Page 1

Süreç Diyarbakýr’a yarayacak Kaburgacý Mehmet ALMANYA'nýn Berlin kentinde geçtiðimiz günlerde düzenlenen 47. ITB Berlin Turizm Fuarý'nda yer alan Diyarbakýr standýna, turizm iþletmeleri ve kültür turizmi alanýnda Avrupa' da faaliyet gösteren tur operatörleri büyük ilgi gösterdi. Fuarý hakkýnda bilgi veren Ýl Valisi Toprak, yaþanan müzakere sürecinin tur operatörleri ve seyahat acenteleri üzerinde olumlu etki oluþturduðunu söyledi. HABER 10

Altaç: “Bedel ödemeye hazýrýz”

05

V FOTO: ARÞÝ

11 MART 2013 PAZARTESÝ FÝYATI: 25 KRÞ.

Usta dualarla açýldý GÜNEYDOÐU Anadolu'nun eþsiz damak zevkini Ýstanbul'dan sonra Diyarbakýr halkýnýn da hizmetine sunmayý hedefleyen Meþhur Kaburgacý Mehmet Usta, Diyarbakýr'daki ilk þubesini dualar eþliðinde açtý. 4’te

www.diyarbakiryenigun.com

“Yetiþtirecek çýrak bulamýyoruz”

18

Leezenberg : “Kürt dili medeniyet dilidir”

21

En büyük teþvik: Barýþ Diyarbakýr OSB'de fabrika kurmak için son iki ayda, aralarýnda Kanada, Danimarka ve Fransa'dan þirketlerin de yer aldýðý 52 firma baþvuruda bulundu. Bazý büyük otel zincirlerinin de Diyarbakýr'da otel yapmak için çalýþmalar yürüttüðü belirtildi. DOSÝAD Baþkaný Aziz Özkýlýç, ”Barýþ, bölge için en büyük teþvik olacak” dedi Yabancý þirketler de var GÜVENLÝK sorunu nedeniyle deðiþik zamanlarda çýkarýlan teþvik uygulamalarýna raðmen Diyarbakýr'a yatýrým konusunda çok da istekli olmayan giriþimciler, çözüm sürecinin baþlamasýyla birlikte yatýrým yapma kararý aldý. Son 2 ayda aralarýnda yabancý firmalarýn da bulunduðu 52 þirket, Diyarbakýr OSB fabrika kurmak için resmi baþvuru yaptý. Bunun yaný sýra Sheraton, Intercontinental, Nova Ýbis, Rixos ve Divan oteller zincirlerinin de Diyarbakýr'a yatýrým için çalýþma yürüttüðü bildirildi.

“Süreç talebi arttýrdý” DOSÝAD Baþkaný Aziz Özkýlýç, Diyarbakýr'ýn son 30 yýlda yaþanan þiddet olaylarý sebebiyle sanayileþemediðini belirterek, þiddet olaylarýnýn giriþimcilerin kente yatýrým yapmasýný engellediðini vurguladý. Özkýlýç, hükümetin baþlattýðý çözüm sürecinin tüm bölge halkýný çok mutlu kýldýðýný ifade ederek, ''Süreç çok büyük moral ve motivasyon getirdi. Hepimiz heyecan içerisindeyiz. Çözüm sürecinin konuþulmasý bile yatýrým talebini saðladý. Barýþ, bölge için en büyük teþvik olacak" dedi. HABER 12-13’te

‘Tarihi bir Nevroz olacak’

emdeki geliþmelere NEVROZ Bayramý kutlamalarý ve günd an DTK binasýnfýnd tara rý anla baþk iliþkin DTK ve BDP eþ a konuþan DTK da basýn toplantýsý düzenlendi. Toplantýd amý kutlamalaEþ Baþkaný Ahmet Türk, 2013 Nevroz Bayr kutlama olaceði rýnýn Kürt halkýnýn geleceðinin belirlene ýn tarihsel larýn ama caðýný belirterek, bu yýlki Nevroz kutl aný SeBaþk el Gen Eþ bir anlamý olduðunu vurguladý. BDP r kutkada ana þu nun roz'u lahattin Demirtaþ ise, 2013 Nev 11’de edi. söyl ý aðýn olac roz lanan en büyük kitlesel Nev

ayrýntý

3’te

800 lira büyük para (!) Mesut FÝÐANÇÝÇEK

“Hastaneler ticaret haneye dönüþtü” 6’da


2

SAÐLIK

11 Mart 2013 Pazartesi

Organ baðýþý ‘vasiyet’ olacak Organ baðýþý vasiyet formatýna getirilerek Saðlýk Bakanlýðý’nýn sistemine kaydedilecek. Bu kiþinin beyin ölümü tespit edildiðinde kayýtlarýna bakýlacak ve organ baðýþý yaptýðý tespit edilirse bu aileye bildirilecek

SAÐLIK Bakanlýðý Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürü Ýrfan Þencan, organ baðýþýnýn artýrýlmasýna yönelik çalýþmalar kapsamýnda düzenlemeye gidileceðini bildirdi. Türkiye'de bir kiþinin saðlýðýnda organlarýný baðýþlasa bile öldükten sonra organlarýnýn alýnabilmesi için ailesinin onayýnýn gerektiðini hatýrlatan Þencan, mevcut uygulamada, organlarýný baðýþlayanlar için düzenlenen kartýn, her zaman baðýþçýnýn üzerinden çýkmadýðýný, bu karardan haberi olmayan ailenin de organ baðýþý yapmadýðýný söyledi.

‘Bilinirse sýcak bakýlýyor’

Ýrfan Þencan, vasiyetname þeklinde düzenlenecek baðýþ formlarýyla artýk ailelerin organ baðýþý yapan yakýnlarýnýn kararýndan bilgi sahibi olacaklarýný belirtti. Þencan, yeni uygulamayla ilgili þu bilgileri verdi:

Salçanýn da tuzu azalacak GIDA, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'ndan alýnan bilgiye göre, Bakanlýk, Türk Gýda Kodeksi Salça ve Püre Tebliði taslaðýný yarýn internet sitesi üzerinden görüþe açacak. Taslaða göre, salça ve püre ürünlerinin etiketlerinde tüketiciyi yanýltacak þekilde ''domates sosu'', ''sos'' gibi isimler yer almayacak. Salça ve püre ürünlerinin etiketlerinde diðer ürünlere üstünlük saðlayacak þekilde ''özel'', ''ev tipi'', ''köy tipi'' gibi ifadeler bulunmayacak. Þu anda piyasada bulunan çeþitlerde yüzde 14 olan tuz miktarý ise taslakta maksimum yüzde 10 olarak düzenlendi. Taslaða göre, domates salçasý tuzlu ve tuzsuz olarak üretilebilecek. Ürünlerin etiketlerinde tuz miktarý belirtilecek ve teblið kapsamýnda yer alan ürünler sadece hazýr ambalajlý olarak piyasaya arz edilebilecek. Sektörün, üniversitelerin 1 Nisan'a kadar görüþ bildirebileceði teblið taslaðýna gelen görüþler deðerlendirilerek, Ulusal Gýda Kodeks Komisyonunda son hali verildikten sonra yayýma gönderilecek. Taslakla halen faaliyet gösteren iþletmelere Tebliðin yayýmýndan sonra 1 Ocak 2015 tarihine kadar uyum süresi verilecek.

Sýrada peynir, zeytin, baharat var

Bakanlýk, ''tuz savaþýna'' baharatý da ekleyecek. Özellikle kýrmýzý pul biberdeki tuz miktarýný azaltacak olan Bakanlýk, zeytin ve peynirdeki tuz miktarýnýn düþürülmesi için de çalýþma yapýyor. Bu kapsamda ayrýca tuz paketlerinin üzerinde ''Tuzu azaltýn, saðlýðýnýzý koruyun'' ifadesinin yer almasý için hazýrlýk yapýlýyor.

''Aileler hayatýný kaybeden yakýnlarýnýn saðlýðýnda organ baðýþý yaptýðýný duyunca organ baðýþýna daha sýcak bakýyor. Bu nedenle saðken organ baðýþý yapan bir kiþinin ailesinin bundan bilgi sahibi olmasý büyük önem taþýyor.

Yeni uygulamayla organ baðýþý bir vasiyet formatýna getirilip bakanlýðýmýzýn sistemine iþlenecek. Ayný zamanda kiþinin uygun gördüðü aile fertlerinden biri aranýp organ baðýþýyla ilgili bilgilendirilecek.'' Organ baðýþý yapanýn

bilgilerinin Saðlýk Bakanlýðý'nýn sisteminde kayýtlý olacaðýný kaydeden Þencan, bu kiþinin beyin ölümü tespit edildiðinde kayýtlarýna bakýlacaðýný, organ baðýþý yaptýðý tespit edilirse de bunun aileye bildirileceðini anlattý.

Kalitesiz gýdalar diþlere zarar veriyo r

VAN Aðýz ve Diþ Saðlýðý duðunu da sözlerine ekleyen Merkezi'nde görevli Diþ HekiErtuðrul Türker, þöyle konuþmi Ertuðrul Türker, kalitesi tu: "Günde en az 2 defa diþleridüþük gýdalarýn, diþ çürümesi mizi fýrçalamamýz lazým. Sariskini arttýðýný belirterek, "Gýbah kahvaltýmýzý yaptýktan dalarýn kalitesine çok dikkat sonra diþlerimizi fýrçalamaedilmeli" dedi mýz gerekiyor. Mümkünse öðAðýz ve diþ saðlýðý ile ilgili le yemeðinden sonra da fýrçaÝHA muhabirine açýklamalarlasak çok çok iyidir. Birde geda bulunan Diþ Hekimi Ertuðce yatmadan önce diþlerimizi rul Türker, vatandaþlara da uyarýlarda bulundu. Günü- ratlý yiyeceklerimizde kullaný- fýrçalamalýyýz. Gece diþ fýrçamüzde artýk sadece hastaya lan þekerlerin kalitesi nedir. lamak çok önemli. Çünkü aðzýyapýlan tedavinin dýþýnda veri- Ne tip þekerler kullanýlýyor, mýzdaki yiyeceklerin uzun sülen eðitimlerin de çok büyük bunlar çok önem kazanmakta- re geçirdiði saatler gece saatöneme sahip olduðunu ifade dýr. Bunlarýn kalitesi kötü ol- leri. Ortalama bunu ikiyi böleden Türker, gelen hastalarý duðu sürece yapýlan gýdalarýn düðümüz zaman 8-10 saat nebu konuda bilgilendirmeye ça- kalitesi de düþük oluyor. Tabiî redeyse diþlerimizde kalýyor. lýþtýklarýný kaydetti. Türker, ki aðýzda çürük oluþturma ris- Eðer ki þekerli karbonhidratlý "Ýlk etapta hastalarýmýza izah ki de artýyor. Tabiî ki bu tip dü- yiyecekler tüketmiþsek bunlar etmeye çalýþýyoruz. Hastalarý- þük kaliteli gýdalarýn tüketimi aðzýmýzda uzunca bir süre samýza gerekli þekillerde aðýz içi toplumlarda diþ çürüðü sayýsý- atlerce sabaha kadar bekliyor. eðitimler vermeye çalýþýyoruz. ný derecesi derinliði gittikçe Ondan sonra diþ çürümesi risBundan sonrada hastalarýn ta- artýyor. Artýk geliþmiþ toplum- kini artýyor. Veya aðýmýzda yabii ki sadece yapmasý gereken larda gýdalardaki kullanýlan pýlmýþ olan herhangi bir tedaaðýz bakýmý deðil, tükettikleri karbonhidratlar þekerler çok vi iþlemi varsa dolgular, kanal gýdada önemli. Hem hastala- önemli bunlara dikkat ediliyor. tedavileri protezler bunlar rýn hem ekonomik sosyo kül- Bizim ülkemizde de yavaþ ya- içinde kötü bir etken. Hele ki tür seviyesine göre deðiþebili- vaþ buna dikkat ediliyor. Gün- aðýzda yapýlmýþ daha önceden yor hem de bulunduklarý yöre- cel medyada bunlardan sýk sýk tedaviler varsa fazlasýyla aðsel yerlerde deðiþiklik göste- bahsediliyor. Kullanýlan gýda- zýn hijyenine dikkat etmek gelarýn kalitesi ne kadar yapay, rekiyor rebiliyor. Tabii ki biliyorsunuz . Bunun yaný sýra takibi ne kadar suni, ne kadar doðal tüketti artýk diþ hekimliðinin gündeðimiz gýdalardan eðer olduklarý güncel olarak artýk ki þek erli gýda, karbonhidratlý minde yapýlan tedavilerden tartýþýlmaya baþlamýþ. Bunlar gýdalar daha öne çýkan þeylerdir var. tüketmiþsek, en azýnda artýk en önemli konulardan dan bundan sonra tükettikten Bunlar tüketilen gýdalarýn kabir tanesi. Bu þekilde hastala- son ra diþlerimizi fýrçala yamýliteleri. Yani ne kadar karbonrýmýzý yönlendirmeye çalýþýyo- yor sak bir miktar su ile aðzýhidratlý yiyecek tüketiyoruz. ruz" dedi. Saðlýklý diþlere sa- mýz ý çalkalamamýz önemli bir Ne kadar þeker tüketiyoruz. hip olmak için yapýlmasý gerekat ký saðlýyor. Tabii ki diþ fýrYiyeceklerimizde karbonhidken tek þeyin aðýz bakýmý olçalayabilsek çok çok iyi olur."


GÜNCEL

11 Mart 2013 Pazartesi

MESUT FÝÐANÇÝÇEK

800 lira büyük para (!)

AYRINTI

Ne yazýk ki Türkiye'de sosyal devlet anlayýþý demokrasideki eksik yanýmýz gibi çok zayýf… Ve Türkiye'nin yumuþak karný Kürt sorununa endeksli devletin demokratik anlayýþý sosyal politikalara da olduðu gibi yansýyor. … Geçtiðimiz günlerde Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'in asgari ücretle ilgili eleþtirilere verdiði yanýt bunun bir kanýtý gibi… Çelik'in "800 lira büyük para. Geçinemez diye bir þey yok, tabi geçinirsiniz. Niye geçinemeyeceksiniz? Eðer ona mahkûmsanýz 800 lirada büyük paradýr. Geçinirsiniz. Netice itibariyle peynirin kilosunun fiyatý belli, ekmeðin fiyatý belli, yediðiniz zeytinin fiyatý bellidir. Bunu istismar etmemek gerekir." sözleri 'sosyal devlet' anlayýþýndaki bakýþýn aynadaki ters yansýmasý gibi… Korkarým Bakan bir adým öne giderek, herkesin günde ne kadar yemesine, içmesine de karar verecek… Türkiye þartlarýnda 800 lira gibi bir asgari ücreti savunmak gibi bir ruh haline dönüþen bu aymazlýk görevini üstlenen Bakanýn maaþý ne kadar acaba? En az 12-13 bin Lira maaþ alan ve çocuklarýný özel okullarda okutan bir Bakanýn bu sözü, en hafif tabiriyle oylarýný aldýklarý insanlara yapýlan hakarettir. … Asgari ücretlinin açlýk ve yoksulluk sýnýrýnýn altýnda yaþadýðý bir ülkede bir bakanýn yaptýðý bu açýklamaya ters düþen bir açýklama geçtiðimiz Cuma günü Türkiye Kamu-Sen Araþtýrma Geliþtirme Merkezi'nden geldi. Türkiye Ýstatistik Kurumu'ndan (TÜÝK) alýnan Þubat 2013 fiyatlarýna göre yapýlan araþtýrmada, çalýþan tek kiþinin açlýk sýnýrý önceki aya göre yüzde 0,30, yani 4 lira artarak 1.365,87 lira oldu. Çalýþan tek kiþinin yoksulluk sýnýrý 1.768,68 lira olurken, dört kiþilik bir

ailenin asgari geçim haddi bir önceki aya göre yüzde 0,42 oranýnda artýþ göstererek, 3.540,12 lira olarak hesaplandý. Matematiksel gerçekler böyleyken Bakan'ýn açýklamalarýndaki "Eðer ona mahkûmsanýz 800 lirada büyük paradýr" sözünün lügattaki karþýlýðý "Yersen budur"… … Bir de Bakanýn asgari ücreti savunduðu diðer sözlerine bakalým: "Daha yüksek olmasý konusunda hepimizin talebi var. Ama problem þu. Ülkede üretilen mallar iþçi ve iþverenlerimizin dayanýþmasý içerisinde üretiliyor. Bunlarýn dünya piyasalarýnda yer bulmasý rekabet edilebilirliðiyle orantýlýdýr. Eðer daha pahalý üretiyorsanýz dünya piyasalarýnda satma imkanýnýz yok. Pahalý üretip satamazsanýz içerdede istihdamý engellerseniz, asgari ücreti arar noktasýna düþerseniz. Asgari ücreti enflasyon üzerinde artýrýyoruz, artýrýrken de mutlaka ihracatý ve üretimi dikkate alan bir bakýþ açýsý sergilememiz gerekiyor." … Bakanýn burada demek istediði de þudur: "Üreticiye, sanayiciye ucuz enerji saðlamayacaksýn, vergi yükü altýnda ezeceksin; baþka bir deyiþle, kendin için lazým olan vergiyi enerji ve yakýt üzerinden sürekli yükselterek sanayiciyi ezerken, ucuz imalat için iþçiyi kurban edeceksin" Bu hangi mantýðýn, hangi bakýþ açýsýnýn dýþa vurumudur? … Asgari Ücret Belirleme Komisyonu Asgari ücretin belirlendiði komisyon da yapýsý itibarý ile temsilde hakkaniyet saðlanmýþ, demokratik bir komisyon deðil. Komisyonda iþçileri tek bir konfederasyon yani Türk-Ýþ tarafýndan temsil ediyor. Komisyonda Hak-Ýþ ve DÝSK yok. Ýþverenler de tek bir konfederasyon, TÝSK tarafýndan temsil ediliyor.

3 Ve hükümet tarafý Çalýþma Bakanlýðý tarafýndan komisyonda temsil ediliyor. Bir diðer ifade bu komisyon yapýsýný deðerlendirecek olursak bir iþçi temsilcisi, iki iþveren temsilcisi komisyonda temsil ediliyor. Yani hükümet de iþçinin karþýsýnda bir taraf olarak oturuyor. Bu komisyon 11,5 milyon iþçi adýna oy çokluðu ile karar vererek yeni asgari ücreti yürürlüðe koyabiliyor. Komisyon bugüne kadar iþveren ve hükümet tarafýnýn ortak oylarý ile karar alarak asgari ücretleri onayladý ve uygulamaya koydu. Yani iki iþveren temsilcilerinin oylarýyla yeni asgari ücretler her zaman yürürlüðe girdi. Asgari ücret AKP döneminde eridi... Ýsterseniz 1995 yýlýndan þimdiye kadarki asgari ücret artýþ oranlarýna bakalým… 1995'te 8.460 TL olan asgari ücret; 96-97 döneminde yüzde 101, 97-98 döneminde yüzde108, 98'de yüzde 35, 99'un il 6 ayýnda yüzde 63, ikinci 6. ayda ise yüzde 20 artmýþ ve AKP'nin iktidara geldiði 2002 yýlýnda yüzde 32 oranýnda yapýlmýþ. 2003'ten itibaren bu oran giderek düþmeye baþlamýþ. 2003 yüzde 22, 2004 yüzde 38, 2004 yüzde 5, 2005 yüzde 10. …Ve 2006: Milat artýþ tek rakama düþüyor: yüzde 8. Bugünden sonraki toplam 7 yýlda en yüksek artýþ yüzde 5… Bu rakamlarý gördükten sonra Bakana hak vermemek elde deðil… AKP iktidarý döneminde asgari ücret adeta erimiþ. Toplam nüfusun 3/'1den fazlasýnýn geçimi için yaþamsal öneme sahip bir konu hakkýnda Bakan beyin açýklamalarý; hükümetin de iþçilere karþý sorumsuz tutumunun bir göstergesi olsa gerek. Bakan da haklý olarak (!) sýrf hükümeti savunmak adýna üzerine düþeni layýkýyla yerine getiriyor…


4

GÜNDEM

11 Mart 2013 Pazartesi

Kaburgacý Mehmet Usta dualarla acýldý Güneydoðu Anadolu'nun eþsiz damak zevkini Ýstanbul'dan sonra Diyarbakýr halkýnýn da hizmetine sunmayý hedefleyen Meþhur Kaburgacý Mehmet Usta, Diyarbakýr'daki ilk þubesini dualar eþliðinde açtý DÝYARBAKIR - Ýstanbul'da açtýðý iki þubesinde damak tadýyla adýndan söz ettiren Meþhur Kaburgacý Mehmet Usta'nýn Diyarbakýr'daki ilk iþyeri dualar eþliðinde açýlýþý yapýldý. Diyarbakýr'ýn Seyrantepe Köprülü kavþaðýnda hizmet veren Kaburgacý Mehmet Usta'nýn açýlýþý Diyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Fahrettin Akyýl, Ýl Müftüsü Nimetullah Erdoðmuþ, STK temsilcileri, iþ adamlarý ve bölgenin ileri gelen ailelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi.

‘Kentine verdiði deðeri ortaya koydu’

Açýlýþ öncesi verilen kokteylde birçok sima açýlýþ vesilesiyle bir araya gelerek sohbet etme imkâný buldu. Ardýndan davetlilere seslenen Diyarbakýr Ýl Müftüsü Ni-

metullah Erdoðmuþ, Diyarbakýr'da meþhur olarak batýya yatýrým yapmanýn bu günlerde popüler olduðunu ancak Kaburgacý Mehmet Usta'nýn tam tersini yaparak kentine verdiði deðeri ortaya koyduðunu belirtti. Ýþyerinin bereketli olmasýný dileyen Erdoðmuþ, iþyeri sahiplerini de hayýrlý kazançlar ile birlikte yeni yatýrýmlar yapmasýný istihdam kapýsý açmasýný istedi. Ardýndan açýlýþ kurdelesi edilen dualar eþliðinde kesildi. Davetlilere meþhur kaburga dolmasý ve saç tava ikram edilirken, mekânýn þýklýðý ve zarafeti de dikkat çekti. Ýþyeri sahipleri mekanda bulunan davetlilerle tek tek ilgilenirken, davetlilerin yemeklerin lezzetleriyle ilgili olarak yorum-

larý da çok olumlu oldu.

Farklý bir kültürün temsilcisi

Ýþyerine adýný veren kaburgayý yine onun maharetli ellerinden çýkan Mehmet Usta anlattý. Mehmet Usta, Kaburga dolmasýnýn görüntüsü, ikram þekli ve lezzeti ile bir yemeðin ancak bu kadar ahenkli olabileceðini belirterek, "Özel yetiþtirilmiþ kuzu etinden hazýrlanan ve ustanýn özel piþir-

me þekli ile oluþan lezzeti ise farklý bir kültürün temsilcisi gibi. Hepimiz bildiði içli köfte baþka bir lezzetten. Sac tava, tandýr, mumbar, patlýcan dolmasý, nar eþkili postane salatasý, acýlý güveç bir de dondurmalý irmik helvasý. Lezzetlerinin yanýnda sunumun da mükemmel olduðu bu mekânda yemek yemenin ayrýcalýðýný tatmanýzý öneriyoruz" dedi. (HABER MERKEZÝ)

Baþkanlar Nevroz Alaný’nda inceleme yaptý DÝYARBAKIR gelmiþ geçmiþ en büyük Nevrozuna hazýrlanýrken BDP, DTK eþ baþkanlarý, Büyükþehir Belediye Baþkaný, ilçe belediye baþkanlarý ve diðer ilgililer Nevroz alanýnda hazýrlýklarla ilgili incelemeler yaptý.... BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ ve Gültan Kýþanak, DTK Eþbaþkaný Ahmet Türk ve Aysel Tuðluk, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, ilçe belediye baþkan ve yardýmcýlarý, BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Fahrettin Çaðdaþ ve ilgili daire baþkanlarý 2013 Nevroz'u öncesinde Baðcýlar'daki Nevroz Alaný'nda incelemeler yaptý. Nevroz Alaný'ndaki protokol için ayrýlan yerin geniþletilmesinin konuþulduðu incelemeler sýrasýnda halkýn ihtiyaçlarýnýn giderilmesi için alýnmasý gereken tedbirler dile getirildi. Basýnýn rahat çalýþmasý için basýn platformuna yönelik alýnmasý gereken önlemlerin dile getirildiði incelemeler sýrasýnda teknik çalýþmalarý yapacak olan kiþilerle görüþ alýþ veriþinde bulunuldu.

Silvan’da binlerce öðrenci ter döktü DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde binlerce öðrenci, bir dershane yaptýðý Deneme Sýnavý'nda ter döktü. Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý'nýn provasý þeklindeki denemeye, 10 bine yakýn öðrenci baþvurdu. Birçok okulda yapýlan denemede, gerçek sýnavdaki bütün prosedürler yerine getirildi. Sýnav merkezine gelen öðrenciler listelerden sýnava gireceði sýnýfýn yerini öðrendi. Sýnav saatinin yaklaþmasýyla öðrenciler salonlara alýndý. Nüfus cüzdaný ve sýnava giriþ belgeleri yanýnda getirmeyi unutan adaylar içeri alýnmadý Aileleri tarafýndan nüfus cüzdaný ve sýnava giriþ belgeleri ulaþtýrýlarak sýnava girebildiler. Sýnav kaðýtlarý, kalem, kalemtýraþ ve þeker gerçek sýnavdaki gibi dershane yöneticileri tarafýndan öðrencilere daðýtýldý. Sýnavla ilgili açýklama yapan dershane yetkilileri, "Bu sýnavý yapmamýzdaki gaye üniversiteye giriþ sýnavýna Türkiye geneli, gerçek bir deneme ile dershane ortamýnýn dýþýnda, öðrencilere sýnav heyecanýný yaþatýp, sýnav havasý oluþturmaktýr. Öðrencilerin sýnava ilgisi çok güzeldi. Böylelikle adaylar hem gerçek sýnav heyecanýný yaþadýlar hem de eksiklerini fark ettiler. Gözetmen öðretmenlerimizle birlikte YGS provasýný baþarý ile yaptýðýmýza inanýyorum. Tüm öðrencilerimize 2 hafta sonra girecekleri YGS' de baþarýlar dileriz" dedi.


5

GÜNDEM

11 Mart 2013 Pazartesi

‘Bedel ödemeye hazýrýz’ Kürt sorunun çözümü için baþlatýlan çözüm sürecine katký sunmak amacýyla Ýzmir'den Diyarbakýr'a gelen heyeti makamýnda aðýrlayan AKP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, “Bölgede en büyük riski AK Parti almýþtýr. Ama biz þunu söylüyoruz. Her türlü bedeli de ödemeye hazýrýz. Bu sorun bitecek” dedi DÝYARBAKIR - Çözüm sürecine katký saðlamak için Diyarbakýr'a gezi düzenleyen Ýzmir Balkan Anadolu Birliði Derneði üyeleri, AKP Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý'ný ziyaret etti. Diyarbakýr'a 'Mostar'dan Malabadi'ye Gönül Baðý' adý altýnda düzenlenen 2 günlük geziye katýlan AKP Ýzmir Milletvekili Rýfat Sait, AKP Diyarbakýr milletvekilleri Galip Ensarioðlu ve Oya Eronat, Balkan Anadolu Derneði Baþkaný Ender Öztürk, dernek baþkanlarý ve akademisyenler AKP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç'ý makamýnda ziyaret edip bir süre görüþtü.

‘Sadece AKP’nin sorunu deðil’

Ýzmir heyetini kapý önünde karþýlayan Altaç,

Türkiye'nin bütünlüðü açýsýndan bu barýþ sürecinin çok önemli bir süreç olduðunu belirterek, Kürt sorununun sadece AKP'nin sorunu olmadýðýný ve AKP'nin tek taraflý müdahalesiyle bitecek bir durumun söz konusu olmadýðýný söyledi. Baþbakan Recep Tayip Erdoðan'ýn bu sürece çok önem verdiðini söyleyen Altaç, Kürt sorunu çözümü konusunda Sivil Toplum Kuruluþlarý'nýn (STK) desteklerinin de çok önemli olduðunu dile getirdi.

‘Bu sorun bitecek’

Türkiye'nin bu sorunu bütün ülke dinamikleri bir araya gelerek çözebileceðine inandýklarýný aktaran Altaç, "Bölgede en büyük riski AK Parti almýþtýr. Ama biz þunu söylüyoruz.

Her türlü bedeli de ödemeye hazýrýz. Bu sorun bitecek. Sayýn genel baþkanýmýzýn ortaya koyduðu iradey-

le bu sorun bitecek ve ülke yine 1920 öncesi herkesim, her etnik gurubun, farklý kesimde insanlarýn beraberce, kardeþçe yaþandýðý

bir ortama dönecektir. Buna inancýmýz tamdýr" dedi. Ýzmir heyeti ise, kendilerini kabul ettikleri için Altaç'a teþekkür etti.

Yurttaþlara 12 bin adet çam fidaný daðýtýldý DÝYARBAKIR'ýn Hani Ýlçe Kaymakamlýðý yurttaþlara ücretsiz 12 bin adet çam fidaný daðýttý. Ýlçe Kaymakamlýðý tarafýndan Diyarbakýr Orman Fidanlýk Müdürlüðü'nden temin edilen 12 bin adet çam fidaný yurttaþlara daðýtýldý. Kayma-

kamlýk binasý önünde yapýlan fidan daðýtýmýna yurttaþlar yoðun ilgi gösterdi. Daðýtým sýrasýnda yurttaþlar daðýtýlan fidanlarý alabilmenin heyecanýný yaþadý. Yurttaþlar taþýyabildikleri kadar çam fidaný alarak evinin yolunu tuttu. Fidan daðýtýmýnda bir açýklama

yapan Kaymakam Ýsmail Þanlý, halka 12 bin adet ücretsiz fidan daðýttýklarýný söyledi. Kaymakam Þanlý, "Amacýmýz ilçemizde insanlarýmýza aðaç sevgisini aþýlamak, ilçeyi yeþil alana dönüþtürerek, ilçede fidanýn toprakla buluþmasýný saðlamaktýr" dedi.

Silvan kutlu doðum hazýrlýklarýna baþladý DÝYARBAKIR - Peygamber Sevdalýlarý Platformuna üye derneklerden Silvan Ümmet Der Nisan ayýnda yapýlacak olan kutlu doðum hazýrlýklarýna baþladý. Silvan'da yapmýþ olduðu hayýr faaliyetleri ile ismini duyuran Peygamber Sevdalýlarý Platformuna üye derneklerden Toplumda Ümmet Anlayýþýný Yayma ve Yaþatma Derneði (Ümmet Der), Nisan ayý içerisinde kutlanacak kutlu doðum hazýrlýklarýna baþladý. Ümmet Der Üyesi M. Kerem Terim yaptýðý açýklamada, kutlu doðum hazýrlýklarýný baþlattýklarýný ifade ederek, "Bu doðrultuda Hz. Muhammed'in ruhuna hediye edilmek üzere salavat ve hatmi þerif kampanyasýný baþlatmýþ bulunmaktayýz. Ayrýca 26 Mayýs 2013 tarihinde yapýlacak olan iki kategoriden oluþan siyer sýnavýna tüm Silvan halkýný davet ediyoruz" dedi.


6

GÜNDEM

11 Mart 2013 Pazartesi

‘Hastaneler birer ticarethaneye dönüþtü’ Diyarbakýr Tabip Odasý tarafýndan 14 Mart Týp Bayramý kapsamýnda verilen “Barýþ Dostluk Demokrasi Ödülü” töreninde konuþan Oda Baþkaný Kemal Karadaþ, Türkiye'de saðlýkta dönüþüm adý altýnda hayata geçirilen politikalar sonucunda hastanelerin birer ticarethaneye dönüþtüðünü vurguladý DÝYARBAKIR Tabip Odasý, 14 Mart Týp Bayramý dolayýsýyla Sümerpark Konferans Salonu'nda moderatörlüðünü Dr. Selim Ölçer'in yaptýðý BDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ ve ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici'nin konuþmacý olarak katýldýðý bir panel düzenledi.

Barýþ ödülü Roboskili annelere

Panel öncesi düzenlenen törenle "Barýþ Dostluk ve Demokrasi Ödülü" bu yýl Roboskili annelere verildi. Törene Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Meral Danýþ Beþtaþ, yazar Nuray Mert, Hicri Ýzgören, Raci Bilici, Diyarbakýr Tabip Odasý Baþkaný Kemal Karadaþ, Roboski katliamýnda yaþamýný yitirenlerin aileleri, DTK, BDP temsilcilerinin yaný sýra çok sayýda doktor ve saðlýk çalýþaný katýldý. Törenin açýlýþ konuþmasýný yapan Kemal Karadaþ, Türkiye'de saðlýkta dönüþüm adý altýnda hayata geçirilen politikalar sonucunda hastanelerin birer ticarethaneye dönüþtüðünü belirterek, Diyarbakýr'ýn da saðlýkta dönüþüm politikalarýndan dolayý birçok hastanenin kapatýlmasýndan nasibini aldýðýnýn altýný çizdi.

‘Rapordaki ifadeler þaka gibi’

Karadaþ'ýn ardýndan saðlýk alanýnda 25'inci ve 40'ýncý yýlýný dolduran hekimlere plaketler ve akademik onur belgesi verildi. Ödül töreninin ardýndan daha önce Ýsmail Beþikçi, Ahmet Türk, Sezen Aksu, Rakel Dink, Ragýp Zarakolu gibi isimlere verilen ve 2013 yýlýnda Ro-

boskili ailelere layýk görülen "Barýþ Dostluk ve Demokrasi Ödülü"ne iliþkin konuþan Karadaþ, Roboski katliamýnýn ardýndan medyanýn ve hükümetin içerisinde bulunduðu tutumun katliamý örtbas etmeye yönelik olduðunu belirterek, geçtiðimiz günlerde Meclis Alt Komisyonu tarafýndan açýklanan Roboski raporundaki ifadelerin insanlara "þaka" gibi geldiðine dikkat çekti.

“Dünyaya örnek bir yaklaþým”

Roboskili ailelerin katliamýn ardýndan olayýn faillerinin açýða çýkarýlmasý için bir yýlý aþkýn süredir mücadele verdiðini belirten Karadaþ, katliamýn faillerinin tutuklanmasý gerekirken, gözaltýna alýnarak tutuklananlarýn Roboskililer olduðunu dile getirdi. Karadaþ'ýn arýndan konuþan Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, katliamýn üzerinden bir yýlý aþkýn süre geçmesine raðmen katliamý gerçekleþtirenlerden bir tek kiþinin bile tutuklanmadýðýna dikkat çekerek, onurlu bir barýþ için gerçekle-

rin açýða kavuþturulmasý ve Roboski katliamýnýn faillerinin yargý önüne çýkarýlmasý gerektiðini vurguladý. Baydemir'in ardýndan ödüllerin sahiplerinin belirlenmesinde juriye baþkanlýk yapan Gamze Yalçýn, Roboskili annelerin ödüle layýk görülmesinin gerekçesini açýkladý. Yalçýn, 21 Aðustos 2012 günü Roboski'ye asker taþýyan bir minibüsün kaza geçirmesinin ardýndan askerlerin yardýmýna ilk olarak katliamda yakýnlarýný kaybedenlerin koþtuðunu ve bunun dünyaya örnek bir yaklaþým olduðunu belirtti.

“Sinevizyon aðýtlarý ile sunuldu”

Konuþmalarýn ardýndan Roboski katliamýn ardýndan yaþanýlanlarýn anlatýldýðý sinevizyon gösterimi yapýldý. Bu sýrada sunumdaki uçak bombardýmanýna ait seslerin duyulmasý ile Roboskili annelerin yaktýðý Kürtçe aðýtlar salonda duygulu anlarýn yaþanmasýna neden oldu. Sunum sýrasýnda Roboskili bir annenin, "Uçaklarýn sesi geldiðinde, uçaklar bomba yaðdýrdýðýnda oðlum ne diyordu? O son se-

sini duyabilseydim" demesi salondakileri hüzne boðdu. Uzun süre duygulu anlarýn yaþanmasýna sebep olan sunumun ardýndan ödüle layýk görülen Roboskili anneler adýna ödülü katliamda çocuðunu yitiren Sakine Encü, Kemal Karadaþ'ýn elinde alýrken, annelere de gül daðýtýldý. Daha sonra katliamda yaþamýný yitiren Seyithan Encü'nün ablasý Hatun Encü yaptýðý konuþmada, "34 yakýnýmýzý yitirmemizin üzerinden bir yýlý aþkýn bir süre geçmesine raðmen halen failler ortada dolaþýyor. Biz barýþtan yana olduðumuzu her seferinde belirttik. Yüreði yanan annelerin o askerleri nasýl kurtardýðýný gördük. Tayyip Erdoðan bir bakabilsin bu tabloya. 34 gencimizin tek suçu karýnlarýný doyurmaktý. Biz bu raporu kesinlikle kabul etmiyoruz. Her þey apaçýk ortadadýr" þeklinde konuþtu.

‘Tarafsýz bir rapor hazýrladýk’

Konuþmalardan sonra moderatörlüðünü Dr. Selim Ölçer'in yaptýðý, BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak'ýn yoðunluktan

dolayý katýlmadýðý için yerine BDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ ve ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici'nin konuþmacý olarak katýldýðý bir panel düzenlendi. Panelde ilk olarak konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, katliamýn yaþanmasý ardýndan hemen bölgeye gittiklerini ve bölgede yaþanýlanlarý tarafsýz bir þekilde raporlaþtýrdýklarýný belirtti. Bu raporun daha önce kamuoyuyla paylaþýldýðýný hatýrlatan Bilici, raporda katliama iliþkin yer alan sorularýn yetkililer tarafýndan açýklanmasý durumunda katliamý gerçekleþtirenlerin de açýða çýkacaðýný söyledi.

‘Roboski’ye yaklaþým barýþa yaklaþýmdýr’

Bilici, geçmiþte yaþanýlan tüm katliamlar gibi Roboski katliamýnýn da devlet politikalarýnýn bir parçasý olduðuna dikkat çekerek, katliamýn sorumlularýnýn baþta Baþbakan olmak üzere devlet ve hükümet olduðunun altýný çizdi. Bilici'nin ardýndan BDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ ise, çözüm süreci ve Roboski katliamýnýn hukuki boyutunu ele aldý. Beþtaþ, Roboski katliamý dosyasý üzerindeki gizlilik kararýnýn failleri gizlemeye yönelik olduðunu belirterek, "Roboski, cumhuriyetin kuruluþundan bu yana devletin Kürtlere bakýþýnýn fotoðrafýdýr. Roboski'ye yaklaþým sürece de, barýþa da yaklaþýmdýr. Devletin vatandaþa karþý iþlediði suçlarý kimden soracaðýz?" þeklinde konuþtu. Panelin ardýndan tören son buldu. (DÝHA)


7

KADIN VE YAÞAM

11 Mart 2013 Pazartesi

Anne ve bebeðine ikinci hayat! Her iki kalp kapakçýðý 10 yýl önce deðiþtirilen ve bu süre zarfýnda 2 kez düþük yapýp, riskli olmasýna raðmen bir kez daha hamile kalmaya karar veren 5 buçuk aylýk hamile Serpil Karataþ'a kalp ameliyatý yapýldý ADANA'da her iki kalp kapakçýðý 10 yýl önce deðiþtirilen ve bu süre zarfýnda 2 kez düþük yapýp riskli olmasýna raðmen bir kez daha hamile kalmaya karar veren ve bu nedenle önceki gün fenalaþýp hastaneye kaldýrýlan 5 buçuk aylýk hamile Serpil Karataþ'a (37) kalp ameliyatý yapýldý. Alýnan bilgilere göre, ayný zamanda kan sulandýrýcý ilaçta kullandýðý öðrenilen ve fenalaþan Arslan, Baþkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araþtýrma Merkezi'ne kaldýrýldý. Burada doktorlar tarafýndan muayene edilen ve kalp kapakçýðýnda pýhtý olduðu tespit edilen Karataþ'ýn ameliyata alýnmasý kararlaþtýrýldý. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmaný Prof. Dr. Öner Gülcan baþkanlýðýnda yapýlan ameliyatta ilk baþta Kara-

taþ'ýn kalbi durdurulup, kalp akciðer makinesine baðlandý. Karataþ'ýn karnýndaki bebekte ameliyat boyunca takip edilip kontrol altýnda tutuldu

“Bile bile hamile kaldým!”

Baþarýlý geçtiði belirtilen ameliyat sonrasý gözetim altýnda tutulan Karataþ, çok mutlu olduðunu dile getirdi. Çocuk sahibi olmayý çok istediðini söyleyen Karataþ, "Kalbimdeki soruna raðmen, hamile kalmamýn çok riskli olduðunu biliyordum. Bunu bile bile hamile kaldým. Zor ama çok baþarýlý bir operasyonun ardýndan saðlýðýma yeniden kavuþacaðýmý bilmek beni mutlu ediyor" dedi.

Kalbi durdurularak makineye baðlandý Ameliyat ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Öner Gülcan,

ameliyatýn kalp kapakçýklarýndan birinde meydana gelen kan pýhtýlaþmasý nedeniyle yapýldýðýný, ameliyatýn baþarýlý geçtiðini ve anne ile çocuðunun saðlýk durumunun gayet iyi oldu-

Kadýnlýk yolculuðunu saðlýklý kýlýn! Kadýnlarda döneme özgü beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar, çocukluktan genç kýzlýða, gebelikten emzirme sürecine ve menopoz yolculuðunda kadýn beslenmesinin ayrý bir özen gerektirdiðini söylüyor Salatalara ve sebze yemeklerine katýlan sývý yaðlar ve hayvansal içerikli gýdalarda yer alan doymuþ ya asitleri yeterlidir. Kýzartma ve kavurma tüketmek saðlýk açýsýndan zararlý olan trans yaðlarýn alýnmasýna neden olur.

Yazý Dizisi

Çið et içeren besinlerden uzak durulmalý

Günlük karbonhidrat tüketimi yeterli olmalýdýr. Beyaz ekmek yerine tam tahýl ekmekleri tercih edilmelidir. Fakat demir yetersizliði durumu varsa, kepekli ekmek türlerinden kaçýnýlmalýdýr. Günde 3 su bardaðý kadar süt veya yoðurt tüketilmelidir. Çið et içeren yemeklerden (sushi, çið köfte gibi), içi çið kalmýþ etlerden uzak durulmasý gerekir. Ýyi piþmemiþ veya çið olan etler, besin zehirlenmelerine ve zararlý bakterilerin bulaþmasýna neden olabilir.

Fazla tuz ödemi artýrýr

Gebeliðin son dönemlerinde

ödem sorunu oluþabilir. Ödemden korunmak için az tuzlu bir beslenme þekli benimsenmelidir. Yemeklerden ve ekmekten gelen tuz gebe için yeterlidir. Ekstra tuzluk kullanýlmasýna gerek yoktur. Ýyotlu tuz tercih edilmelidir. Tuz yemeklere ateþten alýndýktan sonra ilave edilmeli ve karanlýk ortamda saklanmalýdýr.

Doktora danýþmadan bitki çayý içmeyin

Günlük sývý ihtiyacý karþýlanmalýdýr. Su, ayran, taze sýkýlmýþ meyve suyu ve ýhlamur gibi içecekler tercih edilebilir. Bazý bitki çaylarý, rahim kasýlmalarýna neden olabileceði için doktora/diyetisyene sorulmadan kullanýlmamalýdýr. Asitli içeceklerden mümkün olduðunca kaçýnýlmalýdýr. Bazý tatlandýrýcý türleri plesentadan bebeðe geçebildiðinden ötürü tatlandýrýcý içeren ürünler tercih edilmemelidir. Çay, kahve gibi kafeinli içecek-

ðunu söyledi. Gülcan, "Bu tür kalp rahatsýzlýðý olan hastalarýn hamile kalmadan önce mutlaka doktorlarýna baþvurup 3'ncü basamak bir saðlýk kuruluþunda takip edilmeleri gerekiyor.

ler sýnýrlý tüketilmelidir. Gebelerde günlük güvenli kafein alma sýnýrý 300 mg'dýr. Çay ve kahve gibi içecekler yemeklerden en az 45 dakika sonra fazla demli veya çok yoðun olmayacak þekilde tüketilebilir.

Aþerme durumunda ne yapýlmalý?

Gebenin doktor kontrollerinin yaný sýra diyetisyenden de yardým almasý saðlýklý bir gebelik ve bebeðin besinsel ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý açýsýndan önemlidir. Gebe, kireç, toprak gibi besin olmayan cisimlere aþeriyor veya bunlarý tüketiyorsa en kýsa zamanda doktora baþvurulmalýdýr.

Bebek emzirirken

Süt miktarýný arttýran en önemli etmen günlük sývý tüketimidir. Emziren bir annenin günde 3 litre kadar sývý tüketmesi gerekir. Bilinenin aksine þekerli gýdalarýn süt üretimi arttýrmasý söz konusu deðildir. Beyaz þeker boþ enerji kaynaðý olduðu için mümkün olduðunca sýnýrlý tüketilmelidir. Kafein ve nikotin, süte geçerek bebeðinizin uyku sorunu yaþamasýna neden olabilir. Bu nedenle kafeinli içecek tüketiminde aþýrýya kaçýlmamasý ve sigara içilmemesi önemlidir.

Bu çok önemlidir. Eðer kan sulandýrýcý ilacý kontrolsüz kullanmaya devam ederlerse, hastalarýn bebeklerinde anomali olma riski yüksek oluyor" diye kaydetti. (DÝHA)

Süt kalitesi için bunlara dikkat

Yeterli ve dengeli beslenmek, süt kalitesini arttýrýr. Her gün süt ve süt ürünleri, et çeþitleri, sebze-meyveler ve tahýl ürünleri düzenli olarak ve karýþým halinde tüketilmelidir. Ýlk altý ay kesinlikle zayýflama diyeti yapýlmamalýdýr. Altý ay sonrasýnda günlük enerji ihtiyacýný karþýlayan saðlýklý bir beslenme planý uygulanmaya baþlayabilir. Devamý yarýn


8

POLÝTÝKA

11 Mart 2013 Pazartesi

‘Karþý taraf samimiyetini göstermeli’ Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, çözüm süreciyle ilgili, “Samimi gayretler ve niyetler gayet açýk. Þimdi karþý tarafýn da samimiyetini göstermesi gerekir” dedi

ANKARA - Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Ýsveç'e hareketinden önce Esenboða Havalimaný'nda düzenlediði basýn toplantýsýnda, gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Bir gazetecinin, ''Çözüm süreciyle ilgili muhalefetin sizin adým atmanýz yönünde istekleri var. Çünkü bilgilendirilmediklerini söylüyorlar. Bir yandan da PKK'nin 21 Mart'ta silah býrakacaðý beklentisi doðdu. Bu süreci nasýl deðerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine Gül, bu konuyla ilgili tüm sorularýn sorulmasýný isteyerek, ardýndan yanýt vereceðini söyledi.

‘Öncelik silahlarýn býrakýlmasý’

"Ýmralý tutanaklarýnýn sýzdýrýlmasý konusunda eleþtiriler vardý. Siz bu zabýtlarýn sürece zarar verdiðini düþünüyor musunuz?'' ve ''PKK'nin elindeki 7 kamu görevlisinin serbest býrakýlacaðý belirtiliyor. Baþbakan Erdoðan'ýn 'Habur'a, þova dönüþmemeli' þeklinde uyarýsý vardý. Görüþlerinizi almak isteriz?'' þeklindeki sorularý yanýtlayan Gül, Türkiye'nin en büyük meselesini, Türkiye'nin gündeminden çýkarmak, terörü bitirmek için, iyi niyetli, samimi gayretler

Meclis ‘halk’a açýlýyor TBMM Baþkanlýðý, her Cumartesi günü isteyen yurttaþlara gezi düzenleyecek. Meclis'i gezmek isteyenler randevu almadan programdan yararlanabilecek

ANKARA - TBMM Baþkanlýðý, yurttaþlarýn Meclis'i gezmesi amacýyla ''halk günü'' uygu-

lamasý baþlatýyor. TBMM'nin tanýtýmý kapsamýnda baþta öðrenci gruplarý olmak

bulunduðunu söyledi. Halkýn büyük kýsmýnýn da bu gayretleri desteklediðini dile getiren Cumhurbaþkaný Gül, þunlarý kaydetti: ''Ümit ederiz ki, bunlar Türkiye'nin milli birliðini, bütünlüðünü, üniter yapýsýný hiç bir þekilde zaafa uðratmayacak þekilde neticelenir ve bir çözüm ortaya çýkar. Samimi gayretler ve niyetler gayet açýk. Þimdi karþý tarafýn da samimiyetini göstermesi gerekir. Bunun için dikkat edilmesi gereken hususlar, tabi ki öncelikle silahýn býrakýlmasý, bu sürecin herhangi bir propaganda faali-

üzere yurt içi ve yurt dýþýndan ziyaret amacýyla gelen gruplarýn rehber eþliðinde gezdiriliyordu. TBMM'nin çalýþma gün ve saatleri dýþýnda gerçekleþtirilen tanýtým turlarýnda, Genel Kurul Salonu'nda sunum yapýlýyordu. Sunumda, Meclis'in tarihçesi, fiziki mekanlarý ve yasama faaliyetleri hakkýnda bilgi verilirken, ziyaretçi gruplarý yerleþke içerisinde gezdiriliyor, yabancý heyetlere ve turist gruplarýna ayrýca Ýngilizce sunum da yapýlýyordu. Gelecek haftadan itibaren baþlatýlacak yeni uygulamayla; TBMM'yi gezmek isteyen ziyaretçiler, Cumartesi günleri randevu almaksýzýn

yeti alanýna çevrilmemesi ve psikolojik faaliyetlerin bu süreç içinde yapýlmamasý. Bütün bunlar karþý tarafýn samimiyetini test edici unsurlar olacaktýr. Onun için hep beraber, dikkatli þekilde teyakkuz içerisinde, diðer yandan da takip ediyoruz. Geçmiþten bu yana gelmiþ birçok tecrübelerimiz vardýr. Bu tecrübelerimiz daima zihnimizin de bir köþesindedir. Tahmin ederim sorularýnýzýn hepsinin cevabýný bunun içinde bulacaksýnýz.''

“Bunlar TBMM’nin faaliyetidir”

Cumhurbaþkaný Gül, yeni anayasa çalýþmalarýnda gelinen durum ve sürece iliþkin tartýþmalara yönelik deðerlendirilmesinin sorulmasý üzerine, ''Bunlar TBMM'nin faaliyetidir. Sayýn Meclis Baþkaný'nýn nasýl büyük bir gayret içinde olduðunu herkes biliyor. Halk nezdinde çok büyük çalýþmalar yapýldý. Büyük destekler var yeni bir anayasa için. Ümit ederim ki bir uzlaþma söz konusu olur. Önemli olan Türkiye'nin geliþmiþ demokrasilerin bütün niteliklerini taþýyan bir anayasaya sahip olmasýdýr'' diye konuþtu. 11.00 - 16.00 saatleri arasýnda Dikmen kapýsýndan giriþ yapmak suretiyle gezi programýndan yararlanabilecek. Yeni uygulamayla ''millet iradesinin tecelli ettiði, temsil edildiði en yüce çatý olan Meclis'i yurttaþlarýn ziyaret etmesi, tanýmasýný ve TBMM hakkýnda daha fazla bilgi edinmesi'' amaçlanýyor. Gezi programlarý, Cumartesi günleri 11.00 - 16.00 saatleri arasýnda her saat baþý tekrarlanacak. Ziyaretçiler 0312 420 68 87 numaralý telefondan konuyla ilgili bilgi alabilecek, ayrýca ''rehberlik@tbmm.gov.tr'' adresi ve 0312 420 69 25 numaralý fakstan da iletiþime geçebilecek.

Meclis’te yoðun hafta Genel Kurul’un bu haftaki gündeminde yabancý uyruklulara iliþkin önemli düzenlemeler içeren yasa tasarýsý ile Ordu'yu Büyükþehir kapsamýna alan teklif yer alýyor ANKARA - TBMM Genel Kurulu'nun bu haftaki gündeminde önemli konular bulunuyor. Bunlar arasýnda; yabancý uyruklulara iliþkin önemli düzenlemeler içeren yasa tasarýsý ile Ordu'yu Büyükþehir kapsamýna alan teklif de yer alýyor. Genel Kurul; 12 Mart Salý günü, görüþmeleri yarým kalan Elektrik Piyasasý Kanunu Tasarýsý'nýn görüþmelerine devam edecek. ''Temel Kanun'' olarak görüþülen tasarýnýn 2. Bölümü ele alýnacak. Tasarý, kamu ve özel sektör üretim þirketleri ile organize sanayi bölgesi tüzel kiþiliðinin elektrik üretimi yapabilmesine imkan tanýyor. Yabancýlar ve Uluslararasý Koruma Kanunu Tasarýsý da bu hafta görüþülecek. Temel Kanun olarak görüþülecek tasarý, yabancýlarýn Türkiye'ye giriþleri, kalýþlarý ve çýkýþlarý ile saðlanacak korumanýn uygulanmasýna iliþkin usulleri belirliyor. Tasarýyla; vatansýzlara, Türkiye'de yasal olarak ikamet edebilme hakký saðlayan ''Vatansýz Kiþi Kimlik Belgesi'' düzenlenecek. Türkiye'de kesintisiz en az 8 yýl ikamet izniyle kalan ya da Göç Politikalarý Kurulu'nun belirlediði þartlara uyan yabancýlara, süresiz ikamet izni verilecek. Türkiye'den transit geçecek yabancýlara, havalimaný transit vizesi þartý getirilebilecek. Ýnsan ticareti maðduru olan yabancýlar, 30 gün süreli ikamet izni alabilecek. Sýnýr dýþý etme kararýna karþý, idare mahkemesine baþvurulabilecek. Mahkemenin bu konuda verdiði karar kesin olacak. Bu tasarýnýn yasalaþmasýnýn ardýndan Ordu'yu büyükþehir kapsamýna alan yasa teklifi ele alýnacak. Genel Kurul, programýný tamamlamak için gece geç saatlere kadar mesai yapacak. Adalet Komisyonu, bu hafta yapacaðý toplantýda 4. Yargý Paketi'ni görüþecek.


9

POLÝTÝKA

11 Mart 2013 Pazartesi

Ergin: ‘Ne taahhüt ettiysek pakette o var’ 4. Yargý Paketi'ne yönelik eleþtirileri cevaplayan Adalet Bakaný Sadullah Ergin, “Baþta ne taahhüt ettiysek pakette o var” dedi ANKARA - Adalet Bakaný Sadullah Ergin, AKP Siyasi ve Hukuki Ýþler Baþkanlýðý'nýn parti genel merkezinde düzenlediði bölge toplantýsýnda, basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý. BDP'nin 4. Yargý Paketi'ne iliþkin eleþtirileri hatýrlatýlýnca Ergin, þunlarý söyledi: "Öncelikle þuna üzüldüðümü ifade edeyim, 4. Yargý Paketi'ni konuþmaya baþladýðýmýzdan bu yana ayný þeyleri söyledik. Bu çalýþma Avrupa Konseyi ile Adalet Bakanlýðýnýn yürüttüðü çalýþmadýr ve Türkiye'nin AÝHM'de karþý karþýya kaldýðý tabloyu düzeltmeye yönelik bir çalýþmadýr. Biz çýtayý koymuþuz, çerçeveyi çizmiþiz, o çerçevede hareket etmiþiz. Bugün yorumlara bakýyoruz 'dað fare doðurdu, biz baþ-

GAZÝANTEP - CHP Genel Baþkan Yardýmcýlarý Gürsel Tekin ve Umut Oran, CHP Nizip Ýlçe Baþkanlýðý'nýn hizmet binasýnýn açýlýþýný gerçekleþtirerek, partililerle bir araya geldi. Oran, burada gazetecilere yaptýðý açýklamada, AKP içerisinde yeni bir parti kurulma çalýþmalarý baþladýðýný ve Baþbakan'ýn gurubuna hakim olmadýðýný öne sürdü.

‘Bir tutarsýzlýk var’

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn baþkanlýk sistemi ve anayasa ile ilgili yaptýðý açýklamalarla terörle mücadele konusunda yaptýðý çalýþmalarýn, partisi içerisinde ciddi rahatsýzlýklara neden olduðunu ileri süren Oran, þöyle konuþtu: ''Çünkü, öyle bir tutarsýzlýk var ki; bir bakýyorsunuz Baþbakan 'idamý getireceðim' diyor, sonra idamý getireceði kiþi ile beraber bir iþbirliði içerisinde. Bir bakýyorsunuz 'Kürt sorunu yok' diyor, sonra Kürt sorunu ile ilgili çalýþma içerisinde. Bir bakýyorsunuz

ka bir þey bekliyorduk' bekliyorsan sen bekliyorsun. Biz ne için yola çýktýðýmýzý 2,5 yýl önce söylemiþiz. Türkiye AÝHM'de ihlal kararlarýnda birinci. Bunu hak etmiyoruz, devredeceðiz, bu tabloyu deðiþtireceðiz dedik." Bakan Ergin, "Bu çalýþmalar sonucunda ilk defa Türkiye 2012 yýlý sonunda þampiyonluðu devretti. Ýkinci oldu. Bu da iyi deðil ama Allah'ýn izniyle o basamaklarý baþkalarýna devrediyoruz. O sýralamadan çýkýyoruz. Buradan çýkabilmek için 4. Yargý Paketi'ndeki düzenlemeleri yapmamýz lazým. Kiþiler kendi sýkýntýlarýný bunun içinde çizecek diye bir taahhüdümüz yok. Bu geçtiðinde Türkiye'de demokrasinin standardý yükselecek, ifade

özgürlüðünün önündeki engeller daralacak ve Türkiye düne göre çok daha iyi konuma gelecek" dedi.

“Ne dediysek, tam da onu getirdik”

CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun 4. Yargý Paketi'ne iliþkin "Amaca hizmet etmiyor, þu-

nu getirmiyor, bunu getirmiyor" deðerlendirmesinde bulunduðunu, ardýndan paketi henüz incelemediðini söylediðini anlatan Ergin, MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'nin de benzer bir yaklaþým sergilediðini söyledi. Ergin, "Allah aþkýna ortaya çýkan bir tasarýnýn okunmadan, anlaþýlmadan

‘Hedefimiz iktidar olmak’ CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Umut Oran, “Bizim tek hedefimiz yerelde ve genelde iktidar olmak, Cumhurbaþkanlýðýna Cumhuriyet Halk Partisi’nden bir arkadaþýmýzý getirmektir” dedi BDP'li milletvekillerinin dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasý için çaba içerisinde, arkasýndan BDP'lilerle beraber bir çalýþma içerisine girmiþ. Yani bu tutarsýzlýk, bir anlamda bu ilkesizlik ve bu kontrolsüzlük esasýnda parti içerisinde ciddi bir ayrýþmaya neden olmuþtur. Esas sorun Baþbakan'ýn ulusal güvenlik, Kürt ve terör meselelerini bir merdiven, bir basamak olarak kullanmasý, anayasayý bir basamak olarak kullanmasý

ve esas amacý baþkanlýk sistemi veya daha fazla güce sahip olmak. Bu çok tehlikeli ve bu tehlikenin farkýnda olan AK Partili, diðer parti içerisindeki siyasetçiler, milletvekilleri esasýnda kralýn çýplak olduðunu görüyorlar.'' CHP'nin genel baþkanýyla, merkez yönetim kuruluyla, parti meclisi, milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri, diðer tüm birimleriyle birlik, beraberlik ve dayanýþma içerisinde hareket

ettiðini anlatan Oran, ''Bizim tek hedefimiz yerelde ve genelde iktidar olmak, Cumhurbaþkanlýðýna Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir arkadaþýmýzý getirmektir'' dedi.

‘Aklýmýza gelen projeler yapýlýyor’

CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Tekin ise, Anadolu coðrafyasýnýn bin yýl bütün yoksulluklara raðmen mazlumlara ev sahipliði yapmýþ bir coðrafya olduðunu söy-

algýlanmadan eleþtirisini yapmak herhalde Türkiye'deki muhalefete özgü bir þey. Okumadýðýnýz bir þey hakkýnda kulaktan dolma bilgilerle eleþtiri yapýyorsunuz. Ýlk gün ne dediysek tam da onu getirdik Parlamento'nun huzuruna" diye konuþtu. (DÝHA)

ledi. Antepli'nin de Nizipli'nin de mazlum olana kucak açacaðýný belirten Tekin, þunlarý kaydetti: "Ama hepimizin bilmesi gerekir ki, burada yaþanan bir mazlumluk ve bir maðduriyetlik deðil. Daha bu sorun baþlamadan sayýn Baþbakan ve iktidar yetkilileri sýnýrýmýzda bir kampýn kurulacaðýný, hatta kaç kiþinin geleceðini ifade etmiþti. Bizim bu konuda aklýmýza gelen bütün projeler yapýlýyor, ellerine veriliyor ve bu projeler uygulanýyor. Ancak bu yapýlanlar ne Birleþmiþ Milletler ne de Türkiye Cumhuriyeti hukukuna uyuyor. Buraya binlerce insan geliyor. Nizip'te binlerce insan aþ, iþ beklerken, sorunun üstüne sorun eklemeyi niye kendine vazife edindin sayýn Baþbakan. Eðer gerçekten Türkiye'nin iç sorunuyla Türkiye ile ilgili oluþabilecek bir sýkýntýdan dolayý yapýyorsanýz, elbette buna canýmýz feda.'' Konuþmalarýn ardýndan CHP Nizip ilçe binasý hizmete açýldý.


10

HABER

11 Mart 2013 Pazartesi

Süreç Diyarbakýr’a yarayacak TARIK OTHAN

47. ITB Berlin Turizm Fuarý hakkýnda bilgi veren Vali Toprak, yaþanan müzakere sürecinin tur operatörleri ve seyahat acenteler üzerinde olumlu etki oluþturduðunu belirterek, yeni tur rota ve destinasyonlarda Diyarbakýr’a yer verileceðini özellikle söyledi

DÝYARBAKIR - Almanya'nýn Berlin kentinde geçtiðimiz günlerde düzenlenen 47. ITB Berlin Turizm Fuarý'nda yer alan Diyarbakýr standýna, turizm Ýþletmeleri ve kültür turizmi alanýnda Avrupa' da faaliyet gösteren tur operatörlerinden büyük ilgi gösterdi. Asya ve Avrupa'nýn farklý kentlerinden, Almanya baþta olmak üzere Çek Cumhuriyeti, Polonya gibi, Kültür Turizmi alanýnda faaliyet gösteren birçok tur operatörü ile ülkemizde önde gelen Tur ve Gezi Organizasyon þirketleri Diyarbakýr Standý'na gelerek, Diyarbakýr Valiliði tarafýndan basýmý saðlanan tanýtým materyallerinden temin ederken bir yandan da Diyarbakýr hakkýnda bilgi edindiler.

Diyarbakýr için güvenlik vurgusu

Vali Mustafa Toprak' la da görüþen þirket yetkilileri Türkiye'nin önemli bir turizm destinasyonu olan Diyarbakýr'ýn fuarda yer almasýndan büyük bir mutluluk duyduklarýný, Diyarbakýr'ýn Türkiye'nin kültür ve inanç turizminde önemli bir yerde olduðunu dile getirerek yaþanan güvenlik algý sorunun giderilmesi ardýndan Diyarbakýr'ýn birçok yabancý turistle buluþacaðýný belirttiler. Bu sorunun ortadan kalkmasýyla turistlerin Diyarbakýr'la buluþmasýnýn turistler açýsýndan beklenen, Diyarbakýr için de özlenen bir durum oluþturacaðýný dile getirdiler.

Diyarbakýr hýzla ilerliyor…

Tur operatörleri yetkilileri ile görüþen Vali Toprak, Diyarbakýr'ýn sahip olduðu deðerle, turizm pastasýndan hak ettiði deðeri alacak bütün koþullara sahip bir kent olduðunu belirterek, "Hükümetimizin ve Bakanlýklarýmýzýn desteði ve kurumlarýmýzýn özverili çalýþmalarýyla Diyarbakýr kültür, inanç ve birçok turizm alanýnda önemli bir konuma gelecektir. Devam eden Kültür Turizm Bakanlýðý ve Kalkýnma Bakanlýðýnca finanse edilen Valiliðimizin koordinasyonunda turizm altyapýsý, restorasyon ve tanýtým çalýþmalarýyla Diyarbakýr, turizmde

turistlerin ve tur operatörlerinin beklentilerine cevap verecek bir konuma eriþecektir." dedi. Tur operatörler ve seyahat acenteleri Diyarbakýr'ýn içinde barýndýrdýðý tarihi, kültürel ve inanç deðerlerine hayran kaldý. Hükümetimiz tarafýndan yürütülen toplum kaynaþmasýný saðlamaya yönelik sürecin ilimiz ve dýþ dünya üzerinde çok önemli algý iyileþmesine vesile olan Diyarbakýr standýmýzý ziyaret eden tur operatörleri ve seyahat acenteleri tarafýndan özellikle ifade edildi.

Destinasyonlarda Diyarbakýr’a yer verilecek

Silvan’da Suriye’ye yardým kampanyasý sürüyor

Bu geliþmelerin tur operatörleri ve seyahat acenteler üzerinde olumlu etki ve intibah oluþturarak yeni tur rota ve destinasyonlarda Diyarbakýr'a yer verileceðini özellikle belirten Vali Toprak, turizm sektörünün Diyarbakýr gibi güçlü bir destinasyona, Diyarbakýr'ýn da turiste ihtiyacý olduðunu belirterek, bunun en yakýn zamanda giderileceðini dile getirerek, gösterdikleri ilgiden ötürü tur operatörleri ve þirket yetkililerine teþekkür etti. Stant da Diyarbakýr' a özgü tatlardan tur operatörü ziyaretçilerine ikramlarda bulunuldu.

DÝYARBAKIR - Silvan'da baþlatýlan Suriye'ye yardým kampanyasý sürerken, kampanya çerçevesinde 800 torba un Suriye'ye gönderildi. Ýlçede ayrýca 15 ton gýda ürünü toplandýðý kaydedildi. Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde baþlatýlan Suriye'ye yardým kapmayasý kapsamýnda ilçe merkezi ve köylerden toplanan 800 torba un Suriye'ye gönderilirken, ilçe merkezinde devam eden kampanya kapsamýnda yaklaþýk 15 ton gýda ürünleri toplandý. Yardýmlarýn en kýsa zamanda Suriye'ye gönderileceði kaydedildi.


11

HABER

11 Mart 2013 Pazartesi

“Tarihi bir Nevroz olacak” DÝYARBAKIR - Nevroz Bayramý kutlamalarý ve gündemdeki geliþmelere iliþkin Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ve Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) eþ baþkanlarý tarafýndan DTK binasýnda basýn toplantýsý düzenlendi. Toplantýya; DTK eþ baþkanlarý Ahmet Türk ve Aysel Tuðluk ile BDP eþ baþkanlarý Gültan Kýþanak ile Selahattin Demirtaþ, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir ve yazar Nuray Mert'in yaný sýra aralarýnda sivil toplum örgütü temsilcilerinin de bulunduðu çok sayýda kiþi katýldý. Basýn mensuplarýnýn yoðun ilgi gösterdiði toplantýda ilk olarak konuþan DTK Eþ Baþkaný Ahmet Türk, Nevroz'un sürecin ruhuna uygun, Kürt halkýnýn geleceðinin belirleneceði bir kutlama olacaðýný söyledi.

‘Barýþý haykýracaðýz’

"Özgürlüklerin mücadelesinin Nevroz'u, Sayýn Öcalan'ýn özgürleþmesi için halkýmýzýn direndiði, düþüncesini, duygusunu, çýðlýðýný tüm dünyaya duyurduðu bir Nevroz olarak görüyoruz" diyen Türk, þunlarý söyledi: "Yine Kürt halkýný eþit ve onurlu yaþamý için kendi statüsünü belirleyecek bir Nevroz olarak deðerlendiriyoruz. Bu nedenle bu yýlki Nevroz'u bir bütün olarak halkýmýzla birlikte alanlarda özgürlük sesimizi, barýþ sesimizi, Kürt sorununun çözüm sürecini haykýracak bir Nevroz'a dönüþtüreceðiz. Demokratik siyasetin daha güçlü bir þekilde artýk sorunlarýn çözüme katký sunacak bir rol oynayacaðý bir dönem olarak deðerlendirmek gerekiyor. Bu Nevroz'un ve Kürt mücadelesinin artýk Kürt halkýnýn bir bütün olarak omzunda olduðunun mesa-

jýnýn ortaya çýkacaðý bir Nevroz olarak deðerlendiriyoruz. Yine bu Nevroz'u ezilenlerin, sömürülenlerin baþkaldýrýsý olarak. Yine Ortadoðu halklarýnýn daha demokratik özgür bir geleceði için bir mesaj olarak deðerlendiriyoruz."

Bin 950 davetiye basýldý

Kürt halkýnýn yýllardýr sürdürdüðü özgürlük mücadelesinin gelinen noktada çözümü dayattýðýný belirten Türk, Kürt sorununun çözümünün, Kürt halkýnýn özgürlüðünün ve Türkiye'nin özgürlüðü anlamýna geleceðine dikkat çekti. 2013 yýlý Nevroz'unu yeni bir dönemin baþlangýcý ve müjdecisi olarak deðerlendirdiklerini belirten Türk, "BDP, DTK ve bugün bizlerle dayanýþma içerisinde olan bütün STK'lerin çabalarý sonucunda bir Nevroz programý ortaya çýkarýldý. 42 ilimizde ve 130 merkezde 17 Mart'tan baþlayarak, 21 Mart'a kadar Nevroz programlarý gündemleþtirdik. Yurt dýþýndaki parti, kurum, þahsiyetleri Nevroz'a davet etmek amacýyla bin 950 davetiye bastýk. Sayýn Öcalan'ýn da mesajýndan anlaþýldýðý gibi artýk klasik yöntemlerle deðil, gerçekten bu süreci daha geniþ bir perspektifle halkýmýzýn huzuruna getireceðiz" dedi.

‘Amed Nevrozu çok önemli’

Barýþýn ve Kürt sorununun çözümü ancak Kürt halkýnýn direngenliðiyle, taleplerinin çok açýk bir þekilde ortaya çýkmasýyla gerçekleþeceðine dikkat çeken Türk, "2013 yýlý Nevroz'u yeni dönemin baþlangýcýdýr. 2013 Nevroz'u yeni dönemin mücadele biçimidir. Bu anlayýþla bütün halkýmýzý özellikle alanlara bekliyoruz. Amed Nevrozu'nun vereceði mesaj çok önemlidir. Amed Nevrozu'nun mesajlarý Kürt hal-

DTK ve BDP eþ genel baþkanlarý Nevroz ve gündemdeki konulara iliþkin konuþtu. 2013 Nevroz Bayramý kutlamalarýnýn Kürt halkýnýn geleceðinin belirleneceði kutlama olacaðýný belirten DTK Eþ Baþkaný Ahmet Türk, bu yýlki Nevroz kutlamalarýnýn tarihsel bir anlamý olduðunu söyledi kýnýn taleplerinin gerçekleþmesi için önemli bir aþamadýr. Bütün halkýmýzý Nevroz alanlarýna, özgürlüðe bir yürüyüþ olarak katýlmasýný istiyorum" çaðrýsýnda bulundu.

‘Tarihi bir fýrsat yakalanmýþtýr’

Türk'ün ardýnda konuþan Aysel Tuðluk ise, 2013 Nevroz'unun tarihsel anlam atfedilen son derece önemli bir Nevroz olacaðýný dile getirerek, Kürt sorununun demokratik ve barýþçýl çözümü konusunda yeniden tarihsel bir fýrsatý yakalayacaðýmýz bir sürecinin yaþandýðýný belirtti. Bu yýlki Nevroz'u tarihsel kýlan en önemli nedenlerden birinin Abdullah Öcalan ile devlet arasýnda yaþanan ve diyalog süreci olarak ifade edilebilecek olan görüþmelerin olduðunu ifade eden

Tuðluk, "Kürt demokratik kurum ve bileþenleri olarak baþlatýlan bu sürecin gerçek bir çözüme evirilmesi için, buradan özgürlükler ve demokrasinin kazanmasý için sürece dönek katkýlarýmýzý, sorumlu yaklaþmamýzý göstermeye devam edeceðiz. Kürt toplumunun, dostlarýnýn bir kez daha alanlara çýkýp, bu sorununun diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi konusundaki ýsrarýný, kararlýlýðýný ifade edeceði bir Nevroz olacaktýr. Sayýn Öcalan'a özgürlük, Kürdistan'a statü talebini haykýracaðý bir gün olacaktýr. Gerçekten barýþ ama nasýl bir barýþ olacaðý konusunda bir iradenin açýða çýkacaðý bir Nevroz olacaktýr" dedi.

‘Karanlýklarý aydýnlatacak’

BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ da, 2013 Nevroz'unun þu ana kadar kutlanan en büyük kitlesel Nevroz olacaðýný belirterek, "Bölgenin her yerinden bu yýl Nevroz'da çýkacak mesaj, Sayýn Öcalan'ýn Nevroz vesilesiyle vereceði mesaj, yeni dönemin rotasýný deðiþtirecektir. Bölge dengelerini etkileyecek bir mesaj olacaktýr. Bugüne kadar Nevroz ateþi hiçbir zaman karanlýklarý aydýnlatmadan geçmedi. Bu yýl da siyasetin tüm karanlýk noktalarýný aydýnlatacak olan Nevroz ateþi olacaktýr" dedi.

‘Barýþtan anladýðýmýz onurlu bir yaþam’

Demirtaþ, þunlarý dile getirdi: "Unutulmasýn ki, bu sorunun adý Kürt sorunudur ve sorunun kaynaðý da Kürt halkýnýn temel haklarýnýn gasp edilmiþ olmasýdýr. Ýçinde demokrasi ve barýþ süreci barýndýrmayan bir süreç aldatma olur. Atýlan her pratik adýmýn içinin doldurularak gitmesi, sürecin kaygýlarýný azaltacaktýr. 1993'ten bu yana deðiþik

ateþkesler, çözüm arayýþlarý baþarýsýzlýkla sonuçlanmýþ olsa da, bu kez iyi deðerlendirilirse kalýcý bir barýþýn fýrsatý vardýr. Bütün analar akan kanýn durmasýný haklý olarak istiyorlar. Her þeyden önce bu savaþýn en çok acýsýný çeken kadýnlarýn istemleri bizim için talimattýr. Bizim barýþtan anladýðýmýz þey onurlu bir yaþamdýr. Önemli olan kan akmadan, gözyaþý olmadan siyasi zeminde bütün sorunlarýmýzý tartýþabilir hale getirmektir."

‘Biz oyun kurucuyuz’

Toplantýda son olarak söz alan BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak ise, 2013 Nevroz'unun tarihsel çýkýþ anlamýný taþýmasýnýn güçlü bir þekilde hazýrlýklarýn yapýlmasý gerekçesi olduðunu kaydederek, "Halkýn katýlmadýðý, doðrudan özne haline gelmediði hiçbir süreç bizi çözüme göstermez. Biz seyreden deðiliz, doðrudan oyun kurucuyuz. Oluþturulacak çözüm politikalarý etrafýnda örgütlenerek, bu sürece doðru bir yön verebiliriz. Uzunca yýllardýr mücadelesini verdik anlatmaya çalýþtýk, Kürt sorunu demokratik yöntemlerle çözülebilir dedik. Yine Kürt sorunu diyalog ve müzakere yöntemiyle çözülebilir dedik. Müzakere bir yoldur, bir yolculuktur, bir süreçtir. Ýlk adým atýlmýþtýr, ancak bunun devamýnýn gelmesi gerekir. Müzakerenin koþullarýnýn kurulmasý gerekir, müzakerenin kurumlarýnýn, koþullarýnýn oluþturulmasý gerekiyor. Bu yolun sonuç alýcý noktaya gelmesi için bu mekanizmalarý kurmak gerekiyor. Bu ilk adýmdan itibaren kendi gücünü, kendi politikasýný, iradesini ortaya çýkararak bu yola katký sunacaðýna inanýyorum" diye konuþtu. (DÝHA)


12

HABER

11 Mart 2013 Pazartesi

‘Barýþ bölge için Son 2 ayda aralarýnda Kanada, Danimarka ve Fransa’dan da þirketlerin yer aldýðý 52 firma, Diyarbakýr OSB'de fabrika kurmak için baþvuruda bulundu. Sheraton, Intercontinental, Nova Ýbis, Rixos ve Divan gibi otel zincirlerinin de Diyarbakýr’da otel yapmak için çalýþma yürüttüðü belirtildi. DOSÝAD Baþkaný Aziz Özkýlýç, çözüm sürecinin olumlu havasýnýn anýnda kendilerine yansýdýðýný belirterek, “Barýþ, bölge için en büyük teþvik olacak” dedi

DÝYARBAKIR - Yýllarca yaþanan þiddet olaylarý nedeniyle büyük sýkýntý yaþayan Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi'ndeki yurttaþlar, çözüm süreciyle ilgili geliþmeleri yakýndan izliyor. Bölge halkýnýn ana gündem maddesini çözüm süreci oluþtururken, herkes sürecin baþarýya ulaþmasý için temenni de bulunup dua ediyor. Güvenlik sorunu nedeniyle deðiþik zamanlarda çýkarýlan teþvik uygulamalarýna raðmen Diyarbakýr'a yatýrým konusunda çok da istekli olmayan giriþimciler, çözüm sürecinin baþlamasýyla birlikte Diyarbakýr'a yatýrým yapma kararý aldý. Son 2 ayda aralarýnda yabancý firmalarýn da bulunduðu 52 þirket, Diyarbakýr Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) fabrika kurmak için resmi baþvuru yaptý. Yaný sýra Sheraton, Intercontinental, Nova Ýbis, Rixos ve Divan oteller zincirlerinin de Diyarbakýr'a yatýrým için çalýþma

yürüttüðü bildirildi.

‘Süreç çok büyük moral’

Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Diyarbakýr Organize Sanayi ve Ýþ Adamlarý Derneði (DOSÝAD) Baþkaný Aziz Özkýlýç, Diyarbakýr'ýn son 30 yýlda yaþanan þiddet olaylarý sebebiyle sanayileþemediði gibi baþta Ýstanbul olmak üzere batý bölgelerine sermaye göçü verdiðini söyledi. Buna baðlý olarak Diyarbakýr'ýn iþsizlik sorununun her geçen gün büyüdüðünü bildiren Özkýlýç, þiddet olaylarýnýn giriþimcilerin kente yatýrým yapmasýný engellediðini vurguladý. Özkýlýç, hükümetin baþlattýðý çözüm sürecinin tüm bölge halkýný çok mutlu kýldýðýný ifade ederek, ''Süreç çok büyük moral ve motivasyon getirdi. Hepimiz heyecan içerisindeyiz. Herkes çok sevinçli'' dedi.

‘Diyarbakýr’a yatýrým isteði arttý’

Çözüm sürecinin baþlamasýyla il dýþýndaki giriþimcilerin

Diyarbakýr'a yatýrým konusunda daha istekli olduðu kaydeden Özkýlýç, þöyle konuþtu: ''Çözüm sürecinin konuþulmasý bile yatýrým talebini saðladý. Diyarbakýr Organize Sanayi Bölgesi'ne son 2 ayda 52 firma fabrika kurmak için resmi baþvuru yaptý. Bu firmalar arasýnda Kanada, Danimarka ve Fransa'dan þirketler de yer alýyor. Bir süre önce çýkarýlan teþvik uygulamasýnýn ardýndan çoðunluðu Diyarbakýr'dan olan 158 giriþimci yer talebinde bulunmuþtu. Ancak çözüm sürecinin gündeme gelmesiyle batý bölgeleri ile yurt dýþýndan yatýrýmcýlar da organize sanayi bölgesinden kendilerine arsa tahsis edilmesini istedi. Elektronik ürün üretimi yapacak ve 500 kiþiyi istihdam edeceðini taahhüt eden bir Ýstanbul firmasýyla yine 500 kiþinin çalýþacaðý bir iplik fabrikasý kuracak Kahramanmaraþ firmalarýna yer tahsisi yaptýk. OSB'nin birinci etabýnda yer

kalmadýðý için arsa tahsisi yapamýyoruz. 2 bin dönümlük ilave alan çalýþmamýz hýzlý þekilde devam ediyor. Alt yapý çalýþmasýnýn da tamamlanmasýnýn ardýndan bu yýl içerisinde giriþimcilere yer tahsisinde bulunacaðýz.''

‘Kentin nüfusu 3 milyona ulaþýr’

Çözüm süreci ile ilgili Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn çabasýný takdirle karþýladýklarýný dile getiren Özkýlýç, ''Çözüm sürecinin olumlu havasý anýnda bize yansýdý. Silahlar susarsa Diyarbakýr'ý kimse tutamaz. Barýþ, bölge için en büyük teþvik olacak. Çünkü çatýþma nedeniyle yatýrýmcý kaçýyordu. Barýþ saðlanýrsa Diyarbakýr kent merkezinin nüfusu 5 yýl sonra 3 milyona ulaþýr'' diye konuþtu. Özkýlýç, turizm yatýrýmlarý konusunda çok sayýda firmanýn Diyarbakýr'a gelmeye baþladýðýný belirterek, Sheraton, Intercontinental, Nova Ýbis, Rixos ve Divan otel gruplarýnýn Diyarbakýr'da otel yapmak için


13

HABER

11 Mart 2013 Pazartesi

kiyeliyiz. Hepimiz bu ülkenin vatandaþýyýz, ülke hepimizin'' diyen Aksu, duygularýný þöyle dile getirdi: ''Onun için barýþýn olmasýný bu bölge daha çok istiyor. Ýnsanlar, 30 yýldan fazladýr hep kan, ölüm gördü. Kimse bu olaylarý tasvip etmiyor. Ama ülkemizin batýsýnýn da ayný düþünmesi lazým. Bu heyecaný yaþamasý lazým. Bu heyecan barýþtýr. Barýþ zaten olmasý gerekendir. Bu topraklar zaten hoþgörü topraklarýdýr. Çözüm sürecini destekliyoruz.''

‘Turizm de patlama yaþanacak’

Aksu, çözüm süreciyle bölgenin turizmde adeta patlama yaþayacaðýný, Türkiye'nin turizm alanýnda dünyanýn sayýlý ülkelerinden biri olacaðýný belirterek, ''Deniz, kum her yerde var. Ama bu denli zengin kültürel doku ve maneviyat hiç bir bölgede buradaki kadar zengin deðil. Dolayýsýyla bu potansiyel açýða çýkacak. Çözüm süreci Türkiye'nin doðudaki turizm kapýsýnýn açýlmasý demektir. Süreçle birlikte Diyarbakýr'ý ve bölgeyi kimseyi tutamaz. Uyuyan dev adeta uyanacak'' dedi.

DOSÝAD Baþkaný Aziz Özkýlýç

“Bütün bölgeye umut verdi”

Mardin Kültür Turizm ve Tanýtým Derneði Baþkaný Þeyhmus Dinçer de, turizmde güvenliðin öncelikli olduðunu vurgulayarak, ''Çözüm sürecinin konuþulmasý karamsar havayý daðýtmaya yetti. Çözüm süreci, bütün bölgeye umut verdi'' dedi. Þimdiden Mardin'de nisan, mayýs aylarý için seyahat acentelerinin yoðun görüþmeler yaptýðýný aktaran Dinçer, ''Eylemsizlik kararý alýnacak mý- Alýnmayacak mý- þeklinde mayýs ve nisan için acenteler beklemedeler. Çünkü herkesin ajandasýnda mutlaka Mardin, Diyarbakýr, Þanlýurfa var. Ama güvenlik ile ilgili problemlerden dolayý hep ertelemiþler. Þimdi büyük firmalar tanýtým çalýþmalarýný yapmak için görüþme yapýyorlar. Ýnþallah bu süreçle birlikte iyi destinasyonlar da saðlanýrsa, bölgenin önünü kimse tutamayacak. Bu sorun çözülsün, huzur gelsin, bölge turizmle parlayacak'' diye konuþtu.

Diyarbakýr Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Burç Baysal

grubu Diyarbakýr'da otel yapýmýna baþladý. Ýnsanlar þu anda bir bekleme sürecindeDoðu Güneydoðu Saler. Ben 6 kuþak Diyarbanayici ve Ýþadamlarý Derneklekýrlýyým. Eskiden Marri Federasyonu (DOGÜNSÝFED) din'den, Bitlis'ten, SiBaþkaný Þahismail Bedirhanoðlu ise irt'ten tüccarlar gelip bölgedeki güvenlik algýsýnýn olumsuzluðu Diyarbakýr'dan alýþvenedeniyle bugüne kadar bölgenin kalkýnariþ yaparlardý. Diyarmadýðýný belirterek, ''Çözüm süreci bölgede bakýr bir ticari merbüyük rahatlama saðladý. Þiddetten arýnmýþ alkezdi. Barýþ sürecingýsý hemen yatýrýmý getirecektir. Çözüm süreci de bu tekrar yeniden baþarýya ulaþýrsa kalkýnma açýsýndan kýsa süfilizlenip yeþerecek. rede büyük geliþme yaþanacaktýr. Tarým, Sermayenin aradýðý hayvancýlýk ve enerji açýsýndan büyük poyegane kriter huzurtansiyele sahip bölge eðitim, saðlýk ve dur. Son 30 yýl bölge turizm alanýnda Ortadoðu'nun için büyük kayýp yýllarý merkezi olur. Buna baðlý olaoldu. Ne ticari yatýrýmlar rak da iþsizlik sorunu yeteri kadar yapýldý ne de azalýr'' dedi. turizm açýsýndan aþama kaydedildi. Bu nedenle herkes taþýn altýna elini koymalý. “Bölgeye turist akacak” Barýþ için gerekli katkýlarý Diyarbakýr Tanýtma Kül- saðlamalýdýr. Çözüm süreci tür ve Yardýmlaþma Vakfý herkes için yararlýdýr. Bunun (DÝTAV) Baþkaný Erhan Türkiye için de getirisi büAkalýn, çözüm süreciyle böl- yük olacaktýr. Ülkeler gençge turizminde patlama yaþa- leþmek için çaba harcarken, nacaðýný söyledi. biz gençlerimizi kaybediyoDiyarbakýr'da 3-4 yeni ruz. Artýk bunun son bulmaotelin inþa edildiðini, çözüm sýný istiyoruz'' süreci tamamlandýðýnda otel “Ülke hepimizin” sayýsýnýn daha çok artacaðýný Diyarbakýr Kültür ve Tubelirten Akalýn, ''Dolayýsýyla rizm Derneði Baþkaný Kenan güvenli bir ortama turistler Aksu ise Diyarbakýr'ýn peyde çok büyük raðbet gösteregamberler ve sahabelere ev ceklerdir. Çünkü Güneydoðu sahipliði yapmasýyla Mekke Anadolu'da çok büyük turizm ve Medine'den sonra 3. mupotansiyeli var. Güvenli olkaddes þehir olarak tanýmduðu takdirde bölgeye turist landýðýný söyledi. akacak'' dedi. Baþta Diyarbakýr olmak Akalýn, güvenlik gerekçeçalýþma yürüttüðünü sözleriüzere bölgede çan ve ezan siyle bölgeye yabancý turisne ekledi. sesinin birbirine karýþmasýytin yaný sýra yerli turistin bila yüzyýllardýr hoþgörünün ‘Ortadoðu’nun çekim le gelmekten çekindiðini, az hakim olduðunu anlatan Akmerkeziyiz’ sayýda turistin geldiðini ifasu, bölgede Kürt, Türk, ErDiyarbakýr Sanayici ve de ederek, þunlarý söyledi: meni, Süryani gibi farklý milÝþadamlarý Derneði Baþkaný ''Bu sorun çözülürse hem Burç Baysal da, çözüm süre- turizm hem de ticari hayatta letlerin barýþ içinde birlikte cinin baþarýyla sonuçlanma- büyük patlama olacak. Söz yaþadýðýný kaydetti. ''Türkisýnýn Diyarbakýr baþta olmak konusu sorundan dolayý yöre ye'de barýþ olmamasý için hiç üzere Doðu ve Güneydoðu insaný da bölgede yatýrým bir neden yok. Türkiye CumAnadolu Bölgesi'nin kalkýn- yapmýyor. Hilton ve Divan huriyeti vatandaþlýðýnýn öne çýkmasý lazým. Hepimiz Türmasýný saðlayacaðýný vurgulayarak, ''Ortadoðu'nun çekim merkeziyiz. Süreç baþarýya oluþursa kýsa sürede kalkýnma olacaktýr. Bugüne kadar giriþimcilerimiz batý bölgesine yatýrým yapýyordu. Huzur ve güven ortamý saðlanýrsa giriþimcilerimiz baþka bölgelere gitmeyecek. Aksine baþka bölgeden firmalar yatýrým için buraya gelecek. Çünkü Diyarbakýr birçok sektörde büyük fýrsatlarý barýndýrýyor. Çözüm sürecinin baþarýya ulaþmasý Diyarbakýr'ý uçurur'' dedi.

Diyarbakýr Kültür ve Turizm Derneði Baþkaný Kenan Aksu

alýr”

orunu az “Ýþsizlik s

DOGÜNSÝFED Baþkaný Þahismail Bedirhanoðlu

en büyük teþvik’


14

BÖLGE

ETUT merkezine bombalý saldýrý Diyarbakýr’ýn Baðlar ilçesinde öðrencilerin ders çalýþtýðý etüt merkezine kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler tarafýndan ses bombalý saldýrý düzenlendi DÝYARBAKIR - Kalkýnma Bakanlýðý'nýn Sosyal Destek Programý (SODES) kapsamýnda finanse ettiði, Diyarbakýr Valiliði koordinasyonunda Baðlar Ýlçe Kaymakamlýðý tarafýndan yürütülen dershaneye gidemeyen öðrencilerin ders çalýþtýðý Etüt Merkezi'ne kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler tarafýndan ses bombalý saldýrý düzenlendi.

Büyük panik yaþandý

Baðlar ilçesi Sento Caddesi üzerinde bulunan Etüt Merkezi'ne yönelik düzenlenen ses bombalý saldýrýda can kaybý ve maddi hasar meydana gelmezken, içeride ders çalýþan öðrenciler patlama sesi dolayýsýyla büyük panik yaþadý. Ses bombasýný atan kiþi veya kiþiler olayýn ardýndan bölgeden kaçarken, olay yerine gelen polis ekipleri inceleme baþlattý. Etüt Merkezi önünü güvenlik þeridi ile kapatan polis ekipleri, patlayan ses bombasý parçalarýný topladý. Bölgeye gelen Olay Yeri Ýnceleme Þube Müdürlüðü ekipleri, ses bombasý parçalarýndan saldýrgan ya da saldýrganlarýn parmak izini tespit etmek üzere geniþ kapsamlý çalýþma baþlattý. (ÝHA)

Batman’da yanan ev kullanýlamaz hale geldi BATMAN'da bir evde çýkan yangýn evin kullanýlamaz hale gelmesine neden oldu. Kültür Mahallesi 2614. Sokak 4 No.lu, M.Salih Koþar'a ait evde dün sabah saatlerinde çýkan yangýnda büyük maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün saat 10.00 sularýnda iþe gitmeye hazýrlanan Koþar, oðlunun çakmakla oynadýðýný görüp çakmaðý elinden aldýðýný belirterek, "Dýþarý çýktýktan sonra eve dönüp baktýðýmda, evden dumanlar yükseldiðini görünce itfaiye ekiplerine haber verdim" dedi. Yangýn haberini alan itfaiye ekipleri, kýsa sürede yangýna müdahale ederek söndürdüler. Yangýn nedeniyle evde birçok eþya kullanýlamaz hale geldi.

KESK Van Þubeler Platformu’nun yeni binasý açýldý

Baharýn havasýna en fazla onlar sevindi Aylardýr çetin ve þiddetli kýþ mevsimini geçiren Bitlis'te yavaþ yavaþ bahar mevsimini anýmsatacak sýcaklarýn baþlamasý en çok misket oynayan çocuklarý sevindirdi

11 Mart 2013 Pazartesi

BÝTLÝS - Kýþýn olumsuz hava koþularýndan dolayý aylardýr evlerinden dýþarý çýkamayan yaþlý insanlar havalarýn ýsýnmasý ile birlikte çarþý pazara inmeye baþladýlar. Hava sýcaklýðýnýn Bitlis'te mevsim normallerinin üzerine çýkmasýna en çok yine çocuklar sevindi. Hafta sonunun girmesi havalarýn ýsýnmasý ile birlikte çocuklar misketlerini alarak Bitlis'te topraklý dam olarak bilinen evlerin damlarýna giderek misket oynamaya baþladýlar. Misket oynayan çocuklar, havanýn ýsýnmasý ile birlikte arkadaþlarý ile birlikte misket oynamaya çalýþtýklarýný belirterek Bitlis'te yerde hala bir metreye yakýn kar kalýnlýðýnýn olmasý nedeni ile misket oynamak için toprak damlý evleri tercih ettiklerini belirterek, "Bitlis'te kýþ aylarý uzun, yoðun kar yaðýþý ve soðuðun etkisi altýnda geçmektedir. Bizler de bu uzun süre içerisinde okullarýmýza dahi zor gidip gelmekteyiz. Sürekli evde kalarak televizyon izlemek zorunda kalýyoruz. Baharýn baþlamasý ve havanýn sýcak yüzünü göstermesi ile arkadaþlar ile misket ve benzeri oyunlar oynayarak tadýný çýkarýyoruz" dediler.

VAN'da KESK Van Þubeler Platformu'nun taþýndýklarý yeni binalarýnýn açýlýþý yapýldý. Açýlýþa, BDP Van Milletvekili Özdal Üçer, BDP MYK üyesi Necla Yýldýrým, BDP Van Ýl Baþkaný Musa Ýtah, Van Belediye Baþkan Vekili Sabri Abi, EMEP, TKP, CHP, YÖDER ve STK temsilcileri katýldý. SES MYK üyesi Þinasi Dursun, KESK bileþenlerine deprem sürecinde sergiledikleri yoðun çalýþmadan dolayý teþekkür ederek, yeni binanýn da hayýrlý olmasýný istedi. Daha sonra konuþan Eðitim Sen MYK üyesi Abdullah Karahan ise, Türkiye'de muhalif olmanýn, KESK'li olmanýn ve Kürt olmanýn, kadýn olmanýn baþlý baþýna bir sorun olduðuna dikkat çekerek, "Bu kimliklere sahip olmak ötekileþtirilmek için bir gerekçedir" dedi. BDP Van Milletvekili Üçer ise, demokrasi ve özgürlük mücadelesi verirken AKP ve derin devletin hýþmýna uðrayýp þuan zindanda direnen emekçileri selamladýðýný belirterek, "Büyük kazanýmlar, emekçilerin direniþiyle elde edildi" diye belirtti. Konuþmalarýn ardýndan binanýn açýlýþý yapýldý. (DÝHA)


15

BÖLGE

11 Mart 2013 Pazartesi

‘Bölgeler hak ettiði yere varacak’ Çeþitli temaslarda bulunmak üzere Van’a giden Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, Türkiye’nin iyi idare edilmesinin ve ekonomisinin güçlenmesinin bütün bölgelerin yararýna olduðunu belirterek, “Er veya geç bölgelerimiz hak ettikleri yere kavuþacaklar” dedi

iyi bir yolda olduðumuzu görüyoruz. Ýþsizlik oranýna baktýðýmýzda, iþsizlik bu bölgede 2009'da 18,4'e kadar yükselmiþti, 2012'de bu rakam 8,9 gibi bir deðere düþtü. Bu gerçekten çok sevindirici.'' Yýlmaz, 2002 yýlýnda Van'ýn ihracatýnýn 1,4 milyon dolar iken 2012'de 21,7 milyon dolara yükseldiðini bildirerek, kentin Büyükþehir olmasýnýn da önemli bir geliþme olduðunu ve bunun iyi deðerlendirilmesi gerektiðini belirtti.

Çözüm süreci

VAN - Gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Siirt'ten helikopterle Van'a giden Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, Ferit Melen Havalimaný'nda Vali Münir Karaloðlu, AKP Van milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Mustafa Bilici, Ýl Jandarma Komutaný Kurmay Albay Nurettin Alkan ve diðer ilgililer tarafýndan karþýlandý. Van Gölü sahilindeki bir otelde düzenlenen programa katýlan Bakan Yýlmaz, kentte Sosyal Destek (SODES) Programý kapsamýnda yürütülen projelerle ilgili sunumu izledi.

‘Fýrsat eþitliði sunmak istiyoruz’

Yýlmaz, burada yaptýðý konuþmada, Türkiye'nin iyi idare edilmesinin ve ekono-

misinin güçlenmesinin bütün bölgelerin yararýna olduðunu belirterek, son 10 yýlda Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerine eðitim, saðlýk ve ulaþým alanlarýnda önemli yatýrýmlar yaptýklarýný söyledi. Ýnsan odaklý kalkýnma anlayýþýnýn sonucu olarak insaný ve insana yatýrýmý merkez alan yeni bir anlayýþla hareket ettiklerini vurgulayan Yýlmaz, SODES'in özünde de insanlarýn kendilerini dýþlanmýþ, kýyýda köþede kalmýþ hissetmeden kalkýnma sürecine dahil edilmeleri düþüncesinin hakim olduðunu ifade etti. Yýlmaz, dar bir kesim üzerinden kalkýnmayý desteklemediklerine ve kalkýnmanýn nimetlerini dar bir kesime daðýtma taraftarý olmadýklarýna dikkati çekerek, tüm insanlara

Ýslami STK’lardan Mova Park’a tepki MARDÝN'in Kýzýltepe ilçesinde geçen yaz açýlýþý yapýlan Mova Park AQUA halka açýk yüzme havuzuna kadýn ve erkeklerin birlikte girmesine Ýslami Sivil Toplum Kuruluþlarý'ndan (STK) tepki geldi. Yaklaþýk 40 STK temsilcisi Mova Park Yönetim Kurulu Baþkaný Fedai Baþtürk'ü ziyaret ederek rahatsýzlýklarýný dile getirdi. STK heyeti tarafýndan belirlenen iki temsilci olan Ýmam Hatip Derneði Baþkaný A. Kadir Kahraman ve Eðitim-Bir-Sen Kýzýltepe Þube Temsilcisi M.Nur

Akkurt rahatsýzlýklarýný Mova Park Yönetim Kurulu Baþkaný Fedai Baþtürk'e aktardý. Ýmam Hatip Derneði Baþkaný A. Kadir Kahraman, "Biz AVM'lere ve havuzda yüzme gibi sosyal etkinliklere karþý deðiliz. Biz kadýnlarla erkeklerin bir arada bulunmasýna karþýyýz. Biz sadece bu sosyal etkinliklerin ahlaki kurallar çerçevesinde yapýlmasýný istiyoruz, kadýn-erkek bir arada bulunmasýn diyoruz. Ancak sorun çözülmezse bizler anayasal çerçeve içerisinde tepkimizi göstermeye devam edece-

ðiz" dedi. Eðitim-BirSen Kýzýltepe Þube Temsilcisi M. Nur Akkurt ise, erkek ve kadýn havuzlarýnýn ayrýlmasýný istediklerini söyledi. Akkurt, "Eðitim-BirSen'in Kýzýltepe'de pek çok üyesi var ve çoðu buradan alýþveriþ yapan mütedeyyin insanlar. Bizler üyelerimiz adýna da havuzlarýn birbirinden ayrýlmasýný istiyoruz" þeklinde konuþtu. Mova Park Yönetim Kurulu Baþkaný Fedai Baþtürk ise STK'lardan gelen bu talebi deðerlendireceklerini söyledi. (ÝHA)

fýrsat eþitliði sunmak istediklerini dile getirdi.

‘En büyük sermayemiz insanýmýz’

SODES Programý'nýn 2013 yýlýnda da devam edeceðini anlatan Yýlmaz, ''Bizim en deðerli sermayemiz insanlarýmýzdýr. Van'ýn en büyük sermayesi de ne doðal kaynaklarý, ne gölü, ne de tarihi eserleridir. En büyük sermayesi insanýdýr. Ýnsan varsa her þeyin deðeri var. Ýnsan varsa tarým, turizm, sanayi var. Ýnsanýn olmadýðý, insanýn emeði, aklý ile müdahil olmadýðý yerde bunlarýn hiçbiri yok'' diye konuþtu. Yýlmaz, insana yatýrým yapýp güçlenmelerini saðlayarak hem Van'ýn hem de ülkenin kalkýnmasýnýn, zenginleþmesinin saðlanacaðýna iþaret ederek, þunlarý kaydetti: ''Deprem sonrasýnda Van'da büyük bir umutsuzluk vardý. Ýnsanlar göç etti ve ekonomik yapýda büyük bir tahribat yaþandý. O dönemde de Van'ýn kýsa zamanda kalkýnacaðýna inanýyordum. Van'ýn þimdi eskisinden çok daha canlý ve güçlü olduðunu görüyorum. Cazibe merkezleri programý kapsamýnda da Van'da önemli projeler yürütüyoruz. Abalý Kayak Tesisi'ni yaptýk, Urartu Müzesi'ni yapýyoruz. Van Gölü'ne gemi alýmýný da yine bu kapsamda gerçekleþtiriyoruz. Ayrýca Tuþba Fuar ve Kongre Merkezi ile Tekstil Kent projelerimiz var. Van dinamik nüfusu ile çok hýzlý kalkýnmaya aday bir ilimiz. Tüm bunlarýn sonuçlarýný da görüyoruz. Van bölgesinde 133 bin kiþilik istihdam artýþý var. Yeterli mi- Deðil, ama

Çözüm süreci ile ilgili de deðerlendirmelerde bulunan Yýlmaz, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Önümüzdeki dönem Ýnþallah çözüm süreci ile terörün ortadan kalktýðý, huzurun, emniyetin pekiþtiði, güvenin, istikrarýn hakim olduðu bir ortamda bu ekonomik geliþmemiz çok daha fazla hýzlanacak. Bu baþarýyý, dünyada ekonomik kriz, Ortadoðu'da birçok siyasi çalkantý, kendi içimizde de terör hadiseleri yaþanýrken gerçekleþtirdik. Bir de dünyanýn nispi olarak krizden çýktýðýný, Ortadoðu'da siyasi dengelerin daha fazla oturduðunu ve terör belasýnýn ülkemizin gündeminden çýktýðýný düþünün, o zaman tutabilene aþk olsun. O zaman gerçekten buradaki potansiyeller çok daha hýzlý þekilde harekete geçecek. Komþu ülkelerle ticaret ve yatýrýmda çok farklý yerlere gideceðiz. Ýnþallah huzur ve güven ortamýnda bunu çok daha net bir þekilde göreceðiz. Her zaman söylüyorum, terörün bitmesi en büyük teþviktir. Teþvik politikalarý önemli ama terörün bitmesi en büyük teþvik. Ýnþallah bütün kesimlerin desteði, siyasi partilerin, halkýmýzýn, insanýmýzýn desteði ile bu süreci de Türkiye aþacak. Er veya geç aþacak ve bölgelerimiz hak ettikleri yere kavuþacaklar.'' Programýn ardýndan cazibe merkezleri programý kapsamýnda valilik tarafýndan alýnan deniz otobüsüne binen Yýlmaz, Van Gölü'nü kullanarak Edremit ilçesinden Van Ýskelesi'ne geçti. Yýlmaz, daha sonra Van Kalesi yakýnýnda yapýmý devam eden Urartu Müzesi inþaatýnda incelemelerde bulundu.


16

BÖLGE

11 Mart 2013 Pazartesi

Eksi 16 derecede 6 saatlik esaret Van Merkeze 30 kilometre uzaklýkta bulunan Erçek beldesinde balýkçýlýk yapan ve Erçek Gölü’nde eksi 16 derece soðukta yaklaþýk 6 saat boyunca mahsur kalan 5 kiþi, AFAD ekipleri tarafýndan zorlu mücadelenin ardýndan kurtarýldý

VAN'ýn Erçek beldesinde balýkçýlýk yapan 5 kiþi, eksi 16 derece mahsur kaldýklarý göl ortasýnda Ýl Acil Afet Durum Müdürlüðü (AFAD) ekipleri tarafýndan zorlu mücadelenin ardýndan kurtarýldý. Merkeze 30 kilometre uzaklýkta bulunan Erçek beldesinde balýkçýlýk yapan Adem, Emin Çakýr ile, M.Resul, Salih ve Kenan Gençer isimli balýkçýlar, önceki gün sabah erken saatlerde tekne ile balýk avlamak üzere Erçek Gölü'nde açýldý. Göle aðlarýný býrakan balýkçýlar, öðleden sonra dönüþe geçtikleri sýrada teknelerinin motoru araza yapýnca göl ortasýnda mahsur kaldýlar.

Eksi 16 derece soðuk

Mahsur kalan balýkçýlar cep telefonlarý ile ailelerini arayýp haber verdi. Aileler durumu hemen Erçek Jandarma Komutanlýðý ile AFAD'a bildirerek destek istedi. Balýkçýlarýn kurtarýlmasý için operasyon baþlatan AFAD Su Altý Arama Kurtarma Ekibi, beraberinde götürdükleri Zodyak botunu suya indirecek uygun bir yer aradý. Göle giden yolun karlý olmasýndan dolayý bot ve vincin sahile gitmesi için Erçek Belde Belediyesi'ne ait iþ makinesi yolu kardan temizledi. Jandarmanýn çevre güvenliðini saðladýðý sahilde bot vinçle göle indirilerek

balýkçýlarý aramaya baþladý. Kurtarma ekibi, yaklaþýk 1,5 saatlik arayýþýn ardýndan göl ortasýnda eksi 16 derecede mahsur kalan balýkçýlara ulaþtý. Bozulan tekneyi iple bota baðlayarak kýyýya yanaþtýran kurtarma ekibi, mahsur kalan balýkçýlarý 3 saatlik bir çalýþma sonucu saðlýklý bir þekilde ailelerine kavuþturdu. Sahilde bekleyen balýkçýlarýn aileleri AFAD ekibine alkýþlarla teþekkür ettiler. AFAD Su Altý Arama Kurtarma Ekibi Birim Amiri Taner Eltutan, Erçek'te 5 balýkçýnýn mahsur kaldýðý ihbarýnýn alýnmasý üzerine, su altý arama kurtarma ekibinde görevli kurbaða adamlarýnýn kýsa zamanda olay yerine hareket ettiklerini açýkladý. 1,5 saatlik arayýþýn ardýndan mah-

Otomobile silahlý saldýrý: 1 ölü, 3 yaralý Þanlýurfa'da bir otomobile ateþ açýlmasý sonucu 1 kiþi yaþamýný yitirirken 3 kiþi ise yaralandý. Silahlý saldýrýyý düzenleyen zanlýlar olay yerinden kaçarken, saldýrýyla ilgili soruþturma baþlatýldý

ÞANLIURFA yolunda bir otomobili silahla taradýlar. Olayda, 1

kiþi öldü, 3 kiþi de yaralandý. Ýddiaya göre, Abdullah A. yönetimindeki "63" plakalý otomobil, Þanlýurfa'ya gelirken yolda silahlý saldýrýya uðradý. Saldýrýda, otomobil sürücüsü Abdullah A. ve araçta bulunan Reþat Ç, Mehmet S ile Suriye vatandaþý olduðu öðrenilen Cihad- El Ahmet yaralandý. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar yaralýlarý Harran, Akçakale ve Þanlýurfa'daki hastanelere kaldýrdý. Harran'a kaldýrýlan Reþat Ç hayatýný kaybetti. Silahlý saldýrýyý düzenleyen zanlýlar olay yerinden kaçtý. Saldýrýyla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)

sur kalan vatandaþlara ulaþtýklarýný söyleyen Eltutan, balýkçýlarýn kurtarýlmasýndan dolayý mutlu olduklarýný, herkese geçmiþ olsun dileklerinde bulunduðunu ifade etti.

6 saat mahsur kaldýlar

Yaklaþýk 6 saat boyunca gölde mahsur kalan ve eksi 16 derece soðukta teknenin içinde soba yakarak ýsýnmaya çalýþan 5 balýkçý, kendilerini kurtaran jandarma ve AFAD ekibine teþekkür etti. Dönüþ yoluna girdikleri sýrada motorun arýza vermesinden dolayý mahsur kaldýklarýný söyleyen balýkçýlardan Salih Gencer, çok büyük sýkýntýlar çektiklerini, üþüdüklerini ve birazda korku yaþadýklarýný açýkladý. Gölün dalgalý olmamasýnýn

kendileri için çok büyük þans olduðunu ifade eden Gencer, "Allah'tan dalga olmadý. Dalga olsa belki þu anda yaþamýyor olabilirdik. Dalga olmadýðýndan dolayý arama kurtarma ekibi bize ulaþtý ve þu anda karaya yanaþtýk. Erçek'te balýkçýlýk yapýyoruz. 5 kiþi birlikte sabah çýkmýþtýk. Saat 14.00'te dönüþ hazýrlýðýna baþladýðýmýz sýrada motorlarýmýz çalýþmadý.Arýzayý anlayýnca durumu ilgili yerlere haber verdik. Aslýnda gölde bir liman olsaydý bizi kurtarmaya gelen ekipler teknelerini kýsa sürede göle býrakýp gelirlerdi. Liman olmadýðý için botu göle indirmek için uðraþtýlar. Yetkililer belki bizi duyar da buraya bir balýkçý barýnaðý yaparlar" dedi.

Batman’da trafik kazasý: 2 ölü BATMAN'da meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi öldü. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Durmaz'ýn (22) kullandýðý plakasýz motosiklet, BatmanHasankeyf karayolu Batý Raman mevkisinde henüz plakasý ve sürücüsünün kimliði öðrenilemeyen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO) bünyesindeki taþeron firmaya ait pikap ile çarpýþtý. Kazada motosiklet sürücüsü Ferhat Durmaz olay yerinde hayatýný kaybederken, motosiklette bulunan Gültekin Kara (21) aðýr yaralandý. Kaldýrýldýðý Batman Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilk müdaha-

lenin ardýndan Dicle Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edilen Kara, kurtarýlamadý. Baþlatýlan soruþturma sürüyor.


17

BÖLGE

11 Mart 2013 Pazartesi

‘iki þehrin nüfusu kadar öðrenci taþýnýyor’ Þanlýurfa'da, her gün 85 bin 871 öðrenci, taþýmalý eðitim sistemi kapsamýnda köylerinden alýnýp okullara götürülüyor. Bu sayý neredeyse Bayburt ve Tunceli gibi illerin toplam nüfusuna denk geliyor ÞANLIURFA'da, her gün 85 bin 871 öðrenci, taþýmalý eðitim kapsamýnda köylerinden alýnýp okullara götürülüyor. Bu sayý neredeyse Bayburt ve Tunceli gibi illerin toplam nüfusuna denk geliyor. Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) 2012 yýlý verilerine göre, Türkiye'nin en kalabalýk nüfusa sahip 9. ili olan Þanlýurfa, ilköðretimdeki öðrenci sayýsý bakýmýndan Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir'den sonra 4. sýrada yer alýyor. Toplam 585 bin öðrencinin eðitim ve öðretim gördüðü kent, 264 taþýma merkeziyle Türkiye'de ilk sýrada bulunuyor. Kýrsal kesimdeki öðrencilerin eðitimlerinden geri kalmamalarý için yoðun çaba sarf edilen kentte bu kapsamda, her gün 67 bin 204 ilköðretim, 18 bin 667 ortaöðretim öðrencisi olmak üzere toplam 85 bin 871, öðrenci eðitimlerini tamamlamalarý

için köylerinden servislerle alýnýp okullarýna götürülüyor.

‘Ýki ilin nüfusu kadar’

Ýl Milli Eðitim Müdürü Metin Ýlci, yaptýðý açýklamada, her gün 85 bin 871 öðrenciyi eðitim alabilmeleri için evlerinden alýp okullarýna taþýdýklarýný söyledi. Tam zamanlý eðitim alan öðrencilerin öðle yemeklerini de karþýladýklarýný belirten Ýlci, öðrencilerin eðitimlerini en iyi þartlarda sürdürmesi için gereken tedbirleri aldýklarýný ifade etti. Taþýmalý eðitim sisteminde okullara götürülüp getirilen öðrencilerin sayýsýnýn neredeyse Bayburt ve Tunceli gibi illerin nüfusu kadar olduðunu anlatan Ýlci, ''Ýki ilin nüfusunu her gün yerinden taþýyýp tekrar geri getirmek çok da kolay olmasa gerek. Bu anlamda yaþanabilecek sýkýntýlarla

ilgili halkýmýzýn bizi takdirle karþýlamasýný istiyoruz'' diye konuþtu.

‘Yatýrýma alýnan 256 okul var’ Kentteki derslik sayýsýný arttýrmak, sýnýf mevcutlarýný azaltmak için çalýþmalar

yürüttüklerini dile getiren Milli Eðitim Müdürü Ýlci, þöyle devam etti: ''2012-2013 yýlýnda eðitim programýna alýnmýþ okullarýmýz var. Ama 2013 yýlýnda da yeniden yatýrým programýna aldýðýmýz 256 okulumuz var. Bu okullarý-

mýz yaklaþýk 4 bin 754 dersliðe tekabül ediyor. Son 5 yýlda yapýlan derslik sayýsý kadar yeni derslik yaptýrmaya gayret göstereceðiz. Bakanlýðýmýz, bu konuyla ilgili gerekli çalýþmayý yaptý. 2013 yýlý yatýrým programýna alýndý.''

Hem çocuklarýný hem gelecekteki torunlarýnýn istikbalini güzele doðru çevirmiþlerdir. Onlara kötü sýnda 30 yýl ara aile 2 en kuz e ind des bel ým Yal lý bað bir miras býrakmamýþlarMardin'e 3 , asý dav kan n ola en ned dýr. Bu çalýþmalarda elbetönce baþlayan ve 2 kiþinin ölümüne nlarýmýz du ‘Tarihi bir gün olacak’ te gizli kahrama imamn bin kiþiye verilen barýþ yemeðiyle son bul mizi ileri Bir hafta sonra bahar var. Cam var. üz tüm bayramýnýn kutlanacaðýný larý var, müf ni düþe ine söyleyen Ayvaz, þöyle ko- Herkes üzer yapmýþtýr." nuþtu: "Ülkeye fiziki olarak 3 bin kiþiye yemek bahar geldi. Ayrýca siyasiNecim Ablak ile Biþar lerin teþebbüsleriyle ülke- Ablak da yaptýklarý konuþmize yeni bir bahar daha malarda kan davasýna son geliyor. 30 yýldýr halkýmýz verdiklerini belirterek, baþka ülkelerin kardeþi barýþmalarýna katký sukardeþe nasýl kýrdýrdýðýný nanlara teþekkür ettiler. gördü. Ýnþallah sosyolojik Ýl Müftüsü Dursun Ali olarak ülke çapýnda 30-40 Coþkun da Kuran'-ý Keyýldýr süren bu kardeþ rim'den barýþla ilgili ayetkavgasý da inþallah bahar ler okuyarak, barýþýn ve sürecinde tamamlanacak, kardeþliðin önemine vurülkemize sosyolojik olarak u. buld son iyle með kuYalým beldesinde cek. Bugün Ya- gu yaptý. MARDÝN'de kuzen olan Beldedeki taziye evin- bahar gele yýl 30 ýnda aras Daha sonra yaklaþýk 3 aile 2 zen r yýldý 30 iki aile arasýnda ko- lým için tarihi bir gün olande töre en nlen düze de in kiþin 2 ve bin davetliye yemek iksüren kan davasý, Mardin önce baþlayan i Tur- cak. Ýki amca oðlunu yüValis din Mar n nuþa kan olan n nede Müftülüðü'nün giriþimi ölümüne rekten tebrik ediyorum. ram edildi. len barýþ ye- han Ayvaz, Mardin'in hoþveri sý, dava . erdi sona cu sonu

30 yýllýk kan davasý barýþla sonuçlandý

görü kenti olduðunu tüm dünyanýn bildiðini belirterek, akraba olan 2 aile arasýndaki kan davasýný Mardinlilerin kabul etmediðini söyledi.


18 11 Mart 2013 Pazartesi

ekonomi

$ €

DOLAR: 1,80 EURO: 2,353 ALTIN: 89,010 ÝMKB: 83.541,60

‘Yetiþtirecek çýrak bulamýyoruz’ FOTO:ARÞÝV

Bismil Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Salonu'nda düzenlenen toplantýda Bismil Kaymakamý Vehbi Bakýr, sanayi sitesi esnafýnýn sorunlarýný dinledi. Toplantýda konuþan Site Baþkaný Davut Gülsever, sanayideki ustalarýn yetiþtirecek çýrak bulamadýðýný söyledi

DÝYARBAKIR - Bismil Kaymakamý Vehbi Bakýr, Bismil Küçük Sanayi Sitesi esnafýnýn sorunlarýný dinledi. Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Salonu'nda düzenlenen ve Kaymakam Bakýr'ýn baþkanlýðýný yaptýðý toplantýda sanayi sitesinde yürütülen çalýþmalar ve sorunlar görüþüldü. Bakýr, toplantýda yaptýðý konuþmada, sanayi sitemizdeki iþ yerlerinin yüzde 100'ünün dolduðunu bu

nedenle ilave bir sanayi sitesi yapýlacaðýný söyledi.

‘Çözüm için çaba harcayacaðýz’

Ýlçedeki esnafýn artýk bir araya gelerek daha büyük sanayi yatýrýmlarý yapmasý gerektiðini vurgulayan Bakýr, þöyle dedi: "Memleketimizdeki sanayi hamlesine sizler de katýlmalýsýnýz. Büyük düþünüp, büyük birliktelikler yaparak büyük ya-

Ýþçinin tercihi 2 çocuk TÝSK bünyesindeki iþveren sendikalarýna üye yaklaþýk 160 bin iþçinin yarýdan fazlasýnýn 1-2 çocuðu bulunuyor. Ýþçilerden 3 ve daha fazla sayýda çocuðu olanlarýn oraný ise yüzde 11'de kalýyor ANKARA - Türkiye Sendikalarý Ýþveren Ko n f e d e r a s y o n u ' n u n 2011 Çalýþma Ýstatistikleri ve Ýþgücü Maliyeti göre Araþtýrmasý'na çocuk sahibi iþçilerin aðýrlýklý olarak iki çocuðu bulunuyor. Ýþçi ailelerinin geçimini saðladýklarý çocuk sayýsýna bakýldýðýnda 1 çocuklu iþçilerin oraný

yüzde 24,9'a, 2 çocuklu iþçilerin oraný yüzde 30,9'a, 3 çocuklu iþçilerin oraný yüzde 8,7'ye, 4 çocuklu iþçilerin oraný 2,4'e karþýlýk geliyor. Bir baþka ifadeyle, iþçilerin yarýdan fazlasý (yüzde 55,8'i) 1-2 çocuk sahibi. Buna karþýn 3 ve üstü sayýda çocuðu olanlarýn oraný yüzde 11,1'e karþýlýk geliyor.

týrýmlar ortaya çýkaracak potansiyel ilçemizde ve sizlerde mevcut. Nitelikli eleman ihtiyacýnýzý Çýraklýk Eðitim Merkezi'nde açacaðýmýz kurslarla gidereceðiz. Proje çalýþmalarý yaparak daha büyük çalýþmalar ortaya koyabilir ve markalaþabilirsiniz. Sizlere her konuda destek olmaya hazýrýz. Sanayileþmenin temeli sanayi siteleri ile baþlar bu nedenle sanayi sitelerini önemsiyoruz. Esnafýn sorunlarýný öðrenmek ve çözümü konusunda destek olmak için bu toplantýyý düzenledik. Mevcut sanayi sitesinin sorunlarýný bu sayede öðrendik. Sanayi sitesinin çöp, yol, istinat duvarý ve kilitli parke taþý ile ilgili sorunlarý çözülecek, elektrik ve telefon hatlarý da yer altýna alýnacak. Sorunlarýn çözümü için çaba harcayacaðýz. Burada-

ki esnaf ve giriþimcileri Karacadað Kalkýnma Ajansý'nýn saðladýðý desteklerden yararlanmalarý için bilgilendirdik."

‘Amacýmýz daha iyi hizmet’

Küçük Sanayi Sitesi Baþkaný Davut Gülsever ise, mevcut sanayi sitesindeki mevcut sorunlarýn kaymakamlýðýn desteðiyle Karacadað Kalkýnma Ajansý'nýn hibe desteðiyle çözüleceðini söyledi. Gülsever, sanayi sitesinin yanýndan geçen yolun da bir an önce yapýlmasýnýn iþ hacminin artmasý için zaruri bir ihtiyaç olduðunu ifade ederek, ''Arabasý arýzalanan sürücüler kolayca sanayimize girip çýkabilmelidir. Ayrýca sanayideki ustalarýmýz, yetiþtirecek çýrak bulamýyor. Amacýmýz, sorunlarýmýzý gidererek halkýmýza daha iyi hizmet vermektir'' diye konuþtu.

Rekabet cezalarý “ölçülü” Rekabet Kurulu'nun 12 bankaya verdiði cezanýn ölçülü olduðunu belirten uzmanlar, bankalarý zora düþürecek bir durumun söz konusu olmadýðýný ifade ediyor REKABET Kurulu'nun yürüttüðü soruþturma sonucu 12 bankaya toplam 1 milyar 116 milyon 957 bin 468,76 lira ceza vermesini deðerlendiren ING Portföy Genel Müdürü Tankut Taner Çelik, Rekabet Kurulu kararýnýn ÝMKB Bankacýlýk Endeksinde ilk etapta bir düþüþ getirebileceðini belirterek, buradaki olumlu noktanýn cezalarýn en alt limitten verilmesi olduðunu söyledi. Rhea Portföy Yönetimi Yatýrým Komitesi Üyesi Cüneyt Paksoy, kararýn birincil etki olarak negatif etkisinin olmadýðýný ve piyasanýn beklentisi noktasýnda pozitif geldiðini söyledi. ÝMKB Bankacýlýk Endeksinin haftaya olumlu baþlayacaðýný da dile getiren Paksoy, en azýndan bankacýlýk sektörünün üzerindeki baskýnýn kalktýðýna dikkati çekerek, belirsiz bir konunun açýklýk kazandýðýna ve çok da negatif bir þekilde neticelenmediðine iþaret etti. Marbaþ Menkul Deðerler Araþtýrma Müdürü Üzeyir Doðan, cezalar konusunda gelen ilk rakamlarýn gelirlerin yüzde 0,6'sý ile yüzde 1,5'i arasýnda olduðunu söyledi. Doðan, sektörün büyüklüðü ve daha önce ifade edilen rakamlar göz önünde bulundurulduðunda, bankalarýn Cuma günü baþlattýklarý yükseliþleri bu haftaya da taþýmasý ya da en azýndan olumsuzluðu sýnýrlamasýnýn beklenebileceðini kaydetti.


Keskin niþancýlarýn gölgesinde yaþam Halep'te ÖSO birlikleri, keskin niþancýlardan korunmak için sokak arasý geçiþlerde evlerin içinden açtýklarý koridorlarý kullanýyor HALEP - Suriye'de Esed rejimine baðlý ordu birlikleriyle Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasýndaki çatýþmalar devam ediyor. Muhalifler, keskin niþancýlardan korunmak için sokak arasý geçiþlerde evlerin içinden açtýklarý koridorlarý kullanýyor. ÖSO mensuplarý, Halep'in Selahaddin Mahallesi'nde ön cephede, yýkýntýlar arasýnda nöbet tutuyor. Nöbet tutan askerler, binalarýn duvarlarýnda açýlan deliklerden dýþarýyý gözlüyor. Keskin niþancýlar kentteki yüksek binalarýn üstünde konuþlandýðý için sokaklara çýkamayanÖSO üyeleri, evlerin içinden açýlan koridorlarý kullanýyor, zaman zaman evlerde mola veriyor. Muhalifler, sokaklardan geçmek zorunda kalmalarý durumunda sokaklara gerilen kumaþ parçalarýnýn ardýndan koþarak yer deðiþtiriyor.

21 BM askeri serbest býrakýldý Mýsýr’da idam kararý sonrasý taraftar isyaný MISIR'da Port Said Ceza Mahkemesi, Port Said davasýyla ilgili nihai kararýný açýkladý. Mahkeme 21 sanýða idam, 5 sanýða da müebbet hapis cezasý verdi. Port Said Ceza Mahkemesi'nin Port Said davasýnda 7 polis hakkýnda beraat kararý vermesine tepki gösteren El-Ehli Futbol Kulübü taraftarlarý, baþkent Kahire'de bir polis evini ve Mýsýr Futbol Federasyonu binasýný ateþe verdi. Karara tepki gösteren taraftarlar, Ultras grubu binasýnýn yakýnýnda bulunan bir polis evine baskýn dü-

19

DÜNYA

11 Mart 2013 Pazartesi

zenleyerek, camlarýný kýrýp binayý ateþe verdi. Olaylar sýrasýnda ateþe verilen binada kimsenin olmayýþý nedeniyle can kaybý yaþanmadý. Polis evini ateþe verdikten birkaç dakika sonra bölgede bulunan Mýsýr Futbol Federasyonu binasýna saldýran taraftarlar, federasyon binasýný da yakmaya çalýþtý. Mahkeme, olaylara katýldýklarý ve sorumluluklarý olduðu iddiasýyla yargýlanan 28 kiþinin beraatýna karar vermiþti. Beraat edenler arasýnda 7 polis memuru bulunuyor.

74 kiþi ölmüþtü

Port Said Stadý'nda geçtiðimiz yýl, Port Said futbol takýmý El-Mýsri ile Kahire'nin takýmý El- Ehli arasýnda oynanan maçtan sonra çýkan olaylarda 74 kiþi hayatýný kaybetmiþ, 300'den fazla kiþi de yaralanmýþtý.

Suriyeli muhalifler tarafýndan alýkonulan 21 BM barýþ gücü askeri serbest býrakýlarak Ürdünlü yetkililere teslim edildi

SURÝYE'de Golan Tepesi'nde muhalif Yermuk Þehitleri Tugayý tarafýndan rehin tutulan Birleþmiþ Milletler (BM) barýþ gücüne mensup 21 askerin Ürdünlü yetkililere teslim edildiði belirtildi. Ürdün sýnýrýna getirilerek yetkililere teslim edilen askerlerin saðlýk durumunun iyi olduðu açýklandý. BM barýþ gücüne baðlý 21 asker, Esad rejimine yardým ettikleri gerçekçesiyle geçtiðimiz Çarþamba gününden bu yana Suriyeli muhalif grup Yermuk Þehitleri Tugaylarý tarafýndan rehin alýnmýþtý. Birleþmiþ Milletler barýþ gücüne baðlý 21 asker, Ýsrail-Suriye sýnýrýndaki Golan Tepeleri'nde görev yapýyordu.

Almanya ve ABD’de yangýn faciasý: 14 ölü ALMANYA ve ABD'de meydana gelen yangýnlarda 7'si Türk toplam 14 kiþi yaþamýný yitirdi. Almanya'nýn Backnang kentinde bir apartmanda çýkan yangýnda 7 Türk hayatýný kaybetti. Yetkililer, Stuttgart yakýnlarýnda bulunan Backnang kentindeki apartmanda çýkan yangýnda Türk kökenli anne ve altý çocuðunun öldüðünü belirtti. Daha önceki açýklamada, üç kiþinin de yaralandýðý ifade edilmiþti. Öte yandan ABD'nin Kentucky eyaletinin güneydoðusundaki kýrsal Knox bölgesinde bir evde çýkan yangýnda 5'i çocuk, 7 kiþi öldü. Knox adli týp memuru Mike Blevins, çiftlik evinde bulunan yetiþkin cesetlerinin bir kadýn ve erkek arkadaþýna ait olduðunu, yangýnda kadýnýn 3 ve baþka aileden 2 çocuðun daha öldüðünü, cesetlerin otopsi için Frankfort kentine gönderildiðini açýkladý. Kentucky güvenlik yetkilileri, yangýnýn nedeninin araþtýrýldýðýný belirtti.

Chavez’in yerine seçim 14 Nisan’da VENEZUELA'da, vefat eden Hugo Chavez'in yerine devlet baþkanlýðý seçimi 14 Nisan'da yapýlacak. Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Baþkaný Lucena Tibisay, seçimlerde yarýþacak adaylarýn pazartesi gününe kadar kaydolmasý gerektiðini söyleyerek, seçim kampanyasýnýn 2 Nisan'da baþlayýp 11 Nisan'da sona ereceðini bildirdi. Chavez'in ölümünün ardýndan, Devlet Baþkan Yardýmcýsý Nicolas Maduro, yemin ederek Geçici Devlet Baþkaný olmuþ ve Ulusal Seçim Konseyi seçimlerinin bir an evvel yapýlmasý çaðrýsýnda bulunmuþtu. Venezuela Anayasasý'na göre parlamento baþkanýnýn geçici devlet baþkaný olmasý gerekirken, Küba'da ameliyat olduðu için yemin törenine katýlamayan Chavez, kendisine bir þey olmasý durumunda yerine Maduro'nun geçmesini vasiyet etmiþti.


20

YURT HABER

11 Mart 2013 Pazartesi

Otoyu ustaya gösterme devri bitiyor Artýk aracýný satmak isteyen araç satýcýlarý, araçlarýyla ilgili yaptýklarý kazalarýn boyutunu göstermek için oto servisine gitmek yerine detaylý eksper raporunu, SBM’nin yeni sitesinden öðrenebiliyor

DÝYARBAKIR - Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin (SBM) hayata geçirdiði yeni uygulama ile araç sahipleri artýk yaptýklarý kaza ile ilgili detaylý eksper raporunu, SBM'nin yeni sitesinden (www.sbm.org.tr) öðrenebiliyor. SBM'den edinilen bilgilere göre, artýk aracýný satmak isteyen araç satýcýlarý, araçlarýyla ilgili yaptýklarý kazalarýn boyutunu göstermek için oto servisine gitmek yerine detaylý eksper raporunu temin ederek, aracý almak isteyen kiþiye öa raporu gösterebiliyor.

Araçla ilgili tüm bilgiler

Detaylý eksper raporunda, aracýn yaptýðý kazanýn maliyetinin ne olduðu, deðiþen parçalar, iþçilik detaylarý ve onarýmýn yapýldýðý tamirhane gibi hasara iliþkin tüm bilgiler yer alýyor. Araçla ilgili eksper raporu sorgulamasý yapmak için, "www.sbm.org.tr" adresine girerek araç sahibinin TC kimlik numarasý, hasarý sorgulanacak aracýn plakasý ve hasar tarihi bilgilerinin girilmesi yeterli oluyor. Detaylý eksper raporu ücretsiz olarak sorgulanabiliyor. Sistem 1 Ocak 2012 tarihinde devreye girdiði için, yalnýzca bu tarihten sonra gerçekleþmiþ ve eks-

per atanmýþ hasarlara iliþkin eksper raporlarý görüntülenebiliyor. Hasar tarihini bilmeyen ya da hatýrlamayan araç sahipleri ise, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin saðladýðý SMS servisi sayesinde plaka ile hasar sorgulamasý yaparak hasar tarihini öðrenebiliyor.

‘Detaylara ulaþýlýyor’

Konuya iliþkin bilgi veren Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Genel Müdürü Aydýn Satýcý da, þunlarý kaydetti: "Bir araçta zaman zaman küçük hasar nedeniyle de büyük maliyetler ortaya çýkabiliyor. Örneðin bir aracýn kapýsýnýn birinde

meydana gelen ezik nedeniyle aracýn kapýsý tamamen deðiþebiliyor. Eksper raporu ile birlikte artýk bu ve bunun gibi deðiþen tüm parça ve yapýlan iþçilik detaylarýna ulaþýlabiliyor. Alýcýlar da sadece hasar maliyeti bilgisine göre hareket etmek zorunda kalmayýp, aracýn hangi parçalarýnýn deðiþtiðini, hangi bölümlerinde ne tip onarýmlar yapýldýðýný araç satýcýlarýndan eksper raporunu göstermesini isteyerek öðrenebilir. Bu sayede araç satýlýrken aracýn servise ya da ustaya götürülmesine de gerek kalmýyor."

Maliye’den sürpriz çalýþma Maliye Bakanlýðý, motorlu araçlardaki MTV miktarý ve ÖTV oranlarýnýn belirlenmesinde emisyon salýnýmýný da dikkate alacak çalýþmayý baþlattý

Hayatýmýz “þifreli” Teknolojinin geliþmesiyle birlikte günlük yaþamýn bir parçasý olan þifreler, kullanýcýlarýna zor anlar yaþatabiliyor GÜNLÜK hayatýn vazgeçilmezleri olan bilgisayar, cep telefonu, kredi kartý, banka kartý, internet bankacýlýðý, sosyal paylaþým siteleri, e-posta gibi bir çok aracý kullanabilmek için zorunlu olan þifreler, güvenlik için faydalý olsa da þifreleri ezberleme zorluðu kullanýcýlara zor anlar yaþatabiliyor. Elektronik cihazlarý kullanýrken güvenlik ön plana çýkarken, kullanýcýlarýn bu cihazlarý sorunsuz kullanabilmeleri için yaklaþýk 10-15 farklý þifreyi ezberlemesi gerekiyor. Mobil Ýletiþim Araçlarý ve Bilgi Teknolojileri Ýþ Adamlarý Derneði (MOBÝSAD) Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Dursun, ''Çok farklý alanlarda kullanýlan þifreler hayatýn vazgeçilmez güvenlik anahtarlarý haline geldi'' derken, Ufuk Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Erdoðan, insanlarýn gündelik hayatta kullandýklarý þifrelerin sayýsýnýn artmasýnýn insan beynine olumlu katký yaptýðýný söyledi.

ANKARA - Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in talimatý ile baþlatýlan çalýþmaya göre, halen silindir hacmi ve yaþý esas alan Motorlu Taþýtlar Vergisi sistemi ve ÖTV yeniden deðerlendiriliyor. Çalýþma yasalaþýrsa, araçlar artýk motor silindir hacmi, yaþ veya aðýrlýðýn yaný sýra emisyon salýmý, yani çevreyi kirletme oranýna göre vergilendirilecek. Yeni uygulama piyasada olan ve otomobil firmalarýnýn stoklarýnda bulunan taþýtlarý kapsamayacak.

Daha çok gelir saðlayalým kaygýsý yok

Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, bir taraftan araçlar arasý vergilendirmede adaletli olmak, bir yandan da sorumlu bir vatandaþ olarak çevrenin daha az kirlenmesini istediklerini söyledi. Sadece bu uygulamanýn bile temiz çevreye büyük katký saðlayacaðýný, ayrýca uygulamanýn yüksek teknoloji üretimini teþvik edeceðini anlatan Þimþek, ''Vergiyi artýralým daha çok gelir saðlayalým kaygýsý taþýmýyoruz'' diye konuþtu.


21

KÜLTÜR-S SANAT

11 Mart 2013 Pazartesi

‘Kürt dili medeniyet dilidir’ "Uluslararasý Kürt Dili Konferansý"nda konuþan Dil Felsefesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Michiel Leezenberg, Baþbakan Yardýmcý Bülent Arýnç'ýn "Kürtçe medeniyet dili deðildir" açýklamasýna tepki göstererek, "Kürt dili, Ehmedé Xanî'nin ve çok sayýda Kürt yazarýn yazdýðý eserlerle bugüne kadar geldi. Kimse Kürt diline medeniyet dili deðildir diyemez. Kürt dili bir medeniyet dilidir ve Kürtlerin bir tarihi vardýr" dedi DÝYARBAKIR - Ýnternet üzerinden yayýn yapan ve genç Kürt yazarlardan oluþan Kurdîgeh sitesi tarafýndan Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi C Konferans Salonu'nda "Uluslararasý Kürt Dili Konferansý" düzenlendi. Konferansa, Hollanda Lüksemburg Üniversitesi Dil Felsefesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Michiel Leezenberg, Amerika Meirland Üniversitesi Öðretim Görevlisi Ass. Prof. Zuzan Barwari, Amerikalý Dil Bilimci Prof. Dr. Michael L. Chyet ve Artuklu Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý ve Yaþayan Diller Enstitüsü Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Kadri Yýldýrým konuþmacý olarak katýldý. Dicle Üniversitesi yönetiminden kimsenin katýlmadýðý konferansta ilk konuþmayý Hollanda Lüksemburg Üniversitesi Dil Felsefesi Öðretim Üyesi Prof.

Dr. Michiel yaptý.

Leezenberg

‘Kürt dili medeniyet dilidir’

Leezenberg Kürtçe yaptýðý konuþmada, dünya dillerinin tarihine deðindikten sonra Kürtçe'nin Osmanlý'daki önemine deðindi. Leezenberg, Baþbakan Yardýmcý Bülent Arýnç'ýn "Kürtçe medeniyet dili deðildir" söylemine tepki gösterdi. Leezenberg, "Kürt dili, Ehmedé Xanî'nin ve çok sayýda Kürt yazarýn yazdýðý eserlerle bugüne kadar geldi. Kimse Kürt diline 'medeniyet dili deðildir' diyemez. Kürt dili bir medeniyet dilidir ve Kürtlerin bir tarihi vardýr" dedi.

‘Kürtçeyi çeviren kiþi Kürtçe bilmiyor’

Leezenberg'in ardýndan konuþan Artuklu Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý ve Yaþayan Diller Enstitüsü Bölüm Baþkaný Prof. Dr.

Kadri Yýldýrým ise, Dicle Üniversitesi yönetim kademesinin konferansa katýlmamasýný eleþtirdi. Yýldýrým, "Üniversitelerimizin amacý siyaseti yönlendirmektir, ama ne yazýk ki Türkiye'de bu durum tam tersi bir þekilde iþliyor. Üniversitelerin de buna

Bugün ne okusam? Ýnsanlýðýn Yolculuðu Afrikadaki doðum yerimizden dünyanýn uzak köþelerine doðru yaptýðýmýz yolculuðun hikâyesi. Herkes büyükbabasýný tanýrken, çoðumuz büyük-büyükbabasýný, pek azýmýz ise büyük-büyük-büyükbabasýný tanýr. Ama bunun ötesine gittiðimizde, tarih diye bilinen karanlýk ve gizemli bir diyara adým atmýþ oluruz.. Bizden önce yaþayan insanlar kimdi? Nerede yaþamýþlardý? Yaþamlarý nasýldý? Bu kitapta, bu sorularýn cevaplarýnýn genetik kodumuzda bulunabileceðini iddia ediyorum. Bu kod ayný zamanda bizi hem insan yapar hem de benzersiz bireyler olmamýzý saðlar. DNA zincirimizde yaþamýn kökenine, kendilerini kopyalayan ilk moleküllere ve amip atalarýmýza kadar geriye gidip günümüze kadar gelen tarihsel bir belge saklýdýr. Yazar: Spencer Wells Çevirmen: Umut Yener Kara Sayfa Sayýsý: 264 Baský Yýlý: 2012 Dili: Türkçe Yayýnevi: Yurt Kitap Yayýn

karþý hiçbir itirazý yok" dedi. Kültür Bakanlýðý'nýn tercümesini yaptýrdýðý Ehmedé Xanî'nin Mem û Zîn adlý eserinin çevirisini de eleþtiren Yýldýrým, "Kürt dili için bir çalýþma yapacaksýn, ama bu çalýþmayý yapan kiþi ne Kürtçe biliyor ne de Kürtçe'nin varlý-

ðýný kabul ediyor. Bu kiþi nasýl bu önemli eserin tercümesini yapacak. Zaten yaptýðý tercüme de daha önce yazarlarýn yaptýðý tercümelerin aynýsýdýr. Sadece sözcüklerin yerlerini deðiþtirmiþtir" diye konuþtu. (DÝHA)

‘Mezopotamya’da Kadýnlar’ Bismil'de "Sembollerle Mezopotamya'da Kadýnlar" isimli resim sergisi açýldý. Sergiyi açan resim öðretmeni Gökhan Aslan, Mezopotamya'da yaþayan kadýnlarýn ruh hallerini çalýþmalarýnda iþlediðini vurguladý

DÝYARBAKIR'ýn Bismil ilçesinde bir ilköðretim okulunda resim öðretmenliði yapan ve ayný zamanda resim atölyesi bulunan Gökhan Aslan, "Sembollerle Mezopotamya'da Kadýnlar" isimli resim sergisi açtý. Çalýþmalarýnda sembollere sýkça baþvurduðunu aktaran Aslan, Mezopotamya'da yaþayan kadýnlarýn ruh hallerini çalýþmalarýnda iþlediðini söyledi. Sümer Park Sergi Salonu'nda gerçekleþtirilen sergiye, As-

lan'ýn meslektaþlarý, arkadaþlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Mezopotamya'da yaþayan kadýnlarýn en baþýnda gelen sorunlarýndan olan, berdel, kuma ve benzeri birçok konuyu çalýþmalarýna iþleyen Aslan, bu sayede Anadolu kadýnýný motifleyerek, kadýnýn yaþadýðý zorluklara ve zulme dikkat çekmek istediðini ifade etti. Resim sergisinin 2 hafta halka açýk olacaðý belirtildi.


22

SPOR

11 Mart 2013 Pazartesi

Okullar arasý futbol turnuvasý baþlýyor

Kulp'ta okullarý arasý '1. Geleneksel Yetenekli Ayaklar Futbol Turnuvasý'nýn 13 Mart tarihinde baþlayacak. Turnuvaya 3 kategoride toplam 14 okul takým katýlacak ve 27 Mart tarihinde sona erecek

D Ý YA R B A K I R ' ý n Kulp Ýlçe Emniyet Amirliði ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan organize edilen ilköðretim okullarý arasý '1. Geleneksel Yetenekli Ayaklar Futbol Turnuvasý'nýn 13 Mart tarihinde baþlayacaðý belirtildi. Turnuvanýn Merkez Ýlköðretim Oku-

Çocuklarýn turnuvasý baþladý

lu ile Atatürk Ýlköðretim Okulu arasýnda yapacaðý maç ile start alacaðý belirtildi. Turnuvaya 3 kategoride toplam 14 okul takýmýnýn katýlacaðý ve 27 Mart tarihinde sona ereceði belirtildi. Turnuvada dereceye giren takýmlara Ýlçe Emniyet Amirliði ve Ýlçe Milli Eðitim Mü-

dürlüðü tarafýndan kupalarýnýn verileceði bildirildi. A grupu kategorisinde turnuvaya, Merkez Ýlköðretim Okulu, Kamýþlý Ýlköðretim Okulu, Baloðlu Ýlköðretim Okulu, Yayýk Ýlköðretim Okulu, Atatürk Ýlköðretim okulu, B grubunda Barýþ Ýlköðretim Okulu, Bayýr Ýlköðretim

Okulu, Uzunova Ýlköðretim Okulu, Vali Nafis Kayalý Ýlköðretim Okulu, Baþbuð Ýlköðretim Okulu, C grubu kategorisinde ise Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu, Ünal Ýlköðretim Okulu, Kayahan Ýlköðretim Okulu ve Zeyrek Ýlköðretim okulu takýmlarýnýn katýlacaðý belirtildi.

Adýyaman evinde galip: 3-1 ADIYAMAN - Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Adýyamanspor kendi sahasýnda, Ýskenderunspor 1967'yi 3-1 maðlup etti. STAT: Atatürk HAKEMLER: Serkan Bal xxx, Önder Yýlmaz xxx, Can Yamaç xxx ADIYAMANSPOR: Onur Nazmi xx, Abdulkadir xx, Osman xx, Yakup x (Mustafa dk. 28 xx), Semih xx, Oðuz xxx, Tugay Komþu xxx, Furkan xxx (Mahmut Metin dk. 89 ?), Eyüp xx (Deniz dk. 75 xx), Turgay An xxx, Ýsmail xx

ÝSKENDERUNSPOR 1967: Çetin xx, Baþaran x, Okan Aslan xx, Mehmet x, Ýbrahim x (Burak Seres dk. 84 x), Can Morgül x, Uður xx, Serdar xx, Abdurrahman xx, Ali x (Ýsmail dk. 80 x), Hüseyin xx (Aykut dk. 46 xx) GOLLER: Ýsmail Kýzýlyer (dk. 43), Tugay Komþu (dk. 90+1) (Adýyamanspor), Mehmet Karakeçili (dk. 6 k.k.), Abdurrahman Kuyucu (dk. 62) (Ýskenderunspor 1967) KIRMIZI KARTLAR: Can Morgül (dk. 70), Ab-

durrahman Kuyucu (dk. 81) (Ýskenderunspor 1967) SARI KARTLAR: Os-

man, Turgay, Deniz (Adýyamanspor), Uður, Ali, Aykut (Ýskenderunspor 1967)

HAKKARÝ Basketbol Ýl Temsilciliði tarafýndan düzenlenen 7-12 yaþ grubu 12 Dev Adam Basketbol Okullarý turnuvalarý baþladý. Kapalý spor salonunda oynanan turnuvada Hakkari 12 Dev Adam Basketbol Okulu ile Çukurca 12 Dev Adam Basketbol Okulu karþý karþýya geldi. Her iki takým arasýnda çekiþmeli geçen maçta Hakkari ekibi, Çukurca'yý 18-14'lýk skorla yenmeyi baþardý. Hakkari Basketbol Ýl Temsilcisi Yakup Aktaþ, turnuvaya il merkezi ve ilçelerden 7-12 yaþ grubu birer okulun katýldýðýný belirtti. Amaçlarýnýn il merkezi ve ilçelerde basketbolu yaymak ve çocuklarý salonlara çekmek olduðunu ifade eden Aktaþ, "Hakkari ilçelerinde bugüne kadar basketbol hiç oynanmamýþ ve bu þekilde ilçelere de basketbolu yaydýk" dedi.

Galatasaray Schalke maçý hakemi açýklandý GALATASARAY'ýn, Almanya temsilcisi Schalke 04 ile 12 Mart Salý günü deplasmanda oynayacaðý UEFA Þampiyonlar Ligi 2. tur rövanþ maçýný Ýsveçli hakem Jonas Eriksson yönetecek. Veltins Arena'da TSÝ 21.45'te baþlayacak maçta Eriksson'un yardýmcýlýklarýný ayný ülkeden Mathias Klasenius ve Daniel Warnmark yapacak. Stefan Wittberg'in dördüncü hakem olacaðý karþýlaþmada ilave yardýmcý hakem olarak da Stefan Johannesson ve Markus Strömbergsson görev alacak. Jonas Eriksson, geçen sezon 8 Mart 2012'de Beþiktaþ ile Atletico Madrid arasýnda Vicente Calderon Stadý'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. tur ilk maçýný yönetmiþti. Siyah-beyazlýlar, bu karþýlaþmayý 3-1 kaybetmiþti.


23

SPOR

11 Mart 2013 Pazartesi

‘Dünyayý istanbul’a taþýyacaðýz’ Ýstanbul’da düzenlenecek olan Muay Thai þampiyonayla ilgili Bitlis’in Tatvan ilçesinde gazetecilere açýklamalarda bulunan Muay Thai Federasyonu As Baþkaný M. Salih Aygün, dünyayý Ýstanbul’a taþýyacaklarýný söyledi

BÝTLÝS - Türkiye Muay Thai Federasyonu As Baþkaný M. Salih Aygün, 13-17 Mart 2013 tarihleri arasýnda 40 ülkeden 600 sporcunun katýlýmýyla Ýstanbul'da Muay Thai Dünya Þampiyonasý'ný gerçekleþtireceklerini söyledi. Türkiye Muay Thai Federasyonu, Uluslararasý Muay Thai Amatör Federasyonu iþbirliði ile 13-17 Mart 2013 tarihlerinde Ýstanbul'da Dünya Muay Thai Çocuklar ve Gençler Þampiyonasý gerçekleþtireceðini kaydeden Salih Aygün, "Yapýlacak þampiyonaya Almanya, Ýspanya, Ýngiltere, Belçika, Fransa, Mýsýr, Irak, Rusya ve Polonya baþta olmak üzere tam 40 ülke katýlacaktýr. Özelikle çocuk ve gençlere yönelik bu etkinliði bayram ve þenlik havasýnda düzenleyeceðiz. Bu etkinlik sayesinde ülkemizin Muay Thai sporuna verdiði önem ve deðer anlaþýlacak olup uluslararasý alanda sporcularýmýzýn kendini göstermesi saðlanmýþ olacaktýr. Þampiyonada sporun dýþýnda sosyal aktiviteler, geleneksel Muay Thai Waikru Dans ve Muay Thai geleneksel müsabaka müziði

canlý olarak yapýlmasý ile kültür zenginliðimizi ortaya koyacaðýmýz önemli bir etkinlik olacaktýr" dedi.

‘Aile olma yolunda hýzla ilerliyoruz’

Muay Thai Federasyonu olarak çok büyük bir aile olma yönünde hýzla ilerlediklerini kaydeden As Baþkan Aygün, "Türkiye Muay Thai Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan 2007 yýlýnda müstakil bir federasyon haline getirilmiþ olup, yurt içinde düzenlediði Süper Lig organizasyonlarý TV'lerden canlý veya banttan yayýnlar yaparak Muay Thai sporunu milyonlarca kiþi tarafýndan izlenmesi saðlanmýþtýr. Türkiye Muay Thai Federasyonumuza tescilli binlerce spor kulübü, binlerce antrenör ve hakem, 40 bine yakýn lisanslý sporcu potansiyeline sahip hale gelmiþtir. Hedefimiz 13-17 Mart 2013 tarihlerinde Ýstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapýlacak olan Dünya Çocuklar ve Gençler Muay Thai Þampiyonasý'nda sporun yanýnda ilginç olan Waikru dans müsabakalarýyla çocuklarýn eðleneceði bir

ortam yapmaktýr. Ýlk defa IFMA tarafýndan desteklenerek gerçekleþecek olan Dünya Çocuklar ve Gençler Muay Thai Þampiyonasý'na 600 katýlýmcý kayýt yaptýrmýþtýr. Þampiyonanýn açýlýþ töreni 13 Mart 2013 tarihinde yapýlacak olup müsabakalar 17 Mart 2013 tarihinde

Bingöl’de badminton il birinciliði müsabakalarý BÝNGÖL'de yapýlan Badminton Ýl Birinciliði Müsabakalarý'nda Solhan ilçesini temsil eden takýmlar dereceye girdi. Badminton müsabakalarýnda küçük kýzlar kategorisinde Solhan Atatürk Ýlkoku-

lu birinci olurken, Yenibaþak Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu (YÝBO) ikinci oldu. Yýldýz erkekler kategorisinde de Atatürk Ortaokulu üçüncü olurken, yýldýz kýzlar kategorisinde ise Yenibaþak YÝBO üçüncü oldu.

Solhan'daki okullar badminton alanýndaki baþarýsý ile dikkat çekerken, yýldýz kýzlar kategorisinde il birincisi olan Solhan Atatürk Ýlkokulu takýmýnýn bölge müsabakalarýnda mücadele edeceði belirtildi. (ÝHA)

final müsabakalarý ile sona erecektir. Organizasyonun ülkemizde yapýlmasýný saðlayan Federasyon Baþkanýmýz Halil Durna'ya, Ýcra Kurulu Baþkanýmýz Hasan Yýldýz'a ve emeði geçen tüm ekibimize saygý ve þükranlarýmý sunuyorum" diye konuþtu. (ÝHA)

Diyar bildiðiniz gibi: 1-1 DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Diyarbakýrspor kendi sahsýnda Çorum Belediyespor ile 1-1 berabere kaldý. STAT: Atatürk HAKEMLER: Yusuf Eren Yurtsever xxx, Ali Þencan xxx, Çaðdaþ Çallýoðlu xxx DÝYARBAKIRSPOR: Þiyarxx, Abuzeyt Tekcanlý xx, Bilal Dikici x, Metin akçan xx (Ýbrahim dk. 90 ?), Ahmet Aras x (Necat dk. 75 x), Mehmet Kýzýl xx, Suat Demircan x, Ali Yýldýrým xx, Bayram Nazlý x, Faruk Bayin x (Ömer dk. 52 x), Mehmet Ýpek xx ÇORUM BELEDÝYESPOR: Osman Kaç xxx, Hasan Üstünkaya xx, Mehmet Keleþ xxx (Serdar dk. 64), Furkan Çalýþýr xxx (Halil dk. 46 x), Oðuzhan Yalçýn xxx, Yiðitcan Gölboyu xxx, Ýbrahim Ethem Sevinç xx, Ýbrahim Selen xxx (Kaan dk. 46 x), Ender Acar xxx, Ýmam Acar xx, Okan Avcý xxx GOLLER: Abuzeyt Tekcanlý (dk. 30) (Diyarbakýrspor), Ender Acar (dk. 87) (Çorum Belediyespor) SARI KART: Ali, Abuzeyt (Diyarbakýrspor), Yiðitcan Gölboyu (Çorum Belediyespor) (ÝHA)


www.diyarbakiryenigun.com

C

M

Y

K

11 MART 2013 PA Z A R T E S Ý Yýl: 5 - Sayý : 1880 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Çakan Haber Müdürü: Þehmus Orhan Sayfa Editörü: Nurullah Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

diyarbakir yenigun gazetesi 11 mart 2013  

diyarbakir yenigun gazetesi 11 mart 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you