Page 1

‘Rektör deðil MGK Sekreteri’

Evlere ücretsiz çay

BDP Grup Baþkanvekili Ýdris Baluken, Eðitim-Sen tarafýndan DÜ'de düzenlenmek istenen panele üniversite rektörlüðünün izin vermemesine tepki gösterdi. Baluken, "Bu karar ýrkçý, ayrýmcý, anti demokratik bir karardýr. Kararý bildiren rektör sanýrsýnýz ki, rektör deðil, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri” dedi. POLÝTÝKA 08

BÖLGE illerine yönelik tanýtým ataðý baþlatan ÇAYKUR, bölgede yerli çayýn kullanýmýný artýrmak için evlere ücretsiz çay daðýtýyor. GÜNDEM 06

16 MAYIS 2013 PERÞEMBE FÝYATI: 25 KRÞ.

Diyarbakýr'da “Anadil” yürüyüþü yapýldý

16

www.diyarbakiryenigun.com

“SGK emekçileri artýk yeter diyor!”

iPhone menüsü Kürtçeye çevrildi BÝSMÝL’de iPhone tamirciliði yapan Celal Göðer, 15 Mayýs Kürt Dil Bayramý vesilesi ile bir ilki gerçekleþtirerek, iPhone menüsünü Kürtçeye çevirdi. 2 aylýk çalýþmalarýnýn ardýndan iPhone'yi Kürtçeye çevirmeyi baþaran Göðer, tüm biliþim teknoloji sahiplerini Kürt diline saygý göstermeye ve teknoloji alanýnda Kürt dilini kullanmaya çaðýrdý. 5’te

11

Hedef dünya þampiyonasý

22

Söylentiyi duyan dilekçe verdi Diyarbakýr’da, “köylerine geri dönmek isteyenlere yardým yapýlacaðý” söylentisi üzerine çok sayýda kiþi Ýl Özel Ýdaresi'ne dilekçe ile baþvuruda bulundu. Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ahmet Akyol, “Yardým yapýlmasýna iliþkin bize talimat gelmedi. Ayný zamanda bütçemiz de yok” dedi 5 günde 10 bin baþvuru DÝYARBAKIR'da “köylerine geri dönmek isteyenlere yardým yapýlacaðý” söylentisi çok sayýda kiþinin Ýl Özel Ýdaresi'ne dilekçe ile baþvuruda bulunmasýna neden oldu. 5 gün içerisinde yaklaþýk 10 bin yurttaþ, köylerine geri dönmek amacýyla yardým alabilmek için, Ýl Özel Ýdare'nin kapýsýný çaldý. Ancak böyle bir çalýþmanýn olmadýðýný duyan yurttaþlar, hayal kýrýklýðýný uðradý.

“Bize talimat verilmedi” ÝL Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ahmet Akyol, yurttaþlarýn dilekçelerini kabul ettiklerini belirterek, “Ancak Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresinin bütçesinde bu iþ için ayrýlan bir ödenek bulunmuyor. Bununla ilgili vatandaþlarý bilgilendiriyoruz. Ama buna raðmen ýsrarla dilekçe verdikleri için hepsini alýyoruz. Yardým yapýlmasýyla ilgili bize böyle bir talimat gelmediði gibi böyle bir bütçemiz de yok” dedi. 13’te

Trafik kazasýyla gelen cinayet GÜNCEL 03

Meteorolojik afet: Hortum

2’nci grup da sýnýrý geçti KÜRT sorununun demokratik çözümü için geri çekilme kararý alan PKK güçlerinin 17 kiþilik ikinci grubu da Federe Kürdistan Bölgesi'ndeki çekilme alanýna ulaþtý. 10'u erkek, 5'i kadýn 15 kiþilik grup adýna konuþan Sosin Alan, "Önderliðimiz ve partimizin attýðý adýmlara biz HPG olarak sonuna kadar uyacaðýz" dedi. GÜNDEM 04

DAR bir alandaki an i basýnç deðiþikliðiyle meydana ge len hortum, Türkiye'de de can ve mal kaybýna yol açýyor. Son 4 günde Tarsus ve Kýzýltepe'de 2 kiþinin ölümüne neden olan hortum, geçen hafta Varto'da 22 eve hasar verdi. Prof. Dr. Kadýoðlu, "Küres el iklim deðiþikliði, meteorolojik afetlerin sayýsýný 3 kat artýrdý" de di. 10’da


2

SAÐLIK

16 Mayýs 2013 Perþembe

Tuz ve þekere karþý savaþ yazý dizisi Aktif ol, hatýrla! Alzheimer riskini artýran en önemli etkenlerden biri erken yaþta duraðan ve sakin bir yaþam sürmek. Zihinsel ve fiziksel egzersizin beyinde yeni devreler oluþturduðunu belirten uzmanlarýn önerisi aktiviteden yana: Hafýzanýzý güçlendirmek için koþun, yürüyün, oynayýn, bulmaca çözün, televizyon izleyin, aktivite sayýsýný çeþitlendirin

Saðlýk Bakanlýðý þeker ve tuz kullanýmýnýn azaltýlmasý, obezitenin önlenmesi ve tansiyonun kontrol altýna alýnmasý gibi önlemleri uygulamaya koyacak ANKARA - Türkiye'de böbrek hastalarýn sayýsý 7,5 milyona ulaþmasýna raðmen farkýndalýðýn son derece düþük olmasý, Saðlýk Bakanlýðýný harekete geçirdi. Bakanlýðýn hazýrlayacaðý Böbrek Hastalýklarýný Önleme ve Kontrol Programýnda þeker vetuz kullanýmýnýn azaltýlmasý, obezitenin önlenmesi, hareketli yaþamýn özendirilmesi ve kan basýncýnýn kontrol altýna alýnmasý gibi önlemler yer alacak.

“Önlemler masaya yatýrýldý”

Stres hafýza sorunlarýna neden olabilir

Stresin insan beynini yeni bilgilere kapatan en güçlü uyaran olduðunu söyleyen Uzmanlar, "Stres anýnda aktive olan organizmanýn korunma dürtüsü ve buna baðlý yükselen adrenalin seviyesi yeni kayýt sistemlerini adeta bloke eder. Buna en iyi örnek ani yaþanan korku ya da üzüntülerin detaylarýnýn sonradan hiç hatýrlanamamasýdýr" diye konuþuyor.

Yakýn bellek kusurlarý daha riskli

Peki, bazý insanlarýn hafýzasý neden daha kuvvetli? sorusuna Nöroloji Uzmanlarý þu cevabý þöyle: "Yakýn bellek ve kayýt merkezi hipokampustur. Sað ve sol beyin derinliklerinde yer alan bu anatomik yapý tüm kayýt ve yakýn bellekten sorumlu iþleri üstlenir. Bu yapýlarýn genetik olarak çok geliþmiþ kiþilerde çok hýzlý öðrenme ve yakýn bellek kapasitesindeki artýþ dikkat çekicidir. Alzheimer hastalýðýnda ilk tutulan bu yapý nedeniyle hýzla yakýn bellek kusurlarý geliþir ve öðrenme güçleþir." DEVAMI YARIN

Böbrek hastalýklarýnýn önlenmesi için hazýrlanacak kontrol programýnýn detaylarý, Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu tarafýndan düzenlenen çalýþtayda ele alýndý. Saðlýk Bakanlýðý yetkililerinden alýnan bilgiye göre, uzmanlar ve bakanlýk yetkililerinin katýldýðý çalýþtayda, böbrek hastalýklarýna neden olan etkenler ve alýnacak önlemler masaya yatýrýldý.

Eðitim aile ve okuldan baþlayacak

Saðlýklý yaþam tarzý konusunda bilinçlendirilmesi hedeflenen halkýn öncelikle aþýrý tuz ve þeker kullanýmýnýn zararlarý konusunda eðitimi hedefleniyor. Eðitimin aile ve okul temelli yürütülmesinin öngörüldüðü planda, obezite, sigara ve alkol kullanýmýyla müca-

dele de ön planda tutulacak. Böbrek Hastalýklarýný Önleme ve Kontrol Programýnda yer alacak önceliklerden biri de risk altýndaki kiþilere yönelik yeni yaklaþýmlar benimsenmesi olacak.

6-7 eriþkinden biri böbrek hastasý

Türk Nefroloji Derneðinin 23 ilde 10 binden fazla kiþi üzerinde yaptýðý araþtýrmaya göre, Türkiye'de böbrek hastalýðý görülme oraný yüzde 15,7 civarýnda. Türkiye'de 7,5 milyon böbrek hastasý olduðu anlamýna gelen araþtýrma, her 6-7 eriþkinden birinin böbrek hastasý olduðunu ortaya koyuyor. Hasta sayýsýnýn bu kadar yüksek olmasýna raðmen Türkiye'de böbrek hastalýklarýnýn farkýndalýðý yüzde 1,6 civarýnda.

Tuza dikkat

Aþýrý tuz tüketimi hem yüksek tansiyon hem de kalp-damar hastalýklarýna yol açýyor. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalýklarý Derneðinin çalýþmasýna göre tuz alýmýnda 6 gramlýk artýþ, sistolik kan basýncýný 4-8, diyastolik kan basýncýný 2,5-5 "milimetre civa" yükseltiyor.

Tuz paketlerinede uyarý konulacak ANKARA - Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Fazla tuz tüketilmesinin yüksek tansiyon baþta olmak üzere çeþitli kalp ve damar hastalýklarýna neden olduðunu belirterek, ''Araþtýrmalar ülkemizde tuz tüketiminin yüksek olduðunu gösteriyor. Yapýlan çalýþmada va-

Çocukluk çaðý kanserlerinde sevindirici haber

tandaþlarýmýzýn günde 15 gram civarýnda tuz tükettiði tespit edildi. Bu rakam Dünya Saðlýk örgütü tarafýndan önerilen günlük 5 gram deðerinin üç katýdýr. Tuz tüketiminin azaltýlmasý için program yürütüyoruz. Bu kapsamda Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ile birlikte gý-

ÇOCUKLUK çaðý kanserlerinde tedavi baþarýsý yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çýktý. Türk Kanser Araþtýrma ve Savaþ Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü (UICC) Gelecek Dönem Baþkaný Prof. Dr. Tezer Kutluk, dünya genelinde her yýl 180 bin çocuðun kansere yakalandýðýný söyledi. Çocukluk çaðý kanserlerinde (pediatrik kanserler) týbbýn geldiði noktada tedavi baþarýsýnýn hýzla yükseldiðini anlatan Kutluk, "Bu hastalýkta 1960'lý yýllarda tedavi baþarýsý yüzde 10-20'ler civarýndaydý, þimdi ise yüzde 80'lere ulaþtý. Yani, doðru yerde, doðru tedaviyi almak

Buna karþýn toplumda tuz tüketimi çok yüksek düzeyde. Derneðin 2008 yýlýndaki çalýþmasýnda Türkiye'de günlük tuz tüketimi 18 gram, 2012 yýlý çalýþmasýnda ise 14,8 gram bulundu. Çalýþma, tuzun yüzde 55,5'inin yemek, yüzde 32'sinin ekmek, yüzde 12,5'inin sofradan alýndýðýný ortaya koydu. dalarda tuz oranýný azaltýlmasýna yönelik çalýþma yürütüyoruz. Programýn ilk adýmý olarak ekmekte tuz oranýný azalttýk. Bunu diðer gýdalar takip edecek. Vatandaþlarýn tuz kullanýmý hakkýnda farkýndalýðý artýrmak için çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Çok yakýnda tuz paketlerinin üzerinde sigaradaki gibi uyarý yazýlarý da göreceksiniz" dedi.

koþuluyla çocukluk çaðýndaki her 10 kanser hastasýndan 8'ini iyileþtirmek mümkün" dedi. Tedavi baþarýsýnýn önemli seviyelere çýkmasýna karþýn, hala bundan yararlanamayan hastalarýn bulunduðuna, bunun da baþarý yüzdesini düþürdüðüne dikkati çeken Kutluk, "Kanserli çocuklarýn yüzde 80'nin iyileþme þansý var iken, dünya ortalamasý yüzde 50'ler düzeyinde kalmaktadýr. Bu durum dünya genelinde önemli sayýda kanserli çocuðun tedavi edilebilir hastalýklarýnýn, tedaviye eriþim sorunlarý ve baþka faktörler nedeniyle iyileþtirilemediði anlamýna gelmektedir" diye konuþtu.


3

GÜNCEL

16 Mayýs 2013 Perþembe

Trafik kazasýyla gelen cinayet Diyarbakýr’da 1 yýl önce oðlunu trafik kazasýnda kaybeden baba, oðlunun ölümüne neden olduðunu iddia ettiði kiþiyi býçaklayarak öldürdü. Zanlý, polisteki iþlemlerin ardýndan savcýlýða sevk edildi

DÝYARBAKIR - Hasta olan iki çocuðunu Sur ilçesindeki Diyarbakýr Çocuk Hastalýklarý Hastanesi'ne getirerek koridorda sýrasýný bekleyen Sulhaddin Daðdelen (49), yaklaþýk 1 yýl önce trafikte araçla oðluna çarptýðý Ferdi E. (35) ile karþýlaþtý. Hiçbir þey söylemeden üzerindeki býçaðý çýkaran Ferdi E, Daðdelen'i üç yerinden býçakladý. Koridorda bekleyenlerin baðrýþmalarý üzerine kaçmaya çalýþan zanlý, hastanenin güvenlikçileri tarafýndan etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Hastanenin acil servisine kaldýrýlan yaralý, müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. Ölen Sulhaddin Daðdelen'in, yaklaþýk 1 yýl önce trafikte araçla Ferdi E'nin oðluna çarparak ölümüne neden olduðu iddiasýyla yargýlanmakta olduðu ve davanýn sürdüðü öðrenildi. Zanlý, polisteki iþlemlerin ardýndan savcýlýða sevk edildi.

FOTO: ARÞÝV

‘Dur’ ihtarýna uymayýnca ayaðýndan vuruldu Silvan’da hakkýnda arama kararý olan bir kiþinin “dur” ihtarýna uymayýp otomobilini polisin üzerine sürdüðü iddiasýyla açýlan ateþte Kamuran Özkan, ayaðýndan vuruldu. Polis, kaçan þüpheliyi bulmak için çalýþma baþlattý

Kaçakçýlýk operasyonu polis kamerasýnda ÞANLIURFA Emniyet Müdürlüðü ve jandarma ekiplerinin ortaklaþa yaptýklarý kaçakçýlýk operasyonu, polis kamerasýna kaydedildi. Alýnan bilgiye göre, Suriye sýnýrýna yakýn bölgelerde kaçakçýlara yönelik yapýlan operasyonlarda, 25 kiþinin yakalanma aný ve ele geçirilen malzemelerin görüntüleri, basýnla paylaþýldý. Gece sýnýr hattýnda yapýlan kaçakçýlýk olaylarý ve yapýlan baskýn, polis kameralarýnca anbean çekildi. (ÝHA)

DÝYARBAKIR'ýn Silvan Ýlçesi'nde uyuþturucu suçundan aranmasý bulunan kiþinin otomobille seyir halinde olduðunu belirleyen polis, aracý takibe alýp durdurmak istedi. Ancak otomobil sürücüsü iddiaya göre 'dur' ihtarýna uymayarak aracý polislerin üzerine sürdü. Bunun üzerine polis araca ateþ açtý. Otomobilde bulunan iki kiþiden Kamuran Özkan, bacaðýndan vurularak yakalanýrken, aranmasý olduðu belirtilen þüpheli kaçtý. Ayaðýndan vurulan Kamuran Özkan, Silvan Devlet

Hastanesi acil servisine kaldýrýldý. Özkan, burada yapýlan müdahalenin ardýndan ifadesi alýnmak üzere polis otosuyla Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. Yaralý kiþinin yakýnlarý geldikleri hastanede önünde acil serviste görevli doktorlar yaralý kiþinin polis otosuna bindirilip gönderilmesini tepki gösterdi. Görevli doktorlarda Özkan'ýn yarasýnýn ciddi olmadýðýný söyledi. Polis. hakkýnda arama kararý bulunan þüpheliyi yakalamak için çalýþmalarýný sürdürüyor.

Yüksekova’da traktör devrildi: 21 yaralý Yüksekova’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktördeki, 21 kiþi yaralandý HAKKARÝ'nin Yüksekova ilçesi Dize Mahallesi'nde Kýþla Tepesi'nden inen Faysal Kazan yönetimindeki 30 AC 921 plakalý traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kazada traktörün þoförü ile birlikte römorkta bulunan Mühengiz Kazan, Zeliha Özcanan, Meþure Oyman, Ýsmet Güleryüz, Hasret Güleryüz, Sevim Kazan, Seyran Çekik, Zübeyde Çekik, Ýshak Kazan, Þacan Tümer, Sinem Kazan, Gülnaz Kozay ve ismi öðrenilemeyen 9 yurttaþ yaralandý. Yaralýlar olay yerine gelen ambulans ve özel araçlarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Tedavi altýna alýnan yaralýlardan 3'ünün durumunun aðýr olduðu bildirildi. (DÝHA)


4

GÜNDEM

16 Mayýs 2013 Perþembe

2’nci grup da sýnýrý geçti

Kürt sorununun demokratik çözümü için geri çekilme kararý alan PKK güçlerinin 17 kiþilik ikinci grubu da Federe Kürdistan Bölgesi'ndeki çekilme alanýna ulaþtý

ERBÝL - Abdullah Öcalan'ýn çaðrýsý üzerine 8 Mayýs'tan itibaren geri çekilme kararý alan PKK güçlerinin ikinci grubu da Federe Kürdistan Bölgesi'ne ulaþtý. 10'u erkek, 5'i kadýn 15 kiþilik grup 2 kurye eþliðinde sýnýrý geçerek PKK'nin çekilme alanýna vardý. Burada grup adýna açýklama yapan Sosin Alan, Botan'ýn Beytüþebab alanýndaki güçlerini geri çekilme konusunda

zor ikna edebildiklerini; ancak Abdullah Öcalan'ýn çaðrýsýnýn güçlerinin ikna edilmesinde etkili olabildiðinin altýný çizdi. 9 gündür yolda olduklarýný belirten Alan, "Bir haftada gelebileceðimiz yolu Heronlar, korucular ve karakollardan dolayý 9 günde ancak gelebildik. Hala Türk devletine karþý güvensizliklerimiz var. Önderliðimizin çaðrýsý olmasaydý, biz geçen yýl yarým kalan hamlemizi sürdürme

konusunda hazýrlýklarýmýzý tamamlamýþtýk. Bunu sürdürmek için harekete geçecektik. Önderliðimiz ve partimizin attýðý adýmlara biz HPG olarak sonuna kadar uyacaðýz" dedi. Önceki gün de Van bölgesinden 15 kiþilik PKK'li grup, PKK'nin Federe Kürdistan Bölgesi'ndeki çekilme alanýna giriþ yapmýþ ve Metîna kampýnda bekleyen basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtlamýþtý.

Bakýrcýlar çarþýsý önemini yitiriyor

Diyarbakýr Sevdalýlarý Platformu, saldýrýyý kýnadý

Diyarbakýr'ýn tarihi çarþýlarýndan biri olan Bakýrcýlar Çarþýsý'nda iþlevini yitirmek üzere olan tarihi meslek 3 esnaf tarafýndan yaþatýlmaya çalýþýlýyor

DÝYARBAKIR Sevdalýlarý Platformu, Reyhanlý'daki saldýrýyý kýnadý. Diyarbakýr Sevdalýlarý Platformu Sözcüsü Süleyman Eliþ, çoðunluðunu gençlik derneklerinin oluþturduðu bir grup sivil toplum kuruluþunun oluþturduðu platformun bir süre önce Reyhanlý ilçesinde meydana gelen ve 51 kiþinin ölümüne 100'ü aþkýn kiþinin yaralanmasýna yol açan saldýrýdan büyük üzüntü duyduðunu söyledi. Çözüm süreci sayesinde yaþanan barýþ ve huzur ortamýndan birilerinin rahatsýzlýk duyduðunu dile getiren Eriþ, þöyle konuþtu: "Süreç sayesinde herkesin geleceðe daha umutla bakmaya baþladýðý bu dönemde yapýlan saldýrýyý çözüm sürecine karþý olanlarýn yaptýðýný düþünüyoruz. Türkiye, kardeþliðe yönelik olarak yapýlan bu hain saldýrýdan da yine güçlenerek çýkacaktýr. Saldýrýyý gerçekleþtirenler unutmamalýdýr ki bu tür saldýrýlar bizleri birbirimize daha çok kenetlemektedir. Herkesin bu süreçte saðduyulu olmasýný istiyoruz. Saldýrýda yaþamýný yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralýlara acil þifalar diliyoruz. Bir daha böyle acýlarýn yaþanmamasýný diliyoruz."

DÝYARBAKIR'ýn tarihi Bakýrcýlar Çarþýsý'nda unutulmaya yüz tutan bakýr iþçiliði yaþatýlmaya çalýþýlýyor. Diyarbakýr'ýn tarihi çarþýlarýndan biri olan Bakýrcýlar Çarþýsý'nda iþlevini yitirmek üzere olan tarihi meslek 3 esnaf tarafýndan yaþatýlmaya çalýþýlýyor. 1975-1980 tarihleri arasýnda 200'e yakýn ustanýn bulunduðu çarþýda, bakýrcýlýk mesleði 3 esnaf tarafýndan devam ettirilmeye çalýþýlýyor. 53 yýldýr bakýrcýlar çarþýsýnda bakýrcýlýk yapan Adem Aðýç, bu mesleði sevdiðini ve ne olursa olsun sürdüreceðini dile getirdi. Bakýrcýlýða ilgisi olduðunu ve 7 yaþýndan beri bu bu iþle uðraþtýðýný aktaran Aðýç, bakýrcýlýðýn unutulmaya yüz tutan bir meslek olduðunu belirtti. Aðýç, "Ben 7 yaþýmda bu çarþýya adýmýmý attým ustam bana bildiði her þeyi öðretti. Zaten bu iþe ilgim vardý, iþimi severek yaptým ve bende bakýrcý ustasý oldum. Eskiden bu meslek babadan oðla geçen ya da ustadan çýraða aktarýlan bir meslekti. Eskiden çocuklar küçük yaþta zanaat öðrensinler diye getirirlerdi. Ama artýk kimse bu zanaatý öðrenmek istemiyor" dedi. Bakýrcýlar Çarþýsý'nda bu mesleði yapan sadece 3 esnafýn kaldýðýný ifade eden Aðýç, asýl bakýrcýlýðýn Diyarbakýr'da yapýldýðýný ve bu mesleðe sahip çýkýlmasý gerektiðini sözlerine ekledi. (ÝHA)


5

GÜNDEM

16 Mayýs 2013 Perþembe

iPhone menüsü Kürtçeye çevrildi Bismil’de iPhone tamirciliði yapan Celal Göðer, 15 Mayýs Kürt Dil Bayramý vesilesi ile bir ilki gerçekleþtirerek, iPhone menüsünü Kürtçeye çevirdi. 2 aylýk çalýþmalarýnýn ardýndan iPhone'yi Kürtçeye çevirmeyi baþaran Göðer, tüm biliþim teknoloji sahiplerini Kürt diline saygý göstermeye ve teknoloji alanýnda Kürt dilini kullanmaya çaðýrdý

DÝYARBAKIR'ýn Bismil ilçesinde iPhone tamirciliðini yapan Celal Göðer adlý yurttaþ, 2005 yýlýnda Nokia cep telefonlarý menüsünü ilk kez Kürtçeye çevirerek ismini duyururken, 2 ay sürdürdüðü çalýþma sonucu iPhone cep telefonlarýnýn menüsünü de Kürtçeye çevirdi. Çeviri çalýþmasýný bitiren Göðer, çalýþma sonucunda iPhone cep telefonunu ilk kez Kürtçeye çeviren kiþi oldu.

“Dünya dilleri arasýna girmeli”

Kürt dilinin elektronik tüm cihazlarda kullanýlmasý gerektiðini belirten Göðer, nüfusu Kürt nüfusundan çok daha az olan ülkelerin anadillerinin tüm elektronik cihazlarda bulunduðunu kaydederek, Kürt dilinin yaþamýn her alanýnda yaygýnlaþmasý ve dünya dilleri arasýna girmesi gerektiðini söyledi. Kürt halkýnýn Kürt Dil Bayramý'ný kutlayan Göðer, yaptýðý çalýþmayý 15 Kürt Dil Bayramý vesilesiyle Kürt halkýna armaðan ettiðini

söyledi. iPhone cep telefonundaki dil seçenekleri arasýnda Kürtçenin Kurmancî lehçesini tamamladýðýný belirten Göðer, Kürtçenin diðer lehçeleri üzerinde de çalýþma yürüttüðünü söyledi. Yaptýðý çalýþmayla Kürtçenin zenginliðini ortaya koymaya çalýþtýðýný ifade eden Göðer, tüm biliþim teknoloji sahiplerini Kürt diline saygý göstermeye ve teknoloji alanýnda Kürt dilini kullanmaya çaðýrdý.

Nokia’ya inat Kürtçeye çevirdi!

iPhone cep telefonuna Kürtçe ve Ýngilizce sözlük eklediklerini aktaran Göðer, "Cep telefonlarý menüsünün Kürtçeye çevrilmesi için 2005 yýlýnda Finlandiya'ya giden iki arkadaþýmýz ile beraber çalýþma baþlatmak istedik. Bunun için Nokia'ya resmi olarak baþvuruda bulunduk, Nokia bize 'Böyle bir dil yok' diyerek talebimizi geri çevirdi. Kürt dilini inkar eden Nokia'ya inat Nokia telefon menüsünü Kürt-

çeye çevirme çalýþmasý baþlattým. Ve Nokia cep telefonu menüsünü Kürtçeye çevirdim, sonra onlara göndererek, dünyada böyle bir dilin olduðunu söyledim. Bu çalýþmayý yapmamýn ve önemsememin nedeni dünyanýn bütün halklarý nasýl kendi anadillerinde teknolojik cihazlarý kullanabiliyorlarsa biz Kürtler de kullanmak istiyoruz talebiydi" dedi.

“Kürtçe arama motoru”

Google'ýn Kürtçe arama motoru oluþturmasý için bir takým giriþimlerinin olduðunu belirten Göðer, "Google ve Twitter biliþim firmalarýna Kürtçe arama motoru ve Kürtçenin de sosyal alana dahil etmeleri için giriþimlerde bulunduk. Henüz net bir yanýt almýþ deðiliz. Ben buradan onlara çaðrýda bulunmak istiyorum, 40 milyona yakýn Kürdün dilini görmelerini istiyorum. Bu halkýn dilini kabul etmek zorundalar ve hizmetlerini de Kürt diliyle de yapmak durumundalar" diye konuþtu.

“Neden Kürtçe yok?”

Dünyada kullanýlan teknoloji ve diðer bütün elektronik aletlerde Kürt dilinin kullanýlmasý gerektiðini kaydeden Göðer, "Bugün dünyada teknolojik aletlerde yaklaþýk 80 dil kullanýlýyor. Bunun içinde neden Kürtçe yok? Bizim halkýmýzdan daha az olan halklar var, nüfuslarý bizden çok daha az ülkeler var. Onlar kendi dillerinde bu tür elektronik aletleri kullanabiliyorlar. Eðer bu çalýþmalar yaygýnlaþýrsa halkýmýz da kendi anladýðý, bildiði dilde bu cihazlarý kullanacak. Bugün hepimizin evinde bulunan buzdolabý, çamaþýr makinesi gibi aletlerin kullaným dilleri Kürtçe deðil. Onun için annelerimiz bunlarý kullanma konusunda çok zorluk çekiyor. Biz de dünyadaki tüm halklar gibi teknolojide ve elektronik cihazlarda kendi dilimizi kullanmak istiyoruz. Kürtçe çeviri konusunda bana destek olan Gazeteci Amed Dicle'ye de ayrýca çok teþekkür ediyorum" dedi. (DÝHA)

12 ton tavuk eti imha edildi Diyarbakýr’da tarihi geçmiþ 12 ton tavuk eti, Baðlar Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri tarafýndan imha edildi HAKAN POLAT

DÝYARBAKIR'da, Baðlar Belediyesi Zabýta Müdürlüðü tarafýndan Mardin yolu üzerinde bulunan Buðday Pazarý soðuk hava deposunda yapýlan incelemede son kullaným tarihi geçmiþ yaklaþýk 12 ton tavuk etine imha edilmek üzere el konuldu. Akan Yýldýz Madeni Yað Tekstil Gýda ve Tarým Ürünleri Hayvancýlýk Ýnþaat Kimya Ýmdat Pazarlama Yatýrým Ýhracat Sanayi Ticaret Limited Þirketi 2. Organize Sanayi Bölgesi Ceyhan Piliç Entegre Tesisleri tarafýndan emanet olarak soðuk hava deposuna býrakýlan tavuk eti, bozuk çýktý. Gelen ihbarý deðerlendirdiklerini söyleyen Baðlar Belediyesi Zabýta Müdürlüðü amirlerinden Eyüp Çokça, halk saðlýðýný tehdit eden ürünleri saptamak ve yok etmek için çalýþmalarýna devam ettiklerini söyledi. Çokça, "Bir ihbar üzerine zabýtalarýmýz alana gelmiþler ve hoþ olmayan bir durumla karþýlaþmýþlar. Zabýta ekiplerimiz ve Temizlik Müdürlüðümüz ile birlikte tarihi geçmiþ ürünleri sýkýþtýrma araçlarýna yükleyip, ardýndan imha alanýna götürdüler. Bu çerçevede denetimlerimiz sýklaþacak ve bu tür ürünlerin halkýn saðlýðýný tehdit etmesine müsamaha gösterilmeyecek" dedi. Çokça, halký etiketi olmayan, açýkta satýlan et ve et ürünlerini almamalarý konusunda uyardý. Daha sonra el konulan ürünler, Baðlar Belediyesi çöp kamyonlarýna yüklenerek, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi çöp silosunda imha edildi.


6

GÜNDEM

Sirenlerden “anonslu uyarý” AFAD ve TÜBÝTAK iþbirliðiyle geliþtirilen projeyle Türkiye'deki tüm sirenler teknolojiye uygun olarak yenilenecek. Pilot uygulamasý Ankara, Eskiþehir, Diyarbakýr ve Zonguldak'ta gerçekleþtirilecek proje, gelecek yýl tamamlanacak

16 Mayýs 2013 Perþembe

DÝYARBAKIR - Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý (AFAD) ile TÜBÝTAK iþbirliðinde geliþtirilen projeyle, tüm Türkiye'de teknolojiye uygun olarak yenilenmesi planlanan sirenler üzerinden "anonslu uyarý" da yapýlabilecek. Ýkaz Alarm Sistemi Projesi kapsamýnda mevcut elektromekanik sirenlerin yerine, daha az bakým ve kontrol gerektiren, bir merkezden kumanda edilerek uzaktan kontrollü çalýþtýrýlan sirenlerin kullanýlmasý hedefleniyor. Projeyle ülke çapýnda kurulmasý planlanan yeni sirenlerin, daha fazla alarm üret-

me imkaný olacak. Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer saldýrýlara karþý sesli uyarýnýn yaný sýra sirenler üzerinden anons da yapýlabilecek. Sistem, doðal afetlere karþý erken uyarý amacýyla da kullanýlacak. Projeye, ilk olarak coðrafi þartlarýndaki zorluklar nedeniyle pilot bölge seçilen Zonguldak'tan baþlanacak. Projeyle, tehlike haberlerinin illere iletilmesi sýrasýnda geçen 5-12 dakikalýk süre, 0-3 dakikaya indirilecek. Pilot uygulamasý Ankara, Eskiþehir, Diyarbakýr ve Zonguldak'ta gerçekleþtirilecek proje, gelecek yýl tamamlanacak.

Evlere ücretsiz çay Bölge illerine yönelik tanýtým ataðý baþlatan ÇAYKUR, bölgede yerli çayýn kullanýmýný artýrmak için evlere ücretsiz çay daðýtýyor. Diyarbakýr ÇAYKUR Bölge Koordinatörü Özkýlýç, "Toplam 50 bin konuta ulaþmayý ve 10 ton civarýnda çay daðýtýmý gerçekleþtirmeyi hedefliyoruz" dedi nýtýmýný broþürlerle de yaptýklarýný ifade eden Özkýlýç, kentte 10 noktada tadým ekipleri bulundurduklarýný ve bunlarýn vatandaþlara çay ikram ettiðini ifade etti. Özkýlýç, yöre halkýnýn genelde tadý almadýðý þikayetiyle kendilerine geldiðini bu nedenle en çok çayý demleme þekli üzerinde durduklarýný anlatarak, "Bizim çayýmýz normalde demledikten sonra 15 dakika bekletmemiz gerekiyor, bu husus çok önemli. Beklettiðimiz zaman tam yöre halkýnýn damak tadýna yakýn bir çay ortaya çýkýyor. Evlere daðýttýðýmýz broþürler de çay demleme þekliyle ilgili bilgi ve görseller içeriyor" dedi. DÝYARBAKIR - Güneydoðu Anadolu Bölgesi için özel çalýþma baþlatan ÇAYKUR, bölgede yerli çayýn kullanýmýný artýrmak için evlere ücretsiz çay daðýtýyor. Hindistan ve Sri Lanka'dan gelen ve halk arasýnda "kaçak çay" diye adlandýrýlan yabancý çaylar özellikle son 20-30 yýlda bölgede aðýrlýklý olarak tercih ediliyor.

Bölgeye özel tanýtým

ÇAYKUR, Güneydoðu'da yabancý çaylarýn etkisini kýrmak ve yerli çayýn kullanýmýný artýrmak için bölgede özel bir tanýtým çalýþmasý yapýyor. ÇAYKUR Genel Müdürlüðünce baþlatýlan ve Diyarbakýr Bölge Müdürlü-

ðünün koordinesinde yürütülen çalýþmada, Diyarbakýr'daki 50 bin eve 200'er gramlýk çay paketleri daðýtýlýyor. Bölgedeki diðer illerde de yapýlacak çalýþmayla etkili bir tanýtým amaçlanýyor.

“Evlere daðýtým yapýlýyor”

Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan ÇAYKUR Pazarlama Þefi Yavuz Sütlüoðlu bölgeye özel bir çalýþma yaptýklarýný belirterek, amaçlarýnýn ürünlerini tanýtmak olduðunu söyledi. Bayilerin desteðiyle kampanyayý yürüttüklerini ifade eden Sütlüoðlu, "Evlere daðýtým yapýlýyor. Diyarbakýr'da 50 bin haneye ücretsiz birer paket çay daðýtýyoruz. Diyarbakýr

ve Gaziantep'te kampanya yürütülüyor. Amaç vatandaþlara saðlýklý, kaliteli çayýmýzý tanýtmak. Özellikle bu bölgede kullanýlan yabancý çaylara adeta kutsiyet atfedilmiþ. Halbuki bir kýsmý kimyasal boyalar içeriyor. Biz saðlýklý çay sunuyoruz. Muhtemelen bölgedeki yabancý çay kullanýmý azalacaktýr" diye konuþtu.

“Diyarbakýr’da 10 ton ücretsiz çay”

Diyarbakýr ÇAYKUR Bölge Koordinatörü Ferman Özkýlýç da Diyarbakýr genelinde toplam 50 bin haneye ulaþmayý ve 10 ton civarýnda ücretsiz çay daðýtmayý hedeflediklerini kaydetti. Çay ta-

“Üzerine kar yaðan tek çay yerli çay”

Özkýlýç, dünyanýn birçok yerinde çay üretimi yapýldýðýný ancak hiçbirinin üzerine kar yaðmadýðýna dikkati çekerek, bu hususun tarým ilaçlarý kullanýmýný etkilediðine iþaret etti. Özkýlýç, "Dünyada üzerine kar yaðan tek çay bitkisi bizim çayýmýz. Dolayýsýyla diðer ülkelerde sürekli yaz iklimi olduðu için bazý haþereler oluyor ve kimyasal ilaçlamalar yapýlýyor. Bizim çayýmýza kar yaðdýðý için bu haþereler olmadýðýndan kimyasal ilaçlama yapýlmýyor ve tüketiciye daha saðlýklý çay ulaþýyor" diye konuþtu.

Liselere “19 Mayýs” tatili DÝYARBAKIR - Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, 20 Mayýs Pazartesi gününün liseler için tatil olacaðýný, ilk ve orta okullarda ise eðitim-öðretime devam edileceðini bildirdi. Bakan Avcý, yaptýðý açýklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý ile 19 Mayýs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramý törenlerine iliþkin yapýlan düzenlemelerin ardýndan 20 Mayýs Pazartesi günün ortaöðretim kurumlarýnda tatil olacaðýný belirtti. Avcý, ayný gün ilk ve ortaokullarda ise eðitim-öðretime devam edileceðini kaydetti.

Motosiklet hýrsýzlarýnýn bulunmasý için kaymakamlýða baþvurdular DÝYARBAKIR - Ergani ilçesinde yeni satýn aldýklarý motosikletleri çalýnan 15 kiþi, hýrsýzlarýn bulunmasý için kaymakamlýða baþvurdu. Motosikleti çalýnanlardan Ahmet Ceyhan ve Yýlmaz Acun, hýrsýzlarýn bulunmasý için Kaymakam Erdinç Yýlmaz ile makamýnda görüþerek, olayla ilgili bilgi verdi. Görüþmenin ardýndan Ceyhan ve Acun yaptýklarý açýklamada, yeni satýn aldýklarý motosikletlerinin çalýnmasý nedeniyle maðdur olduklarýný ifade ederek, "Hýrsýzlarýn bir an önce yakalanmasýný istiyoruz. Hem malýmýz gidiyor, hem de evimizde huzursuz oluyoruz. Bu konuda gerekli çalýþmanýn yapýlmasýný istiyoruz. Motosikletlerimizin hepsisinin þase numaralarý bellidir" dediler. Öte yandan Yýlmaz da daha sonra Ceyhan'ýn iþ yerine giderek, konuyla ilgili bilgi aldý. Yýlmaz, faillerin bulunmasý için ilgililere gerekli talimatý verdiðini ifade ederek, motosikletlerin en kýsa sürede bulunarak sahiplerine teslim edileceðini söyledi.


7

KADIN-Y YAÞAM

16 Mayýs 2013 Perþembe

Anneler barýþ talep etti Erciþ ilçesinde Demokratik Özgür Kadýn Hareketi (DÖKH) tarafýndan Anneler Günü vesilesiyle gerçekleþtirilen etkinlikte barýþ talebi öne çýktý VAN - Demokratik Özgür Kadýn Hareketi (DÖKH) öncülüðünde Erciþ ilçesinde Anneler Günü vesilesiyle Örene Mahallesi Halay Düðün Salonu'nda etkinlik düzenlendi. Etkinliðe BDP Van Ýl Eþ Baþkaný Figen Yaþar, BDP Erciþ Ýlçe Eþ Baþkaný Birgül Çetin, Çelebibaðý Belde Baþkaný Perihan Saðlam, çeþitli tarihlerde yaþamýný yaþamýný yitiren PKK'lilerin anneleri ve siyasi tutuklularýn anneleri ile birlikte çok sayýda kadýn katýldý.

“Anneler kutsal deðere sahip”

Etkinlikte söz alan BDP Erciþ Ýlçe Eþ Baþkaný Birgül Çetin, yeryüzündeki bütün annelerin kutsal deðerlere sahip olduðunu belirterek, savaþýn aç gözlülüðünün bu kutsallýðý körelttiðini ifade etti. Kadýnýn kutsallýðýna vurgu yapan Çetin, "Yeryüzünde en çok aðlayan ve sevgiyi yüreðinde nakýþ nakýþ iþleyerek doðurduðu insanlara insanlýðý aþýlayandýr. Savaþlarýn en aðýr bedelini anneler ödüyor. Türkiye'de Kürtlere yönelik yürütülen savaþta, evlatlar savaþýn kurbanlarý haline getirilip kirli çýkarlara canlar mal edilirken, yaþanan bu süreci gözyaþý içerisinde bekleyen, aðlayan, kendini paralayan annelerdi. Bu nedenle Türkiye'de yaþayan savaþýn bedelini en çok anneler ödüyor. Þu anda gerillalarýmýz geri çekilirken yürekleri gerillanýn ayaklarýnýn altýnda kýrýlan çöplerin çýtýrtýsý kadar hassastýr annelerimizin ve bizim. Bu nedenle diyoruz ki, bu barýþ ya ola-

cak ya da olacak. Bu süreci Kürtler baþlattý, Kürtler sona erdirecek" dedi.

“Kadýn seferber olacak”

Çetin'den sonra söz alan BDP Van Ýl Eþ Baþkaný Figen Yaþar, Türkiye coðrafyasýnda yaþanan savaþ sürecinde bedel vermemiþ hiçbir annenin olmadýðýna dikkat çekerek, "Biz Kürt anneleri 35 yýl önce bu savaþa baþlarken barýþý istedik, þu anda bile 70-80 yaþlarýnda barýþý istedikleri için Kürt anneleri esir tutulmuþtur" dedi. Baþka annelerin aðlamamasý, kimsenin ölmemesi için Kürt annelerinin aðýr bedeller ödemeye hazýr olduðuna vurgu yapan Yaþar, "Kürt Halk Önderi Sayýn Öcalan bu süreci en çok Kürt kadýnýnýn sahiplenmesi gerektiði vurgusunu yaptý. Sayýn Öcalan barýþa yönelik okuduðu mesajýnda özellikle 'bu mesajý yüreðine katan Kürt kadýnlarý size sesleniyorum, en büyük acýyý sizler çektiniz, en büyük bedeli sizler verdiniz, ama bu süreci en çok sahiplenecek olan da sizlersiniz' dedi. Önderlik bu yiðit Kürt kadýnlarýna çok güveniyor" dedi. Yaþar, 3 bölgede Kürt kadýnlarýnýn çadýrlar kurduðunu ifade ederek, kadýn meclislerinin burada nöbet tutacaðýný söyledi. Yaþar, "Yiðit Kürt gerillalarý çekilirken bir tanesinin bile burnunun kanamamsý için kadýnlar seferber olacak, kadýnlar sadece kendi çocuklarý için deðil, kendi gelecekleri ve Kürt halkýnýn kahramanlarý olan yiðit Kürt gerilla-

larý için orada olacak" diye konuþtu.

“Bu barýþý biz sahipleneceðiz”

Yaþanan sürecin sekteye uðramamasý için Kürt kadýnlarýnýn var gücü ile mücadele edeceðini ifade eden Yaþar, "Biz Kürt kadýnlarý bu topraklarda kan akýtýlmasýný istemiyoruz. Biz insanlarýn ölmesini istemiyoruz, ama onurlu da olmak istiyoruz. Özgür olmak da istiyoruz" dedi. Geçmiþte Kürtlere zorla koruculuk dayatýldýðýný ifade eden Yaþar, "Kürtlere zorla silah vererek, 'git komþunu ve kardeþini öldür ' diyorlardý, örgüt bunlarla mücadele etti. 35 yýlýn ardýndan tam bitti denilirken, barýþ sürecinde bu sistem yeniden hortladý. Yeniden koruculuk yaygýnlaþtýrýlýyor, daha önce PKK'ye karþý kurucularý silahlandýrýyordunuz. Þimdi PKK çekiliyor peki þimdi kime karþý koruculuðu geliþtiriyorsunuz?" diye sordu. Etkinlik yerel sanatçýlarýn söylediði parçalarla sona erdi. (DÝHA)

Bingöl’de “Onurlu Aile Paneli” BÝNGÖL Ýl Müftülüðü tarafýndan düzenlenen 'Onurlu Aile-Onurlu Toplum Paneli' yoðun ilgi gördü. Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelin açýlýþýnda Kur'an-ý Kerim tilaveti okundu. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Aile Ýrþat Bürosu Daire Baþkaný Doç. Dr. Huriye Martý ve Ýstanbul Baþ Vaizesi Salime Eken'in konuþmacý olarak katýldýðý paneli Ýl Müftüsü Mecit Can yönetti. Selamlama konuþmasý yapan Ýl Müftüsü Mecit Can, bu tür etkinliklerin baþta diyanet men-

suplarý olmak üzere toplumun birçok kesiminde moral-motivasyon saðlanmasý açýsýndan önemli olduðuna dikkat çekti. Bingöl'ün, ailevi hassasiyetler olarak Türkiye'nin önde gelen kentlerinden biri olduðunu belirten Can, "Bugün burada, bu saðlam aile yapýmýzý pekiþtirmek için konuþmacý hocalarýmýzdan istifade edeceðiz. Büyük þairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yaklaþýk bir asýr önce 'Kahve' þiirinde ele aldýðý aileyi tehdit eden unsurlar günümüzde internet yoluyla evlerimize kadar girmiþ du-

rumda. Aile, toplumun temelidir. Aile ne kadar saðlam olursa, toplumda o kadar saðlam olur" ifadelerini kullandý.

“Aile, insaný kötülüklerden korur”

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Aile Ýrþat Bürosu Daire Baþkaný Doç. Dr. Huriye Martý, dinde aileye verilen öneme vurgu yaptý. Martý, "Ýnsan, ailede dünyaya gelir. O aile sayesinde nasýl insan olduðunu öðrenir. Ailemiz sayesinde adam oluruz. Ýnsan, küçük yaþlardan itibaren anne-babasýný taklit eder. Toplumumuzda ai-

Kadýnlar daðlarda sabahladý ÞIRNAK - Demokratik Özgür Kadýn Hareketi (DÖKH) bileþenleri tarafýndan Cudi ve Besta daðlarýnýn bulunduðu Þýrnak'ýn Balveren (Gundike Mele) beldesinde önceki gün açýlan çözüm çadýrýnda kadýnlar sabaha kadar nöbet tuttu. Çadýrda sabahlayan BDP Diyarbakýr Miletvekili Nursel Aydoðan, DTK Kordinasyon üyesi Songül Morsümbül, BDP PM üyesi Rabia Tekas, BDP Kadýn Meclisi üyesi Necla Nergiz, þarkýlar eþliðinde kadýnlarla birlikte halay çekerken, çadýrda sürece iliþkin tartýþmalar yürütüldü. Bir ay devam edeceði açýklanan eylem için çadýrýn kurulduðu alanda gün boyunca çalýþmalar sürerken, eylemcilerin günlük ihtiyaçlarý için su ve elektirik çekildi. Yaðmurun yaðmasý sonucu çadýra odun ve elektrikli sobalar getirilirken, çevre köylerde yaþayan yurttaþlar önceki gün gece çadýrý ziyaret ederek eyleme destek verdi. (DÝHA)

lesi olmayana acýrýz. Gençlerimiz bir an önce aile kursun isteriz. Aile kurmak, Rabbimizin emridir. Allah-u Teala insaný tek yaratmamýþtýr. Allah (C.C.), Kur'an-ý Kerim'de 'Bekarlarý evlendirin' buyuruyor. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) de 'Evlilik benim sünnetimdir' buyuruyor" diye konuþtu. Ailenin, insaný ruhen ve bedenen birçok kötülükten koruduðunun altýný çizen Martý, "Yaratýlýþta erkek kadýna, kadýnda erkeðe muhtaçtýr. Bir kadýn, sadece erkeði doyurmak, giydirmek için deðildir. Aile ayný zamanda huzur verir, insanýn ruhunu doyurur. Yüce Allah (C.C.) Kur'an-ý Kerim'de 'Kendileri ile hu-

zur bulasýnýz diye eþler yarattýk. Aranýzda sevgi, merhamet ve huzur baðlarý kurduk' buyuruyor. Eþler birbirine huzur vermiyorsa, yaratýlýþ gayesine uygun hareket etmiyordur. Sadece aileyi kurmak marifet deðildir, ayný zamanda geçinmek ve aile olmakta lazýmdýr. Bir erkek ile hanýmý birbirine dosttur. Aile olmak için birbirini affetmek, birbirini hoþ görmek gerekir. Eþ olmak demek düþman olmak deðil, dost olmak demektir. Aile ile ilgili olarak ayetlerin ve hadislerin temelinde ne var, ona dikkat edelim. Ýnsan, kadýn ve erkek olarak Allah katýnda dünyanýn en deðerli varlýðýdýr" dedi. (ÝHA)


8

POLÝTÝKA

16 Mayýs 2013 Perþembe

‘Rektör deðil MGK Sekreteri’ BDP Grup Baþkanvekili Ýdris Baluken, Eðitim-Sen tarafýndan DÜ'de düzenlenmek istenen panele üniversite rektörlüðünün izin vermemesine tepki gösterdi. Baluken, “Bu karar ýrkçý, ayrýmcý, anti demokratik bir karardýr. Engelleme kararý Eþ Genel Baþkanýmýza karþý uygulanmýþtýr. Kararý bildiren rektör sanýrsýnýz ki, rektör deðil, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri” dedi

ANKARA - BDP Grup Baþkanvekili Ýdris Baluken, Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) yaþanan olaylarla ilgili Meclis'te basýn toplantýsý düzenledi. Panel, sempozyum, konferans gibi kamuoyuna açýk toplantýlarýn demokratik etkinlikler olduðunu ve bu faaliyetlerin demokratik toplum düzeninde herkesin doðal hakký olduðunu belirten Baluken, bu tür etkinliklerin önünün açýlmasý, teþvik edilmesi, gerekli koþullarýn ve imkânlarýn saðlanmasý gerekliliðine iþaret etti. Baluken, Eðitim, Bilim ve Kültür Emekçileri Sendikasý (Eðitim-Sen) Diyarbakýr Þubesi'nin baþlayan barýþ ve müzakere sürecine katký sunmak amacýyla "Çözüm Sürecinde Siyaset ve Akademinin Rolü" konulu bir panel gerçekleþtirmek için çalýþma yürüttüðünü ve panelin düzenleneceði yerin ise DÜ Kongre Mer-

kezi olarak belirlendiðini belirterek, panele konuþmacý olarak BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ'ýn da davet edildiðini dile getirdi.

“Kararýn kendisi provokasyondur”

10 Mayýs'ta gerçekleþtirilmesi planlanan panelle ilgili olarak katýlýmcýlarýn listesini içeren bir yazýyla DÜ Rektörlüðü'ne resmi baþvuruda bulunulduðunu ve üniversitenin kongre merkezini tahsis etmesini talep edildiðini vurgulayan Baluken, Rektör Ayþegül Jale Saraç imzasýyla Eðitim-Sen'e cevap yazýsý geldiðini belirtti. Baluken, "Yazýda aynen þu ifadeler yer alýyor: 'Ülkemizin içinde bulunduðu çözüm sürecini akamete uðratmak isteyen kesimlerce üniversitemiz kampus alaný içerisinde oluþabilecek provokatif eylemlere meydan vermeme amacýyla üniver-

TBMM’de “Edep” tartýþmasý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, alkollü içkiler düzenlemesinin de yar aldýðý torba yasanýn görüþmeleri tartýþmayla baþladý. Komisyon üyesi olmayan CHP Ýstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ýn usul hakkýnda söz istemesi, AKP’li ve CHP’li vekiller arasýnda “edepsiz” kavgasýna neden oldu

site kongre merkezi ve diðer tüm salonlarýna üniversitemizin düzenlediði aktiviteler dýþýnda kullaným izni verilmemesi yönünde üniversitemiz yönetim kurulunun almýþ olduðu karara istinaden salon tahsisi talebiniz mümkün görülmemektedir.' Evet en demokratik hak olan bir panele izin verilmeyeceðini belirten bu yazý bir bilim yuvasý olmasý gereken üniversitenin rektörü tarafýndan gönderiliyor. Sanýrsýnýz ki, rektör deðil, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri. Provokatif eylemlere meydan vermemek için bu etkinliðe izin verilmiyormuþ! Bu yasak kararýnýn kendisi zaten bir provokasyondur."

“Bir demokrasi skandalýdýr”

Dicle Üniversitesi Rektörü'nün bu kararýnýn ýrkçý, ayrýmcý, anti demokratik bir karar olduðuna iþaret

ANKARA-TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda alkol düzenlemesinin de yer aldýðý yasa teklifinin görüþmelerine dün baþlandý. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in de katýldýðý toplantýnýn baþýnda CHP'li Mahmut Tanal'ýn "usul" hakkýnda söz istemesi tartýþmaya neden oldu. Komisyon Baþkaný Lütfi Elvan'ýn, komisyon üyesi olmayanlara "usul" hakkýnda söz veremeyeceðini söylemesi CHP'li Tanal'ý sinirlendirdi. Tanal söz için ýsrar edince AKP Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baþtopçu, "Provokasyona mý geldiniz? Her seferinde böyle yapýyorsunuz. Edepli ol" diyerek Tanal'a tepki gösterdi. Tartýþmaya CHP Malatya Milletvekili Veli Aðbaba da katýlýnca komisyon-

eden Baluken, "Karar, tarihe geçecek bir demokrasi skandalýdýr. Bu karardan da anlaþýlýyor ki, o üniversitenin rektörü ve yönetimi demokratik çözüm sürecinden son derece rahatsýzdýr. Bu süreci hazmedemedikleri için çözüm süreciyle ilgili etkinlikleri engelliyorlar. Rektörün rahatsýzlýðý ayný zamanda Sayýn Eþ Genel Baþkanýmýzýn o panele konuþmacý olarak katýlacak olmasýdýr. Bu nedenle o panele izin verilmemiþtir. Engelleme kararý Eþ Genel Baþkanýmýza karþý uygulanmýþtýr" diye konuþtu. Söz konusu BDP olunca üniversitenin halka yasaklandýðýna iþaret eden Baluken, "BDP Diyarbakýr'da siyasetin yüzde 70'ine hakim olan, yerelde iktidar olan bir partidir. Bu partiye karþý böylesine bir tutum geliþtirilmesi ýrkçýlýktýr, provokasyondur. Onlarýn demokrasi anlayýþlarý, özgürlük anlayýþlarý ancak bu kadar olabilir" dedi.

“Rektöre dur denilecek mi?”

Yýllardýr Dicle Üniversitesi'nde çok ciddi bir kadrolaþma harekâtý yürütül-

da gerginlik yaþandý. Aðbaba, "Edepsiz sensin. Koskoca adamsýn, yaþýndan baþýndan utan. Sen kimseye edep dersi veremezsin" dedi. Aðbaba'nýn bu sözleri üzerine Baþtopçu, "Ben sana göstereceðim" dedi. Bunun üzerine Aðbaba, "Nerede istiyorsan görüþelim. Yaþýna baþýna bakmadan beni düelloya davet ediyor" dedi. Tartýþmanýn büyümesi üzerine Lüffi Elvan komisyona kýsa bir ara vererek Aðbaba'nýn yanýna giderek vekili sakinleþtirdi. Öte yandan CHP'li Mevlüt Aslanoðlu'nun yasa teklifi veren AKP'li Recai Berber'e, içkiyi yasaklayan Osmanlý padiþahý 4. Murat'a atýfta bulunarak '4. Recai' benzetmesi yapmasý herkesi güldürerek ortamý yumuþattý.

düðünü kaydeden Baluken, "Üniversitenin akademik demokrat kadrolarý birer birer tasfiye edildi. Üniversitede bilimsel kriterler yerine cemaatlere yakýnlýk gibi referanslar esas alýnarak, kadrolaþmaya gidildi. Üniversite þuan cemaatler koalisyonu tarafýndan yönetiliyor. Biz Dicle Üniversitesi Rektörü ve yönetimini bu ýrkçý, ayrýmcý, yasakçý, demokrasi karþýtý tutumlarý nedeniyle kýnýyoruz. Konuyu soru önergesiyle Meclis gündemine taþýdýk. Üniversite salonunun demokratik etkinliklere kapatýlmasý, Sayýn Eþ Genel Baþkanýmýzýn konuþmacý olarak katýlacaðý panelin engellenmesi karþýsýnda üniversite rektörü ve yönetimiyle ilgili idari iþlem yapýlýp yapýlmayacaðýný ilgili bakana soruyoruz. Bu keyfi ve yasakçý uygulamalarla Dicle Üniversitesi'ni adeta OHAL'e çeviren üniversite rektörünün görevden alýnmasý düþünülüyor mu? Oradaki kadrolaþmaya dur denilecek mi? Akademik kadrolarýn tasfiyesi ve tek tipleþtirme çalýþmalarý engellenecek mi? Bütün bunlarýn yanýtýný bekliyoruz ve bu sürecin takipçisi olacaðýz. Önümüzdeki günlerde Sayýn Milli Eðitim Bakaný'yla da bu konuyu görüþeceðiz. Benzer þekilde Ýstanbul Milletvekilimiz Sayýn Sebahat Tuncel'in davetlisi olduðu Ankara Üniversitesi'nde gerçekleþtirilmesi planlanan panele üniversite yönetimi izin vermemiþ, yönetim ýrkçý ve ayrýmcý bir tutum almýþtýr. Ancak öðrencilerin kararlý tutumu nedeniyle ayný panel sayýn vekilimizin de katýlýmýyla kantinde gerçekleþtirilmiþtir. Bu anti-demokratik tutumu nedeniyle Ankara Üniversitesi yönetimini de kýnýyoruz. Biz üniversite yönetimlerinin anti-demokratik uygulamalarýný her fýrsatta teþhir edeceðiz" dedi. (DÝHA)


9

POLÝTÝKA

16 Mayýs 2013 Perþembe

“Artýk Erdoðan’da bilmiyor” CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gürsel Tekin, “Çözüm Süreci”ne iliþkin, “Bundan sonraki süreci Baþbakand a bilmiyor. O ABD’den döndükten sonra bilgimiz olacak. Siz eðer bir sürecin taþeronu olursanýz sizin müteahhidinizin ne yapýp yapmadýðýný da siz bilemezsiniz, size ne kadar parça verirse o kadar iþ yaparsýnýz” dedi

BURSA-CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gürsel Tekin, partisinin Bursa Ýl Baþkanlýðý'nda gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Dünyada en hýzlý bir þekilde gündemi deðiþen tek ülkenin Türkiye olduðunu belirten Tekin, Reyhanlý olayýnýn beklenen bir þey olduðunu ileri sürdü. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn sürekli Esad'ýn çocuk katili olduðunu söylediðini anýmsatan Tekin, "Irak'ta da, Afganistan'da da her gün onlarca insan ölüyor. Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Bu nasýl bir anlayýþtýr? Orta Doðu'daki bu ceberut anlayýþý kýnýyoruz. Bu coðrafyada cana kýyan kim varsa hepsine lanet olsun. Hadi insanlardan korkmuyorsunuz, Allah'tan korkun. Siz daha düne kadar Esad ile kardeþ oldunuz, ticari alýþveriþler yaptýnýz. Ne oldu da sabrýnýz taþtý? Sizin sabrýnýzý taþýran nedir? Açýklayýn, gerekirse biz de taþýn altýna elimizi deðil, gövdemizi koyarýz" dedi.

“MOBESE çalýþmýyordu”

Reyhanlý'da çok ciddi sýkýntýlar olduðunu ve bununla alakalý bir tedbir alýnmasý için bir yýldýr feryat ettiklerini ifade eden Tekin, þunlarý kaydetti: "Genelkurmay 2 gün önce, 'Bizim bir sorumluluðumuz yok' þeklinde açýklama yaptý. MÝT, 23 Nisan'da, 'Biz bilgiyi verdik' diyor. Ýçiþleri Bakanlýðýnýn açýklamasý ise daha vahim. MOBESE kameralarýnýn çalýþmadýðýný söylüyor. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin görevlileri misiniz? Sendikacýlara gaz püskürtmek için özel MOBESE kuracaksýnýz, en önemli yerde MOSEBE çalýþmayacak.

“Memleket yanmýþ neyime, ben giderim beyime” ANKARA-MHP Grup Baþkanvekili Oktay Vural, TBMM'de düzenlediði basýn toplantýsýnda gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn, Reyhanlý'ya gitmeden önce ABD'ye gitmesini eleþtiren Vural, þunlarý söyle-

Sorduðumuz sorularýn hiçbirinin cevabý yok. Otoriter bir döneme geçiyoruz. Her þeye bir kiþinin karar verdiði bir deneme geçiyoruz. Bakýn kararlarda, zaman zaman Baþbakan Erdoðan, Diyanet Ýþleri Baþkaný oluyor, nereye hangi caminin yapýlacaðýna karar veriyor. Milli Eðitim Bakaný oluyor. Kimin kaç çocuk yapacaðýna, kiminle dost olunacaðýna o karar varýyor. Bundan iyi baþkanlýk sistemi olur mu? Bu padiþahlýk sistemi."

“Reddeden siyasetten silindi”

Bunu ters yüz edecek tek partinin CHP olduðunu ifade eden Tekin, "Bundan sonra CHP meydana inecek, demokrasi, özgürlük ve barýþ için meydan okuyacaðýz. Bir taraftan 'barýþ' diyor, bir taraftan katliamlara öncülük ediyor. Türkiye'nin bu kötü gidiþatýna 'dur' demek için herkesin hassasiyet içinde olmasý gerekiyor. Türkiye'nin geleceði için herkesi ikna edeceksiniz. En kolay iþ sýký yönetim ilan etmek. Enver Paþa da öyle yapardý. Otoriter döneme 'dur' diyeceðiz" dedi. 1 Mart Tezkeresi Meclis'ten geçmeyince Suriye'nin Türkiye'nin sýrtýna kaldýðýný ileri süren Tekin, sözlerini þöyle sürdürdü: "1 Mart Tezkeresi'ne 'Hayýr' diyen 99 AKP'li vekilden biri þu an AKP de deðil. 99 AKP'li tezkereye ret verdiði için siyasetten men edildi. Bunu kamuoyunun bilmesi gerekir. Türkiye'nin gündemi ne yazýk ki konuþulamýyor. Ýþsizlik, yolsuzluk, yoksulluk. Yolsuzluðunu konuþmak için gezdiðimizde vatandaþlar bize, 'Daha sert muhalefet yapýn' diyor. Biz

di: "Önce ABD sonra Reyhanlý. Önce Türkiye beyefendi Türkiye. Önce o insanlarýmýzýn acýsýna ortak olacaksýn. Ama Baþbakan kaçýyor soluðu ABD'de alýyor. 'Biz hep mazlumlarýný yanýnda olacaðýz' diyor Reyhanlý o mazlumlardan deðil mi? O mazlumlarýn yanýnda yer almadýn. Ýþtahlý iþtahlý ABD gezisini anlatýyor grup toplantýsýnda. Yiyeceði yemeði bile anlatmýþ. Özlemiþti Obama'nýn sesini.

silahlý örgüt deðiliz. Bursa'da burada çaðrý yapýyoruz. Yolsuzluklar için Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç ve tüm bakanlara, 'Hodri meydan' diyoruz ama gelemezler. Bakanlarýn çocuklarýna bakýn. Hepsi bu dönemde servet sahibi oldu."

“Rakamlar çok yüksek”

Bir gazetecinin Reyhanlý'da kaç kiþinin öldüðünü sormasý üzerine Tekin, cep telefonluyla Hatay'da yaþayan bir kiþiyi aradýktan sonra Ortodoks ve Süryani liderlerinin kaçýrýldýðýný öne sürdü. Konuþmanýn ardýndan duyduðu ölü sayýsý rakamlarýnýn çok yüksek olduðunu ifade eden Tekin, bunu açýklamak istemediðini söyledi. Devlet ciddiyetinin sor-

Obama'nýn sesinden önce Reyhanlý'daki vatandaþýn sesini dinlemelidir. Baþbakan þunu diyor 'Memleket yanmýþ neyime ben giderim beyime' Özlemiþ ya hasret giderecek. Bu saygýsýzlýk Türk milletine yapýlmýþ bir saygýsýzlýktýr Bir Baþbakanýn Reyhanlý'ya gitmeden onlarýn ýstýrabýný paylaþmadan gidip ABD gidip Obama ile yol harita yapmasý parlamentoyu bypass etmesi dýþ politikasýný dýþ güçlere bý-

raktýðýný göstergesidir." Baþbakan Erdoðan'ýn bir önce ABD ziyaretinde medyada terörle mücadelede iki ülke arasýnda iþbirliði yapýlacaðý yönünde haberlerin yer aldýðýný belirten Vural, "ABD ile terörle ile iþbirliði yapýlacakmýþ, pratörler gelecekmiþ, anlýk istihbarat yapýlacakmýþ. 'Miþ miþ' gibi yapýp soluðu Oslo'da, Ýmralý'da aldýlar. Bunlarý kimse sorgulamýyor. Teröristler ellerini kollarýný

gulandýðý bir dönemin içinde olduklarýný ifade eden Tekin, "Ölülerimize bile sahip çýkamýyoruz. Bundan sonraki süreci Baþbakan Erdoðan da bilmiyor. O döndükten sonra bilgimiz olacak. Siz eðer bir sürecin taþeronu olursanýz, sizin müteahhidinizin ne yapýp yapmadýðýný siz de bilmezsiniz. Size ne kadar parça verirse o kadar iþ yaparsýnýz. Maalesef üzücü ama tablo bu" diye konuþtu. Tekin, patlamadan iki saat sonra bölgeye giden bakanlarýn, "Biz bunu kimlerin yaptýðýný biliyoruz' þeklinde açýklama yapmalarýný eleþtirerek, "Bu inanýlýr gibi deðil. Bu kadar hýzlý istihbaratýmýz vardý de peki neden tedbir alamadýnýz?" diye sordu.

sallayarak gidiyor, kimse 'Hop hemþerim sen ne yapýyorsun' demiyor. Adaletin gözündeki baðý çýkarmýþlar, askerin gözüne baðlamýþlar. Adalet taraflý, Türk Silahlý Kuvvetleri görmez duymaz hale dönüþtürülmüþtür. Böyle bir devlet yönetimi olmaz bedelini benim milletim çekiyor. ABD'ye terörle mücadele talepler listesi verdin. Ne oldu? Bu süreç Öcalan tarafýndan yönetilmektedir" dedi.


10

HABER

16 Mayýs 2013 Perþembe

Meteorolojik afet: Hortum Dar bir alandaki ani basýnç deðiþikliðiyle meydana gelen hortum, Türkiye’de de can ve mal kaybýna yola açýyor. Son 4 günde Tarsus ve Kýzýltepe’de 2 kiþinin ölümüne neden olan hortum, geçen hafta Varto'da 22 eve hasar verdi. Prof. Dr. Kadýoðlu, “Küresel iklim deðiþikliði, meteorolojik afetlerin sayýsýný 3 kat artýrdý” dedi

DÝYARBAKIR - Hava katmanlarý arasýndaki basýnç deðiþiminin çok ani olduðu durumlarda yaþanan ve 28 meteorolojik afetten birisi olduðu belirtilen hortum, Türkiye'de de can ve mal kaybýna neden oluyor. Dar bir alandaki ani basýnç deðiþikliði sonucu meydana gelen, can ve mal güvenliði için önemli tehlikeler oluþturan hortum, son yýllarda Türkiye'de daha sýk görülmeye baþlandý.

28 meteorolojik afetten biri

2004 yýlýnda Ankara Çubuk'ta 3, geçen yýl Elazýð Maden'de 6, önceki gün Mersin Tarsus'ta ve 4 gün önce de Mardin Kýzýltepe'de 1'er kiþinin ölümüne neden hortumlar, bu yerlerde 34 kiþinin de yaralanmasýna yol açtý. Geçen 2 yýl içerisinde Antalya'daki seralara büyük zarar veren ve geçen hafta da Muþ Varto'daki 22 evde hasara sebep olan hortumla ilgili, artýk Meteoroloji Genel Müdürlüðü de uyarýlarda bulunuyor. Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ) Afet Yönetimi Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadýoðlu, hortumun, Türkiye dahil dünyanýn her tarafýnda oluþabilen, can ve mal güvenliði için önemli tehlikeler oluþturan 28 meteorolojik afetten birisi olduðunu söyledi.

“Türkiye’de her zaman oluþuyor”

ABD'de her yýl ortalama 700 hortum oluþtuðunu ve yaklaþýk 100 kiþinin ölümüne neden olan hortumlarýn, sadece ABD'ye özgü bir atmosfer olayý olmadýðýný kaydeden Prof. Dr. Kadýoðlu, Türkiye'de de zaman zaman hortum oluþtuðunu kaydetti. Kadýoðlu, hava katmanlarý arasýndaki basýnç deðiþiminin çok ani olduðu durumlarda yaþanan hortumun, girdap þeklindeki çok þiddetli rüzgar olduðunu ifade ederek, bazýlarýnýn birkaç kilometre öteden duyulabilen tren sesine benzer büyük gürültü çýkardýðýný belirtti.

“Hortum, seyredilecek bir þey deðil”

"Türkiye'de hortumlarýn gelecekte neden olacaðý can kaybý ve maddi hasar, artan nüfus ve þehirleþmeyle daha da büyüyecek" diyen Kadýoðlu, bu nedenle hortumdan korunma yollarýnýn öðretilmesi gerektiðini dile getirdi. Kadýoðlu, çok eskiden beri Türkiye'de hortum oluþtuðunu ancak bunlarýn kayýt edilmediði için bilinmediðini ifade ederek, þöyle konuþtu: "Ülkemizde hortum olamayacaðýna iliþkin çok yanlýþ bir kaný var. Her bölgede hortum görülebilir. Geçmiþte yaþanan hortumlar yerleþim biriminde

olmadýðý için kayýt edilmiyordu. Nüfus artýþý, yerleþim birimlerinin büyümesi ve meteorolojik raporlamadaki geliþmeler sayesinde artýk kayýt edilebiliyor. Küresel iklim deðiþikliði, meteorolojik afetlerin sayýsýný 3 kat artýrdý. Hortum da meteorolojik bir afettir. Ancak bu konuda eðitim yetersiz olduðu için vatandaþ bilmiyor. Vatandaþ hortumu oturup seyrediyor. Oysa hortum, seyredilecek bir þey deðil. Hortum yaþandýðý an, penceresi olmayan yerlere gitmek gerek. Genelde düzlüklerde olacaðýna inanýrdýk. Ancak zaman zaman daðlýk kesimlerde de olabiliyor. Can ve mal kaybýna yol açan her þey afettir."

“Hortum eðitimi verilmeli”

Saatte yüzlerce kilometre hýz yapabilecek kadar güçlü olan hortumlarýn içindeki yatay rüzgarlarýn arabalarý, aðaçlarý, evleri bile yýkabildiðini dikey akýmlarýn ise yýkýlanlarý havaya uçurduðuna iþaret eden Kadýoðlu, "Hortumun savurduðu maddeler çok hýzlý hareket ettiði için þarapnel gibi insanlarý öldürebilir. Bu nedenle okullarda ve kýþlalarda hortum eðitimi verilmeli. Öðrenci ve askerler, hortum konusunda bilgilendirilerek korunma yöntemleri anlatýlmalý" ifadesini kullandý.

4 ile saðanak yaðýþ uyarýsý! DÝYARBAKIR - Meteoroloji, Diyarbakýr, Þanlýurfa, Kocaeli ve Sakarya için saðanak yaðýþ uyarýsýnda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, Diyarbakýr, Þanlýurfa, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþ beklendiði belirtildi. Açýklamada ayrýca yetkililerden ve vatandaþlardan ani sel, su baskýný, yýldýrým, ulaþýmda aksamalar, dolu yaðýþýna karþý dikkatli ve tedbirli olmasý istendi.


11

HABER

16 Mayýs 2013 Perþembe

“SGK emekçileri artýk yeter diyor!”

BES Diyarbakýr Þubesi, Sosyal Güvenlik Kurumu çalýþanlarýnýn uðradýðý hak gasplarýna dikkat çekerek, herkese sosyal güvencenin saðlanmasý ve yaþanan sorunlara çözüm bulunmasýný istedi

Amaç engellilerin sosyalleþmesi Diyarbakýr’da faaliyet gösteren Bedensel Engelliler Derneði, engellileri topluma kazandýrmak için çalýþmalar yürütüyor. Bedensel Engelliler Spor Gençlik Kulübü Baþkaný, Nizamettin Karaçam, amaçlarýnýn engellilerin sosyalleþmesini saðlamak olduðunu söyledi DÝYARBAKIR Bedensel Engelliler Derneði ve Bedensel Engelliler Spor Gençlik Kulübü evinden çýkamayan ya da çýkmakta zorlanan engellileri topluma kazandýrmak için çeþitli çalýþmalar yürütüyor. Çalýþmalar kapsamýnda engelliler için basketbol, atýcýlýk, yüzme, halter kaldýrma gibi spor etkinlikleriyle birlikte ÝÞKUR iþbirliðiyle bilgisayar ve muhasebe kurslarý veriliyor.

‘Gelir için yeterli kaynak yok’

DÝYARBAKIR - BES Diyarbakýr Þubesi, Sosyal Güvenlik Kurumu çalýþanlarýnýn uðradýðý hak gasplarýna iliþkin BES Diyarbakýr Þube binasýnda basýn açýklamasý yaptý. Basýn açýklamasý metnini BES Diyarbakýr Þubesi Örgütlenme Sekreteri Mahmut Aba okudu. Aba, basýn metnini okumadan önce 13-19 Mayýs tarihleri arasýnda Sosyal Güvenlik Haftasý'nýn kutlandýðýný, fakat SGK emekçilerinin gasp edilen haklarý nedeniyle kutlama yapamadýklarýný dile getirdi. Sosyal güvenlik reformunun iþveren lehine çýkarýldýðýný belirten Aba, "Hükümetin özellikle iþverenler lehine çýkardýðý 'prim affý' ya-

salarýyla sosyal güvenlik açýklarýný daha da büyüttüklerinden hiç söz edilmedi" dedi.

“Mezarda emeklilik”

Emeklilik yaþý düzenlemelerini 'mezarda emeklilik' olarak nitelendiren Aba, bu yasanýn emekçiler aleyhinde ciddi emek gasplarý oluþturduðunu dile getirdi. Aba, Türkiye'de uygulanan 5 farklý emeklilik sisteminin tek çatý altýnda birleþtirilerek, Emekli Sandýðý, SSK ve Bað-Kur gibi ayrýmlarýn ortadan kaldýrýlmasýnýn Emekli Sandýðý kapsamýnda olan kamu emekçileri için ciddi hak kayýplarýný beraberinde getirdiðini dile getirdi. 5510 sayýlý SSGSS yasasý

Kulp’ta okuma bayramý etkinlikleri

ve sonrasýnda yapýlan deðiþiklikler ile kamusal emeklilik sisteminin adým adým özelleþtirildiðini kaydeden Aba, "Bu yasa kapsamýnda devlet desteði ile bireysel emeklilik uygulamalarýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý hýzlanmýþtýr" dedi. Aba, sosyal güvenlik politikalarýnda yaþanan deðiþiklikler ile SGK emekçilerinin çalýþma koþullarýnýn her geçen gün kötüye gittiðini kaydetti.

“Artýk yeter diyoruz!”

666 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile ikramiyelerinin kaldýrýlmasý ardýnda yýlbaþýndan bu yana fazla mesai ücretlerinin gasp edildiðini ifade eden Aba, "Yine hüküme-

DÝYARBAKIR Kulp Ýlçesi Merkez Ýlköðretim Okulu 1. sýnýf öðrencileri için okuma bayramý etkinliði düzenlendi. Öðrenci velilerinin büyük ilgi gösterdikleri okuma bayramý programýný Kulp Kaymakamý Mehmet Maraþlý, Cumhuriyet Savcýsý Zeynel Abidin Akkiraz ve yetkililer katýldý. Okuma bayramý etkinliði kapsamýnda anne temasý iþlenen etkinlik, slayt gösterimi ile devam etti. Kendilerini dansýn açan çiçekleri olarak

tin gündeminde performans uygulamalarý, iller arasý rotasyon ve iþ güvencemizin kaldýrýlmasýna iliþkin yasal düzenlemelere iliþkin hummalý bir çalýþmanýn sürdürüldüðü bir dönemde SGK Haftasý kutlanýyor. Artýk yeter diyoruz. SGK emekçilerine iþe giriþ çýkýþlarda turnikeler ve yüz okumalar, çalýþma ortamlarýnýn da kameralarla denetlenerek haksýz ve hukuka aykýrý muamelelere maruz býrakýlan SGK emekçileri artýk yeter diyor" dedi. Aba, herkese tam sosyal güvencenin saðlanmasý ve SGK emekçilerinin yaþadýðý sorunlarýn çözümü için yetkilileri çözüm bulmaya davet etti. (DÝHA)

tanýmlayan 1. sýnýf öðrencileri, okuduðu þiirler, drama gösterisi, kýz öðrencilerin mevsimleri anlatan þarkýlarý okudu. Konuklarýn ve velilerin heyecanla izlediði etkinlik yaklaþýk 2 saat sürdü. Sahnede devleþen minik öðrenciler, büyük beðeni toplayarak alkýþlandý. Okuma bayramý programý Kaymakamý Mehmet Maraþlý dereceye giren miniklere ödüllerin verilmesiyle son buldu.

Bedensel Engelliler Spor Gençlik Kulübü Baþkaný, Nizamettin Karaçam, derneklerin gelirleri için yeterli kaynaklarý olmadýðýný ifade ederek, zor þartlar altýnda faaliyet yürüttüklerini dile getirdi. Karaçam, "Zor þartlar altýnda engellilere yardýmcý olmaya çalýþýyoruz. Engelli spor takýmlarýmýz var ve bunlar liglerde mücadele ediyor. Temmuz ayýnda takýmýmýzla çalýþmaya baþlýyoruz ve Eylül ayý gibi lig maçlarýnda mücadele ediyoruz. Bizim amacýmýz engellilerin sosyalleþmesini saðlamak" dedi.

‘Yapýlan çalýþmalar yeterli deðil’

Bedensel Engelliler Derneði yöneticilerinden Ahmet Kaplan, ise engelliler için yapýlan çalýþmalarýn yeterli seviyede olmadýðýný vurguladý. Dýþarý çýktýklarýnda sorunlar yaþadýklarýný ifade eden Kaplan, "Bu dernek benim ikinci evim oldu. Ýþimden zaman bulduðumda ve boþ zamanlarýmda buraya geliyorum. Engellilerin birçok sorunu var. Özellikle parklarda ve ulaþýmda sýkýntýlar yaþýyoruz. Halkýmýzýn engeller konusunda daha duyarlý olmasýný istiyoruz" þeklinde konuþtu.


12

HABER

16 Mayýs 2013 Perþembe

Çocuklardan büyük baþarý Günlük hayatta pek çok alet ve edevatta kullandýðýmýz pillerin zararlarýný biliyor muyuz? Bir kalem pilin 4 metrekarelik topraðý tarým yapýlamaz hale geldiðini ya da yer altý sularýný kirletip doðanýn dengesini bozduðunu biliyor muyuz? Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi’ni n okullarda baþlattýðý kampanya çerçevesinde öðrenciler 1327 kilogram atýk pil topladý

ÖMER ERGÜN

DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baþkanlýðý'na baðlý Çevre Koruma Müdürlüðü, 2012 yýlý sonunda atýk pillerin çevre ve halk saðlýðý üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma çalýþmalarýný baþlattý. Çevre Bakanlýðý'ndan atýk pilleri toplama yetki belgesi alan Taþýnabilir Pil Üreticileri ve Ýhracatçýlarý Derneði ile ortak çalýþma yürütüldü. Bu kapsamda yapýlan eðitim çalýþmasýnýn ardýndan kent genelindeki okullara 250 adet, kentteki AVM'lere 50 adet ve dilekçe ile baþvuran kurum ve kuruluþlara 48 adet olmak üzere toplam 348 adet atýk pil kutusu daðýtýldý. Þubat 2013 ortalarýndan Nisan 2013 sonuna kadar yürütülen çalýþmalar sonucunda 25 ayrý okuldan toplam 1327 kilogram atýk pil toplandý. Toplanan pillerin çevreye zarar vermeyecek þekilde bertaraf edilmesi amacýyla merkezi Ýstanbul Þiþli'de bulunan Ýstanbul Çevre Yönetimi (ÝSTAÇ )A.Þ.'ye gönderimi gerçekleþtirildi.

25 okul kampanyaya aktif katýldý

1935 öðrenci mevcudu bulunan Bismil Ýlköðretim

Atlas Sirki Diyarbakýr’da

Okulu öðrencileri tek baþýna 200 kilogram atýk pil toplarken, 2000 öðrenci mevcudu bulunan Hantepe Ýlköðretim 191 kilogram atýk pil topladý. 289 öðrenci mevcudu bulunan Kýrklardaðý Ýlköðretim Okulu ise 122 kilogram atýk pil toplayarak öðrenci baþýna en çok pil toplayan okul oldu.

Piller topraðý, suyu ve insaný zehirler

Pillerin insan saðlýðýna ve çevreye çok büyük zararlarý olduðunu anlatan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol

ÝDRÝS BOZKUÞ

DÝYARBAKIR - Diclekent Ava Düðün Salonu karþýsýndaki alana kurulan sirk çadýrýnda "Canbazhane Þenliði" adýyla Atlas Sirki; Ýp canbazlýðý, Parendebazlýk, Ateþbazlýk, Akrobatlýk gibi gösteriler sunacak. Sirkte palyaçolar, sihirbazlar, yüksek hava gösterileri ve dev piton yýlanlarý gittiði her yerde çocuk ve ailelerin büyük ilgisini çekiyor. Yok olmaya yüz tutan geleneksel seyirlik sanatlarý halka tanýtmak için yola çýkan sirkin bir amacý da yeni nesil sirk sanatçýlarýný yetiþtirmeyi hedefleyen bir okul açmak.

Anadolu’nun kültür mirasý

Tiyatro Sanatçýsý Servet Yalçýn, binyýllara varan bir kültür birikiminden miras kalan geleneksel gösteri sanatçýlarý ve ip canbazlarýnýn gerçek kahramanlardan oluþan eðlence kültürünün baþ aktörleri olduðunu söyledi. Yalçýn, "Onlar aslýnda yaþamýmýzýn gizli kahramanlarý, isimsiz

Daire Baþkanlýðý'nda görevli Çevre Mühendisi Deniz Kýraç, pillerin cýva, kadmiyum, kurþun, çinko, mangan, lityum, demir, nikel, kobalt gibi pek çok kimyasal maddelerden üretildiðini hatýrlattý. Pillerin geliþi güzel çöplere atýlmasý, doðrudan veya dolaylý olarak alýcý ortama verilmesinin çevre açýsýndan büyük tehlikeler yarattýðýný belirten Kýraç, "Pillerin topraða ve oradan da yeraltý sularýna karýþabilir. En baþta toprak kullanýlmaz hale gelir, bir küçük kalem pil 4 metrekare topraðý kirletir ve

emekçileriydiler. Canýyla oynayarak cesaretin, özgüvenin, azmin ve sabrýn sembolü olan bu gerçek kahramanlar, 15. yüzyýldan itibaren Avrupa'nýn birçok kentinde yaptýklarý gösterilerle, bugünkü dünya sirklerinin oluþmasýna da çok büyük katkýlar saðlamýþlardýr" dedi. Yalçýn, "Modern sirklerde uygulanan birçok gösterinin kökeni Sümer, Hitit ve kadim Anadolu Uygarlýklarýdýr" diye konuþtu.

Geçmiþle geleceði sanatla baðlayan köprü

Anadolu uygarlýklarýndan ve halk þenliklerinden gösteri sanatlarýna aktarýlan çok önemli seyirlik unsurlar bulunduðunu belirten Servet Yalçýn, "Ýp canbazlýðý gibi sirk sanatlarý bu seyirlik unsurlarýn baþýnda gelir. Bu sanatlarýmýz, canbazhanelerin köy köy, kasaba kasaba tüm Anadolu'yu gezerek yaptýklarý gösterileriyle 1970'li yýllara kadar yaþamýþ ve ilerleyen zamanlarda eðlence anlayýþýnýn kökten deðiþmesi ile tarihe karýþ-

bu topraðý üretim yapamaz hale getirir" dedi.

Ýnsanlar üzerinde de etkisi büyük

Pillerin yarattýðý su kirliliðinin sudaki ekosistemi de alt üst ettiðini vurgulayan Kýraç, "Etkilenen sadece su ekosistemi deðil, aslýnda tüm ekosistemdir. Zaman içerisinde bu etkiler insanlar üzerinde de görülür" þeklinde konuþtu. Kýraç, baþlattýklarý Temizlik Kampanyasý çerçevesinde atýk pilleri toplama çalýþmasýnýn okullarda sürdürülmeye devam edeceðini sözlerine ekledi.

mýþtýr" þeklinde konuþtu. Canbazhane Þenliði - Seyirlik Sanatlarý Gösterisi'nin eski belge, bilgi, minyatür, gravür ve fotoðraflardan yola çýkýlarak oluþturulduðunu ifade eden Yalçýn, "Modern toplumda geçmiþle geleceði birbirine sanatla baðlayan kültürel bir köprü görevi görmektedir" dedi.

Belediyeye teþekkür

2006 yýlýndan bu yana Büyükþehir Belediyesi'nin katkýlarýyla dördüncü kez Diyarbakýr'a geldiklerini hatýrlatan Yalçýn, Diyarbakýrlý çocuklarýn sirkle tanýþmasýný saðlayan Osman Baydemir'e ve Büyükþehir Belediyesi yönetimine teþekkür etti. Bütün aile ve çocuklarý otantik gösteriyi beklediklerini belirten Yalçýn, gösterilerin 16 Mayýs Perþembe'den itibaren akþamlarý saat 19.30'da, 20.30'da ve 21.30'da tekrarlanacaðýný söyledi. Giriþ biletleri sirk giþesinden ve Sanat Sokaðý'ndaki geçici stantdan temin edilebilecek.


13

HABER

16 Mayýs 2013 Perþembe

il Ozel idare’ye ‘geri dönüþ’ akýný

Diyarbakýr’da yaþayan çok sayýda yurttaþ, köylerine dönmek isteyenlere yardým yapýlacaðý söylentisi üzerine Ýl Özel Ýdaresine dilekçe sundu. Genel Sekreter Akyol, “Yardým yapýlmasýyla ilgili bize böyle bir talimat gelmediði gibi böyle bir bütçemiz de yok” dedi

D Ý YA R B A K I R ' d a köylerine dönmek isteyen maðdurlara yardým yapýlacaðý söylentisi, çok sayýda kiþinin Ýl Özel Ýdaresine dilekçe vermesine neden oldu. Yaþanan olaylardan zarar gören yurttaþlarýn "köylerindeki evlerinin onarýlacaðý ve kendilerine hayvan desteðinde bulunulacaðý" yönündeki iddialar, yardýmdan faydalanmak isteyen maðdurlarý harekete geçirdi.

Çok sayýda dilekçe verildi

Aralarýnda kadýnlarýn da bulunduðu çok sayýda kiþi, Yeniþehir semtindeki Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliðine giderek, hazýrladýklarý dilekçeleri yetkililere verdi.

Dilekçe veren maðdurlardan Hüseyin Ateþ, 1991'de Lice ilçesine baðlý Karaorman köyünün boþaltýlmasý sonucu Diyarbakýr'a göç ettiðini belirterek, "Köyüne döneceklere yardým yapýlacaðýný duydum. Bunun için geldim ve dilekçe verdim" dedi.

“Evlerimizin yapýlmasýný istedik”

Yurttaþlardan Ömer Çelik ise 1993 yýlýnda Hazro'dan Antalya'ya göç ettiðini, daha sonra Diyarbakýr'a yerleþtiðini vurgulayarak, "Terör nedeniyle göç etmiþtik, dilekçeyi köye dönmek için verdim. Evlerimizin yapýlmasýný istedik.

Evim yapýlýrsa hemen köyüme dönerim. Çözüm süreci çok güzel, Ýnþallah devamý gelir. Allah, Baþbakan'ýmýzdan razý olsun. Belki bize yardýmcý olur ve köyümüze dönüþümüzü saðlar" diye konuþtu. 1993 yýlýnda Çýnar'ýn Kazýktepe köyünden Diyarbakýr'a göç ettiðini anlatan Ahmet Deðer de "Köye döneceklere ev ve hayvan yardýmý yapýlacaðýný duyduk. Bunun üzerine gelip dilekçelerimizi verdik" ifadesini kullandý.

“Böyle bir bütçemiz yok”

Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ahmet Akyol ise yardým söylentisi üzerine son günlerde çok sayýda kiþi-

nin dilekçe verdiðini bildirerek, þunlarý kaydetti: "Vatandaþlar dilekçe verip, yardým talep ediyor. Biz de tüm dilekçeleri kabul ediyoruz. Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresinin bütçesinde bu iþ için ayrýlan bir ödenek bulunmuyor. Bununla ilgili vatandaþlarý bilgilendiriyoruz. Ama buna raðmen ýsrarla dilekçe verdikleri için hepsini alýyoruz. Yardým yapýlmasýyla ilgili bize böyle bir talimat gelmediði gibi böyle bir bütçemiz de yok. Bazý dilekçelere verdiðimiz yanýtlarda bunu belirtmemize raðmen yine de dilekçe veriyorlar. 5 günde gelen dilekçe sayýsý 10 bin."

Diyarbakýr’da trafik kazasý: 1 ölü, 5 yaralý

Kürt Dili Bayramý nedeni ile 1 saat Kürtçe ders verildi

DÝYARBAKIR - Dicle-Ergani karayolunda meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybetti, 5 kiþi de yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Dicle istikametine giden Zülfü Akdoðan (40) yönetimindeki 21 GR 698 plakalý otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu þarampole yuvarlandý. Sürücü Akdoðan, olay yerinde hayatýný kaybederken, otomobilde bulunan Hatun Akdoðan, Fatma Þeker, Mahmut Þeker, Zehra Güneþ ve Muhammed Þeker yaralandý. Yaralýlar Dicle Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapýldýktan sonra Diyarbakýr Eðitim Araþtýrmasý'na sevk edildi.Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)

DÝYARBAKIR - Eðitim-Sen Ergani Þubesince, 15 Mayýs Kürt Dili Bayramý nedeniyle bazý okullarda bir saat Kürtçe ders verildi. Eðitim-Sen Ergani Þube Baþkaný Serdar Kaya, yaptýðý açýklamada, Eðitim-Sen olarak bayram nedeniyle okullarda 1 saat Kürtçe ders verdiklerini söyledi. Anadilde eðitimin bilimsel ve nitelikli eðitimin önemli þartlarýndan olduðunu savunan Kaya, ''Hem eðitimin niteliði, hem de kültürel zenginliðin korunmasý açýsýndan anadilde eðitim gereklidir" dedi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ahmet Atabey ise EðitimSen'in etkinliði ile ilgili Kaymakamlýk ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünü bilgilendirdiklerini söyledi.

Petrol þirketi elemanlarýna itfaiye eðitimi verildi DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý, Perenco Petrol þirketi yangýn ekibi çalýþanlarýna 2 günlük eðitim verdi Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý'nýn Eðitmen Grubu'ndan oluþan Þeyhmus Belek, Orhan Sanrý, Mehmet Firik ve Yavuz Tursun, itfaiyenin Kantar Þubesi'nde Perenco Petrol þirketinin yangýna müdahale ile görevli 9 kiþilik ekibine 2 günlük teorik ve uygulamalý sunum yapýldý. Yangýn çýkma riski fazla olan þirketin elemanlarýna yangýndan korunma, yanma ve yangýn bilgisi, akaryakýt yangýnlara müdahale yöntemleri, kapalý ve dumanlý yerlerde yangýna müdahale ve LPG yangýnlarý ile ilgili bilgilendirme yapýldý. Eðitimlerde profesyonel itfaiyecilerin gelene kadar neler yapýlmasý gerektiði hakkýnda da bilgilendirildi. Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire Baþkaný Ý.Hakký Bilici, yangýn esnasýnda müdahale yöntemlerinden koruma yöntemlerine kadar nasýl davranýlacaðý konusunda eðitimlerin verdiklerini söyledi. Bilici "Bu tür yapýlan eðitimlerle amacýmýz alanýnda bilgi sahibi olan itfaiyeciler yetiþtirmektir" dedi. Perenco Petrol Ýþ Saðlýðý Güvenlik Müdürü Nevzat Yaþar ve Perenco Petrol Ýþ Saðlýðý Güvenlik Þefi Ýlknur Oluþ, yardýmcý olduklarýndan dolayý Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý'na teþekkür etti.


14

BÖLGE

16 Mayýs 2013 Perþembe

“Devlet halkýyla barýþýyor” Bitlis ve Muþ'ta 4 gün sürecek temaslarý öncesinde Van'a giden Akil Ýnsanlar Heyeti Doðu Anadolu Bölgesi Grubu Baþkaný Can Paker sürece iliþkin konuþtu. Peker, “Devlet artýk halkýyla barýþýyor ve onlarý sürecin içine katýyor” dedi VAN - Akil Ýnsanlar Heyeti Doðu Anadolu Bölgesi Grubu Üyesi Abdurrahman Dilipak, "Millet, bugün kendi meselesine el koymuþ, artýk askerler Türkiye gündemine el koymuyor" dedi. Bitlis ve Muþ'ta 4 gün sürecek temaslarý öncesinde Van'a giden Akil Ýnsanlar Heyeti Doðu Anadolu Bölgesi Grubu Baþkaný Can Paker ile heyet üyesi Abdurrahman Dilipak, kaldýklarý otelde gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Dilipak, Bitlis ve Muþ ziaretlerinde, insanlarýn sürece iliþkin umutlarýný, endiþelerini, sorularýný ve sorunlarýný konuþacaklarýný belirtti.

“Süreç model olmalý”

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilkin yaþandýðýný ve halkýn, ülkenin meselesine el koyarak sorunlarýn çözümünü kendisinin üretmeye çalýþtýðýný vurgulayan Dilipak, yaþanan sürecin, yeni anayasa için de bir model oluþturmasýný ümit ettiðini söyledi. Dilipak, sürecin, diðer ülke ve bölge devletlerinin benzer sorunlarýnýn çözümünde yöntem, referans olarak kabul edilmesi temennisinde bulunarak, "Bizim katlanmak zorunda olduðumuz güçlüklerin, bizden sonrakiler için baht kaynaðý olmasý gerekir. Bu disiplinle çalýþmalarý sürdürüyoruz" diye konuþtu. Vatandaþlarla yaptýklarý görüþmelerde farklý taleplerle karþýlaþtýklarýný anlatan Dilipak, talep edilen birçok þeyin anayasa deðiþikliðiyle giderilebileceðini ifade etti.

“Millet meseleye el koydu”

Dilipak, dini, ideolojik, etnik, politik farklýlýklarýn kendilerini özgürce ifade etmeleri açýsýndan sürecin model oluþturacaðýna inandýðýný bildirerek, þöyle konuþtu: "Özel taleplerin bazýsý siyasi talepler ve iktidar tarafýndan yerine getirilmesi gerekir. Bazýsý da hukuki ve adli talepler olduðu için parlamento ve yargý tarafýndan deðerlendirilir.

Bu nedenle yasama, yürütme ve yargýnýn bütünüyle sürecin içinde yer almasý gerekiyor. Hepsinden önemlisi de devletin, anayasa ve yasalarýn varlýðý, toplumun temel ihtiyaçlarýný karþýlamak, onlarýn umutlarýný ve beklentilerini çözmek içindir. Dolayýsýyla sorunun çözümü için öncelikle milletin meseleye el koymasý gerekiyordu. Millet, bugün kendi meselesine el koymuþ, artýk askerler Türkiye gündemine el koymuyor. Türk, Kürt ve bölgede yaþayan herkes, kendi geleceklerini belirleme konusunda bir araya geliyorlar. Bana göre en önemli olan husus da budur."

“Kazanýlacak zafer yok”

Arap Baharý'nýn yaþandýðý ülkelerde, sorunlarý çözmek için Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanýlmasý gerektiðine iþaret eden Dilipak, þehit anneleri ve çocuklarý örgüt üyesi olan annelerle yaptýklarý görüþmelerde, sürecin geç baþladýðýna dair sitemlerin ön plana çýktýðýný anýmsattý. "Birbirimizin korkularý, kanlarý, gözyaþlarý üzerine kendimize bir gelecek vaat edemeyiz" diyen Dilipak, Kürtlerin ve Türklerin birbirlerine karþý kazanacaklarý bir zafer olmadýðýný sözlerine ekledi.

“Halkýn fikri önemli”

Heyet Baþkaný Paker ise, bölgedeki temaslarý sýrasýnda, insanlarýn barýþa yönelik özlemini ve sürece olan desteðini gördüklerine iþaret ederek, Bitlis ve Muþ'ta da ayný manzarayla karþýlaþacaklarýna inandýðýný kaydetti. Bölgedeki ziyaretlerinde, "devlet, insanlarýn sözünü dinlemek için burada" mesajý verdiklerini anlatan Paker, "Devlet artýk halkýyla barýþýyor ve onlarý sürecin içine katýyor" ifadelerini kullandý. Paker, yaþanan sürecin, ülkenin demokratikleþmesine ciddi katký sunacaðýný vurgulayarak, bundan sonraki süreçlerde de halkýn fikrinin önemli olacaðýný dile getirdi.

ýrnak’ta YÖK Baþkaný Çetinsaya’a Þ giden YÖK amacýyla Þýrnak “Çözüm Süreci”ne destek olmak retim üyelerinin çözüm sürecinin Baþkaný Gökhan Çetinsaya, öð ladý isteyen kiþiler olduðunu vurgu baþarýyla sonuçlanmasýný en çok versiteleri ziyaret ÞIRNAK - Yüksek Öð- ki üni lerini söyledi. Çecek renim Kurulu (YÖK) Baþ- ede , "Üniversiteleriaya tins kaný Gökhan Çetinsaya, mizi ziyaret ederek bizzat YÖK üyelerinden oluþan hocalarla, öðrencilerle, heyetle çeþitli temaslarda rektörlerle, senato üyeleri bulunmak üzere Þýrnak'a ile görüþerek üniversitelegitti. rimizin sorunlarýný yerinValiliði ziyaretinde Vali de görüyor ayný zamanda Vahdettin Özkan, Þýrnak da çözüm süreci ile ilgili Üniversitesi (ÞÜ) Rektörü istiþarelerde bulunuyoProf. Dr. Ali Akmaz ve ruz. Üniversitelerimiz çöüniversitenin yöneticileri züm sürecinin bir parçasý tarafýndan karþýlanan Çe- olmalý, çözüm sürecine tinsaya, Valilik Þeref Def- pozitif katkýda bulunmalý" teri'ni imzaladý. Ziyarette dedi. konuþan Vali Özkan, Þýrzümü en çok nak ve bölgede eðitim hiz- “Çö üyeleri istiyor” etim metlerinin yaygýnlaþtýrýl- öðr üyelerinin çöetim Öðr masý ve etkinleþtirilmesinin baþarýyla eci sür züm ne verdiði destekten ötürü sonuçlanmasýný en çok isÇetinsaya'ya teþekkür etti. Çetinsaya ve beraberindekiler daha sonra ÞÜ Rektörlüðü'nü ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Akmaz ile görüþtü.

“Ýstiþarelerde bulunuyoruz”

Ziyarette konuþan Çetinsaya, YÖK üyeleri ile hafta baþýndan itibaren bölgede bulunduklarýný, Batman, Siirt ve Þýrnak'taki temaslarýnýn ardýndan Hakkari ve Diyarbakýr'da-

teyen kiþiler olduðunu vurgulayan Çetinsaya, "Üniversitelerin potansiyelini gerçekleþtirebilmek için zaten bu havayý, iklimi ve ortamý yaratmamýz lazým. Her üniversite ve her birey kendi ilinin özelliklerine göre mutlaka bir þeyler yapacaktýr. Bu, sýnýfta hocanýn öðrencilere konu anlatmasý da olabilir, kampüslerde yapýlacak faaliyetler de olabilir. Bu, üniversitelerin, öðretim üyelerinin o ildeki hizmetleri, çalýþmalarý ve gayretleri de olabilir. O yüzden her manada deðerlendirmemiz lazým" diye konuþtu.


15

BÖLGE

16 Mayýs 2013 Perþembe

Konut fiyatlarý cep yakýyor Nüfusun hýzlý þekilde arttýðý ve göç alan kentteki kiralar, mahallesine göre 2 bin, satýlýk konut fiyatlarý ise 1 milyon liraya kadar yükselirken, Tüm Emlakçýlar Odasý Baþkaný Gökmen, “Geçen 10 yýlý emlak açýsýndan kayýp olarak görüyoruz” dedi ÞANLIURFA - Atatürk Barajý ile sosyal ve ekonomik geliþmelerin yaþandýðý Þanlýurfa'da, konut kira ve satýþýndaki artýþ dikkat çekiyor. Göçle nüfusun da arttýðý kentte, gayrimenkul fiyatlarý çeþitli nedenlerle yükseliyor. Buna paralel özellikle tayin ve eðitim dönemlerinde kentte ev bulmak zorlaþýyor. Kira fiyatlarýnýn semtine göre 2 bin liraya kadar yükseldiði kentte, son yýllarda inþa edilen brüt 330 metre kare alana sahip, 5 oda ve 1 salon þeklinde tasarlanan, parmak izi sistemiyle açýlan kapýlarý, perde, doðal gaz, klima ve su akýþý dýþardan kumanda edilebilen "akýllý binalar" ise katýna göre 750 bin ile 1 milyon lira arasýnda satýlýyor.

“Sýkýntýnýn nedeni proje üretememe”

Þanlýurfa Tüm Emlakçýlar Odasý (ÞUTEM) Baþkaný Gökhan Gökmen, yaptýðý açýklamada, konut sýkýntýsýnýn, arsa fiyatlarý-

nýn yüksek oluþu, konut üretiminin azlýðý ve yeni imara açýlan bölgelerdeki altyapý çalýþmalarýnýn olmayýþýndan kaynaklandýðýný savundu. Þehrin büyümesi için gereken imar bölgelerinin yeterince oluþturulup, müteahhitlere ve vatandaþa sunulmadýðýný öne süren Gökmen, imarlý arsa yokluðu ve TOKÝ'nin sadece bir bölgede küçük ölçekte proje üretmesinin de konut ve kira fiyatlarýnýn yüksek olmasýnýn nedenlerinden olduðunu ileri sürdü.

“Þanlýurfa’nýn kanayan yarasý”

Müteahhitlerin artýk bireysel projeler üretmek yerine bir araya gelerek, toplu projeler üretmesinin hem belediyenin altyapý hizmetleri olmayan bölgelere ulaþýmýný kolaylaþtýracaðýný hem de vatandaþýn ihtiyaçlarýný karþýlayacaðýný aktaran Gökmen, þunlarý kaydetti: "Konut sýkýntýsý Þanlýurfa'nýn kanayan bir yarasý, özellikle kiralama ko-

nusunda vatandaþlarýn taleplerine cevap verilememesi kentin en büyük sýkýntýlarýndan biri. Bunun baþlýca sebeplerinden biri de yeterli imar alanýn olmayýþý, var olan imar yerlerinin ise gerekli alt yapýya sahip olmamasýdýr. Sektör olarak geçen 10 yýlý emlak açýsýndan kayýp olarak görüyoruz. Ýnþallah Büyükþehir Yasasý ile yöneticiler, kenti gerçek kimliðine kavuþturacak projelere imza atar." Konut projelerinin nüfus artýþ hýzýna cevap veremediðini vurgulayan Gökmen, baþta TOKÝ olmak üzere

Mayýsta karla mücadele çalýþmasý Yüksekova’da çýð düþmesi sonucu 6 aydan bu yana ulaþýma kapalý bulunan köy yolunda çalýþma baþlatýldý. Karla mücadele ekipleri, kalýnlýðý 3 metreyi bulan kar yýðýnlarýný temizleyerek yolu ulaþýma açmaya çalýþýyor

büyük inþaat firmalarýn kentte yatýrým yapmasý gerektiðini vurguladý.

“Kentin geliþimini olumsuz etkiliyor”

Emlakçýlardan Ömer Faruk Karýnca da ev fiyatlarýnýn yüksek olmasýnýn kentin geliþmesini olumsuz etkilediðini söyledi. Piyasada arsa sýkýntýsýnýn yaþandýðýný ve bu durumun bazý çevrelerce suiistimal edildiðini savunan Karýnca, þöyle konuþtu: "Arsa fiyatlarýnýn yüksek oluþu yer sahiplerinin müteahhitlere yüksek

HAKKARÝ'nin Yüksekova ilçesinde çýð düþmesi sonucu 6 aydan bu yana ulaþýma kapalý bulunan köy yolunda, karla mücadele ekiplerince çalýþma baþlatýldý. Kýþ mevsiminin çetin geçtiði ve kar yaðýþý nedeniyle çok sayýda köy yolunun ulaþýma kapandýðý ilçede, mayýs ayýnda bile yol açma çalýþmasý yapýlýyor.

Hem kýþ hem ilkbahar

Ýl Özel Ýdaresi karla mücadele ekipleri tarafýndan havalarýn ýsýnmasýyla baþlatýlan çalýþmalar, çýð düþmesi sonucu yaklaþýk 6 aydan bu yana kapalý bulunan ilçe merkezine 45 kilometre uzaklýktaki Ortacýk köyü yolunda devam ediyor. Kalýnlýðý yer yer 3 metreyi bulan kar yýðýnlarýný temizleyerek yolu ulaþýma açmaya çalýþan ekipler, ayný anda hem kýþ hem de ilkbahar mevsimi-

oranlarda kat karþýlýðý yapmasýna sebep oluyor bu da daire fiyatlarýnýn yüksekliðine neden oluyor. Bu fiyatlar arttýkça lüks talebi de artmakta. Kimse 'fiyatlar uygundur' demesin. Kayseri, Antalya, Eskiþehir, Adana'da konut fiyatlarý buranýn neredeyse yarýsý kadar. Bu fahiþ fiyatlarýn kente hiçbir katkýsý yok, arsa ve dairelerden kazanýlan yüksek karlar piyasanýn döngüsüne hiçbir etki yapmamakta, aksine kýsýr döngü içerisinde arsa fiyatlarýný ve daire fiyatlarýný arttýrmaktadýr."

ni yaþýyor. Ortacýk köyü ve baðlý yaylalarla ulaþýmý saðlayan yolda, zorlu doða ve elveriþsiz hava koþullarý nedeniyle kýþýn çalýþma yapamadýklarýný ifade eden yetkililer, yolun birkaç gün içinde ulaþýma açýlacaðýný belirtti.

Büyük sýkýntý yaþadýlar

Yaklaþýk 6 aydan bu yana yollarýnýn kapalý olduðunu vurgulayan köylülerden Ethem Savaþan ise köyde yaþayan vatandaþlarýn kýþ süresince büyük sýkýntý yaþadýðýný söyledi. Ýlçe merkezine gitmek için her gün belirli bir bölgeye kadar yürüdüklerini anlatan Savaþan, "Kýþ mevsimi bu sene çok çetin geçti. Köyümüzün yolu düþen çýðlar nedeniyle sürekli kapanýyordu. Fakat havalarýn ýsýnmasýyla yolumuz açýlýyor. Artýk rahatlýkla köyümüze ve yaylalarýmýza gidebileceðiz" dedi.


16

BÖLGE

IHALE ÝLANI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐI Ýl MÜDÜRLÜÐÜ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK DÝYARBAKIR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK ÝL MÜDÜRLÜÐÜ 3 NO’LU HÝZMET BÝNASI(TOPLULAÞTIRMA VE TARLA ÝÇÝ GELÝÞTÝRME HÝZMETLERÝ BÝRÝMÝ) ONARIM ÝÞÝ Diyarbakýr Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü 3 No'lu Hizmet Binasý (Toplulaþtýrma ve Tarla Ýçi Geliþtirme Hizmetleri Birimi) Onarým Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale kayýt numarasý : 2013/61943 1-Ýdarenin a) Adresi : Vilayet Karþýsý Lise Caddesi 1 21100 YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122236055 - 4122245104 c) Elektronik posta adresi : idarimaliisler@diyarbakirtarim.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümanýnýn içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Zirai Mücadele Araþtýrma Ýstasyonu Müdürlüðü Silvan Karayolu 7. Km. c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 3-Ýhalenin: a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Valilik karþýsý Yeniþehir/Diyarbakýr b) Tarihi ve saati : 29.05.2013 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan yada esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýnda, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir yada serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Devamý 17’de

16 Mayýs 2013 Perþembe

Diyarbakýr’da “Anadil” yürüyüþü yapýldý DÜÖ-DER, 15 Mayýs Kürt Bayramý etkinlikleri çerçevesinde anadilde eðitim talebi ile yürüyüþ gerçekleþtirdi. Eðitim-Sen ise, Yahya Kemal Beyatlý Ýlköðretim Okulu önünde basýn açýklamasý yaptý

DÝYARBAKIR Dicle Üniversitesi Özgür Öðrenci Derneði (DÜÖ-DER) 15 Mayýs Kürt Dil Bayramý dolayýsýyla anadilde eðitim talebi ile yürüyüþ gerçekleþtirdi. Eðitim, Mimarlýk ve Fen fakülteleri önünden 3 ayrý kol þeklinde yürüyüþe geçen yüzlerce öðrenci, "Zimanê azad jiyana azad", "Sînore zimane min sînore cîhana min e", "Zimane min qedexe neke", "Ciwan hezên parastina ziman e" pankart ve dövizleri taþýdý. Üniversite içerisinde bulunan basketbol sahasýnda bir araya gelen öðrenciler, bir dakikalýk saygý duruþunun ardýndan basýn açýklamasý yaptý. Serhildan Tanrýverdi adlý öðrenci, anadilde eðitim için 2000 imza topladýklarýný ve bu imzalarý rektörlüðe vereceklerini söyledi. Hatay'ýn Reyhanlý ilçesinde yaþanan patlamayý kýnadýklarýný belirten Tanrýverdi, "Burada yaþanan katliamdan kaynaklý etkinliðimize burada son veriyoruz" dedi. Öðrenciler "Bê serok jiyan nabe" sloganýný atarak daðýldý.

“Birçok halk kayboldu”

Eðitim-Sen Diyarbakýr Þubesi ise, Baðlar ilçesinde bulunan Yahya Kemal Beyatlý Ýlköðretim Okulu önünde 15 Mayýs Kürt Dil Bayramý'na iliþkin basýn açýklamasý yaptý. EðitimSen üyesi öðretmen ve çok sayýda öðrencinin katýldýðý açýklamada sýk sýk "Bê zîman jiyan nabe" ve "Zîman, jiyan, azadî" sloganlarý atýlýrken, "Bê zîmanê dayikê perwerdehî nabe" pankartý açýldý. Basýn açýklamasýný okuyan Eðitim-Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Kasým Birtek, 90 yýldýr asimilasyon politikalarýnýn hedefinde toplum ve inançlarýn olduðunu ve eðitim sisteminin de bu politikalardan nasibini aldýðýný kaydetti. Anadilin insan olmaktan kaynaklý doðal bir hak olduðunu belirten Birtek, "Hiç kimsenin baþka bir kimsenin dilini yasaklamaya hakký yoktur. Bu asimilasyon politikalarý sonucu birçok halk kayboldu. Yok olmayla yüz yüze kalan dillerden birisi de Kürt dilidir. Ýlkokuldan üniversitelere kadar Kürt dilinde eðitim verilmelidir" dedi.

ZAYÝ ÝLANLAR Diyarbakýr Nüfus Müdürlüðü'nden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. MUHAMMED ALTMIÞKARA Diyarbakýr Trafik Þube Müdürlüðü'nden almýþ olduðum E sýnýfý sürücü belgemi 13.05.2013 tarihinde kaybettim. Hükümsüzdür. MURAT DEMÝR


17

BÖLGE

16 Mayýs 2013 Perþembe

Köylüler: Göç edeceðiz Hakkari’nin Yüksekova ilçesine baðlý Çobanpýnar (Wargeniman) köyünde yapýlacak olan ikinci karakola yurttaþlar tepki gösteriyor. Valilik ve kaymakamlýða baþvuran yurttaþlar, “Köylerimiz askeri alan yapýlýyor. Bu inþaatlar durmazsa köyden göç edeceðiz” dedi

HAKKARÝ - 2013 yýlýnýn baþýndan beri bölgede durmayan askeri sevkýyatlara, yeni karakol inþaatlarýyla devam ediliyor. Yüksekova'ya baðlý ve Ýran sýnýrýnda bulunan Çobanpýnar (Wargeniman) köyünde ikinci karakol inþaatý baþlatýldý. 245 nüfuslu, 50 haneli köyde iki karakolun kurulmasýyla askeri alanýn kendilerini maðdur edeceðini belirten köyün ileri gelenlerden, Bahattin Þen, Sadýk Akýn, Abdulhadi Ýliþ, Fazýl Kýrmýzýgül, Abidin Þen ve Kahraman Ýliþ ile köy muhtarý Pervizhan Beþer, Yüksekova Kaymakamlýðý ve Hakkari Valiliði'ne dilekçe ile baþvurdu. Yurttaþlar, dilekçele-

rinde bu durumun devam etmesi halinde köyden göç edeceklerini belirtti.

“Karakolun etrafýnda mayýnlar var”

1991 yýlýnda köye yakýn kurulan Çobanpýnar Karakolu'nun çevresine mayýn döþendiðini, 2 kilometrelik alana giremediklerini belirten köylüler, yeni yapýmýna baþlanan karakol inþaatýnýn eski karakolla arasýndaki mesafenin de bir kilometre olduðunu belirtti. Bugüne kadar onlarca atlarýnýn mayýn patlamasýnda telef olduðunu belirten yurttaþlar, karakol inþaatýnýn durdurulmasýný istedi.

“Anadili yasaklamak cezalarýn en aðýrýdýr” MARDÝN - Kýzýltepe Belediye Baþkaný Ferhan Türk anadili yasaklamanýn cezalarýn en aðýrý olduðunu bildirdi. Türk, 15 Mayýs Kürt Dil Bayramý dolayýsýyla yaptýðý yazýlý açýklamada dilin kendi yasalarý içerisinde yaþayan ve geliþen canlý bir varlýk, ulusu birleþtiren, koruyan ve ulusun ortak bir deðeri olduðunu bildirdi. Bir dilin özgürlüðünün ancak o dilin anayasal, yasal, hukuki bir statüye kavuþturulmasý, günlük yaþamdan eðitime, iletiþim, yayýncýlýktan örgütlenme ve siyasete kadar her alanda özgür bir biçimde kullanýlmasýnýn önündeki bütün engellerin kaldýrýlmasý ile saðlanabileceðini belirten Türk, þu görüþlere yer verdi: "Aksi takdirde bu imkanlardan yoksun bir dil aðýr baský ve asimilasyon koþullarýnda varlýðýný sürdüremez. Þuan unutulmamalýdýr ki, anadili yasaklamak cezalarýn en aðýrýdýr. Bir anadilin yok sayýlmasý, kullanýmýnýn engellenmesi, yasaklanmasý ayný zamanda o toplumun inkar edilmesi anlamýna gelmektedir” dedi.

“Göç edeceðiz”

Kaymakam ve Valiliðe dilekçe ile baþvurduklarýný belirten köy imamý Mela Mahir Ýliþ, "Yýllardan beri köyümüzde bir karakol vardýr. Bu karakol zaten köylüleri yýllardan beri içeri hapsetmiþ ve kuþatmýþ durumdadýr. Köyün kullanýlabilir çevresi olan 3 km alan yeni yapýlacak olan karakolla kullanýlamaz hale gelecektir. Barýþ süreciyle birlikte köyümüzün etrafýnda iki karakol daha yapýlýyor. Zaten köyümüzde karakol var, bir ikinciye ne gerek vardý. Bu karakolun yapýlmasýyla beraber çocuklarýmýz ve hayvanlarýmýz dýþarý çýkamayacak-

týr. Ot biçecek arazimiz, yaylalarýmýz ve köy merasý tamamen askeri alana girecektir. Hayvancýlýk ve tarýmla geçinen köyümüzde bu karakollar nedeniyle birçok insan canýný kaybedebilir. Örneðin koyunlarý otlatýrken, aniden koyunlar daðýlýrsa ve çoban onlarý toplamaya giderse ya da ot biçmeye çýktýðýmýz bir anda askerler bize ateþ açarsa ne olur? Karakol inþaatý devam ederse köyden göç edeceðiz ve bu devlet göç edeceðimiz yeri ayarlamak zorundadýr" diye konuþtu.

“Nerde kaldý barýþ süreci”

Ýkinci karakolun yapýlmasýyla "barýþ sürecinin" anlamsýz olacaðýný söyleyen Ýliþ, þunlarý dile getirdi: "Bugüne kadar savaþ vardý, ancak þimdi barýþ süreci ve çözüm süreci baþlamýþtýr. Çözüm ve barýþ süreci, karakol yapma yerine, köyümüzde rahat etme, koyunumuzu otlatma, tarýmcýlýðý geliþtirme, topraðýn-

da özgürce yaþamak içindi. Ancak bu süreci devlet karakol yapmakla, ekonomik ambargo ve özgürlükleri kýsýtlayarak askeri alana çeviriyor. Kamuoyunu duyarlý olmaya çaðýrýyoruz, devlet de acilen karakol inþaatlarýný durdursun."

“Sürecin ruhuna ters”

Köy muhtarý Pervizhan Beþer ise, karakol inþaatlarýnýn sürecin ruhuna ters düþtüðünü belirterek, "Bir yandan Ýran diðer yandan Türk karakollarý arasýnda kalýyoruz. Saða dönsek Türkler tarafýndan askeri alan, sola dönsek Ýran topraklarý, pastarlar ateþ ediyor. Yaþanan bu durumda köylülerin bu coðrafyada yaþama þansý kalmadýðýný görüyoruz. Bu karakolun dýþýnda 5 karakol daha inþaa edileceði belirtiliyor. Bu bölgede insanlarýn kafasýnda 'neler oluyor, savaþ mý barýþ mý hazýrlýðý yapýlýyor' soru iþareti kalýyor" diye belirtti. (DÝHA)

Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Tebliðinde yer alan B III Grubu iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY(Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Ý.M.Ý Þube Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Toplantý Salonu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (90) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1 (BASIN - 1009 / www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr


18 16 Mayýs 2013 Perþembe

ekonomi

Tüketiciden “kart aidatý” tepkisi GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlýðýnýn üzerinde çalýþmalarýný sürdürdüðü Tüketici Haklarý Yasa Tasarýsý taslaðýnýnkredi kartý aidatlarý ve bankalarýn aldýðý ücretler konusundaki sorunlara çare olamayacaðý savunuluyor. Konuyla ilgili deðerlendirmelerde bulunan Tüketici Haklarý Derneði (THD) Baþkaný Turhan Çakar, üzerinde çalýþýlan düzenlemeye iliþkin Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýna görüþlerini sunduklarýný ancak bunlarýn taslakta ne oranda yer bulduðunu bilmediklerini söyledi. Taslakta birçok alanda tüketici lehine iyileþtirmeler olmasýna karþýn özellikle bankalarýn aldýklarý kart aidatlarý ve hizmet ücretleri konusunda "geriye gidiþin" söz konusu olduðunu ileri süren Çakar, Bakan Hayati Yazýcý'nýn bankalarýn bundan sonra biri peþin diðeri taksitli alýþveriþler için olmak üzere iki çeþit kart verileceðini söylediðini hatýrlattý. Taksitli alýþveriþlerle ilgili kartlarda yýllýk kart aidatý alýnacaðýný belirten Çakar, "10 yýl geriye dönük olarak yýllýk kart aidatýnýn istenebileceðine iliþkin Yargýtay kararý var. Bu, yasal hale gelince vatandaþ hakkýný arayamayacak. Dolayýsýyla Yargýtay kararý hiçbir iþe yaramayacak" dedi.

“Hak arama yolu kapanacak”

Bankalarýn verdikleri hizmetlerden dolayý aldýklarý çok sayýda iþlem ücreti olduðunu anlatan Çakar, düzenleme ile bunlarýn da yasal hale geleceðini dile getirdi. Bu ücretleri Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurulunun belirleyeceðini ifade eden Çakar, her iki konuda da iyileþtirmeler yapýlmadýkça taslaðýn tüketici haklarýna uygunluðundan bahsedilemeyeceðini kaydetti.

$ €

DOLAR: 1,817 EURO: 2,339 ALTIN: 83,114 ÝMKB: 91.287,14

iþsizlik oraný arttý Türkiye'de iþsizlik oraný Þubat ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre 0,1 puan artarak 10,5 oldu. Türkiye genelinde iþsiz sayýsý 2013 yýlý Þubat(1) döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre 163 bin kiþi artarak 2 milyon 884 bin kiþiye yükseldi RAMAZAN KARATAÞ

DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) þubat ayý hanehalký iþgücü sonuçlarýný açýkladý. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðünden alýnan verilere göre, Ýþsizlik oraný yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleþti. Türkiye genelinde iþsiz sayýsý 2013 yýlý Þubat(1) döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre 163 bin kiþi artarak 2 milyon 884 bin kiþiye yükseldi. Ýþsizlik oraný ise 0,1 puanlýk artýþ ile yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleþti. Tarým dýþý iþsizlik oraný 0,2 puanlýk artýþ ile yüzde 12,9, 15-24 yaþ grubunu içeren genç iþsizlik oraný ise 2,1 puanlýk artýþ ile yüzde 20,4 oldu.

Ýstihdam edilenler 1 milyon 208 bin kiþi arttý Ýstihdam edilenlerin sayýsý 2013 yýlý Þubat döneminde, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 1 milyon 208 bin kiþi artarak 24 milyon 546 bin kiþiye yükseldi. Bu dönemde, tarým sektöründe çalýþan sayýsý 104 bin kiþi, tarým dýþý sektörlerde çalýþan sayýsý 1 milyon 104 bin kiþi arttý. Ýstihdam

edilenlerin yüzde 22,5'i tarým, yüzde 19,9'u sanayi, yüzde 6,2'si inþaat, yüzde 51,3'ü ise hizmetler sektöründe yer aldý. Önceki yýlýn ayný dönemi ile karþýlaþtýrýldýðýnda inþaat sektörünün istihdam edilenler içindeki payý 0,6 puan, hizmetler sektörünün payý 0,2 puan artarken, tarým sektörünün payý 0,8 puan, sanayi sektörünün payý ise 0,2 puan azaldý.

Ýstihdam oraný yüzde 44,4 olarak gerçekleþti

Ýstihdam edilenlerin oraný, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 1,5 puanlýk artýþ göstererek yüzde 42,9'dan yüzde 44,4'e yükseldi. Türkiye genelinde iþgücüne katýlma oraný, 2013 yýlý Þubat döneminde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 1,7 puan artarak yüzde 49,6 oldu. Ayný dönemler için yapýlan kýyaslamalara göre; erkeklerde iþgücüne katýlma oraný 1,2 puanlýk artýþla yüzde 70,3, kadýnlarda ise 2,2 puanlýk artýþla yüzde 29,6 olarak gerçekleþti. Kamu istihdamý Maliye Bakanlýðý tarafýndan derlenen verilere göre,

2013 yýlý I. döneminde toplam kamu istihdamý 2012 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 3,6 oranýnda artarak 3 milyon 223 bin kiþi olarak gerçekleþti.

Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ istihdam arttý

Ocak 2013 dönemi ile birlikte mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ göstergelerin sayýsý artýrýlmýþ olup, mevcut göstergelere, "çalýþýlan sektör", "tarým dýþý iþsizlik oraný" ve "genç nüfusta iþsizlik oraný" da ilave edilmiþtir. Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ istihdam

edilenlerin sayýsýnda 2013 yýlý Þubat döneminde, bir önceki döneme göre 120 bin kiþilik artýþ, iþsiz sayýsýnda ise 29 bin kiþilik azalýþ meydana geldi. Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ iþgücüne katýlma oraný bir önceki döneme göre 0,1 puanlýk artýþ ile yüzde 51, istihdam oraný 0,2 puanlýk artýþ ile yüzde 46,3, iþsizlik oraný ise 0,2 puanlýk azalýþ ile yüzde 9,2 olarak gerçekleþti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde en fazla artýþ 67 bin kiþi ile hizmet sektöründe gerçekleþti.

Benzine 6 kuruþ zam AKARYAKIT daðýtým þirketleri benzin satýþ fiyatlarýný litrede 5-6 kuruþ artýrdý. Benzinin litre fiyatýna 5-6 kuruþ zam yapýldý. Alýnan bilgiye göre, yapýlan fiyat deðiþikliðiyle Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir'de litresi 4,56-4,58 lira arasýnda satýlan 95 oktan kurþunsuz benzin fiyatlarý 4,624,63 liraya çýktý. Motorin fiyatlarý ise deðiþmedi. Akaryakýt ürünlerinin perakende satýþ fiyatlarý, daðýtým þirketlerinin maliyetine ve rekabet þartlarýna, illere ve söz konusu þirketlere göre litrede birkaç kuruþ farklýlýk gösterebiliyor.


19

DÜNYA

16 Mayýs 2013 Perþembe

Irak’tan Türkiye’yi kýzdýracak adým!

Irak merkezi yönetiminin PKK'lilerin çekilmesine iliþkin olarak Türkiye'yi Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'ne þikayet edeceði belirtildi. Iraqi National News isimli internet sitesinde yayýnlanan habere göre, PKK'lilerin Irak topraklarýna çekilmesinin egemenliði ihlal anlamýna geldiði belirtildi

IRAK-PKK'lilerin Türkiye'den Irak'ýn kuzeyine çekilmesine karþý çýkan Irak merkezi hükümeti, yazýlý bir açýklama yaptý. Irak Baþbakanlýk ofisinden yapýlan açýklamada, PKK'li gruplarýn ülkelerine giriþin iki ülke çýkarlarýna ve komþuluk iliþkilerine zarar verdiði ifade edildi. Iraqi National News adlý internet sitesinde yayýnlanan açýklamada, Türkiye'nin Birleþmiþ Milletler Güvenlik

Konseyi'ne þikayet edileceði belirtildi. Þikayette, Türkiye ile PKK arasýndaki anlaþmaya dikkat çekilerek, anlaþma sonucu PKK'lilerin Irak'a çekildiðine vurgu yapýldý. Irak Parlamentosu Kanun Koalisyonu üyesi Kemal Saadi ise, Irak'ýn ülkeye izinsiz giren PKK'lileri tutuklama hakkýna sahip olduðu açýkladý. Saadi, Türkiye ve PKK arasýndaki anlaþmanýn Irak'ýn aleyhine olduðunu ve atýþmalarý kendi top-

raklarýna getirdiðini söyledi.

“Apaçýk ihlal”

PKK'lilerin çekilmesini apaçýk bir ihlal olarak deðerlendiren Irak merkezi yönetimi açýklamada, Irak topraklarý içinde PKK'nin silahlý güçlerinin varlýðýný kabul etmediðini vurguladý. Açýklamada, PKK'lilerin Irak topraklarýna hareketinin iki ülkenin ortak çýkarlarý ve komþuluk iliþkilerinde ciddi hasara neden olaca-

ðý belirtildi. Irak Bakanlar Kurulu'nun bugünkü toplantýsýnda konunun detaylý bir þekilde ele alýndýðý belirtilirken, toplantýda Türkiye'nin Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'ne þikayet edilmenin kararlaþtýrýldýðý vurgulandý. Açýklamada, Irak Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn Arap Birliði ve Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý'na Irak'ýn egemenliðinin savunulmasý için yazý gönderdiði kaydedildi.

Halep’te yaþamla ölüm iç içe HALEP- Suriye'nin Halep kýrsalýndaki Tel Rifat bölgesine en son düþen füze 3'ü çocuk 4 kiþinin hayatýný kaybetmesine, 20 kiþinin de yaralanmasýna yol açtý. Tel Rifat Basýn Bürosu üyesi Abdulmuheymin Þeyh Nayif, Esed'in halkýný Scud füzeleriyle vurmaya baþlamasýndan bu yana bölgeye 30 füze düþtüðünü belirterek, "Bölge nüfusunun 35 binden 7 bine düþmesi çok büyük can kayýplarýnýn yaþanmasýný önledi" dedi. Azaz bölgesi Basýn Bürosu Müdürü Hazim el-Azizi ise yapýmý 17 yýl süren Azaz Hastanesi'nin de Scud füzelerine hedef olduðunu ifade ederek, "Azaz Hastanesi, sahip olduðu týbbi imkanlarla bölgedeki en büyük hastaneydi. Esed güçleri, devrimin ilk döneminde hastaneyi karargah edindi ancak buradan çýktýktan sonra da bombaladý" þeklinde konuþtu. Ýmamlýk yapan Hasan eþÞaban da elektrik kesintisi nedeniyle Azaz ve diðer bölgelerde fabrika ve atölyelerin kepenk kapattýðýný, topraklarý çatýþma alanlarýna yakýn olan çiftçilerin de tarlalarýný ekip biçemediðini kaydetti.

‘Büyük Felaket’in 65’inci yýl dönümü LÜBNAN - Filistinliler Ýsrail tarafýndan zorunlu göçe tabi tutulmalarýnýn 65'inci yýlý Batý Þeria'nýn Ramallah kentinde protesto edildi. Mülteci kamplarýnda yaþayan Filistinli gençler Nakba'nýn (Büyük Felaket) yýldönümü münasebetiyle 65 meþale taþýyarak Ýsrail'e tepkilerini dile getirdi. Binlerce Filistinlinin katýldýðý gösteride, meþale taþýyan gençlerden Ýbrahim Cemal, "Nakba gösterilerini, vatanýmýz Filistin'e dönüþ hakkýmýzý vurgulamak için düzenliyoruz" dedi. Gösteriye katýlan 60 yaþlarýndaki Filistinli kadýn ise gösterileri, "vatana dö-

nüþ çanlarýnýn çalmasý" þeklinde nitelendirerek, "Ailelerimizi dönüþ hakkýndan feragat ettirecek hiç bir gerekçe söz konusu olamaz" diye konuþtu. Gösterinin organizatörlerinden Naci Kemal, vatana dönüþ hakkýnýn hem kiþisel hem de toplumsal haklarý olduðunu vurguladý. Kemal, "Hiç bir Filistinli, dönüþ hakkýnýn yer almadýðý kararlarýn uygulanmasýný kabul etmeyecektir" ifadesini kullandý.

Denizde gösteri

Lübnan'daki mülteci kamplarýnda yaþayan Filistinliler, Nakba'nýn 65. yýl dönümü münasebetiyle denizde gösteri düzenledi. Fi-

listin Kurtuluþ Örgütü'nün (FKÖ) "Deniz yoluyla Filistin'e dönüþ" adý altýnda düzenlediði etkinliklere tekneleriyle katýlan Filistinliler, Lübnan'ýn güneyindeki Sur kenti sahilindenFilistin yönündeki uluslararasý sulara doðru denize açýldýlar. Filistin bayraklarý açan göstericiler, sýk sýk ülkelerine geri dönme hakkýný savunan sloganlar attý. FKÖ Lübnan Halk Cephesi sorumlusu Ahmed Murad yaptýðý konuþmada, gösterilerin, Filistin halkýnýn "geri dönüþ haklarý" için ne kadar ýsrarcý davrandýðýnýn açýk göstergesi olduðunu vurguladý.

El-Halil’de çatýþma

Ramallah'ýn güneyindeki El-Halil kentinde bulunan El-Urub Mülteci Kampý'nda Filistinli gençler ile Ýsrail askerleri arasýnda meydana gelen çatýþmada 8 kiþinin yaralandýðý bildirildi. Öte yandan onlarca Yahudi yerleþimcinin Ýsrail polisinin korumasý altýnda Mescid-i Aksa'ya girdiði belirtildi. Mescid-i Aksa korumalarý, Yahudi yerleþimcilerin Tevrat'ýn indiriliþini kutladýklarý bayram

etkinlikleri çerçevesinde Mescid-i Aksa'ya polis eþliðinde girdiklerini söyledi. Korumalar, Mescid-i Aksa'nýn Hýtta ve Melik Faysal kapýsýndan girmeye çalýþan yerleþimciler ile Filistinliler arasýnda da çatýþmalarýn meydana geldiðini kaydetti. BM'nin 1950 yýlýnda yayýmladýðý rapora göre dönemin Filistin nüfusunun yarýdan fazlasý (957 bin kiþi) göç etti.


20

YURT HABER

16 Mayýs 2013 Perþembe

Yargýtay “suç örgütü” dedi Yargýtay 9. Ceza Dairesi, Hrant Dink cinayeti davasýnda, sanýklarýn “silahlý terör örgütü” deðil “suç iþlemek amacýyla oluþturulan örgüt” üyesi olduklarýna karar verdi

ANKARA - Yargýtay 9. Ceza Dairesi, duruþmalý temyiz isteyen Hrant Dink cinayeti davasý sanýðý Ersin Yolçu ile diðer tüm sanýklar yönünden incelemesini tamamlayarak kararýný açýkladý. Daire Baþkaný Ekrem Ertuðrul, Hrant Dink cinayeti davasýnda suçlularýn "silahlý terör örgütü" deðil "suç iþlemek amacýyla oluþturulan örgütün" üyesi olduklarýný oy birliðiyle kabul edildiðini açýkladý.

Hayal’in cezasýna onama

Bu baðlamda sanýk Ersin Yolçu'nun kasten öldürmeye yardým suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün duruþmalý inceleme sonucunda onanmasýna, "silahlý terör örgütü üyesi olmak" suçundan kurulan beraat hükmünün "suç örgütü üyesi olma" suçundan mahkumiyeti gerektiði gerekçesiyle bozulmasýna karar verildi. Sanýk Yasin Hayal'in "kasten öldürmeye azmettirme ve Orhan Pamuk'u tehdit suçlarýndan kurulan mahkumiyet hükümlerinin onanmasýna, 6136 Sayýlý Kanuna aykýrýlýk suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün düzeltilerek onanmasýna, "silahlý terör örgütü kurma yöneticisi olma" suçundan kurulan beraat hükmünün "suç örgütü kurma ve yönetme" su-

Derbi cinayeti zanlýsý tutuklandý

çundan mahkumiyeti gerektiði gerekçesiyle bozulmasý kararlaþtýrýldý. Sanýk Erhan Tuncel'in "patlayýcý madde imal etme" suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün onanmasýna, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan kurulan beraat hükmünün, sanýðýn maktul Hrant Dink'i öldürülmesi suçuna yardým suretiyle iþtirak etmesi nedeniyle mahkumiyeti gerektiði gerekçesiyle bozulmasýna karar verildi. Tuncel hakkýnda, "silahlý terör örgütü yöneticisi olma" suçundan kurulan beraat hükmü de "suç örgütü üyesi olma" suçundan mahkumiyeti gerektiði gerekçesiyle bozuldu. Tuncel hakkýndaki, Trab-

zon'daki 24 Ekim 2004'te McDonalds'ýn bombalanmasý olayýnda, genel güvenliði kasten tehlikeye sokma, mala zarar verme ve 6 ayrý kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerini de bozan Daire, Tuncel'in bu eyleminin, 6 ayrý kasten öldürmeye teþebbüs suçunu oluþturacaðýna karar verdi.

Baþbakan Yardýmcýsý Bozdað

Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Yargýtay 9. Ceza Dairesinin Hrant Dink cinayeti davasý kararýyla ilgili "Yargýtayýn bu kararý, örgüt deðil de suç için bir anlaþmanýn varlýðýný tespit ediyor. Tabii ilk derece mahkemesinin kararýna göre sa-

nýklarýn aleyhine bir karardýr. Bundan sonraki kýsmýný ilk derece mahkemesinin yargýlama sürecinde beraber göreceðiz" dedi. Davada daha önce örgütün varlýðýyla ilgili tartýþmalar yapýldýðýný hatýrlatan Bozdað, dairenin silahlý örgüt olmadýðý ancak suç için anlaþma bulunduðuna dair bir karar verdiðinin görüldüðünü ifade etti. Bozdað, "Bu, cezanýn bir yönüyle onaylanmasý, diðer yönüyle de beraat kararýnýn bozulmasý anlamýna geliyor. Ondan sonra ilk derece mahkemesi Yargýtayýn bu kararýný deðerlendirecektir, uyup uymama konusunda bir karar verecektir" dedi.

Havada grev baþladý Hava- Ýþ Sendikasý, toplu iþ sözleþmesi görüþmelerinde iþverenle anlaþma saðlanamamasý üzerine aldýðý grev kararýný dün sabah saat 03.00 sularýnda uygulamaya baþladý

ÝSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'de Pazar günü oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardýndan Edirnekapý Metrobüs Ýstasyonu çýkýþýnda Fenerbahçe taraftarý Burak Yýldýrým'ýn evine giderken býçaklanarak öldürülmesi olayýna iliþkin gözaltýna alýnan þüpheli Yusuf O. (20) tutuklandý. Þüpheli, Asayiþ Þube Müdürlüðü Cinayet Büro Amirliði'ndeki iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan Çaðlayan'daki Ýstanbul Adliye Sarayý'na götürüldü. Burada savcýya ifade veren þüpheli Yusuf O., tutuklanmasý istemiyle nöbetçi Ýstanbul 31. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, þüpheli Yusuf O.'nun "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanmasýna karar verdi. Þüpheli, 12 Mayýs'ta yaþanan olayla ilgili baþlatýlan soruþturma kapsamýnda Kýrþehir'in Mucur ilçesinde gözaltýna alýnmýþtý.

ÝSTANBUL - Hava- Ýþ Sendikasý, 24'üncü dönem Toplu Ýþ Sözleþmesi görüþmelerinde iþveren THY ile anlaþmaya varýlamamasý üzerine aldýðý grev kararýný dün sabah saat 03.00'den itibaren Atatürk Havalimaný'nda uygulamaya baþladý. Sabah saatlerinden itibaren 500 çevik kuvvet polisinin sevk edildiði havalimaný adeta polis ablukasýna alýndý. Sendika temsilcileri ve hava iþ kolunda çalýþan emekçiler, grev pankartýný Dýþ Hatlar Terminaline giriþleri engellendiði için THY Genel Müdürlüðü binasýna astý. Grev pankartýný asan iþçiler daha sonra HavaÝþ'in Bakýrköy'de bulunan Genel Merkezi'ne geçti. Grev gözcüleri ise grev pankartýnýn asýlý olduðu THY Genel Müdürlüðü önünde nöbet tutmaya baþladý. Öte yandan Türk Havayollarý Basýn Müþaviri Ali Genç ise yaptýðý açýklamada grevin baþladýðý saatten bu yana 83 uçuþ seferinin sorunsuz þekilde yapýlýðýný ileri sürdü.


16 Mayýs 2013 Perþembe

21

KÜLTÜR-S SANAT

Serê Gulanê sona erdi Halk Eðitim Merkezi’nde sergi açýlýþý DÝYARBAKIR Yeniþehir Halk Eðitim Merkezi kursiyerleri, tel kýrma, halý dokuma, nakýþ, saç tasarýmý, yaðlý boya, ebru sanatý gibi el emeklerini sergiledi. Halk Eðitim Merkezi'nde açýlan sergide eðitim gören kursiyerler, el emeklerini sergiledi. 6 aylýk bir çalýþma sonucu eserlerini sergilediklerini belirten tel kýrma, nakýþ kursu hocasý Zozan Özkiþi, kursiyerlerinin bu sergi için büyük çaba harcadýklarýný kaydetti. Özkiþi, "Bu sergi için 15 öðrencimiz 6 ay boyunca hafta içi her gün buraya gelerek çalýþtý, çabaladý. Bu sergideki eserler onlarýn emekleri" dedi. Saç tasarýmý kursu öðrencisi olan ve yaptýklarý saç modellerini fotoðraflarla sergileyen Demet Çiftçi, zorlu bir çalýþma döneminden geçtiklerini ifade etti. Çiftçi, 8 ay süren disiplinli bir çalýþmanýn ardýndan bir þeyler yapabilmenin gururunu yaþadýklarýný aktardý. Çiftçi, "8 ay boyunca kursa geldik ve öðretmenlerimiz eþliðinde saç tasarýmý ve kuaförlük ile ilgili bir çok þey öðrendik. Bir meslek öðrendik. Evde boþ oturmaktansa burada bir þeyler yapmak beni çok mutlu ediyor" diye konuþtu. Çiftçi, kuaförlüðe olan ilgisinin kursla sýnýrlý kalmayacaðýný, meslek olarak devam edeceðini sözlerine ekledi.

Silvan'da 3 gün boyunca devam eden Serê Gulanê Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri düzenlenen piknik ile sona erdi

DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde Silvan Belediyesi ile Zembilfroþ Sanat Merkezi tarafýndan organize edilen ve 3 gün devam eden Serê Gulanê Kültür ve Sanat Günleri düzenlenen piknik ile son buldu. Silvan Belediyesi'nde bir araya gelen ve aralarýnda Silvan Belediye Baþkaný Fadýl Erde-

Bugün ne okusam? Bizi Birleþtiren Oyun "Þiir, sadece güzel sözlere sarýlmaktan ibaret deðildir. Þiir, bir duygu ve düþünceyi yansýtmalýdýr. Okunduðunda kalbe ve akla zerk etmelidir. Þiir düþünce gücümüzü geliþtirir, ufkumuzu aydýnlatýr. Bugünün dünyasýnda insanca yaþamak kaygýmýzý bize öðreten þiirdir. Þair olarak yeni kuþaklara þiiri sevdirmeliyiz. Þiir, savaþan bir dünyada aklýn sesi olacaktýr. Gençliðin dar odalardan yükselen nefesine bir soluk vermek þairin görevidir. Teknolojinin dünyasýnda, yaþamsal deðerlerin köreldiði gerçeði yadsýnamaz. Bu nedenledir ki yaþamsal deðerlerimizi anlatan þiir bizleri bilginin kölesi olmaktan çýkaracak, bilginin efendisi yapacaktýr. Sahip olduðumuz bilgi insaný yüceltmeli, insaný yok etmemelidir. Bu konuda insanlýða ýþýk tutacak kiþi þairdir." Yazar: Nurgül Dönmez Sayfa Sayýsý: 65 Dili: Türkçe Yayýnevi: Karina Kitap

de'nin de bulunduðu kalabalýk grup, piknik alanýna gitti.

Halaylar çekildi

Zembilfroþ Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Heftreng Erbane Grubu eþliðinde yapýlan ziyaretlerde halkýn Serê Gulanê Bayramý kutlandý. Ziyaretlerde halaylar çekilirken, aniden

bastýran saðanak yaðýþ nedeni ile ziyaret yarýda kaldý. Yaðýþ sebebi ile yurttaþlar piknik alanlarýndan ilçe merkezinde bulunan Serê Gulanê Parký'na geçti. Etkinlikler aþýrý yaðýþtan dolayý erken sonlandýrýlýrken, Silvan Belediyesi tarafýndan yurttaþlara yemek ikram edildi.

Van’da Kürtçe þiir yarýþmasý düzenlendi VAN Belediyesi ile KURDÎDER tarafýndan bir dizi etkinlikle kutlanan 15 Mayýs Kürt Dil Bayramý halkýn yoðun ilgisi ile devam ediyor. Etkinlikler kapsamýnda Feqiyê Teyran Parký'nda, Kürtçe þiir yarýþmasý düzenlendi. Yarýþmacýlarýn yöresel kýyafetleri ile katýldýðý þiir yarýþmasýnda, "Aþk, özlem,

sevgi, mücadele ve gerilla" konulu þiirler okundu. 15 kiþinin yer aldýðý yarýþmada Sinan Bozkurt birinci, Evin Benek ikinci ve Übeyt Temel ise üçüncü oldu. Yarýþmada dereceye giren yarýþmacýlara iki, diðer yarýþmacýlara ise birer Kürtçe kitap hediye edildi. (DÝHA)


22

SPOR

16 Mayýs 2013 Perþembe

HEDEF DUNYA DÝYARBAKIR Kulp ilçesi Uzunova köyünde 2004 yýlýnda çobanlýk yaptýðý esnada bulduðu mayýnýn patlamasý sonucuyla sol kolunu ve bir gözünü kaybeden Nesim Öner'in baþarýlarý göz kamaþtýrýyor. Mayýnda bir kolunu ve gözünü kaybeden Öner, köyden göç ederek, Diyarbakýr'a yerleþmesinden sonra atletizmle tanýþtý. Bedensel Engelliler Atletizm dalýnda çok sayýda baþarýlara imza atan Öner, geçtiðimiz yýl Ýngiltere'de düzenlenen Londra Olimpiyatlarýna katýlarak Türkiye'yi temsil etmiþti.

En büyük destek Öztürk'ten

2004 yýlýnda Diyarbakýr Kulp ilçesi Uzunoava köyünde yerde bulduðu mayýnla oynamasý sonucu sol kolunu ve sol gözünü kaybeden 19 yaþýndaki Nesim Öner’in hedefi atletizm dalýnda dünya þampiyonasý elde etmek

Uluslararasý Paralimpik Komitesi (IPC) Avrupa Bedensel Engelliler Atletizm Þampiyonasý'nda Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan ve Londra olimpiyatlarýnda Türkiye'yi temsil eden Nesim Öner'in þimdiki hedefi ise, dünya þampiyonasýnda büyük baþarýlar elde etmek. Diyarbakýr'da antrenörü tarafýndan her gün idman yapan Öner'e en büyük destek ise, Galatasaray Kulübü Yöneticisi Adnan Öztürk tarafýndan geliyor. Öztürk, Öner'e her ay sabit bir maaþ vererek, tüm antrenman masraflarýný karþýlýyor. Adnan Öztürk'ün verdiði destekten ötürü kendisine teþekkürlerini ileten Nesim Öner'in mayýn maðduru olarak çözüm sürecinin geliþmesinden büyük bir mutluluk yaþadýðýný anlattý. Köyde çobanlýk yaptýðý esnada bir demir parçasýný bulduðunu ifade eden Öner, demir parçasýna taþ attýðýný ve bir anda büyük bir patlama yaþandýðýný kaydetti.

Çobanlýk yapýyordu

Öner yaþadýðý olayý þöyle anlattý: "2004 yýlýydý. O esnada köyde çobanlýk yapýyordum. Yerde bir demir parçasý gördüm. Ne olduðunu bilmiyordum. Daha sonra büyük bir taþ alarak gördüðüm o demir parçasýna fýrlatmamla büyük bir patlama meydana geldi. Demir parçasýnýn bulduðum yer bizim her zaman gelip geçtiðimiz oyun oynadýðýmýz bir yerdi. O demir parçasýnýn mayýn olduðunu bilmiyordum. 10 yaþýndayým ve mayýnýn da ne olduðunu bilmiyordum. Mayýn patlamasýndan sonra 3 ay hastanede tedavi gördüm. Okuluma ara vermek zorunda kaldým. Tedavim bittikten sonra Görme Engelliler Ýlköðretim Okulu'nda eðitimime devam ettim. Buradaki eðitimimden sonra Lise eðitimime devam ettim. Lisede mezun olmadan önce atletizmle tanýþtým. Beden eðitimi öðretmenimin desteðiyle atletizm çalýþmaya baþladým. Okulda her gün antrenman yapýyordum. Her geçen gün ilgim atletizme artýyordu. Lise eðitimimi bitirdikten sonra, Dicle Üniversitesi Antrenörlük bölümünde okuyorum."

Hem komutan hem asker

Mayýný hem bir komutan hem de bir asker olarak tanýmlayan Nesim Öner, mayýna en kötü isimlerin verebileceði kadar kötü bir þey olduðunu anlattý. Çözüm sürecinden umutlu olduðunu ifade eden mayýn maðduru Nesim Öner, sürece destek verdiðini söyledi. Öner, "Her þey çok hýzlý geliþti. Aslýnda olmasý gereken de budur. Bu sürece çok umutlu bakýyorum. Ýlk defa, iyi bir þekilde böyle bir süreç iþleniyor. Artýk savaþlar bitsin, barýþ olsun diyorum" diye konuþtu. Öner, Fransa'da yapýlacak Dünya Atletizm Þampiyona yarýþmasý öncesi yoðun bir antrenman yaptýðýný ifade ederek, "Geçen yýl Hollanda'da yapýlan Avrupa Bedensel Egeliler Atletizm yarýþmasýnda Avrupa 3. oldum. 2012 yýlýnda Ýngiltere Londra'da düzenlenen 2012 Olimpiyatlarýna katýldým. Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil ettim. Bu benim için gurur verici bir þeydi. Þimdiki hedefim ise, 2013 Temmuz ayýnda Fransa Lyon þehrinde yapýlacak Dünya Þampiyonasý yarýþmasýnda büyük baþarý elde etmektir. Bu yarýþma için yoðun bir tempoyla hazýrlýk yapýyoruz. Dünya þampiyonasýnda hedefim ilk 3'e girmektir" ifadelerini kullandý. (ÝHA)

Ýzciler Hasuni Maðaralarýný gezdi Diyarbakýr Ýl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Abdullatif Umut, Diyarbakýr Silvan ilçesinde bulunan tarihi Hasuni Maðaralarýnda lerde leme ince bulundu DÝYARBAKIR Ýl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Abdullatif Umut, Hasuni Maðaralarý'nda izcilik ile ilgili keþiflerde bulunarak, maðarada bir izci kampý gerçekleþtireceklerini söyledi. Umut, "Ýzcilik kampý çalýþmalarý kapsamýnda Silvan ilçemizde bulunan tarihi Hasuni Maðaralarý'nda gerekli çalýþma ve incelemelerimizi ta-

mamladýk, önümüzdeki süreçte burada bir izcilik kampý gerhedefliyoruz. çekleþtirmeyi daki sosarý'n aral Hasuni Mað Aslan isi mec iþlet yal tesis iþ olerm göst bize r, Umut Baký doen rind ekle dest duðu ilgi ve e Bizd . orum ediy layý teþekkür rýmala çalýþ için pý izcilik kam mýzý tamamlayarak kampý gerçekleþtireceðiz" dedi.


16 Mayýs 2013 Perþembe

23

SPOR

SAMPiYONASI Ahlat’ta “Gençlik Yürüyüþü” BÝTLÝS'in Ahlat ilçesinde, Gençlik Haftasý münasebetiyle "Gençlik Yürüyüþü" düzenlendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen program, Atatürk Anýtý'na çelenk býrakýlmasý, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþladý. Daha sonra Ahlat Belediyesi önünden baþlayan

Gençlik Yürüyüþü'ne bir grup öðrenci ile az sayýda memur katýldý. Öðrenciler, yürüyüþün baþlangýç yerinde ve þehir merkezinde halk oyunlarý gösterisi yaparak izleyenler tarafýndan bol bol alkýþlandý. Gençlik Yürüyüþü, kros yarýþlarýnýn ardýndan sona erdi. (ÝHA)

Engelli Basketçiler polis okulu öðrencileriyle maç yaptý

Spor il temsilcileri spor tesisini gezdi DÝYARBAKIR'daki spor il temsilcileri Kayapýnar Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan spor tesisini gezerek çalýþmalar hakkýnda bilgi aldýlar. TFF Bölge Temsilcisi Serkan Bayhan, Herkes Ýçin Spor Federasyonu Ýl Temsilcisi Necmettin Kaya, Voleybol Ýl Temsilcisi Ahmet Karakurt, Hentbol Ýl Temsilcisi Halim Bayram, Tenis Ýl Temsilcisi Yusuf Sayýn ve Atlettizim Ýl Temsilcisi Azamettin Özaydoðdu Kayapýnar Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan spor tesisini gezdiler. Tesis hakkýnda spor il temsilcilerine bilgi veren Kayapýnar Belediye Baþkan Vekili Mahmut Dað, " Yaptýðýmýz tesis kente yaþayanlarýn iyi þartlarda spor yapabilmeleri için büyük bir ihtiyacý karþýlayacaktýr. Belediye olarak halkýmýzýn ihtiyaç duyduðu hizmetleri yapmak önceliðimizdir. Ayný þekilde yeni yapacaðýmýz parklarýmýzda uygun alanlar yaparak ilçemizin her alanýnda halkýmýzýn spor yapabileceði mekânlar yaratacaðýz " bilgisini verdi. Spor il temsilcileri, spor tesisinin büyük bir ihtiyacý karþýlayacaðýný bu anlamda belediyeye tesisi kente kazandýrdýklarý için teþekkür ettiler.

GAZÝANTEP'te, Engelliler Haftasý nedeniyle Büyükþehir Belediye Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý, Polis Meslek Yüksek Okulu öðrencileriyle maç yaptý. Polis Meslek Yüksek Okulu Kapalý Spor Salonu'nda yapýlan basket maçýnýn ilk periyotun da öðrenciler koþarak oynadýlar. Maçýn ikinci periyodundan itibaren öðrencilerde tekerlekli sandalyelere oturdular. Dengenin saðlanmasýnýn ardýndan Büyükþehir Belediye Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý maçý kazandý. Engellilerin toplum içerisinde yaþadýklarý zorluklarý, yaptýklarý faaliyetler ile anlatmaya çalýþtýklarýný belirten, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Kalender, "Polis okulunun bizi davet etmesinden dolayý memnun olduk. Bizim amacýmýz dernek ve engelli sporu olarak toplumun duyarlýðýný artýrmak onlarla birlikte ayný ortamda yaþarken nasýl zorluklar çektiðimizi böyle etkinlikler ile duyurmaya çalýþýyoruz. Buradaki basket maçýndan çok bir engellinin sporda ve hayatta ne tür zorluk-

lar ile neler baþardýðýný göstermek için çalýþýyoruz" dedi. Gaziantep Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Osman Metli, öðrencilerin engelliler hakkýnda daha iyi bilgi edinmesi için böyle bir program yaptýklarýný belirterek, "Polis okulumuzda ders müfredatý dýþýnda sosyal faaliyetler kapsamý dýþýnda bizde öðrencilerimizin engelliler hakkýnda bilgi edinmesi için böyle bir program yaptýk. Ýlk periyot bizim öðrencilerimiz fark attýlar. Daha sonraki periyotta bizim öðrenciler engelli sandalyesine oturduklarýnda, engelli basketbol takýmýmýz resmen þov yaptý ciddi bir þekilde arayý açarak sonuca gittiler. Engelli arkadaþlarýmýz zaten þampiyon takým Gaziantep Büyükþehir Belediyesi tekerlekli sandalye þampiyon takýmý olarak buraya geldiler. Biz bundan sonraki yaþamda herkese engelsiz yaþam diliyoruz" dedi. Maçý Gaziantep Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Osman Metli, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Kalender ile polis okulunda görevli þube müdürleri ve öðrenciler izledi.


www.diyarbakiryenigun.com

1 6 M AY I S 2 0 1 3 PERÞEMBE Yýl: 7 - Sayý : 1946 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Piþkin Haber Müdürü: Þehmus Orhan Sayfa Editörü: Nurullah Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Güneþ’te yýlýn en þiddetli patlamasý Güneþ’te 2013 yýlýnýn þimdiye kadarki en þiddetli patlamasýnýn meydana geldiði belirlendi

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Amerikan Havacýlýk ve Uzay Dairesi (NASA), patlamalarýn GEOS ölçeðine göre X 2.8 þiddetinde olduðunu açýkladý. GEOS ölçeðine göre, Güneþ'te meydana gelen patlamalar yaydýklarý X ýþýný þiddetine göre A, B, C, M ve X harfleriyle belirtilen 5 sýnýfa ayrýlýyor. A 0.0 olarak belirtilen en düþük þiddetli patlama, Dünya yörüngesinde 1 metrekareye düþen 10 nanovat ýþýna karþýlýk geliyor. Patlamanýn þiddetine göre belirlenen her bir kademe artýþýnda metrekareye düþen ýþýn miktarý 10 kat artýyor. NASA, güneþteki patlamalarýn Dünya'da ve uydularda elektronik sistemleri etkileyebileceði uyarýsýnda bulundu. Güneþ'te Pazartesi günü de X 1.7 þiddetinde bir patlama meydana gelmiþti. Son patlamalar, Güneþ'te 2013'in baþýndan bu yana meydana gelen ilk X sýnýfý patlamalar oldu.

diyarbakir yenigun gazetesi 16 mayis 2013  
diyarbakir yenigun gazetesi 16 mayis 2013  

diyarbakir yenigun gazetesi 16 mayis 2013

Advertisement