Page 1

HDP’de yeni eþ baþkanlar: Buldan ve Temelli Diyarbakýr’da

‘JOKER’ operasyonu Güncel 03

HDP 3. Olaðan kongresi yoðun bir katýlým ile gerçekleþtirildi. Diyarbakýr'dan da çok sayýda vatandaþýn katýldýðý kongrede HDP Eþ Genel Baþkanlýðý'na Pervin Buldan ve Sezai Temelli getirildi. Kongrede mesajý okunan HDP'nin tutuklu eþ genel baþkanlarý Selahattin Demirtaþ ve Figen Yüksekdað, gerçekleþtirilen kongrenin yeni bir umut ve heyecan yaratacaðýna inandýklarýna dikkat çekti. 10-11’de

12 ÞUBAT 2018 PAZARTESÝ FÝYATI: 25 KRÞ.

Ýhraç edilince aktar dükkaný açtýlar... Görevlerinden ihraç edilen Semra ve Mekiye Güzel kardeþler, açtýklarý aktar dükkanýnda el emeði, doðal ürünler satmaya baþladý. Güzel kardeþler, yaptýklarýnýn sadece ekonomik bir faaliyet deðil, ayný zamanda kadýnýn toplumsal yaþamdan uzaklaþtýrýlmasýna dair bir tepki olduðunu ifade etti. Haber 07

Dünya genelinde bir milyar 200 bin insan sigara kullanýrken, tütün hastalýklarý sebebiyle her yýl yaklaþýk 7 milyon insan hayatýný kaybediyor. Sigara kullanan kiþilerin hem maddi ve manevi olarak büyük sýkýntýlar çektiðini belirten Yeþilay Diyarbakýr Þube Baþkaný Yahya Öger, sigara býrakanlarýn ruhen mutlu olduðunu ve saðlýklý bir yaþam sürdüðünü söyledi. 4-5

www.diyarbakiryenigun.com

MERA ALANLARI acilen ýslah edilmeli

Sokaða çýkma yasaklarý ve mera alanlarýnýn günden güne azalmasý ile birlikte kýrsal bölgelerden kentlere doðru hýzlý bir göç dalgasý baþladý. TÜÝK'in 2017 verilerine göre nüfusun sadece yüzde 7,5'inin belde ve köylerde yaþadýðý ortaya çýkarken, bu durum tarým ve hayvancýlýk alanýnda birçok sorunu da beraberinde getirdi

“Diyarbakýr’a hizmet edeceðiz" Kentte faaliyet yürüten bazý Sivil Toplum Kuruluþu temsilcilerini aðýrlayan AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Süleyman Serdar Budak, “Diyarbakýr her geçen gün geliþiyor ve deðiþiyor. AK Parti çatýsý altýnda birlik ve beraberlik içerisinde Diyarbakýr'a hizmet edeceðiz” dedi. 6’da

Görünen Köy

“Sigara maddi ve manevi sýkýntý veriyor”

“Türkiye’nin en büyük sorunlarýndan biri”

“Göçle bir kültür çatýþmasý yaþanýyor”

Köylerin boþalmasýnýn Türkiye'nin en büyük sorunlarýndan biri olduðuna dikkat çeken Diyarbakýr Yeniþehir Ziraat Odasý Baþkaný Süleyman Ýskenderoðlu, hükümetin acil olarak mera alanlarýný kiþi ve kurumlarýn elinden alarak mera alanlarýný ýslah etmesi gerektiðinin altýný çizdi.

Sosyolog Filiz Aküzüm ise köyden kente göç ile birlikte kültür çatýþmasýnýn yaþandýðýna vurgu yaparak, bu durumun insaný yalnýzlaþtýrdýðýný ifade etti. Aküzüm, köylerden kentlere yaþanan göçün kadýnlar açýsýndan olumlu sonuçlarýnýn olduðunu da vurguladý. Haber 8-9’da

5’te

Kendini insan sayan insan(cýk)lar Osman ERGÜN

7’de Mehmet Uður ÇAKIL

Geçmiþin izini sürmek

YENÝGÜN/ÖZEL

Ahmet BARAN

Tecavüz sanýðýna ‘tanýþma’ beraati 03 C

M

Y

K

Diyarbakýr’da gerçeküstü bir yer 12

Amedspor'dan kritik galibiyet 15


2

SAÐLIK

Kalp atýþýnýn farklý zamanlarda ve düzensiz bir þekilde atmasýyla gerçekleþen ve her yaþta görülebilen bir hastalýk olan ritim bozukluðu, hayat kalitesini düþürmekte felç ve ani ölümlere sebep olabilmektedir. Peki ritim bozukluðu nedir? Kalpte ritim bozukluðu neden olur? Sizler için bu sorularýn ve ritim bozukluðu ile ilgili bilinmesi gerekenleri derledik "Obezite, sigara ve aþýrý alkol kullanmak kalp ritm bozukluðunun en sýk nedenlerinden" Prof. Dr. Dursun Aras, yaþýn artmasý ile birlikte ritm bozukluðuna zemin hazýrlayan hastalýklarýn da arttýðýný kaydederek, "Hipertansiyon, kalp yetersizliði, þeker hastalýðý, koroner arter hastalýðý, kalp kapak hastalýklarý, akciðer hastalýklarý, obezite, sigara ve aþýrý alkol kullanmak en sýk nedenlerdir. Ayrýca tiroid bezi hastalýklarý, uyku apnesi ve böbrek yetmezliði olan hastalarda da sýk görülür. Nadiren hiçbir hastalýk olmadan da tek baþýna bu ritm bozukluðu olabilir" diye konuþtu. "Kalp ritm bozukluðunun en sýk belirtisi çarpýntý" Prof. Dr. Dursun Aras, kalp ritim bozukluðunda hastalarýn genellikle hýzlý ve düzensiz kalp atýþlarýndan þikayet ettiklerini vurgulayarak, "Nefes darlýðý, çabuk yorulma, göðüs aðrýsý eþlik edebilir. Bu ritim bozukluðu hastalarýn bir kýsmýnda birkaç saat veya birkaç gün devam edip normale döner ve zaman zaman tekrarlar. Bu nedenle þikayetler de bazen olur ve bazen düzelir. Hastalarýn bir kýsmý özellikle yaþlýlar hiç rahatsýzlýk hissetmeyebilirler. Ama ritim bozukluðunun oluþturduðu riskler þikayetsiz olan bu hastalarda da aynen söz konusudur. Bazen ilk bulgu beyin damarlarýndaki týkanýklýða baðlý olarak inme, kalýcý bir felç, geçici görme, konuþma bozukluðu veya kuvvet kaybý olabilir" ifadelerini kullandý. Prof. Dr. Dursun Aras, þikayeti olan veya risk grubundaki hastalarýn doktor muayeneleri gerektiðini ifade ederek, Hastanýn hikayesi ve fizik muayenesi önemli ipuç-

12 Þubat 2018 Pazartesi

Ritim bozukluðu nedir, neden olur? larý verir. Tanýda en önemli yöntem YAZI elektrokardiyograDiZiSi fi yani EKG'dir. Ritm bozukluðu 2 varken EKG ile taný koymak çok kolaydýr. Ancak hastalarýn bir kýsmýnda ritm bozukluðu dönem dönem olduðu için aradaki normal dönemlerde EKG de normal görünecektir. Bu durumlarda hastalarýn göðsüne yapýþtýrýlan elektrodlar ile 24 saat veya daha uzun süre EKG kaydý yapabilen Holter gibi uzun süreli ritm takip yöntemleri kullanýlabilir. Bu ritim bozukluðuna neden olacak hastalýklarýn tanýsý ve ritim bozukluðunun kalbe etkisinin deðerlendirilmesi için ekokardiyografi yani kalp ultrasonografisi gerekir. Ayrýca kan þekeri, böbrek, karaciðer, tiroid fonksiyonlarý için kan tetkikleri yapýlmalýdýr" diye konuþtu. Tedavinin birbirini tamamlayan iki kýsýmdan oluþtuðunu vurgulayan Prof. Dr. Dursun Aras, "Birincisi kalp hýzýnýn ve ritminin kontrol edilmesidir. Kalp hýzý genellikle çok hýzlýdýr ve yavaþlatmak için ilaçlar verilir. Bununla birlikte ritim bozukluðu devam eden ve normal ritme döndürülmek istenen hastalarda ritim düzenleyici ilaçlar (antiaritmikler) verilebilir. Bazen göðüse elektrik þoku uygulanarak ritim düzeltilir. Bazen de ilaçlara raðmen ritim bozukluðu ve þikayetleri devam eden hastalarda ablasyon ile ritim normale çevrilir ve tekrarlamasý önlenebilir. Ablasyon iþlemi koroner anjiografide olduðu gibi kasýktaki damarlardan kalbe ulaþýlarak özel elektrod kateterler ile ritim bozukluðundan sorumlu odaklarýn yakýlmasý veya dondurulmasý iþlemidir. Ablasyon iþlemi aritmi konusunda uzmanlaþmýþ elektrofizyoloji uzmaný kardiyologlar tarafýndan yapýlmaktadýr. Ülkemizde bu konuda oldukça tecrübeli ve baþarýlý doktorlar ve merkezler bulunmaktadýr" dedi.

“Önleyici olarak aspirinin kullanýlmasý” Prof. Dursun Aras, tedavinin ikinci ve belki de daha önemli kýsmýnýn ise beyin damarlarýnýn pýhtý ile týkanmasýnýn, dolayýsýyla inmelerin önlenmesi olduðunu ifade ederek, "65 yaþýn

üstünde olmak, daha önce geçirilmiþ bir inme olmasý, hipertansiyon, þeker hastalýðý ve kalp yetersizliði inme için en önemli risk faktörleridir. Bunlardan birinin veya birkaçýnýn olmasý durumunda, ciddi bir sakýncasý olmadýðý sürece pýhtý önleyici ya da kan sulandýrýcý olarak bilinen ilaçlar (antikoagülanlar) kullanýlmalýdýr. Bu ilaçlarýn hepsi ülkemizde mevcuttur. Hastalar ve belki kýsmen doktorlar tarafýndan da en sýk yapýlan hata inme önleyici tedavi olarak aspirin kullanýlmasýdýr. Aspirinin atriyal fibrilasyonda inme önlemedeki etkisi yetersizdir ve pýhtý önleyici tedavinin yerine geçmez. Maalesef halen Ülkemizde de pek çok ülkede olduðu gibi atriyal fibrilasyonda inme önlenmesi için pýhtý önleyici tedavilerin kullanýmý gereken oranlarýn çok altýndadýr ve halen korumadýðý halde aspirinin yanlýþ kullanýmý fazladýr. Bu nedenle Ülkemizde ve bütün dünyada ölümlerin ve sakat kalmalarýn en önemli nedenlerinden biri olan inme ile mücadele yetersiz kalmaktadýr. Gerekli hastalarda etkili ve doðru bir pýhtý önleyici tedavi ile inmelerin %70-80'i önlenebilmektedir. Bu alanda

hasta, doktor ve saðlýk çalýþanlarýnýn daha fazla bilgi ve ilgisine ihtiyacýmýz vardýr. Þu noktayý tekrar tekrar vurgulamak gerekir; inme en önemli ölüm nedenlerinden biridir ve atriyal fibrilasyona baðlý inmelerin büyük kýsmý doðru tedavi ile önlenebilir. Bu tedavi kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, iç hastalýklarý, geriatri ve nöroloji uzmanlarý tarafýndan her yerde kolaylýkla uygulanýlabilen bir tedavidir" þeklinde konuþtu.

“Hayatýnýzýn ritmi için kalp ritmini koruyun” Prof. Dr. Dursun Aras, kalp ve damar hastalýklarýna baðlý ölümlerin bütün dünyada ölüm nedenlerinin en baþýnda geldiðini dile getirerek, "Bunun önüne geçmek için daha iþin baþýnda yani saðlýklý iken gayret göstermek þarttýr. Saðlýklý beslenmek, yeterince hareket etmek ve egzersiz yapmak, sigara ve kötü alýþkanlýklarý býrakmak herkesin yapmasý gereken temel önlemlerdir. Hipertansiyon, þeker hastalýðý ve þiþmanlýk ile daha etkili mücadele edilmelidir. Bunlarý yaparken hastalarýn da daha aktif, istekli ve katýlýmcý olmalarý gereklidir" diye konuþtu. (ÝHA) SON


12 Þubat 2018 Pazartesi

3

GÜNCEL

Tecavüz sanýðýna ‘tanýþma’ beraati

Diyarbakýr'da, zorla eve girip, tecavüz ettiði iddia edilen kiþi beraat etti. Mahkeme, gerekçe olarak 'tanýþýk' olmalarýný gösterdi deniyle 'Tehdit'ten suç duyurusunda bulunulmasýný talep etti. Kararýný açýklayan mahkeme, Y.G.'nin 'nitelikli cinsel istismar', 'kiþiyi hürriyetinden yoksun kýlma' ve 'Yaðma' suçlarýndan kesin, somut ve inandýrýcý delil elde edilemediði için beraatine karar verdi. Y.G.'yi 'cinsel taciz' suçundan 4 ay 15 gün, 'ruhsatsýz silah bulundurma' suçundan da 1 yýl hapis ve 600 lira adli para cezasýna çarptýran mahkeme, sanýðýn suça eðilimli kiþiliði, çevresi ile geçimsizliði ve suçtan sonraki davranýþlarýný dikkate alarak ceza oranýnda indirim yapmadý. Sanýðýn duruþmadaki hareketleri ile yeniden suç iþlemeyeceði yönünde olumlu kanaat oluþmadýðý için cezasýnýn ertelenmesine de karar verilmedi.

Diyarbakýr'da, evlilik vaadiyle tanýþtýðý M.D.'nin evine zorla girip, tecavüz ettiði, telefonda cinsel tacizde bulunup, ölümle tehdit ederek parasýný yaðmaladýðý iddia edilen Y.G., 'tecavüz', 'yaðma' ve 'kiþiyi hürriyetinden yoksun kýlmak' suçlarýndan beraat etti. Y.G.'yi 'cinsel taciz' ve 'ruhsatsýz silah taþýmak' suçundan cezalandýran mahkeme, gerekçeli kararýnda taraflarýn birbirlerini tanýdýklarý ve önceye dayalý bir iliþkileri olduðunu belirterek, saldýrýya uðrayanýn soyut iddiasý dýþýnda sanýðýn suçlarý iþlediðini gösterir kesin ve inandýrýcý delil elde edilemediðini açýkladý Tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýlan Y.G., soruþturmanýn devam ettiði dönemde M.D.'ye cinsel taciz ve tehdit içerikli mesajlar gönderdi. M.G.'nin

telefonunu inceleyen savcýlýk, þüphelinin cinsel taciz mesajlarý gönderdiðini tespit etti.

‘Telefonuna aþk mesajlarý geldi’

14 Ocak 2015'te Y.G. hakkýnda, 'Nitelikli cinsel saldýrý', 'Kiþiyi hürriyetinden yoksun kýlma', 'Nitelikli yaðma', 'Cinsel taciz' ve 'Ruhsatsýz silah ve mermi bulundurma' suçlarýndan 21 yýldan 43 yýla kadar hapis istemiyle 6'ncý Aðýr Ceza Mahkemesi'nde dava açýldý. Mahkemedeki ifadesinde M.D.'yi 5 aydýr tanýdýðýný belirten Y.G., "Kendisi baþka erkeklerle de görüþür. Bunu bilmiyordum. Evlenmek niyetiyle görüþtüm. 500 lira parayý ona ben verdim. Olay günü beni çaðýrdý, evine gittik. Cep telefonuna aþk mesajlarý geldi. Baþka erkeklerle görüþtüðünü anlayýnca 500 liramý geri aldým ve çýktým. Rýzasý ile evine

girdim. Kesinlikle vurmadým. Sürekli para istiyordu. Rýzasýyla cinsel iliþkiye girdik" dedi. M.D. ise, soruþturma sýrasýnda verdiði ifadede ayrýntýlarý anlattýðýný belirterek, þikayetçi olduðunu söyledi. Esas hakkýndaki görüþünü açýklayan savcý, olay günü sanýðýn konuþma bahanesiyle cinsel saldýrýya uðrayanýn evine gittiðini, burada kapýnýn sürgüsünü çektiðini ve tecavüz ettiðini söyledi. M.D.'nin çamaþýrýnda sanýða ait DNA profilinin tespit edildiðini hatýrlatan savcý, Y.G.'nin genç kadýna cinsel taciz içerikli mesajlar gönderdiðini de ifade etti. Sanýða tüm suçlardan ceza verilmesini isteyen savcý, Y.G. hakkýnda maðdurun evine girdikten sonra rýzasý dýþýnda kalmaya devam ettiði için 'Konut dokunulmazlýðýný ihlal' ve gönderdiði mesajlar ne-

Diyarbakýr’da ‘joker’ operasyonu Diyarbakýr'da baþkasýnýn yerine sahte kimlikle Motorlu Taþýt Sürücü Adaylarý Sýnavý'na girmeye çalýþtýklarý belirlenen ve joker olarak adlandýrýlan 61 þahýs ile kendisinin girmesi gereken sýnava baþkasýný sokmaya çalýþan 61 þahýs hakkýnda iþlem yapýldý

AÝHS’e göre masumiyet karinesi

Gerekçeli kararý açýklayan mahkeme, taraflarýn olay öncesi, olay günü ve sonrasý yoðun telefon görüþmesi ve mesajlaþmalarý olduðunu belirtti. Sanýk ve maðdurun birbirlerini önceden tanýdýklarý ve önceye dayalý iliþkilerinin olduðu belirtilen kararda, "Uzmanlýk raporunda maðdur üzerinde farklý genotipe rastlandýðý tespit edilmiþtir. Olay günü alýnan cinsel saldýrý raporunda, maðdurun zorlamaya maruz kalmadýðý anlaþýlmýþtýr. Paranýn cinsel saldýrýya uðrayan kiþiden zorla alýndýðýna iliþkin kendi ifadesi dýþýnda delil yoktur. Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nde garanti altýna alýnan masumiyet karinesi uyarýnca soyut iddia dýþýnda sanýðýn suçlarý iþlediðini gösterir kesin ve inandýrýcý delil elde edilememiþtir" denildi. (Haber Merkezi)

Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü Mali Büro ekiplerince, önceki gün 14.00'da yapýlan MTSKS sýnavýnda yaþanabilecek sahtecilik ve kopya olaylarýnýn önlenmesi, meydana gelebilecek usulsüzlüklerin tespiti amacýyla çalýþma yapýldý. Bu çerçevede, 13 okulda tedbir alýnýrken, baþkasýnýn yerine sýnava girmeye çalýþtýklarý belirlenen ve joker olarak adlandýrýlan þahýslarýn yakalanmasýna yönelik olarak yapýlan çalýþmalarda 61 joker þahýs tespit edildi. 61 joker ve 61 asýl sýnava girmesi gereken þahýs olmak üzere toplam 122 þahsa "resmi belgede sahtecilik" suçundan iþlem yapýldý. (ÝHA)


4

YAÞAM

Osman ERGÜN oergun21@gmail.com GÖRÜNEN KÖY

Kendini insan sayan insan(cýk)lar Dört aylýk bebeðini öldürmeye çalýþan üstelik hamile olan bir anne, çocuklarý taciz eden bir imam, ya da bir öðretmen, tecavüzle suçlanan bir polis haberi düþüyor ajanslara. O da yetmiyor hayvanlara iþkence eden insan müsvettelerinin kendinden akýllý telefonlarla çektiði görüntüler paylaþýlýyor sosyal medyada… Durup düþünme zamanýdýr artýk… Kediye, köpeðe, eþeðe vs. canlýya yapýlan iþkenceler nasýl bir halde olduðumuzu gösteriyor bize… Üstelik utanmadan bu iþkencelerin görüntülerini çekip paylaþan insan müsvetteleri de var…

Kaçamýyorsunuz. … Geçtiðimiz günlerde bir yavru köpeðe eþi benzerine az rastlanacak bir iþkenceye isyan eden bir kadýnýn görüntüleri düþtü sosyal medyaya… Kendine insan diyen hiçbir insanýn savunamayacaðý bu duruma isyan eden kadýnýn isyaný kayda geçen bir insani duruþtu bence. Yakýlan, býçaklanan üstelik yavru olan bir köpeði önce tedavi için veterinere götüren, ardýndan bakmak için evine getiren kadýn ardýndan toplumsal duyarlýlýk için kýzýyla beraber çektiði görüntüde bir insani mesaj veriyor ve þöyle diyordu: Bu dinimize, Müslümanlýða yakýþacak bir þey deðil. Bu hayvaný yakmýþlar. Allahtan korkmazlar, utanmazlar, bu insanlýða yakýþýr mý? Çoluðunuz çocuðunuz yok mu? Utanmazlar… Yiðitlik mi tasladýnýz bu hayvana… Baþtan sona bu insansýzlýða isyan eden kadýn durumundaki binlerce isyan var toplumda. Her biri diðerinden iðrenç insanlýk dramlarý… …

Peki, ne cezalar alýyorlar bu iðrençlikleri yapan insancýklar? Orasý tam bir muamma… Ne siz sorun ne ben söyleyeyim… Benim bu konuda konuþmam bile onlarýn cezalarýndan aðýr bir cezayý gerektirecek kapasitede. Aðzým küfür, beddua dolu… Girmeden o minvale bize bizden örneklerle cevap vereyim… O insan kadýn "Bu dinimize, Müslümanlýða yakýþacak bir þey deðil" diyor. Neden öyle diyor? Çünkü iyi de olsa kötü de olsa dinini biliyor. Ve o güzel dinin kitabý Kuran'da En'am suresinin 38. Ayetinde þöyle buyuruluyor: "Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde) iki kanadýyla uçan kuþlardan ne varsa, hepsi ancak sizin gibi ümmettir. Biz o kitapta hiç bir þeyi eksik býrakmadýk. Nihayet (hepsi) toplanýp Rablerinin huzuruna getirilecekler." Bu AYETDE, yeryüzündeki bütün canlýlarýn insanlar gibi birer tür olduklarý, tek hücrelilerden, omurgalýlara, sürüngenlerden, ayaklarýyla yürüyenlere ve kanatlarýyla uçanlara kadar bütün canlýlarýn müstakil birer varlýk olduklarý bildiriliyor. O güzel dinin güzel peygamberinin bir orduyu yavrularý olan bir köpeðin önünde durdurmasýna ne demeli?

Uzatmadan baðlayalým Bir köpeðe iþkence edip asandan; çocuða istismarda bulunmasýna raðmen bunu inanç formatýnda savunana, tecavüz zanlýsý bir güvenlik görevlisine kadar tüm bu insancýklar ne dinlerinden ne de insanlýktan nasiplenmeyen insan(cýk)lardan baþka bir þey deðiller… Bunlar bile kabul görmüyorsa oturup ciddi ciddi düþünün deme ihtiyacý duyuyorum…

12 Þubat 2018 Pazartesi

‘Sigara maddi DÝYARBAKIR - Dünya genelinde bir milyar 200 bin insan sigara kullanýrken, tütün hastalýklarý sebebiyle her yýl yaklaþýk 7 milyon insan hayatýný kaybediyor. Sigara kullanan kiþilerin hem maddi ve manevi olarak büyük sýkýntýlar çektiðini belirten Yeþilay Diyarbakýr Þube Baþkaný Yahya Öger, sigara býrakanlarýn ruhen mutlu olduðunu ve saðlýklý bir yaþam sürdüðünü söyledi. WHO göre, sigara içenlerin ekonomiye maliyetinin sigaraya ödenen paranýn yanýnda, tedavi masraflarý ve iþ kayýplarý da dâhil 950 milyar Euro'yu geçtiði görüldü. Dünya genelinde her 6 saniyede bir insanýn sigara kaynaklý sebeplerle hayatýný kaybettiði belirlenirken buna göre günde ortalama 300'den fazla insanýn sigara yüzünden öldüðü anlaþýldý.

Türkiye’de her 10 kiþiden 3’ü sigara kullanýyor Dünya Saðlýk Örgütü'nün yayýnladýðý Tütün Atlas'ýna göre, Türkiye'de her 10 kiþiden 3'ü sigara içerken bir dönem 15 milyona düþen sigara baðýmlýsý sayýsýnýn günümüzde 17 milyon seviyelerine yükseldiði belirlendi. Dünyaný nüfusunun 7 milyardan bir milyar 200 binin sigara kullandýðýný söyleyen Yeþilay Diyarba-

D

ünya Sigarayý Býrakma Günü münasebetiyle deðerlendirmelerde bulunan Yeþilay Diyarbakýr Þube Baþkaný Yahya Öger ve vatandaþlar, sigara kullananlarýn hem maddi hem de manevi olarak büyük sýkýntýlar verdiðini söyledi

kýr Þube Baþkaný Yahya Öger, Sigara kaynaklý ölümlerin dünyada hýzlý bir þekilde yayýlmaya baþladýðýný söyledi. Bir yýlda 6 milyon sigara kullanýmdan kaynaklý ölümlere mustarip olduðunu görebildiðini söyleyen Öger, Türkiye'de de bu oran yýlda ortalama 100 bine yakýn insanýn tütün kullanýmýndan kaynaklý ölüm vakalarýyla karþý karþýya kaldýðý gerçekliðiyle baþ baþa olduklarýný ifade etti.

“Tütün kullanýmý dünyanýn baþýna bir bela ve bir musibet oldu” Öger, "Tütün kullanýmý dünyanýn baþýna bir bela ve bir musibet oldu. Ve çok ciddi anlamda hem fiziksel hem ruhsal anlamda hem de ekonomik anlamda ciddi manada kayýplara yol açmaya baþladý. Bu 9 Þubat itibariyle sigara kullananlarýn sigarayý býrakmalarýný kullanmayanlarýn da hem ailesine hem de çevresine örnek teþkil ederek onlardan bir destek istiyoruz. Þunu bilelim ki yapýlan bir çalýþmada bazý kanser türlerinin baþlýca tetikleyicisinin yüzde 50'den fazla tütün kullanýmý olduðunu bir gerçekliði vardýr. Solunum yollarý kaynaklý hastalýklarda tütün kaynaklý ciddi manada hasta ve ölüm vakalarýyla karþý karþýya kalabiliyoruz. Uzun sürede kullanýlan sigara insanýn hayat kalitesini düþürüyor ve insaný ölüme götürebiliyor.


5

YAÞAM

12 Þubat 2018 Pazartesi

ve manevi sýkýntý veriyor’ bakýr'da ortaokul ve ilkokullarda sigara kullaným oranýnýn hýzla yayýldýðýný görebiliyoruz. Ebeveynlere seslenen Öger, sigaraya basit bakýlamamasý gerektiðini belirterek, "Bizim evseyenlerden ricamýzdýr. Sigaraya basit gözle bakmasýnlar. Yani bugün madde kullanma gençlerin tamamý eðer daha önce sigara kullanmýþlarsa, alkol kullanan insanlarýn tamamý daha önce sigara kullanmýþlarsa sigara birinci basamaktýr. Dolayýsýyla hafife alýnacak bir basamak deðildir" dedi.

“Kendinize bir iyilik yapýn lütfen sigarayý býrakýn”

Bir paket sigara kullanýmýnda belki bir þey olmayabilir ama sonrasýnda nefes darlýðýndan tutun damar týkanýklýðýna kadar solunum yolu problemine kadar çok ciddi manada sýkýntýlar yaþatabiliyor. Ve sigara kullanýmý ayný zamanda genetik olarak da gelecek nesillere olumsuz anlamda bir yansýmasý vardýr." dedi.

“Türkiye dünyada tütün kullaným oranýnda ilk 5 sýralardadýr” Dünya'da 600 bine yakýn insanýn pasif içicilikten kaynaklý hastalýklara yakalandýðýný belirten Öger þunlarý söyledi: "Dünya'da tütün kullanýmý Avrupa ülkelerinde hýzlý bir þekilde düþüþe geçer-

ken kullaným oraný itibariyle baktýðýmýzda Türkiye dünyada tütün kullaným oranýnda ilk 5 sýralardadýr. Tütün kullanýmý noktasýnda çok ciddi manada çýtayý yükseltti. Tütün kaynaklý ölüm vakalarýna baktýðýmýzda Türkiye dünyada ilk sýralarda yer alan bir ülkedir. Çünkü Türkiye'de çok ciddi manada bir tütün kullanýmý vardýr. Þu anda nüfusumuzun 3'de biri tütün kullanabiliyor. Diyarbakýr'da da bu oran çok yükselmeye baþladý. Diyarbakýr'da insanýmýzýn tütün kullaným oranýna baktýðýmýzda yüzde 70'lere varan tütün kullanýmýný gözlemleyebiliyoruz. Türkiye'de sigara kullaným yaþýnýn 7-8 yaþlara kadar indiði hakikati vardýr. Diyar-

Türkiye'de denetim yetersizliðinden kaynaklý kapalý alanlarda sigara içildiðini ifade eden Öger, son olarak þunlarý kaydetti: "Türkiye'nin maalesef yasalar olmasýna raðmen sigara ihlalleriyle alakalý çok ciddi manada bir denetim yetersizliðinden kaynaklý ya da bilinçsizlikten kaynaklý kapalý alanlarda sigara kullanýmý halen devam etmektedir. Yasak olsa dahi denetim mekanizmasýnýn devreye girmesi lazým, bilinçlendirmenin yapýlmasý lazým. Dünya saðlýk örgütünün verilerini göz önünde bulundurtarak bu anlamda biz iradeyle sigara býrakmanýn zor ama imkânsýz olmadýðýný söyleyebiliyoruz. 9 Þubat dünya sigara býrakma günü münasebetiyle þunu söylüyoruz. Kendinize bir iyilik yapýn lütfen sigarayý býrakýn." Sigaranýn zarardan baþka bir iþe yaramadýðýný belirten Þükrür Dönük, "Sigara

içenler hep boþluktan kaynaklanýyor. Gençler içiyor zarardan baþka bir þey yok. Býrakýlmasý için disiplin olmasý gerekir. Anne babalar býrakmýyor. Çocuk lar ilk baþta gizli içiyor sonra da alýþýyor ve býrakamýyorlar." dedi.

“Aylýk 400 TL sigara veriyorum” Sigaraya aylýk 400 TL para verdiðini söyleyen Abdulkadir de "Sigara içmek stresten geliyor. Gençler hava atmak için içiyor. 2 yýl boyunca içmedim sonra yine içtim. Aylýk 400 TL sigara veriyorum. Sigarayý ya dertten ya da stresten içiliyor. Geçici bir zevk oluyor. Ýsterse býrakýlabilir kafadan sildiðiniz zaman bitiyor. Ýçmem dedimse içmem." þekliden konuþtu

“Sigara içmek rahatlýk vermiyor” Þirin Yorgun önceden 30 tek sigara içtiðini bunda dolayý 4 kez kalp krizi geçirdiðini ifade ederek, yaþadýklarýný þöyle anlattý: "Eskiden ben 30 tane sigara içiyordum 10 sene önce býraktým. Kalp krizi geçirdim daha sonra sigarayý býraktým hamdolsun. Sigara yakarken hem parasýný hem canýný yakýyor. Maddi ve manevi olarak zararlýdýr. O kadar pis bir þeydir. 4 kez kalp krizi geçirdim. Biri sigara içtiðinde yanýmda kokusunda çok rahatsýz oluyorum. Ýçmediðim için Allah çok þükür olsun ve çok rahatým bana bahar geldi. Yolda yürürken içenlerden rahatsýz olunuyor. Ýçmeyenler içenleri helal etmese ne olacak. Sigara içmek rahatlýk

vermiyor bu büyük bir yanlýþlýktýr ne faydasý vardýr. Bir fakire bir TL para versin gözüne gelir ama sigara sorun deðil." Sigarayý býrakmak için irade olmasýnýn önemli olduðunu söyleyen Hamdullah Güler, "3 ay oldu sigara býraktým. Bedenen ruhen çok ferahlamýþ durumdayým. Ortamlarda içildiði zamanda çok rahatsýz oluyorum. Bunu daha önce bilmiyordum içince yanýmdakinin rahatsýz olduðunu düþünmeden ama þimdi anlýyorum. Ayda 300 lira veriyordum çalýþmýyordum israf amaçlý býraktým. Býrakmak için irade lazým. Ýlaç veya herhangi bir þey kullanmadým bir insan isterse býrakabilir. Baðýmlý diye bir þey yok. Son olarak Muhammed Mutlu da þunlarý kaydetti: "Bir buçuk ay önce sigarayý býraktým. Þu an þahit oldum. Nasýl bir balýk su yaþýyorsa ve sudan çýktýktan sonra anlýyorsa ben de gerçek kaliteli yaþamýn sigarayý býraktýktan sonra anladým. Bence yüzyýlýn en büyük felaketidir sigara uzak durmasý gerekir. Bir toplumun çöküþüdür ve dinende bana uygun deðil. Herkesin hem bütçesini hem de saðlýðýný ve çevresini bu kadar menfi bir þekilde rahatsýz edecek bu ileten uzak durmasý gerekir. En büyük etken saðlýðýmdý. Tansiyon hastasýyým çok büyük bir etki býraktý. Býraktýktan sonra ne kadar iyi olduðumu his ettim. 3-4 gün o þeytani baðýmlýlýk cihetiyle beni çok zorladý þimdi gayet iyim elhamdülillah býraktým."(Haber Merkezi)


6

POLÝTÝKA

12 Þubat 2018 Pazartesi

‘Diyarbakýr’a hizmet edeceðiz’ Serdar Budak'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuþan Ýl Baþkaný Budak, kendisini bu göreve layýk gören Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ý, asla mahcup etmeyeceði söyledi.

“Herkesin desteðine ihtiyacýmýz var”

K

entte faaliyet yürüten bazý Sivil Toplum Kuruluþu temsilcilerini aðýrlayan AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Süleyman Serdar Budak, "Diyarbakýr her geçen gün geliþiyor ve deðiþiyor. AK Parti çatýsý altýnda birlik ve beraberlik içerisinde Diyarbakýr'a hizmet edeceðiz" dedi Ahmet BARAN DÝYARBAKIR - Doðu Güneydoðu Sanayici ve Ýþ insanlarý

Baluken’e verilen cezanýn gerekçesi açýklandý HDP Diyarbakýr Milletvekili Ýdris Baluken'i, tutuklu yargýlandýðý davada, 'silahlý terör örgütüne üye olmak', 'Toplantý ve Gösteri Yürüyüþleri Kanunu'na muhalefet' ve 'terör örgütü propagandasý yapmak' suçlarýndan 16 yýl 8 ay hapis cezasýna çarptýran mahkeme, gerekçeli kararýný açýkladý

DÝYARBAKIR - Bingöl Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nca yürütülen soruþturma kapsamýnda 4 Kasým'da tutuklanan, 30 Ocak günü yapýlan ilk duruþmada tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýlan ve savcýlýðýn itirazý üzerine yeniden tutuklanan HDP Diyarbakýr Milletvekili Ýdris Baluken, Diyarbakýr 8'inci Aðýr Ceza Mahkemesi'nce 16 yýl 8 ay hapis cezasýna çarptýrýldý. 'devletin birliði ve ülke bütünlüðünü bozmak' suçu da dahil olmak üzere 7 suçtan beraat eden Baluken, 'silahlý terör örgütüne üye olmak', 4 kez 'Toplantý ve Gösteri Yürüyüþleri Kanunu'na muhalefet' ve 4 kez "terör örgütü propagandasý yapmak" suçlarýndan ceza aldý. Balukun'un tutukluluðunun devamýna hükmeden mahkeme, gerekçeli kararýný açýkladý. 83 sayfalýk kararda Baluken hakkýndaki iddilarý ve savunmalarý inceleyen mahkeme, örgüt hakkýnda ayrýntýlý

Dernekleri Federasyonu (DOGUNSÝFED) Baþkaný Aziz Özkýlýç, Gönül Köprüsü Derneði Baþkaný Ali Serdar Tuncer ve AYaçýklama yaptý. Baluken'in yasama dokunulmazlýðýnýn devam ettiði ve yargýlamanýn dokunulmazlýk kapsamýnda kaldýðý gerekçesiyle durdurulmasýna iliþkin talebin incelendiði kararda, milletvekillerinin dokunulmazlýðýnýn anayasaya eklenen geçici madde ile kaldýrýlmýþ olmasý ve düzenlemenin anayasa deðiþikliði suretiyle yapýlmýþ olmasý nedeniyle reddine karar verildiði belirtildi. Tutanaklara göre, Baluken'in ayný veya benzer konuþmalarý Meclis çatýsý altýnda yapmadýðýný belirten mahkeme, konuþmalarýn yasama sorumsuzluðu kapsamýnda olmadýðýna karar verildiðini ifade etti.

Mahkemeden AÝHS vurgusu Baluken hakkýnda, Demokratik Toplum Kongresi'nin 2011 ve 2012'de yapýlan iki ayrý kongresindeki konuþmalarý nedeniyle 'Devletin birliðini ve ülke bütünlüðü bozma' iddiasýyla dava açýldýðýný belirten mahkeme, sanýðýn konuþmalardan birinin kendisine ait olmadýðýný söylediðini kaydetti. Mahkeme, sanýðýn kendisine ait olmadýðýný belirttiði konuþmasýnda suç unsuru görmediði için konuþmanýn kendisine ait olup olmadýðý konusunda araþtýrma yapmaya dahi ihtiyaç duymadýðýný ifade etti. Baluken'in konuþmasýnda vahim nitelikte eylem gerçekleþtirildiðine dair delil bulunmadýðý belirtilen kararda, "Sanýðýn konuþmasýnýn terör örgütünün baþvurduðu þiddet ve tehdit içeren yöntemleri meþru gösterecek, bu yöntemleri övecek,

Der Baþkaný Ferzande Lale, Yedi Baþak Ýnsani Yardým Derneði Baþkaný Sadullah Altay, AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Süleyman bu yöntemlere baþvurmayý teþvik edecek nitelikte olmadýðýndan ve Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nde garanti altýna alýnan masumiyet karinesi uyarýnca sanýðýn atýlý suçu iþlediðini gösterir mahkumiyetine yeterli kesin ve inandýrýcý delil elde edilemediðinden beraatine karar verilmiþtir" denildi. Baluken'in belirtilen eylemde yaptýðý konuþmanýn içeriðinin örgütün baþvurduðu þiddet ve tehdit içeren yöntemleri meþru gösterecek, bunlarý övecek, bu yöntemlere baþvurmayý teþvik edecek nitelikte olmadýðýný kaydeden mahkeme, eylemin kanunda suç olarak tamamlanmamýþ olmasý nedeniyle beraat kararý verildiðini ifade etti. Ýdris Baluken'in 27 Þubat 2016 tarihinde yapýlan kanuna aykýrý yürüyüþ sýrasýnda yaptýðý konuþma sýrasýnda Sur ilçesinde örgütümensuplarýna karþý operasyonlarýn devam ettiðini belirten mahkeme, sanýðýn konuþmasýnda örgüt üyelerinden 'direniþçi' ve Sur ilçesindeki terör faaliyetlerinin de 'direniþ' diye söz

Budak, "Bu kutlu yolda, herkesin desteðine ihtiyacýmýz var. AK Parti 16 yýllýk iktidarýnda hayatýn her alanýnda sessiz devrimlere imza attý. Diyarbakýr her geçen gün geliþiyor ve deðiþiyor. AK Parti çatýsý altýnda birlik ve beraberlik içerisinde Diyarbakýr'a hizmet edeceðiz. STK'lar, dernekler, sendikalar ve vakýflar halka hizmet edip demokrasimizin geliþmesine katký saðlýyorlar. Ýnþallah el birliði ile kadim þehrimiz Diyarbakýr'a güzel hizmetlerde bulunacaðýz. AK Parti ile ülkemiz son 16 yýlda nereden nereye geldiði ortada. 2019'da yeni bir dönemin baþlangýcý olacaktýr" dedi. ederek övdüðünü kaydetti. Baluken'in konuþmasýnýn, PKK/KCK üyelerinin cebir, þiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meþru gösterecek veya övecek mahiyette olduðunu belirten mahkeme, sanýðýn fiillerinin düþünce ve ifade hürriyeti kapsamýnda kabul edilemeyeceðini ve eyleminin bir bütün halinde propaganda suçunu oluþturduðunu belirterek, bu eylemden dolayý da ceza verildiðini kaydetti. Baluken'in örgüt propagandasýna dönüþen 7 ayrý eyleme katýldýðý belirtilen kararda, 2011- 2016 tarihleri arasýnda yapýlan bu eylemlerin 6'sýnýn örgütün çaðrýlarý üzerine gerçekleþtirildiði belirtildi. Bu eylemlerden ikisinin yapýldýðý tarihlerde sanýðýn Sur operasyonlarýndaki örgüt mensuplarýný direniþçi olarak övdüðü ve selamladýðý, bu þekilde süreklilik, çeþitlilik ve sýklýk gözetildiðinde sanýðýn 'silahlý terör örgütü üyesi olmak' suçundan cezalandýrýlmasýna karar vermek gerektiði ifade edildi. (Haber Merkezi)


Ahmet BARAN

Geçmiþin izini sürmek

ahmetbrn21@gmail.com

7

HABER

12 Þubat 2018 Pazartesi

Edevlet üzerinden soy kütüðüne iliþkin beklenmedik 'bilgi edinme' fýrsatý, olaðanüstü bir ilgiye yol açtý. Öyle ki siteye eklenen alt-üst soy bilgisi sorgulama (soyaðacý sorgulama) bölümü ilk günde yüzbinlerle ifade edilen giriþlerle sistemi çökertecek duruma geldi ve ardýndan hizmet geçici olarak askýya alýndý. … Ne çok geçmiþini merak eden insan varmýþ memlekette demekten alamadým kendimi. Bunun nedeni ne acaba diye düþünmekten de… Aidiyetle ilgili kaygýlar mý, yoksa ecdadý öðrenme meraký mý? Sebebi ne olursa olsun bu yoðun ilgi bir toplumsal ruh halinin iþaretlerini de barýndýrýyordur içinde diye düþünüyorum. Cumhuriyetin kuruluþundan itibaren ailesinin köklerini arayan onlarca insan biliyorum… 1925'lere, 30'lara uzanan farklý sebeplerden zorla göçe-sürgüne maruz kalan ve atalarýnýn akýbetini bilmeyen insanlar… Ýsyanlar, sürgünler kanlý bir geçmiþin karanlýðýnda boðulan insanlar mý bunlar? Bu geçmiþin "sebep-sonuç" iliþkisi var bir de… … Aklýma Dersimli ailelerin kýz

çocuklarýnýn zorla asker ailelerine evlatlýk olarak verilmesinin anlatýldýðý Nezahat ve Kazým Gündoðan'ýn "Dersim'in kayýp kýzlarý" kitabý düþtü… Þöyle yazýyor kitabýn bir bölümünde: "Kýz kardeþim 2-3 yaþlarýndaydý. Adý Xecê (Hacer). Bizi Ovacýk'ta toplamýþ kafileler halinde Hozat üzerinden Elazýð'a götürüyorlardý. Yüzlerce belki binlerce insan. Yara bere içinde, aç susuz, periþan. Ben 13 yaþlarýndaydým. Her þeyi bugün gibi hatýrlýyorum. Subaylar güzel kýz çocuklarý almak istiyorlardý. Kýz kardeþim çok güzeldi. Bir subay kýz kardeþimi annemden zorla almak istedi. Annem vermedi. Pertek köprüsüne geldiðimizde orada mola verildi. Ayný subay tekrar geldi ve annemden zorla aldý. Aðladý. Ne yaptýysa aldý. 'Evlatlýk alacaðým. Ona bakacaðým,' dedi subay. Sadece kýz kardeþim alýnmadý tabii. Çok kýz çocuðu alýndý. Ayný zamanda amcamýn kýzý da alýnýp götürülüyor. Amcamýn kýzýnýn adý Tege idi." O dönemin Ýçiþleri Bakaný bu zulmü söyle ifade eder: "Ulus birliðini yaratmak aileden geçer, ailede de kadýn çok önemlidir, kadýný dönüþtürdü-

ðün, Türk kültürüne dahil ettiðiniz sürece yeni kuþaklarý da dahil ederek ulus birliðimizi yaratýrýz.'' … Bu ülkede insanlarýn soyuyla, ýrkýyla inancýyla suçlandýðý ve sýrf bu yüzden felaketlere uðradýðý, kýrýmlar, tehcirler, göçler, mübadelerle binlerce yýllýk yaþam kültürünün alt üst edildiði bir yeni ulus yaratma tarihi var. Ve yaþananlarý ulvi bir görev sayarak; büyük, siyasal söylemlerden bahseden ardýllarý var… Sözün özü; bu ruh halini düþünüp sisteme girenler neyle karþýlaþtý acaba? Tahayyül ettiði bir geçmiþ özlemi var demek ki binlerce insanda. Ya da kayýp bir geçmiþin izini süren yüzbinler ve o kayýp geçmiþe teknolojik kolaylýkla ulaþma imkanýdýr bu aþýrý yüklenmenin nedeni belki de…

Ihraç edilince aktar dükkaný açtýlar emek mücadelesini þimdi bu þekilde verme amacýnda.

“Kadýnýn þifacý özelliðini kendimde yeniden keþfettim”

Görevlerinden ihraç edilen Semra ve Mekiye Güzel kardeþler, açtýklarý aktar dükkanýnda el emeði, doðal ürünler satmaya baþladý. Güzel kardeþler, yaptýklarýnýn sadece ekonomik bir faaliyet deðil, ayný zamanda kadýnýn toplumsal yaþamdan uzaklaþtýrýlmasýna dair bir tepki olduðunu ifade etti Diyarbakýr Eðitim Araþtýrma Hastanesi'nde asistan doktor olan Semra Güzel ile kayyum atanan Mardin Büyükþehir Belediyesi Kadýn Politikalar Müdürlüðü'nde çalýþan Mekiye Güzel, birçok insan gibi görevlerinden ihraç edilen iki kardeþ. Semra Güzel, yaklaþýk üç ay önce uzman doktor olmaya 28 gün kala ihraç edilirken, ablasý Mekiye 2016'da çýkarýlan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildi. Mesleklerini yapamaz duruma getirilen iki kardeþ, þu sýra Diyarbakýr'da açtýklarý aktar dükka-

nýnda kendi ürettikleri ürünleri satýþa sunarak emek mücadelesine devam etme çabasýnda. Ýhraç edilmesiyle 5 yýllýk emeðinin heba edildiðini dile getiren kardeþlerden Semra Güzel, açlýkla terbiye edilmek istenmelerine inat memuriyet dýþýnda da iþ yapabildiklerini göstermeye çalýþtýklarýný ifade etti. "Ýþimle olan baðým elbette çok farklýydý. Ýnsan hayatý her þeyin üstündedir, ben de iþimi severek yapýyordum ve büyük emekler vererek doktorluk diplomamý aldým" diyen Güzel, mesleðine özlem duysa da

Bu iþte yeni olmalarýna raðmen çabuk kavradýklarýný belirten Güzel, bu iþle birlikte kadýnýn þifacý özelliðini kendinde yeniden keþfettiðini söyledi. Bitkisel ve doðal ürünlerin kadýn eliyle yapýlmasýnýn çok köklü bir tarihi olduðu hatýrlatan Güzel, "Kadýn ilk çaðlardan beri tabiatla yakýndan ilgili. Neolitik dönem ve sonrasý için de bu geçerli. Kadýnlarýn doðayla yakýndan ilgilenmesi ve doðanýn dilini çözerek topluma þifa daðýtmasý, dönemin iktidarlarý tarafýndan rahatsýzlýk yaratmýþ ve 'cadý avý'na giriþilerek binlerce kadýn yok edilmiþtir. Ama kadýnýn týp ve þifacýlýk arayýþý hiç bitmemiþtir, bu günden sonra da devam edecektir" diye konuþtu.

Satýlan her þey doðal

Dükkanda sattýklarý her þeyin el emeði ve doðal olduðunu belirten Güzel, çeþitli bitkilerden yaptýklarý çaylarý, yine köylerden getirdikleri kaysý, incir gibi meyvelerden yaptýklarý reçellerin yaný sýra kuruttuklarý patlýcan ve biberleri sattýklarýný ifade etti. Güzel, kýþ mevsiminde özellikle bitkisel çay ve yazdan kuruttuklarý patlýcan ve biberlere yoðun talep olduðunu paylaþtý. Dükkânlarýnýn bir bölümünü bitkisel ürünlere ayýrdýklarýný kaydeden

Güzel, diðer bölümü ise köylerden getirilen kuru yemiþe ayýrdýklarýný kaydetti. Güzel, gölgenin ekonomik koþullarýný göz ününde bulundurarak, halkýn doðal ürünleri daha uygun fiyata alabilmesini esas aldýklarýný ve bu yüzden üreticiden direk halka ulaþtýrmaya çalýþtýklarýný da belirtti. Ýlerleyen zamanlarda doðal ürünler konusunda daha profesyonel çalýþmalar yürütmeyi hedeflediklerini de söyleyen Güzel, "Bu iþe yeni baþladýk ve bazý eksikliklerimiz olabilir ama bu geliþmeyeceðimiz anlamýna gelmiyor. Amacýmýz daha çok doðal ürün geliþtirip, daha fazla kadýna ulaþarak daha fazla kolektif çalýþmalar yürütebilmek" dedi.

“Hayat sadece memuriyetten ibaret deðil”

Abla Mekiye Güzel ise, ekonomik olarak bir faaliyet içinde olmalarý gerektiðini karar vererek bu iþi baþladýklarýný ifade etti. Doðal olan ürünlerin bir kýsmýný evde yaptýklarýný anlatan Güzel, "Çevremizde bulanan eþ ve dostlarýmýz da bu konuda bize gerekli yardýmý yapýyor. Yaþam çok geniþtir ve içinde çok þey barýndýrýyor. Hayat sadece memuriyetten ibaret deðil. Bizim yaptýðýmýz da sadece ekonomik faaliyet deðil, kadýnýn toplumsal yaþamdan uzaklaþtýrýlmasýna bir tepki ayný zamanda" dedi. (Haber Merkezi)


8

HABER

12 Þubat 2018 Pazartesi

‘Mera alanlarý aci rumunda tarým ve hayvancýlýk alanýnda yapýlacak olan yatýrým ve projelerin amacýna ulaþamayacaðýný dile getirdi.

“Mera alanlarý mutlaka ýslah edilmeli”

Mehmet Uður ÇAKIL

YENÝGÜN ÖZEL

Köyden kente göçün devam etmesi halinde Türkiye'nin tarým ve hayvancýlýk alanýnda acý bir tablo ile karþý karþýya kalacaðýna dikkat çeken Yeniþehir Ziraat Odasý Baþkaný Süleyman Ýskenderoðlu, "Kýrsaldaki vatandaþýn þehirlere göçünü önleyemezsek tarým alaokaða çýkma yasaklarý ve mera alanlarýnýn günden güne azalmasý ile birlikte nýnda yapacaðýmýz köyden kente doðru hýzlý bir göç dalgasý yaþandý. Söz konusu durum tarým ve hiçbir proje ve yahayvancýlýðý nerdeyse durma noktasýna getirirken, Diyarbakýr Yeniþehir Ziraat týrým amacýna ulaþOdasý Baþkaný Süleyman Ýskenderoðlu, köylerin boþalmasýnýn Türkiye'nin en mayacaktýr. Devlet, büyük sorunlarýndan biri olduðuna dikkat çekti. Ýskenderoðlu, hükümetin acil olarak çiftçi ve köylüleri mera alanlarýný kiþi ve kurumlarýn elinden alarak mera alanlarýný ýslah etmesi gerektikendi mahalle ve ðinin altýný çizdi. Sosyolog Filiz Aküzüm ise köyden kente göç ile birlikte kültür çatýþköylerinde tutma masýnýn yaþandýðýna vurgu yaparak, bu durumun insaný yalnýzlaþtýrdýðýný ifade etti gayesi içinde olmaBölgede tarým ve hayvancýlýk lýdýr. Mera arazilerinde çiftçilik lýdýr. Köylerin boþalmasý Türkive üreticilik yapýlmaz. Mera alanýnda her þeyin desteklenmeye'nin en büyük sorunlarýndan alanlarýnýn hayvancýlýða terk si gerekiyor. Hükümet çiftçiye biridir. Çiftçilerimiz köylerde edilmesi gerekiyor. Birçok mera sadece maddi destek saðlayarak hayvancýlýk yapamýyor. Çiftçiyi alaný vatandaþlar tarafýndan iþve köylüyü hayvancýlýða ve tarýda bu iþi çözemez. Denetim nogal edilmiþ ve buralarda tarým ma yönlendirmek için cezp edici ktasýnda da sýký çalýþýlmasý çok yapýlýyor. Merada tarým yapýlprojelere imza atmamýz gerekiönemlidir. Hem destek verilmeli maz. Mera alaný sadece hayvanyor. Bu projeler üretilirken hem de çiftçi denetlenmelidir" cýlýða ayrýlmalýdýr. Gördüðünüz STK'lardan ve çiftçilerden fikir ifadelerini kullandý. gibi Sýrbistan'dan et ithal ediyoalýnmasý gerektiðini düþünüyo“Tarýmsal sanayinin ruz. Neden bunu yapýyoruz. Çiftrum. Günümüzde herkes þehirleönü açýlmalý” çimizi ve üreticimizi desteklerre göç ediyor. Ýlerleyen zamanHükümetin acil olarak mera sek biz kendi kendimize rahatlarda bu durum böyle devam ederse Türkiye tarým ve hayvan- alanlarýný ýslah etmesi gerektiði- lýkla yeteriz. Baþta pamuk ve nin altýný çizen Ýskenderoðlu, buðday olmak üzere tarýma cýlýkta acý bir tablo ile karþý karönem vermeliyiz. Mezopotamya þýya kalacaktýr. Biz tarým ve hay- "Hayvancýlýðýn gittikçe kötüye gitmesinin en büyük nedenlerin- bölgesinin pamuðu, mercimeði vancýlýkta nereye kadar ithalat den biri de mera alanlarýnýn iþve mýsýrý çok kalitelidir. Hüküyapacaðýz? Normal þartlar altýnda köyden þehirlere yumurta git- gal altýnda olmasýdýr. Hükümetin metin bu ürünlerin üretiminin acil olarak mera alanlarýný kiþi mesi gerekiyor. Fakat günümüzyapýlmasý için çiftçilerimize ön ve kurumlarýndan elinden alarak ayak olmasý gerekiyor. Biz çiftçide þehirden köye yumurta gidibu alanlarý ýslah etmesi gerekiyor. Bu çok büyük bir sorundur. lerimizi küstürürsek dýþa baðýmBunlarýn önünü almamýz lazým. yor. Meralar mera olarak kalma- lý olmaya devam ederiz. Þu anda

S

DÝYARBAKIR- Sokaða çýkma yasaklarý ve mera alanlarýnýn günden güne azalmasý ile birlikte kýrsal bölgelerden kentlere doðru hýzlý bir göç dalgasý baþladý. TÜÝK'in 2017 verilerine göre nüfusun sadece yüzde 7,5'inin belde ve köylerde yaþadýðý ortaya çýkarken, bu durum tarým ve hayvancýlýk alanýnda birçok sorunu da beraberinde getirdi. Biz de yaþanan göç olgusunun etkilerini Diyarbakýr Yeniþehir Ziraat Odasý Baþkaný Süleyman Ýskenderoðlu'na ve Sosyolog Filiz Aküzüm'e sorduk. Türkiye tarým ve hayvancýlýk alanýnda ithalat yapmasý eleþtiri konusu oldu. Yeniþehir Ziraat Odasý Baþkaný Süleyman Ýskenderoðlu, köyden kente göçün önlenememesi du-

Da Vinci Derneðinden ikinci kademe iþaret dili eðitimi Leonardo Da Vinci Derneði, ikinci kademe iþaret dili kursu ve engellilere yönelik matematik kursunu hayata geçiriyor

Fatma GÜLNÝHAL DÝYARBAKIR - Leonardo da Vinci Eðitim Kültür Sanat Derneði, yoðun talep üzerine ikinci kademe iþaret dili kursu açmaya hazýrlanýyor. Bunun yanýnda engellilere yönelik kurslara da yönelen dernek, engelli vatandaþlar için yapýlan KPSS için ücretsiz matematik kursu da açmaya hazýrlanýyor. Konu ile ilgili bilgi veren Leonardo Da Vinci Eðitim Kültür ve Sanat Derneði Baþkaný Meh-

met Tekin farklý alanlarda kurslar vermeye devam ettiklerini söyledi. Halihazýrda resim kursunun devam ettiðini kaydeden Tekin, "Birinci kademe iþaret dili kursumuzu tamamlamýþtýk. Ýkinci kademe kurslar için yoðun talep aldýk ve bu kursu hayata geçirmeye karar verdik. Bunun yanýnda engellilere yönelik yapýlan KPSS sýnavýna girecek adaylar için de matematik kursu açacaðýz. Her iki kursta yaklaþýk 50 kiþi eðitim görecek" dedi.


9

HABER

12 Þubat 2018 Pazartesi

len ýslah edilmeli’ Kimsesiz çocuklarýn yuvasý:

Mutlu Yuva Derneði tarým ve hayvancýlýktaki kötü gidiþata müdahale edebiliriz. Belki on yýl sonra bunun için çok geç olabilir. Tarýmsal sanayinin önünün açýlmasý ve mutlaka desteklenmesi gerekiyor" diye konuþtu.

“Kültürel çatýþma insanlarý yalnýzlaþtýrýyor” Kentlere yaþanan göçlerle birlikte geleneksel aile yapýsýnda deðiþimler yaþandýðýný kaydeden sosyolog Filiz Aküzüm, "Köylerden kentlere göç olgusu günümüzde gerçekleþen bir þey deðil. 1940'lý yýllardan sonra sanayileþme ile beraber kentlere göçler baþladý. Hizmet sektöründeki geliþmeler, eðitim ve saðlýk alanýndaki geliþmeler ile birlikte insanlar daha iyi þartlarda yaþamak adýna þehirlere göç etti. Kýrsal bölgelerden kentlere göç, doðal olarak birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Þehir kültürüne adapte olma noktasýnda sýkýntýlar yaþanýyor. Þehirlerde köylü ve kentli çatýþmasý yaþanýyor. Kentlere yaþanan göçlerle birlikte geleneksel aile yapýsýnda büyük bir deðiþim yaþanýyor. Yaþanan kültürel çatýþma ile birlikte insanlar yalnýzlaþýyor. Günümüzde baktýðýmýz zaman herkes daha bireysel davranýyor. Bunun

nedeni de þehir kültürünün insanlarý etkilemesi ve geleneksel deðerleri ikinci plana itmesinden kaynaklanýyor. Yeni nesil gençlikte bir ahlaki dejenerasyon görüyoruz. Yaþanan göç ve kültürel yozlaþma ile birlikte aile deðerlerine baðlýlýk kalmýyor. Teknolojinin geliþmesi ile birlikte her þeyimiz geliþmelerden etkileniyor ve deðiþim yaþýyor" dedi.

“Kentlere göç kadýn duyarlýlýðý yaratýyor” Köylerden kentlere yaþanan göçün kadýnlar açýsýndan olumlu sonuçlarý olduðunu belirten Aküzüm sözlerini þöyle sürdürdü; "Köylerden kentlere göç birçok soruna neden oluyor. Fakat bu göçlerin olumlu sonuçlarý da var. Özellikle kentlere göçen kadýnlarýmýz, köy hayatýnda yaþadýðý mahremiyetten kaynaklý kendini ifade edip iþ hayatýna giremiyordu. Göçlerle birlikte kentlere gelen kadýnlar daha duyarlý hale gelip eðitim hayatýnýn içinde olma þansýný yakalýyor. Kadýn kendisi okuyamamýþsa bile çocuðunun okumasý için elinden gelen tüm mücadeleyi veriyor. Kent hayatý özellikle kadýnlarýn duyarlýlýðý için çok olumlu etkilere sebep oluyor."

DÝYARBAKIR - Ýstanbul'da 2010 yýlýnda faaliyetlerine baþlayan Mutlu Yuva Derneði, aradan geçen 8 yýlda, Türkiye'nin farklý illerinde açtýðý evlerle kimsesiz çocuklarýn baþta barýnma olmak üzere tüm sorunlarýný gidermeye baþladý. Ýstanbul, Diyarbakýr, Bursa, Ankara, Þanlýurfa ve Yozgat'ta faaliyet yürüten dernek, þimdiden 128 evde 780 çocuða hizmet vermeye baþladý. Büyümeye devam eden dernek, Diyarbakýr'da tanýtým toplantýsý gerçekleþtirdi. Toplantýya Diyarbakýr Vali Vekili Ahmet Naci Helvacý, merkez valisi Abdulkadir Yazýcý, AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Süleyman Serdar Budak, Diyarbakýr Ýl Müftüsü Burhan Ýþliyen, kamu kurum müdürleri ve davetliler katýldý. Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan program daha sonra derneðin sunumu ile devam etti.

“128 evde 780 çocuðumuza hizmet vermekteyiz” ÝHA muhabirine bilgi veren Mutlu Yuva Derneði Bölge Koordinatörü Mehmet Kaya, derneklerinin 2010 yý-

Yaklaþýk 8 yýl önce faaliyetlerine baþlayan Mutlu Yuva Derneði, kimsesiz çocuklarýn yuvasý olmaya devam ediyor. Türkiye genelinde 128 ev açan dernek, 780 çocuða ailelik yapýyor lýnda Ýstanbul'da kurulduðunu söyledi. Kaya, "Þu anda Ýstanbul ile beraber, Diyarbakýr, Bursa, Ankara, Þanlýurfa ve Yozgat illerinde faaliyet göstermektedir. 128 evde 780 çocuðumuza hizmet vermekteyiz. Burada kalan çocuklarýmýz kimsesiz ve bakýlmaya muhtaç çocuklarýmýz. Diyarbakýr'da 5 ev için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýmýzca protokolümüz var. 3 evimiz faaliyete geçti. Kýsa süre içerisinde iki evimizi daha hizmete sokup 35 çocuðumuza daha hizmet vermiþ olacaðýz.

Evlerimizdeki çocuklarýmýz kimsesiz ve bakýma muhtaç çocuklarýmýz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýmýzca yaptýðýmýz protokol ile bu çocuklarýmýzda burada kalýyor. Evlerin kirasýný ve tüm masraflarýný derneðimiz karþýlýyor. Sonraki süreçte, çocuklarýmýzýn eðitimlerine katký saðlayýp iþ hayatlarýna atýlmalarýný saðlayacaðýz. Çocuklarýmýz 18 yaþ sýnýrýna kadar deðil, iþ sahibi olduktan sonra da yanýmýzda kalabilirler, bunu protokolle belirttik" dedi. (ÝHA)


10

HABER

i t t i g e y e r g n HDP ko

H

12 Þubat 2018 Pazartesi

Yeni es baskan

DP 3. Olaðan kongresi yoðun bir katýlým ile Ankara’da gerçekleþtirildi. Diyarbakýr’dan da çok sayýda vatandaþýn katýldýðý kongrede HDP Eþ Genel Baþkanlýðý’na Pervin Buldan ve Sezai Temelli getirildi. Kongrede mesajý okunan HDP’nin tutuklu eþ genel baþkanlarý Selahattin Demirtaþ ve Figen Yüksekdað, gerçekleþtirilen kongrenin yeni bir umut ve heyecan yaratacaðýna inandýklarýna dikkat çekti. Yapýlan oylamanýn ardýndan Pervin Buldan ve Sezai Temelli, 823 delegenin oyunu alarak, HDP’nin yeni eþ genel baþkanlarý seçildi Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- 9 milletvekili cezaevinde bulunan ve 7 milletvekilinin de vekilliði düþürülen Halklarýn Demokratik Partisi 3. Olaðan Kongresini Ankara Spor Salonu'nda gerçekleþtirildi. Kongreye görevi devredecek olan HDP Eþ Baþkaný Serpil Kemalbay, yeni eþ baþkan adaylarý Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile milletvekilleri salona birlikte giriþ yaptý. Kongre salonuna giden yollar iþ makineleri ve polis araçlarýyla kapatýldý. Kongrenin gerçekleþtirildiði alanda polislerin yaný sýra parti görevlileri yoðun bir güvenlik önlemi aldý. Kongrede görevi devredecek olan HDP Eþ Baþkaný Serpil Kemalbay, yeni eþ baþkan adaylarý Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile milletvekilleri salona birlikte girdi. Parti yöneticileri ve milletvekilleri salonda tur atarak partileri selamladý. Selamlamaya "Ýnadýna beraber inadýna HDP" þarkýsý eþlik etti. Kongreye Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve çok sayýda ülkedeki sol partilerden temsilci katýldý. Yabancý katýlýmcýlarýn isimleri tek tek kürsüde okundu.

Divan eþ baþkanlýðýna Önder ve Beþtaþ seçildi Kongre Divan Eþbaþkanlýðý'na Ankara Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder ve Adana Milletvekili Meral Danýþ Beþtaþ, seçildi. Divan üyeliklerine ise Feleknas Uca, Garo Paylan ve Müslüm Doðan getirildi. Beþtaþ Kürtçe, Önder Türkçe birer konuþma yaptý. Ýki konuþmada da cezaevinde bulunan eþ baþkanlar ve

milletvekilleri hatýrlatýldý. Demirtaþ'ýn ismi büyük alkýþ aldý. Önder konuþmasýnda ayrýca "Öcalan'ý saygýyla sevgiyle selamlýyoruz" dedi. Önder'in bu sözleri de alkýþ aldý.

“Çözüm Afrin’e deðil imralýya gitmektir” Eþ genel baþkan adayý Pervin Buldan, kongrede yaptýðý konuþmada, Müzakere ve çözüm sürecine dönülmesi gerektiðine vurgu yaptý. Buldan, "Buradan bir kez daha iktidara çaðrý yapýyoruz. Yol yakýnken, bu ülke daha kan kaybetmeden bu politikalarýnýza son verin. Acý ve yýkýmlara neden olan savaþ politikalarýndan vazgeçin. Çözüm savaþta deðil barýþtadýr. Çözüm ölme ve öldürmede deðil, yaþama ve yaþatmadadýr. Çözüm Afrin'e girmede deðil, Ýmralý'ya gitmededir. Sayýn Öcalan 5 Nisan 2015 tarihinden buyana tecrit altýndadýr. Tecrit derhal son bulmalý ailesi, avukatlarý ve siyasi heyetle derhal görüþtürülmelidir. Saðlýk, güvenlik ve özgürlük koþullarý saðlanmalýdýr." Türkiye'nin bir an önce diyalog, müzakere ve çözüm sürecine yeniden dönmesi gerektiðini kaydeden Buldan, "Yaþadýðýmýz bu acý ve yýkým bizim kaderimiz olamaz. Gidiþatý durdurmak bizim ellerimizdedir. Hep beraber omuz omuza sabýrla, kararlýlýkla mücadele edersek bu gidiþatý durdurabiliriz" diye konuþtu.

“HDP bir emekçi partisi olmuþtur” Demirtaþ'ýn kongrede okunan mesajýndan satýr baþlarý þöyle: "15 aydan bu yana binlerce arkadaþýmla birlikte rehin alýnýp cezae-

vine konulmuþ olmamýz fiziken bizi ayýrmýþ olsa da duygularýmýz ve düþüncelerimiz eskisinden daha güçlü bir þekilde yekvücut olmuþtur. Bilmenizi isterim ki, kalbim olanca sýcaklýðýyla Kongre salonunda atýyor. Eþ Genel Baþkanýmýz ve yeni Eþ Genel Baþkan adaylarýmýz kapsamlý deðerlendirmeler yapacaðý için ben sizlere sadece kýsa bir mesaj iletmekle yetineceðim. Bu Kongre ile birlikte Eþ Genel Baþkanlýk görevimi baþka arkadaþlara devrediyorum. Bütün bu eksikliklerimizi, yetmezliklerimizi, hatalarýmýzý düzeltmek için de yeni Eþ Genel Baþkanlarýmýzýn öncülüðünde, yeni yönetimimiz ile birlikte sizlere layýk bir mücadeleyi ortaya koyma adýna her yerde elimden geleni yapmaya devam edeceðimin sözünü veriyorum. HDP'de birlikte Eþ Genel Baþkanlýk yapmaktan onur ve mutluluk duyduðum ve þu dakikaya kadar da seçilmiþ Eþ Genel Baþkan olan Figen Baþkanýmýza, onun þahsýnda cezaevindeki bütün siyasi tutsaklara selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ýçerideki bütün arkadaþlarým adýna da en büyük direnme ve dayanýþma mesajýný sizlere iletmek istiyorum.

Demirtaþ: Amacýmýz etnik kimlik ayrýmcýlýðýný ortadan kaldýrmak Bizim hayalimizdeki Türkiye ile faþizmin vaat ettiði Türkiye arasýnda en küçük bir benzerlik yoktur. Bu nedenle HDP ne kadar Kürt ezilenlerinin partisi ise o kadar da Türk ezilenlerinin partisidir. Partimizin temel hedeflerinden birisi de etnik kimlik ayrýmcýlýðýný ortadan kaldýrarak, herkesi eþit ve özgür yurttaþ kýlmayý baþararak, etnik temelli siyaset ihtiyacýna son vermektir. Önümüzdeki dönem bir yandan faþizm ile mücadele, bir yandan da kritik seçimlere hazýrlanmak gibi tarihi sorumluluklarýmýz vardýr. Bu Kongre ile birlikte tarihi rol ve misyonlarýmýza layýk olacak bir çalýþmayý hep birlikte ortaya koyacaðýz. Yeni Eþ Genel Baþkanlar ve yeni yönetimimiz etrafýnda kenetlenecek, tam bir yoldaþlýk ve dayanýþma ruhuyla mücadeleyi büyüteceðiz. Büyük direneceðiz, büyük kazanacaðýz."

Yüksekdað: HDP geleceðe umutla ve tarih bilinci ile yürüyor Partinin eski eþ genel baþkaný Figen Yüksekdað'ýn kongreye gönderdiði mesajdan satýrbaþlarý ise þöyle: "Memleketin dört bir yanýndan bütün renkleriyle, kimlikleriyle

kongrede buluþan halklarýmýzý, kadýnlarý, gençleri, emekçileri, inançlarý ve tüm demokratik bileþenlerimizi coþkuyla selamlýyorum. Ýþte bugün bütün duvarlarý, barajlarý, engelleri aþmýþ bir partinin kabýna sýðmayan ruhu ve hareketiyle bir aradayýz. Ýnanýyorum ki; 3. Olaðan Kongremizde halklarýmýzý kuþatan faþizmin aþýldýðý, demokratik direniþe derin soluk verildiði bir dönemeç olacak. Bizler ise nice zulüm ve duraksýz saldýrý karþýsýnda enerjimizi, coþkumuzu sadece haklýlýðýmýzdan, özgürlüðe, barýþa, demokrasiye baðlýlýðýmýzdan alýyoruz. Tarih zalimliðine güvenenler ile haklýlýðýna güvenenler arasýndaki sayýsýz mücadeleye tanýk olmuþtur. Yine ayný tarih zalimliðine çok güvenen nice iktidarýn, diktatörün boynunda mazlumlarýn vebali ile çöküp gittiðini ve bitimsiz bir lanetle anýldýðýný da yazar. Bugün çürüyen ve çökecek olan bir iktidarýn deðil insanlýðýn saðlam temelleri üzerine kurulan ve yükselen yeninin zamanýdýr. HDP bu yeninin tek temsilcisi olarak geleceðe umutla, güvenle ve tarih bilinciyle yürüyor. Bugünden yarýna yeni demokratik siyasete, demokratik cumhuriyete ulaþacak olan da bu yol ve yürüyüþtür.

“Direnenler zafer hakikati olarak tarihe geçecek” Halklarýn tarihsel haklýlýðýna dayananlar mutlaka kazanacaklar. Kobane'den Afrin'e, Afrin'den Amed'e, Amed'den Ýstanbul'a yeni bir yaþam için direnenler çaðýn zafer hakikati


11

HABER

12 Þubat 2018 Pazartesi

nlar Buldan ve Temelli Etrafýnýza bir bakýn; HDP dýþýnda yeni bir söz söyleyen kimse var mý? Yok. Bizler halklarýmýzýn umuduyuz. Halklarýmýza yeni bir yaþamý kuracak olanlar; halklarýn, kadýnlarýn, emekçilerin, Kürtlerin, Alevilerin birleþik hareketidir HDP. Bugüne kadar bu mücadeleye omuz verenlere, bu mücadeleyi yükseltenlere bir kez daha teþekkür ediyorum. Birlikte omuz omuza, bir kiþi bile eksilmeden mücadeleye devam edeceðiz. Bu gemi limana varacak. Biz kazanacaðýz. Mutlaka kazanacaðýz."

Önder: 32 bin kiþi salonu doldurdu

olarak tarihe adýna yazdýranlardýr. Cizre'de yakýlýp Afrin'de bombalansa da Türkiye'nin her yanýnda zindanlara doldurulsa da halklarýmýzýn direniþ ve zafer hakikati yeni çaðýn kapýsýnda bir kutup gibi parlýyor. Bugün bölgeyi savaþ cehennemine çeviren bütün zalim, sömürücü, iþgalci iktidarlar karþýsýnda yeni bir demokratik siyasi model, yeni bir ufuk yükseliyor. Ankara'dan Afrin'e bizleri birleþtiren ayný ufka bakýyor olmaktýr. Halklarýn ve büyük insanlýðýn eþit, özgür, gönüllü, demokratik birliðine ve yaþam modeline inanmaktýr. Ýþte yeni ufka baktýðýmýzda topraðý, birliði, geleceði için direnen Afrin halkýnýn kazanacaðýný görüyoruz. Çocuklarýn bombalarla öldürülmediði, annelerin aðýt yakmadýðý, kadýnlarýn cansýz bedenine iþkence yapýlmadýðý, Kobane'nin bedenine çiçeklerin, zeytin aðaçlarýnýn selam durduðu bir özgürlük ve kardeþlik yurdu görüyoruz. Ve bütün inancýmýzla bir kez daha söylüyoruz: Savaþa karþý, ölüme karþý yaþam zaferimiz olacak."

Kemalbay: Hep beraber yaþayabilecek bir toplum inþasý Kongrede ilk olarak görevi devredecek olan HDP Eþ Genel Baþkaný Serpil Kemalbay, "Zindanlarda rehin olan binlerce yoldaþýmýzý buradan selamlamak istiyorum. Emanetinizin güvenli ellerde olduðunu söylemek istiyorum" sözleriyle konuþmasýna baþlayan Kemalbay, 'Faþizm, direnerek yenilir' dedi. Kemalbay sözlerine þöyle devam etti;

"Bugün faþizmin karþýsýnda durmak el ele vermektir. Faþizm ancak onun karþýsýnda güç birliði yaparak omuz omuza vererek, direnerek yenilir. O yüzden bizler de direniþ yolunu seçtik. Bütün toplumsal muhalefeti, tüm ezilenleri hele hele kadýnlarýn gençlerin mücadelelerini, taleplerini birleþtirmek bizim boynumuzun borcu olsun. Bizler barýþý savunmak için herkesin inancýyla, kimliðiyle hep beraber yaþayabileceði bir toplumu inþa etmek için mücadele edeceðiz."

Kemalbay: Bu gemi limana varacak Kemalbay, son olarak kongreden sonraki dönem için þu mesajlarý verdi:"Bizler 3. Büyük Kongremizden sonra hem politik hem örgütsel olarak mücadelemizi çok daha ileriye taþýyacaðýz. HDP büyük bir deðiþimin gücü olmaya devam edecek.

Kongrede divan adýna konuþan Sýrrý Süreyya Önder, kongre salonundaki on binlerce kiþiyi selamlayarak konuþmasýna baþladý. "Bu dayanýþmaya hepiniz hoþ geldiniz. Bu barýþ ve özgürlük þölenine þeref verdiniz" diyen Önder, þöyle devam etti: "Bu halk ne zaman ihtiyaç olsa kundakta çocuðunu býrakýp özgürlük ve barýþ mücadelesi için seferber olmuþtur. Ne mutlu size ne mutlu sizin temsilciniz olana. Bu iradenin gücünü kýrmak için haksýz, hukuksuz, zalimce, zorbaca zindanda tutulan baþta eþ genel baþkanlarýmýzý, vekillerimizi ve belediye baþkanlarýmýzý selamlýyoruz. Özgürlük mücadelesi için zindana giren topraðýn koynuna giren tüm kardeþlerimize selam olsun." Kongre öncesi partilerine dönük baskýlara dikkat çeken Önder, buna raðmen 32 bin kiþinin kongre salonunu doldurduðunu söyledi. Önder, "An itibarýyla salonda ve dýþarýda yer alan misafirlerimizin, katýlýmcýlarýmýzýn, yoldaþlarýmýzýn sayýsý 32 bine ulaþmýþtýr. Her türlü engellemeye rað-

men, bu otobüsler yurdun her bir tarafýnda arandýlar, kontrolden geçirildiler, içinden birkaç þey çýktý; demokrasi inancý, barýþa özlem ve özgürlük iradesi" ifadelerini kullandý.

Temelli: Milli mutabakat milli felakettir Son olarak kürsüye çýkan HDP Eþ Genel Baþkan Adayý Sezai Temelli de þunlarý söyledi; "Umutla ve cesaretle geldiniz ama gelirken bir rekora da imza attýnýz. Dünyanýn GBT (Güvenlik Bilgi Taramasý) rekorunu kýrdýnýz. Bugün aramýzda olmasý gereken binlerce arkadaþýmýz bizimle deðil. On binden fazla arkadaþýmýz gözaltýna alýndý son birkaç yýlda. Bu arkadaþlarýmýzýn büyük bir kýsmý tutsak. Bir suçlarý olduðu için deðil bir sevdalarý olduðu için tutsaklar. Biz bu sevdadan vazgeçmeyeceðiz. Bu kongre, bu sevdanýn ispatý. Bu sevdayý var edece, bize yolu açana selam gönderelim. Selam olsun Ýmralý'ya selam olsun Sayýn Öcalan'a. Bu direniþ yolculuðumuzun en önündekilerine, asla vazgeçmeyene, zulmün gözünün içine bakan Figen Baþkan'a, Selahattin Baþkan'a da selam olsun."

Yeni eþ baþkanlar Buldan ve Temelli Daha sonra Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin eþ genel baþkanlýða aday gösterildiði parti Meclisi listesinde Selahattin Demirtaþ PM'ye 1'inci Serpil Kemalbay ise ikinci sýradan aday gösterildi. Yapýlan oylamanýn ardýndan Pervin Buldan ve Sezai Temelli, 823 delegenin oyuyla HDP'nin yeni eþ genel baþkanlarý seçildi. Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) 3. Olaðan Büyük Kongresi, seçim gündeminin tamamlanmasýnýn ardýndan sona erdi. Pervin Buldan ve Sezai Temelli, 823 delegenin oyuyla HDP'nin yeni dönemdeki eþ genel baþkanlarý seçildi. Bin 109 delegeden 837'si oy kullandý. Oy kullanan delegelerin geçerli sayýlan 823'ünün oyunu alan Buldan ve Temelli yeni eþ genel baþkanlar olarak duyuruldu.


12

KÜLTÜR/SANAT

12 Þubat 2018 Pazartesi

Diyarbakýr’da gerçeküstü bir yer Gerçeküstü bir mekan havasýnda olan Diyarbakýr Kültür Evi’nin dýþýnda gerçek Diyarbakýr var. Diyarbakýr Kültür Evi, yerle yeksan edilmiþ ve hâlâ yasaklý olan 6 mahalleye komþu. Mekanýn kapýsýnda bekleyen Anýl Aksu, “Bugün bomba patlasa yarýn hayat devam eder. Böyle olmak zorunda. Yarýn bize ne olacak diye düþünürsek hiçbir þey yapamayýz” diyor Vecdi ERBAY DÝYARBAKIR - Ulu Cami'nin önündeki meydanda daha önce haberlerini yaptýðým genç müzisyenlerle karþýlaþýyorum. Gitarlarý omuzlarýnda bekliyorlar. "Zabýtayý kolluyoruz abi" diyorlar. Zabýta, çay ocaðýnýn kursilerini meydanýn aþaðýsýna çektirmekle meþgul. Buradan ayrýlýrlarsa Aliþ ile Umut müzik yapacaklar. Ayaküstü konuþurken bir adamla kadýn geliyor, yanlarýnda 5 yaþlarýnda oðullarýyla. Küçük çocuk meðer Aliþ ile Umut'un hayranýymýþ. Anne babasýný ikna ettiði her fýrsatta Ulu Cami meydanýna gelip dinliyormuþ onlarý. Annesi, "Onlarýnkine benzer gömlek aldýrdý bize" diyor. Evde kendi kendine gitar da çalmaya çalýþýyormuþ. Çocuk Aliþ ve Umut 'la anlaþýyor, bir dahaki geliþinde gitarýný da getirecek, onlarla birlikte çalacak. Grup Hêvî'nin yeni elemaný olmaya aday çocukla zabýtayý kollayan sokak müzisyenlerini meydanda býrakýp Ahmed Arif Müzesi'ne doðru gidiyorum. Bu eski Diyarbakýr evleri dýþarýnýn seslerinin evin avlusuna ulaþmasýna izin vermiyor. Bu nedenle avludaki aðacýn altýna dizilmiþ banklarda oturmak müthiþ bir dinginliðe ve nereden geldiði belli olmayan bir huzur duygusuna neden oluyor. Suriçi'nin yýkýlma tehlikesi altýndaki mahallelerinde dolaþmak ise bambaþka duygulara sürüklüyor insaný. O dar sokaklarýn, yaþama biçiminin ve seslerin bir gün Diyarbakýr'dan eksileceði bilgisi tuhaf bir tedirginliðe neden oluyor. Ýnsan daha adým atarken kopmak, arkasýný dönüp gitmek istemiyor bu mahallelerden.

Diyarbakýr’ýn mekânlarý

Tâ uzaktan geliyor müzik sesi. Sesin Diyarbakýr Kültür Evi'nden geldiðini tahmin ediyorum. Tam adý, Diyarbakýr Kültür Turizm ve Musiki Derneði. Çünkü sokaða çýkma yasaðý ve çatýþmalar henüz bitmiþken de defalarca geçmiþtim buradan ve her defasýnda yüksek sesle müzik çalýnýyordu. O zaman da þaþýrtmýþtý beni bu müzik sesi. Çünkü 100 günden uzun süren sokaða çýkma yasaðý, çatýþmalar, ölüm haberleri aslýnda bütün þehri içinden nasýl çýkýlacaðý bilinmeyen bir sýkýntýnýn içine sürüklemiþti. Ama Diyarbakýr Kültür Evi, bütün bu sýkýntýlara itiraz eder gibiydi. Sese doðru giderken, Diyarbakýr Kültür Evi'nin tam karþýsýnda Kastal Kafe'yi gördüm. Þükrü Efendi Konaðý'ný restore edildik-

ten sonra kafe olarak hizmete açýlmýþtý. Bu mekanla ilgili güzel þeyler duymuþ ancak daha önce hiç uðramamýþtým. Geniþ avlusundaki masalarýn dip dibe olmamasý ve sakinliði güzeldi. Bir çay içimi oturabildim Kastal Kafe'de. Çünkü Diyarbakýr Kültür Evi'nden yükselen müzik halaya dönmüþ, kadýnlarýn zýlgýtlarý Kastal Kafe'nin avlusunu doldurmaya baþlamýþtý. Müzik ve zýlgýtlar, danstan, halaydan uzak benim için davetkar deðildi elbette. Ama orada neler oluyor merakýnýn önüne geçmek de mümkün deðildi. Kapýda bir çeþit bodyguard görevi üstlenmiþ bir genç vardý. Beni içeriye girebilecek nitelikte bulmuþ olmalý, soru sormadan içeri aldý.

“Hele ninno olasan”

"Hele ninno olasan/Allah'ýndan bulasan/Eðer anay vermezse/ Evde bekar kalasan" türküsünün içinde buluyorum kendimi. Bir köþede müzisyenler var güçleriyle çalýp söylüyorlar, onlarý dinlemek için dar avluyu doldurmuþ insanlar da onlara eþlik ediyor. Yerine duramayýp çifte telli ile eþlik edenler de vardý. Oturacak yer yok. Garsonlardan biri, müzisyenlerin dibinde, sobanýn yanýna bir kursi koyuyor, beni oraya davet ediyor. "Aradan sonra çýkanlar olur, sizi boþ yere alýrým" diyor. Arkadaki dinleyici kalabalýðýna arkam dönük. Müzisyenler, çalýp söylemeye ara vermeden beni yani yeni gelmiþ misafirlerini baþlarýyla selamlýyorlar. Birinin önünde çið köfte tezgahý var. Çið köfte yoðurmadýðý ya da servis etmediði zaman def çalýyor. Çið köfte yoðurmak bir güç ister ve belki bu nedenle ne zaman çið köfte yoðuran birini tahayyül etsem, cüsseli bir adam canlanýyor aklýmda. Karþýmdaki adam tam da tahayyül ettiðim gibiydi. Yaptýðý iþten, hem çið köfte yoðurmaktan hem de usulca def çalmaktan oldukça mutlu olduðu her halinden belliydi.

Düðün yeri gibi

Bir süre sonra müzisyenler ara veriyor. Bazý masalar boþalýyor.

Garson üst katta boþalan bir masaya davet ediyor beni. Ben yerime yerleþmiþken, bana sormadan derin bir tabak içinde patlamýþ mýsýr getiriyor. Yiyecek baþka ne var acaba? "Çið köfte, tost, gözleme" diye sýralýyor garson. "Buranýn konsepti budur herhalde" diyerek mýsýra itiraz etmeden içmek için çay istiyorum. Yukarýdan aþaðýdaki insanlara bakma imkaným oluyor. Türbanlýsý da var baþý açýk olaný da, genci de var yaþlýsý da. Çocuklar da var ve onlar, bir düðün yerine gelmiþ gibi kendi baþlarýna eðleniyor, eski Diyarbakýr evinin iki katý arasýnda koþturup duruyorlar. On beþ dakika kadar sonra müzik yeniden baþlýyor. Oturduðum yerden sadece def çalan müzisyen/çið köfteciyi görebiliyorum. Müzisyenler aðýr türkülerle giriþ yapýyorlar. Ve beklendiði birkaç türküden sonra halay müziði baþlýyor. Az önce aðýr türkülerle efkarlanan dinleyiciler halaya duruyorlar. Avlu dar geliyor halay çekenlere. Müzisyenlerin Kürtçe þarkýlar çalarken þarkýlarýn sözlerini söylemedikleri dikkatimi çekiyor. Örneðin Þivan Perwer'in ünlü þarkýsý Leyla da sözsüz icra

edildi. Ama bunun önemi yoktu halay çekenler için ki hiç üstünde durmadan halaya devam ettiler.

“Hayat devam ediyor”

Müzisyenlerin ara vermesini fýrsat bulup dýþarý çýkýyorum. Kapýda bir çeþit bodyguard görevi üstlenmiþ genç, "Yine bekleriz" diyor. Ama hemen gitmiyorum, bu gerçeküstü mekanla ilgili birkaç soru sormalýyým. Kapýdaki genç adýnýn Anýl Aksu olduðunu söylüyor. Aksu soyadý, bir dönem Ýçiþleri Bakanlýðý yapan Abdülkadir Aksu'yu çaðrýþtýrýyor bana. Yanýlmamýþým, "Babamla akrabalar" diyor Anýl. Gün ortasýnda düðün eðlencesi ya da bir çeþit sýra gecesi düzenleyen derneðin baþkaný ise Anýl'ýn babasýymýþ. "Hafta sonu kalabalýk olduðu için babam pek durmuyor burada, ama annem içeride, müþterilerle ilgileniyor" diyor Anýl. Dediðine göre burasý açýlalý 4 yýl olmuþ. Açýldýktan kýsa bir süre sonra sokaða çýkma yasaklarýnýn baþladýðý anlaþýlýyor. "O zaman kapattýk, yan tarafta bomba patlarken açamazdýk burayý" diyor Anýl, "Evde geceleri aðlýyordum." Ýçeri girenler, içeriden çýkanlar oluyor. Anýl, yarýn için rezervasyon isteyen birinin telefonuna cevap veriyor. Cumartesi ve Pazar günleri mekanýn kalabalýk günleri oluyor. Hafta içi daha sakin olan mekanda her gün saat 2'den 6'ya kadar müzik var. Anýl Aksu, "Bu þehir her þeyi kaldýrýr. Bugün bomba patlasa yarýn hayat devam eder. Böyle olmak zorunda. Yarýn bize ne olacak diye düþünürsek hiçbir þey yapamayýz" diyor. Gerçeküstü bir mekan havasýnda olan Diyarbakýr Kültür Evi'nin dýþýnda ise gerçek Diyarbakýr var. Diyarbakýr Kültür Evi, yerle yeksan edilmiþ ve hâlâ yasaklý olan 6 mahalleye komþu. Arka tarafta ise kentsel dönüþüm projesi ile yýkýlan Lalebey ile Ali Paþa mahallesi var.


$ €

DOLAR

: 3,8218 3,8235

EURO

: 4,6778 4,6790

ALTIN

: 161,54 161,66

BÝST

: 113.590

ekonomi

13 12 Þubat 2018 Pazartesi

Kadýnlar üreterek kazanacak

le getirdi. Ayaklarýmýn üzerinde durmak istediðini kaydeden Yükseloðlu, "Yemek becerimi ortaya koydum. Lokantalarda çalýþtým. Yeter ki insan bir hedef koysun. Baþarmak istesin, çabalasýn. Ýnsan çabalamadýkça bir þey baþaramaz. Ýnsan durduðu yerde baþaramaz ama çabalarsa baþarabilir" diye konuþtu. Eþinin 3 aydýr kayýp olduðuna dikkat çeken 2 çocuk annesi Suriyeli Mune Ahmeddaballý, "3 aydýr kocam kayýp. Çocuklarýma bakmak zorundayým. 2 günde bir mama almak zorundayým. Buna da gücüm yok. Bu yüzden projede yer aldým" ifadelerinde bulundu.

“8 çocuðuma bakmakla yükümlüyüm”

Akaryakýt fiyatlarýna indirim geliyor

Akaryakýt fiyatlarýna çarþamba gününden geçerli olmak üzere 12-17 kuruþ indirim geliyor DÝYARBAKIR - Benzin ve motorin fiyatlarýna önümüzdeki hafta yeni indirimler geliyor. Çarþamba günü motorinde 17 kuruþ, benzinde 12 kuruþa kadar indirim bekleniyor. Petrol Ürünleri Ýþverenler Sendikasý (PÜÝS) ve enerji sektörü uzmanlarý, bir süredir yukarý doðru bir trend izleyen akaryakýt fiyatlarýnda aþaðý yönlü bir sürecin gündemde olduðunu belirtiyor. Uzmanlar, ABD ham petrol stoku ve sondaj kuyu sayýsýndaki artýþlarýn etkisiyle motorin ve benzin endeksinin bu haftayý ciddi kayýplarla kapadýðýný bu nedenle motorinde çarþamba gününden geçerli 12-17 kuruþ arasý indirimin büyük ölçüde kesinleþtiðini dile getiriyor. (ÝLKHA)

Eþinin, 10 yýl önce kendisini ve 4 çocuðunu terk ettiðini anlatan Nazmiye Yükseloðlu, çocuklarýna bakmak için çalýþtýðýný ve baþarmak istediðini di-

Nusaybin'de yaþanan olaylar nedeniyle Mardin'e geldiklerini ve eþinin rahatsýzlýðý nedeniyle 8 çocuðuna bakmakla yükümlü olduðunu aktaran Nurþen Öztürk, "Ben de çok zor þartlar altýnda çocuklarýma bakýyorum. Dilenmemek için burada çalýþmak istiyoruz" dedi. Suriye'de evlerine bomba atýlmasý sonucu eþini kaybettiðine dikkat çeken 6 çocuk annesi ve 5 aylýk hamile Neriman Fihen ise, "Çok zor durumdayým, burada kimsemiz yok. Ayaklarýmýn üzerinde durmak çalýþmak istiyorum. Uçaktan atýlan bomba apartmanýmýzýn üstüne düþtü ve ben çocuklarýmý kaçak yollarla kaçýrarak Türkiye'ye sýðýndým" diye konuþtu. Proje çerçevesinde kadýnlar, dernek binasýnda "Mama'nýn Mutfaðý" adýyla oluþturulan alanda yemek yapacak. Kadýnlarýn yaptýklarý yemekler satýlarak kendilerine gelir oluþturulacak. (ÝHA)

Batman Havalimaný Müdürlüðü, 2017 yýlýnýn ocak ayýdan 2018 yýlýnýn ocak ayýna kadar havalimanýnýn yolcu istatistiði ile ilgili bilgi paylaþtý. Havalimaný Müdürlüðünden yapýlan açýklamada, "DHMÝ Genel Müdürlüðü tarafýndan açýklanan 2018 yýlý ocak ayý havalimaný istatistiklerine göre; ocak ayýnda Batman Havalimaný'nda iç hat yolcu trafiði bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 69 artýþla 61 bin 134, dýþ hat yolcu trafiði yüzde 74 artýþla 672, toplamda ise yüzde 69 artýþla 61 bin 806

oldu. 2018 yýlý ocak ayýnda Batman Havalimaný'na iç hat iniþkalkýþ yapan uçak trafiði bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 61 artýþla 394 oldu. Dýþ hatlar uçak trafiði 6 olmak üzere toplam uçak trafiði yüzde 61 artýþla 400'e ulaþtý." denildi. Kargo, posta ve bagaj tonunda da artýþýn olduðu bildirildiði açýklamada, "2018 yýlý ocak ayýnda Batman Havalimaný Yük (kargo+posta+bagaj) trafiði ise toplamda yüzde 65 artýþla 568 ton olarak gerçekleþti." ifadelerine yer verildi. (ÝLKHA)

M

ardin'de Üreten Kadýn Derneði'nin, Ýçiþleri Bakanlýðýnýn desteðiyle hayata geçirdiði ‘Yeniden Hayat Bulan Kadýnlar’ projesi çerçevesinde, kadýnlar üreterek kazanacak Mardin'de Üreten Kadýn Derneði'nce, Ýçiþleri Bakanlýðýnýn desteðiyle "Yeniden Hayat Bulan Kadýnlar" projesi hayata geçirildi. Projenin açýlýþý dernek binasýnda düzenlenen törenle yapýldý. Törene Vali Mustafa Yaman'ýn eþi Gülseren Yaman, Dernek Baþkaný Mine Çiçek, Büyükþehir Belediyesi Kadýn Daire Baþkanlýðý görevlileri ve kadýnlar katýldý. Projeye iliþkin bilgi veren Dernek Baþkaný Çiçek, amaçlarýnýn kadýnlarýn dilenmesini önlemek ve evde oturup avuç açmak yerine, kendi ayaklarý üzerinde durabilmelerini saðlamak olduðunu belirtti. Projeye 30 kadýn ile

Batman’ýn uçuþ trafiðinde yüzde 69 artýþ oldu

baþlayacaklarýný anlatan Çiçek, "10 Suriyeli kadýnýmýz, 10 terör maðduru ve 10 Mardin'de çeþitli nedenlerle maðdur olmuþ kadýnlarýmýz ile bu çalýþmayý yapýyoruz. Amacýmýz onlarý eðitmek, iþ istihdamýný saðlamak. Projemiz 6 ay sürecek ancak daha sonra devamý gelecek. Mardin ve Ortadoðu mutfaðýný Türkiye ve dünyaya tanýtacaðýz" dedi.

‘Ýnsan çabalarsa baþarabilir’


14

HABER

12 Þubat 2018 Pazartesi

Çiftçiler: GAP biran önce bitirilmeli Bitlis’in ilk hindi çiftliði kuruldu

K

uraklýk tehlikesinin yaþandýðý Mardin Ovasýna Ocak ayýnda yaðan yaðmurun ekinlere can suyu olduðunu belirten çiftçiler, yaðmurun yeterli olmadýðýný, kalýcý çözümün GAP'ýn bir an önce bitirilmesi olduðunu söylediler MARDÝN - Kuraklýk tehlikesinin yaþandýðý Mardin Ovasýna Ocak ayýnda yaðan yaðmurun ekinlere can suyu olduðunu belirten çiftçiler, yaðmurun yeterli olmadýðýný, kalýcý çözümün GAP projesinin bir an önce bitirilmesi olduðunu söyledi. Mardin tarýmýnýn lokomotifi olan ve yaklaþýk bir milyon dekar ekili alana sahip bulunan Kýzýltepe Ovasýna Ekim, Kasým ve Aralýk aylarýnda yaðýþ yaðmadýðýný belirten çiftçiler, Ocak ayýnda yaðan yaðmurun kendilerini rahatlattýðýný, ancak bu sorunun asýl çözümü için GAP projesinin bitirilmesiyle mümkün olduðunu söyledi. Ocak yaðmurunun ekinlere can suyu olduðunu belirten çiftçiler, ancak yaðmurun yeterli olmadýðýn ve Þubat ayýnda da yaðmur beklediklerini ifade etti. Her yýl ayný sorunlarýn yaþandýðýný dile getiren çiftçiler, sorunun kalýcý

çözümü için tek umutlarýnýn GAP suyu olduðunu belirtti.

“Kuraklýk riski devam ediyor” Mardin'in Kýzýltepe ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Emin Gümüþ, bu yýl beklenen yaðýþlarýn geç geldiðini söyledi. Kýzýltepe Ovasý'nda çoðunlukla buðday, arpa, mýsýr ve mercimek ekildiðini belirten Gümüþ, "Ocak ayýnda yaðmurun yaðmasýyla toprak altýndaki hububat yeþerdi. Allah'tan umudumuz ve beklentimiz yine yaðmurun yaðmasý. Çünkü kuraklýk riski devam ediyor. Bir aydýr yaðmur yaðmadý, kurak geçiyor. Özellikle susuz tarla sahipleri için durum çok daha vahim." dedi.

“GAP’ý bekliyoruz” GAP projesinin sona ermesiyle kuraklýk riskinin kalmayacaðýný, bunun için de bir an önce projenin bitirilmesi gerektiðini söyleyen Gümüþ, sözlerini þöyle sür-

dürdü: "Biz çiftçiler GAP'ý bekliyoruz. Umudumuz, ilk önce Allah'a sonra da GAP'a baðlýdýr. GAP suyu gelirse bölgemiz daha güzel yeþillenir. Her þey yetiþir burada. Bizim bölgemiz tarýmýn lokomotifidir. Tek geçim kaynaðýmýz çiftçiliktir. Bizim topraklar çok verimlidir, ancak su sýkýntý var. Eðer GAP gelirse, herkes tarlasýnda çalýþacak ve kimse dýþarýya çalýþmaya gitmeyecek. Her kes tarlasýnda çalýþacaðý için ve iþçiye ihtiyaç duyulacaðý için iþsizlik sorunu da çözülecek. Ýnsanlar çalýþýnca da ortada terör sorunu da kalmayacak. Bu þekilde bölgemize huzur gelecek."

‘Ýnþallah yaðmur yaðar ve kuraklýk tehlikesi tamamen biter’ Çiftçi Abdülhalim Güler ise Ocak ayýnda yaðan yaðmurla kuraklýk tehlikesinin bir nebze de olsa atlatýldýðýný söyledi. Yaðmur nedeniyle duyduklarý sevinci dile getiren Güler, yaðýþýn devam edeceðine inandýklarýný kaydetti. Geçen yýllara nazaran bu yýl yaðýþlarýn gecikmeli yaðdýðýný belirten Güler, þöyle konuþtu: "Normalde Kasým ve Aralýk aylarýnda yaðmur çok yaðýyordu, ancak bu yýl yaðmadý. Ocak ayýnda ise biraz yaðmur yaðdý ve ekinlere can suyu oldu. Ekinlerimiz toprak altýndan çýkarak, yeþerdi. Þuan siz de görüyorsunuz, her taraf yemyeþil. Tabi bu yaðan yaðmur yeterli deðildir. Ýnþallah yaðmur yaðar ve kuraklýk tehlikesi tamamen biter." (ÝLKHA)

BÝTLÝS - Güroymak Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðüne sunmuþ olduðu projenin kabul edilmesinin ardýndan köyünde çiftlik kuran Erbay, hayvancýlýk anlamýnda daha da büyük çiftlikler kurmak istiyor. 40 taneye yakýn mandasýnýn olduðunu belirten çiftçi Erbay, ahýr projesinin onaylanmasýnýn ardýndan hayvan sayýlarýný arttýracaðýný ifade etti. Maþallah Erbay, devletin vermiþ olduðu hibeler sayesinde Bitlis'in ilk hindi çiftliðini kurduðunu belirterek, "Bizim genç çiftçilikle ilgili bir projemiz olmuþtu. Kanatlý hayvan olarak projemiz onaylandý. Biz zaten genel anlamda da hayvancýlýkla uðraþýyoruz. Þu anda kurmuþ olduðumuz hindi çiftliðimizi çok güzel bir þekilde ilerletiyoruz. Benim 35-40 tane mandam var, bundan sonraki projem de bunlarýn üzerine olacak. Bu iþimi büyütmek amacýyla ahýr projesinin onaylanmasýný bekleyeceðim" diye konuþtu. Hindilerin periyodik bakýmlarýnýn aylýk olarak hem kendilerinin hem de Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðü tarafýndan görevlendirilen veterinere hekimler tarafýndan yapýldýðýný sözlerine ekleyen Erbay, "Aylýk olarak iðneleri ve ilaçlarý var bunlarý belli aralýklarla veriyoruz. Bazen çok nadirde olsa hasta olduklarý zaman hemen müdahalede bulunuyoruz ki diðer hindilere bulaþmasýn. Ýlk etapta biz hibe olarak 450 tane hindi aldýk. Yýlbaþý nedeniyle yaklaþýk 300 tane sattýk, þu anda elimizde 150 tane hindi kaldý. Yaz aylarýnda bu sayýyý daha da fazlalaþtýracaðýz. Satýþlarýmýz ise kilosu ve boyuna göre 80 ile 120 TL arasýnda oluyor. Hindi sayýsýný en az bine çýkartarak sadece Bitlis deðil, bölge illerine de hitap etmeyi düþünüyorum" dedi. (ÝHA)


15

SPOR

12 Þubat 2018 Pazartesi

Amedspor’dan kritik galibiyet Amedspor Ýstanbul’dan eli boþ döndü: 2-0 Kadýnlar 1. Futbol Ligi’nde mücadele eden Amedspor Kadýn Futbol Takýmý, deplasmanda Beþiktaþ’a 2-0 maðlup oldu Mehmet Uður ÇAKIL

A

lt sýralarý yakýndan ilgilendiren maçta deplasmanda Bodrumspor’u maðlup eden Amedspor rahat bir nefes aldý

Mehmet Uður ÇAKIL

DÝYARBAKIR- TFF 2. Lig Kýrmýzý grupta mücadele eden Amedspor, deplasmanda Bodrumspor'a konuk oldu.

Maçý Ercan Çapar ve Mehmet Sýddýk Ýstemi'nin attýðý gollerle kazanan Amedspor, uzun bir aranýn ardýndan deplasmanda galip gelmenin mutluluðunu yaþadý. Amed

spor Bodrumspor'u maðlup ederek, ev sahibini ateþ hattýna attý. Bodrum'dan üç puanla dönen Amedspor, küme düþme potasý ile arasýna da sekiz puanlýk bir fark koydu. Öte yandan Bodrum'dan galibiyet ile dönen Amedspor'da gol atan Ercan Çapar uzun bir aranýn ardýndan golle tanýþmanýn mutluluðunu yaþadý.

Evkur Yeni Malatyaspor’da çalýþmalar bugün baþlýyor

MALATYA - Süper Lig'in 21. haftasýný Kasýmpaþa beraberliðiyle geçen Evkur Yeni Malatyaspor'da önümüzdeki hafta oynanacak Bursaspor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün baþlanacak. Kasýmpaþa karþýsýnda aldýðý 1 puanla puanýný 27'ye yükselten sarý-kýrmýzýlýlarda defansýn önemli ismi Arturo Mina maçta gördüðü kartla toplamda 4 sarý karta ulaþtý ve Bursaspor maçýnda cezalý duruma düþtü. Kasýmpaþa maçýnýn arýndan 2 günlük izne ayrýlan sarý-kýrmýzýlý oyuncular, Süper Lig'in 22.

haftasýndaki Bursaspor maçýnýn hazýrlýklarý için bugün yeniden toplanacak.

Arturo Mina Bursaspor maçýnda cezalý duruma düþtü Son haftalarda kart cezalýsý oyuncu sayýsýnýn artýþ gösterdiði sarý kýrmýzýlýlarda Kasýmpaþa maçýnda oynamayan Adem Büyük cezasýný tamamlarken, Issam Chebake ise 2 hafta daha takýmdaki yerini alamayacak. Kasýmpaþa karþýlaþmasýnda sarý kart görerek cezalý duruma düþen savunma oyuncusu Arturo Mina da

Kasýmpaþa karþýsýnda aldýðý 1 puanla puanýný 27’ye yükselten Evkur Yeni Malatyaspor’da önümüzdeki hafta oynanacak Bursaspor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün baþlanacak

Bursaspor maçýnda görev alamayacak.

Khalid’in son durumuna göre karar verilecek Bu arada Malatya temsilcisinde Kasýmpaþa maçý öncesi sakatlanarak son anda kadrodan çýkarýlan golcü Khalid Boutaib'in Bursaspor maçýnda oynayýp oynayamayacaðýna son durumuna göre karar verileceði belirtildi. Kasýðýnda birinci derece yýrtýk bulunan Faslý oyuncunun çalýþmalara hafta ortasýnda baþlamasýnýn beklendiði bildirildi. (ÝHA)

DÝYARBAKIR- Ýlk kez bu sezon Kadýnlar 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Amedspor Kadýn Futbol Takýmý, ligde ikinci yarýnýn açýlýþ maçýnda Ýstanbul'da Beþiktaþ'a konuk oldu. Maça aðýrlýðýný koymakta zorlanan Amedspor Kadýn Futbol Takýmý sahadan 2-0'lýk maðlubiyetle ayrýldý. Ligin ilk devresinde Diyarbakýr'da oynanan maçý da Beþiktaþ 5-0 kazanmýþtý. Öte yandan maça her iki takýmýn da taraftarlarý alýnmadý.

Haliliye atletizm takýmýndan önemli baþarý ÞANLIURFA - Haliliye Belediyesi Spor Ýþleri Müdürlüðü bünyesinde kurularak çeþitli branþlarda faaliyet gösteren Haliliye Belediye Spor Kulübü, kente ve ülkeye yeni sporcular yetiþtirmek adýna çalýþmalar yürütüyor. Alanýnda uzman öðreticiler tarafýndan basketbol, voleybol, kick boks, masa tenisi, halk oyunlarý ve atletizm branþlarýnda faaliyet yürüten Haliliye Belediye Spor, baþarýlarý ve aldýðý kupalarla yoluna devam ediyor. Atletizm alanýnda alt yapýdan 75 sporcu yetiþtiren Haliliye Belediye Spor Kulübü, bu alanda büyük baþarýlar elde etti. Gülle atma, bayrak yarýþý, üç adým atlama, yüksek atlama, kýsa ve uzun mesafe koþu alanlarýnda antrenmanlarýný devam ettiren sporculardan Bedriye Yýlan ve Abdullah Altundað, Ýstanbul'da düzenlenen Türkiye Atletizm Federasyonu U14 Türkiye Salon Atletizm Festivaline katýldý. Toplam 571 atletin kaydolduðu müsabakalar Bedriye Yýlan 60 metre engelli koþusunda 7'nci, 60 metre düz koþuda ise 13'üncü olarak Türkiye barajýný aþtý. Abdullah Altundað da, 200 metre düzde 9'uncu ve 60 metre düzde ise 13'üncü olarak Türkiye barajýný aþan diðer bir isim oldu. Haliliyeli sporcular, aldýklarý bu sonuçlarla Milli Takým seçmelerine çaðrýlma olasýlýklarýný en üst düzeye çýkardý. (ÝHA)


Kuruluþ Yýlý: 3 Mayýs 2007

12 ÞUBAT 2018 PAZARTESÝ Yýl: 11 - Sayý : 3618

www.diyarbakiryenigun.com

Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Diyar’ýn zirve inadý sürüyor Liseler arasý yüzme yarýþmasý yapýldý Diyarbakýr Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü’nün düzenlediði Liseler arasý Yüzme Müsabakalarýnda Ortadoðu Koleji takým olarak erkekler kategorisinde birinci oldu

Kendi sahasýnda Muðlaspor’u tek golle geçen Diyarbekirspor’un zirve yürüyüþü sürüyor. Yeþilkýrmýzýlýlar ligde ikinci sýrada bulunuyor

Ahmet BARAN DÝYARBAKIR Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'nce Liseler arasý Yüzme Müsabakalarý gerçekleþtirildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'ne ait kapalý yüzme havuzunda yapýlan yarýþmaya kentteki bir çok liseden çok sayýda sporcu katýldý. Dereceye giren sporcularýn ödüllendirildiði müsabakalar sonucunda Ortadoðu Koleji takým olarak erkekler kategorisinde birinci, kýz takýmý ise üçüncü oldu. Bireysel olarak gerçekleþtirilen yarýþmalarda da Ortadoðu Koleji öðrencileri kýz ve erkek kategorilerinde il þampiyonu olarak önemli bir baþarý elde etti.

Mehmet Uður ÇAKIL’ýn

Haberi

DÝYARBAKIRTFF 3. Lig 2. Grupta zirve mücadelesi veren Diyarbekirspor, kendi sahasýnda Muðlaspor'a karþý zorlansa da galip gelmesini bildi. Yakaladýðý birçok net fýrsatý gole çeviremeyen

yeþil-kýrmýzýlýlar Umut Dilek'in ayaðýndan bulduðu golle maçtan galip ayrýlarak, haftayý 3 puanla kapatmanýn sevincini yaþadý. Diyarbekirspor haftayý galibiyetle kapatýrken, lider Darýca Gençlerbirliði'nin de galip gelmesiyle ikinci sýrada kendine yer buldu. Diyarbekirspor ile lider Darýca Gençlerbirliði arasýnda bir puanlýk fark bulunuyor.

Mustafa Aydoðdu saç baþ yoldurttu

Bu sezon attýðý gollerle adýndan söz ettiren Mustafa Aydoðdu, Muðlaspor'a karþý kaçýrdýðý gollerle adeta saç baþ yoldurttu. Baþarýlý kanat oyuncusu yakaladýðý net fýrsatlarý gole çeviremezken, teknik direktör Osman Özdemir tarafýndan ikinci yarýda oyundan alýndý.

Diyarbakýr’da okul sporlarý devam ediyor Malatya evinde kayýp Malatya Büyükþehir Belediyespor Voleybol Takýmý sahasýnda karþýlaþtýðý lig lideri Arhavi Belediyespor’a 3-0 maðlup oldu C

M

Y

K

MALATYA - Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükþehir Belediyespor, ligde geçen hafta aldýðý yenilgiden sonra bu kez de sahasýnda karþýlaþtýðý Arhavi Belediyespor'a 3-0 maðlup oldu. Ev sahibi takým, rakibi karþýsýnda etkisiz bir oyun sergileyerek, 18-25, 21-25 ve 20-25'lik setlerle sahadan maðlup ayrýldý. Malatya Büyükþehir Belediyespor Voleybol Takýmý Antrenörü Muhammet Çatar maç sonrasý yaptýðý açýklamada, kötü gidiþata bir an önce nokta koymalarý gerektiðini belirtti. Takým olarak maç genelinde kötü bir performans sergilediklerini ve 3-0 yendiklerini belirten Çatar, "Sahamýzda kazanmamýz gereken bir maçtý. Tabi maç geneline baktýðýmýzda yine bireysel hata oranýmýz çok yüksekti. Rakimiz bu ligin en iyi takýmlarýndan birisi ve zaten þuan lider durumda. Tabi bu mazeret olmaz. Biz ligde kalan maçlarý en iyi þekilde oynayýp, toplayabileceðimiz en maksimum puaný toplamak istiyoruz" dedi. (ÝHA)

Diyarbakýr'da Okullararasý Yýldýz Kýzlar Futbol müsabakalarý devam ediyor. Seyrantepe Spor Tesislerinde oynanan müsabakalarda Atatürk Ovabað Ortaokulunu 3-0 maðlup eden Kocaköy Ortaokulu, gruptan çýkmayý garantiledi. Kocaköy Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mehmet Necat Yiðit, kadýn futbolunda iddialý olduklarýný söyledi. Yiðit, bu nedenle Kocaköy'deki öðrencilerin futbolla kazandýrýlmasý için çalýþma baþlattýklarýný belirtti. Yiðit, "Kocaköy'de yetenekli kýzlarýmýz var. Bunlarýn spora kazandýrýlmasý için futbol takýmý kurduk. Kurduðumuz takýmlarla okullararasý müsabakalara katýldýk. Büyük çekiþmeye

sahne olan yýldýz kýzlar futbol ilk müsabakalarýnýn gruplarýný iyi þekilde tamamladýk. Atatürk Ovabað Ortaokulunu 3-0 maðlup ederek, gruptan çýkmayý garantiledik. Hedefimiz Diyarbakýr birincisi olarak, grup müsabakalarýna katýlmaktýr" dedi. Yiðit, kýsa sürede önemli baþarýlara imza atan Kocaköy Ortaokulu kýz futbol takýmý öðrencilerini ve onlarý çalýþtýran deðerli öðretmenlerini kutladýðýný sözlerine ekledi. (ÝHA)

12 subat 2018 pazartesi  
12 subat 2018 pazartesi  
Advertisement