Page 1

“Üniformalar” yanmayacak

“Bahtýmýz kara olmayacak”

POLÝSLER, toplumsal olaylarda göstericiler tarafýndan atýlan motolof ve benzeri maddelerden korunmak için artýk yanmaz kumaþtan üretilen üniformalarý giyecek. Diyarbakýr'a gönderilen 100 adet üniforma, çevik kuvvet ekipleri tarafýndan kullanýlmaya baþlandý. 13’te

TARÝHÝ Diyarbakýr surlarýnýn, UNESCO Dünya Mirasý Listesi'ne alýnmasý için baþlatýlan çalýþmalara iliþkin açýklamalarda bulunan Sur Ýlçe Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ, surlarýn hak ettiði yerde olmadýðýný belirtti. "Taþlarýmýz kara ama bahtýmýz kara olmayacak" diyen Demirbaþ, yapýlan ve yapýlacak çalýþmalarla surlarýn tarihiyle buluþacaðýna dikkat çekti. 12’de

Koruyucu aileye talep düþük kaldý

www.diyarbakiryenigun.com

8 ÞUBAT 2013 Cuma FÝYATI: 25 KRÞ.

Büyükþehir’de gol umudu Serdar

19

Diyarbakýrspor’un destek gecesi iptal

22

DÝYARBAKIR Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Oktay Taþ, kentte koruma ve bakým altýnda olan çocuklardan sadece üçünün koruyucu aile yanýnda bulunduðunu, 4 ailenin ise baþvurduðunu belirtti. 06’da

‘BANKALAR BOLUYOR’ DESOB Baþkaný Ebedinoðlu, bankalarýn bölgedeki iþverenlerin hepsini potansiyel bir risk olarak gördüðüne dikkat çekerek, “Türkiye bölünmez ancak bankalarýn takýnmýþ olduðu bu tutum ülkeyi bölgeler arasýnda bölünmeye götürür” dedi

“Potansiyel risk”

Kadýnlar kurslarý sevdi

DESOB Baþkaný Alican Ebedinoðlu, bankalarýn esnaf ve iþverenlere yönelik tutumlarýna tepki gösterdi. Bankalarýn bölgede yaþayan ve iþ yapan herkesi potansiyel bir risk olarak gördüðüne dikkat çeken Ebedinoðlu, bu anlayýþ yüzünden kredilere ulaþamadýklarýný vurguladý. Diyarbakýr'ýn metropol bir þehir olduðunu ancak bakýldýðý zaman Antalya'nýn Manavgat Ýlçesi kadar bile kredi kullanamadýðýný kaydeden Ebedinoðlu, hükümetten bu konuda "otokontrol" sistemini devreye sokmasýný istedi.

DÝYARBAKIR'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi'ne baðlý Kardelen Kadýn Evi'nde, kadýnlara yönelik yürütülen kuaförlük, biçki-dikiþ, bilgisayar, Kürtçe okuma-yazma ve halk danslarý kurslarý devam ediyor. Kadýnlarýn yoðun ilgi gösterdiði kurslarda, toplumsal cinsiyet, insan haklarý, kadýn saðlýðý, iletiþim, kadýna yönelik þiddet konulu seminer de düzenleniyor. KADIN-YAÞAM 07

Ebedinoðlu: “Ayrýmcýlýk var” BANKALARIN bu durumu düzeltmemesi durumunda çýkarýlan teþvik paketlerinin de bölge esnafýna yarar saðlamayacaðýna iþaret eden Ebedinoðlu, þunlarý söyledi: "Ortada ciddi bir ayrýmcýlýk var. Bu ayrýmcýlýk bölgeler arasý kredi durumlarýyla da resmiyet kazanmaktadýr. Türkiye bölünmeyeceðini her zaman söylüyoruz. Ancak bankalarýn takýnmýþ olduðu bu tutum Türkiye'yi bölgeler arasý bir bölünme durumuna götürmektedir. Bankalarýn bu durumu bir an önce düzeltmesi gerekmektedir." EKONOMÝ 17 C

M

Y

K

Rekor ceza 03 istemi ‘Ýnisiyatif hükümettedir’ 08 Samimiyete 14 davet

Hurdacýlar þehir dýþýna DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi, kent içerisinde yaþamý olumsuz etkileyen ve birçok sýkýntýya neden olan iþyerlerini kent dýþýnda topluyor. Özellikle oto galeri, oduncu, tatlýcý, hurdacý, kunduracý ile metal iþyerlerini kent dýþýnda site biçiminde toplayan belediyenin, tekstil, gýda toptancýlarý, marangoz ve nakliyecileri de kent dýþýnda yapýmý devam eden sitelere dahil etme projesi devam ediyor. GÜNDEM 04

ayrýntý

3’te

Yüzler umuda dönük Mesut FÝÐANÇÝÇEK

perde arkasý 5’te

Kürd’ün yüzkarasý, AKP’nin kan tacirleri Necat ORHAN


2

SAÐLIK

Tehlike giderek büyüyor

Yazý dizisi

Türkiye'de her yýl 150 ile 200 bin kanser vakasý görülüyor, 100 bin kiþi kanserden ölüyor. Rakamlar ve yorumlar, modern yaþamýn nimetlerinden yararlanmak için gittikçe doðallýktan uzaklaþan insanoðlunun uzun süre bedel ödeyeceðini gösteriyor

Radyasyon Onkoloðu Prof. Dr. Ufuk Abacýoðlu ise geliþmekte olan ülkelerde en sýk artýþ görülen türün akciðer kanseri olduðunu belirtti, "Tütün kontrolü üzerindeki olumlu politikalarýn neticesi en az 2030 yýl sonra alýnmaya baþlayacak" tespitinde bulundu. Dünyayý ne bekliyor? Hastalýðýn geleceðine yönelik senaryolar da pek iç açýcý deðil. 'Kanser gelecekte nasýl bir seyir izleyecek' sorusuna Prof. Demirkazýk'ýn cevabý: "Nüfus artýþýyla ve nüfusun yaþlanmasýyla kanser daha da artacak. 20 yýl sonra nüfusumuz hiç artmasa da Türkiye'de ne yazýk ki yýlda 300 binden fazla kiþi kanser olacak." Ýç Hastalýklarý ve Týbbi Onkoloji Uzmaný Prof. Dr.

8 Þubat 2013 Cuma

Ýbrahim Güllü ise bu konuda daha iyimser: "Tütün, tütün ürünleri, alkol, obezite gibi kiþisel ve çevresel faktörlere karþý yürütülen isabetli politikalar ile özellikle ölümlere sebebiyet veren akciðer kanserlerinde belirgin azalma olacaðýna inanýyorum."

Kanser nasýl frenlenir?

Sigara ve obezitenin kanserin en önemli nedenleri arasýnda olduðunu belirten Prof. Demirkazýk'a göre, hastalýðýn engellenmesi için yapýlacak en önemli þey; sigaradan uzak durmak ve saðlýklý beslenmek. Prof. Pýnar Saip'in kanserden korunmak için sýraladýðý tedbirler ise þöyle:

Sigaradan uzak durun

"Sigara içmemek, kapalý ortamlarda sigara içimine izin vermemek, spor yapmak, alkollü içkiyi az tüketmek, her gýdadan çeþitli, az ve mevsiminde yemek, rafine þekeri azaltmak, kilo yapan yiyeceklerden kaçýnmak, raf ömrü uzun ve katký maddeli gýdalarý az tüketmek, gerektiðinde dondurulmuþ gýdayý tercih etmek, aþýrý güneþten sakýnmak, fabrika atýklarýný iyi denetlemek, sularýn, tarým arazilerinin, havanýn kirlenmesini önlemek, evlerde kullanýlan boya gibi maddelerin saðlýklý olanlarýný tercih etmek." DEVAMI YARIN

Sigara ömrü 15 yýl kýsaltýyor Araþtýrmalara göre sigara içenlerin yaþam süresi ortalama 15 yýl kýsalýyor. Sigara içenlerin hiç sigara içmemiþ olanlara göre orta yaþ döneminde hayatlarýný kaybetme riskleri daha yüksek

ÝSTANBUL - Dünyada ölümle sonuçlanan hastalýklarýn nedenleri arasýnda sigara ilk sýrada yer alýyor. Akciðer kanseri, ani kalp ölümleri, KOAH gibi birçok ciddi rahatsýzlýða yol açan sigara, yaþam süresini de kýsaltýyor. Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Dr. Yelda Turgut Çelen, "9 Þubat Dünya Sigarayý Býrakma Günü" öncesinde sigaranýn neden olduðu hastalýklar hakkýnda bilgi verdi. Dr. Çelen, sigara içenlerin yaþam sürelerinin ortalama 15 yýl kýsaldýðýný söyledi, "Sigara içen kadýn ve erkeklerin hiç sigara içmemiþ olanlara göre 35-69 yaþlarý arasýnda hayatlarýný kaybetme riskleri daha yüksektir. Kýsaca sigara içenler, içmeyenlere göre

daha genç yaþta, genellikle nefes darlýðý ve düþük yaþam kalitesi ile hayata veda etmektedirler" dedi.

Yaþamýnýzdan çalýyor

Tüm dünyada en sýk ölüm nedeni olan kalp hastalýðýnýn en yaygýn sebebinin sigara içiciliði olduðunu belirten Çelen, sigaranýn kalp üzerindeki etkisini þöyle anlattý: "Sigara içmek vücuttaki tüm damarlara zarar verir. Hem periferik damar hastalýðý (kol ve bacaklarda zayýf kan dolaþýmý) hem de koroner arter (kalp damarlarý) hastalýðýna neden olur. Sigara ve içerisindeki maddeler damar sertleþmesi olarak bilinen ateroskleroza yol açarak damarlarda daralma ve týkanmaya neden olur. Ko-

roner arter hastalýðý ve kalp krizi bu mekanizma ile sýklýkla sigaraya baðlý olarak ortaya çýkmaktadýr. Kalp krizinden ani ölüm için en büyük risk faktörü sigara baðýmlýlýðýdýr. Sigara ile iliþkili bu kalp hastalýðý uzun vadede kalp yetmezliðine neden olmaktadýr. Ayrýca sigara içilmesi ile kalbe daha az oksijen ulaþmasý sonucu kalp ritim bozukluklarýna neden olur." Beyin kan damarlarýnýn da toksik maddelerden etkilenmesi sonucu sigara içenlerde inme daha sýk görülüyor. Sigara býrakýlmasýný takiben bu risk ciddi oranda azalýyor.

Hastalýklarýna yol açýyor

Sigara dumanýnda solunum yollarý ve akciðerleri

tahriþ eden kimyasallar ve parçacýklarýn bulunduðunu hatýrlatan Uzm. Dr. Çelen, "Sigara içen insanlarda, vücut balgam ve öksürük yaparak bunlarý temizlemek için çalýþýr. Sabah erken saatlerde ortaya çýkan sigara öksürüðü bu maddeleri temizlemeye çalýþan akciðer fonksiyonlarýndan kaynaklanýr. Uzun vadede ise bu temizleme mekanizmasý hasar görerek çalýþmayý durdurur, akciðerler enfeksiyona ve tahriþe açýk hale gelir. Bu nedenle sigara içenler içmeyenlere göre daha sýk oranda üst ve alt solunum yolu enfeksiyonuna yakalanmaktadýrlar" diye konuþtu.

KOAH en çok sigara içenleri seviyor

Sigara öksürüðü, sýklýkla akciðerlerin sýkýntý yaþamaya baþladýðýnýn ve kronik akciðer hastalýðýnýn ilk habercisi. Sigara içenlerin akciðer fonksiyonlarýnýn kýsa ve uzun vadede içmeyenlere göre çok daha hýzla bozulduðunu belirten Çelen, "Bu nedenle hastalar baþlangýçta sigara öksürüðü ile beraber fiziksel aktivite sýrasýnda çabuk yorulmaya baþlarlar. Bunu genellikle kronik bronþit izler ve dikkate alýnmadýðý takdirde amfizem ve KOAH adý verilen hastalýklara neden olur. Ne yazýk ki; KOAH'ýn nedeni %98 oranýnda sigaradýr. Hiç sigara içmeyenlere göre erkek sigara kullanýcýlarý 12 kat, kadýnlarda 13 kat daha sýklýkla

KOAH'a baðlý yaþamlarýný yitirmektedirler" dedi.

Hamileler uzak durmalý

Gebelikte sigara kullanýmý daha fazla sýklýkta düþük, erken doðum riski, ölü doðum, bebek ölümü, düþük doðum aðýrlýðý ve ani bebek ölümü sendromu (SIDS) ile baðlantýlý. Hamile kadýnlar sigara içmediklerinde çocuk ölümlerinin % 5'inin önlenebileceði araþtýrmalarla gösterilmiþ. Dr. Çelen, "Sigara içerisindeki maddeler kan dolaþýmýna geçip, bebeðe daha az oksijen gitmesine yol açmakta ve büyümesi için gerekli hayati besin maddeleri almasýna engel olmaktadýr. Çocuk doðduktan sonra ayný evin içerisinde sigara içilmesi ise bebeðin ileride astým hastasý olma riskini artýrmaktadýr" uyarýsýnda bulundu.

Akciðerlerin düþmaný

Akciðer kanseri kansere baðlý ölümlerin en sýk nedeni. Akciðer kanserine baðlý ölümlerin erkeklerde %90, kadýnlarda %80i sigaraya baðlý oluþuyor. Sigara içen erkekler içmeyenlere göre 23 kat, kadýnlar ise 13 kat daha fazla akciðer kanserine yakalanýyor. Sigaraya baðlý oluþan kanser sadece akciðerlerde deðil, vücudun farklý bölgelerinde de ortaya çýkabiliyor. Sigaraya baðlý kanser geliþimi, kullanýlan sigara sayýsý ve kullaným süresine baðlý olarak artýyor ve sigaranýn býrakýlmasýný takiben azalýyor.


MESUT FÝÐANÇÝÇEK

Yüzler umuda dönük

AYRINTI

3

GÜNCEL

8 Þubat 2013 Cuma

Kürt sorunun çözüm süreci ile ilgili geliþmeleri büyük bir merakla izliyoruz. Süreç nereye gidiyor, ne olacak, nasýl olacak? Merak edilen sorular… Tabi süreç ile ilgili geliþmeler de gazetelerin üst taraflarýnda yer almaya devam ediyor. Þimdilik en büyük merak Ýmralý'ya gönderilecek ikinci heyetle ilgili pazarlýklar ve süreç de bu karara kilitlenmiþ durumda. Baþbakan Erdoðan önceki gün Macaristan'da "Teröristle kucaklaþaný göndermeyiz. Ýlle Eþbaþkanlar olacak diye bir mecburiyet yok" dedi. BDP Baþbakan'ýn bu çýkýþýna yanýtta gecikmedi: "BDP olarak netiz. Ýmralý'ya gidecek heyet eþbaþkanlarýmýzdan oluþmalý" Taraflar geri adým atarlar mý bilinmez, belki de farklý bir formül üzerinde anlaþmaya varýlýr. Geliþmeleri önümüzdeki günlerde hep beraber göreceðiz. … Fransa'nýn Strasbourg kentinde, Avrupa Parlamentosu'nda Kürt Dostluk Grubu'nun giriþimiyle "Türkiye, Kürtler ve Ýmralý Süreci Türkiye'de Kürt Sorununa Barýþçýl Çözüm Ýçin

Siyasi Diyalog" baþlýklarý atýnda düzenlenen oturumda konuþan BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, parti olarak Ýmralý'da Abdullah Öcalan'la baþlayan diyalog sürecini anlamlý ve önemli bulduklarýný belirterek, Ýmralý sürecinin baþlamasýyla, ciddi bir psikolojik sýnýrýn aþýldýðýný; gereksiz ve Türkiye'nin önünü týkayan bir tabunun ortadan kaldýrýldýðýný söyledi. Demirtaþ, süreç ile ilgili beklentileri de "Yargý reformunun gerçekleþmesi, siyasi tutuklamalara son verilmesi, siyasi tutuklularýn serbest býrakýlmasý ile basýn özgürlüðü konusunda da adýmlar atýlmasý" olarak sýraladý. Demirtaþ, Avrupa Birliði ve Avrupa Parlamentosu'nun da sürece destek vermesi çaðrýsýný yaptý. Tüm bu açýklamalar yapýlan pazarlýklarýn iþaretleriydi. … Bu arada Paris'te 9 Ocak 2013 tarihinde suikast sonucu öldürülen Kürt siyasetçi Sakine Cansýz için Tunceli'de 18 Ocak'ta yapýlan cenaze töreni hakkýnda soruþturma baþlatýlmasý, BES Diyarbakýr Ýl Baþkanýnýn gözaltýna alýnmasý, Tunceli'de sürdürülen askeri operasyonlar da müzakere sürecinde devletin bir yandan da siyasi

Rekor ceza talebi Diyarbakýr’da 2008 yýlýnda Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu personelini taþýyan servis otobüsüne düzenlenen ve 1’i teknisyen 5 polisin þehit olduðu, 25 polisin de yaralandýðý saldýrýya fiilen katýldýklarý iddiasýyla tutuklu bulunan 5 kiþi hakkýnda, 30’ar kez aðýrlaþtýrýlmýþ hapis cezasý istendi. Savcýnýn mütalaasýný verdiði dava, karar duruþmasý için ertelendi

DÝYARBAKIR'da Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu'na ait servis otobüsüne yönelik düzenlenen ve 4 polis memuru ile 1 teknisyen yardýmcýsýnýn yaþamýný yitirdiði, 25 kiþinin yaralandýðý saldýrýyla ilgili davanýn görülmesine devam edildi. Diyarbakýr 5. Aðýr Ceza Mahkemesi'ndeki duruþmada, tutuklu sanýklar Ramazan Benice, Ali Nergiz, Halis Yýldeniz, Murat Yýldeniz ve Neytul-

lah Bayram hazýr bulundu. Tutuksuz yargýlanan diðer sanýklar duruþmaya katýlmadý. Duruþmada, cumhuriyet savcýsý, hazýrladýðý mütalaayý mahkemeye sundu. Sanýklarýn devletin birliðini ve ülke bütünlüðünü bozmak kastý ile tasarlayarak eylemi planladýklarýný kaydeden Savcý, "Bombalama sureti ile ve yine maðdurlarýn yerine getirdikleri kamu görevi nedeniyle 5 emniyet görevlisini þehit ettikleri

ve 25 emniyet görevlisine yönelik eylemlerin teþebbüs aþamasýnda kaldýðý, yine kamu malýna zarar verdikleri, izinsiz patlayýcý madde ve yasak silah bulundurduklarý anlaþýlmýþtýr" dedi. Savcý mütalaada 5 polisin þehit edilmesi olayýna bizzat katýlan Murat Yildeniz, Neytullah Bayram, Halis Yildeniz ve Ramazan Benice ile eylemin ön toplantýsýna katýldýðý, örgüt mensuplarýna yardým ettiði iddiasýyla Ali Nergiz'in 30 kez aðýrlaþtýrýlmýþ ömür boyu hapis cezasýyla cezalandýrýlmalarýný istedi. Aðýrlaþtýrýlmýþ ömür boyu hapis cezasý istenen 5 sanýk hakkýnda ayrýca "Kamu malýna zarar vermek", "Ýzinsiz patlayýcý madde bulundurmak" gibi suçlardan da 36'þar yýla kadar hapis cezalarý istendi. Söz alan sanýklar ve avukatlarý ise, mütalaayý inceledikten sonra savunma yapacaklarýný belirterek süre istedi. Mahkeme heyeti, verilen aranýn ardýndan, tutuklu sanýklarýn tutukluluðunun devamýna karar verip duruþmayý erteledi.

ve askeri operasyonlarda ýsrarcý olacaðýnýn sinyallerini bir kez daha verdi. … Süreç ile ilgili bir diðer önemli tarih ise 15 Þubat… Abdullah Öcalan'ýn Kenya'da tutuklanarak Türkiye'ye getirilmesinin yýldönümünde BDP Diyarbakýr Ýl Örgütü bir protesto yürüyüþü gerçekleþtirecek. 15 Þubat'ta gerçekleþtirilmesi düþünülen yürüyüþ ile ilgili nasýl bir karar verileceði merak konusu. Valiliðin izni ile gerçekleþtirilecek yürüyüþte sergilenecek tavýr da süreç için önemli bir aþama olacak… Süreç güle oynaya sürmeyecek. Bu bir gerçek. Ýlk günlerde siyaset diline yansýyan yumuþama sertleþmeye doðru gidiyor. Bunlar sürecin olaðan geliþmeleri olarak kayda geçecek. Önemli olan samimiyet ve kararlýlýk. Taraflarýn çözüm sürecindeki tavýr ve kýrmýzý çizgilerdeki kararlýlýklarý umudun sürmesinde etkili olacak. Bu bir gerçek ki, çözüm sürecinde halkýn yüzü umuda dönük ve Türkiye'nin geleceði de bu süreçte alýnacak doðru kararlara baðlý.

“Savcý önyargýlý davrandý” DÝYARBAKIR-Aralarýnda BDP milletvekilleri, belediye baþkanlarý, insan haklarý savunucularý ve gazetecilerin de bulunduðu 108'i tutuklu 175 kiþinin yargýlandýðý "KCK" ana davasýnda, GÖÇ-DER Diyarbakýr Þube Yöneticisi Abbas Çelik'e iliþkin delil ikamesi devam etti. Delil ikamesinde, cezaevinde olduðu belirtilen Cihan adlý bir kiþiyle yapýlan telefon görüþmeleri, basýn açýklamasý ve yürüyüþlere, ihalelere, belediyecilik ve GÖÇ-DER'in faaliyetlerine iliþkin telefon görüþmeleri, KCK/TM kapsamýnda yapýlan görüþmeler olarak deðerlendirildi. Delil ikamesi sýrasýnda sorulan sorulara tercüman aracýlýðýyla Kürtçe cevap veren Çelik, telefon görüþmelerinin iddia edilen düzlemde olmadýðýný, görüþmelerin yasal faaliyetler çerçevesinde gerçekleþtiðini belirterek, "Telefon görüþmelerinde adý geçen Cihan benim tanýdýðým Cihan deðildir. Ýddianamede Cihan Deniz bir yerde geçiyor. Cihan Deniz, Haziran (2008) ayýnda yaþamýný yitirdi. Fakat telefon görüþmelerimin teknik takibi Aðustos'ta baþlamýþ. Ayrýca bir diðer tanýdýðým Cihan Kara ise parti çalýþanýdýr, o da cezaevinde deðildir. Ayrýca Cihan ile yaptýðým konuþmalarýn büyük bir bölümü Kürtçedir. Bunun tekrardan çevirisini talep ediyorum. Bu konuþmalarýn cezaevinden yapýldýðýnýn tahmin edildiði þeklinde iddianamede geçmiþ. Savcý baz istasyonunun tam yerini tespit etmiþ. Ýsteseydi o konuþmanýn tam olarak nerden yapýldýðýný tespit edebilirdi. Fakat yapmamýþ. Ben savcýnýn geçmiþimden dolayý önyargýlý davrandýðý kanýsýndayým" dedi. Delillerinin deðerlendirilmesinin ardýndan, mahkeme duruþmayý ileri bir tarihe erteledi. (DÝHA)


4

GÜNDEM

8 Þubat 2013 Cuma

Meslek gruplarý siteleþiyor Kent içerisinde birçok sýkýntýya neden olan bazý iþ kollarý, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi tarafýndan kent dýþýnda inþa edilen sitelerde bir araya getiriliyor. Büyükþehir Belediyesi Ýmar ve Þehircilik Daire Baþkaný Murat Alökmen, daha kaliteli iþ kollarýnýn saðlanmasý amacýyla bu projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, kent içerisindeki yurttaþlarýn da bu çalýþmayla daha rahat edeceðini belirtti

DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi, kent içerisinde yaþamý olumsuz etkileyen ve birçok sýkýntýya neden olan iþyerlerini kent dýþýnda topluyor. Özellikle oto galeri, oduncu, tatlýcý, kunduracý ile metal iþyerlerini kent dýþýnda site biçiminde toplayan belediyenin, tekstil, gýda toptancýlarý, marangoz ve nakliyecileri de kent dýþýnda yapýmý devam eden sitelere dahil etme projesi devam ediyor. Proje kapsamýnda ayrýlan 126 bin hektarlýk alanýn 21 bin 600'lük bölümü üzerine kurulan bazý sitelerinin inþaatý biterek faaliyete geçti. Bu proje kapsamýnda siteleþen meslek gruplarý ayný zamanda meslek odalarýnda da örgütlenebilecek. Planlý kentsel geliþim saðlanýrken, ayný zamanda bu proje ile örgütlü bir topluma da öncülük edilmiþ olacak.

‘Uygun alanlar dizayn edildi’

Proje ile ilgili bilgi veren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Ýmar ve Þehircilik Daire Baþkaný Murat Alökmen, çalýþmanýn 2004 yýlýndan itibaren baþladýðýný söyledi. Bu çalýþma sýrasýnda birçok alanda düzenlemelere gidildiðini aktaran Alökmen, konut, ticari ve sosyal alanlarda planlama yapýlýrken özelikle þehir içinde toplu iþyerlerinin birarada faaliyet gösterebileceði alanlarýn oluþturulmasýna dikkat ettiklerini belirtti. Bu çalýþma kapsamýnda kentsel olarak tabir edilen þehir içinde deðil, þehrin giriþinde alanlarýn dizayn edildiðini dile getiren Alökmen, bu çalýþmanýn sadece planlama ile

bitmediðini, arazi bakýmýndan mülkiyet ve iþ kollarýnýn bu projeye sýcak bakmasýnýn da önemli olduðunu aktardý. Bu çalýþma için ayrýlan arazi mülkiyetinin bazýlarýnýn þahýs bazýlarýnýn hazine mülkiyeti olduðunu aktaran Alökmen, "Sorunlar karþýsýnda ortak çözümü geliþtirdik. Örneðin þuan bitmiþ olan oduncular sitesi hazine mülkiyetiydi. Hazine ile yapýlan görüþmeler neticesinde oduncular sitesi olarak faaliyet göstermeye baþladý. Þuan inþaatý devam eden tatlýcýlar sitesinin arazisi þahýs mülkiyeti. O zaman tatlýcýlar talebi ile onlar içinde planlanma yapýldý. O iþyerlerinde çalýþmalarý müsait haline getirdik" dedi. Bu çalýþma için 126 bin hektarlýk yetki alanýnýn ay-

“Kötü haber nasýl verilir?”

DÝYARBAKIR Dicle Üniversite (DÜ) Týp Fakültesi, 2'nci sýnýftan itibaren öðrencilerine, sorunlu hasta veya hasta yakýnlarýyla nasýl diyalog kurulacaðýný ve bu yöntemle saðlýkta yaþanan þiddetti önlemek için müfredatýna "kötü haber nasýl verilir" dersini koydu. Saðlýk çalýþanlarýna yöne-

‘Kaliteli iþ kollarý amaçlandý’

lik þiddeti azaltmak adýna bu dersi baþlattýklarýný belirten DÜ Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Bez, bu yöntemle saðlýkta yaþanan þiddet olaylarýný minimize edeceklerine inandýklarýný söyledi. Bez, þunlarý kaydetti: "Biz Dicle Üniversitesi týp fakültesi olarak 2. sýnýftan itibaren geçen seneden beri öðrencilerimize kötü haber verme dersi vermeye baþladýk. Öðrencilerimi-

ze ayrýntýlý haftada dört saatlik ders veriyoruz. Ýþte bir kötü haber nasýl verilir ya da endiþeli bir hasta veya yakýnýný nasýl sakinleþtirebiliriz, saðlýk personeli bu gibi vakalarda nasýl davranmalý gibi dersler veriyoruz. Þimdi bu eðitimleri biz týp fakültesi öðrencilerine vermeye baþladýk. Ýnanýyorum ki bu öðrencilerimiz hekim olduklarýnda davranýþlarý daha bilinçli olacak ve saðlýkta yaþanan þiddet sorunlarýný en aza indirecekler. Ya da þöyle söyleyelim, sorunlarý daha az problemle çözme becerisine sahip olacaklar. Bu

rýldýðýný bunun 21 bin 600 hektarlýk alanýnýn da faaliyete geçtiðini söyleyen Alökmen, bugüne kadar oto galericiler, oduncular ve tatlýcýlar sitesinin bittiðini aktardý. Metal iþleri sitesinin inþaatýnýn devam ettiðini belirten Alökmen, direkçiler ile kunduracýlarýn da site alanlarý için planlamalarýnýn bittiðini ifade etti. Yapýlmasý düþünülen birçok sitenin daha olduðunu belirten Alökmen, tekstil, oto sanayi, gýda toptancýlarý, nakliyeci ile marangozcularun da bu site projesine dahil edileceðini kaydetti. Oto galericilerin mülkiyetinin þahýs mülkiyeti olduðunu söyleyen Alökmen, "Onlar da faaliyette bulunacaklarýný söyledi. Planlama açýsýndan biz de katký sunduk. Katký neticesinde þuan orasý faaliyette" diye konuþtu.

eðitimlerin, saðlýkta yaþanan þiddet olaylarýnýn azaltýcý etkisi olacaðýna hatta azaltacaðýna inanýyorum."

‘Þiddet kanýksanýyor’

Saðlýkta yaþanan þiddetin birçok nedeninin olabileceðini aktaran Bez, bunlarýn baþýnda bilinmezlik duygusunun geldiðini kaydetti. Bilinmezlik korkusunun endiþeyi ve peþi sýra þiddeti doðurduðunu düþündüðünü ifade eden Bez, sözlerini þöyle sürdürdü: "Bu bilinmezleri mümkün olabildiðince aza indirmek lazým. Saðlýkta yaþanan þiddette daha çok bilinmeze karþý bir durum var. Bu-

Amaçlarýnýn daha kaliteli iþ kollarýnýn saðlanmasý olduðunu kaydeden Alökmen, site çalýþmalarý ile çalýþanlarýn ayný þartlar altýnda satýþ saðlayacaklarýný söyledi. Ayný þartlarýn, esnafýn satýþlarýnda olumlu geliþmelere katkýda bulunduðunun altýný çizen Alökmen, yurttaþlar içinde bu çalýþmanýn bir avantaj olduðunu ifade etti. Kent içinde bazý rahatsýz edici iþ kollarýnýn olduðunu belirten Alökmen, mermer depolarýnýn ve metal iþlerinin bina altlarýnda faaliyet gösterdiðini aktardý. Bu faaliyetlerin þehir içinde birçok sýkýntýya neden olduðunu belirten Alökmen, site ile bu çalýþma gruplarýnýn kendi ihtiyaçlarýný daha rahat karþýlayabilecek ve daha rahat çalýþma ortamýný bulabileceðini aktardý.

nun yanýnda bir miktarda öðrenilmiþlik durumu var. Þiddet, toplumda zaman içerisinde yaygýnlaþtýkça, sýklýðý arttýkça öðrenilen ve kanýksanan bir hali var. Þiddet, örnekleri ile çok yaygýnlaþtýðýnda, insanlar bazý bilinmezlikler karþýsýnda tepkilerini þiddetle göstermeye baþlýyor. Bu bilinmezlikleri aza indirerek ki bunu kiþilere bilgi vererek durumlarýný açýklayarak yapabiliriz. Bununla ilgili hasta yakýnlarýnýn olabildiðince sabýrlý ve hastane çalýþanlarýnýn da olabildiðince anlayýþlý olmasý gerekmektedir."


NECAT ORHAN PERDE ARKASI

Kürd’ün yüzkarasý, AKP’nin kan tacirleri

necat.orhan@web.de

5

GÜNDEM

8 Þubat 2013 Cuma

Geçtiðimiz günlerde, TBMM çatýsý altýnda esrarengiz olaylar cereyan edip deprem ve sarsýntýlara yol açtýðýný yazarken, en þiddetli heyelanýn; Köye muhtar bile olmayacak traj bir AKP serisi olan Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten'in TBMM kürsüsünde CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'e; "Senin Diyarbakýr'a girebilmen için abdest alman lazým. Biz seninle eþit deðiliz Elhamdülillah. Zaten ben seninle eþit olmak istemem. Biz bu ülkenin sahibiyiz" demesi ile kýsacasý; "Siyaset kürsüsünde söz bitti, artýk silahlar konuþsun, söz milletin deðil, (benim gibi kan tüccarlarýnýndýr)" söylemine tabi tuttu. Bu sözleri söyleyen Diyarbakýrlý AKP vekili. Oysa geçen hafta sonu Diyarbakýr Pir Sultan Cemi, Sayýn Osman Baydemir ve onlarca katýlýmcýnýn da katký sunduðu halklarýn kardeþliði ve dinlerin barýþýklýðý üzerine verilen iki günlük seminer ve çalýþmaya bakarken, ayný topraktan yetiþmiþ birde bu insanlarý bir avuç suda boðmaya eline imkan geçtiði anda onlarý yok sayýp, inkara ve iðrenç çýkarlarýna kurban etmeye çalýþan ve içindeki zehri kusan Birgül Ayman Güler'den daha baðnaz ve eli kanlý bu ''kendini bilmez" vekile dikkatinizi çekmek istiyorum. Elbette bu ara tartýþýlan ''barýþ''ýn böylesi insanlarýn iþine gelmeyeceði kesin çünkü barýþ, silah ve diðer kirli iþlerin tüccarlarýný da müflis edeceðini bildiklerinden daha da hýrçýnlaþmalarý bundandýr. Baþbakan diyor ki; ''AKP'nin, TMMM kürsüsünde yaptýðý ve yapacaðý bütün konuþmalar Baþbakanýn bilgisi dahilindedir.'' Nitekim Baþbakan bütün TV konuþmalarýnda "Benim bilgim dýþýnda hiçbir AKP'li vekil TBMM'de dahil tek bir kelime bile konuþamaz " diye defalarca ulusa seslendi. Baþbakana sormak lazým bilgin dahilinde ise sen bu iþin neresindesin? Hatýrlar mýsýnýz? Fethullah Gülen'in Aleviler hakkýnda, "Aleviler Dinsizdir" açýklamasý vardý. Ýþte bu açýklama Alevilere karþý bir soykýrým ( katliamý) daha mý düþüncesini uyandýrdý bende. Öyle ki bu güne dek düþüncelerimden hiç yanýlmadým. Ve geldiðimiz noktada Cuma Ýçten'in CHP Milletvekili Ali Haydar Öner'e sarf ettiði faþizan sözler, AKP'nin Alevi kardeþlerimizi psikolojik ve fiili bir savaþ kapýsýna sürükleme çabasý içinde olduðu, Fethullah Gülen'in ve AKP'nin bu ülkede en çok Alevi halkýndan çekindiðinin en

büyük kanýtýdýr bence. Gelgelelim þu "abdest", "vatan" ve "eþitlik" meselesine... Cuma Ýçtenin çok mukaddes aðasý Fethullah Gülen emperyalizmin kucaðýnda kývrak hamlelerle doðu ülkelerine sömürge pazarlarýný inþa edip sömürge politikasýna hiç ara vermezken, Cuma Ýçten'in pek kýymetli aðasý Fethullah Gülen kendisine Güneydoðuda silah ve esrar ticareti için büyük bir pazar alaný oluþturduðunu biliyor musunuz? Cuma Ýçten "kan tacirliðini" yapýyor. Haber bültenlerinde ve gazete sayfalarýnda "silah ile cinayetleri, esrar ile ölüm haberlerini" iþitmeyince, okumayýnca, geceleri gözlerine uyku girmiyor olmalý. Savaþ kýþkýrtýcýsý, savaþ çýksýn ki kendisi silah ve esrar ticaretinden emperyalizmin kasasýna bahar þenliðini getirsin. Yani adam haklý, kendisi "kan tüccarý" kanla besleniyor, Alevi halkýna "kanla abdest" aldýnýz mý diye soruyor. Bu vatanýn her karesini ABD'nin sömürgeciliðine peþkeþ çekmiþ, silah ve esrar kazancý ABD'nin kasasýna giriyor, halk bir lokma ekmeðe muhtaç edilmiþ, haliyle "Vatan bizim" diyor. Bütün dengeler alt üst olmuþ, Türkiye'de kimlik ve etnik sýnýfý taban yapmýþ, "para bende, silah bende, asker, polis, savcý, hakim bende" diyor, haliyle nasýl eþit olabilir demesi son derece normal. Daha evvel de bu gazeteyi takip edenler bilirler ''AKP'nin Dað Kanunlarý'' diye "suç duyurusu" altýnda bir makale yayýmlamýþtým. O zaman olduðu gibi halen "Tehdit altýnda" bulunan sevgili arkadaþým, felsefeci, yazar, þair Ozan Deniz Sarýtop tekrar bu konuyla ilgili facebook sayfasýnda bazý açýklamalarda bulundu... Ozan Deniz Sarýtop'un bu detaylara iliþkin Ýþte açýklamasý; ''Diyarbakýr'ýn Kulp Ýlçesinde özürlü çocuklarýn sýrtýnda para vurgunu yapan bir rehabilitasyon merkezi hakkýnda özürlü öðrenci velileri Diyarbakýr Mili Eðitim Müdürlüðüne þikayette bulunuyorlar ancak yapýlan þikayetlerin bir þekilde rüþvetle örtbas edildiði...'' "Cuma Ýçten, Silvan Ýlçesinde kendisine baðlý Badikan aþiretinden (Savaþ Yanýk ve Mehmet Yanýk) iki akrabayý Kulp Ýlçesi'ne getirip, Savaþ Yanýk adlý kiþiye Rehabilitasyon Merkezini açtý, Mehmet Yanýk adlý kiþiyi ise Ýlçe Devlet hastanesine þoför olarak koydu. Savaþ Yanýk adlý kiþi her ay ihale bahanesiyle Ankara'ya Kulp Ýlçesi hakkýnda bilgi gönderiyor. Kurum sahibi Kulp ve Silvan ilçelerinde boy göste-

ren, yüzde doksaný koruculardan oluþan Badýkan aþiretine mensup. Badýkan aþireti AKP'nin kontrolü altýnda. AKP'den Diyarbakýr Milletvekili olan ve ayný zamanda kendisi de Badýkan aþiretine mensup olan Cuma Ýçten, aþiret ile bütün kirli iþler faaliyetlerini yürütmektedir. Cuma Ýçten'in Güneydoðuda silah ve uyuþturucu ticaretini yaptýðý, korucularla ve aþiretiyle birçok memuru daða kaçýrýp ailelerinden yüklüce para aldýðý ve bütün bu olaylarý PKK'nin üzerine yamalamaya çalýþtýðý... Diyarbakýr ve bütün ilçelerinde kurum ve kuruluþlara kendi adamlarýný atadýklarý, bu adamlar ile istihbarat alanýnda bilgi saðladýklarý... Karþýt halkýn ekonomik, sosyolojik ve biyolojik yaþam potansiyellerini negatif etkiye maruz býraktýklarý... Masum halký korucularla ve aþiret ile tehditlerle ya boyun eðecek veya terk edeceksin dayatmalarýný uyguladýklarý... Daha benzeri onlarca, sürüyle olaylar zinciri... Rehabilitasyon kurumu hakkýnda yapýlan þikayetler Cuma Ýçten tarafýndan engelleniyor. Çünkü bu kurum ayný zamanda özürlü çocuklarý taþýyan arabalar ile uyuþturucu ve silah trafiði iþini yürütmektedir. "Bu konuya iliþkin kurum sahibi ile yaptýðým telefon konuþmasýnda, beni aþiret ve korucularla ölümle tehdit etmesi bazý gazetelerde ve bir televizyon kanalýnda haber konusu oldu." Geçenlerde meclis TV'de Alevi kardeþlerimize faþizan bir þekilde hakaret eden, Cuma Ýçten'in silah, uyuþturucu ticaretinin ve bütün kirli iþlerin oluþumunda rol aldýðý hepimizce malum. Bazý gazetelerde ve sosyal medyada bu durumu deþifre etmemiz üzerine Cuma içten Diyarbakýr'da bir basýn toplantýsý düzenleyerek "öldürülen bütün PKK'lýlar benim çocuðumdur" diye bir cümle kurdu. Cuma Ýçten'in bu cümleyi kurmasýnýn tek nedeni silah ve esrar ticaretini daha rahat yürütebilmesi içindir. Aþiretinin yüzde doksaný korucu olan Cuma Ýçten'in korucu tayfasý kaç bin PKK'lýyý katletti. Kaç tane faili meçhul cinayet iþledi, kaç genç kýzýmýzý infaz etti töre cinayetine biliyor musunuz? (Bu infazlar hakkýnda daha sonra detaylara gireceðim, belgeleriyle elimizde olan bu olaylar kýsa birkaç cümleyle geçiþtirilemeyecek kadar derin olduðunu, siz orada yaþayanlar daha iyi bilirsiniz.) Bilmiyorsunuz !

Ýki savcýlýk makamýna özürlü çocuklar sýrtýnda yapýlan para vurgunu olayýný delil ve belgelerle sundum. Kulp Ýlçe Mili Eðitim Þube Müdürünün de aþiret ve korcularla tehdit edildiði, olayýn mahkemelik olduðu... Aþiretin ve korucularýn bütün resmi kurum ve kuruluþlarý kendi eksenleri etrafýnda toparlayarak usulsüzlük yaptýklarý söz konusudur. Nitekim müfettiþlerce kurum hakkýnda kesilen 120 bin TL para cezasýnýn dosya eklerinde yine devre dýþý býrakýlmasý. Bu para cezasýnýn örtbas edilmesi. Bu soruþturma gereðince, Kulp jandarma özürlü öðrenci velilerinin ifadelerini aldý. Özürlü öðrenci velilerinin yüzde yetmiþi ifadelerinde özürlü çocuklarýmýzýn okula alýnmadýðý ve ders verilmediði söylemi üzerine hatlarý netleþen portre oluþtu. Kulp Ýlçesi ve Diyarbakýr'ýn diðer ilçeleri Cuma Ýçten'in en önemli ticaret kapýlarýdýr. Bu olayýn hukuk gereðini bulmasý için sivil toplum kuruluþlarýnýn bize önemli katkýlarý olacaðýný düþünüyorum.'' (Ozan Deniz Sarýtop' Sayfasýndan) Evet sayýn duyarlý, Diyarbakýr halkýna bu konuda çaðýrýmdýr! Ozan kardeþimiz bu dik duruþuyla Çocuklarýmýzýn kanýný canýný ve zehirlenmesini devlet eliyle üslenmiþ, bir aþiret reisine verecek cevabýnýn mutlaka olacaðýdýr, öte yandan Savcýlarýn, bu konuya duyarlý bir araþtýrma yaparak konuyu ele alacaklarýndan ki, Basýn savcýsýnýn konu hakkýnda dava açtýðý duyumunu aldým, ne denli doðru bilemem,bana direk iletilen bir þey yok duyum olarak biliyorum.Adaletin ve barýþýn bu Mezhep ve iç isyan kýþkýrtýcýsý karþýsýndaki sorumluluklarýný yerine getireceðinden, tecelli edeceðinden umudum vardýr. Þu anda Ýstanbul savcýlýðý olayý üstlenmiþ hatta Ozan'a iki koruma vermiþ ancak oradaki yakýnlarý mütemadiyen tehdit edilmekte baþta amcasý ve babasý olmak üzere. Gazete köþelerindeki yorumlarý da dikkatinizi çekmiþtir sanýrým, ''Hatta: burada ikinci bir Mardin Katliamý yaratmaktan söz edilmektedir'' Bu aymazlýklarýn baþ müsebbibi Cuma içten ve AKP iktidarýnýn Doðu ve Güneydoðu sindirme politikalarýnýn halklar ve dinler üzerinde uyguladýðý acýmasýz ''Soykýrým politikasýnýn ta kendisi olduðudur.'' Duyarlýlýðýnýza teþekkür eder, bu tip ''Kürd'ün Yüzkarasý, AKP'nin Kan Tacirleri,'ne de siz okurlarýmýn sessiz kalmayacaðý umudundayým...


6

GÜNDEM

8 Þubat 2013 Cuma

Koruyucu aileye talep düþük kaldý Diyarbakýr’da koruma ve bakým altýnda olan çocuklardan sadece üçünün koruyucu aile yanýnda bulunduðu, 4 ailenin ise baþvurduðu belirtildi. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü, çocuklarýn sýcak aile ortamýnda büyümesi için koruyucu aile modelini özendirmeye dönük kampanya baþlatacak vam eden ancak herhangi bir nedenle aileye döndüremediðimiz çocuklarýmýz var. Bu çocuklarýmýza koruyucu aile modeliyle aile ortamý saðlayabiliriz.''

Ergani’de 28 okul yapýlacak DÝYARBAKIR'ýn Ergani Ýlçesi'nde bu yýl içinde 28 yeni okul yapýlacaðý bildirildi. Kaymakamý Erdinç Yýlmaz, yaptýðý açýklamada, Ergani'nin eðitim altyapýsýnýn Türkiye ortalamasýnýn üzerinde olduðunu ifade ederek, derslik baþýna düþen öðrenci sayýsý oranlarýnýn iyi olduðunu söyledi. Ýlçenin geliþmesi, kalkýnmasý ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi için gerekli giriþimlerde bulunmayý sürdürdüklerini ifade eden Yýlmaz, þunlarý söyledi: ''Tüm alanlarda olduðu gibi eðitim alanýndaki giriþimlerimiz, sayýn valimiz Mustafa Toprak'ýn gayretleri sonucu 28 yeni okul, toplam 339 derslik bu ay içerisinde ihaleye çýkýyor. Köy ve ilçe merkezine 24 derslik Anadolu Lisesi, 24 derslik ilkokul, 24 derslik ortaokul, 8 derslik ana okul, köylere ise Alitaþ 5 derslik, Akçoban 5 derslik, Kumiçi 5 derslik, Gözekaya 5 derslik, Yukarýkuyulu 8 derslik, Bostenek 2 derslik, Kesentaþ 12 derslik, Çayýrdere 5 derslik, Karaburçak 6 derslik, Dallýdað 2 derslik, Karpuzlu 2 derslik, Ziyaret Köyü 5 derslik, Aþaðý Bitikçi 8 derslik, TOKÝ Saðlýk Meslek Lisesi 24 derslik, Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim Okulu 16 derslik 2013 yýlý yatýrým programýna alýndý.'' Yýlmaz, ayrýca Milli Eðitim Bakanlýðý'na sunulan Ergani Anadolu Öðretmen Lisesi arazisinde yapýlmak üzere 36 derslikli Fen Lisesi, 24 derslikli Anadolu Lisesi, 24 Derslikli Tapu Kadastro Meslek Lisesi, 24 derslikli Spor Lisesi, 24 derslikli Ziraat Teknik lisesi, 24 derslikli Anadolu Ticaret Meslek Lisesi ve 24 derslikli Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nin yer aldýðý eðitim kampüsünün ön çalýþmalarýnýn zemin etüdü ve diðer belgelerin tamamlanarak, Milli Eðitim Bakanlýðý'na sunulduðunu bildirdi.

‘Amacýmýz boþaltmak deðil’

DÝYARBAKIR'da koruyucu aile sistemine fazla ilgi olmadýðý, sadece 3 çocuðun koruyucu aile yanýnda kaldýðý bildirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nca yurt ve yuvalarda koruma ve bakým altýnda bulunan çocuklarýn saðlýklý, mutlu bireyler olarak büyümesi için çocuk ve sevgi evleri gibi yeni uygulamalar getirilirken, çocuklarýn sýcak bir yuvada yetiþtirilmesi amacýyla, toplumda çok fazla bilinmeyen koruyucu aile modelinin yaygýnlaþtýrýlmasý konusunda yoðun bir çalýþma baþlatýldý. Diyarbakýr'da koruma ve bakým alýnda bulunan çocuklardan durumu evlat edindirmeye uygun olanlar kurumda uzun süre kalmazken, sadece 3 çocuðun koruyucu aile yanýnda kaldýðý bildirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü, koruyucu aile modelini özendirmek ve tanýtmak amacýyla Mart ayýnda yoðun bir tanýtýcý kampanya baþlatacak.

‘Evlat edinmeye talep var’

Aile ve Sosyal Politikalar Diyarbakýr Ýl Müdürü Oktay Taþ, geçen yýl 24 çocuðun evlat edinme hizmetlerinden yararlandýrýldýðýný, durumu evlat edinmeye uygun olanlarýn bekletmeden iþlemlerinin tamamlandýðýný söyledi. Evlat edindirmede herhangi bir sýkýntýnýn olmadýðýný, sýrada bekleyen gönüllü ailelerin de bulunduðunu belirten Taþ, ''An-

cak bizim sýkýntýmýz koruyucu aile ile ilgili. Maalesef koruyucu aile ile ilgili beklenen talebi bir türlü yakalayamadýk'' dedi. Taþ, Bakanlýðýn konuyla ilgili yeni yönetmeliðinin de çýktýðýný, tanýtýmýna iliþkin profesyonel birimlerin oluþturulacaðýný ifade ederek, talep gelmesi halinde her çocuðu aile ortamýna kavuþturmayý hedeflediklerini anlattý. ''Ýlimizde koruyucu aileye maalesef talep çok sýnýrlý. Þu an itibariyle sadece 3 koruyucu ailemiz var'' diyen Taþ, sözlerini þöyle sürdürdü: ''Bu hizmet, yeni çýkan yönetmeliðimizle daha profesyonel hale getirildi. Hem gönüllü hem de ücretli olmak üzere. Bakanlýðýmýz merkezi düzeyde, biz yerel düzeyde tanýtýmýný yapacaðýz. Diyarbakýr'daki duyarlý vatandaþlarýmýzdan beklediðimiz çocuklarýmýza aile ortamý saðlamalarýdýr. Çocuðumuzun her türlü ihtiyaçlarý, zaten bakanlýðýmýz tarafýndan karþýlanýyor. Çocuk baþýna eðitim ve yaþ durumuna göre düzenli bir ödeme yapýlýyor. Sosyal güvenlik þemsiyesine alýnýyor. Çocuðumuzun her türlü eðitim, giyim, okul, kurs ücretlerini, servisine varýncaya kadar bakanlýk olarak karþýlýyoruz. Bilgi almak isteyenlerin müdürlüðümüze gelmeleri veya telefonla ulaþmalarý halinde ilgili birimlerimiz her türlü bilgiyi paylaþacak. Aile baðý de-

Ailede ihmal ve istismar olmamasý halinde çocuk için en iyi yetiþme ortamýnýn öz ailesi olduðunu vurgulayan Taþ, bakanlýðýn temel bakýþýnýn da bu olduðunu söyledi. Taþ, amaçlarýnýn çocuðun toplu yaþamdan, yani yurt ve yuva gibi toplu yaþamýn getirdiði dezavantajlardan arýndýrýlmasý olduðunu belirterek þöyle dedi: ''Koruyucu aile yanýna yerleþtirdiðimiz çocuklarla da kurumsal olarak baðýmýz kopmuyor. Çocuklarýn çeþitli zamanlarda izlenmesi ve deðerlendirilmesi yapýlýyor. Amacýmýz kurumlarýmýzý boþaltmak deðil. Çocuklarýmýzýn psikososyal geliþimi için en saðlýklý aile ortamýný bulmak. Öncelikle öz aile, bu mümkün deðilse gönüllü ve koruyucu aile yanýna yerleþtirmek. Amacýmýz, çocuðun toplu yaþamdan, yani yurt ve yuva gibi toplu yaþamýn getirdiði dezavantajlardan arýndýrýlmasý, aile ortamýnda yetiþmesi, kendine güvenen, geleceðini güvenli planlayabilen, ayaklarý üzerinde durabilen gençler yetiþtirmek. Bu açýdan koruyucu aile modelini önemsiyoruz.''

‘250 çocuk var’

Koruyucu ailede bölgesel farklýlýklar olduðunu, daha çok Ege, Marmara, Akdeniz bölgelerinden talep bulunduðunu anlatan Taþ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nýn baþlattýðý kampanya ile birçok ilde hareketliliðin baþladýðýný kaydetti. Taþ, Diyarbakýr'da 4 çocuðu korucuyu aileye verme ile ilgili iþlemlerin baþlatýldýðýný, bu sayýnýn daha da artacaðýna inandýðýný, 9 çocuk evinde 50, 0-12 çocuk yuvasý ile kýz yetiþtirme yurdunda 125, erkek yetiþtirme yurdunda 60, bakým ve sosyal rehabilitasyon merkezinde ise 15 çocuðun bulunduðunu sözlerine ekledi.


NESRÝN ERDOÐMUÞ

Ruhunun yalnýzlýðý?

YAÞAMA DAÝR

7

KADIN VE YAÞAM

8 Þubat 2013 Cuma

Hikayeler aslýnda çok da bana göre deðildir bilirim. Fakat deðiþen dünyamýzýn, deðiþken insanlarýnýn hikayesi bu. Belki hepimiz kendimizden bir þeyler bulup hissedeceðiz. Karanlýklar içinde yalnýz kalmýþ bir insanýn ruh halini bilir misiniz? Ruhunun derinliklerinde yapayalnýzlýk uçsuz bucaksýz kayalýklar olduðunu. Gözlerini her sabah uykudan açtýðýnda güneþin parlak yüzünü görememesini, bilirsiniz? Sizde bu kalabalýk þehirde yalnýzlýðý seçtiniz. Etrafýnýz kalabalýk olsa ne çýkar, önemli olan senin ruhunun yalnýz olmamasýdýr. Yaþanmýþ tüm yýllarýn geçmiþte var olmasýdýr. Öyle buruk ve acýlarýn var ki içindeki hüzün dýþ dünyanýn etkenleri gibi. Þu yaþýmýza kadar belki çok büyük savaþlar görmedik ama içimizdeki, ruhumuzdaki savaþlarla mücadelemiz o kadar hasarlý oldu ki. Gençliðimizi, yüreðimizdeki sevgimizi, ruhumuzdaki umutlarýmýzý bizden aldý götürdü. Geçmiþe baktýðýmýzda kocaman bir boþluk, yeri doldurulamaz bir yalnýzlýk var. Hikayemizde kiþiler karakterler belki çok yer edinmese bile yüzümüzdeki çizgilerin, her bir çizgisinin derin anlamlarý var. Daðýn eteklerinde kurulmuþ küçük köylerden þehre ilk adýmýný atan, þaþkýnlýktan yüzleri korkuyla karýþýk Heval'lerin hikayesi bu. Ýlkokulu kendi köyünde bitirmiþ, ortaokul için küçük bir kasabaya gelmiþtir. Þehre lise için geldiðinden

þehrin ýþýklarý kah yüreðini ýsýtsa bile, yalnýzlýðý onu korkutmaktadýr. Heval merak etme liseyi de çabucak bitireceksin. Önün açýk istikbalin parlak. Güneþ nasýl her yeni günde dünyayý ýþýðýyla aydýnlatabiliyorsa, sende okulun bittiðinde geleceðini aydýnlatacaksýn. Her doðan güne merhaba Heval'im. Iþýldayan güneþe ,güzel yarýnlara, ruhundaki sessiz karanlýklara,yüzündeki donmuþ acýlara merhaba. Sanma ki yalnýzsýn bu dünyada, þunu iyi bil ki yalnýzlar birleþince kalabalýk ordular çýkarýr önümüze. Bu dünyada güzel öðütler vereceðim Heval'im. Sana kötülük yapýldýðýnda bile hiç bir zaman kendi özünü kaybetme. Doðru ol, dürüst ol hiç bir zaman insanlarý kendi menfaatlerin için incitme. Bu dünya öyle hakikattir ki hiç ummadýðýn bir zamanda kime ne yapmýþsan tekrar karþýna çýkar. Hayattaki dayanaðýn iþin ne olursa olsun, iþini sevmek, küçük baþarýlarýn varsa tadýný çýkarmak olsun. Ýþine verdiðin emek çok önemlidir. Ýþini öyle bir içten sevki baþarýn her ne olursa olsun kýskanýlsýn. Hayatta hiç kimseye kendini farklý gösterme. Neysen osun demektir. Yani ya göründüðün gibi ol, ya da olduðun gibi görün. Hiç bir zaman makamýndan dolayý insanlara hükmetme. Çevrendekilerle her zaman bilgi alýþveriþinde bulun. Unutma her in-

sanoðlunun fikirlerine saygý duyman þarttýr. Aþka yüreðin hep açýk olsun. Unutma hangi yaþta olursan ol, insanoðlu sevdiði ve sevildiðini hissettiði zaman mutlu olur. Aþk senin yüreðindeki tüm sýcaklýðý su üstüne çýkarandýr. Her zaman için hayatta kaybetmeyi de göze alman gerek. Þunu hiç unutmamalýsýn ki yaþamda zaferde vardýr, kaybetmekte vardýr. Ýkisinin de acýsý çabuk geçer unutma. Þunu hiç unutma yýllar çok çabuk geçse bile her yaþýn kendine özgü bir ruh hali vardýr. Gençlik güzeldir çabuk geçer. Yaþlanmaya baþladýðýný hissettiðinde bile yüreðindeki tüm güzellikleri yitirme. Yýllar çabuk geçebilir, geçmiþe özlem duysan da yaþadýðýn her dakika senin gelecekteki geçmiþindir. Unutma ! Baþladýðýn her iþi bitirmeye çalýþ,çünkü baþarý hiç bir zaman tesadüfe baðlý deðildir. Çalýþýp çabaladýktan sonra iþini baþardýðýný göreceksin. Yaþamda her zaman kavgayý kuralýna göre oyna. Unutma hileyle hiç bir zaman bir yerlere gelemezsin. Küçücük bir dað köyünden içindeki yalýnlýk ve yalnýzlýkla beraber þehrin ýþýk saçan aydýnlýðýnda sakýn yolunu kaybetme. Unutma geçmiþin senin özün ,kiþiliðinin belirtileridir. Unutma hangi yaþ da olursan ol hayat yaþanmak için deðer... Sevgiyle kalýn…

Kadýnlarýn kurslara ilgisi büyük SERVET TURSUN

DÝYARBAKIR'ýn Baðlar Belediyesi Kardelen Kadýn Evi'nde kadýn istihdamý ve meslek edindirme projeleri kapsamýnda kuaförlük, biçki-dikiþ kurslarý devam ediyor. Meslek edindirme projeleri kapsamýnda 25 kadýn kuaförlük, 12 kadýn ise biçki-dikiþ eðitimi görüyor. Kardelen Kadýn Evi'nde açýlan kuaförlük, biçki-dikiþ kurslarý kadýnlardan büyük ilgi görüyor. Kadýn Evi'nde toplumsal cinsiyet, kadýn insan haklarý, kadýn saðlýðý, iletiþim, kadýna yönelik þiddet, konulu seminerlerin yaný sýra açýk öðretim, ilköðretim ve lise, sertifikalý bilgisayar, hýzlandýrýlmýþ bilgisayar, halk danslarý, okul öncesi eðitimi, Kürtçe okuma yazma, resim kurslarý veriliyor. Kurslara iliþkin bilgi veren Kardelen Kadýn Evi yetkilileri, bu kurslarýn Mart'a kadar devam edeceðini, yeni dönemle birlikte yeni baþvurular alacaklarýný söyledi. Yetkililer, gençlere meslek kazandýracak kurslar açmaya çalýþtýklarýný, genç kadýnlarýn kurslarý bitirdikten sonra kolay iþ bulabilmelerini hedeflediklerini ifade etti. Kurslara katýlarak kuaförlük ve biçkidikiþ mesleðini öðrenmeye çalýþtýklarýný söyleyen kursiyerler ise sonuçtan çok memnun olduklarýný söyledi. Bu imkânlarý saðlayan belediyeye teþekkür eden kursiyerler kendilerini geliþtirme imkâný bulduklarý için þanslý olduklarýný dile getirdiler.

Kursiyerlere sertifikalarý verdi GAZÝANTEP'in Þahinbey Belediye Baþkaný Mehmet Tahmazoðlu, "Evlilik Okulu Projesi" kapsamýnda eðitim seminerlerini tamamlayan 842 kursiyere, sertifikalarýný verdi. Þahinbey Belediyesi tarafýndan, evlilik müessesesinin saðlam temeller üzerine kurulmasý noktasýnda evlenecek ve evli çiftlere yönelik ve-

rilen eðitim seminerlerine, bugüne kadar 3 bin 416 kiþi katýldý. Kürþad Tüzmen Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen sertifika törenine; Þahinbey Belediye Baþkaný Mehmet Tahmazoðlu, beraberinde Ýl Müftü Yardýmcýsý Mehmet Karatepe, sanatçý Gökhan Güney ve kursiyerler katýldý. Evlilik okulunu önemsediklerini ifade eden Baþkan Mehmet Tahmazoðlu, "Þu an sosyal tesislerimizde yaklaþýk 27 bin kiþi kurs görüyor. Geçtiðimiz

yýllar içerisinde ise 62 bin kiþi kurs aldý. Toplamda 100 bin kiþiye ulaþtýk. Bu kurslar içerisinde evlilik okulu çok önemli bir yer tutuyor. Özellikle evlenecek ve evli çiftlerimizi alýyoruz ve burada eðitim veriyoruz. Þu ana kadar 2 bin 574 kiþi buradan eðitim aldý. Þu anda ise 842 kiþi eðitimlerini tamamladý, onlara da kademeli olarak sertifikalarýný veriyoruz. Ben eðitimlere katýlan kursiyerlerimize teþekkür ediyorum” dedi.


8

POLÝTÝKA

8 Þubat 2013 Cuma

‘inisiyatif hükümettedir’ AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Ýmralý Adasý’na kimlerin gideceði konusunda inisiyatifin hükümette olduðunu savundu ANKARA-AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, gündemdeki geliþmelere iliþkin AKP Genel Merkezi'nde basýn toplantýsý düzenledi. Çelik, AKP'nin bir yol haritasý olduðunu ve kararlarýný da buna göre aldýðýný söyledi. Yeni Anayasa çalýþmalarý konusunda AKP'nin yargýya iliþkin yaptýðý önerilere deðinen Çelik, "Teklifimizi verdik. Önümüzdeki süreçte de gündeme gelir. Manþetlerde bunu görmekten mutlu-

luk duydum. Herkes bunu tartýþsýn. Burada yargýya müdahale söz konusu deðildir" dedi. Çelik, ABD Büyükelçisi Ricciardone'nin açýklamalarýnýn sorulmasý üzerine, "Ben parti sözcüsüyüm. Buna iliþkin söylediðim þey þahsi görüþüm deðildir. Parti adýna o açýklamayý yaptým. ABD elçisi 15.30'da Dýþiþleri Bakanlýðý'na gidecek. Bu patlamaya iliþkin alýnan bir randevuydu. Ancak bu ziyaret esnasýnda benim gösterdiðim tepkiye

benzeyen bir tepkinin gösterileceðini tahmin edin. Uyarýlmasý söz konusudur" yanýtýný verdi. Türkiye'nin Ýsrail söz konusu olduðu zaman ABD ile hemfikir olmadýðýný söyleyen Çelik, "Bizim yorumlarýmýz onlarýn hoþuna gitmiyorsa onlarýn yorumlarý da bizim hoþumuza gitmiyor. Biz ABD ile dost ve müttefik bir ülkeyiz. Birçok konuda iþbirliðimiz var tepki göstersek te bu iþbirliðimiz devam edecektir. Ama bu onlarla

her konuda mutabýk olduðumuz anlamýna gelmez. Terörle mücadele konusunda iþbirliðimiz ve karþýlýklý desteklerimiz var" diye konuþtu. BDP'nin "Ýmralý'ya giden heyeti kendi parti organlarýmýz belirler" yönündeki açýklamasýný deðerlendiren Çelik, bu konuda inisiyatifin hükümete ait olduðunu savunarak, "Baþbakan söylenmesi gerekeni söyledi. Bunun üzerine ekleyeceðim bir þey yoktur" dedi.

‘Barýþýn ödülü baþkanlýk olabilir’ Ýngiliz Guardian gazetesinde yayýnlanan baþyazýda, BDP'nin yeni bir anayasa, terörle mücadele yasalarýnýn deðiþmesi ve siyasi baskýnýn sona ermesinin “ödülü” olarak Tayyip Erdoðan’a baþkanlýk yolunda destek verebileceði öne sürüldü

ÝSTANBUL-Ýngiltere'nin ünlü Guardian gazetesi, Türkiye'de Kürt sorunu ile ilgili adýmlarýn barýþ yolunu açmasýnýn "ödülünün" baþkanlýk yolunda BDP tarafýndan desteklenmesi olabileceðini öne sürdü. Gazetenin baþyazýsýnda, "Baþlayýp hýzla çöken barýþ giriþimlerine son 30 yýlda çokça tanýk olundu. 34 PKK'linin (Habur'dan) sýnýrý geçip Türkiye'ye geri dönüþünün baþlatabileceði süreç kaosla bitti... Kimse hazýrlýk yapmamýþtý ama bu defa durum farklý: Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan 14 yýldýr cezaevinde tutulan PKK lideri Öcalan ile görüþmesi talimatýný MÝT Baþkaný'na kamuoyunun önünde verdi" denildi. Makalede dile getirilen görüþler þöyle: - Kürt baharý olacaksa, 40 bin kiþinin hayatýna mal olan çatýþmalarýn sona ermesinin ötesinde ödüller

bekliyor iki tarafý da. Kürtler açýsýndan uzlaþma, yeni bir anayasa; terörle mücadele yasalarýnýn deðiþmesi demek... Kürt siyasi hareketinin binlerce eylemcisinin gördüðü büyük baský sona erebilir. - Erdoðan'ý daha parlak ama bir o kadar da tartýþma yaratacak bir ödül bekliyor olabilir: Tam yetkili Baþkanlýk. Barýþ ve Demokrasi Partisi destek verirse konuyu referanduma götürebilir. - PKK ateþkesine daha epey bir mesafe var. Türkiye'deki 2 bin militanýn, Irak daðlarýndan inecek 6-7 bin savaþçýnýn silahlarýnýn Erbil'de Mesut Barzani'ye teslim etmesiyle edilmesiyle karþýlaþtýrýldýðýnda IRA'ya silah býraktýrma süreci parkta yürüyüþ gibi görünüyor. - Ýlerde çok engel var; ama en azýndan karþýlýklý konuþuluyor olmasý, onca yýkýmdan sonra iyi olmalý...

“Casusluk davasý” savcýsýna inceleme izni ANKARA-Hakimler ve Savcýlar Yüksel Kurulu (HSYK), "Askeri Casusluk davasý" iddianamesini hazýrlayan TMK 10 maddesiyle görevli Cumhuriyet Savcýsý Zafer Kýlýnç hakkýnda inceleme izni verdi. 196 müþtekinin ve 831 maðdurun bulunduðu ve bin 937 sayfa olan iddianame, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 10'uncu maddesiyle görevli Cumhuriyet Savcýsý Zafer Kýlýnç tarafýndan hazýrlanmýþtý. Ýddianamenin açýklanmasýnýn ardýndan sanýk avukatlarý Kýlýnç hakkýnda, "Þüphelilerden hiçbirinin savunmalarýnýn iddianamede yer almamasý" ve “Bazý ev ve iþyeri aramalarýnda avukat bulundurulmamasý ile kamera kaydý yapýlmamasý" nedeniyle HSYK'ye baþvurmuþtu. HSYK baþvurunun ardýndan savcý Kýlýnç, hakkýnda inceleme baþlatýlmasýna izin verdi. (DÝHA)

“AKP’nin aradýðý adalet deðil” ANKARA-MHP Grup Baþkanvekili Oktay Vural, Meclis'te düzenlediði basýn toplantýsýnda, basýnda sadece AKP'nin Anayasa Uzlaþma Komisyonu'na yargýya iliþkin verdiði önerinin yer almasýna tepki gösterdi. AKP'nin yargý ile ilgili anayasa deðiþikliði önerisinin içinde, ne adalet arayýþý ne de adalet anlayýþý olduðunu savunan Vural, "AKP'nin aradýðý adalet deðil, baðýmsýz ve tarafýz yargý deðil, ilelebet ezeli ve ebedi gördükleri bir kimse için yargý hazýrlýyorlar. AKP'nin bu önerisiyle yargýnýn siyasallaþmasý daha güçlendirilecek, adalet arayýþý ortadan kalkacak, haklýnýn hukuku deðil üstünlerin hukuku geçerli olacaktýr. Bu yapýlanmanýn amacý budur" dedi.


9

POLÝTÝKA

8 Þubat 2013 Cuma

Kýlýçdaroðlu operasyonlara tepkili

Partisinin belediye baþkanlarýna seslenen CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, CHP’li belediyelere yönelik yapýlan operasyonlarý eleþtirerek, “Belediye baþkanlarýnýn seçildikleri partilere göre denetlenmesi doðru bir kural deðildir” dedi

ANKARA-CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Ankara Sheraton Otel'de "CHP Belediye Baþkanlarý Toplantýsý"na katýldý. Burada konuþma yapan Kýlýçdaroðlu, kendilerinin demokratik yöntemlerle yerel seçimlere hazýrlandýðýný, AKP hükümetinin ise CHP'li belediyeler üzerinde baský kurarak seçimlere hazýrlandýðýný söyledi. Kýlýçdaroðlu, "Onlarý nasýl itibarsýzlaþtýrýrýz. Onlarý halkýn gözünde nasýl küçük düþürürüz. Bunun arayýþý içindeler. CHP adýna söylemiyorum ben bunu demokrasi adýna söylüyorum. Bizim üzerimizde baský kurmalarýnýn bizim açýmýzdan hiçbir önemi yok. Biz bu

baskýlarý aþa aþa bugünlere geldik" dedi.

‘Toplum endiþe içinde’

Demokrasilerde toplumun endiþe içinde olmayacaðýný; ancak Türkiye'de toplumun endiþe içinde olduðunu belirten Kýlýçdaroðlu, bu endiþenin baskýlardan kaynaklandýðýný kaydetti. "Seçimle gelen belediye baþkanýnýn ancak ve ancak seçimle gitmesi gerekir demokrasilerde. Seçim yapýyoruz niçin? Halkýn katýlýmcý demokrasi anlayýþýný güçlendirmek için yapýyoruz. O zaman seçimle gelene dýþarýdan sistemli baský uygularsanýz, önce belde halkýna saygý duymuyorsunuz demektir" diyen Kýlýçdaroðlu, CHP'li bele-

diyeler hakkýnda yürütülen soruþturmalarý eleþtirdi. Kýlýçdaroðlu, demokrasinin özünde denetimin yattýðýný; ancak bunun hukuk içinde olduðu zaman bir anlam kazandýðýný söyledi.

‘Partiye göre denetleme’

"Denetimin temel kuralý objektif olmasýdýr" diyen Kýlýçdaroðlu, "Belediye baþkanlarýnýn seçildikleri partilere göre denetlenmesi doðru bir kural deðildir. Seçildikleri partilere göre iktidar partisinin davranýþlarýný endekslemesi doðru bir kural deðildir. Çünkü belediye baþkaný bir siyasal partiden seçilir; ama seçildikten sonra siyasi görüþü ne olursa olsun belde halkýný kucaklar" diye konuþtu.

Kýlýçdaroðlu, sözlerini þöyle sürdürdü: "En son operasyonun yapýldýðý yer Eskiþehir Büyükþehir Belediyemiz. 2011'in 25 ocaðýnda da bir operasyon yapýlmýþtý Eskiþehir'e. Gerekçe neydi biliyor musunuz? Bir þikayet dilekçesi geliyor. Engelliler, tramvaya ve otobüse

ücretsiz biniyorlar. Ama bazýlarý engelli olmadýðý halde onlar da paso almýþlar onlar da biniyorlar. Uzun uzun araþtýrmalar, incelemeler, gözaltýlar böyle bir þey yok. Bu mu denetim? Bütün baskýlara raðmen yine Eskiþehir'de engelliler belediye araçlarýna ücretsiz binip iniyorlar."

“Ýmralý’ya ev” haberine yalanlama

“Halk demokratik anayasa bekliyor”

ANKARA - Adalet Bakanlýðý, Abdullah Öcalan'ýn da bulunduðu Ýmralý F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Kampusu içerisinde ev yapýmý için inþaata baþlandýðý yönündeki haberlere iliþkin yazýlý açýklama yaptý. Milliyet gazetesinin sürmanþetinde yer alan "Ýmralý'ya Ev" baþlýklý habere iliþkin yapýlan açýklamada, "Söz konusu kampus içinde yürütülmekte olan bir inþaat faaliyeti olmadýðý gibi planlanan bir çalýþma da bulunmamaktadýr. Adaya, hükümlülerin yararlanmalarý için bir müstakil ev yapýldýðý iddiasý gerçek dýþýdýr" denildi.

BURSA - AKP Bursa Milletvekili Hüseyin Þahin, gittikleri her yerde vatandaþlarýn kendilerine en çok yeni anayasayý sorduðunu söyledi. 2013 yýlýnda yeni anayasa konusunda somut adýmlar atýlacaðýný belirten Milletvekili Þahin, Türk halkýnýn hasretle sivil demokratik anayasayý beklediðini vurguladý. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek'in kýsa süre önce Meclis Anayasa Komisyonu'nun Mart ayý sonuna kadar çalýþmalarýný tamamlayacaðýný söylediðini anýmsatan Þahin, "Sayýn Baþbakanýmýz da bu açýklama sonrasýnda Meclis Anayasa Komisyonu'ndan bir uzlaþma çýkmasý umudunu vurguladý. Ardýndan da uzlaþma çýkmasa da AK Parti'nin yoluna devam edeceðini net cümleler ile söyledi" dedi. Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacý olduðu konusunda kimsenin þüphesi bulunmadýðýný ifade ede eden Hüseyin Þahin, Meclis'teki dört siyasi partinin bu konuda halka sorumlu olduðunu belirtti. Milletvekili Þahin,

“Fiþleme deðil, bilgi notu” ANKARA - Tunceli'nin Hozat Ýlçesi'nde, döneminde fiþlemeler yapýldýðý iddia edilen Tunceli eski Ýl Jandarma Komutaný emekli Albay Namýk Dursun, iddialarý reddetti. TBMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu bünyesinde oluþturulan "Tunceli Ýli Hozat Ýlçesindeki Fiþleme Ýddialarýnýn Araþtýrýlmasýna Ýliþkin Kurulan Alt Komisyon"un sorularýný yanýtlayan, Dursun, Türk Ceza Kanunu'nda 1 Nisan 2005'ten itibaren kiþisel kayýtlarýn veri altýnda toplanmasýnýn yasaklandýðýný belirterek, þunlarý savun-

du: "Bununla ilgili zaten o dönemde Jandarma Genel Komutanlýðý'nýn yazýlý bir emri vardý. Bu emir çerçevesinde bütün tutulan fiþler ortadan kaldýrýldý. Bir tek bilgi toplama iþlem merkezince yasal olarak tutulan fiþler kaldý. Bunun dýþýnda Jandarma'nýn benim dönemimde herhangi bir gayrý yasal fiþ toplamasý ve kaydetmesi mümkün deðil. Çünkü bu konuda defalarca personelimi uyardýðýmý çok iyi biliyorum. Kriminal sonuçlardan da bir þey çýkacaðýný düþünmüyorum."

"Bugüne kadar parlamento çatýsý altýnda, halkýn seçtikleriyle birlikte anayasa yapma þansý olmadý. 1961'de ve 1982'de askeri vesayet vardý" diye konuþtu. Yürürlükteki anayasanýn Türkiye için büyük sýkýntýlara yol açtýðýný dile getiren Þahin, anayasanýn yürürlükte olduðu 30 yýlda 17 kez deðiþtiðini, 2 deðiþiklik düzenlemesinin de yarýda kaldýðýný söyledi. Þahin, þunlarý kaydetti: "Mevcut anayasa kuvvetler arasý iliþkilerde de sýkýntýlar meydana getiriyor. Nitekim anayasa yürürlüðe girdiðinden beri kuvvetler arasýnda ciddi çatýþmalar, ciddi sýkýntýlar var. Bu sýkýntýlar ülkeyi yönetenlerin kiþisel becerileri, tahammülleri ve sabýrlarýna baðlý olarak aþýlmaya çalýþýlýyor. Bugüne kadar bir þekilde geldik ama bundan sonra böyle devam etmesi zor. Çünkü 2014'ten itibaren cumhurbaþkanýný mýzý halk seçecektir. Böylece daha büyük sýkýntýlar ortaya çýkacaktýr. Bunlarý öngörmek kehanet deðildir."


10

8 Þubat 2013 Cuma

Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Programý DOKUZUNCU BAÞVURU ÇAÐRI ÝLANI Bu Program Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan ortaklaþa finanse edilmektedir Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn ilgili kuruluþu olan Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adýna Avrupa Birliði'nin Katýlým Öncesi Mali Yardým Aracý olan IPA'nýn Kýrsal Kalkýnma Bileþeni kapsamýnda uygulanacak yatýrýmlara iliþkin 23 Ocak 2013 tarihinde Dokuzuncu Baþvuru Ýlanýna çýkmýþ bulunmaktadýr. Baþvuru kabulüne iliþkin bu çaðrý, Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Programý kapsamýnda yatýrým yapmak isteyen iþletmeler tarafýndan destek almak üzere yapýlacak baþvurular ile ilgilidir. KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELÝKLÝ EKSENLERÝ Avrupa Komisyonu tarafýndan 25 Þubat 2008 tarihinde onaylanan Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Programý; Türkiye'nin katýlým öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarýný dikkate alarak, sürdürülebilir kalkýnmayý saðlamak için kapasite oluþturmayý hedeflemekte, iþletmeleri Avrupa Birliði standartlarýna yükseltmeyi amaçlamaktadýr. Avrupa Birliði Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Fonlarý, aþaðýda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandýrýlacaktýr.

.

Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarým Politikasý ve gýda güvenliði, veterinerlik ve bitki saðlýðý ile ilgili alanlara iliþkin Topluluk standartlarýnýn

uygulanmasý ve tarým sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katký saðlanmasý.

. Öncelik Ekseni 2: Tarým-çevre tedbirlerinin ve yerel kýrsal kalkýnma stratejilerinin uygulanmasý için hazýrlýk niteliðinde faaliyetlere katký

saðlanmasý (IPARD Programýnýn ikinci döneminde uygulanacaktýr).

. Öncelik Ekseni 3: Kýrsal ekonominin geliþimini destekleyerek, kýrsal alanlarýn sürdürülebilir kalkýnmasýna katký saðlanmasý.

PROGRAMIN KAYNAÐI Faydalanýcýlara uygun harcamalar karþýlýðýnda saðlanacak olan mali desteðin kaynaðý, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti Eþ-finansmanýndan oluþturulan IPARD Programý Fonudur. Bu destek "Kamu Katkýsý" olarak adlandýrýlmaktadýr. Bu kamu katkýsý, program çerçevesinde gerçekleþmiþ yatýrýmlar için geri ödemesiz olarak kullandýrýlacaktýr. DESTEKLENECEK TEDBÝRLER VE DESTEK BÜTÇESÝ Bu baþvuru çaðrý ilaný kapsamýnda desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve tedbir bazýnda daðýtýlacak toplam destek bütçesi aþaðýdadýr.


11

8 Þubat 2013 Cuma

BAÞVURU YAPILACAK ÝLLER Bu baþvuru çaðrý ilaný kapsamýnda destek almak amacýyla baþvurularýn yapýlacaðý ve yatýrýmýn uygulanacaðý iller aþaðýdadýr. Her ilden her alt tedbir kapsamýnda baþvuru alýnabilecektir.

* 22 Ýlden kabul edilen projelerin sözleþme imzalama tarihi, AB Komisyonu'ndan "Yetki Devri Kararý"nýn alýnma tarihine göre deðiþiklik gösterebilir. BAÞVURU TARÝHLERÝ Baþvurular 15.02.2013 tarihi saat 09.00'dan itibaren, yatýrýmýn uygulanacaðý ilde bulunan ve iletiþim bilgileri aþaðýda yer alan TKDK Ýl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye baþlayacak olup, baþvurularýn son teslim tarihi 15.03.2013, saat 21.00'dir. Bu çaðrý için son teslim tarihinden sonra yapýlacak baþvurular kabul edilmeyecektir. YATIRIM SÜRELERÝ Dokuzuncu Baþvuru Çaðrý Ýlaný kapsamýnda hazýrlanacak baþvurularda yatýrým süreleri 2 taksiti geçmeyecek þekilde aþaðýdaki gibi planlanmalýdýr. -Baþvuru tek taksit olarak planlanmýþ ise; yatýrým süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazýrlanýp Kuruma sunulmasý toplamda 5 (beþ) ayý geçmemelidir. -Baþvuru iki taksit olarak planlanmýþ ise; birinci taksitin yatýrým süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazýrlanýp Kuruma sunulmasý 5 (beþ) ay içerisinde olmalýdýr. -Ýki taksitli baþvurularda toplam yatýrým süresi 10 (on) ayý geçmemelidir. BAÞVURULAR ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ile Avrupa Komisyonu arasýnda yapýlan görüþmeler sonucunda IPARD Programýnda deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Programýn son hali Bakanlýðýmýz (www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir. Baþvurular hakkýnda detaylý bilgiler ve baþvuru kurallarýnýn yer aldýðý Baþvuru Çaðrý Rehberleri (versiyon 3.0) kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir. Ayrýca, bu baþvuru çaðrý döneminde Kurumumuz tarafýndan yapýlacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çaðrý ilaný kapsamýnda dikkate alýnmalý ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir. Tarým Ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Diyarbakýr Ýl Koordinatörlüðü Adres Ve Telefon Numarasý Þanlýurfa Yolu 1.Km. Gündoðan Plaza Kat:2 No:7 Kayapýnar Tel: 0412 252 12 89 Faks: 0412 252 12 90 Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu, bu ilanda yer alan tüm hususlarý deðiþtirme hakkýný saklý tutar. Ýlanen Duyurulur.


12

HABER

8 Þubat 2013 Cuma

‘Surlar hak ettiði yerde deðil’

Diyarbakýr surlarýnýn UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alýnmasý için yapýlan çalýþmayý deðerlendiren Sur Ýlçe Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ, “Diyarbakýr surlarý hak ettiði yerde deðil. Evet, taþlarýmýz kara ama bahtýmýz kara olmayacak” dedi

DÝYARBAKIR'ýn Sur Ýlçe Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ, tarihi Diyarbakýr surlarýnýn Birleþmiþ Milletler Eðitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'ne alýnmasý için yapýlan çalýþmalara iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Çalýþmanýn temel amacýnýn Diyarbakýr'ý hak ettiði yer ulaþtýrmak ve inanç, kültür turizm alanýnda Ortadoðu'nun en önemli þehri haline getirmek olduðunu ifade eden Demirbaþ, 2011 yýlýndan itibaren, Diyarbakýr surlarý ve Suriçi'nin açýk hava müze kent haline getirilmesi için birtakým çalýþmalar baþlattýklarýný anýmsattý. "En temel hedefimiz, bir açýk hava müze kent haline getirilecek olan kentin anayasasýný hazýrlamaktýr" diyen Demirdaþ, þunlarý kay-

detti: Bu temelde de koruma amaçlý plan hazýrlýðý yaptýk. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ve Sur Belediyesi ile birlikte koruma amaçlý planý hazýrladýktan sonra koruma kuruluna verdik ve daha sonra bu plan kabul edildi. Surlarýn Dünya Mirasý haline gelmesi için ayrý bir çalýþma baþlattýk. Bu temelde Diyarbakýr surlarýnýn onarým, restorasyon ve iþlevleþtirilmesiyle ilgili birkaç çalýþtayý ve beyin fýrtýnasý çalýþmasý yaptýk. Diyarbakýr Valiliði, Büyükþehir Belediye, Kültür ve Turizm Müdürlüðü ve ilgili sivil toplum örgütlerinin katýlýmýyla çeþitli çalýþmalar da yaptýk. Amacýmýz bir bütün olarak, Diyarbakýr surlarý, hak ettiði yeri bulmasýdýr." "Suriçi tarihle buluþacak" Son yýllarda yapýlan çalýþ-

Kadýnlardan Rojava’ya destek Diyarbakýr’daki kadýn kurumlarýnca yapýlan açýklamada, Rojava halký için toplanan yardýmlarýn bugün Nusaybin’den yollanacaðýný anýmsatýlarak, “Uluslararasý alanda yalnýz býrakýlan Rojava halký bizim kardeþlerimizdir. Biz kardeþlerimizin kendi topraklarýnda özgür yaþamalarý için verdikleri mücadeleyi destekliyoruz” denildi

malarýn Suriçi tarihiyle buluþturmaya yönelik yapýldýðýný kaydeden Demirbaþ, bu çalýþmalar kapsamýnda bir çok önemli mekanlarý gün yüzüne çýkardýklarýný da dile getirdi. Demirbaþ, sözlerini þöyle sürdürdü: "Yerel Gündem 21, Kent Konseyi, Büyükþehir Belediyesi, Sur Belediyesi ve çok sayýda STK'nýn desteklediði 2013 yýlý Diyarbakýr surlarýnýn yýlý olsun adý altýnda baþlattýðýmýz kampanya çerçevesinde bir çok fuar ve organizasyonda tanýtýmýný yaptýk. Bütün bunlardaki hedefimiz Diyarbakýr surlarýný UNESCO'nun Tarihi Kültürel Miras Listesi'ne yer aldýrmaktýr. Biz bu konuda yoðun bir çalýþma yapacaðýz. Diyarbakýr surlarý hak ettiði yerde deðil. Evet, taþlarýmýz kara ama bahtýmýz kara olmayacak. Bu nedenle hem kültürel turizm hem inanç turizm geliþecek. Gerek kültürel sokaðýyla, gerek Suriçi'nin bir tarihle buluþma projesi kapsamýnda Hz. Süleyman Camisi'nin restorasyonu ve o bölgenin boþaltýlmasý, oradaki insanlarýn daha rahat ziyaret etmeleri için gerekli çalýþmalar yaptýk. Yine bu çalýþma kapsamýnda 27 sahabenin türbesinin açýða çýkarýlmasý söz konusu oldu. Diðer yandan, kilise ve camilerin restorasyon çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. Lalebey ve Alipaþa bölgelerinin de açýlmasýyla birlikte Diyarbakýr, hem kültürel mirasý anla-

DÝYARBAKIR-Ekin Ceren Kadýn Merkezi, Ceren Kadýn Derneði, Kadýn Destek Merkezi (KADEM), Diyarbakýr Kadýn Sorunlarýný Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (DÝKASUM), Kardelen Kadýn Evi, Eðitim ve Psikolojik Dayanýþmalýk Merkezi (EPÝDEM), SELÝS ve Baðlar Kadýn Kooperatifi yarýn Rojava için Nusaybin'de toplanýlacak olan yardýmlara iliþkin Ceren Kadýn Derneði'nde basýn toplantýsý düzenledi. Kadýn kurumalarý adýna açýklama yapan KADEM Sorumlusu Meltem Sayan, Kürt halkýnýn Suriye'de Esed zulmüne ve çetelerine karþý öz iradesi ile mücadele ettiðini

mýnda hem de yaptýðý çalýþmalarla Ortadoðu'nun çok önemli kenti haline gelecektir. Tarihteki kültürel, siyasal ve ekonomik alanýnda hak ettiði yeri alacaktýr. Ben buna inanýyorum. Ýsteðimiz, Diyarbakýr halkýnýn ve Diyarbakýr sevdalýlarýnýn bir bütün olarak bu çalýþmalara destek olmasýdýr. Bu çalýþmalarla ancak yoksulluðu önleyici ve istihdamý geliþtirme çalýþmalarý da yapmýþ olacaðýz. UNESCO ile birlikte Diyarbakýr surlarý Dünya Kültürel Mirasý Listesi'nde yer alacaktýr. Bu listeye alýnmasý, Diyarbakýr'ýn bir turizm cenneti haline gelmesini saðlayacaktýr. Ayný zamanda kültürel turizmin geliþmesine büyük katkýlar saðlayacaktýr. Doðdun evi kurtar kampanyasýyla bir çok kiþiye çaðrý da bulunduk. Bu konuda çalýþmalarýmýz devam ediyor. Þu ana kadar 35 civarýnda evi kurtardýk. Ama bu rakam yetmiyor. Kurtarýlmayý bekleyen çok sayýda ev var." (ÝHA)

belirtti. Kürt halkýnýn ve kadýnlarýnýn kendi özgür yönetimleri, kendi dilleri ve kendi kültürünün baðýmsýzlýðý için mücadele ettiðini kaydeden Sayan, "Uluslararasý alanda yalnýz býrakýlan Rojava halký bizim kardeþlerimizdir. Biz kardeþlerimizin kendi topraklarýnda özgür yaþamalarý için verdikleri mücadeleyi destekliyoruz. Emperyalist hegemonyanýn politikalarýyla yalnýz býrakýlan Rojava halkýnýn yanýnda olmak ve yardýmlarý ulaþtýrmak için 8 Þubat'ta Nusaybin'deki buluþmayý destekliyoruz" dedi. Sayan, son olarak Rovaja halký için duyarlýlýk çaðrýsýnda bulundu.


13

HABER

8 Þubat 2013 Cuma

Polise “yanmayan”üniforma Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan Emniyet Genel Müdürlüðü'ne riskli bölgelerde görev yapan çevik kuvvet ekiplerine yanmaz kumaþtan üretilen üniforma tahsis edildi

DÝYARBAKIR-Polisler, toplumsal olaylarda göstericiler tarafýndan atýlan motolof ve benzeri maddelerden korunmak için artýk yanmaz kumaþtan üretilen üniformayý giyecek. Ýlk etapta 500 adet üretilen yanmaz ünifor-

ma toplumsal olaylarýn yoðun yaþandýðý þehirlere gönderildi. Diyarbakýr'a da gönderilen 100 adet üniforma, çevik kuvvet ekipleri tarafýndan kullanýlmaya baþlandý. Üniformalarýn tanýtýmý yapýlan tatbikatla basýna tanýtýldý. Üzerine benzin

dökülerek ateþe verilen üniformayý, polis kendi imkanlarýyla söndürebilme imkanýna da sahip. Üniformalarýn sadece toplumsal olaylarda deðil, birçok affet durumlarýnda kullanýlacak. Yapýlan tatbikat sonrasý bir açýklama yapan Diyarbakýr Emniyet Müdürü Çevik Kuvvet Þube Müdürü Demez Ercan, yanmaz üniformalarýn polis ekiplerine büyük bir güven verdiðini ve toplumsal olaylarda meydana gelecek hadiselerde yaralanma olaylarýna karþý da çok etkili olduðunu söyledi. Ercan, þunlarý kaydetti: "Emniyet Genel Müdürlüðü Güvenlik Daire Baþkanlýðý tarafýndan uzun bir süreden beri yaptýðý AR-GE çalýþmalarý doðrultusunda bazý firmalarýn yanmaz termal üniforma test etmiþlerdi. Önce alýrken testi yapýldý, daha sonra bölgelere gö-

re dizayný yapýlar pilot bölgeler seçildi. Bu konuda ciddi bir baþara saðlandý. Ýlk etapta 500 tane alým yapýldý. Memnuniyet arz ettiði için alýmlar devam edecektir."

“Ciddi bir model”

"Daha önce bir kiþi yaralandýðýnda iki kiþi yardýma gidiyordu" diyen Ercan, sözlerini þöyle sürdürdü: "Ama bu üniforma sayesinde böyle bir hadise meydana gelmeyecektir. Diyarbakýr çok ciddi bir model, Türkiye ve dünyada deneyimi en yüksek olan yerlerden biridir. Bütün arkadaþlarýmýz ilk yardým kurslarýndan geçiyor. Ýlgili birimlerle sürekli diyalog halindeyiz. Diyarbakýr'a ilk aþama bu üniformadan 100 adet gönderildi. Genel Müdürlüðümüzün alýmlarý önümüzdeki günlerde de olacaktýr. Tüm þehirlerimize daðýtýmý saðlanacak."

Reyonlar içeri alýnacak DÝYARBAKIR'da yerel marketlerin kaldýrým iþgaline neden olan meyve ve sebze reyonlarýný market içerisine alýnmasý için Büyükþehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafýndan yürütülen çalýþmada son aþamaya gelindi. Kentte faaliyet yürüten yerel marketlerin kaldýrým iþgaline neden olan meyve ve sebze reyonlarýnýn market içerisine alýnmasý için çalýþma baþlatýldý. Büyükþehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri koordineli olarak kentteki yerel marketlerin þubeleriyle birlikte toplamda 400 markete konuya iliþkin tebligat yapýldý. Market sahipleriyle iki kez yapýlan toplantýlar sonucunda marketlerin manevra yollarýnýn düzelmesi, kaldýrým iþgalinin önlenmesi, çevre ve saðlýk açýsýndan en uygun düzenleme þeklinin verilmesi için karar alýndý. Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Hafize Ýpek, marketlerin düzenlemesinde standart belirleme amacýyla Büyükþehir Belediyesi'nin Çevre Koruma, Saðlýk Ýþleri ve Zabýta Daire Baþkanlýðý ile ilçe belediyelerinin ilgili birimlerinin bir komisyon oluþturacaðýný söyledi. Ýpek 15 gün içerisinde oluþturulan bu komisyonun daha sonra sahada market sahipleriyle birlikte uygun þeklin verilmesi için çalýþma yürüteceðini ifade etti.

Öðrenciler Diyarbakýr’da buluþtu

DÝYARBAKIR - 81 ilden gelen 350 üniversite öðrencisi, 4 Toplum Gönüllüleri Vakfý (TOG) 21. Gençlik Konseyi için Diyarbakýr'da buluþtu. Büyükþehir Belediyesi, Sur Belediyesi ve kentin diðer dinamiklerinin katkýlarýyla kente gelen öðrenciler, konseyin açýlýþýný Sümerpark Resepsiyon Salonu'nda yaptý. Açýlýþa, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Sur Belediye

GGC eski yönetimi beraat etti DÝYARBAKIR Valiliði'nin suç duyurusu üzerine 2009 tarihinde Ýçiþleri Bakanlýðý müfettiþlerinin yaptýðý soruþturma sonucu Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti eski baþkaný Faruk Balýkçý ve yönetim kurulu üyeleri Mürsel Acay, Mahmut Oral, Mehmet Türk ve Arif Arslan hakkýnda "usulsüzlük" yaptýklarý gerekçesiyle açýlan dava beraatle sonuçlandý. Diyarbakýr'da yapýlan ihbar üzerine Diyarbakýr Valiliði, GGC iþleyiþinde usulsüzlük yapýldýðý gerekçesiyle, GGC eski baþkaný ve yönetim kurulu üyeleri hakkýnda savcýlýða 3 yýl önce savcýlýða suç duyurusunda bulunulmuþtu. Yapýlan soruþturma sonucunda 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açýlan davada, GGC kongresinde TRT kameramaný Haluk Yýlmaz'ýn oy kullandýðý, üye yapýlan bazý kiþilerin gazeteci vasýflarýnýn bulunmadýðý, Cemiyetin adres bildirimi yapýlmadýðý ifade edilerek usulsüzlük yapýldýðý iddia edildi. Ýçiþleri Bakanlýðýndan ayrýca Diyarbakýr Sosyal Sigortalar kurumunda Cemiyete üye olan gazetecilerin sigortalarý soruldu. Gazeteciler savunmalarýnda ise, TRT Kameramaný Haluk Yýlmaz'ýn bir önceki Cemiyet yönetiminde yer aldýðýný ve üyeliði devam ettiði bir dönemde kongrede oy kullandýðýný, gazeteci vasýflarý olmadýðý iddia edilen bir çok gazetecinin sarý basýn kartý bulunduðunu ve Anadolu Ajansý, Doðan Haber Ajansý gibi kurumlarda çalýþtýðýný ifade ettiler. Önceki gün yapýlan duruþmada, gazeteciler delil yetersizliðinden beraat ettiler.

Baþkan Yardýmcýsý Nakþi Sayar, Diyarbakýr Ticaret Odasý Baþkaný Remzi Can, Baþkan Yardýmcýsý Diyadin Gezer ve Özdiyarbakýr Seyahat Yönetim Kurulu Baþkaný Þaban Doðmuþ katýldý. Baydemir, yaptýðý konuþmada kendilerini Diyarbakýr'da aðýrlamaktan duyduðu heyecaný ve bu buluþmayý çok önemsediðini belirterek, "Ýyi ki varsýnýz, iyi ki geldiniz, iyi ki bu salondasýnýz, iyi ki varsýnýz" dedi.


14

BÖLGE

Samimiyete davet Diyarbakýr, Suruç, Kýzýltepe, Derik, Viranþehir, Van, Erciþ ve Baþkale’de tutuklu Kürt siyasetçileri için gerçekleþtirilen Kara Perþembe eylemlerinde, Kürt sorununun çözümü noktasýnda yapýlan görüþmelerde AKP hükümeti samimiyete davet edildi

DÝYARBAKIR-Doðu ve Güneydoðu'daki birçok belediyede, çalýþanlarýn ve sivil toplum örgütlerinin, KCK soruþturmasý çerçevesinde tutuklu bulunan belediye baþkanlarý ve Kürt siyasetçiler için gerçekleþtirdiði "Kara Perþembe" eylemlerine dün devam edildi. Diyarbakýr Kayapýnar Ýlçe Belediyesi çalýþanlarýnýn 155'incisi düzenlediði eylem, belediye hizmet binasý önünde yapýldý. Eyleme, belediye çalýþanlarýnýn yaný sýra, BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Mehmet Emin Yýlmaz, Belediye Baþkanvekili Mahmut Dað ve bazý sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katýldý. Burada açýklama yapan, Diyarbakýr 78'liler Derneði Yöneticisi Ahmet Andiç, samimi bir barýþ için öncelikle tutsaklarýn serbest býrakýlmasý gerektiðini belirterek, "Ancak tam aksine tutuklamalar ve baskýlar devam ediyor. Güven temelinde adýmlar atýlmazsa bu süreç sonuç vermeyecektir. Bu da yeni acýlarýn yaþanmasýna

neden olacaktýr" dedi.

‘Erdoðan süreci geciktiriyor’

Þanlýurfa'nýn Suruç Ýlçesi'nde ise, çok sayýda sivil toplum örgütü temsilcileri ve ilçe belediyesi çalýþanlarýnýn katýlýmýyla yapýlan eylemde konuþan Suruç GenelÝþ Sendikasý Temsilcisi Bekir Koþti, KCK adý altýnda binlerce siyasetçi ile çok sayýda belediye baþkanýnýn tutuklanmasýnýn hukuksuz bir uygulama olduðunu belirtti. AKP'nin iki yüzlü bir politika izlediðini belirten Koþti, polisin Viranþehir'de Roja-

8 Þubat 2013 Cuma va'ya destek amaçlý yapýlan etkinliðe müdahalesini provokasyon olarak deðerlendirdiklerini belirtti. Koþti, ikinci Ýmralý görüþmeleri için Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn sarf ettiði sözlerin süreci geciktireceðini vurguladý.

‘Kürt halký kazanmýþtýr’

Mardin'in Derik Ýlçe Belediyesi önünde düzenlenen eylemde konuþan Belediye Baþkanvekili Doðan Özbahçeci ise, "Bugün artýk Kürt sorununun inkâr, imha ve þiddetle çözülemeyeceðini tüm kesimler kabul ediyor. Yine Sayýn Öcalan'ýn dâhil olmadýðý bir çözümün mümkün olmadýðýný da herkes kabul ediyor. Devlet ve iktidar bu anlamda Ýmralý'da Sayýn

Öcalan ile bir takým görüþmeler baþlatmýþ durumda. Bu anlamýyla komplonun 14. yýlýnda, komplocular kaybetmiþ, Sayýn Öcalan ve Kürt halký kazanmýþtýr" dedi.

“Hükümet samimi olmalý”

Van'da düzenlenen eylemde konuþan BDP Van Milletvekilli Özdal Üçer de, devlet ve hükümet yetkililerini görüþmeler konusunda samimi olmaya davet ettiklerini belirtti. Þanlýurfa'nýn Viranþehir, Mardin'in Kýzýltepe, Van'ýn Erciþ ve Baþkale ilçelerinde de benzer eylemler yapýldý. Eylemler, konuþmalarýn ardýndan yapýlan 5'er dakikalýk oturma eylemleriyle sona erdi. (DÝHA)

BASSAÐLIÐI Gazetemizin Haber Müdürü Þehmus Orhan’ýn yeðeni

Semih Orhan’ýn Uzun süredir tedavi gördüðü amansýz hastalýða yenik düþerek yaþamýný yitirdiðini üzüntüyle öðrendik. Merhuma Allahtan rahmet kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. YENiGÜN GAZETESi


BÖLGE

8 Þubat 2013 Cuma

15

Kendileri kurtuldu, akýllarý yakýnlarýnda “Bize kýþ için bütçe verilmedi”

Ülkelerinde ordu birliklerinin bombardýmanýndan sað kurtulup aileleriyle Türkiye’ye gelen Suriyeliler, gözaltýndaki yakýnlarýnýn yaþamýndan endiþeli. Maha Ramazan, “Askerler 3 ay önce babamý ve aðabeyimi götürdü, akýbetlerinden haberdar deðiliz” dedi

HAKKARÝ'nin Þemdinli Belediye Baþkaný Sedat Töre, bölgede etkili olan kar yaðýþý nedeniyle ekstradan harcama yapmaya devam ettiklerini, ancak bu harcamalar için kendilerine merkezi bir yardým yapýlmadýðýný söyledi. Þemdinli Belediyesi bölgede etkili olan kar yaðýþýna hazýrlýklý olmalarýna raðmen, beklentilerinden daha fazla kar yaðýþý nedeniyle, tüm imkanlarýný seferber ederek karla mücadele etmeyi sürdürüyor. Kýþ mevsiminde belediyelere yapýlan ekstra desteðin bu yýl kendi belediyelerine yapýlmadýðýný söyleyen Belediye Baþkaný Sedat Töre, yaþanan maddi sýkýntýlara raðmen tüm imkanlarýný seferber ettiklerini belirtti. ÞANLIURFA-Ülkelerinde, ordu birliklerinin bombardýmanýndan sað kurtulup ailesiyle Türkiye'ye gelen Suriyeliler, gözaltýndaki yakýnlarýnýn yaþamýndan endiþeli. Haseke kentinde yaþanan çatýþmalarýn artmasý üzerine 2 ay önce Þanlýurfa'ya gelen ve ailesiyle kiraladýklarý evde yaþamýný sürdüren Kahraman Ýbrahim el-Ali, ülkesinde çatýþmalardan önce inþaatlarda iþçi olarak çalýþtýðýný ayrýca düðünlerde org çaldýðýný söyledi. Son iki yýlda büyük tehlikeler atlattýklarýný, yaþadýklarý kentin bombalarýn hedefi olduðunu aktaran el-Ali, ''Oradaki bombardýmanýn ardýndan baþýmýza bir þey gelmesin diye çocuklarýmý ve kýz kardeþlerimi alarak buraya geldim. Babam ve erkek kardeþlerim orada kaldý. Evimiz yýkýlmadý ama biz her ihtimale karþý buraya geldik. Orada þu anda savaþ yok ama yiyecek ekmek ve içecek su da yok'' dedi.

“Babamý askerler götürdü”

Hayatlarýný kurtarmak için eþi ve çocuklarýyla Türkiye'ye sýðýndýklarýný anlatan Maha Ramazan

da, Þam'da askerler tarafýndan gözaltýna alýnan yakýnlarýyla ilgili geliþmeleri aðlayarak anlattý. Ordu birliklerinin babasý ve aðabeyini gözaltýna aldýðýný, þu anda Þam'da bulunan ailesinin diðer fertlerinden haber alamadýðýný ifade eden Ramazan, þunlarý kaydetti: ''Annem ve bazý kardeþlerim Þam'da kaldý. Onlardan haber alamamak çok kötü. Ýçim içimi yiyor. Askerler 3 ay önce babamý ve aðabeyimi götürdü, akýbetlerinden haberdar deðiliz. Öldüler mi, yaþýyorlar mý bilmiyoruz. Onlar iyi olsa biz de iyi oluruz. Bu hale düþmemize sebep olanlarý Allah'a havale ediyorum. Yakýnlarýmýzýn hayatýndan endiþe ederek beklemek çok zor. Ne yapacaðýmýzý bilemiyoruz.'' Sýðýnmacýlardan Kafiye Halil Bedran ise ülkelerinde can güvenliði bulunmadýðý için kaçmak zorunda kaldýklarýný ifade etti. ''Ýstedikleri gibi adam kaçýrmaya baþladýlar. Durumlar kötüye gidince biz de Türkiye'ye geldik'' diyen Bedran, günlerini Þanlýurfa'da kalan Suriyelilerle geçirdiklerini kaydetti.

Asker sevkýyatýnda yeni dönem VAN-Milli Savunma Bakanlýðý ile Türk Hava Yollarý (THY) arasýnda imzalanan, ''erbaþ ve erlerin sivil havayollarý ile taþýnmasýný'' kapsayan protokol uyarýnca, terörle mücadele bölgelerinde görev yapan askerlerin, uçakla ücretsiz olarak taþýnmasýna baþlandý. Bu kapsamda 189 asker, Van Ferit Melen Havaalaný'ndan Anadolu Jet'e ait uçakla, ücretsiz olarak Ankara'ya gönderildi. Askerlerden Halis Yorgun, yeni uygulamanýn kendilerini çok mutlu ettiðini

söyledi. Uçaða ilk kez bineceði için çok heyecanlý olduðunu belirten Yorgun, ''Uçakla vatani görevimizi yapacaðýmýz yerlere gönderiliyoruz. Bu çok güzel bir geliþme. Çünkü birçok arkadaþýmýzýn maddi durumu iyi deðildi. Uçak bileti alacak parasý yoktu. Þimdi hiçbir ücret ödemeden askere gidiyoruz. Daha önce toplama merkezlerine götürülüp, orada günlerce kalabiliyorduk. Þimdi böyle bir sýkýntý yok. Uçakla rahat gideceðiz'' dedi. Öte yandan protokol gereði,

kritik bölgelerde askerliðini yapanlarýn helikopterle Diyarbakýr'da bulunan 7'nci Kolordu Komutanlýðý, Elazýð'da bulunan 8'inci Kolordu Komutanlýðý, Van'da bulunan Jandarma Asayiþ Kolordu Komutanlýðý ve Erzincan'da bulunan 3'üncü Ordu Komutanlýðý'na götürülerek, buradan hava yoluyla memleketlerine gönderileceði öðrenildi.

“Yüzde 70 ekstra harcama”

Bölgede devam eden kar yaðýþýna ve yapýlan çalýþmalara dikkat çeken Töre, "Günde 20 saate yakýn bir mesai ön gördük; çünkü baþka türlü hizmetin aksamamasý söz konusu olamazdý. Bu konuda personelimizin mesailerinin büyük bir kýsmýný vardiyalý olarak günün 20 saati hizmet üretebilecek biçimde düzenledik" dedi. Çalýþmalarý saðlýklý bir biçimde yürütebilmek için kaynak sýkýntýsý yaþadýklarýný dile getiren Töre, "En büyük sýkýntýmýz kaynak sýkýntýsý, gerçekten ön görümüzün çok üzerinde bir harcamayla karþý karþýya kaldýk. Yani her zaman kýþ aylarýnda yaptýðýmýz harcamanýn yüzde 70 üzerinde bir ekstra harcama yapmak durumunda kaldýk. Özellikle akar yakýt amortisman giderleri baþlýca kalemleri oluþturdu. Akaryakýt harcamalarý iþ makinelerinin 8 saatten 20 saate kadar yükselen mesaisi karþýsýnda ciddi bir yükselme kaydetti. Kurumumuza ait araç gereçler orta düzeyde afet karþýsýnda yetersiz kalacaktý, bu anlamda zaten önlem olarak dýþarýdan iþ makinesi kiralama yönüne gittik" diye konuþtu.

“Bu kýþ afet boyutundaydý”

Töre, bölge belediyelerine afet yardýmý veya karla mücadele yardýmý adýyla bir takým ek kaynaklarýn aktarýldýðýný; ancak bu yýl belediyelerinin bu kaynaktan yararlanmadýðýný belirterek, "Ekstra maliyetlerin karþýlanmasý noktasýnda özellikle Ankara nezdinde giriþimlerimiz oldu. Fakat þu ana kadar her hangi bir aktarým yardým veya ödenek alabilmiþ deðiliz. Son bir aylýk çalýþmalar boyutuyla ortaya çýkardýðýmýz ekstra maliyet sadece Þemdinli Belediyesi için araç gereç kiralarý amortismanlar ve diðer karla mücadele kalemlerinde harcamalarýn boyutu kaba taslak 70 ila 80 bin TL arasýnda deðiþtiðini söyleyebilirim" dedi.


16

BÖLGE

8 Þubat 2013 Cuma

15 Þubat ekinliklerine katýlým çaðrýsý

DÝYARBAKIR-BDP Ergani Ýlçe Örgütü, Abdullah Öcalan'ýn Türkiye'ye getiriliþinin 14'üncü yýldönümünü iliþkin yapýlacak yürüyüþlere katýlým çaðrýsý yaptý. Yapýlan çaðrýda Öcalan'ýn Türkiye'ye getiriliþinin yýl dönümünü protesto etmek için herkesin eylem günü direniþ sembolü olan kýrmýzý renklere bürünerek yürüyüþlere katýlmasý istendi. 15 Þubat'ta yapýlacak halk toplantýlarýnýn yaný sýra yürüyüþlerle 15 Þubat protesto edilecek. Ergani'de 10 Þubat'ta saat 18.00'de Ýstasyon Caddesi'nden Mahsun Karaoðlan Parký'na kadar yürüyüþ gerçekleþtirilecek. 15 Þubat günü ise saat 12.00'de BDP Ýlçe binasý önünden Ergani merkezine doðru yürüyüþ gerçekleþtirilecek. Yürüyüþlerin ardýndan basýn açýklamalarý yapýlacak.

DTK’den Gündük’e cevap Diyarbakýr’da gerçekleþtirilen “1’inci Kürdistan Alevi Kongresi” sonrasýnda açýklanan sonuç bildirgesine tepki gösteren Alevi Kültür Dernekleri Genel Baþkaný Engin Gündük’e cevap veren DTK, “Biz toplumun yukarýdan yapýlan tariflerle bir kalýba sokulamayacaðýný düþünüyor ve bu anlayýþla mücadele ediyoruz” açýklamasýnda bulundu. Öte yandan DTK’nin, 9-10 Þubatta, “Ekoloji ve Yerel Yönetimler Çalýþtayý” düzenleyeceði belirtildi

DÝYARBAKIR-Demokratik Toplum Kongresi (DTK), yaptýðý yazýlý açýklama ile Diyarbakýr'da gerçekleþen "1. Kürdistan Alevi Kongresi" sonrasý açýklanan sonuç bildirgesine iliþkin Alevi Kültür Dernekleri Genel Baþkaný Engin Gündük'ün "Sonuç bildirgesi bizi baðlamaz. Bu Alevi hareketini bölmektir" açýklamasýna yanýt verdi. Açýklamada, "Dikkat çekmek istediðimiz ilk husus konferansýmýzýn yapýsýdýr. Konferansýmýz iki temel bileþenden oluþmuþtur. Ýlki Kürdistan coðrafyasýnda yaþayan Kürt ve Kürt olmayan Alevi yurttaþlar ile Kürdistan dýþýnda yaþayan Kürt Alevilerden oluþan delegasyondur. Ýkincisi ise hem sunumlarýyla katký saðlayan aydýn, akademisyenler hem de kurum temsilcilerinden oluþan misafirlerimizdir. Örneðin kendisi Ezidi dinine mensup Prof. Dr. Celilê Celil bu misafirlerimizden biriydi. Misafirlerimiz tartýþmalarý zenginleþtirmede çok deðerli katkýlarda da bulundular" denildi. Gündük ve Alevi Kültür Dernekleri'nin bu kapsamda konferansa davet edildiði kaydedilen açýklamada, sonuç bildirgesinde yer alan kararlarýn delegasyon tarafýndan alýndýðý belirtildi. "Konferans sonucu oluþturulan ve Kürdistani bileþenlerden oluþan Konferans Koordinasyon Kurulu konferans kararlarýný hayata geçirmekle yükümlüdür ve bu kararlar bu koordinasyon þahsýnda tüm delegasyonu baðlar" denilen açýklamada þunlar aktarýldý: "Teknik olarak

tikalarýmýzda böyle bir yaklaþýmýn olmadýðýný net olarak ifade etmek isteriz. Biz toplumun yukarýdan yapýlan tariflerle bir kalýba sokulamayacaðýný düþünüyor ve bu anlayýþla mücadele ediyoruz."

Çalýþtay 9-10 Þubat’ta

bu çerçevede olmayan birey ve kurumlarýn kararlarýn kendilerini baðlamadýðýný ifade etmelerinin bir anlamý olduðunu düþünmüyoruz. Öte yandan açýklamanýn içeriðinde ifade edilen bazý düþüncelere dair bakýþýmýzý açýklamak gereklidir. Konferansýmýz Kürdistan coðrafyasý eksenli olmasý nedeniyle karar ve deðerlendirmelerini bu çerçevede geliþtirmiþtir. Bu durumu Alevi hareketini bölmek þeklinde yorumlamak çok zorlama ve yüzeysel bir bakýþ açýsý olacaktýr. Bu deðerlendirmenin konferansýmýzýn formatý, kapsamý ve çerçevesinin iyi anlaþýlmadýðýndan kaynaklandýðýný düþünüyoruz. Her þeyden önce konferansýmýzýn programý açýk bir þekilde Kürdistan Aleviliðinin masaya yatýrýldýðýný göstermektedir."

‘Kalýba sokmuyoruz’ Konferansýn

Kürdistan

eksenli olmasýnýn ayrýþtýrma veya Aleviler arasý farklýlýðý derinleþtirme anlamýna gelmediðinin altý çizilen açýklamada, þu ifadelere yer verildi: "Delege ve konferansýn kapsamý bu çerçevede belirlenmiþken genel Alevilik hakkýnda kararlaþmalara gitmek doðru olmazdý. Konferansýmýzda yapýlan da budur. Kürdistan özelinde Mezopotamya Aleviler Birliði örgütlenmesine gidilme kararý da bu çerçevededir. Burada amaç Alevileri belli bir bölgeye sýkýþtýrmak veya Alevi hareketini bölmek deðil, Alevi hareketinin demokrasi mücadelesinin önemli bir aktörü haline gelmesidir. Gündük'ün yaptýðý açýklamada Kürt siyasi hareketinin Aleviliðin ne olduðuna dair bir tarif yapýp, herkese bu tanýmý dayatma gibi bir yaklaþým içerisine girdiði ortadadýr. DTK olarak ne konferansýmýzda ne de genel poli-

Öte yandan, DTK'nin 9-10 Þubat'ta Diyarbakýr'da yapacaðý "Ekoloji ve Yerel Yönetimler Çalýþtayý"na iliþkin basýn toplantýsý düzenlendi. Toplantýda konuþan DTK Yerel Yönetimler Komisyonu üyesi Zemzem Fedai Bali, demokratik özerkliliðin geliþtirici ve derinleþtirici pratik çalýþmalarý kapsamýnda çalýþtayýn yapýlmasý kararýnýn alýndýðýný kaydetti. Bali, toplumsal ihtiyaçlarýn karþýlanmasý, hizmetlerin daha etkili ve daha verimli kýlýnmasý, yurttaþlarýn yönetimlerde söz ve karar sahibi olmasýnýn yolunun yerelden ve yerinden yönetimlerle mümkün olabileceðini dile getirdi. Türkiye baþta olmak üzere Ortadoðu ve dünyada yaþanan ekolojik, sosyal, siyasal, ekonomik krizlerin giderilerek, eþitler arasýnda bir hukukun ortaya çýkarýlmasý ve yaþatýlan yýkýmýn etkilerinin ortadan kaldýrýlmasý için yeni bir sistemin-statünün tesisi gerekli olduðunu ifade eden Bali, bu sistemin Demokratik Özerklik olduðunu kaydetti. DTK'nin 2 gün boyunca Diyarbakýr Sümerpark Resepsiyon Salonu'nda düzenleyeceði "Ekoloji ve Yerel Yönetimler Çalýþtayý"nda katýlýmcýlýk, kentleþme, ekoloji ve sosyal politikalar konularý tartýþýlacak.


$ €

ekonomi

DOLAR: 1,763 EURO: 2,366 ALTIN: 94,33 ÝMKB: 78.879,00

17 8 Þubat 2013 Cuma

‘Bankalar ülkeyi bölüyor’ ancak, bankalarýn takýnmýþ olduðu bu tutum ülkeyi bölgeler arasýnda bölünme durumuna götürmektedir."

‘Güvenlik problemi yok’

DESOB Baþkaný Alican Ebedinoðlu, bankalarýn bölgedeki herkesi potansiyel bir risk olarak gördüðünü belirterek, “Ýþverenlerin hepsine riskli bir iþveren olarak bakmaktadýrlar. Ülke bölünmez. Biz bunu hep savunuyoruz ancak bankalarýn takýnmýþ olduðu bu tutum ülkeyi bölgeler arasýnda bölünme durumuna götürmektedir” dedi

DÝYARBAKIR Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (DESOB) Baþkaný Alican Ebedinoðlu, bankalarýn bölgedeki iþverenlere iliþkin tutumlarýna sert tepki gösterdi. Kullanýlan kredi miktarlarýna bakýldýðýnda, Diyarbakýr, Batman ve Siirt'in kullandýklarý kredinin, Manavgat ilçesi kadar bile olmadýðýný savunan Ebedinoðlu, bankalarýn takýnmýþ olduðu tutumun ülkeyi bölünmenin eþiðine getirdiðini savundu. "Bankalar, bölgede yaþadýðý için, bölgede iþ yaptýðý için, herkesi potansiyel bir risk olarak görmektedirler" diyen Ebedinoðlu, þunlarý kaydetti: "Ýþverenlerin hepsine riskli bir iþveren olarak bakmaktadýrlar. Bu anlayýþ içerisinden baktýklarý için de maalesef bu kredilere ulaþamýyoruz. Baktýðýmýz zaman

Yurtiçi “turizm” verileri açýklandý DÝYARBAKIR-Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2012 yýlý üçüncü dönem, ''Hanehalký Yurtiçi Turizm Araþtýrmasý'' sonuçlarýný yayýmladý.

Diyarbakýr gibi bir metropol þehir, Manavgat gibi bir ilçe kadar bile kredi kullanamamaktadýrlar. Hükümetin bu noktada ciddi bir oto kontrol sistemini devreye sokmasý gerekmektedir. Bankalarýn durumu mutlaka düzeltilmelidir. Aksi taktirde istediðiniz kadar teþvik paketi çýkarýn, istediðiniz kadar bölgenin kalkýnmasý için yasalar düzenleyin, bu tutum devam ettiði sürece, kredi olanaklarýndan esnaf, giriþimci, tüccar, çiftçi faydalanamadýðý sürece bölgenin kalkýnamayacaðý ve bunun bölgenin sosyal sorununu da etkileyeceði bir gerçektir. Bankalarýn tutumunun deðiþtirilmesi gerekmektedir. Çünkü gerçekten ortada ciddi bir ayrýmcýlýk var. Bu ayrýmcýlýk bölgeler arasý kredi durumlarýyla da resmiyet kazanmaktadýr. Ülke bölünmez. Biz bunu hep savunuyoruz TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðünden alýnan verilere göre, Türkiye'de yurtiçinde ikamet edenlerin Temmuz, Aðustos ve Eylül aylarýndan oluþan III. dönemde, bir ve daha fazla geceleme kaydý ile ülke içinde yaptýklarý toplam seyahat sayýsý bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre yüzde 7,3 azalarak 25 474 bin seyahat olarak gerçekleþti. Bu çeyrekte seyahate çýkanlar 278 milyon 720 bin geceleme yaptý. Ortalama

Bölgenin güvenlik zafiyeti problemi olmadýðýna dikkat çeken Ebedinoðlu, "Güvenlik adýna yatýrým yapýlmýyor diyen insanlar yanlýþ düþünüyorlar. Bölgemizde güvenlik zafiyeti kesinlikle yoktur. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Þehir merkezinde bugüne kadar hiçbir fabrika yakýlmadý. Evet kýrsalda belki yollarla ilgili barajlarla ilgili zaman zaman sorunlar yaþanmýþtýr. Ama þehir merkezimizde, hiçbir esnafýn üretimine yönelik bir engelleme ile bugüne kadar karþýlaþmamýþýzdýr. Biz diyoruz ki güvenlik zafiyeti dýþýnda, kamu idarecilerinin yanlýþ tutumlarý bu noktada çok etkili. Esnaf ve tüccar üzerinde bu tutumlar deðiþirse, mutlaka esnafýn önü açýlýr ve biz istediðimiz istihdam noktasýna da daha rahat bir þekilde ulaþýrýz diye düþünüyorum" dedi.

‘Teþvik paketleri yetersiz’

Hükümetin bölgeler arasý dengesizliði ortadan kaldýrma adýna çok ciddi çalýþmalarýnýn olduðunu aktaran Ebedinoðlu, çýkarýlan teþvik paketlerinin yetmediðini, kamu bankalarýnýn da esnaf ve sanatkarlara yönelik ayrýmcýlýktan vazgeçmeleri gerektiðini kaydetti. Ebedinoðlu, sözlerini þöyle sürdürdü: "Bankalar, bölgeyi bir risk bölgesi olarak görmektedirler. Elimizdeki güncel rageceleme sayýsý 10,9 gece, seyahat baþýna yapýlan ortalama harcama ise 301 TL oldu. Seyahate çýkanlar, 7 Milyar 663 milyon 799 bin TL harcadý Yerli turistlerin, yurtiçinde yaptýklarý seyahat harcamalarý 2012 yýlý III. çeyreðinde bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre yüzde 2,1 artarak 7 milyar 663 milyon 799 bin TL olarak gerçekleþti. Seyahat harcamalarý, kiþisel veya paket tur harcamalarý olarak yapýldý.

kamlara göre, 2012 yýlýnda bankalar, Diyarbakýr ili ve merkez ilçeleri ile birlikte 57 milyonluk bir plasman bekletilmektedir. Bu 57 milyonun 32 milyonunu esnaf ve sanatkarýmýz kullanmýþ. Kiþi sayýsý olarak ise 2 bin 200 esnaf ve sanatkarýmýz yararlanmýþtýr. Diyarbakýr, Batman ve Siirt'i bölge olarak deðerlendirdiðimiz zaman üç il toplamda 80 milyonluk kredi kullanmýþtýr. Oysa þöyle bir örnek verecek olursak, Antalya'nýn Manavgat ilçesi tek baþýna 100 milyonluk bir kredi kullanmýþtýr. Denizli ile kýyasladýðýmýz zaman esnaf sayýmýz birbirine yakýn nüfus yoðunluðumuz daha fazla. Denizli ilinin ilçeleri ile birlikte kullanmýþ olduðu kredi miktarý 450 milyon lira. Eðer ülkenin ve bölgenin ekonomisinin düzelmesini istiyorsak sadece teþvik paketleri ile deðil, kamu bankalarýnýn da bu yönde teþvikler çýkarmasý gerekmektedir. Çünkü, bu teþvik paketleri büyük organize sanayi bölgelerinin büyük üretimlerin gerçekleþmesi adýna çýkarýlmaktadýr. Sosyal devletin gereði olarak bölgeler arasý dengeyi saðlamak adýna, bölgeler arasý dengesizliðin ortadan kaldýrýlmasý adýna hükümetin, özveri ile bugüne kadar indirmiþ olduðu faiz oranlarýndan esnafýn faydalanabilmesi için elini taþýn altýna koymasý gerekmektedir. Bankalarýmýz maalesef elini taþýn altýna koymuyor." (ÝHA) Yurtiçi turizm harcamasýnýn yüzde 92,5'ini (7 milyar 92 milyon 361 bin TL) kiþisel, yüzde 7,5'ini ( 571 milyon 438 bin TL) ise paket tur harcamalarý oluþturdu.

Yakýnlarý ziyaret ilk sýrada

Seyahate çýkýþ amacý olarak "yakýnlarý ziyaret'' yüzde 61,9 ile ilk sýrada yer aldý. Seyahate çýkýþ sebeplerinde ikinci sýrada yüzde 30,1 ile "gezi, eðlence, tatil", üçüncü sýrada yüzde 3,8 ile "saðlýk" amacýyla yapýlan seyahatler yer aldý.


18

UFUK DÜNYASI

8 Þubat 2013 Cuma

“Anayasa reformu olmazsa olmaz” Avrupa Komisyonu Geniþleme Komiseri Stefan Füle, Kürt sorununun çözümünün Türkiye’nin AB üyelik sürecini doðrudan etkileyebilecek güçte olumlu etki yapacaðýný belirterek, “Barýþ için gerçek bir arzu olduðunu görüyoruz ve bunu biz de AB olarak destekleyeceðiz; ancak anayasa reformu bu noktada olmazsa olmazlardan biri” dedi

STRASBOURG-Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleþtirilen "Kürt meselesinde barýþçýl çözüm için diyalog" oturumunda konuþan Avrupa Komisyonu Geniþleme Komiseri Stefan Füle, Kürt sorununa bir çözüm bulunacaksa bunun ancak tüm siyasi taraflarýn katýlýmýyla gerçekleþebileceðini

yineleyerek, son dönemde yaþanan görüþmelerin hayati önemde olduðunu belirtti. Füle, ilk olarak komisyonun Türkiye'nin politik kriterleri uygulayýp uygulamadýðýný kontrol etmeye devam ettiðini ve gerekli noktalarda endiþelerini dile getirerek gerekirse o no-

or BM, Mali’de önlem aelýveykara

þ lamamýþ madd CENEVRE -Birleþmi tehlike Ýþ- mayýnlarýnýn da ni sa Ýn ) M (B er etl Mill ifade etti. Ofisi arz ettiðini on sy na di or Ko ler umun kötü açýk- Gressly, "Dur an pýl ya an nd afý tar aline karþý ülke- gitmesi ihtim n 'ný sa an Fr a, ad lam yýz. Bu, - hazýrlýklý olmalý alt az ý ýn yýs sa r ke as deki ye gidece'de- durumun kötü ali M da ýn as nr so sý ma ðildir fanun ði öngörüsü de nu ru so ik nl ve gü ki olmamýz ali- kat buna hazýr tim ih si me git ye tü kö konuþtu. dý- gerekiyor" diye pýl ya lýk zýr ha ý rþ ka ne Birleþmiþ Mildi. til lir be Maðý letler'in Ce ne vr e'd e li'nin merken e n e l n e z dü zinde çalýþnu ko ali M malara an pl to lu ba þla dý ðý ze ga a týd ný kaydee r e l i c te den BM alam ýk aç Koordinabu da lar törü David BM n na lu G r e s s l y, Ýn l se lge Bö yardým faaliým rd Ya ni sa yetlerini birkaç ü r ö t a n i d r n o o K gün içerisinde ülkeni a"M , sly es Gr d it vi Da ýmayý üm bazý kuzeyine taþ li'nin kuzeyindeki de etti. ifa i in leþe- ettikler ek rç ge de ler sim ke ali'nin merkarþý Gressyly, "M a ar rýl ldý sa ek ec bil mi yeniden dedi. kezine eriþi " yýz alý olm lý lýk zýr ha ülkenin ýn saðladýk ancak Yardým gruplarýn ha geniþ tah- kuzeyinde da ði ce ile tab ar tin de þid enin yollýþ- eriþim elde etm ça de in er üz i er nl mi z" ifadeletiren larýný arýyoru ge le di ý ýn lar týk pat- rinde bulundu. Gressly, halihazýrda

ktalarda reformlarýn devam etmesi için teknik ve siyasi destek verdiðini kaydetti. Bu sebeple 23 ve 24. fasýllarýn pozitif gündem çerçevesinde açýlmasý için uðraþtýklarýný ve Türkiye'nin "Ýnsan Haklarý Eylem Planý" oluþturmasýna destek verdiklerini anlattý. AB üye devletlerini bu fasýllarý açmaya çaðýran Füle, bu fasýllar sayesinde bazý reformlarýn hýz kazanacaðýný belirterek, þunlarý söyledi: "Müzakere ve katýlým süreci çerçevesinde ayrýca Türkiye'nin güneydoðusuna yönelik kalkýnma ve yardým projelerimiz de var. Örneðin kadýnlarýn korunmasý ve toplumdaki yerlerinin güçlendirilmesi, çocuk iþçi çalýþtýrýlmasýnýn önüne geçilmesi, yerel kayýp vakalarýnýn, faili meçhullerin ve toplu mezarlarýn araþtýrýlmasý ve incelenmesi gibi

projelerden söz edebiliriz ki bunlara toplam 400 milyon Avro gibi bir pay ayrýlmýþ durumda. Elbette tüm bu kaynaklar ve daha fazlasý çözüm süreci ve sonrasý bölgesel kalkýnma için kullanýlacak."

‘Çözüm doðrudan etkiler’

Bu süreçte yeni anayasa yapýmýnýn hassasiyetine dikkat çeken Füle ayrýca "4. Yargý Paketi"nin de ifade özgürlüðü gibi pek çok temel hak ve özgürlük konusunda kilit meselelere deðinmesi bakýmýndan çok önemli olduðunu dile getirdi. Yargý paketinin çýkmasýnýn yeni anayasa yapýmýnda taslaðýn þekillenmesini de kolaylaþtýracaðýný ifade eden Füle, þunlarý kaydetti: "Kürt sorununun çözümü Türkiye'nin AB üyelik sürecini doðrudan etkileyecek güçte bir etki yapar. Ayný þekilde AB ile müzakere sürecini yeniden rayý-

na oturtmak da Kürt meselesinin çözümünde önemli bir ivme saðlayacaktýr. Bunlarýn yaný sýra Kürtçe savunma hakkýna iliþkin yeni kabul edilen yasayý memnuniyete karþýladýðýmýzý belirtmek isterim. Bu devam eden görüþme sürecinde önemli bir güven inþa edici adým olmuþtur. Buradan hareketle görüþmelerin de kritik bir aþamaya geldiðini anlýyoruz. Tüm taraflar yapýcý iþbirliklerinden ötürü takdir edilmelidir. Bu süreçte katýlýmcýlýðýn öneminin ne kadar altýný çizsem az kalýr. Paris'te yaþanan üçlü cinayete gelince bu konuda Fransýz otoritelerinin soruþturmasýnýn olaya aydýnlýk getireceðine inanýyor ve tüm taraflara bu korkunç olaydan ötürü provoke olmamalarýný ve barýþ için baþlayan süreçten dikkatlerini daðýtmamalarýný öneriyoruz."

“Barýþýn önündeki engel Ýsrail’dir” MISIR-Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Mýsýr'da devam eden 12. Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý Zirvesi'nde "Filistin'deki Yerleþimler" konulu özel oturumunda bir konuþma yaptý. Gül, Orta Doðu'da adil ve kalýcý bir barýþýn saðlanmasýnýn önünde en büyük engelin, Ýsrail'in, Filistin'deki yasa dýþý yerleþim faaliyetleri olduðunu vurgulayarak, bu durumun, sadece Ýslam dünyasýnýn deðil tüm insanlýðýn vicdanýný derinden yaraladýðýný belirtti. Gül, þunlarý kaydetti: "Bugünkü özel oturumla, Ýsrail'in, kardeþ Filistin halkýnýn haklarýný gasp eden bu hukuk tanýmaz tutumunu, Ýslam ülkelerinin tek vücut halinde reddettiklerini ve Ýsrail'in oldubittilerini hiçbir þekilde tanýmayacaklarýný bir kez daha ilan etmekteyiz. Sayýn Genel Sekreterin istifademize sunduðu kavram kaðýdý, Ýsrail'in yasa dýþý yerleþim faaliyetlerinin arkasýndaki saikleri ve bu

yýkýcý tutumunun olumsuz etkilerini tüm boyutlarýyla gözler önüne sermektedir." Oslo Sürecinin baþladýðý dönemde 200 bin civarýnda olan Batý Þeria'daki Ýsrailli yerleþimci sayýsýnýn, bugün 650 bine ulaþmýþ olmasýnýn, iki devletli çözüm çerçevesinde baþkenti Doðu Kudüs olan baðýmsýz Filistin devleti için hayati bir tehdit oluþturduðunu ve ilgili BM kararlarý çerçevesinde sonuçlandýrýlmaya çalýþýlan barýþ sürecinin önündeki en

büyük engellerden birisini teþkil ettiðine iþaret eden Gül, sözlerini þöyle sürdürdü: "Filistinli kardeþlerimizin sadece vazgeçilemez haklarý deðil, vatan topraklarý da tüm dünyanýn gözü önünde gasp edilmektedir. Baþta Doðu Kudüs olmak üzere, Filistin topraklarýndaki yerleþimler uluslararasý toplumun tüm uyarýlarýna raðmen geniþlemekte, çoðalmakta ve kendilerince, 'yasal' hale getirilmektedir."


8 Þubat 2013 Cuma

19

SPOR

Gol umudu Serdar Türkiye liglerinin en baþarýlý takýmý olan Büyükþehir Belediyespor, Orhangazispor engellini golcü futbolcusu Serdar’la aþmayý planlýyor

DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un baþarýlý forvet oyuncularýndan Serdar Deniz, zaman zaman þýk golleriyle takýmýný galibiyete taþýyan isimler arasýnda yer ediniyor. Geçen hafta sonu Siirt deplasmanýnda yine adýna yakýþýr bir gol kaydeden Serdar Deniz'in bu haftaki Orhangazispor maçýnda da adýna yakýþýr gollerle taraftarý mest etmesi bekleniyor.

Bilet fiyatlarý

Öte yandan Büyükþehir Belediyespor'da, Orhangazispor maçýnýn bilet fiyatlarýný 5 lira olarak belirledi. Biletler yarýn saat 12.00 'den sonra maçýn oynanacaðý Seyrantepe Spor Kompleksinde satýþa sunulacak. Bilet fiyatlarý her iki tribün için de 5 lira olarak belirlendi.


20

SPOR

8 Þubat 2013 Cuma

Yeni Diyar 3 puana kilitlendi Teknik Direktör Faruk Türk nezaretinde çýktýðý ilk maçýný kazanarak büyük bir moral kazanan Yeni Diyarbakýrspor, Cumartesi günü kendi saha ve seyircisi önünde oynayacaðý Gercüþ Baðlar maçýna kilitlendi DÝYARBAKIR - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup takýmlarýndan Yeni Diyarbakýrspor, Cizre Basraspor galibiyetini unuttu. Yeþil kýrmýzýlý ekip, zirve yarýþýný çok yakýndan ilgilendiren maçta evinde Gercüþ Baðlarspor'u aðýrlayacak. Yarýn oynanacak maç için kazýrlýklarýný tamamlama aþamasýna getiren yeþil kýrmýzýlý ekip, rakibi karþýsýna galibiyet için çýkacak.

Çýkýþ için 3 puan

Yeni Diyarbakýrspor Teknik Direktörü Faruk Türk, Gercüþ Baðlarspor maçýný kazanýp çýkýþlarýný sürdürmek istediklerini söyledi. Türk, "Ýlk maçýmdan 3 puan aldým. Þimdi önümüz-

de çok daha önemli olan bir karþýlaþma var. Yarýn sahamýzda oynayacaðýmýz maçta Gercüþ Baðlarspor'u aðýrlayacaðýz. Güçlü rakibimizi yenip çýkýþýmýzý sürdürmek istiyoruz" dedi.

‘Rakiplerimizi üzeceðiz’

Evlerindeki maçýn zirve yarýþýný da çok yakýndan ilgilendirdiðini anlatan Türk, "Þampiyonluk hesaplarý yapan takýmlarýn gözü bizim maçta olacak. Herkes kaybetmemiz için dua edecek. Bu nedenle zirve hesaplarý yapan takýmlarýn gözü bizim üzerimizde olacak. Ama rakiplerimizi üzecek bir sonuç alýp, yolumuza emin adýmlarla ilerleyeceðiz" þeklinde konuþtu.

Bismil Belediye taraftarýyla buluþuyor DÝYARBAKIR - Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta zirve yarýþýndan kopmak istemeyen Bismil Belediyespor, yaklaþýk 10 ay aradan sonra taraftarýyla buluþacak. Sarý yeþil kýrmýzýlý ekip Pazar günü saat 12.30'da sahasýnda konuk edeceði Van DSÝ Spor maçýyla taraftarýyla buluþacak. Teknik direktör Mikdat

Ekinci, "Uzun bir aradan sonra yeniden taraftarýmýzla buluþacaðýmýz için mutluyuz" dedi. Bismil Belediyespor Teknik Direktörü Mikdat Ekinci, ilçe stadýnýn çimlendirilmesi nedeniyle ligin ilk devresindeki bütün iç saha maçlarýný Diyarbakýr'da oynadýklarýný belirterek, "Bu hafta sonu Van DSÝ Spor maçýyla taraftarlarýmýzla

buluþacaðýz. Bu maçýn hazýrlýklarýný bütün hýzýyla sürdürüyoruz. Yaklaþýk 10 ay aradan sonra buluþacaðýmýz taraftarlarýmýza galibiyetli merhaba demek istiyoruz. Bu maçý kazanarak tribünlere bayram havasý yaþatacaðýz. Bu yöndeki çalýþmalarýmýzý bütün hýzýyla sürdürüyoruz" dedi.

Þanlýurfa kazanmaya devam edecek ÞANLIURFA- Þanlýurfaspor, PTT 1. Lig'in 21. haftasýnda deplasmanda Kartalspor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný sürdürüyor. Antrenmanda basýn mensuplarýnýn sorularýný cevaplandýran Þanlýurfaspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, "Geçen haftaki Manisaspor galibiyetinin oluþturduðu pozitif atmosferle bu hafta baþlattýðýmýz çalýþmalar çok olumlu geçiyor. Bir anda lideri yenerek elde ettiðimiz üç puan þehrin havasýný olumlu bir þekilde deðiþtirdi. Gerçekten bütün camia bu sonuçtan dolayý kenetlendi. Artýk önümüze daha umutla bakýyoruz" dedi. Ýstikrarsýzlýðý ortadan kaldýrmak adýna kazanmaya devam etmeleri gerektiðini savunan Kaya, "Kartalspor ile oynanacak müsabakayý mutlaka kazanarak sayýsý az da olsa bir seri yakalayabilirsek çok önemli bir süreç bizi bekleyecektir. Bugün yeni transfer arkadaþlarýmýzýn bir provasý var. Onlarýn hem antrenman sayýlarý az hem de maç eksiklikleri fazla. Onlarýn bu eksik yönlerini tamamlamak adýna bir provayla maç kondisyonunu arttýracak bir çalýþma yapýyoruz. Her geçen hafta yeni transferlerden oyuncu takýma dahil oluyor. Bu hafta da inþallah yeni iki oyuncu takýmýmýza dahil olacak. Ve bu çalýþmalar kadronun verdiði avantajla böyle devam edecek" diye konuþtu. Kartalspor ile oynanacak müsabakada sakatlýklar hakkýnda da bilgi veren teknik direktör Bahri Kaya, Kaan'ýn sakatlýðý dolayýsýyla bu hafta maça çýkamayacaðýný belirtti. Son olarak Kartalspor'un kendi saha þartlarýný çok iyi kullanan bir rakip olduðunu söyleyen Kaya, "Bu Kartalspor'un lehine olan avantajý kendi lehimize çevirmek için çalýþmalar yapýyoruz. Her maçýn kendine zorluk verecek bir yaný var. Kartalspor müsabakasý kendi sahasýnda saha þartlarý en iyi kullanan rakiplerden biri. O sahaya uygun oynayabilecek bir oyuncu kadrosu ile maça baþlamaya düþünüyoruz. Kartalspor devre arasýnda yaptýðý takviyelerle çok iyi bir kadro oluþturdu" diye konuþtu.


SPOR

8 Þubat 2013 Cuma

Kayapýnar Belediye Batman’da vuracak Tatvan Gençlerbirliði’ne evinde yenilerek zirve yarýþýnda büyük bir yara alan Kayapýnar Belediyespor, Kurtalanspor'un cezasý nedeniyle Batman'da oynayacaðý karþýlaþmayý kazanýp kendisini affettirecek

DÝYARBAKIR - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup takýmlarýndan Kayapýnar Belediyespor'da tüm gözler Kurtalanspor maçýna çevrildi. Yeþil sarýlý ekip, güçlü rakibini Batman'da yenip, hem Tatvan Gençlerbirliði yenilgisini unutturmak hem de zirve yarýþýna tekrar ortak olmak istiyor.

‘Telafi edeceðiz’

Kayapýnar Belediyespor Teknik Direktör Ramazan Koç, hesapta olmayan bir yenilgi aldýklarýný ama bu yenilgiyi telafi edeceklerini söyledi. Koç, "Futbol her sonuca açýk bir oyundur. Çok iyi oynadýðýnýz maçý bile kaybedebiliyorsunuz. Bu nedenle bazen

þansýzlýklarýn önüne geçemezsiniz. Tatvan Gençlerbirliði maçý da böyle bir karþýlaþma oldu. Hesapta olmayan bir yenilgiydi. Ama bu yenilgiyi Kurtalanspor'u yenerek telafi edeceðiz. Cumartesi günü Batman'da oynayacaðýmýz maçý mutlaka kazanacaðýz. Rakibimizin cezasý nedeniyle bu maç Batman'da oynanacak" dedi.

Sanayi Sitesi’nde hedef fair play Süper Amatör Lig'de mücadele eden Sanayi Sitesispor, yeni bir hedef belirledi. Kulüp Baþkaný ve teknik sorumlu Þirin Talva, “Hefimiz fair play” dedi

21 Kepezsporlu Eray Serbes, Adýyamanspor’da ADIYAMAN - Spor Toto 3. Lig 2. Grup takýmlarýndan Adýyamanspor, Kepezspor'da forma giyen Eray Serbes'i renklerine kattý. Seyhan Belediyespor amatör takýmda futbol yaþamýna baþlayan tecrübeli kaleci Eray Serbes, kýsa sürede gösterdiði performansýyla 2004 yýlýnda Adanaspor'da profesyonelliðe ilk adýmýný attý. Sýrasýyla Gaskispor, Ceyhanspor, Malatyaspor, Keçiörengücü, Adanademirspor, Ýskenderunspor 1967 ve geçtiðimiz sezon Kepezspor'da forma giyme þansý bulan tecrübeli file bekçisi, Adýyamanspor'a transfer oldu. Adýyamanspor gibi Türkiye liglerinde adýndan söz ettirmiþ bir kulübe gelmekten büyük mutluluk duyduðunu belirten Eray Serbes, eski günlerine dönebilmek için büyük çaba sarf ettiðini söyledi. Ýkinci yarýda yapýlan transferler sayesinde Adýyamanspor'un daha da güçlendiðini dile getiren Serbes, "Takým olarak ikinci yarýya galibiyetle baþladýk. Her geçen gün daha iyiye gideceðimizden eminim. Takýmda çok güzel bir arkadaþlýk ortamý var. Bende geçtiðimiz sezon bir müddet oynamaya ara verdiðim için eski formumu yakalamak adýna, kaleci antrenörümüz Resul hoca nezaretinde yoðun bir çalýþma temposu içerisindeyiz. Takýmda forma giyme adýna, maç kadrosuna girme adýna var gücümle çalýþýyorum. Þu anda takýmda forma giyme þansý bulan arkadaþlarýmýz sahada ellerinden gelini yapýyorlar. Ben ve diðer kaleci arkadaþlarým tatlý bir rekabet içerisinde çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Ýnþallah bu yýl elimizden geleni yapýp Adýyamanspor'u hak ettiði yere taþýyacaðýz" dedi. Adýyamanspor formasý altýnda baþarýlý yeniden eski günlerine dönmek adýna çalýþmalarýný aralýksýz sürdürdüðünü vurgulayan Eray Serbes, kadroda yer bulma ve Adýyamanspor'u hak ettiði yere taþýma adýna elinden geleni yapacaðýný kaydetti.

DÝYARBAKIR Deplasmanlý Süper Amatör Lig'de iniþli çýkýþlý bir tablo sergileyen Sanayi Sitesispor, Hançepekspor maçý hazýrlýklarýný sürdürüyor. Mavi beyazlý kulübe baþkanlýk da yapan teknik sorumlu Þirin Talva, ligdeki hedeflerini "Fair play" olarak açýkladý. Her maç olduðu gibi Hançepekspor maçýna da mutlak galibiyet parolasý ile çýkacaklarýný ifade eden Talva, "Ancak kazanýr mýyýz, kaybeder miyiz ? Bu önemli deðil. Önemli olan bu ligde fair play normlarý çerçevesinde maçlarýmýzý oynayýp ligi de adýmýza yakýþýr bir yerde tamamlamaktýr. Bu amaç ve hedef çerçevesinde çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz" dedi. Bu sezon mütevazi bir kadroyla yola çýktýklarýný ve bu nedenle þampiyonluða oynamak bir hedeflerinin olmadýðýný anlatan Talva, "Ancak küme düþme gibi bir derdimiz de bulunmuyor. Önümüzdeki sezon için çok iyi bir kadro oluþturup, yine centilmenliðimizden ödün vermeden þampiyonluða oynayacaðýz" diye konuþtu.


22

SPOR

Destek gecesi iptal Diyarbakýrspor’un Ankara’da yapmayý planladýðý destek gecesi iptal edildi. Ýstanbul’da daha önce yapýlan ilk gece fiyaskoyla sonuçlanmýþtý

DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Diyarbakýrspor'un Ankara'da yapmayý düþündüðü destek ve dayanýþma gecesi iptal edildi. Diyarbakýrspor Profesyonel Futbolcular Derneði ( DÝPFUD) Baþkaný Ramazan Kahramaner, 9 Þubat Cumartesi günü Ankara Rixos Otel'de yapmayý planladýklarý Diyarbakýrspor destek ve dayanýþma gecesini mülki amirlerle

iþadamlarýnýn destek verememesi nedeniyle iptal ettiklerini açýkladý.

Ýstanbul'da yapýldý

Daha önce de 27 Ocak'ta Ýstanbul'da düzenledikleri gecede arzuladýklarý desteði bulamadýklarýný belirten Kahramaner, "Kulübü kurtarma ve yaþatma adýna verdiðimiz bu çabadan ne yazýk ki, sonuçsuz kaldý. 45 yýllýk mazisi bulunan bu kulübün bu durumlara gelmesine çok üzülüyorum" dedi.

Hakemler Malatya ve Ýstanbul’dan DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ile Diyarbakýrspor'un maçlarýný yönetecek hakemler açýklandý. 1. Grup'ta 15 puan farkla liderliðini sürdüren Büyükþehir Belediyespor'un Orhangazispor ile evinde oynayacaðý maçý Malatya bölgesinden Oðuz Kaan Turan yönetecek. Turan'ýn yardýmcýlýklarýný Mehmet Burak Demir (Elazýð), Nevzet Teker (Adýyaman) ve Burhan Gündoðdu (Adýyaman, 4. hakem) yapacak.

Diyar’a Ýstanbul’dan hakem

3. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Diyarbakýrspor'un Pazar günü Ýzmir Atatürk Stadý'nda Altýnordu ile oynayacaðý maçý Ýstanbul bölgesi hakemleri yönetecek. Burak Taþkýnsoy'un orta hakem olarak görev yapacaðý maça Oðuz Kaðan Çalýþýr ve Ogün Kamacý yardýmcý, Tolga Ahmet Kalaycý ise dördüncü hakem olarak çýkacak.

la 3 puan Büyükþehir’de paro g 1. Grup lideri Di-

Toto 3. Li DÝYARBAKIR - Spor fta sonu sahaBelediyespor, bu ha yarbakýr Büyükþehir hazýrlýklarýný Orhangazispor maçý sýnda konuk edeceði yimli teknik mýzýlým kulübün dene sürdürüyor. Sarý kýr or maçý hayazanlar, Orhangazisp direktörü Turhan Öz klerini söyleparolasýyla sürdürdü zýrlýklarýný galibiyet t seviyede olmotivasyonun en üs di. Takýmda moral ve "Vefakar tarafTurhan Özyazanlar, duðuna iþaret eden iyetle ayrýlýp le bu maçtan da galib tarlarýmýzýn desteðiy . Galibiyet ým daha ilerleyeceðiz þampiyonluða bir ad m" dedi. a sonsuz güveniyoru kon usunda takýmým

8 Þubat 2013 Cuma

Diyar’da hazýrlýklar sürüyor DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Diyarbakýrspor'da Altýnordu maçý hazýrlýklarý devam ediyor. Yeþil kýrmýzýlý ekip, Altýnordu maçý hazýrlýklarýný kendi tesislerinde yaptýðý çift kale maçla sürdürdü. Teknik Direktör Rafet Ýyem gözetiminde yapýlan ve yaklaþýk 2 saat süren çalýþmada futbolcularýn moralsiz ve isteksiz olduklarý gözlendi. Diyarbakýrspor, Ýzmir Atatürk Stadý'nda Pazar günü oynayacaðý karþýlaþma için Ýzmir'e yarýn gidecek.

Batmanlý sporcular, 13 madalyayla döndü BATMAN 15 sporcuyla katýldýðý Muay Thai (Tayland boksu) Güneydoðu bölge þampiyonasýndan 13 madalyayla geri döndü. Gaziantep'te yapýlan Tayland boksu bölge þampiyonasýna 15 sporcusuyla katýlan Batmanlý boksörler 6 altýn, 4 gümüþ ve 3 bronz madalya aldý. Büyük taktir ve beðeni kazanan Batmanlý boksörler Antalya'da yapýlacak olan Türkiye þampiyonasýna ve daha sonra Ýstanbul'da yapýlacak olan dünya þampiyonasýna hazýrlanýyor. Batman Spor Akademisi Baþkaný ve Türkiye Muay Thai Federasyonu Bölge Koordinatörü Abdulaziz Velioðlu, Batmanlý çocuk ve gençlerin çýkardýðý güzel maçlar karþýsýnda göðsünün kabardýðýný ve gurur duyduðunu belirterek Batman'ý ve Batman insanýný bu kadar güzel temsil ettikleri için hepsini ayrý ayrý tebrik ettiðini söyledi.


8 Þubat 2013 Cuma

Bugün ne okusam?

KÜLTÜR-S SANAT

23

Kalbimdeki Kütüphane Kýrýk bir kalp, yorgun bir beden Özlemek, sevgiliyi özlemek Kimi zaman hasret, çoðu zaman ihanet Çirkinleþtirilmiþ güzel bir dünya Yaþamak böyle bir dünyada Sudan çýkmýþ balýk süresi kadar yaþamak Hani nerede þefkat, güler yüz, bir el uzatmak Bir tek kýrmýzý gül uzatmak sevgiliye Bir tek sevgiliyle bir ömür geçirmek nerede? Bir gün öleceðim, bir gün Ýnþallah yakýn bir gün Ölmeden bir servet býrakayým sizlere Benden sonrakilere bir define sandýðý KALBÝMDEKÝ KÜTÜPHANE Yayýnevi: Sokak Kitaplarý Yazar: Gazi Ak Teknik Özellikler: 115 sayfa

“Hamlet” tekrar sahnede Siirt’teki Ulu Cami’nin restorasyonu tamamlandý

SÝÝRT- Anadolu Selçuklu mimarisinin özgün özelliklerini taþýyan Siirt'teki Ulu Cami'nin restorasyonu tamamlandý. Ýl Müftüsü Faruk Arvas, yaptýðý açýklamada, 15 Haziran 2010'da ibadete kapatýlan tarihi camide baþlatýlan restorasyon çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný belirterek, caminin 8 Þubat'ta geçici olarak ibadete açýlacaðýný, resmi açýlýþýn ise 8 Mart'ta gerçekleþtirileceðini söyledi. Restorasyon çalýþmalarýnýn Vakýflar Genel Müdürlüðü'nce gerçekleþtirildiðini ifade eden Arvas, ''Çalýþmalar kapsamýnda caminin iç kýsmýnda bulunan beton sývalar kaldýrýldý. Kubbeler kurþunla kaplandý. Elektrik aksamý ve avlu taþlarý yenilendi. Abdest alma bölümleri ile tuvaletler gözden geçirildi. Halýlar yenilendi, ýsýtma ve soðutma sisteminde yeni bir sistem devreye sokuldu. Caminin bahçe düzenlemesi ve peyzaj iþleri havalarýn ýsýnmasýyla tamamlanacak'' dedi. Arvas, turkuaz renkli çinileri ile ünlü caminin minberinin Ankara Etnografya Müzesi'nde sergilendiðini belirtti.

Diyarbakýr DT, “Dar Ayakkabý ile Yaþamak” ve “Oz Büyücüsü” oyunlarýný tiyatroseverlerle buluþturmaya devam ediyor. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrosu da Kürtçe “Hamlet” oyununu bir kez daha seyircisinin beðenisine sunacak DÝYARBAKIR Devlet Tiyatrosu (DDT), bu hafta da ''Dar Ayakkabý ile Yaþamak'' ve ''Oz Büyücüsü'' oyunlarýný tiyatroseverlerle buluþturmaya devam ediyor. DDT, geçen yýl büyük ilgiyle izlenen, Sýrp yazar Duþan Kovaçeviç'in yazdýðý, Bilge Emin'in oyunlaþtýrdýðý, Engin Altan Düzyatan'ýn yönettiði ''Dar Ayakkabýyla Yaþamak'' oyununu, Þubat ayý programý kapsamýnda tiyatroseverlerin beðenisine sunmayý sürdürüyor. Dekor tasarýmý Kaan Güreþçi, giysi tasarýmý Candan Günay, ýþýk tasarýmý Ýzzettin Biçer, müzik ve besteleri Bozkurt Cendey'e ait oyunda, Mümtaz Aydoðan Mengi, M. Lebip Gökhan, Özden Gököz, Ercan Kýlýçarslan, N. Özgün Çoban, Dilek Mengi ve Gülizar

Oltulu rol alýyor. Medya, toplum iliþkisinin sorgulandýðý oyun, 7, 8 ve 9 Þubat'ta Cahit Sýtký Tarancý Kültür Sanat Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde izlenime sunulacak. DDT, pazar günü ise Özlem Saraç'ýn, Frank Baum'dan uyarlayarak yazdýðý, müzikleri Erkin Hadimoðlu ve Ender Gündüzlü'ye, þarký sözleri müzikalin yönetmeni Metin Arslan'a ait ''Oz Büyücüsü'' adlý çocuk oyununu, küçük seyircileriyle buluþturacak. Kostüm tasarýmý Esra Selah, dekor tasarýmý Seyhan Kýrca, ýþýðý Ýzzettin Biçer'e ait müzikalde Gonca Coþkun, Özden Gököz, Mümtaz Mengi, Fatih Yurdakul, Pelin Tozkoparan, Birce Birsel Çaðlar, Kerem Corogil, Uður Çýnar ve Ozan Hafýzoðlu rol alýyor. Pop-rock türündeki

iki perdelik müzikalde, evinden uzaklaþan bir kýz çocuðunun hayallerine kavuþmasý için Oz Büyücüsü'ne ulaþmasý anlatýlýyor. Oyun, Cahit Sýtký Tarancý Kültür Sanat Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde sahnelenecek. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrosu da Hollanda Rast Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Celil Toksöz'ün yönettiði, Kawa Nemir'in Kürtçe'ye uyarladýðý Ýngiliz þair ve oyun yazarý William Shakespeare'in ''Hamlet'' adlý oyununu bu akþam ile 8 ve 9 Þubat'ta Diyarbakýr Büyükþehir Tiyatrosu Sahnesi'nde seyircisiyle buluþacak. Yavuz Akkuzu, Özcan Ateþ, Elvan Koçer, Mesut Erenol, Emin Yalçýnkaya, Serdar Geren, Ýsmail Oyur, Rojda Gülseven Medar ve Ali Tekbaþ'ýn rol aldýðý oyun, Diyarbakýr'da bir aileyi canlandýran Leyla Batgi ve Vural Tantekin'in anlatýcýlýðýnda dile getiriliyor.


www.diyarbakiryenigun.com

C

M

Y

K

8 Þ U B AT 2 0 1 3 CUMA Yýl: 5 - Sayý : 1849 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Çakan Haber Müdürü: Þehmus Orhan Sayfa Editörü: Nurullah Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR

Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com sorumluluðu yazarlarýna aittir

Diyarbakir Yenigun Gazetesi 8 Subat 2012  

Diyarbakir Yenigun Gazetesi 8 Subat 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you