Page 1

Kürt tiyatrocu Yalçýnkaya yaþamýný yitirdi Saðlýkta þiddet Kalo’nun önlenemiyor Amed Þehir Tiyatrosu eðitmeni ve çalýþaný Mehmet Emin Yalçýnkaya, tedavi gördüðü hastanede yaþamýný yitirdi. Yalçýnkaya, Amed Þehir Tiyatrosu'nda yapýlan cenaze törenin ardýndan Yeniköy Mezarlýðý'na defnedildi. Haber 04

13 AÐUSTOS 2018 PAZARTESÝ FÝYATI: 25 KRÞ.

utangaç poþeti Vecdi Erbay’ýn yazýsý 6-7’de

Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Doktor Ahmet Azizoðlu, taþkýnlýk çýkarmamalarý yönüne uyarýda bulunduðu hasta Bilge yakýnlarýnýn saldýrýsýna uðBAÐCÝ’nin haberi radý. Diyarbakýr Tabip 10’da Odasý ve Saðlýk Emekçileri Sendikasý Diyarbakýr Þubesi, Doktor Azizoðlu'nu ziyaret ederek, Saðlýk Bakanlýðý ve tüm yetkilileri acilen önlem almaya çaðýrdý.

www.diyarbakiryenigun.com

‘Türkiye, ekonomik kriz ile Kaderine terk edilen köprü onarýlýyor Diyarbakýr'ýn Baðlar ile Yeniþehir ilçelerini birbirine baðlayan ve bakýmsýzlýk nedeniyle þikâyet konusu olan Alipýnar Köprüsü'nde dizayn çalýþmalarý baþlatýldý. 4’te

LGS önümüzdeki yýl da uygulanacak Liseye Giriþ Sýnavý'nýn gelecek yýlda uygulanacaðýný belirten Milli Eðitim Bakaný Ziya Selçuk, "Bizim amacýmýz bir deðiþiklik olacaksa bu kuralý yeni baþlayana koymak, ortada olana yeni kural getirmek deðil" dedi. 5’te

YUZLESMELi’ ‘Kýsa zamanda aþýlabilir’ TL döviz karþýsýnda yüksek oranda deðer kaybetmesi, ekonomik krizin ayak sesleri olarak yorumlanýyor. GÜNGÝAD Baþkaný Hakan Akbal, iþten çýkarma, üretim yavaþlatma, durdurma ve iflaslarýn beklediðine vurgu yaptý: "Krizle yüzleþmenin en doðru adým olduðunu düþünüHakan Akbal yorum. Doðru yönetirMehmet Uður seniz 2 yýlda atlatýrsýnýz, yöneteÇAKIL YENÝGÜN ÖZE mezsiniz 5 yýlda atlatýrsýnýz." L

‘Siyaset normalleþmeli’

5’te

Akla ziyan ‘dolar’ önerileri Osman ERGÜN

6’da

Doða ve insan Ahmet BARAN C

M

Y

K

‘Kimse önünü göremiyor’ DÝSÝAD Baþkaný Burç Baysal ise yaþanan ekonoBir haftada firmalarýn geliþimik bunalýmýn sadenin aniden kesildiðini dile gece rahip Brunson olatiren Diyarbakýr yýna baðlanmamasý Otelciler Derneði gerektiðini belirterek, Baþkaný Havva Dodüzelme için öncelikle ðan: Bunun gölgesiyasetin normalleþip sinde neler olacaðýBurç Baysal demokratikleþmenin ný bilemiyoruz. Kim saðlanmasý gerekiyor.” dedi. se önünü göremiyor”

Havva Doðan

Açýklama yapmak yetmez Diyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý Baþkaný Mustafa Akkul: Bu durumu düzeltmek için sadece açýklama yapmak yetmez. Ciddi adýmlarýn atýlmasý gerekiyor. Aksi halde bu ateþin söneceðini sanmýyoruz" . 8-9’da

Mustafa Akkul

Vatandaþ ekonomi ile ilgili ne düþünüyor? 08


2

SAÐLIK/YAÞAM

13 Aðustos 2018 Pazartesi

Beslenirken kalbinizi de koruyun peynirin kalp saðlýðýný koruDünyada old uðu gibi yan HDL kolesterolü (iyi ülkemizde d e ölümlerin huylu) yükseltici etkisi olduçoðunluðunu kalpdamar ðunu gösteriyor. Günde 2-3 su bardaðý süt içebilir, 30-60 hastalýklarý o luþturuyor. gram arasý az yaðlý peynir tüYaþam koþull arý ve ketebilirsiniz. beslenme alý þkanlýklarý- Kýzartmalardan uzak durun mýzýn deðiþm Günlük yiyeceklerinizi hazýresi bu durumu tetik larken kýzartma yerine ýzgara, leyen fýrýnlama ya da haþlama yönetmenlerin b aþýnda temlerini tercih edebilirsiniz. geliyor. Besle nme ve Böylelikle günlük aldýðýnýzý yað Diyet Uzman ý Özge miktarýný azaltmýþ olursunuz. Güneþ Yýlma z yeterli Bel çevrenize dikkat edin ve dengeli b Vücut yaðlarýnýzýn karýn çeveslenerek resinde toplanmasý kalp-damar kalp hastalýð ý riskinin hastalýklarý riskinizi artýrýyor. azaltýlabilece ðini belirtiyor Karýn çevresi erkekler için 94,

Bilgi BAÐCÝ DÝYARBAKIR - Kalp damar hastalýklarýnda yaþ önemli bir faktör. Yaþ ilerledikçe özellikle hareketsizlik ve stres faktörü arttýðý için dengeli ve yeterli beslenmek çok daha büyük önem taþýyor. Kalp dostu beslenme de bu nokta da en büyük yardýmcý haline geliyor. Akdeniz usulü beslenmenin, kalp dostu beslenmenin temelini oluþturduðunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmaný Özge Güneþ Yýlmaz, beslenirken nelere dikkat edilmesi gerektiðini ve önerilerini sýraladý.

Katý yerine sývý yaðlarý tercih edin

Yapýlan çalýþmalar, diyetle alýnan katý yaðýn kan kolesterol düzeyinde olumsuz etkileri olduðunu gösteriyor. Doymuþ yað içeren katý yaðlar kan kolesterolünde LDL kolesterolünün (kötü huylu) yükselmesine neden oluyor. Bu nedenle de günlük beslenmede, LDL kolesterolün düþmesine yardýmcý olan doymamýþ yaðlar açýsýndan zengin zeytinyaðý, fýndýk yaðý, ayçiçek yaðý gibi sývý yaðlarý tercih etmemiz gerekiyor.

Günde en az 1 öðün sebze yemeði yiyin

Kalp dostu beslenmenin temelinde sebze tüketimi yatýyor. Sebzeler, kalp saðlýðýmýzýn korunmasý açýsýndan çok önemli olan C vitamini baþta olmak üzere vitaminler, mineraller ve posa açýsýndan zengin besinler. Her gün en 1 öðünümüzün sebze yemeði olmasýna dikkat etmemiz gerekiyor.

Sofranýzda haftada 2 gün balýk bulunsun

Kalp saðlýmýzý korumak için günlük beslenmede ihtiyacýmýz olan proteinin çoðunluðunu koles-

terol içeriði düþük olan beyaz etten saðlamamýz gerekiyor. Balýk da, LDL kolesterolümüzü düþürücü etkiye sahip Omega-3 açýsýndan zengin ve kolesterol içeriði düþük olan en iyi beyaz etlerden biri. Balýðý tüketirken kýzartmamaya; ýzgara, fýrýnlama veya haþlama yöntemlerini tercih etmeye dikkat etmek gerekiyor.

Kýrmýzý et tüketimini azaltýn

Kalbimizi korumamýzýn en önemli yolu günlük beslenmedeki kolesterol içeriðin azaltmak. Kolesterol ve hayvansal doymuþ yað açýsýndan zengin kýrmýzý etin tüketimini haftada 1-2 güne indirmekte fayda bulunuyor.

Her gün en az 30 dakika yürüyün

Düzenli yapýlan egzersizler kan basýncýný ve kolesterol düzeyinin korunmasýna yardýmcý oluyor. Ayný zamanda harcadýðýmýz enerjiyi artýrýyor ve kilomuzu kontrol altýnda tutmamýzý saðlayarak kalp saðlýmýzý olumlu yönde destekliyor.

1 avuç ceviz, fýndýk, badem yiyin

Ceviz, fýndýk, badem gibi yaðlý tohumlar; hem magnezyum, fosfor, çinko gibi mineraller açýsýndan zengin hem de saðladýðý bitkisel yað içeriðiyle tam bir kalp dostu. Özellikle çið olanlarýný tercih etmeye ve günde 1 avuçtan fazla tüketmemeye dikkat etmek gerekiyor.

Haftada 2 gün kuru baklagil tüketin

Kuru fasulye, nohut, yeþil mercimek gibi kuru baklagiller; B grubu vitaminler ve posa açýsýndan zengin besinler arasýnda. Bu besinleri haftada 2 gün tüketmek hem içerisindeki vitamin ve posadan faydalanmamýzý saðlýyor, hem de diyetle aldýðýmýz kolesterol içeriðini azaltmýþ oluyor.

Her gün süt için, peynir yiyin

Yapýlan çalýþmalar her gün yeterli miktarda süt ve

kadýnlar içinse 80 cm üzerindeyse bu duruma kesinlikle dikkat edilmesi kilo kontrolü saðlanmasý gerekiyor. Kilo kontrolü saðlamak kan kolesterol düzeyini ve kan basýncýný düþürücü bir etki saðlýyor.

Günde 1 fincan yeþil çay için

Yeþil çay, içeriðinde bulunan kateþinler sayesinde gerçek bir antioksidan deposu. Günde 1 fincan yeþil çayýn saðladýðý antioksidanla kalp damar saðlýðýnýza destek olabilirsiniz. Ancak hipertansiyon problemi yaþayanlarýn yeþil çayý doktorlarýna danýþmadan tüketmemeleri gerekiyor.

Yemeðin tadýna bakmadan tuz ilave etmeyin

Sofradaki tuzlarda bulunan sodyumun fazla alýmý, kan basýncýnýn artmasýna neden oluyor. Yapýlan çalýþmalar, hipertansiyonu kan basýncýnýn artmasýyla yani fazla tuz tüketimiyle iliþkilendiriyor. Günlük tuz tüketimimizi 5 gram (1 çay kaþýðý) ile sýnýrlandýrmaya özen göstermemiz gerekiyor.


13 Aðustos 2018 Pazartesi

BAÞSAÐLIÐI

3

SERSAXÎ/BAÞSAÐLIÐI Em bi xemgînî hînbun kû

M.EMÝN YALÇINKAYA; Þanoger, derhêner û nivîskarê zimanê Kurdî çûye ser dilovaniya Xwedê. Em ji bo merhum ji xwedê rehmê û ji bo malbat, xizm, û hevpêliyên wî yên xemgîn sersaxî dixwazin.

Kürt tiyatrosunda oyuncu ve yönetmen olarak uzun yýllar hizmet veren M. EMÝN YALÇINKAYA’nýn vefatýný üzüntüyle öðrendik. Baþta ailesi ve yakýnlarýna; meslektaþlarýna ve tüm sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. Cîhê Þînê/Yas Yeri: Diclekent Kayapinar Evlendirme Dairesi karþýsý City Park AVM arkasý Þaklatlilar Yas Evi DÝYARBAKIR

Yenigün Gazetesi/Rojname ya Yenigun


4

YAÞAM

Kürt tiyatrocu Yalçýnkaya yaþamýný yitirdi Amed Þehir Tiyatrosu eðitmeni ve çalýþaný Mehmet Emin Yalçýnkaya, tedavi gördüðü hastanede yaþamýný yitirdi. Yalçýnkaya, Amed Þehir Tiyatrosu’nda yapýlan cenaze törenin ardýndan Yeniköy Mezarlýðý’na defnedildi Mesut FÝÐANÇÝÇEK DÝYARBAKIR - Amed Þehir Tiyatrosu eðitmeni ve çalýþaný Mehmet Emin Yalçýnkaya, Ýzmir'de tedavi gördüðü hastanede yaþamýný yitirdi. Yaklaþýk bir aydýr pankreas hastalýðý ile mücadele eden Yalçýnkaya, Cumartesi günü akþam saatlerinde yaþam mücadelesini kaybetti. Yalçýnkaya, Diyarbakýr'da yaklaþýk 25 yýldýr tiyatro çalýþmasý yürütüyordu. Naaþý yarýn Diyarbakýr'a getirilen Yalçýnkaya'nýn, Amed Þehir Tiyatrosu'nda yapýlan cenaze

törenin ardýndan Yeniköy Mezarlýðý'na defnedildi. Yalçýnkaya için taziyeler, Diclekent'te bulunan Þaklatlýlar Yas Evi'nde kabul edilecek. Halklarýn Demokrasi Partisi (HDP), yaþamýný yitiren Yalçýnkaya için baþsaðlýðý mesajý yayýnladý. Mesajda, "Diyarbakýr Þehir Tiyatrosu emekçisi ve tiyatrocusu Mehmet Emin Yalçýnkaya'nýn hastalýðý nedeniyle hayatýný kaybetmesinin üzüntüsünü yaþýyoruz. Ailesine ve tiyatro camiasýna baþsaðlýðý dileklerimizi iletiyoruz. Ruhu þâd olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaderine terk edilen köprü dizayn ediliyor Diyarbakýr’da bakýmsýzlýk nedeniyle þikâyet konusu olan Alipýnar Köprüsü’nde dizayn çalýþmalarý baþlatýldý

Mehmet Emin Yalçýnkaya kimdir? 1968 doðumlu tiyatrocu, 1990 yýlýnda Diyarbakýr Belediyesi Dr. Asena Þehir Tiyatrosu'nda profesyonel olarak tiyatroya baþladý. Veysel Öngören, Ziya Demirel, Luciano Iogna, Celil Toksöz ve Haldun Dormen gibi usta isimlerle çalýþan oyuncu, birçok oyunda yer almýþ yine birçok oyunun yazarlýðýný yapmýþtý. Yazdýðý oyunlardan en bilinenler arasýnda "Mala Dinan", "Mala Extiyaran" ve "Zembilfroþ" bulunmakta.

Diyarbakýr'ýn Baðlar ile Yeniþehir ilçelerini birbirine baðlayan ve bakýmsýzlýk nedeniyle þikâyet konusu olan Alipýnar Köprüsü'nde dizayn çalýþmalarý baþlatýldý. Edinilen bilgilere göre, Sezai Karakoç Bulvarý'nda bulunan köprünün kaderine terk edilmesi, vatandaþlarýn þikâyetine neden oluyordu. Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla'nýn talimatýyla demiryolunun üstten, araçlarýn ise alttan geçtiði köprüde bakým ve dizayn çalýþmalarý baþlatýldý. Bu kapsamda, köprünün eskiyen taþlarý iþ makineleriyle týraþlandý. Geçtiðimiz günlerde baþlayan çalýþmalarýn Kurban Bayramý'ndan sonra da devam edeceði öðrenildi. (ÝLKHA)

13 Aðustos 2018 Pazartesi

Kedisini bulana çeyrek altýn verecek Genç kadýnýn sahiplendiði kedisi bir hafta önce kayboldu. Aramadýk yer býrakmayan ve kediyi bulmak için afiþ bastýran genç kadýn, kediyi bulup getireni çeyrek altýnla ödüllendirecek Diyarbakýr'da bir genç kadýnýn 1 yýl önce sahiplendiði ve çocuðu gibi sevdiði kedisi kayboldu. Bir haftadýr aðlamaktan gözleri þiþen ve 5 kilo veren Baþalý, kedisini bulup getireni çeyrek altýnla ödüllendirecek. Diyarbakýr'da yaþayan 28 yaþýnda ve evli Gülfem Baþalý, bir yýl önce veteriner hekim olan arkadaþýnýn yanýndan sokakta yaþayan bir kedi sahiplendi. Paþa ismini verdiði kedisinin her þeyi ile ilgilenen Baþalý'nýn Paþa'sý artýk çocuðu gibi oldu. Gittiði her yere beraber götürdüðü kedisini bir an olsun yanýndan ayýrmayan Baþalý'ýnýn dünyasý bir hafta önce yýkýldý. Kedisi bir anlýk dalgýnlýkla yanýndan kaybolan Baþalý, bir haftadýr arayýp sormadýk yer býrakmadý. Yemeden içmeden kesilen Baþalý bu zaman içinde 5 kilo verdi, aðlamaktan gözleri þiþti. Çocuðu gibi sevdiði kedisi için hazýrladýðý kayýp afiþlerini kentin birçok noktasýna yerleþtiren Baþalý, Paþa'sýný bulup getireni çeyrek altýnla ödüllendirecek.

“Paþa benim kedim deðil oðlumdu” Paþa'yý bir veterinerden sahiplendiðini söyleyen Baþalý, "Sokakta bulduðu hayvanlarý ücretsiz olarak sahiplendiriyordu. Ben de oradan sahiplendim. Yaklaþýk bir senedir bendeydi, kedim deðil oðlumdu, hep evladým diye severdim zaten. 6 gündür kayýp. Bakmadýðým hiçbir yer kalmadý. Sokak sokak, sürekli, gece gündüz arýyoruz, çünkü bendeki anlamý çok büyük. Ýnsan çocuðunu kaybedince nasýl üzülürse þu an ben de ayný þekildeyim. Sýrf bunun için her yere ilan astým, herkesle konuþmaya çalýþtým belki biri bulmuþtur, sahiplenmiþtir, haberi olunca geri getirir diye. Allah razý olsun duyarlý insanlarýmýz var, çok fazla dönüþ oldu ama henüz çocuðumu bulamadým. Bulan insana çeyrek altýn ödülü koydum, benim için maddi anlamý hiç önemli deðil. Yeter ki getirsinler altýnýn hiçbir önemi yok, daha fazlasýný da veririm. Sadece çocuðumu geri istiyorum. Ýnsan, üzülüyor evin içi boþ, bunun bir tarifi yok bir haftadýr sürekli aðlýyorum, uykum kalmadý, bir þey yiyemiyorum, bir haftada 5 kilogram verdim. Artýk bir an önce gelsin istiyorum, rüyalarýma giriyor artýk, Allah rýzasý için bulan bilen varsa bize haber versin" dedi. Baþalý, konuþmasýnýn ardýndan eþi ile birlikte tekrar sokaða çýkarak kedisini aramaya koyuldu. Baþalý, hazýrladýðý afiþleri de kafelere astý. (ÝHA)


Osman ERGÜN

Akla ziyan “dolar” önerileri

oergun21@gmail.com

5

HABER

13 Aðustos 2018 Pazartesi

Dolar'ýn durumu malum. Uzun uzadýya anlatmaya gerek yok yol hikayesini. Gerçi uzun uzadýya anlatacak ne ekonomik bilgim ne de anlamýþlýðým var. Bildiðim kadarýyla cep telefonundan arabaya, akaryakýttan kaðýda kadar birçok þeyi dýþarýdan alýyoruz. Yani ithal ediyoruz. Dýþarýya kendi ürettiðimizi satýnca da buna ihracat deniyor. Bana bu kadarý yetiyor. Zaten fazlasýný da aklým almýyor. Alýp-sattýklarýmýz arasýndaki fark fazla olunca buna da "cari açýk" deniyor. Daha açýkçasý; ülkenin dýþsatýmýyla dýþalýmý arasýnda oluþan açýk, dýþ ticaret açýk anlamýna geliyor. Bizim cari açýðýmýz malum. Dýþarýya sattýklarýmýz az. Çünkü teknoloji üreten deðil ithal eden bir ülkeyiz. Hadi doðal zenginlik kaynaðý (yani yoksa yoktur, üretemezsin babýnda) ve ihtiyaç diyerekten doðalgaz ve akaryakýtý geçiyorum. Herhalde tek baþýna, cep telefonu, bilgisayar, araç, biz bunlarý hep dýþarýdan alýrýz. Dolarýn artmasý; dýþarýdan aldýklarýmýzýn maliyetini artýrýyor. Maliyet artýnca bu da bizim alým gücümüzü direk etkiliyor. Yanlýþým varsa biri düzeltsin deyip arada internetten bakýyorum. Kafam ekonomiyi basmaz ama bu kadarýný

biliyorum. Giriþe neden bunu yazdým? Bazý arkadaþlar pýrýl pýrýl akýllarýyla þunlarý yazmýþ: "Dolar 5,28 olmuþ… 5000 lira borcum vardý. Önceden Dolar 4,5 lira iken 1111 Dolara tekabül ediyordu. Þimdi 859 Dolar oldu. Yani borcum azaldý. Yani 1 milyar YTL borcumuz daha önceden 222 milyon liraysa artýk 189 milyon lira oldu. Ekonomi düzelirken aðlayan cahillere itibar etmeyin!" … Bir de þöyle bir paylaþým var. 'Ti'ye mi almýþ, gerçek mi? Anlamadým. Dolarý düþürmek için Salavad zinciridir. Lütfen katýlýp RT edip katkýda bulunun. "Âllâhümme salli alâ Muhammed" devamý yok. … Bir baþkasý da þöyle yazmýþ: "Dolar 50 TL olsa umurumda deðil. 5 sene gömlek almam 10 sene ayakkabý almam dýþarýda yemem tatile gitmem lüks çok harcamam ve zevkim var hepsini keser ayaðýma kara lastik giyer, soðan ekmek yerim. Ben Çanakkale'de þehit olmuþ dedemin baþýný öne eðdirmem arkadaþ." Ne söylenebilir bu pýrýl pýrýl akýllara?

Ya tamam arkadaþ, "bu ekonomik bir saldýrý, batýnýn darbe giriþimi, kumpas vs" bunlarý anlar ve haklý bulabiliriz. Ekmek-soðan, kara lastik edebiyatý da tamam. Ya doðalgazý akaryakýtý, maliyeti bunlarla paralel artan diðer kalemleri nereye koyacaðýz. Bunlar olmadan tarlada sebze, bahçede meyve yetiþmiyor, fýrýnda ekmek, sofrada yemeðe kadar etkilendiðimiz ekonomik sebep-sonuç iliþkileri. Hepsi vatandaþýn alým gücüne etki eden bir zam silsilesine neden olacak bir durumdan bahsediyoruz. "Yastýk altýndaki dolarý bozdur TL'ye çevir"… Buna da amenna. Hadi gelin daha radikal olalým. Farklý konulara girmiyorum. Cep telefonu o akýllý telefonlardan almayalým. Var mýsýnýz buna? Elinizdeki götürüp yakýn demiyorum. Bir üst modeli çýktýðýnda elinizdekiyle idare edin. Almayýn birkaç yýl… Ne olur böyle saçma sapan paylaþýmlarla hem kendinizi hem de kendinizi ait hissettiðiniz akýlla alay edilmesine neden olmayýn. Ne olur yapmayýn.

LGS önümüzdeki

sene de uygulanacak þekilde uygulanacaðýný belirten Selçuk, "Sýnav öncesi yapacaðýmýz hazýrlýklarla belirsizlikleri azaltmaya çalýþacaðýz. Sekizinci sýnýfa geçen öðrencilerimizde bu yýl uygulanan sistem geçerli olacak. Bizim amacýmýz bir deðiþiklik olacaksa bu kuralý yeni baþlayana koymak, ortada olana yeni kural getirmek deðil" dedi. LGS yerleþtirmeye esas nakil kýlavuzunun ilçe ve okul müdürleri ile birlikte hazýrlandýðýný da dile getiren Selçuk, ikinci ve üçüncü yerleþtirmeler sonucunda büyük bir rahatlama olacaðýný belirtti. Eðitim alanýnda yapacaklarý yenilik ve düzenlemelerin ayrýntýlarýný Ekim ayýnda kamuoyu ile paylaþacaklarýný söyleyen Milli Eðitim Bakaný Ziya Selçuk, bu yýl TEOG yerine gelen Liseye Giriþ Sýnavý'nýn (LGS) gelecek yýl da uygulanacaðýný açýkladý. Ýstanbul'da basýn mensuplarý ile bir araya gelen Milli Eðitim Bakaný Ziya Selçuk önümüzdeki 3 yýlý kapsayan bir yol haritasýna sahip olduklarýný ve bu planýn ayrýn-

týlarýný Ekim ayý içinde açýklayacaklarýný ifade etti. Eski alýþkanlýklara yeni çözümler üretmek istediklerini belirten Selçuk, þu andan ziyade gelecek için yatýrým yapýlmasý gerektiðini vurguladý. Bakan Selçuk, öncelikle okullar arasýndaki uçurumun kapanmasý ve fýrsat eþitliðini saðlamak için çalýþacaklarýný dile getirdi.

“LGS bu yýl da geçerli olacak” Bu yýl TEOG yerine uygulanan LGS'nin önümüzdeki sene de ayný

“Ana konumuz müfredat deðil öðretmenler” Müfredat deðiþikliði hakkýnda da konuþan Selçuk, "Bir karar alýnýrken bu tüm ülkeyi kapsýyor. Oysa müfredat deðiþikliði hangi bölgede neye ihtiyaç varsa ona göre olmalý. Bu durum küçük düzenlemelerle düzeltebiliriz. Müfredatýn tamamýný deðiþtirmek gibi bir durum ise söz konusu deðil. Çünkü bizim konumuz müfredat deðil, öðretmenler. Öðretmenlere daha çok yatýrým yapmalý, onlarý ihmal

Liseye Giriþ Sýnavý’nýn gelecek yýlda uygulanacaðýný belirten Milli Eðitim Bakaný Ziya Selçuk, “Bizim amacýmýz bir deðiþiklik olacaksa bu kuralý yeni baþlayana koymak, ortada olana yeni kural getirmek deðil” dedi etmemeliyiz. Usta bir öðretmene siz hangi müfredatý verirseniz verin o çocuklarýn anlayacaðý þekilde dersini anlatýr" diye konuþtu

“Çocuklar üzerinden yapýlan okul tartýþmalarýna yokum” "Çocuklar üzerinden yapýlan okul tartýþmalarýna asla yokum" diyen Selçuk, "Ýnsanlarýn beklentilerinin farkýndayým. Bu biraz endiþe yaratsa da aslýnda bir ihtiyaç. Ben þahsým için deðil çocuklarýmýzýn ihtiyaçlarý için buradayým. O nedenle bu beklentinin altýný doldurmak ve sürdürmek için çalýþmalýyýz" dedi. YÖK, ÖSYM ve MEB´in sýcak iliþkiler içinde olacaðýný da sözlerine ekleyen Selçuk, "Üniversite sýnavý lisede görülen deðil üniversitenin talep ettiði konulardan yapýlmalý. Çünkü öðrenci için bu sýnav bir lise bitirme deðil üniversiteye geçme sýnavý" dedi. (Haber Merkezi)


6

YAÞAM

Ahmet BARAN ahmetbrn21@gmail.com

Doða ve insan Biz geliþen teknolojiye raðmen ne yaparsak yapalým. Doða bildiðini okur. Yani kendi doðallýðýný bozan tüm þeyleri ardýna býrakarak iþleyiþine devam eder. Doða, çoðu kez bu yola baþvurur da biz bir türlü anlayamayýz. Ýþte haberleþen o mesajlardan biri: Ordu'nun Ünye Ýlçesi'nde þiddetli yaðýþlarýn neden olduðu sel sonucu dört köprü ve Karadeniz sahil yolu yýkýldý. Milyonlarca para harcansa, son teknolojiler kullanýlsa bile (ki bizde kullanýldýðý þüpheli) doðayla baþa çýkmak zor. Baraj mý yaptýnýz, þehirleri asfaltlarla araçlarýn kullandýðý hale mi getirdiniz? Fayda etmiyor. Yýkýyor, parçalýyor ve devam ediyor doðal olan akýþýna. Doða bizim aynamýzdýr. Korursanýz, o da sizi korur. Yýkar ve doðallýðýyla oynarsanýz o da düzeninizi size pahalýya patlayacak þekilde bozar… Bu bir gerçek: Ýnsanoðlu tüm ihtiyaçlarýný doðadan karþýlar. Ancak zaman içerisinde nüfusun artmasý fazla ürün yetiþtirmek amacýyla suni ve sentetik olanlarý kullanmamýz, ya da geliþen teknolojide elektriðe daha fazla ihtiyaç duymamýzdan kaynaklý ve maliyeti fazla diye alternatif enerjilerden faydalanmamýz (güneþ, rüzgar)… Halbuki ondan daha fazla maliyete ve kýsa ömüre takabül eden baraj, hidroelektrik santrallerine yönelme arzumuz. Hâlbuki mevcut dünya nüfusunun neredeyse iki katýna yetecek ürünü ve nimeti verecek kapasitede dünyamýz varken neden kullanmadýðýmýz bir soru iþareti deðil mi sizce de? Ama insanoðlu için bahaneler sonsuz: Artan nüfus ve yeterli gýda… Kýrsalý boþaltýp kapitalizmin daha kolay ulaþým ve daha az maliyeti hesaplanarak kurulan koca

koca þehirler ve bu þehirleri beslemek zorunda olan su kaynaklarý ve enerji alternatifinin yani kýrsallarýn yok edilmesi bile tek baþýna bir doða katliamý. Ya da daha at ve eþekle seyahat eden insanlar, daha sonralarý içten yanmalý motorlarýn kullanýldýðý vasýtalar ile yolculuk etmiþleri. Ve insanoðlunun hýzlý bir þekilde suni olana odaklanmasý sonucu doðal olan dünyanýn dinamiklerinin zarar görmesi. Azalan tarým alanlarý ve þehirlere yýðýlan insan nüfusuna yetmeyen tarým neye ihtiyaç duyar? Suni tarýma, suni gübreye. Þehirler ve artan içten yanmalý araçlardan salgýlanan karbonmonoksite, insanlar daha iyi koksun diye geliþtirilen parfümeri sanayinde kullanýlan kloro- floro- karbon gazýna ne demeli. Ki tüm bunlar hava sýcaklýðýný da etkileyen faktörlerden. Büyükþehirlerdeki insan yýðýnlarýna yetiþtirilmek üzere kurulan koca kjoca binalar nerelere kuruluyor peki? Tabi ki yokluðundan yakýndýðýmýz gýdalarýn kaynaðý tarým arazilerine ve ormanlýk alanlara. Birde hazýr tüketim var. Doðadaki parçalanmasý yüzlerce yýl süren plastiklerin ve buna benzer maddelerin kullanýmýnýn artmasýna ne demeli! Ya da geliþen teknolojiyle artan farklý cihazlarýn kullanýmýyla yayýlan elektromanyetik dalgalarýn (gsm, radyo, televizyon dalgalarý) kullanýlmasý da doðal dengeyi bozmuyor mu sizce. iþin özü, biz kendimizi öldürüyoruz. Kendimizi öldürürken sözüm ona daha ucuz, bir de daha kaliteli yaþamdan söz ediyoruz. Sizce ne kadar inandýrýcý? Bana hiç inandýrýcý gelmiyor.

13 Aðustos 2018 Pazartesi

Kalo’nun Yýlmaz Yakut, 1990’lý yýllardan baþlayarak Diyarbakýr’da Özgür Gündem ve devamý gazeteleri sokakta sattý. Defalarca gözaltýna alýnan ve saldýrýya uðrayan Yakut, bu iþi 18 yýl boyunca yaptý. Epilepsi hastalýðý giderek aðýrlaþan Yakut, 2009 yýlýnda Baðlar Belediyesi’nde iþe girdi ancak Mart ayýnda iþten çýkarýlan 255 kiþiden biri oldu. Yýlmaz Yakut, “Maksat cebimde 20 lira olsun” diyerek ayakkabý boyacýlýðý yapýyor Vecdi ERBAY DÝYARBAKIR - Yýlmaz Yakut'u ilk tanýdýðýmda yüzünde yaralar vardý. Biri zarar mý verdi acaba, diye endiþelenmiþtim. "Düþtüm" demiþti. Doðru söylediðini ve epilepsi hastalýðý yüzünden zaman zaman sokak ortasýnda baygýnlýk geçirdiðini, onu bana getiren Zafer Tüzün söylemiþti. Zafer'le arkadaþlýklarý çok eskiye, 1990'lý yýllarda Diyarbakýr sokaklarýnda Özgür Gündem daðýttýklarý zamana kadar uzanýyordu. Yýlmaz Yakut'un elinde daðýnýk, yýpranmýþ defterler ve dosya kaðýtlarý vardý. "Anýlarýmý yazdým" demiþti. Yazdýklarýný okumamý, düzeltmemi ve bir kitap olarak hazýrlamamý istiyordu. Konuþmasý aðýrdý, kelimeler güçlükle ve bozularak çýkýyordu aðzýndan. Zafer, Yakut'u anlamama yardýmcý oluyordu. O defterler ve dosya kaðýtlarý bir müddet kaldý bende. Yazýlanlar güçlükle okunuyordu. Anlatým kötüydü. Olaylarýn diziliþi ve anlatýmýnda kopukluklar vardý. Yayýncýlýkla uðraþan bir iki kiþiye Yakut'un dosyasýndan söz ettim. Doðrusu kimsenin ilgilenecek zamaný yoktu. Yakut, birkaç kez daha gidip geldi bana. Sonunda dosyayý kendisine iade ettim. Benim de yapabileceðim bir þey yoktu çünkü.

Tarihte mütevazý bir yer Aslýnda dosyayla ilgili þöyle basit bir þey düþünmüþtüm: Ýþinin ehli ve sabýrlý bir gazeteci Yýlmaz Yakut'la 90'lý yýllarda yaþadýklarýný, tanýk olduklarýný konuþacak; ardýndan onunla birlikte gazete daðýtan baþkalarýný bulacak, onlarla da konuþacaktý, hem Yakut'u hem de 90'lý yýllarý. En sonunda Yakut'un "okurlarým" dediði gazete alýcýlarýyla yine hem Yakut'u hem de o yýllarý konuþacaktý. Bu

þekilde, 90'lý yýllarý ve Diyarbakýr'ý bir baþka pencereden okuyan iyi bir çalýþma ortaya çýkabilirdi. Elbette bu, benim ilk aklýma gelen yöntemdi, baþkalarý daha iyi fikirlerle daha iyi bir çalýþmaya imza atabilirdi. Aradan uzun zaman geçti ve hiçbiri olmadý ne yazýk ki. Yýlmaz Yakut, o tarihlerde Baðlar Belediyesi'nde çalýþýyordu. Gündem gazetesi daðýttýklarý için sokak ortasýnda katledilen çocuklar zamaný asla unutulmamýþ olsa da biraz geride kalmýþtý. Ama Yýlmaz Yakut, yaþadýklarý, emekleri ve kanlarý unutulmasýn istiyordu. Kendisinin ve arkadaþlarýnýn yaþadýklarý, tarihte mütevazý bir yer bulsun istiyordu.

Epilepsi insana ne yapar? Yýlmaz Yakut'a 2009 yýlýnda Baðlar Belediyesi'nde iþ verilmiþti. Belediye çalýþanlarý onu tanýyordu ve hastalýðýndan dolayý çok yormuyor, kolluyorlardý onu. Yaþlý ve hastalýklarla mücadele eden annesi ve babasýna aldýðý maaþla katkýda bulunuyordu. Bütün kardeþleri daðýlmýþtý. Kimi evlendiði için kimi iþ için ayrýlmýþtý evden. Yakut kalmýþtý. Çünkü bir dönem, gazete daðýttýðý dönem, bir gün öldürüleceðini ya da uzun yýllar hapis yatacaðýný düþünmüþ ve evlenmemiþti. "Kimsenin günahýný almak istemedim." Böyle diyor Yakut. "Þimdi yaþ da geçti" diyor ve sadece 1977 doðumlu Yakut. Elleri aðýr hareket ediyor, çay bardaðýna uzanmasý, bardaðý aðzýna götürmesi uzun sürüyor, aðýr çekim gibi. Bir tek geçmiþte yaþadýklarýný anlatýrken heyecanlanýyor sanki. Ayaða kalkýp anlatýyor kimi zaman, kimi zaman kollarýmý tutarak, "Beni þöyle tuttu" diyor. Belki farkýnda olma-

dan parmaklarýndaki bütün gücü kollarýmý tutarken kullanýyor. Epilepsi insana neler yapabiliyor, Yakut'a bakarak anlamaya çalýþýyorum. Konuþmasý bozulmuþ, hareketleri aðýrlaþmýþ, gücünü alýp götürmüþ. Zihinde neler yapýyor, çýplak gözle ve kýsa sürede bunu anlamak pek mümkün deðil sanki. Ama Yakut'un hafýzasý iyi, bu çok açýk. Özellikle geçmiþ günleri daha dün yaþanmýþ gibi anlatmasý etkileyici. "Ben küçükken de hastaydým ama aðýr deðildi. Ýþkence beni böyle yaptý." Böyle diyor Yakut, buna inanýyor. Ýlaç kullanýyor. "Sabah ve akþam tok karnýna atýyorum." Ýlaç daha kötü olmasýnýn önünde engel ama baþka tedavi yöntemlerini denedi mi? Bunlarý konuþmak Ýstemiyor Yakut, geçmiþini anlatmayý daha çok istiyor.

Ceketini ilikleyen daðýtýmcý Yýlmaz Yakut, ilkokulu bitirdikten sonra sokaklarda çekirdek satmýþ, deri atölyesinde çalýþmýþ. Bir süre sonra Gündem gazetesini daðýtmaya baþlamýþ. "Sabah evden çýkarken annem su dökerdi arkamdan. Akþam gelecek miydim, belli deðildi. Belki satýrla öldürecekler, belki gözaltýna alýnacaklar. Kimse bilmiyor." Annesi arkasýndan su dökerek gazete daðýtma iþine gönderiyor oðlunu, baþýna gelebilecekleri biliyor. Ama bir taraftan da þöyle


7

YAÞAM

13 Aðustos 2018 Pazartesi

utangaç poþeti Yýlmaz Yakut, bu hatýralara sýmsýký baðlý, çünkü bu hatýralar hayatýnýn en anlamlý zamanlarýný gösteriyor. Bazen öfkeleniyor anlatýrken, bazen kederleniyor ya da gülümsüyor. Ama hep önüne geçilmez bir anlatma isteði seziliyor gözlerinden, sesinden.

Yýlmaz Yakut’un hatýralarý

diyor: "Sen þerefli insanlarla çalýþýyorsun. Seni þerefli insanlara emanet ediyorum." Bakkal dükkaný iþleten baba da endiþesine raðmen bir gün olsun "Gazete daðýtma" dememiþ. "Okurlarýmýn yanýnda birisi varsa gazeteyi vermezdim. Dolaþýrdým, sonra geri gelirdim, yalnýzsa gider gazetesini verirdim." Çalýþma tarzýný bu þekilde anlatan Yakut, bu tedbirin 'okurunun' can güvenliðini saðlamak için olduðunu vurguluyor. Çünkü o dönem sadece gazeteciler, gazete daðýtýmcýlarý vurulmuyordu, ayný þekilde gazetenin okurlarý da hedefteydi. "Gazeteyi okura verirken ceketimin önünü iliklerdim. Ben okuruma saygý göstermesem o da bana göstermezdi." Bir yandan can güvenliði bir yandan böyle bir hassasiyet, ancak "Biz para için çalýþmazdýk, gönüllüydük" diyen birinden beklenirdi.

Apê Musa’nýn Küçük Generalleri Gazete daðýtýmcýlarýna "Apê Musa'nýn küçük generalleri" deniliyordu. Bunu ilk kim söyledi, en azýndan ben bilmiyorum. Ama bu tanýmlama tuttu ve 1990'lý yýllarda Gündem gazetesi daðýtan çocuklara hâlâ Apê Musa'nýn küçük generalleri deniliyor. Musa Anter Gündem gazetesinin yazarýydý. Zaman zaman bu çocuklarla bir araya geldiði anlaþýlýyor. Yýlmaz Yakut, "Biz onu Musa Anter olarak bilmezdik,

bizim için yaþlý bir adamdý, Apê Musa'ydý" diyor. Ancak vurulduðunda onlarý etrafýna toplayan yaþlý adamýn Musa Anter olduðunu, saygý duyulan bir Kürt bilgesi olduðunu fark etmiþ.

Bazen öyke, bazen keder Yakut, Edip Cansever'in þiirindeki Çaðrýlmayan Yakup deðildir. Bana hep Yakup'u çaðrýþtýrsa da… Onu hep bir yere, karakola çaðýrýrlar ya da alýp götürürler. Resmi ve gayrý resmi gözaltýna alýnýþlarýný hesaplýyor, "En az 300 defa gözaltýna alýndým" diyor. Birinde gözaltýna alýnmamak için bir eve sýðýnmýþ, evdeki kadýna durumu anlatmýþ. Kadýn, "Dengê xwe meke berxê min, kes nikari te ji ba min bibe" (Sesini çýkarma kuzum, kimse seni yanýmdan alýp götüremez) demiþ. Akþama kadar yedirmiþ içirmiþ Yakut'u, ortalýk sakinleþince çýkýp gitmiþ evden. Sevgi ve minnetle anýyor kadýný. Bir baþka sefer, kaçarken arkasýndan silah sýkýlmýþ, olay, "Gazete daðýtýmcýsý vuruldu" þeklinde yayýlmýþ. Oysa Yakut gözaltýna alýnmýþtýr ama bütün karakollar soranlara "Gözaltýnda böyle biri yok" þeklinde cevap vermiþ. Hastanelerde de bulunmayýnca arkadaþlarý öldürülmüþ olabileceðini düþünmeye baþlamýþlar. Sonunda bir þekilde arkadaþlarýna haber ulaþtýrýyor, 'Ölmedim ama her an öldürülebilirim' diye.

"Bir tanesi önüme çýktý, 'Bir tane Özgür Gündem ver' dedi. Ben böyle belime baðlamýþtým gazeteleri. Belimden gazete çýkarýrken kollarýmdan tuttu. Gazete isteyen kollarýmdan tuttu, bir tanesi de arkadan býçakla vurdu bana. Tekbir getirdiler. Hastanede doktor 'Bunu nasýl akýl ettin' dedi. Býçak biraz daha derine girse ölecektim. Doktor söyledi, belime sardýðým gazeteler kurtarmýþ beni." "Suriçi'nde üstüme benzin döktüler. Gazeteler elimdeydi. Benzin gazetelere geldi, yüzüme gelmedi. Sonra yaktýlar. Gazeteleri attým ama üstüm yanmaya baþladý. Oradaki insanlar elbiseleriyle sardýlar beni. Öyle kurtuldum. Elbiselerimi çýkardýlar, üstümde iç çamaþýrým kaldý sadece. Polis geldi, beni orada saatlerce bekletti. Bir tane komiser vardý, kalabalýða beni gösterdi, 'Hepiniz böyle olacaksýnýz' dedi." "Bir tane kel komiser vardý, elimi tutup eðildi, öpecek sandým. 'Estaðfurullah" dedim, elimi çektim. Bir kere daha yaptý, yine býrakmadým elimi öpsün. Sonra bir kere daha yaptý. Ben de elimi dudaklarýna götürdüm ve kelinden öptüm. Bir tane polis vardý orada, küfür etti, 'Sen kim oluyorsun ulan' dedi. Dedim, 'Bizde adettir, el öpenin baþý öpülür.' Polis dedi ki, eylem olmuþ, komiser kimin eli benzin kokuyor, ona bakýyor."

‘Bizi düþman görüyorlar’

Mart ayýnda Baðlar Belediyesi'nde çalýþan 255 kiþi iþten çýkarýldý. Bunlardan biri de Yýlmaz Yakut'tu. Neden iþten çýkarýldýklarýný bilmeyen çalýþanlar, belediyenin bahçesinde birkaç gün süren oturma eylemi yaptýlar. Olaðanüstü Hal vardý ve memleket Kanun Hükmünde Kararnameler-

le yönetiliyordu. Eylem sonuçsuz kaldý ve kimse neden iþten çýkarýldýðýný öðrenemeden bitti. Yýlmaz Yakut, iþe geri alýnmasý için belediye baþkanýna gitmemiþ, hükümeti temsil eden kimsenin kapýsýný da çalmamýþ. Ýþten çýkarýlýnca "Neden ben" diye þaþkýnlýkla soran birçok kiþinin aksine, hiç þaþýrmamýþ. Yakut, "Bizi düþman görüyorlar. O yüzden çýkardýlar iþten. Ben neden gideyim onlara" diyor.

Utangaç poþet Yýlmaz Yakut'un babasý Baðkur emeklisi, aldýðý maaþýn yarýsý evin kirasýna gidiyor. Eli iþ tutan kardeþleri arada yardým ediyor elbette ama Yakut çalýþmak zorunda olduðunu hissediyor. Hastalýðý artýk gazete daðýtmasýna izin vermeyecek kadar ilerlemiþ. "Eskiden polis peþime verdiðinde koþabiliyordum. Ama artýk yürümek bile zor. Karakola girsem sað çýkmam" diyor. Yakut'un ayaklarýnýn dibinde büyükçe bir poþet, poþetlerin yanýnda bir terlik var. Poþet mi utangaç ben mi, bilmiyorum. Bir türlü soramýyorum, bu poþette ne var, diye. Ama aslýnda Yakut'un iþten atýldýktan bir süre sonra ayakkabý boyacýlýðý yaptýðýný biliyordum. Yine Zafer söylemiþti, "Kalo ayakkabý boyacýlýðý yapýyor abê" diyerek. "Kalo" Kürtçede "dede", "yaþlý" demek. Gazete daðýtan çocuklarýn en kýdemlisi olduðu için Yýlmaz Yakut'a arkadaþlarý "Kalo" demeye baþlamýþlar. Þimdi belki Yýlmaz'dan çok Kalo diye çaðýrýyorlar onu. Çalýþmak ayýp deðil elbette ve Yýlmazýn ayaklarýnýn dibindeki poþet utangaç deðil. Sanki ben utanýyorum daha çok, Kalo ayakkabý boyacýsý olarak hayatýný idame etmek zorunda kalmamalýydý, diye düþünerek.

“Maksat cebimde 20 lira olsun” Yýlmaz Yakut, "Baðlar'daki kahvelerde ayakkabý boyuyorum" diyor. Ýþe çýktýðý ilk günler çok sýkýlmýþ, çok çekingen davranmýþ. Sonra alýþmýþ, rahatlamýþ biraz. Þimdi onu en çok rahatsýz eden, kimi eski okurlarýnýn elinde poþetle onu gördüðünde, "Sen ve

ayakkabý boyacýlýðý" diye kederle bakmasý. Rahatsýz olduðu bir diðer kiþi ise ayakkabý boyacýsý bir çocuk. "Belki 8 belki 9 yaþýnda bu çocuk. Elbiseleri çok kötü. O gelince ben topluyorum boya malzemelerini, gidiyorum oradan. O çalýþsýn istiyorum. Okula gitmesi lazým ama ayakkabý boyuyor. Ýhtiyacý olmasý hiç ayakkabý boyar mý?" Günde 10 ile 20 lira arasýnda bir para kazanýyor. Az deðil mi, diyorum. "Bana yetiyor" diye cevap veriyor, "Maksat cebimde 20 lira olsun."

Unutulmak acýsý "Annemle düðüne gittim. Bizim top oynadýðýmýz sahaya yakýndý düðün salonu. Oraya gidince Özgür Gündem takýmýný hatýrladým. Herkes eðleniyordu. Ben dýþarý çýktým, sahaya baktým, aðladým." Takým arkadaþlarýndan bazýlarýnýn isimlerini sayýklýyor Yakut ve gözleri doluyor, "Hepsi gitti" derken. Birazdan telefonu çalýyor Yýlmaz Yakut'un. Sonra toparlanýyor. Ayaðýnýn dibinde bekleyen poþeti ve terlikleri alýyor, "Bir emrin var abê" diyor. Kelimeler aðzýndan aðýr çekimde çýkýyor ama nezaketini hiç kaybetmiyor. Yýlmaz Yakut bir tuhaf yalnýzlýk duygusunun içinde býrakýp gidiyor beni. O hâlâ karþýmdaymýþ gibi, "Unutulmayý hak edecek ne yaptýk Yýlmaz" diye söyleniyorum.


8

‘TÜRKÝYE ile ilgili ne düþünüyor? HABER

13 Aðustos 2018 Pazartesi

Vatandaþ ekonomi

gari ücretle çalýþýyorum. Türkiye'de son günlerde kurdaki dalgalanmalar ve dolarýn Son iki ay içerisinde dolar 6,50 seviyelerinde seyretmesi hem toplumda hem de iþ üzerinden maaþýmý hesapladünyasýnda büyük bir endiþeye neden olurken, vatandaþýn alým gücü de her geçen gün düþüyor. 44 yaþýndaki iþsiz Ali dýðým zaman maaþým neredeyse üçte bir oranýnda Narin, hayat pahalýlýðýndan þikâyet ederken, çok acil azaldý. Bu ekonomik kriz ihtiyaçlar dýþýnda alýþveriþ yapmadýðýný söyledi. Ýsmini en çok da orta ve alt gevermek istemeyen bir vatandaþ ise ekonomideki dulirli kesimi zor durumda rumu, "Özel sektörde asgari ücretle çalýþýyorum. býrakýyor. Günlük yaþanSon iki ay içerisinde dolar üzerinden maaþýmý hetýmýzda her þeyin zamlansapladýðým zaman maaþým neredeyse üçte bir dýðýný görüyoruz. TürMehmet Uður ÇA KIL oranýnda azaldý" sözleriyle dile getiriyor. Robin kiye'de son yýllarda Öztürk isimli vatandaþ da dýþ güçlerin Türkiye'nin YENÝGÜN ÖZEL baktýðýmýz zaman özelleþtirmeler, þeker fabrisavaþ teknolojisinden rahatsýz olduðuna inanýyor

DÝYARBAKIR- Dolardaki ani dalgalanma Türkiye ekonomisinde taþlarýn yerinden oynamasýna neden oldu. Son aylarda TL dünyadaki birçok ülkenin para birimine karþý deðer kaybederken, yýlbaþýndan bu yana TL'nin dolar karþýsýndaki sert düþüþü yüzde 50'yi aþarak rekor kýrdý. Çarþý ve pazarlarda esnaflar iþ yapamamaktan þikâyet ederken, vatandaþlar ise eldekini korumanýn derdine düþmüþ durumda. Biz de ekonomide yaþananlarý Diyarbakýrlýlara sorduk.

‘5 yýl önce 30 TL olan bir torba un bugün 80 TL’ Ýþsiz olan 44 yaþýndaki Ali Narin, yaþanan durumu kriz olarak deðerlendiriyor. Narin sözlerine þöyle devam etti; "Türkiye'de þu an yaþanan ekonomik duruma ben kriz olarak bakýyorum. Ben iþsizim çalýþmýyorum. Ceza evi geçmiþim olduðu için birçok iþ baþvurum kabul edilmiyor. Beþ sene önce 30 TL'ye aldýðým bir torba unu bugün 80 TL'ye alýyorum. Benim 6 çocuðum var. Asgari ücretle çalýþtýðýmý düþünürseniz ben bu durumda nasýl geçinebilirim. Sadece bir torba un 5 yýlda üç katý-

Robin Öztürk skin ekonomiye ili konusmadan zdanini önce bos cü or gösteriy

na çýkmýþsa zaten birçok þey ortadadýr. Þu anda dolar pimi çekilmiþ bir bomba gibidir. Devletimiz kendi halkýný düþünmeden hareket ediyor. Suriyelilerin gelmesiyle birlikte ücretler daha çok düþtü. Ben siyasetçilerin hiçbirine güvenmiyorum. Tüm partiler benim için aynýdýr. Þu anda yaþanan ekonomik kriz her zaman olduðu gibi en çok halký zora sokuyor. Biz ülkemizi ve devletimizi seviyoruz. Artýk bir þeylerin yola girmesini bekliyoruz. Bu ekonomik krizin de sadece bu son zamanlarda yaþananlardan kaynaklandýðýný düþünmüyorum. Yapýlan yanlýþlarýn da bu durumun yaþanmasýnda payý var. Papaz meselesi sadece bir bahanedir. Bizim þu anda yapabileceðimiz tek þey elde ve avuçtakini korumak. Bu yüzden çok acil ihtiyaçlarýn dýþýnda alýþveriþ yapmýyoruz"

“Özelleþtirmeler, þeker fabrikalarý ve paranýn inþaata gömülmesi” Ýsmini vermek istemeyen bir vatandaþ yaþanan durumu þu sözlerle deðerlendirdi; "Ben özel sektörde as-

kalarýnýn satýlmasý ve ülkedeki paranýn üretim endeksi olmayan inþaat sektörüne gömülmesi bugün yaþanan krizin sebebidir. Bu durumun aþýlmasý için öncelikle siyasetçilerin Türkiye'nin gerginliðine son verip saðduyulu bir planlama yapmasý gerekiyor. "

“Türkiye, dolara alternatif bulmalý” Türkiye'nin ekonomisinin bozulmasýnda dýþ etkenlerin de payýnýn olduðuna inanan genç enerji mühendisi Robin Öztürk, "Türkiye'de yapýlan üretimin ham maddesi dýþarýdan geldiði için dolarýn yükselmesi ile tüm sektörlerde fiyatlar pahalýlaþtý. Türkiye, otomobil parçalarýný yurt dýþýndan alýp montajýný Türkiye'de yapýyor. Ülkenin parasý olduðu gibi dýþarý akýyor. Dýþ ülkelerden yapýlan ticarete alternatif yaratmak için çözüm üretilmeli. Özbekistan, Kýrgýzistan, Azerbaycan gibi ülkelerden bu ihtiyaçlar dolar üzerinden deðil de TL ile yapýlýrsa kötü giden durumda düzelme olabilir. Türkiye'de ekonominin kötüye gitmesinde ülkedeki savaþ teknolojisi sonucu üretilenlerin dýþ güçleri rahatsýz etme ihtimali var. Ýlerleyen günlerde durumun düzelmesini bekliyoruz. Ben þu anAli Narin da özel sektörde enerji mühendisi olarak çalýþýyorum. Alým gücü düþtüðü için piyasalar çok kötü durumda. Türkiye ticaretinde dolara bir alternatif bulmalýdýr" dedi.

Türk Lirasý son aylarda Dolar ve Euro karþýsýnda yüksek oranda deðer kaybederken, yaþanan bu durum ekonomik krizin ayak sesleri olarak yorumlanýyor. GÜNGÝAD Baþkaný Hakan Akbal, bundan etkilenen birçok firmayý iþten çýkarma, üretimi yavaþlatma, durdurma, erteleme iflaslarýn beklediðine vurgu yaparak, “Krizler ülkeler için kaçýnýlmaz dönemlerdir. Krizi ertelemek, sadece ve sadece sonucunun daha aðýr olmasýna yol açar. Ben krizle yüzleþmenin en doðru adým olduðunu düþünüyorum. Doðru yönetirseniz 2 yýlda atlatýrsýnýz, doðru yönetemezsiniz 5 yýlda atlatýrsýnýz.” dedi. DÝSÝAD Baþkaný Burç Baysal ise Türkiye’nin yaþadýðý ekonomik bunalýmýn sadece rahip Brunson olayýna baðlanmamasý gerektiðini belirtirken, ekonominin düzelmesi için öncelikle siyasetin normalleþip demokratikleþmenin saðlanmasý gerektiðinin altýný çizdi DÝYARBAKIR- Türkiye'de döviz kurlarý rekor üstüne rekor kýrarken, dolarýn ateþi bir türlü düþmek bilmiyor. Rahip Brunson olayý, bakanlara yönelik yaptýrýmlar ile birlikte çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katýna çýkarýlmasý hem siyasette hem de ekonomide tansiyonun yükselmesine neden oldu. Türkiye döviz kurlarýný nefes nefese takip ederken, biz de yaþanan bu durumu iþ dünyasý temsilcilerine ve vatandaþlara sorduk. Verilen ortak cevap ise Türkiye'nin yaþadýðý ekonomik bunalýmýn sadece rahip Brunson olayýndan kaynaklanmadýðý yönünde.

“TL’nin deðer kaybý yüzde 70’i aþtý” Türkiye'nin yaþadýðý durumu 'Kur þoku' olarak nitelendiren Güneydoðu Genç Ýþadamlarý Derneði (GÜNGÝAD) Baþkaný Hakan Akbal, "TL özellikle son 1 ay içerisinde tam anlamýyla bir çöküþ yaþadý. Ben bunu kur þoku olarak isimlendiriyorum. Sadece 1 ay öncesine Temmuz baþla-

rýna baktýðýmýzda Euro 5.40, Dolar ise 4.60 seviyesinde. Dýþ ticaretimizin neredeyse yüzde 100'ünü yaptýðýmýz bu iki paradaki artýþ yaklaþýk olarak yüzde 40. Bir diðer ifade ile dýþ ticarette baðýmlý olduðumuz iki temel para birimine karþý TL yüzde 40 deðer kaybetmiþ. Yýlbaþýnda bu yana, yine bu iki para birimine karþý TL'nin deðer kaybý yüzde 70'i aþtý. Bu özellikle yabancý para cinsinden kredi kullanan þirketler için tam bir kâbus senaryosu. Düþünün yüzde 2-3 seviyelerindeki faizlerle yurt dýþýndan ucuz kredi saðladýðýnýzý düþünürken, bu faizin 30 kattan fazlasýný ödemek zorunda kalýyorsunuz. Sadece iþ dünyasýnýn önümüzdeki bir yýl içerisinde 240 milyar dolara yakýn borç ödemesi gerekiyor. Yani ayda yaklaþýk 20 milyar dolar ödenmesi gereken yükümlülüðünüz var. Birçok firma bunu yerine getiremeyeceði için iþten çýkarmalar, üretimi yavaþlatma, durdurma, erteleme ve iflaslar baþlayacak. Bu


9

HABER

13 Aðustos 2018 Pazartesi

E KRÝZLE YÜZLEÞMELÝ’ Mehmet Uður ÇAKIL

YENÝGÜN ÖZEL

kaçýnýlmaz bir durum. 6.50 seviyesine gelen dolar, 7.30 seviyesine gelebilir. Euro'yu bir miktar geri çekebilseniz de bu durum kaçýnýlmaz olarak yaþanacak" ifadelerini kullandý.

“Krizin temel nedeni ekonomideki politikasýzlýktýr” Krizlerin doðru yönetilmesi halinde iki yýlda atlatýlabileceðini vurgulayan Akbal, sözlerini þöyle sürdürdü; "Brunson olayý krizin erken ortaya çýkmasýný saðladý. Elbette ki krizin nedeni bu olaya baðlanamaz ama bana sorarsanýz Brunson olayý bir þans olarak da görülebilir. Eðer bir ülke krize gidiyorsa, bu durumu gözlerden kaçýrýp, halýnýn altýna süpüremezsiniz. Krizi ertelemek, sadece ve sadece sonucunun daha aðýr olmasýna yol açar. Ben krizle yüzleþmenin en doðru adým olduðunu düþünüyorum. Çevremizde buna iliþkin örnekler yaþadýk. Rus rublesindeki sert deðer kaybý, Ýrlanda krizi, Ýspanya ve Ýtalya'da yaþanan mali kriz, Yunanistan'ýn ülke olarak iflas noktasýna gelmesi, hatta 2008'de Amerika'da baþlayan mortgage krizi… Krizler ülkeler için kaçýnýlmaz dönemlerdir. Bunu kompleks meselesine dönüþtürmemek gerekir. "Kriz", yönetmeniz gereken ekonomik bir süreçtir. Doðru yönetirseniz 2 yýlda atlatýrsýnýz, doðru yönetemezsiniz 5 yýlda atlatýrsýnýz. Yani her durumda gelip geçecek olan bir süreçtir. Krizin oluþmasýna ge-

lince: Bu hazýrlayan kesinlikle, sizin bahsettiðiniz gibi "yanlýþ ekonomik politikalar" deðil, krizin temel nedeni ekonomideki politikasýzlýktýr. Son 10 yýlda, bütün bakanlarýn, baþbakanýn ve Cumhurbaþkanlarýnýn katýldýklarý görkemli toplantýlar yapýldý. Çok güzel tablolar hazýrlandý, zaman çizelgeleri hazýrlandý, eylem planlarý yapýldý. Sonuca baktýðýmýzda, elde koca bir sýfýrdan baþka bir þey yok. Defalarca tekrarlanan sözde "ekonomide yapýsal deðiþim" planlarýna ne oldu? Toplantýlardan sonra, diðer süslü sunum dosyalarýnýn yanýnda yerini aldý. Para politikasý ile sonuç alýnmaya çalýþýldý. Üretim ekonomisi yerine spekülasyon ekonomisi tercih edildi, Merkez Bankasý ile faiz polemiklerinin dýþýna çýkýlamadý. Ekonominin, özüne, niteliðine, yapýsýna dokunulmadý. Bence asýl sorun da bu."

“Albayrak’ýn sunumu bir þey ifade etmiyor” Dövizde trendi geriye çevirmenin yol ve yöntemlerinin aranmasý gerektiðini kaydeden Akbal, "Benim bu saatten sonra beklediðim þey, dolara iliþkin restleþmeler deðil. Ortalama insanýn içini rahatlatan kabadayýca sözler benim ilgimi çekmiyor. Ben bir iþ adamýyým: Dolayýsýyla da benim dikkate alacaðým þey dövizde trendi geriye çevirme þansýmýz var mý, varsa bunun yolu yöntemi nedir? Ben buna bakarým. Ortalýkta 1 dolarlýk banknotlar yakan ortalama insanýn haleti ruhiyesi baþkalarýnýn gündemi olabilir ama bu çocuk ça þeylerle oyalanmayý zaman kaybýndan öte bir þey olarak düþünmem. Sayýn Berat Albayrak'ýn sunumu da diðer görkemli sunumlar da olduðu gibi bir anlam ifade etmiyor. Kaldý ki içerik açýsýndan ortada bir þey de yoktu" dedi.

ktada mevcut ekonominin hangi koþullar altýnda buraya geldiðini siyaset kurumu çok net biliyor. Merkez Bankasý'nýn döviz satýþýna girmesi veya faiz artýrýmýndan baðýmsýz siyaseten yapýlmasý gerekenler var. Siyaseten yapýlmasý gerekenler rahip Brunson'un býrakýlmasý veya sadece bakanlara iliþkin yaptýrýmlar deðil. Demokratikleþme yönünde hükümet ne kadar açýlým yaparsa ekonomi de buna baðlý olarak rahatlar. Yapýsal reformlar deðil, ülkenin geneli içerisinde geçmiþte baþlatýlan Avrupa Birliði sürecindeki olgular ve daha ileri demokrasi söylemlerinin siyaset kurumu tarafýndan ifade edilmesi Türk parasýný daha deðerli kýlacaktýr. Ekonominin düzelmesi için öncelikle siyasetin normalleþip, demokratikleþmesi gerekiyor. Türkiye'nin yaþadýðý durumu sadece rahip Brunson olayýna baðlamak da olaya çok dar bakmak anlamýna gelir. Ülkenin son yýllarda yaþadýklarýna hepimiz tanýðýz. Türkiye çok kolay olaylar yaþamadý. Ülkenin geneli ile ilgili eþitlik ve adaletin kuvvetli hale gelmesi bu iþin çýkýþ noktasýdýr. Atýlacak olan demokratik adýmlarla birlikte zaten ekonomi de daha doðru bir zemine gelir. Aksi takdirde bugünden daha kötü tablolar bile karþýmýza çýkabilir. Bütün girdileri döviz üzerine olan bir ekonomimiz var. Yapmýþ olduðumuz ihracatýn ham maddesini de bir þekilde temin eden bir yapýmýz var. Bunlarla mücadele etmek iþ dünyasýnýn becerebileceði bir þey deðil. Bu ülkeyi seven herkesin ortak bir paydada net olmasý gerekiyor."

“Firmalarýn geliþi býçak gibi kesildi” Son bir haftalýk süreç

içerisinde firmalarýn geliþinin aniden kesildiðini dile getiren Diyarbakýr Otelciler Derneði Baþkaný Havva Doðan, "Dövizin rekor kýrmasý kimi zaman turizm için iyi diyorlar fakat bu durumun Ege ve Akdeniz turizmi için olumlu bir yönü olabilir. Fakat bizim gibi þehir otelcileri için olumlu deðil. Çünkü müþteri portföyümüz farklýdýr. Þu an bölgedeki iþ dünyasý satýþ ve nakit sorunu yaþadýðý için maalesef kimse personelini seyahate göndermiyor. Doðal olarak durum olumsuz. Bölge otelleri için de iç açýcý bir durum söz konusu deðil. Geçtiðimiz haftadan beridir. Firmalarýn geliþ-gidiþi býçak gibi kesildi. Tüm otelci arkadaþlarýmýz kötü bir sezon geçirdi" dedi.

‘Kimse önünü göremiyor’ Eylül ve Ekim ayýnýn hareketli geçmesini beklediklerini dile getiren Doðan, daha sonra þunlarý söyledi: "Bir takým talepler var. Yine de patlak veren bu ekonomik sorunun gölgesinde neler olacaðýný bilemiyorum. Kimse önünü göremiyor. Ýþ dünyasý olarak istikrarsýzlýðýn sona ermesini bekliyoruz. Diyarbakýr'da þu anda açýlmasý planlanan iki otel var. Ýnþaat aþamasýnda olup 2019'da açýlmasý planlanan üç otel var. Dolarýn yükselmesi maliyeti çok yükseltiyor. Gidiþatý hiç olumlu görmüyoruz. Önümüzdeki süreçte bir þeylerin netleþmesini bekliyoruz"

‘Kuyumcu esnaflarý altýn satýþý yapamýyor’ Kuyumcu esnafýnýn dövizdeki ani dalgalanmalar nedeniyle altýn satýþý yapamadýðýný belirten Diyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý Baþkaný Mustafa Akkul, "Türkiye'de üretimde yüzde 90 oranýnda ham madde yurt dýþýndan ithal

edildiði için dolarýn yükselmesi tüm piyasayý etkiliyor. Bizim sektörümüz de dolar endeksli olduðu için biz de olumsuz etkileniyoruz. Hatta bu durum altýnýn daha fazla yükselmesine neden oluyor. Biz þu anda kuyumcu esnaflarý olarak ne yapacaðýmýzý þaþýrmýþ durumdayýz. Altýn alalým mý, satalým mý? Karar veremedik. Alýrsak sert düþüþler yaþanabilir diye endiþeleniyoruz. Satarsak da ani fiyat yükselmesinden korkuyoruz. Bu anlamda sýkýntýlar yaþanýyor. Bu durumu düzeltmek için sadece açýklama yapmak yetmez. Ciddi adýmlarýn atýlmasý gerekiyor. Aksi halde bu ateþin söneceðini sanmýyoruz. Amerika'ya giden heyet bir netice alamadý. Ciddi ve tatmin edici bir açýklama hükümet tarafýndan yapýlmadý. Endiþe ile bekliyoruz. Kuyumcu esnaflarý siftah yapmadan dükkân kapatýyor. Þu anda kuyumcu esnaflarý altýn satýþý yapamýyor. Herkes altýnýn düþmesini bekliyor. Altýnýný bozmak isteyen de biraz daha yükseleceðini düþünerek altýnýný bozmuyor. Bu sýkýntýlar aþýlmazsa aksi durumda daha kötü bir tablonun bizi bekleyeceðini düþünüyoruz. Biz vatandaþa her zaman borçlarýnýz varsa altýna yatýrým yapýn demiþizdir. En güvenli liman altýndýr. Bunu söylemeye devam ediyoruz. Kimse karamsar olmasýn düðünü olanlar ertelemeye gitmeden düðünlerini yapsýn. Türkiye'nin ekonomik anlamda temeli saðlam olsa papaz olayý kriz çýkmazdý. Bu olaylar sadece birer nedendir. Türkiye'nin yaþadýðý kriz, bir takým yanlýþlarýn sonucudur. Türkiye'ye sýcak para giriþinin olmasý gerekiyor. Aksi halde bu ateþ sönse bile yarýn tekrar alevlenebilir" diye konuþtu.

“Siyaseten yapýlmasý gerekenler var” Diyarbakýr Sanayici ve Ýþ Ýnsanlarý Derneði (DÝSÝAD) Baþkaný Burç Baysal, Türkiye'nin yaþadýðý durumun sadece rahip Brunson olayýna baðlanmamasý gerektiðine dikkat çekti. Baysal, sözlerine þöyle devam etti; "Bugün geldiðimiz no-

Burç Baysal

l Hakan Akba

Havva Doðan

l Mustafa Akku


10

YAÞAM

13 Aðustos 2018 Pazartesi

Saðlýkta þiddet önlenemiyor Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde görevli Doktor Ahmet Azizoðlu, taþkýnlýk çýkarmamalarý yönüne uyarýda bulunduðu hasta yakýnlarýnýn saldýrýsýna uðradý. Diyarbakýr Tabip Odasý ve Saðlýk Emekçileri Sendikasý Diyarbakýr Þubesi, Doktor Azizoðlu’nu ziyaret ederek, Saðlýk Bakanlýðý ve tüm yetkilileri acilen önlem almaya çaðýrdý

Okul bahçesindeki baykuþlar dikkat çekiyor Diyarbakýr’da bir imam hatip lisesinin bahçesine dadanan çok sayýda baykuþ, dikkat çekiyor Diyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçesindeki bir imam hatip lisesinin bahçesinde bulunan çok sayýda baykuþ, görenlerin dikkatini çekiyor. Medya Mahallesi 205'inci Cadde'de bulunan Þehit Halit Gülser Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesinin bahçesini, yaz mevsiminin baþlamasýyla birlikte baykuþlar mesken edindi. Okulun tadilat iþlerini yapan iþçiler, normalde akþam saatlerinde görülen baykuþlara gündüz rast gelince durumu personellere ilettiler. Okulun personelleri ise baykuþlarýn, iki senedir her yaz mevsiminde buraya dadandýklarýný söylediler. Konuyla ilgili bilgilendirme yapan iþçilerden Engin Deniz, bahçede çok sayýda baykuþ görünce þaþýrdýklarýný belirtti. Deniz, "Yapacaðýmýz bazý iþler için bu okula geldik. Çalýþmaya baþladýðýmýz sýrada birden fazla baykuþ olduðu dikkatimizi çekti. Öðrendiðimiz kadarýyla geçen yýl sayýlarý fazlaymýþ. Bu sene sayýlarý daha da artmýþ. Bildiðimiz kadarýyla baykuþlar etoburdurlar. Okul personelleri, özellikle serçelerin ve kedilerin sayýsýnýn bu okulda azaldýðýný söylediler. Zaten dikkat ettiðimiz kadarýyla aðaçlardaki baykuþlar hep serçeleri kovalýyorlar. Okul yönetimi, son iki senede özellikle yaz aylarýnda baykuþlarý gördüklerini dile getirdiler. Okul çevresinde insanlara yönelik saldýrýlarýný duymadýk. Zaten çok sinsi ve sessiz hayvanlardýr. Baþlarý her tarafa dönüyor. Eðer nesli tükenme tehlikesiyle karþý karþýyaysa yetkililer bunlar hakkýnda önlem almalý, neslinin tükenmesini engellemeliler." dedi. (ÝLKHA)

Bilgi BAÐCÝ DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi (DÜ) Acil ve Travmatoloji Hastanesine yanýk tedavisi için getirilen bir çocuðun yakýnlarý, cerrahi müdahale odasýnda taþkýnlýk çýkardý. Onlarý uyarýp, dýþarý çýkmalarýný isteyen Doktor Ahmet Azizoðlu ise hasta yakýnlarýnýn saldýrýsýna uðradý.

Azizoðlu, maruz kaldýðý saldýrýyý þöyle anlattý: "Cerrahi odasýnýn kapýsýný açtýðýmda içeride ondan fazla hasta yakýný vardý. Ýki doktor arkadaþ müdahale ediyordu. Bunlar 'Doktor nerede?' diye baðýrýyordu. Saðý solu kýrýp kapýlara zarar vermiþlerdi. Ben de hasta yakýnlarýna kendimi tanýtarak uyarýda bulundum. Bu sýrada göðsüme bir yumruk aldým. Ben yine onlarý sakinleþtirmeye çalýþtým. Birisi burnuma yumruk attý. Sonra yedi sekiz kiþi bana saldýrdý. Beyaz kod verdik, güvenlikçi ve polis arkadaþlar geldi. Darp raporu aldým" Darp edilen ve ayný hastanede müþahede altýna alýnan doktorun þikayeti üzerine 3 kiþi gözaltýna alýndý.

Meslektaþlarýný yalnýz býrakmadýlar Öte yandan, Diyarbakýr Tabip Odasý ve Saðlýk Emekçileri Sendikasý (SES) Diyarbakýr Þubesi, saldýrýya uðrayan Doktor Ahmet Azizoðlu'nu ziyaret etti. Ziyarette konuþan Diyarbakýr Tabip Odasý Baþkaný Doktor Mehmet Þerif Demir, saðlýk alanýnda her gün yüzlerce þiddet olayýnýn yaþandýðýný ve þiddetin dozunun her geçen gün artarak devam ettiðini belirterek, þunlarý söyledi:

Can güvenliði sorunu

"1 ay önce Harran Üniversitesi Hastanesi Acil servisinde Doktor Bahadýr Ahmet Yalçýn'a kaldýrým taþý ile kafasýna vurularak vahþice saldýrýldý. Arkadaþýmýz bu saldýrýda aðýr yaralandý ve bir hafta yoðun bakýmda kaldý. Dün yine bir acil serviste bir hekim arkadaþýmýz görevi baþýnda hasta yakýnlarý tarafýndan darp edildi. Bu saldýrýda gözlükleri ve burnu kýrýlan hekim arkadaþýmýz acilin yoðunluðundan hastalar-vatandaþ maðdur olmasýn diye o halde sabaha kadar çalýþmaya devam etti. Bu özverinin, fedakarlýðýn karþýlýðý ne yazýk ki "Dayak" oluyor ne yazýk ki! Can güvenliði sorunu hekimlerin ve saðlýk çalýþanlarýnýn en büyük sorunu haline gelmiþtir. Yöneticilerin bu sorunu çözmeye yönelik hiçbir ciddi çalýþma yapmadýðý görülmektedir.

Artýk yeter! Her gün polikliniklerde yüzlerce hasta bakmak zorunda býrakýlýp nöbet sonrasý izin kullanmadan 36 saat aralýksýz çalýþarak acil servislerin artan hasta yüküyle baþ etmeye çabalarken þiddete maruz kalmayý kabul etmiyoruz Saðlýkta Dönüþüm Programýnýn uygulanmasýndan kay

naklanan sorunlarýn sorumlularý olarak hekimler ve saðlýk çalýþanlarýnýn görülmesi kabul edilemez. Biz hekimler ve saðlýkçýlar yaþatmaya çalýþýrken yaþamlarýmýzdan olmak istemiyoruz! Mesleðimizi yaparken hastalarýmýza yeterli süre ayýrmak ve güvenli ortamlarda çalýþmak istiyoruz. Buradan bir kez daha baþta Saðlýk Bakanlýðý olmak üzere tüm yetkilileri acilen önlem almaya, saðlýkta þiddete karþý yasa tasarýsýnýn biran önce yasalaþtýrýlmasýna ve hekim ile hastayý karþý karþýya getiren saðlýk politikalarýndan vazgeçmeye çaðýrýyoruz. Tekrardan baþta hekim arkadaþýmýza ve tüm saðlýk emekçilerine geçmiþ olsun diyoruz."


HABER

13 Aðustos 2018 Pazartesi

11

Dayý yeðen kavgasý kanlý bitti:

Bir ölü 4 yaralý

Þýrnak'ýn Cizre ilçesi Kurtuluþ köyüne baðlý konutlarda ikamet eden Asya Kolanç (45) adlý kadýnýn cansýz bedeni Dicle Nehri'nde bulundu. Nehrin kenarýnda Kolanç'ýn telefonu ve çantasý bulundu. Görgü tanýklarý Kolanç'ýn serinlemek için suya girdiðini ve bir daha çýkamadýðýný belirtti. MA'da yeralan habere göre, Kolanç topraða verilirken, Cizre'de ailesinin evinin önünde taziye kuruldu. 2 çocuk annesi olduðu öðrenilen Kolanç'ýn eþi Aziz Kolanç'ýn, siyasi gerekçelerle müebbet hapis cezasýna çarptýrýldýðý ve 24 yýldýr cezaevinde bulunduðu öðrenildi. Aziz Kolanç, halen Bandýrma T Tipi Kapalý Cezaevi'nde tutuluyor.

Gaziantep’te aralarýnda husumet olduðu iddia edilen dayý ile yeðen arasýnda çýkan silahlý kavgada bir kiþi hayatýný kaybetti, 4 kiþi yaralandý Gaziantep'te dayý ile yeðen arasýnda çýkan tartýþmanýn kavgaya dönüþmesi üzerine, yeðeni tarafýndan av tüfeðiyle vurulan kiþi hayatýný kaybederken, kavga esnasýnda yoldan geçen 4 kiþi ise tüfekten çýkan saçmalarla yaralandý. Olay, Þehitkamil ilçesi Hasýrcýoðlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eyüp Ercan (39), Hasýrcýoðlu Mahallesi'ndeki bakkalýna gelen ve

Dicle Nehri’nde kadýn cesedi bulundu

aralarýnda husumet bulunan yeðeni A.M. ile tartýþmaya baþladý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine A.M. yanýnda getirdiði av tüfeði ile Ercan'a art arda ateþ ederek olay yerinden kaçtý. Av tüfeðiyle vurulan Ercan, olay yerinde hayatýný kaybederken, yoldan geçtikleri sýrada saçmalarýn vücutlarýna isabet etmesi sonucu yaralanan 4 kiþi ise haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulans-

larla Doktor Ersin Arslan Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Olay yerine çok sayýda polis sevk edilirken, Ercan'ýn cenazesi ise otopsi iþlemleri için Gaziantep Adli Týp Kurumu morguna kaldýrýldý. Olay ile ilgili soruþturma devam ederken, olay yerinden kaçan A.M'nin yakalanmasý için ise çalýþma baþlatýldý. (ÝLKHA)

Batman’da kaza: Biri çocuk 2 yaralý Batman'ýn Kozluk ilçesi Tepecik Mahallesi'nde meydana gelen kazada biri çocuk 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre, Tepecik Mahallesi'nde seyir halinde bulunan 72 KC 914 plakalý minibüsün sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çýktý. Araç bir evin duvarýna çarparak dururken, çarpmanýn etkisiyle minibüste bulunan sürücü ve bir çocuk yaralandý. Çekici yardýmýyla araç bulunduðu yerden kaldýrýlýrken, yaralýlar tedavileri yapýlmak üzere Kozluk Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Yaralýlarýn durumunun iyi olduðu öðrenildi. (ÝLKHA)


12

HABER

13 Aðustos 2018 Pazartesi

Bedelliye ödediði fark için AiHM’e gitti

Bedelli askerlik için 2011’de 30 bin TL ödeyen avukat Baran Doðan, sonraki yýllarda bedel düþürülünce fazladan ödediði miktarý geri istedi. Doðan dilekçesinde, “Þahsýmdan fazladan alýnan 12 bin TL’nin eþitlik ilkesi çerçevesinde yasal faizi ile birlikte iadesini talep ederim” dedi Bedelli askerlik için 2011'de 30 bin TL ödeyen avukat Baran Doðan, 10 Aralýk 2014'te çýkarýlan yasa ile bedelli askerlik bedelinin 18 bin TL olarak belirlenmesi üzerine açtýðý davayý Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne (AÝHM) taþýdý. Doðan dilekçesinde, "Þahsýmdan fazladan alýnan 12 bin TL'nin eþitlik ilkesi çerçe-

vesinde yasal faizi ile birlikte iadesini talep ederim" dedi. Hürriyet'ten Ayþegül Usta'nýn haberine göre Avukat Baran Doðan, 2011'de bedelli asker için 30 bin TL ödedi. Dört yýl sonra 10 Aralýk 2014'te çýkartýlan yasa ile bedelli askerliðin 18 bin TL olarak belirlenmesi üzerine Doðan bu farkýn peþine düþtü. Milli Savun-

ma Bakanlýðý'na baþvurarak kendisinden fazladan alýndýðýný belirttiði 12 bin TL'nin iade edilmesini isteyen Doðan'ýn bu talebi sýrasýyla Milli Savunma Bakanlýðý, Askeri Yüksek Ýdare Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi tarafýndan reddedildi. Bunun üzerine Doðan, geçen yýl AÝHM'ye baþvurdu. Doðan tarafýndan AÝHM'ye verilen

dilekçede, "Þahsýmdan fazladan alýnan 12 bin TL'nin hukuki eþitlik ilkesi çerçevesinde yasal faizi ile birlikte iadesine karar verilmesini talep ederim" denildi. AÝHM'ye yaptýðý baþvurunun sonuçlanmasýný beklediðini belirten Doðan, þunlarý söyledi: "2011'de bedelli askerlik uygulamasýndan yararlananlar 30 bin TL, 2014'te yararlananlar 18 bin TL ödedi. 2018'de bedelli askerlik uygulanmasýndan yararlanacaklar ise 15 bin TL ödeyecekler. Aleyhine AÝHM'ye bireysel baþvuru yaptýðýmýz bedelli askerlik uygulamasýnýn üzerinden yedi yýl geçmesine raðmen bedel sürekli düþürülmektedir. Bu durum 2011 uygulamasý ile sonraki uygulamalar arasýnda eþitlik ilkesine aykýrý bir þekilde fahiþ bir fark olduðunu açýk bir þekilde gösteriyor. Ýdare, tüm eylem ve iþlemlerinde kamu yararý kadar hukuki eþitlik ilkesini de gözetmek zorundadýr. Ýç hukuktaki tüm yasal süreç tükendikten sonra 3 Þubat 2017'de AÝHM'ye bireysel baþvuru yaptýk. Baþvurumuzun 2 yýl içinde sonuçlanmasýný bekliyoruz. AÝHM'nin lehimize karar vererek fazladan alýnan paranýn tazminat olarak tarafýmýza ödenmesine karar vereceðini düþünüyoruz."


$ €

DOLAR

: 6,4095 6,4140

EURO

: 7,3155 7,3243

ALTIN

: 249,63 249,91

BÝST

: 94.939

ekonomi

13 13 Aðustos 2018 Pazartesi

Firmalara ‘ihracat’ çaðrýsý D övizdeki dalgalanmaya iliþkin açýklama yapan Güneydoðu Halý Ýhracatçýlarý Birliði Baþkaný Ahmet Kaplan, firmalara “ihracata yönelin” çaðrýsýnda bulundu

DÝYARBAKIR - ABD'nin Türkiye'ye karþý aldýðý yaptýrým kararýnýn ardýndan dolarýn yükselmesi ile ilgili bir açýklama yapan Güneydoðu Halý Ýhracatçýlarý Birliði (GAHÝB) Baþkaný Ahmet Kaplan, firmalara "Ýhracata yönelin" çaðrýsýnda bulundu. Piyasalarýn kýsa bir sürede toparlanacaðýný ve belirli bir seviyede kalacaðýný tahmin ettiklerini belirten Kaplan, "Bu yüzden firmalarýmýza ihracata yönelin çaðrýsýnda bulunuyoruz. Ýhracat, iç piyasa dengesini firmalarýmýzýn ayarlamasý gerekiyor. Bizler bu krizi ancak kenetlenerek, birlik ve beraberlik içerisinde aþabiliriz." dedi. Kaplan, "Bizler çalýþýrsak sorunu çözebiliriz ama sürekli 'kriz var' söylemlerine hapsolursak, Türkiye'yi sevmeyen insanlarýn bekledikleri gerçekleþir. O yüzden birlik, beraberlikle bugünkü seviyelerimizden daha iyi noktalara gelmemiz gerekiyor. Üretimimizi, ihracatýmýzý arttýrarak sürdürmek, yeni pazarlarda varlýðýmýzý ve aðýrlýðýmýzý daha etkin olarak hissettirmek zorundayýz" ifadelerini kullandý. Gaziantepli halýcýlarýn özellikle bu son dönemlerde en çok ihracat

yaptýðý ülkelerin baþýnda Amerika kýtasýnýn geldiðini belirten Kaplan, Amerika pazarýyla ilgili herhangi bir sorun beklemediklerini ifade etti.

“Amerika için vazgeçilmez ülke olmaya devam edeceðiz” Kaplan, "Aslýnda biz çok ucuz maliyetle Amerika'ya mal gönderiyoruz. Öyle ki Amerika'nýn bu fiyatlara bu mallarý baþka ülkeden alma þansý yoktur. Kesinlikle Amerika için vazgeçilmez ülke olmaya devam edeceðiz. Gaziantep'in halý ihracatýnýn yüzde 27'lik bölümü ise Amerika'ya gidiyor. Yýlsonu itibarýyla Amerika Kýtasýna 500 milyon dolarlýk halý ihracatý yapmayý hedefliyoruz." diye konuþtu. Kaplan, yaþanan sýkýntýlarýn ardýndan piyasalarýn kýsa zamanda toparlanacaðýný ve belirli bir seviyede kalacaðýný umduklarýný belirterek, "Ýhracat ve iç piyasa dengesini firmalarýmýzýn ayarlamasý gerekiyor. En azýndan bu dengenin yüzde 50 iç pazar, yüzde 50 de ihracat üzerine kurulu olmasý, firmalarýmýzýn daha saðlýklý yürüyebilmesine vesile olacaktýr. Sektörümüz için yeni, güçlü pazar arayýþlarýmýz sürüyor. Yenilikçi ürünlerle ihracatýmýzý

daha çok arttýrmak zorundayýz." þeklinde konuþtu.

“Meydanlara koþan ruha þimdi de çok ihtiyaç var” Son dönemde piyasalarda endiþenin hakim olduðuna da dikkat çeken Kaplan, þunlarý söyledi: "15 Temmuz gecesini hatýrlayalým. O gece meydanlara koþan bir grup vardý ve bir de 'ekmek, benzin kalmaz' diye kuyruða girenler vardý. Meydanlara koþan ruha þimdi de çok ihtiyaç var. Burada tüm hükümet yetkilileri, sivil toplum kuru-

Altýn ve dolar yükseliþi devam ediyor

luþlarý ve sanayiciler bir araya gelerek bu sorunlarý atlatmamýz gerekiyor. Bizler çalýþýrsak sorunu çözebiliriz. Ama sürekli 'kriz var' söylemlerine hapsolursak Türkiye'ye yönelik sürdürülen bu çirkin oyunlarý tezgahlayan insanlarýn bekledikleri gerçekleþir. O yüzden birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenerek, sahip olduðumuz dinamikleri doðru kullanarak ülkemizi ve ülke ekonomisini bugünkü seviyelerimizden daha iyi noktalara gelmemiz gerekiyor. Bunu baþaracak olan da bizleriz." ( ÝLKHA)

Yükseliþini sürdüren dolar, dün 6,43 seviyesinde iþlem görürken, gram altýn ise 249 liradan satýldý. ABD'nin Türkiye'de bazý kiþi ve kurumlara yaptýrým kararý haberinin ardýndan hýzla yükselen dolar ve altýn yükseliþi devam etti. Dalgalanmanýn ardýndan dün sabah saatlerinde son durumu ile merak edilen dolar kuru, 6,43 seviyelerine ulaþtý. Haftaya 198.2 lira seviyesinden baþlayan gram altýn, bu süreçte yükseliþ eðilimini sürdürerek, 249 liradan satýldý. Çeyrek altýn 393,20 liradan alýnýrken, 403,92 liradan satýlýyor. Yarým altýn da 783,86'den alýnýrken 807,83 liradan satýlýyor. Cumhuriyet altýný ise 1.670 liradan alýnýp 1.690 liradan satýlýyor. Uzmanlar, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson bahanede ederek 2 bakana olan yaptýrýmý, Ýran yaptýrýmlarý ve Çin ile ticarete iliþkin açýklamalarýnýn dolarýn küresel piyasalardaki deðeri üzerinde etkili olacaðýný ve artýþlarýn devam edeceði öngörülüyor. (ÝLKHA)


14

DÜNYA

13 Aðustos 2018 Pazartesi

Suriye operasyona baþladý Ordu, cihatçýlarý silah býrakmaya çaðýrmýþtý Suriye ordusu bölgeye havadan bildiri atarak cihatçýlarý silah býrakmaya ve hükümetin taleplerini kabul etmeye çaðýrmýþtý. Ýdlib aralarýnda El Kaide baðlantýlý Heyet Tahrir'uþ Þam ve ÖSO'nun da olduðu cihatçý örgütlerin kontrolünde. Hama ve Süveyde'de de operasyonlarýný sürdüren Suriye güçleri, bölgedeki IÞÝD varlýðýna son vermeyi planlýyor.

Ýdlib’de patlama: 32 ölü

Suriye ordusu uzun süredir hazýrlýðý yapýlan Ýdlib operasyonuna baþladý. Ordunun Ýdlib'e havan atýþlarýný baþlattýðý duyuruldu. Basýnda çýkan haberlere göre, Suriye Ordusu ülkenin kuzeydoðusundaki Ýdlib vilayetinde 'terörist' unsurlara bir dizi saldýrý düzenledi. Saldýrý, Suriye ordusunun cihatçýlarý silah býrakmaya ve hükümetin isteklerini kabul etmeye çaðýrdýðý broþürler býrakmasýyla gerçekleþti. Broþürde þu mesaj ve-

rildi: "Savaþ sona yaklaþýyor. Suriye'deki halkýmýzýn yaptýðý gibi, sizi yerel uzlaþmalara katýlmaya çaðýrýyoruz. Suriye Arap Ordusu ile iþbirliðiniz sizi militan ve teröristlerin egemenliðinden kurtaracak ve koruyacak." Sen ve ailenin hayatlarýný koruyacak" Saldýrý Rusya'nýn Suriyeli Uzlaþma Merkezi baþkaný Binbaþý General Alexei Tsygankov'un, Ýdlib'de faaliyet gösteren militanlarýn Suriye'deki yerleþim yerlerini

Öte yandan Ýdlib'in Sermeda beldesinde bir patlama meydana geldi. 32 Suriye güçkiþinin hayatýný kayleri Ýdlib’de bekbettiði, 45 kiþinin de lenen operasyona yaralandýðý patlamanýn cephanelikte çýkbaþladý. Bölge El týðý belirtildi. Kaide’nin de arala"son 24 saat Sabahýn erken saiçinde" bombarýnda olduðu cihatatlerinde yaþanan lamaya devam patlamada ilk belirleçý örgütlerin elinettiklerini söymelere göre 32 kiþi hade bulunuyor lemesinden biryatýný kaybetti, 45 kiþi kaç gün sonra gelyaralandý. Patlamanýn 6 di. Daha önce Suriye katlý bir binanýn içinde buluArap Haber Ajansý (SAnan silahlý gruplara ait bir cephaNA), hükümet birliklerinin, nede meydana geldiði kaydedildi. ülkenin batýsýndaki ve güneybatýPatlama sonucu bina tamamen yýkýsýndaki Hama ve Suwayda eyaletlerinede teröristlere operasyon lýrken, ölü ve yaralý sayýsýnýn artayapmaya devam ettiðini bildirdi. bileceði belirtildi. (Haber Merkezi)

Ýsrail, özgürlük teknelerine saldýrdý Ablukayý kýrma gösterileri karada ve denizde devam ederken iþgal donanmasý Gazze açýklarýnda özgürlük teknelerine ateþ açtý Ýþgal donanmasý önceki akþam Gazze Þeridi'ne uygulanan ablukayý kýrmak için Gazze Limaný'ndan yola çýkan özgürlük teknelerine ateþ açtý. Filistin Enformasyon Merkezinde yer alan habere, onlarca tekne aktivistlerle ve Filistin bayraklarýyla gösteri için denize açýldý. Teknelerin 1948'de iþgal edilen Filistin topraklarýna yaklaþmasý üzerine iþgal güçlerinin teknelere ateþ açtýðý ve aktivistlerden birinin plastik mermiyle hafif þekilde yaralandýðý kaydedildi. Ulusal Hareket Heyeti, konuyla ilgili olarak yayýnladýðý bildiride, dün denizde yapýlan gösteriye 40 tek-

nenin katýldýðýný, gösterinin ateþkes için çalýþan gruplara ve çevrelere mesaj olduðunu ifade etti. Ablukayý Kýrma Yüksek Heyeti sözcüsü Ethem Ebu Silmiyye, Gazze Limaný'nda düzenlediði basýn toplantýsýnda, dün yapýlan gösterinin ablukanýn kaldýrýlmasýndan baþka bir çözümü kabul etmeyecekleri mesajý verdiðini söyledi. Karada ve denizde düzenlenen gösterilerin abluka sona erene kadar devam edeceðini kaydeden Ebu Silmiyye, "Abluka ve iþgal olmadan özgür

bir þekilde yaþamak Gazze halkýnýn da hakký." dedi. Ebu Silmiyye, Gazze halkýnýn çektiði sýkýntýlarý ve ablukayý dünyaya göstermek istediklerini ve Filistin halkýnýn ablukanýn kaldýrýlmasýna karþýlýk siyasi bedel ödemeyeceðini bildirdi. Ablukayý Kýrma ve Büyük Dönüþ Yürüyüþü Ulusal Heyeti temsilcisi Vecih Ebu Zarife ise konuþmasýnda, "Buraya Gazze'de 12 yýldýr abluka altýnda tutulan insanlar adýna geldik. 12 yýl süren abluka ve cezalar yeter." dedi. (ÝLKHA)

BM: Suriye’de savaþýn bedeli 388 milyar dolar Birleþmiþ Milletler, Suriye'de 7 yýldýr aralýksýz süren savaþta 400 bin kiþinin yaþamýný yitirdiðini, 5 milyon kiþinin göç ettiðini ve yaklaþýk 388 milyar dolarlýk ekonomik zarar edildiðini açýkladý. Birleþmiþ Milletler (BM) Batý Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA), Suriye'de 7 yýldýr aralýksýz süren savaþýn 388 milyar dolarlýk ekonomik zarara yol açtýðýný açýkladý. Yol, altyapý, bina ve diðer objelerin tahribatý 120 milyar dolarlýk zarar yarattý. Komisyonun verilerine göre, savaþ süresince verimlilik düþüþü nedeniyle Suriye'nin Gayrý Safi Yurtiçi Hasýlasý'ndaki kayýp ise 268 milyar dolar olarak hesap edildiði belirtildi. BM tahminlerine göre Suriye'deki savaþta þimdiye kadar 400 bin kiþi yaþamýný yitirdi, 22 milyonluk ülke nüfusunun yarýsý evlerini terk etmek zorunda kaldý ve en az 5 milyon Suriyeli baþka ülkelere göç etmek zorunda býrakýldý. (Haber Merkezi)


POLÝTÝKA

13 Aðustos 2018 Pazartesi

‘Oyununuzu gördük meydan okuyoruz’ ber oldum. Böyle stratejik bir ortaðýný, PYD/YPG gibi terör örgütlerini sahiplenerek nasýl kenara koyarsýn? Terör örgütleriyle iliþkisi olan bir papaz için Türkiye'yi feda ediyorsun" diye konuþtu.

‘Hukuk dilinden anlamýyorlar’

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, AK Parti Trabzon Ýl Baþkanlýðý Geniþletilmiþ Ýl Danýþma Meclisi Toplantýsý'na katýldý. Döviz kurlarýndaki yükseliþi "ekonomik savaþ" olarak nitelendiren Erdoðan, "Darbeyle yapamadýklarýný þimdi parayla yapmak istiyorlar. Ekonomik hiçbir sebebi yok. Bu iþin bir adý var mýdýr? Vardýr, Türkiye'ye operasyon çekmektir. Trabzon'dan ilan ediyorum, oyununuzu gördük ve mey-

dan okuyoruz. Þunu bilmelerini istiyoruz. Teslim olmayacaðýz, üretmeye devam edeceðiz" dedi.

‘Stratejik ortaðýný terör örgütüne nasýl tercih edersin?’ Ýsim vermeden ABD'yi eleþtiren Erdoðan, "81 milyonluk bir ülkeyle stratejik ortaklýðýný terör örgütleriyle ortaklýðýna feda edenlere 'Hadi güle güle' deriz. Ben senin stratejik ortaðýným Afganistan'da, Somali'de, Bosna'da bera-

"Talimatla Türkiye'ye boyun eðdiremezsiniz" diyen Erdoðan, "Biz her þeyi hukuk içinde götürelim istedik. Ama gördük ki hukuk dilinden anlamýyorlar. Baþka bir dilden anlýyorlar. Biz o dilleri de konuþmasýný biliriz. Hukuk diline varsanýz biz varýz, yoksanýz biz hukuk diliyle konuþmaya devam ederiz" ifadelerini kullandý. ABD'nin Türkiye'den alýnan demir çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi uygulamasýný eleþtiren Erdoðan, "Tüm dünyaya ticaret savaþý açan ve bunu ülkemize açana da cevabýmýzý yeni ittifaklara, yeni pazarlara yönelerek veririz. Biz Dünya Ticaret Örgütü'nün üyesiyiz. Ben yaptým oldu mantýðýyla böyle bir þey olamaz. Biz de ticaret hukuku neyi söylüyorsa onu söylemeye devam edeceðiz" dedi.

15 Cumhurbaþkaný Erdoðan, dövizdeki hareketlilik nedeniyle ABD’yi eleþtirdi. Erdoðan, “Oyununuz gördük ve meydan okuyoruz. Teslim olmayacaðýz” diye konuþtu “Sakalýmýzý týraþ ediyorlar, yarýn daha gür çýkar” "Bir kez daha sinsi bir oyunla karþý karþýyayýz" diyen Erdoðan, þunlarý söyledi: "Para dediðiniz bugün yoktur, yarýn bulursunuz. Yatýrým dediðiniz 2 gün gecikir, 3'üncü gün daha güçlü gelir. Onlar bizim sakalýmýzý týraþ ediyorlar. Bilmiyorlar ki yarýn çok daha gür çýkacak. Her yerde söyledim. Yasýk altý dövizi olanlar, dolar, avro, altýn olanlar, lütfen bunlarý bankalarda TL'ye çevirsinler."

‘Suriye’de yeni yerleri de özgürleþtireceðiz’ Suriye'de yeni askeri harekatlar düzenlenebileceðini söyleyen Erdoðan, "Suriye'de yakýnda yeni yerleri de özgürleþtirmiþ olacaðýz. Münbiç'i bölgenin asli halkýyla birlikte yeniden yapýlandýrmaya dönük çalýþmalarýmýz devam ediyor. Ýdlib'de felaketin yaþanmamasý için diplomatik ve askeri çalýþmalarýmýza hýz verdik" þeklinde konuþtu. (HABER MERKEZÝ)

Akþener yeniden seçildi, yönetimin yarýsý deðiþti Meral Akþener, ÝYÝ Parti'nin 2. Olaðanüstü Kurultayý'nda yeniden Genel Baþkan seçildi. ÝYÝ Parti'nin 2. Olaðanüstü Kurultayý Ankara'da gerçekleþti. Aday olan Meral Akþener, 1123 delegenin 881'inin oyuyla yeniden genel baþkan seçildi. Genel Merkez'e kayýtlý 1123 delege bulunuyor. Genel Baþkanlýk seçiminde 888 delege oy kullandý, 7'sinin oyu geçersiz sayýldý. 888 delegenin oyuyla Akþener, yeniden genel baþkan seçildi. Meral Akþener'in hazýrladýðý partinin Genel Ýdare Kurulu listesinde önceki yönetimin yarýsý deðiþti. 80 kiþilik genel idare kurulunda 40 yeni isim var. Oyuncu Mehmet Aslan, Prof. Dr. Þengül Hablemitoðlu'nun da aralarýnda bulunduðu 40 isim þöyle sýralandý: Yasin Öztürk, Ümit Diybakýr, Ahmet Akar, Ayfer Yýlmaz, Mehmet Salim Ensarioðlu, Mehmet Akalýn, Yýldýrým

Ulupýnar, Yavuz Temizer, Fuat Geçen, Hasan Hüseyin Türkoðlu, Sait Özcan, Ýbrahim Güzel, Hasan Seymen, Ahmet Can Buðday, Osman Kaçmaz, Berna Biçer, Bahadýrhan Dinçarslan, Sena Aksakallý, Gökhan Beker, Ýrfan Alpat, Hana Akyüz, Hakan Gören, Ýsmet Koçak, Murat Ünsal, Þengül Hablemitoðlu, Mehmet Aslan, Mustafa Hakan Ünser, Özdemir Polat, Kübra Dursun, Faruk Köylüoðlu, Süleyman Sýrrý Özdolap, Abdullah Ýlker Sungur, Almila Maraþ, Murat Þamil Çapar, Cem Oba, Ünzile Yüksel, Cemal Karapýnar, Mesut Özarslan, Ayça Altýnok, Cevat Saraç.

Yönetim dýþý kalanlar Akþener tarafýndan yeni yönetime alýnmayan isimler ise þöyle: Abdullah Alagöz, Ahmet Çelik, Ali Coþkun, Aydýn Tümen, Ayhan Çevik, Ayþe Sucu, Bedri Yaþar, Berrin Zýrhlý Eyidemir,

Betül Bayraktar Orhan, Bilal Karaca, Celal Daðgez, Cezmi Polat, Coþkun Yýldýrým, Çiðdem Özer, Engin Kabadað, Ersönmez Yarbay, Fatih Demirkol, Fatih Mehmet Þeker, Feridun Bahþi, Fuat Yýldýrým, Fulya Yasemin, Halil Ýbrahim Oral, Hasan Toktaþ, Hayati Arkaz, Ýlay Aksoy, Kemal Niziplioðlu, Mahmut Bozkurt, Meltem Ünal Erzen, Merve Hafýzoðlu, Mukadder Baþeðmez, Nazif Aktür, Nazlý Aspay Þener, Oktay Erçakar, Oltaç Ünsal, Onur Ay-

dýn, Ömer Ýbrahim Sayýn, Ramazan Kýlýç, Þükriye Sevin Çaðlayan, Tamer Kayaalp, Veli Çýtýþlý.

Bahçeli’nin elini öpen isim de liste dýþý 24 Haziran seçimlerinde Ýstanbul'dan milletvekili seçilen Hayati Arkaz, Akþener'in hazýrladýðý yeni Genel Ýdare Kurulu listesinde yer almadý. Arkaz, seçimin ardýndan TBMM açýlýþýnda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpmüþ, bu durum parti içerisinde tartýþma yaratmýþtý.


Kuruluþ Yýlý: 3 Mayýs 2007

13 AÐUSTOS 2018 PAZARTESÝ Yýl: 12 - Sayý : 3795

www.diyarbakiryenigun.com

C

M

Y

K

Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

13.08.2018 pazartesi  
13.08.2018 pazartesi  
Advertisement