlu Ýl Saðlýk Müdürü M. Sait Avar'a katkýlarýndan dolayý plaket takdim etti. Sempozyuma ve etkinliðe katkýlarýndan dolayý Atatürk Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Kelle, Öðretim Görevlisi Gülhan Yiðitalp ve Birgül Aydýn'a da teþekkür plaket verildi. (ÝHA)

D

iyarbakýr'da birçok kurum ve kuruluþlar ile okullar ve camilerde madde baðýmlýlýðý ile ilgili farkýndalýk çalýþmalarý yapan Yeþil Yýldýz Baðýmlýlýklarla Mücadele Derneði, bu kez de kýþlada askerlere baðýmlýlýðý anlattý. Burada konuþan Dernek Baþkaný Yahya Öger, “Var olan problemler ile baþ etme yolu eðitim ve öz güvenden geçiyor” Diyarbakýr'da birçok kurum ve kuruluþlar ile okullar ve camilerde madde baðýmlýlýðý ile ilgili farkýndalýk çalýþmalarý yapan Yeþil Yýldýz Baðýmlýlýklarla Mücadele Derneði, bu kez de kýþlada Mehmetçiðe baðýmlýlýðý anlattý. Yeþil Yýldýz Baðýmlýlýkla Mücadele Derneði ve Diyarbakýr Ýl Müftülüðü Baðýmlýlýklarla Mücadele Koordinatörlüðü, Pirinç-

lik Kýþlasýnda erbaþ ve erlere 'Baðýmlýlýklarla Mücadele Farkýndalýk' çalýþmasý çerçevesinde madde baðýmlýlýðý ile mücadele konusunu dile getirildi. Dernek Baþkaný Yahya Öger, yaptýðý sunumda, madde kullanýmýnýn fiziksel ve ruhsal etkilerini, madde kullanýmýnýn hiç bir haklý gerekçesinin olmadýðýný, tütün, alkol ve uyuþturucu kullanmanýn kolaycýlý-

Diyarbakýr’da ilk teravih kýlýndý Diyarbakýr'ýn Sur ilçesinde bulunan ve 'Ýslam'ýn 5. Harem-i Þerifi' olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de ilk teravih kýlýndý

ða kaçmak olduðunu anlattý. Askerlik sonrasý hayatýn göstereceði olumsuz yüzüne karþýlýk direnç göstermenin önemine deðinen Öger, "Var olan problemler ile baþ etme yolu eðitim ve öz güvenden geçiyor. Zengin olma hýrsýndan ziyade içinde bulunduðu topluma faydalý bireyler olmayý, mutlu olmanýn yollarýný saðlýklý alýþkanlýklarda aramamýz gerekir. Madde kullanmak sadece kullanýcýya deðil ayný zamanda beraber yaþamadýðýmýz sevdiklerimize hatta gelecekte doðan çocuklarýmýza bile zarar verebiliriz. Ýlgi ve alakalarýndan dolayý Mehmetçiklerimize, bizleri askerimiz ile buluþturan komuta kademsine teþekkür ederiz" dedi. (ÝHA)

Diyarbakýr'da Onbir ayýn sultaný Ramazan'ýn ilk teravih namazý kýlýndý. Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami'ye gelen vatandaþlar, teravih namazýný eda ettikten sonra, hep birlikte dua ederek, oruç tutmak için niyet getirdi. Namaz kýlmak için camiye gelen Hüsnü Aytun, "Keþke bütün sene böyle olmuþ olsaydý. Bu oruç ayýnda olan duyarlýlýk, hissiyat, topluma karþý olan duyarlýlýk keþke bütün sene olsaydý. Sadece Diyarbakýr'da, Türkiye'de deðil bütün dünyada olsaydý. Savaþlar olmasaydý. Mühim olan bu teravihi ve bu ayý bütün seneye yaymak.

Bütün seneyi getirip bu aya sýkýþtýrmak deðil" dedi. Camide namazýný eda etmek için gelen Veysel Ekinci ise, "Ramazan on bir ayýn sultandýr. Herkes bu ayý bekliyor. Bu ayda Diyarbakýr daha bir güzel oluyor. Diðer on bir aya göre daha þen ve Ýslamiyet'te de önemli bir ayýmýz. Ýnsan ister ki on iki ayda böyle olsun. Güzel bir ay inþallah hayýrlara vesile olur. Ulu Cami asýrlardýr insanlara, Müslümanlara hizmet eden bir cami. Ýslam dünyasýnýn 5'inci Haremi Þerifi. Burada namaz kýlmak tabi ki büyük bir þans. Bunun için mutluyuz" diye konuþtu. (ÝHA)


Osman ERGÜN

Filistin: Büyük Felaket

oergun21@gmail.com

7

HABER

17 Mayýs 2018 Perþembe 14 Mayýs'ta ABD büyükelçiliðinin Kudüs'e taþýnmasýna tepki gösteren Filistinlilere Ýsrail askerleri tarihin en büyük zulümlerinden birini gerçekleþtirdi. Açýlan ateþ sonucu en az 60 Filistinli hayatýný kaybetti, 2 bin 700'ü aþkýn Filistinli de yaralanmýþtý. Peki, neden 14 Mayýs seçildi? Ýsrail ve ABD, büyükelçiliðin taþýnmasý için 14 Mayýs tarihini seçmeleri tesadüf deðil. Ýsrail 14 Mayýs 1948'de Türkiye'nin de aralarýnda bulunduðu çoðunluðu Araplarýn oluþturduðu 13 ülke BM'nin Filistin konusundaki çözüm planýna karþý olsa da, BM Genel Kurulunda yapýlan oylamada 33 "evet" oyu alan Ýsrail, Ýngiltere'den baðýmsýzlýðýný ilan etti. Bu tarihten itibaren Filistin topraklarý üzerinde iþgal devletinin kuruluþunu ilan etmesiyle daha da þiddetli bir hal almýþtýr. Ýsrail'in baðýmsýzlýk ilanýnýn ardýndan 48 Arap-Ýsrail savaþý patlak verdi. Bu süre içinde yüzlerce Fi-

listinli katledildi. Yafa, Hayfa ve diðer Ýsrail kentleri o tarihlerde Filistin topraðýydý. Yüzbinlerce Filistinli evlerinden edildi, bu topraklarý terk etmek zorunda kaldý. Evlerinden kovulan Filistinliler Suriye, Lübnan ve Ürdün'deki mülteci kamplarýna sürüldü. Birçoðu o tarihten beri bu kamplarda yaþýyor. Filistinliler Ýsrail Devletinin kuruluþunu temsilen 14 Mayýs'ýn bir gün sonrasýný yani 15 Mayýs'ý büyük felaket anlamýna gelen "en-Nakba" yani felaket günü ilan etti. 1998'den bugüne Ýsrail kentlerinde, Kudüs'te, Batý Þeria'da, Gazze Þeridinde, Lübnan'da, Suriye'de ve Ürdün'deki mülteci kamplarýndaki yaklaþýk milyonlarca Filistinli, 14 Mayýs 1948 sürecinde yaþanan trajediyi "Felaket Günü" etkinlikleriyle anýyor. Baþta da dediðim gibi bu tarih tesadüf deðil. Bu yýl Ramazan ayýnýn arife gününe denk gelmesi dahi ABD-Ýsrail ve destekçisi diðer ülkelerin bu planlamasýna engel ol-

AK Parti’nin bölge adaylarý kim olacak? 24 Haziran'da gerçekleþecek olan seçimlere sayýlý günler kala AK Parti'de Güneydoðu bölgesinde hangi milletvekillerinin aday gösterileceði merak konusu DÝYARBAKIR - Mülakatlardan geçen 2 bin 100 aday adayýnýn isminin Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a sunulacak. Mevcut vekillerden 22'si baþvuru yapmazken, 294 vekil yeniden aday adayý. Erdoðan 2 bin 394 milletvekili aday adayýndan 600'ünün ismine karar verecek.K24'ün AK Parti kulislerinde elde ettiði bilgilere göre, Mehmet Metiner'in 24 Haziran'da yapýlacak seçim-

madý. Bu ülkeleri anlayabiliyorum da ya Arap ülkeleri ya da kMüslüman ülkeler ne yapýyor? Ýsrail, vahþi ve alçak saldýrýlarla katliamlar yapýyor Kudüs'te, Kutsal topraklarda. En ince ayrýntýsýna kadar düþünülmüþ diplomatik kelimelerle kurulan cümlelerle basit kýnamalardan baþka ne var? Ortadoðu coðrafyasýndaki Müslümanlara kalsa bu vahþet bir ayda, bir yýlda biter, bitirilir. Baðýrýp tehdit eden, bunu siyasi ranta dönüþtürme gayretindeki anlayýþlarla Müslümanlarýn hassasiyetleriyle oynanýyor. Her Ýsrail zulmünden sonraki rutin sahneler býkmadan usanmadan tekrarlanýyor. Müslümanlar tüm saf duygularla alanlarda ancak devletlerarasý düzen farklý aktörlerle ekarte edilerek Ýsrail hizmetine sunuluyor. Yazýklar olsun!

‘Dünden bugüne Kudüs’ sempozyumu düzenlendi Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Öðretmenevi'nde Diyarbakýr Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Tarafýndan "Uluslararasý Dünden Bugüne Kudüs" konulu sempozyum düzenlendi. Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- Ýslam Konferansý Diyalog ve Ýþbirliði Gençlik Forumu tarafýndan 2018 yýlý "Ýslam Dünyasý Gençlik Baþkenti" olarak ilan edilen Kudüs'ün tarihi statüsünün öneminin anlatýlmasý amacýyla Diyarbakýr Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Tarafýndan "Uluslararasý Dünden Bugüne Kudüs" konulu sempozyum düzenlendi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Öðretmenevi'nde gerçekleþtirilen sempozyumda Ýsrail iþgali, A.B.D.'nin Kudüs kararý ve Fransa'nýn Kuran-ý Kerim ayetleri hakkýndaki giriþimi ele alýndý.

lerde Ýstanbul 1. Bölge'de aday olacaðý belirtildi. Metiner, 2011 yýlýnda Adýyaman'dan, 2015 yýlýnda da Ýstanbul'dan seçilmiþti. AK Parti Diyarbakýr milletvekilli Galip Ensarioðlu'nun adaylýðý da merak konusu. Ensarioðlu'nun, son zamanlarda Kürdistan ile deðerlendirmelerinden dolayý adaylýk listesine alýnmama ihtimalinin olduðu belirtildi. Ensarioðlu, Kürdistan'ýn 25 Eylül 2017'de yaptýðý baðýmsýzlýk referan-

dumuna Türkiye'nin verdiði tepkileri abartýlý bulduðunu söylemiþti. AK Parti'den merak edilen bir diðer Kürt milletvekili ise Orhan Miroðlu. AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroðlu'nun 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilip gösterilmeyeceði kesinlik kazanmýþ deðil. Diyarbakýrlý Kürt vekil Mehdi Eker de 1 Kasým 2015 seçimlerindeki gibi 24 Haziran'da da Ýstanbul 3. Bölge'den aday gösterilecek.


8

HABER

17 Mayýs 2018 Perþembe

FISTIK DEPOLAYAN karaborsacýlara tepki söylediler." dedi.

“Asla ve asla taviz vermeyeceðiz”

Diyarbakýr'da baklava üreticileri yeþil fýstýk fiyatlarýn yüksekliðinden þikayet ederek, karabosacýlýk yapanlara tepki gösterdiler DÝYARBAKIR - Antep baklavasýnýn temel malzemesi olan fýstýðýn kilogramýnýn 200 lirayý geçti. Fýstýk fiyatlarýna tepki gösteren Diyarbakýrlý baklava üreticileri fiyatlarýnýn yükselmesinin nedeninin karaborsacýlýk yapanlardan kaynaklandýðýný söylediler. Sezon baþýnda fýstýk fiyatýnýn 70-80 arasýnda deðiþtiðini, þu an ise 200 lirayý geçtiðini belirten baklava üreticileri, yaþanan bu durumdan dolayý maðdur olduklarýný böyle

devam etmesi durumunda fýstýklý baklama ve kadayýf üretmeyeceklerini ifade ettiler. Fýstýk fiyatlarýnýn yükselmesinin sebebinin karaborsacýlardan kaynaklandýðýný ifade eden baklava üreticisi Mahmut Akduvar, "Sezon açýldýðý zaman fýstýk 70 TL iken þu an fýstýk 201 TL'ye ulaþtý. Fýstýðýn 210 TL'ye ulaþmasýnýn sebebi peyderpey yükseldi ama en sonunda 150 TL'den 210 TL'ye bir kerede yükseldi. Bunun yükselmesinin sebebi

de Gaziantep'te kendi aralarýnda karaborsacýlýk yapan ekipler vardýr. Bunlar stoklama yapýyorlar stoklama yaptýktan sonra da piyasaya mal vermiyorlar. Piyasaya vermeyince de ister istemez kendi bünyelerinde biçmiþ olduklarý fiyatý esnaflara sunmaya çalýþýyorlar. Fakat bizler kadayýfçýlar, baklavacýlar olarak bir araya gelip bu olayý protesto edeceðiz. Batý tarafýnda bazý arkadaþlarýmýz fýstýklý baklavanýn artýk üretilmeyeceðini

ÖSYM’den DHBT’ye katýlacaklara uyarý ÖSYM, DHBT'ye lisans düzeyinde katýlacak olanlarýn, genel yetenek ve genel kültür oturumuna da katýlmalarýnýn zorunlu olduðunu belirtti

Bundan sonra kesinlikle karaborsacýlara asla ve asla taviz vermeyeceklerini belirten Akduvar þunlarý söyledi: "Bu iþin üstünde duracaðýz gerekirse fýstýklý baklava ve fýstýklý kadayýfý da üretmeyeceðiz. Çünkü onlar ceplerini doldururken halkýn cebinin boþalmasýna müsaade etmeyeceðiz. Hal buyken fýstýk artýk yeþil altýn durumuna gelmiþ. Düðünlere gittiðimizde altýn yerine fýstýk mý takalým yani bizleri bu hale getirdiler. Ve kendileri ceplerini þiþirirken halkýn cebinden çýkarmaya çalýþýyorlar. Bu þekilde bizim maliyetlerimiz kurtarmadýðý için biz de halka bunu yansýtýrsak halk da bunun neyin ne olduðunu bilmediði için muhakkak tepkiler bize de gelecek biz þimdiden açýklamamýzý yapýyoruz bunun üstünde de duracaðýz." Yetkililere seslenen Akduvar, "Ramazan ayýný, ramazan bayramýný ve kurban bayramýný fýrsat bildiler. Ama bir þeyi unuttular vatandaþlarýmýz iftarlarýný açacaðý zaman bu kadayýf baklava fiyatlarýný onlara yansýtýrsak onlardan alacaklarý bedduayý unuttular. Ramazaný çok büyük bir fýrsat bilerek bu iþe koyuldular. Yetkililere sesleniyorum bir an önce bu iþe el atýlmasýný, bu saatten sonra insanlarýn karaborsacýlýða kanmamasý ve bu fýstýk iþlerini devlet bünyesine alsýnlar." ifadelerini kullandý. (ÝLKHA)

DÝYARBAKIR - Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamada, 9 Aralýk'ta gerçekleþtirilecek Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne (DHBT) lisans düzeyinde katýlacak olanlarýn, 22 Temmuz'da lisans düzeyinde düzenlenecek genel yetenek ve genel kültür oturumuna da katýlmalarýnýn zorunlu olduðu belirtildi. Açýklamada, "DHBT'ye baþvurular 9-17 Ekim 2018 tarihleri arasýnda yapýlacaktýr ancak Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasýnda kullanýlacak puanlarýn hesaplanmasýnda, KPSS genel yetenek ve genel kültür testleri sonuçlarý da kullanýlacaðýndan 2018-DHBT'ye lisans düzeyinde katýlacaklarýn, 10-21 Mayýs 2018 tarihleri arasýnda 2018 Kamu Personel Seçme Sýnavý (KPSS) lisans baþvurularýný yapmalarý ve 2018-KPSS lisansýn genel yetenek ve genel kültür oturumuna katýlmalarý gerekmektedir." denildi. (ÝLKHA)


9

HABER

17 Mayýs 2018 Perþembe

Sandýk baþýndaki kavga anýna ait görüntüler, 1 dakika 32 saniye sürüyor

Avukat, görüntülerin mahkemede kayda geçirilmesini istedi

‘Referandum Cinayetleri’nde

YENi GÖRUNTULER

Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesine baðlý Yabanardý köyünde, 16 Nisan 2017'deki anayasa deðiþikliði referandumunda sandýk baþýnda 2 kiþinin ölümüyle sonuçlanan silahlý kavgayla ilgili davanýn görülmesine devam edildi. Gazeteduvar'da yer alan habere göre tutuklu sanýk Mehmet Yýldýz'ýn 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle yargýlandýðý davanýn duruþmasýnda maðdur avukatý Mehmet Emin Aktar, kavganýn baþlamasýna neden olan oy kullanmaya müdahale sýrasýnda çekildiði belirtilen görüntüleri dosyaya sundu.

Korucu ve oðlu hayatýný kaybetti Çermik ilçesine baðlý Yabanardý köyünde, 16 Nisan referandumu sýrasýnda seçim sandýklarýnýn kurulduðu köy okulunun bahçesinde akraba olan iki grup arasýnda çýkan silahlý kavgada, korucu Abdurrezzak Yýldýz öldü, oðlu Þeyhmus ise yaralandý. Þeyhmus Yýldýz'ý otomobili ile hastaneye götürmek isteyen Ýdris Yýldýz da köy içinden geçerken kimliði belirsiz kiþilerin uzun namlulu silahlarla düzenlediði saldýrýda yaþamýný yitirdi. Þeyhmus Yýldýz da kurtarýlamadý. Kavga sýrasýnda silah kullandýðý görgü tanýklarýnca da tespit edilen eski korucu Mehmet Yýldýz, ölenlerin yakýnlarý tarafýndan darp edildi. Gözaltýna alýnýp tutuklanan Mehmet Yýldýz hakkýnda 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasý istemiyle iddianame hazýrlandý. Ýddianemede, 16 Nisan referandum oylamasýnda Yabanardý Mahalle Muhtarý Hýdýr Yýldýz'ýn bir seçmene müdahale etmesi nedeniyle baþlayan tartýþmanýn dýþarý taþmasý sonucu oy verme alaný olan Yabanardý Ýlkokulu'nda olaylarýn çýktýðý belirtildi. Okula gelen muhtar Hýdýr Yýldýz'ýn oðlu Mehmet Yýldýz'ýn amcasý Abdurrezzak ve oðlu Þeyhmus Yýldýz'ý ateþ ederek öldürdüðünü belirten savcý, þüphelinin kýyafetleri üze-

1

6 Nisan referandumu sýrasýnda Çermik'teki oy verme iþlemleri sýrasýnda iki kiþinin öldürülmesiyle ilgili davanýn dosyasýna yeni görüntüler girdi. Davanýn tutuklu sanýðý, jandarma tutanaklarýnda yer alan "Komutaným ben devlet için vurdum. Hapis yatacaðýmý biliyorum" þeklindeki ifadesini reddetti

rinde atýþ artýklarýnýn tespit edildiðini kaydetti. Öldürülen Abdurrezzak Yýldýz'ýn kýzý H. Yýldýz'ýn ifadesi de iddianamede yer aldý. H. Yýldýz ifadesinde, babasýný, kuzeni ve ayný zamanda kayýnbiraderi olan Mehmet Yýldýz'ýn vurduðunu gördüðünü söyledi. Savcý, Mehmet Yýldýz'ýn cezalandýrýlmasýný istedi.

Abdurrezzak Yýldýz'ýn kýzý olan H. Yýldýz'ýn elindeki zarfý almaya çalýþýyor. Görüntülerde H. Yýldýz'ýn amcasýna tepki göstererek, zarfý vermemekte direndiði görülürken, bu sýrada çevrede bulunan kiþiler muhtara müdahale ediyor. Daha sonra ise baðýrma ve tartýþma sesleri ile görüntü sona eriyor.

Avukat görüntülerin kayda geçirilmesini istedi

“Devlet için vurdum, hapis yatacaðýmý biliyorum”

Ýddianamenin kabulünün ardýndan tutuklu sanýk Mehmet Yýldýz'ýn yargýlanmasýna Diyarbakýr 1'inci Aðýr Ceza Mahkemesi'nde baþlandý. Davanýn dün görülen 2'nci celsesinde, söz hakký alan maðdur avukatý Mehmet Emin Aktar, "Sanýðýn babasýnýn, sandýk baþýnda H. Yýldýz'a müdahalesine iliþkin görüntü kaydý müvekkiller tarafýndan bize ulaþtý. 1 dakika 32 saniyelik görüntü ve seslerin izlenip kayda geçirilmesini istiyoruz" dedi. Görüntülerde, oy kullanmak için gelen H. Yýldýz, sandýða doðru yürürken yolu amcasý ve kayýnpederi olan muhtar Hýdýr Yýldýz tarafýndan kesiliyor. Muhtar Yýldýz,

Soruþturma dosyasýnda jandarma ekipleri tarafýndan tutulan bir tutanak da yer aldý. Jandarmanýn olaydan sonra gözaltý iþlemi yaptýðý Mehmet Yýldýz'ýn, "Abdurrezzak Yýldýz ile Þeyhmus Yýldýz'ý neden vurduðu sorulduðunda 'Komutaným ben devlet için vurdum. Hapis yatacaðýmý biliyorum' þeklinde beyanda bulunduðu belirtildi. Mehmet Yýldýz, duruþmadaki ifadesinde ise tutanaðý reddetti. Duruþmada esas hakkýndaki görüþünü açýklayan savcý, sanýk Mehmet Yýldýz'ýn 2 kez 'kasten öldürme' eylemi nedeniyle 2 defa ömür boyu hapisle cezalandýrýlmasýný istedi. Savunmalarýn ardýndan ara

kararý açýklayan mahkeme, tutuklu sanýk Yýldýz'ýn tanýk, maðdur ve baþkalarý üzerine baský giriþiminde bulunma ihtimalinin bulunmasý gerekçesiyle tutukluluk halinin devamýna karar verdi. Köy muhtarýnýn seçmene müdahale ettiði ana iliþkin görüntülerin bilirkiþiye gönderilmesini kararlaþtýran mahkeme, sanýk ve avukatýna davanýn esasýna karþý savunma yapmalarý için gelecek celseye kadar süre verilmesine karar verdi. Mahkeme, sanýðýn davaya iliþkin BÝMER'e yaptýðý baþvuru konusunda yetkilinin mahkeme olduðu konusunda sanýðýn ihtar edilmesine karar verdi. Duruþma ertelendi.

Muhtar hakkýnda takipsizlik Çermik Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nca seçmene müdahale ederek, olaylarýn baþlamasýna sebep olduðu iddia edilen Muhtar Hýdýr Yýldýz hakkýnda yürütülen soruþturmada ise takipsizlik kararý verildi. Savcýlýk, 'kasten öldürme suçuna azmettirme' suçundan açýlan soruþturmada, kamu davasýný açýlmasýný gerektirecek þüphede delil bulunmadýðýný belirtti. Olaydan sonra yaralý Þeyhmus Yýldýz'ý hastaneye götürdüðü sýrada aracýnýn taranmasý sýrasýnda yaþamýný yitiren Ýdris Yýldýz'a iliþkin soruþturmanýn ise devam ettiði öðrenildi.

DTK Eþbaþkaný Güven tahliye edilmedi DTK Eþbaþkaný Leyla Güven'in 46,5 yýla kadar hapis istemiyle tutuklu yargýlandýðý davanýn ilk duruþmasýnda tahliye çýkmadý Diyarbakýr'da

DÝYARBAKIR - Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eþ Baþkaný Leyla Güven'in 46.5 yýla kadar hapis istemiyle tutuklu yargýlandýðý Diyarbakýr 9. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde, tutukluluk halinin devamýna karar verdi. Güven'in 4 aydýr tutuklu bulunduðu davanýn duruþmasý 11 Temmuz'a ertelendi. (Haber Merkezi)


10

HABER

17 Mayýs 2018 Perþembe

En genç

‘Silvan’da su sýkýntýsý kalmadý’ D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi DÝSKÝ Genel Müdür Vekili M. Fýrat Tutþi, Silvan muhtarlarýyla geçtiðimiz aylarda hizmet vermeye baþlayan Silvan Ýçme Suyu Temin Projesi'ni yerinde inceledi. Tutþi, Silvan Kýsmi Kanalizasyon Projesi'nin yapým iþlerine baþladýklarýný belirterek, ilçede su sýkýntýsýnýn kalmadýðýný vurguladý DA binasýnýn inþaatýnýn yapýldýðýný söyleyen Tutþi, projenin 43 milyon TL'ye mal olduðunu kaydetti.

Kýsmi Kanalizasyon Yapým Ýþi baþladý

Vesile AKTAÞ Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi DÝSKÝ Genel Müdür Vekili M. Fýrat Tutþi, Silvan muhtarlarýyla bir araya geldi.Tutþi, muhtarlarla geçtiðimiz aylarda hizmet vermeye baþlayan Silvan Ýçme Suyu Temin Projesi'ni yerinde inceledi. Muhtarlara Silvan Kýsmi Kanalizasyon Projesi'nin yapým iþlerinin baþladýðýný müjdeleyen Tutþi, çalýþmanýn en kýsa sürede tamamlanacaðýný belirtti.

“Silvan’da su sýkýntýsý kalmadý” Tutþi, Silvan Ýçme

Suyu Temin Projesi kapsamýnda inþa edilen içme suyu depolarý, terfi istasyonu ve SCADA binasýný muhtarlara göstererek proje hakkýnda bilgi verdi. Silvan Ýçme Suyu Temin Projesi'nin DÝSKÝ Genel Müdürlüðü, IPA ve Çevre Þehircilik Bakanlýðý'nýn ortak projesi olduðunu söyleyen Tutþi projenin hayata geçmesi ile birlikte Silvan halkýnýn su sorununun ortadan kalktýðýný ifade etti. Silvan Ýçme Suyu Temin Projesi kapsamýnda ilçede 130 kilometre þebekenin, 3 adet deponun 7 bin abone baðlantýsýnýn ve SCA-

Tutþi, Silvan'a hem sondaj kuyularýndan hem de tünel çýkýþýndan su verildiðini hatýrlatarak, tünel çýkýþýndan 195 metre terfi yapýldýðýný ve buradan depolara su basýldýðýný söyledi. Silvan'da büyük ölçekli altyapý projelerini hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Tutþi, Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla'nýn talimatlarý ile Silvan Kýsmi Kanalizasyon Projesi'nin yapým iþlerine baþladýklarýný belirtti. Tutþi, "Yeni hizmetlerle Silvan'ýn altyapýsýna yatýrým yapmaya devam edeceðiz" diye konuþtu. Programýn ardýndan Tutþi, Silvan Kaymakamý Adem Çelik ve muhtarlar yemekte bir araya geldi. Tutþi, yemekte muhtarlara içerisinde DÝSKÝ'ye ait saat ve ajanda gibi hediyelerin bulunduðu bir çanta hediye etti

T

ÜÝK'in ADNKS sonuçlarýna göre; 2017 yýlýnda genç nüfus oranýnýn en yüksek olduðu il, yüzde 25,6 ile Hakkari oldu. Bu ili, yüzde 23,8 ile Þýrnak ve yüzde 23,6 ile Bayburt izledi Bilgi BAÐCÝ DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), istatistiklerle gençlik 2017 yýlý verilerini paylaþtý. Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi (ADNKS) sonuçlarýna göre; Türkiye'nin toplam nüfusu 2017 yýlý sonu itibariyle 80 milyon 810 bin 525 iken 15-24 yaþ grubundaki genç nüfus 12 milyon 983 bin 97 oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 16,1'ini oluþturdu. Genç nüfusun yüzde 51,2'sini erkek nüfus, yüzde 48,8'ini ise kadýn nüfus oluþturdu. Nüfus projeksiyonlarýna göre, genç nüfus oranýnýn 2040 yýlýnda yüzde 13,4, 2060 yýlýnda yüzde 11,8 ve 2080 yýlýnda yüzde 11,1 olacaðý öngörüldü.

Genç nüfus oranýnýn en yüksek olduðu il Hakkari oldu ADNKS sonuçlarýna göre; 2017 yýlýnda genç nüfus oranýnýn en yüksek olduðu il, yüzde 25,6 ile Hakkari oldu. Bu ili, yüzde 23,8 ile Þýrnak ve yüzde 23,6 ile Bayburt izledi. Genç nüfus oranýnýn en düþük olduðu iller ise sýrasýyla yüzde 13 ile Muðla, yüzde 13,3 ile Balýkesir ve yüzde 13,8 ile Ýzmir ve Sinop oldu.

Kadýnlarda yükseköðretimde net okullaþma oraný yükseldi Türkiye'de 2015/2016 eðitim ve öðretim yýlýnda yüzde 40,9

olan yükseköðretim net okullaþma oraný, 2016/2017 eðitim ve öðretim yýlýnda yüzde 42,4'e yükseldi. Yükseköðretim net okullaþma oraný cinsiyete göre incelendiðinde, erkeklerde bu oran yüzde 39,2'den yüzde 40,5'e yükselirken kadýnlarda yüzde 42,6'dan yüzde 44,4'e yükseldi.

Gençlerde iþsizlik oraný yüzde 20,8 oldu Hanehalký iþ gücü araþtýrmasý sonuçlarýna göre; gençlerde iþsizlik oraný, 2016 yýlýnda yüzde 19,6 iken 2017 yýlýnda yüzde 20,8 olarak gerçekleþti. Genç erkeklerde iþsizlik oraný bir önceki yýla göre 0,4 puan artarak yüzde 17,8 olurken, genç kadýnlarda bu oran bir önceki yýla göre 2,4 puan artarak yüzde 26,1 oldu. Ne eðitimde ne istihdamda olan gençlerin oraný 2017 yýlýnda yüzde 24,2 oldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 14,6, genç kadýnlarda ise yüzde 34 oldu. Hanehalký iþ gücü araþtýrmasý sonuçlarýna göre; gençlerde istihdam oraný bir önceki yýla göre incelendiðinde, gençlerin istihdam oraný 2017 yýlýnda 0,2 puan artarak yüzde 34,3 oldu. Cinsiyete göre incelendiðinde, istihdam oranýnýn genç erkeklerde 0,6 puan artarak yüzde 45,4 ve genç kadýnlarda ise 0,2 puan düþerek yüzde 23 olduðu görüldü. Genç istihdamý sektörlere göre ince-


11

HABER

17 Mayýs 2018 Perþembe

ç nüfus bölgede lendiðinde, her gün tütün kullanan gençlerin oranýnýn 2014 yýlýnda yüzde 18,5 iken 2016 yýlýnda yüzde 18,1'e, ara sýra tütün kullanan gençlerin oranýnýn ise 2014 yýlýnda yüzde 4,9 iken 2016 yýlýnda yüzde 3,3'e düþtüðü görüldü. Hiç tütün kullanmamýþ gençlerin oraný 2014 yýlýnda yüzde 67,7 iken 2016 yýlýnda yüzde 75,9 oldu. Her gün tütün kullanma durumu cinsiyete göre incelendiðinde, erkeklerin kadýnlardan daha fazla tütün kullandýðý görüldü. Her gün tütün kullanan genç erkeklerin oraný 2016 yýlýnda yüzde 28,2 iken genç kadýnlarýn oraný yüzde 7,8 oldu.

Obez gençlerin oraný arttý

lendiðinde ise istihdam edilen gençlerin yüzde 18'inin tarým sektöründe, yüzde 30,4'ünün sanayi sektöründe, yüzde 51,6'sýnýn ise hizmet sektöründe yer aldýðý görüldü. Ýstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 14,6'sýnýn tarým sektöründe, yüzde 36,5'inin sanayi sektöründe, yüzde 48,9'unun hizmet sektöründe yer aldýðý görülürken; genç kadýnlarýn yüzde 24,9'unun tarým, yüzde 18'inin sanayi, yüzde 57,1'inin ise hizmet sektöründe yer aldýðý görüldü.

Zehirlenme nedeniyle ölümler daha fazla oldu Ölüm nedeni istatistikleri sonuçlarýna göre; 2017 yýlýnda 15 ve üzeri yaþtaki bireylerin ölüm nedenleri incelendiðinde, ölüm vakalarýnýn yüzde 41,5'inin dolaþým sistemi hastalýklarý nedeniyle oluþtuðu görülürken, gençlerde ise ölüm vakalarýnýn yüzde 50,9'unun dýþsal yaralanma ve

zehirlenme nedeniyle oluþtuðu görüldü. Dýþsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle ölüm oraný genç erkeklerde yüzde 57,6 iken genç kadýnlarda yüzde 31,9 oldu. Gençlerde iyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleþen ölüm oraný yüzde 12,2 olurken, bu oran genç erkeklerde yüzde 10, genç kadýnlarda ise yüzde 18,3 olarak gerçekleþti.

Gençlerin yüzde 75,9'unun hiç tütün kullanmadýðý görüldü Türkiye saðlýk araþtýrmasý sonuçlarýna göre; tütün mamulü kullanma durumu incelendiðinde, her gün tütün kullanan 25 yaþ ve üstü yetiþkinlerin oraný 2014 yýlýnda yüzde 29,6 iken, 2016 yýlýnda yüzde 28,7 oldu. Bu oran 2016 yýlýnda yetiþkin erkeklerde yüzde 43,2, kadýnlarda ise yüzde 14,6 oldu. Tütün mamulü kullanma durumu 15-24 yaþ grubunda yer alan gençler için ince-

Adalet MYO’nun mezuniyet sevinci

Türkiye saðlýk araþtýrmasý sonuçlarýna göre; boy ve kilo deðerleri kullanýlarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiðinde, 25 yaþ ve üstü obez bireylerin oraný 2014 yýlýnda yüzde 24,2 iken 2016 yýlýnda yüzde 23,6 oldu. Obez gençlerin oraný ise 2014 yýlýnda yüzde 3,3 iken 2016 yýlýnda bu oran yüzde 3,8'e yükseldi. Obez genç erkeklerin oraný 2014 yýlýnda yüzde 3,2, obez genç kadýnlarýn oraný yüzde 3,5 iken 2016 yýlýnda bu oranlar sýrasýyla yüzde 3,5 ve yüzde 4,1 oldu.

Her 10 gençten 9’u internet kullandý Hanehalký biliþim teknolojileri kullaným araþtýrmasý sonuçlarýna göre; internet kullaným oraný 16-24 yaþ grubundaki gençler için 2016 yýlýnda yüzde 87,5 iken 2017 yýlýnda yüzde 90'a yükseldi. Ýnternet kullaným oraný, 2017 yýlýnda genç erkeklerde bir önceki yýla göre 0,9 puan azalarak yüzde 93,3, genç kadýnlarda ise 6 puan artarak yüzde 86,7 oldu.

Gençlerin yüzde 61,3’ü mutlu olduðunu belirtti

Diyarbakýr Dicle Üniversitesi (DÜ) Adalet Meslek Yüksek Okulu'nun 2017-2018 eðitim-öðretim yýlý mezuniyet töreni yapýldý. DÜ yerleþkesinde bulunan Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen mezuniyet törenine, Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öðr. Üyesi Ömer Ergün, Atatürk Araþtýrma Müdürü Dr. Öðr. Üyesi Bedrettin Kolaç, Rektör Danýþmaný Dr. Üyesi Yýlmaz Yördem, Genel Sekreter Dr. Kenan Yakupoðlu,

Yaþam memnuniyeti araþtýrmasý sonuçlarýna göre; 2017 yýlýnda kendisini mutlu olarak beyan eden 18-24 yaþ grubundaki gençlerin oraný yüzde 61,3 oldu. Mutluluk oraný, 2017 yýlýnda genç erkeklerde yüzde 55,3, genç kadýnlarda ise yüzde 67,4 olarak gerçekleþti.

Gençlerin mutluluk kaynaðýnda saðlýk ilk sýrada yer aldý Yaþam memnuniyeti araþtýrmasý sonuçlarýna göre; 2017 yýlýnda gençlerin mutluluk kaynaðý olan deðerlerinde ilk sýrayý yüzde 48,2 ile saðlýk aldý. Bunu, yüzde 22,8 ile baþarý, yüzde 20,6 ile sevgi izledi. Genç erkeklerde ve kadýnlarda mutluluk kaynaðý olan deðerlerde ilk sýra deðiþmezken ikinci sýrada erkeklerde yüzde 26,3 ile baþarý, kadýnlarda yüzde 22,8 ile sevgi yer aldý. Erkeklerin mutluluk kaynaðý olan deðerlerde üçüncü sýrayý yüzde 18,4 ile sevgi, kadýnlarda ise üçüncü sýrayý yüzde 19,2 ile baþarý aldý. Gençlerin yüzde 79,3'ü iþinden memnun olduðunu belirtti Yaþam memnuniyeti araþtýrmasý sonuçlarýna göre; 2017 yýlýnda gençlerin yüzde 79,3'ü çalýþtýðý iþinden memnunken yüzde 51,1'i elde ettiði kazancýndan memnun oldu. Genç erkeklerde çalýþýlan iþten duyulan memnuniyet oraný yüzde 80,3, elde ettiði kazanç memnuniyeti ise yüzde 54,1 olurken genç kadýnlarda bu oranlar yüzde 76,8 ve yüzde 43,9 olarak gerçekleþti. Yaþam memnuniyeti araþtýrmasý sonuçlarýna göre; 2017 yýlýnda gençlerin yüzde 60,5'i þimdiye kadar almýþ olduðu eðitimden memnun olduklarýný beyan etti. Genç erkeklerin yüzde 62,3'ü almýþ olduklarý eðitimden memnun olurken, bu oran genç kadýnlarda yüzde 58,5 oldu.

akademisyenler ile öðrenciler ve aileleri katýldý. Ýstiklal Marþý ve saygý duruþunun ardýndan Adalet MYO'nun tanýtým filmi gösterisi ile baþlayan mezuniyet törenin açýlýþ konuþmasýný MYO Müdürü Dr. Ömer Ergün mezuniyet sevincine ortak olan ve kendilerini yalnýz býrakmayan tüm davetlilere teþekkür ettiðini dile getirdi. Ergün "2017-2018 EðitimÖðretim yýlýný geride býrakmak üzereyiz, böylesine bir sevinci yaþamak siz

öðrencilerimizin en tabi hakkýdýr. Geçtiðimiz yýl olduðu gibi 2017-2018 eðitim ve öðretim yýlý da verimli dolu" dedi. Adalet Meslek Yüksek Okullarýnýn en fazla tercih edilen meslek yüksekokullarý olduðunu ifade eden Ergün, bunun da özellikle Hukuk Fakültelerine geçmek için bir basamak olduðunun büyük payý olduðunu söyledi. Daha sonra okulda birinci, ikinci ve üçüncü olan baþarýlý öðrencilere plaket verildi. (Haber Merkezi)


12

Hadislerden seçmeler 17 Mayýs 2018 Perþembe

O hanginizin daha güzel amel yapacaðýný sýnamak için ölümü ve hayatý yaratandýr. (Mülk Suresi / 2)

Foto: Diyarbakirkulturturizm.org

Akýllý kiþi nefsine hâkim olan, ölümden sonrasý için çalýþandýr.

Ramazan Özel

Diyarbakýr için iftar vakti

Ýmsak: 03:22 - Öðlen: 12:22 - Ýkindi: 16:11 - Akþam: 19:30 - Yatsý: 21:02

Ramazan ayý ve önemi Hz. Peygamber (s.a.s.) baþka bir hadis-i þeriflerinde ise Hz. Ebû Hüreyre (radýyallâhu anh)'nin anlattýðýna göre þöyle buyurmuþlardýr: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) onlarý, kesin bir emirde bulunmaksýzýn ramazan gecelerini ihyaya teþvik ederdi. (Bu maksatla) derdi ki: "Kim ramazan gecesini, sevabýna inanarak ve bunu elde etmek niyetiyle namazla (teravih) ihya ederse geçmiþ günahlarý affedilir." [7] Görülüyor ki; Cennet kapýlarýnýn açýldýðý, Cehennem kapýlarýnýn kapandýðý ve þeytanlarýn zincirlere vurulduðu bu ay mü'minler için oruç ayýdýr. Bu sebeple, Müslüman bu ayda orucunu tutacaktýr. Zira, oruç sadece aç ve susuz kalmak deðil, kalbin Allah'a açýlmasý hayata Allah'ýn emrettiði þekilde bakýlmasýdýr.

Ramazan ayý rahmet ve maðfiret ayýdýr Yüce Kitabýmýz Kur'an-ý Kerim'de ve Rasûlullah (s.a.s.) Efendimizin dilinde övülen Ramazan

ayý; Ýlâhî rahmet ve maðfiretin zirveye ulaþtýðý ve oluk oluk aktýðý bir aydýr. Kalbimizi ve bütün organlarýmýzý kötülüklerden kurtarmak ve ibadetlerle Cenab-ý Allah'ýn sonsuz rahmet ve maðfiretine eriþmek için, bu ay kaçýnýlmaz bir fýrsattýr. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) þöyle buyurmuþlardýr: "Kim, faziletine inanarak ve karþýlýðýný Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiþ günahlarý baðýþlanýr."[8] Daha önceki peygamberlere ve ümmetlerine verilmeyen faziletler ve güzel meziyetler Ramazan ayýnda bizim Peygamberimize ve biz ümmetine verilmiþtir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i þeriflerinde ümmetine verilen beþ þeyden bahsederek þöyle buyurmuþtur: " Ümmetime ramazan da beþ þey verilmiþtir ki bunlar benden önceki hiç bir peygambere verilmemiþtir: 1- Ramazan ayýnýn ilk gecesi olunca Allah Teâlâ ümmetime (rahmet bakýþýyla) bakar. Allah her kime (rahmet bakýþýyla) bakarsa,

ona ebedî olarak azap etmez. 2- Akþamladýklarýnda aðýzlarýnýn kokusu Allah katýnda misk kokusundan daha güzel olur. 3- Melekler her gün ve gece onlara istiðfar ederler, Allah'tan baðýþlanmalarýný dilerler. 4- Allah teâlâ cennetine emredip: "Kullarým için hazýrlanýp süslen. Onlarýn dünya meþakkatlerinden kurtulup, benim yurduma ve ihsanýma istirahat için gelmeleri yaklaþtý." buyurur. 5- Gecenin sonu olunca, Allah (c.c.) hepsini baðýþlar. Orada bulunanlardan biri: "- O gece Kadir gecesi midir?" deyince: Hayýr, çalýþanlarý görmüyor musun? Onlar çalýþýp iþlerini bitirince kendilerine ücretleri tam olarak ödenir."[9] Buyurdu. Ramazan ayýna kavuþup da, o ayý Allah'ýn razý olacaðý þekilde geçirenleri Rabbimiz af ve maðfiret edecektir. O halde; evveli rahmet, ortasý maðfiret ve sonu da cehennem ateþinden kurtuluþa vesile olan Ramazan ayýný en iyi bir þekilde deðerlendirmeye çalýþmalýyýz.

Oruç cennete götürür Cennet kapýlarýnýn açýlýp, cehennem kapýlarýnýn kapandýðý ve þeytanlarýn zincirlere vurulduðu Ramazan ayýnda, ihlas ve samimiyetle oruç tutan mü'minlerin varacaðý yer Cennet'tir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), þöyle müjdelemiþtir: "Cennette Reyyân denilen bir kapý vardýr. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artýk kapanýr, kimse oradan giremez." [10] Devamý Gelecek

Hilorik

YAPILIÞI: Bulgur, yarma ve baharatlar su katýlarak yoðurulur, küçük köfteler yapýlýr. Ayrý bir yerde parça et kavrulur. Ayrý bir yerde soðan ve salça kavrulup ete eklenir. Nohut ve su eklenerek kaynamaya býrakýlýr. Kaynayýnca sumak suyu ve köfteler yemeðe ekleMALZE nir. MELER : 1 kg p 1 kas arça et e inc e bulgu r 1 kas e yarm ince a 1 bar d nohu ak t2ç or kaþýð ý dom ba salça ates s soða ý 1 adet n bard 1 su aðý s umak suyu N pulbi ane, b e r, tuz


$ €

DOLAR

: 4,4516 4,4529

EURO

: 5,2896 5,2910

ALTIN

: 186,98 187,06

BÝST

: 101.617

ekonomi

13 17 Mayýs 2018 Perþembe

Kiþi baþý ortalama tasarruf

12 BiN LiRAYI ASTI rak listenin en baþýna yerleþti. Kiþi baþý tasarruf mevduatý miktarýnda Ýstanbul'u, 17 bin 712 lirayla Ankara, 17 bin 549 lirayla Muðla, 16 bin 578 lirayla Ýzmir ve 12 bin 563 lirayla Antalya takip etti. Böylelikle, söz konusu 5 ildeki tasarruf mevduatlarýnýn Türkiye ortalamasýnýn üzerinde olduðu görüldü.

Tasarruf mevduatý en düþük Muþ

2

018 yýlýnýn ilk çeyreðinde tasarruf mevduatlarý, geçen yýlýn ayný dönemine oranla yüzde 17,4 artarken, 970 milyar 365 milyon 511 bin liraya yükseldiði görüldü

Tarýk OTHAN

DÝYARBAKIR - Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, tasarruf mevduatý raporlarýný inceledi. Ajans Press'in Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) ve Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediði bilgilere göre, 2018 yýlýnýn ilk üç ayýnda tasarruf mevduatlarý 970 milyar 365

milyon 511 liraya yükselirken, geçen yýla oranla yüzde 17,4 arttýðý görüldü. Böylelikle, 2017 yýlýnda nüfusu 80,8 milyonu aþan Türkiye'nin, kiþi baþý ortalama tasarruf miktarýnýn 12 bin lirayý geçtiði saptandý.

Ýstanbul listenin ilk sýrasýnda ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleþtirdiði medya incele-

mesinde, tasarruf baþlýðý altýnda medyaya yansýyan haber adetleri belli oldu. Yapýlan incelemeye göre, 2017 yýlýnda 39 bin 491 haber çýkýþý tespit edilirken, 2018 yýlýnýn ilk beþ aylýk diliminde bu sayý 16 bin 610 oldu. 2018 yýlýnýn Ocak, Þubat ve Mart aylarýnda Ýstanbul, 27 bin 881 liralýk kiþi baþýna düþen tasarruf mevduatý ile en fazla birikim yapan il ola-

Sanayi üretimi arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu, sanayi üretim endeksi verilerini açýkladý. Buna göre, sanayi üretimi bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 7,6 arttý

Kiþi baþýna tasarruf mevduatý en düþük olan il ise, bin 345 lirayla Muþ oldu. Muþ'u, bin 464 lirayla Hakkâri, bin 473 lirayla Þýrnak, bin 484 lirayla Aðrý, bin 603 lirayla Bitlis, bin 720 lirayla da Þanlýurfa izledi. 2017 yýlýna bakýldýðýnda da Türkiye'deki tüm illerde kiþi baþýna düþen tasarruf mevduatý miktarýnýn bin liranýn üzerinde olduðu belirlendi. Bu yýlýn ilk üç ayý geçen yýlýn ayný dönemiyle kýyaslandýðýnda, bütün illerde kiþi baþý tasarruf miktarýnýn arttýðý tespit edildi. Söz konusu dönemde, kiþi baþýna düþen tasarruf miktarýnýn en hýzlý arttýðý il ise yüzde 32,5 ile Þanlýurfa oldu. Böylelikle, geçen yýl ortalama tasarruf miktarý bin 298 lira olan Þanlýurfa'nýn bu yýl bin 720 liraya çýktýðý gözlemlendi. Þanlýurfa'yý, yüzde 29'la Gaziantep, yüzde 28,6 ile de Mardin izledi.

DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü, sanayi üretim endeksi verilerini açýkladý. Buna göre, sanayi üretimi bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 7,6 arttý. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yýllý) incelendiðinde, 2018 yýlý Mart ayýnda madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü endeksi bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 10,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve daðýtýmý sektörü endeksi yüzde 2,9 arttý. Sanayinin

alt sektörleri (2015=100 referans yýllý) incelendiðinde, 2018 yýlý Mart ayýnda madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 azaldý, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 arttý ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve daðýtýmý sektörü endeksi ise yüzde 0,4 azaldý. 2018 yýlý birinci çeyreðinde takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretimi bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre yüzde 9,8 arttý. Bir önceki çeyreðe göre mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ sanayi üretimi ise yüzde 0,8 arttý.


14

BÖLGE

17 Mayýs 2018 Perþembe

‘Bol yaðýþ çiftçinin yüzünü güldürdü’ B

ingöl Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Karaaslan, Bingöl'de kurak geçen kýþ mevsiminin ardýndan etkili olan bol yaðýþýn çiftçisinin yüzünü güldürdüðünü söyledi

Kýþ mevsiminin kurak geçtiðini belirten Bingöl Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Karaaslan, kurak geçen kýþ mevsimi nedeniyle çiftçilerde oluþan endiþenin, bol yaðýþlý bir mevsimin ardýndan giderildiðini söyledi. Mayýs ayýnda bol yaðýþlarýn düþmesiyle tarým bitkilerinin veriminin yüksek olduðunu söyleyen Karaaslan, kuraklýk tehlikesinin kalmadýðýný belirtti. Çiftçilerin sorunlarý dinlemek ve destek saðlamak için ziyaret ettiklerini söyleyen Karaaslan, "Þimdi Bingöl Ovasý'ný görüyorsunuz, bu kadar arazi varlýðýyla verimli bir yerdir. Biz bu geçen kýþ ayýnda yaþanan kuraklýktan biraz korktuk. Ýnþallah bu son yaðan yaðmurlar iyi bir fayda verdi. Biz þu anda bir tarlanýn içindeyiz, gördüðümüz manzara çok mükemmel. Ýnþallah verimli bir ürün bu sene elde ederiz." dedi.

“Çiftçilerimiz yem bitkilerine daha çok ekmesi gerekir” Boþ olan tarlalarýn ekilmesi gerektiðini vurgulayan Karaaslan, "Gezdiðimiz bazý yerlerin, tarlalarýn ekilmediðini gördük. Bunlarýn da ekilmesini istiyoruz. Þu anda bir korunga tarlasýndayýz, mükemmel bir korunga ekimi vardýr. Bunu çiftçilerimiz tarafýndan yem bitkileri olarak kullanýlmaktadýr. Yem bitkileri korunga olsun, yonca ve mýsýr olsun bu tür yem bitkilere daha da aðýrlýk verilmesi gerekir." diye konuþtu.

“Boþ tarlalarýmýzý deðerlendirelim” Ziraat Odasý olarak her zaman çiftçilerin yanýnda olduklarýný söyleyen Karaaslan sözlerini þöyle sürdürdü: "Çiftçilerimizin sorunlarýný her yerde dile getireceðiz. Yönetimimizle, danýþmanlarýmýzla, sürekli

eden Yener, "Yeterli sulama imkânlarýnýn olmayýþýdýr. Çiftçi mýsýr ekmek istediði zaman malumunuz mýsýr olsun diðer ürünler olsun yonca gibi ürünler Suyu çok seven bitkilerdir. Ýlimizdeki toplulaþtýrmanýn ve sulama birliðinin akamete uðramasý sonucu bu ürünleri yetiþtirmek için yeterli suyu bulamýyor bu konuda yeterli çalýþmalar yapýlmadýðý için çiftçimiz, bundan dolayý bir maðduriyet yaþýyor. Sulama birliði yeterli çalýþmýyor. Belediye yeterli çalýþmýyor. Ýþte toplulaþtýrma yeterli çalýþmýyor." dedi. çiftçilerimizi yerinde ziyaret edip, arazilerini, ekinlerinin daha fazla verimini yükseltmek için danýþmanlýk desteðini veriyoruz. Yüksek derece de hizmetler sunmaya çalýþýyoruz. Devamlý çiftçilerimizi bilgilendiriyoruz. Çiftçilerimizin gayreti ve bilinçli bir tarýmla kalkýnmanýn daha fazla saðlanacaðýný temenni ediyorum. Gönül istiyor ki bu ovamýz her zaman ekilsin. Özelikle yem bitkileri olan, yonca, korunga, mýsýrýn yanýnda buðday ve arpa türü bitkiler ekilsin." Karaaslan, "Bu sene kuraklýktan korkuyorduk, son bir haftadýr bu yaðan yaðmur inþallah bereketi olur. Ekinlerimize bir fayda saðlamýþtýr ve çiftçilerimiz inþallah iyi bir verim alýr. Cenab-ý Allah bereketli kýlsýn." dedi.

“Bol yaðýþlar çiftçileri memnun etti” Ziraat Odasý'nda Tarým Danýþmaný olarak görev yapan ve çiftçilere danýþmanlýk görevini sunan Bingöl Ziraat Mühendisleri Odasý Baþkaný Erdoðan Yener de geçen kýþ mevsiminin kurak geçtiðini belirterek, son günlerde düþen yaðýþlarýn çiftçileri memnun ettiðini söyledi.

Yaðmurun ürünlerin üzerinde olumlu yansýmasýný gördüðünü söyleyen Yener, sulama imkaný olmayan çiftçilerimizin bundan faydalanýp vekillerinin yeþerdiðini büyüdüðünü gördük. Tabii yaðmurun yaðmasý güzel bununla beraber bir baþka sýkýntýlara da sebep olabilmekte. Ýþte mantarý hastalýklardýr, diðer hastalýklar bu tür hastalýklarý da tetiklemektedir yaðmur güneþle beraber. Bu konuda çiftlerimize bir uyarýmýz olsun, bu konulara dikkat etmeleri gerekiyor. Ýlaçlamalarýný vaktinde yapmalarý gerekiyor. Yabancý ot mücadelesi ve diðer mantarý hastalýklar. Bu hastalýklara karþý mücadele etmeleri gerekiyor." diyerek uyarý yaptý. Bingöl genelinde hububat ve yem bitkilerinin ekimi yapýldýðýný belirten Yener, "Görmüþ olduðunuz bu tarladaki fið ekilmiþ durumda ve veriminin çok güzel olduðunu görüyoruz. Bu ürünler destekleme kapsamýndadýr. Özellikle yem bitkilerinde çok ciddi desteklemeler var. Tek yýllýk ürünlerde 60 TL, 4 yýllýk bitkilerde yonca gibi ürünlerde 112 TL'ye kadar dönüm baþýna destek verilmekte þu anda. Bu çiftçi-

mizde desteklemeden faydalanmak da. Bu yýl baþkanýmýzýn giriþimiyle yüzde 50 hibeli tohum desteði getirdik. Bu çiftimizde bundan faydalanmýþ yüzde 50 hibeli tohum getirip burada Fið tohumunu ekmiþ ve malumunuz þu anda görüyorsun. Ürün de bayaðý bir güzel, bu desteklerin devam etmesini istiyoruz." Ýfadelerini kullandý. Toplulaþtýrmada konusunda birçok çiftçinin sýkýntý yaþadýðýný dile getiren Yener þunlarý söyledi: "Bizi arayanlar oluyor. Her ne kadar 2014 yýlýnda toplulaþtýrma sona ermiþse de 2018 yýlýndayýz 4 yýl içerisinde çiftçilerimizin her gün dert yanmýþ olduðu bu konu bir þekilde çözüm bulamýyor, gerek daire baþkanlarý olsun, gerek milletvekilleri olsun, Bakanlara kadar biz bu konularý ilettik. Maalesef bu konuda bir çözüm bulamadýk. Meramýmýzý kimseye anlatamadýk çiftçilerimiz gerçekten maðdur bir durumda."

“Çiftçisinin en önemli sorunlarýndan birinin sulama sýkýntýsýný yaþýyor” Bingöl Çiftçisinin en önemli sorunlarýndan birinin sulama olduðuna iþaret

“Bingöl'de tarým alanlarý düzensiz bir þekilde imara açýlýyor” Bingöl'de tarým alanlarý düzensiz bir þekilde imara açýldýðýna tepki gösteren Yener, "bugün Bingöl'ün en büyük tarým alaný Kültür Mahallesi'nden baþlar ta Kumgeçit köyü ne kadar devam ediyor. Diðer taraftan Gözeler köyüne kadar, oradan da Ekinyolu üstünden Göltepesi köyüne kadar devam eder. Toprak derinliði tam bitki yetiþtirecek derecede olmasýna raðmen hiçbir toprak etüttü yapýlmadan herhangi bir tarýmsal kaygý gözetilmeden bu tarým alanlarý imara açýlýyor. Yetkiler ellerini vicdana koysunlar bunlarýn torunlarý ne yiyecek. Eðer torunlarý bina ile beslenebiliyorsa betonla beslenebiliyorlarsa buyrun her tarafa bina diksinler. Ama þunu da bilmeniz gerekiyor ki insanlarýn beslenmesi için tarým þarttýr. Onun için de yani atalarýmýzýn yaptýðý gibi bizler ovalara deðil de daðlara evlerimizi kuralým. Bingöl'de bir ihtiyacý varsa ovalara deðil daðlara kurulsun, ovayý neden imar açýyoruz. Vicdan ehli olan insanlarýn bunu düþünmesi gerekiyor." þeklinde konuþtu. (ÝLKHA)


15

SPOR

17 Mayýs 2018 Perþembe

“Kazan, kaybet yok, dostluk var”

DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi (DÜ) Beden Eðitimi Spor Yüksek Okulu tarafýndan ilk kez düzenlenen spor þöleni tamamlandý. "Kazan, kaybet yok, dostluk var" sloganýyla eðitmenlerin ve öðrencilerin organize ettiði spor þöleninde, Survivor yarýþmalarý da düzenlendi. 8 branþta düzenlenen spor þölenine toplam 480 öðrenci katýlým gösterdi. Bazý öðrencilerin hem sporcu hem de hakem olarak görev aldýðý etkinliklerde, 600 öðrenciye tiþört daðýtýldý. Dicle Üniversitesi Beden Eðitimi Spor Yüksek Okulu Müdür Yardýmcýlarýndan Zafer Ýpekçi, konuya iliþkin yaptýðý açýklamada,

BESYO öðrencilerinin sporla ilgisinin muhteþem olduðunu ve þölene katýlan ekiplerin centilmence mücadele ettiðini söyledi. Ýpekçi, "Üniversitemizde spor havasý olmasý ve gençlerin eðlenmesi bizleri de mutlu ediyor. Biz Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu olarak müdürümüz, bölüm baþkanlarýmýz, hepimiz bu güzelliðin en iyi olabilmesi için çaba sarf ediyoruz. Arýca Survivor gibi bir organizasyonda bu sefer ilk defa yapýyoruz. Tüm branþlarda öðrencilerimiz centilmence maçlarýný yaptýðý için biz de çok büyük zevk alýyoruz. Her yýl bu organizasyonumuzu biraz daha ileriye gö-

vurgu yapan Zübari, "Dicle Diyarbakýr Dicle BESYO SurÜniversites i Beden vivor diye Eðitimi Sp spor þenliði or Yüksek Ok düzenledik. ulu tarafýndan Güneydoðu'da ilk kez ilk olan bir etdüzenlene n spor kinlik. Önüþöleni tam amlandý. müzdeki yýllar"Kazan, ka ybet yok, da da bunu gedostluk va leneksel hale r" sloganýyla dü getirip tüm ünizenlenen þölende 8 versitemize yaybranþta mayý düþünüyo480 öðrenc i ruz. Bu da sadekýyasýya m ücadele ce sporun yarýþetti macý, rekabetçi yönünü deðil ayný zamanda dostlutürüp daha da geliþðun ve kardeþliðin daha ön tirmeyi planlýyoruz" dedi. planda olmasýný hedef alý“Kardeþliðin daha yoruz. Esas amacýmýz da o. ön planda olmasýný Sloganýmýz 'Kazan, kaybet hedef alýyoruz” yok, dostluk var" þeklinde Dicle Üniversitesi Beden konuþtu. Eðitimi Spor Yüksek Okulu 480 öðrenci Müdür Yardýmcýlarýndan katýlým gösterdi Ýsmail Zübari de bu yýl Dicle Üniversitesi Beden farklý bir yapýlanmaya gitEðitimi Spor Yüksek Okulu tiklerini kaydetti. Zübari, Antrenörlük Bölüm Baþkaný BESYO Spor Þenlikleri adý Nihat Mýzrak ise ilk kez düaltýnda bütün öðrencilerin zenledikleri spor þölenlerikatýlacaðý bir etkinlik olmanin çok görkemli geçtiðini sýný düþündüklerini ifade belirtti. Mýzrak, þöyle deetti. Ýçinde hemen hemen vam etti: bütün spor branþlarýnýn yer "Okulumuzda 826 öðrenaldýðý ve Güneydoðu'da ilk cimiz var. 826 öðrencimizin defa Survivor'un üniversite600 þuanda BESYO'nun hade düzenlenen etkinliðin zýrlamýþ olduðu spor þenliði coþkulu bir þekilde geçtiðini

Yaz Spor Okullarý kayýtlarý baþladý Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin, okullarýn yaz tatiline girmesiyle birlikte çocuklara yönelik düzenleyeceði Yaz Spor Okullarýnýn kayýtlarý baþladý. 25 Haziran'da farklý branþta baþlayacak olan Yaz Spor Okullarý, 15 Eylül'e kadar devam edecek

Fatma GÜLNÝHAL Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin, okullarýn tatil olmasýyla birlikte çocuklarýn spora teþvik edilmesi amacýyla düzenleyeceði Yaz Spor Okullarýnýn kayýtlarý baþladý. 20 Haziran'a kadar sürecek kayýtlar, Sümerpark Spor Þube Müdürlüðü, 500 Evler Spor Tesisleri, Ofis Bilgi Evi, Urfa Yolu 75 Yol Kavþaðý Tenis Kortu, Seyrantepe Toplu Konut Havuzu idarelerine yapýlabilecek. Yaz Spor Okullarýnda çocuklara masa tenisi, futbol, basketbol, voleybol, kort tenisi, atletizim, satranç, halk oyunlarý, taekwondo, kick boks, jimnastik, bisiklet ve yüzme olmak üzere toplam 13 branþta eðitim verilecek. 7-16 yaþ arasý erkek ve kýz çocuklarýnýn faydalanacaðý spor okullarý, 25 Haziran Pazartesi günü baþlayacak, 15 Eylül'de sona erecek. Yaz Spor Okullarýnýn eðitimleri, alanlarýnda uzman olan eðitmenler tarafýndan verilecek. Eðitimler, masa tenisi,

tiþörtünü giymiþ durumda. Voleybol, basketbol, futsal, hentbol, bisiklet, oryantilik, bütün tüm bu branþlarda bugün finaller oynanýyor müthiþ bir katýlým var müthiþ bir heyecan var. Bir yýlýn yorgunluðunu þu anda öðrencilerimiz gidermiþ durumda. Bunu biz geleneksel hale getireceðiz inþallah. 8 branþta etkinliðimiz var ve katýlýmcý sayýmýz 480 öðrencidir." Spor þöleninde yer alan Dicle Üniversitesi BESYO Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði 3. sýnýf öðrencisi Kardelen Ýçen, "Yüksekokulumuzda ilk defa yapýlan bir þölen. Öðrencilerin kaynaþmasý açýsýndan ve birlik, beraberlik için çok güzel bir þölen oldu. Eðlendik, öðrendik. Güzel anlar yaþadýk. Öðrenciler bazen hakem oldu, bazen de öðrenciler antrenör oldu. Her þey güzel geçti" diye konuþtu. DÜ Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði 4. sýnýf öðrencisi Vesile Kurt da, etkinliðin çok güzel geçtiðini söyledi. Kurt, "Hem üniversite öðrencisiyiz hem voleybol hakemiyiz hem de þenliklere katýlan sporcular arasýnda yer alýyoruz. Güzel bir þey oldu bizim için. Güzel bir atmosfer" dedi. (ÝHA)

jimnastik, satranç, taekwondo, bisiklet, atletizim, kick boks, kort tenisi ve halk oyunlarý branþlarýnda, Sümerpark Ortak Yaþam Alaný'nda; futbol, basketbol ve voleybol branþlarýnda, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin Kayapýnar ilçesinde bulunan Talaytepe Spor Tesislerinde; yüzme branþýnda ise bu yýl yapýmý tamamlanan Seyrantepe TOKÝ'deki havuzda verilecek. Eðitimler, Yaz Spor Okullarý branþlarýndaki yoðunluða göre gruplar halinde hafta içi farklý saatlerde yapýlacak. Yaz spor okullarýna kayýt yaptýran tüm öðrencilere, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi tarafýndan ücretsiz spor malzemeleri daðýtýlacak ve yine öðrencilere ücretsiz servis imkaný tanýnacak. Yaz Spor Okullarý için baþvurular devam ederken, spor okullarýndan faydalanmak isteyen çocuklar, velileri ile birlikte 20 Haziran'a kadar Sümerpark Ortak Yaþam Alaný'ndaki Spor Þube Müdürlüðü'ne kayýt yaptýrabilir.


Kuruluþ Yýlý: 3 Mayýs 2007

17 MAYIS 2018 PERÞEMBE Yýl: 12 - Sayý : 3712 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi:

www.diyarbakiryenigun.com

Osman ERGÜN

Diyar finalde Yeni Diyarbakýr Stadyumu'ndaki ilk maçýnda Tire 1922'yi eleyerek finale yükselen Diyarbekirspor'da büyük bir sevinç yaþanýyor. Yeþil-kýrmýzýlýlar finalde Ankara Demirspor ile karþý karþýya gelecek

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

DÝYARBAKIR- Yeni Diyarbakýr Stadyumu'nda Tire 1922'yi 4-0 maðlup eden Diyarbekirspor, finale yükselmenin mutluluðunu yaþadý. 30 bini aþkýn taraftarýnýn önünde harika bir futbol sergileyen yeþil-kýrmýzýlýlar, Ýzmir ekibi Tire 1922'yi farklý geçerek finale yükseldi. Maçýn yýldýzý ise attýðý 2 gol ve oynadýðý futbolla Mehmet Özdýraz oldu. Böylelikle Diyarbekirspor Play-Off finalinde 2. Lige yükselmek için Ankara Demirspor ile karþýlaþacak. Yeþil-kýrmýzýlýlar Ankara Demirspor ile normal sezonda oynadýðý 2 maçý da kaybetmiþti.

Maça büyük ilgi vardý Maçtan önce tribünlerin dolmasý için yapýlan çaðrý karþýlýk buldu. Maçýn baþlamasýna saatler kala kentin birçok noktasýnda trafik kilitlenme noktasýna geldi. Özellikle duraklarda Yeni Diyarbakýr Stadyumu'na gitmek için yüzlerce vatandaþ toplu taþýma araçlarýný bekledi. Maçýn baþýnda Diyarbekirspor ile Tire 1922'li futbolcular arasýnda gerginlik yaþanýrken, maçýn baþlamasý ile birlikte tribünler tamamen dolmaya baþladý.

Maçtan sonra coþku hâkimdi

Mehmet Uður ÇAKIL

HABERÝ

C

M

Y

K

Diyarbekirspor Yeni Diyarbakýr Stadyumu'nda Tire 1922'yi rahat bir futbol sonucu 4-0'lýk skorla geçerek finale yükseldi. Maçýn bitiþ düdüðü ile birlikte kentin birçok noktasýnda sevinç gösterileri gerçekleþtirildi. Maçýn ardýndan caddelerde yoðun bir araç trafiði oluþurken, taraftarlar galibiyet ile birlikte gelen Play-Off finalini doyasýya kutladý.

17 mayis 2018 persembe  
17 mayis 2018 persembe  
Advertisement