Page 1

Ýki grup arasýnda silahlý

kavga: 1 yaralý

Yaþlý kadýndan 5 gündür haber alýnamýyor 5’te

Diyarbakýr Merkez Kayapýnar ilçesi Yýlmaz Güney Caddesi'nde ilçesinde iki grup arasýnda çýkan kavgada silahlar konuþtu. Kavgada 1 kiþi yaralanýrken, olayla ilgili olarak 4 kiþi yakalandý. 11’de

Öcalan açýklamasýna izin verilmedi... HDP, DBP, DTK ve KJA yetkilileri'nin Abdullah Öcalan'ýn Türkiye'ye getiriliþinin yýldönümü olan 15 Þubat nedeniyle Koþuyolu Parký'nda yapmak istediði basýn açýklamasýna izin verilmedi. Haber 06

Çevrenizde haber deðeri taþýdýðýný düþündüðünüz resim ve videolarýnýzý WhatsApp Ýhbar Hattýmýza gönderin, yayýmlayalým... 16 ÞUBAT 2018 CUMA FÝYATI: 25 KRÞ.

“Yürüyerek onlara en aðýr cezayý verdim” 15 Haziran bombalý saldýrýsýnda iki bacaðýný da kaybeden sinema yönetmeni Lisa Çalan aðýr bir tedavi sürecinin ardýndan Diyarbakýr'a geldi. Çalan'ýn en büyük hayali bombalý saldýrý davasýna yürüyerek gitmekti ve onu da yaptý: 13 Þubat Salý günkü duruþmada salona girdim ve yürüyerek önünden geçtim. O kadar cesaretsiz ki dönüp bakamadý bana. Beni böyle görsün istedim. Beni öldüremediniz! Haber 07

4 ilçedeki sokaða çýkma yasaklarý kaldýrýldý Diyarbakýr Valiliði, Silvan, Kulp, Lice ve Hazro ilçeleri kýrsalýnda gerçekleþtirilen operasyonlarýn baþarý ile tamamlandýðýný açýkladý. Operasyonlar sýrasýnda, 2 adet yeraltý sýðýnaðýnýn ve 11 doðal maðaranýn kullanýlamaz getirildiðini belirten Valilik, söz konusu bölgelerde ilan edilen sokaða çýkma yasaklarýnýn ise kaldýrýldýðýný duyurdu. 3’te

Altýn platin ile kör olmaktan kurtuldu Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesinde yaþayan ve 5 yýl önce geçirdiði motosiklet kazasýnda beyin kanamasýna baðlý yüz felci geçiren Hamza Demirci'nin (37) kapanmayan sol göz kapaðý, takýlan altýn platin ile kapandý. Operasyonla Demirci'nin kör olma riskinin ortadan kaldýrýldýðý belirtildi. 10 C

M

Y

K

www.diyarbakiryenigun.com

0507 467 5616 - 0507 028 39 75

‘KOYE DONUS’TE u n ru o s k li n e v ü g ta k o n kilit roðlu

nde an Ýske

Süleym

Hasan

aban Basri D

Tarým Bakaný Ahmet Eþref Fakýbaba tarafýndan açýklanan, hayvancýlýkta ithalatý önlemeyi ve üretimi arttýrmayý amaçlayan “Köye Dönüþ Projesi” birçok kesim tarafýndan olumlu karþýlandý. Konunun muhataplarý, projedeki tek sorunun bölgede yaþanan güvenlik kaygýsý olduðuna dikkat çekti

Kaçak bahiste

Diyarbakýr ilk sýrada

3

büyük operasyonun ardýndan Türkiye'nin yasa dýþý bahis haritasý çýkarýldý. 3 ayrý operasyonda ortaya çýkan rakamlara göre en çok kaçak bahis sýrasýyla Diyarbakýr ve Ýstanbul'da oynatýlýyor. Diyarbakýr'da kaçak bahis oynatýlan 89 iþyeri tespit edilirken, bu ili 83 iþyeri ile Ýstanbul takip etti. 4’te

Görünen Köy

“Tarlasý olmayan köylü de faydalanmalý” Mehmet Uður ÇA Projenin baþarýlý olacaðýna KIL YENÝGÜN/ÖZE inandýðýný vurgulayan DiL yarbakýr Yeniþehir Ziraat Odasý Baþkaný Süleyman Ýskenderoðlu, projeden faydalanacak olanlardan arazi ipoteði istenmesinin projenin eksikliði olduðunu belirtti. Ýskenderoðlu, tarlasý olmayan köylülerin de projede göz ardý edilmemesi gerektiðini kaydetti.

Daban: Proje batý illerinde daha çok baþarýlý olur...

5’te

7’de

Bir adalet abidesi-1

Sað elinin verdiðini sol el duymayacak

Osman ERGÜN

Ahmet BARAN

Projenin bölgede sýk sýk ilan edilen sokaða çýkma yasaklarý nedeni ile yeterince baþarýlý olamayacaðýný savunan Tarým ve Hayvancýlýk Danýþmaný Hasan Basri Daban ise bu projenin batý illerinde karþýlýk bulacaðýný ifade etti. Çiftçi Tarýk Erçetin de köye dönüþün saðlanabilmesi için bölgede güven ikliminin yaratýlmasý gerektiðini söyledi. Haber 8-9


2

SAÐLIK

16 Þubat 2018 Cuma

Ortopedi hastalarýnýn yeni umudu: Hidroterapi Geçirdikleri rahatsýzlýk nedeniyle vücutlarýnýn bir bölümünü kullanamayan hastalar, hidroterapi sayesinde eskisi gibi hareket edebiliyor

da iskelet ve kas sisteminde rahatsýzlýðý bulunan zihinsel engelli hastalarýmýz da ihtiyaç halinde tedaviden faydalanabiliyor. Hastanýn hidroterapiye ihtiyacý olup olmadýðýný ise fizyoterapist, psikolog ve eðitmenden oluþan komisyonumuz karar veriyor." ifadelerini kullandý.

“Zelal artýk sað kolunu kullanabiliyor”

DÝYARBAKIR - Kas ve iskelet sistemlerindeki problemler nedeniyle hareket yetilerini kaybeden kiþilere uygulanan hidroterapi, diðer hastalar için de umut kaynaðý oldu. Tedavide hareket kabiliyetini kaybeden vatandaþlarýn yeniden saðlýðýna kavuþmasý saðlanýyor. Havuzda gerçekleþtirilen terapide suyun kaldýrma kuvveti etkisiyle kiþinin kendini gerçek aðýrlýðýndan çok daha hafif hissetmesi saðlanýrken, hastanýn kaslarýna fazla yük binmesi de engelleniyor. Böylelikle hastalar, normal hayatlarýnda yapamadýðý ya da yaparken çok fazla aðrýya sebep olan hareketleri suyun içinde kolaylýkla yapabiliyor.

Kas ve iskelet sistemleri çalýþýyor Hidroterapiden tuvalet eðitimini kazanmýþ çocuklardan yetiþkinlere kadar her yaþtan ortopedi hastasý faydalanabiliyor. Sol tarafýndan felç geçiren 68 yaþýndaki Ýnal Tüfekçioðlu ile serebral palsi

(Hareket bozukluðu) hastasý 4 yaþýndaki minik Zelal de hidroterapi ile saðlýðýna kavuþan hastalardan. Tüfekçioðlu, tedaviden önceki durumunu "Yataða mahkûmdum." diye ifade ederken, minik Zelal'in annesi ise sað kolunu kullanamayan kýzýndaki geliþiminden dolayý yaþadýðý mutluluðu anlattý. Tedaviye katýlan hastalarda saðlanan ilerleme ise hidroterapiye olan ilgiyi artýrdý. Hidroterapiden faydalanmak için baþvuran hastalar öncelikle fizyoterapist, psikolog ve eðitmenden oluþan bir komisyon tarafýndan deðerlendiriliyor. Komisyondan geçen hastanýn, tedavinin gerçekleþtirildiði havuzun sýcaklýðý 34 ile 37 derece arasýnda olduðu için sýcak suyun kendisine herhangi olumsuz bir etki oluþturmadýðýna ve bulaþýcý hastalýk taþýmadýðýna dair saðlýk raporu almasý gerekiyor. Ardýndan hidroterapistler eþliðinde tedavi süreci baþlýyor.

“Suyun kaldýrma

Türkiye saðlýk sisteminden memnun Dünya üzerinde 27 ülkeyi kapsayan, 20 bini aþkýn kiþi ile yapýlan araþtýrmaya göre saðlýk sisteminden en memnun olan ülke Türkiye oldu

kuvvetinden faydalanýyoruz” Suyun kaldýrma kuvvetinden yararlanarak gerçekleþtirilen tedavide kas ve iskelet sisteminde problem bulunan hastalarýn saðlýðýna kavuþtuðunu belirten Hidroterapist Semih Kýllý, "34 ile 37 derece sýcaklýðýndaki kapalý havuzumuzda, hastalara denge ve kondisyon saðlamak amaçlý kas ve iskelet sistemini çalýþtýrmaya yönelik egzersizler yaptýrýyoruz. Tedavi sürecinde suyun kaldýrma kuvveti ile yaptýðýmýz çeþitli egzersizler sayesinde hastalarýmýzýn kas ve iskelet sistemleri düzelmeye baþlýyor. Bu sayede hastalar saðlýðýna kavuþuyor." dedi. Hastalara ayda 3 seans hidroterapi, 2 seans da fizyoterapi uyguladýklarýný belirten Kýllý, "Hastamýz hidroterapi görürken eþ zamanlý olarak fizik tedavi de görüyor. Bu sayede iyileþme süreci hýzlanýyor. Hidroterapi hizmetinden aðýrlýklý olarak ortopedik rahatsýzlýðý bulunan vatandaþlarýmýz yararlanýyor. Ayný zaman-

DÝYARBAKIR - Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, saðlýk sistemine iliþkin memnuniyet raporunu ve medya yansýmalarýný inceledi. Ajans Press'in Türkiye Barometresi Araþtýrmasý verilerinin yaný sýra medyaya yansýyan haber baþlýklarýndan elde ettiði bilgilere göre, 27 ülkede 20 bini aþkýn kiþiyle yapýlan araþtýrmada, saðlýk sisteminden en memnun ülke Türkiye olarak belirlendi. Araþtýrmaya katýlan 16 ile 64 yaþ arasýndaki insanlara en çok endiþe ettikleri 3 konu

Doðum esnasýnda yaþanan olumsuzluk nedeniyle serebral palsi (Hareket bozukluðu) hastasý olan 4 yaþýndaki kýzý Zelal'in tedaviden sonra ilerleme kaydettiðini belirten anne Binnaz Yýldýrým, "Kýzým doðduktan 6 ay sonra, sað kolunu oynatamadýðýný ve parmaklarýný açýp kapatamadýðýný fark ettik. Doktora götürdük ve serebral palsi teþhisi konuldu. Hidroterapi tedavisine baþladýk. O zamandan beri fizik tedavisi devam ediyor. Bu süreçte ciddi ilerlemeler kaydettik. Zelal eskiden sað elini çok fazla kullanamazken þimdi parmaklarýný açýp kapatabiliyor, yazý yazabiliyor hatta son 2 yýldýr kendi iþini kendi yapýyor." dedi. Tedaviyle birlikte ayaða kalkan 68 yaþýndaki Ýnal Tüfekçioðlu ise þöyle konuþtu: "2011 yýlýnda geçirdiðim bir felç sonucu sol tarafýmý komple hareket ettiremez oldum. Haliyle uzun süre yataða mahkûm kaldým. Fakat baþladýðým hidroterapi sayesinde hocalarýmla birlikte epey ilerleme kaydettik. Eskiden kendi baþýma hiçbir iþ yapamýyordum. Her iþte birinin yardýmýna ihtiyacým vardý ama þu an kendi iþimi kendim yapýyorum. Tek baþýma üstümü deðiþip duþumu alabiliyorum. Her þeyden önemlisi kimsenin yardýmý olmadan dýþarýya çýkýp rahatça dolaþabiliyorum." (ÝLKHA)

sorulurken, Türkler sadece %3 oranýnda saðlýk sistemi diye yanýt verdi. Dünyaya bakýldýðýnda ise bu oran yüzde 24 olarak belirlendi. Saðlýk sisteminden en memnun ülke sýralamasýnda, Türkiye'yi, yüzde 6 ile Güney Kore, Meksika ve Arjantin takip ederken, Arjantin'i de yüzde 7 ile Malezya, yüzde 9 ile Ýtalya takip etti. Buna karþýn,saðlýk sistemine iliþkin memnuniyetleri sorulan kiþilerden en memnun olmayan, yüzde 72 ile Macaristan oldu. Macaristan'ý da yüzde 62 ile

Polonya takip ederken, yüzde 46 ile Brezilya izledi. PRNet'in gerçekleþtirdiði medya incelemesine göre, geçtiðimiz yýl yazýlý basýnda 600 bin'in üzerinde saðlýk haberinin çýktýðý belirlendi. Türkiye, saðlýk sisteminden memnun iken saðlýk baþlýðý altýnda çýkan haberler incelendiðinde, özel hastanelerdeki muayene ücretleri ve özellikle büyük þehirlerdeki devlet hastanelerinde randevu sorunu medyanýn en çok konuþtuðu haberler içerisinde yer aldý. (Haber Merkezi)


16 Þubat 2018 Cuma

GÜNCEL

4 iLCEDEKi

yasaklar kaldýrýldý Diyarbakýr Valiliði, Silvan, Kulp, Lice ve Hazro ilçeleri kýrsalýnda gerçekleþtirilen operasyonlarýn baþarý ile tamamlandýðýný açýkladý. Operasyonlar sýrasýnda, 2 adet yeraltý sýðýnaðýnýn ve 11 doðal maðaranýn kullanýlamaz getirildiðini belirten Valilik, söz konusu bölgelerde ilan edilen sokaða çýkma yasaklarýnýn ise kaldýrýldýðýný duyurdu Nurullah ERGÜN Diyarbakýr'ýn Silvan, Kulp, Lice ve Hazro ilçeleri kýrsalýnda baþlatýlan Bayrak-77 Þehit Jandarma Hüseyin Gümüþ-2 Operasyonu tamamlandý. Konuya iliþkin Diyarbakýr Valiliði tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada þu ifadeler yer aldý; "Diyarbakýr Ýli Silvan, Kulp, Lice ve Hazro ilçeleri mülki sýnýrlarý içerisinde, 12 Þubat 2018 Pazartesi günü saat 15.00'dan itibaren icrasýna baþlanýlan Bayrak-77 Þehit J.Asb.Üçvþ. Hüseyin GÜMÜÞ-2 Operasyonu, 15 Þubat 2018 Perþembe günü saat 07.00 itibariyle baþarýyla tamamlanmýþtýr. Söz konusu operasyonel faaliyette biri 2 bölümlü, 3 odalý ve yaklaþýk 60 m2 büyüklüðünde olmak üzere toplam 2 adet terörist yer altý sýðýnaðý ile 11 adet doðal maðara tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanýlamaz hale getirilmiþtir.

Patlayýcý malzemeler imha edildi

Silvan ilçesi Kazandaðý Köyü Kalemli Mezrasý mülki sýnýrlarý içerisinde; 12 adet küçük tüp, 8 adet büyük tüp, 30 adet pil bloðu, 100 adet kalem pil, 5 adet tabanca temizleme yaðý, 1 top elektrik kablosu, 10 adet battaniye, 1 adet uyku tulumu, 80 adet örgütsel kitap, 400 kg un, 91 adet muhtelif konserve, 60 kg kuru fasulye, 50 kg pirinç, 45 kg zeytin, 25 kg bulgur, 29 kg salça, 10 kg turþu, 20 kg ayçiçek yaðý baþta olmak üzere çok miktarda giyim, yaþam ve ilk yardým malzemesi [(60) adet iç çamaþýrý, (10) kg maya, (16) kg kakaolu fýndýk kremasý, (4) kg reçel, (40) paket ýslak mendil, (1) top beyaz ip, (1) adet 9X7 metre naylon, (32) adet Jelikan bidon, (1) adet tüplü fýrýn, (3) adet tencere, (1) adet çaydanlýk, (1) adet tava, (2) adet þemsiye] ele geçirilmiþ, delil niteliðine haiz olan malzemeler Cumhuriyet Savcýsýnýn talimatý gereðince mu-

hafaza altýna alýnmýþ, bahse konu sýðýnaklardan çýkarýlan EYP yapýmýnda kullanýlan tüp, pil bloðu ve diðer malzemeler Patlayýcý Madde Ýmha (PAMÝ) Timi tarafýndan yerinde imha edilmiþtir.

Bin 504 þahýsa JABS sorgusu

Yol kontrol faaliyetleri (YKN) ile adli arama faaliyeti neticesinde; 1.504 þahýs ve 532 aracýn Jandarma Asayiþ Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KÝHBÝ, UYAP ve ASAL sorgulamalarý yapýlmýþ, operasyon bölgesi içerisindeki 132 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleþtirilmiþ, 8 þüpheli hakkýnda adli iþlemlere baþlanýlmýþtýr. Bölgemizde yaþayan vatandaþlarýmýzýn huzur ve güvenliðinin saðlanmasý ve teröristle mücadele kapsamýnda yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlýlýkla devam edilmektedir." Öte yandan operasyon belgesindeki yerleþim yerlerinde ilan edilen sokaða çýkma yasaklarý ise kaldýrýldý. Konuya iliþkin Ýl Valiliði tarafýndan yapýlan açýklamada, "Ýlimiz Kulp, Silvan, Hazro ve Lice ilçeleri mülki sýnýrlarý içerisindeki daðlýk ve ormanlýk alanda faaliyet yürüten, aralarýnda üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduðu deðerlendirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarýný ve iþbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensuplarý tarafýndan kullanýldýðý deðerlendirilen sýðýnak, barýnak, depo alanlarýný, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadýyla operasyon düzenlenmiþtir. Dolaplýdere, Daðçýlar, Çaldere, Bayrambaþý, Altýnkum, Babakaya, Ormandýþý, Keklikdere, Onbaþýlar, Boyunlu, Üçbasamak, Gürpýnar, Kayadere, Arýköy, Kazandaðý, Taþpýnar, Çiðdemli, Demirkuyu, Çatakköprü, Eskiocak. Bahçe, Görentepe, Karahacý, Otluk, Gündüzköy, Susuz, Çardakköy, Eskiköy, Baþýbüyük ve Kumgölü köyleri ile Er-

kenciler, Ergeçiti, Aþaðýbabakaya, Kayabað, Alakuþak, Kaso, Yukarýbakaya, Mirenge, Çalýönü, Çelikler, Çatak, Dönenkaya, Esenyol, Özlüce, Taraklý, Darýseven, Usluca, Toklar, Boðazönü, Baþkaya, Çavuþdamý, Yamaç, Çayyataðý, Daðarcýk, Dorukardý, Yayýklý, Ayrancý, Gördük, Susamýþ ve Köksüren mezralarý, Kulp ilçesine baðlý olan; Zeyrek, Güllük, Özbek, Kurudere, Uygur, Karaaðaç, Kamýþlý, Çkurca, Baðcýlar, Akbudak, Demirli, Bayýrköy, Taþköprü, Temren, Güleç, Ýnkaya, Yakýtköy, Barýn, Üçkuyu, Karaorman, Ünal, Baþbuð, Yayýkköy, Ayhanköy, Kayahan, Hamzalý, Salkýmlý, Uzunova, Konuklu ve Tuzlaköyleri ile Maden, Yalýmlý, Dökmetepe, Soldere, Yolugüzel, Yeþilce, Baþcavuþ, Dulusalkým, Düzpelit, Havrik, Mezrimalamüftü, Ortakuyu, Küçükbaðcýlar, Mutlu, Yenidam, Keçiveren, Zümrütlü, Kekliktepe, Haruni, Gomasüleyman, Yukarýpolat, Aþaðý Polat, Kayapýnar, Malaabdo, Tilkan, Hacýhasan, Donar, Savusan, Kýrbað, Mevik, Kuyucak, Korukçu, Meydan, Danacýk, Muzhat, Gom, Çiftlik, Hacýmeli, Kale, Bilgili, Besi, Caferkan, Alikan, Akyaprak, Derindere, Yolçatý, Çöl, Arýk, Sivricey, Çiðdemli, Cebeci, Karlýk, Kocadað, Ovabað, Yavuz, Nergizi, Yarýmca, Esenler Maver, Kollukavak ve Karþýyaka mezralarý, Lice ilçesine baðlý olan; Zümrüt, Kýpçak, Kýyýköy, Dallýca, Kutlu, Türeli ve Çýralý köyleri ile Hevsel, Alataþ, Bakanlar, Kolbaðý, Kalkanlý, Çaylarbaþý, Göçer ve Kerpiçören mezralarý, Hazro ilçesine baðlý olan; Koçbaba, Mutluca, Ülgen ve Bayýrdüzü köyleri ile Þahgeldi, Korhan, Akbulut, Kanipüskülü, Hacýcabbarlar, Tavþantepe ve Avcý mezralarýnda 14 Þubat 2018 Çarþamba günü saat 08.00'dan itibaren duyurulan yasaklama kararý 15 Þubat 2018 Perþembe günü saat 07.00 itibariyle kaldýrýlmýþtýr" denildi.

3


4

GÜNDEM

16 Þubat 2018 Cuma

Kaçak bahiste Diyarbakýr ilk sýrada rakamlara göre en çok kaçak bahis sýrasýyla Diyarbakýr ve Ýstanbul'da oynatýlýyor. Diyarbakýr'da kaçak bahis oynatýlan 89 iþyeri tespit edilirken, bu ili 83 iþyeri ile Ýstanbul takip etti. Hatay'da 48, Þanlýurfa'da 32, Mersin'de 29, Gaziantep'te 27, Kocaeli'nde 23, Van'da 14, Batman'da 13, Þýrnak'ta 9, Ýzmir'de 8, Kýrklareli'nde 7, Manisa'da 7, Tekirdað'da 6 ve Antalya'da 6 iþyeri belirlendi ve tamamý kapatýldý. Þanlýurfa'da 6, Ankara ve Diyarbakýr'da birer olmak üzere toplam 8 resmi iddia bayiliði bulunan iþyerlerinin ayný zamanda yasa dýþý bahis oynattýðý da tespit edildi.

Yasa dýþý bahis nasýl oynanýyor?

3

büyük operasyonun ardýndan Türkiye'nin yasa dýþý bahis haritasý çýkarýldý. 3 ayrý operasyonda ortaya çýkan rakamlara göre en çok kaçak bahis sýrasýyla Diyarbakýr ve Ýstanbul'da oynatýlýyor. Diyarbakýr'da kaçak bahis oynatýlan 89 iþyeri tespit edilirken, bu ili 83 iþyeri ile Ýstanbul takip etti

DÝYARBAKIR - Bahis ve spor karþýlaþmalarý yüzyýllardýr kol kola yürüyor. Ancak bu ikili arasýndaki iliþki, yasa dýþý bahis þebekeleriyle kötü bir hal aldý. Dünya ve Türkiye'de yasa dýþý bahis endüstrisi oluþtu. Türkiye'de 5 milyon kiþi yasa dýþý bahis oynuyor ve bahiste dönen para 50 milyar lira olarak tahmin ediliyor. Durum böyle olunca yasa dýþý bahisle etkili mücadele için ilk adým Haziran 2017'de Ankara'da atýldý. Emniyet Genel Müdürlüðü Asayiþ Dairesi Baþkanlýðý koordinesinde Spor Toto Teþkilat Baþkanlýðý, Mali Suçlarý Araþtýrma Kurulu (MASAK), Bilgi Teknolojileri Ýletiþim Kurumu,

Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Baþkanlýðý ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Baþkanlýðý yetkililerinin katýlýmýyla toplantý yapýldý. Toplantýda, "Yasa dýþý bahis oynatan internet sitelerinde para yatýrýlan banka hesaplarý tespit edilerek bu hesaplardaki paralara MASAK tarafýndan el konularak savcýlýða iletilmesi" kararý alýndý.

418 iþyeri kapatýldý Alýnan kararlar çerçevesinde operasyonlar gerçekleþtirildi. Asayiþ Daire Baþkanlýðý, operasyonlar öncesi uzman ekip de yetiþtirdi. Çeþitli illerde görevli kumar masasý polisi 64 kiþi eðitimden geçti. Ýlk start 30 Eylül

‘15 Þubat’ alarmý: 77 gözaltý Diyarbakýr polisi, Abdullah Öcalan'ýn Türkiye'ye getiriliþinin yýl dönümü olan 15 Þubat nedeniyle il genelinde 3 bin polisle hava destekli asayiþ uygulamasý gerçekleþtirdi. Uygulamada çeþitli suçlardan aranan 77 kiþi gözaltýna alýndý

2017!de 'Ýlk Gol' operasyonu ile baþladý. 81 ilde eþ zamanlý operasyon düzenlendi. Ardýndan Aralýk 2017'de 'Yasa dýþý bahis2' ve 11 Þubat 2018'de 'Yasa dýþý bahis-3' operasyonlarý geldi. 3 ayrý operasyonda yasa dýþý bahisle ilintili 418 iþyeri tespit edildi ve kapatýldý. Yasa dýþý bahis oynatan 623 kiþi gözaltýna alýnýrken, bahis oynayan 554 kiþiye de idari iþlem yapýldý.

Diyarbakýr ve Ýstanbul lider Gazete Habertürk'ten Mustafa Þekeroðlu'nun haberine göre, son olarak düzenlenen operasyonla birlikte Türkiye'nin 'yasa dýþý bahis haritasý' da ortaya çýkarýldý. 3 ayrý operasyonda ortaya çýkan Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü, Abdullah Öcalan'ýn 15 Þubat 1999 tarihinde Türkiye'ye getiriliþinin yýl dönümü nedeniyle gerçekleþtirilmesi muhtemel eylemlerin önüne geçmek ve il genelinde tesis edilen huzur ve güven ortamýnýn muhafazasýný saðlamak amacýyla, 3 bin polisle hava destekli asayiþ uygulamasý gerçekleþtirdi.

77 kiþi gözaltýna alýndý Asayiþ Þube Müdürlüðü, Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Özel Harekat,

Polisin tespitlerine göre yasa dýþý bahis sitelerinde oynatýlan oyunda herhangi bir vergi kesintisi olmuyor. Buna göre yasa dýþý bahisçiler, 'server'larý yurtdýþýnda bulunan bahis siteleri ile irtibata geçiyor. Karþýlýklý anlaþmanýn ardýndan bahis sitesi, sözde Türkiye'deki temsilcisine þifre veriyor. Þifreyi alan yasa dýþý bahisçi, kaçak bayi açýyor. Bir iþyerine bilgisayar ve internet sistemi kuruyor. Ardýndan bilgisayara baðlanan bir sistemle, maç oynayan bahisçilere, iddia benzeri kupon veriyor. Yetkililer, yasa dýþý bahis sitelerinde maç ya da farklý bahis oyunlarýný oynayan birçok bahisçinin yüklü miktarda para kazansa da paralarýnýn bedelini alamadýðýný tespit ettiklerini bildirdi. Birçok kentte bu yönde ihbarlarýn geldiði öðrenildi. Edinilen bilgilere göre, Türkiye'de 5 milyon kiþi yasa dýþý bahis oynuyor ve bahiste dönen para ise 50 milyar lira olarak tahmin ediliyor.

Çocuk, Foto Film, Havacýlýk Þube müdürlükleri ve ilçe emniyet müdürlüklerine baðlý ekiplerce gerçekleþtirilen uygulamada umuma açýk 128 iþ yeri denetlenirken, 2 bin 996 þahsýn Genel Bilgi Taramasý (GBT) yapýldý. 493 araç kokuya duyarlý köpekler yardýmýyla arandý. Ýl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan'ýn yönettiði uygulamada telsizlerden sýk sýk anons geçilerek çelik yelek giyilmesi ve yapýlan aramalarda dikkatli olunmasý istendi. Uygulama sonucunda çeþitli suçlardan aranan 77 kiþi gözaltýna alýndý. (ÝHA)


Osman ERGÜN oergun21@gmail.com

Bir adalet abidesi-1

GÖRÜNEN KÖY

5

HABER

16 Þubat 2018 Cuma

Hz. Ömer adaleti, devlet yöneticiliði ve dinine baðlýlýðýyla insanlarýn gönlünde taht kurmuþ bir Müslüman. Pratikleriyle hak-hukuk ve adalet için birçok örnek býrakan Hz.Ömer'in cami yaptýrmak için arsasýna el konulan bir Yahudi için yaptýklarý devlet yöneticiliði için bir örnek teþkil eder. Ömer'in halifeliði döneminde Þam valisi olan ve Peygamber (s.a.v.)'in arkadaþlarýndan olan Sad b. Ebi Vakkas (r.a.) Þam'daki bir camiyi geniþletmek ister ve caminin civarýndaki arsalarý kamulaþtýrýr. Herkes arsasýnýn bedelini alýr ve isteyerek arsasýný camiye devreder. Ancak Þam'da yaþayan bir Yahudi, camiye bitiþik olan arsasýný satmak istemez. Bunun üzerine vali arsaya el koyar ve bedelini adama gönderir. Arsasýný kaybeden Yahudi, komþusu olan bir Müslüman'a derdini anlatýr. Müslüman vatandaþ da kendisine, Medine'ye git ve "derdini halife Ömer'e anlat. Ömer, son derece adildir, elbette seni dinler" der. Þamlý Yahudi Medine'nin yolunu tutar ve orucu bir yolculuktan sonra Medine'ye ulaþýr. Halifeyi sorar. Vatandaþlar bir hurma aðacýnýn gölgesinde dinlenen halifeyi gösterirler. Adam Hz. Ömer'in yanýna gider. Selam verip yanýna oturur ve derdini anlatýr. Hz. Ömer adamý dinler. Sonra bulduðu bir deri veya kemik parçasýnýn üzerine þu cümleyi yazar: "Bilesin ki, ben Nuþirevan'dan daha az adil deðilim." Yahudi bu yazýyý alýp ayrýlýr. Ama

yolda giderken de kendi kendine þöyle konuþur: "Þam'daki idarecilerin giyim, kuþam ve oturduklarý yerdeki ihtiþam nerde, Medine'deki halifede bulunan tevazu nerde. Þam'dakiler þu mütevazý halifeyi ciddiye alýrlar mý? Hiç sanmýyorum." Kendi kendine böyle konuþur. Sonunda Þam'a varýr. Önce valiye gitmek de istemez, sonuç alamayacaðý kanaatindedir. Bununla beraber, mademki yorulup da oralara kadar gittim, bari halifenin þu yazdýðý cümleyi valiye vereyim diyerek Valinin huzuruna çýkar ve deri parçasýný uzatýr: "Medine'deki halifenin size mesajýdýr" Vali bu cümleyi okuyunca, sapsarý kesilir. Uzun müddet baþýný yerden kaldýramaz. Sonra endiþe içinde, baþýný kaldýrýp þöyle der: Arsanýz size geri verilmiþtir. Yahudi vatandaþ hayret eder. Bir tek cümlenin valiyi bu kadar sarsacaðýný hiç tahmin edememiþti. Merak ve dehþet içinde sorar. Tek bir cümlenin neden kendisini bu kadar dehþete düþürdüðünü sorar. Þam valisi Sad da baþlar anlatmaya: Ýslam'dan önce ben ve bugün halife olan Hz. Ömer Ýran taraflarýna tica-

ret için gittik. Yanýmýza 200 deve almýþtýk. Ýran'a vardýk. Orada cirit oynayan gençleri seyrederken, birileri zorla elimizdeki develere el koydular. Çok kalabalýk bir çete grubuydu, bir þey yapamadýk. Elimizde para da kalmamýþtý. Üzgün bir þekilde, geceleyeceðimiz bir eski han bulduk. Hanýn sahibine de sýkýntýmýzý anlattýk. Adam iyi biriydi. Bize yardým etti. Sonra da; gidip krala durumunuzu anlatýn, o adil bir adamdýr, mutlaka size yardým eder, dedi. Biz de sabahleyin kralýn huzuruna çýkýp durumu anlattýk. Þikayetimizi bir mütercim krala tercüme etti. Kral Nuþirevan dikkatle dinledikten sonra her birimize birer kese altýn verdi ve olayý inceleteceðini söyleyerek bizi gönderdi. (Devam edecek...)

Yaþlý kadýndan 5 gündür haber alýnamýyor Diyarbakýr’da, 73 yaþýndaki Emine Kýlýnç’ýn 5 gün önce evden çýktýðý ve bir daha kendisinden haber alýnamadýðý belirtildi

Diyarbakýr'ýn merkez Kayapýnar ilçesinde ikamet eden ve akli dengesi yerinde olmayan 73 yaþýndaki Emine Kýlýnç'tan 5 gündür haber alýnamýyor. Edinilen bilgilere göre, Medya Mahallesi 110'uncu Sokak 14 numaralý hanede ikamet eden Emine Kýlýnç, geçtiðimiz cumartesi günü akþam saatlerinde habersiz bir þekilde evden çýktý. Kýlýnç'ý evde göremeyen ailesi hemen aramaya koyuldu. Evin ve bahçe kapýsýnýn açýk olduðunu gören ailesi durumu hemen polise haber verdi. Akli dengesi yerinde olmadýðý belirtilen yaþlý kadýnýn tüm aramalara raðmen bulunamadýðý belirtildi. Kýlýnç'ýn hayatýndan endiþe duyduklarýný belirten ailesi görenlerin kendilerine ve polise durumu bildirmelerini istedi. (ÝLKHA)

Hani’de Cumhurbaþkaný Erdoðan adýna hatýra ormaný oluþturuluyor Diyarbakýr Hani ilçesinde Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan adýna hatýra ormaný oluþturulmasý için çalýþma baþlatýldý

DÝYARBAKIR - Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý, Orman Ýþletme Ýl Müdürlüðü, Hani Kaymakamlýðý, Hani Belediyesi ve AK Parti Hani Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkanlýðý iþbirliði ile Hani karayolu üzerinde bulunan Gaban mevkinde 4 dekarlýk alanda Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan adýna hatýra ormaný oluþturulmasý için çalýþma baþlatýldý. Çalýþmalara iliþkin bilgi veren Hani Ýlçe Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Þaban Arda Yazýcý, "Hani'de AK Parti Ýlçe Gençlik Kollarý giriþimi, Orman Ýþletme Ýl Müdürlüðü, Hani Kaymakamlýðý ve Hani Belediyesi desteðiyle Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan adýna hatýra ormaný oluþturma çalýþmalarýna baþlandý. Ýlk etapta Diyarbakýr Valiliði Orman Ýþletme Ýl Müdürlüðümüz tarafýndan temin edilen 500 adet Ýran çamý ve bu yöreye uygun aðaç türleri seçildi. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan adýna hizmete sunulacak hatýra ormaný ilçemize yakýþýr, çevresiyle bütünleþmiþ ve gelecekte vatandaþlarýmýzýn uðrak dinlenme alaný olacak güzel bir orman alaný olacak" dedi. (ÝHA)


6

HABER

14 Þubat 2018 Çarþamba

Baþkan Karamehmetoðlu vatandaþlarla bir araya geldi

Öcalan açýklamasýna

iZiN VERiLMEDi

A

bdullah Öcalan’ýn Türkiye’ye getiriliþinin yýldönümü olan 15 Þubat nedeniyle HDP, DBP, DTK ve KJA’nýn yapmak istediði basýn açýklamasýna izin verilmedi

Sertaç KAYAR

DÝYARBAKIR - HDP, DBP, DTK ve KJA yetkilileri Abdullah Öcalan'ýn Türkiye'ye getiriliþinin yýldönümü olan 15 Þubat nedeniyle Koþuyolu Parký'nda basýn

açýklamasý yapmak istedi. Açýklama öncesi parkýn çevresi ve içerisinde yoðun güvenlik önlemleri alýndý. Aralarýnda HDP milletvekili ve DTK EþbaþkanýBedran Öztürk, HDP Diyarbakýr Ýl Eþbaþkaný Þerif Camcý, DBP ve

‘DÜ Türkiye’nin en önemli bilim merkezidir’ DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül'ü aðýrlayan AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Süleyman Serdar Budak, DÜ'nün Türkiye'de akademik baþarýsýyla adýndan söz ettiren bir üniversite olduðunu söyledi. Üniversitelerin bilim merkezi olduðunu dile getiren Budak, DÜ'nün de Türkiye'nin en önemli bilim merkezi olduðunu vurguladý

KJA yetkililerinin de aralarýnda bulunduðu grup Koþuyolu Parký anýtý önünde toplandý. Grubu çembere alan polis, valilik tarafýndan kentte eylemlerin yasaklanmasý gerekçesiyle açýklamaya izin verilmeyeceðini söyledi. Yapýlan görüþmeler sonuçsuz kaldý. HDP, DBP, DTK ve KJA yetkilileri ardýndan HDP Diyarbakýr Ýl binasýna geçti. HDP il binasý önünde de önlem alan polis, parti binasý önünde yapýlacak herhangi bir açýklamaya izin vermedi.

Ahmet BARAN DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Süleyman Serdar Budak'a hayýrlý olsun ziyareti gerçekleþtirdi. Ziyarette konuþan Budak, DÜ'nün Türkiye'de akademik baþarýsýyla adýndan söz ettiren bir üniversite olduðunu belirterek, üniversitelerin, bilim merkezi olduðunu ve DÜ'nün de Türkiye'nin en önemli bilim merkezi olduðunu söyledi. Bilimin olmadýðý yerde geliþmenin, büyümenin ve ilerlemenin olamayacaðýný aktaran Budak, "DÜ'nün, yaptýklarý çalýþmalarý ve projelerini çok önemsiyoruz. DÜ kentimizle iç içe, iþ dünyamýzla kol kola, Diyarbakýr'a deðer katan çalýþmalar yapýyor. DÜ, sadece iyi doktor, iyi mühendis, iyi öðretmen yetiþtirmiyor, milli ve manevi deðerlerimize baðlý, ülkesini seven, sorumluluk sahibi gençlerin yetiþmesinde de önemli rol oynuyor" dedi.

Diyarbakýr'ýn Çermik Ýlçe Belediye Baþkaný Þehmus Karamehmetoðlu, vatandaþlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi. Çermik Ýlçe Belediye Baþkaný Þehmus Karamehmetoðlu, Kale Mahallesi'ndeki vatandaþlarla bir araya geldi. Vatandaþlarýn sorun ve taleplerini dinleyen Karamehmetoðlu, mahalle buluþmalarý ile birlik, beraberlik ve kardeþlik ruhunun yaþandýðýný anlattý. Karamehmetoðlu, "Hasbihal buluþmalarýmýz kapsamýnda her hafta farklý bir mahallede hemþehrilerimizle birlikte oluyoruz. Yaptýðýmýz hizmetlerimizi hemþehrilerimize aktarmak, mahallelerimizin eksiklerinin yerinde tespit edilmesine ve sorunlarýn çözümüne büyük katký saðlýyor. Çermik Belediyesi olarak her kesimden ve her yaþtan insanýn görüþ ve önerilerine önem veriyoruz" dedi. Her gün ayrý bir mahalleyi ziyaret ederek, mahalle sakinleri ile bir araya geldiklerini dile getiren Karamehmetoðlu, "Göreve geldiðimiz günden beri merkez ve kýrsal mahallelerimizde yaptýðýmýz çalýþmalarý sizlerle birlikte gözden geçirmek ve eksikliklerimizi, sizlerden gelen talepler doðrultusunda deðerlendirmek için birlikte oluyoruz. Mahalle ziyaretlerimizde mahalle için yaptýðýmýz hizmetleri ve yatýrýmlarý deðerlendiriyor, eksikleri varsa giderilmesi noktasýnda çalýþmalarýmýzý baþlatýyoruz. Hükümetimiz, Büyükþehir Belediyemiz ve ilçe belediyesi olarak ilçemizin uzun yýllarda eriþebileceði hizmetleri görev süremiz içerisinde ilçemize kazandýrdýk. Bu hizmetleri kazandýrýrken hep istiþare ettik etmeye de devam edeceðiz" diye konuþtu. Çermik Belediyesi olarak çalýþmalarýna hýz verdiklerini kaydeden Karamehmetoðlu, þunlarý söyledi: "Çalýþanlarýmýz, mahalle muhtarlarýmýz ve en önemlisi hemþehrilerimizle güzel bir sinerji yakaladýk. Farklý programlarla hemþehrilerimizin hep yanýnda ve içinde olduk, onlarda sað olsun bizi kendilerinden biri gibi görerek bizlerin yanýnda oldu. Samimiyet, içtenlik ve güler yüzle karþýladýlar ve ev sahipliði yaptýlar. Kýrsal ve merkez mahallelerimizde hizmet için neler yapabiliriz düþüncesiyle hizmet ve çalýþma planlarýmýzý yapýyoruz. Her mahalle için öncelikli ihtiyaç olan hizmeti tespit ediyoruz ve ona göre yol haritamýzý çiziyoruz." (ÝHA)


Ahmet BARAN

Sað elinin verdiðini sol el duymayacak

ahmetbrn21@gmail.com

7

HABER

16 Þubat 2018 Cuma

Koca koca aklý baþýnda insanlar bir araya gelip güzel bir þeyler yapalým demiþler… Düþünüp taþýnmýþlar… "Gelin biz yoksul insanlarýmýza yardým edelim" demiþler! Kutsal bir amaca hizmetin yolu budur elbet… Teori, pratiðe dönüþmüþ… Ýhtiyacý olan çocuklara elbiseler, ayakkabýlar, çantalara vs almýþlar. Sonra koþmuþlar onlarýn ayaðýna, sunmuþlar hediyelerini… Buraya kadar güzel..! Çirkin olan sonrasý. Dinimiz, zekat gibi farz olan ibadetlerde açýklýk esasýný belirtir, ancak yardým yapýlýrken mümkün olduðu kadar gizliliðe dikkat edilmesi ve sadakalarda aksine davranýþýn insaný riyâdan kurtardýðýný emreder… Fakat ge lgör ki; o koca koca insanlar bunu bilmiyor! Yardýmlar daha eldeyken bunu nasýl bir ikbale dönüþtürmenin hesabýný yapýyor olacaklar ki; minik

çocuklarý katýp önlerine fotoðraflar, videolar çekmiþler... Yetmemiþ bunu sosyal medyada yüzlerce/binlerce insanla paylaþmýþlar. Ne gerek var bu güzelliði çirkinliðe dönüþtürmeye? Bilmez misiniz Bakara, 2/264271'te þöyle emreder yüce Allah: "Ey iman edenler! Sadakalarýnýzý; insanlara gösteriþ için malýný harcayan, Allah'a ve âhiret gününe inanmayan kimse gibi baþa kakmak ve eziyet etmek suretiyle boþa çýkarmayýn. Çünkü onun bu gösteriþinin hâli, üzerinde az bir toprak bulunan bir kayanýn hâline benzer ki, ona þiddetli bir yaðmur isabet edince, üzerindeki topraðý temizleyip kendisini katý bir taþ hâlinde býrakýr. Onlar, yaptýklarý þeylerden hiç bir sevap kazanamazlar. Allah, kâfirler topluluðuna hidâyet etmez." …"Eðer sadakalarý gizler de onlarý öylece fakirlere verirseniz, bu, sizin için daha hayýrlýdýr ve günâhlarýnýzdan bir kýsmýný örter."

Peygamber Efendimiz de, sað elinin verdiðini sol eli duymayacak þekilde gizli sadaka verenlerin, âhirette arþýn gölgesinde gölgeleneceklerini haber vermiþtir (Tecrid, II, 620). Hz. Abbas þöyle demiþtir: "Ýyilik üç þeyle tamamlanýr; acele etmek, küçük göstermek, gizli tutmak. Acele etmekle sevindirmiþ, küçük tutmakla büyütmüþ, gizli tutmakla tamamlanýr olursun." Bir iyiliði kiþisel/siyasi bir ikbale dönüþtürme çabasý deðil de nedir yapýlan. Ýyiliðin gizli ve gösteriþsiz yapmayý hem yüce Allah, hem peygamber efendimiz buyurmuþken; sizdeki neyi açlýðý Allah aþkýna? Bu yaptýðýnýzla bir çuval inciri berbat ediyorsunuz. Hem o güzelim insanlarýn onuruyla oynuyor; hem de kendinizi deðersizleþtiriyorsunuz… Velhasýl kaþ yapayým derken göz çýkarýyorsunuz… Yazýk ediyorsunuz!

Lisa Çalan: Yürüyerek onlara en aðýr cezayý verdim DÝYARBAKIR - HDP'nin 5 Haziran 2015'te, on binlerce kiþinin katýldýðý Diyarbakýr mitinginde bir çay tezgâhýnýn altýna konulan bombanýn patlamasý sonucu 5 kiþi hayatýný kaybetti, 400 kiþi yaralandý. Lisa Çalan, bombanýn gizlendiði o çay tezgâhýna yaslanmýþtý. Kulaklarý saðýr eden patlamanýn, bacaklarýný aldýðýný gördüðünde bilinci açýktý. Sonrasý… Bitmeyen ameliyatlar, uyutmayan aðrýlar, protezle yürüyebilmek için Almanya'da aranan ama boþa çýkan umut, üst üste ameliyatlarla giderek kýsalan bacaklar, bu halde protez kullanamayacaðýný ve bir daha asla yürüyemeyeceðini öðrenmenin hayal kýrýklýðý ve devam eden bombalý saldýrý davasýna katýlma talebinin reddedilmesi… Yaklaþýk 3 yýldýr kelimenin tam anlamýyla yaþam mücadelesi veren, bununla yetinmeyip "ayaða kalkacaðým" diye direten ve Avustralya'da "bacak kemiðine yerleþtirilen implanta takýlýp çýkartýlabilir protez" ameliyatýný olup Türkiye'ye dönen Lisa Çalan artýk yürüyor.

Beni öldüremediniz!

Türkiye'ye dönen Lisa Çalan artýk yürüyor. En büyük hayali, bombalý saldýrý davasýna yürüyerek gitmek ve sanýðýn gözlerinin içine bakmak olan Lisa bunu da gerçekleþtirdi. Lisa ve duruþma sýrasýnda yaþadýklarýný Gazeteduvar'dan Özlem Akarsu'ya þöyle anlattý: "15 Haziran davasýna Hayalim-

di bu. Hep sandalyede gidiyordum ve her duruþmada bacaklarýmda dikiþler oluyordu. Sanýðýn, 'bak seni ne hale getirdim' bakýþlarýný hissediyordum. 13 Þubat Salý günkü duruþmada salona girdim ve yürüyerek önünden geçtim. O kadar cesaretsiz ki dönüp bakamadý bana. 3 yýldýr acý çekiyorum, yaþam mücadelesi veriyorum. Amacým onlarýn karþýsýnda dimdik durmaktý ve yaptým. Ýkinci oturum boyunca duruþmayý ayakta izledim. Görünürde bunlar iki demir parçasý ama ben onlara ruh verdim. Ben þu iki demir parçasýna ruh verebilecek potansiyele sahibim. Beni böyle görsün istedim. Beni öldüremediniz! Ne olursa olsun yenilmiyorsun, direniyorsun, kalkýyorsun, yaþamaya devam ediyorsun ve karþýlarýna çýkýp hesap soruyorsun. Gerçekten hak ettikleri cezayý alýrlar mý bilmiyorum ama ben yürüyerek onlara en aðýr cezayý verdim kendimce."

“Ablam olmasaydý”

Diyarbakýr'a gittiðinde annesinin, ailesinin tepkisini de anlatan Lisa Çalan, o günü ve tedavi süresince yaþadýklarýný da anlatýyor: "Annem beni görünce hüngür hüngür aðladý. Evin altýndaki meydanda indim arabadan ve eve giden yokuþu yürüyerek çýktým. Üç yýldýr o yokuþtan birileri beni taþýmýþtý yukarý. Yanýmda kuzenim vardý ve ona "Hatýrlýyor musun? En son bu yokuþu yine seninle çýk-

mýþtýk yürüyerek. Bak þimdi yine yürüyoruz" dedim. Koluna girdim, týpký eskisi gibi… Ailem dýþarýdaydý ve beni görünce aðlamaya baþladýlar. Beni hiç yürürken görmemiþ olan küçük yeðenlerim þaþkýndý. Hep birlikte aðladýk" diyor. Ablam Sarya olmasaydý hayat benim için çok zor olacaktý. Patlamada yola onunla çýktýk ve hâlâ beraberiz. Benim kýzgýn, öfkeli, acýlý, aðrýlý her halimi gördü ve bu sürede bana tahammül etti. Onun hakkýný hiçbir þekilde ödeyemem. Ailemin, doktorlarýmýn, fizik tedavi uzmanlarýmýn, dostlarýmýn, cezaevinden bana mektuplar yollayarak moral veren arkadaþlarýmýn, HDP'deki arkadaþlarýn verdiði moral, destek eþsizdi. Bu süreçte beni hiç yalnýz býrakmayan herkesin ayaða kalkmamda katkýsý var. Avustralya'ya gidip bu implantlarý takmam aslýnda riskli bir iþti ama bana inandýlar ve beni desteklediler. Herkese söz verdim ve sözümü tuttum. Yürüyerek geleceðim dedim ve geldim." (Yazýnýn devamýný www.diyarbakiryenigun.com'dan okuyabilirsiniz.)

15 Haziran bombalý saldýrýsýnda iki bacaðýný da kaybeden sinema yönetmeni Lisa Çalan aðýr bir tedavi sürecinin ardýndan Diyarbakýr’a geldi. Çalan’ýn en büyük hayali bombalý saldýrý davasýna yürüyerek gitmekti ve onu da yaptý: 13 Þubat Salý günkü duruþmada salona girdim ve yürüyerek önünden geçtim. O kadar cesaretsiz ki dönüp bakamadý bana. Beni böyle görsün istedim. Beni öldüremediniz!


8

HABER

16 Þubat 2018 Cuma

‘Köye Dönüþ’te k G

ýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Ahmet Eþref Fakýbaba’nýn ‘Köye Dönüþ’ Projesi’ni gazetemize deðerlendiren Diyarbakýr Yeniþehir Ziraat Odasý Baþkaný Süleyman Ýskenderoðlu, projeyi çok olumlu bulduklarýný nitelendirerek, projeden faydalanacaklardan arazi ipoteði istenmesinin projenin noksanlarýndan biri olduðunu vurguladý. Tarým ve Hayvancýlýk yatýrým danýþmaný Hasan Basri Daban ve çiftçi Tarýk Erçetin ise projenin Diyarbakýr ve bölge özelinde güvenlik sorunu nedeni ile yeterince baþarýlý olamayacaðýný savundu

Bismil Müftülüðü,

modern binasýna kavuþuyor Diyarbakýr’ýn Bismil Belediyesi ve Ýlçe Müftülüðü arasýnda eski cezaevi yerine müftülük binasý, konferans salonu, mescit ve kuran kursu yapýmýna yönelik protokol imzalandý DÝYARBAKIR - Bismil Belediye Baþkaný makamýnda gerçekleþen imza törenine Bismil Kaymakamý ve Belediye Baþkaný Turgay Gülenç ile Ýlçe Müftüsü Ahmet Durmuþ katýldý. Daha önce Adalet Bakanlýðý tarafýndan Diyanet iþlerine tahsis edilen eski cezaevi yeri Bismil belediyesi tarafýndan yýkýlarak enkazý kaldýrýlmýþtý. Belediye tarafýndan ihaleye çýkarýlacak olan Müftülük binasý, içinde Kuran kurslarý konferans salonlarý, Mescit ve hizmet binasý olacaktýr. 1250 metrekare kapalý alan olmak üzere toplam 5250 metrekare alanda kurulacak olan binanýn çevre düzenlenmesi ve kaba inþaatý Bismil Belediyesi tarafýndan yapýlarak ilçe müftülüðüne devredileceðini açýklandý.

“Hayýrlý hizmetler verilecektir” Yeni müftülük binasýnýn ilçe için bir ihtiyaç olduðunu belirten Baþkan Gülenç, "Bismil Belediyesi olarak Bismil Müftülüðümüzün yeni hizmet binasýnýn kavuþmasýyla beraber ilçemizde milli ve manevi deðerlere baðlý nesiller yetiþtirilmesi için, Ýslami hizmetlerin daha saðlýklý ortamda verilmesi için önemliydi. Biz her zaman bu milletin dinini, asli bilgilerini birinci kaynaktan, ehil ellerden öðrenmeleri için diyanetin yapacaðý bu hizmetler önemliydi. Hayýrlý hizmetlere vesile olan bu projemizin ilçemize hayýrlý olmasýný diliyorum" ifadelerini kullandý. Ýlçe Müftüsü Ahmet Durmuþ güzel bir hizmet gerçekleþtireceklerinin altýný çizerek, Belediye Baþkanýmýz Turgay Gülenç'in belediyecilik anlamýnda farklý bir portre çizdiðini ifade etti. Bismil Kaymakamý ve Belediye Baþkaný Gülenç'in sosyal, kültürel, üst yapý çalýþmalarý açýsýndan týrnak içerisinde örnek gösterilen bir belediyecilik hizmeti verdiðini belirten Durmuþ, "Ben bunu Bismil'in her sahasýnda görüyorum" dedi.

“Bismil her alanda deðer kazanýyor” Müftü Durmuþ, Eski cezaevi mevkisinin geliþmiþlik açýsýndan geri kalmýþtý bu projeyle o bölgenin kýsmen canlandýrarak bu mahallemize de deðer kazandýrmak açýsýndan önemli bir çalýþma olduðunu ifade etti. Burada insanlar namaz kýlacak. Çocuklarýmýz ilim öðrenecek. Ve en önemlisi ise mevcut müftülük binamýzýn yeterli olmadýðýný belirterek Ýlçemize bu güzel eseri býrakan Kaymakamýmýz ve Baþkanýmýz Turgay Gülenç'e teþekkür ediyorum" diye konuþtu. (ÝHA)

DÝYARBAKIR- Köyler ve kýrsal bölgelerden þehirlere doðru hýzla artan göç tarým ve hayvancýlýk alanýnda endiþeye neden oluyor. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Ahmet Eþref Fakýbaba, et ithalatýna yönelik,"Geldiðimiz günden beri et ithalatý bizi rahatsýz ediyor diye söylüyoruz. Niye bu et ithalatýna girdik, bunu nasýl düzeltebiliriz diye düþünüyoruz"diyerek 'Köye Dönüþ' Projesi'ni açýkladý. Projeye göre; Hayvancýlýk yapacak olan her aileye 300 damýzlýk koyun verilecek. 300 damýzlýk koyunu alan ayrýca asgari ücret alacak ve sigortasý da devlet tarafýndan yapýlacak. Ayrýca proje kapsamýnda yem, ilaç ve veteriner hizmeti sunulacak. Tüm bunlara karþýn ise projeden faydalanacak olan vatandaþýn köydeki arazisi ipotek altýna alýnacak. Biz de bu projeye tarým paydaþlarý ve çiftçilerin nasýl baktýðýný sorduk.

“Bazý çiftçilerin ipotek konulacak tapusu yok” 'Köye Dönüþ' Projesini çok olumlu bulduðunu fakat projeye yönelik olarak köydeki vatandaþýn arazisine ipotek konulmasýný projenin eksiði olarak nitelendiren

Diyarbakýr Yeniþehir Ziraat Odasý Baþkaný Süleyman Ýskenderoðlu, "Tarým Bakaný Sayýn Mehm et Uður ÇAKIL Ahmet Eþref FakýbaYe nigün Özel ba'nýn 'Köye dönüþ' projesini çok olumlu buluyorum. Bakanýmýza teþekkür ediyorum. Yerinde bir karar alýnmýþ. Fakat projede gözden kaçan bir detayýn olduðunu düþünüyorum. Projede destekten faydalanacak olan çiftçinin tarlasýna ipotek konulmasýna yönelik bir karar var. Bazý çiftçilerin ipotek konulacak tapusu yok. Bu konuda çaplip fikir alýþveriþinde bulunraz kefalet sistemi uyguladu. Tarým ve hayvancýlýðýn nabilir. Bu sistemde üç kiþi geliþtirilmesi için valilikle birbirine kefil oluyor. Zaten koordineli çalýþmamýz detarlasý olmayan insanlar vam ediyor" diye konuþtu. hayvancýlýk yapýyor. Tarlasý “Bölge için olmayan insanlar da bu progüvenlik sorunu var” jeden faydalanabilmelidir. Çiftçi ve köylüye kredi ödeKöyden kente göçü önlemelerinde esnek davranýlmeyi amaçlayan 'Köye Dömasýnda da fayda var. Biz nüþ' Projesi'nin bölge için Yeniþehir Ziraat Odasý olagüvenlik sorunu nedeni ile rak bu konuya iliþkin tarým baþarýlý olamayacaðý görübakanýmýza bir rapor sunaþünü savunan Tarým ve caðýz. Biz sayýn valimiz HaHayvancýlýk yatýrým danýþsan Basri Güzeloðlu ile birmaný Hasan Basri Daban, likte de tarýmdaki geliþme"Köye Dönüþ' projesinden leri sürekli inceliyor ve tarfaydalanmak isteyenin aratýþýyoruz. Ýlk kez tarýma bu zisi olmalý ve devlet tarafýnkadar deðer veren bir il vadan bu araziye ipotek konulisi var. Son bir ay içerisinlacak. Devletin projeden de il valimiz tarým paydaþfaydalanmak isteyenlerden larý ile iki kez bir araya geipotek istemesini yerinde

Diyarbakýr Müftüsü Ýþliyen Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýlýðýna atandý

Diyarbakýr Ýl Müftüsü Burhan Ýþliyen, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn talimatýyla Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýlýðýna atandý. 2 yýldan bu yana Diyarbakýr'da hizmette bulunan Ýþliyen, her kesim tarafýndan sevilen ve sayýlan biri olarak tanýnýyor. Yaptýðý faaliyetlerle kendinden sýkça söz ettiren Ýþliyen, 2 gençlik merkezi ve birçok Kur'an kursunu hizmete koydu. Ýþliyen, Diyarbakýr'ýn peygamber ve sahabe þehri olarak tanýnmasýnýn gayreti içindeydi. Ýþliyen, yaptýðý hizmetlerden dolayý Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn talimatýyla Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýlýðýn atandý. (ÝLKHA)


9

HABER

16 Þubat 2018 Cuma

kilit nokta güvenlik sorunu

bir karar olarak deðerlendiriyorum. Çünkü herhangi bir ipotek olmadýðý vakit hem alýnan hayvanlarýn kýymeti bilinmez, hem de ödeme noktasýnda sorunlar yaþanýr. Bu projeden faydalanmak isteyen vatandaþlarýn aðýlýnýn da olmasý gerekiyor. Böylelikle bu projeden faydalanacak vatandaþ daha önce de hayvancýlýk ile ilgilendiðini kanýtlamýþ olacak. Zaten bu þartlara sahip olanýn devlete ihtiyacý yoktur. Böyle olunca projenin tabana yayýlmayacaðýný düþünü-

yorum. Köylü yaþadýðý yeri terk etmiþse aðýlý yýkýlmýþsa alacaðý krediyi ödemekte ve yeniden bir aðýl inþa etmekte de zorlanacaktýr. Bugün bu projeyi Diyarbakýr'ýn ilçeleri için düþünelim. Bu insanlar neden göç ettiler. Köydeki vatandaþlar bir taraftan 'terör' maðduru olduklarý için, bir diðer sebep de geçinemedikleri için köylerden kentlere göç ediyorlar. Çünkü bölgemizde kýrsal bölgelerde güvenlik sorunu var. Bölgede her an sokaða çýkma yasaklarý ilan

meralarýn kiþi ve kurumlarýn tekelinden çýkarýlmasý gerektiðinin altýný çizen çiftçi Tarýk Erçetin, projenin faydalý olacaðýný düþündüðünü niteledi. Erçetin sözlerini þöyle sürdürdü; "Köye Dönüþ' projesinin bölge için çok faydalý olacaðýný düþünüyorum. Proje tam anlamýyla bahsedildiði gibi uygulanýrsa bölgede hayvancýlýðý çok olumlu etkileyeceðini düþünüyorum. Bir çiftçi olarak proje beni an cezp ediyor. 300 koyun, Dab i Hasan Basr kredi ve hibe desteði gerçek anlamda bu iþi yapmak isteyenlere büyük bir þanstýr. Projeden faydalanacak olanlardan ipotek istenmesini de çok doðru bulmuyorum. Bu proje hayvancýlýk ile ilgilenmek isteyen herkesi kapsamalýdýr. Hükümet hayvancýlýk alanýnda geliþim göstermek istiyorsa köylerde ve kýrsal ediliyor. bölgelerde herkesin orBöyle Süleyman Iskenderoglu tak kullaným alaný olan olunca meralarý da kiþilerin tevatandaþlar hayvanlarý otkelinden çýkarmalýdýr. Mera latmaya çýkaramýyor. Bence alaný köylünün ortak kullabu proje batý için çok faydaným alaný olduðu zaman bulý olur. Fakat Diyarbakýr ve ralardan bütün köylüler bölge için güvenlik sorunu faydalanýr. Fakat alan birinedeni ile çok baþarýlý olalerinin kontrolünde olduðu caðýný düþünmüyorum" ifazaman herkes bundan faydelerini kullandý. dalanamaz ve hayvancýlýk “Mera alanlarý kiþilerin da bu durumdan olumsuz tekelinden çýkarýlmalý” etkilenir. Bu proje ile birlikHayvancýlýk alanýnda ge- te kýrsal bölgelerdeki mera sorunlarýnýn da çözüme kaliþimin saðlanmasý için orvuþturulmasý çok önemli bir tak kullaným alanlarý olan

Altyapý çalýþmalarý istiþare toplantýsý yapýldý Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesinde içme suyu þebekesi inþaatý yapým iþi projesi ile doðal gaz ve ilçe merkezindeki yolun asfaltlanmasý ile ilgili geniþ katýlýmlý istiþare toplantýsý yapýldý. Ýlçenin altyapýsýnýn deðiþtirecek olan içme suyu þebekesi ile doðal gaz ve Devlet Hastanesi önünden baþlayan Diyarbakýr Caddesi'nin sýcak asfalt ile asfaltlanmasý konusunda yapýlan istiþare toplantýsýna, Kaymakam Mehmet Þerif Olçaþ, Belediye Baþkaný Þehmus Karamehmetoðlu, Ýller Bankasý Diyarbakýr Bölge Müdürü Süleyman Halit Bayrak ile kamu kurum ve kuruluþlarýnýn müdürleri katýldý. Belediye Baþkaný Þehmus Karamehmetoðlu, ilçe merkezini mo-

dern bir görünüme kavuþturacak büyük bütçeli projeleri birer birer hayata geçirdiklerini belirterek, bu projelerden biri olan ve Çermik'in tüm içme suyu þebekesi inþaatý yapým iþinin büyük bir hýzla devam ettiðini ifade etti. Sürdürülen çalýþma kapsamýnda 62 kilometre içme suyu þebekesi, 6,5 kilometre iletim hattý, 1 adet 4 bin metre küplük, 1 adet 500 metre küplük depo inþaatlarýnýn ve 2 bin 350 adet abone baðlantýsýnýn gerçekleþtirileceðini söyledi. Belediye Baþkaný Þehmus Karamehmetoðlu, içme suyu þebekesi projesine ek olarak küçük sanayi sitesine þebeke çekilmesi, içme suyu ve doðal gaz iþlerinde, kanalizasyon ve suyla ilgili eksik görülen yerle-

rin projeye dahil edilmesi kapsamýnda Sanayi Sitesi, Bahçelievler Semti, Heykelönü, Saray Ýlkokulu çevresi, Devlet Hastanesi civarýndaki yerleþim yerlerinin projeye dahil edildiðini belirterek, yeni içme suyu þebekesinin hayata geçirilmesiyle ilçenin 50 yýllýk su sorununun ortadan kalkacaðýný ve vatandaþlarýn 24 saat kesintisiz suya kavuþacaðýný dile getirdi. Ýlçe merkezini modern bir görüntüye kavuþturacak olan projelerin hayata geçirilmesiyle ilçede yapýlamayan hizmetleri ilçeye getirebilmek için büyük bir özveriyle ilçe teþkilatý, AK Parti Diyarbakýr Milletvekilleri ve Büyükþehir Belediyesiyle birlikte ça-

konudur. Bu projenin baþka bir boyutu ise hayvan, hibe ve kredi desteðinin aða, korucu veya yandaþlara peþkeþ çekilmeme meselesidir. Proje suiistimale uðramadan hayvancýlýk yapmayý amaçlayan herkese hizmet sunmalýdýr."

‘Güven iklimi yaratýlmalý’ Köylerde ve kýrsal bölgelerde yaþanan çatýþmalardan dolayý ilan edilen sokaða çýkma yasaklarýnýn vatandaþlarý köylerine geri dönme noktasýnda endiþelendirdiðine dikkat çeken Erçetin, "Bu projenin bölge için baþarýya ulaþmasýndaki kilit nokta güvenlik sorunudur. Þehirlere göç eden vatandaþlar köylerinin ve kýrsal alanlarýn güvenli olduðunu düþünmezse tekrar köyüne dönüp hayvan besiciliði yapmaya da çok sýcak bakmayacaktýr. En temel nokta güven ikliminin yaratýlmasýdýr. Batý için düþündüðümüz zaman oranýn kýrsal alanlarý ile ilgili güvenlik sorunu yok. Fakat bölgemiz için kýrsal bölgelerin güvenlik sorunu var. Güvenlik ortamý saðlandýðý vakit bölge hayvancýlýkta çok daha iyi noktalara gelecektir. Köyden kente göçen insanlarýn tekrar þehirlerine dönüp hayvancýlýk yapmasý için aðýl inþa etmesi, yem almasý gerekir. Bunlar da ekonomi gerektiren durumlardýr. Devletin bu noktalarý da düþünüp projeyi daha kapsamlý bir hale getirmesinde fayda görüyorum" dedi.

lýþtýklarýný vurgulayan Baþkan Karamehmetoðlu, termal turizm bölgesi olan Çermik Melike Belkýs Kaplýcalarýnda restorasyon ve çevre düzenlemesi çalýþmalarýnýn yapýlmasý yönünde ihalenin yapýldýðýný, hedeflerinin kaplýcalarda modern bir SPA merkezi yaparak Çermik'i hak ettiði hizmetlerle buluþturmak olduðunu kaydetti. (ÝHA)


10

GÜNDEM

16 Þubat 2018 Cuma

Gözüne takýlan altýn platin ile kör olmaktan kurtuldu

D

iyarbakýr'ýn Çermik ilçesinde yaþayan ve 5 yýl önce geçirdiði motosiklet kazasýnda beyin kanamasýna baðlý yüz felci geçiren Hamza Demirci'nin (37) kapanmayan sol göz kapaðý, takýlan altýn platin ile kapandý. Operasyonla Demirci'nin kör olma riskinin ortadan kaldýrýldýðý belirtildi DÝYARBAKIR - Çermik ilçesinde yaþayan 3 çocuk babasý demirci ustasý Hamza Demirci, 5 yýl önce Elazýð'ýn Maden ilçesi yakýnlarýnda motosikleti ile kaza yapýnca beyin kanamasý geçirdi. Kaza sonrasý yaþanan beyin kanamasý ile yüz felci geçiren Demirci, sol göz kapaðý açýk kaldýðý için ne uyuyabildi ne de rahat banyo yapabildi. Birkaç saðlýk merkezi ve hastaneye baþvuran

Hamza Demirci, bir sonuç alamazken, son olarak Çermik Devlet Hastanesi'nde Kulak Burun Boðaz uzmaný operatör Doktor Sedat Rüzgar'a gitti. Maddi imkansýzlýklar yüzünden sýkýntýlý günler geçiren ve gözü nedeniyle çalýþamaz duruma gelen Hamza Demirci'ye, Kaymakamlýk ve Devlet Hastanesi sahip çýktý.

“Gözü kör olma noktasýna geldi”

Trabzon’da iki hayat kurtardý, adý Kulp’ta parka verildi Trabzon'da serinlemek için girdikleri suda boðulma tehlikesi geçiren iki kiþiyi kurtardýktan sonra boðularak hayatýný kaybeden Onur Gülertürk'ün adý, Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde yapýmý tamamlanan parka verildi

DÝYARBAKIR Kulp Belediyesince, Turgut Özal Mahallesi'nde yapýlan parkýn açýlýþý yapýldý. 23 Temmuz 2017'de, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde serinlemek için girdikleri suda boðulma tehlikesi geçiren iki kiþiyi kurtardýktan sonra boðularak hayatýný kaybeden Onur Gülertürk'ün adýnýn verildiði parkýn açýlýþý törenle yapýldý. Törene, Kaymakam ve Belediye Baþkan Vekili Fatih Dülgeroðlu ve ilçe protokolü ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Açýlýþ konuþmasýný yapan Dülgeroðlu, mahalledeki iki park projelerinden birinin açýlýþýný yaptýklarýný belirterek, "Bu parkýmýz

Hastanede operasyonun yapýlabilmesi için gerekli olan altýn platin kapaðý alma konusunda Kaymakamlýk Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'na baþvuran Demirci'nin talebi kabul edildi ve Kaymakam Mehmet Þerif Olçaþ'ýn talimatý ile altýn platin satýn alýndý. Hamza Demirci'nin göz kapaðýna baþarýlý bir operasyon ile altýn platini yerleþtiren doktor Sedat Rüzgar, ope-

ismini, Trabzon'da yaþayýp boðulmak üzere olan bu yörenin iki gencinin hayatýný kurtarýp, boðularak hayata veda eden yüreði geniþ merhum kardeþimiz Onur Gülertürk'ten almaktadýr. Kulp esnaflarýnca baþkanlýðýmýza yapýlan yoðun talep üzerine bizler de belediye yönetimi olarak aldýðýmýz kararla ismini bu parkýmýza verdik. Hayýrlý uðurlu olsun. Baþkalarýnýn hayatýný kurtarmak için hayatýný kaybeden Gülertürk'ün yakýnlarýna bir kez daha baþsaðlýðý diliyor, kendisini rahmet, özlem ve minnetle anýyoruz" dedi. Konuþmanýn ardýndan parkýn açýlýþý yapýldý. (ÝHA)

rasyonun çok baþarýlý geçtiðini söyledi. Dr. Rüzgar, "Hasta bize gelmeden önce birkaç merkeze baþvuru yaptýðýný öðrendik. Hastamýzýn gözü kapanmadýðý için gözünde kuruluk baþlamýþtý ve bu yavaþ yavaþ kör olma noktasýna gelmiþti. Hastamýzýn maddi durumu yetersiz olduðundan hastanemiz ve Kaymakamlýk iþ birliði yaparak göz kapaðý için gerekli olan altýn platini temin ettik ve baþarýlý bir operasyon ile hastamýzý saðlýðýna kavuþturduk. Hastamýz, týpký kazadan önceki gibi iþine gidebiliyor, sosyal hayatýný devam ettirebiliyor. Bu tür operayonlarda altýn platin kullanmamýz gerekiyor "dedi. Hamza Demirci, kendisine operasyonu gerçekleþtiren Dr. Sedat Rüzgar ve 560 lira deðerindeki altýn platini alan ilçe Kaymakamý Mehmet Þerif Olçaþ'a teþekkür ederek, "Yüzümü hissetmiyor, gözümü kapatamýyordum. Birkaç merkeze baþvurdum sonuç alamadým ve son olarak Sedat Bey'in yanýna geldim. Kaymakamlýk altýn platini temin etti, doktorum da ameliyatýmý yaptý ve dört dörtlük oldu. Eline koluna saðlýk. Dükkanda rahatça kaynak yapamýyordum. Çünkü, gözümü kapatamadýðým için duman gözüme kaçýyordu ve gece rahatsýzlýk veriyordu. Banyo yaptýðým zaman da elimi kapatýp suyu baþýma döküyordum. Þimdi ise rahatça yýkanabiliyorum" dedi. (Haber Merkezi)

Baþkan Dülgeroðlu, esnaf ve vatandaþla bir araya geldi Diyarbakýr'ýn Kulp Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Fatih Dülgeroðlu, Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan esnaf ve vatandaþlarý ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Dülgeroðlu, "Bir yýl gibi bir sürede ilçemizde birçok alanda ürettiðimiz projelerimizi tamamlayýp siz deðerli hemþehrilerimizin hizmetine sunduk. Devam eden birçok projemizde kýsa sürede tamamlanýp hizmet vermeye baþlayacak. Elimizden geldiðince sizleri evinizde, iþyerinizde, çarþýda, sokakta ziyaret edip öneri ve taleplerinizi dinlemeye çalýþýyoruz. Bizler hep birlikte el ele vererek ilçemize güzel hizmetler kazandýracaðýmýza inanýyorum. Bizim kapýmýzda yedi yirmi dört sizlere açýktýr" dedi. (ÝHA)


YAÞAM

16 Þubat 2018 Cuma

11 Zabýta ekipleri fýrýnlarý denetledi Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Zabýta Daire Baþkanlýðý ekipleri, vatandaþlarýn daha saðlýklý ve standartlara uygun ekmek tüketmesi amacýyla ekmek fýrýnlarý ve unlu mamul üreten iþyerlerinde denetim yaptý

Iki grup arasýnda silahlý kavga: 1 yaralý Kayapýnar ilçesi Yýlmaz Güney Caddesi'nde ilçesinde iki grup arasýnda çýkan silahlý kavgada 1 kiþi yaralandý. Olayla ilgili olarak 4 kiþi yakalandý Diyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçesinde iki grup arasýnda çýkan silahlý kavgada 1 kiþi yaralandý. Olayla ilgili olarak 4 kiþi yakalandý. Olay, Kayapýnar ilçesi Yýlmaz Güney Caddesi'nde meydana geldi. Edini-

len bilgiye göre cadde üzerinde karþýlaþan iki grup arasýnda bilinmeyen bir nedenle tartýþma çýktý. Tartýþma kýsa sürede silahlý kavgaya dönüþtü. Kavgada ismi öðrenilemeyen 1 kiþi vücuduna isabet eden kur-

þunlarla yaralandý. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayýda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralý þahýs ilk müdahalenin ardýndan hastaneye kaldýrýldý. Kaçan saldýrganlarýn yakalanmasý için bölgede operasyon baþlatan polis, olayla ilgili olarak biri silahlý olmak üzere 4 kiþiyi yakaladý. (ÝHA)

DÝYARBAKIR - Vatandaþlarýn temiz ve saðlýklý gýdaya ulaþabilmesi için çalýþmalarýný sürdüren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, gýda üreten ve satan iþyerlerinde denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Zabýta Daire Baþkanlýðý ve Saðlýk Ýþleri Daire Baþkanlýðý ekipleri koordinesinde Yeniþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ve Ticaret Ýl Müdürlüðüne baðlý ekipler Yeniþehir ilçesinde bulunan unlu mamul üreten iþyerleri ve fýrýnlarda denetim yaptý.

Durum tespit tutanaklarý tutuldu Ýlçe de bulunan fýrýn ve unlu mamuller üreten iþ yerlerinde incelemelerde bulunan ekipler, iþ yerlerinde genel temizlik, iþ yerlerinin ruhsat ve çalýþanlarýn portör muayene ile çalýþma belgeleri kontrol edildi. Ekipler ayrýca iþyerlerinde baþta ekmek olmak üzere üretilen unlu mamullerin gramajlarý ve fiyat tarifesine uyulup uyulmadýðýný inceledi. Eksiklik ve yanlýþlýklarý tespit edilen iþyerleri ile ilgili durum tespit tutanaðý tutulurken, iþyerlerine eksik ve yanlýþlýklarýný düzeltmesi için süre verildi. Merkez ilçelerde denetimlerini aralýksýz sürdüren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ekipleri, halk saðlýðýný korumaya yönelik denetim çalýþmalarýna dýþ ilçelerde de devam edecek. (Haber Merkezi)

Kaþla göz arasýnda cep telefonu çaldý Diyarbakýr'da bir kadýnýn telefonunu çalan þahýs, polisin titiz çalýþmasý sonucu yakalandý. Adliyeye sevk edilen þahýs, adli kontrol kararýyla serbest býrakýldý

Diyarbakýr'da alýþveriþ yapan bir kadýnýn cep telefonunu kaþla göz arasýnda çalan þahýs, polisin titiz çalýþmasý sonucu yakalandý. Þahýs, çýkarýldýðý mahkemece adli kontrol kararýyla serbest býrakýldý. Olay, 10 Þubat'ta, 5 Nisan Mahallesi Sakarya Caddesi

üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. isimli kadýnýn cep telefonu, alýþveriþ yaptýðý sýrada kendisine arkadan yaklaþan þahýs tarafýndan çalýndý. Olay aný iþ yerinin güvenlik kameralarýna anbean yansýdý. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü Yankesicilik ve Dolandýrýcýlýk Büro Amirliði ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarýnýn kayýtlarýný alarak inceledi. Yapýlan titiz inceleme sonucunda hýrsýzlýk olayýný gerçekleþtirilenin H.D. isimli þahýs olduðu belirlendi. H.D. yer tespitinin de yapýlmasýnýn ardýndan 12 Þubat'ta yakalanarak, gözaltýna alýndý. Emniyetteki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edilen H.D., çýkarýldýðý mahkemece adli kontrol þartýyla serbest býrakýldý. H.D.'nin çaldýðý telefonu sattýðý M.G.B. isimli þahsa da suç eþyasýný satýn alýnmasý ve kabul etmesi suçundan iþlem yapýldý. (ÝHA)

Þýrnak’tan sýnýra askeri sevkiyat ÞIRNAK - Türk Silahlý Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'deki operasyonlarý devam ederken, Þýrnak'tan sýnýr bölgesine zýrhlý araç ve asker sevkiyatý yapýldý. TSK'nin, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör unsurlarýna yönelik baþlattýðý Zeytin Dalý Harekatý nedeniyle sýnýra sevkiyat sürüyor. Þýrnak istikametinden gelen aralarýnda ZBT tipi tanklarýnda bulunduðu ve 15 araçtan oluþan askeri konvoy, geniþ güvenlik önlemleri altýnda Cizre'den Suriye sýnýrýna doðru yola çýktý. Konvoyun geçeceði yol güzergahlarýnda geniþ güvenlik önlemleri alýndý. (ÝHA)


12

HABER

Kadýn avukat sayýsý 10 yýlda 2 kat arttý TBB'nin verilerine göre, Türkiye'de 10 yýl önce 20 bin olan kadýn avukat sayýsý, 2 kattan fazla artarak, 46 bini aþtý DÝYARBAKIR - Türkiye Barolar Birliði'nin (TBB) verilerine göre, 31 Aralýk 2007 tarihi itibarýyla 60 bin 710 olan avukat sayýsý, 31 Aralýk 2017'de 106 bin 496'a ulaþtý. 10 yýl önce 20 bin 722 olan kadýn avukat sayýsý da 46 bin 136 oldu.

Ýstanbul'da 40 bin 106 avukatýn 19 bin 162'sini kadýn avukatlar oluþtururken, Ankara'da 14 bin 800 avuka-

týn 6 bin 746'sýný, Ýzmir'de 8 bin 21 avukatýn 3 bin 798'ini kadýn avukatlar oluþturdu. (Haber Merkezi)

Robot turnuvasýnda Diyarbakýr rüzgârý

16 Þubat 2018 Cuma

‘Soyaðacý’ uygulamasý yeniden faaliyette Geçtiðimiz günlerde hizmete sunulduðunda vatandaþlarýn aþýrý yüklenmeleri nedeniyle devre dýþý býrakýlan e-Devlet’teki “soyaðacý” uygulamasý yeniden faaliyette DÝYARBAKIR - e-Devlet kapsamýnda Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan sunulan "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" hizmeti, 8 Þubat'ta uygulamaya konmuþtu. Kullanýma sunulan bu yeni özellik sayesinde e-Devlet'e giriþ yapan kullanýcýlar, Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðünün menü seçeneklerinden soyaðacý bilgilerine ulaþabiliyorlardý. Vatandaþlarýn ilgisini çeken uygulama, aþýrý yüklenme nedeniyle kilitlenmiþti. Bir süredir devre dýþý býrakýlan "soyaðacý" sorgulama sistemine eriþim tekrar baþladý. e-Devlet'teki söz konusu menüye giriþ yapanlarýn karþýsýna, "Talep sýranýza göre alt-üst soy bilgileriniz en kýsa sürede hazýrlanacaktýr. Belgeniz oluþturulduðunda doðrulanmýþ cep telefonu numaranýz veya e-posta adresinize bilgilendirme yapýlacaktýr." yazýsý çýkýyor. (Haber Merkezi)

D

iyarbakýr Mehmet Sabri Güzel Ýlkokulu, Ýstanbul’da yapýlan Türkiye Robot Þampiyonasý’nda ‘En Ýyi Sunum Ödülü’ alarak bölgeye ve kente bilimsel anlamda önemli bir baþarý kazandýrdý. Okul Müdürü Ýrfan Koçyiðit,”Elde ettiðimiz baþarýyý Diyarbakýr halkýna armaðan ediyoruz” dedi kokulu önemli bir baþarýya imza attý. Okulun bu baþarýsý Diyarbakýr'da sevinçle karþýlandý. Okul Müdürü Ýrfan Koçyiðit, örnek bir ekip çalýþmasý ortaya koyarak bu baþarýya ulaþtýklarýný söyledi.

“Bu baþarý eðitim hayatýna farklýlýk kattý”

DÝYARBAKIR- Bilim Kahramanlarý Derneði tarafýndan bu yýl 14'üncüsü organize edilen robot turnuvasý Ýstanbul'da yapýldý. Ünlü oyuncu Hakan Bilgi'nin sunduðu turnuvaya 11 ilden 36 okul katýldý. Diyarbakýr'ý Yeniþehir Öðretmen Mehmet Sabri Güzel Ýlkokulu temsil etti. Turnuvada 'En Ýyi Sunum' ödülünü kazanan Öðretmen Mehmet Sabri Güzel Ýl-

Okul müdürü Koçyiðit, bu tür turnuvalarýn öðrencilerin eðitim hayatýna farklýlýk katmasýnýn yanýnda baþarý çizgisini yukarý taþýmada da çok etkili olduðunu belirtti. Baþarýnýn ekip iþi olduðuna dikkat çeken Koçyiðit,"Baþarýnýn sýrrý ekip ruhuyla hareket etmemiz oldu. Tek baþýmýza bu noktaya gelmedik. Bu baþarýda emeði geçen baþta Yeniþehir Kaymakamýmýz Sayýn Serdar Kartal beye, idarecilerimize, öðretmenlerimize ve velilerimize teþekkür ediyorum. Bu baþarýyý gösteren öðrencilerimizi de yürekten kutluyorum. Bu baþarýyý Diyarbakýr halkýna armaðan ediyoruz" dedi. (Haber Merkezi)

Rehber öðretmenlere çocuk deðerlendirme test eðitimi Diyarbakýr Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi'nde görev yapan rehberlik öðretmenleri ve özel eðitim öðretmenlerine yönelik çocuk deðerlendirme test eðitimi verilmeye baþlandý. Diyarbakýr Milli Eðitim Müdürlüðü salonunda verilen eðitimin 3 gün süreceði belirtildi. Karacadað Kalkýnma Ajansý'nýn teknik destek programý kapsamýnda Sur Kaymakamlýðý iþbirliði ile organize edilen projeyle Diyarbakýr'daki Rehberlik ve Araþtýrma Merkezinde görev yapan rehberlik öðretmenlerine ve özel eðitim öðretmenlerine yönelik mesleki ve kiþisel geliþimlerine katký sunmak amacýyla Uzman Psikolog Pervin Mutlu Hacýosman tarafýndan 3 gün sürecek çocuk deðerlendirme test eðitimi sonrasýnda katýlýmcýlara sertifika verileceði bildirildi. (ÝHA)


$ €

DOLAR

: 3,7732 3,7746

EURO

: 4,7117 4,7127

ALTIN

: 163,87 163,96

BÝST

: 115.077

ekonomi

13 16 Þubat 2018 Cuma

iþsizlik oraný yüzde 10,3 Türkiye’de tasarruf MÝKTARI ARTTI Türkiye’de tasarruf mevduatlarýnýn 2017’de bir önceki yýla kýyasla yüzde 14,4 artarak 930 milyar 271 milyon 494 bin liraya ulaþtýðý belirlendi Tarýk OTHAN

T

ürkiye genelinde 15 ve daha yukarý yaþtakilerde iþsiz sayýsý 2017 yýlý Kasým döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre 440 bin kiþi azalarak 3 milyon 275 bin kiþi oldu. Ýþsizlik oraný 1,8 puanlýk azalýþ ile yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleþti. Genç nüfusta (15-24 yaþ) iþsizlik oraný 3,3 puanlýk azalýþ ile yüzde19,3 olurken,15-64 yaþ grubunda bu oran 1,8 puanlýk azalýþ ile yüzde10,5 olarak gerçekleþti

madan çalýþanlarýn oraný, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 0,3 puan artarak yüzde 33,6 olarak gerçekleþti. Tarým dýþý sektörde kayýt dýþý çalýþanlarýn oraný ise bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 0,2 puan azalarak yüzde 22 oldu.

þan sayýsý 244 bin, tarým dýþý sektörlerde çalýþan sayýsý 1 milyon 205 bin kiþi arttý. Ýstihdam edilenlerin yüzde 18,6'sý tarým, yüzde 19,2'si sanayi, yüzde 7,6'sý inþaat, yüzde 54,6'sý ise hizmetler sektöründe yer aldý. Önceki yýlýn ayný dönemi ile karþýlaþtýrýldýðýnda tarým sektörünün istihdam edilenler içindeki payý 0,1 puan, sanayi sektörünün payý 0,5 puan azalýrken, inþaat sektörünün payý 0,2 puan, hizmet sektörünün payý ise 0,4 puan arttý.

Maliye Bakanlýðý tarafýndan derlenen verilere göre, 2017 yýlý IV. döneminde toplam kamu istihdamý 2016 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 1,2 oranýnda artarak 3 milyon 603 bin kiþi olarak gerçekleþti. Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ istihdam arttý, iþsizlik azaldý. Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ istihdam bir önceki döneme göre 143 bin kiþi artarak 28 milyon 780 bin kiþi olarak tahmin edildi. Ýstihdam oraný 0,2 puanlýk artýþ ile yüzde 47,8 oldu. Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ iþsiz sayýsý bir önceki döneme göre 30 bin kiþi azalarak 3 milyon 243 bin kiþi olarak gerçekleþti. Ýþsizlik oraný 0,2 puanlýk azalýþ ile yüzde 10,1 oldu. Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ iþgücüne katýlma oraný bir önceki döneme göre 0,1 puanlýk artýþ ile yüzde 53,2 olarak gerçekleþti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayýsý, tarým sektöründe 21 bin, inþaat sektöründe 35 bin, hizmet sektöründe 87 bin kiþi artarken, sanayi sektöründe deðiþim gözlenmedi.

Tarýk OTHAN DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü, 2017 yýlý Kasým ayý iþgücü istatistiklerini açýkladý. Buna göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarý yaþtakilerde iþsiz sayýsý 2017 yýlý Kasým döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre 440 bin kiþi azalarak 3 milyon 275 bin kiþi oldu. Ýþsizlik oraný 1,8 puanlýk azalýþ ile yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleþti. Ayný dönemde; tarým dýþý iþsizlik oraný 2,1 puanlýk azalýþ ile yüzde 12,2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaþ) iþsizlik oraný 3,3 puanlýk azalýþ ile yüzde 19,3 olurken,15-64 yaþ grubunda bu oran 1,8 puanlýk azalýþ ile yüzde 10,5 olarak gerçekleþti. Ýstihdam oraný yüzde 47,3 oldu

Ýstihdam edilenlerin sayýsý 2017 yýlý Kasým döneminde, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 1 milyon 448 bin kiþi artarak 28 milyon 515 bin kiþi, istihdam oraný ise 1,5 puanlýk artýþ ile yüzde 47,3 oldu. Bu dönemde, tarým sektöründe çalý-

Ýþgücüne katýlma oraný yüzde 52,8 olarak gerçekleþti Ýþgücü 2017 yýlý Kasým döneminde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 1 milyon 9 bin kiþi artarak 31 milyon 790 bin kiþi, iþgücüne katýlma oraný ise 0,7 puan artarak yüzde 52,8 olarak gerçekleþti. Ayný dönemler için yapýlan kýyaslamalara göre; erkeklerde iþgücüne katýlma oraný 0,2 puanlýk artýþla yüzde 72,1, kadýnlarda ise 1,1 puanlýk artýþla yüzde 33,8 olarak gerçekleþti. Kasým 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluþuna baðlý ol-

Kamu istihdamý yüzde 1,2 arttý

Türkiye'de geçen yýl biriken tasarruf miktarý yüzde 14,4 arttý. Konuyla ilgili medyaya son bir yýlda 9 bine yakýn haber yansýrken Interpress'in yapýlan haberlerden derlediði bilgilere göre, 80 milyonu aþan Türkiye'de kiþi baþý tasarruf miktarýnýn ise 11 bin 500 lirayý geçtiði tespit edildi. Türkiye'de tasarruf mevduatlarýnýn geçen yýl 117 milyar 52,6 milyon lira arttýðý belirlenirken bunda en büyük payýn yüzde 40 ile Ýstanbul'da olduðu belirlendi. Ýstanbul'da tasarruf mevduatlarý bir yýlda 46 milyar 873 milyon 969 bin lira artýþ gösterirken, Ankara'nýn ise 11 milyar 879 milyon 640 bin lira ile ikinci sýrada yer aldýðý tespit edildi. Geçen yýl tasarruf mevduatý 1 milyar liranýn üzerinde artan iller sýrasýyla Ýstanbul, Ankara Ýzmir, Antalya, Bursa, Muðla, Adana, Kocaeli, Mersin, Gaziantep, Konya, Balýkesir, Manisa, Aydýn, Hatay, Denizli, Tekirdað, Diyarbakýr, Eskiþehir, Samsun, Trabzon þeklinde sýralandý.

Kiþi baþý tasarruf miktarý 10 binin üzerinde 13 þehir var Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarýnýn yüzde 43'ü Ýstanbul'da birikirken, geçen yýl þehirde toplam 400 milyar 647 milyon 572 bin liralýk tasarruf mevduatý toplandýðý belirlendi. Ýstanbul'da, kiþi baþýna tasarruflar ise 26 bin 658 lira olurken kiþi baþý tasarruf mevduatý miktarýnda Ýstanbul'u, 16 bin 974 lirayla Ankara, 16 bin 958 lirayla Muðla, 15 bin 905 lirayla Ýzmir ve 12 bin 126 lirayla Antalya'nýn izlediði görüldü. Kiþi baþý tasarruf miktarý 10 bin liranýn üzerinde olan diðer þehirlerde ise 11 bin 180 lirayla Tunceli, 10 bin 561 lirayla Yalova, 10 bin 274 lirayla Uþak, 10 bin 268 lirayla Kýrklareli, 10 bin 205 lirayla Edirne, 10 bin 152 lirayla Balýkesir, 10 bin 143 lirayla Denizli ve 10 bin 124 lirayla da Aydýn olarak tespit edildi. (ÝLKHA)


14

POLÝTÝKA

16 Þubat 2018 Cuma

‘Bakanlar da yargýlanmalý’

H

DP eski Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ’ýn tutuklandýðý dosyadan yargýlanmasýna dün de devam edildi. Çözüm sürecinin içinde AK Parti yetkilileri, bakanlar olduðunu, yargýlama olacaksa herkesin yargýlanmasý gerektiðini söyleyen Demirtaþ, “Selahattin Demirtaþ’ýn günahý ne” diye sordu

DÝYARBAKIR - HDP eski Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ'ýn 15 aydýr tutuklu bulunduðu dosyanýn Sincan Cezaevi Kampusu'nda görülen duruþmasý 2. gününde. Duruþmaya yeni HDP Eþ Baþkaný Sezai Temelli ve çok sayýda milletvekili ile yaklaþýk 50 avukat katýldý. Duruþmanýn baþýnda Mahkeme Baþkaný Berlin Eyalet Parlamentosu Milletvekili Hakan Taþ'ýn duruþmayý izleme talebinde olduðunu söyledi. Daha önce ayný baþvurunun reddedildiðine dikkat çeken Mahkeme Baþkaný yeni bir karar almaya gerek olmadýðýný söyledi.

“Keþke duruþma canlý yayýnlansa” Açýklamanýn ardýndan Demirtaþ bir gün önce baþlayan savunmasýna devam etti. Sözlerine duruþmalarýn kamuya açýk yapýlmasý gerektiðini belirterek baþlayan Demirtaþ sýnýrlamalarý eleþtirdi. Demirtaþ, "Dava basýn üzerinden hazýrlanýyor. Basýna bu kadar güveniliyorsa, keþke duruþma canlý yayýnlansa. Beni suçlamaya gelince son derece aleni, duruþmaya gelince çok sayýda tedbir alýnýyor. Kamudan halktan uzaklaþtýrýlmaya çalýþýlan bir dava süreci. Ýktidar yargýlamayý kamuoyundan gizlemeye çalýþýyor" dedi. Demirtaþ, gözaltýna alýndýklarý sürece dair deðerlendirmelerde bulundu. 4 Kasým 2016 tarihinde, 6 savcýnýn talimatýyla eþ zamanlý çok sayýda milletvekilinin evinin basýlmasý için, "bu ancak siyasi iradenin koordine edebileceði bir þey" dedi.

“Ýsteyen izleyebilse 500 bin kiþi izler” Duruþmayla ilgili katýlým eleþtirisini sürdüren Demirtaþ'a mahkeme baþkaný, "Ýsteyen herkes izleyebiliyor" dedi. Demirtaþ, bu sözlere "Ýsteyen izleyebilse 500 bin kiþi izler" yanýtý verdi. Mahkeme baþkaný "Gelen herkesi alýyoruz" diye tekrar etti, Demirtaþ, "Ýsteyen herkes gelemiyor. Ýsteyen gelse sonuçta 50 kiþilik koltuk ayrýlmýþ durumda" dedi. Gözaltýna alýndýklarý sürece dair deðerlendirmelerde bulunan Demirtaþ, gözaltýna alýndýklarý gün Diyarbakýr havalimanýnda bir uçaðýn cezaevine götürmek için beklediðini

söyledi. Gözaltý devam ederken Silivri ve Kandýra cezaevlerinde yerlerin hazýrlandýðýný söyleyen Demirtaþ, kendisiyle ilgili belgenin üzerinde Kandýra Cezaevi yazdýðýný, gözünün önünde bunun üzerinin çizilerek Edirne Cezaevi yazýldýðýný anlattý.

“Çözüm sürecinin günah keçisi ilan edildik” Çözüm sürecinin baþarýsý için birçok þey yaptýklarýný anlatan Demirtaþ, " 'Bir gün çözüm süreci baþarýyla sonuçlanacaksa madalyayý biri takacak. Baþarýsýz olursa hesabýný bizden soracaklar' dedik. Çözüm sürecinde arabulucu olanlar ilk günah keçisi olur. Bu davanýn bir yönü de budur. 'Çözüm sürecinin baþarýsýzlýðýnýn sorumlusu HDP ve Eþ Baþkaný Demirtaþ' algýsý oluþturularak birçok fezleke böyle oluþturulmuþtur" dedi. Yargýlamanýn sürdüðü en uzak cezaevi neredeyse oraya götürüldüklerini anlatan Demirtaþ, "Bizi gece yarýsý evleri basýp alacak kadar yargýnýn acelesi varsa, bir gün önce Meclis çýkýþýnda alabilirlerdi ama yapmadý. O kadar acelesi var ki evi basýp alýyor. 1 gece nezarette tutuyor sonra savunma almak istiyor. Bir an önce huzura getirmek istiyor. Ama ayný yargý bin 150 km ötedeki cezaevine götüren iþleme sessiz kalýyor.

Edirne Cezaevi'nde tutulurken bütün görüþmelerimiz hiçbir gerekçe göstermeden kayýt altýna alýndý" þeklinde konuþtu.

Örgüt yöneticiliði sonradan eklendi Demirtaþ, 'örgüt üyeliði' iddiasý ile hazýrlanan fezlekenin daha sonra 'örgüt yöneticiliði'ne dönüþtürüldüðünü bunun yasa dýþý olduðunu söyledi. Demirtaþ bunun için ayrý bir fezleke hazýrlanýp Meclis'e gönderilmiþ olmasý gerektiðini ifade etti. Demirtaþ, 6-7 Ekim ile ilgili suçlamanýn da tutuklamayý gerektiren katalog suçlardan olmadýðýný iddia etti. Mahkeme Baþkaný ise Demirtaþ'ýn iddianameye yeniden bakmasýný istedi. Niteliksiz bir iddianame ile karþý karþýya olduðunu söyleyen Demirtaþ hazýrlanan fezlekelerle ilgili örnekler verdi. Demirtaþ, "Önünüzdeki iddianame özel planlanmýþ, hassas çalýþma ürünü, yoktan var edilmiþ bir iddianamedir" ifadelerini kullandý.

“Demirtaþ’ýn günahý ne?” Ýddianamede çözüm sürecinin hiç gözetilmediðini söyleyen Demirtaþ, bu süreçle ilgili yargýlamayý engelleyen bir yasa çýktýðýný hatýrlattý, bu nedenle konuyla ilgili bazý fezlekelere takipsizlik verilmesi gerektiðini ifade etti. Demirtaþ þunlarý söyledi: "Bu yasa çýkartýlýrken, çözüm

süreci içerisinde yer alan kamu görevlilerine dair soruþturma açýlmayacaðýný ön gören bir düzenlemeydi. Sonra biz bunu parlamentoda tartýþtýk 'bu süreçte akil insanlar var, siyasetçiler var. Yarýn yargý bu faaliyetlerimizden dolayý hepimizi suçlarsa en azýndan bunun bir yasasý vardý' diyebilelim. Dolayýsýyla çözüm sürecinde yer alan herkesi kapsayacak þekilde bu yasa geniþletildi. Ýddianamede bazý fezlekelerim bu yasa kapsamýndadýr. Bazý fezlekeler bu bakýmdan iddianameye konu edilemeyecek fezlekelerdir. Bu yasa yokmuþ gibi davranýyorlar soruþturma makamlarý. Beni suçlayacaksanýz bu yasa kapsamýnda bu iþin ucu baþka yerlere çok fazla gider. Eðer suçlama devam edecekse de o halde hep birlikte hesap verelim. Ne kadar AK Partili yetkili varsa cumhurbaþkaný, baþbakanýndan bakana kadar suç iþlemiþsek geleceði hep birlikte yargý önünde hesabýný vereceðiz. Yok deðilse neden Selahattin Demirtaþ'ýn günahý ne?" Ýddianamede bulunan ortam dinlemelerinin tamamýnýn yasadýþý olduðunu, dinleme kararlarýnýn altýnda bugün FETÖ sanýklarýnýn olduðunu söyleyen Demirtaþ, "FETÖ'nün ürettiði delillerle mi Selahattin Demirtaþ'ý yargýlayacaksýnýz" diye belirtti. (Haber Merkezi)


16 Þubat 2018 Cuma

15

HABER

DEAÞ’ýn kadýn bombacýsýna

i m e t s i s i p a h l ý y 5 1 Diyarbakýr'da, 22 Aralýk 2017 günü 155 Polis Ýmdat hattýný arayan bir kiþi, "4-5 yýl önce Suriye'ye giderek DEAÞ terör olaylarýna karýþan Faysal Selimoðlu, Suriyeli DEAÞ'lý kadýn terörist ile evlenmiþti. O kadýn terörist kaçak yollarla Suriye'den Ýstanbul'a, sonra Diyarbakýr'a gelmiþ. Faysal Selimoðlu'nun kocasý olduðunu, Suriye'de 20 gün önce yanýndaki 3 þahýs ile birlikte elinde el bombasý patDiyarbakýr’da, 22 layarak öldüðünü söyleAralýk 2017 tarihinde yerek, Faysal'ýn ailesiyakalanan, 6 gün gözaltýnne bilgi vermiþtir. Bu da kaldýktan sonra tutuklanan kiþi Faysal'ýn ailesinin evinde kalmakve DEAÞ terör örgütünün bomtadýr. Bu olayý dubacýsý olduðu iddia edilen Suriyeli yanlar ailesine Afra Þaar (28) hakkýnda 'Silahlý tebaþsaðlýðýna gelrör örgütüne üye olmak' suçundan mektedir. Bu 15 yýla kadar hapis istemiyde dava DEAÞ'lý kadýn teröristtir. Görevi açýldý. Ýfadesinde, Ýngilizce öðretSuriye'de savaþçýmeni olduðunu belirten Þaar, lara el yapýmý bomimam nihaklý eþinin DEAÞ teba imalatý yapmakrör örgütü mensubu oldutýr. Bu kadýn profesðunu ve savaþýrken ölyonel bomba imalatçýsýdýr. Bu terörist kocasý düðünü söyledi öldükten sonra canlý bomnin deba olacaðýný söylemiþtir. Kaðerlendirdýnýn telefonunda teröristlere ait mesinde, Selivideolar ve resimler var. Gözü moðlu'nun 'Cihad' amacýyla Surikara bir kadýndýr. Mutfaða kaçýp ye'ye gittiði ve DEAÞ içerisinde kendi boynuna býçak saplayabifaaliyet gösterdiði tespit edildi. lir" diye ihbarda bulundu.

Vasiyet mektuplarý ele geçirildi Ýhbar üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, Suriye'de öldüðü iddia edilen Faysal Selimoðlu'nun ailesinin evine operasyon düzenledi. Ýhbarda ismi geçen Suriyeli kadýn Afra Þaar, operasyonda yakalanýrken, evde kapsamlý araþtýrma yapýldý. Yapýlan aramada, 3 cep telefonu, 2 telefon kartý, 2 tablet, dizüstü bilgisayar, 'Vasiyet' baþlýklý bir evrak ve bilgisayar ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyallerin içinde, gözaltýnda bulunan Þaar ve imam nikahlý eþi Faysal Selimoðlu'nun Suriye'deki çatýþma bölgelerinde çekildiði tahmin edilen ve ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan fotoðraflarý tespit edildi. Evde ele geçirilen el yazýsý dökümanlarýn ise Faysal Selimoðlu'nun Suriye'deyken yazdýðý ve ailesine vasiyet olarak gönderdiði mektuplar olduðu belirlendi. Güvenlik güçleri

“Eþim, örgütün bomba, silah imalatýný yapýyordu”

Ýfadesinde Halep'teki bir üniversitede Ýngilizce öðretmenliði bölümünden mezun olduðunu belirten Afra Þaar,"Mezun olduktan sonra Halep'te öðretmen olarak çalýþmaya baþladým. Suriye'de savaþ baþladýktan sonra iþ hayatým sona erdi. 2014 yýlýnda Suriye'de Arap bir arkadaþým vasýtasýyla tanýþtýðým 'Ebu Habiba' kod adlý Faysal Selimoðlu ile imam nikahlý olarak evlendim. Evlendikten bir ay sonra Faysal beni ve ailemi Diyarbakýr'a getirdi. Diyarbakýr'da 5-6 ay kaldýktan sonra ailem Ýstanbul'a gitti. Biz Faysal ile birlikte tekrar Suriye'nin Tabka þehrine gittik. Ýllegal olarak iki kez SuriyeTürkiye arasýnda gidip, geldim. Ýmam nikahlý eþim Faysal, DEAÞ terör örgütü saflarýnda savaþýrken vefat etti. Eþim, DEAÞ terör örgütü mensubuydu. Kendisi örgütün bomba, silah imalatýný yapýyordu. Bunun ya-

nýnda savaþa katýlýyordu. Ben normal ev hanýmý hayatý sürerdim. Çünkü, örgüt bayanlarýn savaþmasýna karþýydý. Suriye'de savaþ baþladýktan sonra eþim ve arkadaþlarý cihada katýlmalarý gerektiðini düþündüler. Eþim DEAÞ saflarýnda savaþmayý tercih ettiði için ben de eþim olmasý sebebiyle gitmek zorunda kaldým. DEAÞ'ýn amacý Suriye ve Irak ülkelerini de içerisine alan Ýslami bir devlet kurmaktýr. Örgütün lideri Baðdadi'dir. Her þehrin yöneticisi bulunuyor. Biz buna 'Emir' diyoruz" dedi.

Canlý bomba deðilim Eþinin DEAÞ terör örgütünden 80 dolar maaþ aldýðýný söyleyen Afra Þaar, "Bunun 40 dolarý benim, 40 dolarý Faysal içindi. Bekar olan savaþçýlara 40 dolar verilirdi. Erkek çocuklara þer-i ve savaþ eðitimi veriyorlar. Eþim 3 yýl boyunca DEAÞ terör örgütü saflarýnda Esed askerlerine karþý savaþtý. Evden ayrýlýrken kaç gün gelmeyecekse bana söylerdi. Bir ay eve gelmediði zamanlar oldu. Komþularýmýn arasýnda iki Türk vardý. DEAÞ Tabka'yý kaybettikten sonra Nisan 2017'de biz Deyrizor þehrine çekildik. Burasý DEAÞ mýntýkasýydý. Buraya geldikten sonra eþim bomba ve havan yapmaya baþladý. Bomba imalatýný 'Makar' ismini verdikleri bizim kaldýðýmýz eve uzak bir yerde yapýyordu. Ýhbarda geçen bomba imalatý yaptýðým doðru deðildir. Ayrýca canlý bomba olmam da söz konusu deðil. Çünkü ben canlý bomba olsam Suriye'de Esed askerleri-

ne saldýrý yapardým. Eþimi onlar öldürdü. Benim asýl düþmaným Esed askerleridir. Türkiye'de böyle bir eylem yapmam söz konusu olamaz. Zaten bunu yapacak bir düþüncem ya da ideolojim yoktur. Diyarbakýr'a gelmemin amacý eþimin ailesi ile aile olmaktýr. Fotoðraflarý Tabka'da çektirmiþtik. Silahlardan biri eþim Faysal'a DEAÞ tarafýndan verilmiþ. Diðer silah ise eþimin arkadaþlarýndan birine aittir. Eþim savaþmak için evden çýktýðýndan, güvenlik amaçlý silahýn birini evde býrakýrdý"dedi.

15 yýl hapis istemi Ýfadesinin ardýndan çýkarýldýðý adli mercilerce tutuklanarak, cezaevine gönderilen Afra Þaar hakkýnda yürütülen soruþturma tamamlandý. Hazýrlanan iddianamede, Þaar'ýn 'Silahlý terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yýla kadar hapis ile cezalandýrýlmasý istendi. Þüphelinin cep telefonu içerisinde DAEÞ terör örgütüne ait amblemlerin bulunduðu ses dosyalarý ve Faysal Selimoðlu ile birlikte elinde uzun namlulu silahla çekilmiþ fotoðraflarýnýn ele geçirildiðini belirten savcý, kadýnýn fotoðraf teþhisinde de bazý kiþileri teþhis ettiðini kaydetti. Þüphelinin, DEAÞ silahlý terör örgütünün gerçekleþtirmek istediði nihai amaç doðrultusunda örgütün hiyerarþik yapýsý içerisinde bulunma iradesiyle yer aldýðýný, böylece üzerine atýlý silahlý terör örgütüne üye olma suçunu iþlediðini belirten savcý, A.Þ.'nin cezalandýrýlmasýný istedi. (Haber Merkezi)


Kuruluþ Yýlý: 3 Mayýs 2007

16 ÞUBAT 2018 CUMA Yýl: 11 - Sayý : 3622

www.diyarbakiryenigun.com

Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

Diyar aðýr yaralý

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Haberi

Mehmet Uður ÇAKIL

C

M

Y

K

týdan yediði golle yýkýldý. Lig lideri Darýca Gençlerbirliði'nin de evinde oynadýðý maçta son dakika golü ile kazanmasý ile birlikte Diyarbekirspor zirvenin 4 puan gerisine düþerek 4. Sýraya geriledi. Öte yandan Osman Özdemir yönetiminde baþarýlý bir grafik

çizen yeþil-kýrmýzýlýlar, Ergene Velimeþe'ye maðlup olarak 7 maçlýk yenilmezlik serisine de son vermiþ oldu. Diyarbekirspor'un bir sonraki rakibi ise ligin güçlü ekiplerinden Pazarspor olacak.

www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Amedspor’da Etimesgut mesaisi baþladý Kendi sahasýnda

Deplasmanda Ergene Velimeþe’ye son dakika penaltýsý ile maðlup olan Diyarbekirspor, lig lideri Darýca Gençlerbirliði’nin de son dakika golü ile kazanmasýyla birlikte þampiyonluk yolunda aðýr bir yara aldý

DÝYARBAKIR- TFF 3. Lig 2. Grupta zirve mücadelesi veren Diyarbekirspor, Tekirdað'dan aðýr hasarlý döndü. Deplasmanda Ergene Velimeþe ile karþý karþýya gelen Diyarbekirspor, son dakikalarýna beraberlikle girdiði mücadelenin son dakikasýnda penal-

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59

Menemen Belediyespor’a tek golle maðlup olan Amedspor, Pazar günü deplasmanda karþýlaþacaðý Etimesgut Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý

DÝYARBAKIR- TFF 2. Lig Kýrmýzý Grupta mücadele eden Amedspor, kendi sahasýnda Menemen Belediyespor'a 1-0 maðlup olarak taraftarlarýný üzdü. Küme düþme hattý ile arasýnda sekiz puanlýk bir fark bulunan Amedspor, üst sýralara týrmanmanýn hesaplarýný yapýyor. Hafta sonunda deplasmanda Etimesgut Belediyespor ile karþý karþýya gelecek olan Amedspor'da hazýrlýklar baþladý. Teknik direktör Ahmet Akcan yönetiminde Þehmus Özer Tesisleri'nde idmanlarýný sürdüren Amedspor, Ankara'dan puan ve puanlarla dönmenin hesaplarýný yapýyor. Ligin ilk yarýsýnda Diyarbakýr'da oynanan mücadele 2-2 sona ererken, yapýlan kural hatasý nedeni ile maç tekrar edilmiþti. Tekrar maçýnda Amedspor, sahasýnda Etimesgut Belediyespor'a 3-1 maðlup olmuþtu.

16 subat 2018 cuma  
16 subat 2018 cuma  
Advertisement