Page 1

12 yaþýndaki kayýp kýz Mardin’de ortaya çýktý

Uyuþturucuya geçit verilmiyor

iyarbakýr’ýn Çýnar Ýlçesi’nde önceki gün sabah evden ‘okula gidiyorum’ diye çýkan ve kendisinden bir daha haber alýnamayan 12 yaþýndaki Þükran Akþeker, Mardin'de bulundu. Haber 11

Diyarbakýr Ýl Emniyet Müdürlüðü Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince yapýlan çalýþmalar sonucunda 45 bin 876 kök kenevir bitkisi, 675 kilo 803 gram kubar esrar, 1 ton 187 kilo 960 gram toz esrar, eroin, skunk, uyuþturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi. Jandarmanýn yaptýðý çalýþmada ise bir þahsýn montunun iç kýsmýnAhmet da ve sebze kolisinde 1,65 kiloBARAN’ýn gram esrar ele geçirildi. 03

D

Gözaltýna alýnanlardan 20’si serbest býrakýldý Haber 04

haberi

11 EKÝM 2018 PERÞEMBE FÝYATI: 25 KRÞ.

www.diyarbakiryenigun.com

‘3. Dünya savaþý çoktan baþladý’ Trafik cezalarýna zam geliyor..!

AK Parti'nin; trafik cezalarýnýn artýrýlmasý, kolluk personelinin TSK'daki muadilleriyle eþit haklara sahip olmasý, uyuþturucu ile mücadelede ek önlemler alýnmasý, güvenlik korucularýnýn gençleþtirilmesi gibi düzenlemelerin de bulunduðu kanun teklifi TBMM Baþkanlýðý'na sunuldu. 13’te

Kaçak kullanýma suç üstü Dicle Elektrik Daðýtým ekipleri, bu kez de Diyarbakýr'da borcundan dolayý kesilen elektriði kaçak yollarla baðlanan markete suçüstü yaptý. 127 bin lira borcu bulunan market sahibi ve kaçak baðlantý yapmaya çalýþan bir kiþi polis tarafýndan gözaltýna alýndý. 10’da

Sokak sokak oðlunu arýyor Batmanlý anne, 9 gün önce evden çýkan ve henüz kendisinden haber alýnamayan 16 yaþýndaki oðlunu bulabilmek için sokak sokak dolaþýyor. Gözü yaþlý anne, yolunu gözlediði oðlunun bir an önce bulunmasýný istiyor. 03 C

M

Y

K

‘Ticaret savaþlarý’ olgusu…

“Koþa koþa geliyoruz...”

K Parti Genel Baþkan Vekili Numan Kurtulmuþ, Dicle Üniversitesi'nde gerçekleþtirilen "2. Uluslararasý Ekonomik, Siyaset Yönetimi" sempozyumuna katýlmak için Diyarbakýr'a geldi. Sempozyuma katýlan ve kentte çeþitli temaslarda bulunan Kurtulmuþ, son dönemlerde ortaya çýkan 'ticaret savaþlarý' olgusuna dikkat çekerek, "3. Dünya Savaþý çoktan baþlamýþtýr" diye konuþtu.

iyarbakýr'a koþa koþa geldiklerinin altýný da çizen Kurtulmuþ, "Her gittiðimizde de güzel hatýralarla döndüðümüz güzel bir þehrimiz. Sadece Anadolu coðrafyasýnýn deðil aslýnda bütün Ortadoðu coðrafyasýnýn da önemli kalelerinden birisi. Bu þehrin layýk olduðu hizmeti alabilmesi bakýmýndan devlet olarak her türlü desteði veriyoruz. Bunun sonucu olarak Diyarbakýr artýk bir Diyar-ý huzur olarak anýlmaya baþladý" dedi. 06

A

D

“Demokratik siyaset tasfiye ediliyor” Diyarbakýr kent bileþenleri, 9 ilde gerçekleþtirilen gözaltýlarý protesto edere, 10 Ekim Ankara Gar Katliamý'nda yaþamýný yitirenleri andý. HDP Diyarbakýr Milletvekili Saliha Aydeniz, "Demokratik siyaseti tasfiye etmek için her türlü faþizan yola baþvuran AKP-MHP faþist Ýttifakýnýn saldýrýlarýna karþý asla boyun eðmeyeceðiz" dedi. 04

8’de

5’te

Yerel seçim senaryolarý: HDP

Bir aþk masalý-2: Can olana ölüm yok ki

Osman ERGÜN

Ahmet BARAN

Güven’e ‘mal bildirim’ tebligatý Meclis Baþkaný Binali Yýldýrým, HDP'nin tutuklu milletvekili Leyla Güven'e mal bildiriminde bulunmasý için kendisine tebligat gönderdi. Güven'in avukatý Reyhan Yalçýndað Baydemir duruma tepki gösterdi. 10

Edebiyat Günleri baþlýyor Bu yýl 2'ncisi düzenlenecek olan Karþýlaþtýrmalý Edebiyat Günleri'nin programý belli oldu. Êzidî Kürt þair Mirazê Cemal'in açýlýþ konuðu olduðu programýn bu yýlki Onur Konuðu ise þair Berken Bereh. Yaþam 08


2

SAÐLIK/YAÞAM

11 Ekim 2018 Perþembe

Iþiniz sizi fýtýk etmesin uzun süre tuvalette kalmasý ve ýkýnmasý kasýk fýtýðý için zemin hazýrlayabilmektedir.

“Nasýlsa geçer diyerek tedaviyi geciktirmeyin” Kasýk fýtýðý, iç organlarýn karýn duvarýndaki zayýf noktaya uyguladýðý baský sonucu oluþmaktadýr. Bazý durumlarda fýtýk boynunun içerisine giren organ veya doku geriye çýkamamaktadýr. Boðulmuþ fýtýk olarak isimlendirilen bu durum tedavi edilmediði takdirde karýn duvarýndan çýkan organýn kan dolaþýmýnýn bozulmasýna ve kangrene neden olabilmektedir. Hayati tehlikeye yol açan boðulmuþ fýtýklarda kasýktaki þiþliðin üzerinde;kýzarýklýklar, renk deðiþimi, morarma, cilt bütünlüðü bozukluðu meydana gelebilmektedir.

“Kadýnlarda hayati tehlike daha yüksek”

K

adýnlara oranla erkeklerde daha fazla görülen kasýk fýtýðý, öðretmenlik, kuaförlük gibi uzun süre ayakta kalmayý gerektiren iþ kollarýnda daha fazla ortaya çýktýðýna dikkat çeken uzmanlar, "Her yaþ grubunda oluþabilen kasýk fýtýðý karýn içi basýncý artýran; kronik öksürük, KOAH, prostat büyümesi, kabýzlýk gibi rahatsýzlýklara da zemin hazýrlayabiliyor" dedi DÝYARBAKIR - Genel Cerrahi Uzmaný Doç. Dr. Fatih Taþkesen, kasýk fýtýðý ve dikkat edilmesi gerekenler hakkýnda bilgi verdi. Taþkesen, "Kasýk bölgesinde þiþlik ve aðrý ile kendini belli eden kasýk fýtýðý, bebeklikten 80'li yaþlara kadar her yaþ grubunda görülebilmektedir. Özellikle aðýr sporlar yapan, aðýr iþlerde çalýþan veya öðretmen, kuaför gibi uzun süre ayakta kalmayý gerektirecek meslek kollarýnda daha fazla ortaya çýkmaktadýr. Spor salonlarýnda aðýrlýk çalýþan veya halter sporuyla ilgilenenlerin bir-

çoðunda kasýk fýtýðý oluþabilmektedir" dedi.

“Kabýzlýðýnýz kasýk fýtýðýna neden olabilir” Karýn içi basýncýný artýran durumlar kasýk fýtýðýný tetiklediðini kaydeden Taþkesen þunlarý söyledi; "Kronik öksürük, bronþit ve KOAH hastalarýnda kasýk fýtýðý geliþmesi sýklýkla görülebilmektedir. Prostat hastalarýnýn da idrarýný yaparken zorlanmasý karýn içi basýncýný artýrdýðýndan kasýk fýtýðý oluþabilmektedir. Bununla birlikte kronik kabýzlýðý olanlarýn

B12 hangi besinlerde bulunur? B12 eksikliði birçok sýkýntýlara sebep olmaktadýr. Özellikle depresyona kadar götüren hastalýklara yol açan B12 vitamininin eksikliði, unutkanlýk, yorgunluk gibi günlük hayatý etkileyen önemli sonuçlarý vardýr. Peki B12 hangi besinlerde bulunur? B12 içeren meyve ve sebzeler nelerdir? Hangi yiyeceklerde B12 vitamini vardýr? Ýþte uzmanlara sorarak B12 hakkýndaki bilgileri sizler için derledik...

YAZI DiZiSi (1)

Kasýk fýtýðý görülme oraný erkeklerde daha fazla olmakla birlikte kadýnlarda femoral denilen boðulmuþ fýtýk görülmesi daha sýk yaþanmaktadýr. Kadýnlarda boðulmuþ fýtýk oraný daha yüksek olduðu için hayati tehlike daha fazla olabilmektedir. Bu nedenle kasýkta aðrý varsa, þiþlik eþlik ediyorsa ve bu þiþlik 1-2 gün içerisinde geçmiyorsa mutlaka bir uzmana danýþýlmasý gerekmektedir.

“Ameliyattan sonra evinize dönebilirsiniz” Hastalarýn þikayeti öncelikle kasýkta þiþlik ve aðrý þeklinde olsa da bazý durumlarda þiþlik olmadan da aðrý yaþanabilmektedir. Aðrýya raðmen þiþlik yaþanmadýðý durumlarda ultrason yardýmýyla taný netleþtirilebilmektedir. Kasýk fýtýðýnýn tedavisi cerrahi yöntemdir. Açýk ya da kapalý yani laparoskopik olarak yapýlan ameliyat hasta ve doktorun terci-

DÝYARBAKIR - Toplumda sýk bir þekilde görülen B12 vitaminin eksikliði birçoðumuzu olumsuz etkilemektedir. B12 eksikliði sabahlarý yorgun kalkma, sinir fonksiyonlarýnýn bozulmasýna neden olma, uyuþukluk, isteksizlik gibi çeþitli hastalýklara sebep olmaktadýr. Ayrýca B12 vitaminin yetersizlik durumu söz konusu olursa kansýzlýk, sarýlýk, iþtahsýzlýk gibi günlük hayatý etkileyen durumlara neden olmaktadýr. Ayrýca B12 vitaminin eksikliðinde iþitme siniri iltihabý ve zihinsel bozukluklar ortaya çýkmaktadýr. Peki B12 vitamini içeren meyve

ve sebzeler nelerdir? B12 hangi besinlerde bulunur? B12 vitamininin bulunduðu yiyecekler nelerdir? Ýþte uzmanlarýmýzýn cevabý...

B12 hangi besinlerde bulunur? B12 içeren meyve ve sebzeler Kimya Mühendisi Nigar Yýldýrým, "B12 vitamini ve son dönemlerde adýndan sýklýkla söz ettiren ginkgo biloba bitkisi tam bir zihin dostudur" dedi. B12 vitaminini deniz, et ve süt ürünleri ile yumurta ve peynirden alýnabileceðini belirten Yýldýrým, "B vitamini kompleksleri ve ginkgo bit-

hine göre belirlenmektedir.Kapalý yöntemle yapýlan ameliyatýn ardýndan hastalar genellikle ayný gün evlerine dönebilmektedir. Kapalý yöntemle yapýlan kasýk fýtýðý ameliyatýnýn klasik açýk ameliyata göre bazý avantajlarý bulunmaktadýr. o Kapalý ameliyatta yaralarýn iyileþmesi daha hýzlýdýr. o Kapalý ameliyatta iyileþme süresi daha hýzlý olduðu için enfeksiyon riski daha düþüktür. o Açýk ameliyat sonrasýnda iz kalma ihtimali bulunmaktadýr. o Açýk ameliyatta kapalý ameliyata göre daha fazla aðrý çekilebilme ihtimali vardýr. o Açýk metotta kullanýlan yamanýn reaksiyon vermesi riski vardýr. o Açýk ve kapalý ameliyatlarda fýtýðýn tekrarlama oraný aynýdýr.Hastalýðýn tekrarlamasýnýn en önemli nedenlerinden biri cerrahi tekniktir. Bu yüzden cerrahi teknik önemlidir. Yalnýzca çok büyük, torbaya inmiþ fýtýklarda, fýtýk kesesini diðer organlardan ayýrmak çok zor olduðu için açýk yöntem tercih edilebilmektedir.

Ameliyattan sonra bunlara dikkat edin o Ameliyattan sonra 1 hafta istirahat edilmelidir. o 1 aya kadar çok aðýr materyaller taþýnmamalý, market alýþveriþi sonrasý poþetlere dikkat edilmelidir.1 aydan sonra yavaþ yavaþ normal yaþama geri dönülebilir. o Yürüyüþ, yüzme gibi sporlar önerilmektedir. Ancak ameliyattan 1 hafta sonra yüzülebilir. o Ameliyat sonrasý ilk 3 ay, bazý hastalarda yaptýðý spora göre 6 ay aðýr sporlarýn yapýlmamasý gerekmektedir." (Haber Merkezi) kisi bir araya gelince günlük hayatýn koþturmacasýna doðal destek olarak günlük alýnmasý gereken bir gýda takviyesi konumundadýr. B vitaminlerinden özellikle büyük öneme sahip B12 vitaminini deniz ürünlerinden, et ve süt ürünlerinden, yumurta ve peynirden alabiliriz. Akþamlar eve daha zinde gitmek istiyorsanýz, sevdiklerinizle daha kaliteli zaman geçirmek, uyku kalitenizi arttýrmak istiyorsanýz, B vitamini kompleksi ve ginkgo bitkisini günlük almalýsýnýz.Aradaki farký düzenli kullaným sonucu,hemen fark edeceksiniz" dedi.


3

GÜNCEL

11 Ekim 2018 Perþembe

Uyuþturucuya geçit yok Ayrýca, Diyarbakýr genelinde 6-7 Ekim tarihleri arasýnda yapýlan çalýþmalarda, kargo toplama merkezinde yapýlan kontroller neticesinde, Diyarbakýr'dan kargo aracýlýðýyla gönderilecek müzik aletlerinin içerisine gizlenmiþ vaziyette 173 kilogram toz esrar ile Diyarbakýr-Bingöl karayolu üzerinde 2 adet araçta yapýlan aramalarda 103 kilo 150 gram toz esrar ele geçirildi. 3 þahýs yakalanarak gözaltýna alýndý.

Sebze kolisinde uyuþturucu ele geçirildi

D

iyarbakýr Ýl Emniyet Müdürlüðü Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince yapýlan çalýþmalar sonucunda 45 bin 876 kök kenevir bitkisi, 675 kilo 803 gram kubar esrar, 1 ton 187 kilo 960 gram toz esrar, eroin, skunk, uyuþturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi. Jandarmanýn yaptýðý çalýþmada ise bir þahsýn montunun iç kýsmýnda ve sebze kolisinde 1,65 kilogram esrar ele geçirildi Ahmet BARAN Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðünce son bir ay içerisinde yapýlan çalýþmalarda, 45 bin 876 kök kenevir bitkisi, 675 kilo 803 gram kubar esrar, 1 ton 187 kilo 960 gram toz esrar, eroin, skunk, uyuþturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda, müzik aletlerinin içerisine sakladýðý uyuþturucu-

yu kargoyla baþka illere göndermeye çalýþan þahýslar da yakalandý. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakýr Ýl Emniyet Müdürlüðü Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince, uyuþturucu madde ticareti yapan þahýs ve organizasyonlara yönelik son 1 ay içerisinde 146 operasyon gerçekleþtirildi.

34 kiþi tutuklandý

Sokak sokak oðlunu arýyor Batmanlý anne, 9 gün önce evden çýkan ve henüz kendisinden haber alýnamayan 16 yaþýndaki oðlunu bulabilmek için sokak sokak dolaþýyor. Gözü yaþlý anne, yolunu gözlediði oðlunun bir an önce bulunmasýný istiyor

Operasyonlarda, 45 bin 876 kök kenevir bitkisi, 675 kilo 803 gram kubar esrar, 1 ton 187 kilo 960 gram toz esrar, 4 kilo 507 gram skunk, 7 gram plaka esrar, 140 gram eroin, 2 kilo 472 gram metamfetamin, bin 233 adet ecstasy, 130 adet captagon ve 54 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonlarda, 169 þahýs yakalanýrken, bunlardan 34'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Batman'da 9 gün önce evden çýkan 16 yaþýndaki Osman Iþýk, bir daha eve dönmedi. Çocuklarýndan hiçbir haber alamayan aile durumu polise bildirdi. Polis, Iþýk'ýn bulunmasý için çok yönlü çalýþma baþlatýrken, anne Hülya Iþýk da 9 gündür sokak sokak gezerek oðlunu arýyor. Fotoðraflarýný yolda gördüðü herkese gösteren çaresiz anne, oðlunun bir an önce bulunmasýný istiyor. Anne Iþýk, arayýp bakmadýðý yerin kalmadýðýný belirterek, "Arkadaþlarýna sordum, soruþturdum bilgi alamadým. Ondan haber alamýyorum. Karakola da gittim ve kayýp ilaný verdim. Can güvenliðinden endiþe ediyorum. Nerede olduðu-

Öte yandan Diyarbakýr'da jandarmanýn yaptýðý çalýþmada bir þahsýn montunun iç kýsmýnda ve sebze kolisinde 1,65 kilogram esrar ele geçirildi. Diyarbakýr Valiliðinden yapýlan açýklamada, Ýl Jandarma Komutanlýðý tarafýndan Sur ilçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlýðý önünde Yol Kontrol ve Arama Noktasýnda (YKN), bugün KOM Þube Müdürlüðü destekli arama faaliyeti yapýldýðý belirtildi. Açýklamada, "Bu esnada, bir minibüs içerisinde þüpheli bir þahsýn üstünde ve eþyasýnda arama kararýna istinaden yapýlan aramada, þahsýn montunun iç kýsmýnda ve sebzemeyve kolisi içerisine gizlenmiþ 2 ayrý paket içerisinde toplam 1,65 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiþtir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna bilgi verilmesi ve alýnan talimat uyarýnca, ele geçirilen uyuþturucu maddesi muhafaza altýna alýnmýþ, olayla iltisaklý 1 þüpheli gözaltýna alýnmýþtýr. Halkýmýzýn huzur ve güvenliðinin saðlanmasýna yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlýlýkla aralýksýz olarak devam edilmektedir" denildi. nu bilmiyorum. Gören ya da bilen varsa Allah rýzasý için bana ya da karakola bildirsinler. Düþünüyorum onu, merak ediyorum. Sorup soruþturup onu arýyorum. Çevresine ve arkadaþlarýna güvenmiyorum. Oðlumu kullandýklarýndan da þüpheleniyorum. 9 yaþýndaki kýzýmla birlikte sabahtan akþama kadar oðlumu arýyoruz. Korkuyorum, sað mýdýr, ölü müdür haberim yok. Ana yüreðidir. Allah rýzasý için oðlumu gören duyan varsa beni arasýnlar ya da karakola haber versinler. Bütün Batman'ý gezdim dolaþtým oðlumu göremedim ve gören bilen yok. Oðlumu bulana kadar arayacaðým" dedi. (ÝHA)


4

GÜNDEM

11 Ekim 2018 Perþembe

‘Demokratik siyaset tasfiye ediliyor’ baþvurmaktadýr. DTK, HDP, DBP, TJA, DÝK, TUHAD-DER, sendikacýlar, gazeteci ve akademisyenlere dönük gerçekleþtirilen faþist siyasi soykýrým operasyonlarý karþýsýnda diz çökmeyeceðimiz ve her zaman halkýmýzýn umudu olmaya devam edeceðiz."

‘Bizi mücadelemizden asla vazgeçiremeyeceksiniz’

D

iyarbakýr kent bileþenleri, 9 ilde gerçekleþtirilen gözaltýlarý protesto ederek, 10 Ekim Ankara Gar Katliamý'nda yaþamýný yitirenleri andý. HDP Diyarbakýr Milletvekili Saliha Aydeniz, "Demokratik siyaseti tasfiye etmek için her türlü faþizan yola baþvuran AKP-MHP faþist Ýttifakýnýn saldýrýlarýna karþý asla boyun eðmeyeceðiz" dedi Diyarbakýr kent bileþenleri, Diyarbakýr merkezli 9 ilde gerçekleþtirilen gözaltýlarý protesto düzenledikleri basýn açýklamasýyla protesto etti. Mezopotamya Ajans'ta yer alan habere göre Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakýr Ýl binasý önünde yapýlan açýklamaya, Demokratik Toplum Partisi (DTK) Eþbaþkaný Berdan Öztürk, HDP bölge milletvekilleri, HDP Parti Meclisi (PM) üyeleri ve yöneticileri, DBP MYK ve PM üyeleri, OHAL kapsamýnda çýkarýlan KHK'ler ile kapatýlan kurum temsilcilerinin katýldýðý açýklamada, kent milletvekili Saliha Aydeniz konuþtu.

Yaþamýný yitirenler anýldý 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Gar'ýnda meydana gelen bom-

balý saldýrý sonucunda yaþamýný yitiren 103 kiþiyi anan Aydeniz, "Türkiye halklarýnýn mücadele birliðine, barýþ taleplerine yönelik bu kanlý gün, takvimimizin kara yapraklarý arasýnda yerini almýþtýr. Yüzlerce yoldaþýmýzý yaraladýlar. Hepimiz yaralandýk. Ama yýlmadýk, korkmadýk, sinmedik. Korkacaðýmýzý, sineceðimizi sananlar yanýldýlar. Daha da çoðaldýk. Daha da örgütlendik. Ve daha da güçleneceðiz. Bu ülkenin her bir yurttaþý barýþ ve eþitlik içinde özgürce yaþamayý hak ediyor. Barýþý da özgürlüðü de örgütlü mücadelemizi büyüterek, birlikte kazanacaðýz" diye konuþtu. 5 Haziran 2015'te Diyarbakýr'ýn Ýstasyon Meydaný'nda meydana gelen bombalý katliamdan 10 Ekim An-

kara Gar Katliamý'na giden süreci anýmsatan Adeniz, þöyle devam etti: "Demokrasi ve barýþ talebi için mücadele edenleri siyasi soykýrým operasyonlarý ile susturmaya çalýþmaktadýr. Demokratik siyaseti tasfiye etmek için her türlü faþizan yola baþvuran AKP-MHP faþist Ýttifakýnýn saldýrýlarýna karþý asla boyun eðmeyeceðiz. AKP Lideri Erdoðan'ýn partimizi ve bileþenlerimizi hedef gösteren açýklamalarýnýn ardýndan siyasi soykýrým operasyonlarý arttýrýlmýþtýr. Siyasi soykýrým operasyonlarýnýn savcýsý Erdoðan'dýr. Yerel seçimler yaklaþtýkça belediyelerimizi gasp eden kayyumlarýn büyük bir hezimet ile gönderileceðini gören AKP-MHP Ýttifaký, her türlü gayrý meþru ve hukuksuz yola

Diyarbakýr’da gözaltýna alýnanlardan 20’si serbest býrakýldý

Diyarbakýr merkezli baþlatýlan iki ayrý soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnan 100'ü aþkýn kiþiden 20'si, emniyetteki ifadelerinin ardýndan serbest býrakýldý

Siyasetçi ve gazetecilere yönelik operasyonlar kapsamýnda DTK Eþ Baþkaný ve Hakkâri Milletvekili Leyla Güven tutuklu bulunmasýna raðmen evine baskýn yapýlmasýna tepki gösteren Aydeniz, þöyle konuþtu: "Ceberut, faþizan politikalarýnýzla, haksýz hukuksuz gözaltý, tutuklama ve cezaevlerinizle demokratik talepleri olan ve bunlar için mücadele eden bizleri susturamayacaksýnýz. Bizleri mücadelemizden asla vazgeçiremeyeceksiniz. Halkýn iradesini teslim alamayacaksýnýz. Biz bir gider bin geliriz. Bizi kabul edeceksiniz, bu ülkede demokratik bir devlet ve yönetim anlayýþý yerleþinceye kadar, demokratik bir toplumsal yaþam inþa edilinceye kadar, bu haklý mücadelemiz artarak, yükselerek, büyüyerek, güçlenerek devam edecektir. Bundan bizim kuþkumuz yok, sizin de kuþkunuz olmasýn." Mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini ifade eden Aydeniz, "AKP-MHP faþist Ýttifaký iyi bilmelidir ki; halký için mücadeleden sakýnmayan ve sakýnmayacak milyonlarca insan bulunmaktadýr. Bizi cezaevlerine atarak, bize dönük soykýrým operasyonlarý düzenleyerek, bizi haklý ve meþru mücadelemizden asla vazgeçiremeyeceksiniz. Bu haklý mücadele var oldukça faþizmin karanlýðý her zaman yenilmeye mahkûm olacaktýr" dedi.

Diyarbakýr merkezli 9 ilde yürütülen operasyon kapsamýnda aralarýnda gazeteciler ve siyasetçilerin bulunduðu 100'ü aþkýn kiþi, gözaltýna alýnmýþtý. Mezopotamya Ajans'ta yer alan habere göre Batman, Mardin, Adana, Ýstanbul ve diðer kentlerde gözaltýna alýnýnlar da Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'ne getirildi. Burada ifadesi alýnan Neslihan Karacadað, Leyla Tekdað, Engin Karabayiðit, Þehmus Karayýl (HDP yöneticisi), Muazzez Canpolat (HDP eski yöneticisi), Nalan Özaydýn (TUHAD-FED), Veysel Özekti (BTS), Fuat Özdemir (Tüm Bel-Sen), Habibe Ekinci, Halise Yavuz, Pýnar Sýraç Kalkan, Ruken Koyun, Ayþe Koyun, Necla Tanrýþ, Naci Tanrýkulu, Haným Biçimli, Ruken Akçan, Lamia Kumral, Emel Özgen ve Zehra Özdemir önceki gece saatlerinde serbest býrakýldý. Soruþturma kapsamýnda 151 kiþi hakkýnda yakalama kararý çýkarýlýrken, gözaltý operasyonu, baskýn yapýlan ikametgahlarda bulunmayanlarýn yakalanmasý için sürdürülüyor.


Osman ERGÜN

Yerel seçim senaryolarý: HDP

oergun21@gmail.com

5

GÜNDEM

11 Ekim 2018 Perþembe

Bir önceki (31 Mart 2014) yerel seçimlerde (Barýþ ve Demokrasi Partisi) BDP'nin katýldýðý ve bölge genelinde Diyarbakýr, Van ve Mardin büyükþehir belediyeleri olmak üzere 11 il, 68 ilçe ve 23 beldede belediye kazanmýþ ve yüzde 4,3 oy oranýna ulaþmýþtý. 15 Temmuz 2016'daki darbe giriþiminin ardýndan ilan edilen OHAL kapsamýnda 1 Eylül 2016 tarihinde çýkarýlan 674 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile Ýçiþleri Bakanlýðý'na belediyelere kayyým atanma yetkisi verilmiþti. Bu yetkiye dayanarak 11 Eylül 2016 tarihinden itibaren bölgedeki 102 belediyeden 94'üne kayyým atandý. 93 belediye baþkaný ve 81 belediye encümeni tutuklanýrken, 2 bini aþkýn kiþi atanan kayyýmlar tarafýndan iþten çýkarýldý. … Bölgedeki bu siyasi tablo eþliðinde yerel seçim hazýrlýklarý yapýlýyor ve HDP önümüzdeki yerel seçimlere ilk defa parti olarak katýlma kararý aldý. 24 Haziran'da ittifaklar dýþýnda kalan HDP, 31 Mart 2019'da yapýlacak yerel seçimlere dönük 'ittifak' senaryolarýnýn da dýþýnda kalacak gibi. CHP liderliðindeki Millet ittifakýnda ÝYÝ Parti'nin "HDP varsa biz yo-

kuz" çýkýþý ve CHP'nin alttan alan tavrý bunu gösteriyor. Son olarak Cumhurbaþkaný Erdoðan da, partisinin Kýzýlcahamam'daki toplu açýlýþ töreninde "Yerel seçimler yaklaþýyor. Teröre bulaþmýþ kiþiler tekrar sandýktan çýkarsa beklemeden anýnda gereðini yapýp kayyým atarýz" ifadelerini kullandý. … Peki, HDP kanadýnda neler yaþanýyor? HDP Eþ Genel Baþkaný Pervin Buldan, Meclis'in yeni dönemindeki ilk grup toplantýsýnda, "Týpký parlamentoda çoðunluðu kaybetmeleri gibi yerellerde de AKP'nin mutlak iktidar planý boþa çýkarýlabilir. Bunun için demokrasiden yana olan mevcut gidiþattan rahatsýz ve maðdur olan herkesin, tüm kesimlerin yerel seçimlerde ortak hareket etmesi, güç birliði, ittifak yapmasý demokrasinin geleceði açýsýndan önem taþýmaktadýr" diyerek mealen ittifak çaðrýsý yaptý. Bu ittifak çaðrýsýnýn karþýlýðýnda kim var? Genel ve yerel seçimlerde sol-sosyalist küçük partilerle güç birliði yapan HDP'nin ittifakta ortaklaþmak istediði esas parti CHP. Daha çok ÝYÝ Parti ile ittifaka yakýn duran ve genel seçimlerde de bu

nedenle HDP'yi ittifaktan dýþlayan CHP'nin baský altýnda býrakýldýðýný düþünen HDP'nin, özellikle Kürt nüfusun yoðun olduðu ve Ak Parti-MHP ittifakýnýn güçlü olduðu Ýstanbul, Ýzmir, Mersin, Adana gibi illerde CHP ile 'tavanda' olmasa da tabanda ittifak yapýlabileceði düþünülüyor. CHP'nin 'mesafeli' tutumu nedeniyle üst düzeyde bir iletiþim kurulmasa da iki parti arasýndaki oy geçiþkenliðinin bu illerde CHP lehine çevrilmesi gibi bir durum olabilir. … CHP'yi deðerlendirdiðim yazýmda þu nokta eksik kalmýþtý. 24 Haziran genel seçimlerinde ÝYÝ Parti'ye milletvekili ödünç vererek, seçimlere katýlýmýný saðlayan CHP'ye yöneltilen en büyük eleþtirilerden biri de bir kýsým seçmenin HDP'ye yönlendirildiði ve barajý aþmasýna yardýmcý olduðu yönündeydi. CHP'de parti üst yönetimi HDP'ye mesafeli dursa da, bazý parti kurmaylarý, HDP'nin þimdiye kadar parti tarafýndan dýþlansa da seçmenin tabanda güç birliði yaptýðýna dikkat çekiyor ve yerelde çýkacak adaylara göre ittifakýn tabanda kendiliðinden þekillenebileceðini ve yerel düzeyde temaslar olabileceðini belirtiliyorlar. Bitti

izol: ‘Adaylar halkýn içinden olmalý’ K anaat önderi Ramazan Ýzol, 2019 yerel seçimlerine iliþkin olarak, "Belediye baþkan adaylarýnýn halkýn içinden ve liyakat sahibi olmasý gerekiyor. AK Parti yerel seçimlerde baþarýyý yakalamak istiyorsa, halkýn desteklediði ve halkýn içinden gelen isimleri aday göstermeli" dedi

DÝYARBAKIR - Kanaat Önderi Ramazan Ýzol, 2019 yerel seçimlerine iliþkin açýklamalarda bulundu. Belediye baþkan adaylarýnýn halkýn içinden ve liyakat sahibi olmamasýnýn sýkýntýya neden olabileceðini belirten Ýzol, "Eðer belediye baþkaný ithal ve dikte edilerek göreve getirilirse halk nezdinde kabul göremez. AK Parti yerel seçimlerde baþarýyý yakalamak istiyorsa, halkýn desteklediði ve halkýn içinden gelen isimleri aday göstermeli. Liyakat ve

tevazu sahibi isimlerle seçime giden AK Parti baþarýlý olacaktýr diye düþünüyorum. Bu noktada il ve ilçe teþkilatlarýna çok büyük görev düþüyor. Halkýmýzýn büyük çoðunluðu AK Parti'ye Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ý sevdiði için oy veriyor. Cumhurbaþkanýmýz da geçtiðimiz günlerde bu konuya dikkat çekti; liyakat ve tevazu vurgusu yaptý. Liyakat ve tevazu sahibi adaylar olursa, Ýzol aþireti olarak yine AK Parti'yi destekleriz. Listeler ithal ve dikte edilerek hazýrlanmamalý" dedi.

“Urfa’yý saðduyuya çaðýrýyorum” Þanlýurfa'da yaþanan geliþmeleri deðerlendiren Ýzol, "Türk milleti asýrlardan beri misafirperver bir millet olmuþtur. Kardeþliði benimseyen bir devletiz. Ülkemize gelen Suriyeliler içinde ne yazýk ki çürük yumurtalar da var. Bunlarýn eline üç beþ kuruþ verdiðiniz zaman provokatif eylemler yapabiliyorlar. Bu kendini bilmezler, Þanlýurfa'da ayný aileden

iki kiþiyi öldürdüler. Urfa halký bu duruma tepki gösterdi. Ne olursa olsun Urfa halký misafirperver, kardeþliði benimseyen bir halktýr. Hz. Ýbrahim'den kalan bir kültüre sahiptir. O yüzden Urfa halkýnýn tahriklere kapýlmamasý gerekir. Urfa halkýný kardeþliðe, sükunete, birlik ve beraberliðe davet ediyoruz. Kolinin içinde bir tane çürük yumurta çýktý diye, kolinin hepsini atamayýz. Sonuçta bu insanlar savaþtan kaçýp bize sýðýndýlar. Ýnþallah her þey bir an önce yoluna girer. Bizim halkýmýz mazluma kucak açan bir halktýr" diye konuþtu.

“Ýdlib’de son sözü söyleyeceðiz” Ýdlib'deki geliþmelere iliþkin de deðerlendirmelerde bulunan Ýzol, þunlarý kaydetti: "Ýdlib þu anda cadý kazanýnýn kaynadýðý yer. Yeni bir dünya savaþýnýn kopmasýna neden olabilecek bir yer gibi gözüküyor. Bütün planlar Ýdlib'de uygulanmaya çalýþýlýyor. Bu bir Ortadoðu savaþý deðil; büyük dünya savaþý. Yahu-

diler, Ýsrail'i kurabilmek için dünya savaþý çýkardýlar. Ancak ülke kurmalarý yetmedi, dünyaya hakim olmak için Kudüs'ü ve çevresini tamamen ele geçirmeleri lazým. Trump'la Ýsrail beraber hareket ediyor. Bir an önce savaþ çýkartýp Süleyman Tapýnaðý'ný inþa etmek istiyorlar. Yahudiler ve Hristiyanlar bu davada birlikte hareket ediyorlar. Ýdlib, ortak paydalarýný ortaya çýkarabilmek için birlikte hareket ettikleri bir nokta. Türkiye bu noktada dik duruþunu sergiliyor. Ýdlib için son sözü Türkiye söyleyecektir."

‘Dolarla baðýmýzý kesmeliyiz’ Ekonomik geliþmeleri deðerlendiren Ýzol, "2016 yýlýnda katýldýðým bir televizyon programýnda dolarýn artacaðýný ifade etmiþtim. Çünkü bir takým oyunlar hayata geçirilmeye baþlamýþtý. Türkiye, bu oyunlarýn karþýsýnda dimdik duruyor. Ülkemize ekonomik darbe vurmaya çalýþýyorlar. Bizim bir an önce dolarla göbek baðýmýzý kesmemiz lazým. Bu süreçte fýrsatçýlara izin vermemeliyiz" ifadelerinde bulundu. (ÝHA)


6

HABER

11 Ekim 2018 Perþembe

Kurtulmuþ: 3. Dünya s Kutbettin Arzu, Milletvekili Sayýn Ebubekir Bal, Dicle Üniversitesi Rektörü Talip Gül, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Cumali Atilla, Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýsý Kamil Erkut Güre, Vali Yardýmcýsý Hasan Gökpýnar, Ak Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Süleyman Serdar Budak, Ýlimiz üst düzey kurum müdürleri, Türkiye ve Uluslararasý Üniversitelerin akademik unvanýna sahip öðretim üyeleri, öðrenciler ve çok sayýda davetli katýldý.

“Ýnsanlýk tarihinin en köklü yerleþim yeri”

Ahmet BARAN DÝYARBAKIR- 2.Uluslararasý Ekonomi Yönetimi ve Siyaset Sempozyumu Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Sempozyuma Ak Parti Genel Baþkan Vekili Sayýn Prof. Dr. Numan Kurtulmuþ, Sayýn Valimiz Hasan Basri Güzeloðlu, Önceki Dönem Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlarýmýz Sayýn Dr. Mehmet Mehdi Eker ve Sayýn

Program Sempozyum Düzenleme Kurulu Baþkaný Doç. Dr. Yýlmaz Demirhan'ýn yaptýðý konuþmayla baþladý. Dicle Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Nihat Akdeniz, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül'ü konuþmalarýnýn ardýndan bir konuþma yapan Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu þu ifadelere yer verdi; "Bu sempozyum perspektifinde bu güzel üniversitemize teþrif eden gerek ülkemizden gerekse dünyanýn deðiþik ülkelerinden bilim insanlarý, üniversitemizin çok deðerli kadrosu ve en önemli deðerimiz ve zenginliðimiz sevgili öðrencilerimiz. Dicle Üniversitemizde düzenlenen '2. Uluslararasý Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Sempozyumu' Diyarbakýr 2023 perspektifi buluþmasýnda sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor, baþta Sayýn Baþkanýmýz olmak üzere hepinize hoþ geldiniz diyorum. Þüphesiz Diyarbakýr'a çok yakýþan, bilimin, bilgeliðin, hikmetin ve edebin kenti ile bütünleþen bir etkinlik. Diyarbakýr'ý gerçek yüzüyle görmek, Diyarbakýr'ýn derinliklerini, dinamiklerini, zenginliklerini doðru kavramak ve bu kentin ruhu ile bütünleþerek geleceðe doðru, bir gelecek perspektifi kazanmak anlamýnda bu buluþmayý çok önemli ve deðerli buluyorum. Düþüncelerin bugüne gelmesinde ve bugün böyle bir geniþ ve anlamlý bir katýlýmla 4 gün sürecek ciddi bir bilimsel zenginlikle buluþmasýnda emeði geçen herkese, baþta deðerli rektörüm olmak üzere teþekkür ediyorum. Diyarbakýr deðerli konuþmacýlarýn ifade ettiði gibi, sadece bizim deðil, kadim insanlýk geçmiþinin çok önemli bir merkezi, bilinen en eski ve tespit edilen insanlýk tarihinin en köklü yerleþim yerlerinden biri. Medeniyet tasavvurunun yeþerdiði, insanýn tekâmül sürecinin neþvünema

D

icle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Salonunda 2.Uluslararasý Ekonomi Yönetimi ve Siyaset Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma katýlan AK Parti Genel Baþkan Vekili Numan Kurtulmuþ, son dönemlerde ortaya çýkan ‘ticaret savaþlarý’ olgusuna dikkat çekerek, “3. Dünya Savaþý çoktan baþlamýþtýr” dedi

bulduðu bir þehir. Bilginin hikmete, aklýn edep ile bütünleþmesine bu anlamda ev sahipliði yapan, her dönem insanlýðý aydýnlatan, bilgelerin, ariflerin þehri. Bütün medeniyetlerin sadece insanla deðil, bugün yaþadýðýmýz coðrafyanýn her köþesinde, taþýnda, topraðýnda izi olan bir þehir ve 639'da da Ýslamla þereflenen, o günden bugüne, imanýn, ezanýn, inancýn bir aziz þehri. Þüphesiz Diyarbakýr'ý bu yönüyle bilmek, Diyarbakýr gerçeðini hissedebilmek ve bu doðrultuda geleceðe doðru bir tasavvur üretebilmek bizim mecburiyetimiz ve mesuliyetimiz.

“Hedefler manzumesi ortaya koyuyoruz” Bugün Türkiye, Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn liderliðinde sadece ülkemiz deðil, ümmet ve tüm dünya için bir gelecek vizyonu çizerken ve bunu 2023, 2053 ve 2071 gibi tarihimizin çok önemli dönüm noktalarýnýn yýldönümlerine dönük bir hedefler manzumesini ortaya koyarken, bizlerde yerelde ayný sorumluluðu hissederek Diyarbakýr'ý ayný doðrultuda hazýrlamanýn gayreti içerisindeyiz. Diyar-

bakýr 2023 perspektifi öylesine konulmuþ bir baþlýk ve bir ifade deðildir. Tam aksine ve bilhassa, Türkiye'nin bu büyük ve kutlu yolculuðunda, bu büyük kentin baþta birlik ve beraberlik olmak üzere ekonomik ve sosyal geliþme ve kalkýnmanýn tüm dinamiklerinde neler yapacaðýna dönük bir çalýþmanýn ve bir heyecanýn adýdýr ve inanýyorum ki bugün deðerli Baþkanýmýzýn hitaplarýyla ve konferanslarý ile baþlayacak süreçte, hepimiz ve herkes için çok önemli katkýlar, fikirler ortaya konulacaktýr. Ýnancýmýz ve geleneðimiz, "barikayý hakikat müsademeyi efkârdan doðar" der. Üniversitelerde tam bu anlamda fikirlerin buluþtuðu, konuþulduðu, paylaþýldýðý alanlar ve þüphesiz ortamlardýr. Üniversite kentin geliþimine, þehrin geliþmesine katký koyan, ön açan fikirlerin, projelerin þüphesiz üretildiði bir ortamdýr. Bize düþende bu mesuliyet içerisinde ortaya konulan hedefleri paylaþmak ve bu doðrultuda çaba ortaya koymaktýr. Ben öncelikle çok yoðun gündeminde davetimizi kýrmayarak teþrif eden gerek bilim insaný kimliði ile gerek siyaset ve devlet ada-


7

HABER

11 Ekim 2018 Perþembe

savaþý çoktan baþladý yoktur. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olan bu unsurlar için söylemiyorum. Irak'ýn, Suriye'nin ve diðer bölge halklarý için de bunu söylüyorum. Diyarbakýr'da uygulanan bu huzur ortamý aslýnda ayný zamanda Kerkük'ün, ayný zamanda Musul'un, Rakka'nýn, Halep'in, Þam'ýn, Humus'un da huzur ortamýna kavuþabileceðini gösteriyor. Diyarbakýr'ýn gücü aslýnda bölgedeki diðer þehirlerinin gücünün göstergesidir. Bunu da kýyamete kadar saðlayacaðýz" diye konuþtu.

“En zor sorunlarýn bile çözüleceðine inanýyoruz”

mý kimliði ile ülkemizin çok önemli bir deðeri olan AK Parti Genel Baþkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuþ Bey baþta olmak üzere, bütün deðerli bilim insanlarýna ve katýlýmcýlarýna çok teþekkür ediyor, sempozyumda emeði geçen bütün üniversite camiamýza þükranlarýmý sunuyor, siz katýlýmcýlar dahil emeði geçen herkese sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum."

“Türkiye safýný belli etmek için tehdit ediliyor” Konferans konuþmasýnda ekonomi savaþlarýyla ilgili deðerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Baþkan Vekili Numan Kurtulmuþ þunlarý söyledi; "Bu dönemde ortaya çýkan bir baþka kavram 'ticaret savaþlarý' ve giderek büyüyen 'ekonomi savaþlarý'dýr. Hakikatin tespiti bakýmýndan söylüyorum, tabiri caizse 3. Dünya Savaþý çoktan baþlamýþtýr. Bir tarafýnda Çin'in olduðu, diðer tarafýnda Amerika'nýn olduðu, Rusya'nýn, Hindistan'ýn, Japonya'nýn ve Avrupa Birliði'nin de daha alt düzeyde bir takým güç merkezleri olarak öne çýktýðý ticaret savaþlarýnýn ya da ekonomik savaþlarýn yer aldýðý, baþladýðý bir döneme giriyoruz. Bunu nereden anlýyoruz? Türkiye'deki hükümet modelinin deðiþtirilmesiyle birlikte yani 24 Haziran sonrasý baþlatýlmýþ olan kur saldýrýlarý üzerinden Türkiye'ye yapýlan bu ekonomik operasyonlarýn arkasýndaki temel nedenlerden birisi, Türkiye üzerinden geliþmekte olan ülkelere safýný belli etmeleri için yapýlan bir tehdittir. Bu dönem ekonomik

kutuplaþmaya ve daha sonra siyasi kutuplaþmanýn baþlayacaðý ve güç savaþlarý üzerinden dünyada gerilim, çatýþmalarýn artacaðý dönem gibi görünüyor."

Valiliðe ziyaret Kurtulmuþ, sempozyumun ardýndan Vali Hasan Basri Güzeloðlu'nu tarihi Ýçkale'deki makamýnda ziyaret etti. Valilik þeref defterini imzalayan Kurtulmuþ'a, Büyükþehir Belediyesi Baþkan Vekili Cumali Atilla, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, AK Parti MKYK üyesi Mehmet Emin Yýlmaz, Cumhuriyet Baþsavcýsý Kamil Erkut Güre, Ýl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve ilçe kaymakamlarý eþlik etti. Açýklamalarda bulunan Kurtulmuþ, Diyarbakýr'a koþa koþa geldiklerini belirterek, "Her gittiðimizde de güzel hatýralarla döndüðümüz güzel bir þehrimiz. Sadece Anadolu coðrafyasýnýn deðil aslýnda bütün Ortadoðu coðrafyasýnýn da önemli kalelerinden birisi. Bu þehrin layýk olduðu hizmeti alabilmesi bakýmýndan devlet olarak her türlü desteði veriyoruz. Bunun sonucu olarak Diyarbakýr artýk bir Diyar-ý huzur olarak anýlmaya baþladý. Diyarbakýr bir dönem emperyal projenin uygulamasýnýn alt projelerinden birisi ile karþý karþýya kalmýþ, çukur eylemleriyle Diyarbakýr halkýna hayat zindan edilmiþti. Allah'a çok þükür onlar geride kaldý. Bir kere daha þunu ifade etmek istiyorum ki. Bu bölge halkýnýn kaderi ortaktýr. Kürdün Türk'ten ya da Türk'ün Kürt'ten ya da Arap'tan farklý bir geleceði

Bölge halklarý arasýnda iþbirliðinden dayanýþmadan ve varsa sorunlarýn müzakereyle, karþýlýklý anlayýþla çözülmesinden yana olduklarýný ifade eden Kurtulmuþ, "Biz en zor sorunlarýn bile müzakereyle çözüleceðine inanýyoruz. En zor dönemlerde en aðýr sorunlar karþýsýnda da müzakere yolunu ve kapýsýný hep açýk tuttuk. Nihayetinde Irak bizim kom þumuz, dostumuz. Irak'ýn içerisinde farklý etnik kimlikler de Irak'ýn zenginliðidir. Asla Irak'ýn bir zafiyeti olarak görmeyiz" ifadelerinde bulundu.

‘Suudi gazeteci ile ilgili umudumuzu korumak istiyoruz’ Suudi gazeteci Cemal Kaþýkçý ile ilgili soru üzerine gelinen noktada olayýn henüz aydýnlatýlmadýðýný ve vahim bir durum olduðunu dile getiren AK Parti Genel Baþkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuþ, þunlarý kaydetti: "Pazartesiden itibaren kayýp olan bir gazeteci. Baþkonsolosluða girdiðine dair görüntüler var ama çýktýðýna dair görüntüler yok. Þimdi burada Suudi yetkililerin iþbirli-

ðine geç de olsa yanaþmýþ olmasý ümit ederiz ki sorunun çözülmesi için bir fýrsat olur. Biz umudumuzu korumak istiyoruz. Ýnþallah burada net bir sonuç çýkar ve Kaþýkçý'nýn sað salim dünya kamuoyunun önüne çýkmasýný görürüz diye temenni ediyoruz. Bütün dünyanýn nefesini tutup hassasiyetle beklediði bir konu. Þunun bir kere daha altýný çizmek isteriz. Konu her ne kadar Ýstanbul'da geçiyor olsa da. Kaþýkçý'nýn kaybolduðu yer, Türkiye'nin egemenliði altýnda olmayan, uluslararasý hukuka göre Suudi Arabistan Devleti'nin egemenliði altýnda olan Suudi Arabistan Baþkonsolosluðu'dur. Dolayýsýyla bu meselede bir yakýn iþbirliðine ihtiyaç var. Hiçbir þey gizlemeden, örtmeden Suudi yetkililerin de iþbirliðini sonuna kadar sürdürmesini temenni ediyoruz. Olayýn aydýnlanmasýný arzu ediyoruz ama bu tür þeylerin de artýk dünya gündeminden kalkmasý lazým. Bunlar soðuk savaþ dönemi alýþkanlýklarý. Bir yerde bir gazeteci, bir yerde bir iþ adamý, bir yerde bir siyasetçi kaybolur, gider. Bunlar soðuk savaþýn o kirli, paslý, puslu dönemlerine ait meselelerdir. Bunlarýn geride kalmasý lazým. Bir insan Türkiye'ye geliyor ve burada bir konsolosluða girdikten sonra, iþlemlerini yapýp rahat bir þekilde dýþarý çýkmasý gerekir. Mesele ile ilgili olarak Cumhurbaþkanýmýzýn da ifade ettiði gibi en ince detayýna kadar ilgili birimlerimizin hepsi çalýþýyor. Eðer yanlýþ, eksik herhangi bir þey varsa bunlar mutlaka ortaya çýkar. Ýpuçlarý ortaya çýktýðýnda da kamuoyu ile paylaþýlýr."


8

Ahmet BARAN

Bir aþk masalý-2: Can olana ölüm yok ki

abaran21@gmail.com

YAÞAM Sen sustuklarýný kavalýnda dillendirensin" dedi. "Rezil olacaðým bugün" dedim. "Hayýr, babacýðým" dedi, "her þey çok güzel olacak…" Vardýk üniversiteye. Beni arkadaþlarýyla tanýþtýrdý oðlumuz; profesör, doçent, asistan arkadaþlarýyla. Öyle mahcup oldum ki el sýkýþýrken. Bir þey dediklerinde, sesim titredi konuþurken. Fýsýldadý kulaðýma oðlumuz, "benim hatýrýma ve annemin hatýrýna" dedi, "lütfen rahat ol babacýðým." Koluma girdi oðlumuz ve sýnýfýna geçtik. Gülümseyerek karþýladý bizi gencecik çocuklar. "Size bahsettiðim köylüm" dedi oðlumuz, "Derviþ Amcanýz bizimle olacak bugün." "Hoþ geldiniz" dediler. "Bugün aranýzda oturacaðým" dedi oðlumuz, "Derviþ Amca kürsüde yer alacak." Yüzümün kýzardýðýný, hatta yandýðýný hissettim kürsüye yönelirken. "Önde bir yere otur bari" dedim usulca, "bir þey olursa yardým edersin bana". Gülümsedi, omzuma dokundu hafifçe ve en arkada bir yere oturdu hýnzýr! Ön sýradan bir öðrenci dedi ki kürsüdeki bana, "sizinle felsefe üzerine konuþabileceðimizi, her þeyi sorabileceðimizi söyledi hocamýz." Çekinerek dedim, "vakýf deðilim felsefe ilmine, ama bildiðim bir þey olursa söylerim." Gülümsedi hepsi, içtenlikliydi gülüm-

semeleri. "Köyde yaþýyormuþsunuz" dedi bir öðrenci, "anlatsanýza köyünüzü". "Bizim oralarda gökyüzü daha hür" dedim, "yýldýzlar daha bol." "Eminim ki öyledir" dedi bir baþka öðrenci, "Ýstanbul`da gökyüzü bile tutsak." Bir ferahlýk süzüldü ruhuma. "Buðday ekerim ben" dedim. "Bir buðday tanesinde ne görüyorsunuz?" diye sordu biri. "Emeði görürüm " dedim. "Emeði ekinde gördüm ömrüm boyunca; ekin ektikçe huzur buldum, ekmeðimi kazandým ve ektiðim buðdaylarla hem doydum, hem doyurdum." "Derviþ Amca, sen ne güzel bir insansýn" dedi bir baþkasý. "Saðolasýn" dedim, "hepimiz canýz ve hepimiz güzeliz." Ayný öðrenci,"sana ironik bir soru sormak isterim" dedi. Ýronik ne demek bilmiyorum. Dedim içimden "baþlýyor bilmediðim yerlerden sorular gelmeye!" "Kaç sorusu olabilir bir kedinin?" dedi. Torunlarým geldi gözümün önüne, "onlar sorsa bu soruyu, ne derdim acaba?" diye düþündüm. Bütün gençler merakla bana bakýyor. Göz gezdirdim sýnýfa, dedim ki, "sokak kedisinin sorusu olmaz hiç, ev kedisinin de cevabý..." "Derviþ Amca, süpersiniz" dedi biri. "Müthiþ cevaptý" dediler. "Ben de bir ironik soru soracaðým" dedi bir genç. O kadar tedirgin olmadým bu sefer! "Bir balýk mý

Karþýlaþtýrmalý Edebiyat

GÜNLERi BAÞLIYOR B

11 Ekim 2018 Perþembe

u yýl 2'ncisi düzenlenecek olan Karþýlaþtýrmalý Edebiyat Günleri'nin programý belli oldu. Êzidî Kürt þair Mirazê Cemal'in açýlýþ konuðu olduðu programýn bu yýlki Onur Konuðu ise þair Berken Bereh

yaþamýmýz kuþ olmaya hüküm giymiþ?" dedi. Torunlarýmýzý düþündüm yine. Onlarýn her muzýr sorusuna, ayný muzýrlýkta cevap veriþimi. "Kuþ olamayacaðýný anlayýnca uçan balýk olmuþ bir yaþamýmýz var belki de" dedim. "Alkýþlýyorum sizi" dedi soruyu soran öðrenci. "Helal olsun Derviþ Amcaya" diyenler, "harikasýnýz amcacýðým" diyenler… Felsefe akýmlarýndan, düþünürlerden soru sormadýlar bana. Biri dedi, "çok güzel kaval çalýyormuþsunuz, bize kaval çalar mýsýnýz?" "Eþimi kaybettikten sonra öðrendim kaval çalmayý" dedim. "Kaval ne ifade ediyor sizin için?" dediler. "Sevgiyi ifade ediyor" dedim; "eþimin sesi, nefesi, ruhu kavalýmýn týnýlarýnda dolaþýyor her üflediðimde." "Bize eþinizi anlatýr mýsýnýz kaval çalarak?" dedi bir genç. Demedim bir þey. Çýkardým kavalýmý kýlýfýndan. Yaný baþýmda seni gördüm sanki. "Çal Derviþ`im" dedin bana, "benim için üfle kavalýna bir tanem…" "Gel gör beni aþk neyledi"; ne çok severdik Yunus`un mýsralarýný deðil mi… Onu çalarken öðrenciler de eþlik etti bana… Ben yürürüm yane yane Aþk boyadý beni kane Ne akilem ne divane Gel gör beni aþk neyledi… Devam Edecek.

DÝYARBAKIR - Lîs Yayýnlarý ve Diyarbakýr Sanat Merkezi (DSM) tarafýndan bu yýl 2'ncisi düzenlenecek Karþýlaþtýrmalý Edebiyat Günleri'nin programý belli oldu. 11-21 Ekim 2018 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek Karþýlaþtýrmalý Edebiyat Günleri'nin bu yýlki açýlýþ konuðu, Ermenistan'da yaþayan ve Kürtçe en uzun soluklu gazete Rya Teze'nin yazarlarýndan Êzîdî Kürt þair Mirazê Cemal. Diyarbakýr, çevre iller, Türkiye, Ermenistan ve Avrupa'dan yazar, çevirmen ve þairlerin okuyucularla bir araya geleceði programda, açýlýþ programý kapsamýnda þair Cemal ve Ryz Teze gazetesine dair devam eden belgesel çalýþmasýndan bir bölümün ilk kez gösterimi yapýlacak. Öte yandan program kapsamýnda yazar Mýgýrdiç Margosyan'ýn 80'inci doðum yýlý dolayýsýyla bir etkinlik düzenlenecek.

Onur konuðu þair Berken Bereh Bu yýlýn onur konuðu ise Kurmanci Edebiyatý'nýn tanýnan ismi þair Berken Bereh. Kürtçe Edebiyatý'nýn görünürlüðünü saðlamak amacýyla yola çýkan KurdîLit'in düzenlediði çeviri atölyesinde Berken Bereh'in þiirlerinden bir seçkinin Ýngilizce ve Fransýzca'ya çevrilme süreci baþlatýlacak. Karþýlaþtýrmalý Edebiyat Günleri, Aras Yayýncýlýk, Diyarbakýr Okuma Kulübü, Ayrýntý Yayýnlarý, Ýstos Yayýnlarý, Ewro Der-

gisi, Dilop Dergisi, Hîva Yayýnevi, Morî Yayýnevi, KurdîLit, Amed Þehir Tiyatrosu ile iþbirliði içinde ve Hrant Dink Vakfý, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý, TMMOB Mimarlar Odasý Diyarbakýr Þubesi, Eðitim Sen 1 No'lu þube, Kastal Cafe, Batman Tov Sanat Evi ve Mardin Leylan Cafe Kitap katkýlarýyla düzenleniyor. Etkinlik kapsamýnda, edebiyatýn günümüz dünyasýnda nelere çare olabileceði, hangi umut kapýlarýný araladýðý ve adalet arayýþýna ne tür ilhamlar verebileceði tartýþýlacak.

Roman ve öykü Atölyeleri Kürtçe (Kurmancî, Kýrmancki), Türkçe, Ermenice, Rumca ve Farsça edebiyata iliþkin yazar, þair, eleþtirmen ve akademisyenler okuyucularla bir araya gelecek. Yaratýcý üretimlerin de amaçlandýðý program kapsamýnda, yazar Ayþegül Devecioðlu ile roman atölyesi, yazar Melek Özlem Sezer ile ise öykü atölyesi gerçekleþtirilecek. Çocuk ve gençlik edebiyatý, edebiyat ve toplumsal cinsiyet, klasik divanlar arasýnda karþýlaþtýrmalý bir okuma, Kýrmancki alanýnda okumalar ve akademik çalýþmalar, programda öne çýkan konular arasýnda. Ayrýca Karþýlaþtýrmalý Edebiyat Günleri, konuk yazarlarý ve okuyucularý Amed Þehir Tiyatrosu tarafýndan Kürtçe sahnelenen Tartuffe oyununa davet edilecek. (Haber Merkezi)


$ €

DOLAR

: 6,1158 6,1230

EURO

: 7,0462 7,0881

ALTIN

: 236,35 236,70

BÝST

: 94.533

ekonomi

9 11 Ekim 2018 Perþembe

Trafik cezalarýna zam geliyor! Ýhracat birim deðer endeksi azaldý Ýhracat birim deðer endeksi Aðustos ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 0,6 azaldý

A

K Parti'nin; trafik cezalarýnýn artýrýlmasý, kolluk personelinin TSK'daki muadilleriyle eþit haklara sahip olmasý, uyuþturucu ile mücadelede ek önlemler alýnmasý, güvenlik korucularýnýn gençleþtirilmesi gibi düzenlemelerin de bulunduðu kanun teklifi TBMM Baþkanlýðý'na sunuldu DÝYARBAKIR - AK Parti Grup Baþkanvekili Mehmet Muþ, Meclis Baþkanlýðý'na 50 maddelik kanun teklifi sunduklarýný söyledi. Teklif Cumhurbaþkanlýðý Hükümet Sistemi kapsamýnda bazý uyum düzenlemelerini ve Karayollarý Kanunu'nda birçok deðiþikliði içeriyor. * Teklife göre köy korucularýndan 44 yaþý dolduranlar emekli edilecek, yerlerine 30 yaþýný doldurmamýþ köy korucularý alýnacak. * Hurdaya ayrýlmýþ araçlar trafiðe çýktýðýnda 2018 lira para

cezasý verilecek. * Ýlgililerin dýþýnda araçlarýnda çakar olarak bilinen sistem kullanan sürücülere 1002 lira para cezasý verilecek. * Kýrmýzý ýþýk ihlali yapanlar 235 para cezasý ve 1 yýl içinde 3 kez ihlal yapanlara 30 gün süreyle el konulacak. * Emniyet þeridini ihlal eden sürücülere 1002 lira para cezasý verilecek. * Trafikte makas atanlara 1002 lira para cezasý verilecek. * Karayollarýnda ters þeritten gelenlere 1002 lira para cezasý verilecek.

KDV’de deðiþiklik yapýlmasýna iliþkin teblið Resmi Gazete’de yayýnlandý

* Sürekli sol þeridi ihlal edenler 235 TL trafik cezasý ile karþý karþýya kalacak. Ýþgal edenler kamyon veya çekici ise 1002 lira ceza ödeyecek. * El freni çekerek aracý kendi etrafýnda çevirenler 5010 lira para cezasýna çarptýrýlacak, 60 gün ehliyetlerine el konulacak. Araçlarý da 60 gün trafikten men edilecek. 60 günün sonunda psikoteknikve psikiyatrik rapora göre ehliyet verilecek. * Seyir halinde iken cep telefonu ile araç kullananlara 235 lira ceza verilecek. (Haber Merkezi)

DÝYARBAKIR - Hazine ve Maliye Bakanlýðýnýn (Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý), Katma Deðer Vergisi (KDV) genel uygulama tebliðinde deðiþiklik yapýlmasýna dair tebliði Resmi Gazete'de yayýnlandý. Karar þu þekilde; "Sorumlu sýfatýyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarýnýn satýcý tarafýndan beyan edilmiþ ve Hazineye ödenmiþ olmasý halinde sorumlu adýna yapýlacak tarhiyatta vergi aslý aranmaz. Sorumlu tarafýndan

beyan edilip ödenmesi gerekirken satýcý tarafýndan beyan edilen ve Hazineye ödenen bu verginin normal vade tarihinden ödendiði tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi alýcýdan aranýr. Söz konusu vergi satýcý tarafýndan beyan edilmiþ olmakla birlikte, tahakkuk eden verginin ödenmemesi veya ödenecek KDV çýkmamasý nedenleriyle Hazineye ödenmeyen vergi ile buna baðlý ceza, faiz ve zamlar alýcýdan aranýr." (ÝLKHA)

DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü, 2018 yýlý Aðustos ayý dýþ ticaret endeksleri verilerini açýkladý. Buna göre; ihracat birim deðer endeksi Aðustos ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 0,6 azaldý. Endeks bir önceki yýlýn ayný ayýna göre gýda, içecek ve tütünde yüzde 7,8 ve imalat sanayinde (gýda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,6 azalýrken, ham maddelerde (yakýt hariç) yüzde 0,3 ve yakýtlarda yüzde 29,3 arttý. Ýthalat miktar endeksi Aðustos ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 25,9 azaldý. Endeks bir önceki yýlýn ayný ayýna göre, gýda, içecek ve tütünde yüzde 13,2, yakýtlarda yüzde 19,2 ve imalat sanayinde (gýda, içecek, tütün hariç) yüzde 28,3 azalýrken, ham maddelerde (yakýt hariç) yüzde 1 arttý. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre; 2018 Temmuz ayýnda 155,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,4 artarak, 2018 Aðustos ayýnda 160,5 oldu. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise; 2017 Aðustos ayýnda 144,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 7,8 artarak, 2018 Aðustos ayýnda 156,2 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre; 2018 Temmuz ayýnda 129,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 5,7 azalarak, 2018 Aðustos ayýnda 121,8 oldu. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise; 2017 Aðustos ayýnda 138,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 18,2 azalarak, 2018 Aðustos ayýnda 113,1 oldu. Ýhracat birim deðer endeksinin ithalat birim deðer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2017 yýlý Aðustos ayýnda 106,8 olarak elde edilmiþ olan dýþ ticaret haddi, 5 puan azalarak, 2018 yýlý Aðustos ayýnda 101,8 oldu. (Haber Merkezi)


10

BÖLGE

11 Ekim 2018 Perþembe

Güven’e ‘mal bildirim’ tebligatý de yaþanmýþ durumda”

Meclis Baþkaný Binali Yýldýrým, HDP'nin tutuklu milletvekili Leyla Güven'e mal bildiriminde bulunmasý için kendisine tebligat gönderdi. Güven'in avukatý Reyhan Yalçýndað Baydemir duruma tepki gösterdi DÝYARBAKIR - Meclis Baþkaný Binali Yýldýrým, cezaevinde tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e, mal bildiriminde bulunmasý için tebligat gönderdi. Ancak tebligat Güven yerine, danýþmanýna yapýldý. Güven'in avukatý Reyhan Yalçýndað Baydemir duruma tepki gösterirken, "Þaka gibi bile denemeyecek günlerden geçiyoruz" ifadelerini kullandý. TBMM Baþkaný Binali

Yýldýrým, cezaevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven yerine, danýþmanýna bir yazý göndererek, mal bildiriminde bulunmasýný istediði tebligatta, Anayasa'nýn 71. Maddesi'nin, kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmalarýný düzenlediðini, yasama ve yürütme organlarýna seçilenlerin de bundan istisna olmadýðýný belirtti. Yýldýrým, ilgili kanunlar uyarýnca seçimin kesinleþmesini izleyen iki ay içerisinde mal bildirimi yapýlmasý gerekliliðini belirtirken, "Verilmesi gereken mal bildiriminizin verilmediði anlaþýlmýþtýr.

Dicle Elektrik’ten kaçak kullanýma bir suçüstü daha Dicle Elektrik Daðýtým ekipleri, bu kez de Diyarbakýr'da borcundan dolayý kesilen elektriði kaçak yollarla baðlanan markete suçüstü yaptý. 127 bin lira borcu bulunan market sahibi ve kaçak baðlantý yapmaya çalýþan bir kiþi polis tarafýndan gözaltýna alýndý

DÝYARBAKIR Merkez Kayapýnar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde bulunan bir marketin elektriði uzun süredir ödenmeyen ve 127 bin liraya ulaþan borcu nedeniyle Dicle Elektrik Daðýtým ekipleri tarafýndan kesildi. Ancak market sahibi, borcunu ödemek yerine iþyerinin elektriðini kaçak olarak baðlatmak istedi. Durumu fark eden Dicle Elektrik denetim ekipleri, gerçekleþtirdikleri fiziki takip sonucunda olup biten her þeyin görüntülerini kaydetti. Markete kaçak elektrik baðlantýsý yapýlýrken de güvenlik birimlerine de haber verilerek, kaçak elektrik baðlantýsý gerçekleþtirilirken suçüstü yapýldý. Dicle

Bu nedenle zorunlu olarak verilmesi gereken mal bildirimi formu ile zarfý ekte gönderilmiþtir. Ayrýca formun 'portal.tbmm.gov .tr' adresinde bulunan 'Birimler' menüsünün 'Milletvekili Hizmetleri Baþkanlýðý' 'Dokümanlar' bölümünden de temini mümkündür. Söz konusu mal bildiriminin Baþkanlýðým adýna muhafaza ile görevli Milletvekili Hizmetleri Baþkanlýðý'na ivedi olarak gönderilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim" dedi.

“Mal varlýðýna bir ihlal

Elektrik'in þikayeti üzerine iþletme sahibi ve kaçak elektrik baðlantýsýný yapmaya çalýþan bir kiþi, olay yerinde gelen polis ekipleri tarafýndan ifadeleri alýnmak üzere gözaltýna alýndý. Dicle Elektrik ekipleri ise, olayla ilgili yasal ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli iþlemleri baþlattý. Dicle Elektrik yetkilileri, kayýt dýþýna karþý mücadelede teknik imkanlarýn kullanýlmasýnýn yanýnda saha çalýþmalarýndan da geri adým atýlmayacaðýný, kaçak enerji kullanan bu küçük azýnlýðýn, diðer tüketicilerin kesintisiz elektrik almasýna engel olmasýna müsaade etmeyeceklerini bildirdi. (Haber Merkezi)

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ýn haberine göre, Güven'in avukatý Reyhan Yalçýndað Baydemir, Yýldýrým'ýn tebligatýna tepki gösterdi. Yalçýndað "Leyla hanýmýn cezaevinde olduðu biliniyor. Üstelik cezaevindeki tek milletvekili. Berberoðlu'nun tahliyesinin ardýndan 21 Eylül günü tahliye edilmesi için verdiðimiz dilekçeye cevap verilmediði gibi, TBMM açýldýðý gün yaptýðýmýz baþvuruya da henüz yapýlmýþ deðil. Üstelik bu yazýnýn teblið edilme þekli de son derece düþündürücü. Leyla Güven'in danýþmanýna Ýnsan Kaynaklarý'ndan bir telefon geliyor, çaðrýlýyor ve bu tebligat ona veriliyor. Ama Güven cezaevinde ve kendisine bir tebligat yapýlmamýþ. TBMM tarafýndan bizzat kendisine teblið edilen bir yazý yokken, kendisine neden mal bildiriminde bulunmadýn diye soruluyor. Þaka gibi bile denemeyecek günlerden geçiyoruz. Müvekkilim 10 ayý aþkýn bir süredir tutuklu. Önceki gün evinde kimse olmamasýna raðmen, düzenlenen operasyon gerekçe edilerek, evinin dýþ kapýsý kýrýlýyor, eþyalarý daðýtýlýyor, tahrip ediliyor. Bu arama da yasaya uygun bir arama deðil. Çünkü sitenin yöneticisi ya da bir görevlisi yanlarýnda deðildi. O nedenle orada müvekkilin mal varlýðýna yönelik bir ihlal de yaþanmýþ durumda" diye konuþtu.

Cumali Atilla çalýþmalarý inceledi DÝYARBAKIR - Þehrimizin çehresini güzelleþtirmek için Büyükþehir Belediyemizin çalýþmalarý devam ediyor. Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Cumali Atilla, Yeniþehir ile Baðlar ilçelerini birbirine baðlayan Alipýnar Köprüsü'nde görüntü kirliliðini önlemek ve köprünün güçlendirmesini saðlamak amacýyla Belediyemiz tarafýndan yapýlan yenileme çalýþmalarýný denetledi. Çalýþmayla ilgili bilgi alan Atilla, iþçilerle sohbet etti. Atilla, daha sonra Kayapýnar ilçesinde "Yeþil Kuþak" Projesini inceleyerek çalýþmalarý kontrol etti. Baþkan Vekili Atilla, vatandaþlarla da bankta bir süre sohbet ederek, görüþleri ve talepleri dinledi. Büyükþehir Belediyesi'nin ekip ruhuyla þehrin dört bir yanýnda çalýþmalarýna devam ettiðini belirten Atilla, "Diyarbakýr'ýmýzýn en prestijli bulvar peyzaj çalýþmamýz, þehrimize ayrý bir atmosfer kazandýracak. Projemizle 3 kilometre uzunluðunda 80 bin metrekare alanda Yeþil Kuþak oluþturuyoruz. Daha güzel bir Diyarbakýr için çalýþýyoruz" dedi. (Haber Merkezi)


11

HABER

11 Ekim 2018 Perþembe

Kayýp kýz Mardin’de ortaya çýktý Hayvanlara þeker pancarýnýn yapraklarýný veriyorlar Muþ Ovasýnda merada ot kalmamasý nedeniyle çiftçiler, þeker pancarý yapraklarýný toplayarak hayvanlarýna veriyorlar Muþ Ovasýnda þeker pancarý hasadý devam ederken, vatandaþlar þeker pancarýnýn yapraklarýndan da istifade ediyorlar. Tarlalarda bir yandan hasat yapýlýrken öbür taraftan da hayvancýlýk yapan çiftçiler, sonbaharla birlikte meralarda yeþil ot kalmamasý sebebiyle þeker pancarý yapraklarýný toplayarak hayvanlarýna götürüyorlar. Týrpan, orak ve elleriyle þeker pancarýnýn yapraklarýný koparan çiftçiler, topladýklarý yapraklarý at arabalarý ve kamyonetlerle ahýrlarýna taþýyorlar. Muþ Merkeze baðlý Kumluca köyünden, hasadýn yapýldýðý merkeze baðlý Baðlar (Çîriþ) Mahallesi'ndeki tarlalara gelip bir ücret ödemeden yapraklarý toplayan çiftçiler, hayvanlarýný aç býrakmamak için onlarý þeker pancarý yapraklarýy-

la beslediklerini söylediler. Orakla þeker pancarý yapraklarýný toplayan Umut Korkmazer, merada ot kalmadýðýný belirterek, "Þeker pancarýnýn hasadý yapýlýyor. Biz de günlük olarak gelip bu yapraklarý toplayarak hayvanlarýmýza götürüyoruz. Son bahar olduðu için merada ot kalmadý. Bizlerde mecburen bunlarý toplayýp hayvanlarýmýza götürüyoruz." þeklinde konuþtu. Ferhat Söylemez ise hayvanlarýný aç býrakmamak için þeker pancarý yapraklarýný elleriyle topladýðýný söyleyerek, "Kumluca köyünden Baðlar Mahallesi'ne gelerek þeker pancarýnýn yapraklarýný topluyoruz. Týrpanla, orakla ve elle kesip topladýðýmýz yapraklarý götürüp hayvanlarýmýza yem olarak veriyoruz." ifadelerini kullandý. (ÝLKHA)

Diyarbakýr'ýn Çýnar ilçesinde dün sabah evden okula gidiyorum diye çýkan ve kendisinden bir daha haber alýnamayan 12 yaþýndaki Þükran Akþeker, Mardin'de bulundu. Baba Demir Akþeker, emniyete götürülen kýzýnýn ifadesinin ardýndan kendilerine teslim edileceðini söyledi DÝYARBAKIR - Çýnar ilçesi Yatýlý Bölge Ortaokulunda okuyan ve dün sabah 'okula gidiyorum' diye evden ayrýldýktan sonra kendisinden bir daha haber alamayan 12 yaþýndaki Þükran Ak-

þeker'in ailesi polise baþvurdu. Baþvuru sonrasý yapýlan çalýþmalarda Þükran Akþeker ve beraberindeki kýz arkadaþý Mardin'de bulundu. Kýzýnýn bulunmasý ile ilgili detaylarý bilmediðini akta-

ran baba Demir Akþeker, "Emniyet, kýzýmýn arkadaþý ile birlikte Mardin'de bulunduðunu söyledi. Kýzýmý almaya gidiyorum. Emniyetteymiþ. Durumunun iyi olduðunu öðrendim" dedi.

Mal Alýmý Ýþi için ihale ilaný

Batman’da 52 bin kiþi uçakla seyahat etti Batman Havalimaný Müdürlüðü tarafýndan açýklanan 2018 yýlý eylül ayý havalimaný istatistiklerine göre; Batman Havalimanýnda iç hat yolcu trafiði bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 10 artýþla 51 bin 843, dýþ hat yolcu trafiði yüzde 2 artýþla 533, toplamda ise yüzde 10 artýþla 52 bin 376 olduðu ifade edildi. Dýþ hatlar uçak trafiði 5 olmak üzere, toplam uçak trafiði yüzde bir artýþla 340'a ulaþtý. 2018 yýlý eylül ayýnda Batman Havalimaný Yük (kargo+posta+bagaj) trafiði ise toplamda yüzde 10 artýþla 553 ton olarak gerçekleþti. 2018 Yýlý Eylül Sonu gerçekleþmelerine göre; bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 38 artýþla 503 bin 304 yolcu hizmet aldý, hizmet verilen toplam uçak trafiði yüzde 36 artýþla 3 bin 482'ye, yük (kargo+posta+bagaj) trafiði ise yüzde 33 artýþla 4 bin 617 tona ulaþtý." denildi. (ÝLKHA)

T.C. SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI

Diyarbakýr Ticaret Borsasý, Karacadað Kalkýnma Ajansý Sanayi Altyapýsý Mali Destek Programý kapsamýnda saðlanan mali destek ile Diyarbakýr'da Tarým ürünleri satýþ salonu modernizasyonu projesi kapsamýnda satýþ salonu modernizasyonu ve laboratuar makineleri için bir mal alýmý iþi ihalesi sonuçlandýrmayý planlamaktadýr. Ýhaleye katýlým koþullarý, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren Ýhale Dosyasý Diyarbakýr Ticaret Borsasý Þ.Urfa yolu 8. Km adresinden veya www.diyarbakirtb.org.tr ve www.karacadag.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir. Teklif teslimi için son tarih: 24.10.2018 Saati 14 00 Gerekli ek bilgi ya da açýklamalar; www.diyarbakirtb.org.tr ve www.karacadag.gov.tr de yayýnlanacaktýr. Teklifler, teklif dosyasýnda yazýlý olan tarih ve saatlerde, Diyarbakýr Ticaret Borsasý Þanlýurfa yolu 8. Km Diyarbakýr adresinde yapýlacak oturumda açýlacaktýr.

BASIN- (875881) - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de


Kuruluþ Yýlý: 3 Mayýs 2007

11 EKÝM 2018 PERÞEMBE Yýl: 12 - Sayý : 3850

www.diyarbakiryenigun.com

Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

E.Y. Malatyaspor geçen sezondan daha baþarýlý MALATYA - E.Y Malatyaspor, geçen sezon 8 haftalýk periyot sonunda 8 puan toplayabilmiþti. Malatya temsilcisi, ligde aldýðý 12 puanýn 7'sini kendi sahasýnda kazandý. Sarý-kýrmýzýlýlar, sahasýndaki tek yenilgiyi A.Konyasppor'dan aldý. Spor Toto Süper Lig'de 8 hafta geride kalýrken, E.Y. Malatyaspor topladýðý 12 puanla 8. sýrada yer aldý. Sarý-kýrmýzýlýlar, þu ana kadar aldýðý 12 puanýn 7'sini iç sahada kazandý. E.Y. Malatyaspor, 8 haftalýk bölümde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 de maðlubiyet aldý. Ligde þuana kadar 12 puan toplayan sarýkýrmýzýlýlar, milli araya 4-4'lük Demir Grup Sivasspor beraberliðiyle girdi. Malatyaspor, geride kalan 8 hafta sonunda 3 kez galip gelirken, toplamda 12 puan kazandý. Malatya ekibi, 12 puanýn 7'sini iç sahada kazandý. Sahasýnda oynadýðý 4 karþýlaþmada 2 kez galip gelen sarý-kýrmýzýlýlar, 1 karþýlaþmada berabere kalýrken, 1 müsabakayý ise kaybetti. E.Y. Malatyaspor, þu ana kadar sahasýnda oynadýðý 4 karþýlaþmada Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'u 1-0 maðlup ederken, Demir Grup Sivasspor ile 4-4 berabere kaldý ve Atiker Konyaspor'a ise 1-0 maðlup oldu. E.Y. Malatyaspor, Süper Lig'de geride kalan 8 haftalýk bölümde topladýðý 12 puanla geçen sezonki performansýný geride býraktý. Malatya temsilcisi geçen sezon 8 haftalýk periyot sonunda 8 puan toplayabilmiþti. (ÝHA)

Karaköprü Belediyespor hazýrlýklarýný sürdürüyor ÞANLIURFA - TFF 3. lig 1. grupta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor cumartesi günü deplasmanda karþýlaþacaðý Artvin Hopaspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý. Artvin deplasmanýndan da galibiyetle dönerek galibiyet serisini 4 maça çýkarmak ve zirve mücadelesini sürdürmek isteyen Karaköprü ekibi, deplasmanda 3 puana kenetlendi. Karbel Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Yozgatlý iyi bir seri yakaladýklarýný ve bunu sürdürmek istediklerini belirterek, "Nazilli maçýnda iyi bir mücadele örneði sergiledik ve galip gelmesini bildik. Ýnþallah bu maçý da kazanýp serimizi sürdürecek ve üst sýralarda tutunmaya devam edeceðiz" diye konuþtu. Karbel Karaköprü Belediyespor cumartesi günü oynayacaðý Artvin Hopaspor maçý öncesi TFF 3. lig 1. grupta 10 puanla 2. sýrada yer alýrken, Artvin Hopaspor ise 6 puanla 13. sýrada bulunuyor. (ÝHA) C

M

Y

K

Diyar, Eroðlu ile 2’de 2 yaptý Deplasmanda Bucaspor'u maðlup ederek 2. Sýraya yükselen Diyarbekirspor, yeni teknik direktörü Ýskender Eroðlu yönetiminde 2'de 2 yaparak önemli bir çýkýþ yakaladý Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- TFF 3. Lig 3. Grupta zirve mücadelesi veren Diyarbekirspor'da Bucaspor galibiyeti sonrasý yüzler gülüyor. Ýzmir'den 3 puan ile dönerek ilk deplasman

galibiyetini imza atan yeþilkýrmýzýlýlar, averajla 2. Sýrada yer alýyor. Bülent Akan'ýn görevine son verdikten sonra Ýskender Eroðlu'nu takýmýn baþýna getiren Diyar, Eroðlu yönetiminde oynadýðý iki maçtan da galibiyetle ayrýla-

rak zirve için iddialý konuma geldi. Ligin 7. Haftasýnda kendisi gibi 12 puaný bulunan Serik Belediyespor'u konuk edecek olan Diyarbekirspor, rakibini maðlup ederek liderliðe yükselmenin hesaplarýný yapýyor.

Amedspor, Sakarya’ya bileniyor Ligde son haftalarda çýkýþ yakalayan Amedspor, Cumartesi günü deplasmanda karþýlaþacaðý Sakaryaspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürüyor

Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Amedspor, ligin 7. Haftasýnda deplasmanda Sakaryaspor ile karþý karþýya gelecek. Ligde oynadýðý son iki karþýlaþmadan 4 puanla ayrýlarak çýkýþa geçen Amed spor, Sakaryaspor deplasmanýndan da puanla dönerek çýkýþýný sürdürmenin hesaplarýný yapýyor. Talaytepe Þehmuz Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sertaç Küçükbayrak yönetiminde idmanlarýný sürdüren Amed spor, idmana ýsýnma çalýþmalarý ile baþladý. Daha sonra dar alanda oyun oynayan Amedspor, idmaný taktik ve teknik oyun ile çalýþmasýný tamamladý.

11.EYLUL.2018.PERSEMBE  
11.EYLUL.2018.PERSEMBE  
Advertisement