Page 1

Amed ve Diyar’dan çifte galiyet Amedspor, uzun bir aradan sonra deplasmanda Bodrumspor’ u 2-0 yendi. Þampiyonluk iddiasýný sürdüren Diyarbekispor ise sahasýnda Muðlaspor’u Umut’ un tek golüyle geçerek iddiasýný sürdürdü. 15’te Uður ÇAKIL Mehmet

Amed’den galibiyet selfiesi

Maraþ’ta feci kaza!

Ayný aileden 9 ölü Kahramanmaraþ'ta hafriyat yüklü kamyon ile minibüsün çarpýþtýðý feci kazada ayný aileden 4'ü çocuk 9 kiþi hayatý kaybetti. Yaralýlar hastanede tedavi altýna alýnýrken, olay yerine gelen yakýnlarý ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. 3’te

YENÝGÜN

11 ÞUBAT 2018 PAZAR FÝYATI: 25 KRÞ.

www.diyarbakiryenigun.com

Suriye’nin kuzeyinde Amerika muammasý Amerika’nýn bölgede kalýcý olduðunu gösteriyor...

Afrin’de Atak tipi helikopter düþürüldü: 2 þehit

Amerika'nýn Suriye'de sýnýr ordusu kuracaðýný açýklamasý, Afrin operasyonu nedeniyle unutuldu. Tartýþmalar Afrin 'in gölgesinde kalsa da, bölgeden gelen haberlere göre ordu çoktan kurulmuþ bile. Ordu olarak bilinse de, yerel yöneticiler ordu olmadýðý görüþünde. Siyasi gözlemcilere göre bu Türkiye'ye tehdit deðil RSLAN Mahmut BOZA ancak ABD’nin uzun süre bölgede L YENÝGÜN/ÖZE kalacaðýnýn göstergesi... 4-5’te

Öte yandan Afrin harekâtýna katýlan Türkiye'ye ait Atak tipi bir helikopter düþürüldü. Helikopterin, Koda köyü üzerinde düþürüldüðü belirtiliyor. Haberi ilk olarak Cumhurbaþkaný Erdoðan duyurdu. Baþbakan Binali Yýldýrým ise, düþen helikopterdeki iki askerin yaþamýný yitirdiðini açýkladý. TSK’dan yapýlan açýklamada ise helikopterin kýrýma uðradýðý belirtildi. 9’da

Cezaevlerinde sayý yüzde 121 arttý 08

Diyarbakýr’dan 30 otobüs... Bugün gerçekleþtirilecek 3. Olaðan Kongreye hazýrlanan HDP, bir yandan da gözaltý ve tutuklamalarla gündeme geliyor. HDP PM Üyesi Bedia Akkaya, bütün engellemelere raðmen kongreye güçlü bir katýVecdi lým saðlayacaklarýný ERBAYýn belirterek, kongreye Haberi Diyarbakýr'dan yaklaþýk 30 otobüs ve özel araçlarla katýlacaklarýný söyledi. 7’de

Mehmet Ýnan’ýn akýbetini sordular

K

ayýp yakýnlarý, Diyarbakýr'da 470'nci kez bir araya geldi. Bu haftaki eylemde 28 Þubat 1994 tarihinde Siirt'te gözaltýna alýnan ve kendisinden bir daha haber alýnamayan Mehmet Ýnan'ýn akýbetini soruldu. Eylemde konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, faili meçhul cinayetlerle ilgili açýlan davalarýn zaman aþýmýna uðratýlmak istendiðini söyledi. 8’de C

M

Y

K

GÖRÜNEN KÖY/5’te

7’de

Ne meraklýsý varmýþ soyaðacýnýn

Sigarasýz ve araçsýz bir hayat

Osman ERGÜN

Ahmet BARAN

Yaraladý, kovanlarý toplayýp kaçtý

Baðlar'da husumetli olduðubelirtilen iki kiþinin tartýþmasýnda silahlar çekildi. Bir kiþinin yaralandýðý olayda, ateþ eden kiþi daha sonra olay yerindeki boþ kovanlarý toplayýp kaçtý. 9’da

Kulp’ta sosyal tesisler açýldý Kulp Belediyesi tarafýndan yapýmý tamamlanan Pasur Belediyespor sosyal tesisleri yapýlan görkemli bir açýlýþla hizmete girdi. Folklor gösterilerinin yapýldýðý açýlýþta daha sonra bir gösteri maçý yapýldý.. 14’te

Besicilerde kuraklýk endiþesi

Bu yýl yaþanan yaðýþ azlýðýndan dolayý meralarda ot yeþermeyeceði endiþesini taþýyan büyük ve küçükbaþ hayvan besicileri, devletin desteklemeleri arttýrmasý gerektiðini söylediler. 12’de


2

SAÐLIK/YAÞAM

Kalp atýþýnýn farklý zamanlarda ve düzensiz bir þekilde atmasýyla gerçekleþen ve her yaþta görülebilen bir hastalýk olan ritim bozukluðu, hayat kalitesini düþürmekte felç ve ani ölümlere sebep olabilmektedir. Peki ritim bozukluðu nedir? Kalpte ritim bozukluðu neden olur? Sizler için bu sorularýn ve ritim bozukluðu ile ilgili bilinmesi gerekenleri derledik Her yaþta gerçekleþebilen ve çeþitli sebeplerden meydana gelen ritim bozukluðu, kalbin saðlýðý ile ilgili sizlere haber veriyor olabilir. Kalp krizi geçirmiþ olanlarda ritim bozukluðunun daha sýk görülebileceði belirtilirken, ritim bozuklarýnýn kiþinin soyal ve kiþisel hayatýný olumsuz etkilediði bilinmektedir. Uzmanlarýmýza sorara sizler için ritim bozukluðu nedir, ritim bozukluðu neden olur, ritim bozukluðu tedavi yöntemleri neler, kalpte ritim bozukluðu hangi hastalýklarýn habercisi gibi sorularýn cevaplarýný aramaya çalýþtýk... Viva Beyin ve Kalp Saðlýðý'ndan Prof. Dr. Ali Serdar Fak, hipertansiyon, kalp yetersizliði ve kalp krizi geçirmiþ olan hastalarda kalpte ritim bozukluklarýnýn artabileceðini, hatta felç ve ani ölüm riskinin de olabileceðini belirtti. Kalp atýmlarýnýn hasta tarafýndan hissedilmesi durumu olarak tanýmlanan çarpýntýnýn çok çeþitli sebepleri olduðunu söyleyen Viva Beyin ve Kalp Saðlýðý'ndan Kardiyoloji ve Ýç Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr. Ali Serdar Fak, çarpýntýnýn heyecan, efor ve stresle hissedilebileceðini söyledi. Kalpte görülen ritim bozukluklarýnýn, yani aritmilerin de çarpýntýya neden olabileceðinin altýný çizen Prof. Dr. Fak, "Aritmiler, sürekli veya geçici olabilir. Kalbin aniden ve sebepsiz yere hýzlanmasý, düzensiz kalp atýmlarý veya duraklama hissi önemli ritim bozukluðunun iþaretleri olabilir. Hipertansiyon, kalp yetersizliði olan ve kalp krizi geçirmiþ hastalarda rastlanan aritmiler önemlidir ve kalp yetersizliðini daha da artýrabilir; hatta felç

11 Þubat 2018 Pazar

Ritim bozukluðu nedir, neden olur? YAZI DiZiSi 1

veya ani ölüm riskine iþaret edebilir" diye konuþtu.

Kalp ritmi bozukluklarý olanlar dikkat

Bazý aritmilerde kalpte duraklamalarýn olabileceðini, bu sýrada kiþinin fenalýk hissi ve bayýlma yaþayabileceðini söyleyen Prof. Dr. Fak, sözlerine þöyle devam etti: "Bazý aritmiler sýrasýnda da kalp içinde oluþan pýhtýlar beyin damarlarýna giderek týkanmaya ve felce sebep olabilir. Bazý aritmilerde ani ölümlere sebep olabilir. Kalp krizi geçirmiþ ve kalp yetersizliði olanlarýn veya ailesinde bayýlma, erken yaþta veya ani ölümler bulunanlarýn bu tür hayati aritmiler ile daha sýk karþýlaþýrlar. Bu nedenle çarpýntý þikayeti olup, risk altýnda olanlarýn çok dikkatli olmalarý gerekiyor." Ayrýntýlý bir muayene, Elektrokardiyografi (EKG) ve gereken kiþilerde 24 saatlik EKG ritim kaydý yapýlarak riskli durumlarýn saptanabildiðini belirten Prof. Dr. Fak, "Risk altýndaki kiþilerde aritmilerin zamanýnda fark edilmesiyle ve uygun þekilde tedavi edilmesiyle bu hayati risklerin önlenmesi mümkün olur. Tedavi aritminin çeþidine göre planlanýr. Bazý aritmilerde ilaç tedavisi yeterli olurken, bazý aritmilerde aritmiye sebep olan kalp dokusu kateterle yakýlabilir. Kalbin durakladýðý ve bayýlmayla seyreden aritmilerde kalp pili takýlmasý gerekir; ani ölüm tehlikesi taþýyan aritmilerde ise hastaya otomatik elektroþok cihazý takýlmasý en güvenli tedavi yöntemidir" diye konuþtu. Türkiye Yüksek Ýhtisas Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kardiyoloji Uzmaný ve Türk Kardiyoloji Derneði Aritmi Çalýþma Grubu Baþkaný olan Prof. Dr. Dursun Aras, kalp ritm bozukluklarýnýn kalp

yetersizliðine, inmeye ve ölüme neden olduðunu belirterek, obezite, sigara ve aþýrý alkol kullanýmýnýn kalp ritim bozukluðunun en sýk nedenlerinden olduðunu söyledi. Atriyal fibrilasyon, kalbin atriyum dediðimiz kulakçýklarýnýn ritm bozukluðudur. Kalp hýzý normalde dakikada 50-100 arasýnda ve düzenlidir, yani atýmlarýn aralýklarý eþittir. Kalbin kulakçýklarý ve karýncýklarý ayný hýzda ve birbirini takip eden bir düzen içinde çalýþýrlar. Atriyum fibrilasyonunda ise bu düzen bozuluyor. Kulakçýklarýn hýzý dakikada 400 ve üzerine çýkarak titreþir hale geliyor. Karýncýklar ise dakikada 100 ile 200 arasýnda, hýzlý ve aralýklarý çok düzensiz olacak þekilde çalýþýyor. Hastalar karýncýklarýn bu düzensiz çalýþmasýný çarpýntý olarak hisseder.

“Atriyal fibrilasyon kalp ritim bozukluðu ileri yaþta daha sýk görülüyor” Türkiye Yüksek Ýhtisas Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kardiyoloji Uzmaný ve Türk Kardiyoloji Derneði Aritmi Çalýþma Grubu Baþkaný olan Prof. Dr. Dursun Aras, atriyal fibrilasyonun özellikle ileri yaþlarda en sýk görülen kalp ritim bozukluðu olduðunu vurgulayarak, "Yaþ ilerledikçe sýklýðý belirgin olarak artar. Toplumun genelinde sýklýðý yüzde 3 civarýndadýr. Bu

rakam 65 yaþýndan sonra yüzde 9 iken, 80 yaþýndan sonra yüzde 10-20'ye kadar yükselir. Geliþmiþ ve geliþmekte olan toplumlarda ortalama yaþýn artmasý ile her geçen yýl atriyal fibrilasyonun sýklýðý artmaktadýr ve en önemli toplum saðlýðý sorunlarýndan biri haline gelmiþtir" dedi. Prof. Dr. Aras, atriyal fibrilasyon bulunan hastalarýn ölüm riskinin 2 kat, kalp yetersizliði riskinin 3 kat, ve en önemlisi felç riskinin ise 5 kat fazla olduðunu belirterek, "Kalbin kulakçýklarý normal kasýlma ve kaný ileriye atma fonksiyonunu kaybettiði için, kulakçýklar içinde kan pýhtýlarý oluþur. Bu pýhtýlardan kopan parçalar dolaþýma katýlarak beyin damarlarýnýn týkanmasýna ve inmeye neden olabilirler. Bu durumda oluþan inmeler diðer inmelere göre daha fazla ölümcül ve daha fazla sakat býrakýcý seyrederler. Ýleri yaþlardaki inmelerin yaklaþýk üçte birinden bu ritim bozukluðu sorumludur. Yine bütün araþtýrmalara raðmen sebebi bulunamayan inmelerin beþte birinin altýndan bu hastalýk çýkmaktadýr. Ayrýca hastalarýn önemli bir kýsmýnda bu hastalýk nedeni ile tekrarlayan hastaneye yatýþlar olur, yaþam kalitesi kötüleþir ve zihinsel fonksiyonlar olumsuz etkilenir" þeklinde konuþtu.


3

GÜNCEL

11 Þubat 2018 Pazar

Suya düþen çocuk boðularak hayatýný kaybetti

Kahramanmaraþ’ta

feci kaza: 9 ölü M

araþ'ta hafriyat yüklü kamyon ile minibüsün çarpýþtýðý feci kazada ayný aileden 4'ü çocuk 9 kiþi hayatý kaybetti. Olay yerine gelen yakýnlarý ise olay yerinde sinir krizi geçirdi Kahramanmaraþ'ta hafriyat yüklü kamyona çarpan minibüsteki ayný aileden 9 kiþi hayatýný kaybetti, 4 kiþi yaralandý. Kahramanmaraþ Valisi Vahdettin Özkan, kazada ölenlerin yakýnlarýný hastanede ziyarete etti. ÝHA'da 7yeralan habere göre kaza, Kahramanmaraþ- Kayseri karayolunun Beþoluk mevkisinde meydana geldi. Ýddiaya göre, 46 P 9627 plakalý minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle kamyona arkadan çarptý. Kazayý gören vatandaþlar durumu polis, itfaiye ve saðlýk ekiplerine bildirdi.

Ayný aileden 4’ü çocuk 9 ölü

Olay yerine çok sayýda ekip

sevk edilirken kazada ilk belirlemelere göre 9 kiþi hayatýný kaybederken, 7 kiþi de yaralandý. Hayatýný kaybedenlerden 4'ünün çocuk olduðu öðrenildi. Minibüste bulunanlarýn Ankara'dan yola çýktýklarý öðrenilirken minibüs kullanýlamaz hale geldi. Ýl Emniyet Müdürü Doðan Ýnci ise kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kazada hayatýný kaybedenlerin yakýnlarý ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili araþtýrma sürüyor.

Validen yaralýlara ziyaret

Kazada ölenlerin ailesini hastanede ziyarete eden Kahramanmaraþ Valisi Vahdettin Öz-

9 aylýk hamile kadýn ‘intihar etti’ iddiasý Þanlýurfa’da eþi ile tartýþan 9 aylýk hamile Fatma Polat isimli kadýnýn balkondan atlayarak intihar ettiði iddia edildi

kan, "Bugün maalesef feci bir kazayla karþý karþýyayýz. 9 tane vefat eden kardeþimiz var. 4 tane yaralýmýz var. Öncelikle vefat eden kardeþlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyoruz. Yaralýlarýmýz var hastanede onlara acil þifalar diliyorum. Bütün güvenlik birimlerimiz, adli makamlarýmýz, saðlýk birimlerimiz seferber halinde. Kazalar yollar ne kadar iyi olursa olsun bu kazada da gördük insan unsuru çok önemli. Sürücülerimizin trafik kurallarýna riayet etmesi önemli. Bazen en ufak hata hayatýmýza mal olabilmektedir. Bunun farkýnda olarak her tedbirin üst seviyede alýnmasý gerekir. Aracýn içinde bizim ilk tespitlerimize göre 13 kiþi var. Vefat sayýmýz 9, þuanda 4 yaralýmýz mevcut" dedi.

Þanlýurfa'nýn Haliliye ilçesi Devteþti Mahallesi'nde yaþayan 19 yaþýndaki Fatma Polat isimli kadýnýn 4'üncü kattan atlayarak intihar ettiði iddia edildi. Dün gece eþi ile tartýþtýktan sonra balkondan atladýðý iddia edilen Fatma Polat, ambulansla hastaneye kaldýrýldý. Harran Üniversitesi Uygulama ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan genç kadýn ve karnýndaki 9 aylýk bebeðinin yaþamýný yitirdiði belirlendi. Adli Týp Morgu'na kaldýrýldýktan sonra Polat'ýn cenazesi yapýlan otopsi iþlemleri sonrasu ailesi tarafýndan alýnarak defnedilmek için Bozovaya ilçesine doðru yola çýkarýldý. (MA)

Gaziantep'te, yürürken dengesini kaybedip dere yataðýndaki suya düþen 9 yaþýndaki çocuk, boðularak hayatýný kaybetti. Gaziantep'in Nurdaðý ilçesinde, yürürken dengesini kaybedip dere yataðýndaki suya düþen 9 yaþýndaki çocuk, boðularak hayatýný kaybetti. Olay, Nurdaðý ilçesi Hamidiye Mahallesi'ndeki Danacýk Deresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eve gitmekte olan Muhammet Bilal Gülsümbül (9), dere yataðý kenarýndaki yolda yürürken dengesini kaybedip suya düþtü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafýndan düþtüðü dereden çýkarýlan Gülsümbül, olay yerindeki saðlýk ekipleri tarafýndan ambulansla Nurdaðý Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Hastanede tedavi altýna alýnan çocuk, burada yapýlan müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Ölümüyle yakýnlarýný yasa boðan Muhammet Bilal'in cenazesi, otopsi iþlemleri için Adana Adli Kurumu morguna gönderildi. (ÝLKHA)

Foto: Arþiv

6 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltý Adana merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 35 kiþi gözaltýna alýndý. Edinilen bilgiye göre, Adana merkezli Ýstanbul, Bursa, Tekirdað, Siirt ve Zonguldak'ta FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Eþ zamanlý 40 adrese yönelik operasyonda, örgütün þifreli haberleþme programý "ByLock" kullanýcýsý olduðu iddia edilen, 6'sý avukat 35 kiþi gözaltýna alýndý. Þüphelilerin polis sorgusunun sürdüðü öðrenildi. (ÝLKHA)

Foto: Arþiv


4

BÖLGE

Osman ERGÜN oergun21@gmail.com

GÖRÜNEN KÖY

Ne meraklýsý varmýþ soyaðacýnýn E-Devlet bugüne kadar hayatý kolaylaþtýran birçok hizmetle büyük ilgi gördü. Sitenin son hizmeti1800'lü yýllara kadar aile geçmiþini görüntüleneme imkaný tanýyor. Alt-üst soy bilgisi sorgulama (soyaðacý sorgulama) hizmeti büyük ilgi çekerken daha önce soyaðacýna iliþkin dokümanlara ulaþmak için Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü'ne baþvurulmasý gerekmekteydi. Nüfüs ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü'nün sayfasýnda yer alan bu yeni hizmette, kiþilerin 1800'lere kadar uzanan soy bilgilerine yer veriliyor. Ancak öyle bir ilgi gördü ki yoðun giriþ nedeniyle sistem kilitlendi. Binlerce kiþi gece demeden gündüz demeden o kadar arþýnladý ki sistemi, sistemin fevri döndü ve yeni hizmet geçici olarak kaldýrýldý. Gerek üzerine Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü hemen bir açýklama yayýnladý ve dedi ki: "08.02.2018 tarihinde saat 14:00'da EDevlet üzerinden hizmete açýlmýþ olan AltÜst Soy Raporu 09.02.2018 tarihi saat 02:00'e kadar yaklaþýk olarak 200.000 adet üretilmiþtir. Vatandaþlarýmýzýn yoðun ilgi gösterdiði hizmette asýl yoðunluk ise gece 02:00- 04:00 arasýnda (yaklaþýk 110.000 Alt-Üst Soy Raporu) yaþanmýþtýr. Saat 04:00 dan itibaren ise aþýrý talep olmasýndan dolayý verilen hizmette gecikmelerin oluþmasýna ve vatandaþlarýn bekleme sürelerinde artýþ yaþanmaya baþlamasýndan dolayý Alt-Üst Soy Raporunun EDevlet üzerinden paylaþýmý geçici olarak durdurulmuþtur. Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan E-Devlet üzerinden sunulmakta olan Nüfus Kayýt Örneði ve Yerleþim Yeri ve Diðer Adres Belgesi hizmeti sunulmaya devam etmekte olup, yoðunluðun azalmasýndan sonra Alt-Üst Soy Raporu hizmeti en kýsa sürede vatandaþlarýn kullanýmýna açýlacaktýr. Ancak vatandaþlarýn yoðun talebi ile orantýlý olarak Alt-Üst Soy Raporunun gecikmeli veya kesintili hizmet vermesi ihtimali bulunmaktadýr. Kamuoyuna saygýyla arz ederiz." Biraz sakin olun yahu… Hepimiz Adem ve Havva'dan geliyoruz" diyenler bile "acaba mý?" deyip soyaðacýna bakýyorlar. Rahat olun, geldiðimiz yer de, gideceðimiz yer de belli.

11 Þubat 2018 Pazar

Kuzey Suriye’d DÝYARBAKIR - 'Amerika'nýn Suriye'de ne iþi var?' Suriye'deki iþ savaþ baþladýktan ve Amerikan askerleri Suriye topraklarýnda boy gösterdikten sonra, Türkiye'de herkesin sorduðu soru bu. Cevabý alýnamayan bu soru Türkiye ve Amerika iliþkilerini de, tarihte olmadýðý kadar, bozdu. Ýliþkilerin en gergin dönemi ise, Amerika'nýn Suriye'de 30 bin kiþilik bir sýnýr ordusu kuracaðýný söylemesiyle baþladý. Amerika sonrasýnda buna Amerika'nýn bir süre açýklýk getirse önce Suriye'de sýnýr de, tepkilerin ordusu kuracaðýný hedefinde olHMUT BOZARSLAN açýklamasý, Afrin ope- MA maktan kurtulaÖZEL HABER madý. En büyük rasyonu nedeniyle tepkiyi de Türunutuldu. Tartýþmalar kiye verdi. TürAfrin 'in gölgesinde kalsa kiye kurulacaðý da, bölgeden gelen hasöylenen gücü, berlere göre ordu çoktan rulmasý söz 'terör ordusu' kurulmuþ bile. Dünya orkonusu deðil. olarak nitelenolarak bilse de, yerel du Ordu kuruldirdi. Taraflarýn ordu olmadýðý iler etic yön masý Suriaçýklamalarý Afunun Ord . nde üþü ye'den ayrýlgör rin operasyonuadý olm dit teh 'ye ma anlamýna kiye Tür nun gölgesinde göz si siya gelir. Ancak n una sav ý ðýn kayboldu. eribizim anlayýAm mý adý bu lemciler, Peki, gerçekte þýmýzda deve sür n uzu ka'nýn bölgede bu ordu ne let kurmak kalacaðýnýn göstergesi anlama geliyor? gibi bir þey olarak yorumluyor Bu ordu hem yok. Mevcutvar hem yok. Var, ta bir askeri çünkü Amerika gücümüz var ve biz bunu geSuriye'de IÞÝD ile mücadeleliþtirmek ve profesyonelleþtirde birlikte çalýþtýðý Demokramek istiyoruz.ABD bu projeye tik Suriye Güçleri (SDG) eðidestek verse de vermese de tip silahlandýrarak, silahlý bir bu bir ihtiyaçtýr ve biz bunu güç oluþturmuþ zaten. Yok, yapmak zorundayýz" dedi. çünkü yerel güçlerin bunun Peki, 'yeni ordu' tanýmýna yeni bir ordu olmadýðý görüanalistler ne diyor? þünde. Amerika’nýn projesi, küçük Kürtler, bölgenin IÞÝD son- bir Suriye oluþturmak rasý için bir askeri sisteme ihtiyacý olduðundan yola çýkarak, yeni bir güç oluþturma kararý aldý. SDG yöneticilerinden aldýðýmýz bilgilere göre, yerel yönetimlerin adýna 'askeri sistem' dedikleri bu güç, nasýl olduysa, dünyaya 'ordu' olarak duyuruldu. Kürtlerin yaþadýðý bölgelerde 14 eðitim kampý kuruldu ve eðitimlere baþlandý. Ayrýca bölgede subay yetiþtirme okulu ve askeri kolej açýldý. Adýnýn yazýlmasýný istemeyen bir SDG yetkilisi, projenin kanton yönetimince finanse edildiðini belirterek, hedeflerinin 30 kiþilik güç oluþturmak olduðunu söyledi. Yenigün'e konuþan ayný kaynak yeni ordu tanýmlamasýna karþý çýkarak, "Ýddia edildiði gibi yeni bir ordunun ku-

Suriyeli Siyasi gözlemci Mahir Afrini'ye göre, 'yeni ordu'nun gündeme getirilmesi propaganda amaçlý. Afrini,"Bu açýklama önce de Amerika'ný yardýmý Suriye Demokratik Güçlerine geliyordu ve hala devam ediyor. Eðitim tüm hýzýyla sürüyor. Bu biraz propaganda gibi geliyor bana" dedi. Amerika'nýn bölgede bilinçli olarak þeffaf bir strateji izlemediðini söyleyen Afrini "Amerika Suriye'deki þeffaf bir strateji izlemiyor. Bana göre bilinçli bir þekilde þeffaf deðil. Bazýlarý, Amerikan ordusunu ayrý Dýþiþlerinin ayrý konuþtuðunu söylüyor ama bana göre bilinçli yapýyorlar. Suriye ve çevresi bir biriyle düþmandýr. Her devletin Suriye'de çýkarý var. Herkes için


BÖLGE

11 Þubat 2018 Pazar

5

e Amerika muammasý lýr bilemem ama yaptýklarý hazýrlýklara bakarsanýz uzun sürecek. Bir kaç yýlda sonuçlanacak projeler deðil" diye konuþtu.

Amerika Türkiye ile her gün çeliþiyor

içinde, herkes bir þekilde durumu kontrol etmek istiyor. Ama Amerika süper güç olarak bu iþi yürütmek için böyle bir strateji yürütüyor. Herkesi bir noktada buluþturmak istiyor. Mesela Türkiye ile PYD'ye bir noktada buluþturmak istiyor, Türkiye ile Ýran'ý bir noktada buluþturmak istiyor. Eðer açýk siyaset izlerse baþka cepheler açýlýr, herkes bir yol tutar. Kendi stratejileri için birilerine sesiz kalýyor, birilerini baþka bir þeyle meþgul ediyor. Kendi projelerini hayata geçirmek için zaman kazanýyor. Amerika'nýn nihai projesi, küçük bir Suriye oluþturmak. Amerika'nýn bölgede çýkacaðýn sanmýyorum, yaptýðý yatýrýmlara bakarsanýz iki yýllýk için deðil. Ne kadar ka-

Doç. Dr. Serbest Nebi Suriye'nin önemli siyaset bilimi uzmanlarýndan. Þu anda Irak Kürdistan Özerk Bölgesi'ndeki Koya Üniversitesi'nde çalýþýyor. Daha önce Suriye, Türkiye, Yemen'deki çeþitli üniversitelerde ders veren Nebi, söz konusu ordunun zaten kurulduðunu vurguladý. Nebi, Amerika'nýn Türkiye'ye alternatif aradýðýný savundu. Nebi, "Türkler, eðer Kürtler bölgede bir gün bir statü alýrsa, bunun Türkiye'ni kontrolünde olmasýný istiyorlardý. Bu, hem Erdoðan'ýn hem Davutoðlu'nun inancýydý. Yedi yýl sonra Suriye'de savaþ ve mücadele sonunda bu amaçlarýna ulaþmayacaklarýný anladýlar. Türkiye bölgede en az kazanan ülke oldu. Erdoðan'da dünyada en az itibar gören lider oldu. Bunun ýþýðýnda Amerika, Türkiye planýný bozmak istedi. Türkiye, AKP yönetimde,bir Avrupa ülkesi olamadý. Avrupa ile iliþkileri düzeltemedi. Þimdi görüyorsunuz sesler yükseliyor, 'Türkiye NATO'dan çýkarýlsýn' diye, AB ile iliþkilerin düzelme umudu kalmadý. Amerika, bunun yerine kendine alternatif bir yer arýyor. Bu yer Suriye'nin kuzeyi ya da Batý Kürdistan'dýr. Burasý Amerika, Ýsrail ve Avrupa için, Ruslara karþý durabilmek için sert ve güçlü bir alan saðlýyor.Bu ordu zaten kuruldu. Kurduklarý ve eðittikleri gruplar yerlerini

bile aldý. Mesele tamamlandý. Amerika'nýn söylem ve tavýrlarý Türkiye ile her gün çeliþiyor. Amerika Suriye'nin kuzeyine iliþkin kararýný vermiþ. Türkiye kýzsa da Amerika çýkmaz. Suriye'nin kuzeyindeki çýkarlarýný Türkiye ve Türkiye'nin evhamlarýna kurban etmez" þeklinde konuþtu.

Amerika yakýn zamanda bölgeden çýkmayacak Yeni ordunun Türkiye'ye tehdit olmadýðýný savunan Nebi, Amerika'nýn bölgeden yakýn zamanda çýkmayacaðýný savundu. Nebi, "Amerika'nýn ne kadar kalacaðýna yönelik çok söylem var ama tahmin zor. Bu mücadelenin gidiþatýna bakarsak kolay kolay çýkmaz Amerika. Süre vermemem ama kolay kolay çýkmayacaktýr. Suriye'de yeni bir rejim kurulmayana kadar çýkmaz buradan. Kimse hayal görmesin. Amerika'nýn yýllardýn buraya yatýrým yapmýþ. Amerika rüyasýnda görse inanmazdý Suriye'ye asker göndereceðini. Bugün doðudan batýya birçok alanda askeri vardý. Ben de Amerika'daki karar verici olsam çýkmam. Bu kurulan ordu Türkiye için tehdit olmaz. Biz ne Türkiye'ye yönelik ne tehdit oluþturduk ne saldýrý yaptýk. Erdoðan'da Kürdofobi var, bu kâbustan kurtulmasý lazým. Türkiye sýnýrlarýna müdahale etmemiz söz konusu deðil. Ýstesek çatýþmayý Türkiye sýnýrlarýnýn içine taþýyabiliriz ama yapmýyoruz. Baþka kartlar da var elimizde onlar için problem yaratabiliriz ama yapmýyoruz. Biz iki iyi komþu olabiliriz"dedi.

Nuri Kolaylý yeniden BGC baþkanlýðýna seçidi Bursa Gazeteciler Cemiyeti baþkanlýðýna Nuri Kolaylý yeniden seçildi. Türkiye genelinde 90 basýn meslek kuruluþunun üye olduðu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun Genel Baþkanlýðýný da sürdüren Nuri Kolaylý genel kurula katýlan üyelerin tamamýnýn oyunu aldý. Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin Olaðan Genel Kurul toplantýsý, Basýn Kültür Sarayý'ndaki Uður Mumcu Etkinlik Salonu'nda yapýldý. Genel Kurulda tek liste ile gidilen seçimler açýk oylama usulü ile yapýldý ve Nuri Kolaylý Baþkanlýðý'ndaki liste üyelerin tamamýnýn oyu ile 2017 - 2019 dönemi için yeniden seçildi. Seçilen listede þu isimler yer aldý: Baþkan: Mehmet Nuri Kolaylý. Yönetim Kurulu: Ahmet Akhan, Ahmet Kundakçý, Caner Evyapan, Ersin Yýldýran, Fikret Sönmez, Fuat Kars, Gül Kolaylý, Hakan Iþýkkent, Hülya Saatçi, Hüseyin Yeþilkavak, Ýhsan Altýkardeþ, Mehmet Ali Ekmekçi, Ruhi Berber, Tuna Çam, Yedek: Ali Atmaca, Canan Güleç, Cemal Ekentok, Çetin Seyhan, Mesut Demir, Musa Öztürk, Necat Kýrbulut, Ufuk Alýntaþ, Volkan Tezcan, Denetleme Kurulu: Ýhsan Bölük, Mehmet Gerçeksi, Teoman Alper Yedek: Erdal Þimþek, Hasan Özdemir, Ýsmail Akgül Federasyonu Delegeleri: Nuri Kolaylý, Erol Bilenser, Ýhsan Bölük, Tahsin Ardýç Genel Kurulun ardýndan yapýlan ilk yönetim kurulu toplantýsýnda Baþkan Vekilliðine Fuat Kars, Baþkan Yardýmcýlýklarýna Ýhsan Altýkardeþ, Hakan Iþýkkent, Ahmet Akhan, Genel Saymanlýða Fikret Sönmez seçildi. Kolaylý, Türkiye genelinde 90 gazeteciler cemiyeti ve basýn meslek örgütünün temsil edildiði, 8 gazeteciler federasyonunun üye olduðu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunda 2 dönemdir genel baþkanlýk görevini üstleniyor. Kolaylý ayrýca Basýn Ýlan Kurumu'nda Genel Kurul Delegeliði görevini sürdürüyor. (Haber Merkezi)


6

YAÞAM

11 Þubat 2018 Pazar Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüðü'nün Ekim 2017'de cezaevlerine dair açýkladýðý verilere göre, Cezaevlerindeki nüfus son 10 yýlda yüzde 121,8 arttý.Cezaevlerinde o tarihteki hesaba göre 228 bin 983 kiþi var. Bunlardan 216 bin 180'i erkek, 9 bin 985'i kadýn, 2 bin 828'i ise çocuk.

Cezaevlerindeki nüfus yüzde 121 arttý

10 bin kiþi PKK suçlamasýyla Cezaevinde Adalet Bakaný Abdulhamit Gül'ün verdiði bilgiye göre, PKK suçlamasýyla 10 bin 79 kiþi tutuklu ya da hükümlü. IÞÝD'den ise Bin 154 kiþi hükümlü ve tutuklu bulunuyor. 38 bin 470 kiþiyse 'FETÖ'yle suçlanýyor. (Haber Merkezi)

DTK’dan DBY’ye destek ziyareti E

þ Genel Baþkaný Mehmet Arslan'ýn tutuklanmasý Eþ Genel Baþkan yardýmcýsý Hacer Özdemir'in de gözaltýna alýnmasý sonrasý DBP’ye ziyarette bulunan DTK Eþbaþkaný Berdan Öztürk, “Yarýn tarih rehin alýnan arkadaþlarýmýzýn haklý mücadelelerini yazacak” dedi Sertaç KAYAR DÝYARBAKIR - Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Eþ Genel Baþkanýnýn tutuklandýðý, yardýmcýsýnýn da gözaltýna alýndýðý Demokratik Bölgeler Partisi'ne (DBP) Diyarbakýr'daki genel merkez irtibat bürosuna destek ziyaretinde bulundu. Ziyarete DTK Eþbaþkaný Berdan Öztürk, divan üyeleri ve Diyarbakýr delege sözcüle-

ri katýldý. Burada konuþan DTK Eþbaþkaný Öztürk, yapýlan operasyonun Efrin'e yönelik söylemlerden kaynaklandýðýný belirtti.

‘Söz söylemeye devam edeceðiz’ Efrin'e yönelik saldýrýlarýn iþgal saldýrýlarý olduðunu hükümet yetkililerinin de bildiðini ve bu yüzden söz söyleyen herkese saldýrýldýðýný ifade eden Öztürk, "Onlara aykýrý

söz söyleyen siyasetçileri, halký tutukluyorlar. Efrin'deki iþgalin en aðýr bedelini de Türkiye halklarý veriyor. Siyasetçiler olarak bunu dile getirmek zorundayýz. Sizin oraya girmenize gerek yok, orasý Türkiye topraklarý deðil. Bedeli de Türkiye halklarý ödüyor. Tarih de bunu gösterecek. Yarýn tarih rehin alýnan arkadaþlarýmýzýn haklý mücadelelerini yazacak ve bu haksýzlýða karþý her tür-

lü bedeli ödemeyi göze alarak söz söylediklerini yazacak. Bizler de bu bedeli ödemeye hazýrýz ve biz mücadele etmeye, söz söylemeye devam edeceðiz" dedi.

Karaaslan: Kürt siyaseti her dönemde baský altýnda Daha sonra konuþan DBP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Hediye Karaaslan da, bugüne kadar her iki eþ genel baþkanlarýnýn tutuklamalar nedeniyle yan yana çalýþamadýðýný belirterek, "Kürt siyasetinin her dönemde baský altýnda olduðunu söyledi. Karaaslan, buna raðmen her zaman doðru bildiklerini söylediklerini, hakikat yolundan ayrýlmadýklarýný dile getirdi. Türkiye'nin kaotik bir ortamdan geçtiðini ve Kürt siyasetinin her yerde halka gerçekleri doðrularý anlatmaya çalýþtýðýný ifade eden DTK Eþ Baþkaný Öztürk de, "Mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmeyeceðiz. 90'lý yýllarda nasýl ki Kürt siyasetçiler yürüttü ise partilerimizde yönetici dahi kalmasa umutla yolumuza devam edeceðiz" dedi.


Ahmet BARAN ahmetbrn21@gmail.com

Sigarasýz ve araçsýz bir hayat

7

HABER

11 Þubat 2018 Pazar

Sigaraya 'tek tip' geliyor… Dünyada yaklaþýk 1 milyar 100 milyon kiþinin sigara kullandýðýný ve buna baðlý hastalýklar nedeniyle de 7 milyon kiþi yaþamýný yitiriyor. Türkiye, bu bakýmdan ciddi endiþeleri içinde barýndýran bir ülke ve en çok sigara içen ülkeler arasýnda 11'inci sýrada yer alýyor. Yapýlan araþtýrmalar, sigaraya baþlama yaþýnýn 11'e kadar düþtüðünü gösteriyor… Saðlýk Bakanlýðýnýn sigarayla mücadelesi malum. Bu sefer farklý bir yerden gidiyorlar. Saðlýk Bakaný Ahmet Demircan, sigara paketleri için 'tek tip' uygulamasý getirileceðini açýkladý. 9 Þubat'ýn 'Sigarayý Býrakma Gününde yapýlacak uygulamayý açýklayan Bakan Demircan, sigara paketleri için 'tek tip' uygulamasý getirileceðini de söyledi: "Önümüzdeki günler-

de onu kamuoyuyla paylaþacaðýz. Paketler, yani reklam unsuru oluþturmamalý. Kolay ulaþýlmamalý, insanlarda bu iþi alma ihtiyacý doðuracak, o kullananlarýn aklýna düþürmemeli." Dedi. Hadi hayýrlýsý, umarým caydýrýcý olur…

Araç azsa hayat güzel…

TÜÝK verilerine göre, Türkiye'de trafiðe kayýtlý 22 milyon 218 bin 945 araç var. Bu araçlardan yüzde 54,1'i, yani 12 milyon 35 bin 978'i otomobil. Bu da her yedi kiþiden birine otomobil anlamýna geliyor… Ýnanýn bu sayý arttýkça kentlerde yaþam da zorlaþýyor. Sabahlarý bir izleyin bakýn. Yüzlerce araç içinde tek bir kiþiyle trafikte ilerliyor. Tabi çoðu zaman ilerlemiyor bile… Bu rakamýn her artýþý sanmayýn ki

kentin geliþtiðinin iþareti. Aksine çarpýk kentleþmenin en belirgin sayýsal karþýlýðý bence… Araç yoðunluðu her bakýmdan saðlýðýmýzý olumsuz etkiliyor. Egzoslardan yükselen dumanlar hava kirliliðini her geçen gün artýrýyor. O da yetmiyor gürültü kirliliði… Çoðalan araçlar ve dikey yapýlaþma ve artan nüfus kentleri yaþanýr olmaktan çýkarýyor… … Ýçkiye benzer bir þey var bu havalarda Kötü ediyor insaný, kötü... Hele bir hasretlik oldu mu serde; Sevdiðin baþka yerde, Sen baþka yerde. Dertli ediyor insaný, dertli. Ýçkiye benzer bir þey var bu havalarda, Sarhoþ ediyor insaný, sarhoþ. Orhan Veli

Diyarbakýr’dan Ankara’ya 30 otobüs

Pazar günü gerçekleþecek 3. Olaðan Kongreye hazýrlanan HDP, bir yandan da gözaltý ve tutuklamalarla gündeme geliyor. HDP PM Üyesi Bedia Akkaya, bütün engellemelere raðmen kongreye güçlü bir katýlým saðlayacaklarýný belirterek, kongreye Diyarbakýr'dan yaklaþýk 30 otobüs ve özel araçlarla katýlacaklarýný söyledi Vecdi ERBAY DÝYARBAKIR - Yerel kongrelerini tamamlayan Halklarýn Demokratik Partisi (HDP), Pazar günü gerçekleþecek büyük kongreye hazýrlanýyor. Diyarbakýr ve bölgenin diðer illerinde milletvekilleriyle birlikte bildiriler daðýtarak halký kongreye davet eden HDP çalýþanlarý, hazýrlýklarýnýn sonuna geldi. Ancak kongre öncesi HDK, HDP, DBP ve bileþenlerine yönelik gerçekleþen gözaltý ve tutuklamalar yoðunlaþtý. Kongre hazýrlýklarýna katýlan HDP Parti Meclisi üyesi Bedia Akkaya, konuyla ilgili sorularýmýzý cevaplarken, gözaltý ve tutuklamalarýn dikkatlerini daðýtmadýðýný ve kongreye Diyarbakýr'dan yakla-

þýk 30 otobüs ve özel araçlarla katýlacaklarýný söyledi.

Örgütlenmek için 6 ay

"Partimiz yaklaþýk altý aylýk çok yoðun bir örgütlenme planlamasý koymuþtu önüne" diyen Bedia Akkaya, "Bu planlama kapsamýnda yerel kongrelerini eþ zamanlý örgütleyip bitirdikten hemen sonra tüm illerde tarama toplantýlarýný yapýp konferans örgütlemesine gittik" dedi. Akkaya, altý aylýk süre içinde yaptýklarý çalýþmayý þöyle anlattý: "Bu süre içinde partimiz onlarca yerel konferans yaptý. Büyük kongreye giderken hem geçmiþ pratiðin özeleþtirisini yaptý hem de yeni dönem politik perspektifini oluþturmak için birçok çevreden öneri ve deðerlendirme aldý. Bunlarý gerçek-

leþtirirken kongreyi de içinde örgütledi diyebilirim."

‘Daha güçlü, daha kararlýyýz’

Kongre çalýþmalarýný sürdürürken HDP'nin halklar için bir umut olduðunu bir kez daha gördüklerini belirten Akkaya þöyle konuþtu: "Yüzünü toplumsal hakikate dönerek halkla birlikte yeni dönem mücadele tarzýný açýða çýkarmaya çalýþtý. Halklar için HDP'nin hâlâ çok ciddi bir umut kaynaðýný oluþturduðunu gördük kongre çalýþmasý yürütürken. Bu yüzden tüm faþizan uygulamalara ve siyasi soykýrým operasyonlarýna raðmen ortak komünal bir parti olmakta ýsrarýn olduðunu gördük. Tüm HDP bileþenleriyle partinin ilk kurulduðu günün heyecanýyla yeni yönetimini ör-

gütledik. Ve halklar bahçesi olan HDP, yeni dönemde de tüm renklerini koruyarak, güçlendirerek bu döneme taþýmayý baþardý. Hatta daha kararlý, daha direngen, daha umutlu bir þekilde." Gözaltý ve tutuklamalarýn kongrenin güçlü bir þekilde gerçekleþmesinin engellemek amacýyla arttýðýna dikkat çeken Akkaya, "Yaklaþýk 10.000 siyasetçisinin içeride olduðu bir dönemde kendini yapýlandýrmayý baþaran HDP'ye yeniden saldýrýlýyor" dedi. Rahat koþullarda örgütlenmeye gidemediklerini vurgulayan Akkaya, "OHAL koþullarýnda, kongre yaptýrtmamaya dönük bir sürü giriþim oldu elbette. Ama inanç ve kararlýlýkla çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Çalýþmalarýmýzý bitirme arifesindeyiz. Halklarýmýzýn inançlý, direngen ve özgür ruhuyla kongremiz baþarýyla sonuçlanacaktýr" þeklinde konuþtu.

Kongreye güçlü katýlým

Geçmiþ dönemlerde de düzenledikleri kongrelerin engellenmeye çalýþýldýðýný söyleyen Bedia Akkaya, "Güçlü bir kongre yapmamýzý istemiyorlar dedi. Akkaya, Pazar günü düzenlenecek kongreye katýlýmla ilgili þöyle konuþtu: "Kongremize binlerce kiþinin katýlma istencinde olduðunu biliyoruz. Yaptýðýmýz çalýþmalara da bu isteme hali yansýdý. Diyarbakýr'dan da yaklaþýk 30 otobüs katýlacak. Yine onlarca özel araç da kongreye katýlmak için hazýr. Tabii engellemeler olmazsa bu sayý daha da çoðalýr. Çünkü maalesef geçmiþ pratiklerden çýkardýðýmýz sonuçlar da bunu gösteriyor bize. Buna raðmen büyük bir coþkuyla kongreye katýlacaðýz."


8

HABER

Mehmet inan’ýn akýbetini sordular Kayýp yakýnlarý, Diyarbakýr’da 470’nci kez bir araya geldi. Bu haftaki eylemde 28 Þubat 1994 tarihinde Siirt’te gözaltýna alýnan ve kendisinden bir daha haber alýnamayan Mehmet Ýnan’ýn akýbetini soruldu. Eylemde konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, faili meçhul cinayetlerle ilgili açýlan davalarýn zaman aþýmýna uðratýlmak istendiðini söyledi

Diyarbakýr'da 470'inci kez bir araya gelen kayýp yakýnlarý, 28 Þubat 1994 tarihinde Siirt'te gözaltýna alýnan ve kendisinden bir daha haber alýnamayan Mehmet Ýnan'ýn akýbetini sordu. Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Diyarbakýr Þubesi ve

kayýp yakýnlarý, "Kayýplar Bulunsun Failler Yargýlansýn" sloganýyla her hafta düzenlediði oturma eylemlerinin 470'inci haftasýnda dernek binasýnda bir araya geldi. Kayýplarýn fotoðrafýnýn taþýndýðý eylemde bu hafta 1994'te Siirt'te kaybettirilen Mehmet Ýnan'ýn hikayesi anlatýldý. Eylemde konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþka-

ný Raci Bilici, "faili meçhul" cinayetlerle ilgili açýlan davalarýn zaman aþýmýna uðratýlmak istendiðine iþaret etti. Zaman aþýmý ile bu davalardan kurtulmak istendiðine dikkat çeken Bilici, bunun mümkün olmayacaðýný, gerçeklerin mutlaka açýða çýkacaðýný vurguladý. Bilici, fail ve tetikçiler yaþamýný yitirse de adaletin saðlanacaðýný kaydetti. ÝHD Kayýp Komisyonu Üyesi Adnan Örhan ise, 28 Þubat 1994 tarihinde Siirt'te çarþý ortasýnda silahlý kiþiler tarafýndan gözaltýna alýnýp kaybedilen Mehmet Ýnan'ýn hikayesini okudu. Örhan, Ýnan'ýn kaybettirilmeden önce 3 kez gözaltýna alýndýðý ve serbest býrakýldýðýný, Þubat ayý sonunda tekrardan gözaltýna alýndýktan sonra hiçbir haber alýnamadýðýný belirtti. Ýnan'dan haber alamayan babasý Ali Ýnan'ýn bir gün sonra Siirt Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ve Tugay Komutanlýðý'na baþvuruda bulunduðunu söyleyen Örhan, ancak ailenin þu ana kadar sonuç alamadýðýný söyledi. Konuþmalarýn ardýndan kayýp yakýnlarý Mehmet Ýnan ve tüm kayýplarýn anýsýna 5 dakikalýk oturma eylemi yaptý.

11 Þubat 2018 Pazar

Dicle ilçesine yeni toplu taþýma güzergahý DÝYARBAKIR - Daha rahat ve konforlu toplu ulaþým hizmeti için çalýþmalarýný sürdüren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, Dicle ilçesinde toplu taþýma güzergahýný uzatarak bin 500 kiþiye ulaþým hizmeti vermeye baþladý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, daha rahat ve konforlu toplu ulaþým hizmeti vermek için çalýþmalarýna devam ediyor. Büyükþehir Belediyesi, yol þartlarýnýn uygun olduðu Sumak mahallesinde yaþayan vatandaþlara ulaþým hizmeti vermek için toplam 54 km uzunluðunda yeni toplu ulaþým güzergahý belirledi. Yeni açýlan güzergahta toplamda bin 500 hane, yaklaþýk 11 bin 770 vatandaþ faydalanacak. Büyükþehir Belediyesi, Dicle Ýlçesi Sumak Mahallesi yaþayan vatandaþlardan gelen yoðun talepler üzerine, grup yolu üzerinde bulunan mahalle ve mezralarý da kapsayacak þekilde yeni güzergah açtý. Bugüne kadar toplu taþýma hizmeti verilmeyen mahallelerde yaþayan vatandaþlarýn hastane, eðitim, saðlýk ve ticari ihtiyaçlarý ile þehir merkezlerine ulaþýmlarýný saðlamak amacý ile açýlan güzergahta bir araçla 8 Þubat'tan itibaren toplu taþýma hizmeti verilmeye baþlandý. (ÝHA)


9

YAÞAM

11 Þubat 2018 Pazar

Afrin’de helikopter düþtü düþürüldüðünü ve enkaza ulaþýlmaya çalýþýldýðýný bildirildi. Helikopterin düþmesinin ardýndan Hatay'da sýnýr birliklerinde konuþlu Fýrtýna obüsleri ve Çok Namlulu Roket Atarlar (ÇNRA) ile Afrin yoðun ateþ altýna alýndý.

Baþbakan: 2 askerimiz þehit oldu

‘Bursluluk sýnavý’ izdihamý

Diyarbakýr'da özel bir okul tarafýndan gerçekleþtirilen bursluluk sýnavýna 3 bin kiþinin katýlmasý þaþkýnlýk yarattý DÝYARBAKIR - Bilfen-Bilnet Okullarý'nýn bursluluk sýnavý öncesi izdiham oluþtu. Sýnava, 3 bin kiþi katýlýrken, çok sayýda öðrenci baþvurular sona erdiði için sýnava giremeyerek, geri döndü. Diyarbakýr Bilfen-Bilnet Okullarý'nýn bursluluk sýnavý yapýldý. Sýnav için öðrenciler ve velileri okul kampüsüne akýn etti. 3 bin öðrencinin katýldýðý sýnav nedeniyle kampüste izdiham oluþurken, çok sayýda öðrenci de baþvurular sona erdiði için sýnava giremeden geri döndü. Diyarbakýr Bilfen-Bilnet Okullarý Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Karakoç, gösterilen yoðun ilgiden memnun kaldýklarýný belirterek, kontenjan dolduðu için çok sayýda baþvuruyu geri çevirmek zorunda kaldýklarýný söyledi. Sýnava ilgi gösteren velilere ve öðrencilere teþekkür eden Karakoç, "Bu ilgi ve katýlým okulumuzun eðitim kalitesi ve hizmet anlayýþýnýn tezahürüdür. Halkýmýz teveccühünü ve güvenini ortaya koymuþtur. Sorumluluðumuzu da artýran bir tablodur. Buna layýk olmaya ve eðitim kalitemizi artýrmaya gayret edeceðiz" dedi. (ÝHA)

A

frin harekâtýna katýlan Türkiye'ye ait Atak tipi bir helikopter düþürüldü. Olayýn ardýndan sýnýrda hareketlilik yaþandý. Helikopterin, Koda köyü üzerinde düþürüldüðü belirtiliyor. Baþbakan Binali Yýldýrým, düþen helikopterdeki iki askerin yaþamýný yitirdiðini açýkladý Afrin harekatýna katýlan bir helikopter düþürüldü. Helikopterin düþürüldüðünü, Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan, partisinin Ýstanbul il baþkanlýðýnda

yaptýðý konuþma sýrasýnda, "Az önce bir helikopterimiz düþürüldü" sözleriyle duyuruldu. Helikopterin, Hatay'ýn Kýrýkhan ilçesinin karþý tarafýnda

Konuyla ilgili AKP Muðla Olaðan Ýl Kongresi'nde konuþan Baþbakan Binali Yýldýrým, düþen helikopterdeki iki askerin yaþamýný yitirdiðini açýkladý. Yýldýrým "Þunu söyleyebiliriz. Afrin bölgesinde görev uçuþu yapan iki Atak helikopterimizden biri maalesef düþtü. Ýki kahraman Silahlý Kuvvetler mensubumuz þehit oldu. Herhangi dýþ bir müdahaleyle düþtüðü konusunda kesin bir delil yok, belge yok. Bunun araþtýrýlmasý, çalýþýlmasý yapýlýyor.Bölgede askerlerimiz duruma hâkim. Bir sýkýntý yok" dedi.

TSK: Kýrýma uðradý Öte yandan Türk Silahlý Kuvvetleri'nden (TSK) yapýlan açýklamada ise helikopterin kýrýma uðradýðý belirtildi. Açýklamada, "Atak helikopteri kýrýma uðradý, iki asker þehit oldu. Teknik inceleme sürüyor" denildi. (Haber Merkezi)

Yaraladý, kovanlarý toplayýp kaçtý

B

aðlar'da husumetli olduðu iki kiþinin tartýþmasýnda silahlar çekildi. Bir kiþinin yaralandýðý olayda, ateþ eden kiþi daha sonra olay yerindeki boþ kovanlarý toplayýp kaçtý

Diyarbakýr'da aralarýnda husumet bulunan iki kiþinin kavgasýnda silahlar çekildi. Olayda bir kiþi yaralanýrken, saldýrgan olay yerindeki boþ kovanlarý toplayarak kayýplara karýþtý. Olay, Baðlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 293. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarýnda husumet bulunan iki kiþi bir süre tartýþtý. Tartýþmanýn alevlenmesinin ardýndan taraflardan biri yanýnda taþýdýðý silahý çýkararak, karþýsýndakine 3 el ateþ etti. Þahýs, daha sonra olay yerindeki boþ kovanlarý toplayýp kaçtý. Çevredeki vatandaþlarýn ihbarý üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralý þahýs, olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Güvenlik güçleri, delil çalýþmasý yapmak için sokaðý araç ve yaya trafiðine kapattý. Yapýlan incelemede olay yerinde boþ kovanlara rastlanmazken, þahsýn yakalanmasý için çalýþma baþlatýldý. (ÝHA)


10

ÝLÇE/HABER

11 Þubat 2018 Pazar

Iskenderpaþa Ilkokulu,

Folklorda Diyarbakýr 3’üncüsü oldu Çüngüþ’te eðitim seferberliði

Diyarbakýr Sur ilçesinde bulunan Ýskenderpaþa Ýlkokulu öðrencileri, il geneli yapýlan halk oyunlarý yarýþmasýnda minikler kategorisinde Diyarbakýr 3'üncüsü oldu. Okul müdürü Mustafa Bozkuþ zorlu bir çalýþma sezonu

geçirdiklerini ve imkansýzlýklar içerisinde çalýþtýklarýný dile getirdi. Bozkuþ, "Öðrencilerimize halk oyunlarý kýyafetlerini hazýrlayan Sur Ýlçe Kaymakamý ve Belediye Baþkaný Bilal Özkan'a teþekkür ederiz. Önemli olan kýsýtlý imkanlarla

Dülgeroðlu esnaf ve vatandaþlarla bir araya geldi Kulp Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Fatih Dülgeroðlu, esnafla bir araya gelip, ev ziyaretleri gerçekleþtirdi

baþarýlý olabilmektir, bundan sonrada halk oyunlarýný öðrencilere daha fazla sevdirip farklý baþarýlar elde etmek istiyoruz. Sur'daki imkansýzlýklara raðmen Kaymakamýmýzýn desteðiyle daha farklý baþarýlar elde edeceðiz" dedi. (ÝHA)

Diyarbakýr'ýn Kulp Ýlçe Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Fatih Dülgeroðlu, Yeni Mahalle Lise Caddesi üzerinde toplam bin 210 metrekare üzerinde yapýlan 33 adet iþ yeri, bazý yapýlarýn bakým ve onarýmý, Lise Meydaný'nýn düzenlenmesi ile 500 metre uzunluðunda kaldýrým ve yol çalýþmasýný barýndýran sokak saðlýklaþtýrma projesi ile ilgili fikir alýþveriþinde bulunmak amacýyla esnafla bir araya geldi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünde yapýlan toplantýda konuþan Dülgeroðlu, "Kýsa süre önce baþlattýðýmýz çalýþmalarýmýzýn büyük bir kýsmý tamamlandý. Maðdur olmamanýz adýna iþyerleri yapýmýný hýzlandýrarak iki hafta içerisinde ticaret faaliyetlerinizi yeni iþyerlerinde yapabileceksiniz. Caddemizin genel çalýþmalarýnýn bitimini ise Nisan ayýndan önce tamamlamayý hedefliyoruz. Birlik ve beraberliðimiz güçlendikçe çok daha iyi iþlerin ortaya çýktýðýna tanýklýk ediyoruz" dedi.

Engelli vatandaþa ziyaret Dülgeroðlu, daha sonra, eþi Sevda Dülgeroðlu ile birlikte Cengiz Topel Caddesi'nde oturan engelli Sevgül Bakay'ý evinde ziyaret etti. Dülgeroðlu "Bu kardeþimizin tedavisi ve yaþam þartlarý ile ilgili her konuda destek ve takipçisi olacaðýmýzý, Sevgül'ün fedakar annesini hiçbir þekilde yalnýz býrakmayacaðýmýzý belirtmek isterim" diye konuþtu. Bakay'ýn yaþadýðý evi gezen Dülgeroðlu, eksikliklerin ivedilikle giderilmesi için talimat verdi. Dülgeroðlu, Bakay'a çeþitli hediyeler de verdi. (ÝHA)

Diyarbakýr'ýn Çüngüþ ilçesinde baþlatýlan eðitim seferberliði çerçevesinde ev ziyaretleri yapýlarak, okuma yazma bilmeyen vatandaþlar tespit ediliyor. Çüngüþ'te baþlatýlan eðitim seferberliði çalýþmalarý çerçevesinde ilçe merkezi ve köylerindeki evler gezilerek, okuma yazma bilmeyenler tespit ediliyor. Vatandaþlar daha sonra, okuma yazma öðrenmeleri için kurslara katýlmaya teþvik ediliyor. Ev ziyaretleri gerçekleþtiren 15 Temmuz Þehitler Ortaokulu Müdürü Mahmut Aðaç, vatandaþlar için seferber olduklarýný belirterek, ev ev gezerek, vatandaþlarý okumaya teþvik etmeye çalýþtýklarýný ifade etti. (ÝHA)

Çýnar’ýn altyapýsý yenileniyor Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi DÝSKÝ Genel Müdürlüðü, Çýnar'ý baþtanbaþa deðiþtirecek 25 milyon TL'lik altyapý çalýþmasýný sürdürüyor. Proje kapsamýnda 68 kilometre içmesuyu þebekesi, 55 kilometre de kanalizasyon þebekesi yapýlacak. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi DÝSKÝ Genel Müdürlüðü, ilçeleri modern bir çehreye kavuþturacak olan dev altyapý yatýrýmlarýna devam ediyor. Ýlçelerdeki altyapý çalýþmalarý kapsamýnda Çýnar'ýn tüm altyapýsýný yenileyecek olan çalýþmalar tüm hýzýyla devam ediyor. Bütçesi DÝSKÝ Genel Müdürlüðü özkaynaklarýyla karþýlanan içmesuyu yapým iþleri kapsamýnda; 68 kilometre içmesuyu þebekesi döþenecek, 1 adet 500 metreküplük ayaklý su deposu inþa edilecek ve 3 bin adet abone baðlantýsý gerçekleþtirilecek. Yine projenin kanalizasyon yapým iþleri kapsamýnda; 55 kilometre kanalizasyon þebekesi döþenecek, 869 adet muayene bacasý yapýlacak. Projenin ilk ayaðýnda ilk önce kanalizasyon þebekelerinin yapýmý gerçekleþtiriliyor. 24 milyon 974 bin TL bütçesi olan ve geçtiðimiz yýlýn eylül ayýnda baþlatýlan çalýþmalarýn 29 Mayýs 2019 tarihinde tamamlanmasý hedefleniyor. (ÝHA)


11

KADIN/YAÞAM

11 Þubat 2018 Pazar

Sorunlu evlilikleri ‘çocuk’ kurtarmýyor

DÝYARBAKIR - Uzmanlar, evliliklerinde sorun yaþayan çiftlerin evliliklerini bebek yaparak kurtarmaya çalýþmalarýnýn yanlýþ olduðunu belirterek, sorunlarýn devam etmesi durumunda çocuklarýn hiç istenmeyecek davranýþlar kazanmalarýna yol açabileceðini bildirdi. Aile kavramýnýn olduðu zamandan beri çiftler arasýnda yaþanan olumsuzluklarda veya iyi gitmeyen evliliklerin bebek yaparak kurtarýlmaya çalýþýlmasý fikrinin yanlýþ olduðu belirtildi. Uzmanlar, mutsuz ve boþanma haddesine gelmiþ evlilikleri, çocuk yaparak kurtarma fikrinin tamamen yanlýþ olduðunu, bunun yerine ya sorunu ortadan kaldýrmalarý boþanmalarýnýn daha uygun olabileceðini kaydetti. Konu ile ilgili ÝHA muhabirine açýklamalarda bulunan Me-

morial Dicle Hastanesinde görevli Uzman Psikolog Özlem Soysal, bir iliþkinin güzel ilerleyebilmesi için, çiftlerin saðlýklý bir þekilde düþünmeleri ve iliþkilerini bu yönde yürütmeleri gerektiðini söyledi. Aralarýnda sorun bulunan çiftlerin, genellikle çocuk olursa evliliklerini kurtarabileceði düþüncesine girdiðini kaydeden Soysal, "Bu maalesef ki yanlýþ bir düþüncedir. Bir iliþkide saygý sevgi yoksa, bu belirli bir seviyeye getirmemiþse çocuk evliliði kurtarmýyor, aksine o evliliði daha da çýkmaza sürüklüyor. Bu da çocuðun geliþimi ve geleceði için çok büyük sorunlar ortaya çýkarýyor" dedi.

“Kötü giden evliliklerde çocuðun geleceði karartýlýyor” Evli çiftlerin, mutsuz olduklarýnda veya bir problemle karþý

Çocuklarýna bakmak için iþ istiyor

karþýya geldiklerinde toplumsal olarak bebek yapmalarý konusunda eleþtirilere maruz kaldýklarýný aktaran Soysal, þöyle devam etti: "Aksine bu evliliði kurtarmýyor. Kötü giden evlilikte mutsuz bir çocuk dünyaya gelmiþ oluyor. Bu çocuðun geliþimi açýsýndan hayatýný çok olumsuz etkileyebilir. Çocukta ne gibi sorunlar ortaya çýkarabilir, uyum problemi bunlarýn en baþýndadýr. Sevgisizlik, ilgisizlik, ortaya çýkar ve o da bunlarý farklý yerlerde aramaya baþlar. Daha da ileriye gidersek, madde baðýmlýlýðýna, aile iliþkilerinin kopuk olmasý nedeni ile sevgiyi dýþarýda aramasýna, farklý yönlere yönelme, aile içerisinde huzursuz olan ço-

Þanlýurfa'nýn Akçakale ilçesinde 3 çocuk annesi kadýn, yetkililerden kendisine iþ vermelerini istedi. Þanlýurfa'nýn Akçakale ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 3 çocuðuyla birlikte yaþayan 32 yaþýndaki Vahide Laçin, çocuklarýna bakabilmek için yetkililerden yardým istedi. Gittiði her yerde dilenci muamelesi gördüðünü iddia eden kadýn, para deðil iþ istediðini dile getirdi. Çocuklarýyla birlikte periþan durumda olduðunu söyleyen Laçin, "Ben iþ için sesleniyorum. Kimse ba-

Uzman Psikolog Özlem Soysal, aralarýnda sorun bulunan çiftlerin, genellikle bebek yaparsak, evliliðimizi kurtarýrýz düþüncesine girdiðini belirterek, “Bu maalesef ki yanlýþ bir düþüncedir. Mutsuz giden bir evliliði, dünyaya çocuk getirerek kurtarma inancý yerine çiftlerin boþanmalarý daha doðru olur” dedi cuðun derslerinde düþüþ yaþanmasý, içine kapanýk, asosyal bir kiþiliðe bürünmesine neden olmaktadýr. Çocuklar genelde mutsuz bir evliliðin kurtarýcýsý olmamalý, mutlu bir ailenin temeli olmalý. Evliliði çatýrdayan çiftlere önerimiz, öncelikle kendi iliþkilerini kurabilmeleri, birbirlerini önemsemeli ve her þeyden önce saygýlý sevgili olmalýlar. Ýyi bir iletiþim kurduktan sonra her iki çiftin de onayý olmalý çocuk getirmek için. Eðer saðlýklý bir yuva kurmak istiyorlarsa, dünyaya saðlýklý bir çocuk getirmek istiyorlarsa, temelde mutluluk yatmalý. Mutsuz giden bir evliliðe, dünyaya çocuk getirerek kurtarma inancý yerine boþanmalarý daha doðru, aksi durumda çocuðun da geleceðini karartmýþ olurlar." Sorun yaþayan çiftlerin çocuk yapma düþüncesinden önce muhakkak bir uzmanla görüþmesi gerektiðini vurgulayan Soysal, bu görüþü aldýktan sonra eðer sorunu saðlýklý bir þekilde atlattýðý ortaya çýkarsa, çiftlerin bebek yapmayý düþünebileceðini dile getirdi.

na bakmýyor. Üç tane çocuðum var, ikisi öðrenci. Kocam bizden elini çekmiþ, bize bakmýyor. Ben üç çocuðumla ne yaparým, ne yapabilirim. Bak herkes okullarda hademe olarak çalýþýyor, ondan sonra temizlikçi olarak çalýþýyor. Ben gidip baþvuru yapýyorum kimse bana iþ vermiyor" dedi. Gidecek bir yeri olmadýðýný söyleyen Laçin, "Cumhurbaþkanýma sesleniyorum, Þanlýurfa'nýn valisine sesleniyorum, biri bana yardým etsin, ben dilenci deðilim. Bana yardým etmesinler, para yar-

dýmý, yiyecek yardýmý. Evim üstüme yýkýlacak. Ben þuanda periþan olmuþum. Þimdi ilaç tedavisi görüyorum, sinir hastasý olmuþum. Üç çocuðuma bakamýyorum, sizlere sesleniyorum. Geçen yaðmur yaðdýðýnda ben ve çocuklarým suyun altýnda yattýk. Kalktým yataklar üzerimizde ýslanmýþ" ifadelerini kullandý. Geçtiðimiz günlerde yaðan yaðmurdan dolayý eþyalarý ýslanan Vahide Laçin, kurumalarý için dýþarýya çýkarttýðý eþyalarý göstererek yaþadýðý sýkýntýyý anlatmaya çalýþtý. (ÝHA)


12

YAÞAM

11 Þubat 2018 Pazar

Hayvan besicilerini de kuraklýk endiþesi sardý biliriz. Havalar bu þekil giderse daha çok sýkýntý çekeriz." dedi.

“Birilerinin bize destek olmasýný istiyoruz”

Besiciler, yaðýþ azlýðýndan dolayý meralarda yeteri kadar ot yeþermemesi endiþesi taþýdýklarýný ve yaþanan durumun hayvancýlýk sektörünü ciddi anlamda etkileyeceðini söylediler. Besiciler, gelecek aylarda ciddi bir yaðýþ olmamasý durumunda ise zarara uðrayýp Bu yýl yaþanan yaðýþ maðdur olaazlýðýndan dolayý me- caklarýndan ralarda ot yeþermeye- dolayý hayn ceði endiþesini taþýya vancýlýðý dahi býrakabiaþ kb büyük ve küçü v- leceklerini hayvan besicileri, de dile getirdiletin desteklemeleri ler. Kýþ mevi arttýrmasý gerektiðin siminde basöylediler. Kýþ mevsi har havasýna- da hayvanminin sonlarýna yakl r larýný otlatþýlmasýna raðmen ka maya götüýyaðýþýnýn yaþanmadýð ren hayvan ný, yaðmurun da gere besicileri, kenden az yaðdýðýný taþýdýklarýn söyleyen Batman'daki endiþeyi ÝLKHA'ya hayvan besicileri, bu anlattýlar. durumun kendilerinde Bu yýl kuraklýk endiþesi oluþ ilk defa kýþ turduðunu söyledi mevsiminde kar yüzü görmediklerini ve bazý çeþmelerinin kýþ mevsimi içinde olmalarýna raðmen kuruduðunu söyleyen Kozluk Geyikli (Mangik) köyünde ikamet eden hayvan besicilerinden Erdinç Yýldýrým, "Þu anda kýtlýk yok fakat bu gidiþle gelecek gibi. Þu kýþ mevsiminde kar yok. Ýlk defa kuru-

yan çeþmelerimiz var. Ben 30 yaþýndayým ve hemen hemen 30 yýlýmý bu köyde geçirdim. Ýlk defa görüyorum ki çeþmelerimizde su yok. Yaðmur yaðmadý mý ot da yeþermiyor. Kýþ karsýz bitiyor. Tedirginiz ve korkuyoruz. Korkuyoruz ki beklediðimiz yaðmur da yaðmasa. Þimdi ot olmazsa ben samaný, buðdayý nasýl alacaðým ki?" dedi. Allah'ýn kar ve yaðmur göndermemekle, kullarýna uyarýda bulunduðuna iþaret eden Yýldýrým, "Yaðmurun yaðmamasý büyük bir risktir. Allah, bir yýl yaðmur yaðdýrmazsa periþan oluruz. Yaþantýmýza ve gidiþatýmýza bakalým. Müslümanlarýn yaþantýsýný tam olarak yaþamýyoruz. Dinden ve imandan uzaklaþtýðýmýzdan belki de Allah bizi bu þekilde uyarýyor ve onu hatýrlamamýzý istiyor." diye belirtti.

“Köy insanýnýn çoðunluðu hayvancýlýkla geçiniyor” Köyde bulunan insanlarýn çoðunluðunun hayvancýlýk yaparak geçimlerini saðladýklarýný anlatan Yýldýrým, "Ýneklerimizi otlatmaya getiriyoruz fakat yaðmur yaðmadýðý zaman ot yeþermiyor. Ot yeþermediði zaman saman da yüzde 100 pahalýlaþacak. Durumu olmayan insanlar hayvanlara bakamayacak. Bazý insanlar hayvanlarýný satmak zorunda kalacak. Bu yýl yaðýþ azlýðý görüldüðü için þimdiden samanýn tonu 700 TL olmuþ. Ot iyice yeþermezse mecburuz sa-

maný almaya. Köylü, hayvanlarýna bakamadýðý zaman belki de köyden çýkmak zorunda kalacak. Önümüzdeki birkaç ayda da iyice yaðmur yaðmazsa burada ot olmaz. Kupkuru bir yer olur." ifadelerini kullandý.

“Ot olmayýnca hayvan da et tutmuyor ve satýlamýyor” Yaðýþsýzlýðýn, kuraklýðý beraberinde getirdiðini söyleyen Cengiz Gündoðdu ise besiciler olarak çok sýkýntýlý bir dönemden geçtiklerini ifade etti. Gündoðdu, "Ot olmayýnca süt verimi de olmuyor. Ot olmayýnca hayvan da et tutmuyor, hayvan et tutmayýnca da satýlamýyor. Hayvanlarýmýz satýlamazsa biz de maðdur kalýyoruz. Maðdur kalýnca hayvanlarýmýzý zarara satabilir ve bu iþi de býraka-

Yaðmurun bolluðuyla ayakta olduklarýný ve ileriki aylarda yaðmur yaðmamasý durumunda konargöçerlerin de hayvancýlýðý býrakma tehlikesiyle karþý karþýya kalabileceklerini dile getiren konargöçerlerden Caner Gündoðdu, yetkilerden destek beklediklerini söyledi. Konargöçerler olarak tedirgin olduklarýný ve dört gözle yaðmur beklediklerini belirten Gündoðdu, "Yaðmur yaðmazsa hayvanlarýmýz aç kalýr, biz de saman veririz. Saman da çok pahalýlaþmýþ. Bu durum bizi çok etkiliyor. Birilerinin bize bir el atmasýný ve destek olmasýný istiyoruz. Allah'tan temennimiz önümüzdeki aylarda bol bol yaðmur yaðmasýdýr. Eðer yaðmazsa iþ daha da kötüye gidecek. Bu sene kar ve yaðmur yüzü görmedik. Bu sene çok sýkýntý olacak gibi görünüyor. Göçerler de bu konuda çok tedirginler. Hayvancýlýðýn kalkýnmasý için bu durumda destek lazým. Yoksa hayvancýlýk ciddi anlamda düþüþ yapar." diyerek endiþelerini dile getirdi.


EKO/YAÞAM

11 Þubat 2018 Pazar

13

Turizm ve inþaatta batýk kredi miktarý arttý

Türkiye Bankalar Birliði’nin raporuna göre, 2017 yýlýnda batýk krediler bir önceki yýla göre 0,3 puan azaldý ancak inþaat ve turizm sektörlerinde bu oran yüzde 4’ün üzerine çýktý. Bu sektörlerde geçen yýl toplam batýk kredi miktarý geçen yýl 10.27 milyar liraya ulaþtý Türkiye Bankalar Birliði (TBB) 2017 Bankacýlýk Sektörü Deðerlendirmesi raporu ile kredi verilerini yayýmladý. Takipteki alacaklarýn toplam kredilere oraný 2017 yýlýnda bir önceki yýla göre 0.3 puan azalarak yüzde 3'e gerilerken, turizm ve inþaatta bu oran yüzde 4'ün üzerine çýktý. Turizmde 2016' da yüzde 3.51 olan nakit krediler/ tasfiye olunacak alacaklar oraný, 2017'de yüzde 4.07'ye ulaþtý. Kasým 2017'de bu oran yüzde 3.94 idi. Ýnþaatta 2016' da yüzde 3.78 olan nakit krediler /tasfiye olunacak alacaklar oraný, 2017'de yüzde 4.16'ya yükseldi. Ýnþaat ve turizm de toplam batýk miktarý 10.27 milyar TL'ye ulaþtý.

Turist çok ama harcama az Aralýk 2017 itibarýyla turizmde toplam nakit kredi miktarý 68.2 milyar TL olurken, tasfiye olunacak alacak miktarý 2.77 milyar TL oldu. Aralýk 2016'da turizmde nakit kredi miktarý 58.5 milyar TL, tasfiye olunacak krediler ise 2.05 milyar TL idi. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, turizmde kriz yýlý olan 2016'ya göre geçen yýl düzelme olsa da, turist harcamalarýnýn düþük kalmasýnýn batýk kredi oranýnýn artmasýnda etkili olduðu belirtiliyor. 2014'te 35.8 milyon ile rekor kýran Türkiye'ye gelen yabancý turist sayýsý, darbe giriþimi ve terör saldýrýlarý nedeniyle 2016'da 25.2 milyona gerilemiþ, 2017'de ise 32 milyona ulaþmýþtý. Ancak 2014'ün ilk çeyreðinde 877 dolar olan kiþi baþý orta-

lama yabancý turist harcamasý, 2017'de 630 dolara kadar geriledi. Ýnþaat 2017'de yüzde 4.16'ya çýkan tasfiye olunacak alacaklar/krediler oraný, 2015'te yüzde 3.26 idi.

Konutta düþüþ vurdu 2017'nin son çeyreðinde konut satýþlarýnýn ve konut fiyatlarýnýn düþmeye baþlamasýyla tehlike çanlarýnýn çalmaya baþladýðý inþaatta 2017'de nakit kredi miktarý 198.8 milyar TL olurken, tasfiye olunacak alacak miktarý 7.5 milyar

TL'ye ulaþtý. Aralýk 2016'da nakit kredi miktarý 150.9 milyar TL, tasfiye olunacak alacak miktarý ise 6.24 milyar TL idi. Turizmde 2017'de yüzde 4.07'ye çýkan tasfiye olunacak alacaklar/krediler oraný, 2015'te yüzde 3.26 idi.

Toplam kredi 2.1 trilyon TL TBB 2017 Bankacýlýk Sektörü Deðerlendirmesi raporuna göre; bankacýlýk sektörü toplam aktifleri bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 19 artarak 3.3 trilyon TL'ye;

toplam krediler yüzde 21, sabit fiyatlarla ise yüzde 8 oranýnda büyüyerek 2.1 trilyon TL'ye çýktý. Toplam mevduat yüzde 18 oranýnda artarak 1.71 trilyon TL'ye ulaþtý. Kredi/mevduat oraný 3 puan artarak, yüzde 123 düzeyine yükseldi. Bu oran dünyadaki en yüksek oran. Özkaynaklar yüzde 20 artarak 359 milyar TL'ye yükseldi. Özkaynaklardaki artýþýn 30,7 milyar TL'si (yüzde 52'si) geçmiþ yýl karlarýndan; 11,6 milyar TL'si (yüzde 20'si) ise cari yýl kârýndan geldi. Böylece toplam özkaynak artýþýnýn yüzde 72'si, özkaynaklara ilave edilen geçmiþ yýl kârlarýndan ve cari yýl karýndan geldi. Kredilerdeki hýzlý büyümenin de etkisiyle ortalama özkaynak karlýlýðý 1.5 puan artarak yüzde 14.7 oranýnda gerçekleþti.

Aile Bakanlýðý, yetiþtirme yurdundaki çocuklarý 18 yaþýndan sonra da destekleyecek Ýngiltere'de yetiþtirme yurdundan ayrýlma yaþý 21, Mýsýr, Hollanda, Fransa ve Almanya'da da yetiþtirme yurdunda büyüyen gençlere ayný yaþa kadar destek verilmeye devam ediliyor. Yetiþtirme yurtlarýnda büyüyen gençler tarafýndan kurulan Hayat Sende Derneði, bir süre önce, yurttan genç yaþta ayrýlmanýn risk yarattýðýný savunarak, yurtlardan ayrýlma yaþýnýn 18'den 21'e çýkarýlmasý için imza kampanyasý baþlatmýþtý. Derneðin kampanyasý ses getirdi; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, devlet korumasý altýnda olan çocuklara desteðini 18 yaþýndan sonra da sürdüreceðin açýkladý. Þimdiye dek kendisine baka-

cak bir ebeveyni olmayan, yoksulluk ve þiddet gibi nedenlerle koruma altýna alýnan çocuklar 18 yaþýndan sonra devlet desteðini kaybediyor, kaldýklarý yetiþtirme yurtlarýndan çýkarýlýyordu. Sabah' ta yayýnlanan habere göre konuyla ilgili bir düzenlemeyi deðiþtiren bakanlýk üniversite kazanamamýþ çocuklarýn 18 yaþýný doldurduktan sonra üniversite bitine kadar devlet kurumlarýnda kalma devam etmesinde karar kýldý. Gençlerin devlet desteði ve yurtlarda kalma hakký yüksek lisans, doktora yaptýklarý süre boyunca da devam edecek. Bakanlýk, 18 yaþýný doldurup bakýmýndan ayrýlan gençlerin de uzun vadeli sigorta

kollarýna tabi bir iþte istihdam edilene kadar geçen barýnma ihtiyaçlarýný da karþýlayacaðýný açýkladý. Koruma altýndaki çocuklarýn istihdamý için yeni bir düzenleme daha getiren bakanlýk, artýk yetiþtirme yurdu geçmiþi olanlar da eðitim durumlarýna göre belirlenecek asli meslek kadrolarýna yerleþtirilecek. Devlet kurumlarýna yerleþtirme için baþvuru süresinde de düzenleme yapýldý. Yurtlarda kalan gençlerin, yerleþtirme için Aile Bakanlýðýna baþvuru süresi, 18 yaþýný doldurduklarý ve korunma veya bakým tedbir kararýnýn sona erdiði tarihten itibaren iki yýl idi. Bu süre de beþ yýla çýkarýldý. (Haber Merkezi)


14

SPOR/YAÞAM

11 Þubat 2018 Pazar

Pasur Belediyespor sosyal tesisleri hizmete girdi Kulp Belediyesi tarafýndan yapýmý tamamlanan Pasur Belediyespor sosyal tesisleri yapýlan görkemli bir açýlýþla hizmete girdi. Folklor gösterilerinin yapýldýðý açýlýþta daha sonra bir gösteri maçý yapýldý

TED Koleji Lisesi, yüzmede il þampiyonu oldu DÝYARBAKIR - TED Diyarbakýr Koleji Lisesi, 2017-2018 eðitim öðretim yýlý okul sporlarý genç kýzlar ve genç erkekler yüzme il þampiyonasýnda 1'inci oldu. TED Diyarbakýr Koleji Lisesi kuruluþunun henüz 1'inci yýlý olmasýna raðmen spor müsabakalarýna iddialý baþladý. Müsabakalarý Genç Kýzlar Ýl 1'inci olarak ve birçok madalya alarak tamamladý. TED Diyarbakýr Koleji erkek takýmý serbest bayrak yarýþýnda 1'inci olurken kýzlar takýmý da karýþýk parkuru 1'incilikle tamamladý ve yüksek puanla kupanýn sahibi oldu. (ÝHA)

Diyarbakýr'ýn Kulp Belediyesince projelendirilip yapýmý tamamlanan Pasur Belediyespor sosyal tesisleri görkemli bir açýlýþla hizmete girdi. Açýlýþa, Kulp Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Fatih Dülgeroðlu, ilçe protokolü, muhtarlar, Pasur Belediyespor yöneticileri ile futbolcular ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Program, saygý duruþunda bulunulup, Ýstiklal Marþý'nýn

okunmasýyla baþladý. Kaymakam Dülgeroðlu, "Devletimizin ve milletimizin bizlere saðlamýþ olduðu imkanlarla ilçemizin daha iyi noktalara gelmesi, güzelleþmesi, altyapý, üstyapý, sosyal alanlarýn oluþmasý için birçok alanda projelerimiz mevcuttur. Biz bu çalýþmalarýmýzý devletimizin desteði ile hükümetimizin bize saðlamýþ olduðu imkanlarla yapýyoruz. Geçmiþte ayný imkanlar söz ko-

nusu olmasýna raðmen bir çok alanda bu güzel ilçemize hizmet yapýlmamýþtýr. Bizler de ilçemizin ihtiyacý olan bu hizmetlerin ortaya çýkmasý, vatandaþlarýmýzýn hizmetine sunulmasý için bir yýldýr canla, baþla çalýþýyoruz" dedi. Daha sonra tesislerin açýlýþý yapýldý. Açýlýþta yapýlan folklor gösterisi büyük bir ilgiyle izlendi. (ÝHA)


15

SPOR

11 Þubat 2018 Pazar

Amedspor 3 puanla döndü: D 2-0 eplasmanda Bodrum spor ile karþýlaþan Amed spor, Ercan Çapar ve Mehmet Sýddýk Ýstemi’nin ikinci yarýda attýðý gollerle rakibini 20 maðlup etmeyi baþardý Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- TFF 2. Lig Kýrmýzý Grupta mücadele eden Amedspor, deplasmanda Bodrumspor ile karþý karþýya geldi. Tehlike bölgesini yakýndan ilgilendiren maç kýran kýrana geçti. Ýlk yarýda karþýlýklý ataklar gol getirmedi ve devre golsüz eþitlikle sonuçlandý. Ýkinci yarýda her iki takýmda kontrolü elinden býrakmazken, dakikalar 74'ü gösterince sahneye çýkan Ercan Çapar, attýðý golle takýmýný 1-0 öne geçirdi. Golden sonra ev sahibi Bodrum spor beraberlik için yüklenirken, Amed spor ikinci golü buldu. 85. Dakikada aðlarý havalandýran Mehmet Sýddýk Ýstemi takýmýný 2-0 öne geçirdi. Bu golün ardýndan geliþtirilen karþýlýklý ataklar sonuç vermedi ve Amedspor maçtan 2-0'lýk galibiyetle ayrýldý. Bu sonuçla birlikte Amedspor puanýný 24'e yükselterek 12. Sýraya yükseldi. Bodrumspor ile aldýðý maðlubiyetle 15. Sýrada kendine yer buldu.

Diyar ‘Umut’la güldü: 1-0 maçýn baþýnda Muðlaspor kalecisinin uzaklaþtýramadýðý top Mustafa Aydoðdu'nun önünde kaldý. Mustafa Aydoðdu, topu boþ kale yerine auta gönderdi. Maçta giderek baskýsýný arttýran yeþil-kýrmýzýlýlar, Vedat Budak ile yakaladýðý gol pozisyonun da yararlanamadý ve devre golsüz eþitlikle geçildi.

Umut Dilek sahneye çýktý

Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- TFF 3. Lig 2. Grupta zirve mücadelesi veren Diyarbekirspor kendi saha ve seyircisinin önünde Muðlaspor ile karþý karþýya geldi. Ýlk yarýsý golsüz biten karþýlaþmada ikinci yarýnýn baþýnda Umut Dilek'in

ayaðýndan bulduðu golle öne geçen Diyarbekirspor karþýlaþmadan 1-0 galip ayrýlmasýný bildi.

Ýlk yarýda fýrsatlar kaçtý Maça taraftarlarýnýn desteðine arkasýna alarak baþlayan Diyarbekirspor, ilk yarýda pozisyonlarý bulan taraf oldu. Henüz

Ýkinci yarýya gol ve goller bulmak isteyerek baþlayan Diyarbekirspor maçta baskýsýný arttýrdý. 52. Dakikada Vedat Budak'ýn pasý ile ceza sahasýna giren Umut Dilek, topu aðlara göndererek takýmýný 1-0 öne geçirmeyi baþardý. Golden sonra Muðlaspor kendi yarý sahasýnda açýklar verirken, Diyarbekirspor net pozisyonlarý cömertçe harcadý. Özellikle Mustafa Aydoðdu ile yakaladýðý net pozisyonlarý gole çeviremeyen yeþil-kýrmýzýlýlar kalesini baþarý ile savundu ve maç Diyarbekirspor'un 1-0'lýk üstünlüðü ile sona erdi. Bu sonuçla birlikte Diyarbekirspor puanýný 39'a yükselterek ikinci sýraya yükseldi. Muðlaspor ise aldýðý maðlubiyetle 15. Sýrada kaldý.

Maçýn karnesi Yer: S.S Tesisleri Hakemler: Aytaç Geçgel xx, Okan Akbal xx, Ferdi Karadoruk xx Diyarbekirspor: Ýhsan Turgut Kýrveli xx, Emre Tosun xxx, Gökhan Köseoðlu xx, Tugay Kýrcalý xx, Osman Bayrak xx, Fatih Ergen xx, Vedat Budak xxx (Taner Yýldýz dk. 90 ?), Mustafa Aydoðdu xx (Aykut Çiftçi dk. 82 ?), Muhammed Akarslan xx, Mehmet Özdýraz xxx (Ercüment Balýkçý x dk. 73), Umut Dilek xxx Muðlaspor: Barýþ Baþkan xxx, Polat Ertek xx, Onur Uðlu xx, Nizamettin Emirhan Kýlýç xx (Ramazan Özkabak dk. 79 ?), Emre Gemici x, Osman Bodur xx, Ali Koçak xx, Ender Acar x (Ceyhun Elmas dk. 54 x), Yasin Öztop xx, Melik Yeðin x (Sami Ýzcican dk.62 x), Berkay Yüksel xx Sarý kartlar: Umut Dilek, Vedat Budak, Emre Tosun, (Diyarbekirspor), Osman Bodur, Yasin Öztoprak, Onur Uðlu, Ceyhun Elmas (Muðlaspor) Gol: Umut Dilek (dk. 52) (Diyarbekirspor)


Kuruluþ Yýlý: 3 Mayýs 2007

11 ÞUBAT 2018 PAZAR Yýl: 11 - Sayý : 3617

www.diyarbakiryenigun.com

C

M

Y

K

Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

11 subat 2018 pazar  
11 subat 2018 pazar  
Advertisement