Page 1

D.Ü yeniden ayaða kalkýyor DÜ Hastaneleri Baþhekimi Prof. Dr. Gökhan Kýrbaþ, he def lerinin 900 bin olan hasta sayýsýný 1 milyona çýkarmak olduðunu söyledi. 7’de

Öðretmendi, çiðköfteci oldu

1

8 yýl öðretmenlik yapan Abdullah Korkmaz, geçtiðimiz Ekim ayýnda çýkan Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildi. Bir gün iþine döneceðine inanan Korkmaz, o zamana kadar "namerde muhtaç olmadan" ayak ta durabilmek için, Diyarbakýr' Vecdi ERBAY da çiðköfte dükkaný açtý. 4’te HABER-YA

ÞAM

Aydoðan’a 4 yýl 8 ay hapis cezasý verildi TUTUKLU HDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan hakkýnda 2011 yýlýnda katýldýðý cenaze töreni, basýn açýklamasý ve yürüyüþler nedeniyle açýlan davada 4 yýl 8 ay 7 gün hapis cezasý verildi. Güncel 03

Oyuncular: Sadece mekân deðiþtirdik

14 OCAK 2017 CUMARTESÝ FÝYATI: 25 KRÞ.

www.diyarbakiryenigun.com

Gençliði bitiren hastalýk:

BAHiS

KÜTÇE tiyatronun önemli alanlarýndan biri olan ve kayyum tarafýndan iþten çýkartýlan Diyarbakýr Þehir Tiyatrosu'nun oyuncularý, tiyatronun mekân deðiþtirdiðini ve belediye bünyesinde olmadan çalýþmalarýna devam edeceklerini belirtti. 10

‘Sahte sigorta’ maðduru esnaf emekli olamýyor PARAVAN þirket tarafýndan yapýlan "sahte sigorta" nedeniyle maðdur olduðunu belirten bir vatandaþ, sigortalý gözüktüðü yýllarda ailesiyle birlikte yararlandýðý saðlýk hizmetleri ücretinin kendisinden faiziyle birlikte istenmesine tepki gösterdi. Haber 12’de

M. Uður ÇAKIL

YENÝGÜN ÖZEL

‘Bahis oynayan sayýsý artýyor...’ TÜRKÝYE'de ve dünya futbol tarihinde geçmiþte birçok bahis skandalý yaþandý. Özellikle son 10 yýlda futbolun endüstrileþmesi ile Türkiye'de ve bölgede bahis oynayanlarýn sayýsý hýzla arttý. Diyarbakýr'da ve bölgede sanayi ve istihdam alanlarýnýn az olmasýna baðlý olarak kolay para kazanmanýn yoluna giden gençler bahis bataðýna saplanmaya devam ediyor.

‘Kumar aktivite hakine geldi...’ EKÝN Kýzýlaslan isimli vatandaþ, gençlerin kumar oynamayý aktivite haline getirdiðine vurgu yaparken, Hakan Bayhan insanlarýn parasýný arttýrmak için bahis oynadýðýný belirtiyor. Mustafa Kaya ise gençlerin kendilerini tatmin edebilecek parayý kazanamadýðý için bahis oynadýðýný ve sýrf bahis oynamak için kredi çeken insanlarýn olduðunu söylüyor. 8-9’da

Hayatýný Sur’da býraktý, hayali ile yaþýyor...

G

EÇTÝÐÝMÝZ yýl Sur ilçesinde çýkan olaylarda evini kaybeden 80 yaþýnd aki Zeynep nine, evinin yakýlýp yýkýldý ðýný, dikiþ makinesi, kanepeler, teyplerin in kýsacasý tüm hatýralarýnýn o evle berabe r gittiðini belirterek, “Daha önce yardým alýyord uk, oðlumu Ýþ-Kur üzerinden geçici iþçi diye aldýklarý için bütün yardýmlar kesildi. Eski evimi çok özlüyorum. Allah buna neden olanlara hakkýmýzý býrakmasýn” diye konuþtu. Haber 06

5’te

Heykellere yüklenen anlamlar… Ramazan KARATAÞ Çevrenizde haber deðeri taþýdýðýný düþündüðünüz resim ve videolarýnýzý WhatsApp Ýhbar Hattýmýza gönderin, yayýmlayalým...

0507 467 5616 - 0507 028 39 75

Gazetemize ABONE olmak için bize ulaþýn: 0532 622 55 33 - 0412 252 55 59 C

M

K


2

SAÐLIK/YAÞAM

14 Ocak 2017 Cumartesi

Akut Sinüzit’e dikkat! dece bir yüz yarýsýnda ya da hep birlikte iltihaplanma haline sinüzit denilmektedir" dedi.

“Nezle hali bir akut sinüzittir”

Baþ aðrýsý, burun akýntýsý ve

Baþ aðrýsý, burun akýntýsý ve ateþ gibi belirtilerin yeni baþladýðý klinik tablonun akut sinüzit olduðunu kaydeden belirten uzmanlar, "Akut ve kronik sinüzitte farklý olmakla birlikte genel olarak; burun týkanýklýðý, burun ve geniz akýntýsý, burundan konuþma, koku alma bozukluklarý, sýk sýk nezle grip olma ve bunlarýn kolay kolay geçmeyiþi, özellikle çocuklarda daha fazla olmak üzere inatçý öksürükler. Zaman zaman ateþ de olur" dedi Dorþin AKSOY DÝYARBAKIR - Toplumda en fazla karþýlaþýlan saðlýk sorunlarýndan birisinin sinüzit olduðunu belirten Kulak Burun Boðaz ve Baþ Boyun Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Bahadýr Baykal sinüzit ile ilgili bilinmeyen bazý noktalara da deðinerek önemli bilgiler verdi. Op. Dr. Bahadýr Baykal, sinüslerin yüz ve kafa kemiklerinin içerisine yerleþmiþ içi havalý boþluklar olduðunu söyleyerek, "Üst çene kemiðinde karþýlýklý iki büyük yanak sinüsü, alýn kemiði içerisinde bir büyük alýn sinüsü, gözlerin arasýna yerleþmiþ küçük odacýklardan oluþan etmoid sinüsler ve kafa tabanýnda yerleþmiþ bir de derin bir sinüsümüz bulunmaktadýr. Sinüslerin ayrý ayrý ya da bölgesel olarak sa-

ateþ gibi belirtilerin yeni baþladýðý klinik tablonun akut sinüzit olduðunu kaydeden Op. Dr. Baykal, "Çoðu zaman farkýnda olmayýz ama 10-15 günden beri sürmekte olan uzamýþ nezle hali aslýnda bir akut sinüzittir. Yýllarca tekrarlayan belirtilerle karþýlaþýyorsak sinüzitin kronikleþmiþ olduðu söylenebilir. Akut ve kronik sinüzitte farklý olmakla birlikte genel olarak; burun týkanýklýðý, burun ve geniz akýntýsý, burundan konuþma, koku alma bozukluklarý, sýk sýk nezle grip olma ve bunlarýn kolay kolay geçmeyiþi, özellikle çocuklarda daha fazla olmak üzere inatçý öksürükler. Zaman zaman ateþ de olur" diye konuþtu. Özellikle yanak sinüslerinin (maksiler sinüsler), konumlarý nedeniyle üst çene

Aþýrý tuzlu yiyenlerde felç riski ortaya çýkýyor Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ali Saklamaz, aþýrý tuz kullanýmýnýn saðlýk açýsýndan birçok zararý bulunduðunu belirterek, tuzun; felç, körlük, kalp ve böbrek yetmezliði ile hipertansiyon gibi birçok hastalýðýn tetikleyicisi olduðunu kaydetti

diþleri ile yakýn iliþkide olduðuna dikkat çeken Op. Dr. Baykal, "Bu bölgedeki diþlerden bazýlarýnýn kökleri yanak sinüsünün içine girmiþ olabilir. Aslýnda bu durum herhangi bir soruna yol açmaz ancak bu diþlerin iltihaplandýðý durumlarda veya diþ çekimi sonrasýnda sinüzit geliþebilir. Eðer kökü yanak sinüsünün içinde olan bir diþ çekilirse, sinüs boþluðu ile aðýz içerisindeki kirli ortam arasýnda baðlantý olacaktýr. 'Oroantral fistül' olarak adlandýrdýðýmýz bu durumda aðýzdaki bakteriler sinüs içerisine giderler ve sinüzite yol açarlar. Bu açýklýk fark edildiði anda kapatýlmalýdýr, aksi halde sýk tekrarlayan sinüzit ataklarý olur" ifadelerini kullandý.

Acý kavuna dikkat

Op. Dr. Baykal,"Çocuklar daha sýk viral üst solunum yolu infeksiyonlarýna yakalandýklarý için ve sinüsleri henüz tam olarak kendilerini temizleyemedikleri için daha kolay sinüzite yakalanabilirler. Ayrýca halk arasýnda geniz eti denilen adenoid varlýðý ve bazý anatomik koþullar da sinüzit oluþumuna zemin hazýrlayabilir. Ancak çocuk sinüzitlerini taný koymak, izlemek ve tedavi etmek açýsýndan eriþkinlerinkinden farklý olarak ele almak gerekir. Maalesef ülkemizde pek çok konuda olduðu gibi sinüzit tedavisinde de alternatif uygulamalar adý altýnda yanlýþ þeyler yapýlabiliyor. Mesela halk arasýnda acý kavun denilen bitkinin suyunun, burna uygulandýðýnda, sinüziti tedavi ettiði iddia ediliyor. Benim hastalarýmýn arasýnda da bu bitkiyi kullanan ve uygulama sonrasý bol miktarda koyu sývý aktýðýný söyleyenler var. Halbuki akan sývý kesinlikle iltihap deðil. Acý kavun burun içindeki tüm dokularý kimyasal olarak yakmaktadýr. Uygulama sonrasý akan sývý ise iltihap deðil,

DÝYARBAKIR - Türk insanýnýn günlük alýnmasý gereken tuz miktarýnýn 3 katýndan fazla tuz kullandýðýný dile getiren Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ali Saklamaz, "Tuz günümüzde çok fazla kullanýlan bir besin maddesi. Ülkemizde ortalama 20 gram civarýnda kullanýlmaktadýr. Bu durum kültürümüzden, damak tadýmýzdan ve yemek alýþkanlýklarýmýzdan kaynaklanýyor ve kolay kolay deðiþmiyor. Bu nedenle çocuklarýmýzýn yemeklerine az tuz koyarak onlarýn gelecekte az tuz tüketmesini saðlayabiliriz. Yemeði tuz olmadan lezzetlendirmek için deðiþik baharatlar ve limon kullanýlmasýný öneriyoruz" dedi. Uzman Dr. Ali Saklamaz, yüksek miktarda tuz tüketiminin vücutta su tutulumuna ve dolaþým sistemine baðlý hasara neden oldu-

kimyasal olarak yanmýþ dokulardýr. Burun dokularýný yakarak sinüzit tedavi edilemeyeceði gibi, acý kavuna baðlý alerjik þok ve ölüm riski olmasý bu bitkiyi oldukça tehlikeli yapýyor. Burun ve sinüs hastalýklarýyla yoðun olarak ilgilenen bir hekim olarak bu bitkinin kullanýlmasýný asla önermiyorum. Yani hastalarýmýz kaþ yaparken göz çýkarma riskiyle de karþý karþýya kalabilirler. Ýlla ki bitkisel tedavi almak isteyen hastalara ise önerim ekinezya çayý olabilir." dedi.

Tek baþýna tedavi yeterli deðil Sigara içen, alkol kullanan, sürekli kirli havayý soluyan ya da klimatize kapalý ortamlarda çalýþan bir kiþinin, hijyen ve yaþam koþullarýný iyileþtirilmediði sürece tek baþýna tedavinin yeterli olmadýðýný ifade eden Op. Dr. Baykal, "Sinüzit tedavisinde de ilk seçenek hemen daima antibiyotiktir. Bazen oldukça uzun süre kullanmak gerekir. Dört hafta aralýksýz tedavi verdiðim hastalarým var. Ancak bu noktada önemli olan tedaviye ara vermemek ve yarým býrakmamaktýr. Aksi takdirde yeterli fayda görülmez. Eðer hastamýzýn þikayetleri uzun süreli ilaç tedavileri ile geçmiyorsa, baþ aðrýlarý hayatýný olumsuz etkilemeye baþlamýþsa sinüzit ameliyatlarý tedavide seçenek olarak düþünülmelidir. Bazen sinüzit ile birlikte burun kemik eðriliði ya da burun etlerinin aþýrý büyümesinden olabilir, bu durumda kombine bir yaklaþýmla ayný anda hem burun hem de sinüs ameliyatý yapýlabilir. Günümüzde yeni teknikler tanýmlanmýþ olsa bile sinüslerin burun içine açýldýðý kanallarýn cerrahi olarak endoskop yardýmýyla özel aletler ile geniþletilmesi oldukça yüz güldürücü sonuçlar verir" þeklinde konuþtu.

ðunu kaydederek, "Gereðinden fazla tuz tüketimi tansiyon yüksekliði ve organ hasarlarýný beraberinde getiriyor. Yüksek tansiyon geri dönüþü olmayan organ hasarlarýna, felç, kalp krizi, körlük ve böbrek yetmezliðine varan sonuçlar doðuruyor. Günlük tuz tüketiminin normal seviyeye düþürülmesi felç ve kalp krizi riskini azaltýyor" diye konuþtu. Uzman Dr. Ali Saklamaz sözlerini þöyle sürdürdü: "Tuzun, vücudun ihtiyacý kadar kullanýlmasý çok önemli. Yeme hizmeti veren restoran ve kafeterya gibi yerlerin tuz kullanýmý konusunda hassas olmalarý gerekiyor. Saðlýk Bakanlýðýnýn bu yöndeki çalýþmalarýný destekliyoruz. Çünkü tuzu ne kadar az tüketirsek o derecede hastalýklardan korunmuþ oluruz. Toplumun bu yönde bilinçlendirilmesi çok önemli." (ÝHA)


14 Ocak 2017 Cumartesi

3

GÜNCEL

Aydoðan’a 4 yýl 8 ay hapis

DÝYARBAKIR - Tutuklu HDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan hakkýnda 2011 yýlýnda Diyarbakýr'da katýldýðý basýn açýklamalarý, yürüyüþ ve cenaze töreni gerekçe gösterilerek açýlan davanýn karar duruþmasý Diyarbakýr 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 2011 yýlýnda katýldýðý 4 ayrý eylem ve etkinlik nedeniyle "Örgüt propagandasý yapmak", "Örgüt üyesi olmak" ve "2911 Toplantý ve Gösteri Yürüyüþleri Kanununa Muhalefet etmek" ile suçlanan Aydoðan'ýn 18 yýla kadar hapsi istendi. Aydoðan'ýn tutuklu olduðu Silivri Cezaevi'nde SEGBÝS üzerinden katýldýðý duruþmada avukatlar da hazýr bulundu Yine HDP Milletvekili Altan Tan, HDP Ýl Eþbaþkaný Gülþen Özer ile çok kiþi de izleyici olarak duruþma salonuna geldi. Dava dosyasýna gelen evraklarýn ardýndan baþlayan duruþmada, iddia makamý daha önce davanýn esasý hakkýnda verdiði mütalaasýný tekrarladý. Ardýndan söz alan Aydoðan, davanýn esasýna karþý savunma yaptý. Halen millet-

deðil. Cenazelere katýldýðým için yargýlanýyorum. Daha önce cenazelere neden katýldýðýmý belirtmiþtim. Siyasal iktidar kamuoyu üzerinden baský yaratmak ve algý oluþturmak için bu sürekli gündemleþtiriyor. Yargý siyasi iktidarýn oluþturduðu bu baský atmosferinden etkilenmemeli. Savcýdan bana yönelik bu iddiasýný geri çekmesine beklerdim" diye kaydetti. Avukatýn sorusu üzerine Aydoðan suçlama konusu yapýlan eylem ve etkinlerde daðýlTutuklu HDP Dimalarý ve eylemin yasayarbakýr Milletvekili dýþý olduðu yönünde poNursel Aydoðan hakkýnlisin kendisini hiç uyarda 2011 yýlýnda katýldýðý madýðýný söyledi. Hakcenaze töreni, basýn açýkla- kýnda iddianameyi havekili olduðuzýrlayan dönemin özel masý ve yürüyüþler nedenu, yasama doyetkili savcýsý Ahmet niyle açýlan davada 4 kunulmazlýðýnýn Karaca'nýn "MÝT TIR'layýl 8 ay 7 gün hapis devam ettiðine rý" ve "FETÖ" davalarýncezasý verildi dikkat çeken Aydodan tutuklu olduðunu hatýrðan, "Hukuksuz bir latan Aydoðan, "O dönemde Diþekilde tutuklandým. Þu an yarbakýr'da hangi sokakta ne olTürkiye'nin geleceði için çok muþsa dakika dakika yazýlýp beönemli olan anayasa deðiþikliði nim dosyama konulmuþ. Davanýn Meclis Genel Kurulu'nda görüþüiddianamesi inanýlmaz bir þekilde lüyor. Þu anda cezaevinde oldupolis ve savcýlýk tarafýndan dolduðum için Genel Kurul'daki görüþrulmuþ" diye belirtti. Aydoðan, bemelere katýlamýyorum, oy kullana- raatýný talep etti. Ardýndan söz mýyorum. Bu hak ihlalinin sona alan Aydoðan'ýn avukat Abdulkaermesini istiyorum" dedi. dir Güleç, Anayasa'nýn 83. maddesine göre milletvekillerinin yargý“Cenazelere katýldýðým lanamayacaðý, sorgulanamayacaðý için yargýlanýyorum” ve gözaltýna alýnamayacaðý yönünYaþamýný yitiren PKK'lilerin cenaze törenlerine ve yürüyüþlere de bir hüküm olduðunu belirterek, "Anayasa'ya eklenen geçici bir örgüt çaðrýlarý doðrultusunda demadde ile amir hüküm olan bu ðil Diyarbakýr milletvekili olduðu madde kaldýrýlamaz. Yok hükmüniçin katýldýðýný vurgulayan Aydode olan bu düzenleme ile Anayasa ðan, partisinin planlamasý ve faamaddesi kaldýrýlamaz. Müvekkilim liyetleri doðrultusunda bu eylem ve etkinliklere katýldýðýný kaydetti. hakkýndaki iddianame de FETÖ'cüler tarafýndan hazýrlanmýþ. Aydoðan, "Katýldýðým etkinlikler Bunun seçilmiþlere dönük bir opeüzerinden cezalandýrýlmamýn israsyon olduðu çok açýk" dedi. tenmesi kabul edilebilir bir þey

Kayseri saldýrýsýyla ilgili 5’i asker 20 kiþi tutuklandý

KAYSERÝ'de çarþý iznine çýkan askerlerin bindiði halk otobüsüne düzenlenen bombalý saldýrýyla ilgili olarak dün adliyeye sevk edilen 22 kiþiden 20'si tutuklandý. Saldýrýda 14 asker þehit olmuþtu. Hürriyet'te yer alan habere göre; 17 Aralýk'ta Talas Caddesi Erciyes Üniversitesi kampusu önündeki otobüs duraðýnda meydana gelen patlamadan sonra Terörle Mücadele þubesi (TEM) ekiplerince Ýstanbul, Kayseri, Þanlýurfa, Van, Adana ve Diyarbakýr'da gerçekleþtirilen operasyonlarda gözaltýna alýnan 26 kiþi, önce Cumhuriyet Savcýlýðýna çýkarýldý. Burada 4 þüpheli adli kontrol þartýyla serbest býrakýldý. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen 22 þüpheliden 20'si tutuklanýrken, 2 kiþi adli kontrol koþu-

4 yýl 8 ay 7 gün ceza verildi

Yaþamýný yitiren örgüt üyesinin cenazesine katýlmanýn "örgüt üyeliði" sayýlmasýna deðinen Güleç, Ak Parti Diyarbakýr Milletvekili Galip Ensarioðlu'nun da yaþamýný yitiren örgüt üyelerinin cenaze törenlerine katýldýðýný kaydetti. Ensarioðlu'nun katýldýðý cenaze törenleri ile ilgili "Evet katýldým. Bir kez deðil bir kaç kez katýldým. PKK'lilerin cenazesine CHP milletvekillerinin katýldýðýný da biliyorum" dediðini aktaran Güleç, "Hani nerede kaldý yargý önünde eþitlik. Cenazeye katýldýðý için Ensarioðlu'na soruþturma açýlýp açýlmadýðýnýn soruþturulmasýný istiyoruz. Soruþturma açýlmamýþsa derhal müvekkilimin beraatýný talep ediyorum" diye vurguladý. Avukat Devrim Barýþ Baran ise müvekkili Aydoðan ile birlikte yargýlanan ancak daha sonra dosyalarý ayrýlan sanýklarýn yargýlandýklarý davada beraat ettiðini hatýrlattý. Yapýlan savunmalarýn ardýndan, mahkemenin son sözünü sorduðu Aydoðan, "Söylemem gerekenleri söylediðimi düþünüyorum. Buna ekleyecek bir þeyim yok" dedi. Karar için duruþma ara veren mahkeme heyeti kararýný öðleden sonraya býraktý. Aranýn ardýndan kararýný açýklayan heyet, Aydoðan hakkýnda "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adýna suç iþleme" suçundan 4 yýl 8 ay 7 gün ceza verilmesine hükmetti. Aydoðan hakkýnda "örgüt propagandasý yapmak" ve "Toplantý ve gösteri yürüyüþleri kanuna muhalefet etmek" iddiasýyla açýlan kovuþturmanýn ise ertelenmesine karar verildi. Karara bir üye hakimin þerh koyduðu, cezanýn oy çokluðu ile verildiði öðrenildi. (Dihaber)

luyla serbest kaldý. Yurt dýþýnda olduklarý saptanan 3 þüpheli için de yakalama kararý çýkarýldý.

Tutuklananlar

Kayseri Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafýndan tutuklanan þüpheliler þunlar: Kenan Ç., Ekrem U., Ümit K., Hüseyin P., Mehmet Y., Mehmet A., Barýþ K., Murat T., Serkan A., H. Ýbrahim K., Hasan E., Fahri D. Ý.H. Y., Hamit E. (patlatýlan otobüs sürücüsü), Abdurrahman Ç. (Asker) Semih A. (Asker) Bilal U. (Asker) , Bedri Ö. (Asker) Ahmet A. (Asker) Ahmet K. Ýkisi adli kontrol koþuluyla serbest kalan 6 kiþi de þunlar: Saldýrýyý gerçekleþtiren teröristin annesi Hürriyet Y, otobüsün sahibi Ali B. ile Elzem Þ., Mehmet E., Sedat D. ve Mehmet E.


4

YAÞAM

14 Ocak 2017 Cumartesi

Oðretmendi, çiðköfteci oldu döndüðü iþ görüþmelerinden, bir iki gün sonra olumsuz cevaplar almýþ hep. "Sizin ihraç edilmenizle ilgili olabilir mi?" diye sorduðum Korkmaz, "Bilmiyorum, ama böyle þüphelerim var" diyor.

Urfa iþi çiðköfte tarifi

1

8 yýl öðretmenlik yapan Abdullah Korkmaz, geçtiðimiz Ekim ayýnda çýkan Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildi. Bir gün iþine döneceðine inanan Korkmaz, o zamana kadar "namerde muhtaç olmadan" ayakta durabilmek için, Diyarbakýr'da çiðköfte dükkaný açtý DÝYARBAKIR - Ýçeri girdiðimde birkaç kiþiyle birlikte bir masanýn etrafýnda toplanmýþ, oturuyordu. Ayaða kalkýp içeri buyur edince anladým, dükkanýn iþletmecisi Abdullah Korkmaz olduðunu. Üstünde bir iþ yeri üniformasý, önlüðü ise yoktu. Masa sandalye dediysem, Diyarbakýr'da çok kullanýlan alçak masa ve kursilerden söz ediyorum.

“Çayýmýz, cezeryemiz var, buyur gel” Çok biliyormuþum gibi, "Bu adam her gelen müþteriye böyle davranýyorsa, zengin olamaz. Esnaf dediðin tezgahýnýn baþýnda durmalý, önce ne istediðini sormalý müþteriye" diye geçirdim aklýmdan. Yine de daveti ikiletmedim, ilerledim masaya doðru. Genç biri daha ayaða kalktý. Adam ona dönüp, "Abêye sandalye getir, çay getir" diye seslenince, onun da garson olduðunu anladým. Sandalye ve çay hemen geliyor. Cezeryeden yemedim ama çaya hayýr demedim.

Bir çiðköfte bir ayran Masadaki iki kiþi gittikten sonra sipariþimi veriyorum. Çiðköfte için servis de hazýrlýyorlarmýþ, ama ben bir dürüm, bir ayran istiyorum. Gazeteci olduðumu da bu arada söylüyorum. "Ýhraç edilen öðretmenlerden biriymiþsiniz" diyorum. Ellerini iki yana açýp, "Öyle oldu" diyor kýsaca. Cezerye yememi istiyor yine, oralý ol-

muyorum. "Ne zaman ihraç edildiniz?" soruma, yine kýsaca "Ekim'de" þeklinde cevap veriyor. Israr edince, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlerden biri olduðunu öðreniyorum. Dürüm ve ayran geliyor. Bir elimde dürümü tutarken ayranýn kapaðýný açmaya çalýþýyorum. Beceremeyince ayran masaya, yere, üstüme dökülüyor. Tam rezalet. Ama o hiç telaþ etmiyor, "Bir þey olmaz, sileriz geçer" diyor.

18 yýllýk öðretmen Ayraný dökmem iþe yaradý sanki. Sorulara kýsa cevaplar veren Abdullah Korkmaz, daha ayrýntýlý konuþmaya baþlýyor. Malatya Ýnönü Üniversitesi'nden rehber öðretmen olarak mezun olan Korkmaz, 10 yýl Diyarbakýr'ýn bir köyünde, 8 yýl da Þýrnak'ýn Silopi ilçesinde çalýþmýþ. Silopi'deki son yýllarý, çatýþmalarýn þehir içinde yoðunlaþtýðý döneme denk geliyor. Diyarbakýr'a atandýðýnýn ikinci haftasýnda KHK ile ihraç edildiðini öðrenmiþ. "Daha Silopi'den eþyalarýmý getirmeye fýrsatým olmamýþtý" diyor. Sonra? Sonra sürecin nasýl devam edeceðini beklemiþ bir süre. Ýhraç kararýnýn geri alýnmasýndan umudu kesince, yeni iþ arayýþýna baþlamýþ Korkmaz. Daha önce bir bankada çalýþan ve kendi isteðiyle istifa eden eþi de iþ aramaya baþlamýþ. Eþi, umutla

Çiðköfte dükkaný açma fikri nerden gelir insanýn aklýna? Hayatýnda çiðköfte yoðurmamýþ insanýn aklýna gelmez elbette. Abdullah Korkmaz, "Suruç, Urfalýyým" diyor ve mesele anlaþýlýyor. Urfalý olup da çiðköfte yoðurmayan, en azýndan çiðköfte yemeði sevmeyen nadirdir. Korkmaz da, gülerek "Biz Urfalýlar yemekten sonra tatlý niyetine çiðköfte yiyoruz" diyor zaten. Korkmaz, Bayramoðlu'nda dükkan açma sürecini de anlatýyor: "Evde ya da arkadaþlarla bir araya gelince çiðköfte yoðuruyordum. Beðeniliyordu yaptýðým çiðköfte. Öðretmenlikten umudu kesince, ayakta durmak için bir þeyler yapmak gerekiyordu. Kimseye muhtaç olmayalým, düþüncemizden taviz vermeyelim diye. Ben de öðretmenlikten sonra en iyi bildiðim, en sevdiðim iþi yapmaya karar verdim ve burayý açtým." Yaklaþýk bir aydýr açtýðý dükkaný sabah saat 6'da açýyor Korkmaz. Çorba hazýrlýyor müþteriler için. Öðleye doðru çiðköfte de hazýrlanmýþ oluyor. Sonra öðretmen arkadaþlarý geliyormuþ destek amacýyla. Gece 12'ye kadar açýk kalan dükkanda nafakayý doðrultmaya çalýþýyor. Ýyi bir çiðköfte nasýl olur, bunun sýrrýný da paylaþýyor Abdullah Korkmaz. Ona göre iþin sýrrý biber ve salçadadýr. Fabrika iþi olmayacak ne biber ne de salça. "Ben memleketten sipariþ ediyorum biberi de salçayý da. Akrabalardan rica ettim, kendilerine hazýrladýklarý gibi, benim için de geleneksel yöntemlerle hazýrladýlar. Çiðköftede memleket biberi, salçasý kullanýyorum." Bir de, eðer etli yapýlacaksa çiðköfte, etin tahta bir tokmakla bir havanda iyice dövülmesi gerektiðini anlatýyor Korkmaz, "Etin sinirleri mutlaka alýnmalý" diyerek. Sonra çiðköfte yoðurduðu geniþ ve oldukça aðýr görünen bakýr siniyi göstererek, "Çiðköfte bu siniye yapýþacak, kaldýrdýðýn zaman bu sini de kalkacak, býrakmayacak" diyor.

Devlet bir gün dönüp bakarsa… Okulu ve öðrencileri özle-

diðini gizlemiyor Abdullah Korkmaz. "Silopi'de evim okula çok yakýndý. Ama bir gün olsun eve gidip öðlen yemeði yemedim. Çünkü öðlen tatilinde de hep çalýþtým. Ben de diðer öðretmen arkadaþlarým da haksýzlýða uðradýk, sorgusuz sualsiz iþten atýldýk. Zor koþullarda onlarca baþarýlý öðrenci yetiþtirdik. Devlet bir gün dönüp bakarsa bu haksýzlýðý görecektir." Her konuda mütevazý bir tutum sergileyen Abdullah Korkmaz, söz konusu çiðköfte ve öðretmenlik olunca iddialý olduðunu gösteriyor. "18 yýldýr sadece kalem tuttum, öðretmenlik yaptým" diyen Korkmaz, öðretmenliðin kendisi için ne anlama geldiðini þöyle anlatýyor: "Ders verdiðim çocuklarý kendi çocuðumdan ayýrmadým. Bunu büyük bir hevesle yaptým. Ders verdiðim çocuklarýn geleceðimiz olduðunu düþünerek derse girdim. Ýhraç edilen diðer arkadaþlarýmla sonunda okulumuza ve öðrencilerimize geri döneceðiz. Ýnanýyorum ki daha büyük bir hevesle sarýlacaðýz iþimize."

Yeni iþim örnek olsun Ýhraç edilenlere açtýðý çiðköfte dükkanýnýn örnek olmasýný istiyor Abdullah Korkmaz. "Çünkü" diyor, "Bir haksýzlýða uðradýk, ama boyun eðmediðimizi göstermemiz lazým. Emekçi insanlarýz, namerde muhtaç olmadan, inandýklarýmýzdan taviz vermeden ayakta durmamýz gerekiyor. Ben burayý açtým, diðer arkadaþlarýmýn arayýþlarý var. Sendikayla görüþüyoruz, neler yapabiliriz diyerek. Dayanýþmayla bu karanlýk süreci atlatacaðýmýza inanýyorum." Yaklaþýk bir saat kaldým dükkanda. Bu arada hiç müþteri gelmedi. "Hayatýný idame edecek kadar kazanýyor musun?" sorusuna, "Boyun eðmeyecek kadar" karþýlýðýný veriyor Abdullah Korkmaz. Merak edenler için yediðim çiðköftenin nasýl olduðunu da yazayým. Korkmaz'ýn hazýrladýðý çiðköfte Diyarbakýrlýlarýn tercih ettiði kadar çok yoðrulmamýþ, ama Urfalýlarýn yaptýðý gibi az yoðrulmuþ da deðil, ikisinin ortasýnda bir yerde. Acýsýna da dikkat etmiþ. Çiðköftenin en önemli malzemesi biber Urfa'dan gelse de kývamýnda kullanýyor Korkmaz. Çok acý isteyenlere turþu biberlerden ikram ediyor zaten. (Vecdi Erbay-GazeteDuvar)


Ramazan KARATAÞ rkaratasyenigun@gmail.com

Heykellere yüklenen anlamlar…

5

HABER

14 Ocak 2016 Cumartesi

Geçen hafta Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi önünde bulunan insan baþlý aslan heykellerin Kayyum tarafýndan kaldýrýldýðý haberi düþtü ajanslara. Bir Ortadoðu medeniyeti olan Asur mitolojisinde "Lamassus" olarak isimlendirilen 2 heykel yýllardýr belediye binasý önünde duruyordu. Heykellerin bakým için mi yoksa bir daha konmamak üzere mi kaldýrýldýðý henüz bilinmiyor. Zira konuyla ilgili belediyeden herhangi bir açýklama yapýlmadý. Ancak bir haber ajansý, heykellerin halkýn talebi doðrultusunda kaldýrýldýðýný belirterek, þu haberi geçti: "Diyarbakýr halkýnýn talebi olmadan baþta Büyükþehir Belediyesinin önü olmak üzere kentin birçok noktasýna söz konusu heykeller dikilmiþti. Zaman zaman halkýn bu konudaki tepkileri ve çaðrýlarý da belediye yetkilileri tarafýndan karþýlýk bulmamýþtý. Dini söylem ve ilahi kavramlarla zýtlýk teþkil eden mitolojik kaynaklý heykellerin Ýslam inancýna aykýrý ol-

duðu bilinirken bu þekilde putperestlik inancýnýn aþýlanmaya çalýþýldýðý düþünülüyordu. Ýslam itikadýnda yeri olmayan ve þirk olarak nitelendirilen bu tür heykeller eski çaðlarda, içlerinde ilahi ruh barýndýrdýðý inancýyla kutsanýyordu. Taþtan veya tahtadan, insan eliyle yapýlan bu heykeller baþta Hz. Ýbrahim olmak üzere Ýslam inkýlabýnýn yaþandýðý tüm topraklarda devrilmiþti. Hz. Muhammed de Mekke'nin fethiyle, Kabe'yi içerisindeki benzeri putlardan arýndýrmýþtý"… Haberin veriliþ þekli hem inançsal açýdan, hem ideolojik hem de ayrýþtýrýcý olmasý açýsýndan sorunlu. Zira "Mekke'nin fethi", "putperestlik inancýnýn aþýlanmaya çalýþýlmasý" gibi terimlerle yapýlana yüklenen ayrýþtýrýcý bir dil içeriyor… *** Ýki gün sonra bu kez de Kayapýnar Belediyesi yetki alaný içindeki bir parkta yer alan "Roboski Anýtý" kaldýrýldý. Heykeltýraþ Suat Yakut tarafýndan yapýlan anýtta, 8 füze maketi ve avuçlarýný gökyüzüne açmýþ aðýt yakan kadýn heykeli etrafýnda olayda yaþamýný yitiren 34 kiþinin isimlerinin yazýlý olduðu mermerler bulunuyordu. Sabaha karþý anýtýn bulunduðu parka getirilen iþ makineleri heykeli yerinden sökerek kaldýrdý. Ýlginçtir putperestlikten, Mekke'nin fethine kadar anlamlar yüklenen Büyükþehir Belediyesi'nin önündeki "Lamassus" heykellerinin kaldýrýlmasý kadar karþýlýk bulmadý "Roboski Heykelleri"! Halbuki 15 Temmuz darbe giriþiminin ardýndan Roboski olayýnýn FE-

TÖ'cüler tarafýndan yapýldýðý bizzat hükümete yakýn medya organlarý tarafýndan dillendirilmiþ ve "Dink suikastý, Yazýcoðlu'nun þüpheli kazasý ve Rus uçaðýnýn düþürülmesinin ardýndan Uludere'de 34 sivilin 'PKK'lý diyerek vurulmasý' olayý da FETÖ'ye uzandý" diye haber yapýlmýþ ve "Uludere Hudut Tabur Komutaný Jandarma Binbaþý Hüseyin Erten, darbe giriþimi ardýndan önce açýða alýndý, dün de gözaltýna alýndý" diye haber yapýlmýþken; FETÖ tarafýndan yapýldýðý neredeyse kesinleþen katliamý betimleyen anýtý göz önünden kaldýrmakla kim neye hizmet eder? Bir gün önce sözde halkýn talebiyle ve farklý anlamlar yüklenerek kaldýrýldýðý iddia edilen "putperest heykelleri"nin ardýndan; "Roboski" heykelin kaldýrýlmasýnýn bölge halkýnýn yüreðinde bir karþýlýk bulmadýðýna mý kanaat getireceðiz?

Çýnar’da 37 belediye calýsaný isten cýkarýldý Y

etkileri elinden alýnan Çýnar Belediyesi'nin 37 çalýþaný iþten çýkarýldý. Belediye bünyesinde kadýn çalýþmalarý yürüten Jinwar Kadýn Merkezi'ne baðlý bütün kadýnlar iþten çýkarýldý

DÝYARBAKIR Valiliði tarafýndan yetkileri elinden alýnan DBP'li 13 belediyeden Çýnar Belediyesi'nde, ilçe kaymakamý tarafýndan alýnan karar ile 37 kiþinin iþten çýkarýldýðý belirtildi. Belediyenin Kadýn Politikalarý Müdürlüðü bünyesinde kadýn çalýþmalarý yürüten Jinwar Kadýn Merkezi'nin 5 kadýn çalýþaný da iþten çýkarýldý. Belediyenin Kadýn Politikalarý Müdürü Halide Türkoðl'nun da, OHAL kapsamýnda çýkarýlan Kanun Hükmün-

de Kararname (KHK) ile görevine son verilmiþti. Dihaber'de yeralan habere göre, Kadýn Politikalarý Müdürü vekili olarak atanan sosyolog Ümran Nar ile birlikte, kadýn merkezi çalýþanlarý Alikar Zirek, Remziye Duran, Seval Akta ve Meþide Boylu iþten çýkarýldý. Belediyenin iþten çýka-

rýlan 37 çalýþaný arasýnda bulunan, kadýn merkezinin bekçisi Ahmet Akboða'nýn da çýkarýlmasý ile birlikte kadýn merkezine baðlý çalýþan kalmadý. Kayum olarak görevlendirilen ilçe kaymakamý tarafýndan 37 kiþinin iþten çýkarýlmasýyla, belediyede sadece 2 kadýn çalýþan kaldý. (Dihaber)

Operasyonda öldürülen kiþinin kimliði belli oldu DÝYARBAKIR'ýn merkez Yeniþehir ilçesi Seyrantepe semtinde önceki gece 03.00 sularýnda düzenlenen operasyon sonucu çýkan çatýþmada öldürüldüðü ileri sürülen kiþinin Þehmuz Tayfun olduðu öðrenildi. Valilik tarafýndan yapýlan açýklamada eve yapýlan baskýn sýrasýnda çatýþma yaþandýðý iddia edilmiþti. Tayfun'un ailesinin Ýzmir'de yaþadýðý, baba ve abisinin geçen yýl bir soruþturma kapsamýnda tutuklandýðý öðrenildi. Gazi Yaþargil Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan Tayfun'un cenazesini teþhis için annesinin Diyarbakýr'a geldiði öðrenildi.


6

HABER

14 Ocak 2017 Cumartesi

Hayatýný Sur’da býraktý, hayali ile yaþýyor

Zeynep Baran

Foto: Arþiv

G

eçtiðimiz yýl Sur ilçesinde çýkan olaylarda evini kaybeden 80 yaþýndaki Zeynep nine, evinin yakýlýp yýkýldýðýný, dikiþ makinesi, kanepeler, teyplerinin kýsacasý tüm hatýralarýnýn o evle beraber gittiðini belirterek, "Daha önce yardým alýyorduk, oðlumu Ýþ-Kur üzerinden geçici iþçi diye aldýklarý için bütün yardýmlar kesildi. Eski evimi çok özlüyorum. Allah buna neden olanlara hakkýmýzý býrakmasýn" diye konuþtu

Diyarbakýrlý Zeynep Baran (80), geçtiðimiz yýl Sur'da çýkan olaylarda evini kaybetti. Teröristlerin yaktýðý evinden tek bir hatýrasýný bile alamayan Zeynep nine, yok olan hatýralarýyla hayata tutunmaya çalýþýyor. Diyarbakýr'ýn Sur ilçesinde yaþanan çatýþmalarýn ardýndan binlerce insan evini terk etmek zorunda kalýrken, çatýþmalar ilçede yaþayan tüm vatandaþlarý derinden etkiledi. Kentteki çatýþmalar nedeniyle evini býrakýp göç etmek zorunda kalanlardan biri de 80 yaþýndaki Zeynep nine… Hayatýnýn tamamýný Sur ilçesinde geçirmiþ, çocukluðu, gençliði ve anneliði burada tatmýþ olan Zeynep Baran, hayatýnýn en zor günlerini de yine Kurþunlu Camii karþýsýnda bulunan evinde geçirdi. Yüzleri kapalý gençlerin hemen her gece mahallelerine gelip çukur kazdýðýný, kendilerinin de korkudan ses çýkaramadýðýný belirten Zeynep nine, sýcak çatýþmalarýn yaþandýðý günlerde evlerinde ne tüp ne de ekmek bulunmadýðý için güvenlik

güçlerine sýðýndýðýný ve polisin kendilerine getirdiði tüpü ve yaþadýklarýný ÝHA'ya anlattý. Zeynep nine, çok sevdiði evinden ayrý, hayatýnýn her anýný birlikte geçirdiði komþularýndan uzakta iki odalý bir evde, þimdiki komþularýndan toparladýðý eþyalarla hatýralarýný yaþatmaya çalýþýyor.

“Patlama sonrasý duyma kaybý yaþadý” Sur'daki evini çatýþmalar ve sokaða çýkma yasaklarý nedeniyle terk etmek zorunda kalan Zeynep Baran, evlerinin Kurþunlu Camii'nin hemen karþýsýnda olduðunu anlatýyor. Hayatýnýn hemen her anýnýn orada geçtiðini belirten Zeynep nine, "Çukur kazanlarýn yüzlerini görmüyorduk. Yüzlerini kapatmýþlardý kýzlar da vardý içinde. Hemen her gün etrafta kazý yaptýlar, çukur açtýlar. Evden bir adým attýðýmýzda ellerinde silah olanlarý görünce çok korkuyorduk. Bunlar çukur kazdýktan sonra polisler geldi. Kapýmýzýn önünden her saniye silah ve patlama sesleri eksik olmadý. Her gün çatýþma vardý, bir

gün büyük bir patlama oldu ondan sonra ben duyma kaybý yaþamaya baþladým" dedi.

“Evimi çok özlüyorum, burada hiç kimse yanýma gelmiyor” Sur'daki çatýþmalarda çok zor günler geçirdiklerini belirten Zeynep nine, "Evde mahsur kaldýk. Bir gün kapýmýzýn önünde bir polis gördüm. Kendisine aç olduðumuzu, tüpümüzün olmadýðýný söyledim. Polis hemen bana bir yerden tüp getirdi. Ar-

týk evimizde yiyebilecek hiçbir þey kalmadýðýnda oradan çýkmaya karar verdik. Oðlum beni yanýna aldýðý gibi, surlarýn arkasýndan koþarak evimizi terk ettik. Bir arabaya bindik, nereye gideceðimizi bilmiyorduk. Sonra önce kýzýmda ardýndan oðlumun yanýnda bir müddet kaldým. Daha sonra küçük bir ev kiraladýk. Sonra komþularýmdan evimizin yakýlýp yýkýldýðýný öðrendim. Dikiþ makinem, kanepelerim, üç tane teybim, hatýralarým hepsi o evde gitti. Yýkýldýktan sonra evime gittim bir baktým her þey harabeye dönmüþtü. Evden arkamýza bakmadan aðlayarak çýkmak zorunda kaldýk, yanýmýza hiçbir þey almadýk. Daha önce yardým alýyorduk, oðlumu iþe aldýklarý için bütün yardýmlar kesildi, ÝþKur üzerinden geçici iþçi o da. Ben de oðluma 'sen sigortalý çalýþ benim yarýným belli deðil' dedim. Eski evimi çok özlüyorum, her gün misafirim geliyordu burada kimse gelmiyor yanýma. Allah buna neden olanlara hakkýmýzý býrakmasýn" diye konuþtu.

Foto: Arþiv


14 Ocak 2017 Cumartesi

7

HABER

D.U ayaða kalkýyor yük ihtiyaç. Bu yaptýðýmýz yeni yatýrýmlarla bu ihtiyaçlarý karþýlamýþ olacaðýz" diye konuþtu.

“Hastalar ameliyat için aylarca sýra beklemeyecek”

Hastaneye yapýlan diðer bir yeniliðin ameliyathane gözleri sayýsýnýn arttýrýlmasý olduðuna dikkat çeken Kýrbaþ, bundan böyle hastalarýn uzun süre beklemeyeceðini vurguladý. Kýrbaþ, özellikle ortopedi, plastik, beyin ve çocuk cerrahisi gibi dört branþta hastalarýn çok ciddi bir bekleme süresi olduðunu ifade ederek, "Bu altý aya kadar uzayabiliyor. Yeni dört tane ameFoto: Arþiv liyat gözü açýyoruz. Bu gözSon 6 ayda yapýlan yeniliklerle hastanenin ler bu dört ciddi bir gelir artýþý olacaðýný belirten DÜ Hasbranþa tahsis taneleri Baþhekimi Prof. Dr. Gökhan Kýrbaþ, yeedilecek. Zaten hastalarýmýz þu ni yönetimin üniversiteye 5 milyon TL ek gelir Prof. Dr. Gökhan Kýrbaþ anda mevcut. saðlayacak projelere imza attýðýný söyledi. Kýrbaþ, Ameliyat olmak için hedeflerinin polikliniklerin sayýsýný yüzde 20'lere varan aylarca sýrada bekliyorbir deðerde arttýrabilmek olduðunu ve 900 bin olan hasta lar. Böylece hastalarýmýzý beksayýsýný 1 milyona çýkarmak olduðunu söyledi letmeden çok daha hýzlý bir þekilde ameliyatlarýný yapýp saðDÝYARBAKIR - Baþta Rek- yýlý için hedefimiz bu 900 bine lýklarýna kavuþturabileceðiz" törü Prof. Dr. Ayþegül Jale Sabir 100 bin daha ekleyip 1 mil- ifadelerini kullandý. raç olmak üzere birçok yöneti- yona ulaþmak. PoliklinikleriYeni açýlacak palyatif bacisi Fetullahçý Terör Örgütüne mizin fiziki alanlarý artýk sýkýþ- kým merkeziyle özellikle ke(FETÖ) yönelik soruþturma mýþ durumda ama biraz kafa moterapi sonrasý oluþan yan çerçevesinde tutuklanan ve 6 yorarak yeni çözümler üreteetkilerin ve reaksiyonlarýn ay önce yönetimi deðiþen Dicrek poliklinik alanlarýmýzý arthasta tarafýndan evde tolere le Üniversitesi (DÜ) ataða týrýyoruz. Hedefimiz polikliedilmesine gerek kalmayacaðýgeçti. Yeni yönetim üniversite- niklerimizin sayýsýný yüzde ný aktaran Kýrbaþ, þunlarý kayye 5 milyon TL ek gelir saðla20'lere varan bir deðerde arttý- detti: "Bu merkez aslýnda çok yacak projelere imza attý. rabilmek. Bunun için poliklibüyük bir ihtiyaç ama bu nik oda sayýlarýmýzý arttýrýyogruptaki hastalar bir þekilde “Hastalar Ankara ve ruz. Ýhalesi yapýldý. Ýnþaatý de- kliniklerin dýþýnda kalýyor. Ýstanbul’a gitmeyecek” Hastalar kemoterapi sonrasýnDicle Üniversitesi Hastane- vam ediyor" dedi. da geliþen yan etkileri, reaksi“Yeni yoðun leri Baþhekimi Prof. Dr. Gökyonlarý maalesef evlerinde tobakýmlar açýlýyor” han Kýrbaþ, mevcut projelerle lere etmek zorunda kalýyorlar Hastanede 343 tane yoðun hem hastanenin gelirinde ortalama 5 milyon TL gibi bir artýþ bakým yataðý olduðunu anlatan ve çok ciddi durumlarla karþý karþýya kalabiliyorlar. Biz palKýrbaþ, "Bu yoðun bakým yaolacaðýný hem de Diyarbakýr yatif bakým merkezinde bu ve çevresindeki hastalarýn An- taklarýna 53 tane yeni yatak ekleyeceðiz. Bunlarýn 20 tanesi hastalarýn kemoterapi sonrakara, Ýstanbul gibi merkezlere sýndaki komplikasyonlarý ile gitmesine gerek kalmayacaðýný yenidoðan yoðun bakýmý olamücadele edeceðiz. Onlarýn sýcak. Onun dýþýnda endokrin, söyledi. Kýrbaþ, Dicle Üniverkýntýlarýný azaltmaya çalýþacagastroentroloji, kulak-burunsitesi Hastanelerinin sadece ðýz. Yine onkolojik hastalarýn boðaz, ortopedi, kadýn doðum Diyarbakýr'a deðil çevresindebir kýsmýnda da çok ciddi aðrýgibi farklý branþlarda da yoðun ki 10 il ve ilçeye de hizmet lar olabiliyor. Aðrý tedavisi gebakýmlarý açýyoruz. 41 tane verdiðini belirterek, "Bu il ve rekebiliyor. Bu hastalarýmýzýn mevcut yoðun bakým yataðýmýilçelerle beraber 10 milyonluk aðrýlarýný dindirmeye çalýþacazýn seviyesini de birinci sevibir nüfusa hitap ediyoruz. Buðýz. Bir diðer hasta grubumuzyeden ikinci seviyeye çýkartýrasý büyük bir þehir hastanesi da diyabetik hastalar. Bu hasyoruz. Yani bu daha aðýr, daha gibi çevreye hizmet veriyor. talarda çok farklý komplikasciddi vakalarýn bakýlabileceði, Hastanemizde toplam bin 233 yonlar geliþebiliyor. Bunlardan tane yatak var. 2016 senesi içe- takip edilebileceði 41 tane yeni birisi diyabetik ayak. Þeker risinde 900 bin hastaya polikli- yoðun bakým yataðý demek. hastalarýnda kan dolaþýmý boYoðun bakým yataklarý çok denik hizmeti vermiþiz. Bizim zulduðu için ayak parmaklaamacýmýz hem hizmet alanlarý- ðerli yataklar ve bulunmuyor. rýnda ve ayaklarda kan dolaþýBizim bölgemizde de özellikle ný büyütmek hem de hastanemý bozulabiliyor. Kangrene giyenidoðan açýsýndan çok bümizin gelirini arttýrmak. 2017

dip uzuvlarýn kesilmesini gerektirecek kadar ciddi durumlar ortaya çýkabiliyor. Bu palyatif bakým merkezinde de bu grup hastalarýmýzýn da tedavisini yapacaðýz. Ýnanýyorum ki bu da bizim bölgemize ciddi bir yenilik ve önemli bir hizmeti yerine getirecek. Son yatýrýmýmýzda yeni bir tüp bebek merkezi açýyoruz. Bu bölgede devlete ait bir kurumda tüp bebek merkezi yok. Çocuk sahibi olmak isteyen aileler özele gidebiliyorlar ama devasa rakamlar karþýlýðýnda bu hizmeti alabiliyorlar. Bizim buradaki tüp bebek merkezimiz en son teknoloji ile donatýlmýþ. Týbbi cihazlarla donatýlmýþ. Eðitimli personeli ile yeþil kartlý hastalarýmýzýn bile hizmet alabileceði bir merkez olacak."

“Hizmet anlayýþýný ileriye götüreceðiz”

Bu yatýrýmlarýn hastanenin gelirini arttýracaðýný anlatan Kýrbaþ, sözlerini þöyle sürdürdü: "Böylece hastanemizin ihtiyaçlarýný karþýlayýp daha ileri teknolojilere yatýrým yapabileceðiz. Hastanemizin hizmet anlayýþýný daha da ilerilere götürebileceðiz. Diðer yönden de Diyarbakýr'daki ve çevresindeki hastalarýmýzýn da Ankara, Ýstanbul gibi merkezlere gitmesine gerek kalmadan evinden çýkýp hastanemize geldiklerinde ihtiyaçlarý olan hizmetleri karþýlayabileceðiz. Bütün bu hizmetleri bir araya getirdiðimizde hastanemizin 5 milyon TL gibi ciddi bir gelir artýþý olacak. Bu bahsettiðim yenilikler son 6 aylýk yenilikler. Rektörümüz Talip Gül hocamýzýn inisiyatifinde, baþkanlýðýnda gündeme getirdiðimiz ve yaptýðýmýz yatýrýmlarýn sonucudur." 15 Temmuz darbe giriþiminin ardýndan birçok üniversitede olduðu gibi Dicle Üniversitesi'nde de FETÖ'cülere yönelik soruþturmalar baþlatýlmýþtý. Bu çerçevede, üniversitesinin eski Rektörü Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç, bazý rektör yardýmcýlarý, hastaneler baþhekimi ve birçok öðretim görevlisi açýða alýnmýþ ya da tutuklanmýþtý. FETÖ'den arýndýrýlan üniversite ataða geçti. Yeni yönetim, son 6 içerisinde üniversiteye 5 milyon TL ek gelir saðlayacak projelere imza attý.


8

HABER

14 Ocak 2017 Cumartesi

Gençliði bitiren Hevsel Bahçeleri çöpten temizlendi Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne kabul edilen Hevsel Bahçeleri'ne geliþi güzel atýlan çöp ve hafriyatlarý topladý Süleyman ÖZDEMÝR DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baþkanlýðý, 2015 yýlýnda UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne kabul edilen Hevsel Bahçeleri'ne geliþi güzel atýlan çöp ve hafriyatlarý topladý. Büyükþehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baþkanlýðý, Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehir yataðý ve Keçi Burcu altýnda yaklaþýk 3 kilometrelik alanda temizlik çalýþmasý yürüttü. Temizlik ekipleri, bir kepçe, 3 kamyon, bir hafriyat kamyonu ile dün baþlattýðý temizlik çalýþmasýnda Hevsel Bahçeleri hafriyat ve çöplerden arýndýrýldý. Hevsel Bahçeleri'nde toplam 6 kamyon çöp ve hafriyat toplanýrken, hafriyatlar Büyükþehir Belediyesi'ne ait Yeniþehir ilçesi Dokuzçeltik Mahallesi'ndeki hafriyat alanýna, çöpler ise çöp depolama sahasýna götürülerek bertaraf edildi. Temizlik çalýþmasýna iliþkin açýklama yapan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baþkaný Ramazan Savaþ, kentin gözbebeði olan ve UNESCO listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri'ne daha önce atýlan hafriyat ve çöpler ile ilgili bir çalýþma baþlattýklarýný belirterek, alaný çöp ve hafriyatlardan arýndýrdýklarýný söyledi. "Hafriyat alanlarýmýz var" Savaþ, kent genelinde temizledikleri alanlara geliþi güzel hafriyat dökümüne göz yummayacaklarýný ifade etti. Geliþi güzel dökülen hafriyatlara karþý büyük bir mücadele baþlatacaklarýný vurgulayan Savaþ, "Hafriyat alanlarýmýz var. Vatandaþlarýmýz çýkarýlan hafriyatlarý bu alana býraksýnlar. Hafriyat konusunda bizi aradýklarýnda, bizler onlara yardýmcý olacaðýz. Bu konuda kararlýyýz, kentimizi hafriyatlardan arýndýrmayý planlýyoruz" dedi.

M. Uður Çakýl

ÖZEL HABER

T

ürkiye'de ve dünya futbol tarihinde geçmiþte birçok bahis skandalý yaþandý. Özellikle son 10 yýlda futbolun endüstrileþmesi ile Türkiye'de ve bölgede bahis oynayanlarýn sayýsý hýzla arttý. Diyarbakýr'da ve bölgede sanayi ve istihdam alanlarýnýn az olmasýna baðlý olarak kolay para kazanmanýn yoluna giden gençler bahis bataðýna saplanmaya devam ediyor DÝYARBAKIR'da gençlerin en büyük sorunlarýndan biri sosyal aktiviteler. Kentte sanayinin geliþmemiþ olmasý ve iþ olanaklarýnýn az olmasý nedeni ile baþka þeylere yönelen gençler bahis bataðýna saplanýyor. Gençliði bitiren son bahis türü ise 3 dakikada sonuçlanan sanal bahis. Konuyla ilgili gazetelerimize deðerlendirmelerde bulunan Ekin Kýzýlaslan, gençlerin kumar oynamayý aktivite haline getirdiðine vurgu yaparken, Hakan Bayhan insanlarýn parasýný arttýrmak için bahis oynadýðýný belirtiyor. Mustafa Kaya ise gençlerin kendilerini tatmin edebilecek parayý kazanamadýðý için bahis oynadýðýný ve sýrf bahis oynamak için kredi çeken insanlarýn olduðunu söylüyor.

“Kumar aktivite haline geldi” Kentte kültür sanat aktivitelerinin olmamasýndan kaynaklý gençliðin bahis oynadýðýný belirten Ekin Kýzýlaslan, "Bu konuda insan realitesi üzerine bir yaklaþýmda bulunmak istiyorum. Ýnsanlarýn hayatýn devam ettirebilmesi için belirli uðraþlar, zamanlarýný geçirebilecekleri belirli aktivitelerin olmasý gerekiyor. Özellikle Diyarbakýr'da sosyo-kültürel yapýnýn da etkisiyle bu tarz aktivitelerin olmadýðýný söyleyebiliriz. Kültür sanat akti-

viteleri de pek fazla olmadýðýndan dolayý gençler baþka þeylere yöneliyor. Kumar oynamayý bir aktivite haline getiriyor. Ýnsanlar bahis oynarken belki de bunun tutmayacaðýný biliyor ama bu onun için bir aktivite olmuþ durumda. Benim üniversiteden bir arkadaþým vardý ben maçlarý sadece takip etmek için bahis oynuyorum derdi. Bu durum olayýn psikolojik olduðunu gösteriyor. Ýnsanlar bunu aktivite haline getiriyor. Biz mahallede futbol oynayarak büyüyen çocuklarýz. Ben de daha önce bahis oynadým. Salý çarþamba günü bizim için çok farklýdýr. Çünkü þampiyonlar Ligi haftasýdýr. Mutlaka o süreçte gidip bir

kupon oynarýz. Bunun bir getirisi pek yoktu ama bu durum bizi mutlu eder. Psikolojimizi doyurur" diye konuþtu.

“Kredi çekip bahis oynayan var” Gençlerin kolay para kazanmanýn yoluna gittiði için bahis oynadýðýný vurgulayan Mustafa Kaya, bahisin insanlarý baþka þeylere de sevk ettiðinin altýný çiziyor, " Kaya Diyarbakýr'da gençler kendilerini maddi anlamda tatmin edecek kadar para kazanamýyor. Bu yüzden baþka alternatif yollara yöneliyor. Bu yolda maalesef kumar sayýlabilecek bahis oluyor. Kiþiyi bahiste kaybedin-


HABER

14 Ocak 2017 Cumartesi

9

hastalýk: BAHiS ‘Mutlaka analiz yaptýrýn’ ce de baþka þeylere yöneliyor. Gençler bahiste kaybedip hýrs yaptýktan sonra daha kötü alýþkanlýklar da edinebiliyor. Mesela Diyarbakýr'da þehrin göbeðinde þirket daha tarzýnda bahis yerleri var. Bundan herkesin haberdar olduðunu biliyorum. Ben de eskiden bahis oynadým. Yani bahisi þöyle düþünebiliriz borsa gibi bir þey. Borsada siz yatýrým yaparsýnýz bahiste bunun benzeridir. Kolay para kazanmanýn yolu olarak düþünebiliriz. Mesela þu an gençliðin arasýnda yoðun olarak oynanan bir bahis türü var. Bu da sanal bahis. Sistemi çok basit bu bahis 3 dakikada sonuçlanýyor. Bekleme süresi kýsa olduðu için insanlar sabýrsýzlýkla bu oyunu oynuyor ve çok para kaybediyor. Kredi çekip bu oyunu oynayan pazarcý olup tezgâhýnýn parasýný bu oyuna veren bu oyuna kaptýran insanlar var. Bunlar çok ciddi problemler. Bunlarýn arka planýna yendiðimiz zaman Diyarbakýr'da istihdam alanýnýn ve iþi olanaklarýnýn fazla olmamasýnýn etkili olduðunu söyleyebiliriz. Ýnsanlar çaresiz ve umutsuz olduðundan dolayý parayý kolay kazanmanýn yoluna giderek böyle büyük sorunlarla karþý karþýya kalýyor. Toplum olarak da buna eðilimli bir yapýya sahibiz. Örneðin yýlbaþý günlerinde milyonlarca bilet alýnýyor artý sayýsal loto gibi þans oyunlarýndan toplum olarak çok ilgi gös-

teriyoruz. Belli bir toplum olduðumuz için parayý kolay kazanman yoluna gidiyoruz. Buda gençliðin en büyük sorunu olarak bir utanç olarak duruyor" ifadelerini kullandý.

D

iyarbakýr Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada, gýdalarda olabilecek tehlikelere yönelik mutlaka tüketim aþamasýnda analiz yapýlmasý gerektiði belirtildi

“Ýnsan kaybettikçe hýrs yapýyor” Yýllardýr bahis oynadýðýný söyleyen Garson Hakan Bayhan, "Ben yýllardýr bahis oynuyorum. Hala da oynamaya devam ediyorum. Açýkçasý oynadýðým çoðu zaman kazanamýyorum. Ama insan kaybettikçe hýrs yapýyor. Bu bizim doðamýzda var. Ben lokantada garsonluk yapýyorum. Açýkçasý kazandýðým para beni çok tatmin etmediði için daha çok para kazanmak için bahis oynuyorum. Ama bunun aksine daha çok kaybediyorum. Türkiye'de ve Diyarbakýr'da hayat þartlarý daha iyi durumda olsaydý beklide bu kadar yoðun bahis oynanmazdý. Çünkü Diyarbakýr'da gençliðin yapabileceði çok fazla þey yok. Gençliðin tiyatro kültürü, kitap okuma kültürü veya gezme kültürü çok fazla yok. Buna maddi durumu ve gücü de müsait deðil. Hal böyle olunca insan elindeki 3-5 kuruþu arttýrmak adýna bahis oynuyor. Kentte çok umutsuz ve çaresiz bir gençlik var. Kentte fabrikalar artarsa iþ olanaklarý çoðalýrsa gençlerinde daha olumlu iþlere yöneleceðini öngörebiliriz" dedi. (Fotolar: Arþiv)

Tarýk OTHAN DÝYARBAKIR Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü koordinasyonunda gýda güvenilirliðini arttýrmak ve tüketiciyi bilinçlendirmek amacýyla gýda denetimleri gerçekleþtirildi. Hafta sonu 48 gýda kontrol görevlisi tarafýndan gerçekleþtirilen denetimler, Cumartesi ve Pazar günü de devam edecek. Denetimler kapsamýnda toplam 479 iþletme, iþletme kaydý, ürünlerin mevzuata uygunluðu ve hijyen açýsýndan kontrol edildi. Ýþletmelerde 143 üründen (kýyma, lahmacun harcý, kebap harçlarý, döner, etli yemekler ve benzeri) mevzuata uygunluðunu kontrol etmek amacýyla numune alýnarak laboratuvara gönderildiði belirtildi.

“Önemli geliþmeler yaþanýyor” Konu ile ilgili Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada, "Ülkemizde taklit ve taðþiþ yapan iþletmelerin teþhir edilmesi, kayýtsýz iþletmelerin kayýt altýna alýnmasý için çalýþmalarýn artmasý ve 'Alo 174' ihbar hattýnýn hizmete girmesi ile gýda güvenliði alanýnda geçtiðimiz yýllara göre önemli geliþmeler yaþanmaktadýr" denildi. Gýdaya iliþkin risklerin ortadan kaldýrýlmasýnda yasal düzenlemelerin ve denetimlerin önemli olduðunun bildirildiði açýklamada, þu ifadelere yer verildi:

“Tüketici bilinçlendirilmeli”

"Üreticiler gýda üretiminde gýdada var olacak tehlikelerin (fiziksel, kimyasal ve biyolojik) halk saðlýðý üzerindeki etkileri konusunda eðitilmeli ve gýdalarda olabilecek tehlikelere yönelik olarak mutlaka tüketim aþamasýnda analizler yapýlmalýdýr. Bir diðer önemli nokta da güvenli gýda üretmek kadar tüketicilerin de gýdalarý güvenli bir þekilde nasýl tüketeceklerini bilmeleri ve bu yönde bilinçlendirilmeleridir. Aksi halde sadece güvenli gýdalarý üretmek ve tüketiciye bu gýdalarý ulaþtýrmak için her türlü yasal düzenlemeleri yapýp bunlarý harfiyen uygulamak ve denetimini yapmak, gýda kaynaklý hastalýklarý önlemede tek baþýna yeterli olmaz. Tüketicilerin bilinçlendirilmesinin de en önemli hususlardan olduðu unutulmamalýdýr."


10

HABER

14 Ocak 2017 Cumartesi

Amed Þehir Tiyatrosu çalýþmalarýna devam edecek

Sadece mekân deðiþtirdik

K

ütçe tiyatronun önemli alanlarýndan biri olan ve kayyum tarafýndan iþten çýkartýlan Amed Þehir Tiyatrosu'nun oyuncularý, tiyatronun mekân deðiþtirdiðini ve belediye bünyesinde olmadan çalýþmalarýna devam edeceklerini belirtti DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Amed Þehir Tiyatrosu'nda çalýþan oyuncular sözleþmeleri yenilenmeyerek iþten çýkartýlmýþtý. Ýþten çýkartýlmalarýný bir istihdam sorunundan öte kültürel faaliyetlerine yönelik bir eylem olarak yorumlayan Amed Þehir Tiyatrosu Eþ Sanat Yönetmeni Elvan Koçer ve tiyatrocu Hamdüsena Özbey tiyatroya baþladýklarý süreç, geçirdikleri evreler, tiyatro olarak yaptýklarý ile kayyumun çalýþmalarýna yaklaþýmlarýný deðerlendirdi.

‘Ýlk oyunumu sahneleyemeden MKM kapandý’ Mezopotamya Kültür Merkezi'nde (MKM) tiyatroya adým attýðýný anlatan Koçer, MKM'nin ilk yýllarýnda ailelerin çocuklarýný kreþe býrakýr gibi MKM'ye býraktýðýný belirterek, "Oyun izlerdim. Ben ilk oyunu Þehir Tiyatrosu (Þuan içinde bulunduðum yapý) ile izledim. MKM'de baþladým bir süre sonra eðitim almaya baþladým. Bir oyunun çalýþmalarý sýrasýnda oyunu daha sahneleyemeden MKM kapatýldý. Yine ayný süreçlerden geçiyorum. 13-14 yaþlarýndaydým MKM kapatýldýðý zaman benim için tiyatro bitmedi aksine yeni baþladý. O zamandan karar verdim" dedi. Refah Partisi döneminde Þehir Tiyatrosu'nun kapatýldýðýný ardýndan DBP'nin siyasi devamcýsý olduðu partilerin yerel

yönetimlere gelince çalýþanlarý bir araya getirdiðini hatýrlatan Koçer, þimdi de benzer bir zihniyet ile tiyatronun kapatýldýðýný söyledi.

Biyoloji Bölümünden sahneye Tiyatrocu Hamdüsena Özbey de çocuk yaþta tiyatro ile ilgilenenlerden. Asýl olarak üniversite yýllarýnda tiyatro birimine dahil olarak çalýþmalar yürüttüðünü belirten Özbey, "Okul bitince de neler yapabilirim diye düþündüm. Biyoloji mezunuyum onunla alakam olmadýðýný fark ettim. Aslýnda üniversite baþlarken bir þey seçemiyorsun, seni yönlendirecek bir þey yok. 7 yýllýk üniversite eðitiminde sanat ile ilgilendim. Öðrenciliðimi devam ederken ilk olarak belediyenin sinema atölyesine ardýndan da tiyatro atölyesi açýldý bu kez tiyatro atölyesine dahil oldum. Ardýndan 2 yýl süren bir eðitim süreci baþladý" diyor. Farklý çalýþmalarda yer almak için uðraþ verdiðini ancak çalýþamadýðýný belirten Özbey, 2010 yýlýnda Amed Þehir Tiyatrosu'nun repertuvarýný sadece Kürtçe oyunlara ayýrmasý ile burada çalýþmaya baþladýðýný söylüyor.

Kürtçe aðýt ile oyun yasaklandý Sanatçý kimliklerinden önce bu topraklarda savaþýn içinde yaþayan bireyler olduklarýna vurgu yapýyor Elvan Koçer ve Amed Þehir Tiyatrosu olarak

çalýþmalarýný þu þekilde anlatýyor: "Kürt toplumunun bireyiyiz. Yýllarca bu dil, kültür yok edilmeye çalýþýlmýþ. Dil de toplumu var ettiren, devamýný saðlayan toplumun öteki toplumdan ayýran yapýsýdýr. Þehir tiyatrolarýnda ilk olarak Mahmut ile Yezida oyununda birkaç cümlelik Kürtçe aðýt olduðu için yasaklanmýþtý. Sonradan da iki dilli tiyatro yaptý en son da sadece Kürtçe oyun oynadý. Kürt tiyatrosunu zenginleþtirmek için Kürtçe oyun yazma yarýþmalarý düzenledi, genç yeteneklere zemin hazýrlýyordu her yýl Liseler Arasý Tiyatro Þenliði oluyordu. Uluslararasý iliþkileri olan bir yapýydý. Kürt sanatýný Avrupa ile buluþturuyordu. Bu karar, Kürt diline yönelik var olan iktidarýn dilini de ortaya koyuyor.

Hamlet’ten Mem û Zin’e... Hamlet Kürtçe olarak sahnelendi, Hamlet gibi oyunlar dünya prömiyeri yaptý. Mem û Zin mekan tiyatrosu ve müzikal olarak sahnelendi. Her yýl bir Kürt destanýný sahneleme kararý aldýk. Uluslararasý yönetmenlerle çalýþtý, ortak çalýþmalarda yer aldý. Her yýl atölyeye 50 kiþi baþvuruluyor 13 öðrenci ile bir oyun ile sahneledik. Diyarbakýr Þehir Tiyatrosu bölgenin dinamosu durumundaydý ." Dihaber'den Dicle Müftüoðlu'nun haberine göre, Koçer, Kayyum atandýktan sonra ilk olarak yönetmeliðe müdahale edildiðini belirterek, "Bir repertuvar kurulumuz vardý. Bu kurul yapý içerisindeki arkadaþlarýn içinde seçim ile oluþturulan bir kurumdu. Daha sonra atanan müdür hayatta hiç tiyatro oyunu bile izlemediðini söyledi. Muhtemelen o kurul bile oyunlarý belirlemeyecek tepeden belirlenecek bu

oyunlar. Bizim bu þartlarda çalýþma durumumuz yoktu" dedi. Meselenin iþ meselesi olmadýðýný, iþten atýlmalarýnýn dýþarýdaki politikadan farklý olmadýðýný belirten Koçer, "Þehir Tiyatrosu kapandý olarak deðerlendirmiyorum. Amed Þehir Tiyatrosu belediye bünyesinden çýkýp mekân deðiþtirdi. Çalýþmalarýný baþka bir yerde devam ettirecek. Yeni bir yer arayýþýmýz var. O kadar büyük bir salonumuz olmasa da yine de izleyici ile buluþacaðýz. Turnelerimize devam edeceðiz" diye ifade etti. Koçer son çalýþmalarýný da þu þekilde anlattý: "Doðan Güzel'in Qýrýk karikatürlerinden derlenen Qýrýk isimli oyunun provalarý vardý. Fýrat Anlý son provayý izledi ardýndan gözaltýna alýndý. Tek kiþilik bir stendap Daviya Davi isimli oyun. Bir oyunun da "Ödenmeyecek ödemiyoruz" isimli Dairo Fo'nun oyunu provalarýna baþlanmýþtý." Özbey, "Geldiðimiz süreç 1990'lý yýllarý aratacak bir süreç. Kürt tiyatrosunun, sistemin her türlü baskýsýna karþý koyacak gücü, birikimi, deneyimi var. Bu süreci de büyük bir motivasyonla atacaðýmýzý düþünüyoruz. Hazýrda projeler var. Önümüzdeki günlerde mekân sorunu çözüldüðü an yeniden sahnede olacaðýz" dedi.


14 Ocak 2017 Cumartesi

11

HABER

DOSiAD’dan iþsizliðin önündeki engelleri kaldýrmak için proje Tarýk OTHAN DÝYARBAKIR Organize Sanayici Ýþadamlarý Derneði (DOSAÝD) ve Mesleki Eðitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfý (MEKSA) Diyarbakýr Þubesi'nce yürütülecek olan VE Ýçiþleri Bakanlýðý Dernekler Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan desteklenen "Diyarbakýr'da Genç Giriþimci Sayýsýný Arttýrarak Ýþsizliðin Önündeki Engelleri Tespit Etmek ve Bu Engelleri Kaldýrmak" projesinin tanýtýmý ile ilgili toplantý düzenlendi. Toplantýya Diyarbakýr Organize Sanayici Ýþadamlarý Derneði'nin (DOSAÝD) Yönetim Kurulu Baþkaný Aziz Özkýlýç, Karacadað Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, Doðu ve Güneydoðu Sanayici Ýþ adamlarý Federasyonu (DOGÜNSÝFED) Baþkaný Þahismail Bedirhanoðlu, Güneydoðu Giriþimci Ýþadamlarý Derneði (GÜNGÝAD) Baþkaný Hakan Akbal, Güneydoðu Tekstil Sanayicileri Odasý (GÜNTÝAD) Baþkaný Ýhsan Uðurlu, Diyarbakýr Ýþ Kadýnlarý Derneði (DÝKAD) Yönetim Kurulu Üyesi Adalet Keskin, Diyarbakýr Organize Sanayi Bölgesi DOSB Müdürü Mehmet Özel ile STK temsilci ve üyeleri katýldý.

Proje ile istihdam artýrýlacak Toplantýda konuþan proje yürütücüsü Diyarbakýr Organize Sanayici Ýþadamlarý Derneði'nin (DOSAÝD) Yönetim Kurulu Baþkaný Aziz Özkýlýç, projenin genel çerçevesiyle üç konudan oluþtuðunu söyledi. Özkýlýç, "Projenin birinci konusu genç giriþimci sayýsýný arttýrmak için en az 90 kiþilik bir gruba giriþimcilik eðitimleri ve-

Ýçiþleri Bakanlýðý, DOSAÝD ve MEKSA Diyarbakýr Þubesi tarafýndan Diyarbakýr'da genç giriþimci sayýsýný arttýrarak iþsizliðin önündeki engelleri tespit etmek ve bu engelleri kaldýrmak" konulu projenin startý verildi rilerek iþ kurmalarýný saðlamaktýr. Böylece hem gençleri hibe ve desteklerden faydalanmalarýný saðlayarak iþ sahibi olmalarýný hem de kurulacak olan iþletmeler ile istihdam artýrýlacaktýr. Projenin ikinci konusu herhangi bir iþte çalýþmayan gençlerin niteliklerini yükseltmeye yönelik eðitimler gerçekleþtirilerek daha kolay iþ bulmalarýna vesile olmaktýr. Projenin üçüncü konusu ise iþsizliðin en büyük nedenlerini tespit etmek amacýyla bir anket çalýþmasý hazýrlamak ve bu veriler ile bundan sonra yapýlacak olan çalýþmalarda yol almaktýr" dedi.

“Proje eðitimleriyle gençlerin iþ sahibi olmalarý daha kolay” Diyarbakýr'daki iþletmelerin kalifiye eleman sýkýntýlarýnýn hat safhada olduðunu bildiklerini belirten Özkýlýç, "Bu çerçevede Diyarbakýr'da en an 90 kiþilik 3 sýnýfa yeni giriþimci eðitimi verilerek iþ kurmalarýný ve kuracaklarý iþ ile ilgili devlet hibe ve desteklerinden faydalanmalarýna yardýmcý olmaktýr. Ayrýca iþsiz gençlere yönelik olarak verilecek eðitimlerle en az 40 gencimizin nitelikli personel olarak iþ bulmalarýna yardýmcý olmaktýr. Diyarbakýr'daki iþletmelerin özellikle kalifiye personel sýkýntýlarý göz önünde bulundurulduðunda özellikle insan kaynaklarý ve kaynakçý eðitimleri ile bu gençlerin iþ sahibi olmalarý daha kolay olacaktýr. Bu baðlamda 20 kiþiye Ýnsan kaynaklarý, 20 kiþiye ise kaynakçý eðitimleri uygula-

malý olarak verilecektir. Ayrýca iþsizliðin önündeki engelleri tespit etmek amacýyla iþsiz gençler ve iþverenler ile bin adet anket çalýþmasý yapýlacaktýr" dedi.

“Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan desteklenen tek derneðiz” Projenin kabul edilmesi ve kendilerine güvenilmesiyle ilgili Ýçiþleri Bakanlýðý Dernekler Dairesi Baþkanlýðý'na teþekkür eden Özkýlýç, "Özellikle Ýçiþleri Bakanlýðýnýn bu projeye destek vermesi bizim için ilk deðil. Bizim daha önce Ýçiþleri Bakanlýðý yine projelerimizi desteklemiþtir. Ve þimdi bunu da vurgulamak gerek. Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn tarafýndan onaylanan ikinci projemizdir. Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan desteklenen tek derneðiz ve bu da çok önemlidir. Bu süreçte derneklerinin kapandýðý bir süreçte DOSÝAD'ýn böyle bir projede Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan desteklenmesi önemli bir olaydýr" DOSÝAD'ýn bölgede iþsizliðin bitirilmesinde ve istihdamýn arttýrýlmasýna yönelik çalýþma ve çabalarýný artýrarak sürdürdüðünü, hazýrlayacaklarý çeþitli projelerle iþsizlerin iþ sahibi olmalarýný sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

“Salt giriþimcilik eðitimi yetmiyor, bunu uygulamalý hale getirmek gerekiyor” Karacadað Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ise, projesinin kabul edilmesi ile kentte yüzlerce yeni genç giriþimcinin alacaðý eðitim

ve devlet destek ve hibelerinden faydalanmasýyla yeni iþletmelerin kurulacaðýný ve bu iþletmelerle yüzlerce istihdam saðlanacaðýný, uygulamalý olarak verilecek eðitimlerle de iþletmelerin ihtiyacý olan kalifiye eleman sýkýntýlarýný gidereceklerini kaydederek, "Öncelikle bende bu projenin hayýrlý olmasýný istiyorum. Bölgede giriþimcilik kültürünün yaygýnlaþmasýný hem kurum olarak hem de STK'larla yaptýðýmýz görüþmelerde tüm aktörlerin bu alaný önemsendiðini görüyoruz. Malumumuz dünya genelinde giriþimcilerin baþarý oranlarý istatiksel verileri var. Bu ilk 10 yýl içinde iþletmelerin %90'nun baþarýsýz olduðu görülüyor. Bu noktada tabi salt giriþimcilik eðitimi yetmiyor. Bunlarý uygulamalý hale getirmek gerekiyor. Ýþ adamlarý derneðimizin bu yönde gerçekleþtirmiþ olduðu projeyi biz çok önemsiyoruz" dedi. Doðu ve Güneydoðu Sanayici Ýþ adamlarý Federasyonu (DOGÜNSÝFED) Baþkaný Þahismail Bedirhanoðlu da, DOSÝAD'ýn düzenlediði bu etkinliði çok önemli ve deðerli bulduðunu belirterek, "Nedenine bakýldýðý zaman uzun suredir hem Diyarbakýr hem bölgemiz gerçekten zor sýkýntýlý süreç yaþadý. Bu zor ve sýkýntýlý süreçten sonra Sivil Toplum Örgütlerin proje etkinlik ve benzeri çalýþmalarýn yürüttüðü olmasý gerçekten sýrf bu anlamda önemli ve deðerli. O açýdan önümüzdeki günlerde diðer sivil toplum örgütlerinde nihayetinde sivil toplum örgütlerin kamu iþ birliði sivil toplum örgütleri yerel yönetim iþ birliði sivil toplum örgütlerin birbirleri ile iþ birliði noktasýnda yine bir azýnda arasýnda etkinlik yapýlmasýný temin ediyorum" diye konuþtu.

Akbal: Proje çok olumlu Toplantýda ayrýca Güneydoðu Giriþimci Ýþadamlarý Derneði (GÜNGÝAD) Baþkaný Hakan Akbal, Güneydoðu Tekstil Sanayicileri Odasý (GÜNTÝAD) Baþkaný Ýhsan Uðurlu, Diyarbakýr Ýþ Kadýnlarý Derneði (DÝKAD) Yönetim Kurulu Üyesi Adalet Keskin de yaptýklarý konuþmalarda DOSÝAD'ýn projesinin çok olumlu olduðunu ve böylesi projelerin devamýný dilediklerini ifade ettiler.


12

HABER

14 Ocak 2017 Cumartesi

‘Sahte sigorta’ maðduru esnafa çýkmýþ ama daha önce borcu olanlara çýkmamýþtý. Borcumu tekrardan öðrenmek isteyince 35 bin TL, (belgelerde de bunun ispatý vardýr) 136 bin TL olarak bana tahsis edildi. Oradaki memura, 'Bir yýl içinde devletin bu 35 bin TL'si nasýl olur da bu kadar yükselir? diye sordum. Memur bu soruma cevap veremedi."

“Sorunuma çözüm bulunsun”

termemiþti. Bizler bu þirketlere DÝYARBAKIR - Emekli olmak 50-100 lira para yatýrýyorduk. Resiçin gerekli prim sayýsýný doldurmiyette sigortamýz duðunu söylegözüküyordu. O yen Diyarbakýr'ýn yýllarda ortaokul Ergani ilçesinde Paravan þirket tarafýn3'üncü sýnýfa giesnaflýk yapan dan yapýlan "sahte siden kýz çocuAtilla Ergün, paragorta" nedeniyle maððum vardý, divan þirket tarafýndur olduðunu belirten yabet hastadan yapýlan sahte sibir vatandaþ, sigortalý sýydý. Bunun gorta nedeniyle aile gözüktüðü yýllarda ailebir reçetesi, olarak 3 yýl içerisinde o yýllarda gördükleri saðlýk hizsiyle birlikte yararlandý250 liraydý. meti ücretlerinin faiziyðý saðlýk hizmetleri ücÝster isle birlikte kendisinden retinin kendisinden faitemez istenmesine tepki gösterziyle birlikte istenmesiben de di. Bir baþka maðdur esnne tepki gösterdi þirkete af Bülent Yýldýz ise o paraSGK'nýn EK-5 Tarým Sigoryý veta prim ücretinin yükseltilmesinden dolayý maðdur olduðunu rerek, insülin, humalog gibi diyabet ilaçlarýný almaya baþladým. belirtti. Paravan þirketin maðduru Devlet bu paravan þirketlerin farolduðunu ifade eden Ergün, SGK kýna varana kadar aradan 3 yýl gibi tarafýndan borçlu gözüktüðü için bir zaman geçti. Daha sonra devemekli olamadýðýný belirtti. let, tarým sigortasý çýkardý. Devlet “Büyük maðduriyet yaþýyorum” bu þirketlerin varlýðýný fark edince Bir yandan 90'lý yýllardaki olay3 yýl içerisinde o þirkete yatýrmýþ lar, diðer taraftan SGK nedeniyle olduðum primleri sildi. Devlet, þirbüyük maðduriyet yaþadýðýný dile keti iþletenleri yakalayamadý. Þirgetiren Ergün, "1990 yýlýnda sýcak ketin ismi halen bende vardýr. demirci dükkâný açtým. O yýllarda Bunlarý bizzat aradým ama kimseyi iþ yeri açan otomatikman Baðbulamadým. Bu sefer tarým sigorKur'a kaydoluyordu. Aradan 2 yýl tasýný yatýrmaya baþladým." ifadegibi bir zaman geçti. Bir süre sonlerini kullandý. ra hastaneye gittiðimde Bað“Masraflarýn hepsi Kur'dan borcum çýkmýþtý. Bir kaç bana yüklendi” ay bu Bað-Kur primimi yatýrdým, iþlerimin iyi olmamasýndan dolayý Ergün sözlerine þöyle devam etsonra primleri yatýramadým. Bölge ti: "Devlet, bu þirketten alacaklarý90'lý yýllarda karýþýktý. Haftada 2- 3 ný tahsil edemeyince 3 yýl içerisingün dükkânlar kapalý kalýrdý. Bu de çocuðuma almýþ olduðum ilaçhayat þartlarý içerisinde 7 nüfuslu larýn ve ailemin hastaneye gittiði bir aileydik ve ancak karnýmýzý do- masraflarýn hepsini bana yükledi. yuruyorduk. Elektrik parasý, su SGK'ya 2016 yýlýnda gittim. Emekli parasý, dükkân kirasý derken bu olmam gerekirken bana 136 bin limeblað daha da yükseldi. Haliyle ra borç çýkardýlar. Bu parayý ödeBað-Kur borcum birikti" dedi. yecek imkânýmýn olmadýðýný söyledim. Orada muhatap olduðum me“Saðlýk hizmetlerinden mur bana 'bankadan kredi çek' deyaralanamýyorum” di. Ben de 'Bugüne kadar bankaBiriken Bað-Kur borcunu ödelardan kredi almýþ deðilim, bunyemediði için saðlýk hizmetlerindan sonra da almam. Bu dünyadaden faydalanamadýðýný söyleyen ki sýkýntýmý ahirete taþýyamam' deErgün, 2009 yýlýnýn baþýnda paradim. Daha sonra af çýkacak diye van þirketlerin ortaya çýktýðýný haduydum ve SGK'ya gittim. Af sadetýrlatarak, "Bu þirketlerin olduðu ce 2015-2016 yýllarý arasýndaki yýllarda devlet halen kendini gös-

Þimdi ise EK-5 tarým sigortasý yatýrdýðýný söyleyen Ergün, yetkililerin buna bir çözüm bulmasýný istedi. Ergün, "Devlet o þirketin sahiplerini bulamayýnca, alacaðý vergileri tahsil edemeyince bu parayý benden mi çýkarmaya çalýþýyor? Emekli olma günü gelen insanlar bankadan para çekerek emekli oldular. Ben kredi çekmediðim için emekli olamadým. Nasýl bir yol izleyelim bilmiyorum. Suç bende ise suçumu kabul edeyim. Devletin burada ne kadar suçu varsa o da bir kendini yargýlasýn. Son olarak maðduriyetimin giderilmesini istiyorum." þeklinde konuþtu.

“Sigorta primleri bizi zorluyor”

Öte yandan SGK'nýn EK-5 Tarým Sigorta prim ücretinin yükseltilmesine tepki gösteren diðer bir esnaf Bülent Yýldýz ise sigorta

prim ücretinin 490 liraya çýkarýlmasýnýn kendisini zorladýðýný ifade etti. Yýldýz, 5 yýldan beridir isteðe baðlý SGK primi yatýrdýðýný belirterek, "Bu SGK priminin yükselmesinden dolayý þikâyetçiyim. Sigorta primlerimizde bir yýl içerisinde 150 lira gibi bir artýþ oldu. Bu artýþtan dolayý sigorta primini ödemeye gücümüz yetmiyor. Bugün küçük esnafýn sýkýntýlarýný devlet bizden daha iyi biliyor. Devletin buna bir çare bulmasý lazým. Bölgenin sýkýntýlarý belli, esnaf iþ yapamaz hale geldi. Devletin bunu göz önünde bulundurmasý en azýndan düzeltilmesi lazým. Bu durumdan bizler sýkýntýlý ve þikâyetçiyiz." dedi. Artýk sigorta primlerini ödeyemez hale geldiðin söyleyen Yýldýz, "Çünkü bölgenin durumu ortada. Devlet bölgeyi bizlerden çok daha iyi biliyor. Biz bunu bir önlem alýnmasý için dile getirdik. Benim sigorta primim 490 liraya dayanmýþ ve ben artýk bunu ödeyemiyorum. Bunu ödeyecek gücüm de yok. Ortam çok gergin ve kimse bundan dolayý alýþveriþ yapamýyor. Köylü artýk þehre gelmiyor, esnaf zor durumda bunun haricinde sigorta primi de esnafa yüklenince maðduriyetler yaþýyoruz." ifadelerini kullandý. (ÝLKHA)

IKV heyeti Diyarbakýr’da

DÝYARBAKIR - Ýktisadi Kalkýnma Vakfý (ÝKV) yönetici ve üyeleri çeþitli ziyaretlerde bulunmak amacýyla Diyarbakýr'a geldi. ÝKV ve Kocaeli Sanayi Odasý Baþkaný Ayhan Zeytinoðlu ve Adana Ticaret Odasý Baþkaný Atila Menevþe ile vakýf uzmanlarý, çeþitli ziyaretlerde bulunmak amacýyla Diyarbakýr'a geldi. Vali Hüseyin Aksoy, Tica-

ret ve Sanayi Odasý (DTSO) Baþkaný Ahmet Sayar ve Ticaret Borsasý (DTB) Baþkan Vekili Þeyhmus Ayhan tarafýndan karþýlanan heyet, tarihi Hasanpaþa Hanýný ziyaret etti. Heyet daha sonra, Vali Aksoy, DTSO Baþkaný Sayar ve DTB Baþkan Vekili Þeyhmus Ayan ile birlikte tarihi Ýçkale Açýk Hava Müzesini gezdi. (ÝHA)


13

GÜNCEL

14 Ocak 2017 Cumartesi

Bismil’de 3 muhtarlýða kayyum

B

ismil Ýlçesi'nde 3 muhtar, sosyal medyada yaptýklarý paylaþýmlarda, 'Terör örgütü propagandasý yaptýklarý' iddiasýyla görevlerinden alýndý, yerlerine azalar atandý. Görevden alýnanlardan muhtar Alaattin Tekin, 3 yýl önce ölen annesinin fotoðrafýný paylaþtýðý için görevden alýndýðýný söyleyerek, "Annemin fotoðrafýnda boynunda sarý, kýrmýzý ve yeþil renkli bir eþarp vardý. Bu yüzden görevden alýndým" dedi

DÝYARBAKIR'ýn Bismil Ýlçesinde Altýok Mahalle Muhtarý Mürsel Zorooðlu, Sanayi Mahallesi Muhtarý Mehmet Bayýndýr ve Esentepe Mahallesi Muhtarý Alaattin Tekin, sosyal medya paylaþýmlarý nedeniyle haklarýnda açýlan soruþturma kapsamýnda görevden alýndý. Sosyal medya paylaþýmlarý ile 'Terör örgütü propagandasý yapmak' iddiasýyla soruþturulan muhtarlar ilçe Kaymakamý tarafýndan görevlerinden alýnmasýndan sonra yerlerine azalardan atama yapýldý.

‘Anamýn fotoðrafý suç sayýldý’ Dihaber'de yeralan habere göre, görevden alýnan Esentepe Mahalle Muhtarý Alaattin Te-

kin, polis karakoluna çaðrýldýðýný ve sosyal medya paylaþýmlarýnýn sorulduðunu belirterek, "3 yýl önce kaybettiðim 70 yaþýndaki annem Cevahir Tekin'in boynunda yeþil, kýrmýzý, sarý renkli fular ve zafer iþaretli fotoðrafý ile Rojava'da çekilmiþ bir fotoðraf ve Kuran-ý Kerim okuyan bir Peþmergenin fotoðrafý ve HDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ'ýn fotoðrafýný ne maksatla paylaþtýðýmý sordular. Bu paylaþýmlarýn suç olmadýðýný söyledim. Sonra da beni görevden aldýlar. Anamýn zafer iþareti yapan fotoðrafý suç sayýldý. 5 bin nüfusuyla ilçemizin 3'üncü büyük mahallesinin muhtarýyým. Yaptýðým paylaþýmlar yasadýþý olsaydý zoruma gitmezdi. Anamýn fotoðrafýný paylaþtým diye muhtarlýk görevimden alýnmam beni çok üzdü" dedi.

Demirtaþ’ýn fotoðrafýný

suç sayýldý Yaklaþýk 8 yýldýr Sanayi Mahallesi Muhtarlýðý yapan Mehmet Bayýndýr da, emniyette facebookta yaptýðý paylaþýmlarýn sorulduðunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaþkaný aday adayý olan ve siyasi bir partinin Genel Baþkaný olan Selahattin Demirtaþ'ýn fotoðrafýný paylaþtým. Mahkemeye çýkmadan sadece karakolda terörle mücadele þubesine çaðýrdýlar. Gidip orada ifade verdik. Valilik oluruyla kaymakamlýk tarafýndan muhtarlýk görevimden alýndým. Avukatlarla konuþtum, hukuki olarak haklarýmý arayacaðým" diye konuþtu.

Sosyal medya kullanýcýsý olmayan muhtar da alýndý Altýok Mahallesi'nin 24 yýllýk muhtarý Mürsel Zorooðlu da, sosyal medyada paylaþým

Ferhat Encü’ye aðýrlaþtýrýlmýþ

MÜEBBET ÝSTENDÝ

HDP Þýrnak milletvekili Ferhat Encü hakkýnda 'Uludere kaymakamýný öldürmeye teþebbüsten' aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasý istendi

yapacak düzeyde teknoloji kullanýcýsý olmadýðýný söyleyerek, "Emniyete çaðýrdýlar, ifademizi aldýlar. Ben cep telefondan sosyal medyayý zaten kullanamýyorum. 2013'te yaptýðým paylaþýmlarý sordular. Yapmadým, yapsaydým zoruma gitmezdi. Pazartesi günü haber verdiler resmi yazýyla, görevden alýndýðýmýzý bildirdiler. Mahkemeye çýkmadan emniyette aldýklarý ifadeyle, valilik oluru ve kaymakamlýk kararý ile görevden alýndýk. Ben 1993 yýlýndan beri muhtarlýk yapýyorum. Bir çok hükümetle çalýþtým. Hiç bir zaman yasadýþý bir iþ yapmadým. Hukuki yollardan haklarýmý arayacaðým" dedi.

DÝYARBAKIR - Tutuklu HDP'li milletvekili Ferhat Encü hakkýnda Roboski katliamýnýn ardýndan bölgeye gelen kaymakama saldýrdýðý gerekçesiyle 'Kiþiyi yerine getirdiði kamu görevi nedeniyle öldürmeye teþebbüs' iddiasýyla aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet istendi. 28 Aralýk 2011'de savaþ uçaklarý tarafýndan yapýlan hava harekatý sýrasýnda 34 kiþi yaþamýný yitirmesinin ardýndan bölgeye giden Uludere Kaymakamý Naif Yavuz, bir grup tarafýndan saldýrýya uðramýþtý. Saldýrýyla ilgili soruþturma kapsamýnda tutuklanarak Kandýra F Tipi Cezaevi'ne konulan HDP Þýrnak Milletvekili Ferhat Encü hakkýndaki iddianame 9 Kasým 2016'da tamamlanmýþtý. Dihaber'den Özgür Paksoy'un haberine göre,

Encü'nün iddianamesi Þýrnak 2'inci Aðýr Ceza Mahkemesince kabul edildi. Tutuklu bulunan Encü için 'Kiþiyi yerine getirdiði kamu görevi nedeniyle öldürmeye teþebbüs' iddiasýyla aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet istendi. Encü'nün olay anýna ait görüntülerde kaymakama tekme attýðýnýn görüldüðünün belirtildiði iddianamede, Encü ve beraberindekilerin kaymakamý öldürmeye çalýþtýklarý savunuldu. Ýddianamde, koruma polisleri ve korucularýn kaymakamý korumak ve kaçýrmak için araya girmesi nedeniyle 'eylemin tamamlanamadýðý, suçun teþebbüs aþamasýnda kaldýðý' iddia edildi. Güvenlik gerekçesiyle Þýrnak yerine Diyarbakýr'da görülecek davanýn ilk duruþmasýnýn tarihi henüz belli deðil.


14

BÖLGE

14 Ocak 2017 Cumartesi

‘Savcý var etkin soruþturma yok’

S

ur'da hayatýný kaybeden Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi için yapýlan eylemde, Adalet Bakanlýðý'nýn açýklamasý üzerine dosyada savcý olmadýðý tartýþmalarýna açýklýk getiren avukat Mahsuni Karaman, soruþturmanýn savcýsýnýn olduðunu, ancak etkin bir soruþturmanýn yürütülmediðini vurguladý

Sertaç KAYAR DÝYARBAKIR Barosu, Sur'da yaþamýný yitiren baþkanlarý Tahir Elçi cinayetinin aydýnlatýlmasý amacýyla her hafta Adliye önünde düzenledikleri eylemin 59'uncusunu gerçekleþtirdi. Çok sayýda avukatýn katýldýðý eylemde, üzerinde Elçi'nin fotoðrafýnýn yer aldýðý Kürtçe ve Türkçe yazýlý "Seni unutmayacaðýz" pankartý açýldý. Açýklamada konuþan Baro Baþkan Yardýmcýsý Velat Alan, Elçi cinayeti üzerinden 14 ay geçmesine raðmen olayýn aydýnlatýlmadýðý ve faillerinin bulunmadýðýný söyledi.

“Kamu vicdanýný yaraladý” Bunun kamu vicdanýný yaraladýðýný söyleyen Aydýn, baro olarak dosyanýn "faili meçhul" kervanýna katýlmamasý için gerekli mücadeleyi vereceklerini vurguladý. HDP Milletvekili Meral Danýþ Beþtaþ'ýn konuya iliþkin meclis genel kurulunda verdiði soru önergesi üzerine Adalet Bakanlýðý'nýn, "Tüm sorumluluk yargý mercilerine ait olup, soruþturma aþamasýnda ne tür iþlemlerin yapýldýðýna dair bakanlýðýmýzda bilgi bulunmamaktadýr" yanýtýna iliþkin de açýklama yapýldý.

“Bir savcýsýzlýktan yakýnmýyoruz”

T.C. DÝYARBAKIR 5. ÝCRA DAÝRESÝ 2016/119 TLMT. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadansonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 12/01/2017

1.Ýhale Tarihi : 23/02/2017 günü, saat 11:30 - 11:35 arasý. 2.Ýhale Tarihi : 16/03/2017 günü, saat 11:30 - 11:35 arasý. Ýhale Yeri : DÝYAR YEDÝEMÝN OTOPARKI-SÝLVAN YOLU ÜZERÝ 3. KM MERKEZ/DÝYARBAKIR No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 1

48.000,00

1

%1

46BM914 Plakalý , 2015 Model , FIAT Marka , DOBLA COMBÝ SAFELÝNE 1.6 105 M Tipli , NM426300006B08667 Þasi No'lu , Rengi Beyaz , Aracýn arka camlarý açýk olduðundan aracýn içi tozlanmýþ, muhtelif yerlerinde çizikler mevcut, anahtar ve ruhsatý olmayan açýklamalý araç.

(ÝÝK m.114/1, 114/3) BASIN- 529071 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de

Burada konuþan Elçi'nin avukatý Mahsuni Karaman, Elçi dosyasýnýn savcýsý olduðunu belirterek, "Tahir Elçi soruþturma dosyasý Tahir Elçi cinayetinden sonra þuan üçüncü savcýnýn elinde, Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnda görevli Hüseyin Abdullah Aydeniz'de. Tahir Elçi soruþturma dosyasýnda bir savcýsýzlýktan yakýnmýyoruz. Her soruþturma dosyasýnýn bir savcýsý var, önemli olan etkin ve etkili bir þekilde yürütülmediðidir. Diyarbakýr Barosu mensuplarý olarak rahmetli baro baþkanýmýzýn cinayetinin bu anlamda etkili soruþturulmadýðýný düþünüyoruz. Bütün itirazlarýmýz buna yöneliktir. Umuyoruz ve diliyoruz yakýn zamanda dosyada bir geliþme saðlansýn" diye konuþtu. Açýklama 5 dakikalýk oturma eyleminin ardýndan sonlandýrýldý.

T.C. HAZRO ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Esas-Karar No: 2016/144 Esas - 2016/195 Diyarbakýr Ýli, Hazro Ýlçesi, Bahçe Mah, Cilt no:1, Hane no:59, BSN:153 sýrasýnda nüfusa kayýtlý (T.C.No: 47443969488) nolu, Fatih ve Mehtap'tan olma 02/03/2009 Sur D.lu Yesribe Burucu' nun nüfus kayýtlarýnda "YESRÝBE" olarak geçen isminin "LÝVA NUR" olarak DEÐÝÞTÝRÝLMESÝNE, nüfusa bu þekilde TESCÝLÝNE, karar verilmiþtir. Ýlan olunur. 08.09.2016 BASIN- 530098 www.bik.gov.tr


15

SPOR

14 Ocak 2017 Cumartesi

Amedspor lideri aðýrlýyor Diyar Tarsus yolcusu L

iglere verilen aranýn ardýndan bu hafta sonu oynanacak karþýlaþmalarla ikinci yarý baþlýyor. Ýkinci yarýya güzel bir baþlangýç yapmak isteyen Diyarbekirspor yarýn Tarsus Ýdman Yurdu ile karþýlaþacak Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- Spor Toto 3. Lig 3. Grupta þampiyonluðu hedefleyen Diyarbekirspor, ikinci yarýya Tarsus deplasmanýnda çýkýyor. Diyarbekirspor yeni transferleriyle kadroyu güçlendirirken bu maçta hedef 3 puan alýp ligin ikinci yarýsýna güzel bir baþlangýç yapmak.

L

iglerde ikinci yarý bu hafta sonu oynanacak maçlarla start alacak. Sezon sonunda þampiyonluðu hedefleyen Amedspor'da transferler de devam ediyor. Yarýn kendi sahasýnda lider Büyükþehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek olan Amedspor ikinci yarýya galibiyetle girmek istiyor Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta þampiyonluk mücadelesi veren Amedspor, ligin ikinci yarýsýna Büyükþehir Belediye Erzurumspor karþýlaþmasýyla baþlayacak. Kadrosunu yeni transferlerle güçlendiren Amedspor'da hedef 3 puan alarak liderliðe tekrar ele geçirmek. Yeni teknik direktörü Ahmet Duman ile Antalya'da kamp çalýþmalarýný tamamlayan Amedspor'da gözler Büyükþehir Belediyespor maçýna çevrilmiþ durumda.

Transfer çalýþmalarý sürüyor Amedspor Büyükþehir Belediye Erzurumspor maçý yarýn Seyrantepe Spor Kompleksleri'nde saat 13.00'da oynanacak. Öte yandan transfer çalýþmalarýný sürdüren Amedspor, Akhisar Belediyespor'un genç forveti Bertuð Bayar'ý kadrosuna kattý. 1.90 boyundaki Bertuð Bayar sezon sonuna kadar satýn alma opsiyonu ile birlikte kendisine Amedspor'a baðlayan antlaþmayý imzaladý.

Naki geri dönüyor Hacettepespor karþýlaþmasýnda rakip kaleciye yaptýðý

hareketeten dolayý Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 4 maç ceza alan Deniz Naki cezasýný tamamladý. Amedspor'un yýldýz ismi Deniz Naki'nin yarýn ki mücadelede forma giymesi bekleniyor.

Maçý Emre Malok yönetecek

Lige odaklandýlar Yeni teknik direktörü ile yeni bir hava yakalamak isteyen Yeþil-Kýrmýzýlýlar Antalya kampýný tamamlayýp lige odaklanmýþ durumda. Tarsus Ýdmanyurdu-Diyarbekirspor karþýlaþmasý yarýn saat 13.30'da baþlayacak ve karþýlaþma Tarsus Ýlçe Stadý'nda oynanacak.

Maçýn hakemi Oðuzhan Uðurlu Tarsus Ýdmanyurdu- Diyarbekirspor mücadelesini Ýstanbul Bölgesi'nden hakem Oðuzhan Uðurlu yönetecek. Oðuzhan Uðurlu'nun yardýmcýlýklarýný ise Sedat Bayrak ve Mehmet Emin Tuðral yapacak.

Seyrantepe Spor Kompleksleri'nde oynanacak olan Amedspor-Büyükþehir Belediye Erzurumspor mücadelesini Ýstanbul Bölgesi'nden hakem Emre Malok yönetecek. Emre Malok'un yardýmcýlýklarýný ise Kemal Mavi ve Can Öztekin yapacak.

Amedspor yine PFDK’ya sevk edildi iraat Türkiye Kupasý'nda oynanan Gençlerbirliði- Amedspor karþýlaþmasýnZ dan sonra Amedspor 'kötü ve çirkin tezahürat' yaptýðý gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- Ziraat Türkiye Kupasý grup maçýnda Antalya'da Gençlerbirliði ile karþýlaþan Amedspor yine Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bu sezon aldýðý cezalarla baþý dertte olan Amedspor'a ceza çýkýp çýkmayacaðý önümüzdeki günlerde belli olacak.

‘Kötü ve Çirkin tezahürat’ Türkiye Futbol Federasyonu'ndan karþýlaþmaya yönelik yapýlan açýklama þöyle; Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 08.01.2017 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler - Gençlerbiriði-Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Ziraat Türkiye Kupasý müsabakasýndaki "çirkin ve kötü tezahüratý" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatý'nýn 53. maddesi uyarýnca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmiþtir" denildi. Öte yandan kupada oynanan Fenerbahçe maçýnda 'ideolojik propaganda' yaptýðý gerekçesiyle ceza alan Amedspor, bu cezanýn tekrarlanmasý halinde 3 puan silme cezasý alacaklarýný belirterek taraftarlarýna uyarýda bulundu.


Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN

14 OCAK 2017 CUMARTESÝ Yýl: 10 - Sayý : 3237 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Tesbihçiler a d ’ r ý k a b r a y i D buluþtu

F

arklý illerden gelen tesbihçiler Diyarbakýr’da bir araya gelerek, tespihlerinin tanýtýmýný yaptýlar

DÝYARBAKIR - Bölgenin tanýnan tespih ustalarý ve satýcýlarý Diyarbakýr'ýn Sur ilçesinde bir kýraathanede buluþarak, tespihlerini sergileyip, özeliklerini anlattýlar. Her hafta cumartesi günleri Sur'da bir kýraathanede Gaziantep, Þanlýurfa, Mardin ve Batman gibi çevre illerden gelen tespihçiler, tespihlerinin tanýmýný yaparak, toptan ve perakende ticaretini yapýyorlar. Kimi tespihçiler de bu iþi hobi olarak yaptýklarýný söylediler. Tespihlerin çeþitleri ve özellikleri hakkýnda bilgi veren Cengiz Kurt, elindeki tespihlerin yemenden getirildiðini söyledi.

Asýl mesleði turizm

C

M

Y

K

Kurt, "Bu elimdeki teþbihler 'kuka' tespihleridir. Ayný zamanda kehribar olan bu tespihler, Yemen'den buraya geliyor. Doðal bir aðaçtan yapýlýyorlar. Diðer kehribarlarýmýz ise renk deðiþtiren özelliklere sahiptir. Bir diðer kehribarlarýmýz 'zar' kehribarlarýdýr. Bunlarýn fiyatlarý 200 TL'den baþlýyor. Bunlarýn gümüþlü olaný 400 TL'ye kadar satýlýyor. Bir diðer tespihimiz ise 'baða' (Karetta) tespihidir. Büyük iþçilik gerektiren tespihlerdir bunlar. Bir diðer tespihlerimiz de 'ateþli' kehribarlardýr. Çok güzel bir kehribardýr. Bunlar da 150 TL'den baþlayan fiyatlarla satýlýyor" dedi. Asýl mesleðinin turizmcilik olduðunu söyleyen Diyarbakýrlý Ramazan Yaðmur, hobi

olarak yaptýðý tespihçiliði ayný zamanda sattýðýný da söyledi.

Büyük raðbet görüyor Yaðmur, "Burada buluþanlar tespihçilerin toptancýlarý ve sevenleridir. Bu iþi geçimden çok sevdiðimiz için yapýyoruz. Benim asýl mesleðim turizmciliktir, hobi olarak bu iþi de arada yapýyorum. Tesbihlerim yanmaz, kolay kolay herhangi bir sýkýntýda çýkmaz. Tespihlerimiz halk tarafýndan büyük raðbet görüyor." þeklinde konuþtu.

Hem hobi hem gelir kaynaðý 2006 yýlýnda Türkiye Petrollerinden emekli olduktan sonra bu iþle meþgul olmaya baþladýðýný ifade eden bir baþka tespihçi Abdullah Aydan da yýllardýr bu iþle uðraþtýðýný söyledi. Tespihle uðraþmanýn hem bir hobi hem de gelir kaynaðý olduðunu belirten Aydan, "Her ne kadar bu iþi hobi olarak yapsak da parada kazanýyoruz. Osmanlý kehribarlarýn fiyatlarý yüksek oluyor. Tespih çeþitlerinin fiyatlarý deðiþir. Bazý tespihler 8, 10 milyara kadar çýkýyor. Yeni kehribarlar ise yüz TL'den baþlayan fiyatlarla satýlýyor" ifadelerini kullandý. (ÝLKHA)

Sokak hayvanlarýna sahip çýkmalýyýz MUÞ'un Malazgirt ilçesinde yaþayan Ferit Doðan, yoðun kar ve soðuk havalardan dolayý yiyecek bulmada zorluk çeken sokak hayvanlarýna mama vererek sahip çýkýyor. Doðan, vatandaþlara sokak hayvanlarýna sahip çýkmalarý çaðrýsýnda bulundu. Gönüllü olarak bu iþi yaptýðýný söyleyen Doðan, bazen evden getirdiði bazen de kendi imkanlarýyla aldýðý yiyecekleri sokak hayvanlarýna verdiðini belirtti. Doðan, "Yemeklerimizden kalanlarý ve almýþ olduðumuz mamalarý özellikle köpek yavrularý baþta olmak üzere gördüðümüz hayvanlara veriyoruz. Evimin bahçesinde de kaplara bunlarý býrakýyorum ve yiyorlar. Özellikle bu hayvanlara sahip çýkýlmasý gerekiyor ve duyarlý olmalýyýz." dedi. Geçtiðimiz günlerde kedileri donmaktan kurtardýklarýný söyleyen Doðan, "Kýþ günlerinde biz insanlar bile eksi 25, 30'u bulan havada dýþarýya çýkmaya dahi çekiniyoruz. Lakin sokakta yaþam mücadelesi veren hayvanlar hem üþüyorlar hem de yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Bu hayvanlara sahip çýkan bazý vatandaþlarýmýz var. Sað olsunlar duyarlýlýk gösteriyorlar. Bende kendi imkânlarýmla bu duyarlýlýk gösteren vatandaþlarýmýza, tanýdýklara 5 torba yem daðýttým. Tekrar söyleyelim burada aracýlýðýnýzla ne olur ekmek kýrýntýlarýmýzdan tutun da kalan tüm yiyeceklere kadar bir kapa ve bahçelerimize býrakarak bütün hayvanlarýmýza aslýnda sahip çýkabiliriz. Hem bu yiyecekler çöpe gitmez hem de bir hayýrlý iþ yapmýþ oluruz." ifadelerini kullandý. (ÝLKHA)

14 ocak 2017 cumartesi  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you