Issuu on Google+

O babasýna, arkadaþý ona özendi

16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ FÝYATI: 25 KRÞ.

Kulp katliamý soruþturmasýna gizlilik kararý getirildi

03

BABASININ yaptýðý atýcýlýk sporuna özenen Ezgi Hilal Yýlmaz, idmanlarýný takip eden arkadaþý Ýlayda Ýnan'ýn da kendisine özenmesini saðladý. Kýsa süre önce baþlayan özenti, Ezgi ve Ýlayda'ya önemli baþarýlar kazandýrdý. Mehmet Çakan’ýn haberi 15’te

www.diyarbakiryenigun.com

Büyükþehir transfere yöneldi

14

‘OHAL UYGULANDI’ BDP ve DTK’nin Diyarbakýr’da gerçekleþtirmek istediði “Özgürlük Ýçin Demokratik Direniþ” mitingine polisin sert müdahalede bulunmasýna tepki gösteren CHP'li Tanrýkulu, AKP hükümetinin Diyarbakýr’da OHAL’i aþan uygulamalara imza attýðýný söyledi

Orantýsýz güç uygulandý Siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, Diyarbakýr'da düzenlenmesi planlanan ancak valilikçe yasaklanan miting nedeniyle çýkan olaylarda çok sayýda kiþinin yaralanmasýna ve gözaltýna alýnmasýna tepki gösterdi. CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu, olaylarda polisin uyguladýðý orantýsýz gücü kýnadýklarýný belirtti.

Düþmanca tavýr sergilendi ÝHD Genel Baþkaný Öztürk Türkdoðan ise, Türkiye'nin böyle yapmaya devam etmesi durumunda, Kürtlerin daha büyük tepkileriyle karþýlaþacaðýný kaydetti. KESK Genel Baþkaný Lami Özgen de, BDP ve DTK eþ baþkanlarýna uygulanan þiddetin düþmanca bir tavýr olduðunu vurguladý. 8’de

Vali Toprak: 85 kiþi gözaltýnda Diyarbakýr'da önceki gün yaþanan olaylara iliþkin açýklama yapan Vali Mustafa Toprak, kentte yaþanan çatýþmalarda, 85 kiþinin gözaltýna alýndýðýný, atýlan taþ ve patlayýcý maddeler nedeniyle 10 polisin yaralandýðýný söyledi. 5’te

Mustazaflar seçimlere giriyor 27 Mayýs`ta Diyarbakýr Ýstasyon Meydanýnda 'Ahde Vefa Mitingi'nde ilan edilen Mustazaflar Hareketi'nin önde gelen bireyleri katýldýklarý bir televizyon kanalýnda, yerel seçimlere katýlacaklarýný duyurdular. HABER-POLÝTÝKA 09

Çatýþmanýn ortasýnda ekmek kavgasý lanan ancak DÝYARBAKIR'da önceki gün yapýlmasý plan týrýrken, karýþ ýðý ortal g mitin valilikçe izin verilmeyen in Kent i. serd e önün r kentteki yoksulluðu da gözle çatýþýnda aras r ricile birçok bölgesinde polis ile göste de esi'n Cadd r enle malar yaþandý. Baðlar Ýlçesi Göçm hayðun, çocu 3 n ise, göstericilerle, polis arasýnda kala rýnýn atlarý pahasýna, yerlere düþen biber gazla pet þiþeleri alimünyum olan boþ fiþekleri ile teneke ve Mehmet Piþkin toplamasý dikkat çekti.

ayrýntý

3’te

“Zalim kendi zulmünde boðulacak”

perde arkasý

Kürt sorunu ve demokrasi

Diyarbakýr’da Devlet Terörü,

Mesut FÝÐANÇÝÇEK

Necat Orhan

POLÝTÝKA 07

6’da

Bismil’de kan davalýlar barýþtýrýldý BÝSMÝL’de, 8 yýldýr kan davalý olan aileler, düzenlenen barýþ yemeðinde kucaklaþtý. 11’de


SAÐLIK - YAÞAM

Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Göðüs Hastalýklarý ve Tüberküloz Uzmaný Doktor Egemen Býçakçý, yaptýðý deðerlendirmelerde, vatandaþlarýn check-up konusunda bilgilendirilmesi gerektiðini belirterek, check-up'ýn devlet bolitikasý olmasý gerektiðini söyledi yetler ile hastalýklarýn ileri evrelerindeki maliyetler arasýnda çok fark var. Hastalýklarýn ileri evrelerinde hem tedavi þansý azalýyor ve hastaneye yatýþlar artýyor hem de maliyet daha yükseliyor. Ayrýca biz hekimlerde bu tür hastalar için pek bir þey yapamýyoruz. Burada check-up'ýn faydasýný daha iyi görüyoruz.''

“DÝYARBAKIR’DA TÜBERKÜLOZ VE KRONÝK BÖBREK YETMEZLÝÐÝ YAYGIN”

DÝYARBAKIR - Check-up yaptýrmanýn, hastalýðýnýn farkýnda olmayan kiþiye erken teþhis imkaný vererek hayat kurtardýðý yaný sýra hastane maliyetlerini de düþürdüðü bildirildi. Check-up genel ve kapsamlý saðlýk taramasýnýn, Avrupa, Amerika ve geliþmiþ ülkelerde yaygýn olduðu, saðlýklý ve uzun yaþamak isteyen bilinçli bireyler tarafýndan daha çok tercih edildiði belirtiliyor. Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Göðüs Hastalýklarý ve Tüberküloz Uzmaný Doktor Egemen Býçakçý, yaptýðý deðerlendirmelerde, vatandaþlarýn check-up konusunda bilgilendirilmesi gerektiðini belirterek, ''Check-up devlet politikasý olmalýdýr'' dedi. Býçakçý, hastalýðýn ilk evresinde doktora baþvuran hastalarýn yok denecek kadar az olduðunu kaydederek, Diyarbakýr'da 6 yýldan bu yana görev yaptýðýný ancak þimdiye kadar check-up yaptýran hastaya rastlamadýðýný ifade etti. Hastanede yaptýklarý çalýþmada, vatandaþlarýn daha çok hastalýðýn son evresinde doktora baþvurduðunu gördüklerine dikkati çeken Býçakçý, ''Toplumumuz hastalýðý kabul etmek istemiyor. Doktora gidersem yeni hastalýk çýkar diyor. Ne zaman hastalýk ilerliyor ve yataða düþürüyor o zaman hastaneye geliyorlar. Tabii bu sefer de iþ iþten geçiyor. Hastanede yaptýðýmýz bir

çalýþmada, hastalýðýn ilk evresinde doktora baþvuran yok. Hastalar son evrede doktora baþvuruyor. Buda halkýmýzda check-up alýþkanlýðýnýn olmadýðýný gösteriyor'' þeklinde konuþtu. Check-up sayesinde birçok hastalýðýn önceden teþhis edilerek, hasta konforunda ve maliyetlerde önemli bir kazanç saðlandýðýný vurgulayan Býçakçý, þöyle konuþtu: ''Yaþam koþullarý, sanayileþme ve beslenme alýþkanlýklarý deðiþtiðinden dolayý insanlarýn biyolojisi de deðiþti. Bu deðiþimle beraber insanlar bazal deðerlerin deðiþimi konusunda bilgi sahibi deðiller. Check-up sayesinde insanlarýmýza bunun hastalýk olduðunu anlatabiliyoruz. Yýllarca sigara içen birinin akciðerleri buna alýþýyor ve nefes darlýðýný hissetmiyor. Oysa muayene ve tahliller sonucunda bu kiþinin akciðerlerinin iflas ettiðini görüyoruz. Ne yazýk ki sigara içenler yaþlandýklarýnda artýk nefes alamaz duruma gelmektedir. Sigaranýn yaptýðý tahribat yýllar sonra ortaya çýkmaktadýr. Yine baþ aðrýsý çeken bazý insanlarýn çeþitli bahanelerle doktora gitmediklerini ve kolesterollerinin yüksek olduðu görülmektedir. Vatandaþlarýn check-up konusunda aydýnlatýlmasý ile taþýdýðýmýz hastalýklarýn farkýna varýyoruz ve erken teþhisle saðlýðýmýza kavuþuyoruz. Bu iþin bir de maliyet yönü var. Hastalýðýn erken teþhisiyle gerçekleþen mali-

Diyarbakýr'daki gözleminde en sýk görülen hastalýklarýn baþýnda son evredeki tüberküloz ve kronik böbrek yetmezliði hastalýklarýný tespit ettiðini aktaran Býçakçý, çocukluk çaðýnda görülen ve halk arasýnda havale denen ama týptaki adýyla romatizmal ateþli hastalýðýn önemsenmemesinin, kronik böbrek yetmezliði ve kalp kapakçýklarýnda yetmezliðe neden olduðunu ifade etti. Tüberküloz ve kronik böbrek yetmezliði hastalýklarýný check-up sayesinde tehlikeli durumdan çýkarýlabileceðine iþaret eden Býçakçý, ''Saðlýk Bakanlýðý bütün vatandaþlarýn hastalýk profillerini çýkarmasý lazým ve yýllara göre istatistik çalýþma yapmalýdýr. Devlet, bunu saðlýk politikasý haline getirmeli ve periyodik hale getirmeli ki insanlar da mecburen doktora gitsin. Doktora gidilmemesi halinde yaptýrým uygulansýn. Aile hekimleri hastalarýný en az yýlda bir defa periyodik olarak check-up'a çaðýrmasý gerekiyor. 18 yaþýný doldurmuþ herkesin göz, akciðer, kalp damar sistemi, eklem ve kas sitemi ve ürolojiden genel olarak muayeneden geçmesi gerekiyor.'' Bu arada Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne göz muayenesi olmak için gelen Süleyman Nalbat isimli vatandaþ, doktor tavsiyesiyle check-up yaptýrdý ve baþka hastalýðýnýn olduðunu öðrendi. Kitap okurken zorlandýðýný ve göz muayenesi için hastaneye geldiðini söyleyen Nalbat, ''doktorun bana göz muayenesinin yanýnda check-up yapmamý da önerdi. Check-up sayesinde baþka hastalýklarýmýn da olduðunu öðrendim. Kimse saðlýklý olduðuna aldanmasýn ve check-up yaptýrsýn. Herkese öneririm'' diye konuþtu.

Ek vitamin yerine taze meyve

‘Check-up devlet politikasý olmalý’

16 Temmuz 2012 Pazartesi

yazi dizisi

2

Yaz aylarýnda çocuk bakýmý bazý noktalara daha fazla dikkat etmeyi gerektiriyor. Çocuk ne zaman güneþe çýkmalý, ne yemeli, ne giymeli, ek vitamin verilmeli mi? Bunlar, anne-babalarýn sýk sorduðu sorular arasýnda

ESMERSE 30 FAKTÖRLÜ KORUMA YETERLÝ OLABÝLÝR Ten rengine göre bu tip kremlerin koruma faktörü deðiþir. Çok açýk tenli, renkli gözlü çocuklarda ve 1 yaþ altý bebeklerde 50 faktör ve üzeri güneþ kremleri uygundur. Ten rengi koyu, esmer çocuklarda ise 30 faktörlü güneþ kremi yeterli olur. Güneþ kremi seçerken mineral filtre içermesi ve bebeðe alerji yapmayacak özellikte olmasýna dikkat edilmelidir. Kimyasal filtre içeren güneþ kremlerinde alerji riski daha yüksektir. 1 yaþ altý bebeklerin cildi daha büyük çocuklara göre daha hassastýr ve uygulanan her türlü kremin emilimi daha fazladýr. Bu nedenle 1 yaþ altý güneþ kremi seçerken daha dikkatli olmak gerekir. Güneþ kremleri kuru cilde güneþe çýkmadan 20-25 dakika önce sürülmelidir.

BEBEÐÝNÝZÝN TERLEMESÝNÝ ÖNLEMEK ÝÇÝN… 1 yaþ altýndaki bebekler özellikle baþ bölgesinden çok terleyebilir. Bunun için üþüyeceði korkusuyla kalýn þapkalardan kaçýnýlmalý ve sadece rüzgârý engelleyecek pamuklu þapkalar tercih edilmelidir. Bebek giysilerinde sentetik ve terleten kumaþlar tercih edilmemelidir. Giysiler kadar bebek arabalarýnýn veya oto koltuklarýnýn kumaþlarýnýn da terletebileceði dikkate alýnmalýdýr. Özellikle araç içinde güneþ vurduðu zaman oto koltuðu içindeki çocuðun üstü pamuklu ve ince bile olsa çok terleyebileceði unutulmamalýdýr. DEVAMI YARIN


MESUT FÝÐANÇÝÇEK

Kürt sorunu ve demokrasi

AYRINTI

3

GÜNCEL

16 Temmuz 2012 Pazartesi

Kürt sorununun çözümü adýna atýlan adýmlar ne kadar kamuoyunda olumlu karþýlýk bulsa da 14 Temmuz'da Diyarbakýr'da yaþananlar da bir o kadar tepki buldu. BDP ve DTK tarafýndan düzenlenmek istenen 'Özgürlük Ýçin Demokratik Direniþ' mitinginin yasaklanmasý ile birlikte yaþanan gerilim sonrasý çýkan olaylar devletin demokrasi hanesine eksi not olarak yazýldý. Kürt sorununda oluþturulmaya çalýþýlan demokratik zemini adeta yýkan görüntülerin yaþandýðý Diyarbakýr'da bazý sorularý sormadan edemiyoruz… Miting yasaklanýrken, ortaya atýlan gerekçeler, provokatif eylemler olabileceðine yönelikti. Newroz'da da ayný gerekçeler öne sürülmüþtü. Gün boyu Diyarbakýr genelinde meydana gelen olaylar acaba miting gerçekleþtirilseydi yaþanacak mýydý? Ya da halkýn seçtiði herhangi bir partiye mensup baþka bir tek milletvekiline, belediye baþkanýna yönelik polis tarafýndan böyle bir uygulama gerçekleþtirilseydi kamuoyu ya da partiler nasýl tepki verirdi? Kendi ülkemizde bu görüntüler yaþanýrken baþka ülkedeki bir durumu eleþtirmek hangi mantýða sýðar? Bu görüntülerin kýrýlmalara neden olmadýðýný kim iddia edebilir? Demokrasi ve insan haklarýndan

bahsederken, bu görüntülere kayýtsýz kalmak ne kadar doðru? ****** Vedat Aydýn'ýn öldürülmesinin ardýndan cenazesinin Diyarbakýr'a getiriliþini unutamýyorum. 1991 Temmuz ayýydý. Muazzam bir kitle vardý. Ofis'ten Mardinkapý mezarlýðýna kadar uzanan bir kitleyi Diyarbakýr'da o dönem yaþayanlar hatýrlar sanýrým… Sonrasý yaþananlar… Bir gazeteci olarak oradaydým ve izliyordum… Mardinkapý Karakolu önünde durdurulan kitleye surlar üzerindeki özel harekat polisleri tarafýndan ateþ açýldýðýnda oradaydým. Birçok insan hayatýný kaybetti, yüzlerce kiþi yaralandý. Aradan 21 yýl geçti. Kürt sorunun çözümünde birçok deneyim yaþadýk Demirel 'Kürt realitesini kabul ediyorum' Mesut Yýlmaz, 'Avrupa Birliði'nin yolu Diyarbakýr'dan geçer' son olarak Baþbakan Erdoðan da 'Kürt sorunu bu milletin bir parçasýnýn deðil, hepsinin sorunudur' dedi. Birçok umut veren söylem aðýzlardan döküldü. Maalesef zihniyet deðiþmedi. Tüm yasaklama kararlarý, gözaltýlar yaþanmasýna raðmen milim bir geri adým yok… Ne devlet yasaklamaktan ne de

halk alanlara inmekten geri adým atmýyor. 14 Temmuz bir kez daha bunu gözler önüne serdi. Kürt sorunu benim burada yazacaðým üç beþ satýrlýk bir yazýyla anlatýlacak bir sorun deðil. Gerek tarihsel, gerek siyasal ve toplumsal arka planýnda yatan sebepleri göz önünde tutularak çözülebilecek bir sorundur. Kürt siyasi geleneðinden gelen BDP seçilmiþlerine yapýlanlar aslýnda onlarýn þahsýnda kendilerine oy veren milyonlarca insana da yapýlanlar olarak karþýlýk buluyor. O mitinge katýlmayan bir partili bile bu görüntüleri izlediði zaman kýrýlma yaþayabiliyor. Bu tür kararlar alýndýðý zaman empati ile hareket etmek bile saðduyulu kararlar alýnmasýnýn önünü açar. Kürt sorunu güvenlik ekseniyle çizilen dar bir çerçeveyle deðil, ancak demokratik bakýþ açýsýyla çözülebilir. Kürdüne de, Müslümanýna, laik olanýna da, Alevisine de yeter bu demokrasi… Artýk kendimize düþman arayacaðýmýza; kendi içimizdeki düþmanlýðý yok etmenin zamaný geldi de geçiyor bile… Yeter ki çözüm gücüne inanýlsýn. O güçte hiç olmadýðý kadar var þimdi…

Katliamý soruþturmasýna gizlilik kararý Kulp'ta 1991 yýlýnda çatýþmada hayatýný kaybeden gerillalarýn cenaze töreni öncesinde çýkan olaylarda 7 kiþinin ölümü ve 2 kiþinin yaralanmasý ile ilgili yürütülen soruþturma dosyasýna gizlilik kararý getirildi Felemez Bulut, Ömer Öztürk, Ali Miltaþ ve Þahin Tekin olay yerinde ölürken, Mehmet Þah Tektekin ve Þeyhmus Altýndað yaralandý.

SAVCILIÐA FEZLEKE DÖNDERÝLDÝ

DÝYARBAKIR'ýn Kulp Ýlçesi'nde 21-24 Aralýk 1991 tarihinde ölen gerillalarýn cenaze töreni öncesinde çýkan olaylarda 7 kiþiyi öldürmesi ve 2 kiþiyi yaralamasýyla ilgili açýlan soruþturma dosyasýnda, savcýlýk gizlilik kararý aldýrdý. Soruþturma kapsamýnda söz konusu tarihte subay ve astsubaylardan oluþan 37 askerin ifadesi alýnýrken, savcýlýk konu ile ilgili haberlerin basýnda yer almasý üzerine dosya için gizlilik kararý

aldýrdý. Þimdi, soruþturmanýn tamamlanýp iddianame hazýrlanmasý bekleniyor.

ASKERLER SÝLAH KULLANDI ÝDDÝASI Bingöl'ün Solhan Ýlçesi kýrsalýnda hayatýný kaybeden gerillalar için düzenlenen cenaze töreninde olaylar çýktý. Kulp Jandarma Komando Taburu yakýnlarýndaki olaylar sýrasýnda iddiaya göre askerler silah kullandý ve açýlan ateþle Mehmet Nesip Altýn, Neytullah Tekin, Hayrettin Demirtuyi,

Cenaze törenine katýlan 54 kiþiyle ilgili DGM'de açýlan davada sanýklar beraat ederken, 7 kiþinin yaþamýný yitirdiði olayla ilgili dönemin Kulp Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Akkuþ, 25 Aðustos 1992 tarihinde Adalet Bakanlýðý'na iletilmek üzere Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na fezleke gönderdi. Savcý Akkuþ fezlekesinde, Diyarbakýr Ýl Jandarma Komutaný Albay Ýsmet Yediyýldýz'ýn 'görevin ifasý sýrasýnda adam öldürmek ve ayný suça teþebbüs' suçlamasýyla yargýlanmasý için izin istedi. Bu fezlekeye iþlem yapýlmazken, daha sonra soruþturmaya bakan Cum-

huriyet Savcýsý Faruk Yýlmaz, 7 Temmuz 1993 yýlýnda görevsizlik kararý vererek, dosyayý gereðinin yapýlmasý için il ve ilçe idare kuruluna gönderilmesine karar verdi.

DOSYA ZAMAN AÞIMINDAN KURTULDU Avukat Nahit Eren'in olayda ölen 2 kiþi ve yaralanan 1 kiþi için yaptýðý 'terör tazminatý' ödenmesi baþvurusuyla dosya yeniden oluþturulurken, Kulp Cumhuriyet Savcýlýðý dosyanýn zaman aþýmýna uðramasýna kýsa bir süre kala bir suç duyurusu dilekçesi ile yeniden soruþturma açtý. Soruþturmanýn açýlmasý ile birlikte doysa zaman aþýmýndan kurtarýlýrken, 'Adam öldürmek ve adam öldürmeye teþebbüsten açýlan soruþturma kapsamýnda olayýn meydana geldiði sýrada Kulp'ta görevli olan 37 subay ve astsubayýn ifadesi alýndý.

Hani’de asker intihar etti DÝYARBAKIR'ýn Hani ilçesinde vatani görevini yapan Er Barýþ Eldem, nöbet esnasýnda silahýyla intihar giriþiminde bulundu. Hani 2. Motorize Piyade Tabur Komutanlýðý'nda vatani görevini yürüten 21 yaþýndaki Er B.E, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayý, nöbet tuttuðu kulübede, silahýyla intihar giriþiminde bulundu. Askere yapýlan ilk müdahalenin ardýndan, ambulans helikopterle getirildiði Diyarbakýr'da tedavi altýna alýndý. Olayla ilgili inceleme baþlattý.


4

GÜNDEM

16 Temmuz 2012 Pazartesi

Mardin Cezaevi’nde Diyarbakýr isyaný

Mardin Cezaevi’ndeki tutuklular, Diyarbakýr’da önceki gün çýkan olaylarý protesto etmek amacýyla 4 koðuþta yangýn çýkardý. Çýkan yangýnda bir tutuklu hafif bir þekilde yaralanýrken, Mardin Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, olayla ilgili soruþturma baþlattý MARDÝN E Tipi Kapalý Cezaevi'ndeki tutuklular, Diyarbakýr'da önceki gün yaþanan olaylarý protesto etmek için 4 koðuþta yangýn çýkardý Mardin E Tipi Kapalý Cezaevi'ndeki çocuk koðuþunda çocuklar önceki gün akþam bir koðuþtaki yataklarý ateþe verdi. Güvenlik güçleri müdahale ederek yangýný söndürürken, dün sabah saatlerinde siyasi tutuklularýn kaldýðý koðuþlarda isyan çýktý. Tutuklular, yataklarý havalandýrma bölümünde ateþe verdi. Cezaevinde çýkan yangýn ardýndan 4 hükümlü dumandan zehirlenirken, Abdurrahim Ýpek adlý tutuklunun da hafif yaralandýðý belirtildi. Zehirlenen ve yaralanan tutuklular, Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna

alýndý. Olaylarýn çýktýðý cezaevindeki yangýn haberinin duyulmasý üzerine, tutuklu ve hükümlü aileleri de cezaevi önüne giderek, görevlilerden bilgi almaya çalýþtý.

DÝYARBAKIR’DAKÝ OLAYLAR PROTESTO EDÝLDÝ Mardin Vali Vekili Müfit Gültekin, Cezaevi Savcýsý Zekerya Kabasakal, Ýl Jandarma Komutaný Kurmay Albay Olcay Erdal, cezaevine giderek görevliler ile görüþtü. Görüþmelerin ardýndan gazetecilere açýklamalarda bulunan Mardin Vali Vekili Müfit Gültekin, tutuklular tarafýndan dün sabah saatlerinde 4 koðuþta yangýn çýkarýldýðýný belirterek, "Yangýn kontrol altýna alýndý. Þu anda 1 yaralýmýz var. Diyarbakýr'da dün (önceki

gün) meydana gelen olaylarý protesto etmek için yangýn çýkarýldýðý konusunda bilgiler geldi. Ancak bu bilgiler kesin deðil" dedi.

SORUÞTURMA BAÞLATILDI Konuya iliþkin yazýlý açýklama yapan Mardin Cumhuriyet Baþsavcýsý Hakan Dündar ise, Mardin E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu'nda 14 Temmuz saat 16.00'da C1 koðuþunda, 15 Temmuz saat 09.00'da da C-10 koðuþunda yangýn olayý meydana geldiðini kaydetti. Açýklamada, yangýn sýrasýnda her iki koðuþun kapýsýnýn tutuklular tarafýndan kýrýldýðý ifade edilerek, þöyle devam edildi: "Bu esnada Abdurrahim Ýpek isimli hükümlü ayaðýna bir metal parçasý düþmesi sonucu yaralan-

Batman cezaevinde isyan çýktý

mýþtýr. Hükümlü derhal Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiþtir. Tedavisi sonucu ayný gün taburcu edilerek ceza infaz kurumuna geri gönderilmiþtir. Çýkan yangýn ceza infaz kurumu personeli müdahalesi ile yangýn söndürme araçlarý kullanýlarak söndürülmüþtür. Bunun dýþýnda ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerin saðlýðýný tehlikeye düþürecek herhangi bir durum mevcut deðildir. Ceza Ýnfaz Kurumu yerleþkesinde yeterli miktarda tam donanýmlý itfaiye araçlarý ve ambulanslar bekletilmektedir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Baþsavcýlýðýmýz tarafýndan adli ve idari soruþturma baþlatýlmýþtýr"

BATMAN Kapalý Cezaevinde isyan çýktý. Batman Çamlýca Mahallesi'nde bulunan M tipi kapalý cezaevinde, siyasi kadýn tutuklularýnýn bulunduðu koðuþta yataklar ateþe verildi. Koðuþtan dumanlarýn yükselmesi üzerine olay yerine çok sayýda itfaiye sevk edildi. Ýtfaiye ekiplerinin müdahale ettiði

Türk: “Cezaevinde hiçbir sýkýntý yok” MARDÝN E Tipi Kapalý Cezaevi'nde yaþanan eylem için Diyarbakýr'dan Mardin'e giden Mardin Milletvekili Ahmet Türk, Erol Dora ve BDP Grup Baþkanvekili Hasip Kaplan siyasi tutuklular ile görüþtü. Yapýlan görüþmelerin ardýndan cezaevi çýkýþýnda açýklamada bulunan Türk, cezaevindeki eylemin sona erdiðini açýkladý. Türk, bu sabah (dün) Mardin E Tipi Kapalý Cezaevi'nde bazý arkadaþlarýnýn bir eylem ortaya koyduðunu belirterek, "Diyarbakýr'da polisin sert tepkisini protesto etmek için bazý arkadaþlar bu eylemi baþlatmýþ. O tepkiyi koyan da biraz bireysel bir tepki koymuþ. Ama sonuç olarak bütün arkadaþlarýmýz çok iyi. Cezaevi savcýsý, tutuklu ve hükümlü temsilcileri ile görüþtük. Kendileri hepimiz çok iyiyiz. Ailelerimiz rahatsýz olmasýn evlerine rahat gidebilirler. Hiçbir þekilde sýkýntýlarý yok. Sadece bir arkadaþlarýnýn ayaðýnýn üzerine kalorifer radyatörü düþmüþ. Devlet Hastanesi'nde yapýlan tedavisinin ardýndan cezaevine geri getirilmiþ. Þu an durumu iyi. Diðer tutuklu arkadaþlarýn ise hastanelik bir durumlarý yok. Koðuþ temsilcileri ile görüþtük. Hiçbir koðuþta sýkýntý yok müdahale yok. Tedirgin olmanýza gerek yok. Bu arkadaþlarýmýz siyasi fikirlerinden dolayý bugün zindanlardadýr. Bunun bilincindedirler. Tabi ki siyaseten bir hak talebimiz varsa bazen bedel de öderiz. Halkýmýz ve onlar da hazýrdýr" dedi. BDP Grup Baþkanvekili Hasip Kaplan ise, eylemin önceki gün Diyarbakýr'da yaþanan olaylarý protesto anlamýnda olduðunu belirterek, "Bu siyasi baskýlarý, yasaklamalarý, hepsini içeren bir protesto eylemi olduðu izlenimini edindik. Þu an kötü bir durum yoktur. Tutuklu ve hükümlü koðuþlarýna herhangi bir müdahale olmamýþtýr" diye kaydetti.

yangýn kýsa sürede kontrol altýna alýndý. Yangýn olayýnýn duyulmasý üzerine çok sayýda tutuklu ve hükümlü yakýný, cezaevi önüne akýn etti. Batman Valisi Ahmet Turhan da, cezaevine gelerek incelemede bulundu. Cezaevi önünde açýklama yapan Ýnsan Haklarý Derneði Batman

Þube baþkaný Osman Künteþ, "Kadýnlarýn bulunduðu koðuþta yangýn çýktý. Dünde (önceki gün) Bilal Doðan isimli 20 yaþýndaki bir tutuklu bedenini ateþe vererek kendini aðýr yaraladý. Bugünde (dün) kadýnlar koðuþunda yangýn çýktý. Ýtfaiye müdahale etti. Þuana kadar ölü ya da yaralý yok" dedi. (ÝHA)


16 Temmuz 2012 Pazartesi

5

GÜNDEM

Vali Toprak: 85 kiþi gözaltýnda

Diyarbakýr’da önceki gün yaþanan olaylara iliþkin açýklama yapan Vali Toprak, kentte yaþanan çatýþmalarda, 85 kiþinin gözaltýna alýndýðýný, atýlan taþ ve patlayýcý maddeler nedeniyle 10 polisin yaralandýðýný söyledi

DÝYARBAKIR Valisi Mustafa Toprak, 14 Temmuz'da BDP ve DTK tarafýndan düzenlenmek istenen "Özgürlük Ýçin Demokratik Direniþ" mitinginin yasaklanmasý ile baþlayan çatýþmalarda, 85 kiþinin gözaltýna alýndýðýný, atýlan taþ ve patlayýcý maddeler nedeniyle 10 polisin yaralandýðýný söyledi. Vali Toprak, açýklamada diðer yaralýlar hakkýnda bilgi vermedi. Diyarbakýr'da önceki gün yaþanan olaylara iliþkin açýklama yapan Vali Mustafa Toprak, 14 Temmuz Cumartesi günü akþam saatlerine kadar devam eden olaylar sýrasýnda, "yasadýþý gösterilere katýlarak, güvenlik güçlerine saldýran, kamu malýna zarar vermeye çalýþan" 85 kiþinin gözaltýna alýndýðýný söyledi. Atýlan taþ, el yapýmý patlayýcý ve Molotoflar sonucu 10 polisin yaralandýðýný, 25 kiþinin de gazdan etkilenerek hastanelere kaldýrýldýðýný belirten Toprak, "Bir milletvekilinin de basýnda gördüðümüz kadarýyla yaralanmýþtýr. Ancak þu saat itibariyle hastanelerde yataklý tedavi gören kimse yoktur" dedi. Vali Toprak, çatýþmalar sýrasýnda yaralananlarýn sayýsýna deðinmemesi dikkat çekti.

‘Hastalarýn yol çilesi ne zaman bitecek?’ Üçkuyular mevkiinde hizmete giren Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi yolunun bozuk olmasýna tepki gösteren Derman Baba Yetiþ Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Genel Baþkaný Yýlmaz Acu, yetkililere hastalarýn yol çilesi ne zaman bitecek diye sorudu

Ramazan öncesi gýda denetimleri arttý RAMAZAN ayý öncesi gýda denetimleriyle ilgili çalýþmalarýna hýz veren Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý özellikle, toplu iftarlarýn yapýldýðý yerler ve buralara yemek saðlayan þirketler, fýrýnlar, lokantalar, sahurda açýk bulanan yerler ile et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, tatlý ve pastacýlýk ürünleri, þekerleme üretimi yapan yerlerdeki resmi kontrollerini titizle sürdürecek. Bu kapsamda, 81 ildeki Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'ne de talimat verildi. Tüketicilerin gýda satýn alýrken dikkat etmesi gereken hususlara da açýklýk getiren bakanlýk, ambalajsýz açýkta satýlan, üreticisi ve markasý belli olmayan, üretim izni olmayan firmalara ait ürünlerin satýn alýnmamasýný isterken, ürünlerin son tüketim tarihleri ile ambalajlarýnýn saðlam olup olmadýðýnýn da kontrol edilmesi gerektiðini bildirdi. Diðer taraftan, satýn alýnan gýdalar ile ilgili ihbar ve þikâyetler"174 Alo Gýda Hattý"na ya da en yakýn il veya ilçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüklerine yapýlabilecek.

DÝYARBAKIR'ýn yanýsýra Bölge genelinde uzun yýllardýr binlerce fakir ve yardýma muhtaç ailere yönelik yardýmlarýyla bilinen ve bölge halkýnýn 'Derman Baba' diye hitap ettiði Yýlmaz Acu, yetkili kurum ve kuruluþlara çaðrýda bulunarak, 'Hastalarýn yol kâbusu' sona ersin çaðrýsýnda bulundu. 'Derman Baba Yetiþ Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði' Kurucu Genel Baþkaný Yýlmaz Acu, Ergani karayolu üzerinde Üçkuyular mevkiinde hizmete giren Diyarbakýr Bölge Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi yolunun adeta köstebek yuvasýný andýrdýðýný belirterek, "Gerek Karayollarý Bölge Müdürlüðü ve gerekse Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz sayýn Osman Baydemir'e sesleniyorum. Sýcaklýðýn 50 dereceye bulduðu þu günlerde vatandaþlarýmýz ve hele hele hastalarýmýz, hastaneye gelene kadar adeta çin iþkencesi yaþýyor. Özellikle aðýr vaka durumu olan hastalar ve ambulanslar oldukça zor anlar yaþýyor. Bütün Diyar-

bakýr halký 'Hastanenin yol çilesi ne zaman bitecek?' diye birbirine soruyor. Bu yol çilesinin bir an evvel giderilmesi için tüm yetkililere sesleniyorum. Ýnsanlýk adýna bu çileye artýk seyirci kalmayýn. Hastane yolu çukurlarla dolu. Ambulansla veya kendi olanaklarýyla gelen hastalarýmýz, bin bir güçlük yaþýyor" dedi.

HER GÜN BÝNLERCE VATANDAÞ AYNI EZÝYETÝ ÇEKÝYOR Her gün binlerce insanýn tedavi olmak amacýyla Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne geldiðini belirten Acu, þunlarý söyledi; "2010 yýlýnda hizmete giren ve sadece kentimize deðil, bütün bölgeye hizmet veren hastane, sürekli olarak hizmet aðýný geniþletiyor. Ancak hastanenin yolu adeta köstebek yuvasýna döndüðü için hastalarýn yaný sýra yakýnlarý ve refakatçileri de bu kâbusu yaþýyor. Buradan Karayollarý Bölge Müdürlüðü yetkilileri ile Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz Sayýn Osman Bay-

demir'e seslenmek istiyorum. Ýnsan hayatýnýn hiç mi deðeri yok? Çukurla dolu, köstebek yuvasýna dönmüþ bu yolun yapýlmasý için daha kaç bin insanýmýzýn periþan olmasý gerekiyor? Artýk bu kâbusa son verin. Ýnsanlar hastaneye varana kadar adeta içi dýþýna geliyor. Saðlýklý insan bile rahatsýzlanýyor, psikolojisi bozuluyor. Özellikle yaþlý, kadýn ve çocuk hastalarýn durumunu anlatmaya içim elvermiyor. Bu aný yaþayanlar çok iyi biliyor. Bu gidiþle vatandaþlar ve hasta yakýnlarý periþan oluyorlar. Sayýn Baydemir'in artýk bu konuya bir duyarlýlýk göstermesi gerekiyor. Mübarek Ramazan ayýna sayýlý günler kaldý. Sayýn Baþkan, bu çileye artýk bir çözüm üretin ve insanlarýn hayýr dualarýný alýn. Ýnanýn bugün tepkisini dile getiren onbinlerce insan, bu kez sizlere müteþekkir kalacak ve hayýr Dualarýný alacaksýnýz. Diðer yetkililere sesleniyorum. Bu sorunun giderilmesi için seçim zamanýný mý bekleyeceðiz" diye konuþtu.


6

HABER - POLÝTÝKA

NECAT ORHAN PERDE ARKASI

Diyarbakýr’da Devlet Terörü,

necat.orhan@web.de

Dikkat ederseniz Cuma günkü yazýmda bazý konulara dikkat çekmiþtim. Neydi bunlar derseniz? Ýlk aþamada, çeþitli noktalarda þehre giriþ çýkýþlarýn kontrolü, halký provake etmek. Ya da sindirmek, biz buradayýz sizi unutmadýk, uyanýn demekti. Halk uyandý mý, gerekli tepkiyi koydu mu? -Evet koydu. Kendini savunmasýný da bildi, ibadet evlerine sýðýndý, gah oturdu, göz yaþlarýný gazdan, tazyikli sudan, panzerden, helikopterden, bazen de etrafýný yatýþtýrarak fevri hareketlerden halký korudu. Oysa bu devletin göreviyken, bugüne kadar terör denen olguyu devlet aþikar bir þekilde yaptýðýný ispatladý. Daha iyi bir kanýt olamazdý. Bir futbol maçýnda insanlarýn güvenliðini nasýl saðlýyor, oradaki fevri hareketleri, nasýl önlüyor veya görev yapýyorsa devlet, görevi bu olmalý, devlet saygýnlýðýný da kaybetmemen ancak burada saklýdýr! Ýki partinin bilek güreþinde taraf olmakta haddiniz olmamalý... Görev hakemlikse eyvallah. Hakemlik yaptý mý devlet? -Hayýr taraf oldu, kimin tarafýnda yer aldý? Savaþ politikasýnýn, insanlarý sindirme ve asimile politikasýnýn, siyasi erkin verdiði talimat doðrultusunda hareket ederek, Amed'de halkýn seçilmiþ Belediye Baþkanýna su sýkarak, seçilmiþ dokunulmaz olan Vekilini yaralayarak küçük düþürmek istedi ve küçük düþenin kendisi olduðunu fark edebildi mi bilmem... Peki sayýn Baþkan oradaki kolluk kuvvetlerinden kendisiyle yüksek sesle konuþan sözüm ona görevliyle nasýl konuþtu? -Gayet sakin, insancýl okþayýcý ve kýrýcý olmadan alçak sesle hiddet ve þiddetten uzak bir tonla, peki yakýþan da bu deðil mi? Bayan milletvekili hayatýný tehlikeye atarak bir kýz çocuðunu kolluk kuvvetlerinin elinden job yemesine raðmen kurtardý, bakýn ben vekilim demedi annelik duygularýný kullandý, tanýmadýðý bir annenin kýzýný "Ceylan veya Uður" veya Uludere'deki bombalanan çocuklarýn akibetiden, kurtardýðýna þahit oldum, Can Dündar soruyor köþesinde: "Annemin kokusunu duymasam ölürüm diyordunuz" sayýn baþbakan. An-

nelerde evlatlarýnýn kokusunu duymayýnca hergün ölüyorlar, hergün sana lanet okuyorlar. Farkýnda mýsýn? Peki dün mü yalan söylüyordun bugün mü vicdanýný kaybettin? Nasýl oluyor da annesini çok seven bir baþbakan bu kadar annenin göz yaþýný ve tedirginliðine duygusuzlaþýyor ki, o anne sabah evinden yolculadýðý çocuðunun akþam eve gelip gelmeyeceði kaygýsý ile yaþatýlýyor, utan maz mý hiç, hadi utanmaz, hiç mi duygu yok? Bu annelerin gözüne gaz sýkýyor? Bunlarýn hepsini kaybeden çýkýp hangi yüzle bu halktan, bu acýlý annelerden oy isteyecek? Bu halký provoke etmekten baþka bir þey deðil. 'Yýllardýr bu devlet politikasý Amed'de ve Bölgede devam etmekte halk zorlanmaktadýr. Devlet tarafýndan bu miting terörize edilmiþ, sivil ve silahsýz halk þiddete yani devlet þiddetine maruz býrakýlmýþtýr, bunun adý: "Benim sana; doðruluðuna, insanlýðýna, bilimine gücüm yetmiyor, zorla þiddetle, küfürle devlet baskýsýyla sana boyun eðdireceðim" demektir, bunun tek cümleyle adý; insan haklarý ihlalidir... Ýnsanlarýn zorlanmasýdýr, cephe yaratmaktýr... Nefes almayý "suç" haline getirirsen, nefes alan her insana gaz bombasý, basýnçlý su sýkar, ateþ açarsan, çocuðuna terörist dersen, bombalarsan, mahpusa atar ,ana babasýna göstermez, cezalý dersen ve iþkenceye maruz býrakýr, tutukevlerinde olmadýk tacizde bulunur, ýrzýna geçersen, bombalayarak kaçakçýyý terörist sandým yalanlarýyla aldatmaya kalkarsan, Sonrada "Ben devletim, istediðimi yaparým" özür dilemeyi bile çok görürsen! Kimse bunu takmaz, gül de atmaz,eline ne geçirirse refleks olarak kendini "nefsi müdafaa" olarak savunma hakkýna sahiptir ve suç da deðil, kiþinin meþru hakkýdýr… Bir tarafta gidip Arap Baharýnda kendini demokrat halklarýn tercümaný göstereceksin öte yandan kendi halkýna onlarýn uðradýðýnýn katmerlisini uygulayacaksýn, bunun psikolojideki adý da Þizofrenidir. Eðer bunun adýna demokrasi dersen kimse seni takmaz. Yunanistan'da 16 yaþýndaki bir çocuðun darp edilerek öldürülmesi, Yunanistan'ýn aylarca çalkanan halk hareketlerine sahne oldu, arkasýndanda batma eþiðine geliþini seyrettik. Bu mu is-

tediðin? Yoksa Tunus'ta bir insanýn sokak ortasýnda cinnet getirerek devlete ve krala küfürü sonucu kaç devletin çöktüðüne, ki seninde týrnak çalarak aðzýný þapýrdatarak ve kýzýþtýrdýðýn senaryolarda nasýl yok olduklarýný gördük, bu mu isteðin? Deðil dersen peki bugünkü celallenmen neydi? Ýkinci aþama, "özel yetkili", "yetkisiz", her neyse, savcýlarýn ve yargýçlarýn girmesi ve en doðal haklarýný kullanan insanlarýn, bu haklarý kullanýmý yasaklanarak tutuklanmalar. Hukuk dýþý yasak ve "hukuki taciz."Gösteri ve miting hakký insanlarýn en tabii hakký. Bunu cezalandýrmak; Ýnsan Haklarýnýn Ýhlalidir.Bu, Kürtlere "sivil-siyasi" çözüm yolunu kapatmak demektir... Ýþte, bu nedenle halen Kürtler umuyor ki, imana gelecek himmetli ve kapattýðý "sivil ve siyasi çözüm yolunu" açma kararlýlýðýyla oturma eylemleri yapýyor, tepki veriyorsa bu en tabii meþru hakkýdýr. Ýyi niyet gösterisidir. Bu hesabý diðer aymaz hýnzýrlara sorduðu gibi, sana da sorar. Rahat ol "Yalanýn binasý yok" Yine dedik ki, Bu sorununun çözümüne siyasi erk karar veriyorsa, onlarý seçen halklarýnda burada yeterli protesto ve söz hakký mevcuttur, "Son söz milletindir ." Devletin "açtýðý yoldan yürümek" ne demektir? Yani, siyasi erk Kürt sorununda "askeri çözüm" yolunu çizdiði için, "halkta bu rotadan yürümek zorunda" derseniz, olmaz! Uluslararasý sözleþmelerde "Uluslar kendi kaderlerini kendileri belirler" yasasýna dikkatinizi çektim, ne vali veya asker ne de egemen devlet bunu engelleme hakkýna sahip deðil, eðer bu halk halen beraber yaþamak istiyorsa ki, istiyor. Buna kimse karþý koyamaz, koyanda ötekileþtirerek savaþ ve silahtan yana ayrýmcýlýðý dayatandýr. Bunu da 14 Temmuz'da Diyarbakýr'da yaþadýk. Devletçi faþist iradeyi onadýnýz. Bu nedenle "birlikte yaþama" programýnýn alternatifinin üstünü çizdiniz. Bunun adý devlet terörüdür. Henüz "sivil güçler", "sivil ve siyasi çözüm yolundan" ve "birlikte yaþamaktan" vazgeçmiþ deðiller. Oturma eylemiyle imana gelmenizi bekliyorlar sizde karþýlarýna dikilmiþsiniz, ben güçlüyüm istediðimi ya-

16 Temmuz 2012 Pazartesi parým diyorsanýz, ben sizin yalnýz terörist deðil, Aznavurun canlý örneði olduðunuzu söylerim… Milyonlarca Kürt, hala "sivil ve siyasi yolda" yürümek ve Anadolu halk ve dinleriyle "demokratik ulus, demokratik cumhuriyet, demokratik özerklik, demokrat dinler" temelinde birlikte yaþamak istiyorsa, siz peki ne istiyorsunuz ? Kürt halkýný sömürgeci eþitsizliðe boyun eðdirmek, verdiði binlerce kayba raðmen, ýsrarla, inatla bu yolda ise, vakit varken düþünüp aklýselime dönün, kan ve þiddetle bir yere varýlsaydý, Hitler varýrdý, Ýngiliz Krallýðý Ýrlanda'ya karþý üstünlük saðlardý,Ýspanyollar Eta'ya karþý saðlardý, daha onlarca örnek verilebilir demek ki sizin gideceðiniz yerde orasý, bunu istiyorsunuz..Tek emeliniz,hileyle elde edemediðini,halklarý birbirine kýþkýrtarak,nifak ve huzursuzluk yaratarak, mahalle hatunlarýnla tekrar baþa gelmek, bunu Amed'de kaybettin. Ne Alevi Kürt'ünden, ne Emeni veya Süryani komþusu Kürt'e vurmaný sana hoþ görür ve diyorum ki, sen benim Kürt'üme vuramazsýn! Kardeþime, vergilerle soyduðun halkýmýn silahýný kullanma hakkýna sahip deðilsin. Bu mazlum halk, bu güne dek nasýl yapanlarý sandýða gömdü ise, senide gömecektir. Bununda hesabýný hadi, hadi soracaktýr. Zorla ne birlik ne de dirlik olur küpe et kulaðýna tak... Halklar üzerindeki katil ellerini çek. EDÝ BESSE! Aydýnlar, ismi bilinen, kamuoyunca tanýnan, mitingdeki varlýklarý siyasi erk üzerinde caydýrýcý etki yapacak olan birçok insanýmýz 14 Temmuz günü Amed'de idi ve siyasi çözüm, birlikte yaþama yolunu" aradý, siz de ýsrarla kapattýnýz. Aklýnýzca Diyarbakýr'ý terörist ilan edecek, "Din ve ýrkçý" düþünceyi ayartarak bakýn bunlar Apo'ya sahip çýkýyor dedirtip batýda veya halen aptal yalanlarýnýza alet edeceksiniz, yemez kimse bu kokmuþ ayaklarý, mazluma kalkan eli bükmesini bilir, senin topun tüfeðin, mazlumun temiz ruhani hakkýna üstün gelemeyeceðini aklýna sok ve adam gibi ya devletsen görevini yap, Ya da bu milleti rahat býrak. Açýk ki devlet (hükümet) ateþle oynuyor! Bunun faturasýnýn da çok aðýr olacaðýný biliyordur!


7

POLÝTÝKA

16 Temmuz 2012 Pazartesi

“Zalim kendi zulmünde boðulacak” Önceki gün Diyarbakýr'da yaþanan olaylarý protesto etmek için Sümerpark'ta oturma eylemi baþlatan BDP ve DTK'lý seçilmiþler oturma eylemine son verdi. Burada basýn açýklamasý yapan BDP Eþ Genel Baþkaný Demirtaþ, “Zalim kendi zulmünde boðulacaktýr” dedi

“Devlet terörünün sorumlusu AKP’dir” Diyarbakýr’da önceki gün yaþanan olay protesto etmek amacýyla yazýlý bir açýklama yapan EDP Genel Baþkaný Ferdan Ergut, “Diyarbakýr’daki devlet terörünün sorumlusu AKP’dir” dedi

DÝYARBAKIR - Mitingin yasaklanmasýn raðmen Kürt halkýnýn önceki gün görkemli bir direniþ sergilediðini belirten BDP Eþ Genel Baþkaný Demirtaþ, "Zalim kendi zulmünde boðulacaktýr" diye konuþtu. DTK ve BDP, Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit koþullarýna dikkat çekmek amacýyla düzenlemek istediði mitinge valiliðin izin vermemesinin ardýndan gün boyu yaþananlarý protesto ederek Sümer Park'ta oturma eylemine baþlayan DTK ve BDP'li seçilmiþler, oturma eylemini yaptýklarý basýn açýklamasý ile sonlandýrdý. Aralarýnda Selahattin Demirtaþ, Gültan Kýþanak, Aysel Tuðluk, Ýdris Baluken, Ýbrahim Binici, Emine Ayna, Hasip Kaplan, Sebahat Tuncel, Osman Baydemir'in de bulunduðu BDP'li seçilmiþler önceki gün Diyarbakýr'da gün boyu yaþanan olaylarýn ardýndan Sümer Park'ta oturma eylemi baþlatmýþlardý. Gece boyu süren eyleme sanatçýlar Suavi, Rojda, Ferhat Tunç, Comert ve Xalil Brad gibi birçok isimde katýldý. Sümer Park'ta açýklamada bulunan BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, "AKP'nin faþizan rejiminin Amed'deki görkemli direniþle ne kadar çaresiz kaldýðý sergilendi" dedi. Demirtaþ, "Devletin çýplak þiddeti karþýsýnda direnen halkýn görkemli direniþi var. Elinde sadece copu kalan devlet her þeyini yitirmiþtir. Kürt hal-

ký Öcalan'ýn özgürlüðünü istiyor. Devlet, bu talebin ortaya çýkmamasý için 24 saattir ev ev, sokak sokak faþizm uyguladý. Ancak engelleyebildi mi hayýr" diye konuþtu.

“AKP MEÞRUTÝYETÝNÝ YÝTÝRMÝÞTÝR” Kürt halkýnýn gündeminde ve çalýþmalarýnda öncelikli olarak Öcalan'ýn özgürlüðü olduðunu belirten Demirtaþ, "Hükümet buradan ders çýkarmalý. Halka saygý duymuyorsa bile halkýn iradesini görmeli" dedi. AKP'yi anonim þirkete benzeten Demirtaþ, "AKP aðzýyla kuþ tutsa bile bu topraklarda meþrutiyetini yitirmiþtir. Vicdaný olan herkes bu anonim þirketini terk etmelidir" ifadesini kullandý. Kürt halkýnýn çözüm için uzattýðý ele cop vurulduðunu, iþkence uygulandýðýný söyleyen Demirtaþ, "Valiliðin verdiði yasak bu halký baðlamaz. Halk buna gösterdiði görkemli direniþle yanýt vermiþtir. AKP'nin polisleri, kent giriþ çýkýþlarýnda, sokaklarda ulaþabildikleri herkese iþkence yapmýþtýr. Diyarbakýr hala gaz kokuyor. Böyle bir hükümetin demokrasi getiremeyeceðini sanýrým herkes gördü" diye konuþtu. "Zalim kendi zulmünde boðulacak" diyen Demirtaþ, Öcalan serbest býrakýlýncaya kadar, Kürt halkýnýn talepleri yerine getirilinceye kadar bu direniþ ruhunun süreceðini söy-

ledi.

“ÖCALAN SON KÜRT AYAKLANMASININ TEMSÝLCÝSÝ” Demirtaþ'ýn ardýndan konuþan DTK Eþ Genel Baþkaný Aysel Tuðluk ise, "Dün (önceki gün) Diyarbakýr, AKP faþizmi ile devletin 90 yýllýk inkar ve imha politikasý ile kin ve nefret yüklü politikalarýyla karþý karþýyaydý" dedi. Direniþ ve mücadelelerinin devam edeceðini belirten Tuðluk, "Bir halk Sayýn Öcalan'ý iradesi kabul edip, bu sorunun demokratik çözümü için muhatabýdýr dediði için, dilimle, kimliðimle özgür yaþamak istiyorum dediði için bunlar yapýlýyor. AKP Hükümeti Kürt halkýna inkâr ve imha politikalarý ile diz çöktürmek istiyor. Ama bu halk, örgütlü bir halk bu halk diz çökmeyecek" diye konuþtu. Öcalan'ýn 354 gündür ailesi ve avukatlarý ile çeþitli gerekçelerle görüþtürülmediðini belirten Tuðluk sözlerini þöyle sürdürdü: "Bir devlet acizliðe düþüyor açýkça yalan söylüyor. Demokratik olduðunu söyleyen bir devlet, Ýmralý'da Evren Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'ni tanýmýyor. Bütün bunlar AKP'nin inkâr ve imha politikalarýdýr. Sayýn Öcalan sýradan bir kiþi, sýradan bir tutsak deðildir. Milyonlarca insanýn irademdir dediði bir siyasidir. Son Kürt ayaklanmasýnýn temsilcisidir" diye konuþtu.

ANKARA - EDP Genel Baþkaný Ferdan Ergut, Diyarbakýr'da yaþanan olaylara iliþkin olarak yaptýðý açýklamada, "Diyarbakýr'daki devlet terörünün sorumlusu AKP'dir" dedi. Eþitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) Genel Baþkaný Ferdan Ergut, Diyarbakýr'da olaylara iliþkin yazýlý bir açýklama yaparak protesto etti. BDP'nin mitinginin yasaklanma gerekçelerini "inandýrýcý ve hukuki" bulmadýklarýný belirten Ergut, "Geçmiþte 1 Mayýs kutlamalarýný saldýrý olacak gerekçesiyle Taksim Meydaný'nda yapýlmasýný yasaklayan zihniyet, bugün Diyarbakýr'daki barýþçý gösteriyi benzer bir gerekçeyle provoke etmiþtir. Baþbakan ve AKP Hükümeti, toplumun her kesimini kendine biat etmeye zorluyor, etmeyen kesimlere göz daðý veriyor. Dün iþçiler ve emekçiler, bugün ise BDP ve Kürt halký boyun eðmediklerini gösterdi" dedi.

“SÖYLEMEK ÝSTEDÝKLERÝ BELLÝ DEÐÝLMÝYDÝ?” "BDP yönetiminin bu mitingde söylemek istedikleri belli deðil miydi?" diye AKP'ye soran EDP Genel Baþkaný Ergut, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi; "AKP'nin despotik ve mezhepçi politikalarý eleþtirilecek; Öcalan'a tecridin sona ermesi istenecek; barýþ için görüþmelerin baþlamasý çaðrýsýnda bulunulacak; operasyonlar dursun denilecek; Kürt halkýnýn ana dilinde eðitim talep edilecek, genel affa olan ihtiyaç vurgulanacak, yerinden yönetimin güçlendirilmesi talep edilecek. Peki bu konularda adým atýlmadan, Diyarbakýr'da yaptýklarýnýzý bölgede yapmaya devam ederek Kürt sorununu çözebileceðinizi mi sanýyorsunuz? Bölgede böyle hakimiyet saðlayacaðýnýzý mý zannediyorsunuz?" diye konuþtu.


8

HABER

16 Temmuz 2012 Pazartesi

Diyarbakýr’da OHAL uygulandý

CHP’li Sezgin Tanrýkulu

DISK Genel Baskani Erol Ekici

IHD Genel Baskani Öztürk Türkdogan,

KESK Genel Baskani Lami Özgen

ÖDP Genel Baskani Alper Tas

TÝHV Genel Sekreteri Metin Bakkalci

BDP ve DTK’nin Diyarbakýr’da gerçekleþtirmek istediði “Özgürlük Ýçin Demokratik Direniþ” mitingine polisin sert müdahalede bulunmasýna siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden tepki geldi. CHP’li Tanrýkulu, AKP hükümetinin Diyarbakýr’da OHAL’i aþan uygulamalara imza attýðýný söyledi DÝYARBAKIR - Ýstasyon Meydaný'nda yapýlmak istenen "Özgürlük Ýçin Demokratik Direniþ" mitingine polisin müdahalesi sonucu aralarýnda milletvekillerinin de bulunduðu onlarca yurttaþýn yaralanmasýna siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden sert tepki geldi. CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu, AKP hükümetinin Diyarbakýr'da OHAL'i aþan uygulamalara imza attýðýný söylerken, KESK Genel Baþkaný Lami Özgen ise milletvekillerine ve eþ baþkanlara yönelik saldýrýnýn "düþmanca bir tavýr' olduðunu kaydetti. BDP ve DTK'nin Diyarbakýr'da gerçekleþtirmek istediði "Özgürlük Ýçin Demokratik Direniþ" mitingine polisin sert müdahalede bulunmasýna siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden tepki geldi. ÝHD Genel Baþkaný Öztürk Türkdoðan, Newroz'da yaþanan sürecin daha kapsamlýsý ile Türkiye'nin karþý karþýya olduðunu belirterek, "Türkiye böyle yapmaya devam ederse Kürtlerin daha büyük tepkisi ile karþýlaþýr. Bir halkýn temsilcilerini gösteri hakký engellenmemeli. Bir devlet seferberlik hali ile bunu yaparsa orada baþka bir yönetim anlayýþý ortaya çýkar. Bu da halkýn tepkisini daha fazla göstermesine neden olur. Bu tam bir totaliter yönetim anlayýþý. Devletin bunu güç gösterisine dönüþtürmesi devletin orada baþka bir hukuk anlayýþýnýn olduðunu gösteriyor. Türkiye'yi yönetenler kendilerini

hukukun üstünde görüyorlar" dedi.

KESK: EÞ GENEL BAÞKANLARA ÞÝDDET DÜÞMANCA BÝR TAVIRDIR KESK Genel Baþkaný Lami Özgen, yasaklama kararýnýn Newroz döneminde de yapýldýðýný hatýrlatarak, hükümetin Kürt siyasetinin demokratik tepkisinden çekindiðini söyledi. Özgen, yaþananlarýn hukuksuz olduðunu belirterek, "Bir siyasi parti demokratik bir eylemi ortaya koymak istiyor. Buna herkesin hakký vardýr. Ancak Diyarbakýr'da hükümet tarafýndan sýkýyönetim ilan edildi. Bütün sokaklarda barikatlar kuruldu. Dýþarý çýkan herkese sürekli gaz sýkýlýyor. Býrakýn eyleme gitmek isteyen, eyleme katýlmayan yurttaþlara bile müdahale var. DTK ve BDP Eþ Genel Baþkanlarýna uygulanan þiddet düþmanca bir tavýrdýr. Bu ülkede insanlar taleplerini mitingler ile ifade edemeyecekse neyle edecekler" þeklinde konuþtu.

OHAL’Ý AÞAN UYGULAMALAR YAÞANDI CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýstanbul Milletvekili Sezgin Tanrýkulu ise, AKP hükümetinin kendisine muhalif kesimlere yönelik yasaklamacý tavrýnýn sonuçlarýnýn yaþandýðýný belirterek, "Þiddete baþvurulmadýðý her ölçüde toplantý ve gösteri yapmak her siyasi partinin ve yurttaþýn temel hakkýdýr. Bu yasakla-

namaz. Anayasadaki tanýmý mevcuttur" dedi. Kamuoyu ile paylaþýlmayan bilgilere dayanýlarak bu tarz mitinglerin yasaklanmasýnýn kabul edilemez olduðunu belirterek, "Bugün Diyarbakýr'da OHAL'i aþan uygulamalar yaþanmýþtýr. Polisin uyguladýðý bu orantýsýz gücü bundan önce olduðu gibi þimdi de kýnýyoruz" dedi.

TÝHV: YAÞANANLAR KABUL EDÝLEMEZ Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý Genel Sekreteri Metin Bakkalcý da, Türkiye'de haklarýn göz göre göre gasp edildiðinin altýný çizerek, "Bu müdahale kabul edilemez. Bugünkü olaylardan baðýmsýz bir hak gaspý yaþandý. Onun yaný sýra bir de bu tarz bir müdahale yaþandý. Özel olarak bugün yapýlanlar kabul edilemez. Hakikaten insan diyecek bir þey bulamýyor bunlarýn

karþýsýnda" ifadesini kullandý.

ÖDP: BU SALDIRI AKP DEVLETÝNÝN SONUNUN BAÞLANGICIDIR ÖDP Genel Baþkaný Alper Taþ, Diyarbakýr'da yapýlan müdahaleyi kýnadýklarýný belirterek þunlarý kaydetti: "Bu saldýrý AKP devletinin sonunu bir baþlangýcýdýr. AKP devletinin Kürt sorunundaki samimiyetsizliði bir kez daha açýða çýkmýþtýr. AKP devleti örgütsüz Kürt istiyor. Kürtlerin örgütlülüðünün dýþýnda Kürt sorununu kendi çizdiði sýnýrda çözmeye çalýþýyor; ancak bu çözümsüzlükten baþka bir þey deðil. Demokratik alanýn önünün açýlmasý gerekirken tam tersine bu daraltýlýyor. Diyarbakýr'da yapýlan barýþçýl eylem terör ile karþýlýk buldu. Kürt halký kendi örgütlü

gücü ile Kürt sorununun demokratik çözümü konusunda Türk dostlarý ile birlikte çözümü saðlayacaktýr."

DÝYARBAKIR’DA YAÞANAN SALDIRIYI KABUL ETMEK MÜMKÜN DEÐÝL DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, "ileri demokrasi"den söz edilen bir ülkede bir mitingin yasaklanmasýnýn demokrasi ile uyuþmadýðýný söyleyerek, valiliðin verdiði yasaðýn ardýndan seçilmiþlere ve yurttaþlara yönelik polis þiddetinin ortaya çýktýðýný vurguladý. Ekici, "Hem çýkacaksýn 'Kürt sorununu çözmek istiyoruz' diyeceksin hem de sorunun demokratik çözümünü isteyen insanlarýn üzerlerine gaz bombalarý yaðdýracaksýn. Bir partinin genel baþkanýna yapýlan saldýrýyý kabul etmek mümkün deðil" dedi.

Beyoðlu’nda Diyarbakýr protestosu daha sonra basýn ÝSTANBUL açýklamasý yaptý. Beyoðlu'nda toplaþanan a y a ’d Yapýlan açýklamanan Barýþ ve Deýr k Diyarba sto te o r p a da, "Dün Diyarbamokrasi Partisi d tanbul’ olaylar Ýs kýr'da yaþananlar, (BDP) üyesi bir to rin protes e il 'l P D hiçbir demokratik grup, Diyarbakýr'da B di edildi. in verme ülkenin ne ahlak yaþanan olaylarla iliz s li o p eylemine deðerlerine, ne hugili protesto eylemi kukuna, baðdaþmayayaptý. mek cak kadar korkutucudur" Galatasaray Liseistedi. Galatasaray denildi. si Önünde toplanan yakMeydaný'nda ve Ýstiklal Yapýlan açýklamanýn laþýk 200 kiþilik BDP üyeCaddesi üzerinde yoðun ardýndan bir süre daha si grup, Diyarbakýr'da yagüvenlik önlemi alan pomeydanda bekleyen þanan olaylarla ilgili prolis BDP'lilerin yürüyüþügrup, daha sonra olaysýz testo eylemi yapmak ve ne izin vermedi. Bir süre þekilde daðýldý. (ÝHA) Taksim Meydaný'na yürüslogan atan BDP'liler,


9

HABER-P POLÝTÝKA

16 Temmuz 2012 Pazartesi

Mustazaflar seçimlere giriyor DÝYARBAKIR - Kamuoyunda Hizbullah'ýn devamý olarak görülen Mustazaflar Hareketi sözcüleri, harekete yakýnlýðýyla bilinen Çaðrý TV'ye konuk oldular. Rehber'de Gündem programýna konuk olan kapatýlan Mustazaf Der Genel Baþkaný Av. Hüseyin Yýlmaz, Ýstanbul Þube Baþkaný Sait Þahin ve Av. Zekeriya Yapýcýoðlu Mustazaflar Hareketi'nin yerel seçimlere katýlacaðýný açýkladýlar. Önümüzdeki yerel seçimlere katýlacaklarýný duyuran Av. Zekeriya Yapýcýoðlu, "Bizim bu yönde bir düþüncemiz var. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki yerel seçimlere katýlacaðýz. Ve bu konudaki kararýmýz netleþirse ona göre çalýþmalarýmýzý hýzlandýracaðýz" dedi.

“SÝYASÝ ALANDA YER ALMAK ÝSTÝYORUZ” Ýkitdarý ele geçirme gibi bir dertlerinin olmadýðýný belirten Said Þahin, "Siyasi alan bir meydandýr. Biz de bu meydanda yer almak istiyoruz. Bu camia belediyeleri ele geçirdiði zaman halkýn çýkarlarý için çalýþacaktýr" dedi. Son olarak konuþan Av. Hüseyin Yýlmaz ise, þartlarýn elvermesi halinde partileþeceklerini belirterek, "Herkes bilsin ki, bu siyasi hareket eþittir bu camia olmayacaktýr" dedi.

27 Mayýs`ta Diyarbakýr Ýstasyon Meydanýnda “Ahde Vefa Mitingi”nde ilan edilen Mustazaflar Hareketi'nin önde gelen bireyleri katýldýklarý bir televizyon kanalýnda, yerel seçimlere katýlacaklarýný duyurdular ÝSTÝÞARELER DEVAM EDÝYOR Mustazaflar Hareketi'nin partileþip partileþmeyeceðine iliþkin deðiþik zamanlarda gelen sorulara Hüseyin Yýlmaz, bölge özelinde bir siyasi boþluk ve temsiliyet sorununun olduðunu belirterek 'biraz da halkýmýzýn, kamuoyunun bu konudaki nabzýný tutacaðýz' demiþti. Bu baðlam-

da Mustazaflar Hareketi sivil toplum kuruluþu yönetici ve üyelerine hareketin amacýný ve nelerin yapýlabileceðini anlatmaya ve bilgilendirmeye devam ediyor. Hareket bu kapsamda Diyarbakýr’da Ýslami faaliyet ve hizmetlerde bulunan Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakýr Þubesi`ni ziyaret ederek dernek üye ve yöneticilerine Mustazaflar Hareketi`nin amacýný, hedef-

lerini ve yapacaðý çalýþmalar hakkýnda bir seminer vererek, bilgiler verdi. Mustazaflar Hareketi, amacýný, hedeflerini ve yapacaðý çalýþmalar hakkýnda ilk resmi ziyaretini Irak Kürt Federe Bölgesi'ndeki Ýslami Cemaatlere yapmýþtý. Son bir ay içerisinde çok sayýda Ýslami faaliyetlerde bulunan STK`larý ziyaret eden Mustazaflar Hareketi son olarak merkezi Bat-

ým að ac ol ay ad z ke n so a lýð an þk ba el “Gen

ðan, i’nde konuþan Baþbakan Erdo Partisinin Eskiþehir Ýl Kongres n kez aday olacaðýný söyledi so ’de lül Ey 30 a lýð an þk ba l ne ge BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan, partisinin Eskiþehir il kongresinde yaptýðý konuþmada, ''Biz verdiðimiz sözün gereði olarak 12 Haziran milletvekili seçimlerinde üçüncü dönem ve son kez olarak milletvekili seçildik. Bir dönem ara vererek ondan sonra herkesin milletvekili olma þansý var. 30 Eylül'de Ankara'daki büyük kongrede bu düzenlemeler de böylece zaten yerini buluyor. Yine verdiðimiz sözün bir gereði olarak dördüncü ve son kez genel baþkanlýða aday olacaðýz'' dedi. Baþbakan Erdoðan, ''Bu partiyi tanýmayanlar, bu hareketi, bu teþkilatý tanýmayanlar ellerini ovuþturarak

bizde fitne çýkmasýný, nifak çýkmasýný, tamahýn, kibrin hýrsýn öne çýkmasýný bekliyorlar. Ben bütün yüreðimle inanýyorum ki bu partide, bu davada bu teþkilatýn içinde asla ve asla böyle tartýþmalar yaþanmayacak. Ellerini

ovuþturanlar hayal kýrýklýðý yaþayacaklar. Farklý senaryolar çizenler hüsrana uðrayacaklar. Fal bakanlarýn, niyet okuyanlarýn, tasarým yapmak isteyenlerin hevesleri bir kez daha kursaklarýnda kalacak'' þeklinde konuþtu.

man`da bulunan Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakýr Þubesi`ni ziyaret ederek, sabah ve akþama olmak üzere iki oturumluk istiþare toplantýsý düzenledi. Hareketin sözcüsü Av. Hüseyin Yýlmaz, her iki oturumda da, inanç ve insan haklarý önündeki engellerin kaldýrýlmasý, halkýn fakirlik ve cehaletle mücadele etme yöntemlerini açýklayarak, Kürt sorununun önündeki engellerin kaldýrýlmasý için çözüm olabilecek düþüncelerini cemiyet üyelerine anlatý. Yýlmaz, her alandaki sorun ve problemlere Ýslami referanslarý kendilerine baz alarak çözeceklerini ifade ederek, bu tür ziyaret programlarýnýn devam edeceðini belirti. Yýlmaz son olarak þu ifadeleri kaydetti : "Tüm kesimlerin öneri ve düþüncelerini almak hareketi geniþ katýlýmlý bir yapýya kavuþturmaya çalýþacaðýz. Bu konuda cemiyet yetkilileri ve üyelerine düþüncelerimizi aktarma fýrsatýný bulduk, onlarda hareketin bu projesini çok olumlu karþýladýlar ve Mustazaflar Hareketi`nin halkýmýza hayýrlara vesile olmasý" temennisinde bulundular. Mustazaflar Hareketi Van, Çermik ve bir çok yerde istiþarelerine devam ediyor.

Ýl baþkanlarýndan Kurtulmuþ’a destek AK Parti'den gelen birleþme teklifi sonrasýnda HAS Parti il baþkanlarý Genel Baþkan Kurtulmuþ'un arkasýnda olduklarýný açýkladý. HAS Parti Parti Genel Baþkaný Numan Kurtulmuþ baþkanlýðýnda yapýlan il baþkanlarý toplantýsýndan Kurtulmuþ'a destek kararý çýktý. Parti genel merkezinde 4,5 saate yakýn süren ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn bütünleþme davetinin görüþüldüðü toplantýnýn ardýndan il baþkanlarý adýna ortak basýn açýklamasýný, Bursa Ýl Baþkaný Ali Molla Salih yaptý. Açýklamada, þu ifadelere yer verildi: "Mevcut süreçle ilgili olarak genel baþkanýmýzla yapmýþ olduðumuz istiþarede görüþlerimizi ifade ettik. Netice olarak genel baþkanýmýzýn alacaðý her türlü karara destek verdiðimizi kamuoyu ile paylaþýyoruz."


10

Termometreler Þanlýurfa’da çýldýrdý ÞANLIURFA - Hava sýcaklýklarýnýn mevsim normallerinin üzerinde seyrettiði Þanlýurfa'nýn Ceylanpýnar ilçesinde hayat durdu. Ýlçe halký betonun üzerinde yumurta piþirdi. Türkiye'nin en sýcak ilçesi konumunda bulunan Ceylanpýnar ilçesinde aþýrý sýcaklar yüzünden hayat durdu. Gölgede 50 derece olarak ölçülen hava sýcaklýðý nedeniyle ilçe halkýnýn bir kýsmý klima veya vantilatör altýnda serinlemeyi tercih ederken, ilçe halkýnýn bir kýsmý ise ilçe belediyesine ait parklara akýn ederek serinlemeye çalýþtý. Belediye parkýnda bulunan ördekler aþýrý sýcaklardan etkilenince gölgelik alanlarda serinlerken, çocuklar ise parkýn içerisindeki süs havuzuna elbiseleri ile dalarak suda yüzmenin keyfini çýkardýlar. Ýlçede hava sýcaklýðýnýn dayanýlmaz boyutta olmasý nedeniyle 45 bin nüfuslu ilçe hayalet þehir görünümünü aldý. Hava sýcaklýðýnýn dayanýlmaz boyutta olduðunu ispatlamaya çalýþan güvercin yetiþtiricisi Hüseyin Yýlmaztaþ iþ yerinin çatýsýnda hiçbir elektrikli alet kullanmadan tava içerisindeki üç adet yumurtayý 10 dakika içerisinde piþirmeyi baþardý. Havanýn aþýrý derecede sýcak olduðunu piþen yumurtlardan daha iyi anlatmaya çalýþtýðýný ifade eden Yýlmaztaþ " Þu an elimde bulunan dijital termometrede güneþ ýsýsýný 60 derece olarak gösteriyor. Güneþ ýsýsýyla 10 dakika içerisinde üç adet yumurta piþirmeyi baþardýk. Allah güneþin altýnda ekmek mücadelesi veren insanlarýn yardýmcýsý olsun" dedi. (ÝHA)

Yük trenine bombalý saldýrý GAZÝANTEP'in Ýslahiye Ýlçesi'nde demiryoluna döþenen bomba, yük treninin geçtiði sýrada patlatýldý. Olayda makinist ve yardýmcýsý yaralandý. Ýslahiye'nin Fevzipaþa Ýstasyonu'ndan dün saat 15.45'te hareket eden ve Ýskenderun'a demir götüren 63287 sefer sayýlý yük treni gardan 750 metre kadar ilerledikten sonra demiryolunda patlama meydana geldi. Ýlk belirlemelere göre uzaktan kumandalý bombayla gerçekleþtirilen patlamada makinistlerin bulunduðu lokomotifin camlarý kýrýldý. Makinist Salih Ateþ ile makinist yardýmcýsý Hüseyin Yýlmaz yaralandý. Ýslahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýnan makinist ve yardýmcýsýnýn hayati tehlikesinin bulunmadýðý bildirildi. Ýki yýl önce de yine bir yük treninin geçiþi sýrasýnda patlamanýn meydana geldiði demiryolu ulaþýma kapandý. Olayla ilgili araþtýrma ve yolun yeniden ulaþýma açýlmasý için çalýþmalar baþlatýldý.

BÖLGE

16 Temmuz 2012 Pazartesi

ÝHALE ÝLANI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ-DÝYARBAKIR 2012 MALÝ YILI 9 KALEM PERÝYODÝK BAKIM VE ONARIM HÝZMET ALIMI ÝHALESÝ 2012 mali Yýlý 9 Kalem Periyodik Bakým ve Onarým Hizmet Alýmý Ýhalesi hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/91568 l-Ýdarenin a) Adresi : UÇKUYULAR ELAZIÐ YOLU ÜZERÝ 10.KM. KAYAPINAR DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122580060-4122580052 c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakireah1@saglik.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ana Bina ve Ek Binalar c) Süresi : Ýþe baþlama tarihinden itibaren 5(beþ) aydýr 3- ihalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi-Ýhale Odasý Elazýð Yolu Üzeri 10.Km. Yeni Toki Karþýsý Diyarbakýr b) Tarihi ve saati : 24.07.2012 - 14:30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi-Satýnalma Birimi adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi-Ýhale Odasý Elazýð Yolu Üzeri 10.Km.Yeni Toki Karþýsý Diyarbakýr adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN - 1313 / www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr


11

BÖLGE

16 Temmuz 2012 Pazartesi

Bismil’de kan davalýlar barýþtýrýldý DÝYARBAKIR - Bismil ilçesinde, ''Sait Þanlý Barýþ Komitesi''nin giriþimleri sonucunda ikna edilen kan davalýlar düzenlenen barýþ yemeðinde kucaklaþtý. Korukçu köyünde, 2004 yýlýnda, akraba olan Karaman ailesi mensuplarý arasýnda çýkan kavgada 1 kiþinin ölümü 5 kiþinin de yaralanmasý üzerine taraflar arasýnda kan davasý baþladý. Taraflar, Sait Þanlý Barýþ Komitesi'nin araya girmesiyle barýþmaya ikna edilerek ilçe

merkezindeki bir düðün salonunda düzenlenen barýþ yemeðinde bir araya getirildi.

ENSARÝOÐLI TEÞEKKÜR ETTÝ Törende konuþan AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Galip Ensarioðlu barýþan taraflara teþekkür ederek, ''Müslümanlara yakýþan affetmektir. Barýþan taraflara teþekkür ediyorum. Umarým bu barýþ, bölgemizdeki, ülkemizdeki barýþa da vesile olur'' dedi. Bismil Müftüsü Hanifi Ballý da barýþan ta-

raflarý tebrik ederek, ''Kitabýmýzýn birinci harfi Ba'dýr. Yani Bismillah'ýn baþýndaki Ba. Kuran'ýn son harfi de Nas Suresi'ndeki 'Sin'dir. Ba ile baþlayýp Sin ile biten Kur'an-ý Kerim'deki bütün ayetler bu amca çocuklarýmýzýn arasýnda hakemdir. Hiç kimse yanlýþ bir þey yapmasýn. Bu Kur'an sizin þahidiniz olsun'' diye konuþtu.

TOKALAÞIP, KUCAKLAÞTILAR Sait Þanlý Barýþ Komitesi adýna konuþan

Metin Özþanlý ise her iki taraftan da yanýna aldýðý çocuklarla birlikte yaptýðý konuþmada, ''Bir taraf özür dilemiþtir. Bir taraf da insanlýk adýna, bu çocuklarýn geleceði adýna affetmiþtir. Ailelerin büyüklerine teþekkür ediyorum'' dedi. Konuþmalarýn ardýndan iki tarafýn fertleri Kur'an-ý Kerim'in altýndan geçerek tokalaþýp kucaklaþtýlar. Barýþ yemeðine AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Halit Advan ve Sait Þanlý Barýþ Komitesi üyeleri de katýldý.

Va n ��� d a t r a f i k k a z a s ý : 7 y a r a l ý VAN'da meydana gelen trafik kazasýnda 7 kiþi yaralanýrken, araç içerisinde sýkýþaný ise itfaiye ve Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü (AFAD) ekipleri kurtardý. Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Ýskele Caddesi Ýller Bankasý yakýnlarýnda meydana geldi. Kenan D., yönetimindeki 65 E 797 plakalý minibüsü ile þehir merkezinden Karayollarý Kavþaðý'na doðru seyir halindeyken trafik lambalarýnýn otomatiðe geçmesiyle ara sokaktan çýkan Yunus Ç. yönetimindeki 65 NU 335 plakalý minibüse çarptý. Meydana gelen kazada her iki minibüsün sürücüleri ile birlikte 7 kiþi yaralandý. Yaralýlar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van'daki deðiþik hastanelere kaldýrýldý. Kaza sýrasýnda minibüs içerisinde sýkýþan kadýn yaralý ise itfaiye ve AFAD ekipleri tarafýndan kurtarýlarak hastaneye gönderildi. Tek taraflý trafiðe kapana cadde, araçlarýn olay yerinden kaldýrýlmasýyla açýldý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)

celedi in i tt n e k ýr d ça ç, n e v ü Vali G su sondaj çalýþ-

Cela- lizasyon ve ÞANLIURFA Valisi ýn sürdürüldüðünü kale ilçe- malarýn ça Ak , nç ve Gü tin let için Baþ- söyledi. olmasinde sýðýnmacýlar Çalýþmalarýn hayýrlý rum Du il Ac ve et Af ýk li Güvenç, bakanl n- sýný dileyen Va afý tar ý lýð an þk Ba i Yönetim berindekilernti daha sonra bera ke dýr ça lan ru ku köyüne dan yeni le birlikte Akbilek ziyaret etti. ðimiz gün hayatým Mü- geçti. Geçti Ýl Afet ve Acil Duru Mehmet Fatih ez'den ný kaybeden dürü Mahmut Sönm taziyesi için Akbilek ettin Gü- Baþak'ýn , bilgi alan Vali Celal geçen Vali Güvenç Belediye köyüne le ka t ça ila Ak þk 'e Te nç ve Akçakale Ayhan, AK Parti Baþkaný Abdülhakim kmet Baþak'a taziHi ý an þkaný Baþk Ba iye led Be ü pr kö Kara bulundu. eri ye ziyaretinde irl am ire da ve i ftç kýnlaNihat Çi Hikmet Baþak ve ya Du il Ac ve et Af Ýl eþlik etti. dileyen Vali 0 rýna baþsaðlýðý 50 , ez nm Sö ü ür dekiler rum Müd Güvenç ve beraberin i kiþ bin 10 ide az dönümlük ar a buradan ayrýldý. le Çadýr daha sonr için kurulan Akçaka , kana- (ÝHA) Kenti'nde yol, elektrik

Silopi’de kavgalý aþiretler barýþtýrýldý ÞIRNAK'ýn Silopi ilçesinde yaþanan husumetten dolayý kavgalý olan iki aþiret barýþtýrýldý. Bir halý sahada yaþanan kavgada Metin Baðlan'ýn hayatýný kaybetmesi sonucu iki aile arasýnda husumet oluþtu. Husumet devam ettiði süre içerisinde Sekvan Onuk da silahla vurularak yaralandý. Silopi Kaymakamý Bünyamin Yýldýz ve Ýl Müftüsü Abdullah Kaplan ve Ýlçe Müftüsü Mehmet Nurullah'ýn uzun uðraþlarý sonucunda iki aþiret barýþtýrýlmaya ikna edildi. Kavgalý Sperti aþireti ve Uysal aþiretleri, Uysal aþiretinin önde gelen isimlerinden Hasan Onuk'un evinde bir araya geldi. Ýl Müftüsü Abdullah Kaplan, "Bu iki aile yýllarca birlikte yaþayan, birbirlerini sayan seven iki ailedir. Tabi insanoðlu her zaman hata edebilir. Bir yanlýþlýk oldu. Bir hata iþlendi. Her iki ailede bir necabet gösterdiler. Büyük bir olgunluk gösterdiler. Allah onlardan razý olsun. Bugün hepimizi sevindirdiler. Örnek bir davranýþta bulundular. Allah onlardan razý olsun" dedi.

Yýldýrým çarpmasý: 2 hayatýný kaybetti HAKKARÝ'nin Yüksekova ilçesinde yýldýrým düþmesi sonucu 2 kiþi hayatýný kaybetti. Edinilen bilgiye göre, ilçede etkili olan yaðýþýn ardýndan ilçeye 4 kilometre uzaklýktaki Dilekli kampý mevkisi ile Kuruköy koyu yakýnlarýnda yýldýrým düþtü. Ýki farklý yere düþen yýldýrýmýn isabet ettiði Mikail Ongan (56) ile Yýlmaz Çakto (32) aðýr yaralandý. Yakýnlarý tarafýndan hastaneye kaldýrýlan Ongan ve Yýlmaz kurtarýlamadý. Hastanede yapýlan otopsinin ardýndan Ongan ve Yýlmaz'ýn cenazeleri, yakýnlarýna teslim edildi.


12 16 Temmuz 2012 Pazartesi

ekonomi

$ €

DOLAR: 1.8150 EURO: 2.2090 ALTIN: 90.35 ÝMKB: 62.362

‘Bölge ihracatta birinci’ Güneydoðu Anadolu Hububat-Bakliyat, Yaðlý Tohumlar ve Mamulleri Ýhracatçý Birlikleri, bu yýlýn ilk yarýsýnda 976,2 milyon dolarlýk ihracat yaptý

GÜNEYDOÐU Anadolu Hububat-Bakliyat, Yaðlý Tohumlar ve Mamulleri Ýhracatçý Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Þahin Batallý, bu yýlýn ilk yarýsýnda 976,2 milyon dolarlýk ihracat yaptýklarýný belirterek, ''Birliðimiz Ocak-Haziran 2012 döneminde yaptýðý ihracatla Türkiye genelinde sektörel ihracat içerisindeki payýný yüzde 33,3'e yükseltti'' dedi. Batallý, yaptýðý yazýlý açýklamada, kendi birliklerinin bu yýlýn Ocak-Haziran döneminde yaptýðý ihracatla Türkiye þampiyonluðunu elde ettiðini belirtti. Güneydoðu Anadolu Ýhracatçý Birlikleri'nin (GAÝB) 2023 hedefine ulaþabilmek için olaðan üstü çaba sarf ettiðini ifade eden Batallý, GAÝB bünyesindeki Güneydoðu Anadolu Hububat-Bakliyat, Yaðlý Tohumlar ve Mamulleri Ýhracatçý Birliði'nin de bu yýl Ocak-Haziran döneminde Türkiye'de faaliyet gösteren diðer birlikleri geride býrakarak, þampiyonluðunu ilan ettiðini bildirdi. Birliklerinin geçen yýl ayný dönemde 760 bin 95 ton ihracat gerçekleþtirirken, 2012 yýlýnda bu rakamýn 1 milyon 49 bin 45 tona ulaþtýðýna iþaret eden Þahin Batallý, þunlarý kaydetti: ''2011 yýlý Ocak-Haziran döneminde 758 milyon 756 bin dolarlýk ihracat gerçekleþtirilirken, 2012 yýlýnda bu deðer 976 milyon 256 bin dolar seviyesini yakaladý. Güneydoðu Anadolu

Hububat-Bakliyat, Yaðlý Tohumlar ve Mamulleri Ýhracatçý Birliðimiz Ocak-Haziran döneminde yaptýðý ihracatla Türkiye genelinde bu sektörle ilgili yapýlan ihracat içerisindeki payýný yüzde 33,3'e yükseltti. Yine 2011 yýlýnýn ayný dönemine göre ihracat rakamýnýnda yüzde 28,7 artýþ yakaladý. Bu, sektörümüzle ilgili birliðimizin ihracat þampiyonu olmasýna neden olmuþtur. Ýstanbul Ýhracatçý Birlikleri (ÝÝB), Akdeniz Ýhracatçý Birlikleri (AKÝB), Orta Anadolu Ýhracatçý Birlikleri (OAÝB), Eðe Ýhracatçý Birlikleri (EÝB), Karadeniz Ýhracatçý Birlikleri (KÝB) ve diðer birliklerin sektörümüzle ilgili yaptýðý ihracat oranlarý göz önüne alýndýðýnda birliðimiz bu birlikler arasýnda ihracatta Ocak-Haziran 2012 için Türkiye þampiyonluðunu yakalamýþtýr.'' Bütün ihracatçýlarý yürekten kutlayan Batallý, ''Elbette 2023 hedefine ulaþýlmasýnda bizlerinde önemli katkýlarý olacaktýr. Elde edilen sonuç ihracatçýlarýmýzýn gayret ve çabalarý yanýnda birliðimizin verdiði baþarýlý hizmetlerinde sonucudur. Yakaladýðýmýz bu trendin yýl sonuna kadar sürmesini diliyoruz. Sektörümüz bünyesinde bulunan tanýtým gruplarýnýn da devreye girmesiyle ürünlerimizin dünya genelindeki tanýtýmý daha da artacak ve buna paralel olarak ihracat oranýmýz daha da yükselecektir'' deðerlendirmesinde bulundu.

Milyonlarca kiracýyý ilgilendiren haber ZORUNLU Deprem Sigortasý'nda son gün 18 Aðustos. Yeni Afet Sigortalarý Kanunu gereðince, 'zorunlu deprem sigortasý' yaptýrmayanlar 18 Aðustos'tan sonra elektrik ve su aboneliðini baþlatamayacak. Bu durumdan en çok kiracýlar etkilenecek. Çünkü kiralayacaðý evin deprem sigortasý yoksa elektrik, su gibi abonelikleri üzerine alamayacak, elektriksiz ve susuz kalacak. 6305 sayýlý Afet Sigortalarý Kanunu 18 Mayýs 2012'de Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Kanunun 'Yükümlülüklerin Saptanmasý ve Sigortanýn Kontrolü' baþlýklý 11. maddesinin 3'ncü fýkrasý gereðince elektrik ve su abonelik iþlemlerinde artýk zorunlu deprem sigortasý aranacak. Abonelik esnasýnda istenilen evraklarýn içinde 'zorunlu deprem sigortasý' poliçesi de bulunacak. Zorunlu deprem sigortasý yaptýrmayanlar su ve elektrik abonelik iþlemlerini yaptýramayacak. Yeni kanunla birlikte uygulamanýn zorunlu deprem sigortasýný yaygýnlaþtýracaðýna dikkat çeken Bursa Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ýbrahim Tarý, "Yeni uygulama ile halkýmýz ve ülkemizin olasý deprem sonrasýnda meydana gelebilecek maddi zararlarýnýn karþýlanmasýna imkan saðlayacak. Bir deprem ülkesi olan yurdumuzda halkýmýzýn depremlere karþý hazýr olmasý, zarar azaltýcý çalýþ-

malara katký saðlamasý çok önemli. Bunun yanýnda saðlam binalarda oturma ve güvenli yaþam alanlarý oluþturmasý da temel þartlardandýr." þeklinde konuþtu. Vatandaþlardan zorunlu deprem sigortasý konusunda duyarlý olmalarý konusunda uyarýda bulunan Ýbrahim Tarý, elektrik ve su aboneliði konusunda vatandaþlarýn sýkýntý yaþamamasý için deprem sigortalarýný da yaptýrmalarýný istedi. Bütün bu hazýrlýklar için her ilde mevcut olan AFAD il müdürlüklerinin tüm konularda çalýþmalara devam ettiðini anlatan Tarý, vatandaþlardan gelebilecek soru ve isteklere de her zaman hazýr olduklarýný kaydetti. Zorunlu deprem sigortasýnýn geçerliliðinin bir yýl olduðunu bildiren, Ýbrahim Tarý, þunlarý kaydetti: "Bir yýl sonra devam ettirmek vatandaþýn isteðine baðlý. Ancak gönül ister ki afetlere karþý devam ettirilsin. Genellikle bir yýl sonra sigorta süresi bittiði için su ve elektrik aboneliklerinde vatandaþýn karþýsýna yine DASK sigortasý çýkacak."


13

16 Temmuz 2012 Pazartesi

n ý n a haft ardýnda Nurullah ERGÜN Yine yoðun gündemin olduðu bir haftayý da geride býraktýk… Geçen hafta ülke gündeminin arasýnda kaybolan önemli olaylar ne yazýk ki hak ettiði yerleri bulamadý. Ne acýdýr ki hafýza duvar-

Meclis’in internet sitesinde Ýngilizce, Arapça, Rusça, Fransýzca, Almanca ve Çince var...

KÜRTÇE YOK.!

Politikacý Karý koca, 18 yaþýndaki çocuðunu bir testten geçirmeye karar vermiþler. Mutfak masasýnýn üstüne para, dini kitap ve 1 þiþe þarap koymuþlar.. Çocuk dini kitabý seçerse din adamý olacak, parayý seçerse iþadamý olacak, þarabý seçerse tembel biri olacak diye düþünmüþler. Bir yere saklanýp beklemeye baþlamýþlar. Çocuk gelmiþ.. Masanýn üstündeki parayý alýp cebine koymuþ. sonra dini kitabý biraz karýþtýrmýþ onu da almýþ, sonra da þarap þiþesini açýp birkaç yudum almýþ ve gitmiþ. Evin beyi Çocuðun durumu sandýðýmýzdan da kötü çýktý.. Hanýmý neden diye sorunca evin beyi : - Politikacý olacak.. demiþ.

larýný zorlayan aslýnda hayatýmýzda önemli köþe taþlarý olan olaylar kamuoyunda karþýlýk bulmadan yitip gidiyor… Gündemde kaybolan haberlere birlikte göz atalým isterseniz… ''Yabanci Dillerde TBMM Web Sitesi Projesi'' kapsaminda Meclis'in resmi internet sitesi, 7 dile çevrilmeye hazirlanirken, diller arasinda Kürtçenin olmamasi dikkat çekti. 'Yabanci Dillerde TBMM Web Sitesi Projesi'' kapsaminda hazirlanan çalisma ile ilk olarak site Ingilizce ve Fransizcaya çevrildi. Sitenin, Ingilizce ve Fransizcanin ardindan Arapça, Rusça, Almanca ve Çince çevirileri de bitmek üzere.

KPSS sorular 25 bin TL’ye satýldý 2010 yýlýnda KPSS sýnavýnda yaþanan skandallar iki yýl aradan sonra yine yaþandý. Sorularýn sýnav öncesinde veya sýnav sýrasýnda dýþarý çýkarýldýðý iddia edilerken, BDP Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder, Diyarbakýr'da sorularýn 25 bin TL'ye satýldýðýný söyledi. Ankara'da bir parkta, bir adaya ait sýnav giriþ belgesinin içinde küçük parçalara ayrýlmýþ bir kâðýtta, sorular ve yanýtlarý bulundu. Not kâðýdýnda yer alan soru ve yanýtlarýn, Beyaz Kalem Yayýncýlýk ve Dicle Haber Ajansý'nýn yayýmladýðý KPSS sorularý ile büyük oranda örtüþmesi dikkat çekti.

Cemevi talebine fetvalý cevap CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün Meclis'te Cemevi açýlmasý isteðinden ziyade Meclis Baþkaný Çiçek'in açýklamasý ilginçti. Çiçek, Diyanet Ýþlerine dayandýrarak "Alevilik Ýslâm'ýn bir yorumudur; Müslümanlarýn ibadeti namaz, ibadethanesi de camidir" ifadelerini kullandý. Aleviliðin din olup olmadýðý tartýþýldý maalesef..

Polis okulunda fiþleme iddiasý DÝYARBAKIR Emniyet Müdürlüðü'nde psikolog olarak görev yaptýktan sonra istifa eden Pisikiyatrist Hakan Yýlmaz, önemli iddialarda bulundu. Yýlmaz, polis öðrencilerinin alýmý sýrasýnda birçok adayýn gayri resmi ve gayri hukuki ancak resmi niteliði taþýyan terörle mücadele ve istihbarat raporlarýnýn fiþlemeleriyle elendiðini, dönemin emniyet müdürlerinin el yazýsýyla isim listeleriyle alýmlar gerçekleþtiðini iddia etti. Maalesef bu habere karþýlýk bir açýklama gelmesi.

Kürtaja karþýyýz, yine de yapýyoruz Baþbakan Erdoðan’ýn “Her kürtaj Uludere’dir” sözüyle baþlayan, ardýndan kanunlaþtýrýlmaya çalýþýlan kürtaj ile ilgili Dicle Üniversitesi tarafýndan bir anket çalýþmasý yapýldý. Ankette katýlýmcýlarýn 4’te 3’ü kürtaja karþý çýkarken, kürtaj yaptýrma oraný ise yüzde 31,5 olarak tespit edildi. Kürtaja karþý olan bölge insanýnýn büyük bir kýsmý görüþlerini dini inançla temellendirmesi ise baþka dikkat çeken bir noktaydý.

Diyarbekirspor baþka bahara... Diyarbakýr spor kamuoyunun merakla beklediði Diyarbakýrspor ile Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi spor kulüplerinin birleþmesi ile ilgili planlar karþýlýk bulmadý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi’nin hafta içinde yaptýðý kongrede Diyarbekirspor ismine onay çýkmadý. Spor kamuoyunda haftalardýr yapýlan tartýþmalar da son buldu. Diyarbakýrspor kulüp Baþkaný Nurullah Edemen’in de katýldýðý Kongrede baþkan seçilen Metin KIlavuz, konunun istenen düzeyde olgunlaþmadýðýný söyledi.

Mahkeme kararýyla çocuk gelin

Türkiye'de sadece 2011 yýlýnda 20 bin aile, 16 yaþýndan küçük kýzlarýný evlendirebilmek için mahkemelerde dava açtý. Adli ü Sicil Istatistik Genel Müdürlüg küi yas , 1'de verilerine göre 201 çük oldugu için resmi nikah kiyamayan çocuklarini evlendirmek isteyen 18 bin 434 aile, "ev ý. açt asi lenmeye izin" dav

Diyar raporun peþini býrakmýyor

lDiyarbakýrspor'da yaþanan usu için ak arm çýk ya orta leri süzlük ve yaklaþýk iki yýl önce baþlatýlan iþ fett mü en yýlan hikayesine dön raporlarýyla ilgili önemli geliþmeler yaþandý. r Kamuoyundan gizlenen raporla n, bir türlü açýklanmazke kulübün cumhuriyet savcýlýnda olan dosyaya müdahil olmak istediði açýklandý.


14

SPOR

16 Temmuz 2012 Pazartesi

Büyükþehir transfere yöneldi Adýyamanspor’da Bozdoðan güven tazeledi

Metin Klavuz baþkanlýðýnda oluþan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor’un yeni yönetimi transfer çalýþmalarýna yöneldi DÝYARBAKIR - Geçen hafta yapýlan kongrede iþ baþýna gelen Büyükþehir Belediyespor'un yeni yönetimi, çalýþmalara hýzlý baþladý. Yönetimin yaptýðý görev daðýlýmýnýn ardýndan oluþturulan transfer komitesi, bugünden itibaren çalýþmalarýna baþlayacak. Baþkan Metin Kýlavuz ve 4 yöneticiden oluþan transfer

komitesi, önce teknik direktör, ardýndan iç transfer ve son olarak da dýþ transfer çalýþmalarýna yönelecek.

ÝLK ÖNCE TEKNÝK ADAM Sarý-kýrmýzýlý yönetimin ilk iþi teknik direktör sorununu çözmek olacak. Bugün baþlamasý beklenilen görüþmelerin ba-

þýndaki ilk isim Teknik Direktör Turhan Özyazanlar olacak. Geçen sezon takýmýn baþýna getirilen ve Play-Off oynatan Özyazanlar, Büyükþehir Belediyespor'un ilk tercihi olacak. Bu görüþmeden çýkacak sonucun ardýndan, teknik arayýþlarý ya sonuçlanmýþ olacak ya da yeniden baþlamýþ olacak.

TRANSFER DAHA SONRA Teknik direktör sorunun çözülmesinin ardýndan sarý-kýrmýzýlý kulüp, iç transfere yönelecek. Ýç transferden sonra göreve gelecek teknik direktörün hazýrlayacaðý rapora göre Büyükþehir Belediyespor'un dýþ transferi baþlayacak. (SPOR SERVÝSÝ)

Türkiye Bocce Þampiyonasý baþladý

TÜRKÝYE Bocce Þampiyonasý Siirt'de baþladý. Üç gün sürecek þampiyonada sporcular dereceye girebilmek için mücadele edecek. 14 Eylül Spor Salonu önünde baþlayan þampiyonada sporcularýn heyecaný gözlerinden

okundu. Müsabakalar öncesinde konuþan Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Baþkan vekili Dr. Mutlu Türkmen, Akdeniz ve Ege bölgelerinde organizasyon yapmanýn güzel olduðunu, ancak bu bölgelerinde ülkemizin

birer parçasý olduðunu ifade ederek, "Hepimiz buralara geleceðiz, buralarýn þartlarýný göreceðiz, sahip çýkacaðýz ki burada bu sporun alt yapýsý geliþsin. Bu bölgede de insanlar bu sporu tanýsýn. Son yýllarda bu bölgede baþta Siirt,

Adýyaman olmak üzere Bocce sporu ciddi bir alt yapý kazandý. Önümüzde ciddi çok sayýda uluslararasý etkinlik olacak. Hem gençler, hem büyükler, hem bayanlar kategorisinde Avrupa Birliði ve dünya þampiyonalarý var. Bu þampiyona özellikle Manisa da yapýlacak olan Dünya Kadýnlar Þampiyonasý'nda, Milli takýmý belirlemeye esas olacak" dedi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Hüsam Olgaç ise yaptýðý konuþmada, þampiyonanýn Siirt'te yapýlmasýndan dolayý mutluluk ve gurur duyduðunu belirtti.

ADIYAMAN - Spor Toto 2. Lig'den 3. Lige düþen Adýyamanspor olaðan genel kurulunda mevcut baþkan Növfel Bozdoðan tek liste halinde girdiði kongrede tekrar baþkan seçildi. Bozdoðan Otel'de gerçekleþtirilen kongrede divanýn oluþturulmasýndan sonra gelir ve gider raporlarý okundu. 20122013 sezonu bütçesinin oy birliðiyle kabul edildiði kongreye Növfel Bozdoðan tek liste halinde gitti. Növfel Bozdoðan tekrar Adýyamanspor kulübünün baþkaný seçildi. Adýyamanspor Kulüp Baþkaný Növfel Bozdoðan, kongreye ilginin az olmasýndan yakýnarak "Ýçimiz buruk ve moralimiz çok bozuk. Çünkü 25 yýlýmýn kariyerinde takýmý küme düþürmekte varmýþ. Bu çok olumsuz olayý da bana nasip oldu. Yönetim kurulu ne kadar bu olayý iyi yaparým diyorsa maalesef günümüz futbolunda ekonomi ön plana çýkýyor. Ekonomi olmadýðý zaman baþarýlý olmamýz mümkün deðil. Ülkemizde birçok kulübün ekonomisi iyi olmadýðý için bizim gibi küme düþüyorlar. Tarihte ve ligde isimleri siliniyor" dedi. Yapýlan kongre sonrasýnda Adýyamanspor'un yeni yönetim kurulu üyeleri þöyle; "Növfel Bozdoðan, Abuzer Aslantürk, Ahmet Aydýn, Necmi Baykan, M. Emin Taþ, Abdurrahman Dimez, Mustafa Dicle, Ýbrahim Aslan, Zeynal Abidin Kýymaz, Celal Yaylagül, Levent Arzýk, Ýbrahim Dicle, Hüseyin Bozdoðan, Abdülkadir Geylani Taþ ve Hikmet Akbaþ"


15

SPOR

16 Temmuz 2012 Pazartesi

Mehmet Çakan özel hab er

Ýlayda Ýnan

Ezgi Hilal Yýlmaz

O babasýna, arkadaþý da ona özendi DÝYARBAKIR - Özenti, iki genç kadýnýn hayatýný deðiþtirdi. Ezgi Hilal Yýlmaz, babasýnýn yaptýðý atýcýlýk sporuna baþladý. Eski atýcý olan babasýnýn izinden giden ve bu spora gönül veren Ezgi Hilal Yýlmaz, 1.5 yýllýk kýsa süre içinde önemli baþarýlara imza attý. Türkiye rekoru kýran baþarýlý sporcu, 1.5 yýllýk sürede katýldýðý þampiyonalarda, toplam 10 madalya elde etti. Geleceðin atýcýlarý arasýnda

gösterilen Ezgi Hilal Yýlmaz, gözünü þimdi uluslararasý müsabakalara dikti.

TÜRKÝYE REKORU KIRDI Milli forma altýnda Türkiye'ye önemli dereceler getirmeyi hedefleyen genç atýcý,, ilk önemli baþarýsýna geçen yýl imza attý. Ateþli Silahlar Yýldýzlar Þampiyonasýnda 389 puan elde eden baþarýlý sporcu, Türkiye

rekorunu kýrarak birincilik madalyasýnýn sahibi oldu. Takým birinciliði, 5 üçüncülük, 3 ikincilik ve 2'de birincilik madalyasý bulunan Ezgi Hilal Yýlmaz'ýn bu baþarýsý, kapý komþusu ve ayný zaman da okul arkadaþý olan Ýlayda Ýnan'ýn da ilgisini çekti. Yakýn arkadaþý olan Ezgi'nin idmanlarýný izlemeye giden Ýlayda, atýcýlýða merak sardý. Arkadaþýnýn yaptýðý spora özenen Ýlayda, kýsa sürede kendisini atýcýlýk kýyafetleri içinde hedefe niþan tutan tüfekle buldu.

ÝLAYDA, 7 AY ÖNCE BAÞLADI Ýlayda Ýnan'ýn atýcýlýk macerasý ise 7 ay önce baþladý. Babasýnýn yaptýðý spora gönül veren Ezgi Hilal Yýlmaz'la birlikte atýþ poligonuna giden Ýlayda, arkadaþýna özenerek bu spora baþladý. Kýsa süre önce baþlayan bu özenti Ýlayda'nýn arda arda 3 ikincilik madalyasý almasýný saðladý. Özentiyle baþlan süreç, Ezgi ve Ýlayda'nýn arkadaþlýklarýna yeni bir anlam da kazandýrdý. Çünkü bu iki arkadaþ artýk tatlý bir rekabet yaþýyor. Ýkisi de yaptýklarý sporda iyi yerlere gelip çok önemli baþarýlara imza atmayý hedefliyorlar.

Babasýnýn yaptýðý atýcýlýk sporu na özenen Ezgi Hilal Yýlmaz, idman larýný takip eden arkadaþý Ýlayd a Ýnan’ýn da kendisine özenmesin i saðladý. Kýsa süre önce baþlayan özenti, Ezgi ve Ýlayda’ya önem li baþarýlar kazandýrdý

“BENÝ DESTEKLEDÝ” Babasýna özenerek baþladýðý atýcýlýðý çok sevdiðini anlatan Ezgi Hilal Yýlmaz, daha yolun baþýnda olduðunu zamanla çok daha iyi bir sporcu olacaðýný söyledi. Yýlmaz, "1.5 yýl önce babama özenerek atýcýlýða baþladým. Babam eski atýcýydý. O bu sporu býrakmak zorunda kaldý. Ben baþlamak isteyince, beni destekledi. Ve kýsa sürede bu iþi kavradým. 1.5 yýl içerisinde katýldýðým yarýþmalarýn birçoðunda önemli dereceler elde ettim. Bu derecelerin içerisinde 1 takým üçüncülüðü, 5 üçüncülük, 3 ikincilik, 2'de birincilik ve bir de Türkiye rekorum bulunmaktadýr. Yaklaþýk 1 yýl önce Ateþli Silahlar Yýldýzlar kategorisinde katýldýðým ikinci yarýþmada 389 puanla Türkiye rekoru kýrarak birinci oldum. Baþarýlarýmý düzenli çalýþmaya ve ailem ile antrenörlerimin desteðine borçluyum. Bu spor sayesinde sabýrlý ve disiplinli olmayý da öðrendim. Gelecek için önemli hedeflerim var. Gençler kategorisinde milli takým formasýný giymek istiyorum. Yeni se-

zonda gençler kategorisinde müsabakalara katýlacaðým. Bu kategoriyi en iyi þekilde deðerlendirmek istiyorum" dedi.

“EZGÝ ÖZENMEMÝ SAÐLADI” Yaklaþýk 7 ay önce arkadaþý Ezgi Hilal Yýlmaz'a özenerek atýcýlýða baþlayan Ýlayda Ýnan ise þöyle konuþtu: "Arkadaþým ile birlikte atýþ poligonuna gidiyorduk. O antrenman yapýyordu, ben de onu izliyordum. Bu sýrada atýcýlýða ilgim oluþamaya baþladý. Ezgi'nin yaptýðý bu iþe özendim. Ve atýcýlýða baþladým. Böylece arkadaþlýðýmýz rekabetle devam etmiþ oldu. Katýldýðým ilk müsabakada takým üçüncülüðü aldýk ve bu derece beni kamçýladý. Bu baþarý beni daha iyi derecelere heveslendirdi. Daha sonra katýldýðým müsabakalarda 3 ikincilik derecesi elde ettim. Yýl içerisinde okula aðýrlýk vermek zorunda olduðumuz için derece alamadýðýmýz yarýþmalar olsa da bu bizi kötü etkilemedi ve ayný disiplinle çalýþmaya devam ediyoruz."


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Haber Müdürü: Þehmus ORHAN

www.diyarbakiryenigun.com

16 TEMMUZ 2012 PA Z A R T E S Ý Yýl: 5 - Sayý : 1648 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Av u k a t ý n hayvan sevgisi DÝYARBAKIR - 16 yýlý aþkýn süredir baþarýyla avukatlýk yapan ve 22 yýldýr Ýstanbul'da hayatýný sürdüren Hüsna Aydýn'ýn hayvan sevgisi, görenleri hayran býrakýyor. Aslen Diyarbakýrlý olan avukat Hüsna Aydýn, memleket hasretini gidermek, akrabalarýný ve dostlarýný gör-

mek amacýyla, Ýstanbul'dan Diyarbakýr'a gelirken gördüðü manzara karþýsýnda duyarsýz kalmayarak, hemen duruma müdahale etti. Diyarbakýr'ýn Hani ilçesi yolunda aracýyla seyir halindeyken yolda sýcaktan bunalmýþ ve ölmek üzere olan bir köpeði gören Aydýn, hemen

aracýný park ederek, hayvanýn yardýmýna koþtu. Susuzluktan bitkin durumda ölmek üzere olan köpeðe, aracýnda bulunan suyu elleriyle içiren Aydýn, daha sonra köpeði aracýna alarak, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Hayvan Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Sayfa Editörü: Osman Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýnlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Ýnsanlýk dýþý manzara ÞANLIURFA'da aracýn arkasýna baðlanan inek, sürüklenerek ana yolda götürüldü. Þanlýurfa-Mardin karayolunda bir pikabýn arkasýna baðlanan ineðin ana yolda götürülmeye çalýþýlmasý, seyir halindeki bir vatandaþ tarafýndan cep telefonu ile kaydedildi. Cep telefonu ile saniye saniye kayýt edilen manzara, insanlýk dýþý manzarayý gözler önüne serdi. Araç çeker gibi ineði çeken pikap sürücüsü, hiçbir þeye aldýrýþ etmeden hayvanýn nefes almakta güçlük çekmesine raðmen yoluna devam etti. (ÝHA)


diyarbair yenigun gazetesi 16 temmuz 2012