Page 1

DTSO’da zafer Yeþil Liste’nin

Yaklaþýk 14.000 üyesi bulunan Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerine Mehmet Kaya'nýn baþkan adaylýðýyla giren Yeþil Liste, tüm komitelerde kazanarak yeni yönetimde çoðunlukla çýkmayý baþardý. Sonuçlarýn açýklanmasýnýn ardýndan konuþan Mehmet Kaya, Diyarbakýr'ý seçime giren tüm listelerle birlikte yöneteceklerini belirterek, þunlarý söyledi. Ka-

ya sözlerini þöyle sürdürdü; " Biz bu yola 'Birlikte Diyarbakýrýz' dedik. Biz Ticaret ve Sanayi Odamýzý yönetirken de bu anlayýþla hareket edip birlikte Diyarbakýr olacaðýz. Seçimden önce söylediðimizi yine dile getirmek istiyoruz. Biz Diyarbakýr'ý tüm renklerimiz ve tüm listelerimizle birlikte yöneteceðiz. Destek veren herkese teþekkür ediyoruz"

‘Shakespeare’in deliliðini en iyi Kürtlerden öðrendik’ Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrosu'na yýllarca emek veren Þivan Vural Tantekin, belediyelere kayyým atanýnca iþsiz kaldý. Tantekin, bir yýldýr Goþto adlý lokantayý çalýþtýrýyor. "Ben Kürt tiyatrosunun kötü adamý oldum" diyen Tantekin'le seyirciden tokat yediði günleri de konuþtuk, Hollandalý eleþtirmenlere 'Shakespeare'in deliliðini en iyi Kürtlerden öðrendik' dedirten perforVecdi manslarýný da... Haber 8 ERBAY’ýn haberi

15 NÝSAN 2018 PAZAR FÝYATI: 25 KRÞ.

Hava destekli asayiþ uygulamasý

www.diyarbakiryenigun.com

Güzeloðlu: Devlet millet için vardýr Vatandaþlarýn sorun ve sýkýntýlarýný dinledi

Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü koordinesinde asayiþ uygulamasý gerçekleþtirildi. Ýlçenin dar sokaklarýnda hava desteði ile gerçekleþtirilen uygulamaya 500 polis katýldý. Güncel 03

Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, DevletMillet Buluþmasý kapsamýnda Kulp'a baðlý Kayahan ve Hamzalý mahallelerini ziyaret ederek vatandaþlarla bir araya geldi.DevletNurullah Millet Buluþmalarý ERGÜN’ün kapsamýnda düzenhaberi lenen programda konuþan Ýl Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, her hafta Diyarbakýr’ýn bir ilçesini ziyaret ettiklerini belirterek, devletin millet için var olduðunu vurguladý. 4’te

‘Maçý hep birlikte kazanacaðýz...’

M. Uður Küme düþme ÇAKIL’ýn tehlikesi yaþahaberi yan Amedspor bugün sahasýnda Kastamonu 1966'yý konuk edecek. Tehlike bölgesinden uzaklaþmak için mutlak galibiyete ihtiyacý olan Amedspor taraftarlardan maça ilgi göstermesini istedi. Antrenör Ýbrahim Cezayir, " Taraftarýmýzýn eþliðinde maçý hep birlikte kazanacaðýz" dedi. Haber 15

‘Diyarbakýr Kudüs için hazýrdýr’ AK Parti Konya Milletvekili ve eski Baþbakan Ahmet Davutoðlu, "Duruþ Konuþmalarý Bilgi, Bilinç Ahlak" konferansa katýldý. Burada konuþan Davutoðlu, Kudüs yeni bir Selahattini Eyyubi bekliyorsa buna Diyarbakýr'ýn hazýr olduðunu söyledi. 7’de

HDP: Her hamle savaþý derinleþtiriyor 9 C

M

Y

K

7’de

ABD, savaþý uzatmayý hedefliyor-3 Mesut FÝÐANÇÝÇEK 5’te

Kent Gündemi-1 Ahmet BARAN

AÖF sýnav telaþý baþladý Haber 05

10 bin yýllýk tarihin dönüþüm süreci Haber 10


2

SAÐLIK/YAÞAM

15 Nisan 2018 Pazar

Bahar alerjisi tedavi edilmezse

ASTIMA NEDEN OLUR

DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi'nden Prof. Dr. Abdurrahman Þenyiðit, bahar alerjisinde antibiyotik kullanýmýnýn gereksiz olduðunu belirterek, polenlerin etkin döneminin ardýndan hastalarýn iyileþtiðini ifade etti. Þenyiðit, mart ile haziran aylarý arasýnda alerji hastalýklarýnda artýþ gözlendiðini, mevsimin insanlarýn beslenme alýþkanlýklarý ve hayat düzenlerinin deðiþmesini ve baðýþýklýk sistemini etkilediðini belirtti. Halk arasýnda "saman nezlesi" olarak tabir edilen bahar alerjisinin, polen ile açýða çýktýðýný kaydeden Þenyiðit, çim ve aðaçlardan savrulan polenlerin burun, aðýz ve göz yoluyla vücuda temas etmesi sonucu, polenlere karþý alerjik þikâyetlerin geliþtiðini aktardý.

“Alerji hastalýklarý artýþ gösteriyor” Þenyiðit, "Polene alerjisi olanlar, polenin etkin olduðu aylarda sabah saat 05.00 ile 10.00 ve akþamüstü 16.00 ile 18.00'de zorunlu olmadýkça dýþarý çýkmamaktýr. Çýkýlmasý halinde de maske kullanmalý, eve geldiðimizde saçlarýmýzý yýkamalý, çocuklarýmýzýn giysilerini deðiþtirmeliyiz. Kýþ mevsiminin bitip, baharýn baþladýðý mart ve haziran aylarý arasýnda alerji hastalýklarý artýþ gösteriyor. Mevsim deðiþikliðiyle birlikte, insanlarýn beslenme alýþkanlýklarý ve hayat düzenlerinin deðiþmesi baðýþýklýk

olan maske taksýn”

D

icle Üniversitesi Göðüs Hastalýklarý Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Abdurrahman Þenyiðit, bahar aylarýnda ortaya çýkan ve önemsenmeyen bahar alerjisinin zamanýnda tedavi edilmemesi halinde astýma neden olabileceðini söyledi sistemini de etkiliyor" dedi. Þenyiðit, çocuklarda uzun süren öksürük ve burun akýntýsýnýn ihmal edilmemesi gerektiðini belirterek, açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Bahar alerjisi burunda gýdýklanma hissi, kaþýntý, aþýrý akýntý, týkanýklýk, hapþýrma krizleri, gözde yaþarma, kýzarma, kaþýntý ve yanma problemleriyle kendini gösterir. Bu tür vakalarda hastalýðýn en tipik belirtisi olan hapþýrma, arka

‘Diþ rengi göz ve saç rengi gibi kiþiye özgüdür’

D

iþ rengi tedavisi konusunda iki tip tedavi yöntemi bulunduðunu belirten uzmanlar, "Diþ renginin göz rengi ve saç rengi gibi kiþiye özgüdür. Diþin içerdiði elementlerin birbirine göre oraný diþin rengini belirler" dedi

arkaya 15-20 kez tekrarlanabiliyor. Bazen de boðazdaki tahriþ ve geniz akýntýsý, kuru inatçý bir öksürüðe yol açýyor. Bu durumda çocuklar mutlaka alerjik açýdan kontrol ettirilmelidir. Bahar aylarýnda ortaya çýkan ve önemsenmeyen bahar alerjisi zamanýnda tedavi edilmemesi durumunda astýma neden olabilir."

“Polen alerjisi

DÝYARBAKIR - Global Diþ Hekimleri Derneði Baþkaný Diþ Hekimi Zafer Kazak, "Diþ renginin göz rengi ve saç rengi gibi kiþiye özgüdür. Diþin içerdiði elementlerin birbirine göre oraný diþin rengini belirler. Mine yüzeyi porlu (gözle görülemeyen küçük delikli) bir yapýya sahiptir. Bu nedenle diþin doðal rengi zaman içerisinde dýþ etkenlerden etkilenerek deðiþebilir" dedi. Diþ Hekimi Zafer Kazak, diþ rengi tedavisi konusunda iki tip tedavi yöntemi bulunduðunu belirterek, "Bunlardan ilki diþhekiminizin muayenehanesinde daha hýzlý sonuç alýnan yöntemdir (Office bleaching), diðeri de

Þenyiðit, üst üste hapþýrma, burun akýntýsý, boðazda aðrý ve yanma gibi þikayetleri bulunanlarýn bir saðlýk kuruluþuna baþvurduklarýnda bu hastalara genellikle antibiyotik kullanýmýnýn önerildiðini ancak bunun tedavide gerekmediðini ifade etti. Polenin etkin olduðu dönemin geçmesinin ardýndan, bu tür þikâyetlerin kendiliðinden sona erdiðini belirten Þenyiðit, "Antibiyotik kullanýmý gereksiz. Antibiyotik verilse de verilmese de polenin etkin olduðu dönemin sona ermesinin ardýndan hastalar iyileþiyor. Bu nedenle polene alerjisi olan kiþilerin yapmasý gereken polenin etkin olduðu aylarda sabah saat 05.00 ile 10.00 ve akþamüstü 16.00 ile 18.00'de zorunlu olmadýkça dýþarý çýkmamaktýr. Çýkýlmasý halinde de maske kullanmalý, eve geldiðimizde saçlarýmýzý yýkamalý, çocuklarýmýzýn giysilerini deðiþtirmeliyiz." ifadelerini kullandý. Bu dönemde ayný zamanda mevsimsel astýmda da artýþ meydana geldiði uyarýsýnda bulunan Þenyiðit, "Dýþ ortamla temas etmeleri halinde göz ve burun çevresine ince bir tabaka vazelin sürmelerini tavsiye ediyorum. Çocuklarýnýn özellikle bu aylarda uzun süren öksürük ve burun akýntýsý gibi þikâyetleri varsa, sinüzitten ziyade þikâyetler alerjik açýdan deðerlendirilmelidir'' ifadesine yer verdi.( ÝLKHA)

eviniz de kendinizin uygulayacaðý yöntemdir. (Home bleaching). Er:YAG lazer cihazlarý ile yeni geliþtirilen Fotona TouchWhite el aleti ile yaklaþýk 30 dakikada hassasiyet oluþturmadan beyazlatma saðlanabilir. Bu lazer dalga boyu çalýþýlan dokularda sadece 100 mikrometre emilim saðlar ve suda emilir. Bu sebeple beyazlatma jelinin en üst tabakasýnda emilerek derin tabakaya gitmeden jelin hemen aktif olmasýný saðlar. Bu da iþlemin hýzlanmasýný ve ayný zamanda diþte ýsý oluþmamasýný saðlar. Böylece iþlem sonrasý hassasiyet de alternatif yöntemlere göre en aza indirgenir" diye konuþtu. Sert doku

lazerleri ile yapýlan beyazlatma iþleminde jel dentine gelmediði ve minede mikro çatlaklar olmadýðý sürece aðrý oluþmayacaðýný anlatan Diþ Hekimi Zafer Kazak, "Diðer yöntemlerde çok az bir hassasiyet duyulabilir ve genellikle bu durum 24 saat içerisinde geçer. Bunu gidermek için beyazlatma iþlemi sonuna diþ hekiminiz fluorid uygulamasý yapabilir. Beyazlatma sonrasý çay, kahve, sigara, kýrmýzý þarap, viþne suyu gibi diþi renklendirebilecek gýdalardan uzak durmakta fayda vardýr. Genel aðýz bakýmýna dikkat edilmesi de renklenmelerin tekrarlamasýný önleyecektir" þeklinde konuþtu. (ÝHA)


3

HABER

15 Nisan 2018 Pazar

Hava destekli asayiþ uygulamasý Hurda yüklü týr ters döndü: 2 yaralý Bingöl'de yoldan çýkýp ters dönen hurda yüklü týrdaki 2 kiþi yaralandý. Etrafa saçýlan hurdalar nedeniyle karayolu bir süre ulaþýma kapandý. Kaza, Karýlova-Bingöl karayolunun 20. kilometresi Halifen köyü yakýnlarýnda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaþar Avcý idaresindeki 31 VP 287 plakalý týr, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çýkarak ters döndü. Kazada sürücü ile 1 kiþi yaralandý. Hurda yüklü týrdaki yaralýlarýn yardýmýna koþan olay yerinden geçen sürücüler ve çevredeki vatandaþlar, saðlýk ekiplerine haber verdi. Saðlýk ekiplerinin vatandaþlarýn yardýmý ile araçtan çýkardýðý yaralýlar, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Etrafa saçýlan hurdalar nedeniyle bir süre yol trafiðe kapalý kaldý. (ÝHA)

D

iyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü koordinesinde asayiþ uygulamasý gerçekleþtirildi. Ýlçenin dar sokaklarýnda hava desteði ile gerçekleþtirilen uygulamaya 500 polis katýldý DÝYARBAKIR Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü koordinesinde hava destekli asayiþ uygulamasý gerçekleþtirildi. Narkotik, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Havacýlýk, Foto Film ve Çocuk Þube Müdürlükleri ile Baðlar Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekip-

lerinin katýlýmýyla gerçekleþen uygulamada özellikle ilçenin dar ve karanlýk sokaklarýnda polis helikopteri eþliðinde uygulama gerçekleþtirildi. 55 ekipten oluþan 500 polisin katýldýðý uygulamada umuma açýk yerler denetlenirken, þüpheli araçlar durdurulup arandý. Þüpheli þahýslarýn kimlik sorgusu yapýlarak üst

TSK’dan haftalýk operasyon bilançosu TSK tarafýndan, ülke içinde ve dýþýnda yürütülen operasyonlarýn bir haftalýk bilançosu açýklandý. Açýklamada, etkili hudut güvenliði ve hizmetleri kapsamýnda icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sýnýrlardan yasa dýþý geçiþ yapmaya çalýþan 7 bin 393 kiþinin yakalandýðý bildirildi

aramasý yapýldý. Uygulama sonucunda 830 þahýs kontrol edilirken, 79 araç arandý, 21 iþ yeri denetlendi. Uyuþturucu madde ticareti yapma, saðlama suçundan aranmasý olan ve 4 yýl 2 ay kesinleþmiþ cezasý olan M.E. gözaltýna alýndý. Hacizli yakalamasý olan bir araca da iþlem yapýldý. (ÝHA)

DÝYARBAKIR - TSK, 7-13 Nisan 2018 tarihleri arasýnda yurt içinde ve yurt dýþýnda yürütülen operasyonlarýn bilançosunu açýkladý. PKK ve DEAÞ'a yönelik operasyonlarýn yurt içinde ve yurt dýþýnda devam ettiði belirtilen açýklamada, "Tunceli, Diyarbakýr, Þýrnak ile Irak'ýn kuzeyinde yürütülen büyük, orta ve küçük çaplý operasyonlara aralýksýz devam edilmiþtir." denildi. Operasyonlarda; biri PKK'nin lider kadrosunda olmak üzere yurt içinde 27 ve yurt dýþýnda 40 olmak üzere toplam 67 PKK'linin öldürüldüðü ve 31 adet piyade tüfeði, bir adet güdümlü hava savunma füzesi, 2 adet Dragunov (Kannas) keskin niþancý tüfeði, bir adet Law tanksavar silahý, 3 adet makinalý tüfek, 4 adet roketatar, 2 adet tabanca olmak üzere toplam 44 adet silah ele geçirildiði

belirtildi. 84 adet el yapýmý patlayýcýnýn tespit edilerek imha edildiði ifade edilen açýklamada, PKK'liler tarafýndan kullanýlan 47 adet silah mevzi, sýðýnak, barýnak, maðara ve depo bulunarak kullanýlamaz hale getirildiði 2 askerin hayatýný kaybettiði, 10 askerinde yaralandýðý bildirildi. "PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarýndan olan kaçakçýlýk ve uyuþturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattýnda alýnan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde; 895 litre kaçak akaryakýt, 61.4 kilogram eroin, 71.4 kilogram uyuþturucu, 17 bin 405 paket kaçak sigara, bin 40 adet kaçak küçükbaþ hayvan, 2 adet kaçak büyükbaþ hayvan ve bir adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiþtir."

Yurt dýþý operasyonlarý

Suriye'nin kuzeybatýsýn-

da Afrin bölgesinde, PKK ve DEAÞ'a yönelik 20 Ocak 2018'de Zeytin Dalý Harekatýnýn baþlandýðý hatýrlatýlan açýklamada, "Harekâtýn baþlangýcýndan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayýsý 4 bin 157 olmuþtur." denildi. Açýklamada, "Terör örgütü mensuplarý ile girilen çatýþmalarda bugüne kadar 52 kahraman silah arkadaþýmýz þehit olmuþ, 232 kahraman silah arkadaþýmýz yaralanmýþtýr. Türk Silahlý Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafýndan 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altýna alýnan Afrin'de mayýn ve el yapýmý patlayýcý arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamýnda bugüne kadar 107 adet mayýn ve 781 adet EYP tespit edilerek imha edilmiþtir." ifadeleri kullanýldý. (ÝLKHA)


4

HABER

15 Nisan 2018 Pazar

‘Devlet millet için vardýr’ ruþu temsil ettikçe, bu deðerleri sahiplendikçe biliniz ki bu mücadelemiz kararlýlýkla ve baþarýyla devam edecek. Þairin dediði gibi 'Sahipsiz vatanýn, batmasý haktýr, sen sahip çýkarsan bu vatan batmayacaktýr'. Allah sahip çýkan herkesten razý olsun" diye konuþtu.

“Projelerimizi tamamlayýp hizmete sunacaðýz”

D

evlet-millet buluþmalarýna devam eden Ýl Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, devletin millet için var olduðunun altýný çizerek, "Devletin her kaynaðý milletini mutlu etmek, millete hizmet etmek için vardýr" dedi Nurullah ERGÜN Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, devlet-millet buluþmasý kapsamýnda Kulp ilçesine baðlý Kayahan mahallesi ve Hamzalý köyünü ziyaret ederek vatandaþlarla bir araya geldi. Ziyarette Vali Güzeloðlu'na Diyarbakýr Jandarma Bölge Komutaný Tümgeneral Halis Zafer Koç, Kulp Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Fatih Dülgeroðlu, Ýl Jandarma Komutaný Tuðgeneral Ali Demir, ilçe kurum müdürleri eþlik etti. Kayahan Mahalle Muhtarý Halis Koçaða ve vatandaþlar tarafýndan karþýlanan Vali Güzeloðlu'na öðrenciler tarafýndan çiçek takdim edildi. Daha sonra Kayahan mahalle okulunun yemekhane ile halý saha açýlýþ töreni gerçekleþtirildi.

“Devlet millete hizmet etmek için vardýr” Vali Güzeloðlu törende yaptýðý konuþmada Kayahan mahallesine yemekhanenin de halý sahanýn da

hayýrlý olmasýný diledi. Vali Güzeloðlu, "Devlet millet ile buluþuyor. Çok uzun zamandýr Kulp'a bir sözümüz vardý. Kayahan gibi kahraman evlatlarýyla, devletiyle ayakta duran dimdik, bu deðerleri savunan bu uðurda þehitler veren ve ihanet ve terör örgütlerinin karþýsýnda aslanlar gibi duran Kayahan'a sözümüzü bugün yerine getirdik. Elhamdülillah geldik sizinle buluþtuk. Bakýn her zaman söylüyoruz, devlet millet için vardýr. Devletinin her kaynaðý milletini mutlu etmek, millete hizmet etmek için vardýr ve geleceðe doðru bu büyük devlet ve millet kararlýlýkla yürürken þüphesiz bu yolculuðumuzda bu duruþu sergileyen Kayahan gibi köylerimizin de baþýmýzýn üzerinde yeri vardýr. Bu büyük devlet, içte ve dýþta bütün terör örgütlerini ve son halinin etkisiz hale getirilene kadar mücadelesini sürdürecek ve iþte görüyorsunuz Allah'ýn izniyle hiçbiri ne içeriden de dýþarýdan bu büyük devlet ve milletin yürüyü-

þünü engelleyemeyecek, kararlý adýmlarla geleceðe doðru yürüyüþünü durduramayacak" dedi.

“Hiçbir þehidimizi unutmadýk, unutmayacaðýz” Güzeloðlu, "Son hain etkisiz hale getirilene kadar da bu mücadelede devam edecek. Rabbim bu mücadelede bu deðerler uðruna, ezanýmýz, bayraðýmýz, devletimiz ve milletimiz için þehadet þerbetini içen bütün þehitlerimizden razý olsun. Makamlarý ve mekanlarý cennet inþallah, peygamber yoldaþlarý olsun. O kahramanlarýn emaneti bu deðerleri savunmak, ayakta tutmak için bize manevi bir mesuliyet veriyor. Bu ülkenin her bir köþesinde, geleceðe doðru yürürken, geçen hafta þehadete uðurladýðýmýz Malik gibi hiçbir þehidimizi unutmadýk, unutmayacaðýz. Burada aramýzda bulunan kahraman gazilerimiz de var, Allah onlardan da razý olsun. Nurlanan þehidin yanýnda onurlanan gazilerimiz ayný safta, sizler bu du-

Hasta ve yakýnlarý için mevlit programý Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi tarafýndan hizmete açýlan misafirhanede konaklayan hasta ve yakýnlarýna Miraç Kandili nedeniyle mevlit programý düzenlendi

Kulp Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Fatih Dülgeroðlu ise kýsa süre içerisinde kýrsal mahallelerde bulunan okullarda 12 yemekhane ve 10 halý saha yapým projesi çalýþmalarýnýn büyük kýsmýný tamamladýklarýný söyledi. Dülgeroðlu, "Bugün açýlýþýný yaptýðýmýz Kayahan Ýlköðretim Okulu yemekhane ve halý saha projesinin ardýndan çok kýsa süre içerisinde diðer okullarýmýzda devam eden projelerimizi tamamlayýp hizmete sunacaðýz. Konuþmalarýn ardýndan Vali Güzeloðlu ve beraberindekiler Kayahan Ýlköðretim Okulunun yemekhane ve halý saha açýlýþýný gerçekleþtirdi. Okuldaki öðrencilerle buluþan Vali Güzeloðlu ve beraberindekiler öðrencilerle yakýndan ilgilendi.

Hamzalý Köyü de ziyaret edildi Kayahan Mahalle ziyaretinin ardýndan Vali Güzeloðlu ve beraberindekiler 1 Ocak 1995 tarihinde katledilen 7'si çocuk 9'u kadýn 19 vatandaþýn öldürüldüðü Hamzalý köyünü ziyaret etti. Buradaki þehitlikte þehitlerin ruhuna Fatiha okuyan Vali Güzeloðlu ve beraberindeki heyet katliamýn canlý tanýðý Adil Çiçek'ten o gün yaþanan olaylarý dinleyerek, vatandaþlarýn acýsýný paylaþtý. Daha sonra Hamzalý köy halký ve þehit yakýnlarýyla merkez taziye evinde biraya gelen Vali Güzeloðlu ve beraberindekiler, vatandaþlarla bir süre sohbet etti. Taziye evi ziyaretinin ardýndan Vali Güzeloðlu ve beraberindekiler Hamzalý Jandarma Karakol Komutanlýðýný ziyaret etti.

DÝYARBAKIR - Doðu ve Güneydoðu'nun saðlýk merkezi konumundaki Diyarbakýr'a çevredeki il ve ilçelerden gelen ve günlerce kentte kalmak zorunda olan hasta ve yakýnlarýnýn konakladýðý misafirhanede Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý Yurtlar ve Misafirhaneler Þube Müdürlüðü tarafýndan Miraç Kandili nedeniyle mevlit programý düzenlendi. Mevlit okumasýyla baþlayan program hasta ve yakýnlarý için ilahi dinletisi yapýldý. Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý Yurtlar ve Misafirhaneler Þube Müdürlüðü misafirhanede kalan hasta ve yakýnlarýna lokum ikram etti. Düzenlenen programdan dolayý memnuniyetlerini dile getiren hasta ve yakýnlarý, Büyükþehir Belediyesi yetkililerine teþekkür etti. (Haber Merkezi)


Ahmet Baran

Kent Gündemi-1

ahmetbrn21@gmail.com

5

HABER

15 Nisan 2018 Pazar

Kentin nabzýný tutuðumuz "kent gündeminin" bu haftaki bölümünde insandan topluma, teknolojiden sanata kadar farklý konular var… Güzel haberlerle baþlayalým… Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliði Bölümü Öðretim Elemaný Dr. Ferhat Çýra'nýn geliþtirdiði ve arýzalarý baþlangýç aþamasýnda tespit eden sistem, bir Alman otomobil devinin 2021 yýlýnda çýkarmayý planladýðý 5'nci nesil elektrikli otomobilde kullanýlacak. Projenin AR-GE ekibinde de yer alacak olan Çýra, "Bu sistemle arýza nedeniyle oluþabilecek kazalarýn ve sonucunda meydana gelecek can kayýplarýnýn önüne geçilebilecek. Proje sonrasý bilgi birikimimi yerli elektrikli otomobil yapýmý çalýþmalarýnda kullanmak istiyorum" dedi. … Ýkinci haberimiz de teknoloji ve yaþamý kolaylaþtýran bir buluþtan… Diyarbakýr-Silvan Karayolunda bulunan Dicle Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi mühendisleri binalarýn dýþ yüzeyini temizlemede kullanýlan ve fiyatý 100-150 bin euro arasýnda deðiþen sistemi yerli ve imkanlarla geliþtirerek 40 bin liraya üretmeyi baþardý. Deterjana gerek duymadan çalýþan sistemin yurt dýþýnda üretilenlerinden farký suyu anlýk olarak saflaþtýrarak dýþ yüzeyleri temizlemesi ve iz býrakmamasý. Sistemde 20 metreye kadar olan yerler karbon fiber malzemeden üretilen hortum vasýtasýyla temizlenirken 20 metreden yüksek

yerler de robot vasýtasýyla temizleniyor. Dicle Teknokent mühendisleri geliþtirdikleri sistemin patentini almak için çalýþmalara baþladý. Dicle Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Akkýlýç, aðustos ayýnda kurulan Dicle Teknokent Teknoloji Transfer Ofisinin meyvelerini toplamaya baþladýklarýný ifade ederek, "Burada üniversitemizin mühendisleriyle beraber geliþtirdiðimiz bir dýþ temizlik robotu var. Özellikle binalarýn dýþ yüzeylerinde tehlike arz eden yerleri temizlemede kullanýlýyor. Bizim avantajýmýz anlýk premium osmos sistemi ile sularý saflaþtýrma ve bu saflaþtýrýlan suyla deterjana hiç ihtiyaç duymadan cam ve parlak yüzeyleri temizleme esasýna dayanýyor" dedi. … Maalesef kentte kötü þeyler de oluyor! Diyarbakýr'ýn merkez Kayapýnar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bir genç, sokakta yapýlan fuhuþa tepki gösterince kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan býçaklandý. 7 Nisan Cumartesi günü Doç. Dr. Sýtký Güral Caddesi 17'nci Sokak'ta yaþanan olayýn ardýndan genç, hastaneye kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Söz konusu sokakta sýk sýk fuhuþ, uyuþturucu ve hýrsýzlýk olaylarýnýn yaþandýðýný belirten mahalle sakinleri, yetkililerin duruma müdahale ederek, sokaðýn giriþ ve çýkýþýný kapatmalarýný istediler. … Diyarbakýr E Tipi Kapalý Cezaevi'nde 24 Eylül 1996 tarihinde 11

tutuklunun demir sopa ve çubuklarla öldürüldüðü, 24'ünün yaralandýðý kamuoyunda "Diyarbakýr Cezaevi Katliamý" olarak bilinen davanýn yargýlamasýna Diyarbakýr 3. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Daha önce 2 kez kararý açýklanan dava, usul ve esas yönündeki eksiklikler nedeniyle Yargýtay'dan dönmüþtü. 89 sanýðýn tutuksuz yargýlandýðý davada 1 sanýk SEGBÝS üzerinden duruþmaya katýlýrken, diðer sanýklar ise katýlmadý. Sanýk ve müþteki avukatlarýn hazýr bulunduðu duruþma, sanýk Abdullah Altýn'ýn SEGBÝS üzerinden savunma yapmasýyla baþladý. Altýn, Yargýtay'ýn bozma ilamýna diyeceði bir þey olmadýðýný söyledi. Ardýndan söz alan duruþma savcýsý ve sanýk avukatlarý davadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti. Bir kýsým müþteki avukatý Mesut Beþtaþ, ifadesi alýnmayan sanýklarýn bilinçli olarak ifade vermekten kaçýndýklarý için haklarýnda yakalama emri çýkarýlmasýný talep ederek, aksi takdirde dava dosyasýnda bir ilerleme olamayacaðýna dikkat çekti. Ara kararýna açýklayan mahkeme heyeti, yapýlan tebligatlara raðmen duruþmalara mazeretsiz katýlmayan sanýklar Üzeyir Bal ve Mehmet Özay'ýn ifadelerinin alýnmasý için haklarýnda yakalama emri çýkarýlmasýna karar verdi. Mahkeme, ayrýca duruþmaya katýlmayan sanýk Mehmet Hancý hakkýnda ise zorla getirme kararý verdi. Dava eksiklerin tamamlanmasý için Mayýs ayýna ertelendi. Devam Edecek

AÖF sýnav telaþý baþladý Diyarbakýr'da Açýköðretim Fakültesi öðrencilerinin bahar dönemi vize telaþý baþladý

Diyarbakýr'da AÖF öðrencilerinin bahar dönemi vize sýnavlarý baþladý. Öðrenciler dünün ardýndan bugün de dört oturum þeklinde düzenlenen sýnavlarda ter dökecek. Öðrenciler, sa-

bahýn erken saatlerinden itibaren sýnava girecekleri okullarýn yolu tuttu. Bazý öðrenciler gelip okul bahçesinde ders çalýþmayý tercih ederken çocuðu olan öðrenciler ise sýnav saatini çocuk-

larýyla birlikte okul bahçesinde turlayarak bekledi.

‘Pek bir beklentim yok’ Sýnava bu dönem hazýrlanamadýðýný belirten Þerife Parlak, "Pek bir þey beklemiyorum. Daha önce girdiðim deneyimlerden yola çýkarak bakacaðým artýk. Pek bir beklentim yok açýkçasý. Sabah burasý öðleden sonra kampüse kadar gideceðim. Mesafe bayaðý bir uzak. Neden böyle onu hiç anlamýþ deðilim. Çünkü yarýn da öðleden sonra üniversiteye gideceðim. Niye sabah burasý öðleden sonra orasý onu pek anlamýþ deðilim? Keþke olmasaydý. Zaten çok zorlaþtýrýyorlar bari þu yol kýsmýný zorlaþtýrmasalardý" dedi.

‘Ýlçemizde sýnava girsek bizim açýmýzdan daha iyi’ Sýnav sadece þehir merkezinde yapýldýðý için ilçeden gelen Neval Bilim, "Hani ilçesinden geliyorum.

Her gün bir saat yol çekip buraya kadar geliyorum. Ýlçemizde sýnava girsek bizim açýmýzdan daha iyi. Senede 4 defa geliyorum Cumartesi ve Pazar günleri. Bir de iki oturum oluyor sabahýn köründe kalkýp gelmek zorunda kalýyorum. Açýköðretim Fakültesi Tarih Bölümü öðrencisi olan Ferhat Pektaþ ise þunlarý söyledi:"Çalýþtýk, geldik bakalým sorular nasýl olacak? Yanlýþ sorularýn doðrularý götürmesi çok kötü bir þey. Daha önce Açýköðretim Fakültesi sýnavlarýnda böyle bir þey yoktu. Þuan 4 yanlýþ 1 doðruyu götürmekte. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. Daha önce üniversiteye giriþ sýnavlarýnda bu oluyordu. Bu sistem sanýrým bir iki yýldýr gelmiþ yetkililerden bunun düzeltilmesini istiyoruz. Diðer öðrencilere de baþarýlar diliyorum." (ÝHA)


6

HABER

15 Nisan 2018 Pazar

‘Sonuç alana kadar eyleme devam edeceðiz’

D

iyarbakýr'daki "Kayýplar bulunsun failler yargýlansýn" eyleminde konuþan ÝHD Þube Sekreteri Abdüsselam Ýnceören, 90'lý yýllardaki çatýþmalarda 3 bin 500 köyün boþaltýldýðýný ve 17 bin 500 insanýn zorla kaybettirildiðini söyledi. Ýnceören, bunlarý sürekli ifade edeceklerini ve sonuç alýncaya kadar eylemlerini devam ettireceklerini vurguladý DÝYARBAKIR - Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Diyarbakýr Þubesi ve kayýp yakýnlarý, gözaltýnda kaybedilen faili meçhul cinayete kurban giden kayýplarýnýn akýbetini sormak ve faillerin cezalandýrýlmasý talebiyle, "Kayýplar bulunsun, failler yargýlansýn" sloganýyla 479'uncu kez bir araya geldi. ÝHD Þubesi konferans salonundaki eylemde "Kayýplar bulunsun failler yargýlansýn" yazýlan pankart ile kayýp fotoðraflarý taþýndý.

“Devlet adaletin tesis edilmesini engelliyor” Eylemde konuþan ÝHD Þube Sekreteri Abdüsselam Ýnceören, binlerce kayýp insanýn akýbeti ve faili meçhul cinayetlerin aydýnlatýlmasý talebiyle 479 haftadýr oturma eyleminde bulunduklarýný, ancak tüm çabalarýna raðmen devlet tarafýndan faillerin korunduðu ve yargýnýn devreye girmeyerek adaletin tesis edilmediðini söyledi. 90'lý yýllardaki çatýþmalarda 3 bin 500 köyün boþaltýldýðýný ve 17 bin 500 insanýn zorla kaybettirildiðini söyleyen Ýnceören, bunlarý sürekli ifade edeceklerini ve sonuç alýncaya kadar eylemlerini devam ettireceklerini vurguladý.

“Kemiklerimizi aramaya devam edeceðiz” Ardýndan 1994 yýlýnda gözaltýna alýnýp kaybedilen Hüseyin Tekdað'ýn eþi Hatice Tekdað, eþinin evden alýnýp iþkence edilerek öl-

dürüldüðünü söyledi. Tekdað, "Ben eþimin kemiklerini istiyorum. Yýllarca çocuklarým babalarýnýn yokluðunu arayarak yetim büyüdü. Bizim suçumuz neydi bize söylesinler biz de bilelim. Eðer Kürt olmak suçsa biz yine Kürt olmaya devam edeceðiz. Devlet sadece Kürtlerin evini baþlarýna yýkmak istiyor. Böyle sorunu çözeceðini sanýyor. Biz hiçbir zaman kendi kayýplarýmýzý aramaktan vazgeçmeyeceðiz. Eðer bir devlet bir kiþiyi 19 defa gözaltýna alýyorsa 20'ncisinde kaybeden de kendisidir. O yüzden biz yaþadýðýmýz sürece kemiklerimizi aramaya devam edeceðiz" ifadelerini kullandý.

“Koruculuðu reddeden köylüler sürgün edildi” ÝHD Kayýp Komisyonu Üyesi Avukat Hasan Yalçýn ise, 1995 yýlýnda Mardin Kýzýltepe doðumlu Hüseyin Ertaþ'ýn gözaltýnda kaybediliþ hikayesini okudu. Yalçýn, "Evli ve 9 çocuk babasý olan Hüseyin Ertaþ'ýn, bir kýzý PKK örgütüne katýldýðý için köyüne yapýlan baskýnlar sýrasýnda sürekli þiddete ve tehdide maruz kalýyordu. 1994 yýlýnda Emrud ve çevresinde bulunan köylerde korucu olmayý kabul etmeyen ailelere 3 gün içinde köyü boþaltmalarý söylendi. Daha sonra da ailelerin eþyalarýný almalarýna müsaade edilmeyerek köy yakýldý. Ertaþ

12 bin baþvuru karara baðlandý Olaðanüstü Hal Ýþlemleri Ýnceleme Komisyonu, meslekten ihraç edilenlere iliþkin 12 bin baþvuruyu karara baðladý

ailesi de köyünden çýkarak Kýzýltepe'ye yerleþti. 1995 tarihinde Hüseyin Ertaþ'ýn evine beyaz Toros arabayla gelen silahlý 4 kiþi, karakola gelmesi gerektiðini söyledi. Akþam saatleri olduðu için Hüseyin Ertaþ gelen kiþilere kendisinin ertesi gün karakola geleceðini, onlarla gitmeyeceðini söyledi. Söz konusu kiþiler bunun üzerine onun baþýna silah dayayýp, kollarýndan tutup zorla arabaya bindirdi ve oradan uzaklaþtý. Kardeþi ve eþi ayný gün hemen karakola giderek onu sordu. Karakoldaki yetkililer böyle bir kiþinin gözaltýnda bulunmadýðýný söyledi. Karakol komutaný Hasan Atilla Uður'du. Hüseyin Ertaþ'ýn cansýz bedeni 13 Temmuz 1995 tarihinde Ceylanpýnar'da bulundu. Geçimini buðday pazarlayarak geçirdiði için orada bulunan çiftçiler tarafýndan tanýndý ve ailesine haber verildi. Teþhis edildikten sonra köyüne getirilerek defnedildi. Aile dönemin koþullarýndan kaynaklý hukuksal bir iþlem gerçekleþtiremedi. 2006 yýlýnda ise oðlu Muhittin Ertaþ tarafýndan konuyla ilgili dava açmak için baþvuruda bulunuldu. Oðlu babasýnýn Hasan Atilla Uður'un talimatýyla evden götürülüp öldürüldüðünü belirterek korucular Ýsmet Kandemir ve Abdurrahman Kurða'dan þikayetçi oldu. Ailenin tüm baþvurularýna raðmen her hangi bir sonuç alýnmadý." 5 dakikalýk oturma eylemiyle açýklama sona erdi. Bu haftaki kayýp eyleminin faili olarak adý geçen, bir çok faili meçhul olayla birlikte anýlan emekli Albay Hasan Atilla Uður, bir dönem Ergenekon davasý kapsamýnda tutuklanýp 5 yýl 8 ay cezaevinde tutulmuþtu. Uður, þu anda Doðu Perinçek'in Vatan Partisi'nde Genel Baþkan Yardýmcýlýðý yapýyor. (Haber Merkezi)

DÝYARBAKIR - Olaðanüstü Hal (OHAL) Ýþlemleri Ýnceleme Komisyonundan yapýlan açýklamaya göre, Komisyona bu güne kadar meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öðrenciler, rütbeleri alýnan emekli güvenlik personeli, kapatýlan kurum ile kuruluþlar tarafýndan 108 bin 660 müracaat yapýldý. Komisyon, önceki gün itibarýyla 12 bin baþvuruyu sonuçlandýrarak, 310 müracaat için mesleðe iadeye hükmetti. Baþvurulardan 9 bin 700'ü reddedilirken, KHK'lar ile göreve iade edilen bin 990 baþvuru için de ön inceleme kararý alýndý. Komisyonda, 96 bin 660 baþvurunun incelenmesi ise devam ediyor. (ÝLKHA)


Mesut FÝÐANÇÝÇEK

ABD, savaþý uzatmayý hedefliyor-3

rojanumesut@gmail.com

7

HABER

15 Nisan 2018 Pazar

Yazar burada bir not düþüyor: "ABD, SDF Özel Temsilcisi olarak Bahreyn eski büyükelçisi William Roebuck'ý görevlendirecek. ABD ile Türkiye arasýndaki iliþkiler kötü ve düzelecek gibi görünmüyor. ABD, SDF ile Ankara arasýndaki iþi tek baþýna üstlenmek için iyi bir konumda deðil." Hedef net bir þekilde tanýmlanýyor: "Mistura'ya, Cenevre'de muhaliflerin, Esad'ýn ve SDF'nin yer aldýðý üçlü bir yapýyý kabul ettirmek." Ayrýca ABD Dýþiþleri Bakaný Yardýmcýsý, "Rusya'yý köþeye sýkýþtýrmak için" 23 Ocak'ta Paris'te düzenlenecek toplantý öncesinde Mistura'ya "Cenevre'de Suriye için Siyasi Rotayý Yeniden Canlandýrma" adlý bir belge gönderileceðini söylüyor. Yazar not düþüyor: Þu anda grupta ABD, Ýng., Fr., S. Arabistan ve Ürdün yer almalý. Mýsýr ve Almanya davet edilmeli. TR de katýlmalý ama görüþmeler Kürtler yüzünden zora girebilir ve bu Astana'nýn etkisizleþtirilmesini zorlaþtýrabilir. Bu nedenle bu ülkelerin katýlýmý acil deðil. Yazýnýn son kýsmýnda Batý'nýn Suriye stratejisinin geleceðinden uzun uzun bahsediliyor. Üç kilit sonuç çýkarýlýyor: "Perde arkasýnda ABD liderliðinin yeniden doðrulanmasý…" Ýkinci perspektif "Rusya, umduðumuz gibi rejimden vazgeçmese bile, Rusya

üzerinde baskýnýn sürdürülmesi." Hâlihazýrda yaptýðýmýz þekildekorkunç insani durumu ve sivil hedeflerin bombalanmasýnda Rusya'nýn suç ortaklýðýný kýnamaya devam etmeliyiz." Son olarak yazar "ABD'liler stratejilerine son halini verdikleri son aylarda katkýmýzý ve desteðimizi takdir ettiklerini söyledi" diyor. Richard Labévière'e göre bu gizli yazý, Suriye'de Batý'nýn stratejisini mükemmel bir þekilde anlatýyor: Seçi'deki barýþ giriþimlerini sabote etmek. Suriye krizine iki yeni savaþ ek-

lemek: Kürtlere karþý Türkler ve Ýran ile Lübnan Hizbullah'ýna karþý Ýsrailliler. Richard Labévière'e göre, üst düzey Fransýz bir diplomat durumu þöyle anlatýyor: "ABD, Suriye'deki askeri yenilgisini asla kabullenmedi ve asýl stratejik hedefinden, özellikle Suriye'nin Irak ve Libya gibi bölünmesinden vazgeçmek istemiyor. Ýstedikleri þey, ülkedeki siyasi ve ekonomik yeniden yapýlanmaya nüfuz edebilmek amacýyla, Suriye'nin doðusundaki petrol sahalarýný kontrol etmek için Kürtleri silahlandýrmak." BÝTTÝ

‘Diyarbakýr Kudüs için hazýrdýr’ "Duruþ Konuþmalarý Bilgi, Bilinç Ahlak" konulu konferansta konuþan eski Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Kudüs yeni bir Selahattini Eyyubi bekliyorsa buna Diyarbakýr’ýn hazýr olduðunu söyledi

DÝYARBAKIR - AK Parti Konya Milletvekili ve eski Baþbakan Ahmet Davutoðlu, "Duruþ Konuþmalarý Bilgi, Bilinç Ahlak" konferansa katýldý. Ahmet Davutoðlu, dýþ gündemde yaþananlara dikkat çekerek, Kudüs yeni bir Selahattini Eyyubi bekliyorsa bana Diyarbakýr'ýn hazýr olduðunu ifade etti. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde Ýlim Yay-

ma Cemiyeti Diyarbakýr Þubesi tarafýndan "Duruþ Konuþmalarý Bilgi, Bilinç Ahlak" temalý konferansa, siyasi parti baþkanlarý, STK temsilcileri, akademisyenler ve vatandaþlar katýldý.

Kimyasal saldýrýya lanet

Konferansa konuþma olarak katýlan Davutoðlu, Doðu Guta'da kullanýlan kimyasal saldýrýyý lanetledi. Davutoðlu, "Bugün Mescid-i Aksa'nýn gü-

nü Mescidi Aksa'nýn gününde Diyarbakýr'da 5'inci kutsal mescidimizde namaz kýlmayý Allah nasip etti. Allah bir gün hür Mescid-i Aska'da hep beraber namaz kýlmayý nasip etsin. Bizim 5 mukaddes mescidimiz vardýr. Mekke-i Mükerreme, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa, Þam Emevi Camii ve Ulu Cami'dir. Siz Ulu Cami'ye sahip olmakla baþý baþýna özel bir toplumsunuz. Ulu Cami'nin yanýnda huzurunda olmakla özelsiniz. Böyle bir günde biz Ulu Cami'de hür bir þekilde ibadetimizi cumamýzý ve miracýmýz idrak ederken terör rejimi israil, Kudüs ve Gazze'deki kardeþlerimize zulüm ediyor." dedi. "Yine bugün biz burada Ulu Cami'mizde cumayý idrak ederken Suriye rejimi Doðu Guta'daki kardeþlerimize kimyasal silah kullanýyor" diyen Davutoðlu þunlarý söyledi: "Böyle bir durum karþýsýnda bizim sessiz kalmamýzý kimse beklemesin. Þam'da kardeþlerimizi katleden Suriye rejimini Diyarbakýr'dan hem lanet ediyor hem de gür bir sesle diyoruz ki inþallah Þami Þerif bir gün bu zulümden kurtulacaktýr. 8 yýldýr devam

eden bu zulüm bir gün inþallah son bulacaktýr. Yine buradan insanlýk tarihinin en kanlý direniþine þahit olan Filistin topraklarýndaki Ýþgalci israil devleti bilsin ki nice iþgalciler Kudüs'ten geçti. Ama kalamadýlar. Kudüs yeni bir Selahattin Eyyubi bekliyorsa Diyarbakýr burada hazýrdýr. Böyle bir günde Miraç gününde Diyarbakir'dayýz. Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yý anmadan Diyarbakir'de konuþmaya baþlamak mümkün deðil. Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yý Þam-ý Þerif-i bütün Ýslam dünyasýný aziz eylesin miraç gecesi hürmetine orada bulunan kardeþlerimize yardým eylesin."

‘Bu þehri maddi ve maneviyatýný koruyacaðýz’

Son olarak Davutoðlu, "Restorasyon çalýþmalarý için buraya geldiðimde arkadaþlarý anlatým sorun bütün tarihi mekânlarýný özenle koruyarak gözü rahatsýz eden tekbir þeyi inþa etmeden tekrar yaparsýnýz. Bu þehri maddi ve maneviyatýný koruyacaðýz. Özelde Sur gibi tarihi yerlere bir þey yapýlmasýna rýza göstermeyiz" þeklinde konuþtu. (ÝLKHA)


8

HABER

15 Nisan 2018 Pazar

‘Shakespeare’in deliliðini e D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrosu'na yýllarca emek veren Þivan Vural Tantekin, belediyelere kayyým atanýnca iþsiz kaldý. Tantekin, bir yýldýr Goþto adlý lokantayý çalýþtýrýyor. "Ben Kürt tiyatrosunun kötü adamý oldum" diyen Tantekin'le seyirciden tokat yediði günleri de konuþtuk, Hollandalý eleþtirmenlere 'Shakespeare'in deliliðini en iyi Kürtlerden öðrendik' dedirten performanslarýný da da... Vecdi ERBAY

DÝYARBAKIR - Þivan Vural Tantekin'i ne zaman üstünde "Goþto" yazan önlükle ya da elinde kepçeyle çorba tenceresini karýþtýrýrken görsem, onu bir oyunun bir sahnesindeymiþ gibi algýlarým. Bu algý boþuna deðil elbette. Tantekin'i yýllardýr sahnede, deðiþik kýlýklar içinde görmeye alýþmýþým da ondan. Son bir yýldýr ise daha çok ya 'Goþto'da aþçý önlüðü ile ya da Amedspor maçlarýnda oðluyla birlikte görüyorum onu. Hatýrlanacaktýr, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrosu'nun 31 çalýþaný, belediyeye kayyým atanýnca iþsiz býrakýlmýþtý. Þivan Vural Tantekin de bu sanatçýlardan biriydi. 30 yýl emek verdiði tiyatro sahnesinden lokantacýlýða geçiþi de bu þekilde olmuþtu. Yýllardýr sahnede ve Amedspor maçlarýnda gördüðüm Tantekin'i aþçý önlüðü içinde görmek beni þaþýrtsa da o halinden memnun gibi görünüyor. Müþterilerle bir tiyatrocu performansýyla ilgileniyor. Tiyatro sanatçýlýðýndan esnaflýða geçiþ süreci zor olmuþtur mutlaka. Goþto'da bunu konuþuyoruz Tantekin ile. Çay içerek muhabbet ediyoruz, derken doðup büyüdüðü Suriçi'ne, Ýskenderpaþa mahallesinin dar sokaklarýna kadar gidiyoruz.

Öðretmenlerin tiyatro sevdasý Geçmiþe gitmiþken, tiyatro hayatýnda iki önemli isimden söz

ediyor Tantekin: "Ýlkokulda Þefika Çetiner hocamýz vardý. Bana tiyatroyu ilk sevdiren odur. Daha sonra lise de Ýbrahim Çoban adlý Karadenizli bir edebiyat öðretmenimiz vardý. Þiir de yazan tam bir tiyatro sevdalýsýydý. Onun sayesinde tiyatrodan kopmadým." Tantekin'in tiyatro sevdasý ailede önce hoþ karþýlanmamýþ. Babasýnýn itirazlarýný dikkate almamýþ, okulu ihmal etmek pahasýna sahneleyecekleri oyunun provalarýna katýlmýþ. Komþularý bir esnaf, Tantekin'in babasýný oyunun prömiyerine katýlmaya ikna etmiþ. Oyundan sonra babasý, "Bu mudur tiyatro" diye sormuþ, "Evet" cevabýný alýnca, "Devam et" demiþ. O dönem "Artist mi olacaksýn" diye dalga geçen arkadaþlarý, daha sonra onun bütün oyunlarýný izlemeye baþlamýþlar. Tantekin, liseden sonra baþka iþlerde çalýþýrken, Dicle Amatör Sanat Tiyatrosu'nda tiyatroya devam etmiþ. Ýki yýl boyunca tiyatro yapmýþlar ama prova yapacaklarý, oyun sahneleyecekleri bir sahneleri yok. Bulabildikleri yerlerde prova yapmýþlar, paralarý yetince sahne kiralamýþlar. Bölgenin birçok il ve ilçesine turne düzenlemiþler.

Sahneden temizlik iþlerine "Seçilirsem þehir tiyatrosu kuracaðým." Bu cümle, belediye baþkaný olmaya aday SHP'li Turgut Atalay'ýn seçim vaatlerinden biridir. Belediye baþkaný seçildiðinde sözünü tutar Atalay ve þehir tiyatrosu için hazýrlýklara baþlar. Amatör tiyatrocular þehir tiyatrosu için seçmelere katýlýrlar ancak Tantekin þehir dýþýnda olduðu için bu seçmelerde yer alamaz. Belediyede tiyatro yapma macerasýný ve ilk iþsiz kalma tehlikesiyle karþýlaþmasýný ise þöyle anlatýyor Tantekin: "Genel sanat yönetmeni bir oyuncuya ihtiyaç duyuyordu. Gittim. Beni izledi ve 'tamam' dedi. Bundan sonra iþçi kadrosu ile Sur Belediyesi'ne alýndým. Ama iki belediyenin arasýndaki sözleþmeye göre sadece tiyatro yapacaktým. Atalay dönemi böyle geçti. Ama sonraki seçimde Refah Partisi seçimi kazandý ve tiyatroyu kapattý. Sur Belediye Baþkaný'nýn talimatýyla benimle ayný durumda olan tiyatrocu arkadaþlarýmý tiyatrodan uzaklaþtýrdý. Temizlik iþine, zabýtaya vesaire verdi. Ya istifa edecektik ya da koþullarý kabul ede-

cektik. Arkadaþlarýmla kalmaya karar verdik." Arkadaþlarýyla belediyenin verdiði iþleri yapmaya baþlamýþlar. Ama tiyatrodan kopmamýþlar elbette. Belediyede çalýþmaya devam ederken tiyatro grubu kurmuþlar. Kýsýtlý imkanlarla hazýrladýklarý oyunlarla seyircinin karþýsýna çýkmýþlar. Bu sýkýntýlý süreç Feridun Çelik'in belediye baþkaný seçilmesine kadar sürer.

Kürtçe oyunlara seyirci ilgisi "Feridun Çelik belediye baþkaný seçilince þehir tiyatrosu yeniden kuruldu" diye anlatýyor Tantekin. "Çok iyi oyunlar sahnelemeye baþladýk. Bir süre sonra Kürtçe oyunlarý da repertuvara aldýk. Bu çok heyecan vericiydi. Çünkü her kesimden insan Kürtçe oyunlarý izlemek üzere tiyatroya gelmeye baþladý. Türkçe oyunlar da sahneliyorduk ama asýl ilgi Kürtçe oyunlara oldu o dönem. Tiyatroya hiç gitmemiþ insanlar, oyunlar kendi dillerinden olunca tiyatro seyircisi oldu." Tantekin, Veysel Öngören'in katkýlarýndan da söz ediyor. "Veysel hoca bizim için sadece bir tiyatro eðitmeni olmadý, çünkü tek baþýna bir akademi gibiydi. Felsefe, þiir, estetik her þey vardý Veysel hocada" diyor. "Hamlet" adlý oyunla Hollanda'ya gittiklerini hatýrlatan Tantekin, "Hollanda'da tiyatro eleþtirmenleri izledikleri oyunlara yýldýz veriyormuþ. Bize 5 üzerinden 4 yýldýz verdiler. Eleþtirmenlerin yorumlardan biri de, 'Shakespeare'in deliliðini en iyi Kürtlerden öðrendik' oldu."

Seyircinin yýldýzlý tokadý Yaptýklarý iþler daha profesyonel olunca seyircinin tepkisi de daha reel olmuþ elbette. "Dað Dili" adlý oyunda kötü adamý oynayan Tantekin, bir seferinde seyirciden tokat yiyor. "Oyunun bir bölümünde seyircinin arasýnda dolaþýyordum. Seyircilerden biri bana öyle bir tokat attý ki çizgi filmlerdeki gibi yýldýzlar uçuþtu gözümün önünde." Baþka yerlerde de saldýrýya uðradýðýný anlatýnca, "Biliyorsun, Erol Taþ da kötü adamý oynadýðý için çok saldýrýya uðradý ama bunu hep rolünü iyi oynadýðýna yordu" diyorum. Tantekin, gülerek, "Ben


HABER

15 Nisan 2018 Pazar

9

en iyi Kürtlerden öðrendik’ HDP: Her hamle savaþý derinleþtiriyor DÝYARBAKIR - CHP ve HDP'nin dýþ politikadan sorumlu yöneticileri ABD, Ýngiltere ve Fransa'nýn Suriye'ye yönelik hava saldýrýlarýný deðerlendirdi. HDP Dýþ Politikadan Sorumlu Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Hiþyar Özsoy "Kimyasal silaha karþý Tomahawk fýrlatmakla ne barýþ ne de adil bir çözüm gelir" dedi. CHP Dýþ Politikadan Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Öztürk Yýlmaz ise "Suriye sorununu kapsamlý çözmeye odaklanma yerine, bombalamaya alkýþ tutmak kime hizmet ediyor? Yazýk!" açýklamasýnda bulundu.

HDP: Tam bir ironi!

de Kürt tiyatrosunun kötü adamý oldum" þeklinde karþýlýk veriyor.

Goþto önlüðü Belediyelere kayyým atanýnca Tantekin ve tiyatrocu arkadaþlarý iþsiz kaldýlar. Þehir tiyatrosundan bir grup arkadaþý, vakit kaybetmeden Amed Þehir Tiyatrosu'nu kurdu ve iki sezondur seyircinin karþýsýna çýkýyorlar. Þivan Vural Tantekin ise, içindeki tiyatro sevdasý küllenmemiþ olsa da, uzaklaþtý tiyatrodan. Tantekin, iþsiz kalma ve Goþto'yý açma sürecini þöyle anlattý: "Belediyeye kayyým atanýnca yaklaþýk 8 ay iþsiz kaldým. Bir akþam, o zaman 14 yaþýnda olan oðlum, 'Artýk seninle konuþamýyoruz' diye þikâyet etti. Ýþte o zaman tiyatro dýþýnda bir þeyler yapmam gerektiðine karar verdim. Ýþ baþvurularýnda bulundum, olmadý. Sonra bir arkadaþýmla konuþtuk, anlaþtýk ve Goþto'yu açtýk." O günden bu yana, haftanýn 6 günü Goþto önlüðü ile insanlarýn karþýsýna çýkýyor Tantekin. Tantekin'in kilosuna bakan, onun mutfakla arasýnýn iyi olduðunu düþünebilir benim gibi. Oysa yemek yapmayý hiç bilmiyormuþ. Goþto'da yemekleri, Baðlar Belediyesi'nde çalýþýrken iþten çýkarýlan ortaðý yapýyor. Ama aradan geçen bir yýlda Tantekin de yemek yapmayý öðrenmiþ elbette. "Ortaðým yokken ne yapacaðýmý þaþýrmýyorum artýk" diyor.

“Bu zor zamanlar da geçecek” Goþto'nun duvarlarýnda Tantekin'in oynadýðý oyunlardan, dizilerden fotoðraflar var. "Sahnede ve ka-

mera önünde geçen 30 yýldan sonra esnaf olmak kolay olmasa gerek. Özlemiyor musun tiyatroyu?" diyorum Tantekin'e. Çocukluðundan, tiyatrodan söz ederken neþeli olan Tantekin, "Ýþte bu aðýr oldu" diyor ve bir duraklamadan sonra ekliyor: "Bir karar vermem gerekiyordu ve ailemin geçindirmem gerek düþüncesi tiyatroya baskýn geldi. Oðlum liseye, kýzým ilkokul 2. sýnýfa gidiyor. Tiyatro yapmaya kalksam onlarý ihmal edecekti." Þimdi senaryo ve öyküler yazdýðýný söyleyen Tantekin, "Sanatçýlar, gazeteciler, akademisyenler hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz ama elbet bu günler geçecek" diyor.

‘Haydi, Amedspor maçýna’ Tribünlerde gördüðüm Tantekin'le futbol tutkusunu ve Amedspor'u da konuþuyoruz. "Bir zamanlar futbol oynadým, iyi bir kaleciydim" diyor Tantekin. Sonra o bana soruyor, "Bu yazý ne zaman çýkar" diye. "Cumartesi günü çýkabilir" diyorum. Bunun üzerine bir amigo gibi, "Bütün Diyarbakýr Amedspor'a destek için bu hafta maça gelsin çaðrýsýnda bulunuyorum" diyor. Geçen yýl þampiyonluða çok yaklaþan Amedspor, bu sezon düþme potasýna çok yakýn ve pazar günü kendi sahasýnda Kastamonu ile karþýlaþacak. Bu kritik maçta rakibine puan kaptýrýrsa ligde kalma þansýný iyice zora sokmuþ olacak. "Ne olursa olsun kazanmalýyýz" diyen Tantekin ile Pazar günü Amedspor maçýnda buluþmak üzere ayrýlýyoruz.

HDP Dýþ Politikadan Sorumlu Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Hiþyar Özsoy, Suriye savaþýnýn küresel, bölgesel güçlerin güç savaþýna dönüþtüðünü belirterek, "Bir tarafta kimyasal silah kullanýldýðýna dair argümanlar diðer tarafta kimyasallara karþý Tomahawklar. Tam ironi. Her hamle Suriye'deki savaþý daha da derinleþtiriyor. Her hamle Suriye halklarýna bir yeni fatura olarak dönüyor" deðerlendirmesinde bulundu. "Biz Suriye halklarýnýn yanýnda tarafýz" diyen Özsoy þöyle devam etti: "Uluslararasý güçler gerçekten Suriye'de adil bir sistem, kurmak istiyorlarsa hem yerel hem küresel ölçekteki barýþ çabalarýna destek vermeli ve bir þekilde Suriye halklarý arasýnda adil bir çözüm ve barýþa doðru diyalog kanallarýnýn açýlmasý için

katký sunmalý. Ama gördüðümüz o ki savaþ þiddetlenecek. 'Askeri yöntemlerle hiçbir sorun çözülmez' dediler. Açýklama doðru ama hem Türkiye hem de Suriye'de askeri yöntem dýþýnda tek bir çözüm üretemeyen Türkiye'nin çýkýp bunu söylemesi ironi. Bu söylem tam anlamýyla bir ikiyüzlülük ve riyakarlýk. Suriye'deki savaþýn bu duruma gelmesinde AKP hükümetinin ciddi payý söz konusudur. Biz Suriye halklarýnýn yanýndayýz. Küresel ve bölgesel güçlerin savaþ alanýna dönüþmüþ Suriye'de halklar yeterince çektiler. Yapýlmasý gereken barýþ, diyalog çabalarýna destek vermektir. Kimyasal silaha karþý Tomahawk fýrlatmakla ne barýþ gelir ne de adil bir çözüm gelir." Öztürk Yýlmaz da Suriye operasyonunu sosyal medya hesabýndan paylaþtýðý mesajlarla deðerlendirdi. Yýlmaz saldýrýyla ilgili þunlarý ifade etti: "Suriye hava saldýrýsý, bu ülkedeki sorunun çözümüne bir katký saðlamayacak, sadece PYD'ye destek veren ABD'nin bölgedeki varlýðýný biraz daha arttýracaktýr. Suriye operasyonu sonrasý AKP'den gelen tuhaf heyecanlý destek açýklamalarý, vaktiyle Irak'a, þimdi ise Suriye'deki askeri müdahaleye alkýþ tutanlarýn bölgeye barýþ, istikrar ve düzen getiremeyeceðini bir kere daha ortaya koydu. Suriye sorununu kapsamlý çözmeye odaklanma yerine, bombalamaya alkýþ tutmak kime hizmet ediyor? Yazýk!" (Haber Merkezi)


10

HABER

15 Nisan 2018 Pazar

10 bin yýllýk tarihin BATMAN - 10 bin yýllýk tarihiyle birçok medeniyetin eserini barýndýran, Osmanlý'daki ismi "Hýsn-ý Keyfa" olan Hasankeyf, yapýlacak barajla bir kýsmý sular altýnda kalmasýyla 'maðalar þehrinden "ma-ý keyfa"ya (su þehri) dönüþümünü yaþýyor. Tarihi, on bin yýl öncesine dayanan ve eski ismiyle "Hýsn-ý Keyfa" yani "maðaralar þehri" þehri olarak da bilinen Hasankeyf'te çoðu eser, 12 yýl önce Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü tarafýndan baþlatýlan Ilýsu Barajý ve hidroelektrik santrali (HES) sebebiyle sular altýnda kalacak olmasýyla Hýsn-ý Keyfa'dan (maðalar þehri); "ma-ý keyfa"ya (su þehri) dönüþüm sürecini bin yýllýk tarihiyle yaþýyor.

10 birçok medeniyetin Sular altýnda eserini barýndýran, kalacak þehir drone Osmanlý'daki ismi ile görüntü"Hýsn-ý Keyfa" olan lendi göHasankeyf, yapýlacak letiBaraj altýnda barajla bir kýsmý sular kalacak altýnda kalmasýyla olan Mezopotamya 'maðaralar þehrinden medeniyet"ma-ý keyfa"ya (su lerinin baþkenti, inþehri) dönüþümünü sanlýðýn beyaþýyor þiði antik kent Hasankeyf'in tarihi dokularý ÝLKHA ekibi tarafýndan drone (uçangöz) ile görüntülenerek, tarihi bir vesika olarak kayda alýndý.

Birçok medeniyete ev sahipliði yaptý Osmanlý'daki ismi "Hýsn-ý Keyfa" olan Hasankeyf, tarihteki önemini Artuklular'ýn 1101 yýlýnda buraya hakim olmasý ile kazandý. Bu tarihten itibaren o günkü ismi ile Hýsn Keyfa, Orta Çað'ýn önemli þehirlerinden biri oldu. Artuklular, bölgenin idaresinde zaman zaman söz sahibi olduklari gibi, Hasankeyf'te de önemli eserler býraktý. Kuzeyden güneye kývrýlýp giden Dicle nehri üzerinde yer almasý ve o günlerde

ticaretin önemli bir kýsmýnýn nehir yoluyla yapýlmasý nedeniyle Hasankeyf, ticari ve ekonomik olarak da geliþti. Hasankeyf'i Artuklular'dan alan (1232) Eyyubiler, henüz bölgeye tam hakim olamadan Moðol istilasý ve harabiyeti ile karþýlaþtý. Birçok yerleþim yeri gibi burasý da altüst oldu. Eyyubiler, Moðol þokunu atlattýktan sonra 14. yüzyýl baþlarýndan itibaren Hasankeyf'i yeniden imar etmeye baþladý. Özellikle bugün Hasankeyf'te bulunan birçok eserde imzasý bulunan Eyyubiler'in, Sultan Süleyman zamanýnda bu imar faaliyeti zirveye ulaþtý. Hasankeyf, bu yýllarda tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaþadý.

1981 yýlýnda koruma altýna alýndý Nihayet Osmanlýlar'ýn gücüne karþý direnemeyen, Safeviler'in baskýlarý ve iç hesaplaþmalarla iyice yýpranan Eyyubiler, 1515 yýlýnda burayý Osmanlýlar'a býraktý. Bu tarihten itibaren þehir, tarihi önemini kaybederek günümüze geldi. Dicle'nin kýyýsýnda, zamanýnda medreseler, rasathane, darüþþifa ve diðer eðitim kurumlarýyla bölgenin ilim ve kültür merkezi olan Hasankeyf, ulaþým yollarý ve ticaret merkezlerinin yer deðiþtirmesiyle günümüzde önemini yitirmiþtir. Ýlçe, sahip olduðu zengin tarihsel yapýlar nedeniyle 1981 yýlýnda bütünüyle sit alaný ilan edilerek koruma altýna alýnmýþtýr. GAP projesi kapsamýnda bulunan Ilýsu Barajý nedeniyle bu tarihsel yapýlarýn çoðu sular altýnda kalacaktýr. Bu konuda çalýþmalar Kültür Bakanlýðý ve DSÝ Genel Müdürlüðü tarafýndan yürütülmektedir. Hasankeyf'in ne zaman kurulduðu tam olarak bilinememektedir. Þehrin jeopolitik yapýsý çok eski bir yerleþim merkezi olduðu ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Bugün bile zaman zaman bazýlarý mesken olarak kullanýlan çok sayýdaki maðaralar, insanlarýn çok eski çaðlarda burada yerleþtiklerini göstermektedir. Mevcut bilgilere göre, Hasankeyf kalesinin kurulmasý, MS. 4'üncü yüzyýla rastlamaktadýr. Bu yüzyýl ortalarýnda,

Diyarbakýr çevresini ele geçiren Bizans Ýmparatoru Konstantinos, bölgeyi korumak amacýyla iki sýnýr kalesi inþa ettirmiþtir. Bu iki kaleden birisi Hasankeyf Kalesidir. Kale, Sasanilere karþý siyasi bir önem kazanýnca, daha saðlam bir þekilde yeniden tahkim edilmiþtir. Hasankeyf, MS. 639 yýlýnda Emeviler tarafýndan fethedilmiþtir. Bu tarihten sonra; Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyubiler ye Osmanlýlar hakimiyet kurmuþlardýr. Hasankeyf en parlak dönemini Artuklular döneminde yaþamýþtýr. Merkezde bu dönemden kalan pek çok tarihi eser mevcuttur. Tarihteki önemini Artuklular'ýn 1101 yýlýnda buraya hakim olmasý ile kazandý. Bu tarihten itibaren o günkü ismi ile Hýsn Keyfa, Orta Çað'ýn önemli þehirlerinden biri oldu. Artuklular, bölgenin idaresinde zaman zaman söz sahibi olduklari gibi, Hasankeyf'te de önemli eserler býraktý. Hasankeyf Kalesi: Tarihi kayýtlara göre 4. yüzyýl ortalarýnda Bizanslýlar tarafýndan kurulmuþtur. Daha sonraki dönemlerde de korunma özelliðinden dolayý, Hasankeyf'in en önemli yerleþim birimini oluþturmuþtur. Kalede yüzlerce iskan yerinin yanýnda Büyük Saray, Küçük Saray, Ulu Cami gibi tarihi eserler yer almaktadýr. Kale Kapýsý: Kaleye çýkan doðudaki merdivenin yolun baþýnda yer almaktadýr. Üzerindeki kitabeden Eyyubilere ait olduðu anlaþýlmaktadýr. Yolun üst kýsmýnda yer alan diðer kapý ise kýsmen yýkýlmýþtýr. Artuklu Köprüsü: Ortaçaðýn en büyük taþ köprüsüdür. Kesin olmamakla beraber Artuklular tarafýndan 12. yüzyýlda yapýldýðý söylenmektedir. Büyük Saray: Kalenin ku-

zeyinde yer alan ve göçükler altýnda kalan sarayýn kitabesi olmadýðýndan kesin olarak ne zaman ve kimin tarafýndan yapýldýðý bilinmemektedir. Yapýnýn özelliklerinden Artuklu eseri olduðu tahmin edilmektedir. Kaledeki Ulu Camii: Eyyubiler döneminde 14. yüzyýlýn ilk yarýsýnda antik bir yapýnýn kalýntýlarý üzerinde yapýlmýþ, ancak sonraki dönemlerde de tamir gördüðü, deðiþikliklere uðradýðý, üzerindeki kitabelerden anlaþýlmaktadýr. El-Rýzk Camii: Eyyubi Sultan Süleyman tarafýndan 1409 yýlýnda yapýlmýþ. Ancak günümüze sadece minaresi ve portal kapýnýn yer aldýðý kuzey cephesi kýsmen ulaþabilmiþtir. Minarenin üzerindeki yazýlar, bitkisel süslemeler, minarenin iki yollu olmasý ve portal kapýdaki yazýlar hayranlýk verecek derecede güzeldir. Koç Camii: Eyyubilere ait olduðu tahmin edilmektedir. Etrafýndaki yapý kalýntýlarýndan bir külliyenin içinde yer aldýðý anlaþýlmaktadýr. Kýzlar Camii: Koç Camii'nin doðusunda yer almaktadýr. Dört köþesinde birer anýt mezar olduðundan yapýnýn bir anýt mezar olduðu bilinmektedir. Sadece kuzeydoðu köþesindeki mezar günümüze ulaþmýþtýr. Yapýnýn kuzey cephesindeki süslemelerden yapýnýn muhteþem olduðu tahmin edilmektedir.

‘Ýkinci Haliç Hasankeyf'te’ Hasankeyf'ten baraj göleti nedeniyle taþýnacak tarihi eserler ve yerinde korunacak eserler ile ilgili bilgi veren Hasankeyf Kültür Derneði Baþkaný Ahmet Akdeniz (Çoban Ahmet), Hasankeyf'te çalýþmalarýn tüm hýzýyla devam ettiðini ifade etti. Zeynel Bey Türbesi gibi birçok kültür eserlerinin taþýnacaðýný belirten Akdeniz, "Özellikle kültür varlýkla-


HABER

15 Nisan 2018 Pazar

11

n dönüþüm süreci

rýn taþýnmasý ve korunmasý gelecek nesillere bu tarihi nasýl göstereceðiz mücadelesi müthiþ bir þekilde devam ediyor. Tabi taþýnacak kültür varlýklarý dünyada eþi benzeri olmayacak bir yere taþýnýyor. Biz ikinci Haliç; Güneydoðu'da, Hasankeyf'te diyoruz. Bir tarafýnda bölgenin kültür parký yeni þehir Malabadi Köprüsüne benzer minik bir köprü taþýnacak. Kültür varlýklarý ise Ýmam Abdullah Zaviyesi, Artuklu Hamamý, Er-Rýzk Camii minaresi, Sultan Süleyman Han Camii minaresi, Kýzlar Camii ve kalenin orta kapýsýdýr. Zeynel Bey Türbesi yaklaþýk olarak bir yýl önce eþi benzeri olmayan bir þekilde taþýnmýþtý. Þu anda yerinde misafirlerini aðýrlýyor." dedi. Hasankeyf denince insanýn aklýna tarih, kültür, medeniyet ve insanlýk geldiðini ifade eden Akdeniz, "Nasýl binlerce yýl önce dedelerimiz Hasankeyf'i muhteþem medeniyetleri yaþadýysa þu anda devletimizle beraber yeni Hasankeyf'te de biz muasýr medeniyetlerin üst seviyesini yaþayacaðýz. Yeni þehrimizle altyapý, üstyapý, sosyal tesisleri, saðlýk, eðitim,

kültür, spor ve aklýnýza gelebilecek her türlü ihtiyaç düþünülmüþ. Bu bizim için çok önemlidir. Tabi eski Hasankeyf'te kalan tarihi eserlerin de en iyi þekilde bir an önce taþýnmasý bizleri sevindiriyor. Bu taþýma usulü baþka bir yerde yok sadece Hasankeyf'te olacak. Bu büyük çalýþmalarda sayýn cumhurbaþkanýmýzýn katkýlarý çoktur. Hükümet Hasankeyf'e müthiþ önem veriyor. Fakat yerel olarak sýkýntýlarýmýz var. Proje sahiplenilmiyor, projeye karþý çýkýlýyor. Bu bizleri üzüyor. Biz bu projeden nasýl en iyi þekilde faydalanacaðýz, ona bakmalýyýz. Ayrýca nasýl en az zararla çýkacaðýz, ona da bakýyoruz." ifadelerini kullandý. Hasankeyf'teki çarþý esnafýnýn yaþadýklarý maðduriyetlere deðinen Akdeniz, yetkililerin bir an önce esnafýn maðduriyetlerini gidermesini isteyerek þunlarý söyledi: "Eski çarþýnýn boþaltýlma durumu var. Esnafýmýz zor durumda. Bunlarýn sorunlarýný dile getirmemiz lazým. Onlara bir imkan, bir alternatif ve zarar ödeme gibi bir þeylerin mutlaka yapýlmasý lazýmdýr. Bu insanlar ne yapacak? 'Karþýya taþýnýn' deniliyor. Oralarda ne yapacak? Karþýda insan yok. Buradan yetkililerimizden isteðimiz özellikle bir an önce bu konuya bir el atmasý gerekir. Ben inanýyorum ki sayýn Cumhurbaþkanýmýza bu bilgiler verilmemiþ. Hasankeyf'in gündemi týpký Türkiye ve dünya gündemi gibidir."

‘Ýkinci Kapadokya Güneydoðu’da Hasankeyf’te olacak’ Birçok eser gibi yerinde korunacak Hasankeyf Kalesi'nin turizme açýlacaðýný, böylece Kapadokya'yý geçeceðini söyleyen Akdeniz, "Sizlerin aracýlýðýnýzla tüm Hasankeyf ve Türkiye'ye sesleniyorum; biz Hasankeyf'i maðara turizmine açacaðýz. Maðara oteller yapacaðýz. Kafeler ve restoranlar yapacaðýz. Ýkinci Kapadokya Güneydoðu'da, Hasankeyf'te olacak. Dýþarýdaki tüm Hasankeyflilere sesleniyorum, lütfen gelin, maðaranýza sahip çýkýn. Bu maðaralarý gelecek nesillere en iyi þekilde aktýracaðýz." þeklinde konuþtu. (ÝLKHA)

Van Gölü’nde av yasaðý baþlýyor VAN - Türkiye'nin 3 bin 755 kilometrekare yüzölçümüne sahip en büyük gölünde neslini devam ettiren inci kefali, 15- Nisan 15 Temmuz arasý 3 ay süresince tatlý su aðýzlarýna göç ederek yumurtalarýný býrakýyor. Gerçekleþtirdiði kutsal yolculukta eþsiz bir görüntü sergileyen inci kefalinin, özellikle kaçak avlanma yapan balýkçýlarýn hedefi haline gelmemesi için Van Valiliði öncülüðünde göl kenarýndaki yerleþim birimlerinde ve tatlý su aðýzlarýnda önemli tedbirler alýnýyor. Erçek Gölü'nün, Van Gölü havzasýndaki Van Gölü'nden sonra en büyük inci kefalinin stoku içerdiðini ifade eden Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuþ, "Bu gün itibarý ile Erçek Gölü'nde 2 adet tekne balýkçýlýk yaparak geçimlerini saðlýyor. Bildiðiniz gibi doðal kaynaklar sýnýrsýz deðil. Sürdürülebilir kaynaklardýr. Eðer bu kaynaklarý sürdürülebilir yönetim ölçütleri içerisinde kullanabilir, devam edebilirsek bu kaynaklardan birçok insan geçimini saðlar ve birçok insan bu kaynaklardan istihdam olur. Erçek Gölü bu noktada çok güzel bir örnek. Geçmiþte hiç balýk yaþamayan daha sonra balýklandýrýlan Erçek Gölü'nde ilk baþta bir tekne vardý, þimdi ise 2 tekne var. Eðer buradaki inci kefalinin stokunu koruyabilirsek buradaki tekne sayýsý ilerleyen yýllarda daha da artacak. Tabi ki inci kefali balýðýnýn stokunu korumamýzda ki öncelikli unsur av yasaklarýna dikkat etmememizdir." dedi. Yasakla ilgili bu seneki çalýþmalarýnýn geçen yýl olduðu gibi bu yýl da resmi kurumlarla bir araya gelerek bir çalýþma yaptýklarýný ifade eden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuþ, "Geçen seneki eksikliklerimiz nelerdir, bu sene alacaðýmýz tedbirler ne olacak diye görüþ alýþveriþinde bulunduk. Bu yýlki tedbirlerimiz her alanda olacak. Bu sene yine her sene olduðu gibi dere aðýzlarýnda jandarma görev alacak. Balýðýn dereden avlanmasýný önlemeye çalýþacak. Tabi ki inci kefali balýðý yasaklarý üç dört aþamadan oluþuyor. Birincisi balýðý üreme dönemin gölde ve

derelerde avlattýrmayacaðýz. Ýkincisi eðer her hangi bir sebeple balýk avlanmýþsa balýðý taþýttýrmayacaðýz. Üçüncüsü balýðý taþýttýrdýk, balýk merkeze girdi onu orada sattýrmayacaðýz, satýn aldýrtmayacaðýz. Bu noktada Van Büyükþehir Belediyesi zabýta ekibinden çok gayretli bir izlenim almaktayýz. Hepsi sahaya çýktý ve üreme döneminde gerek Van merkez olsun, gerek ilçeler olsun buralarda balýðýn satýþýný engelleyeceðiz. Çünkü balýk satýlmaz, alýnmazsa otomatikman satýþý duracaktýr" dedi. "Kaçak avlanan balýðýn il dýþýna çýkmamasýný önleyeceðiz" Bu seneki diðer tedbirlerinde biri ise Bitlis yolunu kapatacaklarýný vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuþ, "Van Gölü havzasýnda kaçak avlanan inci kefali, Nevþehir'e, Diyarbakýr'a, Batman ve Erzincan'a kadar birçok bölgeye ulaþýyor. Eðer bu yollarý kapatabilirsek inci kefalinin Van Gölü havzasýndaki yasak avcýlýðýnýn büyük oranla önüne geçmiþ olacaðýz" þeklinde konuþtu. Bu yýl balýk sezonunun çok güzel geçtiðini ifade eden balýkçý Mehmet Salih Gencer, "Yasak döneminde teknelerimizi sahile çekip aðlarýmýzý ve teknelerimizi onaracaðýz. Yasakla ilgili yetkililerimizden kaçak avcýlýðýna yönelik çalýþmalarýný sýklaþtýrmalarýný istiyoruz. Zaten Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi, jandarma ve polis ekipleri tarafýndan son b ir kaç yýldýk önlem alýyorlar. Bu konuda biz çok memnunuz. Bizim de bu iþi sürdürebilmemiz için insanlarýmýzýn da duyarlý olmasý lazým. Yasak avlanma yapmamalarý lazým. Bizde yakýndan takip ediyoruz" dedi. (ÝHA)


12

HABER

15 Nisan 2018 Pazar

Memiþ: Yandaþ olmaya

DEVAM EDECEÐiZ þadý. 28 Þubat sürecinin 21'nci sene-i devriyesinde dün 21 tane sanýk ceza aldý. Müebbet hapis cezasýna çarptýrýldý. Bu sevindirici bir hareket ama baktýðýmýz zaman bunun ev hapsine dönüþtürülmesi ve o gün milletin burnundan getiren, bu ülkenin geleceðiyle oynayanlarýn müebbet hapis almasýna raðmen ev hapsine çarptýrýlmalarýný doðru bulmuyoruz. Bu kararýn tekrardan gözden geçirilip o zalimlerin de gerekli cezalarý hapishanelerde çekmelerini arzu ettiðimizi ifade ediyoruz. Ayný zamanda 28 Þubat sürecinde bedel ödeyen kim varsa o bedel ödeyenlerin de haklarýnýn iadesi noktasýnda bir an önce adým atýlmasý gerektiðini düþünüyoruz" ifadelerini kullandý.

“Diyarbakýr’da 25 üyeden 5 bin üyeye ulaþtýk”

S

aðlýk-Sen Genel Baþkaný Metin Memiþ, Diyarbakýr'da yaptýðý konuþmada, kendilerine yandaþ sendika denildiðini anýmsatarak, "Milletin yanýnda olanlarýn yanýnda olmak, mazlumlarýn yanýnda olanlarýn yanýnda olmak, darbecilere karþý olanlarýn yanýnda olmak, yedi düvele meydan okuyanlarýn yanýnda olmak yandaþlýksa, burada bir kez daha ifade ediyoruz. Bu þekilde yandaþlýða can kurban. Yandaþ olmaya devam edeceðiz" dedi DÝYARBAKIR - Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Metin Memiþ, Saðlýk-Sen Diyarbakýr Þubesi'nin ev sahipliðinde gerçekleþtirilen il divan toplantýsýna katýlmak için kente geldi. Bir otelde gerçekleþtirilen toplantýya Genel Baþkan Metin Memiþ'in yaný sýra, AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Galip Ensarioðlu, SaðlýkSen Diyarbakýr Þube Baþkaný Nurhak Ensarioðlu, çevre illerin sendika baþkanlarý ve üyeler katýldý. Toplantýda üyelere seslenen Memiþ, bu ülkenin sigortasý konumunda olan bir sendika olduklarýný belirterek, "MemurSen ailesi olarak biz her zaman olduðu gibi bugün de yine milletimizin, ülkemizin, devletimizin yanýndayýz. Yanýnda olmaya da devam edeceðiz. Bizim Diyarbakýr'da kurduðumuz cümleyle Edirne'de kurduðumuz cümle, Antalya'da kurduðumuz cümleyle Tokat'ta kurduðumuz cümle aynýdýr. Biz bu ülkenin birliði ve bütünlüðü için zalimlerin karþýsýnda mazlumlarýn yanýnda her zaman duruþumuzu göstereceðiz. Biz bu ülkenin geleceði için çocuklara onurlu bir gelecek býrakmak için doðru bildiðimiz her þeyi hiç çekinmeden söylemeye devam edeceðiz. Allah'a hamdolsun bugün itibariyle Memur-Sen 1 milyon üyesiyle, Sað-

lýk-Sen 250 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük sendikasý oldu. Milletin ve çalýþanlarýn sesi olduk. Onlarýn teveccühünü kazanarak bugünlere geldik. Ýnþallah hedeflerimizden sapmadan kurucu genel baþkanýmýz Akif Ýnan'ýn misyonundan davasýndan sapmadan bu davayý daha da ileriye taþýma mücadelesini birlikte vermeye devam edeceðiz" diye konuþtu.

“Böyle yandaþlýða can kurban” Sendikalarýna yandaþ sendika denildiðini hatýrlatan Genel Baþkan Memiþ, "Diyorlar ki siz yandaþsýnýz, birilerinin aðzýyla konuþuyorsunuz. Biz de diyoruz ki milletin yanýnda olanlarýn yanýnda olmak, mazlumlarýn yanýnda

olanlarýn yanýnda olmak, darbecilere karþý olanlarýn yanýnda olmak, yedi düvele meydan okuyanlarýn yanýnda olmak yandaþlýksa, burada bir kez daha ifade ediyoruz. Bu þekilde yandaþlýða can kurban. Yandaþ olmaya devam edeceðiz. Siyasi görüþü, düþüncesi ne olursa olsun millet adýna kim bir çivi çakýyorsa kim milleti önemsiyorsa, kim milletin deðerlerine deðer katýyorsa baþýmýzýn üstünde yeri var ama bu milletin deðerleriyle, geleceðiyle kim oynuyorsa, kim çukur kazýyorsa da ona karþý mücadele etmek bizim en önemli görevimiz. Babamýzýn oðlu da olsa asla onu tanýmayýz. Memur-Sen ailesi olarak dün olduðu gibi bugün de ayný duruþumuzu devam ettireceðiz. Bu ülke 28 Þubatlarý ya-

Saðlýk-Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Nurhak Ensarioðlu da Diyarbakýr þubesinin kurulduðu günden bu yana çalýþanlarýn, maðdurlarýn ve mazlumun sesi olduðunu, 25 üyeyle çýktýklarý yolda bugün 5 bine ulaþtýklarýný vurgulayarak, þunlarý kaydetti: "Maalesef bizim ilimizle ilgili kaygýlarýmýz var. Bunlarýn baþýnda da halkýmýzýn saðlýklý bir hizmet alamamasýdýr. Bu da bizi ister istemez kaygýlandýrýyor. Zaman zaman ziyaretlerde bulunuyoruz. Bu ziyaretler esnasýnda arkadaþlarýmýzýn karþýlaþtýklarý sýkýntýlarý dinliyoruz. Görüyoruz ki ehil olmayan bazý idarecilerimizin egoist bir yapýyla sadece kendi egolarý üzerinde çalýþanlara yaptýklarý mobbingden verim alacaklarýný düþünüyorlar. Siz çalýþanlarla birlik olmazsanýz çalýþanlardan verim alamazsýnýz. Çalýþan kardeþlerimiz zaten iþ yükü altýnda ezilmeye devam ediyorlar. Bizim temennimiz o dur ki ehil olmayan ve liyakatsýz insanlarýn bir an öne bertaraf edilmesidir. Ciddi anlamda ilimize hizmet edecek ve gerek halkýmýza gerekse çalýþanlarýmýza deðer katacak ve beraber yol alacaðýmýz arkadaþlarýmýzýn idareci noktasýnda atanmasýdýr. Biz Saðlýk-Sen olarak her zaman çalýþanlarýmýzýn yanýndayýz. Verimli olan kim olursa olsun ayrým yapmaksýzýn biz daima çalýþanýn hizmetkarý olmak için varýz." Konuþmalarýnýn ardýndan Genel Baþkan Metin Memiþ ve diðer davetlilere çeþitli hediyeler takdim edildi. (ÝHA)


$ €

DOLAR

: 4,1102 4,1106

EURO

: 5,0755 5,0765

ALTIN

: 177,75 177,86

BÝST

: 109.344

ekonomi

13 15 Nisan 2018 Pazar

‘Türkiye ve Afrika arasýndaki iþbirliðini güçlendireceðiz’ ‘Döviz ve petroldeki dalgalanmalar yatýþacak’ Maliye Bakaný Aðbal, döviz ve petrol fiyatlarýndaki artýþ için "Merak etmeyin bugün dalgalanmalar var, onlarýn hepsi yatýþacak." dedi DÝYARBAKIR Maliye Bakaný Naci Aðbal, Uþak Valiliðini ziyaretinde yaptýðý açýklamada son birkaç haftadýr küresel piyasalarda Suriye ile ilgili geliþmeler nedeniyle petrol ve döviz fiyatlarýnýn dalgalandýðýný belirterek, "Merak etmeyin dalgalanmalarýn hepsi yatýþacak. Onun için geçici bir dalgalanma olarak ortaya çýkan bu geliþmeler, çok hýzlý bir þekilde bertaraf edilecek." dedi. Türkiye'nin saðlam ekonomik parametreleri ile bu dalgalanmalardan etkilenmeyeceðine iþaret eden Aðbal, "Herkesin 2017 yýlýnda 'Yüzde 2 en fazla 3 büyür.' dediði ortamda Türkiye ekonomisi yüzde 7,4 büyüdü. 2018'in ilk çeyreðini bitirdik. 2018'in ilk çeyreðinde ekonominin reel tarafýnda yani yatýrým, istihdam, ihracat ve tüketim tarafýnda gerçekten her þey olumlu bir þekilde devam ediyor." ifadelerini kullandý. Aðbal, Türkiye'nin sahip olduðu ekonomik yapýnýn herkes tarafýndan takdir edildiðine dikkati çekerek, "Onun için geçici bir dalgalanma etkisi olarak ortaya çýkan bu geliþmeler, çok hýzlý bir þekilde bertaraf edilecek merak etmeyin." þeklinde konuþtu. (ÝLKHA)

Son üç günde akaryakýta üçüncü zam DÝYARBAKIR - Benzinin litresine bu gece yarýsýndan itibaren geçerli olacak þekilde 16 kuruþ zam yapýldý. Ankara'da ortalama 5,96 liradan satýlan benzinin litre fiyatý 6,12 lira olacak. Daðýtým firmalarýnýn belirlediði fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle þirketler ve kentlere göre küçük deðiþiklikler gösteriyor. Yapýlan bu zam, son üç günde akaryakýta yapýlan üçüncü zam oldu. Çarþamba günü motorinin litre fiyatýna yapýlan 17 kuruþ zammýn ardýndan perþembe günü de yine motorine 13 kuruþ zam yapýlmýþtý. Bugün de benzinin litre fiyatýna 16 kuruþ zam yapýldý. (ÝLKHA)

B

atý Afrika ülkelerinden Benin'in Allada Eyaleti Bölgesel Prensi Coffi Franck Akhapounka, ticari ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakýr'a geldi. Galvaniz fabrikasýný gezen Akhapounka, "Türkiye ve Afrika arasýndaki iþbirliðini güçlendireceðiz" dedi Ahmet BARAN DÝYARBAKIR - Batý Afrika ülkelerinden Benin'in Allada Eyaleti Bölgesel Prensi Coffi Franck Akhapounka, ticari ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakýr'a geldi. Akhapounka'ya ziyaretinde Gana merkezli Tytal Ýnvestmenst þirketinin Genel Müdürü Tatiana Boya da eþlik etti. Akhapounka ve Boya, Organize Sanayi Bölgesinde en büyük galvaniz üretici firmalardan olan Mina Galvaniz'i ziyaret etti. Fabrika bahçesinde yönetim kurulu üyeleri Mehmet Tahir Özekinci, Ekrem Özekinci tarafýndan karþýlanan Akhapounka ve Boya, sýcak karþýlamadan dolayý teþekkür etti. Sempatik tavýrlarýyla dikkat çeken Akhapounka ve Boya daha sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte fabrikayý gezdi. Fabrikada sýk sýk fotoðraf çektiren Akhapounka ve Boya, yö-

neticilerden fabrikanýn iþleyiþi hakkýnda bilgi aldý.

‘Ýþbirliðini geliþtirmek için Diyarbakýr'a geldik’ Ziyaret sýrasýnda konuþan Akhapounka, "Diyarbakýr'a yeni iþbirliðini geliþtirmek için geldik. Mina Galvaniz ile ortaklýk geliþtirerek Batý Afrika olarak bilinen bölgede Fil-

diþi, Gana, Togo, Benin, Nijerya, Kamerun gibi ülkelerde ürünlerin satýþ ve pazarlamasýný yapmak istiyorum" ifadelerini kullandý. Ziyarete iliþkin açýklamalarda bulunan firma yetkilisi Ekrem Özekinci ise "Coffi'nin Diyarbakýr'a gelmesi bizi çok onurlandýrdý. Kendisinin buraya gelme amacý Mina Galvaniz ile birlikte Afrika'da iyi bir partnerlik yapýp iþbirliði içerisinde olmayý hedefliyoruz. Bu anlamda Türkiye ile Afrika arasýndaki iþbirliðini daha da güçlendireceðiz" diye konuþtu.


14

SPOR

15 Nisan 2018 Pazar

10 YENi FiLM ViZYONDA kadaþýnýn hayatýný ellerinden almýþtýr. Ancak kayýplar konusunda þef de en az Blocker kadar payýna düþeni almýþtýr. Tehlikeli topraklardan yola çýkarak, çoðunlukla düþman kabileler, küçük asker gruplarý ve Cheyenne kabilesinin yaþadýðý vahþi ancak etkileyici batýya doðru ilerleyen kafile bu yolda birçok zorlukla karþýlaþacaktýr. Zorluklar arttýkça, Blocker emirlerini yerine getirirken kendi baðnazlýðýyla yüzleþmeye mecbur kalýrken, bu yolculuða bir de ailesinin bir baskýnda katledildiðine tanýklýk eden cesur bir dul kadýn da dahil olur...

Kardeþim için Der’a

Sinemalarda 10 yeni film vizyona girdi. Filmler arasýnda “Muhteþem Kadýn” dikkat çekiyor DÝYARBAKIR - Sinemalarda bu hafta yerli ve yabancý 10 yeni film vizyona girdi. Filmler arasýnda Trans bir kadýnýn kendisinden yaþça büyük bir erkek ile olan iliþkisinde yaþananlarý konu alan "Muhteþem Kadýn" dikkat çekiyor. Filmler arasýnda daha önceden birçok benzeri çekilen Amerika'daki yerli halka yönelik katliamý konu alan "Vahþiler" filmi de izlenebilecek filmler arasýnda duruyor.

Muhteþem kadýn Marina, kendinden yaþça büyük olan sevgilisiyle mutlu bir iliþkisi olan trans bir kadýndýr. Gündüzleri garsonluk yapan Marina, geceleri ise gece kulübünde þarký söyleyerek hayatýný devam ettirmektedir. Marina'nýn bu düzenli hayatý, sevgilisinin ani ölümü ile birlikte tepetaklak olur. Artýk Marina, hem geride ve yalnýz kalmýþlýðýn aðýrlýðý hem de kendisini dýþlayan, hýrpalayan bir toplumla mücadele etmek zorunda kalýr. Yoldaþýnýn zamansýz ölümünden sonra, Marina'ya dair her þey sorgulanmaya baþlar. Orlando'nun ölümündeki etkisi, alýþýlmamýþ iliþkileri ve en önemlisi de kaybettiði sevgilisinin ardýndan yas tutma hakký.. Sebastián Lelio'nun yönettiði, senaryosunu Gonzalo Maza ile birlikte kalema aldýðý filmin baþrollerinde Daniela Vega, Francisco Reyes ve Luis Gnecco yer alýyor. Film ayrýca 67. Berlin Film Festivali ana yarýþma filmleri arasýnda yer alýyor.

Rempage: Büyük yýkým Ýnsanlarý kendinden uzak tutan bir Primatolog olan Davis Okoye, doðumundan beri baký-

mýyla ilgilendiði oldukça zeki bir goril ile arasýnda inanýlmaz bir bað kurar. Oldukça nazik olan maymun, uygulanan yanlýþ bir deney sonucu korkunç bir canavara dönüþür. Konu ile ilgili araþtýrma yapýldýkça, benzer þekilde dönüþtürülmüþ bir çok yýrtýcý hayvan keþfedilir. Davis, küresel bir afetin oluþmasýný engellemek, genetiði deðiþtirilmiþ hayvanlarý kurtarmak için, gözden düþmüþ bir genetik mühendisi ile birlikte harekete geçer.

Oflu hoca Trakya’da Daha önce benzer þekilde çekilen Oflu Hoca, bu kez de Doðanspor Futbol Kulübü'nün baþkanlýðýný yapýyor. Genç yetenek Hayati'yi gözüne kestiren Oflu Hoca, onu transfer etmek için Lüleburgaz'a gider.

Sessiz bir yer 2 çocuklu bir aile, izole bir kýrsalda sakin bir yaþam sürmektedir. Henüz büyüme çaðlarýnda olan çocuklar da, ebeveynleri de hiçbir þekilde konuþmamakta, iþaret diliyle anlaþmaktadýr. Ancak bunun sebebi konuþamýyor olmalarý deðildir. Aile gýcýrtý çýkaracak her türlü adýmdan, ses yapacak her türlü hareketten uzak durmaktadýr. Ancak günün birinde bu sakin hayat, küçük çocuklarýn oyun oynarken bir lambayý devirmeleri ile tepetaklak olur. Durgun sessizliðin içinde çýkan bu ses, ailenin peþindeki varlýðýn dikkatini hemen çekecek ve aile sessizliklerini bozmanýn bedelini aðýr ödeyecektir...

Taþ devri firarda Dünya deðiþmiþ, Bronz Ça-

ðý'na geçilmiþtir. Fakat sevimli dostlarý ile birlikte mutlu bir þekilde vadilerinde yaþayan Taþ Devri kabilesinin bu durumdan haberi yoktur. Üstelik kral Lord Nooth vadilerini de ellerinden almýþtýr. Kabilesini kurtarmaya kararlý olan genç maðara adamý Dug bir futbol maçý düzenleyerek evini geri kazanmayý planlar. Krala meydan okuyan Dug ve dostlarý bu sayede takým olmanýn ve dostluðun önemini anlar.

Arada Kaliforniya'da albüm çýkarmayý hayal eden Ozan, Ýstanbul'da yaþayan genç bir punk'týr. Ozan'ýn babasý Altan'da müzik kariyeri olan bir sanatçýdýr fakat darbe ile kariyeri sona ermiþtir. Ozan'ýn geleceði hakkýnda konuþmaya baþlayan baba-oðul, þiddetli bir tartýþmaya koyulur. Yaþanan tartýþmanýn ardýndan evi terk eden Ozan, arkadaþý Deniz'den Kaliforniya'ya giden bir gemi hakkýnda bilgi alýr. Hayallerini gerçekleþtirecek bir fýrsat bulan Ozan, kýz arkadaþý Lara ile birlikte Ýstanbul'u altýný üstüne getirerek bileti ararlar.

Vahþiler Savaþ ve þiddetin etkisiyle karakteri sertleþmiþ olan ABD süvari subayý Blocker'a, bir Cheyenne savaþ þefi ve ailesinin Montana'daki kabile topraklarýna geri dönüþ yolculuðunda eþlik etme görevi verilir. Blocker hayatý boyunca içinde yaþadýðý þiddet dolu hayattan yorgun düþmüþ olsa da bu görev onun için oldukça zor olacaktýr; zira eþlik ettiði þef yýllar boyunca en büyük düþmanlarýndan biri olmuþ ve birçok ar-

Suriye'de devam eden savaþý konu alan film Türkiye yapýmý. Filmde bir ailenin yaþadýklarý üzerinden Suriye iç savaþýnda yaþananlar anlatýlýyor. Ali, rejime muhalif olduðu için þiddete maruz kalan ve ülkesinden ayrýlan bir gençtir. Yýllar sona annesi ve kardeþinin yanýna Suriye'ye geri döner. Kardeþi Ömer'in de týpký kendisi gibi Baas rejiminin haksýzlýklarýna karþý oldukça öfkeli olduðunu gören Ali kardeþini kontrolü altýna almaya çalýþýr.

Eðreti gelin Ladik Yýllardýr eðreti gelin olarak yaþayan Kostak Emine çevresi tarafýndan dýþlanmýþ bir kadýndýr. Hayatý boyunca yalnýzlýða mahkum kalan Emine kardeþi Dilan'ýn yanýna gitmeye karar verir. Ýki dayanak noktasý ona güç vermektedir; biri eðreti gelin olarak yanýna gittiði Hakan diðeri ise Hakan'dan olan kýzý Ladik. Emine yaþam þartlarýndan dolayý kýzýna bakamamýþ, Ladik'i teyzesi Dilan büyütmüþtür. Annesini dýþlayan Ladik, çevresindekilerin onu da dýþlamasýyla güvensiz biri haline gelir. Teyzesinin zoruyla evlendiði kocasýný terk eden Ladik uzun bir yolculuða çýkar.

Zamanýn sýnýrýnda Taþ-maden iþletmesinin sahibi Mikhail Shurov'un kusursuz bir hayatý vardýr. Her þeye sahip olan adam, yine de oldukça umursamaz ve sýðdýr. Fakat maden ocaklarýndan birinde ortaya çýkan Ýkinci Dünya Savaþý dönemi Sovyet sýðýnaðý ve içindeki mezar kalýntýlarý onun rahat yaþantýsýnýn dramatik bir þekilde deðiþmesine neden olur. Zamanda yolculuðu deneyimleyen Mikhail, maden ocaðýnda keþfedilen cesetlerin ölümüne þahit olur. Günümüzle geçiþin iç içe geçtiði bu deneyimle Mikhail kendisini zaman tuzaðýndan kurtarmak ve aile tarihine ýþýk tutmak için bir görevi tamamlamak zorundadýr... (Haber Merkezi)


SPOR

15 Nisan 2018 Pazar

‘Maçý hep birlikte

kazanacaðýz’

K

üme düþme tehlikesi yaþayan Amedspor bugün sahasýnda Kastamonu 1966'yý konuk edecek. Tehlike bölgesinden uzaklaþmak için mutlak galibiyete ihtiyacý olan Amed spor taraftarlardan maça ilgi göstermesini istedi. Antrenör Ýbrahim Cezayir, " Taraftarýmýzýn eþliðinde maçý hep birlikte kazanacaðýz" dedi Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- TFF 2. Lig Kýrmýzý Grupta mücadele eden Amedspor, bugün sahasýnda ligin en kritik maçýnda Kastamonu 1966'yý konuk edecek. Ligde küme düþme hattýnýn üç puan üzerinde bulunan Amedspor Kastamonu maçýna mutlak galibiyet parolasý ile hazýrlanýyor. Amedspor, taraftarlardan tribünleri doldurmasýný isterken, Direniþ Grubu ise kentin birçok noktasýnda broþür daðýtarak Amedsporlu futbolseverleri maça davet etti.

Kötü gidiþe dur demek istiyor Oynadýðý son dört karþý-

laþmadan galibiyet çýkaramayan Amedspor, Kastamonu 1966'yý maðlup ederek hem kötü gidiþe dur demek hem de küme düþme potasýndan uzaklaþmak istiyor. Amedspor antrenörü Ýbrahim Cezayir, Kastamonuspor maçýnýn önemine dikkat çekerek taraftarlardan tribünleri doldurmasýný istedi. Cezayir, Kastamonuspor maçýný taraftarlarýn desteði ile hep birlikte kazanacaklarýný vurguladý. Seyrantepe Spor Kompleksleri'nde oynanacak olan mücadele saat 15.00'da baþlayacak.

‘Ölmek var, düþmek yok’ Amedspor Direniþ Taraf-

Diyarbakýrlý halk oyunlarý ekibi kente madalya ile döndü

tar Derneði de "Tüm taraftarlarýmýzý omuz omuza desteðe bekliyoruz" çaðrýsýnda bulundu. Dernekten yapýlan açýklamada, "Takýmýmýzý bu hayati maçta yalnýz býrakmayalým, bulunduðumuz kötü duruma artýk hep beraber dur diyelim. Kendi sahamýzda oynayacaðýmýz bu müsabaka, Amedspor'un ligde kalýp kalmayacaðýný belirleyecek. Ev sahibi olma avantajýmýzý kullanarak 90 dakika tek vücut, tek ses olup takýmýmýza destek olalým. Buralara kolay gelmedik, kolay da gitmeyeceðiz! Ölmek var düþmek yok!" denildi.

Maçta Adem Sarýtaþ düdük çalacak Amedspor ile Kastamonu 1966 arasýnda oynanacak olan kritik maçý Sivas Bölgesi hakemlerinden Adem Sarýtaþ yönetecek. Mücadelenin yardýmcý hakemliklerini ise Mahmut Gülle ve Murat Altan yapacak.

DÝYARBAKIR - Muðla'da düzenlenen Halk Oyunlarý Gençler Türkiye Þampiyonasýna katýlan Diyarbakýr Ý.B.B. Kiptaþ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencileri birinci oldu. Muðla'nýn Marmaris ilçesinde düzenlenen Halk Oyunlarý Gençler Türkiye Þampiyonasý sona erdi. 23 ilden 32 takým ve 594 sporcunun katýlýmýyla gerçekleþen þampiyonaya katýlan Baðlar Ý.B.B Kiptaþ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halk oyunlarý ekibi 'Geleneksel Düzenlemesiz' kategorisinde tüm rakiplerini geride býrakarak kente birincilikle döndü. (Haber Merkezi)

15 7 taraftara 1 yýl men cezasý verildi MALATYA - Süper Lig'in 27. haftasýnda Malatya'da oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliði maçýnda kameralar tarafýndan tespit edilen 5 kiþi ve sahaya giren 2 kiþiye 1 yýl boyunca spor müsabakalarýna giriþ yasaðý getirildi. Malatya Ýl Emniyet müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada, vatandaþlarýn huzur ve güven içinde maç seyretmeleri için emniyet olarak hassasiyet gösterileceði belirtildi. Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada, þu ifadelere yer verildi: "Ýl Emniyet Müdürlüðü olarak vatandaþlarýmýzýn huzur ve güven ortamý içinde, aileleriyle birlikte spor müsabakalarýný seyredebilmeleri için spor alanlarý ve çevresinde ekiplerimizce gerekli denetim ve kontroller yapýlmaktadýr. Bu baðlamda ilimizde 31/3/2018 tarihinde oynanan Evkur Yeni MalatyasporGençlerbirliði müsabakasýnda; Oyun alanýna giren (2) þahsa 6222 Sayýlý Sporda Þiddet ve Düzensizliðin Önlenmesine Dair Kanunun Yasak Alanlara Girme Baþlýklý 16. Maddesi gereðince adli iþlem baþlatýlmýþtýr. Ayrýca Müsabaka sonunda stadyumda bulunan ve Ýl Emniyet Müdürlüðümüz görevlileri tarafýndan kayýt edilen kamera görüntüleri incelenerek çözümlemeleri yapýlmýþ ve hakaret içeren tezahüratta bulunduðu tespit edilen beþ þahsýn kimlik bilgileri paso lig sistemi üzerinden turnike log kayýtlarýndan tespit edilerek þahýslara 6222 Sayýlý Sporda Þiddet ve Düzensizliðin Önlenmesine Dair Kanunun Hakaret içeren Tezahüratta Bulunma Baþlýklý 14. Maddesinde yer alan 'Spor alanlarýnda veya çevresinde taraftarlarýn grup halinde, münferiden belirli bir kiþiyi hedef veya muhatap alýp almadýðýna bakýlmaksýzýn duyan veya gören kiþiler tarafýndan hakaret olarak algýlanacak tarzda aleni olarak söz ve davranýþlarda bulunmalarý halinde, fiilleri daha aðýr cezayý gerektiren baþka bir suç oluþturmadýðý takdirde, þikayet þartý aranmaksýzýn, failler hakkýnda on beþ günden az olmamak üzere adli para cezasýna hükmolunur' hükmü gereðince adli iþlem baþlatýlmýþtýr. Bahse konu 7 þahsa 6222 Sayýlý Sporda Þiddet ve Düzensizliðin Önlenmesine Dair Kanunun 18/3 maddesinde yer alan 'Bu madde kapsamýna giren suçlardan dolayý soruþturma baþlatýlmasý halinde þüpheli hakkýnda spor müsabakalarýný seyirden yasaklama tedbiri derhal uygulamaya konulur." hükmü, anýlan kanunun 18/8 maddesinde yer alan 'spor müsabakalarýný seyirden yasaklanan kiþi, yasaklama kararýnýn sebebini oluþturan fiilin iþlendiði müsabakanýn tarafý olan ve taraftarý olduðu takýmýn katýldýðý spor müsabakalarýnýn yapýlacaðý gün, yurt içinde bulunduðu takdirde, müsabakanýn baþlangýç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduðu yere en yakýn genel kolluk birimine baþvurmakla yükümlüdür." hükmü ve yine ayný kanunun 18/9 maddesinde yer alan 'yükümlülüðe aykýrý hareket eden kiþi, yirmi beþ günden az olmamak üzere adli para cezasý ile cezalandýrýlýr.' hükümleri çerçevesinde þahýslara 1 yýl süre ile seyirden men tedbiri uygulanmýþtýr. Ýl Emniyet Müdürlüðü olarak 6222 Sayýlý Sporda Þiddet ve Düzensizliðin Önlenmesine Dair Kanunun kapsamýndaki uygulamalarýmýz devam edecektir." (ÝHA)


Kuruluþ Yýlý: 3 Mayýs 2007

15 NÝSAN 2018 PAZAR Yýl: 11 - Sayý : 3680

www.diyarbakiryenigun.com

Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Diyar, Manisa’da 3 puan peþinde Ligde 3. Sýrada yer alan Diyarbekirspor bugün deplasmanda Turgutluspor ile karþý karþýya gelecek. Play-Off potasýndan kopmak istemeyen yeþil-kýrmýzýlýlar, Turgutlu deplasmanýnda 3 puan arayacak

C

M

Y

K

Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Diyarbekirspor, ligin 31. Haftasýnda Manisa'da Turgutluspor ile karþýlaþacak. Zirvenin 7 puan gerisinde yer alan Diyarbekirspor, þampiyonluk umutlarýný büyük oranda tüketse de Manisa'da kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Ligde 55 puanla 3. Sýrada yer alan yeþil-kýrmýzýlýlar, Play-Off biletini tehlikeye atmamak adýna Turgutluspor karþýsýnda kazanmanýn hesaplarýný yapýyor. Seyrantepe Spor Kompleksleri'nde idmanlarýný tamamlayan yeþilkýrmýzýlýlarda Van Büyükþehir Belediyespor

maçýnda kýrmýzý kart gören Taner Yýldýz ve Umut Dilek Turgutluspor maçýnda takýmdaki yerlerini alamayacak. Turgutlu Ýlçe Stadý'nda oynanacak olan karþýlaþma saat 15.00'da baþlayacak. Manisa'da oynanacak olan bu zorlu mücadele TRT Kurdi'den canlý yayýnlanacak.

Maçý A. Buðra Taþkýnsoy yönetecek Diyarbekirspor ile Turgutluspor arasýnda oynanacak olan müsabakayý Ýstanbul Bölgesi Hakemlerinden Abdullah Buðra Taþkýnsoy yönetecek. Maçýn yardýmcý hakemliklerini ise Samet Özkul ve Þafak Nalbantoðlu yapacak.

15 nisan 2018 pazar  
15 nisan 2018 pazar  
Advertisement