Page 1

Hoþ Geldin Ya Þehr-i Ramazan Ramazan Özel sayfasý 12’de

Diyarbakýr için iftar vakti;

19:30

Ýki aile arasýnda arazi çatýþmasý: 5 ölü

Robotlar bu kez Diyarbakýr’da yarýþtý Dünyanýn en saygýn bilim topluluklarýndan olan Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü ilk kez Diyarbakýr'da robot yarýþmasý düzenlendi. Uluslararasý yarýþmaya az da olsa yabancý öðrenciler de katýldý. Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü Basýn sözcüsü Sevil Þenses, tarihteki ilk robotu yapan El Cezeri'nin izinden gittiklerini belirterek, “Teknolojiye ayak uyduran çocuklar var. Çocuklarýn içindeki bilgiyi üniversite ortamý ile birleþtirmek istedik” dedi. 4’te ARSLAN OZ Mahmut B /ÖZEL YENÝGÜN

Aile kavgasýnda silahlar konuþtu: 2 yaralý

16 MAYIS 2018 ÇARÞAMBA FÝYATI: 25 KRÞ.

Ýpek kozasýný sanata dönüþtürüyorlar Diyarbakýr'da hafta sonu bir okulda toplanan kadýnlar, ipek kozasýndan sanat üretiyor. Kozanýn sadece iplik olmayacaðýný kanýtlayan kadýnlar, bu üründen birbirinden farklý objeler elde ediyor. 5’te

Engelli bireyler engelsiz bir yaþam için yürüdü Diyarbakýr'da engelli bireyler '1. Büyük Engelsizler Buluþmasý'nda bir araya geldi. Etkinlikte engelli bireylerin farkýndalýk oluþturmak için yaptýklarý yürüyüþ renkli görüntülere sahne oldu. 10’da

E

rgani Ýlçesi'ne baðlý Akçakale köyü kýrsalýnda iki aile arasýndaki arazi kavgasý yüzünden silahlý çatýþma çýktý. Olayda 5 kiþi hayatýný kaybederken, çok sayýda kiþi ise yaralandý. 3’te

www.diyarbakiryenigun.com

Diyarbakýr’da, ayný daireyi paylaþan akrabalar arasýnda çýkan kavga sokaða taþýndý. Silahlarýn çekildiði kavgada 2 kiþi yaralandý. Güncel 03

Diyarbakýr Kudüs için yürüdü Diyarbakýr'da buluna n Ýslami STK'lar, Gazze Þerid i sýnýrýnda gerçekleþtirilen pr otestolarda Filistinlilere yö nelik katliamlarý düzenled iði kitlesel yürüyüþ ile prote sto etti. STK'lar adýna açýklam a yapan Yunus Memiþ “ABD büyükelçiliðini Kudüs'e taþ ýma kararýný ilan ettiðind e, baþta Türkiye olmak üz ere Ýslam Ülkelerindeki tü m hükümetler gerçekçi Sertaç KAYAR bir tepki ortaya koysala YENÝGÜN rdý ABD ve Ýsrail böyle bir uygulamaya cesaret edemezdi” dedi. Demokrati k Ýslam Kongresi ise yaptýðý açýklamada “BM kararlarý hi çe sayýlýyor” diye konuþtu. Ha ber 8-9

7’de

Yaptýklarý Ýsrail’e hep kar kalýyor… Osman ERGÜN

5’te

Sosyal medya, sahte duygular… Ahmet BARAN C

M

Y

K

Balýkçý: Seçim dönüm noktasý olacak 06


2

SAÐLIK/YAÞAM

16 Mayýs 2018 Çarþamba

Saðlýklý bir ramazan için… masý için yeterli su tüketiminin yaný sýra, taze sýkýlmýþ meyve ve maden sularý, az þekerli veya þekersiz meyve kompostolarý, kavun, karpuz gibi yaz meyveleri tüketilmelidir. Meyve tercihleri küçük porsiyonlar olmalýdýr.

7-Her besin grubundan dengeli olarak tüketin Ýftar sofrasýnda farklý besinlere yer vermeye çalýþýlmalýdýr. Kýrmýzý et, balýk, baklagiller, sebze yemeði dengeli bir þekilde 1 hafta boyunca tüketilebilir. Böylelikle saðlýklý bir beslenme düzeni saðlanabilir.

8-Kabýzlýk sorununa karþý önlem alýn

R

amazanda, günlük 3 ana öðün olan beslenme düzeninin, 2 ana öðüne düþtüðünü belirten uzmanlar, "Uzun süreli açlýk,iftar ve sonrasýnda yüksek kalorili besinlere eðilimi artýrýyor. Beslenme þekillerindeki bu deðiþim, mide ve baðýrsak sorunlarýna neden olabiliyor" dedi Bilgi BAÐCÝ Diyarbakýr'da özel bir hastanenin Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzman Diyetisyen Özlem Tay, saðlýklý bir ramazan ayý geçirebilmek için dikkat edilmesi gerekenler hakkýnda bilgi verdi. Tay þunlarý söyledi;

1-Saðlýklý piþirme yöntemleri tercih edin "Ramazan ayýnda tüketilen besinlerin piþirilme yöntemleri konusunda dikkatli olunmalýdýr. Kýzartma usulü ile piþirilmiþ yemekler yerine ýzgara, fýrýnda, haþlama veya buðulama yöntemleri tercih edilebilir. Böylelikle mide kramplarý, reflü, mide yanmasý ve hazýmsýzlýk riski en aza indirilmiþ olur.

2-Orucuhurma ve kuru kayýsý ile açýn Uzun süren açlýk sonrasý iftarda kalorisi fazla olan besinlere yönelimfazla olmaktadýr. Orucu hurma ve kuru kayýsý gibi meyvelerle açmak, bu eðilimi azaltabilir. 10-15 dk sonrasýnda kuru fasulye, nohut, yarma ve yoðurt ile hazýrlanan ayran aþý çorbasý, mercimek veya cacýk tercih edilebilir. Ýftarda tüketilen çorba, cacýk gibi sulu besinler

hem bir miktar sývý ihtiyacýný karþýlayacaktýr hem de mide doygunluðunu artýracaktýr.

3-Yemeði yavaþ yavaþ tüketin Ýftar sofralarýnda yemeði hýzlý bir þekilde ve az çiðneyerek tüketmek yerine, küçük lokmalar halinde yavaþ yavaþ yemek uygun olacaktýr. Çünkü hýzlý ve aþýrý miktarda besin ile mideye yüklenme, ani gerginlik ve tansiyon yükselmesi ile nörolojik hormonlarýn hýzlý salgýlanmasýna yol açar.

4-Ýftarda pide sahurda tam buðday ekmeði tercih edin Bir ramazan klasiði olan pide, iftarda tercih edilmelidir. Sahurda ise tam buðday veya tam çavdar ekmeði tercih edilmelidir. Çünkü tam tahýllý unlardan yapýlmýþ ekmekler daha uzun süre tok tutarak oruç tutan kiþinin acýkmasýný geciktirir. Ayrýca 1 avuç içi büyüklüðündeki pidenin yaklaþýk 50-70 kalori yani 1 dilim ekmek kalorisine eþ deðer olduðu da unutulmamalýdýr.

5-Ana yemeðin yanýnda yoðurt veya ayran tüketin Ýftarda, çorbadan sonra bir miktar etli sebze yemeði, ýz-

gara, zeytinyaðlý sebze yemeði ile beraber yoðurt veya ayran tercih edilebilir. Yemekten sonra ise mevsim itibarýyla karpuz, kavun, þekersiz veya az þekerli olarak hazýrlanan komposto tüketilebilir. Yemekten 1 saat sonra ufak bir porsiyon sütlü tatlý ile devam edilebilir.

6-Su tüketimine dikkat edin Ramazan ayýnýn sýcak günlere denk gelmesi ve vücudun su ihtiyacýnýn artmasý, yeterli miktarda sývý ve su alýmý ramazanda daha da önem kazanýr. Günlük su ihtiyacý 1,5-2 LT iken, sýcak aylarda bu gereksinim 2-2,5 LT' ye çýkmaktadýr. Sývý ihtiyacýnýn karþýlan-

Uzun süre aç kalmak, kabýzlýk sorununun artmasýna sebep olabilir. Bu nedenle Ramazan ayýnda bol lifli ve posalý yiyeceklere aðýrlýk verilmelidir. Tam buðday veya kepekli ekmek, bulgur pilavý, kuru baklagiller tercih edilmesi, taze sebze ve meyve tercihleri bu dönemde yaþanabilecek kabýzlýk sorununun önüne geçecektir. Kabýzlýk sorunu yaþamamak için yeterli su tüketimi de son derece önemlidir.

9-Ýftardan sonra yürüyüþ yapýn Ramazan ayý boyunca kilo almamak, formda kalmak ve saðlýklý beslenmek için mutlaka sahura kalkmak gerekir. Ýftardan sonra ise mümkün olduðunca hareket artýrýlmalý, egzersizler yapýlmalý ve yürüyüþlere çýkýlmalýdýr.

10-Kronik hastalýklarý olanlar oruç tutmak için doktoruna danýþmalý Oruç tutmasý sakýncalý olan hasta gruplarý, doktorlarýnýn önerilerine uygun hareket etmelidir. Tansiyon, þeker ve kolesterol hastalarý da oruç konusunda doktorunun uyarýsýna uymalýdýr."


3

HABER

16 Mayýs 2018 Çarþamba

Genel Kurul Ýlaný

Ýki aile arasýnda arazi çatýþmasý: 5 ölü Ergani Ýlçesi'ne baðlý Akçakale köyü kýrsalýnda iki aile arasýndaki arazi kavgasý yüzünden silahlý çatýþma çýktý. Olayda 5 kiþi hayatýný kaybederken, çok sayýda kiþi ise yaralandý Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesine baðlý Akçakale köyü kýrsalýnda arazi anlaþmazlýðý yüzünden çýktýðý belirtilen silahlý kavgada 5 kiþi hayatýný kaybederken, çok sayýda yaralý olduðu belirtildi. Edinilen bilgiye göre Akçakale köyü Þengül mezrasý kýrsalýnda bulunan bir araziden dolayý anlaþmazlýða giren iki gurup arasýnda çýkan tartýþma kýsa sürede silahlý kavgaya dönüþtü. Silahlarýn kullanýldýðý kavgada 5 kiþi hayatýný kaybederken, çok sayýda kiþinin de yaralandýðý bildirildi. Olayýn ardýndan bölgeye sevk edilen ambulanslar yaralýlara hastanelere taþýrken, bölgeye gelen jandarma ekipleri kavgaya karýþan gruplarý ayýrdý. Emniyet güçleri bölgede geniþ güvenlik önlemleri aldý. (ÝHA)

Aile kavgasýnda silahlar konuþtu: 2 yaralý Baðlar ilçesinde bulunan Hatboyu Caddesinde ayný daireyi paylaþan akrabalar arasýnda çýkan kavga sokaða taþýndý. Silahlarýn çekildiði kavgada 2 kiþi yaralandý Diyarbakýr'da, ayný daireyi paylaþan akrabalar arasýnda çýkan kavga sokaða taþýndý. Silahlarýn çekildiði kavgada 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre olay, Baðlar ilçesinde bulunan Hatboyu Caddesinde meydana geldi. Ayný evi paylaþan akrabalar, bir süre burada tartýþtýktan sonra sokaða çýktý. Tartýþmanýn þiddetlenmesi üzerine taraflardan biri, yanýnda getirdiði silahla akrabasý olan 2 kiþiyi yaraladý. Ýsmi öðrenilemeyen yaralýlar, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansta yapýlan ilk müdahalenin ardýndan yakýndaki özel hastaneye kaldýrýldý. Daha sonra olay yerine gelen güvenlik güçleri, olayýn yaþandýðý bölgeye þerit çekerek yaya giriþine kapattý. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede delil çalýþmasý yaparken, polis kaçan þahsýn yakalanmasý için geniþ çapta çalýma baþlattý. (ÝHA)

S.S 57 Nolu Kocaköy Minibüsçüler Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifimizin Yönetim Kurulunca 15.05.2018*de toplanarak 2017 hesap yýlý Olaðan genel Kurul Toplantýsý aþaðýdaki gündem maddelerini görüþmek üzere 20.06.2018 tarihinde saat 11:00 da Kaya Mahallesi Kooperatif Yazýhanesi Kocaköy adresinde yapýlmasýna; Çoðunluk saðlanamadýðý taktirde 27.06.2018 tarihinde ayný yer ve saatte, ayný gündemle toplanmasýna oy birliði ile karar verilmiþtir. GÜNDEM 1- Açýlýþ ve yoklama 2- Divan heyetinin seçimi, ve saygý duruþu . 3- Yönetim ve denetim kurulu raporlarýnýn okunmasý 4- Bilançonun okunmasý ve ibraya sunulmasý 5- Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi ve süresinin tespiti 6- Yönetim ve denetim kurullarýnýn ibrasý 7- Kooperatifin Tasfiye Kararýnýn alýnmasý ve Tasfiye Kurulunun Seçimi 8- Aidatlarýn tespiti ve gelecek yýl bütçesinin görüþülmesi 9- Dilekler ve kapanýþ. BASIN- 805483 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de

Örnek No: 25* T.C. DÝYARBAKIR 9. ÝCRA DAÝRESÝ 2018/10 TLMT. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadansonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 1.Ýhale Tarihi : 21/06/2018 günü, saat 10:30 - 10:35 arasý. 2.Ýhale Tarihi : 12/07/2018 günü, saat 10:30 - 10:35 arasý. Ýhale Yeri : Mona Yediemin Otoparký - Mardin Yolu üzeri 4.Km. Diyarbakýr. No Takdir Edilen Deðeri TL. 1

56.000,00

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1

%1

21BB567 Plakalý , 2014 Model , RENAULT Marka , Fluence 1.5 DCÝ Tipli, VF1LZBS0552279839 Þasi No'lu, Yakýt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz, 2014 Model Fluence 1.5DCÝ 21 BB 567 Plaka sayýlý aracýn ön camýnýn bir çok yerden çatlak olduðu, kaportasýnýn muhtelif yerlerinde ufak tefek çiziler olduðu, ön tamponunun çatlak olduðu, sol ön lastiðinin inik olduðu, lastiklerinin orta düzeyde (60%) olduðu aracýn ruhsatýnýn olmadýðý, kontak anahtarýnýn olduðu, kilometresinin "116841" olduðu 16/03/2018 Tarihli bilirkiþi raporundan anlaþýlmýþtýr.

(ÝÝK m.114/1, 114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. BASIN- (805491) - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de


4

HABER

16 Mayýs 2018 Çarþamba

ROBOTLAR BU KEZ Diyarbakýr’da yarýþtý rýþmayý bitirdi. Öðrenciler robotun günlük hayatta kullanýmýný þöyle anlattý; "Robot mümkün olduðunca dengeli hazýrlandý. Parçalar mümkün olduðunca birbirine eþit hale getirilmeye çalýþýldý. Üç tane sensör kullandýk, mümkün olduðu kadar otonom olmasý için yer vermekten daha çok çizgiyi takip etmesi lazým. Çizgi izleyen robotlarla hayatýmýzda rol alan bir teknoloji, þu anda büyük fabrikalarda kullanýlýyor"

‘Çok zor olmadý, çalýþtýk yaptýk’

Mahmut BOZARSLAN

YENÝGÜN ÖZEL

D

ünyanýn en saygýn bilim topluluklarýndan olan Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü ilk kez Diyarbakýr'da robot yarýþmasý düzenlendi. Uluslararasý yarýþmaya az da olsa yabancý öðrenciler de katýldý. Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü Basýn sözcüsü Sevil Þenses, tarihteki ilk robotu yapan El Cezeri'nin izinden gittiklerini belirterek, "Teknolojiye ayak uyduran çocuklar var. Çocuklarýn içindeki bilgiyi üniversite ortamý ile birleþtirmek istedik" dedi

DÝYARBAKIR - Bazýsý rubik küpünü çözmek için uðraþtý, bazýsý çizgi üzerinde ilerledi. Baþka bir odadakiler ise sumo güreþi yaptý. Bunlar Diyarbakýr'da düzenlenen Uluslararasý Robot Yarýþmasý'ndan. Yarýþma Dünyanýn saygýn bilim topluluklarýndan olan Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü(IEEE) ile Dicle Üniversitesi tarafýndan düzenlendi. Diyarbakýr'da ilk kez düzenlenen yarýþmaya, deðiþik okullardan gruplar ve Dicle Üniversitesi öðrencileri katýldý. Mühendislik Fakültesinde düzenlenen yarýþmaya top atma, inovasyon, labirent çözme, çizgi izleme, sumo ve çöp toplama dallarýnda 30 robot katýldý.

Sumo yapan robotlar Sýnýflarýn birinde sumo yapan robotlar vardý. Ringe çýkan robotlarýn þekli somu güreþçilerine benzemese de, yaptýklarý iþ aynýydý; ringte kalarak rakibini saf dýþý býrakmak. Sparta 1 Robotunu yapan gruptan Zeynep Þaþmaz, robotun eðlence sektöründe kul-

lanýlabileceðini söyledi. Yenigün'e konuþan Þaþmaz, "Bizim dört beþ gün önceden haberimiz oldu. Bizim robotlar birkaç iþi birden yaptýðý için üç dört gün içinde hazýrladýk robotlarýmýzý. Robot 360 derece çevresine bakýyor ve bir santimden az bir alan içerisinde ve son sürat hedefin üzerine gidiyor" dedi.

En dikkat çeken grup Pandora

Fakültenin baþka bir sýnýfýnda ise çizgi izleyen robotlar yarýþýyordu. Yere çizilen çizgiyi takip eden robotlar en kýsa sürede bitiþ çizgisine uluþmaya çalýþtý. Bu kategorinin en dikkat çeken grubu Pandora oldu. Nedeni ise grubun danýþmanýnýn Suriyeli Ammar Bawdaka olmasýydý. Bawdaka ile birlikte çalýþan grubun robotu, 1 dakikadan daha az bir sürede ya-

Bu kategorinin dikkat çeken diðer yarýþmacýsý ise Burundili Hamis Ýrambona. Siyahi Ýrambona yarýþmacýlar arasýnda hemen dikkat çekiyor. Yenigüne'e konuþan Ýrambona, "Çok zor olmadý, çalýþtýk yaptýk. Ýleride bunu geliþtirmeyi düþünüyorum" dedi. Ýnovasyon kategorisinde ise birbirinden ilginç robotlar yarýþtý. En dikkat çekeni ise plastikten yapýlan insansýz uçak oldu.

‘El Cezeri’nin izinden gidiyoruz’ IEEE Basýn sözcüsü Sevil Þenses, tarihteki ilk robotu yapan El Cezeri'nin izinden gittiklerini belirterek, "Bu yarýþma elektrik, elektronik okuyan her yaþ grubunun içinde bulunan teknik bilgi birikiminin ortaya çýkmasý amacýyla yapýldý. Teknolojiye ayak uyduran çocuklar var. Çocuklarýn içindeki bilgiyi üniversite ortamý ile birleþtirmek istedik. Hedefimiz bunu geleneksel hale getirme ve daha yeni robotlar ve katýlýmcýlarla geliþtirmek. Ve tabi El Cezeri'nin yolunda gitmek" diye konuþtu.


Ahmet BARAN

Sosyal medya, sahte duygular…

ahmetbrn21@gmail.com

5

HABER

16 Mayýs 2018 Çarþamba

Sosyal medyayý takip ederken çok þaþýrýyorum. Yapýlanla sözde niyet edilen þey çok farklý mesela… Amaçla yapýlan þeyler çok farklý… Örneðin adamýn annesi ya da babasý aðýr hasta. Baþlýyor an be an sosyal medyadan bunu paylaþmaya. Diyelim hastalanmýþ annesi ya da babasý hastaneye kaldýrýlýrken þifa istemek niyetine, aðýrlaþýnca dua, ölünce Fatiha istemek niyetine paylaþmýþ. Tamam hastalanýnca anladým da; nasýl bir dünyada yaþýyorsun kardeþim sen ölünce sosyal medyadan bir çýk üzüntünü yaþa, aðla, sarýl, ah et vah et… Beðeni alma sevdasý ne hikmetse geçiyor üzüntünün önüne. Her baþ saðlýðý dileyene de cevap yazýyor bi de… An be an yapýyor bunu. Bu da yetmiyor hatrý sayýlýr biri geldiðinde yas yerine bunu da paylaþým, yetmiyor o kiþiyi de etiketleyip prim yapýyor. Durun bununla kalmýyor paylaþtýðý þeyi kendi de beðeniyor. Nerde kaldý senin acýn, kederin. Git biraz annene sarýl aðla, kardeþine sarýl, ablana sarýl aðla…

Hani yasýn olur bilgilendirirsin insanlarý anlarým. Ancak neredeyse canlý yayýnla bir acýyý kendine göre ranta çevirmek ayýp ötesi bir þey… … Tam da bu noktada farklý bir açýdan bir eleþtiri de Nesrin Erdoðmuþ'tan gelmiþ. Þöyle: Ah þu sosyal medya sen nelere kadirsin. Mesela fotoðraf karesinde güzel görünmek için bir saat önce aðlayan bizler deðiliz sanki. Bir gün önce sadece bütün gün tek simit yiyip bir duble çayla midemizin açlýðýný bastýran, daha sonra kurulmuþ sofralarda güzel güzel endamlý pozlar verenler biz deðiliz sanki. Toplu taþýt araçlarýnda dip dibe evlerimize iþyerlerimize gidip gelmekten helak olup, sonra lüx arabalar içinde poz verenler biz deðiliz sanki. Köyümüze giderken o eski virahane evlerimizi göstermekten utanan, sonra her ne olmuþsa deniz kenarýnda bir villada bir saatlik oturan, þahane bir tatilin baþ aktörü gibi görünen biz deðiliz sanki.

Çocuklarýmýzla baðýrýp çaðýraþan, kýzýp kýyametler koparan sonra da özel bir günde bir buket ellerinde olunca sosyal medyada en mutlu anne-baba görüntüsü veren, en ideal evlat yetiþmiþ gibi göðüslerini kabartan biz deðiliz sanki. Günlerce hastane köþelerinde yatan hastalarýmýzý sormayýp, sonrada beþ dakikalýk bir arayla aman da soralým da bir selfie yapalim diyen dostluðun son gemine vuran biz deðiliz sanki. Konu komþusuyla mahkemelik olan veya asansörde bile selamlaþmayan, sonra sosyal medyada en nadide sözcüklerle yorum yapan biz deðiliz sanki. Daha sayayým mý sizlere dostlar… Biz biz deðiliz iþte. Görkemli bir hayatýn hep aktörü deðil, yan figüran rollerimizi baþ aktör veya aktrist olarak göstermeye çalýþan düpedüz bir yalancý modeliz. Biz biz deðiliz dostlar... Varýn gelin biz bizler olmaya. Hayatin, gerçeðin ta kendisi olmaya ne dersiniz?

iPEK KOZASINI

sanata dönüþtürüyorlar Diyarbakýr’da hafta sonu bir okulda toplanan kadýnlar, ipek kozasýndan sanat üretiyor. Kozanýn sadece iplik olmayacaðýný kanýtlayan kadýnlar, bu üründen birbirinden farklý objeler elde ediyor

DÝYARBAKIR - Ýpeðin Türkiye'de en çok üretilen bölgesi olan Diyarbakýr'daki kadýnlar, kozadan sadece iplik deðil, süs eþyalarý da yapmayý baþardý. Molla Gürani Ýlkokulunda toplanan kadýnlar, daha önce temin ettikleri kozayý iþleyerek, Türk bayraðý, çiçek, gelin

baþý, taký gibi birçok obje üretmeyi baþardý. Yaklaþýk 20 kadýnýn katýldýðý kursun sonunda kadýnlar, alacaklarý belgelerle kendilerine ait iþ yeri açýp, istihdama da katký saðlayabilecek.

Güneydoðu’da ilk Baðlar Halk Eðitim Mer-

kezi'nde eðitmen olarak görev yapan Özlem Can, kursun bölgede ilk kez kendileri tarafýndan yapýldýðýný söyledi. Mesleðinin 10. yýlýnda olduðunu kaydeden Can, "Çeþitli el sanatlarýnda çalýþýyoruz fakat en büyük ilgi alanýmý koza oluþturdu. Ýpek kozasý ile ilgili çeþitli

aksesuarlarla faaliyetler yapmaktayýz. Þu an 3 kursu idare ediyorum. Farklý okul ve kurumlarda el iþi eðitimlerimizi sürdürüyoruz. Koza yýllarca ipliðe çevrilip kumaþa dönüþtürülüyordu. Koza Türkiye geneli en çok Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde yetiþtiriliyor. Biz de bundan faydalanmak istedik. Bu iþi Güneydoðu Anadolu Bölgesinde ilk defa biz yapmaktayýz. Ýplik ve kumaþ dýþýnda kozayý aksesuara dönüþtürmek istedik. Þu anda kozadan her türlü aksesuarý çalýþabiliyoruz, kiþisel aksesuarlar yapabiliyoruz, gelin, çocuk ve bir kadýnýn beðenisine sunulabilecek her türlü aksesuarý çalýþabiliyoruz. Kursiyerler eðitimin ardýndan alacaklarý sertifika ile kurs açabilecek ve ürünlerini satabilecek. Baþta Molla Gürani Ýlkokulu yönetimi, Baðlar Halk Eðitim Müdürü Umut Özekinci olmak üzere emeði geçen herkese çok teþekkür ediyorum" dedi. (ÝHA)


6

HABER

16 Mayýs 2018 Çarþamba

HDP milletvekili aday adayý Faruk Balýkçý:

Seçim dönüm noktasý olacak

Milletvekili aday adaylýðý için HDP'ye baþvuran Gazeteci Faruk Balýkçý, bu seçimlerin bir dönüm noktasý olacaðýna inandýðýný söyledi. Balýkçý,"Ya þu ana kadar yapýlan zulümler, antidemokratik uygulamalar katmerleþerek devam edecek ya da gelir daðýlýmýnýn adilce paylaþýldýðý, her kimliðin baþkasýný ötekileþtirmeden özgürce ifade edebildiði, kardeþçe ve barýþ içinde yaþayacaðýmýz bir yaþamýn yolu açýlacak. Ben ikincisini tercih ediyorum. Bunun için adaylýk için baþvuruda bulundum" dedi

Vecdi ERBAY DÝYARBAKIR - Gazeteci Faruk Balýkçý milletvekili aday adaylýðý için HDP'ye baþvurdu. Balýkçý'yla neden milletvekili olmak istediðin, niçin HDP'yi tercih ettiðini ve aday gösterilip seçilirse neler yapmayý planladýðýný konuþtuk. Faruk Balýkçý 30 yýldan uzun bir süredir Kürt kentlerinde gazetecilik yapýyor. Bu 30 yýllýk süre, özellikle Kürt meselesinin kendini dayattýðý bir zaman dilimine iþaret ediyor. Balýkçý, gazeteci olarak çatýþmalara, köy boþaltmalarýna, barýþ süreçlerine tanýklýk etti. Sadece Türkiye'deki siyasetçilerle deðil, bölgedeki birçok Kürt liderle de tanýþtý ve röportajlar yaptý. Bu süre içinde ayrýca Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti'nin baþkanlýk görevini de iki dönem üstlendi. OHAL'den sonra çalýþtýðý ÝMC TV Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatýldý. Çalýþtýklarý basýn kurumlarý KHK ile kapatýlan diðer basýn emekçileri ile birlikte oturma eylemi gerçekleþtirdi. Halen bir haber sitesinde aktif gazetecilik yapan Faruk Balýkçý, HDP'den Diyarbakýr milletvekili

aday adayý oldu. Gazeteci Faruk Balýkçý'ya aday adayý olmasýnýn nedenlerini ve buradan yola çýkarak Kürt sorununu, nasýl bir Türkiye hayal ettiðini sorduk.

Neden Milletvekilliðine aday olmak istiyorsunuz? Uzun yýllardan beri bölgede gazetecilik yapýyorum. Ve bu gazeteciliðim hep sahada geçti. Sadece yaþadýðým coðrafyada deðil, Irak'ýn Kürdistan ve Suriye'nin Rojava bölgelerinde de haber takip ettim. Gazeteciliðim boyunca Ape Musa'nýn (Musa Anter) dediði gibi 30 yýldan beri bu yaþananlarýn hem tanýðý, hem sanýðý, hem davacýsý oldum. Gazeteciliðim boyunca Kürt sorununun en can alýcý olaylarýna tanýklýk ettim. O kadar çok yaþanmýþlýklara tanýðým ki…Hükümetler deðiþti, Valiler deðiþti, sýkýyönetimler, OHAL'ler ilan edildi, Özel Yetkili Valiler tayin edildi. Her gelen iktidar 'çözüm' diye oy peþinde koþtu; Kimisi 'Kürt sorununu tanýyoruz' dedi, kimisi, 'Avrupa'nýn yolu Diyarbakýr'dan geçer' dedi, kimisi 'Kürt halkýndan özür diliyorum' dedi… Ancak bunca yýla raðmen, her gelen iktidarýn vaadlerine raðmen yaþananlara bakýldýðýnda ne sorunlar çözüldü, ne barýþ geldi. Ölüm ve gözyaþý bu ülkenin kaderi diye sunuldu hükmedenlerce. Yaþanan sorun halen ilk günkü gibi devam ediyor. Ýnkar ve þiddet yöntemleriyle de bu sorunun çözülmeyeceðine inananlardaným. Tüm yaþanmýþ-

lýklarýn tanýklýðý ve edindiðim tecrübeler nedeniyle, yazmanýn dýþýnda, barýþ mücadelesinin aktif bir parçasý olmak istediðim için aday oldum. Ya þu ana kadar yapýlan zulümler, antidemokratik uygulamalar katmerleþerek devam edecek ya da gelir daðýlýmýnýn adilce paylaþýldýðý, her kimliðin baþkasýný ötekileþtirmeden özgürce ifade edebildiði, kardeþçe ve barýþ içinde yaþayacaðýmýz bir yaþamýn yolu açýlacak. Ben ikincisini tercih ediyorum. Bunun için adaylýk için baþvuruda bulundum.

Neden HDP? Tüm siyasi partilerin birbirine ne kadar benzediðini görüyorum. HDP'nin halklarýn eþit, özgür ve kardeþçe yaþadýðý demokratik bir Türkiye için bir arada yaþamak için mücadele eden bir siyasi parti olduðuna inanýyorum. Neden HDP? Çünkü yukarýda saydýðým özgür, demokratik ve ötekileþtirmeyen bir sistemi yaratmada HDP'nin öncülük edeceðine inanýyorum. Ayrýca, kadýna, doðaya, emeðe ve kýsaca insana bakýþ açýsýnýn özlem duyduðumuz demokratik bir düzeni çaðýrdýðý için HDP diyorum.

Türkiye’nin en büyük sorunlarý nelerdir? Türkiye'nin en

büyük sorunu Kürt sorunudur. En önemli kayýplarýndan biri de can kaybýdýr. Kürt sorununun çözülememesi can kaybýnýn yaný sýra, ekonomik kayýp, kutuplaþma, zaman kaybý, milliyetçilikle birlikte linç kültürünün geliþmesine zemin hazýrladý. OHAL ile birlikte çýkarýlan KHK'ler yine Türkiye'nin en büyük sorunlarýndan. KHK'lerle birlikte on binlerce insanýn ihraç edilerek iþsiz býrakýlmasý ve birçok basýn kuruluþunun kapatýlarak gazetecilerin cezaevine atýlmasý… Demokrasinin ölçütü basýn ve ifade özgürlüðüdür. Eðer bir ülkede basýn özgürlüðü yok ise zaten demokrasiden bahsetmekte mümkün deðildir. Türkiye'nin en önemli sorunlarýndan biri de bu nedenle demokrasi sorunudur. Siyasi liderlerin üslubu da sorundur. Ne söylediklerinden çok üsluplarý tartýþýlýyor. En son örneði ise Erdoðan'ýn 1993'teki bir çöplük patlamasýný hatýrlatarak "CHP pisliktir, çöplüktür, hava kirliliðidir, susuzluktur" demesidir. Oysa ayn liderin iktidarda olduðu her döneminde yaþanan toplu ölümleri sayarsak burada zamanýmýz yetmez. Roboski, Suruç, Ankara, Soma maden katliamlarý gibi… Sur'u, Cizre'yi, Þýrnak'ý, Yüksekova'yý saymýyorum bile… Mitinglerde daha çok polemikleri damga vuruyor. Rol model olan böyle bir liderlik tehlikeli süreci zorluyor. Siyaseten ortaya konacak çözüm önerileri olmayýnca sözün gerilimi ile ortam manipüle ediliyor.

Nasýl bir Türkiye hayal ediyorsunuz? Tüm halklarýn eþit, özgür ve kardeþçe yaþadýðý bir ülke. 180 ülke arasýnda basýn özgürlüðü sýralamasýnda 157. sýrada olmayan, basýnýnýn özgür olduðu, gazetecilerin cezaevine atýlmadýðý, demokrasi gereði çok sesliliðin yaþandýðý, çocuk iþçilerin olmadýðý, dolarýn yükselmediði, kadýn cinayetlerinin olmadýðý, insana yatýrým yapýldýðý bir ülke. Herkes gibi ben de özgürlüklerin baský altýnda tutulmadýðý demokratik bir ülke hayal ediyorum.


Osman ERGÜN

Yaptýklarý Ýsrail’e hep kar kalýyor....

oergun21@gmail.com

7

HABER

16 Mayýs 2018 Çarþamba ABD daha önce verdiði karar doðrultusunda önceki gün Ýsrail Büyükelçiliði'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taþýdý ve bunu Filistinlilerin 'Büyük Felaket' diye nitelendirdiði bir güne ve kutsal Ramazan ayýnýn hemen arifesine denk getirdi. ABD'nin Kudüs büyükelçiliðinin açýlýþ törenine, Trump'ýn kýzý Ivanka Trump ve damadý Jared Kushner'in de aralarýnda bulunduðu 30'u aþkýn ülkeden temsilci katýldý. ABD Baþkaný Donald Trump, büyükelçiliði Kudüs'e taþýma kararýný Twitter hesabýndan deðerlendirdi. 'Ýsrail için Büyük Gün' olarak tanýmladý ve takipçilerine açýlýþý Fox News'tan izlemeleri çaðrýsýnda bulundu. Törende Trump'ýn önceden kaydedilmiþ mesajý video baðlantýsýyla yayýmlandý. Trump, elçiliðin açýldýðýný ilan etti ve ve davetlilere ''Tebrikler. Bu gerçekten çok büyük bir çabaydý'' diye seslendi. Dönelim Trump'ýn mesajlarýna: Harem-üþ Þerif, Kubbet-üs Sahra'daki statükoyu koruma sözü veriyorum. ABD Ýsrail'e desteðine devam edecek. Kalýcý barýþ anlaþmasýna varýlmasýna yardýmcý olmayý ABD' tümüyle taahhüt ediyor… Ýsrail Baþbakaný Benyamin Netanyahu, ABD'nin kararýnýn kutlanmasý gerektiðini söyledi ve diðer ülkelere de Trump'ýn kararýný takip etme çaðrýsý yaptý. Kudüs'te açýlýþ tiyatrosu düzen-

lenirken, Gazze'de ise haklý bir davanýn öfkesi olarak gösteriler düzenlendi. Ýsrail her zamanki zalimane tavrýný artýrarak burada da devam ettirdi. Ýsrailli askerlerin açtýðý ateþ sonucu aralarýnda 14 yaþýnda bir erkek çocuðun da bulunduðu 50'nin üzerinde Filistinli hayatýný kaybetti, yaklaþýk 3 bin Filistinli de yaralandý. Bu katliam görüntüleri anýnda infiale neden oldu. Filistin yönetimi sözcüsü Yusuf el Mahmud, "uluslararasý toplum Gazze'deki korkunç katliamý durdurmak adýna derhal harekete geçmelidir" açýklamasý yaptý.. Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi Kuveyt, Ýsrail saldýrýlarý nedeniyle toplantý çaðrýsý yaptý. Filistin Lideri Mahmud Abbas da büyükelçiliðin Kudüs'e taþýnmasý kararýný "yüzyýlýn tokatý" olarak tanýmladý. Peki, bizdeki tepki ne oldu? Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdað, Bakanlar Kurulu toplantýsýnýn ardýndan açýklama yaptý. Bozdað, Türkiye'nin Tel Aviv ve Washington büyükelçilerinin istiþare amacýyla Ankara'ya çaðrýldýðýný açýkladý. Ardýndan 3 günlük yas ilan edildi. Muhalefet de tepki gösterdi. CHP Sözcüsü Tezcan, Ýsrail'e tepki gösterdi: "Gazze'de katliam var, bu

Demirtaþ için ‘tahliye’ baþvurusu Demirtaþ'ýn avukatlarý seçim çalýþmalarýnýn eþit ve adil koþullarda yapýlabilmesi için tahliye baþvurusu yaptý. Baþvurusu sonrasý açýklama yapan Demirtaþ'ýn avukatlarýnýn yanýna gelen 3 kiþi 'Recep Tayyip Erdoðan' sloganý atarak bazkurt ve rabia iþareti yaptý DÝYARBAKIR - HDP'nin Cumhurbaþkaný adayý Selahattin Demirtaþ'ýn avukatlarý tahliye baþvurusu yaptý. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) cumhurbaþkanlýðý seçimi kesin aday listesini, Resmi Gazete'de yayýmlamasýnýn ardýndan HDP'nin cumhurbaþkaný adayý Selahattin Demir-

taþ için avukatlarý tahliye talebinde bulundu. Avukatlar, baþvuruyu Demirtaþ7ýn tutuklanmasýna gerekçe olan davanýn görüldüðü Ankara 19'uncu Aðýr Ceza Mahkemesi'ne yaptý. Baþvuru dilekçesinde cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin eþit ve adil þekilde yürü-

tülebilmesi için Demirtaþ'ýn serbest býrakýlmasý istendi. Baþvuru sonrasý Avukat Mahsuni Karaman adliyenin önünde açýklama yaparken, 3 kiþi Recep Tayyip Erdoðan diye slogan attý. gruptakilerden biri biri bozkurt diðeri de rabia iþreti yaptý. (Haber Merkezi)

katliamý kýnýyoruz. Bu büyük utancý insanlýk ve halklar hak etmiyor. Trump ve Ýsrail, Orta Doðu'nun baðrýna hançer saplamýþtýr. Bu uygulamalar barýþa deðil, savaþa davetiye çýkaran uygulamalardýr" dedi. CHP'nin cumhurbaþkaný adayý Muharrem Ýnce, ABD'nin Kudüs hamlesine üzerine Türkiye'nin Washington büyükelçisini çekme çaðrýsý yaptý. HDP'nin cumhurbaþkaný adayý Selahattin Demirtaþ, Ýsrail'in Filistinlilere karþý giriþtiði katliamýn ardýndan Ýstanbul'da büyük bir miting yapma çaðrýsýnda bulundu. Cuma günü de Yenikapý'da geniþ katýlýmlý bir miting yapýlacak… Ýsrail'in þimdiye kadar yaptýðý en büyük katliamlardan biri bu. Tepkiler yetersiz. Kovun Ýsrail ve Amerika elçiliðini, ticareti de kesin… Biliyorum bunlarýn hiçbiri yapýlmayacak. Ýsrail'in yaptýðý da yanýna kar kalacak. Ýstisnasýz baþta iktidar, sonra muhalefet her kesim bunu bir siyasi ranta dönüþtürmenin hesaplarýný yapacak. Sinyaller de bunu gösteriyor. Ýp kimdeyse, söz de onda. Hadi bakalým iþte hendek, iþte deve…

HDP Baðcýlar Mahallesi’nde ikinci seçim bürosunu açtý DÝYARBAKIR - Halklarýn Demokratik Partisi (HDP), erken seçim çalýþmalarýný hýzlandýrdý. HDP, "Senle deðiþir" þiarýyla Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesine baðlý Fatih Mahallesi'nde seçim bürosunun açýlýþýnýn ardýndan Baðcýlar Mahallesi'nde ikinci seçim bürosunun açýlýþýný gerçekleþtirdi. Açýlýþa, HDP Diyarbakýr Ýl Eþbaþkaný Filiz Buluttekin, HDP Milletvekilleri Feleknas Uca, Ýmam Taþçýer, il eþbaþkanlarý, HDP-DBP il ve ilçe yöneticileri, Barýþ Anneleri, TJA, DTK üyeleri ve çok sayýda yurttaþ katýldý. Kadýnlar seçim bürosu önünde davul zurna eþliðinde halay çekti. Baðcýlar Mahallesi'ndeki seçim bürosunun açýlýþý öncesi konuþan HDP Diyarbakýr Milletvekili Feleknas Uca, tarihi günlerden geçildiðini belirterek, OHAL dönemindeki HDP üzerindeki baskýlara dikkat çekti. Uca, tutuklamalarla HDP'ye boyun eðdiremeyeceklerini vurguladý. 24 Haziran'da yapýlacak baskýn seçimlere iþaret eden Uca, "HDP tüm farklý kesimleri, inançlarý temsil ediyor. Bu toplumun özgürlüðünü istiyoruz. Onun için bu mücadeleyi veriyoruz. Toplumun özgürlüðü için tüm kesimler 24 Haziran seçimlerinde aktif rol almalýdýr" dedi. Konuþmalarýn ardýndan gerçekleþtirilen açýlýþ, çekilen halay ve zýlgýtlar eþliðinde sona erdi. (Haber Merkezi)


8

HABER

ÝHALE ÝLANI CEZA ÝNFAZ KURUMUMUZDA BULUNAN 3 ADET ASANSÖRÜN TMMOB TARAFINDAN BELÝRTÝLEN EKSÝKLÝKLERÝN TAMAMLANARAK REVÝZE EDÝLMESÝ VE UYGUNLUK BELGESÝNÝN ALINMASI ÝÞÝ ADALET BAKANLIÐI DÝYARBAKIR D TÝPÝ YÜKSEK GÜVENLÝKLÝ KAPALI CEZA ÝNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜÐÜ

16 Mayýs 2018 Çarþamba

Diyarbak

CEZA ÝNFAZ KURUMUMUZDA BULUNAN 3 ADET ASANSÖRÜN TMMOB TARAFINDAN BELÝRTÝLEN EKSÝKLÝKLERÝN TAMAMLANARAK REVÝZE EDÝLMESÝ VE UYGUNLUK BELGESÝNÝN ALINMASI ÝÞÝ yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2018/237374 1-Ýdarenin a) Adresi : TALAYTEPE MAH.TALAYTEPE KÜME EVLERÝ NO:57 KAYAPINAR DÝYARBAKIR 21070 ÜÇKUYU KAYAPINAR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122580001 - 4122580003 c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakir.dtcik@adalet.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý

b) Yapýlacaðý yer c) Ýþe baþlama tarihi ç) Ýþin süresi

: 3 ADET ASANSÖRÜN REVÝZE EDÝLMESÝ UYGUNLUK BELGESÝNÝN ALINMASI Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. : DÝYARBAKIR D TÝPÝ YÜKSEK GÜVENLÝKLÝ KAPALI CEZA ÝNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜÐÜ : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 2 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. : Yer tesliminden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür.

3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer

: TALAYTEPE MAH.TALAYTEPE KÜME EVLERÝ NO:57 KAYAPINAR/DÝYARBAKR b) Tarihi ve saati : 25.05.2018 - 09:30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yapýlmasýna iliþkin olarak ilgili mevzuatý gereði alýnmasý zorunlu olan belge; TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak

Devamý 9’da

Diyarbakýr'da bulunan Ýslami STK'lar, Gazze Þeridi sýnýrýnda gerçekleþtirilen protestolarda Filistinlilere yönelik katliamlarý düzenlediði kitlesel yürüyüþ ile protesto etti. STK'lar adýna açýklama yapan Yunus Memiþ "ABD büyükelçiliðini Kudüs'e taþýma kararýný ilan ettiðinde, baþta Türkiye olmak üzere Ýslam Ülkelerindeki tüm hükümetler gerçekçi bir tepki ortaya koysalardý ABD ve Ýsrail böyle bir uygulamaya cesaret edemezdi" dedi. Demokratik Ýslam Kongresi ise yaptýðý açýklamada “BM kararlarý hiçe sayýlýyor” diye konuþtu Sertaç KAYAR Diyarbakýr'da bulunan Ýslami STK'lar, ABD'nin büyükelçiliðini Filistin'in baþkenti Kudüs'e taþýmasýný protesto etmek için Gazze Þeridi sýnýrýnda gerçekleþtirilen protestolarda Filistinlilere yönelik katliamlarý düzenlediði kitlesel yürüyüþ ile protesto etti. Ýstasyon meydanýnda toplanan ve aralarýnda HÜDA PAR Genel Ýdare Kurulu üyesi Þeyhmus Tanrýkulu, HÜDA PAR Diyarbakýr Ýl Baþkaný Metin Kaya, AK Parti Ýl Baþkaný Süleyman Serdar Budak, Saadet Partisi Ýl Baþkaný Fesih Bozan ve STK temsilcilerinin de bulunduðu binlerce kiþi oluþturulan kortej eþliðinde yürüyüþe geçti. Yürüyüþ esnasýnda sýk sýk ABD ve iþgalci rejim aleyhine slogan atýldý, tekbirler getirildi. Trafik Bahçesi'ne kadar devam eden yürüyüþ burada yapýlan basýn açýklamasýyla sona erdi.

“Ýslam ülkeleri gerçekçi

tepki ortaya koysaydý, cesaret edemezlerdi” STK'lar adýna açýklamayý yapan Yunus Memiþ, "7 ay önce dünyanýn baþ belasý Trump, ABD büyükelçiliðini Kudüs'e taþýma kararýný ilan ettiðinde, baþta Türkiye olmak üzere Ýslam Ülkelerindeki tüm hükümetler gerçekçi bir tepki ortaya koysalardý ABD ve Ýsrail böyle bir uygulamaya cesaret edemezdi. Ancak Ýslam ülkelerindeki


9

HABER

16 Mayýs 2018 Çarþamba

kýr Kudüs için yürüdü

hükümetler, halkýn tepkisini savuþturmak adýna ekranlarda ABD ve Ýsrail'e çýkýþýp kapalý kapýlar ardýnda her türlü iþbirliðini yaparlarsa elbette siyonizm bundan cesaret bulur. Ýsrail'e söz söylemek gereksizdir. Ýsrail sözden anlamaz. Ýsrail ancak güçten anlar. Bizim sözümüz, sitemimiz, serzeniþimiz, kendi geleceklerini Ýsrail ile iyi iliþki kurmakta gören herkesedir. Ýslam ülkelerindeki hükümetlere iþgalci israil ile iþbirliði kötülük olarak yeter. Ýsrail bu topraklarda olduðu müddetçe bu coðrafyaya barýþ gelmeyecektir. Müslüman idareciler israille iliþkiyi ikbal meselesi olarak gördükleri müddetçe zalimlere karþý tek bir cesur adým atamayacaklardýr" dedi.

“Siyonistlerin baþkenti Kudüs deðil; cehennemin dibidir”

Memiþ'in ardýndan konuþan Mavi Marmara Gazisi Fikri Karavil "Siyonistlerin baþkenti Kudüs deðil; cehennemin dibidir" dedi. Karavil þöyle devam etti: "Sen onlarýn dinlerine uymadýkça, Yahudi ve Hristiyanlar asla senden hoþnut olmazlar. De ki: 'Þüphesiz doðru yol, Allah'ýn gösterdiði yoldur.' Eðer sana gelen bunca ilimden sonra onlarýn istek ve arzularýna uyacak olursan, senin için Allah'tan ne bir dost vardýr ne de bir yardýmcý." ayetine atýfta bulunarak Karavil, "Sessizliðimizden, suskunluðumuzdan, iç çatýþmalarýmýzdan, ihtilaflarýmýzdan beslenen iþgalci siyonistler, mukaddes Kudüs için direnen Gazze'de yine büyük bir katliam gerçekleþtirdi" diye konuþtu. Basýn açýklamasýný Ulu Camii Ýmam Hatibi Osman Yaðmur'un yaptýðý dua ile son buldu.

DÝK: BM kararlarý hiçe sayýlýyor Demokratik Ýslam Kongresi (DÝK) de konu ile ilgili Diyarbakýr'daki DÝK binasýnda açýklama yaptý. Açýklamayý yapan DÝK Eþ Sözcüsü ve HDP Ýstanbul Milletvekili Hüda Kaya "Filistin halký, 70 yýl önce siyonist iþgalden dolayý topraklarýndan sürüldü. Nabka olarak bilinen bugünde büyükelçilik açýlýþý gerçekleþtirildi. Bu açýlýþla Filistin halký tahrik edildi ve katliam gerçekleþtirildi" diye konuþtu. Kaya, ABD ve Ýsrail'in aldýðý kararla Birleþmiþ Milletler'inAralýk ayýnda Genel Kurul'da kabul ettiði Kudüs tasarýsý kararýný hiçe saydýðýný vurguladý. AKP'nin, Ýsrail devletinin Filistin halkýna yönelik yürütmüþ olduðu politikalara en alçak perdeden ses çýkardýðýna iþaret eden Kaya, "Erdoðan, 28 Haziran 2016 tarihinde Netanyahu ile Marmara Davasý nedeniyle bir araya geldi. Erdoðan, Netanyahu ile antlaþmýþtýr. Erdoðan, bu davayý para karþýlýðýnda satmýþtýr. Bu tarih de, Kudüs Ýsrail'in baþkentinin olduðu tarihtir ve Erdoðan bunu kabul etmiþtir. Þimdi de gelip Ýsrail devletini protesto ediyor. AKP'nin izlediði politika iki yüzlüdür" ifadelerini kullandý.

DTB Baþkaný Yeþil, TOBB yönetimine seçildi DÝYARBAKIR - Türkiye Odalar Borsalar Birliði'nin (TOBB) 74. Genel Kurulu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde geniþ bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Genel Kurulda konuþan TOBB Baþkaný M.Rifat Hisarcýklýoðlu, Türkiye'nin sadece bölgesinin deðil, dünyanýn ekonomik devi olacaðýný söyledi. Nisan ayýnda gerçekleþtirilen tüm oda ve borsa seçimlerine de deðinen Hisarcýklýoðlu, seçimlerin sonucunda baþkanlarýn yüzde 42, meclis üyelerinin de yüzde 50'sinin deðiþtiðini ve zorlu bir dönemi baþarýyla tamamlamýþ olmanýn, huzur ve mutluluðunu yaþadýklarýný belirterek, 2013-2018 döneminde hem üyelere hizmet etme hem de ülke ekonomisine katký saðlama noktasýnda pek çok projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan tek liste ile gidilen 74. TOBB Genel Kurula da TOBB Yönetim Kurulu Üyeliðine Diyarbakýr Ticaret

Ýþ dünyasýnýn çatý örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nde seçim süreci tamamlandý. 365 oda ve borsa baþkaný tarafýndan aday gösterilen Rifat Hisarcýklýoðlu yeniden dört yýllýðýna Baþkan seçilirken Diyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Engin Yeþil ise TOBB Yönetim Kurulu Üyeliðine seçildi Borsasý Baþkaný Engin Yeþil getirildi. TOBB Yönetim Kurulu Üyeliðine seçilen Diyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Engin Yeþil, TOBB yönetiminde bulunmanýn gururunu ve onurunu yaþadýðýný belirterek, "Genel Baþkanýmýza vermiþ olduðu bu görevden dolayý çok teþekkür ediyorum. Bundan

sonraki süreçte sadece ilimizin ekonomik sorunlarý deðil, bölgemizin de ekonomik sorunlarýna çözüm bulmak üzere tüm gayretimizle çalýþmaya devam edeceðiz. Ekonomiye yön veren böylesi büyük bir camiada yer alarak bölgemizi temsil etmek benim için gurur vericidir" diye konuþtu. (ÝHA)

mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Asansör Elektro-Mekanik Ýþleri Yapýmý yada Asansörlerin Bakým ve Onarýmý yapýlmasý 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: ELEKTRÝK MÜHENDÝSÝ ve MAKÝNE MÜHENDÝSÝ 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý ÞARTNAME BEDELÝNÝN DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜÐÜNE YATIRILIP, YATIRILDIÐINA DAÝR MAKBUZ ÝBRAZ EDÝLEREK DÝYARBAKIR D TÝPÝ YÜKSEK GÜVENLÝKLÝ KAPALI CEZA ÝNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜÐÜNDEN adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DÝYARBAKIR D TÝPÝ YÜKSEK GÜVENLÝKLÝ KAPALI CEZA ÝNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜÐÜ adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. BASIN- (804995) - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de


10

HABER

16 Mayýs 2018 Pazartesi

Ihtiyaç sahibi ailelere 8 MiLYON TL YARDIM

Diyarbakýr Valiliði’nden yapýlan açýklamada Ramazan ayýnda ihtiyaç sahibi 38 bin 330 aileye toplamda 8 milyon TL’yi aþkýn yardým yapýlacaðý vurgulandý Kübra KURT Diyarbakýr Valiliði, Ramazan Ayý'nda ihtiyaç sahibi ailelere nakit para ve gýda yardýmý yapýlacaðýný açýkladý. Konuya iliþkin yapýlan yazýlý açýklamada, ramazan ayýnýn geliþi ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin unutulmayacaðý belirtilerek, yardýmlarýn Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarý aracýlýðýyla, il genelinde ve ilçelerde daðýtýlacaðý vurgulandý. Açýklamada il genelinde ve ilçelerde yapýlacak yar-

dýmlar þöyle; "Ramazan ayýnda Merkez Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðý tarafýndan 2 bin 884 Aileye 995 bin 300 TL nakdi yardým yapýlacaktýr. Baðlar'da; 9 bin 700 Aileye 1 milyon 377 bin 550 TL nakdi ve ayni yardým yapýlacaktýr. Bismil'de; 2 bin Aileye 1 milyon 83 bin 750 TL deðerinde ayni yardým yapýlacaktýr. Çýnar'da; 500 Aileye 100 bin TL nakdi yardým yapýlacaktýr. 500 Aileye 85.000 TL deðerinde ayni yardým

Sur’daki 9 camide Ramazan ayýnda ibadet yapýlmayacak Diyarbakýr'ýn Sur ilçesinde çýkan çatýþmalarda zarar gören 8'i tarihi toplam 9 camide, restorasyon çalýþmalarý devam ettiði için bu Ramazan ayýnda da ibadet yapýlamayacak. Ýlçedeki 16'sý tarihi olmak üzere 33 cami ise tamamlanan çalýþmalarýn ardýndan Ramazan ayýna hazýr hale getirildi

yapýlacaktýr. Çermik'te; 790 Aileye 249 bin 950 TL nakdi yardým yapýlacaktýr. Çüngüþ'te; 370 Aileye 70 bin TL nakdi yardým yapýlacaktýr. Dicle'de; Bin Aileye 170 bin TL nakdi yardým verilecektir. Bin 40 Aileye 150 bin TL deðerinde ayni yardým yapýlacaktýr. Ergani'de; 2 bin 500 Aileye 540 bin TL nakdi yardým verilecektir. 450 Aileye 60 bin TL deðerinde ayni yardým yapýlacaktýr. Eðil'de; 209 Aileye 61 bin 600 TL nakdi yardým verilecektir. Bin 70 Aileye 160 bin TL deðerinde ayni

Sur ilçesinde 2015'in son dönemlerinde baþlayýp 2016'nýn mayýs ayýnda sonlanan çatýþmalý dönemde, zarar gören ibadethanelerin restorasyon çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. Baþta, Kurþunlu Camii olmak üzere ilçedeki 8 tarihi camide çalýþmalarýn devam etmesi nedeniyle bu Ramazan ayýnda da ibadet yapýlamayacak. Bunun yanýnda Sur'da 16'sý tarihi olmak üzere 33 camide ise son hazýrlýklar tamamlandý.

5. Harem-i Þerif’ten 2. Harem-i Þerif'e selam Konu ile ilgili ÝHA muhabirine açýklamalarda bulunan Diyanet-Sen Di-

yardým yapýlacaktýr. Hani'de; 500 Aileye 100 bin TL nakdi yardým verilecektir. Bin 100 Aileye 147 bin TL deðerinde ayni yardým yapýlacaktýr. Hazro'da; 450 Aileye 110 bin nakdi yardým verilecektir. Kayapýnar'da; 700 Aileye 280 bin TL nakdi yardým verilecektir. 3 bin 263 Aileye 564 bin 600 TL deðerinde ayni yardým yapýlacaktýr. Kocaköy'de; 226 Aileye 65 bin 900 TL nakdi yardým verilecektir. 2 bin Aileye 200 bin TL deðerinde ayni yardým yapýlacaktýr. Kulp'ta; 700 Aileye 140 bin TL nakdi yardým verilecektir. Lice'de; 457 Aileye 110 bin 100 TL nakdi yardým verilecektir. Silvan'da; 2 bin Aileye 400 bin TL nakdi yardým verilecektir. Sur'da; 480 Aileye 120 bin TL nakdi yardým verilecektir. 100 Aileye 156 bin 600 TL deðerinde ayni yardým yapýlacaktýr. Yeniþehir'de; Bin Aileye 288 bin TL nakdi yardým verilecektir. 2 bin 341 Aileye 463 bin 665 TL deðerinde ayni yardým yapýlacaktýr. Toplamda; 22 bin 266 Aileye 4 milyon 943 bin TL nakdi yardým verilecektir. 16 bin 64 Aileye 3 milyon 306 bin 15 TL deðerinde ayni yardým yapýlacaktýr. Genel toplamda 38 bin 330 aileye 8 milyon 249 bin 15 TL tutarýnda nakdi ve ayni yardým yapýlacaktýr. Yapýlacak olan bu yardýmlarla birlik ve beraberliðimizin daha çok pekiþmesi, yardýma muhtaç vatandaþlarýmýzýn sofralarýnýn zenginleþtirilmesi ve devletimizin þefkat elinin daima yanlarýnda olduðunun hissettirilmesi saðlanacaktýr."

yarbakýr Ýl Baþkaný Ömer Evsen, Diyarbakýr Suriçi'nde 24'ü tarihi olmak üzere 42 caminin olduðunu söyledi. Evsen, "Bu camilerden 9'u hala bakým ve onarýmý devam eden camilerimiz. Bu bölgedeki hendek ve barikat siyasetinden kaynaklý, çatýþmalý dönemde ciddi manada zarar gören içlerinde çok önemli camilerimizden olan Kurþunlu Camisi, hala bakým ve onarým içerisinde olduðu için kapalý durumda. Bunun dýþýndaki 16'sý tarihi olmak üzere 33 camimiz ibadete ve hizmete açýk durumda. Bu camilerimizde hiçbir þekilde ibadet aksamadan ibadetlerimiz devam ede-

cek. Bunlarýn iki tanesinde de bizim çok önem verdiðimiz hatimle namaz kýlma geleneði uygulanacak. Tabi Ramazan ayýna iki gün kala Ýsrail'in uyguladýðý þiddet ve bunun olmasýna neden olan Amerika'nýn uygulamýþ olduðu olaylardan dolayý buruk da olsa Ramazan ayýna giriyoruz. Biz 5. Harem'in kenti olan Diyarbakýr'dan 2. Harem'in kenti olan Kudüs'e buradan selamlarýmýzý gönderiyoruz" dedi. Vatandaþlar da Ramazan ayýnýn tüm Müslüman alemine hayýrlar getirmesi temennisinde bulunarak Ýslam coðrafyasýnda akan kanýn durmasýný istedi. (ÝHA)


16 Mayýs 2018 Çarþamba

Engelli bireyler engelsiz bir yaþam için yürüdü Diyarbakýr'da engelli bireyler '1. Büyük Engelsizler Buluþmasý'nda bir araya geldi. Etkinlikte engelli bireylerin farkýndalýk oluþturmak için yaptýklarý yürüyüþ renkli görüntülere sahne oldu Diyarbakýr'da 1. Büyük Engelsizler Buluþmasý gerçekleþtirildi. Kayapýnar ilçesinde bulunan Kent Meydanýnda yapýlan etkinliðe merkez belediye ve kaymakamlýklarýn yaný sýra kentte bulunan engelli dernekleri, engelli eðitim merkezleri ve aileler katýldý. Etkinlik 75 metrelik yoldan Kent Meydanýna yapýlan yürüyüþle baþladý. Yürüyüþe Kayapýnar Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Ozan Balcý, Sur Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Abdullah Çiftçi, Yeniþehir Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Serdar Kartal, Baðlar Kaymakamý Tolga Togan ve AK Parti Ýl Baþkaný Süleyman Serdar Budak da destek verdi. "Engelli insanlara saygý insanlýða saygýdýr" yazýlý pankartlar açan engelli bireyler ellerinde "Renksiz dünyalarýn renkli hayalleri", "Engel olmaz engelleyen olmadýkça" yazýlý dövizlerle etkinliðin yapýlacaðý meydana kadar yürüdü. Meydanda açýlýþ konuþmasýný yapan GAP Engelliler Federasyonu Baþkaný Sahra Erdemir, kentte bugüne kadar kimsenin bu þekilde engellilere sahip çýkmadýðýný ve desteklerinden dolayý Kayapýnar Kaymakamlýðýna teþekkür ettiðini belirtti.

“Engelli kardeþlerimizin her zaman yanýndayýz” Ardýnda konuþan Kayapýnar Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Ozan Balcý ise, "Böyle güzel bir günde, güneþli, mutlu bir günde engelli kardeþlerimizle beraber buluþmak, engelliler haftasýna iliþkin bir duyarlýlýk oluþturmak amacýyla bir araya gelmiþ bulunmaktayýz. Bu etkinliði yüreklendiren, cesaretlendiren, buraya gelen herkese çok teþekkür ediyorum. Medeni toplumlarý medeni kýlan en önemli özelliklerinden birisi de engellisinin yanýnda olmaktýr. Biz istiyoruz ki bu geleneksel hale gelsin her yýl engelliler haftasýnda böyle bir etkinlik düzenlensin. Amacýmýz engelli kardeþlerimizin derdini yüreðimizde hissetmek, dertlerine ortak olmak, sorunlarýnýn çözümünün bir parçasý olmak, onlarýn yalnýz olmadýðýný hissettirmek. Devler olarak ve devletin gerçek sahibi millet olarak engelli kardeþlerimizin her zaman yanýndayýz. Problemlerini problemlerimiz olarak hissediyoruz. Onlarýn problemlerini çözmekten de büyük mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz" dedi. Etkinliðin Diyarbakýr'da ilk defa gerçekleþtirildiðini belirten Musa Anter Engelsiz Yaþam Merkezi Öðretmeni Dilek Azizoðlu, þunlarý söyledi: "Etkinliðimiz Diyarbakýr'da ilk defa yapýldý. Umarým her sene tekrar tekrar düzenlenir. Çok güzel bir etkinlik. Öðrencilerimizin yaptýðý çalýþmalarý sergiliyoruz." Engellilerin açtýðý stantlarýn gezilmesinin engelliler ile birlikte yemek programýna geçildi. (ÝHA)

11

HABER

ÝHALE ÝLANI PARKLARDA, REFÜJLERDE, FÝDANLIK VE SERA ALANINDA, ONARIM YAPI VE ÝMALAT ÇALIÞMALARININ, BAKIM-O ÝÞLERÝNDE VE YENÝ OLUÞTURULACAK ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME SATIN ALINACAKTIR DÝYARBAKIR BELEDÝYESÝ MALÝ HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ Parklarda, refüjlerde, fidanlýk ve sera alanýnda, yapý ve imalat çalýþmalarýnýn, bakým-onarým iþlerinde ve yeni oluþturulacak alanlarda kullanýlmak üzere 337 kalem malzeme alýmý iþi alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2018/228377 1-Ýdarenin a) Adresi : ELAZIG CADDESI 21100 ÇAMLICA YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122241221 - 4122241221 c) Elektronik Posta Adresi : mustafaozen21@hotmail.com ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Parklarda, refüjlerde, fidanlýk ve sera alanýnda, yapý ve imalat çalýþmalarýnýn, bakým-onarým iþlerinde ve yeni oluþturulacak alanlarda kullanýlmak üzere 337 kalem malzeme alýmý iþi.Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : DÝYARBAKIR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ PARK VE BAHÇELER DAÝRE BAÞKANLIÐINA c) Teslim tarihi : SÖZLEÞMENÝN ÝMZALANMASINDAN SONRA 10 GÜN ÝÇERÝSÝNDE ÝÞE BAÞLANACAKTIR. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : DÝYARBAKIR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 3.KAT ÝHALE KOMÝSYONU TOPLANTI SALONU b) Tarihi ve saati : 08.06.2018 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý DÝYARBAKIR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 3.KAT ÝHALE BÜROSU adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DÝYARBAKIR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 3.KAT ÝHALE KOMÝSYONU TOPLANTI SALONU adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. BASIN- ( 805482) - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de


12

Hadislerden seçmeler Üstlerindeki göðe bakmazlar mý? Onu nasýl bina ettik, nasýl donattýk! Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur. (Kaf /6)

16 Mayýs 2018 Çarþamba

Foto: Diyarbakirkulturturizm.org

Kolaylaþtýrýnýz, güçleþtirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. (Buhârî)

Ramazan Özel

Diyarbakýr için iftar vakti

Ýmsak: 03:23 - Öðlen: 12:22 - Ýkindi: 16:11 - Akþam: 19:30 - Yatsý: 21:01

Ramazan ayý ve önemi Ramazan Ayý, Allah Teâlâ'nýn müminlere büyük bir ihsanýdýr. Çünkü ramazan ayý; Kur'an, oruç, iyilik ve güzellik ayýdýr. Tövbelerin, dualarýn, hayýr ve hasenatýn kabul olunduðu mübarek bir aydýr. Ramazan, kelime olarak yüksek dereceli sýcaklýk veya güneþin þiddetli hararetiyle yerin ve taþlarýn ýsýnmasý ve kýzmasý anlamlarýna gelmektedir. Bu ayda, tutulan orucun verdiði açlýk ve susuzlukla yanma veya oruçla günahlarýn yanýp silinmesinden dolayý yakma anlamý ile ilgili olarak Ramazan adý verilmiþtir. Bazý âlimlere göre ise; ramazan, Yüce Allah'ýn isimlerinden biridir ki, Allah'ýn af ve maðfiretiyle günahlarýn yanýp yok olmasý demektir.[1] Kur'an-ý Kerim'de ve hadis-i þeriflerde adý geçen ramazan, Ýslâm takviminin dokuzuncu ayýdýr. Ramazan ayý, eþsiz faziletlerle dolu çok þerefli bir aydýr. Yüce kitabýmýz Kur'an-ý Kerim bu ayda indirilmiþtir. Ramazan ayý ki; Yüce Rabbimizin bir Hadis-i Kudsi'de: "Oruç benim içindir, ben de onu (dilediðim gibi) mükâfatlandýracaðým. Kulum benim için þehvetini, yiyeceðini terk etti" [2] buyurmuþ-

tur ve oruç, bu ayda tutulmak üzere farz kýlýnmýþtýr. Ramazan ayý ki; oruç tutan, ibadet ve taatta bulunan, hayýr ve hasenat yapan, tevbe ve istiðfarda bulunan müminler için rahmet ve maðfiret ayýdýr. Ramazan ayý ki; orucu, iftarý, sahuru, teravihi, cemaatle dolan camileri, dinlenen vaazlarý ve okunan mukabeleleri ile kurtuluþ ayýdýr.

Ramazan ayý Kur’an-ý Kerim ayýdýr Ramazan ayý, Kur'an-ý Kerim ayýdýr. Kalplere nur, gönüllere þifa, müminlere rahmet ve bütün insanlýða hidayet olan Kur'an-ý Kerim, bu ay içerisinde bulunan Kadir Gece'sinde indirilmeye baþlanmýþtýr. Allah Teâlâ, Kur'an-ý Kerim'de þöyle buyurmuþtur: ''Ramazan ayý, insanlar için bir hidayet rehberi, doðru yolun ve hak ile batýlý birbirinden ayýrmanýn apaçýk delilleri olarak Kur'an'ýn kendisinde indirildiði aydýr. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaþýrsa onu oruçla geçirsin'' [3] Ayet-i Kerime'de Ramazan ayýnda indirildiði bildirilen Kur'an-ý Kerim, son ilâhî kitaptýr ve Allah'ýn son kelamýdýr. O, bir kanundur, hükümleri Kýyamet'e ka-

dar devam edecektir. Kur'an-ý Kerim insanlýðý iyiye, güzele, doðruya götürecek olan tek hayat kaynaðýdýr. Yüce Rabbimiz, Kur'an-ý Kerim'de þöyle buyurmuþtur: "Þüphesiz ki bu Kur'an en doðru yola iletir; iyi davranýþlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduðunu müjdeler." "Ey insanlar! Size Rabbi'nizden bir öðüt, gönüllerdekine bir þifa, mü'minler için bir hidayet ve rahmet gelmiþtir." "Biz Kur'an'dan öyle bir þey indiriyoruz ki o, mü'minler için bir þifa ve rahmettir; zalimlerin ise yalnýzca ziyanýný artýrýrç"

“Meftune” SOSU ÝÇÝN:

1 su bardaðý tohum sumak 2 su bardaðý sýcak su HAZIRLANIÞI Kaburga etleri tencereye alýnýp tuzlanýr. Acý Ramazan ayý oruç ayýdýr biberler doðranarak etleRamazan ayý, oruç ayýdýr. Allah rin üzerine atýlýr. Domates Teâlâ, mü'minlere bu ayda oruç ve biber salçalarý da tentutmayý emretmiþtir, yani farz kýlcereye atýlýr. Ýçerisine bir mýþtýr. Yüce Mevla'mýz, Kur'an-ý bardak su katýlarak salçaKerim'de þöyle buyurmuþtur: lar hafif çözülür. Küp küp "Ey iman edenler! Oruç sizden doðranan patlýcanlar ve önce gelip geçmiþ ümmetlere farz domates de eklenir. Sakýlýndýðý gibi size de farz kýlýndý. rýmsaklar da doðranýp Umulur ki (oruç tutmak suretiyle tencereye alýndýktan sonkötülüklerden) korunursunuz." [4] ra yarým çay bardaðý sývý"... içinizden kim Ramazan ayýyað, 2 yemek kaþýðý terena eriþirse, orucunu tutsun..." yað, tuz ve pul biber [5] de eklendikten piþmePeygamber ye býrakýlýr. O sýrada Efendimiz E N sosu hazýrlanýr. ToU (s.a.s.) bir haMEFT ER L E hum sumak 2 su dis-i þeriflerinM E MALZ kaburga bardaðý sýcak suya de þöyle bukuzu 1 kilo patlýcan yurmuþlardýr: koyulur ve yarým t 5 ade domates i "Ramazan ayý r saat kadar bekletit v e i 3 ad acý s adet girdiði zaman lir. Sumak suyunu 10-15 s biber sarýmsak cennetin kae t a býrakýnca süzülem o iþ 7-8 d k kaþýðý d pýlarý açýlýr, e m rek tencereye e 1y iber sý cehennemin salça k kaþýðý b ilave edilir. Bir e 2 yem kapýlarý kað a y e iki taþým kaynaý r s e salça k kaþýðý t panýr ve ý e ð m a e dýktan sonra d y r a 2 çay b þeytanlar Yarým ocaktan alýnýr. r e ð bib da zincire sývýya aþýðý pul k Sýcak olarak ý l t 1 ta ðý tuz vuruý kaþý servis edilir. 2 tatl lur."[6] Afiyet Olsun... Devamý Gelecek


$ €

DOLAR

: 4,4516 4,4529

EURO

: 5,2896 5,2910

ALTIN

: 186,98 187,06

BÝST

: 101.617

ekonomi

13 16 Mayýs 2018 Çarþamba

Iþsiz sayýsý azalýyor Ýþgücüne katýlma oraný yüzde 52,2 olarak gerçekleþti

Ýþsiz sayýsý 2018 yýlý Þubat döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre 546 bin kiþi azalarak 3 milyon 354 bin kiþi oldu Tarýk OTHAN DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) iþgücü istatistikleri Þubat 2018 verilerine göre, iþsizlik oraný yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleþti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarý yaþtakilerde iþsiz sayýsý 2018 yýlý Þubat döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre 546 bin kiþi azalarak 3 milyon 354 bin kiþi oldu. Ýþsizlik oraný 2 puanlýk azalýþ ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleþti. Ayný dönemde; tarým

dýþý iþsizlik oraný 2,3 puanlýk azalýþ ile yüzde 12,5 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaþ) iþsizlik oraný 4,3 puanlýk azalýþ ile yüzde 19 olurken,15-64 yaþ grubunda bu oran 2 puanlýk azalýþ ile yüzde 10,9 olarak gerçekleþti.

Ýstihdam oraný yüzde 46,6 oldu Ýstihdam edilenlerin sayýsý 2018 yýlý Þubat döneminde, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 1 milyon 210 bin kiþi artarak 28 milyon 166 bin kiþi, istihdam oraný ise 1,3 puanlýk artýþ ile yüzde 46,6 oldu. Bu

Dicle Elektrik’ten Diyarbakýr’a 402 milyon liralýk yatýrým Elektrik daðýtým iþinin özelleþtirilmesinden bu yana geçen 5 yýldaki toplam yatýrým miktarý 1.6 milyar lirayý bulan Dicle Elektrik, Diyarbakýr'ýn enerji altyapýsýna 402 milyon 400 bin lira harcarken, merkezdeki elektrik þebekesinin yüzde 65'ini de yer altýna alýyor

dönemde, tarým sektöründe çalýþan sayýsý 53 bin kiþi azalýrken, tarým dýþý sektörlerde çalýþan sayýsý 1 milyon 262 bin kiþi arttý. Ýstihdam edilenlerin yüzde 17,7'si tarým, yüzde 20'si sanayi, yüzde 7'si inþaat, yüzde 55,3'ü ise hizmetler sektöründe yer aldý. Önceki yýlýn ayný dönemi ile karþýlaþtýrýldýðýnda tarým sektörünün istihdam edilenler içindeki payý 1 puan azalýrken, sanayi sektörünün payý 0,5 puan, inþaat sektörünün payý 0,3 puan, hizmet sektörünün payý 0,1 puan arttý.

DÝYARBAKIR - Güneydoðu'nun olduðu gibi Diyarbakýr'ýn da en büyük özel þirketi olan Dicle Elektrik Daðýtým'ýn Diyarbakýr Ýl Müdürü Uður Yaka, kentteki enerji altyapýsýnýn yeni yatýrýmlarla modernize edildiðini ve güçlendirildiðini açýkladý. Dicle Elektrik Daðýtým Ýl Müdürü Uður Yaka, bugüne kadar tamamlanan yatýrýmlarla Diyarbakýr il merkezindeki elektrik þebekesinin yüzde 65'inin yer altýna alýnmakta olduðunu, bununla ilgili çalýþmalarýn ise yýl sonuna kadar tamamlanacaðýný açýkladý. Yaka, gerçekleþtirilen yatýrýmlarý açýklarken þöyle dedi: "Ýl Müdürlüðü olarak 15 bin 355 kilometrekare alandaki 17 ilçede, 1,6 milyon nüfusa 1.296 personel ve 245 araçla 7 gün, 24 saat hizmet veriyoruz. Ýlimizde sayýlarý 521 bini bulan abonelerimize Enerji Bakanlýðý ve Elektrik

Ýþgücü 2018 yýlý Þubat döneminde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 665 bin kiþi artarak 31 milyon 520 bin kiþi, iþgücüne katýlma oraný ise 0,4 puan artarak yüzde 52,2 olarak gerçekleþti. Ayný dönemler için yapýlan kýyaslamalara göre; erkeklerde iþgücüne katýlma oraný 0,2 puanlýk azalýþla yüzde 71,5, kadýnlarda ise 1 puanlýk artýþla yüzde 33,3 olarak gerçekleþti. Þubat 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluþuna baðlý olmadan çalýþanlarýn oraný, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 0,6 puan azalarak yüzde 32,2 olarak gerçekleþti. Tarým dýþý sektörde kayýt dýþý çalýþanlarýn oraný ise bir önceki yýlýn ayný dönemine göre deðiþim göstermeyerek yüzde 21,7 oldu.

Kamu istihdamý yüzde 4,4 arttý Maliye Bakanlýðý tarafýndan derlenen verilere göre, 2018 yýlý I. döneminde toplam kamu istihdamý 2017 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 4,4 oranýnda artarak 3 milyon 714 bin kiþi olarak gerçekleþti. Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ istihdam bir önceki döneme göre 40 bin kiþi artarak 28 milyon 961 bin kiþi olarak tahmin edildi. Ýstihdam oraný deðiþim göstermeyerek yüzde 47,9 oldu. Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ iþsiz sayýsý bir önceki döneme göre 11 bin kiþi azalarak 3 milyon 149 bin kiþi olarak gerçekleþti. Ýþsizlik oraný deðiþim göstermeyerek yüzde 9,8 oldu.

Piyasasý Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) hizmet kalitesi yönetmelikleri doðrultusunda kaliteli ve kesintisiz enerji vermek için çalýþýyoruz. Özelleþtirme sonrasýnda Diyarbakýr'da gerçekleþtirdiðimiz yatýrýmlar 402 milyon 400 bin liraya ulaþtý. Þehir þebekesini yer altýna alýyoruz. Bu sayede hem þehir elektrik þebekesi daha güvenli ve kaliteli olacak, hem de görüntü kirliliði sona erecek. Yeraltý þebekesinin bir diðer faydasý da kaçak elektrik kullanýmýný engellemesi. Bu sayede þehrimizde yüzde 73'lerde olan kaçak elektrik kullanýmýný, yüzde 62'ye kadar düþürmeyi baþardýk. Bu konuda etkin saha denetimlerimiz ve teknoloji geliþtirme yatýrýmlarýmýz da sürüyor." Gerçekleþtirilen ve devam eden yatýrýmlarýn yanýnda bakým ve onarým çalýþmalarýnýn da devam ettiðine dikkat çeken Dicle

Elektrik Daðýtým Ýl Müdürü Yaka, amaçlarýnýn vatandaþlara sorunsuz bir Ramazan ayý geçirtmek olduðunu ifade etti. Aydýnlatma çalýþmalarýna da büyük aðýrlýk verdiklerini söyleyen Yaka, þöyle devam etti: "Þebekemizi güçlendirirken, aydýnlatma çalýþmalarýný da ihmal etmedik. 2015 sonrasýnda þehrimizde 101 kilometrelik orta refüjde aydýnlatma çalýþmasý yaptýk. Bu çalýþmalar sýrasýnda 3 bin 200 adet yeni aydýnlatma direði dikerek, 6 bin adet armatür kullandýk. Bu sayede yeni kurulmakta olan yerleþim birimleri dahil þehrin tüm bulvar, cadde ve sokaklarý aydýnlýk durumda. Önümüz Ramazan ayý. Bu kutsal ayda vatandaþlarýmýzýn sorun yaþamamalarý için þebeke ve aydýnlatmalarda periyodik bakým ve onarým çalýþmalarýmýz devam ediyor." (Haber Merkezi)


14

HABER

16 Mayýs 2018 Çarþamba

ÝHALE ÝLANI BÝNA ÝNÞAATI YAPTIRILACAKTIR TÜRKÝYE ELEKTRÝK ÝLETÝM A.Þ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ (TEÝAÞ) 16. BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ BATMAN TRAFO MERKEZLERÝNE TEHLÝKELÝ VE TEHLÝKESÝZ ATIK DEPOLAMA ALANLARI YAPILMASI ÝÞÝ yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2018/236773 1-Ýdarenin a) Adresi : BATI RAMAN YOLU 2.KM. P.K.:50 0 72070 BATMAN MERKEZ/BATMAN b) Telefon ve faks numarasý : 4882150408 - 4882150412 c) Elektronik Posta Adresi : 16grupmd@teias.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý

b) Yapýlacaðý yer c) Ýþe baþlama tarihi ç) Ýþin süresi

: Kýzýltepe TM, Cizre TM, Diyarbakýr 3 TM' lere: a) Tehlikeli Atýk Depolama Binasý b) Beton Saha ve Beton Yol c) Panel Çit d) Betonarme Rögar e) Fosseptik f) Stabilize Saha Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. : Kýzýltepe TM (MARDÝN), Cizre TM (ÞIRNAK) ve Diyarbakýr-3 TM (DÝYARBAKIR) : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. : Yer tesliminden itibaren 210 (iki yüz on) takvim günüdür.

3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer

: TEÝAÞ 16. BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ- Batý Raman yolu üzeri 2. km Erköklü köyü arkasý BATMAN b) Tarihi ve saati : 01.06.2018 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. Ýstekliler, ihale konusu yapým iþinde alt yüklenicilere yaptýrmayý düþündükleri iþlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Teblið'inin eki Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Listesi'ndeki "B/III Grubu Ýþler" benzer iþ olarak deðerlendirilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: ÝNÞAAT MÜHENDÝSLÝÐÝ 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. DEVAMI 15’TE

Diyarbakýr’da amyon terörü Diyarbakýr'da kum taþýyan kamyonlar yolda sollama yapýnca trafik kilitlendi Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesi istikametinden þehir merkezine kum taþýyan kamyonlar Seyrantepe güzergahýnda ilerlerken birbirlerini sollamak için yolu kapattý. Kum ocaklarýndan þehir merkezine kum taþýyan kamyonlar yolda birbirleriyle yarýþýp sollama yapýnca arkadan gelen araçlara geçecek yer kalmadý. Seyir halinde olan bir sürücünün yolu kapa-

tan kamyonlarý cep telefonuna kaydetmesi o anlarý gözler önüne serdi. Dakikalarca yan yana giden kamyonlardan dolayý arkadan gelen araçlar sollama yapamadý. Yolu kapatan kamyonlarý korna çalarak uyaran araç sürücülerinin bu tepkisinin üzerine bir süre sonra kamyonlar yolun sað þeridine geçerek sol þeritten trafiðin akmasýný saðladý. (ÝHA)

Ergani’de bilim fuarý Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde öðrencilerin yýl içerisinde yapmýþ olduðu çalýþmalarýn sergilendiði TÜBÝTAK 4006 Bilim Fuarý açýlýþý gerçekleþtirildi. Ergani ilçesi Þehit Lütfü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde gerçekleþtirilen TÜBÝTAK Bilim Fuarýnda 20 danýþman öðretmen ve 39 öðrencinin yýl içerisinde yaptýðý çalýþmalarla ortaya çýkan 20 proje sergilendi. Fuarýn açýlýþýna Ýlçe Kaymakamý Mesut Çoban, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ahmet Atabey, Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Ramazan Tekdemir, öðretmenler, öðrenciler ve veliler katýldý. Fuar ile ilgili bilgi veren Ergani Þehit Lütfü Gün

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Nur Karagöz, "Matematik, tarih, kimya, din kültürü, biliþim teknolojileri, makine teknolojisi, metal teknolojisi, Ýngilizce, felsefe, Türk dili ve edebiyatý alanlarýnda 10 araþtýrma, 10 araþtýrma geliþtirme projesi hazýrlayýp sergiledik. TÜBÝTAK projeleri kurum kültürümüzün büyük bir parçasý haline geldi. Bu sayede öðrencilerimiz bilim ile iç içe araþtýrma ve geliþtirme öðelerini eðitimin bir parçasý olarak görüp, teorikte görmüþ olduklarý bilgileri projeye dönüþtürerek bir ürün elde etmenin hazzýný yaþamaktadýrlar" dedi. (ÝHA)


Ücretsiz sinema günleri sürüyor Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin, geleneksel hale getirdiði ve yoðun ilgi gören ücretsiz sinema günleri mayýs ayý gösterimleriyle devam ediyor Kübra KURT Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Daire Baþkanlýðý'nýn, geleneksel hale getirdiði ve yoðun ilgi gören ücretsiz sinema günleri mayýs ayýnda gösterimi yapýlan 3 filmle devam ediyor. Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleþen ücretsiz sinema etkinliðinde çocuklara, animasyon türünde "Tayo Küçük Otobüs", "Büyük Peynir Yarýþý" ve yetiþkinlere yönelik "Tut Yüreðimden Anne" filmlerinin gösterimleri yapýlýyor.

Çermik'li çocuklarýn sinema keyfi Ücretsiz sinema günlerinde dezavantajlý gruplarýn faydalanmasý için tüm imkanlarýný seferber eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, Mayýs ayý gösteriminde Çermik'li minik çocuklarý konuk etti. Çermik Zekai Dursun Ýlkokulu'nda eðitim gören 120 çocuk ve 10 eðitmen "Tayo Küçük Otobüs" animasyon filmini izledi. Ücretsiz toplu taþýma

15

HABER

16 Mayýs 2018 Çarþamba

araçlarýyla Çermik'ten getirilen öðrenci ve eðitmenler film gösteriminin ardýndan servis araçlarýyla adreslerine býrakýldý.

‘Tut Yüreðimden Anne’ filmine yoðun ilgi Çocuklar dýþýnda kentte sosyal faaliyetleri artýrmak adýna yetiþkinlere de yönelik film gösterimlerini sürdüren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, Mayýs ayý programýnda yer alan "otizmli kýzýný bir türlü kabullenmeyen ailesi ile zorlu bir hayatý olan Sibel'in, ölümcül bir hastalýða yakalandýðýný öðrendikten sonra yaþadýklarýný" konu edinen ve yönetmenliðini Burçin Aydýn ile Bülent Aydoðan'ýn üstlendiði dram türündeki filme yetiþkinler yoðun ilgi gösteriyor. Ücretsiz sinema günlerinden yararlanmak isteyenler Mayýs ayý film programýnýn tarih ve saatlerini Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi web sitesi etkinlik takviminden takip edebilir.

6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý TEÝAÞ 16. Bölge Müdürlüðü Satýn Alma ve Ticaret Þefliði adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEÝAÞ 16. BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ MUHABERAT SERVÝSÝ adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý'nýn 31.05.2017 tarihli ve 30082 Sayýlý Resmi Gazetenin "Ýlanlar" bölümünde yer alan hususlar doðrultusunda, Kamu Ýhale Genel Tebliði'nin "Aþýrý Düþük Teklif Deðerlendirmesi" baþlýklý 45. maddesi çerçevesinde yapýlacak hesaplamalarda (N) sýnýr deðer katsayýsý (1,0) olarak dikkate alýnacaktýr. BASIN- (805421) - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de

Örnek No: 25* T.C. DÝYARBAKIR 9. ÝCRA DAÝRESÝ 2018/92 TLMT. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadansonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 1.Ýhale Tarihi : 21/06/2018 günü, saat 10:45 - 10:50 arasý. 2.Ýhale Tarihi : 12/07/2018 günü, saat 10:45 - 10:50 arasý Ýhale Yeri : Mona Yediemin Otoparký - Mardin Yolu üzeri 4.Km Diyarbakýr.

Kulp’ta drama kursiyerlerinin sahnelediði oyun seyirciden tam not aldý Diyarbakýr'ýn Kulp Belediyesine baðlý Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezinde belediye ile Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþbirliðiyle yapýlan drama kursunda eðitim gören kursiyerlerin sahnelediði oyun seyirciyle buluþtu. Seyirci tarafýndan yoðun ilgi gösterilen trajikomik olan oyun hem düþündürttü hem de güldürdü. Kursiyerlerin gösterdiði yüksek performans seyirciden büyük alkýþ aldý. Atatürk Ýlkokulu anasýnýfý öðretmeni yönetmen Elif Ruþen Taþkýran koordinesinde 23 kiþilik ekiple sahnelenen ve çoðunluðu öðretmen, lise öðrencisi ve lise mezunu öðrencilerin yer aldýðý "Mihriban" adlý üç perdelik komedi oyunu, trajikomik bir þekilde kadýna þiddet, çok evlilik, aile içi þiddet ve cinsel ayýrýmcýlýk konularýný iþledi. (ÝHA)

No Takdir Edilen Deðeri TL. 1

83.000,00

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1

%18

56BB501 Plakalý, 2017 Model, PEUGEOT Marka , BOXER 2.2 Tipli Kamyonet, VF3YDUMFC12E556 22 Þasi No'lu, Yakýt Tipi Dizel, Rengi Beyaz, 56BB 501 Plaka sayýlý aracýn sol arka stop lambasýnýn kýrýk olduðu, ön lastiklerinin aþýnmýþ olduðu, genel anlamda hasarsýz olduðu, aracýn ruhsat ve kontak anahtarlarýnýn olmadýðý kilometre tespiti yapýlamadýðý 11/04/2018 Tarihli bilirkiþi raporundan anlaþýlmýþtýr.

(ÝÝK m.114/1, 114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. BASIN- (805509) - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de


Kuruluþ Yýlý: 3 Mayýs 2007

16 MAYIS 2018 ÇARÞAMBA Yýl: 12 - Sayý : 3711

www.diyarbakiryenigun.com

Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

DiYARBEKiRSPOR

C

M

Y

K

www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Diyarbekirspor Play-Off yarý finalinde deplasmanda 1-0 kaybettiði maçýn rövanþýnda Yeni Diyarbakýr Stadyumu'nda Tire 1922'yi konuk etti. Maça yaklaþýk 30 bin taraftarýnýn büyük desteði ile etkili baþlayan Diyarbekirspor, maçýn henüz baþýnda Emrah Kiraz'in kafa golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra Yeþil-kýrmýzýlýlar oyunun kontrolünü elinde bulundururken, ilk yarýda Tire 1922'nün topu direkten döndü. Maçta ilk yarý 1-0 bitecek derken 45. Dakikada sahneye çýkan Mehmet Özdýraz attýðý golle ilk yarýnýn skorunu belirledi. Ýkinci yarýya da oldukça etkili baþlayan Diyarbekirspor ikinci yarýnýn baþýnda Aykut Çift'in attýðý golle maçý 3-0'a taþýdý. Bu golün hemen ardýndan bir kez daha sahne alan Mehmet Özdýraz maçýn skorunu belirledi. Böylelikle Diyarbekirspor Yeni Diyarbakýr Stadyumu'ndaki ilk maçýnda sahadan 4-0'lýk zaferle ayrýlarak Play-Off'da finale Mehmet Uður ÇAKIL yükseldi. Yeþil-kýrmýzýlýlar fiHABERÝ nalde Ankara Demirspor ile 2. Lig bileti için mücadele edecek.

muhteþem zafer: 4-0 Play-Off Yarý Final rövanþ maçýnda Yeni Diyarbakýr Stadyumu'nda Tire 1922'yi aðýrlayan Diyarbekirspor, 30 bin taraftarýnýn önünde rakibini 40 maðlup ederek finale yükseldi. Diyar'a galibiyeti getiren golleri; Emrah Kiraz, Mehmet Özdýraz (2) ve Aykut Çift kaydetti

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59

16 mayis 2018 carsamba  
16 mayis 2018 carsamba  
Advertisement