Page 1

“Yeni anayasa paketi geri çekilsin”

‘Demokratik siyasette ýsrarcý olacaðýz’ 6-7’de

TÜM kesimlerinin hazýrlýk sürecine dahil edileceði demokratik, özgürlükçü, evrensel insan haklarýna dayalý ülkedeki bütün farklýlýklarý ve zenginlikleri gözeten yeni bir anayasa yapým sürecinin baþlatýlmasýný gerektiðini belirten Diyarbakýr Barosu Baþkaný Ahmet Özmen, "Mevcut deðiþiklik taleplerini içeren paket soÖmer runlarýn çözümüne katký sunmayacak aksine yeni sorun BARAN’ýn alanlarý yaratacak. Bu nedenle gündeme getirilen yeni anahaberi yasa çalýþmasý meclis gündeminden çekilmeli" dedi. 10’da

Gazetemize ABONE olmak için bize ulaþýn: 0532 622 55 33 - 0412 252 55 59 Çevrenizde haber deðeri taþýdýðýný düþündüðünüz resim ve videolarýnýzý WhatsApp Ýhbar Hattýmýza gönderin, yayýmlayalým... 13 OCAK 2017 CUMA FÝYATI: 25 KRÞ.

www.diyarbakiryenigun.com

0507 467 5616 - 0507 028 39 75

Genc sinemacýlarýn

HAYALi AVRUPA Baþvurularý kabul edilmiyor…

Türkiye'de son yýllarda yaþanan çatýþmalý ortam ve Ortadoðu'da yaþanan savaþ halinin Türkiye'de yansýmasýnýn can yakýcý hale gelmesi ile birlikte ülkedeki birçok vatandaþ Avrupa'ya gitmenin hayalini kuruyor. Avrupa'ya gitmek isteyen kesimin büyük çoðunluðunu gençler oluþtururken bu kesimin yurtdýþýna gitmek istemelerinin en büyük faktörlerinden biri eðitim ÇAKIL M. Uðuýr hayatý. Özellikle üniversite mezunlarý AvruÖZEL pa'ya gitmenin planlarýný yaparken sinema YENÝGÜN televizyon bölümü mezunu öðrenciler Avrupa baþvurularýnýn kabul edilmediðini söylüyor. 8-9

“Kaçak elektrik kullanmadým” DÝYARBAKIR'ýn Ergani ilçesinde bir vatandaþ, DEDAÞ çalýþanlarýnýn kaçak elektrik gerekçesiyle kendisine haksýz yere ceza kestiðini iddia etti. 11

13 köyde sokaða çýkma yasaðý

Suikastçý operasyonu: 1 ölü DÝYARBAKIR'da belediye baþkanlýklarýna kayyum olarak atanan vali yardýmcýsý, kaymakam ve siyasi parti temsilcilerine suikast yapmak amacýyla çeþitli tarihTarýk lerde keþif yaptýðý belirtilen bir örOTHAN’ýn güt mensubu, güvenlik güçleriyle haberi girdiði çatýþmada öldürüldü. Öldürülen kiþiyle baðlantýsý olduðu belirtilen 2 kiþi ise gözaltýna alýndý. 3’te

Bakanlýk: Savcýnýn kim olduðunu bilmiyoruz ADALET Bakanlýðý, avukat Tahir Elçi'nin vurularak hayatýný kaybetmesine dair soruþturmayý yürüten savcýnýn kim olduðunu bilmediMahmut ðini açýkladý. 04 Bozarslan’ýn haberi

C

M

Y

K

ak m s r a s i r e l i “Öðrenc yak çekmek da deðildir!” Haber 05

46 BES üyesinin iþine son verildi Mahmut Bozarslan’ýn haberi

679 sayýlý KHK ile 46 üyelerinin görevden alýnmasýna iliþkin yazýlý bir açýklama yapan BES Mali Sekreteri Abdurrahim Alçiçek, kamu çalýþanlarýnýn kitlesel olarak açýða alma ve ihraç edilmelerine yönelik uygulamalarý, sendikal haklarý ve iþ güvencesini ortadan kaldýrdýðýný ileri sürdü. 12

DÝYARBAKIR'ýn Lice ve Hani ilçesine baðlý 13 köyde sokaða çýkma yasaðý ilan edilerek, operasyon baþlatýldý. 03

Yýllýk Ýþletme Cetveli uyarýsý DÝYARBAKIR Valiliði, Yýllýk Ýþletme Cetvelini belirtilen sürede vermeyen Ýþletmelere Ýdari Para Cezasý verilmesi öngörüldüðü belirtildi. 14’te


2

SAÐLIK/YAÞAM

istemsiz kilo kaybý tehlikeli

13 Ocak 2017 Cuma daviyi daha da zorlaþtýrýr. Daha sýk rastlanan bir hasta grubunda zeminde var olan barsak hastalýðý psikiyatrik sorunlarýn eklenmesiyle kötüleþir. Nedeni tam bilinemediðinden tedavi baþarýlarý sýnýrlý kalmakta ve hastalýðýn tamamen ortadan kaldýrýlmasý ise neredeyse olanaksýz olmaktadýr. Ýlginç bir nokta da ÝBS hastalarýnda plasebo denilen etkisiz ilaçlarýn yakýnmalarý geçici azaltmadaki baþarýsýnýn yüzde 30-70 gibi çok yüksek oranlarda olmasýdýr. Bu nedenle hastanýn hekimine inanmasý tedavi baþarýsýný yükseltecektir. Diyet, ishal veya kabýzlýk olmak üzere hangi yakýnmanýn hakim olduðuna göre düzenlenir.

“Aþýrý diyet önerilmiyor”

DÝYARBAKIR - Türk Gastroenteroloji Derneði Baþkaný Prof. Dr. Serhat Bor, karýnda þiþkinlik, aðrý, aþýrý gaz, kabýzlýk veya ishal gibi yakýnmalar varlýðýnda eðer bunlarý açýklayacak ciddi bir hastalýk yoksa HBH düþünülebileceðini söyledi. Bor, "Hastalýk, ataklar ile seyreder ve atak aralarýnda kiþiler tamamen düzelebilir veya çok rahatsýz etmeyen yakýnmalar bulunabilir. Dýþkýlamadan sonra barsaklarý tam boþaltamama hissi bulunabilir. Aþýrý gaz (yellenme) hastalarý rahatsýz eder, bazen sosyal ortamlardan kaçýnmalarýna neden olur. Dýþký (gaita) ile karýþýk sümük (mukus) görülebilir. Kiþileri telaþlandýrdýðýný gözlenen bu bulgu tek baþýna daha ciddi bir hastalýk anlamýna gelmez. Hastanýn yakýnmalarý genellikle dýþkýlama veya gaz çýkartma (yellenme) ile azalýr veya geçici olarak kaybolur. Tipik olarak uykudan uyandýrmaz fakat geceleri veya yatakta daha sýk ortaya çýkabilir. Barsak filmi veya kolonoskopi (barsak endoskopisi) sadece diðer hastalýklarýn dýþlanmasýný saðlar, taný koydurmaz. HBH; Kabýzlýk ile seyreden HBH, Ýshal ile seyreden HBH ve Karýþýk tip HBH olarak üç gruba ayrýlýr ve gerek taný gerekse de tedavi bu gruplara göre deðiþiklikler gösterebilir. Yakýnmalarýn en az 6 ay önce baþlamasý gerekir. Bu aðrý veya rahatsýzlýk genellikle dýþkýlama ile azalýr, aðrý baþlarsa dýþký þekli deðiþebilir veya karýndaki aðrý ya da rahatsýzlýða ishal veya kabýzlýk eþlik edebilir" dedi.

Kadýnlarda daha sýk görülüyor Bu rahatsýzlýðýn yaþ grubu olarak 15-65 yaþlarýnda ve cinsiyet olarak da bayanlarda daha sýk görüldüðünü belirten Bor, "Toplumda HBH olarak yüzde 10-15, kabýzlýk þeklinde yüzde 9 (kadýnlarda yüzde 12, erkeklerde yüzde5) ve gaz olarak ise yüzde 15 oranýnda görülür. Yani sýk rastlanan bir hastalýktýr. Genellikle 30-50 yaþlarý arasýnda baþlar. Nadiren yakýnmalar çocukluktan itibaren bulunabilir. Yaþlýlarda sýklýðý ve ciddiyeti artmaktadýr. Taný esas olarak hastanýn yakýnmalarýnýn dinlenmesi ile koyulur. Alarm bulgularý denilen tehlike iþaretleri yoksa kolonoskopi vs. gibi ileri incelemeler gerekmez. Muayenede genellikle bulgu saptanmasa da diðer hastalýklarýn tanýnabilmesi amacýyla yapýlýr. Yine de gaitada (dýþkýda) gizli kan aranmasý özellikle 40 yaþ üstünde yakýnmasý olsun olmasýn herkesin yaptýrmasý gereken bir kontrol muayenesidir. Bu sýrada gaitada parazit incelemesi yapýlmasý da ek katký saðlar. Bazý tiroid hastalýklarý, kontrolsüz þeker hastalýðý gibi bazý durumlarda da barsak yakýnmalarý olabilir. HBH'da kanser riski bu hastalýðýn bulunmadýðý kiþilere göre artmaz. Zaten çok sýk doktora gidip, çok sayýda tetkik yaptýrdýklarýndan belki de hiçbir tetkik yapýlmayanlara göre riskleri daha az da olabilir" dedi.

“Tehlike çanlarý çaldýrýyor”

Bor, þu bulgularýn HBH'da kanser riski yönünden tehlike

Aþýrý diyet önerilmemektedir. Kabýz Karýnda kiþilerde lifli ve posa býrakan þiþkinlik, aðrý, gýdalar öneaþýrý gaz, kabýzlýk gibi çanlarý rilir. Bunçaldýrdýlar arasýnbulgular, hassas barsak ðýný esmer hastalýðý belirtisi olabildiði- da kaydetekmek, ti: ni belirten uzmanlar, istem- sebze ve "Daha meyveler siz yaþanan kilo kaybýna önce hiçöne çýkar. ise dikkat edilmesi bir yakýnLifli gýdalamasý olmarýn bazý hasgerektiðini altýný yan bir kiþisas kiþilerde çizdi de 40 yaþýndan þiþkinliði artýrabisonra (bazý kayleceði hatýrlanmalýdýr. naklara göre 50 yaþ) HBH Ýlaç grubundan alýnmasý yakýnmalarý baþlamasý, planlanan lifli gýdalarýn içeri* Ýstemsiz kilo kaybý, sinde de suda eriyenler ter* Geceleri ortaya çýkan ve cih edilmelidir. Ýshal ile seyderin uykudan uyandýran yareden HBH bulunan hastalakýnmalarý varlýðý, rýn diyetleri tümüyle farklý* Ailede barsak kanseri, il- dýr. Genel olarak yaðlýlar, aþýtihabi barsak hastalýðý, çöliak rý sýcak içecekler, kahveler, asitli-gazlý içecekler, baklahastalýðý varlýðý, giller önerilmez. Ýlginç ola* Kansýzlýk, rak yapay tatlandýrýcýlar ve * Makattan kan gelmesi bazý sakýzlarýn da ishal yaveya kanlý ishal, kýnmasýný artýrabileceði be* Süt ve sütlü ürünlerle lirtilmektedir. Sütlü ürünlere artan yakýnmalar, özellikle dikkat edilmelidir. * Ateþ (basmasý deðil, deHBH'da kullanýlan ilaçlar gerece ile yüksek ölçülmesi). nellikle güvenilirdir ve yan Ayrýca kiþinin yakýnmasý etkileri azdýr. Genel olarak olmasa da birinci derece akgaz giderici olarak isimlendirabada barsak kanseri varlýðýnda inceleme yapýlmalýdýr." rilen ilaçlarýn etkinliði çok yüksek deðildir. “Hekime baþvurulmalýdýr” En sýk kullanýlan ilaçlar Bor, "Bu hastalýk sadece özellikle aðrý veya spazma etpsikolojik olarak tanýmlanakilidir ve kendilerini daha iyi mamakla birlikte kiþinin psihissetmelerine neden olurlar. kolojik durumu ile çok yakýn Yeterli etkinin elde edilebililiþkisi vardýr. Fonksiyonel mesi için en az iki ay kullaadý verilen bu grup hastalýkta nýlmalarý önerilmektedir. Yayakýnmalar psikolojik sorunkýnmalarýn yinelemesi durularýn ve özellikle de gereksiz munda tekrar kullanýlabilirkanser korkusunun varlýðýnler. Ýç organ aþýrý duyarlýlýðýda daha da kötüye gider. Banýn kesin bir tedavisi yoktur. zen zeminde hiçbir hastalýk Bazý ilaçlarýn bu duyarlýlýðý yokken sürekli yakýnma üreazaltýcý etkisi bulunduðu biten olgular da vardýr ve bu linmektedir. hastalar doðrudan psikiyatri Örneðin antidepresan ilaçhekimlerine baþvurmalýdýr. larýn bir kýsmý sýklýkla bu Altta yatan psikiyatrik hastaamaçla kullanýlmaktadýr." lýklarla yüzleþilememesi te(ÝHA)


3

GÜNCEL

13 Ocak 2017 Cuma

Suikastçý operasyonu: 1 ölü Yüksekdað için aðýrlaþtýrýlmýþ

müebbet hapis istendi HDP Eþ Genel Baþkaný Figen Yüksekdað hakkýnda, ayrý ayrý müebbet ve 7,5 yýla kadar hapis cezasý talep edildi Sertaç KAYAR

DÝYARBAKIR - HDP Eþ Genel Baþkaný Yüksekdað'ýn 11 Nisan 2015, 30 Aralýk 2015 ve 5 Mart 2016 tarihlerinde yaptýðý konuþmalarla ilgili Van Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan yürütülen soruþturmanýn iddianamesinde, "devletin birliðini ve ülke bütünlüðünü bozmak" ve "terör örgütü propagandasý yapmak" suçundan aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet ve 7,5 yýla kadar hapis cezasý istendi. Van 2'nci Aðýr Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Yalova Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna yapýlan þikayetler üzerine soruþturma baþlatýldýðý belirtilerek, Yüksekdað'ýn "öz yönetim" taleplerine iliþkin ifadelerine de yer verildi. Ýddianamede, "Propaganda, izah ettiðimiz devletin birliðini ve ülke bütünlüðünü bozma suçu açýsýndan da delil niteliðindedir" denildi.

Mardin’de 89 kilogram esrar maddesi ele geçirildi MARDÝN'de bir otomobilde yapýlan aramada 89 kilogram esrar ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 kiþi gözaltýna alýndý. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesinden Mardin'in Kýzýltepe ilçesine bir araç içerisinde uyuþturucu getirileceði bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, Nur Mahallesi TOKÝ Konutlarý mevkiinde durdurulan otomobilde arama yaptý. Yapýlan aramada 5 çuval içerisinde 89 kilogram esrar bulundu. Uyuþturucu maddeye el konulurken olayla ilgili 2 kiþi gözaltýna alýndý. (ÝLKHA)

D

iyarbakýr'da belediye baþkanlýklarýna kayyum olarak atanan vali yardýmcýsý, kaymakam ve siyasi parti temsilcilerine suikast yapmak amacýyla çeþitli tarihlerde keþif yaptýðý belirtilen bir örgüt mensubu, güvenlik güçleriyle girdiði çatýþmada öldürüldü. Öldürülen kiþiyle baðlantýsý olduðu belirtilen 2 kiþi ise gözaltýna alýndý Tarýk OTHAN DÝYARBAKIR'ýn Merkez Yeniþehir Ýlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde kaldýðý belirtilen Þ.T.isimli örgüt mensubunun belediye baþkanlýklarýna kayyum olarak atanan vali yardýmcýlarý, kaymakamlar ve siyasi parti temsilcilerine yönelik suikast yapmak için çeþitli tarihlerde keþif yaptýðý yönündeki istihbarat üzerine Diyarbakýr polisi harekete geçti.

Çatýþma yaþandý

Kaldýðý eve geldiði bilgisinin alýnmasý üzerine Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý Terörle Mücadele Þubesi ekipleri, söz konusu eve önceki gece saat 03.00'da operasyon düzenledi. Eve giren güvenlik güçlerine, içeride

13 köyde sokaða çýkma yasaðý Diyarbakýr'ýn Lice ve Hani ilçesine baðlý 13 köyde sokaða çýkma yasaðý ilan edilerek, operasyon baþlatýldý

bulunan Þ.T.tarafýndan ateþ açýldý. Bunun üzerine çýkan çatýþmada Þ.T. öldürülürken, söz konusu evde araþtýrma ve inceleme yaptý.

Valilikten açýklama

Diyarbakýr Valiliði ise konuya iliþkin yazýlý bir açýklama yaptý. Valilik resmi internet sitesinde yer alan açýklamada þu ifadeler yer aldý; "Ýlimizde, Belediye Baþkanlýðý görevi yapmakta olan Kayyumlara, siyasetçi ve iþadamlarýna yönelik olarak saldýrý hazýrlýðýnda olduðu tespit edilen bir þüpheli þahýs güvenlik güçlerimiz tarafýndan yapýlan operasyonda etkisiz hale getirildi. Yapýlan çalýþmalar kapsamýnda, Ýlimizde özellikle Belediye Baþkanlýðý görevi yapmakta olan Kay-

Mahmut BOZARSLAN DÝYARBAKIR'ýn Lice ve Hani ilçesine baðlý 13 köyde sokaða çýkma yasaðý ilan edildi. Konuya iliþkin Ýl Valiliði'nden yapýlan açýklamada þu ifadeler yer aldý; "Ýlimiz Lice ve Hani ilçeleri mülki sýnýrlarý içerisinde bulunan daðlýk ve ormanlýk alanda faaliyet yürüten, aralarýnda üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduðu deðerlendirilen BTÖ mensuplarýný ve iþbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensuplarý tarafýndan kullanýldýðý deðerlendirilen sýðýnak, barýnak, depo alanlarýný ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadýyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkýn can ve mal

yumlara, siyasetçi ve iþadamlarýna yönelik olarak saldýrý gerçekleþtirileceði þeklinde alýnan bilgiler doðrultusunda 12.01.2017 günü saat: 03.30 sýralarýnda Ýlimiz Yeniþehir Ýlçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir ikamete güvenlik güçlerimiz tarafýndan operasyon düzenlenmiþtir.

2 þüpheli gözaltýna alýndý

Düzenlenen operasyon sýrasýnda þüpheli þahýs ile güvenlik güçlerimiz arasýnda çýkan silahlý çatýþmada þüpheli þahýs etkisiz hale getirilmiþtir. Operasyon sonrasýnda etkisiz hale getirilen þahýsla irtibatlý olduðu deðerlendirilen 2 þüpheli þahýs gözaltýna alýnmýþtýr. Çýkan çatýþma sonucunda olay yerinde yapýlan incelemelerde etkisiz hale getirilen þahýs üzerinden 1 adet tabanca, 2 adet þarjör, 42 adet fiþek ve baþka bir þahýs adýna düzenlenmiþ nüfus cüzdaný ele geçirilmiþtir. Terör ve terör örgütlerine yönelik verilen mücadele kararlýlýkla ve aralýksýz bir þekilde devam edecektir."

güvenliðinin saðlanmasý ve sivil vatandaþlarýn zarar görmemesi amacýyla, 5442 sayýlý Ýl Ýdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereðince, belirtilen bölgelerde (Lice Ýlçesine baðlý olan; Birlik Köyü, Þenlik Köyü, Erginköy Köyü, Tuzlaköy Köyü, Çeper Köyü, Daralan Köyü ve Duruköy Köyü, Hani Ýlçesine baðlý olan; Kaledibi Köyü, Yukarýturalý Köyü, Topçular Köyü, Akçayurt Köyü, Uzunlar Köyü ve Kalaba Köyü) 12 Ocak 2017 günü saat 05.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokaða çýkma yasaðý uygulanacaktýr. Söz konusu yasaða uyulmasý, vatandaþlarýmýzýn can ve mal güvenliði yönünden önem arz etmekte olup, yasaðýn bitim süresi ayrýca duyurulacaktýr."


4

HABER

13 Ocak 2017 Cuma

Bakanlýk: Elçi davasýna bakan savcýyý bilmiyoruz

Adalet Bakanlýðý, avukat Tahir Elçi'nin vurularak hayatýný kaybetmesine dair soruþturmayý yürüten savcýnýn kim olduðunu bilmediðini açýkladý Mahmut BOZARSLAN DÝYARBAKIR - Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Meral Danýþ Beþtaþ'ýn Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili aylardýr herhangi bir geliþmenin yaþanmadýðý soruþturma dosyasýna iliþkin Baþbakan Binali Yýldýrým'a yönelttiði sorulara Adalet Bakanlýðý tarafýndan yanýt verildi. Baþbakan adýna Adalet Bakanlýðý tarafýndan verilen yanýtta, "Soru önergesinde bahsi geçen olayýn soruþturmasýnýn hangi Cumhuriyet Savcýsý tarafýndan yürütüldüðünün bilinmediðinden görev yerinin deðiþip deðiþmediði hakkýnda bilgi verilemediði" ifade edildi.

Baþsavcý Güre’den DTB’ye ziyaret

Bakanlýðýn açýklamasýnýn tamamý þu þekilde: "Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliði ile yapýlan yazýþmaya verilen cevapta Cumhuriyet savcýlarýnýn bakmýþ olduklarý dosyalar ile iþ paylaþýmýnýn 5235 Sayýlý Adli Yargý Ýlk Derece Mahkemeleriyle Bölge Adliye Mahkemelerinin kuruluþ, görev yetkileri hakkýnda kanunun 18'nci maddesine göre Cumhuriyet Baþsavcýsý tarafýndan belirlendiði, dolayýsýyla soru önergesinde bahsi geçen olayýn soruþturmasýnýn hangi Cumhuriyet savcýsý tarafýndan yürütüldüðünün bilinmediðinden, görev yerinin deðiþip deðiþmediði hakkýnda bilgi verilemediði bildirilmiþtir. Öte yandan, soru

DÝYARBAKIR Cumhuriyet Baþsavcýsý Kamil Erkut Güre, Ticaret Borsasýný (DTB) ziyaret ederek, Meclis Baþkaný Ahmet Ay ile kentin ekonomik ve genel durumu hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundu. Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýsý Kamil Erkut Güre, DTB'ye iadeyi ziyarette bulundu. DTB Meclis Baþkaný Ahmet Ay, Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýlarý Þeyhmus

önergesinde yer alan hususlarla ilgili olarak Ýçiþleri Bakanlýðý ile yazýþmalar devam etmekte olup, bakanlýðýmýza bilgi iletildiðinde ayrýca cevap verilecektir."

Beþtaþ’ýn önergesi HDP'li Beþtaþ, Tahir Elçi'nin faillerinin ölümünden bu yana hala bulunamamýþ olmasý ve dava dosyasýnda hiçbir geliþme yaþanmamasýndan ötürü Aðustos ayý içerisinde bir soru önergesi vermiþti. Önergede, 15 Temmuz darbe giriþiminin ardýndan birçok dosyanýn elde edilen deliller ýþýðýnda yeniden ele alýndýðýný bu çerçevede soruþturmalar yürütülmeye baþlandýðý hatýrlatýlmýþtý. Buna örnek olarak Hrant Dink dava-

Ayhan, Ramazan Özkýlýç ve Yönetim Kurulu Üyesi Þükrü Boylu tarafýndan karþýlanan Baþsavcý Güre, kentin ekonomik ve genel durumu ile ilgili fikir alýþveriþinde bulundu. Ziyarette Meclis Baþkaný Ay, DTB'nin projeleri ve çalýþmalarý hakkýnda Baþsavcý Güre'ye bilgi vererek, borsa tarafýndan 3 dilde hazýrlanan Sýrlar ve Surlar Þehri Diyarbakýr kataloðunu hediye etti. (ÝHA)

sýnda yaþanan geliþmeleri gösteren Beþtaþ, Dink cinayeti ile FETÖ baðlantýlarýna dair ortaya çýkan ayrýntýlarý anýmsatmýþtý. Beþtaþ, bu kapsamda Elçi cinayetinin de aydýnlatýlmasý amacýyla aylardýr yanýt bekleyen bazý sorulara yanýt istemiþti ve þu sorularý yöneltmiþti: 15 Temmuz darbe giriþiminin ardýndan pek çok kolluk görevlisi hakkýnda baþlatýlan soruþturma ve görevden almalar kapsamýnda Elçi cinayetinin nasýl gerçekleþtiðine dair herhangi bir çalýþma yapýlmamasýnýn sebebi Elçi cinayetinin üzerinin kapatýlmak istenmesi midir? 28 Kasým 2015 tarihinden bu yana Elçi cinayeti ile ilintili hiçbir þüphelinin tespit edilememiþ olmasýnýn arkasýnda siyasi irade var mýdýr? Elçi cinayetinin soruþturmasýný yürüten savcý hala görevde midir? Soruþturmayý yürüten savcý deðiþti mi? Elçi cinayetinin Fetulllah Gülen Örgütü ile baðlantýsý konusunda herhangi bir bilgi ve delile ulaþýldý mý? Soruþturmalarda bu yönlü bir geliþme var mý? Bilirkiþi raporu kapsamýnda olay yerinde buluna herkesin þüpheli olduðundan hareketle ifadeler alýnmýþ mýdýr? Ýfadeler ne yönlüdür? Elçi cinayetinin üzerinin örtülmesi ve olayýn sönümlendirilmesi mi hedeflenmektedir?


5

HABER

13 Ocak 2017 Cuma

“Öðrencileri sarsmak çekmek dayak deðildir!” nuþtum, oðlum kendisini de dövdüðünü söyledi. Okul müdürü ile konuþtum, bana kendisinin öðretmen için kefil olduðunu söyledi." diye belirti.

“Beni tersledi ve suçunu kabullendi”

D

iyarbakýr'da bir ilkokul öðrencisinin, öðretmeni tarafýndan darp edildiðini iddia eden öðrenci velisi, konuyla ilgili görüþtüðü öðretmenin kendisine öðrencileri sarsmanýn, çekiþtirmenin dayak olmadýðýný söyledi DÝYARBAKIR Kayapýnar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Þehit Polis Sabri Kün Ýlkokulunda okuyan 7 yaþýndaki öðrencinin, öðretmeni tarafýndan darp edildiðini iddia etti. Olay üzerine öðretmeni ile konuþmak üzere okula giden öðrenci velisi, okulda öðretmenin baþka çocuklarý da tokatladýðýna ve baðýrdýðýna þahit olduðunu belirterek, öðretmenin öðrencilere vurmayý sýradan bir þeymiþ gibi gösterdiðini söyledi. Öðrencileri darp ettiði ifade edilen öðretmen B.O.Ö'nün eylül ayýndaki KHK ile açýlan soruþturma kapsamýnda açýða alýndýktan sonra Þehit Polis Sabri Kün Ýlkokulunda yeniden göreve iade edildiði öðrenildi.

“Öðrencilerin kafasýna vurunca bir þey olmuyor”

Çocuðunun tokatlanmasýný öðrendikten sonra olaya tepki gösteren veli ile öðretmen arasýnda tartýþma çýktý. Veli, konuþmak istediði öðretmen B.O.Ö'nün kendisine "Of, sýkýldým, gerçekten sýkýldým artýk! Öðrencileri, sarsýyorum, çekiyorum, çekiþtiriyorum da. Yapmak zorundayým. Öðrencilerin kafasýna vurunca bir þey olmuyor. Arsýz bir çocuk, beni dinlemiyor." sözleri ile cevap verdiðini söyledi. Öðrenci velisinin "Oðlum ne yaptý!" demesi üzerine öðretmen B.O.Ö'nün, "Kurallarý dinlemiyor. Bunlar dayak deðildir. Sarsmak, çekmek, çekiþtirmek dayak deðildir. Sen bunu sýkýntý olarak görüyorsan, çocuðunu

al, baþka yere git!" dediði iddia edildi. Öðretmenin sert sözlerine dayanamayan öðrenci velisi, "Benim çocuðumu kimsenin dövmeye hakký yoktur. Ben senin hakkýnda þikâyetçi olacaðým" dedi.

“Öðretmenim baþýma vurdu” Öðretmeninin kendisini dövdüðünü söyleyen öðrenci S.D. ise "Öðretmenim baþýma vurdu. Eski öðretmenimden memnundum. Þimdiki öðretmenin ödevimi yapmadýðým için ayaðýma çubuk ile vurdu, ayaðým acýdý. 3 arkadaþýmý daha dövdü. Onun kötü olduðunu düþünüyorum, çünkü çocuklarý dövüyor" diye konuþtu. Öðretmeninin sinirli olduðunu ifade eden S.D, "Hepimizi dövüyor, bazý çocuklar da dövülünce onlar da öðretmeni dövüyor. Bir arkadaþýmý dövdü, arkadaþým çok etkilendi. Öðretme-

Kurtalan ÝHL öðrencileri DÜ’nde

nim, baþka bir arkadaþýma tokat attý. Baþka bir arkadaþýmý da suyu yere döktüðü gerekçesiyle tahta çubukla dövdü" ifadelerini kullandý. Öðretmeninin bir öðrenciyi dövmesi sýrasýnda herkesin sessiz kaldýðýný dile getiren S.D, "Herkes sessiz kalýyor, çünkü öðretmenden korkuyorlar. Öðretmenim tuvalete gitmeme de izin vermiyor. Sýkýþanlar, öðretmenden izin istiyor ancak kimseye izin vermiyor. Ben de korkuyorum, çünkü öðretmenimiz bizi dövüyor. Onun yanýna gitmektense erkek öðretmenlerin yanýna gitmeyi tercih ederim" diye konuþtu. Öðretmenin baþka öðrencileri de dövdüðünü gördüðünü belirten öðrenci velisi, "Þehit Polis Sabri Kün Ýlkokulu'nda tesadüfen oðlumu döven öðretmenin baþka öðrencileri dövdüðünü gördüm. Oðlumun yetim bir arkadaþý vardý, suyu azýcýk yere dökünce, öðretmen onu tokatladý. Bir de bunu bir velinin yanýnda yapýyor. Yetmedi elindeki þiþeyi kafasýna vurdu, sonra da suyunu çöpe attý. Ben kendi çocuðumu nasýl emanet edeceðim. Oðlumla ko-

Öðrenci velisi son olarak, "Aradan bir süre geçince, oðlumu yine dövdüðünü öðrendim. Öðretmenle konuþmak için okula gittim. Okulda konuyu güzelce konuþurken, beni tersledi ve suçunu kabullendi. Üstüne üstelik beni suçlu çýkardý. Yaptýðýnýn da dayak olmadýðýný söyledi. Sonraki gün okula gittiðimde öðrendim ki Þehit Polis Sabri Kün Ýlkokulunun müdürü benim okula girmemi yasaklamýþ. Bir öðrencinin annesinin okula girmesinin yasaklanmasý ne demektir. Ben yetkililerden olaya el koymalarýný istiyorum" dedi. Öðrencileri darp ettiði iddia edilen B.O.Ö'nün, eylül ayýnda KHK ile açýlan soruþturma kapsamýnda açýða alýnan 4 bin 319 öðretmenin içinde olduðu ancak daha sonra 25 Kasým 2016'da göreve iade edildiði öðrenildi.

“Okulumun en baþarýlý öðretmenidir”

Ýddialar üzerine kendisiyle görüþtüðümüz Þehit Polis Sabri Kün Ýlkokulu Müdürü Aziz Yolcu ise "Öyle bir þeyden haberim yok. Bana baþvurmamýþtýr. Öðretmen, Diyarbakýr'da kendini ispatlamýþ bir öðretmen olmakla beraber ayný zamanda okulumun en baþarýlý öðretmenidir. Öyle bir þey olsaydý, haberim olurdu. Þimdiye kadar böyle bir þikâyet bana gelmemiþtir. Eðer bu iddia gerçekse, gereken yapýlýr, söz konusu öðretmen de bedelini öder. Böyle bir þey var ise ispatlanmalýdýr" dedi.

DÝYARBAKIR - Siirt Kurtalan Kýz Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri Dicle Üniversitesini ziyaret ederek, fakülteleri tanýdý. Dicle Üniversitesi'ni ziyaret eden Kurtalan ÝHL öðrencileri sorumlu öðretmenleri ile Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü personeli Faysal Özdemir eþliðinde týp, hukuk ve ilahiyat fakültelerine uðrayarak hem eðitim hem de kampüsün fiziki koþullarýyla ilgili bilgi sahibi ol-

dular. Kampüsün bu kadar büyük, yeþil alanlarýyla, binalarýyla bu kadar güzel bir yer olduðunu tahmin etmediklerini dile getiren öðrenciler, böyle bir üniversitede eðitim görmek için çaba sarf edeceklerini söylediler. Kampüste bir süre gezen ve birer Dicle Üniversitesi öðrencisi olacaklarý sözünü veren öðrenciler, Ýlahiyat Fakültesi'ndeki yemekten sonra hatýra fotoðrafý çektirerek kampüsten ayrýldý. (ÝHA)


6

HABER

13 Ocak 2017 Cuma

‘Demokratik siyase vaþýn ne anlama geldiðini iyi biliyor ve iliklerimize kadar hissediyoruz. Halkýmýza ve Türkiye toplumuna nasýl ateþ düþürdüðünü biliyoruz. Savaþ ve çatýþma ortamýnýn devamlýðýný meþrulaþtýrmak için devlet ve hükümet yetkilileri büyük yanlýþlar yapýyor. Açýklamalarýn tamamý ölümü kutsayan açýklamalardýr. Ýnsanlarýn ölmesi iyi bir þey deðildir. 'Ölmek kutsaldýr' diye bir siyaset yoktur. Ýnsanlar çatýþma ortamýndan rahatsýz ve bu ülkede herkes mutsuz. Savaþ süreçlerinden geçen toplumlar siyaseti keþfetti. Biz neden ülke olarak bunu keþfedemiyoruz. Bir an önce çatýþmalý ortamýn son bulmasý ve ülkenin huzur ortamýna evirilmesi gerekiyor. Ýfadelerini kullandý"

“OHAL zemininde Anayasa tartýþmalarý mümkün deðil”

bulundu. Burada deðerlendirmeDBP Eþ Genel Baþkaný lerde bulunan Demokratik BölgeKamuran Yüksek, anaya- ler Partisi Eþ Baþkaný Kamuran sanýn deðiþtirilerek Tür- Yüksek, 1 Kasýmdan bu yana 4 binden fazla partili arkadaþlarýkiye'de gücün merkezitutuklandýðýna vurgu yaparak leþtirilmeye çalýþtýrýldýðý- nýn bu yöntemin yanlýþ olduðunu söyný savundu. Amaç larýnýn ledi. Sorunlarýn þiddet yolu ile çöErdoðan'ý karþýlarýna alzülemeyeceðini söyleyen Yüksek, mak olmadýðýný vurgula- Türkiye'de ölümlerin kutsandýðýný Ahmet Türk'ün tutukyan Yüksek, "Bizim hayýr belirterek suz yargýlanmasý gerektiðini sademe nedenimiz mevcut vundu. Mecliste görüþmeleri devam eden Anayasa hakkýnda da þartlar ve içerikle ilgili deðerlendirmelerde bulunan olacaktýr" dedi. DemoYüksek OHAL kýskacýnda Anayakratik siyasette ýsrarcý sa hazrýlamanýn doðru olmadýðýný olduklarýnýn altýný çizen savundu. Yüksek, saðlýk sorunlarý “Amacýmýz Erdoðan’ý karþýmýzý almak deðil” ile gündeme gelen AhAnayasanýn deðiþtirilerek Türmet Türkü'n ise serbest kiye'de gücün merkezileþtirilmebýrakýlarak tutuksuz yarye çalýþtýrýldýðýný ileri süren Yükgýlanmasýný istedi sek, mevcut þartlarda Anayasanýn

Mesut FÝÐANÇÝÇEK DÝYARBAKIR- Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eþ Genel Baþkaný Kamuran Yüksek, Eþ Genel Baþkanvekili Gülcihan Þimþek, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) MYK üyeleri ve görevinden uzaklaþtýrýlan DBP'li Belediye Eþbaþkanlarý, basýn mensuplarýyla Diyarbakýr'da bir araya geldi. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatýlan ajans, televizyon ve radyo temsilcilerinin yaný sýra birçok gazeteci basýn açýklamasýna katýldý. Gazetecilerle selamlaþan Yüksek ve DBP'liler daha sonra kahvaltýya geçti. Tutuklu Sabahta Tuncel'in yerine Gülcihan Þimþek açýklamalarda

referanduma götürülmesini doðru bulmadýklarýný kaydetti. Türkiye'de þimdiye kadar tüm anayasalarýn olaðan üstü þartlar altýnda yapýldýðýný belirten Yüksek, toplumsal mutabakat ile bir anayasa yapýlmadýðýný kaydetti. Amaçlarýnýn Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ý karþýlarýna almak olmadýðýný vurgulayan Yüksek, "Bizim hayýr deme nedenimiz mevcut þartlar ve içerikle ilgili olacaktýr" dedi. Basýn toplantýsýnda söz alanlardan biri de tutuklu Sabahat Tuncel'in yerine göreve getirilen Gülcihan Þimþek, özgürlüklerin olmadýðý bir ülkede Anayasa krizi yaþandýðýný belirterek yeni Anayasa'da kadýnýn yerinin olmadýðýnýn altýný çizdi. Kahvaltý ardýndan gazetecilere açýklamalarda bulunan Yüksek, Eþ Genel

baþkan Sebahat Tuncel ile birlikte belediye eþbaþkanlarýnýn tutukluluk durumuna dikkat çekerek, "Tutuklamalar hukuki deðil. Baþta Eþ Genel Baþkanýmýz olmak üzere tüm tutuklu belediye eþbaþkanlarýmýzýn derhal serbest býrakýlmalýdýr. 1 Kasým seçimlerinden bu yana 4 binden fazla üyemiz tutuklandý. Arkadaþlarýmýzýn tamamý siyasi faaliyetlerinden dolayý tutuklu bulunduklarý için býrakýlmalarýný talep ediyoruz. Bu ülkede rahat bir siyaset yapanlar tutuklanýrsa, baþka araçlarýn öne çýkmasýna yol açýlýr. Bu yanlýþ bir yöntemdir. Türkiye'de siyaset yapanlarýn cezaevlerinde iþi yok. Bunlarýn sokakta, mecliste veya belediyelerinde siyaset yürütmelidirler. Siyaset biçimi ve tarzý ne olursa olsun, siyasetin tutuklama ile engellenmesi Ortaçað'da kaldý. Demokrasi usulü bu deðildir. Demokrasi ülkelerinde olmamasý gerekiyor. Giderek Türkiye'de cezaevi siyasetin bir aracý haline getirildi. Yargý siyasetin aracý haline getirildi" dedi.

‘Sorunlar bu þekilde çözülmez’ HDP Eþ Genel Baþkanlarý ve milletvekillerinin tutuklanmasýnýn demokrasi ile baðdaþmadýðýný belirten Yüksek, "Sorunlar bu þekilde çözülmez. Bu ülkede sorunlar demokratik bir þekilde siyaset ile çözülebilir. Maðduriyet yaþanmasýna raðmen, temsil ettiðimiz halk kitlelerinin baský altýna alýnmýþ olmasýna raðmen, biz bu ortamda demokratik siyasette ýsrar edeceðiz. Sorunlarýn çözüm yolu siyasettir. Bunun dýþýnda yol ve yöntemler Türkiye toplumuna fayda getirmez. Acýnýn ne olduðunu görüyoruz. Çatýþmanýn ve sa-

Meclis Genel Kurulu'nda tartýþmalarý devam eden Anayasa hakkýnda deðerlendirmelerde bulunan Yüksek "Binlerce siyasetçi tutuklu olduðu ve OHAL zemininde anayasa tartýþmalarý bile mümkün deðildir. Demokratik bir anayasa oluþturulmasýný bizde istiyoruz. Türkiye'de bugüne dek anayasalar OHAL dönemlerinde düzenlenmiþtir. 1924 anayasasý ile Türkiye yönetildi. Bu da savaþ koþullarýnda düzenlenen anayasadýr. 1960'da darbe anayasasý düzenlendi. Yine OHAL ve savaþ döneminde gerçekleþti. 1980 anayasasý meclisin feshedildiði, bugün olduðu gibi belediyelere kayyum atanan bir dönemde çýkarýldý. Baský ortamýnda anayasa yapýp, topluma kabul ettiriyor. Demokratik bir zeminde bir anayasanýn yapýlmýyor olmamasý, herkes tarafýndan eleþtiriliyor. Sivil ve demokratik bir anayasa getirilmelidir. Toplum ve siyaset tartýþmadan anayasa çýkarýlamaz. Bugün gelinen noktada, olaðan üstü koþullarda anayasa çýkarýlýyor. Siyaset tartýþamýyor, HDP ve DBP ile muhalefetin tartýþamadýðý bir anayasadýr. Meclis'te tartýþtýðý söylenemez. Bundan önceki anayasalardan bir farký da olmaz. Bu kabul etmediðimiz noktadýr. Anayasa yapýmý karþýtý deðiliz, baþkanlýk sistemine karþýyýz noktasýnda deðiliz. Bugün dahi, mecliste görüþmeleri devam eden anayasa görüþmeleri, böyle bir süreçte anayasa yapmak yerine, bu süreci durdurup geri çekerse, bizlerinde görüþlerinin dâhil olduðu, toplumun fikirlerinin dâhil olduðu bir anayasa geliþtirilse uzlaþýrsak destekleriz" diye konuþtu.

“Merkezi ve tekçi sistemler baþarýsýzdýr” Türkiye'de kurulmak istenen


7

HABER

13 Ocak 2017 Cuma

ette ýsrarcý olacaðýz’ sistemin riskli olduðunu belirterek gücün merkezileþmesini eleþtiren Yüksek, sözlerine þöyle devam etti; "Bu ülkede sistemin ne olacaðý herkesi ilgilendirir. Ne olmasý gerektiði bizleri de ilgilendirir. Þu anda tüm bu kesimleri dýþarýda tutarak anayasa dayatýlýyor. Bu dayatmayý kabul etmiyoruz. Tek taraflý anayasa yapýlmasýný yanlýþ buluyoruz. Bu biçimi desteklemiyoruz. Kürt halký da içinde bulunmadýðý bir anayasayý desteklemiyoruz. Yerele dayalý sistem geliþtirmelidir. Dünya örneklerine bakýlmalýdýr. Merkezi ve tekçi sistemler baþarýlý deðildir. Kurulmak istenen sistem o kadar risklidir ki; baþa gelene göre ülke tehlikeye giriyor. Onun dýþýnda seçilen hiçbir birimin iradesi yoktur. Bir ülkenin kaderi kiþilere teslim edilemez. Yerelden toplumsal kesimlere dayalý bir sistem geliþtirmelidir. Baþa kim gelirse gelsin, toplumun hak ve özgürlüklerini engellenmeyeceði bir iþleyiþ olmalýdýr. Gücün merkezileþmesi deðil, daðýtýlmasý esas alýnmasý gerekiyor. Bu nedenle yerelden demokrasi tezini savunuyoruz. Türkiye'de idari sistemin tamamý tanýmlanmýyor, sadece tepesi var. Peki devamý, valiler ne olacak? En son Baþbakan, 'Çift baþlýðý ortadan kaldýralým' diyor. Neden hem vali hem belediye baþkaný var. O zaman onu da ortadan kaldýralým. Ýþ yapacak belediye kaymakamdan izin almak zorunda. Böyle bir yönetim olmaz. Hadi idari sistemi deðiþtirelim. Sadece belediyeler yönetsin kentleri ya da valiler yönetsin ancak seçimle gelsin. Hem baþbakan hem cumhurbaþkaný problem ise vali ve belediyede sorundur. Bu darbe biçimidir. Türkiye'de tartýþýlmasý gereken onlarca konu var. Bütün bu karmaþalarý ortadan kaldýralým. Ülkenin birçok biriken problemi var. Bunlarýn çözümünü yerelden çözmek mümkündür. Diyarbakýr'da Türkmen, Ermeniler var, Mardin'de Arap ve Süryaniler var. Bütün halklarýn haklarýný tanýmak gerekiyor".

“Anayasaya evet çýkmaz” Türkiye'nin sorunlarý çözülmek isteniyorsa, konuþularak yapýlýr. Ancak mesela AKP kendini nasýl iktidarda tutacak. Yarýn kiþi deðiþtiðinde yeniden anayasa mý çýkarýlýr. Partilerin geleceðine göre anayasa yapýlmaz, ülke ve toplumun geleceðine göre anayasa çýkarýlýr. Yanlýþ bir süreç iþliyor. Meclis'ten geçse bile referandumda 'Evet' çýkmaz. Gerilim ortamýnda bu kadar kendine ve parti çýkarlarýna göre çýkarýlmak iste-

nen anayasa çerçevesi toplum tarafýndan onay görmeyecektir. Gözlemlerimiz budur. Partimizin gördüðü, çözüm süreci askýya alýndýktan sonra ülkenin geldiði durum, ekonomik bunalým ve savaþ ortamý deðerlendirildiðinde AKP hükümetine ders vermek ve dur demek için fýrsat kolluyor. Toplum referandum ile AKP'ye 'Dur' diyecek. Aylardýr ülke yüzde 51'i görmediði için gündeme getirmedi. MHP ile vardýðý uzlaþma ile Meclis Genel Kurulu'na getirdi. Ancak geçemeyecek. "Hükümet adým atarsa deðerlendirebiliriz"; Ýnsanlarýn bu ortamda Anayasaya evet demeyeceklerini belirten Yüksek, " Kürt halký, ötekileþtirilenlerin sofrasýnda ekmek kalmadý. Halklar referandum ile karþýlýk verecek. Bu ortamda insanlar evet demeyecektir. Bir hayýr yedikten sonra dönmeye ne gerek var. Bugün bütün halklar ve çevreler ile görüþülerek herkes tarafýndan benimsenen demokratik bir sistem oluþturulabilir. Eðer hükümet yeni bir adým atarsa, bizlerde deðerlendiririz" dedi.

“Toplumla kampanya yürüteceðiz” Referandum sürecinde bir kampanyamýz olacak. Mecliste görüþmeler bitmedi. Bu görüþmeler bitmeden, referandum koþullarý saðlanmadan hükümet bir kez daha düþünmelidir. Biz öncelikle bunun oluþmasýný istiyoruz. Hükümet devam ederse, herkesin kendine göre bir hayýr nedeni olduðu için kampanya yürüteceðiz. Çýkacak sistemden kimin seçileceðini bilmiyoruz. Kiþi üzerinden kampanya yürütmek deðil. Toplumla ne olmalý üzerinden kampanya yürüteceðiz."

“Öcalan hala müzakere masasýnda” AK Parti hükümetinin Kürt sorunu noktasýnda sürdürdüðü politikalarý eleþtiren Yüksek, þunlarý dile getirdi: "Çatýþmalý bir ortamdan çýkýlmasý gerekiyor. Hükümetin güvenlik politikalarýný terk etmesi gerekiyor. Diyalogun ele alýnmasý çaðrýsýnda bulunuyoruz. Sayýn Öcalan ile tartýþmalar yürütüldü önemli mesafeler edinildi. Görüþmelerin sonlandýrýlmasý ardýndan ülke daha baþarýlý bir noktaya mý geldi? O zaman bunu terk etmek ve bu yanlýþtan dönmek gerekiyor. Sayýn Öcalan son olarak kardeþi ile görüþme yaptýðýnda, 'Ben hala müzakere masasýndayým. Bu mesele 6 ayda çözülebilir' dedi. Buna inanýyoruz. Kürt sorununa demokratik çözüm bulmak gerekiyor. Çatýþma ortamý ile sorun çözülemez. Dýþ güç-

lerle izah edilemez. Dýþ güçlerin Türkiye'ye yönelik planlarý olabilir, ancak bunun yolu bundan þikâyetçi olmak deðildir. Bu meseleyi kendi içimizde çözelim. Bir çatýþma zemini varsa, birçok zemininde planlarý vardýr. Bunun yolu þikâyet etmek deðildir, tek yol iç sorunlarý çözerek toplumsal barýþý saðlamak. Bunlar saðlanýrsa, dýþ güçlerin ülkeye müdahale etmesi mümkün deðildir. Yýllarca Kürt sorunu dýþ kaynaklar ile çözülmeye çalýþýldý. Kürt sorunu demokratik yollar ile çözülürse, en büyük iç sorun çözülür. O zaman ülke istikrarlý olur. O zaman Türkiye bir dünya gücü olabilir.

“Çözümü dolandýrma politikalarýndan vazgeçilmelidir” AKP'nin çözüm süreci için kendine muhatap olarak gördüðü kesimlerin temsiliyetini eleþtiren Yüksek, sözlerine þöyle devam etti; "Sayýn Öcalan'ýn rolü çok önemli. Türkiye'nin kendine Kürt sorununda yeni muhataplar edinmesi beyhude. Hükümet kendine göre muhatap yaratma çabalarý içerisinde, bu çözüm yöntemi deðildir. Toplumda desteði olmayan kesimler ile çözüm geliþtirilemez. Bütün Kürt kesimlerin içinde olduðu çözüm geliþtirilmelidir. Bizim muhatabýmýz toplum, devlet ve hükümettir. Hükümet baþka kesimler ile çözüm arayýþlarý içine girerse, karþýlýk bulmayacaktýr. Çözümü dolandýrma politikalarýndan vazgeçilmelidir."

“Çalýþmalarýmýz sürüyor” Gazetecilerin, kayyum atanan DBP'li belediyelerin hukuki sürecine iliþkin sorularýný da yanýtlayan Yüksek, "Parti Meclis toplantýsýnda ele alýnan temel konulardan biri. Çalýþmalarýmýz sürüyor, hukuk komisyonumuz baþvurularda bulundu. Uluslararasý hukuk alanýnda görüþmelerimiz var. Çünkü kayyum hukuki deðildir. Türkiye'nin var olan siyaset ortamýnda sonuç almak mümkün deðil, ancak sonuç alacaðýz" dedi.

“Yeni ziyaretlerimizi gerçekleþtireceðiz” Avrupa ve Irak Federe Kürdistan Bölgesi'ne yaptýðý ziyaret ve temaslarýna iliþkin konuþan Yüksek, "Avrupa ülkeleri Türkiye'de var olan siyaset ortamýný doðru bulmuyor. Ülkelerin Türkiye'ye doðrudan müdahalesinin mümkün deðil. Kýsa bir zamanda Ulusal Birlik Kongresi'nin yapýlmasýný planlýyoruz. Güney Kürdistan yönetiminin de bu yönde talepleri var. Türkiye ile temaslarýnda özgür siyaset yürütülmesi gerektiðini aktardýklarýný belirttiler. Yeni temaslarýmýz ve ziyaretlerimizde

gerçekleþtireceðiz" dedi.

“Ahmet Türk tutuksuz yargýlanmalýdýr” Tutuklu bulunan Mardin Büyükþehir Belediye Eþbaþkaný Ahmet Türk'ün saðlýk sorunlarýna iþaret eden Yüksek, "Türk'ün saðlýk durumu gittikçe kötüleþiyor. Yargýlanabilir, ancak hukuki bir yargýlanma yapýlmalýdýr. Bu hukuksuz tutuklamanýn sonlanmasý ve saðlýk durumlarýndan dolayý tutuksuz yargýlanmasý gerekiyor" diye belirtti.

‘Binlerce insan öldü, sorunlar çözüldü mü?’ Hükümet yetkililerinin "Kara operasyonu" yönündeki açýklamalarý üzerine yöneltilen soruya cevap veren Yüksek, "Kesinlikle var olan süreç deðiþmelidir. Çatýþmalý süreç son bulmalýdýr. Bizlerde arayýþ ve çaba içerisindeyiz. Gidiþattan rahatsýz olan kesimler, çatýþmalý ortamýn sonlanmasý için hem içerde hem dýþarýda Kürtler ile barýþmayý öneriyor. Bütün bu giriþimler, güvenlik politikalarýný ýsrarla sürdürenlerden geri dönüyor. Kara operasyonu da çýkarýlabilirler. Ancak güvenlik ve þiddet eksenli bir plan var. Onlarca sýnýr ötesi harekâtlar olmadý mý? Binlerce insan öldü, sorunlar çözüldü mü? Bunlar yanlýþ, vazgeçilmelidir. Siyasi çabalarýmýz devam ediyor. Toplumu gidiþatý durduracak bir noktada toplamaya çalýþýyoruz" þeklinde konuþtu.

ÞÝMÞEK: Kadýnlarýn Anayasada yeri yok DBP Eþ Genel Baþkanvekili Gülcihan Þimþek da, ülkenin geldiði noktada siyasetin yapýlamadýðýný ifade ederek, "Özgürlüklerin olmadýðý bir ülkede anayasa krizi yaþýyor. Anayasanýn kadýn özgürlüðü ve düþüncelerinden uzak olduðu belirtmek istiyorum. Kadýnlarýn anayasada yeri yok ve yüz yýldýr uzaklaþtýrýlýyor. Türkiye'nin çizilen resmi içerisinde farklýlýklar yer almýyor" diye konuþtu.


8

HABER

13 Ocak 2017 Cuma

Genç sinemacýla

Türkiye'de son yýllarda yaþanan çatýþmalý ortam ve Ortadoðu'da yaþanan savaþ halinin Türkiye'de yansýmasýnýn can yakýcý hale gelmesi ile birlikte ülkedeki birçok vatandaþ Avrupa'ya gitmenin hayalini kuruyor. Avrupa'ya gitmek isteyen kesimin büyük çoðunluðunu gençler oluþtururken bu kesimin yurtdýþýna gitmek istemelerinin en büyük faktörlerinden biri eðitim hayatý. Özellikle üniversite mezunlarý Avrupa'ya gitmenin planlarýný yaparken sinema televizyon bölümü mezunu öðrenciler Avrupa baþvurularýnýn kabul edilmediðini söylüyor

sanlarýn yaþam hakDÝYARBAKIRMehmet Uður ÇAKIL kýný bulabilmesi adýAvrupa'da daha iyi ÖZEL RÖPORTAJ na Avrupa'ya gitmek yaþam standartlarýnýn istediðini belirten sosolduðunu düþünen gençlerin hayali eðitimlerini yolog Dilan Dolan, Avrupa'da özgür bir sanat alaný yurtdýþýnda sürdürmek. Özolduðu için üniversite megür bir ortamda projelerini özgürce harekete geçirebile- zunlarýnýn Türkiye'den gitceklerini söyleyen genç sine- mek istediðini söylüyor. Domacýlar Avrupa baþvurularý- lan, " Savaþ ortamýndan kaynaklý sosyo-ekonomik nedennýn reddedilmesinden dert ler bunun gerekçelerinden yanýyor. Konuyla ilgili gazebiri. Bu yaþanan kaos, dram temize deðerlendirmelerde ve her an patlama olabilme bulunan sosyolog Dilan Doihtimali ülkeyi yaþanmaz bir lan, savaþ ortamýndan kaynaklý sosyo-ekonomik neden- hale getirdi. Ýstihdam ve iþ olanaklarý da çok kötü. Kimler üniversite mezunlarýna se Ýþ bulamýyor. Gençlerin yeterince fýrsat sunmamasýnýn gençleri Avrupa'ya gitme önündeki fýrsatlarý çok kötü düþüncesine sevk ettiðini be- olduðu için gençlik Avrupa'ya gitmeyi istiyor. Gençlelirtirken, Güzel sanatlar Farimiz en temel ihtiyaçlarýný kültesi Sinema Televizyon bile karþýlayamayacak durubölümü mezunu Caner Oður ma geldi. Bu açýdan Avrupa ise var olan siyasal durum daha cazip geliyor. Dönüp ve ülke ekonomisinin gençlere iþ imkaný saðlamadýðýna baktýðýmýz zaman Türkiye de þartlarýn çok aðýrlaþtýðýný vurgu yapýyor. Bir baþka Sigörüyoruz. En baþta yaþama nema Televizyon Mezunu hakký kýsýtlanmýþ durumda. Emre Duman Avrupa'da her Ýnsanlarýn yaþama hakkýný anlamda insani bir standartýn olduðunun altýný çizerken gasp ediyoruz. Toplum olarak þizofreniye doðru ilerligenç sinemacý Ökten Ökten yoruz. Yaþananlar artýk miise Fransa'ya yaptýðý yüksek demizi bulandýrýyor. Bunca lisans baþvurusunun reddedildiðini ve bunun nedeninin olumsuzluklarýn arasýnda gençlerde kaçmak istiyor de Türkiye ile Avrupa aradoðal olarak. Ekonomiden sýndaki olumsuz iliþkiden ziyade insanlar yaþam hakký kaynaklandýðýna atýfta bubulabilmek için özellikle lundu. üniversite mezunu gençler “Yaþam þartlarý Avrupa'yý istiyor. Avrupa ülkaçýþý gerektiriyor” kelerinin bizi kabul etmemeEkonomiden ziyade in-

sinin nedeni de bizi tehlike olarak görmeleri. Þu an Türkiye þartlarýnda iþ yok. Ekonomi çok kötü durumda. Þu anda ülkede doðudaki daha batýya batýdaki ise Avrupa'ya gitmeye çalýþýyor. Sinema anlamýnda da Avrupa'da daha rahat daha özgür bir sanat alaný olduðu için güzel sanat okuyan üniversite mezunlarýnýn Avrupa'yý istemesi belli baþlý faktörler olarak sýralanabilir. Yaþam þartlarý kaçýþý gerektiriyor artýk. Yani sonuç olarak gücü olanlar gidiyor, gücü olmayanlar ise genellikle ölüyor" diye konuþtu.

“Avrupa bize de mülteci gözüyle bakýyor” Ýsviçre'ye yaptýðý yüksek lisans baþvurusunun reddedildiðini belirten Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü mezunu Caner Oður, sözlerine þöyle devam ediyor; "Türkiye'de var olan ekonomik durum ve yaþam þartlarý gençleri Avrupa'ya itiyor. Çünkü üniversite mezunlarý Türkiye'de iþ bulma noktasýnda çok gerideler. Ben kendim de dâhil güzel Sanatlar Fakültesi Sinema televizyon bölümü mezunuyum. Bir yýldýr mezun oldum ve iþsizim geleceðe dair hiçbir planým yok. Bu nedenler üniversite mezunlarýnýn yurtdýþýna çýkmak istemelerinde rol oynuyor. Var

olan Siyasal durum, hayat tarzýna müdahale bu ülkede artýk yaþamanýn daha zor olduðunu düþündürüyor ve kaçýþý saðlýyor. Baskýnýn olmadýðý insanlarýn kafalarýndaki projeleri rahatça harekete geçirebileceði ve bunlarý özgürce paylaþabileceði bir ortam þu anda Türkiye'de yok. Sinema bölümü mezunu öðrenciler de bu tarz sebeplerden dolayý yurtdýþýna çýkmak isteyebilirler ben böyle düþünüyorum. Türkiye'deki sektör kendi pazarýný kurmuþ durumda pazarýn diþlisi olmak istemeyen gençler yüksek lisans ve doktora gibi durumlarla yurt dýþýna çýkmak istiyor. Ben Ýsviçre'ye yüksek lisans için baþvuruda bulundum ama kabul olmadý. Artýk öðrenci de olsan Avrupa'nýn sana mülteci gözüyle bakýyor. Avrupa'nýn da böyle bakmasý da normal. Haksýz deðiller".

“Gençliðimden beri Avrupa hayalim vardý” Türkiye'de ideal bir yaþam sürmenin mümkün olmadýðýný vurgulayan Sinema Televizyon Bölümü mezunu Emre Duman, "Hatýrlayabildiðimiz kadarýyla eskiden özellikle 90'lý yýllarda Türkiye çok daha seküler ve kendisi için farklý hayat düþünmüþ insanlara kucak açacak yerleri olan bir ülkeydi. Hayatý biçilmiþ kaftan gibi yaþamayan insanlar, memur edasý ile düþünmeyen, farklý koþullarla boðuþan insanlar için ayrýlmýþ banliyölerde bile günümüzdeki gibi bu kadar olaylar olmuyordu. Ýnsanlar metropol kültürünü taþýyabiliyordu. Bunu söylememin sebebi þu; Mesela Ýstanbul'da haberleri izleyen insanlar, Þehit haberlerini gördüðü zaman bunun üzerine kimse mahallesi'ndeki Diyarbakýr kadayýfçýsýný yakmaya çalýþmýyordu. Ýnsanlarýn arasýnda bireysel husumet noktasýna gelen bir þey yoktu. Kimse kimsenin boðazýna sarýlmýyordu. Þu anda Türkiye'de herkes birbirini boðazlamak için bahane arýyor. Þu anda tüm insanlar kendisi gibi düþünmeyen insanlarý düþman gibi görüyor. Sonuç itibariyle ben dünyaya bir kez geleceðim ortalama 65 -70 yýl yaþayacaðým. Türkiye'yi düzeltmek zorun-


9

HABER

13 Ocak 2017 Cuma

arýn hayali Avrupa da hissetmiyorum kendimi. Bir umudum varsa bile hayatýmýn geri kalanýný bunu düzeltmek ile uðraþmak istemiyorum. Çünkü ben bu dünyaya bir kez geleceðim. Bu konuda gerçekten Avrupa insana insan olduðunu hissettiren bir yapýya sahip. Seküler bir insan olarak orada hayatýna devam etme þansýn oluyor. Baþka birinin haklarýný ihlal etmedikçe ben orada yaþayabilirim. Þu an Türkiye'de biri deve var dediðinde adama yok diyemiyorsun. Çünkü Türkiye son 20 yýlda Araplaþtý. Avrupa'ya gitme isteði gençliðe ilk adýmý attýðýmdan beri kafamda var. Zaten dünyanýn bir yerini gidip görmek istiyordum" dedi.

“Her anlamda sansürlenmiþiz” Türkiye'de kendini insan gibi hissetmediðini vurgulayan Duman, "Türkiye'de son iki yýlda gençlerin yoðun olarak Avrupa'ya gitmek istemesi Türkiye'nin bir iç savaþ durumuna gelmesinden kaynaklanýyor. Çünkü Türkiye'de eðitim yok ve þu ana kadar koyulmuþ kanunlar ihlal ediliyor. Her anlamda bir huzursuzluk söz konusu. Haberleri izlemesen bile insanlarýn suratýndan durumun kötü olduðunu anlýyorsun. Haberlerde gördüðün þeyler yavaþ yavaþ senin mahallende olmaya baþlýyor. Mülteci-

ler arasý kavgalar patlayan bombalar ve yaþanan huzursuzluklar seni bir silkeliyor. Þuan ülkede haberlerde 20 kiþiden az ölüm olduðu Zaman millet sýkýlýp Çarkýfelek izliyor. Ýnsanlar buna alýþtý bu çok kötü bir durum. Yani o gün ülkede on kiþi ölmüþse millet buna bile iyi dün 30 kiþi ölmüþtü diyebiliyorlar. Benim Avrupa'ya gitme isteðim ve sebebim þu; Bu ülkeyi düzeltmekle uðraþmak istemiyorum ve ülkenin düzeleceðini dair de bir umudum yok. Ýkincisi de ben bu ülkede kendimi insan gibi hissetmiyorum. Benim bu dünyaya gelmiþ olmam ailemin benim için 25 yýl emek vermesi Ortadoðu'da pek bir þey ifade etmiyor. Avrupa'da saðlýk hizmetleri, bürokrasinin iþleyiþ þekilleri, eðitim vs. Her alanda insani bir standart söz konusu. Ýnsanlarýn yaþadýðý þehirde sana soru sorma hakký veriyorlar. Türkiye'de kimseye bir þey soramýyorsun. Bu bürokrasi boyutunda da böyle. Ülke þu anda çok karýþýk bir durumda ve insanlar bu karýþýklýðýn içinde bulunmak istemediðin için benim gibi Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Ben müzikle ilgileniyorum sinema ile ilgileniyorum. Türkiye'de sanat adýna malzeme var ama ülke hiçbir zaman bu kadar niteliksiz bir hal almamýþtý. Türkiye þuan çok umutsuz, karýþýk ve tehlikeli bir yer. Ha-

yatýmý böyle bir yerde yaþamaktansa daha huzurlu, 12/8 tansiyon ile yaþayýp ölebileceðim bana insan olduðumu hatýrlatan bir yerde yaþamak istiyorum. Þu anda söyleyeceðim çoðu þeyi bile yazamayacak oluþunuz ne kadar haklý olduðumuzu gösteriyor. Ülkede herkes ayaklý adalet olmuþ durumda. Ýfade özgürlüðü denen bir þey yok. Günümüz itibariyle her anlamda sansürlenmiþiz. Bütün bu saydýðým sebeplerden dolayý Avrupa'da yaþamak istiyorum" dedi.

“Þu an baþvurular reddediliyor” Günümüzde Avrupa'ya baþvurularýn çoðunun reddedildiðinin altýný çizen genç sinemacý Ökten Ökten, "Ben Üniversiteden yeni mezun oldum dört yýllýk bir sinema eðitimi aldým. Dört yýllýk süreçte sinema adýna bir þeyler öðrenmeye çalýþtýk. Ama birçok noktada aksaklýklar oldu. Genel itibari ile sinema anlamýnda iyi bir eðitim aldýðýmý düþünmüyorum. Ben alanýmda yüksek lisans yapmak için Avrupa'ya gitmeyi düþündüm. Çünkü Türkiye bu anlamda kalite olarak düþük kalýyor bu yüzden Avrupa'yý istiyorum. Bu yüzden ben Fransa'da eðitimi sürdürmek için Avrupa hayalini kurdum. Bazý politik þartlarda bu durumu etkiliyor tabi. Çünkü son yaþanan

süreçle birlikte muhalif birçok kiþi ve kurum görevden alýndý. Memurlarýn ve akademisyenlerin iþten atýlmasý kadro dýþý býrakýlmasý da Avrupa'yý istememde bir etken oldu diyebilirim. Yani þimdi ben akademisyen olduðumu varsayayým iki yýllýk lisans eðitimi tamamlayýp akademisyen olduðumu düþünün ve ben bu azýnlýk kimliðimle iþe gireceðimi düþünmüyorum. Eðitimin kalitesinden ziyade bu ortam gençlerin Avrupa'ya gitmek istemesini daha çok etkiliyor. Ama tabi ben bu amaçla gitmek istemiyorum" dedi.

“Avrupa’ya gidebilirsem dönmem” Avrupa ülkelerinin Türkiye'den gelen herkesi tehlike olarak gördüðünü belirten Ökten, " Ben Avrupa'ya gitmeye karar verdiðim zaman böyle Siyasal bir karýþýklýk söz konusu deðildi. Ben ilk etapta Avrupa'da eðitimini tamamlayýp Türkiye geri döneceðimi düþünüyordum ama þuan Avrupa'ya gidebilirsem orada eðitimi tamamlayýp dönmeyi düþünmüyorum açýkçasý. Ben Fransa'ya yüksek lisans için baþvurdum bütün belgelerimi tamamladým ama baþvurum reddedildi. Benim baþvurumun reddedilmesinin benden ötürü olduðunu düþünmüyorum. Bütün belgelerimi eksiksiz tamamladým. Hâlihazýrda ilk etapta Türkiye'de dil eðitimi aldým. Fransa'da da bu eðitimime devam etmek istiyordum. Bu durumu ilk düþündüðümde anlam veremedim. Fakat sonradan düþündüðümde Türkiye'nin Avrupa ile iliþkilerinden dolayý durumun bu noktaya geldiðini tahmin ettim. Özellikle 2016'nýn sonlarýna doðru Avrupa'ya gitmek için rekor bir baþvuru oldu. 30 bine yakýn insan baþvuruda bulundu. Þu an baþvurularýn çoðu reddediliyor. Biraz zaman geçtikten sonra ortamýn yumuþamasýný bekledikten sonra bir daha baþvuruda bulunacaðým. Fransa sanata deðer verdiði için tercihimi bu yönde yaptým. Birde ekonomik anlamda kolaylýk saðlanýyor. Þu an Türkiye'den gelen herkesi tehlike olarak görüyor" ifadelerini kullandý.

Dilan Dolan

Ökten Ökten

Emre Duman


10

HABER

“YENi ANAYASA

paketi geri çekilsin”

Ömer BARAN DÝYARBAKIR Barosu yönetim kurulu üyeleri, mecliste görüþmeleri süren yeni Anayasa çalýþmasýna iliþkin basýn toplantýsý düzenledi. Baro binasýnda düzenlenen basýn toplantýsýnda hazýrlanan basýn metnini Baro Baþkaný Ahmet Özmen okudu. Son yýllarda ülkemizde ve Orta doðuda yaþanan olumsuz geliþmelerin bütün aðýrlýðýyla toplumsal yaþama sirayet ettiðini ve etkisini sürdürmeye de devam ettirdiðini belirten Özmen, "Kent merkezlerinde yaþam hakkýna yönelik saldýrýlar ve patlamalarla derin ve büyük acýlarýn yaþandýðý, yeniden baþlayan çatýþmalý süreçle birlikte siyasal ve toplumsal sorunlarýmýzýn çözümünden uzaklaþtýðýmýz bir süreç içerisindeyiz. Bütün farklýlýklarýmýzla toplumsal birlikteliðe ihtiyaç duyduðumuz bugünlerde üzülerek belirtmek isteriz ki yeni bir gerginlik ve sorunla karþý karþýya býrakýlmýþ durumdayýz" dedi.

“Anayasalar toplumsal sözleþme niteliðindedir” Olaðanüstü hal koþullarýnýn yaþandýðý bugünlerde olaðan dönemlerin de kaderini belirleyecek ülkenin bütün bir hukuk ve siyasal sistemini etkileyecek bir anayasa deðiþikliði sürecine tanýklýk ettiklerini dile getiren Özmen, "Böylesi bir Anayasal deðiþikliðin bütün toplumu ve ülke geleceðini ilgilendirmesi nedeniyle hazýrlanma sürecine, teklif, görüþme ve oylama süreçlerinde toplumsal tüm kesimlerin katýlým ve temsiliyetinin saðlanmasý anayasa yapým süreçlerinin ve demokrasinin bir gereðidir. Malum olduðu üzere anayasalar toplumsal sözleþme niteliðindedir. Bu sözleþmenin bir tarafýnda toplum diðer tarafýnda

devlet mekanizmasý bulunmaktadýr. Yani anayasalar, toplum ve devlet hukukunun baþka bir deðiþle aralarýndaki hukuki iliþkinin bir belgesi niteliðindedir. Bu itibarla hukuk devleti olmanýn da garantisi olan anayasalarýn içeriði kadar yapýlýþ süreçleri de önemlidir. Zira bir anayasanýn demokratik ve özgürlükçü olmasý her þeyden önce yapýlýþ süreçleri ile doðrudan ilgilidir" diye konuþtu.

‘Uyarýlar görmezden geliniyor’ Baro Baþkaný Özmen, "Anayasa deðiþiklik teklifinin ülke gündemine getirildiði ilk andan itibaren uyulmasý gereken demokratik/anayasal teamüllere ve hatta mevcut anayasanýn öngördüðü usule aykýrý davranýldýðý herkesçe gözlemlenmektedir. Muhalefette bulunan siyasi partiler, toplumun farklý kesimleri ile sivil toplum örgütlerinin bütün uyarýlarý görmezden gelinmiþ, devam eden süreçte teklifin komisyona getirilmesi, kamuoyunda tartýþýlmasý, hukuk ve yargý sistemini ne yönde etkileyeceði konusundaki itirazlar ve beklentiler siyasal iktidarca dikkate alýnmamýþtýr. Dolayýsýyla yapýlmasý istenen deðiþikliklerden önce yapýlýþ usullerindeki bu aykýrýlýklar ve yapýlmasý istenilen deðiþiklikler, anayasayý toplum-birey merkezli olmaktan çýkarýp, tamamen devlet lehine bir sözleþme þeklini almasýna neden olacaktýr. Bu haliyle yapýlmasý istenen anayasal deðiþiklikler anayasayý toplumsal sözleþme olma vasfýndan uzaklaþtýracak hatta kaybettirecektir. Hukukun ve toplumun dinamizmi gereði anayasalarýn, kanunlarýn ve diðer yazýlý normlarýn zaman içinde deðiþeceði, toplumun ihtiyaçlarýna göre yeniden þekillene-

ceði her türlü tartýþmadan uzak bir zorunluluk ve gerekliliktir. Bu baðlamda baþkanlýk sistemi dahil olmak üzere bütün demokratik sistemlerin tartýþmaya açýlmasý makul ve kabul edilmesi gereken geliþmelerdir. Ancak yaþanýlacak bu deðiþim sürecine toplumun ihtiyaçlarý ve katýlýmýnýn ne ölçüde bu dinamizme uygun bir þekilde harekete geçirildiði hiç tartýþýlmadan hatta üzeri örtülerek gerçekleþtiriliyor olmasýný kabul etmek mümkün deðildir." ifadelerini kullandý. "Yapýlmak istenilen Anayasa deðiþikliði ile zaten sorunlu olan yargý sisteminde, aðýr aksak iþleyen yasama ve yürütme faaliyetlerinde yapýsal çözümler yerine adeta bu erklerin tek elde birleþtirilmesi çözümsüzlükte ýsrarýn tezahürüdür" diyen Özmen þunlarý dile getirdi;

“Demokratik olduðu izaha muhtaçtýr” "Demokratik parlamenter sistem bu haliyle bile yetkileri kuvvetler ayrýlýðýný redde dayanan cumhurbaþkanlýðý sisteminden evladýr. Fransýz Ýnsan ve Yurttaþ Haklarý Bildirisi'nin 16. maddesinde "... Erkler ayrýlýðýnýn bulunmadýðý toplum(lar)da anayasa yoktur" demek suretiyle erkler ayrýlýðýnýn evrenselliðine vurgu yaparken, yaþadýðýmýz ve içinden geçtiðimiz bu dönemde çoðulcu siyasal rejimi, meclisi ve yargýyý ayný otoritenin hakimiyet alanýna çekmenin ne derece demokratik olduðu izaha muhtaçtýr. Demokratik parlamenter sistemin temelinde cumhuriyet fikri yatmaktadýr. Yönetsel bir sistem olan cumhuriyet yani halkýn egemenliði bireysel özgürlük ve kolektif baðýmsýzlýðý öncelemektedir. Bunun asýl saðlayýcý gücü ise yasa-

13 Ocak 2017 Cuma Tüm kesimlerinin hazýrlýk sürecine dahil edileceði demokratik, özgürlükçü, evrensel insan haklarýna dayalý ülkedeki bütün farklýlýklarý ve zenginlikleri gözeten yeni bir anayasa yapým sürecinin baþlatýlmasýný gerektiðini belirten Diyarbakýr Barosu Baþkaný Ahmet Özmen, "Mevcut deðiþiklik taleplerini içeren paket sorunlarýn çözümüne katký sunmayacak aksine yeni sorun alanlarý yaratacak. Bu nedenle gündeme getirilen yeni anayasa çalýþmasý meclis gündeminden çekilmeli" dedi ma-yürütme-yargý güçlerinin birbirinden ayrýlmasý ve eþit güçlerle donatýlmasýdýr. Ülkemizde sorunlu olan demokratik sistemin iyileþtirilmesi ve güçlendirilmesi gerekirken, henüz bu demokratik olgunluk tam olarak gerçekleþtirilmeden yasama, yürütme ve yargý yetkilerinin kiþilerden baðýmsýz olarak bir siyasal partinin liderine tevdi edilmesi, sadece bugünün veya iktidarda olan partinin deðil, baþkaca siyasal odaklarýn da gelecekte toplum karþýsýnda pervasýz ve denetimsiz olacaðý kaygýsýný gözler önüne sermektedir. Önemle belirtmek isteriz ki Anayasalar, kiþi iktidarýný deðil halk iktidarýný eþitlik, özgürlük ve adalet temelinde saðlamaya çalýþan birer toplumsal mutabakat metinleridir. Bu amaçla toplumsal barýþý önceleyen, bütün farklýlýklara güvence tanýyan bir metne dönüþtürülmelidir. Bu sebepledir ki sadece içinde olduðumuz zamana göre deðil bir gelecek perspektifine de anayasa metninde ve ruhunda yer vermelidir. Diyarbakýr Barosu olarak, her fýrsatta ve her platformda dile getirdiðimiz üzere bir darbe ürünü olan ve toplumun ihtiyaçlarýný karþýlamayan bundan dolayý da defalarca deðiþikliðe uðrayan mevcut 1982 Anayasasýnýn yerine yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulduðuna iliþkin görüþümüzü bir kez daha tekrarlamak isteriz. Toplumun ihtiyacý olan, demokratik, sivil ve kuvvetler ayrýlýðýna dayanan yeni bir anayasadýr. Bu vesileyle bir kez daha siyasal iktidardan siyasi partilerin,sivil toplum örgütü ve kuruluþlarýnýn yani toplumun tüm kesimlerinin hazýrlýk sürecine dahil edileceði demokratik,özgürlükçü ,evrensel insan haklarýna dayalý ülkedeki bütün farklýlýklarý ve zenginlikleri gözeten yeni bir anayasa yapým sürecinin baþlatýlmasýný; mevcut deðiþiklik taleplerini içeren paketin sorunlarýn çözümüne katký sunmayacaðý inancý ve yeni sorun alanlarý yaratacaðý kaygýsýyla meclis gündeminden çekilmesini talep ediyoruz."


13 Ocak 2017 Cuma

11

HABER

“Kaçak kullanmadýðým halde

bana ceza kestiler”

dan içeriye girip elektrik kaçaðý yazmýþlar. Tarihi de bilmiyorum. Ayýn 6'sýnda bir kâðýt geldi. Kaçak kullandýðým gerekçesiyle bana 2 bin 300 TL ceza yazmýþlar. Ben kaçak kullanmamýþým, saatim saðlamdýr, gelin saatimi kontrol edin dedim ama gelmediler. Hâkim beye çýkýp olayý anlattým. Bana, senin cezan 2 bin 300 TL, 3 bin 500 TL'nin altýndaysa olmaz, dedi. Daha sonra kaymakamlýða tüketici haklarýna gittim. Onlar da kabul etmediler, binlerce maðdur vardýr diye ilgilenmediler" dedi.

“Saatim kontrol edilsin”

DÝYARBAKIR - Ergani merkez Sanayi Mahallesi'nde oturan Osman Aslan, evde bulunmadýðý bir esnada DEDAÞ çalýþanlarýnýn kendisine kaçak elektrik cezasý kestiðini ileri sürdü. Ka-

çak kullanmadýðý halde kendisine ceza yazýldýðýný iddia eden Aslan, olay günü evde kimsenin bulunmadýðýný belirterek, "Elektrikçiler benim evde olmadýðým bir zamanda gelip avlu-

Kaçak elektrik olup olmadýðýnýn anlaþýlmasý için saatin kontrol edilmesi isteðinin de reddedildiðini belirten Aslan, þöyle konuþtu: "Bugün DEDAÞ'a gittim. Þef bana dedi ki; ben sana indirim yaparým. Ben kabul etmedim. Ben kaçak kullanmamýþým, kabul etmiyorum. Ya cezayý

Derme çatma evde yaþam mücadelesi

B

atman merkezde sýðýndýklarý derme çatma bir evde yaþam mücadelesi veren Suriyeli aile, yetkililerin ve hayýrseverlerin yardýmýný bekliyor

BATMAN - Ülkelerindeki savaþtan kaçarak Batman'a sýðýnan 7 nüfuslu Suriyeli aile, derme çatma iki göz odalý bir evde yaþam mücadelesi veriyor. Zor þartlarda hayatlarýný idame ettiren Suriyeli aile, kendilerine uzanacak bir yardým elini bekliyor. Suriye'nin Kamýþlo kentinden gelerek Batman'ýn Beþevler Mahallesi 1306 Sokakta bir eve yerleþen Suriyeli Abbas ailesi, insani temel ihtiyaçlarýný karþýlamakta dahi zorluk çekiyor. 7 nüfuslu ailenin geçimini ise kentteki bir lokantada aylýk 600 liraya çalýþan 16 yaþýndaki Ali Abbas isimli çocuklarý saðlamaya çalýþýyor. 2 yýl önce geldikleri Batman'da verdikleri yaþam mücadelelerini ÝLKHA'ya anlatan Abbas ailesi, hayýrseverler ve yetkililerden uzanacak yardým elini bekliyorlar. Eþi Muhammed Abbas'ýn (55), Sara hastalýðýndan dolayý çalýþamadýðýný söyleyen Þemse Abbas (45), þu ana kadar yetkililerden, sadece bayramlarda cüzi bir para ve kömür yardýmý alabildiklerini belirtti. Evde tek çalýþanýn 16 yaþýndaki oðlu Ali Abbas olduðunu,

Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde bir vatandaþ, DEDAÞ çalýþanlarýnýn kaçak elektrik gerekçesiyle kendisine haksýz yere ceza kestiðini iddia etti iptal edin ya da kabul etmiyorum. Benim alným açýktýr, saatim ve sigortam saðlamdýr. Dýþarýdan kaçak kablo çekmemiþim. Ben dilekçe vermiþim,gelin kontrol edin diye. Gelip kontrol da etmiyorlar. Demek kendileri kaçak yapmýþlar." Evde olmadýðý bir esnada DEDAÞ çalýþanlarýnýn evin avlusundan atlayarak eve girdiðini belirten Aslan, son olarak, "Ben bunlardan davacýyým. Ailem evde yokken bunlar beni rahatsýz etmiþler diye mahkemeye de baþvuracaðým. Evde olmadýðým halde, müsait olmadýðým halde nasýl benim evime girerler? Ben bunlara dava açacaðým. Ýzinsiz olarak benim evime girme haklarý yoktur" ifadelerini kullandý. (ÝLKHA)

diðer çocuklarýnýn da okula gittiðini ifade eden Abbas, oðlunun aylýk aldýðý 600 lira maaþýnýn neredeyse 3'te ikisinin kira, elektrik ve suya gittiðini aktardý.

‘Zor bir hayat yaþýyoruz’ Baþka hiçbir gelirlerinin olmadýðýný ve yardým almadýklarýný dile getiren Abbas, þöyle dedi: "2 yýl önce Suriye'deki savaþtan kaçarak Batman'a yerleþtik. Ýki göz odalý bir evde kalýyoruz, bize yetmiyor. Bir çocuðumdan baþka çalýþanýmýz yok. Oðlumun aylýk aldýðý 600 lira bize yetmiyor. Eþim hastadýr. Zor bir hayat yaþýyoruz. Bize yardým yapýlmasýný istiyoruz. 3 çocuðum okula gidiyor. Çok eksiðimiz var, bize ev eþyalarý lazým. Burada her þey çok pahalýdýr. Çocuðumun aldýðý maaþ bize yetmiyor. Bize yardým yapýlýrsa çok seviniriz." Çoðu yakýnlarýný Suriye'deki savaþta kaybettiðini vurgulayan aile reisi Muhammed Abbas, sara hastasý olduðu için kendisinin çalýþamadýðýný belirterek, kendilerine uzanacak bir yardým elini beklediklerini kaydetti. (ÝLKHA)


12

HABER

13 Ocak 2017 Cuma

46 BES üyesinin iþine son verildi ihraç edilmiþtir. Sendikamýz kamu çalýþaný arkadaþlarýmýzýn açýða alýnma, görevden ihraç edilme süreçlerini yakýndan takip etmektedir. Bu konuda sendikamýz dünya sendika örgütleri ve demokratik kitle örgütleri ile diyalog içinde hareket etmektedir" dedi.

“Ýhraçlar keyfi ve hukuksuz”

Mahmut BOZARSLAN DÝYARBAKIR - Büro Emekçileri Sendikasý (BES) Diyarbakýr Þubesi, 6 Ocak 2017 tarihinde yayýnlanan 679 sayýlý KHK ile 46 üyelerinin iþine son verilmesi nedeniyle yazýlý bir açýklama yapýldý. BES Mali Sekreteri Abdurrahim Alçiçek, yaptýðý açýklamada, Hükümetin, 15 Temmuz darbe giriþimi sonrasý darbecilerle mücadele adý altýnda ilan ettiði OHAL, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), üyelerinin de içinde olduðu kamu çalýþanlarýnýn kitlesel olarak açýða alma ve ihraç edilmelerine yönelik uygulamalarý, sendikal haklarý ve iþ güvencesini

Büro iþ kolunda yaþanan açýða alýnmalar ve ihraçlarýn birçok yerde keyfi ve hu679 kuksuz bir þekilde desayýlý KHK ile 46 vam ettiðini savuüyelerinin görevden nan Alçiçek, "Bu açýða alýnma ve alýnmasýna iliþkin yazýlý ihraçlarýn iþ babir açýklama yapan BES Maortadan kalrýþýný bozacaðý li Sekreteri Abdurrahim Alçidýrdýðýný idve toplumsal kiçek, kamu çalýþanlarýnýn kitledia etti. mi sorunlarý da sel olarak açýða alma ve ihraç “On binlerberaberinde geedilmelerine yönelik uygulace kamu tireceði kaygýlamalarý, sendikal haklarý ve emekçisi rýný ifade etmek iþ güvencesini ortadan maðdur edilistiyoruz. Bizler kaldýrdýðýný ileri di” burada, ülkenin çeþitli bakanlýlarýna baðsürdü Alçiçek, "On lý iþ kollarýnda çalýþan binlerce kamu emekçikamu emekçileri olarak ; si Anayasaya ve Uluslararasý emek-barýþ ve demokrasi mücasözleþmelere aykýrý, hukuksuz delesi yürüttüðümüz için iþinden maðdur edilmiþtir. Ýlimizde Büro atýlmýþ büro emekçileri arkadaþEmekçileri Sendikasý Ýþ Koluna Baðlý Kurumlardan 06.01.2017 ta- larýmýza sahip çýkmak, KHK'larla rihinde açýklanan 679 sayýlý KHK hayatlarý alt üst edilen arkadaþlarýmýzýn sesini duyurmak ve herile Ýþ Kur Ýl Müdürlüðünden 17 kes için iþ güvencesi talep etmek Sosyal Güvenlik Kurumundan 29 üzere bir araya geldik. Ýþinden Adliyeden 4 büro emekçisi daha

Demirtaþ’ýn yargýlanmasýna baþlandý

E

dirne F Tipi Cezavi'nde tutuklu bulunan HDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ hakkýnda 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aþaðýlama' suçundan açýlan davanýn ilk duruþmasý görüldü

DÝYARBAKIR - HDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ hakkýnda 8 Eylül 2015'te yaptýðý bir konuþmada 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aþaðýlama' suçundan 6 aydan 2 yýla kadar hapis istemi ile dava açýldý. Diyarbakýr 7. Asliye Mahkemesi'nde görülen davanýn ilk duruþmasýna cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaþ katýlmazken, avukatlarý hazýr bulundu.

"Yasama dokunulmazlýðý var"

Yöneltilen suçlarla ilgili savunma yapan Demirtaþ'ýn avukatlarýndan Mehmet Emin Aktar, müvekkilinin yasama dokunulmazlýðý olduðunu söyledi. Yargýlanmanýn durdurulmasýný isteyen Aktar, "Müvekkilimin Anayasa ve meclis içtüzüðünde düzenlenen þekilde dokunulmazlýðý kaldýrýlmamýþtýr. Ayrýca hükmün geçmiþe yönelik sonuçlar doðuracaðý için uygulama imkaný yoktur. Müvekkilimin yasama dokunulmazlýðý olduðu için bu davanýn durdurulmasýný talep ediyorum" dedi.

"Açýklamalarý ifade özgürlüðü kapsamýnda" Demirtaþ'ýn avukatlarýndan Mahsuni Karaman ise müvekkilinin açýklamalarýnýn ifade özgürlüðü kapsamýnda olduðunu söyledi. Ayný sevk maddesi ile müvekkilinin hak-

atýlan, geleceði karartýlan büro emekçileri olarak taleplerimizi güçlü bir þekilde haykýrmak için buradayýz. Hükümet eline aldýðý OHAL kalkanýyla, yýllardýr verilen mücadeleler nedeniyle yapmak isteyip de yapamadýðý politikalarýný, eksiksiz biçimde hayata geçirmeye baþlamýþtýr. Bir gecede çýkarýlan Kanun Hükmünde Kararnamelerle on binlerce kamu emekçisi haksýz ve hukuksuz biçimde açýða alýnmýþ ya da ihraç edilmiþtir" diye konuþtu.

“Yargý kararlarý yok sayýlýyor”

Alçiçek, "KHK'lar ile bugüne kadar elde edilen yargý kararlarý yok sayýlmýþ, mevcut hukuksal kazanýmlar anlamsýzlaþtýrýlmýþtýr. OHAL KHK'larý ile yargý yollarý muðlaklaþtýrýlarak yargý yolu týkanmak istenmiþtir. KHK'lar ile yapýlan düzenlemeler, 4688 sayýlý sendikalar kanununa ve mevcut hukuksal kazanýmlara aykýrý olduðu ve hatta hatta 657 sayýlý devlet memurlarý kanununa da aykýrý olduðu aþikardýr. Bizler, iþ güvencemizi ve savunduðumuz deðerleri hedef alan bu uygulamalara karþý mücadelemizi kararlýlýkla sürdüreceðiz. Çok iyi biliyoruz ki iþ güvencesi olmadan emekçilerin haklarýna kavuþmasý mümkün deðildir" ifadelerini kullandý.

kýnda farklý illerde birden fazla dava açýldýðýný kaydeden Karaman, "Ýstanbul, Ankara, Aðrý, Mersin, Mardin ve Diyarbakýr'da açýlan dava dosyalarý derdest durumdadýr. Tüm bu dosyalarýn incelenerek bu hususta zincirleme suç hükümleri uyarýnca son suçun iþlendiði yerin mahkemesi tespit edilerek tüm dosyalarýn tek dosyada birleþtirilmesini talep ediyoruz. Çünkü ayrý ayrý yargýlanmalar sonucunda verilecek muhtemel ayrý ayrý hükümler müvekkilin aleyhine bir durum yaratacaktýr. Tüm yargýlanmalarýn ayný dosya kapsamýnda yürütülmesi ve hükme gidilmesi halinde tek hüküm kurulacaktýr" diye konuþtu.

Duruþma 7 Mart'a ertelendi

Yapýlan savunmalarýn ardýndan mahkeme, yargýlanmanýn devamýnda usul ve yasaya aykýrýlýk görülmediði gerekçesiyle yargýlanmasýnýn durdurulmasý talebinin reddine karar verdi. Mahkeme Demirtaþ'ýn bir sonraki duruþmada SEGBÝS üzerinden hazýr edilmesine iliþkin Edirne F Tipi Cezaevi'ne yazý gönderilmesine ve avukatlarýn ayný suçtan Diyarbakýr 2. Asliye Ceza Mahkemesinde açýlan davanýn birleþtirilmesi talebi üzerine söz konusu dosyanýn istenmesine karar verdi. Duruþma 7 Mart tarihine ertelendi. (ÝHA)


$ € €

DOLAR 3,7934 3,7934 EURO

4,0383 4,0397

ALTIN

146,52 146,60

BÝST

81.017

ekonomi

13 13 Ocak 2017 Cuma

Çocuk iþçi fabrika patronu oldu de 580 metrekare alana kurulu fabrikasýnda 15 kiþi istihdam eden ve 10 çeþit cips üreten Önen'in þimdiki hedefi "Aliko" adýný verdiði mýsýr çerezi fabrikasýnýn kapasitesinin arttýrmak.

"Günde 25 bin paket ürün üretiyoruz"

B

atman'da yýllar önce, çocuk yaþta sokaklarda sakýz satarak, aile geçimine katkýda bulunmaya çalýþan Mehmet Önen, fabrika patronu oldu. Önen, hayallerinin peþinden koþarak kurduðu cips fabrikasýyla yurt dýþýna ihracat yapýyor BATMANLI Mehmet Önen (32), ailesine katkýda bulunmak amacýyla, ticaret hayatýna 12 yaþýnda sokaklarda sakýz satarak baþladý. Bir taraftan da para biriktiren Önen, bir süre sonra bakkal dükkaný açtý. Önen, bununla da yetinmedi. Ticarette büyümeyi he-

defleyen ve hayallerinin peþinden koþan Önen, çocuk iþçiliðinden fabrika patronluðuna yükseldi. Memleketinde cips fabrikasý kuran genç yatýrýmcý, Türkiye'deki illere ürün göndermenin yaný sýra yurt dýþýna da ihracat yapmaya baþladý. Marangozlar Sitesin-

Çocuk yaþlarda Batman'ýn sokak ve pazarlarýnda elde sakýz ve çikolata satarak, ev ekonomisine katký saðlamaya baþladýðýný anlatan Önen, hayatý boyunca hep büyük iþler yapmanýn hayalini kurduðunu belirtti. Hep daha iyisi için çalýþtýðýný ifade eden Önen, "Sakýz satmaya baþladýðýmda yerli üretim yapmanýn, bölgeye ve Türk ekonomisine katký sunmanýn hayalini kuruyordum. Bunu yapabildiðim için çok mutluyum. Tüm illere ürün satýyorum. Yurt dýþýnda da þuanda Irak'a ürün gönderiyoruz. Günde bir týr, yani 25 bin paket ürün üretiyoruz" dedi. (ÝHA)

Yatýrým yapan yabancýlara vatandaþlýk verilecek Resmi Gazete'de yayýnlanan Bakanlar Kurulu kararý ile yatýrým yapan ve istihdam oluþturan yabancýlara T.C. vatandaþlýðý verilebilecek

DÝYARBAKIR - Resmi Gazete'nin dünkü sayýsýnda yayýmlanan Türkiye vatandaþlýðý kanunu uygulama yönetmeliðinde deðiþiklik yapan yönetmelikte þartlar belirlendi. Buna göre, En az 1 milyon dolar tutarýnda taþýnmazý üç yýl satýlmamasý þerhiyle satýn alan, en az 2 milyon dolar tutarýnda sabit sermaye yatýrýmý yapan, en az 3 milyon dolar tutarýnda mevduatý üç yýl tutma þartýyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatýrdýðý belgelenen veya bu tutarda devlet borçlanma araçlarýný üç yýl tutmak þartýyla satýn aldýðý tespit edilen yabancýlara T.C. vatandaþlýðý verilecek. Deðiþiklikle, en az 100 kiþilik istihdam oluþturduðu belgelenen yabancýlarýn da vatandaþlýðý almaya hak kazanabilecek. (ÝLKHA)

Kasým ayýnda süt ürünleri üretimi arttý TÜÝK'in verilerine göre, ticari süt iþletmelerince Kasým ayýnda 716 bin 310 ton inek sütü toplandý. Tavuk yumurtasý üretimi ise 1,6 milyar adet olarak gerçekleþti DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumum (TÜÝK), geçen yýlýn kasým ayýna ait, süt ve süt ürünleri üretimi ile kümes hayvancýlýðý üretimi istatistiklerini açýkladý. Buna göre, ticari süt iþletmelerince Kasým ayýnda 716 bin 310 ton inek sütü toplandý. Toplanan inek sütü miktarý Kasým ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 5,8 arttý. Kasým ayýnda ticari süt iþletmeleri tarafýndan içme sütü üretimi 132 bin 640 ton olarak gerçekleþti ve bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 17,1 artýþ gösterdi. Ýnek peyniri üretimi 51 bin 779 ton ile bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 4,6 arttý. Koyun, keçi, manda ve karýþýk sütlerden elde edilen peynir çeþitleri ise 507 ton ile bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 66,6 arttý. Yoðurt üretimi 90 bin 1 ton ile bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 4,1 arttý. Ayran üretimi ise 56 bin 145 ton ile bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 8,4 artýþ gösterdi. Kasým ayýnda ticari süt iþletmeleri tarafýndan toplanan inek sütü yað oraný ortalama yüzde 3,5, protein oraný ise ortalama yüzde 3,3 olarak tespit edildi. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ toplanan inek sütü miktarý Kasým ayýnda bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttý.Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ toplanan inek sütü miktarý Kasým ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 5,3 arttý.


14

BÖLGE

13 Ocak 2017 Cuma

Komando uzman çavuþ 180 kilo esrarla yakalandý AKSARAY'da polisin þüphe üzerine durdurduðu kullandýðý otomobilde 150 kilogram kubar ve 30 kilogram toz olmak üzere 180 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Sahte kimlikle yakalanan komando uzman çavuþ gözaltýna alýndý. Olay dün sabah saatlerinde Aksaray-Adana Karayolunda yaþandý. Edinilen bilgiye göre, rutin yol kontrolü yapan Ýl Emniyet Müdürlüðü Uyuþturucu ile Mücadele Þubesi ekipleri, Adana'dan Aksaray istikametine seyreden 54 plakalý otomobili durdurdu.

Siyah poþetlere gizlemiþ

Diyarbakýr'ýn Lice Ýlçesi'nden aldýðý 150 kilogram kubar ve 30 kilogram toz olmak üzere 180 kilogram esrar maddesini Ýstanbul'a götüren Komando Uzman Çavuþ, Aksaray'da yakalandý. Hakkari Dað Komando Taburu'nda görevli olduðu öðrenilen uzman çavuþun taburundan izinli olarak ayrýldýðý öðrenildi

Polis ekiplerinin ehliyet ve ruhsat sormasý üzerine araç sürücüsü uzman çavuþ olduðunu belirtti. Sürücünün arabasýnýn arkasýndaki büyük poþetlerden þüphelenen ekipler aracý arama noktasýna çekti. Burada otomobilde yapýlan aramada arka koltuk ve bagaj-

da siyah poþetlerde gizlenmiþ 150 kilogram kubar esrar ve 30 kilogram toz esrar olmak üzere toplam 180 kilogram esrar maddesi ele geçirdi.

Ýzinli olarak ayrýlmýþ Hakkari Dað Komando Taburu'nda görevli olduðu öðrenilen Komando Uzman Çavuþ D.Ö.'nün (27) üzerinde arama yapan polis ekipleri, 2 adet kuru sýký tabanca, bir adet beylik tabancasý, 3 adet þarjör, bir adet sahte kimlik, 2 adet telefon ve çok sayýda sim kart ele geçirdi. D.Ö.'nün Hakkari'de görev yaptýðý, Muþlu olduðu, esrarlarý Diyarbakýr Lice'den aldýðý ve taburundan izinli olarak ayrýldýðý öðrenildi. Esrarlarý Ýstanbul'a götürmek üzere yola çýktýðý tespit edilen þahýs gözaltýna alýnarak Emniyet Müdürlüðüne götürüldü. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. (ÝHA)

Bismil’de 15 yýllýk OSB hayali gerçekleþiyor

B

ismil Kaymakamý Turgay Gülenç, tarýma dayalý karma organize sanayi sitesinin ilçeye 100 yýl katkýsý olacak bir proje olduðunu söyledi DÝYARBAKIR'ýn Bismil ilçesinde tarýma dayalý karma organize sanayi sitesinin kurulmasý için çalýþmalar baþladý. Bismil Kaymakamý Turgay Gülenç, tarýma dayalý karma organize sanayi sitesinin ilçeye 100 yýl katkýsý olacak bir proje olduðuna dikkat çekerek, çiftçiler, iþadamlarý, sivil toplum kuruluþlarý ve kurum amirlerinden destek istedi. Gülenç, sitenin faaliyete girmesiyle binlerce Bismillinin iþ sahibi olacaðýný kaydetti. Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Remzi Çekiç ise, ilçede 400 bin dekarlýk alanda sulu tarým, 1 milyon 400 bin dekarlýk alanda ise buðday, arpa, mercimek, pamuk ve mýsýr ekimi yapýldýðýný anlatarak, þunlarý kaydetti: "Ýlçemizde 5 bin 500 kayýtlý çitçi bulunmaktadýr. Bu da bize ilçemizin tarýmsal faaliyet olarak ülkemize birçok ilden daha önemli bir yere sahip olduðunu göstermektedir. Bismil ilçemizde faal durumda on bin adet

sera bulunmakta olup, 230 dekar alanýnda faaliyet yürütmektedirler. Yine ilçemizde on adet bakanlýk destekli, 4 adet sosyal destekli 14 adet süt ve besin kooperatifi bulunmaktadýr. Ýlçemizde 18 adet çýrçýr ve yað fabrikasý, bir adet büyük çapta boru fabrikasý, 2 adet tavuk ve yumurta çiftliði bulunmaktadýr. Ýlçemizde devam eden projeler tamamlandýðýnda sað sahil sulama projesinde 21 köy pamuk çay projesiyle de 14 köy faydalanacak ve 600 bin dekar alan sulanacaktýr." (ÝHA)

Yýllýk Ýþletme Cetveli uyarýsý Diyarbakýr Valiliði, Yýllýk Ýþletme Cetvelini belirtilen sürede vermeyen Ýþletmelere Ýdari Para Cezasý verilmesi öngörüldüðü belirtildi Süleyman ÖZDEMÝR DÝYARBAKIR Valiliðinden yapýlan açýklamada, Yýllýk Ýþletme Cetvelini belirtilen sürede vermeyen Ýþletmelere Ýdari Para Cezasý verileceði duyuruldu. Açýklamada, "6948 sayýlý Sanayi Sicil Kanunun 5. maddesi gereðince Sanayi Ýþletmeleri yýlsonundan itibaren ilk 4 (dört) ay içerisinde bir önceki yýla ait faaliyetlerini içeren Yýl-

lýk Ýþletme Cetvellerini internet ortamýnda giriþ yapmalarý gerektiði ve yasal zorunluluk olduðu açýk bir þekilde belirtilmiþ, Yýllýk Ýþletme Cetvelini belirtilen sürede vermeyen Ýþletmelere ayný kanunun 9. maddesi gereðince Ýdari Para Cezasý verilmesi öngörülmüþtür." denildi. Açýklamanýn devamýnda, "Bu itibarla firmalarýn cezai müeyyide ile karþý karþýya kalmamasý ve Ýdari Para Cezasý uygulanmamasý için 2016 yýlýna ait Yýllýk Ýþletme Cetvellerini en geç 30 Nisan 2017 tarihine kadar http://www.sanayi.gov.tr web adresinden e-hizmetler bölümüne giriþ yaparak Müdürlüðümüze bildirmeleri tüm imalat sektöründeki sanayicilere duyurulur." ifadelerini yer verildi.


13 Ocak 2017 Cuma

15

SPOR

Amedspor’da gözler lige çevrildi Erzurum’da hedef galibiyet Pazar günü Amedspor deplasmanýna çýkacak olan lider Büyükþehir Belediye Erzurumspor Diyarbakýr'a iddialý geliyor. Ýyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten teknik direktör Ahmet Yýldýrým, hedeflerinin galibiyet olduðunu söyledi. DÝYARBAKIR - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grubun Lideri Büyükþehir Belediye Erzurumspor, Pazar günü Diyarbakýr'da oynayacaðý Amedspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürüyor. Teknik Direktör Ahmet Yýldýrým, iyi bir hazýrlýk dönemi geçirdiklerini belirterek, "Sezon sonunda kupayý Erzurum'a getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yýldýrým: Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik Antalya'da çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini açýklayan Büyükþehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Ahmet Yýldýrým, "Antalya'da hafta sonu Diyarbakýr'da oynayacaðýmýz önemli Amed Sportif maçýnýn hazýrlýklarýmýzý tamamlamak üzereyiz. Ýyi bir aile ortamýmýz var. Arkadaþlýðýmýz çok iyi. Ligin ikinci yarýsýnýn ilk maçýna baþarýyla baþlamak istiyoruz. Bizi sevenleri inþallah mahcup etmeyeceðiz. Allah nasip ederse Diyarbakýr'dan galip gelmeyi düþünüyoruz. Galip gelemesek bile kaybetmeden dönmeyi hedefliyoruz. Hep söylediðim konular yeni transferlerimiz bizimle güzel bir arkadaþlýk uyumu içinde takýmýmýz var. Bu aile ortamýna yeni transferlerimiz de katýldý. Ýlk yarýyý lider bitirmemiz önemliydi. Futbolcularýma güveniyorum. Ýnþallah buradaki baþarýmýzý sahaya yansýtarak liderliðimizi sezon sonuna kadar sürmek istiyoruz. Bizim tek bir hedefimiz var sezon sonunda kupayý Erzurum'a getirmeyi hedefliyoruz" dedi. (Spor Servisi)

Diyar’ýn gençleri Tatvan yolcusu Süleyman Özdemir DÝYARBAKIR - Spor Toto 3.lig 3. gurubu takýmlarýndan Diyarbekirspor'un Coca Cola Akademi ligi 5. grubunda mücadele eden alt yapý takýmlarýndan U - 14 ile U 15 takýmlarý ligin 14. haftasý maçlarýnda deplasmanda Tatvan Gölspor U - 14 ile U 15 takýmlarýyla karþýlaþacaklar.

Cumartesi günü Diyarbakýr'a dönecekler Ligin ilk yarýsýnda oynadýklarý maçlarý Diyarbekirspor U - 14 rakibi Tatvan Gölspor'a sahasýnda 4- 3. U - 15 'takýmý ise sahasýnda Tatvan Gölspor'a 7-2 maðlup olmuþtu. Hazýrlýklarýný tamamlayan Yeþil - Kýrmýzýlý gençler Cuma günü Tatvan'a gidip Cumartesi günü maçlarýný oynadýktan sonra Diyarbakýr'a dönecekler.

Antalya'da devre arasý kamp çalýþmalarýný sürdüren Amedspor, bu kentteki hazýrlýklarýný tamamladýktan sonra Diyarbakýr'a dönüp Büyükþehir Belediye Erzurumspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayacak. Pazar günü iki takýmý karþý karþýya getirecek karþýlaþma her iki ekip içinde büyük önem taþýyor Mehmet Uður ÇAKIL DYARBAKIR- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi 4. sýrada tamamlayan Amedspor, Antalya'da kamp çalýþmalarýný sürdürüyor. Takýma katýlan yeni oyuncularla birlikte þampiyonluðu hedefleyen Yeþil-Kýrmýzýlýlar, liglerin 15 Ocak'ta açýlmasýyla birlikte lige Büyükþehir Belediye Erzurumspor karþýlaþmasý ile merhaba diyecek. Lider Büyükþehir Belediye Erzurumspor'u maðlup etmek isteyen Amedspor ikinci devreye 3 puanla baþlamak isti-

yor. Amedspor ile Büyükþehir Belediye Erzurumspor'u karþý karþýya getirecek olan karþýlaþma Seyrantepe Spor Kompleksleri'nde oynanacak ve maç saat 13.00'da baþlayacak.

Naki sahalara dönüyor Hacettepe maçýnda rakip kaleciye yaptýðý hareketten dolayý kýrmýzý kart görerek Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 4 maç ceza alan Amedspor'un yýldýz futbolcusu Deniz Naki Kahramanmaraþ, Fenerbahçe ve iki Gençlerbirliði maçý ile bu cezasýný tamamladý.

Diyar’da çalýþmalar devam ediyor Antalya'da ikinci yarý kamp hazýrlýklarýný sürdüren Diyarbekirspor, Cuma günü idmanlarýný tamamlayýp Cumartesi günü Tarsus'a geçecek. Öte yandan Yeþil-Kýrmýzýlýlar Eyyüpspor'dan Eþref Korkmazgil'i renklerine kattý

Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR - Spor Toto 3.lig 3. grubunda zirve mücadelesi veren Diyarbekirspor, Antalya'daki devre arasý kamp çalýþmalarýný Cuma günü tamamlayýp Cumartesi günü Antalya'dan Mersin'e seyahat edecek. Ligde ikinci yarýya Mersin'de merhaba diyecek olan Diyar'da hedef 3 puan.

“Lisansý Baþakþehir’de” Öte yandan Yeþil Kýrmýzýlýlar kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Diyarbekirspor 2016 - 2017 sezonunda Eyyüpspor'da 3 maç oynamýþ, sol kanat oyuncusu Eþref Korkmazoðlu'nu transfer etti. Eþ-

Deniz Naki'siz çýktýðý maçlarda büyük sýkýntý yaþayan Amedspor'da Deniz'in oynayacak olmasý teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Taraftara uyarý Fenerbahçe maçýnda "ideolojik propaganda" yaptýðý gerekçesiyle 40 bin TL cezaya çarptýrýlan Amedspor, bunu bir daha tekrarlamasý durumunda 3 puaný silinecek. Bu tehlikeye yönelik açýklamalarda bulunan yetkililer taraftarlara saðduyulu olmalarýný ve sadece takýmlarýný desteklemeleri yönünde açýklamalarda bulundu. ref Korkmaz oðlu, 2011 tarihinden bu yana, kiralýk olarak Eyyüpspor'da. Çorum Belediyespor'da. Ýstanbul Güngören ve Ýstanbulspor'da oynamýþ. Lisansý Medipol Baþakþehir'de olduðu için gittiði kulüplerde kiralýk oynadý. "Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Medipol Baþakþehirspor'dan sol kanat oyuncusu Eþref Korkmazoðlu ile anlaþarak sözleþme imzalamýþtýr.1994 Siverek doðumlu olan Eþref Korkmazoðlu, anlaþmanýn ardýnda Antalya'ya gelerek takýmýmýzýn kamp çalýþmalarýna dahil olmuþtur. Transferin hem kulübümüz hem de oyuncumuz için hayýrlý olmasýný diliyoruz.


Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN

13 OCAK 2017 CUMA Yýl: 10 - Sayý : 3236 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Spor sahalarý için 3 milyon TL

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Okul sporlarýnda þampiyonlar belli oldu 26 Aralýk ile 10 Ocak tarihleri arasýnda Baðlar Belediyesi Spor Salonu'nda yapýlan ve 19 takýmýn katýldýðý, Okul Sporlarý Basketbol Yýldýzlar'da Þampiyonlar belli oldu Süleyman Özdemir

Diyarbakýr Valisi Hüseyin Aksoy, okullarda spor sahasý yapýmý için 3 milyon 188 bin TL harcandýðýný belirtti DÝYARBAKIR - Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programý" kapsamýnda finanse edilen Diyarbakýr'daki bazý okullarda halý saha, basketbol, voleybol ve tenis sahalarý yapýldý. Spor sahalarýnýn özellikle dezavantajlý gruplarýn yoðun olarak yaþadýðý yerlerde yapýlmasý için Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü, Ýl Milli

Eðitim Müdürlüðü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü arasýnda iþ birliði amacýyla protokol imzalandý.

da finanse edilen 33 spor sahamýz toplam 3 milyon 188 bin 800 TL'ye mal oldu" dedi.

“61 bin 400 kiþi faydalanacak”

“Amacýmýz çocuklarý spora yönlendirmek”

Konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Vali Hüseyin Aksoy, "Proje kapsamýnda 24 okul, iki sosyal hizmet merkezi ve bir Kur'an kursuna toplam 21 halý saha, on basketbol-voleybol sahasý ve iki tenis sahasý yapýldý. Yapýlan bu spor sahalarýndan özellikle dezavantajlý olduðu deðerlendirilen 61 bin 400 kiþi faydalanacak. Kalkýnma Bakanlýðýmýz tarafýndan 'Cazibe Merkezlerini Destekleme Programý' kapsamýn-

Bu doðrultuda çocuklarý ve gençleri spora yönlendirmek istediklerini dile getiren Aksoy, "Buradaki öncelikli amacýmýz dezavantajlý gruplara yönelik yapýlan bu ve benzer yatýrýmlarla çocuklarý ve gençleri spora yönlendirerek hem onlarýn spor alanýndaki yeteneklerini ortaya çýkarmak hem de gençlerin ve çocuklarýn olumsuz birtakým ortamlardan etkilenmelerini önlemektir" diye konuþtu.

Çýnar Belediyespor 3 puaný almayý bildi Çýnar Belediyespor sahasýnda oynadýðý maçta Hebun Alipýnarspor'u 30 maðlup etti. Aldýðý 3 puanla Çýnar Belediyespor , maç fazlasýyla liderliðe yükseldi C

M

Y

K

DÝYARBAKIR-Ýki hafta süren okul sporlarý karþýlaþmalarýnýn ardýndan þampiyonlar belli oldu. Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takýmlara kupa madalya ve baþarý belgesi verildi. Þampiyon olan takýmlar Þanlýurfa'da düzenlenecek olan grup müsabakalarýnda Diyarbakýr'ý temsil etmeye hak kazandýlar.

Kýzlarda 1.özel TED Koleji 2.Mesut Yýlmaz Orta Okulu 3.ÝMKB Hattat Hamit Aytaç ortaokulu 4.Mermer Bucaðý Orta Okulu Erkeklerde 1.Özel Simya Orta Okulu 2.Özel Mektebim Orta Okulu 3. Hattat Hamit Aytaç Orta Okulu 4.Özel final Orta Okulu

Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR Süper Amatör liginde oynanan maçta, grubunun iddialý takýmý Çýnar Belediyespor sahasýnda oynadýðý maçta Hebun Alipýnarspor'u 3- 0 maðlup etti. Çýnar Belediyespor aldýðý 3 puanla maç fazlasýyla liderliðe yükseldi. Maçta çok iyi bir performans sergileyen Çýnar Belediyespor liderlik iddiasýný devam ettirdi. Maçýn gollerini Uður, Furkan ve Murat attý. Hebun Alipýnarspor'un formsuzluðu ise devam ediyor.

13 ocak 2017 cuma  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you