Page 1

Baðlar’da sokakta oynayan kýz çocuðuna ilaç enjekte edildi Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde sokakta bir kýz çocuðuna kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan ilaç enjekte edildi. Kýz çocuðuna enjekte edilen ilaç henüz ne olduðu belirlenemezken, kýzýn saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi. 11’de

Demirtaþ: Bir algý 14 operasyonu oluþturuldu

Hastalýklar ‘sudan’ mý? Dicle ilçesine baðlý Kocaalan köy halký, klorlanmayan su deposu nedeniyle hastalandýklarýný ileri sürdü. Bir yýlda 69 köylü benzer þikayetlerle hastaneye yatýrýlýrken, Dicle Devlet Hastanesi yetkilileri, þikâyetlerin sebebinin þebeke suyu olup olmadýðýný tespit edemediklerini söyledi. DÝSKÝ yetkilileri ise, köyde otomatik klorlama sistemi olduðunu bildirdi. 4’te

Çevrenizde haber deðeri taþýdýðýný düþündüðünüz resim ve videolarýnýzý WhatsApp Ýhbar Hattýmýza gönderin, yayýmlayalým... 15 ÞUBAT 2018 PERÞEMBE FÝYATI: 25 KRÞ.

Hazar’a çapan askere yakalama kararý... Lice'de trafiðe kapalý yolda Pakize Hazar'a (85) çarparak ölümüne neden olduðu için 6 yýla kadar hapis istemiyle yargýlandýðý davanýn duruþmasýna katýlmayan zýrhlý araç sürücüsü uzman çavuþ S.K. hakkýnda yakalama kararý çýkarýldý. 08

www.diyarbakiryenigun.com

Büyükþehir’de yeni ihraçlar... Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nde farklý birimlerden 40'a yakýn iþçinin ihraç edilerek iþten çýkarýldýðý Sertaç öðrenildi. KayKAYAR’ýn yum atanan belehaberi diyeler ile ilgili hazýrlanan raporlarda 3 bin 33 iþçinin iþten çýkarýldýðý ve bu sayýnýn her geçen gün arttýðý belirtiliyor. 9’da

‘28 Þubat mahpuslarý serbest býrakýlsýn’ Diyarbakýr'da faaliyet gösteren Ýslami sivil toplum kuruluþlarý, 28 Þubat yargý kararlarýnýn iptal edilmesini ve bu kararlar nedeniyle hapiste olan 600'e yakýn kiþinin serbest býrakýlmasýný talep etti. 10’da

Memur-Sen’den ‘Zeytin Dalý’na destek

Görünen Köy

7’de

6 yýldýr bitmeyen tadilat

5’te

Diyarbakýr'da, 2012 yýlýnda duvarlarýnda çatlak tespit edildiði için depreme dayanýksýz raporu verilerek boþaltýlan Nazime Tatlýcý Ortaokulunda yaklaþýk 6 yýldýr eðitim verilmiyor. Daha önce yapýlan güçlendirme çalýþmalarý okula uyumlu olmadýðý gerekçesiyle iptal edilirken, yeniden güçlendirme çalýþmasý yapýlan okul binasýnýn güçlendirme çalýþmasý bu kez okulun kanalizasyon koduna uymadýðý gerekçesiyle eðitime açýlmadý. 7’de

Sosyal medya gündemi… Osman ERGÜN

Yapan da yýkan da ayný: Suçlu kim? Ahmet BARAN

Memur-Sen Diyarbakýr Þubesi, dernek binalarýnýn önünde yapmýþ olduklarý basýn açýklamasý ile Afrin'e yönelik baþlatýlan “Zeytin Dalý Harekatý”na destek verdi. 10’da C

M

Y

K

0507 467 5616 - 0507 028 39 75

12’de

Neden kitap okuyoruz? Bülent TEKÝN

176 yerleþim yerinde sokaða çýkma yasaðý Diyarbakýr Valiliði, Silvan, Kulp, Lice ve Hazro ilçelerine baðlý 71 köy ve 105 mezrada gerçekleþtirilecek operasyonlar nedeniyle sokaða çýkma yasaðý ilan edildiðini duyurdu. 03


2

SAÐLIK

15 Þubat 2018 Perþembe

Yaþlýlýðý deðil gençliðinizi uzatýn Geliþen týp, teknoloji ve doktorlarýn deneyimi sayesinde insan ömrü her geçen gün daha da uzadýðýný kaydeden uzmanlar, “Özellikle kalp damar hastalýklarýndan yaþam kayýplarý azalýrken, bu hastalýklara yakalanma yaþý ise gün geçtikçe gençleþiyor. Uzun ve zinde bir yaþam için kalp saðlýðý büyük önem taþýrken, belirli kurallara dikkat etmek yaþlýlýðý deðil gençliði uzatýyor” dedi çek yaþý yani damar yaþý yaþlýdýr."

Saðlýklý ve uzun bir gençlik için

Bilge BAÐCÝ DÝYARBAKIR - Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Azmi Özler, saðlýklý kalp ve saðlýklý bir hayat için dikkat edilmesi gerekenler hakkýnda bilgi verdi. Özler, "Uzun ve zinde bir yaþam için kalp saðlýðýnýn korunmasý büyük önem taþýmaktadýr. Geçmiþte erken yaþta görülen yaþam kayýplarýnýn büyük kýsmý kalp krizlerin baðlý yaþanýrken, son yýllarda beslenme tarzý, teknolojik geliþmeler, taný ve tedavideki geliþmeler yaþam süresi uzamaktadýr. Ancak elde edilen geliþmeler gençlik deðil yaþlýlýk süresini uzatmaktadýr. 50 yaþ civarýnda görülen kalp damar hastalýklarý günümüzde 30'lu hatta 20'li yaþlarda görülmektedir. Uzayan ömrün mümkün olduðu kadar saðlýklý geçirilmesi gerekmektedir. Bunun için de yaþlýlýðýn deðil, gençlik döneminin uzamasýna çalýþmak önem taþýmaktadýr" dedi.

Stresle baþ etmeyi öðrenin

Kalp-damar saðlýðý açýsýndan; stres, hýzlý yaþam koþullarý, sigara

kullanýmý ve kötü beslenme alýþkanlýklarý büyük risk oluþturduðuna dikkat çeken Özler þunlarý söyledi; "Zamanýn en önemli hastalýklarýndan birinin stres bilinen bir gerçektir. Stresten tamamen kaçýnýn benzeri söylemler aslýnda çok da doðru bir yaklaþým deðildir. Günlük hayatta iþ, trafik, iliþkiler, maddi durum gibi nedenlerle birçok kiþi stresle mücadele etmeye çalýþmaktadýr. Stresin tamamen yok edilemediði durumlarda baþ edilmesinin yollarýnýn öðrenilmesi gerekmektedir. Açýk havada yarým saatlik bir yürüyüþ bile stresin büyük ölçüde önüne geçebilmektedir. Sanatsal etkinlikleri zaman ayýrmak da stresle mücadelede iyi bir yardýmcýdýr. Bunun yanýna düzenli beslenmeyi eklenerek özellikle sigara ve alkolden uzak durmak kalp hastalýklarýna yakalanma riskini oldukça düþürmektedir.

Çocuklarýnýzý bilinçlendirin

Hastalýklardan korunmak için saðlýklý beslenme ve egzersiz konusu çok önemlidir. Bunun için de ailelere büyük görevler düþmekte-

Ayak bileði aðrýlarý neden olur? Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Doç. Dr. Cem Coþkun Avcý, “Ayak bileði aðrýsý birçok nedene dayanan, son derece yaygýn bir saðlýk problemidir. Kiþi aðrýnýn belirtilerinin sebebini bilmediði ve uygun bir tedavi görmediði takdirde ciddi saðlýk problemlerine de yol açabilir” dedi

dir. Ailelerin 3-3,5 yaþýndan itibaren saðlýklý beslenme ve düzenli egzersiz konusunda çocuklarý doðru yönlendirmesi ileride yaþanacak birçok saðlýk sorununun önüne geçebilmektedir. Bu iki alýþkanlýðýn yaþama dahil olmasý sadece kalp-damar hastalýklarý deðil kanser, obezite gibi pek çok rahatsýzlýðýn hatta psikolojik problemlerin önlenebilmesine yardýmcý olmaktadýr. Öte yandan genetik olarak kalp hastalýðý riski yüksek, kolesterol düzeyleri de ileri seviyede olan çocuklara, erken yaþlardan itibaren çocuk hekimleri tarafýndan gerekli tetkiklerin yapýlmasý önem taþýmaktadýr.

Damar yaþýnýzý genç tutun

Yaþýn ilerlemesi beraberinde belli riskleri getirmektedir. Ancak kiþinin gerçek yaþý kimlikte yazan yaþýndan ziyade damar yaþýdýr. Damarlarýn yaþý, yaþam süresi kadar kaliteli yaþam konusunda da belirleyici unsurlarýn baþýnda gelmektedir. Yanlýþ beslenen, hareketsiz bir hayatý tercih eden kiþinin kimlik yaþý genç olsa da ger-

DÝYARBAKIR - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Doç. Dr. Cem Coþkun Avcý, her insanýnýn hayatýnda mutlaka yaþadýðý "ayak bileði aðrýlarý" konusunda bilgiler verdi. Doç. Dr. Cem Coþkun Avcý, "Ayak bileðinde yaþanan aðrý çevresel etkenlere baðlý olarak akut bir þekilde meydana gelebilmektedir. Bu durum çok þiddetli olabilir ve devam edebilir. Kiþinin yürüme ve hareket etmesinde problem oluþturabilir. Bazý durumlarda ise ayak bileðide aðrý sebebinin altýnda yer alan neden ise patolojik bir etmen yani hastalýklardýr. Ayak bileði aðrýsý nedenlerini sýralarsak; artrit, eklemlerde vücut tara-

Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Azmi Özler, saðlýklý ve uzun bir gençlik için yapýlmasý gerekenleri ise þu þekilde sýraladý; 1.Çocuklarýnýza beslenme ve egzersiz konusunda örnek olun. 2. Hangi durumda olursanýz olun iyimser düþünmeye çalýþýn. 3.Açýk alanlarda en az 5 bin adým olmak üzere günde 10 bin adým atmaya özen gösterin. 4.Tütün ve tütün ürünlerinden uzak durun. Hatta içilen ortamlarý bile kullanmayýn. 5.Fast food yiyeceklerden uzak durun. Organik beslenmese özen gösterin. 6.Þeker ve tuzdan uzaklaþýn karbonhidratý kontrollü tüketin. 7.Tansiyon sorununuz varsa mutlaka bunu çözümleyin. 8.Diyabetin damar saðlýðýnýn en büyük düþmanlarýndan biri olduðunu unutmayýn. 9.Kilonuzu kontrol altýnda tutun. Yediklerini yarýya hareketi iki katýna çýkarmak iyi bir formüldür. 10.Stresle baþ etmenin yollarýný öðrenin. 11.Düzenli ve kaliteli uykuya önem verin. 12.Elektromanyetik alanlardan uzak durmaya çalýþýn. 13.Arkadaþ çevrenizi size pozitif katkýsý olan, neþeli insanlardan oluþturun.

fýndan üretilen iltihaplarýn ortaya çýkmasýdýr, bu genellikle çok acý vericidir. Ayak bileði burkulmalarý da, ayak bileðinin etrafýndaki bað dokularýn zarar görmesine neden olur. Þiþmenin ve eklemin tükenmesi gibi bir hissin yaný sýra ciddi bir ayak bileði aðrýsýna sebep olur. Tendon iltihabý dediðimiz durum ise; eklem etrafýndaki herhangi bir sinirin etrafýnda meydana gelebilir bu da aðrýya neden olur. Ayak bileðinde ayrýca çatlaklara da sýk rastlanýr. Birçok ayak kemiði çatlaðý türü vardýr ve bunlarýn her biri ayrý ayrý tedavi edilmelidir. Bazý ayak bileði kýrýklarý burkulmalar gibi tedavi edilebilir-

ken, bazýlarý ameliyat gerektirir. Gut hastalýðý ise, ayak bileði aðrýsýna neden olmasý alýþýlmamýþ bir durumdur. Buna raðmen, gut teþhisi konulmuþ hastalarda, yeni bir ayak bileði aðrýsýnýn sebebi olarak mutlaka dikkate alýnmalýdýr" diye konuþtu. Doç. Dr. Cem Coþkun Avcý açýklamasýný þöyle tamamladý: "Böyle durumlarda meydana gelen aðrý uzun süre devam eder ve uzman doktor tarafýndan yapýlan kontroller sonrasýnda doðru ilaç tedavisinin uygulanmasý ile birlikte belirtiler ortadan kalkmaktadýr. Eðer hastanýn farlý bir durumu var ise cerrahi müdahalede gerekebilir." (ÝHA)


3

GÜNCEL

15 Þubat 2018 Perþembe

176 yerleþim yerinde sokaða çýkma yasaðý Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpýþtý: 4 ölü 7 yaralý Bingöl-Elazýð karayolunda meydana gelen kazada 4 kiþi hayatýný kaybetti, 7 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre, BingölElazýð Karayolu Bilaloðlu köyü mevkiinde 16 KE 592 plakalý Kamil Koç turizme ait yolcu otobüsü, 12 DA 298 plakalý hafif ticari araçla kafa kafaya çarpýþtý. Meydana gelen kazada hafif ticari araçtaki Mehmet, Mahmut, Sait Kazan ile Savaþ Karatoprak hayatýný kaybederken otobüsteki 7 kiþi de yaralandý. Yaralýlar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldýrýldý. (ÝLKHA)

Ýþ yerine ateþ açan kadýn, bir kiþiyi yaraladý Mardin'in Kýzýltepe ilçesinde cep telefonu satýþý yapýlan iþ yerine bir kadýn tarafýndan yapýlar silahlý saldýrýda bir kiþi yaralandý. Olay, Kýzýltepe ilçesi Cumhuriyet Meydaný'nda bulunan bir iþ yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliði öðrenilemeyen bir kadýn, henüz belirlenemeyen nedenle, tabancayla cep telefonu satýþý yapýlan iþ yerine geliþigüzel ateþ açtý. Saldýrýda, iþ yeri içerisinde bulunan bir kiþi ayaðýndan yaralandý. Ýhbar üzerine olay yerine çok sayýda polis ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinde bulunan kadýný yakalayarak, gözaltý aldý. Yaralý þahýs ise, çaðrýlan ambulansla Kýzýltepe Devlet Hastanesine kaldýrýlarak, tedavi altýna alýndý. Olayla ilgili inceleme baþlatýldý. (ÝHA)

Þanlýurfa’da uyuþturucuya geçit yok Þanlýurfa'nýn Siverek ilçesinde uygulama noktasýnda durdurulan bir otomobilde, 9 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi, araçta bulunan 3 kiþi gözaltýna alýndý. Edinilen bilgiye göre, Ýl Emniyet Müdürlüðüne baðlý Siverek Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Þube ekipleri, Þanlýurfa-Diyarbakýr karayolunda uyuþturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik uygulama noktasý oluþturdu. Uygulamada durdurulan bir otomobilin yakýt deposunda, 9 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayda, araçta bulunan üç kiþi gözaltýna alýndý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. (ÝHA)

Diyarbakýr kýsalýnda geniþ kapsamlý operasyonlar baþlatýldý. Operasyon nedeniyle, Silvan, Kulp, Lice ve Hazro ilçelerine baðlý 71 köy ve 105 mezrada sokaða çýkma yasaðý ilan edildi. Konuya iliþkin Ýl Valiliðinden yapýlan açýklamada þu ifadeler yer aldý; "Ýlimiz Kulp, Silvan, Hazro ve Lice ilçeleri mülki sýnýrlarý içerisindeki daðlýk ve ormanlýk alanda faaliyet yürüten, aralarýnda üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduðu deðerlendirilen BTÖ mensuplarýný ve iþbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensuplarý tarafýndan kullanýldýðý deðerlendirilen sýðýnak, barýnak, depo alanlarýný, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadýyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkýn can ve mal güvenliðinin saðlanmasý ve sivil vatandaþlarýn zarar görmemesi amacýyla, 5442 sayýlý Ýl Ýdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereðince, belirtilen bölgelerde [(Silvan ilçesine baðlý olan; Dolaplýdere, Daðçýlar, Çaldere, Bayrambaþý, Altýnkum, Babakaya, Ormandýþý, Keklikdere, Onbaþýlar, Boyunlu, Üçbasamak, Gürpýnar, Kayadere, Arýköy, Kazandaðý, Taþpýnar, Çiðdemli, Demirkuyu, Çatakköprü, Eskiocak. Bahçe, Görentepe, Karahacý, Otluk, Gündüzköy, Susuz, Çardakköy, Eskiköy, Baþýbüyük ve Kumgölü köyleri ile Erkenciler, Ergeçiti, Aþaðýbabakaya, Kayabað, Alakuþak, Kaso, Yukarýbakaya, Mirenge, Çalýönü,

Çelikler, Çatak, Dönenkaya, Esenyol, Özlüce, Taraklý, Darýseven, Usluca, Toklar, Boðazönü, Baþkaya, Çavuþdamý, Yamaç, Çayyataðý, Daðarcýk, Dorukardý, Yayýklý, Ayrancý, Gördük, Susamýþ ve Köksüren mezralarý), (Kulp ilçesine baðlý olan; Zeyrek, Güllük, Özbek, Kurudere, Uygur, Karaaðaç, Kamýþlý, Çkurca, Baðcýlar, Akbudak, Demirli, Bayýrköy, Taþköprü, Temren, Güleç, Ýnkaya, Yakýtköy, Barýn, Üçkuyu, Karaorman, Ünal, Baþbuð, Yayýkköy, Ayhanköy, Kayahan, Hamzalý, Salkýmlý, Uzunova, Konuklu ve Tuzlaköyleri ile Maden, Yalýmlý, Dökmetepe, Soldere, Yolugüzel, Yeþilce, Baþcavuþ, Dulusalkým, Düzpelit, Havrik, Mezrimalamüftü, Ortakuyu, Küçükbaðcýlar, Mutlu, Yenidam, Keçiveren, Zümrütlü, Kekliktepe, Haruni, Gomasüleyman, Yukarýpolat, Aþaðý Polat, Kayapýnar, Malaabdo, Tilkan, Hacýhasan, Donar, Savusan, Kýrbað, Mevik, Kuyucak, Korukçu, Meydan, Danacýk,

Polis noktasýna patlayýcý atýldý

Foto:Arþiv

Þanlýurfa yolu üzerindeki polis uygulama noktasýnda küçük çaplý patlayýcý atýldý. Patlamada, yaralanan olmadý

Diyarbakýr Valiliði, Silvan, Kulp, Lice ve Hazro ilçelerine baðlý 71 köy ve 105 mezrada gerçekleþtirilecek operasyonlar nedeniyle sokaða çýkma yasaðý ilan edildiðini duyurdu

Muzhat, Gom, Çiftlik, Hacýmeli, Kale, Bilgili, Besi, Caferkan, Alikan, Akyaprak, Derindere, Yolçatý, Çöl, Arýk, Sivricey, Çiðdemli, Cebeci, Karlýk, Kocadað, Ovabað, Yavuz, Nergizi, Yarýmca, Esenler Maver, Kollukavak ve Karþýyaka mezralarý), (Lice ilçesine baðlý olan; Zümrüt, Kýpçak, Kýyýköy, Dallýca, Kutlu, Türeli ve Çýralý köyleri ile Hevsel, Alataþ, Bakanlar, Kolbaðý, Kalkanlý, Çaylarbaþý, Göçer ve Kerpiçören mezralarý), (Hazro ilçesine baðlý olan; Koçbaba, Mutluca, Ülgen ve Bayýrdüzü köyleri ile Þahgeldi, Korhan, Akbulut, Kanipüskülü, Hacýcabbarlar, Tavþantepe ve Avcý mezralarý)] 14 Þubat 2018 Çarþamba günü saat 08.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokaða çýkma yasaklanmýþtýr. Söz konusu yasaða uyulmasý, vatandaþlarýmýzýn can ve mal güvenliði yönünden önem arz etmekte olup, yasaðýn bitim süresi ayrýca duyurulacaktýr." (Haber Merkezi) Diyarbakýr'ýn merkez Kayapýnar ilçesinde polis noktasýna küçük çaplý patlayýcý atýldý. Patlamada, yaralanan olmadý. Olay, merkez Kayapýnar ilçesi Þanlýurfa yolu üzerindeki polis uygulama noktasýnda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis noktasýna bardak içerisinde hazýrlanmýþ patlayýcý atýldý. Yaralananýn olmadýðý patlamanýn ardýndan bölgeye çok sayýda polis sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, kaçan þahýslarýn yakalanmasý için çalýþma baþlattý. (ÝHA)


4

HABER

15 Þubat 2018 Perþembe

Hastalýklar ‘sudan’ mý? Dicle ilçesine baðlý Kocaalan köy halký, klorlanmayan su deposu nedeniyle hastalandýklarýný ileri sürdü. Bir yýlda 69 köylü benzer þikayetlerle hastaneye yatýrýlýrken, Dicle Devlet Hastanesi yetkilileri, þikâyetlerin sebebinin þebeke suyu olup olmadýðýný tespit edemediklerini söyledi. DÝSKÝ yetkilileri ise, köyde otomatik klorlama sistemi olduðunu bildirdi Diyarbakýr'ýn Dicle ilçesine baðlý Kocaalan köyünde þebeke suyunun hastalýk saçtýðý iddia edildi. Þebeke suyunu tüketen köylüler mide bulantýsý, kusma ve yüksek ateþ þikâyetleriyle hastaneye baþvurdu. Ýçme suyunun kirlendiðini belirten köylüler, durumu Diyarbakýr Su ve Kanalizasyon Ýþleri (DÝSKÝ) Genel Müdürlüðü'ne bildirdiklerini ancak DÝSKÝ'nin hiçbir giriþimde bulunmadýðýný ileri sürdü.

Defalarca DÝSKÝ yetkilileriyle görüþme yaptýklarýný ancak bir sonuç alamadýklarýný kaydeden köylüler, Halk Saðlýðý Müdürlüðü'ne haber vermesi için köy muhtarýna da baský yaptýklarýný ancak muhtarýn giriþimde bulunmadýðýný savundu.

Son 1 yýlda 69 kiþi tedavi gördü Olayla ilgili Dicle Devlet Hastanesi yetkilileri, þikayetleri doðrulayacak bilgiler

verdi. Hastane yönetiminin verdiði bilgilere göre, son 1 yýl içerisinde Kocaalan köyünden 69 kiþi benzer þikâyetlerle hastaneye baþvurdu. 69 kiþiye benzer tedavi uygulandýðýný belirten hastane yetkilisi, þikâyetlerin sebebinin þebeke suyu olup olmadýðýný tespit edemediklerini de kaydetti. Ýddialara iliþkin görüþülen DÝSKÝ yetkilileri ise, köyde otomatik klorlama sistemi olduðunu kaydetti. (Haber Merkezi)

Diyarbakýr’da ‘çocuk koruma’ toplantýsý yapýldý Diyarbakýr Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü, “çocuk korumasý” ile ilgili toplantý gerçekleþtirdi

Diyarbakýr Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan Çocuk Koruma Ýl Koordinasyon Kurulu 2018 Yýlý Birinci Toplantýsý yapýldý. Ýl Müdürlüðünde düzenlenen toplantýda, il düzeyinde çocuk koruma alanýndaki hizmetlerin yürütülmesi noktasýndaki sorunlara yönelik çözüm önerilerinin uygulamaya konulmasýna iliþkin deðerlendirmeler yapýldý. Sokakta çalýþan çocuklara

yönelik çalýþmalar hakkýnda bilgilerin paylaþýldýðý toplantýda, dilenen çocuklu kadýnlara ve sokakta çocuk çalýþtýrýlmasý ile madde baðýmlýlýðýyla mücadelenin daha etkin yapýlmasýnýn yollarý da kapsamlý bir þekilde ele alýndý. Toplantýnýn devamýnda, mahkemelerce verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarýnýn uygulanmasý ve takip edilmesi, çocuðun yüksek yararý ilkesi

doðrultusunda önleme ve erken müdahale mekanizmalarýnýn kurulmasýna iliþkin çalýþma ve projelerin takip edilmesi ve buna iliþkin raporlar hazýrlanmasý, il düzeyinde çocuk koruma alanýndaki hizmetlerin yürütülmesinin izlenmesi, koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanmasýnda yaþanan sorunlarýn tespiti, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin uygulamaya konulmasýna iliþkin deðerlendirmeler yapýldý. Toplantýya; Diyarbakýr Vali Yardýmcýsý Tuðba Koþal, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Halit Açar ve diðer kamu kurumlarýnýn temsilcileri katýldý. (ÝLKHA)

Baþkan Gülenç, muhtarlar ile istiþare toplantýsý yaptý Diyarbakýr'ýn Bismil Kaymakamý ve Belediye Baþkaný Turgay Gülenç, Bismil'deki mahalle muhtarlarý ile Kaymakamlýk toplantý salonunda bir araya gelerek mahallelerdeki sorunlar ve çözüm yollarý için istiþare toplantýsý gerçekleþtirdi. Baþkan Gülenç, yaptýðý çalýþmalar hakkýnda muhtarlara bilgi verdi. Daha sonra mahalle muhtarlarýnýn tek tek sorunlarýný dinleyerek gereðinin yapýlmasý için belediye birim müdürlerine talimat verdi. Baþkan Gülenç, muhtarlarýn birçoðunu yakýndan tanýdýðýný belirtip, bundan sonra muhtarlarla daha sýk görüþeceklerini söyledi. Muhtarlar, gerçekleþtirilen bu toplantýdan memnun olduklarýný belirtilerek kendilerine böyle bir imkaný sunduðu için Baþkan Gülenç'e teþekkür etti. (ÝHA)


YAZI

15 Þubat 2018 Perþembe

Ahmet BARAN

Yapan da yýkan da ayný: Suçlu kim?

ahmetbrn21@gmail.com

Kýrklardaðý'ndaki yapýlaþma 2010 yýlýnda Büyükþehir Belediyesi'nin proje onayý ve Diyarbakýr Sur Belediyesi'nin ruhsat vermesiyle Anadolu Aslaný inþaat þirketi tarafýndan hayata geçirildi. Konutlarýn yapýlmasýna baþlanmasýndan yaklaþýk 1 yýl sonra müteahhit emekli Yarbay Ufuk Eser Subaþý, ölümle tehdit edildiðini söyleyerek, konutlarý baþka bir þirkete devrederek kentten ayrýldý. Dairelerinin tapularý teslim edilmeyen maðdurlar dolandýrýldýklarýný iddia ederek kefenli eylem yaptý. Ýçinden çýkýlmaz bir hal alan ve belediyeler de dahil birçok kurumun da ortak olduðu yanlýþ bir türlü düzeltilemedi. Hak sahiplerinin maðduriyetleri giderilemediði için ne yazýk ki konutlar da yýkýlamýyordu… Yerel insiytiflerin baþýný çektiði toplumun inanç, tarih, kültür ve yaþam alanlarýný tahrip eden anlayýþa dönemin DTK eþbaþkaný Selma Irmak 2015 Þubat'ýnda bir özeleþtiri getirdi. Irmak, 'Kýrklar Daðý konaklarýnýn inþasýna izin vererek sistemle benzeþildiðini bunun bir utanç olduðunu' söyledi. Konuþmasýnýn sonunda; "Bu konuda halkýmýza çaðrý yapýyoruz ve ayný zamanda müjde veriyoruz. Sorunu birlikte çözmek için çabalayacaðýz. Ama halkýmýzýn bu konudaki desteðine ihtiyacýmýz da var. Bütün kurumlar ve anlayýþlar bir bütün olarak bazý þeyleri düzeltmek için karþý durmalýyýz" dedi.Kentin tarihidoðal ve inançsal yapýsýný finansal kaygý ve kiþisel çýkarlar için berhava eden bir anlayýþ söz konusuydu. Ýþgalci istilacýlardan beter bir anlayýþla kentin doðal görüntüsünün asimile edildiði hep vurgulandý. Hýzla betonlaþmaya baþlayan

kentte nefes alan her yer tehlike altýndaydý. Ve bunun nedeni sadece merkezi hükümet deðil, yerel idarecilerdi de. Bu arada "Diyarbakýr Surlarý ve Hevsel Bahçeleri"nin UNESCO Dünya Miras Listesi 'ne kaydedilmesini ve çatýþmalý sürecin baþlamasýný da bir yere yazýp devam edelim… Fakat gel gör ki, kimi siyasetçiler ile müteahhitler arasýndaki kirli iliþkiler bilinmesine raðmen ve Kýrklardaðý projesinde parayý yiyenler belliyken günah keçisi seçilen Abdullah Demirbaþ'dý ve ihale ona kaldý. Buraya kadar Kýrklardaðý'nda yaþananlarý bir nefeste anlatmaya çalýþtým… Peki, þimdi durum ne? 2010'da yapýmýna baþlanan Kýrklar Daðý konutlarýnda geöçtiðimiz yýlýn son günlerinde bu kez kayyum atanan Büyükþehir Belediyesi insiyatif aldý ve yýkým kararý verdi. Sur Belediyesi, daire alanlar arasýnda siyasetçilerin de bulunduðu lüks konutlarla ilgili yýkým kararýný müteahhit firmaya göndererek 4 bloktaki 80 konutun yýkýmý için 10 gün süre tanýmýþ, sürenin tamamlanmasýnýn ardýndan da yýkýmýna baþlanmýþtý. Burada ev alan vatandaþlarýn itiraz etmelerine raðmen Kýrklar Daðý konutlarýnda yýkým çalýþmalarýna devam edilirken, vatandaþlar bütün umutlarýný baðladýklarý evlerinin gözlerinin önünde yýkýlmasý nedeni ile periþan durumda. Kamu yararý nedeni ile yýkýma karþý çýkmayan vatandaþlar, son çare olarak Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a seslenerek, maðduriyetlerinin giderilmesini istedi. Kýrklar Daðý konutlarýnda iki mülkü bulunan Fettah Sögücü, bakýn süreci anlatýyor: Kýrklar Daðýnda 135 evin bulunu-

5 yor. Bana ait iki ev var. Ben alýrken bu evlerde hiçbir sorun yoktu, tapularýmýz bile mevcut. Kanuna projeye aykýrý hiçbir þey yoktu. Bütün bankalar bu evlerin üzerinde kredi veriyordu. Ýmara açan da imara kapatan da ayný kurum. Bunun cezasýný biz neden çekiyoruz? Bize hiçbir hak ve hukuk tanýmadýlar. Bizi polis ve zabýta zoru ile evlerimizden çýkardýlar. Benim iki evim vardý burada 19 nüfusum var ve ben hepsine bakmakla yükümlüyüm. Kamu yararýna yapýldýðý söyleniyor, tamam biz bu duruma karþý çýkmýyoruz fakat bizim hak ve hukukumuz ne olacak. Buraya 50 milyon, masraf edildi. Benim iki evim vardý, toplam 850 bin lira zararým söz konusu. Neyim varsa, bu yaþýma kadar ne topladýysam hepsi ellerimin arasýndan kayýp gitti. Periþan durumdayýz. Cumhurbaþkanýmýza sesleniyoruz, bizim hak ve hukukumuza sahip çýksýn. Biz yýkýma karþý çýkmýyoruz, madem ki kamu yararý gözetiliyor tamam buna itirazýmýz yok ama maðduriyetimizin giderilmesini istiyoruz, aileler maðdur durumda" dedi. Sögücü'nün burada dikkat çektiði nokta þu: Yapan da yýkan da ayný kurum. Peki, suçlu kim? … Aziz Erim'den bir þiirle bitirelim: Berber Eyüp'ü küstürmüþler artýk twist oynamýyor Ömer Ýnal abinin kalbi kýrýk artýk þiir yazmýyor Þiire küsmüþ... Bu hafta toy olmasýn, maç da Ìbrahim Macit'e haber salýn Fasýl geçecek "Eyvanda yatar oðlan Gömleði keten oðlan..." Eyvanlarý yýktýlar, ketenden urgan yaptýlar Malamýne! Toplayýn mehleliyi gidah Kirklardaðýna, Sahan kör demiyecagýz Suzan Kýrklardaðýný viran ettiler kör olduk Sahan kahrol demiyecaðýz Suzan Kýrkkardaðýný parsel-parsel sattýlar Biz kahrolduk Suzan!


6

HABER

15 Þubat 2018 Perþembe

Türbede dua okumak 5 TL!

Kültür Varlýklarýný Koruma Vakfý tarafýndan tescilli olan Sultan Þeyhmus Türbesi’ni ziyaret ederek dua okuyan vatandaþlardan kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanýtan kiþiler tarafýndan 5 TL otopark ücreti alýnmasý tepki topluyor. Yetkililer ise, yazýlý þikayet halinde konuya dair iþlem yapabileceklerini söyledi

Mardin'de bölge halký tarafýnda Sultan Þeyhmus olarak bilinen Mûsâ bin Mâhîn ez-Zûhî (Sultan Þeyhmus Türbesi), bazý kiþiler tarafýndan ticaret kapýsýna dönüþtürüldü. Türbe giriþinde kendini güvenlik görevlileri olarak tanýtan kiþiler, ziyarete gelen ve dualar okuyan vatandaþlardan otopark ücreti adý altýnda 5 TL ücret alýyor.

Kendi giderlerini karþýlýyorlar! Ücret talep eden kiþiler, Kültür Varlýklarýný Koruma Vakfý tarafýndan tescilli olan türbenin bakým, onarým ve temizliðinin kendileri tarafýndan yapýldýðýný ve otopark ücretinin de söz konusu giderleri karþýlamak amacýyla alýndýðýný savundu. Mardin Büyükþehir Belediyesi'nin türbe giderlerini karþýladýðýný kabul etmeyen kiþiler, türbe mülkiyetinin Sultan köyü çevresinde bulunan 7 köy halkýna ait olduðunu ileri sürerek, kendi giderlerinin de bu ücretten karþýlandýðýný iddia etti.

Koruma Müdürlüðü: Belediyeye ait Diyarbakýr Kültür Var-

Silvan’da ‘Güvenli Annelik’semineri

Türkiye en fazla temsilciliði bulunan ülkeler arasýnda Dýþiþleri Bakanlýðý verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye en fazla temsilciliði bulunan ülkeler arasýnda 5’inci sýrada yer aldý

Kültür Varlýklarýný Koruma Vakfý tarafýndan tescilli olan Sultan Þeyhmus Türbesi'ni ziyaret ederek dua okuyan vatandaþlar, kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanýtan kiþiler tarafýndan 5 TL otopark ücreti alýnmasý tepki topluyor. Yetkililer ise, yazýlý þikayet halinde konuya dair iþlem yapabileceklerini söyledi lýklarýný Koruma Bölge Müdürlüðü, türbenin tescilli yapý olarak kendilerine baðlý olduðunu ve iþletmesinin Büyükþehir Belediyesi bünyesinde olduðu bilgisini verdi. Büyükþehir Belediyesi Kaynak Geliþtirme Daire Baþkanlýðý ise, belediye çalýþanlarýnýn türbede bulunmadýðýný ve otopark ücretinin alýnmasýndan haberdar olmadýklarýný söyledi.

“Þikayet olursa iþlem yapabiliriz” Konu hakkýnda daha sonra tekrardan bilgilendirmede bulunan Kaynak Geliþtirme Daire Baþkanlýðý, türbenin gelir ve gider-

Diyarbakýr'ýn Silvan Ýlçe Toplum Saðlým Merkezi tarafýnda kadýnlara yönelik "Güvenli Annelik" konulu semineri düzenlendi. Silvan Toplum Saðlýðý Merkezi Uzman Doktor Ayþe Çelik, ilçe Halk Eðitim Merkezi toplantý salonunda kadýnlara yönelik düzenlenen seminerde anne süttü çok önemli olduðunu belirtti. Toplum Saðlýðý Merkezi Doktoru Ayþe Çelik, "Anne sütünün çok önemlidir. Anne sütüyle beslenen bebeklerde ishal, solunum yolu ve diðer enfeksiyon hastalýklarýnýn daha az görülmektedir. Anne

lerinin Kültür Varlýklarýný Koruma Vakfý'na ait olduðunu, belediyenin talebi üzerine kendilerinin sadece temizlik iþlerinde destek sunduklarýný aktardý. Otopark ücreti ile ilgilerinin bulunmadýðýný söyleyen yetkililer, yazýlý þikayet halinde konuya dair iþlem yapabileceklerini de sözlerine ekledi. Her hafta türbeyi ziyaret etmek için farklý yerlerden gelen yüzlerce kiþi, otopark ücreti ödememek için araçlarýný anayol üzerinde býrakarak, ziyarete yürümek durumunda kalýyor. (Haber Merkezi)

sütünün bebeðin büyümesini ve geliþmesini hýzlandýrdýðý gibi, Anne sütü bebeklerin gereksinimleri olan bütün besin öðelerini içerir. Anne sütü ile beslenmiþ çocuklarda egzama, alerjik hastalýklar, diþ eti hastalýklarý, kanser ve diyabet gibi hastalýklar daha az görülmektedir. Anne sütünün sindirimi kolaydýr. Meme emme iþlemi çocuðun yüz kaslarýnýn ve kemiklerinin geliþmesini saðlar. Emme iþlemi çocuðun piskososyal geliþimine katkýda bulunur. Anne ile bebek arasýndaki baðýnda güçlenmesini saðlar" dedi. (ÝHA)

DÝYARBAKIR - Türkiye'nin özellikle son yýllarda dünya genelinde açtýðý temsilciliklerle 5 kýtada 138 büyükelçilik, 86 baþkonsolosluk, 13 daimi temsilcilik, bir ticaret ofisi, bir de konsolosluk ajansý olmak üzere toplam 239 temsilcilik ile dünyada en fazla temsilciliði bulunan 5. ülke olduðu belirlendi. Konuyla ilgili medyada inceleme yapan Interpress'in Dýþiþleri Bakanlýðý verilerinden derlediði bilgilere göre, ABD 273 temsilcilikle ilk sýrada yer alýrken, Çin'in 268 temsilcilikle ikinci, Fransa'nýn 266 temsilcilikle üçüncü sýrada yer aldýðý saptandý. Rusya Federasyonu'nun 242 temsilcilikle dördüncü olduðu sýralamada küresel diplomasi endeksinin 2017 yýlýna ait verilerine göre 229'ar temsilcilik ile Türkiye ve Japonya'nýn ise beþinci sýrayý paylaþtýðý tespit edildi. Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn açýkladýðý son bilgilere göreyse Türkiye'nin þu anda dýþ temsilcilik sayýsýnýn 239 olduðu anlaþýldý.

5 kýtada 4 bin 500’den fazla personel görev baþýnda Avrupa'da 92, Asya'da 70, Afrika'da 44, Amerika'da 29, Okyanusya'da 4 temsilciliði bulunan Türkiye'nin dünyanýn bütün kýtalarýnda varlýðýný hissettirdiði belirlendi. Þu anda Dýþiþleri Bakanlýðýndaki toplam personel sayýsýnýn 6 bin 235 olduðu açýklanýrken bunlardan 1.729'unun merkezde, 4 bin 506'sýnýn ise yurt dýþýnda görevli olduðu anlaþýldý. Diplomatik kariyer memuru sayýsýnýn da 1.850 kiþi olduðu belirlenirken bu memurlarýnýn 630'unun ise kadýn olduðu görüldü. Kadýn büyükelçi sayýsýnýn son dönemde arttýðý saptanýrken merkez ve yurt dýþýndaki büyükelçi sayýsýnýn 255 olduðu bunlarýn da 51'inin kadýn büyükelçi olduðu tespit edildi.


Osman ERGÜN oergun21@gmail.com

Sosyal medya gündemi…

GÖRÜNEN KÖY

7

HABER

15 Þubat 2018 Perþembe E-devlet'te Alt Üst Soyaðacý uygulamasýnýn açýlmasý sosyal medyada da çok konuþuldu. Çöken sisteme girebilen 'þanslý vatandaþlarýn' sosyal medya paylaþýmlarý ise güldürdü. Ýþte onlardan bazýlarý... * Bir insan 1814'ten beri nasýl ayný köyde olur yavvv… Bu ne Çorum sevdasý! * Þimdi iflah olmaz bir obez olmanýn nedenini anlýyorum. Soyadý kanunu gelmiþ. Bizimkiler demiþ ki marul ve tavuk olsun. Yaþam þekli çünkü.. * Soyumu baþlatan nasýl bekar olur. Ben… miyim? * Muhi Ciki-Haci Ciki: Ermeni ismi desen deðil, Kürt ismi deðil, Türk ismi deðil. Kýzýlderiliyim galiba.. * Ülkücü arkadaþým Rum çýktý. Þimdi ben Rum Türküyüm diyar. * Sevgili büyükannelerimin isimlerini hayranlýkla izliyorum: Gülizar, Hacer, Menþure, Nunuþ, Nokta… * Bayramda dedesini aramayanlar edevlet ile dedesini arýyor. * Selanik göçmeniyiz diyenlerin alayý Yozgat göçmeni çýktý. …

Düþünen Deli'den: Beyin tümöründen dolayý ölen ve organlarýný baðýþlayarak birçok kiþinin hayatýný kurtaracak 11 yaþýndaki çocuða saygý ile selam veren Japon doktorlar diye sunuldu bu fotoðraf. Haliyle görünce biz nerede yanýþ yapýyoruz, nerede yitirdik içimizdeki insaný, diye sorasý geliyor insanýn.. Nefret, savaþ, kan, ölüm, patlamalar, iþkenceler, taciz tecavüz, yalan, talan, yaðma, rüþvet, yolsuzluk, zamlar, ötekileþtirme.. ve doðadan uzaklaþan insanlýk hali.. Çürüme içimize öyle bir iþledi ki.. neresinden söküp atacaðýz, bilmek güç. Kirliyiz, lanetliyiz, ölüyüz. Sorsan herkes haklý, herkes iyi.. Peki bu kadar pisliðin sorumlusu kim? Yapan mý, yaptýran mý, susan

mý, izleyen mi, susmazken iyiye de zarar veren mi? Kim? Ýnsaný insan yapan o erdemlere saygý göstermeliyiz O erdemleri yaþatmalý, beslemeliyiz. Bir insana "aa ne kadar erdemli" diyerek saygý gösterilmez. Ancak o erdemleri yaþamýmýzda canlý tutarsak saygý göstermiþ oluruz. Çalma Ýþkence etme Üret Zalime diz çökme Mazlumun yanýnda ol Kimsenin hakkýný gasp etme Kimseyi ötekileþtirme Eþitliði ve çoðulculuðu esas al Etnik ve inançsal ayrým yapma Cinsel kimlikleri aþaðýlama Ýhtiyacýnýn dýþýnda tüketme Ýþte insanýn sahip olmasý gereken erdemlerin bir kýsmý. Yapabilir miyiz..?? #düþünüyorum. … Düþmanýn yoksa sen hayatta baþarýlý deðilsin demiþ Che Guevara… Ben bir büyüðümde nasihati ekleyeyim buraya: Herkes seni seviyorsa, ya da herkes senden nefret ediyorsa bil ki sen de bir sorun vardýr.

6 yýldýr bitmeyen tadilat Diyarbakýr’da, 2012 yýlýnda duvarlarýnda çatlak tespit edildiði için depreme dayanýksýz raporu verilerek boþaltýlan Nazime Tatlýcý Ortaokulunda yaklaþýk 6 yýldýr eðitim verilmiyor. 2013 yýlýnda güçlendirme çalýþmasý baþlatýlan okul binasýndaki çalýþmalar, 2015 yýlýnda tamamlandý ancak uzman ekipler yapýlan tadilat çalýþmasýnýn okula uyumlu olmadýðý gerekçesiyle güçlendirme çalýþmasýný onaylamayarak iptal etti. Yeniden güçlendirme çalýþmasý yapýlan okul binasýnýn güçlendirme çalýþmasý bu kez okulun kanalizasyon koduna uymadýðý gerekçesiyle eðitime açýlmadý

DÝYARBAKIR Merkez Kayapýnar ilçesinde bulunan ve 2 bin 500 öðrenciye eðitim verilen 24 derslik Nazime Tatlýcý Ortaokulu, 2012 yýlýnda duvarlarýndaki çatlaklar nedeniyle boþaltýldý. Okulun ilkokul kýsmýnda eðitime devam edilirken, onarým amaçlý boþaltýlan binadaki öðrenciler ilçedeki Vehbi Koç Ortaokuluna gönderildi. Tadilat için yaklaþýk 6 yýl önce boþaltýlan bina için Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünün talimatýyla 2013 yýlýnda binaya güçlendirme çalýþmasý yapýldý. Nazime Tatlýcý Ortaokulunun resmi web sitesinden 13 Kasým 2014 tarihinde yapýlan duyuruda, "Okulumuz binasý yapýlan araþtýrmalar sonucu depreme dayanýksýz çýkmýþtýr ve hak-

kýnda yýkým kararý verilmiþtir. Þu anda binaya girmek tehlikeli ve risklidir. Bu sebeple alýnan kararla geçen yýl olduðu gibi 2014-2015 eðitim-öðretim yýlýnda da Kayapýnar Ýlkokulunun binasýnda misafir okul olarak eðitime devam edecektir" denildi.

Okulda eðitim baþlamadý…

Okulun internet sitesinde yapýlan ve binanýn depreme dayanaksýz olduðu ve yýkýlmasýna karar verildiði uyarýsýna raðmen binada yapýlan ve 2015 yýlýnda tamamlanan güçlendirme çalýþmalarýný inceleyen uzman ekipler, yapýlan güçlendirme projesinin okula uyumlu olmadýðýný belirleyerek iptal kararý verdi. 2017 yýlýnda ise okulun tekrar

eðitime devam edebilmesi amacýyla Diyarbakýr Milli Eðitim Müdürlüðü yeni proje talep ederek, ihale yaptý. Ýhalenin ardýndan okulda yeniden güçlendirme çalýþmalarý baþlatýlarak 2018'in Ocak ayýnda tamamlandý. Tamamlanan çalýþmalarý inceleyen uzman ekipler ve yetkililer okul binasý için geçici kabul yaptý. Geçtiðimiz ay eðitime baþlanýlmasý beklenen okulun bu kez kanalizasyonunda kod farký olduðu ortaya çýkýnca okulda eðitime baþlanýlamadý.

Veliler çalýþmalarýn tamamlanmasýný istiyor

Okul çevresinde oturan veliler çocuklarýnýn uzak mesafelerdeki okullara gittiðinden yakýnarak, yaklaþýk 6 yýldýr eðitimin yapýlma-

dýðýný söyledi. Aileler bir an önce okuldaki çalýþmalarýn tamamlanarak, yetkililerden okulun eðitime açýlmasýný istedi. Okulda öðrenim gören bazý öðrenciler ise yetkililere seslenerek ' Bir AVM 4 yýlda tamamlanýrken bizim okulumuz 6-7 yýldýr bitirilemedi' diye konuþtuklarý videolarý soosyal medya aracýlýðý ile paylaþarak yardým istedi. (Haber Merkezi)


8

HABER

15 Þubat 2018 Perþembe

Hazar’ýn ölümüne neden olan asker hakkýnda yakalama kararý Lice’de trafiðe kapalý yolda Pakize Hazar’a (85) çarparak ölümüne neden olduðu için 6 yýla kadar hapis istemiyle yargýlandýðý davanýn duruþmasýna katýlmayan zýrhlý araç sürücüsü uzman çavuþ S.K. hakkýnda yakalama kararý çýkarýldý surludur, çünkü kaza trafiðe kapalý bir yolda meydana gelmiþtir. Babam 86 yaþýndadýr. Anne vefat etmeden önce babama bakýyordu. Bu olay nedeniyle babamýn da psikolojisi bozuldu ve ailece maðdur olduk. Sanýktan þikayetim devam etmektedir. Davaya katýlmak istiyorum. Sanýðýn cezalandýrýlmasýný talep ediyorum" dedi.

“Sanýk %100 kusurludur” Sertaç KAYAR DÝYARBAKIR - Lice'de trafiðe kapalý yolda Pakize Hazar'a (85) çarparak ölümüne neden olduðu için 6 yýla kadar hapis istemiyle yargýlandýðý davanýn duruþmasýna katýlmayan zýrhlý araç sürücüsü uzman çavuþ S.K. hakkýnda yakalama kararý çýkarýldý. Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde, 14 Haziran 2017 tarihinde trafiðe kapalý Mümin Aða Caddesi'nde yaþlýlýk maaþýný almak için gelen 85 yaþýndaki Pakize Hazar'a çarparak ölümüne neden olan Kirpi tipi zýrhlý aracýn sürücüsü uzman çavuþ S.K. hak-

kýnda "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yýldan 6 yýla kadar hapis istemiyle açýlan davanýn yargýlamasýna baþlandý. Lice Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruþmaya sanýk S.K. katýlmazken, Hazar'ýn oðlu Veysi Hazar ile avukatý katýldý.

“En deðerli varlýðýmýzý kaybettik” Ýddianamenin kabul kararý ve özetinin okunmasýyla baþlayan duruþmada, Hazar'ýn oðlu Veysi Hazar'ýn þikayetçi olarak ifadesi alýndý.Olayda en deðerli varlýðý olan annesini kaybettiðini ifade eden Hazar, "Sanýk ku-

Ardýnda söz alan Hazar ailesi avukatý Serdar Yel ise, sanýk uzman çavuþ S.K'nin olayda yüzde 100 kusurlu olduðunun Adli Týp Kurumu raporuyla sabit olduðunu belirterek, "Bu olayda sanýðýn ciddi kusuru ve ihmali söz konusudur. Çünkü olay trafiðe kapalý bir yerde meydana gelmiþtir. Ayrýca kazaya karýþan zýrhlý aracýn içerisinde çevreyi gösteren kameralar da mevcuttur. Sanýk aracý kullanýrken aracýn çevresindeki görüntülere bakmamýþtýr. Bu nedenle sanýðýn kusuru sonucu Pakize Hazar vefat etmiþtir. Þikayetimiz devam etmektedir. Tanýklarýn din-

Husumetli aileler barýþtýrýldý Diyarbakýr’ýn Bismil ilçesinde aralarýnda 5 ay önce husumet baþlayan iki aile, Kaymakam ve Belediye Baþkaný Turgay Gülenç ile Ýlçe Müftüsü Ahmet Durmuþ’un giriþimleri sonucu barýþtý DÝYARBAKIR - Bismil'de 5 ay önce Karaaslan ve Öncel aileleri arasýnda alacak verecek meselesi yüzünden çýkan kavgada 8 kiþinin yaralanmasý sonucu husumet baþladý. Husumet, Kaymakam ve Belediye Baþkaný Turgay Gülenç ile Ýlçe Müftüsü Ahmet Durmuþ'un giriþimleriyle sona erdi. Ailelerin barýþmasý nedeniyle tören düzenlendi. Törende konuþan Baþkan Gülenç, "Maalesef geçtiðimiz aylarda hiçbirimizin tavsif etmedi-

ði bir olay oldu. Hepimiz biliyoruz ki ne kadar sýkýntýlý ortamlar olursa olsun olaylar ne kadar hoþumuza gitmese de mutlaka bir araya gelip barýþmamýz gerekiyor. Bu hem dinimizin gereði hem de örfümüzün geleneðidir. Hiç kimse böyle bir olayýn yaþanmasýný zaten tavsif etmiyor. Kanaat önderleri ile beraber iki aile ile görüþtük. Sað olsunlar aileler bizi kýrmayarak giriþimimizi karþýlýksýz býrakmadýklarý için her iki aile-

de teþekkür ediyorum" dedi. Gülenç'in konuþmasýnýn ardýndan Karaaslan ve Öncel aileleri Kur'an-ý Kerim'in altýnda geçtikten sonra tek tek birbirleriyle tokalaþarak barýþtý. (ÝHA)

lenmesi ve sanýk hakkýnda yakalama kararý çýkarýlmasýný talep ediyoruz" diye belirtti.

Tanýklar hakkýnda zorla getirilme kararý Ýfade ve savunmanýn ardýndan ara kararýný açýklayan hakim, duruþmaya katýlmayan sanýk uzman çavuþ S.K'nin ifadesinin alýnmasý için hakkýnda "yakalama emri" çýkarýlmasýna karar verdi. Hakim, sanýðýn yakalanmasý durumunda CMK 226. maddesi gereðince ek savunma hakký verilmesi ve savunmasý alýndýktan sonra ise, serbest býrakýlmasýna hükmetti. Lice Ýlçe Jandarma Komutanlýðýna yazý yazýlarak, olaya karýþan zýrhlý aracýn dýþarýya gösteren kamera kayýtlarýnýn olup olmadýðýnýn sorulmasý ve usulüne uygun davetiyelere raðmen duruþmaya gelmeyen tanýklar Ýsa Gürcan Sarýakçalý ve Hasret Yaþarer hakkýnda da mahkemeye zorla getirilmeleri yönünde karar verildi. Dava, 23 Mayýs tarihine ertelendi.


HABER

15 Þubat 2018 Perþembe

Diyarbakýr’da yeni ihraçlar

9

“Eleþtiri suç delili yapýlamaz” Ankara’da gözaltýna alýnan BES Diyarbakýr Þube Eþbaþkaný Bedirhan Çetinkaya’nýn serbest býrakýlmasýný isteyen Emek ve Demokrasi Bileþenleri, eleþtirinin suç delili yapýlamayacaðýný söyledi Diyarbakýr Emek ve Demokrasi Bileþenleri, Büro Emekçileri Sendikasý (BES) Diyarbakýr Þube Eþbaþkaný Bedirhan Çetinkaya'nýn Ankara'da gözaltýna alýnmasýna iliþkin basýn toplantýsý düzenledi. BES binasýnda yapýlan toplantýda konuþan BES Þube Eþbaþkaný Dilan Yakut, Ankara'da sendikal faaliyetler için bulunan Çetinkaya'nýn darp edilerek gözaltýna alýndýðýný ileri sürerek, Çetinkaya'ný Diyarbakýr'daki evinin özel harekat polisleri tarafýndan basýldýðýný aktardý. Yakut, uluslararasý hukuk normlarýna aykýrý uygulamayla kiþinin gözaltýna alýndýktan sonra dosyasýnýn hazýrlandýðýný belirtti.

“Ýfade özgürlüðü ayaklar altýna alýnmýþtýr”

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi’nde farklý birimlerden 40’a yakýn iþçinin ihraç edilerek iþten çýkarýldýðý öðrenildi. Kayyum atanan belediyeler ile ilgili hazýrlanan raporlarda 3 bin 33 iþçinin iþten çýkarýldýðý ve bu sayýnýn her geçen gün arttýðý belirtiliyor Sertaç Kayar DÝYARBAKIR - DBP'li Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkanlarý Gültan Kýþanak ile Fýrat Anlý'nýn tutuklanmasýnýn ardýndan belediyeye kayyum atanmýþtý. Kayyum atanmasýnýn ardýndan belediyelerde birçok kiþi ya KHK'lar ile ya da sözleþmeleri feshedilerek iþten çýkarýldý. Ýþten çýkarýlmalar

halen devam ediyor. Dün sabah saatlerinde belediyeden birçok iþçi telefonla aranarak iþten çýkarýldýklarý bilgisi verildi. Ýþçiler belediyeye gittiklerinde zarf içindeki resmi yazý ile iþten çýkarýldýklarý belirtildi. Park ve Bahçeler, Halkla Ýliþkiler ile kadýn birimi gibi birçok birimden iþten çýkarýlmalarýn olduðu ve sayýnýn henüz net olmadýðý belirtiliyor. Ýþten

çýkarýlan belediye çalýþanlarýn sayýnýn 40'a yakýn olduðunu belirtirken, bu sayýnýn daha da artacaðýný kaydetti. Belediyelere kayyum atanmasýnýn ardýndan rapor hazýrlayan DBP, geçtiðimiz aylarda toplam 3 bin 33 iþçinin iþten çýkarýldýðýný açýklamýþtý. Yeni iþten çýkarýlmalarla birlikte bu sayý her geçen gün artýyor.

Vatan Partisi: HDP kapatýlsýn! Vatan Partisi, HDP’nin kapatýlmasý için Yargýtay’a baþvurdu. Baþvurunun gerekçesi Afrin

DÝYARBAKIR - Vatan Partisi'nin avukatý Nusret Senem, HDP'nin kapatýlmasý için Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na sundu. Doðu Perinçek'in genel baþkaný olduðu Vatan Partisi'nin hukuk iþlerinden sorumlu genel baþkan yardýmcýsý Avukat Nusret Senem, baþvurunun ardýndan açýklama yaptý. Senem, "Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðýný göreve çaðýrýyoruz. HDP kapatýlmalýdýr. Türkiye Afrin'de ABD ve piyonlarýyla savaþýrken HDP Meclis'te olamaz" dedi. (Haber Merkezi)

Olaðanüstü Hal (OHAL ) ile birlikte eleþtirinin suç kapsamýna alýndýðýný dile getiren Yakut, þöyle devam etti: "OHAL rejiminin KHK'larýyla birlikte iþ güvencesi, grev hakkýmýz, sendikal örgütleme çalýþmalarýmýz tamamen ortadan kaldýrýlmýþtýr. Muhalif emekçilere ve sendikacýlara yönelik saldýrýlar katmerleþmiþtir. AKP iktidarý, keyfi uygulamalarýna gözaltý ve tutuklamalarýyla devam edebilmek için, OHAL'i her seferinde uzatmýþ, daha da uzatacak gibi gözükmektedir. OHAL rejimi ile birlikte ihbarcýlýk olaðan bir hal almýþtýr. Ýhbar ile alýnan kiþilerin özgürlükleri hiçe sayýlmýþtýr. AKP'yi ve hükümeti eleþtirmek suç haline getirilmiþ, bu nedenle adalet, demokrasi, insan haklarý, hukuk, ifade özgürlüðü ayaklar altýna alýnmýþtýr."

‘Barýþ savunucularý derhal serbest býrakýlmalý’ Emek, demokrasi ve hukuk mücadelesine devam edeceklerini belirten Yakut, "Bizler her yerde ve her platformda AKP'nin memuru olmayacaðýmýzý belirtik. Hiç kimse keyfi bir þekilde kamu emekçilerinin kanunlarý dýþýnda bir pratik beklemesin bizden. Muhalif bütün kesimleri anti demokratik yollarla zapturat altýna almaya çalýþan AKP'yi uyarýyoruz. Ülkemizin uçuruma sürüklenmesini kabul etmeyeceðiz. Baþta KESK MYK'mýz Elif Çuhadar, þube eþbaþkanýmýz Bedirhan Çetinkaya, Adana þube yöneticimiz Deniz Polat ve bütün emek, demokrasi, barýþ savunucularýn derhal serbest býrakýlmasýný istiyoruz" dedi. (Haber Merkezi)


10

HABER

15 Þubat 2018 Perþembe

“28 Þubat mahpuslarý serbest býrakýlsýn”

D

iyarbakýr’da faaliyet gösteren Ýslami sivil toplum kuruluþlarý, 28 Þubat yargý kararlarýnýn iptal edilmesini ve bu kararlar nedeniyle hapiste olan 600’e yakýn kiþinin serbest býrakýlmasýný talep etti

Diyarbakýr'da aralarýnda Mazlum-Der ve MemurSen Diyarbakýr þubelerinin de bulunduðu sivil toplum kuruluþlarý, Yeniþehir ilçesi Koþuyolu Parký'nda bulunan Ýnsan Haklarý Anýtý önünde toplanarak 28 Þubat kararlarý ile ilgili bir basýn açýklamasý yaptý.

“Maðduriyetler tam olarak giderilmedi” STK'lar adýna açýklama yapan Mehmet Turan, Bolu, Batman ve Sivas cezaevleri ile Diyarbakýr'da eþ zamanlý olarak toplandýklarýný belirterek, "Hemen her çevreden '28 Þubat siyasi yargý kararlarý iptal edilsin' talebinin en yüksek sesle dillendirildiði bugünlerde 28 Þubatçýlarýn oluþturduðu siyasi ortamda brifing aldýktan sonra binlerce insana aðýr cezalar yaðdýran, DGM'lerin kararýyla hapsedilen 28 Þubat mahpuslarý için yýllar, hükümetler, siyasi iktidarlar, güç odaklarý, yargý mensuplarý deðiþse de tam olarak maðduriyetlerin giderilemediðini gördük. Aradan geçen 21 yýla raðmen 28 Þubat'ýn çaldýðý hayatlarýn hesabý hak-

kýyla sorgulamadýðý gibi hali hazýrda 20 yýlý aþkýn sürelerle cezaevlerinde tutulan 600'e yakýn mahpus ve bu mahpuslarýn aileleri yönünden söz konusu darbe halen hayat çalmaya devam etmektedir.

“Maðdurlar olarak halen cezaevinde tutuluyor” 28 Þubatçýlarýn an itibariyle müebbet hapis talebiyle yargýlandýðý brifingli ya da paralel yargýnýn elemanlarý olup kritik mahkemelerde görev yapan hakim ve savcýlarýn ihraç ve tutuklamalara muhatap olduðu bir süreçte 28 Þubat tutsaklarý 20 yýldan uzun bir süredir içeride olup bu kiþilerin anne, baba, eþ ve çocuklarý ise halen cezaevi yollarýnda maðdur edilmektedirler. Beraat etmesi gerekirken ayný torba dosyaya dahil edildikleri için müebbet hapis cezasý verilen, en aðýr yorumla bile adli nitelikli süreli hapis cezasý almasý gerekirken siyasi nitelikli müebbet hapis cezasý verilen, delil niteliði tartýþmalý olup ABD'de deþifre edilmiþ dijital kayýt-

larla cezalandýrýlan avukatsýz ve iþkenceli sorgulamalarda imzalatýlan sahte ifade tutanaklarýna dayanýlarak gençlikleri ellerinden alýnan toplumsal zemin oluþturmak adýna ev yada iþyerlerine yerleþtirilen, sahte delillere dayanarak aþaðýlýk iftiralarla suçluymuþ gibi medyanýn önüne atýlan 28 Þubat mahpuslarý darbe maðdurlarý olarak halen cezaevinde tutuluyor. Unutulmamalýdýr ki hesap sorulmamýþ olmasý 28 Þubat'ý doðurduðu gibi 28 Þubat'tan hesap sorulmamýþ olmasý 15 Temmuz'u doðurmuþtur. Diyarbakýr'da çalýþan sivil toplum örgütleri olarak binlerce insanýn hayatýný karartmýþ olan 28 Þubat sürecinin ve bu sürecin bütün aktörlerinin aydýnlatýlmasýný, 28 Þubat sürecindeki siyasi yargý kararlarýnýn iptal edilerek 28 Þubat'ýn brifingli siyasi yargýlamalarýnýn yok sayýlmasýný, 28 Þubat tutsaklarýnýn hiçbir bahane ya da erteleme olmaksýzýn derhal serbest býrakýlmasýný, 28 Þubat sürecinde öðrenci ve memur olup maðdur edilen birçok insan hala görevlerinde dönememektedir. Bu konuda var olan yasal engellerin tamamen kaldýrýlmasýný ve bu insanlarýn koþulsuz olarak görevlerine iadelerinin saðlanmasýný talep ediyoruz" dedi. (ÝHA)

Memur-Sen’den ‘Zeytin Dalý Harekatý’na destek Memur-Sen Diyarbakýr Þubesi, dernek binalarýnýn önünde yapmýþ olduklarý basýn açýklamasý ile Afrin’e yönelik baþlatýlan “Zeytin Dalý Harekatý”na destek verdi DÝYARBAKIR - Memur Sendikalarý Konfederasyonu (Memur-Sen), Diyarbakýr'da basýn yapmýþ olduðu basýn açýklamasýyla, "Zeytin Dalý Harekatý"na destek verdi. Yeniþehir ilçesinde bulunan sendika binasý önünde yapýlan ve sendika üyelerinin katýldýðý açýklamayý okuyan Memur-Sen Þube Baþkaný Yunus Memiþ, Türkiye'nin terörle mücadele konseptini, örgütlere yönelik bitirici darbe hamlesini savaþ olarak göstermeye çalýþanlarýn olduðunu belirtti. Emperyal kulvarda ve kapitalist blokta yer alan sözde müttefik ve dost ülkelerin, Türkiye'ye yönelik örtülü savaþ ilanýný sivil hassasiyeti ambalajýyla perdelemeye çalýþanlarýn bulunduðuna dikkat çeken Memiþ, "DEAÞ, PKK/PYD ve FETÖ arasýndaki hem gizli hem de kirli ittifak, bütün çýplaklýðýyla ortaya çýkmýþtýr. Afrin'de yürütülen operasyona karþý içeride karþýt cephe oluþturmak için ter ve dil dökenlere de bizim nazarýmýzda bu kirli ittifakýn, tapýnak þövalyeleri hükmündedir. 28 Þubat'ta FETÖ'nün neler yaptýðý, 28 Þubat maðdurlarý olan yüzlerce kiþinin hala cezaevinde olduðu ve hala birçok kiþinin 28 Þubat fiþlemesi ile görevinden uzaklaþtýrýldýðý, 15 Temmuz'da FETÖ aparatýyla gerçekleþtirilen iþgal giriþimi sýrasýnda, sýnýrýmýzýn güneyinde PKK'lý teröristlerin tetikte beklediði de herkesin malumu. Suriye'nin kuzeyinde DEAÞ, PKK/PYD arasýndaki dönüþümlü strateji de öyle. DEAÞ'la mücadele ediyor diyerek PYD'nin terör faaliyetlerinin DEAÞ'la üstünün örtüldüðünü de hepimiz biliyoruz. Daha da ötesi, DAEÞ'le mücadelede hikayesi abartýlarak ile PYD'nin silah sermayesi artýrýlarak, örgütler arasý dayanýþmanýn derinleþtirildiðini de biliyoruz. '15 Temmuz darbe giriþimiyle ordusu zayýfladý' dedikleri Türkiye'nin teröre karþý sürdürdüðü baþarýlý operasyonlar sonrasýnda, sivil katliam yapmakla mahir bazý ülkelerin 'siviller zarar görüyor' kartýný devreye sokmalarý da gerçekten manidar" dedi. (ÝHA)


11

YAÞAM

15 Þubat 2018 Perþembe

Sokakta oynayan kýz çocuðuna ilaç enjekte edildi Diyarbakýr’ýn Baðlar ilçesinde sokakta bir kýz çocuðuna kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan ilaç enjekte edildi. Kýz çocuðuna enjekte edilen ilacýn henüz ne olduðu belirlenemezken, kýzýn saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi

DÝYARBAKIR - Merkez Baðlar ilçesinde 12 yaþýndaki bir kýz çocuðuna kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan iðneyle belirlenmeyen bir ilaç enjekte edildi. Olay, önceki gün 17.40 sýralarýnda Yunus Emre Mahallesi 950 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öðrenilemeyen 12 yaþýndaki Suriyeli bir kýz çocuðuna kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan belirlenemeyen bir ilaç enjekte edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Kýz çocuðuna enjekte edilen ilaç henüz ne olduðu belirlenemezken, kýzýn saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi. Polis konuyla ilgili soruþturma baþlattý. (ÝLKHA)

Siyer-i Nebî Yarýþmasý ödül töreni düzenlendi

D

iyarbakýr Ýmam Hatipler Deneði tarafýndan düzenlen 1. Siyer-i Nebî Yarýþmasý’nýn Ödül Töreni gerçekleþtirildi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryýlmaz, gerçekleþtirilen program vesilesi ile “Allah’tan; Resulünün þefaatine, rýzasýna nail olmayý bizlere nasip etmesini diliyorum” dedi Ahmet BARAN

DÝYARBAKIR Ýmam Hatipler Deneði tarafýndan düzenlen 1. Siyer-i Nebî Yarýþmasý Ödül Töreni gerçekleþtirildi. Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryýlmaz'ýn yaný sýra Vali Yardýmcýsý, Sur, Baðlar, Kayapýnar, Yeniþehir Kaymakamlarý, Ýl Müftüsü, Dicle Üniversitesi Rektörü, protokol üyeleri, vatandaþlar, öðrenciler ve aileleri katýldý. Kur'an tilavetiyle baþlayan program, Diyarbakýr Ýmam Hatipler Deneði kurucusu Siracettin Öztoprak ve Önder Ýmam Hatipler Derneði Genel Baþkan Yardýmcýsý Veysel Baþar'ýn teþekkür konuþmalarýyla devam etti. Konuþmalarýn ardýndan Diyarbakýr Ýmam Hatipler

Deneði ve Önder Ýmam Hatipler Derneði'nin çalýþmalarýný tanýtan sinevizyon gösterimleri yapýldý.

“Nebiler ve Sahabeler Þehri Diyarbakýr” Sinevizyon gösterimlerinin ardýndan konuþan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryýlmaz, "Bu program vesilesiyle Hazreti Peygamber Aleyhiselat u Vesselamý rahmetle, minnetle, özlemle anýyor, yüce Allah'tan; Resulünün þefaatine, rýzasýna nail olmayý bizlere nasip etmesini diliyorum. Bu güzel organizasyonu düzenleyen; Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Ýl Müftülüðü, Memur-sen Diyarbakýr Þubesi, Diyarbakýr Ýmam Hatip Liseleri ve Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Mezunlarý ve Mensuplarý Derneðini ayrý ayrý tebrik ediyorum. Siyer-i

Nebi yarýþmasýna katýlarak, Peygamberimizi anlatan, o aþký, o ruhu, o azmi içtenlikle yüreklerinde hisseden tüm eser sahiplerini kutluyorum. Nebiler ve Sahabeler Þehri Diyarbakýr'da, Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in hayatý ve yaþam biçiminin gençlerimiz, çocuklarýmýz tarafýndan öðrenilmesi, daha iyi anlaþýlmasý ve örnek alýnmasý adýna yapýlan bu çalýþmanýn çok kýymetli olduðunu belirtmek istiyorum. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi olarak, biz de; manevi dünyamýza hitap eden bu tür çalýþmalara her türlüðü desteði sunmaya devam edeceðiz" dedi.

“Hz. Muhammed Kur-an’ý Kerim ile anlatýlabilir” Hz. Muhammed'in ancak Kur'an-ý Kerim ile Hadislerle güzel ve doðru anlatýlabileceðine

dikkat çeken Eryýlmaz konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Kur'an'da Cenabý Zül Celal Hazretleri, Peygamberimize, "Biz Seni Alemlere Rahmet Olarak Gönderdik" diyor. Bu ifadenin üstünde bir ifade olabilir mi? Bir Kutsi Hadis'te, Yüce Allah'ýn, Peygamberimiz için; "Sen Olmasaydýn, Eðer Sen Olmasaydýn, Âlemleri Yaratmazdým" dediði ifade ediliyor. Alemlere rahmet olarak gönderilen, alemlerin hürmetine yaratýldýðý Hazreti Muhammed'i yazmak, aslýnda O'nu yaþamak, yolundan gitmek demektir. Bugün Kur'an'ý Kerim derslerini, Siyer-i Nebi derslerini, bazý okullarda seçmeli olmakla birlikte, tüm okullarda çocuklarýmýzýn öðrenebilmelerine imkân bulunmaktadýr. Bu imkâný saðlayan, baþta Sayýn Cumhurbaþkanýmýz olmak üzere Hükümetimize þükranlarýmý arz ediyorum."

Öðrencilere hediyeler daðýtýldý Konuþmalarýn ardýndan Ýl Müftülüðü Ýlahi Korosu sahne aldý. Koronun seslendirdiði ilahilerin ardýndan ödül töreni düzenledi. Yarýþmaya giren öðrencilere çeþitli hediyeler daðýtýldý.

ZAYÝÝ Baðlar Nüfus Müdürlüðü'nden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý 12.02.2018 tarihinde Kaybettim. Hükümsüzdür. Faruk ERGÝN Diyarbakýr Merkez Baðlar Ýlçe Nüfus Müdürlüðü'nden almýþ olduðun Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Gurbet ÇAKAR


12

Bülent TEKÝN

Neden kitap okuyoruz?

HABER Biz kimiz? Nerden geldik, nereye gidiyoruz? Neden buradayýz? Ne yapýyoruz, ne olacaðýz? Hayat nasýl bir þeydir. Yaþamak nedir? Bu koskoca evrende minnacýk bir insan olmak nedendir? Nerden geldik, neden geldik, kimiz biz? Çok sayýda soru var kafamýzda. Günlük yaþantýnýn içinde ve büyük zorluklarla devam eden bir hayatýmýz var. Beynimiz olmasa öylesine mekanik bir yaþamýmýz olacak ama beynimiz var… Sorguluyor, çareler arýyor, bazen kötü bazen de bize iyi gelen anlar içinde oluyoruz. Ýlk kitaptan itibaren bilgi ve hayal denen güce ulaþýyor

15 Þubat 2018 Perþembe

insanoðlu. Hayatý anlamak ve insaný bu evrende konumlandýrmak üzere kitaplar yazýlýr. Ýþte bundan dolayýdýr ki kitap okuyarak anlamayý kolaylaþtýrýr ve düþünce üretmeyi ayý zamanda. Okuduðumuz her paragrafý anýnda algýlýyor ve gerekirse de farklý olmasý gerektiðini vurgulayabiliyoruz. Her cümleye vereceðimiz bir yanýtýmýz var. Kitaplarda okuduklarýmýz çoðaldýkça anlam, düþünme ve karar verme yeteneðimizin hýzla çalýþtýðýnýn farkýna varýyoruz. Oysa yine de daha baþýndayýz iþin. Hakikati bulmak amacýmýz olmalý. Ben her zaman hakikat peþindeyim.

Hakikat savaþçýsý olan insan aramak ve bulmak çabasý içindedir. Milyarlarca insanýn yaþadýðý bu dünyada rakamlarla ifade edilemeyecek kadar görüþ, belirleme ve anlatýlacak hikâye vardýr. Hiç aklýmýzdan geçmeyecek sözleri, hikâyeleri dinlediðimizde belki de aradýðýmýz hakikat yolunu bulmaya yarayacak taneciklere ulaþabiliriz. Hakikati bulmayan ya da ona ulaþamayan insan için yaþam sonu olamayan bir boþluktur. Hakikati anlamak ve bulmak için kitap okumak zorundayýz, okuyacaðýz elbet.

Bakanlýktan cezaya itiraz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Diyarbakýr’da 16 yaþýndaki kýz öðrencisine cinsel tacizde bulunduðu iddiasýyla hakkýnda dava açýlan ve maðdurun babasýna, “Þeriata gidelim, cezam ölüm de olsa razýyým” diye mesaj çeken imam hatip lisesi öðretmeni A.B.’ye ‘iyi hal indirimi’ uygulanarak verilen 4 yýl 8 ay 7 gün hapis cezasý kararýna itiraz etti. Bakanlýk avukatý Remzi Atalay, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderdiði istinaf dilekçesinde sanýðýn ‘çocuðun nitelikli cinsel istismarý’ suçundan cezalandýrýlmasý gerektiðini belirterek, kararýn yasaya aykýrý olduðunu söyledi DÝYARBAKIR - Kýz imam hatip lisesinde coðrafya öðretmeniyken, öðrencisi A.D.'ye cinsel tacizde bulunduðu iddia edilen ve yargýlandýðý Diyarbakýr 3'üncü Aðýr Ceza Mahkemesin'nce 4 yýl 8 ay 7 gün hapis cezasýna çarptýrýlan A.B.'ye verilen cezaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý avukatý Remzi Atalay itiraz etti. Yargýlamayý baþýndan beri takip eden ve dosyaya maðdur yönünden müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Avukatý Atalay, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne baþvurarak, karara itiraz etti. Ýstinaf Mahkemesi'ne gönderdiði dilekçesinde, sanýk A.B.'ye 'nitelikli cinsel istismar' suçundan daha aðýr ceza verilmesi gerekirken, 'sarkýntýlýk suretiyle çocuðun cinsel istismarý' suçundan alt sýnýrdan ceza verilip, iyi hal indirimi uygulanmasýnýn, yasaya aykýrý olduðunu belirten Atalay, kararýn bozulmasýný istedi.

Savcýlýk itiraz etmedi

Davanýn 4'üncü celsesinde açýkladýðý esas hakkýndaki görüþünde, hakkýnda 'cinsel taciz' suçundan dava açýlan sanýðýn, 'çocuðun cinsel istismarý' suçundan

4.5 yýldan 12 yýla kadar hapisle cezalandýrýlmasý isteyen Cumhuriyet Savcýsý ise karara itiraz etmedi. Öte yandan sanýk A.B.'nin avukatý da müvekkiline fazla ceza verildiði iddiasýyla Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf baþvurusu yaptý. Sanýk A.B., olayýn basýnda yer almasýnýn ardýndan Kulp Kaymakamlýðý tarafýndan idari soruþturma açýlarak, açýða alýnmýþtý.

Verilen cezada indirim yapýlmýþtý

Diyarbakýr'da Kýz imam hatip lisesinde coðrafya öðretmeniyken, öðrencisi A.D.'ye cinsel tacizde bulunduðu iddia edilen A.B, konuyu yargýya taþýyan maðdurun babasýna, "Bir hata iþledim. Bu suçun Allah'ýn þeriatý doðrultusunda mahkeme edilmesi gerekir. Davayý þeriata taþýmak yerine, Allah'ýn yasakladýðý taðut ve hükmüne havale ettin. Þeriata gidelim, cezam ölüm de olsa razýyým" mesajý çekmiþti. Diyarbakýr 3'üncü Aðýr Ceza Mahkemesi'nce 'Sarkýntýlýk suretiyle çocuðun cinsel istismarý' suçundan alt sýnýrdan 3 yýl hapis cezasýna çarptýrýlan A.B.'ye ceza oranýnda 2 kez ceza artýrým yapýp 5 yýl 7 ay 15 gün hapis cezasýna çarptýran mahkeme, sanýðýn geçmiþi, yargýlama sürecinde gösterdiði davranýþlan ve cezanýn geleceði üzerindeki etkisini dikkate alýp, iyi hal indirimi yaparak A.B.'nin cezasýný 4 yýl 8 ay 7 gün hapis olarak vermiþti. (Haber Merkezi)

Cep telefonu hýrsýzlýðý kameralara yansýdý Diyarbakýr merkez Baðlar ilçesinde patates satýlan kamyonete giren hýrsýzlar, satýcýnýn dalgýnlýðýndan faydalanarak cep telefonunu çalmalarý kameralara yansýdý. Olay, 5 Nisan Mahallesi Medine Bulvarý'nda meydana geldi. Patates sattýðý öðrenilen vatandaþýn, kamyonetin kasasýnda býraktýðý cep telefonunu fark eden 3 hýrsýz birinin, satýcýnýn dalgýnlýðýndan faydalanarak telefonunu çalmasý kameralara yansýdý. Bir iþ yerinin kameralarýna yansýyan hýrsýzlýkta, satýcý aracýn arka tarafýnda patatesleri satmak için dururken, durumu fark eden hýrsýzlarýn, satýcýnýn dalgýnlýðý fýrsat bilerek ön koltukta olan cep telefonu çalarak olay yerinden uzaklaþtýklarý görülüyor. (ÝLKHA)


$ €

DOLAR

: 3,8010 3,8040

EURO

: 4,7047 4,7064

ALTIN

: 164,40 164,48

BÝST

: 114,103

ekonomi

13 15 Þubat 2018 Perþembe

Cipslik patates ekimi baþladý Þanlýurfa’nýn Hilvan ilçesinde çiftçiler, alternatif olarak cipslik patates ekimine baþladýlar Þanlýurfa'nýn Hilvan ilçesinde cipslik patates ekimine baþlayan çiftçiler, elektrik sorunu olmadýðý zaman iyi verim aldýklarýný belirtiyor. Yaklaþýk olarak 2008 yýlýndan bu yana Hilvan'da alternatif ürün olarak ekilen patates, bu sene de çiftçilerce ekilmeye baþlandý. Konuyla ilgili konuþan çiftçilerden Ramazan Bedlek, yaklaþýk 9 senedir bu iþle ilgilendiðini söyledi. Topraklarýnýn verimli olduðunu anlatan Bedlek, "Patates ekimi öncesi tarlalarýmýzda gerekli hazýrlýklarý yapýyoruz. Biz burada yaklaþýk olarak þubat ayýnýn 10'unda ekime baþlýyoruz. Yaklaþýk olarak 15 gün ekim devam ediyor. Daha sonra ise yetiþmesi için gerekli iþleri yapýyoruz. Bu sene

Cari açýk 47 milyar dolara yükseldi 2017 yýlýnda cari iþlemler açýðý 47.1 milyar dolar olarak gerçekleþti DÝYARBAKIR - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý (TCMB) tarafýndan Aralýk 2017 dönemine iliþkin ödemeler dengesi verileri açýklandý. Buna göre, cari iþlemler açýðý, aralýkta bir önceki yýlýn ayný ayýna kýyasla 4 milyar 360 milyon dolar azalarak 7 milyar 700 milyon dolar olarak gerçekleþti. Bunun sonucunda, on iki aylýk cari iþlemler açýðý 47 milyar 100 milyon dolar oldu. Söz konusu geliþmede, ödemeler dengesi tablosundaki dýþ ticaret açýðýnýn bir önceki yýlýn ayný ayýna göre 3 milyar 163 milyon dolar artarak 7 milyar 426 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açýðýnýn 231 milyon dolar artarak 1 milyar 189 milyon dolara yük-

selmesi etkili oldu. Hizmetler dengesi altýnda seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre 80 milyon dolar tutarýnda artýþla 780 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altýnda yatýrým geliri kaleminden kaynaklanan net çýkýþlar, 2016'nýn ayný ayýna göre 208 milyon dolar artarak 1 milyar 96 milyon dolar oldu. Ýkincil gelir dengesi kalemi kaynaklý giriþler, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre 17 milyon dolar artarak 240 milyon dolara yükseldi. (Haber Merkezi)

bin 600 dekar ektik. Tabi, bu sayý her sene deðiþiyor. Burada cips için çeþitli patatesler ekiyoruz. Fabrikanýn isteðine göre ekiyoruz" dedi. Yaþanan elektrik kesintileri nedeniyle bazen verimin düþtüðünü dile getiren Bedlek, "Genelde iyi verim alabiliyoruz ama elektrik sorunu olduðu için su kesintilerinden dolayý bazen sýkýntý yaþýyoruz. Bu nedenle verim düþebiliyor. Malum, susuz hiçbir þey olmuyor. Bu sýkýntý olmazsa dekar baþýna yaklaþýk 4 ton patates alabiliyoruz. Yemeklik için ekilen patates burada para etmiyor. Biz cips için ekiyoruz. O da sözleþmeli olduðu için fiyat sýkýntýsý yaþamýyoruz. Ama yemeklik için ekilen patateste sýkýntý yaþanýyor. Topraklarýmýz verimlidir fakat dediðim gibi elektrikten dolayý su sýkýntýsý yaþýyoruz. Ekime ikinci ayda baþlayýp, yedinci ayýn sonunda hasada baþlýyoruz" þeklinde konuþtu. (ÝLKHA)

Tarým ürünleri üretici fiyat endeksi ocakta arttý TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü'nün açýkladýðý verilere göre Tarým ürünleri üretici fiyat endeksi, bu yýlýn ocak ayýnda bir önceki aya göre yüzde 1,62 arttý DÝYARBAKIR - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý (TCMB) tarafýndan Aralýk 2017 dönemine iliþkin ödemeler dengesi verileri açýklandý. Buna göre, cari iþlemler açýðý, aralýkta bir önceki yýlýn ayný ayýna kýyasla 4 milyar 360 milyon dolar azalarak 7 milyar 700 milyon dolar olarak gerçekleþti. Bunun sonucunda, on iki aylýk cari iþlemler açýðý 47 milyar 100 milyon dolar oldu. Söz konusu geliþmede, ödemeler dengesi tablosundaki dýþ ticaret açýðýnýn bir önceki yýlýn ayný ayýna göre 3 milyar 163 milyon dolar artarak 7 milyar 426 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açýðýnýn 231 milyon dolar artarak 1 milyar 189 mil-

yon dolara yükselmesi etkili oldu. Hizmetler dengesi altýnda seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre 80 milyon dolar tutarýnda artýþla 780 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altýnda yatýrým geliri kaleminden kaynaklanan net çýkýþlar, 2016'nýn ayný ayýna göre 208 milyon dolar artarak 1 milyar 96 milyon dolar oldu. Ýkincil gelir dengesi kalemi kaynaklý giriþler, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre 17 milyon dolar artarak 240 milyon dolara yükseldi. (Haber Merkezi)


14

HABER

15 Þubat 2018 Perþembe

‘Algý operasyonu oluþturuldu’ HDP eski Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ’ýn tutuklu bulunduðu davada 2. duruþma görüldü. Bu davada ilk kez hakim karþýsýna çýkan Demirtaþ, iddianamenin kabulüne iliþkin itirazlarýný dile getirdi. Dokunulmazlýklarýn kaldýrýlmasýndan önce medyaya taþýnan man þetlerle bir algý operasyonu oluþturulduðunu ifade eden Demirtaþ, kimlik tespiti sýrasýnda iþinin sorulmasý üzerine, “Meslek olarak avukatým þu an milletvekiliyim” dedi uzaylý' diye yapsalardý Türkiye'nin yarýsý benim uzaylý olduðuma inandýrýlmýþtý" dedi.

“Ýçtüzük kanarya sevenler derneði tüzüðü deðil”

DÝYARBAKIR - HDP eski Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ, 4 Kasým 2016 tarihinde tutuklanmasýna yol açan davanýn duruþmasý için Edirne Cezaevi'nden getirildiði Ankara'da mahkemeye çýktý. 19'uncu Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 'güvenlik' ve Ankara Adliyesi'ndeki salonun küçük olmasý gerekçeleriyle Sincan Cezaevi Kampüsü içinde yer alan duruþma salonunda görüldü. Tutuklu bulunduðu davanýn ikinci duruþmasýnda savunmasýna baþlayan Demirtaþ, öncelikle iddianamenin kabulüne iliþkin itirazlarýný dile getirdi, dokunulmazlýklarýn kaldýrýlmasýndan önce medyaya taþýnan manþetlerle bir algý operasyonu oluþturulduðunu ifade etti. Bu davada ilk kez hâkim karþýsýna çýkan Demirtaþ, kimlik tespiti sýrasýnda iþinin sorulmasý üzerine, "Meslek olarak avukatým, þu an milletvekiliyim" dedi. Ýddianame okunmadan önce söz alan Demirtaþ, dokunulmazlýðý düzenleyen "Anayasa 82 ve 83. madde" kapsamýnda itirazlarda bulundu. Demirtaþ þunlarý söyledi:

“Milletin iradesini korumak zorundayým” "Dokunulmazlýðýn saðlanmasý parlamento ve milletvekillerini, korumak Meclis'in yasama yetkisini korumaktýr. Milletvekilleri yargýlanmaz deðil. Ama usule uygun yargýlanýr. Milletvekilinin yargýlanamayacaðý bir konu var bu da mutlak dokunulmazlýktýr. Bunun nedeni milletvekilinin söz söyleme hakkýdýr. Ýfade özgürlüðünü aþan, içeriði suç oluþtursa dahi sorumlu tutulamaz milletvekili konuþmalarýndan. Milletvekilinin asýl gücü eyleminden çok sözüdür. Bu konuda soru sorulamaz, ifadeye çaðrýlamaz. Ýddianame adý altýnda sunulan belgeye dair de açýklama yapmak istiyorum. Benim aklanma hakkým da var. Ama Benim terör örgütü kurduðum iddia ediliyor. Benim buna cevap vermem gerekiyor. Ben bir þahýs deðilim,

yargýlanmadan asla korkmam. 1300 soruþturma açtýlar, tamamen konuþmalarýmla ilgili. Ben kiþi olarak davranamam, milletin iradesini korumak zorundayým. Savcýlýklarýn, Adalet Bakanlýðý isteði doðrultusunda karar aldýðý bir süreçte her fezlekeye þüphe ile yaklaþmak gerek." Demirtaþ konuþmasýnda dönemin Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn dokunulmazlýklarla ilgili sözlerini hatýrlattý. Bu sýrada Mahkeme baþkaný "Usule iliþkin itirazlarýnýzý açýklayýn, baþka konulara giriyorsunuz" diye müdahale etti. Demirtaþ, "Dokunulmazlýk bu kadar önemli böyle olacaksa savunma yapmam o zaman. Dokunulmazlýðý kaldýran Erdoðan'sa buna dair söz söylemem gerek" dedi. Bu sýrada mahkeme salonunda bazý itirazlar oldu. Mahkeme Baþkaný, HDP Grup Baþkanvekili Filiz Kerestecioðlu'na, "Seyirciler dinlemek zorunda. Sýfatýnýz ne olursa olsun dinlemek zorundasýnýz" dedi. Kerestecioðlu ise 30 yýllýk avukat olduðunu belirterek, usulü bildiðini söyledi. Dokulmazlýklar kaldýrýlmadan önce Erdoðan'ýn açýklamalarý ve gazetelerde yapýlan haberlere dair bir dizi örnek veren Demirtaþ "Bu kadar yayýný 'Demirtaþ

Dokunulmazlýðýn kaldýrýlmasýnda siyasi saiklerle hareket edildiðini, amacýn HDP'yi siyasetten tasfiye olduðunu söyleyen Demirtaþ, dokunulmazlýk sürecinin ayrýca Ýçtüzük hükümlerine aykýrý olduðunu kaydetti ve ekledi: "Ýçtüzük, Kanarya Sevenler Derneði tüzüðü deðildir, Ýçtüzük anayasanýn önemli bir parçasýdýr." Usule uygun Meclis kararý bulunmadýðýný, anayasa deðiþikliðiyle geçici madde koymanýn Meclis kararý olmadýðýný söyleyen Demirtaþ, bu süreçte CHP'nin tavrýna da dikkat çekti. Demirtaþ, "Anayasaya aykýrý bir düzenlemeye evet derken ne oldu, iþte CHP milletvekili de içeride" dedi. CHP, Anayasa Mahkemesi'ne götürmediði için yapýlan deðiþikliðin Anayasa Mahkemesi denetiminden geçemediðine dikkat çeken Demirtaþ "Anayasa deðiþikliði kiþiye özel yapýlamaz. 132 milletvekilinin milletvekilliðini kaldýrmak kiþiye özgü düzenlemedir" diye konuþtu. Politik saiklerle, anayasaya aykýrý, kiþiye özel bir düzenleme yapýldýðýný söyleyen Demirtaþ "1 yýl içinde 3 bin arkadaþýmýz tutuklandý. HDP durup dururken suç iþleme kararý mý aldý" diye sordu. Dokunulmazlýklarý politik gerekçelerle kaldýrýlýp asýlan baþbakan olduðunu, geçmiþte cezaevine girmeyen genel baþkan bulunmadýðýný vurgulayan Demirtaþ "Hepsi olaðanüstü dönemlerin mahkemeleriydi. Þimdi de OHAL döneminde baþka bir partinin si-

Gözaltýndaki Kemalbay açlýk grevine baþladý

yasetçileri olarak yargýlanýyoruz. Þu dakikaya kadar adil yargýlanacaðýma dair en ufak izlenim edinmedim" ifadesini kullandý.

“Biz bu ülkenin paryalarý deðil evlatlarýyýz” Tutuklu yargýlandýðý dosyayla ilgili eleþtirilerde bulunan Demirtaþ þöyle devam etti: "Benim itirazlarýmý dinlemeniz lazýmdý. Biz bu ülkenin yurttaþlarýyýz. Bu vatanýn evlatlarýyýz. Biz bu ülkenin paryalarý deðiliz. Adalet mülkün temelidir. Sarsýlýrsa mülk sarsýlýr. Yargýçlarýn hukukun egemenliði ilkesini sonuna kadar savunmasý gerekir. Yapmazsanýz sýkýntý olur. Yaparsanýz ne olur yurttaþ sýkýntý yaþar. Türkiye batmaz. Demokratik bir ülke olacak. Bunun için var gücümüzle çalýþacaðýz. Bu suçu iþleyenler yargý önünde hesap verecekler." Demirtaþ konuþmasýnýn sonunda itirazlarý doðrultusunda yargýlamanýn durdurulmasý, düþürülmesi gerektiðini söyledi. Mahkeme baþkaný itirazlarý deðerlendirmek için ara verdi. Mahkeme Baþkaný ara verdikten sonra Demirtaþ'ýn çevresindeki jandarmalar ayaða kalktý, Demirtaþ'ýn çevresinde ellerini birbirinin omzuna atarak bir çember oluþturdu. Bu manzara avukatlar ve siyasetçilerin "Bu nedir? Çin Seddi mi kuruldu? Halay mý çekiliyor" itirazlarýna yol açtý. Mahkeme Baþkaný güvenlik için olduðunu söylerken bazý milletvekillerinin Demirtaþ'ýn elini sýkmasýna izin verildi. Davanýn öðleden sonraki bölümünde avukat Mahsuni Karaman, Demirtaþ'ýn itirazlarýný yineledi. Mahkeme Baþkaný tüm itirazlarýn reddine karar verdi. (Haber Merkezi)

DÝYARBAKIR - Hakkýnda yakalama kararý olduðu için ifade vermek üzere gittiði Ankara Adliyesi önünde önceki gün gözaltýna alýnan Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) eski Eþ Genel Baþkaný Serpil Kemalbay açlýk grevine baþladý. HDP Basýn Bürosu tarafýndan yapýlan bilgilendirmeye göre; Kemalbay, haksýz ve hukuksuz gözaltý ve soruþturmaya karþý açlýk grevine baþladýðýný duyurdu. Kemalbay'ýn avukatlarý aracýlýðýyla gönderdiði kýsa mesajý ise þöyle: "Ýnsanýn insana kul olmadýðý, özgür, eþit, demokratik bir toplumu elbirliði ile inþa edeceðiz. Birlikte mücadele edecek, barýþ içinde yaþamý birlikte kuracaðýz. Ýçeride, dýþarýda mücadeleye devam. Biz kazanacaðýz, kadýnlar kazanacak, halklarýmýz kazanacak. Yürekten sevgi ve selamlarýmla." (Haber Merkezi)


15

HABER

15 Þubat 2018 Perþembe

‘islamî hassasiyet dikkate alýnmalý’ Camilerin Ýslam adabýna uygun bir þekilde ziyaret edilmesi gerektiðini belirten vatandaþlar, ziyaret amacýyla mabetlere gelenlerin Ýslamî hassasiyeti dikkate almalarý gerektiðini ifade ettiler

Diyarbakýr Ulu Cami, Hazreti Süleyman Cami ile 27 Þehit Sahabe Türbelerine gelen ziyaretçilerin Ýslamî hassasiyeti dikkate almalarýný isteyen Diyarbakýrlýlar, mabetlere ve dini deðerlere saygý gösterilmesi, erkek ve kadýnlarýn uygun bir kýyafetle ibadet edilen yerlere girilmesini istediler. Camilerin Ýslam adabýna uygun bir þekilde ziyaret edilmesi gerektiðini belirten ilahiyatçý ve cami cemaati, yurt içinden ve yurt dýþýndan gelen ziyaretçilerden bazýlarýnýn kýlýk kýyafetine dikkat etmediklerini söyleyerek, görevli personellilerin bu kiþileri uygun bir üslupla, kýrmadan uyarmasý gerektiðini ifade ettiler. Diyanet ve Vakýf Çalýþanlarý Birliði Sendikasý (Diyanet-BirSen) Bölge Baþkaný Cüneyt Özmen, Camilerin Allah'ýn birer evi olduðuna dikkat çekerek, bütün insanlarýn camilere saygýlý olmasý gerektiðini belirtti.

“Cami adabýna herkes dikkat etmeli” Cami adabýna herkesin dikkat etmesi gerektiðini vurgulayan Özmen, "Camilerimiz yüce Allah'ýn birer evleridirler. O zaman Müslümanlara ve bütün insanlara düþen vazife camilere saygýlý olmalarýdýr. Ýslam dininde camilere giriþ adaplarý vardýr. Bazý fýkýh kitaplarýna ve hadis kitaplarýna baktýðýmýz zaman mescitlerin adabý diye geçmektedir. Dolayýsýyla bu adaplara müslim, gayri müslim, herkesin riayet etmesi gerekir. Zira Ýslam dininin þiarlarý olan mescitlere yakýþanda budur. Diyarbakýr'a baktýðýmýz zaman tarihi mescitler vardýr. Beþinci Harem-i Þerif olan Ulu Cami ve Hz. Süleyman Camisi bulunmaktadýr. Hz Süleyman Resullulah'ýn sahabelerindendir. Onunla birlikte 25 sahabe daha metfundurlar. Dolayýsýyla kiþi sað iken nasýl bir saygý içerisinde oluyorsa öldükten sonrada o saygý içerisinde onlara selam verip hem kendimize hem de onlara duacý olmamýz lazým." ifadelerini kullandý.

‘Uyarýcý levhalarýn olmasý gerekir’ Camilere gelen ziyaretçilerin camilere yakýþacak bir þekilde giyinmeleri gerektiðini belirten Özmen, görevlilerin camiye uygun giyinmeyen ziyaretçileri güzel bir üslupla uyarmalarý gerektiðini ifade etti. Camilere gelen ziyaretçiler için cami adaplarýnýn içerdiði tabelalarýn asýlmasý gerektiðine iþaret eden Özmen, "Havalar da güzel oluyor ve bir inanç turizmi söz konusudur. Gençler grup halinde gelip Hazreti Süleyman Cami, Ulu Cami baþka mescitlerimiz ve tarihi yerlerimizi ziyaret ediyorlar. Kiþi oraya girdiði zaman giyim kuþamý yerinde olmasý lazým. Baþý açýk bayanlarýn baþlarýný örtmeleri, hatta kimisi ayakkabýsýyla giriyor. Bilmiyorlar, onlara yardýmcý olmamýz lazým. Veyahut da kýsa þortlarla camilere giriyorlar. Orada bulunan güvenlik personeli ve orda

çalýþan insanlara görev düþmektedir. Onlarý güzel bir üslupla uyarmalarý lazým. 'Cami adaplarý þundan ibarettir' diye bir tabela asmalarý lazým. Hatta bayanlar için orada eþarp bulundurabilirler. O þekilde yardýmcý olmamýz lazým. Yoksa girmeyin görmeyin dersek o zaman onlarý Ýslam ve Ýslam dininden, Ýslam'ýn güzelliklerinden nefret ettirmiþ oluruz. Onlarý da kazanmamýz lazým. O kazanma da elbette güzel bir üslupla, güzel bir dille ifade edilirse inanýyorum ki herkes riayet edecektir." dedi. Cami cemaati Ýstanbul'da bulunan Sultan Ahmet Camisi örnek vererek, yetkililerden bu anlamda önlem alýnmasýný talep ettiler. Cami cemaatinden Furkan Uçar, Hazreti Süleyman ve 27 sahabenin medfun bulunduðu yer ile Ulu Camiye gittiklerinde açýk bayanlarý ve kapili erkeklerle karþýlaþtýklarýný belirterek, camilerin bu durumunun ne Ýslam'a, ne örfe ne de adetlere uygun olmadýðýný söyledi.

“Müftülük el atsýn” Ýstanbul'daki Sultan Ahmet Camisinin örneðine iþaret eden Uçar, "Sultan Ahmet'e gelen turisttir, Ýslam ile alakalarý yok ama etek giymeleri mecburidir. Müslüman bir þehirde bulunduðunu bildiði için saygý duyuyorlar. Biz Müslümanlar kendi mabetlerimize, camilere girmiyoruz uygun olmayan bir þekilde giriyoruz. Ýl müftümüz buna el atmasý gerekir. Burasý sahabe þehridir ve hepimizin saygý duymasý gerekir." ifadelerini kullandý. Cami cemaatinden Harun Pamuk da Ýslamiyet'in teslimiyet anlamýna geldiðini hatýrlatarak, Müslümanlarýn Allah'ýn emirlerine göre yaþamasý, o þekilde de cami ve türbelere girmesi gerektiðini söyledi. Müslümanlar olarak bu tür uygunsuzluklara karþý olduðunu ifade eden Pamuk, "Burada güvenlik personeli olmasýna raðmen ibadet yerlerine böyle girilmesi uygun olmaz. Biz Müslümanlar olarak bu þekilde camilere ve

türbelere girilmesine karþýyýz. Benim çocukluðum Meryem Ana Kilisesinin olduðu semtte geçti. Oraya gidenler ne kadar gayri Ýslam'ý bir þey varsa oranýn kuralýna göre içeri giriyorlar. Ama Ýslam'a gelince kendi kafasýna göre girip çýkabiliyorlar. Ulu Camide tanýk olduðum turist gördüm, çýplak bir vaziyette caminin tam içine girdi. Orada imam veya görevli yok muydu? Uyarmasý gerekirdi." þeklinde konuþtu.

“Camilere giriþ çýkýþlar da Ýslam’a göre olsun” Camiye Ýslam uygun bir þekilde girilmesi gerektiðini belirten Hamdullah Güler ise "Kiliselerde, Müslüman veya onlarýn dininden olmayanlar belli bir çizgiye kadar gidebiliyor. Bizim mescitlerimizde de Ýslam'ýn kurallarýna göre alýnmasýný istiyoruz. Ne yazýk ki bugün herhangi bir önlem alýnmýyor. Helal harama dikkat edilmiyor. Baþlarýný örtsünler, Ýslam adabýna uygun bir þekilde camiye girsinler" dedi. Murat Yýldýz da Ulu Caminin Ýslam'ýn 5. Haremi þerifi, Hazreti Süleyman Camisinde ise 27 sahabenin medfun olduðunu hatýrlatarak, þehitlerin makamlarýnýn bulunduðu bir yere saygý çerçevesinde girilmesi gerektiðini söyledi. Yýldýz, "Biz, Müslüman olmayanlarýn da Ýslam'a uygun bir þekilde giyinmelerini ve öyle camiye girmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü saygý çerçevesinde insanlar bir inancý benimsemeyebilir. Ama birbirine saygý duyarak benimseyebilirler. Biz Kiliseyi gezerken oradaki görevliler bize, 'þu kurallara uymanýz gerekiyor' diyerek uyarýda bulunuyor. Biz Müslümanlar ise eðer mabetlerimize ibadet edecek yerlerimize birileri gelip gezmek görmek istiyorsa bizim Ýslami hassasiyetlerimizi dikkate alarak bunu yapmalarý gerekiyor." ifadelerini kullandý. Abdurrahman Melikoðlu ve Cihan Yalçýn Kaya ise Diyarbakýr'da bulunan 5'inci Haram-i Þerif olan tarihi Ulu Camii ve 27 Þehit Sahabenin medfun bulunduðu Hz. Süleyman türbesine gelen ziyaretçilerin görevliler tarafýndan denetlenmesi gerektiðini önerisinde bulundular. (ÝLKHA)


Kuruluþ Yýlý: 3 Mayýs 2007

15 ÞUBAT 2018 PERÞEMBE Yýl: 11 - Sayý : 3621

www.diyarbakiryenigun.com

Diyar 90’da yýkýldý 2-1 Deplasmanda Ergene Velimeþe ile karþýlaþan Diyarbekirspor, uzatma dakikalarýnda penaltýdan yediði golle sahadan 2-1 maðlup ayrýldý. Diyarbekirspor’un tek golünü Mustafa Aydoðdu kaydetti Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- TFF 3. Lig 2. Grupta zirve mücadelesi veren Diyarbekirspor, deplasmanda Ergene Velimeþe ile karþý karþýya geldi. Yeþil-kýrmýzýlýlar uzatma dakikalarýnda penaltýdan yediði golle sahadan 2-1 maðlup ayrýldý. Diyarbekirspor'un tek golü Mustafa Aydoðdu'dan gelirken, yeþil-kýrmýzýlýlar bu maðlubiyetle birlikte þampiyonluk yolunda aðýr bir yara aldý. Bu sonuçla birlikte Diyarbekirspor 39 puanda kalarak 4. Sýraya geriledi. Ev sahibi Ergene Velimeþe ise puanýný 29'a çýkararak 12. Sýraya yükseldi.

M

Y

K

Osman ERGÜN

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Amedspor evinde kayýp: 0-1 Kendi sahasýnda ligin þampiyonluk adaylarýndan Memenen Belediyespor’u konuk eden Amedspor, ikinci yarýda yediði golle sahadan 1-0 maðlup ayrýldý

Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- TFF 2. Lig Kýrmýzý Grupta mücadele eden Amedspor, kendi saha ve seyircisinin önünde Menemen Belediyespor ile karþý karþýya geldi. Maçta pozisyona girmekte zorlanan Amedspor, ikinci yarýda yediði golle sahadan maðlup ayrýldý. Konuk ekip Menemen Belediyespor'a galibiyeti getiren gol 52. Dakikada Ozan

C

Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi:

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN

Papaker'den geldi. Amedspor'da Timur Kosovalý ikinci yarýda oyun dahil olurken, Oðuz Çetinkaya'nýn sakatlýðýndan dolayý forma giymedi. Oðuz Çetinkaya'nýn yokluðunda sol bekte Okan Dernek görev yaptý. Bu sonuçla birlikte Amed spor 12. Sýradaki yerini korurken, Menemen Belediyespor ise puanýný 50'ye yükselterek 2. Sýradaki yerini korudu.

Tribünler boþ kaldý

Amedspor'un kendi sahasýnda konuk ettiði Menemen Belediyespor maçýna taraftarlar ilgi göstermedi. Maçýn hafta içerisinde oynanmasýndan dolayý tribünler boþ kaldý. Özellikle kale arkasý tribünlerindeki boþluklar dikkat çekti. Maçý az sayýda Menemen Belediyespor taraftarý da misafir takým tribünlerinde izledi.

15 02 2018  
15 02 2018  
Advertisement