Page 1

açýyor N e v r o z ’ a d a v e t 8. Ortadoðu Ýnþaat Fuarý kapýlarýný iyarbakýr'da yaptýðý basýn toplantýsýnda konuþan TÜYAP Anadolu s ü r ü y o r Diyarbakýr’da Fuarlarý Genel Müdürü Cihat 3’te Alagöz, 2018 yýlý içerisinde dümüftülük zenlenecek olan 8 fuardan biri olan 8. Ýnþaat Fuarý ile ziyaretçilere kapýlarýný açacaklarýný ifade etti. Toplantýda açýklamailk nikâhý larda bulunan DTSO Baþkaný Ahmet Sayar, 2018 yýlýnda kýydý 6’da sekiz fuar gerçekleþtirecek-

D

lerini vurguladý. Haber 10-11

15 MART 2018 PERÞEMBE FÝYATI: 25 KRÞ.

M. Uður ÇAKIL’ýn haberi

www.diyarbakiryenigun.com

IKBY Havaalanlarýnýn açýlmasý bölgedeki iþ insanlarýný sevindirdi;

Ekonomiyi canlandýrýr Dicle þehitleri uðurlandý...

Diyarbakýr'ýn Dicle ilçesinde daha önceden yola tuzaklanan el yapýmý patlayýcýnýn infilak etmesi sonucu þehit olan askerler için tören düzenlendi. 05

DÝYMED’ten Avar’a ziyaret

kýlýç Aziz Öz

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ndeki ýlýç Nevaf K havaalanýnýn yaklaþýk yedi ay aradan sonra Irak merkezi hükümeti tarafýndan yeniden uçuþlara açýlmasý bölgedeki iþ insanlarýný sevindirdi. Kararýn ekonomi ve turizmi canlandýracaðýný beHDP Milletvekili Kadri Yýldýrým'ýn "HDP ve HÜDA-PAR, lirt en DOGÜNKürt halkýnýn yararýna birbirinin kapýsýný çalmalýdýr" SÝF ED Baþkaný açýklamalarýný deðerlendiren HDP Sözcüsü Ayhan Aziz Özkýlýç, buBilgen, "Biz bu tartýþmayý yaparak seçimde de bir nun kentte düumut, bir alternatif yaratmanýn arayýþý içinde olazenlenecek fucaðýz. Herkesle konuþabiliriz, herkesle Türkiarlara olumlu Ma ye'nin bu kaostan çýkmasýnýn yolunu aramasý koyansýmalarýnýn hmut BOZARSLAN YENÝGÜN/ÖZ nusunda deðerlendirme yapabiliriz" dedi. 8’de EL olacaðýný da kaydetti. Kara5’te Görünen Köy 7’de rý sevinçle karþýladýðýný söyleyen TISÝAD Baþkaný Nevaf Kýlýç ise kararýn ticarete etkisinin mutlaka olacaðýný vurMesut FÝÐANÇÝÇEK Osman ERGÜN guladý. Haber 09

HDP’den HÜDA-PAR’a ittifak yanýtý: Diyarbakýr Yerel Medya Derneði yönetim kurulu üyeleri, kent dinamikleri ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Dernek yönetimi Ýl Saðlýk Müdürü Sait Avar'ý ziyaret ederek yerel medyanýn sorunlarý konusunda destek istediler. 4’te

Hatýra ormanýna fidanlar dikildi Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu ve eþi Ayþe Güzeloðlu ile birlikte "Tenzile Erdoðan Hatýra Ormaný" fidan dikim törenine katýldý. 7’de C

M

Y

K

Herkesle Konuþabiliriz

Bir seçim ittifakýndan fazlasý 2

Dört ayaðýnda kurþun izleri 3


2

SAÐLIK/YAÞAM

15 Mart 2018 Perþembe

Vücudunuza esnekliðini sisteminizi geri kazandýrýn Baðýþýklýk 10 adýmda güçlendirin

H

areketsiz yaþam tarzý, trafikte geçirilen sýkýcý saatler, yanlýþ ayakkabý seçimi ve aðýr çalýþma koþullarýnýn kas ve iskelet sistemine olumsuz etki ettiðini kaydeden uzmanlar, “Yýllar boyunca bu etkenlere maruz kalmak fibromiyalji baþta olmak üzere birçok kronik hastalýða davetiye çýkarýyor. Ancak uzman doktorlar tarafýndan gerçekleþtirilen manuel terapi uygulamalarýyla vücudun esnekliðini yeniden kazanmasý ve hastalýklardan korunmak mümkün olabiliyor" dedi Manuel terapiyle aðrýlar kademe kademe azalýr

Fatma GÜLNÝHAL DÝYARBAKIR - Manuel Terapi Uzmaný Dr. Metin Mutlu, manuel terapinin hastalýklarý üzerindeki iyileþtirici etkisi hakkýnda bilgi verdi. Mutlu, "Romatizmal hastalýklar içerisinde en sýk karþýlaþýlan ikinci hastalýk olan fibromiyalji, kadýnlarda erkeklere göre üç kat daha sýk görülmektedir. Kaslarda yaygýn aðrý ve hassasiyet, aþýrý yorgunluk, halsizlik ve sabah tutukluðu ile kendini belli eden kronik yorgunluk ve aðrý sendromudur. Hastalar genellikle sýrt bölgesinde sürekli kulunç (fibrositis)aðrýlarýndan þikayet etmektedir. Yýllarca devam eden aðrýlardan dolayý o bölgedeki kaslar sertleþmektedir. Bu aðrýlar, ayrýca uyku düzenini bozmakta ve psikolojik travmalara neden olmaktadýr. Manuel terapi fibromiyalji hastalarýnýn tedavisinde önemli bir yöntemdir" dedi. Toplumda duruþ bozukluðunun çok yaygýn bir þeklide görüldüðünü kaydeden Mutlu þunlarý söyledi; "Bu duruþ ve denge bozukluðu ilerleyen zamanlarda kalça, bel, diz ve ana eklemlerde sorunlara neden olmaktadýr. Duruþ bozukluklarý, akciðerin çalýþma kapasitesini bile etkileyen

bir durumdur. Manuel terapi ile omurga sütunundaki eklemleri açarak kaburga ve omurgadaki baðlantý noktalarýna, faset eklemlere manipülasyon yapýlmaktadýr. Böylece vücudun unutmuþ olduðu açýlar geri kazandýrýlmaya çalýþýlmaktadýr. Bu açýlar kazandýrýldýðý zaman sinirlerin arasýnda olan baðlantýlarda bir hatýrlama olmakta ve bu rahatlama ile kiþi hayatýný konforlu bir þekilde devam ettirebilmektedir.

Aðrýlar azalýnca uyku düzeni normale döner Faset eklemler omurganýn arka tarafýnda yer almakta ve omurlarý birbirine baðlayarak omurganýn hareketinde önemli rol oynamaktadýr. Manuel terapi de manipülasyon dýþýnda ayrýca bu eklemlere kuru iðne, kollajen, nöral terapi gibi çeþitli uygulamalar yaparak o bölgelerde oluþan kronik faset sendromunu ortadan kaldýrýlmaktadýr. Hastaya eklem hareket açýlarý kazandýrýlarak kiþinin hayatý daha kaliteli hale gelmektedir. Aðrýlarýnda da azalma olan hastanýn uyku düzeni de normale dönmektedir. Uygun diyetler ve gýda takviyeleri de aðrýlarý ve ödemleri azaltmada faydalý olmaktadýr.

Aðrýlarýndan dolayý derin nefes alamayan hastalar manuel terapi sonrasý artýk normal nefes almaya baþlamaktadýrlar. Hastanýn parsiyel göðüs kafesi açýlýp akciðeri rahatlayýnca kasýlan kaslar kendiliðinden yumuþamaya baþlamaktadýr. Manuel terapiyle yine vücudun yürüme esnasýndaki yaylanma kabiliyeti artýrýlmaktadýr. Vücuda unutmuþ olduðu özellikleri geri kazandýrýlmaktadýr. Bu da kademe kademe kiþinin aðrýlarýný azaltmaktadýr. Manipülasyon minumum 6- 8 seans sürebilen bir tedavi yöntemidir. Manuel terapiye ek olarak fiziyatrist ve spor danýþmaný egzersiz programlamasý yaptýðýnda sonuçlar çok daha baþarýlý olmaktadýr. Serotonin kiþiye enerji, mutluluk, kendini zinde hissetme, huzur gibi hisleri veren bir hormondur. Bu hormon saat 22.00 ve 03.00 arasýnda salgýlanmaktadýr. Saat 23.00' dan sonra uyunduðu zaman mutluluk hormonu faaliyetini tam gerçekleþtirememektedir. Kadýnlarda bu daha büyük bir sorun teþkil etmektedir. Çalýþan ve trafikte zaman kaybeden kadýnlarýn eve geldikten sonra uyku vakitleri saat 23.00 ya da 00.00'larý bulabilmektedir. 30 yaþýný aþmýþ ve geç saatlerde yatan bir kadýn 40'lý yaþlarda fibromiyalji hastasý ya da bel ve boyun düzleþmesi yaþama riski yüksektir. Düzenli bir egzersiz programý da yapamýyorsa bu hastalýklara daha kolay yakalanabilmektedir. Manuel terapinin düzenli egzersiz programýna uyulsa bile yýlda en azýndan 3 ya da 4 defa yapýlmasý faydalýdýr. Manuel terapi eklem hareket açýlarýný normale döndürülmesi açýsýndan en faydalý tedavi yöntemlerinden biridir."

DÝYARBAKIR Beslenme Danýþmaný Uz. Dyt. Yeþim Temel Özcan, güçlü bir baðýþýklýk sistemi için önerilerde bulundu. Özcan, "Baðýþýklýk sistemi, vücudun virüsler ve zararlý bakterilerin sebep olduðu enfeksiyon ve hastalýklara karþý doðal koruyucusudur. Baðýþýklýk sistemi yetersiz olduðunda, saðlýklý dokular ve enfekte olmuþ dokular arasýnda ayrým yapamaz ve dolayýsýyla iþlevini yerine getiremez. Bunun için baðýþýklýk sistemini doðal olarak güçlendirmek gerekir" dedi. Saðlýklý olabilmek için vücudun immün sistemi; yani baðýþýklýk sisteminin güçlü olmasý gerektiðine dikkat çeken Özcan þunlarý söyledi; Baðýþýklýk sisteminin geliþmesi için ise bebeklik döneminden itibaren yaþamýn her döneminde önemli olan bazý noktalar dikkat edilmesi gerekir. Ancak hava kirliliði, dengesiz ve kötü beslenme, yoðun stres, mevsim deðiþiklikleri sigara, kimyasallar, genel hijyen kurallarýnýn yerine getirilmemesi, aþýrý kilo, kalitesiz uyku gibi sebepler baðýþýklýk sistemini zayýflatabilmektedir.

Baðýþýklýk sisteminizi desteklemek için bunlara özen gösterin * Taze hayvansal yaðlar, kemik ve et sularý tüketin. Bu besinler hasarlý olan baðýrsak duvarýný da iyileþtirmeye yardýmcý olacaktýr. * Beslenme planýnýzda sýklýkla soðan ve sarýmsaða yer verin. Kendinize doðal bir antibiyotik yapmak isterseniz; 2 litre saf limon suyuna ezilen 40 diþ sa-

rýmsaðý ezerek ekleyin ve bu karýþýmý kavanoza koyun, karanlýkta 1 ay bekletin. Bir ay sonra her sabah ya da akþam yarým çay bardaðý içebilirsiniz. * Taze sýkýlmýþ sebze sularý tüketebilirsiniz. Taze sebze sularý, vücutta birikmiþ olan aðýr metal ve toksin atýklarýný temizler. * Düzenli yeþil sebze tüketin. Maydanoz, kiþniþ, yeþil soðan, roka gibi bu grup alkali besinler vücudun ph dengesini korur. * Probiyotik besin destekleri ve doðal fermente gýdalar tüketin. Ev yoðurdu ve turþu en güzel probiyotiklerdir. * Soðuk pres yaðlar, zeytinyaðý, balýk yaðlarý, kabuklu yemiþ ve tohum yaðlarý tüketin. * Tüm aþý ve hijyeni saðlanan bir evcil hayvaný beslemek, çocuðunuzun da baðýþýklýk sistemini güçlendirmeye yardýmcý olacaktýr. * Egzersiz hayatýnýzýn bir parçasý olmalýdýr. Fiziksel yapýnýza uygun olarak düzenli olarak egzersiz yapýn. Egzersizlerinizi yaparken bol oksijenli bir havayý tercih edin. * Baðýþýklýk sisteminizi güçlendirmek için mümkün olduðunca havuz yerine göl, nehir, deniz gibi doðal temiz sularda yüzün. * Güneþi görebildiðiniz her gün 30 dakika güneþlenin."


15 Mart 2018 Perþembe

3

GÜNDEM

Nevroz’a davet sürüyor taþ, Barýþ Anneleri Meclisi'nin yaný sýra il yöneticileri katýldý. "Nevroz Piroz be!" sloganlarýnýn atýldýðý açýklamada Sýddýk Taþ, Tüm Siirtlileri Nevroz mitingine katýlmaya davet etti. Taþ, "Nevroz anlamý direniþtir, isyan olduðu gibi bir diðer anlamý da barýþtýr. Barýþýn, direniþin ve isyanýn sesini yükseltmek için de Nevroz'da binler olup alanlarda olacaðýz. Tüm halkýmýzý hep birlikte kutlayacaðýmýz Nevroz'a davet ediyoruz" þeklinde konuþtu. Açýklama sloganlarla sona erdi.

Batman

Diyarbakýr'da 21 Mart'ta kutlanacak Nevroz için çarþý, sokak, pazar ve parklarda vatandaþlara davet bildirileri daðýtýldý. Birçok kentte benzer çalýþmalar yürütüldü tici ve üyeleri, Hevsel pazarý, ilçe garajý ve vilayet pazarýnýn yaný sýra þehir içi yolcu duraklarý ve esnaflarý dolaþarak halký Newroz'a davet etti. Partililer ve esnaflarla arasýndaki sýcak sohbetlerde yurttaþlar, Efrin için Newroz alanýnda hazýr olacaklarýný vurguladý. Vilayet pazarýnda bazý gençler el ilanlarýný alarak daðýtýma yardým etti. HDP Baðlar, Kayapýnar ve Sur il-

çe örgütleri de esnaf ve köy ziyaretlerinde bulundu.

Evler kendiliðinden yýkýlýyor

Elazýð'ýn Maden ilçesinde bulunan Maden-Bakýr ocaðýndan çýkarýlan hafriyatýn þehrin üst kýsmýna dökülmesinden dolayý boþaltýlan evler kendiliðinde yýkýlmaya baþlandýðý görüldü. Maden-Bakýr ocaðýndan çýkarýlan hafriyatýn ilçenin üst kýsmýna dökülmesinden dolayý Kaymakamlýk tarafýndan bazý evler daha önce boþaltýldýðý öðrenildi. Boþaltýlan evlerin yýkýlmasý planlanýrken dökülen dað gibi oluþan hafriyattan dolayý evler bir bir kendiliðinde yýkýlýyor. Daha önce yapýlan haberlerde ilçesinin göçük tehlikesiyle kar-

Diyarbakýr'da 21 Mart Çarþamba günü kutlanacak Nevroz için çalýþmalarýna aralýksýz devam ediyor. HDP il ve ilçe örgütleri, bu çalýþmalar kapsamýnda gün içerisinde köy ziyaretleri yapýp, çarþý, sokak, pazar ve parklarda yurttaþlara Nevroz'a davet bildirileri daðýtýrken, geceleri de ev ziyaretlerinde bulunuyor. Kentte dün de HDP Yeniþehir Ýlçe Örgütü yöne-

Elazýð'ýn Maden ilçesinde bulunan maden ocaðýndan dolayý Kaymakamlýk tarafýndan boþaltýlan evler kendiliðinden yýkýlýyor

Siirt Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Siirt Ýl Örgütü, il binasýnda bir araya gelerek Nevroz'a katýlým çaðrýsýnda bulundu. Basýn toplantýsýna HDP Ýl Eþbaþkaný Sýddýk Taþ, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Ýl Eþbaþkaný Mehmet Altýn-

HDP ve DBP Batman il örgütleri, HDP binasýnda bir araya gelerek Nevroz'un 21 Mart'ta Yeni Otogar yanýndaki Nevroz alanýnda kutlanacaðýný duyurdu. Basýn toplantýsýna Nevroz Tertip Komitesi üyeleri katýlýrken, komite adýna DBP Ýl Eþbaþkaný Þükrü Tapkan açýklama yaptý. Nevroz için gerekli tüm izinlerin alýndýðýna vurgu yapan ve tüm Batmanlýlarý Nevroz'a davet eden Tapkan, "Ev ev, sokak sokak tüm Batman'ý dolaþarak halký Nevroz'a davet etmek için çalýþmalarýmýzý baþlattýk. Newroz 'da Erdoðan Emir, Bahar Kültür Merkezi sanatçýlarý sahne alacak. Nevroz halklarýn bayramý olduðu gibi faþizme karþý da halklarýn direniþ bayramýdýr. Bu yýl da geçmiþ yýllarda olduðu Nevroz'u büyük bir coþku ile ka rþýlayýp alanlara çýkacaðýz" dedi. (Haber Merkezi) þý karþýya olduðu ifade edilmiþti. Ýlçenin coðrafi konumunun daðlýk alan olmasýyla beraber þehrin üst kýsmýna dökülen hafriyattan dolayý 15'e yakýn apartmanýn hasar gördüðünü söyleyen ilçe sakinleri, ilçenin giriþindeki köprünün sýkýþma sonucunda orta kýsmýnýn patladýðýný ve ayaklarýnýn çatladýðýný belirtmiþlerdi. Ýlçe, riskli olan Cami Kebir Mahallesi ile sýkýntý yaþanmayan Bahçelievler Mahallesi'nden oluþuyor. Hükümet Konaðý ve baðlý kurumlar eski hastanenin bulunduðu taþýndýðý öðrenildi. (ÝLKHA)


4

HABER

15 Mart 2018 Perþembe

DiYMED’ten Avar’a ziyaret Baðyurdu Mahallesi suya kavuþtu Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi DÝSKÝ Genel Müdürlüðü, yýllardýr içme suyu olmayan Hazro Ýlçesine baðlý Baðyurdu Mahallesi ve Tavþantepe Mezrasý'ný suya kavuþturdu

D

iyarbakýr Yerel Medya Derneði yönetim kurulu üyeleri, kent dinamikleri ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Dernek yönetimi Ýl Saðlýk Müdürü Sait Avar'ý ziyaret ederek yerel medyanýn sorunlarý konusunda destek istediler DÝYARBAKIR - Yerel basýn kuruluþlarýnýn bir araya gelerek oluþturduklarý Diyarbakýr Yerel Medya Derneði (DÝYMED) kentteki kurum, STK ve siyasi partilere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Dernek yönetimi Ýl Saðlýk Müdürü Sait Avar'ý ziyaret etti.

Ziyarette konuþan Yerel Medya Derneði Baþkaný Taner Özbay, derneðin kuruluþ amacýný ve ileriye dönük projelerini Ýl Saðlýk Müdürü Avar ile paylaþýrken Avar'da söz konusu derneðin Diyarbakýr'a hayýrlý olmasýný diledi. Derneðin kurulmasý Diyarbakýr'a bir katký olduðunu belirten Avar,

yapýlacak her türlü çalýþmalarda destek vermeye hazýr olduklarýný söyledi. Yapýlan ziyaret toplu hatýra fotoðrafý çekilmesiyle sona ererken, dernek üyeleri Kentteki kurum ve kuruluþlarý ziyaret etmeye ve görüþ alýþveriþinde bulunmaya devam edeceði öðrenildi. (Haber Merkezi)

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi DÝSKÝ Genel Müdürlüðü, ilçe merkezlerine baðlý kýrsal mahallelelerin içme suyu ve kanalizasyon sorunlarýný ortadan kaldýrmak için çalýþmalarýný tüm hýzýyla sürdürüyor. Kýrsal mahallelerin baþlýca sorunu olan içme suyu ile ilgili pek çok yatýrýmý programýna alan DÝSKÝ Genel Müdürlüðü, yaptýðý çalýþmalarla yýllardýr içme suyu sorunu yaþayan Hazro Ýlçesine baðlý Baðyurdu Mahallesi ve Tavþantepe Mezrasý'ný 2 bin 500 metre þebeke döþeyerek suya kavuþturdu. Sondaj çalýþmalarýný baþlatan DÝSKÝ Genel Müdürlüðü, sondajýn açýldýðý yere dalgýç pompa yerleþtirdi, enerji nakil hattý ve trafo kurulumu yaptý. DÝSKÝ Genel Müdürlüðü ekipleri, daha sonra 80 mm çapýnda çelik borularýn kullanýldýðý 2 bin 543 metre uzunluðunda içme suyu þebekesi döþedi. Tavþentepe Mezrasý'nda yer alan ve eskiyen 50 metreküplük su deposunun bakým ve onarýmý yapan ekipler, borularla çekilen suyu depoya aktardý. (Haber Merkezi)

Baðlar’da yeþil alan oluþturma projeleri sürüyor Okullarda temizlik seferberliði baþlattý

Baðlar Belediyesi ilçe sakinlerini doðayla buluþturmak için yeþil alan oluþturma projesiyle halka hizmet etmeye devam ediyor DÝYARBAKIR - Baðlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü yeþil alan oluþturma çalýþmalarýna bir yenisini daha ekledi. Ýlçenin en büyük mahallesi olan Baðcýlarýn 1152 nolu

sokaðýnda 7 bin 750 metre karelik yeþil alan oluþturuldu. Belediye ekipleri yeni yapýlan yeþil alanda 168 adet çam aðacý dikti. Yeþil alanýn su tesisatýný da döþeyen ekipler önümüzdeki gün-

lerde çim ekimini yapýktan sonra halkýn kullanýmýna sunacak. Baðlar Belediyesi yaptýðý yeþil alanlarla halkýn sosyal yaþamýna alternatif yaratmaya devam ediyor. (Haber Merkezi)

Diyarbakýr'ýn Bismil ilçe Belediyesince okullarda bahar temizliði baþlatýldý. Bismil Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekiplerince baharýn geliþiyle birlikte okul bahçelerinde kýþtan kalan toz ve çamur gibi olumsuz görüntülerin çocuklarýn saðlýðýný olumsuz etkilememesi amacýyla temizlik çalýþmasý baþlatýldý. Çocuklarýn temiz ve saðlýklý þartlarda eðitimlerini sürdürebilmesi için baþlatýlan temizlik seferberliðinde son olarak Þentepe Anaokulunu temizleyen ekipler, çevre düzenlemesi, süpürme ve dezenfekte çalýþmasý yürüttü. Okul Müdürü Ramazan Temel, çalýþmayla öðrencilerin temiz ve saðlýklý bir ortamda eðitim görmelerinin saðlanacaðýný belirterek belediye ekiplerine teþekkür etti. (ÝHA)


HDP sorusu ve yuvarlak cevaplar Yapýcýoðlu, bir gün sonra bu kez kýsa adý RS olan Rusya'nýn Sesi Radyosu'nda "HDP'yle ittifak yapar mýsýnýz?" sorusuna yine ayný tarzda cevap veriyor:

Mesut FÝÐANÇÝÇEK

Bir seçim ittifakýndan fazlasý 2

rojanumesut@gmail.com

5

HABER

15 Mart 2018 Perþembe

"Eðer, bahsettiðimiz ittifak, siyasi bir ittifaksa, ortak siyasi hedeflere yürümek üzerine kurulu bir ittifaksa yan yana gelemeyiz ama seçim ittifaký yapýyorsak, 'ittifak yapmayýz' demeyiz. Fakat kural olarak, prensip olarak, hiçbir þekilde þu veya bu partiyle ittifak içine girmeyiz diye bir sözümüz de yok. Bize herhangi bir partiden ittifak teklifi gelirse, teklifin içeriðine bakarýz. Eðer deðerlendirilmeye deðer bir teklif olduðu kanaatine varýrsak, ona göre bir tavýr takýnýrýz ve cevap veririz…" Yapýcýoðlu'nun ayný içerikte üç gün arayla tekrarlanan sözleri RS FM'de HDP'yi iþaret etse de asýl iþaret edilen Ak Parti gibi gözüküyor. ... Bunun iþaretlerini de Yapýcýoðlu þu sözlerle açýklýyor: "AK PartiMHP ittifaký baþta olmak üzere, bölgede siyaset çok açýktan tartýþýlan

bir gündem deðil. Bir suskunluk var. Anketlerde bile insanlar görüþlerini açýk açýk söylemekten imtina ediyorlar. AK Parti'nin MHP ile ittifak kurmasý, çok fazla olumsuz bir etki yapar düþüncesini abartýlý buluyoruz" Yapýcýoðlu, AK Parti tabanýný asýl etkileyen olayýn, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül 2017'deki baðýmsýzlýk referandumuna, iktidarýn verdiði tepki olduðunu ifade ederek, "Kürt seçmeninin oylarýna etki edecek baþka þeyler var. O da, 25 Eylül 2017'de, Irak Kürdistan'ýndaki baðýmsýzlýk referandumuna, AK Parti'nin takýnmýþ olduðu tavýrdýr. Bizim gözlemlerimize göre, AK Parti tabanýnýn da olumsuz bir etki oluþturdu. Afrin operasyonunun da olumsuz anlamda bir etkisi olmadýðýný söylemek doðru olmaz. Fakat 25 Eylül referandumundaki kadar ciddi bir etki yarattýðýný söyleyemeyiz" Yapýcýoðlu'nun üç ayrý platformda dile getirdiði ve birbirine yakýn içerikle dillendirdiði söylemler yakýn/uzak zamanda seçim ittifakýna iþaret eden bir süreçle sonlanabilir. Verilen mesajlar HDP'den çok Ak Parti'yi iþaret ediyor. Zira iki partinin (HDP-HÜDAPAR) ortak bir

müþterekte bir araya gelemeyecek kadar ayrý kulvarlarda olduklarý bilinen bir gerçeklik. HDP sadece hükümet üzerinde bir baský mekanizmasý ve pazarlýk kozu olarak duruyor sanki. Baðýmsýz girilen Haziran seçimlerinde varlýk gösteremeyen, Kasým seçimleri ve referandumda ise Ak Parti'ye yakýn bir duruþ sergileyen Hüdapar tabanýnýn vereceði tepki önemli. Zira IKBY'ye yönelik hükümetin sert tepkisi, Afrin operasyonu ve süreklilik arz eden tutuklamalar, Ak Parti-MHP ittifaký Hüdapar tabanýnda da rahatsýzlýða neden oluyor ve parti temsilcileri de bu yüzden net bir çizgi de deðiller. Yuvarlak kelimeler tabanýn tepkisi de hesaba katýlarak; geri planda bir pazarlýðýn yapýldýðý ya da zeminin oluþturulmaya çalýþýldýðýný iþaret ediyor. … Kuþkusuz gerçekleþmesi muhtemel ittifak giriþimi HÜDAPAR için; bir seçim yatýrýmýndan çok Ak Parti-MHP çizgisindeki devlet anlayýþýyla "Kürt politikasý" konusunda ayný çizgiye gelmek anlamý taþýyacak. BÝTTÝ

DiCLE SEHiTLERi

memleketlerine uðurlandý Diyarbakýr'ýn Dicle ilçesinde daha önceden yola tuzaklanan el yapýmý patlayýcýnýn infilak etmesi sonucu þehit olan askerler için tören düzenlendi

Diyarbakýr'ýn Dicle ilçesinde düzenlenen operasyonlar kapsamýnda önekigün öðlen saatlerinde örgüt mensuplarý tarafýndan daha önceden araziye döþenen el yapýmý patlayýcýnýn infilak ettirilmesi sonucu Jandarma Astsubay Kýdemli Çavuþ Ümmet Ufacýk, Jandarma Uzman Çavuþ Kadri Çaký ve Jandarma Uzman Çavuþ Fatih Uysal þehit oldu. Diyarbakýr 7. Kolordu Komutanlýðý helikopter pistinde þehit askerler için tören düzenlendi.

Þehitlerin öz geçmiþi okundu örene, Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Cumali Atilla, AK Parti Diyarbakýr milletvekilleri Galip Ensarioðlu ve Ebubekir Bal, askeri erkan, þehitlerin yakýnlarý, kamu kurum müdürleri ve vatandaþlar katýldý. Þehitlerin naaþlarýnýn ambulanstan alýnarak katafalka konulmasýyla baþlayan tören, bir dakikalýk saygý duruþuyla devam etti. Þehitlerin öz geçmiþlerinin okunmasý ve dualarýn edilmesi sonrasý þehit askerlerin cenazeleri katafalktan alýnarak ambulansa taþýndý. Tören sonrasý Jandarma Astsubay Kýdemli Çavuþ Ümmet Ufacýk'ýn naaþý memleketi Konya, Jandarma Uzman Çavuþ Kadri Çaký'nýn naaþý memleketi Amasya ve Jandarma Uzman Çavuþ Fatih Uysal'ýn naaþý memleketi Antalya'ya gönderildi. (Haber Merkezi)


6

KADIN/YAÞAM

15 Mart 2018 Perþembe

Diyarbakýr’da müftülük

iLK NiKÂHI KIYDI Kelebek hastasý gencin elleri açýldý Diyarbakýrlý kelebek hastasý Mehmet Kaçmaz'ýn hastalýðý nedeniyle kapanan iki eli, düzenlenen cerrahi operasyonla açýldý DÝYARBAKIR - Halk arasýnda kelebek hastalýðý olarak bilinen epidermolysis bullosa hastalýðýyla dünyaya gelen 22 yaþýndaki Mehmet Kaçmaz, Dicle Üniversitesi Týp Fakültesinde yapýlan ameliyatla ellerine kavuþtu. Zorlu geçen ameliyatýn ardýndan elleri açýlan Kaçmaz, hastane yönetimi doktorlarýna teþekkür etti. Kelebeklerin Rüyasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Þenay Çalýþýr, 22 yaþýndaki Mehmet'in hastalýk nedeni ile kapanan ellerini Dilce Üniversitesinde gerçekleþtirilen ameliyatla açtýklarýný söyledi. Çalýþýr, "Biz dernek olarak tüm Türkiye'deki kelebek hastasý çocuklara ulaþmak gayesindeyiz. Mehmet, hastalýðý nedeniyle ellerini kullanamaz duruma geldi. DÜ hocalarý ile bir araya geldik ve Mehmet'i ameliyat ettik. Mehmet'in durumu iyi, elleri açýldý, önümüzdeki günlerde ellerini kullanabilecek duruma gelecek" dedi. (ÝHA)

10 bin çocuk müze ile buluþuyor

G

eçtiðimiz aylarda mecliste büyük tartýþmalara yol açan müftülere nikâh kýyma yetkisi yasalaþtýktan sonra Diyarbakýr'da müftülük tarafýndan ilk nikâh kýyýldý Kübra Kurt DÝYARBAKIR- Müftülere nikâh kýyma yetkisi verilmesinin ardýndan Diyarbakýr'da müftülük tarafýndan ilk ni-

kâh Diyarbakýr Ýl Müftü Yardýmcýsý Mehmet Sýrrý Þýk tarafýndan kýyýldý. Diyarbakýr Müftülüðü tarafýndan kýyýlan ilk nikâh Elif Sinem ve Mustafa Þeker çiftinin nikâhý ol-

Siirt Devlet Hastanesine ilk kez bir kadýn baþhekim atandý Siirt Devlet Hastanesine 33 yaþýnda Anestezi Uzmaný Dr. Þeyda Kayhan atandý. Kentteki kadýnlarýn idolü haline Kayhan, "Adil ve dürüst bir þekilde hizmet etmek istiyorum" dedi

Diyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçe Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Dr. Ozan Balcý'nýn talimatý ile belediye ve Diyarbakýr Müze Müdürlüðü arasýnda imzalanan protokol ile 10 bin çocuk müze ile buluþturulacak. Ýlçe Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Dr. Ozan Balcý müze gezisine katýlan öðrencilerle bir araya gelerek, gezi ve kazý etkinliklerine katýldý. Gezinin ardýndan etkinliðe katýlan çocuklara hatýra olarak demir para madalyonlarý hediye edildi. 10 bin öðrencimizi de müze ile buluþturacaðýz. Öðrencilerimizin geliþimi ile ilgili etkinlikleri düzenlemeye devam edeceðiz" dedi. (Haber Merkezi)

du. Geçtiðimiz aylarda mecliste büyük tartýþmalara yol açan müftülere nikâh kýyma yetkisi yasalaþtýktan sonra Diyarbakýr'da müftülük tarafýndan ilk nikâh kýyýldý. Diyarbakýr'da müftülük tarafýndan kýyýlan ilk nikâh Elif Sinem ve Mustafa Þeker çiftinin nikâhý oldu. Nikâhý Diyarbakýr Ýl Müftü Yardýmcýsý Mehmet Sýrrý Þýk kýydý.

Siirt Devlet Hastanesinde 1,5 yýldýr görev yapan Uzman Dr. Þeyda Kayhan, çalýþtýðý hastanenin baþhekimi oldu. Ýki hafta önce bu göreve atanan Kayhan, hekimliðin yanýnda sosyal projelerle de Siirt'te bir fark oluþturmayý amaçladýðýný kaydetti. Bilhassa kadýnlarýn Siirt'te daha öz güvenlerine sahip olmasý gerektiðini ifade eden ve kentteki kadýnlarýn idolü haline gelen Kayhan, "Kiþisel olarak gelecekle ilgili mesleðimi en iyi þekilde yapayý hedefliyorum. Bir koltuk ve makam sevgim olmadý. Gece baþýmý yastýðýma koyduðumda rahatsam bu benim için en büyük idealdir. Siirt'e gelme ihtiyacýnda olduðumu hissettim. Bir þeylere dokunduðumda deðiþtiðini görüyorum. Adil ve dürüst bir þekilde hizmet etmek istiyorum" diye konuþtu. (ÝHA)


7

HABER

15 Mart 2018 Perþembe

Sur desenli duvarlar

Osman ERGÜN

Dört ayaðýnda kurþun izleri 3

oergun21@gmail.com

1950'lerden beri manuel kepenk yaptýklarýný anlatan Sedat Tanrýkulu adýndaki genç adam çatýþmalardan sonra dükkaný sanayiye taþýdýklarýný söylüyor. "Tarih gitti hiçbir þey kalmadý ama bu çalýþmalar güzel, el ele verip bir þeyler yapmak gerek. Ýnsaný yaþatalým ki devlet yaþasýn" diyor. Diðer yandan internette Diyarbakýr ve Sur'un ne kadar eski görüntüleri varsa sabahlara kadar izlediðini ifade ediyor. Mülkiyeti Keldani Kilisesi'ne ait olan ve yap, iþlet, devret yöntemiyle restore edilen ve 2013 yýlýnda "Diyarbakýr Kahvaltý Evi" olarak faaliyet sokulan yapýda zarar çok fazla. Mekanýn eski haline dönmesi için büyük bir onarým ve temizlik yapýlmasý þart görünüyor. Sokaðýn devamý Keldani Kilisesi'ne açýlýyor ama orasý da Sur desenli duvarlarla kapatýlmýþ durumda. Kahvaltý Evi'nin iþletmecilerinden Merthan Anýk, zararlarýnýn çok büyük olduðunu anlatýyor. "Dört Ayaklý Minare ve Diyarbakýr Evi, eski Suriçi'nin en yoðun olduðu bölgenin son duraðý oldu. Bundan ötesi maalesef birçok tescilli yapý da dahil bütün evler, sokaklar yýkýlmýþ, tamamen boþ durumda. Ne zaman yapýlacaðýna dair bilgi alamýyoruz, eski haline dönecek mi, dönmeyecek, tekrar yaþam bulacak mý burada, bunlarýn hepsinde çok büyük bir belirsizlik var" diyor. Hasar tespitten bir miktar

ödeme yapýldýðýný ama zararlarýnýn çok büyük olduðunu söylüyor. Birkaç esnafýn söylediði hýrsýzlýk olayýna o da vurgu yapýyor. Diyarbakýr Evi'nde yasaðýn devam ettiði süre içinde 11 defa hýrsýzlýk yaþanmýþ. Bakýr kaplar, avizeler, yükte hafif pahada aðýr ne varsa hepsi çalýnmýþ. Masalar ve sandalyeler kýrýlýp bahçenin ortasýnda yakýlmýþ. "Buruk bir duygu yaþýyoruz, yeni nesil belki bilmiyor ama bizim için Suriçi bambaþka bir yerdi, anýlarýmýzýn yaþandýðý bir yerdi. Tabi burdan ötesini görememek üzüyor insaný, Hançepek, Gavur Mahallesi, Kilisler Bölgesi dediðimiz yerlere þu an girilemiyor. Hemen yaný baþýmýzdan Keldani Kilisesi'nin olduðu o çok ünlü Þeftali Sokak da yok durumda. Birkaç tescilli ev dahil o sýradaki tüm evler yýkýlmýþ durumda. Üzülüyoruz

tabi..." Hamza Özbey Þýrnaklý, ama hendek operasyonlarý sýrasýnda ailesi Þýrnak'tan Diyarbakýr'a taþýnmýþ. Þýrnak halkýnýn yüzde yetmiþinin bölge illerinde yaþadýðýný, þu an Türkiye'nin en büyük þantiye sahasý gibi göründüðünü söylüyor. Sokaðýn açýldýðýný tesadüfen görmüþ. Bunun güzel bir geliþme olduðunu söylüyor. "Burda bayaðý büyük acýlar yaþandý, Tahir Elçi'nin katledildiði alan burasý. Bu saaten sonra burada yaþayan insanlarýn yaralarýnýn sarýlmasý önemli. Herkesin içinde kendi evinde yaþamaya hasreti var, yeni yapýlar ne kadar iþlevsel olacak bilemiyorum ama temennim daha güzel günlerin gelmesi" diyor. Diyarbakýr Kahvaltý Evi'nýn Þeftali Sokaða açýlan tarafý halen kapalý. Yarýn: Tahir Elçi geliyor aklýma...

HATIRA ORMANI’NA törenle fidanlar dikildi Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu ve eþi Ayþe Güzeloðlu ile birlikte "Tenzile Erdoðan Hatýra Ormaný" fidan dikim törenine katýldý

Ahmet BARAN

DÝYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloðlu eþi Ayþe Güzeloðlu ile beraber TÜGVA Diyarbakýr Ýl Teþkilatý tarafýndan, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn annesi Tenzile Erdoðan adýna düzenlenen "Tenzile Erdoðan Hatýra Ormaný" fidan dikim törenine katýldý. Törene Vali Güzeloðlu'nun ve eþi Sayýn Ayþe Güzeloðlu'nun yaný sýra, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Cumali Atilla, TÜGVA Ýl Temsilcisi Mahmut Yaðmur ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve vakýf üyesi gençler katýldý. Vali Güze-

loðlu, törende gençlere hitaben yaptýðý konuþmada þunlarý söyledi; "Cumhurbaþkanýmýzý yetiþtiren, eli öpülesi Tenzile Annenin adýný yaþatacak ormanýmýzýn hayýrlý uðurlu olmasýný diliyorum. Milli ve manevi bir kimlikle geçmiþinin deðerlerini bilen, özgüveni olan ve geleceðin Büyük Türkiye'sine inþallah çok deðerli katkýlar saðlayacak gençlerimizi yetiþtirmek amacýyla kurulan TÜGVA Diyarbakýr Þubemizin, ülkemizin lideri Cumhurbaþkanýmýz, ümmetin umudu, sevgili Recep Tayyip Erdoðan'ýn annesi rahmetli Tenzile Anne adýna bir hatýra ormaný ve bununla ilgili bir program gerçekleþtirilmesini çok anlamlý buluyorum. Tenzile Annemizi rahmet ile anarken, her birinizin ve her birimizin bu deðerler uðurun da bitmek tükenmek bilmeyen çabayla çalýþacaðýný da biliyorum." Gençlere bakarken geleceðin Türkiye'sini gördüðü-

nü ifade eden Güzeloðlu, "Ýnanan, çalýþan ve bu hedefler doðrultusunda buluþan gençlik en büyük güvencemiz. Biliyorsunuz Cumhurbaþkanýmýz bu hafta cumartesi günü Diyarbakýr'ý teþrif ediyor. Ýnþallah Diyarbakýr tek yürek, tek nefes olarak Cumhurbaþkanýna karþý hem yakýþaný hem de Cumhurbaþkanýna olan sevgisini alanlarda haykýracaktýr. TÜGVA'nýn çok kýsa bir süre içerisinde çok güçlü çalýþmalar ile insana ve topluma dokunan katkýlarý için baþkanýmýza, emeði olan bütün yönetimimize ve katký veren herkese ayrýca þüphesiz katýlan sizlere en içten teþekkürlerimi sunuyor, Tenzile Erdoðan annemizin adýný taþýyan ormanýmýzýn hayýrlý uðurlu olmasýný diliyorum" diye konuþtu. Daha sonra Vali Güzeloðlu ve eþi Ayþe Güzeloðlu törene katýlan gençlerle beraber 'Tenzile Erdoðan Hatýra Ormaný'nda çam aðaçlarý dikti.


8

GÜNDEM

15 Mart 2018 Perþembe

HDP’den ittifak yanýtý: Herkesle konusabiliriz her gün yeni bir cenaze gelmesinden korkmasýnýn herkesin sorunu olduðunun altýný çizmek istiyoruz. Bugünler Kürt tarihi açýsýnda anlamlý günler. Qamýþlo, Halepçe katliamlarýnýn yýl dönümü. Sadece Kürtlerin deðil bütün Ortadoðu hafýzasýnda derin yaralar açýlmamasý için herkes üzerine düþeni yerine getirmelidir. Bu politikadan bir an önce vazgeçilmesini istiyoruz. Bu politikadan medet uman anlayýþýn Türkiye'ye ödettiði bedelin bitmesini istiyoruz."

Ýttifak: Herkesle konuþabiliriz

H

DP Milletvekili Kadri Yýldýrým'ýn "HDP ve HÜDA-PAR, Kürt halkýnýn yararýna birbirinin kapýsýný çalmalýdýr" açýklamalarýný deðerlendiren HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, "Biz bu tartýþmayý yaparak seçimde de bir umut, bir alternatif yaratmanýn arayýþý içinde olacaðýz. Herkesle konuþabiliriz, herkesle Türkiye'nin bu kaostan çýkmasýnýn yolunu aramasý konusunda deðerlendirme yapabiliriz" dedi DÝYARBAKIR - HDP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplandý. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, toplantýda ele alýnan konularla ilgili gazetecilere açýklama yaptý. Bugün Týp Bayramý olduðunu hatýrlatarak sözlerine baþlayan Bilgen, þunlarý söyledi: "Öncelikle 14 Mart dolayýsýyla bir konunun altýný çizmemiz gerekiyor. Çok yakýn bir tarihte TTB'ye bir operasyon yapýldý, bina basýldý, yöneticiler gözaltýna alýndý ve yargýlamalarý devam ediyor. Bugün de 14 Mart dolayýsýyla basýn açýklamasý yapmak istediklerinde sert bir müdahale ile karþýlaþtýlar. Köpeklerin de üzerlerine salýndýðý bir tabloya tanýk olduk. 14 Mart'ýn bu þekilde geçiyor olmasý, bu resimle anýlacak olmasý anlamlý. Çünkü doktorlarla, TTB ile ilgili baþlatýlan yargýlama süreci de barýþ talebi ile savaþýn bütün toplumu tehdit eden niteliði ile doðrudan iliþkili."

‘BM tavrýný ortaya koymalý’ Suriye'deki geliþmelere deðinen Bilgen, þöyle dedi: "Suriye'de dahil olmak üzere Ortadoðu'nun sorunlarýnýn Ortadoðulular tarafýndan çözülmesi bizim açýmýzdan ilkesel bir tutumdur. Suriye'de yaþayan halklarýn nasýl yaþayacaklarýna, nasýl bir yönetim modeli tercih edeceklerine, nasýl bir anayasa ile yönetilmeyi ortaya koyacaklarýna karar vermek Suriye halklarýnýn tercihi olmalýdýr. Bugüne kadar Ortadoðu'da kan ve gözyaþýnýn en önemli sebeplerinden biri askeri güç kullanarak Ortadoðu'yu dizayn etme arayýþýdýr. Bu tutum uluslara-

rasý hukuk açýsýndan da kabul edilemez. BM'nin büyük insaný dramlar yaþanmadan tavrýný ortaya koymasý, kararýnýn arkasýnda durmasý, Srebrenitsa da geçmiþte yaþanan gibi vahim bir tablo ortaya çýkmadan irade sergilemesi gerektiðini düþünüyoruz."

Türkiye’nin NATO’ya yaptýðý çaðrý Bilgen sözlerini þöyle sürdürdü: "Türkiye, BM kararlarýna uymak yerine pazarlýk yaparak süreci silah gücüyle þekillendirme arayýþýnda. Bunu da mülteci pazarlýðý, uçak alýmý gibi Avrupa ülkelerini susturmaya yönelik yöntemlerle denemektedir. Bütün bunlarý denerken de NATO'yu göreve çaðýrmasý manidar. BM kararlarýna uymayan bir ülkenin sanki kendisine yönelik tehdit varmýþ gibi NATO'yu göreve çaðýrmasýnýn mantýklý bir açýklamasý yoktur. NATO'nun geçmiþte Ortadoðu'da hangi süreçlere nasýl müdahale ettiði de nasýl sonuçlar doðurduðu da hafýzalarda net bir yerde." Baþbakan dün açýklamalarýnda Ýran'da düþen uçaða gönderme yaparak insan ölümüne sevinmeyi eleþtirdi" diyen Bilgen, daha sonra þöyle dedi: "Yerinde bir deðerlendirmeydi, ilginç örnekler de verdi. Hz. Peygamberin kuþu ölmüþ bir çocuða taziyeye gittiðini, çocuðun acýsýný paylaþtýðýný, hayvanlarýn ölümüne bile saygý duyduðunu ifade etti. Ama bu ülkede ölümü yücelten, kutsayan, daha çok insanýn ölmesini siyasi hedef olarak gören siyasal söylemi her gün dinliyoruz."

‘Erdoðan’ýn Kürtlere söyleyeceði bir þey var mý?’ Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn yakýnda Diyarbakýr'a gideceðini hatýrlatan Bilgen, þunlarý söyledi: "Merak ediyoruz; acaba Mersin'de yaptýðý kurt iþareti dýþýnda Kürtlere söyleyeceði bir þey var mý? Kürtler geçmiþte Kerkük konusunda olduðu gibi bugün de Afrin konusunda Erdoðan'ýn söylemini onaylýyorlar mý? Kürtlerin, Türklerin, Araplarýn bütün halklarýn barýþ içinde yaþama iradesine karþý sergilenen bu tahammülsüzlük onlar için bir anlam ifade etmiyor mu? Coðrafya bir kaderse 900 km'ye yakýn bu sýnýrda Kürtlerle birlikte yaþamanýn ve kendi geleceklerini kurma haklarýný saygýyla karþýlayarak ancak bölgesel barýþ tesis edilebilir. Bu güvenlik sendromu ile Türkiye'nin güvenliði de sabote edilmektedir. Bu tablo hem iç siyaseti hem de Ortadoðu'nun geleceðini ilgilendirmektedir."

‘Bugünler Kürt tarihi açýsýndan anlamlý günler’ Tarihte baskýcý, otoriter rejimlerin savaþtan medet umduðunu ve dýþarýya yönelik savaþ siyasetiyle içeriyi dizayn etme eðilimi taþýdýðýný belirten HDP Sözcüsü Bilgen, þöyle dedi: "Hitler Almanyasý'ndan Arjantin diktatörlüðüne kadar çok sayýda örneði var. Türkiye'de gerçekten barýþtan, demokrasiden yana olan herkesin tutarlý bir duyarlýlýk sergilemesi gerekiyor. Bu konunun sadece Kürtlerin, sadece HDP'nin sorunu deðil, ekmeðinden ayrýlan payýn silaha aktarýldýðýnýn,

HDP Sözcüsü Bilgen'e HDP Milletvekili Kadri Yýldýrým'ýn "HDP ve HÜDA-PAR, Kürt halkýnýn yararýna birbirinin kapýsýný çalmalýdýr" açýklamalarý da soruldu. Bilgen "MYK toplantýsýnda ittifaklar konusu konuþuldu mu ve Kadri Yýldýrým'ýn 'HDP ve HÜDAPAR birbirinin kapýsýný çalmalý' açýklamasýný nasýl deðerlendirirsiniz?" sorusuna þu yanýtý verdi: "Türkiye'nin bir seçim ve seçim güvenliði gündemi var. Kendisini programýna yakýn hisseden siyasi hareketlerin bir araya gelmesi çok doðal. Ama Meclis'te geçen hafta bir milletvekilimiz, Mahmut Toðrul, Afrin'le ilgili sözleri dolayýsýyla saldýrýya uðradý, kolu kýrýldý. Baþka bir milletvekilimizin, Hüda Kaya'nýn Afrin'le ilgili konuþmasý sýrasýnda süresi dolmadan Meclis Baþkanvekili tarafýndan mikrofonu kapatýldý. Dolayýsýyla seçim tartýþmasýný yaparken aslýnda nasýl bir ortamda yaþadýðýmýzýn da farkýnda olmalýyýz. Seçim demokrasilerde önemli bir fýrsattýr, iktidarlarý deðiþtirmek, düzeltmek, eleþtirmek açýsýndan ciddi bir fýrsattýr. Ama Türkiye savaþ ve OHAL koþullarý dolayýsýyla seçimlerden baþka bir tartýþmayý yapmak zorunda. Biz bu tartýþmayý yaparak seçimde de bir umut, bir alternatif yaratmanýn arayýþý içinde olacaðýz. Herkesle konuþabiliriz, herkesle Türkiye'nin bu kaostan çýkmasýnýn yolunu aramasý konusunda deðerlendirme yapabiliriz. Ama þu anda bulunduðumuz aþamada seçime dair somut bir planlama içinde deðiliz. Sadece seçim güvenliði ile ilgili çalýþmalar hakkýnda sunumlar yapýlacak. Seçim stratejimizle ilgili tartýþma yeni baþlayacak. Ýlkesel duruþumuz tabi ki net. Bir alt komisyon çalýþmalara baþladý. O strateji netleþtikten sonra kimlerle görüþmek gerekli, faydalý olacaksa bunu sergileyeceðiz. (Haber Merkezi)


15 Mart 2018 Perþembe

9

HABER

IKBY Havaalanlarýnýn açýlmasý bölgedeki iþ insanlarýný sevindirdi:

EKONOMiYi CANLANDIRIR lu olmuþtur. Bu tabi ki ticareti olumsuz etkiliyordu. Türkiye ve diðer bölgelerden o bölgelerde gitmek isteyen iþ insanlarý gidemiyordu. Bu açýldýktan sonra daha fazla iþ insaný hem Türkiye, hem diðer ülkelerden Erbil ve Süleymaniye'ye gidebilecek. Herkes karayoluyla seyahat edemiyor, bu çok olumlu bir geliþme" dedi.

“Ticarete etkisi mutlaka olacaktýr” Alýnan kararýn ticarete etkisinin mutlaka olacaðýný kaydeden Kýlýç, "Ýþ dünyasý gidemediði yerlere malýný göndermek istemez. Herkes Mahmut BOZARSLAN ürün satacaðý yere gitAziz Özkýlýç mek ister. Irak çok YENÝGÜN ÖZEL önemli bir ticaret partnerimiz. 2013 yýlýnda 12 Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ndeki havaalanýnýn yaklaþýk yedi ay aradan milyar dolar ihracat varsonra Irak merkezi hükümeti tarafýndan yeniden uçuþlara açýlmasý dý. Zaman içinde iç sýkýntýlar, petrol fiyatlarýbölgedeki iþ insanlarýný sevindirdi. Kararýn ekonomi ve turizmi canlannýn düþmesi, merkezi dýracaðýný belirten DOGÜNSÝFED Baþkaný Aziz Özkýlýç, bunun kentte hükümet ve hükümetidüzenlenecek fuarlara olumlu yansýmalarýnýn olacaðýný da kaydetti. miz arasýnda soðukluklardan dolayý düþüþler Kararý sevinçle karþýladýðýný söyleyen TISÝAD Baþkaný Nevaf Kýlýç ise meydana gelmiþti. Yeni kararýn ticarete etkisinin mutlaka olacaðýný vurguladý dönemde hem iç sýkýntýlarýný atlatmýþ bir Irak ve DÝYARBAKIR - Irak merkezi nigün'e deðerlendiren, Doðu ve ekonomi ve ticaret Nevaf Kýlýç imara, yapýlanmaya açýsýndan turizm hükümetinin Kürt bölgesindeki Güneydoðu Ýþadamlarý Derneði önem verecek bir Irak'tan açýsýndan olumludur" dihavaalanlarýný uluslararasý uçuþBaþkaný (DOGÜNSÝFED) Aziz Türkiye iþadamlarý daha fazla ye konuþtu. lara kapatma kararý yaklaþýk yedi Özkýlýç, kararýn ekonomi ve turizpay alýrlar. Biz de yakýnda bölgeay sonra kaldýrýldý. Karara Kürt mi canlandýracaðýný söyledi. ÖzkýKýlýç: Sevindirici bir karar ye gidip Musul'la ilgili bir etkintarafýndan ilk tepki, IKBY Baþba- lýç, "Ýþ insanlarýnýn rahat seyahat Irak ile ticaret yapan iþletmelik yapacaðýz ve havayoluyla gitkaný Neçirvan Barzani'den geldi. edebilmesi, hýzlý bir þekilde oraya lerin kurduðu Türkiye-Irak Sanamek istiyorduk. Havayolu kapaBasýn toplantýsý düzenleyen Barulaþým saðlayabilmeleri; ekonomi yicileri ve Ýþ Ýnsanlarý Derneði lýydý, Baðdat üzerinden Erbil'e zani, "Doðru ve önemli bir kararve iþ dünyasý açýsýndan önemli bir (TISÝAD) Baþkaný Nevaf Kýlýç, gittiðiniz zaman da çok zaman dýr. Olumlu karþýlýyoruz. Bu man- karar, olumlu karþýlýyoruz. Bu ka- kararý Yenigün'e deðerlendirdi. kaybýna neden oluyordu. Erbil týkla yaklaþýrsak bütün sorunlarý Kararý sevinçle karþýladýðýný söy- havaalanýnýn açýlmasý olumlu olrar ticaretin artmasýna yol açar, çözebiliriz" dedi. ticarete olumlu yönde yansýmalarý leyen Kýlýç, "IKBY yönetiminin muþtur" ifadelerini kullandý. Erdýþarýya açýlan kapýlarýydý. Erbil Özkýlýç: Turizmi canlandýrýr olacaktýr. Turizme olumlu yansýbil ve Süleymaniye uluslararasý ve Süleymaniye havalimanlarý. havalimanlarý, Kürt yönetiminin arar, Kürt yönetimi kadar Tür- yacaktýr. Burada fuarlar düzenliBu baþtan beri yanlýþ bir uygulabaðýmsýzlýk sürecinde, Baðdat yöyoruz, fuarlara olumlu yansýyakiye'nin Güneydoðu'sundaki iþ insanlarýný da sevindirdi. Kararý Ye- caktýr. Havalananlarýnýn açýlmasý, maydý. Bunun açýlmasý çok olum- netimi tarafýndan kapatýlmýþtý.

Atilla Yeniþehir Ýlçesinde vatandaþlarla bir araya geldi Yeniþehir ilçesinde esnaflarý ve vatandaþlarý ziyaret eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, "Bu þehri bu þehirde yaþayanlarla beraber yönetiyoruz" dedi

Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, vatandaþlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Atilla, Yeniþehir ilçesi Ali Emri Caddesinde esnaflarý ziyaret etti, vatandaþlarla beraber çay içip sohbet etti. Halkýn Büyükþehir Belediyesinden beklentilerini soran Baþkan Atilla, halkýn isteklerine göre projeler yaptýklarýný söyledi. Her kesimin görüþünü aldýklarýný belirten Atilla, "Bu þehri bu þehirde yaþayanlarla beraber yönetiyoruz. Hemþehrilerimizin görüþleri bizim için deðerlidir. Belediyemizin çalýþmalarýyla halkýmýzýn refah düzeyini yükseltiyoruz" dedi. (Haber Merkezi)


10

HABER

ÝHALE ÝLANI BÝNA ÝNÞAATI YAPTIRILACAKTIR YENÝÞEHÝR BELEDÝYESÝ DESTEK HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

15 Mart 2018 Perþembe

8. Ortadoðu

Yeniþehir Ýlçesi Müftülüðüne Ait ÜÇ KUYU CAMÝ Yapým Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2018/110853 1-Ýdarenin a) Adresi : Fabrika Mahallesi 763 Sokak No:3 21100 YENÝÞEHÝR YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122289654 - 4122289653 c) Elektronik Posta Adresi : ihale@diyarbakiryenisehir.bel.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý

b) Yapýlacaðý yer c) Ýþe baþlama tarihi ç) Ýþin süresi

: 1 ADET 6057,66 M2 TOPLAM ÝNÞAAT ALANLI ÜÇ KUYU CAMÝ YAPIMI Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. : YENÝÞEHÝR-*DÝYARBAKIR ÜÇ KUYU MAHALLESÝ : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. : Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer

: Diyarbakýr Yeniþehir Belediyesi 2. Kat Ýhale komisyonu Toplantý Odasý b) Tarihi ve saati : 30.03.2018 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝNDE YER ALAN BIII GRUB ÝÞLER KABUL EDÝLECEKTÝR 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: ÝNÞAAT MÜHENDÝSLÝÐÝ VEYA MÝMARLIK 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Yeniþehir Belediyesi 1 kat Ýhale Bürosu adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden eDEVAMI 11’DE

D

iyarbakýr'da yaptýðý basýn toplantýsýnda konuþan TÜYAP Anadolu Fuarlarý Genel Müdürü Cihat Alagöz, 2018 yýlý içerisinde düzenlenecek olan 8 fuardan biri olan 8. Ýnþaat Fuarý ile ziyaretçilere kapýlarýný açacaklarýný ifade etti. Toplantýda açýklamalarda bulunan DTSO Baþkaný Ahmet Sayar, 2018 yýlýnda sekiz fuar gerçekleþtireceklerini vurguladý Mehmet Uður ÇAKIL Diyarbakýr'da TÜYAP Anadolu Fuarcýlýk tarafýndan bu yýl 8. Düzenlenecek olan Ortadoðu Ýnþaat Fuarý bugün kapýlarýný ziyaretçilerine açacak. Ortadoðu'nun birçok ülkesinden de katýlýmýn saðlanacaðý fuar 15-18 Mart tarihleri arasýnda gerçekleþecek. Fuarý çok sayýda vatandaþýn ziyaret etmesi bekleniyor. Bugün ziyaretçilerini aðýrlayacak olan fuara iliþkin TÜYAP Anadolu Fuarlarý Genel Müdürü Cihat Alagöz, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Düzenlenen basýn toplantýsýna Alagöz'ün yaný sýra DTSO Baþkaný Ahmet Sayar, DTB Baþkaný Engin Yeþil, DESOB Yönetim Kurulu Baþkaný Alican Ebedinoðlu, Karacadað Kalkýnma Ajansý genel Sekreteri Hasan Maral, kurum temsilcileri ve basýn mensuplarý katýldý.

Açýlýþ inþaat fuarý ile Toplantýda ilk olarak konuþan TÜYAP Anadolu Fuarlarý Genel Müdürü Cihat Alagöz, 2018 yýlýnda Diyarbakýr'da 8 fuar açýlacaðýný

söyledi. Alagöz, "Açýlýþýmýzý inþaat fuarýyla gerçekleþtiriyoruz. Ýnþaat fuarýmýzýn üzerinden iki hafta sonra yine burada toplanacaðýz, bu sefer tarým ve hayvancýlýk fuarýmýzýn tanýtýmýný yapýp açýlýþýný yapacaðýz. Ýki hafta sonra mücevherat fuarýnýn açýlýþ ve tanýtýmý yapacaðýz. Uzun bir aranýn ardýndan sonra kitap fuarýný açacaðýz. Ekim ayýnda evlilik fuarýný ikinci kez düzenleyeceðiz" dedi.

“Birçok yeniliði tek çatý altýnda topladýk” Bu fuarlar Diyarbakýr'ýn Türkiye ekonomisinde hak


11

HABER

15 Mart 2018 Perþembe

u inþaat Fuarý kapýlarýný açýyor Bilgisayar kullaným

oraný yüzde 97

ettiði noktalara týrmanmasýna birer vesile olacaðýný ifade eden Alagöz, "Benim ziyaret ettiðimde en huzurlu bulduðum þehirlerden bir tanesi Diyarbakýr'dýr. Sokaklarý, caddeleri ve insaný huzurlu. Biz de istiyoruz ki Diyarbakýr'la ilgili olarak sadece bizler deðil Türkiye'nin dört bir tarafýndan iþ insanlarýmýz buradaki huzur ortamýnda, iþ potansiyeli, doðal ve kültürleri görsünler, tarihinden bu tarafa her zaman iddialý olan bisiklet merkezi vurgusunu el birliðiyle yapalým. Yarýn açýlacak inþaat fuarýnda birçok yenilikleri tek çatý altýnda toparladýk" diye konuþtu.

“Bu yýl 8 fuar gerçekleþtiriyoruz” 2018 yýlýnýn ilk fuarýný yarýn açmýþ olacaklarýný kaydeden DTSO Baþkaný Ahmet Sayar ise, "Bu yýl 8 fuar gerçekleþtiriyoruz. Bu

fuarlardan biri de en son dahil edilen kitap fuarý. Kurum olarak fuarlarý biz öncelik çalýþma alanýmýz içerisinde yer veriyoruz. Klasik fuarcýlýk dýþýnda ihtisas fuarlarýnýn yapýlmasýna özen gösteriyoruz. Bu yýl yapmýþ olduðumuz fuarlarýn önemli bir kýsmýnýn da sektörel fuarlar olduðunu görüyoruz. Biz DTSO olarak fuar yapamadýðýmýz dönemlerde yine bu günlerin hesabýný yaparak fuar alanýmýzý Kalkýnma Ajansý ve Kalkýnma Bankalýðýnýn destekleriyle modernizasyonunu gerçekleþtirdik. Ek 4 bin metrekare yarý kapalý alan oluþturduk özellikle inþaat ve tarým fuarý için. Sosyal donatýlarýný, altyapýlarýný güçlendirdik. Þuanda modern bir fuar alanýna sahibiz. Fuarlar birçok yönüyle kente olumlu katký saðlamaktadýr. Özellikle üretim yapan iþletmeler yeni ürünlerini bu fuarlarda sergileme olanaklarý bulduklarý gibi ürünleri kullanan müþteriler de bu ürünleri görebilme fýrsatý oluyor. Ayný zamanda üreticilerimizin müþteri ve pazar aðýný geniþletmesine katký saðlamýþ oluyor. Yarýn açacaðýmýz inþaat fuarý da kentimiz açýsýndan da lokomotif sektörlerden biri. Yaklaþýk olarak doðrudan veya dolaylý olarak 200 kadar sektörü ilgilendiriyor" ifadelerini kullandý.

DÝYARBAKIR - Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, internet eriþimi oranlarý ve bilgisayar kullanýmý üzerine medya araþtýrmasý gerçekleþtirdi.Ajans Press'inTürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Bilgi Toplumu Ýstatistikleri'nden derlediði verilere göre 2013-2017 yýllarý arasýnda 10 ve üzeri çalýþana sahip giriþimlerde, biliþim teknolojilerinin kullaným oraný artýþa geçerken bu dönemde hanelerin bilgisayar kullanýmý yüzde 92'den yüzde 97,2'ye yükseldi. Araþtýrmaya konu olan dönemde, ayný þekilde 10 ve üzeri çalýþana sahip olan giriþimlerde internet eriþim oraný yüzde 90,8'den yüzde 95,9'a; web sitesi sahipliði ise 53,8'den 72,9'a yükseldi. 2013 ve 2017 yýllarý arasýnda giriþim ve þirketlerin yaný sýra hane halklarýnýn kullaným oranlarýnda da ciddi artýþlar yaþandý. Hanelerde 5 yýl içerisinde bilgisayar

kullanýmý yüzde 49,9'dan yüzde 56,6'ya ulaþýrken, bu oranlar internete eriþimde yüzde 48,9'dan yüzde 66,8'e çýktý. Öte yandan erkeklerin kadýnlara oranla hem internete eriþimde hem de bilgisayar kullanýmýnda daha önde olduðu bilgisi dikkat çekti. Ajans Press ve PRNet'in gerçekleþtirdiði medya incelemesinde internet ve bilgisayar baþlýkla-

rýndaki haber çýkýþlarýnýn son yýllardaki en yüksek seviyeye ulaþtýðý tespit edildi. Geçtiðimiz yýl, internet baþlýðýnda 164 bin 54, bilgisayar baþlýðýnda ise 70 bin 605 haber çýkýþý tespit edildi. Þiddet içerikli bilgisayar oyunlarý ve internet kullaným süreleri ise medyanýn en çok konuþtuðu baþlýklar arasýnda yer edindi. (Haber Merkezi)

imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Yeniþehir Belediyesi 2. kat Ýhale Komisyonu Toplantý Odasý adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. BASIN- (766496) - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de

Reklam ve Ýlanlarýnýz Ýçin Bizi Arayýn 0412 252 55 59


12

EKO/HABER

15 Mart 2018 Perþembe

‘Tarýma büyük zarar’

M

ardin Kýzýltepe Hububat Ticaret Merkezi ve Hububatçýlar Derneði Baþkaný Mehmet Þerif Öter, dýþ ülkelerden yapýlan gýda ithalatý hakkýnda ÝLKHA muhabirine açýklamalarda bulundu. Tarýmýn ne olduðunu bilmeyen ve kendilerinin ihraç ettikleri ülkelerden artýk gýda ürünlerini ithal etmeye baþladýklarýna dikkat çeken Öter, bunun milli servet olan tarýma büyük zararýn söz konusu olduðunu söyledi Mardin Kýzýltepe Hububat Ticaret Merkezi Baþkaný, tarýmýn ne olduðunu bilmeyen ve tarým ürünlerinin ihraç edildiði ülkelerden artýk ithal edilmeye baþlandýðýný belirtti. Türkiye'nin Kanada'yý mercimekle tanýþtýrdýðýna vurgu yapan Öter, þimdi ise yýlda 270 bin ile 400 bin ton arasý Kanada'dan mercimek ithal edildiðine dikkat çekti. Osmanlý Ýmparatorluðunun çöküþ nedenlerinden bir tanesinin de o dönemin emperyalist itilaf devletlerinin ithalat pazarý haline gelmiþ olmasýndan kaynaklandýðýný belirten Öter, Osmanlý Ýmparatorluðunun üretemediði için ekonomik olarak büyük darbe aldýðýný söyledi.

“Tarýmýn ne olduðunu bilmeyen ülkelerden gýda ürünlerini ithal etmeye baþladý” Öter, "Özellikle tarým ürünleri ithalatý, bugün ülkemizde dünyanýn en verimli topraklara sahip olduðumuz bir coðrafyada biz kalkýp daha birkaç yýl öncesine kadar tarýmýn ne olduðunu bilmeyen ülkelerden, hemen hemen tükettiðimiz bütün gýda maddeleri, buðday, tütün, fasulye, nohut ve barbunya ve kýrmýzý mercimeðe kadar baklagillerin hepsini ithal etmeye baþladýk. Bu da ülkenin geleceði açýsýndan ve tarýmla iþtigal eden çiftçilerimiz, velinimetimiz milli servetimiz tarýma gelecekte büyük olumsuzluklarý ve zararlarý söz konusudur. Ülkemizin geleceðini düþündüðümüz, endiþe ettiðimiz için ve buna bir an önce bir çözüm

bulunmasý için bunu sürekli dile getiriyoruz." dedi. Mezopotamya'nýn uçsuz bucaksýz en verimli en bereketli coðrafyasýnda olduklarýný ifade eden Öter, açýklamasýna þöyle devam etti: "12 bin 500 yýl önce buðdayýn keþfedildiði anavataný Karacadað, bu bölge olan bu topraklara sahipken, bugün Rusya'dan, Fransa'dan, Kazakistan'dan, Kanada'dan buðday alýyoruz. Kanada 1980'lerin sonlarýna doðru bizim mercimekle tanýþtý. Ne olduðunu da bilmiyordu, deneme için aldý. Bugün yýlda 270 bin ton ile 400 bin ton arasý bize kýrmýzý mercimek satýyor. Bize sattýðý kýrmýzý mercimek ise uzmanlarýn deyimiyle hibritlidir. Bizim bu coðrafyada yetiþen ürünlerin lezzetli, vitaminli, proteinli olmasýnýn nedeni Cenab-ý Allah'ýn bu topraklara lütfettiði 4 iklimin yaþanmasýdýr. Mercimeðimiz Cenab-ý Allah'ýn güneþiyle kuruyor, vitamini alýyor, 10 yýl kalsa da bozulmuyor. Kanada ise ýlýmlý bir ülkedir, mercimek az olgunlaþýyor, kurumuyor. Kurumasý için kanserojen içeren bitkiyi kurutan bir ilaç atýyorlar ve kurutuyorlar. Ve ne yazýk ki bu mercimekler ülkemize geliyor ve bazý açýkgözler denetimsizlik mi, göz yumma mý bilemiyorum, yerli ürün adý altýnda satýlýyor. Ve en önemlisi vatandaþýmýz bilmeden tüketiyor ve kandýrýlýyor. Bununla milli ekonomimiz darbe yiyor, tarýmýmýz hak ettiði üretimi veremiyor. Çiftçilerimiz büyük bir maðduriyet yaþýyor. Bundan sadece birkaç ithalatçý kazançlý çýkýyor."

“Sanayi geliþmediði için iyi ürün veren soya fasulyesi üretimi geriledi” Soya fasulyesinin bundan yaklaþýk 20-25 yýl önce ülkeye geldiðini, çiftçilerin çok da iyi bir verim elde ettiklerini söyleyen Öter, "Azot içeren, suni gübreye ihtiyaç duyulmayan, çok fazla suya da ihtiyacý yok ama soya fasulyesi geriledi. Çünkü buna baðlý sanayi geliþmedi, ona baðlý sanayinin geliþmesi gerekiyordu. Bir ülke kendi üretimini deðerlendirmez, geliþtirmezse onunla ilgili teknoloji olsun, çiftçi eðitimi olsun diðer tüm alanlarda onunla ilgili girdilerin hepsi profesyonel ve uygun bir hale getirilmediði zaman böyle dýþarýya baðlý olduðumuzda Allah korusun tarih kitaplarýna baktýðýmýzda Osmanlý Ýmparatorluðunun çöküþ nedenlerinden bir tanesi de o dönemin emperyalist itilaf devletlerinin ithalat pazarý haline gelmiþ olmasýydý. Üretemediði için Osmanlý Ýmparatorluðu ekonomik olarak büyük darbe aldý." diye uyardý.

“Yoksulluðun olduðu yerde huzursuzluk baþlýyor” "Bizim kendi üretimimiz varken, bu topraklarda yeterince buðday üretilirken, býrakýn kendi ihtiyacýmýzý, bir ülkeyi daha doyuracak kapasitemiz varken, biz dýþarýdan getiriyoruz" diyerek devam eden Öter, "Dövizimiz gidiyor. Biz Suudi Arabistan, Ýran, Irak gibi petrol ülkesi deðiliz. Avrupa kendi sanayisini oluþtur-

muþ. Bugün elde ettiði bilgiyle teknoloji, telekomünikasyon her icat Batýnýndýr. Biz zamanýnda bunu yapamadýk. Þimdi bizim elimizde kalan milli servet olarak sahip çýkmamýz gereken bu topraktýr. Çiftçiye 2007 yýlýnda, bundan 11 yýl önce buðdayda 5 kuruþ destek verildi, hala o 5 kuruþluk destek devam ediyor. Bir an önce çiftçiye sahip çýkýlmasý gerekiyor, çünkü dýþarýdan ürün getirilirse olmuyor. Bizim ülke olarak kazancýmýz üretimdir. Bunlar da ithalatla darbe alýrsa yarýn öbür gün tekrar IMF'nin kapýsýný çalacak duruma geleceðiz. Çünkü dövizimiz dýþarý gidecek, cari açýðýmýz artacak, iþsizlik olacak hem ekonomi darbe yiyecek hem de soysal alandaki huzursuzluklar da baþ gösterebilir. Çünkü yoksulluðun olduðu bir yerde huzursuzluk baþlýyor. Bir ülke kendi üretimini yapamýyorsa parasýný dýþarý veriyorsa bu çok vahim bir durumdur." diye belirtti. Öter, son olarak yetkililere çaðrýda bulunarak, þunlarý söyledi: "Sayýn yetkililerimize çaðrýda bulunuyorum. Bu konuyla ilgilendiðimiz için þu sonuca da vardýk. Tarým ve hayvancýlýk, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn ilgi alanýdýr. Tarýmla ilgili kendisi karar vermesi gerekirken, Ekonomi Bakaný nasýl bir araþtýrma kendilerine ulaþýyorsa örneðin 'kýrmýzý mercimek fiyatý yükselirse enflasyon yükselebilir' diyor. Hâlbuki 5 nüfuslu olan bir aileye 10 kilo mercimek 12 ay boyunca yeter. Nasýl enflasyonu yükseltecekse bilmiyorum. Muhtemelen birkaç açýkgöz ithalat lobisi böyle bir rapor sunuyor ve hemen ekonomi bakanýmýz orada nohut ve diðer ürünlerle ilgili tarým bakanýna bir yazý gönderiyor, iþte þu ürünlerle ilgili ithalatýn önünün açýlmasý ve gümrüklerin indirilmesi veya sýfýrlanmasý, enflasyonun yükselmemesi yönünde. Oysa o kararý tarým bakanýnýn vermesi gerekiyor. Bir tarafta geçici bir enflasyona küçük yarým noktalara bakacaksýn, ama öbür taraftan burada ekonomiye büyük darbe vuracaksýn! Ýþsizlik olacak ve kendi topraklarýný verimsiz hale getireceksin. Lütfen sahaya yetkin, ülkesini seven, vicdanlý insanlar gelsin. Bununla ilgili doðru raporlar tarým bakanýmýza, baþbakanýmýza, cumhurbaþkanýmýza tüm yetkililere ulaþtýrýlsýn." (ÝLKHA)


$ €

DOLAR

: 3,8369 3,8399

EURO

: 4,7232 4,7238

ALTIN

: 162,69 162,87

BÝST

: 118.262

ekonomi

13 15 Mart 2018 Perþembe

‘Mutluluk’ için 360 bin lira lazým! Dünyanýn 164 ülkesinde yapýlan Gallup araþtýrmasýna göre insanlarýn 'mutlu' olmak için yýlda 95 bin dolar (360 bin lira) kazanýyor olmasý gerekiyor

Mevsimlik tarým iþçilerinin günlük ücretleri arttý TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü'nün açýkladýðý verilere göre Türkiye’de mevsimlik tarým iþçilerinin ortalama günlük ücretleri yüzde 12,7 arttý Gülidar ÇAKAR

DÝYARBAKIR - 164 ülkeden 1.7 milyon kiþiye sorulan araþtýrmaya göre 'mutluluk' için yýlda 95 bin dolar (360 bin TL) kazanmak gerekiyor! 'Ýyimserlik' için gereken yýllýk kazanç ise 60 bin dolar… ABD'nin Gallup araþtýrma þirketi verilerini inceleyen Purdue Üniversitesi psikoloji bölümü öðretim görevlileri, bir kiþinin kendini 'mutlu ve hu-

zurlu' hissetmesi için gereken ücreti belirledi. Nature Human Behaviour'da yayýmlanan makaleye göre, 164 ülkeden 1.7 milyon kiþiyle yapýlan araþtýrma, bir kiþinin kendisini mutlu hissedebilmesi için yýlda en az 95 bin dolar (360 bin TL) kazanmasý gerektiðini ortaya koydu. Araþtýrmaya göre kiþilerin kendisini 'mutlu' yerine 'iyimser' hissetmesi

Tarým- ÜFE arttý Tarým ürünleri üretici fiyat endeksi 2018 yýlý Þubat ayýnda bir önceki aya göre yüzde 0,86 arttý

için ise en az 60 bin dolar gelir elde etmesi þart. Tam zamanlý çalýþan bir Avustralyalýnýn yýllýk geliri ortalama 81 bin 530 dolar ve bu rakama en yakýn ülke onlar. Habertürk'ün haberine göre uzmanlar, refah düzeyinin bölgesel olarak deðiþtiðine ve bölgeler zenginleþtikçe hayat beklentilerinin de doðru oranda artacaðýna vurgu yapýyor.

Gülidar ÇAKAR DÝYARBAKIR- Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü'nün verilerine göre, Tarým ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarým-ÜFE), 2018 yýlý Þubat ayýnda bir önceki aya göre yüzde 0,86, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre yüzde 2,50, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 8,98 ve on iki aylýk ortalamalara göre yüzde 12,37 artýþ gösterdi. Bir önceki aya göre deðiþim; tarým ve avcýlýk ürünlerinde yüzde 0,57, ormancýlýk ürünlerinde yüzde 2,97 ve balýkçýlýkta yüzde 9,13 artýþ gerçekleþti. Ana gruplarda bir önceki aya göre deðiþim; tek yýllýk bitkisel ürünlerde yüzde 1,43, canlý hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,10 artýþ, çok yýllýk bitkisel ürünlerde ise yüzde 1,80 azalýþ olarak gerçekleþti. Alt tarým gruplarýndan sebzeler bir önceki aya göre yüzde 2,58 arttý. Alt tarým gruplarýndan; çeltik yüzde 9,31, koyun ve keçi, canlý; bunlarýn iþlenmemiþ süt ve yapaðýlarý yüzde 2,65 ve tahýllar, baklagiller ve yaðlý tohumlar yüzde 0,22 artýþ, turunçgiller yüzde 3,33 ve canlý kümes hayvanlarý ve yumurtalar yüzde 1,70 azalýþ gösterdi. Þubat 2018'de endekste kapsanan 86 maddeden; 56 maddenin fiyatlarýnda artýþ, 25 maddenin fiyatlarýnda düþüþ gerçekleþirken, 5 maddenin fiyatlarýnda deðiþim olmadý.

DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü, tarýmsal iþletme iþ gücü ücret yapýsý 2017 verilerini açýkladý. Buna göre, mevsimlik tarým iþçilerinin ortalama günlük ücretleri yüzde 12,7 arttý. Tarýmsal iþletmelerde 2017 yýlýnda mevsimlik tarým iþçilerinin günlük ücretleri bir önceki yýla göre yüzde 12,7 artarak 66 TL, sürekli tarým iþçilerinin aylýk ücretleri ise yüzde 10,7 artarak bin 857 TL oldu. Mevsimlik kadýn iþçilerin günlük ücretleri yüzde 13,5 artýþ göstererek 60 TL olurken, erkek iþçi ücretleri de yüzde 10,1 artýþ göstererek 73 TL oldu. Sürekli tarým iþçilerine ödenen aylýk ücret, kadýn iþçiler için yüzde 8,2 oranýnda artarak bin 576 TL ve erkek iþçiler için ise yüzde 12,1 artarak bin 921 TL olarak gerçekleþti.Seçilmiþ faaliyet türlerine göre mevsimlik iþçilere ödenen günlük ücretlere bakýldýðýnda, en fazla mevsimlik iþçi çalýþtýrýlan faaliyetlerden çapalama hizmetleri için kadýn iþçilere 53 TL, erkek iþçilere 57 TL, hasat hizmetleri için kadýn iþçilere 65 TL ve erkek iþçilere ise 71 TL olarak gerçekleþtiði görüldü. Tarýmsal iþletmelerde mevsimlik tarým iþçilerine yapýlan en yüksek günlük ücret ödemesi kadýn iþçiler için 79 TL ile Ordu, erkek iþçiler için ise 104 TL ile Ardahan ilinde gerçekleþti. Tarýmsal iþletmelerde sürekli tarým iþçilerine ödenen aylýk ücretlere bakýldýðýnda, kadýn iþçilere bin 850 TL ile Ankara'nýn, erkek iþçilere 2 bin 854 TL ile Bursa'nýn en yüksek ödemenin yapýldýðý iller olduðu görüldü. En düþük ücretler ise kadýn iþçiler için 800 TL ile Samsun ilinde, erkek iþçiler için ise bin TL ile Kilis ilinde gerçekleþti.


14

SPOR

Amedspor PFDK’ya sevk edildi Amedspor, Sarýyer maçýnda taraftarlarýnýn neden olduðu 'Çirkin ve kötü tezahürat' gerekçesi ile PFDK' ya sevk edildi

15 Mart 2018 Perþembe DÝYARBAKIRGeçtiðimiz hafta sonu Diyarbakýr'da oynanan ve Amedspor'un 1-0'lýk üstünlüðü ile sona eren Sarýyer maçýnda Amed spor'lu taraftarlarýn 'Kötü ve çirkin tezahürat'ta bulunduðu gerekçesi ile Amedspor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. (Haber Merkezi)

Kocaköylü sporcular

UMUT VERDi

Sümbül Engelliler

rakip tanýmýyor Basketbol Bölgesel Ligi D Grubu'nda mücadele eden Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takýmý, rakiplerini farklý yenerek, 2. sýradaki yerini korudu Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde Basketbol Bölgesel Lig D Grubu'nda mücadele eden Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takýmý, kendi evinde oynadýðý maçlarda Þanlýurfa Bedensel Engelliler takýmýný 58-20, Diyarbakýr Ortopedik Engelliler takýmýný ise 74-12 yenerek ligde 2. sýradaki yerini korudu. Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Takým Kaptaný Ýlyas Kaya, takýmýn her geçen gün daha da iyiye gittiðini ifade etti. Kalan maçlarýný da kazanarak, ligi ilk 2'de tamamlamak istediklerini dile getiren Kaya, Play-Off müsabakalarýnda Hakkari'yi en iyi þekilde temsil edeceklerini söyledi. Sümbül Engelliler Spor Kulübü Baþkaný Ýlhan Ertuþ ise takýmýn baþarýsýndan dolayý tüm ekibi kutlayarak, kendilerine her zaman destek olan Vali Cüneyt Orhan Toprak ve forma sponsoru olan iþ adamý Niyazi Ediþ'e teþekkür etti. (ÝHA)

Yeþilyurt Belediyespor’un gündeminde kongre yok

Diyarbakýr'da düzenlenen okul sporlarý müsabakalarýnda Kocaköylü sporcular gelecek için umut verdi DÝYARBAKIR - Yýldýz Kýzlar Futbol müsabakalarýnda Kocaköy Ortaokulu üçüncü olurken, küçük kýzlar satranç il müsabakalarýnda da Kocaköy Tepecik Ortaokulu dördüncülük elde etti. Kocaköy Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürü Mehmet Necati Yiðit, ilçede sporda önemli geliþmelerin yaþandýðýný söyledi. Yiðit, sporun

ilçede yayýlmasý ve gençlerle buluþmasý için büyük fedakarlýklar yaptýklarýný kaydetti. Yiðit, ilçenin sporda geliþmesi için büyük çaba harcadýklarýný aktararak, "Ýlçe Kaymakamýmýzýn desteðiyle, önemli adýmlar attýk. Birçok okulumuzda takýmlar kurduk. Kýsa süre içinde yýldýz kýzlar futbol müsabakalarýnda Kocaköy Ortaokulu

Diyarbakýr’da futbol heyecaný sona erdi

üçüncü oldu. Satranç il müsabakalarýnda ise Kocaköy Tepecik Ortaokulumuz da dördüncülük elde etti. Kýsa sürede elde edilen bu baþarýlarý önemsiyoruz. Ama bunlarla yetinmeyeceðiz. Bize destek veren Kocaköy Kaymakamý Yusuf Turhan'a, Diyarbakýr Gençlik hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Mehmet Demir'e ve Beden Eðitimi Öðretmeni Sevda Taþ'a teþekkür ediyorum" dedi. (ÝHA)

Diyarbakýr merkez ve 13 ilçede toplam 68 okulun katýlýmý ile start alan müsabakalarýn ardýndan Þehit Jandarma Üsteðmen Tevfik Pehlivan Ortaokulu þampiyon oldu. Diclekent Ortaokulunun ikinci olduðu müsabakalarda Ý.M.K.B Hattat Hamid Aytaç Ortaokulu üçüncü ve Mevlana Halit Ortaokulu

dördüncü oldu. Final müsabakalarýnýn ardýndan düzenlenen ödül törenine Diyarbakýr Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Mehmet Demir, okul idarecileri, öðretmenler ve öðrenci velileri de katýldý. Konuþmalarýn ardýndan dereceye giren takýmlara ödülleri katýlýmcýlar tarafýndan verildi. (ÝHA)

MALATYA - Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup takýmlarýndan Malatya Yeþilyurt Belediyespor'da kongre söylentilerine son noktayý Kulüp Basýn Sözcüsü Kadircan Esen koydu. Esen olaðan kongrelerinin 2019 yýlýnýn Temmuz ayýnda yapýlacaðýný, bu tarihten önce erken kongreye gitmeyi düþünmediklerini söyledi. BAL'da kötü bir sezon geçiren Malatya Yeþilyurt Belediyespor'da kulübün basýn sözcüsü Kadircan Esen takýmdaki son durumla ilgili açýklamalarda bulundu. Ligin belki direkt kaderini etkilemeyecek ama bizde alabildiðimiz kadar fazla puan alaraka ligi üst sýralarda tamamlamak istiyoruz. Eksik ve sakat futbolcumuz þuan için bulunmuyor. Erdem Ýsotçu'nun hafif sakatlýðý var. Bu futbolcunun maça yetiþeceðini düþünüyoruz. Dostluðun kazandýðý, fair play çerçevesinde bir mücadele olmasýný diliyoruz. Futbolseverleri bu maça bekliyoruz" dedi. Esen, kongre söylentileriyle ilgili de konuþarak, "Olaðan kongre tarihimiz 2019 yýlýnýn Temmuz ayý. Gerek görülürse erken kongreye gidebiliriz. Fakat þuan gündemimizde erken kongre bulunmuyor. Sezon bittikten sonra belediye baþkanýmýzýn da görüþünü alarak önümüze bakacaðýz" diye konuþtu. (ÝHA)


15 Mart 2018 Perþembe

15

SPOR

Diyar’da hesaplar 3 puan üzerine Amedsporlu kadýnlarda

keyfiler yerinde

Amedspor, Kadýnlar Futbol 1. Ligi'nin 14. haftasýný galibiyetle kapattý. Diyarbakýr temsilcisi, kendi sahasýnda Ýzmir ekibi Konak Belediyespor'u 4-3 yenerek önemli bir galibiyete imza attý

Gülidar ÇAKAR DÝYARBAKIR - Amedspor Kadýn Futbol Takýmý, küme düþme tehlikesinden uzaklaþýrken camiayý sevince boðan bu galibiyetin kilit ismi Güzide Alçu oldu. Genç futbolcu iki mükemmel gole imza atarken, diðer iki golün de hazýrlayýcýsý oldu. Golcü futbolcu, alkýþ alan performansý nedeniyle takým arkadaþlarý ve taraftarlar tarafýndan tebrik edildi. Çayýrbaþý Stadý'nda oynanacak karþýlaþma saat 12.30'da baþlayacak. Diyarbakýr ekibi, daha sonra kendi sahasýnda Trabzon Ýdmanocaðý, deplasmanda 1207 Antalya Döþemealtý Belediyespor ve kendi sahasýnda Ataþehir Belediyespor'la karþýlaþarak sezonu tamamlayacak.

Darýca Gençlerbirliði karþýsýnda hüsran yaþayan Diyarbekirspor, Pazar günü sahasýnda karþýlaþacaðý Erokspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürüyor. Yeþil-Kýrmýzýlý larda tek hedef galibiyet olarak belirlenmiþ durumda

Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- TFF 3. Lig 2. Grupta zirve mücadelesi veren Diyarbekirspor, Pazar günü kendi saha ve seyircisinin önünde Erokspor'u konuk edecek. Darýca Gençlerbirliði maðlubiyetiyle büyük þok yaþayan yeþil-kýrmýzýlýlar kendi evinde konuk edeceði Eroks-

por'u maðlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. Pazar günü Seyrantepe Spor Kompleksleri'nde oynanacak olan mücadele saat 14.30'da baþlayacak.

Play-Off bile tehlikede Sezona þampiyonluk parolasý ile baþlayan Diyarbekirspor, lider Darýca Gençlerbirli-

Diyarbakýr Yolspor iþi bitirdi Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup takýmlarýndan Yolspor, gelecek sezon BAL’da oynamayý garantiledi. Baðlar Belediyespor ise Diyarbakýr Süper Amatör Ligi'nin lideri ile baraj maçý oynayacak

Vesile AKTAÞ DÝYARBAKIR - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Diyarbakýr takýmlarýnýn durumlarý netlik kazandý. Þampiyonluk þansý olmayan Yolspor, gelecek sezon BAL'da oynamayý garantiledi. Baðlar Belediyespor ise Diyarbakýr Süper Amatör Ligi'nin lideri ile baraj maçý oynayacak.

Baðlar baraj maçý oynayacak Statü gereði Diyarbakýr takýmlarýndan puaný fazla olan ligde kalýrken, puaný az olan baraj maçý oynayacak. Bu durumda Baðlar Belediyespor'un Süper Amatör Lig þampiyonu ile BAL'da kalma/BAL'a yükselme baraj maçý oynamasý kesinleþti.

ði'ne farklý maðlup olarak zirvenin 7 puan gerisine düþtü. Puan cetvelinde 4. Sýrada yer alan Diyarbekirspor'un PlayOff potasýnýn dýþýnda kalma ihtimali de var. 4. Sýrada yer alan Diyarbekirspor ile PlayOff potasýnýn dýþýnda yer alan takýmlar arasýnda 3 puanlýk fark bulunuyor.

Süper Amatör Futbol Ligi'nde sezonun tamamlanmasýna 4 hafta kaldý. Mezopotamyaspor 1 puan farkla lider, Erganispor 1 puan farkla ikinci sýrada.

Maç Nisan ayýnda oynanacak Bu iki takýmdan ligi þampiyon tamamlayacak takým Baðlar Belediyespor'un baraj maçýnda rakibi olacak. Baraj maçý, Nisan ayý içinde oynanacak. Baraj maçýný kazanan takým gelecek sezon BAL'da Diyarbakýr'ý temsil eden ikinci takým olacak. BAL 1. Grup'ta Aðrý 1970, sezonun tamamlanmasýna iki hafta kala þampiyonluðunu garantiledi. Aðrý 1970, 3. Lig'e çýkmak için play-off maçý oynamaya hak kazandý.


Kuruluþ Yýlý: 3 Mayýs 2007

15 MART 2018 PERÞEMBE Yýl: 11 - Sayý : 3649

www.diyarbakiryenigun.com

Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Amedspor’a 46’ýncý deplasman yasaðý Pazar günü deplasmanda karþý karþýya geleceði Ýnegölspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdüren Amed spor'a yine seyirci yasaðý geldi. Alýnan yasak kararýyla Yeþil-Kýrmýzýlý takým, 46'ýncý deplasman maçýna da taraftar desteðinden yoksun çýkacak

C

M

Y

K

DÝYARBAKIR- TFF 2. Lig Kýrmýzý Grupta mücadele eden Amedspor, Pazar günü Bursa'da Ýnegölspor ile karþýlaþacak. Sahasýnda Sarýyer'i maðlup ederek tehlike bölgesinden uzaklaþan Amedspor, Bursa deplasmanýndan da puanla dönmenin hesaplarýný yapýyor. Þehmuz Özer Tesisleri'nde antrenör Ýbrahim Cezayir yönetiminde idmanlarýný sürdüren Amedspor'da morallerin yerinde olduðu gözlendi. Öte yandan Amedspor'da kart cezalýsý ’ýn Mehmet Uður ÇAKIL olduðu için Sarýyer'e karþý Haberi forma giyemeyen Ýbrahim Sürgülü cezasýný tamamladý.

Ýnegöl maçýna da seyirci yasaðý Pazar günü deplasmanda Ýnegölspor ile karþýlaþacak olan Amedspor'a yine taraftar yasaðý geldi. Ýnegöl Kaymakamý Ali Akça baþkanlýðýnda toplanan Ýlçe Spor Güvenlik Kurulu 'güvenlik' gerekçesi ile Amedspor'lu taraftarlarýn maça alýnmamasýna yönelik karar aldý. Bu karar nedeniyle Amed spor, 46'ýncý deplasman maçýna da taraftar desteðinden yoksun çýkacak.

15 mart 2018 persembe  
15 mart 2018 persembe  
Advertisement