Page 1

‘Zihinler deðiþmeli’

Sezai Karakoç anýldý

YENÝÞEHÝR Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, Engelliler Haftasý nedeniyle ilçede faaliyet gösteren engelli derneklerini ziyaret etti. Burada konuþan Kurbanoðlu, engelli yurttaþlara yönelik zihinlerin deðiþmesi gerektiðini vurguladý. 4’de

DÝYARBAKIR'ýn Ergani Ýlçesi'nde düzenlenen, "2. Sezai Karakoç Sempozyumu"nda konuþan Vali Mustafa Toprak, Sezai Karakoç'un eserlerinin, edebiyatýmýza, dilimize, kültürümüze hizmet ettiðini söyledi. 11’de

17 MAYIS 2013 CUMA FÝYATI: 25 KRÞ.

Galatasaray Diyarbakýr’a geliyor

23

Regaib Kandili: Temizlenme zamaný Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) Regaib gecesinin içinde bulunduðu Recep ayýnda çok dua eder, namaz kýlar, oruç tutar, iyiliklerin her çeþidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi. 20’de

www.diyarbakiryenigun.com

ASFK’de kongre heyecaný

22

Ensarioðlu: Tekstil kent çalýþmasý yapacaðýz

06

Çözüm konferanslarý baþlýyor Abdullah Öcalan’ýn, “Çözüm Süreci” çerçevesinde kendisini Ýmralý Cezaevi’nde ziyaret eden BDP heyetinden yapýlmasýný istediði konferanslarýn ilki 25-26 Mayýs tarihlerinde Ankara’da yapýlacak. Daha sonra Diyarbakýr, Brüksel ve Erbil'de yapýlacak konferanslarýn ardýndan hazýrlanan bildiri Baþbakan Erdoðan ve Öcalan'a sunulacak “Barýþ ve Özgürlük” ABDULLAH Öcalan'ýn, "Çözüm Süreci" çerçevesinde kendisini Ýmralý'da ziyaret eden BDP heyetinden düzenlenmesini istediði 4 konferans için çalýþmalar tamamlandý. Konferanslarýn ilkinin 25-26 Mayýs tarihleri arasýnda Ankara'da yapýlacaðý öðrenildi. "Barýþ ve Özgürlük" adýyla düzenlenecek olan konferansa Türkiye'deki aydýnlar, sanatçýlar, sivil toplum örgütleri ve siyasi çevreler katýlacak. Konferansýn çaðrýsý önceki gün Yaþar Kemal, Orhan Pamuk, Murathan Mungan'ýn da içinde yer aldýðý aydýn ve sanatçýlar tarafýndan yapýldý.

Ýkincisi Diyarbakýr'da ÝKÝNCÝ konferans ise 8-9 Haziran tarihlerinde Diyarbakýr'da gerçekleþtirilecek. "Kuzey Kürdistan Demokratik Çözüm, Birlik ve Dayanýþma" adýyla düzenlenecek olan konferansa, Türkiye'deki tüm Kürt çevrelerinin katýlýmý saðlanacak. Bunun ardýndan ise Brüksel'de, "Halklarýn Demokrasi, Birlik ve Barýþ Konferansý" ile Erbil'de "Birlik, Dayanýþma ve Barýþ Konferansý" düzenlenecek. Her konferansýn ardýndan birer sonuç bildirgesi yayýnlanacak. Hazýrlanan bildiriler Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile Abdullah Öcalan'a da gönderilecek. 13’te C

M

Y

K

Ses taklidi ile dolandýrdýlar DÝYARBAKIR’ýn Eðil Ýlçesi’nde yaþayan Saim Can isimli yurttaþ, kendini polis diye tanýtan ve kýz kardeþinin sesini bilgisayar programýyla taklit eden kiþiler tarafýndan dolandýrýldý. Dolandýrýlan Can, “Ben bu hataya düþtüm, baþkasý düþmesin” dedi.

“Diyarbakýr ansiklopedisi” çýktý HABER 10 ayrýntý

3’te

Uzaklarda arama… Mesut FÝÐANÇÝÇEK

qucê azad

Dil mi!? Yüksel AVÞAR

7’de


2

SAÐLIK

17 Mayýs 2013 Cuma

18 yaþýna kadar saðlýk güvencesi

TBMM'de kabul edilen tasarý ile 18 yaþýna kadar olan herkes, þartsýz olarak genel saðlýk sigortalýsý sayýlacak ANKARA - "Varlýk Barýþý"nýn da içinde yer aldýðý ''Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý''nýn birinci bölümünde yer alan 8 madde kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, gelir tespiti yapýlmaksýzýn genel saðlýk sigortalýlýðý ya da bakmakla yükümlü olduðu

kiþi bulunmayan Türk vatandaþlarýndan 18 yaþýný doldurmamýþ çocuklar, genel saðlýk sigortalýsý olacak. Ana ve babasý olmayan Türk vatandaþlarýndan 18 yaþýný doldurmamýþ çocuklar da genel saðlýk sigortalýsý kapsamýna alýnacak. Böylece 18 yaþýna kadar olan herkes, þartsýz olarak genel saðlýk sigortalýsý sayýlacak.

Yabancý uyruklu öðrenciler sigortalý olabilecek

Türkiye'de öðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler, ilk kayýt tarihinden itibaren 6 ay içinde talepte bulunmalarý halinde genel saðlýk sigortasý kapsamýna alýnacak. Ailenin Korunmasý ve Kadýna Karþý Þiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine göre, hakkýnda koruyucu tedbir

Bakanlýk saðlýk turizmi için atakta

ANKARA - Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, 25 ilde saðlýk turizmi konusunda yeni yapýlanmaya gidecek. Bunun için yabancý hasta potansiyelinin yüksek olduðu Ýstanbul, An-

kara, Ýzmir, Antalya ve Muðla'da Uluslararasý Hasta Koordinasyon Merkezleri, potansiyeli orta düzeyde olup daha da geliþtirilebilecek Bursa, Aydýn, Adana, Mersin, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Nevþehir, Van, Diyarba-

kýr, Erzurum, Edirne, Gaziantep, Trabzon, Hatay, Samsun, Çanakkale, Þanlýurfa, Konya ve Afyonkarahisar'da Uluslararasý Hasta Koordinasyon Birimleri kurulacak. Söz konusu iller, saðlýk turizmi bakýmýndan yabancý

kararý verilen kiþiler, bu hallerin devamý süresince gelir tespiti yapýlmaksýzýn genel saðlýk sigortalýsý sayýlacak. Türkiye'de 1 yýldan fazla ikamet izniyle yaþayan yabancý uyruklularýn genel saðlýk sigortalýsý olmalarý zorunlu olmaktan çýkarýlarak, isteðe baðlý hale getiriliyor. Vakýf üniversiteleri dahil sözleþmeli saðlýk hizmeti sunucularýnca, Saðlýk Hizmetleri Fiyatlandýrma Komisyonu'nca belirlenen saðlýk hizmetleri bedeline ek olarak, genel saðlýk sigortalýsý ve bakmakla yükümlü olduklarý kiþilerden saðlýk hizmeti sunucularýnýn giderleri ve ürettikleri saðlýk hizmetlerinin maliyetleri, yapýlan sübvansiyonlar gibi kriterler dikkate alýnarak, tahsil edilecek ilave ücret tavaný bir katýndan iki katýna çýktý. Ýlave ücret tavanýný belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Tasarý ile mesai saati dýþýnda saðlýk hizmeti sunan öðretim üyesine de ilave ücret ödenecek.

hasta potansiyeli, geliþmiþlik düzeyi, coðrafi konum, ulaþým imkanlarý, tarihi ve kültürel yapý, hastanelerin fiziki durumu, kapasitesi ve özellikli saðlýk hizmetinin niteliði gibi kriterler göz önüne alýnarak belirlendi. Yabancý dil bilen personelin görevlendirileceði merkez ve birimlerde tanýtým, koordinasyon, denetim, rehberlik ve takip iþlemleri yürütülecek. Saðlýk turizmi için Türkiye'ye gelen hastalarýn ulaþýmý, tedavisi, konaklamasý bu birimlerce koordine edilecek. Bu birimlerde görevli uzmanlar, yurt dýþýndaki kurum ve kuruluþlarla iþbirliði içinde olacak, baþka ülkelerde tanýtýmlar yapacak, yabancý hastalarý birlik bünyesindeki uygun saðlýk tesislerine yönlendirecek.

yazý dizisi Aktif ol, hatýrla! Alzheimer riskini artýran en önemli etkenlerden biri erken yaþta duraðan ve sakin bir yaþam sürmek. Zihinsel ve fiziksel egzersizin beyinde yeni devreler oluþturduðunu belirten uzmanlarýn önerisi aktiviteden yana: Hafýzanýzý güçlendirmek için koþun, yürüyün, oynayýn, bulmaca çözün, televizyon izleyin, aktivite sayýsýný çeþitlendirin

Beslenme þekli hafýza güçlendirmede etkili mi?

Beynin, özellikle hafýzayý güçlendirici besinler bakýmýndan kanýtlanmýþ bir listeye sahip olmadýðýný vurgulayan Uzmanlar, dengeli ve Akdeniz tipi bir diyetin tüm organlarda olduðu gibi beyin için de yaþamsal önem taþýdýðýnýn altýný çiziyor. Nöroloji Uzmanlarý, özellikle deniz ve deniz ürünlerinin ve Omega 3 tipi yað asitleri içiren diyetlerin, çok iyi kanýtlanmamakla beraber bellek için daha yararlý gibi gözüktüðüne dikkat çekiyor.

Duraðan yaþam alzheimer'ý baþlatabilir

Her yaþlanan bireyde Alzheimer görülecek diye bir kuralýn olmadýðýna vurgu yapan Nöroloji Uzmanlarý, ancak hastalýðýn çoðu zaman ileri yaþlarda baþladýðýný hatýrlatýyor. Aktif yaþamýn Alzheimer riskini düþürdüðünü belirten Uzmanlar, "Ancak genetik olarak yatkýn olmayan ve beyin için zarar oluþturabilecek bir çevrede yaþamayan bir bireyin Alzheimer'a yakalanmasý söz konusu olamaz. Beyni ne kadar aktif tutarsak Alzheimer riskinden o kadar uzaklaþýrýz. Her türlü zihinsel ve fiziksel egzersizin beyinde yeni devreler oluþturduðunu biliyoruz. Her yeni devrede belleði güçlendiren bir katkýdýr. Kýsacasý her türlü aktivitenin faydasý vardýr, aktiviteleri sayýca çeþitlendirmek çok daha yararlýdýr. En tehlikelisi ise erken yaþta duraðan ve sakin bir yaþama geçmektir. Bu nedenle hafýzanýzý güçlendirmek için koþun, yürüyün, oynayýn, bulmaca çözün, televizyon izleyin, aktivite sayýsýný çeþitlendirin" önerisinde bulunuyor. Son


MESUT FÝÐANÇÝÇEK

Uzaklarda arama…

AYRINTI

3

GÜNCEL

17 Mayýs 2013 Cuma

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi temizlik konusunda farkýndalýk yaratmak amacýyla "sokaklarýmýza çöp atanlarý uzaklarda aramayýn - Diyarbakýr sokaklarýný bu kentte yaþayan bizler kirletiyoruz!" sloganýyla geniþ çaplý bir temizlik kampanyasý baþlattý. Ve kampanyaya ilgi çekmek için de ilginç billboardlar hazýrlattý. Uzaylý, þovalye, sihirbazlarýn yer aldýðý billboardlarda kentteki kirliliðin asýl sebebinin kentte yaþayanlar olduðu vurgusu yapýlýyor. Katýlýyorum… Suçluyu uzakta aramaya gerek yok. … Diðer taraftan kentteki yollarýn durumu ile ilgili eleþtiriler yapanlar da yollarýn nasýl bu hale geldiðini ve hangi kurum tarafýndan bakýmlarýnýn yapýldýðýný merak ediyorlar. Kentte çukurlar oluþmayan cadde yok gibi. Kimi çukurlar öyle tehlikeli ki hem kazaya hem de zarara yol açabilecek nitelikte. Bu caddeleri uzaylýlarýn araçlarý ya da þövalyelerin atlarýnýn bu hale getirmediði kesin.. Tamam, kirlilikte yurttaþlar sorumlu onu anladýk.

Peki, bu bozuk yollarýn, kaldýrýmlarýn sorumlusu kim peki? Neden yapýlmaz bu yollar, kaldýrýmlar… Gelin size neredeyse üç yýldýr býrakýn kaldýrýmý, yürünecek yolu olmayan þehir içindeki yerleþim alanlarýný gösterelim. … Diyarbakýr'da sadece kent temizliði konusunda deðil, çevre bilinci konusunda da eksiklikleri olan bir þehir. Örneðin yeþil kültürümüz de yok denilecek kadar az. Kentte resmi daireler dýþýnda yeþil alan görmeniz neredeyse imkansýz gibi. Belediyelerin yaptýðý parklar ve yeni yapýlan binalardaki yeþil alan zorunluluðu da bu eksikliði gidermeye yönelik… Gerçekten kentin nefes alýnabilecek bu gibi alanlara fazlasýyla ihtiyacý var. Belediyelerin bu parklarý açmasý bence kente yapýlan en büyük yatýrýmlar… Diðer taraftan söz konusu bu parklarda açýlan kafeler ise "Halk belediyeciliðine" tezat bir anlayýþla rant

kapýsýna dönüþtürülmüþ durumda. Bununla ilgili þikayetlerin dillendirildiði ve hatta Belediye Baþkanlarýna bizzat söylendiðine þahit olmuþluðum var. Bu þehrin temizliðe ihtiyacý olduðu kadar; temiz yollara, kaldýrýmlara ve içinde rantýn dönmediði parklara da ihtiyaçlarý var… Bunu nasýl mý yapacaksýnýz… Gelin bunu hep beraber tartýþarak, "Halk Belediyeciliði"nin gereði olan demokratik bir anlayýþla yapalým… Bizim temiz bir Diyarbakýr'a olan ihtiyacýmýz kadar; halkla beraber hareket eden bir belediyecilik anlayýþýna da ihtiyacýmýz var…

Gotinek Bir söz "Bi þalûsî peyde kirina berjewendîyan, bi rêya duristîyê dest xistina wê ji sûd lê dan hê zêdetir be, wê ew welat têk biçe." "Dalkavukluðun saðladýðý çýkar, dürüstlüðün kazandýrdýðý faydadan daha fazla olursa, o ülke batar." Monteskiyo Ahmet Fidanay'a teþekkürler

Yayýn yasaðý kaldýrýldý Reyhanlý ilçesinde meydana gelen patlamalarýn ardýndan getirilen yayýn yasaðý yapýlan itiraz üzerine bir üst mahkeme olan Hatay 1. Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan kaldýrýldý

HATAY - 11 Mayýs tarihinde Hatay'ýn Reyhanlý ilçesinde meydana gelen ve 51 yurttaþýn yaþamýný yitirdiði patlamalardan sonra Reyhanlý Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn talebi üzerine Reyhanlý Sulh Ceza Mahkemesi tarafýndan verilen yayýn yasaðý kararý kaldýrýldý. Karara yapýlan itiraz sonrasý bir üst mahkeme olan Hatay 1. Aðýr Ceza Mahkemesi talebi deðerlendirdi ve yayýn yasaðýnýn kaldýrýlmasýna karar verdi. Mahkemenin kararýný Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) gönderildiði açýklandý. (DÝHA)

Gözaltýna alýnan 8 zanlý, serbest býrakýldý FOTO: ARÞÝV

Kömür ocaðýnda

göçük: 1’i aðýr, 4 yaralý ÞIRNAK'ta, son günlerde devam eden yoðun yaðýþlar nedeniyle kömür ocaðýnda göçük meydana geldi. Olayda 1'i aðýr 4 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre, olay, dün 13.30 sularýnda meydana geldi. Yoðun yaðýþ sonucu Cudi Daðý eteklerine bulunan kömür madenlerinde göçük yaþandý. Olayda 1'i aðýr 4 kiþi yaralandý. Yaralýlar, Þýrnak Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýnýrken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

DÝYARBAKIR-Mardin karayolunun 3. kilometresindeki Yediemin Otoparký'nda meydana gelen ve Mehmet Emin Karayel ile Münir Karayel'in hayatýný kaybetmesi, Arif Doðan ve Mehmet Þerif Doðan'ýn yaralanmasýyla sonuçlanan olayýn ardýndan gözaltýna alýnan 8 zanlý, Emniyet Müdürlüðü'ndeki sorgulamalarýnýn ardýndan, adliyeye çýkarýldý.

Zanlýlar, savcýlýktaki sorgulamalarýnýn ardýndan serbest býrakýldý. 13 Mayýs tarihinde Yediemin Otoparký'nda karþýlaþan ve eski ortak olduklarý belirtilen iki tarafýn silahlý kavgasýnda 2 kiþi ölmüþ, 2 kiþi de yaralanmýþtý.


4

GÜNDEM

17 Mayýs 2013 Cuma

“Zihinler deðiþmeli” HAKAN POLAT

DÝYARBAKIR Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, Engelliler Haftasý kapsamýnda ilçede bulunan Bedensel Engelliler, Gap Engelliler, 6 Nokta Görme Engelliler ve Uluslar Arasý Engeliler derneklerini ziyaret etti. Ziyarette konuþan Kurbanoðlu, Yeniþehir ilçesinde imara açýlan yeni yerleþim merkezlerinin engellilerin yaþamlarýný kolaylaþtýrýcý þekilde düzenleneceðini söyledi.

‘Sýkýntýlarý bertaraf etmeliyiz’

Kurbanoðlu, "Engelli yurttaþlarýmýzýn sorunlarýnýn sadece engelliler haftasý nedeniyle gündemleþmesini de doðru bulmuyoruz. Bizler, yýlýn tüm zamanlarýnda engellilerin sorunlarýnýn tartýþýlmasýndan ve çözümler geliþtirilmesinden yanayýz. Bir haftaya sýkýþtýrýlmasýný doðru bulmuyoruz. Engelli arkadaþlarýmýzýn yaþadýklarý sýkýntýlarý bir þekilde bertaraf et-

mek istiyoruz. Geçen yýl sizlere verdiðimiz sözü tutarak, Kooperatifler Mahallesi'ndeki kaldýrým çalýþmalarýný baþlatarak, bazalt taþlarla döþüyoruz. Ekim ayý içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Bu çalýþmalarla ilçemizi modern ve engelli yurttaþlarýmýzýn kaldýrýmlarý daha rahat kullanabilmeleri için yeniden düzenliyoruz" dedi.

Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, Engelliler Haftasý nedeniyle ilçede faaliyet gösteren engelli derneklerini ziyaret etti. Burada konuþan Kurbanoðlu, engelli yurttaþlara yönelik zihinlerin deðiþmesi gerektiðini vurguladý

Yurttaþlara çaðrý

Kurbanoðlu, "Görme engelli vatandaþlarýmýzýn rahat yürüyebilmeleri için takip taþlarýyla döþüyoruz. Sizlerden ricam bu yapýlan çalýþmalarý yerinde denetlemenizdir. En baþta, engelli yurttaþlarýmýza yönelik zihinlerin deðiþmesi gereklidir. Bu nedenle buradan tüm vatandaþlarýmýza çaðrýda bulunuyorum. Engelli vatandaþlarýmýz düþünülerek yapýlan kaldýrým giriþ ve çýkýþlarýna araçlarýnýzý park etmeyerek onlarýn rahat bir þekilde kaldýrýmlarý kullanmalarýna destek veriniz" dedi.

Ergani’de “engelliler haftasý” etkinliði

DÝYARBAKIR'ýn Ergani ilçesinde, '10-16 Mayýs Engelliler Haftasý' münasebetiyle etkinlik düzenlendi. AK Parti Ýlçe Baþkanlýðýnýn organize ettiði etkinliðe, Ýlçe Kaymakamý Erdinç Yýlmaz, Emniyet Müdürü Erkan Güneþ, Milli Eðitim Müdürü Ahmet Atabey, AK Parti Ýlçe

Baþkaný Mehmet Kaya, Gönül Kapýsý Derneði Baþkaný Vahit Güvensen ve engelli vatandaþlar katýldý. Aynur Sarý Ýlkokulu konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuþan Kaymakam Erdinç Yýlmaz, bu organizasyonda emeði geçenlere teþekkür ederek, "Bu düþünceye sahip

olan arkadaþlarýmýz ne kadar fazla olursa engellerimiz azalacaktýr. Engellilerimizin sorunlarý da o derece azalacaktýr" dedi. Yýlmaz, kaymakamlýk olarak engelliler için her türlü çalýþmaya destek vereceklerini de sözlerine ekledi. Ergani Tüm Engelliler Birlik ve Beraberlik Dernek Baþkaný Ahmet Þen de, engelliler olarak her koþulda yaþamaya azmetmiþ insanlar olduklarýný söyledi. Þen, "Bizim için engelli olmak sorun deðildir. Bizler engellerimizle yaþamaya alýþmýþýz. Her insan bir engelli adayýdýr. Bu baðlamda insanlarýmýzýn bu konuya duyarlý olmalarýný bekliyoruz. Bizim buradaki tek sorunumuz, ilçe merkezindeki kaldýrýmlarda esnaflarýmýzýn kaldýrým iþgalleri nedeniyle zorluk yaþamaktayýz. Esnaflarýmýzdan ve belediyemizden bu konuda duyarlýlýk beklemekteyiz" þeklinde konuþtu.

Diyarbakýr’da okul öncesi yýlsonu etkinliði DÝYARBAKIR Baðlar Kaymakamlýðý ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan okul öncesi yýl sonu etkinliði düzenlendi. Okul öncesi eðitim veren okullarýn katýldýðý etkinlik, Ziya Gökalp Spor Salonu'nda gerçekleþtirildi. Baðlar ilçesindeki okullarýn katýldýðý etkinliði, Baðlar Kaymakamý Dursun Balaban, Ýl Milli Eðitim Müdürü M. Hadi Aðýrbaþ, Baðlar Ýlçe Milli Eðitim Müdürü AbFOTO ARSÝV durrahman Sevgili, þube müdürleri, okul müdürleri, öðretmenler ve öðrenci velileri izledi. Hafize Anaokulu öðrencilerinin Ýzmir Marþý eþliðinde yaptýklarý gösteri büyük alkýþ alýrken, Diyarbakýr Anaokulu öðrencilerinin tango ve balerin gösterileri ise beðeni topladý. Etkinlik, programa katýlan okullarýn gösterilerini sunmasýyla tamamlandý.


5

GÜNDEM

17 Mayýs 2013 Cuma

Çocuklara Kürtçe kitap hediye edildi Diyarbakýr 4. Kitap Fuarý'nda Kayapýnar Belediyesi standýný ziyaret eden çocuklara, Kürtçe masal kitaplarý hediye edildi

DÝYARBAKIR 4. Kitap Fuarý'nda, Kayapýnar Belediyesi'nin standý yoðun ilgi görüyor. Belediye Baþkan Vekili Mahmut Dað, Baþkan Yardýmcýsý Aynur Yýlmaz ve belediye meclis üyeleri belediye standýný ziyaret eden öðrencilere belediye tarafýndan basýlan Kürtçe masal kitaplarýný hediye etti. Baþkan Vekili Dað, Kürt Dil Bayramý'nýn kutlandýðý bir zamanda çocuklara Kürtçe masal kitaplarý daðýtmanýn anlamlý ol-

duðunu belirterek, "Belediyemizin standý yoðun ilgi görüyor. Bugün standýmýzý ziyaret eden çocuklara belediyemiz tarafýndan bastýrýlan Kürtçe kitaplarý daðýttýk. Geçen yýlki kitap fuarýnda standýmýzý ziyaret eden çocuklara Kürtçe masal okuyan bebekler daðýtmýþtýk. Çocuklarýmýz Kürtçeye yoðun ilgi gösteriyor. Bu da gelecek anlamýnda çok önemli" diye konuþtu. Kitap fuarý, 19 Mayýs tarihine kadar gezilebilecek.

“Suç duyurusunda bulunacaðýz” DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde 'dur' ihtarýna uymayarak otomobilini polisin üzerine sürdüðü ileri sürülen þahsýn avukatý Ferit Alphan, yaralý gencin yakýnlarýyla birlikte hastane yetkilileriyle görüþerek, açýklama yaptý. Diyarbakýr Barosu'na kayýtlý avukatlardan Ferit Alphan, hastanede gerekli çalýþmalarý tamamladýktan sonra suç duyurusunda bulunacaklarýný ifade etti. Alphan, "Salý günü saat 3 sýralarýnda bir olay gerçekleþmiþtir. Bu olay akabinde yaralý ambulansla hastaneye götürülmüþtür. Hastanede muayene edilmiþtir ve bu yönde bir adli rapor gösterilmiþtir. Biz bu adli raporun yaralýnýn adli durumunu tam olarak yansýtmadýðý gerekçesiyle yaralýnýn baþtabip tarafýndan tekrar muayene edilip bu yönde bir adli rapor düzenlenmesi konusunda bir talepte bulunduk. Onlar da bu talebimizi kabul ettiler bu yönde bir adli rapor bize sundular. Soruþturmayla ilgili bir söz söylemek þu anda doðru deðildir. Olayla ilgili soruþturma devam ediyor. Þu andan itibaren söyleyeceklerimiz bundan ibarettir. Hasta bu durumdayken o þekilde götürülmemesi gerekiyor. Ancak o þekilde götürülmüþtür. Olayla ilgili soruþturma devam ediyor. Bu konuyla ilgili çok þey söylemek doðru olmaz. Kendisi de þu anda ayakta duracak durumda deðildir" dedi.

'Bana hiçbir þey demedi'

Bacaðýndan yaralanan Kamuran Ö. ise, "Ben bahar bayramý nedeniyle pikniðe Malabadi'ye gittim. Ondan sonra ben Silvan'a giriþ yaptým. Arkamdan bir araba selektör yaktý. Polis olduðunu ben bilmiyordum. Resmi polis deðildi sivil polisti. Ondan sonra önümü kesti durdum. Ondan sonra ben çýkacaðým esnada silahý arabanýn içine sokup bana ateþ etti. Bana hiçbir þey demedi. Ben de korkudan kaçtým. Polis olduðunu da bilmiyordum. 100 metre gittikten sonra gücümü yitirince durdum. Arabamda yasadýþý hiçbir þey yoktu. Eðer olsaydý ben bugün burada olmazdým. Cezaevinde olurdum" þeklinde konuþtu. (ÝHA)

Silvan'da 'dur' ihtarýna uymadýðý gerekçesiyle polis tarafýndan ayaðýndan vurulduðu ileri sürülen Kamuran Ö.'nün avukatý Ferit Alphan, hastanede gerekli çalýþmalarý tamamladýktan sonra suç duyurusunda bulunacaklarýný söyledi

TÜÝK Diyarbakýr artýk twit atacak TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü, artýk verilerini milyonlarca kullanýcýsý bulunan sosyal paylaþým siteleri "Facebook" ve "Twitter" üzerinden de paylaþacak

DÝYARBAKIR Bölge Müdürü Salih Uras, kurum baþkanlýðýnca açýklanan istatistiði verilerin kullanýcýlarýna daha hýzlý ulaþmasýný ve daha fazla kitlenin kullanmasýný saðlamak amacýyla sosyal paylaþým sitelerinde sayfalar oluþturduklarýný belirtti. Uras yaptýðý açýklamada, TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðünün artýk verilerini milyonlarca kullanýcýsý bulunan sosyal paylaþým siteleri Facebook ve Twitter üzerinden paylaþacaðýný bildirdi. Yaygýn olarak kullanýlan sosyal paylaþým sitelerinde açýlan sayfalarla, internet kullanýcýlarýna daha

kýsa sürede ulaþmayý planladýklarýný aktaran Uras, uygulama ile kullanýcýlarýn taleplerinin de dikkate alýnacaðýna dikkat çekti. Uras, "Kurum baþkanlýðýmýzca açýklanan istatistiði verilerin kullanýcýlarýna daha hýzlý ulaþmasýný ve daha fazla kitlenin kullanmasýný saðlamak amacýyla sosyal paylaþým sitelerinde sayfalar oluþturduk. Sayfalarýmýzda haber bültenlerimizin yaný sýra kullanýcýlarýn taleplerine de en kýsa zamanda geri dönüþ saðlanacak. Bu sayede vatandaþlarýmýzýn açýklanan verilere daha kýsa sürede ulaþmasýný saðlayacaðýz" dedi.


6

GÜNDEM

17 Mayýs 2013 Cuma

‘Tekstil kent çalýþmasý yapacaðýz’ DÝYARBAKIR Ticaret Sanayi Odasý'nda (DTSO), 1 Haziran 2013 tarihinde yapýlacak olan komite üyesi seçimlerine aday olan Baðýmsýzlarýn Birlikteliði Grubu seçim projeleri ile ilgili basýn toplantýsý düzenledi. Baðýmsýzlarýn Birlikteliði Grubu adýna konuþan baþkan adayý M. Siraç Ensarioðlu, grubun iþ dünyasýnýn çýkarlarýný gözeten, ayný hedefte buluþabilecek dinamik, katýlýmcý, istikrarlý, vizyon ve misyon sahibi bireylerden oluþtuðunu, bu nedenle oy pusulalarýnýn renginin, barýþ ve saflýðýn simgesi olan beyaz renk olduðunu belirtti.

'Sorunlarý yerinde inceledik'

1 Haziran 2013 tarihinde yapýlacak olan DTSO seçimlerine aday olan Baðýmsýzlarýn Birlikteliði Grubu adýna konuþan baþkan adayý M. Siraç Ensarioðlu, Diyarbakýr'da Ticaret Meslek Lisesi ve Ticaret Üniversitesi açmayý hedeflediklerini belirterek, bölgeye istihdam saðlayacak ve üretimi destekleyecek bir tekstil kent oluþturulmasý için gerekli çalýþmalarý yapacaklarýný vurguladý

Ensarioðlu, iþ dünyasýnýn, çiftçinin, esnafýn, sanayicinin yaþamýþ olduðu sorunlarý bire bir yerinde incelemeler yaparak tespit ettiklerini ve bu sorunlarla ilgili projeler geliþtirdiklerini ifade etti. Ensarioðlu, Diyarbakýr'da Tica-

Mavi liste adaylarý, destek bekliyor Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerine mavi liste ile gireceklerini duyuran Demokratik Ýþverenler Giriþimi listesinde yer alan Erganili iþ adamlarý, 1 Haziran 2013 tarihinde gerçekleþecek ticaret odasý seçimlerinde ilçe esnafýndan destek bekliyor

DÝYARBAKIR - Mavi listede yer alan Erganili iþ adamlarý, düzenledikleri basýn toplantýsýyla Ergani'nin menfaatleri için esnaftan destek istedi. Tanýtým toplantýsý gerçekleþtiren Demokratik Ýþverenler Giriþimi listesinde yer alan Zülfü Kaya, Nihat Ayata, Mahmut Acaroð-

lu, Selahattin Kaçar ve Ali Fuat Alageyik, Ergani'nin menfaatleri için çýktýklarý bu yolda ellerinden gelen çabayý sarf edeceklerini ifade etti. Yapýlan tanýtým toplantýsýnda Mavi liste adaylarý adýna basýn açýklamasýný okuyan Zülfü Kaya, siyasal, sosyal ve idari alanda de-

mokratikleþmeye ihtiyaç duyulduðuna vurgu yaparken, ekonomik alanda da demokratikleþmeye, demokratik deðerlerle buluþmaya ihtiyaç olduðunu ifade ederek bu baðlamda Ergani ilçesinin menfaatlerini gözeterek ticaret odasý seçimlerinde demokratik iþverenler gi-

riþimi listesinden yer aldýklarýný söyledi. Kaya, "Kentimiz ve bölgemiz farklý dillerin konuþulduðu kültürel, inançsal ve etnik çoðulculuðu birer zenginlik kaynaðý olarak gördüðü bir coðrafya üzerinde kurulmuþtur. Bu nedenle bütün kurumsal yapýlarda çalýþmalarda çoðulcu ve katýlýmcý yöntemler uygulamalýdýr" dedi. Demokratik Toplum Kongresinin (DTK) desteklediði Demokratik Ýþverenler Giriþimi, demokratik katýlým anlayýþýný kurumsal kültür haline getirmek, ekonomik alanýn toplumsal, demokratik, katýlýmcý, þeffaf bir boyuta dönüþmesi için Ticaret Sanayi Odasýnda kendi adaylarýyla seçime katýlacaklarýný duyurmuþtu.

ret Meslek Lisesi ve Ticaret Üniversitesi açmayý hedeflediklerini, bölgeye istihdam saðlayacak ve üretimi destekleyecek bir tekstil kent oluþturulmasý için gerekli çalýþmalarý yapacaklarýný söyledi.

'Süreci destekliyoruz'

AR-GE çalýþmalarý kapsamýnda Diyarbakýr'ýn tarihi ve kültürel dokusunun canlandýrýlmasý ve turizmin geliþtirilmesini hedeflediklerini dile getiren Ensarioðlu, "Göreve geldiðimiz taktirde tüm bu projeleri alt baþlýklara ayýrarak geniþ katýlýmlý üye toplantýlarýyla daha da geniþletmeyi hedefliyoruz. Yaþadýðýmýz barýþ sürecinin projelerimizin gerçekleþmesi için saðlýklý bir ortam oluþturacaðýný umuyoruz ve bu süreci sonuna kadar destekliyoruz" dedi. Aday olan yönetimde, Ferhat Ýnanç, Mehmet Resul Yýldýz, Abdulhakim Alioðlu, Nihat Taþtekin, Mehmet Çelik gibi isimler yer aldý.

‘Kredi kesintilerinde azalma saðlandý’

DÝYARBAKIR - Ergani Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Baþkaný Ýzzet Güzel, kredilerin kesintilerinde önemli oranda azalma saðlandýðýný söyledi. Güzel yaptýðý açýklamada, esnaf ve sanatkarlarýn Türkiye Halk Bankasý'ndan kullandýðý kredilerin faizlerinin düþtüðünü, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve bakanlarla yaptýklarý görüþmelerin meyvesini verdiðini belirtti. Esnafýn düþük faizli kredi kullanmasýný saðlayan Baþbakan Recep Tayip Erdoðan ve Bakanlar Kuruluna teþekkür ettiklerini ifade eden Güzel, "Kredilerinin kesintilerinde önemli oranda azalma saðlandý" dedi.


Yüksel AVÞAR

Dil mi !?

QUCÊ AZAD

7

KADIN-Y YAÞAM

17 Mayýs 2013 Cuma

Bin yýllarda süren bir zaman diliminde þekillenen halkýn ortak deðeri olan dil, kutsal bir varlýktýr. Dil halkla vardýr. Her halk da diliyle vardýr. "Bir ulusun dili onun ruhu gibidir. Ruhu da dilidir. "Bu anlamda dil toplumsal bir deðerdir. Türkiye Cumhuriyeti Türk Ulusu'nun diline sahip çýkmaya çalýþýrken Kürt halkýnýn diline saldýrmýþ; tek dilli; resmi ideolojinin Kürtçeyi yok etme yaklaþýmýnda aramak yanlýþ olmaz. Benim doðduðum Hoçvan'ýn anadili Kürtçedir. Demek ki anadilim Kürtçedir. Anadil hakký, her insanýn en doðal hakkýdýr. Ýnsan Haklarý kapsamýndadýr. Nüfusu 40 milyonu aþkýn olan Kürtlerin anadili 21.yüzyýlda halen yasaklýdýr. Dünyada sanýrým Anadili yasaklý olan tek halktýr. Bu nedenle dünya anadil gününe en çok sahip çýkmasý gereken halk Kürt halkýdýr .Anadil toplumlar,halklar için varlýk-yokluk anlamýna gelir.Anadilde eðitim insanidir ayrýca da en temek haktýr..Çaðdaþ devletler bunu saðlamakla yükümlüdür.Hepimiz anadilimize sahip çýkmalýyýz, he Bin yýllarda süren bir zaman diliminde þekillenen halkýn ortak deðeri olan dil,kutsal bir var-

lýktýr.Dil halkla vardýr.Her halk da diliyle vardýr. "Bir ulusun dili onun ruhu gibidir. Ruhu da dilidir. "Bu anlamda dil toplumsal bir deðerdir. Türkiye Cumhuriyeti Türk Ulusu'nun diline sahip çýkmaya çalýþýrken Kürt halkýnýn diline saldýrmýþ; tek dilli; resmi ideolojinin Kürtçeyi yok etme yaklaþýmýnda aramak yanlýþ olmaz. Benim doðduðum Hoçvan'ýn anadili Kürtçedir. Demek ki anadilim Kürtçedir. Kürt dilinin bugüne kadar yaþatýlmasýnda emeði olan Melaye Ciziri, Feqiye Teyran, Ehmede Xani, Celadet Bedirxan, Aram Tigran'ý unutmayalým. Onlarýn önünde saygýyla eðiliyorum.. Kürtler, hiçbir halkýn dilini küçümsemeden yediden yetmiþe günlük yaþam olmak üzere hayatýn her alanýnda Kürtçe konuþmayý, Kürt dilini geliþtirip savunmayý hayat tarzý haline getirmelidir. Kürt dili insanlýða beþiklik yapmýþ Mezopotamya'nýn ve dünyanýn en eski dillerinden birisidir. Anadolu insanlýðýnýn bu güne gelmesinde büyük bir Kültür taþýyýcýlýðý yapmýþ bir dildir. Kadýnlarýmýzý dillerini geliþtirmeye ve sahip çýkmaya çaðýrýyorum ve onlarýn bu

kavgalarýnda yanlarýnda olduðumu ifade ediyorum. Ana dilimizde eðitim en doðal hakkýmýzdýr… Seçme ne demek? Pazarda karpuz mu seçiyoruz! El insaf! Türkiye'de yapýlmak istenen Kürt Halký'nýn diline müdahale ederek, halkýn tarihi, geçmiþi ve Kültürüyle arasýnda ki baðlarý koparmaya çalýþmaktýr. Ulus-devlet inþasý ve süreci ayný zamanda baþka kimliklerin ve uluslarýn ölümü anlamýna gelmektedir. Eðitim, medya, kültürel ve sosyal yaþam alanlarýnýn kapýlarý Kürtçe için açýlmalý, açýlmadýðý sürece Kürtçenin varlýðýný sürdürmesi ve geliþmesi mümkün olmayacaktýr. Öncelikle Devlet Kürt kültürü ve dili üzerinde ki baský ve yasaklarýn kalkmasý için demokratik yaptýrýmlar uygulamalýdýr. 12 EYLÜL ANAYASASINI BÝR AN ÖNCE DEÐÝÞTÝRMELÝDÝR. Dil canlý bir varlýktýr.Dillerde insanlar gibi doðar,büyür ; baský altýna alýndýðý taktirde inleye inleye ölür.Dünyada ki tüm diller önemlidir.Eþit deðere sahiptir Dilin ölmesi bir ulusun,halkýn yok olmasý anlamýna gelir..Evrensel hukuka 'ta Dil ANA GÝBÝDÝR….

Barýþ anneleri Tunceli yolunda Diyarbakýr ve Ýstanbul Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi aktivistleri, Tunceli kurulacak "Demokratik kurtuluþ ve çözüm çadýrý" için yola çýktý

DÝYARBAKIR ve Ýstanbul Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi aktivistleri, PKK'lilerin "geri çekilme" sürecini izlemek amacýyla Tunceli'de kurulacak "Demokratik kurtuluþ ve çözüm çadýrý" eyleminde nöbet tutacak. Diyarbakýr'da biraraya gelen anneler, Tunceli'ye hareket etmeden önce Barýþ Anneleri'nin binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýya Diyarbakýr'daki annelerin yaný sýra Ýstanbul'dan gelen anneler de katýldý. Toplantýda konuþan Diyarbakýr Barýþ Annesi Ýnisiyatifi aktivisti Nezahat Teker, "Gerillalarýmýz Federal Kürdistan'a geçiyor. Bir grup gerilla Çele'den geçti. Biz de Barýþ Anneleri olarak bu yürüyüþü özgürlük yürüyüþü olarak deðerlendiriyoruz. Bu yürüyüþe destek ol-

mak için Dersim'de çadýr kuracaðýz" dedi. Diðer taraftan kaygýlý olduklarýný dile getiren Teker, Ýstanbul ve Diyarbakýr Barýþ Anneleri'nden oluþan 12 kiþilik grubun Dersim'e hareket edeceðini ve 15 gün aralýklarla gruplarýn çadýr nöbetini devralacaðýný söyledi. "Ben insaným diyen herkes bu süreç üzerinde yoðunlaþmalý ve dikkat etmeli" diyen Teker, "Artýk çocuklarýmýzýn ölmesini istemiyoruz. Bu özgürlük yürüyüþünü selamlýyoruz" diye konuþtu. Öte yandan Þýrnak'ta kurulan çadýr eylemi için Mardin ve Silopi Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi'nin 18 Mayýs'ta, Hakkari'de kurulan nöbet çadýrý için ise, Van ve Yüksekova Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi'nin 22 Mayýs'ta yola çýkacaðý belirtildi.

‘Minik yürekler’ yetim kaldý TÜRKÝYE Taþkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüðüne baðlý maden ocaðýnýn eksi 540 kodunda taþeron olarak galeri açma iþi yapan firmanýn 30 çalýþanýnýn yaþamýný yitirdiði grizu patlamasýnýn 3. yýlýnda, anneler oðullarýný ve eþler hayat arkadaþlarýný kaybetmenin, çocuklar ise babasýz kalmanýn hüznüyle yaþamlarýný sürdürüyor. Aileler, 3 yýldýr olaya iliþkin davanýn sonuçlanmasýný bekliyor. Patlamada 26 yaþýnda hayatýný kaybeden Ekrem Akkaya'ýn eþi Yeter Akkaya (29), ailesinin izin vermemesi nedeniyle 4 Ocak 2010'da kaçarak evlendiði eþini 4,5 ay sonra maden kazasýnda kaybettiðini söyledi. Eþinin, evlenmelerinden 16 gün sonra maden ocaðýnda iþe baþladýðýn anlatan Akkaya, "Eþim sürekli kömür ocaðýnda kazalar yaþandýðýndan bahsediyordu. Bizim de baþýmýza böyle bir acý geldi. Haberi aldýðýmda 1,5 aylýk hamileydim. O günden itibaren hayat benim için çok zor oldu" dedi. Akkaya, en üzüntülü dönem-

de dünyaya getirdiði, "Ecrin" adýný verdiði kýzýnýn kendisine yaþama gücü kazandýrdýðýný vurgulayarak, "Tek baþýna çocuk büyütmek çok zor. Misafirliðe gittiðimizde kýzým diðer çocuklarý görünce 'anne onlarýn babasý var, benim niye yok' diye soruyor. Bu acýyý her zaman yaþýyoruz. Yaþadýklarýmýz hiç aklýmýzdan çýkmýyor" diye konuþtu. Olayla ilgili her duruþmaya katýldýðýnda hüznünün katlandýðýný ifade eden Akkaya, adalete güvendiklerini, hukuki sürecin sonunda sorumlularýn gerekli cezayý alacaklarýna inandýklarýný belirtti.


8

POLÝTÝKA

17 Mayýs 2013 Cuma

‘Reyhanlý’nýn seçilmesi manidardýr’ Kýlýçdaroðlu ile Demirtaþ’ýn dokunulmazlýk dosyalarý TBMM’de ANKARA - CHP Genel Baþkaný Kýlýçdaroðlu ile BDP Eþ Genel Baþkaný Demirtaþ'a ait dokunulmazlýk dosyalarý, TBMM Baþkanlýðý'na sunuldu. CHP Ýstanbul Milletvekili Kemal Kýlýçdaroðlu ile BDP Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaþ'ýn Yasama Dokunulmazlýðýnýn Kaldýrýlmasý Hakkýnda Baþbakanlýk tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevkedildi. Kýlýçdaroðlu'nun dosyasýnýn ''hakaret'', Demirtaþ'ýn ise ''suç ve suçluyu övme'' iddiasýyla düzenlendiði öðrenildi. Bu dosyalarla birlikte Meclis'e gelen dokunulmazlýk dosyalarýnýn sayýsý 966'ya ulaþtý.

‘Hedef bütün belediyeleri kazanmak’ AKP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Türel, "Bizim hedefimiz, bütün belediyeleri kazanmak" dedi ANKARA - Bir yandan koordinatörler, oluþturulan 12 bölgeyi tararken; diðer yandan akademisyenlerin yer aldýðý Ýstiþare Kurulu, yerel seçim sürecini psikolojik ve sosyolojik açýdan da ele alýyor. AKP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Menderes Türel, Mart 2014'te yapýlacak yerel seçimlere yönelik yürüttükleri çalýþmalara iliþkin açýklamalarda bulundu. AKP'de, yerel seçim hazýrlýklarýnýn, bir seçim bittiðinin ertesi günü baþladýðýný ifade eden Türel, ''Biz 30 Mart 2009'da yerel seçim hazýrlýklarýna baþladýk'' dedi. Türel, sona geldikçe iþin temposunun, heyecanýnýn artacaðýný belirterek, Yerel Yönetimler Baþkanlýðý olarak bu süreci en iyi þekilde deðerlendirmeye çalýþtýklarýný söyledi. Türel, ''Oylarýmýzý, genel olarak artýracak bir hedefi yakalamaya çalýþacaðýz. Bizim hedefimiz, bütün belediyeleri kazanmak. Þahsi inancým kahir ekseriyetle AK Parti'li belediyelerle, inþallah vatandaþlarýmýzý tanýþtýrýrýz'' þeklinde konuþtu.

Reyhanlý'da bombalý saldýrýnýn meydana geldiði alanda inceleme yapan Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Reyhanlý'nýn hedef alýnmasýný manidar bulduðunu belirterek, yaþanan güvenlik zaafiyeti ile ilgili ise inceleme baþlatýldýðýný bildirdi HATAY'ýn Reyhanlý ilçesinde 11 Mayýs'ta meydana gelen ve resmi rakamlara göre 51 yurttaþýn yaþamýný yitirmesi ile sonuçlanan patlamaya iliþkin Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, ilçeye gelerek bombalý saldýrýnýn yaþandýðý bölgede incelemede bulundu. Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kýlýçlar ve Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz ile birlikte incelemede bulunan Gül, patlama ile ilgili bilgi aldý.

'Birlik olma günüdür'

Reyhanlý Kaymakamlýðý'ný ziyaret ettikten sonra açýklama yapan Gül, saldýrý için Reyhanlý'nýn seçilmesinin manidar olduðuna dikkat çekti. Saldýrýyý yapanlarý lanetlediðini söyleyen Gül, "Bu olayýn Reyhanlý'da

yapýlmasýnýnda mutlaka amaçlarý var. Þüphesiz bunlardan biri de halklarý birbirine düþürmektir. Bu nedenle provokasyonlara izin verilmemelidir. Gün bu gündür. Birlik olma günüdür" dedi.

'Türkiye'ye taþýnmasýna izin vermeyeceðiz'

Konuþmasýnýn ardýndan bir gazetecinin "MÝT ve Emniyet arasýnda istihbarat zaafý olduðu" yönündeki sorusuna "Yüz tane olaydan 99 tanesini önlersiniz, ama bir tanesi gözden kaçýnca bu acýlar yaþanýr maalesef. Teknik deliller ortadayken nasýl olup da gözden kaçtýðýyla ilgili gerekli incelemeler yapýlýyor" cevabýný veren Gül, Suriye'de yaþanan kaos ortamýnýn Türkiye'ye taþýnmasýna izin vermeyeceklerini söyledi.

CHP’den ‘ulusal yas’ talebi Ana muhalefet, Hatay'ýn Reyhanlý ilçesinde bombalý saldýrýlarýn gerçekleþtiði 11 Mayýs tarihinin 'ulusal yas günü' ilan edilmesini istedi

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, Reyhanlý'daki saldýrýlarda ölen vatandaþlarýn anýsýna 11 Mayýs'ýn

ulusal yas günü ilan edilmesi için kanun teklifi verdi. CHP'li Akgöl ve 6 arkadaþýnýn imzasýný taþýyan teklif, TBMM Baþkanlýðý'na sunuldu.

Teklife göre, her yýl 11 Mayýs günü, Reyhanlý'da meydana gelen terör saldýrýsý sonucu ölen vatandaþlarý anma günü olacak. Kamu kurum ve ku-

ruluþlarýnýn öncülüðünde, halkýn ve sivil kuruluþlarýn katýlýmýyla anma töreni düzenlenecek. 11 Mayýs'ta bayraklarýn yarýya indirilmesine iliþkin Türk Bayraðý Kanunu ve Türk Bayraðý Tüzüðündeki hükümler uygulanacak. Reyhanlý'da patlayan bombalarýn Türk halkýnda bir travma meydana getirdiði belirtilen teklifin gerekçesinde, bu dramý anlatmaya kelimelerin kifayetsiz kalacaðý ifade edildi. Gerekçede, ''Reyhanlý'da bu kanlý saldýrýnýn planlayýcýsý, uygulayýcýsý her kim olursa olsun, bu korkunç insanlýk suçunu iþleyenleri, bu alçaklýðýn mimarlarýný lanetliyor ve kýnýyoruz'' denildi. Hatay'ýn Reyhanlý ilçesinde 11 Mayýs Cumartesi günü, 15 dakika arayla belediye ve PTT binasý önünde bombalý saldýrý gerçekleþtirilmiþti. Hükümetin Suriye istihbarat örgütüyle baðlantýlý kiþilerce gerçekleþtirildiðini açýkladýðý saldýrýlarda 51 kiþi hayatýný kaybetmiþti.


9

POLÝTÝKA

17 Mayýs 2013 Cuma

‘Yayýn yasaðý amacýna ulaþtý’ Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, Reyhanlý haberlerine iliþkin yayýn yasaðýnýn kaldýrýlmasýyla ilgili "Yayýn yasaðý soruþturmanýn iyi yürümesi içindi, amacýna da ulaþtý" dedi ANKARA - Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, Aksaray Günleri etkinliklerinin açýlýþ töreninde gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn, Reyhanlý'daki saldýrýlara iliþkin MÝT ile emniyet arasýnda kopukluk olabileceðine dair sözleri hatýrlatýlýnca Atalay, basýnda çýkan iddialar üzerine teftiþ kurullarýnýn olay yerine giderek konu ile ilgili inceleme yürüteceklerini belirtti. Teftiþ tamamlanmadan söylenenlerin yarým ve eksik olacaðýna dikkati çeken Atalay, bombalý saldýrýlara iliþkin son durumun sorulmasý üzerine, "Hatay Reyhanlý olayý hepimizi çok derinden üzdü. Ben de o gün kabine üyesi olarak ilk oraya ulaþan durumundaydým ve iki günümü orada geçirdim. Olayýn bütün boyutlarýný çok yakýndan yaþadým. Hala da takip ediyorum. Þu anda Baþbakan Vekili olarak takip ediyorum" dedi. Atalay, bombalý saldýrýlarýn güvenlik ve yargý boyutuna iliþkin olarak þunlarý kaydetti:

"Dün (önceki gün) , gözaltýna alýnanlardan 8 kiþi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmiþti. Bunlardan 4'ü tutuklandý, 4'ü serbest býrakýldý. Bugün de kalan 4 kiþi yargýya sevk ediliyor, yine tutuklanma talebiyle. Onlarla ilgili geliþmeleri göreceðiz ama büyük oranda iþin içindekiler tutuklanmýþ oldu. Þimdi halen yakalama çalýþmasý süren kiþiler var. Hayatlarýný kaybedenlerin sayýsý 51'e yükseldi" Atalay, hayatýný kaybedenlerin sayýsýyla ilgili dün 52 rakamýnýn telaffuz edildiðini anýmsatarak, "Þu ana kadar kimliði tespit edilmemiþlerle birlikte hayatýný kaybeden maalesef 51 vatandaþýmýzdýr. Ama halen kimliði tespit edilemeyen vatandaþlarýmýz var" dedi.

'Yasak amacýna ulaþtý'

Bombalý saldýrýlar hakkýnda yayýn yasaðýnýn soruþturmanýn iyi yürütülmesi, faillerin iyi þekilde takip edilip yakalanmasý ve olay yerinin saðlýklý þekilde incelenmesi için alýndýðýný vurgulayan Atalay, bu açý-

dan da yasaðýn amacýna ulaþtýðýný söyledi. "Ana muhalefet lideri Kýlýçdaroðlu'nun Brüksel'de Baþbakan Erdoðan'a iliþkin eleþtirileri vardý. Esad'a benzetti Erdoðan'ý. Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Baþkanýnýn da tepkisi oldu ve ikili görüþmeyi iptal etti. Bunu nasýl yorumlarsýnýz?" sorusuna Atalay, þu karþýlýðý verdi: "Ben nasýl yorumlayacaðým. Zaten oradaki muhatabý gerekli tepkiyi gösterdi. Hem orada sözlü tepki gösterdi hem de daha önce kendisine verilen randevuyu iptal ettiler. Bunlar Avrupa Parlamentosundaki sosyalist veya sol kesimdir. Türkiye'de sosyal demokrat politika yürütüyorum diyen ana muhalefet partisine Avrupa solunun bile tutumu bu. Doðrusu bugüne kadar biz anlatmaya çalýþýyorduk ama çok iyi anlaþýlmýyordu. CHP'nin Türkiye'ye bakýþý ve ana muhalefet politikasý daima bu; dýþarýya gidiyor, Türkiye'yi þikayet ediyor."

'Türkiye'ye hiçbir katkýsý olmadý'

CHP'nin, Türkiye'ye,

Türkiye'nin geliþmesine, büyümesine bugüne kadar hiçbir katkýsý olmadýðýný ifade eden Atalay, muhalefetin bu görevi hakkýyla yapmak isteyen iktidarýn paçasýndan tutup çekmekten baþka da hiçbir þey yapmadýðýný dile getirdi. Atalay, "Ancak, Avrupa'yý düþünürseniz Türkiye adýna üzücü bir boyutu var. Türkiye'nin ana muhalefetinin Avrupa'da, üstelik kendi platformunda düþtüðü durum yine biraz da Türkiye'nin aleyhinedir tabii. O açýdan da doðrusu bizar üzücü" deðerlendirmesinde bulundu.

‘Sýnýrlar kontrol altýnda deðil’

ANKARA - MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Emin Haluk Ayhan, TBMM'de basýn toplantýsý düzenledi. Ayhan, Türkiye'nin, siyasi, sosyal, ekonomik açýdan sorunlarla dolu olduðunu, sorunlarýn da giderek arttýðýný savundu. Hükümet'in, geliþen olaylarýn idraki içinde olmadýðýný, kendi derdine düþtüðünü ileri süren Ay-

han, "Ýçerideki olaylarý dýþarýnýn müdahalesine, telkinine, dýþarýdaki problemleri de içeriye taþýmayý vazife addeden bir Hükümet. Hükümet, iktidardan düþtüðü gün hesap sorulacaðýndan korkuyor. Bunun için mutlaka AKP'nin iktidardan uzaklaþmamasý ve ne pahasýna olursa olsun Baþbakan'ýn da partinin liderliðinden ayrýlmamasý

gerektiðine inanýyor" diye konuþtu. Ayhan, AKP'nin çaresiz olduðunu, PKK ile ayný yönde hareket ettiðini, PKK'nin her söylediðine katlanmak zorunda kaldýðýný ileri sürdü. Türkiye'de risk ve tehditlerin giderek arttýðýný, sýnýrlarýn kontrol altýnda olmadýðýný, PKK'nin istediði gibi girip çýktýðýný iddia eden Ayhan, "Hem de Baþbakan'dan torpilli. Geldiði yerden, geldikleri gibi gidiyorlar. Suriye sýnýrý, mayýn yasasý ile baþlayan bir keþmekeþliðe bilinçli olarak sahne ediliyor. Baþbakan, Reyhanlý olayýný önce çözüm sürecine, sonra Suriye'deki rejime baðlamýþ durumda. Türkiye,

hareketsiz býrakýlmýþ durumda. Bölgedeki insanlar panikte. Suriye olayý, küresel güçlerin organize ettiði bir olay, Þu anda AKP de bunun bir parçasý. Ama sadece kendisini deðil bütün ülkeyi bu iþin içine soktular" dedi. Ekonomideki geliþmeleri de deðerlendiren Ayhan, 2012'de ekonomik faaliyetlerde belirgin bir yavaþlama yaþandýðýný ifade etti. Ayhan, 2012'de GSYH içinde yüzde 70 düzeyinde paya sahip olan yerleþik hane halklarýnýn tüketiminin yüzde 0,7 azaldýðýný belirterek, özel sektör yatýrýmlarýndaki yavaþlamanýn da oldukça dikkat çekici olduðunu söyledi. Ekonominin genelinde 2012'deki yavaþlamanýn, imalat sanayi, toptan ve perakende ticaret gibi bel-

‘Görüþmeyi Kýlýçdaroðlu iptal etti’ ÝZMÝR - CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gürsel Tekin, Tarihi Havagazý Fabrikasý Kültür Merkezi'nde düzenlediði basýn toplantýsýnda, bir gazetecinin Kýlýçdaroðlu'nun, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a yönelik eleþtirilerinden rahatsýz olan Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalist Grup Baþkaný Hannes Swoboda ile görüþmesinin iptal edilmesiyle ilgili sorusu üzerine, görüþmeyi Kemal Kýlýçdaroðlu'nun iptal ettiðini, eleþtiriye konu olan cümleleri kendilerinin de Türkiye'de kullandýðýný dile getirdi. Tekin, þöyle konuþtu: "Milletvekilleri cezaevlerinde yatýyorsa, sadece hak aradýklarý için 3 bin öðrenci cezaevinde, onlarca belediye baþkaný, muhtar barýþ sürecinin olduðu bir dönemde cezaevindeyse bunun adý otoriter dönem deðil de nedir? Sayýn Genel Baþkanýmýz bu anlamýyla bunu ifade etmiþtir. Orada rahatsýz olanlar olabilir. Kim rahatsýz olursa olsun. Biz Türkiye'de demokrasi ve özgürlüðün önündeki engeller konusunda kim ne yaparsa yapsýn düþüncemizi rahatlýkla söyleriz. Avrupa da olsa." li baþlý sektörlerde açýkça gözlendiðini kaydeden Ayhan, yavaþlamanýn sanayi üretiminde de hissedildiðini vurguladý. Ayhan, sanayi kesiminde bu yýlýn ilk 3 aylýk geliþmelerinin, 2012'de ekonomide yaþanan yavaþlamanýn sürdüðüne iþaret ettiðini ifade ederek, "2012'de ekonominin reel kesiminde gözlenen yavaþlamanýn 2013'te de sürdüðü ve düþük performanslý bir sürecin yaþandýðý görülmektedir" diye konuþtu. Varlýk barýþýna da deðinen Ayhan, "2008'de varlýk barýþý nedeniyle getiren getirdi. PKK'nýn paralarýnýn da legalize edilme yönünde bir söz verilip verilmediðini kamuoyu merak ediyor. Kamuoyu, bu konuda da aydýnlatýlmalýdýr" dedi.


10

HABER

17 Mayýs 2013 Cuma

‘Diyarbakýr ansiklopedisi’ çýktý BDP Kayapýnar Siyaset Akademisi davasýnda tahliye yok DÝYARBAKIR - BDP Kayapýnar Siyaset Akademisi'ne dönük yapýlan operasyonun ardýndan haklarýnda dava açýlan 6'sý tutuklu 27 sanýklý davanýn 5'inci duruþmasý Diyarbakýr 5. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruþmada tutuklu yargýlanan Engin Demir, Zeynep Altunkaynak, Baþak Özer, Kadri Karakaþ, Hüseyin Karaman, Mehmet Ali Alkan ile avukatlarý ve Kürtçe tercümanlar hazýr bulunurken, yargýlananlarýn aileleri de duruþmayý izledi. Duruþma, tutuklular hakkýndaki delil ikamesinin okunmasý ile baþladý. Tutuklu yargýlananlar savunmalarýný Kürtçe tercüman aracýlýðý ile yaptý. Tutuklular, haklarýnda yapýlan suçlamalarý ve gizli tanýk ifadelerini reddetti. Tutuklularýn ardýndan savunma yapan müdafi avukatlarýndan Meral Daniþ Beþtaþ, tüm müvekkillerinin toplu tahliyesini talep etti. Tahliye taleplerinin alýnmasýnýn ardýndan mahkeme heyeti duruþmaya ara verdi. Aranýn ardýndan kararýný açýklayan heyet, tutuklu yargýlananlarýn, "kuvvetli suç þüphesi bulunmasý" gerekçesi ile tutukluluk hallerinin devamý yönünde karar verdi. Bir sonraki duruþma 31 Temmuz tarihine ertelendi.

Silvan’da 500 keklik doðaya salýndý DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde nesli tükenmek üzere olan kekliklerin çoðalmasý için 500 adet keklik Hasuni Maðaralarý'nda doðaya býrakýldý. Hasuni Maðaralarý'nda doðaya býrakýlan 500 keklik için düzenlenen törene Silvan Kaymakamý Yunus Sezer, Belediye Baþkaný Fadýl Erdede, Jandarma Bölük Komutaný Jandarma Yüzbaþý Ýsmail Terzi, Avcýlar Kulüp Baþkaný ve Av Müfettiþi Ýlhami Oral, kurum amirleri ve orman muhafaza memurlarý katýldý. Güneydoðu'da kekliklerin neslinin hýzla tükendiðini belirten Oral, "Toplam 500 tane keklik 10 ayrý yerde doðaya salýndý. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ve Orman Su Ýþleri Müdürlüðü ile Silvan Avcýlar Kulüp Baþkanlýðý organizeli olarak Silvan daðlarýnda koruma altýna alýnan keklikler doðaya salýnmýþtýr. " dedi.

Diyarbakýrlý Ansiklopedist tarafýndan uzun bir süreden bu yana hazýrlýðý sürdürülen ve 5 ciltten oluþan "Diyarbakýr Ansiklopedisi" çýkarken, yazarý Ýhsan Iþýk Cumhuriyet öncesi ve Diyarbakýr'ýn gerçek yüzünü anlatan bir ansiklopedi olduðunu söyledi

DÝYARBAKIR - Uzun yýllardan bu yana Diyarbakýr'ýn hem yakýn hem de Cumhuriyet öncesi tarihi ile ilgili bilgileri arþivleyerek bugüne kadar toplayan Diyarbakýrlý Ansiklopedist Ýhsan Iþýk emeðinin karþýlýðýnda 5 ciltten oluþan "Diyarbakýr Ahsiklopedisi"ni çýkarttý. Uzun yýllardan bu yana verdiði uðraþ sonucu çýkarttýðý ansiklopedi hakkýnda basýn toplantýsý düzenleyen Ýhsan Iþýk,

ansiklopedide Diyarbakýr hakkýnda her türlü bilginin bulunabileceðini söyledi.

Tarihi içinde barýndýrýyor

Iþýk, "Bugüne kadar Diyarbakýr'da gelmiþ geçmiþ bütün hükümdarlarýn, peygamberlerin, sahabelerin, sanatçýlarýn, yazarlarýn ve tarihini içinde barýndan bir çalýþma oldu. Ansiklopedide tamamen Diyarbakýr gerçekleri yer almak-

tadýr ve Diyarbakýr aslýnda bugün ki Diyarbakýr deðildir. Ansiklopedi de sadece tarihi turistik bilgiler deðil ayný zamanda Cumhuriyet öncesi ve sonrasý bilgilerin yarýn sýra bugüne kadar gelen Valiler, Belediye Baþkanlarý, seçimlerde çýkan oy sonuçlarýna kadar bulunmaktadýr. Ýl bazýnda Ýstanbul haricinde þimdiye kadar hiç ansiklopedi çalýþmasý yapýlmamýþtý, buda bizim için

‘Ödeneklerin takipçisi olacaðýz’ KÖYDES çalýþmalarý kapsamýnda muhtarlarý bilgilendiren Ergani Kaymakamý Erdinç Yýlmaz, "Devletin her kuruþu yerinde harcanmalý. Köylerimizdeki sorunlarý kesinlikle çözme gayreti içerisindeyiz. Ýlçeye gelen hizmet ödeneklerinin takipçisi olacaðýz" dedi

önemlidir. Ben Valilik, Belediye ve diðer kurumlardan bu ansiklopedinin tanýtýmýnýn yapýlmasý ve gerekli mercilere ulaþtýrýlmasý için gerekli özeni göstermelerini talep ediyorum" dedi. Ansiklopedist Ýhsan Iþýk yaptýðý açýklamanýn ardýndan 5 ciltten oluþan bir seti de Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti adýna Yönetim Kurulu Üyesi Ýbrahim Yakut'a armaðan etti.

DÝYARBAKIR - Ergani Kaymakamlýðý, KÖYDES çalýþmalarý kapsamýnda muhtarlarý bilgilendirdi. Aynur Sarý Ýlköðretim Okulunda düzenlenen bilgilendirme toplantýsýna, Kaymakam Erdinç Yýlmaz, Özel Ýdare Müdürü Yusuf Yiðit, Köye Hizmet Götürme Birliði Müdürü Mustafa Özen ve 87 köy muhtarý katýldý. Yýlmaz, toplantýda, ilçede 2013 yýlý KÖYDES programý kapsamýnda 1 milyon 916 bin, Ýl Özel Ýdaresinden 1 milyon 500 bin, Vali Mustafa Toprak'ýn talimatý ile de 1 milyon lira ödenek aktarýldýðýný söyledi.

'Hizmet almayan köy kalmayacak'

KÖYDES çalýþmalarýnýn hýzla devam ettiðini kaydeden Yýlmaz, "Fakat yeni yatýrýmlara da bakmak zorundayýz. Yatýrýmlarda dul, yetim, öksüz ve kimsesiz vatandaþlarýn hakký var. Devletin her kuruþu yerinde harcanmalý. Köylerimizdeki sorunlarý kesinlikle çözme gayreti içerisindeyiz. Ýlçeye gelen hizmet ödeneklerinin takipçisi olacaðýz" dedi. Köylere yönelik yatýrýmlarý deðerlendiren Yýlmaz, bölgede hizmet almayan köy kalmayacaðýný kaydetti.


11

HABER

17 Mayýs 2013 Cuma

Sezai Karakoc anýldý Silvan’da þiir dinletisi

Diyarbakýr'ýn Ergani Ýlçesi'nde düzenlenen, "2. Sezai Karakoç Sempozyumu"nda konuþan Vali Mustafa Toprak, Sezai Karakoç'un eserlerinin, edebiyatýmýza, dilimize, kültürümüze hizmet ettiðini söyledi DÝYARBAKIR Valisi Mustafa Toprak, Ergani Ýlçesi'nde bir süre önce onarýmý tamamlanan hükümet konaðýnýn Sezai Karakoç Müzesi ve Kültür Evi'ne dönüþtürülmesi nedeniyle düzenlenen törenin ardýndan Dicle Üniversitesi (DÜ) ve Ergani Kaymakamlýðýnca Anadolu Öðretmen Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen "2. Sezai Karakoç Sempozyumu"na katýldý. Vali Toprak, sempozyumun açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, elinde Sezai Karakoç ile ilgili bilgi ve doküman olanlarýn bunlarý Sezai Karakoç Müzesi ve Kültür Evi'ne vermesini istedi. Nice güzellikleri baðrýnda barýndýran Diyarbakýr'ýn El Cezeri'den Ali Emiri'ye, Ziya Gökalp'tan Cahit Sýtký Tarancý'ya kadar çok sayýda bilim, sanat ve edebiyat insaný yetiþtirdiðini kaydeden Vali Toprak, þunlarý söyledi: "Þehirler ve medeniyetlerin deðerleri sahipleriyle anýlýyor. Karakoç da Diyarbakýr ve Ergani'ye þahsiyet katan bir

deðerdir. Onun eserlerini karanlýklarýn üzerine doðan bir ýþýk gibi hep okumuþuz. Onun eserleri edebiyatýmýza, dilimize, kültürümüze, hizmet etmiþ çok önemli eserlerdir. Anne, çocuk ve vatan sevgisini kapsayan eserleri, gönüllere hitap etmiþtir. Ne yaptýysak buraya teþriflerini saðlayamadýk. Kendisine göre bakýþ açýsý ve yaklaþýmý var. Onu da saygýyla karþýlýyoruz. Burada ailesinden temsilciler var. Kendisine edebiyat, þiir ve düþünce konularýnda yaptýðý katkýlar dolayýsýyla teþekkür ediyorum. Ýnþallah bir gün buraya teþrif edecektir."

"Türkiye'nin gurur kaynaðý"

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç ise Karakoç'un bölgenin ve Türkiye'nin gurur duyduðu önemli þairler arasýnda yer aldýðýný ifade ederek, "Genelde þair ve yazar gibi önemli kiþiler Türkiye'de öldükten sonra kýymetleri bilinir. Gelecek nesillere þair ve yazarlarý anlatmak, geçmiþe sahip

çýkmaktýr. Ýlkini geçen yýl Diyarbakýr'da düzenlediðimiz Sezai Karakoç sempozyumuna büyük ilgi oldu. Bugün Ergani'de Sezai Karakoç Müzesi ve Kültür Evi'nin açýlmasý taktire þayandýr. Üniversite olarak, edebiyat, düþünce ve bilime katký yapan deðerlerimiz için sempozyum düzenlemeye devam edeceðiz" dedi.

"Düþünce kanallarý açtý"

Daha sonra sempozyuma geçildi. Ýlk oturumun baþkanlýðýný yapan Atatürk Kültür Merkezi Baþkaný Prof. Dr. Turan Karataþ, Sezai Karakoç gibi büyük þair ve düþünce adamlarýnýn yüzyýlda bir ancak dünyaya geldiðini kaydetti. Gerçek Hayat Dergisi Genel Yayýn Yönetmeni Yazar Ali Ayçil de "Sanatçýlarýn en önemli iki özelliðinin sanat ve þahsiyet olarak büyük olmalarýdýr. Latin alfabeleriyle yetiþen bir kuþak þairlerindendir" diye konuþtu. Karakoç'un kendisine özgü anlatým tarzý bulunduðunu, çok erken yaþlarda, dünya edebiyatýnýn önemli eserlerini okudu-

Eðitim Destek Evi’nde Kürt Dili semineri

ðunu belirten Ayçil, "Bu sayede doðu ve batý kültürünü erken yaþta sentezleyip bunu eserlerinde iþleyebilmiþtir" dedi. Yazar Tarýk Tufan ise Sezai Karakoç'un þiirlerinin ayný zamanda okuyucuya baþka düþünce kanallarýný da açtýðýný anlattý. Þair Ali Vural ise Karakoç'un þiirlerinde kelimeleri çok dikkatli kullandýðýný, þiirlerinden, bir kelime çýkarýp veya bir kelime eklemenin mümkün olmadýðýný anlattý. "Çünkü kelimeleri bu kadar özenle seçmiþtir" diyen Vural, "Þiirlerinde, geleneklerinden beslenmesine raðmen, geleneði taklitten çýkarýp, sanata dönüþtürebilmiþtir" ifadesini kullandý. Sempozyuma Vali Toprak'ýn yaný sýra Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedii Omay, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, Bartýn Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan, Ergani Kaymakamý Erdinç Yýlmaz ile çok sayýda davetli katýldý.

RAMAZAN KARATAÞ DÝYARBAKIR - Kayapýnar Belediyesi Aydýn Erdem Eðitim Destek Evi'nde Kürt Dile konulu seminer düzenlendi. Seminer öncesi konuþan Baþkan Yarýmcýsý Aynur Yýlmaz, Kürt dilini yaþamýn her alanýnda kullanýlmasý gerektiðini belirti. Seminerde konuþan Kürt Yazar Amed Tigris, " Yýllarca Kürtlerin dili yok sayýldý ve baský uygulandý. Çünkü bir halkýn dili yok edersen geleceðini yok edileceði bilinciyle bu yapýl-

DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde tasavvuf edebiyatýnýn ünlü ismi Dursun Ali Erzincanlý sevenleriyle buluþtu. Silvan ilçesi Hükümet Konaðý bahçesindeki þiir dinletisine Kaymakam Yunus Sezer, Cumhuriyet Baþsavcýsý Selçuk Yýlmaz, Ak Parti Ýlçe Baþkaný Nedim Kýlýçaslan, kurum amirleri ve vatandaþlar katýldý. Açýlýþ programýnýn konuþmasýný yapan kaymakam Sezer, "Biz Silvan olarak bu programlarýnýn hasretini yaþýyoruz. Üç aylarýn ve Regaip Kandili'nin þimdiden hayýrlý olmasýný diliyorum" dedi. Daha sonra konuþan Dursun Ali Erzincanlý ise, "Allah peygamberimizin hatýrýna toplu azap ve toplu helaký kaldýrmýþtýr. Üç aylarýn içindeyiz. Allah peygamberimiz hatýrýna bizi affeder inþallah" diye konuþtu. Dursun Ali Erzincanlý peygamberin dünyaya geliþini anlatýp onun hayatýndan örnekler verdikten sonra sevilen þiirlerini seslendirdi. Þiir dinletisinin ardýndan Kaymakam Yunus Sezer tarafýndan Dursun Ali Erzincanlý'ya plaket verildi. Hükümet Konaðý bahçesindeki sandalyeler yetmeyince vatandaþlar þiir dinletisini ayakta dinlemek zorunda kaldý.

mak istendi. Ancak Kürtler her þeye raðmen dilene sahip çýktý. Eskiden Kürtçe konuþmanýn ayýp, geri kalmak olarak görülüyordu. Bu gün toplum dilini bilmeyeni ve sahip çýkmayaný ayýplýyor. Bir halkýn dili o halký var eden en büyük deðerlerden biridir. Hiçbir zaman bildiðimizle yetinmeyip daha fazlasýný öðrenmemiz gerek " þeklinde konuþtu. Kadýnlarýn yoðun ilgi gösterdiði seminer yoðun ilgiden dolayý iki üç saat sürdü.


12

HABER

17 Mayýs 2013 Cuma

Ses taklidi ile dolandýrdýlar Diyarbakýr'ýn Eðil ilçesinde yaþayan bir yurttaþ, kendini polis diye tanýtan ve kýz kardeþinin sesini bilgisayar programýyla taklit eden kiþiler tarafýndan dolandýrýldý. Dolandýrýlan Saim Can, “Ben bu hataya düþtüm, baþkasý düþmesin” dedi DÝYARBAKIR - Eðil ilçesinde yaþayan Saim Can adlý yurttaþ, kendini emniyet mensubu diye tanýtan ve kýz kardeþinin sesini bilgisayar programýyla taklit eden kiþiler tarafýndan dolandýrýldý. Emniyet Genel Müdürlüðünce, özellikle telefon dolandýrýcýlýðýna yönelik olarak vatandaþlara yapýlan tüm uyarýlara raðmen, gün geçmiyor ki yeni bir olay olmasýn. Eðil ilçesi, ÝÞ-KUR projesinde geçici iþçi olarak çalýþan Saim Can'ýn yaþadýðý ilginç bir dolandýrýcýlýk öyküsüne sahne oldu. Can, kendini emniyet mensubu olarak tanýtan ve bilgisayar programýyla kýz kardeþinin sesini taklit ederek inanmasýný saðlayan kiþilerce dolandýrýldý. Bin 500 lirasýný dolandýrýcýlara kaptýran Can, ilçe emniyet ekipleri ile Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Yazýr'ýn dikkati sayesinde 14 bin lirasýný kurtarabildi. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Saim Can, sabah saatlerinde arayan bir kiþinin, Eðil Ýlçe Emniyet Amirliði'nden aradýðýný, adýna açýlan hesaptan terör örgütüne para aktarýldýðýný söylediðini bildirdi.

'Ses onun sesiydi'

Kendisine, hesabý açan

kiþinin yakalandýðý ancak örgüte ulaþmak için verdikleri hesap numarasýna acilen para yatýrýlmasý gerektiðinin anlatýldýðýný aktaran Can, yaþadýklarýný þöyle anlattý: "Üzerimde para yok, evde altýnlarým var' dediðimde 'Tamam o zaman eve git altýnlarýný al ve emniyete getir, arkadaþlar kayýt altýna alacak. Biz de evde sonra arama yapacaðýz. Bu süre zarfýnda telefonunu sakýn kapatma' dediler. Ben de eve gidip ablam Gülnaz'ýn altýnlarýný aldým ve geri geldim. Tam emniyet binasýna yaklaþýyordum ki telefondaki þahýs bana 'emniyete gelme, yakaladýðýmýz þahýs seni görebilir, altýnlarý kuyumcuya emanet ver, parayý alýp hesaba yatýr. Polis arkadaþlar da þu anda evinde arama yapýyor. Kýz kardeþin yanlarýnda' dedi. Ben de 'inanmýyorum, sizin dolandýrýcý olmadýðýnýzý nereden bileyim' deyince 'þimdi seni kýz kardeþine baðlýyorum' dedi. Telefonda konuþtuðum kiþi kýz kardeþim Makbule idi. Ses onun sesiydi. Bunun üzerine olayýn doðru olduðuna inanarak altýnlarý kuyumcuya verdim. Altýnlar karþýlýðýnda 13 bin 800 lira para aldým. Ancak telefon ne-

dense hiç kapanmýyordu. Telefondaki kiþi parayý söyledikleri hesaba yatýrmamý isteyerek, 'Arkadaþlar, bunun karþýlýðýnda 14 bin lirayý kýz kardeþine verdi' dedi. Ben de 'nasýl inanayým' deyince tekrar telefonu baðladýlar. Ses yine kýz kardeþimin sesi. Bana 'abi parayý bana verdiler. Polisler burada arama yapýyorlar. Resmi ve sivil polisler resmi araçla geldiler, 14 bin lirayý bana teslim ettiler' dedi."

'Baþkasý bu hataya düþmesin'

Can, kýz kardeþinin sesini duyunca olanlara inandýðýný, ancak hala þüphelerinin devam ettiðini ifade ederek, kendisini arayan kiþiye yanýndaki sivil polislerin isimlerini öðrenmek istediðini söylediðini kaydetti. Bunun üzerine bu kiþinin, ilçede tanýdýðý bir sivil polisin ismini söylemesiyle artýk þüphesinin kalmadýðýný ve parayý PTT þubesinden dolandýrýcýlarýn bildirdikleri hesaba yatýrdýðýný anlatan Can, þöyle devam etti: "Bu arada þahýs telefonu yine kapatmýyordu. Ben bir akrabamýn yanýna gelerek onun telefonu ile kýz kardeþimi aradým. Kýz kardeþime 'polisler aramayý bitirdi mi-

rumdalar biz bu dönemde bu resmi beraber çizmek istiyoruz. Sizin bu süreçte bize vereceðiniz katkýlar nerin açýlýþ konuþmasýný bizim önümüzdeki dönemyapan Kalkýnma Bakanlýðý de yapacaðýmýz tasarýmlarEkonomik ve Sosyal Uyum da belirleyici olacaktýr" deDaire Baþkaný Mesut Ka- di. miloðlu, AB fonlarýnda 'Bu fonlarý kullanmak 2007-2014 mevcut dönemin çok kolay deðil' sonuna gelindiðini söyledi. özellikle Kamiloðlu, Kamiloðlu, bu seminerlerle 1999 yýlýndan bu yana AB mevcut dönemdeki uygula- fonlarýna olan ilginin ülkemalarý paylaþmak, bu sü- mizin tüm bölgelerinde artreçteki deneyimleri paylaþ- mýþ durumda olduðunu mayý amaçladýklarýný belir- kaydederek, bu ilginin teterek, "Önümüzdeki dö- melinde yatan sebeplerden nemde nelere hazýrlýklý ol- ilkinin fonlarýn hibe olmasý, mak gerektiði konusunda ikincisinin ise, AB projelesizlere bilgi vermek istiyo- rini uygulayan kurum ve ruz. Bir diðeri ise sizlerin kuruluþlarýn bunu bir pres ðuoldu esi görm esi beklentilerini almaktýr. Bi- tij vesil zim arkadaþlar 2014 sonra- nu kaydetti. "Ülkemizde mevcut dösý için hazýrlýk yapmýþ du-

AB fonlarý Diyarbakýr’da tanýtýldý

DÝYARBAKIR - Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan yürütülmekte olan "Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikasýnda Kapasitenin Geliþ-

tirilmesi Projesi" kapsamýnda organize edilen bölgesel seminerlerin üçüncüsü Diyarbakýr'da Green Park Otel'de yapýldý. Semi-

' diye sordum. Kardeþim 'ne aramasý, polis eve gelmedi' deyince dolandýrýldýðýmý anladým. Telefonu hiç kapatmayan þahsa eve kimsenin gitmediðini söyledim. Bunun üzerine adam sustu ama telefonu da kapatmadý. Ben de hemen ilçe emniyet amirliðine giderek durumu anlattým. Telefonu görevli bir polis aldý, kiþiyle konuþtu. Ben durumu anlattým. Hemen savcýlýða bildirildi. Parayý yatýrmamýn üzerinden yarým saat geçmeden savcýlýk hesabý bloke ettirdi. Dolandýrýcýlar sadece bin 500 lira alabilmiþler. Daha sonra bu þahýslarýn, dolandýracaklarý kiþileri önceden herhangi bir bankanýn veya þirketin müþteri hizmetleri gibi arayarak seslerini kaydettiklerini ve sesi baþkasýnýn sesine benzeten bir bilgisayar programý ile aynýsýný taklit edebil-

diklerini öðrendim. Ben bu hataya düþtüm, baþkasý düþmesin." Olayda parasýnýn büyük kýsmýný PTT þubesinden geri alan Can, emniyet amirliði ekipleri ile Baþsavcý Yazýr'a teþekkür etti.

Ýlçede dolandýrýcýlara karþý anons

Öte yandan olayla ilgili Eðil Kaymakamlýðý da kamu kurum ve kuruluþlarýn adýný kullanarak veya elektronik ortamda yakýnlarýnýn sesini taklit ederek maddi talepte bulunan kiþilere itibar edilmemesi, böyle bir durumla karþýlaþýlmasý durumunda yurttaþlarýn ilçe emniyet amirliðine baþvurmalarý için sýk sýk belediye hoparlöründen anons yaptýrýyor. Polis ekipleri de kahvehanelerde yurttaþlarý konuyla ilgili bilgilendiriyor.

nem için 4,8 milyar avroluk kaynak tahsis edilmiþ durumda, ancak üyeliðe yaklaþtýðýmýz süreç içerisinde bu fonlarýn artmasýný bekliyoruz" diyen Kamiloðlu, sözlerini þöyle sürdürdü: "Bu fonlarýn kullanýlmasý çok kolay deðil. Çünkü bir kurumsal kapasitenizin varlýðý gerekiyor. Son dönemde birliðe üye olan ülkelerin bu fonlarý etkili olarak kullanmadýklarýný biliyoruz. Bu fonlara þu andan hazýrlanmak çok önemlidir. Gerek, mevcut dönemde tahsis edilen kaynaklarý gerekse kullanabilmek, tahsis e mind üyelik döne akkayn anki þu ve edilecek olafazla kat be kat an lard cak fonlarý kullanabilmek için bir hazýrlýk gerekiyor."


13

HABER

17 Mayýs 2013 Cuma

ilk çözüm konferansý Ankara’da Abdullah Öcalan'ýn Ýmralý'da kendisini ziyaret eden BDP heyetinden yapýlmasýný istediði 4 konferansýn ilki 25-26 Mayýs tarihlerinde Ankara'da yapýlacak. Konferans sonunda hazýrlanan bildiri, Erdoðan ve Öcalan'a gönderilecek

DÝYARBAKIR - Abdullah Öcalan'ýn Ýmralý'da kendisini ziyaret eden BDP heyetinden yapýlmasýný istediði 4 konferansýn ilki 25-26 Mayýs tarihlerinde Ankara'da yapýlacak. "Demokrasi ve Barýþ Konferansý" adý verilen konferansa çok sayýda aydýn ve sanatçý katýlacak. Ýkinci Konferans ise 8-9 Haziran tarihlerinde Diyarbakýr'da gerçekleþtirilecek. Konferanslarýn bildirgeleri Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve Abdullah Öcalan'a gönderilecek.

Konferans düzenlenmesini istemiþti

Radikal'in haberine göre, "Çözüm Süreci" kapsamýnda Öcalan'ýn düzenlenmesini istediði 4 konferans için çalýþmalar tamamlandý. Öcalan, Ýmralý'da kendisiyle görüþmen BDP heyeti aracýlýðýyla Kandil'e ulaþtýrdýðý mektupta Ankara'da "Barýþ ve Özgürlük Konferansý", Diyarbakýr'da "Kuzey Kürdistan Demokratik Çözüm, Birlik ve Dayanýþma Konferansý", Brüksel'de "Halklarýn Demokrasi, Birlik ve Barýþ Konferansý" ile Erbil'de "Birlik, Dayanýþma ve Barýþ Konferansý" düzenlenmesini istemiþti. Konferanslardan ilki bu

ay sonunda Ankara'da yapýlacak. 25-26 Mayýs tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek Konferansa, Türkiye'deki aydýnlar, sanatçýlar, sivil toplum kuruluþlarý ve siyasi çevreler katýlacak. Konferansýn çaðrýsý önceki gün Yaþar Kemal, Orhan Pamuk, Murathan Mungan'ýn da içinde yer aldýðý aydýn ve sanatçýlar tarafýndan yapýldý.

Ýkinci konferans Diyarbakýr'da

Ankara'daki konferansýn ardýndan ikincisi Diyarbakýr'da 8-9 Haziran'da gerçekleþtirilecek. Diyarbakýr'da

‘Çocuklar her zaman maðdur ediliyor’ eti Önlemeye Yönelik Çözüm ÖneriÇAÇA, Diyarbakýr'da "Çocuða Karþý Þidd uþan Çaça Baþkaný Azize Leygara, leri" konulu panel düzenledi. Panelde kon um ve devlet tarafýndan zorunlu göç maðduru ailelerin bir süre topl çocuklarýn etkilendiðini vurguladý. görülmediðini belirterek, bundan da en çok araþtýrma yaptýklarýna da dikkat Leygara, uzun zamandýr çocuklar üzerinde iðine iþaret etti çekerek, çocuklarýn her zaman maðdur edild

yapýlacak olan konferansa ise Türkiye'deki tüm Kürt çevreleri katýlacak. Bunu Brüksel'de düzenlenecek üçüncü konferans izleyecek. Bu konferansa ise Avrupa'da yaþayan Kürt gruplarý katýlacak. Dördüncü Konferans ise Erbil'de düzenlenecek. Erbil'deki Konferansta ise Türkiye, Irak, Suriye ve Ýran'da yaþayan Kürt çevreleri çözüm sürecini masaya yatýracak. Konferans için hem PKK'nin hem de Federe Kürdistan Bölgesel Kürt Yönetiminin çalýþmalarý devam DÝYARB AKI R-Ç ocuk lar Ayný Çatý Altýnda Derneði'nce (ÇAÇA), Diyarbakýr'da "Çocuða Karþý Þiddeti Önleme Yönelik Çözüm Önerileri" konulu panel düzenlendi. Panele, ÇAÇA Baþkaný Azize Leygara, BDP Diyarbakýr Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, Doç. Dr. Serra Müderrisoðlu, dernek yöneticileri, aktivistler ve çok sayýda yurttaþ katýldý. Burada konuþan Zümrüt, yerel yönetimler olarak yeteri kadar çocuklara önem veremediklerini belirterek, sivil toplum örgütlerinin ve kendilerinin bu konuda daha çok çalýþmasý gerektiðine dikkat çekti Ardýndan konuþan ÇAÇA Baþkaný Leygara ise uzun süredir çocuklar üzerinde araþtýrma yaptýklarýný belirterek, çocuklarýn her zaman maðdur edildiðine dikkat çekti. Leygara, þunlarý kaydetti:

ediyor. Daha önce de gündeme gelen Erbil'deki Kürt Konferansýna bölgesel yönetim tarafýndan izin verilmemiþti. Ancak çözüm süreciyle birlikte Federe Kürdistan Bölgesel Kürt Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani'nin de konferansa onay verdiði öðrenildi.

Sonuç bildirisi hazýrlanacak

Her konferansýn ardýndan birer sonuç bildirgesi yayýnlanacak. Hazýrlanan bildiriler Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile Abdullah Öcalan'a da gönderilecek. "Zorunlu göç maðduru aileler uzun bir süre toplum ve devlet tarafýndan görülmedi. Bunun en çok çocuklardýr. etkileneni 2000'li yýllarda özellikle sokaklarda çalýþan çocuklar görülüyordu ve bundan dolayý devletle dernekler karþý karþýya geliyordu. Bugün çalýþan çocuklarýn sayýsý azalmýþ olabilir ama birçok yeni farklý sorunla karþý karþýya kalýndý. Benusen'de yaptýðýmýz çalýþmalarda çocuðun ne kadar þiddete maruz kaldýðýný ve bununda temel nedeninin devletin bu konuda bir politika ile stratejisinin olmamasý olarak görüyoruz. 2012 ve 2013 yýlýnda 832 aile üzerinde bir araþtýrma yaptýk. Þiddetin sadece aile içinde hapsolmayacaðýný, eðitim ortamýnda, kapalý alanlarda, devlete ait alanlarda görünmediði halde þiddetin var olduðunu tespit ettik."


14

BÖLGE

17 Mayýs 2013 Cuma

Ensaroðlu: Gazetecilerin deðerlendirmeleri önemli

GAZÝANTEP - Akil Ýnsanlar Heyeti Güneydoðu Anadolu Bölgesi Grubu, Gaziantep'te gazetecilerle bir araya geldi. Grup Baþkaný Yýlmaz Ensaroðlu, bir otelde düzenlenen toplantýda, bugüne kadar sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerini dinlediklerini, medya mensuplarýyla da görüþerek, deðerlendirme ve eleþtirilerini almak istediklerini söyledi. Gaziantep'in ardýndan Adýyaman

ve Þanlýurfa'ya gideceklerini ifade eden Ensaroðlu, þöyle konuþtu:

“Hasbýhal etmek istedik”

"Gaziantep, siyasi bölge açýsýndan Güneydoðu'nun bir parçasýysa da aslýnda çok da Güneydoðu sayýlmaz. Belki Güneydoðu ile Türkiye'nin diðer bölgeleri arasýnda bir geçiþ, ara bölge olarak deðerlendirmek de mümkün. Bünyesinden bölgeden çok sayýda kiþiyi barýndýran, bölgenin sanayi

Gazete sahiplerinden sürece destek Toplumun geneli tarafýndan desteklenen barýþ sürecine gazeteciler de duyarsýz kalmadý. Þýrnak'ta gazete sahipleri bir açýklamada bulunarak, çözüm sürecine tam destek verdiklerini söyledi

bölgesi durumunda. Bölge illerinden farklý olarak birkaç tane üniversitesi olan kentimiz. Kendi içinde çeþitliliði, çoðulculuðu barýndýran bir kentimiz. Bu þehirde gazetecilik yapan insanlarýn deðerlendirmeleri de bizim açýmýzdan özel önem taþýyor. Bu bakýmdan sizlerle bir araya gelip hasbýhal etmek istedik."

“Üzerimizden muhalefet yapýlýyor”

Grup Baþkan Vekili Kez-

ÞIRNAK'ta gazete sahipleri bir açýklamada bulunarak, çözüm sürecine tam destek verdiklerini söyledi. Toplumun geneli tarafýndan desteklenen barýþ sürecine gazeteciler de duyarsýz kalmadý. Projenin ''Türkiye'yi huzura kavuþturmak, büyütmek, kardeþliðimizi yüceltmek maksatlý olduðuna vurgu yapan Þýrnaklý gazete sahipleri de bu projeyi sonuna kadar desteklediklerini belirtti. Konuya iliþkin açýklama yapan Þýrnak Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Mesut Caner ve Þýrnak Olay gazetesi imtiyaz sahibi Ýdris Taþar, Milli Birlik ve Kardeþlik Projesi'nin Türkiye için tarihi bir fýrsat olduðunu ve bunun için de herkesin elini taþýn altýna koymasý gerektiðini belirtti. Gazeteciler, "Ülkemizde son 40 yýldýr kan ve gözyaþý din-

ban Hatemi de akil insanlar üzerinden muhalefet yapýldýðýný söyledi. Bu durumu eleþtiren Hatemi, "Bizim üzerimizden muhalefet yapmayýn. Bu hepimize zarar veriyor. Kim olduðuna deðil, ne yapýldýðýna bakalým. Burada bir siyasi irade var, bu anayasaya raðmen var. Ne aldýn, ne verdin, bölünme, bayrak, sancak... Böyle bir þey hiç duymadýk. Bize böyle yük, görev verilmedi. 'Gidin þunlarý þunlarý sorun' denilmedi. Aksine, aktarýlmayan veya aktartýlmayanlarýn bildirilmesi istendi" diye konuþtu. Gezilerinde sadece uçak ve otel masraflarýnýn karþýlandýðýný dile getiren Hatemi, bunun dýþýndaki harcamalarý kendilerinin yaptýðýný vurguladý. Hatemi, "Ben iþimi, gücümü, felçli annemi býrakýp geliyorum. Helal olsun. Yeter ki sofrada benim tuzum da olsun. Barýþsa sonuna kadar varým. Benimle el ele olanla da her yolu yürümeye hazýrým. Bu ülke bizim. Bu ülkede güzellik olsun, barýþ olsun" þeklinde konuþtu.

medi. Bir yandan bu ülkenin çocuklarý can verirken bir yandan da birileri rant peþinde koþtu. Terör kan ve gözyaþý birileri için hep geçim kaynaðý oldu. Durum böyle oldukça bu ülke bu halk, bu kardeþlik ve hep arzuladýðýmýz barýþ kaybetti. Son dört aydýr þehit, ölüm, kan ve gözyaþý haberleri almýyoruz. Bu bizleri son derece mutlu etmektedir. Ancak bu durum birilerini rahatsýz ediyor. Bir yandan insanlarý psikolojik baský altýna almaya çalýþan birileri baþka bir yandan da aba altýnda sopa göstermek misali savaþ çýðýrtkanlýklarýna devam ediyor. Türkiye Halký bu þahýslarýn provokasyonlarýna gelmeyeceði gibi biz gazeteciler de hiçbir zaman bunlara yol vermeyeceðiz. Milli Birlik ve Kardeþlik projesinin mimarý Baþbakan

“Þans vermek lazým”

Grup üyelerinden Ahmet Faruk Ünsal ise 30 yýllýk çatýþma sürecinde devletin asayiþ açýsýndan yapýlmasý gerekeni yaptýðýný söyledi. Defalarca sýnýr ötesi harekatý yapýldýðýný anýmsatan Ünsal, þunlarý kaydetti: "Geldiðimiz noktada problemin üzerinden gelemedik. Uygulanan yöntemlerin dýþýnda bir yol izleniyor. Devletiyle þiddet üzerinden problemini çözmek isteyen tek grup Türkiye'de deðil. Ýrlanda'da da bu yapýldý, Ýspanya'da da benzer problemler oldu. Latin Amerika, Güney Afrika'da oldu. Hiçbir yerde þiddetle sonuca ulaþýlmadý. Ne devlet þiddetiyle karþý tarafý bastýrabildi, ne karþý taraf þiddetiyle devleti bir yere getirebildi. Nihayetinde ilk defa baþka bir yöntem uygulanýyor. Bu iyi bir þey. Dünyada bu iþler nasýl çözülüyorsa Türkiye de benzer çözüm arýyor. Buna þans vermek lazým." Toplantýya, üyelerden Fazýl Hüsnü Erdem de katýldý.

Recep Tayyip Erdoðan'ýn arkasýndayýz. Hem gazete hem de gazeteci olarak bu barýþ sürecini sonuna kadar destekleyeceðiz. Biliyoruz ki bu projenin olumlu bir þekilde sonuçlanmasý durumunda Türkiye daha huzurlu ve yaþanabilir bir ülke olacaktýr. Biliyoruz ki bu ülke rantçýlara, provokatörlere ev sahipliði yapmayacaktýr. Terörizm, kan ve gözyaþý ile besleyenler bugün köþeye sýkýþmýþ durumdalar. Bu olumlu süreci bulanýklaþtýrma gayreti içerisine girenlere en büyük örnek Hatay Reyhanlý'da vuku bulan olaydýr. Tamamen bu süreci baltalamaya yönelik gerçekleþtirilen bu olayý de þiddetle kýnýyor, olayda hayatýný kaybeden vatandaþlarýmýza Allah'tan Rahmet, ailelerine baþsaðlýðý ve yaralýlarýmýza da acil þifalar diliyoruz" dedi.


15

BÖLGE

17 Mayýs 2013 Cuma

‘Asiwa 3 yýl 4 aydýr kimliksiz’ Katledilen Kürt bilgesi ve yazarý Musa Anter’in torunu Asîwa’ya ismindeki “W” harfi bulunduðu için kimlik verilmiyor. Anter’in oðlu Dicle Anter, Kürtlerin halen kendi çocuklarýna Kürtçe isim veremediðini belirterek, bunun üzüntüsünü yaþadýðýný ifade etti BATMAN - 15 Mayýs Kürt Dil Bayramý'ný nedeniyle alanlara çýkan Kürtler anadilde eðitim ve Kürtçenin resmi dil olmasý talebini dile getirirken, Kürtçe isimlere konulan yasaklamalar da halen devam ediyor. Diyarbakýr'ýn Seyrantepe Mahallesi'nde 20 Eylül 1992 tarihinde katledilen Kürt bilgesi ve yazarý Musa Anter'in Batman'da yaþayan oðlu Dicle Anter, 3 yýl 4 ay önce doðan kýz çocuðuna Asîwa yani 'ufuk' anlamýna gelen Kürtçe isim verdi. Uzun yýllar Ýsveç'te kaldýktan

Eðitim-Bir-Sen’den çözüm önerileri

sonra Batman'a yerleþen ve çifte vatandaþlýk hakkýný elde eden Anter, çocuðunun Asîwa olan adýna Ýsveç Konsolosunca onay verildiðini belirterek, Türkiye yurttaþlýðýna alýnmasý için Batman Nüfus Müdürlüðü'ne baþvuruda bulunduðunu söyledi. Ancak Ýsveç devletinin tanýdýðý Asîwa'yý Türkiye'nin kabul etmediðini ifade eden Anter, gerekçe olarak isimde bulunan 'W' harfinin Türkçe alfabede yer almamasýnýn gösterildiðini belirtti. Bu tutuma karþý baþka isimle nüfus

“Anadilde saðlýðýn gerekliliðini bir kez daha gördük” Týp öðrencileri, Suruç'a baðlý 6 köyde saðlýk taramasý yaptý. Halkýn saðlýk problemlerini anadillerinde çok rahat dile getirdiðini, güven duygusunun geliþtiðini gözlemlediklerini ifade eden öðrenciler, anadilde saðlýðýn gerekliliðini pratikte bir kez daha gördüklerini ifade etti

kaydý yaptýrmayý kabul etmeyen Anter, aradan geçen 3 yýl 4 aya raðmen Asîwa'nýn kimliksiz olduðunu ifade etti.

“Kürtçe için acilen bir çözüm þarttýr”

Tüm Kürtlerin çocuklarýna Kürtçe isim vermesi gerektiðini belirten Anter, "Bütün Kürt çocuklarýna Kürtçe isim verilmesini ve Kürdistan'daki köylerin Kürtçe isimlerinin geri iade edilmesini istiyorum. Bundan sonra her ne kadar engel çýkartýlsa da biz anadilimizi konuþacaðýz.

ÞANLIURFA - Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Þanlýurfa Þubesi'ne baðlý Öðrenci Komisyonu üyeleri ve DTK bünyesinde faaliyet yürüten Özgür Saðlýk Öðrencileri'nden oluþan 40 kiþilik bir komisyon, Suruç ilçesine baðlý 6 köyde anadilde saðlýk taramasý yaptý. 2 gün süren çalýþma hakkýnda bilgi veren komisyon üyeleri, Bubik, Qeruk, Kaplan, Çarmelik, Kêrsan ve Çerxê köylerinde çalýþma yürüttüklerini belirtti. Baskýcý ve tekçi zihniyetin yýkýlmadýðý, savaþ ortamý ve yarattýðý tahribatlarýn ortadan kaldýrýlmadýðý müddetçe saðlýklý bir toplumun ortaya çýkmayacaðýný yaptýklarý tarama sonucu öðrendiklerini belirten komisyon üyeleri, þunlarý dile

Kürtçe dili için bir an önce bir çözüm bulunmasýný talep ediyoruz. Çocuklarýmýzýn isimsiz kalmamasý için pratik adýmlara gerek vardýr" dedi. Bir halkýn dil ve kimliðinin olmamasý halinde yol olacaðýný ifade eden Anter, "Dilimiz olmadýðý zaman bizim de yok olduðumuz anlamýna geliyor. Bu nedenle biz yýllardýr bu dil için mücadele ettik. Ve bedel ödedik. PKK Lideri Abdullah Öcalan'ýn dediði gibi bu sorunun demokratik yollarla çözülmesi lazým" diye konuþtu. (DÝHA)

getirdi: "Saðlýk bilgisini toplumsallaþtýrmak; doðadan ve halktan koparýlan saðlýk ve kampüse hapsedilmiþ saðlýk eðitimine karþý tavrýmýzý ortaya koyabilmek için SES ve DTK bünyelerinde örgütlenen Rýha (Urfa), Amed (Diyarbakýr), Dilok'taki (Antep) saðlýk fakültelerinde okuyan 40 öðrenci çalýþma yaptýk. 6 köyde anadilde saðlýk taramasý ve saðlýk bilgisi verdik."

“Saðlýk bilgisi halkla beraber olmalý”

0-36 ay arasý çocuklarýn persantil (boy, kilo, baþ) deðerlerine baktýklarýný, kan þekeri ölçümleri yaptýklarýný ve ilk yardým, aðýz-diþ saðlýðý, hijyen, hiper tansiyon, þark çýbaný gibi konularda Kürtçe eðitim verdiklerini söyleyen komisyon üyeleri, "Ayrýca ka-

SÝÝRT - Eðitim Bir Sen Siirt Þube Baþkaný Murat Þeker, eðitimde bazý sorunlarýn yaþandýðýný belirterek, çözüm önerilerinde bulundu. Þeker, yaptýðý açýklamada, 4+4+4 sistemi gereði ilk ve ortaokullarýn bir an önce ayrýlmasý gerektiðini kaydederek, bu konuda nisan ayýnda yapýlan toplantýda alýnan kararlarýn hayata geçirilmesini istedi. Ýl içi ve il dýþý tayin döneminin yaklaþtýðý bugünlerde öðretmenlerinin gelecek döneme ait planlarýný yapabilmeleri için kendi okulunda kalýp kalmayacaklarýný, görev yaptýðý okulun ilkokul mu ortaokul mu olacaðýný bilmeleri gerektiðini aktaran Þeker, bütün illerde uygulamalarýn sorunsuz bir þekilde yapýldýðýný, Siirt'te rutin uygulamanýn bile büyük bir soruna dönüþtürülmesinde ihmali olanlarýn, eðitim camiasýný küstürdüðü belirtti. Þeker, 4+4+4 sistemine baðlý olarak kurum tiplerinin adil bir þekilde ivedilikle belirlenmesi gerektiðini aktararak, "Milli Eðitim Müdürlüðünün iyi çalýþabilmesi için bütün illerde tamamlanan Milli Eðitim Þube Müdürü görevlendirmeleri ivedilikle yapýlmalýdýr. Bunun için bir kriter belirlenmeli ve bu kritere göre iþten anlayan kiþiler atanmalýdýr. Adama göre iþ deðil, iþe göre adam felsefesi Siirt'te hakim olmalýdýr" dedi.

dýnlara kendi kendilerine meme muayenesi ve kadýn hastalýklarý konusunda da bilgi verdik" dedi. Çalýþmanýn tamamýný anadilleri olan Kürtçe ile yaptýklarýný ifade eden komisyon üyeleri, "Halkýn saðlýk problemlerini anadillerinde çok rahat dile getirdiðini, güven duygusunun geliþtiðini gözlemledik. Anadilde saðlýðýn gerekliliðini pratikte bir kez daha gördük. Halk ile sohbetlerimizde ve çalýþmamýzda gördük ki, fakültede aldýðýmýz eðitim halk ile pratiðe kavuþmadýkça yeterli olmuyor. Saðlýðýn bir bütün olduðunu, yaþam ve doðanýn içinde halkla beraber olmasýnýn gerekliliðini gördük. Çalýþmanýn sonucunda özgür olmadan saðlýklý olunamayacaðýný gördük" diye konuþtu. (DÝHA)


16

BÖLGE

17 Mayýs 2013 Cuma

Mardin’e süreç dopingi Bölgede yaþanan olaylar nedeniyle turizm potansiyeli yeterince deðerlendirilemeyen Mardin, çözüm süreciyle ziyaretçilerin ilgisini daha çok çekmeye baþladý. Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Beliktay, kente 3 ayda gelen konuk sayýsýnýn 35 bin olarak gerçekleþtiðini söyledi

MARDÝN - Dantel gibi iþlenen taþlarýn her mevsim ayrý renge dönüþmesi ile ziyaretçilerine adeta tarihe yolculuk yaptýran Mardin, çözüm süreci ile oluþan olumlu havadan nasibini aldý. Geçmiþ yýllara oranla bu yýlýn ilk 3 ayýnda 35 bin konuk ile þimdiye kadar en fazla ziyaretçi aðýrlayan Mardin, turizm sektöründe önemli bir ivme yakaladý. Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Mardin'in dünya çapýnda tanýnmýþ bir kent olduðunu belirterek bunun son yýllarda yaþanan geliþmelerden kaynaklandýðýný söyledi. Mardin'i Kudüs ve Venedik gibi tanýtarak dünyaya açýlmasýný arzu ettiklerini söyleyen Ayvaz þöyle konuþtu:

“Herkesi buraya davet ediyoruz”

"Biz önümüze, geleceðimize, ufkumuza bakýyoruz. Bu gelecekte Mardin'i dünyaya tanýtmayý da kendimize bir sorumluluk olarak görüyoruz. Daha önce buraya turistlerin gelmemesinin sebebinde terörün büyük bir rolü vardý. Þu anda çözüm sürecinden sonra birden tesirini görmeye baþladýk. Özellikle rezervasyonlarda önemli artýþlar oldu. Bazý aylarda bazý

Engelli dernekleri Bekir Kaya’yý ziyaret etti VAN - 10-16 Mayýs Engelliler Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Van'da faaliyet yürüten engelli dernekleri temsilcileri ve üyeleri Van Büyükþehir Belediye Baþkaný Bekir Kaya'yý makamýnda ziyaret etti. Kaya ile bir araya gelen dernek temsilcileri sorunlarýný iletti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Kaya, daha sonra dernek üyelerinin tek tek sorunlarýný ve taleplerini dinleyerek not aldý. Bedensel Engelliler Derneði adýna konuþan Abidin Kasapoðlu, belediyenin þu ana kadar kendilerine önemli destek verdiðini belirterek, destekten dolayý teþekkür etti. Van Belediyesi'nin Cumhuriyet Caddesi'nde engelliler için geçitler yapmasý nedeniyle Kaya'ya teþekkür eden Kasapoðlu, þehir merkezinde dilencilik yapanlarýn da engellenmesi için çalýþma yapýlmasýný talep etti. (DÝHA)

otellerin tamamýnýn dolduðunu gördük. Zaten Mardin þu anda en huzurlu þehirlerden birisi. Gelip gezmekte bir sýkýntý yok. Yerli ve yabancý turistlerimizi bekliyoruz. Buralarý göremeyenler, 'neden buraya daha önce gelmedim, görmedim' þeklinde bir düþünceye sahip oluyorlar. Herkesi buraya davet ediyoruz." Çözüm sürecinin tamamlanmasý durumunda Mardin'in turizmde çok önemli bir hýz kazanacaðýný belirten Ayvaz, "Çözüm süreci henüz tamamlanmamýþ. Þu anda tezahürleri baþladý. En kýsa sürede o da tamamlanacak. Geleceðimiz turizm açýsýndan daha da parlak olacak" dedi.

Yýlýn ilk 3 ayýnda 35 bin ziyaretçi

Mardin Kültür ve turizm Müdürü Davut Beliktay, bu yýl turizmde inanýlmaz hareketlilik gözlendiðini bunun en büyük etkisinin oluþan güven ve huzur ortamý olduðunu bildirdi. Mardin'in geçmiþinden gelen bir huzur ortamýna sahip olduðunu belirten Beliktay, Mardin'in, en uzak noktasýna kadar turizme kazandýrýldýðýný ve ziyaretçilerin gönül rahatlýðý ile istedikleri yerleri gezebileceðini söyledi. Gelen ziyaretçi sayýlarý hakkýnda bilgi veren Beliktay, "Bu yýl, geçen yýlý yüzde 50 geçmiþ durumda. Bu rakamlar turizm yol haritasýný da göstermektedir. Tabii ki bugün güven ve huzurun gerçekleþmesi, insanýmýz ve yabancýlarýn da gelmesine vesile olmuþtur. Mardin'de 2000'li yýllarda yatak sayýsý bin 500 iken ve 60 bin civarýnda konuk aðýrlarken, bugün bu rakamlar yatak sayýsýnda 4 bin 300 ve ilk 3 ayda gelen konuk sayýsý da 35 bin olarak gerçekleþmiþtir" dedi. Beliktay, Mardin'de, farklý dini inanýþlar paralelinde, sanatsal açýdan da tarihi deðeri olan camiler, türbeler, kiliseler, manastýr ve benzeri dini eserler barýndýrdýðýný belirterek, gelen konuklarýn özelikle badem þekeri, gümüþ telkari, bakýr iþlemeler ve Mardin'de üretilen çeþitli sabunlar gibi hediyelik eþyalarý aldýðýný sözlerine ekledi.

En çok ilgi medrese ve manastýra

Mardin'in önemli turizm yerlerinden olan Kasýmiye Medresesi ve Deyrulzafaran Manastýrý hafta sonlarý 5 binden fazla ziyaretçiyi aðýrlýyor. Kasýmiye Medresesi'nde görevli rehber Mehmet Ferit Koçoðlu, 2 yýldýr Mardin'de görev yaptýðýný görev süresince ilk defa bu kadar yoðun bir ziyaretçi ile karþýlaþtýðýný söyledi. Geçen yýla oranla ciddi bir artýþ yaþandýðýný belirten Koçoðlu, "Mardin'de ilkbahar ve sonbahar döneminde çok turist geliyor. Geçen sene bu zamanlara oranla yoðun bir ziyaretçi akýnýna uðruyor. Geçen seneki yoðunluðu da gördüm. Ama bu seneki yoðunluk bu ayda geçen yýla oranla 4 veya 5 kat daha fazla turist geldi" dedi. Deyrulzafaran Manstýrý'nda görevli rehber Sercan Paslanmaz da çözüm sürecinin bölgeye adeta 'doping' et-

kisi yarattýðýný her geçen gün ziyaretçi sayýsýnýn artýðýný ifade etti.

Farklý inançlar bir arada

Ýstanbul'dan Mardin'e gelen Aysun Bayfidan ise ilk olarak Diyarbakýr'a geldiðini ardýndan Mardin'i ziyaret ettiðini belirterek daha önce gelememenin piþmanlýðýný yaþadýðýný söyledi. Bölgenin farklý inançlarý bir arada barýndýrdýðýný, çok farklý kültürlerin olduðunu ve bunun çok önemli ve görülmesi gerektiðini belirten Bayfidan, "Bugüne kadar doðuya gezi yapmadýðým için piþmaným. Ýnsanlara doðu denildiðinde farklý bir izlenim oluyordu insanda. Bu bende de vardý. Gelip gördüm, önyargýyý yenmek gerekiyor. Çözüm sürecinde inþallah verilen sözler tutulur. Ýnþallah yüzümüz güler. Hepimiz kandan kemikten yaratýlmýþ insanlarýz. Ýnþallah doðru adýmlar atýlýyordur. Herkes barýþý istiyor, herkesin yaþamaya hakký var" diye konuþtu.


17

BÖLGE

17 Mayýs 2013 Cuma

Ehmedê Xanî’nin köyüne 18 yýl sonra yolculuk Yaþanan olaylar nedeniyle "yasak bölge" ilan edilen ve yaklaþýk 18 yýldýr kimsenin girmesine izin verilmeyen büyük Kürt düþünür ve yazarý Ehmedê Xanî'nin köyü Han Yaylasý (Deþta Xanê), sivillere açýldý. Doðal güzelliði ile insanlarý kendine hayran býrakan yaylaya yýllar sonra gelebilmenin mutluluðunu yaþayan Hakkarililer, herkesi bu mirasa sahip çýkmaya çaðýrdý

HAKKARÝ - Abdullah Öcalan ile yapýlan görüþmelerin ardýndan baþlatýlan sürecin ardýndan PKK'nin de denk gelecek þekilde yaptýðý "geri çekilme" çaðrýsý ile birlikte yaþanan olaylar nedeniyle her yýl "yasak bölge" ilan edilen alanlar, ilk kez halka açýldý. PKK'lilerin sýnýr dýþýna çýkýþlarýný incelemek amacýyla ÝHD öncülüðünde kurulan ve aralarýnda Hakkari Barosu, MAZLUMDER ve Türk Tabipler Birliði Hakkari Temsilcisi'nin de bulunduðu heyet, çalýþmalar kapsamýnda Han Yaylasý'na (Deþta Xanê) gitti.

Cennetin parçasý

Kazan Vadisi'nde bulunan köylerdeki köylüler ile görüþen izleme komisyonu üyeleri, daha sonra 22 Eylül 2011 tarihinde yapýlan bombardýman sonucu 36 PKK'linin yaþamýný yitirdiði bölgeye hareket etti. Burada bir süre bölgeyi inceleyen komisyon üyeleri ile birlikte, Çukurca Belediye Baþkaný Hýdýr Demiroðlu ve Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan hakkýndaki yargýlama kararý devam ederken görevden alýnan Çukurca es-

ki Belediye Baþkaný Mehmet Kanar ve bir grup gazeteci, büyük Kürt düþünür ve yazar Ehmedê Xanî'nin yaþadýðý yer olan Han Yaylasý'na doðru yürüyüþe geçti. Yaklaþýk 2,5 saatlik yürüyüþün ardýndan 18 yýldýr sivillerin giriþine izin verilmediði yaylaya varýldý. Hakkari, Yüksekova ve Çukurca üçgeninde kalan yayla, üç taraftan inen çaylar ve yemyeþil doðasý ile görenleri kendisine hayran býraktý.

Deþta Xanê’de festival düzenlenecek

Bütün çocukluðunun ve gençliðinin Deþta Xanê'de geçtiðini söyleyen Çukurca eski Belediye Baþkaný Mehmet Kanar, görevden alýnmadan önce Han Yaylasý'nda festival düzenlemeyi düþündüklerini, yeni baþkanýn da bu uygulamayý uygun bulup böyle bir çalýþma içinde bulunduðunu belirtti. Yanýndakilere yaylanýn coðrafyasýný anlatan Kanar, "Þu anda bulunduðumuz yer Gundê Mizgeft dediðimiz Ehmedê Xanî'nin köyüdür. Bu yaylalar benim de çocukluðum ve gençliðimin geçtiði yaylalarýmýzdýr. Çu-

kurca bölgesinde yaþayan herkes yazýn bu yaylalara gelirdi. Bütün bu tarlalara buðday ekildiðine kendim þahit olmuþum. Yaylanýn kuzeyinde Gare, Oðlu (Talê) ve Çanaklý (Bazê) köyleri, güneyinde Gera Þîn ve uzun Dere (Ertoþ), doðusunda ise Çanaklý (Bazê) köyünün arkasýnda bulunan Kême Miþxe ve Yüksekova sýnýrýnda bulunan köyler bulunmaktadýr. Yaklaþýk 20 yýldýr buralara insanlarýmýz sokulmuyor" dedi. Tarihi yaylada festival yapmayý düþündüklerini belirten Kanar, "Umarým bundan sonra insanlarýmýz yýllardýr özlemini çektiði köyüne, yaylasýna dönebilecek. Bizler Çukurca Belediyesi ve partimiz ile birlikte yaklaþýk bir ay sonra yasak olan Deþta Xanê Yaylasý'nda bir festival yaparak insanlarýmýzýn özlemlerini gidermeye ve tarihi yaylanýn tanýtýmý için elimizden geleni yapacaðýz. Artýk halkýmýzýn yeniden yaylalarýna çýkýp eski hayatýna geri dönmesinin saðlanmasýný istiyoruz" diye konuþtu.

“Herkes bu mirasa sahip çýkmalýdýr”

Kendisi de aslen Çukurcalý olan ancak çocukluðundan beri Hakkari kent merkezinde yaþayan Hakkari Barosu avukatlarýndan ve izleme komisyonu üyesi Erol Çallý, yaylada duygulu anlar yaþarken yýllardýr büyüklerinden Deþta Xanê'yi dinlediðini ve ilk defa bölgeye geldiðini belirterek, "Kürtler için önemi çok büyük olan Ehmedê Xanî'nin köyündeyiz. 43 yaþýndayým ve bu yaþýma kadar devamlý buraya gelme isteðim vardý. Bu fýrsatý da PKK güçlerinin çekilme sürecini izlemek amacýyla katýldýðým komisyon aracýlýðý ile buldum, gelip gördüðüm için de çok mutluyum. Büyüklerimin devamlý anlattýðý bir yerdi. Ama benim yüreðimde Ehmedê Xanî'nin köyü olmasý sebebiyle ayrý bir yeri vardý. Gelip görmüþ olmaktan dolayý da

çok mutluyum" dedi. Çallý, herkesin gelip, yaylalara sahip çýkmasý gerektiðini belirterek, "Herkesin gelip bu büyük mirasa sahip çýkmasýný isterim. Özellikle kendi kimliðini seven ve ona sahip çýkan bütün yurtseverlerin gelip buralarý görmesini isterim" diye konuþtu.

“Geleceðimizi aydýnlatacak”

Ýlk defa komisyon sayesinde Deþta Xanê'ye gelmenin heyecanýný yaþadýðýný dile getiren ÝHD Hakkari Þube Baþkaný Ýsmail Akbulut, "Yýllar sonra tarihi Han Yaylasý'na gelmek büyük heyecan yaratýyor. Bundan sonra buralarýn bir daha yasaklanmadýðý, herkesin rahat dolaþabileceði, kültürünü yaþayacaðý ve yaþatacaðý bir yer olmasý umudunu taþýyoruz. Bizler de ilk defa bu yaylaya geldiðimiz için mutluyuz, sevinçliyiz" dedi. Türk Tabipler Odasý Hakkari Temsilcisi Dr. A. Muttalip Karaaslanlý ise, Ehmedê Xanî'nin Kürt tarihinde büyük bir yerinin olduðunu belirterek, "Tarihimizde büyük önemi ve yeri olan bir kiþiliktir Ehmedê Xanî. Bugün yeni bir süreç içerisindeyiz. Bu sürecin hem tarihimize hem de geleceðimize etkisinin olduðunu ve bundan sonra da daha güzel günlerin getirmesine vesilesi olacaktýr. Bu nedenle bugün ülkemizi geziyoruz" diye belirtti.

“Yollarý açtýracaðýz”

Yaylaya araçla gidip gelmenin önündeki engelin çok kýsa bir sürede yapýlacak çalýþma ile ortadan kaldýrabileceði belirten Çukurca Belediye Baþkaný Hýdýr Demiroðlu da, gerçekleþtirecekleri festival öncesi bütün çalýþmalarýnýn bitirileceðini söyledi. Yollarýn daha kullanýþlý olmasý için en kýsa sürede buraya iþ makinelerini yollayacaðýný dile getiren Demiroðlu, "Han Yaylasý ile halkýmýzý buluþturmak ve yýllarýn özlemini ortadan kaldýrmak için belediye ve partimiz ile birlikte burada bir festival düzenleyeceðiz" dedi. (DÝHA)


18 17 Mayýs 2013 Cuma

ekonomi

$ €

DOLAR: 1,82 EURO: 2,347 ALTIN: 81,524 ÝMKB: 92.112,07

Bölgede organik tarým umudu Bölgede güvenlik sorunu nedeniyle ekilemeyen topraklarýn organik tarým için önemli potansiyel yaratacaðý belirtildi. Ekolojik Tarým Organizasyonu Derneði Baþkaný Ertem, organik tarým sektöründe 2.5 milyar dolar ihracat hedeflediklerini belirterek, "Her þerde bir hayýr vardýr derler, geçmiþte yaþanan bu þer önümüze organik sektörün geliþtirilmesi anlamýnda çok büyük bir fýrsat olarak çýkabilir" dedi

ÞANLIURFA - Ekolojik Tarým Organizasyonu Derneði (ETO) Baþkaný Atila Ertem, Güneydoðu ve Doðu Anadolu bölgelerinde güvenlik sorunu nedeniyle ekilemeyen topraklarda organik tarýmýn bir fýrsat olarak ortaya çýktýðýný belirterek, 2023 için konan 2.5 milyar dolarlýk organik tarým ihracatý hedefinin yakalanmasýnda bu bölgenin önemli payý olacaðýný söyledi.

“Hayal deðil gerçek”

Ertem, yaptýðý açýklamada Güneydoðu ve Doðu Anadolu bölgelerinin topraklarýnýn organik tarým potansiyeli barýndýrdýðýna iþaret ederek, "Bu bir fýrsat, her þerde bir hayýr vardýr derler ya, geçmiþte yaþanan bu þer, belki önümüze organik sektörün geliþtirilmesi anlamýnda çok büyük bir fýrsat olarak çýkabilir" dedi. Organik tarýmda topraðýn kýsmen arýndýrýlabilmesi için geçiþ dönemi denilen 2 yýl bekleme süresine ihtiyaç olduðunu kaydeden Ertem, söz konusu bölgelerdeki alanlarda 2-3 yýllýk bir bekleme süresi olmaksýzýn tarým yapýlabile-

ceðini dile getirdi. Ertem, Türkiye'nin 2023 vizyonunda belirlediði 500 milyar dolarlýk ihracat hedefi içerisinde organik tarým sektöründe 2.5 milyar dolar ihracat hedeflendiðine dikkati çekti. Kalkýnma projeleri kapsamýndaki Güneydoðu ve Doðu Anadolu bölgesinin 1 milyar dolarlýk organik tarým potansiyeli bulunduðuna deðinen Ertem, "Türkiye'nin 2023'te inanýyorum ki doðru politikalar izlenirse, hem siyaseten hem de tarýmsal boyutta destekler de doðru belirlenirse, organik ürünler ile ilgili hedeflenen 2.5 milyar dolarlýk ihracatýn, 1 milyar dolarý Güneydoðu ve Doðu Anadolu'dan gelebilir. Bu bir gerçek, hayal deðil" diye konuþtu.

“2023 vizyonunda organik tarým”

Organik tarýmýn hedeflenen ihracat rakamlarýna ulaþýlmasýnda büyük bir katký saðlayacaðýný ifade eden Ertem, organik tarým sektörünün son 10 yýlýnda yüzde 10'luk bir büyüme trendine sahip olduðuna iþaret ederek þöyle devam

etti: "Bugün 145-150 milyar dolar olan ihracatý 500 milyar dolara getirmek istiyorsak yüzde 3,5 kat civarýnda bir artýþ olmasý öngörüyoruz. Tarýmsal ürünlerinde eðer 17-18 milyar dolar dolayýndan 55 milyar dolayý-

na çýkacaksak yine yaklaþýk 4 katlýk bir büyüme. Ama organik sektörün geçmiþ 10 yýlýna baktýðýmýzda yaklaþýk yüzde 10'un üzerinde bir büyüme trendi var. Bu yüzde 10'luk büyüme trendine önümüzdeki 10 seneye koyduðumuzda bileþik etkisiyle, bugün 400 milyon dolar civarýnda olan toplam organik sektörde 2.5 milyar dolar hedefleniyor ki bu ciddi bir rakam. Yani 8 kat bir büyüme olacak. Ýþte bu büyümeyi bu çözüm sürecindeki tekrar tarýma dönebilecek insanlarla saðlamamýz mümkün çünkü ihracatýn tarýmsal kökenli olaný sadece þehirde yapýlabilir bir þey deðil, sadece köyde yapýlabilir bir þey. Çözüm süreci bence doðru iþlediðinde gerçekten 2023 vizyonunda organik ürünlerdeki 2,5 milyar dolarlýk ihracat hedefinin yüzde 2530'unu buradan yakalayabiliriz."

“Yatýrýmcýlar bölgede inceleme yaptý”

Ertem, Suriye sýnýrýndaki mayýnlý arazilerin temizlenmesi konusunun gündeme geldiði tarihlerde bazý

Lüks otoya þafak operasyonu Maliye Bakaný Þimþek'in talimatýyla harekete geçen 350 vergi müfettiþi, 34 ilde eþ zamanlý olarak, lüks oto satýþý yapan 300 galeriyi denetledi ALÝYE Bakaný Mehmet Þimþek'in talimatý üzerine harekete geçen 350 vergi müfettiþi, bugün 34 ilde eþ zamanlý olarak, lüks oto ithali ve satýþý gerçekleþtiren 200 mükellefin 300 civarýndaki galerisini denetledi. Maliye Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Bakan Þimþek'in talimatýyla harekete geçen Vergi Denetim Kurulunca lüks araç ithali ve satýþýnda gerçekleþmesi muhtemel vergi kayýp ve kaçaðýnýn önlenmesi

amacýyla baþlatýlan çalýþmalar hýz kesmeden devam ediyor. Sektörde faaliyet gösteren yaklaþýk 240 adet lüks oto ithali ve satýþý gerçekleþtiren mükellef nezdinde 2012 yýlýnda baþlatýlan ve halen devam eden vergi incelemeleri sonucunda 9 Mayýs 2013 itibariyle sadece Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yönünden yaklaþýk 107 milyon lira vergi ve 120 milyon lira ceza hesaplandý. Sektördeki denetim faaliyetlerine devam

tarým þirketlerinin kendileri ile iletiþime geçtiðini belirterek, "Bölgenin tarýma açýlacaðý bilgisi ilk gündeme geldiðinde, Ýzmir, Ýstanbul ve Ankara menþeli þirketler iþbirliði yapmak için bizimle iletiþime geçti. Masa baþý çalýþmalar yapýldý fakat daha sonra çalýþmalar havada kaldý. Þimdi yaþanan çözüm süreci ile, tekrar bu tür çalýþmalar gündeme gelecektir" dedi. Bölgede tarýmsal faaliyet yapýlmasý için detaylý bir fizibilite çalýþmasý yapýlmasý gerektiðini söyleyen Ertem, "O bölge GAP Tarýmsal Kalkýnma alaný içine giriyor. GAP organik tarým eylem planý var. O coðrafyanýn bazý alanlarýnda sulanan ve sulanamayan alanlar mevcut. Çok yýllýk bir üretim planý hazýrlanmasý gerekiyor. Tarým yapacaðýz derken, oradaki doðal yaþamý bozmamamýz gerekir. Çünkü bazý alanlarda endemik bitki türleri bulunuyor. Hangi alanda kuru tarým hangi alanda sulu tarým yapýlacaðýyla ilgili iyi bir fizibilite çalýþmasýnýn yapýlmasý gerekiyor" diye konuþtu. eden Vergi Denetim Kurulu tarafýndan bugün de 34 ilde eþ zamanlý denetimler gerçekleþtirildi. Yaklaþýk 200 lüks oto ithali ve satýþý gerçekleþtiren mükellef nezdinde, 300 civarýnda galeriye, 350 vergi müfettiþinin katýlýmýyla fiili envanter ve denetim çalýþmasý yapýldý. Çalýþmalar sonucunda elde edilen veriler, Vergi Denetim Kurulu Baþkanlýðýnca analiz edilecek, riskli olduðu belirlenen mükellefler incelenecek. Açýklamada, lüks araç ithali ve satýþý nedeniyle ortaya çýkabilecek vergi kayýp ve kaçaðýnýn önlenmesi amacýyla bu tür denetimlere devam edileceði belirtildi.


19

DÜNYA

17 Mayýs 2013 Cuma

“Güçlü delillere ulaþýldý” “ Ýngiliz yayýn kurumu BBC Suriye’de Esed güçlerinin geçen ay kimyasal saldýrýda bulunduðunu doðrulayan “güçlü delillere” ulaþýldýðýný açýkladý

LONDRA - Suriye'deki Ýngiliz yayýn kurumu BBC muhabirine konuþan görgü tanýklarýnýn, ülkenin kuzeyinde, Halep'in güneybatýsýndaki Sarakeb kentinde hükümet güçlerinin helikopterlerinden zehirli gaz içeren en az iki cihaz atýldýðýný söylediði aktarýldý. Haberde, nisan ayýnda top atýþlarý altýnda kalan Sarakeb þehrindeki bir hastanedeki doktorlarýn, tedavi ettikleri hastalardan sekizinin nefes alma sorunlarý çektiðini ve bazýlarýnýn kustuðunu anlattýðý belirtildi. BBC, saldýrýlara iliþkin delillerin ve hayatýný kaybeden kiþilerden alýnan örneklerin Ýngiltere, Fransa, Türkiye ve ABD'ye gönderildiðini kaydetti. Ýngiliz yayýn kurumu konuya iliþkin haberinde ayrýca "BBC'ye ulaþtýrýlan birkaç video kimyasal saldýrý iddialarýný doðrular gibi görünse de bu delilleri baðýmsýz olarak doðrulamak mümkün deðil" ifadesini kullandý. ABD Baþkaný Barack Obama, Suriye'de kimyasal silah kullanýlmasýnýn olasý bir askeri müdahale için "kýrmýzý çizgi" olacaðýný söylemiþti. Ancak Obama, mevcut istihbarat raporlarýnýn kimyasal silah kullanýldýðýna dair yeterince güçlü kanýt sunmadýðýný belirtmiþti.

‘Hamaney’den emir bekliyoruz’

Suriye’de 92 kiþi hayatýný kaybetti

Lübnan’daki Hizbullah’ýn genel sekreter yardýmcýsý Þeyh Naim Kasým, þu anda tek faaliyet alanlarýnýn Lübnan olmadýðýný belirterek, “Hizbullah, Hamaney’in emrini beklemektedir” dedi

ÞAM - Suriye Ýnsan Haklarý Örgütü (SNHR), rejime baðlý güçlerin dün sabahtan bu yana yönetim karþýtlarýna yönelik aðýr silahlarla gerçekleþtirdiði saldýrýlarda Halep'te 28, Humus'ta 21, Þam'ýn banliyölerinde 17, Hama'da 7, Deyru'z Zor'da 6, Ýdlib'de 5, Rakka'da 4, Dera'da 3 ve Haseke'de 1 olmak üzere 92 kiþinin yaþamýný yitirdiðini duyurdu. Bu arada Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) baðlý birliklerin, Halep'teki merkezi hapishaneyi kuþattýðýný ve Minið Askeri Havaalaný'na saldýrýlarda bulunduðunu kaydetti. Öte yandan, Suriye resmi haber ajansý SANA, güvenlik güçlerinin ülke genelinde düzenlediði operasyonlarda çok sayýda silahlý grubu etkisiz hale getirdiðini bildirdi.

ný aþmýþtýr. Þu anda tek faaliyet alanýmýz Lübnan deðildir. Bu ister düþman olsun ister dost, herkesin bildiði bir þeydir." Kasým, Hizbullah'ýn Suriye'de bu gruplara karþý topyekün savaþ ilan etmesi için Ýran'ýn dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den emir beklediðini de dile getirdi.

Humus’ta çatýþma

MERKEZÝ Ýran'ýn baþkenti Tahran'da bulunan yarý resmi Ehlibeyt Haber Ajansý (ABNA), Hizbullah'ýn iki numaralý ismi olan Þeyh Naim Kasým'ýn Suriye'de yaþanan olaylarla ilgili deðerlendirmelerini yayýmladý. Hizbullah güçlerinin Suriye içerisinde Esad yönetimi ile birlikte muhaliflere karþý savaþtýðýný belirten Kasým, Suriye'deki silahlý muhalif gruplarý "tekfirci teröristler" þeklinde niteledi.

“Tek faaliyet alanýmýz Lübnan deðil”

"Bekaa Vadisi'nin bir kýsmý Suriye topraklarýnda yer almaktadýr. Evet, Hizbullah kendi vatandaþlarýný korumak için Suriye'nin bu topraklarýnda bulunarak tekfirci teröristlerin vatandaþlarýmýza yönelik saldýrýlarýný önlemektedir" diyen Kasým þunlarý söyledi: "Hazreti Zeyneb'in türbesini koruyan tugaylardan birisini de Hizbullah kurdu. Hizbullah'ýn eylemleri ülke sýnýrlarý-

Geçtiðimiz aydan bu yana Suriye'nin Humus kentine baðlý Kusayr ilçesinde, Hizbullah militanlarý ile Özgür Suriye ordusu (ÖSO) güçleri arasýnda çatýþmalar yaþanýyor. Hizbullah, Esad güçlerine destek olmak amacýyla Þam'ýn Seyyide Zeyneb bölgesinde Ebu'l Fadl Abbas Tugayý'ný kurmuþtu.

Nasrallah da uyarmýþtý

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah da "Kusayr beldesindeki Lübnanlýlarýn, silahlý gruplarýn saldýrýlarýnýn hedefi olmasýna izin vermeyeceðiz" açýklamasýnda bulunmuþtu.

Irak’ta patlama: 3 ölü 14 yaralý IRAK'ýn baþkenti Baðdat'ta meydana gelen patlamada 3 kiþinin öldüðü, 14 kiþinin yaralandýðý belirtildi. Emniyet kaynaklarýndan alýnan bilgiye göre, baþkent Baðdat'ýn doðusundaki Sadr kentinde bir halk çarþýsýnda bomba yüklü araçla düzenlenen saldýrýda ilk belirlenmelere göre 3 kiþi öldü, 14 kiþi yaralandý. Patlamanýn çevredeki binalarda ve park halindeki araçlarda hasara yol açtýðý kaydedildi.


20

GÖNÜL DÜNYASI

17 Mayýs 2013 Cuma

Regaib Kandili: Temizlenme zamaný Regâib, Arapça bir kelimedir ve "reða-be" kökünden gelmektedir. "Reða-be", kelime olarak, herhangi bir þeyi istemek, arzulamak, ona karþý meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reðîb" kelimesi ise, "reðabe"'den türemiþ olan bir isimdir ve kendisine raðbet edilen, arzulanan, taleb edilen þey demektir. Müennesi, "reðîbe"dir. "Reðîbe"nin çoðulu da "reðâib" dir. Kelime olarak "Regâib"in aslý budur. Receb'in ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Bu geceye Regaib gecesi ismini melekler vermiþlerdir. Her Cuma gecesi kýymetlidir. Bu iki kýymetli gece bir araya gelince, daha kýymetli oluyor. Allahü teâlâ, bu gecede, müminlere, ragibetler ihsanlar, ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapýlan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayýsýz sevaplar verilir. Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazasý olan, hiç deðilse bir günlük kaza namazý kýlmalý! Kazasý olmayan da nafile namaz kýlar, Kur'an-ý kerim okur, tesbih çeker, tövbe istiðfar eder. Perþembe günü oruç tutup, gecesini de ihya etmek çok sevaptýr. Receb ayýnda oruç tutmak faziletlidir. Peygamberimiz (a.s.m)' ýn Ramazan ayýndan sonra en çok oruç tuttuðu ay Receb ayýdýr. Bu Receb ayýnda oruç tutmanýn muazzam, muhteþem sevaplarý var. Bir de bu ayda sevaplar kullarýn defterlerinin sevap hanelerine, bol bol dökülmesi dolayýsýyla da recebül esabb denmiþtir. Yâni, sevaplarýn gürül gürül döküldüðü ay demek... Sabbe, Arapçada dökmek demek... Nehrin de böyle daðlardan çaðlayarak þaldur þuldur akýp da döküldüðü yere münsab derler; o da ayný kökten... Receb-ül esabb;

Allah'ýn rahmetinin cûþa gelip, ikram ü ihsanâtýnýn þarýl þarýl, güldür güldür kullara geldiði ay demektir. Arifler ve din alimleri kitaplarýnda yazmýþlar ki, bu ay ekim, ekme, ziraat ayýdýr. Sevaplý iþler, oruç tutmak, tevbe etmek vs. güzel þeyler yapýlýr. Bir mahsulün ekilmesi gibi ziraat, ekim ayýdýr. Þa'ban bakým ayýdýr. Ramazan biçim ayýdýr, yâni mahsulün alýndýðý aydýr demiþler. Demek ki Receb ayý, bizi Ramazan ayýna hazýrlayan bir mevsimin ilk adýmý olmuþ oluyor. Onun için, "Receb ayý tevbe ayýdýr." demiþler. Yâni kul ne yapacak?.. "Yâ Rabbi! Ben anlayamamýþým, hatâ etmiþim, bilememiþim, suçluyum, kusurluyum; beni affet..." diyerek hatâsýný itiraf edip, hatâsýndan dönerek, Cenâb-ý Hakk'ýn yoluna girecektir... … "Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiþtir ki, sizin sýkýntýya uðramanýz ona çok aðýr gelir. O, size çok düþkün, müminlere karþý çok þefkatlidir, merhametlidir. " (Tevbe Suresi, 128) Allah (c.c) katýnda zamanlarýn deðerleri birbirine eþittir. Ancak öyle zamanlar vardýr ki o zamanlarda öyle hadiseler olur ki, o vakte diðer zaman dilimlerinden daha üstün bir deðer kazandýrýr. Eceb-i þerîfin ilk Cuma gecesine

isabet eden Regâib Gecesi'de bu müstesna zamanlardan biridir. Cuma geceleri böyle kýymetli vakitlerden biridir. Regaib Gecesi gibi iki kýymetli gecede bir araya gelince, bu gece dahada bir kýymetli oluyor. Bu gece, yalvarýþ ve yakarýþlarýn Yüce Mevla'ya sunulduðu ve O'nun rahmetinden af istenildiði umut, huzur ve müjde gecesidir. Allah Teala'nýn kullarýna lütfünün çokluðu, kereminin bolluðu ve pek çok günahkarý baðýþlamasý sebebiyle bu geceye Regaib Gecesi" adý verilmiþtir.Bu gecenin bu deðeri nereden kazandýðý hususunda deðiþik rivayetler bulunmaktadýr. Bunlardan biri; Hz.Amine validemizin böyle bir gecede Resulullah (s.a.v)'e hamile olduðunu anladýðýdýr. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) Regaib gecesinin içinde bulunduðu Recep ayýnda çok dua eder, namaz kýlar, oruç tutar, iyiliklerin her çeþidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi. Resulullah (s.a.v)'in Receb'in ilk perþembe gününü oruçla geçirdiði ve cuma gecesinde, bu kandil gecesine mahsus olmak üzere on iki rekât namaz kýldýðý kabul edilir. Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiðfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul etmek suretiyle çeþitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasýnda kabul görmüþ-

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) Regaib gecesinin içinde bulunduðu Recep ayýnda çok dua eder, namaz kýlar, oruç tutar, iyiliklerin her çeþidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi

tür. Ýdrak ettiðimiz mübarek Regaib Kandili vesilesiyle, ruhumuzu karartan kötü duygu ve düþünceleri kalplerimizden atalým. Ýbadetin zevkinden bizi mahrum eden nefsin kötü arzularýný frenleyelim. Gönül dünyamýzý bulandýran haset, kin, düþmanlýk gibi kötü duygulardan temizleyelim "Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiþtir ki, sizin sýkýntýya uðramanýz ona çok aðýr gelir. O, size çok düþkün, müminlere karþý çok þefkatlidir, merhametlidir. " (Tevbe Suresi, 128) Allah (c.c) katýnda zamanlarýn deðerleri birbirine eþittir. Ancak öyle zamanlar vardýr ki o zamanlarda öyle hadiseler olur ki, o vakte diðer zaman dilimlerinden daha üstün bir deðer kazandýrýr.eceb-i þerîfin ilk Cuma gecesine isabet eden Regâib Gecesi'de bu müstesna zamanlardan biridir. Cuma geceleri böyle kýymetli vakitlerden biridir. Regaib Gecesi gibi iki kýymetli gecede biraraya gelince, bu gece dahada bir kýymetli oluyor. Bu gece, yalvarýþ ve yakarýþlarýn Yüce Mevla'ya sunulduðu ve O'nun rahmetinden af istenildiði umut, huzur ve müjde gecesidir. Allah Teala'nýn kullarýna lütfunun çokluðu, kereminin bolluðu ve pek çok günahkarý baðýþlamasý sebebiyle bu geceye Regaib Gecesi" adý verilmiþtir.Bu gecenin bu deðeri nereden kazandýðý hususunda deðiþik rivayetler bulunmaktadýr. Bunlardan biri; Hz.Amine validemizin böyle bir gecede Resulullah (s.a.v)'e hamile olduðunu anladýðýdýr. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) Regaib gecesinin içinde bulunduðu Recep ayýnda çok dua eder, namaz kýlar, oruç tutar, iyiliklerin her çeþidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi. Resulullah (s.a.v)'in Receb'in ilk perþembe gününü oruçla geçirdiði ve cuma gecesinde, bu kandil gecesine mahsus olmak üzere on iki rekât namaz kýldýðý kabul edilir. Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiðfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul etmek suretiyle çeþitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasýnda kabul görmüþtür. Ýdrak ettiðimiz mübarek Regaib Kandili vesilesiyle, ruhumuzu karartan kötü duygu ve düþünceleri kalplerimizden atalým. Ýbadetin zevkinden bizi mahrum eden nefsin kötü arzularýný frenleyelim. Gönül dünyamýzý bulandýran haset, kin, düþmanlýk gibi kötü duygulardan temizleyelim.. Selam ve dua ile...


21

KÜLTÜR-S SANAT

17 Mayýs 2013 Cuma

Aram’dan Sanat ve Hayat bütünleyendir. O doða ve insaný yeniden yaratarak, gerçekliði bulgulamaya çalýþýr, bununla da kalmaz, insana yaþam konusunda nesnel bir görüþ kazandýrmaya da katkýda bulunur" diyor.

'Sanatçý özgür olmalý'

Yazar A. Hicri Ýzgören'in, farklý zamanlarda yayýnlanan deneme yazýlarý Aram Yayýn Evi tarafýndan "Sanat ve Hayat" isimliyle kitaplaþtýrýldý. DÝYARBAKIR - Yazar A. Hicri Ýzgören'in farklý zamanlarda hayat ve sanat üzerine yazýp yayýnladýðý yazýlar bir kitapta derlendi. Yazarýn "Sanat ve Hayat" ismiyle yayýnlanan kitabýnda sanat üzerine denemeler, Türkiye ve dünya tarihinde yer edinmiþ sanatçýlarýn yaþamlarýna iliþkin yazýlar bulunuyor. Yazar, sanat üzerine yazýlarýnýn yer aldýðý ilk bölümde yazý yazma ihtiyacý, sansür, düþünce özgürlüðü, eleþtiri ihti-

yacý gibi birçok konuya deðinerek bunun sanat ve toplum üzerindeki etkisini irdeler. Bilim ve teknolojide ilerlemiþ öncü toplumlarýn sanatta da öncülüðü üstlendiðini ifade eden yazar Ýzgören, "Bilim ve sanat birbirine koþut yürüyen oluþumlardýr. Dahasý sanatýn hep birkaç adým önce yürümesi gerekir. Çünkü sanat kendini aþmaya götüren bir uðraþtýr. Kendini aþma yolundaki sanatçý, toplumu da biçimlendiren

Bugün ne okusam?

Sanatýn topluma katký saðlayabilmesinin sadece sanatçýya baðlý olmadýðýný, bu durumun toplumsal çevreye de baðlý olduðunu ifade eden yazar Ýzgören, sanatçýnýn yaratýcý olabilmesi için özgür olmasý gerektiðini vurgular ve "Bu yüzden düþünce özgürlüðü ile sanatsal yaratým arasýnda dolaysýz bir iliþki vardýr. Düþünce özgürlüðü, belli bir bilginin, görüþ ya da olgunun serbestçe açýklanmasý, örgütlenmesi ve yorumlanmasý anlamýna geldiðine göre bilim ve sanat özgürlüðünü de kapsar. Edebiyatçýnýn, sanatçýnýn ve düþünürün iþi öðrendiklerini, bildiklerini kendi süzgecinden geçirerek topluma sunmaktýr. Bu etkinliklerin oluþabilmesi yasaklardan arýndýrýlmýþ özgür bir ortamla mümkündür" der. Düþündüðünü özgürce söyleyebilmenin insan ol-

Ýnsan Beynini Etkileyen 10 Roman

Edebiyatýn'iyileþtirici' niteliðinden yola çýkan bir grup bilim insaný, nitelikli romanlarýn insan beynini geliþtirip keskinleþtirdiðini, sosyal baðlarý güçlendirerek kiþiliði deðiþtirdiðini ve iliþki kurmayý kolaylaþtýrdýðýný belirledi. Toronto Üniversitesi öðretim üyesi psikiyatr Keith Oatley ve Ingrid Wickelgren tarafýndan Scientific American'da yazýlan makaleye göre, nitelikli bir roman insan beynini keskinleþtiriyor ve insan davranýþlarýna iliþkin bilgiler veriyor. Ýki bilim insaný, insan beynini en fazla geliþtiren on romaný da tespit etmiþler. Ýþte listede yer alan romanlar: Johann von Goethe / Genç Werther'in Acýlarý (1787) Jane Austen / Aþk ve Gurur (1813) Nathaniel Hawthorne / Kýrmýzý Leke (1850) Gustave Flaubert / Madam Bovary (1856) George Eliot / Middlemarch (1870) Leo Tolstoy / Anna Karenina (1877) Virginia Woolf / Bayan Dalloway (1925) Toni Morrison / Sevgili (1987) J.M. Coetzee / Utanç (1999) Muhsin Hamid / Gönülsüz Köktendinci (2007) (Kaynak: edebiyathaber.net)

manýn bir koþulu olduðunu ifade eden yazar, "Bir sanatçý ancak bu sayede yetkin ürünler verebilecek, insana insan olduðunu duyuracak ona baþkalarýný ve yaþamý sevdirecek, daha güzelini istemesini ve bunun için mücadele etmesi gerektiðini anýmsatacaktýr. Düþünce, etkileyici, dönüþtürücü ve deðiþtirici bir iþleve sahiptir. Ýnsanýn davranýþlarýna ve eylemlerine yansýr. Bu durum toplumun geliþmesini, çaðdaþlaþmasýný istemeyen egemenler için düþünceyi kýsýtlamaya yeterli bir sebeptir" diye anlatýr. Yazar A. Hicri Ýzgören kitabýn ilk bölümünde ayrýca, eleþtiri ihtiyacý, þiir, imgenin gücü, sanat ve birey, sanat ve barýþ gibi birçok konuya dair yürüttüðü tartýþmalar da yer alýyor.

Hayata iz býrakan sanatçýlar

Kitabýn ikinci bölümü olan "Hayat"ta ise yazar Ýzgören, yaþamlarý, duruþlarý ve sanatlarýyla Türkiye ve dünyaya iz býrakmýþ sanatçýlarýn portrelerini ele alýr. Yazar bu bölümde Cemal Süreya'dan, Nazým Hikmet'e, Turgut Uyar'dan, Yýlmaz Güney'e kadar bir-

çok sanatçýnýn yaþamlarýný ve sanatlarýný ele alan yazýlar yazar. Ýzgören "Hayat bu dünyada tanýk olduklarýnýn dýþýnda 'Baþka Türlü Bir Þey' isteyen bir þair" olarak tanýmladýðý Can Yücel için þu sözleri sarf eder: "Zaten O'na göre ironi bir dirençtir hayata karþý: 'Harika odur ki, insanlar kendi adlarýna deðil, kâinat adýna yazarlar. Bütünselliðin dýþýnda bir þiir yoktur. Hayat ve ölüm de bir bütündür. Þiir bu bütünden çýkan çýlgýnlýktýr. Çok aðýr geçen hayatýmýzýn içinde ironi, bütünselliði bozmayacak ana çaredir. Bir direnç kahkahasýdýr." Edip Cansever'i Beþinci mevsimin þairi olarak tanýmlayan A. Hicri Ýzgören, þiir dünyamýzýn mavi gözlü devi olarak bilinen Nazým Hikmet'i ise þu þekilde anlatýr: "Nâzým, sanatýnda bir dahi olarak deðerlendirilir haklý olarak. Psikolojik temeli saðlam bir bireydir. Bu yüzden olaðanüstü bir insan deðil, kendisiyle sürekli hesaplaþan bir duruþa sahiptir. Aþklarý vardýr, yalnýzlýklarý vardýr, kýrýlganlýklarý, tedirginlikleri vardýr." (DÝHA)

Cahit Sýtký Tarancý Kültür Merkezi’nde þiir dinletisi etkinliði DÝYARBAKIR Cahit Sýtký Tarancý Kültür Merkezi'nde, ÝMKB Kiptaþ Lisesi son sýnýf öðrencileri tarafýndan þiir dinletisi etkinliði düzenledi. ÝMKB Kiptaþ Lisesi öðretmenleri Benay Aydýn ve Bülent Deniz tarafýndan düzenlenen yýl sonu etkinliðine öðrenci, öðretmen ve çok sayýda davetli katýldý. Öðretmen olan Bülent Deniz, böyle bir etkin-

lik düzenledikleri için öðrencilerini tebrik etti. Deniz, "Öðrencilerimiz yýl sonu için böyle bir etkinlik düþündüler. Þiirin toplum içerisinde ne kadar önemli bir yeri olduðunu hepimiz biliriz. Þiir, dilin ve insanýn özüdür. Öðrencilerimizin þiire deðer vermesi þiirin önemini kavramasý ve böyle bir faaliyete katýlmalarý bizi çok mutlu etti" þeklinde konuþtu.


22 ASFK’de kongre heyecaný Diyarbakýr Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 26 Mayýs'ta genel kurula gidiyor. Mevcut baþkan Remzi Dayan, seçimin demokratik bir ortamda gerçekleþmesini temennisinde bulundu

DÝYARBAKIR Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda (ASKF) kongre heyecaný yaþanýyor. 26 Mayýs tarihinde Sümerpark Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilecek genel kurul öncesinde þuan mevcut baþkan Remzi Dayan'ýn dýþýnda aday bulunmuyor.

Kongre katýlým çaðrýsý

Konya iliþkin açýklamalarda bulunan mevcut Baþkan Dayan, seçimin demokratik bir ortamda gerçekleþmesini temenni ettiklerini belirterek, kongre katýlým çaðrýsý yaptý. Dayan, 26 Mayýs'ta yapýlacak olan seçimlerin Diyarbakýr Amatör Spor camiasýna hayýrlý olmasý temennisinde bulundu.

Diyarbakýr’da “Atatürk’ü Anma Koþusu” yapýldý DÝYARBAKIR'da Gençlik Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðünce Atatürk'ü Anma Koþusu yapýldý. Diyarbakýr çevre yolu ve Anýtpark arasýnda düzenlenen koþuya 18 okuldan 130 öðrenci katýldý. Koþuya, polis eskortu, ambulans ve belediye otobüsü eþlik etti. Hakemler kontrolünde 3 bin metre koþan öðrencilerin, bitiþ çizgisine ulaþmakta oldukça zorlandýklarý gözlendi. Atatürk'ü Anma Koþu sonrasýnda dereceye giren öðrenciler kýzlardan 2 bin metre koþu sonrasý birinci Sevgi Duruþ, ikinci Gurbet Çiçek, üçüncü Meryem Bekmez, 3 bin metre erkeklerde ise birinci Devran Özmez, ikinci Muhammed Çýnar, üçüncü Ramazan Güzel'e Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Abdullatif Umut tarafýndan madalyalarý verildi. Umut, öðrencilere madalyalarýný verdikten sonra Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðünün sosyal medya adresleri olan küçük kartlarýný öðrencilere daðýttý. Öte yandan Umut, Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan açýlan Gençlik Haftasý standýný gezerek yetkililerden bilgi aldý.

SPOR

17 Mayýs 2013 Cuma

IHALE ÝLANI DÝYARBAKIR ÝL ÖZEL ÝDARESÝ ÝMAR VE KENTSEL ÝYÝLEÞTÝRME DAÝRE BAÞKANLIÐI/PLAN PROJE YATIRIM ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ DÝYARBAKIR ÝLÝ YENÝÞEHÝR ÝLÇESÝ YENÝ DÝYARBAKIR LÝSESÝ KALORÝFER TESÝSATI ONARIM ÝÞÝ Diyarbakýr Ýli Yeniþehir Ýlçesi Yeni Diyarbakýr Lisesi Kalorifer Tesisatý Onarým iþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/60954 1-Ýdarenin a) Adresi : Elazýð Cad. 2. Sanayi Sitesi Karþýsý 21100 SEYRANTEPE YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122624700 - 4122621002 c) Elektronik Posta Adresi : ismail.akcan@icisleri.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Ýli Yeniþehir Ýlçesi c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar Ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Elazýð Cad. 2. Sanayi Sitesi Karþýsý 21100 Seyrantepe-YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 03.06.2013 - 14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým iþlerinde benzer iþ gruplar tebliðinde belirtilen (B) Üst yapý (Bina) iþlerinden BIII grubu iþler ve bu iþe ait onarýmlar benzer iþ kabul edilecektir. Devamý 23’te


SPOR

17 Mayýs 2013 Cuma

23

Galatasaray Diyarbakýr’a geliyor ve hocalar gönderecek. Tabi teklifimizi biz onlara ilettik. Birlikte yapalým diye. Buna da tamam dediler. Ayrýca tesisleþme konusunda kendileri ile ortak bir tesis kurmak adýna harekete geçeceðiz" dedi.

“3 trilyona kulübün borçlarý siliniyor”

Galatasaray Spor Kulübü, barýþ ve kardeþlik köprüsü projesi ile þampiyonluk kutlamalarýnýn bir bölümünü Diyarbakýr'da organize edip, burada bir de hazýrlýk maçý yapacak DÝYARBAKIR - 45 yýl aradan sonra Amatör Küme'ye düþen Diyarbakýrspor'un Kayyum Heyeti Baþkaný Abdulkadir Duran, Galatasaray'ýn Süper Lig'de þampiyon olmasýnýn ardýndan Galatasaray Spor Kulübü Baþkaný Ünal Aysal ile toplantý düzenlediklerini söyledi. Kendisinin barýþ ve kardeþlik köprüsü adý altýnda bir projesi olduðunu ve bu projeyi Aysal ile paylaþtýðýný aktaran Duran, Galatasaray'ý Diyarbakýr'a davet ettiklerini belirtti. Galatasaray Spor kulübü Baþkaný Aysal'ýn tekliflerine iki gün önce cevap verdiðini kaydetti.

“Dostluk maçý yapýlacak”

Duran, "Dün (önceki gün) Türk Telekom Arena Stadý'nda

Ünal Aysal ve Lütfi Arýboðan Baþkan Yardýmcýsý ile birlikte toplantý yaptýk. Çalýþmalarý ortaya koyduk. Barýþ ve kardeþlik üzerine dostluk maçý için en kýsa zamanda geleceklerini bir hafta on gün içerisinde bekliyoruz. Fatih Terim teknik direktör ile de kendileri görüþtüler. Gerekli talimatlarý ilettiler, barýþ ve kardeþlik projesi üzerine olduðunu doðu ile batýnýn birleþmesi açýsýndan. Bir de þampiyonluk kutlamasýnýn bir bölümünü de burada yapacaðýz. Güneydoðu ve Doðu'ya mahsus olmak üzere. Ayrýca alt yapý teknik olarak burada kurulmasý için proje üzerinde de anlaþmaya vardýk. Galatasaray Spor Kulübü Diyarbakýr'da altyapý sporcu yetiþtirmek için teknik direktör

Diyarbakýrspor'un borçlarý ile ilgili yaptýðý çalýþmalarý da Ünal Aysal'a verdiðini kaydeden duran þöyle devam etti: "Anapara olarak 15 trilyon ama faizi ile birlikte bu para 33 trilyon olmuþ bulunmakta. Ancak ben birebir futbolcu antrenörlere yaptýðým görüþmeler neticesinde toplamda en fazla 3 trilyon paraya Diyarbakýrspor'un bütün borçlarý siliniyor. Ben bu çalýþmamý kendisine götürdüm, inceledi. Saðolsun baþkanýmýz epey ilgilendi. Bu konu ile ilgili olarak Baþbakan ile bizzat kendisinin görüþeceðini kaydetti. Þu an birinci önceliðimiz bu borçlarýn ödenmesi ikinci önemli olan hazine arazisi üzerine 49 yýllýðýna anlaþýp geliri kulübümüze ait olmaz üzere düðün salonu, konferans salonu, yüzme havuzu, halý sahalar yapmak ve geliri Diyarbakýrspor'a olmak kaydýyla þerh koyacaðýz. Satýlamaz devredilemez diye. Sürekli bir gelir kaynaðý oluþacak. Diyarbakýrspor sadaka kültürü ile gidemez. Galatasaray Kulübümüz'den tarih bekliyoruz. Sayýn baþkanýmýz bize bilgi verecekler. Biz de bunu duyuracaðýz." (ÝHA)

4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Makina Mühendisleri diplomalarý ile ihaleye teklif verebilirler. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Muhasebe Müdürlüðü Elazýð Cad. 2. Sanayi Sitesi Karþýsý 21100 Seyrantepe-YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar Ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Ýhale Bürosu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,00 (BASIN - 1018 / www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr

Diyarbakýr’da Nike Halý Saha Ligi baþladý DÝYARBAKIR'da, Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Nike tarafýndan organize edilen Nike Halý Saha Ligi baþladý. Seyrantepe Spor Tesislerindeki halý sahada baþlayan müsabakalara 12 grupta 48 takým yer alýyor. Çeþitli yaþ kategorilerine göre yapýlan müsabakalarda baþarýlý olan takýmlar, Diyarbakýr'ý bölge þampiyonalarýnda temsil etme hakkýný elde edecek.

GENEL KURUL ÝLANI S.S DOÐA EVLERÝ KONUT YAPI KOOPERATÝFÝ YÖNETÝM KURULU KARARI S.S Doða Evleri Konut Yapý Kooperatifimizin Yönetim Kurulu 13.05.2013 tarihinde toplanarak 2012 hesap yýlý olaðan genel kurul toplantýsýnýn aþaðýdaki gündem maddelerini görüþmek üzere 22.06.2013 Cumartesi günü saat 12.00'de Kooperatif Merkezi olan Peyas Mahallesi 553. Sokak No;8 Kayapýnar\Diyarbakýr adresinde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý taktirde 29.06.2013 tarihinde ayný saat ve adreste yapýlacaktýr. S.S DOÐA EVLERÝ KONUT YAPI KOOPERATÝFÝ YÖNETÝM KURULU Gündem Maddeleri 1) Açýlýþ ve Yoklama 2) Divan Heyetinin Seçimi 3) Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarýnýn Okunmasý 4) Bilanço okunmasý ve oylanmasý 5) Yönetim ve Denetim Kurulunun Ýbrasý 6) Yönetim ve Denetleme Kurulunun seçilmesi 7) Tasfiye kararýnýn alýnmasý ve tasfiye memurlarýnýn seçilmesi 8) Kapanýþ (BASIN - 1020 / www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr


www.diyarbakiryenigun.com

1 7 M AY I S 2 0 1 3 CUMA Yýl: 7 - Sayý : 1947 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Piþkin Haber Müdürü: Þehmus Orhan Sayfa Editörü: Nurullah Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Yüksekova rengarenk HAKKARÝ'nin Yüksekova ilçesinde baharýn geliþiyle beraber Yüksekova Ovasý rengarenk çiçeklere büründü. Baharýn gelmesi ile birlikte deðiþik renkteki birbirinden güzel çiçeklerle birlikte eþsiz bir güzelliðe bürünen Yüksekova Ovasý'nda seyri güzel manzaralar oluþuyor. Ovanýn etrafýný çevreleyen Cilo Daðlarý'nýn yüksek kesimlerindeki karlar ova tabanýndaki sarý çiçek örtüsüyle birleþince güzel görüntü oluþuyor.

C

M

Y

K

diyarbakir yenigun gazetesi 17 mayis 2013  

diyarbakir yenigun gazetesi 17 mayis 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you