Page 1

‘Diyarbakýr eðitim kurumlarýnda pislik diz boyu’ önergesi... HDP Diyarbakýr Milletvekili Sibel Yiðitalp Diyarbakýr'ýn bazý ilçelerinde pislikten geçilmediði ve bu durumun çocuklarýn saðlýðýný tehdit edecek seviyeye ulaþtýðý yönündeki iddialarý Milli Eðitim Bakaný Ýsmet Yýlmaz'a sordu. Haber 05

Akciðerinden kabak çekirdeði çýktý...

Diyarbakýr’da

14 MART 2018 ÇARÞAMBA FÝYATI: 25 KRÞ.

Diyarbakýr'da 2 yaþýndaki Muhammed Hüseyin Çiftçi'nin akciðerine kaçan kabak çekirdeði Dicle Üniversitesi Týp Fakültesinde yapýlan baþarýlý operasyonla çýkarýldý. 11’de

Dicle kýrsalýnda operasyon: 2 þehit

Anne evi terk edince çocuklar ortada kaldý

iyarbakýr'ýn Dicle ilçesi kýrsalýnda PKK'ye yönelik sürdürülen operasyonlar sýrasýnda yaþanan patlamada 2 asker þehit olurken, 2’si aðýr 5 asker de yaralandý. 14

Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde yaþayan 34 yaþýndaki 4 çocuk babasý Zülküf Açýkgöz, maddi sýkýntýlarla baþ edemeyince eþi tarafýndan terk edildi. Aralarýnda anne sütüne muhtaç 1,5 yaþýndaki oðlu Muhammed'in de olduðu çocuklarýyla birlikte ortada kalan, kira ve fatura borçlarý biriken baba Açýkgöz, yetkililerin sesini duymasýný ve kendisine bir yardým eli uzatmasýný bekliyor. 11’de

D

www.diyarbakiryenigun.com

Yapýsal dönüþüme

iHTiYAC VAR

DiYMED’ten AK Parti’ye ziyaret... Diyarbakýr Yerel Medya Derneði yönetim kurulu üyeleri, kent dinamikleri ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Dernek yönetimi AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðýný ziyaret ederek yerel medyanýn sorunlarý konusunda destek istediler. 07

5’te

Bir seçim ittifakýndan fazlasý 1 Mesut FÝÐANÇÝÇEK 7’de

Dört ayaðýnda kurþun izleri 2 Osman ERGÜN

Mehmet Uður Çakýl’ýn Haberi

“Yerel bazlý siyasetçilerin Kaya: Barýþ olmazsa “Sur için güvenlik müdahalesi var...” ekonomik geliþme olmaz... eksenli projeler yapýlýyor” Yerel ve ulusal basýn temsilcileri ile bir araya gelen DTSO seçimlerinde 'Yeþil Liste' ile baþkan adayý olan Mehmet Kaya, Diyarbakýr'ýn yapýsal bir dönüþüme ihtiyacý olduðunu vurgulayarak, kentin tüm sektörlerini temsil eden bir yönetim oluþturmayý amaçladýklarýný dile getirdi. Oda seçimlerine yerel bazlý siyasetçilerin müdahalede bulunduðunu kaydeden Kaya, bu durumun STK'larý iþlevsiz hale getirdiðini savundu.

Düðün yolunda kaza: 1 ölü 3 yaralý 3 C

M

Y

K

Kaya, seçimleri kazanmalarý durumunda Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý binasý bünyesinde yerel medyanýn yer aldýðý bir birim oluþturmayý da amaçladýklarýný vurguladý. Çözüm sürecine de deðinen Kaya, barýþ olmadan ekonomik geliþmenin olamayacaðýný kaydetti. Mehmet Kaya, "Biz Diyarbakýr'dan, barýþtan, iþsizliðin bitirilmesinden ve Kürt sorununun çözümünden tarafýz" diye konuþtu.

Nevroz hazýrlýklarý sürüyor Haber 10

Diyarbakýr'ýn kimliði haline gelen Dicle Vadisi, Hevsel Bahçeleri ve Sur ile ilgili yaklaþýmlarýný da anlatan Kaya, “Ankara' da bazý merkezlerden proje çalýþmalarý yapýlýyor. Ýþin tuhaf tarafý da hala güvenlik eksenli bir proje çalýþmasýnýn yürütülmesidir. Sur onarýlýp biterse yine çatýþma olacaðý gibi bir yaklaþým var. Öncelikle bunu sorgulamamýz lazým” þeklinde konuþtu. Haber 8-9’da

Özel ekip kuran polis tacizciyi yakaladý Haber 10


2

SAÐLIK/YAÞAM

Reflüde en önemli etken BESLENME

G

astroenteroloji Uzmaný Dr. Remzi Beþtaþ, beslenme alýþkanlýðýnýn deðiþtirilmesinin reflü tedavisinde önemli yer tuttuðunu belirterek, reflü þikayetlerini azaltan beslenme önerilerinde bulundu

Fatma GÜLNÝHAL DÝYARBAKIR - Kadýn HastalDiyarbakýr'daki öz bir hastanede görevli Gastroenteroloji Uz. Dr. Remzi Beþtaþ, reflünün toplumda her 100 yetiþkinden 20'sini etkileyen önemli bir hastalýk olduðunu söyledi. Özellikle salçalý, baharatlý yemekler, çikolata, kahve, alkol ve asitli içecekler gibi besinlerden sonra reflü þikayetlerinin baþlayabileceðini ifade eden Beþtaþ, "Mideden boðaza doðru olan yanma, aðýzda acý ve ekþi bir tat oluþuyorsa bu þikayetler reflüye iþaret edebilir. Yemek borusu ve mide dýþýndaki organ ve sistemlerde de göðüs aðrýsý, astým benzeri bulgular, boðaz aðrýsý, ses kýsýklýðý, kronik öksürük ve diþ çürükleri gibi þikayetlere de yol açabilir" dedi.

Yaþam tarzýnýzý deðiþtirin

Yaþam tarzýnda deðiþikliðin her reflü hastasýna önerildiðini aktaran Beþtaþ, "Reflü hastalarý öncelikle hayat kalitesini yükselten ve þikayetleri azaltan basit önlemler almalýdýr. Yatak baþýnýn yükseltilmesi, sýký ve dar elbiselerden kaçýnýlmasý, kilo kontrolünün saðlanmasý, yemekten hemen sonra uzanýlmamasý ve uyku ile yemek arasýnda en az 3 saat olmasý önerilen basit önlemlerden bazýlarýdýr. Reflü þikayetlerinin kontrol altýna alýnmasýnda diyet deðiþikliði de çok önemlidir. Hastaya özel bir diyet programý uygulanmalý, porsiyonlar küçültülmeli, yaðlý ve aðýr yemeklerden sakýnýlmalýdýr. Tedaviye en iyi yanýt, asit baskýlayýcý ilaçlar ile elde edilmektedir. Yeterli süre ve dozda ilaç, diyet, yaþam tarzý deðiþikliklerinden sonuç alýnamayan hastalarda cerrahi bir diðer tedavi seçeneðidir" diye konuþtu.

Reflü þikayetlerini azaltan beslenme önerileri Beslenme alýþkanlýðýnýn deðiþtirilmesinin reflü tedavisinde önemli yer

tuttuðunu vurgulayan Beþtaþ, þunlarý kaydetti: "Reflüyü tetikleyen besinlerden uzak durulmasý ve uygun bir diyetle reflü þikayetleri kontrol altýna alýnabilir. Yemek sýrasýnda içecekler sýnýrlandýrýlmalý, daha çok öðün aralarýnda tüketilmelidir. Alkol kullanýmýndan kaçýnýlmalý veya en azýndan sýnýrlandýrýlmalýdýr. Besinler bütün olarak yutulmamalý, aðýzda iyice çiðnenmelidir. Reflü hastalarý sakýz çiðnemekten kaçýnmalýdýr. Çünkü sakýz, yutulan hava miktarýný artýrýr ve bu da gaz ile birlikte reflü þikayetlerine yol açabilir. Yemek sýrasýnda ve yemekten sonraki 45 dakika dik pozisyonda oturulmalýdýr. Uyumadan en az 2-3 saat önce su dýþýnda herhangi bir besin veya içecek tüketilmemelidir. Öðünlerdeki porsiyonlar sabahtan akþama doðru azaltýlmalýdýr. Özellikle baharatlý gýdalar, kýzartmalar, yaðlý ve salçalý yemekler, çikolata, karbonatlý içecekler, domates suyu, kahve ve çay sýnýrlandýrýlmalýdýr. Limon, portakal, mandalina ve greyfurt gibi meyve ve bunlarýn hazýr ya da taze sýkýlmýþ sularý tüketilmemelidir. Sigara reflü þikayetlerini artýrýr. Sigara kullanýlmamalýdýr. Bu tür beslenme ve yaþam tarzý deðiþikliði önerileri reflü þikayetlerinin azaltýlmasýnda oldukça etkilidir."

14 Mart 2018 Çarþamba

Uyku okul baþarýsýný etkiliyor Bireylerin fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmesini saðlayan uyku düzeninin tatil dönemlerinde deðiþime uðradýðýný belirten uzmanlar, bu nedenle uykunun okul baþarýsýný etkilediðine dikkat çekiyorlar. Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan Doç. Dr. Vural Fidan, "Bireylerin fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmesini saðlayan uyku düzeni tatil dönemlerinde deðiþime uðramaktadýr. Bu nedenle uyku, okul baþarýsýný etkilemektedir." dedi. Okullarýn açýlmasý ile tatlý ve zorlu bir telaþ maratonuna baþlayan öðrenci ve ailelerin, pek çok sorunla uðraþmak zorunda kalacaklarýný belirten Doç. Dr. Fidan; saðlýklý bir uyku düzeni oluþturulmasýnda ailelere yardýmcý olacak öneriler verdi. Fidan, "Geç yatýp erken kalkma ile kýsalan uyku süresi çocuklarda okul baþarýsýzlýðýna sebep olmaktadýr. Öðrenme becerisi azalan çocuklarda ek psikiyatrik problemler ortaya çýkmaktadýr. Ayrýca büyüme hormonu salgýsýnýn arttýðý akþam saatlerinde saðlýklý büyüme için güzel bir uyku þarttýr." diye belirtti. Bu düzeni saðlamak için yatma ve kalkma saatini bir rutine oturtmaya çalýþmak ve bundan ödün vermemek gerektiðini vurgulayan Fidan, þunlarý söyledi: "Uyku sürecini hýzlandýrmak ve rahatlatmak için çocuklara yatmadan önce ýlýk bir duþ yaptýrmak, loþ bir ortamda kitap okumak yardýmcý olabilir. Ayrýca uyumadan önce uyarýcý etkiye sahip konular içeren televizyon programlarý, korku kitaplarý, bilgisayar oyunlarý gibi etkenlerden uzak durmak uygun olacaktýr."


14 Mart 2018 Çarþamba

3

GÜNCEL

Düðün yolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralý Diyarbakýr-Elazýð Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada bir kiþi hayatýný kaybetti, 3 kiþi de yaralandý. Kaza yapan aracýn düðün için Elazýð'ýn Palu Ýlçesi'nden Silvan'a gittiði öðrenildi

Diyarbakýr-Elazýð Karayolu'nda lastiði patlayan bir araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada bir kiþi hayatýný kaybederken, 3 kiþi de yaralandý. Kaza, Diyarbakýr-Elazýð Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazýð'ýn Palu ilçesine baðlý Gökdere köy-

ünden düðün için Diyarbakýr Silvan'a giden plakasý öðrenilemeyen H.G kontrolündeki aracýn lastiði patlamasý sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptý. Kazada araçta bulunan H.K. hayatýný kaybederken, A.G, H.N.G ve Z.G. yaralandý. Haber verilmesi üzerine kaza yerine saðlýk ekipleri sevk edildi. Yaralýlar, Diyarbakýr Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝLKHA)

Gardiyan 217 kilo esrarla yakalandý Adana Emniyet Müdürlüðü Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri 12 Mart günü Sarýçam ilçesinde bulunan Ýncirlik Park alanýnda uygulama baþlattý. Polisin þüphelenerek durdurduðu kamyonda yapýlan aramada ilk etapta bir þey bulunamadý. Bunun üzerine hassas burunlu detektör köpek olay yerine getirilerek arama baþlatýldý. Köpek yaptýðý aramada kamyonetin kasasýna tepki verdi. Polis masa dolu kasayý açtýðýnda alt tarafta 18

koli içinde 85 paket halinde 217 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Polis kamyoneti kullanan V.O.'yu (49) emniyete götürerek sorguya aldý. Zanlýnýn bir cezaevinde gardiyan olarak çalýþtýðý ortaya çýktý. Zanlý sorgusunda Diyarbakýr'dan Adana'ya masa getirdiðini, esrarlardan haberinin olmadýðýný söylediði öðrenildi. Sorgusunun ardýndan adliyeye sevk edilen zanlý nöbetçi mahkemece "uyuþturucu ticareti yapmak" suçlamasýyla tutuklandý. (ÝHA)

Ýplik fabrikasýnda çýkan yangýn korkuttu Þanlýurfa'da bilinmeyen bir nedenle iplik fabrikasýnda çýkan yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan kontrol altýna alýndý. Olay, Akçakale-Þanlýurfa Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cuma Korak'a ait olan iplik fabrikasýnda henüz belirlenemeyen bir nedenle

yangýn çýktý. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kýsa süreli çalýþmasý sonucu yangýn, kontrol altýna alýnarak söndürüldü. Çýkan yangýnda ölen ya da yaralanan olmazken, yangýnýn çýkýþ nedeninin tespit edilmesi için çalýþma baþlatýldý. (Hüseyin Sayhar-ÝLKHA)


4

YAÞAM

14 Mart 2018 Çarþamba

Ergani’de KHK’lý öðretmenlerin

EMEK DAYANISMASI Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde ihraç edilen öðretmen Serdar Kaya ile Belgin Gülben, Emek Kýrtasiye ile ekonomik sorunlarýn üstesinden gelmeye çalýþýyorlar. Ýhraç edilmelerinin hiçbir hukuki gerekçesinin olmadýðýný belirten Kaya ile Gülben, "Bir gün öðretmenliðe geri döneceðimizi biliyoruz ama hükümetin bunu uzun bir zamana yayacaðýný da biliyoruz. Bunun için örgütlü mücadelemize devam ederken ekonomik sorunlarý da dayanýþmayla aþmaya çalýþýyoruz" diyor

Vecdi ERBAY DÝYARBAKIR - Serdar Kaya 11 yýl öðretmenlik yaptýktan sonra bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile mesleðinden ihraç edildi. Ýki ay iþsiz gezdikten sonra Emek Kýrtasiye'yi iþleten arkadaþý ortaklýk teklif etti. Okuldan uzaklaþtýrýlmýþ olsa da öðrencilerle baþka koþullarda bir arada olma imkâný da böyle doðdu. Belgin Gülben ise 9 yýllýk resim öðretmeni. Ýhraç edilince inþaatlara boya satan bir dükkan açmýþ. Ancak inþaat sektöründeki durgunluk nedeniyle bir ek iþe ihtiyaç duymuþ. Kýrtasiyede çalýþacak birine ihtiyaç olunca burada çalýþmaya baþlamýþ. Serdar Kaya ile Belgin Gülben Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinden. Bir KHK ile ihraç edildiler ve hayata küsmek yerine bu süreci dayanýþma ile atlatmaya çalýþan insanlar. Sendikalarý Eðitim Sen ile iliþkilerini de koparmamýþlar. Serdar Kaya Eðitim Sen Ergani Þubesi'nin eski baþkaný, Belgin Gülben ise hâlâ þube eþ baþkaný görevini yürütüyor.

'Ýhraç edilmeyi bekliyorduk' Emek Kýrtasiye'de konuþtuðumuz iki ihraç öðretmen, arada bir müþterilerle ilgileniyorlar. Esnaflýk yapmanýn baþka bir beceri ve birikim istediðini kabul ediyorlar ama "Bunu da öðreneceðiz" demekten de geri kalmýyorlar. Belgin Gülben'i, gece saat 11 gibi arkadaþlarý aramýþ ve yeni yayýnlanan KHK ile ihraç edildiðini haber vermiþler. Gülben, ihraç edilmesiyle ilgili olarak, "Ýlk tepkim, 'Beni bunun için mi ara-

masýný ise þöyle anlatýyor Kaya: "Bir iki ay ne yapabileceðimi düþündüm. Ortada bir hukuksuzluk vardý, bu ortamda yasal sürecin çok uzayacaðý belliydi. Ýþte bir komisyon kuruldu ama bunun da hukuki sürecin önüne geçmek için kurulduðu anlaþýlýyor. Bu yüzden arkadaþým kýrtasiyeyi birlikte iþletmeyi önerdiðinde kabul ettim. Hakkýmýzý arayacaðýz sonuna kadar ama bu arada üretmeye de devam edeceðiz."

Zor coðrafyada direnmek

dýnýz?' oldu. Arandýðýmda uyuyordum ve telefonu kapatýp uyumaya devam ettim. Hiç þaþýrmamýþtým çünkü bizden önce de arkadaþlarýmýz ihraç edilmiþti ve sýranýn bize de gelmesini bekliyorduk. Ýktidarýn darbe giriþimini fýrsat bilip muhaliflere yöneleceðini biliyorduk, öyle de oldu" diyor. Ýhraç edildikten sonra iþlerine dönebilmek için verecekleri hukuki sürecin çok uzayacaðýný bildiklerini söyleyen Gülben, yeni iþiyle ilgili þunlarý söyledi: "Bizi kýsa sürede iþe geri almayacaklarýný biliyorduk. Bunun için birkaç ay ne iþ yapabilirim diye düþündüm. Taksi þoförlüðü yapmayý bile düþündüm. Sonra iþte inþaatlar için boya satan bir dükkan açmaya karar verdim."

Ýnþaat sektörünün zor günleri Ýnþaat için boya satan bir dükkan açmýþ Belgin Gülben ancak Ergani'de inþaat sektörü tamamen erkeklerin elinde. Bu nedenle yaþadýðý bazý sýkýntýlarý ise þöyle dile getiriyor: "Dükkaný ara bir yerde tutmak zorunda kaldým ekonomik nedenlerle. Çarþý içinde, göz önünde bir yer olmadýðý için müteahhitlere ben gitmek zorunda kaldým. Ýhraç edilen bir öðretmen olduðumu bilenler destek oldular ancak birçok müteahhit, 'Sen kadýnsýn, bu iþi yapamazsýn' dedi. Moral bozucuydu bu yaklaþým ama inat ettim, kadýnlarýn her iþi baþarabileceðini göstermek için. Kadýnlarý inþaat iþi yaparken de görmeye alýþacaklar, çareleri yok." Bir durgunluk içinde olduðu gözlemlenen inþaat sektöründeki son durumu da soruyoruz Gül-

ben'e. Þöyle karþýlýk veriyor: "Belediyelere kayyým atanýnca inþaat sektöründe çalýþanlar da etkilendi. Müteahhitler daha önce yaptýðý anlaþmayý hayata geçiremedi. Müteahhitlere yönelik bir operasyon gerçekleþti ve 'örgüte yardým ettikleri' gerekçesiyle bazýlarý tutuklandý. Ardýndan Afrin savaþý baþlayýnca kimse önünü göremez oldu. Yýllardýr müteahhitlik yapanlar ayakta durmaya, iþ yapmaya çalýþýyor ama onlar da zor günler yaþýyor."

Gözaltýnda bir hafta Serdar Kaya, Diyarbakýr genelinde öðretmenlere yönelik bir operasyonla gözaltýna alýnmýþ. Bir hafta boyunca Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'nde kaldýktan sonra serbest býrakýlmýþ. Ýki ay önce, ikinci duruþmada beraat etmiþ. Kaya, gözaltýna alýnmasýyla ilgili olarak, "5 yýl önce sendika olarak gerçekleþtirdiðimiz eylem ve etkinlikler nedeniyle gözaltýna almýþlardý. Telefon görüþmelerini sordular. Bomboþ bir dosyaydý" diyor. Gözaltýna alýnýp serbest býrakýlmýþ olsa da bir þekilde ihraç edileceðini tahmin ettiðini söylüyor Kaya ve ekliyor: "Gözaltýndayken arkadaþlarla konuþuyorduk ihraç edileceðimizi. Çünkü iktidar karþýsýnda muhalif hiç kimseyi görmek istemiyor. Ýhraçlarla örgütlü yapýyý daðýtmak istediðini biliyorduk. Açlýkla terbiye ederek susturmaya, sindirmeye çalýþýyorlar. Ama bu baskýnýn geçici bir durum olduðunu biliyoruz. Bu sýkýntýlý süreci örgütlenerek, dayanýþma içinde olarak aþacaðýz." Emek Kýrtasiye'ye ortak ol-

"Hükümet için iþ güvencesi yüktür" diyen Serdar Kaya, "Hükümetin örgütlü memurlara bir þekilde yöneleceðini tahmin ediyorduk çünkü yýllardýr bunu dile getiriyorlardý. Darbe giriþimi ve Olaðanüstü Hal bu fýrsatý verdi hükümete" þeklinde konuþtu. Kaya, "Nasýl bir coðrafyada yaþadýðýmýzý biliyoruz, hükümeti de tanýyoruz. Ama biz mücadele etmeye devam edeceðiz, inandýklarýmýz için mücadele etmekten vazgeçmeyeceðiz" dedi. Belgin Gülben ise bundan sonrasý için þunlarý söyledi: "Darbe giriþiminden sonra hükümetin Kürtlere, solculara, muhaliflere yöneleceðini biliyorduk. Biz çok þey gördük bu coðrafyada, öldürülen arkadaþlarýmýz oldu. Bizi yýldýrmak istiyorlar ama bunu yapamayacaklar. Direneceðiz sonuna kadar." Çay ikram etmekten, yemek teklif etmekten geri durmayan Kaya ile Gülben, sohbet ettiðimiz süre boyunca güleç yüzlerini de esirgemediler. Bu güleç yüzleri onlarý iþlerinden ihraç edenlere ne anlatýr bilemem ama bana umut verdiðini söylemeliyim.


Mesut FÝÐANÇÝÇEK

Bir seçim ittifakýndan fazlasý-1

rojanumesut@gmail.com

5

HABER

14 Mart 2018 Çarþamba

Yeniþafak'tan Kemal Öztürk, 9 Mart tarihli yazýsýnda bölgeyle ilgili 7 maddelik bir analiz yapmýþ ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki seçimden, Afrin operasyonuna, Belediyelere atanan kayyumlara kadar sürecin halkta bulduðu karþýlýðý kendine göre sýralamýþ. Bölge seçmeninin eðilimini merkezden bir bakýþ/temenni süzgecinden geçirerek, HDP'nin baraj seviyesindeki konumunu koruduðunu; bu durumun ayný þekilde devam ederse, çok az oy farkýyla barajýn altýnda kalacaðý ya da geçeceði söyleyerek, "Benim kanaatim, HDP'nin baraj altýnda kalma ihtimali daha yüksek" diyor… Öztürk, seçim ittifaklarýnýn gündemde olduðu bir dönemde sözü HÜDAPAR'a getirerek Genel Baþkaný Zekeriya Yapýcýoðlu ile yaptýðý görüþmeyi birebir þu þekilde aktarýyor: "Partinin önümüzdeki seçime sýký hazýrlandýðýný anladým. 2019'da 81 ilde, hem belediye, hem de parlamento seçimlerine katýlmak üzere hazýrlýk yapýyorlar. Cumhurbaþkanlýðý için aday göstermeyi de düþünüyorlar. Bugüne kadar HÜDAPAR'a herhangi bir ittifak teklifi gelmemiþ ve her-

hangi bir partiye teklif götürülmemiþ. Zekeriya Bey, her partiden gelecek teklife açýk olduklarýný söylüyor." Yazýnýn devamýnda merkezde duran ve yine temenni içeren bir önerme mantýðýyla HÜDAPAR yorumu yapýyor Öztürk: "Muhafazakâr Kürt kökenli kiþilerin kurduðu ve yönettiði HÜDAPAR, oy sayýsý açýsýndan çok büyük etki yapmayacaðý düþünülse de, psikolojik olarak Kürt seçmen algýsýnda bir etki yapabileceði düþünülmelidir. HÜDAPAR da, Türkiye partisi olma yönündeki çalýþmalarýný hýzlandýrdýðý ve kamuoyundaki algýsýný deðiþtirdiði takdirde, siyasette bir boþluðu doldurabileceðini hesaba katmalý…" … 11 Mart'ta Hüdapar'ýn Diyarbakýr Ýl Örgütü'nün 2. Kongresinde bu kez aracýsýz konuþtu Yapýcýoðlu. Gündeminde yine erken seçim ve olasý ittifaklar vardý. Burada ucu açýk cümleler kurdu Yapýcýoðlu, "Bize göre 20 ay sonra yani 3 Mart 2019'da yapýlacak seçimler için þimdiden ittifaklarý gündem yapmak normal deðildir. Öyleyse ya seçimi öne alacaklar ya da memleketin asýl gündeminin üzerini örtmek için tartýþmalarý bu kadar

öne alýyorlar. Siyasetin gündeminde olduðu için de millet bize soruyor. Biz erken olduðunu söylediðimizde illa þunu duymak istiyorlar. 'Siz þu ittifakta veya bu ittifakta yer alacak mýsýnýz, almayacak mýsýnýz? Siz falanlarla veya filanlar ittifak yapar mýsýnýz, yoksa kapýlarýnýz kapalý mý? Biz diyoruz ki; þu adamla veya þu partiyle ittifak yaparýz veya yapmayýz gibi bir noktada deðiliz. Bu konuda parti olarak aldýðýmýz bir karar yoktur. 'Diyorlar ki siz ittifaklara kapalý deðilseniz o zaman bütün partilerden gelecek tekliflere kapýsý açýk, teklif bekliyor.' Daha önce söyledim bir kez daha söylüyorum bizim hiç kimseden, hiçbir partiden, hiçbir ittifaktan bir teklif beklentimiz yoktur. Kategorik olarak þu veya bu parti ile ittifak yapmayýz diye bir ön yargýmýz da yoktur. Ama herkes þunu bilsin ki; bizim çizgimiz ve deðerlerimiz var. Bunun dýþýna çýkan hiçbir harekette bulunmayýz. Herkes þunu bilsin ki; Ýslam'a ve bizim deðerlerimize ve Müslümanlara saldýranlarla bizim yürüyecek tek bir adým yolumuz yoktur." Yarýn: HDP sorusu ve yuvarlak cevaplar

‘Diyarbakýr eðitim kurumlarýnda

pislik diz boyu’ önergesi HDP Diyarbakýr Milletvekili Sibel Yiðitalp Diyarbakýr'ýn bazý ilçelerinde pislikten geçilmediði ve bu durumun çocuklarýn saðlýðýný tehdit edecek seviyeye ulaþtýðý yönündeki iddialarý Milli Eðitim Bakaný Ýsmet Yýlmaz'a sordu Diyarbakýr'ýn Kayapýnar, Sur ve Ergani Ýlçelerinde Toplum Yararýna Çalýþma Programý (TYÇP) kapsamýnda alýnan temizlik iþçilerinin, yaþanan yolsuzluk iddialarý üzerine iptal edilmesi üzerine okullarda pisliðin diz boyu olduðu ve mevcut durumun öðrencilerin saðlýðýný tehdit ettiði basýna yansýmýþtý. Konu ile ilgili olarak Milli Eðitim Bakaný Ýsmet Yýlmaz'ýn cevaplandýrmasý amacýyla yazýlý soru önergesi veren Diyarbakýr Milletvekili Sibel Yiðitalp, 2017 yýlýnda programýn iptal edilmesiyle, okullara 2 yýl boyunca personel gönderilmeme cezasý verildiði yönündeki iddialarýn cevaplandýrýlmasýný istedi.

"Tuvalet ihtiyaçlarý için eve gidiyorlar" Soru önergesinde, bu ilçelerdeki okullarda temizlik yapacak personelin bulunmamasý sebebiyle temizlik yapýlmadýðý, tuvaletlerin temizlenmediði ve bu durumun öðrencilerin saðlýðýný tehdit ettiði belirtilerek, basýna sýzan þu bilgilere yer verildi: "Habere göre; öðrenciler tuvalet ihtiyaçlarýný gidermek için evlerine gitmek zorunda kalmaktadýrlar. Öðrenci velileri okulun temizlik sorunu ile ilgili okul yetkilileriyle ve ilçe milli eðitim müdürleriyle görüþmüþ, kendilerine temizliðin yapýlacaðý söylenmiþtir. Fakat bu görüþmenin üzerinden 1 aydan fazla süre geçmiþ olmasýna raðmen herhangi bir geliþmenin yaþanmadýðý dile getirilmiþtir."

Milli Eðitim Bakaný'na sorular Yiðitalp, Milli Eðitim Bakanýnýn sorunu izah etmesi ve gündeme getirilen meselenin doðruluðunun açýklamak üzere cevaplandýrýlmak üzere þu sorularý sordu:

1-Diyarbakýr'ýn Kayapýnar, Sur ve Ergani Ýlçesi'ndeki okullarda yaþanan bu durumdan haberdar mýsýnýz? 2-Diyarbakýr ilindeki TYÇP programýnýn iptal edilmesi il birlikte okullara 2 yýl boyunca personel gönderilmeyeceði iddiasý doðru mudur? 3-Söz konusu okullardaki temizlik ve hijyen sorununu çözmeyi planlýyor musunuz? 4-Bu okullarda eðitim gören

öðrencilerin saðlýk taramalarýný yapmayý planlýyor musunuz? 5-Okullarda görevli temizlik personeli kadrosu olmasý gerekirken neden atama yapýlmamaktadýr? 6-Okullara temizlik personeli atamayarak Ýþ-kur üzerinden personel gönderilmesinin gerekçesi nedir? (ÝLKHA)


6

HABER

14 Mart 2018 Çarþamba

119 yýllýk tarihi saat kulesi restore edildi geri gönderildi. 1899 tarihinde saat kulesinin yapýmý neticesinde serveti fünun mecmuasýnda resmi ile birlikte yayýnlanan ve asýl yapýlýþ amacýnýn 2. Abdülhamit'in tahta çýkýþýnýn 25. yýl anýsýna olduðunu belirten Maden Belediye Baþkaný Musa Orhan, "Ýlçemizin sembolü haline gelmiþ bir tarihi eserimizdir. Zaman içerisinde diþ etkenlerden etkilenerek aþýnmýþ ve özellikle üst kýsmýnda bulunan þapka kýsmý tamamen tahrip olmuþtu. 2009 göreve geldiðimiz tarihten itibaren gerek tarihi saat kulesi ve gerekse hemen yaný baþýnda bulunan tarihi hükümet konaðýnýn restore edilmesi için giriþimlerde bulunmuþtuk. Nihayetinde 2013 yýlýnda her iki tarihi eserin projelendirme aþamasýna gelebildik.

bir zaman sonra arayýp Kültür Bakanlýðýyla temasa geçip bu tarihi saat kulemizin kýþ þartlarý dahilinde de olsa restore çalýþmalarý tamamlanmasý talimatýyla bu hale geldi. Bizim için son derece sevindiricidir. Çünkü ilçemizin en önemli sembollerinden bir tarihi eserimizdir. Özellikle de Çalýþma Bakanýmýz Jülide Sarýeroðlu'na teþekkür ediyorum. Sað olsunlar ilgili oldular alaka gösterdiler ve kýsa bir zaman içerisinde vermiþ olduklarý talimatlar neticesinde saat kulemizin bugün restorasyon çalýþmasý tamamlanmýþ bir durumda hizmet vermeye baþlamýþtýr" ifadelerini kullandý. (ÝHA)

"Bizim için son derece sevindiricidir"

119 yýllýk tarihi saat kulesinin Kültür ve Turizm Bakanlýðý Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü Diyarbakýr Rölöve ve Anýtlar Müdürlüðü tarafýndan yaptýran restorasyon çalýþmalarý tamamlandý

Elazýð'ýn Maden ilçesine Sultan 2. Abdülhamid tarafýndan 1899 yýlýnda yaptýrýlan tarihi saat kulesinin restore çalýþmalarý bitti. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü Diyarbakýr Rölöve ve Anýtlar Müdürlüðü tarafýndan yapýlan çalýþmalar neticesinde Saat kulesi ilk haline

2013'te her iki eserimiz Diyarbakýr Kültür Varlýklarý kurumu kurulu tarafýndan projelendirilmiþ olup kurulda tescillenmiþtir. 2017 yýlý Ekim ayý Elazýð tanýtým günleri kapsamýnda Ankara'daki standýmýza uðrayan çok kýymetli Çalýþma Bakanýmýz Jülide Sarýeroðlu haným efendiye saat kulemizin tarihini ve bugün içinde bulunmuþ olduðu durumu arz ettik. Büyük ilgi ve alaka gösterdi. Sað olsunlar biz döndükten kýsa

Yargýda Birlik Derneði üyeleri Diyarbakýr’da bir araya geldi DÝYARBAKIR - Yargýda Birlik Derneði yönetimi, 2. Olaðan Genel Kongresi öncesi Diyarbakýr'da hakim ve savcýlarla bir toplantý gerçekleþtirdi. Adliye ek binasýnda þfprlfý toplantýya Yargýda Birlik Derneði Baþkaný ve Adalet Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Musa Heybet, HSK üyesi Yaþar Þimþek, Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýsý Kamil Erkut Güre, Antalya Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Solmaz, Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Doðru, dernek yönetim kurulu üyeleri, hakim ve savcýlar katýldý. Açýlýþ konuþmasýný yapan Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýsý Kamil Erkut Güre, FETÖ ile mücadele konusunda çarpýcý açýklamalarda bulundu. Güre, "2014 yýlýnda baþlayan bu macera büyük bir musibet sonucu oluþmuþ ve büyük bir hayra dönüþmüþtür. 2014 yýlý içerisinde þuanda içerisinde aramýzda bulunan deðerli meslek büyüklerimizin öncülüðünde farklý ekollerle, farklý

meþrep ve meslekte mesleðini icra eden arkadaþlarýmýzýn bu musibet karþýsýndaki ortak kaygýsý, ortak derdi ve bu millete karþý olan büyük tuzaðý fark etmeleri sonucu ayný kararlýlýkla, ayný iradeyi göstererek büyük bir hýzla ve büyük bir iradeyle ortaya koyduklarý bir düþüncenin sonucunda ortaya çýkmýþ bir oluþumdur. 40 yýldýr ilmik ilmik iþlenmiþ bir örgütlenme tabiri caizse 40 günlük bir çalýþma ile yerle bir edildi. Ama eðer o süreç kazanýlmamýþ olsaydý muhtemelen bu salonda hiç kimse burada olmayacaktý, ya ölmüþ olacaktý ya içeride olacaktý" dedi.

"Güçlü bir devlet için yargýyý güçlü tutmak zorundayýz" Yargýda Birlik Derneði Baþkaný ve Adalet Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Musa Heybet ise, þunlarý kaydetti: "Terör zararýný o bölgenin insanýna veriyor. Baðýmsýz ve tarafsýz olmasý gereken bir yargýnýn bu

fonksiyonunu nasýl bir vesayet makamý olarak kullandýðýný ve kimlerden emir ve talimat alarak yargý yetisini kötüye kullandýklarýný hep beraber müþahede ettik. Yargýya dadanan bu ipleri dýþýndaki mahfiller ve FETÖ, 15 Temmuz gecesi hain darbe giriþiminde gerçek yüzünü gösterdi. Bundan sonraki vizyonumuz ve misyonumuz 2. Olaðan Genel Kuruldan sonra yargý ve hukuk alanýndaki eksikliklerin tespit edilmesi, bu konuda büyüklerimize

öneriler götürülmesi, birlik, beraberlik içerisinde yargýnýn sorunlarýnýn çözümüne katký saðlanmasýdýr. Yedi düvelin saldýrýya geçtiði bir ülkede yaþýyoruz. Ülkemizin ve devletimizin bekasý ve güçlü bir devlet için yargýyý güçlü tutmak zorundayýz. FETÖ herkese birbirine güvenilmez insan, þucu, bucu, dikkat edilmesi gereken adam damgasý vurmuþtu. Çok þükür bundan kurtulduk." (ÝHA)


Ýmkaným olsa 2016 yýlýný hafýzamdan silerdim...

Osman ERGÜN

Dört ayaðýnda kurþun izleri - 2

oergun21@gmail.com

7

HABER

14 Mart 2018 Çarþamba

Dükkanlarý hasar gören esnaf büyük bir onarým faaliyeti içinde. Mardin Kebap Evi de o dükkanlardan biri. Kebap Evi'nin sahibi Ali Elhakan da çatýþmalardan sonra dükkaný baþka bir yere taþýmak zorunda kalmýþ. 1965'ten beri aralýksýz devam eden dükkan, iki buçuk yýldan sonra tekrar açýlacak. Sokaðýn açýlmasýnda buruk bir sevinç yaþýyor. Yasak ilanýndan sonra özel izinle defalarca dükkana gelmiþ: "Boþluktaymýþým gibi hissediyordum, sýkýlýyordum, dayanamýyordum, geliyordum. Zaten þu an stres için ilaç kullanýyorum, o olaylardan sonra iþ arkadaþým gibi olan oðlum da borçlarý yüzünden bunalýma girdi, intihar etti. Ýmkaným olsa 2016 yýlýný hafýzamdan silerdim" diyor.

Dört ayaklarý dibine uzandýðý minare…

Her þeye raðmen sokaðýn açýlmýþ olmasý ve insanlarýn bu bölgenin canlanmasý adýna çabalamasýna sevindiðini söylüyor ama hiçbir þeyin eskisi gibi olacaðýna inanmadýðýný ifade ediyor. "Eðer aþaðýdaki mahalleler yeniden yapýlýr ve insanlar tekrar buralarda yaþamaya baþlar ve turistler çok gelirse belki canlanýr ama bu haliyle biraz zor" diyor.

Sokak oldukça kalabalýk, bebek arabalarýyla evli çiftler, öðrenciler meraklý gözlerle her tarafý görmeye çalýþýyorlar. Gençlerin çoðu ellerinde cep telefonlarý ile minarenin önünde ya da yüksek yerlere çýkýp arkalarýna Sur'un son halini alarak selfie çekiyor... Baran adýndaki genç, sýrtýný kilisenin duvarýna yaslanmýþ gelip geçenleri izliyor. "Þimdi kravatlý adamlar gelip selfi çekiyor ya benim çok garibime gidiyor" diyor. "Birazdan gidip sosyal medya hesaplarýndan fotoðraflarýný paylaþacak ancak buralarda yaþanan acýlarý ancak bu mahallelerin sakinleri bilir" diyor... Tahir Elçi'nin yaptýðý açýklamaya da katýlmýþ. Sonrasýnda yaþananlara da þahit olmuþ. "Sonraki günlerde bir kadýn 'Ne zaman ki o adamý öldürdüler, evimiz baþýmýza yýkýldý' demiþti ya, gerçekten aynen öyle oldu. Ýnsanlarýn evinin baþýna yýkýlmasýnýn ne demek olduðunu çok iyi anlýyorum çünkü 90'larda bizim köyümüz de yakýlmýþtý. Turist gibi gelip fotoðraf çekenler bu duyguyu anlayamaz" diyor ve oturduðu yerden insanlarý izlemeye devam ediyor. Ramazan adýndaki yaþlý adam bu

mahallede doðup büyüyenlerden. "Hendek kazýldýðý zaman da gelip izliyordum, her þeyin böyle olacaðý belliydi. Buradaki halk baþta destek verdi ama her þeyin tarumar olacaðýný düþünmediler" diyerek hendek kazýyanlara ve onlara destek gösterenlere tepki gösteriyor. Onarým faaliyetlerini göstererek memnuniyetini ifade ediyor ve ömrü boyunca memleketin böyle hizmet görmediðini söylüyor. "60 senedir bu memleketteyim þimdiki hizmeti hiçbir zaman görmedim, çevredeki herkese sorun bakalým 60 yýldýr burasý böyle bir hizmet gördü mü?" Yarýn: Sur desenli duvarlar

DiYMED’ten AK Parti’ye ziyaret dak'ý Ýl Baþkanlýðý’nda bulunan makamýnda ziyaret etti.

Budak: Parti olarak destek vermeye hazýrýz"

Diyarbakýr Yerel Medya Derneði yönetim kurulu üyeleri, kent dinamikleri ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Dernek yönetimi AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðýný ziyaret ederek yerel medyanýn sorunlarý konusunda destek istediler

DÝYARBAKIR - Geçtiðimiz aylarda kurulan ve yerel basýn kuruluþlarýnýn bir araya gelerek oluþturduklarý Diyarbakýr Yerel Medya Derneði (DÝYMED) kentteki kurum, STK ve siyasi partilere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Dernek yönetimi son olarak Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Ýl Baþkaný Süleyman Serdar Bu-

Ziyarette ilk olarak konuþan Yerel Medya Derneði Baþ kaný Taner Özbay, derneðin kuruluþ amacýný ve ileriye dönük projelerini Ýl Baþkaný Budak ile paylaþýrken Budak'ta söz konusu Derneðin Diyarbakýr'a hayýrlý olmasýný diledi. Derneðin kurulmasý Diyarbakýr'a bir katký olduðunu belirten Budak, yapýlacak her türlü çalýþmalarda parti olarak destek vermeye hazýr olduklarýný söyledi. Ziyarette ayrýca, kentteki sorunlar ve çözüm yollarýna yönelik fikir alýþveriþinde bulunuldu.

Ziyaretler sürecek Yapýlan ziyaret toplu hatýra fotoðrafý çekilmesiyle sona ererken, Dernek üyeleri Kentteki kurum ve kuruluþlarý ziyaret etmeye ve görüþ alýþveriþinde bulunmaya devam edeceði öðrenildi. (Haber Merkezi)

Belediye’den yangýn eðitimi Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Dairesi Baþkanlýðý okullarda öðrencilere yönelik yangýn eðitimleri ve tatbikatlarýna devam ediyor. Eðitimler kapsamýnda Bahçeþehir Koleji Hevsel Kampüsünde öðrenci ve öðretmenlere yönelik, temel yanma ve yangýn konularýnda eðitim verilip, tatbikat yapýldý. Öðrenciler, öðretmenler ve okul çalýþanlarý katýldýðý eðitimde 'yangýn nedir, yangýn çýkýþ nedenleri, yangýnýn çýkmamasý için yapýlmasý gerekenler ve alýnacak önlemler, yangýnla karþýlaþýlýnca yapýlmasý gerekenler, yangýn öncesi ve sonrasý hareket tarzlarý, doðru yangýn ihbarý nasýl verilir, baþlangýç yangýnlarýna nasýl müdahale edilir, yangýn çýkan binadaki insanlarýn hareket tarzlarý nasýl olmalý ve itfaiyenin görevleri' hakkýnda öðrenci ve öðretmenlere ayrýntýlý bilgi verdi.


8

HABER

14 Mart 2018 Çarþamba

‘Diyarbakýr’ýn yapýsal d Y

erel ve ulusal basýn temsilcileri ile bir araya gelen Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý se çimlerinde 'Yeþil Liste' ile baþkan adayý olan Mehmet Kaya, Diyarbakýr'ýn yapýsal bir dönüþüme ihtiyacý olduðunu vurgulayarak, kentin tüm sektörlerini temsil eden bir yönetim oluþturmayý amaçladýklarýný dile getirdi. Oda seçimlerine yerel bazlý siyasetçilerin müdahalede bulunduðunu kaydeden Kaya, bu durumun STK'larý iþlevsiz hale getirdiðini savundu Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- Nisan ayýnda gerçekleþtirilecek olan Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý baþkanlýðýna 'Yeþil Liste' ile aday olan Mehmet Kaya, yerel ve ulusal basýn temsilcileri ile bir araya geldi. Yapmayý planladýklarý projeler hakkýnda bilgi veren Akaya, medya temsilcilerinin de soru ve önerilerini aldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný Diyarbakýr Sanayici ve Ýþ Ýnsanlarý Derneði (DÝSÝAD) Baþkaný Burç Baysal yaptý.

"Kalkýnmada kaybedilen zamaný telafi etmeliyiz" Herhangi bir siyasi yapýnýn seçimlere müdahalesinin söz konusu olmayacaðý bir seçimden yana olduklarýný vurgulayan Diyarbakýr Sanayici ve Ýþ Ýnsanlarý Derneði (DÝSÝAD) Baþkaný Burç Baysal, "Siyasetin oda seçimlerine etki etmemesi için çaba sarf ettiðimizi söylemek istiyorum. Diyarbakýr siyasetin yoðun olarak sirayet ettiði bir kenttir. Biz hiçbir siyasi yapýdan nemalanmadan bir yarýþýn yürütülmesinden yanayýz. Diyarbakýr olarak kalkýnmada kaybettiðimiz zamaný telafi etmek zorundayýz. Bu doðrultuda kimseye baðlý olmadan kentin ihtiyaçlarýný karþýlamaya yönelik bir ekip var" dedi.

Yerel medyanýn güçlendirilmesi... Seçimleri kazanmalarý halinde Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý binasý bünyesinde yerel medyanýn yer aldýðý bir birim oluþturmayý amaçladýklarýný ifade eden baþkan 'Yeþil Liste' baþkan adayý Mehmet Kaya, "Bizler yerel medyayý çok önemsediðimizin bilinmesini istiyoruz. Bu yüzden medya temsilcileri ile buluþup fikir alýþveriþinde bulunmaya da önem gösteriyoruz. Son dönem ile birlikte tek kanallý bir haber anlayýþýnýn oluþmasý yerel medyanýn etkinliðini arttýrarak yereldeki haberlerin dünyaya ulaþmasýný saðlayacak yöntemler kurma zorunluluðunu dayatýyor. Bunu sadece yerel medyadan beklemiyoruz. Çünkü bunun oluþmasýný saðlayacak tek güç de sadece yerel medya deðildir. Biz ekip olarak yerel medyanýn nasýl güçlendirilebileceðini tartýþýyoruz. Seçimleri kazanýrsak yerel medya

ile ilgili çalýþmalarý yerel basýn kuruluþlarý ile birlikte baþlatma gibi hedeflerimiz var. Bizler seçimi kazanýrsak odamýzýn içerisinde yerel medyanýn da yer aldýðý bir birim oluþturacaðýz. 'Yeþil Liste' bir kiþinin üzerine kurulmuþ bir yapý deðil. Aday olan tüm arkadaþlarýmýn ticaret sanayi odasý ve sivil toplum geçmiþleri var. Kentin farklý siyasi profillerini temsil eden ve iþ dünyasýnda aktif olan arkadaþlarýmýzla birlikte çalýþýyoruz. Bu liste Diyarbakýr'daki iþ dünyasýnýn uzun süre çalýþmasý ve insanlarý ikna etmesi sonucu oluþan bir listedir. Kentin tüm sektörlerini temsil eden bir yönetim oluþturmaya çalýþýyoruz. Hem toplumdan hem de iþ insanlarýndan geri dönüþlere baktýðýmýz zaman bunun karþýlýðýný görüyoruz. Büyük sorumluluklarýmýzýn olduðunun da farkýndayýz" þeklinde konuþtu.

"Teþvik sistemleri ile bölge geliþmez" Diyarbakýr'da sanayi kültürünün geliþiminin önemine dikkat çeken Kaya, "Diyarbakýr'ýn yapýsal dönüþüme ihtiyacý var. Bu dönüþüm Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý'nda olacak. Temsiliyeti tek merkezli bir odaktan çýkararak, kentte sanayi odasý, iþ ve kadýn meclisi gibi yapýlarý kurarak kentin yönetiminin birlikte gerçekleþeceði bir yapýsal dönüþümün ilk temellerini atacaðýz. Bunu da bir yýl içerisinde gerçekleþtireceðiz. Ayný zamanda ticaret ve sanayi odamýzýn iþlevsel boyutunu da deðiþtireceðiz. Bölgede kuracaðýmýz iktisadi iþletmelerle baþta fuarcýlýk olmak üzere organize sanayi bölgeleri ve güç birliði anonim þirketleri gibi yapýlarý da hýzla faaliyete geçirmeyi planlýyoruz. Kentin sadece merkezi hükümetin açýkladýðý teþviklerle geliþmediðini ve bu teþ-

viklerin sonuç vermediðini hep birlikte gördük. Bu yüzden kentin yerel ayaðýnýn da hazýr hale getirilmesi gerekiyor. Bu anlamda sanayi odasýný çok önemsiyoruz ve kentte sanayi kültürünün geliþmesinin çok önemli olduðunu vurgulamak istiyoruz. Bizlerin de yerel yönetimler olarak bunlarý faaliyete koyacak çalýþmalara imza atmamýz gerekiyor. Teþvik sistemleri ile bölgenin tek baþýna geliþemeyeceðini çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandý.

Barýþý da önceleyen bir yapý Kentin geliþimi ve sorunlarý ile ilgili her noktaya dokunmak istediklerini kaydeden Kaya sözlerine þöyle devam etti ; "Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý, Ortadoðu'da barýþýn saðlanmasýnda ve Türkiye'de Kürt sorununun eþitlikçi ve özgürlükçü temelde çözülebilmesi noktasýnda gayret sarf edecektir. Biz bu konuda oda olarak en önemli aktör olmak zorundayýz. Bölgesel geliþmiþlik farkýný ortadan kaldýrmak istiyorsak öncelikle savaþýn sonlanmasý için çalýþmalarý önümüze koymamýz lazým. Dünya örnekleri de göstermiþtir ki iþ insanlarý savaþlardan en çok etkilenen kesimlerden biridir. Dünya çözüme dair tarafta yer alan insanlarla birlikte çözüm yolunda daha hýzlý yol alýnmýþtýr. Bu yüzden DTSO olarak ekonomi önceliðimiz ama odamýzýn barýþý da önceleyen bir yapýsýnýn olmasý gerektiðine inanýyoruz. Bizler medya, özellikle yerel medya ile iliþki içinde olacaðýz. Kentin sorunlarýný Türkiye'ye ve dünyaya emforme etmek için koordineli çalýþmak zorundayýz. Bizler kentin geliþimi kentin sorunlarý ile ilgili her noktaya dokunmak zorundayýz. Yerel medya da bu nokta da kentin geliþmesi için önemli bir rol oynayacaðýný da

unutmamamýz gerekiyor. Git gide yerel medyayý tüketmeye yönelik bir bakýþ açýsý var. Biz tüketmekten yana deðil birlikte üretmekten yanayýz."

"Yerel bazlý siyasetçiler seçimlere müdahale ediyor" Listeleri oluþtururken siyasi müdahalenin söz konusu olup olmadýðýna yönelik soruya cevap veren Kaya, " Son iki dönemdeki ticaret ve sanayi odasýnýn seçimlerine siyasetin yoðun müdahalesi saðlýklý bir yapýnýn oluþmasýna engel oldu. STK'lara en çok zarar veren öðelerden bir tanesi STK'larýn siyasetin arka bahçesi olma olayýdýr. Bu durum sivil toplum kuruluþlarýnýn iþlevsizleþmesine yol açmaktadýr. Kentin sorunlarýna duyarlý baðýmsýz durabilen STK yaratamadýðýnýz zaman kentin sorunlarýný dile getiremezsiniz. Tarafsýz olmak STK'larýn en önemli özelliklerinden biridir. STK'lar evrensel insan haklarý, temel hak ve deðerlerden yana taraf olmak zorundadýr, bu baþka bir boyuttur. Fakat STK'lar siyasetin uzantýsý olabilecek yaklaþýmlardan kaçýnmasý gerekmektedir. Bu dönem itibari ile ticaret ve sanayi odasýna siyasetin müdahalesini çok hissetmiyoruz. Maalesef yerel bazlý siyasetçilerin ticaret ve sanayi odasý ve ticaret borsasý seçimlerine müdahalesi de çok net bir biçimde ortadadýr. Geçmiþ dönem bu durumun bize yanlýþ olduðunu göstermesine raðmen halen siyasetçilerin Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasýný kendi yönetim anlayýþlarý þeklinde oluþturmaya çalýþmalarý kendilerine dahi fayda saðlamayacaktýr" ifadelerini kullandý.

“Baðýmsýzýz ama tarafsýz deðiliz...” On beþten fazla STK'nýn çalýþ-


9

HABER

14 Mart 2018 Çarþamba

dönüþüme ihtiyacý var’

masý sonucu 'Yeþil Listeyi' oluþturduklarýný belirten Kaya, "Türkiye büyük bir kopuþ yaþýyor. Ticaret sanayi odasý, baro, ÝHD ve ticaret borsasý gibi yapýlarý kesinlikle baðýmsýz tutmak hepimizin temel felsefesi olmalýdýr. Biz listeyi oluþtururken herhangi bir siyasi baský görmedik ve buna müsaade edecek bir boyutta da deðiliz. On beþten fazla STK'nýn çalýþmasý sonucu yeþil liste oluþtu. Bu anlamda herhangi bir siyasi yapýnýn uzantýsý deðiliz ve bu durumu da karþýyýz. Kentin tüm çevrelerini yansýtan bir tabloyu sizlere sunduk. 'Birlikte Diyarbakýr'ýz' sloganý ile son dönemlerde ilk defa tek liste ile herkesin temsiliyetini saðlayacak bir açýklamada bulunduk. Belki de bu bazý insanlarý rahatsýz etti. Bizler hiçbir partiden beklentisi olmayan baðýmsýz bir yapýyýz. Sýrf bu yüzden dönem itibari ile hiçbir siyasi partiyi de ziyaret etmeme kararý aldýk. Siyasetçilerin ticaret ve sanayi odasý ve ticaret borsasý seçimlerinden ellerini çekmesi gerektiðini düþünüyorum. Baðýmsýzýz ama tarafsýz deðiliz. Biz Diyarbakýr'dan, barýþtan, iþsizliðin bitirilmesinden ve Kürt sorununun çözümünden tarafýz" dedi.

"Barýþ olmazsa ekonomik geliþme olmaz" Yeþil Liste olarak sürekli barýþý dillendirdiklerini ve Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerini kazanmalarý halinde kayyum atanma ihtimaline karþýn bu söylemlerinin sürüp sürmeyeceðine yönelik soruya cevap veren Kaya, kýsa bir süre sonra kayyum uygulamalarýnýn sona ereceðini öngördüðünü vurguladý. Kaya, " Barýþ saðlanmadan bu ülkede yoksulluðun ve iþsizliðin bitirilmesine olanak yoktur. Sermeye ürkektir. Sermeye geleceðini görmeden gelecekte o bölgenin nasýl bir hal alacaðýný bilmeden o

bölgeye yatýrým yapmaz. Son dönemlerde bölgede yerel yönetimlere kayyum atanmasý yaþandý. Bu doðru bir uygulama deðil. Çünkü o kenti temsil eden o kentin ruhunu bilen yapýlarýn getiremediði çözümü kayyumun getirme olanaðý yoktur. Ben kayyum uygulamasýnýn da Türkiye'de kýsa bir süre sonra sonlanacaðýna inanýyorum. Bizler barýþ olmazsa ekonomik geliþmenin olamayacaðýný savunan bir anlayýþa sahibiz. Bu önümüzde dururken biz kayyum atanacak korkusuyla barýþý dillendirmezsek kendimizi inkâr etmiþ oluruz. Bu sadece bizlerin deðil diðer STK'larýn da görevidir. Bugün Rojava'da barýþýn saðlanmasý en çok bu bölgenin ekonomisine katký sunacaktýr. Bu yüzden biz nasýl barýþý savunmayalým. Bu yüzden bunlarý savunan bir anlayýþa kayyum atanmasýna çok ihtimal vermiyorum" diye konuþtu.

“Hala güvenlik eksenli proje çalýþmalarý yürütülüyor” Diyarbakýr'ýn kimliði haline gelen Dicle Vadisi, Hevsel Bahçeleri ve Sur ile ilgili yaklaþýmlarýnýn ne yönde olduðuna yönelik soruyu cevaplayan Kaya þunlarý söyledi ; "Bizler hep birlikte bu köklü kentte çalýþýyoruz. Bu köklü yaþam Diyarbakýr'ýn ruhunu yaratmýþtýr. Bu kentin paydaþlarýný yapým sürecine katmamak kentin ruhunu görmemek olur. Bugün Sur ile ilgili atýlan adýmlara baktýðýmýz zaman hükümetin ne yapýlacaðý ile ilgili kendi siyasi temsilcilerinin bile bazý þeylerden habersiz olduðunu söyleyebilirim. Ankara'da bazý merkezlerden proje çalýþmalarý yapýlýyor. Ýþin tuhaf tarafý da hala güvenlik eksenli bir proje çalýþmasýnýn yürütülmesidir. Sur onarýlýp biterse yine çatýþma olacaðý gibi bir yaklaþým var. Öncelikle bunu sorgulamamýz lazým. Siz güvenlik eksenli politika ile Sur'un ruhunu ortadan kaldýrýrsýnýz. Biz ilk yapacaðýmýz iþte kesinlikle bu kentte atýlacak her adýmda ve yapýlaþmada Sur, Dicle Vadisi, Hevsel Bahçeleri vb. projelerin hepsinde yerel paydaþlarýn müdahil olmasýndan yanayýz ve müdahil olacaðýz. Ankara'da kapalý alanlarda kapalý kapýlar ardýndan bu kente yönelik doðru projeler yürütemezsiniz. Bizler bu projelerin içerisinde olacaðýz. Sur ile ilgili rehabilitasyon çalýþmalarýnda STK'lar önemli rol aldýlar. Sur'un yapboz haline getirildiði ile ilgili duyumlar alýyoruz. Bu yüzden kentin kimliði niteliðini taþýyan yapýlar ile ilgili çalýþmalarda olacaðýmýzý belirtmek istiyoruz."

UNICEF: Suriye’de çocuk ölümleri 2017’de 2 kat arttý BM Çocuklara Yardým Fonu'nun raporuna göre, Suriye savaþýnda 2017'de önceki yýllara kýyasla iki kat fazla çocuk hayatýný kaybetti. DÝYARBAKIR - BM Çocuklara Yardým Fonu (UNICEF), Suriye'de çocuklarýn iç savaþýn baþlamasýndan yedi yýl sonra hiç olmadýðý kadar þiddetle karþý karþýya olduðunu, 2017 yýlýnda önceki yýllara kýyasla iki kat fazla çocuðun hayatýný kaybettiðini açýkladý. Birleþmiþ Milletler, Suriye'de sekizinci yýlýna yaklaþan savaþta çocuklarýn hiç olmadýðý kadar yüksek risk altýnda oldu-

ðunu açýkladý. UNICEF'in hazýrladýðý raporda "2017'de aþýrý ve ayýrým gözetmeyen þiddet çok sayýda çocuðun ölümüne neden oldu, çocuk ölümleri 2016'daki çocuk ölümlerinden yüzde 50 daha fazla." denildi. Çocuklarýn toplam sivil ölümlerinin yaklaþýk beþte birini oluþturduðu bildirildi. UNICEF'in raporunda 2018'deki ölümlere iliþkin veriler yer almadý. UNICEF çatýþmalar devam ederken sakat kalan çocuklarýn ihmal edilme riskiyle karþý karþýya olduðu tespitini de raporuna ekledi. Yaklaþýk 3 milyon 300 bin çocuðun savaþýn zararlarýna maruz kaldýðýn belirten UNICEF'e göre sadece 2017'de onlarca okul çatýþmalarýn hedefi oldu. (ÝLKHA)


10

HABER

14 Mart 2018 Çarþamba

Nevroz hazýrlýklarý sürüyor D iyarbakýr'da 21 Mart kutlanacak olan Nevroz için hazýrlýklar sürüyor. Bin 200 kiþinin çalýþmalarýný yürüttüðü Nevroz için Türkiye'nin yaný sýra Avrupa ülkeleri, Irak, Ýran ve Suriye gibi birçok ülkeden çok sayýda aydýn, yazar, gazeteci, siyasetçi ve sanatçýnýn davet edildiði öðrenilirken, þuana kadar bin 200 davetiye yollanýldýðý belirtiliyor Sertaç KATAR Diyarbakýr'da 21 Mart'ta Baðlar'da bulunan Nevroz Parký'nda kutlanacak olan Nevroz için hazýrlýklar sürüyor. Mahalle, ilçe ve köylerde çalýþmalarýn yürütüldüðü hazýrlýklar kapsamýnda bildiriler daðýtýlarak Nevroza çaðrý yapýlýyor. Türkiye'nin yaný sýra Avrupa ülkeleri, Irak, Ýran ve Suriye gibi birçok ülkeden çok sayýda aydýn, yazar, gazeteci, siyasetçi ve sanatçýnýn davet edildiði öðrenilirken, þuana kadar bin 200 davetiye yollanýldýðý belirtiliyor. Tertip Komitesi HDP Diyarbakýr Ýl binasýnda basýn toplantýsý düzenleyerek hazýrlýklara iliþkin bilgi verdi. Açýklamaya HDP milletvekilleri Ziya Pir ve Sibel Yiðitalp, DTK, HDP, DBP ve TJA yöneticileri katýldý.

"Halkýmýzý Nevroz'a davet ediyoruz" Açýklamayý yapan HDP Diyarbakýr Ýl Eþbaþkaný M. Þerif Camcý, Nevroz Parký'nda 21 Mart günü kutlayacaklarý Nevroz'a, kent halkýnýn büyük bir inanç ve kararlýlýkla sel olup akacaðýna inandýklarýný söyledi. Camcý, "Amed Nevroz Tertip Komitesi olarak, komiteyi oluþturan tüm bileþenler adýna halkýmýzý Nevroz Özgürlük Bayramý'na davet ediyoruz. 'Nevroz Direniþtir; Fa-

þizme Karþý Halklarýn Baharýdýr' þiarýyla bir kez daha Amed'e yaraþýr bir tarzda tarihi rolünü yerine getirmeye çaðýrýyoruz" dedi.

"8 Mart coþkusu Nevroz'a taþýnacak" Nevroz'u savaþýn hâkim sürdüðü bir ortamda karþýladýklarýný söyleyen Camcý, "Yaþanan bu tarihi geliþmeler, yüzyýllýk zulüm ve inkâr tarihinin ancak direniþle aþýlacaðý noktasýna dayanmýþtýr. Halklarýmýzýn ortaya koyduðu özgürlük çizgisi; birlikte, eþit ve demokratik yaþam iddialý daha bir önem kazanmýþtýr.Demokratik siyasetin baskýcý uygulamalarla ortadan kaldýrýldýðý günümüz koþullarýnda; darbeci zihniyete, emeðin sömürüsüne, doða katliamlarýna, inkar-imha ve asimilasyon politikalarýna, katliam ve iþgale, ekonomik, kültürel ve siyasi kýrýmlara karþý toplumun umudunu ayakta tutanlar, bugün birlikte ve her zamankinden daha güçlü direnmeye devam ediyor.Özgürlük mücadelemizin öncüsü kadýnlar, bugün direniþte de en ön safta yer almakta, kadýný yaþamýn öznesi yapma mücadelesini, 8 Mart'tan aldýðý coþkuyla 2018 Nevroz'una taþýma iddiasýný kararlýlýkla sürdürmektedir" þeklinde konuþtu.

"Bin 200 kiþi Nevroz

çalýþmalarýný yürütüyor" "Ortak vatanda eþit yurttaþlýk, demokratik çözüm, faþizmin tüm uygulamalarýna karþý mücadele, tecridin kaldýrýlmasý, tek tip dayatmasý ve son olarak Afrin saldýrýsý halklarýmýzýn esas gündemini oluþturmaktadýr" diyen Camcý þunlarý söyledi: "2018 Amed Nevroz'unu bu gündemlerle karþýlýyoruz. Halkýmýzýn coþkuyla ve büyük bir kararlýlýkla kutlayacaðý Özgürlük Bayramýnýn Amed'e yaraþýr bir tarzda geçmesi için tüm hazýrlýklarýmýzý sürdürüyoruz. Bu yýlki Nevroz' un ön çalýþmalarý ve Nevroz günü için bin 200 kiþi seferber olmuþ durumdadýr. Bugünün Özgürlük Bayramý coþkusunda geçmesi için tüm ayrýntýlar hassasiyetle planlanmaktadýr. Yurtiçi ve yurtdýþýndan Amed Nevroz' una katýlmak isteyen veya davet edilmesi düþünülen heyet ve þahsiyetlerle ilgili çalýþmamýz da son aþamaya gelmiþ bulunmaktadýr. Yoðun bir ilginin ve katýlýmýn konuklar düzeyinde de gerçekleþeceði görülmektedir." Camcý, gelen soru üzerine "Kürt halkýna kan kusturan partiler dýþýnda, Kürdistan Federe Bölgesi, Kuzey Suriye baþta olmak üzere Türkiye'deki tüm siyasi partileri Nevroz için davet ettik" dedi.

Otomobillerden hýrsýzlýk yapan zanlý tutuklandý

Diyarbakýr Ýl Emniyet Müdürlüðü ekiplerinin yaptýðý çalýþmalar sonucu 14 otomobilden hýrsýzlýk yaptýðý tespit edilen B.T. çýkarýldýðý mahkemece tutuklandý. Edinilen bilgiye göre, Hýrsýzlýk Büro Amirliði ekiplerince yapýlan çalýþmalar neticesinde vatandaþlarýn cadde üzerinde park ettikleri araçlarýn camlarýnýn kýrýlarak araç içerisinde müþtekilere ait deðerli eþyalarýn çalýnmasýyla ilgili gerçekleþen 14 ayrý hýrsýzlýk olayýyla ilgili olarak güvenlik kameralarýndan bir þüpheli tespit edildi. Hýrsýzlýk Büro Amirliðine baðlý ekiplerin yaptýðý detaylý çalýþmalar neticesinde farklý tarihlerde gerçekleþen bahse konu hýrsýzlýk olaylarýnýn faili meçhul þüphelisinin B.T isimli þahýs olduðu tespit edildi. Yeniþehir ilçesinde yapýlan operasyonla yakalanan B.T. sevk edildiði adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ÝHA)


14 Mart 2018 Çarþamba

11

YAÞAM

Anne terk edince ortada kaldýlar Anne evi terk etti Maddi sýkýntýlardan dolayý eþi ile sorunlar yaþadýklarýný ve eþinin çocuklarý da býrakarak evi terk ettiðini kaydeden baba Açýkgöz, "Bu nedenle o da beni terk etti gitti. Maddi sýkýntýlara o da dayanamadý beni býraktý gitti. 4 çocuðum var bir baba olarak yine bakarým ama en uzak oðlum süt içiyor ona nasýl bakacaðým bilmiyorum. Ben oðluma nasýl bakacaðýmý bilmiyorum?" diye konuþtu.

Kýzlarýn tek derdi okullarý

D

iyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde yaþayan 34 yaþýndaki 4 çocuk babasý Zülküf Açýkgöz, maddi sýkýntýlarla baþ edemeyince eþi tarafýndan terk edildi. Aralarýnda anne sütüne muhtaç 1,5 yaþýndaki oðlu Muhammed'in de olduðu çocuklarýyla birlikte ortada kalan, kira ve fatura borçlarý biriken baba Açýkgöz, yetkililerin sesini duymasýný ve kendisine bir yardým eli uzatmasýný bekliyor Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesine baðlý 5 Nisan Mahallesinde yaþayan Açýkgöz ailesi kendilerine yardým elinin uzatýlmasýný bekliyor. Kahvehanelerde çalýþarak ailesini geçindirmeye çalýþan 34 yaþýndaki baba Açýkgöz, son birkaç aydýr iþsiz kaldý. Çalýþtýðý süre içerisinde aldýðý maaþla kýt kanaat evi geçindirmeye çalýþan baba Açýkgöz, iþsiz kalýnca hem borçlarý hem de aile içi sorunlarý büyümeye baþladý. Bir türlü iþ bulamayan baba Açýkgöz, en sonunda tartýþtýðý eþi tarafýndan terk edilince çocuklarý Ceren (12), Ceyda (10), Semanur (5) ve anne sütüyle beslenen 1,5 yaþýndaki Muhammet ile ortada kaldý. Þimdi çocuklarýna hem annelik hem babalýk yapan Açýkgöz, yetkilerden kendisine bir yardým eli uzatýlmasýný istiyor. Okula giden kýz çocuklarý Ceren ile Ceyda ise komþularýnýn, akrabalarýnýn verdiði elbiseleri ve okul eþyalarýný kullandýklarýný ifade etti. Ceren ve Ceyda, isteklerinin diðer öðrencileri gibi kendilerinin de bir bilgisayarlarýnýn, çalýþma masalarýnýn ve okul gereçlerinin olmasý olduðunu belirtti.

"Bir yardým eli uzatýlsa çok iyi olur" Geçim sýkýntýsýyla boðuþtuðunu belirten baba Açýkgöz, "Ben iþ bulamýyorum. Ýþ olduðu zaman da aylýk bin, bin 200 lira civarýnda bir gelirim oluyor. Anca mutfaðýmý karþýlayabiliyor. Çocuklarým okul okuyor, onlarýn masrafý,

onlarýn elbiseleridir bunlarý yetiþtiremiyorum. Kira borcum 3 aydýr bin liraya yakýn üst üste birikmiþ, veremiyorum. Çalýþmadýðým zaman sýkýntý çekiyorum. Hiç kimseden bana yardým gelmiyor, anne babamýn da maddi durumu

sýkýntýlý. Talebim valimizden bize bir yardým eli uzatabilirlerse, erzak olur, elbise olur, kira konusunda yardýmcý olabilirlerse. Çocuklarýmý okutuyorum okul yönünden yardým ederlerse çok sevinirim" dedi.

Ailenin en büyük çocuklarý Ceren, maddi durumlarý olmadýðý için yeni elbise alamadýklarýný, okul ihtiyaçlarýný karþýlayamadýklarýný bu yüzden akrabalarýndan ve hayýrseverlerden aldýklarý elbise ile okul araç gereçlerini kullandýklarýný kaydetti. Defterinin, boyalarýnýn olmasýný istediðini belirten Ceren, "Defterim, resmim, boyalarým, çantam olsun istiyorum. Kardeþimin çantasý yok. Olsun istiyorum. Maddi durumumuz iyi deðil. Bilgisayarým olmasýný isterim" ifadelerini kullandý. Okula giden ailenin diðer ferdi Ceyda ise, þunlarý söyledi: "Elbiselerimin olmasýný isterim. Elbisem yok. Defterlerim hepsi yýrtýk. Defterim olmasýný isterim. Çantam erkek çocuklarýn çantasý bir çantam olmasýný isterim. Bilgisayarým ve oyuncaklarýmýn olmasýný isterim." (ÝHA)

Polis tacizciyi özel ekiple yakaladý Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesi nde 7 yaþýndaki bir kýz ço cuðunu taciz ettiði tespit edilen þahýs kuru lan bir özel ekip saye sinde yakalandý. Çok sayýda hýr- sýzlýktan da kaydý bulunduðu tespit edilen þahýs çýkarýldýðý mahkemece tutuklandý Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü Ahlak Büro Amirliði ekiplerince Baðlar ilçesinde 30 Kasým 2017 tarihinde bir ilkokulda 7 yaþýndaki kýz çocuðuna yönelik cinsel istismar olayýyla ilgili þahsýn yakalanmasý için çalýþma baþlatýldý. Olayýn yaþandýðý okulda ve okulun çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alan ekipler çalýþmalar sonucunda olayý gerçekleþtiren þahsýn çok sayýda hýrsýzlýk kaydý

bulunan F.C. isimli þüpheli olduðunu tespit etti.

Özel ekip kuruldu Cinsel istismar olayýyla ilgili özel ekip kuran Ahlak Büro Amirliði görevlileri þüphelinin yakalanmasýna yönelik tespit edilen adreslerde çalýþmalara baþladý. Arama çalýþmalarýnda þüphelinin sabahlarý erken saatlerde Baðlar ilçesinde göründü-

ðü bilgisine ulaþýldý. 6 Mart tarihinde saat 07.00 sýralarýnda Baðcýlar Mahallesi'nde Ahlak Büro görevlilerinin kendisini fark etmesi üzerine kaçmaya baþlayan F.C, ara sokaklarda yaþanan kovalamacayla yakalandý. Ayný gün Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna sevk edilen F.C. çýkarýldýðý adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ÝHA)


12

HABER

14 Mart 2018 Çarþamba

Akciðerinden çekirdek çýktý Diyarbakýr'da 2 yaþýndaki Muhammed Hüseyin Çiftçi'nin akciðerine kaçan kabak çekirdeði Dicle Üniversitesi Týp Fakültesinde yapýlan bir baþarýlý operasyonla çýkarýldý

Diyanet'te atama ve görevlendirmeler yapýldý DÝYARBAKIR - Resmi Gazete'nin dünkü sayýsýnda, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnda açýk bulunan baþkan yardýmcýlýklarýna yönelik atama ve görevlendirmelere dair karar yayýmlandý. Buna göre, Ýstanbul Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Muslu ve Diyarbakýr Ýl Müftüsü Burhan Ýþliyen'in Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý olarak atanmasý uygun görüldü. Ayrýca, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleþoðlu Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Martý ise Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý olarak görevlendirildi. (ÝLKHA)

ÖSYM: YDUS tercih iþlemleri baþladý DÝYARBAKIR - Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamada, Týpta Yan Dal Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý/YDUS deðerlendirme sonuçlarýna göre tercih iþlemlerinin baþladýðý belirtildi. Açýklamada, "17 Aralýk 2016 tarihinde gerçekleþtirilen Týpta Yan Dal Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavýna (2016-YDUS) iliþkin olarak yapýlan yeni deðerlendirme sonuçlarý, 26 Þubat 2018 tarihli duyuru ile adaylarýn ve kamuoyunun bilgisine sunulmuþtur. 2016YDUS yeni deðerlendirme sonuçlarýna göre tercih iþlemleri, 13-19 Mart 2018 tarihleri arasýnda ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapýlacaktýr." denildi. (Haber Merkezi)

Gülidar ÇAKAR Diyarbakýr'da ikamet eden Çiftçi ailesi 2 yaþýndaki çocuklarý Muhammed Hüseyin'in 2 ay önce baþlayan ve geçmeyen öksürük, hýþýltýlý solunum ve nefes darlýðý þikayetleri nedeniyle defalarca farklý hastanelere baþvurdu. En son Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Göðüs Hastalýklarý Polikliniðine yapýlan baþvuruda Muhammed Hüseyin'in bronkoskopisinde akciðerinde kabak çekirdeði tespit edildi. Yediði çekirdek nefes borusuna oradan da akciðerine kaçan 2 yaþýndaki Muhammed Hüseyin Çiftçi'ye, Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Göðüs Hastalýklarý Bilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Velat Þen tarafýndan yapýlan baþarýlý bir iþlemle Muhammed saðlýðýna kavuþtu. Ýki aylýk süreçte neler yaþadýklarýný anlatan baba Ebedin Çiftçi, "Onca kullanýlan ilaca ve buhara raðmen çocuðumuz çok sýk öksürmeye baþladý ve nefes almakta zorlanýyordu. Öksürük þuruplarý, antibiyotikler ve nefes açýcý buharlar verildi ama çocuðumuzun öksürüðü kesilmedi. Hatta çocuðumu hastaneye yatýrdýlar. Bronþit ve zatürre tedavisi gördü ama öksürük sürekli arttý, artýk nefes almakta zorlanýyordu. Doç. Dr. Velat Þen tarafýndan çocuðumuza bir kamera aracýlýðý ile akciðerlerine bakýlmasý gerek-

tiði söylendi. Dr. Þen tarafýndan yapýlan bronkoskopide hastanýn sað taraf akciðerinde kabak çekirdeði tespit edildi ve göðüs cerrahisi ekibi ile baþarýlý bir operasyonla çekirdek çýkarýldý. Çocuðumun öksürüðü kesildi ve saðlýðýna kavuþtu. Artýk huzurlu bir þekilde evimize gidebiliriz" dedi.

"Erken teþhis ve müdahale çok önemli" Bu gibi durumlarda erken teþhis ve müdahalenin çok önemli olduðunu belirten DÜ Týp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göðüs Hastalýklarý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Velat Þen, þunlarý kaydetti: "Hastamýz yaklaþýk iki ay önce baþlayan öksürük ve hýþýltýlý solunum þikayeti ile çok defa deðiþik hastanelerde muayene olmuþ, tedavi görmüþ. Hastaya nefes açýcý buharlar, antibiyotik ve öksürük þuruplarý verilmiþ ancak hastanýn þikayetlerinde hiçbir azalma olmamýþ. Bununla birlikte hastanýn giderek artan nefes darlýðý baþlamýþ. Bu þikayetlerle polikliniðimize baþvuran hastanýn öyküsünü ayrýntýlý bir þekilde sorguladýðýmýzda hastanýn yaklaþýk iki ay önce kabak çekirdeði yerken boðazýna takýldýðýný sonrasýnda çok öksürüp ve kustuðunu öðrendik. Çocuk hastalarýn kendilerini ifade edememeleri, ailenin de kusarak çocuklarýnýn çekir-

dekleri çýkardýðýný düþünmesi ve de akciðer filminde belirgin bulgular olmamasý nedeniyle yabancý cisim aspirasyonu anlaþýlamamýþ. Hastanemizde akciðerleri kamera aracýlýðý ile görüntülememizi saðlayan pediatrik fleksible bronkoskopi cihazýmýz mevcut. Hastaya bronkoskopi iþlemini yaptýk ve hastanýn sað akciðer bronþ dallarýnda saptadýðýmýz çekirdekleri göðüs cerrahi ekibimiz ile çýkardýk. Hastanýn akciðerindeki yabancý cisim çýkarýldýktan sonra þikayetleri giderek azaldý. Hastamýz gecikmiþ tanýlý bir yabancý cisim aspirasyonuna maruz kaldýðýndan hastamýzý bir süre hastanede medikal tedavi ile takip ettik ve sonrasýnda tam þifa ile taburcu ettik. Ne yazýk ki yabancý cisim aspirasyonu olan çocuklarýn üçte bir kadarý geç taný almaktadýr. Yabancý bir cismin hava yollarýna kaçmasý çocuðun hayatýný kaybetmesi ile sonuçlanabilir. Yabancý cisim aspirasyonunun en sýk olduðu yaþ grubu 1 ile 3 yaþ arasý çocuklardýr, bu yaþ grubuna sahip ebeveynlerin tedaviye raðmen uzun süre devam eden öksürük, hýrýltý ve nefes darlýðý þikayetlerinde çocuk göðüs hastalýklarý bölümüne müracaat etmesini tavsiye ediyoruz."


$ €

ekonomi

DOLAR 3,8689 3,8694 EURO

4,7710 4,7718

ALTIN 164,0042 164,0451 BÝST

118.151,8

13 14 Mart 2018 Çarþamba

Sur’a 2,5 milyon liralýk yatýrým... Esnaftan Dicle Elektrik'e teþekkür

Dicle Elektrik, Diyarbakýr'ýn merkez Sur ilçesinde bulunan ve yaklaþýk 10 bin yýllýk tarihe sahip Suriçi bölgesindeki havai hatlarýn büyük bir bölümünü 2,5 milyon liralýk yatýrýmla yer altýna aldý ve bölgede yüzde 100'lük kapasite artýþý saðladý Kübra KURT DÝYARBAKIR - Suriçi'nin yeniden inþa süreci devam ederken Dicle Elektrik de buradaki yatýrýmlarýna devam ediyor. Açýk hava müzesini andýran Suriçi'nin geçmiþten bu yana ticaret merkezi olan Melikahmet Caddesi'nde geçtiðimiz aylarda baþlatýlan çalýþma tamam-

landý. Yerel yönetimlerin yaný sýra Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ile iþbirliði içinde gerçekleþtirilen çalýþmalar sýrasýnda Dicle Elektrik tarafýndan tarihi caddedeki havai hatlarýn tamamý toplandý. Cadde üzerindeki eski elektrik direkleri söküldü. Çalýþmalar sýrasýnda 25 bin metre alçak ve orta gerilim kablosu ile 8 bin metre abone kab-

Esnaf sayýsý 2 ayda 3 bin 500 arttý... Türkiye'de bu yýlýn ilk iki aylýk döneminde esnaf ve sanatkâr sayýsýnýn geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 0,20 artýþla 1 milyon 693 bin 357'ye yükseldi

losu döþendi. Bölgede, 7 adet yeni trafo binasý kurulurken, mevcut kesici ölçüm kabininde ise yenileme çalýþmasý yapýldý. Mevcut trafolara ek olarak Melikahmet Caddesi'nde 11 bin 250 KVA gücünde trafo tesisi gerçekleþtiren enerji þirketi, 41 adet kutu pano ve 41 adet aydýnlatma direði montajýný tamamladý.

Tarýk OTHAN DÝYARBAKIR - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu tarafýndan yapýlan açýklamada, kadýn esnaf ve sanatkâr sayýsýnýn yýlýn ilk iki ayýnda yüzde 3,96 artýþ gösterdiði belirlenirken, geçen yýlýn ayný döneminde 256 bin 992 olan kadýn esnaf sayýsýnýn 10 bin 191 artarak Þubat sonu itibarýyla 267 bin 183 olduðu tespit edildi. Ocak ve Þubat aylarýnda geçen yýlýn ayný aylarýna göre açýlan iþ yeri sayýsýnda 8,32'lik artýþ meydana geldiði saptandý. Geçen yýlýn

Yaklaþýk 2,5 milyon liralýk harcama ile Melikahmet Caddesi yepyeni bir görünüme kavuþurken, Dicle Elektrik Daðýtým Ýl Müdürü Uður Yaka, Esnaf ve Sanatkar Odalarý Birlik Baþkaný Alican Ebedinoðlu ile cadde esnafýný ziyaret etti. Esnaf, yapýlan çalýþmalardan dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirerek Dicle Elektrik Daðýtým'a teþekkür etti. Yaka da Diyarbakýr ve Diyarbakýrlýlar için çalýþtýklarýný belirterek, enerji sorunlarý tamamen son bulana kadar yatýrýmlara devam edeceklerini açýkladý.

Yüzde 100 kapasite artýþý saðlandý Yapýlan çalýþmalarý deðerlendirirken, Melikahmet bölgesinde yüzde 100'lük kapasite artýþý saðlandýðýný ifade eden Dicle Elektrik Daðýtým Diyarbakýr Ýl Müdürü Uður Yaka, þunlarý kaydetti: "Suriçi gibi bir açýk hava müzesinin turizmde hak ettiði noktalara ulaþacaðýný düþünerek, ciddi kapasite artýþlarý saðlamak üzere

ilk iki ayýnda 46 bin 914 olarak açýklanan iþ yeri sayýsýnýn, bu yýl 3 bin 903 artarak Þubat ayý sonu itibarýyla 50 bin 817'ye ulaþtýðý görüldü. Yýlýn ilk iki ayýnda kapanan iþ yeri sayýsýnda, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 2,27'lik artýþ yaþanýrken, bu yýlýn ayný döneminde ise kapanan iþyeri sayýsýnýn 20 bin 310 olduðu anlaþýldý. Buna göre Þubat sonu itibarýyla Türkiye'de toplam iþ yeri sayýsý 1 milyon 822 bin 287 olarak tespit edildi. Türkiye genelinde þehirlerin nüfusuna göre esnaf sayýlarý

hayata geçirdiðimiz bu proje ile çok modern bir daðýtým þebekesini devreye almýþ bulunuyoruz. Buradaki çalýþmalarýmýzý Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'na baðlý birimlerin yaný sýra Büyükþehir ve Sur belediyelerimizle koordineli olarak yürüterek yaklaþýk 4 ay gibi kýsa bir sürede tamamladýk. Yatýrým içerikli çalýþmalarýmýz sýrasýnda tespit ettiðimiz ihtiyaca baðlý ek yatýrýmlarý da plana dahil ederek Melikahmet Caddesi'nin sokaklarýný da bu hizmetten yararlandýrdýk. Burada yüzde 100 oranýnda bir kapasite artýþý saðladýk. Bu, doðal olarak enerji kalitesine de yansýyacak. Ayný çalýþma kapsamýnda bu bölgede 2 binin üzerinde müþterimizin ölçü devresi ýslahýný gerçekleþtirdik. Bunun gibi elektrik tüketicisine dokunacak yatýrýmlarýmýz 2018'de kent genelinde devam edecek."

dikkate alýndýðýnda, 36 bin 738 ile en fazla esnafýn Muðla'da bulunduðu belirlendi. En az esnafýn ise 3 bin 879 ile Þýrnak'ta bulunduðu tespit edildi. Muðla'nýn ardýndan nüfusa göre esnaf sayýsýnýn en fazla olduðu iller ise sýrasýyla Burdur, Çanakkale, Edirne ve Artvin olarak saptandý. Öte yandan nüfusa oranla kadýn esnafýn en çok olduðu ilk 5 il sýrasýyla yüzde 0,83 ile Çanakkale, yüzde 0,78 ile Muðla, yüzde 0,76 ile Uþak, yüzde 0,75 ile Burdur ve 0,72 ile Balýkesir olarak tespit edildi.


14

HABER

Dicle’de operasyon: 2 þehit Diyarbakýr'ýn Dicle ilçesi kýrsalýnda PKK'ye yönelik sürdürülen operasyonlar sýrasýnda yaþanan patlamada 2 asker þehit olurken, 2’si aðýr 5 asker de yaralandý

14 Mart 2018 Çarþamba

Diyarbakýr'ýn Dicle ilçesi kýrsalýnda PKK'ye yönelik yürütülen operasyon kapsamýnda el yapýmý patlayýcýnýn infilak etmesi sonucu 2 asker þehit oldu. 2'si aðýr 5 asker de yaralandý. Diyarbakýr Valiliðinden yapýlan açýklamada, "Teröristle Mücadele Harekatý kapsamýnda Diyarbakýr Ýli Dicle Ýlçesi Kuzeyinde icra edilen operasyon esnasýnda, 13 Mart 2018 Salý günü saat

14.15 sýralarýnda teröristlerce daha önceki tarihlerde döþenmiþ olan mayýn/EYP'ye temas sonucunda meydana gelen patlamada 2 kahraman silah arkadaþýmýz olay yerinde þehit olmuþ, 2'si aðýr, 3'ü hafif olmak üzere 5 kahraman silah arkadaþýmýz yaralanmýþtýr. Yaralanan arkadaþlarýmýzýn Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesinde tedavilerine baþlanmýþtýr" denildi.

Foto: Arþiv

Kitap fuarýný 5 günde 75 bin kiþi ziyaret etti

Diyarbakýr'da 150'den fazla yayýnevi ve 1 milyondan fazla kitabýn yer aldýðý Yeniþehir Belediyesi Kitap Günleri Fuarýný 5 günde 75 bin kiþi ziyaret etti

anlatýmlarý ve dünya klasikleri kitaplarýný rahatlýkla alabiliyoruz. Herkese teþekkür ediyoruz" dedi.

Diyarbakýr'ýn Yeniþehir Belediyesince organize edilen Diyarbakýr Büyükþehir, Sur ve Kayapýnar Belediyelerince de desteklenen Kitap Günleri Fuarýna ilgi her geçen gün devam ediyor. 9 Mart tarihinde kapýlarýný ziyaretçilere açan ve 18 Mart'a kadar devam edecek olan fuarý 5 günde 75 bin kitapsever ziyaret etti. 150'den fazla yayýnevi ve 1 milyondan fazla kitabýn yer aldýðý fuarda Sur,

Belediyelerin baþlatmýþ olduðu kitap çeki uygulamasýnýn çok doðru bir karar olduðunu ifade eden yayýnevi temsilcileri, þunlarý söyledi: "Hem fuarýn hareketliliði hem de öðrencilerin kitapla buluþturulup okumalarýna destek olmak çok güzel ve olumlu bir davranýþ. Umarýz bu örnek davranýþ ülkemizin her bölgesinde örnek alýnýr." (ÝHA)

Yeniþehir ve Kayapýnar ilçelerinde eðitim gören öðrencilere belediyeler tarafýndan kitap çeki daðýtýldý. Öðretmenleri ile birlikte gruplar halinde fuarý ziyaret eden öðrenciler çeklerle kitap almanýn mutluluðunu yaþadýklarýný belirterek, "Öðretmenlerimizin bizlere okumamýz için tavsiye ettiði kitaplarý hediye çeklerimizle alabiliyoruz. Derslerimizde bizlere destek olan soru bankasý, konu

Diyarbakýrlý çocuklar Ýtalya’daki çocuklarla mektup arkadaþý oldu Diyarbakýr'da, Gençlik ve Deðiþim Derneðinin katkýlarý ile bir araya gelen çocuklar, Ýtalya'nýn Milano kentindeki yaþýtlarý ile mektup arkadaþý oldu

D

“Örnek davranýþ”

ÝYARBAKIR - Özellikle gençlerin yurt dýþý hayalini gerçeðe dönüþtürmesi ile bilinen Gençlik ve Deðiþim Derneði yeni bir proje hayata geçirdi. Proje kapsamýnda bir araya gelen Diyarbakýrlý çocuklar, dernek binasýnda resim çizip mektup yazan çocuklar, bunlarý yine dernek aracýlýðýyla Milano'daki çocuklara gönderdi. Konu ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Deðiþim Derneði Baþkaný Umut Suvari, çocuklara yönelik gerçekleþtirdikleri proje ile onlarýn yurt dýþýnda mektup arkadaþý edinmelerini saðladýklarýný söyledi. Suvari, "Genellikle gençler için projeler üretiyorduk. Bu sefer de çocuklar için bir etkinlik düzenlemek istedik. Bu kapsamda dernek binasýnda toplanan çocuklar çizdikleri resim ve yazdýklarý mektuplarý Ýtalya'nýn Milano kentine gönderdi. Bu mektup arkadaþlýðýný önümüzdeki günlerde daha da pekiþtireceðiz" dedi. (ÝHA)

Hava sýcaklýðý 2 ila 4 derece azalacak Kübra KURT DÝYARBAKIR - Meteoroloji Genel Müdürlüðünden alýnan tahminlere göre, hava sýcaklýðýnýn iç ve batý kesimlerde yaðýþla birlikte 2 ila 4 derece azalacaðý, diðer yerlerde önemli bir deðiþiklik olmayacaðý ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceði tahmin ediliyor. Rüzgarýn genellikle güney ve güneybatý (Lodos) yönlerden hafif ara sýra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batý Akdeniz, Ýç Anadolu'nun batýsý, Batý Karadeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak eseceði tahmin ediliyor. Bazý illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sýcaklýklarý ise þöyle: Ankara: Parçalý ve çok bulutlu, aralýklý saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý 16 Ýstanbul: Parçalý çok bulutlu, il geneli aralýklý saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý 18 Bursa: Parçalý ve çok bulutlu, il geneli aralýklý saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý 19 Ýzmir: Parçalý ve çok bulutlu, il geneli aralýklý saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý 21 Adana: Parçalý, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, aralýklý saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý 21 Antalya: Parçalý ve çok bulutlu, aralýklý saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý 18 Samsun: Parçalý zamanla çok bulutlu, aralýklý saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý 18 Trabzon: Parçalý bulutlu 18 Erzurum: Parçalý bulutlu 10 Diyarbakýr: Parçalý ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 19


15

SPOR

14 Mart 2018 Çarþamba

Amedspor’da inegölspor hazýrlýklarý baþladý Mehmet Uður ÇAKIL

DÝYARBAKIR- TFF 2. Lig Kýrmýzý Grupta mücadele eden Amedspor hafta sonu deplasmanda Ýnegölspor ile karþý karþýya gelecek. Sahasýnda Sarýyer'i maðlup ederek rahat bir nefes alan Amedspor, Ýnegölspor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýkSalarýna baþladý. Antrenör rýyer'ý yenerek Ýbrahim Cezayir yönetiminde Þehmuz Özer tehlike bölgesinden Tesisleri'nde idmanuzaklaþmanýn sevincilarýný sürdüren ni yaþayan Amedspor, Amedspor'da moralhafta sonu deplasmanlerin yerinde olduðu da karþýlaþacaðý Ýnegözlendi. medspor'da gölspor maçýnýn haSarýyer karþýlaþmazýrlýklarýna baþsýnda kart cezalýsý olduðu için forma giyemeladý yen Ýbrahim Sürgülü, antrenör Ýbrahim Cezayir'in görev vermesi halinde Ýnegölspor'a karþý forma giyebilecek.

Sarýyer takým otobüsünün taþlandýðý iddiasý yalan çýktý Geçtiðimiz hafta sonu Diyarbakýr'da Amedspor ile Sarýyer arasýnda oynanan maçta Sarýyer takým otobüsünün taþlandýðý iddia edilmiþti. Sosyal medyada paylaþýlan görselleri ve videolarý tarayarak teyit eden Teyitorg sitesi, taþlanan otobüsün Sarýyer'in takým otobüsü olmadýðýný açýkladý Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- Sosyal medyada paylaþýlan ve birçok haber ajansý tarafýndan da kullanýlan görsellerde hafta sonu oynanan Amedspor-Sarýyer karþýlaþmasýnda Sarýyer kulübünün takým otobüsünün taþlandýðý iddia edilmiþti. Olaya iliþkin araþtýrmalarda bulunan Teyitorg isimli site paylaþýlan görselin Sarýyer takým otobüsüne ait olmadýðýný belirtti.

"Görseldeki otobüs Sarýyer'in takým otobüsü deðil" Teyitorg'dan yapýlan açýklama þu þekilde; "Paylaþýlan görselde Sarýyer takým otobüsünün taþlandýðý iddia edildi. Ancak fotoðraflarýn, Sarýyer SK'nýn taþlanan otobüsüne ait olduðu iddiasý doðru deðil. Fotoðraflarýn farklý zamanlarda gerçekleþen farklý olaylardan derlenerek kullanýldýðýný söylemek mümkün. Camlarý kýrýlmýþ beyaz bir otobüsü gösteren fotoðrafýn, Malatya'dan Ýstanbul'a yolcu taþýyan bir otobüs firmasýna ait

Gençler Basketbol Müsabakalarý sona erdi Diyarbakýr'da Okullar arasý Gençler Basketbol Grup Müsabakalarý sona erdi. Üç gün süren müsabakalarda baþarýlý olan takýmlar, Türkiye finallerine katýlma hakkýný elde etti

DÝYARBAKIR'da 22 takým ve 308 sporcunun yer aldýðý müsabakalar, Köþkler Spor Salonu ve Talaytepe Spor Salonu'nda gerçekleþtirildi. 3 grup halinde yapýlan müsabakalarda, baþarýlý olan takýmlar belli oldu. Erkekler kategorisinde, A grubunda Özel Diyarbakýr Doða Anadolu Lisesi, B grubunda Elazýð Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ve C grubunda Adýyaman Altýnþehir Anadolu Lisesi gruplarýný lider tamamlayarak Türkiye yarý finallerine katýlma hakkýný elde etti.

Dereceye giren takýmlara madalya verildi

olduðu görülebiliyor. Aracýn üzerinde de Medine Turizm logosu yer alýyor. 2015 yýlýnda yaþanan olaylarda sosyal medyadan örgütlenen eylemciler, Doðu ve Güneydoðu Anadolu illerinden gelen ve Ýç Anadolu'dan geçen çeþitli firmalara ait otobüsleri taþlamýþtý. Sarýyer Sk'nýn otobüsüne ait olduðu iddiasýyla paylaþýlan ve camlarý kýrýlmýþ otobüsün içini gösteren diðer fotoðrafýn 2015 yýlýnda Karaman'da yaþanan bir trafik kazasýndan sonra çekilmiþ. Fotoðraflarýn, Konya Yenigün isimli internet sitesi tarafýndan 28 Ocak 2017 tarihli bir haberde kullanýldýðý görülebiliyor. Haberde Karaman otogarý yakýnlarýnda

bir baþka araçla çarpýþan otobüsün sol kýsmýndaki camlarýn kýrýldýðý belirtiliyor. Yine ayný tarihli baþka bir haberde de söz konusu fotoðrafýn kullanýldýðý görülebiliyor. Camlarý kýrýk halde Karaman'dan Konya'ya þehirlerarasý yolculuk gerçekleþtiren otobüs Milliyet ve HaberTürk Gazetesi tarafýndan da haberleþtirilmiþti. Sarýyer SK ve Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'nden yaþanan olaylar hakkýnda bilgi alýnamadý. Sarýyer Spor Kulübü isimli resmi olmayan Facebook sayfasýnda ise Sarýyer taraftarlarýnýn henüz uçaða binemeden Ýstanbul'da engellendiði iddia edildi."

Kýzlar kategorisinde ise Siirt Þehit Zafer Kýlýç Spor Lisesi A grubunda çýkmayý garantileyen ilk takým oldu. B grubunda Özel Diyarbakýr Temel Kavram Lisesi ve C grubunda ise Özel Batman Doða Anadolu Lisesi gruplarýndan çýkmayý baþaran diðer takýmlar oldu. Gruplarýný lider tamamlayarak Okullar arasý Gençler Basketbol Türkiye Yarý Final müsabakalarýna katýlma hakkýný elde eden takýmlar için ödül töreni düzenlendi. Diyarbakýr Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Spor Þube Müdürü Akýn Erim ve bazý yetkililerin de yer aldýðý törende dereceye giren takýmlara madalya verildi. (Haber Merkezi)


Kuruluþ Yýlý: 3 Mayýs 2007

14 MART 2018 ÇARÞAMBA Yýl: 11 - Sayý : 3648

www.diyarbakiryenigun.com

Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Diyar’a Play-Off yolu görünüyor

C

M

Y

Lider Darýca Gençlerbirliði'ne farklý maðlup olan Diyarbekirspor'da moraller bozuk. Son dört sezonda Play-Off'a kalarak hüsran yaþayan yeþil-kýrmýzýlýlara bu sezonda da Play-Off yolu görünüyor.

K

DÝYARBAKIR- TFF 3. Lig 2.Grupta zirve mücadelesi veren Diyarbekirspor'da hüzün hakim. Lider Darýca

Diyar'da tüm planlar Gençlerbirliði deplasmanýnda aðýr bir yenil- galibiyet üzerine kuruldu. gi alarak þampiyonluk yarýþýndan uzaklaþan Teknik direktör Diyarbekirspor'a üst kýyýmýna devam... üste 5. SezonunBu sezon sürekli da da Play-Off teknik direktör deyolu görünüyor. ðiþtirerek dikkat Ligin bitmesine 8 çeken Diyarbekirshaftalýk bir süreç por'da yaklaþýk kalýrken, Diyarbekirspor ile li- Mehmet Uður ÇAKIL’ýn bir ay önce göreve getirilen der Darýca GençHaberi genç teknik dilerbirliði ararektör Levent sýnda 7 puanlýk Kartop'un da bir fark bulugörevine son nuyor. Þampiverildiði öðreyonluk yolunda nildi. Levent puan kaybýna Kartop'un da tahammülü kalgönderilmesi mayan Diyarile birlikte Dibekirspor, hafta yarbekirspor sonu sahasýnda bu sezon dört karþýlaþacaðý teknik direktör Erokspor maçýile yollarýný nýn hazýrlýklarýayýrmýþ oldu. na da baþladý.

14mart2018  
14mart2018  
Advertisement