Page 1

Katliam duruþmasý ertelendi DÝYARBAKIR E Tipi Kapalý Cezaevi'nde 24 Eylül 1996'da 10 PKK'li tutuklunun demir sopa ve çubuklarla darp edilerek katledildiði ve kamuoyunda “Diyarbakýr Cezaevi Katliamý” olarak bilinen olay ile ilgili açýlan davanýn duruþmasý görüldü. Duruþma 2 Nisan tarihine ertelendi. GÜNDEM 05

‘Kapalý pazarlýk olmaz’ PARTÝSÝNÝN grup toplantýsýnda konuþan BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, AKP ve BDP'nin yeni Anayasa konusunda anlaþtýðý yönündeki iddialarý yalanlayarak, kimseyle kapalý pazarlýk yürütmeyeceklerini söyledi. POLÝTÝKA 09

Diyarbakýr’da bir kiþi tutuklandý GÜNCEL 03 13 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA FÝYATI: 25 KRÞ.

Uzmanlardan uyarý: Oyuncak seçimi önemli

02

www.diyarbakiryenigun.com

Silvan’da toplu mezar açýldý

06

Dostluk ve üzüntü bir arada

22

iHLAL TAVAN YAPTI ÝHD'nin hazýrladýðý cezaevleri raporuna göre, bölge cezaevlerinde 2012 yýlýnda 3 bin 263 hak ihlali yaþandý. Raporda, yýl içerisinde 26 tutsaðýn yaþamýný yitirdiðine dikkat çekilirken, aðýr hasta ve tutuklularýn bir an önce serbest býrakýlmasý istendi

En çok cezaevlerinde ÝHD Diyarbakýr Þubesi, 2012 yýlýnda bölge cezaevlerinde yaþanan hak ihlallerine iliþkin hazýrladýðý raporu, kamuoyuna açýkladý. Þube binasýnda yapýlan basýn toplantýsýnda konuþan ÝHD Cezaevi Komisyonu üyesi Resul Tamur, cezaevlerinin hak ihlallerinin en çok yaþandýðý mekanlarýn baþýnda geldiðini belirterek, 2012'nin cezaevleri açýsýndan hak ihlallerinin tavan yaptýðý bir yýl olduðuna dikkat çekti.

26 tutsak yaþamýný yitirdi RAPORA göre, 2012 yýlý içerisinde cezaevlerinde 26 kiþi öldü, 65 kiþi yaralandý. 186 iþkence olayýnýn yaþandýðý cezaevlerinde bin 303 sevk uygulamasý, 239 saðlýk ihlali, 319 haberleþme ihlali yaþandý. Aile görüþü engellenenlerin sayýsýnýn 25 olarak belirtildiði raporda, tecrit ve izolasyon sayýsýnýn 28 olduðuna dikkat çekildi. Toplam hak ihlali sayýsýnýn ise 3 bin 263 olduðuna iþaret edildi. Mehmet PÝÞKÝN’in haberi 12’de

ayrýntý

3’te

Süreç nasýl iþliyor? Mesut FÝÐANÇÝÇEK C

M

Y

K

DEAH Meclis gündeminde DÝYARBAKIR Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde yaþanan saðlýk sýkýntýlarýna iliþkin Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'nun yanýtlamasý istemiyle BDP Grup Baþkanvekili Ýdris Baluken tarafýndan Meclis Baþkanlýðýna soru önergesi verildi. Baluken, hastanenin týbbi donaným, personel istihdamý, çevre düzenlemesi ve trafik yolu kantin, baþta olmak üzere sosyal donatý çalýþmalarýnýn yapýlmadan faaliyete sokulduðunu söyledi. 4’te

‘Müze, Ýçkale’ye taþýnacak...’ ÝÇKALE ve Cazibe Merkezi Destekleme Programý Projeleri Deðerlendirme Toplantýsý’nda konuþan Ýl Valisi Mustafa Toprak, restorasyon ve rölöve çalýþmalarý bittikten sonra müzenin Ýçkale'ye taþýnmasý için yapýlmasý gerekenlerin bulunduðunu belirterek, “Türkiye'nin en büyük Arkeoloji Müzesi Ýçkale'de en kýsa zaman içerisinde hizmete sunulacak” dedi. 10’da


2

SAÐLIK

13 Þubat 2013 Çarþamba

Oyuncak seçimi önemli SERVET TURSUN

Son yýllarda, görsel iletiþimde ve eðlence sektöründeki geliþmelere de paralel olarak oyuncaklarýn çocuklarýn hayatýndaki yeri, önceki yýllara oranla artýþ gösteriyor. Ancak çocuklarýn hayatýnda önemli bir yeri olan oyuncak satýn alýnýrken, ebeveynlerin dikkatli olmasý gerekiyor

DÝYARBAKIR - Memorial Diyarbakýr Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Bölümü'nden Uz. Dr. Ayhan Çeri, ebeveynlere oyuncak seçimleri konusunda uyarýlarda bulundu. Oyuncaðý satýn almadan önce mutlaka dikkatlice gözden geçirip bozuk olmadýðýndan emin olunmasý gerektiðini belirten Çeri, "Evdeki bozuk oyuncaklar da çocuklar için risk oluþturabileceðinden evde bulundurulmamalýdýr. Oyuncaklar çocuklarýn yaþýna uygun olmalý, oyuncak satýn alýrken vakit geçirmek için eðlence aracý olmasýnýn yaný sýra çocuðun zihinsel ve fiziksel geliþimine yardýmcý olmasýna da dikkat edilmelidir. Belli bir yaþýn üzerindeki çocuklarýn kullanabileceði bisiklet, kaykay, paten satýn alýnýrken; koruyucu aparatlarý da (dizlik, kask vb.) almaya ve çocuðun bunlarý mutlaka kullanmasýna özen gösterilmelidir" dedi.

‘Kurþun içeren boyalý oyuncak almayýn’

Oyuncak satýn alýrken, yapýmýnda kurþun içeren boyalarýn kullanýlmadýðýndan emin olunmasý gerektiðinin altýný çizen Uz. Dr. Ayhan Çeri, "Kurþun içerikli boyalarla üretilen oyuncaklar, çocuklar için uzun vadede zihinsel ve sinirsel bozukluklara yol açabilir. Günümüzde internet üzerinden onli-

ne alýþveriþ de giderek yaygýnlaþmaktadýr. Ancak bunun yerine oyuncaðýn, maðazadan görülerek ve incelenerek alýnmasýnda yarar vardýr. Eðer oyuncak mutlaka online olarak satýn alýnacaksa, sipariþten önce ayrýntýlý bilgiye sahip olunmalýdýr" diye konuþtu.

‘Küçük oyuncaklar tehlikeli’

Okul öncesi dönem çocuklarý için alýnan oyuncaklarýn boyutlarý en az 3x6 cm ve kolayca parçalanamaz olmasý gerektiðini dile getiren Çeri þunlarý söyledi; "Böylece çocuðun, oyuncaðý yutmaya çalýþarak yemek borusunu ya da soluk borusunu týkayýp boðulma tehlikesi geçirmesinin önüne geçmiþ olur. Çocuklarýn, 4-5 cm den daha küçük metal para, bilye, küçük top gibi cisimlerle oynamalarýna izin verilmemeli ve bu tür cisimler çocuklarýn kolayca ulaþabileceði ortamlardan uzak tutulmalýdýr.

Pilli oyuncaklara dikkat

Pil ile çalýþan oyuncaklarýn pil yuvasýnýn sýkýca kapalý olduðuna ve çocuðun burayý kolayca açamayacaðýna emin olunmalýdýr. Son yýllarda oyuncaklarda kullanýlan pillerin parçalanmaya karþýn güvenliðinin artýrýlmýþ olmasýna raðmen bu pillerin içerdiði kimyasal maddelerin sindirim sistemi ile emilimi durumunda karaciðer, böbrek yetmezliði gibi çok ciddi saðlýk sorunlarýna yol açabilir."

Laktoz intoleransýndan düzenli süt içerek korunun DÝYARBAKIR - Uzmanlar, çocukluk döneminden itibaren düzensiz süt tüketiminin sütteki þekere hassasiyet olarak tanýmlanan laktoz intoleransýna yol açabileceðini belirterek, süt tüketimine azar azar baþlanmasýyla bu sorunun giderileceðine dikkat çekiyor. Halk tarafýndan süt alerjisi ile karýþtýrýlan laktoz intoleransý süt alerjisinin aksine düzenli süt tüketimi ile ortadan kalkýyor. Laktoz intoleransý, sütte bulunan laktoz þekerinin vücutta parçalanamamasý sonucunda oluþuyor. Süt ve süt ürünleri tüketiminden sonra karýn aðrýsý, ishal, gaz, mide ekþimesi, kusma, midede þiþkinlik ve kramp ile ortaya çýkýyor; ancak, düzenli süt tüketimi ile giderilebiliyor.

“Sýkça tüketilmiyor”

Dünyada yapýlan çalýþmalarda ortalama her beþ kiþiden birinde laktoz intoleransýna rastlandýðýný kaydeden Erciy-

es Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Neriman Ýnanç, Türkiye genelinde laktoz intoleransý oranýný gösteren geniþ çaplý bir araþtýrma bulunmadýðýný belirtti. Laktoz intoleransý vakalarýnýn en büyük sebebinin düzenli süt tüketilmemesi olduðunu kaydeden Ýnanç, þöyle konuþtu: "Çocukluk döneminde süt tüketiminin düzenli olmamasý halinde vücudun ürettiði laktaz enzimi azalýr. Ayrýca, uzun süre süt tüketmemiþ kiþilerde sütün içerdiði laktozun sindirimini saðlayan enzimler salgýlanma yeteneðini kaybetmeye baþlamaktadýr. Tekrar süt tüketimine baþlandýðýnda kiþiler süt sindirimini kolaylaþtýran enzimlerin eksikliði nedeniyle laktoz intoleransý bulgularýyla karþýlaþabilmektedir. Türkiye'de maalesef yeterince süt tüketilmediði için bu sorunla sýkça karþýlaþýlabilmektedir"

Bu durumu önlemek için düzenli süt tüketimi önerilmektedir. Özellikle laktoz intoleransý rastlanan çocuklarda süt tüketimi kesinlikle býrakýlmamalý aksine her gün düzenli olarak artan oranlarda tüketilmelidir. Süt alerjisi ile laktoz intoleransýnýn sýklýkla birbirine karýþtýrýldýðýný da ifade eden Prof. Dr. Ýnanç, "Gýda alerjisi, vücutta baðýþýklýk sisteminde bazý reaksiyonlara neden olan ve çeþitli testlerle gözlemlenen ve teþhis edilen bir reaksiyondur. Gýda alerjisi durumlarýnda, birçok kiþiye etkisi bulunmayan gýdalar bazý bulgulara neden olur. Bunlar; gýdanýn yenmesinden ardýndan bir - iki dakika ile 2 saat sonrasýna kadar ortaya çýkabilir: Bulantý, kusma, karýn aðrýsý, gaz, karýnda þiþkinlik, döküntü, dil ve damakta þiþme, boðazda kaþýntý, yanma gözlenebilir" diye konuþtu.

Obezite, kanserde sigara kadar tehlikeli Kansere yol açan risk faktörleri arasýnda yer alan yanlýþ beslenme ve obezitenin, neredeyse sigara kadar etkili TRABZON - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Feyyaz Özdemir, Türkiye'de, tüm dünyada olduðu gibi kanserden ölüm oranýnýn arttýðýný, her yýl yaklaþýk olarak 200 bin yeni kanser olgusunun ortaya çýktýðýný belirtti,. Özdemir, Türk toplumunun yaþlandýðýný, buna baðlý kanser görülme oranýnda artýþ yaþandýðýný ifade ederek, kanserin en önemli ve bilinen sebebinin sigara ve tütün ürünlerinin kullanýlmasý olduðunu anýmsattý. Özdemir, "Obezite, neredeyse sigara kadar önemli. Obezite rahim, kolon ve meme kanserinde son derece önemli bir kaynak sebebi olarak öne çýkýyor'' dedi.

Ateþ düþüren siyah havuç Konya'nýn Ereðli ilçesinde yetiþtirilen ve iltihap kurutucu ve ateþ düþürücü özelliði bulunduðu belirlenen siyah havuçlar, dünyanýn birçok ülkesine ihraç ediliyor KONYA - Türkiye'de sadece Ereðli'de üretilen siyah havucun dünyanýn birçok ülkesinden talep gördüðünü ifade eden Ereðli Ziraat Odasý Baþkaný Özkan Özgüven, Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nden bilim adamlarýnýn yaptýðý araþtýrmada, içinde bulunan ''antosiyanin'' adlý mor pigmentler sayesinde oldukça etkili bir antioksidan iþlevi gören siyah havucun, ayrýca önemli bir iltihap kurutucu, ateþ düþürücü (anti-inflamatuar) özelliði olduðunun da gözlemlendiðini bildirdi. Özgüven, bu özelliðinin yaný sýra doðal gýda boyasý olarak da kullanýlan siyah havucun yurt dýþýndan yoðun talep gördüðünü, Ýtalya, Fransa, ABD ve Almanya baþta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildiðini dile getirdi. Antosiyanin maddesinin hücre yaþlanmasýný önlediði de belirtildi.


GÜNCEL

13 Þubat 2013 Çarþamba

MESUT FÝÐANÇÝÇEK

Süreç nasýl iþliyor?

AYRINTI

Türkiye'de Kürt sorunu konusundaki siyasi çözüm süreciyle alakalý tarihi günler yaþýyoruz. Türkiye, gerek Kürt sorunu, gerek Ýslami kesimlerin ve Alevilerin hassasiyetlerinin dikkate alýnmadýðý, ekonominin tehlike sinyalleri verdiði ve Ak Parti'nin mevcut statükonun deðiþik bir versiyonu olduðu algýsýnýn yerleþtiði bir dönemde baþlayan "müzakere süreciyle" yeni bir yola girdi… Türkiye'nin siyasi tarihinde inkara dayalý politikalarýn terk edildiði anlamýna gelen bu giriþimin sadece iç þartlarýn gereði deðil; ayný zamanda dýþ þartlarýn da dayattýðý bir zorunluluk olduðu bir gerçek. Arap Baharý'nýn Suriye çýkmaz sokaklarýnda kaybolduðu bir döneme de denk gelen müzakere sürecinin geleceði þüphesiz tüm bu geliþmelerin ýþýðýnda yürütülecek. Cilvegözü Sýnýr Kapýsýnda 14 kiþinin yaþamýný yitirmesine yol açan saldýrý ile kapýyý zorlayan bir savaþa hükümet girmeyecek ama, hükümetin Suriye'nin kuzeyindeki geliþmeler ile ilgili endiþelerin olduðu da bir gerçek… Bizi þimdilik ilgilendiren kendi iç geliþmelerimiz… Müzakere sürecinde gerekli olan kamuoyu hassasiyeti, siyasetin dilinin yumuþamasý, aydýn, sanatçý ve iþadamlarýnýn duyarlýlýðý hissedilmeye baþlandý. Önceki gün Kadir Ýnanýr'ýn cesur çýkýþý, Güler Sabancý'nýn süreci destekleyen açýklamalarý önemliydi ve devamý da gelecek. Kimileri bir iþaretle, kimileri ise samimi bir dille olsa düþüncelerini dile getiriyor. Siyaset sahnesi hareketli… Tabi bu geliþmelerin ilk adýmýný atan hükümet kanadýndaki açýklamalar ve kullanýlan dil çok önemli. Bu minvalde Baþbakan Erdoðan'ýn Kayseri'de sivil toplum örgütleri, oda baþkanlarý ve kanaat önderleriyle yaptýðý

3

toplantýda söyledikleri önemliydi: sýkýntýlý vatandaþlýk tanýmý da bunun "Terörü bitirmek için ne gerekiyorsa baþýndan geliyor. yaparým. 'Terörün bitmesi için zehir Umarýz süre sýnýrlamasýyla ilgili içeceksin' deseler içerim. Siyaset bir sorun olmaz… umurumda deðil. Öleceðimi de bilsem bu zehri içerim. Yeter ki terör Hükümet-Cemaat bitsin" kutuplaþmasý mý? … Tabi siyasetin kalbi müzakere süÝmralý'ya gönderilecek ikinci heye- recine odaklý atarken ülkede diðer tin aktörleri konusunda "Gültan Kýþa- konulaþla ilgili geliþmeler de yaþanýnak" ismi üzerinden yaþanan krize yor. BDP Eþ genel baþkaný Gultan KýþaBaþbakan Erdoðan'ýn Balyoz davanak noktayý koydu: "Sorun bensem fe- sýnda tahliye olan emekli Orgeneral ragat ederim" dedi. Ergin Saygun'u tedavi gördüðü hasta… nede ziyaretinin sembolik anlamý da Bir baþka adýmda yargýdan geldi… gözden kaçýrýlmayacak bir ayrýntý. KCK adý altýnda yapýlan operasBaþbakan Erdoðan'ýn böyle hassas yonlar kapsamýnda Cizre'de 2011 Ey- bir dönemde subaylarýn cezaevine lül'ünde tutuklanan Lösemi hastasý konmasýnýn ordunun gücünü zayýflatSolin Onur'un annesi Cizre Belediye týðý kaygýsýný taþýdýðý iddia ediliyor. Baþkan Yardýmcýsý Haným Onur'un Erdoðan'ýn bu ziyareti; darbe dönetahliye edilmesi de bu manada olum- minin sona erdiðini düþünmeyen ve luydu. Ergenekon ve Balyoz davalarýnýn soSosyal medyada baþlatýlan kam- nuçlarýna vardýrýlmasý gerektiðine panyanýn ve kamuoyunun yarattýðý inanan Fethullah Gülen'in takipçilehassasiyetin önemini bir kez daha riyle arasýný açabileceði de belirtiligözler önüne serdi. yor. Süreçte yaþanan olumlu bir geliþ… me olarak not düþelim… Evet, ülke kritik bir … süreçten geçiyor. Tabi bu arada, sürecin hemen baYeniden dizayn edilen Ortadoðu'da þýnda 3 kadýn siyasetçinin hayatýný yaþanan geliþmeler Kürt sorununun kaybettiði suikastýn soruþturmasýnýn çözümünü dayatýyor. da nereye varacaðý, nasýl sonuçlanaHükümetin bu süreçte atacaðý caðýný da unutmamak lazým. Suikast- adýmlarýn içinde hem iç hem de dýþ la ilgili taraflarýn farklý iddialarý orta- geliþmelerin de dayattýðý gerçeklikler da dururken; olayýn aydýnlatýlmasýnýn var. süreç açýsýndan çok önemli olacaðý da Doðru hesaplamalar ve atýlacak bir gerçek… adýmlar ülkenin geleceðini belirleyeYeni anayasa süreci cek. Devletin Kürt sorunun çözümü koSaðlýcakla kalýn… nusunda sergileyeceði tavrýn en önemli ayaklarýndan biri de þüphesiz yeni anayasa. Bir söz: Hükümet reform "Yê zêdetir dijîn, ne ewê ku bi olarak adlandýrýlan salên dirêj di jiyanê de dimînin, ew merivin düzenlemeler yaku wateya jiyanê herî zêde fêm dikin." parken, sorunun ?"En çok yaþamýþ olan, uzun yýllar yaþamýþ olan asýl kaynaðý yedeðil, yaþamýnýn anlamýný en fazla anlamýþ olan rinde duruyor. insandýr." Anayasadaki S. Kierkegaard (Ahmet Fidanay'a teþekkürler)

Diyarbakýr’da bir kiþi tutuklandý

FOTO: ARÞÝV

Viranþehir'de 3 Þubat günü gözaltýna alýnan 2 öðrenci ile Batman'da yapýlan ev baskýnýnda gözaltýna 5 kiþiden 4'ü serbest býrakýldý. Batman'dan Diyarbakýr'a sevk edilen Yaþar Yalçýn isimli yurttaþ ise, "Patlayýcý madde bulundurmak" iddiasýyla tutuklandý

DÝYARBAKIR - BDP Viranþehir Ýlçe Örgütü'nün geçen Pazar günü gerçekleþen 2'nci Olaðanüstü Kongresi'nin ardýndan Ali Bilen ve Mehmet Tamamboða isimli öðrenciler gözaltýna alýnmýþtý. Ýlçede gerçekleþen eylemlere katýldýklarý gerekçesiyle gözaltýna alýnan Bilen ve Tamamboða götürüldükleri Viranþehir Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ndeki ifade iþlemlerinin ardýndan serbest býrakýldý. Batman Seyitler Mahallesi'nde ise 6 Þubat günü polisler tarafýndan yapýlan ev baskýnlarýnda 5 kiþi gözaltýna alýnmýþtý. Yapýlan ev baskýnlarýnýn ardýndan kentte gerçekleþen eylemlere katýldýklarý ve "Patlayýcý

madde bulundurduklarý" iddiasýyla gözaltýna alýnan Abdulcebar, Þoreþ Tatlý, Yaþar Yalçýn, oðlu Yusuf Yalçýn ve Zeki Dinç, Batman Emniyet Müdürlüðü'ne götürülmüþtü. Emniyetteki ifade iþlemlerinin ardýndan Zeki Dinç ve Abdulcebar, Þoreþ Tatlý kardeþler ile Yusuf Yalçýn serbest býrakýldý. Yaþar Yalçýn ise Diyarbakýr Cumhuriyet Savcýlýðý'na sevk edilmiþti. Savcýlýk tarafýndan ifadesi alýnan Yalçýn tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Yalçýn "Patlayýcý madde bulundurmak" iddiasýyla tutuklanarak Diyarbakýr D Tipi Kapalý Cezaevi'ne gönderildi. (DÝHA)


4

GÜNDEM

13 Þubat 2013 Çarþamba

DEAH Meclis gündeminde

DÝYARBAKIR Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde yaþanan saðlýk sýkýntýlarýna iliþkin Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'nun yanýtlamasý istemiyle BDP Grup Baþkanvekili Ýdris Baluken tarafýndan Meclis Baþkanlýðýna soru önergesi verildi. Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin týbbi donaným, teçhizat, personel istihdamý, çevre düzenlemesi, trafik yolu ve kantin baþta olmak üzere sosyal donatý çalýþmalarýnýn yapýlmadan faaliyete sokulduðunu belirten Baluken, soru önergesinde þunlarý belirtti: "Diyarbakýr Göðüs Hastanesi ve Diyarbakýr Devlet Hastanesi'nin kapatýlmasý üzerinden açýlan Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde bu süreç içerisinde yaþanýlan maðduriyetlerle ilgili Bakanlýðýnýzýn bir çalýþmasý olmuþ mudur? Mevcut haliyle Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne ait hastane binalarý arasýnda 20 kilometreyi aþkýn mesafe bulunmasýnýn gerekçesi nedir?

Göðüs hastanesi neden kurulmadý?

Bu mesafenin hastalar, hasta yakýnlarý ve personel

açýsýndan yarattýðý sorunlar Bakanlýðýnýz tarafýndan bilinmekte midir? Bakanlýðýnýz tarafýndan Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin faaliyete girmesi için kapatýlan bölgenin tek göðüs hastanesi konumunda olan Diyarbakýr Göðüs Hastanesi'nin yerine yeni hastane kampusü içinde 100 yataklý bir göðüs hastanesi ünitesinin yapýlacaðý belirtilmiþti. Bölgedeki 5 milyonu aþkýn nüfus düþünüldüðünde göðüs hastanesi ünitesinin hala kurulamamýþ olmasýnýn gerekçesi nedir? KOAH, akciðer kanseri, astým, mezotelyoma, tüberküloz hastalýklarýnýn bölgedeki yüksek insidansý göz önünde bulundurulduðunda Diyarbakýr Göðüs Hastanesi'nin kapatýlmasý ile bu hastalarýn tedavi görecekleri yeni bir hastane yapýlmamasýnýn hastalara getirdiði maðduriyetin sorumlusu kimdir?

BDP Grup Baþkanvekili Ýdris Baluken, Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde yaþanan sýkýtýnlara iliþkin Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'nun yanýtlamasý istemiyle Meclis Baþkanlýðýna soru önergesi verdi

Personellere ayrýmcýlýk

Diyarbakýr Eðitim Araþtýrma Hastanesi'nde hastane yöneticilerinin bazý sendikaya üye personeller üzerinde baský kurduðu uzun süredir bilinmektedir. Yine ayný iþkolundaki diðer bir sendikaya üyelik için hastane yöneticilerinin aktif

bir sendika üyesi gibi çalýþtýklarý bilinmektedir. Kurum içi görevlendirmelerde de üye olunan sendikaya göre personellerin ayrýmcýlýða tabi tutulduðu iddialarý

mevcuttur. Bu durum Bakanlýðýnýzýn bilgisi dâhilinde midir? Söz konusu süreci yaþayan hastane personellerinden bilgi almayý ve sorumlu hastane yöneticileri hakkýnda soruþturma açmayý düþünüyor musunuz?"

Sorunun kaynaðý nedir?

Hastanenin tam anlamýyla tamamlanmadan hizmete açýldýðýný belirten Baluken, "Yaðýþlý zamanlarda hastanenin nükleer týp, yemekhane, çamaþýrhane ve morg bölümleri kullanýlmamakta. Bu tür bir sorunun kaynaðý nedir? Bu sorunun çözülmesi için atýlan adýmlar nelerdir? Hastane hizmete girdiði günden itibaren 20'den fazla asansörü kullaným dýþýdýr. Asansör sorununda dolayý çoðu zaman yoðun bakýma alýnmasý gereken hastalar bile saatler boyu transfer için beklemek zorunda kalmaktadýrlar. Hasta, hasta yakýnlarý ve personel için hayati durumda olan asansör sistemi ile ilgili bozukluðun nedeni nedir? Sorumlusu kimlerdir? Bakanlýðýnýzca bu konuda açýlmýþ bir soruþturma var mýdýr? Hastane yapýlarýnda inþaat yapýmý sýrasýnda usulsüzlük yapýldýðýna dair güçlü belirti-

ler vardýr. Bu belirtilerin araþtýrýlmasý ile ilgili herhangi bir görevlendirme yapýlmýþ mýdýr? Yapýlmýþsa, denetim ne aþamadadýr?

Hastanenin çökme tehlikesi var

Hastane binasýnda oluþan sorunlardan ötürü, hastanenin ana kolonlarýnýn zarar görme ve çökme ihtimali vardýr. Bu facianýn yaþanmamasý için alýnan önlemler nelerdir? Bu önlemlerin uygulamaya geçirilmesi için herhangi bir adým atýlmýþ mýdýr? Oluþabilecek bir kazanýn sorumlusu kim olacaktýr? Hastane binasýnýn yapýmýnýn tamamlanmasý sonrasýnda binaya onay verenler kimlerdir? Bu kiþiler hakkýnda soruþturma açýlmýþ mýdýr? Hastanenin faaliyete geçmesi sonrasýnda hastane yapýlarýna inþaat amaçlý yapýlan masraf ne kadardýr? Hastane hizmete girdikten sonra projeye uygun yapýlmamasý nedeni ile 2.5 milyonluk yeni masraf yapýlmýþ mýdýr? Yapýlmýþsa, hastane inþaatýný teslim alan bürokratlar ve hastane inþaatýný yapan firma hakkýnda soruþturma açýlmýþ mýdýr?" diye sordu. (DÝHA)


5

GÜNDEM

13 Þubat 2013 Çarþamba

Katliam duruþmasý ertelendi

Diyarbakýr E Tipi Kapalý Cezaevi'nde 1996 yýlýnda 10 kiþinin yaþamýný yitirdiði katliama iliþkin aralarýnda asker ve polislerin de bulunduðu 72 kiþi hakkýnda açýlan davanýn duruþmasý ertelendi

DÝYARBAKIR E Tipi Kapalý Cezaevi'nde 24 Eylül 1996'da 10 PKK'li tutuklunun demir sopa ve çubuklarla darp edilerek katledildiði ve kamuoyunda "Diyarbakýr Cezaevi Katliamý" olarak bilinen olay ile ilgili açýlan davanýn duruþmasý görüldü. Diyarbakýr Adliyesi'nde 3. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen du-

ruþmaya, aralarýnda rütbeli asker ve polis amirlerinin de bulunduðu 29'u asker, 36'sý polis, biri cezaevi doktoru, 2'si cezaevi müdürü, 4'ü de infaz koruma memuru toplam 72 sanýðýn hiçbiri katýlmadý.

‘Derhal cezalandýrýlmalýlar’

Yaþamýný yitirenlerinin aileleri ve avukatlarý Mesut Beþtaþ duruþmada

Yurttaþlarýn kýþ güneþi keyfi Uzun süreden beri havalarýn soðuk olduðu Diyarbakýr'da, güneþli havayý fýrsat bilen yurttaþlar parklara akýn etti. Diyarbakýr Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüðü, Cumartesi günü yaðýþ beklediklerini kaydetti DÝYARBAKIR'da güneþli havayý fýrsat bilen yurttaþlar parklara akýn etti. Uzun süreden beri havalarýn soðuk olduðu Diyarbakýr'da, güneþli hava yurttaþlarý sokaða döktü. Geçtiðimiz son

birkaç hafta boyunca aralýklarla yaðan yaðmur ve bulutlu bir havanýn seyrettiði Diyarbakýr'da, dün sabah güneþ yüzünü gösterdi. Diyarbakýr Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüðü'nden edinilen bilgiye göre,

hazýr bulundu. Duruþma avukat Beþtaþ'ýn konuþmasý ile baþladý. Beþtaþ, AÝHM ve Yargýtay'ýn verdiði kararlar doðrultusunda suçun net olduðunu ve sanýklarýn derhal cezalandýrýlmasýný talep etti. Beþtaþ'ýn ardýndan söz alan sanýk avukatý Gökhan Yardýmcý ise, davaya konu olan olayýn yeniden araþtýrýlmasý tale-

havanýn 11 dereceye çýktýðý ve sabah çok bulutlu, öðleden sonra parçalý bulutlu bir havanýn seyredileceði belirtildi. Bölgenin tamamýnda hava sýcaklýklarýnýn 1 ila 2 derece artacaðýný belirten yetkililer, havalarýn hafta sonuna kadar güneþli ve sýcak geçeceðini, Cumartesi günü yaðýþ beklediklerini kaydetti. Güneþli havanýn mutluluðunu yaþayan Diyarbakýrlýlar, güneþi görmeyi özlediklerini ve havanýn güzel olmasý nedeniyle kendilerini dýþarý attýklarýný söyledi.

binde bulundu. Mahkeme heyeti duruþmada bulunmayan sanýk Harun Dýrama, Mehmet Oðraþ, Burhan Altaþ, Solmaz Karaoðlan, Muammer Kaya, Erol Demir, Vedat Çolak ve Hamza Görgülü'nün bir dahaki duruþmaya zorla getirilmesi kararý verdi. Duruþma 2 Nisan tarihine ertelendi. (DÝHA)

Kuyumculardan “altýn” uyarý D Ý YA R B A K I R Kuyumcular ve Sarraflar Odasý Baþkaný Mustafa Akkul, yurttaþlarýn bankalarda altýn alým satýmý konusunda dikkatli olmalarý gerektiðini söyledi. Diyarbakýr'da bir yurttaþýn bankadan satýn aldýðý altýndan dolayý maðduriyet yaþadýðýný aktaran Akkul, Songül Haþimoðullarý isimli bir yurttaþýn, has altýn gramý kuyumcu esnafýnda 95,70 lira iken Diyarbakýr'da özel bir bankada altýnýn gramýnýn 99 liradan satýldýðýný banka dekontuyla tespit ettiklerini ifade etti. Akkul, fiyat farký nedeniyle gram baþýna 3 lira fazla hesap yapýldýðýný ve yurttaþýn 530 lira zarara uðradýðýný belirterek,

"Yurttaþlarýmýza tavsiyemiz bozacaðýnýz veya alacaðýnýz altýný deðer tespitini kuyumcu esnafýndan yapmadan bankalara gitmemeleridir. Bankalarýn günlük altýn kur fiyatlarýný, tüm iþlemler dahil olmak üzere vatandaþa maliyetini banka fiyat panosu ile göstermesi gerekiyor. Vatandaþýn bu konuda çok dikkat etmesi gerekir. Yoksa iþlem yapýldýktan sonra iþ iþten geçmiþ oluyor'' dedi. 15 bin lirasýyla altýn almak için özel bir bankaya giden Songül Haþimoðullarý'nýn, yaþadýðý maðduriyet nedeniyle ilgili banka hakkýnda dava açýlmasý için Tüketici Haklarý Hakem Heyeti'ne baþvurduðu belirtildi.


6

GÜNDEM

13 Þubat 2013 Çarþamba

Silvan ilçesi Dolapdere köyüne baðlý Erkencik mezrasýnda 1995 yýlýnda çýkan çatýþmada 7 arkadaþý ile beraber yaþamýný yitiren PKK'li Aziz Tekkol'a ait olduðu tahmin edilen mezar, ailesinin baþvurusu üzerine açýldý

DÝYARBAKIR - Tekkol ailesinin yaptýðý baþvuru üzerine Silvan Cumhuriyet Savcýsý ile yaþamýný yitiren Aziz Tekkol'un oðlu Cihan Tekkol mezarýn bulunduðu Erkencik mezrasýna gitti ve kazý yapýldý. Açýlan mezardan DNA testi için kemikler alýndý. Tekkol'un oðlu Cihan Tekkol, cenazenin babasýna ait olup olmadýðýný ve babasýnýn ölüm sebebini öðrenmek için Silvan Cumhuriyet Savcýlýðý'na baþvurduklarýný doðrulayarak, dün sabah saatlerinde babasýnýn mezarýnýn açýldýðýný, kemiklerinin toplandýðýný söyledi. Cihan Tekkol, DNA ve kesin ölüm sebebi için otopsi yapýlacaðýný belirtti. Kazýnýn ardýndan savcý ve olaya tanýklýk etmiþ köylüler, ifade-

FOTO: ARÞÝV

Silvan’da toplu mezar açýldý

leri almak üzere Bayrambaþý Beldesi Karakolu'na gitti. 1995 yýlýnda Erkencik mezrasý yakýnlarýnda çýkan

Diktum-Der’den Diyarbakýrlýlara çaðrý DÝYARBAKIR'ý tanýtmak ve gelecek kuþaða aktarmak amacýyla kentte bulunan çeþitli sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek kurduklarý Diyarbakýr Kültür Turizm ve Musiki Derneði (DÝKTUMDER), kentin kültürel yapýsýný düzenledikleri organizasyonlarla tanýtmaya devam ediyor. DÝKTUM-DER Yönetim Kurulu Baþkaný Kenan Aksu, derneði tanýmak isteyen ve çalýþmalarý yerinde görmek

isteyen tüm duyarlý Diyarbakýrlýlara kapýlarýnýn her zaman açýk olduðunu belirtti. Aksu, derneðin amacýnýn kentin tanýtýmý, ulusal ve uluslararasý medyada Türkiye ve dünya kamuoyuna tanýtmak olduðunu ifade ederek, "Bunun yaný sýra tarihimizi, kültürümüzü ve müziðimizi, folklorumuzu yaþatmak için proje üretmek amacýyla yola çýktýk" dedi. DÝKTUM-DER binasýnda bir araya gelen Yönetim

Kurulu Baþkaný Kenan Aksu ve Yönetim Kurulu üyeleri, kentin tanýtýmý için neler yapabilecekleri konusunda fikir alýþveriþinde bulundu. Daha sonra DÝKTUM-DER Yönetim Kurulu Üyesi Nesrin Erdoðmuþ'un þiir dinletisini büyük bir keyifle dinleyen yönetim kurulu, derneði tanýmak çalýþmalarý yerinde görmek isteyen tüm duyarlý Diyarbakýrlýlara kapýlarýnýn her zaman açýk olduðunu kaydetti. (ÝHA)

çatýþmada tank pususuna düþen 7 PKK'linin yaþamýný yitirdiðini anlatan ve ismini açýklamak istemeyen bir köylü, çatýþma sonrasý as-

kerlerin gitmesi ardýndan 3 cenazeye ulaþabildiklerini ve kendi imkanlarý ile bunlarý gömdüklerini söylemiþti. (DÝHA)

DÜ’den tiyatro öðrencilerine destek

DÝYARBAKIR Dicle Üniversitesi (DÜ) yönetimi, "Dükat! Komedi Var" (DÜKOV) tiyatro grubu öðrencilerine sosyal projelere destek için salon tahsisinde bulundu. DÜ yönetimi tarafýndan DÜKOV tiyatro grubu öðrencilerine, tiyatro çalýþmalarýný yapmalarý için Kongre Merkezi'nde salon tahsisi yapýldý. DÜKOV Tiyatro Grubu Baþkaný Feyzullah Tan, üniversitenin bu yardýmýndan dolayý mutlu olduklarýný, salon desteðiyle daha iyi yerlere geleceklerini söyledi. Tan, þunlarý kaydetti: "Geçen sene gösterilerimize gerek öðrenciler gerekse öðretim görevlilerimiz tarafýndan büyük ilgi vardý. Bu seneki gösterile-

rimize de üniversite yönetimi tarafýndan büyük destek veriyor. Bizde bu desteði bir avantaj olarak görüp, çalýþmalarýmýza ara vermeden baþladýk." Çalýþmalarýn aralýksýz olarak devam edeceðine deðinen Tan, bu dönemki ilk gösterinin Mart ayý içerisinde olacaðýný belirtti. Tan, sözlerini þöyle sürdürdü: "Bu dönem ki ilk gösterimiz Mart ayýnda olacak. Üniversite öðrencilerimizi eðlendirmek için durmadan çalýþýyoruz. Bölgenin en iyi tiyatro ve komedi ekibi olmak için çabalýyoruz. Bu nedenle haftada en az 3 defa ekibimizle bir araya gelip çalýþýyoruz. Amacýmýz sadece güldürmek deðil, güldürürken düþündürmektir."


Tüp bebekte cevap aranan ilk 10 soru

yazý dizisi

7

KADIN VE YAÞAM

13 Þubat 2013 Çarþamba

Çocuk sahibi olmak isteyen ama baþvurduklarý tedavilere raðmen olamayan çiftlerin tüp bebek tedavisinde cevap aradýðý ilk 10 soruyu Bahçeci Saðlýk Grubu Fulya Tüp Bebek Merkezi Kadýn Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Ümit Göktolga cevaplandýrdý.

-Üçüncü ölçüt ultrasonografi ile görüntülenebilen ve takip edilen gebelik oranýdýr. Bu oran %40 civarýndadýr. -Bir de ''eve canlý çocuk götürme'' oraný önemlidir. Bu oran ise %30 civarýndadýr. Hastalarý ilgilendiren temel deðerin de sonuncusu ol-

masý gerekir. Tüp bebek tedavisinde kaç deneme yapýlabilir? Tüp bebekte deneme sayýsý sýnýrlý deðildir. Ancak çift bu yöntemden fayda görecekse %95 olasýlýkla ilk üç denemenin birisinde gebelik elde edilir. Daha sonraki uygulamalarda sayýsý önemli olmaksýzýn çifte ancak %5 oranýnda ek gebelik þansý verilebilir. Üç denemeye raðmen gebelik elde edile-

meyen çiftlerde sonraki tüp bebek uygulamalarý gebelik elde etme oranýný maalesef çok arttýrmamaktadýr. Preimplantasyon Genetik Taný (embriyo transferi öncesi genetik araþtýrma), co-culture ( laboratuar ortamýnda

suni ana rahimi oluþturulmasý), sperm seçim yöntemlerinin deðiþtirilmesi gibi ek uygulamalar yapýlmaktadýr. Ancak bu yöntemlerin de baþarýyý anlamlý oranda artýrdýðýna dair yeterli kanýt yoktur. DEVAMI YARIN

Kadýnlarýn dokunuþuyla can buluyorlar Hakkari’nin köklü kültürü olan kilim bir yandan kadýnlara istihdam alaný yaratýrken, diðer yandan doðadan toplanan bitkilerden elde edilen renkler ve kadýnlarýn dokunuþlarýyla yeniden can buluyor HAKKARÝ kilimine, doðadan toplanan bitkilerden elde edilen doðal renkler hayat veriyor. Rengin Kilimcilik'in sahibi Abdulkadir Garipgazioðlu, Medrese Mahallesi'nde bulunan evinin alt katýný kilim atölyesine çevirdi. 10 yýldýr kurduðu kilim atölyesinde 12 kadýn kilim dokuyor. Sabah 08.00'den akþam 18.00'e kadar kilim dokuyan kadýnlar, dünyanýn en zor iþinin kilim dokumak olduðunu vurgulayarak, yaþamlarýnýn kilim ile özdeþleþtiðini söyledi. 1998 yýlýnda köylerinin yakýlmasý ile Hakkari'ye göç ettiklerini belirten Sarya Erkaya (30), "Okul okuyamadým. Ninemin mesleði olan kilimciliðe merak

saldým. 12 yýldýr kilim dokuyorum. Çok küçük yaþlarda kilim dokumaya baþladým. Hayatým kilim dokumakla geçti" dedi.

Televizyon ve bilgisayar zaman hýrsýzý

‘Ömrümü kilim dokumaya adadým’

Kilim dokumanýn zahmetli ve bir o kadar da zevkli olduðunu ifade eden Erkaya, "Ömrümü kilim dokumaya adadým. El iþini çok seviyorum. Yapýmý çok zahmetli ama bir o kadar da zevklidir. Bir bütün olarak istek ve duygu yoðunluðu ile dokuyoruz. Bütün yaþamýmýzý ve rengimizi bu kilimlere nakþediyoruz. Bizler burada isteðe ve sipariþe göre yapýyoruz. Burada metrekare baþýna ücret alýyoruz" dedi. 14 yýldýr kilim dokuma iþinde çalýþan Enisa Aktaþ (28), 9 nüfuslu bir aile olduklarýný belirterek, "10 yýldýr burada çalýþýyorum. Ailemin isteði ile çalýþýyorum. Aileme yardýmcý oluyorum. Burayý býrakýp baþka bir iþte de çalýþabilirim. Ama bizim en köklü kültürümüzün yok olmamasý için var gücümüzle çalýþýyoruz. Bütün yaþamýmýzý katarak kilim dokuyoruz" þeklinde konuþtu. Ayþe Duran (30) da, "4 yýldýr burada çalýþýyorum. Metrekare baþýna 200 ila 350 arasýnda bir gelirimiz oluyor. Ailemin ve kendimin ihtiyaçlarýný karþýlamak için çalýþýyorum. Kadýnlar çalýþsýnlar kendi ayaklarý üzerinde dursun" dedi.

‘Kültüre sahip çýkýlmýyor’

Kilim dokumanýn eski bir tarihe dayandýðýný ve simgesel olarak Hakkari'yi yansýttýðýný ifade eden atölyenin kurucusu Abdulkadir Garipgazioðlu, "Annelerimiz bin bir türlü zahmetle kilimciliði günümüze kadar taþýdý. Bu sanatýn devamýnýn gelmesi ve korunmasý gerektiðine olan inancýmla atölye açmayý düþündüm. Kendi dar imkanlarýmla evimin alt katýnda bir atölye açýp, köylerden göç eden ve maddi zorluklar içerisinde bulunan insanlara destek amaçlý bir atölye açtým. Bunlarýn az da olsa bir istihdam alanýn yaratýlmasý için çabalýyorum. 12 kadýn ile beraber çalýþýyoruz. Maddi anlamda zorluklar içerisindeyiz. Artýk çok fazla kilimler raðbet görüp satýlmýyor" dedi. Ýnsanlarýn teknolojik ürünlere raðbet ettiðini ve kilim dokumanýn yok olmayla yüz yüze geldiðini vurgulayan Garipgazioðlu, "Ýnsanlar artýk kültüre pek fazla önem vermiyorlar. El emeði göz nuru olan kül-

türe sahip çýkýlmýyor. Teknolojik ürünlere raðbet ediliyor. Kilimlerin piyasa satýþý giderek azalmýþ durumdadýr. Bizim gibi kültürü ve el emeðini sahiplenen insanlar zorluk içerisindedir. Her geçen gün bu sanat gittikçe ölüyor. Nedeni de hem üretenin hem de alanýn pazarda yer alamamasýdýr" dedi.

Doðal renkler elde ediliyor

Garipgazioðlu, iplerin renklere bürünmesindeki aþamayý anlatarak, "Bu iþin üretimi çok zahmetlidir. Zor koþullarda oluyor. Üretim aþamasýnda yünden baþlýyor. Yünlerin yýkanmasý, eðirmesi saðlýklý bir ürün haline getiriliyor. Bunun için çeþitli yýkama aþamalarýndan geçiriliyor. Ýplerini bizler kendimiz boyayýp yýkayýp, saf sularda duruluyoruz. Doðada var olan çiçek ve bitkilerden iplere renk veriyoruz. Kimyasal ya da asit boyalar kullanmýyoruz. Tamamý doðal bitki ve çiçeklerin köklerini kullanýyoruz" dedi. (DÝHA)

DÝYARBAKIR - Teknolojinin geliþmesiyle birlikte gençlerin bir numaralý arkadaþý haline gelen bilgisayar ve televizyonun aslýnda gençlerin zamanýný çalan ve sosyal hayattan uzaklaþtýran bir numaralý düþman olduðu ortaya çýktý. Psikoloji Danýþmaný Hakan Metan, sýnav günlerinin yaklaþtýðý bu günlerde gençleri zamanlkarýný iyi deðerlendirmeleri konusunda uyardý. Metan, "Zamanýmýzý en fazla çalanlarýn baþýnda televizyon ve bilgisayar geliyor" dedi. Televizyonlarda dizi halinde sunulan ve baðýmlýlýk yapan programlara dikkat edilmesi gerektiðine deðinen Metan, 'Diziler, müzik yarýþmalarýndan her biri sizi baðýmlý yapmak için elinden geleni yapar. Sýnavlara hazýrlanan biriyseniz ve hedefleriniz varsa, göreviniz kendinizi televizyona kaptýrmamak olmalý. Bunun için seyredeceðimiz programlarý önceden belirlemeli ve çalýþma programýmýzýn bir parçasý haline getirmeliyiz. Televizyonu mutlaka bilinçli seyretmelisiniz' diye konuþtu. (HABER MERKEZÝ)


8

POLÝTÝKA

13 Þubat 2013 Çarþamba

Erdoðan: Gereken adýmý atacaðýz Cilvegözü’nde patlayan bombalý araç ile ilgili açýklamalarda bulunan Baþbakan Erdoðan, “Türkiye ile Suriye arasýndaki sýnýr 100 yýl önce cetvelle çizilmiþtir. Suriye’de böyle yoðun çatýþmalar yaþanýrken Türkiye'nin etkilenmemesi mümkün deðil. Olayýn aydýnlýða kavuþmasý için saðduyu ile bekliyoruz” dedi Olayýn mahiyeti ortaya çýktýðýnda bakanlarýmýz gerekli açýklamalarý yapacaklardýr. Bu patlamayý fýrsat görüp siyasi çýkar saðlamaya giriþenlerin çabasý insaf ve vicdanla baðdaþmaz. Türkiye ile Suriye arasýndaki sýnýr 100 yýl önce cetvelle çizilmiþtir. Suriye'de böyle yoðun çatýþmalar yaþanýrken Türkiye'nin etkilenmemesi mümkün deðil. Olayýn aydýnlýða kavuþmasý için saðduyu ile bekliyoruz. Olay aydýnlanýnca hiç tereddütsüz gereken her adýmý atacaðýz." Ankara'da büyükelçilerle yemekli toplantýda AB konusunun yoðun þekilde gündeme geldiðini belirten Erdoðan, "AB konusu bir kez daha gündemimizde bir kez daha ilk sýralara taþýndý." dedi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, AKP Grup toplantýsýnda konuþtu. Cilvegözü'nde patlayan bombalý araç ile ilgili konuþan Baþbakan Erdoðan, her açýdan hassas bir olayla karþý karþýya olduklarýný belirterek, þunlarý söyledi: "Bu geliþmeler ne denli haklý olduðumuzu ortaya koyma açýsýndan çok önemli. Ýnsani yardým dýþýnda giriþ-çýkýþa kapalýydý. Ýnsani, yardým malzemeleri Suriyelilere teslim ediliyordu. Suriye tarafýndaki gümrük kapýsý çalýþmadýðýndan bomba yüklü araç sýnýr kapýmýza kadar geldi ve infilak ettirildi. Spekülasyonlar yanlýþ ve art niyetli. Dün Adalet, Ýçiþleri ve Gümrük Bakanýmýzý Hatay'a gönderdik.

Büyükelçilik saldýrýsý

1 Þubat'ta ABD Büyükelçiliði'ne yönelik gerçekleþtirilensaldýrýya da deðinmen Baþbakan Erdoðan, bu teröristlerin AB ülkeleri tarafýndan korunduðunu belirterek, þunlarý söyledi: "Bizi her alanda kýyasýya eleþtiren AB, terörle münasebetini artýk masaya yatýrmalý. Avrupa ülkeleri bunu sorgulamak zorundadýr. Bugün bize yarýn kesinlikle bumerang gibi onlara dönecektir. Ve bunun altýndan da kalkamayacaklardýr. Bizim buna tahammülümüz kalmamýþtýr. Ne 54 yýldýr sudan bahanelerle kapýda bekletilmeye ne de teröre gösterilen müsamahaya tahammülümüz kalmamýþtýr. Tüm

Açýklama bekliyoruz CHP Genel Baþkaný Kýlýçdaroðlu, Cilvegözü Sýnýr Kapýsý’ndaki patlamayla ilgili “Kamuoyunu tatmin edecek þekilde açýklayacak mýsýn, açýklamayacak mýsýn? Bunu bekliyoruz” dedi. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, partisinin grup toplantýsýnda gündemdeki konulara iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Kýlýçdaroðlu, konuþmasýnda Cilvegözü Sýnýr Kapýsý'nda meydana gelen patlamayla ilgili Kýlýçdaroðlu, þöyle konuþtu: ''Suriye politikasýnda Türkiye'yi bir bataða sürüklediler. Daha düne kadar 'kardeþim' dediði kiþiye altý ay bile geçmeden, 180 derece çark edip, bir numaralý düþman ilan eden kiþiye sesleniyorum; eðer orada bir bomba patladýysa bunun sorumluluðu senin sýrtýndadýr. Bu

da sakýn ola ki uçak iþine dönmesin. Uçaðýn düþürüldüðünü de biz baþka yerlerden öðrendik.'' Gazete ve televizyonlarýn 21 Temmuz 2012'de ''Cilvegözü Sýnýr Kapýsý Türkiye tarafýndan tek taraflý olarak kapatýldý'' þeklinde haberler verdiðini hatýrlatan Kýlýçdaroðlu, ''Madem bu sýnýr kapýsý kapatýldý, nereden geliyor bu? Nasýl geliyor bu? Suriye tarafý kimin kontrolünde? Hatay tarafýnda ne oluyor?'' sorularýný sordu. Kýlýçdaroðlu, ''Bu bomba olayýný siz, Türkiye Cumhuriyeti'nin vakarýna yakýþýr þekilde, kamuoyunu

kurumlarýmýz AB standartlarýnda hatta üstünde. Biz reformlarýmýzý kararlýlýkla yerine getiriyoruz. Ýstikametimiz bellidir. 1000 yýldýr olduðu gibi doðudan batýya akmaya devam ediyoruz. Engel çýkarsa mecra deðiþtirir ama yolumuzu deðiþtirmeyiz." CHP'nin genel baþkaný yurtiçinde ve yurtdýþýnda bir süredir karalama kampanyasý yürüttüðünü belirten Erdoðan, "Türkiye hakkýnda. Türkiye'yi dünyaya gazetecilerin hapiste olduðu ülke diye anlatmaya devam ediyor. Bizde býkmadan usanmadan gerçekleri yüzüne çarpmaya devam edeceðiz. Tutuklu ve hükümlü güya bu gazetecilerin 4 tanesi elçiliðe saldýrý düzenleyen o malum örgütün üyesi. O kanlý eylemleri yapan o terör örgütü de onlara hayat öpücüðü veriyor.

4. Yargý Paketi masada Baþbakan Erdoðan’ýn bazý bakan ve milletvekilleriyle biraraya geldiði toplantýda 4’üncü Yargý Reformu Paketi ele alýndý ANKARA - Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Yargý Reformu Çalýþma Toplantýsý'nda bazý ba-

tatmin edecek þekilde açýklayacak mýsýn, açýklamayacak mýsýn? Bunu bekliyoruz'' diye konuþtu.

Þantajla anayasa deðiþmez

Konuþmasýnda yeni anayasa çalýþmalarýna deðinen Kýlýçdaroðlu, þunlarý söyledi: ''Birden bire bir itiraz; 'Efendim ya Mart ayý sonuna kadar bitirirsiniz, bitirmezseniz biz kendi anayasamýzý vereceðiz'. Þantajla bir ülkenin anayasasý deðiþmez. O þantaj belki birileri için geçerlidir ama onlarýn unutmamasý gereken bir þey var; hiçbir þantaj, hiçbir CHP'li için geçerli deðildir.''

Þhangay Beþlisi

Türkiye'nin yönünün çaðdaþ uygarlýk olduðunu vurgulayan Kýlýçdaroðlu, ''(Yetkilerin tamamý ben de olsun, ben istediðimi yapayým). Bunun adý ne olsun? Demokrasi olsun? Bu anlayýþa sahip olanlarý býrakýn AB'yi, Þhangay Beþlisi'ne bi-

Açýk açýk da söylüyor. Sýkýlmasa söyleyin bu terör örgütü nerde ona da üye olayým diyecek. DHKP-C'ye Kýlýçdaroðlu'nun üye olduðunu duyarsanýz hiç þaþýrmayýn. Bunu da yapar. Legal olmadýðý için yapar bu tavrý. Örgüt mensubu avukatlar için yaptýðý açýklama ortada. Bunlar nasýl avukat ki çelik kapýlarla güvence altýna alýnmýþ, Güvenlik güçlerimiz içeriye girince diskler, evraklarý yakýlmaya çalýþýrken gördüler. Ve bunlar savunuluyor. Bunlar avukat diye bunlara söz söylenmeyecek mi? Herhangi bir cezai müeyyideye tabi olmayacak mý? Onlar da bunun bedelini görecek. Suçluysa bedelini ödeyecek. CHP Genel Baþkaný'nýn sempatisinin kaynaðýný merak ediyoruz." dedi. kan ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Baþbakan Erdoðan'ýn baþkanlýðýnda Baþbakanlýk Yeni Bina'da gerçekleþen toplantýya Baþbakan Yardýmcýlarý Bülent Arýnç, Beþir Atalay ve Bekir Bozdað'ýn yaný sýra Adalet Bakaný Sadullah Ergin, Kültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik'in yaný sýra bazý hukukçu milletvekilleri katýldý. Toplantýda Adalet Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan ''4'üncü Yargý Reformu Paketi''nin ele alýndýðý bildirildi.

le almazlar. Ama o beyefendiye bir tavsiyem var. Bir üçlü yapsýnlar; Katar, Suudi Arabistan, Türkiye. Biraz da zorlarsa onun da liderliðini alýr. Böyle bir anlayýþ olabilir mi? 21. yüzyýlýn Türkiyesi böyle bir anlayýþa hapsedilebilir mi?'' þeklinde konuþtu.


POLÝTÝKA

13 Þubat 2013 Çarþamba

9

‘KAPALI PAZARLIK OLMAZ’ Patlamayý sadece savcýlar görecek! HATAY'ýn Cilvegözü sýnýr kapýsýnda meydana gelen patlamayý kaydeden güvenlik kameralarý için savcýlýk gizlilik kararý aldý. Görüntüleri izlemek isteyen CHPli millevekillerine görüntüler bu karar gerekçe gösterilerek verilmedi. Patlamanýn ardýndan Cilvegözü sýnýr kapýsýnda haraketli saatler yaþandý. Olay yeri inceleme ekipler patlamanýn olduðu alanda delil aramasý yaparken, sýnýrýn her iki tarafýnda da yüzlerce araçlýk uzun kuyruklar oluþtu. Gazeteciler bir yandan kapýnýn etrafýndaki tepelere çýkýp olay yerinin görüntüsünü çekmeye çalýþýrken, jandarma da bir yandan gazetecileri kovaladý. Olay yerinde siyasiler de incelemelerde bulundu. CHP'yi temsilen dün öðle saatlerinde olay yerine giden Hatay Milletvekili Hasan Akyol ile Hurþit Güneþ olay yerini inceledi. Güneþ ve Akyol incelemelerinin ardýndan bir açýklamada bulundu. Güneþ, Hatay'a gelen 3 bakaný eleþtirerek þunlarý söyledi, "Amacýmýz doðru bilgileri alýp yorumda bulunmaktý. Bize verilen tek bilgi aracýn Suriye 'den geldiði. Tek ve ýsrarla bu bilgi veriliyor. Kamera kayýtlarýnýn incelendiði söylendi. Ýnceleme yapýlmýþ ve gidilmiþ. Açýklamada 3 bakan, aracýn Suriye'den geldiðini söyledi. Olabilir. Kamera kayýtlarýn hem validen hem de baþsavcýdan talep ettim. Bize görüntülerle ilgili gizlilik kararý alýndýðý söylendi. Biz de görelim biz de söyleyelim dedik ama 'hayýr' dendi. Biz görmek istediðimizde, 'gizlilik kararý alýndý' dendi. Bunu açýk yürekle söylüyorum ki kýnýyorum. Sadece 3 bakan görebiliyor, fakat ana muhalefet partisinin 3 yetkilisi göremiyor? Bomba ne tür bir bomba? Çok önemli çünkü ne tür bir bomba olduðu bilinirse nerede yapýldýðýný ve kimin yaptýðýný öðrenebiliriz. Bu bölgede bomba imalatý olduðu belli. Bu bomba nereden geliyor? Sýnýrýn kontrolü kimlerin elinde? Resmen kapatýldýðý söylenen bir yerden nasýl oluyor da bu araç giriyor. Hükümet resmen kapattýðýný söyledi, nasýl geliyor o araç? Bizim topraklarýmýza girdi ve hem bizim hem de Suriye'nin vatandaþlarýný öldürdü."

BDP Eþ Genel Baþkaný Demirtaþ, AKP ve BDP'nin yeni Anayasa konusunda anlaþtýðý yönündeki iddialarý yalanlayarak, kimseyle kapalý pazarlýk yürütmeyeceklerini söyledi

BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, partisinin grup toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, önceki gün Hatay'da meydana gelen patlamada ölenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil þifalar diledi. Demirtaþ, "2011 Mart ayýndan bu yana Suriye'de yaþanan iç savaþ baþladýðý günden bu yana ýsrarla tekrarladýðýmýz ve hükümete anlatmaya çalýþtýðýmýz Suriye politikasýndaki yanlýþlýklarýn ve hatalarýn acý sonuçlarýndan bir tanesi dün Hatay'daki Cilvegözü Sýnýr Kapýsý'nda yaþanmýþtýr. Aslanda Suriye'de yaþanan savaþýn Türkiye 'ye çoktan sýçradýðýný biz biliyoruz. Bu ilk olay deðil. Belki Türkiye Suriye ili resmen savaþa girmiþ deðil ama biliyoruz ki Suriye'de devam eden savaþýn önemli bir boyutu Türkiye üzerinden yürütülmektedir… Dün Hatay'da yaþanan saldýrý da bütün bu olup bitenlerden baðýmsýz olarak deðerlendirilemez" dedi.

15 Þubat vurgusu

Ýmralý sürecine de deðinen Demirtaþ, "Bu süreçle ilgili özellikle 15 Þubat'ýn yaklaþtýðý günlerde hatýrlatmalara ihtiyaç var. Rahmetli Ecevit, 'Abdullah Öcalan'ýn bize neden teslim edildiðini anlamýþ deðilim' demiþti. Ýtiraf etmiþti. Türkiye resmi olarak Ýmralý ile görüþmelere baþlamýþ durumda. 14 yýl gecikildiði için kaybedilmiþ binlerce can var. 14 yýl öncesinde o günün fýrsatlarý deðerlendirilseydi bugün Kürt sorunu konuþulmayacaktý. Eðer o günkü hükümetler bu fýrsatlarý deðerlendirseydi savaþ-

tan söz etmiyor olacaktýk. Gecikmiþ olsa da bir kez daha bu konuda giriþimlere baþlanmýþ olmasýný destekliyoruz. 15 Þubat'la ilgili halkýmýzýn hassasiyeti var" dedi.

Anayasa pazarlýðý

AKP ve BDP'nin yeni Anayasa konusunda anlaþtýðý yönündeki iddialara da deðinen Demirtaþ, "Uzlaþma Komisyonunda bir netice alýnmýyorsa baþka alternatifleri deðerlendirmek partilerin kendi taktiridir. Biz hiçbir parti ile anaysa konusunu konuþmuþ deðiliz. Uzlaþma Komisyonu masasý dýþýnda konuþmayýz. Bizim uzlaþma aradýðýmýz yer o masadýr. BDP ile uzlaþýlmadan hiçbir parti özgürlükçü anayasa yapamaz. Bizim sunduðumuz tekliflerin tek maddesi bile sadece Kürtlere ait deðildir. Bugün Türkiye'de Türkçe özgür deðildir. Türk dilinin bile korunmadýðý ortada. BDP ile uzlaþmaya çalýþmak ileri anayasa arayýþý ile uzlaþmaya çalýþmaktýr.Biz kimseyle kapalý pazarlýk yürütmeyiz" diye konuþtu.

Ýnanýr’a teþekkür

Kadir Ýnanýr'a Radikal gazetesinden Ezgi Baþaran'a verdiði röportajdaki açýklamalarýndan dolayý teþekkür eden Demirtaþ, "Karadeniz'in yetiþtirmiþ olduðu sanatçýlardan Kadir Ýnanýr'ýn son günlerde bugünlerdeki cesur açýklamalarýndan dolayý da kendisini kutluyorum. Diðer sanatçýlarýn da bu sürece bu kadar cesur yaklaþarak ve cesur bir tavýr ortaya koyarak destek sunmalarýnýn önemli olduðunu buradan bir kez daha belirtmek istiyorum" dedi.

Buldan ve Kurt Bursa’da ANKARA - Ýmralý'ya Abdullah Öcalan ile görüþmek için BDP'den kimin gideceði tartýþýlýrken Ankara'da partinin haftalýk grup toplantýsý olmasýna raðmen iki BDP'linin Bursa'ya gitmesi heyecan yarattý. BDP 'de yapýlan kapalý Meclis Grubu toplantýsýnýn ardýndan BDP Grup Baþkanvekili Pervin Buldan ile BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt'un Bursa'ya gittiði bildirildi. Buldan ve Kurt'un TBMM 'deki makamlarýndan ziyaret ile ilgili açýklamalar yapýldý. Buldan ve Kurt, Bursa BDP il baþkanlýðýnýn bir programý nedeniyle, kente bir günlüðüne ziyarette bulunduðunu belirtti. Ýki vekilin Iðdýrlý bir ailenin kan davasýný sonlandýrmak için Bursa'ya gittiði öðrenildi.


10

13 Þubat 2013 Çarþamba

Restorasyon masaya yatýrýldý Diyarbakýr Valisi Toprak, Türkiye’nin en büyük Arkeoloji Müzesi’nin, Ýçkale’de en kýsa zaman içerisinde hizmete sunulacaðýný belirterek, çalýþmalarýn hiçbir aksaklýk olmadan belirtilen tarihte tamamlanmasýný istediðini ve hiçbir bahaneyi kabul etmeyeceðini vurguladý RAMAZAN KARATAÞ

DÝYARBAKIR Valiliði, Ýçkale ve Cazibe Merkezi Destekleme Programý Projeleri Deðerlendirme toplantýsý düzenledi. Toplantýya, Vali Mustafa Toprak, Vali Yardýmcýsý Mustafa Can, Karacadað Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Ýlhan Karakoyun, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Tevfik Arýtürk, Müze Müdürü Nevin Soyukaya, Rölöve ve Anýtlar Müdürlüðü temsilcileri, Ýl Özel Ýdaresi temsilcileri ve yüklenici firma yetkilisi katýldý. Vali Yardýmcýsý Mustafa Can Ýçkale ve Cazibe Merkezi Destekleme Programý kapsamýnda yürütülen restorasyon ve rölöve çalýþmalarýnda gelinen son durum hakkýnda verdiði brifingte 2005 yýlýndan bugüne kadar Ýçkale'de yapýlan çalýþmalar ve kullanýlan kaynaklar hakkýnda detaylý bilgi verdi. Cazibe Merkezi Destekleme Programý kapsamýnda yürütülen 21-22, 32-33, 41-42, 53-61, 63-72, 26-62 ve 62-73 No'lu burçlar arasý Sur duvarlarý, Paþa ve Çardaklý Hamamý, Ziya Gökalp Akýncýlar Sokak, Gökalp Artuklular Sokak, Ocak ve Abdi Paþa Sokak, Dört Ayaklý Minare Sokak ve Yeni Kapý Özdemir Sokak saðlýklaþtýr-

ma ile Ulu Cami ve Hanlar bölgesi rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hakkýnda çalýþmalarý anlatan Vali Yardýmcýsý Mustafa Can projelerin 300 gün içerisinde tamamlanarak teslim edileceðini belirterek 10 ve 50 No'lu burcun onarýmý, Dört Ayaklý Minare- Þeyh Mattahar Camii Restorasyonu ve Süleyman Nazif Konaðý Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Proje yapýmý iþlerinin ihale aþamasýnda olduðunu söyledi.

14 Aðustos’ta tamamlanacak

Daha sonra söz alan yüklenici firma yetkilisi, Ýçkale'deki cezaevi binasý, jandarma binasý, Atatürk Müzesi ile ýsý galerilerinde yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi vererek çalýþmalarýn en geç 14 Aðustos 2013 tarihinde tamamlanacaðýný ifade etti. Vali Toprak da Ýçkale'deki çalýþmalarý bire bir düzenli periyotlarla giderek yerinde incelediðini ifade ederek, çalýþmalarda hiçbir aksaklýk olmadan belirtilen tarihte teslim edilmesini istediðini ve hiçbir bahaneyi kabul etmeyeceðini vurguladý. Tarihi surlar içindeki surlar, burçlar, Ýçkale'deki tüm yapýlar ile diðer tarihi yapýlarýn tamamýnýn

Kültür ve Turizm Bakanlýðý ve Kalkýnma Bakanlýðý'nýn cazibe merkezleri programý kaynaklarý ile bu restorasyon ve rölöve çalýþmalarýnýn yapýldýðýný ifade eden Vali Toprak, "Ýçkale ve Diyarbakýr surlarýndaki restorasyon ve rölöve çalýþmalarý çok ciddi bir þekilde yürütülüyor ama kendi içerisinde baktýðýmýzda iþi yapanlar için her þey zamanýnda ve yerli yerinde yürütülüyor gibi gözüküyor ama dýþarýdan bakýldýðýn da ciddi bir manada gecikme varmýþ gibi gözüküyor. Çünkü içeriden farklý dýþarýdan farklý algýlanýyor. Bizler dýþlardan bakýldýðýnda neden böyle bir algýlandýðýna bakmalýyýz. Þu an geldiðimiz noktada belli bir rayýna oturtarak iþleri yürütüyoruz. Hem Ýçkale içindeki ve dýþýndaki çalýþmalar ve Cazibe Merkezi programýndan da kaynak alan diðer restorasyon ve rölöve çalýþmalarý da yerinde yürüyor. Aþaðý yukarý ihalesi yapýlmayan

Evi yanan aile yardým bekliyor DÝYARBAKIR'da yaklaþýk bir ay önce kanepelerin tutuþmasý sonucu evleri yanan Mercimek ailesi, yetkililerin kendilerine yardým etmesini istedi. Yangýn anýný anlatan Edim Mercimek, gözlerini açtýðýnda odanýn her tarafýnýn alevlerle kaplý olduðunu gördüðünü aktararak, eþini dýþarý çýkardýktan hemen sonra kapýnýn üzerine kilitlendiðini ve dumanýn oluþturduðu basýnç nedeniyle kapýyý bir daha açamadýðýný söyledi. Mercimek, "Kapýyý zorladým ancak açamadým, bunun üzeri-

ne o karanlýkta duvarlarý yumruklayarak pencereyi buldum ve camý kýrýp sadece baþýmý çýkarabildim. Pencerenin önünde demir parmaklýklar olduðundan dolayý, dýþarý çýkamadým. O sýrada kanepe yanýyordu ve ayak tabanlarým kanepenin üzerinde idi. Ben sadece dýþarýdan nefes almaya çalýþýyordum" dedi. Doktorlarýn, vücudunun yüzde 80'i yandýðýndan dolayý bir sene iþ yapamayacaðýný söylediklerini belirten Mercimek, bu sebepten dolayý iþ yerinin iþine son verdiðini ifade etti. Mercimek, "Ailemden benim dýþýmda babam çalýþýyor. Ýþ

iþ kalmadý" dedi.

En büyük arkeoloji müzesi

Ýçkale'deki restorasyon ve rölöve çalýþmalarý tamamlandýktan sonra Diyarbakýr Müzesi'ni Ýçkale'ye taþýnacaðýný ifade eden Vali Toprak, Ýçkale'de kurulacak müzenin Türkiye'nin en büyük müzesi olma özelliðini sahip olacaðýný belirtti. Vali Toprak, "Müzenin Ýçkale'ye taþýnabilmesi için mutlak yapýlmasý gereken unsurlar var ama bu iþlerin en kýsa zamanda tamamlanýp müzeyi oraya taþýmamýz gerekiyor. Bugün restorasyon ve rölöve çalýþmalarýnýn þu anki durumuna göre ne zaman açýlabilirliði konusunda kurumlarla bilgi alýþ veriþi yaparak ne zaman açýlmasý gerektiði konusunda hem fikir oluþturacaðýz. Artýk Türkiye'nin en büyük Arkeoloji Müzesi Ýçkale'de Temmuz 2013 tarihinde tamamlanarak hizmete sunulmasý gerekiyor. Turistler geldiði zaman

yeri beni iþten çýkarttý. Ben yangýndan kurtuldum ancak bundan sonra ne yapacaðýmýzý bilemiyorum. Eþim ile ben evin o odasýnda kalýyorduk ancak o da yandý. Kalacak bir yerim de yok. Açýkta kaldým" dedi.

“Yardým eli bekliyoruz”

Yaþadýklarý olayýn kimsenin yaþamamasýný isteyen Emine Mercimek ise, olay sýrasýnda alt katta uyuduklarýný ifade ederek, gelininin kapýyý vurmasýyla uyandýklarýný dile getirdi. Emine Mercimek, þunlarý kaydetti: "Yukarý çýktýðýmda oðlumun sadece kafasý dýþarýdaydý. Bedeni içeride alevler arasýnda yanýyordu. Eþim balta ile kapýyý kýrarak içeri girdi. Edim'i dý-

Türkiye'nin en büyük Arkeoloji Müzesi'ni gezebilecek. Alt yapýsý tamamlanan tarihi mekanlarýmýzý en kýsa zaman içerisinde hizmete sunmalýyýz. Öncelikle teslim alabilmeliyim ve tamamlanan kýsýmlarýný hizmete sunabilmeliyim. 2010 yýlýndan bugüne baktýðýmda ne yaptýðýmýzý ve neyi hedeflediðimizi daha net biliyoruz. Kaynaklarý kullanma ve bu kaynaklarýn devam ettirilmesi konusunda ne gibi beklentilerimiz var bunlarý daha net olarak algýlayabiliyoruz. Ýþler sistematik bir þekilde yürüdüðü için baþta Vali Yardýmcýsý Mustafa Can olmak üzere Rölöve ve Anýtlar Müdürlüðüne, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðüne, Müze Müdürlüðüne, Ýl Özel Ýdaresine, Karacadað Kalkýnma Ajansý'na, Kültür ve Turizm Bakanlýðýmýza ve Kalkýnma Bakanlýðýmýza vermiþ olduðu kaynaklardan dolayý çok teþekkür ediyorum" diye konuþtu.

þarý çýkarttýðýmýzda nefesi kesilmiþti. Hemen hastaneye kaldýrdýk. Herhangi bir yardým olmadý. Sigortamýz var diyorlar. Evet sigortamýz var ancak 12 nüfuslu bir aileyiz. Eþim ile bu oðlum çalýþýyordu. Þimdi oðlumu da iþten çýkardýlar. Sadece eþim çalýþýyor. Ne yapalým bilemiyorum. Hayýrseverlerin ve devletin bize yardým elini uzatmalarýný bekliyorum."


11

13 Þubat 2013 Çarþamba

DU “Sevgililer Günü” araþtýrmasý yaptý

Cinayet zanlýsý yakalandý

DÜ’nün yaptýðý “Sevgililer Günü” araþtýrmasýna iliþkin açýklamalarda bulunan üniversitenin Sosyal Araþtýrmalar Merkezi Sosyoloji Çalýþma Grubu Baþkaný Prof. Dr. Eyigün, modern ile gelenekselin iç içe olduðu Diyarbakýr’da, sosyal, kültürel ve siyasal dinamizm her þeyden önce aile yapýsýný ciddi anlamda etkilediðini ve hýzlý çözülmelere neden olduðunu vurguladý

DÝYARBAKIR Dicle Üniversitesi (DÜ) Sosyal Araþtýrmalar Merkezi Sosyoloji Çalýþma Grubu, kentte evli kadýnlarýn Sevgililer Günü'nde eþlerinden beklentilerini, nedenlerini ve beklentilerinin karþýlanýp karþýlanmamasý durumunda kendilerinde oluþacak davranýþ biçimlerini ve tüketim alýþkanlýklarýný ortaya çýkarmak amacýyla bir kamuoyu araþtýrmasý yaptý. DÜ Sosyal Araþtýrma-

lar Merkezi Sosyoloji Araþtýrma Grubu Baþkaný Prof. Dr. Sabri Eyigün, yapýlan kamuoyu araþtýrmasýnda çarpýcý bilgiler elde ettiklerini ifade etti. Diyarbakýr, sahip olduðu çok yönlü sosyo-kültürel, ekonomik yapýsý ve yaþadýðý hýzlý göç hareketlerine raðmen, Türkiye'nin önemli bir metropolü olma yolunda hýzla ilerlemekte olduðuna vurgu yaptý. Eyigün, "Modern ile gelenekselin iç içe olduðu

bu kentte, sosyal, kültürel ve siyasal dinamizm her þeyden önce aile yapýsýný ciddi anlamda etkilemekte ve hýzlý çözülmelere neden olmaktadýr. Bu deðiþimin ailelerin tüketim alýþkanlýðýndan, evlilik, eþ, çocuk, sevgi, aþk gibi olgulara bakýþýna kadar birçok deðeri etkilediði gözlemlenmektedir. Türkiye genelinde ve Diyarbakýr özelinde özellikle medyanýn da etkisiyle Sevgililer Günü gibi özel günlerde kadýnlarýn eþlerinden beklentilerinin artmasýna karþýn, erkekler tarafýndan bu beklentileri karþýlamada bir direnç gösterildiði gözlemlenmektedir. Bundan dolayý beklentiler karþýlanmadýðýnda psikolojik sorunlarýn ortaya çýkmasý muhtemeldir. Çünkü bu durumda yaþanan hayal kýrýklýklarý beklenti oranýnda büyük ve yaralayýcý olabilmektedir" dedi.

Bu süre içinde uzun süredir bastýrýlan duygularýn böyle günlerde açýða çýkabildiðine dikkat çeken Eyigün, sözlerini þöyle sürdürdü: "Ýliþki sorgulanabiliyor ve radikal kararlar alýnabiliyor. Bu varsayýmdan yola çýkan DÜ Sosyal Araþtýrmalar Merkezi Sosyoloji Çalýþma Grubu, Diyarbakýr'da evli bayanlarýn Sevgililer Günü'nde eþlerinden beklentilerini, nedenlerini ve beklentilerinin karþýlanýp karþýlanmamasý durumunda kendilerinde oluþacak davranýþ biçimlerini ve tüketim alýþkanlýklarýný ortaya çýkarmak amacýyla bir kamuoyu araþtýrmasý yapmýþ bulunmaktadýr. Toplumumuzun çok büyük bir bölümünü yakýndan ilgilendiren böyle bir konuyu Türkiye'de ilk olarak Sosyal Araþtýrmalar Merkezimiz gerçekleþtirmiþtir."

“Barýþa omuz verenlerin” sayýsý artýyor TÜRKÝYE Barýþ Meclisi'nin baþlattýðý "Barýþa Omuz Veriyoruz" kampanyasýna aralarýnda aydýn, gazeteci ve sanatçýlarýn olduðu bine yakýn kiþi þu ana kadar imza attý. Ýmzacýlar, Öcalan ile görüþme sürecinin mümkün olduðu kadar þeffaf hale getirilmesini istedi. "Barýþa Omuz Veriyoruz" kampanyasý 26 Ocak günü Türkiye Barýþ Meclisi tarafýndan baþlatýldý. Barisaomuzveriyoruz.net adresi üzerinden yürütülen imza kampanyasýna þu ana kadar bine yakýn kiþi katýldý. Metni ilk olarak aralarýnda yazar Tarýk Ziya Ekinci, gazeteci Cengiz Çandar ve Sanatçý Müjde

Ar'ýn bulunduðu geniþ bir çevreden 106 isim imzalamýþtý. Ýmzacýlar, son geliþmeler üzerine bir açýklama yapma gereði duyduklarýný belirterek þunlarý ifade etti: "Ýmralý'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile yürütülen görüþmeler, özlemini çektiðimiz barýþýn kapýsýný ciddi bir biçimde aralamýþtýr. Toplumun neredeyse bütün kesimlerinde farklý ölçülerde var olan güvensizliði, korkuyu, tedirginliði ve kaygýyý gidererek süreci ilerletmek, huzur ve güveni artýracaktýr. Sürecin þeffaflaþmasý gerekir." Açýklamada, "Sürecin mümkün olduðu kadar þeffaf hale getirilmesi bü-

yük bir ihtiyaçtýr. TBMM'den baþlayarak, çözüme katký sunabilecek bütün taraf ve kesimleri sürecin parçasý haline getirmek demokratik, adil ve kalýcý çözümü kolaylaþtýracak ve hýzlandýracaktýr" denildi. "Bizler bu doðrultuda atýlacak demokratik adýmlarý, adresine bakmadan sahipleneceðiz" ifadesiyle devam eden metinde, þunlar kaydedildi: "Hiç kuþku yok ki, bu büyük sorunun çözümü istisnasýz herkese büyük sorumluluk ve görevler yüklemektedir. Bunun bilincinde olan ve yýllardýr bu doðrultuda çaba gösteren insanlar olarak, geçmiþten çýkarýlan dersler ýþýðýnda

herkesi bu zorlu büyük yürüyüþe katýlmaya, destek olmaya, sorumlu davranmaya çaðýrýyoruz. Bu

DÝYARBAKIR'ýn Baðlar Ýlçesinde, biri kadýn iki kiþinin öldürüldüðü cinayetin zanlýsýnýn ölen kadýnýn oðlu olduðu belirtildi. Zanlý yakalandý. Edinilen bilgiye göre, Kaynartepe Mahallesi 200. Sokak'taki Yamaç 2 Apartmaný'nda oturan Münevver B. (53) ile evde misafir olduðu belirtilen Mehmet Harun Tanrýkulu'nun (51) býçakla öldürülmesi olayýný araþtýran Asayiþ Þube Müdürlüðü Cinayet Bürosu ekipleri, olayýn faili olarak belirlenen Münevver B'nin oðlu Ö.B'yi Fiskaya Mahallesi Feritköþk Ýlköðretim Okulu yakýnlarýnda yakaladý. Ö.B'nin verdiði ilk ifadesinde cinayeti kendisinin iþlediðini itiraf ettiði belirtildi. Soruþturma sürüyor.

yoldan yürünerek barýþ ve refah içinde, demokratik ve yeni bir Türkiye'ye ulaþabiliriz."


12

HABER

13 Þubat 2013 Çarþamba

Cezaevlerinde 3 bin 263 ihlal yaþandý ÝHD Diyarbakýr Þubesi’nin hazýrladýðý rapora göre, 2012 yýlý içerisinde bölge cezaevlerinde 3 bin 263 hak ihlali yaþandý. Raporda, aðýr hasta olan tutuklu ve hükümlülerin bir an önce serbest býrakýlmasý istendi Mehmet PÝÞKÝN

D Ý YA R B A K I R - Ý n s a n Haklarý Derneði (ÝHD) Diyarbakýr Þubesi'nin, "2012 yýlý Bölge Cezaevlerinde Yaþanan Hak Ýhlalleri Raporu" basýn toplantýsýyla açýklandý. Toplantýda konuþan ÝHD Diyarbakýr Þubesi Cezaevi Komisyonu üyesi avukat Resul Tamur, cezaevlerinin hak ihlallerinin yaþandýðý mekanlar arasýnda en fazla öne çýkan yerler olduðunu vurguladý. Cezaevlerinde nasýl hukuk dýþý uygulamalar ve hak ihlallerinin yaþandýðýnýn kamuoyunun da bilgisi dahilinde olduðunu ifade eden Tamur, "Nitekim derneðimize yapýlan baþvurular veya yaptýðýmýz incelemeler sonucu tespit ettiðimiz hak ihlallerini her fýrsatta devletin ilgili birimlerine bildirmekteyiz. Ancak çoðu zaman bu sorunlar görmezden gelinmekte, sorunlarýn çözümü için adým atýlmamaktadýr" dedi.

“Ýhlaller tavan yaptý”

2012 yýlýnýn cezaevleri açýsýndan ihlallerin adeta tavan yaptýðý bir yýl olduðuna dikkat çeken Tamur, þunlarý söyledi: "Cezaevlerinde yaþanan ölümler, sevk ve sürgünler, iþkence ve kötü muamele, tecrit ve izolasyon, ailelerle görüþ engelleri, haberleþme haklarýnýn engellenme-

si gibi çok sayýda hak ihlali yaþanmaktadýr. Yaþanan ihlallerin içerisinde en ön palana çýkaný hasta tutsaklarýn durumudur. Geçtiðimiz haftalarda açýkladýðýmýz Hasta Mahpuslar Raporu'nda da görüleceði üzere, cezaevlerinde halen yüzlerce hasta mahpus bulunmaktadýr ve bunlardan çoðu artýk ölüm sýnýrýndadýr. Bu soruna iliþkin yaptýðýmýz deðerlendirmede, bir süre önce Meclis Genel Kurulu tarafýndan kabul edilen ve yasallaþan hasta mahpuslarýn salýverilmesine iliþkin yasanýn yetersizliklerinden söz etmiþtik. Bu yasanýn yetersizliði önümüzdeki günlerde daha da net ortaya çýkacaktýr. Geçtiðimiz yýllarda neredeyse her gün cezaevlerinden ölüm haberleri aldýk. Fakat artýk bu soruna bir çare bulunmalýdýr. Bu sorun, öyle sýradan yasa deðiþiklikleriyle deðil, daha gerçekçi bir yaklaþýmla çözülmelidir ve cezaevindeki aðýr hastalar bir an önce serbest býrakýlmalýdýr. Aksi taktirde cezaevlerinden ölüm haberleri gelmeye devam edecektir."

“Cezaevleri gözden geçirilsin”

Açlýk grevlerinin ardýndan cezaevlerindeki sorunlarla ilgili bir rahatlama beklerken, ihlallerin artarak devam ettiðine de iþaret eden Tamur, sözlerini

þöyle sürdürdü: "Bu kez mahpuslardan intikam alýrcasýna sürgünler devreye sokulmuþtur. Bu durum da biz insan haklarý savunucularýný cezaevleri konusunda ciddi anlamda kaygýlandýrmaktadýr. Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü ayrýmý yapmaksýzýn yaþanan sürgünler cezaevlerinde yaþanan sorunlarý daha da arttýrmýþtýr. Yargýlamasý devam eden tutuklularýn Ses ve Görüntü Biliþim Sistemi (SEGBÝS) gerekçe gösterilerek yargýlama alaný dýþýndaki cezaevlerine sürgün edilmesi adil yargýlama hakkýný ihlal etmekle birlikte, tutuklular açýsýndan

Öner’in annesi fenalýk geçirdi

DÝYARBAKIR'da Abdullah Öcalan'ýn Türkiye getiriliþinin yýldönümü nedeniyle çýkan olaylarda yaþamýný yitiren Þahin Öner için kurulan taziye evini yüzlerce kiþi tarafýndan ziyaret edildi. Taziye ziyareti sýrasýnda fenalýk geçiren Öner'in annesi Besra Öner hastaneye kaldýrýldý. Abdullah Öcalan'ýn Türkiye'ye getirili-

þinin yýldönümü nedeniyle Diyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçesi'ne baðlý Þehitlik Mahallesi'nde çýkan olaylarda bazý iddialara göre polisin kullandýðý zýrhlý aracýn çarpmasý sonucu, bazý iddialara göre de polise atmak istediði el yapýmý bombanýn elinde patlamasý sonucu yaþamýný yitiren 19 yaþýndaki Þahin Öner için kurulan taziye evini yüzlerce kiþi ziyaret etti. Taziye evine Þahin Öner'in fotoðrafý asýlýrken, Öner'in annesi Besra Öner'in oðlunun okul kravatýný baþýna baðlamasý ve okul formasýný giymesi dikkat çekti. Besra Öner gözyaþý dökerek aðýt yakmasýnýn ardýndan fenalýk geçirerek, hastaneye kaldýrýldý.

sistematik bir iþkence halini almýþtýr. Sürgünlerin bu þekilde devam etmesi hak ihlali açýsýndan sadece mahpuslarla sýnýrlý kalýnmadýðý ayný zamanda ailelerinin de cezalandýrýldýðýný ortaya koymaktadýr. Bu nedenle cezaevlerinde insan haklarýnýn korunmasý ve yaþama geçirilmesi için tüm kesimleri sorumluluklarýný yerine getirmeye davet ediyoruz. Ayrýca cezaevlerinde yaþanan hak ihlallerine iliþkin tüm kamuoyunu da duyarlý olmaya ve yaþanan hukuksuzluklar karþýsýnda sessiz kalmamaya çaðýrýyoruz."

“26 mahkum

yaþamýný yitirdi”

Tamur'un konuþmasýnýn ardýndan ÝHD Cezaevleri Komisyonu Üyesi avukat Muhterem Süren ise, cezaevlerindeki hak ihlalleri istatistik verilerinin yer aldýðý raporu basýn mensuplarýyla paylaþtý. Rapora göre, 2012 yýlý içerisinde cezaevlerinde 26 kiþi öldü, 65 kiþi yaralandý. 186 iþkence olayýnýn yaþandýðý cezaevlerinde bin 303 sevk uygulamasý, 239 saðlýk ihlali, 319 haberleþme ihlali yaþandý. Aile görüþü engellenenlerin sayýsýnýn 25 olarak belirtildiði raporda, tecrit ve izolasyon sayýsýnýn 28 olduðuna dikkat çekildi.


13

HABER

13 Þubat 2013 Çarþamba

Ekmek israfý ilk sýrada "Ekmek Ýsrafýný Önleme" kampanyasýna iliþkin açýklamalarda bulunan Diyarbakýr Valisi Toprak, israf edilen ekmeðin, dünyada milyonlarca insaný doyuracak miktarda olmasýnýn üzüntü verici olduðunu söyledi. TMO Müdürü Öztürk ise, ''Yapýlan araþtýrmada, ülkemizde en fazla israf edilen gýda ürününün ekmek olduðu belirlendi'' dedi ÝDRÝS BOZKUÞ

DÝYARBAKIR Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Müdürü Metin Öztürk ile Müdür Yardýmcýsý Ýrfan Ýplikçi, Vali Mustafa Toprak'ý makamýnda ziyaret ederek, ''Ekmek Ýsrafýný Önleme'' kampanyasý hakkýnda bilgi vererek kampanya konusunda Toprak'tan destek istedi. Vali Toprak, ekmeði aziz gören ve israfý yasaklayan bir inançtan gelen toplumun fertleri olarak bugünkü ekmek israfýyla milli servetin heba olmasýnýn üzücü bir durum olduðunu söyledi. Hububatýn temel öznesi ve sofralarýn baþ köþesindeki nimet olan ekmeðin, toplum olarak daha duyarlý þekilde tüketilmesi gerektiðini kaydeden Toprak, ''Ýsraf edilen ekmeðimizin dünyada milyonlarca insaný doyuracak miktarda olmasý üzüntü verici bir durum. Bu maksatla bu gü-

zel kampanyayý son derece yerinde buluyor ve TMO'nun yürüttüðü ve insanlarýmýzda bu konuda önemli bir farkýndalýk yaratacak bu çalýþmayý tüm kurumlarýmýzca destekliyoruz'' dedi.

Yemekhaneler ilk sýrada

Öztürk de bu yýl 75. kuruluþ yýl dönümünü kutlayan TMO'nun, görevi itibarýyla üretici ve tüketiciyi korumak amacýyla hububat piyasalarý için düzenleyici tedbirler almaya devam ettiðini bildirerek, ekmek israfýný gündeme getirmek, israfýn önlenmesine iliþkin duyarlýlýk yaratmak ve israfý azaltmak amacýyla da bu kampanyayý hayata geçirdiklerini kaydetti. Kampanyanýn ana hedefinin, ekmeðin üretim ve tüketim aþamalarýndaki israfý konusunda toplumu bilinçlendirmek ve ekmek israfýnýn önlenmesine katký saðlamak olduðunu vurgulayan Öztürk,

Uluslararasý Genç Liderler Topluluðu kuruluyor Gençlik ve Deðiþim Derneði'nin koordinatörlüðünde ve Diyarbakýr Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin desteðiyle 2010 yýlýndan beri hazýrlýklarý yapýlan Uluslararasý Genç Liderler Topluluðu'nun kuruluþ hazýrlýklarý tamamlanýyor

''Genel müdürlüðümüzce yapýlan araþtýrmada, ülkemizde en fazla israf edilen gýda ürününün ekmek olduðu belirlendi. Günde 95 milyon adet tüketilen ekmeðin 6 milyon adedi israf edilmekte-

HAKAN POLAT

DÝYARBAKIR - 2010 yýlý Aðustos ayýnda 'Dünyayý Deðiþtirmeye Yerellerimizden Baþlýyoruz' adlý proje kapsamýnda Avrupa'dan 40 gencin aralarýnda Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir ve Avrupalý parlamenterlerin de bulunduðu bir platformda Diyarbakýr'da bir araya gelerek süreç baþladý. Daha sonra Diyarbakýr'da gerçekleþtirilen 'Step Forward (Ýleriye Adým)', 'EVS:Ethical, Value, Sacrifice', 'Reduce-ReuseRecyle' adlý projelerle ve Avrupa'nýn farklý ülkelerinde gerçekleþtirilen birçok eðitim ve toplantý ile devam etti.

Eðitim kurslarýyla devam edecek

Bu kapsamda 15-22 Mart 2013 tarihleri arasýnda Diyarbakýr'da 'EVS in the World (Dünyada Avrupa Gönüllü Hizmeti)' ve 4-10 Nisan 2013 tarihleri arasýnda yine

dir. Ýsra edilen ekmeðin parasal deðeri ise yýllýk 1,5 milyar liradýr. Bununla 500 kilometre yol, 500 okul, 10 binlerce konut yapýlabileceði tespit edilmiþtir'' diye konuþtu. Öztürk, araþtýrmaya göre, en

Diyarbakýr'da 'European Youth Strategy for Sustainable Youth Policies (Sürdürülebilir Gençlik Politikalarý için Avrupa Gençlik Stratejisi)' adlý eðitim kurslarý gerçekleþtirilecek. AB Eðitim ve Gençlik Programlarý tarafýndan desteklenen 'EVS in the World (Dünyada Avrupa Gönüllü Hizmeti)' adlý eðitim kursuna: Ýtalya, Romanya, Macaristan, Malta, Beyaz Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Ermenistan'dan 30 genç Diyarbakýr'da 7 günlük bir eðitim alacak. AB Eðitim ve Gençlik Programlarý tarafýndan desteklenen 'European Youth Strategy for Sustainable Youth Policies, Sürdürülebilir Gençlik Politikalarý için Avrupa Gençlik Stratejisi' adlý proje kapsamýnda ise 6 günlük bir seminer gerçekleþtirilecek. Seminer kapsamýnda Portekiz, Litvanya, Romanya, Macaristan, Malta, Bulgaristan, Slovakya ve

fazla ekmek israfýnýn yüzde 7 ile öðrenci yemekhanelerinde olduðuna dikkati çekerek, otel, lokanta ve benzeri yerlerdeki israfýn yüzde 3, evlerdeki israfýn ise yüzde 2,9 olduðuna iþaret etti.

Norveç'ten 30 genç yine Diyarbakýr'da buluþacak.

Uluslararasý Genç Liderler Topluluðu

Avrupa, komþu ülkeler ve daha sonrasýnda ise Ortadoðu'dan genç liderlerin, sivil toplum kuruluþu temsilcilerinin, politikacýlarýn, belediye baþkanlarýnýn içerisinde yer alacaðý Uluslar arasý Genç Liderler Topluluðu Kuruluþ Toplantýsýný en az 35 farklý ülkeden onlarca gencin katýlýmýyla Diyarbakýr'da gerçekleþtirmeyi planlanýyor. Ekim ayý içerisinde kurulmasý planlanan topluluðun temel amaçlarýndan biri: 'gençlerin karar alma süreçlerinde doðrudan yer almalarýný saðlamak' olacak. Topluluk ayrýca; bölgede ve dünyada yaþanan tüm geliþmelere karþý uluslararasý bir güç oluþturma, ortak tepki verme, kendi yerellerinde kamuoyu oluþturarak bir baský mekanizmasý kurma, gençler adýna politika üretme ve takipçisi olmayý hedefliyor.


14

BÖLGE

13 Þubat 2013 Çarþamba

Pesen ailesi 4 yýldýr ‘adalet’ bekliyor Van'da imam nikahlý eþi Kerem Çakan tarafýndan 6 aylýk hamileyken önce býçaklanan daha sonra da araçla üzerinden geçilerek katledilen Eylem Pesen cinayeti ile ilgili görülen davanýn karar duruþmasý, sanýk Çakan'ýn avukatýnýn duruþmaya katýlmamasý nedeniyle 7 Mart'a ertelendi avukatlarý duruþmaya katýlmadý.

‘Kimseyle uzlaþmayýz’

Bakanlýktan gelen Av. Paþaoðlu, duruþmaya müdahil olma talebinde bulunurken, sanýk Çakan avukatýn talebinin reddedilmesini istedi. Mahkeme heyeti tarafýndan Av. Paþaoðlu'nun talebi kabul edildi. Söz alan sanýk Çakan, "Biz aile ile uzlaþtýk. Þikayet dilekçesini geri çektiler. Bizim onlarý tehdit ettiðimizi söylüyorlar. Biz kimseyi tehdit etmedik" iddiasýnda bulundu. Ardýndan söz alan Pesen'in babasý Nurettin Pesen, "Bizler kimseyle uzlaþmayýz. Uzlaþmadýk da. Baský ve maruzlar karþýsýnda þikayet dilekçemizi geri çektik" dedi.

Karar duruþmasý 7 Mart’ta

VAN'ýn Þabaniye Mahallesi'nde 17 Mayýs 2009 tarihinde imam nikahlý eþi Kerem Çakan tarafýndan 6 aylýk hamileyken önce býçaklanan daha sonra da araçla üzerinden geçilerek katledilen Eylem Pesen cinayeti ile ilgili görülen davanýn karar duruþmasý Van 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görüldü. En son 27 Kasým

2012 tarihinde görülen duruþmada Pesen'in yakýnlarý, sanýk Kerem Çakan'ýn yakýnlarýnýn baský ve tehditlerinden dolayý duruþmaya katýlmayacaklarýný belirterek, davadan geri çekildiklerine dair mahkemeye dilekçe vermiþti. Önceki duruþmada sanýk Çakan, "Biz onlarla uzlaþtýk. Ýsterlerse davacý olmaya devam

edebilirler. Kýskançlýk sonucu cinnet geçirerek, eþimi öldürdüm" diyerek, iþlediði cinayetin "normal" bir þey olduðunu savunmuþtu. Dün görülen duruþmaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'na baðlý Hukuk Müþaviri Av. Gülenur Sait Paþaoðlu, kentte bulunan Van Kadýn Derneði (VAKAD), Yaþam Kadýn

Çevre Kültür ve Ýþletme Kooperatifi (YAKA-KOOP) ve Van Mavi Göl Kadýn Derneði üyeleri, sanýk Kerem Çakan ve çakanýn yakýnlarý katýldý. Duruþmaya Pesen'in babasý Nurettin Pesen katýlýrken, aile önceki davada þikayet dilekçesini çektiði için avukatlarý da duruþmaya katýlmadý. Öte yandan sanýk Çakan'ýn da

Hakkari-Van Karayolu’nda heyelan

Hakkari-Van karayolunun ikinci tünel mevkisinde heyelan nedeniyle yol trafiðe kapandý. Kapanan yolda onlarca araç ve yolcu mahsur kaldý

HAKKARÝ Van Karayolu'nun 20. kilometresinde bulunan ikinci tünel mevkisinde yola düþen heyelan yolu trafiðe kapattý. Bölgede yapýlan yol geniþletme çalýþmalarýnýn ardýndan aþýrý yaðýþýn yaðmasý sonucu yola düþen kayalar

trafiði kapatýrken, yolda onlarca araç ile birlikte çok sayýda yurttaþ mahsur kaldý. Yurttaþlarýn müracaatý üzerine kapanan yolun açýlmasý için Karayollarý 114. Þube Þefliði'nden sadece bir iþ makinesinin bölgeye yollanmasý yolda kalan yurttaþlarýn tepkisine neden oldu. Yolcular, kent merkezinde onlarca aracýn bulunmasýna raðmen bölgeye tek iþ makinesinin yollanmasýna tepki gösterdi. Yolda mahsur kalan bazý yolcular yolun açýlmasýný beklerken bazýlarý da heyelanýn üzerinden yaya karþýya geçerek yolarýna baþka araçlarla devam etti. Karayollarý yetkilileri ise, yolun trafiðe açýlmasý için çalýþma baþlattýklarýný ancak yolun ne zaman trafiðe açýlacaðý hakkýnda net bir bilgi veremeyeceklerini belirtti. (DÝHA)

Yapýlan konuþmalarýn ardýndan duruþma salonunda kýsa süreli gerginlik yaþandý. Gerginliðin ardýndan mahkeme heyeti duruþmaya ara verdi. Verilen aranýn ardýndan, mahkeme heyeti duruþmanýn karar duruþmasý olduðunu ve sanýk Çakan'ýn avukatýnýn mazeret bildirmeden katýlmamasý nedeniyle duruþmayý 7 Mart tarihine erteledi. (DÝHA)

Van’da bir genç intihar etti iddiasý VAN'da Barzan Eriþ (19) isimli gencin kendisini asarak yaþamýna son verdiði iddia edildi. Van'ýn Þabaniye Mahallesi'nde bulunan Köy Hizmetleri binasý arkasýndaki evlerinin bahçesinde bulunan tandýr evinde Barzan Eriþ (19) isimli gencin intihar ettiði iddia edildi. 10 Þubat akþamý ortadan kaybolduðu belirtilen Eriþ'in, dün akþam saatlerinde ailesi tarafýndan evin bahçesinde bulunan tandýr evinin tavanýnda asýlý olarak görüldüðü belirtildi. Van Ýpekyolu Devlet Hastanesi morguna kaldýrýlan Eriþ'in cenazesinin otopsi ardýndan bugün Þabaniye Mahallesi mezarlýðýnda topraða verildiði belirtildi. (DÝHA)


BÖLGE

13 Þubat 2013 Çarþamba

15

Þýrnak'ýn Cizre ilçesine 10 kilometre uzaklýkta ve yaklaþýk 20 metre uzunluðunda tarihi Ýpekyolu çöktü. Yaklaþýk 10 gündür çöken yol adeta kazaya davetiye çýkartýyor

Tarihi ipekyolu çöktü TÜRKÝYE'nin her yerinde aralýklarla gelen kar ve yaðmur etkisini gösterirken, Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde de bir haftadýr aralýklarla yaðan yaðmur nedeniyle Cizre-Nusaybin arasýnda bulunan ve Cizre'den geçen tarihi Ýpekyol'unda çökme meydana geldi. Çökme sonucu yolun bir þeridi trafiðe kapatýldý. Türkiye ile Ortadoðu arasýnda bir köprü halinde olan Ýpekyolu'nda yaklaþýk 20 metre uzunluðunda yolun bir þeridi yerin 3 metre aþaðýsýna çöktü. Görenleri þaþýrtan yolun hali, adeta kazaya davetiye çýkartýyor. Adeta yer yarýldý yol içine girdi. Asfaltla beraber çöken yolda þoförler zor anlar yaþýyor. Yetkililerin biran önce duruma al atmalarýný isteyen þoförler, zor anlar yaþadýklarýný söyledi. Yaklaþýk 10 gündür çöken yolla kimsenin ilgilenmemesi dikkat çekti.

‘Yol tehlike saçýyor’

Þoförlerden Ekrem Gerden, "Ben þoförüm bu yol çok tehlike saçýyor. Buradan geçen þoförler kaza yapabilirler. Levhalar yetersiz. Yetkililerden biran önce bu yola el konmalarýný istiyoruz. Böyle bu iþleri yapan insanlarýn zemini saðlam yapmalarýný istiyoruz. Her þeyden kaçmamak gerekir. Bir

iþe el attýðýnýzda mükemmel yapmanýz lazým. Bakýn bir iki üç yaðmurda yollar ne hale gelmiþ. Burasý hemen hemen Türkiye'nin en iþlek caddesidir. Ýpekyolu caddesidir. Ticaret yoludur. Irak'a baðlayan Habur üzeri bir yoldur. Görüyorsunuz halini." dedi.

‘Hýrsýzlýk yapýyorlar’

Kemal Yýlmaz adýnda bir baþka þoför de, "Bu yol zaten ilk yaptýðý günde daha tam bitmeden gene çökme olmuþtu. O zamanda gelip baktýlar. Sadece ihalede yolsuzluk yapýyorlar. Hýrsýzlýk yapýyorlar. Bu yolun hali böyledir. Sadece burasý deðil baþka noktalarda da böyle var. Buna tepkimiz yani burada bir kaza olsa ne olacak. Kimse üzerinde durmuyor. Çýkýyorlar diyorlar biz bu yolu yapmýþýz ama hepsi yalan ve hepsi ortadadýr. Sadece rant." diye konuþtu.

‘Kazaya davetiye çýkarýyor’

Mehmet Baþkurt, "Hepinizin gördüðü gibi bu uluslararasý bir kapýdýr. Irak'ýn nerden bakarsan 40-50 ülkenin uluslararasý bir kapýdýr. Tabi ki bu yolun sýnýrlar arasý bir kapý, bir yol olduðu için çok önemlidir ve çok güzel yapýlmasý gerekiyor. Fakat buna baktýðýmýzda sadece bir taþeron fir-

malar rant olarak saðladýðýnýn bilincindeyiz. Çünkü böyle bir felaketin her an her þeye uðrayabilir. Yani böyle 3 metre yolun yerin altýna çökmesi yani çok büyük bir felakete uðrayabilecek bir durumdur. Þimdi her an yetkililerin yapmalarýný arz ediyoruz. Fakat ilgilenen hiç kimse yok. Þuanda gördüðünüz gibi çift þerit yol var. Çok tehlikeli adeta kazaya davetiye çýkartýyor." þeklinde konuþtu. Olay yerine gelen Okan Öztürk adýnda bir gazeteci de þöyle konuþtu: "Buraya haber için geldik. Vatandaþlardan ve þoför arkadaþlardan bize bir telefon geldi. Cizre-Nusaybin yolunun çöktüðünü söylediler. Biz de geldik gerçekten ilk etapta olayý bu kadar ciddi görmüyorduk. Ama gelip burayý gördüðümüz zaman gerçekten burada tehlikenin çok büyük olduðunu gördük. Þoför arkadaþlarla yaptýðýmýz röportajlar da onlarda çok zorluklar çektiklerini söylediler. Biz buradan bir gazeteci olarak deðil de bir vatandaþ olarak yetkilileri acilen göreve davet ediyoruz. Þu an tehlike an meselesi. 3 metreye yakýn bir çökme var. Buradan yetkililere þunu söylemek istiyorum. Biran önce buranýn faaliyete geçmesini istiyoruz."

HES þantiyesi köylüler tarafýndan basýldý BÝNGÖL - Karlýova ilçesine 35 kilometre uzaklýkta bulunan Derinçay köyü sakinleri, köylerinde yapýlan HES2 barajýnýn þantiyesini bastý. Bingöl Karlýova ilçesine 35 kilometre uzaklýkta bulunan Derinçay köyüne yapýlacak olan HES2 barajý inþaatýnýn þantiyesi, Derinçay köylüleri tarafýndan basýldý. Baraj inþaatýný basan yaklaþýk 100 kiþilik grubu gören þantiye çalýþanlarý kendilerini þantiyeye kapatarak, kapýlarý kilitledi. Olayýn ardýndan þantiyeye gelen asker ile köylüler arasýnda arbede yaþandý. Askerin müdahalesi ardýndan þantiye çevresindeki bekleyiþini sürdüren köylüler kaymakamýn gelmesini bekledi. Kaymakamýn þantiyeye gelmemesi üzerine köylüler þantiyeden ayrýldý. (DÝHA)


16

BÖLGE

13 Þubat 2013 Çarþamba

‘Hatay’daki patlamada 14 kiþi öldü’ Reyhanlý ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapýsý’nda meydana gelen patlamada yaþamýný yitirenlerin sayýsýnýn 14'e çýktýðýný söyleyen Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, saldýrýyý gerçekleþtiren kiþinin de Suriyeli olduðunu tahmin ettiklerini ifade etti HATAY'ýn Reyhanlý ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapýsý'nda Suriye plakalý bir otomobilde meydana gelen patlamaya iliþkin Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler açýklama yaptý. Olayýn bombalý bir saldýrý olduðunun belirlendiðini söyleyen Güler, saldýrýyý yapanlarýn da "muhtemelen Suriyeli" olduðunu ifade etti. Bombalý aracýn gri bir araç olduðunu ve patlamada yaralanan 8 kiþinin Suri-

Askeri sevkýyatlar devam ediyor

MOBESE’leri kuran firmaya ceza kesilecek!

ye'ye götürüldüðünü belirten Güler, "Ölü sayýsý 14'e yükseldi.

'Saldýrganlar Suriyeli' Ölenlerin 4'ü Türk. Saldýrý ile ilgili 3 þüpheli tespit edildi. Eylemcilerin biri kadýn 2'si erkek. Saldýrganlarýn 2'si Suriye tarafýna kaçtý. Biri ise Türkiye'ye giriþ yaptý. Türkiye'ye giren saldýrganýn kimliði tespit edilmeye çalýþýlýyor. Muhtemelen saldýrganla-

HAKKARÝ'nin Yüksekova ilçesinden Þemdinli yönüne asker ve askeri malzeme sevkýyatý devam ediyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Þemdinli yönüne çok sayýda kirpi tipi zýrhlý araçla asker ve askeri malzeme sevkýyatý yapýlmaya devam ediliyor. Yüksekova 21. Hudut Tümen Komutanlýðý'ndan çýkan ve

rýn 3'ü de Suriye uyruklu. Herþey kameralarda var. Saat 14.14'te Suriye tarafýndan park yerine geliyor. 14.30'da havaya uçuruluyor. Araç 23 dakika bekledikten sonra patlatýldý. Aracý havaya uçurana kadar saldýrganlarýn aracýn içinde beklediði görülüyor. Olayýn yaþandýðý yer. 2 bin 400 metrekarelik, insani yardýmlarýn toplandýðý, Türkiye'nin kontrolünde olan bölgeydi" dedi.

kirpi tipi araçlardan oluþan konvoy, Þemdinli yönüne hareket etti. Yüksekova çarþý merkezinde geçen askeri konvoya, frekans bozucu Jammer araçlarýnýn da eþlik ettiði görüldü. Öte yandan batý illerinden getirilen askerlerin de sýnýr hattýndaki karakollara yerleþtirildiði öðrenildi. (DÝHA)

AÐRI - Doðubayazýt Belediyesi, ilçeye MOBESE kameralarý yerleþtiren firmaya ceza kesmeye hazýrlanýyor. Doðubayazýt Ýlçe Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yüklenici firma aracýlýðýyla ilçe merkezinin birçok noktasýna MOBESE kameralarý yerleþtiriliyor. Ýlçe merkezinde iþ makineleri ile yapýlan kazý sonucu yollarýn bozulmasý, yurttaþlarý ve araç trafiðini olumsuz etkiliyor. Sözleþme koþullarýna göre iþ bitimi sonrasý yollarýn tekrar eski haline getirilmesi gerekirken, tadilatýn üstün körü yapýlmasý Doðubayazýt'ta yollarý köstebek yuvasýna çevirmiþ durumda. Belediye Fen Ýþleri Müdürlüðü sözleþme kurallarýna uymadýðýndan ve yurttaþlarýn maðdur olmasýndan dolayý yüklenici firmaya ceza kesmeye hazýrlanýyor. Yapýlan MOBESE döþemesi sonrasý yollarýn tadilatýnýn yapýlmadýðýný belirten Doðubayazýt Belediyesi Fen Ýþleri Müdürü Cihan Seferoðlu, "Yüklenici firma sözleþme koþullarýna uymadýðýndan halkýmýzý maðdur etmiþtir. Bizler de sözleþme þartlarýný yerine getirmediðinden dolayý cezai yaptýrým uygulayacaðýz. Döþeme sonrasý ilçe merkezindeki tüm yollarýn yapýsý bozulmuþtur. Kýþ ayýnýn bitmesi ile belediye olarak yollarýmýzý eski haline getireceðiz" dedi. (DÝHA)

FOTO: ARÞÝV


$ €

ekonomi

DOLAR: 1,767 EURO: 2,377 ALTIN: 93,19 ÝMKB: 78.078,80

17 13 Þubat 2013 Çarþamba

6 kuyudan petrol çýkarýlýyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, 1980'li yýllarda Diyarbakýr, Adýyaman ve Þanlýurfa gibi yerlerde karlý olmadýðý için beton dökülerek kapatýlan 6 kuyuda petrol üretimine baþlandýðýný bildirdi ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi'nin Bakanlýk Konferans Salonu'ndaki ''Türkiye 2012 Raporu''nun sunum toplantýsýna katýldý. Bazý petrol kuyularýnýn maliyeti karþýlamamasý nedeniyle betonla kapatýldýðýný ifade eden Yýldýz, þunlarý kaydetti: ''1980'li yýllarda ham

Unuttuðunuz hesabýnýz varsa bir göz atýn

petrolün varil fiyatý 20 dolar seviyesindeyken, bizim bazý kuyularýmýz betonlandý. Bunlar, kuyunun belirli rakamlarý tutturamadýðý için oldu. Variline 20 dolar masraf yapýp 20 dolar ciro yaparsanýz tabi ki o kuyu açmamak, çalýþtýrmamak daha uygun olur. Biz þuanda özellikle Diyarbakýr, Adýyaman ve Þanlýurfa gibi yerlerde, 6 tane betonlanan sahadan tekrar pet-

rol üretiyoruz. Kapasiteleri çok sýnýrlý olsa da, kiminde 100 varil kiminde 500 varil olsa da þuan ki fiyatlar masraflarýmýzý karþýlýyor. Karlý olmadýðý için kapatýlan petrol kuyularýnda çalýþýyoruz. Bir kýsmýný da açmaya devam edeceðiz.''

Nükleer için yeni teklifler geldi

Sinop'ta yapýlmasý planlanan ikinci nükleer

Erkekler kadýnlara fark attý Son 5 yýlda nüfusta yaþanan deðiþimle Türkiye'de erkeklerin çoðunlukta olduðu þehir sayýsý 41'den 45'e çýktý

santral konusunda rekabetin daha da arttýðýna dikkati çeken Yýldýz, "Birden çok ülke ülkemizde 4'er ünitelik nükleer santral yapmak istiyor... Ýkinci nükleer santral için de hazine garantisi vermeyi düþünmüyoruz" dedi. Bakan Yýldýz, Atatürk ve Keban gibi büyük barajlarý özelleþtirmeyi düþünmediklerini sözlerine ekledi.

DÝYARBAKIR Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi Sonuçlarý'na göre, 20072012 arasýnda geçen 5 yýllýk dönemde erkek nüfusun fazla olduðu þehir sayýsý arttý. Bu dönemde 7 þehirde kadýn sayýsý erkek sayýsýný geride býraktý. Kadýn sayýsýnýn erkekleri geçtiði iller Amasya, Burdur, Denizli, Isparta, Mersin, Ýzmir ve Kütahya oldu. Ayný dönemde erkeklerin kadýnlardan

ANKARA - Zaman aþýmýna uðramak üzere olan mevduat, katýlým fonu, emanet ve alacaklar, Türkiye Bankalar Birliði'nin internet sitesinden takip edilebiliyor. Yapýlan açýklamaya göre TBB, yurttaþlarýn bankalarda unuttuðu hesaplarý için ''www.zamanasimi.org/tbb'' internet sitesini hizmete sundu. Bankalarda zaman aþýmýna uðramak üzere olan hesap bilgileri, TBB'nin internet sitesindeki arama motorunda görüntülenebiliyor. 5411 Sayýlý Bankacýlýk Kanunu'nun 62. maddesine göre, bankalar nezdindeki mevduat, katýlým fonu, emanet ve alacaklar, on yýl içinde aranmamasý halinde zaman aþýmýna tabi oluyor. TBB'nin hizmete sunduðu internet sitesinde yapýlan sorgulamada isim ve hesap bilgilerini bulan kiþilerin, hesaplarýný kapatabilmeleri için 15 Haziran 2013 tarihine kadar hesaplarýnýn bulunduðu bankalarýn þubelerine geçerli kimlik kartý ile baþvurmalarý gerekiyor. Yurttaþlarýn baþvurmamalarý halinde yasa gereði zaman aþýmýna uðrayacak mevduat, katýlým fonu, emanet ve alacaklarý gelir kaydedilmek üzere Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu'na devrediliyor. 15 Haziran 2013'e kadar zaman aþýmýna uðrayacak mevduat, katýlým fonu, emanet ve alacaklarýn listesine, mayýs ayý sonuna kadar TBB internet sitesinden ulaþýlabilecek.

fazla olduðu þehirlerin sayýsý 11 arttý. Adýyaman, Artvin, Çankýrý, Gaziantep, Gümüþhane, Sakarya, Þanlýurfa, Yozgat, Yalova, Kilis ve Osmaniye'de erkeklerin sayýsý kadýnlarý geride býraktý. Þehirlerin kadýn erkek nüfuslarýndaki bu deðiþimle 2007'de 41 olan erkeklerin fazla olduðu þehir sayýsý 45'e çýktý. Kadýn nüfusun fazla olduðu þehir sayýsý ise 26'ya geriledi. Kadýn nüfusun en

fazla arttýðý þehirler Antalya ve Tekirdað oldu. Bu iki þehirdeki kadýn ve erkek nüfus yüzde 17 arttý. Kadýn nüfusun en fazla arttýðý diðer þehirler ise yüzde 16'yla Erkek nüfusundaki en fazla artýþ ise Hakkari'de gerçekleþti. Hakkari'de erkek nüfusundaki artýþ yüzde 20'yi buldu. Hakkari'yi yüzde 17'yle Antalya, Tekirdað, Þanlýurfa ve Yalova, yüzde 16'yla Gaziantep izledi.


18

DÜNYA

13 Þubat 2013 Çarþamba

ESED SONRASINA HAZIRLIK Fransa sivilleri korumada yetersiz kaldý MNLA Avrupa Temsilcisi Ag Esarid, Fransa'nýn kontrolü ele geçirdiði bölgelerde Arap ve Tuareg kökenli sivilleri korumada ''yetersiz'' kaldýðýný öne sürdü. Mali'nin kuzeyindeki silahlý gruplardan Azavad Ulusal Kurtuluþ Hareketi'nin (MNLA) Avrupa'daki Temsilcisi Musa Ag Esarid, AA muhabirine telefonda yaptýðý açýklamada, '' Fransa, Mali ordusunun Arap ve Tuareg sivillere yönelik katliamlarý karþýsýnda yetersiz kaldý. Oysa Mali'deki Fransýz güçleri, Azavad bölgesindeki sivilleri korumalýdýr'' dedi. Uluslararasý Af Örgütü (Amnesty International), hem Mali ordusunun hem de silahlý gruplarýn Mali'de ciddi insan haklarý ihlallerinde bulunduðunu açýklamýþtý.

Çin’den Kuzey Kore’ye tepki! KUZEY Kore'nin gerçekleþtirdiði nükleer denemeye "kararlýlýkla" karþý çýktýðýný açýkladý. Çin Dýþiþleri Bakanlýðý tarafýndan yayýmlanan bildiride, denemenin uluslararasý toplumun muhalefetine raðmen gerçekleþtirildiðine dikkat çekilerek, "Çin hükümeti bu eyleme kararlýlýkla karþý çýkar" denildi. Gýda ve enerji baþta olmak üzere, çeþitli yardýmlarla Pyongyang yönetimini ayakta tutan Çin'in tutumu büyük önem taþýyor. BM Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'ye uyguladýðý yaptýrýmlara daha önce yeþil ýþýk yakan Çin, bu ülkeye karþý esaslý baskýyý ise reddediyordu. Kuzey Kore, yaptýðý nükleer silah denemesinin ABD'nin tehditlerine verilen ilk yanýt olduðunu ve denemelerin daha güçlü bir þekilde süreceðini açýkladý. Kuzey Kore Dýþiþleri Bakanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamada, savunma amaçlý yapýlan denemenin uluslararasý kurallarý ihlal etmediði belirtildi. Açýklamada, daha güçlü "ikinci ve üçüncü denemelerin" süreceði uyarýsýnda bulunuldu.

Ýran ve müttefiki Hizbullah'ýn, Beþþar Esed sonrasýna hazýrlýk için 50 binden fazla militandan oluþan bir þebeke kurduðu öne sürüldü AMERÝKAN Washington Post gazetesinin ABD ve Ortadoðu'dan kaynaklara dayandýrdýðý haberine göre militanlardan oluþan þebeke, Esed sonrasýnda Ýran ve Hizbullah'ýn Suriye'deki çýkarlarýný koruyacak. Görüþ alýnan Obama yönetiminden bir yetkili, Ýran ve Hizbullah'ýn Suriye'de desteklediði militanlarýn sayýsýnýn 50 bini bulduðunu aktardý. Arap bir yetkiliye göre ise Ýran bir yandan Esed'i sonuna kadar desteklerken, diðer yandan rejimin çökmesinden sonra çýkarlarýný korumak için her yola baþvuracak. Suriye'yi stratejik çýkarlarý için hayati gören Tahran, Esed rejiminin çökmesi durumunda Irak üzerinden Hizbullah ile olan baðlantýsýnýn kopmasýndan endiþe duyuyor. Baþta Bahreyn ve Suudi Arabistan olmak üzere Körfez bölgesindeki Þii nüfus yoluyla gelecekte bölgeyi kontrol etmeyi planlayan Ýran, Pakistan, Afganistan ve Hindistan'daki Þii nüfusla da doðu sýnýrlarýný güvenceye almaya çalýþýyor. Ýran doðuda Afganistan ve Pakistan gibi sert, Batý'da da Türkiye gibi ýlýmlý Sünni rejimlerle kuþatýl-

Papa seçiminde gözler kardinallerde

dýðýndan, çýkýþ yolu olarak bu ülkeler veya diðer komþu ve bölge ülkelerinde kendine mezhepsel olarak yakýn gördüðü gruplarý destekliyor. Ýranlý Þiiler, Suriye'deki Alevileri mezheplerinin bir parçasý olarak görmemelerine raðmen, Ýran Ýslam devriminin kurucusu Ayetullah Humeyni, Alevilerle yakýnlýk kurarak onlarý yayýlma alanlarýnýn bir parçasý haline getirmiþti. Suriye'de Aleviler ve Dürziler toplam nüfusun yaklaþýk

yüzde 10'unu oluþturuyor. Ancak ülkenin kuzeyindeki Kürtler gibi daha homojen bölgelerde yaþamadýklarý için Ýran, Lübnan'daki Hizbullah gibi Suriye içinde de Alevi ve Dürzilerden oluþan baðýmsýz bir devlet veya bölge kurmanýn zor olduðunu düþünüyor. Yönetime karþý mücadele eden Özgür Suriye Ordusu, sýk sýk yönetim saflarýnda savaþan Ýranlý ya da Hizbullah militanlarý öldürdüklerini veya yakaladýklarýný belirtiyor.

VATÝKAN - Katolik Kilise'nin 265. papasý olarak görevine 19 Nisan 2005'te baþlayan dönemin Alman Kardinali 78 yaþýndaki Joseph Alois Ratzinger, yaklaþýk 8 yýldýr görevdeydi. Kilise tarihindeki 7. Alman papa olan Ratzinger, kendisine havari ismi olarak "Benedikt"i seçmiþti.

90 kardinal belirledi

Ratzinger, papalýðý boyunca Kardinal Koleji'ne 90 yeni üye seçti. Bu 90 üyeden 74'ü, Benediktus'un halefini belirleyecek Kardinal Meclisi'nin büyük çoðunluðunu oluþturuyor. Mart ayýnda toplanmasý

Suriyeli muhaliflere göre rejim yanlýsý Þebbiha militanlarý silahlarýný ve maaþlarýný Ýran'dan alýyor. Ýran hem Irak üzerinden hem de Akdeniz'de Hizbullah üzerinden Suriye'ye silah gönderiyor, rejimin ihtiyaçlarýný gideriyor. Ancak uzmanlar, kendisi maruz kaldýðý ekonomik ablukadan dolayý zorda olan Ýran'ýn daha uzun süre Suriye'yi finanse etmesinin zor olduðunu vurguluyor.

beklenen Kardinal Meclisi'nde yaþý 80'in altýnda olup, seçime katýlabilecek 117 kardinal bulunuyor.

memesi durumunda, salt çoðunluða bakýlýyordu.

Yeni papa üçte iki oyla seçilecek

Seçim için Sistine Þapeli'ne girecek olan 48 ülkeden 117 kardinalin seçime katýlma hakký bulunuyor. 117 kardinalin 60'ý Avrupa kýtasýndan, 19'u Güney Amerika'dan, 14'ü Kuzey Amerika'dan, 12'si Afrika'dan, 11'i Asya'dan, 1'i de Okyanusya'dan. Kardinaller arasýnda en çok 28 kardinalle Ýtalya ilk sýrada gelirken, ikinci sýrada 11 kardinalle ABD, üçüncü sýrada ise 6 kardinalle Almanya geliyor.

Mart ayýnda yapýlacak Kardinal Meclisi toplantýsýnda, yeni papayý belirlemek için yaþý 80'inin altýnda olan 117 kardinal bulunuyor. Papa 16. Benediktus'un onayýyla Haziran 2007'de yapýlan papalýk seçim talimatnamesindeki deðiþiklikle 117 kardinalin 3'te 2'sinin oyunu alan yeni papa olarak seçilecek. Eski uygulamada ise ilk 34 oylamada papa seçile-

En fazla kardinal Ýtalya'dan


19

SPOR

13 Þubat 2013 Çarþamba

‘Van’a spor tesisi þart’ Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Van Bölge Müdürü Cengiz Polater, “Madde baðýmlýlýðýndan çocuklarýmýzý kurtararak spora teþvik etmeyi arzuluyoruz. Bunun için de kente spor kompleksleri kazandýrmak þart” dedi VAN - TFF Van Bölge Müdürü Cengiz Polater, öncelikle hedeflerinin Van'a kalýcý tesis kazandýrmak olduðunu belirtti. Bunlarýn baþýnda sentetik çim sahanýn da içinde yer aldýðý çok kapsamlý bir tesisin kazandýrýlmasýný saðlamak olduðunu anlatan Polater, "En büyük yatýrým insanadýr. Biz de bu tesisi kurup gençlerin sorunsuz bir þekilde spora kanalize olmasýný istiyoruz. Spor faaliyetlerinin olduðu yerde her kesimden vatandaþ bundan faydalanabilecektir. Çünkü spor sektörü büyük bir sektördür. Gençlerimizi iyi bir eðitim almalarýný ve onlarý milli takýma gönderme arzusu içerisindeyiz. Ortaokul çaðlarýna kadar

inen madde baðýmlýlýðýndan çocuklarýmýzý kurtararak spora teþvik etmeyi arzuluyoruz. Bunun için de spor kompleksleri kazandýrmamýz þart. Sporun kitlelere yayýlmasý için çaba sarf edip sadece

gençlere deðil yaþlý vatandaþlarýmýzýn da faydalanabilecekleri kompleksler yapýlmasý gerekmektedir. Bu konuda gerek Van Valiliði gerekse de Van Belediyesi ile görüþmelerimiz sür-

mektedir. Her mahalleye bir semt sahasýnýn kazandýrýlmasý hedefindeyiz. Yaþlý insanlarýmýzýn istedikleri saatlerde yürüyüþ yapabilecekleri, spor yapabilecekleri parkurlarýn oluþturulmasý gerekmektedir. Biz bunlarýn oluþmasý arzusu içerisindeyiz. Umarým ilimizin büyükþehir belediye oluþu ile birlikte çok kýsa bir sürede bu tesislere de kavuþacaktýr. Spor evrenseldir ve dini, dili, ýrký olmaz. Spor denince okullara sadece gençlerin yaptýðý bir þeyin gelmemesi gerek. Biz ilk etapta spor konusunda okullarda seminerler düzenlemeyi düþünüyoruz ve ilerleyen günlerde bu faaliyetlerimize start vereceðiz" dedi.

MARGENÇ, rahat kazandý MARDÝN Gençlik Spor Kulübü (Margenç) voleybol takýmý, Þýrnak Cizre Diclespor'u 3-0 yendi. Mardin Atatürk Spor Salonu'nda oynanan

karþýlaþmada Margenç Spor Kulübü, Þýrnak Cizre Diclespor'u rahat geçti. Maç sonrasý açýklamalarda bulunan Margenç voleybol takýmý antrenörü Fahri Yal-

çýn, "3. Lig yolunda emin adýmlarla ilerliyoruz. Margenç'e yardýmlarýný hiçbir zaman esirgemeyen Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Mustafa Kuzu'ya

teþekkür ediyorum. Sporcularýma oynadýklarý güzel oyun için ayrýca teþekkür ediyorum. Galibiyeti Mardinlilere armaðan ediyorum" dedi.

Adýyamanlý kick boksçular ikinci oldu ADIYAMAN - Gaziantep'e 'Gazi'lik unvanýnýn veriliþinin 92. yýldönümü anýsýna düzenlenen 'Kick Boks Þampiyonasý', 8-9 Þubat tarihlerinde Gaziantep'te yapýldý. Müsabakalarda Adýyamanlý sporcular, 11 il arasýnda ikinci oldu. Gaziantep il temsilciliði tarafýndan Gaziantep ilinde düzenlenen kick boks müsabakalarýna; 11 ilden toplam 235 sporcu katýlýrken, Adýyaman'dan ise 14 sporcu katýldý.Gaziantep'te düzenlenen þampiyonaya Adýyaman'dan, Kick Boks milli takým antrenörü ve Güneydoðu koordinatörü Haluk Erdoðan nezaretinde 14 sporcu ile katýlýmýn saðlandýðýný belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Seyit Ahmet Baðcý, "Müsabakalara katýlan 14 sporcumuzdan 8 sporcumuz birincilik, 3 sporcumuz ise ikincilik elde ederek 'Light Contact' kategorisinde 11 ilin arasýnda grupta ikincilik kupasý almaya hak kazandý. Adýyamanlý gençlerimiz her zaman olduðu gibi Gaziantep'te düzenlenen müsabakalarda sýký mücadelelerinin ardýndan madalyalarýný almayý baþardý. Ben sporcularýmýzý ve antrenörümüzü kutluyor, Gaziantep'e 'Gazi'lik unvanýnýn veriliþinin 92. yýlý anýsýna aldýðýmýz plaketten dolayý, organizasyonu yapan, emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" dedi.


20

SPOR

13 Þubat 2013 Çarþamba

Baðlar Belediyesi 3. Lig’de Baðlar Belediyesi, adýný 3. lige yazdýrdý. Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde, Dersim'i maðlup eden Baðlar Belediyesi 82 takým arasýndan 3. Lig'e yükseldi.

‘Okulumda Spor Yapýyorum’ DÝYARBAKIR'ýn Silvan Ýlçesi'nde Gençlikspor Kulüp Baþkaný Aslan Umut Bakýr'ýn baþlattýðý "Okulumda Spor Yapýyorum" projesi çerçevesinde okullara spor malzemeleri daðýtýmýna baþlandý. Mehmet Adil Kepoðlu, Atatürk ve Eþme ilköðretim okullarýna 30 takým forma, 30 adet þapka, 4 basketbol topu, 4 voleybol topu ve 3 tane futbol topu daðýtýmý yapýldý. Silvan Gençlikspor Kulüp Baþkaný Aslan Umut Bakýr, "Silvan'da baþlatmýþ olduðumuz projenin ilk adýmlarýný atmaya baþladýk. Silvan'da spora yetenekli çok öðrenci var. Kýsýtlý imkanlar nedeniyle kendini gösteremeyen öðrencilere yardým etmeye çalýþýyoruz. Çalýþmalarýmýz devam edecektir. Yurttaþlarýmýzdan öðrencilerimiz için yardým eli uzatmalarýný bekliyoruz. Bu bir hayýr iþidir her þey öðrencilerimiz için. Projemize katkýda bulunmak isteyen vatandaþlar bize ulaþmasýný istiyoruz" dedi. Silvan Eþme Ýlköðretim Okulu'nda beden

eðitimi öðretmeni olan Yasemin Dirlik ise, köy okullarýnýn spor dalýnda çalýþma yapacak imkanlarýnýn çok kýsýtlý olduðunu belirterek, þunlarý kaydetti: "Öðrenciler okullararasý yapýlan müsabakalara çok zor þartlar altýnda hazýrlanýyor. Öðrencilerimiz arasýnda çok yetenekli olan öðrenciler var ama imkanlarý çok kýsýtlý olduðu için çalýþmalar yapamýyorlar. Öðrencilerim müsa-

bakalara çýktýðýnda kendi ayakkabýlarýmý ve eþofmanlarýmý veriyordum ve onlarýnda istekli çabalarý sonucu geçen yýl voleybol maçlarýnda Silvan'da 2. olduk bu sene yýldýzlar kategorisinde futbolda 3. olduk. Bugün öðrencilerimize yardým eli uzatan Silvan Gençlikspor Kulüp Baþkaný Aslan Umut Bakýr'a ve çalýþma arkadaþlarýna çok teþekkür ediyorum, umarým böyle çalýþmalarýn devamý gelir."

DÝYARBAKIR - Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi 3. Grup takýmlarýndan Baðlar Belediyesi, deplasmanda oynadýðý Dersimspor basketbol takýmýný 78-75 yenerek 3. Lig'e yükselmeye hak kazandý. Tunceli Kapalý Spor Salonu'ndaki maçý 7875 skorla Baðlarlý oyuncular kazandý. Baðlar Belediyesi Spor Kulübü Baþkaný Sebahattin Kýzýlkan, spor camiasýnda kazandýklarý baþarýlarýnýn tesadüf olmadýðýný söyledi. Þimdiye kadar kazandýklarý tüm baþarýlarýn sporcularýna ait olduðunu belirten Kýzýlkan, "En büyük hedeflerimizden biri bütün Diyarbakýrlý ve bölge gençlerine spor yapmalarý için imkan saðlamak. Genç sporcu kadromuzla ile birlikte imkansýz görülen birçok þeyi gerçekleþtirdik. Bu genç sporcularýmýzýn biraz daha tecrübe kazanýp daha iyi yerlere geleceklerine inanýyoruz. Diðer yandan genç kadýn basketbol takýmýmýz Nisan ayý içinde Kýrklareli'de yapýlacak olan Anadolu Þampiyonasý'na katýlmaya hak kazandý. Diyarbakýr'ý ve belediyemizi en iyi þekilde temsil edeceklerine inanýyorum. Bizleri yalnýz býrakmayan ve her türlü desteði sunan Belediye Baþkanýmýz Yüksel Baran'a yönetim kurulu olarak teþekkür ederiz" diye konuþtu.

‘NBA’ye ve milli takýma sporcu’

Kulüp Yöneticisi Sinan

Bedri Öngören ise, belediye olarak gençleri spora yönlendirmek ve yeteneklerini açýða çýkarmak için önemli çalýþmalar yaptýklarýný ifade etti. Öngören, "Biz Baðlar Belediyesi olarak özengen bir ruhla gençlerimizi spora yönlendirmek ve onlarýn yeteneklerini deðerlendirmeye yönelik çalýþmalar yapmaktayýz. Bunda da baþarýlý olduðumuz icatlarýmýzda görülmektedir. En son Dersimspor'u yenerek Bölgesel Amatör Ligi'nden 3. Lig'e geçmeye hak kazandýk. Ayný zamanda gençler ve yýldýzlar olarak kadýn takýmlarýmýzda mevcuttur. Kadýnlarýmýzda baþarýdan baþarýya koþmaktadýrlar. Geçmiþte NBA'ye ve milli takýma basketbolcu kazandýrmýþ bir takýmýz. Bu yüzden de yaptýklarýmýzý övgüyle anlatýrýz. Biz bu gücümüzü halkýmýzdan ve belediye baþkanýmýz Yüksel Baran'dan alýyoruz, desteklerinden dolayý teþekkür ediyoruz" diye konuþtu.

‘82 takým içinde 3. lig’e girdik’

Erkek Bölgesel Lig Basketbol Antrenörü Süleyman Keleþ ise, Türkiye Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele ettiklerini belirterek, "Biz Elazýðspor, Dersimspor, Mardin Bin-Nur ve Diyarbakýr Büyükþehirspor'un olduðu ikinci gruptan ikinci olarak çýktýk. En son maçýmýzý Dersimspor'la oynadýk. Önemli bir maçtý bizim için. Grubu ikinciye tamamlamak adýna deplasmanda maçý üç sayý farkla alýp, ikinci gruba yükselmeyi hak kazandýk" þeklinde konuþtu. Deplasmanda kazandýklarý maçýn ardýndan Türkiye Basketbol 3. Ligi'ne yükseldiklerini kaydeden Keleþ, "Üst ligde ise Türkiye de 82 takým arasýndan 36 takým arasýna girdik. Bu ligde de kura sonucu belirlenen 6 takým arasýnda ilk dörtte girip bir üst tura çýkmayý hedefliyoruz. Maçlarý iyi tamamlamak adýna antrenmanlarýmýz devam etmekte. Genç bir takýmýmýz var ve hepsi Diyarbakýrlý çocuklardan oluþuyor. Üst grupta daha baþarýlý olacaðýmýza inanýyorum" ifadelerini kullandý.


21

SPOR

13 Þubat 2013 Çarþamba

Hentbol heyecaný baþladý Hentbol grup müsabakalarý Diyarbakýr'da baþladý. 9 ilden toplam 14 takýmýn yer aldýðý müsabakalarda þampiyon olan takým Türkiye yarý finallerine katýlma hakkýný elde edecek DÝYARBAKIR - Seyrantepe Spor Salonunda startý verilen ve 4 gün sürecek gurup müsabakalarýna Bingöl, Bitlis, Adýyaman, Mardin, Batman, Þanlýurfa, Þýrnak, Malatya ve Diyarbakýr'dan 9'u erkek, 5'ý kýz olmak üzere 14 takým mücadele edecek. Hentbol gurup müsabakalarý açýlýþ törenineÝl Vali Yardýmcýsý Cemal Hüsnü Kansýz, Ýl Milli Eðitim Müdürü Hadi Aðýrbaþ ile Gençlik

Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Abdullatif Umut katýldý.

‘Diyarbakýr'a hoþ geldiniz’

Okul sporlarý hentbol gurup müsabakalarý açýlýþ töreninde konuþan Vali Yardýmcýsý Cemal Hüsnü Kansýz, Diyarbakýr'ýn peygamberler, sahabeler þehri olmanýn yanýnda hoþgörü þehri olduðunu söyledi. Kansýz, öðrencilere hi-

taben konuþmasýnda, "Bu gurup müsabakalarýna katýlan tüm takýmlara baþarýlar diliyorum. Diyarbakýr surlarýný, dört ayaklý minaresini, hazreti Süleyman türbesini gezip görmenizi istiyorum" dedi. Daha sonra söz alan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Abdullatif Umut, "Gurup maçlarýnýn ilimize verilmesi bizleri oldukça sevindirmiþtir. Daha önce Bad-

Dicle’ye anlamlý ziyaret

minton Türkiye þampiyonasý ilimizde yapýlmýþtý. Hiçbir aksaklýk yaþanmadan þampiyonayý tamamladýk. Türkiye'nin çeþitli illerinden gelen sporcular çok memnun ayrýldýlar. Seyrantepe spor salonun faaliyete girmesiyle organizasyonlar almaya baþladýk. amacýmýz var olan güzel tesislerimizde daha büyük uluslara arasý þampiyonalarýna ev sahipliði yapmaktýr" dedi.

TARSUS Belediyesi Bayan Voleybol Takýmý, Dicle Üniversitesi Spor Kulübü bünyesinde oluþturulan spor okulunu ziyaret etti. Geleceðin sporcularý ile birlikte çalýþma yapan ve hatýra fotoðrafý çeken misafirler, Diyarbakýrlý sporcularýn yeteneklerini takdir etti. Yaklaþýk iki aydýr 8- 14 yaþ grubunu kapsayan voleybol spor okulu çalýþmalarýný baþlattýklarýný söyleyen Dicle Üniversitesi Bayan Voleybol Spor Okulu Antrenörü Okutman Zafer Ýpekçi, "Branþýnda uzman bir ekipte yapýlan çalýþmada geleceðin yeteneklerini yetiþtirmek istiyoruz. Spor okulunda çocuklarýmýzýn eðitimde baþarýlý, saðlýklý ve özgüveni yüksek bireyler olmasý için çaba sarf etmekteyiz. Tarsus batan voleybol takýmýnýn yapmýþ olduðu ziyaret, çocuklarýmýzý motive etmiþtir. Takým sorumlusu Antrenör Hasan Yýldýrým'a yapmýþ olduklarý katkýdan dolayý teþekkür ederim" dedi. Dicle Üniversitesi spor okullarý S.K.S. Þube Müdürü Mehmet Nur Öncü tarafýndan koordine edilen Voleybol, Basketbol, Yüzme ve Tenis branþlarýnda altyapýdan sporcu yetiþtirmek, kulübün temel amaçlarý arasýnda yer alýyor.

Þampiyon atletin gözü olimpiyatta ÞANLIURFA - Balkan Atletizm Salon Þampiyonasý'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan milli atlet Narin Saðlam'ýn hedefi olimpiyatlara katýlmak. Saðlam, yaptýðý açýklamada, uzun yýllar atletizmle ilgilendiðini ve son 3 yýldan bu yana profesyonel olarak bu alanda çalýþmalar yaptýðýný belirtti. Ayný zamanda Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'nde antrenör olarak görev aldýðýný dile getiren Saðlam, geçen hafta Ýstanbul'da gerçekleþtirilen 'Büyükler Türkiye Atletizm Salon Þampiyonasý'nda birinci olduðunu hatýrlattý. Milli atlet Saðlam, söz konusu þampiyonayý güçlü rakipleri karþýsýnda saniyelerle önde bitirdiðini, bunun gururunu yaþadýðýný aktardý. Ýstanbul'da 23 Þubat 2013'te gerçekleþtirilecek Balkan Atletizm Salon Þampiyonasý'nda bin 500 metre kategorisinde tek baþýna Türkiye'yi temsil edeceðini dile getiren Saðlam, þunlarý kaydetti: ''Bu þampiyonada iyi bir dereceyle ilk üçe girmek istiyorum. Ýnþallah bunu baþarýp Akdeniz Oyunlarý'na katýlmaya hak kazanýrým. En büyük hedefim önümdeki turnuvalarda dereceler elde etmek. Her sporcunun hayalinde var olan olimpiyatlara katýlmak istiyorum. Ýþime dört elle sarýldým ve baþarýlý olacaðýma inanýyorum.''


22

SPOR

13 Þubat 2013 Çarþamba

Dostluk ve üzüntü bir arada Orhangazispor'a sahasýnda puan kaptýran Büyükþehir Belediyespor, hem kaybettiði 2 puanýný üzüntüsünü hem de maçýn dostane bir þekilde sonuçlanmasýnýn mutluluðunu yaþýyor

DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Kulüp Baþkaný Av. Metin Kýlavuz, maça iliþkin yaptýðý deðerlendirmede, sahaya galibiyet için çýktýklarýný, ama istemedikleri bir sonuçla karþýlaþtýklarýný söyledi. 1-1'lik sonucun normal olduðunu belirten Kýlavuz, kaybedilen iki puanýn üzüntüsünü yaþadýklarýný, ama rakip takýmla sahadan dostça ayrýldýklarý içinde mutlu olduklarýný kaydetti.

Spor'un amacý bellidir

Taraftarlarýn centilmence takýmlarýný desteklemelerini de olumlu karþýladýðýný ifade eden

Orhangazi’den teþekkür mesajý

Kýlavuz, konuþmasýnýn devamýnda, "Biz sporu tanýmlarken þunu ifade ediyoruz, spor barýþ, dostluk ve kardeþliktir.Sezonun ilk yarýsýnda ki maçta Orhangazispor bizi bu çerçeve doðrultusunda karþýlamýþtý, bundan dolayý da kendilerine teþekkür ediyorum, ekip olarak bizde ayný ilgi ve alakayý kendilerine gösterdiðimize inanýyorum. Ligdeki en yakýn rakibimizde puan kaybetti, puan kaybýmýzýn üzüntüsünü en yakýn takipçimizin aldýðý beraberlikle telafi ettiðimizi düþünüyorum. Orhangazispor maçý artýk bizim için bitti. Artýk önümüzdeki maçlara ba-

kacaðýz ve kalan maçlarda yeni bir galibiyet serisi yakalayarak sezon baþýnda hedeflediðimiz þampiyonluða ulaþacaðýz" dedi.

Tesisleþmede sona gelindi

Tesisleþme ve altyapýnýn da önemine deðinen Kýlavuz, sözlerini þöyle sürdürdü: "Biz bu göreve gelirken halkýmýza iki temel sözümüz vardý. Ýlki þampiyon olup bir üst lige çýkmaktý. Ýkincisi ise tesisleþmeydi. Tesisleþme konusunda bu gün iyi bir yerdeyiz. Mart ayýnda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin tesis ile ilgili

DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyespor'la oynanan maçý izlemek için geldikleri Diyarbakýr'da herkese örnek olacak þekilde aðýrlandýklarýný belirten Tartar, bu davranýþý her yerde anlatmaya kararlý olduklarýný söyledi. Tartar, "Dýþarýda anlatýlan Diyarbakýr ile bizim yaþadýklarýmýz Diyarbakýr çok farklý. Medya çok yanlýþ bir algý yaratmýþ. Oysaki Diyarbakýr bir medeniyet þehridir. Bunu yaþayarak gördük. Geldiðimiz andan gidene kadar mükemmel bir konukseverlik

bir ihalesi olacak. Böylelikle kentimize güzel bir tesis kazandýracaðýmýzý düþünüyorum."

Hakemleri uyardý

Orhangazispor maçýný yöneten hakemin karþýlaþmayý iyi bir þekilde yönetemediðini ve nihayetinde spor ve futbol emekçilerinin sahaya çýkýp alýn terlerini yansýttýklarýný vurgulayan Kýlavuz, "Yaþanan bu tür hatalar hem sahaya hem de taraftara ister istemez yansýyor. Bunun için karþýlaþmalarda görev alan hakem arkadaþlarýnýn daha dikkatli olmalarý gerektiðine inanýyorum" dedi.

gördük. Diyarbakýrspor eski baþkaný Adnan Öktüren ve Büyükþehir Belediyespor Baþkaný Metin Kýlavuz ile yönetim kurulu üyeleri o kadar çok ilgilendi ki, kendimizi bir anda Bursa'da hissettik. Ýþte sporun özünde bunlar olmalýdýr. Maç sýrasýnda ve maç sonunda da en ufak olumsuzluk yaþamadýk. Adnan Öktüren'e, Büyükþehir Belediyespor Baþkaný Metin Kýlavuz ve yönetimine, Diyarbakýr halkýna teþekkür ediyoruz. Bundan sonra Diyarbakýr'ýn tanýtým elçisi olacaðýz. Bu

güzellikleri her yerde anlatacaðýz. Diyarbakýr ve Bursa kentleri arasýndaki dostluðun pekiþmesini saðlayacaðýz" dedi.

‘Diyarbakýr üstüne düþeni yapýyor’

Yalova'da yaþayan Diyarbakýr Yolspor'un eski futbolcusu Veysel Kýlýç da Orhangazispor'un misafir edilmesindeki kusursuzluktan ötürü Diyarbakýr halkýna teþekkür etti. Kýlýç, "Diyarbakýrlýyým ama iþim gereði yýllardýr Yalova'da yaþýyorum. Diyarbakýr'daki takýmlar Bursa ve

Siirtspor 1 puana çok sevindi SÝÝRT - Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Siirtspor'un Basýn Sözcüsü Ayhan Özgen, Ýstanbulspor A.Þ. karþýlaþmasýndaki beraberliðin kendileri için 3 puan deðerinde olduðunu söyledi. Özgen, yaptýðý açýklamada, Ýstanbulspor A.Þ. gibi güçlü bir takým karþýsýnda ve üstelik deplasmanda galibiyet almayý hedeflediklerini, maçta iyi bir oyun sergilemelerine raðmen maçýn beraberlikle sonuçlandýðýný ifade ederek þöyle dedi: ''Hakemin yanlýþ bir kararý ile attýðýmýz bir golün geçerli saymamasý bizi galibiyetten etti. Yakalamak istediðimiz çýkýþý Ýstanbulspor A.Þ. gibi güçlü, liderliðe oynayan, 2. Lig'i hedefleyen bir takým karþýsýnda, üstelik deplasmanda almak istiyorduk. Oyun düzenimizi de buna göre kurmuþtuk. Oyunda aðýrlýðýmýzý hissettirdik, bir gol de attýk ancak hakem bize göre, yanlýþ bir kararla bu golü geçerli saymadý. Bu karar belkide bizi bir galibiyetten etti. Ancak buna raðmen bu zorlu deplasmandan bir puan almayý baþardýk. Ýstanbulspor A.Þ. karþýlaþmasýndaki beraberlik bizim için 3 puan deðerinde. Teknik heyet ve futbolcularýmýzý bu güzel oyundan ve sonuçtan dolayý kutluyorum. Ayrýca bu maçta takýmý destekleyen tüm hemþehrilerimize de teþekkür ediyorum. Bu maç, gelecekteki güçlü Siirtspor'un öncüsü oldu.''

o bölgeye geldiðinde elimden geldiði kadar ilgilenmeye çalýþýyorum. Orhangazispor'la beraber Diyarbakýr'a geldik. Hemþerilerimiz kendilerine yakýþaný yaptý. Büyükþehir Belediyespor'a gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayý teþekkür ederim. Spora zaten bunlar yakýþýr. Gönlümüz her zaman Diyarbakýr takýmlarýyla beraberdir. Ýnþallah Büyükþehir Belediyespor 2.Lig'de de baþarýlara imza atacak. Diyarbakýr'a gelen takýmlarýn bu þekilde aðýrlanmasý takdire þayandýr" dedi.


Bugün ne okusam?

Modern Müslüman ‘Yeni Kýblesi’ni Arýyor!

Ýslami düþüncenin en önemli isimlerinden Ali Bulaç, 21. yüzyýlýnMüslümanlarýna çok önemli bir soru yöneltiyor: Yeni kýblemiz ne olacak? Ve ekliyor: Ya belirsiz bir boþlukta yuvarlanýp gideceðiz ya da paradigma deðiþikliði yapacaðýz. Bulaç, Ýnkýlâp Kitabevi'nden çýkan Postmodern Kaosta Kýble Arayýþý isimli kitabýnda, zor bir yolda yürüyen insana, tasavvuf felsefesinden yol haritalarý çýkartarak çok tartýþýlacak çözüm önerileri getiriyor Ýslami düþüncenin en önemli fikir

Oyuncu Tekin Akmansoy yaþamýný yitirdi

23

KÜLTÜR-S SANAT

13 Þubat 2013 Çarþamba

adamlarýndan Ali Bulaç, son kitabýnda býçak sýrtý bir konuya deðiniyor: Postmodern kaosta Müslümanlarýn yeni kýblesi ne olacak? Kýblemizi yeniden belirlemek zorunda mýyýz? Bunu yaparken yolumuza kimler ýþýk tutacak? Ýnsanoðlu daha önce hiçbir zaman olmadýðý kadar aðýr enformasyon bombardýmaný altýnda… Ýnançlar ve ideolojiler tek tek gerçek anlamlarýný yitiriyor, kavramlar birbirleri içinde eriyip þekil deðiþtirirken, gerçekliðin sýnýrlarý hýzla daha çok sorgulanýr hale geliyor. Pek çok iletiþim kanalýndan hýzla akan bilgi, insanlarýn zihinlerini bir yandan zenginleþtirirken, diðer yandan bulandýrýyor.

ÝSTANBUL - Tiyatro oyuncusu Tekin Akmansoy, zatürre tedavisi gördüðü hastanede 89 yaþýnda yaþamýný yitirdi. ''Kaynanalar'' dizisinde ''Nuri Kantar'' tiplemesiyle ön plana çýkan tiyatro oyuncusu Tekin Akmansoy, bir haftadýr zatürre tedavisi gördüðü Þiþli Memorial Hastanesi'nde yaþamýný yitirdi. Denizli Sarayköy'de 1924'te doðan Akmansoy, meddah geleneðinin sürdürücülerinden biriydi.

iler k a d n o vizy Mutlu Aile Defteri

Þemdinli’de fotoðraf sergisine yoðun ilgi 3 gün açýk olacak sergide sunulan fotoðraflar arasýnda en iyi fotoðraf sahiplerine ödül verildi.

‘Çalýþmalarýmýz devam edecek’

HAKKARÝ - Þemdinli'de Guldexwîn Kültür Merkezi'nde 15 gün süren temel fotoðrafçýlýk kursu sona erdi. Kursa katýlanlarýn çektiði 35 fotoðraf da sergilendi. Þemdinli Belediyesi bünyesinde faaliyet yürütülen Guldexwin Kültür Merkezi'nde 15 gün süren temel fotoðrafçýlýk kursu sonrasýnda 17 kursiyer

tarafýndan çekilen 500 fotodan 35'i kültür merkezinde sergilendi. Serginin açýlýþýna Þemdinli Belediye Baþkaný Sedat Töre, BDP Þemdinli Ýlçe Baþkaný Cebbar Taþ, Þemdinli Esnaf Sanatkârlar Odasý, Þoförler ve Otomobilciler Odasý Baþkaný Muharrem Tekin, KURDÎDER ve KESK üyeleri ile çok sayýda yurttaþ katýldý.

Serginin açýlýþýnda konuþan Þemdinli Belediye Baþkaný Sedat Töre, "Þuana kadar Þemdinli'yi anlatacak güzel fotoðraf olmadýðý, burada basýnda çalýþan arkadaþlarýn ve fotoðraf çeken arkadaþlarýn ihtiyacý olduðunu düþünerek böyle bir kursa ihtiyaç olduðunu düþündük. Belediye olarak Guldexwîn Kültür Merkezi'nde böyle bir çalýþma baþlattýk ve bu tür çalýþmalarýmýz ve en önemlisi yöresel çalgýmýz olan Düzele'nin (kamýþtan yapýlan yöreye özgü bir tür kaval) yaþatýlmasý için bir çalýþmamýz var. Onu ve diðer çalýþmalarýmýz için yeni projeler yapmaya devam edeceðiz" dedi. Töre'nin ardýndan konuþan kurs eðitmeni Re-

fik Tekin ise, "17 gencimizle 7 gün teorik ve 8 gün pratik çalýþma yürüttük. Þemdinli'de silah ve top seslerinin arasýnda bu tür sanatsal çalýþmalarýn ve güzelliklerin ön plana çýkarabileceðine inandýk. Gençlerimiz de kendi perspektiflerinde her ne kadar acý, her ne kadar hüzünlü karelere daha çok yakýn olsalar bile sanatlarýyla Þemdinli'de var olmayý ve Þemdinli'nin güzelliklerini yansýtmayý baþardý" ifadesinde bulundu. Kursiyerler ise durumdan doyduklarý memnuniyeti dile getirerek belediyeye teþekkür etti. Sergide 35 fotoðraf arasýnda en iyi seçilen fotoðraf sahiplerine Töre, Taþ ve Tekin tarafýndan ödül verildi. Açýlýþ Guldexwîn Kültür Merkezi'ne baðlý müzik gruplarýnýn sunduðu müzik dinletisiyle devam etti. (DÝHA)

Haftanýn yerli yapýmý ''Mutlu Aile Defteri'' filminin yönetmen koltuðunda Nihat Durak oturuyor. Senaryosunu Ali Demirel, Volkan Sümbül ve Emre Özdür'un yazdýðý filmde, Binnur Kaya, Büþra Pekin, Tuncel Kurtiz, Ýlker Aksum ve Öner Erkan izleyicilerin karþýsýna çýkacak. Komedi ve dram türündeki filmin konusu þöyle: ''Sert ve otoriter bir mizaca sahip emekli Albay Yýldýrým Taþyumruk, günün birinde damdan düþer. Bu olay, yýllar önce kendisinden koþa koþa kaçan evlatlarýný yeniden ayný çatý altýnda buluþturur. Yýldýrým Bey artýk daha güçlü, daha hýzlý ve daha öfkelidir ve çocuklarýnýn sakladýðý sýrlarý ortaya çýkarmakta kararlýdýr. Çocuklarý ise yalanlarýný sürdürmeye çalýþýrken her geçen gün daha da köþeye sýkýþmaktadýr. Kafasý gittikçe karýþan Yýldýrým Bey, yalanlarýn kime ait olduðunu bir süre sonra ayýrt edemez olur. Aslýnda önemli olan ise en sonunda bu 5 benzemez insanýn tekrar aile olmayý baþarýp Mutlu Aile Defteri'nde yer alýp alamayacaklarýdýr...''


www.diyarbakiryenigun.com

C

M

Y

K

1 3 Þ U B AT 2 0 1 3 ÇARÞAMBA Yýl: 5 - Sayý : 1854 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Çakan Haber Müdürü: Þehmus Orhan Sayfa Editörü: Nurullah Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR

Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com sorumluluðu yazarlarýna aittir

Diyarbakir Yenigun Gazetesi 13 Subat 2012  

Diyarbakir Yenigun Gazetesi 13 Subat 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you