Page 1

Deðiþmeyen tercih:

Yüzü yanýk genç kýz yardým bekliyor

Köy yoðurdu

D

ÝYARBAKIR'ýn Çýnar ilçesi Karatepe (Kadirko) köyüne baðlý Karasungur mezrasýnada derme çatma bir evde yaþayan yüzü yanýk genç kýz çocukluðunu yaþayamadýðýný, gençliðini yaþamak için de hayýrseverlerden yardým beklediklerini belirtti. Haber 07

GELÝÞEN fabrikasyon üretime raðmen bölgenin deðiþmeyen damak tadý köy yoðurdu insanlarýn ilk tercihi olmayý sürdürüyor. Aziz amca eþinin hazýrladýðý yoðurtlarý marketlere vermeden kendisi kaldýrýmda satmayý terOY S cih ederek hem tekelleþmeye hem de tekK A n þi Dor nolojiye meydan okuyor. Haber 05 ÖZEL N Ü ÝG N YE

Gazetemize ABONE olmak için bize ulaþýn: 0532 622 55 33 - 0412 252 55 59 Çevrenizde haber deðeri taþýdýðýný düþündüðünüz resim ve videolarýnýzý WhatsApp Ýhbar Hattýmýza gönderin, yayýmlayalým... 16 ÞUBAT 2017 PERÞEMBE FÝYATI: 25 KRÞ.

0507 467 5616 - 0507 028 39 75

www.diyarbakiryenigun.com

REEL TiCARETE

Pirinçlik Mahallesi’nde

ELEKTRÝK ÝSYANI

E B R A D L A Y S SO

DÝYARBAKIR’ýn Kayapýnar ilçesi Yolboyu Pirinçlik Mahallesi'nde aylardýr elektrik ve su sýkýntýsý yaþanýyor. Yaklaþýk 90 günden bu yana elektrik ve sularýnýn olmadýðýný belirten mahalle sakinleri, birçok maðduriyet yaþadýklarýný söylediler. 6’da

Diyarbakýr Üssü’nde “bankamatik” davasý SAVCILIK 8 Aralýk 2016 tarihinde K.A. hakkýnda 'Kilitlenmek suretiyle muhafaza altýna alýnmýþ eþya hakkýnda hýrsýzlýk' suçundan 7 yýla kadar hapis istemiyle dava açtý. Ýddianamede, güvenlik kamerasý kayýtlarýnda þüphelinin nizamiye kapýsýnda elinde büyük poþetle çýkarken göüntülendiði yer aldý. 14’te

5’te

Üniversite mi, Ýþ-Kur mu? Ramazan KARATAÞ

Ali Bilim

aþkýn Cihan Þ

Foto: Arþiv

Sonra muhatap bulamýyorlar…

M

Y

K

Telkin

Esnaf: Ýþlerimiz sekteye uðradý

GELÝÞEN teknoloji sosyal, siyasal, ticari, TELEFONCU dükkaný iþleten Ali Bilim, kültürel ve gündelik yaþam üzerinde birinternet üzerinden satýþý yapýlan telefonlaçok etkiyi ve deðiþikliði beraberinde getirýn birtakýmýnýn çalýntý çýktýðýný belirtirriyor. Sosyal medya hesaplarý ve 2. El alým ken, emlakçý Cihan Þaþkýn ise gayrimensatým sayfalarý üzerinden yapýlan satýþlar kul satýþý yapanlarýn evlerini internet birtakým sorunlarý da beraberinde getiriüzerinden satýþa çýkardýðýný ve bu duIL K A Ç M. Uður yor. Ýnternet üzerinden 2. El ürün alan rumun iþlerini sekteye uðrattýðýna L E ÖZ YENÝGÜN vatandaþlar sonraki süreçte yaþanan sývurgu yapýyor. Oto galeri iþletmeciliði kýntýlarda muhatap bulamazken, esnaflar yapan Mecnun Telkin de son yýllarda araba ise internet üzerinden satýþlarýn artmasýnýn iþ- satýþlarýnýn büyük oranda internet üzerinden lerini olumsuz etkilediðini kaydediyorlar.. yapýldýðýný söylüyor. Haber 8-9’da

Domlar ötekileþtirilmekten rahatsýz 10 C

Mecnun

Lice’de yolcu minibüsüne kurþun isabet etti Haber 14

Ýþsiz genç sayýsý artýyor Ekonomi 13


2

SAÐLIK/YAÞAM

16 Þubat 2017 Perþembe

Göðsünüzü rüzgardan koruyun... Kübra ATAÞ DÝYARBAKIR - Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Bingür Sönmez, soðuk havalarda kalp saðlýðýnýn korunmasý için alýnmasý gereken önlemler hakkýnda bilgi verdi. Sönmez, "Kýþ aylarýndan ilk önlem, rüzgara karþý alýnmalýdýr. Kalp hastasý olsanýz da olmasanýz da göðsünüzü korumanýz; üst solunum yolu enfeksiyonlarýna karþý atký kullanmanýz gerekmektedir. Bere takmak ve kulaklara soðuk hava girmesini önlemek de önemlidir. Kalp hastalarý, kýþýn dýþarý çýkarken mutlaka yanlarýnda dilaltý tabletini almalýdýr. Vücut ýsýsýnýn düþmesi spazma yol açmakta, kalbe yeterince kan gitmediði için de göðüs aðrýsý oluþmaktadýr. Bu nedenle kalp hastalarý kýþýn dýþarý çýkarken sýký giyinmeli ve kesinlikle tok karnýna yürüyüþ yapmamalýdýr" dedi.

“Hava soðuk diye eve kapanmak doðru deðil” Sönmez, "Kalp hastalarýnýn yürüyüþ yapmalarý çok önemlidir. Soðuk hava nedeniyle eve kapanmak yerine yürüme bandý

K

ýþ aylarýnda soðuðun ve de deðiþken havalarýn insan saðlýðýný olumsuz yönde etkilediðine vurgu yapan uzmanlar, "Nezle, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarý kýþýn kaçýnýlmazlarý arasýnda yer alýyor; ancak gerek etrafýný ýsýtmak gerekse vücudu rahatlatmak için daha fazla çalýþan kalbin saðlýðýnýn da bu dönemde unutulmamasý gerekiyor" dedi kullanmak ya da alýþveriþ merkezlerinde yürüyüþ yapmak iyi olabilir. En küçük alýþveriþ merkezinin boyu 100 metre kabul edilirse, 5 turla 1 kilometrelik yürüyüþ yapmak mümkündür. Bu da günlük egzersiz için yeterli olacaktýr. Alýþveriþ merkezlerindeki yürüyüþ, vitrin seyreder gibi deðil, hýzlý adýmlarla yapýlmalýdýr. Yürüyüþ programý-

nýn düzenli ve belli bir düzen içinde olmasý önemlidir. Bacak damarlarýnda sorun olan kiþiler, soðuk havada his bozukluðu yaþayabilir. Kiþi ayný zamanda þeker hasta ise his kaybý daha ciddi oranda olacaktýr. Bu kiþiler, ayaklarýnýn üþüdüðünü ya da donduðunu fark etmez. Bu nedenle akþamlarý dýþarý çýkarken mutlaka yün çorap giyilmelidir.

Kemik saðlýðýný korumanýn yollarý Kemiklerin güçlü ve saðlýklý kalabilmesi vücut saðlýðý için önemli olduðunu belirten uzmanlar, "Kalsiyum, D vitamini, protein gibi besin maddeleri dýþýnda kiþinin yaþam tarzý da kemiklerin geliþimi için önem taþýyor" dedi Dorþin AKSOY DÝYARBAKIR - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Hilal Yýldýz, kemik saðlýðýný korumanýn püf noktalarýný anlattý. Yýldýz, "Kemiklerimizin güçlü ve saðlýklý kalabilmesi bütün vücut saðlýmýz için önemli. Kalsiyum, D vitamini, protein gibi besin maddeleri dýþýnda kiþinin yaþam tarzý da kemiklerin geliþimi için önem taþýyor" dedi. Yýldýz þu önerilerde bulundu;

* Haftada 3 gün düzenli yürüyüþ yapýn ve hafif aðýrlýklarla çalýþýn. Kas iskelet sisteminin uzun süre saðlýklý çalýþmasý için þart! * Kilo almayýn. Kilo her konuda sorun yaratabileceði gibi kas iskelet sistemine de zarar verir. Eklemlerin üzerine binen yük ne kadar az olursa o eklem o kadar uzun ömürlü olur. * Sigara içmeyin. Sigarada dolaþýmý bozduðu için özellikle kýkýrdak beslenmesini bozuyor. Kýkýrdak problemi yaratabiliyor. * Ayak saðlýðýnýza dikkat edin ve saðlýklý ayakkabýlar giyin. Kas iskelet sisteminin en ihmal edilen bölümü ayaklar. Aslýnda ayak saðlýðýna çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü vücudu taþýyor. Ve ha-

yat kalitesini direkt etkiliyor. Ayakta oluþacak problemleri hafife almamak ve mümkün olduðunca modasý olan deðil de saðlýklý ayakkabýlar giymek gerekir. * D vitamini için güneþten her gün yeteri kadar faydalanýn. Bu her gün en az 15 dakika anlamýna geliyor. Yeteri kadar C vitamini alýn. D ve C vitamini kemik ve eklemlerin uzun ömürlü olmasý için gerekli vitaminlerdir. Özellikle D vitamini eksikliðine kemik sisteminin tahammülü yoktur. * Yeterince yoðurt ve peynir tüketin. Özellikle çocukluktan itibaren hatta ömür boyu yoðurt ve peynir tüketin. Kalsiyum depolarýný zamanýnda ne kadar iyi doldurursak yaþlýlýkta o kadar iþimize yarar. Kas ve kemik saðlýðý için gereklidir. * 45 yaþýndan sonra aþýrý spor yapmaktan kaçýnýn. Özellikle sakatlýklarýn birçoðu orta yaþ sonrasý yapýlan kendini aþýrý zorlamayla alakalý oluyor. Bu sebeple aþýrý spor yapmaktan, aþýrý aðýrlýkla çalýþmaktan kaçýnýn.

Ayrýca gece yatarken yün çorap giymek, ayaklarýn ýsýnmasý açýsýndan çok faydalý olacaktýr. Bu tür durumlar için sýcak uygulama tavsiye edilmez. Þeker hastalarý his kaybý nedeniyle sýcaðý hissetmeyeceði için ayaklarýnda yanmaya baðlý yaralar oluþabilir. Yara geç iyileþeceði için ciddi komplikasyonlar doðabilir, bacaðýn kesilmesine kadar giden vahim tablolar ortaya çýkabilir" diye konuþtu.

“C vitamini tüketimine aðýrlýk verilmeli” Kalp hastalarýnýn kýþ beslenmesinin de çok olduðunun altýný çizen Sönmez þunalrý söyledi; "Yazýn hastalardan bol bol su içmeleri istenir; kýþýn da doðru kalori alýmý çok önemlidir. Yeterli kalori alýmý, hastalarýn soðuða ve enfeksiyona karþý duyarlý olmasýný saðlar. Kýþ aylarý, kalp hastalarý için aþýrý diyet yapacaklarý bir dönem deðildir. Sabah kahvaltýsýnda diyabetik olmayan hastalar, bir kaþýk bal ve bir kaþýk pekmez yiyebilir. Yemekler yine çok aðýr, kýrmýzý etten ve hayvansal yaðdan zengin olmamalý; bunun yerine bol sebze ve bol meyve aðýrlýklý olmalýdýr. Özellikle C vitamini içeren sebzelerin çið olarak tüketimi önemlidir. Kýþýn kalp hastalarýnýn yapmasý gerekli olan en önemli þey, grip aþýsý olmalarýdýr. Kalp hastalarýnýn grip aþýsý yaptýrmalarý, üst solunum ve akciðer yolu enfeksiyonlarýndan korunmalarý açýsýndan önemlidir. Kalp hastalarýnýn mutlaka her yýl grip aþýsý yapmalarý önerilmektedir."


3

GÜNCEL

16 Þubat 2017 Perþembe

Tutuklu HDP’li Çaðlar Demirel ve DBP PM üyelerinin

davalarý bugün görülecek Hakkýnda 23 yýla kadar hapis istemiyle dava açýlan ve duruþma günü belirlenen davada polisin mahkemeye gönderdiði istihbari bilgi gerekçe gösterilerek tutuklanan HDP Diyarbakýr Milletvekili Çaðlar Demirel bugün hakim karþýsýna çýkýyor. DBP eski PM üyelerinin de aralarýnda bulunduðu 8’i tutuklu 27 kiþinin davasý da ayný gün baþlayacak.

DÝYARBAKIR Emniyet Müdürlüðü'nün mahkemeye gönderdiði istihbari bilgi notu gerekçe gösterilerek 14 Aralýk'ta tutuklanan HDP Diyarbakýr Milletvekili Çaðlar Demirel'in davasý Diyarbakýr 5. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde bügün baþlýyor. Demirel hakkýnda 10 yýldan 23 yýla kadar hapis istemiyle açýlan davanýn iddianamesini kabul eden mahkeme, soruþturmasýnýn tamamlandýðý ve bütün delillerin top-

landýðý davanýn Þubat ayýnda görülecek olan duruþmasýna katýlmasý için Demirel'e çaðrý kaðýdý gönderdi. Ancak mahkeme, tutuksuz yargýlanmasýna karar verdiði Demirel hakkýnda polisin gönderdiði 1 sayfalýk bilgi notunun ardýndan kararýný deðiþtirip, Demirel hakkýnda yakalama kararý çýkardý.

Sur davasýnda 4 tahliye Diyarbakýr’da 32 kiþinin tutuklu yargýlandýðý Sur davasýnda 11 aylýk tutukluluðunun ardýndan 4 kiþi tahliye edildi DÝYARBAKIR'ýn Sur ilçesinde "sokaða çýkma yasaðý" ve çatýþmalar nedeniyle aylarca ilçede kaldýktan sonra geçtiðimiz yýl Mart ayýnda tahliye edilen ve aralarýnda kapatýlan Dicle Haber Ajansý (DÝHA) muhabiri Mazlum Dolan'ýn da bulunduðu 32'si tutuklu 40 kiþinin yargýlandýðý davada mahkeme ara kararýný açýkladý. Dihaber'in haberine göre, 28 Aralýk'ta görülen davanýn ilk duruþmasýnda sanýklarýn savunma hakkýnýn kýsýtlanmasý nedeniyle arbede yaþanmýþ, birçok tutuklunun darp edildiði iddi edimiþ ve sanýk avukatlarý, mahkeme heyetinin davada tarafsýzlýðýný yitirdiði, tutuklulara iþkence edilmesine

göz yumduðu ve tarafsýzlýðýný yitirdiði gerekçesiyle reddi hâkim talebinde bulunmuþtu. Dosyanýn gönderildiði bir üst mahkeme olan Diyarbakýr 6. Aðýr Mahkemesi'nin talebi reddetmesi üzerine Diyarbakýr 7. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne yaptýðý itiraz da reddedilmiþti.

Dihaber'de yeralan habere göre, Demirel, bütçe görüþmelerinin görüþüldüðü meclisten 13 Aralýk 2016'da çýktýðý sýrada HDP Siirt Milletvekili Besime Konca ile birlikte Ankara'da gözaltýna alýndý. Demirel hakkýnda "yakalama" kararý veren mahkeme, bu kararý Ulusal Yargý Aðý Projesi'ne (UYAP) Demirel gözaltýna alýndýktan saatler sonra girmesi tartýþmalara neden olmuþtu. Diyarbakýr'a getirilerek mahkemeye çýkarýlan Demirel, "kuvvetli suç þüphesi" gerekçe

Dava dosyasýnýn geri gönderildiði Diyarbakýr 5. Aðýr Ceza Mahkemesi, tutuklularýn durumunu inceledikten sonra ara kararýný açýkladý. Mahkeme, tutuklu sanýk Mehmet Salih Pasin, Mehmetcan Alpaydýncý, Rýdvan Tuncer ve Mahsum Kuzu'nun tahliyesine karar verirken, diðer sanýklarýn ise tutukluluk hallerinin devamýný karar verdi. Duruþmanýn Mayýs ayýnda görülmesine karar verildi.

gösterilerek "Örgüt üyesi" olduðu iddiasýyla tutuklanmýþtý. HDP'li Demirel, Konca ile birlikte Kocaeli F Tipi Cezaevi'ne gönderilmiþti.

Dava hakkýnda

Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, Demirel hakkýnda açýlan soruþturmada ifade vermesi için çaðrý kâðýdý göndermiþ ancak Demirel ifadeye gitmemiþti. Savcýlýk ifadesini almadan Demirel hakkýnda "örgüte üye olmak", "örgüt propagandasý yapmak" ve 'kanuna aykýrý toplantý ve yürüyüþlere silahsýz katýlarak ihtara raðmen kendiliðinden daðýlmama" suçlarýndan 10 yýldan 23 yýla kadar hapis cezasý istemiyle dava açtý. Diyarbakýr 5. Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan kabul edilen iddianamede, Demirel'in 2015 - 2016 yýllarý arasýnda Diyarbakýr'da düzenlenen 11 ayrý basýn açýklamasý ve yürüyüþte yaptýðý konuþmalar suç unsuru sayýlmýþtý.

10 aydýr tutuklu olan siyasetçilerin davasý da bugün

Aralarýnda Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Demokratik Yerel Yönetimler Birliði Eþbaþkaný Çimen Iþýk, DBP eski PM üyeleri Pero Dündar, Yusuf Koyuncu, Turan Genç, Olcay Kanlýbaþ ve Abdullah Cin ile kapatýlan KJA üyesi Zozan Toprak'ýn bulunduðu 7'si tutuklu 27 kiþi hakkýnda açýlan dava bugün baþlýyor. Geçtiðimiz yýl Nisan ayýnda tutuklanan siyasetçilerin iddianamesi geçtiðimiz yýl Kasým ayýnda hazýrlanmýþtý. Diyarbakýr 4. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan davada "Örgüt yöneticiliði" ile suçlanan siyasetçilerin 22. 5'er yýla kadar hapsi isteniyor. Mahkeme, Ercan Sezgin, Rýdvan Sincar, Mazlum Tekdað, Mustafa Doðrul, Sariye Ölmez, Hikmet Aralan, Fatma Duman, Abdullah Ýçli, Tuncay Korkmaz ve Suzan Toprak hakkýnda savunmalarý alýnmasý için yakalama kararý çýkarmýþtý.


4

HABER

16 Þubat 2017 Perþembe

Eðitimcilere girisimcilik eðitimi

Diyarbakýr'da eðitimcilere giriþimcilik eðitimi verildi. Diyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Engin Yeþil, okullarda çocuklara verilen eðitimin yanýnda giriþimcilik konusunda verilecek bilgi ile gençlerin yarýnýn giriþimcileri olarak yetiþmelerine katký sunulacaðýný kaydetti

DÝYARBAKIR Milli Eðitim Müdürlüðü, Karacadað Kalkýnma Ajansý, Diyarbakýr Ticaret Borsasý ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Diyarbakýr Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu ile TOBB Genç Baþarý Eðitim Vakfý iþbirliðinde yürütülen "Eðitimde Giriþimciliðin Geliþtirilmesine Yönelik Ýþbirliði" eðitim programý baþladý. DTB konferans salonunda baþlayan eðitim programýnýn açýlýþýna DTB Baþkaný Engin Yeþil, Milli Eðitim Müdürü Hasan Aslan, Karacadað Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, Genç Baþarý Eðitim Vakfý Eðitim Koordinatörü Cansu Aydemir, TOBB Diyarbakýr Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Hatice Akyýl, DTB Baþkan Yardýmcýsý Ramazan Özkýlýç, DTB Yönetim Kurulu Üyesi Þükrü Boylu, Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Ali Ok, Kadýn Giriþimciler Kurulu Üyeleri ile Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan belirlenen öðretmenler katýldý.

“Yarýnýn giriþimcileri yetiþecek”

Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan kentte belirlenen 25 okulun 25 öðretmenine verilecek olan "Eðitimde Giriþimciliðin Geliþtirilmesine Yönelik Ýþbirliði" eðitim programý açýlýþýnda konuþan DTB Baþkaný Engin Yeþil, okullarda çocuklara verilen eðitimin yanýnda Giriþimcilik konusunda verilecek bilgi ile gençlerin yarýnýn giriþimcileri olarak yetiþmelerine katký sunulacaðýný söyledi. DTB Baþkaný Yeþil, "Böylece gençlerimiz sosyal ve ekonomik hayata daha aktif katýlarak üretime ve ülkenin kalkýnmasýna katký sunacaklardýr. DTB olarak eðitim ve üretim konusunda her zaman Üzerimize dü-

þen görev ve sorumluluklarýmýzý yerine getirmeye hazýr olduðumuzu bir kez daha belirterek, deðerli eðitimcilerimize ve yetiþtireceðiniz öðrencilerimize þimdiden baþarýlar diliyorum" dedi. TOBB Diyarbakýr Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Hatice Akyýl ise eðitim programýnýn serbest giriþimcilik iþ yaþamý ve ekonominin yaþamýmýzdaki öneminin daha iyi anlaþýlmasý ve gençlerin meslek seçimlerini bilinçli bir þekilde yapmalarýna katký saðlayacaðýný belirtti. Akyýl, "Eðitim programý ayný zamanda iþ dünyasý içinde kalifiye insan kaynaðýnýn yetiþmesine imkan verecektir. Bu sebeple siz deðerli eðitimcilerin normal eðitim müfredatýna giriþimciliðin geliþtirilmesini de ekleyerek programýn zenginleþmesini ve gençlerimizin geleceðe daha bilinçli, becerikli ve yenilikçi düþünme tarzýna sahip olarak baþlamasý sizlerin konuya vereceðiniz daha fazla çabasýna baðlýdýr. Bu sebeple sizlerin gönüllülük esasýna dayalý olarak baþarýlý gençlerin yetiþmesi için gerekli fedakârlýðý göstereceðiniz hususunda hiç þüphem bulunma-

maktadýr" diye konuþtu.

“Giriþimciliðin önemi artacak” Diyarbakýr Ýl Milli Eðitim Müdürü Hasan Aslan ise, projenin mesleki eðitim bünyesinde okuyan öðrencilerin giriþimciliði kavramasýnda büyük önem taþýdýðýný belirterek, bu tür projeler ile önümüzdeki yýllarda giriþimci ve giriþimciliðin önemi bu güne kadar olduðundan daha fazla artacaðýný söyledi. Aslan, þu ifadelerde bulundu: "Bilgi toplumunda, sanayi toplumunun vasýflý çalýþan ve iþveren þeklinde ikili yapýsýnýn yerine, giriþimciler topluluðunu alacaktýr. Erken yaþlarda bireylerin giriþimci olmaya yönlendirmek ve toplum kültürünün bir parçasý haline dönüþtürmek amacýyla lise ve üniversite düzeyinde giriþimcilik dersleri yaygýnlaþmaktadýr. Bu açýdan mesleki eðitim kurumlarýnda seçmeli ders olarak okutulmakla beraber, eðitim sürecinin tamamýnda giriþimcilik ve giriþimci yetiþtirme konusunun iþlenmesi gerekmektedir. Bireyleri hayata ha-

Altaç’tan yeni sistem deðerlendirmesi Anadolu Aslanlarý Ýþadamlarý Derneði Diyarbakýr Þube Baþkaný Aydýn Altaç, anayasa deðiþiklik paketindeki düzenlemelerin Türkiye'nin önünü açacaðýný kaydetti

DÝYARBAKIR - Anadolu Aslanlarý Ýþadamlarý Derneði (ASKON) Diyarbakýr Þube Baþkaný Aydýn Altaç, anayasa paketindeki deðiþikliðe iliþkin açýklamalarda bulundu. Altaç, Türkiye'nin geliþmesi ve önünün açýlmasý için referandumun büyük bir fýrsat olduðunu belirterek,"Yeni düzenleme ile halk, hem yürütmeyi hem de meclisi ayrý ayrý belirleyecektir. Sistem deðiþikliði ile birlikte Türkiye'nin Koa-

zýrlamada önemli bir görevi yerine getirmekte olan siz deðerli öðretmenlerimiz ile Ülkemizin kalkýnmasýnda hizmet vermekte olan siz kýymetli Kurumlarýmýzýn iþbirliðinde yürütülecek olan 'Eðitimde Giriþimciliðin Geliþtirilmesine Yönelik Ýþbirliði' faaliyetlerin öðrencilerimizde olumlu davranýþ geliþtireceðine, iþ becerilerini öðrenmeyi, yenilikçi düþünmelerine saðlayacaðýna, kentimize, ülkemize yansýmalarýnýn olacaðý inancýyla çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyorum." Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Genç Baþarý Eðitim Vakfý Eðitim Koordinatörü Cansu Aydemir tarafýndan Diyarbakýr Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan kentte belirlenen "25 okuldan 25 öðretmene Genç Baþarý 3X Þirket Programý Eðitimci Eðitimi"nin verilmesine baþlandý. (ÝHA)

lisyon dönemleri tamamen kapanacaktýr. Yýllarca kurulamayan koalisyon hükümetleri ülkeye çok bedel ödetmiþtir. Bunun yanýnda menfaatler üzerine kurulan koalisyonlar ise ülke sorunlarýndan ziyade kendi geleceklerini garantiye almaya çalýþýrlarken ülkenin sorunlarýna duyarsýz kalmýþlardýr. Yeni sistemle birlikte hükümetler toplumun beklentilerine duyarsýz kalamayacaklardýr. Gücünü milletten aldýðýný bilecek olan hükümetler ile birlikte hedeflerin yakalanmasý mümkün hale gelecektir. Anayasa deðiþiklik

paketindeki Maddelerin içeriðinden ziyade partiler ve þahýslar üzerinden yapýlan tartýþmalarýn yarar saðlamadýðýný bilinmesi gerekir. Referandumda 18 maddenin oylanacaðý ve her bir maddenin ayrý bir öneme haiz olduðu gözden kaçýrýlmamasý gerekir. Yapýlmak istenen deðiþiklik ile birlikte devlet baþkanýnýn kim olduðu önemli olmayacak çünkü sistem, her zaman Türkiye'de güçlü ve istikrarlý bir iktidarý ortaya çýkaracaktýr. Yani yeni sistemi ile ülkemizdeki siyasi týkanýk giderilmiþ olacaktýr" dedi. (ÝHA)


Ramazan KARATAÞ

Üniversite mi, Ýþ-Kur mu?

rkaratasyenigun@gmail.com

5

YAÞAM

16 Þubat 2017 Perþembe

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, göreve geldikleri günden bu yana içinde siyasilerin de bulunduðu bazý kesimlerin kendilerinden iþ, istihdam ve ihale istediklerini belirterek, "Bunlarý yerine getirmeyince de bizim aleyhimize bir algý oluþturmaya çalýþýyorlar" dedi. ÝHA'da yeralan haberde, daha sonra da, "Biz bütün ihaleleri þeffaf bir þekilde yaptýrýyoruz. Birisi gelip bir ihalenin herhangi birine peþkeþ çekildiðini ispat ederse ben bu görevi býrakýrým" vurgusu yaptý. Üstelik Sayýn Gül, bunu 'Güvenli Geleceðe Kayýtlý Kadýnlar Proje'sinin tanýtýmý için basýn mensuplarýnýn karþýsýna geçtiði bir toplantýda yaptý. Bu açýklamayý detaylandýrmak isteyen gazeteciler, "Siyasiler baský mý yapýyor?" sorusunu yönelttiler Prof. Dr. Gül'e… Sayýn Gül de bu sefer "siyasiler" diye tabir ettiði kesim ile ilgili çemberi geniþletti: Siyasilerin baský yaptýðýný söylemedim, söylemiyorum da. Benim Diyarbakýr'daki siyasilerle diyaloðum çok iyi. Siyasi derken milletvekili veya baþka bir þey düþün-

meyin, herhangi bir partinin birçok insaný var. On binlerce üyeleri var, bunlarýn hepsi kendilerini bir rol biçiyorlar. Bir baský deðil, iþ istiyorlar. Mesela herhangi birisi gelip þu adamýmý iþe alýn diyor. Biz göreve geldiðimizdendir herkes iþ istiyor. Ama takdir edersiniz ki biz 'Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu' deðiliz" Gerçekten bölgede idareci olmak çok zor. Özellikle iktidara yakýn insanlar, bölge idarecilerinin kapýlarýný kendileri ve yakýn çevreleri ya da kendi yandaþlarý adýna birçok kez aþýndýrýyor. Sayýn Rektör'ün deyimiyle "kendilerine çeþitli roller biçerek" idarecilerin rahat çalýþmasýna izin vermiyorlar. Geçmiþte bu türden çok iddialarla karþýlaþtýk ve hatta þahit olduk… Sayýn Rektör, bir üniversitenin misyonunun bulunduðu yere bilimsel bir deðer katmak olduðuna vurgu yaparak, önceki gün adeta çýðlýk attý ve üstü kapalý da olsa baskýlara maruz kaldýðýnýn iþaretlerini ilk verdi. "Misyonu eðitim bilimsel çalýþmalar deðil de iþ istihdamý ihale gibi

iþlerle meþgul olmasý gereken bir kurum gibi görünüyor. Bizden çok misyonumuz dýþýnda, gayemiz dýþýnda görevimiz dýþýnda çok þey isteniyor. Siyasilerden tutun da tabi herkesi kastetmiyorum, iþ adamlarýndan kurumlardan çok þey isteniyor. Ýstedikleri þeylerin çoðu da bilimle ilgili olmayan þeyler, üniversitelerin eðitimi ile ilgili olmayan þeyler. Ýþ istiyorlar, istihdam istiyorlar, ihale istiyorlar. Bunlarý yerine getirmeyince de bizim aleyhimize bir algý oluþturmaya çalýþýyorlar. Ýþlerden biz sorumlu deðiliz. Bizlerden eleman istihdam etmemizi istiyorlar, bizim böyle bir görevimiz yok, yerimiz de yok zaten. Ýhale istiyorlar" Ýstekleri de yerine getirilmeyince eldeki malzemelerle algý operasyona yani çamur atmaya baþlýyorlar. Böyle gelmiþ böyle gider demekten baþka çaremizin olmamasý ne kötü deðil mi? Ama buna raðmen bu çýðlýða gerekli desteðin verilmesi öncelikle siyasilerin görevi. Bakalým bu saatten sonra yüksek sesle bir destek sunulacak mý Sayýn Gül'e…

n e y e m þ Deði y ö K : h i c ter yoðurdu Büyüyen þehir yapýsýyla beraber tarým alanlarýnýn daralmasý, hayvancýlýðýn azalmasý, geleneksel tadlarýn üretimini de Y SO azaltýyor. Bunlardan AK Dorþin biri de yoðurt. ÖZEL HABER Her nekadar hazýr yoðurt piyasasý günbegün devleþerek büyüse de Diyarbakýr'da birçok insanýn deðiþmeyen tercihi ise Köy yoðurtlarý… Aziz Amca, Diyarbakýr-Ergani yolunda bulunan Termil Köyü'nden (Aþaðý Kuyular) haftanýn 2-3 günü gelip eþinin yaptýðý yoðurtlarý satýyor. Üstelik marketlere ya da bakallara vermiyor. Köy arabasýna koyup, soðuk-sýcak demeden getirip kaldýrýmýn üzerinde alcýlarýna sunuyor. Alýcýlarý da belli baþlý kiþiler. Kendi deyimiyle aðzýnýn tadýna bilenler… Aziz Amca, insanlarýn artýk üretilen geleneksel tadlara güvenin kalmadýðýný ve birçoðunda katký maddesi kullanýldýðýný

Geliþen fabrikasyon üretime raðmen bölgenin deðiþmeyen darek) Dimak tadý köy yoðurdu insanlayarbarýn ilk tercihi olmayý sürdürüyor. kýr'da eskiden köy Aziz amca eþinin hazýrladýðý yoolan birðurtlarý marketlere vermeden çok alankendisi kaldýrýmda satmayý da þimdi büyük yatercih ederek hem tekelleþpýlar var. meye hem de teknolojiHem tarým ye meydan okuyor alanlarý yok ol-

söylüyor. Haftanýn 2-3 günü köyden getirdiði yoðurtlarý Batýkent Sitesi'nde satarken, yoðurdu eþinin kendi eliyle yaptýðýna da vurgu yapýyor.

Yoðurda kimyasal katýyorlar…

Birçok köylünün artýk yoðurda kimyasallar kattýklarýný belirterek, "Herþey para kazanma üzerine kurulu. (Yetmiþ beþ metre ve Elazýð yolunu kastede-

du, hem de köyler ve köylüler þehirleþti. Böyle olunca da üretim düþtü. Yoðurt, peynir, tereyaðý artýk eskisi gibi üretilmiyor. Üretenler de ihtiyacý karþýlamak ve piyasa oluþturmak için bazý katký maddeleri kullanýyor. Biz de bu yok. Haftanýn en fazla

üç günü, bazen iki gün de eþimin kendi elleriyle yaptýðý yoðurtlarý getirip burada satýyorum" diyor.

Ekmeðime haram katmam…

Eskiden koyun ve keçilerinin olduðunu, þimdi ise mera alanlarýnýn azalmasýndan dolayý sadece büyükbaþ hayvan yetiþtiriciliði yaptýðýný belirten Aziz amca, "Neden haftanýn 2 ya da üç günü getiriyorum yoðurtlarý. Çünkü hiç katký maddesi kullanmýyoruz. Ýstesem þimdi getirdiðimin iki katýný her gün getirirdim ama biz Allah'tan korkan insanlarýz. Ne hileyle insanlarý zehirleriz, ne de o haram parayý çocuklarýmýza yediririz" diyor.


6

HABER

16 Þubat 2017 Perþembe evlerden su getirip ekmeðimizi yapýyoruz. Bu soðukta dýþarýda, ateþte yemeðimizi yapýyoruz. Allah hakkýmýzý býrakmasýn." þeklinde konuþtu.

“Bu çamurlu suyu çocuklarýn baþýný yýkamak için götürüyorum”

Pirinçlik’te elektrik isyaný

D

iyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçesi Yolboyu Pirinçlik Mahallesi'nde aylardýr elektrik ve su sýkýntýsý yaþanýyor. Yaklaþýk 90 günden bu yana elektrik ve sularýnýn olmadýðýný belirten mahalle sakinleri, birçok maðduriyet yaþadýklarýný söylediler

DÝYARBAKIR'da aylardýr elektrik ve suyu kesik olan mahallede yaþayanlar, yetkililere seslenerek, kendilerine yardým edilmesini istediler. Ýhtiyaçlarýný yaðmur ve kar sularýný kovalara doldurarak karþýladýklarýný belirten Mahmut Begen, çocuklarýnýn çeþitli hastalýklara yakalandýklarýna deðindi. Begen, "Ýhtiyaçlarýmýzý yaðmur ve kar sularýný kovalara doldurarak gidermeye çalýþýyoruz. Kadýnlarýmýz birikmiþ sulardan kovalara su dolduruyor. Bu sularý kaynatýp hayvanlara içiriyor. Bütün hayvanlar hastalanmýþ. Çocuklarýmýz da hastalanmýþ. Yetkililere sesleniyorum. Allah için bize yardýmcý olsunlar. 100 haneye bir bozuk trafo vermiþler. 15 Kasým 2016 tarihinden bu yana elektrik yok. Hastalarýmýz köyde yaþayamýyor" dedi.

“Bu çocuklarýn vebali hepinizin üzerinedir” Yetkililere çaðrýda bulunan Begen, sözlerini þöyle tamamladý: "Cumhurbaþka-

ný, baþbakan ve yerel yetkililer! Bu çocuklarýn vebali hepinizin üzerinedir. Baþka yerlere gönderiyoruz. Ona göre bize yardýmcý olun. 90 gün boyunca evinizde elektrik yok, çocuklarýnýz yýkanamýyor, su ihtiyaçlarýnýzý karþýlayamýyor ve birikintilerden su topluyorsanýz ne yaparsýnýz? Kendinizi yerimize koyun. Allah için bize yardýmcý olun." 100 haneli mahallelerinde yaþanan maðduriyetlere dikkat çeken Ekrem Çakmak, elektrik sorunu nedeniyle ders çalýþamayan çocuklarýnýn psikolojik olarak olumsuz yönde etkilendiklerini ifade etti. Elektrik kesintisi hakkýnda defalarca Dicle EDAÞ'a baþvurduklarýný ancak çözüm bulamadýklarýný savunan Hakký Uðurlu, "Elektriðimiz olmadýðý zaman kuyudan su da çekemiyoruz. Çocuklarýmýz susuz kalýyor. Banyo yapamýyor, duþ alamýyoruz. Elektriðimizin gelmesi adýna 3 ayda 10 defa DEDAÞ'a baþvuruda bulunduk. Hiçbir yetkili gerekli cevabý ve hizmeti vermedi. Neticede mahalle olarak elektriksiz ve susuzuz. Ne yapacaðýmýzý bilmiyoruz. Yetkililere sesleniyoruz. Allah rýzasý için bize yardýmcý olun." ifadelerini kullandý. Feride Akkuþ, 2 kilometre uzaklýkta bulunan petrolden su taþýmaya

çalýþtýklarýný söyleyerek, "3 aydýr elektrik yok, su yok. Bu maðduriyetten dolayý rezil olmuþuz. Hayvanlarýmýz aç ve susuz. Ýçme suyumuzu 2 kilometre uzaðýmýzda olan petrolden getiriyoruz. Baþka

Su birikintilerinden kovalara su dolduran Ayten Beðen, þunlarý söyledi: "Bu çamurlu suyu çocuklarýn baþýný yýkamak için götürüyorum. Hayvanlara da bu suyu içiriyorum. Ýçme suyumuzu da 2 kilometre uzaðýmýzda olan petrolden getiriyoruz. Ne yapalým, 3 aydýr bu rezilliði çekiyoruz. Milletvekillerimizden ses çýkmýyor. Hepimiz hastalanmýþýz. Akþamlarý karanlýkta geçiriyoruz. Hangi yetkili 3 ay boyunca elektrik ve susuz bekleyebilir? Allah'tan korkmuyorlar mý? Vicdan bunu kabul eder mi? Ýnsan deðil miyiz? Valiliðe, belediyeye, DEDAÞ'a sesleniyorum. Buna bir çözüm bulsunlar. Yazýktýr, çocuklarýmýz periþan halde. Mültecilerden beter olmuþuz." Okulda sýra arkadaþlarý tarafýndan rencide edildiklerini anlatan öðrenciler ise "Suyumuz, elektriðimiz yok. Elektrik ve su istiyoruz. Su olmadýðý için yýkanamýyor, elektrik olmadýðý için de ders çalýþamýyoruz. Okula gittiðimizde sýra arkadaþlarýmýz 'Senden koku geliyor.' diyerek bizi üzüyorlar. Derslerden geri kalýyoruz." dediler. (ÝLKHA)

Lice’de bir araç bulundu DÝYARBAKIR Valiliðinden yapýlan açýklamada, "Ýl Jandarma Komutanlýðýnca Diyarbakýr ilinde faaliyet yürüten terörist faaliyetlerinin tespiti, yakalanmasý, etkisiz hale getirilmesi, silah, mühimmat ve el yapýmý patlayýcý maddelerin ele geçirilmesi, patlayýcý yüklü araç ile saldýrý türünde eylemlerin önlenmesi maksadýyla yapýlan çalýþmalara ve operasyonlara devam edilmektedir. Bu çalýþmalar kapsamýnda, BTÖ mensuplarýnca yaðmalanmýþ bir taþýdýn, 14 Þubat 2017 tarihinde patlayýcý yüklü araç saldýrýsý eyleminde kullanýlacaðý yönünde elde edilen istihbari bilgiye istinaden, Lice ilçesi Tepe köyü Kuruca Mezrasý kýrsal alanýnda operasyonel faaliyet icra edilmiþtir. Ýcra edilen operasyon kap-

samýnda yapýlan temas aramasý neticesinde BTÖ mensuplarýnca yaðmalanmayý müteakip, bombalý araç yapýmýnda kullanýlacaðý yönünde istihbari bilgi bulunan araç Kuruca Mezrasý. Söz konusu araç, Patlayýcý Madde Ýmha Uzmanlarýnca kontrol edilmesini müteakip, detaylý inceleme yapýlmasý maksadýyla Lice Ýlçe Jandarma Komutanlýðýnca çekilmiþ olup, Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn talimatýyla olay yeri incelemesi ve operasyon ile ilgili adli iþlemlere devam edilmektedir. Bölgemizde yaþayan vatandaþlarýn ve kamu personelinin emniyetini saðlamak amacýyla teröristle mücadele kapsamýnda yürütülen çalýþmalara artan bir azim ve kararlýlýkla devam edilmektedir" dedi. (ÝHA)


16 Þubat 2017 Perþembe

7

HABER

k ý n a y ü z ü Y m ý d r a y z ý k ç gen bekliyor Yeni doðan bebeklerine ‘Evet’ ismini verdiler Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde ikamet eden Çelik ailesi, yeni doðan kýz çocuklarýna "Evet" adýný koydu. Baba Mustafa Çelik, "Referandumda 'evet' oyu vereceðimiz için kýzýmýza 'evet' ismini verdik" dedi

DÝYARBAKIR'ýn Ergani ilçesi Ýncehýdýr köyü Geçitli mezrasýnda ikamet eden Çelik ailesi, yeni doðan kýz bebeklerine "Evet" ismini koydu. Bebeklerine 'Evet' ismini býrakýrken, eþiyle birlikte karar verdiklerini belirten Mustafa Çelik, "Bebeðin ismini koyarken 16 Nisan'da yapýlacak seçimi düþündük. Nüfus Müdürlüðüne gittik ve çocuðun ismini 'Evet' koyduk. Memurlar ilk önce þaþýrdýlar. Referandumda 'evet' oyu vereceðimiz için kýzýmýza 'evet' ismini verdik. Akrabalarýmýzýn tepkisi olumlu yönde oldu. Hepimiz zaten 'evet' oyu vereceðiz. Ýleride çocuðumun bu isimden olumsuz etkileneceðini düþünmüyorum. Bu bize güzel bir hatýra olarak kalacak. Herkes hatýrlayacak" dedi. Anne Songül Çelik ise ilk fikrin kendisinden çýktýðýný ifade ederek, "Eþime 'evet' ismini verelim dediðimde olumlu karþýladý. Tayyip Erdoðan için bu ismi býraktýk. Eskiden su yoktu, yol yoktu, þimdi evimizde çeþme var. O yüzden 'evet' diyoruz" diye konuþtu. (ÝLKHA)

Diyarbakýr’da derme çatma bir evde yaþayan yüzü yanýk genç kýz ve ailesi hayýrseverlerden yardým bekliyor DÝYARBAKIR'ýn Çýnar ilçesi Karatepe (Kadirko) köyüne baðlý Karasungur (Geliyêbûka) mezrasýnada derme çatma bir evde yaþayan yüzü yanýk genç kýz çocukluðunu yaþayamadýðýný, gençliðini yaþamak için de hayýrseverlerden yardým beklediklerini belirtti. Derme çatma bir evde yaþayan ve kendi imkânlarýyla geçimlerini saðlayan 6 nüfuslu aile, yüzü yanýk kýz çocuðunun iyileþebilmesi için 150 bin TL ihtiyaç olduðunu ifade etti. Bebekken yüzünün üstüne örtülen tülbenttin yanmasýyla yüzü yanan genç kýz, bir anda hayatý karardý. Bundan dolayý evden çýkamadý. Toplum tarafýndan dýþlanarak ve diðer çocuklar gibi bir çocukluðunu yaþayamadý. Küçüklüðünden beri toplum içine çýkmadýðýný belirten 20 yaþýndaki Medine Sinekçi, yüzünden dolayý baþkasý gibi okul okuyamadýðýný belirterek, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ve Baþbakandan yardým talebinde bulundu.

“Geçimimizi zor saðlýyoruz”

Yaþadýðý 20 yýllýk sýkýntýlý süreci anlatan Sinekçi, arkadaþlarý gezmeye ve dolaþmaya gittiðinde onlarý uzaktan onlarý izlediðini ifade ederek þunlarý söyledi: "Bizim maddi durumuzu yok, geçimimizi zor saðlýyoruz. Çocukluðumda bütün arkadaþlarým oynuyorlardý, bana 'gelme' diyorlardý. Þimdi de bir yere gidemiyorum insan içine çýkamýyorum. Okuyamadým ilkokul 3'kadar okudum, arkadaþlarým yüzünde býraktým, kötü laflar söylüyorlardý, bende gidemedim. Toplum içine çýkmak istiyorum bu benimde hakkým. Þimdiye kadar çocukluðumu yaþayamadým bari gençliðimi yaþayayým. Cumhurbaþkaný ve Baþbakandan yardým istiyorum. kim yardýmcý olursa duacý olurum." Yüzü yanan Medine Sinekçi'nin babasý Ramazan Sinekçi, kendisi askerdeyken kýzý-

nýn yüzünün yandýðýný ve maddi imkânsýzlýklarýndan dolayý çocuðunun yýllardýr bu þekilde yaþadýðýný ifade etti. 20 yýl önce baþlarýndan geçen olayý anlatan Sinekçi, "Ben askerdeydim. Geçimimizi saðlamak için annem ve babam Karacadað yaylaya gidiyordu orada çadýr kuruyorlardý. Çok soðuk bir hava vardý. Kýzýn annesi beþikte yatan çocuðu yatýrmak için salýyordu. Çýra bebeðin yüzü üzerinde olan bezin üzerine sýçrýyor o esnada yüzü yanýyor. Babamýn Türkçesi çok zayýftý bundan dolayý doktorlara götüremedik. O zamandan þimdiye kadar böyle kaldý." dedi

“Tedavi için 150 bin TL para lazým”

Kýzýnýn tedavisi için kendilerinden 150 bin TL para istenildiðini belirten Sinekçi, "Hangi hastaneye gittiysek umut yok. Ankara Hacettepe Hastanesine götürdük orada doktorlara gösterdik. Doktor bize '150 bin TL para verin' diyerek yüzde 70 üzerinde iyileþtireceðini söyledi. Bizimde elimiz kolumuz baðlý paramýz yok. Þu ana kadar bir umudumuz yoktu ama bir umut doðdu o da para olmadýðý için bir þey yapamýyoruz. Hayýrseverlerden yardým istiyoruz. Kim bize el uzatýrsa bizim dualarýmýzý alacaktýr." ifadelerini kullandý Kýzýn okula yüzünün yanmasýndan ve dýþlandýðý için gidemediðini ifade eden Sinekçi, konuþmasýnýn devamýnda þunlarý söyledi:"Kýzým okula birkaç gün gitti. Kýzým, 'baba çocuklar benden korkuyor ben nereye gidiyorum bende uzaklaþýyorlar.' dedi. Biz bir yere gittiðimizde insanlar rahatsýz oluyor. Ýnsanlar bir deðildir. Bazen görüp yüzünü çeviriyorlar, çocuklarýný alýp ne olduðunu soruyorlar, kýzýmda bana sarýlýp hadi eve gidelim diyordu. Gelip evde oturuyor, dýþarýya çýkamýyor. Bu çocuðu topluma kazandýrmak ve

bir insan gibi çarþýda gezebilsin, herkes gibi saða sola baksýn. Bir yere gittiðimizde illa yüzünü kapatmasý gerekiyor. Yetkililer ellerini uzatsýnlar, rica ediyorum."

“Tedavi edecek ne kuvvetimiz var ne de kimsemiz var”

Kýzýn annesi Levha Sinekçi de yaþadýklarýný þöyle anlattý: "Göçebe olduðumuzdan dolayý çadýrlardaydýk. Tabi kar ve yaðmur yaðdýðý için çok soðuktu. Kýzýmý beþiðe koyup daha rahat uyumasý için yüzünün üzerine tülbentle örtüm. Uyutmak için beþiði salamaya baþladým. Beraber uyuduk, beþiðin hemen yanýnda, aydýnlanmak için çýramýz duruyordu. Çýradaki kývýlcýmlalar kýzýmýn yüzünün üzerindeki tülbentte sýçramýþ ve tülbent yavaþ yavaþ yanmýþ. Kalktýðýmýzda kýzýmýn dumandan dolayý bayýldýðýný ve tülbenttin yanarak yüzüne yapýþmýþ bir þekilde gördük. Kýzýmýn yüzündeki yanýk bu þekilde meydana geldi." Sinekçi , "Tedavi edecek ne kuvvetimiz var ne de kimsemiz var. Evimize bir misafir veya komþu geldiðinde onlara gözükmemek için kendisini saklýyor, þehre gidemiyor gittiðinde ise yüzünü tamamý ile kapatýyor, köydeki bir düðüne bile gidemiyor. Durum böyle olunca sürekli aðlýyor. Hayýrseverlerden Allah rýzasý için kýzýmýn tedavisi için yardým bekliyoruz. Ümidimiz sadece Allah kaldý." diyerek yetkililerden yardým talebinde bulundu. (ÝLKHA)


8

HABER

16 Þubat 2017 Perþembe

Sanal satýslar re Anadolu Evet Platformu’ndan Cumali Atilla’ya ziyaret

Anadolu Evet Platformu üyeleri, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla’yý ziyaret etti DÝYARBAKIR - Anadolu Evet Platformu kurucu üyeleri Ahmet Ay, Aydýn Altaç, Alaattin Parlak, Fatih Kayhan, Müzeyyen Kaya, Þerif Aydýn, Mahmut Yaðmur, Ömer Serdar Çimen ve Gökhan Kýrbaþ, Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla'yý makamýnda ziyaret etti. Görüþmede platform üyeleri, 16 Nisan'da yapýlacak Anayasa deðiþikliði referandumunun Türkiye için önemine deðinerek, çalýþmalarýný anlattý. Büyükþehir Belediyesi'nin altyapý ve sosyal hizmet projelerini anlatan Baþkan Atilla, platform üyelerine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. (Haber Merkezi)

Baz istasyonlarýna molotoflu saldýrý yapýldý DÝYARBAKIR'ýn Yeniþehir ilçesinde bulunan baz istasyonlarý molofotkokteyli atýlarak yakýlmak istendi. Edinilen bilgiye göre olay, Diyarbakýr'ýn Yeniþehir ilçesi Seyrantepe mevkiinde meydana geldi. Sanayi sitesi karþýsýnda bulunan baz istasyonlarýnýn bulunduðu alana önceki gün akþam saat 21.45 sýralarýnda gelen bir grup tarafýndan molotofkokteylli saldýrý düzenlendi. Olay sonrasý bölgeye itfaiye ve çok sayýda polis ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralananýn olmadýðýný olayda baz istasyonlarýnýn bulunduðu alanda maddi hasar meydana geldi. Kaçan saldýrganlarýn yakalanmasý için bölgede operasyon baþlatýlýrken olay yeri inceleme ekipleri saldýrýnýn yapýldýðý alanda delil topladý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)

S

osyal medya üzerinden alýþveriþi yapýlan birçok ürün ticaret piyasasýný olumsuz yönde etkiliyor. Hemen hemen tüm sektörlerden ürünlerin alýnýp satýldýðý internet piyasasý ticari hayatý sekteye uðratýyor. Ýnternet üzeri satýþlardan olumsuz yönde en çok etkilenen sektörler ise özellikle ikinci el cep telefonu, oto galericiler ve emlak sektörü DÝYARBAKIR- Geliþen teknoloji sosyal, siyasal, ticari, kültürel ve gündelik yaþam üzerinde birçok etkiyi ve deðiþikliði beraberinde getiriyor. Sosyal medya hesaplarý ve 2. El alým satým sayfalarý üzerinden yapýlan satýþlar birtakým sorunlarý da beraberinde getiriyor. Ýnternet üzerinden 2. El ürün alan vatandaþlar sonraki süreçte yaþanan sýkýntýlarda muhatap bulamazken esnaflar ise internet üzerinden satýþlarýn artmasýnýn iþlerini olumsuz etkilediðini söylüyor. Telefoncu dükkaný iþleten Ali Bilim, internet üzerinden satýþý yapýlan telefonlarýn birtakýmýnýn çalýntý çýktýðýný belirtirken, emlakçý Cihan Þaþkýn ise gayrimenkul satýþý yapanlarýn evlerini internet üzerinden satýþa çýkardýðýný ve bu durumun iþlerini sekteye uðrattýðýna vurgu yapýyor. Oto galeri iþletmeciliði yapan Mecnun Telkin de son yýllarda araba satýþlarýnýn büyük oranda internet üzerinden yapýldýðýný söylüyor.

"Çalýntý telefonlar internet üzerinden satýlýyor" Ýnternet üzerinden satýþý yapýlan telefonlarýn birçok

olumsuz durumu beraberinde getirdiðine vurgu yapan telefoncu Ali Bilim,"Özellikle son yýllarda artan internet üzeri telefon satýþlarýnda gözle görülür bir artýþ var. Telefon satacak veya alacak olan çoðu insan telefonun resmini çekip 2. El alým satým sayfalarýnda satýþa sunduðunu duyuruyor. Bu durum hem müþterileri hem de satýcýlarý olumsuz etkiliyor. Mesela ben bu iþin ticaretini yaptýðým için birçok olumsuz duruma denk geldim. Örneðin; internetten alýnan bir telefonu müþteri getirmiþti. Nerden aldýðýný sorduðumda internet üzeri satýþa sunulan bir sayfadan aldýðýný söylemiþti. Ve o müþterinin aldýðý telefonun þebekesi iki gün sonra bozulmuþtu. Hatta internet üzerinden alýnan bir telefon vardý. Telefonun sahibi paraya sýkýþtýðý için dükkânýma gelip bana sattý. Daha sonra o telefon yüzünden karakola bile gittim. Ýnternet üzerinden telefonu satan kiþilerin daha sonra telefonu çaldýðý tespit edildi. Bu tarz olumsuz durumlar çok yaþanýyor. Bu durum hem bizim gibi esnaflarý etkiliyor hem de internet üzeri satýþlarýn sonra-

sýnda yaþanan durumlarda herhangi bir muhatap bulamýyorsun. Bu yüzden 2. El alým satým sayfalarýnýn birçok olumsuz sonuç doðurduðunu söyleyebiliriz. Yinede millet bu tarz sayfalara ilgi gösteriyor" diye konuþtu.

“Komisyon ödememek için evler internetten satýlýyor” Ýnternet üzerinden yapýlan satýþlarýn en çok emlakçýlarý olumsuz etkilediðini belirten emlakçý Cihan Þaþkýn, "Öncelikle yaþanan süreçten dolayý emlak piyasasýnda büyük bir durgunluktan bahsetmek yanlýþ olmaz. Biz aylardýr doðru


9

HABER

16 Þubat 2017 Perþembe

eel ticareti vurdu lakçýlýða soyunmasýný eklersek gayrimenkul piyasasýnýn can çekiþtiðini söyleyebiliriz. Ýnternet üzeri artan satýþ bizi çok olumsuz bir biçimde etkiliyor" dedi.

“Antalya’ya gidip araba alan var”

Mehmet Uður ÇAKIL

ÖZEL HABER

dürüst gayrimenkul satamýyoruz. Ýnternet üzerinden satýþlarýn ise son 10 yýlda oldukça çoðaldýðýný gözlemlediðimi söyleyebilirim. Bu durumun en çok biz emlakçýlarý olumsuz etkilediðini söyleyebilirim. Sýrf komisyon ücreti ödememek için evini satan veya kiraya verecek olan birçok insan evinin resimlerini çekip internete koyuyor. Kiralamak ve almak isteyen karþý tarafta emlakçýya komisyon ödememek için internet üzerinden ev bakýyor. Hal böyle olunca arada kalan emlak piyasasý oluyor. Bu yöntem insanlara cazip geliyor. Bir ev alýp emlakçýya 3-4 milyar komisyon vereceðine çoðu insan internet üzeri alým ve satým yapýyor. Bizzat benim müteahhit olan akrabalarým bile dairelerini satýþa çýkardýðýnda evlerin fotoðraflarýný çekip internete koyarak satýþ yapýyor. Buna kapýcýlarýnda em-

Aracýný satan veya araba almayý düþünen insanlarýn çoðunun günümüz itibari ile internet üzerinden etkileþime geçtiðini söyleyen oto galerici Mecnun Telkin," Araba piyasasý her zaman canlýlýðýný korumuþtur. Fakat yýllar geçtikçe bazý durumlar deðiþiyor. Bu deðiþimleri de birçok zemine oturmak mümkün. Ýnternet'in yaygýnlaþmasý ve hayatýmýzýn her alanýna dâhil olmasýyla birlikte hem sosyal hem de ekonomik hayatýmýz etkileniyor. 2. El araç alým ve satým piyasasýna da bir internet darbesinden söz edilebilir. Özellikle son yýllarda bizim gibi oto galericiler internet üzeri satýþlardan olumsuz yönde etkileniyor. Aracýný satan ve araç almayý düþünen insanlarýn çoðu internet üzerinden alýþveriþ yapýyor. Ýnsanlar komisyon ödemek istemediði için direkt olarak araç sahipleri ile iletiþime geçiyor. Bu durum satýþlarýmýzý olumsuz etkiliyor. Buna paralel olarak satýþlarýmýz azalýyor. Dünyanýn küreselleþmesi piyasalarý da küresel bir hale sokuyor. Sýrf Diyarbakýr'dan Ýzmir'e, Antalya'ya internet üzeri araç almaya giden insanlar bile var. Hal böyle olunca baktýk olmuyor ve bizde bu durumdan olumsuz etkileniyoruz. Bizde satýlýk araçlarýmýzýn resimlerini internete yükleyip satýþa sunduk. Bir nevi çözüm üretmeye çalýþtýk. Bu duruma bir þey söylenmiyor. Teknoloji geliþtikçe sosyal hayatýmýz ve ticaretimizde deðiþiyor" ifadelerini kullandý.

Hasta yakýnlarýna ücretsiz konaklama

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, ilçe ve çevredeki kentlerden gelen hasta yakýnlarýnýn konaklama sorununu çözmek için çalýþmalarýný yürüttüðü 400 kiþilik misafirhane hizmet vermeye baþladý DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla'nýn talimatýyla, Doðu ve Güneydoðu'nun saðlýk merkezi konumundaki Diyarbakýr'a çevredeki yerleþim yerlerinden gelen ve haftalarca kentte kalan gelir düzeyi düþük hasta yakýnlarýna misafirhane imkaný saðlandý.

“Ücretsiz konaklayacaklar” Ýmkanlarý bulunmadýðý için hastane koridorlarý veya bahçelerinde sabahlayan hasta yakýnlarýnýn konforlu ortamda konaklamalarý amacýyla 400 kiþilik kapasitesi olan misafirhane hizmet vermeye baþladý. Yeniþehir ilçesi Yýldýz Sokak'ta daha önce öðrenci yurdu olarak kullanýlan ve kamu kaynaklarýyla yapý-

lan misafirhanede, hasta yakýnlarý hastanelerden aldýklarý refakatçi belgeleri ile gelip ücretsiz konaklýyor. Hasta yakýnlarý, hastalarýnýn tedavi süresi boyunca misafirhaneden ücretsiz olarak yararlanabilecekler. Hasta yakýnlarýna 20 personelin hizmet verdiði misafirhanede, çamaþýrhane, ütü odalarý, idari odalar, acil durumlarda ayakta tedavi amacýyla revir ve yemekhane bulunuyor.

“Büyükþehir Belediyesi'ne teþekkür ediyoruz” Misafirhanede konaklayan hasta yakýnlarý, hasta yakýnlarýnýn yýllardýr konaklama sorunu yaþadýklarýný belirterek, "Çevre illerden Diyarba-

kýr'daki hastanelere geliyoruz. Hastalýk durumuna göre kimi zaman birkaç gün veya daha fazla burada kalýyoruz. Kýþýn hastane koridorlarýnda yazýn da hastane bahçelerinde kalýyorduk. Büyükþehir Belediyesi'nin hasta yakýnlarý için açtýðý misafirhanenin hizmet vermeye baþladýðýný duyduk. Bundan sonra hastalarýmýzý Diyarbakýr'a getirdiðimizde gelip Büyükþehir Belediyesi'nin misafirhanesinde kalacaðýz. Artýk konaklama sýkýntýmýz kalmadý. Biz hasta yakýnlarýnýn en büyük sorununu çözdüðü için Büyükþehir Belediyesi ve Belediye Baþkanýmýz Cumali Atilla'ya teþekkür ediyoruz" dedi. (Haber Merkezi)


10

HABER

16 Þubat 2017 Perþembe

Domlar ötekilestir T.C. DÝYARBAKIR 5. ÝCRA DAÝRESÝ 2016/26 TLMT. TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Diyarbakýr Ýl, Kayapýnar Ýlçe, 615 Ada No, 1 Parsel No, Kayapýnar Mahalle/Mevkii, 2. Kat No:7 Baðýmsýz Bölüm Dosya borçlusu Mehmet Sedik MEÇÝN'in tam mülkiyetli sahip bulunduðu B+Z+7 katlý, asansörlü, doðagaz ýsýtma sistemli, Ortaklar apt. arka cepheli 2. kat 7 nolu meskenin iç mekanýnýn hol ve antre baðlantýlý 3 oda 1 salon, mutfak, çift banyo, wc daðýlýmlý, 2 balkonlu, 145,00m²net kullaným alanlý, yer zeminleri parke kaplamalý, ýslak zeminler seramik kaplamalý, duvarlarý kýsmen lambri kaplamalý kýsmen plastik boyalý kartonpiyer perde fonlu, mutfak, banyo ve wc duvarlarý tavana kadar seramik fayans kaplamalý, mutfak eviye tezgahý mermer alt ve üst ahþap dolaplý, pencereler pimapen kapýlar ahþap doðrama elektriði ve suyu müstakil olan taþýnmaz. Adresi : Diyarbakýr Ýli Kayapýnar Ýlçesi Peyas Mh. Kayapýnar Cad. 285. Sok. Ortaklar Apt. 2. Kat 7 Nolu Mesken Kayapýnar / DÝYARBAKIR Yüzölçümü : 2.125,57 m2 Arsa Payý : 30/1015 Ýmar Durumu : Var , Ýnþaat tarzý 615 ada 1 nolu parsel Kayapýnar Belediyesi sýnýrlarý dahilinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planý dahilinde A-8(Ayrýk Nizam 8 katlý) konut alaný planlama þartlarýnda kaldýðý Kýymeti : 150.000,00 TL KDV Oraný : %1 Kaydýndaki Þerhler : Kaydýndaki gibidir. 1. Satýþ Günü : 04/04/2017 günü 14:00 - 14:10 arasý 2. Satýþ Günü : 02/05/2017 günü 14:00 - 14:10 arasý Satýþ Yeri : Diyarbakýr 5. Ýcra Müdürlüðü Kalemi-Baðcýlar mh. 1200. sok. No:20 Mercan Sitesi A blok Kat:2 Baðlar/DÝYARBAKIR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýnyirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþincigünden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini,rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýnýve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcý ileteslim masraflarýalýcýya aittir. Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/26 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.13/02/2017

BASIN- 550353 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de

Diyarbakýr ve çevresinde sayýlarý 15 bini bulan Domlar ve Romanlar, özellikle Güneydoðu ve çevresinde yaþadýklarý ayrýmcýlýk nedeniyle zor zamanlar geçiriyor. Tüm olumsuzluklara raðmen bayrak için canlarýný feda etmeye hazýr olduklarýný belirten Domlar, devletten yardým bekliyor DÝYARBAKIR - Tam tarihi bilinmemekle birlikte, Hindistan'dan tüm dünyaya yayýlan, Domlar'ýn Güneydoðu'da yaklaþýk 100 bin nüfusa sahip olduðu tahmin ediliyor. Çoðunluðu hala göçebe olan bir kýsmý kente yerleþik hayata geçen Domlar ve Romanlar, temel geçim kaynaklarý olan sokak müzisyenliðini de uzun bir süredir yapamaz duruma geldi. Yaþadýklarý bölgede bazen, üzerlerine atýlan iftira nedeniyle zorluk çeken Domlar ve Romanlar, yaþadýklarý zor þartlarýn düzeltilmesini bekliyor. Kültürleri ve yaþadýklarý zorluklarla ilgili ÝHA muhabirine açýklamalarda bulunan Diyarbakýr Domlar ve Romanlar Gençlik Spor Kulübü Kültür Derneði Baþkaný Mehmet Demir, kendilerinin bu derneði 2007'de kurduklarýný kuruluþundan beri de derneðin baþkanlýðýný sürdürdüðünü söyledi. Diyarbakýr Domlar ve Romanlar Genç-

lik Spor Kulübü Kültür Derneði'nin açýlýþýna Ýngiltere, Amerika dahil 36 ülkeden araþtýrmacý ve davetlilerin geldiðini belirten Demir, dernekle birlikte Diyarbakýr ve çevresinde yaþayan yaklaþýk 15 bin Dom ve Roman'a ulaþtýklarýný kaydetti. Eskiden kendi imkanlarýyla, kültürleri ile geçimlerini saðladýklarýný aktaran Demir, bu þekilde kendilerine göre çok güzel bir hayat yaþadýklarýný dile getirdi.

“Nereye gitsek hep hýrsýz damgasý yiyorduk” Tarih boyunca hep göçebe yaþadýklarýný hatýrlatan Demir, konuþmasýna þöyle devam etti: "Biz göçebe yaþýyorduk, kervanýmýzý bir köyün kýrsalýna koyduðumuz zaman köylüler alýþkýndý, bir hýrsýzlýk olayý olduðu zaman, birbirlerinin eþyalarýný çalýyorlardý sabah kalktýklarýnda çingeneler gelmiþ kesin onlar yapmýþtýr diyorlardý. Artýk tat kalma-


11

HABER

16 Þubat 2017 Perþembe

rilmekten rahatsýz Esnaf ve vatandaþ dilencilerden þikayetçi Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde çoðunluðu Suriye'den gelen dilenciler, halký ve esnafý huzursuz ediyor. Vatandaþlar, yetkililerin bu duruma çözüm bulmasýný istedi

Süleyman ÖZDEMÝR DÝYARBAKIR - Ergani Ýlçesi'nde son dönemde çocuklarýyla birlikte dilenen Suriyelilerin sayýsýnda yaþanan artýþ halkýn tepkisini çekiyor. Ergani þehir merkezinde son dönemde cami önlerinde, sokak baþlarýnda veya esnafý gezerek duygu sömürüsü yapýp para isteyen dilencilerin sayýsýnda artýþ yaþandý. Suriyeli dilencilerin durumlarýnýn kendilerini derinden yaraladýðýna dikkat çeken esnaf, havalarýn ýsýnmasýyla birlikte dilencilerin sayýsýnda da yaþanan artýþtan kaygý duyduklarýný söyledi.

Çocuklarla duygu sömürüsü yapýyorlar mýþtý, nereye gidiyorsak hep bize hýrsýz diyorlardý. Çocuklarýmýz köye gidiyordu, bütün köy çocuklarý toplanýp bizimkilere taþ atýyorlardý, köpekle üzerlerine saldýrýyorlardý. Biz artýk dayanamayacaðýmýz noktaya geldik, sonra yavaþ yavaþ yerleþmeye baþladýk. Biz de insanýz, biz de bu vatanýn çocuðuyuz, biz de bu devletin çocuðuyuz, biz de bu bayraðýn altýnda yaþýyoruz, biz de bu milletin içinde yaþýyoruz. Yerleþik hayata geçtiðimizde de sorunlarýmýz bitmedi. Hep iftiraya uðradýk. Adamlar birbirlerini vuruyorlar, öldürüyorlar sonra bizim üzerimize atýyorlar suçu."

“Yukarýda Allah, aþaðýda devletimize sýðýnýyoruz” Tarihin her döneminde çok sýkýntýlar çektiklerini anlatan Demir, þöyle konuþtu: "Yukarýda Allah aþaðýda da devletimizden bir beklentimiz var. Devletimiz bize sahip çýkmazsa, gençlerimize sahip çýkmazsa bunlarýn durumu çok kötüdür. Hepsi periþan halde ve gün geçtikçe berbat olacak her þey. Yok olacaðýz, bize gözü kesenler de çocuklarýmýzý zorla ellerimizden alýp götürecekler. Keþke bize eski kültürümüzü verseler biz yeri öperiz. Eskiden biz çoluk çocuðumuzu aç býrakmýyorduk, kimseye muhtaç olmuyorduk. Haftada bir düðüne gitseydik yeterdi artardý bile bizim için. 4 dönemdir dernek baþkanýyým, hep mücadele ediyorum ki bize bir yer verilsin. Devlet bize nereyi layýk görürse biz oraya gitmeye hazýrýz. En azýndan iftiraya maruz kalmayacaðýz ve ötekileþtirilmeyeceðiz. Bizim de artýk

Özellikle dilenen Suriyelilerin çocuklarý da bu iþe karýþtýrdýðýný belirten vatandaþlar, "Kadýn ve çocuklardan oluþan Suriyeli dilenciler, kent merkezinde tuttuklarý evin kirasýný ve karýnlarýný doyurma karþýlýðýnda da para talep ediyorlar. Yaþanan iç savaþtan dolayý maðdur olduklarýný biliyoruz. Ama herkesin manevi hassasiyetleri var. Bu þekilde dilenerek para talep etmeleri bizi de üzüyor. Yetkililer bu ailelerin dilenmelerini engellemeli, ailelerin iaþe ve barýnma yardýmý yamalý, çocuklarýnýn eðitim ve saðlýk durumlarýyla yakýndan ilgilenmelidir" diye konuþtular.

imkanlarýmýz olsun, okulumuz olsun bizim de çalýþabilecek bir yerimiz olsun."

“Bayraðýmýz uðruna can vermeye hazýrýz” Domlar ve Romanlarýn bayrak uðruna canlarýný vermeye hazýr olduðunu vurgulayan demir, sözlerini þöyle tamamladý: "Bizim çocuklarýmýz da okuyor, bunlar da Türk evladýdýr. Bizim çocuklarýmýz da Türk bayraðýnýn altýnda yaþýyor, bunlar da bu vatanýn çocuðudur. Ülkemize herhangi bir tehdit olduðunda biz de savaþacaðýz týpký dedelerimizin savaþacaðý gibi, biz de bu kaný dökeceðiz, biz de Türk bayraðýmýza sahip çýkacaðýz, kellemiz bayraðýmýzýn uðrundadýr, bu ayrýmcýlýðýn sebebi nedir. En çok ayrýmcýlýða maruz kaldýðýmýz yerler Diyarbakýr, Güneydoðu'nun çevrelerinde yaþadýk. Köylere gidiyoruz kovuyorlar, þehirlere geliyoruz yine kovuyorlar, peki biz nereye gideceðiz? Evet 15 bin nüfus Diyarbakýr'da var fakat çevrede 100 binin üzerinde nüfusumuz var. Bunlarýn çoðu göçebe geziyor, ne yapacaðýz." Mesleki Eðitim ve küçük Sanayii Destekleme Vakfý (MEKSA) tarafýndan hazýrlanan Mezopotamya'nýn Kalýp Halký Domlar projesi Avrupa Birliði tarafýndan kabul edildi. Türkiye'de ilk defa Domlarla ilgili bir proje AB tarafýndan kabul edilirken, proje sayesinde 150 Dom kadýnýna mesleki eðitim verileceði öðrenildi. Özellikle el sanatlarýna yönelik mesleklerin yer aldýðý projede sepet örücülüðü, deri iþleme, ipek puþi dokuma ile ilgili atölyeler kurulacak. (ÝHA)

T.C. DÝYARBAKIR 8. ÝCRA DAÝRESÝ 2017/7 TLMT. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mal satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'si ve paraya çevirme ve paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu;elektronik ortamda da (esatis.uyap.gov.tr) teklif verilebilecek olup (teklif verme süreleri :1.Artýrma : 18/02/2017-27/02/2017;ikinci artýrma:05/03/2017-15/03/2017) koþullarý þartnamede mevcuttur.Satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. (% 1 KDV) 13/02/2017

1.Ýhale Tarihi : 28/02/2017 günü, saat 10:00 - 10:05 arasý. 2.Ýhale Tarihi : 16/03/2017 günü, saat 10:00 - 10:05 arasý. Ýhale Yeri : Mona Yediemin Otoparký Mardin Yolu Üzeri 4.Km Yeniþehir/DÝYARBAKIR NO Takdir Edilen Deðeri TL 1

37.000,00-TL

Adedi 1

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 34 HL 3278 plakalý,2012 model,RENAULT Fluence

Business 1.5 DCÝ tipi,gümüþ grisi renkli otomatik vitesli sedan otomobil,ön sol lastiði kullanýlamaz durumda,sürücü dikiz aynasý hafif kýrýk,baþkaca görünür kýrýk,çizik,çöküðü yok. (ÝÝK m.114/1, 114/3) BASIN- 549243 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de


12

EKO/YAÞAM

ÝHALE ÝLANI 2 KISIM TOPLAM 25 KALEM AYNÝYAT TÜKETÝM VE MUTFAK MALZEMESÝ ALIMI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ DÝYARBAKIR GAZÝ YAÞARGÝL SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU

16 Þubat 2017 Perþembe

iSSiZ GE

2 Kýsým Toplam 25 Kalem Ayniyat Tüketim ve Mutfak Malzemesi Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2017/63760 1-Ýdarenin a) Adresi : ÜÇKUYULAR ELAZIG YOLU ÜZERI 10.KM. KAYAPINAR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122580060 - 4122580058 c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakireah1@saglik.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý

b) Teslim yeri c) Teslim tarihi

: 2 Kýsým Toplam 25 Kalem Mutfak Tüketim Malzemesi Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. : S.B.Ü. Diyarbakýr Gazi Yaþargil Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýlgili Birimleri : Sözleþme imzalandýktan itibaren Gazi Yaþargil Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ilgili birim tarafýndan belirtilen miktardaki malzeme peyderpey veya tek seferde (gýda) istenilen gün ve saatlerde teslim edecektir.

3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer

: SAÐLIK BÝLÝMLERÝ ÜNÝVERSÝTESÝ DÝYARBAKIR GAZÝ YAÞARGÝL EÐÝTÝM ve ARAÞTIRMA HASTANESÝ TOPLANTI ODASI b) Tarihi ve saati : 27.02.2017 - 11:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzýna iliþkin belgeler: Teklif cetvelinde teklif verilen kýsýmlara ait kalemlerin karþýsýna ürünlerin markasý yazýlacaktýr.Her kalem için 1'er (Birer) adet numune getirilecektir. 4.3.2. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Teklif verilen kýsýmlarýn her bir kalemi için ayrý ayrý numune sunacaklardýr.Numune getirilmeyen Kýsýmlarda elenecekler ve Her Bir kýsýmda tüm kalemlere teklif verilecektir. Firmalar teklif ettikleri malzemelere ait numuneleri (numunelerin üstüne malzemenin grubunu ve kaçýncý kaleme ait malzeme olduðunu ve firmanýn adýný yazan etiketle yazýlmalýdýr.) ihale saatinden önce orijinal ambalajlarý içerisinde komisyona listesi ile birlikte verilecek, liste 2 (Ýki) nüsha olacak ve sýra no, malzeme ismi belirtilecek ve firma tarafýndan imzalý ve kaþeli olacaktýr. Bir nüshasý numuneler ile birlikte teslim edilecek, bir nüshasý ise firmada kalacaktýr þekilde teslim edecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. Devamý 13’te

2016 yýlý kasým ayýna iliþkin iþ gücü istatistiklerini açýkladý. TÜÝK verilerine göre, iþsizlik kasým ayýnda yüzde 12,1 olarak gerçekleþti. Genç nüfusta (15-24 yaþ) iþsizlik oraný ise 3,5 puanlýk artýþ ile yüzde 22,6 olurken,15-64 yaþ grubunda bu oran 1,6 puanlýk artýþ ile yüzde 12,3 oldu Tarýk OTHAN DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü, 2016 yýlý Kasým ayý 'Ýþgücü Ýstatistikleri'ni açýkladý. Buna göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarý yaþtakilerde iþsiz sayýsý 2016 yýlý Kasým döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre 590 bin kiþi artarak 3 milyon 715 bin kiþi oldu. Ýþsizlik oraný ise 1,6 puanlýk artýþ ile yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleþti. Ayný dönemde; tarým dýþý iþsizlik oraný 1,9 puanlýk artýþ ile yüzde 14,3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaþ) iþsizlik oraný 3,5 puanlýk artýþ ile yüzde 22,6 olurken,15-64 yaþ grubunda bu oran 1,6 puanlýk artýþ ile yüzde 12,3 olarak gerçekleþti.

Ýstihdam oraný yüzde 45,8 oldu Ýstihdam edilenlerin sayýsý 2016 yýlý Kasým döneminde, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 391 bin kiþi artarak 27 milyon 67 bin kiþi, istihdam oraný ise deðiþim göstermeyerek

yüzde 45,8 oldu. Bu dönemde, tarým sektöründe çalýþan sayýsý 101 bin kiþi azalýrken, tarým dýþý sektörlerde çalýþan sayýsý 491 bin kiþi arttý. Ýstihdam edilenlerin yüzde 18,7'si tarým, yüzde 19,6'sý sanayi, yüzde 7,4'ü inþaat, yüzde 54,2'si ise hizmetler sektöründe yer aldý. Önceki yýlýn ayný dönemi ile karþýlaþtýrýldýðýnda tarým sektörünün istihdam edilenler içindeki payý 0,6 puan, sanayi sektörünün payý 0,5 puan, inþaat sektörünün payý 0,1 puan azalýrken, hizmet sektörünün payý ise 1,1 puan arttý. Ýþgücü 2016 yýlý Kasým döneminde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 980 bin kiþi artarak 30 milyon 781 bin kiþi, iþgücüne katýlma oraný ise 0,9 puan artarak yüzde 52,1 olarak gerçekleþti. Ayný dönemler için yapýlan kýyaslamalara göre; erkeklerde iþgücüne katýlma oraný 0,6 puanlýk artýþla yüzde 71,9, kadýnlarda ise 1,1 puanlýk artýþla yüzde 32,7 olarak gerçekleþti. Kasým 2016 döneminde herhangi bir sosyal güven-


16 Þubat 2017 Perþembe

13

EKO/YAÞAM

ENC SAYISI ARTIYOR Ýþsizlik maaþý baþvurularýnda 3 kat artýþ Ýþsizlik rakamlarýndaki artýþ Ýþ-Kur kayýtlarýna da yansýdý. Son 7 yýlda iþsizlik ödeneði için yapýlan baþvurularda 3 kat artýþ yaþandý

lik kuruluþuna baðlý olmadan çalýþanlarýn oraný, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 0,7 puan artarak yüzde 33,3 olarak gerçekleþti.

Kamuda istihdam arttý Maliye Bakanlýðý tarafýndan derlenen verilere göre, 2016 yýlý dördüncü döneminde toplam kamu istihdamý 2015 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 1,2 oranýnda artarak 3 milyon 562 bin kiþi olarak gerçekleþti. Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ istihdam bir önceki döneme göre 70 bin kiþi artarak 27 milyon 368 bin kiþi olarak tahmin edildi. Ýstihdam oraný de-

ðiþim göstermeyerek yüzde 46,3 oldu. Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ iþsiz sayýsý bir önceki döneme göre 55 bin kiþi artarak 3 milyon 665 bin kiþi olarak gerçekleþti. Ýþsizlik oraný 0,1 puanlýk artýþ ile yüzde 11,8 oldu. Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ iþgücüne katýlma oraný bir önceki döneme göre 0,1 puanlýk artýþ ile yüzde 52,5 olarak gerçekleþti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayýsý, tarým sektöründe 5 bin, sanayi sektöründe 34 bin, inþaat sektöründe 9 bin, hizmet sektöründe 21 bin kiþi arttý.

Tapuda yeni dönem! DÝYARBAKIR - Maliye'nin tapularla ilgili yetki almasýna iliþkin yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu. Takvim'de yer alan habere göre, Teklifte inþaat sektörünün de yüzünü güldüren düzenlemeler yer alýyor. Maliye tapu harçlarýnda farklýlýða gitmek için yetki alýrken, yabancýya konut ve iþyeri satýþýnda KDV istisnasý geliyor. Ýnþaat sektöründe önemli bir maliyet olan damga vergisi oranýnda indirim yaparak, hem mükellefleri hem de ko-

nut ya da iþ yeri edinen vatandaþlarý önemli bir yükten kurtulacak. Tapu harcý oranlarý ile inþaat sektöründe kullanýlan bazý kâðýtlar bakýmýndan damga vergisi oranlarýnýn farklýlaþtýrýlmasýna olanak saðlanýyor.

DÝYARBAKIR - Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ýn yazýlý soru önergesine verdiði yanýtta ÝþKur baþvurularýyla ilgili bilgi verdi. Ýþ-Kur kayýtlarýna göre, 2010 yýlýnda iþsizlik sigortasýndan yararlanmak için 459 bin kiþi baþvuru yaptý. 2016 yýlýnda bu sayý 1 milyon 519 bine çýktý. Türkiye genelindeki en büyük artýþ son bir yýlda yaþandý. 2015 yýlýnda 1 milyon 86 bin olan baþvuru sayýsý 2016 yýlýnda 433 bin artarak 1.5 milyonu geçti.

7 yýlda iþsizlik sigortasýndan faydalanmak için baþvuranlarýn toplam sayýsý 6 milyona yaklaþýrken, baþvurular içinde gerekli koþullarý taþýyan 3 milyon 300 bin kiþiye toplam 11 milyar lira ödeme yapýldý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Müezzinoðlu'nun CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine verdiði yanýta göre Ýþsizlik Sigorta Fonu'ndaki varlýk 100 milyar lirayý geçti. 2015 yýlýnda Fon'un varlýðý 93 milyar lirayken, 2016 yýlýnda bu miktar 103 milyar liraya çýktý.

7 yýlda 11 milyar lira ödeme yapýldý

Özel istihdam bürolarý Ýþsizlik Sigortasý Fonu, iþsizlik ödeneklerinin yaný sýra iþsizliðin azaltýlmasý, istihdamýn korunmasý ve arttýrýlmasý amacýyla kullanýlýyor. Ýþ-Kur'un verilerine göre, 2016 yýlýnda aktif iþgücü programlarý kapsamýnda düzenlenen 112 bin 27 kurs ve programa 420 bin 638 kiþi katýldý. Bu programlarýn sonunda 115 bin 980 kiþi iþe yerleþtirildi. Bu arada Özel Ýstihdam Bürolarýnýn verileri de ortaya çýktý. Bakan Müezzinoðlu, 457 Özel Ýstihdam Bürosu aracýlýðýyla 2004-2016 yýllarý itibariyle 305 bin kiþinin iþe yerleþtirildiðini açýkladý. Kaynak: GazeteduvaR

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamýnda % 15 (on beþ)oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý DÝYARBAKIR SAÐLIK BÝLÝMLERÝ ÜNÝVERSÝTESÝ GAZÝ YAÞARGÝL EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ MUHASEBE BÝRÝMÝ veya Halk Bankasý merkez þubesindeki TR50 0001 2009 3260 0005 0003 52 iban numaralý hesaba doküman bedeli yatýrýlarak adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SAÐLIK BÝLÝMLERÝ ÜNÝVERSÝTESÝ DÝYARBAKIR EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ SATIN ALMA BÝRÝMÝ adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.

BASIN- 549604 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de


14

HABER

16 Þubat 2017 Perþembe

Yolcu minibüsüne kurþun isabet etti

Diyarbakýr-Lice karayolunun 60. kilometresinde yolcu taþýmacýlýðý yapan bir minibüse, açýlan ateþ sonucu kurþun isabet etti

Diyarbakýr Ussü’nde ‘bankamatik’ davasý

S

avcýlýk 8 Aralýk 2016 tarihinde K.A. hakkýnda 'Kilitlenmek suretiyle muhafaza altýna alýnmýþ eþya hakkýnda hýrsýzlýk' suçundan 7 yýla kadar hapis istemiyle dava açtý. Ýddianamede, güvenlik kamerasý kayýtlarýnda þüphelinin nizamiye kapýsýnda elinde büyük poþetle çýkarken göüntülendiði yer aldý

DÝYARBAKIR'daki 8'inci Ana Jet Üs Komutanlýðý'ndaki bir bankanýn ATM'sinden 15 Aralýk 2014 günü 271 bin 500 lira para çalýndýðý tespit edildi. Üst düzey güvenlik önlemlerinin olduðu ve 24 saat güvenlik kameralarý ile izlenen askeri bölgedeki hýrsýzlýk, görevlilerin ATM cihazýný kontrol etmesi ile ortaya çýktý. Kameralar kontrol edilirken elektrik fiþinin prizden çekilmiþ olduðu belirlenince savcýlýða suç duyurusunda bulundu. Savcýlýk, güvenlik kameralarý çalýþmayan ATM cihazýna zarar verilmediðini ve zorlama olmadan 271 bin 500 liranýn çalýndýðýný, hýrsýzlýðýn þubeden çalýnan yedek anahtarla yapýldýðýný belirledi. 'Þüpheli' olarak ifadesi alýnan ve serbest býrakýlan bankada 7 yýldan bu yana temizlik görevlisi K.A.'nýn iþine son verildi. K.A. ifadesinde, bankaya gelen ve þubeden ATM'lere yüklemek için çýkarýlan paralarýn kendisine taþýtýldýðýný, ATM yükleme iþlemlerini de yaptýðýný söyledi. K.A., þöyle dedi:

“Prizlere hiç dokunmadým” "Kasa ve ATM cihazýna ait anahtarlar bir personelde bulunuyordu. Bankaya para geldiðinde askeri alan olduðu için ben gidip nizamiyeden alýyor, torbalarý getirip banka yetkilisine teslim ediyordum.

Bankada Þube Müdürü'nün kedisi vardý. Bu kediye sistem odasýnda yemek veriyorduk. Olaydan bir gün önce müdür beni çaðýrýp kedinin yemek yediði sistem odasýný temizlememi söyledi. Temizlikten sonra kabloyu sistem odasýndaki prizden çýkardým. Güvenlik kameralarýnýn kablolarýnýn takýlý olduðu prizlere hiç dokunmadým. Sözde benim kameralarý devre dýþý býraktýðýmý tespit etmiþler. Daha önce yüklü miktarda paralarý bana tek baþýma taþýttýlar. Ýstesem o zaman hýrsýzlýk yapabilirdim." Savcýlýk 8 Aralýk 2016 tarihinde K.A. hakkýnda 'Kilitlenmek suretiyle muhafaza altýna alýnmýþ eþya hakkýnda hýrsýzlýk' suçundan 7 yýla kadar hapis istemiyle dava açtý. Ýddianamede, güvenlik kamerasý kayýtlarýnda þüphelinin nizamiye kapýsýnda elinde büyük poþetle çýkarken göüntülendiði yer aldý. Banka giriþ kapýsý, kilit sistemi ve ana kasa odasýnýn kapýsýnýn kilitli ve saðlam olduðun vurgulanan iddianamede müfettiþ raporuna da yer verdi. Müfettiþ raporunda, ATM'nin yedek anahtarlarýnýn þube ana kasasýnýn üst bölümündeki kilitli rafta durduðu, þüphelinin ATM yedek anahtarýný kameralarýn kayýt yapmadýðý sýrada aldýðý ve hýrsýzlýk yaptýðý, pa-

ralarý siyah bir poþet içine koyduðu, askeri alanlarda siyah poþetin yasak olduðu, bu nedenle þüphelinin siyah poþeti paralarý koymak için özel olarak götürdüðü belirtildi. Savcý, ATM kasasýnýn zorlama olmaksýzýn açýlarak para çalýndýðýný, þüphelinin buradaki tüm iþlemlere hakim olduðunu kaydetti.

“Tambur þifreli kapý” Tutuksuz sanýk K.A.'nýn yargýlanmasýna Diyarbakýr 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde baþlandý. K.A., suçlamalarý reddetti. Tanýk olarak dinlenen banka çalýþaný Mehmet Ýlker Karakoç, denetim sýrasýnda K.A.'nýn da para ikmalinde olduðunu rapor ettiklerini belirterek, "Rapor hazýrlamak için bir kez sanýk ve þube müdürü ile birlikte ATM'ye gittim. Sanýk, ATM sistemine para tanýtmaktaydý. Kasa þube müdürü tarafýndan açýldý. Para yüklemesi sanýk ve müdür tarafýndan yapýldý. ATM'lerde 'tambur þifreli' kapý vardýr. Þifreli kapýnýn üstünde ayrýca anahtar yeri vardý. Kiþinin kapýyý açmasý için anahtar olmasý ve þifreyi bilmesi gerekmektedir. Kiþi tambur þifreyi bozmazsa bir sonraki þifreyi açmaya gerek kalmaz." Dava, dosyadaki eksikliklerin giderilebilmesi için ertelendi. (Haber Merkezi)

DÝYARBAKIR-Lice arasýnda yolcu taþýmacýlýðý yapan bir minibüse, açýlan ateþ sonucu kurþun isabet etti. ÝHA'da yer alan habere göre, Olay, Diyarbakýr-Lice karayolunun 60. kilometresinde meydana geldi. Duru Jandarma Karakolu civarýnda içinde yolcu bulunan minibüse, ateþ açýldý. Þoförün haber vermesiyle olay yerine gelen jandarma ekipleri, araçta yaptýklarý incelemenin ardýndan minibüsü karakola çekerken, yolcular ve þoförün ifadelerine baþvurdu. Ön cama bir arka cama da 4 kurþunun isabet ettiði olayýn ardýndan þoför ve yolcular baþka bir araca nakledildi. Olayýn ardýndan bölgede geniþ kapsamlý operasyon baþlatýlýrken, karakol önlerinde kontrol noktasý oluþturuldu. HDP Diyarbakýr Milletvekili Ziya Pir ise olayý sosyal medyadan þu mesajlarla duyurdu: "Þoförle görüþtük. Duru karakolunun bulunduðu noktada bir zýrhlý araç tarafýndan tek el ateþ açýlmýþ. Tesadüfen can kaybý yok."

Aksoy; Kaymakam eþleriyle bir araya geldi DÝYARBAKIR Valisi Hüseyin Aksoy'un eþi Hülya Aksoy, Mülki Ýdare Amirlerinin eþleriyle öðle yemeðinde bir araya geldi. Diyarbakýr Polis evinde gerçekleþen öðle yemeðinde konuþan Aksoy; 'Davetimize icabet ederek gelen herkese teþekkür ederim. Buluþmamýzýn amacý, ilimize yeni gelen kaymakamlarýmýzýn eþleriyle tanýþmak ve samimiyet ortamý oluþturmak ve sosyal projeler konusunda görüþ alýþveriþi yapmaktýr' dedi. Toplantýda Hülya Aksoy, Kaymakam eþlerinin Diyarbakýr'da yürütülen Kadýn Saðlýðý Eðitimi Projesi'nde aktif olarak yer almalarýný ve projenin baþarýya ulaþmasý için gereken desteði vermelerini istedi. Toplantýda ayrýca Sosyal Projeler konusunda görüþmeler de yapýldý. Aksoy'un konuþmasýný tamamlamasýnýn ardýndan yemeðe geçildi. (Haber Merkezi)


15

SPOR

16 Þubat 2017 Perþembe

Diyar’da Adliyespor mesaisi “Kýsýr çekiþmeler kente zarar veriyor”

Ligde þampiyonluk þansýný zora sokan Diyarbekirspor, kendi evinde oynayacaðý Adliyespor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý Mustafa GÖKER DÝYARBAKIR- Geçen haftayý deplasmanda oynadýðý maçta Maltepespor'a 1 - 0 maðlup olarak eli boþ kapatan Yeþil - Kýrmýzýlý takýmda gözler ligin ilk yarýsýnda deplasmanda 0-0 sonuçlanan Adliyespor maçýna çevrildi

Moraller bozuk Pazartesi günü maçta oynamayan futbolcularýn idman yaptýðý Seyrantepe tesislerinde bugünde tam kadro Teknik Direktör Ahmet Duman Nezaretinde antreman yapýldý. Ýd-

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baþkaný Remzi Dayan, kýsýr çekiþmelerin kente zarar verdiðine dikkat çekerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptý

man öncesi futbolcularýný saha içerisinde toplayan Teknik Direktör Ahmet Duman, durum deðerlendirilmesi yaptý. Yeþil - Kýrmýzýlý futbolcular koþu ve fizik hareketleri yaptýktan sonra toplu ve topsuz çalýþmalar yaptý. Kalecilerinde ayrý bölümlerde yaptýðý antrenman Yaklaþýk iki saat sürdü. Ýdmanda takýmda morallerin yerinde olmadýðý gözlendi.

Duman: Futbolcu arkadaþlarýma güveniyorum" Teknik Direktör Ahmet

Duman, geçen haftaki hatalýrýýn gördüklerini bunlarý düzetip, bundan sonraki maçlara büyük önem vereceðiz. "Diyarbekirspor olarak, geriye doðru deðilde ileriye dönük düþüneceðiz. Hep biz puan kaybetmeyeceðiz, rakiplerimizde puanlar kaybedecekler. Bu nedenle biz iþimize bakacaðýz, puan kaybetmemeye çalýþacaðýz. Ben futbolcu arkadaþlarýma güveniyorum. Taarftarlarýmýnda desteðiyle bu haftadan itibaren bir çýkýþ baþlatacaðýz " dedi.

Oryantiring sporcularýna ödül Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi oryantiring'de dereceye giren öðrencileri ödüllendirdi DÝYARBAKIR- Büyükþehir Belediyesi, liseler arasýndaki oryantiring yarýþmasýnda derece yaparak Diyarbakýr'ý Malatya'daki bölge yarýþmasýnda temsil etmeye hak kazanan Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kýz Takýmlarý öðrencilerini yaptýðý spor malzemesi yardýmýyla ödüllendirdi. Büyükþehir Belediyesi, liseler arasýndaki

oryantiring yarýþmasýnda derece yaparak Diyarbakýr'ý Malatya'daki bölge yarýþmasýnda temsil etmeye hak kazanan Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kýz Takýmlarý öðrencilerini yaptýðý spor malzemesi yardýmýyla ödüllendirdi.

9 öðrenci ödüllendirildi Diyarbakýr Büyükþehir Be-

lediyesi, kentte faaliyet gösteren spor kulüpleri ve sporculara destek vermeye devam ediyor. Büyükþehir Belediyesi, harita yardýmýyla zamana karþý yarýþarak yön bulmaya dayalý spor dalý olan oryantiring müsabakalarýnda Diyarbakýr il birinciliðini elde eden Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencilerini spor malzemesi ile ödüllendirdi. Gruplarýnda derece yapan 9 öðrenciden oluþan iki kýz takýmýna, Giysi Bankasý'ndan eþofman ve ayakkabý verildi. Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oryantiring kýz takýmlarý, 19 Þubat'ta bölge birinciliðini belirleyecek Malatya'daki oryantiring yarýþmasýnda Diyarbakýr'ý temsil edecek. Malatya'da derece yapýlmasý halinde öðrenciler, Türkiye Oryantiring Þampiyonasý'na katýlmaya hak kazanacak. (Haber Merkezi)

DÝYARBAKIR- Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan Diyarbakýr spor kamuoyunu bir kaç gündür meþgul eden konulara iliþkin açýklama yapýldý. Yapýlan açýklamada yaþananlarýn kent sporuna zarar verdiði vurgulandý.

“Kenti bölecek hareketlerden rahatsýzlýk duyuyoruz” Diyarbakýr Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Baþkaný Remzi Dayan, kenti sporda bölecek hareketlerden rahatsýz olduklarýný söyledi. Dayan,"Bir zamanlar Diyarbakýrspor'umuz Süper Lig'deydi.2.Lig ve 3.Lig'de 5-6 takýmýmýz vardý. Bu sayede birçok futbolcu yetiþti. Þimdi dibe vurmuþuz. Süper Lig ve 1.Lig'de yokuz. Profesyonel liglerde sadece 2 takýmýmýz var. Bunlardan ders çýkarýp birlik ve beraberlik içinde olmamýz gerekirken kýsýr çekiþmeler yapýyoruz. Bu durum kentimize yakýþmýyor" dedi.

“Birlik içinde olmalýyýz” Dayan; spora hizmet eden insanlara sahip çýkýlmasý gerektiðini ifade ederek þunlarý söyledi:"Sporda bölünen kentlerin hali ortada. Bu kent Ýzmir ve Adana'nýn durumuna düþmesin. Böyle olursa yazýk olur. Ýki kulübümüz de bu kentin deðeridir. Kulüplerin sahibi halktýr. Ayný zamanda basýndaki spor adamlarýmýza da sahip çýkalým. Onlarý yýpratmak bize bir þey kazandýrmaz. TRT Kürdi'nin spor yayýnlarý ve bölge takýmlarýnýn maçlarýný yayýnlamasý bir kazançtýr. Þu anda Türkiye'de bunu yapan tek televizyondur. Yapýcý olmak varken yýkýcý olmak ne kazandýracak? Olayý baþka yere çekmenin anlamý yok. Kulüplerimiz ve onlarý yönetenler de TRT Kürdi'de program yapanlar da bizim insanlarýmýzdýr. Birlik, beraberlik içinde olmalýyýz" (Haber Merkezi)


Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN

16 OCAK 2017 PERÞEMBE Yýl: 10 - Sayý : 3270 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Amedspor maçý Devrek’te oynanacak Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta þampiyonluk mücadelesi veren Amedspor, Pazar günü deplasmanda karþý karþýya geleceði Zonguldak Kömürspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý. Amedspor'da takýmýn moralinin yüksek olduðu gözlenirken hedef Zonguldak deplasmanýndan 3 puanla dönmek.

“Cuma günü Zonguldak'a gidilecek” Zonguldak Karaelmas Stadý bakýmda olduðu için Zonguldak Kömürspor se-

zon baþýndan beri maçlarýný Devrek'te oynuyor. Amed Sportif Faaliyetler, zorlu ve kritik karþýlaþmanýn hazýrlýklarýna baþladý. Sakat ve cezalý futbolcusu buHafta lunmayan sonu oynanan Amed Tepecikspor maçýný Sportif, son saniye golüyle kacuma zanan Amedspor, Zongulgünü dak Kömürspor ile oynauçakla nacak olan maçýn hazýrlýkAnkalarýna baþladý. Zonguldak ra'ya Karaelmas Stadý'nýn baoradan kýmda olmasýndan doda karayolu ile layý maç Devrek'te Zonguldak'a oynanacak gidecek.

Ultra Sur’dan yardým DÝYARBAKIR -Diyarbakýr Tribünlerinden Tam baðýmsýz "Ultrasur" taraftarlar Birliði olarak Diyarbakýr Alipaþa Ýlköðretim Okuluna yardým yaptýlar.Gruptan yapýlan açýklamada: "Yeni bir oluþum olduðumuz için daha geniþ çaplý bir yardým gerçekleþtirmek istediðimiz için yardým kampanyamýz biraz gecikmeli olsa bile, temiz yürekli kardeþlerimize ulaþtý." dedi

“Sosyal sorumluluk projelerinde yer alacaðýz” Tribün liderlerinden Deli çoban lakaplý Murat Cangül yaptýðý açýklamada: "Biz bu grubu kurarken amacýmýz sadece tribün yapmak deðildi. Diyarbakýr halkýna her türlü faydayý, desteði saðlamak, ihti-

Oturarak voleybol müsabakalarý start alýyor Diyarbakýr Ortopedik Engellilergücü Spor Kulübü, Oturarak

yacý olan her kardeþimize, Voleybol 1. Ligi'nin ilk maçýna Karabük'te çýkacak hemþerimize koþmaktý. Bugün diye Baþkaný Cumali Atilla'dan ulaþým taDÝYARBAKIR Ortopebu adýmlardan ilkini geniþ lebinde bulunduk. Bize kendileri araç dik Engellilergüzü Spor çaplý bir þekilde attýk, bilintahsis etti. Buradan Cumali Baþkana sonKulübü, Karabük'te katýlamelidir ki her türlü sosyal suz teþekkürlerimizi sunarýz. Sosyal Hizcaklarý turnuva öncesi hasorumluluk projelerinde Ultzýrlýklarýný tamamladý. Yarýn metler Daire Baþkaný Þakir Bey de yarra Sur olarak bulunmaya dýmlarýný bizden esirgemedi. Gençlik ve oturarak Voleybol 1. Lig hep devam edeceðiz. TerteSpor Ýl Müdürü Mehmet Demir de bize maçlarýna katýlmak üzere miz kalpli çocuklarýn yüKarabük'e gidecek olan kulüp yardýmlarda bulundu. Bütçemiz hiç yok, zündeki o heyecaný, mutlubize yardým eden herkese teþekkür ediyooyuncularýnýn en büyük hedeluðu görmek her türlü garuz. Kulübümüzün bulunduðu binada hiçfi, Diyarbakýr'ýn adýný en iyi libiyetten, kupadan daha þekilde duyurmak. Katýlacakla- bir eþyamýz bulunmuyor. Oturacaðýmýz önemlidir. Son olarak bebir koltuðumuz bile yok. Biz bunca imrý turnuva öncesi bir açýklama lirtmek isterim ki; bu yapan Diyarbakýr Ortopedik En- kansýzlýða raðmen oturarak voleybol maçyardýmda emeði geçen gellilergücü Spor Kulübü Baþka- larýnda Diyarbakýr'ý en iyi þekilde temsil kardeþlerimize, arkaederek bizlere katkýda bulunanlara en güný Nizamettin Karaçam, Diyardaþlarýmýza teþekkür zel hediyeyi vermeyi amaçlýyoruz" diye bakýr Ortopedik Engellilergücü eder, güzel kardeþlerikonuþtu. Spor Kulübü'nün Karabük'te turmizin yüzünü güldür(ÝHA) nuvaya katýlacaðýný söyledi. Otumeye vesile olduysak rarak Voleybol 1. Ligi'nin ilk maçýne mutlu bize" þekna çýkacaklarýna deðinen Karaçam, linde konuþtu. Karabük'teki ilk etap bittikten son(Haber Merkezi) ra ikinci etabý Zonguldak'ta, final etabý ise Adana'da olacak" dedi.

Ýmkansýzlýklar içinde çalýþmalarý sürdürüyorlar Diyarbakýr Ortopedik Engellilergücü Spor Kulübü'nün bütçesinin bulunmadýðýný ifade eden karaçam, "Bütçemiz olmadýðý için ilk etapta valilikten talepte bulunduk. Valilik maddi anlamda bize destek verdi. Diyarbakýr Büyükþehir BeleC

M

Y

K

16 subat 2017 persembe  
16 subat 2017 persembe  
Advertisement