Page 1

‘Diyarbakýr kalkýnýrsa ülke kalkýnýr’

Þehmus Diken’den

yeni kitap

Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren yatýrýmcýlarla bir araya geldi. Burada konuþan Vali Güzeloðlu, kaybedecek bir dakikalarýnýn bile olmadýðýný ifade ederek, “Hiçbir yaklaþýmýn Diyarbakýr'ýn iddialý yolculuðunu engelleyemeyeceðinin altýný çizen Güzeloðlu, " Diyarbakýr kalkýnýrsa bölge ve ülke kalkýnýr" dedi. 9’da

10 AÐUSTOS 2018 CUMA FÝYATI: 25 KRÞ.

Yazar Þeyhmus Diken'in kaleme aldýðý Ahmed Arif - Abisi Olmak Halkýnýn kitabý Ýletiþim Yayýnlarý'ndan çýktý. Diken, Ahmed Arif'in yaþamýndan kesitleri ve onunla yaptýðý ufak sohbetleri anlattýðý kitabýný, biyografi olarak deðil, bir anýlar manzumesi olarak tanýmlýyor. 4’te

Kund Dergisi’nin ikinci sayýsý çýktý 4’te

www.diyarbakiryenigun.com

Dolarýn ateþi telefoncu

Uyuþturucu tacirlerine darbe: 26 gözaltý Uyuþturucu ve uyarýcý madde satýþýnýn önlenmesine yönelik gerçekleþtirilen operasyonlarda çok sayýda uyuþturucu ve uyarýcý madde ele geçirildi, 26 þüpheli ise gözaltýna alýndý. Mahkemeye çýkarýlan þüphelilerden 7'si tutuklandý. 3’te

ESNAFINI YAKTI Ýþler yarý yarýya azaldý

Türkiye ile Amerika arasýnda yaþanan rahip Brunson krizinin neden olduðu gerginlik dolarýn rekor üstüne rekor kýrmasýna neden oluyor. Dolar önceki gün 5,43 seviyesine kadar çýkarken, yaþanan bu durum piyasalarý olumsuz etkiliyor. Dolarýn nabzýnýn yüksek olmasý en çok telefon piyasasýný vurdu. Piyasayý pimi çekilmiþ bir bombaya benzeten telefoncu esnaflarý, dolarýn artýþýna baðlý olarak son aylarda iþlerinde yarý ÇAKIL Mehmet Uður yarýya bir azalma olduðunu L YENÝGÜN ÖZE dile getirdi. 8’de

Gençlerden þölene katýlým çaðrýsý HDP Gençlik Meclisi, Diyarbakýr Ýstasyon Meydaný'nda "Genç baþladýk, genç baþaracaðýz" sloganýyla düzenleyeceði þölene katýlým çaðrýsý yaptý. Gençler, baský, asimilasyon ve hak ihlallerine karþý her kesimden ve yaþtan insanlarý alana davet etti. 4’te

5’te

Her ölümle eksiliyoruz Osman ERGÜN

7’de

Saðlýk illa da saðlýk diyorsanýz Ahmet BARAN

Diyarkart dönemi baþlýyor

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Daire Baþkanlýðý, belediyeye ait toplu taþýma araçlarýnda 15 Aðustos 2018 tarihi itibarýyla nakit para alýmýný tamamen kaldýrýyor. Daha önce ücretli þekilde satýþý yapýlan Diyarkartlardan 1 milyon adet kartý ücretsiz daðýtmaya baþlayan Büyükþehir Belediyesi, vatandaþlarýn maðdur olmamasý için kart daðýtýmlarýný kentin farklý noktalarýnda sürdürüyor. 10’da

Hastalar þarký söyleyerek tedavi oluyorlar Haber 06 C

M

Y

K

Iþýk ihlali yapan sürücü kazaya neden oldu Haber 10

Temmuz ayýnda 37 kadýn öldürüldü

Temmuz ayý raporunu açýklayan Kadýn Cinayetlerini Du rduracaðýz Platformu, kadýn cinay etlerinde çok az da olsa yaþana n düþüþe raðmen þiddetin niteli ði ve boyutunun devam ettiði be lirtildi. Raporda 37 kadýnýn öld ürüldüðü, çocuk istismarý ve cin sel þiddetin devam ettiði belirtild i. 7’de


2 Saðlýklý boyun ve bel için yapýlmasý gerekenler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Ali Þahabettinoðlu, kötü duruþ ve hareketsizliðin bel ve boyun rahatsýzlýklarýnýn baþlýca sebebi olduðunu söyledi. Günlük yaþam temposu içerisinde farkýnda olmadan yapýlanlar, omurga saðlýðýna uygun olmayan Dr. Ali Þahabetinoðlu her yanlýþ hareket ve duruþun, omur, disk, eklem ve bað dokularýnda zamanla yýpranmalara sebep olacaðýný ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Ali Þahabettinoðlu, "Özellikle hem iþ hem de özel hayatýmýzda bilgisayar kullanýmý, akýllý telefonlar, uzun- hareketsiz çalýþma saatleri, iþ hayatýndaki acýmasýz rekabet koþullarý ve stres özellikle boyun ve bel bölgesindeki aðrýlarýn artmasýna ve bu aðrýlarýn kronikleþip hastalýk haline gelmesine sebep oluyor. Omurgamýzýn bizlere uzun yýllar saðlýklý hizmet edebilmesi için onu iyi korumak ve ekonomik kullanmak gerekir. Bunun için doðru duruþ ve oturuþ pozisyonlarýnýn öðrenilmesini ve sabah kalktýðýmýzda güne esnetme, germe egzersizleri ile baþlamak gerekir" diye konuþtu. Gerginlik ve stres kas spazmlarýna, aðrýlara yol açabildiðinden mümkün olduðunca olumlu düþünmek gerektiðini belirten Þahabettinoðlu, "Ani ve sert hareketlerden kaçýnýlmalý. Bir þey kaldýrýrken ya da yerden bir þey alýrken dizler bükerek alýnmalý ve fazla yükseðe de uzanmamalý. Sýrt çantalarýnýz çok aðýr olmamalý. Fazla kilolardan doðru spor egzersizleriyle kurtulmalý. Bol su içilmeli ve egzersiz ile karýn-bel ve sýrt kaslarý güçlendirilmeli. Bel ve boyun saðlýðýna uygun yastýkyatak, sandalye-koltuk seçiminize özen gösterilmeli. 30 dakikadan fazla oturmamalý. Araç ile seyahatlerde bir buçuk saatte bir mola verip birkaç dakika yürüyüþ yapýlmalý" diye konuþtu. Bel ve boyun aðrýlarý kronikleþmiþ, düzleþme ya da fýtýk rahatsýzlýðý olan hastalara uygulanan manuel (elle) tedavi hakkýnda bilgi veren Þahabettinoðlu, "Bu tedavi yöntemiyle ile yüzde 98 hasta iyileþmektedir. Tedavi ise 2 ile 8 seans ve haftada 1 ya da 2 kez uygulanmaktadýr. Bel ve boyun fýtýklarýnda sadece yüzde 2 hastada ameliyat gerekebilir. Ameliyatlar ilerleyen kas gücü kaybý olan veya ameliyatsýz tedavilere cevap vermeyen hastalarda gerekmektedir" dedi. (ÝHA)

SAÐLIK/YAÞAM

10 Aðustos 2018 Cuma

SICAK HAVALAR epilepsiyi tetikliyor Hava sýcaklýðýnýn arttýðý yaz döneminde nörolojik bir hastalýk olan epilepsi nöbetleri de artýþ gösteriyor.Uyku düzenindeki deðiþiklikler, sývý kaybýna baðlý olarak bozulan ilaç kan düzeyi dengesizlikleri de epilepsiyi olumsuz etkiliyor.Doktor Takvimi .com doktorlarýndan Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoðlu, yeterli uyku ve yeterli sývý alýmýnýn yaný sýra günün sýcak saatlerinde dýþarýda dolaþmamaya, bilgisayar veya televizyon karþýsýnda uzun saatler geçirmemeye de dikkat edilmesinin epilepsi nöbetlerinin tetiklenmesini önlemeye yardýmcý olacaðýný söylüyor Bilgi BAÐCI Birçok hastalýða davetiye çýkaran sýcak havalar nörolojik problemleri tetikleyebiliyor. Hava sýcaklýðý ile birlikte yükseliþ gösteren vücut ýsýsýnýn beyin hücrelerine zarar verdiði biliniyor. Ayrýca sýcakla birlikte ortaya çýkan aþýrý terleme su ve tuz kaybýna neden olarak kronik nörolojik hastalýklarýn ortaya çýkýþýný tetikleyebiliyor ya da bu tablolarý aðýrlaþtýrabiliyor. DoktorTakvimi.com doktorlarýndan Nöroloji Uzmaný Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoðlu, hava sýcaklýðýnýn yüksek olduðu dönemlerde týpký migren ataklarý gibi epilepsi nöbetlerinin de tetiklenebildiðine dikkat çekiyor. Uyku düzenindeki deðiþiklikler, sývý kaybýna baðlý olarak bozulan ilaç kan düzeyi dengesizliklerinin de epilepsiyi olumsuz yönde etkileyebildiðinin altýný çizen Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoðlu, "Bu nedenle özellikle de sýcak dönemlerde serinletici önlemlerin alýnmasý, bol sývý tüketilmesi ve diðer nöbet tetik faktörleri olan açlýk, uzun saatler bilgisayar kullanýmý gibi durumlardan uzak kalmak çok önemli" diyor.

Tedavide düzenli ve uygun dozda ilaç kullanýmý önemli Beynin bir bölümünde veya

tüm beyin bölgesinde görülen bir nöron grubunun aþýrý ve anormal uyarýlmasýyla kaynaklanan bir hastalýk olan epilepsinin nedeni kesin olarak bilinmiyor. Epilepsi primer ve sekonder olmak üzere ikiye ayrýlýyor. Primer epilepside hastalýða neden olan travma, hastalýk, tümör gibi bir neden bulunmazken sekonder epilepsi ise beyinde oluþan herhangi bir hasara (travma, kanama) veya tümör gibi yer kaplayan lezyonlara baðlý olarak ortaya çýkabiliyor. Hastalarýn büyük çoðunluðunun okul çaðýndaki çocuklar ve 64 yaþ üstü yetiþkinlerin oluþturduðu epilepside esas tedavinin nöbete yol açan sebeplere yönelik olduðunu söyleyen Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoðlu, bu hastalýðýn en az 3-5 yýl boyunca düzenli olarak ve uygun dozda ilaç kullanmayý gerektirdiðinin altý çiziyor. Bazý epilepsi türlerinin ömür boyu ilaç kullanmayý gerektirdiði gibi ilaca cevapsýz kalan vakalarda cerrahi yöntemlere baþvuruldu-

ðunu anlatan Hüseyinoðlu, hastalýðýn tedavisinde en büyük sorunun ergenlik döneminde giren gençlerin ilaçlarýný aksatmasý olduðunu hatýrlatýyor.

Alkol tüketiminden uzak durulmalý

Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoðlu, þunlarý söylüyor: "Özellikle yaz tatili döneminde yazlýklara gidiþ, tatil için þehir dýþýna çýkma, yüzme, gece eðlenceleri, uzun seyahatler gibi etkinlikler ilaç almamaya ve aksatmaya sebep olabilir. Bunun yaný sýra özellikle gençler, epilepsiyi utanýlacak bir hastalýk olarak görüp buna tepki olarak ilaçlarýný aksatýr. Ýlaçlarý aksatmak ve almamak nöbetleri tetkikler, hastalýðýn tedavisine engel olur. Bu nedenle özellikle anne ve babalar yaz ayýndaki rahatlýk döneminde çocuklarýnýn ilaç kontrollerini aksatmamalarý dikkat etmelidir. Ayrýca epilepsi hastalarý aþýrý sýcakta fazla dolaþmamalý, özellikle öðlen saatlerinde dýþarýya çýkmamalýdýr. Yüzme, spor, bisiklet gibi vücuda faydalý etkinliklerin de kontrollü yapýlmasý gerekir. Bilgisayar ve televizyon karþýsýnda fazla vakit geçirmek de epilepsi hastalarýný olumsuz etkiler. Yaz aylarýnda uyku saatleri düzensiz olur. Hastalarýmýzýn yeterince uyumasý ve uykusuz kalmamasý gerekir. Epilepsi hastalarýnýn mutlaka yeterli su tüketmeleri þarttýr. Ayrýca özellikle epileptik gençler kesinlikle alkol tüketmemelidir."


3

GÜNCEL

10 Aðustos 2018 Cuma

Uyuþturucu operasyonu: 26 gözaltý T.C. DÝYARBAKIR 1. ÝCRA DAÝRESÝ 2017/4368 ESAS TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Diyarbakýr Ýl, Kayapýnar Ýlçe, 1051 Ada, 9 Parsel, KAYAPINAR Mahalle/Köy, 7 Nolu Baðýmsýz Bölüm Kuzey, batý ve güney cepheli B+Z+14 katlý 2012 yýlý inþaalý, çift asansörlü merkezi doðalgaz ýsýtma sistemli, iç mekanýnýn hol ve antre baðlantýlý 3 oda 1 salon mutfak çift banyo wc daðýlýmlý 2 balkonlu 120,00 m2 net kullaným alanlý ahþap görünümlü çelik kapý giriþli, yer zeminleri kýsmen laminant parke kýsmen granit kaplamalý, ýslak zeminler granit kaplamalý, duvarlarý plastik boyalý tavanlarý kýsmen asma tavan kaplamalý kýsmen kartonpiyer perdefonlu, banyo ve wc tavanlarý pvc, banyo wc duvarlarý tavana kadar seramik kaplamalý, mutfak eviye tezgahý granit alt ve üst ankastre ahþap lake dolaplý, pencereler pimapen kapýlar amerikan lake panel kaplama banyo duþakabinli ve hilton lavabolu, vestiyer ve yüklüklü, elektriði ve suyu müstakil olduðu 15/02/2018 Tarihli bilirkiþi raporundan anlaþýlmýþtýr. Adresi : Fýrat Mah. 563. Sk Þirin Park Evleri A-Blok Kat:3 No:7 Kayapýnar / DÝYARBAKIR Yüzölçümü : 120 m2 Arsa Payý : 4/236 Ýmar Durumu : Kayapýnar Belediyesi sýnýrlarý dahilinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planý kapsamýnda 1051 ada 9 nolu parselin E (Emsal) : 1,25 TAKS: 0,20 Planlama þartlarýnda kaldýðý Kýymeti : 180.000,00 TL KDV Oraný : %1 Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir 1. Satýþ Günü : 08/10/2018 günü 10:15 - 10:20 arasý 2. Satýþ Günü : 02/11/2018 günü 10:15 - 10:20 arasý Satýþ Yeri : Diyarbakýr 1.Ýcra Dairesi Kalemi - Huzurevleri mah. Diclekent bulvarý No:16 Diyarbakýr - null null / null ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50'sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþincigünden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50'sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýnýve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcý ileteslim masraflarýalýcýya aittir. Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. (Alacaklarý rehinli olan alacaklýlarýn satýþ tutarý üzerinden rüçhan haklarý vardýr. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eþya ve akardan alýnmasý lazým gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/4368 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (ÝÝK m.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.

BASIN- (851139) - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de

Uyuþturucu ve uyarýcý madde satýþýnýn önlenmesine yönelik gerçekleþtirilen operasyonlarda çok sayýda uyuþturucu ve uyarýcý madde ele geçirildi, 26 þüpheli ise gözaltýna alýndý. Mahkemeye çýkarýlan þüphelilerden 7’si tutuklandý Diyarbakýr'da düzenlenen uyuþturucu operasyonlarýnda çok sayýda uyuþturucu ve uyarýcý madde ele geçirilirken gözaltýna alýnan 26 kiþiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Ýl Emniyet Müdürlüðü Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince uyuþturucu ve uyarýcý madde satýþýnýn önlenmesine yönelik gerçekleþtirilen operasyonlarda kokuya duyarlý narkotik köpeði yardýmýyla bir nakliye merkezinde termosifon içerisine gizlenmiþ uyuþturucu madde bulunurken bir ahýrda ve gerçekleþtirilen sokak uygulamalarýndan çok sayýda uyuþturucu ve uyarýcý madde ele geçirildi. 212 kilo 918 gram kubar esrar maddesi, 10 kilo 610 gram toz esrar maddesi, 5,57 gram plaka esrar maddesi, 70 adet ecstasy hap, 92 gram metamfetamin, 38 gram kokain maddesi ile 1,26 gram eroinin ele geçirildiði operasyonlarda 26 þüpheli gözaltýna alýndý. Mahkemeye çýkarýlan þüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ÝHA)

500 polisle droneli uygulama

B

aðlar ve Sur ilçesinde 500 polisin katýlýmý ile asayiþ uygulamasý gerçekleþtirildi. Uygulamada ilk kez gece görüþlü drone kullanýldý Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiþ Þube, Terörle Mücadele ve özel harekat ekipleri ile birlikte Baðlar ve Sur ilçelerinde bulunan 9 farklý noktada drone yardýmý ile uygulama gerçekleþtirildi. 500 polisin ekipler halinde baþlattýðý uygulamada umuma açýk yerler aranýrken, þüpheli görülen vatandaþlar da durdurularak GBT sorgusundan geçirildi. Ýlk defa dronenin de kullanýldýðý uygulamada polisler, ara sokaklara girerek uyuþturucu satýcýlarýnýn zula diye tabir ettikleri bölümleri de didik didik aradý. Özel harekat polislerinin de eþlik ettiði uygulamada yakalanan þahýslar ile ele geçirilen malzemelerin daha sonra basýnla paylaþýlacaðý belirtildi. (ÝHA)


4

HABER

Hasretinden Prangalar

Eskittim 50 yaþýnda

DÝYARBAKIR - Dile kolay… Tek bir þiir kitabý ile Türkçe þiir dünyasýna adýný altýn harflerle yazdýran, toplumcu gerçekçi þiir geleneðinin çýtasýný en üst noktalara taþýyan, korsan baskýlarý bile yüzbinlerce kiþi tarafýndan alýnýp okunan, Anadolu coðrafyasýnda yaþayan sosyalist, komünist, devrimci, yurtsever, sosyal demokrat ve bilumum sol bakýþ açýsýný savunanlarýn el kitabý olan Hasretinden Prangalar Eskittim, yayýmlanalý elli yýl oldu. Gerek kitabýn, gerek Ahmed Arif'in üzerine aðdalý ve büyük laflar etmeye yok. Þair hayattayken söylenebilecek bütün güzel sözler söylendi zannýmca. Kitap yayýmlanýr yayýmlanmaz, elden ele, yürekten yüreðe dolandý durdu yarým asýrdýr. Hatmedildi. Cezaevlerinde, açlýk grevlerinde, iþkencelerde, meydanlarda sayýsýz kere okundu. 25 Eylül 2012 tarihinde, Þanlýurfa'nýn Siverek ilçesinde, ki þairin çocukluðu burada geçmiþtir, 30.321 bin kiþi ayný anda Anadolu þiirini okuyarak Guinness Rekorlar Kitabý'na girdi. Halký, Ahmed Arif'i ve o güzel þiirlerini unutmadý. Dolayýsýyla onu uzun uzadýya anlatmaya gerek yok. Bu yazýnýn yazýlýþ amacýný bu

hafta Ýletiþim Yayýnlarý'ndan çýkýp, raflarda yerini alan Þeyhmus Diken'in Ahmed Arif - Abisi Olmak Halkýnýn isimli kitabý oluþturuyor. Diken, Ahmed Arif'in yaþamýndan kesitleri ve yer yer onunla yaptýðý ufak sohbetleri anlattýðý kitabýný, biyografi olarak deðil, bir anýlar manzumesi olarak tanýmlýyor. Þairin ailesinin kökenlerine, çocukluk ve ilk gençlik yýllarýna da uzanan kitabýn, bizzat onunla tanýþ olup, beraber vakit de geçiren Diken tarafýndan yazýlmasý ayrýca önemli. 1974-1978 arasý üniversitede okurken, Ankara'daki Zafer Çarþýsý'nda bulunan Barýþ Kitabevi'nde Arif ile tanýþan Diken, sonraki yýllarda da þair ile görüþmeye devam eder. Barýþ Kitabevi ise o dönemlerde fazlasýyla namlýdýr. Ýsmail Beþikçi'nin de sýk sýk gittiði kitabevi Arif tarafýndan þu sözlerle anlatýlýr: (Kitabevi'nin sahibini kastederek) Ulan senin þöhretin neredeyse beni geçti. Ne-

rede beni tanýyan biriyle karþýlaþsam, Ümit Fýrat'ýn kitabevinde tanýþtýk diyor."

“1 LÝRA ÇOK PARADIR”

Ayný dönemlerde, 1975'te, Hakkâri'de Jirkan aþiretinden iki bin kiþi kavga nedeniyle daða çýkar. Ortalýk karýþýr. Barýþ yapýlsýn, olay büyümeden bir an önce çözülsün, düþüncesiyle Ankara'da bir kapalý spor salonunda Hakkâri Dayanýþma Gecesi düzenlenir. Þivan Perwer, Rahmi Saltuk gibi isimler sahneye çýkarak peþ peþe konser verir. Ayný gece Ahmed Arif de sahneye çýkarak þiirlerini okur. Diken, Diyarbakýr'dan götürdüðü bir kasetçalarla Arif'in okuduðu þiirleri kaydeder. Ancak kaydýný yaptýðý o kaseti öðrenci evinde kaybeder. 1977 yýlýnda ise yine Zafer Çarþýsý'nda yer alan Oðlak Kitabevi'nde þairle karþýlaþan Diken, Hasretinden Prangalar Eskittim'in, henüz yeni çýkan 17. baskýsýný þaire imzalatmak ister. Arif'in yeni baskýyý ilk kez Diken'in elinde görür. Kitabý eline alýp arka kapaðýna bakýnca fiyatýnýn beþ liradan altý liraya yükseltildiðini görür ve yayýncýya küfretmeye baþlar: "Yahu kitabýn fiyatýný arttýrmayýn, dedim, beni dinlememiþler. Beþ liradan altý liraya çýkarmýþlar. Benim kitabýmý öðrenciler, iþçiler, emekçiler, yoksul insanlar okur. Onlar için bir lira çok paradýr" Ardýndan, Diken'in ve yanýndaki iki arkadaþýnýn ellerinde tuttuðu kendi kitabýnýn parasýný ödemek ister,

Kund Dergisi’nin ikinci sayýsý çýktý Kürtçe kitap, kültür ve sanat dergisi Kund’ýn tanýnmýþ Kürt þair Berken Bereh’i dosya konuðu olarak aldýðý ikinci sayýsý çýktý

10 Aðustos 2018 Cuma

Þeyhmus Diken’in kaleme aldýðý Ahmed Arif - Abisi Olmak Halkýnýn kitabý Ýletiþim Yayýnlarý’ndan çýktý. Diken, Ahmed Arif'in yaþamýndan kesitleri ve onunla yaptýðý ufak sohbetleri anlattýðý kitabýný, biyografi olarak deðil, bir anýlar manzumesi olarak tanýmlýyor Diken zor engel olur. Yine Zafer Çarþýsý'ndaki baþka bir sohbette, genç insanlarýn, kendi kuþaðýnýn yaþadýðý acý ve zulümleri yaþamasýn, diye onca eziyete katlanmýþ olduklarýný söyler. Diken'in, Arif'in röportajlarýndan, anýlarýndan ve mektuplarýnda da söz ettiði kitapta, üzerinde ayrýca durduðu nokta ise ölümünden sonra Arif'e yeterince sahip çýkýlmadýðý hususudur. Þüphesiz ki Diken bu konuda haklýdýr. Suriçi'ndeki Ulu Cami'nin hemen arka sokaðýnýn giriþinde, Cami Kebir Mahallesi'nde adýna açýlan Ahmed Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi haricinde, Arif'in adýnýn geçtiði herhangi bir yer ya da etkinlik hemen hemen yok gibidir. Adýna düzenlenen þiir yarýþmasý gibi giriþimler olsa da hiçbiri uzun soluklu olmaz. Diken bu konudaki haklý eleþtirilerini, "Adýna bir vakýf kurulmasý, onun adýný taþýyacak bir kültür merkezi açmak, her yýl düzenli olarak doðum ya da ölüm yýldönümüne denk gelecek tarihte ödüllü bir Ahmed Arif þiir yarýþmasý düzenlemek çok mu zor?" cümleleriyle özetler. Sahi, neden olmasýn? (Soner Sert-GazeteDuvar)

Ýlk sayýsýnýn geçtiðimiz Mayýs ayýnda çýkaran Kürtçe kitap, kültür ve sanat dergisi Kund'ýn (Baykuþ) hummalý bir çalýþma sonrasý ikinci sayýsý çýktý. Geçtiðimiz Mayýs ayýnda çýkan ilk sayýsýnda ünlü Kürt yazar ve romancý Bextiyar Elî'yi konu alan derginin, ikinci sayýsýnýn dosya konuðu ise tanýnmýþ Kürt þair Berken Bereh oldu. Biçim ve içeriði ile farklýlýðýný daha ilk sayýsýnda ortaya koyan Kund, her sayýsýnda farklý kategorilerle okurlarýnýn karþýsýna çýkýyor. Derginin ikinci sayýsýna da "portre", "sinema", "kitap", "müzik", "seyahatname", "youtuber" ve "foto" gibi kategoriler yer aldý. Ýlk sayýsýnda 4 kadýn yazar ve okuyucularýn yazýlarýna yer veren derginin ikinci sayýsýnda 11 kadýn yazar ve okuyucu kaleme aldýklarý yazýlarýyla yer aldý. (Haber Merkezi)


Osman ERGÜN

Her ölümle eksiliyoruz

oergun21@gmail.com

5

HABER

10 Aðustos 2018 Cuma

Yaþanan çatýþmalý süreçte çok insan öldü. Ýçlerinde çocuk da vardý, kadýn, yaþlý genç de vardý. Ne yazýk ki böyle bir coðrafyada yaþýyoruz. Acýnýn artýk taraflara göre kýyas yapýldýðý bir zamandayýz. Son olarak eþini görevli olduðu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, ziyaretten dönen Nurcan Karakaya ve 11 aylýk bebeði Bedirhan Mustafa Karakaya, yola tuzaklanan patlayýcýnýn infilak etmesi sonucu yaþamýný yitirdi. Cinayetlerin bahanesi, haklý bir gerekçesi olamaz olmamalý. Bir bebeðin ya da çocuðun ya da genç olsun yaþlý olsun ayný zamanda bir anne, bir baba, bir bacý, bir kardeþ, dayý amca, hala, teyze olan kadýnýn, erkeðin ölüme karþýlýk gelen bir sýfatý olmaz. Ýster Hakkari'de, ister Sur'da, ister Meriç'te ve Ege'de olsun. Ölümün sýfatý olmaz, katil her yerde katildir. Ölüm, ölümdür. Cinayettir,

insanlýk suçudur. Ýster yaný baþýmýzda, ister dünyanýn diðer ucunda olsun savaþlar, çatýþmalar maðduriyet yaratýr. Bunun haklý gerekçesi olamaz. Ama ne yazýk ki böyle bir dünyada yaþýyoruz. Her ölüm sonrasý birkaç sloganvari cümlelerle kýnýyoruz bu ölümleri ve sonra iþimize dönüyoruz. Aslýnda üzülmüyoruz. Sadece bir görevi yerine getiriyormuþ gibi yapýyoruz. Aslýnda görev de addetmiyoruz da sadece laf olsun torba dolsun diye yapýyoruz bazý þeyleri. "Cinayete tanýklýk edince tarafsýz olamazsýn... Durdurmazsan ya da durdurmak için çaba içinde olmazsa taraf tutmuþ olursun"... Maalesef, binlerce kez maalesef kim olursa olsun yaþanan cinayetlere karþý suskunluk bizi insanlýðýmýzdan uzaklaþtýrýyor. Sesimizin gücü yettiðince haykýrmalýyýz ölümlere karþý olduðumuzu.

… Son birkaç yýldýr toplum olarak bir þiddet sarmalýnýn içindeyiz. Kadýn öldürülürken, erkek yanýmýz susuyor. Çocuklara þiddet ya da taciz yapýlýrken insan yanýmýz susuyor. Susuyor, susuyoruz… Giderek artýyor bu haberler ve daha bir sessizleþerek izliyoruz yaþananlarý. Patlayan her bomba, ölen her insan insanlýðýmýzdan eksiliyor. Dönüp arkamýza bile bakamýyoruz. Daha iyi bir yaþam mý, ya da yarý aç hayatta kalma telaþý mý kaygýlarýmýz? Maalesef her ikisi ve daha birçok sebep insanlýðýmýzý eksilterek dizginliyor sessizliðimizi. Dizginlememeli. Biliyorum benim gibi birçok insanýn yüreði yaralý. Hatta kanýyor her ölümle, her acýyla. Günü kurtarma telaþýyla susuyor yüreðimiz, aklýmýz, dilimiz…

Gençlerden þölene katýlým çaðrýsý HDP Gençlik Meclisi, Diyarbakýr Ýstasyon Meydaný’nda “Genç baþladýk, genç baþaracaðýz” sloganýyla düzenleyeceði þölene katýlým çaðrýsý yaptý. Gençler, baský, asimilasyon ve hak ihlallerine karþý her kesimden ve yaþtan insanlarý alana davet etti DÝYARBAKIR - Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi, "Genç baþladýk, genç baþaracaðýz" sloganýyla 11 Aðustos'ta Diyarbakýr'ýn Ýstasyon Meydaný'nda "Gençlik ve Halk Dayanýþma Þöleni" düzenleyecek. HDP milletvekillerinin yaný sýra Sivil Toplum Örgütleri'nin (STÖ) katýlacaðý þölende, Koma Çiya, Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) sanatçýlarýndan Azad Bedran ve Ruken Yýlmaz ile Kadýn Erbane grubu sahne alacak. Gençler, bölgede yürütülen baský politikalarýna karþý, gençlerin dýþýndaki kitle ise gençlerde yönelik sindirme politikalarýna karþý þölene katýlacaklarýný dile getirdi.

“Ýstasyon meydanýný özgürlük alanýna çevireceðiz” MA'da yeralan habere göre, Mehmet Kapýrçin (60), artan hak ihlalleri, asimilasyon ve baský politikalarýna karþý alanda olacaðýný belirterek, "Tüm Diyarbakýr halký þölene gelerek özgürlüðü haykýrmalý. O gün istasyon meydanýný bir özgürlük alanýna çevirmeliyiz. Özgürlük türküleri söyleyerek halaya durmalýyýz. Halkýmýz, bir araya gelerek baský ve Olaðanüstü Hal'e (OHAL) karþý direnmeli, özgürce bir araya geleceðimiz bir alan yaratmak istiyoruz. Bu yüzden tüm halkýmýzý þölene katýlmasýný bekliyoruz" dedi.

“Baskýlara karþý þölende buluþalým” Kadýnlarýn kendi sesi ve rengiyle þölene katýlmaya davet eden Özlem Noyan da (24), "Kadýnlarýmýz, gençlerimiz, çocuklarýmýz ve etrafýmýzdaki bütün insanlarýn þölene katýlarak özgürlük halaylarýný çekmesini istiyorum. Baský ve zülüm altýndayýz. Halk, sindirilmeye çalýþýlýyor. Ama bu halk sinmeyecek ve bu zulmü kabul etmeyecek. Bu þölen yapýlan baský ve sindirmelere karþý bir direniþtir. Baþ eðmediðimizin göstergesi olacak. Korkmuyoruz ve baþ eðmeyeceðiz" diye konuþtu.

“Gençlerimize sahip çýkalým” Þölene baþta gençler, kadýnlar, anneler olmak üzere herkesin katýlým göstermesi dileðinde bulunan Hazal Dayan (55) ise, "Genç-

lerimiz, uyuþturucu ve esrara bulaþýyor. Bunlardan temizlenmeleri lazým. O yüzden bu tür etkinliklerin daha fazla olmasý lazým. Biz anneler onlara destek sunmalýyýz. Bu yüzden tüm annelerin ve kadýnlarýn bu þölene gelmesi gerekir. Gençlerimize sahip çýkalým. Þölene, coþkuyla katýlalým" dedi.

“Baskýlara karþý sesimizi yükseltelim” Okan Kaya (22) ise, mitinge ka-

týlým çaðrýsýný þöyle dile getirdi: "Amed gençliði, devletin bu baský pratiðini yýkmak adýna kendi pratiðini geliþtirmek istiyor. Bunu da büyük bir þölen havasýnda, Ýstasyon Meydaný'nda halkla beraber kutlamak istiyor. Amed halký onurlu bir halktýr, ne zaman ne yapacaðýný çok iyi bilir. Þimdiye kadar hiçbir þekilde diz çökmedik, þimdi de diz çökmediðimizi göstermek için herkesi þölen alanýna bekliyoruz."


6

YAÞAM

T.C. DÝYARBAKIR 9. ÝCRA DAÝRESÝ 2018/96 TLMT. TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Diyarbakýr Ýli, Baðlar Ýlçe, 975 Ada, 138 Parsel, KAYNARTEPE Mahalle/Köy, C-6 /Blok No: 14 Nolu Baðýmsýz Bölüm Kuzey, Doðu ve Güney cepheli taþýnmazýn; B+Z+8 katlý asansörlü, doðalgaz ýsýtma sistemli Serhat sit. C/Blok 6. Kat No.14 nolu mesken olduðu, keþif günü kapalý olduðundan emsal taþýnmaz olan C blok 4. Kat 10 nolu mesken incelendiði; Taþýnmazýn Demir kapý giriþli, iç mekanýnýn hol ve antre baðlantýlý 3 oda 1 salon mutfak banyo wc kiler daðýlýmlý 2 balkonlu 100,00 m2 net kullaným alanlý, yer zeminleri seramik kaplamalý, duvarlarý alçý saten sýva üzeri plastik boyalý, tavanlarý kartonpiyer perde fonlu, banyo ve wc duvarlarý tavana kadar seramik fayans kaplamalý, mutfak eviye tezgahý mermer alt ve üst ahþap dolaplý, pencereler pimapen, kapýlar Ahþap, elektriðinin ve suyunun müstakil olduðu 10/04/2018 Tarihli bilirkiþi raporundan anlaþýlmýþtýr. Adresi:Selahattin Eyyubi Mh.Turgut Özal Blv. Serhat Sit. C/Blok No: 38 C/14Baðlar/ Diyarbakýr Yüzölçümü : 3.404 m2 Arsa Payý : 5/470 Ýmar Durumu : Ýnþaat tarzý Baðlar Belediyesi sýnýrlarý dahilinde yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planý kapsamýnda söz konusu parselin M2planlama þartlarýnda plansýz alanda kaldýðý. Söz Konusu taþýnmazýn 1/5000 ölçekli Nazým Ýmar Planý içerisinde kaldýðý. Kýymeti : 120.000,00 TL KDV Oraný : %1 Kaydýndaki Þerhler : 1. Satýþ Günü : 25/09/2018 günü 14:00 - 14:05 arasý 2. Satýþ Günü : 23/10/2018 günü 14:00 - 14:05 arasý Satýþ Yeri : Mezat Salonu (Ek Hizmet Binasý) - Diclekent Bulvarý Park Orman Karþýsý Adliye Ek Hizmet Binasý Mezat Salonu KAYAPINAR / DÝYARBAKIR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50'sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50'sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýnýve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ileteslim masraflarýalýcýya aittir. Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. (Alacaklarý rehinli olan alacaklýlarýn satýþ tutarý üzerinden rüçhan haklarý vardýr. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eþya ve akardan alýnmasý lazým gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6-(Ý.Ý.K.127 MAD.GÖRE SATIÞ ÝLANININ TEBLÝÐÝ: Adresleri tapuda kayýtlý olmayan (Mübrez Tapu kaydýnda belirtilen ) alakadarlara takip borçlularýna gönderilen tebligatlarýn teblið imkansýzlýðý halinde iþbu satýþ ilaný yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur.) 7-Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/96 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (ÝÝK m.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.

BASIN- 851355 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de

Ýlan ve reklamlarýnýz için bizi arayýn 0532 622 55 33

10 Aðustos 2018 Cuma

Ameliyat masasýnda þarký söyleyerek tedavi oluyorlar Diyarbakýr'da bir kardiyoloji uzmaný, anjiyo yapacaðý hastalarý þarký eþliðinde ameliyat ediyor. Hastalar ekrandan kendi damarlarýný görüp þarkýlara eþlik ediyor. Ameliyat masasýndan çýkan hastalar hem uygulamadan hem de ameliyattan memnun ayrýlýyor DÝYARBAKIR'da bir kardiyoloji uzmaný, anjiyo esnasýnda müzik açarak iþlemini gerçekleþtiriyor. Doktorun açtýðý müziðe hastalar da ameliyat masasýnda eþlik edince ortaya ilginç görüntüler çýkýyor. Kardiyoloji Uzmaný Doç. Dr. Serkan Akdað, yaklaþýk 3 yýldan bu yana anjiyo yaparken ameliyat salonuna müzik sesi vererek iþlemlerini gerçekleþtiriyor. Bu sayede hastalarýn daha rahat olup stresten uzaklaþtýðýný düþünen Doç. Dr. Akdað, bazen kendisi de müziðe eþlik ederek hastalarý konser eþliðinde ameliyat ediyor. Müzik sesini duyan hastalar, ameliyat salonunda küçük bir þaþkýnlýk yaþadýktan sonra stresten uzak bir þekilde ameliyat masasýna uzanýp kendilerini müziðin ritmine býrakýyor. Bazý hastalar ekrandan damarlarýný görüp þarkýya eþlik ederken, kimi hastalar da kol damarýna yapýlan ameliyatý izleyip þarký söylüyor. Bu tarzýn hastalarý stresten uzaklaþtýrdýðýný belirten Doç. Dr. Akdað, müzik sayesinde iþlemlerin kýsaldýðýný ve komplikasyon olaylarýnýn neredeyse sýfýra indiðini belirtti.

Hasta, þarký söyleyerek anjiyo oluyor Konu ile ilgili ÝHA muhabirine açýklamalarda bulunan Memorial Dicle Hastanesinde görevli Kardiyoloji Uzmaný Doç. Dr. Serkan Akdað, koroner anjiyografi laboratuvarýna gelen hastalarýn genelde kardiyak hastalar olduðunu söyledi. Bu hastalarýn stresli hasta grubuna girdiðini kaydeden Doç. Dr. Akdað, stresli olunca hastalarýn iþlemlerinin uzayabildiðini ve komplikasyonlarýn geliþtiðini dile getirdi. Doç. Dr. Akdað, þunlarý söyledi: "Birkaç yýldýr, kendim ve ekibim için daha rahat bu iþi yapmak adýna müzik eþliðinde anjiyomuzu yapýyoruz. Daha sonra hastalarýn da bu müziklere katýldýðýný hoþlarýna gittiðini gördük. Bundan sonra bu iþi beraber yapmaya baþladýk. Ýþlem zamanýnýn azaldýðýný, komplikasyon olaylarýnýn daha da azaldýðýný gördük. Çok güzel geri bildirimler aldýk hastalarýmýzdan. Ekip rahat, hekim rahat olunca hastanýn da rahat olduðunu gördük. Dolasýyla biz bu yöntemi daha sýk uygulamaya baþladýk. Ameliyat sýrasýnda hastalar bizim müziðimize eþlik etmeye baþlýyor. Biz müzik çalarken anjiyo iþlemini gerçekleþtiriyoruz. Dolayýsýyla koroner spazm dediðimiz hadiseler baya bir azaldý, hastalarýmýz çok memnun, iþlem süremiz yüzde 50'den fazla azaldý. Böyle geri bildirimler alýnca bu durumu rutin hale getirmeye baþladýk. Normalde kasýktan anjiyo yapýlýr, kasýk damarý daha geniþ olduðu için. Kol daha konforlu, ama kasýða göre daha ince bir damara sahip. Spazm dediðimiz hadise kol damarýnda daha sýk geliþiyor, bu yöntemle bunu da aþmýþ oluyoruz. Tabi ki ilaçlarýmýzý yapýyoruz, önlemimizi alýyorum ama ekstradan müzik açýnca rahatlatýnca, ortam rahatlayýnca bize çok ciddi bir katkýsý oluyor. Bunun hiçbir olumsuz yönü yok. Hastanýn dikkati daðýlýyor, biz bunu istiyoruz zaten. Hasta girince anjiyo olacaðýný unutuyor, kendisi de eþlik edince iþlemlerimiz çok daha rahat, konforlu ve hýzlý oluyor" (ÝHA)


Mesut FÝÐANÇÝÇEK

Sürgün komþular (*)

rojanumesut@gmail.com

7

HABER

10 Aðustos 2018 Cuma

Hafta baþýnda Ilýsu Barajý'nda su tutulmaya baþlanmasýnýn ardýndan, 12 bin yýllýk geçmiþi olan Hasankeyf için sona bir adým daha yaklaþýldý. Baraj sularý altýnda kalacak olan tarihi eserlerin Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alaný'ndaki yerlerine taþýnmasý gerçekleþtirildi. Hatýrlanacaðý gibi geçen yýl, Türkiye'de ilk kez kullanýlan bir sistemle, Zeynel Bey Türbesi taþýnmýþtý. Yine ayný sistemle 650 yýllýk geçmiþe sahip Artuklu Hamamý taþýndý. Hamam, taþýma iþlemi için özel olarak tasarlanan ve 256 tekerleði bulunan SPMT adlý araca yüklendi. Sekiz saat süren yükleme iþleminin ardýndan hamam tören alanýna getirildi. Hatýrlatmakta fayda var sanýrým. Ilýsu Barajý'nýn ilk kapaðý Temmuz ayýnda kapatýlarak, su tutulmaya baþlandý. Taþýma ve yerleþme çalýþmalarý tamamlandýktan ikinci kapak da kapatýlacak. Su altýnda kalacak bölgedeki eserlerin taþýnmasý yýl içinde tamamlanacak. Taþýma törenine Kültür ve Turizm Bakaný katýlmadý ama ne hikmetse Tarým ve Orman Bakaný Bekir Pakdemirli katýldý. Pakdemirli, Ilýsu Barajý'nýn Türkiye'nin 2023 hedeflerinden biri olduðunu belirterek, "Burada

çok güzel yerler kurulmuþ, eskiye oranla çok daha iyi bir yerleþim yerimiz var. Bundan sonra ekonomiye çok büyük katkýlar da saðlayacaktýr. Ilýsu Barajý, elektrik üretiminde Türkiye'nin dördüncü barajý olacak. Proje kapsamýnda tarihi güzelliklerimizi, miraslarýmýzý taþýyoruz" dedi. Hükümet, tüm itirazlara ve karþý çýkýþlara raðmen dediklerini yapýyor. Ne desek faydasýz. Ancak bir gazeteci arkadaþým bir gazetecinin haber ile ilgili paylaþýmýna yaptýðý yorum da iki kelimelik þu yorumu yapmýþ: Sürgün komþular… Çok güzel özetlemiþ. 12 bin yýllýk geçmiþe sahip bir alan, enerji üretimi için sular altýnda kalýyor. Yani hafýzamýz sular altýnda kalýyor. Ne kadar olumlu yönde baskýn haberler yazýlsa da; tarihi bir hafýzanýn artýk görünür olmamasý trajik bir du-

rum. O yüzden "sürgün komþulara" takýldým. Bize ekonomi ne kadar lazýmsa ruh da o kadar lazým. Ruhun yitip gittiði yerde geriye kalan tarumar edilmiþ bir tarihse anlamsýzlaþýyor birçok þey. Toplumlarý ayakta tutan þey ne kadar ekonomiyse; o kadar da kültürü, sanatý, edebiyatýyla harmanlanmýþ tarihidir. Sürekli eldekini tüketen toplumlar yok olmaya mahkumdur. Sözün özü amaç üzüm yemek olmalý, baðcýyý dövmek deðil.

Temmuz ayýnda 37 kadýn öldürüldü DÝYARBAKIR - Kadýn Cinayetlerini Durduracaðýz Platformu'nun raporu açýklandý. Kadýn Cinayetlerini Durduracaðýz Platformu (KCDP), Temmuz ayý kadýn cinayetleri raporunu açýkladý. Raporda 37 kadýnýn öldürüldüðü, çocuk istismarý ve cinsel þiddetin devam ettiði belirtildi. Temmuz ayýnda kadýn cinayetinde çok az da olsa yaþanan düþüþe raðmen þiddetin niteliði ve boyutunun devam ettiði belirtilen raporda, "Temmuz ayýnda yaþanan kadýn cinayetlerinden 16'sýnýn nedeni tespit edilemezken,10'u þüpheli ölüm olarak kayýtlara geçti. Kadýnlarýn kim tarafýndan neden öldürüldükleri tespit edilmedikçe ve somut çözüm yollarý hayata geçirilmedikçe her gün kadýnlar hayatýndan olmaya devam edecek. Tablonun bu kadar kötü olmasýnda somut adýmlar atýlmayýp, kadýn hareketinin engellenmesi en büyük etkenler olarak karþýmýza çýkarken; kadýn düþmanlarýna kadýnlarýn haklarýný koruyan birçok konuda söz hakký tanýnmasý da bir yerde duruyor" denildi.

“Cinayetlar aydýnlatýlmýyor”

Kadýna yönelik þiddetin en bü-

yük artýþ sebeplerinden birinin kadýn cinayetlerinin ve ölümlerin aydýnlatýlmamasý olduðu belirtilen raporda þu ifadelere yer verildi: "2018 yýlýnýn Ocak ayýndan itibaren 75 þüpheli ölüm gerçekleþti. Ýlgili mercilerin görevini yerine getirmeyip, þüpheli ölümlerin gerçek cinayet sebepleri olarak ortaya çýkmamasý halinde ise þiddetin boyutu artmaya devam ediyor. Kadýn cinayetlerinde Temmuz ayýnda ciddi bir düþüþ yaþanmadý. Buna göre; 2018 yýlýnýn Temmuz ayýnda 37 kadýn öldürüldü. Cinayetlerin canilik boyutu sürmeye devam etti. Kadýnlarýn 16'sýnýn neden ve kim tarafýndan öldürüldüðü tespit edilmezken, 10'u intihar veya baþka bir sebep gösterilerek þüpheli ölüm olarak kaydedildi. Temmuz ayýnda 41 kadýna cinsel þiddet uygulandý. Kadýnlarýn 29'u tanýmadýðý kiþiler tarafýndan saldýrýya uðradý. Bu 29 kadýnýn 7'si sokakta þiddete maruz kalýrken 6'sý evde þiddete uðradý.

“433 çocuk istismara maruz kaldý”

Çocuk istismarýna dair basýna yansýyan haberlerden sadece 433 çocuðun bu suça maruz kaldýðý

belirtilen raporda, "Ancak gerçek rakamlarýn bundan çok daha fazla olduðunu biliyoruz. Çocuklarýn birçoðunun kim tarafýndan saldýrýya uðradýðý bilinmiyor. Basýnda yer alan haberlerden ulaþabildiðimiz kadarýyla 31'i yabancýlar tarafýndan istismara uðradý" denildi. (Haber Merkezi)

Temmuz ayý raporunu açýklayan Kadýn Cinayetlerini Durduracaðýz Platformu, kadýn cinayetlerinde çok az da olsa yaþanan düþüþe raðmen þiddetin niteliði ve boyutunun devam ettiði belirtildi. Raporda 37 kadýnýn öldürüldüðü, çocuk istismarý ve cinsel þiddetin devam ettiði belirtildi


8

HABER

10 Aðustos 2018 Cuma

i þ e t a n ý r a l o D telefoncu ý t k a y ý n ý f a n s e Dolarýn nabzýnýn yüksek olmasý en çok telefon piyasasýný vurdu. Piyasayý pimi çekilmiþ bir bombaya benzeten telefoncu esnafý, dolarýn artýþýna baðlý olarak son aylarda iþlerinde yarý yarýya bir azalma olduðunu dile getirdi DÝYARBAKIR- Türkiye ile ABD arasýnda yaþanan rahip Brunson krizinin neden olduðu gerginlik dolarýn rekor üstüne rekor kýrmasýna neden oluyor. Dolar önceki gün 5,43 seviyesine kadar çýkarken, yaþanan bu durum piyasalarý olumsuz etkiliyor. Döviz endeksli bir piyasa olan elektronik piyasasýnda telefoncular dolarýn zirve yapmasýndan þikâyetçi. Döviz kurunun sürekli artmasýyla birlikte iþ yapamaz hale geldiklerini vurgulayan telefoncu esnaflarý, dolarýn artýþý ile birlikte son bir ayda telefon fiyatlarýnýn bin TL civarýnda yükseldiðine dikkat çekti. Telefoncu esnafýnýn ortak beklentisi ise dolarýn düþmesi.

“Piyasa pimi çekilmiþ bomba gibi” Son aylara oranla iþlerinin yüzde 50 oranýnda azaldýðýný belirten telefoncu esnafý Cihan Güney, " Özellikle seçimlerden sonra iþlerimiz kötüye gitmeye baþladý. Son birkaç ayla bugünü kýyasladýðýmýzda iþlerimiz yüzde 50 oranýnda düþmüþ görünüyor. Þu anda piyasa pimi çekilmiþ bir bomba haline gelmiþ durumda. Bizim aldýðýmýz bütün ürünler piyasanýn çoðunda olduðu gibi dolara endeksli geliyor. Yastýk altýndan çýkarýlacak olan dolarlarýn bozdurulmasý ile de piyasa düzelmez. Baþta Amerika ve birçok ülke ile sorun yaþayan Türkiye'de ekonominin tansiyonu kolay kolay düþmez. Bizim beklentimiz ekonominin normalleþ-

Mehmet Uður ÇA

KIL

YENÝGÜN ÖZEL

mesi. Þu anda telefon satýn alamýyoruz. Dolar yükseldiði için millet telefonlarýný satmak için bize getiriyor. Biz telefonlarý alýrken tedirgin oluyoruz. Acaba telefonu alýrsak dolar düþerse ne yapacaðýmýzý düþünüyoruz. Dövizdeki rakamlar sürekli deðiþtiði için ne yapacaðýmýzý þaþýrýr hale geldik. Aldýðýmýz cihazlarýn çoðunu satamadýk. Þu anda telefonlarýmýz elimizde kaldý. Telefon almaya gelen yok ama telefonunu satmak için gelen çok sayýda vatandaþ var. Piyasalarýn rahatlamasý için gergin siyasetin son bulmasý gerekiyor" þeklinde konuþtu.

“Aksesuar satýþlarýmýz dibe vurdu” Fiyat artýþýndan dolayý telefon alýp satamadýklarýný kaydeden Mahmut Dalýk, sözlerini þöyle sürdürdü; "Dolardan kaynaklý hiç iþ yapamýyoruz. Cihaz fiyatlarý çok yükseldiði için fiyatlar müþterilere haliyle çok pahalý geliyor. Þu anda nadir olarak cihaz satabiliyoruz. Aksesuar satýþlarýmýz da dibe vurdu. 5 TL'ye aldýðým telefon kýlýfýný þu anda 8 TL'ye alabiliyorum. Fiyat artýþýndan dolayý telefon alýp satamýyoruz."

“Böyle giderse dükkâný kapatacaðýz” Kar oranlarýný düþürmelerine raðmen iþ yapamadýklarýný dile getiren Þirin Arnanç, "Þu anda telefon piyasasýnda durum çok kötü. Dolarýn yükselmesine baðlý olarak son bir ay içerisinde cihazlarýn fiyatý

Ekonomik sorunlarýn çözümü için Yüksek Ýstiþare Kurulu oluþturuldu Diyarbakýr’da 22 kiþiden oluþan Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý (DTSO) Yüksek Ýstiþare Kurulu, kentteki ekonomik sorunlarýn çözümü için çalýþma yapacak

1000 TL civarýnda yükseldi. Hal böyle olunca hem telefon alýþýnda hem de telefon satýþýnda büyük sorunlar yaþýyoruz. Birkaç ay önce 2 bin TL fiyat biçtiðim cihazý þu anda 3 bin 500 TL'ye bile alamýyorum. Böyle giderse dükkâný kapatacaðýz. Þu anda dolar 5,30 TL civarýnda, tabi rakamlar sürekli deðiþiyor. Komþularýmýzda da durum çok farklý deðil. Þu anda çok fazla cihaz alamýyoruz. Kar oranlarýmýzý çok düþürmemize raðmen yine de satýþ yapamýyoruz. 6 bin TL kira veriyoruz. Þu anda kafa kafaya ticaretimiz ilerliyor. Biz de öylece dolarýn artýþýný takip ediyoruz" dedi.

“Kiramýzý zor karþýlýyoruz” Ýki ay önce aldýklarý cihazlarý þu an yüzde 50 oranýnda pahalý aldýklarýný ifade eden Ahmet Karakaþ, "Dolarýn artmasýyla birlikte iþlerimiz çok kötü bir noktaya geldi. Ýki ay önce aldýðýmýz ürünleri þu anda yüzde 50-60 oranýnda daha pahalý fiyata alýyoruz. Önce dönemlerde günde 500 TL ciromuz vardý. Þu anda bu yarý yarýya indi. Dolar zirve yapmadan önce 5 bin 400 TL'ye aldýðýmýz son model cihazlar vardý. Þu anda bu cihazlar 7 bin 400 TL'ye yükselmiþ durumda. Müþteriler de bizleri pek anlamýyor. Kendilerini kandýrdýklarýmýzý düþünüyorlar. Artýk kiramýzý zor karþýlýyoruz. Biz umutla dolarýn düþmesini bekliyoruz. Recep Tayyip Erdoðan ne yapýp edip dolarý düþürmeli" diye konuþtu.

DÝYARBAKIR Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Mehmet Kaya'nýn baþkanlýðýnda toplanan Yüksek Ýstiþare Kurulu ilk toplantýsýný gerçekleþtirdi. Toplantýda konuþan Kaya, kurulun Diyarbakýr'ýn ekonomik, sosyal ve kültürel dokusu, eðitim, sanayi ve ticari alanlarýndaki problemlerin tespiti ve çözümü ile ilgili kararlar alýp kamuoyu ile paylaþacaðýný söyledi. Kaya, Yüksek Ýstiþare Kurulu'nun çalýþmalarýyla kentteki tüm alanlara dokunacaðýný ve Diyarbakýr'ýn sorunlarýna çözüm üreteceðini sözlerine ekledi. (ÝHA)

þ Ahmet Karaka

Mahmut Dalýk

Þirin Arnanç


9

HABER

10 Aðustos 2018 Cuma

‘Diyarbakýr kalkýnýrsa ülke kalkýnýr’

Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, sanayicilerle bir araya geldi. Hiçbir yaklaþýmýn Diyarbakýr’ýn iddialý yolculuðunu engelleyemeyeceðinin altýný çizen Güzeloðlu, “Diyarbakýr kalkýnýrsa bölge ve ülke kalkýnýr” dedi DÝYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) yatýrýmcýlarla bir araya geldi. Burada bir konuþma yapan Vali Güzeloðlu, yeni bir yönetim ve hükümet sisteminde olduklarýný söyledi. Vali Güzeloðlu, "Cumhurbaþkanlýðý hükümet sisteminde temel amacýn merkezi ve konusu insan olan, insana hizmeti ibadet sayan ve karar alma

sürecini hýzlandýrarak, etkin, aktif ve verimli bir kamu yönetimini hayata taþýyan bir anlayýþý bir deðiþimi bugün gerçekleþtiriyoruz. Bizler Diyarbakýr'da kamu, devlet, özel ve sivil her kesimle karþýlýklý kurumlar olarak bu sorumluluklarýmýzýn üzerinde yoðun çalýþma sergiliyoruz ve sergilemek zorundayýz" diye konuþtu.

“Kaybedecek bir

dakikamýz bile yok” Kaybedecek bir dakikalarýnýn bile olmadýðýný ifade eden Vali Güzeloðlu, þöyle devam etti: "Çünkü bu aziz ve kadim þehir terör örgütlerinin ihaneti ile baþta PKK ve FETÖ olmak üzere onlarýn uzantýlarý ve iþbirlikçilerinin ihaneti ile çok zaman, imkân kaybetti. Gelmesi gereken, olmasý gereken yerin gerisinde kaldý. Biz artýk bu

süreyi saðlanan bu huzur ve güven ortamýnda çok kýsa sürede kapatmak bu kenti merkezi insan olan bir anlayýþla kalkýndýrmak ve geleceðe taþýmak zorundayýz. Bu yapacak kapasitemiz, verimliliðimiz, zenginliðimiz ve birikimimiz var. Bu inançla bu azimle çalýþtýðýmýz zaman gelecek her günün Diyarbakýr'ýmýza zenginlikler, güzellikler ve olumlu geliþmeler sunacaðý konusunda da inancýmýz var. Diyarbakýr kalkýnýrsa bölge kalkýnýr, ülke kalkýnýr. Çekim gücü Diyarbakýr olan bir perspektif, merkezi Diyarbakýr olan bir kalkýnma ve geliþme hedefine ulaþtýrýr. Diyarbakýr'da bir hareketlilik var, bir derinlik var ve Diyarbakýr'a dönük bir ilgi var. Bu ülkeye güveniyor, kente güveniyor ve kendimize güveniyoruz. Hiçbir spekülatif yaklaþým bu ülkenin bu aziz ve kadim þehrin geleceði iddialý yolculuðunu engelleyemeyecektir."

Toplantý daha sonra basýna kapalý devam etti OSB'de düzenlenen toplantýya Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý (DTSO) Baþkaný Mehmet Kaya, Diyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Engin Yeþil, OSB Baþkaný Aziz Odabaþý ve sanayiciler katýldý. (ÝHA)

Kesintisiz enerji için kullanýlacak Dicle Elektrik Daðýtým, olasý yeraltý kablo arýzalarýna daha hýzlý müdahale edebilmek için filosundaki kablo test aracý sayýsýný 5’ten 14’e çýkarttý. Genel Müdür Karagüzel, bu araçlarýn kesintisiz enerji daðýtýmý için kullanýlacaðýný söyledi

DÝYARBAKIR - Sorumluluk bölgesinde bulunan 6 il ve 49 ilçede elektrik kablolarýný yer altýna alarak enerji kalitesini artýrmaya yönelik yatýrýmlarýný tüm hýzýyla sürdüren Dicle Elektrik Daðýtým, olasý yeraltý kablo arýzalarýna daha hýzlý müdahale edebilmek için filosundaki kablo test aracý sayýsýný 5'ten 14'e çýkarttý. Araçlarýn teslim alýnmasý sýrasýnda konuþan Dicle Elektrik Daðýtým Genel Müdürü Murat Karagüzel, bu araçlarýn kesintisiz enerji daðýtýmý için kullanýlacaðýný açýkladý. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý ile Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK) yönetmelikleri doðrultusunda yatýrým yapan Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesinde bulunan Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Batman,

Siirt ve Þýrnak'taki yatýrým tutarýný 2018 sonu itibariyle 1 milyar 600 milyon liraya çýkarýyor. Teknolojik yatýrýmlarýn yanýnda gerek enerji arzýnda güvenliði saðlamak, gerekse enerji kalitesini artýrmak için özellikle il merkezleri ile ilçelerde iletim hatlarýný yer altýna alan Dicle Elektrik, yaþanabilecek arýzalara hýzlý müdahale edebilmek için kablo test aracý filosunu büyüttü.

“Donanýmlarýmýzý ; artýrýyoruz” Dicle Elektrik Daðýtým, þimdiye kadar sayýlarý 5 olan kablo test aracý sayýsýný yeni satýn alýnan 9 araç ile 14'e çýkarttý. Kablo test araçlarýnýn tesliminde konuþan Dicle Elektrik Daðýtým Genel Müdürü Murat Karagüzel, "Þehir merkezleri ve ilçeleri-

mizde vatandaþa kesintisiz ve daha kaliteli enerji temini için iletim hatlarýnýn yer altýna alýnmasý seferberliðimiz ile beraber yeraltý þebekelerimizin iþletme ve bakým kalitesini artýrmak için donanýmýmýzý artýrýyoruz. EPDK 'nýn Hizmet Kalitesi Yönetmeliði'nde belirtilen kesinti süre ve sayýlarýný azaltmak, bunun yaný sýra müþterilerimize daha hýzlý bir þekilde kesintisiz, kaliteli enerji verebilmek için tam donanýmlý 9 adet kablo test aracý daha satýn alarak, filomuzdaki araç sayýmýzý 14'e çýkarttýk. Diyarbakýr, Þanlýurfa ve Mardin gibi büyük illerimizde daha önce 1 adet olan kablo test aracý sayýsý 2'þer ilave ile 3'e çýkarýrken, bu sayýyý Batman ve Siirt'te 2'ye çýkardýk. Daha önce test aracýmýzýn olmadýðý Þýrnak'a ise bir adet kablo test aracý tahsis ettik. Böylece kesintisiz enerji tedariðinde önemli bir adým daha atmýþ olduk'' dedi. (Haber Merkezi)


10

HABER

ÝHALE ÝLANI DÝYARBAKIR ÝLÝ BAÐLAR ÝLÇESÝ HASHAVAR MAH. 4522 ADA 1 NOLU PARSELDE 24 DERSLÝKLÝ ORTAOKUL YAPIMI YATIRIM ÝZLEME MÜDÜRLÜÐÜ YATIRIM ÝZLEME VE KOORDÝNASYON BAÞKANLIKLARI DÝYARBAKIR YATIRIM ÝZLEME VE KOORDÝNASYON BAÞKANLIÐI Diyarbakýr Ýli Baðlar Ýlçesi Hashavar Mah4522 Ada 1 nolu Parselde 24 Derslikli Ortaokul Yapýmý yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2018/399960 1-Ýdarenin a) Adresi : Aziziye Mah. Elazýð Yolu 3.Km 21100 YENÝÞEHÝR/ DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122624700 - 4122625136 c) Elektronik Posta Adresi : hasaninar@hotmail.com ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : B+Z +3 Kat Toplam 6512 m2 Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Ýli Baðlar Ýlçesi c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 360 (üç yüz altmýþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon Baþkanlýðý Elazýð Yolu 3. km 2. Sanayi Sitesi Karþýsý Yeniþehir / Diyarbakýr b) Tarihi ve saati : 12.09.2018 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatýný gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de saðlanabilir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým iþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðde yer alan (B) Üst yapý (Bina) 3.grup iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:

Devamý 11’de

10 Aðustos 2018 Cuma

Iþýk ihlali kazaya neden oldu

Kayapýnar’da ýþýk ihlali yapan sürücü kazaya neden oldu. Kazada þans eseri ölen ya da yaralananýn olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi Diyarbakýr'da kavþakta kurallara uymayarak ýþýk ihlali yapan bir sürücü kazaya neden oldu. Kaza aný saniye saniye kameraya yansýdý. Þans eseri ölen ya da yaralananýn olmadýðý kazada her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaza, Diyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçesi Mezepotomya Mahallesi Selahattin Eyyubi Bulvarý'nda bulunan kavþakta meydana geldi. Selahattin Eyyubi Bulvarý üzerinde seyir halinde olan ve kýrmýzý ýþýkta durmayarak devam eden bir otomobil, Yýlmaz Güney Caddesi istikametinde ilerleyen bir otomobile çarptý. Çarpmanýn etkisiyle her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Kýrmýzý ýþýkta duran araç sürücüleri kaza yapan araçlarýn içinde bulunan vatandaþlarýn yardýmýna koþtu. Araçlardan indirilen sürücü ve vatandaþlar yara almadan kurtulurken, kaza yapan her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Kavþakta dikkatsizliðin neden olduðu kazaya karýþan araçlar nedeniyle bir süre trafik aksarken, araçlarýn kaldýrýlmasýnýn ardýndan trafik normal akýþýna döndü. (ÝHA)

Hakkâri’de askeri üsse saldýrý: 6 asker yaralandý Hakkâri’nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine yapýlan saldýrýda biri aðýr 6 askerin yaralandýðý açýklandý

Hakkâri Valiliði, Çukurca ilçesinde yer alan Güven Daðý Üs Bölgesi'ne yönelik saldýrý gerçekleþtirildiðini duyurdu. Valilik'ten konuya dair yapýlan yazýlý açýklamada, bugün sabah saatlerinde düzenlenen saldýrýda 1 askeri personelin aðýr, 5 askeri personelin ise hafif þekilde yaralandýðýný duyurdu. Yaralýlarýn Hakkâri ve Çukurca Devlet Hastanelerine kaldýrýldýðý belirtildi. (Haber Merkezi)


10 Aðustos 2018 Cuma

11

HABER

Toplu taþýmada Diyarkart dönemi baþlýyor Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Daire Baþkanlýðý, belediyeye ait toplu taþýma araçlarýnda 15 Aðustos 2018 tarihi itibarýyla nakit para alýmýný tamamen kaldýrýyor. Daha önce ücretli þekilde satýþý yapýlan Diyarkartlardan 1 milyon adet kartý ücretsiz daðýtmaya baþlayan Büyükþehir Belediyesi, vatandaþlarýn maðdur olmamasý için kart daðýtýmlarýný kentin farklý noktalarýnda sürdürüyor. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Daire Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, toplu taþýma araçlarýnda ücret ödemelerini sistemli bir þekilde sürdürmek amacýyla kartlý biniþ baþlatýldýðý bildirildi. Açýklamada, "Belediyeye ait toplu taþýma araçlarýnda vatandaþlarýn maðdur olmamasý için devam eden ücret ödemesinin 15 Aðustos 2018 Çarþamba günü itibariyle bitecek ve biniþler sadece Diyarkart üzerinden yapýlacak. Kent merkezi ve ilçelerde 16 farklý noktada ücretsiz tam Diyarkart daðýtýmý devam ederken, 49 farklý noktada ise Diyarkart dolumu yapýlýyor. Yeniþehir ilçesi Ofis semtinde yer alan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Bilgi Evi alt kýsmýnda hizmet veren Diyarkart bürosuna öðretmen, öðrenci veya 65 yaþýný doldurmamýþ emeklilerin indirimli, 65 yaþýný geçen, engelli, asker, polis, gazi, þehit yakýný, zabýta, sarý basýn kartý sahipleri ve Diyarbakýr Ýl Meclisinin belirlediði kriterleri karþýlayan vatandaþlarýn ise resmi belge, kimlik fotokopisi ve bir adet fotoðraf ile baþvuruda bulunarak Ücretsiz Diyarkart alabilecek. Tam Diyarkart baþvurusu için ise hiçbir belge gerekmemektedir" denildi. (Haber Merkezi)

Büyükþehir’den klima denetimi Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, vatandaþlardan gelen þikayetleri de dikkate alarak toplu taþýma araçlarýna yönelik klima denetimlerini artýrdý. Klima çalýþtýrmayan ve kurallara uymayan toplu taþýma araçlarýný kurallara uymalarý konusunda uyarýlarda bulunuldu Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, hava sýcaklarýn artmasýyla birlikte yaz aylarýnýn baþýnda baþlattýðý toplu taþýma araçlarýna yönelik klima denetimlerini artýrdý. Büyükþehir Belediyesi Zabýta Daire Baþkanlýðý Trafik Þube Müdürlüðü ekipleri, hava sýcaklarýnýn mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaþlardan gelen þikayetleri de dikkate alarak vatandaþlarýn, toplu taþýma araçlarýný sorunsuz þekilde kullanabilmeleri amacýyla klima denetimlerini sýklaþtýrdý.

24 kiþilik ekiple denetleniyor Klima denetimleri 24 kiþilik 12 gündüz 12 akþam saatlerinde olmak üzere 2 ayrý ekip tarafýndan yürütülüyor. Resmi zabýta kýyafeti dýþýnda sivil giyimli görevlilerde denetimlerde yer alýyor. Her gün kentin farklý semtlerinde yer alan duraklarda denetimlerine devam eden Trafik Þube Müdürlüðü ekipleri, klima çalýþtýrmayan ve kurallara uymayan toplu taþýma araçlarýný kurallara uymalarý konusunda uyarýlarda bulunuyor. Zabýta ekipleri, rutin kontrollerin dýþýnda vatandaþlardan gelen þikayetleri anýnda deðerlendirerek þikayetin yapýldýðý bölgede uygulama baþlatýyor. Duraklara yanaþan toplu taþýma araçlarýnda, klimalarýn çalýþýp çalýþmadýðý, hijyen kurallarýna ve belirlenen güzergahlara uyup uymadýðý yönünden kontrol eden Zabýta ekipleri, toplu taþýma araçlarýndaki vatandaþlarýn þikayetlerini de dinliyor. Klimasýný çalýþtýrmayan, hijyen kurallarýna ve güzergâha uymayan araçlara gerekli cezai iþlem uygulayan ekipler, kurallara uyulmasý konusunda toplu taþýma sürücülerini uyarýyor. Toplu taþýma araçlarýndaki denetimler, yaz aylarý boyunca aralýksýz devam edecek. (Haber Merkezi)

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, belediyeye ait toplu taþýma araçlarýnda 15 Aðustos 2018 Çarþamba gününden itibaren nakit ödeme dönemini bitiriyor 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Vakif Bank Diyarbakýr Þubesi TR 45 0001 5001 5800 7302 0948 21 Nolu Yatým Ýzleme ve Koordinasyon Baþkanlýðý Hesabýna Ýþe Ait Döküman Bedeli Yatýrýldýktan sonra ( dekontun açýklama kýsmýna iþin adý veya kik numarasý, þirketin ismi veya vergi numarasý, gerçek kiþiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik Numarasý ve döküman bedeli olduðu belirtilmelidir) Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon BaþkanlýðýYatýrým Ýzleme Müdürlüðü 514 nolu oda dan temin edilecektir adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon Baþkanlýðý 5. kat 514 nolu oda adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir.

BASIN - 850686 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de

T.C. DÝYARBAKIR 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Esas-Karar No: 2017/310 E. - 2017/872 K. 1) Davanýn KABULÜ ile; Þanlýurfa ili, Siverek Ýlçesi, Hamidiye Mah./Köy, Cilt No:5 , Hane No:725 , Birey Sýra No: 14 da nüfusa kayýtlý, Cuma ve Þefikaoðlu, Diyarbakýr 01/01/1973 doðumlu 32282349126 T.C. kimlik numaralý Mehmet Tuðcu'nun kayden "MEHMET'' olan adýnýn TMK M. 27 HÜKMÜ GEREÐÝNCE ''MEHMET ALÝ'' OLARAK DÜZELTÝLMESÝNE, bu þekilde NÜFUSA TESCÝLÝNE,

BASIN- 850907 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de

T.C. DÝYARBAKIR 5.ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO 2018/225 Diyarbakýr ili Lice ilçesi Ziyaret Mahallesi Cilt No: 67 Hane No: 25 BSN: 65 TCKN: 37981210258 olan Emra Fida'nýn nüfus kaydýnda "Emra" olan isminin "ELFÝDA" olarak DEÐÝÞTÝRÝLMESÝNE

BASIN- 851231 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de


12

EKONOMÝ

ÝHALE ÝLANI MERKEZÝ SOÐUTMA SÝSTEMÝ KAPALI GENLEÞME TANKI YAPIM ÝÞÝ ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESÝ-D DÝYARBAKIR SAÐLIK BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK MERKEZÝ SOÐUTMA SÝSTEMÝ KAPALI GENLEÞME TANKI YAPIM ÝÞÝ yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2018/405704 1-Ýdarenin a) Adresi : HASTANELER CADDESI DAÐKAPI YENÝÞEHÝR/ DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122245751 - 4122290147 c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@dch.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : MERKEZÝ SOÐUTMA SÝSTEMÝ KAPALI GENLEÞME TANKI YAPIM ÝÞÝ Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Çocuk Hastalýklarý Hastanesi c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (kýrk beþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Çocuk Hastalýklarý Hastanesi b) Tarihi ve saati : 28.08.2018 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: II.GRUP ISITMA SOÐUTMA HAVALANDIRMA ÝÞLEMLERÝ VE ÝKLÝMLENDÝRME TESÝSAT ÝÞLERÝ 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: MAKÝNE MÜHENDÝSLÝÐÝ DÝPLOMASI 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Çocuk Hastalýklarý Hastanesi Satýn Alma Birimi adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Çocuk Hastalýklarý Hastanesi Satýn Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.

Devamý 13’te

10 Aðustos 2018 Cuma

3 milyon 780 bin kiþi baþvurdu

T

oplam 40-50 milyar TL gelirin beklendiði Ýmar Barýþý ile ilgili açýklamalarda bulunan Çevre ve Þehircilik Bakaný Murat Kurum, þimdiye kadar 3 milyon 780 bin vatandaþýn müracaat ettiðini 1 milyar 350 milyon lira para ödendiðini söyledi

Çevre ve Þehircilik Bakaný Murat Kurum Ankara'da düzenlediði basýn toplantýsýyla baþta Kanal Ýstanbul olmak üzere yapýlacak projeler hakkýnda bilgi verdi. Ýmar Barýþý hakkýnda da konuþan Bakan Kurum, 3 milyon 780 bin vatandaþýn müracaat ettiðini Kurum, "1 milyar 350 milyon lira para ödenmiþtir." dedi. Ordu'da meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaþlara geçmiþ olsun dileklerini sunan Bakan Kurum daha sonra þunlarý söyledi: "Yaralýlarýmýza da acil þifalar diliyorum. Bakanlýðýmýza ait arkadaþlar ekiplerimiz orada sahada gerekli çalýþmalarý yapýyorlar. Valimizle bende görüþtüm bizzat. Bakanlýk olarak üstümüze düþen neyse bu görevlerimizi zarar gören vatandaþlarýmýzýn zarardan en az þekilde etkilenmesi için yerine getireceðiz. Cuma günü bakanlýk ve baðlý kuruluþlarýmýzla orada olup yapýlacak ne varsa hýzlý bir þekilde yapma gayreti içine gireceðiz" dedi. "Birinci eylemimiz 42 kilometre uzunluðunda Kanal Ýstanbul projesi" diyen Kurum, "Kanalýn her iki tarafýnda yatay mimarinin hakim olduðu 4 katý geçmeyen içinde fuar, üniversite alanlarýnýn, sosyal donatý anlamýnda aklýnýza gelen ne varsa bunlarýnda içinde barýndýrýldýðý modern iki þehir kurma arzusundayýz. Örnek þehircilik diyeceðimiz bir þehircilik anlayýþýyla bu projeyi hayata geçirMurat Kurum meye çalýþacaðýz. Ýstanbul'da yýkýlmasý gereken binalar bu bölgeye revize edilecek. Cumhurbaþkanýmýz büyük bir vizyon çizdi. Tüm þehirlerimizde millet bahçesi yapma yolunda karar aldýk. 100 günlük eylem planýmýz çerçevesinde 18 ilimizde 33 millet bahçesi yapýyoruz. 22 tane millet bahçesini projelendiriyoruz." dedi.

Ýmar Barýþýna baþvurular

Baþvurularýnýn 8 Haziran'da baþladýðý Ýmar Barýþý hakkýnda da bilgiler veren Bakan Kurum, "3 milyon 780 bin vatandaþýmýz müracaat ettiðini belirten, 1 milyar 350 milyon lira para ödenmiþtir" dedi. Ýmar barýþý için 31 Ekim 2018 tarihine kadar Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ve yetkilendireceði kuruluþlara baþvuru yapýlabilecek. Ayrýca Bakanlar Kurulu'nun bu süreyi 1 yýl uzatma hakký bulunuyor. Belirlenen esaslara göre 2 katlý, kendine ait binada oturan birinin Yapý Kayýt Belgesi için ödeyeceði bedel 125 metrekare evde ortalama 3 bin 200 TL olarak hesaplanýyor. 13 milyon konutun imar ve iskân sorununu çözmesi hedeflenen Yapý Kayýt Belgesi verilmesine iliþkin düzenlemede baþvurular e-devlet ya da Çevre ve Þehircilik il müdürlüklerinde Yapý Kayýt Belgesi Formu'nu doldurmak suretiyle yapýlýyor.

Beklenenin altýnda kaldý

Eski Çevre ve Þehircilik Bakaný Mehmet Özhaseki, Ýmar barýþýndan toplam 40-50 milyar TL gelir beklendiðini açýklamýþtý. (Haber Merkezi)


Kurbanlýk hayvan sayýsý 88 bin 821

13

EKO/HABER

10 Aðustos 2018 Cuma

DÝYARBAKIR Tarým ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, yaklaþan Kurban Bayramý öncesinde yapýlan çalýþmalar ile ilgili bilgi verdi. Atalar, Diyarbakýr ve ilçelerindeki kurban kesim yerlerinde kontrol ve denetim yapmak üzere gerekli tedbirleri aldýklarýný söyledi. Kurban Bayramý süresince toplam 43 veteriner hekim ve 1 zooteknistin kurban kesim yerlerinde kurban keserek dini vecibelerini yerine getiren vatandaþlara teknik, hijyen ve hayvan saðlýk hiz-

Diyanet 550 milyon TL ek bütçe istiyor 2018 yýlýna 7.7 milyar TL’lik bütçe ile baþlayan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, ilk altý aylýk dönemin sonunda 550 milyon TL ek ödenek istiyor DÝYARBAKIR - Bu yýl 7.7 milyar TL'lik ödenek ayrýlan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn, 550 milyon TL'lik ek ödeneðe ihtiyaç duyduðu belirtildi. Kurumun 2018 harcama tahminleri, altý aylýk harcamalarýn ardýndan 8.3 milyar olarak güncellendi. BirGün gazetesinden Nurcan Gökdemir'in haberine göre, bu rakamlar Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn yýlýn ilk altý ayýndaki harcamalar ve ikinci dilime iliþkin öngörülerin yer aldýðý Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nda ortaya çýktý. Rapora göre, geçen yýlý da ek ödenek alarak 7.3 milyarlýk harcama ile tamamlayan Diyanet'e, bu yýl için yüzde 12'lik artýþla 7.7 milyarlýk bütçe ödeneði ayrýldý. Altý ayýn sonunda 4 milyar lira harcayan kurum, yýl sonu gerçekleþme tahminini 8.3 milyar lira olarak güncellendi. Ocak-Haziran döneminde bütçesinin yüzde 52'sini harcayan Diyanet'in harcama kalemleri arasýnda geçen yýla göre en yüksek artýþ, personel konusunda yaþandý. Yýl içinde yapýlan özel düzenlemelerle, Diyanet'te en düþük maaþ 3 bin liraya çýkarýlmýþtý. 100 bini imam-müezzin, 20 bini kadrolu Kuran kursu öðretmeni, 20 bini geçici Kuran kursu öðreticisi, 3 bini vaiz ve bin 250'si müftü olmak üzere personel sayýsý 144 bin 250'ye ulaþan Diyanet, bu kadroya sosyal güvenlik primleri ile birlikte 3.8 milyar TL ödedi. Baþkan Ali Erbaþ da, rapora yazdýðý sunuþta bütçelerinin yüzde 95'inin personel harcamalarýna gittiðinin altýný çizdi. (Haber Merkezi)

metleri konularýnda bilgi vereceðini belirten Atalar, "Mezbaha ve kombinalarda kesilen kurbanlýk sýðýr cinsi hayvanlarýn kulak küpe ve pasaportlarý Sýðýr Cinsi Hayvanlarýn Tanýmlanmasý, Tescili ve Ýzlenmesi Yönetmeliði ve Uygulama Talimatýnýn ilgili hükümleri çerçevesinde toplanarak pasaportlarýn en yakýn il ilçe tarým ve orman müdürlüðüne teslim edilmesi gerekir. Komisyonun belirlediði yerler dýþýnda ve köylerde kesilecek kurbanlýk sýðýr cinsi hayvanlarýn kulak kü-

peleri ve pasaportlarýnýn toplanarak veri tabanýndan düþümlerinin saðlanabilmesi yönünden mahalle ve köy muhtarlarýna teslim edilmesi ve muhtarlar tarafýndan baðlý bulunduklarý il ilçe müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir. 2018 yýlý kurbanlýk hayvan sayýsý büyükbaþ 33 bin 534 küçükbaþ ise 55 bin 287 olarak kaydedildi. Ýl merkezinde 13 noktada kurban kesim noktasý oluþturulurken, 5 noktada ise satýþ alaný oluþturuldu" dedi. (Haber Merkezi)

9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.

BASIN - 851356 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de

T.C. DÝYARBAKIR 9. ÝCRA DAÝRESÝ 2018/6912 ESAS TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Örnek No: 25* Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadansonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 1.Ýhale Tarihi : 28/08/2018 günü, saat 14:00 - 14:05 arasý. 2.Ýhale Tarihi : 12/09/2018 günü, saat 14:00 - 14:05 arasý. Ýhale Yeri : PEYAS MAH. 264. SOK. ATAÇLAR SERHAT EVLERÝ A BLOK KAT: 2 NO: 4 Kayapýnar/Diyaarbakýr No Takdir Edilen Deðeri TL. 1 2 3

15.750,00 14.000,00 16.800,00

4

10.000,00

5 6

46.800,00 7.700,00

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

165 Adet %8 165 Adet AYAKKABI MUHTELÝF MARKALI AYAKKABI 40 Adet %8 40 Adet DERÝ CEKET MUHTELÝF MARKALI DERÝ CEKET 130 Adet %8 130 Adet KUMAÞ PANTOLON MUHTELÝF MARKALI KUMAÞ PANTOLON 210 Adet %8 210 Adet KETEN PANTOLON MUHTELÝF MARKALI KETEN PANTOLON 586 Adet %8 586 Adet GÖMLEK MUHTELÝF MARKALI GÖMLEK 70 Adet %8 70 Adet KIÞLIK PANTOLON MUHTELÝF MARKALI KIÞLIK PANTOLON

(ÝÝK m.114/1, 114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. BASIN- 850905 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de


14

HABER

ÝHALE ÝLANI DÝYARBAKIR ÝLÝ BAÐLAR ÝLÇESÝ TELLÝKAYA MAHALLESÝ 163 ADA 1 NOLU PARSELDE 16 DERSLÝKLÝ ÝLKOKUL YAPIMI YATIRIM ÝZLEME MÜDÜRLÜÐÜ YATIRIM ÝZLEME VE KOORDÝNASYON BAÞKANLIKLARI DÝYARBAKIR YATIRIM ÝZLEME VE KOORDÝNASYON BAÞKANLIÐI Diyarbakýr Ýli Baðlar Ýlçesi Tellikaya Mahallesi 163 Ada 1 Nolu Parselde 16 Derslikli Ýlkokul Yapýmý yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2018/392632 1-Ýdarenin a) Adresi : Aziziye Mah. Elazýð Yolu 3.Km 21100 YENÝÞEHÝR/ DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122624700 - 4122625136 c) Elektronik Posta Adresi : hasaninar@hotmail.com ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : B+Z+3 Kat Toplam 5118 m2 Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Ýli Baðlar Ýlçesi c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 360 (üç yüz altmýþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon Baþkanlýðý Elazýð Yolu 3. km 2. Sanayi Sitesi Karþýsý Yeniþehir / Diyarbakýr b) Tarihi ve saati : 07.09.2018 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatýný gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de saðlanabilir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým iþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðde yer alan (B) Üst yapý (Bina) 3.grup iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: DEVAMI 15’TE

10 Aðustos 2018 Cuma

Kent Konservatuvarý yeni dönem kayýtlarý baþladý

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi’nin yetiþkin ve çocuklara yönelik sanatsal faaliyetlerini sürdürdüðü Kent Konservatuvarý'nda yeni dönem kayýtlarý baþladý. Kent Konservatuvarý'nda Müzik ve Sanat Kurslarý eðitimleri için baþvurular 7 Eylül 2018 Cuma gününe kadar devam edecek DÝYARBAKIR - Kentte sanatsal faaliyetleri artýrmak amacýyla çalýþmalarýný sürdüren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin, yetiþkin ve çocuklara yönelik hayata geçirdiði ve eðitimleri 2+1 yýl süren Kent Konservatuvarý'nda yeni dönem için kayýtlar baþladý. Müzik ve Sanat Kurslarý olmak üzere 2 farklý branþta verilecek eðitimlere yetiþkinler ve çocuklar kabul edilecek. 6 Aðustos'ta baþlayan Kent Konservatuvarý yeni dönem kayýtlarý 7 Eylül'de sona erecek. 1988-2003 arasý doðumlu yetiþkinlerin faydalanacaðý Kent Konservatuvarý'nda kursiyerler sýnavla kabul edilecek. Sýnav öncesi konservatuvardan faydalanmak isteyen öðrenciler, 15-16 Eylül'de 2 gün sürecek olan hazýrlýk atölyesine katýlabilecek. Ön hazýrlýk atölyesinin ardýndan baþvuruda bulunanlar için 17 Eylül'de sýnava tabi tutulacak. Sýnav deðerlendirme sonuçlarý, 18 Eylül'de açýklanacak.

Kursu bitirenlere sertifika verilecek Kent Konservatuvarý'ný kazananlar, 2+1 yýllýk eðitim süreci boyunca 2 yýl, temel müzik, müzik teorisi, halk müziði bilgileri, enstrüman, piyano, Ýngilizce ve þan konularýnda örgün eðitim alacak. 2 yýllýk örgün eðitimin ardýndan öðrenciler, 1 yýl içinde bitirme ödevi hazýrlayarak konservatuvarý tamamlayacak. Kent Konservatuvarý dýþýnda verilecek ve 4 dönem þeklinde sürecek olan sanat kurslarý eðitimlerine herkes baþvuruda bulunabilecek. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi dersliklerinde yapýlacak eðitimlerde öðrenciler, sanat kurslarý bünyesinde güzel sanatlar kurslarýnda müzik öðretmenliðine hazýrlýk, konservatuvar sýnavlarýna hazýrlýk, halk oyunlarý, baðlama, gitar, kaval, keman, arbane, ney, yan flüt ve piyano hakkýnda eðitim alacak. Öðrenciler, Görsel Sanatlar Kurslarýnda ise yaðlý boya, hobi ve resim kurslarýndan faydalanabilecek. Kursu baþarýyla tamamlayan öðrencilere sertifikalar verilecek. (Haber Merkezi)

Yüksel kurbanýný TDV’ye baðýþladý Diyarbakýr'ýn Bismil Ýlçe Kaymakamý ve Belediye Baþkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, kurbanýný Türkiye Diyanet Vakfý'na (TDV) baðýþladý. TDV ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan organize edilen ve bu yýl 'kurbanýný paylaþ kardeþinle yakýnlaþ' sloganýyla baþlatýlan vekalet yoluyla kurban baðýþ kampanyasýna Kaymakam Yüksel'den destek geldi. Ýlçe Müftüsü Ahmet Durmuþ, 'kurbanýný paylaþ kardeþinle yakýnlaþ' kampanyasýnýn tanýtýmýný yapmak üzere Kaymakam Yüksel'i makamýnda ziyaret etti. Yaptýðý ziyarette vekalet yoluyla kurban baðýþýnýn detaylarý hakkýnda Kaymakam Yüksel'e bilgi veren Müftü Durmuþ, Yüksel'in ücretini makbuz karþýlýðýnda teslim aldý. Ziyaretten son derece memnun olduðunu belirten Kaymakam Yüksel, kurban baðýþýnýn önemine deðindi. Kaymakam Yüksel, kurban ibadetinin baþta Ýslam alemindeki boyutu olmak üzere, insan ruhu ve þahsiyetinin þekillenmesi, kalbin arýndýrýlmasý, kardeþlik ve yardýmlaþma bilincinin geliþtirilmesine sebep olduðunu ifade etti. (ÝHA)


15

HABER

10 Aðustos 2018 Cuma

‘61 bin 430 öðrenci Kur’an kurslarýna geldi’ Diyarbakýr Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Iþýk, 32 bin 475’i erkek ve 28 bin 955’i kýz olmak üzere toplam 61 bin 430 öðrencinin yaz Kur’an kurslarýnda eðitim gördüðünü söyledi

DÝYARBAKIR - Yaz Kur'an kurslarý, Türkiye genelinde olduðu gibi Diyarbakýr'da da mayýs ayýnýn son haftasýnda "Camilerde Çocuk Sesi Vatanýmýn Neþesi" temasýyla baþladý. Konuyla ilgili olarak bilgilendirmelerde bulunan Diyarbakýr Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Iþýk, kurslarýn 17 Aðustos 2018 tarihinde sona ereceðini söyledi. Iþýk, "Okullarý tatile giren çocuklarýmýzý camilere, Kur'an kurslarýna veya kendi evlerine en yakýn mescitlere, eðlenerek ve oynayarak Kur'an öðrenmeye davet ettik. Çok þükür, bu davetimize icabet ettiklerini gördük. Sayýsal verilere baktýðýmýzda bunu görüyoruz. Ýl genelinde 32 bin 475 erkek öðrencimiz, 28 bin 955 kýz öðrencimiz olmak üzere toplamda 61 bin 430 öðrencimiz kurslarýmýza geldi. Bin 862 camimizde, 623 Kur'an kursumuzda ve 84 mescidimizde çocuklarýmýzý misafir ettik. Vatandaþlarýmýzýn kendi imkânlarýyla ayarladýðý ve bizden hoca talep ettiði 611 yere de hoca verip, çocuklarýmýzý Kur'an-ý Kerim eðitimine tabi tuttuk. Yaz Kur'an kursu programýmýz, güz programý bittikten sonra yani mayýs ayýnýn son haftasýnda baþladý. 17 Aðustos'ta kapanýþ programýyla sona erecek." dedi.

‘Çocuklarýmýzý ilin deðiþik yerlerine götürdük, gezdirdik’ Öðrencilere temel dini bilgileri, Kur'an-ý Kerim ve ahlaki ilkeleri anlatýp, sosyal açýdan etkinlikler gerçekleþtirdiklerini bildiren Iþýk, þunlarý söyledi:

"Temel amacýmýz, çocuklarýn Kur'an-ý Kerim öðrenmesidir. Kur'an-ý Kerim'in yaný sýra dinini, diyanetini, Allah'ý, peygamberi tanýyacak imanlý bir neslin yetiþmesine katkýda bulunmak istiyoruz. Bunun için temel dini bilgileri verdik. Peygamberimizin siyerini anlattýk. Ahlaki bazý ilkelerle ilgili hocalarýmýz dersler verdi. Bunun yanýnda sosyal ve kültürel etkinliklerimiz oldu. Çocuklarýmýzý ilin deðiþik yerlerine götürdük, gezdirdik. Alanýnda uzman kiþileri kurslarýmýza davet ettik. Psikologlarýmýz hâlâ öðrencilerin eðitimleriyle ilgili gerekli katkýlarý saðlýyorlar."

Eylülün son haftasýnda güz dönemi programý baþlayacak Yaz Kur'an kurslarýndaki bu programýn, güz döneminde de devam ettiðini vurgulayan Iþýk, "Bu program, eylül ayýnýn son haftasýnda tekrar baþlayacak ve yazýn yapýlan programdan biraz daha yoðun olacak. Çünkü biz, tatile giren çocuklarýmýzý çok fazla sýkmadan, yormadan, eðiterek ve eðlendirerek Kur'an eðitimi vermeye çalýþýyoruz. Eylül ayýnýn son haftasýnda baþlayacak programa, yazýn gelen öðrencilerimiz fýrsat buldukça gelebilirler, tekrar kayýt yapabilirler. Orta yaþýn üstünde kiþiler olabiliyor. Onlar da yazýn geldikleri gibi eylül ayýnýn son haftasýnda baþlayacak programa katýlabiliyorlar. Yaz programýnýn haftalýk ders süresi 15 saatken, güz döneminin 30 saat oluyor. Programda görülen dersler ayný derslerdir. Deðiþen bir

Saðlýk Bakanlýðýndan ‘aþý’ açýklamasý Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan "aþý" konusunda yapýlan yayýnlar üzerine yazýlý açýklama yapýldý. Aþý konusunda doðru ve saðlýklý bilgilendirilme yapmak ve kafalarda oluþan sorularý gidermek amacýyla Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan 'asi.saglik.gov.tr' adýyla bir web sayfasý oluþturuldu. Web sayfasýnýn toplumsal farkýndalýk oluþturulmasý amacýyla kurulduðu belirtilen açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Aþý, halk saðlýðý açýsýndan önemli bir konu olup, 'Saðlýklý nesiller' ve 'Saðlýklý bir gelecek' demektir. Aþýlama hizmetleri Bakanlýðýmýz tarafýndan baþarýlý bir þekilde sürdürülmektedir. Aþýlar dünyada en çok uygulanan biyolojik ürünlerdir. Aþýlamanýn temel amacý özellikle bebek ve çocuklarda olmak üzere toplumda aþý ile önlenebilir hastalýklarýn ortaya çýkýþýný engellemektir. Aþýlama sayesinde ölümcül olan birçok hastalýk önlenmiþ milyonlarca çocuðumuz sakatlýk ve ölüm riskinden korunmuþtur. Bakanlýðýmýz tarafýndan aþý konusunda doðru ve saðlýklý bilgilendirme yapmak, varsa kafalarda oluþan sorularý gidermek maksadýyla 'asi.saglik.gov.tr' adýyla bir web sayfasý oluþturulmuþtur. Toplumsal farkýndalýk amacýyla hazýrlanan bu sayfa, önemli hizmetler ifa edecektir. Vatandaþlarýmýz aþý konusunda her türlü doðru bilgiye bu site üzerinden ulaþabilecektir." (ÝLKHA)

þey olmuyor. Sadece biraz daha yoðun oluyorlar." ifadelerini kullandý.

“Yaz Kur’an kurslarýný önemsiyoruz” Iþýk, özel din eðitimi almayanlarýn, temel dini bilgilerini genellikle bu kurslardan öðrendiklerini dile getirerek, "Yani camide hoca ne anlatmýþsa onun üzerine dini bilgilerini bina ettiklerini öðreniyoruz. Bunun için ihtiyaç odaklý kurslar yani 'D' grubu kurslar açýyoruz. Çocuklarýmýzýn zamaný varken dini bilgilerini üzerine inþa edecekleri bir temel veriyoruz. Temel olmasý hasebiyle bunu çok önemsiyoruz. Hocasýndan neyi görüyorsa dini anlayýþýný onun üzerine bina ediyor. Bu açýdan yaz Kur'an kurslarýný önemli görüyoruz." þeklinde konuþtu.

“Veliler, camiden eve gelen çocuklarýný takip etmeli” Ailelerin, çocuklarýn camide öðrendiklerini takip etme sorumluluklarý bulunduðuna dikkati çeken Iþýk, sözlerini þöyle tamamladý: "Hepimiz anne babayýz. Birimiz bir iþle, öbürümüz baþka bir iþle iþtigal ediyor. Hepimizin ailevi an-

lamda sorumluluklarý var. Tabi, bu sorumluluklar bizi yoruyor. Genelde aileye çok az zaman kalýyor ama bu bizi ailevi sorumluluktan kurtarmýyor. 'Az zamaným var, ilgilenemedim.' deme lüksümüz olmuyor. Ailelerin, çocuklarýnýn camide öðrendiklerini takip etme sorumluluklarý var. Nasýl ki okulda ödev verilince takip ediliyorsa özellikle Kur'an okumasýný bilen veliler, camiden eve gelen çocuklarýný ayný þekilde takip ederlerse o eðitimin anne baba ayaðý, veli ayaðý tamamlanmýþ olur. Yoksa bir tarafý hep eksik kalýyor. Diyelim ki çocuk yaz Kur'an kursunu bitirdi, eylül ayýnda baþlayýp dört dönem olarak devam eden kurslara gelemedi. Eðer aile o anlamda çocuða vakit ayýramasa bazý bilgiler unutulabiliyor. O yüzden o bilgilerin tekrar edilmesi, hocadan öðrendiklerinin sorulmasý önemlidir. 'Bugün ne öðrendin? Bana anlatacaðýn bir þey var mý? Hoca sana Peygamber Efendimizle ilgili ne anlattý?' gibi sorular sorarak hem çocuklarýn bu kurslara ilgisini artýrýrýz hem de dini anlamda bir þahsiyet kazandýrýrýz."(ÝLKHA)

7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Vakif Bank Diyarbakýr Þubesi TR 45 0001 5001 5800 7302 0948 21 Nolu Yatým Ýzleme ve Koordinasyon Baþkanlýðý Hesabýna Ýþe Ait Döküman Bedeli Yatýrýldýktan sonra ( dekontun açýklama kýsmýna iþin adý veya kik numarasý, þirketin ismi veya vergi numarasý, gerçek kiþiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik Numarasý ve döküman bedeli olduðu belirtilmelidir) Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon BaþkanlýðýYatýrým Ýzleme Müdürlüðü 514 nolu oda dan temin edilecektir adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon Baþkanlýðý 5. kat 514 nolu oda adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir.

BASIN - 850990 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de


Kuruluþ Yýlý: 3 Mayýs 2007

10 AÐUSTOS 2018 CUMA Yýl: 12 - Sayý : 3792

www.diyarbakiryenigun.com

Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Diyar’da 3. etap hazýrlýklarý baþladý Yeni Malatyaspor’dan ‘iyi baþlangýç’ vurgusu

S

üper Ligde ilk hafta maçýnda Göztepe ile karþýlaþacak olan Yeni Malatyaspor iyi bir baþlangýç yapmanýn hesaplarýný yapýyor

MALATYA - Süper Lig'de 2018-2019 Futbol Sezonunun açýlýþ maçýnda Ýzmir'de Göztepe ile karþý karþýya gelecek olan Yeni Malatyaspor hazýrlýklarýný sürdürüyor. Nurettin Soykan Tesislerinde taktik aðýrlýklý bir çalýþma gerçekleþtiren sarý-kýrmýzýlýlarda futbolcularýn çalýþmadaki istekli halleri teknik heyeti memnun etti. Antrenman öncesi futbolcularýyla saha ortasýnda bir toplantý yapan Teknik Direktör Erol Bulut, sezona iyi baþlamak için Göztepe'yi yenmeleri gerektiðini söyledi. "Ligin ilk maçý her zaman zordur" Ligin ilk maçlarýnýn her zaman zor olduðunu ve bu zorluðu bilerek Ýzmir'e gitmeleri gerektiðini belirten Bulut, "Yoðun geçen bir kamp ve hazýrlýk döneminin ardýndan nihayet ligin ilk haftasý geldi çattý. Bütün emeklerin karþýlýklý bulmasý en büyük temennimiz. Sizlerle 34 hafta boyunca bazen üzüleceðimiz, bazen sevineceðimiz bir maraton içerisine gireceðiz. Ýnþallah bizim için çokça sevineceðimiz bir 34 hafta olur. Hocanýz olarak size bu zorlu maratonda sonuna kadar güveniyorum. Sizlerin de beni mahcup etmemek için elinizden geleni yapacaðýna hiç þüphem yok. Sezona iyi baþlamak için Pazar günü deplasmanda karþýlaþacaðýmýz Göztepe'yi yenmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandý. Sarý-kýrmýzýlýlar daha sonra Göztepe maçýnýn taktiðini çalýþtý. Taktik çift kale maçta as takýmda yeni transferler Aleksic ve Guilherme'nin de yelek giydiði görüldü. Yeni Malatyaspor Cumartesi günü yapacaðý antrenmanýn ardýndan Elazýð aktarmalý olarak Ýzmir'e gidecek. (ÝHA)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup takýmlarýndan Diyarbekirspor’un üçüncü etap yeni sezon hazýrlýk kampý baþladý DÝYARBAKIR - Üçüncü etap kamp çalýþmasý için Afyonkarahisar'da toplanan yeþil kýrmýzýlý ekip, ilk çalýþmasýný akþam saatlerinde gerçekleþtirdi. Teknik direktör Bülent Akan gözetiminde gerçekleþen idman, yaklaþýk 1 saat sürdü. Diyarbekirspor, bir saatlik çalýþmayý kondisyon aðýrlýklý idmanla tamamladý. Antrenmaný Sportif Direktör Ýsmet Yýlmaz da takip etti. Yeni sezon hazýrlýklarýný aralýksýz olarak sürdüren Diyarbekirspor'da transfer

M

Y

K

“Diyarbekirspor’un sokaða atacak parasý yok” Diyarbekirspor Sportif Direktörü Ýsmet Yýlmaz, futbolcu almak için transfer yapmadýklarýný söyledi. Yýlmaz, Diyarbekirspor'un sokaða atacak parasýnýn olmadýðýný bu nedenle transfer çalýþmalarýnda ince eleyip sýk doku-

Süper Ligde ilk haftanýn hakemleri açýklandý Yaklaþýk üç aylýk bir aranýn ardýndan bugün baþlayacak olan Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açýklandý. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu ilk haftasýnda görev yapacak hakemler açýklanýrken, 2018-2019 sezonu açýlýþ karþýlaþmasý olan MKE Ankaragücü-Galatasaray maçýný Ümit Öztürk yönetecek Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasýnda 10, 11, 12 ve 13 Aðustos'ta oynanacak mücadelelerde sahada olacak hakemler belli oldu. 2018 - 2019 sezonu açýlýþ karþýlaþmasý olan MKE Ankaragücü -Galatasaray maçýný hakem Ümit Öztürk yönetecek. Merkez Hakem Kurulu tarafýndan Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesine yapýlan açýklamada 1.haftada görev alacak hakemler þu þekilde: 10 Aðustos Cuma 21.45 MKE Ankaragücü -

C

çalýþmalarý da devam ediyor. Transfer çalýþmalarýný büyük ölçüde tamamlayan yeþil kýrmýzýlý ekip, bir-iki futbolcuyu daha kadrosuna katmayý planlýyor.

duklarýný belirtti. Yýlmaz, bir-iki gün içinde transfer çalýþmalarýný noktalayýp, yeni sezona odaklanmak istediklerini dile getirip, "Transfer çalýþmalarýmýzýn sonuna geldik. Bir-iki futbolcu alma opsiyonumuz daha var. Bunu en iyi þekilde deðerlendirmek istiyoruz. Bu nedenle birçok oyuncuyu deðerlendiriyoruz. Ama alacaðýmýz futbolcu bir veya iki olacak. Kadromuza katacaðýmýz futbolcular da çok özellikli olacak. Yani bize katkýsý olmayan futbolcuyu transfer etmeyeceðiz. Çünkü Diyarbekirspor'un sokaða atacak parasý yok. Sýrf futbolcu almak için transfer yapmayacaðýz" dedi.

Galatasaray: Ümit Öztürk 11 Aðustos Cumartesi 19.30 Çaykur Rizespor Kasýmpaþa: Cüneyt Çakýr 19.30 Sivasspor - Alanyaspor: Arda Kardeþler 21.45 Fenerbahçe - Bursaspor: Halil Umut Meler 12 Aðustos Pazar 19.30 Atiker Konyaspor Büyükþehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboða 19.30 Medipol Baþakþehir - Trabzonspor: Fýrat Aydýnus 21.45 Beþiktaþ - Akhisarspor: Bülent Yýldýrým

21.45 Göztepe - Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya 13 Aðustos Pazartesi 21.45 Kayserispor - Antalyaspor: Hüseyin Göçek (Haber Merkezi)

10.08.2018 Cuma  
10.08.2018 Cuma  
Advertisement