Page 1

Gelin Tayvan’dan Bahçesini müzeye çevirdi damat Diyarbakýr’dan Diyarbakýrlý genç Amerika'da tanýþtýðý Tayvanlý Helen Chiu ile dünya evine girdi. Damadýn ailesi, Amerika, Tayvan ve Japonya'dan gelen misafirleri Diyarbakýr'da karþýladý. Yabancý konuklar, oynayanlarýn üzerine atýlan dolarlarý þaþkýn bakýþlar arasýnda inceleyip tekrar yerine býraktý. 10’da

Iðdýrlý otobüs þoförü Mustafa Cobas (55), 15 yaþýndan beri topladýðý bölge kültüründe yeri olan kimi eski alet ve edevatlarý evinin bahçesinde sergiliyor. Cobas'ýn "Mem û Zin" adýný verdiði bahçesi, yeni evlenenlerin fotoðraf çekme mekaný haline geldi. 4’te

Çevrenizde haber deðeri taþýdýðýný düþündüðünüz resim ve videolarýnýzý WhatsApp Ýhbar Hattýmýza gönderin, yayýmlayalým... 12 AÐUSTOS 2018 PAZAR FÝYATI: 25 KRÞ.

www.diyarbakiryenigun.com

0507 467 5616 - 0507 028 39 75

DOLAR’A KARSI ORTAK TAVIR Burunlarý kanamadý bile! Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpýþtýðý kazada þans eseri ölen ya da yaralanan olmadý. 3’te

Okul öncesi iki ayrý projeye onay

‘Elimizdeki fonlarý kullandýrmaya hazýrýz’ TÝM Baþkaný Ýsmail Gülle, dövizdeki spekülatif hareketlerin ihracatçýlarý olumsuz etkilememesi adýna, TÝM ve ihracatçý birliklerinin elindeki kaynaklarýný harekete geçirme kararý aldýklarýný söyledi. Sabah gazetesi yazarý Dilek Güngör ise ban kalarýn internetten döviz satýþýný durdurduðunu söyledi. 13’te TÝM Baþkaný Ýsmail

Gülle

Yýlbaþýndan beri maliyeti 580 milyar lira

‘Ortaðýnýzý bir papaza deðiþtiriyorsunuz’

CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, dolar kurunda yýlbaþýndan bu yana yaþanan olaðanüstü artýþýn Türkiye'ye maliyetinin 580 milyar lira olduðunu belirterek, ekonomiye iliþkin hükümet kanadýna 13 öneride bulundu ve her türlü desteði vereceklerini söyledi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaptýðý konuþmada yine ABD’yi eleþtiren Cumhurbaþkaný Erdoðan ise, “Buradan tekrar sesleniyorum ABD' dekilere. Yazýk yazýk. Siz NATO'daki bir stratejik ortaðýnýzý bir papaza deðiþiyorsunuz" ifadelerini kullandý. 11-12’de

Coþkun: Demirtaþ’ýn açýklamalarý önemli’ 08 C

M

Y

K

Çermik Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanýp Karacadað Kalkýnma Ajansýna sunulan 'Çermik Okulöncesi Eðitim Merkezi' ve 'Okul Öncesinden Baþlayarak Daha Ýyi Bir Gelecek Kodluyoruz' baþlýklý iki proje ajans tarafýndan destek programýna kabul edildi. 7’de

5’te

Gezi rehberi: Eðil Osman ERGÜN

7’de

Görmezden gelmekle…

Mesut Fiðançiçek


2

SAÐLIK/YAÞAM

12 Aðustos 2018 Pazar

Saç dökülmesinin 8 nedeni Saç dökülmesi hem kadýn hem de erkeklerde sýk görülüyor. Demir eksikliði, stres, beslenme ve kullanýlan bazý ilaçlarýn saç dökülmesine neden olabildiðini belirten Dermatoloji Uzmaný Dr. Rukiye Kaymaz, “Günde ortalama 100-150 saç teli dökülebilir. Saç çekildiðinde ele 5’ten fazla saç teli geliyorsa, kadýnlarda alýn ve orta kýsýmlarda belirgin açýlma varsa dermatoloji uzmanýna baþvurulmalý” açýklamasýnda bulundu Bilgi BAÐCÝ DÝYARBAKIR - Erkeklerde görülen saç dökülmelerinin genetik faktörlerle iliþkili olduðunu, kadýnlardaki saç dökülmelerine ise demir ve vitamin eksikliklerinin neden olduðunu vurgulayan Dermatoloji Uzmaný Dr. Rukiye Kaymaz, "Saç dökülmesi tedavisi bir uzman doktor eþliðinde gerçekleþmeli. Dermatoloji doktoru altta yatan nedene baðlý olarak dahiliye ve jinekoloji birimleriyle de koordine çalýþabilir" dedi. Sistemik tedaviye ek olarak saç derisine lokal sprey, ampul ya da köpük formunda destek tedavi ürünlerinin uygulanmasýnýn tedavi baþarýsýný arttýrdýðýný belirten Dermatoloji Uzmaný Dr. Rukiye Kaymaz, "Tedavi sonucunu hýzlandýrmak için dermatoloji uzmaný ek olarak me-

zoterapi, PRP, saç dolgusu ve somon DNA uygulamasý þeklinde tedavi protokolleri de planlayabilir" þeklinde konuþtu. Kaymaz, saç dökülmelerinin 8 nedenini açýkladý.

Demir eksikliði

Kadýnlarda en sýk rastlanan saç dökülmesi nedenlerindendir. Demir takviyesi ile kýsa sürede tedaviye yanýt alý-

nabilir. Demir emilimi ile ilgili sorun var ise dahiliye doktorundan oral kullanýma alternatif demir takviyesi konusunda destek alýnmalý.

Sistemik hastalýklar

Bu grupta en sýk tiroit hastalýklarý ve demir eksikliði anemisi saptanýr. Aðýr cerrahi iþlemler, ameliyatlar, yüksek ateþli hastalýklar, aðýr enfeksiyonlar sonrasýnda da yoðun saç dökülmeleri gözlemlenir. Erken taný ve tedavi ile güzel sonuçlar alýnýr. Multidisipliner yaklaþýmla sistemik hastalýk tedavisi, dermatolojik tedavi ile eþzamanlý gerçekleþtiðinde tedavi baþarýsý maksimum düzeyde saðlanýr.

Hormonal deðiþimler

Doðumdan sonraki üçüncü aydan dokuzuncu ay sonuna kadar olan dökülmeler olaðan karþýlanýr. Ancak süre uzarsa ya da dökülme çok yoðun ise dermatoloji uzmanýna danýþmak gerekir. Menopoz sonrasýnda da saçlar dökülebilir. Menopozda saç dökülmesi dursa bile saç yoðunluðu menopoz öncesi yoðunluðuna tekrar ulaþamayabilir.

Saðlýksýz beslenme ve diyet programlarý

Saçýn ana bileþeni olan keratin vücutta sentezlenmesi için

bazý temel proteinlerin besinler aracýlýðýyla, vücuda yeterli miktarda alýnmalarý gerekir. Proteinden fakir bir beslenme, aðýr ve yanlýþ diyetler saç dökülmesi ile sonuçlanabilir. Doðru beslenme ve diyet programlarý için uzman bir diyetisyenden destek alýnmalý.

Ýlaçlar

Kan sulandýrýcýlar, artrit, gut, depresyon, kalp ve yüksek tansiyon ilaçlarý, yüksek doz A vitamini ya da akne tedavisinde kullanýlan A vitamini türevleri saç dökebilir. Ýlaç býrakýldýktan sonra saç dökülmesi durur.

Mantar hastalýklarý

Saçlý deriyi tutan mantar hastalýklarý genellikle çocuklarda görülse de, yetiþkinlerde de saç dökülmesine neden olabilir ve tedavi edilmezse kalýcý kellik oluþabilir.

Saçkýran

Saçkýran olarak bilinen alopesi areata özellikle aðýr stresli durumlarda ortaya çýkar. Saçlý deri, kaþ, kirpik ve sakal dahil tüm vücut kýllarýnda dökülme gözlenebilir. Kökeninde genetik yatkýnlýk ve stres olduðu düþünülüyor. Kalýcý kelliðe neden olmaz; ancak uzun dönem sabýrlý tedavi gerektirebilir.

Yoðun stres

Yoðun stresli durumlar da saç dökülmesine neden olur. Stres vücutta çeþitli stres hormonlarýnýn salgýlanmasýna neden olarak iç dengenin bozulmasýna ve bunun sonucunda birçok hastalýðýn ortaya çýkmasýna yol açýyor. Bu hastalýklar da saçlarý dökebiliyor.


12 Aðustos 2018 Pazar

3

GÜNCEL

Eþ zamanlý operasyon: 501 gözaltý Kafa kafaya çarpýþan araçlarda kimsenin burnu bile kanamadý Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpýþtýðý kazada þans eseri ölen ya da yaralanan olmadý. Çermik-Siverek yolu Marho mevkiinde bulunan ve sýk sýk trafik kazalarý meydana geldiði için halk tarafýndan 'Ölüm virajý' olarak adlandýrýlan kavþakta kafa kafaya çarpýþan otomobillerden biri tarlaya uçtu. Kazada þans eseri araç sürücülerinin burnu bile kanamadý. Çermik ilçesinden Baþarý Mahallesine giden 06 LFJ 32 plakalý otomobil ile Siverek yönünden Çermik'e gelen 35 KD 3700 plakalý otomobil kafa kafaya çarpýþtý. Sürücünün ismi öðrenilmeyen 06 LFJ 32 plakalý otomobil, çarpýþmanýn etkisiyle tarlaya uçtu. Kazada her iki otomobilin ön tarafýnda maddi hasar oluþurken, otomobil sürücüleri kazadan yara almadan kurtuldu. Keskin virajda sýk sýk kazalarýn meydana geldiðini belirten sürücüler, bu konuda bir an önce tedbirlerin alýnmasýný isterken, sürekli bu kavþakta trafik kazalarýnýn yaþandýðý hatýrlatýldý. (ÝHA)

Üzerine televizyon düþen küçük kýz hayatýný kaybetti Þanlýurfa'nýn merkez Eyyübiye ilçesinde evde oynayan 3 yaþýndaki küçük bir kýz, üzerine televizyonun düþmesi sonucu aðýr yaralandý. Hastanede tedavi altýna alýnan kýz çocuðu yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Olay, ilçeye baðlý Yenice Mahalle'sinde meydana geldi. Ýddiaya göre, Elif (3) isimli küçük kýz, evinde oyun oynarken henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü üzerine televizyon düþtü. Annesinin müdahalesiyle televizyon altýndan çýkarýlan çocuk, aldýðý darbe sonucu aðýr yaralandý. Olay yerinde bulunan bir arabayla Þanlýurfa Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinin acil bölümüne kaldýrýlýp tedavi altýna alýnan küçük kýz, burada yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Küçük kýzlarýnýn hayatýný kaybettiðini öðrenen aile sinir krizi geçirirken, küçük kýzýn cesedi otopsi yapýlmak üzere Þanlýurfa Adli Týp Kurumuna kaldýrýldý. Yapýlan otopsinin ardýndan küçük kýzýn cenazesi acýlý aileye teslim edilirken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.(ÝLKHA)

Türkiye genelinde eþ zamanlý olarak ‘Yabancý Þahýslara Yönelik Huzur Uygulamasý’nda 501 kiþi gözaltýna alýndý. Uygulamada 565 þahsa idari iþlem yapýlýrken 223 yabancý uyruklu þahýs, idari iþlem yapýlmak üzere Ýl Göç Ýdaresi Müdürlüðüne teslim edildi Emniyet Genel Müdürlüðü, Türkiye genelinde eþ zamanlý olarak "Yabancý Þahýslara Yönelik Huzur Uygulamasý" gerçekleþtirildiðini açýkladý. Düzenlenen operasyonlarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüðünden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüðü, Jandarma Genel Komutanlýðý, Göç Ýdaresi Genel Müdürlüðü, büyükþehir belediye baþkanlýklarý ve il/ilçe belediye baþkanlýklarýnda görevli zabýta personelinin de aralarýnda bulunduðu karma ekipler tarafýndan gerçekleþtirilen uygulamada 29 bin

208 personel, 122 dedektör köpek, bir deniz aracý, bir hava aracý görev aldý.

501 zanlý gözaltýna alýndý

Yapýlan uygulamalar neticesinde 228 bin 208 þahýs kontrol edildi, 2 yaðma/gasp, 14 yaralama, 11 hýrsýzlýk, 2 dolandýrýcýlýk, 2 çocuk istismarý, 14 uyuþturucu madde ticareti yapmak, 1 silahlý terör örgütüne üye olmak, 2'si çocuk olmak üzere 10 (5'i yabancý uyruklu) kayýp þahýs ve 295 diðer suçlardan olmak üzere toplam 351 (5'i yabancý uyruklu) aranan þahýs yakalandý. 9'u yabancý

uyruklu olmak üzere 501 þahýs gözaltýna alýndý.

Ele geçirilenler

Açýklamanýn devamýnda, uygulamada 10 bin 162 umuma açýk iþ yerinin kontrol edildiði, 35 iþ yerinin kapatýldýðý belirtildi. 66 bin 117 adet aracýn kontrolde edildiði uygulamada 38 adet aranan araç yakalandý, 736 bin 262 TL adli-idari para cezasý kesilerek, 256 araç trafikten men edildi. Uygulamada 565 þahsa idari iþlem yapýlýrken 223 yabancý uyruklu þahýs, idari iþlem yapýlmak üzere Ýl Göç Ýdaresi Müdürlüðüne teslim edildi. Uygulamada 2 adet tabanca, 9 adet av tüfeði, 54 adet mermi, 5 adet kesici/delici alet, 5 adet kurusýký tabanca, 43 gram eroin, 107 gram esrar, 5 bin 259 paket kaçak sigara ve 8 adet uyuþturucu hap ele geçirildi. (ÝLKHA)

Eþini ve dayýsýný silahla vurdu Diyarbakýr’da evden ayrýlan eþini ikna etmek için dayýsýnýn evine giden Suriyeli þahýs, eþinin yakýnlarý ile tartýþtý. Olumsuz cevap alan adam, eþini ve eþinin dayýsýný silahla vurarak aðýr yaraladý Diyarbakýr'ýn Çýnar ilçe merkezine yaklaþýk 6 kilometre uzaklýkta yer alan Gürses (Davudiye) Mahallesi'nde eþi ve yakýnlarý ile tartýþan Suriyeli þahýs, eþinin ve eþinin dayýsýný silahla vurdu. Edinilen bilgilere göre; evden ayrýlan eþi Alya Hasan'ý ikna etmek için eþinin dayýsýnýn evine giden S.A isimli Suriyeli, olumsuz cevap alýnca aile fertlerine kurþun yaðdýrdý. Silahlý saldýrýda Suriyeli adamýn eþi Alya Hasan (21) ve eþinin dayýsý Fay-

sal El Murat (41) aðýr yaralandý. Çýnar Devlet Hastanesine kaldýrýlan yaralýlar, ilk müdahalenin ardýndan Diyarbakýr'a sevk edildi. Polis, saldýrýnýn ardýndan kaçan zanlýnýn yakalanmasý için çalýþma baþlattý. Öte yandan olayý gerçekleþtiren Suriyeli zanlýnýn yaklaþýk 3

ay önce eþi ile arasýndaki sorunlarý bahane ederek Gazi Mahallesi'nde 40 metrelik GSM operatörüne ait baz istasyonuna 4 aylýk bebeði ile çýkmýþ, olay yerine gelen eþi ve emniyet ekiplerinin yoðun çabasý sonucu bulunduðu yerden indirilmiþti. (ÝLKHA)


4

YAÞAM

12 Aðustos 2018 Pazar

Evinin bahçesini açýk hava müzesine çevirdi I

ðdýrlý otobüs þoförü Mustafa Cobas (55), 15 yaþýndan beri topladýðý bölge kültüründe yeri olan kimi eski alet ve edevatlarý evinin bahçesinde sergiliyor. Cobas’ýn “Mem û Zin” adýný verdiði bahçesi, yeni evlenenlerin fotoðraf çekme mekaný haline geldi Iðdýr'a baðlý Halfeli Beldesi'nde yaþayan ve þehirlerarasý bir otobüs firmasýnda þoförlük yapan Mustafa Cobas'ýn tek meraký, teknolojinin geliþmesi ile birlikte þimdilerde artýk çok fazla kullanýlmayan bölge kültürüne ait kimi eski alet ve edevatlarý toplamak. Topladýðý yüzlerce eski alet ve edevatlarý evinin bahçesinde sergileyen Cobas'ýn bahçesi öyle ki bir açýk hava müzesine dönüþmüþ durumda.

Otobüs þoförü olduðu için gittiði her yerde bulduðu eþyalarý toplayýp bahçesine getirdiðini söyleyen Cobas, nedenini ise þu sözlerle açýkladý: "Bahçede olan tüm eþyalarýn hemen hemen hepsi teknolojinin geliþmesiyle ortadan kalktýlar. Bu malzemelerin peþinden 15 yýl koþtum. Erzurum, Aðrý, Kars, Bitlis, Muþ, Ardahan ve Iðdýr gibi kentleri gezdim ve kültürümüzde yeri olan eþyalarý getirdim. Geçmiþimiz yok olup gitmesin ve geçmiþte tarýmda hangi tür araç gereçleri kullandýðýmýzý 15 yol boçocuklarýmýz, gençleyunca topladý rimiz de görsün ve 15 yaþýndan unutmasýn diye böyle beridir bu merakýbir bahçe yaptým. Bu nýn sürdüðünü dile malzemelerin hepsi bigetiren Cobas, "Babazim kültürümüzde var. s mýn bire sabaný vardý. Mustafa Coba Bizden sonra gelen nesil de O zaman o araçlarý gördüm bu araçlarý görsün. Ben de zaten ve hep o araçlarla çalýþmak isteçok meraklýyým böyle þeylere. dim. Fakat biz büyüdükçe teknolo- Þimdi de gittiðim yerlerde göz ji geliþti ve araçlarý kullanma fýrgezdiriyorum. Bulduðun sabaný, satý bulamadým. Ben de tam 15 yýl öküz arabasýný yine alýp bahçeme boyunca Erzurum, Aðrý, Kars, Bit- getiriyorum. Ben babamdan bunlis, Muþ gibi Serhat bölgesinin larý gördüm ve öðrendim, þimdi tüm þehirlerinden öküz arabasý, saban, bu araçlarýn tekerlekleri, yün taraðý, kirmen (teþî), kepenek (ið qulav), tulum (meþk), el deðirmeni (destar), ibrik, kara çadýr (konê reþ) gibi bir sürü eþyayý bahçemde topladým" dedi.

“Ben babamdan, çocuklarým da benden görsün diye”

çocuklarým da benden görsün ve öðrensin. Onlar da çocuklarýna göstersin. Bu bir kültür, gelenek ve görenektir, o yüzden unutulmamasý gerekiyor. Bugün bunlar iþ görmez çünkü teknolojinin geldiði nokta ortada. Ama bunlara bakýnca rahat bir nefes alýyorum. Evde olduðum zamanlar kahvaltýmý bahçede, tarihi eþyalarýn içinde yapýyorum ve geçmiþimi tekrar tekrar yaþýyorum."

Gelin ve damatlarýn en uðrak mekaný oldu Cobas'ýn bahçesini çekilen fotoðraflarýn sosyal medyada paylaþýlmasý nedeniyle yaþadýðý kentte bilmeyen neredeyse yok. Bahçesinin bilinirliðinin artmasý ile birlikte özellikle gelin ve da-

matlar fotoðraf çekme mekaný haline geldiðini belirten Cobas, "Fotoðraflar yayýldýktan sonra bahçeye gelmeye baþladýklar. 3 yýldýr özellikle hafta sonlarý fotoðraf çekimleri için, niþan törenleri ve sünnet törenleri için insanlar geliyor. Her hafta beþ altý gelin damat fotoðraf çekmek için geliyor. Onlar bu manzarada fotoðraf çektikleri için mutlu oluyorlar. Her gelin damatla bir sürü insan geliyor ve buradaki eþyalarý tek tek inceliyorlar. Bu da bana mutluluk veriyor" dedi. Cobas, bir yayla fotoðrafýndan esinlenerek dizayn ettiði bahçesine "Aþk bahçesi" olsun diye "Mem û Zîn Bahçesi" adýný verdiðini de ifade etti. (MA)


YAZI

12 Aðustos 2018 Pazar

5

Osman ERGÜN

Gezi rehberi: Eðil

oergun21@gmail.com

Birçoðumuzun uzun süreli tatil yapma þansý yok. O yüzden bunaltan sýcaklardan günü birlik kaçýþýn en yakýn adresi Eðil/Gêl… Su gittiði her yere yaþam vermiþ. Önce tarým, sonra yaþam, kültür ve edebiyat götürmüþ… Ýþte Eðil'de "su"yun tarihi misyonuyla birçok medeniyete ev sahipliði yapmýþ. Eðil; il merkezinden yaklaþýk elli kilometre uzaklýkta olmasý bakýmýndan avantajlý bir yer. Öðlen sýcaðýnýn biraz da olsa hafiflediði saatlerde çýkýp en kötü ihtimalle bir saatte gidilecek bir mesafede. Eðer Diyarbakýr'da yaþýyor ve henüz gitmemiþseniz büyük bir þansýzlýk. Hem arabanýzýn olmasýna da gerek yok. Büyükþehir Belediyesi'ne ait saat 07.00'dan akþam akþam 17.00'a kadar araç var. Biraz daha kalmak isterseniz ilçe minibüsleri de alternatif olarak var. Kýsaca ulaþým kolay. Hem doðasýyla mükemmel, hem de Kuran-ý Kerim'de ismi geçen iki peygamber kabriyle müthiþ manevi bir yer mutlaka görülmeli… Ýlçeye gelindiðinde ne hikmetse

önce önce Elyasa (A.S) ve Zülkifl (Zülküf) (A.S) peygamberlerin ve 2 Sahabi Kiramýn kabri ziyaret ediliyor. Hatýrlatnmakta fayda var. Dicle Barajý'nýn yapýlmasýyla birlikte, baraj gölü havzasýnda kalan, Elyesa ve Zülkifl peygamberlerin naaþlarýnýn nakli 14-17 Eylül 1995 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilmiþ ve Eðil ilçesine hakim durumda bulunan ve Nebi Harun (Harun-i Asefi)'un kabrinin de bulunduðu tepedeki, Vakýflar Genel Müdürlüðü'nün yaptýrdýðý türbeye defnedilmiþtir. Rivayetlere göre, (Ahmet Cemil Akýncý ise Peygamberler tarihi isimli eserinde) Bahtunnassr'ýn zulmünden kaçan Hz.Zülkfil önce Þam'a sonra Bitlis'e sonra da Ergani'ye gelir demektedir. Ulucami, sur ziyareti unutulmamasý gerek yerler. Gezilecek yerler

Ýlçede bulunan ve Asur döneminde kalma kale; yüksek bir kayalýðýn üstünde inþa edilmiþ. Kale üstünde birçok kuyu bulunur. Asurlular bu kuyularý yaðmur zamanýnda dolup kalede yaþayanlar için su ihtiyacýný karþýlamaktýr. Ayrýca kalede birçok tünel bulunur. Bu tüneller farklý amaçlar için kullanýlmýþtýr. Kral Mezarlarý: Bu mezarlar Dicle nehrine inen kýsmýndan Kuzeydoðu ucuna düþüyor. Kayalara oyularak yapýlan bu mezarlar görülmeye deðer yapýlar. Asur ve Ermeni krallarýna ait olan mezarlarýn içi boþ odalardýr. Ayrýca yine Asur dönemine ait birçok maðara var. Bu maðaralarýn çoðu yapýlan baraj sonrasý su altýnda kalmýþ. Deran bölgemizde bazý maðaralar günümüze ulaþýlabilmiþtir. Birçok tarhi yapý sular altýnda gömülmüþtür. Her yerinde tarihin adeta fýþkýrdýðý Eðil; piknik için de tercih edebileceðiniz bir yer... Yok, uðraþamam diyorsanýz nehre nazýr balýk aðýrlýklý ve üstelik lezzetli ve ucuz lokantalarda ýzgaralar da var… Yemeði yemeden önce ya da sonra baraj göülnde bir tekne turu yapmadan dönmeyin derim… Ayrýca Baraj Gölün hemen kýyýsýnda bulunan ve Karacadað Kalkýnma Ajansý desteði ile yapýlan ve þimdilerde faal olmayan 9 adet Bungalov Evleri de var. Daha önce ilçeye ziyarete gelenlerin kalabildiði evler, deðiþik bir mimari tarzda yapýlmýþtýr. Mutlaka görmeniz gerekir. Ancak bu evlerin bir an önce faal duruma geçirilmesi ilçe halkýnýn isteði olduðunu da duyuralým buradan. Velhasýlý kelam Uzaða gidemiyorsanýz yakýndaki güzellikleri kaçýrmayýn derim.


6

HABER

12 Aðustos 2018 Pazar

‘Parklar kötü alýþkanlýklarýn yayýldýðý yerler haline dönüþmemeli’ HÜDA PAR Diyarbakýr Ýl Baþkaný Metin Kaya, “Parklar kötü alýþkanlýklarýn yayýldýðý yerler haline dönüþmemeli. Parklarda denetimler sýkýlaþtýrýlmalý, buralarda uyuþturucu ve gayr-i ahlaki iþlerle mücadele edilmeli.” dedi DÝYARBAKIR - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Diyarbakýr Ýl Baþkaný Metin Kaya, "Parklar, toplumun, ailelerin dinlenme yeri olmasý gerekirken maalesef kötü alýþkanlýklarýn yayýldýðý yerler haline dönüþmüþtür. Bunun için ciddi çalýþmalarýn yapýlmasý gerekir." dedi. Zaman zaman bu parklarýn yanýndan geçtiklerinde ya da gidenlerden duyduklarý kadarýyla parklarda ciddi sýkýntýlarýn olduðunu gördüklerini ya da iþittiklerini söyleyen Kaya, ""Parklar kötü alýþkanlýklarýn yayýldýðý yerler haline dönüþmemeli. Parklarda denetimler sýkýlaþtýrýlmalý, buralarda uyuþturucu ve gayr-i ahlaki iþlerle mücadele edilmeli." ifadelerini kullandý. Kaya, "Þehrimiz büyüdükçe beton yýðýnýna dönüþen bir hal alýyor. Aðaçlarýn olmadýðý, oksijenin azaldýðý bir ortama doðru gidiliyor. Son dönemde deðiþen yasalar ve toplumun talepleri çerçevesinde yeterli olmasa da bazý parklarýn yapýldýðýný görüyoruz. Aslýnda park ve bahçe alanlarýnýn daha da

çoðaltýlmasý lazým. Özellikle gençlerimizin ve çocuklarýmýzýn, betonun içerisinden çýkýp yeþil alanlardan istifade edeceði düzenlemelerin daha da yaygýnlaþtýrýlmasý gerekir. Park ve bahçeler konusunda yapýlan çalýþmalarý þu anda olumlu buluyor, daha da fazlalaþtýrýlmasý gerektiðine inanýyoruz." þeklinde konuþtu.

“Uyuþturucu satýcýlarý parklarý mesken tutuyor” "Zaman zaman bu parklarýn yanýndan geçtiðimizde ya da gidenlerden duyduðumuz kadarýyla burada ciddi sýkýntýlarýn olduðunu görüyor ya da iþitiyoruz." diyen Kaya "Örneðin bazý parklarýmýzda temizliðe yeteri kadar dikkat edilmiyor, vatandaþlarýn kullanabileceði kadar lavabo yok, bir de güvenlik konusunda zaafiyetler yaþanýyor. Özellikle parklara gelen kontrolsüz gençlerin istedikleri gibi davranabildikleri, hatta saða sola sataþabildikleri dile getiriliyor. Bazý parklarýmýzýn da maalesef uyuþturucu satýcýlarý için uygun bir mekân haline geldiðine duyuyoruz. Uyuþturucu satýcýlarý buralarý mesken tutuyor. Uyuþturucu kullananlara uyuþturucuyu nereden bulduklarý sorulduðunda, genelde parkta birinden satýn aldýklarýný söylüyorlar. Devletin de bunun farkýnda olduðunu biliyoruz. Parklar, toplumun, ailelerin dinlenme yeri olmasý gerekirken maalesef bu tür kötü alýþkanlýklarýn yayýldýðý yerler haline dönüþmüþtür. Bunun için ciddi çalýþmalarýn yapýlmasý lazým. Parklarýn içerisinde olmasa da hemen yaný baþýnda, araçlarýnda ya da yer sofralarýnda içki içenler oluyor. Bütün bu Kaya

Metin

sorunlara yönelik ciddi çözümlerin olmasý gerekir. Öncelikle bütün parklarda hem güvenlik hem de güvenlik amirleri olmalýdýr. Bir insan ailesiyle birlikte bu gibi yerlere gittiði zaman sýkýlmadan, zorlanmadan, herhangi birinin sataþmasýna maruz kalmadan orada oturup dinlenebilmeli, çocuklarýyla eðlenebilmelidir. Bunun için ne yapýlmasý gerekiyorsa bir an önce yapýlmasý gerekir." dedi.

“Parklarda sergilenen gayr-i ahlaki tavýrlar, bilinçli bir ifsat çalýþmasýdýr” Kaya, parklarda sergilenen gayr-i ahlaki tavýrlar içinse "Bu bilinçli yapýlan bir ifsat çalýþmasýdýr." ifadelerini kullandý. Kaya, konuþmasýna þöyle devam etti: "Parklar bu gibi iþlerin yeri deðildir. Müslüman bir toplumda yaþýyoruz. Bu toplumun kendine göre ahlaki deðerleri vardýr. Kendine ait inancý vardýr. Kendine ait inancý olduðu için gayr-i ahlaki tavýr ve davranýþ içerisinde bulunan insanlarýn buralara gelmesi hem doðru deðildir hem de bu tür insanlarýn buralara gelmesi önlenmelidir. Bizler öncelikle ailelerin muhafazasýna önem vermeliyiz. Bir insan eþi, oðlu ve kýzý ile beraber böyle yerlere gitmiþse ne kendisi baþkalarýný rahatsýz etmeli, ne de baþkalarý onu rahatsýz edebilmelidir. Parklar ahlaksýzlýklarýn yapýldýðý yerler deðildir. Kimse gelip de orada 'Ben burada içki içeceðim ya da kýz arkadaþýmla sarmaþ dolaþ olacaðým.' diyemez. Bütün parklarda bu türden tavýr ve davranýþlarýn önüne geçilmesi lazým. Eðer bir kötülük iþlenecekse parklar o kötülüðün iþleneceði yerler deðildir. Bunu söylerken kötülüklerin meþrulaþtýrýlmasý gerektiðini de söylemiyoruz. Bu söylediklerimiz hangi düþünceye sa-

hip olurlarsa olsunlar herkesin onayladýðý þeylerdir."

“Gençlerimiz bizim geleceðimizdir” "Gençlerimiz bizim geleceðimizdir. Gençlerimizin rahatlýkla gezebileceði, dinlenebileceði yerlerin olmasý lazým. Ama gençlerimizin bir yerde gezerken, dinlenirken ya da eðlenirken baþkalarýný rahatsýz etmeye haklarý yoktur." diyen Kaya, son olarak þunlarý söyledi: Bir baþkasýnýn inancýna ya da yaþantýsýna karýþmaya haklarý yoktur. Bu açýdan baktýðýmýzda yetkililerin iþinin sadece park yapmak olmadýðýný söyleyebiliriz. Yetkililer bir parký yaptýktan sonra, toplumun, insanlarýn o parkta nasýl rahat edebilecekleri yönünde tedbirler de almalýdýr. Daha önce de söylediðimiz gibi bütün parklarýn öncelikle güvenli bir mekân haline getirilmesi gerekir. Bu parklarda suç ya da günah iþlenmemeli, bunun önüne geçilmelidir. Eðer parklar insanlarýn rahatlýkla gidebileceði yerler haline getirilirse insanlar dinlendikten sonra size teþekkür edeceklerdir. Hem devlet olarak hem de toplum olarak bizler, þu anda gençlerimizi uyuþturucu ve alkolden kurtarmaya çalýþýyoruz. Maalesef þu anda uyuþturucu yaþý 13, alkol kullanma yaþý ise 9'a kadar düþmüþ durumda. Eðer bunun önüne geçmek istiyorsak bu hastalýðý üreten bütün bataklýklarýn kurutulmasý gerekir. Maalesef bugün bu bataklýklardan birisi de baþýboþ ve kontrol edilmeyen parklardýr. Yetkililerin bu türden parklara acil müdahale etmesi ve ailelerin rahatlýkla kullanabileceði yerler haline getirmesi lazým. Öyle ki bir genç parka gittiðinde o genci kaybetmeyelim, bilakis o genci kazanabilelim. (ÝLKHA)


HABER

12 Aðustos 2018 Pazar

Mesut FÝÐANÇÝÇEK

Görmezden gelmekle çözülmüyor…

rojanumesut@gmail.com

"Türk Lirasý karþýsýnda Amerikan ekonomisi zor durumda! Ýflaslar kapýda…" diye yazmýþ ana akým medyadan bir yayýn kuruluþu. Detay yok. Ayný yayýn kuruluþu, "Son 1 haftada Türk Lirasý karþýsýnda yüzde 5 deðer kazanan Suriye Lirasýný bozduran Suriye'liler tatil beldelerine akýn etti. Oteller tam kapasite, yüzler gülüyor!" diye bir haber atmýþ. Altýna da bu resmi koymuþ. Yazýlým ve montaj yüzde 100 yerli ve milli Samsun Not 8 görücüye çýktý! Sipariþlere yetiþilemiyor ! Yine benzer bir yayýn kuruluþu bir haber flaþ diye þu haberi vermiþ: ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ile yaþanan krizle ilgili görüþmeler devam ediyor… Devamý yok… Baþka bir yerden devamýný okuyorum: Nauert, "Olumlu bir geliþme olduðunun söylenmesi için Türkiye'de yargýlanan rahip Andrew Brunson'ýn ABD'ye dönmesi gerek" Nauert, görüþmelerin geniþ kapsamlý olduðunu dile getirmiþ bir de… Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Görmemeye çalýþtýðýnýz bir sorun "sizin yok saymanýzla" yok olmuyor… Seçim öncesi döviz kurlarýndaki artýþla baþlayan Türk Lirasý'ndaki kayýplar engellenemiyor. Örneðin devlet kuruluþu olan Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Haziran ayý enflas-

yonunun son 15 yýlýn zirvesinde olduðunu açýklamasý gerçek. Birleþik Metal Ýþ Sendikasý Sýnýf Araþtýrmalarý Merkezi'nin (BÝSAM) verilerine göre enflasyonun gýdaya yansýmasý yalnýzca bir yýl içerisinde yüzde 19,7'ye çýkarken, 'yoksulluk sýnýrý' da son bir yýlda bin TL artýþ göstermiþ. Enflasyonun artýþýna neden olan zamlarýn daha çok kurla baðlantýlý olarak geliþtiðini açýklýyor ekonomistler ve devam ediyor: "Þu anda kurun 4 lira civarýnda olduðu zamlar yansýyor. Yani biz henüz 4,50 civarýnda olduðu maliyeti görmedik. Dolayýsýyla enflasyon oranýnýn Aðustosa doðru yüzde 20'lere ulaþmasý sürpriz olmaz. Bunu, nereden anlýyoruz? Üretici fiyatlarý enflasyonu yüzde 24'lere ulaþtý. Yani tüketici fiyatlarý ile üretici fiyatlarý arasýnda 10 puanlýk bir fark var. Bu þunu gösteriyor, üreticinin üzerinde ciddi bir maliyet baskýsý var. Bu maliyet baskýsý yeni zam dalgasý olarak

Çermik Milli Eðitim Müdürlüðünde proje ataðý Çermik Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanýp Karacadað Kalkýnma Ajansýna sunulan ‘Çermik Okulöncesi Eðitim Merkezi’ ve ‘Okul Öncesinden Baþlayarak Daha Ýyi Bir Gelecek Kodluyoruz’ baþlýklý iki proje ajans tarafýndan destek programýna kabul edildi

DÝYARBAKIR - Çermik Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Murat Bozdoðan, müdürlükleri tarafýndan hazýrlanýp Karacadað Kalkýnma Ajansýna sunulan projenin kabul edildiðini söyledi. Bozdoðan, 'Çermik Okulöncesi Eðitim Merkezi' ve 'Okul Öncesinden Baþlayarak Daha Ýyi Bir Gelecek Kodluyoruz' baþlýklý iki proje ile birlikte okulöncesi öðrencilere kodlama eðitimi, fen bilimleri, akýl oyunlarý ve spor alanlarýnda daha kaliteli eðitim verme im-

kaný saðlayacaklarýný söyledi. Katkýlarýndan dolayý proje ortaðý olan Çermik Belediyesine teþekkür ettiklerini belirten Bozdoðan, "2018 yýlý okul öncesi eðitim standartlarýnýn artýrýlmasý mali destek programý çerçevesinde Diyarbakýr ve Þanlýurfa bölgesinde okul öncesi eðitim alanýnda okullaþma oranýný arttýrmak ve olumsuz çevresel koþullarda yaþayan dezavantajlý bölgelerdeki çocuklarýn diðer çocuklara göre eksik yöndeki eðitim ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla Karacadað Kalkýnma Ajansý tarafýndan çýkýlan 2018 Yýlý Okul Öncesi Eðitim Standartlarýnýn Artýrýlmasý Mali Destek Programý kapsamýnda ajansa toplamda 211 proje teklifi sunuldu. Deðerlendirme sonuçlarýnda 55 proje destek almaya hak

kazandý. Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü olarak 2 projemiz destek almaya hak kazanmýþtýr. Bu projelerimiz ile Çermik'te okul öncesi eðitimde okullaþma oranýný Milli Eðitim Bakanlýðýmýzýn hedefleri doðrultusunda arttýrmak, okul öncesi eðitimde farkýndalýk oluþturmak, ilçemizde olumsuz çevresel koþullarda yaþayan dezavantajlý bölgelerdeki çocuklarýn diðer çocuklara göre eksik yöndeki eðitim ihtiyaçlarýný karþýlamak, ilçemizdeki okul öncesi eðitim kurumlarýnýn yeni yöntem ve modern yaklaþýmlara uygun gerekli fiziki, beþeri ve teknik altyapýsýnýn güçlendirilerek eðitimin kalite ve cazibesini artýrmak, öðrencilerimizin okula olan ilgisini artýrmak ve devamlýlýðýný saðlamayý hedeflemekteyiz" dedi. (ÝHA)

7

fiyatlara da yansýyacak. Bu da bizim üretici fiyatlarý endeksinin yüzde 20'lere çýkmasýna neden olacak" Biz sade vatandaþa bu nasýl yansýyor? Geçen aylarda 100 liraya alabildiðim temel ihtiyaçlarýmý bugün alamýyorum. Basit bir Pazar hesabý. Bir hafta önce kalitesine göre kilosu 2-3 lira olan domates bir bakmýþsýn 4-5 liraya çýkmýþ. Dengelemek için 1-1,5 kg eksik almam gerekiyor. Kýþa göre tüketimi azalan yumurtanýn 30'luk kolisi yazýn 18 liraya kadar çýkarken, kýþý düþünmek kâbus…

Aracýn çarptýðý gazeteci yaralandý Siirt'te görev yapan ÝLKHA Muhabiri Murat Orhan, otomobilin çarpmasý sonucu yaralandý. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansý ile hastaneye kaldýrýlan Orhan, tedavi altýna alýndý. Kaza, akþam saat: 20.00 sýralarýnda Siirt-Kurtalan karayolundaki Þehit Astsubay Çavuþ Mansur Aydýn Kýþlasý önünde meydana geldi. Alýnan bilgiye göre, Kurtalan karayolundan çarþý merkezine doðru motosikletiyle seyir halinde olan Orhan'a, sürücüsünün askeri personel olduðu öðrenilen 09 DHU 79 plakalý otomobil çarptý. Çarpmanýn etkisiyle yola savrulan Orhan, olay yerine çaðrýlan ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Ödem oluþtuðu gerekçesiyle ayaðý alçýya alýnan Orhan'ýn saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi. ÝLKHA ailesi olarak, büyük tehlike atlatan muhabirimize geçmiþ olsun dileðinde bulunuyoruz. (ÝLKHA)


8

HABER

12 Aðustos 2018 Pazar

‘Demirtaþ’ýn verdiði ses, sessizliði

bozmasý açýsýndan önemli’ 21 aydýr Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ partisini eleþtirdi. Demirtaþ, uzun bir aradan sonra yaptýðý açýklamada yasalarýn ve yargýnýn laðvedildiði bir ortamda demokratik protesto hakkýný kullanmayan bir partinin umut veremeyeceðini söyledi. Demirtaþ’ýn yaptýðý eleþtirileri deðerlendiren Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doç. Dr. Vahap Coþkun, Selahattin Demirtaþ’ýn açýklamasýnýn, uzun bir sessizlik döneminden sonra geldiðine dikkat çekerek, “Demirtaþ’ýn verdiði ses, sessizliði bozmasý açýsýndan önemli” dedi

DÝYARBAKIR- Ýki yýla yakýn bir süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, partisine yönelik eleþtirel açýklamalarda bulundu. Demirtaþ, HDP'nin mücadelesini "iþlevsizleþtirilmiþ TBMM'ye sýkýþtýrarak demokrasicilik oynadýðýný" söyledi. Partisinin bir an önce "tatil havasýndan çýkýp sahaya inmesi gerektiðini" belirten Demirtaþ'a göre halka öncülük etmesi beklenen kesimler daha cesur ve kararlý bir duruþ sergilemeli. Demirtaþ, "Kendine karþý korumacý yaklaþýmlarla, faþizm ile örtülü uzlaþma arayýþýyla halka öncülük yapýlamaz" diyor.

“Kimse kendini HDP’de misafir olarak görmemeli” HDP milletvekillerinden Erkan Baþ ve Barýþ Atay'ýn partiden ayrýlýp Türkiye Ýþçi Partisi'ne (TÝP) katýlacaklarý yönündeki haberlere de tepkili Demirtaþ. "Kimse HDP'de kendini misafir olarak görmemeli" diyen Demirtaþ, Türkiye'nin yeni bir partiye deðil, daha güçlü bir muhalefete ihtiyacý olduðunu söylüyor.

“Demirtaþ’ýn verdiði ses, sessizliði bozmasý açýsýndan önemli” BBC Türkçe'de Hatice Kamer imzalý habere göre; Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden

Doç. Dr. Vahap Coþkun, Selahattin Demirtaþ'ýn açýklamasýnýn, uzun bir sessizlik döneminden ve "Demirtaþ'ýn unutturulmak istendiði" yönünde geliþen algýdan sonra gelmesinin önemli olduðunu görüþünde: "Tutuklu olmasýna raðmen Demirtaþ seçim döneminde dikkat çeken bir kampanya yürüttü. Önemli bir kampanyaydý ve Demirtaþ yüzde 8,40 oy oraný ile üçüncü olarak çýktý. Buna raðmen seçimden hemen sonra ne Demirtaþ'tan bir ses çýktý ne de HDP'den Demirtaþ'ýn durumuna iliþkin herhangi bir açýklama geldi. Dolayýsýyla onun nerdeyse unutulmaya terkedildiðine dair hem bir algý hem de buna yönelik HDP'ye karþý bir takým eleþtiriler dile getirildi. "Basýnda da Selahattin Demirtaþ nerede, neden sesi çýkmýyor yönlü bir takým yazýlar çýktý. Demirtaþ'ýn bugün verdiði ses, sessizliði bozmasý açýsýndan önemliydi."

“5 önemli nokta var” Vahap Coþkun, Demirtaþ'ýn açýklamasýnda dikkat çekici 5 önemli noktanýn olduðunu söylüyor. Coþkun'a göre bunlar; -Seçimlerin saðlýklý ve derinlikli bir tahlilinin yapýlmasý gerektiði ama ifade tarzýndan partinin ciddi bir eksiklik içinde olduðu eleþtirisinin öne çýkmasý. -Seçim döneminde Demirtaþ'ýn kendisi de dahil olmak üzere partinin bir takým öngörüsüzlükler,

acemilikler ve basiretsizliklerle lir? Bunu sorgulamak gerekiyor. hareket etmesi fakat seçim bitme"Mevcut hukuki durum buna elsine ve beklenen netice alýnmama- veriþli deðil. Her ne kadar OHAL sýna karþýn partinin kendisini öz yasasý kalksa da, ondan sonra getieleþtiri süzgecinden geçirmemesi. rilen yasal düzenleme de çok ciddi -Seçimden sonra sýnýrlamalar içeriyor. DolayýsýyHDP'nin ne yapacala bu tür toplantýlar, gösteriðýna dair bir yol ler ve yürüyüþler çok raharitasýnýn olhat engellenebilir." madýðý yönünCoþkun'a göre gerek de yapýlan hukuki zorluklar, geciddi eleþtiri rekse halkýn mobilize yapmasý ve olma noktasýndaki iskullanýlan teksizliði HDP'nin "tatil modu" sahaya inmesini güçmetaforu. leþtiren unsurlar. -HDP'nin Parlamentodaki musahaya inehalafet de HDP ile rek ve diðer iþbirliði yapma nomuhalif kektasýnda çok çekinsimlerle birgen, hatta böylesi bir likte daha sert iþbirliðinden kaçýnýyor. bir muhalefet Peki bazý milletvekilyapmasý gerektiði lerinin HDP'den ayrýlman sý, partide sýkýntý yaratýr mý? yönündeki tespit. Doç.Dr. Coþku -HDP içinde bazý milVahap Coþkun, bu soruya "Evet" letvekillerinin bir baþka parti kur- yanýtýný veriyor ve ekliyor: mak için partiden ayrýlacaðý yö"Zaten seçim sürecinde adaylar nündeki haberlere yönelik eleþtiri. belirlenirken de sol kesimde bu kadar yoðun isimlere yer verilme“Demirtaþ’ýn si HDP'nin tabanýnda ve çeþitli önerilerini katmanlarýnda tartýþma konusu olhayata geçirmek zor” muþtu, Þimdi de bu milletvekilleVahap Coþkun ise Demirtaþ'ýn rinin ayrýlacak olmasý, seçimlergetirdiði önerilerin hayata geçiril- den önce yapýlan tercihlerin isamesinin zor olduðu görüþünde: betli olmadýðý yönündeki sorgula"Örneðin HDP'nin daha fazla malarý daha da derinleþtirecek ve toplantý ve gösteriler yapmasýný, HDP'nin bu konudaki siyasetinin HDP'nin sahaya inmesini talep daha keskin bir þekilde gözden geediyor. Bu ne kadar gerçekleþebiçirilmesini gerekli kýlacaktýr."


12 Aðustos 2018 Pazar

HABER

9

‘Kayýt dýþý gözaltýlara boyun eðmeyeceðiz’ ÝHD

Diyarbakýr Þubesi ve kayýp yakýnlarýnýn düzenlediði “Kayýplar bulunsun, failler yargýlansýn” eyleminde konuþan HDP Diyarbakýr Ýl Eþbaþkaný Þerif Camcý, kayýt dýþý göz altýlara vurgu yaparak, buna boyun eðmeyeceklerini ve haklý mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi M. Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR - Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Diyarbakýr Þubesi ve kayýp yakýnlarýnýn her hafta düzenlediði, "Kayýplar bulunsun, failler yargýlansýn" eyleminin 496'ncýsý Koþuyolu Parký'nda bulunan Ýnsan Haklarý Anýtý önünde gerçekleþtirildi. Eyleme, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) üyeleri, Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakýr milletvekilleri Hiþyar Özsoy, Semra Güzel, Selçuk Mýzraklý, Saliha Aydeniz ve Remziye Tosun yaný sýra HDP ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il yöneticileri katýldý. Burada konuþan ÝHD Kayýp Komisyonu Üyesi Hasan Yalçýn, 1976 ve 1983 yýllarý arasýnda Arjantin'de yapýlan askeri darbe sýrasýnda yaþanan zorla kaybettirmeler ve sonrasýnda görev baþýna gelen hükümetlerin geçmiþ ile yüzleþerek hakikatleri ortaya çýkarttýðýný ve adaleti tesis ettiklerini hatýrlattý. Faillerin yargýlanmasý ve Hakikatler Komisyonu'nun kurulmasý gerektiðini vurgulayan Yalçýn, Hükümet'ten bu konuda adým atmalarýný beklediklerini dile getirdi.

“Kayýt dýþý gözaltýlara göz yummayacaðýz” Ardýndan konuþan HDP Diyarbakýr Ýl Eþbaþkaný Þerif Camcý, Diyarbakýr'da son zamanlarda kimliði belirsiz ve uzun namlulu silahlý kiþi ve kiþiler tarafýndan sivil yurttaþlarýn kaçýrýlmasý olaylarýna dikkat çekti. Sivilleri kaçýran kiþilerin kendilerini kolluk gücü olarak tanýttýðýný belirten Camcý, "Yurttaþlarýn karþý karþýya kaldýðý bu kayýt dýþý gözaltý olaylarýna devletin bir sözü olacak mý?" diye sordu. Kaçýrýlma olaylarýyla topluma verilmek istenen mesajýn ne anlama geldiðini iyi bildiklerini ifade eden Camcý, buna boyun eðmeyeceklerini ve haklý mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

‘Hepsinin ortak noktasý kimliklerine sahip çýkmalarýydý’ Eyleme katýlan ÝHD Ýstanbul Þube Yöneticisi Haným Tosun da, kaybettirilen insanlarýn hikayele-

rinin herkes tarafýndan çok iyi bilindiðini dile getirdi. Tosun, kimliklerine sahip çýkýp, dilini, kültürünü talep ettikleri için gözaltýna alýnýp kaybettirildiklerini vurguladý. Tosun, kayýplarý bulununcaya ve failleri yargýlanýncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti. Bu haftaki açýklamada, Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde evinden gözaltýna alýnarak ve kendisinden bir daha haber alýnamayan Osman Buluttekin'in hikayesi okundu. Açýklamayý okuyan ÝHD'li Yalçýn, "Osman Buluttekin, 1960 yýlýnda Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesine baðlý Yeþilköy'de doðdu. Evli ve yedi çocuk babasýydý. Yeþilköy askerler tarafýndan yakýldýðýndan dolayý Kulp merkezine göç etmiþlerdi" dedi.

“Evin telefon hatlarý kestiler” Evi basanlarýn kendilerini emniyet güçleri olarak tanýttýðýna dikkat çeken Yalçýn, þöyle devam etti: "25 Aðustos 1995 gecesi civardaki bir çatýþma nedeniyle Kulp ilçesine giriþ ve çýkýþlar yasaklandý. O gece Buluttekin'in ailesinin jandarma karakoluna ve kaymakamýn konutuna yüz metre mesafedeki evine, kendilerini polis olarak tanýtan aðýr silahlý 4 kiþi tarafýndan baskýn yapýldý. Baskýna gelenlere 'emniyetten geliyoruz, seninle

biraz iþimiz var' diyerek Osman Buluttekin'i evinden zorla aldýlar. Baskýn esnasýnda evin telefon kablolarý kesildi. Emniyette bekçi olarak çalýþan 35 yaþýndaki Osman Buluttekin, üzerinde pijama, ayaðýnda terlik ile götürüldü."

“Polis kontrol noktasýna götürüldü” Olaya tanýklýk eden komþunun, Buluttekin'in polis kontrol noktasýna götürüldüðü yönündeki anlatýmlarýný hatýrlatan Yalçýn, þunlarý söyledi: "Onun alýnýþýna tanýklýk eden bir komþusu Osman Buluttekin'in arabaya bindirilerek yakýnda bulunan ve polislerin kontrol noktasý olarak kullanýlan tepelik bir yere götürüldüðünü gördü. Ailesi bunun üzerine öncelikle belirtilen yere gidip sormak istedi ancak yasaklý bölge

olduðu ileri sürülerek emniyet tarafýndan buna izin verilmedi. Bir yýl iki ay cezaevinden kaldýktan sonra, kaybedilmeden üç ay önce Diyarbakýr E Tipi Cezaevinden tahliye olan Osman Buluttekin'in sürekli tehdit telefonlarý aldýðýný söyleyen ailesi, Kulp Emniyet Müdürlüðüne ve Jandarma Komutanlýðýna baþvurdu. Emniyette anne Kariban Buluttekin'e 'Biz almadýk ama sana söz veriyoruz onu bulacaðýz' denildi.

“Akýbeti halen bilinmiyor” Kaybedildiði tarihten sonra Osman Buluttekin'den bir daha haber alýnamadý. O tarihlerde ilgili mercilere baþvuruda bulunuldu ama gözaltýnda olduðu inkar edildi. Aile Osman Buluttekin'i evden alanlarýn güvenlik güçleri olduðu düþüncesindeydi. Faillerin bulunmasý ve cezalandýrýlmasý için ÝHD'den hukuki yardým talep ettiler. Ancak yürüttüðümüz tüm çabalara raðmen Osman Buluttekin'in akýbeti hakkýnda herhangi bir sonuç elde edilemedi."


10

YAÞAM

12 Aðustos 2018 Pazar

Gelin Tayvan’dan damat Amerika’dan düðün Diyarbakýr’da Diyarbakýrlý genç Amerika’da tanýþtýðý Tayvanlý Helen Chiu ile dünya evine girdi. Damadýn ailesi, Amerika, Tayvan ve Japonya’dan gelen misafirleri Diyarbakýr’da karþýladý. Düðündeki yabancý konuklar, oynayanlarýn üzerine atýlan dolarlarý þaþkýn bakýþlar arasýnda inceleyip tekrar yerine býraktý DÝYARBAKIR - Üniversite okumak için gittiði Amerika'da Tayvanlý Helen Chiu ile tanýþan Diyarbakýrlý genç, sevgilisiyle geleneksel bir düðünle dünya evine girdi. Tayvanlý gelin Chiu, yakýn arkadaþlarýnýn isimlerini ayakkabýsýna yazdýrmayý ihmal etmedi. Yabancý konuklar Kürtçe þarkýlar eþliðinde halay çekti. Diyarbakýrlý 32 yaþýndaki Utku Kocatürk, yaklaþýk 13 yýl önce üniversite okumak için Amerika'ya gitti. Burada eðitimini almaya devam eden Utku, 10 yýl önce arkadaþýnýn daveti üzerine bir partiye katýldý. Arkadaþlarý ile eðlenen Utku, ileride hayatýný deðiþtirecek aþký Helen ile burada tanýþtý. Partide bir süre sohbet edip tanýþan Utku ile Helen'in arkadaþlýklarý çok kýsa bir süre içerisinde aþka dönüþtü. 10 yýl boyunca gözleri birbirlerinden baþka kimseyi görmeyen çift, birkaç kez Diyarba-

kýr'a gelip gezme fýrsatý buldu. Helen Chiu, akrabalarý ile geldiði Diyarbakýr'a hayran kalýp Amerika'nýn yolunu tuttu.

Diyarbakýr hayraný gelin düðünü burada yapmak istedi Okulu bitirip Amerika'da çalýþmaya baþlayan genç adam, geçtiðimiz aylarda Amerika'da Helen'e evlilik teklif etti. Teklifi kabul eden Helen, sevgilisinin ailesinin geleneklerine göre düðünü Diyarbakýr'da yapmak isteyince Utku telefona sarýlarak durumu ailesine bildirdi. Kýsa sürede hazýrlýklarýný tamamlayan aile, gelinleri Helen Chiu ve akrabalarý ile arkadaþlarýný Diyarbakýr'da aðýrladý. Önce turistik bir gezi yapan Chiu ve ailesi daha sonra düðün hazýrlýklarýna baþladý.

Tayvanlý Helen ayakkabýsýnýn altýna yakýn arkadaþlarýnýn ismini yazdý Tayvanlý gelin Helen Chiu düðün hazýrlýklarý öncesinde gelenek ve görenekler hakkýnda Utku ve ailesinden bilgi aldý. Düðün öncesinde gelinin ayakkabýsýnýn altýna evlenmeyen akraba ve arkadaþlarýnýn isimle-

rinin yazýldýðýný öðrenen Chiu, çok garipsediði bu geleneði hemen hayata geçirdi. Yakýn arkadaþý Kristen, Asmin ve Nimet'in isimlerini ayakkabýsýnýn altýna yazdýran Helen, isimlerin oyun oynayarak silinmesi temennisinde bulundu.

Rock ile girdiler, dansla devam ettiler, halayla bitirdiler Dün akþam bir otelde gerçekleþtirilen düðün öncesi Helen ve yakýn arkadaþlarý, geleneklere göre bir kuaföre gidip hazýrlandý. Daha sonra müstakbel eþi ile birlikte düðün fotoðrafý çekimine giden çift ardýndan aileleri ile birlikte düðünün yapýlacaðý otele geçti. Gelin ve damadýn isteði üzerine rock müzik eþliðinde alana gelen çift, burada bir süre þarkýya eþlik edip oynadý. Slow bir müzik eþliðinde dans eden çift, daha sonra Kürtçe þarkýlar eþliðinde halay çekip gönüllerince eðlendi. Damat ve Tayvanlý gelin, halayýn ardýndan çiftetelli oynamayý da ihmal etmedi.

Yabancý konuklar havada uçuþan dolarlarý þaþkýn bakýþlarla izledi Düðüne katýlan Tayvan, Amerika ve Japon misafirler de halay kültürüne çabuk ýsýndý. Ellerine mendil alan Helen Chiu'nun anne, babasý ile akrabalarý ve arkadaþlarý bir anda oturduklarý masadan

kalkarak halay çekmeye baþladý. Bir süre oynanan oyunu çözmeye çalýþan yabancý konuklar gecenin sonuna kadar halay çekti. Öte yandan damadýn akrabalarý, oyun oynandýðý sýrada halaydakilerin üzerine dolar yaðdýrdý. Bu durum karþýsýnda þaþýran konuklar, ellerine aldýklarý dolarlarý bir süre inceledikten sonra tekrar yere attý.

“Diyarbakýr’ýn yolunu tuttuk” Utku Kocatürk, Amerika'ya öðrenci olarak gittiðini ve Helen ile New York'ta tanýþtýðýný söyledi. Kocatürk, "Helen Tayvanlý, tanýþmamýz çok spontane geliþti. Benim çocukluðum Diyarbakýr'da geçti, eþim de daha önce burayý ziyaret etmiþti, çok gezmiþtik ve eþim Diyarbakýr'ý çok beðenmiþti. Kültürümüz ve çeþitlilik onun çok hoþuna gitmiþti. Hem akrabalarýmýzýn burada oluþu hem de Diyarbakýr'ýn kötü, tehlikeliymiþ gibi yansýtýlýyor, bunun böyle olmadýðýný göstermek için burada düðünümüzü yapmaya karar verdik. Eþim her ne kadar buraya gelmiþ olsa da bizim kültürümüze çok yabancý. Biz tam anlamýyla bir düðün olsun istediðimiz için düðünümüzü burada yapmak istedik, Helen de burada yapmak isteyince Diyarbakýr'ýn yolunu tuttuk. Çok farklý bir duygu içerisindeyiz" dedi. Gelin Helen Chiu ise, Utku ile bir arkadaþlarýnýn partisinde tanýþtýklarýný belirterek, "10 seneden beri beraberiz. Diyarbakýr'da düðün yapmamýzýn sebebi, buranýn çok güzel, kültür açýsýndan çok güzel bir yer olmasýdýr. Yalnýz bu durum çok fazla anlaþýlmýyor, burasý hem tarihi dokusu hem insaný ile çok farklý bir yer, biz de bu nedenle düðünümüzü burada yapmaya karar verdik" diye konuþtu. Genç çift, Tayvan, Amerika ve Japonya'dan gelen misafirler ve konuklar gecenin geç saatlerine kadar Türkçe ve Kürtçe þarkýlar eþliðinde halay çekip oyun oynadý. (ÝHA)


12 Aðustos 2018 Pazar

11

HABER

‘NATO’daki stratejik ortaðýnýzý bir papaza deðiþtiriyorsunuz’

Halka hitap etti

O

rdu Ünye’de yaptýðý konuþmada yine ABD’yi eleþtiren Cumhurbaþkaný Erdoðan “Buradan tekrar sesleniyorum ABD’dekilere. Yazýk yazýk. Siz NATO’daki bir stratejik ortaðýnýzý bir papaza deðiþiyorsunuz” ifadelerini kullandý

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Ordu'nun Ünye ilçesindeki sel bölgesini ziyaret etti. Karadeniz Sahil Yolu'nda yýkýlan Cevizdere Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Erdoðan'ýn burada yaptýðý açýklamada gündemde Rahip Brunson vardý. ABD'ye seslenen Erdoðan "NATO'daki stratejik ortaðýnýzý bir papaza deðiþtiriyorsunuz" dedi.

Erdoðan’ýn açýklamalarýndan satýr baþlarý… "Yaþadýðýmýz felaketten sonra temizleme çalýþmalarý ileri bir noktaya gelmiþ vaziyetti. Karadeniz Sahil Yolu'ndaki bu köprü malum 1960'da yapýlmýþ bir köprü. Modern bir köprü deðil. Gelen sel altýný oymak suretiyle takviyeleri çökertti ve köprü bu hale geldi. Bu noktada tesellimiz bir kardeþimizin ölümü dýþýnda kayýp olmamasý. 1960'ta yapýlan þu köprünün ihalesini de bir an önce yapacaðýz. Hedefimiz köprüyü 3-4 ay içinde bitirmek. 7-8 küçük köprü var. Ulaþtýrma Bakanlýðýmýz yoðun çalýþmayla ihale etmek suretiyle bunlarý da bitireceðiz. Süre olarak hedefimiz Sayýn Bakanýma da söylüyorum 3-4 aya bitirmek. Devlet Su Ýþleri'ni de sokacaðýz. Tahkim biraz uzun sürebilir. Derede bir defa daha bunlara tabi olmayalým diye çalýþma yapacak. Ünye'de yaþanan bu felaketi Rabbim'den niyazým odur ki bir daha görmek istemiyorum. Bundan aldýðýmýz dersle diðer yerlerde de bu tür olaylarýn yaþanmamasý için müþterek çalýþmalarla tedbirleri alacaðýz. Tüm Ordulu kardeþlerimizin baþý saðol-

sun. Fýndýk noktasýnda bazý hasarlar meydana geldi. Bu hasar tespit çalýþmalarýný Valilik riyasetinde yürütüyoruz. Bu konuda kimsenin bir rahatsýzlýðý olmasýn. Bu hasar tespit çalýþmalarýyla birlikte neyse bunun neticesi Türkiye Cumhuriyeti devleti bunlarý ödeyecek zenginlik ve kabiliyettedir.'' Buradaki incelemelerin ardýndan Ünye'nin merkezine geçen ve burada halka hitap eden Erdoðan, ABD'nin yaptýrýmlarýyla ilgili "Burada bir rahiple ilgili olarak Türkiye'yi tehdit ile yola getirmek yanlýþtýr. Ben buradan Amerikadakilere tekrar sesleniyorum. Yazýk, siz NATO'daki stratejik ortaðýnýzý bir papaza deðiþtiriyorsunuz" dedi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde sel nedeniyle yýkýlan Cevizdere Köprüsü'nde incelemelerde bulunan Cumhurbaþkaný Erdoðan, ''Karadeniz Sahil Yolu'ndaki bu köprü malum 1960'da yapýlmýþ bir köprü. Modern bir köprü deðil. Hedefimiz Karayollarý, Ulaþtýrma ve Altyapý Bakanlýðý ile birlikte bu köprüyü 3-4 ay içinde bitirmek. Fýndýk noktasýnda bazý hasarlar meydana geldi. Bu hasar tespit çalýþmalarýný Valilik riyasetinde yürütüyoruz. Bu konuda kimsenin bir rahatsýzlýðý olmasýn. Bu hasar tespit çalýþmalarýyla birlikte neyse bunun neticesi Türkiye Cumhuriyeti devleti bunlarý ödeyecek zenginlik ve kabiliyettedir'' dedi.

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Ünye'de halka hitap etti. Cumhurbaþkaný Erdoðan, Ordu'da yýkýlan Cevizdere Köprüsü'ne iliþkin, "Ýhalesini üç dört ay içerisinde, alýþýlmýþ bir ihale tarzýyla deðil, hemen süratle yapacaðýz ve köprümüzü de bitireceðiz." dedi.

“Tehdit dili ile bu milleti asla yola getiremezsiniz” Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Bizi tehdit ediyorlar. Tehdit dili ile bu milleti asla yola getiremezsiniz. Biz, hukuk dilinden, haktan anlarýz." diye konuþtu. Erdoðan, "Biz hak, hukuk neyse onun gereðini yaparýz ama tehdide gelince kusura bakmasýnlar. 'Þunu bunu vermeyeceðiz.' Senin olsun verme, bizde olanlar bize yeter. Biz düþtüðümüz yerden evelallah kalkarýz. Dün kalktýk, bugün de yarýn da kalkarýz. Yeter ki milletim ayakta dursun." þeklinde konuþtu. (Haber Merkezi)

Rusya: Türkiye’deki yaklaþýk 298 bin Suriyeli ülkelerine dönmek istiyor Rusya'nýn Suriye'deki göçmen kabul merkezi, dünyanýn farklý ülkelerindeki 1 milyon 712 bin 234 Suriyelinin ülkelerine dönüþ yapmak istediðini, bunlardan 297 bin 342'sinin Türkiye'deki sýðýnmacýlar olduðunu açýkladý. Sputniknews'in haberine göre, Rusya'nýn Suriye'deki göçmen kabul merkezinden yapýlan açýklamada "10 ülkedeki 1 milyon 712 bin 234 Suriyeli ülkelerine dönmek istediðini belirtti" ifadeleri kullanýldý. Açýklamaya göre Türkiye'den 297 bin 342, Lübnan 'dan 889 bin 031, Almanya'dan 174 bin 897, Ürdün'den 149 bin 268, Irak'tan 101 bin 233, Mýsýr'dan 99 bin 834, Danimarka'dan 412, Brezilya'dan 149, Avusturya'dan 68 göçmen Suriye'ye geri dönmek istiyor. Açýklamada 30 Eylül 2015 'ten beri farklý ülkelerden 70 bin 801'i kadýn, 120 bin 253'ü çocuk 236 bin 121 Suriye vatandaþýnýn da halihazýrda geri dönüþ yaptýðý belirtildi. (Haber Merkezi)


12

POLÝTÝKA

12 Aðustos 2018 Pazar

‘Artýþýn maliyeti 580 milyar lira’ CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, dolar kurunda yýlbaþýndan bu yana yaþanan artýþýn Türkiye’ye maliyetinin 580 milyar lira olduðunu belirterek, ekonomiye iliþkin iktidara 13 öneride bulundu ve her türlü desteði vereceklerini söyledi CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, hýzla deðer kaybeden Türk Lirasý baþta olmak üzere ekonomideki kötü gidiþat için hükümete 13 öneri sundu yaptý. Bunlarýn uygulanmasý için her türlü desteði vereceklerini ifade eden Kýlýçdaroðlu, ABD Baþkaný Donald Trump'a da tepki göstererek, "Attýðý her tweet Türk milletini yaralýyor" dedi. Kýlýçdaroðlu'nun Ýstanbul'da düzenlediði toplantýda yaptýðý toplantýdaki konuþmasýndan baþlýklar þöyle:

Farklý bir merkez bankasý çýkar Birinci madde: Devlette liyakat yoksa devlette çürüme vardýr. Yapýlmasý gereken en önemli iþlerden birisi devlette liyakat sisteminin yeniden inþa edilmesidir. Ýkinci madde: Hukukun üstünlüðü ve güvenliðidir. Milletvekillerinin öðrencilerin hapiste olduðu bir ülkede 'yabancýlar gelsin yatýrým yapsýn' diye beklerseniz hayal ortamýnda yaþarsýnýz. Üçüncü madde Merkez Bankasý'nýn baðýmsýzlýðýdýr. Bugün merkez bankalarýyla ilgilenen dünyadaki bütün çevreler Türkiye'deki Merkez Bankasý'nýn baðýmsýz olmadýðýna inanýyorlar. Siyasi otorite yüzünden baðýmsýz karar alamýyor. Eðer bu güvenceyi verirseniz farklý bir Merkez Bankasý profili ortaya çýkar. Ülkeyi yönetenlerin üçüncü maddesi bu.

Servet dýþarý gidiyor

Dördüncü madde: Akýlcý bir sýcak para yönetimine geçmek gerekiyor. Dolar kurundaki her on kuruþluk artýþýn bize maliyeti 22 milyar lira. Yýlbaþýndan bu yana dolar kurunun yükseliþ maliyeti 580 milyar lira Bu servetin dýþarýya çýkýþý anlamýna geliyor. Beþinci madde: Dolar esas alýnarak ihaleler yapýlýyor yani dolar baþ tacý ediliyor bu politikadan vazgeçilmeli. Dolar esas alýnarak süratle TL'ye dönüþtürülmeli eðer TL'ye güveniyorsanýz 'TL bizim paramýz' diyorsanýz süratle ihaleleri Türk Lirasý'na dönüþtürün. Dolara endeksli geçiþ ücretleri var. Bunlarýn da tamamen TL'ye dönüþtürülmesi gerekiyor. Bunu yapmanýn mevcut yönetim tarafýndan zor olduðunu biliyorum.

Kamu ihale yasasý deðiþmeli

Altýncý madde: Kamu ihale yasasýnýn mutlaka deðiþmesi gerekiyor. Yolsuzluðun temel kaynaðý budur. 16 yýlda tam 186 kez ihale mevzuatý deðiþti. Yedinci madde: Hepimiz vergi ödüyoruz çocuk

doðduðu andan itibaren vergi ödüyor. Vergilerin nereye ödendiðini denetleyen Sayýþtay uluslararasý standartlarýna dönmeli. Sayýþtay'ýn þu anda denetim yapacaðý alanlar kýsýtlý eli kolu baðlý durumda. Sekizinci madde: Bütçe dýþý uygulamalar. Kim bütçenin dýþýnda fonlar oluþturdu? TOKÝ ve benzeri yapýlarýn hepsinin kaldýrýlmasý lazým. Bütçe disiplinin bu baðlamda saðlanmasý lazým.

Hamasete ve ‘dost’ söylemlerine yer yok Dokuzuncu madde: Dýþ politika bugün izlenen politikanýn 180 derece deðiþmesi lazým. Dýþ politikada hamaset söylemlerine, dost söylemlerine yer yoktur. Her ülke kendi çýkarlarý için söylem oluþturur. Güçlü bir ekonomi oluþturamazsanýz baþka ülkelerin sömürdüðü ülkeler haline gelirsiniz. Türkiye'nin bugün geldiði nokta bu. Trump bir tweet atýyor, Türkiye'de dolar yükseliyor. Neden böyle oluyor? Güçlü bir ekonomi olmadýðý için. Trump'ýn attýðý her tweet Türk halkýnýn onurunu zedeliyor. Asla kabul etmiyoruz. Bu konuda Türkiye'de bir görüþ birliðinin saðlanmasý çok önemli. Eðer iç politikayý, dýþ politikanýn malzemesi haline getirseniz güçlü kalamazsýnýz. Onuncu madde: Kontrolsüz borçlanma. Bunun için bir anayasal kural getirmek gerekiyor. Herkes gönlünce borçlanamaz. Çocuklarýmýzý, torunlarýmýzý borç altýnda býrakamayýz. Bunun limitleri ve kurallarý olmasý lazým. TBMM'ye hesabý verilmeli. Bu borçlarý kim ödeyecek? Bu borcu 80 milyon ödeyecekse hepimizin soru sorma hakkýmýz var.

Vergi cennetlerini herkes biliyor On birinci madde: Fakirin, fukaranýn sýrtýna yýkýlan bir vergi politikasý var. Türkiye'nin bunu düzeltmesi lazým. Vergi cennetlerinde dolarlarý olanlar var. Bu dolarlarý olanlar Türkiye'ye getirdiðinde vergi ödemiyorlar. Fakir ekmek alýrken su içerken vergi ödüyor. Milyarlarca dolarla uðraþan-

lar vergi ödemiyor. Bunu engellemek için 2006 yýlýnda parlamento üstüne düþeni yapmýþ. 'Dolarlar ülkeye gelirse yüzde 30 vergi alacaðým' demiþ. Bu kararname 2006 yýlýndan beri çýkmýyor. Biz bu kararnamenin süratle çýkmasýný istiyoruz. O vergi cennetleri nereler herkes biliyor. On ikinci madde: Üretimi önceleyen bir planlama politikasýna ihtiyacýmýz var. Bir ülke üretirse güçlü olur. Üretimden koparýlan bir Türkiye kýrýlgan bir ekonomi olmak zorundadýr. Bugün her yerden üretimden kopan bir Türkiye var. Ülkeyi yönetenlerin planlama örgütünü yeniden adam gibi oluþturmasý lazým. Hata üstüne hata yapýlmamalý. On üçüncü madde: Ýsraf ekonomisini hepiniz görüyorsunuz. Ankara'da en büyük binalar bakanlýklarýn. Büyük bir kýsmý kiralýk. Tasarruf yapýlacaksa araba saltanatýna son verilmeli. Eskiden bakanlýklarýn yeri vardý. Beðenmeyip kiralýk dairelerde oturuyorlar. Samimiyseler israfa süratle son verilmeli.

Her türlü katkýyý veririz Saydýðým 13 madde bize göre çok önemli. CHP olarak da hükümete bu konuda hür türlü desteði vereceðiz. Bir kýsmý derhal yapýlabilir bir kýsmý orta vadede. Bir kýsmýnýn sonuçlarý uzun sürede çýkabilir. Hem yasalarýn hem uygulamalarýn geliþmesi gerekiyor. Yasama ve yürütmenin bunu el ele vererek yapmasý gerekiyor. Türkiye'nin demokratikleþmesi, Sayýþtay'ýn güçlenmesi pek çok yasal düzenlemeye her türlü desteði vereceðiz ve takipçisi olacaðýz. Hükümet yok. Ar-

týk bakanlar kurulu yok. Yasa tekliflerini milletvekilleri verecek. Bu tekliflerin krizden çýkma yolunda bir uzlaþmayla parlamentoda görüþülmesi bizim en büyük arzumuz. Her türlü katkýyý veririz.

‘Türkiye bir kiþinin egosuna teslim edilemez’ Konuþmasýnýn sonunda "Kýsa süre içerisinde dýþ þoklara dayanýklý güçlü ekonomiye sahip bir ülke olma yolunda adým atmýþ oluruz. Yolunu ve yöntemini 13 madde halinde gayet net ve açýk bir þekilde sunuyorum bunlarý yaparsanýz yol alýrsýnýz yapamazsanýz daha büyük bir krize yol açarsýnýz" diyen CHP lideri sözlerini þöyle sürdürdü: "Yaþanan krizin faturasý vatandaþa çýktý. Dolar stoklayanlar kazandý. Bugün Türkiye yabancýlar için çok ucuz. Bizler için çok pahalý bir ülke haline geldi. Türkiye Cumhuriyeti devleti ayný zamanda bir sosyal devlettir. Fatura sokaktaki vatandaþa, emekliye, üretene çýkarýlmamalý. Eðer bir fatura çýkarýlacaksa, havadan kazanana rantiyeye çýkarýlsýn. Bu þekilde iþsizlik alýr baþýný gider çok daha aðýr krizlerle baþ etmek zorunda kalabiliriz. Bunu yapmak benim görevim. Gün Türkiye'nin düþtüðü krizden nasýl çýkacaðýnýn konuþulmasý gerektiði gündür. Biz halktan, emekliden, üretenden Türkiye'den yanayýz. Türkiye'nin çýkarlarýný savunuyoruz. Bir kiþinin egolarýna Türkiye Cumhuriyeti teslim edilemez. Parlamentoda üzerimize düþenleri yapacaðýz ama ülkeyi yönetenlerin süratle gerekli kararlar almasý gerekir"

Reklam ve Ýlanlarýnýz Ýçin Bizi Arayýn 0412 252 55 59 - 0532 622 55 33


$ €

DOLAR

: 6,4095 6,4140

EURO

: 7,3155 7,3243

ALTIN

: 249,63 249,91

BÝST

: 94.940

ekonomi

13 12 Aðustos 2018 Pazar

ABD’nin yeni çelik tarifesi

13 Aðustos’ta baþlýyor A BD hükümeti, Türkiye’den ithal ettiði çelik üzerindeki gümrük tarifesi oranýný iki katýna çýkararak yüzde 50’den uygulamaya 13 Aðustos’ta baþlayacaðýný duyurdu

Bankalar internetten döviz satýþýný durduruyor Sabah gazetesi ekonomi yazarý, bankalarýn internetten döviz satýþýný durdurduðunu iddia etti. Döviz kurlarýnýn TL karþýsýndaki önlenemez yükseliþine karþý tedbir olarak Bankalarýýn internetten döviz satýþýný durduðu iddia edildi. Sabah gazetesi yazarý Dilek Güngör, Twitter hesabýndan yaptýðý paylaþýmda, Dolar ve Euro'nun rekor seviyelere ulaþmasýnýn ardýndan bankalarýn tedbir olarak internetten döviz satýþýný durdurduðunu iddia

etti. (Haber Merkezi)

Linter pamuk 1,10 liradan satýldý Þanlýurfa Ticaret Borsasý, linter pamuk kilogramýnýn, 1,10 liradan satýldýðýný açýkladý. Þanlýurfa Ticaret Borsasý (ÞUTB) tarafýndan yapýlan açýklamada, linter pamuk kilogramýnýn 1,01 liradan satýldýðý belirtildi. Borsada iþlem gören bazý ürünler ve fiyatlarý (kilogram/TL) þöyle: Buðday kilogramý 0,90, Mýsýr kilogramý 0,90, Linter pamuk kilogramý 1,10. (ÝLKHA)

ABD hükümeti, Türkiye'den ithal ettiði çelik üzerindeki gümrük tarifesi oranýný iki katýna çýkararak yüzde 50'den uygulamaya 13 Aðustos'ta baþlayacaðýný duyurdu. Reuters'da yeralan ahbere göre, Beyaz Saray tarafýndan Baþkan Donald Trump'ýn imzasýyla yayýmlanan açýklamada, "Çelik ithalatýný daha da azaltmak ve yerli kapasite kullanýmýný artýrmak için 13 Aðustos'tan baþlayarak Türkiye'den ithal edilen çelik üzerindeki gümrük tarifesini yüzde 50 oranýnda uygulamanýn gerekli ve uygun olduðuna karar verdim" ifadesi kullanýldý. ABD Ticaret Bakanlýðý'ndan yapýlan ve Bakan Wilbur Ross'un ifadeleri aktarýlan yazýlý açýklamada ise "Baþkan Trump, Türkiye Cumhuriyeti'nden ithal edilen çelik üzerindeki gümrük tarifesi oranýný yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltti" bilgisine yer verildi. Trump, önceki gün kendi Twitter hesabýndan yaptýðý paylaþýmda, ABD'nin Türkiye'den ithal ettiði çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük tarifesi oranlarýný iki katýna çýkartarak bu ürünlere sýrasýyla yüzde 50 ve yüzde 20 gümrük vergisi uygulamak için talimat verdiðini açýklamýþtý. (Haber Merkezi)

‘Elimizdeki fonlarý kullandýrmaya hazýrýz’ TÝM Baþkaný Ýsmail Gülle, dövizdeki spekülatif hareketlerin ihracatçýlarý olumsuz etkilememesi adýna, TÝM ve ihracatçý birliklerinin elindeki kaynaklarýný harekete geçirme kararý aldýklarýný söyledi Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) hýzla yükselen dola karþý harekete geçiyor. TÝM, yükselen döviz kurlarý nedeniyle zor duruma düþme riski ile karþý karþýya kalabilecek ihracatçý firmalar için TÝM ve baðlý birliklerin elinde bulunan fonlarý Eximbank'a kullandýrmaya hazýrlanýyor. Konuyla ilgili bir açýklama yapan TÝM Baþkaný Ýsmail Gülle, TÝM ve bünyesindeki 61 ihracatçý birliðinin yükselen dolara karþý harekete geçtiðini söyledi. Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiðini hatýrlatan Gülle, döviz kurlarýndaki ani yükseliþlerin piyasa þartlarý gereði olmadýðýný, altýnda baþka nedenler bulunduðuna inandýklarýný açýkladý. Ülkeye döviz kazandýrmak için gecesini gündüzüne katan Ýhracat camiasýnýn bu duruma tepkisiz kalamayacaðý-

ný belirten TÝM Baþkaný Gülle, "Cumhurbaþkanýnýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn önderliðinde biz de bu spekülatif harekete karþý elimizi taþýn altýna koyuyoruz. Bu kapsamda, döviz kurlarýnýn yükseldiði bu dönemde Ýhracatçýmýzýn yanýnda olmak adýna TÝM ve birliklerimizin elindeki tüm fonlarý Eximbank'a kullandýrmaya hazýrýz" dedi.


14

HABER

‘Yansýmalar’ sergisi Cemilpaþa Konaðýnda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Daire Baþkanlýðý bünyesinde yetiþkin ve çocuklar için ücretsiz düzenlenen Görsel Sanatlar Eðitimi kapsamýnda temel sanat, yaðlýboya ve çocuk atölyelerinde yýl boyu uzman eðitmenler tarafýndan eðitilen kursiyerlerin eserlerinin yer aldýðý 'Yansýmalar' karma sergisi Büyükþehir Belediyesi Sümerpark Ortak Yaþam Alaný Sergi Salonu'ndan sonra Cemilpaþa Konaðý Kent Mü-

zesi'nde sergilenmeye baþlandý. Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen yaðlý boya, pastel, kuru boya, sulu boya, hat ve ebru sanatý kurslarýndan faydalanan 39 kursiyerin çalýþmalarýnýn yer aldýðý sergide 185 eser sergileniyor. 7-14 yaþ

çocuk grubunun çalýþmalarýnýn da yer aldýðý 'Yansýmalar' sergisi, 17 Aðustos 2018 Cuma gününe kadar Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Cemilpaþa Konaðý Kent Müzesi'nde sanatseverlerin ziyaretine açýk olacak. (Haber Merkezi)

12 Aðustos 2018 Pazar

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi’nin yetiþkin ve çocuklara yönelik ücretsiz açtýðý kurslarda 39 öðrencinin ürettiði 185 eserden oluþan ‘Yansýmalar’ sergisi Sümerpark Sergi Salonu’nun ardýndan Cemilpaþa Konaðý Kent Müzesi’nde sergilenmeye baþlandý


15

SPOR

12 Aðustos 2018 Pazar

Amedspor’dan çifte transfer yaþantýsý 20082009 sezonunda M'gladbach U17 takýmýnda baþladý. Lekesiz'in formasýný terlettiði son 3 kulüp þöyle; Fortuna Sittard, SC Wiedenbrück ve Sancaktepe Belediyespor. Lekesiz, Türkiye'deki kariyerinde Ziraat Türkiye Kupasý'nda 1 müsabaka ile 1 gol, TFF 2. Lig'de 13 müsabaka ile 2 gol, TFF 3. Lig'de 6 müsabakada görev aldý.

T

Ýlyas Akan’ýn kariyeri

ransfer çalýþmalarýný sürdüren Amedspor, Sancaktepe Belediyespor’dan forvet arkasý mevkisinde görev yapan Gökan Lekesiz’i ve Karacabey Birlikspor’dan sað bek Ýlyas Akan’ý kadrosuna kattý

Ahmet BARAN

DÝYARBAKIR- Kocaeli Kartepe'de yeni sezon hazýrlýklarýný sürdüren Amedspor'da dýþ transfer çalýþmalarý devam ediyor. Eski futbolcusu Barýþ Ataþ'ý kadrosuna katarak takýmý güçlendiren Amedspor, çifte transfere imza atarak kadroyu geniþletti. Yeþil-

kýrmýzýlý-beyazlýk ekip, Sancaktepe Belediyespor'da forma giyen orta saha futbolcusu Gökan Lekesiz'i ve Karacabey Birlikspor'dan sað bek oyuncusu Ýlyas Akýn'ý kadrosuna kattý. Gökan Lekesiz kendisini iki yýllýðýna Amedsporlu yapan sözleþmeye imza atarken, her iki futbolcu da Amed spor'un Ko-

Süper Lig’de açýlýþ Galatasaray’ýn

galibiyeti ile baþladý Süper Lig’in açýlýþ maçýnda Galatasaray Ankaragücü deplasmanýndan 31’lik galibiyetle ayrýlarak, lige galibiyetle baþlamanýn sevincini yaþadý DÝYARBAKIR- Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunun 1. hafta ilk maçýnda Galatasaray deplasmanda, ligin yeni ekibi Ankaragücü'nü geriye düþtüðü maçta 3-1 maðlup etti. Osmanlý Stadý'ndaki karþýlaþmada Ankaragücü, henüz 7. dakikada El Kabir'in golüyle güçlü rakibi karþýsýnda 1-0 öne geçti. 21.

dakikada ise sarý kýrmýzýlý takýmdan Serdar Aziz, skora dengeyi getiren golü kaydetti. 30 dakikada Galatasaray ataðýnda Mariano'nun sað kanattan ortasýnda Kone, ters bir kafa vuruþuyla topu kendi kalesine gönderdi: 1-2. Özellikle ikinci yarýnýn son bölümünde etkili bir oyun ortaya koyan Galatasaray, 90+2'de Eren Derdiyok ile skoru 3-1 yaptý. Maçýn geride kalan dakikalarýnda gol sesi çýkmazken karþýlaþma, ligin son þampiyonu olan Galatasaray'ýn 3-1 üstünlüðüyle sona erdi. (Haber Merkezi)

caeli Kartepe'deki idmanýna katýldý.

Gökan Lekesiz’in kariyeri Futbol hayatý Borussia Mönchengladbach takýmýyla baþlayan Almanya Viersen doðumlu 27 yaþýndaki futbolcu Gökan Lekesiz, profesyonel futbol

27 Yaþýndaki Sað bek oyuncusu Ýlyas Akan Mardin doðumlu. Ýlyas Akan'ýn oynadýðý takýmlar ise þöyle; Niðde Belediyespor, Ýstanbulspor, Hatayspor, Kasýmpaþa U-21 ve Karacabey Birlikspor. Ýlyas Akan'ýn toplamda iki gölü bulunuyor.

TFF’nin Akademi Ligleri uygulamasý devam ediyor TFF, geçtiðimiz sezon Akademi Liglerini, Elit Akademi ve Bölgesel Geliþim Ligi olarak ikiye ayýrmýþtý. Elit Akademi Liglerinde Süper Lig ve 1. Lig takýmlarý mücadele ederken Bölgesel Geliþim Liglerinde ise 2. ve 3. Lig Takýmlarý mücadele ettiler. TFF bu sezon ayný uygulamayý sürdürme kararý aldý DÝYARBAKIR- Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiðimiz yýl Elit Akademi ve Bölgesel Geliþim Ligi olarak ikiye ayýrdýðý Akademi Liglerindeki uygulamayý bu yýl da sürdürecek. Ancak Elit A (Süper Lig Takýmlarý), Elit B (1. Lig Takýmlarý) ve Bölgesel Geliþim Ligi (2. ve 3. Lig Takýmlarý) gruplarýnda mücadele edecek olan U17 ve U19 Takýmlarý için ligden düþme ve bir üst lige yükselme maddesini ekledi. Bölgesel Geliþim U17-U19 Liginde 3 takým Elit B' ye, Elit B U17-U19 Ligin-

de 3 takým ise Elit A kategorilerine yükselecekler. Ayný þekilde Elit A U17-U19 liginde 3 takým Elit B' ye, Elit B U17-U19 Liginden 3 takým ise Bölgesel Geliþim Ligine düþecekler. TFF bu kategorilerde bir üst lige çýkmaya hak kazanan takýmlara ise ödül verecek. Bölgesel Geliþim Liginden bir üst lige çýkan U17-U19 Takýmlarýna takým baþý 100.000.00 TL, Elit B Liginden bir üst lige çýkan U17-U19 Takýmlarýna takým baþý 200.000.00 TL ve Elit A Liginde þampiyon olan U17U19 Takýmý ise 600.000.00 TL ödül kazanacak. (Haber Merkezi)


Kuruluþ Yýlý: 3 Mayýs 2007

12 AÐUSTOS 2018 PAZAR Yýl: 12 - Sayý : 3794

www.diyarbakiryenigun.com

C

M

Y

K

Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

12.08.2018 pazar  
12.08.2018 pazar  
Advertisement