Page 1

Vali Güzeloðlu’ndan 10 Kasým mesajý

Ekonomide kadýný görünür kýlmayý amaçlýyorlar

10 Kasým nedeni ile bir mesaj yayýmlayan Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, “Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve mimarý eþsiz devlet adamý Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 80'inci yýldönümünde minnet, saygý ve rahmetle anýyoruz" dedi. Haber 11

T

ürkiye'de bir ilk olma özelliði taþýyan DTSO bünyesinde seçimle birlikte kuruluþunu ilan edecek olan Kadýn Meclisi için hazýrlýklar sürüyor. DTSO Yöneticisi Nevin Ýl, kadýnlarýn ekonomide emeðini görünür kýlmayý amaçladýklarýný kaydetti. 8’de

Çevrenizde haber deðeri taþýdýðýný düþündüðünüz resim ve videolarýnýzý WhatsApp Ýhbar Hattýmýza gönderin, yayýmlayalým... 10 KASIM 2018 CUMARTESÝ FÝYATI: 25 KRÞ.

0507 467 5616 - 0507 028 39 75

www.diyarbakiryenigun.com

Sur’daki ‘acele kamulaþtýrma’da OHAL Komisyonu: 3 bin kiþi göreve iade edildi OHAL Ýþlemleri Ýnceleme Komisyonu, yaptýðý açýklamada 42 bin kiþinin baþvurusunu karara baðladýðýný belirtti. Açýklamada, 42 bin kiþinin baþvurusunun incelendiði, 3 bin kiþinin göreve iade edildiði ifade edildi. 4’te

I R A R A K L A T iP

Baroya ‘kürsü’ uyarýsý Diyarbakýr Valiliði, Tahir Elçi anmasýnda hak ihlallerinin ele alýndýðý "Tahir Elçi Ýnsan Haklarý Kürsüsü"nün alýnan izne uygun olmadýðý konusunda baroyu uyardý. Anmada konuþan Baro Baþkaný Cihan Aydýn, Ýstanbul Bildirgesi Eylem Planý Tasarýsýnda yer alan düzenlemeyi "avukatlýk mesleðine saldýrý" olarak deðerlendirdi. 3’te

‘Karar tescilli tüm yapýlar için emsal niteliðinde’

Hayvanlara þiddete dayanamadý, kedi belgeseli çekti Diyarbakýrlý bir genç, televizyonlarda karþýsýna çýkan sokak hayvanlarýna þiddet görüntülerine dayanamadý. Eline aldýðý fotoðraf makinesi ile dýþarý çýkan 25 yaþýndaki Fatih Suruç, sokak hayvanlarýnýn görüntülerini çekmeye baþladý. Daha sonra bir belgesel çekmeye karar veren Suruç, sokak kedilerini konu alan bir çekim gerçekleþtirdi. 10 C

M

K

‘Acele kamulaþtýrma tüm Sur’da iptal edilmeli’

Danýþtay, Sur ilçesindeki Dengbêj Sadece tescilli yapýlar deðil, Sur Evi'yle ilgili alýnan acele kamu'daki tüm parseller için alýnan laþtýrma kararýný iptal etti. acele kamulaþtýrma kararýKarar iliþkin basýn açýklanýn iptal edilmesi gerektimasý yapan Mimarlar Odaðini savunan Aydýn, gesý Þube Eþbaþkaný Þerefrek yapýsal alanlarda gehan Aydýn, "Henüz kararýn rekse de toplumsal alanda iptali için dava açmayan geliþen bu yýkýmýn daha Aydýn fazla ilerlemeden durduruln a tescilli yapý sahipleri hukuk fh Þere yoluna baþvurmalýdýrlar" uyarýmasý için mahkemelerin gesýnda bulunarak, alýnan kararýn, rekli iptal kararlarýn bir an önce tüm tescilli yapýlar için de emsal alýnmasý iradesini göstermeleri niteliðinde olduðunu vurguladý. gerektiðini söyledi. 7’de

5’te

4’te

Siirt Arablarý-Ýsmet Ýnönü raporu ve Türklük 2

Kýyamet ne zaman kopacak? 2

Mim Yavuz BÝNBAY

Ahmet BARAN

Kadýnlar: Þiddet olayýnýn peþini býrakmayacaðýz Diyarbakýr Garý'nda çalýþan Bahar Karakaþ Uluð þiddete maruz kaldýðý iddilarýna iliþkin açýklama yapan HDP ve KESK'li kadýnlar, "Bu olay aydýnlatýlýncaya kadar peþini býrakmayacaðýz" dedi. HDP Diyarbakýr Milletvekili Dersim Dað ise söz konusu iddiayý meclis gündemine taþýdý. 6’da


2

SAÐLIK/YAÞAM

Lösemili çocuklarýn oranlarý hýzla düþüyor ''Kan kanseri" olarak da bilinen Lösemi'nin, kan ve kemik iliði dokusunda bulunan kan yapýmýndan sorumlu hücrelerin kanserleþmesi, yani kontrolsüz çoðalmasý sonucunda ortaya çýkan bir tür kan hastalýðý olduðunu ifade eden Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Neþe Akcan, kanserleþen ilik hücrelerinin saðlýklý kan üretemedikleri gibi kemik iliðini istila ederek saðlýklý kan üretebilecek hücrelere de yer býrakmadýðýný belirtti.

‘Lösemi en sýk 2 - 5 yaþ arasýndaki çocuklarda görülüyor’

Löseminin çoðunlukla beyaz kan hücrelerinin kanseri iken nadiren diðer kan hücrelerinin kontrolsüz çoðalmasý ile de oluþabileceðini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Neþe Akcan, löseminin tüm çocukluk yaþ grubu kanserlerinin \% 25 30'unu oluþturarak, çocuk yaþ grubu kanserlerinin ilk sýrasýnda yer aldýðýný belirtti. Löseminin en sýk 2 - 5 yaþlarýnda görüldüðünü söyleyen Yrd. Doç. Dr. Neþe Akcan, lösemilerin klinik seyrine göre kabaca akut ve kronik olmak üzere iki gruba ayrýlabildiðini kaydetti.

Çocukluk çaðý lösemilerin \%97’si ‘hýzlý geliþen lösemi’

Çocukluk çaðý lösemilerinin \%97'sinin akut yani hýzlý geliþen lösemiler olduðunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Neþe Akcan, çocukluk çaðý lösemilerine iliþkin risk faktörleri ile ilgili olarak genetik faktörler arasýnda kalýtýmsal sendromlar, kalýtsal immun sistem bozukluklarý ve lösemili kardeþe sahip olmanýn yer aldýðýný belirtti. Yrd. Doç. Dr. Neþe Akcan konuþmasýna þöyle devam etti: "Yaþam tarzý ile iliþkili risk faktörleri arasýnda yapýlan bazý çalýþmalarda kesin olmamakla birlikte,

gebelik döneminde alýnan alkol ile çocukluk çaðý lösemileri arasýnda iliþki gösterilmektedir. Çevresel risk faktörleri arasýnda radyasyona veya kimyasallara maruz kalmak, baþka bir kanser için kemoterapi görmüþ olmak, immunsupresyon tedavisi almak yer almaktadýr. Ýspatlanmýþ, çeliþkili risk faktörlerini ise elektromanyetik ya da güç santrallerine yakýn oturmak, erken yaþta geçirilen enfeksiyonlar, doðumda anne yaþý, babanýn sigara içmesi, babanýn kimyasal çözücülerle ilgili bir iþte çalýþmasý, yer altý sularýnýn kimyasallar ile temasý ve fetal dönemde maruz kalýnan bazý endokrin bozucular oluþturmaktadýr." Eriþkin çaðdaki kanserlerden farklý olarak, çevresel faktörlerin etkisi lösemi oluþumunda daha az etkili olduðundan, çoðu vakada lösemileri önlemeye çalýþmanýn pek mümkün olmadýðýný söyleyen Yrd. Doç. Dr. Neþe Akcan diðer taraftan lösemiyi erken tanýmak için yapýlabilecek, önerilen bir tarama testi bulunmadýðýný söyledi. Yrd. Doç. Dr. Neþe Akcan þöyle devam etti: "Genetik olarak kanser riski taþýyan sendromlarýn varlýðýnda ya da baþka bir kanser nedeniyle tedavi görmüþ veya immunsupresyon tedavisi alan hastalar daha dikkatli izlenmeli, bilinen risk faktörlerinden uzak tutulmalýdýr. Çoðunlukla hastalar semptomlarýn baþlamasý ile doktora baþvurunca taný almaktadýr."

Löseminin semptom ve bulgularý

Lösemi tanýsýnýn, kan testleri, kemik iliði aspirasyon / biyopsisi ve ardýndan da hücre tipini belirleme ve genetik tetkikler sonucu konup, kesinleþtiðini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Neþe Akcan, tanýdaki ayrýntýlý testlerin genel-

likle lösemi tiplerini, tedavi prensiplerini belirlemede yardýmcý olduðunu da sözlerine ekledi. Yrd. Doç. Dr. Neþe Akcan, löseminin semptom ve bulgularý hakkýnda þöyle devam etti; "Kýrmýzý kan hücrelerinin fonksiyon kaybýna baðlý olarak yorgunluk, güçsüzlük, üþüme, solukluk, baþ aðrýlarý, beyaz kan hücrelerinin fonksiyon kaybýna baðlý olarak ateþ, enfeksiyon bulgularý, trombosit (pýhtýlaþma ile ilgili hücreler) hücrelerinin fonksiyon kaybýna baðlý olarak ise kolay berelenme, ciltte morluklar, diþ eti veya burun kanamalarý görülmektedir. Bunlara ek hastalarda kemik ve eklem aðrýlarý, lösemik hücrelerin karaciðer veya dalakta birikmesine baðlý organlarda büyüme ve bunlarýn karýnda ele gelen kitle þeklinde hissedilmesi, karýn aðrýsý, iþtah azalmasý, kilo kaybý, lenf nodlarýna yayýlma sonucu ele gelen lenf bezleri, göðüsteki lenf bezlerinin ya da timus denilen organýn iþgali ile havayollarýna basý ve geçmeyen öksürük ya da solunum sýkýntýsý, bu bezelerin damarlara basýsý ile vena cava superior sendromu denilen yüzde ve gövde üst yarýsýnda ödem ve solunum sýkýntýsý, santral sinir sistemi metastazý ile baþ aðrýsý, epileptik nöbet, kusma, görme bozukluklarý izlenmektedir.

Tedavi yöntemi

Açýklamalarýnda hastalýðýn tedavisine de deðinen Yrd. Doç. Dr. Neþe Akcan, tedavi sürecine öncelikle genel durumun düzeltilmesi, ek sýkýntýlarýn giderilmesi ve enfeksiyonlarýn tedavisi ile baþlandýðýný, böbrekler, karaciðer ve kalbin, kemoterapi ilaçlarýnýn yan etkilerinden korunmasý için önlemler alýnmasýnýn tedavi öncesi büyük önem taþýdýðýný belirtti. Yrd. Doç. Dr. Neþe Akcan, löseminin primer tedavisinin kemoterapi olup, hastanýn yaþý ve diðer tüm risk faktörleri ile hücre tipi belirlenerek hastaya uygun kemoterapi protokollerinin düzenlendiðini, yüksek doz kemoterapi ihtiyacý olan hastalarda ise kemik iliði transplantasyonu ya da löseminin tipine göre radyoterapilerin de tedaviye eklendiðini söyledi. Profesyonel psikiyatri desteðinin yaný sýra, hastalara ve ailelerine verilecek sosyal desteðin önemini de vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Neþe Akcan, bu amaçla çeþitli sosyal destek kuruluþlarýnýn yapýlandýrýldýðýný ve fa-

10 Kasým 2018 Cumartesi

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Neþe Akcan, Vücuttaki hücrelerin kontrolsüz çoðalmasý sonucu ortaya çýkan ve çocukluk çaðýndaki hastalarda %97 hýzla geliþen lösemiden korunmanýn mümkün olmadýðýný fakat günümüzde ölümle sonuçlanan vakalarda %50 oranýnda azalma görüldüðünü belirtti aliyet gösterdiðini, lösemi hastalýðýný daha iyi tanýmak, böylelikle tanýnýn atlanmasýný engellemek, lösemiden korkmak yerine onunla baþ edebilmeyi ve onu yönetmeyi kavramak adýna çeþitli farkýndalýk projelerinin tasarlandýðýný kaydetti. Çocukluk çaðý kanserlerinde 1975'ten 2010 yýlana kadarki dönemde, neredeyse ölüm hýzlarýnda \%50'den fazla düþüþ olduðunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Neþe Akcan, artan sað kalým oranlarýnýn yüz güldürücü rakamlara ulaþtýðýný bildirdi. Hastalar için sadece kýsa süreli deðil uzun dönem izlem planlarýnýn da düzenlenmesinin gündeme geldiðini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Neþe Akcan, bunun için izlem rehberleri hazýrlandýðýnýn bildirdi. Akcan, uzun dönemdeki risk faktörleri ve izlemde dikkat edilmesi gereken noktalarý da þöyle özetledi: "Ýkincil kanserler, kalp ve akciðer problemleri, psikolojik ya da alýnan beyin ýþýnlamasýna ya da bazý kemoterapilere baðlý öðrenme güçlükleri, büyüme geliþmede duraksama, gecikmiþ ya da erken ergenlik, hipofiz hormon eksiklikleri, tiroid hormonu ya da kortizol hormonu bozukluklarý, testis ya da over yetmezlikleri ve infertilite sorunlarý ile osteoporoz baþlýcalarý olarak sayýlabilir. Bu nedenle uzun süreli izlemde multidisipliner yaklaþým önem arz etmektedir. Sosyal ve emosyonel destek ise taný anýndan itibaren uzun süreli izlemin her aþamasýnda gerekli en önemli basamaklardan birini oluþturmaktadýr. Bu noktada profesyonel psikiyatrik desteðin yaný sýra, hastalara ve ailelerine verilecek sosyal destek de ayrýca önemlidir. Bu nedenle çeþitli sosyal destek kuruluþlarý yapýlandýrýlmakta ve faaliyet göstermektedir. Türkiye'de de bu amaçla kurulan ve faaliyetlerini baþarý ile yerine getiren Lösemili Çocuklar Saðlýk ve Eðitim Vakfý (LÖSEV) ilk kez 1998 yýlýnda kurulmuþ olup gittikçe büyüyen ailesi ile saðlýðýn yanýnda, eðitime katkýlarý, sosyal etkinlikleri ile de lösemili çocuklarýmýza kucak açmaktadýr. (ÝHA)


10 Kasým 2018 Cumartesi

3

GÜNCEL

Baroya ‘kürsü’ uyarýsý Köpeðe çarpmamak için direksiyonu kýrdý, 2’si aðýr 7 kiþi yaralandý Diyarbakýr'da, yola aniden çýkan köpeðe çarpmak istemeyen þoförün direksiyonu kýrmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda, araçta bulunan 2'si aðýr 7 kiþi yaralandý. Olay, Diyarbakýr-Þanlýurfa yolu 40. kilometresinde meydana geldi. Siverek'ten Diyarbakýr istikametine seyir halinde olan 06 HE 206 plakalý otomobilin önüne aniden köpek çýktý. Þoförün köpeðe çarpmamak için direksiyonu kýrmasý üzerine araç takla attý. Yaklaþýk 100 metre savrulan ve hurdaya dönen araçta bulunan biri çocuk 7 kiþi yaralandý. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 saðlýk ekipleri, ilk müdahaleyi yaptýktan sonra yaralýlarý ambulanslarla Diyarbakýr Gazi Yaþargil Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Hastaneye kaldýrýlan yaralýlardan 2'sinin durumunun aðýr olduðu öðrenildi. Kaza yerine gelen güvenlik güçleri, çalýþma yapmak için yolu bir süre trafiðe kapattý. Yapýlan çalýþmalarýn ardýndan araçlarýn geçiþine kontrollü þekilde izin verilirken, kazayla ilgili inceleme baþlatýldý. (Haber Merkezi)

Patlayýcý yüklü araçla yakalanan 3 zanlý tutuklandý MARDÝN - Kýzýltepe Ceylanpýnar Karayolu'nda ele geçirilen bombalý araçta gözaltýna alýnan 3 zanlý tutuklanarak cezaevine gönderilirken kendilerine yardým yataklýk yaptýklarý iddiasýyla gözaltýna alýnan 2 kiþinin emniyetteki iþlemleri sürüyor. 01 Kasým'da 72 plakalý araçta 247 kilo 864 gram PETN tipi patlayýcý ve düzeneklerin ele geçirilmesiyle ayný araç içerisinde gözaltýna alýnan A.B, V.T. ve F.T'nin emniyetteki iþlemleri tamamlandý. Adliyeye sevk edilen zanlýlar, çýkarýldýklarý nöbetçi hâkimlikçe tutuklanarak Mardin cezaevine gönderildi. Þüphelilere yardým ettikleri iddiasýyla gözaltýna alýnan F.T. ve Y.O'nun emniyetteki iþlemleri ise sürüyor. Bilindiði üzere, Ýl Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan 1 Kasým'da Kýzýltepe Ceylanpýnar Karayolu'nda bir araçta yapýlan aramada 247 kilo 864 gram PETN tipi patlayýcý ve düzenekler ele geçirilmiþ, 3'ü araçta 5 zanlý yakalanmýþtý. (ÝLKHA)

Diyarbakýr Valiliði, Tahir Elçi anmasýnda hak ihlallerinin ele alýndýðý “Tahir Elçi Ýnsan Haklarý Kürsüsü”nün alýnan izne uygun olmadýðý konusunda baroyu uyardý. Anmada konuþan Baro Baþkaný Cihan Aydýn, Ýstanbul Bildirgesi Eylem Planý Tasarýsýnda yer alan düzenlemeyi “avukatlýk mesleðine saldýrý” olarak deðerlendirdi Diyarbakýr Barosu'nun, öldürülen Baro Baþkaný Tahir Elçi'yi anmak ve faillerinin bulunmasý için düzenlediði anma etkinliðinin "içeriðine" Diyarbakýr Valiliði'nden uyarý geldi. Diyarbakýr Adliyesi önünde düzenlenen eylem öncesi polis yetkilileri, Diyarbakýr Valiliðinin, kurulan Tahir Elçi Ýnsan Haklarý Kürsüsü ile eylem için alýnan izinin konusu dýþýna çýktýðýna yönelik uyarýsýný sözlü olarak Baro Baþkaný Cihan Aydýn'a bildirdi. Emniyet yetkilileri, gerekli izinler için baronun Diyarbakýr Valiliði nezdinde görüþmeler yapmasýný istedi. Emniyet yetkililerinin uyarýsýnýn ardýndan Tahir Elçi için düzenlenen eylemin 149'uncusu gerçekleþtirildi. Burada konuþan Diyarbakýr Baro Baþkaný Cihan Aydýn, Elçi cinayetinde 3 yýla yaklaþtýklarý ve soruþturmada bir ilerleme olmadýðýný belirterek, "Size bu konuda, üzülerek söylüyoruz ki, söyleyebileceðimiz yeni bir þey yok. Elimizden geleni geçmiþ dönemde yaptýk, bugün de yapmaya devam ediyoruz. Bu soruþtur-

manýn selamete ulaþmasý için, faillerin bulunmasý için, katillerin bulunmasý için elimizden geleni yapýyoruz" dedi.

Ýstanbul bildirgesine eleþtiri

Diyarbakýr Valiliði'nin uyarýsýna iliþkin, "Daha önce de konuþtuðumuz gibi burasý Tahir Elçi Ýnsan Haklarý Kürsüsü olacaktýr demiþtik" diyen Aydýn, Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Ajansý ve Yargýtay arasýnda avukat olmayanlarýn da mahkemelerde taraflarý temsil etmesini saðlayan Ýstanbul Bildirgesi Taslak Eylem planýný sert sözlerle eleþtirdi. Eylem planý tasarýsýnda yer alan düzenlemeyi "avukatlýk mesleðine saldýrý" olarak yorumlayan Aydýn, tasarýya iliþkin þu ifadeleri kullandý: "Mesleðimiz maalesef sadece fiili ve fiziki saldýrýlara maruz kalmýyor, baþka alanlarda da bizzat yargýnýn en tepesindeki yargý örgütü tarafýndan, Yargýtay tarafýndan da mesleðimize yönelik saldýrý giriþimleri var. Biz bunu giriþim olarak deðerlendiriyoruz. Çünkü

Öðrenci servisi ile yolcu minibüsü çarpýþtý: 6 yaralý

hala bir taslak halindedir. Burada þunu diyor: Mahkemeler avukatlýk yetkisi olmayan uygun kiþilerin mahkeme nezdinde taraflarý temsil etmesine izin verebilir. Bunu avukatlýk mesleðinin ortadan kaldýrýlmasýnýn bir giriþimi olarak algýlýyoruz. Bu avukatlýk mesleðinin ilk ortaya çýktýðý, yani antik Roma ve Yunan devletlerindeki döneme götürecek bizi. O dönemde de avukat olmayan kiþiler bu görevi yapýyorlardý. Þimdi 21'inci yüzyýlda biz yine ayný tehditle karþý karþýyayýz. Diyarbakýr Barosu olarak diðer barolarla birlikte bu konuda sesimizi yükselteceðiz. Bu, mesleði ortadan kaldýrmaya yönelik hukuk dýþý giriþime karþý elimizden ne geliyorsa, bunun geri alýnmasý için elimizden ne geliyorsa yapacaðýz. Umarým sadece tasarý aþamasýnda kalýr."

“Gerçek sivil toplumcu”

Aydýn, konuþmasýnýn ardýndan sözü, eyleme davet edilen Diyarbakýr Sanayi ve Ýþ Ýnsanlarý (DÝSAD) Yönetim Kurulu Baþkaný Burç Baysal'a býraktý. Tahir Elçi ile sivil toplum alanlarýnda uzun süre birlikte çalýþtýklarýný kaydeden Baysal, Tahir Elçi'nin hukukçu ve insan haklarý savunucu olmasýnýn yanýnda gerçek anlamda bir sivil toplumcu olduðunu söyledi. Anma, yapýlan oturma eyleminin ardýndan sona erdi. (MA)

Batman merkezde öðrenci servisi ile yolcu minibüsünün çarpýþmasý sonucu yaþanan kazada 6 kiþi yaralandý. Kaza, Esentepe Üstgeçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki plakasý ve sürücüsünün ismi öðrenilemeyen öðrenci servisi, 72 DR 266 plakalý yolcu minibüsüne arkadan çarptý. Yaþanan kazada isimleri öðrenilemeyen 6 kiþi yaralanýrken, kaza yerine itfaiye ve saðlýk ekipleri sevk edildi. Yaralýlar, ambulanslarla Batman bölge Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Maddi hasarýn da oluþtuðu kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝLKHA)


4

HABER

Mim Yavuz BÝNBAY

Siirt Arablarý-Ýsmet Ýnönü raporu ve Türklük 2

araskem@gmail.com

Siirt sehir kültürü, tarih öncesinden Ras'ûl Hacar maðaralarýnda bulunanan neolitik kalýntýlardan Tel Halef kültürüne, Hititlerden önce yaþanan El Ubeyd kültürüne dayanmaktadýr. Bu kültür, Hurriler ve Akad'lardan baþlayýp, Babillilere, Mittanilere, Urartulara ve nihayet þehrin kurucusu olan Asurlulara Ulaþýyor. Siirt adýnýn Sami Dilinden geldiði öne sürülmektedir. Bazý kaynaklarda bu adýn, Keldani Dilinden, kent anlamýna gelen Keert (Kaa at) sözcüðünden kaynaklandýðý yazýlýdýr. Siirt sözcüðü, isim kaynaklarýnda; Esart, Sairt, Siirt, Siird gibi çeþitli biçimlerde kullanýlmýþtýr. Süryani ler kente Se erd (yöresel söyleniþ biçimiyle Sert) demiþlerdir. XIX. yy da Sert, Seerd, Sört, Sairt olarak kullanýlmýþ, günümüzde de Siirt biçimiyle benimsenmiþtir. Bazý kaynaklarda "Keert" sözcüðünün Keldanilerde kent anlamýna geldiði ve bunun da "Seert" le benzerliðine dikkate çekilirken, baþka kaynaklar da Ermenice kent vurgusu yapan "gerd" ekinin de Siirt'le ilgisini ortaya koymaktadýr. Arap kaynaklarýnda ise

Siirt adý "Ýs'ird" ya da "Us'ird" olarak geçmekte, Süryanice metinlerde ise "Se'erd" biçiminde yer almaktadýr. Önemli bir kaynak olan Leiden baskýsý Ýslâm Ansiklopedisi'nde Siirt adý "Si'ird" olarak geçmektedir. Bölgemizdeki þehirlerin kuruluþlarýna ve günümüze (21.yy) yansýmalarýna bir göz attýðýmýzda karþýmýza net olarak üç temel kültürel yapý öne çýkmaktadýr. Süryaniler, Ermeniler ve Araplar. Diðer unsurlar Türkler, Kürtler, Türkmenler, Romalýlar (Bitlis'i kurmuþ olmalarýna raðmen) , Partlar, … vd. Bölgede yönetici konumda olmalarýna raðmen 20.yy son çeyreðine kadar þehir merkezlerinde demografik yansýmalarý ya hiç olmamýþtýr veya cok zayýf kalmýþtýr. Cumhuriyet döneminden sonra, tüm " araþtýrmacýlar " aðýz birliði etmiþçesine bölge kültürünün temel yapýsýný teþkil eden temel olgularý ya görmezden gelmiþler veya bilinçli olarak o olgularý büyük bir gayretle yok etmeðe, sansürlemeye çalýþmýþlardýr. Temel yok edildiðinde bina çöker iþte günümüzde böyle bir çöküþün erozyo-

OHAL Komisyonu: 3 bin kiþi göreve iade edildi

O

HAL Ýþlemleri Ýnceleme Komisyonu, 42 bin baþvuruyu karara baðladý. Komisyon, 3 bin kiþinin görevine iade edildiðini belirtti

Eryýlmaz çalýþmalarý yerinde inceledi Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryýlmaz, Genel Sekreter Yardýmcýsý Mehmet Ali Sabaz, Ýmar, Yol Yapým ve Altyapý Koordinasyon ile Ýtfaiye Daire baþkanlarýyla birlikte Kulp ve Lice ilçelerinde yürütülen çalýþmalarý inceledi, yetkili-

DÝYARBAKIR - OHAL Ýþlemleri Ýnceleme Komisyonu, yaptýðý açýklamada 42 bin kiþinin baþvurusunu karara baðladýðýný belirtti. Açýklamada, 42 bin kiþinin baþvurusunun incelendiði, 3 bin kiþinin göreve iade edildiði ifade edildi. Açýklamada, kamudan ihraç edilen kiþiler ya da kapatýlan kurumlarla ilgili 125 bin baþvuru yapýldýðý, 42 bin dosya için karar verildiði, 83 bin dosyaya iliþkin incelemenin sürdüðü belirtildi. 3 bin baþvuruyu kabul eden komisyon, haftada bin 200 civarýnda baþvuru hakkýnda karar veriyor. Komisyon kararlarýna karþý idare mahkemelerine dava açýlabiliyor. (MA)

lerden bilgi aldý. Eryýlmaz ve beraberindekiler, ilk olarak Kulp ilçesini ziyaret etti. Kulp Kaymakamý ve Belediye Baþkanvekili Fatih Dülgeroðlu tarafýndan karþýlanan Eryýlmaz ve beraberindekiler, ilçede inþasý devam eden stadyum, otogar, günlük kesim evi ve kadýn istihdam merkezinde incelemelerde bulundu. Burada yürütülen çalýþmalar hakkýnda Kaymakam Dülgeroðlu'ndan ve yetkililerden bilgi alan Eryýlmaz, ilçede yapýmý devam eden bir camiyi

10 Kasým 2018 Cumartesi

de ziyaret etti. Çalýþma alanlarýný inceledikten sonra Kulp Belediyesi'ne geçen Eryýlmaz, belediyenin faaliyetleriyle ilgili istiþarede bulundu. Kulp ziyaretinin ardýndan Lice'ye geçen Eryýlmaz, burada Büyükþehir Belediyesi'nin inþa ettiði kapalý pazar yerini inceledi. Lice Belediyesi'ni de ziyaret eden Eryýlmaz ve beraberindekiler, baþkan yardýmcýsý ve ilgili birim amirleriyle devam eden çalýþmalar hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulundu. (Haber Merkezi)

nunu yaþýyoruz. Günümüzde bu temel anlayýþýn yansýmasý olarak bazý kesimler Mezobotamya kültürünün kurucu unsuru olan Süryani-Arami kültürünü ve islamýn tasavvuf kolunu yok sayarak kendilerine mal etmeye çalýþmaktadýr. Bu yaklaþým güneþ dil teorisyenlerinin bir dönem Sümerleri Türk saymalarýna benzemektedir. 1914 de kadar net olarak Arab, Süryani, Ermeni, Kürt, Ibrani olarak yansýyan etnik ve Müslüman, Hiristiyan, Yezidi ve Yahudi olarak yansýyan dinsel zenginlik 1914 katliamýndan sonra üzeri örtülerek etnik ve dinsel farklýlýklar yok sayýlmýþ ve resmiyette, etnik olarak sadece Türk (son dönemlerde Türk ve Kürt) ve dinsel olarak Müslüman sünni diye adlandýrýlmýþtýr. Medeniyetlerin gerek kendi çaðlarýndaki, gerek daha sonra var olan kültürlere yaptýklarý etkileri iki kaynaktan izleyebiliyoruz: Arkeolojik buluntular ve Yazýlý belgeler. Bu etkiler; mimaride, sanatta, teknikte, sosyopolitik kurumlarda, bilimde, edebiyatta ve dinlerde görülmektedir. Devam Edecek

AYM’den Çaðlar Demirel’in

BAÞVURUSUNA RET

Anayasa Mahkemesi, milletvekiliyken tutuklanan HDP eski Milletvekili Çaðlar Demirel’in “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarýnýn ihlal edildiðine” iliþkin baþvurusunu "dayanaktan yoksun” bularak reddetti DÝYARBAKIR - Anayasa Mahkemesi (AYM), hakkýnda fezleke bulunan milletvekillerinin dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasýna iliþkin Anayasanýn 20'nci maddesinde yapýlan deðiþikliðin 20 Mayýs 2016'da kabul edilmesiyle dokunulmazlýðý kaldýrýlarak gözaltýna alýnýp tutuklanan HDP Diyarbakýr eski Milletvekili Çaðlar Demirel'in baþvurusunu karara baðladý. AYM, Demirel'in avukat Reyhan Yalçýndað'ýn, 26 Ocak 2016'da üç baþlýkta yaptýðý baþvuruyu karara baðlayarak reddetti. AYM, Demirel'in, "yakalama ve gözaltýna alýnmanýn hukuka aykýrý olmasý nedeniyle kiþi hürriyeti ve güvenliði hakkýnýn ihlali", "baþvuru yollarýnýn tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez olduðuna" oybirliðiyle hükmeden AYM, Demirel'in "tutuklamanýn hukuki olmamasý nedeniyle kiþi hürriyeti ve güvenliði hakkýnýn ihlali" ve "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarýnýn ihlal edildiðine" iliþkin baþvurusunu "dayanaktan yoksun" bularak oy çokluðuyla "kabul edilemez" buldu. Anayasa Mahkemesi Ýkinci Bölümü'nün aldýðý kararda, Baþkan Engin Yýldýrým, "tutuklamanýn hukuki olmamasý nedeniyle kiþi hürriyeti ve güvenliði hakkýnýn ihlali" ve "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarýnýn ihlal edildiðine" iliþkin karþý oy kullandý. Söz konusu baþlýklarda, karar oy çokluðuyla alýndý. (MA)


HABER

10 Kasým 2018 Cumartesi

Ahmet BARAN

Kýyamet ne zaman kopacak? 2

ahmetbrn21@gmail.com

"Allah'ýn huzuruna varmayý yalanlayanlar, gerçekten ziyana uðradýlar. Nihayet onlara kýyamet vakti ansýzýn gelip çatýnca onlar, günahlarýný sýrtlarýna yüklenerek diyecekler ki: "Dünyada iyi amelleri terk etmemizden dolayý vay halimize!" Dikkat ediniz! Taþýdýklarý þey ne kötüdür!" (6 En'am 31) Devam edelim: "Onlar, farkýnda olmadan kýyamet saatinin kendilerine ansýzýn gelmesinden baþka bir þey beklemiyorlar." (43 Zuhruf 66) "Göklerin, yerin ve ikisi arasýndakilerin mülkiyeti kendisine ait olan Allah en yücedir! Kýyametin bilgisi de O'nun katýndadýr. Sizler yalnýz O'na döndürüleceksiniz." (43 Zuhruf 66) Öðretmenin sosyal medyadan yaptýðý paylaþýmda: "Arkadaþlar; Kalbinizi ferah tutun ve namaza hala baþlamadýysanýz, artýk baþlayýn. Bu sizin için öngörülendir. Ýçki günah

deðildir ama içtikten sonra günah iþlemek çok kolaydýr. Elbette içmezseniz daha iyi olur. Ýçkiliyken namaz kýlmayýn. Þimdi bütün olanlarý ve konuþanlarý iyi izleyin. Herþey Allah'ýn izniyledir. Benim emin olduðum þeyden, siz de emin olun. Býrakýn konuþanlarý, benim gönderilerimi okuyun. Dedim ya aslan uyandý. Saða sola kaçýþan yaban eþekleri gibiler. Zaten 12 kasýmda gidecek bir iþiniz olmayacak. Bana uyun.Paranýzý süse deðil, erzaða ayýrýn" diyor. " Paranýzý süse deðil, erzaða ayýrýn" Kýyamet kopacak diyelim erzaký ne yapacaðýz? Kýyameti deprem gibi mi görüyor? Erzaka deðil. Salih Amele ihtiyacýmýz var. Allah'a, kendine ve ameline güvenen Müslüman için kýyamet vakti önemli deðil. Kýyamete hazýr olup olmadýðý önemli. Amelleri ile baþý dik mi

5 ? Boynu bükük mü ? Kalacak o önemli. Güneþ katlanýp karanlýða gömüldüðünde, Yýldýzlar dökülüp ýþýklarýný yitirdiðinde, Daðlar yürütülüp kaybolduðunda, Deðerli mallar terkedildiðinde, Yabani hayvanlar bir araya toplandýðýnda, Denizler kaynayýp kabardýðýnda, Canlar bedenlerle birleþtirildiðinde, Diri diri topraða gömülen kýza, hangi günah sebebiyle öldürüldüðü sorulduðunda, Amel defterleri açýldýðýnda, Gökyüzü sýyrýldýðýnda, Cehennem tutuþturulduðunda, Cennet yaklaþtýrýldýðýnda, Her can, kendine ne hazýrladýðýný bilecektir. (81 Tekvir 1-14) Bitti

‘Diyarbakýr müze þehir özelliði taþýyor’ D icle Üniversitesinde düzenlenen Cumhuriyet Dönemi’nde Diyarbakýr Sempozyumu’nun açýlýþýnda, Diyarbakýr’ýn, surlarý ve çeþitli anýtlarýyla “müze þehir” özelliði taþýdýðý belirtildi

DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Rektörlüðü, Dicle Üniversitesi Bilimsel Araþtýrma Projeler Birimi ile Karacadað Kalkýnma Ajansý tarafýndan Uluslararasý Cumhuriyet Dönemi'nde Diyarbakýr Sempozyumu gerçekleþtirildi. Üniversitenin kongre merkezinde yapýlan Sempozyumda Dicle Üniversitesi Türk Ýslam Sanatlarý Anabilim Dalý Baþkaný Doç. Dr. Oktay Bozan, katýlýmcýlara hitap etti. Diyarbakýr'ýn, kültürün insanla kucaklaþtýðý bir þehir olduðunu belirten Bozan, bu sempozyumun, kentin tarihiyle ilgili yapýlan önceki sempozyumlarýn devamý niteliðinde olduðunu söyledi. Bozan, "Diyarbakýr, dünyada benzeri çok az bulunan kitabeleri, kabartma resim ve simgelerle süslü muazzam surlarý, çeþitli anýtlarýyla bir müze þehir özelliði taþýmaktadýr. Tarihin, sanatýn, kültürün insanla kucaklaþtýðý, kadim halklarýn hatýrasý ve insanlýða emaneti olan þehirdir Diyarbakýr. Ýnsanlýk tarihi kadar kadim bir kent olan Diyarbakýr, insanoðlunun ilk izlerinin bulunduðu, üretimin ve yerleþik hayatýn baþladýðý müstesna yerlerden birisidir. Mezopotamya'nýn

bereketli topraklarýnýn baðrýnda Dicle'nin cömert sularýyla düþlerin yeþerdiði Diyarbakýr, insanlýðýn ortak mirasý, düþlerin ve tasavvurlarýn taþlara nakþedildiði abidevi þehir özelliði taþýmaktadýr. Kültürlerin, medeniyetlerin, inançlarýn, kýsacasý insana dair her þeyin bileþkesi olan Diyarbakýr'ý hangi kelimelerle ifade edersek edelim bu kadim þehir, bizi sadece geçmiþe ve onun karanlýk, gizemli dehlizlerine çekmez. Ayný zamanda bir gelecek tasavvuru oluþturur, geleceðe dair bir þeyler fýsýldar" dedi.

‘Diyarbakýr, Anadolu’nun Ýslam’a açýldýðý kutlu eþik olmuþtur’ Bereketli topraklarýn ve tarihi yollarýn kavþak noktasýnda bulunduðu için Diyarbakýr'ýn devamlý olarak imparatorluklarýn mücadele sahasý olduðunu kaydeden Bozan, þunlarý söyledi: "Bu nedenle Hurri-Mitanniler, Asurlular, Urartular, Medler, Persler, Bizanslýlar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Artuklular, Eyyubiler, Selçuklular, Akkoyunlular ve Osmanlýlar bu þehirde hüküm süren devletlerden bir

kýsmýdýr. Bu nedenledir ki dünyada hiçbir kent, Diyarbakýr gibi ilk bakýþta bütün çaðlarýn göründüðü bir resim sunmaz. Yüzyýllarca Bizans ve Sasani imparatorluklarý arasýnda el deðiþtiren Diyarbakýr, Hazreti Ömer döneminde fethedilerek Ýslam beldesi haline gelmiþ ve Anadolu'nun Ýslam'a açýldýðý kutlu eþik olmuþtur." Bu sempozyumun, Diyarbakýr'ý bütün yönleriyle anlamak amacýyla yapýlan önceki sempozyumlarýn devamý niteliðinde olduðunu dile getiren Bozan, "Bugüne kadar yapýlan sempozyumlarda cumhuriyet dönemi, göz ardý edilen veya pek fazla araþtýrma yapýlmayan bir dönem olmuþtur. Bu nedenle bu sempozyum ile cumhuriyet dönemi Diyarbakýr'ý hakkýnda daha fazla bilgi ortaya koymak ve bunu paylaþmak temel gayemizdir. Diyarbakýr, üzerinde ne kadar araþtýrma yapýlýrsa yapýlsýn kendi okuyucusuna sürekli yeni þeyler söylemeye müsait tarihi zenginliðe sahip bir þehirdir." ifadelerini kullandý. Sempozyuma; Ziya Gökalp Eðitim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Giray Topal, çeþitli üniversitelerden akademisyenler ve öðrenciler katýldý. (ÝLKHA)

“Damla” projesi kapsamýnda gönüllü gençler Diyarbakýr’da Damla projesi kapsamýnda yabancý ülkelerden Diyarbakýr’ý ziyarete gelen 45 gönüllü genç kýz, Vali Hasan Basri Güzeloðlu tarafýndan aðýrlandý Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan yürütülen "Damla" projesi kapsamýnda Bangladeþ, Suriye ve Kazakistan'dan gelen misafirleri kabul etti. "Damla" projesinin, 2018 yýlýnýn on ikinci faaliyetinin 2-11 Kasým tarihleri arasýnda 45 kadýn gönüllü genç ile birlikte Diyarbakýr'da gerçekleþtirilecek olmasý nedeniyle Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Mehmet Demir, Güzeloðlu'na bilgi verdi. Ziyaret, gönüllü gençler tarafýndan Güzeloðlu'na çiçek ve plaket takdim etmelerinin ardýndan toplu fotoðraf çekimi ile son buldu. (ÝLKHA)


6 DEDAÞ’tan 3 bin 500 personele yüksekte çalýþma eðitimi Dicle Elektrik 3 bin 500 personele yüksekte çalýþma eðitimi verdi. Diyarbakýr’da baþlatýlan bu eðitimler, daha sonra; Þanlýurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak’ta gerçekleþtirilecek DÝYARBAKIR- En tehlikeli iþ kollarýndan biri olan elektrik daðýtýmýnda hizmet veren Dicle Elektrik'teki iþ saðlýðý ve güvenliði uzmanlarý, olasý iþ kazalarýnýn önüne geçilebilmesi için saha çalýþanlarýna yüksekte çalýþma eðitimi veriyor. Diyarbakýr'da baþlatýlan bu eðitimler, daha sonra þirketin sorumluluk bölgesini oluþturan Þanlýurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak'ta gerçekleþtirilecek. Hizmet verdiði iþ kolu nedeniyle iþ saðlýðý ve güvenliði (ÝSG) konusuna büyük önem veren Dicle Elektrik, daha önce kendileri de 1. Seviye Yangýn Eðitici Eðitimi ve Yüksekte Çalýþma Eðitici Eðitimi alan ÝSG uzmanlarý aracýlýðý ile yaklaþýk 3 bin 500 saha çalýþanýna yüksekte çalýþma eðitimi vermeye baþladý. Diyarbakýr'da baþlatýlan teorik ve pratik eðitimler, ardýndan diðer illerde gerçekleþtirilecek. Diyarbakýr'da bulunan þirkete ait eðitim sahasýnda çalýþanlara pratik olarak demir, beton ve aðaç direklere güvenli biçimde týrmanma ve inme eðitimleri verildi. Týrmanma, direk üzerinde çalýþma ve inme sýrasýnda yapýlan hatalara dikkat çekilen eðitim sýrasýnda, bunlarýn neden olacaðý kazalar ve sonuçlarý hakkýnda geçmiþte yaþanan örneklerden de yola çýkýlarak uyarýlar yapýldý.

Hem eðitim hem denetim Dicle Elektrik ÝSG Yöneticisi Dr. Mesut Karabulut, yüksekte çalýþma eðitimiyle ilgili bilgiler verirken, hedeflerinin sýfýr iþ kazasý olduðundan saha çalýþanlarýna sadece teorik ve pratik eðitim vermekle kalmadýðýný belirterek, "Bizim sektörde saha çalýþanlarýnýn tümünün yüksekte çalýþma eðitimi almasý zorunluluktur. Burada da yüksekte çalýþmak durumda olan personellerimize uzmanlarýmýz tarafýndan teorik ve pratik eðitimler veriliyor. Onlara doðru çalýþma prensiplerini göstererek iþlerini güvenli araç ve ekipmanlarla yapmalarýnýn neden gerektiðini pratikte yaþanmýþ örnekleri ile gösteriyoruz. Bu eðitimler sayesinde iþçi saðlýðýný en fazla tehdit eden yüksekten düþme vakalarý çalýþanlarýn, aldýklarý bu eðitimleri pratikte de uygulamalarý durumunda tehlikesiz bir hal almaktadýr. Hedefimiz sýfýr iþ kazasý olduðundan saha çalýþanlarýmýza sadece teorik ve pratik eðitim vermekle kalmýyor, kesintisiz saha denetimleri yapýyoruz" dedi. (ÝHA)

HABER

10 Kasým 2018 Cumartesi

‘Þiddet olayýnýn peþini

býrakmayacaðýz’ Diyarbakýr Garý’nda çalýþan Bahar Karakaþ Uluð þiddete maruz kaldýðý iddilarýna iliþkin açýklama yapan HDP ve KESK’li kadýnlar, “Bu olay aydýnlatýlýncaya kadar peþini býrakmayacaðýz” dedi

DÝYARBAKIR - Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Kadýn Meclisi ve Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Diyarbakýr Þubeler Platformu, Birleþik Taþýmacýlýk Sendikasý (BTS) Diyarbakýr Þubesi Kadýn Sekreteri Bahar Karakaþ Uluð'un çalýþtýðý iþ yerinde þiddete maruz kaldýðý iddialarýna iliþkin Diyarbakýr Garý önünde basýn açýklamasý düzenledi. Mezopotamya Ajans'ta yer alan habere göre açýklamaya, HDP Diyarbakýr Milletvekili Remziye Tosun, HDP'li kadýn yöneticiler ve KESK üyesi kadýnlar katýldý.

“Sessiz kalmayacaðýz” Açýklama yapan Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikasý (TÜM BEL-SEN) Diyarbakýr Þubesi Eþbaþkaný Yasemin Noyan, Diyarbakýr Gar Ýstasyonu'nda memur olan BTS Diyarbakýr Þubesi Kadýn Sekreteri Bahar Karakaþ Uluð'un ayný kurumda çalýþan MemurSen iþyeri temsilcisi Mehmet Elhazar tarafýndan fiziksel þiddete maruz kaldýðýný söyledi. Noyan, 25 Kasým Uluslararasý Kadýna Yönelik Þiddetle Mü-

cadele Günü'ne hazýrlandýklarý bir süreçte arkadaþlarýnýn maruz kaldýðý þiddete sessiz kalmayacaklarýný söyledi.

“Olayýn peþini býrakmayacaðýz” Yaþanan olayýn takipçisi olacaklarýný söyleyen Noyan, þöyle devam etti: "Memur-Sen temsilciliðini yapan þahsýn arkadaþýmýza karþý hem sözlü hem de fiziki þiddeti olmuþtur. Biz, bu kaba þiddeti hiçbir zaman kabul etmedik, etmeyeceðiz. 25 Kasým'a yaklaþýrken, alanlarda her türlü þiddetin karþýsýnda olduðumuzu belirtirken böyle bir þiddeti kabul etmiyoruz. Bugün, Gar Müdürü ile görüþmek için buraya geldik. Ancak müdürü bulamadýk, yerinde deðilmiþ. Müdürün bu konudaki tavrý bizim için çok önemlidir. Þiddetten yana tavýr alacaksa buna karþý da hukuki bir süreç baþlatacaðýmýzý buradan duyurmak istiyorum. Bu iþin takipçisi olacaðýz. Bu olay aydýnlatýlýncaya kadar peþini býrakmayacaðýz" dedi. Açýklamanýn ardýndan kadýnlar, "Jin, jiyan, azadi" sloganý attý.

Araç sürücüleri dikkat! Diyarbakýr’da bugün gerçekleþtirilecek etkinlik kapsamýnda bazý yollar trafiðe kapatýlacak

Diyarbakýr Valiliði tarafýndan yapýlan açýklamada, "10 Kasým Atatürk'ü Anma Günü" ile ilgili olarak bugün gerçekleþtirilecek etkinlik kapsamýnda bazý yollarýn trafiðe kapatýlacaðý belirtildi. Etkinlik süresince trafiðe kapatýlacak olan yollar ve alternatif güzergâhlar þöyle: - Ekinciler Caddesi'nde Kýþla Caddesi ile Ýnaloðlu Caddesi arasý kapanacak. Alternatif olarak Akkoyunlu Caddesi takiben Ýstasyon Cad-

Þiddet iddiasý meclis gündeminde HDP Diyarbakýr Milletvekili Dersim Dað ise söz konusu iddiayý meclis gündemine taþýdý. Dað, Karakaþ'ýn maruz kaldýðý þiddete iddialarýna iliþkin Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný Mehmet Cahit Turhan'ýn yanýtlamasý istemiyle þu sorularý sordu: "* Bahar Karakaþ Uluð'a þiddet uygulayan Mehmet Elhazar hakkýnda soruþturma açýlmýþ mýdýr? Soruþturma açýlmýþ ise bu soruþturma ne aþamadadýr? * Mehmet Elhazar'ý savunan ve þiddet maðduru Bahar Karakuþ Uluð'u tehdit eden gar müdürü Kenan Atlý hakkýnda soruþturma açýlmýþ mýdýr? * Bakanlýða baðlý birimlerde kadýna yönelik þiddete karþý aldýðý herhangi bir önlem bulunmakta mýdýr? Var ise bunlar nelerdir? * Bakanlýða baðlý birimlerde çalýþan KESK üyesi personellere mobbing uygulandýðý doðru mudur? Eðer doðru ise bu mobbingi uygulayan personel ve amirler hakkýnda idari iþlem baþlatýlmýþ mýdýr?"

desi'ne verilecek. - Hintlibaba Caddesi'nde Kýþla Caddesi ile Ýnaloðlu Caddesi arasý kapanacak. Alternatif olarak Elazýð Caddesi, Ali Emiri Caddesi ve Lise Caddesi'ne verilecek. - Ýnaloðlu Caddesi'nde Ýstasyon Caddesi ile Hintlibaba Caddesi arasý kapanacak. Alternatif olarak Ali Emiri Caddesi takiben Ýstasyon Caddesi veya Elazýð Caddesi'ne verilecek. - Kýþla Caddesi'nde Elazýð Caddesi kesiþiminden Ýstasyon Caddesi kesiþimine kadar kapanacak. Alternatif olarak Elazýð Caddesi ve Ýstasyon Caddesi'ne verilecek. (Haber Merkezi)


HABER

10 Kasým 2018 Cumartesi

7

Sur’daki ‘acele kamulaþtýrma’da

I R A R A K L A iPT

Danýþtay, Sur ilçesindeki Dengbêj Evi’le ilgili acele kamulaþtýrma kararýný iptal etti. Konuyla ilgili açýklama yapan Mimarlar Odasý Þube Eþbaþkaný Þerefhan Aydýn, “Henüz kararýn iptali için dava açmayan tescilli yapý sahipleri hukuk yoluna baþvurmalýdýrlar” uyarýsýnda bulundu DÝYARBAKIR - Bakanlar Kurulu'nun 21 Mart 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayýmladýðý kararla Diyarbakýr'ýn Sur ilçesindeki yapýlar için "acele kamulaþtýrma" kararý vermesine iliþkin hak sahiplerinin verdiði hukuk mücadelesi, Danýþtay ve Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) takýlmýþtý. Mezopotamya Ajans'ta yer alan habere göre Danýþtay ve AYM, "acele kamulaþtýrma" kararýnýn iptal edilmesi için yapýlan baþvurularý reddetmiþti. Diyarbakýr Mimarlar Odasý da hakkýnda kamulaþtýrma kararý alýnan kültür varlýðý niteliðindeki Dengbêj Evi ve diðer yapýlar için Danýþtay'a baþvurdu. Danýþtay 6'ncý Dairesi, odanýn bu talebini reddetti. Oda, kararýn bozulmasý için temyiz talebini, bir üst kurul olan Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu'na (DÝDDK) taþýdý. DÝDDK tetkik hakimi, Oda'nýn kendisine ait kültür varlýðý niteliðindeki yapýyla ilgili talebini yerinde görerek, "Korunmasý gerekli kültür varlýðý olan taþýnmazlarýn 2942 Sayýlý Kanun'un 27'nci maddesi kapsamýnda deðerlendirilebilmesi hukuken mümkün olmadýðýndan, bu nitelikteki dava konusu taþýnmazýn acele kamulaþtýrýlmasýna yönelik dava konusu Bakanlar Kurulu kararýnda hukuka uyarlýk bulunmadýðý; bu nedenle temyiz isteminin kabulü ile Daire kararýnýn bozularak, söz konusu Bakanlar Kurulu kararýnýn dava konusu taþýnmaza yönelik kýsmýnýn iptaline karar verilmesi gerektiði düþünülmektedir" dedi.

“Kanunda böyle bir atýf yok”

DÝDDK de hakimin düþüncesini yerinde görerek kültür varlýðý niteliðindeki yapýlarý ilgilendiren 2863 Sayýlý Koruma Yasasý'ný hatýrlattý ve "acele kamulaþtýrma" kararýna yasada atýf yapýlmadýðýný belirterek þu ifadelere yer verdi: "Yasada bu nitelikteki taþýnmazlarýn kullanýmý ve devri ile bu taþýnmazlara yönelik fiziki müdaha-

lelere iliþkin tüm usul ve esaslar kurala baðlanmýþ, taþýnmaz kültür varlýklarýnýn kamulaþtýrýlmasý konusunda yetkili olan idareler tarafýndan izlenmesi gereken usul ve prosedürler ayrýntýlý olarak belirtilmiþ; ancak özel düzenleme niteliðindeki 2863 sayýlý yasanýn 15'nci maddesinde taþýnmazlarýn kamulaþtýrýlmasý konusunda istisnai bir yöntem olan acele kamulaþtýrmaya iliþkin herhangi bir düzenlemeye ya da bu konuda 2942 sayýlý Kanun'un 27'nci maddesine yönelik herhangi bir atýfa yer verilmemiþtir." Üst kurul, Bakanlar Kurulu'na kültür varlýklarýný acele kamulaþtýrma yetkisi olmadýðýna dikkat çekerek, "Korunmasý gerekli kültür varlýðý niteliðinde olan taþýnmazlarýn 2942 sayýlý 27'nci maddesinde öngörülen acele kamulaþtýrma usulü kapsamýnda deðerlendirilebilmesi hukuken mümkün olmayýp, aksi yöndeki yaklaþýmýn, korunmasý gerekli kültür varlýðý olan taþýnmazlarýn bu niteliðinin göz ardý edilerek, kamulaþtýrmalarda 2863 sayýlý yasa uyarýnca öngörülen sürecin ve kamulaþtýrmaya yetkili olan ilgili idarelerin bu yetkilerinin bertaraf edilmesine sebebiyet verebileceði açýktýr" dedi.

Hukuka uygun deðil

Mahkeme, açýkladýðý gerekçelerle Danýþtay 6'ncý Dairesi'nin ret kararýnda hukuka uyarlýk bulunmadýðýný belirterek, bozduðu kararýn gerekçesinde þu ifadelere yer verdi: "Yukarýda yer verilen deðerlendirmeler doðrultusunda, korunmasý gerekli kültür varlýðý olan taþýnmazlarýn acele kamulaþtýrýlmasý hukuken mümkün olmadýðýndan, 2942 sayýlý Kanun'un 27'nci maddesi uyarýnca tesis edilen 21/03 /2016 günlü, Bakanlar Kurulu kararýnýn sivil mimarlýk örneði korunmasý gerekli taþýnmaz kültür varlýðý olan Diyarbakýr Ýli, Sur Ýlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi, 415 ada, 15 parsel sayýlý dava konusu

taþýnmaza yönelik kýsmýnda hukuka uyarlýk görülmemiþtir." Mahkeme kararýnýn, "acele kamulaþtýrma" kapsamýna alýnan kültür varlýðý niteliðindeki yapýlar için emsal olduðu belirtiliyor.

“Tarihi bir suç iþlendi”

Mimarlar Odasý Diyarbakýr Þubesi ise karar iliþkin oda binasýnda bilgilendirme toplantýsý düzenledi. Mimarlar Odasý Þube Eþbaþkaný Þerefhan Aydýn, yaklaþýk 3 yýl önce 2 Aralýk 2015 tarihinde "güvenlik" gerekçesiyle Diyarbakýr'ýn kentsel sit alaný olan binlerce yýllýk tarihi geçmiþi olan Suriçi'nde 6 mahallede sokaða çýkma yasaðý ilan edildiði ve akabinde çatýþmalarýn yaþandýðýný hatýrlattý. Her yönüyle aðýr tahribatlarýn yaþandýðý ve sonrasýnda resmi kurumlarca gerçekleþtirilen yýkýmlarla binlerce yýldýr yaþamýn kesintisiz biçimde sürdüðü mahallelerin adeta bir çöle çevrildiðini belirten Aydýn, bu alanda kurtarýlabilecek binlerce yapýyla özellikle yüzlerce tarihi tescilli yapýnýn yýkýldýðýný ve tarihi bir suç iþlendiðini dile getirdi.

“Emsal niteliðinde”

Yüzlerce tescilli yapý arasýnda mülkiyeti odalarýna ait olan Mala Dengbêjan'ýn (Dengbej Evi) da bu karar kapsamýna alýnan tescilli yapýlardan biri olduðunu hatýrlatan Aydýn, þöyle devam etti: "Karara karþý o dönem meslek örgütlerimiz ve sivil toplum kuru-

luþlarý tarafýndan çeþitli eylemsellikler geliþtirilmiþ ve iptali için davalar açýlmýþtýr. Biz de Bakanlar Kurulu kararýndan hemen sonra Mimarlar Odasý olarak mülkiyeti odamýza ait olan ve Kürt sözlü edebiyatýný ve yaþanmýþlýklarýný günümüze taþýyan Dengbêj kültürünün devamlýlýðýna katký olmasý amacýyla kente kazandýrýlan tarihi-tescilli yapýmýzýn kamulaþtýrma kararýnýn iptaline yönelik yargý yoluna baþvurmuþtuk. Baþvurumuz, Danýþtay 6. Dairesi tarafýndan reddedilmiþti. Ancak temyiz istemimiz sonucu mülkümüz olan Dengbêj Evi'nin acele kamulaþtýrma kararý DÝDDK tarafýndan 2'ye karþý 8 oy ile iptal edilmiþtir. Gerekçeli kararda özet olarak belirtmek gerekirse, korunmasý gerekli kültür varlýklarýnýn yani tescilli yapýlarýn kamulaþtýrýlamayacaðý belirtilmiþtir. Bu kararýn, tüm tescilli yapýlar için de emsal niteliðinde olduðunu da belirtmek isteriz. Dolayýsýyla henüz kararýn iptali için dava açmayan tescilli yapý sahipleri hukuk yoluna baþvurmalýdýrlar" þeklinde konuþtu. Sadece tescilli yapýlar deðil, Sur'daki tüm parseller için alýnan acele kamulaþtýrma kararýnýn iptal edilmesi gerektiðini savunan Aydýn, gerek yapýsal alanlarda gerekse de toplumsal alanda geliþen bu yýkýmýn daha fazla ilerlemeden durdurulmasý için mahkemelerin gerekli iptal kararlarýn bir an önce alýnmasý iradesini göstermeleri gerektiðini söyledi.


8

HABER

10 Kasým 2018 Cumartesi

Ekonomide kadýný görünür

kýlmayý amaçlýyorlar

T

ürkiye’de bir ilk olma özelliði taþýyan DTSO bünyesinde seçimle birlikte kuruluþunu ilan edecek olan Kadýn Meclisi için hazýrlýklar sürüyor. DTSO Yöneticisi Nevin Ýl, kadýnlarýn ekonomide emeðini görünür kýlmayý amaçladýklarýný kaydetti DÝYARBAKIR - Dünya Bankasý'nýn Giriþimcilik Araþtýrmasý'na göre, Türkiye'de þirket sahipliðinde kadýnlar sadece yüzde 25,4'lik bir yer tutarken, kadýn çoðunluklu yöneticilere sahip þirketlerin oraný ise yüzde 0,3'e tekabül ediyor. Türkiye'de þirketlerin sadece yüzde 5,4'ünde bir kadýn üst düzey yönetici yer alýrken, tam zamanlý çalýþan kadýnlarýn oraný ise 21,9. Veriler, kadýnlarýn iþ hayatýnda karar verme ve yönetim mekanizmalarýnda erkeklerle eþit olmadýðýný gösterirken, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý (DTSO), bu eþitsizliðe karþý harekete geçerek Kadýn Meclisi kurma kararý aldý.

Türkiye’de bir ilk DTSO Meclisi, 31 Ekim'de Kadýn Meclisi'nin oluþturulma kararýný onayladý. Türkiye'de ayný zamanda bir ilk olma özelliði taþýyan Kadýn Meclisi, 2 Aralýk 2018 tarihinde tanýtým toplantýsýný, 2019 Ocak ayýnýn ikinci haftasýnda ise meclis seçimini gerçekleþtirecek. Diyarbakýr plakasýndan esinlenerek Kadýn Meclisi, 21 kiþiden oluþacak ve üyelerini kendi aralarýndan 4 kiþiden oluþan bir yürütme kurulu seçecek. DTSO bünyesinde yapýlan kadýn çalýþmalarý da seçimle birlikte kuruluþunu ilan edecek olan Kadýn Meclisi'ne devredilecek. Kadýn Meclisi hazýrlýk çalýþmalarýný yürüten DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Nevin Ýl, Mezopotamya Ajansý'na (MA) yaptýðý açýklamada, toplumsal cinsiyet eþitsizliðinin en belirgin dengesizliðinin ekonomik alanda görüldüðünü, bu yüzden kadýn meclisini oluþturmaya ihtiyaç duyduklarýný kaydetti.

‘Kadýn giriþimci sayýsý düþük’ Bölgede kadýn giriþimci sayýsýnýn oldukça düþük olduðunu, ekonomik alanda faaliyet gösteren sivil toplum kurumlarýnýn karar alma organlarýnda da kadýnlarýn yok denecek kadar az olduðunu belirten Ýl, "Kadýnlar,

iþ dünyasýnda hem görünür deðiller hem de karar mekanizmalarýnda yoklar. Bütün bu yaþadýðýmýz sorunlar bizi yeni çözüm arayýþýna yöneltti. Türkiye Odalar Borsalar Birliði (TOBB) Kadýn Giriþimciler Kurulu gibi yapýlardan öte, kendimizin kurduðu, kalýcý, sürdürülebilir ve çalýþmalarýnda da oda bünyesinde mekan ve finans açýdan desteklenebilecek bir yapý olmasý gerektiðini düþünerek böyle bir çalýþmaya karar verdik" dedi. Ýl, TOBB bünyesinde kadýn giriþimcilerinin bulunduðunu; ancak bunlarýn tamamen odalarýn yönetiminde alýnan kararlara baðlý kalmak zorunda kaldýðýný kaydetti. Bütçesi olmayan, karar mekanizmasýnda kadýnýn yer almadýðý kurum ve giriþimlerin kadýnlara bir aþama kaydetmediðini belirten Ýl, bunun üzerine kendi aralarýnda tartýþtýklarýný ve öncülüðünü yapmak üzere Türkiye'de bir ilk olma özelliði taþýyan Kadýn Meclisi'nin kurulmasý için çalýþmalara baþladýklarýný söyledi.

“Ortak kararlar alabilecek” Kadýn Meclisi çalýþmasýnýn bölgede örnek teþkil eden bir model olacaðýný vurgulayan Ýl, Oda bünyesinde onun bir organý gibi, meclisi ve yönetimiyle, bütün birimleriyle eþ güdümlü çalýþabilecek ve ortak kararlar alabilecek bir meclis modelini hedeflediklerini kaydetti. Ýl, kadýnlarýn ancak böyle söz ve karar alma organlarýna daha kolay ulaþabileceklerini düþündüklerini ifade etti.

“Amaç kadýnýn emeðini görünür kýlmak” TOBB'da yaklaþýk bin 619 delegenin bulunduðunu ve bu delegelerin Türkiye'nin bütün illerinden gelen temsilcilerden oluþtuðunu belitten Ýl, "Bu bin 617 delege üst delegeleri seçer. Bu delegelerin sadece 17'si kadýn ve TOBB yönetimde de kadýn yok. Bizim odamýzýn yaklaþýk 16 bin üyesi var, bunlarýn içinde sadece 2 bin 200 kadýn ortaklý þirket var. Bu oranlarda

da ciddi sýkýntýlar var. Çünkü kadýn temsiliyetinin odaya yansýmadýðýnýn bir göstergesidir. Bizim yürüttüðümüz çalýþmanýn bir parçasý da, kadýnýn ekonomik alanlarda emeðini görünür kýlmasý ve farkýna varmasý üzerineydi" diye konuþtu.

“350 kadýn kendi þirketinin baþýnda” Kadýn Meclisi çalýþmasýna baþladýklarýnda ilk iþlerinin tüzük hazýrlýðý olduðunu dile getiren Ýl, akademisyen ve kadýn aktivistlerle bir araya gelerek nasýl daha iyi bir tüzük oluþturabilecekleri konusunda ortaklaþtýklarýný kaydetti. Kadýn sivil toplum örgütleriyle de bir araya gelerek veriler hazýrladýklarýný ifade eden Ýl, "Topladýðýmýz verilere göre, 2bin 200 kadýn ortaklý þirket var. Bunun sadece 350'si kendi iþinin baþýnda. 350'si de ya askýda ya da kapatma aþamasýndadýr. Diðer büyük çoðunluðu ise eþinin kendisi adýna kurduðu ve yönettiði bir þirket modeli var karþýmýzda. Bu rakam da binleri buluyor. Yaklaþýk 250 þirkete de ulaþamadýk. Asýl vahim olaný þuydu; kadýnlar adýna var olan þirket de erkekler eliyle yönetilen þirketlerdi. Bu tablo, riskleri de barýndýran bir yönetim biçimidir ve kadýnlarý gelecekte baþka bir riske sürükleyebilir" ifadelerini kullandý.

Üçayaklý çalýþma takvimi Meclis'in, kadýn istihdamý ve kadýnlarýn iþ gücünde hak etti-

ði yere ulaþmasýný saðlayacaðýný belirten Ýl, bu kapsamda üçayaklý bir çalýþma takvimi oluþturduklarýný ve takvimin ilk ayaðý olan sivil toplum örgütleriyle buluþmayý tamamladýklarýný belirtti. Ýkincisi, Meclis kararýnýn DTSO Meclisi'nden geçtiðini, üçüncü olarak da iþletme sahibi kadýnlýlarla buluþma gerçekleþtirdiklerini kaydeden Ýl, 2 Aralýk'ta Keçi Burcu'nda lansmanlarýný yapacaklarýný, kendi mekanlarýný oluþturacaklarýný ve Ocak ayýnýn ikinci haftasýnda da Meclis'in kurucular kurulu seçimi yapacaklarýný söyledi.

Para ve yetkinin baskýsý Ýþ dünyasýnýn, kadýnlar için en dezavantajlý alan olduðuna vurgu yapan Ýl, gücün ve erkin olduðu ekonomi alanýnda, bu gücün paylaþýlmasýnýn erkeklerin iþine gelmediðini kaydederek, þöyle devam etti: "Söz, yetki, bütün karar organlarýnýn çalýþtýðý yerlerde erkeler var. Buralarda kadýnlar adýna üretilen bütün politikalar erkek eliyle ekonomiden beslenerek geçiyor. Kadýnlar, paranýn sahibi deðiller, sahibi olmadýklarý paranýn ve yetkinin bütün baský araçlarýyla yüz yüzedirler. Ýþsiz kadýn en büyük risk altýnda kalan kadýnlardýr. Bu yüzden ekonomik krizden en çok etkilenenler kadýnlardýr. Bizler yeni geliþmiþ ekiple, toplumsal cinsiyet eþitliliðinin yaratýlmasý konusunda politikalar yürütmeye çalýþacaðýz."


$ €

DOLAR

: 5,4864 5,4887

EURO

: 6,2272 6,2291

ALTIN

: 215,02 215,15

BÝST

: 92.650

ekonomi

9 10 Kasým 2018 Cumartesi

ihracat azaldý, ithalat arttý DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü, Dýþ Ticaret Endeksleri Eylül 2018 verileri açýklandý. Buna göre, Ýhracat birim deðer endeksi Eylül ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 2,3 azaldý. Endeks bir önceki yýlýn ayný ayýna göre, gýda, içecek ve tütünde yüzde 8,1, ham maddelerde (yakýt hariç) yüzde 4,1 ve imalat sanayinde (gýda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,2 azalýrken, yakýtlarda yüzde 28,5 arttý. Ýhracat birim deðer endeksi 2018 yýlý üçüncü çeyrekte bir önceki yýlýn üçüncü çeyreðine göre yüzde 0,2 azaldý.

Ýthalat birim deðer endeksi yüzde 2,6 arttý Ýthalat birim deðer endeksi eylül ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 2,6 arttý. Endeks bir önceki yýlýn ayný ayýna göre, gýda, içecek ve tütünde yüzde 0,1, ham maddelerde (yakýt hariç) yüzde 5,5 ve yakýtlarda yüzde 28,4 artarken, imalat sanayinde (gýda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,6 azaldý. Ýthalat birim deðer endeksi 2018 yýlý üçüncü çeyrekte bir önceki yýlýn üçüncü çeyreðine göre yüzde 4 arttý.

Ýhracat miktar endeksi yüzde 25,2 arttý Ýhracat miktar endeksi eylül ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 25,2 arttý. Endeks bir önceki yýlýn ayný ayýna göre, gýda, içecek ve tütünde yüzde 20, ham maddelerde (yakýt hariç) yüzde 13,7, yakýtlarda yüzde 12,5 ve ima-

Dýþ Ticaret Endeksleri verilerine göre eylül ayýnda bir önceki aya göre ihracat birim deðer endeksi azaldý, ithalat birim deðer endeksi arttý lat sanayinde (gýda, içecek, tütün hariç) yüzde 26,7 arttý. Ýhracat miktar endeksi 2018 yýlý üçüncü çeyrekte bir önceki yýlýn üçüncü çeyreðine göre yüzde 8,9 arttý.

Ýthalat miktar endeksi yüzde 20,3 azaldý Ýthalat miktar endeksi eylül ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 20,3 azaldý. Endeks bir önceki yýlýn ayný ayýna göre, gýda, içecek ve tütünde yüzde 9,4 artarken, ham maddelerde (yakýt hariç) yüzde 25, yakýtlarda yüzde 10 ve imalat sanayinde (gýda, içecek, tütün hariç) yüzde 21,1 azaldý. Ýthalat miktar endeksi 2018 yýlý üçün-

cü çeyrekte bir önceki yýlýn üçüncü çeyreðine göre yüzde 18,8 azaldý. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre; 2018 Aðustos ayýnda 160,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,4 artarak, 2018 Eylül ayýnda 163,1 oldu. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise; 2017 Eylül ayýnda 139,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 16,9 artarak, 2018 Eylül ayýnda 163,4 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre; 2018 Aðustos ayýnda 121,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1 azalarak, 2018 Eylül ayýnda 119,9 oldu. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise; 2017

Enerji fiyatlarýnda yýlbaþýna kadar indirim yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Fatih Dönmez, “Yýlbaþýnda maliyet düþerse indirim söz konusu olabilir ama bugünden söylemek mümkün deðil” dedi

DÝYARBAKIR - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Fatih Dönmez, katýldýðý bir televizyon kanalýnda enerji fiyatlarýna iliþkin açýklamalarda bulundu. Yýlbaþýna kadar enerji fiyatlarýna zam yapýlmayacaðýný yineleyen Bakan Fatih Dönmez, yýlbaþýnda fiyatlarý tekrar deðerlendireceklerini belirterek "Þartlar oluþtuðunda yýlbaþýnda maliyet düþerse indirim söz konusu olabilir ama bugünden söylemek mümkün deðil" dedi. (ÝLKHA)

Eylül ayýnda 149,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 21,4 azalarak, 2018 Eylül ayýnda 117,1 oldu.

Dýþ ticaret haddi 2018 yýlý eylül ayýnda 101,6 olarak gerçekleþti Ýhracat birim deðer endeksinin ithalat birim deðer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2017 yýlý eylül ayýnda 106,6 olarak elde edilmiþ olan dýþ ticaret haddi, 5 puan azalarak, 2018 yýlý eylül ayýnda 101,6 oldu. Dýþ ticaret haddi, 2018 yýlý üçüncü çeyreðinde, geçen yýlýn ayný dönemine göre 4,3 puan azalarak 102,1 oldu. (Haber Merkezi)

Yurt dýþýndan getirilen telefonlarýn harcý 3 katýna çýktý Yolcularýn yurt dýþýndan beraberinde getirdikleri telefonlarýn kayýt ücreti 170 TL’de 500 TL’ye çýkarýldý DÝYARBAIR - "Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullaným Harcý Tutarýnýn Yeniden Belirlenmesine Dair Karar" Resmi Gazete'de yayýmlandý. Buna göre, 170 TL olan maktu harç tutarý 500 TL olarak yeniden belirlendi. Karar, Resmi Gazete'de yayýmlandýðý dün itibari ile yürürlüðe girdi. (ÝLKHA)


10

HABER

10 Kasým 2018 Cumartesi

Hayvanlara þiddete dayanamadý,

KEDi BELGESELi ÇEKTi DÝYARBAKIR'da öðrenci olan Fatih Suruç, son dönemlerde gerek televizyon gerekse sosyal medya üzerinden sýkça gördüðü sokak hayvanlarýna þiddet görüntüleri nedeni ile bir çalýþma yapmaya karar verdi. Ýnsanlarýn sokak hayvanlarýna karþý ön yargýlarýný kýrmak isteyen Suruç, eline aldýðý fotoðraf makinesi ile dýþarý çýkarak öncelikle hayvanlarý fotoðraflamaya baþladý. Daha sonra bir belgesel çekip hayvanlarý tanýtmaya karar veren Suruç, kollarý sývayarak yaklaþýk 2 ay önce çalýþmalara baþladý. Diyarbakýr'daki kedileri konu alan Suruç, mahalle mahalle gezerek önce sokak kedilerini çekti daha sonra kedi besleyen insanlarla görüþtü. Yaklaþýk 2 aylýk çalýþmasýnýn ardýndan belgeselini tamamlayan Suruç, insanlarýn sokak hayvanlarýna karþý ön yargýlarýný kýrmak için çektiði belgeseli 17 Kasým'da sosyal medya üzerinden insanlara ulaþtýracak.

“Vahþet görüntülerini izlemek beni belgesel çekmeye yönlendirdi” Yaptýðý çalýþma ile ilgili Ýhlas Haber Ajansý (ÝHA) muhabirine açýklamalarda bulunan Fatih Suruç, hayvanlara iþkencelerin olduðunu ve farklý mecralarda þiddet görüntülerinin karþýsýna çýktýðýný söyledi. Ýnsanlarýn hayvanlarý vahþice öldürdüðüne deðinen Suruç, bunlarý izlemenin kendisini bu belgeseli çekmeye yönlendirdiðini dile getirdi. Ýnsanlarýn sokak hayvanlarýna karþý duyarsýz olduðunu vurgulayan Suruç, insanlarýn sokak hayvanlarýyla yaþadýklarýný unuttuklarýný belgeseli en çok da buna deðinmek için çektiðini dile getirdi.

“Sokak hayvanlarýna karþý ön yargýlarý kýrmak istiyorum” Amacýnýn sokak hayvanlarýna karýþ ön yargýlarý kýrmak olduðunu vurgulayan Suruç, "Bunun yanýnda sokak kedilerine karþý bir bilinç oluþturmaktýr. Ana temam sokak kedileri, belgeselin ismi de sokak kedileri. Bunun yanýnda diðer sokak hayvanlarýna da deðindim. Kedilere karþý ön yargýlar çok fazla, insanlarýn sokak kedilerine, hayvanlarýna bakýþ açýlarý pek de olumlu deðil. Bu belgeselde bu algýyý biraz olsun deðiþtirmek istedim. Bunu Diyarbakýr'da çekmemiz diðer illere göre biraz daha kolay oldu. Çünkü kentte sokak hayvanlarýna yönelik bilinç biraz daha fazla. Çoðu insanlar sokak hayvanlarýna mamalarýný, sularýný

veriyor, ihtiyaçlarýný karþýlýyorlar, güzel bir çalýþma oldu" dedi.

“Belgeseli çekerken ben de çok þey öðrendim” Belgeseli çekerken kendisinin de çok þey öðrendiðini aktaran Suruç, þöyle devam etti: "Sokak hayvanlarýna karýþ benim de algýlarým deðiþti. Sokak hayvanlarýna karþý bilinç oluþma noktasýnda verimli bir çalýþma olmasýný diliyoruz. Ýnsanlarýmýza ulaþtýktan sonra halkýn da sokak hayvanlarý ile yaþamaya alýþmasýný önemsiyoruz. Çalýþmada, kedilerin de karakterlerinin olduðunu öðrendim, onlara karþý geliþtirilen ön yargýlarýn yýkýlabileceðini öðrendim. Bu belgeselimizde hayvan ticaretine de biraz olsun deðinmeye çalýþtýk. Dünyada, ülkemizde hayvan ticaretleri var. Bunlar bir can olarak deðil de mal

olarak kullanýlýyor. Bu önemli bir konuydu bizim için. Canýn mal olarak satýlmasý çok acý verici bir durum. Ýnsanlar bir hayvan beslemek istiyorlarsa bunu ticaret amaçlý yapýlan yerlerde deðil de sokak hayvanlarýný ya da barýnaklardaki hayvanlarý sahiplenme ile onlara gerçekten iyilik yapmýþ oluruz."

Belgesel sosyal medyada gala yapacak Ýnsanlarýn belgesel veya kýsa film çektiklerinde bunu pek fazla yayýnlamayacaðýný savunan Su-

Lütfiye Atilla’dan Yeniden Yaþam Kanserle Mücadele Derneði’ne ziyaret

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Cumali Atilla’nýn eþi Lütfiye Atilla, kentte faaliyet yürüten Yeniden Yaþam Kanserle Mücadele Derneði’ni ziyaret etti

Diyarbakýrlý bir genç, televizyonlarda karþýsýna çýkan sokak hayvanlarýna þiddet görüntülerine dayanamadý. Eline aldýðý fotoðraf makinesi ile dýþarý çýkan 25 yaþýndaki Fatih Suruç, sokak hayvanlarýnýn görüntülerini çekmeye baþladý. Daha sonra bir belgesel çekmeye karar veren Suruç, sokak kedilerini konu alan bir çekim gerçekleþtirdi. Halkýn sokak hayvanlarýna karþý ön yargýlarýný kýrmak isteyen Suruç, belgeselini sosyal medya üzerinden insanlara ulaþtýracak ruç, þu ifadeleri kullandý: "Festivallere gösterim için gönderirler, amaç ödül almadýr. Ben bu belgeselde ödülü hiç düþünmedim. Çalýþmamý tabi ki de festivallere göndermeyi düþünüyorum ama ödül benim için ikinci plandý. Amacým yaptýðým bu çalýþmanýn çok geniþ kitlelere ulaþmasý ve insanlarýn belgeselde verdiðimiz mesajlarý almasýydý. Bu yüzden youtubede yeni baþlayan gala gösterimine çalýþmamýzý koyacaðým. 17 Kasým akþam saat 20.00'da belgeseli Özgün Sahne sayfamýzdan yayýnlayacaðým. Ýnsanlarýmýzý o saatte beraber belgeseli izlemeye davet ediyorum. Belgeseli yayýnladýktan sonra katýlýmcýlarla çalýþmamýzý deðerlendirmek için sohbet de edeceðiz." (ÝHA)

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Cumali Atilla'nýn eþi Lütfiye Atilla, Kadýn ve Aile Hizmetleri Daire Baþkanlýðý ile birlikte, kentte kanser hastalarýyla ilgili çalýþma yürüten Yeniden Yaþam Kanserle Mücadele Derneði'ni ziyaret etti. Yapýlan ziyaretten dolayý memnuniyetlerini dile getiren dernek baþkaný Þükrü Abay ile üyeler, yürüttükleri çalýþmalar ve faaliyetleri aktardý. Kentte faaliyet yürüten sivil toplum kuruluþlarý ile vatandaþlarýn fikir ve önerilerinin kendileri için önemli ol-

duðunu belirten Atilla, kanser hastalarý için derneðin yürüttüðü çalýþmalar ve verilen emekleri oldukça deðerli bulduðunu söyledi. Kanserle mücadele konusunda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin, eðitimler düzenlediðini ve vatandaþlarý bilgilendirdiðini ifade eden Lütfiye Atilla, hasta ve hasta yakýnlarý için neler yapabilecekleri hakkýnda üyelerle fikir alýþ veriþinde bulundu. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Atilla, dernek binasýný gezerek, üyelerin yaþadýklarý sorunlarý dinledi. (Haber Merkezi)


HABER

10 Kasým 2018 Cumartesi

Vali Güzeloðlu’ndan

10 Kasým mesajý

DÝYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, 10 Kasým Atatürk'ün ölüm yýldönümü nedeni ile yazýlý bir mesaj yayýmladý. Güzeloðlu, Cumhuriyet'in deðerlerine sahip çýkmanýn ortak sorumluluk olduðunun altýný çizdi. Vali Güzeloðlu açýklamalarýnda þu ifadelere yer verdi; "10 Kasým, aziz milletimiz için Atatürk'ü anma günü olduðu kadar, ayný zamanda O'nun

edilen Türkiye Cumhuriyetini 10 Kasým ne deni ile Gazi Musbir mesaj ya yýmlayan tafa Kemal Diyarbakýr V alisi Atatürk'ün Hasan Basri Güzeloðiþaret ettiði lu, “Türkiye C umhuriçaðdaþ ve yetinin kuruc usu ve güçlü yamimarý eþsiz rýnlara taþýdevlet adamý Gazi M maktýr. Bizustafa Kemal Atatü ler Cumhurk’ü ebediyete in riyet ve detikalinin 80’inci yýldön mokrasimize ümünde gereken öneminnet, sayg ý ve rahmi vererek, metle anýyoru z” dedi Milletimizin tarihi yükseliþine katký sunduðumuz gibi, þahitlik de edeceðiz. O'nun býraktýðý mirasý geleceðe taþýmak ve Cumhuideallerini gerçekleþtirme koriyetimizin temel deðerlerine nusundaki kararlýlýðýný göstersahip çýkarak ülkemizi muasýr me günüdür. Bizlere emanet bir medeniyet seviyesine ulaþedilen Cumhuriyetin en büyük týrmak bizlerin görevi ve ortak kazanýmý; etnik kökeni ve yasorumluluðudur. Bu duygu ve þam þekli ne olursa olsun mildüþüncelerle, Büyük önder letimizin bütün fertlerini vaAtatürk'ü, milli mücadelemizin tandaþlýk temelinde birleþtirkahramanlarýný, aziz þehit ve mek olmuþtur. Cumhuriyetin gazilerimizi rahmet, minnet ve fertleri olarak bizlere düþen þükran duygularýmla anýyogörev ise uðrunda büyük bedeller ödenerek bizlere emanet rum." (Haber Merkezi)

YKS, 15-16 Haziran’da yapýlacak YKS’nin, 15-16 Haziran 2019’da yapýlacaðýný duyuruldu. Baþvurular, 12 Þubat6 Mart arasýnda yapýlacak DÝYARBAKIR - ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi) 2019 yýlý sýnav takvimini açýkladý. Yükseköðretim Kurumlarý Sýnavý (YKS) 15-16 Haziran 2019'da yapýlacak. Baþvuru tarihlerinin ise 12.02.2019-06.03.2019 olarak açýklandý. (Haber Merkezi)

11 ‘Diyarbakýr her yönüyle yatýrýmcýlar için ideal bir þehirdir’ ASRÝAD Diyarbakýr Þubesi Baþkaný Aydýn Altaç ve beraberindeki heyeti makamýnda aðýrlayan Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkanvekili Cumali Atilla, “Diyarbakýr her yönüyle yatýrýmcýlar için ideal bir þehirdir” dedi DÝYARBAKIR - Asrýn Ýþ Adamlarý Derneði (ASRÝAD) Diyarbakýr Þubesi Baþkaný Aydýn Altaç ve yönetim kurulu üyeleri, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkanvekili Cumali Atilla'yý ziyaret etti. Konuklarýný makamýnda aðýrlayan Atilla, þehrimizin ekonomisiyle ilgili görüþ alýþveriþinde bulundu. Ýþ adamlarý için Diyarbakýr'ýn cazip bir yer olduðunu belirten Atilla, "Diyarbakýr her yönüyle yatýrýmcýlar için ideal bir þehirdir. Diyarbakýr, güven ve huzur þehridir. Hükümetimizin desteðiyle belediyecilik hizmetleri ve diðer alanlarda önemli mesafeler kat edildi. Ýþ adamlarý gönül rahatlýðýyla Diyarbakýr'da yatýrým yapabilir" dedi. (Haber Merkezi)


Kuruluþ Yýlý: 3 Mayýs 2007

10 KASIM 2018 CUMARTESÝ Yýl: 12 - Sayý : 3880

www.diyarbakiryenigun.com

Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

Amedspor’a 60. Kez

deplasman yasaðý Yarýn deplasmanda Ankara Demirspor ile karþýlaþacak olan Amedspor’a karþý 60. Kez deplasman yasaðý kararý alýndý. Amed spor’lu futbolseverler Ankara deplasmanýnda da tribünlerdeki yerini alamayacak DÝYARBAKIR- TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Amedspor, yarýn deplasmanda ligde zor günler geçiren Ankara DemirsMehmet Uður ÇAKIL por ile karþý karþýya RÝ gelecek. Oynadýðý son HABE 2 karþýlaþmada 4 puan toplayan Amed spor, Ankara'dan galibiyetle dönmenin hesaplarýný yapýyor. Son yýllarda Amed spor'a uygulanan deplasman yasaðý tüm tepkilere raðmen devam ederken, Ankara Demirspor ile Amed spor arasýnda oynanacak olan maça da deplasman yasaðý geldi. Ankara Ýl Spor Güvenlik Kurulu'nca alýnan kararla Amedspor taraftarlarý maça alýnmayacak. Bu yasak kararý ile birlikte Amed spor 60. Kez deplasman yasaðýna maruz kalmýþ olacak.

Diyar’da hedef 3 puan Yarýn kendi sahasýnda ligde 2. Sýrada bulunan Çorum Belediyespor’u konuk edecek olan Diyarbekirspor, zirve iddiasýný sürdürmek için mutlak kazanmak istiyor. Karþýlaþma Seyrantepe Spor Kompleskleri’nde saat 13.00’da baþlayacak Ufuk TEKER DÝYARBAKIR-TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Diyarbekirspor, ligin 12. Hafta mücadelesinde yarýn kendi evinde zirve adaylarýndan Çorum Belediyespor ile karþý karþýya gelecek. Deplasmanda Bayburt'a kaybederek zirvenin 6 puan gerisinde kalan C

M

Y

K

yeþil-kýrmýzýlýlar, sahasýnda oynayacaðý karþýlaþmada puan kaybý yaþamak istemiyor. Þýlbe Tesisleri'nde teknik direktör Ýskender Eroðlu yönetiminde idmanlarýný sürdüren Diyarbekirspor, Çorum Belediyespor'u maðlup etmesi halinde rakibinden 2.'lik koltuðunu devralacak. Öte yandan Kocaelispor'un saha-

sýnda lider Bayburtspor'u konuk edeceði haftayý iyi deðerlendirmek isteyen yeþilkýrmýzýlýlar, zirveye yaklaþmanýn da hesaplarýný yapýyor. Seyrantepe Spor Komp leksleri'nde oynanacak olan karþýlaþmayý Ýstanbul Bölgesi hakemlerinden Aytaç Geçgel yönetecek. Maç saat 13.30'da baþlayacak.

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Amedspor’un Akademi takýmlarý berabere kaldý Amed Sportif Faaliyetlerin akademi takýmlarý Þanlýurfaspor’un Akademi Liglerinde yer alan takýmlarýyla yapýlan 4 karþýlaþmadan da beraberlikle ayrýldý DÝYARBAKIR- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetlerin Akademi Liglerinde yer alan U15, U16, U17 ve U19 takýmlarý haftayý 4 beraberlik ile tamamladý. Þanlýurfaspor'un Akademi Liglerinde yer alan takýmlarýyla yapýlan 4 karþýlaþmanýn ikisi Diyarbakýr'da gerçekleþti. Diyarbakýr'da oynanan maçlarda U15 0-0 ve U16 da 1-1'lik sonuçlarla berabere kaldý. Þanlýurfa'da gerçekleþen U17 ve U19 maçlarý ise 1-1'lik skorlarla tamamlandý. Yapýlan 4 maçtan 1'er puan alan Amed Sportif Faaliyetler, iddialý olduðunu bir kez daha gösterdi. Amed Sportif Faaliyetlerin alt yapýdan sorumlu yöneticisi Adnan Zengin, akademi liglerindeki hedeflerinin sonuç olmadýðýný söyledi. Zengin, tek hedeflerinin yetenekli futbolcularý A takýma göndermek olduðunu belirterek, "Kulübümüzün önemli bir misyonu var. Bunun ana amacý da yetenekli sporcularý A takýmýna kazandýrmak. Bu nedenle akademi liglerinde elde edilen sonuçlara çok takýlmýyoruz. Ama iyi sonuçlar elde etmek moral ve motivasyon açýsýndan çok iyi bir duygu" dedi. (ÝHA)

E.Y. Malatyaspor geçen sezonu geride býraktý MALATYA - Süper Lig'de bu sezona iyi bir baþlangýç yapan Evkur Yeni Malatyaspor, aldýðý sonuçlarla dikkat çekiyor. 11 hafta sonunda 18 puan toplayarak kendisine 7. sýrada yer bulan sarý-kýrmýzýlýlar, geçen sezona göre performansýnýn üzerine koyarak yoluna devam ediyor. Evkur Yeni Malatyaspor, geçen sezon 11 haftalýk bölümde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 5 maðlubiyet alarak 14 puan toplamýþtý. Sarý-kýrmýzýlý takým, bu süreçte rakip aðlara 16 gol býrakýrken, kalesinde ise 19 gol gördü. Malatyaspor, 2018-2019 sezonunun ilk 11 haftasýnda ise gayet baþarýlý bir performans ortaya koydu. Kaplanlar, söz konusu dönemde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3' de maðlubiyet aldý ve 18 puan topladý. Sarý-kýrmýzýlýlar, attýðý 14 gole karþýlýk, aðlarýný da 10 gole kapayamadý. Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon ayný zamanda Fenerbahçe ve Galatasaray karþýsýnda aldýðý galibiyetlerle dikkat çekiyor. Malatya temsilcisi, sahasýnda ligin 2. haftasýnda Fenerbahçe'yi 1-0, 10. haftada Da Galatasaray'ý 2-0'lýk skorlarla maðlup etti. (ÝHA)

10.11.2018 cumartesi  
10.11.2018 cumartesi  
Advertisement