Page 1

Belediye otobüsü ile iþçileri taþýyan minibüs çarpýþtý;

D

iyarbakýr'da belediye otobüsü ile tarým iþçilerini taþýyan minibüsün çarpýþmasý sonucu 10 kiþi yaralandý. 13’de

Ayþe Öðretmen Cuma günü cezaevine girecek Beyaz Show'da "Çocuklar ölmesin" dediði için "örgüt propagandasý" suçlamasýyla 1 yýl 3 aylýk hapis cezasý alan ancak doðum nedeniyle cezasý ertelenen Ayþe Öðretmen, Cuma günü 6 aylýk Deran kýzýyla Diyarbakýr E Tipi Kapalý Cezaevine girecek. 5’te

10 yaralý

17 NÝSAN 2018 SALI FÝYATI: 25 KRÞ.

Adli Týp: Otomobil sürücüsü asli kusurlu Diyarbakýr'ýn Lice ilçesi Fis Ovasý mevkiinde 2017 yýlýnda zýrhlý polis aracý ile çarpýþan otomobildeki 5 öldüðü kaza ile ilgili rapor hazýrlayan Adli Týp Kurumu olayda yaþamýný yitiren otomobil sürücüsü Fikri Demirbaþ'ý, 'asli kusurlu' buldu. 10’da

“Bankalar ev kredisi vermek istemiyor...” Bir dönem Diyarbakýr'da inþaat sektöründe yaþanan büyük hareketlilik yerini durgunluða býrakmýþ durumda. Emlakçý Mehmet Iþýklý, “Eskiden bankalar promosyon karþýlýðý müþteri yönlendirmemizi istiyordu, þimdi faizler yüksek olduðu halde hiçbir banka kredi vermek istemiyor. Çünkü bölgede belirsizlik devam ediyor” diyor. 04

www.diyarbakiryenigun.com

“Ulkeyi OHAL’siz yönetemiyorlar”

“Sur ve Hasankeyf ortak bir mirastýr”

Sur ve Hasankeyf'in herkese ait ortak bir miras olduðunu vurgulayan Hasankeyf'i Yaþatma Giriþimi, 28 Nisan Sur ve Hasankeyf Küresel Eylem Günü'nde yapýlacak eylemlere katýlým çaðrýsýnda bulundu. 12 Sevda KAPLAN’ýn haberi

Onlarca kadýný meslek sahibi yaptý Diyarbakýr'da yaþayan Evin Küten Özbek, çok sevdiði tekstil kurslarýna zamanýnda yaþý küçük diye alýnmadý. Hayalleri peþinde yýlmadan devam eden Özbek, Hazýr Giyim Öðretmeni olduktan sonra kadýnlara öz güvenin baþarýyý getireceðini öðreterek onlarca kadýný meslek ve iþ sahibi yaptý. 6’da C

M

Y

K

Görünen Köy

7’de

OHAL’e karþý 81 ilde eþ zamanlý oturma eylemi…

Sayýn: Bizler OHAL deðil demokrasi istiyoruz...

5’te

CHP, 16 Nisan referandumunun birinci yýldönümü nedeni ile Diyarbakýr baþta olmak üzere Tüm Türkiye'de eþ zamanlý olarak 'OHAL'e hayýr, demokrasi istiyoruz' sloganý ile oturma eylemi yaptý. AK Parti'nin OHAL rejimini zülüm olarak nitelendirerek baþa geldiðini vurgulayan CHP Ýstanbul Milletvekili Sezgin Tanrýkulu, “Bu hükümet zülüm ve baský ile OHAL olmadan ülkeyi yönetemez hale gelmiþtir” dedi.

21 ayýný dolduran OHAL rejimi ile birlikte baský rejiminin kurumsallaþtýðýný belirten CHP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Mehmet Sayýn ise, “Postallý darbe ile mücadele söylemi ile gelenler gelinen noktada takým elbiseli darbeciler haline gelmiþtir. Hukukun askýya alýndýðý OHAL rejimine derhal son verilmelidir. Bizler OHAL de- Mehmet Uður ÇAKIL YENÝGÜN ðil demokrasi istiyoruz” diye konuþtu. 8-9’da

Bir babayý anlamak… Osman ERGÜN

Hep kazanan Amerika Ahmet BARAN


2

SAÐLIK/YAÞAM

17 Nisan 2018 Salý

Metabolizmada bahar dopingi! U

zmanlar, "Bahar aylarýnýn gelmesiyle metabolizmada da kelebekler uçuþmaya baþlar. Bedende oluþan deðiþiklikler ruhsal ve fizyolojik olarak etki yapar. Hafif yorgunluklar, kýrgýnlýk hissi, sabah uyanmakta zorluk çekme, gün içinde keyifsiz ve mutsuz durumlar en çok gözlenen durumlardýr" dedi Fatma GÜLNÝHAL DÝYARBAKIR - Beslenme ve Diyet Uzmaný Þükran Yýldýz, bahar yorgunluðuyla baþ etmeyi saðlayacak önerilerde bulundu. Bahar mevsiminin aslýnda yavaþ yavaþ hareketlenen ve kýþtan uyanan metabolizmayý hareketlendirmenin tam da zamaný olduðunu belirten Yýldýz "Bunun en güzel yolu saðlýklý ve dengeli beslenmekten geçiyor. Saðlýklý beslenmenin ana koþulu ise mevsiminde taze meyve ve sebzeleri tüketmekten geçiyor. Çünkü yorgunluk, bitkinlik ve halsizlik gibi þikayetlerin temelinde vitamin-mineral eksiklikleri yatabiliyor" dedi.

Bol vitamin tüketin Bu dönemde en çok ihtiyaç duyulan vitaminlerin bol bol antioksidan taþýyan C vitamini, E vitamini ve B grubu vitaminler olduðunu kaydeden Yýldýz þunlarý söyledi; "Selenyum, çinko, magnezyum, kalsiyum büyük önem taþýyor. C vitamini kivi, portakal, mandalina, maydanoz, ýspanak, kuþburnu vazgeçilmezimizken E vitamini fýndýk, badem, ceviz, zeytinyaðýnda bolca bulunur. Bizi ruhsal anlamda iyi hissettiren güzel bir B grubu vitamini Tiamin! Tiamin yani B1 vitamini tam buðdayda, yulafta ve

Gözlerinizi bahar alerjisinden

korumanýn 5 yolu... Bilgi BAÐCÝ DÝYARBAKIR - Göz Hastalýklarý Uzmaný Op. Dr. Neslihan Astam, göz alerjisi ve tedavisi hakkýnda bilgi verdi. Astam, "Alerjik konjonktivit, günlük yaþamý olumsuz etkilemesinin yaný sýra göz saðlýðý açýsýndan da bir tehdit oluþturmaktadýr. Göz yüzeyi, dýþ ortama açýk olduðundan direkt temasla ortaya çýkan alerjik reaksiyonun görüldüðü organlardandýr. Bu yüzden gözü tozdan, polenlerden ya da gelebilecek tehlikelerden korumak zordur. Bahar aylarýnda ortaya çýkan polenler gözlerde geliþen alerjinin temel sebebidir. Genellikle çocuklukta baþlar ve eriþkin yaþlarda da þiddeti azalsa da devam eder. Aile öyküsü vardýr ve alerjik rinit,

astým, atopik dermatit diðer alerjik hastalýklarla birlikte görülebilir. Çocukluk çaðýnda aðýr seyreden bu hastalýk, görmeyi olarak kalýcý etkileyebilen sonuçlar doðurabilir. Gözlerde; kýzarýklýk, kaþýntý, yanma batma hissi, göz kapaklarýnda þiþlik, ýþýk hassasiyeti, sulanma gibi belirtileri vardýr. Bu þikayetler polen yoðunluðu arttýkça yoðunlaþýp kiþinin günlük hayatýný etkileyecek düzeye ulaþabilir. Bunun yanýnda burun akýntýsý aksýrýk burun týkanýklýðý gibi diðer alerjik bulgularda hastalýða eþlik edebilir" dedi.

Polenlerden uzak durun, kontrolsüz ilaç kullanmayýn Alerji tedavisinde temel prensibin alerjiye neden olan etkenden uzak durmak olduðu-

nun altýný çizen Op. Dr. Neslihan Astam þunlarý söyledi; "Hastalýk ilaç kullanýmý ve destek tedavilerle hafifletilebilir. Ýlaç tedavisinde antihistaminikli ve kortizonlu göz damlalarý kullanýlýr. Bu süreçte herhangi bir þikayet oluþtuðunda hastanýn göz doktoru tarafýndan görülmesi gerekmektedir. Hastalar baþkalarýnýn tavsiyesiyle ya da daha önce verilmiþ olan reçeteye göre ilaç kullanmamalýdýr. Özellikle kortizonlu ilaçlarýn uzun süre ve kontrolsüz kullanýmý, katarakt ve göz tansiyonu gibi görmeyi tehdit eden hastalýklara sebep olacaðýndan çok tehlikelidir.

Göz alerjilerine karþý alabileceðiniz 5 önlem 1-Kaþýntýya mutlaka soðuk pansuman ya da soðuk su ile yýkama yapýlmalýdýr. Kaþýntýya engel olmasý hem tedavi baþarýsýný artýrýr hem de göz yüzeyinin sürekli ovalanmasý ile tetiklenebilen keratokonus açýsýn-

kuru bakliyatlarda bulunur. Ýyi bir protein kaynaðý olan yumurta, peynir, balýk, kýrmýzý et, hindi eti beslenmede mutlaka bulunmalýdýr. Güne dinç baþlamak isteyenler için sebzeli bir omlet enerji deposu olacaktýr. Protein tüketince yanýnda bol C vitaminli mevsim yeþilliklerini ihmal etmemek gerekir. Gün içinde uzun açlýklar yaþamak enerjinizi düþürüyorsa kuru meyveler, kuru yemiþler ve yoðurt enerjiyi geri getirecektir.

Yorgunluksavar Baðýþýklýk Çayý * 2 su bardaðý su * 2 yemek kaþýðý ekinezya * 1 çay kaþýðý taze zencefil * 2 dilim yeþil elma * 1 çubuk tarçýn Tüm malzemeleri kaynamaya býrakýn. Kaynadýktan sonra 2-3 dakika daha bekleyin ve soðumaya býrakýn. Süzerek sýcak veya ýlýk tüketebilirsiniz.

Enerji Veren Smoothie-1 * 1 orta boy kivi * 1 su bardaðý kefir * 10 adet çið fýndýk * 4-5 yaprak taze nane Tüm malzemeleri blenderdan geçirip taze tüketin.

Enerji Veren Smoothie-2 * Yarým orta boy muz * 5-6 adet çið badem * 1 tatlý kaþýðý kakao * 2 adet yumuþak kuru hurma * 1 su bardaðý süt Tüm malzemeleri blenderdan geçirip taze tüketin." dan önemlidir. 2-Iþýk hassasiyeti için güneþ gözlüðü ya da siperli þapka kullanýlmasý gerekir. 3-Çok uzun süre açýk havada bulunulmamalýdýr. 4- Çok uzun süre ekran baþýnda kalmamak, yakýn okuma gibi dikkat gerektiren göz odaklanmalarýndan kaçýnmak süreyi bölerek aralýklarla çalýþmak gerekir. 5-Doktor önerisiyle gözyaþý damlalarý kullanarak göz yüzeyini nemlendirmek gerekir."


17 Nisan 2018 Salý

3

HABER

Þýrnak’ta saldýrý: 3 þehit 4 ilçede eþ bölgesinde PKK tarafýndan gerzamanlý uygulama Bestler-Dereler çekleþtirilen saldýrýda 3 asker hayatýný kaybetti Diyarbakýr’ýn merkez 4 ilçesinde eþ zamanlý olarak narko terör ve asayiþ uygulamasý gerçekleþtirildi Diyarbakýr'da çok sayýda polisin katýlýmýyla merkez Yeniþehir, Baðlar, Kayapýnar ve Sur ilçelerinde narko terör ve asayiþ uygulamasý gerçekleþtirildi. Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü koordinesinde Özel Harekat, Terörle Mücadele, Asayiþ þube müdürlüklerince il genelinde tesis edilen huzur ve güven ortamýnýn muhafazasý ile uyuþturucu madde kullanan þahýs ve satýcýlarýna yönelik olarak gerçekleþtirilen uygulama farklý noktalarda eþ zamanlý olarak gerçekleþtirildi. Uygulamada umuma açýk yerler ve çevrelerinde aramalar yapýlýrken, þüpheli görülen þahýslar Genel Bilgi Taramasýndan (GBT) geçirildi. (ÝHA)

Þýrnak'ta Elmalý ve Kuyu Tepe üs bölgesine PKK tarafýndan saldýrý düzenlendi. Saldýrýda 3 asker þehit olurken, 1 asker ise yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Bestler Dereler bölgesinde konuþlandýrýlan Kuyu Tepe Üs bölgesine uzun namlulu silahlarla saldýrý gerçekleþtirildi. Saldýrýda 3 asker þehit olurken, 1 asker ise yaralandý. Askerlerin anýnda karþýlýk vermesi üzerine çatýþma çýktý. Þehit olan askerler ve yaralý asker bölgeden helikopterle alýnarak Þýrnak Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Bölgede hava destekli operasyon baþlatýldý.

Belediye otobüsü ile iþçileri taþýyan minibüs çarpýþtý: 10 yaralý Diyarbakýr’da belediye otobüsü ile tarým iþçilerini taþýyan minibüsün çarpýþmasý sonucu 10 kiþi yaralandý

Uyuþturucuyla uçaða binmek isterken Bozo’ya takýldýlar Van Ferit Melen Havalimaný'nda uyuþturucuyla uçaða binmek isteyen 3 þahýs, narkotik köpeði Bozo'nun engeline takýldý. Van Emniyet Müdürlüðünden yapýlan açýklamada, Ferit Melen Havalimaný ve Narkotik Suçlarla Mücadele Þube müdürlükleri görevlilerince; Ankara'ya gitmek üzere havalimanýna gelen Ýran uyruklu H.P., T.N.P. ve E.N.P. isimli þahýslarýn giriþ kontrol noktasýndan geçtiði X-Ray cihazýna býraktýklarý valizlerden þüphelenildiði belirtildi. Bunun üzerine narkotik madde arama köpeði Bozo ile birlikte iki ayrý valizde yapýlan aramalarda, valiz tabanlarýnda bulunan plastik tabaka oluklarý içerisine zulalanmýþ toplam 3 kilo 854 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. H.P., T.N.P. ve E.N.P. isimli þahýslar gözaltýna alýnýrken, soruþturmanýn çok yönlü devam ettiði belirtildi. (ÝHA)

Diyarbakýr'ýn Çýnar ilçe merkezine yaklaþýk 7 kilometre uzaklýkta yer alan Aþaðýkonak (Xanýkajer) Mahallesi'nde büyükþehir belediyesine ait 21 NC 887 otobüs ile 31 YM 181 plakalý tarým iþçilerini taþýyan minibüsün çarpýþtýðý kazada 10 kiþi yaralandý.

Kaza yerine çok sayýda ambulans sevk edilirken yaralanan Remziye Demiroðlu (17), Sultan Demiroðlu (13), Ercan Demir (22), Eser Denizhan (15), Dilek Kanevi (17), Þükran Demiroðlu, (17), Zeynep Karamehmetoðlu (32), Sevda Gül (18), Esra Gül Demiroðlu

(18) ve Seniha Demir (14) Çýnar Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Remziye Demiroðlu Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesine sevk edilirken, kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (Vedat Aydýn - ÝLKHA)

Feci kaza: 4 ölü 11 yaralý Batman-Siirt Karayolu'nda bir otomobil ile bir kamyonetin (hafif ticari araç) kafa kafaya çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 4 kiþi öldü, 11 kiþi yaralandý. Kaza, saat 21.00'de BatmanSiirt Karayolu Kösetarla köyü yakýnýnda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kösetarla yakýnýnda seyir halindeki bir otomobil ile bir kamyo-

net kafa kafaya çarpýþtý. Yaþanan kazada, Agit Turhan (26), Hicran (30), Mustafa (5) ve Turan Görnü hayatýný kaybederken, 11 kiþinin de yaralandýðý öðrenildi. Yaralýlar, Batman Bölge Devlet Hastanesi ve ildeki özel hastanelere kaldýrýldý. Yaralýlardan çoðunun durumunun aðýr olduðu öðrenildi. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝLKHA)


4

GÜNCEL

17 Nisan 2018 Salý

‘Diyarbakýr’da bankalar ev kredisi vermek istemiyor’ lâ kredi vermiyor. Eskiden bankalar promosyon karþýlýðý müþteri yönlendirmemizi istiyordu, þimdi faizler yüksek olduðu halde hiçbir banka kredi vermek istemiyor. Çünkü bölgede belirsizlik devam ediyor" diyor.

"Ýnsanlar çatýþma koþullarýnda ne yapacaðýný biliyor"

Bir dönem Diyarbakýr'da inþaat sektöründe yaþanan büyük hareketlilik yerini durgunluða býrakmýþ durumda. Emlakçý Mehmet Iþýklý, "Eskiden bankalar promosyon karþýlýðý müþteri yönlendirmemizi istiyordu, þimdi faizler yüksek olduðu halde hiçbir banka kredi vermek istemiyor. Çünkü bölgede belirsizlik devam ediyor" diyor

AÖF soru ve cevaplarý yayýmlandý AÖF tarafýndan gerçekleþtirilen bahar dönemi ara sýnavýnýn soru ve cevaplarý adaylarýn eriþimine açýldý

DÝYARBAKIR - Açýköðretim Fakültesi (AÖF) tarafýndan 14-15 Nisan günlerinde bahar dönemi ara sýnavý gerçekleþtirilmiþti. Sýnava katýlan öðrenciler sonuçlarý heyecanla beklerken, sýnavýn soru ve cevaplarý eriþime açýldý. AÖF öðrencileri, https://ekampus.anadolu.edu.tr/ adresinden "ANADOLUM eKampüs Sistemi"ne T. C. kimlik numaralarý ya da e-posta adresleri ile þifrelerini yazarak giriþ yapmak suretiyle aldýklarý derslerin çýkmýþ sorularýna bakabiliyorlar. (ÝLKHA)

Vecdi ERBAY DÝYARBAKIR - 2011 yýlýnda Diyarbakýr'a geldiðimde özellikle merkez Kayapýnar ilçesinde emlak konusunda baþlayan hamle devam ediyordu. Dikkat çekiciydi ve kime sorsan, "Þehir büyüyor, ihtiyaç var" cevabý veriliyordu. Bu o dönem doðruydu peki þimdi durum ne? Ýktisat mezunu ve bir sürü baþka iþ alanlarýnda edindiði deneyimden sonra 5 yýldýr emlakçýlýk yapan Mehmet Iþýklý ile Diyarbakýr'daki inþaat sektöründe gözle görülür durgunluðu konuþmak için bürosunda görüþüyoruz. Iþýklý, "Mesela çiftçi iyi bir gelir elde edemedi diyelim, bu bütün sektörleri etkileyecektir çünkü her þey birbiriyle baðlantýlýdýr. Bu nedenle inþaat sektöründeki durgunluðu tek bir nedene baðlayamayýz" diyor. Diyarbakýr inþaat sektöründeki bu büyük ataðýn durgunluk evresine geçiþini "Artýk doyuma ulaþtý ve durgunlaþtý" þeklinde açýklýyor. Dicle Kent tarafýndaki Diyarbakýr için pahalý evlere olan yoðun ilgi için ise, "Dicle Kent durumu iyi olanlarýn ihtiyacýný karþýladý. Evler konforlu ve güvenlikliydi. Ýnsanlar site içinde oynayan çocuðunun baþýna bir þey gelmeyeceðini, sabah uyandýðýnda ara-

basýnýn çizildiðini görmeyeceðini bilir. Bu nedenle ekonomik durumu iyi olanlar bu sitelere yerleþti" diyor.

"Ýnsanlar barýþ sürecinin týkanacaðýný biliyordu" 2013'te baþlayan barýþ süreci ve 2015 yýlýndan bu yana devam eden çatýþmalý süreç emlak sektörünü nasýl etkiledi? Ýnsanýn aklýna ilk gelen, barýþ sürecinde insanlarýn geleceðe yatýrým yapmaya yöneldiði oluyor elbette. Iþýklý, "Tam tersine barýþ sürecinde bir durgunluk vardý" diyor ve bunun nedenini þöyle açýklýyor: "Çünkü insanlar bu sürecin bir yerde týkanacaðýný biliyorlardý ama nerede, ne zaman týkanacak bunu bilemedikleri için bekliyorlardý. Siyasetçiler belki çok inanmýþtý bu sürece ya da inanýyor gibi görünüyorlardý. Ama kahvelerde kimle konuþsan güven duymadýðýný anlatýrdý. Bu nedenle ellerindeki parayý bir yere yatýrmaya çekiniyorlardý. Öyle de oldu iþte, süreç müreç kalmadý." Barikatlarýn kurulduðu, hendeklerin kazýldýðý ve çatýþmalarýn yoðunluk kazandýðý dönem için ise Iþýklý, "Durgun olan piyasa iyice durgunlaþtý, periþan olanlar oldu. Bankalar kredi vermedi. Þehirde belirsizlik, savaþ hali vardý çünkü. Bankalar hâ-

Iþýklý'nýn dediðine göre çatýþmalý süreç baþlayýnca insanlar, yatýrým yapma konusunda nasýl bir yol izleyeceklerini netleþtirmiþ. Ýlginç gelebilir bu tespit, ama Iþýklý'nýn söyledikleri de yabana atýlýr gibi deðil. Þöyle diyor Iþýklý: "Diyarbakýrlýlar 30 yýldan uzun bir zamandýr çatýþmanýn içinde yaþýyor. Bu çatýþma koþullarýný iyi biliyor, ev alacaðý zaman bunu göz önünde bulunduruyor. Ama barýþ sürecinde ne yapacaðýný bilemiyordu. Yeniden çok iyi bildiði çatýþmalý koþullara dönülünce, ne yapacaðýný artýk daha iyi biliyor. Bu yüzden barýþ sürecindeki durgunluk çatýþmalý dönemde hareketlendi."

"Ev almak isteyen parasýný dövize yatýrýyor" Mehmet Iþýklý, son dönemdeki durgunluðu ise ülkenin içinde bulunduðu ekonomik duruma baðlýyor. "Hammadde pahalý, bundan dolayý maliyetler yükseldi. Ev almak isteyen insanlar diyor ki 'Piyasa durgun, evi neden ucuza vermiyorlar?' Ama bunu söylerken maliyetteki artýþý düþünmüyor. Biri ucuz ev peþinde diðeri de kâr etmeyi hesaplýyor. Faizler de yüksek olunca ev almak isteyen bu durumda parasýný dövize yatýrýyor. Piyasa iþte bu kadar basit bir nedenle durgun." Iþýklý'nýn dediðine göre birçok müteahhit zor günler yaþýyor. Iþýklý, "Müteahhit, bürosunun kapýsýný açýk býrakýyor, iþ yapýyor gibi görünmek için. Çünkü büroyu kapatsa alacaklýlar peþine düþecek. Bu nedenle ayakta durduðunu göstermeye çalýþýyor" diyor. Zamlara dikkat çeken Iþýklý, "Duvar'da okudum, 48 saatte motorine 3 defa zam yapýlmýþ. Zamlarýn bu kadar arttýðý bir dönemde insanlar nasýl cesaret edip yatýrým yapabilir?" diye soruyor.


Ahmet Baran

Hep kazanan Amerika

ahmetbrn21@gmail.com

5

HABER

17 Nisan 2018 Salý

Amerika, yanýna Ýngiltere ve Fransayý alarak 13 nisan sabahý dediðini yaptý ve Suriye'yi vurdu. Danýþýklý bir dövüþ sanki. Vuracaðýný duyurduðu andan itibaren Türkiye'de ne hikmetse TL Dolar karþýsýnda deðer kaybetmeye baþladý ve sürekli yenilenen rekorlarla tazelendi bu… Vuran Amerika, vurulan Suriye olmasýna raðmen bu artýþ bana ilginç geldi. Bu saldýrýya en yüksek telden Türkiye olumlu tepki verirken bizdeki bu artýþýn nedeni ne anlamadým? Üstelik bir hafta önceden yaptýðý duyuruyla hava üsleri ve askeri üslerin vurulmasý çok tuhaf… … Bu saldýrýnýn Kimyasal Silahlarýn Yasaklanmasý Örgütü'nün Suriye'de incelemeler yapmasýndan önce gerçekleþmesi çok enteresan" demiþ Gazeteci Hüsnü Mahalli ve devam etmiþ: Birçok savaþ gördüm böyle aptalca, saçma baþka bir savaþ görmedim. Amerika bir haftadýr 'Suriye'yi vuracaðýz' diyor. Füze ile bazý noktalara vurup kaçýyorlar. Derdiniz ne? Tiyatro mu bu? Samimiyseniz savaþ ilan

edersiniz. Boþaltýlmýþ hava üstünü bombalamak ancak Donald Trump'ýn zekasý ile ölçülebilir. Bu saldýrýnýn Kimyasal Silahlarýn Yasaklanmasý Örgütü'nün Suriye'de incelemeler yapmasýndan önce gerçekleþmesi çok enteresan. Býraksýnlar heyet inceleme yapsýn. Silah kullanýlmýþ mý, kullanýlmamýþ mý gidip incelesinler. ABD incelemeden bir þey çýkmayacaðýný biliyor. Günlerdir nükleer atýldý iddialarýný yayýyorlar. Bari rezil olduk. 'Vuralým' dediler. Vurdular. Dýþiþleri Bakanlýðý operasyonun 'Ýnsanlýðýn vicdanýna tercüman olduðunu' söylemiþ. Türkiye neden böyle bir açýklama yaptý anlamakta zorlanýyoruz. Emperyalist bir saldýrý ne zamandan beri insanlýðýn vicdanýna tercüme oluyor. Türkiye yakýnda bu saldýrýnýn kendisine döneceðini görecektir. Türkiye'ye yapýlan saldýrýda da bakanlýk böyle bir açýklama yapmaz. Yapýlan bu açýklama ile Türkiye Batý'ya göz kýrpmaya çalýþýyor. Gerçekten akýl sýnýrlarýný zorlayan anlayýþ var burada. Düþünün böyle bir saldýrýyý Suudi Arabistan destekliyor, Ýsrail destekli-

yor ve ardýndan Türkiye destekliyor. Ve ayný Türkiye farklý nedenlerle zýtlaþtýðý Suriye ve Suudi Arabistan ile ayný çizgide buluþuyor. Zulümde babasýndan geri kalmayan Esad anlayýþý Suriye'de iktidardan uzaklaþtýrýlsýn fikrini anlýyorum ve katýlýyorum amenna… Yemen'i yýllardýr vuran ve birçok sivilin can kaybý yaþamasýna neden olan Suudi Arabistan ya da Filistin'deki zulmü tecilli Ýsrail'le ayný yerde buluþmanýn… Ve üstelik üçlü ittifakýn hedefinde olan ve birkaç gün önce Astana pozunu paylaþtýðýmýz iki ülkeyle (Rusya ve Ýran) buluþtuðumuz nokta ne? Yapýldýðý þüpheli bir kimyasal saldýrýya karþý sözde insanlýðý koruma olarak savunanlara; Hama, Amude katliamý yapýlýrken neredeydiniz diye sormadan edemiyor insan? Fikir cimnastiði yapmaya gerek yok baþa dönelim isterseniz. Artan dolar kuru ve dýþa baðýmlý bir ülkede kime yarýyor? Elbette Amerika'ya… Anlaþýlan Amerika attýðý her füzenin parasýný da bu yolla bize fatura ediyor.

Ayþe öðretmen cezaevine girecek Beyaz Show'da "Çocuklar ölmesin" dediði için “örgüt propagandasý” suçlamasýyla 1 yýl 3 aylýk hapis cezasý alan ancak doðum nedeniyle cezasý ertelenen Ayþe Öðretmen, Cuma günü 6 aylýk Deran kýzýyla Diyarbakýr E Tipi Kapalý Cezaevine girecek DÝYARBAKIR - Öðretmen Ayþe Çelik, Diyarbakýr'dan iki yýl önce telefonla baðlandýðý Beyaz Show'da "Çocuklar ölmesin" dediði için "örgüt propagandasý" suçlamasýyla 1 yýl 3 aylýk hapis cezasýna çarptýrýlmýþtý. Çelik'in cezasýnýn infazý doðum yapacaðý için 20 Nisan 2018 tarihine ertelenmiþti. Artýgerçek'ten Remzi Budancir'in haberine göre, cezasý ertelenen Ayþe Çelik bir kýz çocuðu dünyaya getirdi. Ertelenen ceza süresi ise geldi çattý. Ayþe Öðretmen'in avukatý Mahsuni Karaman, Twitter hesabýndan Ayþe Öðretmen ve kýzýnýn fotoðrafýný paylaþtý. Paylaþýmýna Anayasa Mahkemesi'nin Twitter hesabýný da etiketleyen Karaman þu notu paylaþtý: "Beyaz Show'da "Çocuklar ölmesin, anneler aðlamasýn" diyen Ayþe öðretmen, 20 Nisan Cuma günü öðleden sonra saat 14:00'da Diyarbakýr Adliyesi'nde yapýlacak iþlemlerden sonra 6 aylýk Deran kýzýyla Diyarbakýr E Tipi Kapalý Cezaevine girecek. Avukat Mahsuni Karaman, infazýn durdurulmasý ve yeniden yargýlamanýn yapýlmasý için baþvuruda bulunduklarýný söyledi. Cezanýn onanmasýnýn ardýndan Ýstanbul

Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcýsýna baþvuruda bulunduklarýný belirten Karaman, "Baþsavcýlýk adýna bir savcýmýz olumlu bir mütalaayla kararý onayan daireye müracaat etti. Kararýn kaldýrýlmasý ve yeniden yargýlama yapýlmasý için… Ama maalesef daire eski kararýnda diretti. Süreç o þekilde orada týkandý" dedi.

AYM karar vermezse, cezaevine girecek Avukat Karaman, Anayasa Mahkemesi'ne de iki ayrý baþvuruda bulunduklarýný söyledi. Anayasa Mahkemesi'ne hem hak ihlali olduðuna iliþkin bireysel hem de infazýn durdurulmasý için tedbir kararý verilmesine yönelik baþvuruda bulunduklarýný anlatan Karaman, "Ama maalesef Anayasa Mahkemesi baþvurumuzu bugün itibari ile henüz gündemine almýþ deðil. Eðer bir hak ihlali tespiti yapmýþ olsaydý veya baþvurumuz ile ilgili nihai bir karar deðil de ara bir kararla infazýn durdurulmasýna karar vermiþ olsaydý, Ayþe haným Cuma günü bebeði ile birlikte cezaevine girmiyor olacaktý. Anayasa Mahke-

mesi Pazartesi, Salý, Çarþamba, Perþembe günü veya en geç Cuma günü bir kýsa kararla bu konuda bir tedbir kararý verirse, Ayþe Öðretmen cezaevine girmez. Karar vermemesi durumunda Ayþe haným Cuma günü bebeði ile birlikte Diyarbakýr E Tipi Kapalý Cezaevi'ne girecek" dedi.

"Ayþe öðretmen suç iþlediði kanaatinde deðil" Ayþe Çelik'in "Çocuklar ölmesin" ifadesinin temel bir insani duyarlýlýk çaðrýsý olduðunu belirten Karaman, "Maalesef yerel mahkemeler farklý bir þekilde, siyasi saiklerle böyle bir karar verdi. Ayþe haným bir suç iþlediði kanaatinde deðil. Halen 'anneler aðlamasýn çocuklar ölmesin' diyor. O noktada duruyor. Böylesi bir yardým çýðlýðý, böylesi farkýndalýk yaratma yönünde yaptýðý çaðrý üzerine Ayþe Öðretmenin cezaevine girme olasýlýðý, Türkiye için ifade hürriyeti açýsýndan utanç verici bir durum" diye konuþtu.

AYM 15 dakikada karar verebilir Ayþe Öðretmenin karþýlaþtýðý durumu "sembol bir vaka" ola-

rak nitelendiren Karaman þunlarý söyledi: "Anayasa Mahkemesi'nin bunun önüne geçmesi gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'nin tedbire yönelik vereceði bir ara kararla infazý durdurabilir. Anayasa Mahkemesi'nin önünde bir haftalýk bir süre var. Karar vermesi 15 dakikasýný alýr. 3-4 üye toplanýr, 10 dakikada bir metin yazar ve infazý durdurabilir. Bu kadar basit… Böyle bir karar Türkiye'de ifade hürriyeti noktasýnda sembol bir karar da olur."


6

HABER

17 Nisan 2018 Salý

Onlarca kadýný meslek sahibi yaptý

Diyarbakýr’da yaþayan Evin Küten Özbek, çok sevdiði tekstil kurslarýna zamanýnda yaþý küçük diye alýnmadý. Hayalleri peþinde yýlmadan devam eden Özbek, Hazýr Giyim Öðretmeni olduktan sonra kadýnlara öz güvenin baþarýyý getireceðini öðreterek onlarca kadýný meslek ve iþ sahibi yaptý sosyalleþiyor daha çok bilgi sahibi oluyorlar. Öyle olunca eve de verimli oluyor, çocuðuna da verimli oluyor, arkadaþýna da oluyor. Artýk kendini daha deðerli hissetmeye baþlýyor biraz da güveni yerine gelmeye baþlýyor" diye konuþtu.

“Kadýnlar destek bekliyorlar biz de onlara o desteði veriyoruz” Diyarbakýr'da yaþayan Evin Küten Özbek, eþine az rastlanýr baþarý hikayelerinden birine sahip. Çok sevdiði tekstil kurslarýna katýlmak isteyen Özbek, okulu býrakýp Halk Eðitim Merkezinin verdiði kurslara katýlmak istedi ancak yaþý küçük olduðu için kurslara alýnmadý. Kurslara alýnmayýnca okula devam eden Özbek, hayallerinin peþinde koþmaya devam etti. Üniversite sýnavlarýndan baþarý elde eden Özbek, Hazýr Giyim Bölümünü okudu. Üniversite sonrasý kendisine küçük bir moda evi açan Özbek, daha sonra öðretmen olarak kendi okuduðu meslek lisesine atandý. Uzun bir süre öðretmen olarak görev yapan Özbek, daha sonra kendisi gibi kadýnlara meslek öðretmen için Aile Destek Merkezinde hazýr giyim kurslarý vermeye baþladý. Halen Halk Eðitim Merkezi bünyesinde kurslarda meslek eðitimi veren Özbek, kadýnlarýn kendisin güvenmesi halinde her þeyin üstesinden gelebileceðini belirtti. Ýþini aþkla yaptýðýný ve çok sevdiðini vurgulayan Özbek, "Tekstili çok seviyordum, çok küçük yaþta girdim bu iþe. Ýlkokulu bitirip Halk Eðitim Merkezi'nin verdiði kurslara gittim. Çok küçüktüm hatta hocalar almýyordu yaþým küçük diye. Tanýdýk vasýtasýyla ilk baþladým. Bunun böyle devam etmeyeceðini anlayýnca tekrar okula döndüm. Okula ara vermiþtim çünkü. Tekrar ortaokul daha sonra da kýz meslek lisesi mezunu oldum. Ondan sonra Dicle Üniversitesi Hazýr Giyim Bölümü'nü okudum. Tabi bazý þeyleri kaçýrdým hayatýmda. Üniversiteyi bitirdikten sonra küçük bir iþ yeri açtým moda evi tarzýnda. Yaklaþýk

2 yýl onu iþlettim. Sonra ilk görev yerim kendi okuduðum okulda göreve baþladým. O da ayrý bir þeydi farklý bir duyguydu. Uzun bir sür orada çalýþtým. Orasý tam gün olduðu için evlenmeye karar verdim. Evlendikten sonra kýz meslek lisesinden ayrýldým o dönem Aile Destek Merkezleri yeni açýlmýþtý orada yarým gün kursa baþladým. Oradan buraya kadar geldik" dedi.

“Hem anne hem de çalýþan kadýn olmak zor” Kadýn için hem evli olmanýn hem de çalýþmanýn üstüne bir de çocuðunun olmasýnýn çok zor bir durum olduðunu kaydeden Özbek, "Çalýþan bir kadýn için, anne için hayat çok kolay deðil. Hem iþe gidiyorsunuz hem eve yetiþmeye çalýþýyorsunuz, çocuða yetiþmeye çalýþýyorsunuz. Çocukla ilgilenmek,

mutlu etmek zorundasýnýz. Ayný zamanda o enerjiyi öðrencilerinize de göstermek zorundasýnýz. Çünkü öðrencinin de sizden bir beklentisi var. Güler yüz istiyor, sohbet etmek istiyor ama iþinizi seviyorsanýz gerçekten çok mutlu oluyorsunuz. Toplumuzda kadýn olmak gerçekten çok zor. Ben uzun bir süre Baðlar bölgesinde çalýþtým. Oradaki kadýn profili küçük yaþta evlilikler, çocuk yaþta anne oluyorlar, olgun olmak zorunda oluyorlar, eve, eþe, kayýnvalideye, gelin, görümce ne derseniz onlarý yaþýyorlar. Biz orada onlarý kurslara çok ikna ettik. Geldikten sonra çok mutlu oldular. Daha önce geziler katýlmamýþlar, sinemaya gitmemiþler, piknik yapmamýþlar belki hiç arkadaþlarý bile olmamýþtýr. Tabi orada arkadaþ ediniyorlar,

Yumurtada yeni dönem baþladý Yumurtanýn üzerinde organik olup olmadýðý bilgisinin yer alacaðý uygulama bugün baþladý

DÝYARBAKIR - Yumurtaya "organik" ya da "serbest gezen tavuk" gibi yetiþtirme metodunun damgalanmasý uygulamasý bugün itibariyle baþladý. Uygulamayla birlikte vatandaþýn kanmamasý için yumurtalara barkod yazýlacak. Yumurta etiketlerinde yer alan 'organik yumurta', 'köy yumurtasý', 'doðal yumurta', 'serbest gezen tavuk yumurtasý' gibi farklý ifadelerin hem tüketiciyi yanýlttýðý hem de üreticiler arasýnda haksýz rekabete yol açmasý üzerine Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, teblið deðiþikliðine gitti. Buna göre, 'yetiþtirme metodu kodu'nun iþletme ve kümes nu-

Kurslarýn bir de ticari yönünün olduðunu belirten Özbek, þunlarý söyledi: "Bir de bu iþin ticaret yönünü yapmak isteyenler oldu. Onlara da elimizden geldiðince destek verdik. Ýþ yeri açan öðrencilerim de var. Çok güzel yürütüyorlar þimdi ama tabi bunlarýn bir de maddi boyutu da var. O kadar kolay deðil. Elimizden geldiðince yardým edebileceklerimize ettik bir kýsmý da þuanda evde yürütüyor. Kadýnlar toplumda ve hayatta biraz daha güçlü dursunlar, korkmasýnlar. Her þeyin üstesinden gelirler çünkü anne olmak kolay deðil. Eðer zaten bir çocuk yetiþtirip büyütüyorlarsa geri kalan her þey çok boþ onu zaten yaparlar. Korkuyorlar biraz destek istiyorlar biz de o desteði veriyoruz. Korkmasýnlar diyoruz. Benim gibi bir sürü arkadaþým var ve onlara destek veren arkadaþlarým var." (ÝHA) marasýyla birlikte yumurta kabuðuna damgalanmasý zorunluluðunu getirildi. Ýþletmeler açýsýndan tanýnan geçiþ süreci bugün doldu. Böylece bugünden itibaren market raflarýnda yer alacak yumurtalarda 'yetiþtirme metodu' kodu yer alacak. Yumurta yetiþtiriciliði 4 grup altýnda toplanýrken, yetiþtirme metodu kodu, iþletme ve kümes numarasý önüne belirlenen rakamlarla kodlanacak. Buna göre, "0" kodu organik yetiþtiricilik, "1" kodu free range (açýk dolaþýma eriþim) yetiþtiricilik, "2" kodu kümeste kafessiz yetiþtiricilik, "3" kodu da kafesli yetiþtiricilik için verilecek. (ÝLKHA)


Osman ERGÜN

Bir babayý anlamak…

oergun21@gmail.com

7

HABER

17 Nisan 2018 Salý

Bülent Boztepe, gazeteciliðin duayenlerinden. Beþ yýl önce yaþadýðý evlat acýsýnýn tazeliðiyle doðum gününde evladýný anmýþ… Güzel bir insanýn evlat acýsýyla yorulan yüreðindeki acýsý annemin duasýný hatýrlattý bana. "Allah tabutlarýmýzýn altýna girmeyi size nasip etsin" derdi hep annem… Ne kadar anlamlý bir dua olduðunu evlat sahibi olunca anlýyor insan. Þimdi ayný duayý ben tekrarlýyorum ve Bülent hocanýn "Bence Sen yoksun!" diye baþlayan payþýmýyla baþ baþa býrakýyorum sizi. Ýnsan yaþamýnýn evrelerinde tatlý bir o kadar da çok ama çok acý vardýr. Acýyý yaþamak, hiç ama hiç de kolay deðil. Hele bu canýn, yaþam kaynaðýn olursa… Görev þehidi oðlum Muharrem'in bugün yaþ günü. Sabahýn 04.00'de Diyarbakýr'da Çelik apartmanýnda dünyaya gelmiþti. Dünyalar bizimdi. Ailemizin ilk torunuydu. Rahmetli Annem nasýlda koþuþturuyordu. Ben ise genç yaþta baba olmanýn sevincini yaþýyordum. O kadar mutluyduk ki!... Yürümeye baþladýðý andan itibaren çok iyi bir çocuktu ki, komþulara ekmek almaya gider, elinden paranýn alýnmasýna raðmen. Cesurdu, mertti, yiðitti.

Allah ve insan sevgisi en üst düzeydeydi. Yardým etmesini severdi. Hiç tanýmadýðýna elini uzatýrdý. Oðlum diye söylemiyorum, gerçekten öyleydi. Kimseyi üzmez, kýrmazdý. Ýþte böylesine iyi insandý oðlum Muharrem. Sensiz bir dakikam bile olmadý bilesin. Hiç birimizin. Annen, kardeþin, bacýn, inanýyorum ki oðlun Bülent, kýzýn Derin'in de. Hep arýyoruz. Biliyoruz ki, sen sadece aramýzdan ayrýldýn. Pýnarýmýz hiç ama hiç kurumadý, hep akýyorsun, her anda, saniyede, dakikada, günde, ayda... Nasýl unutabiliriz ki o güzel gülüþünü, sevgini? Can dostlarýný kucaklamaný... Aramýzda olsaydýn, tatlý bir yarýþ baþlardý, evde... Annen ve bacýn baþlardý, kuru pastalar, börekler, yemekler yapmaya. Kardeþin Levent, düþünürdü Abime ne hediye alalým diye. Dedim ya; baþlardý senin doðum günün heyecaný, benliðimizi sarardý. Biz de mi yoksa sizde mi kutla-

yacaktýk doðum gününü. Hafta içi ise aðýrlýk sizde olurdu. Hafta sonu ise bizde olurdu doðum gününün kutlamasý. Bu yýl da Nisan ayýna girerken hüzün hâkimdi bizde. Kimse dile getirmiyordu, ama biliyorum herkes acý içerisinde. Annen, Levent, Gizem... Kimse dile getirmiyor; 39 yaþýna geldiðini. Ben de. Ama Nisan ayýna giriþten itibaren 3 Nisan da senin doðuþunla birlikte son 5 yýlda acýnýn doruðunda olacaðýmýzý biliyoruz. Sabýr çekiyoruz. Öyle ya. Kavuþacaðýmýz zaman da olacaktýr. Bu nedenle sen sadece aramýzdan ayrýldýn. Yine birlikte olacaðýz. Kutsal dinimiz, ahirette herkesin bir araya geleceði belirtmiyor mu? Tesellimiz bu. Kavuþtuðumuzda da seni bu defa býrakmayacaðým. Koklayacaðým, kokunu içime sindireceðim. Seni seviyoruz be Babam... Hem de çok. Sadece ayrýldýn, sevgin hep bizimle. Sevgi pýnarýn hep akacak, bunu bilesin. Görüþmek dileðiyle. Hoþça kal…

‘SGK fiyatlarý revize etmelidir’ DÜ Týp Fakültesi Hastaneleri Baþhekimi Kadiroðlu, SGK'nýn, ilaç ve medikal malzeme fiyatlarýný revize etmesi gerektiðini belirtti Diyarbakýr ve çevre illerde Saðlýk ve Sosyal Hizmet Çalýþanlarý Sendikasýna (Saðlýk-Sen) baðlý þubeleri ziyaret etmek, þube baþkanlarýyla istiþarede bulunmak üzere bölgeye gelen Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Metin Memiþ ve yönetim kurulu üyeleri, Dicle Üniversitesi (DÜ) Týp Fakültesi Hastaneleri Baþhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroðlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Heyeti makamýnda kabul eden Kadiroðlu, Memiþ ve beraberindekilerle bir süre sohbet edip, hastanelerinin iþleyiþi ve yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Kadiroðlu, "Hastanelerimizin yatak doluluk oraný hemen hemen kamu hastaneleri kadardýr. Doluluk oranýmýz yüzde 80-85 civarýn-

dadýr. Hedefimiz, yatak doluluk oranýný yüzde 95 rakamýna çýkarmaktýr. Biz hastane olarak bölgeye hitap ediyoruz. Van'dan Muþ'a, Bingöl'den Batman'a, Mardin'den Urfa'ya ve çevre ülke insanlarýna hizmet veriyoruz. Bölge illerinden hastanemize hasta nakilleri geliyor" dedi.

"Tersine hasta göçü baþladý" Güneydoðu Anadolu'dan ve Diyarbakýr genelinden tedavi için batý illerine giden hastalarýn geri dönüþ yaptýðýna dikkati çeken Kadiroðlu, "Yani hastalarda tersine göç baþladý. Bölgeden tedavi için batý illerine giden hastalarýmýz artýk geri dönüp hastanelerimizde tedavi oluyorlar. Biz burada hastalarý toparlayarak taburcu edi-

yoruz. SGK, kamu hastaneleri ile gider üzerinden, bizimle gelir üzerinden sözleþme yapýyor.

Dolayýsýyla gelirimiz giderimizi karþýlamýyor. Ýlaç ve medikal malzeme fiyatlarýndaki artýþlar sabit gelirimizi karþýlayamýyor. SGK, fiyatlarý gözden geçirmeli ve revize etmelidir. Bilim-

sel çalýþmalarýmýzýn ve projelerimizin tamamýný döner sermayeden karþýlýyoruz. Bunun için bizden milyonlarca lira kesiliyor" ifadelerini kullandý. (ÝLKHA)


8

HABER

17 Nisan 2018 Salý

“Ülkeyi OHAL’siz 16

Nisan referandumunun yýldönümü nedeni ile Daðkapý Meydaný’nda gerçekleþtirilen eylemde açýklamalarda bulunan CHP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Mehmet Sayýn, 21 ayýný dolduran OHAL rejimi ile birlikte baský rejiminin kurumsallaþtýðýný vurguladý. CHP Ýstanbul Milletvekili Sezgin Tanrýkulu ise AK Parti’nin OHAL rejimini zülüm olarak nitelendirerek baþa geldiðini hatýrlatarak, “Bu hükümet zülüm ve baský ile OHAL olmadan ülkeyi yönetemez hale gelmiþtir” dedi Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- CHP, 16 Nisan referandumunun birinci yýldönümü nedeni ile Diyarbakýr baþta olmak üzere Tüm Türkiye'de eþ zamanlý olarak 'OHAL'e hayýr, demokrasi istiyoruz' sloganý ile oturma eylemi yaptý. Diyarbakýr'daki oturma eylemi Daðkapý Meydaný'nda gerçekleþtirildi. Eyleme CHP Ýstanbul Milletvekili Sezgin Tanrýkulu, CHP Ankara Milletvekili Necati Yýlmaz, HDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkanlarý Þerif Camcý ve Filiz Buluttekin, Emek Partisi temsilcileri ve birçok sivil toplum örgütü üyesi katýldý. Oturma eyleminden önce basýn açýklamasý yapan CHP heyeti OHAL rejimini eleþtirerek sürecin normalleþmesi gerektiðine vurgu yaptý. Gerçekleþtirilen etkinlik bir saatlik oturma eyleminin ardýndan son buldu.

‘OHAL’in kaldýrýlmasý için mücadele edeceðiz” Oturma eyleminden önce ilk olarak açýklamalarda bulunan CHP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Mehmet Sayýn, OHAL'in kaldýrýlmasýný tüm Türkiye

için istediklerini belirtti. Sayýn, "Bizler geçen yýl gerçekleþtirilen referandumda toplumun yüzde 50'sinin hiç benimsemediði þeyler yaþadýk. Bu anlamda genel merkezimizin almýþ olduðu karar doðrultusunda 81 ilde eþzamanlý olarak 'OHAL'e hayýr, demokrasi istiyoruz' adý altýnda oturma eylemi gerçekleþtiriyoruz. Bu yüzden Diyarbakýr'dan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Biz OHAL'in kaldýrýlmasýný Yozgat, Ýstanbul, Bursa, Samsun, Edirne'deki kardeþlerimiz için de istiyoruz. Çünkü onlar OHAL'e alýþýk deðiller. Biz bu yüzden OHAL'in kaldýrýlmasý için mücadele edeceðiz" dedi.

“OHAL, bardaðý çoktan taþýrmýþtýr” Basýn açýklamasýný kamuoyu ile paylaþan Sayýn, "OHAL tüm muhalifleri terörist ilan edebilme cüretidir" dedi. Sayýn þöyle devam etti; "Ülkemizi tek adam rejimine dönüþtürmek amacý ile hazýrlanmýþ ve tarihe mühürsüz seçim olarak geçen 16 Nisan referandumunun üzerinden tam bir yýl geçti. 15 Temmuz askeri darbe giriþiminin ardýndan

20 Temmuz'da ilan edilen OHAL altýnda gerçekleþtirilen referandum meþruiyeti olmayan bir rejim deðiþikliðini ülkemize dayatmýþtýr. Evet demenin zorunlu kýlýndýðý, hayýr demenin ise yasaklandýðý bir dönem yaþanmýþtýr. 21 aydýr süren OHAL dönemi ile birlikte ülkemizdeki baský rejimi kurumsallaþmýþtýr. Demokrasi ve hukuk sistemine karþý bir saldýrý haline gelen OHAL; insan haklarýný, ifade özgürlüðünü ve her türlü protesto eylemini baskýlamanýn da aracý olmuþtur. KHK'ler eli ile parlamento gasp edilmiþtir. Sivil toplum örgütlerine karþý operasyonlarýn ardý arkasý kesilmemiþtir. AKP iktidarýnýn muhalefete karþý bir sopa olarak kullandýðý OHAL, faþizan sýnýrlarý aþmýþ ve tüm topluma karþý iþlenen bir suç haline gelmiþtir. OHAL 10 Ekim'de katledilen çocuklarý anmak isteyen anne ve babalara sýkýlan biber gazýdýr. OHAL ekmeðinin peþindeki tütün üreticisine vurulan coptur. OHAL gazetecileri zindana atmak, iþçi grevlerini ertelemektir. OHAL iþini geri alabilmek için bedenini ölüme yatýran Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'yý öldürmeye ant içmiþ hükümet inadýdýr. OHAL dünyaca ünlü aka-

demisyeni FETÖ yalaný ile üniversiteden atmaktýr. OHAL tüm muhalifleri terörist ilan edebilme cüretidir. OHAL Ankara Kýzýlay'da Ýnsan Haklarý Anýtý'ný gözaltýna almaktýr. OHAL binlerce taþeron iþçiyi açlýkla karþý karþýya býrakýp iþsizliðe mahkûm etmektir. OHAL seçilmiþ milletvekillerini esaret altýnda tutmaktýr. OHAL bardaðý çoktan taþýrmýþtýr. Sabýr testisi kýrýlmýþ, toplumun büyük bir kesimi OHAL rejimine artýk yeter demeye baþlamýþtýr. Ýktidar partisi ve yeni ortaðý Türkiye'yi uçuruma adým adým yaklaþtýran OHAL'i bir kez daha uzatmanýn peþindedir. Postallý darbe ile mücadele söylemi ile gelenler gelinen noktada takým elbiseli darbeciler haline gelmiþtir. Hukukun askýya alýndýðý OHAL rejimine derhal son verilmelidir. Bizler OHAL deðil demokrasi istiyoruz."

“81 ili baský rejimi ile yönetiyorlar” AK Parti'nin OHAL rejimini eleþtirerek baþa geldiðini vurgulayan CHP Ýstanbul Milletvekili Sezgin Tanrýkulu Sezgin Tanrýkulu, hükümetin Türkiye'yi baský rejimi ile yönettiðini söyledi. Tanrýkulu, "1979 yýlýnda Diyarbakýr'da sýkýyönetim ilan edildi. Bu durum 1987 yýlýna kadar devam etti. 1987 yýlýnda Diyarbakýr'ýn da içinde bulunduðu bölgede OHAL ilan edildi. OHAL Diyarbakýr'da tam 15 yýl sürdü. Bu süreç 1987'den 2002 yýlýna kadar devam etti. Geçtiðimiz hafta


17 Nisan 2018 Salý

HABER

9

z yönetemiyorlar”

sayýn Erdoðan Van'da 'Biz iktidara gelmeden önce bütün yurdu dolaþtýk. Þikâyetçi olduðunuz konu nedir dedik. Onlar da OHAL'den þikâyetçiyiz dediler. Ardýndan biz hükümeti geldik ve OHAL'i kaldýrdýk' dedi. Bu kocaman bir yalandýr. AKP 3 Kasým'da iktidara geldiðinde 18 Kasým'da güvenoyu aldýlar. Sadece Diyarbakýr ve Þýrnak'ta OHAL vardý ve bölgedeki bütün illerde OHAL kalkmýþtý. Önceki koalisyon hükümeti de 20 Haziran 2002 tarihli parlamentoda Diyarbakýr ve Þýrnak

için son kez OHAL'in uzatýlmasýný istemiþti. Bunlar OHAL'siz bir Türkiye devraldýlar. Hükümete geldikleri zaman OHAL zülümdür diyorlardý. 2014 seçimlerinde AKP afiþlerinde 'OHAL kalktý, baskýlar bitti' afiþlerini Tüm Türkiye'de ve Diyarbakýr meydanlarýnda astýlar. AKP OHAL'in zülüm olduðunu kendisi ifade ediyor. Türkiye'nin 81 ilini kendilerinin zülüm dediði baský rejimi ile yönetiyorlar. Evet, bu rejim Anayasa'da var. Fakat geçicidir ve ilan edildiði nedenle sýnýrlýdýr.

Safitürk Davasý faili kendini yaktý Derik Kaymakamý Muhammed Fatih Safitürk suikastý faili olduðu gerekçesiyle tutuklu bulunan ve yargýlanmak üzere SEGBÝS odasýna getirilen Þerif Mesutoðlu kendini yaktý

Fakat þimdi bu OHAL rejimi kalýcý hale geldi. Muhtemelen önümüzdeki günlerde OHAL bir daha uzatýlacak ve bu süreç iki yýlý bulacak. Bu hükümet zülüm ve baský ile OHAL olmadan ülkeyi yönetemez hale gelmiþtir. Biz bu baský rejimine Türkiye'nin her yerinde karþý çýkýyoruz. Biz bu zülüm ve baský dönemine son vereceðiz. Ülkenin meydanlarýný barýþ ve demokrasi meydanlarý haline getireceðiz" ifadelerini kullandý.

“OHAL hükümetin ayakta kalmasýnýn son çaresidir” Geçen yýl 16 Nisan'da gerçekleþtirilen ve mühürsüz oylar sebebi ile birçok tartýþmaya sebep olan referandumu darbe olarak nitelendiren CHP Ankara Milletvekili Necati Yýlmaz, "OHAL bütün kötülüklerin, zorbalýklarýn, yoksulluklarýn ve yoksunluklarýn sebebidir. OHAL zorba, ceberrüs hükümetin, yolsuzlukla anýlan hükümetin ayakta kal

Mardin'in Derik ilçesinde belediye baþkanvekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün faili olduðu gerekçesiyle Siverek cezaevinde tutuklu bulunan eski Yazý Ýþleri Þefi Þerif Mesutoðlu, mahkeme için getirildiði SEGBÝS odasýnda kendini yaktý. Muhammed Fatih Safitürk suikastýna iliþkin açýlan davanýn 8'inci duruþmasý baþladý. 8'i tutuklu 15 sanýðýn yargýlandýðý dava, Mardin 3. Aðýr Ceza Mahkemesinde görülüyor. Çeþitli cezaevlerinde tutuklu bulunan sanýklar Devran Aslan, Tahsin Erdaþ, Þerif Mesutoðlu, Mehmet Deniz, Ahmet Deniz, Fikret Baðý, Fikret Deniz ve Vedat Erol ise Ses ve Görüntü Biliþim Sistemi (SEGBÝS) aracýlýðýyla duruþmaya katýldý. Yargýlanmak üzere çeþitli cezaevlerin-

masýnýn son çaresidir. Ýki yýl içinde AKP'nin ortaklýk ettiði en azýndan önayak olup el verdiði 15 Temmuz darbe giriþimini fýrsatý çeviren ve bunu bir sivil darbe ile büyüten 20 Temmuz darbesini, en son halkýn iradesini hýrsýzlýkla, yolsuzlukla mühürsüz oylarý geçerli saymakla 16 Nisan darbesini yaþaya geldik. 16 Nisan'ýn birinci yýldönümünde bu tarihi meydanda 16 Nisan'ýn bu ülkede görülen son darbe olarak kalacaðýný söylüyoruz. Bir daha bu meydanlar zülümün iþareti bariyerler deðil barýþ ve sevgi iklimi ile kuþatýlacaktýr. Topraklarýmýzýn buna ihtiyacý var. Biz burada birliktelik gösteriyoruz. Bu çaba inanýyorum ki 2019'da bu dikta rejimini, bu zorbalýðý bize reva görenlerin sonunu getirecektir. AKP neyi eleþtirdiyse bunun en kötü haline dönüþtü. Biz burada OHAL'e hayýr diyoruz. Ülkemizin tamamýnda barýþ ve kardeþlik istiyoruz" þeklinde konuþtu.

de tutuklu bulunan sanýklarla birlikte Ses ve Görüntü Biliþim Sistemi (SEGBÝS) odasýna getirilen ve oradan Mardin 3. Aðýr Ceza Mahkemesi salonuna baðlanan Þerif Mesutoðlu, mahkeme heyetine önemli bir bilgi vermek için odada yalnýz kalmak istediðini söyledi. Mahkeme heyetinin oy birliði ile kabul ettiði talep sonrasý boþaltýlan odada bulunan bir þeyi üzerine dökerek kendisini ateþe veren Mesutoðlu'nun yaklaþýk olarak 40 saniye kadar yandýðý ve arkasýna sandelyelerin çekildiði kapýnýn zor açýlmasýndan dolayý kendisine geç müdahale edilebildiði belirtildi. Çýkarýlan yangýna müdahale eden Ceza Ýnfaz Koruma memurlarýnýn daha sonra Mesutoðlu'nu olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldýrdýðý öðrenildi. (ÝLKHA)


10

HABER

ÝHALE ÝLANI FÝDAN BAKIM HÝZMETÝ ALINACAKTIR ORMAN FÝDANLIK MÜDÜRLÜÐÜ Diyarbakýr Orman Fidanlýk Müdürlüðümüzde, Yaz Döneminde Fidan Bakým Çalýþmalarý hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2018/178350 1-Ýdarenin a) Adresi : Dönümlü Mah.Silvan Bulvarý NO:125 Yeniþehir/ DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 0412 262 54 03 - 04122624536 c) Elektronik Posta Adresi : sanliurfaobm@ogm.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Diyarbakýr Orman Fidanlýk Müdürlüðümüzde, Yaz Döneminde Fidan Bakým Çalýþmalarý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Orman Fidanlýk Þefliði Fidan Üretim Sahasý c) Süresi : Ýþe baþlama tarihinden itibaren 150(yüz elli) gündür 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Dönümlü Mah. Silvan Bulvarý No:125 - YENÝÞEHÝR / DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 08.05.2018 - 14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Ýhaleden sonra,Teknik elemanla ilgili (5531 sayýlý Orman Mühendisliði, Orman Endüstri Mühendisliði ve Aðaç iþleri endüstri mühendisliði hakkýnda kanun gereði) Serbest meslek mensupluðu ruhsat belgesi. Serbest meslek mensupluðu vize cetveli (2018 yýlý vizeli) ve Serbest meslek mensupluðu oda kayýt belgesi verilmesi zorunludur. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Makine ve iþçi gücüyle yapýlan her türlü aðaçlandýrma,erozyon kontrolü,toprak muhafaza,suni tensil,rehabilitasyon,fidan üretimi,fidan dikimi ve bakým iþleri ile bunlarýn etüt proje iþleri birbirlerinin benzeri iþ olarak kabul edilir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Orman Fidanlýk Müdürlüðüadresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Orman Fidanlýk Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn

Devamý 11’de

17 Nisan 2018 Salý

Adli Týp: Ot sürücüsü a Diyarbakýr'ýn Lice ilçesi Fis Ovasý mevkiinde 2017 yýlýnda zýrhlý polis aracý ile çarpýþan otomobildeki 5 öldüðü kaza ile ilgili rapor hazýrlayan Adli Týp Kurumu olayda yaþamýný yitiren otomobil sürücüsü Fikri Demirbaþ'ý, 'asli kusurlu' buldu Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde görevlendirilen Batman Emniyet Müdürlüðü Özel Harekat Þube Müdürlüðü'ne ait 72 A 0423 plakalý Kobra tipi bir zýrhlý araç, 20 Haziran 2017'de DiyarbakýrBingöl karayolunun Lice ilçesi Fis (Ziyaret) köyü civarýnda seyir halinde olan 21 DH 918 plakalý otomobile çarpýþmýþtý. Kazada, Mahmut Öner (74), Mevlüt Daðtaþ (64), Abdulhamit Daðtaþ (63), Fikri Demirbaþ (53) ve annesi Zeynep Demirbaþ (76) feci þekilde yaþamýný yitirmiþti. Devrilen zýrhlý araçta bulunan 5 özel hareket polisi de hafif yaralanmýþtý. Lice Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn baþlattýðý soruþturma kapsamýnda zýrhlý araç sürücüsü N.Ý. isimli polis gözaltýna alýnmýþ ancak daha sonra "adli kontrol" þartýyla serbest býrakýlmýþtý. Maðdur avukatlarý, olayda etkili ve yeterli soruþturma yürütülmediði, bazý delillerin ciddi þekilde çarpýtýldýðýný, olayýn gerçeðe aykýrý bir þekilde ele alýnýp tutanaklara geçirildiðini belirterek itiraz etmiþti.

Olay yerinde toplanan delilleri kabul edildi Avukatlar, olayýn jandarmanýn hazýrladýðý tutanaðýn aksine, zýrhlý aracýn kendi þeridinden çýkýp karþý þeritten gelen otomobile çarparak altýna almasý þeklinde gerçekleþtiðini kanýtlamaya çalýþtý. Bu amaçla olay yerine giderek topladýklarý deliller ve çektikleri görüntülerin delil olarak kabul edilmesi için Lice Asliye Hukuk Mahkemesi'ne delil tespit davasý açtý. Mahkeme, avu-

katlarýn talebini yerinde bularak, bunlarýn delil olarak gösterilmesine karar verdi. Maðdur avukatlarýnýn talebi üzerine, zýrhlý aracýn kamera kayýtlarýnýn bulunduðu hard diskteki olay anýna ait görüntülerin bulunmasý, görüntüler silinmiþ ise geri getirilerek çözümünün yapýlmasý için uzman bilirkiþiye gönderilmiþti. Hard diski inceleyerek bilirkiþi tarafýndan hazýrlanan raporda, aracýn kayýt cihazýnýn "bozuk" olduðu, bu nedenle kayýt yapmadýðý için olay anýna iliþkin görüntülerin bulunmadýðýný belirtildi. Jandarmanýn trafik kazasýna iliþkin hazýrladýðý "kaza tespit tutanaðý"nda ise, otomobilin sürücüsü Fikri Demirbaþ þerit ihlalinden "birinci derecede asli kusurlu", zýrhlý polis aracýnýn sürücüsü N.Ý. ise, aþýrý hýz ve trafiðin gerektirdiði þartlara uymamaktan "ikinci derecede asli kusurlu" olarak göstermiþti. Kazada ölenlerin avukatlarý, jandarma tutanaðýnýn gerçeðe aykýrý bir þekilde ve polislerin beyanlarý doðrultusunda hazýrlandýðý belirterek, rapora karþý Lice Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na itiraz bulunmuþtu. Savcýlýk, kazanýn oluþ þekli ve kusur oranýnýn tespitinin için olaya iliþkin Jandarmanýn hazýrladýðý, "Trafik kazasý Tespit Tutanaðý"ný Adli Týp Kurumu Ankara Grup Baþkanlýðý Trafik Ýhtisas Dairesi'ne gönderdi.

“Olayýn oluþuna uygun deðil” Trafik Ýhtisas Daire Baþkaný ile bir profesör ve mühendisten oluþan 3 kiþilik


tomobil asli kusurlu ðinden sonuçta atfý kabil kusuru yoktur. SONUÇ: Yukarýdaki hususlar birlikte deðerlendirildiðinde olayda; sürücü Fikri Demirbaþ'ýn asli kusurlu olduðu, sürücü N.Ý.'nin ise kusursuz olduðunu kanaatini bildiren müþterek rapordur."

Avukatlar ATK, raporuna itiraz etti

uzman bilirkiþi heyetinin hazýrladýðý 2 sayfalýk raporda, dosya bir bütünüyle incelendiðinde olayý tutanakta anlatýldýðý þeklinde meydana geldiði görüþüne varýldýðý kaydedildi. "Trafik Kazasý Tespit Tutanaðý"nda zýrhlý aracýn sürücüsü N.Ý.'ye dair kusurlu bulunduðu yönündeki deðerlendirmenin olayýn oluþuna uygun olmadýðý belirtilerek kararda, þu tespite yer verildi: "Mevcut verilere göre, sürücü Fikri Demirbaþ'ýn içerisinde yolcu olarak, Abdülhamit ve Mevlüt Daðtaþ ile Mahmut Öner ve Zeynep Demirbaþ isimli þahýslarýn bulunduðu, yönetimindeki '21 DH 918' plaka sayýlý otomobil ile gündüz vakti, yerleþim yeri dýþýnda, iki yönlü yolda, Bingöl yönünden Diyarbakýr yönüne seyir sýrasýnda olay yerine geldiðinde; yola gereken dikkatini vermemesi ve aracýný kendi seyir þeridinde güvenli bir þekilde sevk ve idare edebilme becerisi gösteremeyerek karþý yönden gelen trafiðe ait sende girmesi sonucu, Diyarbakýr yönünden Bingöl yönüne seyretmekte olan sürücü N.Ý. yönetimindeki, içerisinde yolcu olarak C.Y.E., U.O., S.K. ve E.Ç. isimli þahýslarýn bulunduðu, '72 A 0428' plaka sayýlý zýrhlý Kobra aracýyla çarpýþmalarýna sebebiyet veren olaydaki; dikkatsizliði, tedbirsizliði, kurallara aykýrý davranýþlarýyla Asli kusurludur. Sürücü N.Ý'nin ise, meydana gelen olayda, dosyadaki mevcut verilere göre, kazanýn oluþu üzerine etken hatalý herhangi tutum ve davranýþý ya da kural ihlali görülmedi-

11

HABER

17 Nisan 2018 Salý

Adli Týp Kurumu (ATK) Ankara Grup Baþkanlýðý Trafik Ýhtisas Dairesi'nin olaya iliþkin hazýrladýðý bu rapora karþý Lice Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na maðdur avukatlarýnca itirazda bulunuldu. Ýtiraz dilekçelerinde ATK tarafýndan hazýrlanan raporun sadece olay yeri kaza tespit tutanaðýna dayandýrýldýðýna dikkat çekilerek, soruþturma dosyasýnda mevcut deliller, olay yeri inceleme ekibi tarafýndan çekilen fotoðraflar, kaza tespit tutanaðýnýn taraflý olduðu ve olayýn aydýnlatýlmasýndan çok uzak olduðu vurgulandý. ATK'nin, avukatlarýn olay yerinde yapmýþ olduðu incelemeler sonucunda topladýðý, Lice Asliye Hukuk Hakimliði kararýyla dava dosyasýna konulmasýna karar verdiði fotoðraf ve görüntü kayýtlarýný gibi delilleri dikkate almadan raporu hazýrladýðýný iþaret eden avukatlar, "Bu nedenler ile kazanýn oluþ þekli ile kusur oranýnýn tayini için soruþturma dosyasýnda bulunan kolluk tarafýndan çekilen fotoðraflar ve deliller ile tarafýmýzca sunulmuþ bulunan olay yerini gösterir video kayýrlarý ile fotoðraflarýn incelenerek tekrardan rapor hazýrlanmasý gerekmektedir. Bilimsel ve teknik görüþün alýnmasý adýna dosyanýn tekrardan Adli Týp Kurumu'na gönderilmesini talep ediyoruz" diye kaydetti. Avukatlar, ATK Trafik Ýhtisas Dairesi'nin hazýrladýðý raporuna karþý itirazlarýnýn kabulü ile kazanýn oluþ þekli ve kusur oranýnýn tayini için soruþturma dosyasýnýn Adli Týp Kurumu'na gönderilmesini talep etti. Savcýlýðýn itirazý reddedip, reddetmediði konusunda bilgi edinilmezken, Lice Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nca olay ile ilgili yürütülen soruþturmanýn devam ettiði öðrenildi. (Haber Merkezi)

çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Teklifi sýnýr deðerin altýnda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açýklama istenecektir.

BASIN- 788459 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de

ÝHALE ÝLANI DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ BÝLGÝ ÝÞLEM DAÝRE BAÞKANLIÐI GÜVENLÝK DUVARI LÝSANS YENÝLEME MAL ALIMI ÝDARÝ VE MALÝ ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ Dicle Üniversitesi Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðý Güvenlik Duvarý Lisans Yenileme Mal Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2018/184219 1-Ýdarenin a) Adresi : Dicle Üniversitesi Rektörlüðü Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Rektörlük Binasý 3.Kat Kampus 21280 SUR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122411009 - 4122411053 c) Elektronik Posta Adresi : gensat@dicle.edu.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 1 (Bir) yýllýk Güvenlik Duvarý Lisans Yenileme Alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Dicle Üniversitesi Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðýna c) Teslim tarihi : Yüklenici; sözleþme imzalandýðý tarihi takip eden günden itibaren, ihale konusu malý idarenin belirlediði yere zamanda, muayene komisyonu tarafýndan 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununa göre yapýlan ihalelere iliþkin denetim, muayene ve kabul iþlemlerine dair yönetmelik hükümlerine göre kontrol edildikten sonra 10 gün içerisinde teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Dicle Üniversitesi Rektörlüðü Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Rektörlük Binasý 3. Kat Sur-DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 08.05.2018 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte

Devamý 12’de


12

HABER

sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. a) Aday veya Ýstekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b) Aday veya Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu, c) Aday veya isteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlilik Belgesi, ç) Aday veya Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenmiþ teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi, d) Aday veya isteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen aday veya isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler. e) Yüklenici yetkili satýcý ise, teklif ettiði ürün ile ilgili, üreticinin Türkiye'deki yetkili daðýtýcýsýndan almýþ olduðu yetki belgesini teklif ile birlikte sunacaktýr. 4.3.2. 4.3.2.1. Standarda iliþkin belgeler: TSE Belgesi(Türk Standartlarýna Uygunluk Belgesi) teklif dosyalarýnda sunulacaktýr. 4.3.3. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Firmalarýn teklif verecekleri ürünlere ait kataloglarý teklif dosyasýna koymalarý gerekmektedir. Firmalar teklif verecekleri ürün için üretici veya distribütör firmadan Dicle Üniversitesi Rektörlüðüne hitaben yetki belgesi teklif dosyasýnda sunmalýdýrlar. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamýnda % 15 (yüzde on beþ) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Dicle Üniversitesi Rektörlüðü Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Rektörlük Binasý 3. Kat SurDÝYARBAKIR adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dicle Üniversitesi Rektörlüðü Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Rektörlük Binasý 3. Kat Sur-DÝYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.

BASIN- 788513 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de

T.C. DÝYARBAKIR 5. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO : 2018/233 Esas KAMULAÞTIRMA ÝLANI KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : Diyarbakýr ili Sur ilçesi Arpaderesi Mah. PARSEL NO : 117 VASFI : Tarla MALÝKÝN ADI VE SOYADI : Mikdat PEKER KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : Karayollarý Genel Müdürlüðü Yukarýda dosya numarasý, taþýmazýn bulunduðu yer, parsel numarasý ve malikleri yazýlan taþýnmazlarýn 2942 Sayýlý Yasa Hükümleri uyarýnca kamulaþtýrýlmasýna karar verilmiþ olup, dosyalarýn duruþma gününün 16/05/2018 günü olduðu, 2942 Sayýlý Yasa'nýn 10. maddesi uyarýnca ilgililere ilan olunur. BASIN- 789019 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de

17 Nisan 2018 Salý

“Sur ve Hasankeyf ortak bir mirastýr”

S

ur ve Hasankeyf’in herkese ait ortak bir miras olduðunu vurgulayan Hasankeyf’i Yaþatma Giriþimi, 28 Nisan Sur ve Hasankeyf Küresel Eylem Günü’nde yapýlacak eylemlere katýlým çaðrýsýnda bulundu Sevda KAPLAN DÝYARBAKIR - Hasankeyf'i Yaþatma Giriþimi, "28 Nisan Sur ve Hasankeyf Küresel Eylem Günü" dolayýsýyla dünya çapýnda düzenlenecek eylem ve etkinliklere iliþkin yazýlý açýklama yaptý. Sur ve Hasankeyf'te tarihsel, politik, ekolojik ve kültürel kýrýmýn olduðu vurgulanan açýklamada, "Sur ve Hasankeyf antik kentlerini sahiplenmeye davet ediyoruz" denilerek eylemlere katýlým çaðrýsý yapýldý.

Ortak tarihe, doðaya ve kültüre sahip çýkalým Açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Hasankeyf ve Sur insanlýðýn

ortak mirasýdýr, herkese aittir. Dolayýsýyla herkesi ilgilendirir. Bu kentlerin yýkýmýnýn, taþýnmasýnýn ve satýþýnýn durdurulmasý için herkesi sorumluluk almaya ve bu kentleri sahiplenmeye davet ediyoruz. 28 Nisan'da yapýlacak tüm eylem ve etkinliklere herkesi katýlmaya çaðýrýyoruz. Ýnanýyoruz ve biliyoruz ki bu kentlerin yýkýmýna birçok insan karþýdýr. Karþý olduðumuzu ortaya koymanýn yolu meþru ve demokratik yollardan Sur ve Hasankeyf'in çýðlýðýna sahip çýkmaktan geçer. Yaþam alanlarýnýn katliamýna izin vermeyelim. Ortak tarihe, doðaya ve kültüre sahip çýkalým."


$ €

DOLAR

: 4,1102 4,1106

EURO

: 5,0755 5,0765

ALTIN

: 177,75 177,86

BÝST

: 109.344

ekonomi

13 17 Nisan 2018 Salý

Ocak’ta iþsizlik geriledi

T

ÜÝK'in 2018 yýlý Ocak ayý iþgücü istatistiklerini verilerine göre iþsiz sayýsý 2018 yýlý Ocak döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre 576 bin kiþi azalarak 3 milyon 409 bin kiþi oldu

Tarýk OTHAN

DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü, 2018 yýlý Ocak ayý iþgücü istatistiklerini açýkladý. Verilere göre iþsizlik oraný yüzde 10,8 seviyesinde gerçekleþti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarý yaþtakilerde iþsiz sayýsý 2018 yýlý Ocak döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre 576 bin kiþi azalarak 3 milyon 409 bin kiþi oldu. Ýþsizlik oraný 2,2 puanlýk azalýþ ile yüzde 10,8 seviyesinde gerçekleþti. Ayný dönemde; tarým dýþý iþsizlik oraný 2,5 puanlýk azalýþ ile

yüzde 12,7 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta iþsizlik oraný 4,6 puanlýk azalýþ ile yüzde 19,9 olurken,15-64 yaþ grubunda bu oran 2,2 puanlýk azalýþ ile yüzde 11,1 olarak gerçekleþti.

Ýstihdam oraný yüzde 46,4 oldu Ýstihdam edilenlerin sayýsý 2018 yýlý Ocak döneminde, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 1 milyon 357 bin kiþi artarak 28 milyon 29 bin kiþi, istihdam oraný ise 1,6 puanlýk artýþ ile yüzde 46,4 oldu. Bu dönemde, tarým sektöründe çalýþan sayýsý 70 bin, tarým dýþý sektörlerde çalýþan sayýsý 1 milyon 286 bin kiþi art-

tý. Ýstihdam edilenlerin yüzde 17,7'si tarým, yüzde 19,9'u sanayi, yüzde 7'si inþaat, yüzde 55,4'ü ise hizmetler sektöründe yer aldý. Önceki yýlýn ayný dönemi ile karþýlaþtýrýldýðýnda tarým sektörünün istihdam edilenler içindeki payý 0,6 puan azalýrken, sanayi sektörünün payý 0,1 puan, inþaat sektörünün payý 0,5 puan arttý. Hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payýnda ise deðiþim gözlenmedi.

Ýþgücüne katýlma oraný yüzde 52,1 olarak gerçekleþti Ýþgücü 2018 yýlý Ocak döneminde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 780 bin kiþi artarak

Sanayi üretimi Þubat ayýnda arttý Tarýk OTHAN DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü verilerine göre sanayi üretimi 2018 yýlý Þubat döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 9,9 arttý. Sanayinin alt sektörleri incelendiðinde, 2018 yýlý Þubat ayýnda madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü endeksi bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 11,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve daðýtýmý sektörü endeksi yüzde 3,3 arttý. Sanayi üretimi bir önceki

aya göre yüzde 0,2 azaldý Sanayinin alt sektörleri incelendiðinde, 2018 yýlý Þubat ayýnda madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3,

imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve daðýtýmý sektörü endeksi ise yüzde 1,1 azaldý.

31 milyon 438 bin kiþi, iþgücüne katýlma oraný ise 0,6 puan artarak yüzde 52,1 olarak gerçekleþti. Ayný dönemler için yapýlan kýyaslamalara göre; erkeklerde iþgücüne katýlma oraný 0,2 puanlýk azalýþla yüzde 71,3, kadýnlarda ise 1,2 puanlýk artýþla yüzde 33,2 olarak gerçekleþti. Ocak 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluþuna baðlý olmadan çalýþanlarýn oraný, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre deðiþim göstermeyerek yüzde 32,5 olarak gerçekleþti. Tarým dýþý sektörde kayýt dýþý çalýþanlarýn oraný ise bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 0,2 puan artarak yüzde 21,8 oldu. Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ istihdam bir önceki döneme göre 28 bin kiþi artarak 28 milyon 937 bin kiþi olarak tahmin edildi. Ýstihdam oraný deðiþim göstermeyerek yüzde 47,9 oldu. Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ iþsiz sayýsý bir önceki döneme göre 5 bin kiþi azalarak 3 milyon 163 bin kiþi olarak gerçekleþti. Ýþsizlik oraný deðiþim göstermeyerek yüzde 9,9 oldu.

Tarým-ÜFE endeksi arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü, tarým ürünleri üretici fiyat endeksi Mart 2018 verilerini açýkladý. Tarým ürünleri üretici fiyat endeksi (TarýmÜFE), 2018 yýlýnýn mart ayýnda bir önceki aya göre yüzde 0,52, bir önceki yýlýn aralýk ayýna göre yüzde 3,03, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 7,70 ve 12 aylýk ortalamalara göre yüzde 11,80 artýþ gösterdi. Bir önceki aya göre deðiþim; tarým ve avcýlýk ürünlerinde yüzde 0,62, ormancýlýk ürünlerinde yüzde 0,44 artýþ, balýkçýlýkta yüzde 2,68 azalýþ gerçekleþti. Ana gruplarda bir önceki aya göre deðiþim; canlý hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,64 artýþ, çok yýllýk bitkisel ürünlerde yüzde 0,73 ve tek yýllýk bitkisel ürünlerde ise yüzde 0,28 azalýþ olarak gerçekleþti. (Haber Merkezi)


14

EKOLOJÝ

ÝHALE ÝLANI ALT YAPI ÝÞLERÝ YAPTIRILACAKTIR DÝYARBAKIR BELEDÝYESÝ MALÝ HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ YENÝÞEHÝR ÝLÇESÝ MUHTELÝF MAHALLE YOLLARI ALTYAPI ÝYÝLEÞTÝRME ÝLE 1KAT VE 2KAT ASFALT SATHÝ KAPLAMA YAPIM ÝÞÝ yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2018/176284 1-Ýdarenin a) Adresi : ELAZIG CADDESI 21100 ÇAMLICA YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122241221 - 4122241221 c) Elektronik Posta Adresi : mustafaozen21@hotmail.com ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : YENÝÞEHÝR ÝLÇESÝ MUHTELÝF MAHALLE YOLLARI ALTYAPI ÝYÝLEÞTÝRME ÝLE 1.KAT VE 2.KAT ASFALT SATHÝ KAPLAMA YAPIM ÝÞÝ (33 km) Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : DÝYARBAKIR c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : DÝYARBAKIR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ b) Tarihi ve saati : 10.05.2018 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: ) (A) Alt Yapý Ýþleri V.Grup : Karayollarý (Alt Yapý+Üst Yapý) Ýþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Diplomalarýný iþ deneyim belgesi olarak kullanmak suretiyle ihaleye iþtirak edecek gerçek kiþi inþaat mühendisi kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý DÝYARBAKIR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 3.KAT ÝHALE BÜROSU adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. Devamý 15’te

17 Nisan 2018 Salý

Ekoloji Birliði kuruluþunu deklare etti

Türkiye'de 56 ekoloji örgütü farklý kentlerde yaptýklarý ortak açýklama ile Ekoloji Birliði'nin kuruluþunu deklare etti. Ekoloji Birliði, "Direniþin güçleneceði, yeni yerlerde filizleneceði ve yaþamý savunma irademizin daha da kuvvetleneceði zemin için bir araya geldik" sözleriyle kuruluþ amaçlarýný duyurdu Sertaç KAYAR DÝYARBAKIR - Türkiye'nin 56 ekoloji örgütü bulunduklarý kentlerde ayný saatte Ekoloji Birliði'nin kuruluþunu deklare etti. Diyarbakýr'daki Mezopotamya Ekoloji Hareketi bileþenleri de Mimarlar Odasý Þubesi'nde düzenledikleri basýn toplantýsýyla birliðin kuruluþunu ilan etti. Burada konuþan ekolojist Seher Kadiroðlu Ateþ, Türkiye'nin dört bir yanýnda, doðanýn can veren varlýðýný ve yaþam alanlarýný korumak için mücadele verenler olarak yaþamý savunma ve geleceði kurtarmak çabasýnýn ortak hareketlilikle kuvvetlendirmek için Ekoloji Birliði'ni kurduklarýný deklare etti.

Örgütlenme zemini oluþturmak için Ekoloji örgütleriyle yaptýklarý görüþmede sorunlarýn ortak olduðunu tespit ettiklerini belirten Ateþ, "Buna karþý; kendi yerellerimizde sýkýþýp kalmamak, yaþamý savunma direniþlerimizi omuz omuza büyütmek, ülke çapýna yayýlan bir dayanýþma ve örgütlenme zemini oluþturmak için Ekoloji Birliði'ni kurmaya karar verdik. Bizler, ülkenin dört bir yanýnda yaþam alanlarýmýzý iktidarýn ve þirketlerin talanýna, yaðma giriþimlerine karþý koruma mücadelesi verenler olarak duyuruyoruz ki; artýk dünden daha güçlüyüz. Çünkü bir araya geldik" þeklinde konuþtu.

"Doða hiçbir dönem bu kadar tahrip edilmemiþti" Türkiye tarihinin hiçbir döneminde bugünkü kadar büyük bir doða tahribatýyla karþý karþýya kalýnmadýðýna dikkat çeken Ateþ, "Ülkenin topraðý, suyu, havasý ve denizleri, daha büyük bir saldýrýya maruz kalmamýþ, bitkisi çiçeði, hayvaný insaný, bugün tanýk olduðumuz kadar büyük bir yaþam hakký gaspýyla tehdit edilmemiþtir. Ülkenin her bir metrekaresine yönelen bu genel saldýrýya karþý, 7'den 70'e yetmiþe halk hareketleri doðmuþ, her bir yerelden doða ve yaþam için direniþler ortaya çýkmýþ, her geçen gün çýkmaktadýr. Ekoloji mücadelesi, içinden geçtiðimiz bu karanlýkta geleceðe dair umudun hala korunabildiði ve yaþam hakký için kenetlendiðimiz en önemli mevzilerden biri, iktidar ve sermaye blokunun en çok köþeye sýkýþtýrýlabildiði ve yaþam düþmanlýðýnýn en net teþhir edildiði bir mücadele baþlýðý haline gelmiþtir" dedi.


17 Nisan 2018 Salý

15

SPOR

Amed kazandý ama tehlike geçmedi...

Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- TFF 2. Lig Kýrmýzý Grupta mücadele eden Amedspor, ligin 31. Haftasýnda sahasýnda Kastamonuspor'u konuk etti. Yakaladýðý birçok fýrsatý cömertçe harcayan Amedspor, son dakikalarda Muhammet Yýlmaz'ýn ayaðýndan bulduðu golle sahadan galip ayrýlarak dört haftalýk galibiyet hasretine son verdi. Amedspor maçýnda Azrailler grubu da tribünlerdeki yerini alýrken, kentin önde gelen iþ dünyasý temsilcileri ve siyasilerin de maça gelmesi birlik ruhunu ortaya koydu. Özellikle Azrailler grubunun maç boyunca yoðun tezahüratlarý takdir topladý. Amedspor haftayý üç puanla kapatarak puanýný 34'e yükseltti ve 13. Sýrada kendine yer buldu. Alýnan galibiyete raðmen Amedspor adýna tehlike hala devam ediyor. Amedspor gibi küme düþme tehlikesi yaþayan Bucaspor, Tuzlaspor ve Bodrumspor'un 31 puaný bulunuyor. Ligde kalan üç hafta küme düþecek son takýmý belirleyecek.

Diyar ritmini buldu... Deplasmanda Manisa ekibi Turgutluspor'u etkileyici bir futbol sonucu farklý maðlup eden Diyarbekirspor, 3. Sýradaki yerini koruyor Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Diyarbekirspor ritmini bulmaya baþladý. Deplasmanda karþýlaþtýðý Turgutluspor'u Mehmet Özdýraz(2), Osman Bayrak ve Aykut Çift'in golleriyle 41 maðlup eden yeþil-kýrmýzýlýlar puanýný 58'e yükseltmesine raðmen lider Darýca Gençlerbirliði'nin haftayý puansýz kapatmasý ile birlikte þampiyonluk þansýný büyük oranda kaybetti. Ligde bitime 3 hafta kalýrken, Diyarbekirspor ile zirve arasýnda 7 puanlýk fark bulunuyor. Sezonu Play-Off potasýnda bitirmesi beklenen yeþil-kýrmýzýlýlar oynadýðý son beþ maçta topladýðý 13 puanla dikkat çekiyor. Yeþil-kýrmýzýlýlar ligin 32. Haftasýnda ise sahasýnda 1461 Trabzonspor'u konuk edecek.

Sahasýnda karþýlaþtýð ý Kastamonuspor'u Muhammet Yýlmaz'ýn golü ile maðlup eden Amed spor'da büyük bir sevinç yaþanýy or. Amedspor haftayý üç puanla kapatmasýna raðmen tehlik e bölgesinden kurtulmuþ deðil. Amedspor ile tehlike bölgesi arasýn daki üç puanlýk fark devam ediyo r

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DÝYARBAKIR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 3.KAT ÝHALE BÜROSU adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20 Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.

BASIN- 788738 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de

T.C. DÝYARBAKIR 5. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO : 2018/231 Esas KAMULAÞTIRMA ÝLANI KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : Diyarbakýr ili Sur ilçesi Mermer Mah. ADA NO : 207 PARSEL NO :3 VASFI : Tarla MALÝKÝN ADI VE SOYADI : Azad BERK KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : Karayollarý Genel Müdürlüðü Yukarýda dosya numarasý, taþýmazýn bulunduðu yer, parsel numarasý, vasfý vemalikleri yazýlan taþýnmazlarýn 2942 Sayýlý Yasa Hükümleri uyarýnca kamulaþtýrýlmasýna karar verilmiþolup, dosyalarýn duruþma gününün 16/05/2018 günü olduðu, 2942 Sayýlý Yasa'nýn 10. maddesi uyarýncailgililere ilan olunur. BASIN- 789033 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de

T.C. DÝYARBAKIR 7. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Esas-Karar No: 2017/1062 Esas - 2017/280 Kahramanmaraþ ili, Andýrýn ilçesi, Alameþe Mahallesi, Cilt No:7,Hane No:66, BSN:47'de nüfusa kayýtlý, Ayhan ve Sultan kýzý, 22/09/2011 D.lu, 50971853570 T.C kimlik numaralý çocuk Betül Yalçýnsoy'un ''BETÜL'' olan isminin "BETÜL ÝPEK'' olarak DEÐÝÞTÝRÝLMESÝNE ve bu þekilde nüfusa TESCÝLÝNE, BASIN- 789038 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de


Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN

Kuruluþ Yýlý: 3 Mayýs 2007

17 NÝSAN 2018 SALI Yýl: 11 - Sayý : 3682

www.diyarbakiryenigun.com

Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Maç dönüþü yürek burkan kaza Amedspor’un önceki gün sahasýnda oynadýðý Kastamonu 1966 maçýný izlemek için Batman’dan Diyarbakýr’a gelen Amedspor Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Dilek Toprak ve Batman Direniþ Mehmet Uður ÇAKIL Grubu yöneticisi Agit Turhan’ýn içinde olduðu HABERÝ araç dönüþ yolunda kaza geçirdi. Kazada Agit Turhan yaþamýný yitirirken, hastaneye kaldýrýlan Dilek Toprak’ýn ise hayati tehlikesi devam ediyor DÝYARBAKIR- Amedspor tehlike bölgesinden uzaklaþmak adýna sahasýnda önceki gün Kastamonu 1966 ile karþý karþýya geldi. Maça taraftarlar yoðun ilgi gösterirken, Amedspor son dakikalarda bulduðu golle maçý kazanarak rahat bir nefes aldý. Alýnan galibiyet büyük bir sevinç yaratýrken, Amedspor maçýný izledikten sonra Batman'a dönüþ yolunda gerçekleþen kaza yürek burktu. Amedspor'un önceki gün sahasýnda oynadýðý Kastamonu

C

M

Y

K

1966 maçýný izlemek için Batman'dan Diyarbakýr'a gelen Amedspor Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Dilek Toprak(26) ve Batman Direniþ Grubu yöneticisi Agit Turhan'ýn içinde olduðu araç dönüþ yolunda kaza yaptý. Meydana gelen kaza sonucunda Agit Turhan (27) yaþamýný yitirdi. Aðýr yaralanýp hastaneye kaldýrýlan Dilek Toprak'ýn ise tedavisi sürüyor. Toprak'ýn hayati tehlikesinin devam ettiði öðrenildi.

17 04 2018  
17 04 2018  
Advertisement