Page 1

Otobüs firmalarýndan Acun’a tepki

Kýrklar Daðý konutlarýnda sorunlar bitmiyor

DEAH’ýn bir haftalýk baþhekimi istifa etti! 6

7’de

Diyarbakýr'da yolcu taþýmacýlýðý yapan otobüs firmalarý, TV8'de yayýnlanan 'Yetenek Sizsiniz' programýna katýlan bir yarýþRSLAN Mahmut BOZA macýnýn kente ve firmaZEL YENÝGÜN/Ö lara hakaret ettiðini belirterek, Acun'a tepki gösterdi. Firmalar Acun'dan özür dilemesini istedi. 04

Çevrenizde haber deðeri taþýdýðýný düþündüðünüz resim ve videolarýnýzý WhatsApp Ýhbar Hattýmýza gönderin, yayýmlayalým... 13 ÞUBAT 2018 SALI FÝYATI: 25 KRÞ.

www.diyarbakiryenigun.com

0507 467 5616 - 0507 028 39 75

Türkiye’de son 10 yýlda 2 bini Diyarbakýr’da 33 bin kiþi cinnet getirdi; Savcý: Haber basýn özgürlüðü kapsamýnda “Silvan Belediyesi'nde usulsüzlük iddiasý” baþlýklý haber yapan gazeteci Ferhat Parlak hakkýnda kayyumun þikayeti üzerine baþlatýlan soruþturmada takipsizlik kararý verildi. Savcý, haberin basýn özgürlüðü kapsamýnda olduðuna hükmetti. Haber 05

Zihinsel engelliler için yeni sýnýf açýldý...

Toplumsal yapýyý tehdit ediyor Uzmanlar: Vahim bir durum… Son zamanlarda gazetelerin ve haber ajanslarýnýn manþetleri ile televizyon haberlerinin ilk sýralarýnda yer alan cinnet haberlerindeki artýþ toplumsal yapýyý tehdit eder hale geldi. Cinnet ve intihar vakalarýndaki artýþýn en önemli nedenlerinden birinin manevi boþluk olduðuna dikkat çeken uzmanlar, bunun önü alýnmazsa toplum olarak daha vahim bir durumla karþýlaþýlabileceðini belirtiyor.

Çocuðunuzla zaman geçirin

5’te

Deðiþen haberler, deðiþen toplum… Ahmet BARAN

7’de

Mültecilerin yaþam koþullarýndaki deðiþim süreci Ali Rýdvan DEMÝRKAPI

Afrin operasyonuna iliþkin 666 gözaltý 03 C

M

Y

K

Foto: Arþiv

Türkiye Beyazay Derneðinin Diyarbakýr ve Ýsviçre þubeleri arasýndaki dayanýþma sonucu Diyarbakýr Ayten Elyasa Erdoðan Zihinsel Engelliler Okulunda eðitim gören çocuklar için teknolojik sýnýf açýldý. Haber 10

Türkiye'de son 10 yýlda 33 bin kiþinin, Diyarbakýr'da ise 2 bin kiþinin cinnet getirip, intihar ettiðini belirten Dicle Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öðretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Tahsin Kula, cinnet getirmenin temel sebeplerden birinin iman boþluðu olduðunu Kula söyledi. Anne ve babalara in s h a T ç. Dr. Yrd. Do büyük sorumluluk düþtüðünü kaydeden Kula, anne ve babanýn günde yarým saat çocuklarýyla ilgilenmesi gerektiðini vurguladý. 8-9’da

Kardiyologlar Diyarbakýr'da bir araya geldi 04


2

SAÐLIK

13 Þubat 2018 Salý

KALBE DOST 5 ADIM Kalp dostu bir yaþam tarzýna giden en kolay yolun aslýnda yapmaktan hoþlandýðýmýz þeylerden geçtiðine dikkat çeken uzmanlar, “Kalp dostu seçimlerin alýþkanlýk haline gelmesi çok zor deðil. Örneðin uyumayý, çikolata yemeyi, dýþarýda yemeðe gitmeyi sadece biz deðil, kalbimiz de seviyor” dedi Kübra KURT DÝYARBAKIR - Kardiyoloji Uzmanaý Dr. Seth Martin, kalp dostu bir yaþam tarzý ile ilgili önerilerde bulundu. Martin, kalp dostu seçimler yapmanýn bazen zor gelebildiðini ancak bu seçimler alýþkanlýða dönüþtürüldüðünde kalp için saðlýklý bir yaþam tarzýnýn benimsenebildiðini kaydetti. Martin þunlarý söyledi;

Kendinize “yalnýzken” zaman ayýrýn "Yoga, meditasyon ya da derin nefes almak için harcanan zaman asla boþa deðil. Aksine, kiþileri koruyan bir þey. Bu, ener-

jinin yenilendiðini hissettirerek kiþinin stresten de uzak kalmasýna yardýmcý olur.

Düzenli uyuyun, hatta þekerleme yapýn Günlük 7-8 saatlik düzenli uyku, kalp saðlýðý için oldukça faydalý. Unutulmamalý ki, ideal düzeyden daha düþük bir uyku, kalp rahatsýzlýðý riskini artýrýr.

Arkadaþlarýnýzla spor yapýn Bir arkadaþ veya bir grupla egzersiz yapmak, kilo vermeye ve kilo kaybýný devam ettirmeye yardýmcý oluyor. Örneðin spor sýnýflarýna ve yürüyüþ ya da bisiklet gruplarýna katýlmak veya

Kemik saðlýðýnýzý ihmal etmeyin Uzman Biyolog Arzu Kabakçý, ilerleyen yaþlarda kemiklerde kalsiyum depolanmadýðýndan ihtiyacý olan gerekli vitamin ve mineralleri vücut, besinlerden saðladýðýný söyledi

bir arkadaþla fitness yaparak antrenmanlara rekabetçi bir canlýlýk katýlabilir.

Yemek için dýþarý çýkýn Akdeniz Diyeti uzmanlar tarafýndan da "kalp dostu" beslenme tarzý olarak öneriliyor. Özellikle Akdeniz diyeti öðelerini içeren restoranlarda, sevdiklerinizle birlikte yemek yemek ruhunuzu olduðu kadar kalbinizi de besleyecektir.

Çikolatadan korkmayýn Bitter çikolata (en az yüzde 70 kakao içerip içermediði etiketlerden kontrol edilmeli), kan damarlarýný koruyan ve saðlýklý

DÝYARBAKIR - Uzman Biyolog Arzu Kabakçý, insan vücudunun en önemli oluþumlarýndan kemikler ile ilgili açýklama yaptý. Kemik saðlýðýný korumasýnda doðru beslenmek gün geçtikçe daha da önem kazandýðýný kaydeden Kabakçý, "Ýlerleyen yaþlarda kemiklerde kalsiyum depolanmadýðýndan ihtiyacý olan gerekli vitamin ve mineralleri

vücut, besinlerden saðlamaktadýr. Yeterli miktarlarda alýnmadýðý durumlarda çeþitli rahatsýzlýklar görülmektedir" dedi. Kabakçý, vitamin ve mineralce zengin olan besinler veya takviye edici gýdalar tüketilmesi gerektiðini belirterek kullanýlmasý gereken vitaminleri þöyle sýraladý; "Kalsiyum, osteoporoz tanýsý konmuþ kiþilerin daha yüksek miktarlarda kullanýlmasý önerilir. 19-50 yaþ arasý günde 1000 mg, 50 yaþ üstü günde 1500 mg önerilir. Elementel kalsiyum yemeklerle birlikte alýnmalýdýr ve bir defada 500 mg'dan fazla alýnmamalýdýr. Kalsiyum takviyesinin, D vitamini ve magnezyum takviyeleri ile birlikte alýnmasý önerilir. Kalsiyum ile demir içeren gýdalarýn tüketimi arasýnda en az 2 saat ara olmalýdýr. Kalsiyum demirin emilimi azaltmaktadýr. Yemeklerle birlikte çay tüketilmesi de doðru bulunmamaktadýr. Çayda bulu-

bir kalp için tansiyona yardýmcý olabilecek faydalý antioksidanlarla doludur. Bitter çikolata kaplý badem ve ceviz çok daha iyidir. Bu noktada bunlarý aþýrýya kaçmadan tüketmek önemli. Günde birkaç parça çikolata yemek, tatlýya düþkünlüðü tatmin edebilir."

Kalp hastalarýna beslenme önerileri Kardiyoloji Uzmaný Prof. Dr. Ertan Ökmen, kalp hastalarýna beslenme önerilerinde bulundu. * Orta derecede karbonhidrat, protein ve az miktarda ancak saðlýklý yaðlardan oluþan dengeli öðünlerle beslenin. * Tam yaðlý süt ve ürünlerinden ziyade yaðý azaltýlmýþ olanlarý tercih edin. * Haftada dört yumurtadan fazlasýný yemeyin. LDL-kolesterolü yüksek olanlar yumurta sarýsý bakýmýndan daha da dikkatli olmalý. * Kýrmýzý et yerine balýk, derisi hariç kümes hayvanlarý ve az yaðlý etler tüketin. * Bol miktarda - günde en az 5 kez - sebze ve meyve tüketin. * Günde en az 8-10 bardak su için. * Liften zengin tahýl, kepek, fasulye, meyve ve sebzelerin düzenli olarak tüketilmesi çok yararlýdýr. Çözünebilir lifler kan kolesterolünü yüzde 15'e kadar düþürebilir. * Günde 6 gramdan fazla tuz tüketmeyin. nan tanen bileþikleri kalsiyumun emilimi azaltmaktadýr. D vitamini, osteoporozun önlenmesi ve tedavisinde yararlanýlýr. D2 tipinden ziyade D3 vitamini günde 700-800 IU alýnmasý önerilir. Ayrýca D vitamini, kalsiyum ve fosforun baðýrsaklardan emilimini arttýrýr. K vitamini, kemik proteini olan osteokalsinin üretimi için gerekli olan vitamindir. Kanýn pýhtýlaþma mekanizmasýnda düzenleyici görev alýr. Magnezyum, kemik, sinir dokusu, kaslarýn çalýþmasý ve kalp atýmýnýn düzenlemesinde görev alýr. Yorgunluðun ve bitkinliðin azaltýlmasýna yardýmcý olur. 100'e yakýn enzimi aktive eder. Çinko, baðýþýklýk sisteminde destek olan ve 100'den fazla enzimin temel mineralidir. Cildin ve kaslarýn erken yaþlanmasýný önlemede yardýmcýdýr. Göz saðlýðýnýn korunmasýnda da destekleyicidir. Yaralarýn iyileþmesi için gereklidir." (ÝHA)


3

GÜNCEL

13 Þubat 2018 Salý

Afrin operasyonuna iliþkin 666 gözaltý

DÝYARBAKIR - Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan 05-12 Þubat 2018 tarihleri arasýnda ülke genelinde yürütülen operasyonlarýn bilançosu açýklandý. Ayrýca Afrin harekâtýna yönelik harekât baþlangýcýndan itibaren sosyal medyadan PKK propagandasý yapan 474 kiþi ile protesto eylemlerine katýlan 192 kiþi olmak üzere toplam 666 kiþinin gözaltýna alýndýðý kaydedildi. Açýklamada, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda; son bir haftada ülke içinde bir PKK'linin öldürüldüðü, 13 PKK'linin teslim olduðu, diðer siyasi suçlardan 11 kiþinin gözaltýna alýndýðý ifade edildi. Açýklamada, PKK'ye yönelik yapýlan operasyonlar sonucunda; 11 ilde 57 sýðýnak, barýnak ve maðaranýn kullanýlamaz hale getirildiði ifade edilen açýklamada, 16'sý aðýr ve uzun namlulu (4 Füze, 10 Kalaþnikov, 1 Biksi, 1 Kanas,) top-

lam 21 silah, 790 kilogram patlayýcý yapýmýnda kullanýlan madde, 15 el bombasý, 6 bin 107 muhtelif mühimmat ele geçirildiði, 10 el yapýmý patlayýcý ve mayýnýn imha edildiði kaydedildi.

Uyuþturucu ve kaçakçýlýk operasyonlarý

Uyuþturucu ve kaçakçýlýk ile mücadeleye yönelik gerçekleþtirilen 2 bin 885 operasyonda; 4 bin 833 kilogram esrar, 312 kilogram eroin, 3 kilogram sentetik kannabinoid, 5,2 kilogram metamfetamin, 314 bin 347 uyuþturucu hap, 147 kök kenevir ele geçirildiði belirtilen açýklamada, ayrýca gümrük kaçaðý 457 bin 825 kaçak sigara ve 46 bin 266 litre akaryakýt ele geçirildiði ifade edildi. Bu operasyonlar kapsamýnda 3 bin 939 kiþinin gözaltýna alýndýðý ifade edilen açýklamada, ayrýca, uyuþturucu ve kaçakçýlýk ile mücadelede etkinliðin saðlan-

masý amacýyla Aðrý-Gürbulak, Edirne-Kapýkule ve Mersin-Liman-Serbest Bölge gerisinde yapýlan denetlemelerde bin 415 aracýn arandýðý, 3 bin 534 kiþinin sorgulandýðý belirtildi. Sokak satýcýlarýna yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoðun olarak bulunduðu yerlerde yapýlan kontrol ve gerçekleþtirilen operasyonlarda 566 þüphelinin gözaltýna alýndýðý belirtilen açýklamada, 49 kilogram esrar, 6 kilogram eroin, 7 bin 725 uyuþturucu hap, 3 kilogram sentetik Kannabinoid, bir kilogram Metamfetamin ile 29 tabanca ve tüfek ele geçirildiði ifade edildi.

Asayiþ uygulamalarý

Araç kiralama faaliyeti yürüten firmalara yönelik, ülke genelinde eþ zamanlý olarak; bin 451 ekip, 3 bin 981 personelin katýlýmýyla 7-8 Þubat 2018 tarihlerinde denetlemeler yapýldýðý ifade edi-

TSK: Hava harekâtýyla 15 hedef vuruldu TSK tarafýndan, Afrin operasyonu kapsamýnda düzenlenen hava harekâtýyla 15 hedefin vurulduðu açýklandý

Afrin operasyonuna yönelik sosyal medyadan PKK propagandasý yapan 474 kiþi ile protesto eylemlerine katýlan 192 kiþi olmak üzere toplam 666 kiþinin gözaltýna alýndýðý bildirildi len açýklamada, denetlemeler sonucunda, 7 bin 730 firmanýn kontrol edildiði, aranan 12 kiþinin yakalandýðý, 4 milyon 16 bin 884 TL idari para cezasý uygulandýðý belirtildi. Rezidans, apart daire ve stüdyo evler þeklinde otel gibi kullanýlan günübirlik evlere yönelik, ülke genelinde eþ zamanlý olarak; bin 335 ekip, 3 bin 890 personelin katýlýmýyla 8-9 Þubat 2018 tarihlerinde denetlemeler yapýldýðý belirtilen açýklamada, denetlemeler sonucunda, 8 bin 806 evin kontrol edildiði, aranan 41 kiþinin yakalandýðý, 1 milyon 362 bin 317 TL idari para cezasý uygulandýðý ifade edildi. "Yasadýþý bahis" ile mücadele amacýyla bin 741 ekip, 5 bin 441 personelin katýlýmýyla 11 Þubat 2018 Pazar günü denetlemeler yapýldýðý ifade edilen açýklamada, denetlemeler sonucunda, 4 bin 837 iþ yerinin kontrol edildiði, 1 milyon 525 bin TL idari para cezasý uygulandýðý belirtildi.

Sosyal medya ve göçmenler

655 sosyal medya hesabý ile ilgili çalýþma yapýldýðý belirtilen açýklamada, tespit edilen 243 kiþi hakkýnda yasal iþlem yapýldýðý ifade edildi. 532'si denizlerde olmak üzere toplam 4 bin 627 düzensiz göçmenin yakalandýðý ifade edilen açýklamada, düzensiz göçmenlerin yasadýþý yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdýþýna çýkmasýna aracýlýk eden 31 organizatörün yakalanarak gözaltýna alýndýðý belirtildi. (ÝLKHA)

DÝYARBAKIR - Türk Silahlý Kuvvetleri (TSK) tarafýndan yapýlan açýklamada, Afrin operasyonu kapsamýnda düzenlenen hava harekâtýyla 15 hedefin vurulduðu belirtildi. Açýklamada, þu ifadelere yer verildi: "Zeytin Dalý Harekâtý kapsamýnda düzenlenen hava harekâtýyla PKK/ KCK/PYD-YPG ve DEAÞ terör örgütlerine ait sýðýnak, barýnak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanýlan 15 hedef imha edilmiþtir. Harekâta katýlan uçaklar emniyetle üslerine dönmüþtür. Bölgeden elde edilen bilgilere göre; 12 Þubat 2018 tarihinde, 103 PKK/KCK/PYD -YPG ve DEAÞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiþtir. Harekâtýn baþlangýcýndan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayýsý 1369 olmuþtur." (ÝLKHA)


4

GÜNDEM

13 Þubat 2018 Salý

Otobüs firmalarýndan

ACUN’A TEPKi

‘Hemþehrilerimizin gönlüne giden yolu imar ediyoruz’ Çermik ilçesinde vatandaþlarla bir araya gelen Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, "Hemþehrilerimizin gönlüne giden yolu imar ediyoruz" dedi Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, ilçelerde halk ve esnaflarla buluþmaya devam ediyor. Çermik ilçesinde esnaflarý ziyaret eden Baþkan Atilla, vatandaþlarýn görüþlerini ve taleplerini dinledi. Baþkan Atilla, kýraathanede vatandaþlarla beraber çay içip sohbet etti. Çermik ilçesinin turizmde önemli bir noktada olduðuna deðinen Baþkan Atilla, "Kaplýcalarýyla meþhur ilçemizde, Türkiye'nin her yerinden misafirlerimizi aðýrlayacak alt yapý oluþturuldu. Konaklamadan ulaþýma birçok konuda geliþen ilçemizde, yerli ve yabancý turistler, gönül rahatlýðýyla gezebilir. Herkesi, kültürel, doða ve tarihi yönden önemli bir noktada bulunan ilçemizi görmeye davet ediyorum" diye konuþtu.

‘Hizmet ederken sevgiyle çalýþýyoruz’ Her ilçe gibi Çermik'in de geliþmesi için Büyükþehir Belediyesi'nin çalýþmalarýna devam ettiðini belirten Baþkan Atilla, halka hizmet ederken sevgiyle çalýþtýklarýný söyledi. Ýlçelerin eksiklerine göre çözümler geliþtirdiklerini aktaran Baþkan Atilla, "Göreve geldiðimiz ilk gün, her þey çok güzel olacak diye iþe baþladýk. Projelerimizi yaparken sevgimizi de iþin içine koyduk. Hemþehrilerimizin gönlüne giden yolu imar ediyoruz. Büyükþehir Belediyesi olarak bir taraftan hemþehrilerimizin ihtiyaçlarýný gideriyoruz diðer taraftan da gönüllere giden yolu yapýyoruz" dedi. (Haber Merkezi)

DÝYARBAKIR - Geçen hafta yayýnlanan 'Yetenek Sizsiziniz' programýnda stand-up yapan ve Diyarbakýrlý olduðunu söyleyen Yusuf Altýntaþ'ýn gösterisi kentte tepkiyle karþýlandý. Otobüs firmalarý adýna açýklama yapan Öz Diyarbakýr Seyahat Firmasý Genel Müdü-

Kardiyologlar Diyarbakýr’da bir araya geldi Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastaneleri Kardiyoloji Anabilim Dalý ve Türk Kardiyoloji Derneði'nin birlikte organize ettiði "Sol Ana Koroner ve Bifurkasyon Toplantýsý" çok sayýda kardiyoloðun katýlýmýyla yapýldý

Diyarbakýr’da yolcu taþýmacýlýðý yapan otobüs firmalarý, TV8’de yayýnlanan ‘Yetenek Sizsiniz’ programýna katýlan bir yarýþmacýnýn kente ve firmalara hakaret ettiðini belirterek, Acun’a tepki gösterdi. Firmalar Acun’dan özür dilemesini istedi

kuruluþlarýn ismini zikrederek, sahnede kullandýðý kelimeler ve ithamlar biz Diyarbakýr firmalarýný derinden üzmüþtür. Diyarbakýr firmalarýnda hizmet veren bütün otobüsler son teknoloji ürünü olup, tüm araçlarýmýz 2+1 koltuk ve tablet 4.5 G, kiþiye özel hijyenikkulaklýk verilmektedir. Batý ve zengin firmasý dediði otobüs Mahmut BOZARSLAN firmalarý da bizimle YENÝGÜN ÖZEL ayný güzergâhý kullanmaktadýrlar."Kamyon gördüm, dað taþ gördüm, çok korktum' demek bahanesiyle rü Þaban Doðmuþ, Altýntaþ'ýn batý firmalarýný yere göðe sýðhaddini aþtýðýný söyledi. Doðdýramayan Yusuf Altýntaþ muþ, Acun'un özür dilemesini isteyerek, "Yusuf Altýntaþ had- haddini biraz daha aþmýþtýr. Bu konuyu yargýya taþýyadini aþmýþ ve Diyarbakýr otocaðýmýzý burada belirtmek isbüs firmalarýna hakaret dolu teriz. Yusuf Altýntaþ'ýn ve sözlerle, kendince sözde inAcun'un ayný programda özür sanlarý güldürmek istemiþ dilemesini bekliyoruz" dedi. ama programda baþka kiþi ve

Fatma GÜLNÝHAL DÝYARBAKIR Dicle Üniversitesi (DÜ) Týp Fakültesi Hastaneleri Kardiyoloji Anabilim Dalý ve Türk Kardiyoloji Derneði'nce, "Sol Ana Koroner ve Bifurkasyon Toplantýsý" yapýldý. Toplantýya, Türkiye'nin çeþitli illerinden çok sayýda kardiyolog katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný DÜ Týp Fakültesi Kalp Hastanesi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Nizamettin Toprak yaptý. Toprak, "Kardiyoloji Anabilim Dalýmýzda þuana kadar eðitim, araþtýrma konularýnda elimizden geleni yaptýk. Genç arkadaþlarýmýza çok teþekkür ederim. Onlar sayesinde iyi bir ivme kazandýk. Hem merkezimiz hem de çevremizdeki tüm arkadaþlarýmýz zor koþullarda büyük bir özveri ile gün geçtikçe daha iyi bir þekilde çalýþmalarýný yapmaktadýr. Toplantýlar açýsýndan Diyarbakýr verimli bir yer. Hem üniversite, hem kardiyoloji alanýnda nerdeyse gün baþý-

na birden fazla bilimsel etkinlik düþüyor. Kardiyoloji alanýnda bizim burada çok sayýda toplantýlar yapýldý" dedi. Türk Kardiyoloji Derneði Baþkaný Prof. Dr. Enver Atalar ise, "Gerçekten bu toplantý küçük bir kongre havasýnda yapýlýyor. Herkesin ellerine saðlýk. Misafirperverliðiniz için çok teþekkür ederim. Daha illeri yýllarda burada yeni toplantýlar yapmak için bizi heveslendiriyorlar. Bir çok ilde böyle toplantýlar yapýyoruz. Diyarbakýr'dan böyle bir talep geldiðinde çok sevindik. Benim giriþimsel kardiyoloji birliði baþkaný olarak yapmayý istediðim ya da vurgulamak istediðim þeylerden bir tanesi da doðru iþler yapmamýz, giriþimsel kardiyologlar olarak fazlasýyla özverili çalýþýyoruz, hatta abartýyoruz. 7/24 çalýþan baþka bir meslek grubu yoktur. Ama her zaman doðru çalýþalým Ýnþallah hepimiz için iyi bir toplantý olur" diye konuþtu.


Ahmet BARAN

Deðiþen haberler, deðiþen toplum…

ahmetbrn21@gmail.com

5

HABER

13 Þubat 2018 Salý

Toplumun bir kýsmýnýn çokça rahatsýz olduðu bir konulardan biri de haber bültenleri. Televizyonlarýn haber içerikleri, sunuþ þekilleri baþlý baþýna problem. Haber deðil de vizyona yeni girmiþ bir filmin en can alýcý sahnelerinden derlenen bir fragman izliyor hissine kapýlýyorsunuz. Sürekli þiddet, atraksiyon… Geniþ kitleleri etkisi altýna alan bu türden ana haber bültenlerinin içerik konularý ise cinayet, taciz, tecavüz, kaza vs. haberler… … Bu konuda Baþbakan Binali Yýldýrým, 2017'nin son günlerinde "Ana haber bültenleri reyting ölçümünden çýksýn" talebinde bulunmuþtu. Ana haber bültenlerinin geniþ kitlelere ulaþtýðýný belirten Yýldýrým, bültenlerde katliam, kaza, cinayet gibi adli olaylara 'uzun uzun' yer ayrýldýðýný söylemiþ ve bu durumun 'reyting kaygýsý'ndan kaynaklandýðýný vurgulamýþtý. Yýldýrým, reyting ölçümlerinden ana haber bültenlerinin çýkarýlmasý halinde rekabetin kalkacaðýna ve böylece daha doðru bir içerikle haber yayýný yapabileceðini eklemiþti. Önceki gün de Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal, birilerinin 'milletin itibarýna saldýrdýðýný' savunarak, "Ana haber programlarýný 30 dakika izleyin, kendinizden ve milletinizden nefret eder hale gelirsiniz" diye bir çýkýþta bulundu. Birilerinin 'milletin itibarýna sal-

dýrdýðýný' savunan Ünal, "Ana haber programlarýný 30 dakika izleyin, zannedersiniz ki bu millet, hýrsýzlýktan, tacizden, çocuk istismarýndan, çirkin iþlerden baþka sanki hiçbir þey yapmýyor gibi yarým saat içerisinde ne hale gelirsiniz? Kendinizden ve milletinizden nefret eder hale gelirsiniz." Ünal'ýn baktýðý nokta farklý… Þöyle ki, "Peki, niye yapýyorlar bunu?" soruyor Ünal ve ekliyor: "Uyuyan dev uyandý, þimdi onun özgüvenine saldýrýyorlar. Onun erdemlerine, onun ferasetine, onun cesaretine saldýrýyorlar. Biz bunun farkýndayýz. Bunun farkýnda olacaðýz" Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bir araya geldiði televizyon kanallarýnýn haber yöneticileri "Hiçbir þey olmamýþ gibi davranamayýz" demiþti. Ünal, kendi penceresinden baktýðýnda haklý diyebilirsiniz. … Ancak, her gün önümüze düþen bu haberleri yok sayabilir miyiz? Bu tür haberler deðiþen toplumsal yapýnýn yaþadýðý kaos deðil de nedir? Haber bültenlerinde karþýlýk bulan bu türden haberlerin ayný zamanda bir toplumsal sorun olarak karþýlýðý da var elbet… Baþka bir noktadan "cinnet haberlerine" dikkat çeken Dicle Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öðretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Tahsin Kula, þu uyarýlarda bulunuyor: "Diyarbakýr'da cinnet getiren ve

intihar eden kiþi sayýsý 10 yýlda 2 bin 55 kiþidir. Cinnet vakasýnda birinci derece etkilenen en az 3 kiþi vardýr. Bunlar; anne, baba ve cinnet geçiren kiþidir. Bunu üçle çarparsanýz oldukça yüksek bir rakam çýkýyor. Ýnsanlar bunu görmüyor. Binlerce insan, ihmalsizlik ve onlara gerekli deðer verilmemesi yüzünden ölümle pençeleþiyor. Ülkemizde 10 yýlda cinnet ve intihar edenlerin sayýsý 33 bin 588'dir. Birinci dereceden etkilenecek kiþileri 3 ile çarparsak 100 bin 739 kiþi ediyor. Korkunç bir rakam. Bu rakamýn önüne geçilebilir... Kula'ya göre bunun baþlýca nedenleri; Ýslami bir yaþamýn olmamasý, televizyon dizileri, ergenlik dönemi ve ekonomik sýkýntýlar… Toplumdaki her kesimden insanlar arasýnda cinnet olaylarý, taciz, tecavüz, istismar, aile içi þiddet olaylarý yaþanýyor. Ben bu konuya kafa yoran insanlara soruyorum: Bu tür haberleri öne çýkaran televizyon kanallarý, ekonomik kaygýlar ve reyting bahanesiyle bu iðrençlikleri yapýyor da; yine bu kanallarda þiddeti, yozlaþmayý, toplumsal eþitsizliði öne çýkaran diziler neyin nesi peki? Bu konu bence böyle basit milliyetçi bir söylem, þiþirmeyle ve yaklaþýmla halledilecek kadar basit bir konu deðil. Daha ciddi ve kapsayýcý yaklaþmak lazým. Zira toplum bu alanda ciddi tehlike sinyalleri veriyor.

Savcý: Haber basýn özgürlüðü kapsamýnda DÝYARBAKIR- Silvan Mücadele Gazetesi'nin mahkeme kararýyla 16 Aðustos 2015'te kapatýlmasýnýn ardýndan gazetecilik mesleðini býrakmayan Ferhat Parlak, ilçede haberleri sosyal medya üzerinden paylaþarak mesleðini devam ettiriyor. Parlak, Silvan Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Adem Çelik'in, belediyeye ait taþýnmazlarýn kiraya verilmesiyle ilgili 27 Temmuz 2017'de yaptýðý ihaleyi, 3 Aðustos'ta "Silvan Belediyesi'nde usulsüzlük iddiasý" baþlýðýyla haberleþtirdi. Söz konusu haberde, kapalý zarf usulüyle yapýlan ihalede belediye ait eski belediye fýrýný olarak bilinen dükkaný aylýk 5 bin 300 kira teklifiyle kazanan esnafýn sözleþmeyi yapmak için gittiði belediyede, ihalenin iptal edildiðini, açýk usulle yapý-

lan ihaleyle taþýnmazýn baþka bir kiþiye kiraya verildiði yer alýyordu. Parlak'ýn haberi kýsa sürede birçok sosyal medya hesabý, ajans ve gazete tarafýndan kullanýldý.

‘Ýhale yasalara uygun yapýldý’ Gazeteci Parlak hakkýnda Silvan Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyurusunda bulunan Kaymakam Adem Çelik, dilekçesinde, söz konusu ihalenin yasaya uygun bir þekilde yapýldýðýný, kanuni bir zorunluluk sonucunda taþýnmazýn ihalesinin baþka bir kiþiye verildiðini, bunun sonucunda kamu lehine maddi fayda saðlandýðýný belirtti. Suç duyurusunda, ilçede gazeteci olarak bilinen Parlak'ýn Devlet

Ýhale Kanunu'nu görmezden gelip yaptýðý haberle belediye ve kayyum aleyhine iftira ve karalama giriþiminde bulunduðunu vurgulandý. Çelik, Parlak'ýn yaptýðý haberle "Kamu kurumu ve yetkililerini karalama", "Kamu itibarýný zedeleme", "Kamu düzenine olan güveni zayýflatma" suçunu iþlediði iddia ederek, maddi ve manevi tazminata mahkum edilmesini talep etti.

Savcý, þikayeti “soyut” buldu Suç duyurusunu iþleme alan Silvan Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, Parlak hakkýnda "iftira" suçundan soruþturma baþlattý. Savcýlýk, soruþturma kapsamýnda Parlak'ýn ifadesini aldý. Soruþturmayý 8 Þubat 2018'de tamamlayan savcýlýk, Parlak hakkýnda takipsizlik kararý verdi. Kararda, kayyumun yaptýðý suç duyurusu hatýrlatýlarak þu ifadelere yer verildi: "Þüphelinin basýn özgürlüðü kapsamýnda eleþtiri hakkýný kullandýðý, alýnan beyanýnda üzerine atýlý suçlamalarý kabul etmediðini, giriþilen tahkikat sonucunda toplanan delil, bilgi ve belgelerden; soyut iddia dýþýnda þüpheli-

“Silvan Belediyesi’nde usulsüzlük iddiasý” baþlýklý haber yapan gazeteci Ferhat Parlak hakkýnda kayyumun þikayeti üzerine baþlatýlan soruþturmada takipsizlik kararý verildi. Savcý, haberin basýn özgürlüðü kapsamýnda olduðuna hükmetti nin yüklenen suçu iþlediðini gösterir, dava açmaya kanýt ve emare bulunmadýðý anlaþýlmýþtýr. Açýklanan nedenlerle þüpheli hakkýnda kovuþturmaya yer olmadýðýna."

“Haberimin yalan olmadýðý ispatlandý” Kararý deðerlendiren Ferhat Parlak, kamu itibarýnýn, usulsüzlük yapan kiþilerden hesap sorularak korunacaðýna iþaret etti. Parlak, "Usulsüzlük haberlerini yapan gazeteciler hakkýnda þikâyette bulunularak kamu itibarý korunmaz. Savcýlýðýn verdiði takipsizlik kararýyla bir kez daha anlaþýldý ki benim yazdýðým haber yalan deðil, gerçek olan ise ihalede yapýlan usulsüzlüktür" dedi. (Haber Merkezi)


6

HABER

Buldan ve Önder hakkýnda soruþturma

13 Þubat 2018 Salý Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, HDP Kongresi'ndeki açýklamalarý nedeniyle HDP Eþ Genel Baþkaný Pervin Buldan ve HDP'li milletvekili Sýrrý Süreyya Önder hakkýnda soruþturma baþlattý. Baþsavcýlýk tarafýndan baþlatýlan soruþturmaya iliþkin paylaþýlan basýn bülteninde þunlar kaydedildi: "11/02/2018 günü Ankara'da gerçekleþtirilen HDP 3. Olaðan Büyük Kongresi'nde bölücü terör örgütü liderinin posterinin açýlmasý, TSK ta-

rafýndan terör örgütlerine yönelik olarak halkýna yönelik gösterilmeye çalýþýlmasý ile terör örgütü liderini övücü ve örgüt propagandasý niteliðindeki açýklamalarý nedeniyle Terör örgütü propagandasý yapmak, Halký Kin ve Düþmanlýða Tahrik Etmek ve Suçu ve Suçluyu övme suçlarýndan dolayý milletvekilleri Pervin Buldan ve Sýrrý Süreyya Önder hakkýnda Cumhuriyet Baþsavcýlýðýmýzca soruþturma baþlatýlmýþtýr."

1 haftalýk bashekim istifa etti! Diyarbakýr Saðlýk Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gazi Yaþargil Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne atanan Hemotoloji Uzmaný Prof. Dr. Cengiz Demir, 1 haftasý dolmadan Baþhekimlik görevinden istifa etti. Diyarbakirgazete.com'da yer alan habere göre þok etkisi yaratan istifanýn gerekçesi hakkýnda herhangi bir açýklama yapýlamamasý dikkat çekti.

Üniversite hastanesi yine baþhekimsiz kaldý! Yaklaþýk 1 yýldan bu yana baþhekim kadrosunun bulunmadýðý Diyarbakýr Saðlýk Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gazi Yaþargil Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne 1 hafta önce Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi Hemotoloji Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Hematoloji Uzmaný Prof. Dr. Cengiz Demir atandý. Saðlýk Müdürü Pratisyen Dr. Sait Avar ile birlikte Hastaneye gelerek, göreve baþlayan Demir, görev baþladýktan 5 gün sonra istifa etti. Sözlü olarak istifasýný veren Demir'in, yeniden Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi Týp Fakültesi

B

ir haftadan kýsa bir süre önce Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi'nden, Diyarbakýr Saðlýk Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaþargil Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimliðine atanan Prof. Dr. Cengiz Demir, þok bir kararla istifa etti. Ýstifasýný Saðlýk Müdürü Sait Avar'a sunan Baþhekim Demir'in istifa gerekçesi merak konusu oldu Hemotoloji Ana Bilim Dalý görevine geri döndü. Þok etkisi yaratan Prof. Dr. Demir'in, istifasý ile ilgili yazýlý bir açýklama

Cinsel istismara 12,5 yýl hapis

yapýlamazken, istifa merak uyandýrdý. Demir'in istifasý ile birlikte 1 yýldan bu yana baþhekimsiz olan Diyarbakýr'ýn ikinci

DÝYARBAKIR - Ýddianamede, maðdur F.B.'nin 8 yaþýndan 12 yaþýna kadar, ayný mahallede mobilyacýlýk yapan N.D. tarafýndan, 3 kez cinsel istismara uðradýðý belirtildi. Küçük kýzýn olayý gören arkadaþlarýnýn tanýk olarak ifadesinin alýndýðýný belirten savcý, tanýklarýn da olayý doðruladýðýný ifade etti. Duruþmada savunmasý alýnan sanýk N.D., suçlamalarý kabul etmediðini belirterek, beraatini istedi. Duruþmada ifadesi alýnan maðdur F.B. ise okulda rehberlik servisinin otobiyografilerini yazmalarýný istemesi üzerine baþýndan geçen olayý yazdýðýný belirterek, yazýdaki her ayrýntýnýn doðru olduðunu söyledi.

Üniversitesi Gazi Yaþargil Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine yeni baþhekim arayýþlarý kaldýðý yerden baþladý.

Yargýlama sýrasýnda tutuklandý Sanýk N.D., yargýlamanýn devam ettiði 25 Mayýs 2017 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son duruþmada esas hakkýndaki görüþünü açýklayan savcý, küçük çocuðun sanýðý haksýz yere suçlamasýný gerektirecek herhangi bir durumun olmadýðýný belirterek, cinsel istismarýn tanýk beyanlarý ile doðrulandýðýný kaydetti. Sanýðýn tam olarak tespit edilemeyen zaman dilimleri içerisinde fakat farklý zamanlarda birden fazla kez maðdura karþý cinsel istismarda bulunduðunu belirten savcý, N.D.'nin cezalandýrýlmasýný ve tutukluluk halinin devamýný istedi. Duruþmada söz alan Aile ve Sosyal

Politikalar Bakanlýðý avukatý Remzi Atalay da sanýðýn cezalandýrýlmasýný istedi.

Ýndirimsiz 12,5 yýl ceza Davanýn son celsesinde kararýný açýklayan mahkeme heyeti, sanýk N.D.'yi 'Çocuðun cinsel istismarý' suçundan önce 10 yýl hapis cezasýna çarptýrdý. Sanýðýn suçu ayný suç iþleme kararýnýn icrasý kapsamýnda deðiþik zamanlarda iþlediðini belirten mahkeme heyeti, ceza oranýnda artýrým yaparak N.D.'yi 12,5 yýl hapis cezasýna çarptýrdý. Sanýðýn piþmanlýk duymamasý ve cezanýn geleceði üzerindeki olasý etkisini dikkate alan mahkeme heyeti, ceza oranýnda herhangi bir indirim yapmadý. (Haber Merkezi)


Mültecilerin yaþam koþullarýndaki deðiþim süreci

Ali Rýdvan DEMÝRKAPI

7

HABER

13 Þubat 2018 Salý

Ýnsanlýk tarihine bakýldýðýnda sürekli olarak savaþ, doðal afet ve geçim kaygýsý gibi nedenlerden dolayý çeþitli coðrafyalarda, farklý zamanlarda insanlar kitleler halinde göç etmek zorunda kalmýþlardýr. Tarihte sayýsýz örneði olduðu ve aðýr trajedilerle sonuçlandýðý bilinen bu göçlerin toplumlar üzerinde büyük yýkýmlara yol açtýðý herkesçe kabul edilmektedir. Günümüzde de özellikle Ortadoðu'daki bunalým sürecine baðlý olarak yaþanan kitlesel göçler yine tarihteki benzer sonuçlarý doðurmaktadýr. Bu sonuçlardan baþlýcalarýný saðlýk, eðitim, barýnma ve iþsizlik gibi temel sorunlar oluþturmaktadýr. Mülteci kabulünde bulunan devletlerin bu sorunlarý çözmek için çaba sarf etmeleri gerekmektedir. Sadece sýnýr kapýlarýný açmakla sorumluluklar bitmez. Sosyal Devlet ilkesi gereði mültecilere temel yaþam koþullarýnýn saðlanmasý da þarttýr. Ancak devletlerinde bilindiði gibi belli bütçeleri vardýr.Bu bahsi geçen hizmetlerin saðlanmasýnda elbette aksamalar,eksiklikler yaþanabilir. Peki birey olarak bizler nasýl davranmalýyýz? Devletlerin mültecilerin ihtiyaçlarýný karþýlamakta yetersiz

kaldýðý durumlarda bizler nasýl hareket etmeliyiz? Bu soruya doðal olarak empati kurabilen her insanýn þöyle bir cevap vermesi gerekiyor: Ben ayný durumda olsaydým bana gittiðim yerde nasýl davranýlmasýný istiyorsam bende öyle davranmalýyým. Þimdi burada kastedilen çalýþacak durumda olduðu halde dilenenlere para vermek deðil elbette. Ancak insanlarýn onuruna, namusuna ve kiþilik hakla-

rýna saygýlý olmak, imkanlar dahilinde onlara istihdam oluþturmak birey olarak görevimizdir. Söz konusu istihdamý saðlarken de mültecilerin emeklerini sömürüp az maaþla çalýþtýrmamak gerekir. Zira bu hem dine hem ahlak ilkelerine hem de insan haklarýna aykýrýdýr. Bu yüzden tekrar sormak istiyorum "Eðer siz farklý bir ülkeye göç etmiþ olsaydýnýz, size nasýl davranýlmasýný isterdiniz?"

Kýrklar Daðý konutlarýnda sorunlar bitmiyor Yapýmý kadar yýkým süreci de sorunlu olan Kýrklar Daðý konutlarýnda ev alan vatandaþlar, ellerinde olup biten her þeyi yatýrdýklarý konutlarýn gözlerinin önünde yýkýlmasý sonrasý periþan hale geldi. Kýrklar Daðý konutlarýnda ev alan vatandaþlar, Cumhurbaþkaný Erdoðan’a seslenerek, maðduriyetlerinin giderilmesini talep etti Diyarbakýr'ýn Sur ilçesinde bulunan Kýrklar Daðýnda yaklaþýk 6 yýl önce büyük tartýþmalarla yapýmýna baþlanan ve tamamý biten Kýrklar Daðý Konutlarý için, geçtiðimiz ay yýkým kararý alýndý. Sur Belediyesi, daire alanlar arasýnda siyasetçilerin de bulunduðu lüks konutlarla ilgili yýkým kararýný müteahhit firmaya göndererek 4 bloktaki 80 konutun yýkýmý için 10 gün süre tanýmýþ, sürenin tamamlanmasýnýn ardýndan da yýkýmýna baþlanmýþtý. Burada ev alan vatandaþlarýn itiraz etmelerine raðmen Kýrklar Daðý konutlarýnda yýkým çalýþmalarýna devam edilirken, vatandaþlar bütün umutlarýný baðladýklarý evlerinin gözlerinin önün-

de yýkýlmasý nedeni ile periþan duruma geldi. Kamu yararý nedeni ile yýkýma karþý çýkmayan vatandaþlar, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a seslenerek, maðduriyetlerinin giderilmesini istedi.

“Maðduriyetimizin giderilmesini istiyoruz”

Kýrklar Daðý konutlarýnda iki mülkü bulunan Fettah Sögücü isimli vatandaþ, Kýrklar Daðýnda 135 evin bulunduðunu söyledi. Kendisine ait iki evin olduðunu aktaran Sögücü, "Ben alýrken bu evleri hiçbir sorun yoktu, tapularýmýz bile mevcut. Kanuna projeye aykýrý hiçbir þey yoktu. Bütün bankalar

bu evlerin üzerinde kredi veriyordu. Ýmara açan da imara kapatan da ayný kurum. Bunun cezasýný biz neden çekiyoruz? Bize hiçbir hak ve hukuk tanýmadýlar. Bizi polis ve zabýta zoru ile evlerimizden çýkardýlar. Benim iki evim vardý burada 19 nüfusum var ve ben hepsine bakmakla yükümlüyüm. Kamu yararýna yapýldýðý söyleniyor, tamam biz bu duruma karþý çýkmýyoruz fakat bizim hak ve hukukumuz ne olacak. Buraya

50 milyon, masraf edildi. Benim iki evim vardý, toplam 850 bin lira zararým söz konusu. Neyim varsa, bu yaþýma kadar ne topladýysam hepsi ellerimin arasýndan kayýp gitti. Periþan durumdayýz. Cumhurbaþkanýmýza sesleniyoruz, bizim hak ve hukukumuza sahip çýksýn. Biz yýkýma karþý çýkmýyoruz, madem ki kamu yararý gözetiliyor tamam buna itirazýmýz yok ama maðduriyetimizin giderilmesini istiyoruz, aileler maðdur durumda" dedi. (ÝHA)


8

YAÞAM

13 Þubat 2018 Salý

Cinnet ve intihar vakalarý toplumsal yapýyý tehdit ediyor S

on zamanlarda gazetelerin ve haber ajanslarýnýn manþetleri ile televizyon haberlerinin ilk sýralarýnda yer alan cinnet haberlerindeki artýþ toplumsal yapýyý tehdit eder hale geldi. Cinnet ve intihar vakalarýndaki artýþýn en önemli nedenlerinden birinin manevi boþluk olduðuna dikkat çeken uzmanlar, bunun önü alýnmazsa toplum olarak daha vahim bir durumla karþýlaþýlabileceðini belirtiyor DÝYARBAKIR - Son yýllarda artan cinnet ve intihar vakalarý, toplumsal yapýyý tehdit ederken, içtimai hayattaki manevi boþluðu da gözler önüne seriyor. Ruhsal sorunlarýn doruk noktasý olan cinnet, yani akýl kaçýrma, olaylarýnda aile facialarýnýn yaþanmasýnýn yaný sýra çok sayýda kiþi hayatýný kaybetti. Türkiye'de son 10 yýlda 33 bin kiþinin cinnet getirdiðine dikkat çeken uzmanlar, bunun sebepleri üzerinde çalýþma yapýlarak, bu sorunun önüne geçilmesi gerektiðini vurguluyor. Farklý nedenlerle yaþanan cinnet olaylarý incelendiðinde, cinnet getiren kiþinin, baþta birinci derece yakýnlarý olmak üzere tanýdýðý ve tanýmadýðý birçok kiþiye ciddi anlamda zararlar verdiði görülüyor. Ýþte, Türkiye'de son birkaç yýl içinde yaþanan yüzlerce cinnet olayýndan birkaçý:

Aile fertlerini öldürüp, kedinin boðazýný kesti Karaman'da cinnet geçiren 19 yaþýndaki N.A, annesini, babasýný, ablasýný ve kýz kardeþini býçaklayarak öldürdü. Evdeki kediyi de boðazýný keserek öldüren N.A, kanlý elbiselerle hiçbir þey olmamýþ gibi

rahat tavýrlar içinde fýrýndan ekmek almaya gitti. (31 Mayýs 2013)

Hamile eþini ve kýzýný öldürüp intihar etti Kahramanmaraþ'ýn Elbistan ilçesinde cinnet getiren 34 yaþýndaki M.E, hamile eþini ve 5 yaþýndaki kýzýný býçakla boðazlayýp öldürdükten sonra ayný yöntemle intihar etti. (22 Þubat 2015)

Eþini ve kýzýný öldüren polis intihar etti Ýddialara göre, Konya'nýn Ereðli ilçesinde bunalým sonucu cinnet getiren polis memuru H.K (43), eþi ve çocuklarýný vurduktan sonra intihar etti. H.K. ile birlikte eþi ve 7 yaþýndaki kýzý hayatýný kaybetti, 13 yaþýndaki oðlu ise aðýr yaralandý. Bu olay, Eti Mahallesi Deliklitaþ Caddesi üzerinde bulunan sitede meydana geldi. (4 Nisan 2016)

18 aylýk bebeðini duvara vura vura öldürdü Amasya'nýn Göynücek ilçesinde 20 yaþýndaki A.I, 18 günlük bebeðini uzun süre aðlamasý sonucu susturamayýnca cinnet getirerek duvardan duvara çarptý. Kafasýna al-

dýðý darbeler sonucu kanlar içinde hareketsiz kalan bebek, annesi ve çaðýrdýðý yakýnlarý tarafýndan hastaneye götürülürken, yapýlan bütün müdahalelere raðmen hayatýný kaybetti. (14 Ekim 2016)

Eþi ve 2 çocuðunu býçakla öldürdükten sonra intihar etti Adana'nýn Sarýçam ilçesinde cinnet getiren A.K (44) , eþi ve 2 çocuðunu býçakla öldürdükten sonra kendini iple asarak intihar etti. (20 Kasým 2016)

Cinnet getiren koca, tartýþtýðý eþini vurup, intihar etti Ýzmir'in Buca ilçesinde 53 yaþýndaki eþi Z.E. ile tartýþan O.E (56), kendine ait tabancayla önce eþini vurdu, sonra tabancayý kendi kafasýna dayayarak intihar etti. (8 Þubat 2017)

Eþinin teyzesini öldürdükten sonra intihar etti Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde cinnet getiren bir kiþi, tartýþtýðý eþinin teyzesini silahla vurup öldürdükten sonra intihar etti. (27 Þubat 2017)

Cinnet getiren polis, anne ve babasýný öldürdü

Hatay'da 33 yaþýndaki polis memuru M.Ö.E, beylik tabancasýyla 60 yaþýndaki babasý M.E. ve 54 yaþýndaki annesi F.E'yi öldürüp, kendini býçakla yaraladý. (24 Mayýs 2017)

Cinnet getiren güvenlik görevlisi ailesinden 5 kiþiyi öldürdü Muþ Þeker Fabrikasý'nda özel güvenlik görevlisi olarak çalýþan M.C.A, evde yaþanan tartýþma üzerine cinnet getirip av tüfeðini aldý ve 1,5 yaþýndaki oðlu Musab ile eþi, kýz kardeþi, aðabeyinin eþi ve amcasýnýn gelinine rastgele ateþ açtý. (8 Aðustos 2017)

Eþini ve 2 kýzýný öldürdükten sonra intihar etti Avusturya'nýn Hohenems þehrinde yaþayan Düzce Kaynaþlý nüfusuna kayýtlý 38 yaþýndaki T.H, önce 33 yaþýndaki eþini, daha sonra 4 ve 7 yaþýndaki kýzlarýný býçaklayarak öldürdü. T.H, eþini ve kýzlarýný öldürdükten sonra oturduðu binanýn üçüncü katýndan atlayarak intihar etti. (17 Eylül 2017)

Evini ateþe verip, eþini öldürdü Gaziantep'in Þahinbey ilçesinde cinnet getiren 33 yaþýndaki M.Ö, evini ateþe verip, 28 yaþýndaki eþini býçaklayarak öldürdükten sonra bileklerini kesip intihara kalkýþtý. Ailenin 6 ve bir yaþýndaki kýzlarý ise dumandan zehirlenip hayatýný kaybetti. (27 Kasým 2017)

Bir aile yok oldu


YAÞAM

13 Þubat 2018 Salý lerden biri iman boþluðudur’

Ýslami bir yaþamýn olmamasý, televizyon dizileri, ergenlik dönemi ve ekonomik sýkýntýlarý cinnet olaylarýnýn en önemli nedenleri arasýnda sayan Kula, bunun temel sebeplerden birinin de iman boþluðu olduðunu vurguladý. TÜÝK verilerine göre, her kesimden insanlar arasýnda cinnet getirme olaylarýnýn yaþandýðýný ifade eden Kula, bazý insanlarýn ekonomik sýkýntýya düþtükleri zaman ergenlik döneminde ahlaki deðerlere aykýrý bir eylem yaptýklarý ve bunun toplum tarafýndan yadýrganacaðýný, kabul görmeyeceðini algýladýklarý zaman böyle bir eyleme baþvurabildiklerini belirtti.

“Cinnet geçiren kiþi psikolojik açýdan yalnýzdýr”

Kayseri'de cinnet getiren baba E.A, eþi ve 3 çocuðunu öldürdükten sonra ikinci kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar giriþiminde bulundu. (13 Aralýk 2017)

Türkiye’de son 10 yýlda 33 bin kiþi cinnet getirdi Fertlerin yaþadýðý aðýr ruhsal çöküntülerin sonucu olarak ortaya çýkan ve en yakýnlarýný bile gözünü kýrpmadan öldürmelerine yol açan cinnet vakalarýný deðerlendiren uzmanlar, birey ve toplumun huzuru için gerekli çalýþmalarýn yapýlmasýnýn önemine dikkat çekiyor. Türkiye'de son 10 yýlda 33 bin kiþinin, Diyarbakýr'da ise 2 bin kiþinin cinnet getirip, intihar ettiðini belirten Dicle Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öðretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Tahsin Kula, "Diyarbakýr'da cinnet getiren ve intihar eden kiþi sayýsý 10 yýlda 2 bin 55 kiþidir. Cinnet vakasýnda birinci derece etkilenen en az 3 kiþi vardýr. Bunlar; anne, baba ve cinnet geçiren kiþidir. Bunu üçle çarparsanýz oldukça yüksek bir rakam çýkýyor. Ýnsanlar bunu görmüyor. Binlerce insan, ihmalsizlik ve onlara gerekli deðer verilmemesi yüzünden ölümle pençeleþiyor. Ülkemizde 10 yýlda cinnet ve intihar edenlerin sayýsý 33 bin 588'dir. Birinci dereceden etkilenecek kiþileri 3 ile çarparsak 100 bin 739 kiþi ediyor. Korkunç bir rakam. Bu rakamýn önüne geçilebilir." dedi.

‘Cinnet getirmenin temel sebep-

Kula, cinnet getirme nedenlerine deðinerek, "Cinnet geçiren kiþi psikolojik açýdan yalnýzdýr. Ergen ise kendisi gibi düþünen insanlarýn olmadýðýný zanneder. Fakir ve borcu varsa 'Ben bu borçtan kurtulamam.' der. Son dönemde moda olan eþleri aldatma veya iþsiz olma durumu; ergenlik döneminde kara sevda, televizyonlarda görmüþ olduklarý birtakým sahnelerden etkilenmesi… Ýyi bir insaný kaybettiði zaman onun tekrar telafisinin olduðunu, bir daha böyle bir deðerle, sevgiyle karþýlaþmayacaðýný düþünerek, kendisini kilitlemiþ olur. Onun için bu þahýslara göre tek çýkar ve kurtuluþ yolu vardýr, o da hayatýna son verme, cinnet geçirmektir." dedi. Gençlerde cinnet getirenlerin birçoðunun bir film oyuncusundan etkilendiðini ifade eden Kula, bu gençlerin, kendilerini kahraman zannettiðine ve bu nedenle kendilerini o maðdurun yerine koyarak böyle akýl almaz bir hareketin içine girdiklerine dikkati çekti. Cinnet getirenlerin yaþadýklarý sorunlarýn son noktasýnýn intihar etmek olduðunu anlatan Kula, cinnet getirmeden önceki duruma iþaret ederek, "Cinnet geçiren kiþilerde bir ay öncesinden artýk bazý þeyler zihne oturmuþtur. Ýþsizse, aþýrý borcu varsa, yoksulluk içerisinde veya tecavüze uðramýþsa bu insanlar belli bir süre düþünüyor, bir çözüm yolu aramaya çalýyor. Meseleyi baþkalarýyla paylaþmadýklarý için sonucu cinnet geçirmede buluyor. Cinnet, aslýnda bizim yaþamýþ olduðumuz sýkýntýlarýn, sorunlarýn son damlasýdýr." ifadelerini kullandý. Cinnet ve intihar gibi vakalarýn yaygýn olduðu toplumun deðer yargýlarýnýn, örf ve adetlerinin sorgulanmasý gerektiðini dile getiren Kula, þunlarý söyledi: "Ýslam gibi mükemmel bir dine sahip olmuþ toplumun bireyleri bugün intihar dediðimiz bir kavramý yaþamaktan çekinmiyorlarsa söylem olarak dinin hayatýmýzda bir izi yok. Ýntihar ve cinnetlerde paylaþým yoktur. Eðer biz baþta kendi çocuklarýmýzla, akrabalarýmýzla ve çevremizdeki insanlarla düzgün iletiþim içerisine girmiþ olursak bireylerin bu tür sýkýntýlarýný baþlangýcýndan iti-

baren çözme imkânýmýz olur. Cinnet geçiren insanlar bir ay öncesinden belli olur. Tutumlarýnda, konuþmalarýnda, simalarýnda deðiþim baþlamýþtýr. Oysaki kendi dertlerini, sorunlarýný bulamadýklarý için artýk sýkýntý baþlamýþ olur. Günümüzde dindarlýk sadece camide ibadetlerle sýnýrlý hale gelmiþ. Cemaatler de sadece kendi fertleriyle ilgilendikleri için diðer insanlarla fazla ilgilenmiyorlar. Bu da bireylerin sorunlarý çözmesinde yeterli olmuyor."

Anne ve babalara büyük sorumluluk düþüyor Cinnet seviyesine gelen kiþinin; annesi, babasý ve akrabalarýyla iletiþime geçmesi durumda böyle vahim bir durumla karþýlaþýlmayacaðýný vurgulayan Kula, anne ve babanýn günde yarým saat çocuklarýyla ilgilenmesi gerektiðini söyledi. Ebeveynlerin çocuklarýyla olan iletiþiminin öneminin altýný çizen Kula, "Çocuklarýnýzýn yüzüne bakarak, 'Ne yaptýnýz, ne var ne yok?' diye sorun. Ýnsanlarý yargýlamaktan, çocuklarýmýzý baský altýna almaktan vazgeçerek anlamaya çalýþmamýz gerekiyor. Çünkü 24 saat içerisinde yarým saat çocuðunla ilgilenemezsen 23,5 saatin 8 saatini çýkarýrsanýz, 15 saat TV'de gördükleri þeyleri, telefondan, internetten duymuþ olduklarý þeyleri harmanlýyor. Bu da çocuðun hayatýnda ýþýk tutmuyor ve çocuðu karamsarlýða itiyor. Anne ve baba çocuklarý ile ilgilenmezse intihara kadar gider. Anne ve babalara tavsiyemiz, mutlaka önce kendi çocuklarýyla sonra çevredeki çocuklarla iletiþim kurarak ilgilensinler."

9 “Cinnetin en önemli sebeplerinden birisi de kalpte oluþan boþluktur” Cinnetin en önemli sebeplerinden birisinin de kalpte oluþan boþluk olduðunu ifade eden Kula, sözlerine þöyle devam etti: "Gerekli dini hassasiyeti ve duyguyu vermez, her þeyi görev, para, makamla ölçmeye çalýþýrsanýz yarýn onlarda da dini boþluk devreye girerek, intihara götürebilir. Yüz binleri bulan insanýmýz gözümüzün önünde cinnet geçirerek hayatýna son veriyorsa arkasýnda aðýt yakmamýz veya keþke dememiz sorunu çözmüyor. Diyarbakýr'da yapýlan istatistiklerde bu vakalar her yýl artýyor. Bu resmi olaný, daha birçoðu söylenmiyor. Çok daha deðiþik sebeplerle intihar edenlerin çok daha fazla olduðunu düþünüyoruz." Son olarak Kula, televizyon filmleri, þans oyunlarý ve sanal âlemdeki oyunlara dikkati çekerek, "Oyun kültürü kiþiyi çýkmaza sokmanýn baþlangýcýdýr. Oyun baþladýysa çocuk içkiye ve kumara baþlamýþ gibi olur. Ne zaman karþýmýza çýkar bilemeyiz. Her insan intihar eder diyemem ama bu tür yollar çýkmaz yollardýr. Devletin bunlara müdahale etmesi gerekir. Seyredilen filmlerde intihar özendiriliyor, sanki bir savunma mekanizmasý, sorunlardan kurtuluþ gibi çok önemli gibi geliyor. Bunlarýn kesinlikle diziler vasýtasýyla, camilerdeki hocalar ve diðer yetkili kiþilerce yüksek sesle ifade edilmesi gerekiyor ki insan hayatý bu tür yollarla telef edilmesin. Bu, insana yapýlmýþ en büyük kötülüktür. Bunlarýn önüne geçilmesi lazým." þeklinde konuþtu. (ÝLKHA)


10

HABER

13 Þubat 2018 Salý

Zihinsel engelli öðrenciler için yeni sýnýf açýldý Van’da kar yaðýþý: 20 köy yolu kapandý

Van'da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle 20 yerleþim biriminin yollarýnýn ulaþýma kapandýðý belirtildi Van'da dün akþamdan bu yana etkili olan kar yaðýþý nedeniyle 6 kýrsal mahalle ve 14 mezranýn yolunun ulaþýma kapandýðý belirtildi. Van Büyükþehir Belediyesinden yapýlan açýklamada, ulaþýma kapanan yollarýn açýlmasý için çalýþma baþlatýldýðý ve çalýþmalarýn aralýksýz sürdürdüðü belirtildi. (ÝLKHA)

Diyarbakýr Ayten Elyasa Erdoðan Zihinsel Engelliler Okulunun bir sýnýfý Ýsviçre Beyazay Þubesi tarafýndan teknolojik sýnýf yapýldý DÝYARBAKIR - Türkiye Beyazay Derneðinin Diyarbakýr ve Ýsviçre þubeleri arasýndaki dayanýþma sonucu Diyarbakýr Ayten Elyasa Erdoðan Zihinsel Engelliler Okulunda eðitim gören çocuklar için teknolojik sýnýf açýldý. Türkiye Beyazay Deneði Genel Baþkaný Lokman Ayva, Ayten Elyasa Erdoðan Zihinsel Engelliler Okulunda yapýlan teknolojik sýnýf sayesinde engellilerin deðiþik yeteneklerinin ortaya çýkacaðýný söyledi. Ayva, engellilerinde bir potansiyelin olduðu bu potansiyelin ortaya çýkmasýný vurgulayarak, engelli arkadaþlarýnýn önünün açýlmasý gerektiðini belirtti.

‘Dayanýþma çok önemlidir’ Türkiye'nin ve dünyanýn farklý yerlerinde þubelerinin olduðunu söyleyen Ayva, "Bu þubelerimizin arasýnda yardýmlaþma dayanýþma çok önemlidir. Biz istiyoruz ki tecrübe, bilgi ve kaynak paylaþýmý olsun. Bu anlamda Ýsviçre Beyazay, kendi üyeleri arasýnda bir çalýþma yaparak Diyarbakýr'da

çok güzel bir teknolojik sýnýfý yaptý. Bu teknoloji sýnýflarý sayesinde deðiþik yetenekleri ortaya çýkacak. Biz bunlarýn açýlýþýný yapýp diðer illere kaydýracaðýz" dedi.

“Diyarbakýr’ý çok önemli buluyoruz” Diyarbakýr'ýn dünyada bilinmesi ve duyulmasý kendileri açýsýnda çok önemli olduðuna dikkat çeken Ayva, "Biz Diyarbakýr'ý çok önemli buluyoruz. Diyarbakýr'ýn dünyada bilinmesi ve duyulmasý bizim açýmýzdan çok önemlidir. Esas amacýmýz engellilerinde bir potansiyeli var bu potansiyelin ortaya çýkmasý lazým. Engelli perdesi altýnda kalýp gidiyor. Engelli diyor nasýl olsa bir þey yapamaz zannediliyor. Hâlbuki çok fazla yetenekler var. Engelli arkadaþlarýmýzýn önü açýlmasý lazým" ifadelerini kullandý.

“Amaç kardeþlik baðlarýmýzý pekiþtirmek” Ýsviçre Beyazay Þube Baþkaný Suat Þahin ise þunlarý söyledi:

Silvan’da 11 kiþi gözaltýna alýndý

"Beyazay'ýn 'kardeþim olur musun' projesinde biz Ýsviçre Beyazay derneði olarak özellikle Diyarbakýr'ý seçtik. Amaç kardeþlik baðlarýmýzý pekiþtirmek Diyarbakýr'da olan iliþkilerimizi daha sýklaþtýrmak. Uzaklarý yakýn etmek amacýyla bu tür Diyarbakýr'daki bu engelli kardeþlerimizin ihtiyacý olan bu sýnýfý Ýsviçre'deki hayýrsever vatandaþlarýmýzýn Beyazay yönetim kurulu kardeþlerimiz ve üyelerimiz sayesinde gerçekleþtirdik. Bu projemiz Diyarbakýr'da ilk ama daha sonraki senelerde her sene bir ilimize bu tür projeleri gerçekleþtirmektir." Diyarbakýr Beyazay Þube Baþkaný Nezihe Kent, "Amacýmýz çocuklarýmýzýn sosyalleþmesi ve iyi bir eðitim almasýdýr. Genel merkezimizin ve kardeþ þubemizin desteði ile bugün öðrencilerimize güzel bir sýnýf kazandýrýldý. Emeði geçen herkese çok teþekkür ediyoruz" dedi. Teknolojik sýnýfýn açýlmasýnýn ardýndan engelli öðrencilere hediyeler daðýtýldý. (ÝLKHA)

Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn yürüttüðü soruþturma kapsamýnda dün sabahýn erken saatlerinde TEM'e baðlý polisler Silvan'ýn birçok mahallesinde evlere baskýn düzenledi. Yapýlan aramalarýn ardýndan hakkýnda gözaltý kararý bulunan ve aralarýnda DBP yöneticilerinin de bulunduðu en az

11 kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnanlarýn isimleri þöyle: Mele Hüseyin Dönen, Ethem Aþuroðu, Mehmet Karakoç, Uður Karakoç, Akkan Baþaran, Ethem Eker, Yunus Emre Ergin, Osman Ezer, Eyyüp Bakýcý, Doðan Tuncer ve Ýbrahim Fidan.Gözaltýna alýnanlarýn Diyarbakýr'a getirildiði belirtildi. (MA)

Lice Belediyesi’nden 12 buçuk milyonluk yatýrým Geçtiðimiz yýl kayyum atanan Diyarbakýr Lice Ýlçe Belediyesi, bu süre zarfýndan borçlanmadan ilçeye 12 milyon 500 bin liralýk yatýrým gerçekleþtirdi DÝYARBAKIR - Lice Belediyesine kayyum olarak atanan Sinan Baþak, son bir yýl içinde yaptýðý çalýþmalarla göz doldurdu. Yol yapýmý ve altyapý çalýþmalarý, kilitli parke taþý, kaldýrým çalýþmalarý, park yapýmý, okul onarýmý, çöp konteynerleri mezarlýk düzenlemesi ve spor salonu yapýmlarýna toplam 12 milyon 500 bin lira harcayan belediye, bu harcamalar nedeni ile borçlanma yoluna da gitmedi. Yapýlan çalýþmalarla ilgili bilgi veren Lice Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Sinan Baþak, kaynaklarýn vatandaþa aktarýldýðýný belirterek, "Göreve geldiðimiz bir yýl içerisinde 12 milyon 500 bin liralýk yatýrým gerçekleþtirdik ve bu yatýrýmlar nedeni ile belediyemizi borçlandýrmadýk. Vatandaþlarýmýz için çalýþmalarýmýza devam edeceðiz" dedi. (ÝHA)


HABER

13 Þubat 2018 Salý

11

EL YAPIMI KiLiMLER yeniden yaþatýlacak lim hazýrlarlardý. Ýþte herhangi bir kilime bu köçek motifi yapýldýðýnda artýk evlenmek istediðini iþaretiydi bu" þeklinde konuþtu

Kilimin dilinden anlamak Özgültekin, Karakeçili kilimlerinde iþlenen tüm motiflere de anlam yüklendiðini ifade ederek, "Bu motifleri kilimlere iþlediklerinde, tüm motiflere bir anlam yüklüyordu. Dikkat edersek bunlar, kem gözlerden korunmak, rýzkýn ve bereketin çoðalmasý, genç kýzlarýn ailelerine mutlu haberi vermesi, huzur motifleri, kin ve nefretten insaný uzaklaþtýrmasýdýr. Farkýndaysak bütün kilimlerde ki motiflerin anlamlarý, hep güzellik, bereket, huzur mutluluk, musibetlerden, nazarlardan korunmak gibi amaçlar var, hiç birinde kavga, kin, nefret, savaþ anlamý yok" ifadelerini kullandý.

Þanlýurfa’nýn Siverek ilçesinde türkülere konu ve tarihi yýllar öncesine uzanan kilimler, geliþen teknoloji ile unutulmaya yüz tuttu. Geçmiþ dönemlerde genç kýzlarýn evlilik istekleri gibi çeþitli mesajlarýn yer aldýðý kilimler, yeniden yaþatýlacak ÞANLIURFA - Geçmiþi tarihe dayanan ve özellikle Siverek Karakeçi bölgesine ait, el yapýmý kilim ve halýlar, geliþen teknoloji karþýsýnda kaybolmaya yüz tuttu. Özelikle eski dönemlerde, kadýnlar tarafýndan kurulan yer tezgahlarýnda yapýlan yöresel tarihi kilimlerin tarihe karýþmamasý için Siverek Kaymakamlýðý desteðiyle, Siverek Halk Eðitim Müdürlüðü tarafýndan bayanlar için karakeçi kilimleri kurslarý düzenlenmeye baþlandý. Halý ve kilim kurslarýnda eðitim gören kursiyerler, hem halý ve kilim dokumasýný öðreniyor, hem de Ýþ kur tarafýndan desteklenerek, aile bütçelerine katký saðlýyorlar.

Orta Asya’dan Anadolu’ya taþýndý Özellikle göçebe hayatý yaþayan Türk kabileleri tarafýndan Orta Asya'da yaygýn olarak kullanýldýðý belirtilen kilimler, uzun tüyleri nedeniyle çadýrlara yýlan girmemesi için serildiði belirtiliyor. Karakeçili kilimleri ise tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte, Karakeçili aþiretinin Anadolu'ya göç etmesi ile birlikte çeþitli geleneklerle bölgeye getirildiði belirtiliyor.

Her motif ayrý bir anlam Kilimlerin özellikle genç kýzla-

rýn evlilik isteklerini yansýtan mesajlar verdiði gibi üzerindeki çizilen her motifin ayrý bir anlam ve önemi bulunuyor. Kilimlerdeki bazý desen ve motifler, sonsuzluðunu ifade ederken bazýlarýnda ise bereket, rýzkýn artmasýný, bazýlarý ise huzur, mutluluk,kin ve nefretten uzaklaþtýrma, musibetlerden ve nazardan korunma gibi mesajlar yer alýyor.

Þimdi tezgahlarda yapýlýyor Daha önceki dönemlerde kadýnlar tarafýndan yer tezgahlarýnda yapýlan kilimler þimdi ise germe yada düz tezgahlarda iþleniyor. Bölgeye has tezgahlarda koyun yününden yapýlan ve deðiþik aletlerle ince ince dokunan karakeçili kilimleri, büyük emek istiyor. Ýnce aðýzlý olan ve kirkit adý verilen aletle sýkýþtýrýlan kilimlerin yapýlýþýnda, makas ve çözgü kullanýlýyor. Kadýnlar tarafýndan kök boya ile deðiþik renklere ve desenlere boyanan koyun yünü önce ipliðe, ardýndan ise ilmik ilmik dokunarak, kilime dönüþtürülüyor.

Motiflerin anlamý Tarihçi Ramazan Özgültekin, Kilimler üzerinde nakýþ edilen her motifin ayrý bir anlamý olduðuna ifade etti. Önceki motif ve

anlamlarýnýn bir çoðunun halen daha geçerli olduðunu belirten Özgültekin, "Örneðin o dönemde yoðun olarak kullanýlan sonsuzluk kilimi üzerinde ki desenler vardýr. Farklý da anlamlar ifade eder. Mesela bu kilimde kaydýrma motifi, sonsuzluðu anlatan bir motiftir. Köpelek motifi, bereket, öreme ve rýzkýn artmasý anlamýnda kullanýlýyordu. Tarak bu motif nazara karþý düzeni ve temizliði ifade etmekte. Muska motifi, kötülüðü iyilikle yok etme maksadý güder. Haç motifi ise nazara karþý korunma anlamýnda kullanýlýyordu" dedi

“Kilimler, genç kýzlarýn evlenme talepleridir” Tarihçi-Araþtýrmacý Yazar Özgültekin, Kilimlerin önceki dönemlerde genç kýzlar evlenme isteklerini yansýttýðýný ifade etti. Kýzlarýn evlilik taleplerini kilimler üzerindeki motif ve desenlerle ifade ettiðini vurgulayan Özgültekin, evlenmek isteyen genç kýzlarýn, aileleri için yaptýklarý kilim üzerinde köçekli bereket deseni yapmalarý, evlenmek istedikleri yönündeki mesaj olduðunu anlattý. Özgültekin; "Köçek o dönemde evlenmek isteyen kýz kýzý temsil ediyordu. Genelde evlenmek isteyen kýzlar çeyizleri ile birlikte ki-

Yýlanlara karþý koruma Özgültekin önceki dönemlerde kilimlerin özellikle yýlanlara karþý korunmak amacýyla yoðun olarak tercih edildiðini anlatarak, "Önceki dönemlerde insanlar yýlanlarýn içeri girmemesi için yaklaþýk on santim boyunda tüyleri bulunan kilimler yapardý. Bu kilimde tüyler on santimdir ama yatýktýr, anlatýldýðýna göre bu kilim o evde serili olduðu zaman yýlan o eve giremezdi. Özelikle insanlar bu kili yatak odalarýnda yata evlerin giriþ kapýlarýna sererlerdi. Çünkü bu on santimlik tüyler sayesinde yýlan bu kilim üzerinde hareket edemezdi" diye konuþtu. Burada yerli Karacadað ve karakeçi kilimleri dediðimiz ve unutulmaya yüz tutmuþ kilimler dokunuyor. Sað olsun kaymakamýmýz bu kurslarý açtýktan sonra, unutulmaya yüz tutmuþ ilçemizin nadide el dokuma eserlerinden olan kilim ve halýlarýmýzý tekrardan canlandýrmaya baþladýk. Unutulmaya yüz tutmuþ meslekleri unutturmamaya çalýþýyoruz" diye konuþtu. Dört aydýr kursa gittiðini ve çok memnun olduðunu belirten kursiyerlerden Hacer Karaca, "Daha önce evde oturarak vakit geçmeyeceðini anlayýnca kendimi bu kursa yazdýrdým. Buraya geldikten sonra evdeki tüm sorunlarý unuttum, daha fazla arkadaþ ve çevre edindim ve bunun yanýnda aile bütçeme katkýda bulundum. Kurs bittikten sonrada bu iþe devam edip, aile bütçesine katký sunmaya devam edeceðim" dedi. (ÝHA)


12

EÐÝTÝM

13 Þubat 2018 Salý

AOF kayýt yenileme iþlemleri baþladý

AÖF kayýt yenileme iþlemleri baþladý. Dün baþlayan kayýt yenileme iþlemleri 23 Þubat’a kadar devam edecek nin son günü olan 23 Þubat 2018 tarihinde internet, ATM ve mobil bankacýlýðýndan saat 23.30'a kadar ödeme yapýlabilecektir. Ancak kayýt yenileme tarihinin son günü provizyon iþlemleri nedeni ile kredi kartýyla ödeme yapýlamayacaktýr. Öðrenciler ödeme yaptýktan sonra aldýklarý belgenin, '2017-2018 öðretim yýlý bahar dönemi dönem öðretim gideri, dönem öðrenim ücreti ve dönem öðrenci katký payý' ödemesine ait olup olmadýðýný mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen ancak 2017-2018 öðretim yýlý bahar dönemi ders seçimi iþlemine göre belirlenen kayýt yenileme bedelini ödemeyen öðrencilerin kayýtlarý yenilenmez."

23 Þubat’tan sonra mazeret kabul edilmeyecek DÝYARBAKIR - Açýköðretim Fakültesi (AÖF) tarafýndan, 2017-2018 eðitim ve öðretim yýlý bahar dönemi kayýt yenileme iþlemlerine iliþkin açýklama yapýldý. Fakülte'nin internet sitesinden yapýlan açýklamada, bu yýl kaydýný yeniletecek öðrenciler için sistemin deðiþtiði uyarýsýnda bulunuldu. Ders seçimi yapýlmadan bankada ödeme bilgilerinin oluþmayacaðýnýn ve öðrencilerin kayýtlarýný yeniletemeyeceklerinin bildirildiði açýklamada, kayýt yenileme iþlemlerinin bugün (dün) itibarý ile baþladýðý belirtildi. Açýklamada, "Kayýt yenileme iþlemleri 23 Þubat 2018 Cuma günü mesai saati bitiminde sona

erecektir. 23 Þubat 2018 Cuma günü mazeretli olanlar kayýtlarýný yenileteceklerdir. Bahar döneminde kayýt yeniletecek öðrencilere Fakülte tarafýndan ders atamasý yapýlmayacak, öðrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek þekilde ders seçebilecektir. Ders seçimi (ekle-sil) iþlemi http://aof.anadolu.edu.tr adresi 'Kayýt Otomasyonu' baðlantýsý 'Kayýt Yenileme' linkinden yapýlacaktýr. Öðrenciler, ödeme yapmadýðý sürece ders seçimi (ekle-sil) iþlemi yapabilirler. Ödeme yapýldýktan sonra ders seçimi (ekle-sil) iþleminin yeniden yapýlmasý mümkün deðildir" denildi.

Bedelini ödemeyen öðrencile-

Kocaköy’de okuma yazma seferberliði

Diyarbvakýr'ýn Kocaköy Ýlçesi'nde okuma yazma seferberliði baþlatýldý. Bu kapsamda Ýlçe Kaymakamý baþkanlýðýnda okul müdürleri toplantýsý gerçekleþtirildi

Diyarbakýr'ýn Kocaköy Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Baþkanlýðýnda okul müdürleri toplantýsý yapýldý. Kocaköy Kaymakamlýðýnda yapýlan toplantýda, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ve eþi Emine Erdoðan himayelerinde okuryazarlýk seferberliði konusu ele alýndý. Ayrýca Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu'nun talimatlarý doðrultusunda yapýlacak çalýþmalar planlanarak, ilçede eðitim vermekte olan tüm okullarda okuma yazma kurslarýnýn planlandýðý ve çalýþmalarýn okuma-yazma bilmeyen kalmayýnca kadar devam edileceðini belirtti. (ÝHA)

rin kayýtlarý yenilenmeyecek Ödeme bilgilerinin, ders seçimi sayfasýnda veya bu iþlem sonucu dökümü alýnan "kayýt yenileme bilgi dökümü sayfasýnda" yer alacaðýnýn kaydedildiði açýklamada, þu ifadelere yer verildi: "Ders seçimi iþlemini yapan öðrenciler, '2017-2018 öðretim yýlý bahar dönemi dönem öðretim gideri, dönem öðrenim ücreti ve dönem öðrenci katký payý' ödemelerini yukarýda belirtilen tarihler arasýnda; kredi kartý/banka kartýyla Ziraat Bankasý ATM'lerinden (kartlý veya kartsýz), mobil bankacýlýk veya internet bankacýlýðýndan gerçekleþtirebilirler. Kayýt yenileme tarihi-

ÖSYM sözleþmeli yerli uzman personel alacak ÖSYM, sigortalý olarak 3 sözleþmeli yerli uzman personel alacaðýný duyurdu

23 Þubat'tan sonra mazeret kabul edilmeyeceðinin ve kayýt yenileme iþlemi yapýlmayacaðýnýn vurgulandýðý açýklamada, "Bahar dönemi kayýt yenileme süresi kesinlikle uzatýlmayacaktýr. Belirtilen tarihler arasýnda her ne sebeple olursa olsun dönem öðretim gideri, dönem öðrenim ücreti ve dönem öðrenci katký payý ödemelerini yapmayan öðrenciler, 2017-2018 öðretim yýlý bahar dönemi kayýt yenileme hakkýný kaybeder. Kayýt yenileme iþlemini yapan öðrenciler http://aof.anadolu.edu.tr adresi 'Öðrenci Otomasyonu' baðlantýsýndan kayýtlarýnýn yenilenip yenilenmediðini kayýt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir." ifadeleri kullanýldý. (ÝLKHA)

DÝYARBAKIR - Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamada, sigortalý olarak 3 sözleþmeli yerli uzman personel alýnacaðý belirtildi. Açýklamada, "Baþkanlýðýmýzda istihdam edilmek üzere, 17 Þubat 2011 tarihli ve 6114 sayýlý Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun'un 6'ncý maddesinin 9'uncu fýkrasý ve Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðýnda Çalýþtýrýlacak Yerli ve Yabancý Sözleþmeli Personel Hakkýnda Yönetmelik hükümlerine göre 657 sayýlý Kanun ve diðer mevzuat hükümlerine baðlý kalmaksýzýn, 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'nun 4'üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendi kapsamýnda sigortalý olarak 3 adet sözleþmeli yerli uzman personel alýnacaktýr." denildi. (ÝLKHA)


$ €

DOLAR

: 3,8040 3,8042

EURO

: 4,6674 4,6689

ALTIN

: 161,36 161,42

BÝST

: 114.997

ekonomi

Yabancýya konut satýþýnda büyük artýþ

DÝYARBAKIR - Türkiye'de son beþ yýlda yabancýlara yapýlan konut satýþlarýnýn yüzde 82,5 oranýnda artýþ gösterdiði belirlendi. Konuyla ilgili medyada inceleme yapan Interpress'in Türkiye Ýstatistik Kurumu verilerinden derlediði bilgilere göre, 2013 yýlýnda yabancýlara satýlan konut sayýsý 12 bin 181 iken 2017 yýlýnda bu rakamýn 22 bin 234 olduðu anlaþýldý. Buna göre, son beþ yýlda yabancýlara yapýlan konut satýþlarýnýn toplamýnýn 94 bin 393 konuta ulaþtýðý tespit edildi.

Yabancýlarýn en çok konut

Kýrmýzý et üretimi azaldý

13 Þubat 2018 Salý

Son 6 yýlda Türkiye’de kurulan yabancý þirket sayýsýnýn 2 kat arttý Dünyanýn önemli sigorta brokerliði ve risk yönetimi þirketlerinden Marsh’ýn Türkiye’de çok uluslu yabancý þirketler için kurduðu ekibin lideri Ali Þerefli, son 6 yýlda Türkiye’de kurulan yabancý þirket sayýsýnýn 2 kat artarak 55 bine yaklaþtýðýný bildirdi

Türkiye son 5 yýlda yabancýlara yapýlan konut satýþlarýnýn yüzde 82,5 oranýnda artýþ gösterdiði belirlendi Tarýk OTHAN

13

aldýðý þehir Ýstanbul Geçtiðimiz yýl, 2016 yýlýna göre yabancýlara yapýlan konut satýþlarýnda en fazla artýþýn yüzde 40,8 ile Ýstanbul'da olduðu görüldü. Ýstanbul'u yüzde 31,3 ile Yalova, yüzde 31,1 ile Ankara ve yüzde 20,7 artýþ ile Trabzon'un izlediði saptandý. Aydýn'da ise yabancýlara yapýlan satýþlarda yüzde 5,2 oranýnda azalma olduðu belirlendi. 2017 yýlýnda yabancýlara yapýlan konut satýþlarý toplam satýþýn yüzde 1,6'sýný oluþtururken, yabancýlarýn en çok konut aldýðý þehir 8 bin 182 konut ile Ýstanbul oldu. Ýstanbul'u 4 bin 707 konut ile An-

Tarýk OTHAN DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü tarafýndan 2017 yýlýnýn Ekim, Kasým ve Aralýk aylarýný kapsayan 4'üncü çeyreðe ait kýrmýzý et üretimine iliþkin istatistikler açýklandý. Açýklamada, toplam kýrmýzý et üretiminin 4'üncü çeyrek döneminde bir önceki döneme göre yüzde 12,6 azalýrken, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 9,1 arta-

talya, bin 474 konut ile Bursa'nýn izlediði tespit edildi.

En çok konutu Arap ülkeleri aldý 2017 yýlýnda ülke uyruklarýna göre yabancýlar tarafýndan yapýlan konut alýmlarýnýn yaklaþýk yüzde 84'ünün 20 ülke tarafýndan gerçekleþtirildiði belirlendi. Yabancýlar tarafýndan yapýlan konut alýmlarýnda ilk sýrayý 3 bin 805 konut ile Irak vatandaþlarý aldý. Suudi Arabistan vatandaþlarý 3 bin 345 konut ile ikinci sýrada yer alýrken, Kuveyt vatandaþlarýnýn da bin 691 konut ile üçüncü sýrada olduðu tespit edildi. rak 295 bin 329 ton olarak tahmin edildiði kaydedildi. Sýðýr eti üretiminin bir önceki döneme göre yüzde 10,4 azalýrken, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 4,5 artarak 260 bin 80 ton olarak tahmin edildiði belirtilen açýklamada, koyun eti üretiminin bir önceki döneme göre yüzde 21,3 azalýrken, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 68,2 artarak 26 bin 33 bin ton olarak tahmin edildiði ifade edildi.

DÝYARBAKIR - Dünyanýn önemli sigorta brokerliði ve risk yönetimi þirketlerinden Marsh'ýn Türkiye'de çok uluslu yabancý þirketler için kurduðu Multinational Client Service (MCS) adýndaki ekibin lideri Ali Þerefli, Ekonomi Bakanlýðý'nýn verilerine göre Türkiye'deki yabancý þirket sayýsýnda da son yýllarda önemli oranda artýþ yaþandýðýný belirtti. 2016'da faaliyetlerine baþlayan ve halihazýrda 500'den fazla çok uluslu þirkete hizmet verdiklerini kaydeden Þerefli, 1954'ten 2010'a kadar geçen sürede 25 bin yabancý çok uluslu þirket kurulurken, bu sayýnýn 2017 itibari ile 2 kattan fazla artarak 55 bine yaklaþtýðýný anlattý.

Küresel sigorta programlarý artýyor Türkiye'de sayýlarý hýzla artan çok uluslu yabancý þirketlerin risk yönetimi ve satýn alma stratejilerine paralel olarak global sigorta programlarýnýn sayý ve çeþitlerinde de artýþ gözlemlendiðine dikkat çeken Þerefli, "Küreselleþen sigorta satýn alýmlarý ile risk daðýtan þirketler ülke kanunlarýna uygun en geniþ teminat yapýsýyla ve en düþük maliyetleri ile birlikte elde ediyor. Örneðin Türkiye'de üretim yapan çok uluslu þirketlerin birçoðunun yangýn ya da üçüncü þahýs sorumluluk sigortalarý global program kapsamý altýnda. Düþük maliyet ve geniþ teminat beklentileri ile birlikte global programlarý tamamlayýcý diðer sigorta teminatlarýnýn (saðlýk, oto, alacak sigortasý, nakliyat gibi) oluþturulmasý, hasar anýnda hýzlý ve güvenilir danýþmanlýk hizmeti, risk danýþmanlýðý hizmetlerinin (iþ sürekliliði yönetimi, siber risk analizi, tedarikçi risk analizi, kurumsal risk analizi gibi) saðlanmasý, Türkiye'de düzenlenen poliçelerdeki teminatlarýn geniþletilmesi gibi onlarca ihtiyacý bulunuyor. Bu aþamada Marsh Türkiye bünyesinde hizmet veren MCS yabancý þirketlere risk yönetimi, satýn alma stratejilerine ait global sigorta programlarý gibi farklý alanlarda önemli destekler saðlýyor" diye konuþtu. (ÝHA)


14

HABER

13 Þubat 2018 Salý

Diyarbakýr için yaðmur uyarýsý Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nden alýnan tahminlere göre, hava sýcaklýklarý azalarak kuzey, batý ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarýnda, doðu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatý yönlerden hafif kuvvette esecek. Bazý illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sýcaklýklarý ise þöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüðü’nden alýnan tahminlere göre, Doðu Anadolu ve Güneydoðu Anadolu’nun doðusunda yaðýþ bekleniyor. Diyarbakýr’da beklenen günün en yüksek hava sýcaklýðý ise çok bulutlu, yaðmurlu 10 derece Kübra KURT DÝYARBAKIR - Yapýlan son deðerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nýn güney ve doðusu, Ege, Doðu Akdeniz, Ýç Anadolu'nun kuzeybatý ve güneydoðusu, Karadeniz, Doðu Anadolu, Güneydoðu Anadolu'nun doðusu, Sivas, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Antalya'nýn doðu kesimlerinin

yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor. Yaðýþlarýn; Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi ile Kahramanmaraþ'ýn batýsýnda kuvvetli olmak üzere genellikle yaðmur ve saðanak, Batý ve Doðu Karadeniz'in iç kesimleri, Doðu Anadolu'nun kuzey ve doðusu ile Çankýrý, Nevþehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde karla karýþýk yaðmur ve kar þeklinde olmasý bekleniyor.

Sýcaklýklar azalacak

Diyarbakýr yaðmurlu 10 derece Ankara: Çok bulutlu, yaðmurlu 9 Ýstanbul: Çok bulutlu, Anadolu yakasý hafif yaðmurlu 8 Ýzmir: Çok bulutlu, saðanak yaðýþlý 14 Adana: Çok bulutlu, aralýklý saðanak yaðýþlý (Yaðýþlarýn; kuzey ilçelerinde kuvvetli olmasý bekleniyor.) 19 Antalya: Çok bulutlu, doðu kesimleri saðanak yaðýþlý 18 Samsun: Çok bulutlu ve aralýklý yaðmurlu 14 Trabzon: Çok bulutlu ve aralýklý yaðmurlu 10 Erzurum: Çok bulutlu, aralýklý hafif kar yaðýþlý 1 Diyarbakýr: Çok bulutlu, yaðmurlu 10

Gençlik derneðinden gönüllülük eðitimi Gençlik ve Deðiþim Derneði, dernek bünyesinde gönüllülük ve gönüllü yöntemi eðitimleri vermeye baþladý DÝYARBAKIR - Merkezi Diyarbakýr'da bulunan ve tüm Türkiye'deki dezavantajlý gençlerin Avrupa hayallerini gerçekleþtirmek için projeler hazýrlayýp hayata geçiren Gençlik ve Deðiþim Derneði, dernek üyelerine yönelik gönüllülük ve gönüllülük yönetimi konularýnda eðitim vermeye baþladý. Konu ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Deðiþim Derneði Baþkaný Umut Suvari, derneklerinin gönüllülük esasý ile faaliyetlerini sürdürdüðünü belirtti. Suvari, "2009 yýlýnda derneðimizi kurduðumuzda gönüllülük esasýmýz vardý. Biz gönüllülük esasýmýzý kuruluþumuzdan beri korumaya devam ettik. Bu kapsamda dernek üyelerine yönelik gönüllülük ve gönüllülük yönetimi eðitimleri vermeye baþladýk. Eðitimlerimizin ardýndan proje üretimlerimiz çok daha olgun bir hal alacak" dedi. (ÝHA)

DÝYARBAKIR TÝCARET BORSASIN’DAN ÜYELERÝNE DUYURULUR Borsamýz üyelerinin Vergi Mükellefiyetlik kayýtlarýnýn kontrol edilmesi, varsa durumlarýndaki deðiþikliðin düzeltilmesi için deðiþikliði kanýtlayan belgeler bir dilekçe ekinde16 Þubat 2018 tarihine kadar Borsamýza baþvurmalarý gerekmektedir. Süresinde baþvurulmamasý nedeni ile kayýtlarýn düzeltilmemesi halinde ise Borsa kayýtlarýnýn doðruluðunun üye tarafýndan kabul edilmiþ sayýlacaðý ilan olunur.

DiYARBAKIR TiCARET BORSASI BASIN - 751965 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de


15

HABER

13 Þubat 2018 Salý

Akýllý robot balýk, su altýnýn yeni keþifçisi olacak kuyruk ve bir tane de esnek kuyruktan oluþmakta. Bu çalýþmanýn amacý tamamen canlýlardan esinlenerek elde edilmiþ tasarýmý (biyomimetik) robot bir balýða entegre etmektir" dedi.

“3 boyutlu hareket kabiliyetine sahip”

ELAZIÐ - Fýrat Üniversitesinde (FÜ) Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliði Bölümündeki 7 öðretim elemaný, TUBÝTAK projesi kapsamýnda biyomimetik akýllý robot balýk geliþtirdi. Tuna balýðý model alýnarak yapýlan ve 3 boyutlu hareket kabiliyetine sahip olan robot balýk, araþtýrma, gözlem, inceleme, keþif ve askeri amaçlý olarak kullanýlabileceði bildirildi. Üzerinde bulunan sensörler sayesinde gerçek bir balýk gibi engellerden sakýnarak hareket edebilme özelliðine de sahip olan robot balýk, ayný

zamanda hýz, ivme, konum, derinlik, sýcaklýk gibi bilgileri de aktarabilecek. Akýllý robot balýðý TUBÝTAK projesi kapsamýnda yaptýklarýný belirten Ydr. Doç. Dr. Gonca Özmen Koca, "Yaklaþýk 360 bin TL bir bütçemiz var. Çalýþan olarak 7 tane öðretim elemanýmýz var. Bu çalýþmada amacýmýz 3 boyutlu hareket kabiliyetine sahip, gerçek bir balýðý tamamen model alarak bir tasarým yapmak ve bunu prototip olarak gerçekleþtirmek. 3 boyutlu yazýcý kullanarak prototip gerçekleþtirdik. Prototipimiz, bir ana gövde, 2 tane

Hasankeyf’te mezarlar taþýnýyor Batman’ýn Hasankeyf ilçesinde tarihi eserlerin taþýnmasýna yönelik çalýþmalar sürüyor. Ýlçede, Ýmam Abdullah Türbesi çevresinde bulunan 200 mezardan 60’ýnýn yeri deðiþtirildi BATMAN - Ilýsu Barajý çalýþmalarýnýn devam ettiði Hasankeyf ilçesinde sular altýnda kalacak bölgedeki tarihi eserlerin taþýnmasýna yönelik çalýþmalar devam ediyor. Ýlçede, Ýmam Abdullah Türbesi çevresinde bulunan mezarlarýn taþýma iþlemlerine baþlandý. Bu çerçevede, þu ana kadar 200 mezardan 60'ýnýn yeri deðiþtirilirken, mezarlar yeni Hasankeyf'e taþýndý. Bölgedeki çalýþmalarý yakýndan takip eden Aktivist Ömer Güzel, Ýmam Abdullah Türbesi'nin de 2 ay içerisinde çalýþmalarý tamamlanýp, taþýnacaðýný kaydetti. Güzel, "Ondan öncesi ihaleyi alan firma türbe etrafýnda barajdan etkilenecek olan ve taþýnma sýrasýnda etkilenecek mezarlarý yerinden çýkartarak yeni Hasankeyf'e taþýnýyor. Ýmam Abdullah Türbesi taþýnma iþlemleri bittikten sonra tekrardan isteyen mezarýný Ýmam Abdullah türbesinin olduðu yere býrakabilir. Tabi mezarýný tekrardan getirecek kiþiler daha öncesinden imam Abdullah türbesinde olan mezarlar için geçerlidir. Tahmini olarak 200'e yakýn mezar bulunuyor. Bunlarýn içerisinde taþýnacak olan 60 kiþilik mezar taþýnmýþtýr" dedi. (ÝHA)

ZAYÝÝ Ýstanbul'un Þiþli Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'nden almýþ olduðum B sýnýfý Sürücü Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Cevat CAN

Akýllý robot balýðýnýn farklý þekillerde deðerlendirilebileceðini vurgulayan Koca, "Araþtýrma, gözlem, inceleme, keþif ve askeri amaçlý kullanýlabilir. Ayrýca su altýndaki tesislerin yine keþif gözlem amacýyla arýzalarýnýn tespiti amacý ile kullanýlabilir. Çalýþma amaç doðrultusunda gelecek vaat edecek bir duruma ulaþacak. Bu balýk þu anda 3 boyutlu hareket kabiliyetine sahip. Sensörler vasýtasýyla hýz, ivme ve konum gibi bilgilerini alabiliyoruz. 3 adet mesafe sensörü kullandýk. Bununla engellerden sakýnarak hareket edebiliyor. Bir adet derinlik sensörümüz ve sýcaklýk sensörü var. Diðer sensörler içinde gerekli alt yapý mevcut. Çalýþmalar yada karþý tarafýn beklentisi doðrultusunda bunlar þekillenecektir. Bir üst akýl vasýtayla balýðýn yüzme modlarýna karar veriliyor. Daha sonra gerçek

Fýrat Üniversitesinde öðretim elemanlarý, gerçek bir balýðýn sinir sistemi ve tuna balýðýný model alarak 3 boyutlu yazýcýyla 3 boyutlu hareket kabiliyetine sahip keþif, gözlem, araþtýrma ve askeri amaçlý kullanýlabilecek “Robot Balýk” üretti

bir balýðýn kuyruk hareketini model alan gerçek bir beyin sapý ile yapay sinir aðlarý modellemesi kullanýldý. Böylece kuyruðun ritmik hareketleri de gerçek bir balýða uygun þekilde robot balýða entegre edildi" diye konuþtu. Devamýnda baþka projeler yapmayý planladýklarýný aktaran Koca, "Bunlardan bir tanesi yer altýnýn haritasýnýn çýkarmak için görüntü iþleme tabanlý çalýþmalarýmýz olacak. Daha geniþ alanlarý taramak için tek bir balýðýn performansýný kullanmak yerine birden fazla sürü þeklinde hareket eden balýklar olacak. Her birinin farklý bir bölgeyi taramasýný ve daha sonra bilgileri ana merkeze aktarmasýný saðlayacak proje baþvurularýmýz olacak" þeklinde konuþtu. (ÝHA)

GENEL KURUL ÝLANI Bakkallar Bayiler ve Þekerciler Odasý Olaðan Genel Kurulu, 5362 sayýlý Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluþlarý Kanunu'nun 42'nci maddesi gereðince; 10.03.2018 tarihinde Cumartesi günü saat 10:30 , 17:00 'da Baðcýlar Mahallesi Amid Caddesi No:7 adresinde bulunan Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði hizmet binasý 3.kat toplantý salonunda Çoðunluk saðlanmadýðý taktirde toplantý 17.03.2018 tarihinde Cumartesi günü, saat 10:30 , 17:00'da Baðcýlar Mahallesi Amid Caddesi No:7 adresinde bulunan Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði hizmet binasý 3.kat toplantý salonunda aþaðýdaki gündemi görüþmek üzere toplanacaktýr. Ýlan olunur. TUHAFÝYECÝLER VE PARFÜMERÝCÝLER ODASI BAÞKANLIÐI Yönetim Kurulu GÜNDEM: 1) Açýlýþ ve Yoklama. 2) Baþkanlýk Divanýnýn Teþekkülü. 3) Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn Okunmasý. 4) Baþkanlýk Divanýna Tutanaklarý Ýmzalama Yetkisi Verilmesi. 5) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunmasý ve Müzakeresi. 6) Denetim Kurulu Raporunun Okunmasý ve Müzakeresi. 7) Bilanço ve Gelir Gider Hesaplarýnýn Okunmasý ve Müzakeresi. 8) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun Ayrý Ayrý Ýbrasý. 9) Yeni Dönem Çalýþma Programý Ýle Bu Programýn Ýçinde Yer Alacak Olan Eðitim Teorik ve Pratik Kurs Programlarý ve Tahmini Bütçelerin Görüþülmesi, Kabulü veya Reddi. 10) Aylýk Ücretlerin Huzur Haklarýnýn, Yolluk ve Konaklama Ücretlerinin Tespit Edilmesi. 11) Yeni Seçilecek Yönetim Kurulunun Genel kuruldan Talep Ettiði Yetkiler Hususunda Talepnamenin Okunmasý Müzakere Edilmesi ve Oylamaya Sunulmasý. 12) Dilek Ve Temenniler. 13) Seçimler 14) Kapanýþ.

BASIN - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de


Kuruluþ Yýlý: 3 Mayýs 2007

13 ÞUBAT 2018 SALI Yýl: 11 - Sayý : 3619

www.diyarbakiryenigun.com

Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

Amedspor’da bu kez rakip Menemen Belediye mspor’u Deplasmanda Bodru bir nefes maðlup ederek rahat kendi saalan Amedspor, yarýn Menemen hasýnda saat 12.00’da ýlaþacak Belediyespor ile karþ

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

“Alt sýralar birbirine oldukça yakýnlaþtý” Takýmdaki son durum ve bu hafta oynayacaklarý Bursaspor maçýyla ilgili deðerlendirmelerde bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcý, “Puan tablosunda alt sýralar birbirine oldukça yakýnlaþtý” dedi MALATYA - Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcý, alt sýralardaki takýmlarýn puan olarak birbirine çok yaklaþtýðýný belirterek, "Puan tablosunda alt sýralar birbirine oldukça yakýnlaþtý. Geçen hafta belki Kasýmpaþa'yý elimizden kaçýrdýk ama aldýðýmýz 1 puanýn önemi de þimdi daha iyi anlaþýlýyor" dedi. Takýmdaki son durum ve bu hafta oynayacaklarý Bursaspor maçýyla ilgili deðerlendirmelerde bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcý, ligdeki puan mücadelesinin maçlarý daha da zorlu hale getirdiðini kaydetti.

“Aldýðýmýz 1 puanýn önemi þimdi daha iyi anlaþýlýyor”

’ýn Mehmet Uður ÇAKIL

Haberi

DÝYARBAKIR- TFF 2. Lig Kýrmýzý Grupta mücadele eden Amedspor'da Bodrumspor deplasmanýnda alýnan galibiyetin sevinci yaþanýyor. Yaklaþýk dört aylýk bir aranýn ardýndan deplasman

galibiyeti elde eden Amed spor'da yarýn oynanacak olan Menemen Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarý sürüyor. Þehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Osman Özdemir yönetiminde idmanlarýný

sürdüren Amed spor, Menemen Belediyespor'u da maðlup ederek seri yakalamanýn hesaplarýný yapýyor. Seyrantepe Spor Kompleksleri'nde oynanacak olan mücadele saat 12.00'da baþlayacak.

Diyar’da E.Velimeþe hazýrlýklarý baþladý Mehmet Uður ÇAKIL

Kendi sahasýnda Muðlaspor’u tek golle geçen Diyarbekirspor, yarýn Ergene Velimeþe deplasmanýnda galibiyet mücadelesi verecek. Zirveden kopmak istemeyen yeþilkýrmýzýlýlarda tek hedef galibiyet olarak belirlendi C

M

Y

K

DÝYARBAKIR- TFF 3. Lig 2. Grupta zirve mücadelesi veren Diyarbekirspor, kendi saha ve seyircisinin önünde hata yapmadý ve Muðlaspor'u evine eli boþ gönderdi. Zirve inadýný sürdüren yeþilkýrmýzýlýlarda alýnan galibiyetin sevinci yaþanýyor. Zirveyi ele ge-

çirmek isteyen Diyarbekirspor'da gözler yarýn oynanacak olan Ergene Velimeþe maçýna çevrildi. Seyrantepe Tesisleri'nde teknik direktör Osman Özdemir yönetiminde idmanlarýný sürdüren Diyarbekirspor, Ergene Velimeþe maçýnda hata yapmak istemiyor. Velimeþe Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 13.30 'da baþlayacak.

Evkur Yeni Malatyaspor olarak geçen hafta Kasýmpaþa'yý ellerinden kaçýrdýklarýný belirten Bulut, "Geçen hafta oynadýðýmýz Kasýmpaþa karþýlaþmasý küçük bir bölümü dýþýnda bizim kontrolümüz altýnda geçti. Rakibimiz de kalite olarak iyi bir takým. Bu maçta eksiklerimize raðmen galibiyet için elimizden geleni yaptýk. Küçük bir bölüm dýþýnda galibiyeti hak eden bir oyun ortaya koyduk. Ancak þunu söylemek lazým, puan tablosunda alt sýralar birbirine oldukça yakýnlaþtý. Belki Kasýmpaþa'yý elimizden kaçýrdýk ama aldýðýmýz 1 puanýn önemi de þimdi daha iyi anlaþýlýyor. Tabi bu puan mücadelesi maçlarý daha zorlu hale getiriyor. Biz bundan sonraki her maça final gözüyle bakýp, alacaðýmýz her puaný kar hanemize yazacaðýz" dedi.

“Bursa’ya kazanmak için gideceðiz”

Ravcý, bu hafta deplasmanda zorlu bir maça çýkacaklarýný da kaydederek, sözlerini þöyle sürdürdü: "Bursaspor her ne kadar son haftalarda kazanamayan bir takým durumunda olsa da oynadýðý futbolla iyi bir ekip olduðunu gösteriyor. Bu anlamda bizi zorlu bir müsabaka bekliyor. Tabi kalan haftalarda 'rakip þu, rakip bu' diye ayrým yapacak lükse sahip deðiliz. Bursa'ya kazanmak için gideceðiz. Ýnþallah oradan 3 puanla döneriz. Hazýrlýklarýmýz baþladý. Takýmda þuan için Khalid dýþýnda eksik bulunmuyor. Onun da son durumuna göre karar vereceðiz." (ÝHA)

13 subat 2018 sali  
13 subat 2018 sali  
Advertisement