Page 1

Demirtaþ: Ýmralý’ya birkaç gün içinde gidilebilir Kayyum AKP ve BDP’ye yüklendi 22

BDP Eþ Genel Baþkaný Demirtaþ, Ýmralý'ya gidiþ için Adalet Bakanlýðý'ndan haber beklendiðini, bunun birkaç gün içinde olabileceðini belirterek, "Heyet netleþirse partimiz zaten açýklamayý yapacak, kamuoyunu ve halkýmýzý bilgilendirecektir" dedi. POLÝTÝKA 09

14 ÞUBAT 2013 PERÞEMBE FÝYATI: 25 KRÞ.

13 kiþilik ailenin yaþam mücadelesi DÝYARBAKIR'ýn Silvan Ýlçesi'nde 2 odalý evde 4'ü ikiz çocuk, 13 fert yaþayan Sayim ailesi zor þartlar altýnda geçimini saðlýyor. Çocuklarýnýn bezlerinin bile zor aldýðýný belirten iþsiz baba Þakir Sayim, yetkililerden yardým istedi. 4’te

www.diyarbakiryenigun.com

OTOPSi ACIKLANDI Diyarbakýr’da çýkan olaylarda yaþamýný yitiren Þahin Öner'in otopsi raporu açýklandý. Raporda, yer alan açýklamalarýn Öner'in zýrhlý aracýn çapmasý sonucu yaþamýný yitirdiði iddialarýný destekler nitelikte olduðu belirtildi. ÝHD, Öner'in elinde bomba patlamasý sonucu öldüðüne iliþkin iddialarýn sorumlulardan hesap sorulmamasý için ortaya atýldýðýný savundu Destekler nitelikte DÝYARBAKIR-Þahin Öner'in otopsi raporu ailesine teslim edildi. Raporda yer alan, "Sað yüz ve yanak tamamýný içine alan sað kulaðý ileri derecede deforme halde parçalanmýþ sürtünme tarzý yaygýn ekimoz olup yanak üzerinde yer yer siyah renkte daha koyu olarak izlenebilen alanlar dikkat çekti" ve "Sol 1,2,3, ve 4. kaburga kemiklerinin mitskapüler hattan ekimozlu kanamalý kýrýk olduðu görüldü" ifadelerinin, Öner'in zýrhlý aracýn çarpmasý sonucu yaþamýný yitirdiðini destekler nitelikte olduðu belirtildi.

26 tutsak yaþamýný yitirdi KONUYA iliþkin ÝHD ve Tabipler Odasý tarafýndan da basýn açýklamasý yapýldý. ÝHD Þube Baþkaný Bilici, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak'ýn Öner'in elinde ses bombasýnýn patlamasý sonucu yaþamýný yitirdiði yönündeki açýklamalarýn faillerden hesap sorulmamasý için yapýlan açýklamalar olduðunu belirtti. Bilici, yetkililere seslenerek, "Bu cinayetleri iþleyenlerin arkasýnda durmayýn, hesap sorun" dedi. Tabipler Odasý Baþkaný Karadaþ ise, raporda Öner'in akciðer kanamasýna baðlý olarak yaþamýný yitirdiðini ifade etti. HABER 12

Öðrenci servisi týr ile çarpýþtý 03 C

M

Y

K

Saman alevi söndü Saman ithalatý ve iyiye giden mevsim þartlarý bu yýl hububat fiyatýyla yarýþan samanýn fiyatýný düþürdü. Güneydoðu'da harmanda kilosu 70 kuruþa, piyasada ise 75 kuruþa kadar çýkan samanýn fiyatý, saman ithalatýyla birlikte harmanda 45 kuruþa kadar düþtü. Diyarbakýr Tarým Kredi Kooperatifi Müdürü Selami Eren, ''Þu anda piyasada, tarlada, samanýn teslim fiyatý 45-50 kuruþtur" dedi. EKONOMÝ 17

Ýkinci önemli kütüphane Diyarbakýr’a DÝYARBAKIR Valisi Mustafa Toprak, kentte Yazma Eserler Kütüphanesi'nin kurulacaðýný belirterek, ''Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi'nden sonra ikinci önemli kütüphane Diyarbakýr'da açýlýyor. Mesudiye Medresesi'nde restorasyon ve rölöve çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan 15 gün içerisinde burada Diyarbakýr Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüðü'nü hizmete açacaðýz" dedi. 5’TE

DTK’dan Suriye için seferberlik çaðrýsý DTK, Suriye için baþlatýlan yardým kampanyalarýnýn daha da geliþtirilmesi talebinde bulunarak, yardým kampanyalarý için Kürtlere seferberlik çaðrýsýnda bulundu. 11’DE

sözün özü

4’te

Harcarken düþünmek… Osman ERGÜN

Diyarbakýr kendi doðal ‘Yüzlerce anne örtüsüne kavuþacak 06 çocuklarýndan uzak’

15


2

SAÐLIK

14 Þubat 2013 Perþembe

Çocuklarda kalp hastalýðý

Kalp rahatsýzlýðý olan bebekler, biberonu ya da annesini iyi ememez. Emerken terler, sýk sýk nefes alma ihtiyacý duyar ve aðlarken morarabilir. Tekrarlayan akciðer enfeksiyonu da kalp hastalýðýnýn belirtileri arasýnda. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Özel Medline Eskiþehir Hastanesi'nden kalp ve damar hastalýklarý uzmaný Prof. Dr. Serdar Günaydýn, çocuklarda kalp hastalýklarýnýn belirtileri hakkýnda bilgi verdi: "Normalde kan, damar içinde ve kalp boþluklarýnda düzenli olarak akar. Ancak bazý durumlarda bu akýþ bozulur, türbülans ve üfü-

rümler geliþir. Muayene sýrasýnda duyulan kalp üfürümleri, hastalýðý iþaret edebilir. Üfürümün þiddeti genellikle ateþ, kansýzlýk, heyecan gibi kalbin hýzlý çalýþmasýna neden olan durumlarda artar. Üfürüm, 'masum' ya da 'fonksiyonel' olarak adlandýrýlýr. Ýleri testlere, tedaviye ya da aktivite kýsýtlamasýna gerek yoktur. Genellikle kalp, geliþimini

bütünüyle tamamladýðýnda üfürüm de kaybolur. Ancak takip altýna alýnmasý gereken kalp üfürümleri de var. Her yenidoðan, rutin olarak bir çocuk doktoru tarafýndan muayene edilmeli. Doktorun þüphelendiði bir þey olmasý halinde daha farklý tetikler uygulanmalý. Çünkü bazý kalp ameliyatlarýnýn yapýlabilmesi zamanla sýnýrlý.

Teþhis için gerekli tetkikler

Doðumsal kalp hastalýðýndan þüphelenilen çocuklarýn ayrýntýlý kardiyolojik muayeneden geçirilmesi gerekir. Sonra EKG yapýlýr ve göðüs röntgeni çekilir. Kalpte üfürüm olup olmamasý, röntgende kalbinde geniþleme bulunup bulunmamasý, akciðer damarlanmasý ve vücut oksijen satürasyonu gibi temel deðerlendirmelerin ardýndan en kolay, güvenilir ve detaylý bilgi veren EKO yapýlýr. Çocuða acý vermeyen EKO, kalbe gönderilen ses dalgalarýnýn yansýmalarýnýn toplanmasý ve bunun görüntü-

ye çevrilmesi esasýna dayanýr. Bu tetkikle kalbin odacýklarý, karýncýklarý, kalpten çýkan ve kalbe gelen damarlar, bunlarýn boyutlarý, basýnçlarý, fonksiyonlarý deðerlendirilebilir.

Anjiyo müdahalesi

Bazý durumlarda anjiyo da gerekli olabilir. Genellikle kasýk bölgesinden atar veya toplar damarlar içerisine yerleþtirilip, kalbe kadar ilerletilen ince bir tüp vasýtasýyla gerçekleþtirilir. Çocuklar genellikle anjiyo olacaklarý sabah erken bir saatte veya bir gün önce hastaneye yatýrýlýr. Anestezi doktoru tarafýndan verilen sakinleþtirici ilaç sayesinde çocuk, tüm iþlem boyunca uyur ve rahatsýzlýk hissetmez. Anjiyodan sonra çocukta hafif ateþ ve mide rahatsýzlýðý olabilir ancak bu þikayetler genellikle birkaç saat içinde kaybolur. Teþhis için kullanýlan bir diðer yöntem de efor testi. Test, çocuðun yürüme bandýnda hýzlý bir tempoda yürütülmesi esasýna dayanýr. Bazý vakalarda tüm bu

Uzmanlardan prostat kanseri uyarýsý Prostatýn erken taný döneminde ilaçla tedavi edilebileceðini söyleyen Dr. Veysel Yüzgeç, “Kanserden korunmak için kýrmýzýbiber, kabak çekirdeði, domates ve brokoli yenmesi gerektiðini” belirtti

ELAZIÐ Medical Park Hastanesi üroloji uzmaný Dr. Veysel Yüzgeç, prostat hastalarýnýn cinsel fonksiyon bozukluðu yaþadýðýný iþaret ederek, kanserden korunmak için kýrmýzý biber, kabak çekirdeði, domates ve brokoli yenmesi gerektiðini söyledi. Açýklamalarda bulunan Dr. Veysel Yüzgeç, prostatýn erken taný döneminde ilaçla tedavi edilebileceðini söyledi. Hastalarýn özellikle soðuk havalarda dikkat etmesi gerektiðini belirten Dr. Yüzgeç, "Soðuk havalarda idrar çýkýþý kapalý olduðu için sýk sýk enfeksiyon geçirebilirler. Ýdrarda yanma

sýzlama þeklinde kendini gösterir. Prostat 60 ile 80 yaþ arasýnda genelde ameliyatla tedavi edilir. Bu ameliyatlar kapalý ve açýk ameliyat þeklinde olabilir. Prostat ameliyatýndan insanlarýn çekinmemesi gerekir. Hekimlerin verdiði bilgiye göre hareket etmeli. Prostat ameliyatý geçirince mesanede ve böbrekte kalýcý bozukluklar olur. Bu ameliyattan sonra çok fazla düzelmez ve hastalar ameliyat sonrasý rahatlamayabilirler. Yýlda bir kez kontrol edilmesi gerekir prostatýn ve gerekirse ilaç kullanmak lazým. Bazý yiyecekler özellikle prostat kanserine karþý koruyucu özellikler taþýr. Bunlar kýrmýzý biber, domates, kabak çekirdeði, brokoli gibi yiyeceklerdir. Bu besinler sýk tüketilmelidir" dedi.

“Stres olumsuz etkiler”

Prostatýn erkeklerde cinsel fonksiyon bozukluðuna neden olabileceðini vurgulayan Dr. Yüzgeç, "Bunun sebebi stres, sýkýntý, depresyondur. Prosta-

týn buna olumsuz katkýsý çok fazla. Gece idrara kalkma uyku düzenini bozduðu için belirgin bir depresyon ve sýkýntý içine giriyor. Bir insan gece 45 kez idrara çýktýðý zaman uyku düzeni ve uykuda dinlenme süreci hep bozulur ve stres olur. Stres olunca da cinsel fonksiyon bozukluðu yaþanýr ve hastanýn ereksiyonuna olumsuz etki yapabilir. Cinsel fonksiyonunu olumsuz yönde etkileyebilir. Prostatýn tedavisi ile cinsel fonksiyon bozukluðunun birlikte deðerlendirilmesi hasta için bir olumlu adým olacaktýr. Prostat hastalarýnýn idrarlarýný ertelememeleri gerekir. Bizim erkeklere özellikle önerdiðimiz iþeme þekli oturarak þeklidir. Çünkü ayakta iþediði zaman zaten artmýþ olan opsisyon (büyüme) ürete basýncý etkili olunca daha da etkili olacaktýr. Hastanýn idrar çýkarýmý daha da zorlanacaktýr. Oturarak idrar çýkarmayý hastalara öneriyoruz" diye konuþtu. (ÝHA)

tetkikler yapýlmasýna raðmen kalp hastalýðý tam olarak teþhis edilemeyebilir. Bu çocuklarda sorunun ne olduðunu tespit etmek için MR veya MR anjiyografi gibi bazý ileri incelemelerin yapýlmasý gerekli olabilir. Bu tetkikler, özellikle kalpten çýkan ve kalbe dönen büyük damarlar ve akciðer damar yapýsý hakkýnda çok iyi bilgi verir."

Edinsel kalp hastalýðý

Çocuklarda enfeksiyon gibi baþka nedenlere baðlý, sonradan ortaya çýkan kalp hastalýklarýna 'edinsel kalp hastalýklarý' denir. En sýk görüleni, romatizmal kalp hastalýklarý. Beta hemolitik streptekokla boðaz enfeksiyonu geçiren bazý çocuklarda 2-4 hafta sonra eklemlerde aðrý, þiþlik, cilt döküntüleri gibi bulgularla romatizmal ateþ geliþebilir. Streptekoklara baðlý boðaz enfeksiyonunda sýk görülen belirtiler, ani baþlayan ve yutkunmayla artan boðaz aðrýsý, ateþ, çene altý ve boyunda oluþan aðrýlý þiþliklerdir.

Hamilelik kadýnlarda erken ölümü azaltýyor

Danimarkalý araþtýrmacýlara göre bebek sahibi olamayan kadýnlarýn ölüm riski doðum yapmýþ annelere göre 4 kat daha fazla

Uzmanlar araþtýrmanýn kýsýrlýk ve ölümle iliþkisini ortaya koyduðunu, isteyerek çocuk sahibi olmayanlarý kapsamadýðýný vurguluyor. Bilim adamlarý 1994-2005 yýllarý arasýndaki doðum, ölüm, tüp bebek prosedürleri raporlarýný bir araya getirdi. Bu zaman içerisinde Danimarkalý 21.276 çocuksuz çift incelendi. Çiftlerin hepsi kýsýrlýk tedavisi görüyordu. Bu çiftlerin toplamda 15.149 çocuðu olurken 96 kadýn ve 220 erkek hayatýný kaybetti. Tüm sonuçlar incelendiðinde, çocuksuz kadýnlarýn kardiyovasküler hastalýklar, kanser ve diðer rahatsýzlýklardan ölme riskinin anne olanlara göre 4 kat daha fazla olduðu kaydedildi. Çocuksuz erkeklerde ise bu oran 2 kat olarak görülebiliyor.


3

GÜNCEL

14 Þubat 2013 Perþembe

Öðrenci servisi týr ile çarpýþtý

Mardin’in Kýzýltepe Ýlçesi’ndeki kazada biri öðrenci 2 kiþi öldü, 8 kiþi yaralandý MARDÝN'in Kýzýltepe Ýlçesi Öðrencik köyünden Iþýklar köyüne öðrenci taþýyan Mehmet Topçu yönetimindeki 47 PE 245 plakalý minibüs, Akziyaret köyü mevkisinde Mustafa Remzi Suaðaç'ýn kullandýðý 33 BVN 41 plakalý týr ile çarpýþtý.

Kazada, Iþýklar Köyü Ortaokulu 6. sýnýf öðrencisi Serhat Demir (12) ile Heci Çelik (65) adlý kadýn olay yerinde hayatýný kaybetti. Öðrenciler Ferhat Çam, Sidar Esen, Selahattin Feritoðullarý, Serhat Topçu, Nurullah Topçu, Hamza Topçu, Ýbrahim Topçu ile sürücü

Mehmet Topçu ise yaralandý. Yaralýlar, Mardin ve Kýzýltepe devlet hastanelerine kaldýrýldý. Öte yandan, Kýzýltepe Devlet Hastanesi'ne gelen Kaymakam Erkaya Yýrýk ile Kýzýltepe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Bahçývancý yaralý öðrencileri ziyaret etti.

Hakkari cezaevinde olaylar çýktý Hakkari Kapalý Ceza ve Ýnfaz Kurumu’nda bir gardiyan ile mahkum arasýnda yaþanan tartýþmanýn diðer koðuþlara sýçramasý üzerine çýkan olaylarda, bir gardiyan yaralandý cezaevinden ayrýldý.

‘Büyümeden önüne geçildi’

HAKKARÝ'nin Kýran Mahallesi'ndeki Kapalý Ceza ve Ýnfaz Kurumu'nda önceki gün akþam saatlerinde bir gardiyan ile mahkum arasýnda henüz belirlenemeyen bir nedenle tartýþma yaþandý. Tartýþmanýn büyümesi ve diðer koðuþlara sýçramasýyla cezaevine çok sayýda asker, polis ile ambulans ve itfaiye sevk edildi. Bazý koðuþlarda çýkan yangýn, itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülürken, olaylar sýrasýnda yaralanan bir gardiyan, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak

tedavi altýna alýndý. Olaylarýn ardýndan cezaevine gelerek tutuklularla görüþen Hakkari Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Kaya, çýkýþta gazetecilere yaptýðý açýklamada, tutuklularla yapýlan görüþmenin ardýndan olaylarýn kontrol altýna alýndýðýný, þu an için herhangi bir olumsuzluðun söz konusu olmadýðýný belirtti. Yakýnlarýnýn saðlýk durumundan endiþe eden ve cezaevi önünde toplanan bazý tutuklu aileleri ise olaylarýn kontrol altýna alýndýðý bilgisi üzerine

Olaya iliþkin açýklamalarda bulunan ÝHD Hakkari Þube Baþkaný Akbulut, ise þunlarý söyledi: "Cezaevinde yangýn çýktý haberi üzerine olay yerine gittik. Hakkari Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri içeri girmiþti. Bir süre sonra itfaiye ekipleri cezaevinden ayrýldý. Biz de çýkan bir kavganýn isyana dönüþmesi üzerine olaylarýn büyümemesi için yetkililerle görüþtük. Ýsyanýn baþlamasý ile birlikte etrafa çok sayýda polis ve asker yýðýlmýþtý. Hakkari Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Kaya ile yaptýðýmýz görüþme sonucunda, olayýn bir gardiyan ile mahkumlarýn arasýnda çýkan bir tartýþma sonucu baþladýðýný ve diðer koðuþlardaki mahkumlarýn arkadaþlarýna destek vermesi üzerine bir isyanýn baþladýðýný, ancak bizim ve baþsavcýnýn devreye girmesiyle olay büyümeden önüne geçildi."

Bir genç silahla yaralandý DÝYARBAKIR'ýn Daðkapý semtinde bulunan Ulu Cami yakýnýndaki kulübede yelek satan Hacý Hasan Yayýk adlý yurttaþ, elinde bulunan silahla oynadýðý sýrada yoldan geçen bir genci ayaðýndan yaraladý. Ýsmi öðrenilemeyen yaralý genç hastaneye götürülürken, Yayýk olay yerine gelen polisler tarafýndan gözaltýna alýndý. Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

Ýhbar polisi alarma geçirdi DÝYARBAKIR'ýn Sur Ýlçesi'ne baðlý Balýkçýlar semtinde bir kiþinin üzerinde bomba olduðu ihbarý yapýlmasý üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Çevrede yoðun güvenlik önlemi alan polis, eþgali verilen kiþiyi sokak sokak aradý. Ýhbara uygun kiþiyi bulamayan ekipler, bölgeden ayrýldý.

Bir iþçi hayatýný kaybetti ÞANLIURFA'nýn Karaköprü beldesindeki bir inþaatta boya iþi yapan Hasan Alkan (34) dengesini kaybedip 8. kattan düþtü. Arkadaþlarýnýn yardýmýyla Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan Alkan, burada yapýlan müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. Haberi alýp hastaneye gelen Alkan'ýn bazý yakýnlarý sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, olaya iliþkin soruþturma baþlattý.


4

GÜNDEM

Osman ERGÜN

Harcarken düþünmek…

SÖZÜN ÖZÜ

Ýsraf; gereðinden fazla harcamaktýr. Yemeden içmeden, enerjiden, ilaçtan, zamandan israf… Çevremize bir bakalým… Yemek için gittiðimiz lokantada önümüze gelen ekmeðe, salataya, yemeðe hiç dikkat ettiniz mi? Yemek sonrasýnda iki kaþýk alýndýktan sonra kalan salata ya da her birinden bir parça aldýktan sonra býraktýðýmýz ekmekler ne oluyor? Gerçekten israf sadece bizim deðil, tüm dünyanýn sorunu… Aþýrý yemek, ya da yiyeceðinden fazlasýný aldýktan sonra geri kalaný heba etmek… Günlük yaptýðýmýz belki de gözden kaçýrdýðýmýz önemli ayrýntýlar. Aþýrý gýda tüketiminden kaynaklý þiþmanlýðý ya da sebebi olan hastalýðýna harcanan paralarý düþünüyorum. Spor salonlarýný dolduran binlerce insanýn neredeyse sektör haline gelen zayýflama merkezlerine harcanan paralar… Belki de çaðýn en büyük hastalýðý obezitenin baþlýca nedeni israf… … Büyük Kürt alimi Said-i Kurdî'nin bu sözü ne güzel anlatýr yaþadýðýmýz aný: Ýsraf sefahetin, sefahet sefaletin kapýsýdýr. (Sefahet:aklýn az ve hafîf olmasýndandýr.) Bir kere saðlýklý düþününce, daha iyi bir yaþam þartýnýn olmazsa olmazý bilinçli harcamadýr. Kolay kazanýlmayan par, çok da kolay ve hesapsýzca harcanmamalýdýr. Tüketeceðimiz her þey ihtiyacýmýz kadar olmalýdýr. …

14 Þubat 2013 Perþembe

Yapýlan araþtýrmalar, en fazla israf edilen þeyin ekmek olduðunu gösteriyor. En fazla ekmek israfý da öðrenci yemekhaneleri, otel, lokanta, ev ve benzeri yerlerde oluyor. Araf Suresi'nde Allahu Teala þöyle buyuruyor: "Yiyin, için fakat israf etmeyin Allah israf edenleri sevmez" Yoksulluktan kývranan insanlarý düþünün…

Her 6 kiþiden biri aç…

Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü tarafýndan açýklanan verilere göre, Somali, Afganistan ve Haiti, dünyada en çok açlýk çeken ülkelerin baþýnda geliyor. Raporda, Somali'de halkýn yüzde 75'inin, Afganistan'da yüzde 70'inin, Haiti'de ise yüzde 62'sinin yetersiz beslendiði belirtiliyor. Rapora göre, dünyada 826 milyon kiþi diðer bir deyiþle neredeyse her altý kiþiden birisi, yeterli yiyecek bulamýyor. Bunlar arasýnda 792 milyon insan geliþmek-

te olan ülkelerde yaþýyor.

Bir de kendi ülkemize bakalým…

Türkiye Ýstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de fertlerin yaklaþýk yüzde 0.48'i yani 339 bin kiþi sadece gýda harcamalarýný içeren açlýk sýnýrýnýn, yüzde 18.08'i de yani 12 milyon 751 bin kiþi ise gýda ve gýda dýþý harcamalarý içeren yoksulluk sýnýrýnýn altýnda yaþýyor. 2008 yýlýnda bu oranlar sýrasýyla yüzde 0.54 ve yüzde 17.11 idi. Türkiye'nin nüfusunun 2009'da 72.5 milyon olduðu düþünüldüðünde yaklaþýk her 6 kiþiden biri yoksul durumda bulunuyor. Gerek maddi gerekse manevi yönden zararlarý saymakla bitmeyen israftan neden bu kadar ýsrar ederiz? Hem ülkemizde hem de dünyada yoksullukla ilgili verilere baktýðýmýz zaman önümüze serilen bu tablo, bir yerde israfýn da bir sonucu… Bugün bir daha düþünün ve kendinizi toparlayýn.

13 kisilik ailenin mücadelesi Diyarbakýr’ýn Silvan Ýlçesi’nde 2 odalý evde yaþayan 13 kiþilik Sayim ailesi, yaþam mücadelesi veriyor

DÝYARBAKIR'ýn Silvan Ýlçesi'nde 2 odalý evde 4'ü ikiz çocuk 13 kiþi yaþayan Sayim ailesi zor þartlar altýnda geçimini saðlýyor. Çocuklarýnýn bezlerinin bile zor aldýðýný belirten iþsiz baba Þakir Sayim, yetkililerden yardým istedi. Sayim, "4 tane ikizimiz var. Eþim iki yýl önce doðumunda ilk ikizlerimizi dünyaya getirmiþti. 2 ay önce doðum yapan eþim yine ikizleri dünyaya getirdi. 2 tane kýz, 2 tane erkek. 6 kiþi ayný odada yatýyoruz, 3 kiþi de öbür odada yatýyor. 4 kiþi de salonda yatýyor. Maddi durumum yok. Çalýþmýyorum eve geldiðim zaman param yoktur bir þey getireyim. Çocuklarýn bezleri mamasý var ben sadece yardým istiyorum. Çarþýya gittiðimde kiloluk bezleri alýyorum. Mamalarý az kalmýþ gücüm yok alayým. Sadece ben destek istiyorum, devlet olsun, iþ adamý olsun kim olursa ben destek istiyorum" dedi. (ÝHA)

Soba zehirlenmelerine dikkat DÝYARBAKIR - Silvan Devlet Hastanesi Baþhekim Yardýmcýsý Eþref Araç, yurttaþlarý soba zehirlenmelerine karþý uyardý. Baþhekim Yardýmcýsý Araç, yurttaþlarýn soba zehirlenmelerine karþý duyarlý olmalarý gerektiðini belirterek, "Herhangi bir zehirlenme sýrasýnda baþ aðrýsý, baþ dönmesi ve mide bulantýsý ortaya çýkmaktadýr. Zehirlenen kiþilerin hemen saðlýk kuruluþlarýna beþ vurmalarý gerekmektedir. Zehirlenen hastalarýn içeriyi havalandýrmalarý ve o ortamdan uzaklaþmalarý gerekmektedir. Soba zehirlenmelerinde bu durum kiþiyi uyuttuðundan dolayý ölüme götürebilmektedir. Soba kullanýmýnda havayý daha iyi çekebilmesi için baca uzunluðunun 13-15 santimetre olmasý gerekmektedir. Soba borusunun uzunluklarý ise iki dirsek olmalý, sobanýn tamamýnýn dolu olmamasý gerekiyor. Soba alttan deðil, üstten yakýlmalýdýr. Soba tam olarak sönmeden aile fertleri uyumamalýdýr" dedi.


5

GÜNDEM

14 Þubat 2013 Perþembe

içten: “Çetelerle mücadele yaþamýmýn bir parçasý”

Gazetemiz köþe yazarý Nejat Orhan’ýn iddialarýna iliþkin açýklamalarda bulunan AKP Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten’in avukatý Ýsmail Erdem Gencan, müvekkilinin suç örgütleri ve çetelere karþý mücadeleyi kiþisel ve siyasal yaþamýnýn bir parçasý olarak gördüðünü belirtti. DÝYARBAKIR - AKP Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten'in avukatý Ýsmail Erdem Gencan, gazetemiz köþe yazarý Necat Orhan'ýn müvekkili hakkýndaki iddialarýna iliþkin açýklamalarda bulundu. Müvekkili hakkýnda ortaya atýlan iddialarýn asýlsýz olduðunu belirten Gencan, þunlarý kaydetti: "Öncelikle belirtmek gerekir ki, müvekkilim de içinde olmak üzere bir siyasetçi her zaman eleþtiriye açýktýr, açýk olmalýdýr. Ancak söz konusu makale-

de eleþtiri kavramýnýn ötesinde; ahlak sýnýrlarýný aþan, aðýr hakaret dolu ifadeler ve aslý olmayan suçlamalar yer almaktadýr. Müvekkilin, makalede konu edilen olay ve geliþmelerle, ismi geçen kiþilerle yakýndan uzaktan hiçbir ilgi ve iliþkisi bulunmamaktadýr. Kürsü konuþmasý da amacý aþan þekilde yorumlanmýþtýr. Müvekkil; aile çevresi ve özel yaþamý ile her zaman toplumun gözü önünde olan, ülkenin siyasal yaþamýnda yer almayý he-

Yazma Eserler Kütüphanesi kurulacak Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, “Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi'n den sonra ikinci önemli kütüphane Diyarbakýr’da açýlýyor” dedi DÝYARBAKIR'da Yazma Eserler Kütüphanesi oluþturuluyor. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Türkiye Yazma Eserler Kurumu Baþkanlýðý Ýnsan Kaynaklarý ve Destek Hizmetleri Daire Baþkaný Mahmut Altundað, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak'ý ziyaret etti. Vali Toprak yaptýðý konuþmada, Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüðü'nün oluþturulacaðý Mesudiye Medresesi'nde restorasyon ve rölöve çalýþmalarýnýn mayýs ayýnda tamamlanacaðýný belirterek, Diyarbakýr Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüðü'nün kuruluþuyla ilgili mevzuatýn çýktýðýný söyledi. Mesudiye Medresesi'nde

restorasyon ve rölöve çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan 15 gün içerisinde burada Diyarbakýr Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüðü'nü hizmete açacaklarýný ifade eden Toprak þöyle dedi: ''Kültür ve Turizm Bakanlýðý Yazma Eserler Kurumu Baþkanlýðý Yazma Eserler Konya Bölge Müdürlüðü'nce Diyarbakýr'dan gönderilen bin 984 el yazmasý eser ile 4 bin 212 nadir matbu eserin tamiratý ve tadilatý tamamlandý. El yazmasý eserlerin dijitali çýkarýldý ve Mesudiye Medresesi'nde açýlacak olan Diyarbakýr El Yazma Eserler Kütüphanesi'ne getirilecek þekilde hazýr bekletiliyor.

Kültür Bakanlýðý Türkiye Yazma Eserler Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan Ýstanbul Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi'nden sonra ikinci önemli kütüphanesi Diyarbakýr'da açýlýyor. Mayýs ayýnda Diyarbakýr Yazma Eserler Kütüphanesi'nin açýlýþý gerçekleþtirilecek.'' Daire Baþkaný Mahmut Altundað ise Diyarbakýr'da Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüðü oluþturulmasýnýn önemli olduðunu söyledi. Ziyaretin ardýndan Baþkan Altundað, kütüphane için kullanýlacak olan Mesudiye Medresesi'ne geçerek, restorasyon çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý.

deflemiþ, yýllarca STK'larýnda yer ve görev almýþ, eðitim alanýnda Diyarbakýr'a hizmet vermiþ ve halen de vermekte olan bir kiþidir. Hiçbir zaman yasal çerçevenin dýþýna çýkmadýðý gibi, çýkýlmasýna karþý da her zaman mücadele etmektedir. Müvekkilin muhafazakar yapýya sahip ve toplumun gözü önünde olan ailesinin hiçbir ferdi bu güne kadar yasal olmayan hiçbir faaliyetin, yasal olmayan hiçbir ticaretin içinde yer almamýþtýr, bu hususta yazýda

yer alan tüm ifadeler yalandýr, iftiradýr, aslý bulunmamaktadýr. Tam tersine müvekkil; suç örgütlerine, çetelere karþý mücadeleyi kiþisel ve siyasal yaþamýnýn bir parçasý olarak görür. Necat Orhan'ý elde hiçbir belge, bilgi, delil olmadan yazýlan ve milletvekili olan müvekkilin ve ailesinin toplum önündeki saygýnlýðýný zedelemeye ve küçük düþürmeye yönelik olan bu yazýda yer alan iddialarý ispatlamaya davet ediyoruz."

“Siyaset Akademisi” kayýtlarý baþladý DÝYARBAKIR-AKP Genel Merkez ARGE Birim Baþkanlýðýnca yürütülen, AKP Diyarbakýr Baþkanlýðý tarafýndan organize edilen ''Siyaset Akademisi'' için baþvurular baþladý. AKP Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, ''Lider Ülke Türkiye, Yerel Yönetimler-II Programý 9. Dönem Siyaset Akademisi'' eðitimleri için baþlayan kayýtlarýn 22 Þubat'a kadar devam edeceði kaydedildi. Yeni eðitim döneminde baþta yerel yönetimler, Türkiye ve dünya gündemi ile kiþisel geliþim eðitim konularýnýn uzman kiþiler tarafýndan verileceði belirtildi. AKP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç ise Siyaset Akademisi'nin AKP tarafýndan sürdürülen bir eðitim faaliyeti olmasýna raðmen, parti ve siyasal görüþ ayýrt edilmeksizin herkesin katýlabileceði bir eðitim program olduðunu bildirdi. Akademinin asýl amacýnýn konuya hakim, kendini ifade edebilen, siyasette bilinçli ve eðitimli insanlarýn daha fazla yer almasýný saðlamak olduðunu belirten Altaç, AKP'nin birer mensubu olarak dünyanýn siyaset, kültür, ekonomi ve sosyal farklýlýklarý öðrenmek ve bunlarý uygulamak için bu tür eðitim programlarýný çok önemsediklerini vurguladý. Akademiye katýlmak isteyenlerin 2 fotoðraf ve kimlik fotokopileri ile 22 Þubat'a kadar il baþkanlýðýna baþvurabilecekleri belirtildi.


6

Diyarbakýr ve bölge için projeleri olduðunu söyleyen Peyzaj Mimarlar Odasý Diyarbakýr Ýl Temsilcisi Ferit Tutþi, “Diyarbakýr için düþündüðümüz projelerin baþýnda, kendi doðal bitki örtüsünü oluþturmak ve bunlarla ilgili Kürtçe altyapýlý bir çalýþma baþlatmak. Günümüzde Kürdistan coðrafyasýnda var olan bitkilerin isimlerini, orjinlerini, bulunduklarý yerleri tekrar itibarlý bir hale getirme gibi bir çalýþmamýz var” dedi

GÜNDEM

14 Þubat 2013 Perþembe

Diyarbakýr kendi doðal örtüsüne kavuþacak DÝYARBAKIR 'da yeni açýlan Peyzaj Mimarlar Odasý Diyarbakýr Ýl Temsilcisi Ferit Tutþi, mevcut kapitalist sistemin kendi içerisinde sýkýþmasý sonucu doðaya yüklendiðini belirterek, bu anlamda da ciddi bir doða tahribatý ve tüketime gittiðini ifade etti. Doðanýn insanlara çok cömert davrandýðýný ve herþeyi sunduðunu dile getiren Tutþi, kapital sistemin doyumsuzluk anlayýþý yüzünden doðanýn istendiði zaman alýnýp, satýlabileceðinin düþünülmesinden dolayý doðanýn katledildiðini ifade etti. Bölgedeki doðanýn, kapital sistemin dýþýnda var olan hakim güçlerin baskýsý altýnda kaldýðýný ifade eden Tutþi, "Yýllardan beridir ormanlarýmýz yakýlmakta bölgemizde barajlar yapýlmakta ve binlerce kiþi göç ettirilmektedir. Bunun sonucunda þehir hayatýna adapte olamayan toplumumuz doðadan uzak kalýyor, bu da toplumsal sorunlara yol açýyor. Diyarbakýr için düþündüðümüz projelerin baþýnda baþta kendi doðal bitki örtüsünü oluþturmak ve bunlarla ilgili Kürtçe altyapýlý bir çalýþma baþlatmak. Günümüzde Kürdistan coð-

rafyasýnda var olan bitkilerin isimlerini, orjinlerini, bulunduklarý yerleri tekrar itibarlý bir hale getirme gibi bir çalýþmamýz var" dedi.

‘Barajlar politika eksenli’

Hasankeyf'te yapýlmak istenen Ilýsu Barajý ile mevcut peyzaj alanlarýnýn yok edilmeye çalýþýldýðýna iþaret eden Tutþi, peyzaj olarak açtýklarý dava sonucunda Hasankeyf'teki baraj inþaatýný mahkemenin ara kararýndan sonra durdurduklarýný söyledi. Tutþi, "Biz yeni peyzaj alanlarý oluþturmaya çalýþýrken yoðun bir kültürel ve doðal alanýn katledilmesi söz konusu ve bunlar sadece 1015 yýllýk politikalar eksenli yapýlan þeyler. Hasankeyf

dýþýnda 'enerji üretimi' adý altýnda güvenlik amaçlý baraj yapýldýðýný görüyoruz. Bu barajlarýn doða tahribi inanýlmaz oluyor. Bu barajlarý enerjiyle baðlantýsýný kurmamýz doðru olmaz, politikalar gereði yapýlýyor" diye konuþtu.

‘Önemli projelerimiz var’

Peyzajýn toplumun bütün bireyleri için var olduðunu dile getiren Tutþi, þunlarý söyledi: "Bu anlamda bazý projeler daha çok ön plana çýkýyor. Bunlardan daha çok engellilere hitaben yapýlan engelsiz yaþam parký var. Bu parkla, Diyarbakýr'a önemli bir mesaj vermeyi düþünüyoruz. Kayapýnar ve Baðlar belediyesi sýnýrlarý

SOYBÝS’i belediyelere açýn DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin'i ile görüþtü. Baydemir, Bakan Þahin'den SOYBÝS sisteminin belediyelere açýlmasýný talep etti. Ankara'da bulunan Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin'i makamýnda ziyaret etti. 45 dakika süren görüþmede Baydemir, Bakan Þahin'den kaynaklarýn rantabl (Gelir getiren, kâr saðlayan, verimli, getirimli) kullanýlmasý ve doðru bir þekilde deðerlendirilmesi için Sosyal Yardým Bilgi Sistemi'nin (SOYBÝS) belediyelere açýlmasýný talep etti. Baydemir, Dünya Metropol Kentler Birliði tarafýndan ödüle layýk görülen bir belediye olarak sosyal projelerin uygulama ve koordinasyonu ile ilgili bilgi vererek, Þahin'den Diyarbakýr Surlarý UNESCO Dünya Kültürel Mirasý Daimi Listesi'ne giriþi için yürütülen çalýþmalara destek vermesini talep etti.

içerisinde kalan uzun bir hat olan yer üzerinde yeþil kuþak isimli bir projemiz var. Bu hatla ilgili çok nitelikli çalýþmalarýmýz olacak, bu hat Diyarbakýr'ýn akciðerlerini oluþturacak denli önemli bir proje. Ýlk defa kent boyunca yeþil bir kordon þeklinde bir hat oluþacak." (DÝHA)

Kýzýlay heyeti Diyarbakýr’a geliyor DÝYARBAKIR-Kýzýlay Genel Baþkaný Ahmet Lütfi Akar, beraberinde genel baþkan yardýmcýlarý, genel sekreter, teftiþ kurulu baþkaný, genel müdür ve bir grup yönetim kurulu üyesiyle birlikte Diyarbakýr'a gelecek. Derneklerinin 2010-2011 ve 2012 yýllarý olaðan toplantýsýnýn 17 Þubat 2013 Pazar günü saat 10.30'da gerçekleþeceðini belirten Kýzýlay Derneði Diyarbakýr Þubesi Baþkaný Hikmet Hamzaoðullarý, Genel Baþkan Ahmet Lütfi Akar, beraberindeki heyete birlikte, Diyarbakýr Þubesinin olaðan genel kurul toplantýsýna katýlmak üzere Diyarbakýr'a geleceðini söyledi. Merkez Yeniþehir Ýlçe Kaymakamlýðý Ýl Genel Meclis toplantý salonunda yapýlacak olaðan genel kurul toplantýsýna ayrýca bölge genelinde bulunan þubelerin il ve ilçe baþkanlarýnýn katýlacaðý bildirildi.


yazý dizisi

Tüp bebekte cevap aranan ilk 10 soru Çocuk sahibi olmak isteyen ama baþvurduklarý tedavilere raðmen olamayan çiftlerin tüp bebek tedavisinde cevap aradýðý ilk 10 soruyu Bahçeci Saðlýk Grubu Fulya Tüp Bebek Merkezi Kadýn Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Ümit Göktolga cevaplandýrdý.

7

KADIN VE YAÞAM

14 Þubat 2013 Perþembe

aralýklarla kontrol ve tedavileri yapýlýrken, eþine sadece yumurta toplama gününde sperm elde etmek için ihtiyaç duyulmaktadýr.

Tüp bebek tedavisi için gereken süre nedir?

Spermin bulunamamasý durumunda ne yapmak gerekir?

Kadýna adetinin ilk günlerinde yumurtalýk uyarýlmasý ile baþlanan tedavinin embriyo transferi ile sonuçlanmasý ortalama üç haftalýk bir sürede tamamlanmaktadýr. Bu süreçte kadýnýn belirli

Erkekten sperm elde etmek için testis dokusundan biyopsi ile doku örnekleri alýnýr ve laboratuvar ortamýnda bu örnekler içerisinden spermler ayrýþtýrýlarak tüp bebek iþlemi için kul-

lanýlýr. Bu iþlem TESE olarak adlandýrýlmakta olup sperm bulunmamasý durumundaki tek teda-

vi olmasý nedeniyle bu grup erkekler için çok önemli bir seçenektir. DEVAMI YARIN

Çiftler en çok “Sevgililer Günü”nde tartýþýyor DÝYARBAKIR Dicle Üniversitesi (DÜ) Sosyal Araþtýrmalar Merkezi'nce 14 Þubat Sevgililer Günü'nde karþýlanmayan beklentilerin aile yapýsý üzerindeki etkilerinin araþtýrýldýðý çalýþma kapsamýnda, toplumun her kesiminden 500 kadýn ile Kürtçe bilen Diyarbakýrlý üniversite öðrencilerince yüz yüze görüþüldü. DÜ Sosyal Araþtýrmalar Merkezi Sosyoloji Araþtýrma Grubu Baþkaný Prof. Dr. Sabri Eyigün, araþtýrma sonuçlarýna iliþkin düzenlediði basýn toplantýsýnda, Sevgililer Günü'nün toplumun büyük bir kesimini ilgilendirmesi nedeniyle aile barýþýný ilgilendirdiðini söyledi. Prof. Dr. Eyigün, aile barýþýný etkilemesi nedeniyle Sevgililer Günü'nün toplumsal barýþ süreci kadar önemli olduðunu vurgulayarak, ''Yaþanan sosyo kültürel ve ekonomik etkenler evliliðe bakýþý etkileyerek, beklentileri yükseltti. Bu beklentiler tam olarak karþýlanmayýnca hüsran ile sonuçlanýyor ve ciddi biçimde aile krizi yaþanýyor. Sosyolog ve psikologlarýn araþtýrmalarýna göre en çok ayrýlma kararýnýn alýndýðý ve en çok tartýþmanýn yaþandýðý gün Sevgililer Günü. Bir gün eðer en çok boþanma kararýnýn alýndýðý gün ise, eðer bir gün en çok tartýþmanýn yaþandýðý gün ise bu gün gerçekten tüm dünyanýn evrensel bir sorunudur'' dedi.

“Sevgililer gününde sosyalist”

Prof. Dr. Eyigün, gerçekleþtirdikleri ankette, kadýnlarýn büyük bölümünün mutsuz olduðunu ifade ettikleri ve anketörlere, ''biz evlendik siz evlenmeyin'' diye tavsiyede

bulanlar yüzde 53,8 alýnan hediyenin manevi deðerine önem verenler yüzde 67.5''

“Manevi sevgiye dönüþmeli”

DÜ’nün kadýnlara yönelik yaptýðý araþtýrma, “En çok ayrýlma kararýnýn alýndýðý ve en çok tartýþmanýn yaþandýðý günün Sevgililer Günü” olduðu kuramýný destekledi bulunduðunu söyledi. Bazý kadýnlarýn evliliði boyunca eþinden hediye almadýðýný, bazý kadýnlarýn ise kumasý olduðunu ifade ettiklerini anlatan Eyigün þöyle dedi: ''Kadýnlarýn büyük bir kýsmý, eþleri tarafýndan aldatýldýklarýna inanýyor. Kayýnvalidesini kýskanan kadýnlar var. Bir kadýn, 'eþim anneler gününde kapitalist, Sevgililer Günü'nde sosyalist' demiþ. Yani annesine hediye alýrken israf olarak görmüyor, sevgililer gününde hediye almayý gavur icadý olarak gördüðünü belirtmiþ. Kadýnlar tek olduklarýnda eþlerinin hediye almadýðýný itiraf ediyor fakat komþularýnýn yanýnda utanarak eþlerinin hediye aldýðýný söylüyor. Anket sonucuna göre, kadýnlarýn yüzde 72'si alýnacak hediyenin evle ilgili deðil,

kendisini ilgilendirmesini istiyor. Yüzde 29'u eþinin bu özel günde hediye almamasýný önemsenmediði þeklinde yorumluyor. Kadýnlarýn yüzde 55'i sevgililer gününde eþine kýrgýn ve küskün, yüzde 40'ý da o gün önemsenmediðini ve sevilmediðini düþünüyor. Yüzde 48,3'ü o gün altýn ya da pýrlanta istiyor. Yüzde 79,2'si eþinin kendisine geçmiþte bu özel günde hediye aldýðýný belirtiyor. Hediye alýnmayan kadýnlardan önem verilmediðini düþünenlerin sayýsý çok yüksek. Eþinin hediye almasýný kendisinin mutluluðu için olduðunu düþünenlerin oraný yüzde 34. Eþleri Sevgililer Günü'nü unutup hediye almadýðýnda kadýnlarýn yüzde 26'sý kalbinin kýrýldýðýný ve küstüðünü söylüyor. Sevgililer Günü'nün kutlanmasýný önemli

Prof. Dr. Eyigün, Sevgililer Günü'nün maddiyatla ölçülmeden çiftlerin birbirlerine sevgilerini manevi olarak hissettirdikleri gün olmasý gerektiðini söyledi. Eyigün, þunlarý kaydetti: ''Sevgililer Günü'nü kaldýramayýz ama o günü maddiyata indirgemeyi kaldýrabiliriz. Sevgililer Günü manevi sevgiye dönüþmeli. Çünkü kadýnlarda sevgi açlýðý var. Özellikle bölge kadýnýnda sevgi açlýðý söz konusu. Çünkü sevgiyi göstermek veya söylemek bu bölgede ayýp gibi algýlanýyor. Erkeðin Güneydoðu'da sevgi dili farklý. Kadýnlar Güneydoðu'nun bulunduðu sosyoekonomik durumun getirdiði anlayýþtan daha ileride Avrupalý gibi düþünürken erkekler Güneydoðu gerçeðinden de geride. Hediye alma ve sevgiyi gösterme biçimi hala geleneksel.'' Eyigün, bölgedeki evlilikleri etkileyen en önemli unsurlarýn baþýnda göçün geldiðine de dikkati çekerek, göçün aile içi huzursuzluða, ailede iliþkilerin azalmasýna ve büyük bir travmaya yol açtýðýný vurguladý. Eyigün, ''Göç ile erkeðe büyük sorumluluk yükleniyor ve evin ekonomik sorumluluðu erkeðe ait hale geliyor. Bu da erkekleri agresif yapýyor'' diye konuþtu. Eyigün, anketi gerçekleþtiren kýz öðrencilerin anket uyguladýklarý kadýnlarýn tavsiyesi ve evliliðin stresinden bahsetmeleri üzerine evlenmemeye karar verdiklerini belirttiklerini sözlerine ekledi.


8

POLÝTÝKA

14 Þubat 2013 Perþembe

Merak edilecek bir þey kalmadý 4. Yargý Paketi hakkýnda merak edilecek bir þeyin kalmadýðýný belirten Adalet Bakaný Ergin, paketin tamamýna yakýnýnýn kamuoyuna mal olduðunu söyledi

ANKARA - Adalet Bakaný Sadullah Ergin, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantýsýna geliþinde gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Cilvegözü Sýnýr Kapýsý'ndaki patlamayla ilgili soruþturmada yeni bilgi olup olmadýðý sorusu üzerine Ergin, ilgili birimlerin çalýþmalarý yapmaya devam ettiðini, yeni geliþmeler olduðunda kamuoyunun doðru bilgilenmesi için bunlarýn paylaþýlacaðýný söyledi. Adalet Bakaný Ergin, 4. Yargý Paketi'nin

hangi noktada bulunduðuna iliþkin soruya da ''Paketle ilgili aslýnda merak edilecek bir þey kalmadý. Sizlerin maþallahý var her þeyi bir tarafýndan þöyle kurcaladýðýnýzda neticeyi hemen hemen ortaya koyuyorsunuz. Þu ana kadar yazýlan çizilenlerle beraber paketin tamamýna yakýný zaten kamuoyuna mal olmuþ durumda'' yanýtýný verdi. Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin (AÝHM) verilerine bakýldýðýnda Türkiye'nin olumsuz bir tabloya sahip ol-

duðunu vurgulayan Adalet Bakaný Ergin, þöyle devam etti: ''Bu ülkeyi bu sýkýntýdan kurtarmak, Türkiye'de ifade özgürlüðünün, Türkiye'de düþünce özgürlüðünün önünü açmak, yargýlamalarda silahlarýn eþitliði ilkesini tesis etmek ve Türkiye'nin hukuk devleti olmasý yolunda bize önemli kazanýmlar saðlayacak düzenlemeler hazýrlandý. Cezaevinde olan falanca için, filanca için özel bir düzenleme saikiyle yola çýkýlmadý, genel itibarýyla Türkiye'nin öteden beri sýkýntýsýný çektiði hadiselerdir bunlar. Bu anlamda hepimizin, hepinizin yaþadýðý sýkýntýlardýr. Medya mensuplarýnýn, yazarlarýn, çizerlerin þikayet ettiði hususlarda bunun içinde kýsmen söz konusu. Redaksiyonlardan sonra imzaya açacaðýmýz ve Parlamento'ya sevk edeceðimiz bu tasarý Türkiye'nin ihtiyacýný duyduðu konularda bir rahatlama saðlayacaktýr.''

‘Uzlaþarak yapmak istiyoruz’

Baþbakan Yardýmcýsý Bozdað, 4 partinin uzlaþarak yeni anayasayý yapmasýný arzu ettiklerini belirterek, bunun da TBMM Anayasa Uzlaþma Komisyonu'ndan çýkmasýný amaçladýklarýný kaydetti

BAÞBAKAN Yardýmcýsý Bozdað, CHP Genel Baþkaný Kýlýçdaroðlu'nun, ''AKP, yeni anayasayý BDP ittifakýyla yaparsa, hem Meclis'te ve hem toplumda kutuplaþma olur'' sözlerini deðerlendirdi Yeni anayasa konusunda nasýl bir uzlaþma olup olmayacaðýnýn henüz belli olmadýðýna dikkati çeken Bozdað, þöyle konuþtu: "Hangi konularda nasýl uzlaþýldýðýný görmeden, böyle bir þey söylemek doðru deðil. Bir uzlaþma olacak mý olmayacak mý, bir defa o belli deðil. Bütün çalýþmayý Uzlaþma Komisyonu'nda hep birlikte yapýyoruz.

4 parti birlikte çalýþýyor orada, ayný þekilde TBMM Genel Kurulu ve komisyonlarda da birlikte çalýþýyor. O zaman CHP, 'BDP'nin olduðu komisyonda ben olmam' mý diyor? 'Genel Kurul'da BDP olmasýn' mý diyor? 'Anayasanýn verdiði yetkileri onlar kullanmasýn' mý diyor? Ortada bir þey yokken, sanki ortada bir þey varmýþ gibi deðerlendirme yapýp toplumu kamplara ayýrma politikasýnýn yaklaþýmý gibi görüyorum. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, bu söylemiyle milleti ayrýþtýrýyor, kutuplaþtýrýyor þimdiden." Yeni anayasa konusunda uzlaþma ortaya çýktýðýnda kendilerinin bu çerçevede atým atacaklarýný belirten Bozdað, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacý olduðunu vurguladý. TBMM Anayasa Uzlaþma Komisyonu'nun bu ihtiyacý karþýlamak için kurulduðuna iþaret eden Bozdað, ''Farzedin Uzlaþ-

ma Komisyonu baþarýsýz oldu, bu ihtiyaç ortadan mý kalkacak? Bu ihtiyaç karþýlanmayacak mý? Bu ihtiyaç ortada durduðu sürece karþýlanacaktýr. Biz Uzlaþma Komisyonu, bu ihtiyacý karþýlasýn istiyoruz. Karþýlamadýðýnda da ikili, üçlü dörtlü, her türlü uzlaþmayla bu ihtiyacýn karþýlanmasý gerekir'' görüþünü kaydetti. Bozdað, ''Uzlaþma saðlanamadýðýnda doðrudan gideceðiniz muhalefet partisi var mý?'' sorusuna, ''Biz hepsine açýðýz. Önce Komisyon'un baþarýlý olmasýný istiyoruz. Onun için çalýþýyoruz. Masadan ilk kalkan biz olmayalým felsefesiyle oturmuyoruz. Yeni anayasayý yapmak için oturuyoruz. Bu Komisyon uzlaþýp yeni bir anayasa yapsýn. Ama yapamadý, olmadý, o zaman bütün muhalefet partileriyle bu anayasayý hayata geçirmenin yolunu arayacaðýz. Uzlaþýrsak birlikte yapacaðýz'' dedi.

Beþtaþ: ‘AKP, Þahin Öner olayýný aydýnlatmadýðý takdirde sorumludur’

BDP Eþ Genel Baþkaný Meral Beþtaþ ve BDP Grup Baþkanvekili Ýdris Baluken, son zamanlarda yaþanan polis þiddetine iliþkin parti genel merkezinde basýn toplantýsý yaptý. Toplantýda ilk söz alan Eþbaþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ, Diyarbakýr'da birkaç gün akrep adlý polis aracýnýn ezerek yaþamýný yitiren Þahin Öner'in ölümünün vahim bir olay olduðunu belirtti. Beþtaþ, bunun basýnda iþlenmediðine dikkat çekti. "Elinde bomba patladý" biçiminde basýnda çýkan haberleri eleþtiren Beþtaþ, Diyarbakýr valiliði ve emniyet müdürlüðünün ilk dakikalarda araþtýrma gerçekleþtirmeden ve otopsi raporu açýklanmadan yaptýklarý açýklamanýn kamuoyunu yanýltmaya dönük olduðunu söyledi. Bunun soru iþaretleri yarattýðýný ifade eden Beþtaþ, "Kaygýmýz baþta Roboski olmak üzere diðer ölüm olaylarýnýn tekrarýnýn yaþamamýza dönüktür. Diyarbakýr'da Özgür Arda'da kaçarken arkasýndan vuruldu. Bu otopsi raporuyla da belirlendi. Ailesi ve savcýlýkla görüþtük. Ancak Þahin Öner'in otopsi raporu ise ailesine verilmedi. 'Elinde bomba patladý' denilen Þahin'in basýna yansýyan fotoðrafý var. Böyle bir emare olmamasý, otopsi raporunun gizlenmesi, kaygýmýzý artýrýyor. Bu durum uluslararasý hukuka da aykýrý, ülkenin yasalarýna da aykýrý. Konuya iliþkin takibimizi sürdüreceðiz" dedi. Þahin Öner'in hayatýný kaybetmesinin basit bir olay olmadýðýna dikkat çeken Beþtaþ, "Roboski'ye dair bir açýklama yapýlmadan her geçen gün týrmanan bir þiddet var. AKP, 'asit kuyularýný açtýk, faili meçhullerin hesabýný soruyoruz' diyor. Ancak 2002'den bu yana yaþanan olaylar var. Þahin Öner olayý da Roboski'den baðýmsýz deðil. Son on yýlda 70'e yakýn insan hayatýný kaybetti. Buna dair hazýrladýðýmýz rapor var. AKP iktidarý bu ölümlere dair açýklama yapmalý. Failleri koruyup cezasýzlýk yöntemini 90'lardan devralarak bu sorun çözülmez. Aksi halde sorumlu hükümettir. Çözüm diye dillendirdikleri açýklamalarýna açýklýk getirsinler. Olayýn açýða çýkmasýný engelleyecek politikalarýný gözden geçirmelidir" diye konuþtu.


9

POLÝTÝKA

14 Þubat 2013 Perþembe

Demirtaþ: imralý’ya birkaç gün içinde gidilebilir Ýmralý’ya giderek Öcalan ile görüþecek heyet ya da isimler konusunda kamuoyunda uzun zamandýr süren tartýþmalarla ilgili açýklamalarda bulunan BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, “Heyet netleþirse partimiz zaten açýklamayý yapacak, kamuoyunu ve halkýmýzý bilgilendirecektir” dedi

DÝYARBAKIR - BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Ýmralý'ya gidiþ için Adalet Bakanlýðý'ndan haber beklendiðini, bunun birkaç gün içinde olabileceðini belirterek, "Partimizin MYK'sýnda ve grubunda alýnan karar gereði Ýmralý'da ikinci görüþmenin yapýlmasý ve gidecek kiþilerin belirlenmesi hususunda eþbaþkanlarýn yetkili olduðu teyit edildi. Bu nedenle halkýmýzýn bunun dýþýndaki hiçbir spekülatif yaklaþýmý partimizi, eþbaþkanlarýmýzý ve vekillerimizi yýpratma giriþimlerine kulak asmamasý lazým. Heyet netleþirse partimiz zaten açýklamayý yaparak kamuoyunu bilgilendirecektir" dedi. Ýmralý'da hükümetin görüþmelerinin sürdürdüðüne dair hükümet kanadýndan yapýlan açýklamalar dýþýnda hiçbir bilgiye sahip olmadýklarýný belirten Demirtaþ, "Bunu öðrenmenin tek yolu da Ýmralý'ya yeni bir heyetin gidiþidir. Bizler, sayýn Öcalan'ýn baþlatmak istediði yeni bir süreci, baþýndan bu yana anlamlý bulduðumuz ve desteklediðimiz için Ýmralý'ya milletvekillerimizin gidiþini saðladýk. Þimdi ikinci bir heyetin gidiþi bu hafta gerçekleþecek diye düþünüyoruz" dedi.

Yapay kriz yaratýyor

Ýmralý'ya gidiþ için Adalet Bakanlýðý'na isim düzeyinde resmi bir baþvuru yapmadýklarýný dile getiren Demirtaþ, "Ancak gerek MYK gerek grup toplantýlarýmýzdan çýkan sonuç Ýmralý'da ikinci görüþmenin yapýlmasý ve gidecek kiþilerin belirlenmesi hususunda eþ baþkanlara yetkili olduðu bir kez daha teyit edilmiþtir. Bizler de AKP'nin yarattýðý bu yapay krizi aþmak ve sayýn Öcalan ile bir görüþme gerçekleþtirmek üzere bir heyet hazýrlýðý yapmýþ durumdayýz. Adalet Bakanlýðý adaya gidiþin mümkün olduðunu belirttiði

Erdoðan: Ýmralý’ya heyet bu hafta gidebilir Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Ýmralý'ya gitmesi gündemde olan heyete iliþkin “Bu hafta içinde olabilir. Ýlgili arkadaþlarým çalýþmalarýný yapýyorlar” dedi

AKP'nin MKYK toplantýsýna katýlan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, AKP Genel Merkez çýkýþýnda basýn mensuplarýnýn sorularýna yanýt verdi. Baþbakan Erdoðan, Ýmralý'ya gitmesi gündemde olan heyetin bu hafta içinde adaya gidebileceðini belirtti. Erdoðan Ýmralý'ya gitmesi gündemde olan heyete iliþkin þunlarý söyledi: "Bu hafta içinde olabilir. Ýlgili arkadaþlarým çalýþmalarýný yapýyorlar, bu hafta içinde olabilirse bu hafta içinde olmazsa önümüzdeki hafta içinde, ama olacak. Bu konuda Adalet Bakanlýðýmýza henüz bir müracaat söz konusu deðil, o müracaatlar yapýlacak. Ýlkelerimizi ortaya koyduk, o ilkelerimiz çerçevesi içinde uygun olanlardan 2 ya da 3 kiþi adaya gönderilebilir."

anda biz de resmi baþvuru gerçekleþtireceðiz. Dolayýsýyla Adalet Bakanlýðý'nýn adaya gidiþin mümkün olduðu konusunda haber bekliyoruz" diye konuþtu.

Birkaç gün içinde

"Bu bilgi bize ulaþýrsa iki veya üç milletvekili arkadaþýmýz adaya gidiþ için resmi baþvuru yapacak" diyen Demirtaþ, þunlarý söyledi: "Haber bekliyoruz. Haber gelir gelmez yapacaðýz. Ben bugün veya önümüzdeki iki üç gün içerisinde olacaðýný tahmin ediyorum. Bunun dýþýnda yapýlacak hiçbir açýklama doðru deðildir. Adaya gidecek isimleri partimiz MYK

Ýmralý’ya gidecek milletvekilleri belli oldu iddiasý DÝYARBAKIR - Milliyet Gazetesi'nde dün imzasýz olarak yayýmlanan habere göre, Ýmralý'ya gidecek isimler belli oldu. Haberde, BDP Muþ Milletvekili Sýrrý Sakýk'ýn yaptýðý açýklamaya göre BDP, Eþ Baþkan Selahattin Demirtaþ, DTK Eþ Baþkaný Ahmet Türk ve Grup Baþkanvekili Pervin Buldan isimlerini önerdiði iddia edildi. Haberde, AKP ve BDP, Ýmralý'ya gidecek isimleri belirlemek için Meclis'te görüþtüðü iddia edilirken, Sakýk'ýn hükümetin bu öneriye yanýtýnýn beklendiðini açýkladýðý iddia edildi. DTK Eþbaþkaný ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk ile

ve grubumuz, belirlemiþtir. Sadece adaya gidiþ izin yetkisi hükümettedir. Biz ikinci görüþmenin yapýlmasýný sürecin selameti açýsýndan çok önemli bulduðumuz için bu görüþmenin yapýlmasýný saðlamaya çalýþýyoruz."

Açýklama yapacaðýz

Demirtaþ, "Halkýmýzýn bunun dýþýndaki hiçbir spekülatif yaklaþýmý partimizi, eþ baþkanlarýmýzý ve vekillerimizi yýpratma giriþimlerine kulak asmamak lazým. Heyet netleþirse partimiz zaten açýklamayý yapacak, kamuoyunu ve halkýmýzý bilgilendirecektir" diye belirtti. (HABER MERKEZÝ)

BDP Muþ Milletvekili Sýrrý Sakýk'ýn önceki gün AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ali Þahin ile Baþbakan'ýn Siyasi Danýþmaný Ankara Milletvekili Yalçýn Akdoðan'la Meclis'te sürpriz bir görüþme gerçekleþtirdiði belirtildi. Milliyet'te yayýmlanan habere göre, Ýmralý Adasý'na gidecek isimlerin masaya yatýrýldýðý görüþmede, hükümet kanadý Baþbakan'ýn koyduðu "Kucaklaþanlar gitmeyecek" kriterinde ýsrarcý oldu. Hükümet BDP'nin önerdiði isimlerden bazýlarýný veto ederken, Merkez Yürütme Kurulu'nu toplayan BDP Ýmralý'ya gidecek heyetteki isimleri revize etti. Ýsimlerin "BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, Ahmet Türk ve grup baþkanvekillerinden Pervin Buldan" olduðu öðrenildi. (HABER MERKEZÝ)


10

14 Þubat 2013 Perþembe

Tutuklulardan çaðrý DÝYARBAKIR-Denizli D Tipi Kapalý Cezaevi'nde bulunan tutsaklar adýna gönderilen mektupta cezaevinde artan keyfi uygulama, hak ihlali ve baskýlara dikkat çekildi. Cezaevinde artan baskýlara dikkat çekilen mektupta, þunlar kaydedildi: "Birçok cezaevinde olduðu gibi bulunduðumuz cezaevinde de yoðun baskýlarla karþý karþýyayýz. Geçtiðimiz yýl atanan Cezaevi Müdürü Hasan Dönmezkuþ'un gelmesiyle birlikte cezaevindeki hak ihlali ve baskýlarda bir artýþ oldu. Haftada 45 dakika olan spor faaliyetleri dýþýnda hiçbir ortak alan faaliyetlerinden yararlanamýyoruz. Bu konuda baþvuruda bulunduðumuz cezaevi müdüründen 'bu cezaevinin sohbet faaliyet yok' yanýtý aldýk. Ayrýca cezaevinde bulunan diðer tutuklu arkadaþlarýmýzla mektuplaþma hakkýmýz olduðu halde bundan faydalanamýyoruz."

‘Sindirme politikasý izliyorlar’

Mektupta, cezaevinde bulunan tutuklu kadýn öðrencilerin, Roboski katliamýný protesto etmek amacýyla slogan attýklarý için disiplin cezasý aldýðý kaydedildi. "Ýdare tarafýndan kýþkýrtýlan adli kadýn tutsaklar, kadýn arkadaþlarýmýza taciz ve hakarette bulunuyorlar" denilen mektupta "Yaný baþýmýzda bulunan arkadaþlarýmýza Acele Posta Servi-

Denizli D Tipi Cezaevi'ndeki hak ihlali, keyfi uygulama ve baskýlara dikkat çeken tutsaklar, adli kadýn tutsaklarýn siyasi kadýn tutsaklara karþý idare tarafýndan kýþkýrtýldýðýný belirtilerek, kamuoyuna duyarlýlýk çaðrýsý yaptý si (APS) olarak yolladýðýmýz mektuplar 15-20 gün sonra veriliyor. Ýç mektup, sohbet hakký yasak. Cezaevi müdürlüðü ya da cezaevi savcýlýðýna yazdýðýmýz görüþme dilekçelerimiz kabul edilmiyor. Görüþmek için mutlaka Pazartesi günü dilekçe yazmamýz gerekiyor. Ýnfaz hakimliðine yazdýðýmýz birçok baþvuru idarenin inisiyatifine býrakýlýyor. Adeta ortak bir ittifak yapýlarak, haklarýmýz sýnýrlandýrýlarak bu cezaevinde tek adam diktasý oturtulmaktadýr. Keyfi verilen disiplin cezalarý ile sindirme politikasý izliyorlar" ifadelerine yer verildi.

‘Haftada birgün çýkabiliyoruz’

Koðuþtan çýkarken cezaevi tara-

fýndan verilen kimlikleri göstermek zorunda kaldýklarýný belirten tutsaklar, aksi taktirde dýþarý çýkarýlmadýklarýný ifade etti. Revire ancak haftada bir gün çýkabildiklerini belirten tutsaklar mektupta, "Hasta olduðumuzda bile o gün dýþýnda revire çýkmamýz mümkün deðil. Hastaneye yapýlan sevkleri aylar sonra yapýyorlar. Bazen 4-5 ay sürebiliyor. Sabah keyfi bir þekilde havalandýrma kapýsýný 9'da açýyorlar. Kaldýðýmýz odalar tek kat ve yatak, banyo ile yemekhane dâhil 20 metrekarelik olan odayý akþam erken kapatýp sabah geç saatte açýyorlar" denildi. Tutuklanan ve cezaevine getirilen yeni tutsaklarýn kendileri ile iliþkiye geçmemesi için adli tutsaklarýn bulunduðu bloða götürüldüðü kaydedilen mektupta, ihtiyaç duyduklarý kimi malzemelerin kantinden karþýlayamadýklarý vurgulandý. Mektupta, þu ifadelere yer verildi: " Postanenin bedava verdiði faks kaðýtlarý bizlere parayla satýlýyor. Kalorifer giriþ kapýsýnýn önünde olduðu için içeriye ýsý vermiyor. Yemekler çok kalitesiz ve temizlik ihtiyacýmýzý gidermek için yeteri kadar su verilmiyor. Sýcak su verilmediði için bulaþýk ve benzeri temizliklerimizi soðuk su ile yapmak zorunda kalýyoruz. Bu sorunlarýmýza karþý tüm kamuoyunu duyarlý olmaya çaðýrýyoruz."

DÝYARBAKIR-Demokratik Toplum Kongresi (DTK), uzun süre MLKP davasýnda cezaevinde kaldýktan sonra kanser hastalýðýna yakalanan ve tedavi edilmek üzere gittiði yurt dýþýnda yaþamýný yitiren Düzgün Demirpençe için baþsaðlýðý mesajý yayýnladý. Mesajda, baþta ailesi olmak üzere tüm mücadele arkadaþlarýna baþsaðlýðý dileðinde bulunularak, "Avrupa'da sürgünde yaþayan ve devrimci yaþamý boyunca fedakârlýk ve özveri ile mücadele eden Düzgün Demirpençe devrimci mücadele uðruna ömrünü cezaevi ve sürgünde geçirmiþtir. 1996 yýlý Ölüm Orucu eyleminde yer alan Demirpençe'nin ortaya koyduðu devrimci duruþ elbette ki, ezilen halklarýn mücadelesine ýþýk tutacak ve devrim þehitleri kervanýndaki yerine alacaktýr. DTK olarak, baþta Demirpençe'nin ailesi olmak üzere tüm mücadele arkadaþlarý ve yoldaþlarýnýn baþý sað olsun diyoruz" denildi.

Solin ile Mirhat’ý Diyarbakýr'a getirdi

15 Þubat için katýlým çaðrýsý BDP Ergani Ýlçe Örgütü, Abdullah Öcalan'ýn Türkiye'ye getiriliþinin 14'üncü yýldönümü nedeniyle 15 Þubatta yapýlacak olan protesto yürüyüþüne iliþkin esnaf ziyaretleri gerçekleþtirdi DÝYARBAKIR'ýn Ergani Ýlçesi'nde, Abdullah Öcalan'ýn Türkiye'ye getiriliþinin 14'üncü yýldönümü nedeniyle 15 Þubat günü BDP Ýlçe binasý önünden Ergani merkezine doðru yapýlacak olan protesto yürüyüþüne katýlým çaðrýsý yapýldý. Yürüyüþ kapsamýnda çeþitli mahallelerde halk toplantýlarý gerçekleþtirilirken, aralarýnda BDP Diyarbakýr Milletvekili

Demirpençe için baþsaðlýðý mesajý

Emine Ayna'nýn da bulunduðu çok sayýda BDP'li Ýl ve ilçe yöneticileri, esnaflarý tek tek ziyaret etti. Esnaf ziyaretleri esnasýnda konuþan BDP Diyarbakýr Milletvekili Emine Ayna, herkesin tek ses olmasý gerektiðinin ifade ederek, "Bu yýl barýþ final yýlý olmalýdýr. Her yerde her zaman barýþý dillendirmek gerekir. Ve bu barýþ olacak ise Kürt halk ön-

deri Abdullah Öcalan'nýn özgür olmasý gerekir" dedi. Taleplerinden asla vazgeçmeyeceklerini söyleyen Ayna , "Bir gerilla ailesi ,cesedi parçalanmýþ çocuðunu alýp topraða gömerken bile barýþ diye haykýrdý. O zaman bile intikam demedik ve barýþý alanlarda haykýrmak için 15 Þubatta Ergani'de yapýlacak yürüyüþe tüm yurttaþlarýn katýlmasý gerekir" diye konuþtu.

DÝYARBAKIR-KCK davasýndan tutuklu bulunduðu cezaevinden adli kontrol uygulamasý ile tahliye olan Cizre Belediye Baþkan Yardýmcýsý Haným Onur, lösemi hastasý kýzý Solin ile epilepsi hastasý oðlu Mirhat'ý psikiyatri desteði almalarý için Diyarbakýr'a getirdi. Hasta çocuklarý ile Diyarbakýr Eðitim Araþtýrma Hastanesi Çocuk Servisi Psikiyatri Bölümü'ne gelen Onur, hastane çýkýþýnda gazetecilerin çocuklarýn saðlýk durumunu sormasý üzerine, kýzý Solin'in dün gece mutluluktan zýplarken kanamasýnýn baþladýðýný ancak daha sonra kanamasýnýn durduðunu söyledi. Onur, doktorun Solin'in hareketliðini mutluluðuna baðladýðýný belirterek, ''Solin ve Mirhat þu anda daha iyiler. Solin 2 seanstan sonra psikiyatri desteðine ihtiyaç duymayacak ama Mirhat sürekli psikolojik destek görecek'' dedi. Mirhat Onur da, annesi ile olduðu için mutlu olduðunu belirterek, ''Umarým anneleri cezaevinden olan tüm çocuklar benim mutluluðumu yaþar ve barýþ saðlanýr'' diye konuþtu.


11

14 Þubat 2013 Perþembe

Rojava için seferberlik çaðrýsý “Kampanyalarý büyütün”

DTK, Rojava için baþlatýlan yardým kampanyalarýnýn daha da geliþtirilmesi talebinde bulunarak, yardým kampanyalarý için Kürtlere seferberlik çaðrýsýnda bulundu DÝYARBAKIR-Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Rojava'ya dönük ambargo ve baskýlara iliþkin yazýlý açýklama yaptý. Rojava halkýnýn özerkliðini ilan etmesinden sonra geliþen saldýrýlarýn katliam boyutuna ulaþtýðýna dikkat çekilen açýklamada, Rojava'daki Kürtlerin hem Esed güçlerine hem de silahlý çe-

telerin saldýrýlarýna maruz kaldýðý belirtildi. Ýsrail'in Gazze'ye uyguladýðý ambargonun aynýsýný AKP'nin Rojava'ya uyguladýðýnýn savunulduðu açýklamada, "Esed güçleri hava saldýrýlarýyla bölgeyi bombalarken, silahlý çeteler ise Türkiye'nin himayesinde bölgeye gönderiliyor. Ceylanpýnar'da yaþanan geliþme-

ler bu gerçeðe iþaret ediyor. Her gün Kürt bölgeleri bombalanýrken sivil kayýplar da her geçen gün daha da artýyor. AKP bir taraftan çeteler aracýlýðý ile Rojava'daki Kürtleri kuþatýrken diðer taraftan ise ambargo uyguluyor. Rojava halký açlýk ve yoklukla terbiye edilmeye çalýþýlmaktadýr" denildi.

Saldýrýlara karþý ulusal birlik çerçevesinde tepki gösterilmesi çaðrýsýnda bulunulan açýklamada, þunlar kaydedildi: "Rojava halký ulusal birlik çerçevesinde dört parça Kürdistan baþta olmak üzere halklarýn yarattýðý deðerler ve kazanýmlarýna saygýlý olan tüm dünya ülkelerinden yardým beklemektedir. Yapýlan çaðrýlarýn ardýndan dört parça Kürdistan'da yardým kampanyalarý baþlatýlmýþ; ancak söz konusu kampanyalarýn daha da büyütülmesi ve süreklilik kazanmasý gerekir. Bu nedenle kampanyalarýn tüm illere yayýlmasý ve söz konusu illerde kampanyanýn düzenli ve organizeli bir biçimde yürümesi için koordinasyonlarýn oluþturulmasý gerekmektedir. Her ilimizde toplanacak olan tüm yardým malzemelerini düzenli bir biçimde istiflenip sýnýflandýrýlarak yüklenmelidir. Toplanacak yardým malzemeleri Koordinasyonlarýn denetiminde Nusaybin Belediyesi'ne teslim edilecektir."

Suriyeli kadýnlara destek DÝYARBAKIR Baðlar Ýlçe Belediyesi, ülkelerindeki iç savaþtan kaçarak Ceylanpýnar'a gelen Suriyeli kadýn ve çocuklar için yardým kampanyasý baþlattý Baðlar Belediyesi konferans salonunda bir araya gelen Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Sema Koç ve Yüksel Aslan Acer'in de içinde bulunduðu kadýnlar, Ceylanpýnar'a yerleþen Suriyelilere gýda ve malzeme yardýmý için

çalýþma baþlattý. Kadýnlar üzerinden yürütülecek kampanyada öncelikle çocuk mamasý ve kadýnlar için temel ihtiyaçlarýn toplanmasý hedefleniyor. Bunun yaný sýra pirinç, bulgur, tuz, salça, yað, çay þeker, makarna, nohut, fasulyeden oluþan temel gýda malzemeleri temin edilecek. Baðlar Belediyesi kadýn yöneticilerinin verdiði bilgiye göre çocuk ve kadýnlarýn ihtiyaç duyduðu malzemeler be-

lediyenin kadýn çalýþanlarý tarafýndan, gýda malzemelerinin ise belediyenin tüm çalýþanlarý tarafýndan gönüllü olarak karþýlanacak ve bu bir kampanya halinde sürdürülecek. Yurttaþlardan da bu konuda duyarlýlýk beklediklerini belirten belediye yetkilileri katkýda bulunmak isteyen yurttaþlarýn belediyeye baþvurabileceklerini belirtti.

Kürtlere seferberlik çaðrýsý

Bu kapsamda her türlü baský ve ambargoya karþý Rojava halkýna yardým çerçevesinde yapýlacak kampanyalarýn daha da geliþtirilmesi talebinde bulunularak, açýklama þu ifadelere yer verildi: "Her türlü baskýya ve ambargoya direnen Rojava halkýmýza yardým etmek görevimizdir. Bu nedenle seferberlik ruhu ile tüm Kürtlerin bulunduklarý mahalle, köy, ilçe ve illerde bir an önce kampanyayý yükseltmesi ve aciliyet arz eden yardýmlar için harekete geçmesi gerekmektedir. Baþta Kürt halký olmak üzere hak ve özgürlüklere saygýnýn gereði tüm demokratik kamuoyunun da bu kampanyaya dahil olarak haktan yana tavrýný ortaya koymalýdýr. Halkýmýz sofrasýndaki bir parça ekmeði Rojava'daki kardeþleri ile paylaþacaðý noktasýnda inancýmýz sonsuz olup, tüm halkýmýza zaman kaybetmeden Nusaybin Belediyesi öncülüðünde baþlatýlan kampanyayý yükseltme çaðrýsý yapýyoruz."

Suriye’ye insani yardýmlar MARDÝN'in Nusaybin Ýlçe Belediye Baþkaný Ayþe Gökkan, Suriye için en fazla giyim eþyasý yaný sýra saðlýk malzemelerine ihtiyaç duyulduðunu belirtti. Gökkan, yaptýðý yazýlý açýklamada, Suriye'de yaþanan olaylarýn ardýndan kapatýlan Nusaybin sýnýr kapýsýnýn ilk kez geçtiðimiz hafta yardýmlarý için açýldýðýný ifade ederek, yapýlan yardýmýn yetersiz olduðunu ve yardýmlara bundan sonra da devam edeceklerini bildirdi. Gökkan, þunlarý kaydetti: ''Bölge illerinde bulunan 789 STK ve STÖ'nün öncülüðünde Kamýþlý'ya 70 ton gýda malzemesi gönderildi. Türkiye ve bölge illerinden gelecek yardýmlar belediyemize ait Mitanni Kültür Merkezi'nde toplayacaðýz. Topladýðýmýz yardýmlarý gruplarla göndereceðiz. Sivil toplum örgütlerimizle birlikte toplanan yardýmlarý Kamýþlý halkýna teslim edeceðiz. Halkýmýz artýk bu sýnýrlarýn kaldýrýlmasýný istiyor. Götürülecek yardýmlar konusunda gýda malzemelerinin yaný sýra öncelikli olarak saðlýk alanýndaki malzemelere ihtiyaç var. Gýda ve giyim yaný sýra en çok saðlýk malzemelerine ihtiyaç var. Halkýn en çok temel ihtiyaçlarý arasýnda çocuk sütü, antibiyotik ilaçlar ve ameliyat malzemeleri var. Hastalar ilaçlar konusunda büyük zorluk yaþýyor.''


12

HABER

14 Þubat 2013 Perþembe

Þahin’in kaburgalarý kýrýlmýþ Diyarbakýr'da çýkan olaylarda yaþamýný yitiren Þahin Öner'in otopsi raporu ailesine teslim edildi. Raporda belirtilen, "Sað yüz ve yanak tamamýný içine alan sað kulaðý ileri derecede deforme halde parçalanmýþ SÜRTÜNME tarzý yaygýn ekimoz olup yanak üzerinde yer yer siyah renkte daha koyu olarak izlenebilen alanlar dikkat çekti" ve "Sol 1,2,3, ve 4. kaburga kemiklerinin mitskapüler hattan ekimozlu kanamalý kýrýk olduðu görüldü" ifadeleri, Öner'in zýrhlý aracýn çarpmasý sonucu yaþamýný yitirdiðini destekler niteliktee

DÝYARBAKIR-Abdullah Öcalan'ýn Türkiye'ye getiriliþinin yýldönümü nedeniyle Diyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçesi'ne baðlý Þehitlik Mahallesi'nde çýkan olaylarda bazý iddialara göre, "polisin zýrhlý araçla çarpmasý sonucu", bazý iddialara göre de, "polise atmak istediði el yapýmý bombanýn elinde patlamasý sonucu" yaþamýný yitiren 19 yaþýndaki Þahin Öner'in otopsi raporu ailesine teslim edildi. Rapordaki "Sað yüz ve yanak tamamýný içine alan sað kulaðý ileri derecede deforme halde parçalanmýþ sürtünme tarzý yaygýn ekimoz olup yanak üzerinde yer yer siyah renkte daha koyu olarak izlenebilen alanlar dikkat çekti" ve "Sol 1,2,3, ve 4. kaburga kemiklerinin mitskapüler hattan ekimozlu kanamalý kýrýk olduðu görüldü" ifadeleri, Öner'in polisin ve 4 haber ajansýnýn iddia ettiði gibi elinde bomba patlamasý sonucu deðil, zýrhlý aracýn çarpmasý sonucu yaþamýný yitirdiðini gözler önüne seriyor. Cumhuriyet Savcýsý Þaban Özdemir, Adli Týp Uzmaný Eyyüp Yýlmaz, Zabýt Katibi Doðan Kömürcü, Otopsi Yardýmcýsý Nurçin Çaðýl, Hizmetli (Þoför) Ali Uman, Olay yeri inceleme polis memurlarý Alpaslan Can ve Barýþ Utku imzalý

“Hesap sorulmamasý için “bomba” dediler” Diyarbakýr'da çýkan olaylarda yaþamýný yitiren Þahin Öner'in ön otopsi raporuna iliþkin açýklama yapan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, Öner'in ses bombasý patlamasý sonucu öldüðüne iliþkin haber ve açýklamalarýn sorumlulardan hesap sorulmamasý için yapýldýðýný ifade etti

otopsi raporunda, Þahin Öner'in cenazesinin 10 Þubat'ta saat 21.00 sýralarýnda Diyarbakýr Devlet Hastanesi morguna getirildiði ve otopsi iþleminin saat 22.00 sýralarýnda baþladýðý belirtildi.

“Vücutta sürtünme var”

Kimlik tespiti yapýlmadan otopsiye geçildiðinin belirtildiði raporun "Dýþ Muayene" bölümünde þu ifadeler yer verildi: "172 santimetre boyunda, 6065 kilogram aðýrlýðýnda, 20-25 yaþlarýnda siyah saçlý, kahverengi gözlü, ölü lekelerinin vücut sýrta basý görmeyen alanlarda hafif þiddette oluþmuþ olduðu görüldü. Sað yüz ve yanak tamamýný içine alan sað kulaðý ileri derecede deforme halde parçalanmýþ sürtünme tarzý yaygýn ekimoz olup yanak üzerinde yer yer siyah renkte daha koyu olarak izlenebilen alanlar dikkat çekti. Sað omuz ve sað kol arka yüz tamamýnda 18x17 santimetrelik bir alanda sað dirsek bölgesinde 8x6 santimetrelik, sað bel bölgesinde 4x5 santimetrelik, sað diz üzerinde 2x3, 3x1.5, 2.5, 1.5, 3x2 santimetrelik sol diz üzerinde 6x3, 5x2.5, 7x3.5, 3x4.5, 5x4.5 santimetre ebatlarýnda sýyrýklý ekimozlar olduðu görüldü."

DÝYARBAKIR'da Abdullah Öcalan'ýn Türkiye'ye getiriliþinin 14'üncü yýldönümü nedeniyle Yeniþehir Ýlçesi Þehitlik Mahallesi'nde 10 Þubat'ta yapýlan protesto gösterisinde yaþamýný yitiren Þahin Öner'in ön otopsi raporuna iliþkin ÝHD Diyarbakýr Þubesi, þube binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýda konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, bazý medya kuruluþlarýnda çýkan haber ile Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak'ýn Öner'in elinde ses bombasýnýn patlamasý sonucu yaþamýný yitirdiði yönündeki açýklamalarýn faillerden hesap sorulmamasý için yapýlan açýklamalar olduðunu belirtti. "Fail-

Önce karakola mý götürüldü?

Raporda ayrýca, "Her iki el parmaklarýnýn parmak izi alýmýna baðlý siyah renkte mürekkeple boyalý olduðu ve týrnak örneði alýmýna baðlý sað ve sol eldeki týrnaklarýnýn týrnak yataklarýnýn kanamalý olduðu görüldü" þeklindeki ifade, Þahin Öner'in hastaneye götürülmeden önce Þehitlik Polis Karakolu'na götürüldüðü ve burada parmak izinin alýnmýþ olabileceði þüphelerini güçlendirdi. Yapýlan inceleme sonucu Þahin Öner'in vücudunda harici muayene tarif edilenler dýþýnda baþkaca darp, cebir izi, ateþli silah yarasý, kesici delici alet yarasý, boyunda boðmaboðulma, ya da asýya ait telem izi tespit edilmediði belirtildi. Raporda, saçlý derinin kaldýrýldýðý belirtilerek, "Saçlý deri altýnda saðda 4x5 santimetrelik ekimoz görüldü. Sað temporal adale grubu kanamalý olup sol temporal adale grubu saðlam izlendi. Kafa kubbe kemikleri saðlam bulundu. Beyin yüzeylerinde sulkuslarda silinme, giruslarda düzleþme ve venöz damarlarda belirginleþme olup kesitlerinde ýslak parlak görünüm dýþýnda özellik görülmedi" denildi.

lerden hesap sorulmasýn diye elinde ses bombasý patladý dediler" diyen Bilici, yetkililere seslenerek, "Bu cinayetleri iþleyenlerin arkasýnda durmayýn, hesap sorun" dedi.

‘Valilik kime hizmet ediyor?’

Avukat Serdar Çelebi ise, olay gecesi valinin yaptýðý açýklamalarý hatýrlatarak, "Bir valinin görevi nedir? Halka hizmet etmek mi? Yoksa polisleri koruyup kollamak mý? Neden savcýlýðýn yapmasý gereken açýklamayý valilik yapýyor? Bu yargýya müdahaledir. Valiliðin bu müdahalesi suçtur. Olayýn nasýl gerçekleþtirildiði savcýlýða gitmedi" diye konuþtu. Öner'in yaralýyken parmak izinin alýnmaya çalýþýl-

‘Sol 4 kaburga kýrýlmýþ’

Boyun ve göðüs kýsmýna iliþkin de raporda, þu ifadelere yer verildi: "Göðüs cilt-cilt altý yüzeyel ve derin kaslarda kanamaekimoz izlenmedi. Sternal kapak kaldrýldý. Sað kaburga kemikleri saðlam bulundu, sol 1,2,3 ve 4'üncü kemiklerinin mitskapüler hattan ekimozlu kanamalý kýrýk olduðu görüldü. Sað göðüs boþluðunda 1200, sol göðüs boþluðunda 600 cc serbest kan boþaltýldý. Sað akciðerin leteral sýnýrlarýnda yoðun olmak üzere çok parçalý laserasyon mevcutiyeti görüldü, sol akciðer hilus bölgesinde ebatlarý 3,4 ve 2,5 santimetre olan laserasyonlar ile 5x3.5 santimetrelik bir alanda derin parankimal doku hasarý izlendi... Boyun organlarýnýn tetkikinde hiyoid kemik, trioid kýkýrdak ve boyun omurlarý saðlam bulundu. Özefagus lümeninde bantlar halinde submukozal ekimozlar ile trakea lümenin de orta derecede lümene bulaþýk kanlý köpüklü mayi izlendi." Raporun sonuç bölümünde bilirkiþilerin Öner'den alýnan kan, idrar ve iç organ örnekleri üzerine yapýlacak toksikolojik ve histopatolojik neticeler sonucunda belirlenebileceði kaydedildi. (DÝHA)

dýðýna dikkat çeken Çelebi, "Bu nasýl bir mantýktýr?" diye sordu. Çelebi, bu þekilde davranýldýðý sürece ölümlerin "son" bulmayacaðý ve devam edeceðini uyarýsýnda bulundu.

‘Valiliðin açýklamasý etkiliyor’

Ardýndan konuþan Diyarbakýr Tabipler Odasý Baþkaný Kemal Karadaþ ise, otopsi raporuna deðinerek, raporda Öner'in akciðer kanamasýna baðlý olarak yaþamýný yitirdiðini ifade etti. Karadaþ, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak'ýn artýk bu kentte valilik yapamayacak duruma geldiðini belirterek, "Bu valinin artýk burada valilik yapmamasý gerekiyor" dedi. (HABER MERKEZÝ)


13

HABER

14 Þubat 2013 Perþembe

Usteðmenin þüpheli intiharý

Dört yýldýr Diyarbakýr Hani'de görev yapan Erzincanlý Piyade Üsteðmen Yaþar Karaaðaç, Diyarbakýr Askeri Kabul Toplama Merkezi'nde beylik tabancasýyla intihar etti. Üsteðmenin cenazesi Erzincan'da düzenlenen askeri törenle son yolculuðuna uðurlandý DÝYARBAKIR/ERZÝNCAN-Diyarbakýr'ýn Hani ilçesinde görev yapan Erzincanlý Piyade Üsteðmen Yaþar Karaaðaç (29), izin için geldiði memleketinden dönerken teslim olduðu Diyarbakýr Askeri Ka-

bul Toplama Merkezi'nde beylik tabancasýyla intihar etti. Üsteðmenin cenazesi Erzincan Cemevi'nde düzenlenen askeri törenin ardýndan Günbaðý köyüne defnedildi. Erzincan mer-

keze baðlý Günbaðý köyü nüfusuna kayýtlý Davut ve Mercan Karaaðaç'ýn iki erkek çocuðundan büyüðü olan Üsteðmen Yaþar Karaaðaç, intiharý ile yakýnlarý arasýnda þok yaþattý. Yaklaþýk dört yýldýr görev

yaptýðý Diyarbakýr'ýn Hani ilçesindeki birliðinden 15 günlük izin alarak memleketi Erzincan'a gelen Üsteðmen Yaþar Karaaðaç, 8 Þubat Cuma günü izin dönüþü Diyarbakýr Askeri Kabul Toplama Merkezi'ne teslim oldu. Burada hafta sonunu geçiren üsteðmenden haber alamayan ailesi, birliðini arayarak oðullarýndan haber alamadýklarýný söyledi. Bunun üzerine birliðinden kabul toplama merkezi ile yapýlan görüþmenin neticesinde üsteðmenin kaldýðý odasýna baþýndan vurularak bulunduðu ortaya çýktý. Yaklaþýk 10 saat boyunca odasýnda ölü olarak bekleyen üsteðmenin intiharý ailede þüphe uyandýrdý.

Hazýrlýk yapýyordu

Yaklaþýk 4 ay önce Serpil öðretmen ile niþanlanan ve aðustos ayýnda nikah kýyacak olan Üsteðmen Yaþar Karaaðaç, birliðinden 15 gün izin alarak memleketi Erzincan'a geldi. Düðün hazýrlýklarýný

tamamlayan çift, iznin sona ermesinin ardýndan birliðine teslim olmak için ayrýldý ancak birliðine varamadan cansýz bedeni ile geri döndü. Üsteðmen Yaþar Karaaðaç için Erzincan Cumhuriyet Mahallesi Cemevi'nde düzenlenen askeri törenle cenazesi buraya getirildi. Yakýnlarý ve sevenlerinin yaný sýra törene katýlan AKP Milletvekili Sebahattin Karakelle, CHP Milletvekili Muharrem Iþýk, Vali yardýmcýlarý ile askeri erkan, þehidi son yolculuðuna uðurladý.

‘Yokluklar içinde büyüttüm’ Oðlunun intiharý ile sarsýlan baba Davut Karaaðaç (65), milletvekili Sebahattin Karakelle'ye içini dökerek, "Ben oðlumu yokluklar ile büyüttüm. Ýki oðlum var birini okuttum asker olmasý için ben kendisini yönlendirdim, þimdi Allah'tan tek istediðim ölmek ve onun yanýna gömülmek" diye konuþtu.

“14 Þubat dayatmadýr” Kadýnlar için panel düzenlendi

DÝYARBAKIR-Müslümanlarýn örf ve adetlerinde Sevgililer Gününün yerinin olmadýðýný savunan Diyanet-Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Ömer Evsen, Müslüman gençlerin "14 Þubat Sevgililer Günü" gibi anlayýþlardan uzak durmasý gerektiðini savundu. Evsen, "Sevgililer Günü"nün Katolik kökenli olduðunu belirterek, "Ömür boyu sürmesi gereken bir sevginin sadece bir güne sýðdýrmak çok anlamsýzdýr. Dolayýsýyla Sevgililer Gününü biz kapitalist tüketim ahlakýnýn bir yansýmasý olarak ve bir dayatmasý olarak görüyoruz. Ýnsanlarýn birbirlerine karþý olan sevgilerini muhabbetlerini suiistimal etmeden bunu kýsa

süreli iliþkilere çevirmenin ve bunu insanlarýn tüketime doðru yönetilmesinin yol açacaðý bir noktaya doðru çevirmenin herhalde en önemli göstergelerinden bir tanesidir" dedi. Sevgiyi Ýslam'ýn öðrettiði þekilde sürdürmek gerektiðini belirten Evsen, "Biz sevgiyi dinimizin bize emrettiði þekilde yani uzun süreli görürüz. Hazreti peygambere baktýðýmýz zaman eþlerine karþý sevgisini nasýl yansýtýyorsa Müslüman gençlikte sevgisini bu þekilde yansýtabilmelidir. Maalesef kapitalist tüketim ahlaký bizi bir yandan yozlaþtýrýrken bir yandan da dinimizden uzaklaþtýrýyor" diye konuþtu.

“Batýnýn dayatmasýdýr”

Sevgililer günü, Noel ve benzeri günlerin Müslümanlarý dinden uzaklaþtýrmak için bir amaç olduðunu savunan eden Evsen, "Bu uygulamalarla Batý bize, yeni bir þekilde sizi inþa ediyoruz, bu inþa sürecimizin içerisinde sizin dininizden, sizin geleneðinizden, sizin kültürünüzden hiçbir þey olmayacak bizim size vereceklerimiz olacak demek istiyorlar" dedi.

DÝYARBAKIR'ýn Bismil Ýlçesi'nde Fransa'nýn baþkenti Paris'te katledilen 3 Kürt kadýn siyasetçinin anýsýna düzenlenen panelde 15 Þubat kýnandý. Paris'te 9 Ocak'ta katledilen 3 Kürt kadýn siyasetçinin anýsýna Bismil Belediyesi Nujin Kadýn Evi Kadýn Konferans Salonu'nda panel düzenlendi. Panele DTK Daimi Meclis üyesi Þilan Elmas, BDP Diyarbakýr Kadýn Meclis üyesi Nezahat Önker, Bismil Belediye Baþkaný Cemile Eminoðlu'un yaný sýra onlarca kadýn katýldý. Bir dakikalýk saygý duruþuyla baþlayan panelde Abdullah Öcalan'ýn Türkiye'ye getiriliþinin yýldönümü olan 15 Þubat'ý anlatan sinevizyon gösterimi yapýldý. Daha sonra panelde konuþan DTK Daimi Meclis üyesi Þilan

Elmas, katledilen Sakine Cansýz ile KNK Paris Temsilcisi Fidan Doðan ve Leyla Söylemez'i saygýyla andýklarýný belirterek, Cansýz'ýn sisteme, erkek egemenliðine karþý büyük bir mücadele yürüttüðünü söyledi ve tüm kadýnlarýn bu nedenle Cansýz'ý örnek almasýný istedi. Ardýndan söz alan Bismil Belediye Baþkaný Cemile Eminoðlu, emperyalist güçlerin Ortadoðu'daki yeraltý ve yer üstü zenginliklerine göz diktiðini belirterek, "Sömürgeci ülkeler tarafýndan Kürtleri dört parçaya ayýrdýlar ama artýk Kürtler dört parçada özgürce kendi kimliðiyle yaþamak istiyor ve bunu haykýrýyor" dedi.


14

BÖLGE

14 Þubat 2013 Perþembe

‘Mýrra’ konsantrasyonu arttýrýyor Güneydoðu Anadolu Bölgesi’nin en önemli içeceklerinin baþýnda gelen “Mýrra”, çok sayýda faydasýnýn yaný sýra dikkat toplamada da etkili oluyor. HRÜ Gýda Mühendisliði Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hayoðlu, ‘Mýrra, uyarýcý etkiye sahip olduðu için dikkat toplamada ve konsantrasyon artýrmada önemli bir görev üstleniyor’ dedi

ÞANLIURFA-Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin en önemli içeceklerinin baþýnda gelen ''Mýrra'' (Acý kahve) çok sayýda faydasýnýn yaný sýra dikkat toplamada da etkili oluyor. Harran Üniversitesi (HRÜ) Gýda Mühendisliði Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ýbrahim Hayoðlu, oldukça emek harcanarak hazýrlanan mýrranýn günümüzde özün-

Tebeþir yerine tablet

a VAN'da, Fatih Projesi kapsamýnd ienc öðr n uþa kav rýna arla tablet bilgisay n'a oða ler, Baþbakan Recep Tayyip Erd týk okul''Ar lu, aloð Kar i Val . etti r teþekkü tebeta, tah larda kara tahta yerine akýllý i. ded ak'' olac þir yerine tablet bilgisayar Liip Hat m Ýma u Hüseyin Çelik Anadol sýnýf öðsesi'nde düzenlenen törenle 9. ýtýldý. dað ar isay bilg rencilerine tablet aloðlu, Kar nir Mü i Val n Törende konuþa bilgiye en bilgiyi üretmek, kullanmak ve hýzlý þekilde ulaþýlmasýný saðlamak amacýyla baþlatýlan proje kapsamýnda, il genelindeki 27 okulda 669 akýllý tahta monte edildiðini belirtti. ''Artýk okullarda kara tahta yerine bilgisaakýllý tahta, tebeþir yerine tablet kiye'nin Tür lu, yar olacak'' diyen Karaloð ilerle enc öðr n sýný 2023 hedefine ulaþma lu, aloð Kar i. led söy mümkün olacaðýný iyi a dah ile oji nol tek i öðrencilerin yen kemizin yetiþtirileceðini bildirerek, ''Ül sýna girara e ülk 10 ilk nda onu 2023 vizy eleyi me gibi bir hedefi var. Bu mücad n iyi yesizi sizler vereceksiniz. O yüzden da bu. acý am in tiþmeniz gerekir. Projen i. ded '' um Hayýrlý olmasýný diliyor

den uzaklaþmaya baþladýðýný, tüketim oranýnýn düþtüðünü belirtti. Mýrranýn asýl lezzetinin yapým aþamasýndaki zahmetinden geldiðini vurgulayan Prof. Dr. Hayoðlu, þunlarý kaydetti: ''Mýrra saðlýk üzerinde olumlu etkilere sahip. Uyarýcý etkiye sahip olduðu için dikkat toplamada ve konsantrasyon artýrmada önemli bir görev üstleniyor. Aþýrý-

ya kaçmadan tüketilen mýrra, baþ aðrýsýna, selülite ve karaciðer hastalýklarýna iyi geliyor. Mýrranýn, ayrýca uyarýcý, canlandýrýcý ve yorgunluk giderici etkisinin yanýnda içiminin de verdiði farklý bir haz var.''

Bölge insaný vazgeçemiyor

Þanlýurfa'da son zamanlarda daha çok taziye ziyaretleri ve düðünlerde misafirlere ikram edilen, sýra ge-

celerinin vazgeçilmez içeceði ''Mýrra'', kentte en çok sevilen içecekler arasýnda yer alýyor. Hazýrlanýþý oldukça zahmetli olan ''Mýrra'', kahve çekirdeklerinin iyice kavrulmasýnýn ardýndan uzun süre dövülmesiyle toz haline getiriliyor. Daha sonra kaynatýlan kahve, süzüldükten sonra tekrar kendine has cezvede kaynatýlarak ikrama hazýr hale geliyor.

Fazla doðum bel fýtýðý nedeni DÝYARBAKIR - Özel Baðlar Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmaný Dr. Serdýl Büyükkaya Yüzer, bölgede kadýnlarýn fazla doðum yapmasýnýn bel aðrýlarýnýn oluþmasýnda çok büyük etken olduðunu söyledi. Dr. Yüzer, polikliniklerinde dörtte bir hastada bel aðrýsý þikayeti ile karþýlaþtýklarýný belirterek, "Bunun nedenleri ne? En sýk nedeni kötü kullaným. Kötü kullanýmýnda çeþitli boyutlarý var. Ýnsanlarýmýz aðýr iþ yapmaktalar, aðýr yük kaldýrmaktalar. Uzun süre ayakta durmaktalar. Ya da oturan insan grubu var. Uzun süre oturmakta bel aðrýsýna neden olmaktadýr. Uzun süre oturmak uzun süre ayakta kalmaktan daha ciddi bir bel aðrýsý nedenidir. Eðilerek çalýþma, dönerek çalýþma, fazla kilo obezite ciddi bir sorun. Kadýnlarýmýz için fazla doðum yapmýþ olmak. Çünkü doðum kadýnlarýmýzýn vücu-

dunda en baþta belli bir yýpranmaya neden oluyor. Üst üste araya zaman koymadan iþte iki yýlda bir doðum yapmak. Doðum sonrasýnda alýnan kilolarýn verilememesi gibi etkenler bel aðrýlarýnýn baþýnda gelen nedenler" dedi. Kadýnlarýn çalýþmak zorunda kaldýklarýný dile getiren Dr. Yüzer, istirahatlarýný çok yapamadýklarýný söyledi. Yüzer, þunlarý kaydetti: "Ev iþlerinde kötü bir biçimde ev iþi yapýlarak vücut kullanýlabiliyor. Zaman ilerledikçe, özellikle kadýnlarýmýzda menopoz sonrasýnda kemik erimesine baðlý olarak boyda kýsalma, ya da kemiklerde yaþanan çökme kýrýklarýna baðlý, hem boyda kýsalma, kamburlaþmada artma gibi bel problemlerini görebilmekteyiz. Masa baþýnda çalýþmak, bel aðrýsýnda ciddi bir risk faktörü. Çünkü, oturduðumuz zaman belli kaslarda uzama, belli kaslarda ký-

salma meydana geliyor. Vücudun doðal halini bozmuþ oluyoruz. Bu nedenle, bürolarda çalýþan insanlar kalkýp biraz yürümeli, oturduðu yerde yapabileceði birtakým egzersizler var, bunlarý hayatýna katmalý. Bölgede hastalarýmýz kilolu. Bölgede aðýr iþ yapan grup çok fazla. Kadýnlarýmýz için sýk doðum ciddi bir sýkýntý. Kilo alýþý var, vücudun denge bozukluðu var. Sýk yapýlan doðumun kiloda meydana getirdiði kronik artýþlar, bölgede bel fýtýðý ve bel aðrýlarýnýn yaþanmasýnýn en önde gelen nedenleri."


14 Þubat 2013 Perþembe

15

BÖLGE

“Yüzlerce anne çocuklarýndan uzak”

Sürecin tamamlanmasý için dua ediyoruz SÝÝRT Ýl Özel Ýdare ile Bem-Bir-Sen arasýnda Sosyal Denge Sözleþmesi imzalandý. Fatih Düðün Salonu'nda düzenlenen geleneksel dayanýþma yemeði ve Sosyal Denge Sözleþmesi imza töreninde konuþan Vali Ahmet Aydýn, iþveren olarak iþçinin alnýnýn teri kurumadan hakkýný ödemek gerektiðini söyledi. Aydýn, imzalanan sözleþmenin tüm Ýl Özel Ýdare çalýþanlarýna hayýrlý olmasý dileðinde bulundu. Bölgede halkýn barýþ ve kardeþliðe büyük bir beklentisi olduðunu ifade eden Vali Aydýn, yaþanan süreçte barýþýn Siirt'ten baþlamasýný umut ettiðini belirterek þöyle dedi: ''Siirt 3 kültürlü bir þehrimiz, 'Vatandaþlar arkamýza dönüp baktýðýmýz zaman yýllarca beraber yaþadýk. Sonradan gelen bu olaylar nereden geldi- biz de bilmiyoruz' diyorlar. Bir an evvel barýþa ve kardeþliðe halkýmýzýn çok büyük bir beklentisi var. Sayýn baþbakanýmýz çok büyük hizmetlerle bu yönde çalýþmalara devam ediyor. Bizler de bu iþin sonuçlanmasýný arzu ediyoruz. Bu noktada herkesin üzerine düþeni yapmasý lazým. Bunu kim engelliyorsa bilinsin ki ne Türk dostudur ne de Kürt dostudur. Bu sürecin tamamlanmasý için çok dua ediyoruz.'' Konuþmalarýn ardýndan Vali Aydýn ile Turbay, Sosyal Denge Sözleþmesi'ni imzaladý. Turbay, Vali Aydýn ve Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Mahmut Kurtuluþ'a birer plaket verdi.

ÞIRNAK'ýn Cizre Ýlçesi'nde 2011 Eylül'ünde "KCK" adý altýnda yapýlan operasyonlar kapsamýnda tutuklanan Haným Onur, sosyal medyada baþlatýlan imza kampanyasý sonucunda lösemi hastasý kýzý Solin'in durumunun kamuoyu gündemine gelmesiyle önceki gün Mardin E Tipi Kapalý Cezaevi'nden tahliye edildi. Tahliye edilen Onur'un 1 yýl önce lösemi hastalýðýna yakalanan kýzý Solin ile 8 yaþýndaki epilepsi hastasý oðlu Mirhat'a kavuþmasý sýrasýnda duygulu anlar yaþanýrken, Onur, tutuklu bulunan diðer annelerin de kendisi gibi duygularý yaþamasý temennisinde bulundu. Cezaevinde kendisi gibi tutuklu bulunan ve çocuklarýndan yýllardýr uzak olan annelerin durumunu aktaran Haným Onur, "Kürtlerin yaptýðý siyaseti de farklý yönlere çektiler ve terörize ettiler. Özellikle KCK adý altýnda bizi tutukladýlar. Ve bizi tutukladýklarý zaman da bize demediler, siz annesiniz. Bize tamamýyla siz Kürtsünüz, siz kadýnsýnýz bir Kürt kadýnýnýn siyasette yeri yoktur, siz ev kadýnsýnýz, siz yapamazsýnýz ya da neden yaptýnýz dercesine bizi orada siyasi rehine gibi tuttular" dedi.

‘Ben kavuþtum ama…’

Kendisi gibi çocuklarý hasta olan yüzlerce kadýnýn cezaevlerinde halen tutuklu olduðuna dikkat çeken Onur, tutsaklarýn özellikle sürgün edilmesi nedeniyle çocuklarýyla görüþemediði-

Tahliye edile n Haným Onur, çocukla rýna kavuþmanýn mutlu luðunu buru k yaþadýðýný b elirterek, "Benim gibi çocuklarý hasta olan y üzlerce Kürt kadýný, halen cezaevlerinde tutuk lu. Benim çocuklarým h astaydý; ama benim çocuk larým gibi binlerce çoc uk var. En azýndan ben im çocuklarý ma bakabile cek bir anneanneleri vardý. Ama benimle ayn ý cezaevinde kalan bazý ka dýn arkadaþlarým ýn çocuklarý YÝBO’larda k almak zorun da” dedi

ne dikkat çekti. Birlikte kaldýðý koðuþ arkadaþý Nadivar Yavuz isimli tutuklunun durumunu örnek gösteren Onur, þunlarý söyledi: "Benim çocuklarým hastaydý; ama benim çocuklarým gibi binlerce çocuk var. En azýndan benim çocuklarýma bakabilecek bir anneanneleri vardý. Ama benimle ayný cezaevinde kalan bazý kadýn arkadaþlarýmýn çocuklarý YÝBO'larda kalmak zorunda. Mesela benimle ayný koðuþta kalan Nadivar Yavuz vardý. Arkadaþýmýn 2 çocuðu var. Kendisi yaþça küçük ama eþi 75 yaþýnda ve bildiðim kadarýyla eþi 2 ameliyat geçirmiþ böbrek ameliyatý olduðunu biliyorum. Bakýma muhtaç yaþlý bir adam. Nusaybin ilçesine baðlý bir köyde yaþayan çocuklarý Ömerli Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu'nda (YÝBO) okuyor. Hafta içerisinde dersleri nedeniyle YÝBO'da okul okuyan çocuklarý görüþ günleri hafta içerisinde olmasý nedeniyle görüþe gelemiyordu. Hafta sonlarý köylerine giden çocuklar köydeki iþleri küçük yaþlarýna raðmen kendileri yapmak zorunda kalýyor. Bazen de köylüler yardým ediyormuþ."

‘Buruk bir sevinç yaþýyorum’

Çocuklarýnýn yanýnda olmasýnýn mutluluðunu buruk yaþadýðýný belirten Onur, cezaevlerinde kalan arkadaþlarýnýn durumunu düþündükçe sevincinin yarým kaldýðýný ifade etti. "Benim bugün çýkmam belki Solin için bir moraldir. Belki Solin'in rahatsýzlýðýnýn ilerlemesinde yeni bir aþama olacaktýr. Ama gel gör ki; mevcut sistemin içinde hasta çocuklarýn veya bu durumdaki ailelerin durumlarý daha da vahimdir" diyen Onur, "Bu nedenle insan bir yandan sevinirken, bir yandan da üzülüyor" dedi. Onur, sosyal medyada kýzý Solin için baþlatýlan kampanyanýn anlamlý olduðunu; ama daha ciddi kampanyalarýn toplumsal barýþa katký

sunmak için baþlatýlmasý gerektiðini vurgulayarak, þunlarý söyledi: "Bugün sosyal medya eðer Solin için bir kampanya baþlatmýþsa ve 'Solin ölmesin' diyorsa, bence toplumsal bir barýþýn saðlanmasý için de artýk insanlar ölmesin." Cezaevinde arkadaþlarýnýn desteðiyle ayakta kalabildiðini söyleyen Onur, cezaevi koþullarýnda insanlarýn psikolojisinin altüst olduðunu belirtti. Her an kýzý Solin ile ilgili olarak kötü bir haber almaktan duyduðu kaygý ve endiþe ile yaþadýðýný dile getiren Onur, "Duvarlar insanýn üstüne üstüne gelirdi. Ama orada bulunan arkadaþlarýn, yoldaþlarýn verdiði moral ve motivasyon sizi ayakta tutuyor. Bunun temelinde yatan þey ise oradaki birlik ve beraberliktir. Her kapý açýldýðýnda ya da her ismim anons edildiðinde 'eyvah kýzýmýn ölüm haberini getirdiler' diyordum. Ben bu hislerle kaldým" dedi.

‘Binlerce çocuk var’

Onur'un oðlu Mirhat ise, annesine sarýlabildiði için çok mutlu olduðunu; ancak kendisi gibi çok sayýda çocuðun annelerinden uzakta olmasý nedeniyle üzüntülü olduðunu söyledi. Cezaevlerindeki tüm anne ve babalarýn kendisinin annesine sarýlarak duyduðu mutluluðu yaþamasýný dileyen Mirhat, "Annem ilk çýktýðýnda çok sevinmiþtim. Ama bir yandan da üzülüyorum. Çünkü benim gibi binlerce annesini özleyen çocuk var. Umarým benim hissettiðim sevinci cezaevinde olan anneler ve babalar çocuklarýna kavuþarak yaþarlar" diye konuþtu. (DÝHA)


16

ÝLAN

14 Þubat 2013 Perþembe

BASSAÐLIÐI Deðerli dostumuz ve eniþtemiz Tapu Kadastro 7. Bölge Müdürlüðü Þube Müdürü

iSKENDER AKKUÞÇi’nin Amcasý

Fevzi ÖZAKAN’ýn geçirdiði kalp krizi sonucu yaþamýný yitirdiðini üzüntüyle öðrenmiþ bulunmaktayýz. Merhumuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. YENiGÜN GAZETESi


$ €

ekonomi

DOLAR: 1,760 EURO: 2,375 ALTIN: 92,480 ÝMKB: 78.788,70

17 14 Þubat 2013 Perþembe

ithalat, saman alevini söndürdü nýn kilosu 70 kuruþa kadar çýkmýþtý. Þimdi ise Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn bahsettiðimiz sübvansiyonundan dolayý maliyet ne olursa olusun çiftçiye teslim fiyatýmýz KDV dahil 50 kuruþtur. Bunun üzerine çiftçiden herhangi bir bedel talep etmiyoruz. Aradaki nakliye giderini ve finansman giderlerini bakanlýk olarak sübvanse edip kuruma ödeyecekler.''

Samanýn durumu

Güneydoðu’da harmanda kilosu 70 kuruþa, piyasada ise 75 kuruþa kadar çýkan samanýn fiyatý, saman ithalatýyla birlikte harmanda 45 kuruþa kadar düþtü. Diyarbakýr Tarým Kredi Kooperatifi Müdürü Eren, “Þu anda piyasada, tarlada, samanýn teslim fiyatý 45-50 kuruþtur” dedi DÝYARBAKIR - Saman ithalatý ve iyiye giden mevsim þartlarý bu yýl hububat fiyatýyla yarýþan samanýn fiyatýný düþürdü. Güneydoðu'da harmanda kilosu 70 kuruþa, piyasada ise 75 kuruþa kadar çýkarak fiyatta hububatla yarýþan saman, hayvan üreticilerini kýþ mevsiminin baþýnda sýkýntýya sokarak hayvanlarýný elden çýkarmaya zorladý. Yem sýkýntýsý nedeniyle kesimlik hayvan satýþlarý artarken et fiyatlarýnda da bir düþüþ yaþandý.

Bu duruma karþý tedbir olarak baþlatýlan saman ithalatý ve bölgede mevsim þartlarýnýn da iyiye gitmesiyle saman fiyatlarýnda büyük düþüþ yaþanarak piyasada kilosu 45 kuruþa kadar geriledi. Diyarbakýr Tarým Kredi Kooperatifi Müdürü Selami Eren, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn saman ithalatýný serbest býrakmasý ve çiftçilere bu samanlarýn satýþý için Tarým Kredi Kooperatifi'ni öncü olarak seçmesiyle Ukray-

“Barýþ olmadan olmaz”

MARDÝN-Suriye'de 2011 yýlýndan beri baþlayan savaþ nedeniyle Mardin'in Nusaybin ilçesine sýnýr komþusu olan Rojava'nýn Qamiþlo kentine açýlan sýnýr kapýsý da kapatýldý. 2 yýlý bulan savaþa raðmen sýnýr kapýsý geçen hafta temsili düzeyde gön-

derilen yardým nedeniyle açýldý. Sýnýr kapýsýnýn kapatýlmasýyla hem Nusaybin hem de Qamiþlo halký arasýndaki ticaretin tümden bitmesiyle, baþta esnaflar olmak üzere birçok kiþi iþsiz kalmýþ durumda. Ýpekyolu üzerinde bulunan Nusaybin'in tek geçim kaynaðý olan sýnýr ticareti, sýnýr kapýsýnýn kapatýlmasýyla adeta çöktü. Nusaybin'de bulunan yaklaþýk 5 bin esnaf, maðdur olurken, her 100 esnaftan 30'u ise kepenklerini kapatmak zorunda kaldý. Ýþsiz kalan

na, Bulgaristan, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti, Ýtalya ve Pakistan'dan saman ithalatý yapýldýðýný söyledi. Eren, çiftçilerin talebi dikkate alýnarak ilk parti samanýn 15-20 gün önce Erzurum'da satýþýnýn yapýldýðýný kaydetti. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn ithalatý serbest býrakmasý ve sübvansiyon uygulamasýnýn fiyat düzenlemesinde büyük bir etkisi olduðunun altýný çizen Eren, þunlarý söyledi: ''Yazýn harmanda sama-

bölge halký, bu kez baþka illere göç etmek zorunda kaldý.

“Esnaf fakirleþiyor”

Esnaflarýn ve Nusaybin ticaretinin geldiði aþamayý deðerlendiren Nusaybin Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Baþkaný Abdulgani Bilge, ilçemizde bulunan yaklaþýk 5 bin esnaftan 2 bininin kendi odalarýna baðlý olduðunu ifade ederek, "Ýnsanlarýmýzýn büyük çoðunluðu geçimini ticaret üzerinden yapýyor. Bugün baktýðýmýzda Qamiþlo-Nusaybin sýnýr kapýsý kapatýlmýþ durumda. Esnaflarýmýz fakirleþiyor. Alýþ veriþ bitme noktasýna

Öte yandan saman üretimi yapan Veysi Kaplan, kendisinin yazýn ilk sezon samanýný 17 kuruþa harmandan sattýðýný, zaman içinde bu fiyatýn yükselerek ocak ayý baþýnda son samanýný harmanda 65 kuruþa sattýðýný ifade etti. Üretici Kaplan, kýþ mevsiminin iyi geçmesi ve ithal edilen samanýn da itkisiyle þu anda samanýn kilosunun harmanda 45 kuruþa alýcý bulduðunu söyledi. Diyarbakýr Canlý Hayvan Borsasý'nýn yaný baþýnda kurulan saman pazarýnda satýþ yapan Osman Kaya ise, ithal samanýn üreticiye ulaþtýðýný belirterek, ''Samanýn fiyatý 75 kuruþa kadar yükselmiþti. Saman fiyatlarýnýn düþme sebebi baharýn yakýnlaþmýþ olmasý

geldi. Biz istiyoruz ki, bir an önce bu kapý açýlsýn. Bundan ötürü, yetkililerin bu konuyu bir an önce çözme yetkisini ortaya koymalý. Biz de eski günlerdeki gibi alýþ veriþimizi tekrar yapalým. Gerçekten de esnaflarýmýz üzerinde büyük bir etki yarattý. Bundan dolayý bu tür sorunlarýmýzý sürekli dile getiriyoruz; ancak hiçbir yetkili olumlu bir cevap vermiyor bize" dedi.

Yardým baþlatýlacak

Bilge, geçen hafta Rojava halký için bir yardým kampanyasýnýn baþlatýldýðýný anýmsatarak, sözlerini þöyle sürdürdü:

ve ithal edilen samanlarýn Erzurum-Muþ taraflarýna ulaþmasýdýr. Samanýn þimdiki fiyatý ortalama 55-60 kuruþ arasýnda. Ýnsanlar az da olsa bu durumdan memnun daha da ucuza samanýný satan oluyor, az da olsa 45 kuruþa kadar da satýlýyor'' dedi.

Mevcut saman yetmiyor

Bir diðer saman taciri Sýddýk Ekmez de, saman fiyatýnýn bu þekilde yükselmesinin dýþarýdan getirilen Anguslar ve Suriye'den hayvan getirilmesi olduðunu ileri sürdü. Hayvan sayýsý artýnca mevcut samanýn yetmediðini söyleyen Ekmez, ''Ayrýca yurt içinde diðer bölgelere de saman gidiyordu. Þu anda saman fiyatýnýn düþmesinde, iklim koþullarýyla birlikte dýþarýdan gelen samanýn da etkisi var'' ifadesini kullandý. Saman almak için pazara gelen saman alýcýsý Halil Çýnarlý ise, yemin pahalý olmasý nedeniyle hayvan fiyatlarýnýn ucuzladýðýndan yakýnarak, ''Halkýn saman almaya gücü yok. Hayvan da ucuzlamýþ, örneðin bir ineðin fiyatý 3-4 yýl önce 34 bin lirayken þimdi bir ineðin fiyatý bin lira civarýnda'' diye konuþtu.

"Biz de Nusaybin'deki diðer sivil toplum örgütleri gibi kampanyada yerimizi aldýk. Savaþ içinde olan halkýmýza yardým etmek gerekiyor. Büyük sýkýntýlar içindeler. Yetkililerle görüþmemizde, kapýnýn kendileri tarafýndan kapatýlmadýðýný, kapýnýn Esed rejimi tarafýndan kapatýldýðýný bize ilettiler. Þimdiye kadar yapmak istediðimiz yardýmlar için bir sonuç alamamýþtýk. Ancak geçen hafta giriþimlerimiz sonucu yardýmlar Rovaja halkýna ulaþtýrýldý. Önümüzdeki günlerde büyük bir yardým kampanyasý baþlatmayý düþünüyoruz."


18

DÜNYA

14 Þubat 2013 Perþembe

insan kaçakçýlýðýnda ürpertici rakamlar BM'nin raporuna göre, cinsel istismar ve insan kaçakçýlýðý arttý. BM, 118 ülkede çoðunluðu kadýnlar olmak üzere milyonlarca kiþinin acýmasýz ve zalim bir þekilde cinsel istismar ve zorla çalýþtýrýlmayla karþý karþýya olduðunu açýkladý

CENEVRE-BM Uyuþturucu ve Suç Ofisi'nce (UNODC) hazýrlanan raporda, cinsel istismarýn tüm insan kaçakçýlýðý içerisindeki payýnýn yüzde 58 olduðu, zorla çalýþtýrmanýn ise son 4 yýlda yüzde 36'ya yükseldiðine dikkat çekildi. Cinsel istismarýn Avrupa, Orta Asya ve Amerika'da, zorla çalýþtýrma-

nýn ise Afrika, Ortadoðu, güney ve doðu Asya ile Pasifik ülkelerinde yaygýn olarak görüldüðü tespit edildi. Kadýnlarýn tüm insan kaçakçýlýðý trafiðinin yüzde 55-60'ini, genç kýzlarýn da bu rakama dâhil edilmesiyle oranýn yaklaþýk yüzde 75'lere çýktýðý belirtilen raporda, kurbanlarýn genelev, tarla, restoran ve daha bir-

çok yerde görülebileceði kaydedildi. Raporda asýl kaygý duyulan durum ise çocuklarýn da son yýllarda insan kaçakçýlýðý içerisindeki yerinin artmasý oldu. 2003-2006 yýllarý arasýnda yüzde 20'iken, bu oranýn 2007-2010 yýllarý arasýnda yüzde 27'ye çýktýðýna iþaret edildi. Çocuklar arasýnda ise her üç

“Obama Cumhuriyetçilere savaþ ilan etti” Obama, ikinci kez baþkanlýða seçilmesinden sonraki ilk “Birliðin Durumu” konuþmasýnda Cumhuriyetçilere savaþ ilan etti. Ýkinci döneminde “liberal sol” bir siyaset izleyeceðini belirten Obama, devleti güçlendireceðini söyledi

ABD Baþkaný Barack Obama, ikinci kez baþkanlýða seçilmesinden sonraki ilk "Birliðin Durumu" konuþmasýnda adeta Cum-

huriyetçi Parti'ye savaþ ilan etti. Obama, Cumhuriyetçi Parti'nin karþý olduðu birçok temel konuda deðiþim sözü verdi. Ýktidarýnýn ikinci döneminde "liberal sol" bir siyaset izleyeceðini belirten ABD Baþkaný Obama, devleti güçlendireceðini, iklim deðiþikliði ile savaþacaðýný, bireysel silahlanmayý zorlaþtýracaðýný ve göçmenlik reformunu hayata geçirmek için zamanýn geldiðini

çocuktan ikisinin kýz çocuklarý olduðu dikkat çekti. Raporda organ ticareti, dilencilik, zorla evlendirme ve zorla evlat verilmeler de insan ticareti içerisinde deðerlendirildi. ILO yaklaþýk 20.9 milyon insanýn zorla çalýþtýrýlma kurbaný olduðunu bildiriyor.

söyledi. Tarihin en sýcak 12 yýlýnýn son 15 yýlda görüldüðüne, sýcak hava dalgalarý, kuraklýk, yangýnlar ve sellerin sýklaþtýðýna iþaret eden Obama, ''Çocuklarýmýz ve geleceðimiz için iklim deðiþikliðiyle mücadelede daha fazlasýný yapmalýyýz'' dedi.

‘Ben yapacaðým’

ABD Kongresi'ne iklim deðiþikliði konusunda iki partili ve piyasa temelli bir çözümün takipçisi olmasý çaðrýsýnda bulunan Obama, ''Ama eðer Kongre, gelecek nesilleri korumak için yakýn bir zamanda harekete geçmezse, ben geçeceðim. Kabi-

neme, þimdi ve gelecekte, kirliliðin azaltýlmasý, halkýmýzýn iklim deðiþikliðinin sonuçlarýna karþý hazýr tutulmasý ve daha sürdürülebilir enerji kaynaklarýna geçiþi hýzlandýrmak için yürürlüðe sokabileceðimiz kararnameler hazýrlama talimatý vereceðim'' diye konuþtu.

‘Hemen imzalayacaðým’

Konuþmasýnda ABD'deki göçmenlerin sorunlarýna da deðinen Obama, ekonominin, çabalayan ve umut eden göçmenlerin yetenek ve becerilerinin kullanýlmasýyla daha güçlü hale geleceðini söyledi. Kapsamlý bir göçmenlik reformuna duyu-

“Esad’a silah satmayý sürdüreceðiz” RUSYA devlet silah þirketi Rosoboroneksport'tan yapýlan açýklamada, Suriye'ye silah sevkiyatýnýn devam edeceði belirtildi. BM Güvenlik Konseyi'nin "Suriye'ye silah satýlamaz" yönünde bir kararý bulunmadýðýný hatýrlatan Rus silah þirketi Rosoboroneksport Genel Müdürü Anatoliy Ýsaykin, Moskova'nýn Suriye'ye silah satýþýný durdurma niyeti olmadýðýný söyledi. Rus yetkili Anatoliy Ýsaykin, ülkesinin Suriye'ye, "Ýskender" taktik füze sistemleri gönderdiði yönündeki haberleri ise yalanladý. Suriye ile bu sistemlerin satýþýna iliþkin anlaþmalarýnýn olmadýðýný ifade eden Ýsaykin, Rusya'nýn Suriye'ye "Ýskender" gönderdiðine iliþkin haberleri uydurma olarak nitelendirdi. Suriye'ye, önceki yýllarda imzalanan anlaþmalar gereði hava savunma sistemleri gönderdiklerini vurgulayan Ýsaykin, gönderilen silahlarýn arasýnda helikopter veya uçak gibi araçlarýn olmadýðýný vurguladý. Ýki ülke arasýndaki askeri-teknik anlaþmanýn uluslararasý kurallar çerçevesinde yapýldýðýný ve anlaþmaya sadýk kalýnarak askeri malzemenin gönderilmesine devam edileceðini vurgulayan Isaykin, gönderilecek malzemeler konusunda ise detaylý bilgi vermedi. Rus yetkili Ýsaykin, Rusya'nýn silah sattýðý ülkeler arasýnda Suriye'nin satýþ hacmine göre 13-14 sýralarda olduðunu da belirtti.

lan ihtiyacý dile getiren Obama, "Kapsamlý bir göçmenlik reformu tasarýsýný gelecek aylarda bana gönderin, hemen imzalayacaðým'' dedi.

‘10 yýlýk savaþ bitecek’

"Birliðin Durumu" konuþmasýnda ABD'nin dýþ politikasýna da deðinen Obama, gelecek yýl sonunda ABD'nin Afganistan'daki savaþýnýn sona ermiþ olacaðýný söyledi. Afganistan'dan 33 bin personelin ABD'ye döndüðünü anlatan Obama, ilkbaharda Afganistan güvenlik güçlerinin sorumluluðu üstleneceklerini, ABD askerlerinin ise destek rolüne geçeceklerini söyledi.


19

SPOR

14 Þubat 2013 Perþembe

Siirtspor lig ikincisini düþünüyor Geçen hafta þampiyonluk hesaplarý yapan Ýstanbulspor deplasmanýndan altýn deðerinden 1 puanla dönerek kümede kalma umutlarýný iyice artýran Siirtspor’da tüm gözler Fatih Karagümrük maçýna çevrildi SÝÝRT - Spor Toto 3. Lig 1. Grup takýmlarýndan Siirtspor'un basýn sözcüsü Ayhan Özgen, bu hafta kendi sahalarýnda karþýlaþacaklarý Fatih Karagümrükspor'un çok güçlü bir takým olduðunu söyledi. Geçen hafta grubun bir baþka takýmý Ýstanbulspor AÞ ile deplasmanda oynadýklarý maçtan bir puan ayrýldýklarýný hatýrlatan Özgen, seyirci avantajýný da kullanarak Fatih Karagümrük AÞ'yi yenmeyi hedeflediklerini kaydetti.

‘Zor maç olacak’

Takýmýn bu zorlu maçýn hazýrlýklarýný sürdürdüðünü bildiren Özgen þöyle konuþtu: ''Rakibimizin güçlü olduðunu biliyoruz. Atak oynayan bir takým. Rahat gol pozisyonlarý buluyor. Nitekim geçen hafta Gölcükspor'u 4-0'lýk bir sonuçla yenme baþarýsýný gösterdiler. Ancak, biz de yaptýðýmýz transferlerle güçlendik. Takýmýmýz bu önemli maçýn hazýrlýklarýný teknik direktör Ufuk Ýskender yönetiminde sürdürüyor. Bu maçta ortaya konulacak oyun düzeni ile ilgili çalýþmalar teknik heyet tarafýndan yapýldý. Bu oyun düzeni oyuncularýmýza taktik çalýþmalarý ile anlatýlýyor. Bunun yaný sýra her gün Atatürk Stadyumu'nda yapýlan çalýþmalarla fizik kondisyonlarýnýn arttýrýlmasý için çaba harcanýyor. Çalýþmalarý hafta sonuna kadar sürdüreceðiz.''

Þanlýurfaspor’da hazýrlýklar sürüyor

‘Fikstür avantajýmýzý kullanabilirsek þansýmýz yüksek’ ÞANLIURFA - Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Þanlýurfa Bedensel Engelliler Kulüp Baþkaný ve Antrenör Serdar Yýldýrým, ''Fikstür avantajýmýzý kullanabilirsek ikinci yarýda üst sýralar için þansýmýz yüksek'' dedi. Yýldýrým, yaptýðý açýklamada, ligin ilk yarýsýný 6. sýrada tamamladýklarýný ve liderle aralarýnda 2 puanlýk bir fark olduðunu belirtti. Ýkinci yarýda daha avantajlý olacaklarýný aktaran Yýldýrým, þunlarý kaydetti: ''Ýnþallah ikinci yarýdaki

fikstür avantajýmýzý kullanýrýz, çünkü ilk beþe giren takýmlar Þanlýurfa'ya gelecek, sahamýzda oynayacaðýz. Ýlk yarýda biz deplasmana gitmiþtik ikinci yarýda onlar buraya gelecek. Fikstür avantajýmýzý kullanabilirsek ikinci yarýda üst sýralar için þansýmýz yüksek.'' Takýmýn 1 hafta boyunca izine çýktýðýný bu sürenin bitiminde ikinci yarý hazýrlýklarýna baþlayacaðýný ifade eden Yýldýrým, maddi olarak yaþadýklarý sýkýntýlar nedeniyle transfer yapmayý düþünmediklerini kaydetti.

ÞANLIURFASPOR, PTT 1. Lig'in 22. haftasýnda deplasmanda oynayacaðý MKE Ankaragücü maçý hazýrlýklarýný sürdürüyor. Ligin 21. haftasýnda Kartalspor ile oynayan maçta Þanlýurfaspor'un deplasmandaki durumunu deðerlendiren Þanlýurfapor Teknik Direktörü Bahri Kaya, "Geçen hafta oynadýðýmýz Kartalspor maçýnda sezonun en iyi deplasman oyunlarýndan birini oynadýk. Kartalspor karþýlaþmasýnda ilk yarý gol atýp öne geçmeyince devrenin son dakikasýnda 10 kiþi kalmamýzla beraber, ikinci yarýda çok sýkýntý çektik. Kartalspor gol attý öne geçti. Ancak bizim takýmýmýz gerçekten bu sene gerek geriye düþtüðü maçta, gerek maðlup olduðu maçlarda bile maðlubiyeti kabullenmeyiþi var. Sahada mükemmel futbol oynuyor. Skor ne olursa olsun maçý kazanmak adýna inanýlmaz bir mücadele örneði veriyor. Kartalspor gol attýktan sonra oyuna tekrar hakim olarak maçý 1-1'e getirdik. Maç þartlarýna göre maçý kazanmamýz gerekirken ikinci yarý 11'e 10 oynandýktan sonra maç sonunda alýnan bir puan önemlidir. Böyle mücadelede Tonia Tisdell'in yaptýðý takýmýný yalnýz býrakmak gibi bir hareket asla yakýþmadý bunu böyle yap-

mamalýydý ama saðlýk olsun. Bizi Ýstanbul'da yalnýz býrakmayan taraftarlara teþekkür ediyorum" diye konuþtu. MKE Ankaragücü maçý hazýrlýklarýna devam ettiklerini anlatan Kaya, "MKE Ankaragücü ligdeki konumu itibariyle oynadýðý futbolun karþýlýðý bu futbol deðil ama bazen þansýzlýklar bazen deneyimsizlikleri onlarý 14 puanda býraktý. Aldýðý puanla kalitesiyle hiçte eþ deðil skor ne olursa olsun oyunu býrakmýyorlar. Ýlk yarý biz öne geçtik geldiler bize iki gol attýlar onlar öne geçti biz son 20 dakikada ancak maçý çevirebildik. Ama biz ilk yarýdan daha faklýyýz ciddi bir ekibiz, her ne olursa olsun galibiyetten baþka düþüncemiz olmadý ileriki haftalarda mesaj verecek bir oyun ve sonuç ile Ankara'dan dönmeliyiz. Bizim lig'deki hedefimiz belli mutlaka galibiyetle Þanlýurfa'ya dönmeliyiz. Yeni yönetimin gelmesiyle beraber 14 tane futbolcu aldýk. Eksiklerimiz vardý, hem mevki olarak hem sayýsal olarak sakatlar ve kýrmýzý kartýmýz var. Yeni gelen oyuncularýn hazýrlýk maçý olmadýðýndan dolayý oynatarak kazanýyoruz. Hem de mevcut takýmý geliþtirerek yolumuza devam ediyoruz" þeklinde konuþtu.


20

SPOR

14 Þubat 2013 Perþembe

Filede þampiyon Büyükþehir Genç erkekler voleybol müsabakasýnda Büyükþehir Belediyespor, Kayapýnar Belediyespor'u 3-0'lýk sonuca maðlup ederek þampiyonluða uzandý DÝYARBAKIR - Büyükþehir Belediyespor, genç erkekler il müsabakalarýnda þampiyonluk ipini göðüsledi. Sarý kýrmýzýlý ekip, Kayapýnar Belediyepor'u 3-0 yenerek mutlu sona ulaþtý. Ziya Gökalp Spor Salonunda oynanan karþýlaþmaya Büyükþehir Belediyespor hýzlý baþladý ve ilk seti 25-14 alarak 1-0 ön geçti. Ýkinci sete daha iyi baþlayan Kayapýnar Belediyespor, bir ara 11- 9'luk skorla öne geçmesine raðmen seti 25-18 kaybetmekten kurtulamadý. Son sette servislerde ve smaçlarda etkili olan Büyükþehir Belediyespor, bu bölümü de 25-19 kazanarak salondan 3-0'lýk galibiyetle ayrýlarak þampiyonluða uzandý.

Hedef çok büyük

Antrenör Ekrem Aydoðan, bileklerinin hakkýyla hedefe ulaþtýklarýný söyledi Aydoðan "Bu kategoride mücadele eden sporculardan beklentilerim oldukça fazla. En büyük hedefimiz Türkiye'de final oynayýp ilk altý takým arasýna Büyükþehir Belediyespor'un adýný yazdýrmaktýr. Bunu baþaracak güçteyiz. Sporcularýmýn bir çoðu 1996 doðumludur ve 2.Ligde mücadele eden voleybol takýmýnýn iskeletini yine bu oyuncularým oluþturmaktadýr" dedi.

Ergani Belediyesi’nden destek DÝYARBAKIR Ergani Belediyesi, bu yýl kurulan Ergani Gençlerbirliðispor'a sponsor oldu. 2. Amatör Lig'de 4 kategoride mücadele eden ve bu yýl kurulan Ergani Gençlerbirliðisporlu futbolcular ve yöneticiler Ergani Belediye Baþkaný Fesih Yalçýn ile bir araya gelerek yaþadýklarý sýkýntýlarý anlattý. Futbolcularýn sorunlarýný dinleyen Yalçýn, Ergani Gençlerbirlðispor'un baþarýya ulaþmasý için gerekli desteði vereceklerini kaydetti. Yalçýn, "Biz gençlerimizin her türlü sportif alanlarda faaliyet göstermesi için üzerimize düþeni yapmaya hazýrýz. Yeter ki si-

Malatya futsal heyecaný start aldý MALATYA'da U-17 Futsal Ligi düzenlenen törenle baþladý. Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüp le ðiy irli iþb nu syo leri Konfedera 7 gerçekleþtirilen 2012-2013 U-1 laMa a ýnd sam kap Futsal Ligi . tya'da futsal ligine start verildi

zin baþarýlarýnýzý görelim. Belediye olarak sizin için ne gerekiyorsa onu yapmaya hazýrýz" dedi. Ergani Gençlerbirliðspor Kulüp Baþkaný Mehmet Kanat

ise Baþkan Yalçýn'a kulübün formasýný hediye etti. Futbolcularla bir süre sohbet eden Yalçýn, daha sonra hatýra fotoðrafý çektirdi.

Futsal Ligi müsabakalarýnýn pe baþlangýcý öncesinde Yeþilte enSpor Salonu'nda tören düzenl ge di. Törene TFF Malatya Böl , rdi Ese Fahrettin Müdürü ÖzMASKF Baþkaný Seyfullah ili demir, MASKF Baþkan Vek silMurat Turgut, Futbol Ýl Tem D cisi Kahraman Fýrat, TFFHG tlu Mu Malatya Þube Baþkaný Dalbudak, Ýl Hakem Atama Sorumlusu Alkan Akgül, Saha Komiserleri Derneði Yönetim Ku ile aç rulu Üyesi Nuri Karaað spor taban birliklerinin temsilcileri, antrenör ve sporcular ka-

Futsal ligi açýlýþ töreninde bir r konuþma yapan Malatya Amatö nu syo era Fed i Spor Kulüpler (MASKF) Baþkaný Seyfullah Özici demir, Malatya için gurur ver . etti e ifad ý rýn bir gün yaþadýkla lerem dön miþ geç Malatya'da de de Futsal ligi maçlarýnýn oyenandýðýna dikkat çeken Özd ýnbaz er üpl kul i, mir, "Futsal Lig . da Malatya'da ilk defa yapýldý un yoð e miz ligi da Malatya'dan ibir katýlým oldu. Ben idareciler mýlarý rcu spo ve ör mize, antren h za teþekkür ediyorum. Ýnþalla lig bir el güz ve asýz kazasýz, bel maratonu geçiririz" dedi.

týldý.


21

SPOR

14 Þubat 2013 Perþembe

DSi kupalarýna kavuþtu Futbolda önemli baþarýlara imza atan DSÝ Spor kupalarýna kavuþtu. TES-ÝÞ 2 Nolu Þubede yeþil beyazlý takýmýn 3 dalda elde ettiði kupasý verildi

DÝYARBAKIR - Gençler futbol liginde fýrtýnalar estiren Diyarbakýr DSÝ Spor'un çeþitli branþlarda elde ettiði baþarýlar ödüllendirildi. Geçen sezon U-13, U-14 ve U-15 kategorisinde hedefe ulaþan DSÝ Spor, TES-ÝÞ 2 Nolu Þube baþkanlýðýnda düzenlenen törenle þampiyonluk kupalarýný aldý.

(ASKF) Remzi Dayan, Türkiye Futbol Antrenörleri (TÜFAD) Þube Baþkaný Samet Karakaþ TESÝÞ 2 Nolu Þube Baþkaný Þükrü Kaçmaz, DSÝ Spor 2.Baþkaný Menderes Lale, DSÝ Spor Futbol Þube Sorumlusu Metin Kale, Ahmet Gümüþçü ve DSÝ Spor teknik heyeti hazýr bulundu.

Taban birlikleri katýldý

DSÝ Spor’dan kupa jesti

Kupa törenine ev sahipliði yapan TES-ÝÞ 2 Nolu Þube Baþkanlýðýnda düzenlenen törende Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölge Müdürü Serkan Bayhan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Þube Baþkaný

TES-ÝÞ 2 Nolu Þube Baþkanlýðýnda gerçekleþen törenle geçen yýlýn þampiyonluk kupalarýný alan DSÝ Spor 2.Baþkaný Menderes Lale, DSÝ Spor'a verdikleri desteklerden dolayý þampiyonluk kupalarýný TES-ÝÞ 2

Nolu Þube Baþkaný Þükrü Kaçmaz'a hediye ederek büyük bir jest yaptý. Kupa töreninde bir konuþma yapan DSÝ Spor 2.Baþkaný Menderes Lale, "DSÝ Spor birçok kez þampiyonluklar yaþayarak her zaman camiamýzý mutlu etmiþtir. Özellikle son yýllarda alt yapý ve tesisleþmeye verdiðimiz önemle birlikte gençler liginde etkili olmaya baþladýk ve her yýl baþarýmýz artarak devam etmektedir. Bu baþarýda büyük pay sahibi olan kurum müdürlerimizin yaný sýra, her zaman maddi manevi yanýmýzda olan TES-ÝÞ 2 Nolu Þube Baþkan Þükrü Kaçmaz'ýn þahsýnda tüm

Yolspor 12’de 12 yaptý

üyelerimize teþekkür ediyorum" dedi.

‘Destek devam edecek’

TES-ÝÞ 2 Nolu Þube Baþkaný Þükrü Kaçmaz ise, "Böylesi anlamlý ve alýn teri ile kazanýlmýþ bu kupalarýn TES-ÝÞ 2 Nolu Þubeye DSÝ Spor tarafýndan hediye edilmesi bizleri çok mutlu etmiþtir. Tüm üyelerimizin adýna bize yapýlan bu jestten dolayý DSÝ Spora teþekkür ediyorum. Ve bu alýn teri ile kazanýlmýþ kupalarý sendikamýzýn en anlamlý köþesinde saklayacaðýz. Her zaman olduðu gibi bundan sonrada DSÝ Sporun yanýnda olacaðýz" þeklinde konuþtu.

DÝYARBAKIR Süper Amatör Lig'de Yolspor fýrtýnasý kaldýðý yerden devam ediyor. Turuncu siyahlý ekip, ligin ikinci yarýsýna da 3 puanla baþladý. Ýkinci yarýnýn ilk haftasýnda Alipaþaspor'u 2-0'la geçen Yolspor, 12'de 12 yaparak 36 puanla liderliðini sürdürdü. 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Sur Belediyespor, 31 puanla lig ikinciliðini devam ettirdi. Baðlar Belediyespor'un 28 puanla üçüncü olduðu ligde haftanýn sonuçlarý ve gelecek hafta programý þöyle,

Geçen Haftanýn Sonuçlarý

Yolspor-Alipaþaspor: 2-0 Sur BelediyesiAmedspor: 2-0 Ziraatspor-Barýþspor: 0-0

Malatya Ýl Özel Ýdarespor evinde yýkýldý MALATYA - Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 4. Grup'ta Malatya Ýl Özel Ýdarespor, Gaziantep temsilcisi Þahinbey Belediye Gençlik Spor'a 4-0 yenildi. Yeþiltepe Stadý'nda oynanan müsabakayý Salih Salar, Gökhan Biçici ve Ýsa Yaz hakem triyosu yönetti. Malatya Ýl Özel Ýdarespor sahaya Ünal, Aykut, Ýsmail, Murat, Müslüm, Salih, Rýdvan, Mazlum, Ahmet, Tugay, Ebubekir on biriyle, Þahinbey Belediye Gençlik Spor ise Semih, Nihat, Soner, Ahmet, Hüseyin, Oðulcan, Muhsin, Mehmet, Tarýk, Ufuk ve Engin ile mücadele etti. Gaziantep temsilcisi Þahinbey Belediye Gençlik Spor'a galibiyeti getiren golleri 25,28,45 ve 73'ncü dakikada Engin kaydetti.

Silvan Belediye-Baðlar BLD.: 0-2 Y.Þehir Belediye-D.Ü SKS: 2-0 Sanayi Sitesi-Hançepekspor: 4-1

Bu Haftanýn Programý

16 Þubat Cumartesi (Vali A.Cemil Serhadlý Tesisleri) 10.00 Hançepekspor-D.Ü SKS 12.00 Baðlar BelediyeYolspor 14.00 Amedspor-Sanayi Sitesi (S.Tepe Spor Tesisleri) 10.00 Y.Þehir Belediye-Ziraatspor 12.00 Silvan Belediye-Barýþspor 14.00 Alipaþaspor-Sur Belediye


22

SPOR

14 Þubat 2013 Perþembe

Kayyum AKP ve BDP’ye yüklendi Diyarbakýrspor’un en deðerli futbolcularýný satarak kulübün içini boþaltan kayyum, kongre kararý aldý. Diyarbakýrspor’un bu halle gelmesinde AKP ve BDP’nin büyük rollü olduðunu vurgulayan kayyum, geceye katýlmayan herkesi protesto etti

DÝYARBAKIRSPOR Kayyum Baþkaný Nurettin Uður, kongre kararý aldýklarýný açýkladý ve giderayak topu AKP ile BDP'ye attý. Uður 27 Þubat'ta Diyarbakýrspor Kulüp tesislerinde yapmayý planladýklarý kongre de çoðunluðun saðlanmamasý durumunda bunun 6 Mart'a ayný yerde yapýlacaðýný söyledi. Kulüp binasýnda yapýlan açýklamaya baþkan Uður'a Kayyum Genel Sekreteri Ramazan Kahramaner ve kayyum ile beraber çalýþan eski yönetici Ali Güldamlasý ile eski futbolcu Sami Mavigöz eþlik etti.

‘AKP ve BDP gözden çýkardý’

Önceden hazýrlanmýþ metni okuyan baþkan Uður, "Bilindiði üzere Diyarbakýrspor son on yýlda iki þampiyonluk görse de yaþadýðýmýz þu günlerden de anlaþýldýðý gibi en zor günlerini de yaþadý ve yaþýyor denebilir. Son 4 yýlda büyük bir çöküþ yaþandý. Tarihinde büyük övgüyle bahsedilen 3. Ligden 2. Lige, 2. Ligden 1. Lige çýkýþý tersine döndü ve bu kulüp 2 kez kayyuma kaldý. Bütün bunlarýn tabii ki, birçok nedeni olabilir. Ama bizce asýl en önemli neden, genelde ve yerelde iktidar olan AK Parti ve BDP'nin Diyar-

bakýrspor'u gözden çýkarmasýdýr, siyasete kurban götürmesidir. Yöneticiler tarafýndan iyi yönetilmemesi, tesis ve alt yapýya önem verilmemesi, düzenli gelir kaynaklarýnýn saðlanamamasý da madalyonun öbür yüzüdür" dedi.

‘Kapanmak üzereydi’

Kulübün kapanmamasý için Kayyuma baþvuruda bulunduklarýný anlatan Uður, sözlerini þöyle sürdürdü: "Kendi kayyum yönetimimize dönecek olursak, en zor günlerini yaþayan Diyarbakýrspor cami avlusuna býrakýlmýþ, ölmek üzere iken kulüp kapanmasýn diye sulh mahkemesinden almýþýz.

Belediye Bingölspor’da durmak yok

Teknik ekibi yenileyerek çok kötü durumunu puanlar alarak, iaþe saðlayarak, devre arasý kampa göndererek, antrenman, kamp malzemelerinin tümünü alarak iyi ve umutlu bir ikinci yarýya baþlamak istedik. Bir mucizeye de kalsa ligde kalma umudumuzu taþýdýk. Transfer yasaðýnýn kaldýrýlmasý bir rüya da olsa basýn dile getiriyor diye biz de dile getirmek zorunda kaldýk. Ama esas amacýmýz Diyarbakýrspor'u bir gün daha fala yaþatmak, önce 2. ligde, olmuyorsa 3. ligde borçlarýndan arýndýrýp ligde tutmaktý! Bunun içinde sezon sonuna kadar gerekli olan 300-500 bin TL'yi temin

BÝNGÖL - Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Belediye Bingölspor, deplasmanda oynayacaðý Menemenspor maçý hazýrlýklarýna baþladý. Bingöl Þehir Stadyumu'nda gerçekleþtirilen idmanýn ardýndan gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Belediye Bingölspor Teknik Direktörü Nihat Balan, içeride ve dýþarýda tüm maçlarýný kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi. Menemen maçýnýn üst sýralarý etkileyecek bir maç olduðunu belirten Balan, þunlarý söyledi: ''Biz puan için gideceðiz, kazanmak için oynayacaðýz. Bu Ligin son haftasýna kadar devem edecek. Ýçeride, dýþarýda kazanmak isteyen, sonuna kadar mücadele eden, kendini her türlü sýkýntýdan uzak tutup maça konsantre olmaya çalýþan bir Belediye Bingölspor takýmý sahada olacak. Umarým istediði-

etmekti. Tüm istiþarelere raðmen yol bulamadýðýmýzdan Ýstanbul ve Ankara'da gece yapma fikrini ortaya atmak zorunda kaldýk. Onlar da malumunuz iyi geçmedi. Baþbakandan, Bülent Arýnç, Mehdi Eker'den tutun birçok milletvekillerine, iþ adamlarýndan, eski baþkan ve yöneticilere kadar, Ýstanbul Valisi H. Avni Mutlu'dan, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak'a, Belediye Baþkanýmýz Osman Baydemir'e kadar gerekli ilgiyi göremedik diyebiliriz. Bu ilgisizlik Diyarbakýrspor'a ilgisizliktir, Diyarbakýr'a ilgisizliktir. Bu vahim durumu eleþtiriyor ve protesto ediyoruz."

miz puanlarla döneriz. Önemli takýmlar var zor maçlar olacak biz onlardan bir tanesini oynayacaðýz. Sonucu ne olursa olsun yolumuza devem edeceðiz. Ama oradan puan kaybý yaþamadan dönmek istiyoruz. Sakat olan arkadaþlarýmýz var takýma yeni dönen arkadaþlar var biz ayakta kalan arkadaþlarla sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceðiz. Bu ligde iki haftada o kadar çok þey deðiþiyor ki bir hedef koyarsýn üç haftada bir anda onun çok uzaðýnda kalýrsýn. Önümüzdeki oynayacaðýmýz maça bakmamýz lazým. Yani kýsa kýsa adýmlarla o uzun hedefe gideceðiz. Önce menemen maçý diyoruz. Ligin son haftasýna kadar her zaman kazanmak için oynayan takým olacaðýz. Geçen sene hak ettiðimiz bize uzak kalan þampiyonluk hedefini inþallah bu yýl yakalarýz.''


23

KÜLTÜR-S SANAT

14 Þubat 2013 Perþembe

Bugün ne okusam?

Kýlýç ve Kelime

Dünyanýn en kalabalýk ve en geliþmiþ kentlerinden biri yine dünyanýn en güçlü ordusu tarafýndan iþgal edilirse ne olur. Ýþgale uðrayan bir kentin halký ne yapar? - Akýl ne der - Vicdan ne der - Okul ne der - Sokak ne der Ya burasý Ýslam toplumunun yönetim merkezi ise! - Halka düþen nedir - Halifeden beklenen ne - Kýlýç mý kelime mi? Maddi güç mü sözün gücü mü? Bu iþgalin panaromasý nasýl çizilir?

- Ýþgal etme ve iþgale uðrama psikolojisi - Ýþgalin yarattýðý travma - Ýþgalin sosyal ve tarihi sonuçlarý Dicle kan ve mürekkep akar, Baðdat yanar... Tarih belgeseli niteliðindeki bu kitap, güncel bir savaþ risalesi olarak okunmalýdýr. Barbarlýk hep var oldu ve var olacak; iþgaller de!.. Sayfa Sayýsý: 348 Baský Yýlý: 2012 Dili: Türkçe Yayýnevi: Mana Yayýnlarý

DDT’den Sevgililer Günü sürprizi Diyarbakýr DT, sezonun üçüncü yeni oyunu olarak hazýrladýðý “Tom, Dick ve Harry” ile seyircisine sürpriz yapacak. Oyun, Devlet Tiyatrolarý’nda ilk kez sahnelenecek. DDT Müdürü Gökhan, “Her seyirci oyundan tebessümle ayrýlacak” dedi

DÝYARBAKIR Devlet Tiyatrosu (DDT), yeni oyunu ''Tom, Dick ve Harry'' ile Sevgililer Günü'nde seyircisine sürpriz yapacak. DDT, büyük ilgiyle izlenen Sadýk Þendil'in yazdýðý, Volkan Özgömeç'in yönettiði ''Kanlý Nigar'' ile Sýrp yazar Duþan Kovaçeviç'in yazdýðý, Bilge Emin'in oyunlaþtýrdýðý, Engin Altan Düzyatan'ýn yönettiði ''Dar Ayakkabýyla Yaþamak'' oyunlarýnýn ardýndan, seyircisine bol kahkaha vaat ettiði yeni oyunu ''Tom, Dick ve Harry''i tiyatroseverlerle buluþturmanýn heyecanýný yaþýyor. Diyarbakýr'da sosyal

hayatýn vazgeçilmezi olan DDT, Ray Cooney ve Michael Cooney'in yazdýðý, Özgür Özdural'ýn çevirisini yaptýðý, M. Lebip Gökhan'ýn yönettiði ve Devlet Tiyatrolarý'nda ilk kez sahnelenecek oyunuyla Sevgililer Günü'nde bir kez daha seyircisinin yüzünü gülümsetecek.

“Güzel bir buluþma”

DDT Müdürü ve oyunun yönetmeni Lebip Gökhan, sezonu ''Kanlý Nigar' ile yaptýklarýný, oyunun seyirciyle çok güzel bir buluþma saðladýðýný ifade etti. Oyunun hala seyirciden yoðun talep gördüðünü, birçok

yerleþim yerine de turneye gittiklerini belirten Gökhan, daha sonra da ''Dar Ayakkabý ile Yaþamak'' oyunuyla tiyatroseverleri selamladýklarýný anlattý. Gökhan, geleneksel ve modern tiyatro ögelerini temsil eden oyunlarla seyircisini farklý lezzetlerle buluþturmayý istediklerini belirterek, sezonun üçüncü yeni oyunu olarak ise Ray Cooney ile Michael Cooney'in birlikte yazdýðý ''Tom, Dick ve Harry'' adlý vodvil tarzýndaki oyunu sahneleyeceklerini bildirdi.

“Oyunun her aný dolu”

Toplumsal sorunlarý mizahi bir yaklaþýmla hicveden vodvilin genellikle hýzlý bir temposu bulunduðunu, oyunlarýnýn da bu tarzda yazýlmýþ çok iyi bir metin olduðunu vurgulayan Gökhan, ''Oyunun her aný dolu ve temposu çok yüksek. Bu tempo içinde 3 kardeþin baþýndan geçenler aktarýlýyor. Çok sevimli bir komedi. Oyunun seyirciyle iyi buluþacaðýna inanýyorum. Bu güzel komediye bütün izleyicilerimizi bekliyoruz. Enerjisi yüksek, tempolu ve kaliteli oyunda mutlaka her seyirci ufacýk da olsa ken-

dinden bir þey bulacaktýr. Bulmasa bile her seyirci oyundan tebessümle ayrýlacak'' dedi. Gökhan, Devlet Tiyatrolarý'nda ilk kez sergilenecek oyunlarýyla Sevgililer Günü'nde seyircilerine sürpriz yapmak istediklerini ifade ederek, oyunun konusunu þöyle anlattý: ''Tom ve Linda'nýn kusursuz evliliklerindeki tek eksikleri çocuktur. Çocuk sahibi olabilmeleri, evlat edinme ajansýndan gelecek müdüre baðlýdýr ve tam da o gün Tom'un iki erkek kardeþi her þeyin karýþmasýna neden olur. Harry evin deðerini düþürüp, çiftin evi satýn almalarýný saðlamak için bahçeye kadavra gömmeyi planlarken, Dick evi kaçak göçmenlerle doldurur ve karmaþýk bir serüven baþlar.'' Fatih Yurdakul, Kerem Corogil, Serkan Ekþioðlu, Ýrem Yurdakul, Pelin Tozkoparan, Mustafa Turan, Birce Birsel Çaðlar, Sevi Demirçivi ve Murat Bayrak'ýn rol aldýðý oyunun, yarýn Cahit Sýtký Tarancý Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde saat 20.00'de prömiyeri yapýlacak.

r e l i k a d n vizyo Zincirsiz Usta yönetmen Quentin Tarantino'nun son filmi 'Zincirsiz'de, Christoph Waltz, Leonardo Di Caprio, Jamie Foxx, Samuel L. Jackson ve Jonah Hill izleyici karþýsýna çýkacak. Amerikan iç savaþýndan iki yýl önce baþlayan film, geçmiþinde eziyet çekmiþ bir köle ile Alman avcý Dr. King Schultz'un yüzleþmesini merkezine alýyor. Django, Alman bir ödül avcýsýnýn (Christoph Waltz) korumasý altýnda olan ve özgürlüðünü kazanmýþ bir köledir. Gözü kara bir katil olana dek eðitilir. Django, Alman ödül avcýsýnýn, kellelerinden ödül kazanacaðý banka soyguncularýný alt etmesine yardým eder. Bundan sonraki amacý, karýsýna kötü davranan sahiplerinin köleliðinden karýsýný kurtarmaktýr. Bu süreçte en büyük destekçisi ise Alman ödül avcýsý Dr. Schultz'tur.


www.diyarbakiryenigun.com

C

M

Y

K

1 4 Þ U B AT 2 0 1 3 PERÞEMBE Yýl: 5 - Sayý : 1855 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Çakan Haber Müdürü: Þehmus Orhan Sayfa Editörü: Nurullah Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR

Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com sorumluluðu yazarlarýna aittir

Diyarbakir Yenigun Gazetesi 14 Subat 2012  

Diyarbakir Yenigun Gazetesi 14 Subat 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you