Page 1

Kaya: Umutlarým çalýndý

Pazarcýlar: Hep maðdur ediliyoruz

Yerel basýn Meclis gündeminde

K

atýldýðý ses yarýþmasýnda adýný duyurduktan sonra eski sevgilisi tarafýndan vurulan ve engelli kalan Mutlu Kaya, yakýn zamanda iyileþeceðini ve kadýnlara destek olacaðýný söyledi. Hayalleri ve umutlarýnýn olduðunu ifade eden Kaya, “Yeni bir hayata yol açýyordum. Umutlarým çalýndý ve böyle oldu” dedi. Haber 06

CHP Eskiþehir Milletvekili Utku Çakýrözer yerel basýnýn yaþadýðý sorunlarý Meclis gündemine taþýyarak, sorunlarýn araþtýrýlmasý ve çözümü için Meclis Araþtýrmasý istedi. 14’te

13 MART 2018 SALI FÝYATI: 25 KRÞ.

D

iyarbakýr Merkez Kayapýnar ilçesinde bulunan semt pazarcýlarý, önceki belediye döneminde dile getirdikleri pazarda yer bulamama sýkýntýlarýnýn halen devam ettiðini ve bu sorunlarýndan dolayý maðduriyet yaþadýklarýný söyledi. Bazý pazarcýlar belediyeden yer talebinde bulundular. Haber 08

www.diyarbakiryenigun.com

Urünler Diyarbakýr’dan Müþteriler New York'tan

Diyarbakýr'da bir grup ev kadýnýnýn ürettiði ürünler, Amerika'da pazarlaný yor. KAMER Vakfý bünyesinde kurulan atölyelerde çalýþan kadýnlar, bu yolla para kazanarak aile bütçesine katký saðlýyor. Atölyedeki kadýnlar tarafýndan, eliþinden yöresel yemeklere kadar bir çok ürün üretiliyor

“Mehmet Akif büyük bir imanýn tercümanýdýr”

Diyarbakýr'da Ýstiklal Marþý'nýn kabul ediliþinin 97. Yýlý nedeniyle Mehmet Akif Ersoy'u anma programý düzenlendi. Etkinlikte konuþan Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Mehmet Akif'in bir büyük imanýn duygularýna tercüman olan bir isim olduðunu kaydetti. Haber 04

Sur Ýlçesi’nin bereketinden umudunu kesmedi

Emine Adýn: Artýk eþimden para istemiyorum

Koordinatör Beskisiz: 200’e yakýn kadýn üretici var...

KAMER'in üretim atölyesinde çaKAMER Vakfý Giriþimcilik Koorlýþan kadýnlardan biri olan dinatörü Sebahat Beskisiz de, Emel Adýn, üç yýldýr üretim atölyelerin kadýnýn bilinçlenmeatölyesinde çalýþtýðýný belirtesinin sonucu olduðunu söyledi. rek, artýk eþinden para istemeMerkezlerinde 200'e yakýn kadiðini söyledi. Ýki yýldýr mendil Mahmut BOZARSLAN dýnýn üretici olduðunu belirten oyasý yapan Gülistan Karadað, YENÝGÜN/ÖZEL Beskisiz, “Burada her bölgede ise "Burasý bana hem maddi, kaybolmuþ organik ürünleri, hem manevi açýdan bayaðý bir þey zamane tasarýmýna uyarlayarak, kattý” diye konuþtu. yapýp satýyoruz” dedi. Haber 08

Kitap fuarýna öðrencilerden yoðun ilgi M

Y

K

10

5’te

Sorun din mi, zihniyet mi? (2)

Sur'un halen yasaklý olan Dabanoðlu Mahallesi'ndeki evinden göç etmek zorunda kalan 62 yaþýndaki Fatma Uz, yýllardýr yaþadýðý Sur'dan kopmamak için bugün yýkýmla karþý karþýya olan baþka bir mahallesine taþýndý. Topladýðý þifalý otlarý satan Uz, “Sur'un bereketinden umudumu hiç kesmedim” diyor. 7’de

Mesut FÝÐANÇÝÇEK 7’de

Dört ayaðýnda kurþun izleri - 1 Osman ERGÜN

Suriye’de 7 yýlda 353 bin 935 kiþi öldürüldü

03


2

SAÐLIK/YAÞAM

Her 3 kadýndan biri miyom sorunu yaþýyor

Beyazlama hastalýðý nasýl geçer?

H

er 3 kadýndan birinde görülen miyomlara özellikle üreme çaðýnda sýk rastlandýðýna dikkat çeken uzmanlar, “Adet düzensizliðinden, aðrýya, kýsýrlýktan düþüðe kadar pek çok olumsuz tabloya neden olan miyomlar, kiþiye özel tedavilerle kontrol altýna alýnabiliyor” dedi Bilge BAÐCÝ DÝYARBAKIR - Kadýn Hastalýklarý ve Jinekolojik Onkoloji Uzmaný Prof. Dr. Ahmet Göçmen, miyom ve tedavisi hakkýnda bilgi verdi. Göçmen, "Miyom her zaman belirti vermeyebilir ancak rahimin iç boþluðuna yerleþmiþ yani rahim iç duvarýnýn içerisindeyse bazý þikayetlere yol açabilir. Bu þikayetler sýklýkla aþýrý kanamalý regl dönemi yaþanýr. Bu süreçte parçalý ve fazla oranda kanamaya neden olur" dedi. Göçmen, miyomun diðer belirtilerini ise þu þekilde sýraladý; * Reglinin uzun sürmesi * Kasýk aðrýsý * Rahmin arka kýsmýna yerleþmiþse kalýn baðýrsaða baský sonucu büyük tuvaleti yapmada sorunlar ve kabýzlýk * Rahmin ön kýsmýna yerleþmiþse mesaneye baský yapmasý sonucu sýk idrara çýkma * Karný örten zarlar arasýna yerleþmesi sonucu idrar kanalýna baský sonucu böbreðin büyümesi...

* Rahim boþluðu, tüplerin uçlarý ve rahim aðzýna yerleþmesi sonucu infertilite

Gebelikle miyom þikayetleri artabilir Miyomlarýn nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte östrojen kaynaklý olduðu düþünüldüðünü kaydeden Prof. Dr. Ahmet Göçmen,"Kadýnda yüksek olan östrojen hormonunun menopozla birlikte düþmeye baþlamasýyla birlikte miyomlarda da küçülme dikkat çekmektedir. Miyomlarýn ayrýca gebelik hormonu olan progesteron etkisine baðlý olarak da büyüdüðü görülmektedir. Bu nedenle gebelik öncesi miyom tespit edilmesi durumunda miyomun yerleþim yeri ve büyüklüðüne baðlý olarak myomun alýnmasý hastaya önerilir. Ancak miyomla birlikte gebeliðin hiçbir sýkýntý olmadan devam edebildiði de unutulmamalýdýr" diye konuþtu.

Hangi miyomlar tedavi edilmeli? Miyom bazý belirtileri vermesi durumunda ameliyatla alýnmasý gerektiðinin altýný çizen Göçmen, göz önünde bulundurulmasý gereken kriterleri de þu þekilde anlattý; 1 - Kanamaya yol açan bir miyomsa ve rahim boþluðuna yerleþmiþse hiç zaman kaybetmeden ameliyat edilmelidir. 2 - Rahim duvarýnýn içerisine yerleþmiþ yine çok fazla kanamaya yol açýyorsa ve bunlarýn da büyüklüðü 5 cm üzerine çýkmýþsa alýnmalýdýr. 3 - Ýdrar torbasýna ve kalýn baðýrsaða baský yapacak hale

13 Mart 2018 Salý

gelmiþse ameliyat edilmelidir

Miyomlar kanserleþir mi? Miyomlar genç yaþ grubunda risk oluþturmamakla birlikte menopoz sonrasý kitlenin çapýnda büyümeye baðlý olarak kötü huylu tablolarla karþýlaþýlabilir. Bu nedenle menopozdan sonra büyümeye meyilli miyomlar ya da hýzlý büyümeyle geliþen miyomlar varsa hastaya çok fazla beklemeden ameliyat önerilir. Tedavide genellikle genç yaþ grubunda laparoskopik ve robotik cerrahi tercih edilir. Eðer miyom sayýsý fazla ve büyüklüðü, yerleþtiði yer uygun deðilse açýk cerrahi tercih edilir. Hasta ileri yaþ grubunda ve artýk miyom sorunuyla uðraþmak istemediðini dile getiriyorsa ameliyatla rahim alýnýr ve problem tamamen ortadan kaldýrýlýr. Ancak genç yaþ grubunda mümkün olduðu kadar rahmin alýnmasý seçeneðinden uzak durulmaktadýr.

Miyomlarýn tekrarlama riski var mý? Ameliyatýn ardýndan yaklaþýk 5 yýllýk süreç içerisinde yüzde 20-25 oranýnda miyomlarýn tekrar çýkma riski var. Miyomektomi adý verilen miyom ameliyatýnda gözle görülen tüm miyomlar temizlenebilir ancak bir de gözle görülemeyen mikroskobik seviyede küçük olan miyomlar alýnamadýðý için bunlarýn zaman içerisinde büyüyüp yeniden ortaya çýkmasý ve þikayetlere yol açma riski bulunmaktadýr."

DÝYARBAKIR - Kendi kendine saldýran baðýþýklýk sistemi neticesinde oluþan, cilt pigmentlerinde meydana gelen kayýp ile baþ gösteren Vitiligo, halk arasýnda Beyazlama hastalýðý ya da Ala hastalýðý olarak da biliniyor. Bilimsel ilerlemeler ýþýðýnda son zamanlarda birçok umut verici tedavi yöntemi çýkmýþtýr. Genetik sebeblerin ve aþýrý stres ve üzüntünün de ortaya çýkardýðý ortaya çýkmýþtýr. Peki Vitiligo nasýl geçer, Bitiligo hastalýðý tedavi yöntemleri nelerdir, beyazlama hastalýðýnýn bütün ayrýntýlarýný sizin için uzmanlara sorduk. Uzm. Dr. Ülkü Duraksoy, vitiligo hastalýðý hakkýnda bilinmesi ve uygulanmasý gerekenleri þöyle anlattý: Bununla birlikte tedavisi ile ilgili de yepyeni umutlar doðmuþtur". Duraksoy, Vitiligo hakkýnda bilinmesi ve uygulanmasý gerekenleri þöyle sýraladý: * Vitiligo, sadece bir cilt hastalýðý deðildir. * Vitiligo, beraberinde baþka hastalýk ve/veya risk faktörleri de taþýr. * Vitiligo ile beraber mutlaka çoklu vitamin eksiklikleri araþtýrýlmalýdýr. * Vitiligo baðýþýklýk sistemi ile ilgili bir hastalýk olup, baðýþýklýk sistemi zayýfladýðýnda ortaya çýkar. Baðýþýklýk sistemi güçlendirildiðinde, tamamen kaybolabilir veya sýnýrlý kalabilir. * Vitiligoda mutlaka tiroit iltihabý araþtýrýlmalýdýr. Çok büyük bir çoðunluðunda oto antikorlar pozitiftir. Bir kýsmýnda ise negatif olduðu halde sessiz tiroidit vardýr. * Vitiligoda gýda duyarlýlýklarý mutlaka incelenmeli ve buna özel diyet tedavileri baþlanmalýdýr. * Vitiligoda insülin direnci, gizli þeker ve þeker hastalýðý araþtýrýlmalý ve bulunursa tedavi edilmelidir. * Vitiligo hastasýnýn kansere, özellikle tiroit ve kolon kanserine yakalanma riski normal kiþilere göre daha yüksektir. * Vitiligo hastasýnýn 'Romatoid Artrit', 'Behçet', 'Ankilozan Spondulit' , 'Lupus', 'Hashimoto' gibi oto-immün hastalýklara yakalanma riski yüksektir. Zaten immunoterapi tedavisinin doðma nedeni de budur. (ÝHA)


3

GÜNCEL

13 Mart 2018 Salý

Suriye’de 7 yýlda 353 bin 935 kiþi öldürüldü ki yýla kýyasla ikiye katlandýðýný belirtti.

UNICEF: Çocuk ölümleri ikiye katlandý

Suriye savaþýnýn 7 yýllýk bilançosunu açýklayan Suriye Ýnsan Haklarý Gözlem evi, 15 Mart 2011'den bu yana 353 bin 935 kiþinin öldürüldüðünü kaydetti DÝYARBAKIR - Londra merkezli Suriye Ýnsan Haklarý Gözlemevi, Suriye savaþýnýn 7'nci yýldönümüne üç gün kala yeni bir bilanço yayýnladý. Gözlemevi'ne

göre, 15 Mart 2011'den bu yana 353 bin 935 kiþi öldürüldü. Gözlemevi, kurbanlar arasýnda 19 bin 811 çocuk olmak üzere 106 bin 390 sivil bulunuyor. Bu arada

Bir haftada 5 bin kiþi gözaltýna alýndý Ýçiþleri Bakanlýðýnca, Türkiye genelinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada 5 bin 26 kiþinin gözaltýna alýndýðý bildirildi

BM Çocuk Fonu UNICEF de bir rapor yayýnladý. UNICEF'e göre Suriye savaþý bir kaç gün içinde sekizinci yýlýna girerken, öldürülen çocuk sayýsýnýn 2017'de önce-

DÝYARBAKIR- Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan, 05-12 Mart 2018 tarihleri arasýnda Türkiye genelinde yürütülen operasyonlara iliþkin açýklama yapýldý. Açýklamada, son bir hafta içerisinde bin 116 operasyon yapýldýðý, yardým yataklýk yaptýðý ve irtibatlý olduðu iddiasýyla PKK'den 262, Aþýrý Sol'dan 10, IÞÝD'ten 95, FETÖ'den 740 olmak üzere bin 107, uyuþturucu ve kaçakçýlýktan 3 bin 783 ve düzensiz göçle mücadele kapsamýnda 136 olmak üzere toplam 5 bin 26 kiþinin gözaltýna alýndýðý kaydedildi. Açýklamada, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda bir PKK'linin öldürüldüðü, 7'si sað ve 5'i teslim olmak üzere toplam 12 PKK'linin yakalandýðý belirtildi.

Ele geçirilen mühimmatlar

Yapýlan operasyonlar sonucunda 6 ilde 21 sýðýnak, barýnak ve maðaranýn kullanýlamaz hale getirildiði belirtilen açýklamada, 14'ü aðýr ve

UNICEF, "2017 yýlýnda kör ve aþýrý þiddet bugüne kadar bilinen en çok çocuðun ölümüne neden oldu. 2016'ya göre yüzde 50 artýþ yaþandý" dedi. Ýnsan Haklarý Gözlemevi, Þubat ayýndan bu yana sadece Doðu Guta'da rejim güçlerinin bombardýmanlarýnda 200'e yakýn çocuðun öldüðünü belirtiyor. UNICEF bu veriler ýþýðýnda raporunda Ürdün'e sýðýnan bir Suriyeli çocuk olan Sami'ye yer veriyor. Sami, "Karda kuzenlerimle oyun oynamaya çýkmýþtým. Bir bomba düþtü. Kuzenimin ellerinin gözlerimin önünde uçtuðunu gördüm. Ben de iki bacaðýmý kaybettim" diyor UNICEF bölgesel müdürü Geert Cappelaere, sakat kalan çocuklarýn çok reel bir þekilde gözardý edilme riski ile karþý karþýya olduðuna dikkat çekti. Raporda, Suriye'de 3.3 milyon çocuðun patlayýcý maddelere açýk halde olduðunu belirtirken, sadece 2017 yýlý içerisinde onlarca okulun bombalarýn hedefi olduðunu belirtti. (Haber Merkezi)

uzun namlulu (M-16, Doçka, 4 roketatar, 8 Kalaþnikov,) toplam 21 silah, bin 172 kilogram patlayýcý yapýmýnda kullanýlan madde, 46 el bombasý, 2 bin 944 adet muhtelif mühimmat ele geçirildiði, 9 el yapýmý patlayýcý ve mayýnýn imha edildiði kaydedildi.

Uyuþturucu ve kaçakçýlýk operasyonlarý

Uyuþturucu ve kaçakçýlýk ile mücadeleye yönelik gerçekleþtirilen 2 bin 756 operasyonda 979 kilogram esrar, 96 kilogram eroin, 12 kilogram çeþitli uyuþturucu, 366 bin 426 uyuþturucu hap ve 535 kök kenevir ele geçirildiði kaydedilen açýklamada, ayrýca gümrük kaçaðý 648 bin 407 kaçak sigara, 45 bin 403 litre akaryakýt ele geçirildiði ifade edildi. Açýklamada, bu operasyonlar kapsamýnda 3 bin 738 kiþinin gözaltýna alýndýðý kaydedildi.

Sokak satýcýlarýna yönelik operasyonlar

Sokak satýcýlarýna yönelik

okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoðun olarak bulunduðu yerlerde yapýlan kontrol ve gerçekleþtirilen operasyonlarda 416 þüphelinin gözaltýna alýndýðý ifade edilen açýklamada, 23 kilogram çeþitli uyuþturucu, 3 bin 406 uyuþturucu hap, 454 kök kenevir, 1,5 kilogram afyon sakýzý ve 43 tabanca ve tüfek ele geçirildiði belirtildi.

Sosyal medya hesaplarý ve düzensiz göçle mücadelede

635 sosyal medya hesabý ile ilgili çalýþma yapýldýðý belirtilen açýklamada, tespit edilen 290 kiþi hakkýnda yasal iþlem yapýldýðý ifade edildi. 389'u denizlerde olmak üzere toplam 5 bin 371 düzensiz göçmen yakalandýðý ifade edilen açýklamada, düzensiz göçmenlerin yasadýþý yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdýþýna çýkmasýna aracýlýk eden 136 organizatörün yakalanarak gözaltýna alýndýðý belirtildi. (ÝLKHA)


4

HABER

13 Mart 2018 Salý

“Mehmet Akif büyük bir imanýn tercümanýdýr”

D

iyarbakýr'da Ýstiklal Marþý'nýn kabul ediliþinin 97. Yýlý nedeniyle Mehmet Akif Ersoy'u anma programý düzenlendi. Etkinlikte konuþan Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Mehmet Akif'in bir büyük imanýn duygularýna tercüman olan bir isim olduðunu kaydetti Ahmet BARAN DÝYARBAKIR'da, Ýstiklal Marþýnýn kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programý düzenlendi. Cahit Sýtký Tarancý Kongre Merkezinde düzenlenen anma programýna Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Cumali Atilla, AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Ebubekir Bal, Jandarma Bölge Komutaný Halis Zafer Koç, Ýl Emniyet Müdürü

Tacettin Aslan, kamu kurum müdürleri, öðrenciler ve davetliler katýldý.

“Merhum Akif’i rahmetle anýyoruz” Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþlayan programda bir konuþma yapan Vali Güzeloðlu, Ýstiklal Marþýnýn kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programý nedeniyle bir araya geldiklerini söyledi. Vali Güzeloðlu, "Ýstiklal harbinin bütün kahramanlýðýný, milletin bir bütün

Atilla vatandaþlarla birlikte film izledi

olarak her cephede maddi ve manevi bütün varlýklarý ile mücadele ediþinin ve ezelden beri hür yaþamýþ bu milletin hiçbir dönem boyunduruk altýna alýnamayacaðýný milletin imaný ile bu mücadeleyi kazandýðýný ve sonsuza kadar bu cumhuriyetin baki kalacaðýný ölmez mýsralarla, Ýstiklal Marþýmýzla bizlere her dem hatýrlatan, merhum Akif'i rahmetle anýyoruz" dedi.

“Akif tükenmeyen azmin sembolüydü”

Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, Büyükþehir Belediyesi tarafýndan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ücretsiz sinema günleri kapsamýnda gösterimde olan 'Ayla' filmini vatandaþlarla birlikte film izledi. Yoðun ilgi gören filmi vatandaþlarla beraber izleyen Cumali Atilla, gösterimin ardýndan vatandaþlarla sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi. Atilla, ardýndan Yeniþehir Belediyesi'nin Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam

Akif'in bir büyük imanýn, bir büyük duruþun bu büyük milletin duygularýna tercüman olan bir isim olduðunu kaydeden Vali Güzeloðlu, þöyle devam etti: "Akif içinde yetiþtiði bu büyük milletin bir evladý olarak deðerlerine sahip olarak ve bu deðerlerin sonsuza kadar yaþamasý noktasýnda çýrpýnýþýnýn, direniþinin tükenmeyen gayretinin azminin bir sembolüydü. Hayatýnýn her döneminde, maddi varlýklara deðer vermeyen, inandýðý deðerler uðruna her þeyi feda eden yüksek bir ahlakýn temsilcisiydi. Böyle kahramanlýða sahip bir yüreðin ve bu kahramanlýðý gösteren milletin buluþmasýnýn adý Ýstiklal Marþýdýr. Her dem unutmadan yüreðimizden haykýrdýðýmýz, Türkçe'nin o en manzum en þaheser eseri 10 kýtalýk Ýstiklal Marþýmýzý yazdý. Bu marþ, bu büyük kahramanlýðýn, cesaretin, imanýn dizelerle, mýsralarla haykýran ve sonsuza kadar inþallah haykýracak olan bir þaheserin dile geliþidir. Akif'i rahmet ve minnetle bir kez daha anýyor, milletimizin öz deðerlerinin tercümaný olduðunu bir kez daha belirtiyoruz." Konuþmalarýn ardýndan Vali Güzeloðlu, düzenlenen yarýþmalarda dereceye giren öðrencilere hediye verdi. Daha sonra anasýnýfý öðrencisi, Ýstiklal Marþýnýn 10 kýtasýný ezbere okuduktan sonra yanýnda getirdiði Türk bayraðýný öpmesi salondan büyük alkýþ aldý. Program, Ýstiklal Marþýnýn yazýmý döneminin tiyatroyla sergilenmesiyle son buldu.

eden Kitap Günleri etkinliðini ziyaret ederek vatandaþlara kitap hediye etti. Vatandaþlar, ücretsiz sinema günleri kapsamýnda düzenlenen etkinliklerden memnun olduklarýný belirterek, "Büyükþehir Belediyemizin düzenlediði kültürel faaliyetler hayatýmýza renk katýyor. Cumali Baþkanýmýza bu yeniliklerden dolayý teþekkür ederiz." dedi.

Atilla vatandaþlara kitap hediye etti Atilla ise halkýn talep-

lerine göre etkinlikleri hazýrladýklarýný belirterek, "Hemþehrilerimizin tüm isteklerini yerine getirmek için çalýþýyoruz" diye konuþtu. Baþkan Atilla daha sonra Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden Kitap Günlerinde yazarlar, yayýnevleri ve kitapseverlerle bir araya geldi. Cumali Atilla, Büyükþehir Belediyesi'nin standýný da ziyaret etti. Okumanýn ve kiþisel geliþimin önemini vurgulayan Atilla, vatandaþlara kitap hediye etti. (Haber Merkezi)


Mesut FÝÐANÇÝÇEK

Sorun din mi, zihniyet mi? (2)

rojanumesut@gmail.com

5

HABER

13 Mart 2018 Salý

Yapýlan tepkilerde insani hassasiyetlerden çok, farklý hesaplar var maalesef. Zira söylemler sadece lafta kalýyor. Hiç bir yaptýrým yok. Zira "6 yaþýndaki çocuk evlenebilir" ifadesine yapýlan suç duyurusuna savcýlýk "ifade özgürlüðü" deyip takipsizlik verirken; bunu pedofili olarak yorumlayan gazeteciye ceza kesilmesi bile bu konuda ümitvar olmamýzý engelliyor. Ve bu yorumlarý yapanlarýn tümü kendilerini dini birer otorite olarak tanýmlýyor (Ýlahiyatçý, Prof. Tarikatçý vs) ve taraftarlarý da var. … Burada sorulmasý gereken soru "Kime göre din" olabilir mi? Geniþ ve tartýþmaya açýk iddialý bir soru belki de. Müslümanlarýn büyük bir çoðunluðunu içinde barýndýran sünni anlayýþýn savun-

duðu geleneksel dini pratikler, IÞÝD gibi terörize edilmiþ bir anlayýþýn savunduðu fikirlerde kullandýðý gerekçeler ve yorumlar, Suudi tandaslý Vahabilik ve bunlarýn karþýsýnda Ýran kaynaklý Þii anlayýþ var… Bu farklý yorumlar kendine göre bir "Ýslami anlayýþý" savunuyor. Ve kendilerine göre bu inançlarýný anlamlandýran ya da açýklayan yüzlerce yýllýk bir fikir altyapýlarý var… Ayný din içinde farklý kavramlarýn hayat bulduðu alýþkanlýklarý aþmak için mezheplerin farklý yorumlarýyla hayat bulan dini pratikler olabiliyor ve bunlar neredeyse gelenekselleþmiþ durumda. Bunun tartýþmak otoritelerin iþi elbette! Bu soruya cevap aramak bile baþlý baþýna sorunlu olan ve iç içe geçmiþ

birçok sorunu içinde barýndýrýyor. Ya da soru "yeni bir toplum dizaynýnýn ön hazýrlýklarý olabilir mi?" Bu da farklý cevaplarý içinde barýndýran çok farklý tepkiler doðurabilecek bir soru deðeri taþýyor. Birbirinden farklý noktalara çekilebilecek sorulara cevaplar aramaktansa þöyle baðlayalým: Teknolojinin ve bilimin insan aklýnýn sýnýrlarýný zorlayan geliþim çaðýnda Türkiye'de yaþayýp Ýslam öncesi döneme çaðrý yapan "asansör fantezisiyle halveti", "çocuðun annesinden ve kýz kardeþinden tahrik olabileceðini" ve hatta "altý yaþýndaki bir kýz çocuðuyla evlenilip evlenilemeyeceðini hem de isminin önünde Prof. unvaný olan insanlar üzerinden tartýþýyorsak; durumumuz gerçekten çok vahim.

Bursluluk sýnavý için baþvurular baþladý DÝYARBAKIR - Milli Eðitim Bakanlýðýna (MEB) baðlý Ölçme, Deðerlendirme ve Sýnav Hizmetleri Genel Müdürlüðü (ÖDSGM), 3 Haziran 2018'de Ýlköðretim ve Ortaöðretim Kurumlarý Bursluluk Sýnavý (ÝOKBS) düzenleyecek. Sýnav; 5, 6, 7, 8, hazýrlýk sýnýfý, 9, 10 ve 11'inci sýnýflara yönelik olarak gerçekleþtirilecek. ÝOKBS, bütün il merkezleri ile baþvuru sayýsýna göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, Türkiye dýþýnda ise sýnava girecek en az 10 öðrenci olmak kaydýyla Lefkoþa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aþkabat, Taþkent, Bakü ve Biþkek'te yapýlacak. Sýnav baþvurusu; 12 Mart-5 Nisan 2018 tarihlerinde yapýlacak. Þartlarý taþýyan öðrencilerin baþvurusu okul müdürlüðünce sistem üzerinden onaylanacak. Öðrenciler, 2018 ÝOKBS Baþvuru ve Uygulama e-Kýlavuzu'na ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaþabilecek. Sýnav baþvurusunun yapýlabilmesi için öncelikle öðrencinin e-Okul sisteminde kayýtlý ve bilgilerinin güncel olmasý gerekiyor. Açýk Öðretim Lisesi, Meslekî Açýk Öðretim Lisesi, Açýk Öðretim Ýmam Hatip Lisesi ve Açýk Öðretim Ortaokulu öðrencileri bursluluktan yararlanamayacaklar. Özel öðretim kurumlarýnda öðrenim gören öðrenciler ÝOKBS'ye müracaat edebilecekler; sýnavý kazananlar MEB'e baðlý Türkiye'deki resmi, örgün okul/kurumlarda (ortaokul, imam hatip ortaokullarý ile ortaöðretim kurumlarý) öðrenimlerine devam etmeleri hâlinde bu haklarýn-

eðitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan öðrencilere, yüzde 80'i (a), (b) ve (c) bentleri dýþýndaki diðer öðrencilere ayrýlacak.

Baþvurunun geçersiz sayýlacaðý durumlar

MEB tarafýndan düzenlenecek Ýlköðretim ve Ortaöðretim Kurumlarý Bursluluk Sýnavý için baþvurular baþladý dan yararlanabilecekler. Parasýz yatýlý olarak öðrenimine devam eden öðrencilere ayrýca burs verilmeyecek.

Baþvuru þartlarý - Türkiye veya KKTC vatandaþý olmak. - Mevzuatta belirlenen kayýt ve kabul þartlarýný taþýmak. - Ortaokullar, imam-hatip ortaokullarý veya özel eðitim ortaokullarýnýn 5'inci, 6'ncý, 7'nci ve 8'inci sýnýflarý ile ortaöðretim kurumlarýnýn hazýrlýk sýnýfý, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sýnýflarýnda öðrenci olmak. - Ortaöðretim okullarýnda, sýnavýn yapýldýðý ders yýlýnda okul deðiþtirme cezasý almamýþ olmak. - Uzun süreli tedavi gördüðünü saðlýk raporu ile belgelendirenler hariç, bulunduklarý sýnýfta sýnýf tekrarý yapmamýþ olmak.

- Ailenin bir önceki mali yýla ait yýllýk gelir toplamýndan fert baþýna düþen net miktarýn, içinde bulunulan mali yýlýn Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen MEB okul pansiyon ücretinin en azýnýn dört katýný geçmemesi kaydýyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2017 yýlýnda elde ettiði tüm gelirleri esas alýnacak.

Kontenjan daðýlýmý Her yýl tespit edilen parasýz yatýlýlýk veya bursluluk kontenjanlarýnýn; yüzde 10'u kanunlarla özel hak tanýnan öðrencilere, yüzde 5'i bakanlýða baðlý resmi okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleþmeli olarak çalýþan, emekli olan ya da vefat eden öðretmenlerin öðrenci olan çocuklarýna, yüzde 5'i ailesinin oturduðu yerleþim biriminde ortaokul, özel

Öðrencinin, e-Okul sistemindeki bilgilerinde eksiklik, hata veya çeliþki varsa; elektronik ortamda okul müdürlüðü baþvurusunu onaylamamýþsa; baþvuru için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüðüne teslim edilmemiþse; Türkiye dýþýnda dýþýnda e-Okul sistemine kayýtlý olmayan okullarda öðrenim gören öðrencilerin denklikleri usulüne uygun düzenlenmemiþse baþvuru geçersiz sayýlacak.

Sýnav giriþ belgesi Fotoðraflý Sýnav Giriþ Belgesi, 5, 6, 7, 8, hazýrlýk sýnýfý, 9, 10 ve 11'inci sýnýflar için 24 Mayýs 2018 tarihinden itibaren e-Okul sisteminden okul müdürlükleri tarafýndan alýnacak, mühürlenip imzalandýktan sonra öðrenciye teslim edilecek. Bu belge, öðrencilere posta yoluyla gönderilmeyecek. (ÝLKHA)


6

KADIN/YAÞAM

13 Mart 2018 Salý

Kaya: Umutlarým çalýndý Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesindeki evinde silahla vurularak engelli kalan Mutlu Kaya, Elazýð Bakkallar ve Tekel Bayiler Esnaf Odasý Kadýn Kollarý tarafýndan Katýldýðý Dünya Kadýnlar Günü ses yarýþmasýnda kapsamýnda verdiði adýný duyurduktan sonra 'Bakkal Teyzeler' eski sevgilisi tarafýndan vurulan yardýmlaþma ve ve engelli kalan Mutlu Kaya, yakýn dayanýþma yezamanda iyileþeceðini ve kadýnlara meðine katýldý. ÝHA'da yer alan destek olacaðýný söyledi. Hayalleri habere göre prove umutlarýnýn olduðunu ifade grama Kaya'nýn eden Kaya, "Yeni bir hayata yol yanýsýra Kadýn açýyordum. Umutlarým çaKollarý Baþkaný lýndý ve böyle oldu" Leyla Yýldýrým ile çok dedi sayýda kadýn katýldý.

“Kadýnlarýmýzýn ölmesini istemiyorum” Burada konuþan Kaya, kadýna þiddetin her geçen gün çoðaldýðýný belirterek Kaya, "Ne kadar mücade-

le edersek edelim kadýn ölü sayýsý fazla oluyor. Buraya kadýnlarýmýza destek olmak için geldim. Þu an böyleyim ve elimden çok fazla bir þey gelmiyor. En yakýn zamanda iyileþeceðim ve kadýnlarýmýza destek olacaðým. Artýk kadýnlarýmýzýn ölmesini istemiyorum. Her þey ölüm de deðil, engelli de býrakýlýyoruz" dedi.

“Kadýnlar birbirlerine destek olmalý” Hayalleri ve umutlarýnýn olduðunu ifade eden Kaya, "Yeni bir hayata yol açýyordum. Umutlarým çalýndý ve böyle oldu. Ama ben hiçbir zaman üzülmedim. Ben güçlüyüm. Ýyileþeceðime inanýyorum. Hiçbir kadýn öleceðini dahi bilse erkeklerin arzularýna ve isteklerine boyun eðmesin. Kadýnlar birbirlerine destek olmalý" diye konuþtu.

Gezici Filmmor Kadýn Filmleri Festivali Baþladý Kadýnlarla, kadýnlar için sinema yapmak üzere kurulan Filmmor Kadýn Kooperatifinin gerçekleþtirdiði Uluslararasý Gezici Filmmor Kadýn Filmleri Festivali'nin 16.'sý baþladý. Toplam sekiz þehirde gerçekleþtirilecek festivalin Diyarbakýr ayaðý ise 4-6 Mayýs tarihleri arasýnda yapýlacak

Gülidar ÇAKAR DÝYARBAKIR'ýn da aralarýnda bulunduðu birçok ilde her yýl düzenlenen Uluslararasý Gezici Filmmor Kadýn Filmleri Festivali'nin 16.'sý Fransýz Kültür Merkezi'nde yapýlan Gala ile start aldý. Ýstanbul'dan Trabzon, Ýzmir, Antalya, Bodrum, Mersin, Adana, Diyarbakýr dahil olmak üzere 8 þehirde kadýnlarla

buluþacak olan festival 10 Mayýs'ta Filmmor'un ardýndan, Uçan Süpürge ile devam edecek.

“Ne Söz Biter, Ne Yol Ne De Düþ” 16. Filmmor Kadýn Filmleri Festivali'nde izleyiciler kadýn yönetmenlerin kadýn filmlerinden öte, sinemaya ve hayata farklý kadrajlar açan kadýnlarýn, 21. yüzyýlýn ustalarýnýn sinemayla dansýný izleme olanaðý bulacak. Türkiye ve dünyadan 48 filmle birlikte söyleþiler, atölyeler, toplu gösterimlerle dolu dolu bir program sunacak festival bu yýl: "Ne Söz Biter, Ne Yol, Ne de Düþ" dedi.16. Filmmor Kadýn Filmleri Festivali'nde, kadýnlar, 8 þehirde, yeryüzünde konuþulan yüzlerce dilde, yüzlerce yönetmenden 48 film izlemenin yaný sýra; sözlerini, yollarýný, düþlerini, masallarýný, þiirlerini, öykülerini, þarkýlarýný, umutlarýný, dirençleri-

ni, deneyimlerini ve üretimlerini paylaþma imkâný bulacak.

8 þehirde iki ay boyunca gösterim Filmmor Kadýn Kooperatifi, Ýzmir Kadýn Dayanýþma Derneði, Bodrum Kadýn Dayanýþma Derneði, Antalya Kadýn Dayanýþma Derneði, Karadeniz Kadýn Dayanýþma Derneði, Ýzmir Baðýmsýz Kadýn Ýnisiyatifi, Kadýn Emeði Kolektifi Derneði, Ortadoðu Sinema Akademisi Derneði ve Adana Kadýn Platformu dayanýþmasý ile 16. Filmmor Kadýn Filmleri Festivali 8 þehirde 2 ay boyunca tüm gösterimler ve etkinliklerini bu yýl da ücretsiz olarak kadýnlarla buluþturacak.

Festivalin Diyarbakýr gösterimi 4-6 Mayýs’ta

Programý, katýlýmcýlarý, etkinlikleri ve film atölyeleri her yýl merakla beklenen Uluslararasý Gezici Filmmor Kadýn Filmleri Festivali, 16. yýlýnda da kadýnlarla buluþmak için gün sayýyor. Festival þehirler ve tarihleri; Ýstanbul, 10-17 Mart, Antalya, 23-25 Mart, Ýzmir, 30 Mart-1 Nisan, Trabzon, 6-8 Nisan, Bodrum 13-15 Nisan, Mersin 20-22 Nisan, Adana 27-29 Nisan, Diyarbakýr, 46 Mayýs. Filmmor'un ardýndan, Festival Baharý; Uçan Süpürge ile 17 Mayýs'a kadar sürecek.


Osman ERGÜN

Dört ayaðýnda kurþun izleri - 1

oergun21@gmail.com

7

HABER

13 Mart 2018 Salý

Tahir Elçi'nin öldürüldüðü 28 Kasým 2015 tarihinden beri kapalýydý Dört ayaklý minare. Geçen hafta açýldý. Duyan duymayana duyurdu… Yüreði kaldýranlar koþtu bir çýrpýda. Ben gidemedim. Yüreðimin kaldýramayacaðý bir manzarayla karþýlaþacaðýmý bildiðimden olsa gerek gitmek gelmedi içimden… Paylaþýlan resimlere baktým, yapýlan haberlere… Kimi ajanslara göre "Esnaf pür neþeymiþ! Sokak açýlacak iþleri yoluna girecekmiþ… Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi'nin öldürüldüðü gün… Günlerden Cumartesi. Haber merkezine düþüyor Elçi'nin öldürülmesi. Sonra morgun önündeki Türkan Elçi geliyor aklýma. Ve bir gün sonra ebediyete yolculuk seramonisi. Kýzýnýn "baba, baba" çýðlýðý ve Türkan Elçi'nin her kýþtan daha kýþ sözleri yankýlanýyor kulaklarýmda… Sonra hendek/barikat/çukur (adýna ne derseniz deyin) çatýþma… Yýkýlmýþ, yakýlmýþ sokaklar, viran olmuþ evler, mahalle sakinlerinin iç göçünden manzaralar. Oysa ayaklarýndan vurulan tarihe, savaþýn merhametsiz izdüþümlerine vurgu yapmýþtý Elçi o gün. … Sonra resimler düþüyor birer birer.

Hatice Kamer dört ayaklý minareye takýlmadan genel manzarayý anlatýyor biraz da Yaþar Kemal'in betimlerine özenerek çok güzel anlatýyor. Kurþun izlerinden delik deþik olan soldaki tüm dükkanlarýn dýþ cephesi ise betonla kapatýlýp beyaza boyanmýþ. Minarenin gerisinde, Surp Gragos Ermeni Kilisesi duvarýnýn bitiþiðindeki daha önce hediyelik eþya satýlan tüm dükkanlar yýkýlmýþ durumda. Kilisenin yuvarlak pencereleri açýða çýkmýþ ancak duvarlardaki hasar büyük. Sokaðýn devamý, caminin köþesinde üzeri Diyarbakýr Surlarýnýn resmi olan yüksek bir duvarla kapatýlmýþ. Bu yapay duvarýn gerisini merak ediyor herkes. Diyarbakýr Sur resminin önüne konulmuþ bankýn üstünden yaþlý bir kadýn üzgün bir þekilde oturmuþ minareyi izliyor. Duvarýn arkasýna geçmek istemiþ ama izin yok. Adý Halime, 60 yaþýnda. Kýzýyla birlikte Arap Þeyh Camii sokaðýndaki evi bir patlamada yanmýþ. Ama bu olay olduðunda onlar evde deðilmiþ. Tahir Elçi'nin öldürülmesi onlarýn da hayatýnda milat olmuþ. Sokaðýn açýldýðýný duyunca, evinin olduðu alaný görmek umuduyla gelmiþ. Daha ilerisini göremediði için üzgün. Polis memuru duvarýn öbür tara-

fýndan bu yana geçince kapýnýn aralýðýndan çok az da olsa görme þansý oluyor. Restore edilen birkaç tarihi yapý dýþýnda hiçbir þey kalmamýþ. Bulunduðumuz yerden Sur duvarlarýnýn ötesindeki Dicle Üniversitesi'ni rahat bir þekilde görebilmek mümkün. Gördüðü o boþ meydan karþýsýnda gözleri doluyor. "O adam (Tahir Elçi) bu minarenin ayaklarý altýnda öldürüldüðü gün ben silah seslerinden kalp krizi geçirdim. Baþýma gelmeyen kalmadý. Her þeyimiz yýkýldý. Þu an Melikahmet tarafýnda bir evin bodrumunda kýzýmla beraber kötü þartlarda akrabalarýn yardýmlarýyla geçinip gidiyoruz" diyor. Yarýn: Ýmkaným olsa 2016 yýlýný hafýzamdan silerdim

Sur’un bereketinden umudunu hiç kesmedi tek þey zabýtalar. "Görüntü kirliliði" oluþturduðu gerekçesiyle, sabit bir yerde satýþ yapmasýna izin verilmediði için el arabasýyla caddeyi baþtanbaþa dolaþarak satýþ yapmaya çalýþtýðýný anlatan Uz, bu yaklaþýma dönük tepkisini ise, "Ne zamandan beri, ekmeðini kazanmak görüntü kirliði oldu bilmiyorum" diyerek gösterdi.

Diyarbakýr'ýn binlerce yýllýk geçmiþe sahip tarihi Sur ilçesinde, sokaða çýkma yasaðý döneminde yaþanan çatýþmalar nedeniyle binlerce aile göç etmek zorunda kaldý. Birçok aile kentin farklý ilçe ve mahallerine yerleþirken, yýllardýr yaþadýklarý Sur'dan uzaklaþmak istemeyenler ise Sur'un diðer mahallerine taþýndý. Sur'u terk etmemekte direnenlerden biri 62 yaþýndaki Fatma Uz. 1990 yýlýnda, ailesiyle birlikte yaþadýklarý Dicle'nin Kelekçi Köyü'nden göç eden Fatma Uz, Sur'un Dabanoðlu Mahallesi'ne yerleþip, kendilerine yeni bir hayat kurdu. Ancak aradan 25 yýl sonra tarih yine tekerrür etti.

“Payýmýza yine savaþ ve göç düþtü”

Yaþadýklarý mahalleyi de kapsayan ilan edilen sokaða çýkma yasaðý kararý üzerine Uz, ailesiyle birlikte ilçenin Lalebey Mahallesi'ne taþýndý. "Payýmýza yine savaþ ve göç düþtü" diyen Uz'un Sur'dan kopmamak için taþýndýðý bu mahalle de bugün alýnan "acele kamulaþtýrma" kararý nedeniyle yýkýmla yüz yüze. Uz, yaþadýðý ve tanýklýk ettiði onca acýya raðmen,

“Kabus görüyorum sanýyorum”

S

ur'un halen yasaklý olan Dabanoðlu Mahallesi'ndeki evinden göç etmek zorunda kalan 62 yaþýndaki Fatma Uz, yýllardýr yaþadýðý Sur'dan kopmamak için bugün yýkýmla karþý karþýya olan baþka bir mahallesine taþýndý. Topladýðý þifalý otlarý satan Uz, "Sur'un bereketinden umudumu hiç kesmedim" diyor

Sur'dan kopmamak için topladýðý þifalý otlarý da yine Gazi Caddesi'nde el arabasý üstünde satarak

geçimini saðlýyor. Kimseye muhtaç olmadan yaþamaný sürdürme çabasý içerisindeki Uz'un zorlayan

Sur'a dair hislerini; "Sur, geçmiþ günlerime götürüyor beni. Bazen gidip mahallemi görmek istiyorum ama hala yasaklý olduðu için gidemiyorum. Þu an ne halde bilmiyorum. Bazen eski komþularým benden alýþveriþ yapýyorlar, laflýyoruz. Onlarý görünce eski güzel günlerim aklýma geliyor. Çoðu zaman birlikte giderdik yeþillikleri toplamaya ama herkes bir yere gitti. Hala inanamýyorum, bazen bir kabus görüyorum ve uyanýnca eski günlerime geri döneceðim sanýyorum, ama hiçbir þeyin deðiþmediðini görüyorum" sözlerle kelimelere döken Uz, her þeye raðmen Sur'un bereketinden umudunu kesmediðini ifade etti. (Haber Merkezi)


8

HABER

13 Mart 2018 Salý

‘Hep maðdur ediliyoruz’ 5 yýldýr burada” 8 yýldýr pazarcýlýk yaptýðýný belirten Ýsmail Tekdal ise "Daha önce bu pazarda 330 numara vardý bizi idare ediyorlardý. Kayyumdan önceki yetkililerden biz numara talep ettiðimiz zaman kendi partilerine yönlendiriyorlardý, 'gidip onlardan alýn' diyorlardý. Kayyumdan talep ettik. 12 kiþi numara verdi. Resmi numara verdikçe bizi kaydýrmaya çalýþýyorlar. En sona geldik, ondan sonrada bize yasak diyorlar. Bir kiþi daha resmi numara alýrsa biz dýþarda kalacaðýz. Bazýlarýmýz 3 veya 5 yýldýr burada pazarcýlýk yapýyoruz ama dýþarýda kalýyoruz, bazýlarý ise bir ay önce geldi ama kendisine yer bulabiliyor. Burada bazý iddialar dönüyor, yerlerin bazý kanallar üzerinden satýldýðýna dair. Her kesin kendi yandaþýna numara verdiðine dair. Umarým bu iddialar yersizdir. Yetkilere sesleniyoruz! Biz sadece adalet istiyoruz."

Y

ýllardýr pazar esnafý olduklarýný ve kendilerine pazar alaný içerisinde yer verilmediðinden dolayý maðdur edildiklerini söyleyen bazý pazarcýlar belediyeden yer talebinde bulundular Diyarbakýr Merkez Kayapýnar ilçesinde bulunan semt pazarcýlarý, önceki belediye döneminde dile getirdikleri pazarda yer bulamama sýkýntýlarýnýn halen devam ettiðini ve bu sorunlarýndan dolayý maðduriyet yaþadýklarýný söyledi. Her pazartesi Gaziler Mahallesi Ahmede Hani Caddesi'nde kurulan semt pazarýnýn son kýsmýnda yýllardýr pazarcýlýk yaptýklarýný belirten pazar esnafý, birkaç aylýk pazarcýlarýn bazý yollarla numara aldýklarýna dair iddialarýn olduðunu söyleyerek, "Umarýz bu iddialar yersizdir.

Çünkü biz yýllardýr bu iþi yapýyoruz ve hep maðdur ediliyoruz. Belediyeden bu maðduriyetimizin giderilmesini istiyoruz." talebinde bulundular.

“Bizi pazardan çýkartmak istiyorlar” Yaþadýðý sýkýntýyý dile getiren pazar esnafýndan Mehmet Dursun, daha önce durduðu yerin pazarýn bitiþ noktasýnýn yakýnlarýnda olduðunu ancak zamanla yerinin daha aþaðýlara kaydýrýldýðýný söyleyerek, "Benim daha önce durduðum yerime numara vurdular ve oranýn sahibi olduðunu

söylediler. Oysaki oralar pazarýn dýþýndaydý. Benden orayý alýnca þimdi de buraya geldim. Þimdi de kalkmýþ diyorlar ki; 'buraya da numara vuruyoruz.' Buraya numara vursalar biz nereye gideriz? Bizi pazardan bizi çýkartmak istiyorlar. 4 yýldýr ben buradayým. Belediye gittik, dediler ki; 'üstlerimiz var, askeriye nasýlsa bizimde öyledir. Biz bir þey diyemeyiz' Bize bir çare bulunsun. Herkes ekmek peþinde adaletli bir þekilde hakkýmýzý versinler." ifadelerini kullandý.

“Bazýlarýmýz 3 veya

Kulp Belediyesi 41 taziye evine 820 bin TL harcadý

Diyarbakýr'ýn Kulp ilçe Belediyesince ilçeye baðlý mahallelerde bulunan 41 taziye evine 820 bin TL harcandý

“Þimdiki belediye için de ayný durum söz konusu” 18 yýldýr pazar iþiyle uðraþtýðýný söyleyen Doðan Köse ise þöyle konuþtu: "18 yýldýr bu iþi yapýyorum. Kimi pazarcýlar kendi baþlarýna göre hareket ederek 'sen bizim pazara gelmezsin' diyorlardý. Daha önce, belediyedeki ve Pazar dernekleri biraraya gelerek pazar için bir yer çizdiler ve sonradan gelenleri de kabul etmiyorlar. Daha önce HDP varken kimileri onlara gider, kendilerine yakýnlýðýný belirterek onlardan yer alýrdý. Yakýný olamayana ise verilmezdi. Þimdiki belediye için de ayný durum söz konusu. Hiç tanýmadýðýmýz kiþilere yer veriyorlar. Biz her gelen partinin anlayýþýna göre davranmayýz." iddiasýnda bulundu. (ÝLKHA)

DÝYARBAKIR - Kulp Belediyesince ilçeye baðlý mahallelerde bulunan 41 taziye evine ahþap sedir, sehpa, imam masasý ve klima alýndý. Taziye evlerinde yapýlan bu düzenleme için 820 bin TL harcadýklarýný dile getiren Kulp Kaymakamý ve Belediye Baþkan vekili Fatih Dülgeroðlu, "Görev yaptýðýmýz bu bölgenin insanlarý için taziyeler çok önemli bir hassasiyet oluþturmaktadýr. Bizler de vatandaþlarýmýzýn hassasiyetini önemseyerek, oluþan ta-

ziyelerde baþsaðlýðý için gelen misafirlerini daha kullanýþlý, estetik ve daha güzel bir ortamda aðýrlamalarýný saðlamak için taziye evlerini tefriþ ettik. Daha önce tefriþatýný tamamladýðýmýz 7 taziye evinden sonra 41 taziye evini daha tefriþ ederek ilçemizde tefriþatýný yapmadýðýmýz taziye evi kalmadý" dedi. Ýlçe sakinleri taziye evleri ile ilgili olarak Kulp Belediyesi'nin yaptýðý çalýþmalarý memnuniyetle karþýlayarak teþekkürlerini dile getirdi. (ÝHA)


13 Mart 2018 Salý

HABER

9

Urünler Diyarbakýr’dan Müþteriler New York’tan Yenigün'ün sorularýný yanýtlayan Beskisiz, 200'e yakýn kadýnýn üretici olduðunu söyledi. Beskisiz, "Burada önce her bölgede kaybolmuþ organik ürünleri yaparak, zamane tasarýmýna uyarlayarak, yapýp satýyorduk. Üç dört yýldýr da yurtdýþýna üretim yapýyoruz. Modellerini yolluyorlar ya da kendi tasarýmýmýzla yapýyoruz. Bundan 150-200'e yakýn kadýn para kazanýyor. Kadýnlar þiddeti fark edip bunu sorgulayýp, yenmeye baþladýktan sonra ayaklarý üzerinde durmaya, para kazanmaya çalýþýyorlar. Artýk diyorlar 'Biz kendimizi fark ettik, þiddetimizi de sorguluyoruz. Biz eve geçip her þeyi kabullenip oturmak istemiyoruz, para kazanmak istiyoruz. Aile bütçemize katký saðlamak istiyoruz' deyip iþ alanlarý istediler. Zaten bu atölyeler iyarbakýr'da bir grup ev kadýnýn ürettiði el iþi ürünler, Amerika'da N onlarýn isteðiyle açýldý" þeklinde SLA ZAR BO pazarlanýyor. KAMER Vakfý bünyesinde kurulan atölyelerde çalýþan Mahmut konuþtu. Atölyede sadece el iþi YENÝGÜN ÖZEL 200'e yakýn kadýn bu yolla para kazanarak aile bütçesine katký saðlýyor üretilmiyor. Atölyenin mutfaðýnda yöresel yemekler yapýlýyor. Giriþimci bazen kadýnlarýn, bazen DÝYARBAKIR - KAMER Vak‘Burasý bana çok þey kattý’ Türkiye'nin birçok iline gönderilen de kendisinin tasarladýðý el iþi fý'ný Diyarbakýr'daki merkezinde Gülistan Karadað da iki yýldýr yemek de, yurt dýþýna pazarlanýyor. ürünleri, internet üzerinden satýtoplanan bir grup kadýn, bir yanmendil oyasý yapýyor. Yenigün'e ko- KAMER'de yapýlan içli köfte, talep dan sohbet ediyor, bir yandan el iþi yor. Elde edilen gelirden kadýnlara nuþan Karadað, "Burasý bana hem üzerine Ýskoçya'ya gönderilmiþ. da pay veriliyor. Bu sayede kadýnyapýyor. Her biri toplumun deðiþik maddi, hem manevi açýdan bayaðý Ancak yemeklere daha çok Türkiye lar para kazanarak, aile ekonomisi- bir þey kattý. En büyük avantajým kesimlerinden gelen kadýnlarý buiçinden müþteri çýkýyor. ne katkýda bulunuyor. rada buluþturan KAMER'in giriburadaki iþleri evde yapaþimcilik çalýþmalarý. Kimisi yün gibilmem, düzenli olarak “El iþi yapýnca kendimize yecek örüyor, kimisi süs eþyasý yaburaya gelmem gerekmigüvenimiz geldi” pýyor, kimisi ise nakýþ. Baþlarýnda yor. Maddi olarak da baKAMER'in üretim atölyesinde genç bir kadýn, iþi nasýl yapacaklayaðý rahatlýk saðladý" diye çalýþan kadýnlardan biri de Emel rýný gösteriyor. konuþtu. Kadýnlar ürettikAdýn. Üç yýldýr üretim atölyesinde leri ürün oranýnda para Ürünlere Amerika’dan çalýþan Adýn, halinden memnun. alýcý çýkýyor Yenigün'e konuþan Adýn, artýk eþin- kazanýyor. Ay sonunda 2 bin lira kazanan bile oluden para istemediðini söyleyerek, Kadýnlar, Türkiye'nin deðiþik "3 yýl önce evdeydik evde oturuyor- yor. bölgelerinde kaybolmaya yüz tut-

D

muþ el iþi ürünleri, günümüze uyarlayarak yapýyor. Daha önce sadece yurtiçinde satýlan ürünlere artýk Amerika'dan alýcý çýkýyor. Amerika'da yaþayan bir Türk giriþimci, KAMER'le anlaþarak, ürünlerini New York'ta satmaya baþladý.

duk. Kadýnlar dýþarý çýkamaz diyorduk. KAMER Vakfý'yla tanýþtýk, bir, iki geldik. Böyle el iþi yapýnca kendimize güvenimiz geldi. Harçlýðýmýz çýkarýyoruz. Pazarda kullanýyoruz. Çocuklarýmýza kullanýyoruz eþimizden para istemiyoruz "dedi.

“200’e yakýn kadýnýn üretici var”

KAMER Vakfý Giriþimcilik Koordinatörü Sebahat Beskisiz, atölyelerin kadýnýn bilinçlenmesinin sonucu olduðunu söyledi.

Çocuklara oyuncak hediye DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Kadýn Sorunlarý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (DÜKSAM) tarafýndan düzenlenen oyuncak toplama kampanyasýndan elde edilen oyuncaklar köy çocuklarýna ulaþtýrýldý. DÜKSAM tarafýndan baþlatýlan oyuncak toplama kampanyasýndan elde edilen oyuncaklar Ekince köyü ilkokulu öðrencilerine ulaþtýrýldý. Kampanyadan haberdar olduktan sonra oyuncak-

lardan kendi öðrencilerinin de yararlanmasýný talep eden okul öncesi öðretmeni Merve Ceylan Bayrak'ýn talebi üzerine köye gelen DÜKSAM çalýþanlarý tarafýndan öðrencilere oyuncaklarý daðýtýldý. Hediye edilen oyuncaklar karþýsýnda mutluluklarý gözlerinden okunan öðrenciler, DÜKSAM ve Dicle Üniversitesi çalýþanlarýna teþekkür etti. (ÝHA)


10

HABER

13 Mart 2018 Salý

Kitap fuarýna öðrenci akýný nen fuara katýlmýþtýk. 6 yýl sonra ilk defa bir daha geldik. Ýlk 4 gün fazla bir yoðunluk yoktu ama bugün öðrenciler gelmesiyle bir yoðunluk var. Güzel bir yer olmuþ. Hem belediye baþkanýna hem de fuar organizasyonu yapanlara teþekkür ediyoruz. Bugün biraz hareketlilik var inþallah daha iyi olacak. Böyle bir organizasyon yapýldýðý için teþekkür ederiz. Tüm Diyarbakýr halkýný da fuara bekliyoruz" diye konuþtu.

“Vatandaþlarýn katýlmasýný bekliyoruz”

D

iyarbakýr Yeniþehir Belediyesi tarafýndan organize edilen kitap fuarý öðrencilerden yoðun ilgi gördü. Kalabalýk gruplar þeklinde öðrencilerin ziyaret ettiði fuara katýlan yayýnevleri de ilgiden memnun kaldýklarýný ifade etti Diyarbakýr Yeniþehir Belediyesi bünyesinde 'Kitap Günleri' kapsamýnda organize edilen ve 9 Mart'ta kapýlarýný kitapseverlere açan kitap fuarý öðrencilerden yoðun ilgi gördü. Kültür ve Kongre Merkezi'nde yaklaþýk 130 yayýn evinin katýlýmýyla 1 milyon kitaptan oluþan fuara kalabalýk gruplar þeklinde öðrenci ziyaretleri devam ediyor. Uzun bir ara-

dan sonra geniþ katýlýmla düzenlenen kitap fuarýna katýlýmýn kendilerini memnun ettiðini belirten yayýn evleri, ilerleyen günlerde yoðunluðun daha artmasýný beklediklerini ifade etti.

“Ýlgiden memnunuz” Fuara ilgiden mutlu olduklarýný belirten Melis Yýldýz, "Öðrenciler geliyorlar, kitap okuyorlar. Ýnþallah her bölgede ayný þekilde

olur. Bu þekilde okuma yazmayý sevdirebiliriz herkese. Özellikle ailelerle çocuklarý geliyor. Babalarý, aileleri yardýmcý oluyorlar" dedi.

“Öðrencilerin gelmesiyle yoðunluk var” Ýstanbul'dan fuara katýldýklarýný belirten yayýn evi temsilcisi Yakup Demir ise, "En son 6-7 yýl önce TÜYAP tarafýndan düzenle-

Diyarbakýr’da Nevroz çalýþmalarý baþladý TJA, DBP ve HDP Baðlar, Yeniþehir ve Kayapýnar ilçelerinde 21 Mart Nevroz öncesi halk ile bir araya geldi

Türkiye Yazarlar Birliði adýna fuarda stant açtýklarýný kaydeden araþtýrmacý yazar Mehmet Ali Abakay, daha çok öðrencilerin fuarý ziyaret ettiðinin altýný çizdi. Abakay, þunlarý söyledi: "Eðitimci olduðumuz için öðrencilerin maddi durumlarýný biliyoruz az veya çok. Vatandaþýn da katýlmasýný bekliyoruz. Ýnsan aç olmadýkça açlýðý, uyku hissetmedikçe uykunun kýymetini bilmez susamadýkça suyun deðerini bilmemek gibi. Kitap daima hayatýn temel direklerinden bir tanesidir ama sanal ortam, internet gençleri, yetiþkinleri dahi kitap okuma eyleminden soðutuyor. Bizim üzüntümüz bundan. Ben þahsen 40'ýn üzerinde kitap yazdým, okunmasýný istiyoruz ticari bir gayemiz yok." Kitap fuarý 18 Mart'a kadar ziyaretçilerini aðýrlayacak. (ÝHA)

DÝYARBAKIR - Tevgera Jinên Azad (TJA), Demokratik Bölgeler Parisi (DBP) ve Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakýr'da 21 Mart günü kutlanacak olan Nevroz çalýþmalarýna baþladý. Merkez Baðlar, Yeniþehir ve Kayapýnar ilçelerinde HDP vekillerinin de katýlýmý ile halk ile bir araya gelindi. HDP Diyarbakýr Milletvekili Feleknas Uca'nýn da katýlýmý ile Kayapýnar'da bulunan Pirinçli Köyünde halk ile bir araya gelindi. Burada esnaf gezilerek Nevroz bildirileri daðýtýldý. Esnaf ve köy halkýnýn yoðun ilgi gösterdiði ziyarette Uca, her Nevroz'a büyük bir katýlým olmasý gerektiðini söyledi. Feleknas, "Biz Nevroz'a sadece halay çekmek için katýlmýyoruz. O gün direniþtir. Biz o gün Afrin'in, Sur'un, Nusaybin'in ve Cizre'nin unutul-

madýðýný göstereceðiz. Bize zulüm yapanlardan hesap sormak için Nevroza katýlacaðýz" dedi. Çalýþma Pozluk, Çayir, Huþhuþ, Kuzucak köyleri ve Kayapýnar merkezde bulunan Gaziler Caddesi'nde esnaf ziyaretleriyle devam etti.

Katýlým çaðrýlarý yapýldý Yeniþehir ilçesinde de Diyarbakýr HDP Ýl Eþbaþkaný Filiz Buluttekin ve HDP Diyarbakýr Milletvekili Ziya Pir'in katýlýmý ile Güzel Köy ve Kamiþek köylerinde halk ile bir araya gelinerek Nevroz bildirisi daðýtýldý. Halkýn yoðun ilgi gösterdiði ziyaretlerde 21 Mart günü alanda buluþma çaðrýsý yapýldý. Baðlar ilçesinde de HDP Diyarbakýr Milletvekili Nimetullah Erdoðmuþ, HDP ve DBP il ve ilçe yöneticilerinin katýlýmý ile köyler gezilerek halk Nevroz'a çaðrýldý. (Haber Merkezi)


11

HABER

13 Mart 2018 Salý

‘Topraða zarar veriyor’ man Dicle Elektrik Daðýtým þirketi alacaklý olduðu çiftçilerden parasýný tahsil etmek için haklý olarak elindeki yetkiyi kullanacaktýr. Elektrik kesildiði zaman enerji borcu olmayan çiftçi de maðdur oluyor. Bu konuya da acil bir þekilde çözüm bulunmasý gerekir. Buradan Baþbakanýmýza, Enerji Bakanýmýza ve özellikle iktidarýmýzýn iki vekiline sesleniyoruz; Çiftçinin yükümlüðünün ne olduðu ve bir an önce bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için konu iyice incelensin. Çiftçimizin ödeyemeyeceði miktarlarý hükumetimizin ödemesi, çiftçilere yardýmcý olmasý da gerekiyor."

“Sulama sezonu baþlamadan sorunlar çözülmeli”

K

DÝYARBAKIR - Kýzýltepe Zahireciler Derneði ve Kýzýltepe Toplumsal Dayanýþma Derneði Baþkaný Mehmet Þerif Öter, Yaðýþsýz geçen dönemin uzamasý durumunda kuyularýn çalýþtýrýlacaðýný aktararak, enerji israfý ile birlikte artan su israfýnýn kuraklýða neden olduðunun altýný çizdi. Kuyulardan kullanýlan yeraltý suyunun tarýmda salma su denilen vahþi þekilde kullanýldýðýna dikkat çeken Öter, bu uygulamanýn hem topraðý çoraklaþtýrdýðýný hem de yeraltýndaki sýnýrlý suyun yok olmasýna neden olduðunu vurguladý. Türkiye'de ve dünya genelinde son yýllarda küresel ýsýnmadan kaynaklý bir kuraklýk yaþandýðýna dikkat çeken Öter, "Kuraklýk her geçen gün bölgemizi olumsuz etkiliyor. Malum bu sene ülkemizde sonbahar ve kýþ aylarýnda son 40 yýlýn en kurak yýlý yaþanýyor. Þu anda topraðýn 10 santimetreden sonrasý kuru. Yaðýþ ayý olan Mart'ta olmamýza karþýn ciddi bir kuraklýk var. Elektrik ile ilgili de çiftçilerimizin, enerji þirketinin, bakanlýðýn sýkýntýlarý var. Vahþi sulama yerine damla sulama sistemi kullanýlmalý, bakanlýk da bununla ilgili ciddi çalýþmalar yapmalý" dedi.

“Çiftçi mutlaka damlama sulamaya geçmeli” GAP suyu toprakla buluþana kadar hükumetin çiftçiye faizsiz hibe desteðinde bulunmasý gerektiðini de belirten Öter, yaþanan

ýzýltepe Zahireciler Derneði ve Kýzýltepe Toplumsal Dayanýþma Derneði Baþkaný Mehmet Þerif Öter, vahþi sulamanýn topraða zarar verdiðini belirterek, elektrik gücü ile çekilen yeraltý suyunun dikkatli ve bilinçli kullanýlmasý için çiftçilere çaðrýda bulundu israftan kurtuluþ önerisini þöyle dile getirdi: "Hükumetimizin damla sulamasý için faizsiz veya hibe þeklinde çiftçilere destek vermesini istiyoruz. Bu vahþi sulamanýn bir an önce terk edilmesi gerekiyor. Vahþi sulama ile ilgili uzmanlar da açýklamalar yapýyor ve milli servet olan topraðýmýza zarar verdiðini söylüyor. Yer yer 400500 metrelerden su çekiliyor.

GAP suyu toprakla buluþana kadar mutlaka çiftçinin damla sulamaya geçmesi gerekiyor."

“Borcunu ödemeyen, ödeyeni maðdur ediyor” Borcunu ödemeyenler yüzünden borcunu düzenli ödeyen çiftçilerin de maðdur olduðunu söyleyen Mehmet Þerif Öter, açýklamasýný þöyle sürdürdü: ''Buðday ve arpada sulama baþlayacak. Sulama baþladýðý za-

Özel bir þirket olan Dicle Elektrik'in bölgedeki elektrik daðýtým görevini yerine getirdiðini ve maddi olarak bütün yükü taþýyacak güçte olmadýðýný da ifade eden Öter, þunlarý kaydetti: "Sonuçta elektrik daðýtým þirketi de ticaret yapýyor. Bu iþin taþýmasýný, nakliyesini yapýyor belli bir yüzdelik kazanç elde ediyor. Yani þirket israfý karþýlayacak güçte, imkanda deðildir, böyle bir hak da talep edilmez. Devletin olduðu yerde þirket, devletten daha zengin deðildir. Devletimiz Allah'a þükür güçlüdür. Önümüzdeki günlerde acil bir þekilde sulama baþlamadan þirket ve çiftçi karþý karþýya gelmeden bir an önce Enerji Bakanlýðýmýz, hükümetimiz bu sorunu çözsün. Yardým edilmesi gerekiyorsa bunu hükumetimiz yapacak. Bu yardýmý da hükumeti-

4 bin öðrenci Hacivat Karagöz Oyunu ile buluþtu Lice Kaymakamý ve Belediye Baþkaný Sinan Baþak'ýn talimatlý ile 4 bin öðrenci "Binlerce çocuk, binlerce kahkaha" sloganýyla Hacivat-Karagöz oyunu ile buluþturuldu

DÝYARBAKIR - Lice Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler ekipleri tarafýndan organize edilen etkinlikle 4 bin öðrenci Hacivat-Karagöz tiyatro oyununu izledi. Lice Kaymakamý ve Belediye Baþkaný Sinan Baþak'ýn talimatlý ile 4 bin öðrenci "Binlerce çocuk, binlerce kahkaha" sloganýyla Hacivat-Karagöz oyunu ile buluþturuldu. Lice Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler ekipleri tarafýndan düzenlenen organizasyonla ilçe merkezi ve köy okullarýndaki yaklaþýk 4 bin öðrenci Hacivat ve Karagöz orta oyununu izledi. Ýlginin yüksek olduðu tiyatro oyununda öðrenciler keyifli anlar yaþadý. (ÝHA)


12

HABER

13 Mart 2018 Salý

Tasarruf yapmayý sevmiyoruz

Dünyanýn en stressiz þehirleri belli oldu DÝYARBAKIR - Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, stres düzeyine göre ülke sýralamalarýný ve medya baþlýklarýný inceledi. Ajans Press'inZipJet'den ve medya yansýmalarýndan derlediði bilgilere göre, dünyanýn en stressiz þehirleri listesinin birinci sýrasýnda Almanya'dan Stuttgart yer alýrken, Ýstanbul bu listeye 122. sýradan giriþ yaparak dünyanýn en stresli 28. þehri oldu. Edinburgh(Ýskoçya), Nice(Fransa), Viyana(Avusturya), Tokyo(Japonya), Riyad(Suudi Arabistan), Kiev(Ukrayna), Warsaw(Polonya), Sofia(Bulgaristan)gibi farklý ülkelerden çeþitli þehirlerin yer aldýðý listenin son sýrasýnda ise Irak'ýn baþkenti Baðdat yer aldý. Listenin son sýrasýnda yer alan Baðdat böylece dünyanýn en stresli þehri ünvanýna sahip oldu.Buna karþýn, 150 þehrin içinde bulunduðu listede Türkiye'den Ýstanbul 122. sýrada yer aldý. Türkiye'nin önünde Yunanistan'dan Atina yer alýrken, ondan sonraki sýraya Kolombiya'dan Medellin þehri yerleþti. PRNet ve Ajans Press'in medya baþlýklarýna göre gerçekleþtirdiði incelemede, Ýstanbul hakkýnda çýkan haberlerin büyük bir çoðunluðunu trafik sorunu, konut fiyatlarý ve nüfus yoðunluðu baþlýðýnda çýkan yansýmalar belirledi. Bu baþlýklarda medyaya 18 bin 315 haber yansýrken, Ýstanbul'un turizm potansiyeli de medyada yer alan ve çok konuþulan baþlýklardan birisi oldu. Türkiye'nin en çok turist çeken þehirleri arasýnda yer alan Ýstanbul, turizm baþlýðýnda son bir yýl içerisinde 28 bin 733 haberle adýndan söz ettirdi. (Haber Merkezi)

G

ümrük ve Ticaret Bakanlýðý verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de vatandaþlarýn yüzde 86.4'ünün son bir yýlda tasarruf yapmadýðý ortaya çýktý DÝYARBAKIR - Türkiye'de bireylerin yüzde 86.4'ün ün son bir yýl içerisinde tasarruf yapmadýðý belirlendi. Konuyla ilgili medyada inceleme yapan Interpress'in Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý verilerinden derlediði bilgilere göre, ülkemizde tasarruf yapanlarýn ortalama tasarruf tutarýnýn ise aylýk gelirinin yaklaþýk 5'te 1'i olduðu anlaþýldý. Türkiye'de vatan-

daþlarýn Türk lirasý ve döviz tasarruflarýndan yüzde 20'sini evde nakit olarak sakladýðý, altýnýn evde saklanma oranýnýn ise yüzde 77,2' olduðu tespit edildi.

Banka mevduatý ve altýna yatýrým yapýyoruz Türkiye'de tasarruf yapanlarýn yüzde 37'sinin aylýk gelirlerinin yüzde 10'undan azýný, yüzde 36'sýnýn ise yüzde 21'in-

Geçen yýl 22 bin 26 sözleþmeli öðretmenin atamasý yapýldý MEB'in 2017 yýlý faaliyet raporuna göre, geçen yýl 22 bin 26 sözleþmeli öðretmenin atamasý yapýldý

den fazlasýný tasarrufa ayýrdýðý görüldü. Türk lirasý ve döviz tasarruflarýnýn yüzde 20'si evde nakit olarak saklanýrken, tasarruf yaptýðýný belirtenlerin yüzde 36,2'sinin birikimlerini banka mevduatý olarak yüzde 35,3'ünün ise tasarruflarýný altýnla deðerlendirdiði tespit edildi.

En fazla parayý gýda ve giyime harcýyoruz Bireylerin yüzde 69,7'sinin evinin ýsýnma þeklinin doðalgaz olduðu belirlenirken, bunu yüzde 20,1 ile kömür ve yüzde 9,9 ile elektrik veya klimanýn izlediði görüldü. Verilere göre Türkiye'de bir hanede aylýk ortalama, 65,4 lira su, 108,5 lira elektrik, 443,3 lira gýda, 210,1 lira giyim, 236,6 lira eðlence ve sosyalleþme harcamasý yapýldýðý tespit edildi. (Haber Merkezi)

DÝYARBAKIR - Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) tarafýndan yayýmlanan 2017 yýlý faaliyet raporuna göre, 2017 yýlýnda 22 bin 26 sözleþmeli öðretmen (4/B), ilk atama yoluyla göreve baþladý. 2013 yýlýnda 39 bin 676, 2014 yýlýnda 49 bin 2, 2015 yýlýnda 51 bin 326 ve 2016 yýlýnda 26 bin 699 öðretmenin atamasý yapýldý. Açýktan atama, kurum içi, kurumlar arasý ve yeniden atama yoluyla göreve baþlamalar incelendiðinde; 2013'te 250, 2014'te 366, 2015'te 404 ve 2016'da 238 öðretmenin bu kapsamda bulunduðu görüldü. 2012 yýlýnda 8 bin 800, 2013 yýlýnda 7 bin 877, 2014 yýlýnda 7 bin 975, 2015 yýlýnda 10 bin 988, 2016 yýlýnda 44 bin 144 ve 2017 yýlýnda 19 bin 217 öðretmen, çeþitli nedenlerle ayrýldý. Ayrýca, 2017 yýlýnda 133 personele uyarma, 374 personele kýnama, 7 bin 298 personele aylýktan kesme, 680 personele kademe ilerlemesinin durdurulmasý ve 47 personele devmet memurluðundan çýkarma cezasý verildi. (ÝLKHA)


$ €

DOLAR

: 3,8369 3,8399

EURO

: 4,7232 4,7238

ALTIN

: 162,69 162,87

BÝST

: 118.262

ekonomi

13 13 Mart 2018 Salý

Cari açýk tutulmuyor

Cari açýk, Ocak ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre 4 milyar 402 milyon dolar artarak 7 milyar 96 milyon dolar olarak gerçekleþti DÝYARBAKIR - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý (TCMB), 2018 yýlý Ocak ayý ödemeler dengesi verilerini açýkladý. Buna göre; cari iþlemler açýðý, bir önceki yýlýn Ocak ayýna göre 4 milyar 402 milyon dolar artarak 7 milyar 96 milyon dolar olarak gerçekleþti. Bunun sonucunda, on iki aylýk cari iþlemler açýðý 51 milyar 572 milyon dolar oldu. Söz konusu geliþmede, ödemeler den-

Ýþ yapma kolaylýðý getiren yasa onaylandý Þirket kuruluþ iþlemlerini azaltan ve yatýrým ortamýnýn iyileþtirilmesini amaçlayan yasa yayýmlandý. Yasadan bir çok sektör faydalanabiliyor

gesi tablosundaki dýþ ticaret açýðýnýn bir önceki yýlýn ayný ayýna göre 4 milyar 537 milyon dolar artarak 7 milyar 634 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açýðýnýn 82 milyon dolar artarak 479 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Hizmetler dengesi altýnda seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre 127 milyon dolar tutarýnda artarak 822 milyon dolara DÝYARBAKIR - Resmi Gazete'nin 10 Mart tarihli sayýsýnda yer alan Yatýrým Ortamýnýn Ýyileþtirilmesi Amacýyla Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun'la yabancý yatýrýmcýlarýn süre, maliyet ve prosedür anlamýnda karþýlaþtýklarý idari ve bürokratik süreçlerinde iyileþtirilme öngörülüyor. Diken'de yer alan habere göre öte yandan KOBÝ'lerin finansmana daha kolay eriþebilmesi amacýyla taþýnýr rehini kanunu deðiþtirilerek KOBÝ'lerin sahip olduðu her türlü taþýnýrýn rehinine imkan saðlanmasý da amaçlanýyor. Dünya Bankasý'nýn takip ettiði iþ yapma kolaylýðýnda önemli bir yeri olan þirket kuruluþlarýndaki gerekli iþlem sayýsý bu yasa ile birlikte bire iniyor. Ýnþaat iþlem süreçlerinde gerekli izin sayýsýnýn da azaltýlmasýný öngören yasa, inþaat ruhsatýndaki imza sayýsý gerekliliðini de azaltýlýyor. Pakette yer alan düzenlemeler-

yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altýnda yatýrým geliri kaleminden kaynaklanan net çýkýþlar, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre 54 milyon dolar artarak 401 milyon dolar oldu. Ýkincil gelir dengesi kalemi kaynaklý net giriþler, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre 71 milyon dolar azalarak 98 milyon dolara geriledi.

Finans hesabý Doðrudan yatýrýmlardan kayden bazýlarý þöyle: - Þirket kuruluþunda yüzde 25'lik sermaye blokajý þartý kaldýrýlýyor.

Vergi yoklamasý hafifliyor - Vergi dairesi tarafýndan gerçekleþtirilen her þirkete yoklamaya gidilme zorunluluðu kaldýrýlýyor. Maliye Bakanlýðý ihtiyaç hissettiði þirketlere yoklama için gidebilir.

Tek adýmda þirket kurulacak - Þirket kuruluþunda gerekli olan yedi bürokratik iþlem bire indiriliyor. Þirket kurtarma operasyonu - Konkordato ilen sistemi revize edilerek þirketler için 'Kurtarma Anlaþmasý Kurumu' oluþturuluyor.

Ýnþaatta belediye inisiyatifi azaltýlýyor - Ýnþaat izinleri sürecinde 18 toplam iþlemin 12'si belediyelerde yürütülüyordu. Belediyedeki iþlem sayýsý beþe indiriliyor. Kalan altý iþle-

naklanan net giriþler, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre 149 milyon dolar azalarak 288 milyon dolar olarak gerçekleþti. Portföy yatýrýmlarý 4 milyar 917 milyon dolar tutarýnda net giriþ kaydetti. Alt kalemler itibarýyla incelendiðinde, yurtdýþý yerleþiklerin hisse senedi piyasasýnda ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasýnda sýrasýyla 289 ve 1 milyar 195 milyon dolar net alýþ yaptýðý görüldü. Yurtdýþýndaki tahvil ihraçlarýyla ilgili olarak, bankalar ve diðer sektörler sýrasýyla 1 milyar 246 milyon dolar ve 493 milyon dolar net borçlanma gerçekleþtirmiþken, Genel hükümet 2 milyar dolar yeni tahvil ihracýnda bulundu. Diðer yatýrýmlarda 7 milyar 474 milyon dolar tutarýnda net giriþ gerçekleþti. Diðer yatýrýmlar altýnda, yurtiçi bankalarýn yurtdýþý muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlýklarý 2 milyar 592 milyon dolar net azalýþ, yurtdýþý bankalarýn yurtiçindeki mevduatlarý ise 922 milyon dolar net artýþ kaydetti. Yurtdýþýndan saðlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve genel hükümet sýrasýyla 88 ve 120 milyon dolar net geri ödeme, diðer sektörler 1 mil yar 93 milyon dolar net kullaným gerçekleþtirdi. Resmi rezervlerde 4 milyar 381 milyon dolar net giriþ gözlendi.

Tarýk OTHAN

min beþi elektronik ortama alýnýyor. Yapý Denetim Kanunu'nda gerçekleþtirilecek deðiþikliðin biri de inþaat ruhsatýndaki imza sayýsýný 18'den bire düþürülüyor. - SGK borcu yoktur yazýsýný elektronik ortamda belediyelere aktarýlabilecek.

Gümrüklerde tarife ucuzluyor - Ýthalat ihracatta bürokrasi minimuma iniyor. Antrepoda geçici depolama iþletmecilerinin hizmet bedeli üst sýnýr konularak üzere tarifeye baðlanýyor. Teslim talimat formu bedeli için üst sýnýr getiriyoruz. Gümrük Müþavirleri için de üst sýnýr getiriyoruz. - Hükümet, 31 Temmuz 2016'da çýkardýðý 669 sayýlý ohal KHK'sý ile þirketlere getirdiði iflas erteleme yasaðýný bu reform paketi ile kaldýrýyor. Ýflas erteleme süreci azami 23 ay olacak þekilde yeniden düzenleniyor.


14

SPOR

13 Mart 2018 Salý

Yerel basýn Meclis gündeminde du maliyetlerine de dikkat çeken Çakýrözer, "Hükümet yerel televizyon yayýnlarýmýza TÜRKSAT tarafýndan MPEG-4 formatýnda yayýn önermektedir. Kanallar bu sisteme geçtiðinde izleyicilerin yüzde 70'ini kaybedecektir. Ýzleyici kaybý reklâm kaybý manasýna geldiðinden kanallar tek gelir kaynaðý olan reklâm gelirlerinden olacak. Bu da kanallarýn sonu olacaktýr. Yerel televizyon kanallarýmýzý destekleyecek uygulamalara gidilmeli, geçiþ sürecinde televizyon kanallarý MPEG 4 fiyatý üzerinden yayýnlarýna devam edebilmeli ve yayýnlar basýn ilan kurumundan resmi ilan alabilmelidir" ifadelerini kullandý.

CHP Eskiþehir Milletvekili Utku Çakýrözer yerel basýnýn yaþadýðý sorunlarý Meclis gündemine taþýyarak, sorunlarýn araþtýrýlmasý ve çözümü için Meclis Araþtýrmasý istedi DÝYARBAKIR - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskiþehir Milletvekili Utku Çakýrözer, yerel medyayý Meclis gündemine taþýdý. Yazýlý ve görsel basýnýn yaþadýðý sorunlara dikkat çeken Çakýrözer, TBMM Genel Kurulu'nda onaylanan yasa tasarýsý ile icra iflas ve konkordato ilanlarýnýn 'yerel ve yaygýn gazetelerde yayýmlanan resmi ilanlar' kapsamýndan çýkarýlmasýna tepki gösterdi.

Gurbetçilerden Sur’a yoðun ilgi Almanya'nýn baþkenti Berlin'de bu yýl 52'incisi düzenlenen Uluslararasý Berlin Turizm Fuarýnda yerini alan Diyarbakýr standýna, gurbetçiler yoðun ilgi gösterdi. 186 ülkeden 10 bin firmanýn katýlýmýyla gerçekleþen fuarda Sur'un yeniden inþasý ilgi odaðý oldu

“Gazetelerin gelir kaynaklarý azalacak” Yerel gazetelerin ve televizyon kanallarýnýn pek çok sorunla karþý karþýya olduðunu belirten Çeliközer, "Ýcra, iflas ve konkordato ilanlarýnýn 'yerel ve yaygýn gazetelerde yayýmlanan resmi ilanlar' kapsamýndan çýkarýlarak Basýn Ýlan Kurumu'nun (BÝK) Resmi Ýlan Portalý sitesinde yayýmlanmaya baþlanýyor. Yerel basýn

devletten aldýðý ilan parasýyla ancak ayakta durabilmektedir. Bu durum gazetelerin en önemli gelir kaynaklarýný büyük oranda azaltacaktýr. Yol yakýnken bu yanlýþtan bir an önce dönülmelidir" dedi.

“Kanallar izleyicilerinin yüzde 70'ini kaybedecek” Araþtýrma Önergesi'nde yerel televizyon kanallarýnýn en büyük gider kalemlerinden biri olan uy-

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, Sur Belediyesi, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý (DTSO) ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliði (TURSAB) Diyarbakýr Bölgesel Yürütme Kurulunun da katýlým saðladýðý fuarda ziyaretçilere Diyarbakýr ile ilgili bilgi verildi. Fuar süresince ziyaretçilere bilgi veren Sur Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Ensari Erden Diyarbakýr'ýn bundan sonraki süreçte Türkiye turizminde aranan ve beklenen yeni bir seçenek olacaðýný söyledi.

“Diyarbakýr hak ettiði yerde olacak” Özellikle gurbette yaþayan Türk vatandaþlarýnýn büyük ilgisiyle karþýlaþtýklarýný ifade eden Erden, "Ýçkalesi, Ulu Camii, Peygamber kabirleri ve diðer önemli destinasyonlarýyla Diyarbakýr kültür ve inanç turizminde hak ettiði yerde olacaktýr. Ziyaretçilerimize Sur ilçesinde yaþanan terör olaylarýnýn ardýndan yapýlan çalýþmalarý ve Sur için hazýrlanan projeleri bir bir anlatma fýrsatý bulduk. Umuyorum turizm konusunda çok daha iyi yerlere geleceðiz" dedi. Öte yandan Uluslararasý fuarda Sur belediyesi tarafýndan standý ziyaret edenlere sur motifli duvar saati, ajanda, takvim, taþýnabilir þarj cihazý ve taþýnabilir bellek gibi hediyeler verildi. (ÝHA)

“Kanallara basýn ilan kurumundan destek verilmeli” 2017 yýlýnda pek çok televizyon kanalýnýn kapandýðýna vurgu yapan Çakýrözer, yerel televizyon kanallarýna destek saðlanmasý için þu önerilerde bulundu: "Tüm dünyada yerel yayýncýlar korunmakta ve kollanmaktadýr. Yerel televizyon kanallarýmýz basýn ilan kurumu tarafýndan desteklenmelidir. Yerel yayýncýlarada resmi ilan, reklam,tanýtýmlar verilmeli ve kamu spotlarý için yayýn bedelleri ödenmelidir. Bu düzenlemelerin ile yerel yayýncýlarýn kamu yayýncýlýðý görevinin önü açýlmalýdýr." (Haber Merkezi)

GAÜ’den rehber öðretmenlere çocuklarda mahremiyet eðitimi DÝYARBAKIR - Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) tarafýndan, devlet ve özel okullarda görev yapan rehber öðretmenlere yönelik olarak 'Çocuklarda Mahremiyet Eðitimi' konulu bir seminer düzenlendi. Seminere bölge illerinden 300 kadar rehber öðretmen katýldý. Son günlerde ülke gündemine oturan çocuk istismarý konusunda GAÜ, çocuklarýn eðitiminde kilit rolleri bulunan rehberlik öðretmenlerine konuyla ilgili bir seminer düzenledi. Üniversitenin bölge temsilcisi Mustafa Güzel tarafýndan organize edilen 'Çocuklarda Mahremiyet Eðitimi ' konulu seminerde GAÜ Eðitim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Arslan tarafýndan sunum yapýldý. Mahremiyet eðitiminin çocuk yaþlarda baþladýðýný ve anne babalara bu

konuda çok önemli görevler düþtüðünü belirten Prof. Dr. Mehmet Arslan, "Bu rol sadece anneye býrakýlmamalýdýr. Çocuklarýmýza susmayý deðil, konuþmayý, baðýrmayý öðretmeliyiz ki herhangi olumsuz bir durumda tepkilerini gösterebilsinler. Keþke sizlere sunabileceðim bir reçete olsa'' dedi. Ýki seans halinde gerçekleþtirilen 'Çocuklarda Mahremiyet Eðitimi ' konulu seminere dinleyici olarak 300 kadar rehber öðretmenin yanýnda çok sayýda veli ve eðitimci de katýldý. (ÝHA)


SPOR

12 Mart 2018 Pazartesi

15

Diyar’da þampiyonluk

iNANCI KIRILDI D

eplasmanda lider Darýca Gençlerbirliði'ne karþý büyük bir hezimet yaþayan Diyarbekirspor, zirvenin 7 puan gerisine düþtü. Yeþil-Kýrmýzýlý camiada þampiyonluk inancý Kocaeli hüsraný ile birlikte büyük bir sekteye uðradý Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- TFF 3. Lig 2. Grupta zirve mücadelesi veren Diyarbekirspor, sezonun en önemli maçýnda lider Darýca Gençlerbirliði'ne karþý büyük bir hezimet yaþaya-

rak þampiyonluk yolunda aðýr bir yara aldý. Dört sezon ard arda PlayOff'larda 2. Lig biletini kaptýran Diyarbekirspor, 26. Hafta itibari ile ligde 4. Sýraya gerilemenin þokunu yaþadý. Osman Özdemir'in gö-

Diyarbekirspor’lu

karateciler fýrtýna estirdi Þanlýurfa Bozova'da yapýlan Anadolu Yýldýzlar Ligi Çeyrek Finalinde Diyarbekirspor'lu karateciler fýrtýna estirdi. Diyarbekirspor'lu sporcular 3 Altýn ve 1 Gümüþ madalya alarak þampiyonaya damga vurdu

revine son verilmesinin ardýndan takýmýn baþýna getirilen Levent Kartop gösterdiði performansla eleþtiri oklarýnýn hedefi oldu. Kartop yönetiminde Diyarbekirspor sadece Kayseri Erciyesspor'u maðlup edebildi.

Ahmet BARAN DÝYARBAKIR- Þanlýurfa Bozova'da gerçekleþtirilen Anadolu Yýldýzlar Ligi Çeyrek Finaline Diyarbekirspor'lu futbolcular damga vurdu. Yeþil-kýrmýzýlý kulüp bünyesinde mücadele eden; Buse Nur Yazar, Nazlý Bozkurt ve Merve Polat altýn, Deniz Yazar ise þampiyonayý gümüþ madalya ile tamamladý. Müsabakalar sonrasý açýklama yapan Salon Sporlarý Koordinatörümüz Ahmet Yazar, "Kulübümüzün lisanslý sporcularýný ayrý ayrý tebrik ediyorum. Ýyi mücadele sonucu bütün rakipleri karþýsýnda zorlanmadan mücadele ettiler. Ýnþallah bundan sonrada hem Diyarbekirspor'umuzu hem de Diyarbakýr'ýmýzý en iyi þekilde temsil etmeye devam edecekler. Bizlerden desteklerini esirgemeyen baþta Onursal Baþkanýmýz Sayýn Feyzi Ýlhanlý'ya ve Yönetim Kurulumuza teþekkür ediyorum" dedi.

E.Yeni Malatyaspor’da

Trabzon mesaisi

Süper Lig'in 25. haftasýný Fenerbahçe yenilgisiyle kapatan Evkur Yeni Malatyaspor'da 26. haftada oynanacak Trabzonspor müsabakanýn hazýrlýklarý bugün baþlayacak MALATYA - Fenerbahçe karþýsýnda aldýðý yenilgiyle 2 haftalýk galibiyet serisi son bulan sarý kýrmýzýlýlarda Trabzonspor maçýnýn hazýrlýklarý bugün yapýlacak antrenmanla baþlayacak. Sakat ve cezalýnýn olmadýðý Malatya temsilcisinde 2 hafta aradan sonra gelen yenilgi moralleri bozarken, teknik sorumlu Erol Bulut'un maçtan sonra bazý futbolcularý uyardýðý öðrenildi. Müsabaka esnasýnda kendisine tepki gösteren taraftarlarla diyaloða giren Khalid Boutaib'e tepki gösterdiði belirtilen Bulut'un, performansýyla beklentilerin altýnda kalan bazý isimlerin de dikkatini çektiði ifade edildi. Bu arada Erol Bulut'un maç sonrasý, "Taraftar bizim için çok önemli. Taraftar olmadan o coþkuyu arkanýzda hissetmeden yol alamýyorsunuz. Taraftarýmýz normalde stadý doldurmasý gerekirken, maalesef stadýmýz dolmadý. Nedenlerini hepimiz biliyoruz. Hatalar yapýlýyor. Sonuçta hatalardan öðrenmek gerekiyor, bu hatalarý öðrendiðimizi düþünüyorum" ifadelerini kullanmasýnýn, yönetimin tepkisine neden olduðu iddia ediliyor. Sarý-kýrmýzýlý yönetimin baþarýlý teknik adamý açýklamalarýna dikkat etmesi konusunda uyarabileceði ifade ediliyor. (ÝHA)


Kuruluþ Yýlý: 3 Mayýs 2007

13 MART 2018 SALI Yýl: 11 - Sayý : 3647

www.diyarbakiryenigun.com

Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Amedspor tehlike bölgesinden uzaklaþtý Sahasýnda Sarý yer'i tek golle geçen Amedspor, tehlike bölgesinden uzaklaþarak rahat bir nefes aldý. Amedspor aldýðý galibiyetle tehlike bölgesi ile arasýna 11 puanlýk fark koydu

C

M

Y

K

DÝYARBAKIR- TFF 2. Lig Kýrmýzý Grupta mücadele eden Amed spor, Sarýyer galibiyeti ile moral depoladý. Ýstanbul ekibini Muhammet Yýlmaz'ýn golü ile geçen Amed spor'da yüzler gülüyor. Sivas deplasmanýndan yaþananlardan sonra puan silme cezasý alan ve hükmen maðlup sayýlan Amed spor'da birçok kiþiyi Amedspor ile tehlike bölgeMehmet Uður ÇAKIL’ýn si arasýndaki puan farký Haberi korkutmuþtu. Bugün gelinen noktada Amedspor, Sarýyer galibiyeti ile birlikte tehlike bölgesi ile arasýna önemli bir mesafe koymuþ durumda. Amedspor ile kümede kalma mücadelesi veren Bodrumspor arasýnda 11 puanlýk bir fark bulunuyor.

13 mart 2018 sali  
13 mart 2018 sali  
Advertisement