Page 1

‘Su sizin geleceðinizdir’

‘Geleceðin petrolü su’ AÝLE ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, “Geleceðin petrolünün ve doðal gazýnýn, toprak ve su olduðunu gördük. Bebek ve anne ölüm oranlarýný en hýzlý düþüren 10 ülkeden biri olduk” dedi. 11’de

VEHBÝ Koç Ýlkokulu Konferans salonunda çocuklarla bir araya gelen DÝSKÝ Genel Müdürü Yaþar Sarý, Diyarbakýr'ýn musluklarýndan çok kaliteli bir su içildiðine dikkat çekerek, “Su sizin geleceðinizdir. Eðer sizler ve bizler suyumuza sahip çýkmazsak gelecekte susuz kalýrýz. O yüzden suyumuzu koruyacaðýz” dedi. 6’da

www.diyarbakiryenigun.com

15 MAYIS 2013 ÇARÞAMBA FÝYATI: 25 KRÞ.

Zýrhlý aracýn çarptýðý çocuk taburcu edildi

Baðlar'da Meydan projesi

03

05

Engelli sporcuya ‘özel’ protez BEÞÝKTAÞ Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý oyuncusu ve sanat tarihçisi Nurullah Kart için ABD'deki bir vakýf tarafýndan getirilen malzemelerle Diyarbakýr'daki Ortez Protez Merkezi'nde özel tasarým protez hazýrlandý. Nurullah Kart, “Baþarmam için en büyük engel ortadan kalktý” dedi. 22-23’te

“Raylý sistem için destek bekliyoruz”

10

iLK GRUP CEKiLDi “Çözüm Süreci” çerçevesinde Türkiye’den ilk çekilen 15 kiþilik PKK’li grup, Federe Kürdistan Bölgesi'ndeki çekilme alanlarýna ulaþtý. Burada grup adýna açýklama yapan Cegerxwîn Fýrat, “Biz her zaman barýþtan yana olduk. Bundan dolayý da Önderliðimizin çaðrýsýna uyduk” dedi

Dün ulaþtýlar PKK'nin 25 Nisan'da yaptýðý tarihi basýn toplantýsýnda, 8 Mayýs'ta geri çekileceklerini açýklamasý üzerine, bu tarihten itibaren çekilmeye baþlayan ilk PKK'li grup, dün Federe Kürdistan Bölgesi'ndeki çekilme alanýna ulaþtý. 9'u erkek, 6'sý kadýn 15 kiþilik PKK grubunu, aralarýnda Türkiye ve Federe Kürdistan Bölgesi'nden birçok gazetecinin yaný sýra dünya basýnýndan onlarca gazeteci karþýladý.

“Heronlar engelliyor” GRUP için burada kýsa bir tören düzenlendi. Grup adýna konuþan Cegerxwîn Fýrat, "7 gündür yoldayýz. Barýþýn geliþmesi ve gruplarýn daha hýzlý ulaþmasý için Türk devletinin atmasý gerekli olan adýmlar var. Bunlarýn baþýnda da çekilmeyi zorlayan Heronlarýn faaliyetinin durdurulmasý geliyor" dedi. Öte yandan, geri çekilen birçok grubun yolda olduðu açýklandý. 12’de

Reyhanlý’da saldýrýnýn izleri siliniyor REYHANLI'daki bombalý saldýrýlardan etkilenen ev ve iþ yerlerinde hasarýn giderilmesi için çalýþmalar hummalý þekilde sürüyor. 20’de C

M

Y

K

ayrýntý

3’TE

Reyhanlý ve kirli savaþ politikalarý Mesut FÝÐANÇÝÇEK

Quncê Azad

21’de

Cejna Zimanê Kurdî Süleyman AKKUÞ

Depremzedeye icra þoku VAN depreminde kimliðini kaybeden ve Diyarbakýr'a yerleþen Ümit Özdað isimli depremzede, dolandýrýcýlar yüzünden icralýk oldu. Bankalarýn müþteri hizmetlerinin Ümit Özdað'ý arayarak bilgi teyit etmeye çalýþmasý üzerine durumu fark eden Özdað, dolandýrýcýlar hakkýnda Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na suç duyurusunda bulundu. GÜNDEM 04

Duman’a suç duyurusu BEM-Bir-Sen Ýl Baþkaný Ýbrahim Gökdemir, geçtiðimiz günlerde Diyarbakýr'da konser veren Duman Grubu hakkýnda suç duyurusunda bulunduklarýný söyledi. 13’te


2

SAÐLIK

15 Mayýs 2013 Çarþamba

ATAN KALBE 5 BYPASS yazý dizisi

Aktif ol, hatýrla! Alzheimer riskini artýran en önemli etkenlerden biri erken yaþta duraðan ve sakin bir yaþam sürmek. Zihinsel ve fiziksel egzersizin beyinde yeni devreler oluþturduðunu belirten uzmanlarýn önerisi aktiviteden yana: Hafýzanýzý güçlendirmek için koþun, yürüyün, oynayýn, bulmaca çözün, televizyon izleyin, aktivite sayýsýný çeþitlendirin

Hafýzanýn, öðrenilen her aktivitenin önce kayýt sonra uzun süreli bellekten çaðrýlma sürecini saðlayan beyin yetisi olduðunu belirten Uzmanlar, yakýn, orta ve uzak diye üç bellek türü olduðunu söylüyor. "Yakýn dakikalarla, orta bellek günlerle, uzak bellek ise yýllarla tanýmlanabilecek sürelerde saklanabilen yetilerle açýklanabilir" diyen Uzmanlar, þunlarý söylüyor: "Beyinde her bellek türünden sorumlu farklý anatomik alanlar mevcuttur. Özellikle Alzheimer hastalýðýnda ilk olarak yakýn bellek tutulur. Ve hastanýn yakýnmalarý öncelikle yakýn bellekle ilgilidir. En eski ve en güçlü kaydedilen bilgiler eðer beyni tutan Alzheimer veya benzeri bir hastalýk yoksa yaþamýn son dakikasýna kadar saklanabilir. Beyin dinamik ve deðiþken bir organdýr. Yeni elde edilen bilgiler eski bilgilerle iliþkilendirilerek saklanýr. En eski bilgiler sürekli baþka bilgilerle iliþkilendirildiði için en kalýcý en eski bellekte yer alýrlar. Mesela anne kavramý böyle bir kavramdýr. Dolayýsýyla tekrarlamak ve eski bilgilerle yeni yetilerle geliþtirmek bellek için güçlendirmek adýna çok yararlýdýr." Devamý yarýn

Memorial Diyarbakýr Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmaný Op. Dr. Erdem Çetin ve ekibi tarafýndan çalýþýr durumdaki kalbine 5 bypass yapýlan hasta, saðlýðýna kavuþtu ve 4 günde hastaneden taburcu oldu HAKAN POLAT

DÝYARBAKIR - Memorial Diyarbakýr Hastanesi'nde baþarýlý bir operasyona imza atýldý. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmaný Op. Dr. Erdem Çetin ve ekibi kalbi çalýþýr durumdaki Mehmet Muhittin Þimþek isimli hastaya 5 bypass yapýlarak saðlýðýna kavuþturuldu. Mehmet Muhittin Þimþek, 1 ay önce mide bulantýsý þikayeti ile acile baþvurdu ve yüksek tansiyon tanýsý konularak tedavi altýna alýndý. Çekilen EKG'sinde bir sorun olduðu tespit edildiði için kardiyolojik açýdan tahliller yapýldý. Þimþek testlerin sonunda 5 damarýnýn týkalý olduðunu ve ameliyat olmasý gerektiðini öðrendi.

Hastalýðýný kabullenmek istemedi

Þimþek daha önce kalple ilgili her hangi bir sorun yaþamadýðý için önce hastalýðýný kabul etmek istemedi, ameliyatsýz da iyileþebilme ihtimalini araþtýrdý. Kendisine uygulanan giriþimsel iþlemler de damarlarýn açýlmasý için sonuç vermeyince, ameliyat olabileceði iyi bir merkez aramaya baþladý. Doktor yakýnlarýna danýþarak, Memorial Diyarbakýr Hastanesi'ne gitti. Burada Kardiyoloji Uzmaný Doç. Dr. Aziz Karabulut'un da

ameliyat olmasý gerektiði konusundaki yönlendirmesi ile Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmaný Op. Dr. Erdem Çetin ile görüþtü.

'Güvendim ve ameliyat oldum'

Op. Dr. Erdem Çetin'in en kýsa sürede ameliyat olmasý gerektiði uyarýsý ile ikna olan Mehmet Muhittin Þimþek'in 5 damarýna bypass yapýldý. Ameliyat korkusu nedeniyle büyük bir tedirginlik yaþadýðýný anlatan Þimþek, "Erdem Bey tahlil sonuçlarýmý görünce, hiç vakit kaybetmeden ameliyat olmam gerektiðini ve durumumun acil olduðunu söyledi. Kendisi ile konuþtuktan sonra duruþu ve bana yaklaþýmý nedeniyle inanýlmaz bir güven duygusu yaþadým. Þüphelerimi bir kenara býraka-

Tahlitos sütü ile þifa veriyor! Yaylalarda doðal yetiþip süt veren Telitos bitkisi, bölgedeki yurttaþlar tarafýndan cilt hastalýklarýnýn tedavisinde kullanýlýyor MUÞ'un daðlarýnda yetiþen Telitos (Tahlitos) bitkisi, birçok cilt hastalýðýna þifa oluyor. Süt veren Telitos bitkisi, birçok cilt hastalýklarýnda ve olasý cilt kanamalarýnda kullanýlýyor. Daðlarýn zirvesinde yetiþen Telitos bitkisini toplayan yurttaþlar, bitkinin süt verdiði, bu sütün çok özel ol-

duðunu ifade ederek, sütün ciltteki mantar hastalýðýna çok iyi geldiðini, bazý kadýnlarýn yüzündeki kýrýþýklýklar için de kullanýldýðýný ifade etti. Axçar Yaylasý'nda kalan koçerlerden Mehmet Gürtük, bitkinin çok özel olduðunu, çok süt verdiðini belirterek, bu sütün birçok cilt hastalýðýna iyi

rak, ameliyat oldum. Ameliyat sonrasý da her türlü öneriyi yerine getirdiðim için çok hýzlý bir þekilde iyileþtim" diye konuþtu.

Ameliyat kalp çalýþýrken yapýldý

Ameliyatý gerçekleþtiren Op. Dr. Erdem Çetin, "Hastamýzýn tetkik sonuçlarý, acilen bypass olmasý gerektiðini gösteriyordu. Üç ana damarýnda ciddi ve 2 yan dal damarda darlýk vardý. Ameliyat olmamasý halinde kalp krizi riski çok yüksek seviyedeydi. Kendisinin de ikna olmasý ile hemen yatýþýný yaparak ameliyata aldýk. Ameliyatlarýmýzý hastaya konfor saðladýðý ve hayati riski azalttýðý için kalbi durdurmadan, yani çalýþýr halde yapýyoruz. Bu hastamýza da

geldiðini ifade etti. Gürtürk, "Yaylaya gelip bu bitkileri toplayan var, ciltteki mantar hastalýðýna iyi geldiðini söylüyorlar. Biz de burada kullanýyoruz. Ciltteki herhangi bir kanamada bu bitkinin sütünü üstüne döküyoruz. Yarayý kapatýyor, kanamayý durduruyor. Doðada ki bütün bitkiler þifalýdýr. Çünkü doðal yetiþiyor, gübre atýlmýyor" dedi Süt veren bitki, kýrsal kesimdeki yurttaþlarýn en çok tercih ettiði bitkiler arasýnda yerini alýyor. (DÝHA)

"atan kalbe bypass" tekniði uyguladýk. Ameliyat sýrasýnda kalbin ön inen atardamarýna "endarterektomi" yani kireçlenmiþ ve sertleþmiþ damarý açarak temizleme iþlemi de yapýldý" dedi.

4'üncü günde taburcu oldu

Þimþek, ameliyattan sonraki 4'üncü günde taburcu olduðunu ve hýzla iyileþtiðini de belirterek, "Yaklaþýk 35 yýldýr içtiðim sigarayý da býraktým. Buna hastalýðým neden oldu ancak bundan sonraki yaþantýmý daha saðlýklý bir þekilde geçirmek istiyorum. Þu an kendimi çok iyi hissediyorum. Baþta doktorum olmak üzere iyileþmemi saðlayan herkese çok teþekkür ederim" diye konuþtu.


MESUT FÝÐANÇÝÇEK

Reyhanlý ve kirli savaþ politikalarý

AYRINTI

3

GÜNCEL

15 Mayýs 2013 Çarþamba

11 Mayýs Cumartesi günü Türkiye tarihinin en büyük terör saldýrýsý yaþandý. Hatay'ýn Reyhanlý ilçesinde iki bombalý aracýn patlamasý sonucu resmi açýklamalara göre (!) 50 yurttaþýmýz hayatýný kaybetti, onlarca kiþi de yaralandý. Konunun siyasi yönünü tartýþacak çok þey var ama ben sonrasýnda yaþanan memleket halinden bahsetmek istiyorum… Ne de olsa (insani tarafýný unutarak) siyasi yönünü televizyonlarda, siyasiler ve strateji uzmanlarý yeterince tartýþtý. … Reyhanlý'daki saldýrý sonrasý bombalarýn dumaný hala ülke üzerinde tüterken Türkiye'nin insan hali siyasi sebepler kadar acýklýydý… Evet, Türkiye'nin genel manzarasý bir gün sonra hiç de resmi açýklamalara göre (!) 50 yurttaþýný kaybetmiþ bir Türkiye havasýný yansýtmýyordu. Muhalefet, AKP'nin dýþ politikasýnýn yanlýþlýðýný; iktidar ise Suriye politikasýnýn haklýlýðýný kanýtlamanýn telaþýndaydý. Roboski'nin faillerini bulamayan iktidar, Reyhanlý'da kendini aþmýþ (!) ve birkaç saat içinde saldýrýnýn faillerini saptamýþtý bile. Ve kendi tespitleriyle haklýlýðýný ispatlamanýn peþinde olan iktidarýn yayýn yasaðýnýn itaatkar bir tavýrla hemen kabul görmesi; adeta görünenin dýþýnda bir Türkiye halini göstermenin telaþýydý. Kimse bu telaþýn sebebini tartýþ-

madý bile… Suriye'deki iç savaþla doðrudan baðlantýlý saldýrý sonrasý masum insanlarýn hedef alýndýðý saldýrýnýn sebebini unutturma telaþý kýsa sürede meyvelerini verdi. … Saldýrýdan bir gün sonra oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçýnda stadý dolduran ve stadýn dýþýndaki taraftarlar "sanki bir gün önce onlarca insan ölmemiþ de baþka bir dünyada yaþýyorlarmýþ" görüntüsü verdiler. Maç sonrasý takýmlarýnýn þampiyonluðunu kutlayan taraftarlarýn hali ülkede ortak bir "acý halinin" resminden ziyade "banane"ci bir toplumsal ruh halinin resmiydi. Saldýrýdan bir gün sonra televizyonlar Reyhanlý'da neler olup bittiðini deðil, Galatasaray-Fenerbahçe maçýnda yaþananlarý meraklýlarýna aktardý. Reyhanlý'dan geriye kalan Türkiye'de insanlar hiçbir þey olmamýþ gibi hayatýna devam etmekteydi. Zaten olayýnda büyütülecek bir yaný yoktu… Patlamalarýn yaþandýðý gün AKP Milletvekili Burhan Kuzu'nun oðlunu evlendirmesi ve düðüne Meclis Baþkaný Cemil Çiçek, Avrupa Birliði Bakaný Egemen Baðýþ ve Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç'ýn da katýlmasý da bunu göstermiyor muydu? Biz bu filmi daha önce de gördük… Ayný mantýk daha önce Roboski'de ayný tavrý sergilememiþ miydi?

Ya da Ceylanlar, Mahsunlar, Mehmetler ölürken, olayý lokalize edip, Türkiye'nin dýþýnda hayatýn rutin akýþýný sunmanýn telaþýný biz daha önceleri de yaþamamýþ mýydýk? "Birkaç Mehmetçik öldü diye Meclis toplanamaz" diyenler ya da Afyon'daki patlamanýn ardýndan 25 askerin cesetleri daha yerdeyken Vali'den Genelkurmay Baþkanýna hediye seremonisine duyarsýz kalanlar varken bunlar normal gelebilmeliydi… Nitekim öyle de oldu… Reyhanlý'da yaþananlardan sonraki devlet refleksi; Türkiye'de insanlarýn devlet menfaatlerinden sonra geldiðini bir kez daha gösterdi. Nede olsa biz "önce vatan" ve "söz konusu vatan ise gerisi teferruattýr" diyen bir neslin evlatlarýydýk. Ve beyinlerimize yeni yerleþtirilen yeni "El Muhaberat", "Acilciler" ve "Esad" gibi düþman literatürlerini ezberlememiz gerekiyordu. … Kendi ülkesinde ölen çocuklara yüz çevirenlerin Suriye'de ölen çocuklara "hami"lik yapmasýný sorgulamadan; Türkiye'nin Ortadoðu'da 'etkili bir aktör' olmasý gibi milli bir menfaatin maliyeti olan can kayýplarý da önemsiz olmalýydý. …Ve Reyhanlý bize Türkiye'deki "devlet aklý"nýn hala deðiþmediðini; devletin bu manipüle oyununu çok güzel oynadýðýný bir kez daha gösterdi.

Zýrhlý aracýn çarptýðý cocuk taburcu edildi Diyarbakýr'da Akrep tipi zýrhlý polis aracýnýn çarptýðý 4 yaþýndaki A.Ö. tedavisinin ardýndan taburcu edildi DÝYARBAKIR'da Akrep tipi zýrhlý polis aracýnýn çarptýðý çocuk taburcu edildi. Önceki gün öðle saatlerinde Baðlar ilçesi cezaevi alt köþede seyir halindeki Akrep tipi zýrhlý aracýn çarptýðý A.Ö. isimli 4 yaþýndaki çocuk, Özel Sultan Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýnmýþtý. Hayati tehlikesi bulunmayan ve kontrol amacýyla hastanede tutulan çocuðun, tedavisinin tamamlandýktan sonra taburcu edildiði öðrenildi. Öte yandan çocuðun ailesinin, zýrhlý aracý kullanan polisten þikayetçi olduðu ve adli mercilere baþvuracaðý öðrenildi. (DÝHA)

Diyarbakýr’da uyuþturucu operasyonlarý DÝYARBAKIR'da 176 kilo 130 gram esrar, 42 bin 378 kök kenevir ele geçirildi, olayla ilgili 3 kiþi tutuklandý. Valilikten yapýlan açýklamada, Ýl Jandarma Komutanlýðý'nca 10-11 Mayýs'ta Silvan ilçesindeki Çatakköprü köyünde durdurulan bir araçta yapýlan aramada 106 kilo 130 gram esrar, Güçlü köyünde yapýlan aramalarda iki þahsa ait bahçede ekili 42 bin 378 kök kenevir ele geçirildiði bildirildi. Diyarbakýr'dan Ýzmir'e hareket eden ve þüphe üzerine Sur ilçesindeki Mermer köyünde durdurulan otobüste yapýlan kontrolde þoförün kimlik belgesinin sahte olduðunun tespit edildiði, araçta yapýlan aramada ise 70 kilogram esrar bulunduðu kaydedilen açýklamada, olaylarla ilgili gözaltýna alýnan 5 kiþiden 3'ünün tutuklandýðý belirtildi.


4

GÜNDEM

15 Mayýs 2013 Çarþamba

Depremzedeye icra þoku Van depreminde kimliðini kaybeden ve Diyarbakýr'a yerleþen Ümit Özdað isimli depremzede, dolandýrýcýlar yüzünden icralýk oldu. Bankalarýn müþteri hizmetlerinin Ümit Özdað'ý arayarak bilgi teyit etmeye çalýþmasý üzerine durumu fark eden Özdað, dolandýrýcýlar hakkýnda Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na suç duyurusunda bulundu

DÝYARBAKIR - Van depreminde nüfus cüzdanýný kaybeden depremzede, dolandýrýcýlar yüzünden icralýk oldu. Ümit Özdað isimli depremzede, 23 Ekim 2011 tarihinde Van'da meydana gelen depremde nüfus cüzdanýný kaybetti. Diyarbakýr'a yerleþen depremzede Ümit Özdað'ýn kaybettiði nüfus cüzdaný nedeniyle baþý derde girdi. Dolandýrýcýlar, depremzede Ümit Özdað'ýn kaybettiði nüfus cüzdanýný bularak önce bankalara kredi kartý baþvurusunda bulundu. Bankalarýn müþ-

teri hizmetlerinin Ümit Özdað'ý arayarak bilgi teyit etmeye çalýþmasý üzerine durumu fark eden Özdað, dolandýrýcýlar hakkýnda Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na suç duyurusunda bulundu.

'Gazeteye kayýp ilaný verdim'

Özdað'ýn cep telefonuna bu kez Ýskenderun'da bir futbol kanalýnýn avukatlýðýný yürüten hukuk bürosundan icra baþlatýldýðýna dair mesaj geldi. Hukuk bürosuyla görüþen Özdað, hakkýnda Ýskenderun Ýcra Müdürlüðü'nde icra takibinin

baþlatýldýðýný öðrendi. Yine Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna baþvuran Özdað'ýn hukuk mücadelesi yeniden baþladý. Diyarbakýr'da adýna futbol kanalý aboneliði yaptýrýldýðýný öðrenen Özdað, "Depremde evimiz yýkýldýðý için Diyarbakýr'a yerleþtik. Burada çalýþmaya baþladým. Daha sonra maaþ aldýðým bankanýn müþteri hizmetleri aradý ve internet üzerinden kredi kartý baþvurusu yaptýðýmý söyledi. Ben nüfus cüzdanýmý depremde kaybetmiþtim. Gazeteye de kaybettiðime dair ilan verdim ve yenisi çýkarmýþtým. Nüfus cüzdanýmý bulan dolandýrýcýlar kredi kartýna baþvuru yapmýþlar. Ben de savcýlýða suç duyurusunda bulundum. Bu bitmeden bu kez kullandýðým cep telefonuma Digitürk'ün anlaþtýðý Ýskenderun'daki bir hukuk bürosundan hakkýmda icra baþlatýldýðýna dair mesaj geldi. Hukuk bürosuyla görüþtüm ve dilekçe göndererek benim Digitürk aboneliðimin olmadýðýný belirttim. Sonra Ýskender'un icra müdürlüðüne de itiraz dilekçesi

'Dolandýrýcýlara dikkat'

Nüfus cüzdaný üzerinden birçok suç iþlendiðine dikkat çeken avukat Sertan Yentürk, dolandýrýcýlarýn tespitinde yetersiz kalýndýðýný söyledi. Yentürk, "Sadece nüfus cüzdanýný kaybeden deðil, iþlemler için fotokopisini veren binlerce kiþi de dolandýrýcýlarýn aðýna düþüyor. Ele geçen nüfus cüzdaný ya da fotokopisi ile yüzlerce telefon hattý, kredi kartlarý ya da abonelikler yapýlýyor. Vatandaþ farkýna varana kadar büyük bir hukuki sorunun içinde kendini buluyor. Bir yandan kendisine ait olmadýðýný ispatlamaya çalýþýrken, öte yandan baþlatýlan icra takiplerini durdurmaya çalýþýyor. Bu dosyalarýn

çalýþmasý. Kitap dizisinin devamýnda ise sýrasýyla "Çocuk ve Cinsiyet Eðitimi", "Kuþaklar Arasý Çakitapseverlerin beðenisi týþma ve Aile Ýçi Demoiçin raflardaki yerini aldý. krasinin Önemi", "Ana BaÇocuk eðitimine ba Eðitimi" ve "Baðýmlýlýk ý bilimsel katk 'Görünmez Kaza' Deðildir" ýn larýn okur Yayýnevi isimli kitaplarla toplumsal ki15 uðu beðenisine sund alandaki büyük bir boþlutap arasýndaki en önemli ðu dolduruyor. kitap ise, Ý. Metin Ayçiçek Kürt kültürüne tarafýndan kaleme alýnan bilimsel katký ve bireyin kendi içindeki Kürt dilbilimci Prof. "ben"i, metafizik-mistik Dr. Ordîxanê Celîl ve Prof. kalýplarý reddederek kalýCelîlê Celîl tarafýndan týmsal özelliklerimizin, Dr. rlanan iki ciltlik "Zaryaþadýðýmýz çevrenin ve hazý a Kurda" isimli araþgotin her biçimiyle eðitimin birkitabý ise gizli-saklý a likte yaratmýþ olduðu so- týrm olan Kürt folkloruýþ mut karakteristik özellik- kalm iflerini bilimsel lerimizi aramanýn yön- nun mot bir düzeyde gün temlerini önerdiði 'Bir akademik çýkarýyor. Osman Ben Vardýr Bende' serisi yüzüne fýndan kaleme ile baþlayan 5 ciltlik, Özçelik tara týrma türünde"Çocuk ve Demokratik alýnan araþ î û NîjadperesEðitim" isimli pedagojik ki "Þaristan

Aram Yayýnlarý’ndan 15 yeni kitap

, inanç, DÝYARBAKIR - Ýki dil- araþtýrma, tarih birçok daha ve eme li (Kürtçe ve Türkçe) ya- derl la özkitap rca onla eki yýn politikasý izleyen türd isini çizg ýk ncýl Aram Yayýnlarý, ilk kez gün yayý bu nevi Yayý or. karþýsýna sürdürüy okurlarýnýn Kýr1'i çe, Kürtçenin Kirmanckî (Za- kez 8'i Türk zakî) lehçesinde de çýkar- mancki (Zazaki) ve 6'sý dýðý þiir kitabý ile çýkacak. Kürtçe (Kurmancî) dilinBasýmýný yaptýðý öykü, de bastýðý toplam 15 kitap,

gönderdim. Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna yine dolandýrýcýlar için suç duyurusunda bulundum. Sonuç ne olur bilmiyorum. Ama dolandýrýcýlar yüzünden durmadan sorunlarla karþýlaþacaðým. Zamanýnda olayý öðrenmesem hacizle karþý karþýya kalacaktým" dedi.

birçoðu da faili bulunamayarak raflara kaldýrýlýyor. Oysa bu konuda ciddi önlemler alýnmasý gerekiyor" diye konuþtu.

Suç ayrý, icra ayrý þehirde

Özdað'ýn karþýlaþtýðý dolandýrýcýlýða dikkat çeken Yentürk, "Nüfus cüzdanýný Van ilinde kaybetmiþ. Ýnternet üzerinden yapýlan kredi kartý baþvurusu kim bilir hangi þehirden yapýldý. Digitürk üyeliði ise Diyarbakýr'dan yapýlmýþ. Ýcra takibi ise Ýskenderun'da baþlatýlmýþ. Oysa suç yeri itibariyle yetkili icra daireleri Diyarbakýr iken Ýskenderun'da açýlmýþ. Yarýn baþka bir ilde baþka bir suç doðacak. Bu insanlar bunlarý nasýl takip edecek. Her gün adýna yeni bir þey çýkacak korkusuyla yaþayacak. Geçmiþte kaybettiði kimliði ile suç iþlenmesinden dolayý tutuklanan ve masumiyetini anlatana kadar akla karayý seçen insanlar oldu. Artýk vatandaþlarý dolandýrýcýlarýn elinden kurtaracak yasalara ihtiyacýmýz var" þeklinde konuþtu. (ÝHA)

tî" isimli Kürtçe kitabý ise "Dil, kültür ve uygarlýk nedir?" sorularýndan yola çýkarak ýrkçýlýðýn bunlar üzerindeki asimilasyonist ve sömürgeci politikalarý teþhir ediyor. Ezîz Gul tarafýndan yazýlan "Dalpeya Cemedyeyên" adlý þiir kitabý ise yayýnevinin Kirmanckî (Zazakî) dilindeki ilk kitabý olma özelliðini taþýyor. Hüseyin Deniz imzasýný taþýyan "Ji Çîrok û Çîvanokên Kurdan" isimli Kürtçe öykü kitabý da raflardaki yerini alan yeni kitaplalar arasýnda. Yazarý Mahmut Baran'ýn cezaevinde kaleme aldýðý "Êdi Navê Min Bêrîvane" isimli Kürtçe kitap ise Kürt halkýnýn günlük yaþamýndan kesitleri öyküsel bir dilde okuyucunun sunuyor. beðenisine (DÝHA)


5

GÜNDEM

15 Mayýs 2013 Çarþamba

Baðlar’da Meydan projesi Baðlar Belediyesi, Þeyh Þamil Mahallesi Kent Meydaný Projesi çalýþmasýna baþladý. Proje kapsamýnda dinlenme alanlarýnýn yaný sýra mahalle sakinlerinin talepleri doðrultusunda ekmek tandýrlarý da kurulacak

ÝDRÝS BOZKUÞ

DÝYARBAKIR - Þeyh Þamil Mahallesi Kent Meydaný Projesi kapsamýnda çalýþmalarýna baþlayan Baðlar Belediyesi, kamulaþtýrýlan alanda meydan ve peyzaj düzenlemesine baþladý. Çalýþmayý deðerlendiren Bað-

lar Belediyesi yetkilileri, uzun zamandýr proje kapsamýnda alan araþtýrmasý yaptýklarýný ve araþtýrma sonucunda en uygun alaný kamulaþtýrarak çalýþmalarýna baþladýklarýný belirti.

Meydanda tandýrlar da olacak

Yazýn toz, kýþýn ise çöp

ve çamur içinde olan proje alanýnýn belediyece kamulaþtýrýldýktan hemen sonra yapýlan çalýþmalarla, ihtiyaca uygun bir kentsel alan haline getirilmesi amaçlanýyor. Kent meydanýnda dinlenme alanlarýnýn yaný sýra mahalle sakinlerinin talepleri doðrultusunda ek-

“Anadil” yürüyüþüne davet DÝYARBAKIR BDP Ýl Örgütü, 15 Mayýs Kürt Dil Bayramý'na iliþkin il binasýnda basýn açýklamasý düzenledi. Türkçe ve Kürtçe yapýlan açýklamada, Türkçe açýklamayý BDP Örgütlemeden Sorumlu Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkan Yardýmcýsý Eþref Mamedoðlu yaparken, Kürtçe açýklamayý ise, BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt yaptý. Dilini unutmuþ bir toplumun kendini hiçbir alanda var edemeyeceðini belirten Mamedoðlu, "Kürtçenin resmileþmesi, anadillimizde ilköðretimden üniversitelere varana

dek eðitim hakkýmýzý kazanmak, kültürümüzü ve dilimizi bir sonraki nesillerimize aktarmak mücadelemizin en önemli amaçlarýndan biridir" dedi. Kürt halkýnýn mücadelesinin Abdullah Öcalan'ýn 21 Mart Diyarbakýr Nevroz'unda yaptýðý çaðrý ile boyut deðiþtirdiðini dile getiren Mamedoðlu, bundan sonra en büyük kazanýmýn Kürt dili için elde edilecek kazanýmlara yönelik olacaðýný kaydetti. Türkçe açýklamanýn ardýndan Kürtçe açýklama yapan Zümrüt ise, Kürtçe yaptýðý açýklamanýn ardýndan halký bugün Kürt Dil

Bayramý dolayýsýyla "anadilde eðitim" talebiyle DTK binasý önünden Koþuyolu Parký'na doðru yapýlacak olan yürüyüþe yurttaþlarý katýlmaya davet etti.

DTK'den yürüyüþe çaðrý

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eðitim ve Dil Komisyonu, 15 Mayýs Kürt Dili Bayramý'na iliþkin DTK binasýnda basýn toplantýsý gerçekleþtirerek, Kürt Dil Bayramý'ný kutladý. DTK Daimi Meclis üyeleri Ýrfan Babaoðlu, Osman Özçelik, Eðitim Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Kasým Birtek, KURDÎ-DER Genel Baþkaný Sebahattin Gültekin ve Prof. Dr. Celali Celil'in katýldýðý basýn toplantýsýnda açýklamayý Osman Özçelik yaptý. Kürt dili üzerindeki baskýlara dikkat çeken Özçelik, DTK, Eðitim Sen ve KURDÎ-DER tarafýndan anadilde eðitim talebi ile yarýn (bugün) saat 18.00'de Diyarbakýr Bü-

mek tandýrlarý da kurulacak. Alana döþenecek tandýrlarla yurttaþlarýn daha rahat ve temiz bir mekanda ihtiyaçlarýný karþýlayabileceðini belirten Baðlar Belediyesi yetkilileri, amaçlarýnýn mahallelinin temel ihtiyaçlarýndan birisi olan ve aile ekonomisini de doðrudan etkileyen ekmek piþirme ihtiyacýný kolaylýkla ve hijyenik bir ortamda saðlamak olduðunu kaydetti. Þeyh Þamil Mahallesi Kent Meydaný için sert zemine tuðla, traverten, mermer ve bazalt taþý gibi çeþitli taþlar kullanýlacak. yeþil alan dýþýnda da çocuk oyun gruplarý yer alacak ve zemin dökme kauçuk ile kaplanacak. Bu þekilde çocuklarýn herhangi bir kazaya mahal vermeden oyun gruplarýndan yararlanmasý saðlanacak. yükþehir Belediyesi Konukevi önünden Koþuyolu Parký'na kadar gerçekleþtirilecek olan yürüyüþe katýlým çaðrýsýnda bulundu. Özçelik, 7'den 70' kadar herkesi anadilin özgürlüðü için yürüyüþe davet ettiklerini söyledi.

Öcalan'a kart gönderildi

KURDÎ-DER Genel Merkezi öncülüðünde, 15 Mayýs Kürt Dili Bayramý vesilesiyle aralarýnda Abdullah Öcalan'ýn da bulunduðu cezaevindeki siyasi tutuklulara Suriçi Merkez Postanesi'nden kart gönderildi. Kart gönderilmeden önce kýsa bir açýklama yapan KURDÎ-DER Genel Baþkaný Sebahattin Gültekin, geçen yýl açlýk grevine giren binlerce tutuklunun en önemli taleplerinden birinin Kürt dili üzerindeki baskýlarýn kaldýrýlmasý ve eðitim dili olmasý talebi olduðunu belirterek, bu nedenle tutuklulara kart göndereceklerini söyledi. Gültekin, yarýn (bugün) gerçekleþtirilecek yürüyüþe de katýlým çaðrýsýnda bulundu. (DÝHA)

AB fonlarý, Diyarbakýr’da tanýtýlacak Diyarbakýr, Avrupa Birliði'nin aday ülkelere saðladýðý fonlarýn tanýtýmýna ev sahipliði yapacak DÝYARBNAKIR - IPA olarak da bilinen Katýlým Öncesi Mali Yardým Aracý'ný tanýtmak, AB fonlarýnýn daha etkin kullanýlmasýna katkýda bulunmak üzere Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan organize edilen bölgesel seminerlerin üçüncüsü Diyarbakýr'da düzenlenecek. Green Park Otel'de 16 Mayýs 2013'te gerçekleþtirilecek seminer, AB ve Türkiye tarafýndan ortak finanse edilen ve Kalkýnma Bakanlýðý'nýn yürüttüðü 'Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikasýnda Kapasitenin Geliþtirilmesi Projesi' kapsamýnda düzenlenecek. Seminere; Diyarbakýr'dan baþka, Þanlýurfa, Adýyaman, Mardin, Siirt, Þýrnak, Batman, Malatya, Elazýð, Tunceli ve Bingöl illerinden gelen kamu kurumlarý, yerel yönetimler, üniversiteler ve STK temsilcileri katýlacak. Fonlara baþvuru yapabilecek kamu kurum ve kuruluþlarý ile STK temsilcileri, mevcut fon uygulamalarýnýn yaný sýra 2014-2020 (IPA II) döneminde Türkiye'ye tahsis edilecek AB fonlarýnýn kullanýmýna yönelik hazýrlýklar konusunda bilgilendirilecek. Seminerde, Kalkýnma Bakanlýðý ve Avrupa Birliði Bakanlýðý'nýn yaný sýra, IPA kapsamýnda Program Otoritesi olarak görev yapmakta olan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý yetkilileri tarafýndan da sunumlar yapýlacak. Ekonomik ve Sosyal Uyum Alanýndaki AB Fonlarý konulu seminerler, Türkiye'nin çeþitli illerinde 20 Haziran 2013'e kadar devam edecek.


6

GÜNDEM

15 Mayýs 2013 Çarþamba

‘Su sizin geleceðinizdir’ Suyun bilinçli kullanýmý konusunda farkýndalýk yaratmayý amaçlayan DÝSKÝ Genel Müdürlüðü bir hafta boyunca okullarda çocuklarla buluþacak, Vehbi Koç Ýlkokulu Konferans salonunda çocuklarla bir araya gelen DÝSKÝ Genel Müdürü Yaþar Sarý, Diyarbakýr’ýn musluklarýndan çok kaliteli bir su içildiðine dikkat çekerek, “Su sizin geleceðinizdir. Eðer sizler ve bizler suyumuza sahip çýkmazsak gelecekte susuz kalýrýz. O yüzden suyumuzu koruyacaðýz” dedi masyon filmini izledi. Film gösteriminin ardýndan çocuklarla interaktif bir þekilde sohbet eden DÝSKÝ Genel Müdürü Yaþar Sarý, suyun yaþam için önemini, suyun neden korunmasý gerektiðini anlattý. DÝSKÝ Genel Müdürlüðü'nün yaptýðý çalýþmalarý anlatan Sarý, zaman zaman çocuklara sorular sordu, çocuklarýn sorduðu sorulara ise cevap verdi.

Musluktan temiz su akýyor

RAMAZAN KARATAÞ

DÝYARBAKIR - DÝSKÝ Genel Müdürlüðü suyun bilinçli kullanýmý konusunda farkýndalýk yaratmak amacýyla okullarda çocuklarla

buluþuyor. Haftanýn ilk günü Vehbi Koç Ýlkokulu'nu ziyaret eden DÝSKÝ Genel Müdürü Yaþar Sarý ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü yetkilileri çocuklar tarafýndan ilgiyle karþýlaþtý.

Vehbi Koç Ýlkokulu Konferans salonunda bir araya gelen 300 öðrenci, ilkönce DÝSKÝ Genel Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan "Suyun Gözyaþlarý-Su Damlasý Kardeþliðinin Öyküsü" ani-

“Kültür Kervaný” Diyarbakýr’da

"Türkiye Yazarlar Derneði'nin 35. yýl dönümü dolayýsýyla Ankara'dan Siirt'e Kültür Kervaný diye bir dizi faaliyet planladýk. Her þehirde farklý birtakým unsurlar, müþterek unsurlar var. Her þehirdeki faaliyetimizde þiir þölenimiz var. Fotoðraf ve kitap sergimiz var. Ayrýca okur yazar buluþmamýz var. Gittiðimiz þehrin özelliðine göre de ayrýca faaliyetimiz var. En aðýrlýklý þehirlerimizden birisi Diyarbakýr'dý. Diyarbakýr'da iki günlük bir faaliyetimiz oldu. Sezai Karakoç'la ilgili bir panelimiz vardý. Þehrin özelliðine göre faaliyet eki panelimizin konusu ise Panel öncesinde, Ankara'dan DÜ'd Mecralar ve Edebiyat'týr." Siirt'e Kültür Kervaný etkinlikleri Yeni r' hakkýnda bilgi veren TYB üyesi 'Çocuklar neyi seyredecekle katýk olara cý nýn, þma çlarý konu ama le ay, Pane Mehmet Ali Abak eþ, Gün il tülen Ýsma n yürü a etme bul'd Yön Ýstan lan Ankara ve nayaký en oldu mind ak döne r yaym ri yýlla 'li yetle TRT faali kültürel ðunu söyledi. Ankara ve Ýstanbul rak sonrasýnda açýlan özel kanalladýþýnda da kültürel faaliyet olabile- rýn da ayný þekilde olduðunu söyleceðini ve bir etki uyandýrabileceði di. Güneþ, bu özel kanallarýn 90'lý düþüncesiyle hareket ettiklerini þöyle rini sözle ay, yýllarýn baþýndaki yayýnlarýný eleþifade eden Abak tirerek, "Sabah kuþaklarýnda bir sürdürdü:

DÝYARBAKIR - Türkiye Yazarlar Birliði (TYB) Üyesi Mehmet Ali Abakay, "Kültürel faaliyetler sadece Ankara ve Ýstanbul'da oluyor, biz bunu Anadolu'ya da yaymaya çalýþýyoruz" dedi. TYB'nin kuruluþunun 35. yýl dönümü dolayýsýyla düzenlenen "Ankara'dan Siirt'e Kültür Kervaný" etkinliði çerçevesinde farklý þehirlerde bir dizi etkinlik düzenleniyor. Etkinliðin Diyarbakýr ayaðýnda ise Dicle Üniversitesi (DÜ) Kongre Merkezi'nde panel düzenlendi.

Suyun kesintisiz akmasý için DÝSKÝ Genel Müdürlüðü çalýþanlarýnýn aralýksýz çalýþtýðýný ifade eden Sarý, kentte 1700 kilometre içme suyu þebekesi olduðunu söyledi. Sarý, suyun önce Dicle Barajý'ndan alýnarak 32 kilometrelik bir isale hattý ile Ýçme Suyu Arýtma Tesisi'ne ulaþtýrýldýðýný, ardýndan kentteki depolardan mahallelere daðýtýldýðýný ifade etti. Dünyanýn ve Türkiye'nin pek çok kentinde

Kemal Sunal filmi gösterdiler, öðleden sonraki kuþaklarda baþka bir Kemal Sunal filmi gösterdiler. Kim yetiþti o filmlerden 1993'te 7-8 yaþýnda olanlar sabahçýysa öðleden sonra, öðlenciyse sabah izlediler bu filmleri. Ve daha sonra o filmde gördükleri adamýn modelini daha üste modeli olan "Recep Ývedik"i de görünce baðýrlarýna bastýlar. Recep Ývedik karakteri ile Þaban karakteri arasýnda hiç bir fark yok. Peki bugünkü dizilerle ileride bu çocuklar neyi seyredecekler biliyor musunuz" diye konuþtu.

içme suyu sýkýntýsý bulunduðunu kaydeden Sarý, Diyarbakýr'ýn musluklarýndan çok kaliteli bir su içildiðine dikkat çekti.

'Suyumuzu koruyacaðýz'

Sarý, "Su sizin geleceðinizdir. Eðer sizler ve bizler suyumuza sahip çýkmazsak gelecekte susuz kalýrýz. O yüzden suyumuzu koruyacaðýz. Suyu bilinçsizce kullananlarý uyaracaðýz. Kanallara atýk madde atmayacaðýz" dedi. Sarý daha sonra çocuklar için hazýrlanan Suyun Gözyaþlarý isimli öykü kitabýný, boyama kitabýný ve boyama kalemlerini çocuklara hediye etti. DÝSKÝ Genel Müdürlüðü Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü yetkilileri daha sonra Fatih Ýlkokulu'nu ziyaret ederek çocuklarla suyun bilinçli kullanýmý konusunda sohbet ettiler. DÝSKÝ Genel Müdürlüðü yetkilileri hafta boyunca okullarý ziyaret edecek.

Günümüzdeki dizileri de eleþtiren Güneþ, dizilere bakan insanlarýn, ülkenin hiçbir sorunu olmadýðý algýsýna kapýldýðýný söyledi. Yeni Mecralar ve Edebiyat, Sinema, Televizyon, Ýnternet Uyarlama ve Dizi konu baþlýklarý üzerine konuþulan panelde Ömer Erdem, Yusuf Kaplan ve Doç. Dr. Bülent Sönmez de birer konuþma yaptý. Panelin oturum baþkanlýðýný ise Muhsin Mete yaptý. Ankara'dan Siirt'e Kültür Kervaný etkinlikleri 15 Mayýs'ta Kahramanmaraþ'ta son bulacak.


7

KADIN-Y YAÞAM

15 Mayýs 2013 Çarþamba

Hakkari’de ‘Kadýn nöbet cadýrý’ kuruldu Baþlatýlan yeni süreç kapsamýnda KCK tarafýndan alýnan karar doðrultusunda geri çekilen PKK güçlerini izlemek için kurulan izleme komisyonlarý ile birlikte Hakkari'de DÖKH tarafýndan "Kadýn nöbet çadýrý" kuruldu

HAKKARÝ - Abdullah Öcalan yapýlan görüþmelerin ardýndan baþlatýlan süreç ile birlikte 8 Mayýs'ta PKK güçlerinin geri çekilmesini izlemek için kurulan izleme komisyonlarýndan sonra bu kez de Hakkari Demokratik Özgür Kadýn Hareketi tarafýndan Sümbül Mahallesi'nde "Ka-

dýn nöbet çadýrý" kuruldu. Çadýrýn kuruluþuna BDP PM üyeleri Meliha Varýþlý, M. Sýddýk Akýþ, BDP Ýl eþ baþkanlarý Esmer Tekin ve Rahmi Kurt, Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi, Hakkari Belediye Baþkan Vekili Zeynep Besi Dara, STK'lar ve çok sayýda yurttaþ katýldý.

'Ölümlerin önüne geçelim' Burada konuþan BDP Hakkari Ýl Eþ Baþkaný Esmer Tekin, nöbet çadýrýný ilk etapta bir aylýðýna kurduklarýný belirtti. Ardýndan konuþan BDP PM Üyesi Meliha Varýþlý, "1999 sürecini hepimiz hatýrlýyoruz. Bu

süreçle birlikte yüzlerce gerilla yaþamýný yitirdi. Bu yeni süreçte ise ayný þeyin yaþanmamasý için bizler, her alanda bu mücadelemize sahip çýkacaðýz. Türkiyeli kadýnlara sesleniyorum. Onlar da barýþa sahip çýkarak, ölümlerin önüne geçsinler" dedi. (DÝHA)

Anneler Günü kutlamalarý devam ediyor

‘Artýk barýþ istiyoruz’ Barýþ Anneleri Ýnsiyatifi'nin, Anneler Günü dolayýsýyla yaptýðý açýklamada, "Artýk barýþ istiyoruz" denildi ÞANLIURFA - Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi üyeleri Anneler Günü etkinlikleri kapsamýnda BDP Suruç Ýlçe Baþkanlýðý'nda basýn toplantýsý gerçekleþtirdi. Suruç Belediye Baþkan Vekili Hülya Demir'in de katýldýðý açýklamada Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi adýna konuþan Haným Demir, artýk savaþ istemediklerini dile getirerek, "Savaþ istemiyoruz barýþ istiyoruz. Artýk ne gerilla ne de asker ölsün bu ülkede. Artýk kan akmasýn ve analar aðlamasýn. Recep Tayyip Erdoðan, Kürtlerin uzattýðý barýþ elini geri çevirmesin" dedi. Demir, "CHP ve MHP savaþ çýðýrtkanlýðýný býraksýn, Kürtlerin barýþ dilini dinlesin. Kürtlerin tüm haklarý yasal güvence altýna alýnsýn. Eðer bu barýþ olmazsa daha çok kan akar. Herkesi uyarýyoruz; etrafýmýzdaki ülkelerin savaþ durumunu görmezden gelmesinler" diye konuþtu. Demir, son olarak Reyhanlý'da meydana gelen saldýrýyý kýnadý. (DÝHA)

DÝYARBAKIR Merkez Yeniþehir Belediye Yeni ünü Gün si, kadýn çalýþanlarýyla Anneler nsleri Tesi al þehir Belediyesi Fidanlýðý ve sosy de kutladý. ikli Ekoloji evinde yapýlan yemekli ve müz ýmcý etkinliðe Yeniþehir Belediye Baþkan yard üyelis sý Güler Menteþ Turhallý, Belediye Mec rý kaanla çalýþ n kadý diye Bele ve leri, Epidem nfil kara tek tek lere anne an týldý. Etkinliðe katýl ýmcý yard an Baþk diye Bele r daðýtýldý. Yeniþehi gülerin anne n bütü allý, sý Güler Menteþ Turh nü nünü kutladýðýný belirterek, "Anneler günü en ama l deði u doðr tek güne hapsetmek çok en a, adýn ak turm azýndan bir farkýndalýk oluþ k lama hatýr gün o azýndan unutulan deðerlerin in imiz eler Ann adýna, bu programý düzenledik. t istesýkýntýlarý elbette saymakla bitmez, faka la beýmýz dik ki bir günde olsa çalýþan kadýnlar dolu jen raber olalým. Böyle stresten uzak oksi . bu mekanda hep beraber eðlenelim" dedi n Etkinlik ses sanatçýlarý Emel Türk ve Erca l türkü Ekmedi'nin okuduklarý birbirinden güze ve halaylarla devam etti.


8

POLÝTÝKA

15 Mayýs 2013 Çarþamba

‘Bu saldýrýnýn altýnda kalmayýz’

Baþbakan Erdoðan, Reyhanlý saldýrýsý ile ilgili bilgileri aktararak patlamalarda hayatýný kaybedenlerin sayýsýnýn 51'e yükseldiðini ve 13 kiþinin gözaltýna alýndýðýný söyledi. Saldýrýnýn arkasýnda Suriye irtibatlý bir örgüt olduðunu ve Türkiye'de konumlandýðýný iddia eden Erdoðan, “Saldýrý arkasýndaki güçler ve taþeronlar itibariyle çok büyük oranda aydýnlatýlmýþ durumda. Soðukkanlýlýðýmýzý yitirmeden araþtýracaðýz. Biz bu saldýrýnýn altýnda kalmayýz. Faillerine bedelini misliyle ödetiriz” dedi nusunda çalýþma yürüttüðünü belirten Erdoðan, "Saldýrý arkasýndaki güçler ve taþeronlar itibariyle çok büyük oranda aydýnlatýlmýþ durumda. Þu an itibariyle 13 kiþi gözaltýna alýndý. Soðukkanlýlýðýmýzý yitirmeden araþtýracaðýz. Saldýrýnýn ardýndaki niyetleri çok iyi tahlil etmek ve aklýselimle hareket etmek durumundayýz. Biz bu saldýrýnýn altýnda kalmayýz. Faillerine bedelini misliyle ödetiriz" dedi.

Reyhanlý saldýrýsý haberlerine eleþtiri

ANKARA - Baþbakan Recep Tayip Erdoðan partisinin grup toplantýsýnda konuþtu. Erdoðan, "Her anlamda baharý yaþadýðýmýz çok önemli bir süreçten geçtiðimiz dönemde Anneler Günü'nün hemen öncesinde Reyhanlý ilçesinde acý bir haber aldýk. Bomba yüklü iki aracýn infilak etmesi sonucu 51 vatandaþýmýzý kaybettik. Þu anda yaralý olarak 48 vatandaþýmýz

bulunuyor. Yaralýlardan 17'sinin durumu aðýr. Evler iþyerleri kamu binalarý tahrip oldu" dedi. Reyhanlý'daki patlamalarýn sorumlularýnýn yakalanmasý için çalýþmalarýný sürdürdüklerini ifade eden Erdoðan, Suriye irtibatlý bir örgüt olduðunu ve Türkiye'de konumlandýðýnýn açýða çýktýðýný iddia etti. Bu konuda Teftiþ Kurulu'nun da ihmallerin olup olmadýðý ko-

‘Suç duyurusunda bulunacaðýz’ MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, Akil Ýnsanlar Komisyonu üyesi 63 kiþi ile hükümet üyeleri hakkýnda suç duyurusunda bulunacaklarýný belirterek, "Anayasa suçu iþlemiþ Baþbakan ve yardýmcýlarý ve görevlileri ile ilgili Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na þikayette bulunmak için MHP'li Ýsmet Büyükataman'ý görevlendirmiþ bulunuyorum" dedi

Bu saldýrýnýn akabinde bazý tartýþmalarýn yaþandýðýný ifade eden Erdoðan, Türkiye'deki bazý kesimlerin Reyhanlý saldýrýsý yapanlarýn tuzaðýna düþtüðünü belirterek, herkesin özellikle medyanýn hassas olmasý gerektiðini belirtti. Cumartesi günü Reyhanlý'nýn can pazarý olduðunu belirten Erdoðan, medyaya yüklenerek birilerinin fýrsatçý bir þekilde açýklama yaptýðýný belirtti. Suriye halkýyla hiçbir sorunlarýnýn olmadýðýný rejim ile sýkýntýlarý olduðunu belirten Erdoðan, Suriye ordusunun acýmasýzca halka sal-

ANKARA - Partisinin grup toplantýsýnda konuþan MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, Reyhanlý'da meydana gelen patlamalara iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin egemenlik haklarýnýn yara aldýðýný ileri süren Bahçeli, hükümet kanadýndan gelen açýklamalarý "Laf olsun torba dolsun" mantýðýyla yapýlmýþ açýklamalar olarak tanýmladý. "Hükümet þaþkýn, kafasý karýþýk, ne yaptýðýný bilmiyor" diyen Bahçeli, çok yönlü bir araþtýrma yapýlmadan saldýrýyý Suriye muhaliflerin yapabilme ihtimalinin gözardý edilmemesi gerektiðini söyledi. Patlamanýn Baþbakan Erdoðan'ýn ABD ziyareti öncesine denk gelmesinin manidar olduðunu ifade eden Bahçeli, "Artýk hü-

dýrmasýndan sonra Suriye rejimi ile yollarýnýn ayrýldýðýný belirtti. Türkiye'nin bölgedeki istikrar ve kendi güvenliði için bölgede barýþ istediðini iddia eden Erdoðan, bunlara duyarsýz kalamayacaklarýný söyledi. Aktif ve barýþçýl bir dýþ politika izlediklerini savunan Erdoðan, bunun Türkiye'nin geliþimine hizmet ettiðini belirtti. Bosna Hersek, Filistin, Lübnan, Afganistan baþta olmak üzere dýþ politikada istikrarlý bir politika izlediklerini belirten Erdoðan'ýn, "Halepçe katliamý sonrasý Saddam rejiminden kaçan Kürt yurttaþlara kucak açmasaydýk, bugün Erbil'in yüzüne bakabilir miydik" diye belirtti. Suriye'de her gün onlarca bebeðin, kadýnýn katledildiðini ifade eden Erdoðan, "Suriyeli mülteciler gitsin, Türkiye Suriye ile ilgilenmesin diyenler acaba bunu vicdanlarýna nasýl anlatýyorlar" dedi.

'Kýlýçdaroðlu tehlikeli oyun oynuyor'

CHP'nin halkýn egemenliðini esas almadýðýný belirten Erdoðan, "Alevi vatandaþlarýmýzý sürekli tah-

kümetin Suriye politikasý çökmüþtür" dedi. Hükümetin dýþ politika konseptinin iflas ettiðini ve Dýþiþleri Bakaný ile Baþbakan yardýmcýlarýnýn istifa etmeleri gerektiðini belirten Bahçeli, "Reyhanlý'daki patlamalardan hükümet sorumludur. Sorumlular mutlaka hesap vermelidir. Hükümet halktan özür dilemesi gerekir. Baþbakan Türkiye'yi ne hale getirmiþtir? Suriye daha fazla seyirci kalamayýz mesajlarýnýn sonuçlarýný düþünmemiþtir. Suriye'yi iç mesele olarak görmüþtür" diye konuþtu. PKK'nin geri çekilme kararýný "sözde" olduðunu ileri süren Bahçeli, bunun tüm Türkiye'nin gündemine oturduðunu söyledi. Geri çekilmenin dokunulmazlýk zýrhýy-

rik eden CHP Genel Baþkaný þimdi Suriye'ye koþulsuz destek vererek çok tehlikeli bir oyun oynuyor. CHP çözüm süreci ile ilgili yaptýðý muhalefette Türkiye'nin çýkarýný gözetmiyor" dedi. CHP Genel Baþkaný'nýn ateþle oynadýðýný belirten Erdoðan, onun uyarýlmasý gerektiðine dikkat çekti. Bir küfür ve tahrik siyaseti yürütüldüðünü kaydeden Erdoðan, CHP'ye en güzel dersi sandýkta vereceklerini söyledi. Erdoðan, "Muhalefet tarafýndan gösterilen gerilime asla prim vermeyin. Türkiye düþmanlarýnýn ekmeðine yað sürecek açýklamalardan uzak durun. 63 akil insan Türkiye'yi dolaþýyor. Ve dikkat edin onlarý provake etmek isteyenler hep ayný tipler; MHP, CHP ve marjinal gruplar. Ama ne yazýk ki, bunlarýn arasýnda yazýlý ve görsel medya var. Bunu abartarak yansýtýyorlar" diyen Erdoðan halkýn "çözüm sürecine" büyük destek verdiðini kaydetti. Müzakere ve çözüm yerlerinin Meclis olduðunu belirten Erdoðan, bunun dýþýndaki yaklaþýmlarýn sürece zarar vereceðini ifade etti. (DÝHA)

la yapýldýðýný ve bunun kabul edilemeyeceðini iddia eden Bahçeli, "Buna çanak tutan kim olursa olsun suçludur. Ýþlenen suçlarýn hesabý verilecek. Hukuk imtiyaz tanýmaz. PKK'lilerin meydan okurcasýna geri çekilmesi ve onlara seyirci kalýnmasý en ciddi suçlardandýr ve buna göz yumanlar suçludur. Bu nedenle cevval, millet sevdalýsý savcýlara çaðrýda bulunuyor ve onlardan bir ses bekliyorum. Anayasa suçu iþlemiþ Baþbakan ve yardýmcýlarý ve görevlileri ile ilgili Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na þikayette bulunmak için MHP'li Ýsmet Büyükataman'ý görevlendirmiþ bulunuyorum. Yine 63 Akil insan hakkýnda suç duyurusunda bulunacaðýz" diye konuþtu. (DÝHA)


9

POLÝTÝKA

15 Mayýs 2013 Çarþamba

‘Takke düþtü kel göründü’ Partisinin grup toplantýsýnda konuþan BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Türkiye'nin dýþ politikasýnýn Reyhanlý'da iflas ettiðini belirterek, "Reyhanlý'da takke düþtü kel göründü" dedi. Hükümetin dýþ politikasý yüzünden kimsenin kendini güvende hissetmediðini belirten Demirtaþ, tutarlý bir iç ve dýþ politikanýn önemine iþaret etti ANKARA - BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, partisinin grup toplantýsýnda konuþtu. Reyhanlý katliamýný kýnayan Demirtaþ, baþsaðlýðý ve acil þifalar temennisinde bulundu. Türkiye'de böylesine bir dönemde sivil halký açýkca hedef alan bir katliamýn yapýldýðýnýn altýný çizen Demirtaþ, "Türkiye'deki her yurttaþýn kendisine sormasý gereken en önemli soru þudur: Biz Türkiye toplumu olarak bu katliamlarý kanýksýyor muyuz? Siyasetten önce vicdanlar harekete geçiyor mu geçmiyor mu? Herkesin bu soruyu kendisine sormasý lazým. Çünkü böylesi katliamlar yaþandýðýnda hep siyaset öne çýkýyor. Ve bu da ne yazýk ki insanlýðýn öldüðünü ortaya koyuyor" dedi.

“Türkiye Suriye halkýna destek versin”

Hükümetin dýþ politikasýný sürekli eleþtirdiklerini dile getiren Demirtaþ, Suriye politikalarýnýn olasý sonuçlarýný anlatmaya çalýþtýklarýný hatýrlattý. Demirtaþ, "Toplum olarak bu savaþa karþý çýkmazsak gün gelecek Þam'da Halep'te patlayan bombalar Türki-

ye'nin göbeðinde patlayacak dedik. Ýþte o görüntüler malesef ortaya çýktý. Biz BDP olarak bu eleþtiri ve uyarýlarýmýzý dile getirdik. Ancak AKP hükümeti ýsrarla Esad'ýn yaptýklarýna göz mü yumalým dedi. Esad zulmünü durdurabilmenin tek yolunun oradaki radikal örgütlere destek vermek olduðunu iddia etti. Bunun dýþýnda hiçbir seçenek yokmuþ gibi yaklaþtý. Sessiz mi kalalým dedi. Türkiye gerçekten destek vermek istiyorsa ne Esat'a ne de Özgür Suriye ordusuna destek versin. Türkiye Suriye halkýna destek versin" dedi.

“Medya sansürünün nedeni nedir?”

Hatay sýnýrýnýn 'eleðe' çevirdiðini ifade eden Demirtaþ, kimin gidip geldiðinin belli olmadýðýný kaydetti. Milletvekilleri olarak Ceylanpýnar ve Suruç'a girmekte zorlandýklarýný belirten Demirtaþ, hükümetin Hatay'daki sýnýrlarý tamamen 'çetelere' teslim ettiðini ifade etti. Hükümetin Esad'a karþý çeteleri destekleyerek aldýðý bu riskin Türkiye'ye bir maliyeti olacaðýný düþünmediðini ifade eden Demirtaþ, sýnýr hattýnda yaþayan yurttaþlarýn

güvenliði diye bir þeyin kalmadýðýný ve Reyhanlý halkýnýn bu politikalarýn kurbaný olduðunu kaydetti. Getirilen yayýn yasaðýna deðinen Demirtaþ, "Bir anda katliamýn hükümete çýkaracaðý siyasi faturanýn hesaplarýný yaptý. Derhal bundan geri dönmelidir. Çünkü orada olanlarla ilgili ciddi bilgi kirliliði vardýr. Bunlarýn hepsinin önünün alýnmasý medyanýn orada özgür hareket etmesi ile baðlantýlýdýr" dedi. Hükümetin yayýn yasaðý kararýndan derhal geri dönmesi gerektiðini ifade eden Demirtaþ, "Gizlenmek istenen nedir? Bu medyaya sansür ile gizlenemez. Ýletiþim çaðýnda yaþýyoruz. Hükümetin yasakçý zihniyetten vazgeçmesi lazým. Ve Suriye politikasýndan vazgeçsin. Bu Esad'a destek anlamýna geliyor. Biz Suriye halkýnýn desteklenmesinden bahsediyoruz. Suriye çok zengin bir topluma sahip. Ve sen bu toplumun içinde tek bir grubu destekleyerek sonuç alacaðýný sanýyorsan politikan boðulur" dedi.

“Bu katliamla yetinmeyecekler”

Reyhanlý'yý yaratanlarýn bu katliamla yetinmeyece-

ðine dikkat çeken Demirtaþ, "Baþka hesaplar içine de gireceklerdir. Hükümetin bu konuda sorumluluðu alma görevi vardýr. Kimse hükümetin bu politikasý nedeniyle kendini güvende hissetmiyor" diye konuþtu. "Türkiye kendi içinde hak ve özgürlüklerden yeni bir anayasadan bahsedecekse ayný þeyi komþularý için de istemesi gerekir" diyen Demirtaþ, "Bu hükümetin iç politikadaki tutarlýlýðýnýn ve dýþ politikadaki istikrarýnýn teminatý olacaktýr. Hükümet bunda ýsrar ederse korkumuz odur ki Suri-

ye'deki savaþ yavaþ yavaþ Türkiye'ye gelecek. Burada gerçek failin kim olduðunun önemi yok. O ikinci derecede bir husustur. Kim bu katliam üzerinden kendisine siyasi rant elde etmeye çalýþýyor? sorusu daha önde gidiyor. Bize yýllardýr kan üzerinden siyaset yapýyor diyenler daha cenazeler yerdeyken fýrsat kolladýlar. Reyhanlý'da takke düþtü kel göründü. Biz bölgesel istikrar açýsýndan hükümetin dýþ politika vizyonunu revize etmesi gerektiðini düþünüyoruz" ifadesini kullandý. (DÝHA)

isinin CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, part eniyle grup toplantýsýnda Reyhanlý patlamalarý ned Recep TaBaþbakan Erdoðan'a yüklenerek, “Esat'la ülkende senin çocuklarýn ý var. Ýkisi fark s yyip Erdoðan arasýnda sadece nüan ölüyor. Kalkmýþ Analar Aðbir diktatörü, vur bir diktatöre” dedi sýn programýnda þov de ayný. Al

‘Al bir diktatörü, vur bir diktatöre’

ANKARA - CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, partisinin grup toplantýsýnda konuþtu. Hükümete dýþ politikasý konusunda ciddi eleþtiriler yapan Kýlýçdaroðlu, "Medyaya da sesleniyorum. Recep Tayyip Erdoðan'ýn annesi vefat ettiði zaman bütün medya yas ilan etmiþti. 51 kiþi öldü, 51 acaba bu medya ne

yaptý? Þöyle diyor konuþmasýnda, 'Yarýn mahþer gününde Rabbim bize soracak. O bebekleri gördün de ey Türkiye Cumhuriyeti'nin Baþbakan'ý ne yaptýn' diye soracak. Hangi mantýkla bu densiz ifadeyi kullanabilirsin sen? Rabbinin sana nasýl hitap edeceðini sen mi belirleyeceksin?" ifadesini kullandý. Bu milletin kibrin böylesine ilk kez tanýk olduðuna iþaret eden Kýlýçdaroðlu, "Böyle bir kibir olabilir mi? Kendisine öbür dünyada da Türkiye Cumhuriyeti Baþbakan'ý ilan edecek. Kimsin sen? Onlarca çocuk öldü orada. Reyhanlý'da öldü. Çocuklarý görmezlikten geliyorsun. Suriye'de çocuklar ölüyor diyorsun, evet onlara da üzül. Ama senin

lama yapýyor" dedi. Reyhanlý'da yayýn yasaðý getirilmesini Kýlýçdaroðlu, eleþtiren ýn sorumndaþ vata "Ölen 51 ip ErdoTayy p lusu Rece neymiþ dim Efen ðan'dýr. , alýniþim gitm ya bura ben fenbeye riyor göste ýk ganl Erdo ip Tayy p Rece Sen di. ðan, Batý'nýn egemen güçlerinin Ortadoðu'daki taþeronusun" dedi. Reyhanlý'daki gözlemlerini aktaran Kýlýçdaroðlu, birinci olarak sýnýrda mültecilerin dýþýnda elini kolunu sallaya sallaya dolaþan çok kiþinin olduðunu belirtti. Ýkinci olarak istihbarat zaafiyeti yaþandýðýný belirten Kýlýçdaroðlu, "Bana deseler ki, 'Ýstihbaratçýlarla il-

gili festival düzenleyelim nerede olsun bu?', 'Hatay'da olur' derim. Her devletten istihbaratçý var" dedi. Üçüncü tespitlerini de aktaran Kýlýçdaroðlu, "Bizim sýnýr diye bir þeyimiz kalmamýþ. Tam yol geçen haný. Sen nasýl bir devletsin. Burada her türlü marjinal, radikal teröriste yer açtýn. Etrafýna çevirdin, burada eðitim yapýn dedin. Eline silah verdin. Git Suriye'ye orada kardeþini öldür dedin. Bu yakýþýr mý Baþbakan'a" diye sordu. Dördüncü tespitlerinin de dýþ politikanýn faturasýnýn aðýr olacaðý yönünde olacaðýný belirten Kýlýçdaroðlu, son olarak Türkiye'nin iyi yönetil-

mediði tespitini çok net yaptýklarýný dile getirdi. Kýlýçdaroðlu, "Arkadaþ senin bu dýþ politikan yanlýþtýr faturasý acý olur dedik. Ama bizi dinlemediler. Biz haklý çýktýk. Kim ülkesini savundu. Biz savunduk. Ben hiç bir zaman 'Esad benim kardeþimdir' demedim, ben hiç bir zaman eþimi alýp Esad'la tatile çýkmadým. Bizi suçlayan Recep Tayyip Erdoðan. Neymiþ efendim Suriye'de demokrasi yokmuþ. Suriye'ye degetirecekmiþ. mokrasi Tayyip Erdop Rece 'la Esat ðan arasýnda sadece nüans farký var. Ýkisi de ayný. Al bir diktatörü, vur bir diktatöre!" diye konuþtu. (DÝHA)


10

HABER

15 Mayýs 2013 Çarþamba

‘Raylý sistem için destek bekliyoruz’ 53 bin 500 sahte dolar ele geçirildi Diyarbakýr polisinin yol kontrolünde yaptýðý uygulamada bir aracýn içerisinde 53 bin 500 sahte dolar ele geçirildi DÝYARBAKIR Valiliði tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü (KOM) Mali Suçlar Büro Amirliði ekiplerinin yaptýðý rutin yol kontrolünde sahte dolar ele geçirildiði belirtildi. Açýklamada, "6 Mayýs 2013 günü ilimiz Ovabað-Viranþehir yolu üzeri Hayvanpazarý Iþýklar mevkiinde yapýlan rutin yol uygulamasý sýrasýnda durdurulan '06' plaka sayýlý araçta yapýlan aramada, aldatma kabiliyeti yüksek, gerçeðinden ayýrt edilmesi çok zor, piyasaya sürülmeye hazýr banknot halinde toplam 535 adet 100 USD Dolarý ele geçirilmiþ, konu ile ilgili A.K. ve E.A. isimli þahýslar yakalanmýþ, þahýslar hakkýnda 'Parada Sahtecilik' suçundan yasal iþlem yapýlmýþ, þahýslar sevk edildiði adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiþtir. Parada Sahtecilik ve diðer sahtecilik suçlarýna iliþkin çalýþmalara þube müdürlüðümüzce hassasiyetle devam edilmektedir" denildi.

Diyarbakýr'a yapýlmasý planlanan hafif raylý sistem hattýna iliþkin açýklama yapan Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Fahrettin Çaðdaþ, "Diyarbakýr'dan seçilen gerek AKP/li gerek BDP'li milletvekillerine bir çaðrý yapmak istiyorum. Bu projenin gerçekleþmesi konusunda desteklerini bekliyoruz" dedi uluslararasý finans kuruluþu ve bankalarýn peþinden koþmadýklarýný anlatan Fahrettin Çaðdaþ, þöyle konuþtu:

Kentin vekillerine çaðrý

DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Fahrettin Çaðdaþ, hafif raylý sistem hattý için Ýller Bankasý'na kredi talebinde bulunduklarýný belirterek, projenin gerçekleþmesi konusunda milletvekillerinden destek beklediklerini bildirdi. Çaðdaþ, Ulaþým Master Planý'nýn en önemli verisinin kent merkezinde saatte yolcu potansiyeli 13 bin olan hafif raylý sistem hattý olduðunu, Daðkapý Meydaný'ndan baþlayarak, Kayapýnar ilçesindeki Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

önüne kadar uzandýðýný, hattýn proje çalýþmasýnýn yürütüldüðünü ifade etti.

'Bankalarýn peþinden koþmadýk'

Ulaþým master planlarýnýn mevzuat çerçevesinde Ulaþtýrma Bakanlýðý'na sunulduðunu, bakanlýða sunduklarý hafif raylý sistem hattýnýn onaylandýðýný kaydeden Çaðdaþ, daha sonra yapýmýyla ilgili belediye olarak birtakým arayýþlara girdiklerini, bu arayýþlar içinde de ülke içi krediyi kullanmayý esas aldýklarýný aktardý. Hattýn yapýmý için

KPSS baþvurularý için son gün 2013-Kamu Personel Seçme Sýnavýna baþvurular bugün sona erecek. Sýnav sürecinin aksamadan yürütülebilmesi için baþvuru süresinin uzatýlmayacaðý belirtildi

"Hattýn yapýmý için çok örgütlü ve teknik kabiliyeti olan Ýller Bankasý'na baþvurduk. Mart ayýnda yaptýðýmýz bu müracaat Ýller Bankasý teknik heyet tarafýndan deðerlendirmeye alýndý. Deðerlendirme aþamalarý tamamlanarak iller Bankasý Bölge Müdürlüðü'nün uygun görüþüyle baþvuru yapýldý. 250 milyon lira kredi talebidir. Kredi talebinin idari ve siyasi engellere takýlmadan onaylanmasýný ümit ediyoruz. Belediye olarak idari ve teknik olarak bütün çalýþmalarý yaptýk. Diyarbakýr'dan seçilen gerek AK Partili gerek BDP'li milletvekillerine bir çaðrý yapmak istiyorum. Bu projenin gerçekleþmesi konusunda desteklerini bekliyoruz."

'Ülke ekonomisine katký saðlayacak'

Çaðdaþ, hattýn yapýlmasýnýn planlandýðý güzergahta 300 minibüs,

DÝYARBAKIR - ÖSYM'den yapýlan yazýlý açýklamada, 2013 Kamu Personel Seçme Sýnavýna baþvurularýn 6 Mayýs'ta baþladýðý hatýrlatýldý. 14 Mayýs itibarýyla baþvuru yapan aday sayýsýnýn 290 bine yaklaþtýðý belirtilen açýklamada, sýnavla ilgili baþvuru süresinin bugün saat 23.59'da sona ereceði bildirildi. Sýnav sürecinin aksamadan yürütülebilmesi için baþvuru süresinin uzatýlmayacaðý kaydedilen açýklamada, baþvuru ücretini yatýrmanýn sýnava baþvuru yapmýþ olmak anlamý-

100 halk ve 100 belediye otobüsünün çalýþtýðýný, vatandaþlarýn onlarca özel araçlarýyla iþ yerleri için kullandýklarý güzergah olduðunu belirterek, hat sayesinde trafik akýþýnda rahatlama saðlayacaðýný bildirdi. Hafif raylý sistemin ulaþýmda en hýzlý, güvenli ve konforlu ulaþým araçlarý olduðunu vurgulayan Çaðdaþ, bunun sadece kentlere deðil, ülke ekonomilerine de katma deðer saðlayan araçlar olduðunu dile getirdi.

Hattýn uzunluðu 14,3 km

Hattýn vatandaþlarýn günlük seyahatlerini ekonomik kýlacaðýný kaydeden Çaðdaþ, "Özellikle öðrenciler için elzem ve önemli bir proje. Diyarbakýr imajýna metropol kent kimliðine katký saðlayacaktýr. Kredi uygulandýðý andan itibaren hattýn yapýmý için ihaleye çýkýlacak" diye konuþtu. Hattýn uzunluðunun 14,3 kilometre olacaðýný, proje güzergahýnda 18 istasyonun yer alacaðýný aktaran Çaðdaþ, ortalama iþletme hýzýnýn saatte 22 kilometre olarak öngörüldüðünü ifade etti.

na gelmediði uyarýsý da yer aldý. Açýklamada, "Adaylarýn ücreti yatýrdýktan sonra internetten bireysel olarak veya baþvuru merkezleri aracýlýðýyla baþvurularýný tamamlamalarý gerekmektedir. Ayrýca 2013 STS eðitim bilimlerine daha önce baþvuru yapmýþ adaylarýn sýnav ücretleri KPSS cumartesi sabah ve öðleden sonra oturumlarýna aktarýlmýþtýr. Bu adaylarýn da internet ortamýnda bireysel olarak baþvurularýný tamamlamalarý gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.


11

HABER

15 Mayýs 2013 Çarþamba

‘Geleceðin petrolünün su olduðunu gördük’ Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, "Geleceðin petrolünün ve doðal gazýnýn, toprak ve su olduðunu gördük. Bebek ve anne ölüm oranlarýný en hýzlý düþüren 10 ülkeden biri olduk" dedi nasýl sürdürülebilir kýlacaðýz- Bütün çiftçilerimizi bilgiye donatacaðýz. Bilgi, güçlü iktidar yapar. Biz 780 bin kilometrekareyi, 75 milyonu ve herkesi birinci sýnýf insan olarak gördük. Kadýn ve erkek, her ikisinin hayat yolculuðunda bir birinin tamamlayýcýsý olduðu bir inançtan geliyoruz. Birisini önde, diðerini geride tutamayýz. Ýkisini beraber þekilde, mutlu þekilde yarýnlara hazýrlamamýz onlarýn evlatlarýný bilgiyle donatmamýz gerekiyor. Ýþte o yüzden 'Ýstanbul'da ne varsa Diyarbakýr'da o olacak' dedik." DÝYARBAKIR - Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Türkiye Ziraat Odalarý Birliði Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar ile Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde "Dünya Çiftçiler Günü" dolayýsýyla düzenlenen etkinliðe katýldý. Þahin, etkinlikte yaptýðý konuþmada, Diyarbakýr'ýn Mekke ve Medine'den sonra en çok sahabenin bulunduðu þehir olduðunu dile getirerek, "Kardeþliðimize,

birlik ve beraberliðimize atýlan nifaklarýn neden iþe yaramadýðýný görüyoruz. Maya, tohum ve toprak çok saðlam" ifadesini kullandý. Yaklaþýk 10 yýl önce Baþbakan Erdoðan'ýn liderliðinde millete hizmet etme yolculuðuna çýktýklarýný kaydeden Þahin, þöyle konuþtu: "Geleceðin petrolünün ve doðal gazýnýn toprak ve su olduðunu gördük. Bugün yüzde 30 büyüyen, dünya yedincisi ve Avrupa birincisi olduðumuz bir sektörden bahsediyoruz. Bunu

'Eþit þartta eðitim imkaný verdik'

Bakan Þahin, saðlýk ve eðitimde fýrsat eþitliði için önemli çalýþmalar gerçekleþtirdiklerini, kýz çocuklarýnýn okutulmasý için ailelere maddi destek saðladýklarýný belirtti. "Bu sayede 1 milyon annenin hayatýna, 2.5 milyon çocuðun yaþamýna dokunduk" diyen Þahin, þöyle devam etti: "Ülkemiz, Avrupa Birliði standartlarýnda. Bebek ve anne ölüm hýzý oranlarýný en hýzlý düþüren 10 ülkeden biri olduk. Benim ülkemin

Diyarbakýr’da “Madde Kullanýmý” konferansý

“Tatile girmeden paketi çýkaracaðýz” DÝYARBAKIR - Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, "Dünya çiftçiler Günü" dolayýsýyla düzenlenen etkinlik öncesinde gazetecilerin sorularýný da yanýtladý. Þahin, þehit yakýnlarý ile gaziler için hazýrlanan paketin bir yýl önce çýkarýldýðýný anýmsatarak, þöyle konuþtu: "Þimdi biz ikinci paketimizin çalýþmasýný tamamladýk. Sayýn baþbakanýmýz 3 hafta önce grup toplantýsýnda bu paketi de açýkladý. Sivil vatandaþlarýmýzýn daha güçlü destekleneceði bir paket. Paket içerisinde maaþ ve istihdam hakký beraberinde geliyor. Bakanlar Kurulu'nda imzaya açýldý. Geçen hafta sayýn baþbakanýmýza ve Bakanlar Kurulu üyelerine paketle ilgiyi bilgiyi verdik. Þu anda imzaya açýldý. Ýnþallah, imza tamamlandýktan sonra parlamento yaz taliline girmeden önce bu paketi çýkarmýþ olacaðýz. Ýlk tespitlerimize göre 4 bin 506 þehit yakýnýmýz ve 796 gazimiz bundan istifade edecek." Bir gazetecinin Uludere'de yaþamlarýný kaybedenlerin de bu kapsamda yer alýp almayacaðýna iliþkin sorusunu, Bakan Þahin, "Hepsi içerisinde" diye cevaplandýrdý. kadýnlarý, karnýndaki bebeðinin B vitamini, mineralini sosyal devlet olarak Saðlýk Bakanlýðý'ndan ücretsiz alarak, çocuklarýnýn saðlýklý bir þekilde doðumunu saðladý. Doðan herkes sigortalý doðuyor. 18 yaþýna kadar bedava saðlýk hizmetinden faydalanýyor. Ben Birleþmiþ Milletler'de bunu anlattýðým zaman bugün girmeye çalýþtýðýmýz AB ülkeleri Almanya, Fransa ve

Belçika baþbakanlarýnýn 'Bunu nasýl baþardýnýz.' dediðini duydum. Ýþte bugünlerdeyiz, gelecek çok daha iyi, huzurlu, mutlu ve barýþ içerisinde olacak. Tek Yapmamýz gereken aramýzdaki nifaklarý kaldýracaðýz, birbirimize gönül birliðiyle bakacaðýz ve birbirimizi Allah için seveceðiz. 75 milyon kardeþliði için herkes elini taþýn altýna koyacak."

Dicle Üniversitesi Çermik Meslek Yüksekokulunda düzenlenen "Madde ý Kullanýmý ve Baðýmlýlýðý ile Mücadele" adl konferansta madde kullanýmýnýn zararlarý anlatýldý ik Meslek YükDÝYARBAKIR Dicle Üniversitesi Çerm Narkotik Þuðü ürlü sekokulunda Diyarbakýr Emniyet Müd ýðý ile Mücamlýl besi tarafýndan "Madde Kullanýmý ve Baðý de kullamad nsta dele" adlý konferans düzenlendi. Konfera nýmýnýn zararlarý anlatýldý. Sinan Batmaz, Konferansa, Çermik Kaymakamý Mimar . Dr. M. Halim Çermik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç n, Çermik MesBaþkan, Çermik Emniyet Amiri Uður Argu öðrenciler katýldý. lek Yüksekokulu öðretim elemanlarý ve ýðýnýn zararKonferansýn, madde kullanýmý ve baðýmlýl tilmesinin hedeflarý ve bundan korunma yollarýnýn öðre lendiði belirtildi.


12

HABER

15 Mayýs 2013 Çarþamba

ilk grup Türkiye’den ayrýldý Kürt sorununun demokratik yollardan çözümü için sýnýr dýþýna çekilen PKK'lilerin 15 kiþilik ilk grubu, Federe Kürdistan Bölgesi'ndeki çekilme alanlarýna ulaþtý. Grup adýna açýklama yapan Cegerxwîn Fýrat, “Biz her zaman barýþtan yana olduk. Bundan dolayý da Önderliðimizin çaðrýsýna uyduk” dedi ERBÝL - Abdullah Öcalan 21 Mart Diyarbakýr Nevroz'unda yaptýðý çaðrýya KCK'nin 25 Nisan'da yanýt vermesiyle PKK’liler, Kürt sorununun demokratik yollardan çözümü için sýnýr dýþýna çekilmeye baþladý. 8 Mayýs'ta kademeli olarak baþlayan geri çekilme kapsamýnda, PKK'nin ilk grubu dün sabah yerel saatle 07.00 civarýnda Federe Kürdistan Bölgesi'ndeki çekilme alanlarýna ulaþtý.

Çekilme bölgesine gazeteci akýný

9'u erkek, 6'sý kadýn 15 kiþilik PKK grubunu, aralarýnda Türkiye ve Federe Kürdistan Bölgesi'nden birçok gazetecinin yaný sýra dünya basýnýndan onlarca gazeteci karþýladý. PKK'lileri karþýlayan basýn mensuplarý arasýnda Nuçe TV, Sterk TV, DÝHA, Fýrat Haber Ajansý, Reuters, AFP, AP, El Cezire, Doðan Haber Ajansý gibi çok sayýda basýn kurumundan gazeteciler yer aldý. PKK grubu daha Türkiye sýnýrlarý içerisinde iken gazeteci-

ler; Hasan Cemal, Erdal Er ve Mehdi Doðan, Federe Kürdistan Bölgesi'nden Türkiye sýnýrlarýna geçerek, yaklaþýk 2 saat PKK'liler ile birlikte yürüyüp tekrardan Federe Kürdistan Bölgesi'ne geçti.

“Önderlimizin çaðrýsý üzerine geldik”

Federe Kürdistan Bölgesi'ne ulaþan 15 kiþilik PKK'li grup için kýsa bir tören yapýldý. Törenin ar-

dýndan grup adýna Cegerxwîn Fýrat, basýn mensuplarýna açýklamalarda bulundu. Van bölgesinden geldiklerini belirten Fýrat, þunlarý ifade etti: "Biz önderliðimizin çaðrýsý üzerine geldik. Biz her zaman barýþtan yana olduk. Bundan dolayý da önderliðimizin çaðrýsýna uyduk. 7 gündür yoldayýz. Barýþýn geliþmesi için ve gruplarýn daha hýzlý ulaþmasý için Türk devletinin atmasý gerekli olan adým-

Eðitim destek evi öðrencileri ‘Kürt Dil Bayramýný’ kutladý

lar var. Bunlarýn baþýnda da geri çekilme gruplarýný zorlayan Heronlarýn faaliyetinin durdurulmasý geliyor. Biz gelirken de insansýz hava araçlarý neredeyse 24 saat gezdiði için geliþimiz gecikti. Onlar olmasa bir gün daha erken ulaþabilirdik."

‘Siyasetin önü açýlmalý’

"Çözüm süreci" ilk baþladýðýnda bunun "özel savaþ oyunu" olduðunu düþündüklerini belirten Fý-

DÝYARBAKIR - Kayapýnar Belediyesi bünyesinde çalýþmalarýný yürüten beþ eðitim destek evinde öðrenim gören öðrenciler Ali Erel Eðitim Destek Evi'nde bir araya gelerek Dil Bayramýný kutladýlar. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren eðitim destek evlerinde öðrenim gören öðrenciler Ali Erel Eðitim Destek Evi'nde bir araya gelerek Dil Bayramýný kutladýlar. Destek evinin bahçesinde bir araya gelen öðrenciler özerlerine Kürtçe 'dilimiz onurumuzdur, anadilimizde eðitim istiyoruz' yazýlarýn bulundu-

rat, "Sonradan bunun önderliðimizin açýklamasý olduðunu anlayýnca gerekli hazýrlýklarýmýzý yaptýk. Hala Türk devletine karþý güvensizliklerimiz var. Önderliðimizin çaðrýsý olmasaydý, biz geçen yýl yarým kalan hamlemizi sürdürme konusunda hazýrlýklarýmýzý tamamlamýþtýk. Bunu sürdürmek için hareke geçecektik. Önderliðimiz ve partimizin attýðý adýmlara biz HPG olarak sonuna kadar uyacaðýz. Bu saatten sonra silahlar susuyorsa, siyasetin de yolunun açýlmasý gerekiyor" dedi. Açýklamanýn ardýndan PKK'liler, dinlenmeye çekilirken, basýn mensuplarý ise bölgeden ayrýldý.

Birçok bölgeden gruplar yolda

Öte yandan, geri çekilen birçok grubun yolda olduðu açýklandý. PKK'nin ikinci grubunun da yarýn (bugün) ya da sonraki gün sýnýra ulaþmasý bekleniyor. Grubun nereden Federe Kürdistan Bölgesi'ne geçeceðine iliþkin ise herhangi bir açýklama yapýlmadý.

ðu tiþörtler giyerek halay çektiler. Burada konuþan Kayapýnar Belediye Baþkan Yardýmcýsý Aynur Yýlmaz, "Kürtler dillerine, kültürlerine ve deðerlerine sahip çýkarak onurlu bir gelecek elde edebilirler. Dili olmayan bir halkýn geleceði olamaz. Bu günü kadar bunun mücadelesini verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceðiz " dedi. Daha sonra öðrencilere belediye tarafýndan basýlan Kürtçe masal kitaplarý daðýtýldý. Kutlama öðrenciler tarafýndan kurulan müzik gurubunun dinletisiyle sone erdi.


13

HABER

15 Mayýs 2013 Çarþamba

Duman’a suç duyurusu

Bem-Bir-Sen Ýl Baþkaný Ýbrahim Gökdemir, geçtiðimiz günlerde Diyarbakýr'da konser veren Duman Grubu hakkýnda suç duyurusunda bulunduklarýný söyledi

DÝYARBAKIR - Belediye ve Özel Ýdare Çalýþanlarý Birliði Sendikasý Diyarbakýr Þubesi, ünlü müzik grubu Duman ile ilgi Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na suç duyurusunda bulundu. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Þube Baþkaný Ýbrahim Gökdemir, söz konusu grubun Kur'an-ý Kerim'e saygýsýzlýk ve hakaret ettiðini ileri sürerek, þunlarý söyledi: "Þarký sözlerinin nakarat kýsmý incelendiðinde, Kur'an-ý Kerim'in Ýhlas suresinde geçen 'lem yelid velem yuled' sözlerinin 'lem yelid ve löp yutar' þeklinde deðiþtirildiði

görülecektir. Þarkýda nakarat halinde tekrarlanan bu sözler, hem Kur'an-ý Kerim'e saygýsýzlýk ve hakaret teþkil etmekte, hem de dindar insanlarý aþaðýlamaktadýr. Yüzde 99'u Müslüman olan ülkemizde dinimizin yegâne kitabý olan Kutsal kitabýmýzýn ayetlerinin böyle hakaretamiz bir þekilde deðiþikliðe uðratýlmasý bir Müslüman olarak, beni rencide etmiþtir. Bilindiði üzere Anayasamýzýn 24. Maddesi ile din ve vicdan özgürlüðü teminat altýna alýnmýþtýr. Keza TCK 125. maddesi hakaret suçunu düzenlemekte, bu maddenin 2. fýkrasýnýn c bendi ha-

karet suçunun kiþinin mensup bulunduðu dine göre kutsal sayýlan deðerlerden bahisle, iþlenmesi halinde cezanýn alt sýnýrýnýn 1 yýldan az olamayacaðýný aðýrlaþtýrýcý bir þekilde düzenlemiþtir." Gökdemir, suç duyurusu dilekçesinde, Anayasa ve yasanýn yasakladýðý bu tür çirkin davranýþlarýn, çoðu zaman toplumsal infiallere sebep olduðuna ve birçok insanýn hayatýný kaybetmesi sonucunu doðurduðuna dikkat çekerek, "Bu sebeple böylesi deðerleri aðzýna alacak kiþilerin dikkatli olmasý gerekir. Kendileri bu dikkati ve özeni göstermezse bile toplumun inançlarýnýn, esenliðin ve güvenliðinin teminatý olan devlet ve millet adýna yargý yetkisini kullanan kurumlarýn buna engel olmalarý en temel görevleridir" dedi. Duman müzik gurubu üyeleri hakkýnda soruþturma baþlatýlmasý ve cezalandýrýlmalarý gerektiðini de savunan Gökdemir, "Ýþlemiþ ve iþlemeye devam etmekte olduklarý suç nedeni ile Duman Müzik Grubu hakkýnda gerekli soruþturmanýn yapýlmasýný, haklarýnda kamu davasý açýlmasýný ve öncelikle de þarkýnýn yasaklanmasý talebinde bulunuyoruz" diye konuþtu.

Kadýnlarýn el emeði ilgi gördü Bismil Nujin Kadýn Merkezi bünyesinde kurs gören kadýnlar tarafýndan yapýlan el sanatlarý sergilendi

DÝYARBAKIR'ýn Bismil Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Nujin Kadýn Merkezi tarafýndan açýlan ve 150 kadýnýn eðitim gördüðü elsanatlarý, kuaförlük, trikotaj, dikiþ nakýþ, aþçýlýk kurslarýnda üretilen süs ve çeyizlik eþyalar sergilendi. Nujin Kadýn Merkezi'nde düzenlenen serginin açýlýþýna Bismil Belediye Baþkan Vekili Saliha Bakýr, belediye baþkan yardýmcýlarý Fethi Gürbüt, Songül Kaptan, Öðrenci Velileri Derneði (ÖV-DER) Baþkaný Ali Güzey, kursiyer kadýnlar, belediye çalýþanlarý ve BDP ilçe yöneticileri katýldý. Aþçýlýk kursunu tamamlayan kadýnlar tarafýndan yapýlan çeþitli yemek ve tatlýlar konuklara ikram edildi. 3 gün açýk kalacak olan sergide, kadýnlar tarafýndan yapýlan el sanatlarý büyük ilgi topladý. (DÝHA)

Diyarbakýr’da ücretsiz tansiyon ölçümü Dicle Üniversitesi Atatürk Saðlýk Yüksekokulu öðrencileri, "12-18 Mayýs Hemþirelik Haftasý" nedeniyle bir alýþveriþ merkezinde halka ücretsiz tansiyon ölçümü yaptý DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Atatürk Saðlýk Yüksekokulu tarafýndan "12-18 Mayýs Hemþirelik Haftasý" etkinlikleri çerçevesinde bir alýþ veriþ merkezinde 'Ücretsiz Tansiyon Ölçümü' yapýldý. Atatürk Saðlýk Yüksek Okulu birinci sýnýf öðrencilerinin tansiyon ve nabýz ölçümü yapmalarýnýn amacýnýn, hem halký bilinçlendirmek hem de hemþirelik öðrencilerinin toplumla kaynaþmasýný saðlamak olduðu ifade edildi. Halkýn memnuniyetle karþýladýðý etkinlikte, öðrenciler de derslikler dýþýnda bu tür etkinliklerde bulunmasýnýn kendileri için son derece faydalý olduðu bildirildi.

Çýnar’da sel! Çýnar ilçesinde yaðmur yaðýþýnýn ardýndan meydana gelen sel, birçok ev ve iþyerini sular altýnda býraktý DÝYARBAKIR'ýn Çýnar ilçesinde aniden yaðan saðanak yaðmurdan dolayý sel meydana geldi. Sel sonucunda birçok ev ve iþyeri sular altýnda kaldý. Karayollarý tarafýndan yapýlan kanallarýn yeterli gelmemesinden kaynaklý taþan sel sularý, ev ve iþyerlerine doldu. Belediye, selden etkilenen bazý evlerden yurttaþlarý aðýr iþ makineleriyle tahliye etti. Belediye tarafýndan hasar tespit çalýþmalarý baþlatýldý. (DÝHA)


14

BÖLGE

15 Mayýs 2013 Çarþamba

‘Yapýlan karakollar tedirgin ediyor’ Siirt Barýþ Süreci Ýzleme Komisyonu üyesi ve ÝHD Þube Baþkaný Vetha Aydýn, PKK'lilerin baþlattýðý "geri çekilme" sürecinde Pervari ilçesindeki olasý geçiþ güzergahýnda incelemelerde bulunduklarýný belirterek, bölgedeki askeri hareketliliðin ve yapýlan yeni karakollarýn halký tedirgin ettiðini söyledi

SÝÝRT - Abdullah Öcalan'ýn Nevroz'da yaptýðý çaðrýnýn ardýndan baþlatýlan süreç kapsamýnda PKK'liler, 8 Mayýs'tan itibaren "geri çekilme" sürecini baþlatýrken, bu süreci yerinde izlemek ve takip etmek amacýyla Siirt Barýþ Süreci Ýzleme Komisyonu kurulmuþtu. PKK'lilerin 8 Mayýs'ta baþlattýðý "geri çekilme" süreci sýrasýnda Pervari'de izleme çalýþmalarýný sürdüren Siirt Barýþ Süreci Ýzleme Komis-

yonu üyesi ve ÝHD Siirt Þube Baþkaný Vetha Aydýn, komisyon bünyesinde yürüttükleri çalýþmalarý ile ilgili açýklama yaptý.

'Umudumuz arttý'

Aydýn, komisyon kurulduktan sonra aralarýnda yaptýklarýný toplantýlarda özellikle PKK'lilerin geçiþ güzergahý olabilecek alanlarda incelemelerde bulunduklarýný söyledi. Ayný zamanda güzergah üzerinde bulunan köylerde de yurt-

taþlarla toplantýlar yaptýklarýný belirten Aydýn, sürecin hassasiyeti ve herhangi bir olumsuz durum yaþanmamasý için duyarlý olma çabasý içine girdiklerini ifade etti. Komisyonun kurulmasý ardýndan ilk olarak Siirt Valiliði ile konuyla ile ilgili görüþme gerçekleþtirdiklerini dile getiren Aydýn, "Ardýndan çekilmenin baþladýðý 8 Mayýs sabahýnda Pervari ilçesinde incelemelerde bulunduk. Yaptýðýmýz incelemeler bizi sürece iliþkin umutlandýrdý. Özellikle çatýþma ve can kapýlarýnýn yaþandýðý bir bölge olan Pervari'deki yurttaþlarýn sürece destek vermesi umutlarýmýzý arttýrdý" dedi.

'Halk sürece hazýr'

Aydýn, Pervari köylerinde yaptýklarý inceleme ve gözlemelerde halkýn sürece hazýr olduðunu belirterek, bundan sonra çatýþmalarýn ve ölümlerin yaþanmamasý temelinde yurttaþlarýn üzerine düþen tüm görev ve sorumluluðu yerine getireceðini aktardýðýný ifade etti. Kýrsal alanlarda yaptýklarý incelemelerde de her hangi

“Bir grup gerillanýn çekildiðini gördük” Hakkari'de PKK'li gruplarýn geri çekilmesini izlemek amacýyla oluþturulan komisyon üyelerinden ve Nail Durmaz, "Sat Daðlarý'nýn yukarýsýna týrmandýðýmýz sýrada, bir grup gerillanýn çekildiðini gördük" dedi

HAKKARÝ- "Çözüm Süreci" çerçevesinde, 8 Mayýs itibarýyla ülke dýþýna çýkmaya baþlayacaklarýnýn açýklayan PKK'nin çekilme sürecini izlemek amacýyla

BDP, Meya-Der, Tuhad-Der, Kurdi-Der, Cilo Doða Derneði, Kadýn Meclisi, Kadýn Kooperatifi, Barýþ Anneleri, ÝHD ve Mazlum-Der'den birer kiþinin katýlý-

mýyla komisyon oluþturulan "Süreci Ýzleme Komisyonu" çalýþmalarýný sürdürüyor. Oluþturulan ekip, bu kapsamda Yüksekova-Kuzey Irak sýnýrýnda ve ilçeye 65 kilometre mesafede bulunan Daðlýca bölgesindeki Ýkiyaka köyüne giderek incelemelerde bulundu. Komisyon üyelerinin incelemeleri sýrasýnda 4 kiþilik PKK'li bir grubun Ýkiyaka köyündeki Sat Daðý zirvesinden Kuzey Irak'a doðru gittikleri görülürken, komisyon üyeleri de PKK'lilerin çekilme anýný izledi. Komisyon üyeleri daha sonra, çatýþmalarýn sýk sýk yaþandýðý bölgelerde bulduklarý mermi kovanlarýný ve þarapnel parçalarýný basýn mensuplarýna gösterdi.

Provokasyon uyarýsý

Burada köylüler ile yaptýklarý görüþmenin ardýndan Sat Daðlarýnýn eteklerine kadar giden

bir askeri sevkiyat gözlemlemediklerini, ancak bölgede yeni yapýlan karakollarýn halký tedirgin ettiðini söyleyen Aydýn, özellikle akþam saatlerinde insansýz hava araçlarý ve helikopterlerin bölgede keþif yaptýðýna dair bilgilerin bölgede bulunan Koçerler tarafýndan kendilerine aktarýldýðýný kaydetti.

'Çalýþmalarýmýz devam edecek'

Siirt Barýþ Süreci Ýzleme Komisyonu olarak bundan sonra acil olarak, Kurtalan, Eruh ve Þirvan ilçelerinde bulunan geçiþ güzergahýnda da hafta içinde inceleme ve gözlemlerde bulunacaklarýný ifade eden Aydýn, incelemelerinin bu ilçelerde bulunan güzergaha yakýn köylerde olacaðýný söyledi. Bu süreç içerisinde köylüler ve korucular ile görüþeceklerini de belirten Aydýn, süreç hakkýnda bilgilendirmede bulunacaklarýný, geçiþler ile ilgili kendilerine ulaþacak duyumlar ile ilgili olarak geçiþlerin olabileceði alanlara incelmelerini sürdüreceklerini dile getirdi. (DÝHA)

ekip, ardýndan bir basýn açýklamasý yaptý. Komisyon üyesi Nail Durmaz, sürece tanýklýk etmek için burada olduklarýný belirterek, "Ýzleme komisyonu olarak Sat Daðlarýnýn yukarý kýsýmlarýna týrmandýðýmýz sýrada, bir grup gerillanýn çekildiðini gördük ve buradaki herkes buna tanýk oldu. Þu anlaþýlýyor ki bu alanlarda çekilmenin sonbahara doðru bitmesi bekleniyor. Sonbahara kadar bütün gözlemci gruplarýn bu alanlarda her gün takipte olmasý gerekiyor. Bu bölgelerdeki izlenimlerimizi yapmayý sürdüreceðiz. Sürecin saðlýklý bir þekilde yürümesi için her türlü çabayý göstereceðiz. Sürecin bu þekilde devam etmesini diliyoruz. Bu sürecin provoke edilmemesi için bütün halkýmýzý duyarlýlýða çaðýrýyoruz" dedi.

Halay çektiler

Açýklamadan sonra geri çeklime sürecinin saðlýklý bir þekilde ilerlediðine tanýk olan komisyon üyeleriyle Ýkiyaka köyünden gelen bazý vatandaþlar, Sat Daðý eteklerinde Kürtçe þarkýlar söyleyerek uzun süre halay çekti.


15

BÖLGE

15 Mayýs 2013 Çarþamba

Tarihi ibadethaneler turizme kazandýrýlacak Van Valisi Münir Karaloðlu, “Eski Van þehrindeki bütün camileri, bütün ibadethaneleri restore ederek yeniden ayaða kaldýrmak istiyoruz” dedi

VAN - Tarihte birçok medeniye ev sahipliði yapan, 300 yýl boyunca Urartular'ýn baþkenti olan Van'ýn, kültür ve inanç turizminde hak ettiði yeri almasý için çalýþmalar devam ediyor. 2011 yýlýnda restore edilerek ibadete açýlan ancak 23 Ekim ve 9 Kasým 2011 tarihlerinde meydana gelen depremlerde hasar

gören Hüsrevpaþa, Kayaçelebi ve Horhor camileri valiliðin giriþimleriyle restore edilerek turizme kazandýrýlacak. Vali Yardýmcýsý Atay Uslu, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuð, Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Mimarlýk ve Mühendislik Fakültesi Þehir ve Bölge Planlama Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Þa-

habettin Öztürk'le devam eden restorasyon çalýþmalarýný inceleyerek bilgi alan Vali Münir Karaloðlu, Horhor camisinin ramazan ayýna kadar restore edilmesinin talimatýný verdi. Depremlerde hasar gören Hüsrevpaþa ve Kayaçelebi camilerinin restorasyonlarýnýn devam ettiðini belirten Karaloðlu, bölge ve Türkiye için önemli olan Horhor Camisi'nin de restorasyonun hýzla sürdüðünü bildirdi. Eski Van þehri ve bölgedeki camilerin restorasyonla ayaða kaldýrýlmasýnda Vakýflar Genel Müdürlüðü'nün büyük katkýlarýnýn olduðunu belirten Karaloðlu, tarihi Abbasaða, Kýzýlminareli ve Ulu camilerinin restorasyon ihalelerinin de 29

Mayýs'ta açýkladý.

yapýlacaðýný

“Yýl sonu tamamlanacak”

Eski Van þehrindeki bütün cami ve ibadethaneleri restore ederek ayaða kaldýrmak istediklerini kaydeden Karaloðlu, þunlarý anlattý: "Geçtiðimiz yýl bir þapeli onarmýþtýk. Eski Van þehrinde onarýlmayý bekleyen iki kilise, hamam ve hanlar var. Tamamýný ayaða kaldýrarak eski Van þehrini yaþanýlan bir mekana dönüþtürmek istiyoruz. Bu þehrin en kýymetli parçasý Eski Van þehridir. Van Kalesi'nde de restorasyon çalýþmalarýmýz devam ediyor. Ýnþallah 2013 yýlý sonuna doðru çalýþmalarý da bitirmiþ olacaðýz."

Siirt’in tanýtýmý için 5 dilde kitap Siirt Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nün Siirt'in tarihi ve kültürel yerlerini tanýtmak amacýyla çýkardýðý tanýtým kitabý Türkçe, Ýngilizce, Kürtçe ve Arapça'ya çevrildi. Almanca olarak çevirisi tamamlanan kitapta yakýnda basýlacak SÝÝRT Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü, Siirt'in tanýtýmý ile ilgili Ýngilizce, Türkçe, Arapça ve Kürtçe dillerinde ilk etapta 5 bin katalog basýmý gerçekleþmiþti. Kýsa sürede beðeni toplayýp tükenince Ýl Müdürlüðü, 2'inci baskýsýný Dicle Kalkýnma Ajansý iþbirliði ile 12 bin adet olarak basmaya karar verdi. Gerek turizm, gerekse kültürel anlamda Siirt'in tanýtýmýný yapmaya çalýþtýklarýný ifade eden Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Remzi Uslu, "12 bin yýllýk bir geçmiþi ile dünyanýn en eski yerleþim birimlerinden biri olan Siirt, çok zengin bir tarihi ve kültürel doku ile eþsiz doðal güzelliklere sahiptir. Müdürlük olarak profesyonel bir ekiple hassasiyetle hazýrlayarak baskýsýný

“Seslerle Anadolu” Güneydoðu turnesinde ÞANLIURFA - Kültür ve Turizm Bakanlýðý Mersin Devlet Opera ve Balesi, gösterildiði tüm illerde kapalý giþe oynayan, Anadolu'nun farklý yörelerinden derlenmiþ türkülerden oluþan "Seslerle Anadolu" müzikli oyunu Þanlýurfa'da gerçekleþtirilecek. Oyun, 20 Mayýs- 12 Haziran tarihleri arasýnda sýrasýyla Adana, Osmaniye, Antakya, Ýskenderun, Gaziantep, Kilis, Þanlýurfa, Mardin, Batman, Diyarbakýr, Elazýð, Malatya, Adýyaman, K. Maraþ'ta sahnelenecek. "Seslerle Anadolu" müzikal oyunu Þanlýurfa Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu (Mozaik AVM) sahnesinde 30 Mayýs Perþembe günü saat 20.00'de sahnelenecek.

yaptýrdýðýmýz 5 bin adet Türkçe ile birlikte Ýngilizce, Arapça ve Kürtçe dillerine çevirdiðimiz tanýtýcý kataloglarý talep artýnca þimdi 2'inci baskýlarý için çalýþmalar tamamlandý. Dicle Kalkýnma Ajansý (DÝKA) tarafýndan finanse edilen 12 bin adet tanýtým katalogunun baskýsý tamamlanarak Müdürlüðümüze teslim edildi. Yurt içi ve yurt dýþýna göndererek ve fuar ile açýlan stantlarda tanýtým kataloglarýný daðýtarak, üç dilli kardeþ þehri Siirt'imizi geniþ kitlere ulaþtýrmaya devam ediyoruz" dedi. Uslu, ayrýca ilin kültür envanterinin tamamlanmasý çalýþmalarýnýn devam ettiðini kaydederek, "Söz konusu broþür ve kataloglarýn çevirisi Almanca olarak çevirisi tamamlanarak yakýnda basýlacak. Son olarak 1112 Mayýs'ta iki günü kapsayan 'Veysel Karan-i' Anma ve Anneler Günü' etkinlikleri çerçevesinde Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nce açýlan stantta yerli ve yabancý turistlere tanýtým katalogu ve broþür daðýtýldý" diye konuþtu.


16

BÖLGE

IHALE ÝLANI DÝYARBAKIR ÝL ÖZEL ÝDARESÝ ÝMAR VE KENTSEL ÝYÝLEÞTÝRME DAÝRE BAÞKANLIÐI/PLAN PROJE YATIRIM ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ DÝYARBAKIR ÝLÝ SÝLVAN ÝLÇESÝ GÖRENTEPE KÖYÜ KAYA ISLAHI ÝÞÝ Diyarbakýr Ýli Silvan Ýlçesi Görentepe Köyü Kaya Islahý iþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý :2013/60343 1-Ýdarenin a) Adresi :Elazýð Cad. 2. Sanayi Sitesi Karþýsý 21100 SEYRANTEPE YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý :4122624700 - 4122621002 c) Elektronik Posta Adresi :ismail.akcan@icisleri.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý :Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer :Diyarbakýr Ýli Silvan Ýlçesi Görentepe Köyü c) Ýþe baþlama tarihi :Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi :Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar Ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Elazýð Cad. 2. Sanayi Sitesi Karþýsý 21100 Seyrantepe-YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati :27.05.2013 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 11/06/2011 tarih ve 27961 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan kamu ihale kurumunun yapým iþlerinde, iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðin (A) ALTYAPI XVIII. GRUP: SAHA ÝÞLERÝ ve ihale konusu iþ benzer iþ olarak kabul edilecektir Devamý 17’de

15 Mayýs 2013 Çarþamba

Sýnýr köylerine operasyon: 25 gözaltý Þanlýurfa'nýn Akçakale Ýlçesi'nde, sýnýr kapýsýna yakýn köylerde yapýlan operasyonlarda, 2 el bombasý ile 4 Kalaþnikof marka silah ele geçirildi. Operasyonlarda aralarýnda kamu görevlilerinin de bulunduðu 25 kiþi gözaltýný alýndý

ÞANLIURFA Emniyet Müdürlüðü ve Jandarma ekipleri, Akçakale ilçesinde Suriye sýnýrýna yakýn köylerde eþ zamanlý operasyon düzenledi. Yapýlan operasyonlarda örgütlü halde sýnýrda kaçakçýlýk yapmak, rüþvet almak suçlarýndan, aralarýnda kamu görevlilerinin de bulunduðu 25 kiþi gözaltýna alýndý. Yapýlan operasyonlarda 2 adet el bombasý, 4 adet Kalaþnikof ele geçirildi. Gözaltýna alýnan þahýslar, Þanlýurfa Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlar Þubesi'ne götürüldü. Þahýslarýn burada alýnacak ifadelerinin ardýndan, adliyeye sevk edileceði bildirildi. (ÝHA)

Þýrnak’ta bir asker intihar etti ÞIRNAK'ýn Uludere Ýlçesi'nde bulunan Ballý Taburu'nda Murat B. isimli asker, girdiði psikolojik bunalým sonucu silahýyla intihar etti. Helikopterle Þýrnak Askeri Hastanesi'ne kaldýrýlan asker, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýlýrken, askerin naaþýnýn memleketi Kayseri'de gömüleceði öðrenildi.

MAÜ’de þenlikler iptal edildi MARDÝN Artuklu Üniversitesi(MAÜ) Hatay'ýn Reyhanlý ilçesinde meydana gelen bombalý saldýrýlar nedeniyle 3. Geleneksel Bahar Þenlikleri programýnýn iptal edildiðini bildirdi. MAÜ'de yapýlan açýklamada, Saðlýk, Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý tarafýndan 15-16 Mayýs tarihleri arasýnda deðiþik faaliyetlerle kutlanmasý planlanan '3.Geleneksel Bahar Þenlikleri'nin Reyhanlý ilçesinde meydana gelen bombalý saldýrýlar nedeniyle edildiði bildirildi. Sadece "Pilav Günü" etkinliðinin düzenleneceði belirtilen açýklamada "Reyhanlý'da yaþananlardan derin bir üzüntü ve kaygý duyduðumuz ve toplumu derinden sarsan bu insanlýk dýþý menfur saldýrýyý þiddetle kýnýyor, hayatýný kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakýnlarýna baþ saðlýðý, yaralýlara acil þifalar diliyoruz" denildi.


15 Mayýs 2013 Çarþamba

17

BÖLGE

YOK Baþkaný Çetinsaya Siirt’e YÖK Baþkaný Gökhan Çetinsaya, "Ýnþallah çözüm süreci hayýrlýsý ile sonuçlandýðý zaman Siirt gibi Batman ve Þýrnak üniversitelerimiz de arzuladýðýmýz potansiyellerine kavuþacaklar ve daha da ileriye gidecekler diye düþünüyorum" dedi SÝÝRT - YÖK Baþkaný Gökhan Çetinsaya, YÖK üyelerinden oluþan heyetle birlikte Siirt'e geldi. Hükümet Konaðý önünde Vali Ahmet Aydýn, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman ve üniversitenin yöneticileri tarafýndan karþýlanan Çetinsaya, Valilik Þeref Defteri'ni imzaladý. Ziyarette konuþan Vali Aydýn, Çetinsaya ve beraberindeki heyeti Siirt'te aðýrlamaktan mutluluk duyduklarýný ve bu ziyaretten yararlanacaklarýný söyledi. Çetinsaya ise Batman'da baþladýklarý bölge gezisine bugün Siirt'te devam ettiklerini belirterek yarýn Þýrnak, ardýndan Hakkari ve daha sonra Diyarbakýr ile gezilerinin birinci kýsmýný tamamlayacaklarýný belirtti. Gezinin ikinci kýsmýný haziranýn ilk haftasýnda Van ve çevresinde gerçekleþtirmeyi düþündüklerini anlatan Çetinsaya, þöyle konuþtu: "Bugün Siirt üniversitemizi ziyaret edeceðiz. Senato üyeleri ile öðretim üyeleri ile öðrencileriyle toplantý ve istiþareler yapacaðýz. Hem üniversitemizin, hem de YÖK'ün meselelerini konuþacaðýz. Hem de çözüm sürecine üniversitelerimiz nasýl pozitif katký da bulunabilir? Nasýl bu süreçten pozitif etkilenir? Bu konularýn üzerinde istiþarelerde bulunacaðýz. Daha sonra Aydýnlar ilçesine bir ziyaretimiz olacak. Sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile öðle yemeði yiyeceðiz. Umarým orada da güzel istiþarelerde bulunacaðýz. Ýnþallah çözüm süreci hayýrlýsý ile sonuçlandýðý zaman Siirt gibi Batman ve Þýrnak üniversitelerimiz de arzuladýðýmýz potansiyellerine kavuþacaklar ve daha da ileriye gidecekler diye düþünüyorum."

“Beni evlendirin” VAN'da evlenmek isteyen bir vatandaþ, göðsüne, "Beni evlendirin" yazýsý yazarak caddeden geçen vatandaþlardan yardým istedi. Eski Adliye önünde göðsüne yazdýðý, "Beni evlendirin" yazýsý ile bekleyen Necip Aðacan (32), caddeden gelip geçenlerden, "Beni evlendirin, bu hayattan kurtarýn" diye yardým istedi. Vatandaþlardan kendisine destek vermelerini isteyen Aðacan, "Benim yaþým gelmiþ. Ben artýk evlenmek istiyorum" dedi. Ýki katlý evinin olduðunu ve çalýþtýðýný dile getiren Aðacan, "Þu anda aðabeyim ve yengemle kalýyorum. Evlenmek benim de hakkým. Herkes gibi ben de evlenmek istiyorum. Müslüman Müslüman'ýn kardeþidir. Ey müminler beni evlendirin" diye konuþtu.

Sürücülerin “çukur” tepkisi

ÞIRNAK'ýn Silopi ilçesinde, yoðun yaðýþlar sonucu karayolunda oluþan çukur ve gö-

letler nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken araç sürücüleri duruma tepki gösterdi.

Silopi'de yaðýþlar sonrasýnda ilçe merkezindeki yollarda çukurlar oluþtu. Eski Dörtyol civarýnda oluþan yaðmur göletleri ve çukurlar sürücülere zor anlar yaþatýyor. Günde binlerce aracýn Kuzey Irak'a gitmek için kullandýðý uluslararasý karayolunun köstebek yuvasýna döndüðünü belirten Silopili sürücülerden Mustafa Yýl-

dýz, eski Dörtyol Kavþaðý'ndaki çukurlardan dolayý araçlarýn yollarýna devam edemeyip yolda uzun kuyruklarýn oluþmasýna neden olduðunu kaydetti. Bir baþka sürücü Hasan Deðer ise aracýn bu yolu kullanarak Kuzey Irak'a geçtiði yolda meydana gelen çukurlar nedeniyle ilerleyemeyen araçlarýn, þehir merkezinde trafik akýþýnýn da kilitlenmesine neden olduðunu söyledi. (ÝHA)

4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisleri diplomalarý ile ihaleye teklif verebilirler. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Muhasebe Müdürlüðü Elazýð Cad. 2. Sanayi Sitesi Karþýsý 21100 Seyrantepe-YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar Ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Ýhale Bürosu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20 (BASIN - 1003 / www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr


18 15 Mayýs 2013 Çarþamba

ekonomi

$ €

DOLAR: 1,807 EURO: 2,342 ALTIN: 83,279 ÝMKB: 89.765,18

Belediyelere bütçe uyarýsý Maliye Bakaný Þimþek, mahalli idareler bütçesinin 3 yýlýn ardýndan ilk kez açýk vermesi üzerine, sorunun yaþandýðý belde ve ilçe belediyelerin baþkanlarýný uyardý

IMF'ye son taksidi Babacan ödedi TÜRKÝYE Cumhuriyet Merkez Bankasý'nýn Ankara'daki tarihi taþ binasý, bir baþka tarihi ana þahitlik etti. Türkiye'nin Türkiye'nin Uluslararasý Para Fonu'na (IMF) olan kredi borcunun son taksitinin transferi, Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan ve Hazine Müsteþarý Ýbrahim Çanakçý'nýn katýlýmýyla TCMB Ankara Þubesi'nde gerçekleþtirildi. Babacan'ýn tuþa basmasýyla ikisi dolar, ikisi avro olmak üzere 4 ayrý transferle IMF'ye son taksit ödenmiþ oldu. Böylece 19 yýl aradan sonra Türkiye'nin IMF'ye olan borcu ilk kez sýfýrlandý. Ýþlemin ardýndan açýklamalarda bulunan Baþbakan Yardýmcýsý Babacan, bugünün, yaklaþýk 19 yýldan sonra Türkiye'nin IMF'ye borcunun sýfýrlandýðý tarih olduðunu belirterek, "14 Mayýs valörlü bu transferleri biraz önce gerçekleþtirdik. Ülkemiz için hayýrlý olmasýný diliyorum" dedi. Türkiye'nin IMF'ye borcunu ödemesinin yanýnda, bundan sonraki dönemde IMF'ye kredi saðlayan ülkeler gurubuna girdiðini vurgulayan Babacan, "Toplamda 5 milyar dolarlýk bir taahhütte bulunduk. Bundan sonra buradan bir transfer yapmamýz gerekirse, borç ödeme transferi deðil, IMF'ye kredi verme transferi olacak. Onunla ilgili Merkez Bankasý Baþkanýmýz Erdem Bey (Baþçý) IMF ile müzakereleri yürütüyor. Bu müzakerelerdeki teknik detaylar tamamlandýktan sonra ihtiyaçlarý olduðu zaman bize baþvuracaklar, 'ihtiyacýmýz var' diye yazýlý bilgi verecekler. Biz de kredi dilimini serbest býrakacaðýz" diye konuþtu.

ANKARA - Mahalli idareler bütçesinde 2010 yýlýndan itibaren baþlayan bütçe fazlasý trendi bozulma eðilimi göstermeye baþladý. 2010 yýlýnda 1,3 milyar lira, 2011 yýlýnda da 2,4 milyar lira fazla veren mahalli ida-

reler bütçesi, 2012 yýlýný 35 milyon lira açýkla kapadý. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, konuya iliþkin yaptýðý açýklamada, bütçe fazlasýnýn 2012 yýlýnda bütçe açýðýna dönüþmesindeki en önemli

etkenin, belde ve ilçe belediyelerindeki mal ve hizmet alýmlarý ile yatýrým harcamalarýndaki artýþ olduðunu söyledi. Geçen yýlýn sonu itibariyle ortaya çýkan 35 milyon liralýk mahalli idareler bütçe açýðýný

önemli bir sinyal olarak kabul ettiklerini ifade eden Þimþek, geçen yýlýn sonu itibariyle ortaya çýkan rakamlara bakýldýðýnda merkezi bütçenin önemli açýklarla karþý karþýya kalabileceðine dikkati çekti. Þimþek, "2013 ve 2014 yýllarý bütçelerinde beklenmedik bir tabloyla karþýlaþmamak için herkesin, hesabýný iyi yapmasý gerekiyor. Özellikle belde ve ilçe belediye baþkanlarý, ayaklarýný yorganlarýna göre uzatmalý" diye konuþtu. Þimþek, buradaki bozulma sinyalinin Türkiye'nin mali disiplinde uluslararasý platformda yakaladýðý performansýn tehlikeye sokacaðýný belirtti.

Kýrmýzý et üretimi arttý DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2013 yýlý ilk çeyreðine iliþkin toplam Kýrmýzý Et Üretim istatistiklerini açýkladý. Buna göre, 2013'ün ilk çeyreðinde toplam kýrmýzý et üretimi 208 bin 597 ton olarak tahmin edildi. Toplam kýrmýzý et üretimi, Kurban Bayramý'nýn gerçekleþtiði bir önceki döneme göre yüzde 42,9 oranýnda azalýrken, geçen yýlýn ayný dönemine göre ise yüzde 21,7 ora-

nýnda arttý. Bu dönemde sýðýr eti üretimi 180 bin 764 ton olarak tahmin edildi. Söz konusu üretim, bir önceki döneme göre yüzde 43 oranýnda azalýrken, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 20,7 oranýnda arttý. Ayný dönemde koyun eti üretimi ise 19 bin 930 ton olarak gerçekleþti. Bu üretim, bir önceki döneme göre yüzde 48,8 oranýnda azalýrken, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 15 oranýnda arttý.

Çiftçiye mazot, gübre ve analiz desteði ANKARA - Çiftçilere dekar baþýna mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapýlacak ve toprak analizi desteði dekar baþýna 2,5 lira olacak. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn "Çiftçi Kayýt Sistemine (ÇKS) Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapýlmasýna Dair Teblið" Resmi Ga-

zete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý. Buna göre, çiftçilere, yýl içerisinde iþledikleri ÇKS'de kayýtlý tarým arazisi büyüklüðü dikkate alýnarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapýlacak. Toprak analizi desteði dekar baþýna 2,5 lira olacak. Müracaat ettikleri toplam arazi miktarý 1 dekarýn altýnda olan çiftçilere mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapýlmayacak.


19

DÜNYA

15 Mayýs 2013 Çarþamba

Suriye’de kan akmaya devam ediyor Myanmar'da tekne battý: 8 ölü, 50 kayýp

Suriye Ýnsan Haklarý Örgütü (SNHR), Esed rejimine baðlý ordu birliklerinin çeþitli kentlerde muhaliflere yönelik düzenlediði operasyonlarda 83 kiþinin öldüðünü bildirdi

ÞAM - Merkezi Londra'da bulunan SNHR, güvenlik güçlerinin aðýr silahlarla düzenlediði saldýrýlarda Þam'ýn banliyölerinde 35, Hama'da 13, Halep'te 10, Humus ve Ýdlib'de 6'þar, Dera'da 5, Lazkiye ile Deyru'z

Zor'da 3'er ve Kuneytra'da 2 olmak üzere ülke genelinde 83 kiþinin hayatýný kaybettiðini bildirdi. Bu arada, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) baðlý birliklerin Ýdlib'de bir askeri helikopter düþürdüðünü ileri süren yerel ak-

tivistler, havada isabet alan ve düþen helikopterin görüntülerini internette paylaþtý. Öte yandan, Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), baþta baþkent Þam olmak üzere birçok kentte ÖSO birlikleri ile

rejim güçleri arasýnda yoðun çatýþmalarýn yaþandýðýný kaydetti. SRGC, saldýrýlarda Halid Bin Velid Camisi'nin hasar gördüðüne, çok sayýda ev ve iþ yerinin tahrip olduðuna dikkati çekti.

AP’de ‘dinleme’ þoku

edilmesini ve kopyalarýnýn da imhasýný talep etti. Pruitt, mektubunda, " AP ve muhabirlerinin telefon görüþmelerinin gizlice kaydedilmesi, hiçbir þekilde haklý gösterilemez. Söz konusu kayýtlar, AP ve muhabirlerinin 2 aylýk bir sürede haber yapmak için gizli kaynaklarla görüþmelerini de içermekte ve haber ajansýnýn bilgi toplama etkinlikleri hakkýnda bilgi saðlamaktadýr. Hükümetin bu etkinlikleri öðrenmeye hakký yoktur" yazdý. Haber ajansýnýn avukatlarý, Adalet Bakanlýðý'nýn ele geçirdiði kayýtlarý arasýnda AP'nin New York, Washington ve Hartford kentindeki ofisleri ile Temsilciler Meclisi'ndeki bürosundan yapýlan konuþmalarýn yaný sýra muhabirlerin görüþmelerinin de bulunduðunu belirtti. Avukatlar, hükümetin 2012 yýlýnýn nisan ve ma-

yýs aylarýnda AP ile muhabirlerine ait 20 ayrý telefon hattýný kaydettiðini ileri sürdü. AP, kayýtlarýn ele geçirildiðini geçen hafta Adalet Bakanlýðý tarafýndan gönderilen bir mektuptan öðrenmiþti. Adalet Bakanlýðý, kayýtlarýn neden kaydedildiðini açýklamamýþtý. Savcýlýk ise, AP'nin geçen yýl El Kaide örgütü tarafýndan Yemen'de düzenlenen bombalý saldýrý ile ilgili nasýl bilgi edindiðini araþtýrdýklarýný belirtmiþti. Senato'nun Adalet Komitesi Baþkaný Senatör Patrick Leahy ise AP'ye gönderdiði e-posta'da "iddialardan dolayý büyük rahatsýzlýk duyduðunu ve hükümetin konu ile ilgili bir an önce açýklama yapmasý gerektiðini" söyledi. Amerikan Sivil Özgürlükler Derneði ise Baþkan Barack Obama yönetimini "basýný sindirmeye çalýþmakla" suçladý.

AP haber ajansý telefonlarýnýn, ABD Adalet Bakanlýðý tarafýndan dinlendiði ortaya çýktý

WASHINGTON - Associated Press (AP) haber ajansý, ABD Adalet Bakanlýðý'nýn, muhabirlerinin telefon kayýtlarýný gizlice ele geçirmesini, "daha önce eþi benzeri

görülmemiþ, çok büyük bir ihlal" olarak niteledi. AP Üst Yöneticisi Gary Pruitt, Adalet Bakaný Eric Holder'a gönderdiði protesto mektubunda telefon kayýtlarýnýn iade

SÝTTVE - Birleþmiþ Milletler Ýnsani Ýþler Koordinasyon Ofisi, bölgede etkili olmasý beklenen Mahasen Kasýrgasý'ndan kaçmaya çalýþan yaklaþýk 100 kiþiyi taþýyan, birbirine baðlý 5 teknenin, Arakan (Rakhine) eyaletinin Pauktaw kenti açýklarýnda bir kayaya çarptýktan sonra battýðýný açýkladý. BM yetkilisi James Munn, 42 kiþinin kurtarýldýðýný, 8 kiþinin ise cesedinin bulunduðunu belirtti. Teknelerdeki yaklaþýk 50 Müslümanýn ise kayýp olduðu öðrenildi. Myanmar hükümetinin vatandaþlýk statüsü tanýmadýðý onbinlerce Müslüman, Arakan'daki derme çatma kamplarda yaþýyor. Birleþmiþ Milletler, önceki gün yaptýðý açýklamada, Mahasen Kasýrgasý öncesinde Arakan'daki kamplarda yaþayan sivillerin tahliye edilmesi uyarýsýnda bulunmuþtu. Myanmar hükümeti, Sittve kentindeki kamplarda bulunan 5 bin 158 kiþinin güvenli yerlere tahliye edildiðini açýklamýþtý. Myanmar'ý 2008'de vuran Nergiz Kasýrgasý, 130 binden fazla kiþinin ölümüne neden olmuþtu.

Kerem Þalom Sýnýr Kapýsý 2 gün için kapatýlýyor ÝSRAÝL, Kerem Þalom Sýnýr Kapýsý'ný 2 gün süreyle kapatma kararý aldý. Gazze'ye Ticari Mal Giriþ Komitesi Koordinatörü Raid Fettuh, Kerem Þalom Sýnýr Kapýsý'nýn "Ýsrail'in 65. baðýmsýzlýk günü" dolayýsýyla 2 gün süreyle kapatýlacaðýnýn kendilerine bildirildiðini söyledi. Gazze'nin tek ticari sýnýr kapýsý Kerem Þalom, Ýsrail'in güneyine roket atýlmasý nedeniyle son olarak 26 Nisan'da 6 gün süreyle kapatýlmýþtý. Filistinliler, 15 Mayýs'ý Nakba günü (Büyük felaket) olarak adlandýrýyor.


20

YURT HABER

15 Mayýs 2013 Çarþamba

Saldýrýnýn izleri siliniyor Reyhanlý'daki bombalý saldýrýlardan etkilenen ev ve iþ yerlerinde hasarýn giderilmesi için çalýþmalar hummalý þekilde sürüyor

Aðaç kökü ilçeyi susuz býraktý DÜZCE - Kaynaþlý Kalýcý Konutlar bölgesindeki isale hattýndan evlerine az su gelen mahalle sakinleri, belediyeye baþvurdu. Gelen þikayetler üzerine su hattýný inceleyen ekipler, yaklaþýk bir haftalýk çalýþma sonucunda borularýn içinde büyüyen aðaç kökünü tespit etti. Belediye ekiplerince su borularýndan çýkartýlan 13 metrelik aðaç kökü, kent meydanýna getirilerek belediye önünde sergilendi. Kaynaþlý Belediye Baþkaný Ýsmail Korkmaz, yaptýðý açýklamada, Kalýcý Konutlar bölgesindeki isale hattýnda son günlerde sýkýntý yaþandýðýný anlattý.

"Anakonda' ismini verdiler"

Yapýlan çalýþmayla "At kuyruðu" denilen aðaç köküne rastladýklarýný belirten Korkmaz, "Herhangi bir yerden giren bitki orada yýllarca su ve oksijenden beslenerek kendini büyütüyor. Borunun iç düzeyini kapatarak su akýþýný engelliyor. Su geri fýþkýrýnca 13, 10 ve 7 metre boylarýnda kökler bulduk. Bunu da 'ibret olsun' diye belediye meydanýna serdik" dedi. Korkmaz, halkýn maðdur olmamasý için su takviyesi yaptýklarýný anlatarak, "Bizim çalýþanlarýmýz da 'anakonda' ismini vermiþler. Böyle espri konusu oldu. Belediyecilikte baþýmýza her þey geliyor. 'Anakonda' sisteme girince ilçe susuz kaldý ama çok þükür sorun giderildi" þeklinde konuþtu.

HATAY - Saldýrýlarýn etkisiyle sessizliðe bürünen Reyhanlý'nýn caddelerinde, dün ilçeye gönderilen yaklaþýk 100 temizlik görevlisi sayesinde adeta temizlik günü seferberliði ilan edildi. Çalýþmalarýna ilk patlamanýn meydana geldiði Reyhanlý Belediyesi Hizmet Binasý çevresinde baþlayan temizlik görevlileri, yerlerden topladýklarý atýk ve enkaz parçalarýný çevre ilçelerden gelen kamyonlara yüklüyor. Temizlik görevlileri, belediye binasýndaki enkazlarý da boþaltýyor.

Ýþ yerleri hazýrlanýyor

Atýklarýn, yükleme iþlemlerinin ardýndan ilçe dýþýna çýkarýlacaðý, temizlik görevlilerinin ise Reyhanlý genelinde temizlik yapacaðý öðrenildi. Patlama bölgelerinde yapýlan temizlik iþlemlerinin ardýndan caddeler yýkanarak, patlamanýn izleri silinmeye çalýþýyor. Yurttaþlarýn kýrýlan ev ve iþ yerlerinin camlarýný ve kepenklerini onararak yaralarýný sarmaya çalýþtýðý, ilçe genelindeki hasar tespit çalýþmalarýnýn da sürdüðü görüldü. TEDAÞ ekiplerinin tamamladýðý çalýþmalar sayesinde ilçe genelinde elektrik akýmý sorunsuz þekilde saðlanýyor. Bu arada olayýn hemen ardýndan bazý mahallelerde de taziye çadýrlarý kurulduðu gözlendi.

'Yaralarýmýzý sarmaya çalýþýyoruz'

Ýkinci patlamanýn meydana geldiði postane binasý yakýnlarýnda iþlet-

mesi bulunan Eyüp Laçin, yaptýðý açýklamada, restoranda 7 kardeþiyle çalýþtýklarýný belirterek saldýrýda iþ yerlerinin hasar gördüðünü, olay karþýsýnda üzgün olduklarýný kaydetti. Patlama sýrasýnda bazý yakýnlarýný kaybettiðini dile getiren Laçin, þöyle konuþtu: "Yaralarýmýzý sarmaya çalýþýyoruz. Ýnanýyoruz devletimiz arkamýzda. Ýnþallah failleri bulacaklar, yüreðimize su serpecekler. Konuþurken zorluk çekiyorum, inanýn dayanamýyorum. Ýnþallah en kýsa sürede yaralarýmýzý sararýz. Temennimiz inþallah buralarda böyle þeyler bir daha yaþamayýz, alýþkýn deðiliz. Çok zor. Burada kalan Suriyeli vatandaþlardan þüphelenmiyoruz. Bu baþka insanlarýn iþi, buradaki insanlar masum. Memlekette hepimize faydasý oldu. Buraya geldiler alýþveriþleriyle esnafýmýza faydasý oldu. Yani kardeþçe yaþýyorduk. Ama temennimiz sýnýr bölgesinin daha güvenli bir hale gelmesi. Ýnþallah bir daha bu acýlarý yaþamayýz, Allah bir daha böyle þeyleri göstermesin."

'Ne olduðunu anlamadýk'

Patlamada hafif þekilde yaralanan ve iþ yeri zarar gören esnaf Mustafa Laçin de patlama anýný "Ne olduðunu anlamadýk, bir anda camlar patladý" diyerek nitelendirdi. Patlamada çok sayýda insanýn öldüðünü ve yaralandýðýný anlatan Laçin, þun-

Tarsus’ta hortum can aldý

‘Saldýrýya gerçekleþtiren örgüt belli’ ANKARA - Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler Meclis'te gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Güler, Reyhanlý'da olayý düzenleyenlerle ilgili açýklama yaptýðýný hatýrlatarak, þunlarý kaydetti: "'Olayý düzenleyen örgütün, onlarý mensubiyeti, kime yakýn olduklarýný açýkladýk. Tabii bunu kabullenmek istemeyenler var ya da olayý maniple ederek baþka örgütler üzerine veya Suriyeli sýðýnmacýlar üzerine yýkmaya çalýþanlar var. Bir çok kiþinin ideolojik bakýþýdýr. Böyle bir saptýrmaya, manipülasyona, bilgi kirliliðine karþý valiliðe gerekli açýklamayý yaptýrdýk. Olay bizim açýmýzdan bellidir, failleri de bellidir. Asli faillerin yakalanmasý için yoðun bir çalýþma var. Ama þu anda yakalananlarýn hepsi yardým ve yataklýk yapanlar, biri keþif çalýþmalarýnda bulunanlar, depo sahipleri, araç, pasaport temin edenler, þahýslarýn Suriye'ye gidiþlerini geliþlerini temin edenler, Samandað üzerinden gidiþ geliþini temin edenler. Bizim açýmýzdan þu örgüt, bu örgüt diye bir þey yok. Örgüt belli.'' larý kaydetti: "Her þeye raðmen hayat devam ediyor. Allah sabýr versin. Gönül, böyle bir þeyin yaþanmasýný istemezdi. Sað olsunlar bakanlýklardan zararlarýmýMERSÝN'in Tarsus ilçesine baðlý Yenice beldesi yakýnlarýnda inþaatý devam eden Çukurova Bölgesel Havaalaný þantiyesindeki yemekhanenin çatýsýnýn hortum nedeniyle uçmasý sonucu 1 kiþi öldü, 14 kiþi yaralandý. Tarsus Kaymakamý Orhan Þefik Güldibi, yaptýðý açýklamada, Yenice beldesinin Ballýca ve Çiçekli köyleri arasýnda yapýmý

zýn karþýlanacaðý bildirildi. Yaralar sarýlacak. En kýsa sürede sýkýntýlar sona erecek. Çünkü hayat her þeye raðmen devam ediyor. Allah anne ve babalarýmýza sabýr versin." süren havaalanýnýn þantiyesinde, iþçilere ait yemekhane ve yatakhanenin bulunduðu prefabrike binanýn çatýsýnýn öðlen saatlerinde çýkan hortum nedeniyle uçtuðunu söyledi. Olayda 1 iþçinin hayatýný kaybettiðini 14 iþçinin de yaralandýðýný ifade eden Güldibi, yaralýlarýn Tarsus ve Mersin'deki hastanelerde tedavi altýna alýndýðýný belirtti.


Süleyman AKKUÞ

Cejna Zimanê Kurdî

QUNCÊ AZAD

21

KÜLTÜR-S SANAT

15 Mayýs 2013 Çarþamba

Hawar dengê zanînê ye. zanîn xwe nasîn e. Xwe nasîn ji me re rêya felat û xweþiyê vedike. Her kesê ko xwe nas dikê; dikare xwe bide nas kirin. Hawara me berî her tiþtî heyîna zimanê me dê bide nas kirin. Lewma ko ziman þerta heyînê a pêþîn e. (Celadet Elî Bedirxan ) Di dîroka Zimanê Kurdî de qonaxinên gelek girîng hene. ji van qonaxan a herî girîng destpêka weþana Kovara Hawarê ye. Ev kovar 15 Gulanê di sala 1932 de, bi pêþengiya Mîr Celadet Elî Bedirxan li Þamê dest bi weþanê dike. Weke tê zanîn xizmeta malbata Bedirxaniyan ji bo Kurdan û Kurdistanê gelek mezin û pîroz e. "Malbata Celadet ku bi tekoþîna xwe ya ji bo avakirina kurdistanê navdar e, piþtî avakirina Komara Tirkîyayê, ji aliyê karbidestên cumhûriyetê ve tê surgunkirin. Celadet û birayê xwe Kamiran ji bo xwendinê diçin Almanyayê.piþtî doktorayê Celadet vedigere Þamê. Celadet li vir dest bi tekoþîna Kurdayetiyê dike û dibe yek ji pêþengên tevgera Xoybûnê yê girîng." Piþtî bûyerên siyasî ên mezin ku li Komara Tirkiyayê diqewimîn û serhildana Þêx Seîd bi têkçûnê dawî lê tê, gelek walatparêz û rewþenbîrên Kurd derbasî Suriyeyê dibin. Piþtî hevdîtina Celadet û van rewþenbîr û walatparêzên weke Cegerxwîn, Nûredîn Zaza, Qedrîcan, Osman Sebrî, Kamiran Bedirxan hwd. Li suriyayê tevgera Kurdan ji

hêla sîyasî,çandî, û wêjeyî ve gelekî xurt dibe… Ev pêþeng û lehengên Kurd, ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd û Kurdistanê Kongreya Neteweyî li dar dixin û bi navê "Xoybûn" biryara damezrandina rêxistineke sîyasî didin. Di bin serekiya Îhsan Nurî Paþa da Serhildana Agirî dest pê dike. Piþtî ku Serhildana Agirîyê têk diçe Celadet Bedirxan destê xwe ji siyasetê dikiþîne û xwe bi hemû hêza xwe, didê çand û Wêjeya Kurdî." weþana Kovara Hawarê heta sala 1945 an di dome û 57 hejmar derdikevin. Taybetiyeke vê kovarê jî ev bû ku hemû nivîs û hejmarên wê bi kurdî bûn. (kêm metnîn jî bi Feransî bûn) Heta hejmara 23 yan tîp him bi alfaba erebkî him jî bi alfaba latînî bûn. Ji hejmara 24 an pêde hejmar tev bi tîpên latînî hatin weþandin. Bê goman Kovara Hawarê ji hêla Edebiyata Kurdî ve qonaxa herî girîng e. Wêjeyeke ku dest û piyên wê þikestine ji nû de rakirye piya. Tovên ku Melayê Cizîrî, Feqiyê Teyran, Elî Herîrî û Ehmedê Xanî li axa Kurdistanê reþandibûn bi hawara Bedirxan û hevalên wî ji nû de þîn dibûn. Îro em karîn bêjin ku Xweda "Hawar" þand hewara Kurdan û zimanê wan ji mirinê parast. Ji bo girîngiya destpêka weþana Hewarê, Kongreya Neteweyî ya Kurdistan (KNK) ji sala 2006'an heta niha 15 ê Gulanê wekî Cejna Zi-

manê Kurdî îlan kiriye. Bi rastî ev biryareke gelek di cih de ye. ji bo hiþmendiyek bikeve nav gelê kurd pêwistiyeke mezin bi van rojan heye. Îro gelek Kurd weke ku girîngiyê didin zimanê biyanî, nadin zimanê xwe. Bi fêrbûn û zanîna zimanên biyanî pesnê xwe didin. Lê nezanîbûna bi zimanê dayikê ne xema wan e û bêvila wan jî na þewite. Li dibistana dema ku bi zimanê Tirkî xeletiyek tê kirin, an jî peyvek çewt tê bikaranîn, derdor tinazê xwe dikin. Li medresan an jî li civakên olî dema ku peyveke Erebî ji alî sarf û nehwa erebî ve þaþ tê gotin, civak henekê xwe bi wî kesî dike û ew kes weke cahil û nezan tê bi nav kirin. Lê mixabin ev hesasiyet ti caran ji bo Zimanê Kurdî nayê diyarkirin. Gelo Erebkî û Tirkî zimanin, lê Kurdî ne ziman e? Em hêvî dikin ku cejna zimanê kurdî hiþyariyekê bixe nav me Kurdan. Da ku em ji nû de qedr û rûmeta zimanê xwe nas bikin, Kurdîtiya xwe ji nû de bîr bixin. Di dawiyê de em dîsa guh bidin mîrê mîran, Celadet Elî Bedirxan; "Kurdno, mal xerabno! An nebêjin em Kurdin, an jî bi Kurdî bixwînin, bi Kurdî binivîsin û biaxivin. Cejna Zimanê Kurdî li hemû Gelê Kurd pîroz be… Çavkanî: 1-Saxniç,Feqî Huseyn; Dîroka Wêjeya Kurdî, r.514-518, Weþanên Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê,Stenbol,2002 2-http://zaningeh.net/hawar-hemu-hejmar.html/ (Ji bo xwendina hejmarên Hewarê)

Sýnýrlarla sorunu olan sergi: Geçiþ Sýnýrlarla sorunu olan sanatçý Walid Siti'nin "Geçiþ" adlý yerleþtirme ve kaðýt üzerindeki çalýþmalarýndan oluþan sergisi 22 Mayýs'a kadar Amed Sanat Galerisi'nde gezilebilir DÝYARBAKIR - Sýðýnacak yer ya da daha iyi yaþam koþullarýna ulaþmak için tehlikeli sýnýrlarý aþanlarýn yaþamlarýndan esinlenerek "Derbasbun / Geçiþ / Crossing" adlý sergiyi Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Amed Sanat Galerisi'nde açan sanatçý Walid Siti, yerleþtirme eserlerini, "Geçiþ sözcüðünü geniþ anlamda benim bu konu ile olan kiþisel ilgim, bölgemiz ve ötesindeki milyonlarca insaný etkileyen günümüz küreselleþme ve sömürge sonrasý politikalarýn meþruluðu temasýný temsil etmektedir" diyor. Sanatseverlere sergisini gezdiren

Siti, Dicle ve Fýrat'ýn, daðlarý ve ovalarý, insanlarý ve aralarýndaki sýnýrý þöyle yorumluyor: "Görünüþte muhteþem iki nehir olan muhteþem sýradaðlarla iç içe uçsuz bucaksýz Mezopotamya düzlüklerinin olduðu Dicle ve Fýrat'ýn huzur dolu görüntüsü ve çatýþma ve þiddet amansýz gerçeðinin gölgesindeki yeryüzünün resmi. Coðrafya ve insanlar, insanlarýn büyük kitleler halinde yaþadýklarý yerleri terk etmeleri, akýn eden mülteciler, göç, militarize sýnýrlar, kaçakçýlar, ayrýlma ve bölünmeyi getiren savaþlar ve yýkýmýn dalgalarý

içinde kaybolmaya devam etmektedir." Photoshopu ve görsel hileler de kullanan Walid Siti, Ýstanbul'dan Erbil'e olan sýnýrlar boyunca gerçekleþtirilen bir uçak yolculuðunda havadan çekilmiþ kareleri de kullanýyor ve manzaranýn güzelliðinin resimlerini, daha sert siyasi manzaranýn unsurlarýndaki vurgulu gerçeklikle birleþtiriyor. Sanatçý, zorlu sýnýrý baþarýlý geçme durumunda bile "geçiþ"te diðer çok açýdan sayýsýz zorluða iþaret ediyor. Sanatçý Walid Siti'nin Amed Sanat Galerisi'ndeki sergisi 22 Mayýs'a kadar gezilebiliyor.


22

SPOR

15 Mayýs 2013 Çarþamba

ENGELLi SPORC Beþiktaþ Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý oyuncusu ve sanat tarihçisi Nurullah Kart için ABD'deki bir vakýf tarafýndan getirilen malzemelerle Diyarbakýr'daki Ortez Protez Merkezi'nde özel tasarým protez hazýrlandý. Nurullah Kart, "Baþarmam için en büyük engel ortadan kalktý. Amacým paralimpik olimpiyatlara katýlarak milli sporcu olmak" dedi

Genç Ruhlular Ligi artýk Surlar Ligi FOTO: ARÞÝV

DÝYARBAKIR'da daha önce Genç Ruhlular Ligi olarak oynanan futbol müsabakalarý bu yýl Diyarbakýr Surlar Ligi adý altýnda yapýlacak. Yerel Gündem 21 Spor Meclisi tarafýndan organize edilen ve tek devreli lig usulü þeklinde oynanacak maçlara 12 takým katýlacak. Yerel Gündem 21 Spor Meclisi Sözcüsü Akif Gözmen, yaptýðý açýklamada, "Her yýl düzenlenen ve 40 yaþ üstündeki eski futbolcularýn oynadýðý Genç Ruhlular Ligi'nde isim deðiþikliðine gidildi. Alýnan kararla Genç Ruhlular Ligi, Diyarbakýr surlarýnýn ön plana çýkarýlmasý için Diyarbakýr Surlar Ligi adýný aldý. 20 Mayýs'ta baþlayacak müsabakalar artýk Diyarbakýr Surlar Ligi adýyla oynanacaktýr. Maçlar Seyrantepe Spor Kompleksinde ve akþam saatlerinde oynanacaktýr. Temmuz ayýnýn ilk haftasýnda sona erecek müsabakalara kadýn seyircilerimizin özellikle gelmesini istiyoruz" dedi. Gözmen, dereceye girecek takýmlara çeþitli ödüllerin verileceðini kaydetti.

DÝYARBAKIR - Türkiye'de ilk kez engelli bir sporcuya yönelik hem mikro iþlemcili hem de koþu için özel tasarým protez Diyarbakýr'da yapýldý. Ýzmir'de yaþayan ve Ýzmir Kent Arþivi'nde sanat tarihçisi olarak görev yapan doðuþtan bedensel engelli Nurullah Kart, farklý spor dallarý ile uðraþmasýnýn yaný sýra atletizm branþýnda müsabakalara katýlmak için ihtiyaç duyduðu protezi kendi imkanlarý ile alamayýnca bazý özel þirketlere ve Bedensel Engelliler Spor Federasyonuna baþvurdu. Ancak talep ettiði protezin maliyeti yüksek olduðundan bir sonuç alamadý.

Özel tasarým protrez yapýldý

Kart, Amerika'da yaþayan bir arkadaþýnýn tavsiyesi ile Barýþ Ýçin Doktorlar Vakfý


23

SPOR

15 Mayýs 2013 Çarþamba

UYA ‘OZEL’ PROTEZ baren bacaðým kesilerek bu seviyeye geldi. Bir travma atlatmak zor. Doðuþtan engelli olduðum için bacaðýmýn yokluðunu hissetmiyordum. Ameliyat olmaya baþladýðýmda engelli olduðumu fark ettim. Çünkü daha önce koltuk deðneðiyle yürüyebiliyordum."

'Büyük engel ortadan kalktý'

Kart, amacýnýn 100 metre koþmak olduðunu ifade ederek, bunun için bir an önce antrenmanlara baþlayacaðýný belirtti. Antrenmanlar için federasyondan antrenör talebinde bulunacaðýný anlatan Kart, "Baþarmam için en büyük engel ortadan kalktý. Amacým paralimpik olimpiyatlara katýlarak milli bir sporcu olmak. Engelsiz bir sporcu olursanýz bir çift ayakkabý yeterli. Ancak bu protezin maliyeti çok yüksek. Bu protezler benim için ücretsiz hazýrlandý. Diyarbakýr'da bu kadar büyük bir merkez olabileceðini sanmýyordum. Birçok yerde protez yaptýrdým fakat bu merkezde olan cihazlar Türkiye'nin birçok büyük merkezinde bile yok. Bu beni þaþýrttý" diye konuþtu.

'Yaþamak için engel deðil'

(Physician For Peace) ile temasa geçti. Vakýftaki ortez protez teknikeri John Burger ile iletiþime geçen ve durumunu anlatýr fotoðraflarýný gönderen Kart, Burger ile karþýlýklý olarak Diyarbakýr'da buluþmayý kararlaþtýrdý. Burger, Amerika'dan getirdiði malzemelerle, "Barýþ Ýçin Doktorlar Vakfý"nýn desteði ile Diyarbakýr'daki Dicle Üniversitesi (DÜ) bünyesinde kurulan ve 11 yýlda 102'si mayýn, 124'ü trafik kazasý maðduru toplam 455 kiþinin yürümesini saðlayan Türkiye'nin bilgisayar destekli tasarým ve imalat sistemiyle (CAD/CAM) çalýþan tek ünitesine sahip Ortez Protez Merkezi'nde hem günlük kullanýma uygun mikro iþlemcili bir protez hem de koþu için özel tasarým bir protez hazýr-

ladý. Hazýrlanan protezleri deneyen Kart, yeniden yürüyebilmenin hatta ilk kez koþabilmenin mutluluðunu yaþadý.

'5 ameliyat geçirdim'

Kart, yaptýðý açýklamada, doðuþtan bir bacaðýnýn diz altýndan itibaren olmadýðýný, bu nedenle kullandýðý klasik tip protezlerle koþmaya çalýþýrken diz kapaðýnýn protez ile yerinden çýktýðýný söyledi. Bacaðýndaki baðlarýn esneyerek tendonlarýn koptuðunu, bu nedenle 5 ameliyat geçirdiðini anlatan Kart, þöyle dedi: "Liseden sonra saðlýk sorunlarým nedeniyle eðitimime ara vermek zorunda kaldým. Geçirdiðim 5 ameliyatýn ardýndan doktorlar dizimin iyileþmeyeceðini söyledi. Sonra diz kapaðýmdan iti-

"Ýnsanlarýn korktuðu ya da abarttýðý gibi bir þey deðil engelli olmak. Bacaðýnýzýn olmamasý yaþamak için engel deðil" diyen Kart, doðru protez ve düzgün bir çalýþma ile baþarýya ulaþmanýn herkes için mümkün olduðunu belirtti. Kart, sporun engelli ya da engelsiz her insaný kurtaracaðýný vurgulayarak, tüm engellilere fiziki yapýlarýnýn elverdiði ölçüde spor yapmalarýný tavsiye etti.

'Olimpiyatlarda çok rahat koþabilecek'

John Burger ise senede bir kez Türkiye'ye gelerek DÜ'deki Ortez Protez Merkezi'nde öðrencilere eðitim verdiðini, bu ziyaretini ise Nurullah Kart'a protez hazýrlamak için gerçekleþtirdiðini söyledi. Kart'a koþu için elveriþli çok özel bir protez hazýrladýklarýný belirten Burger, þunlarý kaydetti: "Bu protez sadece dizartikülasyonu yani eklemden itibaren bacak kayýplarý bulunanlar ve spor yapanlar için geçerli. Maliyeti yüksek ol-

duðu için bu protezi sýk yapmýyoruz. Soketini tamamladýktan sonra paralimpik olimpiyatlarda çok rahat koþabilecek. Nurullah Kart bu protezi senelerce kullanabilecek."

Türkiye'de ilk

Burger, koþuya özel tasarým protezi, Türkiye'de ilk kez uyguladýklarýna dikkati çekerek, talep gelmesi halinde sporculara bu protezlerden hazýrlamak için ellerinden geleni yapacaklarýný dile getirdi. Ortez Protez Merkezi sorumlusu Doç. Dr. Abdülkadir Aydýn, Barýþ Ýçin Doktorlar Vakfý'nca merkeze düzenli þekilde ziyaretlerde bulunulduðunu aktararak, Burger'in merkezde bir hafta çalýþarak beraberinde getirdiði malzemelerle kiþiye özel tasarým protezler hazýrladýðýný söyledi. Bu protezlerle Kart'ýn atletizm branþýnda baþarýya ulaþacaðýna inandýklarýný ifade eden Aydýn, þöyle konuþtu: "Artýk bu þekilde spor yapmak isteyenlerin de önü açýldý. Vakfýn ihtiyacý olan kiþilere desteði sürüyor. Pro-

tezin burada hazýrlanmasý bizim açýmýzdan gurur verici. Bu gururu da yýllardýr bize destek veren vakýf sayesinde yaþadýk. Arzumuz bundan sonraki yýllarda kendi çabalarýmýzla yüksek teknolojili, insanlarýn taleplerine yönelik protezleri üretmektir." Aydýn, koþu için özel tasarým protezin maliyetinin yaklaþýk 45 bin lira, günlük kullaným için hazýrlanan protezin maliyetinin ise yaklaþýk 25 bin lira olduðunu ancak bu protezlerin vakýf tarafýndan Kart'a ücretsiz hazýrlandýðýný belirtti.

9 Mayýs kutlamalarýndaki konserler iptal edildi GENÇLÝK ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, 17. Akdeniz Oyunlarý'nýn bir bölümünün yapýlacaðý Yüreðir'deki spor salonunda yaptýðý inceleme sýrasýnda, 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý kutlama programlarýnda deðiþiklik yapýldýðýný bildirdi. Kutlamalarýn 40 ilde coþkulu þekilde yapýlmasýna yönelik halk konserleri planlandýðýný belirten Kýlýç, 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý'ný en coþkulu biçimde kutlamaya yönelik hazýrlýklarýn bitirildiðini ifade etti. Reyhanlý'daki bombalý saldýrýlarý anýmsatan Kýlýç, "Reyhanlý'da yaþanan acý hadise, içinden geçilen sürecin hassasiyetleri ve yine Ýstanbul'da hafta sonunda oynanan futbol müsabakasý sonrasýnda hayatýný kaybeden genç kardeþimizin hatýrasýný canlý tutma adýna toplumsal hassasiyetlerin gereði olarak illerdeki halk konserlerini bugün itibariyle iptal ettik" diye konuþtu. 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý'nýn bütün illerde yine ruhuna, özüne ve misyonuna yakýþýr þekilde kutlanacaðýný dile getiren Bakan Kýlýç, þunlarý söyledi: "Kutlamalardaki halk konserleri icra edilmeyecek. Bu konuda toplumun bize anlayýþ göstereceðini ve anlayýþla karþýlayacaðýný düþünüyoruz. Nihayetinde bayram kutlamalarý sabah baþlayýp akþama kadar devam edecek. Ancak iþin konser boyutu iptal edildi. Temennimiz Türkiye'de yeni acý hadiselerin yaþanmamasýdýr."


www.diyarbakiryenigun.com

1 5 M AY I S 2 0 1 3 ÇARÞAMBA Yýl: 7 - Sayý : 1945 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Piþkin Haber Müdürü: Þehmus Orhan Sayfa Editörü: Nurullah Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Van Gölü havzasýnda kuslarýn renk cümbüsü

VAN-Kýþýn sýcak bölgelere göç eden, yaz mevsiminde ise Türkiye'deki sulak alanlarý mesken tutan

C

M

Y

K

birçok kuþ türü, hava sýcaklýðýnda yaþanan artýþ ile Van Gölü havzasýna gelmeye baþladý.

Erciþ ilçesi sahilindeki Çelebibað beldesi ile il genelindeki Sarýsu, Erçek Gölü, Akgöl, Göründü, Karasu, Bendimahi deltasý ve Dilkaya sazlýðýnda konaklayan göçmen kuþlar, yaz dönemini geçirdikleri sulak alanlarda adeta renk cümbüþü oluþturuyor. Kuþlarýn, kuluçka döneminde Van Gölü sahiline býraktýðý yumurtalar ise çoðu zaman doðadaki yabani hayvanlarýn hedefi haline geliyor. Av ve Yaban Hayatý

Koruma, Geliþtirme ve Tanýtma Vakfý Erciþ Temsilcisi Güven Çalýk, Van Gölü havzasýnýn, Anadolu topraklarýnda özel bir yeri olduðunu söyledi. Önemli göç güzergahlarýndan biri olan havzanýn, her yýl çok sayýda kuþ türüne ev sahipliði yaptýðýný anlatan Çalýk, "Türkiye üzerinden göç eden kuþ türlerinin 3'te 2'si buradan geçiyor. Bölgemiz, bu anlamda doðal yaþam potansiyeli açýsýndan adeta kuþ cennetini andýrýyor. Turizm yatý-

rýmcýlarýna, fotoðraf meraklýlarýna ve özellikle çevreci insanlara bahar ayýnda zengin bir görsellik sunan bölgemizde, sarý gagalý kuðu, dikkuyruk, toy, flamingo ve sayýlarý giderek azalan turnalarý görmek mümkün" dedi. Çelebibaðý beldesi ve Sarýsu bölgesinin 216 çeþit kuþ türünü barýndýrdýðýna deðinen Çalýk, göçmen kuþlarý yakýndan görüntülemek isteyen fotoðraf tutkunlarýný Van Gölü havzasýna davet etti.

diyarbakir yenigun gazetesi 15 mayis 2013  

diyarbakir yenigun gazetesi 15 mayis 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you