Page 1

TOKÝ’den Diyarbakýr’a dev yatýrýmlar DEDAÞ: “Madem hizmete talipsiniz, borçlarý ödeyin” 07

HÜDA PAR Diyarbakýr Ýl Baþkaný Metin Kaya oldu 10

12 MART 2018 PAZARTESÝ FÝYATI: 25 KRÞ.

Sakýýn, sakýýn! Hamal geliyor...

Vecdi ERBAY’ýn haberi

Mardin'deki dar sokaklarý dolaþýrken "Sakýýnnn" diye bir ses duyarsanýz bilin ki bir hamal geliyordur. Hamallýk Mardin'deki en eski mesleklerden biridir. Dar sokaklar hamala ihtiyaç duyduðu için de hiç bitmeyecek mesleklerin baþýnda gelir... Haber 06

Kýrklar Daðý’nda yýkým tamamlandý Diyarbakýr'ýn tarihi Sur ilçesinde bulunan Kýrklar Daðý'ndaki konutlarýn yýkýmý için baþlatýlan çalýþmalar tamamlandý. 4’te

5’te

Sorun din mi, zihniyet mi? (1) Mesut FÝÐANÇÝÇEK 7’de

Arap bir rengin deðil bir halkýn adýdýr ! Mim Yavuz BÝNBAY C

M

Y

K

TOKÝ, Diyarbakýr'da 5 bin 746 konut inþasýna baþladý. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkaný Ergün Turan, “Bu konutlarýmýzýn bir kýsmýný tamamlayýp vatandaþlarýmýza teslim ettik. Önümüzdeki bahar aylarýnda konutlarýmýzýn tamamýna yakýna vatandaþlarýmýza teslim edeceðiz” dedi. 8’de

www.diyarbakiryenigun.com

Diyarbakýr’ýn Kadýn þoförleri Yýlmaz: “Çok olumlu tepkiler alýyoruz”

Diyarbakýr'da þehir içi toplu taþýma araçlarýnda artýk kadýn sürücüler de var. Üç yýl önce belediyenin iþe aldýðý kadýn þoförler, þehir içi toplu taþýmada kullanýlan otobüsleri kullanýyor. Aðýr vasýta þoförlüðü zor olsa da kadýnlar buna alýþtý. Üç yýl önce Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nde almýþ olduðu kýsa bir eðitimin Mahmut BOZARSLAN ardýndan þoför koltuðuna YENÝGÜN/ÖZEL oturan Piroz Yýlmaz, yaptýklarý iþin otobüs sürmekten öte anlamý olduðunu belirterek, yolculardan çok olumlu tepkiler aldýklarýný söylüyor. Haber 09

Öger: Sentetik uyuþturucu kullananlarýn önünde 5 yýl var Yeþil Yýldýz Baðýmlýlýklar Mücadele Derneði Baþkaný Yahya Öger, sentetik uyuþturucunun son zamanlarda ismi itibarýyla çok meþhur bir uyuþturucu madde olduðunu belirterek, bu uyuþturucu türüne baðýmlý olanlarýn önünde, ortalama 5 yýllýk bir ömür olduðunun tespit edildiðini belirtti. Haber 05

Cinsel suçlardan 18 bin 492 tutuklu veya hükümlü var

A

dalet Bakaný Abdulhamit Gül'ün verdiði bilgilere göre Türkiye'deki cezaevlerinde 18 bin 492 kiþi cinsel suçlar ve tecavüzden tutuklu veya hükümlü bulunuyor. Güncel 03


2

SAÐLIK/YAÞAM

12 Mart 2018 Pazartesi

Tüp bebek baþarýsýzlýðýnda umut veren yöntem:

YUMURTA DETOKSU Kadýn Hastalýklarý ve Tüp Bebek Uzmaný Doç. Dr. Hakan Çoksüer, tüp bebek baþarýsýzlýðýnda ve yumurta tembelliðinde, yeni bir yöntem olan yumurta detoksu ile gebelik þansýnýn arttýðýný belirterek, “ICSI cumulase dediðimiz yumurta temizleme malzemesi yumurtalarýn daha iyi bir þekilde temizlenmesini ve yumurtalarýn daha kaliteli bir þekilde ortaya çýkmasýný saðlýyor” dedi DÝYARBAKIR - Kadýn Hastalýklarý ve Tüp Bebek Uzmaný Doç. Dr. Hakan Çoksüer, tüp bebek baþarýsýzlýðýnda ve yumurta tembelliðinde yeni bir teknik olan yumurta detoksunun gebelik þansýný arttýrdýðýný ve bu uygulamanýn Avrupa'da rutin olarak kullanýldýðýný söyledi. "ICSI cumulase" denilen yumurta temiz-

leme malzemesinin yumurtalarýn daha iyi bir þekilde temizlenmesini ve yumurtalarýn daha kaliteli bir þekilde ortaya çýkmasýný saðladýðýný ifade eden Çoksüer, "Bu da yumurta detoksunda rekombinant teknoloji ile hazýrlanan bir uygulama. Bu ayný zamanda insan enzimi içerdiði için yumurtalarýn daha iyi döllenme kapasite-

Parmak emme alýþkanlýðý çeneyi bozuyor Protez Uzmaný Ýlker Arslan, parmak emme alýþkanlýðýnýn uzun süre devam ettiðinde çene bozukluklarýna neden olabildiðini söyledi

sine sahip olmasýný saðlýyor ve yumurtalarýn döllenme kapasitesini arttýrýyor. Biz de kendi kliniðimizde bu yöntemi uyguluyoruz. Özellikle tüp bebek baþarýsýzlýðýnda tekrarlayan düþüklerde ve yumurta tembelliði olan kiþilerde yumurta detoksu daha bir fayda verebilmektedir. Yumurta tembelliði olanlarda ya da yumurta

DÝYARBAKIR - Protez Uzmaný Ýlker Arslan, parmak emme alýþkanlýðýnýn, ilk yýllarda bebekte görülen emme refleksinin bir sonucu olduðu düþünülerek doðal kabul edilebildiðini belirterek, "Fakat 5 yaþýndan sonra parmak emme alýþkanlýðý sonlandýrýlmazsa, henüz geliþmekte olan kas ve kemik yapýlarý üzerinde olumsuz etkiler yapýp, diþlerin yer deðiþtirmesine yol açabilirler. Bu durumda üst ve alt diþlerde açýklýk ya da aralanmalar oluþabilir. Ayrýca uzun süre biberonla beslenen veya yalancý emzik emen çocuklarda, aðýzda oluþan hava boþluðu basýncý nedeniyle damak derinliði artarak diþ arký darlýðý da oluþur" dedi. Protez Uzmaný Ýlker Arslan, özellikle 3 yaþýndan sonra çocuklara emzik ve biberon verilmemesi gerektiðini ifade ederek, "Emme fonksiyonu yeni doðmuþ çocuklarda çok kuvvetlidir. Ancak parmak emme ve dil emme alýþ-

kanlýklarý ilk 1.5 sene normal olmakla birlikte 2 yaþýn sonunda kaybolur. Ancak parmak emme, emzik emme alýþkanlýðý devam edecek olursa henüz geliþmekte olan kas ve kemik yapýlarý üzerine basýnç uygulayarak diþlerin yer deðiþtirmesine yol açar. Bu durumda üst ön diþler öne alt ön diþler ise geriye doðru eðilir ve alt ve üst ön diþler arasýnda açýklýk meydana gelir. Alýþkanlýk býrakýlýrsa bu açýklýk kapanýr ancak 3.5 yaþýndan sonra kalýcýlýk artar. Parmak emme alýþkanlýðý gece uyurken de deva ederse daha etkili olur ve bunun sonucunda üst çenede darlýk (V þeklinde bir çene kavsi) meydana gelir" diye konuþtu.

“En önemli nokta, erken taný ve tedavisidir” Protez Uzmaný Ýlker Arslan sözlerine þöyle devam etti: "Çene yapýsýnýn bozulmasý sonrasýnda diþler çapraþýk çýkarak çocuklarýn ileriki ya-

rezervi az olanlarda yumurta kalitesi zayýf olabilmektedir. Burada tüp bebek yöntemini uygularken bu yumurtalar daha kolay dejenere olabilmekte ve daha kolay bozulabilmektedir. Biz bu teknolojiyi kullandýðýmýzda yumurtanýn bozulma ihtimalini azaltmýþ ve yumurtanýn döllenme kapasitesini arttýrmýþ oluyoruz" diye konuþtu.

“Baþarý oraný tatmin edici düzeyde” Yumurta detoksu ile gebelik þansýnýn tatmin edici düzeyde olduðunu vurgulayan Çoksüer, þunlarý kaydetti: "Onun için bu uygulama gerçekten de çok önemli bir uygulama ve artýk tüp bebek de yeni bir uygulama olarak uygulanýyor. Ýlerleyen zamanda yumurta detoksunun tüp bebek baþarýsýný arttýrmasý konusunda kullaným alanlarýnýn artacaðýný düþünüyorum. O yüzden biz de yumurta tembelliði, tüp bebek baþarýsýzlýðý, yumurta rezervi az olan ve tekrarlayan tüp bebek baþarýsýzlýðý olan hastalarýmýzda yumurta detoksu yöntemini uyguluyoruz." (ÝHA) þamlarýnda hem görünüþ hem de diþ saðlýðý açýsýndan farklý problemler yaþamasýna neden olur. Çapraþýk diþlerin temizliði ve bakýmý normal diþlere oranla çok daha zor olduðu için çürüme riski daha fazladýr. Ayrýca görünüm olarak da insanlarý rahatsýz edeceði için yaþam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Parmak emen çocuklarýn erken dönemde bir ortodonti uzmanýna görünmeleri ve bu alýþkanlýðýn bir an önce býraktýrýlmasý gerekmektedir. Ortodonti uzmaný tarafýndan yapýlan sabit veya hareketli aðýz içi aygýtlarla alýþkanlýðýn önüne geçilebilinir ve tedavi saðlanýr. ancak duygusal ihtiyaçlar da parmak emme gibi alýþkanlýklara neden olabildiði gibi, ayný zamanda bir psikolog veya pedagog desteði almak da uygun olabilir. Alýþkanlýklara baðlý çene bozukluklarýnda en önemli nokta, sorunun erken taný ve tedavisidir." (ÝHA)


12 Mart 2018 Pazartesi

3

GÜNCEL

Cinsel suçlardan 18 bin 492 tutuklu veya hükümlü var Batman Çayý yakýnýnda erkek cesedi bulundu Batman Çayý Kocalar köyü mevkiinde köylüler tarafýndan çürümüþ erkek cesedi bulundu. Cesedin bulunduðu yere gelen jandarma ekipleri olay yerinde yaptýklarý incelemenin ardýndan saðlýk ekipleri cesedi otopsi yapýlmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldýrdý Batman merkeze baðlý Kocalar köyü, Batman Çayý yakýnlarýnda çürümüþ bir erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgilere göre, Batman Çayý Kocalar köyü mevkiinde köylüler tarafýndan bulunan çürümüþ erkek cesedinin yaklaþýk 4-5 aylýk olduðu iddia edildi. Cesedi gören köylüler olayý hemen jandarma ve saðlýk ekiplerine bildirdi. Cesedin bulunduðu yere gelen jandarma ekipleri olay yerinde yaptýklarý incelemenin ardýndan saðlýk ekipleri cesedi otopsi yapýlmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldýrdý. Kimliði belirlenemeyen ceset için daha önceden güvenlik güçlerine kayýp baþvurusu yapan kayýp yakýnlarýna teþhis için haber verildi. Jandarma ekipleri kimliði belirlenemeyen ceset için geniþ çaplý inceleme baþlattý. (ÝHA)

15 yaþýndaki kýzýn intihar ettiði iddiasý Gaziantep'in merkez Þehitkamil ilçesinde 15 yaþýndaki bir kýzýn, evdeki tabanca ile baþýna ateþ ederek intihar ettiði ileri sürüldü. Ýddialara göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bunalýma girdiði öne sürülen K.N.K odasýna girdi ve evdeki tabancayla baþýna ateþ etti. Silah seslerini duyarak odaya giren yakýnlarý kanlar içerisinde bulduðu K.G., için saðlýk ekiplerinden yardým istedi. Eve gelen saðlýk ekipleri genç kýzýn öldüðünü belirledi. Genç kýzýn cenazesi, olay yerinde yapýlan ilk incelemenin ardýndan, otopsisi yapýlmak üzere Gaziantep Adli Týp Kurumuna kaldýrýlýrken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. Ölümüyle yakýnlarýna yasa boðan K.N.K.'nýn cesedi, polislerin olay yerinde yaptýðý incelemenin ardýndan otopsi için Adli Týp Kurumu morguna götürüldü. Sani Konokoðlu Ortaokulu 8'inci sýnýf öðrencisi K.N.K., baþarýsý nedeniyle geçen yýl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý dolayýsýyla Büyükþehir Belediye Baþkaný Fatma Þahin'in makam koltuðuna oturmuþtu. (ÝLKHA)

Türkiye'de cezaevlerinde 18 bin 492 kiþi cinsel suçlar ve tecavüzden tutuklu veya hükümlü DÝYARBAKIR - Adalet Bakaný Abdulhamit Gül, cezaevlerinde cinsel suçlar, uyuþturucu ve hýrsýzlýktan kaç kiþinin tutuklu veya hükümlü olduðunu açýkladý. Gül'ün verdiði bilgiye göre 51 bin 359 kiþi uyuþturucu suçundan, 41 bin 343 kiþi hýrslýktan, 18 bin 492 kiþi de cinsel suçlar ve tecavüzden tutuklu veya hükümlü. Konu hakkýnda cezalarýn ve tedbirin artýrýlmasýnýn gündeme geldiðini ifade eden Gül, "Asýl olan, bu olaylarýn hiç mahkeme ve karakola intikal etmeden önlenebilmesidir" dedi.

Ýstismar düzenlemesi

Cinsel istismara dair hükümet bünyesinde kurulan komisyona deðinen adalet bakaný, yaptýrýmlar konusunda bilgi verdi: "'Devlet Memurlarý Kanunu'nda bu tür kiþilerin memur olamayacaðý, bu tür konularla yargý önüne gelmiþ olan kiþilerin bazý iþlerde çalýþtýrýlmamasý, çocuklardan uzak tutulmasý ve bunlarýn test edilmesi, çocuklara yakýn temas edecek meslek gruplarýnda bazý testlere tabi tutulduktan sonra orada çalýþtýrýl-

masý ve sabýka kaydýnda bu kiþilerin suçlarýnýn gözükmesi gibi tedbirler ve infaz kanununda bu tür suçlarý iþleyen sanýklarla ilgili birtakým tedbirlerin artýrýlmasýna yönelik çalýþmalar devam etmektedir. Kimyasal kastrasyon dediðimiz tedbiri de, bu iþin bütün sorunu kökten çözecek tedbir olarak deðil; hâkimin, Saðlýk Bakanlýðý yetkilileriyle istiþaresi sonucunda her vakaya özgü dosyanýn kiþiselleþtirilerek, o kiþiye bu tedbir uygulanýrsa, faydalý olacak bir durum varsa bu tedbirin uygulanacaðý düzenlemeyi tartýþýyoruz." (Haber Merkezi)

Çalýlýklarýn arasýndaki cisim patladý: 1 yaralý Yüksekova'da Ýbrahim Akdað, þahýs evinin bahçesinde istiflediði odun ve çalýlarla uðraþtýðý sýrada, çalýlarýn arasýndaki bir cisim patladý. Patlamada aðýr yaralanan Akdað, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen patlamada bir kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 10.00 sýralarýnda ilçenin Güngör Mahallesi'nde meydana geldi. 30 yaþýndaki Ýbrahim Akdað, evinin bahçesinde istiflediði odun ve çalýlarla uðraþtýðý sýrada, çalýlarýn arasýndaki bir cisim patladý. Meydana gelen patlamada aðýr yaralanan Akdað, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Akdað'ýn ameliyata alýndýðý bildirilirken, olay yerine giden güvenlik güçleri inceleme baþlattý. (ÝHA)


4

HABER

12 Mart 2018 Pazartesi

Kýrklar Daðý’ndaki konutlarýn

YIKIMI TAMAMLANDI

Baðývar Caddesi aðaçlandýrýldý Kübra KURT

Diyarbakýr’ýn tarihi Sur ilçesinde bulunan Kýrklar Daðý’ndaki konutlarýn yýkýmý tamamlandý Diyarbakýr'ýn Sur ilçesinde bulunan ve UNESCO'nun "Dünya Kültür Mirasý" olarak tescillediði Hevsel Bahçeleri'ne bakan tarihi mesire alanlarýndan olan Kýrklar Daðý'nda inþa edilen konutlar, þehrin siluetini bozduklarý ge-

rekçesiyle vatandaþlarýn tepkisine neden olmuþtu. Sur'da bulunan tarihi mesire alanlarýndan olan Kýrklar Daðý'nda inþa edilen konutlardan A Bloklar sitesindeki 4 bloktan oluþan 80 daire, inþaatý yapan firmanýn ruhsat süresi doldu-

Diyarbakýr'ýn Hani Ýlçe Kaymakamlýðýnýn, Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün 97'nci yýldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri kapsamýnda geleneksel olarak düzenlediði "Ýstiklal Marþý'ný En Güzel Okuma Yarýþmasýnda" öðrenciler birinci olabilmek için kýyasýya yarýþtý. Hani Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik, Kültür ve Sanat Merkezi'nde ilçedeki ilkokul ve ortaokullardan 37 öðrencinin katýlýmýyla 2 kategoride gerçekleþtirilen yarýþmada, milli marþýmýzý en güzel okumak için çabalayan öðrencilerin duygu dolu anlarý, davetlileri ve jüri üyelerini oldukça etkiledi. Diksiyon, vurgu ve tonlama, sahne duruþu, jest ve mimik kullanýmý ile ezber gücü kriterleri üzerinden deðerlendirilen öðrenciler, hazýrladýklarý ve okuduklarý þiirleriyle yarýþmaya renk kattý. Jüri üyelerinin ilk üçü belirlemede hayli zorlandýðý yarýþmada, ilkokul kategorisinde birinci Þüra Okçu Hürriyet Ýlkokulu'ndan, Nesrin Kýlýç Salih Eroðlu Ýlkokulu'ndan ikinci olurken, Zehra Ürküt Kuyular Ýlkokulu ise üçüncü oldu. Ortaokul

ðu gerekçesi ile Sur Belediyesi tarafýndan mühürlenmiþti. Kýrklar Daðý mevkiinde 2011 yýlýnda özel bir þirket tarafýndan yapýmýna baþlanan 725 dairelik konutlarýn yýkýmý için 29 Aralýk 2017'de çalýþmalar baþlatýlmýþtý. Baþlatýlan çalýþmalar son bularak konutlarýn yýkýmý tamamlandý. (ÝLKHA)

DÝYARBAKIR - Daha güzel ve yeþil bir Diyarbakýr için çalýþmalarýný aralýksýz sürdüren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Baþkanlýðý, peyzaj çalýþmalarýnýn yanýnda yapýmý tamamlanan orta refüjler de aðaçlandýrma çalýþmalarýný da yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Baþkanlýðý ekipleri, Mardin yolu ile Baðývar köprüsü arasýnda kalan yaklaþýk 1 kilometre uzunluðundaki Baðývar Caddesinde bulunan orta refüje 201 adet Ýran Çam'ý dikerek aðaçlandýrdý. Açýlan çukurlara saksý içinde bekletilen Ýran çamlarý konularak çukurlar toprakla doldurulduktan sonra aðaçlara can suyu verildi. Aðaç dikiminin tamamlanmasýnýn ardýndan refüje tekrar kýrmýzý toprak serilerek, aðaçlarýn daha saðlýklý büyümesi için harmanlama ve toprak tesviyesi yapýldý.

Hani’de Ýstiklal Marþý’ný En Güzel Okuma Yarýþmasý kategorisinde ise Topçular Ortaokulundan Berfin Bülbül birinci, Ahmet Lale Hani Cumhuriyet YÝBO ikinciliði, Ýdal Topkaya ise Þehit Teðmen Hakan Kabil Orta Okulu öðrencisi üçüncülüðü elde etti. Yarýþmada her iki kategoride dereceye giren öðrenciler çeþitli hediyelerle ödüllendirilecek. Hani Kaymakamý ve Belediye Baþkaný Þaban Arda Yazýcý, yarýþmaya katýlan tüm öðrencilere özgüvenlerinden dolayý teþekkür ederek, bu etkinliklerle amaçlarýnýn öðrencilerde milli ve manevi deðerleri eðitim ve öðretim süreçlerinin bütünselliði içerisinde geliþtirmek olduðunu söyledi. Yazýcý, "Milli þairimiz Mehmet Akif Ersoy, kurtuluþ mücadelesinin verildiði o günün þartlarýnda, ülkemizin baðýmsýzlýðýnýn sembolü olan Ýstiklal Marþýmýzý bize mi-

ras býrakmýþtýr. Ýþte biz böyle atalarýn evlatlarýyýz, torunlarýyýz. Ýstiklal Marþýmýzýn kabulünün 97'ncý yýldönümünü 12 Mart Pazartesi günü kutlamanýn gururunu ve mutluluðunu yaþayacaðýz.

Her kelimesinde olaðanüstü derin ve büyük bir mana olan bu güzel marþýmýzýn 10 kýtasýný hissederek okuyan ve bu güzelliði bize yaþatan deðerli öðrencilerimize teþekkür ediyorum. Hedefte birinci olmak vardýr ama önemli olan bu milli duygular içerisinde öðrencilerimizin sahneye çýkarak özgüvenlerini göstermeleridir. Bu duygularla milli þairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, rahmet, þükran ve minnetle anýyorum" dedi. (ÝHA)


Mesut FÝÐANÇÝÇEK

Sorun din mi, zihniyet mi? (1)

rojanumesut@gmail.com

5

HABER

12 Mart 2018 Pazartesi

Yaptýklarý açýklamalar/fetvalarla dini bir alana hapseden/indirgenmeye çalýþýlan zihinler, toplumda rahatsýzlýða neden oluyor.

ceklere dair yorumlar yapmýþtý. Ve hatta kadýnlar pantolon giymesin, kaþlarýný almasýn, üniversiteye gitmesin diyen de oldu.

Uzun sakalý, cübbesi, asasý ve Fadime Þahin'le olan iliþkisiyle 28 Þubat sürecinden hatýrladýðýmýz Müslüm Gündüz, çocuðun annesinden ve kýz kardeþinden tahrik olabileceðini, hatta kýz çocuklarýnýn muhakkak günaha bulaþacaðý için 'boyunlarýnýn kesilip atýlmasý'ný salýk vermiþti geçen günlerde…

Örnekleri çoðaltmak mümkün. Hepsi de birbirinden iðrenç. Bu rahatsýzlýklar öyle bir aþamaya geldi ki iktidar da muhalefet de farklý tonlarda tepki vermek zorunda kaldý. Zira 8 Mart yakýndý. Birþeyler söylemek gerekiyordu.

O da yetmemiþ Ýslamiyet öncesinde kýzlarýn diri diri gömüldüðü karanlýk çaðlara olan hayranlýðýný ifade etmiþti! Daha önce "kadýnlar dayak yiyora" þükretsin diyen Nurettin Yýldýz da, asansör fantezisi kurarak ve yabancý bir kadýnla erkeði asansörde baþ baþa kalmýþ þekilde hayal edip, 'halvet'e girmeleri' halinde olabile-

Cumhurbaþkaný Erdoðan, isim vermeden Nurettin Yýldýz'ý dikkatli bir dil kullanarak eleþtirdi: "Bazýlarýnýn dikkat çekmek için kavramlarý eðip, bükerek söyledikleri sözlerin hiçbir kýymeti harbiyesi yoktur." Bahçeli kendine has üslubuyla 'sapýklar', 'ahlaksýzlar', 'alçaklar' dedi ve ekledi: Ne ara bu kadar sapýk türedi!

Ankara Milletvekili Aylin Nazlýaka ise buradan kendilerine pay çýkarmanýn hesabýný yapatrak iktidara yüklendi ve ""Nurettin Yýldýz yeni dönemin Fetullah Gülen'idir. FETÖ elebaþýndan boþalan koltuða bu kez Nurettin Yýldýz oturtulmak istenmektedir" dedi. Bu kadar tepkiden günler sonra Diyanet Ýþleri Baþkaný Ali Erbaþ, talimatla 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü'nde açýklama yaptý. Erbaþ mesajýnda "Þiddete meþruiyet saðlayan, merhameti öteleyen ve kadýný rencide eden bütün gelenek, örf ve inanýþlar reddedilmelidir" dedi. Ve yine ayný gün yani 8 Mart'ta Ankara Baþsavcýlýðý, tepki çeken açýklamalarda bulunan Sosyal Doku Vakfý Baþkaný Nurettin Yýldýz hakkýnda 'kadýnlara yönelik þiddeti teþvik ettiði' gerekçesiyle soruþturma baþlattý. Devam Edecek

Sentetik uyuþturucu

kullananlarýn önünde 5 yýl var Türkiye'de son yýllarda çok fazla kullanýlan sentetik uyuþturucu baðýmlýlarýnýn önünde ortalama 5 yýllýk bir ömür olduðunun tespit edildiði belirtildi

DÝYARBAKIR - Sentetik uyuþturucunun son zamanlarda ismi itibarýyla çok meþhur bir uyuþturucu madde olduðunu belirten uzmanlar, bu uyuþturucu türüne baðýmlý olanlarýn önünde, ortalama 5 yýllýk bir ömür olduðunun tespit edildiðini belirtti. Yeþil Yýldýz Baðýmlýlýklar Mücadele Derneði Baþkaný Yahya Öger, giderek daha tehlikeli boyutlara varan uyuþturucu kullanýmý konusunda, uyuþturucu baðýmlýlarýna týbbi tedavinin yanýnda manevi deðerler eðitiminin de verilmesi gerektiðini söyledi. Uyuþturucu satýcýlarýnýn

en aðýr þekilde cezalandýrýlmasý konusunda yasal mevzuatýn gözden geçirilmesi gerektiðini ifade eden Öger, sigara kullanýmýnýn zararlarýna yönelik yapýlan kampanyalarda gösterilen özenin, uyuþturucunun zararlarýna yönelik olarak da gösterilmesini istedi.

“Sentetik uyuþturucu türevleri 700'e yaklaþtý” Öger "Uyuþturucu kaçakçýlýðý, getirisi çok yüksek, nakliyesi kolay, alýcýsý bol, tedavüldeki deðerli para karþýlýðý takasý mümkün, üretimi zahmetsiz, pazarlama aðý ko-

lay önemli bir gelir kaynaðý haline geldi. Daha önce Afganistan, Ýran, Suriye üzerinden Avrupa'ya sevkiyatý yapýlýrken þimdi tam tersi bir akýþla ve özellikle Sentetik uyuþturucunun Güney Kýbrýs, Uzak Doðu ve Rusya'dan geldiðine þahit oluyoruz. Son yýllarda Avrupa üzeri yeni sevkiyat hatlarý oluþtu. Bu sadece bir ticaret aðý þeklinde düþünülmemelidir. Ayný zamanda ülkenin genç neslini yok etme projesidir. Türkiye'de son yýllarda en fazla kullanýlan uyuþturucu maddeler arasýnda yer alan sentetik uyuþturucu baðýmlýlarýnýn önünde ortala-

ma 5 yýllýk bir ömür olduðu tespit edilmiþtir. Ülkemizde Sentetik uyuþturucu türevleri 700'e yaklaþmýþtýr. Bu topyekûn savaþ ihmale gelemez, siyasi söylem ve kaygýlara kurban edilmemelidir." dedi.

“Tedavi merkezlerinin sayýsý artýrýlmalý” "Uyuþturucu madde baðýmlýlýðýnda farkýndalýk ciddiyetle yürütülmeli." diyen Öger, þunlarý dile getirdi: "Tedavi merkezlerinin sayýsý artýrýlmalý, buralarda çalýþan personelin özlük haklarý iyileþtirilmeli, uyuþturucu kullananlara týbbi tedavinin yanýnda manevi deðerler eðitimi takviye edilmeli ve tedavi sonrasý bu insanlar ihmal edilmemelidir. Baðýmlý bireyin ailesinin tek baþýna bunun üstesinden gelmesinin zor olduðunu unutmamak lazým. Buna sadece terör ve güvenlik sorunu yaklaþýmýndan ziyade halk saðlýðý sorunu olarak ve ucunun herkese dokunacaðýný bilerek yaklaþýlmalýdýr. Uyuþturucu satýcýlarýnýn en aðýr þekilde cezalandýrýlmasý konusunda yasal mevzuat gözden geçirilmeli, uyuþturucu satýcýsýnýn uyuþturucudan elde ettiði kazanç uyuþturucu tedavisinde kullanýlmalýdýr. Uyuþturucu ile mücadele eden derneklerin sayýsý artýrýlmalý, sahada var olan dernek ve vakýflar hükümet ve yerel yönetimler tarafýndan hakkaniyet çerçevesinde desteklenmelidir." (Mehmet Çelik-ÝLKHA)


6

YAÞAM

12 Mart 2018 Pazartesi

Sakýýn, sakýýn! Hamal geliyor...

Mardin'deki dar sokaklarý dolaþýrken "Sakýýnnn" diye bir ses duyarsanýz bilin ki bir hamal geliyordur. Hamallýk Mardin'deki en eski mesleklerden biridir. Dar sokaklar hamala ihtiyaç duyduðu için de hiç bitmeyecek mesleklerin baþýnda gelir... Vecdi ERBAY DÝYARBAKIR - Mardin'i görenler bilir, daðýn tepesindeki þehrin sokaklarý, bir arabanýn geçemeyeceði kadar dardýr. Bu dar sokaklarda yukarý çýkarsýnýz, aþaðý inersiniz, sokaklarýn sizi götüreceði yere biraz bilinçsizce gidersiniz. Yorulduðunuzu çok sonra, belki bir çay içmek için oturduðunuz bir kahvede fark edersiniz ve bunu çok da önemsemezsiniz. Çünkü baktýðýnýz her yerde taþýn sanat eserine dönüþtüðünü görürsünüz. Mezopotamya ovasýnýn her mevsim güzelliði baþýnýzý döndürür. Sonra birden bir hamal çýkar karþýnýza. Koca bir buzdolabý yüklenmiþ, dikkatli adýmlarla dar sokaklardan yukarýya týrmanýyordur. Ona bakarken buzdolabýnýn aðýrlýðýný omuzlarýnýzda hissedersiniz ve iþte asýl o zaman bir yorgunluk çöker üstünüze. Biraz hayretle, "Sakýýnn, sakýýnn" diyerek sýrtýndaki yükle yukarýya týrmanan hamala bakarsýnýz. Az sonra o kývrýntýlý sokaklardan birinde gözden kaybolacaktýr. Sesi kulaklarýnýzda, iki büklüm yürüyüþü gözlerinizin önünde kalacaktýr. Mardin'de eskiden daha çok rastlanýrdý hamallara.

Þimdi sayýlarý azaldý sanki, her sokakta karþýnýza çýkmýyorlar. Þehir olduðu gibi yerinde duruyorsa, hamallar nereye gitti?

Mardin’in hamallarý nereye gitti? Antika halýlar satan bir dükkanýn önünde gördüðüm hamal Abdulhaluk Er, Mardin'de hamal sayýsýnýn azaldýðýný doðruluyor. "Eskiden" diyor, "400 kadar hamal vardý. Þimdi 20-30 kiþi ancak var." Abdulhaluk Er, iki nedene baðlýyor bu büyük azalmayý: Birincisi, artýk Yeniþehir olarak bilinen, Diyarbakýr yolu üzerinde yeni bir Mardin inþa edildi. Ýþ yerleri ile birlikte birçok insan o tarafa taþýndý. Yeni þehirde caddeler ve sokaklar daha geniþ ve eski Mardin hamallarýna ihtiyaç duyulmuyor burada. "Ýkincisi" diyor Er, "Hamallýk aðýr bir iþtir. Yaþlanan hamallar býraktý, onlarýn yerini de kimse almadý." Abdulhaluk Er 1968 doðumlu. Bir zamanlar inþaatlarda çalýþmak üzere büyük þehirlere gitmiþliði de var ama 20 yýldan uzun bir süredir Mardin'de hamallýk yaparak geçinmeye çalýþýyor. Üç çocuðu var… Kýzý evlendirmiþ, büyük oðlu askerden geldikten sonra Bismil'de bir kafede çalýþmaya baþlamýþ. Küçük oðlu lisede okuyor. Küçük oðlunu anlatýrken, "Dersleri iyi, öðretmenleri de memnun ondan. Okusun, kendini kurtarsýn istiyorum. Benim gibi hamal olmasýn" diyor…

Damara giden helal lokma "Bir buzdolabýný kaça taþý-

yorsun?" diye soruyorum Er'e. "Duruma göre deðiþiyor" diye cevap veriyor. Akrabaysa, arkadaþsa elbette daha ucuza taþýyacak buzdolabýný. Ama yine de en az 100 liraya taþýyor. Hamallýðýn aðýr bir iþ olduðuna dikkat çeken Er, kimi müþterilerle yaþadýklarýný ise þöyle anlatýyor: "Þimdi çift kapýlý buzdolaplarý var. Bunlarý taþýmak kolay deðil ama ekmek parasý için taþýyoruz. Bazýlarý pazarlýk yapýyor tabii, hiç demiyorlar ki, 'Bu adam bu yükü nasýl taþýyacak'. Kaç bin lira para veriyor buzdolabýna, gözüne gelmiyor. Ama hamalla 50 liranýn, 25 liranýn pazarlýðýný yapýyor." Her sözünü, "Çok þükür" diyerek baðlayan Er, "Kazandýðým para çocuklarýmýn damarlarýna gidecek, helal de olsa haram da olsa. Baþka iþler de yapabilirim ama ben çocuklarýmýn damarlarýna haram bir þey girsin istemiyorum. Hamallýk yapýyorum, helal para kazanýyorum. Az olsun çok olsun önemli deðil, yeter ki helal olsun."

‘Çenkal’ ile ekmek parasý Abdulhaluk Er'in sigortasý yok ve o da daha ne kadar hamallýk yapabileceðini bilmiyor. "Eve gi-

dince yýkanýyorum ve hemen yatýyorum. O kadar yoruluyorum ki dayanamýyorum. Ama bel aðrýsýndan uyuyamýyorum. Ýnsan biraz dinlenmek istiyor, rahat yaþamak istiyor." Biraz daha rahat yaþayabilmek için Ýþ-Kur'a baþvurmuþ. Ýlk kez yazdýrmýþ adýný. Belki çaðýrýp hamallýktan daha kolay bir iþ verecekler ona. Ama kuþkularýný da þöyle dile getiriyor: "Torpil oluyormuþ. Eðer torpille iþe alýyorlarsa, beni almayacaklar demektir çünkü benim hiç torpilim yok." "Sana karýþan oluyor mu? Örneðin vergi istiyorlar mý?" diye soruyorum Er'e. Gülerek, "Ben sýrtýmda yük taþýyarak ekmek parasýný çýkarýyorum. Bazen iþ oluyor, bazen tek kuruþ kazanmadan eve gidiyorum. Bana maaþ versinler önce, sonra vergi istesinler. Maaþ vermedikleri adamdan nasýl vergi istesinler? Kimseyi de dolandýrmýyorum, kaçak iþ yapmýyorum, alnýmýn teriyle, bu 'çenkal' ile nafakamý çýkarýyorum." "Çenkal" derken beline sardýðý urganýn ucundaki kancayý gösteriyor Er. Dikkatli baktýðýmý görünce açýklýyor: "Biz buna 'çenkal' diyoruz…" Bir çok meslek bitti, bitiyor. Ama Mardin'de hamallýk mesleði azalsa da þehir ve dar sokaklarý yerinde durduðu sürece tamamen bitmeyecek… Dar sokaklarda, "yol verin", "kendinizi koruyun" anlamýna gelen "sakýýnn, sakýýnn" nidasýný daha çok duyacaðýz…


Mim Yavuz BÝNBAY

Arap bir rengin deðil bir halkýn adýdýr !

araskem@gmail.com

7

HABER

12 Mart 2018 Pazartesi

Bugün Mardinli deðerli aydýn bir gazeteci olan Sait hocadan bir mail aldým. Mailde "Mardin Büyükþehir Belediyesi Sokak hayvanlarýna yönelik örnek çalýþmalar kapsamýnda Ýstanbul'a tedavi için gönderilen eþeklerin arasýnda bir eþeðe "Arap" isminin verilmesi tepkilere neden oldu." Bu mail beni 1966'da ilkokul 4.üncü sýnýfta öðretmen kýlýklý bir ýrkçýnýn saldýrýsýna maruz kaldýðým döneme götürdü. Tarih dersinde öðretmen "birinci dünya savaþýnda Araplarýn Osmanlý ordusuna ihanet ederek Ýngilizlerle birleþip kalleþçe saldýrdý" diyince, büyük bir eziklik içinde sýnýftakilere baktým benden baþka sýnýfýn yarýsý Mardinli-Siirtli-Estelli/Midyat-Hasankeyfli Arap örgencilerden oluþuyordu hepsi rahatsýzlýk duymalarýna raðmen kimseden ses çýkmýyordu. Parmak kaldýrýp söz hakký istedim. Öðretmen söz hakký verince de titreyen çocuksu bir öfkeyle "Araplar kimseye kalleþlik yapmadý. Onlar da Türkler gibi vatanlarýný savundular… Ýngilizler, Almanlar, Osmanlýlar neden onlarýn vatanlarýna gitmiþler. Tabii ki onlarda savaþacak. Hem Hz. Muhammed de Araptý." Öðretmenin yüzü öfkeden kýpkýrmýzý kesildi. Büyük bir hýþýmla üzerime yürüdü. Yakamdan tutarak bir yandan öfkeyle

silkelerken bir yandan da yüzüme tokat atýyordu, öfkeden kýsýlan sesiyle "sen ne diyorsun sen vatan haini misin? Sana bunlarý kim öðretti." diye baðýrýyordu. Eðer gene Siirtli Arap kökenli okul müdürü saygýdeðer Rýfat Bedük olmasaydý daha 9 yaþýnda babamla bölücülük suçlamasýyla jandarmaya teslim edilecektim. Bu ýrkçý zihniyetin kökenine bakacak olursak; insanlarý renklerine göre ayýrmak günümüzde suç ama yirminci yüzyýlýn ortalarýna kadar bu suç Amerika baþta olmak üzere Avrupa ve tüm dünyada izlenmeye devam etti. Amerika'da Afrika kökenli siyahî vatandaþlarýna renklerinden dolayý Negro/Zenci diye hitap edildi. Osmanlý’da ve Türkiye'nin kuruluþundan yakýn geçmiþe kadar siyahî tüm insanlara Arap dendi. Hatta bununla yetinmeyerek Kemalist zihniyetin elitizmi on yýllarca bu ülkenin üçüncü etnik yapýsýný teþkil eden Arap halkýný hep hainlikle suçlamaya ve baský altýnda tutmaya çalýþtý. Bu zihniyete sahip ýrkçý kadrolarý memurlarý, subaylarý, polis þefleri köpeklerine Arap ismi vererek halký aþaðýlamaya çalýþtý. Arap halký on yýllarca bu ýrkçý anlayýþýn maðduru oldu. Ancak hukuksal haklarýn geliþtiði

günümüzde bu fiiller ýrkçý-nefret suçlarý kapsamýna alýnmýþtýr. Bu fiillerde bulunanlar kanunun öngördüðü þekilde soruþturulmalý ve gerekli þekilde yargýlanmalýdýr. 21 yüzyýlda resmi kurumdaki Ziya paþanýn deyimiyle "eðitim cehaleti götürür özellik baki kalýr" tarzýnda ki "eðitimli" bir sorumlu, bir halkýn ismini renk kavramýnda deðerlendirerek bir eþeði Arap olarak kaydetmesi kabul edilir bir davranýþ deðildir. Bu anlayýþýn sona erdirilebilmesi için bu ýrkçý nefret suçunu iþleyen kiþiler hakkýnda savcýlýk ve sorumlu idari birimler mutlaka soruþturma açarak kamuoyuna duyurulmalýdýr. Bu yapýlmadýðý takdirde bu ýrkçý nefret suçu kamuoyu nezdinde normal kabul göreceðinden dolayý bu suç iþlenmeye devam edilecektir. Her þeyden önce bu eðitimli cahillere Arap isminin bir renk deðil bir halkýn ismi olduðu öðretilmelidir. Yoksa bu cehalet tüm topluma mal olur. Kadim bir medeniyetin temsilcisi olan Arap halký böyle bir aþaðýlamayý hak etmiyor. Bu ülkenin Arap kökenli asli vatandaþý olarak savcýlar ve sorumlular nezdinde kamuya karþý bu ýrkçý nefret suçunu iþleyenler hakkýnda soruþturma açmalarý için çaðrýda ve suç duyurusunda bulunuyorum.

‘Madem hizmete talipsiniz,

BORCLARI ODEYiN’

T

ürkiye'de tarýmsal sulama amacýyla kullanýlan elektrik enerjisinin yaklaþýk yarýsýnýn tüketildiði Dicle Elektrik Daðýtým bölgesinde, üyelerinin toplam borcu 1,395 milyarý bulan Þanlýurfa'nýn Ziraat Odasý Baþkaný Ahmet Eyyüpoðlu, þirketi hedef göstererek, bu iþi iyi yapamadýðýný ve kendilerinin þirkete talip olduðunu açýklayýnca, basýnda yer alan açýklamalarý nedeniyle hakkýnda suç duyurusunda bulunuldu DÝYARBAKIR - Dicle Elektrik yönetiminden yapýlan açýklamada, "Þanlýurfa Ziraat Odasý Baþkaný'nýn, Dicle Elektrik þirketinin yaptýðý yatýrýmlara talip ola-

cak kadar maddi kaynaða sahip olmasýný sevindirici bulduk. Baþkan, sorumluluðu altýndaki odaya kayýtlý çiftçilerin toplam 1,395 milyar liraya varan borçlarýný

ödemesi konusunda da benzer öneriler geliþtirirse hem ülkeye, hem de bölgeye büyük katký saðlamýþ olur" denildi. Dicle Elektrik açýklamasýnda, Ziraat Odasý Baþkaný'nýn açýklamasýnýn, toplumu suça ve kaosa teþvik eden, adeta bir itiraf niteliðinde olduðuna dikkat çekilerek þöyle denildi: "Söz konusu þahsýn bize saldýran ifadeleri kabul edilir nitelikte deðildir. Eleþtiri baþka, rekabete ve emeðe saldýrgan bir tutum içerisinde kanun tanýmazlýk baþkadýr. Dicle Elektrik, sayýsýz kurum tarafýndan her iþi denetlenen, uygulamalarýný kanun ve yönetmeliklere uygun yapan, her konuda bakanlýklara hesap veren ve hesap vermek zorunda olan bir þirkettir. Ziraat Odasý Baþkaný'nýn þehrine ve millete hizmet etmek için þirketi almasý þart deðildir; ülkemizin her bölgesinde elektrik kullanan bir çiftçi enerji borcunu nasýl ödüyorsa, Þanlýurfalý çiftçinin onlardan bir ayrýcalýðý yoktur. Yaptýðýmýz tüm ödeme kolaylýklarýna raðmen 1,395 milyar lira elektrik borçlarý vardýr. Dicle Elektrik'e talip ola-

cak kadar maddi kaynaklarý olduðuna göre 1,395 milyar liralýk elektrik borcunu da kolayca ödeyebilirler. Baþkan, hazýr þirkete talip olmuþken, bölgede yaygýn olan kayýt dýþý elektrik kullanýmýný ve israfý sona erdirme konusunda da bizimle el ele çalýþarak bu konudaki samimiyetini ve vizyonunu tüm Þanlýurfalýlara gösterebilir. Bir yandan ülkemizin en büyük enerji kaybýnýn önlenmesine katkýsý olur, hem de kayýt dýþý kullananlarýn sýrtýndaki kul hakkýný da ortadan kaldýrýp çok büyük sevaba girer." Bakanlar Kurulu kararýyla elektrik borcu bulunan tarýmsal sulama abonelerinin destekleme primlerine uygulanacak bloke nedeniyle Dicle Elektrik Daðýtým, bu borçlarýn dökümünü çýkardý. Buna göre, tarýmsal sulamadan dolayý en fazla elektrik borcu bulunan çiftçi Þanlýurfa'da bulunuyor. Þanlýurfalý 14 bin 369 çiftçinin elektrik borcu 1 milyar 395 milyon 723 bin lira ile daðýtým bölgesindeki diðer 5 ildeki çiftçilerin toplam elektrik borcundan daha fazla. (Haber Merkezi)


8

HABER

12 Mart 2018 Pazartesi

TOKi’den Diyarbakýr’a

DEV YATIRIMLAR verimli üretimin saðlanmasý amacýyla tasarlanan Modern Oto Sanayi Sitesiyle, kentin vizyonuna ve istihdama katký saðlamak, üretim altyapýsýný oluþturmak ve mesleki alanlarý geliþtirmeyi hedefliyoruz. Projelerimizi þehirlerimizin kendi kültür ve deðerlerini koruyarak yerel mimari çizgi ve yapý unsurlarý esas alarak geliþtiriyoruz. Diyarbakýr'ýn kültür, sanat, tarih ve coðrafi niteliklerinin yansýtýldýðý tasarýmlar, yöresel alýþkanlýklarý destekleyen ve geleneksel yaþamýn deðiþime uðramadan sürdürülmesinde katký yapan unsurlarý hayata geçiriyoruz.''

“Dikey yapýlaþmadan yatay yapýlaþmaya geçtik”

T

OKÝ, Diyarbakýr’da 5 bin 746 konut inþasýna baþladý. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkaný Ergün Turan, “Bu konutlarýmýzýn bir kýsmýný tamamlayýp vatandaþlarýmýza teslim ettik. Önümüzdeki bahar aylarýnda konutlarýmýzýn tamamýna yakýna vatandaþlarýmýza teslim edeceðiz” dedi DÝYARBAKIR - Yaþanan çatýþmalardan dolayý aðýr hasar gören Diyarbakýr'da 5 bin 746 konut inþa eden TOKÝ, Sur Ýçkale Vadisi Çevre Düzenlemesi ile kültürel mirasýn geleceðe aktarýlmasýný saðladý. TOKÝ tarafýndan inþa edilen 33 bin seyirci kapasiteli stadyumda da sona yaklaþýldý. Vatandaþlarýn ihtiyaçlarý esas alýnarak yapýlan planlama doðrultusunda, Diyarbakýr'da 5 bin 746 konutun inþasýna baþladýklarýný söyleyen Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkaný Turan, "Bu konutlarýmýzýn bir kýsmýný tamamlayýp vatandaþlarýmýza teslim ettik. Önümüzdeki bahar aylarýnda konutlarýmýzýn tamamýna yakýna vatandaþlarýmýza teslim edeceðiz" þeklinde konuþtu.

Diyarbakýr Suriçi’nde yeni bir yaþam alaný oluþuyor TOKÝ'nin, Diyarbakýr'da Suriçi'nin tarihi dokusuna zarar vermeden, geleneksel dokuyu koruyarak yeni bir yaþam alaný inþa ettiðini vurgulayan Turan, "Riskli alan sýnýrlarý içine surlarýn doðu bölümünde, Dicle Vadisi'ne inen dik yamaçlarda var olan kaçak yapýlaþmýþ konutlarýn bulunduðu bölümler de katýlmýþtýr. Ýçkale Vadisi, tasarým açýsýndan Diyarbakýr

kent bütünü içinde birincil potansiyel olarak deðerlendirilerek, doðal ve tarihi deðerleri ile kentsel kimliðini ön planda tutan bir yaklaþýmla tasarlandý. Çalýþmada, proje alanýnýn en yalýn þekliyle kent yaþamýna sunulmasý temel ilke olarak benimsendi. Açýk alan düzenlemelerinde proje kimlik ve niteliðine uygun malzeme ve donatýlara yer verilirken, Diyarbakýr Surlarý ve diðer tarihi yapýlarýn temel yapý taþý olan Bazalt, klasik ve modern biçimlerde zemin ve tematik bitkisel düzenlemenin ana bileþeni olarak kullanýldý" açýklamalarýnda bulundu. Peyzaj projesiyle bölgenin sahip olduðu deðerlerin ön planda tutulduðunu belirten Turan, "9 bin yýllýk bir geçmiþe sahip bölge, tarihsel deðerinin yanýnda Dicle Vadisi gibi Güneydoðu Anadolu Bölgesinin en önemli ekolojik koridorunun özel bir parçasý konumunda. Proje alanýnýn merkezinde yüz binlerin ziyaret ettiði, kentin en karakteristik yapýlarýndan Hazreti Süleyman Camisi ve Sahabeler Türbesi var. Buralarý mimari açýdan da eþsiz bir eser olan yapýya hak ettiði saygýyý göstermek adýna bir kentsel odak olarak düzenledik. Ýçkale Vadisi'ni, balkonlu ve setli olarak düzenle-

nen meydaný, Dicle havasý ve manzarasýyla, kentin sahip olduðu tarihi, kültürel ve ekolojik zenginlik hakkýnda farkýndalýk oluþturacak þekilde özel bir platform olarak kurguladýk" ifadelerini kullandý.

Diyarbakýr’a modern oto sanayi merkezi Diyarbakýr'ýn istihdamýna ve geliþimine katký saðlayacak sanayi sitesi Diyarbakýr Yeni 4. Oto Tamirciler ve Küçük Sanayi Sitesi Projesi ile 4 bin 500 kiþinin istihdam edileceðini ve 810 iþ yeri kapasitesine sahip olacak modern bir oto sanayi merkezi inþa ettiklerini açýklayan Turan, "Projede, 620'si 150 metrekare ve 190'ý 300 metrekare büyüklükte iki tip iþ yeri bulunuyor. Sitede ayrýca, çalýþanlarýn ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarýna yönelik idare binasý, çarþý, banka, fýrýn, cami, PTT ve lokanta gibi birimlere de yer veriliyor" diye konuþtu. Diyarbakýr'da konutun yanýnda sosyal donatý projeleri de inþa ettiklerini vurgulayan Turan, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Diyarbakýr'daki mevcut sanayi siteleri ve þehir içindeki iþ yerlerinin uygun mekanlarda hizmet vermesi, çalýþanlarýn daha iyi koþullarda

Dikey yapýlaþmadan yatay yapýlaþmaya geçtiklerini söyleyen Turan, "Yol haritamýzdaki en önemli unsurlardan biri yatay bir yapýlaþmadýr. Þehirlerdeki en yüksek binalar TOKÝ binalarý olmayacaktýr, diyoruz. Pek çok ilimizde bu bakýþý yansýtacak önemli projeler baþlattýk. Diyarbakýr Kayapýnar ilçesinde de inþa ettiðimiz konutlarýmýz yatay mimari anlayýþý ile inþa ediliyor. 3, 4, 7 kat þeklinde farklý kat yüksekliklerinde inþa ettiðimiz konutlarýmýz yatay ve yerel mimari özellikleri ile örnek bir uygulama olacaktýr'' dedi. Diyarbakýr merkez Kayapýnar ilçesinde, 158 bin 353 metrekare alanda yapýmý süren, Diyarbakýr'ýn yaný sýra bölgeaye de hizmet verecek UEFA ve FIFA standartlarýndaki 33 bin seyirci kapasiteli stadýn tamamlanma aþamasýna geldiðini kaydeden Turan, "UEFA ve FIFA standartlarýndaki modern stadýmýz hem Diyarbakýr'a hem de bölgeye yeni bir deðer katacak. Stadýmýz tamamlanma aþamasýna geldi. Stadýmýzý en kýsa sürede bitirip Gençlik ve Spor Bakanlýðýmýza teslim edeceðiz" þeklinde konuþtu. (ÝHA)


9

HABER

12 Mart 2018 Pazartesi

Diyarbakýr’ýn kadýn þoförleri Trafikte zaten biliyorsunuz belli baþlý þeyler var kadýnlar göre. Trafik daha çok erkek egemen bir sistem o anlamda kadýnlar için sýkýntýlarý var ama biz alýþtýk artýk yoksa insanlar mý alýþtý diyelim. Çok sorun yaþamýyoruz" dedi.

Olumlu tepkiler alýyor

Mahmut BOZARSLAN

YENÝGÜN ÖZEL

D

iyarbakýr'da þehir içi toplu taþýma araçlarýnda artýk kadýn sürücüler de var. Üç yýl önce belediyenin iþe aldýðý kadýn þoförler, þehir içi toplu taþýmada kullanýlan otobüsleri kullanýyor. Aðýr vasýta þoförlüðü zor olsa da kadýnlar buna alýþtý. Üç yýl önce Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nde almýþ olduðu kýsa bir eðitimin ardýndan þoför koltuðuna oturan Piroz Yýlmaz, yaptýklarý iþin otobüs sürmekten öte anlamý olduðunu belirterek, yolculardan çok olumlu tepkiler aldýklarýný söylüyor DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi kampüsü içinde bulunan Büyükþehir Belediyesi'ne ait otobüs park alanýnda onu aþkýn otobüs bekliyor. Seferini tamamlayan otobüsler, park alanýna giriyor. Sürücüleri bir sonraki sefere kadar burada dinleniyor. Park alanýna giren araçlardan birinin sürücüsü hemen dikkat çekiyor. Otobüsleri kullanan þoförlerin tamamý erkek ama bu otobüsü kullanan bir kadýn. Adý Piroz Yýlmaz. Üç yýl önce belediyenin otobüs þoförü aradýðýný duyunca baþvurdu. Ýþe alýnan Yýlmaz, kýsa bir eðitimin ardýndan þoför koltuðuna oturdu.

Binlerce yolcunun caný ona emanet Güne sabah saat 6.45'te baþlayan Yýlmaz, belediye garajýndan aldýðý otobüsle Dicle Üniversitesi'yle þehir merkezi arasýnda sefer yapýyor. Binlerce yolcunun caný Yýlmaz'a emanet. Otobüs þoförlüðü Türkiye'de erkek mesleði olarak bilinir ama Piroz Yýlmaz, otobüsü erkek meslektaþlarý kadar iyi kullanýyor. Yenigün Yýlmaz'ýn bir seferine eþlik etti. Üniversite park alanýndan çýkan Yýlmaz, sýrayla duraklara yanaþarak yolcu alýyor. Üniversite içindeki duraklarda binenler genelde öðrenci ve artýk Yýlmaz'ý tanýyorlar. Bu nedenle çok þaþýrmýyorlar. Ancak þehir merkezine geldikçe yolcu profili deðiþiyor. Direksiyonda kadýn sürücü görünce þaþýranlar da oluyor. Yýlmaz'ýn bir seferi yaklaþýk 40 dakika sürüyor. Binlerce kiþiyi bir

yerden bir yere ulaþtýran Yýlmaz, tekrar park alanýna dönüyor.

Kent kadýn þoförlere alýþtý Sefer arasý dinlenirken Yenigün'ün sorularýný yanýtlayan Yýlmaz, kentin kadýn þoförlere alýþtýðýný söyledi. Yýlmaz, "Belediyenin hazýrlamýþ olduðu bir projeydi. Projeye baþvurduk eðitim aldýk öyle spontane geliþti. Kadýn için zor olan yanlarý da var ama insan alýþýyor. Genel olarak trafik zaten yoðun.

Yaptýklarý iþin otobüs sürmekten öte anlamý olduðunu vurgulayan Yýlmaz, yolculardan çok olumlu tepkiler aldýklarýný belirtti. Yýlmaz, "Çok güzel tepkiler de alýyoruz. Özellikle yaþlý kesimden alýyoruz. Çok hoþlarýna gidiyor. Kadýnlarý burada görmekten mutlu olanlar var, bunu bize söylüyorlar. Bunlarý duyunca iþin ne kadar güzel olduðunu anlýyoruz. Ýþin güzel tarafý aslýnda bu. Diðer tarafý bildiðiniz trafik. Sayý olarak çok azýz. Üç kiþiyle kadýnlarýn bu iþi yapmasýnýn sebebi, gerçek anlamýyla þoförlük deðil. Bu toplumsal projeydi sayý olarak az olduðumuz için tam yerine gitmiyor. Sayý olarak arttýrýlýrsa istenilen düzeye oluþur. Nezaketli kibar insanlar var. Dolmuþ ve halk otobüslerinde olsun. Genelde büyük destek alýyoruz" diye konuþtu.

Koltuðunu baþka bir kadýn meslektaþýna býrakýyor Yýlmaz sözlerini, "Sizleri görünce cesaret alýp eþlerimizin araba kullanmasýna izin verdiðini söyleyen erkekler var" cümleleriyle bitiriyor. Sekiz saatlik mesaisini tamamlayan Yýlmaz, koltuðu baþka bir kadýn meslektaþýna býrakýyor. Yýlmaz gibi belediye otobüslerini kullanan iki kadýn þoför daha var. Her biri ayrý bir hatta, ayrý bir zaman diliminde, þehir içinde yolcu taþýyor.


10

HABER

12 Mart 2018 Pazartesi

HUDA PAR Diyarbakýr il Baþkaný Metin Kaya oldu HÜDA PAR Diyarbakýr Ýl Teþkilatý 2'nci Olaðan Kongresi Genel Baþkan Zekeriya Yapýcýoðlu'nun katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Yeni Ýl Baþkaný Metin Kaya oldu

DÝYARBAKIR - HÜDA PAR Diyarbakýr Ýl Teþkilatý, 2'nci Olaðan Kongresini gerçekleþtirdi. Seyrantepe Kapalý Spor Tesisleri'nde düzenlenen Kongreye HÜDA PAR Genel Baþkaný Zekeriya Yapýcýoðlu da katýldý. Açýlýþ konuþmasýný yapan HÜDA PAR Diyarbakýr Ýl eski Baþkaný Þeyhmus Tanrýkulu, görevde bulunduklarý üç yýllýk sürede Diyarbakýr'ýn tarihsel ve siyasi yöndeki önemini göz önünde bulundurduklarýný söyledi. Tanrýkulu "Bu süreçte çok zorluk ve sýkýntýlarla karþýlaþtýk. Allah'a hamdolsun siz deðerli üyelerimizin yardým ve fedakârlýklarýyla hür davamýzý her eve köy köy, ilçe ilçe dolaþarak ulaþtýrdýk. Rabbim hepinizden razý olsun. Olaðan kongremizde, yine bu salonda konuþmamýzý yaparken, 6-8 Ekim olaylarýnda hayatlarýný kaybeden þehitlerimizi yâd etmiþtik. O kongreden sonra bir þehidimiz daha var. Geçen kongrede bu salonu süsleyen þehit Aytaç Baran'ý rahmetle yâd ediyorum. Zalimleri Allah'a havale ediyorum. Bugün zulüm devam etmekte. Maalesef bu maðduriyetler devam ederken kanser hastasý bir mahkûmu elleri kelepçeli hastanelerde ameliyat odalarýnda görmekteyiz. Oysaki bu duruma ne insani deðerlerimiz izin verir ne de inanç deðerlerimiz izin verir. Bu hastalarýmýza bunu reva görenleri kýnýyorum, protesto ediyorum. Geçmiþten ibret almalarýný tavsiye ediyorum. Çünkü mazlumlara zulmedenler iflah olmamýþlardýr." dedi.

“Bölgemiz sistem tarafýndan haksýzlýklara ve zulme maruz kaldý” Diyarbakýr'ýn ekonomik ve siyasi olarak çok büyük badireler atlattýðýný söyleyen Tanrýkulu, konuþmasýna þöyle devam etti: "Son birkaç yýl içerisinde Diyarbakýr ihracatçýsýnýn Irak Kürdistaný'na yaptýðý ihracat yüzde 60'a düþmüþ durumda. Bundan dolayý iþten çýkarmalar ve iþsizlik, Türkiye ortalamasýnýn iki katýna çýktý. Bu genç kardeþlerimize istihdam alaný oluþturulmasý gerekirken, cazibe merkezlerinin iptal edilmesinden dolayý gençlerimiz boþ vakitlerini parklarda, uyuþturucuya müptela bir halde geçirmekteler. Esnafýmýzýn, Diyarbakýr'a yatýrým yapan kardeþlerimizin ve tüccarlarýn önünün açýlmasý lazým. Türkiye'nin referandumdan sonra almýþ olduðu ambargo kararlarý, uçuþ yasaklarý gibi yanlýþlardan dönmesi gerekiyor. Aksi takdirde þu anda ticaret yapan kardeþlerimiz zaten zar zor ayaktadýrlar. Onlar da iflasýn eþiðine gelmiþlerdir. Hükümetin adým atmasý gerekiyor." "Bölgemiz bir asýrdýr pozitif ayrýcalýða tabi tutulmasý gerekirken, sistem tarafýndan haksýzlýklara ve zulme maruz kalmýþtýr." diyen Tanrýkulu, daha sonra þöyle konuþtu: "Diyarbakýr ile ilgili çok rapor yayýnladýk. Sur esnafýnýn sorunlarýný dile getirdik. Onlarýn sözcüsü olmaya çalýþtýk. Bazý hususlarýn altýný çizmeye ihtiyaç var. Bölgemizin bir asýrdýr pozitif ayrýcalýða tabi tutulmasý gerekirken sistem

tarafýndan haksýzlýklara ve zulme maruz kalmýþtýr. Bugün bölge ekonomisi ortalamanýn çok altýndadýr. Bu konuda pozitif bir ayrýcalýk yapýlmalýdýr. Biz Diyarbakýr olarak bir kez daha hýzlý yük treninin Diyarbakýr'a kadar getirilmesi gerektiðini dile getiriyoruz. Hýzlý yolcu treni ayný þekilde. Hýzlý otobanýn en azýndan Diyarbakýr'a kadar getirilmesini talep ediyoruz. Bunun biran önce yerine getirilmesi gerekir. Diyarbakýr'ýn çevre yolu yok, yýllardýr sözde çalýþmalar yapýlýyor ama hiçbir geliþme yok. Bu maðduriyetin giderilmesi gerekiyor."

“Yapacaðýmýz her iþte Allah'ýn rýzasýný gözeteceðiz” HÜDA PAR Ýl Baþkanlýðýna yeni seçilen Metin Kaya ise konuþmasýnda, bu kutlu göreve layýk olmak için ellerinden geleni yapacaklarýný söyledi. Kaya, "Bununla birlikte bu kutlu görevi bizden önce yüklenip layýkýyla bugüne kadar getiren dava arkadaþlarým, baþta il baþkanýmýz sayýn Þeyhmus Tanrýkulu ve teþkilatýmýza da teþekkür ederim. Kardeþlerimiz bu görevi layýkýyla bugüne kadar getirdiler. Bu kutlu bayraðý bugüne kadar layýkýyla taþýdýlar. Allah'ýn izni ile bugünden sonra bu bayraðý onlarýn býraktýðý yerden biz de layýkýyla daha ileriye götüreceðiz. Ben ve teþkilatým nasýl aðýr bir yükün altýna girdiðimizin farkýndayýz. Allah'ýn izni ile bu yükü en iyi þekilde taþýyacak ve sizleri mahcup etmeyeceðiz. Bu süreç içerisinde bizler hata ve yanlýþ yapar isek bizleri

uyarýp engellemenizi; doðru iþler yapar isek bizleri destekleyip yardýmcý olmanýzý temenni ediyorum. Yapacaðýmýz her iþte, atacaðýmýz her adýmda Allah'ýn rýzasýný gözetecek ve bu uðurda mücadele edeceðimizden hiç þüpheniz olmasýn. Rabbim bizleri bir an dahi kendi yolundan ayýrmasýn." dedi. Dünyanýn dört bir yanýnda Müslüman kanýnýn oluk oluk akýtýldýðýný belirten Kaya þunlarý söyledi: "Milyonlarca Müslüman topraklarýndan muhacir edilmiþ. Emperyalistler, siyonistler ve komünistler vampirler gibi mustazaflarýn ve garibanlarýn üstüne üþüþmüþ, kanlarýný emiyorlar. Bütün Müslüman topraklarý iþgal altýnda. Müslümanlar periþan bir halde. Kudüs iþgal altýnda, Filistinliler katlediliyor, Suriye kan gölü olmuþ, Afganistan bombalanýyor, Yemen yerle bir edilmiþ, Arakan kan aðlýyor, Mýsýr zindanlarý Müslümanlarla doldurulmuþ, Arabistan hizmetkar olmuþ. Ey ümmet nedir bu halin? Ne zaman uyanacaksýn? Nerede kaldý kardeþlik? Nerede ümmet? Ýþte dünyanýn hali bu. Ya Rabbi sen ümmeti bu periþan halden kurtar. Ülkemiz bu ateþ çukurundan uzak deðildir. Bizler de bu ateþ çukurunun kenarýna kadar sürüklenmiþiz. Her an bu ateþ çemberi içerisinde kendimizi bulabiliriz. Haksýzlýðýn, adaletsizliðin ve tarafgirliðin zirve yaptýðý bir dönemde yaþýyoruz. Herkese parsel parsel adalet hediye edilirken, dindarlar zalimlerin oluþturmuþ olduðu devlet hafýzasýndan nasipleniyorlar. Yusufi kardeþlerimiz halen zulmen zindanlarda tutuluyor. Ya Rabbim bu kardeþlerimize de hayýrlý bir kapý aç."

“Gecemizi gündüzümüze katýp sýkýntýlarý ortadan kaldýrmaya gayret edeceðiz” Kaya, "Sahabe þehrimiz, Diyarýbekirimizin böyle olmasý mý gerekiyordu? Ahlaksýzlýk, uyuþturucu, yolsuzluk ve iþsizlik had safhaya ulaþmýþ. Kardeþlik yok edilmiþ. Toplumumuz birbirine düþman edilmiþ. Bir zamanlar birileri 'Kürt haklarý' diye Kürt þehirlerinin her tarafýn-

da çukurlar kazdýlar. Bunlar çukurlar için hazýrlýk yaparken devletin buradaki yetkilileri de göz yumdular. 'Çözüm süreci' dediler. Ama süreç Kürtler için periþanlýk sürecine döndü. Daðdaki de þehirdeki de gariban Kürtleri vurdular. Dün bölgedekilere verilen haklar, bugün tek tek geri alýnmaya baþlamýþtýr. Örgüt 'Bu haklarý ben kazandým.' diyor. Devlet, 'Ben verdim, bak nasýl senden geri alýyorum.' diyor. Arada yine gariban halk eziliyor. Evet devlet diyor ki 'Ey Diyarbakýr, ben sana hiçbir hak vermedim. Ben bütün haklarý bir örgüte verdim. Bugün örgüt ile aram bozuldu, verdiklerimi geri alýyorum.' Esnaflarýmýz, memurlarýmýz, gençlerimiz annelerimiz ve bacýlarýmýz devlet ile örgüt arasýnda ezilmiþ, periþan edilmiþler. Diyarýbekirimiz örgüt ile devlet arasýnda periþan edilmiþtir. Siyasi ihtiraslarý için bu halkýmýzý tarumar etmiþler. Bizler sadece sizlere hatýrlatmaya çalýþýyoruz. Siz Diyarýbekirimizin periþan halini bizden daha iyi biliyorsunuz. Maddi ve manevi bütün sýkýntýlarýna vakýfýz. Allah'ýn izniyle gecemizi gündüzümüze katýp bu sýkýntýlarý ortadan kaldýrmaya gayret edeceðimize hiç þüpheniz olmasýn. Sizlerle birlikte cadde cadde, sokak sokak, ev ev, köy köy dolaþacak halkýmýzýn sorunlarýyla ilgilenecek, onlara merhem olmaya gayret edeceðiz inþallah" þeklinde konuþtu. (ÝLKHA)


HABER

12 Mart 2018 Pazartesi

11

Nüfusa iki kez kaydedildi, baþýna gelmeyen kalmadý ker kaçaðýsýn' dedi. 10 sene oldu askerliði bitirdim bu nasýl iþ? Benimle dalga geçtiklerini sandým. Kimliði verdim, 'Tamam' dediler. Ama bu yine 4-5 sene devam etti. Jandarma, 'Tutuþ bunun çaresi yok. Mahkemeye ver' dedi. Mahkemeye gidiyorum, hakim kimliðime bakýyor, 'Sen askerliðini yapmýþsýn' diyor. En sonunda baktým olmuyor hakime, 'Beni askere gönder' dedim. Hakim, 'Seni nasýl gönderiyim. Sen askerlik yapmýþsýn' dedi. Hakim bey þahit istedi. Þahitleri götürdüm. Ýki kayýt arasýnda 3 ay var. 3 ayda Annem nasýl doðum yapsýn. En sonunda beraat ettim" dedi.

“Belki beni tekrar askere gönderecekler”

M

ardin'in Kýzýltepe ilçesinde Mehmet Ýsa Tutuþ adlý vatandaþýn baþý, adýnýn nüfusa iki kez kaydedilmesi nedeniyle dertten kurtulmuyor. Ýki yýl boyunca askere gittiðini ispatlamaya çalýþan Tutuþ, resmi iþlemlerinden büyük zorluklarla karþýlaþýyor. Nüfusa 3 ay arayla iki kez kaydedildiðini belirten Tutuþ, "Annem 3 ay içerisinde nasýl iki kez doðum yapsýn" dedi MARDÝN - Kýzýltepe'ye baðlý Büyükboðaziye köyünde ikamet eden 5 çocuk babasý 50 yaþýndaki Mehmet Ýsa Tutuþ'un baþýna gelenler Yeþilçam filmlerini aratmýyor. 1990'da askerlik görevini yapan Tutuþ, 10 yýl sonra asker kaçaðý olarak aranmaya baþlandý. Köye gelen jandarma ekipleri Tutuþ'a asker kaçaðý olduðunu ve karakola gelmesini söyledi. Duruma þaþýran Tutuþ, terhis belgele-

rini gösterse de ekipleri ikna edemedi. Bunun üzerine Nüfus Müdürlüðüne giden Tutuþ, isminin iki kere yazýldýðýný öðrendi. Yanlýþ yazýlan kaydýn iptali için Kýzýltepe Nüfus Müdürlüðü'ne dava açan Tutuþ, aylarca ev ve mahkeme arasýnda mekik dokudu. Davayý kazanan Tutuþ, kurtuldum derken 2017 yýlýnda annesinin ölümüyle bu sefer de noter kararý ile karþýlaþtý. Talihsiz adam, þim-

Habur Çayýný teleferikle karþýya geçiyorlar

ÞIRNAK - Günyüzü köyünde yaþayan köylüler yýllardýr Habur Çayý'ndan teleferik yöntemiyle karþýya geçiyor. Evlerinden 300 metre uzaklýkta bulunan ahýrlarýna gidebilmek için hýrçýn akan Habur Çay'ýný geçmek zorunda kalan köylüler kendi imkanlarý ile yaptýklarý teleferiði kullanýyor. Yaz ve kýþ aylarýnda sularýn alçalmasýyla küçük köprüler inþa edip yol yapan köylüler ilkbahar ve sonbahar aylarýnda ise teleferik kullanmak zorunda kalýyor. Karlarýn erimesiyle metrelerce yüksekliðe ulaþan Habur Çayý'nýn tehlikesine karþý teleferik kullanýp karþýya geçen köylülerin tek isteði bir metre geniþliðinde ve 40 metre uzunluðunda tahra bir

di de yanlýþ yazýlan kaydýn silinmesi için Kýzýltepe 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesinin kararýný bekleyecek.

“3 ayda annem nasýl iki doðum yapsýn?” Ýnþaat iþçisi olan Tutuþ baþýna gelenlerin farklý T.C. kimlik numarasýndan kaynaklandýðýný belirterek, "Usta birliðimi Afyon'da yaptým. 10 sene sonra jandarma kapýma geldi, 'Mehmet Ýsa sen asköprü yapýlmasý. Köylülerden Lezgin Ediþ yetkililere çaðrýda bulunarak bir asma köprü yapýlmasýný istedi. Ediþ "Günyüzü köyünde ikamet ediyorum. Görmüþ olduðunuz gibi suyun bu tarafýna geçebilmemiz için teleferik kullanmak zorunda kalýyoruz. Her yýl ilkbahar ve sonbahar aylarýnda su taþkýnlarý nedeniyle köprülerimizi su götürüyor. Çocuklar, yaþlýlar bu yolu kullanýyoruz. Yazýn geçici köprü yapýyoruz ancak onu da yükselen su götürüyor" dedi. Çocuklarýyla beraber hayvanlarýný besleyen Fehime Ediþ adýndaki kadýn ise yeni doðum yapan hayvanlarýna bakmak için günde en az 10 defa teleferik kullanmak zorunda kaldýðýný söyledi.

2017 yýlýnda annesinin vefat etmesi üzerine yanlýþ kaydýn tekrar baþýna iþ açtýðýný vurgulayan Tutuþ, "Þimdi de noter çýktý. Vefat eden annem üzerinde bir araba vardý. Kardeþim arabanýn devrini alacaktý. Bana telefon açtý, 'Yine senin T.C. çýktý' dedi. Þimdi yine mahkemeye verdik. Bakalým 1 Nisan 2018'de mahkememiz var. Sonuç nasýl olacak bilmiyorum. Belki beni tekrar askere gönderecekler. Bir tane Mehmet Ýsa Tutuþ kayýptýr. Ýki tane isim var onun için araba devredilemiyor. Biz bu adamý nereden bulacaðýz. Nüfusun hatasý var" diye konuþtu. Tutuþ'un eþi Zehra Tutuþ da, "Eþim askerliðini yaptý. 10 yýl sonra, 'askerliðini yapmadýn' diyorlar. Eþim iþçi, inþaatlarda çalýþýyor. Her gün mahkemelere gidiyoruz. Nereye gideceðimizi bilmiyoruz, maðduruz" ifadelerinde bulundu. (ÝHA) Ediþ, "Günde en az 10 kere bu teleferiði kullanmak zorundayým. Bazen gece karanlýðýnda da ahýrda olmak zorundayým çünkü doðum yapan keçilere göz kulak olmak için fener ýþýnda karþýya geçiyorum. Çok da korkuyorum, bir gün ya bana ya da çocuklarýma bir þey olacak diye. Sular alçaldýðýnda köprü yapýyoruz. Ama þimdi sular yükseldi mecbur bu yolu kullanýyorum bütün ihtiyaçlarýmýzý buradan getiriyoruz. Bize bir köprü yapsýnlar" diye konuþtu. Her gün Habur Çayý'nýn hýrçýn dalgalarýna aldýrýþ etmeyip tehlikeli teleferik yolunu kullanan köylüler, yetkililere çaðrýda bulunarak bir köprü yapýlmasýný istiyor. (ÝHA)


12

HABER

12 Mart 2018 Pazartesi

Þarjlý motosikletini arabaya çevirdi belirten Kalkan, "Bu benim ekmek teknemdir. Arabamý hem iþte servis olarak kullanýyorum hem de onunla ailece ziyaretlere gidiyoruz. Rahatlýkla 6-7 kiþi binebiliyor. Bir de boþ zamanlarýmda nakliye iþi de yapýyorum." diye konuþtu.

‘Arabanýn tüm özelliklerine sahip ve hiçbir masrafý yok’ Arabaya dönüþtürdüðü þarjlý motosikletin egzoz dumaný olmadýðý için çevre kirliliðine yol açmadýðýný dile getiren Kalkan, motor sesi olmadýðý için de kimseye rahatsýzlýk vermediðini ifade etti. Kalkan, "Bir arabanýn tüm özelliklerine sahiptir. Arabaya göre de sýfýr masraftýr. Çünkü bunun tamiri, benzini, vergisi, yani arabaya göre hiçbir masrafý yok. Malum Kýzýltepe'de trafik sorunu çoktur. Bunun park sorunu da yok. Arabalarýn giremediði her yere girebiliyor, her yere park edebiliyorum, en dar sokaklara dahi girebiliyor." dedi.

M

ardinli Turan Kalkan, araba alacak imkâný olmadýðý için þarjlý motosikletini arabaya çevirdi. Çok amaçlý kullanýlan arabayý görenler hem þaþýrýyor hem de genci takdir ediyor Mardin'in Kýzýltepe ilçesinde ikamet eden Turan Kalkan (30), elektrik iþleri ve klima tamirciliði yaparak geçimini saðlýyor. Ýþ servisi için araba alacak imkâný olmayan Kalkan, Adana'dan þarjlý bir motosiklet aldý. Evine getirdiði motosiklete direksiyon, ayna, teyp gibi araç aksesuarý takan Kalkan, motosikletten bozma aracýný tamir iþlerinde servis, boþ zamanlarýnda ise nakliye hizmetlerinde kullanýyor. Kalkan, ailesini de bu aracýyla gezdiriyor. Þarjlý motosikletini arabaya dönüþtürme hikâyesini ÝLKHA muhabirlerine anlatan Kalkan, bir arabada bulunan tüm özelliklerin þarjlý motosikletinde de bulunduðunu, arabaya göre ise masrafýnýn neredeyse

hiç olmadýðýný, egzoz dumaný veya motor sesi olmadýðý için de çevre kirliliðine yol açmadýðýný söyledi.

‘Ýmkâným olmadýðý için motosikleti arabaya çevirdim’ Kalkan, þarjlý motosikleti arabaya dönüþtürme hikayesini þu þekilde anlattý: "Elektrikçi ve klima tamiri ustasýyým, haliyle bana bir araba lazýmdý. Araba alma imkâným yoktu. Ayrýca arabanýn yakýt ve vergileri çoktu. Kýzýltepe trafiðinde yoðun park sorunu da var. Masrafsýz arabayý kendim için nasýl yaparým diye düþündüm. Þarjlý motosiklet geldi aklýma. Araþtýrdým, Adana'da bu tür þarjlý motosikletlerin çok olduðunu öðrendim. Adana'ya gi-

Paslý eþyalarýn arasýnda buldu, paha biçilemiyor

“Herkes hayretle bakýyor”

derek bu motosikleti 6 bin 500 TL'ye aldým. Bunu nasýl arabaya çeviririm diye burada ki ustalara gittim. Kimse yapamadý. Bende kendi imkânlarýmla; etrafýný çadýrla kapattým, pencereleri, direksiyon, elektrik aksamý, aynalarý, farlarý ve teybine kadar hepsini yaptým. Yani bir arabada bulunacak tüm özellikler akülü motosikletimde mevcut. Bin TL masraf yaptým. Bu þekilde akülü motosikleti arabaya dönüþtürdüm. Bunun tamir ve bakýmýný da ben yapýyorum."

“Ekmek teknemi çok amaçlý kullanýyorum” Motordan arabaya çevirdiði aracýný çok amaçlý kullandýðýný

SÝÝRT - Aydýnlar Caddesi Uryan Camisi'nin hemen alt kýsmýnda yer alan Bakýrcýlar Çarþýsý'nda baba mesleðini icra eden Bahattin Sobacý, dedesinden kalma evin bodrumunda eþyalarý karýþtýrýrken bulduðu paslanmýþ siniyi temizleyerek þekil verdi. Siniye þimdi paha biçemiyor. 20 yýldýr bakýrcý ustasý olduðunu söyleyen Sobacý, "Bu meslek dedemden babamdan öðrendim. Elimize geçen eski bakýrlar olsun yeni bakýrlar olsun onlarý iþliyoruz. Dekoratif ve motif iþliyoruz. Ýþleme yapýyoruz hurda bakýrlarý yeni hale getiriyoruz. Ýþlediði-

miz bakýrlarý da batýya gönderiyoruz. 130- 140'larda Siirt'te yaþayan bakýr ustasý olan gayrimüslimler vardý. O dönemlerde dedem olsun amcam olsun ayný iþi yaptýklarý için birbirlerine jest olsun diye, birbirlerine olan sevgilerini göstermek için bazý bakýrlara kendi motiflerini iþlemiþler. Bir Müslüman bir Hristiyan'a simgeleyen bir yýldýzý iþlemiþ bir gayrimüslimde bir Müslümana hilali, yýldýzý iþlemiþ bunu birbirlerine jest olsun diye yapmýþlar. Siirt'te yaþayan gayrimüslimlerle kültür alýþveriþinde bulunmuþlar. Zamanla bu

Kalkan, "Kýzýltepe de normal bildiðimiz þarjlý motosikletler var ama bu þekilde bir þey yoktu. Bunu arabaya çevirdikten sonra nereye gitsem herkes hayretle bakýyor. 'Bunu nasýl arabaya çevirdin' diye soruyorlar. Öyle bir þey Kýzýltepe'de olmadýðý için herkesin dikkatini çekiyor." diye konuþtu.

‘Herkese tavsiye ediyorum’ Kalkan, son olarak masrafsýz bir araba olduðu için diðer meslek sektörlerine de tavsiye ederek þunlarý söyledi: "Herkese tavsiye ediyorum ama özellikle bu en çok tüpçülerin, fýrýncýlarýn, lokantalarýn, hazýr su satýcýlarýn, pazarcýlarýn iþine yarayacaktýr. Onlara tavsiye ediyorum çünkü masrafsýz bir arabadýr." (ÝLKHA) kültür bakýr parçalarýna da yansýmýþ. Müslümanýn yaptýðý bakýr tasta gayrimüslim bir insanýn ismi yazýyordu, gayrimüslimin yaptýðý bir bakýr tasta bir Müslümanýn ismi yazýyordu. Siirtlilerde çýraklýktan baþlayarak o sanatý o ustalýðý kaptý. Ve bizlerde dedelerimizden öðrendiðimiz bakýrcýlýk sanatýný yaþatmaya çalýþýyoruz" dedi. Bodrumda bakýr eþyalarý karýþtýrýrken bulduðu 150-200 yýllýk tahmin edilen paslanmýþ bin Sini bulduðunu aktaran Sobacý, bakýr eþyanýn baha biçilemeyecek kadar güzel olduðunu söyledi. (ÝHA)


$ €

DOLAR

: 3,8101 3,8123

EURO

: 4,6908 4,6921

ALTIN

: 162,12 162,19

BÝST

: 116.915

ekonomi

13 12 Mart 2018 Pazartesi

Erken emeklilikte merak edilenler! lanma süresini belirliyor.

3-Doðum borçlanmasý ile erken emekli olan kadýnlar;

Esnafýn çalýþanýnýn 6 ay maaþý devletten DÝYARBAKIR - Ýstihdam seferberliðinin ikinci fazýnda gençlerin istihdamýna ekstra teþvikler verilecek, esnafýn personel almasý kolaylaþacak. Takvim'de yer alan haberde torba tasarýya göre; imalat sektöründe faaliyet gösteren ve ustalýk belgesi olan iþyerlerine, istihdam ettikleri genç iþçiler için ekstra destek saðlanacak. Küçük iþletmelere ve esnafa, 2018 yýlýnda uygulanmak üzere, 18 yaþýndan büyük ve 25 yaþýndan küçük, en fazla 2 kiþi ilave istihdam saðlamalarý halinde gelir vergisi stopajý, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden 2 ayda bir ücret desteði verilecek. Yani istihdam edilen gençlerin ödemeleri bir ay esnaf, bir ay devlet tarafýndan yapýlacak.

Çalýþan baþýna 2 bin 29 lira DÝYARBAKIR - Meclis'te görüþmeleri devam eden torba tasarý ile yeni çalýþanlarýn tüm prim ve vergileri devlet tarafýndan ödenecek. Ýþverenler her ay 883 liralýk teþvike kavuþmuþ olacak Normal bir çalýþan için ödenecek rakam asgari ücret üzerinden 883 lirayý bulacak. Orada brüt ücret üzerinden teþvik verilecek ve bu miktar da 2.029 lirayý bulacak. Verilecek teþvikler 12 ay boyunca ödenecek. Kadýn ve genç istihdamýnda teþvik süresi 18 aya kadar çýkacak. Teþviklerden yararlanabilmek için SGK'ya borçlu olmamak, zamanýnda evraklarý vermek ve sigortasýz iþçi çalýþtýrmamak isteniyor. (ÝHA)

Doðum borçlanmasýyla erken emeklilik, eksik primlerin tamamlanmasý ile oluyor. Yýl ve yaþ þartýný tamamlamýþ bir annenin eðer primi eksikse bunlarý tamamlamak için beklemesi gerekmiyor. 3 çocuða kadar borçlanma yaparak, 6 yýl kazanýlabiliyor. Evlat edinen annelerin de doðum borçlanmasý hakký bulunuyor. Ancak evlat edinilen çocuklarýn 2 yaþýný doldurmamýþ olmasý koþulu bulunuyor. Doðum borçlanmasý ile erken emekli olmak isteyenleri için þartlar þu þekildedir;

V

atandaþlarýn en çok merak ettiði konularýn baþýnda gelen erkek emeklilik konusu 2018 yýlýnda da gündem oldu. Vatandaþlarýn internet üzerinden en çok aradýðý konularýn baþýnda erken emeklilik imzalandý mý ? erken emeklilik son durum ne? Çeklindeki baþlýklar olurken bizde bu konularýn detaylarýný derledik DÝYARBAKIR - Yüz binlerce çalýþanýn beklediði erken emeklilikte yaþ probleminin ortadan kaldýrýlmasý için yeni düzenleme olup olmadýðý meselesi 2018 yýlýnda yeniden gündemde. Þý an için bu konu ile ilgili herhangi yeni bir geliþme yok ama olur olmaz bu haber üzerinden erken emeklilik ile ilgili detaylarý öðrenebilirsiniz. Erken emekli olmak için güncel olarak þu anda beþ formül yer alýyor. Bunlara bakacak olursak;

1-Yýpranma payý olan meslek gruplarý; Bazý meslekler için erken emeklilik imkaný sunuluyor. 'Yýpranma', 'Fiili Hizmet Süre-

si Zammý' denilen bu avantaj, çalýþýlan sürelere belli oranda gün eklenerek ve iþe giriþi geriye çekerek erken emekliliðin yolunu açýyor. Yani 12 ay çalýþmýþ kiþi 15 ay çalýþmýþ sayýlýp, iþe giriþi 3 ay geri çekiliyor.

2-Askerliðini iþe girmeden evvel yapan erkekler; Erkeklerde erken emekliliðin yolu askerlik borçlanmasýndan geçiyor. Askerliðini iþe girmeden önce yapan çalýþanlar, borçlanma ile hem prim þartýný azaltýyor hem de 1-2 yýl kazanabiliyor. Yaþý erkene çekmek için askerliði iþe girmeden önce yapmýþ olmak gerekiyor. Ýþe girilen tarih borç-

Ýþ kurana faizsiz kredi Hükümet, küçük iþletmeleri koruyan, giriþimci tüccarlarý destekleyen, tarým sektörünü güçlendiren adýmlar atarken faizsiz iþletme kredisine rekor baþvuru geldi

4-Doðumdan önce SSK tescili, Doðumun gerçekleþtiði tarihten sonraki iki yýl içinde adýna herhangi bir prim yatmamýþ olmak (Bazý bölümlerinde prim yatmýþsa yine ayný süre içinde prim yatmayan süreler borçlanýlýr.), Doðumdan sonra iki yýl içinde çocuðun sað olmasý.

5-9 Eylül 1999 yýlý öncesinde emekli olanlar; 15 yýl sigortalýlýk süresi, 3 bin 600 prim günü olanlar, emekli olabiliyor. Bu formülle emeklilik için öncelikle 9 Eylül 1999'dan önce sigortalý olmak ve yaþ þartýný tamamlamak gerekiyor. Bakýma muhtaç çocuðu olan kadýnlar için; Sürekli bakýma muhtaç derecede malul çocuðu bulunan kadýn sigortalýlarýn, 2008'den sonra prim ödeme gün sayýlarýnýn 4'te 1'i, prim ödeme gün sayýlarý toplamýna ekleniyor ve bu süreler yaþtan düþüyor. (ÝHA) DÝYARBAKIR - Türkiye genelinde 780 bin iþletme sýfýr faizli iþletme kredisi desteðinden yararlanmak için baþvurdu. Takvim'de yer alan habere göre Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Faruk Özlü baþvuruda bulunanlarýn 460 binden fazlasýnýn faiz desteðinden yararlanmaya hak kazandýðýný belirtirken, 275 bin iþletmenin de kredi kullandýðýný açýkladý. Küçük iþletmelere 10 milyar liranýn üzerinde faizsiz kredi hacmi oluþtu.


14

SPOR

12 Mart 2018 Pazartesi

Amedspor 3 puana uzanmayý bildi: 4-3 Sahasýnda Konak Belediyespor Kadýn Futbol Takýmýný aðýrlayan Amedspor Kadýn Futbol Takýmý, rakibini 4-3 maðlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir galibiyete imza attý

Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- Kadýnlar 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Amedspor Kadýn Futbol Takýmý, kendi saha ve seyircisinin önünde Ýzmir ekibi Konak Belediyespor Kadýn Futbol Takýmýný aðýrladý. Oldukça zevkli geçen maçý Amedspor 4-3 kazanarak haftayý üç puanla kapattý. Amedspor'u galibiyete taþýyan goller; Emine Ýsen, Güzide Alçu (2)Büþra Becerikli'den geldi. Amedspor'un kaptaný Güzide Alçu iki gol ve iki asistle maçýn en dikkat çeken oyuncusu olarak ön plana çýktý.

ilk kez stadyumda maç izlediler ÞIRNAK - 73 Þýrnak Belediyespor Kulübü, kentte kadýnlarý, 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nedeniyle, Öz Ýdil Spor ile yapacaðý karþýlaþmaya davet etti. Davet üzerine maça yoðun ilgi gösteren kadýnlar, ilk kez stadyumda futbol karþýlaþmasý izlemenin sevincini yaþadý. 90 dakika boyunca tezahürat yapan kadýnlar, tribünlerde ilginç görüntüler oluþturdu. Kadýnlar, futbolcularýn "Erkeðin 'adam' olduðu yerde kadýna her gün 8 Mart'týr" pankartýný da dakikalarca ayakta alkýþladý.

‘Namaðlup devam ediyoruz’ Çatýþma ve huzursuzluk nedeniyle kaybolan 73 Þýrnak Belediyespor'u tekrardan diriltmek için ellerinden geleni yaptýklarýný belirten Kulüp Baþkaný Emin Yürek, "Þýrnak Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Turan Bedirhanoðlu bu iþe el attý. Hep beraber bir oluþuma gittik. Amatör lig gurubumuzda namaðlup devam ediyoruz. Grubumuzda birinciliði garantiledik. Bu sürece gelene kadar tabi zorluklar yaþadýk. Ýþ adamlarýmýz bu takýma sahip çýkmýyorlar. Þu an bizimle ilgilenen Belediye Baþkanýmýz Turan Bedirhanoðlu'dur. Tabii ki bu destek de bir yere kadardýr. Bundan sonraki süreçte playoff maçýmýz var. Tek maç olduðu için kazanan bir üst lig olan BAL'a çýkýyor. Þýrnak'ýn tek reklam vizyonu spordur. Biz çocuklarýmýzý sokaktan spora, sokaktan sanata, sokaktan kültüre projeleri adý altýnda devam ediyoruz" dedi. Baþkan Yürek, "8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü'nü geçen günlerde kutladýk. Kadýnlar Günü'nü sadece bir gün deðil her gün kutlamamýz gerekir. Bunun örneðini bugün oynadýðýmýz

Þýrnak'ta kadýnlar, ilk kez bir futbol karþýlaþmasýný stadyumda izlemenin sevincini yaþadý. Kadýnlar, futbolcularýn "Erkeðin 'adam' olduðu yerde kadýna her gün 8 Mart'týr" pankartýný ayakta alkýþladý karþýlamamýza taþýdýk. Tribünlerimiz doldu taþtý. Kadýnlarýmýz bizi yalnýz býrakmadýlar. Kadýnlar bizim anamýz, bacýmýz, eþimizdir. Biz her günü onlarla yaþýyoruz. Bu dünya onlarsýz olmaz. Bu sene Türkiye genelinde kadýna þiddet hayýr diye bir kampanya baþlatýldý. Biz de burada çorbada bir tuzumuz olsun dedik" diye konuþtu.

“Kadýnlar tribünde de erkeklerden iyi” Ýlk kez bir futbol karþýlaþmasýný izlediklerini anlatan Ayþe Ýskenderoðlu, "8 Mart Dünya Kadýnlar Günü dolayýsýyla yapýlan bu etkinlikte özellikle Belediye Baþkaný Turan Bedirhanoðlu'na teþekkür ediyoruz. Bugün burada olmaktan çok keyif aldýk. Böyle organizasyonlarýn devam etmesini istiyoruz. Ka-

dýnlar tribünlerde erkeklerden çok daha iyi taraftarlýk gösterisi sergileyebiliyor. Bu maçtan heyecan aldýk. Bir ara kendimizi davulun baþýnda bile gördük. Ýlk defa katýlýyorum böyle bir organizasyona. Devamýnýn olmasýný istiyorum. Çünkü çok keyif aldýk ve çok heyecanlandýk" ifadelerinde bulundu. Gül Uçar ise, "Bizi buraya davet eden 73 Þýrnak Belediyespor Kulüp Baþkaný Emin Yürek'e teþekkür ediyoruz. Þýrnak'ýn normalleþmesiyle beraber hepimizin istediði þeyler olmaya baþladý. Bu tür müsabakalarýn yapýlmasý ve özellikle kadýnlarýn içinde yer almasý hepimizi mutlu ediyor. Tribünlerde bugün kadýnlarý görmek ayrý bir gurur, ayrý bir sevinçti bizim için. Her þeyin daha güzel olacaðýna inanýyoruz" dedi. (ÝHA)


15

SPOR

12 Mart 2018 Pazartesi

Diyar zirveden koptu GSYD’den iþitme engellilere malzeme desteði Güneydoðu Spor Yazarlarý Derneði, 2.Lig'de mücadele eden Diyarbakýr Ýþitme Engelliler Eðitim Ve Kültür Haklarý Spor Kulübü futbol takýmýna spor malzemesi yardýmýnda bulundu Ahmet BARAN

S

ezona büyük umutlarla þampiyonluk hayali kurarak baþlayan Diyarbekirspor, deplasmanda lider Darýca Gençlerbirliði'nden hem skor hem de puan anlamýnda fark yedi Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- TFF 3. Lig 2. Grupta zirve mücadelesi veren Diyarbekirspor, Darýca Gençlerbirliði'ne farklý maðlup olarak büyük bir þok yaþadý. Haftayý puansýz kapatan yeþil-kýrmýzýlýlar bu maðlubi-

yetle birlikte zirvenin tam 7 puan gerisine düþtü. Kocaeli ekibine karþý hiçbir varlýk gösteremeyen Diyarbekirspor'da alýnan skor taraftarlarýn tepkisine yol açarken, yeþil-kýrmýzýlýlarýn bu yenilgiyi telafi ederek þampiyonluða

ulaþabilmesine artýk mucize gözü ile bakýlýyor. Genç teknik direktör Levent Kartop'u göreve getiren Diyarbekirspor, Kartop yönetiminde sadece evinde küme düþmesi kesinleþen Kayseri Erciyesspor'u maðlup etmesi dikkat çeken önemli bir detay olarak ön plana çýkýyor. Genç teknik adam Levent Kartop'un takýmýn yýldýz oyuncusu Mehmet Özdýraz'ý yedek býrakmasýný da eleþtiren taraftarlar oynanan futbola tepki gösterdi.

Nefes kesen maç Çýnar Belediyespor’un: 4-3

Diyarbakýr Süper Amatör Ligde sahasýnda Ergani Gençlerbirliðispor'u konuk eden Çýnar Belediyespor rakibini Ýbrahim Akþit (2),Metin Gökhan, Mikail Akkaþ'ýn golleriyle 4-3 maðlup ederek haftayý galibiyetle kapattý

Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR Süper Amatör Ligde zirve mücadelesi veren Çýnar Belediyespor evinde Ergani Gençlerbirliðispor'u aðýrladý.

Nefes kesen maçý ev sahibi Çýnar Belediyespor 4-3 kazandý. Çýnar ekibini zafere taþýyan goller Ýbrahim Akþit (2),Metin Gökhan, Mikail Akkaþ'dan geldi.

DÝYARBAKIR- Güneydoðu Spor Yazarlarý Derneði (GSYD)Diyarbakýr Ýþitme Engelliler Eðitim Ve Kültür Haklarý Spor Kulübü'ne spor malzemesi desteðinde bulundu. Diyarbakýr temsilcisinin Malatya Ýþitme Engelliler ile oynadýðý maçýn öncesinde GSYD Baþkaný Yýlmaz Bay, Baþkan Yardýmcýsý Veysi Akar ve yönetim kurulu üyeleri, forma, krampon ve idman malzemelerinden oluþan malzemeleri kulüp yöneticilerine teslim etti. Hediye edilen formalarý giyen futbolcular, daha sonra GSYD yönetimi ile birlikte objektiflere poz verdi. Kulüp yöneticileri, malzeme yardýmýndan dolayý GSYD yönetimine teþekkür etti. GSYD Baþkaný Yýlmaz Bay, engellilerin zor þartlarda spor yaptýðýna dikkat çekerek imkânlar dâhilinde destek sunduklarýný söyledi. Bay, özel önem verdikleri engellilere desteklerinin devam edeceðini ifade etti.

Yeni Malatyaspor son dakika golüyle maðlup oldu MALATYA - U21 Süper Lig'in 25. haftasýnda sahasýnda Fenerbahçe ile karþýlaþan Yeni Malatyaspor, rakibine 1-0 maðlup oldu. U21 Süper Lig'in 25. haftasýnda Yeni Malatyaspor, sahasýnda Fenerbahçe'ye 10'lýk sonuçla maðlup oldu. Ýlk yarýsý 0-0 sona eren karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnda etkili ataklarla rakip kaleye yüklenen Fenerbahçe aradýðý golü 90. dakikada buldu. Orduzu Pýnarbaþý'nda oynanan karþýlamada sarý-lacivertli ekibin golünü 90. dakikada Samet Karakoç kaydetti. Samet, attýðý güzel gol ile sarý-lacivertli takýma galibiyeti getiren isim olurken, Malatya ekibi ise Fenerbahçe karþýsýnda alýnan maðlubiyetten sonra 38 puanda kaldý. Evkur Yeni Malatyaspor Alt Yapý Sorumlusu Murat Uçkun maç sonrasý yaptýðý açýklamada, "Gerçekten oyuncularým iyi futbol oynadý. Beni burada en çok mutlu üzen taraf hak ettiðimiz puaný alamamak oldu. Buna raðmen oyuncularýmý kutluyorum" diye konuþtu. (ÝHA)


Kuruluþ Yýlý: 3 Mayýs 2007

12 MART 2018 PAZARTESÝ Yýl: 11 - Sayý : 3646

www.diyarbakiryenigun.com

Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Amedspor galibiyete tek golle uzandý: 1-0 Sahasýnda Sarýyer'i konuk eden Amedspor, rakibini 12. dakikada Muhammet Yýlmaz'ýn attýðý golle 1-0 maðlup ederek haftayý galibiyetle kapatmanýn sevincini yaþadý

C

M

Y

K

DÝYARBAKIR- TFF 2. Lig Kýrmýzý Grupta mücadele eden Amedspor, sahasýnda Sarýyer ile karþý karþýya geldi. Maçýn baþýnda Muhammet Yýlmaz'ýn attýðý golle öne geçen Amed spor, üstünlüðünü koruma’ýn Mehmet Uður ÇAKIL yý baþardý ve karþýlaþmadan 1Haberi 0'lýk sonuçla galip ayrýldý. Geçtiðimiz hafta Kocaeli Birlikspor'a karþý þok bir yenilgi alan Amedspor, Sarýyer galibiyeti ile kendini affettirdi. Amed spor'da teknik direktör Ýbrahim Cezayir maçta hücum hattýnda Muhammet Yýlmaz ve Timur Kosovalý'ya þans vererek, çift forvetle sahaya çýktý. Amedspor aldýðý galibiyetle puanýný 30'a yükselterek 12 Sýraya yükseldi. Konuk ekip Sarýyer ise aldýðý maðlubiyetle Play-Off þansýný zora soktu.

12 mart 2018 pazartesi  
12 mart 2018 pazartesi  
Advertisement