Page 1

Gürbüz çiftine 13 yýl sonra gelen ‘Umut’ 12

Diyarbakýrlýlar parklarda güvenliðin saðlanmasýný istiyor 06 Sayacý deðiþtirmeyen aboneye ‘kaçak cezasý’ iddiasý

D

Haber 14

12 OCAK 2018 CUMA FÝYATI: 25 KRÞ.

iyarbakýr'da bir abone, elektrik sayacýný dijital sayaçla deðiþtirmek için gelen DEDAÞ ekibine itiraz ettiði için kendisine kaçak cezasý kesildiðini iddia etti. 10’da

www.diyarbakiryenigun.com

“Güvenlik operasyonlarý yüzde 378 arttý..” Genel Güvenlik ve Deðerlendirme toplantýsýnda 2017 yýlýnda gerçekleþtirilen operasyonlara iliþkin açýklamalarda bulunan Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, 2018 yýlýný narko-terör ve uyuþturucuyla mücadele yýlý olarak ilan ettiklerini vurguladý. 2017'de 2 bin 115 operasyon gerçekleþtirildiðini belirten Güzeloðlu, 2017 yýlýnda güvenlik operasyonlarýnýn yüzde 378'lik bir artýþ gösterdiðini söyledi. 8-9

Yaþlýlardan özel halk otobüsü þoförlerine tepki;

Sýzarak biniyoruz HDP’de eþ baþkan kim olacak..? HDP'de yeni eþ baþkanlarýn belirlenme süreci devam ediyor. Kulislerde adaylýk için Ayhan Bilgen ve Osman Baydemir'in adý geçerken, Ahmet Türk'ün eþ genel baþkanlýða getirilebileceði de konuþuluyor. Türk'ten “saðlýðým elveriþli deðil” açýklamasý geldi. Haber 05

‘Barýþ ve adalet umudu zedeleniyor’ HDP Diyarbakýr Milletvekili Ýdris Baluken'e verilen hapis cezasýna tepki gösteren Hak Ýnisiyatifi Diyarbakýr Temsilciliði, “Muhalefetin yargý eliyle keyfi biçimde cezalandýrýlmasý barýþ ve adalet umudunu zedelemektedir” dedi. Haber 07

5’de

Kaplan: Maksadýný aþan bir çýkýþ mý? Mesut FÝÐANÇÝÇEK C

M

Y

K

“Biran önce çözüm bulunsun”

Minik Ýremsu kalp nakli bekliyor... Diyarbakýr'ýn merkez Kayapýnar ilçesinde kalp yetmezliði hastasý Ýremsu Ekti (4) kalp nakli bekliyor. Ýremsu'nun babasý Savaþ Ekti, kýzýnýn hastalýðýnýn tedavi sürecinin bittiðini ve ancak kalp nakli ile hayata tutunabileceðini söyledi. Haber 11

Diyarbakýr'da toplu taþýma ara çlarýndan ücretsiz faydalanan 65 yaþ ve üstü kent sakinleri, özellikle özel halk oto büsü þoförlerinin kendilerini araçlara almamasýndan ve kötü davranmalarýnda n þikâyetçi. Denetimsizlikten yakýna n yaþlý vatandaþlar, Ulaþým hizmetlerind en sorumlu Diyarbakýr Büyükþehir Bel ediyesi’nden söz konusu duruma bir an önce çözüm bulmasýný istedi.

“Yaþlýlarý özellikle almýyorlar” Emekli olduktan sonra inþaatta inþaat bekçiliði yapmaya baþlayan Fah rettin Saylak, (70), "Özel halk otobüs leri biz yaþlýlarý almýyor. Ben kentin her duraðýnda bu sorunla karþýlaþýyorum. Halk otobüslerinin bizi alma biçimi yol cu alýp, indirirken kendi çabamýzla araya sýzarak araca binmek oluyor" dedi. Ýnþ aat ustasý Mahmut Poçak (68) ise özel hal k otobüslerinin duraklardaki yaþlýlarý özellikle almadýðýný savundu. Güncel 03


2

SAÐLIK/YAÞAM

Kötü kolesterol

KISI SEViYOR!

Fatma GÜLNÝHAL DÝYARBAKIR - Yazýn havanýn sýcak olmasý ister istemez insanýn iþtahýný azaltýr. Aðýr gýdalar, terlemeyi artýrýp kiþinin konforunu bozduðu için çok fazla tercih edilmez. Ancak kýþýn durum tam tersine döner. Artan yað oraný da doðal olarak kolesterolü yükseltir. Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Yusuf Yýldýrým, kolesterolle ilgili önemli bilgiler verdi, kýþ beslenmesi konusunda uyarýlarda bulundu. Yýldýrým, "Kolesterol her insanýn kanýnda olmasý gereken bir maddedir. Beslenme eksikliði olanlarda, zafiyet geçirenlerde kolesterol deðerleri çok düþer ve bu da tehlikeli bir durumdur. Saðlýðýnda hiçbir risk faktörü, þekeri, kalp hastalýðý

öyküsü olmayan hastalarda LDL kolesterolü 200'e kadar normaldir. Eðer hastanýn þeker, kalp veya damar hastalýðý varsa, kolesterol düzeyini 70'e kadar indirmek gerekir. Cinsiyetine yönelik bir takým genetik faktörlere dayalý olarak kadýnlar, erkeklere oranla kolesterol artýþýna daha yatkýndýr. Kadýnlarýn beslenme alýþkanlýklarý ve tatlýya olan düþkünlükleri de kolesterole zemin hazýrlar" dedi.

Çikolata daha masum Ambalajlý ürünlerin, koruyuculardan yapay karbonhidratlara bir sürü yapay madde içerdiðini belirten Yýldýrým þunalrý söyledi; "Bunlar da doðal olarak vücudumuza zarar verir ve metabolizmamýzý bozar. Vücudumuz doðal olan gý-

Verem hastalýðýnýn 8 belirtisine dikkat! Bilgi BAÐCÝ

YAZI DiZiSi

Tüberküloz yani halk ara(Son) sýnda bilinen adýyla veremin, kendisini fark ettirmeden ilerleyen ve dünyada hala en çok ölüme sebep olan hastalýklardan biri olarak bilindiðini belirten uzmanlar, "Ülkemizde "Ýnce hastalýk" adýyla da bilinen tüberküloz, solunum yoluyla kolayca bulaþabiliyor. Tüberküloz bakterisi kiþinin baðýþýklýðýnýn en zayýf anýný kolluyor ve hastalýk ortaya çýkýyor" dedi

dalarý sindirip, saðlýklý bir þekilde kana karýþmasýna uygundur. Yatmadan önce yenilen bir paket cips, bir paket bisküvi, bir þiþe kola ya da meyve suyu alacaðýmýz 10001200 kaloriye denk gelir. Akþam vakti çok hareket etmediðimiz ve uykuda da çok fazla kalori harcamadýðýmýz için, harcayacaðýmýz maksimum kalori 200-300'dür. Geriye kalan 900 kaloriyi vücut mecburen depolamak zorundadýr. Bu kaloriyi yakmak için de için de minimum, orta tempoda, 10 bin adým atýlmamýz gerekir. Kolesterol daha çok masa baþýnda çalýþan kiþilerde görülür. Günlük 5 bin adýmdan daha az atanlarda, fast food tarzý beslenenlerde ve gençlerde adölesan çaðý dediðimiz (12- 16 yaþ) döneminde görülebilen bir durumdur. Tamamen bozuk beslenme tarzý ve egzersizden uzak bir hayat süren herkeste kolesterol yüksekliði karþýmýza çýkabilir. Özellikle alkol kullanan kiþilerde kolesterolün olumsuz etkisi iki katýna çýkar.

Halsizlik kolesterol belirtisi Kolesterolün yoðunluðu kan akýþýný bozar. Bu da; halsizlik, yorgunluk, baþ arkasýnda yanma, baþ arkasýnda uyuþma, ellerde ve ayaklarda yanma gibi þikayetler yaratýr. Bu tarz þikayetleri olanlarýn mutlaka kolesterol deðerleri kontrol edilmelidir. Asýl korktuðumuz nokta hastalýðýn; damar yaðlanmasý, damarlarda daralma, kalp krizi ve tansiyon seviyelerinde olmasýdýr. Erken dönemde ko-

Eksik tedavi tüberküloz hastalýðýný daha dirençli hale getirir

Bazen ilaca dirençli tüberküloz enfeksiyonlarý ortaya çýkabilmektedir. Yanlýþ ya da eksik ilaçlarla ve yetersiz sürede tedavi gören kiþi tam iyileþemez ve mik-

12 Ocak 2018 Cuma

Soðuk havalarda vücudun karbonhidrat ihtiyacý artýyor. Tükettiðimiz kalorili yiyecekler de bu nedenle yaðlanmaya sebep oluyor. Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Yusuf Yýldýrým, artan yað oranýnýn kolesterolü doðrudan olumsuz etkilediðini söyledi lesterol rahatsýzlýðýný tespit edip, müdahale ettiðimiz, ilaçtan önce yaþam deðiþikliði yaptýðýmýz hastalarda risk azalýr. Ama kolesterol þikayeti uzunca dönem devam edip hasta müdahale etmediyse bu durum karþýmýza; tansiyon, þeker ve kalp hastalýðý olarak çýkar.

Kalbin en büyük düþmaný Kolesterol, vücudun damar aðýnda ciddi problemlere neden olduðu için ilerleyen dönemlerde beyin damarlarýndaki problemlerden, bilek damarlarýndaki problemlere kadar pek çok organda olumsuz etkilere neden olabilir. Hastalara hiç önermememize raðmen, mutlaka bir pasta, kurabiye yiyeceklerse, evde kendilerinin yapmalarýný tavsiye ediyoruz. Pasta, kurabiye gibi yiyeceklerin; bilinen, güvenilen ürünlerle yapýlmasý, vücuda alýnan zararý azaltacaktýr. Ambalajlý ürünlerde kullanýlan glikoz þurubu gibi ürünlerin zararlý etkilerine nazaran evde kullandýðýmýz þeker çok daha az zararlýdýr. Hazýr cipslere alternatif olarak da, patatesten veya mýsýrdan az yað kullanarak ev yapýmý cips hazýrlanabilir. Bu da raf ömrü uzatýlmýþ gýdalardan kesinlikle çok daha saðlýklýdýr. Bunlarý tüketmek yerine en doðrusu, meyve kurularýný tercih etmektir. Hiçbir iþleme uðramadan, doðal yollardan kurutulup, suyu çekilip saklanmýþ meyveler tüketilebilecek en saðlýklý atýþtýrmalýklardandýr." rop tekrar etkinleþir, böylelikle hastalýk ilaçlara dirençli hale gelmektedir. Dirençli hale gelen mikroplar baþkalarýna bulaþarak bu hastalýðý yaymaktadýrlar. Eðer kiþi ilaca direnç gösteren bir mikropla hastalandýysa o zaman normal tedavide kullanýlan temel 4 ilaç yetmeyebilir. Ýlaca dirençli mikroplar için etkili ilave bir takým ilaçlara ihtiyaç olmaktadýr. Normal tedaviyle geçmeyen tüberküloz hastalýðýnda ilaç direnç testleri yapýlarak mikrobun ilaçlara direncini görüp ona göre uygun ilaç deðiþimleri yapmak gerekmektedir."


3

GÜNCEL

12 Ocak 2018 Cuma

Okul çevresinde uyuþturucu satýcýlarýna yönelik operasyon Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesindeki okullarýn çevresinde uyuþturucu satýcýlarýna yönelik operasyonlarda bir kiþi yakalanarak tutuklandý Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde, okul çevrelerinde uyuþturucu satýcýlarýna yönelik uygulama gerçekleþtirildi. Polis ekipleri tarafýndan, çocuklarýn korunmasýna yönelik yapýlan uygulamada, 15 okul çevresi ve okul çevresinde bulunan 5 internet kafe ile 5 büfede arama yapýldý. Okul civarýnda bulunan toplam 32 þahýs sorgulandý, M.K isimli bir þahsýn Diyarbakýr Aðýr Ceza Ýlamat Masasýnca "Uyuþturucu Ticareti Yapma veya Saðlama" suçundan arandýðý tespit edildiði öðrenildi. Atatürk Meslek Lisesi yanýnda yapýlan kontrollerde yakalanan M.K'nin evinde yapýlan aramada 64 adet uyuþturucu uyarýcý hap ve bir miktar paketlenmemiþ esrar maddesi ele geçirildi. (ÝLKHA)

Yaþlýlarýn ‘özel halk otobüsü’ tepkisi D

iyarbakýr'da toplu taþýma araçlarýndan ücretsiz faydalanan 65 yaþ ve üstü kent sakinleri, özellikle özel halk otobüsü þoförlerinin kendilerini araçlara almamasýndan ve kötü davranmalarýndan þikâyetçi

Batman’da uyuþturucu tacirlerine darbe Batman'da polisin kapýsýný kýrarak girdiði depoda yaptýðý aramada 459,5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Batman Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada, "Uyuþturucu madde ticaretinin yapýldýðý tespit edilen ve depo olarak kullanýlan bir iþ yerine Özel Harekat ve Narkotik Þube Müdürlüðü ekiplerimizce operasyon düzenlenmiþtir. Uyuþturucu ticareti yapýldýðý deðerlendirilen deponun kapýsý balyoz ile kýrýlarak içeri girilmiþ, depoda yapýlan aramada toplam aðýrlýðý 459,5 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiþtir. Konu ile ilgili olarak gözaltýna alýnan 1 þüpheli þahýs Ýl Emniyet Müdürlüðümüzde tamamlanan iþlemlerinin ardýndan adli makamlara sevk edilmiþtir" denildi. (ÝHA)

Diyarbakýr'da yaþayan ve 65 yaþ üstü olmalarý nedeniyle yasa kapsamýnda belediyeler tarafýndan yetki verilen özel þahýs ya da þirketlere ait þehir içi toplu taþýma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkýna sahip olan vatandaþlar oldukça dertli. Nedeni ise, yasal haklarý olmasýna raðmen özellikle kendilerini gördüklerinde duraklarda durmayýp geçen, araca bindiklerinde ise kendilerine kötü davranan özel halk otobüsü þoförlerinden þikâyetçi. Mezopotamya Ajansý'ýn haberine göre binmeyi baþardýklarý özel halk otobüslerinden bu kez þoförün hakaretlerine maruz kaldýklarýndan yakýnan yaþlý vatandaþlar, denetimsizlikten yakýndý. Vatandaþlar, Ulaþým hizmetlerinden sorumlu Büyükþehir Belediyesi'nden söz konusu durma biran önce bir çö-

züm bulmasýný istedi.

gidiyor" dedi.

‘Otobüse sýzarak biniyoruz’

“Þoförler tarafýndan azarlanýyoruz”

Emekli olduktan sonra inþaata inþaat bekçiliði yapmaya baþladýðýný ve iþine otobüsle gidip geldiðini dile getiren Fahrettin Saylak, (70), bu gidiþ geliþler sýrasýndan duraklarda bazen saatlerce beklemek zorunda kaldýðýný söyledi. Saylak, "Özel halk otobüsleri biz yaþlýlarý almýyor. Ben kentin her duraðýnda bu sorunla karþýlaþýyorum. Halk otobüslerinin bizi alma biçimi yolcu alýp, indirirken kendi çabamýzla araya sýzarak araca binmek oluyor. Kimse sonsuza kadar genç kalmýyor. Onlarda bir gün yaþlanacak empati kurmak lazým. Üstelik dünyanýn her yerinde yaþlýlar için ücretsiz kart uygulamasý var. Ülkenin her yerinde geçerli iken buradaki þoförlerinin buna duyarsýz kalmasý zorumuza

Lice ve Kulp kýrsalýnda yasak kaldýrýldý Diyarbakýr Valiliði, Lice ve Kulp ilçelerine baðlý 17 köy ve 52 mezrada gerçekleþtirilen operasyon nedeniyle ilan edilen sokaða çýkma yasaðýnýn kaldýrýldýðýný duyurdu

Havalarýn soðumasýyla birlikte duraklarda beklemenin kendileri için iþkenceye dönüþtüðünü belirten inþat ustasý Mahmut Poçak (68) da özel halk otobüslerinin duraklardaki yaþlýlarý özellikle almadýðýný savundu. Bir durakta 1 saat 40 dakika beklediðini bildiðini paylaþan Poçak, "Þoförler ücretsiz kart geçiyoruz diye çoðu zaman almýyor. Özellikle özel halk otobüsleri bunu yapýyor. Konuþmaya çalýþtýðýmýz þoförlerin azarlamalarýna maruz kalýyoruz" dedi. Ulaþým hizmetlerinden sorumlu Büyükþehir Belediyesi'ni tererli denetimleri yapmamakla eleþtiren Poçak, bu konuya biran önce bir çözüm getirilmesini istediklerini vurguladý.

Diyarbakýr'ýn Lice ve Kulp ilçelerine baðlý 17 köy ve 52 mezrada gerçekleþtirilen operasyon nedeniyle ilan edilen sokaða çýkma yasaðý kaldýrýldý. Diyarbakýr Valiliðinden yapýlan açýklamada, Lice ve Kulp ilçeleri kýrsalýnda BTÖ mensuplarýna yönelik gerçekleþtirilen operasyon nedeniyle operasyon düzenlendiði aným-

satýldý. Açýklamada, operasyon nedeniyle, Lice ve Kulp'a baðlý 17 köy ve 52 mezrada, halkýn can ve mal güvenliðini saðlamak amacýyla 9 Ocak Salý günü 08.00'dan itibaren sokaða çýkma yasaðý ilan edildiði hatýrlatýlarak, yasaðýn 10 Ocak Çarþamba günü 24.00 itibariyle kaldýrýldýðý duyuruldu. (Haber Merkezi)


4

HABER

12 Ocak 2018 Cuma

‘Sendikalar emeðin temsilcisidir’

B

em-Bir-Sen 24. Kuruluþ yýl dönümü ve Ýbrahim Keresteci basýn ödülleri programýnda açýklamalarda bulunan Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Sendikacýlýðýn hak kavramlarý ve temel deðerleri zenginleþtirici bir misyon üstlendiðinin altýný çizerek, sendikalarýn emeðin temsilcisi olduðunu söyledi Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloðlu ve Ak Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehdi Eker, Bem-Bir-Sen 24. Kuruluþ yýl dönümü ve Ýbrahim Keresteci basýn ödülleri programýna katýldý. Ödül törenine Cumhurbaþkaný Baþdanýþmaný Hakký Ýlnur Çevik, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Vekili Cumali Atilla, Bem-Bir-Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay, çeþitli kurumlarýn müdürleri, sivil toplum kuruluþu, sendikalar ve basýn kuruluþlarýnýn temsilcileri de katýldý.

“Diyarbakýr, medeniyet geçmiþinin önemli kentidir” Ödül töreni, Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Ardýndan Ulu Cami Ýmamý Hidayet Yýlmaz

tarafýndan Kur'an-ý Kerim okundu, Ömer Faruk Elmas tarafýndan kum sanatý gösterisi sergilenirken, Ýbrahim Keresteci ve Bem-Bir-Sen konulu film gösterimleri yapýldý. Bem-Bir-Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay'ýn konuþmasýnýn ardýndan katýlýmcýlara hitaben bir konuþma yapan Vali Güzeloðlu þunlarý söyledi: "Çok deðerli konuklar, BemBir-Sen ailesinin çok deðerli Genel Baþkaný, Ülkemizin ve dünyanýn çeþitli yerlerinden bu güzel akþamda Diyarbakýr'ýmýza gelen Diyarbakýr'ýmýza ve bizlere bu anlamda anlam katan çok özel sendika temsilcileri, deðerli þube baþkanlarý, emeðin ve ekmeðin Mürsel Bey'in ifadesiyle temsilcisi olan deðerli çalýþanlar, Diyarbakýr'ýn böylesi bir buluþmada

sizlerle deðer kazandýðýný, bu akþam böylesi anlamlý, önemli ve rahmetli Ýbrahim Keresteci adýna atfedilen 24. Kuruluþ yýl dönümüyle basýn ödüllerinin birleþtiði bu akþamýn ev sahipliðini yapmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberliðiyle öncelikle 2023, 2051 ve 2071' e doðru büyük yürüyüþünde Diyarbakýr bugün bu büyük yürüyüþe zenginlik ve derinlik katan huzur ve güveni saðlayan, bilgenin, hikmetin, inancýn ve medeniyet geçmiþinin çok özel bir kentidir. Huzur ve güvenin saðlanmasý Diyarbakýr'ýn doðru anlaþýlmasýna, böylesi buluþmalar Diyarbakýr'ýn doðru tanýnmasýna çok önemli katkýlar saðlayacaktýr. Bizim inancýmýz odur ki hakký temsil eden, hakka hizmet eden ve bu doðrultuda dik duruþu ve imanýyla bu tavrý sergileyen herkesin bu yürüyüþlere katkýsý, hem de þüphesiz emeði vardýr."

“Temel deðerleri zenginleþtirici bir bakýþ” Sendikacýlýðýn hak kavramlarý ve temel deðerleri zenginleþtirici bir misyon üstlendiðini vurgulayan Güzeloðlu, "Bizler sendikacýlýkta hak kavramýyla baþlayan, çalýþanlarýyla þüphesiz kendi sendika bakýþýnýn yanýnda ülkenin bütünlüðüne dönük kapsayýcý, kucaklayýcý temel deðerleri zenginleþtirici bir bakýþý þüphesiz savunan ve biraz önce görüldüðü gibi bu ülkenin birlik ve beraberliðine herhangi bir ihanet olursa dimdik ayakta duran bir büyük camia olarak Memur-Sen'in özelde de Bem-Bir-Sen'in tüm üyele-

Atilla, Sur ilçesinde vatandaþlarla bir araya geldi Sur ilçesinde vatandaþlarla bir araya gelen Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, "Halkýmýz bizler için çok deðerlidir" dedi

riyle gurur duyuyoruz, onlarýn adýna büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ben hepinize böylesi ev sahipliði yapmanýn mutluluðu içerisinde aziz þehrimize hoþ geldiniz derken, bu buluþmanýn mimarý olan deðerli Genel Baþkanýmýz Mürsel Bey'e, emeði geçen Bem-Bir-Sen ailesine, katýlan baþta Saygýdeðer Bakaným olmak üzere, yerli ve yabancý tüm konuklara tekrardan hoþ geldiniz diyor, hepinizi sevgi ve saygýyla selamlýyorum" dedi.

15 Temmuz film gösterimi yapýldý Konuþmanýn ardýndan Vali Güzeloðlu'na Bem-Bir-Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay tarafýndan Türk Bayraðý hediyesi takdim edildi. Ardýndan Uluslararasý Emek Hareketi Konfederasyonu (ICLM) hakkýnda film gösterimi yapýldý. Daha sonra Ak Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehdi Eker bir konuþma yaptý. Konuþmanýn ardýndan 15 Temmuz 2016 tarihinde düzenlenen darbe giriþimi ile ilgili film gösterimi yapýldý. Tören, ödül kazanan gazetecilerin ödüllerinin Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Ak Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehdi Eker, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Vekili Cumali Atilla ve Bem-Bir-Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay tarafýndan takdim edilmesiyle devam etti. Daha sonra Bem-Bir-Sen'in 24. Kuruluþ yýl dönümü nedeniyle katýlýmcýlar tarafýndan pasta kesimi gerçekleþtirildi. Halk oyunlarý ekibinin Diyarbakýr yöresine ait halk oyunlarý sergilemesinin ardýndan Bem-Bir-Sen 24. Kuruluþ yýl dönümü ve Ýbrahim Keresteci basýn ödülleri töreni programý sona erdi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, vatandaþlarla buluþmaya devam ediyor. Sur ilçesinde vatandaþlarý ziyaret eden Baþkan Atilla, vatandaþlarýn yoðun ilgisiyle karþýlaþtý. Gazi Caddesi ve Cami Kebir Mahallesi'nde vatandaþlarýn görüþlerini ve taleplerini dinleyen Baþkan Atilla, vatandaþlarýn Büyükþehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnuniyetini sordu. Sürekli halkýn içinde olduðunu belirten Baþkan Atilla, "Þehrimizin her noktasýna giderek vatandaþlarýmýzýn deðerli görüþlerini alýyoruz. Hemþehrilerimizi can kulaðýyla dinlemek için þehrimizin her yerine sürekli gidiyoruz. Biz göreve geldiðimiz ilk günden þunu dedik 'Þehrimizi, bu þehirde yaþayanlarla yönetiyoruz.' Halkýmýz bizler için çok deðerlidir" dedi. (Haber merkezi)


Mesut FÝÐANÇÝÇEK

Kaplan: Maksadýný aþan bir çýkýþ mý?

rojanumesut@gmail.com

5

GÜNDEM

12 Ocak 2018 Cuma

Þýrnak eski Milletvekili Hasip Kaplan, sosyal medya hesabýndan "HDP kurultayýnda Demirtaþ'ýn yerine sakýn bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek!" dedi. Kaplan'ýn hedefinde Sýrrý Süreyya Önder de vardý: "Sýrrý gitsin film çeksin" DTK, HDP, DBP ve siyaset erbabý birçok kurum ve kiþiden tepkiler gecikmedi. En sert tepkiyi partisi verdi. HDP'nin, resmi twitter hesabýndan yapýlan açýklamada, Kaplan'ýn görüþlerinin partinin politikalarýný yansýtmadýðý belirtildi. Açýklamada, "Hasip Kaplan'ýn Twitter hesabýndan yapýlan ýrkçý, ayrýmcý ve ötekileþtirici paylaþýmlarýn HDP anlayýþý ve politikalarý ile hiçbir ilgisi yoktur. Kýnýyor ve ayýplýyoruz" denildi. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Genel Merkezi de kurumsal hesabýndan, "Bütün halklarýn partisi olup, halklarýn kendi emek, kimlik, inanç, renk ve tonlarýyla oluþturmuþ olduklarý bir Türkiye demokrasi zenginliðidir. Hasip Kaplan'ýn açýklamalarýný kýnýyoruz" açýklamasý geldi. Kimi vekiller de aþaðý yukarý ayný perdeden görüþlerini açýkladýlar… Açýklamalarý bir adým öne ve düþük bir seviyeye taþýyan Sýrrý Süreyya Önder oldu. Önder, Kaplan'ýn açýklamalarýna "Ýlkel milliyetçilik yani ýrkçýlýk hastalýklý bir duygudur. Bazen Hasip örneðinde görüldüðü gibi insaný insanlýðýndan eder. HDP yeni eþbaþkanýný seçerken Kürtlüðüne ya da Türklüðüne bakmayacak" ifadelerini kullandý. … Yapýlan sert eleþtiriler ve hakarete varan ifadeler kadar, destekleyen duruþlar da vardý. Eski vekil ve Aðrý Belediye Baþka-

nýyken görevden alýnan Sýrrý Sakýk, Kaplan'ýn açýklamalarý için "talihsiz ve sorunlu bir ifade" dedi ancak Kaplan'a yönelik tepkilerin eleþtiriyi aþtýðýný belirtti. Sakýk, "Kendisine yönelik, eleþtiriyi aþan linç furyasý da kabul edilemez. Hayatýnýn çoðunu ýrkçýlýkla mücadeleye veren birinin ýrkçý olarak yaftalanmasý bu kadar kolay olamaz" ifadelerini kullandý. Siyasetçi Ümit Fýrat ise Kaplan'ýn çýkýþýný, maksatýný aþana bir kelime ve üzücü oarak nitelese de, "Soykýrým kýskacýnda olan hiç bir deðerleri dili kültürü tanýnmayan ve üstüne üstlük her gün bir halký aþaðýlayan insanlarýn davranýþlarýnýn yanýnda Hasip Kaplan'ýn paylaþýmýný ýrkçý olarak deðerlendirmiyorum" dedi. … Þunu bilmekte ve hatýrlamakta fayda var sanýrým: HDP; Kürt siyasetinde öncekilerden farklý ve daha kapsayýcý bir anlayýþla; Kürt siyasetinin yaný sýra çok sayýda sol, sosyalist parti ve grubun içinde yer aldýðý bir koalisyon olarak ortaya çýktý. Eþ baþkanlar da bugüne kadar bu tabloyu yansýtacak þekilde belirlendi. Geçiþ

sürecinde Kürkçü-Tuncel, sonrasýnda ise Demirtaþ-Yüksekdað gibi eþbaþkanlarla yoluna devam etti. Bu anlayýþýn karþýlýðýný 2015 Haziran seçimlerinde yüzde 13 ve tüm olumsuzluklara raðmen Kasým seçimlerinde de yüzde 10,66 oy alarak gösterdi. … Partisinin baþýnda bu önemli baþarýlara imza atan ve bir yýlý aþkýndýr cezaevinde olan Selahattin Demirtaþ'ýn eþbaþkanlýða aday olmayacaðýný açýklamasý kendi tercihi mi, ya da baþka nedenler var mý bilemiyoruz. Zira geçtiðimiz ay 2 dönem kuralýna raðmen partisi tarafýndan tekrar aday gösterileceði açýklanmýþ; Demirtaþ da takdiri partisine býraktýðýný belirtmiþti… Demirtaþ'ýn HDP Eþbaþkan olmamasýnýn negatif sonuçlarý olabilir ve parti yüzde 10 barajýnýn altýna düþebilir gibi itirazlar makul görülse bile, siyasette arka planda yaþananlarý bilmeden afaki konuþmalar ve deðerlendirmeler yanlýþ sonuçlar çýkarabiliyor. Özetle Hasip Kaplan, Kemalbay'ýn yanýna düþünülen eþbaþkanýn Türk olmasýna itiraz etmiþtir. Belki de parti içinde Þubatta yapýlacak kongre öncesi bu fikrini yüksek sesle açýklama gereði duymasýnýn arkasýnda farklý geliþmeler vardýr. Bilemiyoruz, ancak; ýrkçýlýðý hatýrlatan bir söylemi merkeze koyup politika yapmanýn ülkeyi getirdiði yer ortadayken; Kaplan'ýn ne zamana, ne emek harcadýðý partisinin ruhuna denk düþmeyen ve bence maksadýný aþan bu açýklamasýna (özellikle S.S. Önder tarafýndan) verilen tepkiler; keþke farklý acý tecrübelerde de böylesine kamuoyu oluþturacak þekilde dillendirilse ve pratiðe dökülseydi!

HDP’de eþ baþkan kim olacak? HDP'de yeni eþ baþkanlarýn belirlenme süreci devam ediyor. Kulislerde adaylýk için Bilgen ve Baydemir'in adý geçerken, Ahmet Türk'ün eþ genel baþkanlýða getirilebileceði konuþuluyorken, Türk'ten "saðlýðým elveriþli deðil" açýklamasý geldi

Nurullah ERGÜN DÝYARBAKIR HDP'nin 11 Þubat'ta gerçekleþtireceði 3. Olaðan Kongre hazýrlýklarýna eski Grup Baþkanvekili Hasip Kaplan'ýn "Eþ Baþkan Türk olmalý" sözleri damgasýný vurdu.. Kaplan'ýn açýklamasýný parti yönetimi "ýrkçý" bularak kýnar-

ken, Kaplan da istifa edeceðini duyurdu. Söz konusu tartýþmanýn kongre öncesi yapýlacak bölge konferanslarý ve toplantýlarda devam etmesi bekleniyor. Parti yönetimi ise aday belirleme sürecinin planladýklarý çerçevede ilerleyeceðini açýkladý.

Tabanýn ve STÖ'lerin görüþü alýnacak

HDP'de parti yönetimi bölge konferanslarýnda parti tabanýnýn ve sivil toplum örgütlerinin görüþlerini almaya hazýrlanýyor. Öneriler, oluþturulacak Uzlaþma Komisyonu'nda görüþülerek bir aday belirlenecek. Adaylýk için Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen ve Þanlýurfa Milletvekili Osman Baydemir'in adý ge-

çerken, Ahmet Türk'ün abi formülüyle eþ genel baþkanlýða getirilebileceði de konuþuluyor.

Türk: Saðlýðým elveriþli deðil Öte yandan sonra eþ baþkanlýk için adý gündeme gelen Ahmet Türk, saðlýðýnýn böyle bir görevi yapmaya el vermediðini belirterek, eþ baþkanlýðý daha genç, dinamik arkadaþlarýnýn yapmasý gerektiðini söyledi. Yeni dönem yol haritasýnýn belirlenmesi için yapýlacak toplantýlarda eþ baþkan adaylarý için öneriler alýnmaya devam edilecek. Bu öneriler en son parti genel merkezinde oluþturulan Mutabakat Komisyonu'nda ele alýnacak. Ýsimler üzerinden

bir ortaklaþmaya gidilecek. Bu saðlanamadýðý takdirde kongrede bir eþ baþkanlýk yarýþýnýn da önü kapalý olmayacak. HDP'de yapýlan ön toplantýlarda, Kürt hareketi ve bileþen temsil sisteminde bir deðiþikliðe gidilmeyecek. Ancak kadýn ve erkeklerin temsil ettikleri siyasi yapýda bir deðiþiklik söz konusu olabilecek. Kulislere göre partinin kuruluþ sürecindeki "Ertuðrul Kürkçü-Sebahat Tuncel" örneðinde olduðu gibi erkek eþ baþkan Türk, kadýn eþ baþkan ise Kürt olabilir. Ancak bu konuda da HDP yapýlanmasý içinde etkin rol üstlenen kadýnlarýn kararýnýn belirleyici olacaðý konuþuluyor.


6

HABER

12 Ocak 2018 Cuma

Kulp’ta okuma yazma kurslarýna yoðun ilgi Diyarbakýr’ýn Kulp ilçesinde baþlatýlan ‘Okuma-Yazma Bilmeyen Kalmasýn’ projesi kapsamýnda 15 okulda açýlan 30 okuma yazma kursunda 340 kursiyere eðitim veriliyor DÝYARBAKIR - Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü bünyesindeki sýnýflarda açýlan kurslara vatandaþlarýn gösterdiði yoðun ilgi yetkilileri de mutlu ediyor. Kulp Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Fatih Dülgeroðlu okuma-yazma oranýnýn istatistik olarak yüksek olduðunu ancak bunun yeterli olmadýðýný söyledi. Dülgeroðlu, "Okuma-yazma bilenlerin oranýný yüzde 100'e çýkarabilmek adýna bütün kamu kuruluþlarýmýz, muhtarlarýmýz ve deðerli halkýmýzla birlikte çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Kursiyerlerimizin yoðun ilgi gösterip öðrenmek için büyük gayret sarf etmeleri bizleri sevindirmektedir. Bizler eðitimin her alanýnda olduðu gibi bu kursiyerlerimiz için de bütün imkanlarýmýzý seferber etmekteyiz" dedi. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre Kulp ilçesinde okuma-yazma bilenlerin oraný yüzde 88, bilmeyenlerin oraný ise yüzde 12 olarak açýklandýðýný belirten Kulp Halk Eðitim Merkezi Müdürü Þemsettin Pehlivanoðullarý, "Kulp ilçe genelinde kaymakamlýk, ilçe milli eðitim müdürlüðü, okul müdürlükleri ve bütün kamu kuruluþlarý ile yaptýðýmýz alan çalýþmalarýyla okuma-yazma bilmeyen vatandaþlarýmýzý tespit ederek, 15 okulumuzda 30 kurs açtýk. Kurslarýmýzda 340 kiþiye okuma-yazma eðitim hizmeti sunmaktayýz. Kurslarýmýz hafta içi her gün saat 15:00 ile 17:00 arasýnda verilmektedir. 120 saatlik 1. kademe okuma-yazma kursunda eðitim gören baþarýlý kursiyerlere belge verilerek 2. kademe kurslarýna kayýt yapma hakký doðacaktýr. 2. kademe kurslarda baþarýlý olup belge almaya hak kazanacak kursiyerler bu belgeyle açýk ortaokula kayýt yapabileceklerdir. Hedefimiz her yýl 746 kiþiye okuma-yazma kursu vererek 5 yýl içerisinde ilçemizde okuma-yazma oranýný yüzde 100'e çýkarmaktýr. Ayrýca Halk Eðitim Merkezi olarak 1 Ekim ile 10 Ocak tarihleri arasýnda mesleki, teknik, kültürel ve eðitim alanlarýnda toplam 60 kurs açarak 867 kursiyerin yararlanmasýný saðladýk. Bütün alanlardaki kurslarýmýz devam etmektedir. Sunmuþ olduðumuz bu hizmetlerde bizlere her konuda yardýmcý olup desteðini esirgemeyen Kulp Kaymakamý Fatih Dülgeroðlu ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fatih Kaya'ya çalýþanlarýmýz ve kursiyerlerimiz adýna teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Okuma-yazma kursunda eðitim gören kursiyerler çok memnun olduklarýný dile getirerek "Kendimizi daha iyi ifade edebilme, daha bir özgüvene sahip olma, kitap okumak, yazý yazmak gibi bir çok fayda saðlayan bu kurslarda emeði geçen herkese çok teþekkür ediyoruz. Okumanýn yaþý yoktur söylemini bizzat tecrübe ediyoruz. Ýnsanoðlunun inanýp çaba sarf ederek baþaramayacaðý hiçbir þey yoktur. Hem çok güzel vakit geçiriyoruz hem de öðreniyoruz. Okuma-yazma bilmeyen herkesi bizim gibi bu mutluluðu yaþayabilmeleri için bu kurslara davet ediyoruz" ifadelerini kullandý. (ÝHA)

‘Parklarda güvenlik tedbirleri alýnmalý’ Diyarbakýr'daki parklarda spor yapan vatandaþlar, egzersiz aletlerinin çalýnmamasý ve muhafazasý için güvenlik tedbirlerinin alýnmasýný istiyorlar DÝYARBAKIR - Genellikle sabah saatlerinde parklara giderek spor yapan Diyarbakýrlýlar, buralardaki eksikliklerin giderilmesini ve egzersiz aletlerinin bakýmýnýn yapýlmasýný talep ettiler. Birçok egzersiz aletinin söküldüðünü ya da kýrýldýðýný anlatan Baðlar ilçesindeki vatandaþlar, bu hususta güvenliðin saðlanmasý gerektiðini dile getirdiler. Düzenli spor ve egzersiz yaptýðýný söyleyen Ali Galip Pekcan (54), "Parklarda öncelikle önlem alýnmasý gerekir. Kýrýlan ve dökülen egzersiz aletleri yeniden yapýlsa veya takýlsa ayný þey tekrar edecektir. Her þeyden önce güvenliðin temin edilmesi gerekir. Parklara ne kadar dü-

zen verilse yine de kýrýlacak veya kýracaklar çünkü buna bizzat þahit olduk. Pedallar kaç kez yapýldý ama yine kýrdýlar. Önlem alýnýrsa bu sorun ortadan kalkmýþ olur kanaatindeyim." dedi. Yetkililerin, sorunlarýyla ilgilenmelerini isteyen Abdullah Bengi (60), þunlarý söyledi: "Baþka bir parkta egzersiz aletlerinin onarýmý yapýlmýþ ve düzgün olarak var. Bu parktaki aletler bozulmuþ ve onarýmý yapýlmýyor. Bu parkla sanki kimse ilgilenmiyor. Ýnþallah bundan sonra yetkililer ilgilenirler." Her sabah düzenli spor ve egzersiz yapan Mehmet Güzelyaþ (65) da egzersiz aletlerinin çalýndýðýný bildirerek, parklara yeni aletlerin getirilmesini is-

tedi. Konu hakkýnda görüþtüðümüz Baðlar Belediyesi yetkilileri, geçtiðimiz yýl ilçedeki 54 parkta spor aletlerini yenilediklerini belirterek, bu yýlýn bahar mevsiminde parklarda tekrar yenilemenin olacaðýný ifade ettiler. (ÝLKHA)

Ayþe Güzeloðlu’ndan Diyarbakýr Aile Destek Merkezi’ne ziyaret Vesile AKTAÞ Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu'nun eþi Ayþe Güzeloðlu, Diyarbakýr Aile Destek Merkezini ziyaret etti. Ziyarette, Ayþe Güzeloðlu'na; Vali Yardýmcýsý Tuðba Koþal eþlik etti. Güzeloðlu'nu Aile Destek Merkezinde; Aile Destek Merkezi Genel Koordinatörü Nezihe Kent, Aile Destek Merkezi Müdürü ve kursiyerler karþýladý. Kursiyerlerle sohbetinin ardýndan Ayþe Güzeloðlu, seramik bo-

yama, deri atölyesi ve taký tasarým kurslarýnýn verildiði salonlarý gezerek yapýlan çalýþmalar hakkýnda kurs öðretmenlerinden bilgi aldý. Kursiyerlerin yapmýþ olduklarý çalýþmalarý inceleyen Güzeloðlu, daha sonra Aile Destek Merkezi içerisinde bulunan anaokulunda çocuklarla bir araya geldi. Kursiyerlerin ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirmesi-

nin ardýndan, Ayþe Güzeloðlu kursiyerlere baþarýlar dileyerek onlarla hatýra fotoðrafý çektirdi.


7

POLÝTÝKA

12 Ocak 2018 Cuma

‘BARIS VE ADALET umudu zedeleniyor’ veccüh gösterdiði kiþilere yargý eliyle edilmek istenen tedip, ilgili tüm seçmenleri cezalandýrmaya dönüþmüþtür."

‘Verilen ceza üzüntü vericidir’

H

DP Diyarbakýr Milletvekili Ýdris Baluken'e verilen hapis cezasýna tepki gösteren Hak Ýnisiyatifi Diyarbakýr Temsilciliði, "Muhalefetin yargý eliyle keyfi biçimde cezalandýrýlmasý barýþ ve adalet umudunu zedelemektedir" dedi Nurullah ERGÜN DÝYARBAKIR - Hak Ýnisiyatifi Diyarbakýr Temsilciliði, HDP Diyarbakýr Milletvekili Ýdris Baluken'e verilen 16 yýl 8 ay hapis cezasýna iliþkin yazýlý bir açýklama yaptý. Açýklamada "Bilindiði üzere, 15 Temmuz Darbe Giriþimi gerekçe gösterilerek ilan edilen OHAL ile beraber, siyasi ve sivil yaþam büyük zorluklarla karþý karþýya kalmýþ, Kürt Siyasal Hareketi baþta olmak üzere çeþitli muhalefet organlarýna yargý ve yürütme eliyle ayar verilmek istenmiþtir. Bu doðrultuda her seferinde utançla anýlan DEPmensubu milletvekillerinin 90'lý yýllarda

gözaltýna alýnmalarý görüntülerini aratmayan operasyonlarla birçok vekil gözaltýna alýnmýþtýr. Biri eþ genel baþkan olan HDP'li 9 milletvekili bir yýlý aþkýn bir süredir tutuklu bulunurken yine biri eþ genel baþkan olan 5 vekilin de bu süreçte vekilliði düþürülmüþtür" denildi.

“Ýlgili tüm seçmenleri cezalandýrmaya dönüþmüþtür”

Ýdris Baluken gibi tutuklu bulunan ve vekilliði düþürülen çoðu HDP'linin haklarýndaki iddianamelerde yer alan suçlamalara bakýldýðýnda, eylemlerin kürsü dokunulmazlýðý, mensubu olduklarý siyasi partinin legal eylemleri ile

Sabahat Tuncel’in dosyasý birleþtirildi DBP Eþ Genel Baþkaný Sebahat Tuncel hakkýnda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi eþbaþkanlarý Gültan Kýþanak ve Fýrat Anlý'nýn gözaltýna alýnmasýný protesto ettiði için açýlan davanýn dosyasý, Malatya'da tutuklu yargýlandýðý dosya ile birleþtirildi

toplantý ve gösteri yürüyüþü hakký kapsamýnda olan eylemler olduklarý görüldüðü vurgulanan açýklamada þu ifadeler yer aldý; "Bu eylemlerin neredeyse tamamý sýradan kiþiler için dahi ifade özgürlüðü kapsamýnda iken, milletvekillerinin ifade özgürlüðü ve kürsü dokunulmazlýðýnýn daha geniþ çerçevede kullanýlmasý özgürce siyaset yapabilmenin þartýdýr. Ancak OHAL ile birlikte ifade özgürlüðünün üzerinde genel olarak bir baský olmakla birlikte, özellikle HDP mensubu milletvekilleri için bu hak daha da sýnýrlandýrýlmýþ, seçime katýlanlarýn beþ ila altý milyon oyunu alarak toplumun ciddi bir kesiminin te-

DÝYARBAKIR - DBP Eþ Genel Baþkaný Sebahat Tuncel hakkýnda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi eþbaþkanlarý Gültan Kýþanak ve Fýrat Anlý'nýn gözaltýna alýnmasýný protesto etmek için 25 Ekim 2016 tarihinde belediye önünde düzenlenen protesto eylemine katýldýðý gerekçesiyle açýlan davanýn 2'nci duruþmasý Diyarbakýr 8. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada "örgüt propagandasý yapmak", "Toplantý ve gösteri yürüyüþleri kanununa muhalefet etmek" iddialarýyla yargýlanan Tuncel'in 1 yýl 6 aydan 9 yýl 6 aya kadar hapsi isteniyor. Kandýra 1 Nolu F Tipi Kapalý Cezaevi'nde tutuklu olan Tuncel'in SEG-

Açýklamada, "Çözüm sürecinde yaþanan türlü aksaklýklar ile yöntem hatasýna birçok yapý ve kuruluþ gibi dikkat çektiðimiz sayýsýz açýklamamýza raðmen alýnmayan tedbirler ve gösterilemeyen saðduyu toplumu yeniden bir savaþla karþý karþýya býrakmýþ, barýþa dair ümitleri zedelemiþti. Genelde Türkiye toplumunun ve özelde Kürt toplumunu yýllardýr özlemini çektiði barýþ için yürütülen çözüm sürecinde Ýmralý heyetinde yer alan ve Dolmabahçe Mutabakatý'nýn ilanýnda bulunan bir vekilin, bugün sýrf konuþmalarý sebebiyle böyle bir cezaya çarptýrýlmasý, Kürt meselesinde yaþanan gerilemenin geldiði noktayý göstermesi bakýmýndan da üzüntü vericidir" ifadeleri yer aldý.

“OHAL derhal sonlandýrýlmalýdýr”

"OHAL ve baðlý uygulamalarýn toplumun ciddi bir kesiminin birçok yönden geliþmesinin önünde en önemli engel teþkil ettiði fark edilmeli ve sonlandýrýlmalýdýr" açýklamada þunlar kaydedildi; "Bu baðlamda barýþa tekrar bir söz tanýnmasýna bir adým olmasý vesilesi ile milletvekilliði görevini yerine getirirken bu kapsamda icra ettiði eylemler nedeniyle gözaltýnda olan vekiller serbest býrakýlmalý, haklarýndaki yargýlamalar adil bir þekilde yürütülerek barýþ ruhuna uygun kararlar tesis edilmelidir."

BÝS üzerinden katýldýðý duruþmada, avukatlarý da hazýr bulundu. Kimlik tespiti ardýndan söz alan duruþma savcýsý, Diyarbakýr'da görülen dava dosyasý ile Malatya'da görülen dava dosyasý arasýnda fiili ve hukuki bað bulunduðu gerekçesiyle dava dosyalarýnýn birleþtirilmesini talep etti. Ara kararýný açýklayan mahkeme heyeti, Diyarbakýr'daki dava dosyasýnýn Tuncel'in Malatya 1. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargýlandýðý dava dosyasý ile birleþtirilmesine hükmetti. Davanýn ilk duruþmasýna SEGBÝS üzerinden katýlmayý reddeden Tuncel hakkýnda SEGBÝS'e zorla çýkarýlmasý kararý verilmiþti. (Haber Merkezi)


8

HABER

12 Ocak 2018 Cuma

‘Güvenlik operasyon Genel Güvenlik ve Deðerlendirme toplantýsýnda 2017 yýlýnda gerçekleþtirilen operasyonlara iliþkin açýklamalarda bulunan Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, 2018 yýlýný narko-terör ve uyuþturucuyla mücadele yýlý olarak ilan ettiklerini vurguladý. 2017'de 2 bin 115 operasyon gerçekleþtirildiðini belirten Güzeloðlu, 2017 yýlýnda güvenlik operasyonlarýnýn yüzde 378'lik bir artýþ gösterdiðini söyledi Nurullah ERGÜN / Mehmet Uður ÇAKIL

DÝYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, 2017 Yýlý Genel Güvenlik ve Deðerlendirme toplantýsýnda 2017 yýlýnda gerçekleþtirilen operasyonlarda ortaya çýkan tabloya iliþkin basýn açýklamasý yaptý. Basýn toplantýsýna Jandarma Bölge Komutaný Tümgeneral Halis Zafer Koç, Ýl Jandarma Komutaný Tuðgeneral Ali Demir, Ýl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kamu kurum müdürleri katýldý.

“2017’de 2 bin 115 operasyon” 2017 yýlý içerisinde gerek Ýl Jandarma Komutanlýðý gerekse de Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yapýlan operasyonlarla terörle mücadelede büyük baþarýlar elde edildiðini belirten Vali Güzeloðlu, 2016 yýlýnda 973 olan operasyon sayýsýnýn 2017 yýlýnda yüzde 378'lik bir artýþla 3 bin 677'ye ulaþtýðýný söyledi. Ýl Jandarma Komutanlýðýna baðlý Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan 2017 yýlýnda gerçekleþtirilen operasyonlarda ele geçirilen malzemelerle ilgili bilgi veren Vali Güzeloðlu, operasyonlarda çeþitli mühimmatlarýn ele geçirildiðini kaydederek, "Ýl Jandarma Komutanlýðý sorumluluk bölgesinde meydana gelen olaylarda 72'si ölü, 19'u sað ve 5'i teslim olmak üzere toplam 96 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiþtir. Ayrýca bu operasyonlarda teröristlerce kullanýlan 280 sýðýnak, 50 adet doðal maðara ve 21 avcý boy çukuru tespit edilmeye müteakip tahrip edilerek kullanýlamaz hale getirilmiþtir. BTÖ mensuplarýnca, yaðmalanma sonrasýnda bombalý araç saldýrýsý eylemlerinde kullanýlacaðý deðerlendirilen 44 motorlu taþýt ele geçirilmiþtir. Terörle mücadele kapsamýnda po-

lis sorumluluk bölgesinde 2017 yýlý içerisinde yapýlan 2 bin 115 operasyon sonucunda 2 bölücü örgüt mensubu ölü ele geçirilmiþ, 3 bin 999 þahýs hakkýnda adli iþlem yapýlmýþ olup bunlardan 643'ü tutuklanmýþtýr. Bu örgüt mensuplarý arasýnda, sözde orta saha sorumlusu, sözde orta saha muhaberecisi, sözde Þenyayla alan sorumlusu, sözde Þenyayla YJA-Star sorumlusu, sözde Þenyayla alanýnda sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve Ýçiþleri Bakanlýðýnýn gri renkli arananlar listesinde yer alan teröristler de bulunmaktadýr" dedi.

“Kurumlardaki FETÖ/PKK soruþturmalarý devam etti” Kamu kurumlarý ve mahalli idarelerde çalýþanlara yönelik düzenlenen incelemelerden de bahseden Vali Güzeloðlu, PKK/KCK terör örgütünden 473 personelin görevden uzaklaþtýrýldýðýný, 523 personelin ihraç edildiðini, görevlendirme yapýlan belediyelerden ise 497 personelin ihraç edildiðini söyledi. FETÖ/PDY'den 639 kiþinin görevden uzaklaþtýrýldýðýný aktaran Vali Güzeloðlu, bunlardan 444'ünün ihraç edildiðini, toplamda 3 bin 267 kiþiye idari iþlem baþlattýklarýný bunlardan 2 bin 301'inin ihraç edildiðini 966 kiþinin ise idari iþlemlerinin devam ettiðini ifade etti.

“PKK ve FETÖ’nün finans kaynaklarýna operasyon” Teröristlerin üzerinden çýkan örgütsel dokümanlarýn incelenmesinin ardýndan yapýlan operasyonlar ile ilgili de bilgi veren Vali Güzeloðlu, "PKK/KCK terör örgütü mensuplarýnca, terörizmin finansmaný baðlamýnda, insan gücü, silah, mühimmat, erzak, yaþam ve giyim malzemelerinin temini ile terörist eylemlerinin gerçekleþtirilebilmesi maksadýyla, bazý þahýs ve þirketlerden 9 milyon 124 bin lira, 474 bin 900 dolar ve 50 bin avro para alýnmasý ya da anýlan þahýs ve þirketlerce PKK/KCK terör örgütü mensuplarýna yardýmda bulunulmasýyla ilgili yürütülen soruþturma kapsamýnda, davet edilerek çaðýrýlan 65 þahýs/þirket þüphelisinden 14'ü tutuklanmýþ, 11'i adli kontrol þartýyla olmak üzere 51 þahýs serbest býrakýlmýþtýr. Ayrýca PKK'nýn finans kaynaklarýyla ile mücadele kapsamýnda 5 þirketin FETÖ'nün finans kaynaklarýyla mücadele kapsamýnda da 11 þirketin mal varlýklarý ile þirket yöne-

timlerine denetim kayyumu atanmasý sonrasýnda, terörizmin finansmanýnýn önlenmesi konusunda etkili ve baþarýlý sonuçlar elde edilmiþtir" diye konuþtu.

“4 milyar TL’lik uyuþturucu madde ele geçirildi” 2017 yýlý içerisinde hem Jandarma bölgesinde hem de Emniyet bölgesinde uyuþturucuyla amansýz bir mücadele gerçekleþtirildiðini ifade eden Vali Güzeloðlu, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Toplamda 2017 yýlý içerisinde polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde, 7 milyon 772 bin 77 kök kenevir bitkisi, 47 ton 48 kilogram kubar esrar, 72 ton 247 kilogram toz esrar, 506 gram plaka esrar, 211 kilogram eroin, 1 kilogram 552 gram kokain, 26 kilogram metamfetamin, 33 bin 296 adet ecstasy, 491 adet sentetik ecza, 300 mililitre ara kimyasallar ele geçirilmiþtir. Piyasa deðeri 3 milyar 820 milyon 140 bin 875 liradýr. Bin 685

operasyon sonucunda 2 bin 96 þahýs hakkýnda adli iþlem yapýlmýþ olup, bunlardan 531'i tutuklanmýþ, 214'ü adli kontrol þartýyla olmak üzere bin 565'i serbest býrakýlmýþtýr. 2016 yýlý içerisinde ele geçirilen kenevir bitkilerinin 4 bin 843 dönümlük alana ekildiði 2017 yýlý içerisinde bu alanýn 504 dönüme düþtüðü tespit edildi. Kenevir ekimi yapýlan bölgelerde 2016 yýlýna göre yüzde 90 oranýnda azalma meydana geldiði görülmüþtür. Uyuþturucu yakalanmasý oraný da geçen yýla göre çok ciddi bir artýþ saðlanmýþtýr."

“AMATEM ve ÇAMATEM için çalýþma baþlatýldý” 2018'in narko-terör ve uyuþturucuyla mücadele yýlý olarak ilan edildiðini vurgulayan Vali Güzeloðlu, þu ifadeleri kullandý: "Bu konuda Valiliðimiz koordinasyonunda bir dizi önlemler alýnmýþtýr. Ýlgili paydaþlarla çalýþmalar yapýlmaktadýr. Bugünlerde kapsamlý ve çok geniþ katýlýmlý bilgilerin verileceði eðitim toplantýlarý yapýlacaktýr. Koordinasyon ve mü-


HABER

12 Ocak 2018 Cuma

9

nlarý yüzde 378 arttý’ Taþeron iþçilerinden Cumhurbaþkanýna teþekkür

cadele 2018 yýlýnda en üst düzeyde gerçekleþtirilecektir. Bu baðlamda sosyal politikalarý destekler rehabilitasyon amaçlý çalýþmalara öncelik verilecektir. Bu çerçevede uzun zamandýr ilimizde eksikliði hissedilen AMATEM, ve ÇAMATEM yapýmý için gerekli çalýþmalara baþlanmýþtýr. Saðlýk Bakanlýðý Saðlýk Yatýrýmlarý Genel Müdürlüðü tarafýndan programa alýnan Diyarbakýr Ýli 20 yataklý ÇAMATEM ile 30 yataklý AMATEM yapým iþi için 15 Ocak 2018 tarihinde ihale yapýlacaktýr.

4 bin 183 kiþi hakkýnda adli iþlem Diyarbakýr Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince 2017 yýlý içerisinde 2 bin 245 operasyonun gerçekleþtirildiðini vurgulayan Vali Güzeloðlu, bu operasyonlarda 3 milyon 623 bin 369 paket kaçak sigara, 224 bin 105 litre akaryakýt, 3 bin 492 adet cep telefonu, 20 adet tarihi eser, 285 adet sahte paranýn ele geçirildiðini, 4 bin 183 þahýs hak-

kýnda adli iþlem yapýldýðýný, bunlardan 216'sýnýn tutuklandýðýný, 3 bin 967'inin ise serbest býrakýldýðýný bildirdi. 2017 yýlý içinde yapýlan uygulamalarla ilgili de bilgi veren Vali Güzeloðlu, uygulamalarda 3 milyon 495 bin 188 aracýn kontrol edildiðini, 1 milyon 827 bin 450 þahsýn kontrol edildiðini, 3 bin 60 konut ve eklentisinde adli arama gerçekleþtirildiðini, çeþitli suçlardan 33 bin 479 kiþinin yakalandýðýný, bin 232 aracýn trafikten men edildiðini ve 11 bin 908 araca toplamda 6 milyon 57 bin 262 lira ceza yazýldýðýný söyledi.

4 bin 300 trafik kazasý 2017 yýlý içerisinde polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde kontrol edilen araçlarla ilgili de bilgi veren Vali Güzeloðlu, konuþmasýna þöyle devam etti: "Kontrol noktalarýnda 589 bin 269 araç kontrol edilmiþ, 152 bin 51 sürücüye toplam da 40 milyon 512 bin 786 lira ceza kesilmiþ, 7 bin 963 araç trafikten men edilmiþ, 3 bin 804 sürücünün alkolden dolayý sürücü belgesine geçici olarak el konulmuþ, 2017 yýlý içerisinde meydana gelen 4 bin 300 trafik kazasýnda 56 vatandaþýmýz hayatýný kaybetmiþ, 3 bin 980 vatandaþýmýz ise yaralanmýþtýr. Bu kazalarýn 2 bin 221'i maddi hasarlý trafik kazasý olarak kayýtlara geçmiþtir. 2018 yýlýnda da çalýþmalarýmýzýn aralýksýz olarak devam edeceðini belirtiyor, baþta siz deðerli basýn mensuplarý olmak üzere, hizmet etmekten onur duyduðum Diyarbakýrlý hemþerilerime sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum."

adýna teþekkür ediyorum. 15 TemDiyarbakýr Selahattin Eyyübi muz hain darbe giriþiminde TürkiDevlet Hastanesi önünde toplanan bir grup iþçi, taþeron iþçilere kadro ye'de tüm taþeron çalýþanlarý olarak ülkemizin, milletimizin ve Ýslam verilmesi nedeniyle Cumhurbaþkaaleminin bekasý uðruna naný Recep Tayyip Erdoðan ve sýl meydanlarda gece hükümete teþekkür etti. Diyarbakýr’da gündüz nöbet tuttuySaðlýk-Sen Þube Baþsak bundan sonraki kaný Nurhak Ensaritaþeron iþçiler, süreçlerde de yine oðlu ve Hak Ýþ Konkendilerine kadro Cumhurbaþkanýmýz federasyonuna yanýnda olmaya baðlý Öz Büro Ýþ verilmesi nedeniyle devam edeceðiz. Sendikasý DiyarbaCumhurbaþkaný Recep Tabi ki kadro sürekýr Þube Baþkaný Tayyip Erdoðan ve cinde kapsam dýþý Mehmet Aküzüm'ün kalan kitlede çalýþan de katýldýðý açýklahükümete teþekarkadaþlarýmýzýn da mada iþçiler, alkýþlar kür etti umut ediyoruz ki en kýsa eþliðinde basýn açýklasürede Cumhurbaþkanýmýz masý yaparak teþekkürlerini tarafýndan bu arkadaþlarýmýzda dile getirdi. Grup adýna açýklama kapsam içine alýnýr. yapan Öz Büro Ýþ Sendikasý Þube Bu sürecin tüm taþeron çalýþanBaþkaný Mehmet Aküzüm, "Her zalarýna, ilimize bölgemize, ülkemize man 'Hakký savunmak onurumuz, ve ülke insanýmýza hayýrlý sonuçlar emeðe sadakat þerefimizdir' ilkegetirmesini temenni ediyorum" desiyle çalýþan arkadaþlarýmýzýn yadi. Ýþçi Hicran Karanfil ise, "Duynýnda olacaðýz. Bugün burada topgularýmýz tarif edilmez yýllardýr lanmamýzýn sebebi Türkiye'de son beklediðimiz bir an yýllardýr bekleyýllarda en önemli sorunu haline gelen ve Türkiye'nin kanayan yara- diðimiz bir müjde hem biz hem ailemiz çok mutlu oldu. sý olan 1930'lu yýllardan bu yana Kadro alamayanlar umarým hepdevam eden taþeron meselesine si alýr bir tarafýmýz çok mutlu bir tüm imkansýzlýklara ve tüm olumtarafýmýz eksik býraktý umarým suzluklara raðmen son noktayý koCumhurbaþkanýmýz bu eksikliði göyan büyük Türkiye'nin onurlu ve rür ve tamamlar o eksikliði mutluyiðit lideri Cumhurbaþkanýmýz Reluðumuz daim olur. Hepimize hacep Tayyip Erdoðan'a tüm taþeron yýrlý uðurlu olsun" diye konuþtu. çalýþaný arkadaþlarým ve aileleri


10

HABER

12 Ocak 2017 Cuma

Sayacý deðiþtirmeyen aboneye DEDAÞ’tan ‘kaçak cezasý’ iddiasý Diyarbakýr'da bir esnaf, dükkânýnýn elektrik sayacýný dijital sayaçla deðiþtirmek için gelen DEDAÞ ekibine itiraz ettiði için, kendisine haksýz yere kaçak elektrik cezasý kesildiðini öne sürdü. Merkez Baðlar ilçesindeki dükkânýna gelen DEDAÞ ekibinin elektrik sayacýný deðiþtirme itirazýndan dolayý kaçak cezasý kestiklerini ileri süren Kemal Yaþar Yýldýz, kendisine kesilen cezayý da yaklaþýk 2 ay sonra bir yakýnýndan öðrendiðini kaydetti. DEDAÞ, ekibinin dijital elektrik sayacý takmak için dükkânýna uðradýklarýný belirten Yýldýz, "Bana elektrik saatimin eski olduklarýný, bundan dolayý dijital saatin takýlmasý gerektiðini söylediler. Ben de kendilerine, 'sizin böyle kanuni yetkiniz yok, internete de baktým öyle bir þey yok. Ancak arýza olursa deðiþtirirler, arýzayý giderdikten sonra geri getirirler. Benim rýzamýn olmasý lazým.' dedim. O da 'bizim deðiþtirme hakkýmýz var.' dedi. Ben de kendisine öyle bir yetkiniz varsa yazý verin, yani dükkân sahibinin rýzasý yok, buna raðmen biz kanunun vermiþ olduðu yetkiye göre saati deðiþtiriyoruz, þeklinde bir yazý verin sonra dedim. Bana, 'biz o yazýyý sana veremeyiz.' dedi." þeklinde konuþtu.

“Saati deðiþtirseydin iyi olurdu yoksa baþýn çok aðrýr” Ýtiraz etmesi sonucu ekibin ka-

624 çocuk anneleriyle cezaevinde Adalet Bakanlýðý 14 Kasým 2017 tarihi itibariyle anneleriyle cezaevinde bulunan çocuk sayýsýnýn 624 olduðunu bildirdi

lar. Kontrolle gelirlerken bana, 'senin kaçaðýn yok,' diyorlar. Kuruma gidip kaçak yazýyorlar. Bu haksýzlýk deðil mi? Benim kaçaðým varsa burada tutanak tutmalarý gerekmiyor mu?" diye sordu. Maddi durumunun iyi olmadýðýný aktaran Yýldýz, " Ben kesinlikle kaçak yapmamýþým. Bana yapýlan bir haksýzlýk var. Senin þerefinle haysiyetinle oynuyorlar. Kaçak yapmadýðým halde kaçak yapmýþsýn diyor. Bana, 'sakalýndan da utanmýyorsun, kaçak yapmýþsýn' diyenler var. Hukuki yollara baþvurup hakkýmý arayacaðým. Saatimi deðiþtirmelerine müsaade etmediðim bu cezayý kestiler." Ýfadelerini kullanarak, yargýya baþvuracaðýný söyledi.

DEDAÞ yetkilileri iddialarý yalanladý

D

iyarbakýr'da bir abone, elektrik sayacýný dijital sayaçla deðiþtirmek için gelen DEDAÞ ekibine itiraz ettiði için kendisine kaçak cezasý kesildiðini iddia etti çak kontrolü yapacaklarýný söylediklerini sözlerine ekleyen Yýldýz, "Sonra sayacý kontrol ettiler, Bana, 'amca senin kaçaðýn yok ama sen saati deðiþtirseydin iyi olurdu, seninle uðraþýrlar, rahat býrakmazlar, baþýn çok aðrýr." ifadelerini kullandý. Yýldýz, kendisine kesilen yaklaþýk 15 bin TL cezayý da kullanmadýðý dükkânýnýn abonesini iptal etmek için DEDAÞ'a giden

DÝYARBAKIR - Anneleriyle cezaevinde tutulan 0-6 yaþ arasýndaki çocuk sayýsý geçen yýla oranla yüzde 20 arttý. CHP Ýstanbul Milletvekili Gamze Akkuþ Ýlgezdi'nin sorusunu yanýtlayan Adalet Bakanlýðý, cezaevlerinde 14 Kasým 2017 tarihi itibariyle anneleriyle kalan çocuklarýn sayýsýnýn 624 olduðunu bildirdi. Bakanlýk, annesinin yanýnda aðýr hasta tespit edilen çocuklarla ilgili "20032017 yýllarý arasýnda annesinin yanýnda kalan aðýr hastalýðý tespit edilen çocuk sayýsýna iliþkin istatistikî veri bulunmamaktadýr" yanýtý verdi. Ýlgezdi, 2017 Nisan'da "Annesiyle Mahkum: 560 Çocuk!" raporunu açýklarken, cezaevinde anneleriyle kalan çocuklarýn yaþadýðý sorunlarý ve hak ihlallerine deðinmiþ ve cezaevi dýþýnda kreþe gitme hakkýndan, çocuklu tutuklu kadýnlara göre dizayn edilecek cezaevine dair öneriler getirmiþti. Raporun açýklanmasýndan sonra geçen 3 aylýk sürede, cezaevlerinde anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaþ arasý çocuk sayýsýnda yüzde 20 oranýnda artýþ ile 668 çocuðun olduðunu açýklamýþtý. (Mezopotamya Ajans)

bir yakýnýndan öðrendiðini söyledi. Yýldýz ifadelerinin devamýnda, "Ýki ay sonra bizim karþý bakkal DEDAÞ'a gitti. Ben de kendisine benim dükkânýn tesisat numarasýný vererek baktýrmasýný istedim. Kendisine, 'bu tesisatsýn 14 bin 500 TL kaçak cezasý var. 500 TL'de gecikme faizi var' demiþ. Bana bunu söylemesiyle ben þok oldum. Tabi bana tebligat da yapmamýþ-

Ýddialarla ilgili görüþtüðümüz DEDAÞ yetkilileri ise sayaç klemens kutusundan giriþ ve çýkýþý þöntlemek suretiyle kaçak elektrik kullanýmýndan dolayý bu cezanýn yazýldýðýný iddia ettiler. DEDAÞ yetkililer ayrýca cezanýn, "12 Aralýk 2013 tarihli Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýnýn; Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliði'nin; 9'uncu maddesinin, elektrik, su ve gaz sayaçlarýnýn periyodik muayenelerinin 10 yýlda bir yaptýrýlmasý zorunludur." fýrkasý kapsamýnda kesildiðini önü sürdüler. (ÝLKHA)

Lütfiye Atilla büfe açýlýþýna katýldý Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Cuma Atilla'nýn eþi Lütfiye Atilla, Kadýn ve Aile Hizmetleri Daire Baþkanlýðý bünyesinde faaliyet yürüten Kadýn Ýstihdamýný Geliþtirme Merkezi'nin (KÝGEM) kadýnlarýn ürettiði ürünlerin satýþýnýn yapýlacaðý Eski Mardin Yolu üzerinde yer alan "Umudum El Emeðim Kadýn Ürünleri Sergisi" adlý 2 büfenin açýlýþýna katýldý. Büfelerin açýlýþýný kadýnlarla birlikte yapan Atilla, büfeler hakkýnda yetkililerden bilgi aldý ve kadýnlarýn üretimi olan tekstil ürünlerini inceledi. Üretilen tekstil ürünlerinden dolayý kadýnlarý kutlayan Lütfiye Atilla'ya, kadýnlar tekstil ürünlerinden oluþan bir paket hediye etti. Kadýn istihdamýna katký sunmak ve emeklerini görünür kýlmak amacýyla açýlan 2 büfe kýþ aylarýnda sadece Perþembe günleri saat 10:00 ile 17:00 saat-

leri arasýnda açýk olup ürün satýþý gerçekleþtirecek. Havalarýn ýsýnmasýyla birlikte bahar aylarýndan itibaren büfeler her gün 10:00 ile 17:00 saatleri arasýnda açýk olacak. Satýþý yapýlan ürünlerin fiyatlarý kadýnlar tarafýndan belirlenecek ve elde edilen ürün gelirleri kadýnlara verilecek. KÝGEM ait 1 personelin görev yapacaðý büfelerde kadýnlar randevu usulü ürünlerinin satýþýný yapacak. Ürettikleri ürünlerin satýþýný yapmak isteyen kadýnlar 0412 229 60 39 telefon numaralarýný arayarak ürün satýþý için randevu alabilecek. Açýlýþý yapýlan büfelerde ilk 2 hafta Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarý (DÝSMEK) kapsamýnda Ben u Sen ve Yeniköy Kadýn Yaþam Merkezi'nde açýlan tekstil kurslarýnda kadýnlarýn ürettiði ürünlerin satýþý yapýlacak. (Haber Merkezi)


11

HABER

12 Ocak 2018 Cuma

Tutuklu HDP Milletvekili Abdullah Zeydan, Ýstinaf Mahkemesi'nin bozma kararý sonrasý ikinci kez yargýlandýðý davadan bir kez daha 8 yýl 1 ay 15 gün hapis cezasýna çarptýrýldý

HDP’li Zeydan’a 8 yýl hapis

DÝYARBAKIR - Edirne F Tipi Cezaevi'nde 4 Kasým 2016 tarihinden bu yana tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Bölge Ýstinaf Mahkemesi'nin bozma kararý sonrasý ikinci kez yargýlandýðý davada karar çýktý. Zeydan, bir kez daha 8 yýl 1 ay 15 gün hapis cezasýna çarptýrýldý. Zeydan'ýn tutukluluk halinin devamýna hükmeden Diyarbakýr 5. Aðýr Ceza Mahkemesi, HDP'li vekilin avukatlarý hakkýnda da suç duyurusunda bulunulmasýna karar verdi. (Haber merkezi)

Minik Ýremsu kalp nakli bekliyor

D

iyarbakýr’ýn merkez Kayapýnar ilçesinde kalp yetmezliði hastasý Ýremsu Ekti (4) kalp nakli bekliyor. Ýremsu’nun babasý Savaþ Ekti, kýzýnýn hastalýðýnýn tedavi sürecinin bittiðini ve ancak kalp nakli ile hayata tutunabileceðini söyledi

Diyarbakýr'da kalp yetmezliði olan 4 yaþýndaki çocuk kalp nakli bekliyor. Ýremsu hastalýðý karþýsýnda çaresizce kalp nakli bekleyen ailesi, Ýremsu'nun durumunun gün geçtikçe kötüye gittiðini ve yurt dýþýnda kalp nakli olmasýnýn mümkün olabileceðini belirttiler. Ýremsu'nun babasý Savaþ Ekti, kýzýnýn hastalýðýnýn tedavi sürecinin bittiðini ve ancak kalp nakli ile hayata tutunabileceðini söyledi.

"Kýzýmýn durumu gittikçe kötüye gidiyor" Kýzýna 8 aylýk bebek iken kalp yetmezliði teþhisi konulduðunu dile getiren Ekti, "Kýzýma kalp yetmezliði teþhisi konulmasýnýn ardýndan 15 gün, bir ay gibi Diyarbakýr'da tedavi gördü. Sonra Ýzmir'e naklettiler. Ýzmir'e gittikten sonra ora-

da nakil için sýraya konuldu. Kýzýmýn þu an tedavi olmasý kesinlikle imkânsýzdýr. Kýzýmýn bir an önce kalp nakli olmasý gerekiyor. Son kontrollerde 'çare yok, tek çaresi nakildir' dediler. Türkiye'de nakil olmasý biraz zordur. Þu an da kýzýmýn durumu gittikçe kötüye gidiyor. Bir an önce Türkiye'den yardým isteyip, büyük baþkanlardan yardým isteyip yurt dýþýnda tedavisini ya da naklinin yapýlmasýný istiyoruz." dedi.

"Hayýrseverlerden yardým istiyoruz" Yetkililer ve Hayýrseverlere yardým çaðrýsýnda bulunan Ekti, "Kýzýmýn kalp çarpýntýsý þu an yüzde 18 ise ve durumu gittikçe kötüleþiyor. Bu hastalýkta kalp atýþý yüzde 30 ise durumu normaldir ama bu oran aþaðýya

doðru gittikçe yani yüzde 15'e geldiði zaman bu sefer durumu çok kötüye gidiyor. Þu an kýzýmýn kalp çarpýntýsý yüzde 18'dir ve gün geçtikçe bu oran düþüyor. Kýzýmýn kalp çarpýntýsý yüzde 15-ya da 10'a geldiði zaman durumu bu sefer tam tehlikeye giriyor. Böyle bir durumda kýzýmý hastaneye bile yetiþtiremiyoruz. Hayýrseverlerden yardým istiyoruz. Kýzýmýn bir an önce iyileþmesini istiyoruz. Sonuçta bizim ciðerimizdir, yetkililer de kendilerini bizim yerimize koysunlar." ifadelerini kullandý.

"Burada bir annenin ciðeri yanýyor" Ýremsu'nun annesi Fatma Ekti ise kýzýnýn hastalýðýnýn kendisini kötü yönde etkilediðini belirtti. Ekti, "Kýzýmýn hastalýðý bizi etkiliyor, çok yýpranýyoruz. Baþbakanýmýzdan, devletimizden yardým istiyoruz. Burada bir annenin ciðeri yanýyor. Ýmkânýmýz yok, ona yurt dýþýnda kalp nakli yaptýrýp tedavi ettirelim." þeklinde konuþtu. (ÝLKHA)

Kar yaðmasý için dua ediyorlar Diyarbakýr halký, kýþ mevsimini yaþadýðýmýz þu günlerde kar yaðmamasýnýn, olasý bir kuraklýða neden olabileceðini dile getirerek, “Kar yaðmasý için dua ediyoruz.” dediler DÝYARBAKIR - Son 40 yýlýn en sýcak kýþýný yaþadýðýmýz þu günlerde, yurdun birçok bölgesinde hava sýcaklýklarý, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sýcak havalar sonbahardan kalma günleri andýrýrken, Diyarbakýrlýlar durumu fýrsata çevirerek, çevre park ve bahçelere akýn ediyor. Kimisi aðaçlarýn altýnda uzanmayý, kimisi banklarda oturmayý tercih ederken, bazý Diyarbakýrlýlar da gelenek haline getirdikleri dama oyununu oynuyor. Ocak ayýnýn neredeyse yarýsýna gelmemize raðmen hâlâ kar yaðmamýþ olmasý, çiftçiler baþta olmak üzere halký da tedirgin ediyor. Birçok bölgede vatandaþlar kar ve yaðmur duasýna çýkýyor. Kýþ ortasýnda, sýcaklýklarýn, mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmesinin alýþýlageldik bir durum olmadýðýný dile getiren Kadir Kaþan, "Kýþtýr ama güneþleniyoruz. Eskiden yaðmur ve kar çok yaðardý. Köyde iki katlý evler dahi gözükmezdi. Allah'ýn hikmeti, 10 yýldýr eskisi gibi kar yaðmýyor. Bu sene yaðmur hiç yok. Kýþýn ortasýnda böyle olmasý hiç de iyi bir durum deðil. Yaðmur ve kar yaðmadýktan sonra bu hava neye yarar." dedi. Hamdullah Günboz ise, "Allah'ýn takdiri. Kaç yýldýr böyle kuraklýk var. Ýnsanlar kar ve yaðmur yaðmasý için dua ediyor. Bu son yýllarda, çiftçiler ekinleri kaldýrýp tekrar ekmek zorunda kaldýlar. Allah'tan duamýz, inþallah rahmetini verir. Hepimiz için iyi olur. Su yok, insanlar artýk sondaj suyu kullanýyor." ifadelerini kullandý. Mehmet Can ise kýþýn gelmesini istediklerini ve yaðmur yaðmasý durumunda iyi daha olacaðýný söyledi. (ÝLKHA)


12

YAÞAM

12 Ocak 2018 Cuma

13 yýl sonra gelen ‘Umut’ Diyarbakýr'da ikamet eden Gürbüz ailesinin 13 yýldýr süren çocuk hasreti Kadýn Hastalýklarý ve Tüp Bebek Uzmaný Doç. Dr. Hakan Çoksüer'in yürüttüðü tedavi ile sona erdi. Yýllarca þehir dýþýnda birçok yerde tedavi gören çift, embriyo aþýsý ve mikroçip yöntemi ile 13 sonra çocuk sahibi oldu. Çocuklarýnýn adýný Muhammed Umut býrakan çift, bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin umutsuzluða kapýlmamalarýný istedi.

‘13 yýllýk hasretimiz sona erdi’ Çocuk hasretlerinin 13 yýl sonra sona erdiðini ifade eden Fýrat Gürbüz (42), "Önce Allah'ýn sonra Hakan hocanýn yardýmýyla sona erdi. Çok doktora gittik ama hiçbir sonuç alamadýk. Bizi Hakan hocaya yönlendirdiler. Umut' umuz geldikten sonra dünya hiç umurumuzda deðil artýk. Çocuk sahibi olmak isteyenler hiç umutsuzluða kapýlmasýn. Tek temennimiz, çocuk sahibi olmak isteyip de olmayanlara Allah çocuk nasip etsin" dedi. Çok mutlu olduðunu belirten Melahat Gürbüz (40), "Allah herkese nasip etsin" diye konuþtu.

“12 gün sonra mutlu haberi aldýk” Kadýn Hastalýklarý ve Tüp Bebek Uzmaný Doç. Dr. Hakan Çok-

süer, Gürbüz ailesinin tedavi için kendilerine gelmeden önce birçok yere baþvurduklarýný ama baþarýlý olamadýklarýný dile getirerek, þunlarý kaydetti: "Bize geldiklerinde ciddi anlamda umutlarý azalmýþtý. Hem Fýrat'ýn hem de Melahat hanýmýn detaylý olarak bilgilerini aldýk. Problemin nereden kaynaklandýðýný öðrendik. Ýlk önce stres faktörünün çok ciddi olduðunu gördük. Bunun için ciddi bir tedavi programý yaptýk ama hasta umutsuz olarak bakýyordu. Tüp bebek uygulamasýna baþladýðýmýzda belli bir aþamadan sonra farklý uygulamalar yaptýk. Hem sperm faktörü için mikroçip uygulamasý yaptýk hem de embriyolar için embriyo aþýsý yaptýk. Yani iki tane farklý uygulama yaptýk. Böylece baþarý þansýný arttýrmak için hem saðlam spermi seçmemiz gerekiyordu hem de iyi kalitede embriyo oluþturmamýz gerekiyordu. Mikroçip metoduyla genetik olarak saðlam olan spermleri seçmiþ olduk. Mikroçip yöntemi Türkiye'de artýk yeni yeni uygulanmaya baþladý. Onun için biz de hastalarýmýza rutin olarak uyguluyoruz. Gürbüz ailesinde de bunu uyguladýk. Sonrasýnda yumurta ile spermin birleþmesi için embriyo aþýsý yaparak embriyo haline getirdik. Böylece daha iyi

Ýstismara ‘iyi hal’ indirimi kaldýrýlýyor Kadýna yönelik þiddet her geçen yýl daha da artarken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Betül Sayan Kaya yeni düzenlemelerin hayata geçirileceðini açýkladý. Buna göre, kadýna ve çocuða istismar davalarýnda 'iyi hal' indirimi kaldýrýlacak, elektronik kelepçe yaygýnlaþtýrýlacak ve özellikle çocuklarla ilgili meslek gruplarýnda hizmet veren kiþilerin belli aralýklarla sicil kaydý tutulacak

D

iyarbakýrlý Fýrat ve Melahat Gürbüz çifti, embriyo aþýsý ile uygulanan tüp bebek tedavisi yöntemi ile 13 yýl sonra çocuk sahibi olmanýn mutluluðunu yaþýyor. Çocuklarýna Muhammed Umut adýný veren çift, bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin umutsuzluða kapýlmamalarýný istedi

kalitede embriyoyu saðlamaya çalýþtýk ve sonra transfer iþlemini gerçekleþtirdik. Transferden 12 gün sonra mutlu haberi beraber aldýk ve bebeðin kalp atýþýný duy-

DÝYARBAKIR - Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Betül Sayan Kaya, þiddete maruz kalan kadýnlarýn yaný sýra çocuklarýna da koruma kararý verilmesi gerektiðini söyledi. 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nde gazetecilerle sohbet eden Bakan Kaya, þiddete karþý yapýlacak çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Bakan Kaya, özetle þunlarý söyledi:

Sicil kaydý tutulacak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý olarak yeni bir çalýþma yapýyoruz. Özellikle çocuklarla ilgili meslek gruplarýnda hizmet veren kiþilerin belli aralýklarla sicil kaydý tutulacak. Bu periyodik olarak da istenecek. Düþünün cinsel istismarda bulunmuþ bir öðretmenin mesleðine devam etmesi mümkün mü? Ýyi halle ilgili çalýþmamýz da var. Adalet Bakanlýðýmýzla çalýþmanýn sonuna geldik. Ýyi hal denen indirim, (kravat takýp-takým elbise giyip mahkemeye gelince cezanýn indirilme-

duktan sonra ailenin yüzündeki tebessüm dünyalara deðerdi. Allah, onlarýn mutluluklarýný daim etsin ve analý babalý büyütmeyi nasip etsin." (ÝHA)

si) özellikle bu tür davalarda asla geçerli olmayacak. 2018 yýlý içinde artýk bunun uygulanmasý yönünde çalýþacaðýz.

Elektronik kelepçe Son dönemde eðitime çok önem veriyoruz. Toplumun farklý kesimlerine farklý eðitimler verdik. Kadýnlar için teknoloji baðýmlýlýðý eðitimi bile veriyoruz. Bu eðitimleri artýracaðýz. Þiddet uygulayan kiþilerle ilgili teknik takip sistemi var. Burada sayý 30'du. Bunu 600'e çýkarýyoruz. Ýl sayýsýný da ikiden 6'ya yükselttik. Can güvenliðinin sorun olduðu vakalarda kelepçe uygulamasýnýn artýk zorunlu olmasý gerekiyor.

Çocuklara koruma kararý Geçen günlerde bir baba iki çocuðunu ve sonrasýnda kendini öldürmüþtü. Bu çok acý. Baþbakanlýðýmýzýn da talimatýyla tüm süreci, tüm detaylarýyla inceliyoruz. Bir baþmüfettiþ görevlendirdik. Kendisi maalesef bizim konukevimizden ayrýlmýþ. Þu anda güvenlikli bir sitede ev tut-

tuk kendisine. Keþke yok hayatta ama… Maltepe'deki son olayda görüyoruz ki kadýnýn koruma kararý var ancak çocuklarýn yok. Çocuklarýn da koruma kararý olmasý gerekiyordu. Anne, çocuklarýný babaya kendisi teslim etmiþ. Hem de görüþ günü gelmeden. Maalesef çok üzücü. Þiddet söz konusu ise çocuklarýn da koruma kararý bulunmasý gerekiyor. Kadýn konukevlerinin sayýsý 137. Önümüzdeki dönemde belediyelere de (nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyeler ve büyükþehir belediyeleri) kadýn konukevi açma zorunluluðu getireceðiz. Açmayana yaptýrým uygulayacaðýz. Reyting kaygýsýyla þiddet haberlerinin verilmesine karþýyýz. Bu ay içinde RTÜK ve tüm kanallarýn genel yayýn yönetmenleriyle bu konuda bir toplantý yapacaðýz. Þiddet uygulayan faile de öfke kontrolü çalýþmasý yapýyoruz. Pilot il olarak Ankara'da 103 kiþi tedavi ediliyor. Þuanda kendi isteðiyle tedaviye alýyoruz.


$ €

DOLAR

: 3,7997 3,8005

EURO

: 4,5651 4,5671

ALTIN

: 161,67 161,81

BÝST

: 113.222

ekonomi

13 12 Ocak 2018 Cuma

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Ahmet Eþref Fakýbaba: Gaziantep, Þanlýurfa ve Diyarbakýr’da

Urün deðiþikliðine gidebiliriz Altýn üretimi 12 milyonu geçti Darphane ve Damga Matbaasý Genel Müdürlüðü verilerinden derlenen bilgilere göre, 2017 yýlýnda altýn üretimi yaklaþýk yüzde 70 artýþla 12 milyon 137 bin 216'ya ulaþtý Ahmet BARAN

G

ýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Ahmet Eþref Fakýbaba, kuraklýða iliþkin, "Gaziantep, Þanlýurfa ve Diyarbakýr'da ürün deðiþikliðine gidebiliriz" dedi

DÝYARBAKIR - Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Ahmet Eþref Fakýbaba, katýldýðý bir program sonrasý basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý. Kuraklýk endiþelerine iliþkin deðerlendirmelerde bulunan Fakýbaba, son 44 yýlýn en kurak kýþýnýn yaþandýðýný söyledi. Ga-

ziantep, Þanlýurfa ve Diyarbakýr'da kuraklýk olmasa da olabilme ihtimalinin yüksek olduðunu düþündüklerini belirten Fakýbaba, "Buralarda ürün deðiþikliðine geçebiliriz. Su imkanlarýný çok iyi deðerlendirmemiz lazým. Kuraklýk sigortasý kapsamýnda TARSÝM sigor-

Silvanlý çifçilerin kuraklýk endiþesi

DÝYARBAKIR - Bölge genelinde etkisini sürdüren kuraklýk, en çok Silvan ilçesini etkilerken, son 45 yýlýn en kurak mevsiminin yaþandýðý belirtildi. Silvan Ziraat Oda Baþkaný Ahmet Çapan, bir çok arazide yaptýðý incelemeler sonucu arazilere ekilen tohumlarýn yavaþ yavaþ çürüdüðünü ve farelerin tarlalara dadandýðýný söyledi. Çapan, "Geçtiðimiz günlerde buðday tarlalarýnda yapmýþ olduðum incelemeler sýrasýnda, farelerin zarar verdiði ve tohumlarýn yavaþ yavaþ çürüdüðünü

tasý iþçilerimizin zararlarýný karþýlayacak buralara baþvurulsun. Ayrýca tarým desteklerini Nisan ve Ekim olmak üzere yýlda iki kez gerçekleþtireceðiz. Hasat ve ekim zamanýnda yapýlacak, böylelikle çiftçimizi ekerken tefeciye muhtaç etmeyeceðiz" dedi. Fakýbaba, "Þuan Bakanlýðýmýzda 63 yem desteklemesi var, bunlarý daha sadeleþtirip çiftçimizin önünü açabilecek neler yapabiliriz diye çalýþýyoruz" ifadelerini kaydetti. (Haber Merkezi) fark ettim. 40 yýldýr çiftçilikle uðraþýyorum, 15 yýllýk ziraat oda baþkanýyým. Böylesi bir kuraklýk görmedim. Bölgemizdeki sulu araziler bile kuraklýktan etkileniyor. Bu sene bölgemizde yaþanan kuraklýk nedeniyle bir çok arazide çürümeler olduðunu fark ettik. Bununla beraber arazilere fareler dadandý. Bu hafta yaðýþlar olmazsa çiftçilerimiz büyük zararlarla karþý karþýya kalacak. Ýnþallah bu hafta yaðýþlar olur da bölgemiz de kuraklýðýn etkisinden kurtulur" dedi. (ÝHA)

DÝYARBAKIR - Altýn fiyatlarýnda yükseliþte rekorlarýn yaþandýðý 2017 yýlýnda Darphane'nin altýn üretiminin yaklaþýk yüzde 70 artýþla 12 milyon 137 bin 216'ya ulaþtýðý belirlendi. Konuyla ilgili medyada çýkan haberleri inceleyen Interpress'in Darphane ve Damga Matbaasý Genel Müdürlüðü verilerinden derlediði bilgilere göre, geçtiðimiz yýl Darphane'nin ürettiði altýnlarýn toplam aðýrlýðýnýn ise 41,8 ton olduðu tespit edildi. Altýn üretiminin bir önceki yýl olan 2016'da adet bazýnda 7 milyon 177 bin 348 adet miktar bazýnda ise 24,9 ton olarak gerçekleþtiði saptandý.

En fazla altýn Mayýs’ta üretildi Geçen yýl adet bazýnda en çok artýþýn yaþandýðý dönem bahar ve yaz aylarý olurken en yüksek üretimin 2 milyon 656 bin 105 adetle Mayýs ayýnda olduðu belirlendi. Çeyrek altýn üretimi de geçen yýl 2016'ya göre yüzde 71 artýþ kaydettiði görüldü. Darphane'de 2017 yýlýnda 29,7 ton ziynet, 12,2 ton sikke ve 12,7 kilogram da gram altýn üretimi gerçekleþirken, geçen yýl üretilen ziynet altýnýn 7 milyon 762 bin 860 adeti çeyreklik, 1 milyon 105 bin 15'i yarýmlýk, 1 milyon 307 bin 385'i birlik, 165 bin 540'ý ikibuçukluk, 2 bin 604'ünün de beþlik olarak kayýtlara geçtiði anlaþýldý. Sikkenin ise 214 bin 200'ü çeyreklik, 40 bin 230'u yarýmlýk, 1 milyon 503 bin 112'si birlik, 2 bin 940'ý ikibuçukluk, 20 bin 610'unun ise beþlik olduðu tespit edildi.


14

HABER

12 Ocak 2018 Cuma

Gazeteci Bozarslan beraat etti

Cinsel istismara saygýn tutum indirimi' haberi nedeniyle 4,5 yýl ceza istemiyle yargýlanana Gazeteci Felat Bozarslan'ýn karar duruþmasý yapýldý. Mahkeme, eylemin haber verme kapsam ve sýnýrý içerisinde yapýldýðýný belirterek, Bozarslan'ýn beraatýna karar verdi Mahmut BOZARSLAN

DÝYARBAKIR - Kadýn ve çocuklara yönelik cinsel istismar davalarýný yakýndan takip eden Doðan Haber Ajansý muhabirle-

rinden Felat Bozarslan hakkýnda açýlan davanýn karar duruþmasý dün görüldü. Bozarslan "gizliliði ihlal gerekçesiyle" 4,5 yýl ceza istemiyle yargýlanýyordu. Diyarbakýr 2. Asliye Ceza Mahkeme-

Diyarbakýr’da TOKÝ kurasý çekildi Diyarbakýr'da Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) tarafýndan 2+1,3+1 ve 4+1 þeklinde yapýlan 428 konut için kura çekimi yapýldý. Kurada ismi çýkan inþaat iþçisi Vedat Ýpek, "Normal kiram 725 TL ama þimdi buna vereceðim parayý kendi evime vereceðim. Onun için çok mutluyum" dedi Diyarbakýr'ýn merkez Kayapýnar ilçesinde TOKÝ tarafýndan yapýmý tamamlanan 210 adet 2+1, 205 adet 3+1 ve 13 adet 4+1 konut için kura çekimi yapýldý. Öncelikle Þehit ailesi, terör malulü, engelli, alt gelirli ve emeklilerin yararlanacaðý konutlar için düzenlenen kura çekimi Kayapýnar Belediyesi Cegerxwîn Kültür Merkezi Konferans Salonunda vatandaþlarýn katýlýmýyla gerçekleþti. Kura çekiminde vatandaþlar isimlerinin çýkmasýný heyecanla beklerken, ismi okunan vatandaþlardan kimileri birbirlerine sarýlýrken kimi de telefonuna da sarýlarak yakýnlarýna haber verdi.

“Kiraya vereceðim parayý kendi evime vereceðim”

ZAYÝÝ Yüzüncü Yýl Üniversitesi Sýnýf Öðretmenliði Bölümü'nden almýþ olduðum Diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Doðan GEZER

Kura çekiminde kendisine 2+1 ev çýkan ve 2 yýllýk evli olan inþaat iþçisi Vedat Ýpek, kirada oturduðunu belirterek, "Evimiz kiraydý. Ýþte bu da bizim için bir umut oldu. Þansýmýzý deneyelim dedik ve baþvurduk. Çok þükür çýktý. Ýstediðim ev çýktý. Zemin kat istemiyordum. 2'nci kat çýktý. Bu bizim için daha iyi oldu. Normal kiram 725 TL ama þimdi buna vereceðim parayý kendi evime vereceðim. Onun için çok mutluyum" diye konuþtu. (ÝHA)

si'nde görülen karar duruþmasýnda, savunmasýný yapan Bozarslan, son iki yýlda beridir gazetecilik yaptýðý için atýlý suçlardan yargýlandýðýný belirterek, "Bu bizim için bir görevdir. Mah-

kemenizce beraatýma karar verilmesini talep ederim. Þayet Mahkemeniz aksi kanaatteyse ben ayný suçu iþlemeye devam edeceðim" dedi. Savunmanýn ardýndan kararýný açýklayan mahkeme, eylemin haber verme kapsam ve sýnýrý içerisinde yapýldýðýný belirterek, Bozarslan'ýn beraatýna karar verdi.

Ne olmuþtu? Bozarslan, Diyarbakýr'da 2013 yýlýnda 14 yaþýndaki Z.B.'yi baþýna taþla vurup, bayýltarak tecavüz eden ve hamile kalmasýna yol açan ve 14 yýl hapis cezasýyla yargýlanan 22 yaþýndaki Y.T.'ye duruþmadaki saygýn tutumu nedeniyle indirim uygulanarak verilen 11 yýl 8 ay hapis cezasýný, "14 yaþýndaki kýza tecavüz eden sanýða 'saygýn tutum' indirimi" baþlýðýyla haber yapmýþtý. 1.5 yýllýk açýk yargýlama sonrasýnda karar duruþmasýnda getirilen yayýn yasaðý nedeniyle Felat Bozarslan hakkýnda 4,5 yýla kadar hapis istemiyle dava açýlmýþ ve Bozarslan, ifadesinde mahkemenin 1,5 yýl boyunca açýk sürdüðünü, yayýn yasaðýnýn karar aþamasýnda getirildiðini ve haberini de dava dosyasýna deðil haber kaynaklarýna dayandýrarak yaptýðýný ifade etmiþti.


SPOR

12 Ocak 2018 Cuma

15

Diyarbekirspor’un kampý sona eriyor E.Yeni Malatyaspor’dan Lucescu’ya tepki Rumen teknik adam Lucescu’nun Galatasaray antrenmanýndayken yan sahada idman yapan Yeni Malatyaspor’un antrenmanýný ziyaret etmemesi tepkilere neden oldu

D

evre arasý kamp hazýrlýklarýný Antalya'da sürdüren Diyarbekirspor'da kamp süreci sonlandý. Yeþil-Kýrmýzýlýlar, Bodrum Belediyespor ile yapacaðý hazýrlýk maçý ile birlikte 3 günlük izin yapacak ve ardýndan Diyarbakýr'a dönecek

Ahmet BARAN

DÝYARBAKIR - TFF 3. Lig 2. Grup Takýmlarýndan Diyarbekirspor'un Antalya'daki kampý bugün Bodrum Belediyespor ile yapýlacak hazýrlýk maçýnýn ardýndan tamamlanacak. Yaklaþýk 15 gün Antalya'da devre arasý çalýþmalarý-

ný sürdüren ve günde çift idman yapan Diyarbekirspor, oynadýðý iki hazýrlýk maçýnda, beklenen sonucu alamadý. Batman Petrolspor'a 3-1 maðlup olan yeþil kýrmýzýlýlar, Orhangazispor'la da golsüz berabere kaldý. Diyarbekirspor'un Antalya'daki devre arasý hazýrlýk

kampý bugün sona erecek. Yeþil kýrmýzýlý ekip, Bodrum Belediyespor ile yapacaðý hazýrlýk maçýnýn ardýndan devre arasý kampýný sonlandýracak. Diyarbekirspor, 3 günlük tatilinin ardýndan Diyarbakýr'da toplanarak, ligin ikinci yarýsý için hazýrlýklara baþlayacak.

Diyarbakýr stadýnda çim serme çalýþmalarý baþladý Mehmet Uður ÇAKIL

TOKÝ tarafýndan yapýmý süren Yeni Diyarbakýr Stadý'nda çim serme çalýþmalarý baþladý

DÝYARBAKIRYapýmý yaklaþýk 2 yýldýr devam eden ve bu yüzden eleþtirilere konu olan Yeni Diyarbakýr Stadyumu'nda çalýþmalar sürüyor. Stadýn büyük bölümü tamamlanýrken, stadyumun zeminine çim serme iþlemi baþladý. Yapýmý devam eden 33 bin kiþilik stadyumun sezon sonuna kadar tamamlanmasý bekleniyor.

MALATYA - Spor Toto Süper Lig'in ilk yarýsýna verilen aranýn ardýndan takýmlar Antalya'da ara dönem kamp hazýrlýklarýna baþladý. A Milli Takým Teknik Direktörü Mircea Lucescu da Antalya'da kamp yapan kulüplerin antrenmanlarýný ziyaret ediyor. Önceki gün Galatasaray antrenmanýna giden Lucescu, sarý-kýrmýzýlýlarýn teknik patronu Fatih Terim ile bir görüþme gerçekleþtirdi. Süper Ligi'in ilk yarýsýnda dikkat çeken bir performans sergileyen Yeni Malatyaspor da Galatasaray ile ayný otelde kamp yapýyor. Rumen teknik adam Galatasaray antrenmanýndayken yan sahada idman yapan Yeni Malatyaspor'un yerli oyuncularý heyecanla Lucescu'yu beklerken bir þok yaþadýlar. Lucescu, Yeni Malatyaspor antrenmanýný ziyaret etmedi. Olayý duyan Yeni Malatyaspor Baþkaný Adil Gevrk, TFF Baþkan Vekili Servet Yardýmcý ile bir görüþme yaparak, Lucescu'nun tavrýnýn kabul edilemez olduðunu belirtti. Olayý öðrenen Yardýmcý, Yeni Malatyaspor camiasýnýn tepkisini anladýðýný ve hocayý bizzat Malatya'ya antrenmana getireceklerini belirtti. Baþarýlý yönetici Servet Yardýmcý da olayý Baþkan Gevrek'ten gelen telefonla öðrendi. Sürekli olarak yabancý oyuncu sayýsýnýn azaltýlmasý gerektiðini belirten Mircea Lucescu, Süper Lig'de en fazla yerli oyuncu oynatan 3. ekip olan Yeni Malatyaspor'a ziyarette bulunmamasý kafalarda soru iþareti oluþturdu. Öte yandan Lucescu, bir baþka Rumen teknik adam Marius Sumudica'nýn çalýþtýrdýðý Kayserispor antrenmanýný ise iki kez ziyaret etti. (ÝHA)


Kuruluþ Yýlý: 3 Mayýs 2007

12 OCAK 2018 CUMA Yýl: 11 - Sayý : 3587

www.diyarbakiryenigun.com

C

M

Y

K

Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

12 ocak 2018 cuma  
12 ocak 2018 cuma  
Advertisement