Page 1

Kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpýþtý: 2’si aðýr 4 yaralý

Açlýk grevine baþlayan Güven tahliye edilmedi DTK Eþ Baþkaný ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, tutuklu yargýlandýðý dava duruþmasýnda açlýk grevine baþladýðýný duyurdu. Bundan sonra mahkemede savunma yapmayacaðýný söyleyen Güven, tahliye edilmedi. Duruþma 26 Aralýk tarihine ertelendi. 6’da

Hazro ilçesinde mucur yüklü kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpýþtý. Ýlk müdahalesi Hazro'da yapýlan aðýr yaralýlar, zamanla yarýþýlarak Diyarbakýr'a nakledildi. Kaza yapan otomobilin direksiyonunun bantla tutturulmasý dikkat çekti. 3’te

Çevrenizde haber deðeri taþýdýðýný düþündüðünüz resim ve videolarýnýzý WhatsApp Ýhbar Hattýmýza gönderin, yayýmlayalým... 8 KASIM 2018 PERÞEMBE FÝYATI: 25 KRÞ.

0507 467 5616 - 0507 028 39 75

www.diyarbakiryenigun.com

‘Tasarýyý kabul etmiyoruz’ Özel eðitime teþvik kaldýrýlacak! Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda konuþan Milli Eðitim Bakaný Selçuk, "Özel okullara teþvik kademeli olacak kaldýrýlacak" dedi. 4’te

Tuncer Bakýrhan’ýn cezasý bozuldu HDP'li Siirt Belediyesi Eþbaþkanýyken yerine kayyým atanan ve 2 yýldýr tutuklu bulunan Tuncer Bakýrhan'a 'Örgüt üyeliði' ve 'Örgüt propagandasý yapmak' suçlarýndan verilen 10 yýl 18 günlük ceza, bir üst mahkeme tarafýndan esasa girmeden bozuldu. 5’te

Çermik’te gerekli altyapý oluþturuldu

Oylamadan geçti

73 köy ve mezrada

sokaða çýkma yasaðý ilan edildi

D

Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, Çermik Kaymakamý Nazlý Demir ve Belediye Baþkaný Þehmus Karamehmetoðlu ile Çermik Ýlçesine gezi düzenleyerek, yürütülen çalýþmalarla ilgili istiþarede bulundu. 11’de

Foto:Arþiv

iyarbakýr Valiliði, PKK'ye yönelik gerçekleþtirilecek askeri operasyon gerekçesiyle Lice ilçesine baðlý 73 köy ve mezrada ikinci bir emre kadar sokaða çýkma yasaðý ilan edildiðini duyurdu. 3’te

4’te

Batsýn bu dünya!

Sosyal Medya Günlüðü

Osman ERGÜN

Ahmet BARAN

06 Öðrencilere model uçak eðitimi verilecek C

M

Y

K

5’te

Ýhraç edilen ve güvenlik soruþturmasýndan geçemeyen hekimlerin Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaþmalý özel sektörde çalýþmasýný engelleyen yasa teklifinin 5'inci maddesi, muhalefetin itirazlarýna raðmen Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu'n dan oylanmadan geçti.

'Mücadele edeceðiz' Maddeye iliþkin konuþan HDP Diyarbakýr milletvekili Semra Güzel, tasarýnýn 5'inci maddesinin Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'ne aykýrý olduðunu belirterek, "Yaþatmaya ant içmiþ hekimler olarak ölümü dayatan ve hiçbir meþruiyeti olmayan bu tasarýyý kabul etmiyoruz. Ve sonuna kadar mücadele edeceðiz" dedi. 7’de

Diyarbakýr takýmlarý kazanamadý 12


2

SAÐLIK/YAÞAM

8 Kasým 2018 Perþembe

Doðru beslenme hamilelik þansýný yüzde 70 artýrýyor

Y

apýlan çalýþmalara göre; doðru beslenme ve hayat tarzýnýn düzenlenmesiyle kadýnlarda hamilelik þansý yüzde 70 gibi yüksek bir oranda artabiliyor

DÝYARBAKIR - Bilimsel verilere göre, günümüzde her 7 kadýndan biri hamile kalmakta güçlük çekiyor ve ilerleyen yýllarda obezite, sigara kullanýmý, alkol, aþýrý kahve tüketimi gibi hatalý yaþam ile beslenme alýþkanlýklarý nedeniyle bu oranýn ikiye katlanacaðý öngörülüyor. Bunun nedeni ise yumurtanýn sayýsý ile kalitesinin bu faktörlerden olumsuz yönde etkilenmesi. Ýnfertilite (kýsýrlýk) sebepleri arasýnda sayýlan yaþ ve genetik faktörleri deðiþtirmek mümkün olmasa da týbbi tedavilerin yaný sýra hamilelik planlayan çiftler saðlýklý ve doðru beslenerek þanslarýný artýrabiliyor. Harvard Üniversitesi ve Cleveland Clinic tarafýndan yapýlan çalýþmalara göre; doðru beslenme ve hayat tarzýnýn düzenlenmesiyle kadýnlarda hamilelik þansý yüzde 70 gibi yüksek bir oranda artabiliyor. Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Dr. Semavi Ulusoy, yumurtanýn kalitesi ile sayýsýný artýrabilmek için öncelikle saðlýklý ve dengeli beslenmek gerektiðini vurgulayarak, "Özellikle folik asit, omega 3, A, D ve E vitamini ile çinko ve selenyum içeren besinleri düzenli olarak tüketmek çok önemli. Bu bileþenler genel olarak tükettiðimiz günlük gýdalarýmýz olan tahýl, taze meyve, sebze ve kuruyemiþlerde bolca bulunuyor." dedi.

Sebzeler

Yeþil yapraklý sebzeler: Ispanak, pazý ve diðer koyu yeþil yapraklý sebzeler içerdikleri zengin folik asit sayesinde yumurta kalitesini artýrýyorlar. Ayrýca genetik anormalliklere baðlý düþük riskini de azaltýyorlar. Brokoli: Yumurtlama için hayati önem taþýyan C vitamini ve folik asit açýsýndan zengin bir besin. C vitamininin progesteron hormonunun hücre içine nüfuz etmesine yardýmcý olup lüteal faz yetmezliði riskini azalttýðý bildiriliyor. Brüksel lahanasý: Folik asit açýsýndan zengin olan Brüksel lahanasý döllenmiþ olan yumurtanýn rahme yerleþmesine yardýmcý oluyor. Lahana: Lahana di-indol methan açýsýndan zengin bir besin. Bu madde infertilitenin yaygýn sebeplerinden olan endometriozis ve miyom oluþumuna karþý koruyucu

etki gösteriyor. Patates: C vitamini açýsýndan zengin ve lüteal faz yetmezliði olan kadýnlarda faydalý oluyor. Havuç: Beta-karoten açýsýndan zengin olan havuç yumurtalýklardan yumurtlama (ovülasyon) oranlarýný artýrýrken, oluþan hamileliðin düþükle sonuçlanma riskini de azaltýyor.

Meyveler

Nar: Ýçerdiði bol miktarda C vitaminiyle progesteron hormonunun hücre içine nüfuz etmesinde kolaylaþtýrýyor ve rahmin en iç tabakasý olan endometriumun döllenmiþ yumurtanýn yerleþmesi için hazýrlanmasýna yardýmcý oluyor. Ayrýca cinsel isteði de artýrýyor. Avokado: Folik asit, E vitamini, lif, doymamýþ yað asitleri ve minerallerden zengin bir meyve. E vitamini, rahmin iç tabakasý endometriumun olgunlaþmasýna katkýda bulunarak döllenmiþ yumurtanýn rahme yerleþmesine yardýmcý oluyor. Muz: B6 vitamini ve potasyum açýsýndan zengin bir meyve. Yumurtanýn kalitesini artýrýyor. Kýrmýzý meyveler (dut, ahududu, yaban mersini): Bol miktarda C vitamini ve folik asit içeren kýrmýzý meyveler progesteron hormonunun hücre içine nüfuz etmesine yardýmcý olup lüteal faz yetmezliði riskini düþürüyor.

Hayvansal proteinler

Yaðsýz et (tavuk, kýrmýzý et): Demir ve esansiyel yað asitleri açýsýndan zenginler. Demir eksikliði kadýnlarda yumurta oluþumu ve yumurtlama sorunlarýna neden olabiliyor. Haftada 2 kez tüketmek gerekiyor. Yumurta: D vitamini, kolin, omega-3 yað asitleri ve folik asit

açýsýndan zengin. Bu içerikleri sayesinde Polikistik Over Sendromu (PCOS) ve miyom gibi iyi huylu ur nedeniyle geliþen döllenme sorunlarýnýn aþýlmasýna katký saðlýyor. Ayrýca yumurta kalitesini artýrýyor. Günde 1 veya 2 yumurta farklý þekillerde tüketilmeli. Kabuklu deniz ürünleri (Karides, Ýstiridye vs): B12 vitamini açýsýndan çok zengin olan bu deniz ürünleri döllenmiþ yumurtanýn rahme yerleþmesine yardýmcý oluyorlar. Somon: Omega 3 yað asitleri açýsýndan çok zengin olan somon yumurta kalitesini artýrýyor.

Süt ve süt ürünleri

Mükemmel bir kalsiyum, D vitamini ve probiyotik deposu olan süt ve yoðurt, Polikistik Over Sendromu (PCOS) ve miyom gibi iyi huylu urlarýn varlýðýna baðlý döllenme sorunlarýnýn aþýlmasýna yardýmcý oluyor.

Baharatlar

Zerdeçal: C, E vitamini ile folik asit, beta karoten ve lutein gibi antioksidanlar açýsýndan zengin olan zerdeçal adet düzensizliðinin önlenmesinde fayda saðlayarak doðurganlýðý artýrýyor. Antioksidanlar vücuttu oluþan zararlý serbest radikalleri etkisiz hale getirerek yumurta kalitesini yükseltiyor. Sarýmsak: Antioksidanlar ve selenyum açýsýndan zengin. Selenyum yumurta kalitesini artýrýyor.

Yaðlar ve yaðlý tohumlar

Zeytinyaðý: Antioksidan etkinliðine sahip doymamýþ yað asitlerini yüksek oranda içeriyor. Kadýnlarda insülin direncini azaltarak doðurganlýðýn artýrýlmasýna katkýda bulunuyor. Kabak ve ayçiçeði çekirdeði: Saðlýklý bir üreme sistemi için gerekli olan çinkoyu yüksek oranda içeriyorlar. Çinko, antioksidan etkisiyle üreme organlarýnda kan akýmýný artýrýyor. Keten Tohumu: Omega 3 ve lignin açýsýndan çok zengin. Lignin, miyom boyutlarýnýn küçülmesine katkýda bulunarak doðurganlýðýn artýrýlmasýna yardýmcý oluyor. Omega 3 yað asitleri, antioksidan etkiyle hücre yýkýmýný azaltarak ve rahimde kan akýmýný artýrarak oluþan hamileliðin rahme yerleþmesi ve devamýnda rol oynuyor.

Kuruyemiþler

Badem: Ýçerdiði E vitamini ve omega 3 yað asitleriyle yumurta kalitesini artýrýyor. Ceviz: Omega 3 yað asitleri, magnezyum ve lif açýsýndan zengin olan ceviz antioksidan etkiyle yumurta kalitesini artýrýyor.

Kurubaklagiller

Mercimek ve fasulye: Bitkisel protein, lif ve B vitamini açýsýndan zenginler. Bu içerikleriyle kadýnlarda yumurtlama (ovülasyon) oranlarýný artýrýyor ve oluþan hamileliðin düþükle sonuçlanma riskini azaltýyorlar. (ÝLKHA)


3

GÜNCEL

8 Kasým 2018 Perþembe

73 köy ve mezrada sokaða çýkma yasaðý

Lice’ye baðlý 73 köy ve mezrada yapýlacak askeri operasyonlar gerekçesiyle dün sabah 06.00’dan ikinci bir emre kadar sokaða çýkma yasaðý ilan edildi Diyarbakýr Lice'de 73 köy ve mezrada sokaða çýkma yasaðý ilan edildi. Yasak süresi belli deðil. Diyarbakýr Valiliði, Lice ilçe kýrsalýnda PKK'ye yönelik askeri harekat baþlatýlacaðýný duyurdu. Valilik, operasyonlar öncesi 73 köy ve mezrada sokaða çýkma yasaðý ilan etti. iyarbakýr'ýn Lice ilçesine baðlý 19 köy ile 54 mezrada sokaða çýkma yasaðý ilan edildi. Yasak ilan edilen bölgelerde içlerinde üst düzey terör örgütü mensuplarýnýn da bulunduðu bilgisi üzerine bölgede geniþ kapsamlý operasyon baþlatýldý. Diyarbakýr Valiliði tarafýndan yapýlan açýklamada, Lice ilçesi mülki sýnýrlarý içerisindeki daðlýk ve ormanlýk alanda faaliyet

yürüten, aralarýnda üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduðu deðerlendirilen BTÖ mensuplarýný ve iþbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensuplarý tarafýndan kullanýldýðý deðerlendirilen sýðýnak, barýnak, depo alanlarýný, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadýyla operasyon düzenleneceði belirtildi. Dün sabah saat 06.00 itibariyle sokaða çýkma yasaðý getirilen köyler þunlar: Yalýmlý, Mahmutlu, Akçabudak, Ulucak, Örtülü, Saydamlý, Kýlýçlý, Yorulmaz, Güldiken, Bayýrlý, Baharlar, Üçdamlar, Erginköy, Yamaçlý, Yaprakköy, Kýralan, Dernek, Gürbeyli ve Yünlü-

Kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpýþtý: 2’si aðýr 4 yaralý Diyarbakýr'ýn Hazro ilçesinde mucur yüklü kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpýþtý. 2'si aðýr 4 kiþinin yaralandýðý kazada yaralýlar, Hazro Ýlçe Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Burada ilk müdahaleleri yapýlan aðýr yara-

lýlar zamanla yarýþýlarak Diyarbakýr'a nakledildi. Olay, Diyarbakýr-Hazro karayolunda yaþandý. Edinilen bilgilere göre, Hazro'ya gitmekte olan belediyeye ait mucur yüklü kamyon, Kocaköy ilçesine gitmekte olan 21 TA 173 plakalý otomobil ile kafa kafaya çarpýþtý. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil saðlýk ekipleri, araçta bulunan yaralýlara müdahale ederek Hazro Devlet Hastanesi'ne kaldýrdý. Aðýr yaralý olan iki kiþi, burada yapýlan ilk

4 araçlýk zincirleme kaza: 3 yaralý Merkez Sur ilçesine baðlý, kýrmýzý ýþýkta bekleyen araçlara bir baþka aracýn çarpmasý sonucu meydana gelen zincirleme kazada ilk belirlemelere göre, 3 kiþi hafif bir þekilde yaralandý. Kaza, Çarýklý Yeþilvadi Mahallesi'nde saat 19.00 sýralarýnda meydana geldi. Ýddiaya göre, kýrmýzý ýþýkta bekleyen 3 araca, hýzýný alamayan sürücüsünün ismi henüz öðrenilemeyen 35 EC 1519 plakalý otomobil çaptý. 4 aracýn karýþtýðý zincirleme kazada ilk belirlemelere göre, 3 kiþi yaralandý. Haber verilmesi üzerine kaza yerine saðlýk ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralýlar ilk müdahalenin ardýndan hastaneye kaldýrýlýrken yaralýlarýn hayati tehlikesinin olmadýðý öðrenildi. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝLKHA)

Foto:Arþiv

ce köyleri ile Keþkuvari, Leyhosor, Tahtakülek, Ballýca, Mahmudan, Hevsel, Yeniyazý, Hij, Gözeli, Dergan, Alýçlýyayla, Buban, Vilu, Arpacýk, Karadere, Sivritepe, Kilimli, Kaynaktaþý, Dokuzkat, Aliyan, Abdurrahmanaða, Gelberi, Eskiköy, Hegogozer, Semezi, Bilgin, Koçmarin, Yaka, Karaç, Kumýmirza, Mehmedil, Saðlýk, Körtan, Körha, Silkito, Hamzabey, Kayadibi, Baverda, Aþaðýhodik, Konuklu, Yeþilburç, Sumaklý, Zýraht, Acýmeþe, Muradiye, Mengusi, Puneyn, Çalýbükü, Kijikbadem, Kumluca, Perpank, Sýkas, Gucik ve Yýldýz. Sokaða çýkma yasaðýnýn ne kadar süreceði ise açýklamada belirtilmedi. (Haber Merkezi)

Hazro ilçesinde mucur yüklü kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpýþtý. Ýlk müdahalesi Hazro’a yapýlan aðýr yaralýlar, zamanla yarýþýlarak Diyarbakýr’a nakledildi. Kaza yapan otomobilin direksiyonunun bantla tutturulmasý dikkat çekti müdahalenin ardýndan zamanla yarýþýlarak ambulansla Diyarbakýr'a nakledildi.

Otomobilin direksiyonu bantla tutturulmuþ

Kazanýn olduðu alana gelen jandarma ekipleri, bir süre yoku trafiðe kapatarak olay yerinde inceleme gerçekleþtirdi. Kazada hurdaya dönen otomobilin direksiyonunun bantla tutturulduðu görüldü. Güvenlik güçleri, yaptýklarý çalýþmalarýn ardýndan yolu kontrollü olarak trafiðe açtý. Hurdaya dönen otomobil, olay yerine çaðrýlan çekici ile taþýnýrken, kazayla ilgili geniþ çapta inceleme baþlatýldý. (ÝHA)

Çýnar’da köpekler çocuða saldýrdý Diyarbakýr'ýn Çýnar ilçesinde köpeklerin saldýrýsýna uðrayan küçük çocuk yaralandý. Çýnar ilçe merkezine yaklaþýk 14 kilometre uzaklýkta yer alan Aðaçsever (Botýka) Mahallesi'nde köpeklerin saldýrýsýna uðrayan Ahmet Deniz (8) yaralandý. Köylülerin durumu fark etmesi ile köpeklerin saldýrýsýndan kurtarýlan küçük çocuk, Çýnar Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Küçük çocuk, burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Diyarbakýr Gazi Yaþargil Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi. (ÝLKHA)

Þýrnak’ta 2 TIR çarpýþtý: 2 yaralý Cizre'de 2 TIR'ýn kafa kafaya çarpýþmasý sonucu meydana gelen kazada TIR sürücüleri aðýr yaralandý. Kaza, dün saat 03.30 sýralarýnda Cizre'ye 25 kilometre uzaklýktaki uluslararasý Ýpekyolu üzerinde meydana geldi. Alýnan bilgilere göre, Yusuf Balýk yönetimindeki 73 DD 148 plakalý TIR ile Mehmet Onaç yönetimindeki 47 PF 780 plakalý TIR, kafa kafaya çarpýþtý. Kazada iki sürücü araçlarda sýkýþarak aðýr yaralandý. Yoldan geçen sürücülerin kazayý görmesi üzerine, 112 Acil Servislerine haber verildi. Haber, verilmesi üzerine olay yerine gelen Nusaybin Arama ve Kurtarma ve Cizre AFAT ekiplerinin uzun uðraþlarý sonucu iki sürücü sýkýþtýklarý araçlardan kurtarýldý. Aðýr yaralý iki sürücü ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruþturma baþlattý. (Haber Merkezi)


4

Osman ERGÜN

Batsýn bu dünya

oergun21@gmail.com

HABER Bir arkadaþým 5 Kasým 2014'te mide ve baðýrsak kanseri tedavisi gören eþini Henüz 36 yaþýndakyen (5 Kasým 2014) kaybetmiþ. Aradan geçen 4 yýlýn ardýndan ölüm yýldönümünde eþine ithafen bir þiir kaleme almýþ ve sosyal medyada paylaþmýþ: Kurtulmak istediðim her türlü fýrtýnadan, Bilirsin yanýndýr, sýðýndýðým tek liman. Yirmili yaþlarýmda gönlüm seni eþ seçti, Evlendik evleneli nice on yýllar geçti. Gittiðim her yere benimle geldin, Benimle aðladýn, benimle güldün. Bana her þeyin en güzeli olan Dünyalar güzeli 5 evlat verdin, Sendin benim en kýymetli meslektaþým, Soframda bulundu her zaman aþým. Seninle birlikte aðardý saçým, Bizim için mevsim artýk sonbahar, Saçýmýza kýþ gibi kar yaðar.

8 Kasým 2018 Perþembe

Ýþte kaldým bir baþýma, nerde akrabalar? … Acý ve acý sonrasý yalnýzlýk insaný olgunlaþtýrýr, bir baþýna yaþarsýnýz acýlarýnýzý. Söyleyecek söz bulamýyor insan böylesi erken ölümlere. Allah rahmet eylesin, mekaný cennet olsun. … Bir baþka acýya Yemen'e takýlýyor gözlerim. "New York Times Gazetesi'nde fotoðrafý yayýnlandýktan sonra sosyal medyada gündem olan ve yardým çaðrýlarý yapýlan Emel'in bedeni, savaþýn acý yükünü daha fazla taþýyamadý." diye baþlayan haber 7 yaþýndaki Emel Hüseyin'in ölüm haberini duyurdu geçen hafta. Bu acý ölümün üzerinden henüz günler geçmiþken; 5 yaþýn altýndaki 400 bin Yemenli çocuk ileri derecede yetersiz beslenme nedeniyle acý çektiði gerçeðini unutturmaz umarým. Hiç bir çocuk bu dehþeti yaþamayý

hak etmiyor. Yeni doðmuþ bir bebek aðýrlýðýnda 8 aylýk bir bebek hayal edebiliyor musunuz? Bu kabul edilemez. Yemen'deki yetersiz beslenmeye dur dememiz gerekiyor! Kurulu bir düzenin takýr takýr iþleyen acýlarýnýn iz düþümü bunlar. Türlü bahanelerle savaþlar çýkaran devletlerin acý faturasý maalesef daha çok baþta çocuklar olmak üzere sivilleri öldürüyor. Ne söylesek boþ… Gerçi Orhan Gencebay, sanatçý muhalif olmaz diyor ama en azýndan buna muhalif olur diye düþünüyorum: "Batsýn bu dünya" Her ne kadar kendini muhalif saymasa da, bir zamanlar bu düzene baþ kaldýrdýðý þarkýsýyla Gencebay'ýn dediði gibi: Kaderin böylesine, yazýklar olsun. Kula kulluk edene yazýklar olsun. Batsýn bu dünya, bitsin bu rüya Aðlatýp da gülene, yazýklar olsun…

Ozel eðitime teþvik kaldýrýlacak! 100 bin öðrenci yurda yerleþtirilemedi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuþan Milli Eðitim Bakaný Selçuk, “Özel okullara teþvik kademeli olacak kaldýrýlacak” dedi DÝYARBAKIR - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eðitim Bakanlýðý, Yükseköðretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý (ÖSYM) ile üniversitelerin 2019 yýlý bütçelerinin görüþmelerine baþlandý. Toplantýda, Milli Eðitim Bakaný Ziya Selçuk, bakanlýðýnýn 2019 yýlý bütçesine iliþkin sunum yaptý. Selçuk, ilkokulda çocuklarýn geliþimsel özellikleri dikkate alýnarak tenefüs sürelerinin artýrýlacaðýný ifade etti. Bakan Selçuk, müfredatýn çocuklarýn ilgi, yetenek ve mi-

zaçlarý doðrultusunda esnek, modüler ve uygulamalý olarak iyileþtirileceðini belirtti. Milli Eðitim Bakaný Selçuk, okullar arasýndaki eþitsizliðin asgariye indirileceðini, sýnav baskýsýnýn azaltýlacaðýný söyledi. Gezici otobüs sýnýflarýn devreye gireceðini kaydeden Selçuk, ilkokulda tenefüs sürelerinin artýrýlacaðýný ifade etti. Özel okul teþviklerinin önümüzdeki yýl artýrýlacaðý ardýndan kademeli olarak kaldýrýlacaðý belirtildi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn bütçesi ele alýndý. Milli Eðitim

Bakaný Ziya Selçuk, okullar arasýndaki eþitsizliðin asgariye indirileceðini, sýnav baskýsýnýn azaltýlacaðýný söyledi.

Müfredatlar daha esnek hale geliyor Bakan Selçuk, müfredatýn çocuklarýn ilgi, yetenek ve mizaçlarý doðrultusunda esnek, modüler ve uygulamalý olarak iyileþtirileceðini belirtti.

Özel okul teþviki kademeli olarak kaldýrýlacak Özel okul teþvikleri önümüzdeki yýl artýrýlacak. Eðtiim ve öðretim kademesine göre yýllýk 3 bin 290 TL ile 4 bin 610 TL arasýnda deðiþen eðitim ve öðretim desteði ödenecek. Ancak sonrasýnda özel okul teþviki kademeli olarak kaldýrýlacak. (Haber Merkezi)

Yeni öðretim yýlýnda yurt için baþvuran 4 öðrenciden birine yurt bulamayan Gençlik ve Spor Bakanlýðý, 100 bin öðrencinin talebine karþýlýk veremedi. Bakanlýk, 2019'da öðrencilere "borç" olarak verilecek krediler için 6.5 milyar lira ayýrýrken eðitimleri için devletten borç alan öðrenci sayýsý 1.2 milyona yükseldi. Ozan Çepni'nin Cumhuriyet'te yer alan haberine göre TBMM'de devam eden 2019 yýlý bütçe görüþmelerinde Gençlik ve Spor Bakanlýðý bütçesi görüþüldü. Bakan Mehmet Kasapoðlu'nun sunumunda bakanlýðýn 2019 yýlý bütçesi 16 milyar 474 milyon 681 bin TL'ye yükseldi. Sunumda, 7.5 milyon öðrencinin öðrenimine devam ettiði yükseköðretim sisteminde, 2018 itibarýyla 774 öðrenci yurdunda sadece 664 bin yatak kapasitesi olduðu ve 5 Kasým 2018 itibarýyla baþvuru yapan 403 bin 276 öðrencinin yüzde 76'sýnýn yani 304 bin 444 öðrencinin yurtlara yerleþtirildiði bilgisi paylaþýldý. 100 bin öðrenci yani devletten yurt talebinde bulunan her 4 öðrenciden biri kendi kaderine terk edildi. Bakanlýk verilerine göre, sadece 32 ilde baþvuran tüm öðrencilere yurt imkâný saðlandýðý verisi, 49 ilde öðrencilerin yurt sorununun devam ettiðini gösterdi. Öte yandan, 2019'da 16 milyar 500 milyon TL ödenek isteyen bakanlýðýn bütçesinin 6.5 milyar TL'sini öðrencilere verilecek borç yani yeni yýlda aylýk 500 TL olarak verilecek krediler oluþturdu. (Haber Merkezi)


Ahmet BARAN

Sosyal Medya Günlüðü

ahmetbrn21@gmail.com

5

HABER

8 Kasým 2018 Perþembe

Sosyal medya olumlu kullanabildiðimiz ölçüde faydali bir alan. Bazý bilgi paylaþýmlarý (yüzeysel olsa da) hem öðretici olurken, bilgi daðarcýðýmýzý da geniþletiyor. Kürtçede çoðumuzun günlük hayatta uzun süre kullanmamýzdan kaynaklý unuttuðumuz, beynimizin gerisine attýðýmýz kelimeler kafiyeli þekilde paylaþýlmýþ. Ýþte onlardan bir örnek: 'Mýymýntý' pitpitok e 'Aðaçkakan'kutkutok e 'Kaygan' þemitok e … 'Protokol' pêþwazî ye 'Ayrýcalýk' cîhawazî ye 'Ýhtilaf' ciyawazî ye … 'Martý' qaqlîbaz e 'Hileci' fêlbaz e 'Despot' zorbaz e …

Cezasý onaylanan eski vali Mutlu tutuklandý "FETÖ'nün mülkiye" yapýlanmasý davasýnda yerel mahkemece verilen 3 yýl 1 ay 15 günlük hapis cezasý onanan Ýstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Edirne'de cezaevine konuldu. Ýstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi, "FETÖ'nün mülkiye" yapýlanmasýna yönelik davada yerel mahkemece "örgüt içindeki hiyerarþik yapýya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardým etme" suçundan verilen 3 yýl 1 ay 15 gün cezasý onanan Ýstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, avukatlarýyla birlikte Edirne Adliyesine gelerek teslim oldu. Ýnfaz savcýlýðýndaki iþlemlerinin ardýndan Mutlu, Edirne Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Müdürlüðü ekipleri nezaretinde Edirne F Tipi Cezaevine götürüldü. (Haber Merkezi)

'Yara' birîn e 'Çýðlýk' qirîn e 'Aðlamak' girîn e … Finlandiya Baþbakaný ülkesinde bir kitap fuarýnda panele gidiyor ve yer bulamýyor. Peki, ne yapýyor? Merdivenlere çöküp oturduðu yerden paneli izliyor. Ýtibar kýlýf kýyafet, lüks yaþamla deðil davranýþlarla belli olur...! Tebrikler. … Ýstanbul Havalimaný 29 Ekim'de görkemli bir törenle açýldý. Hayýrlý olsun. Açýlýþ ile ilgili yabancý basýna da reklamlar verilmiþ ve Ýngilizce "Future ways of travelling" yani "Gelecekteki seyahat yollarý" ibaresi kullanýlmýþ. Doðrusu "future ways of traveling" þeklindeymiþ… Yanlýþsa büyük ayýp.

Neden mi? Büyük ihtimalle grafik tasarýmý ve içeriði bir ajansa verilmiþtir… Yanlýþ da omnlardan kaynaklanýyordur. Aman bu da bir þey mi diyeceksiniz. Ulu Cami'yi Surp Gragos olarak veren var bu memlekette dediðinizi duyar gibiyim. … Metropoller ve insan Bu þehrin; taþýnýn, topraðýnýn altýn olmadýðý, aksine beton yýðýný ve trafik çilesiyle, kirliliðiyle, gürültüsüyle ömür tükettiðini her geçen gün artan þiddetle hissettiriyor. Tam bir saat önce annemi uçaða bindirdim, ben de geri dönüþ yoluna düþtüm. Annem Elazýð'a inmek üzere benimse Bostancý'ya varmak için en az yarým saatim var… Neresi sizce bu þehir. Tabi ki Ýstanbul.

Tuncer Bakýrhan’ýn

CEZASI BOZULDU HDP’li Siirt Belediyesi Eþ Baþkanýyken yerine kayyým atanan ve 2 yýldýr tutuklu bulunan Tuncer Bakýrhan’a ‘Örgüt üyeliði’ ve ‘Örgüt propagandasý yapmak’ suçlarýndan verilen 10 yýl 18 günlük ceza, bir üst mahkeme tarafýndan esasa girmeden bozuldu

DÝYARBAKIR - Halklarýn Demokratik Partisi'nin (HDP) görevden alýnarak yerine kayyým atanan ve ardýndan yargýlandýðý davadan tutuklanan Siirt Belediyesi Eþbaþkaný Tuncer Bakýrhan ile ilgili 'Örgüt üyeliði' ve 'Örgüt propagandasý' suçlarýndan verilen ceza üst mahkeme tarafýndan bozuldu. 2 yýldýr tutuklu bulunan Bakýrhan ile ilgili Siirt 2. Aðýr Ceza Mahkemesi 'Örgüt üyeliði' ve 'Örgüt propagandasý yapmak' suçlarýndan 10 yýl 18 gün hapis cezasý vermiþti. Verilen cezanýn ardýndan Bakýrhan'ýn avukatlarý Þivan Cemil Özen ile Mesut Beþtaþ dosyayý bir üst mahkeme olan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne taþýdý. Baþvuruyu deðerlendiren Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dai-

Diyarbakýr’da þüpheli paket fünye ile patlatýldý Diyarbakýr Mardin karayolu Aþaðýkonak Jandarma Karakol Komutanlýðý önünde þüpheli bir paket çevrede güvenlik önlemlerinin alýnmasýnýn ardýndan PAMÝT ekiplerince fünye ile patlatýlarak etkisi hale getirildi

DÝYARBAKIR Ýl Jandarma Komutanlýðý ekipleri tarafýndan karayolunda tespit edilen þüpheli bir paket, olay yerine çaðrýlan Patlayýcý Madde Ýmha Timi (PAMÝT) ekipleri tarafýndan patlatýlarak etkisiz hale getirildi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakýr Mardin karayolu Aþaðýkonak Jandarma Karakol Komutanlýðý önünde þüpheli bir paketin fark

resi yerel mahkemenin verdiði kararý yapýlan yargýlamada usul yönünde birçok eksiklik olmasý nedeniyle usulen bozarak dosyanýn yeniden görülmesini istedi ve cezayý bozdu.

‘Bölge mahkemesi, esasa girmeden ceza kararýný bozdu’ Üst mahkemenin kararýný deðerlendiren Bakýrhan'ýn avukatý Diyarbakýr Barosu avukatlarýndan Þivan Cemil Özen þöyle konuþtu: "Müvekkilimiz ile ilgili 'Propaganda' kapsamýnda dosyalar açýldý. Katýldýðý tüm etkinlikler ve cenaze törenlerine katýlmak ile ilgiliydi. Bu 'Örgüt üyeliðine' gerekçe gösterildi. Bu nedenle itiraz ettik. Hem Yargýtay hem de AÝHM'in bununla ilgili birçok emsal kararý var. Dini merasimlere katýlmak din ve edilmesi üzerine çevre emniyeti alýndý. Çevrede güvenlik önlemlerinin alýnmasýnýn ardýndan PAMÝT ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen PAMÝT ekipleri yaptýklarý incelemenin ardýndan þüpheli paketi fünye ile patlatýlarak etkisiz hale getirildi. Patlatýlmanýn ardýndan alýnan güvenlik önlemleri kaldýrýlarak trafik akýþý normale döndü. (ÝHA)

inanç özgürlüðüdür, bu nedenle kiþilerin cenazelere katýlma hakký vardýr. TCK'da böyle bir cezalandýrma yöntemi olmadýðý için ve dini vecibelerin yerine getirilmesi, dinsel törenlere katýlmanýn suç olmadýðý için böyle bir 'Örgüt üyeliði' suçunun oluþmayacaðýný söyledik. Müvekkil herhangi bir þekilde yasadýþý bir yaklaþýmý bulunmamýþ. Katýldýðý tüm törenler olaysýz bir þekilde bitmiþtir. Tutanaklar da mevcuttur. Katýldýðý tüm etkinlikler yasaldýr ve 'Örgüt üyeliði' gerekçesi yapýlamaz. Batman'da örgüt propagandasý dosyalarý vardýr. Onlarýn da dosya kapsamýna alýnmasýný istedik ama yapmadýlar. Savcýnýn tahliye talebine raðmen mahkeme tutuklu yargýlanmasýna karar vermiþti. Bu, cezalandýrmaya dönük bir tutumdur. Tutuklamaya tekrar itiraz edeceðiz ve tahliye talebimiz olacak. Üst Mahkemenin verdiði karar doðrudur, iþin esasýna girmemiþtir."


6

HABER

8 Kasým 2018 Perþembe

Açlýk grevine baþlayan Güven

TAHLiYE EDiLMEDi

D

TK Eþ Baþkaný ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, tutuklu yargýlandýðý dava duruþmasýnda açlýk grevine baþladýðýný duyurdu. Bundan sonra mahkemede savunma yapmayacaðýný söyleyen Güven, tahliye edilmedi. Duruþma 26 Aralýk tarihine ertelendi

DÝYARBAKIR -DTK Eþ Baþkaný ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'nin tutuklu yargýlandýðý davanýn 3'üncü duruþmasý Diyarbakýr 9'uncu Aðýr Ceza Mahkemesinde görüldü. Güven, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TSK) Efrin'e yönelik operasyonuna karþý gösterdiði tepki, yaptýðý açýklamalar ve Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) çalýþmalarý nedeniyle 31 Ocak'ta beri tutuklu ve 25 yýldan 46,5 yýla kadar hapis istemiyle yargýlanýyor. Güven'nin yargýlandýðý 9'uncu Aðýr Ceza Mahkemesi, 29 Haziran'daki duruþmada delillerin toplandýðý gerekçesiyle tahliye kararý vermiþ, üst mahkemeye yapýlan itirazla tahliyeye kararý kaldýrýlmýþtý. Güven'in avukatlarýnýn Yargýtay'ýn CHP Milletvekili Enis Berberoðlu tahliye kararýna istinaden Güven için yaptýðý tahliye talebi, daha önce tahliye kararý veren 9'uncu Aðýr Ceza Mahkemesince "delil durumunun deðiþmesi" gerekçesiyle reddedilmiþti. HDP milletvekilleri, Selçuk Mýzraklý, Dersim Dað, Ýmam Taþçýer, DTK Eþbaþkaný Berdan Öztürk, Barýþ Anneleri, DTK, HDP, DBP yöneticilerinin izlediði duruþmaya, Danimarka'dan gelen Sosyal Demokrat Milletvekili Lars Arslan Rasmussen alýnmadý. Güven, cezaevinden ters kelepçeyle mahkemeye götürülmek istenmesini reddederek duruþmaya katýlmadý. Güven, duruþmaya tutuklu bulunduðu Diyarbakýr D Tipi Cezaevinden SEGBÝS, üzerinden baðlandý. MA'da yeralan habere göre, Mahkeme heyetinin yöneltilen suçlamalarý okumasý ile baþlayan duruþmada ifade veren Güven, öncelikle cezaevinde yapýlan kelepçeli dayatmayý deðerlendirerek, askerin haddini aþan bir tutum gösterdiðini belirtti. Efrîn ile ilgili yaptýðý deðerlendirme ve saldýrýlarý kýnamasýna dair açýlan soruþturmaya iliþkin konuþan Güven, "Afrin'e yapýlan saldýrýya karþý çýktýðým için 9 ay önce tutuklandým. Bunu bir iþgal olarak nitelendirdiðim için tutuklandým. Aradan geçen 9 aydan sonra bu sefer Kobanê'ye yönelik operasyonun yapýlmasý gündemdedir. O gün de kabul etmiyor ve doðru bulmuyordum bugün de bul-

muyorum, yarýn da bulmayacaðým. Ýsrail'in Gazze'ye yaptýðýna da iþgaldir derim. Afrin'e yönelik saldýrýya da iþgal derim. Siz bugün benim için tahliye kararý verseniz dahi ben dýþarýya çýktýðýmda ya da nerede olursam olayým Rojava'ya yapýlacak bir operasyonun iþgal olduðunu tekrar söyleyeceðim" dedi. Güven'in Efrin'e yönelik sözleri üzerine mahkeme baþkaný tarafýndan sözü kesildi. Bu duruma da tepki gösteren Güven, "Ben halkýn iradesi olarak karþýnýzdayým ve bir siyasetçiyim. Bir daha mahkemelerinizde ifade vermeyi düþünmüyorum, bugün sizlerle son karþýlaþmamýz da olabilir. Düþündüðüm her þeyi bugün burada belirteceðim. Burada siyasi düþüncelerimden dolayý yargýlanýyorum ve ifadem de siyasi olacaktýr" diye karþýlýk verdi. Güven, "Enis Berberoðlu hükümlü olmasý halinde býrakýlýrken ben tutukluyum ve tahliye edilmiyorum. Þuradan þu sonuca varmak çok kolay. Devlet her zaman Kürtlere düþman hukuku iþletmiþtir. Neden Kürt'e ayrý, Türk'e ayrý bir hukuk uygulamasý var. Bunu sormak zorundayým. Ben sizden tahliye beklemiyorum. Siyasal irade ne zaman karar verecekse o zaman HDP'nin tüm siyasi tutsaklarý bir bir çýkacaktýr. Önceden az da olsa yargýya güven vardý, ama þimdi yok" þeklinde konuþtu.

“Demokratik siyasete inanýyorum” Demokratik siyasete inandýðýný ve bunun için her yerde mücadelesini yürüttüðünü, yürütmeye de devam edeceðini vurgulayan Güven, daha önce cesurca kararlar alabilen yargýçlarýn olduðunu ama artýk onlardan hiç kalmadýðýný belirtti. Güven'in savunmasýnýn devamýnda da sözünün ikinci kez kesilmesine de tepki göstererek, süresiz ve dönüþümsüz açlýk grevine baþladýðýný belirtti.

Yalçýndað: Müvekkilim milletvekili olduðu için tutuklu yargýlanmakta Duruþmada, savunma yapan Güven'in avukatý Reyhan Yalçýndað Baydemir, Güven'in bir öndeki duruþmaya kelepçesiz getirildiðini, bu duruþmada kelepçe takýlmak istendiðini belirterek, müvekkiline kelepçe takýlma istenmesinin Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun (CMK) 93'üncü maddesi ve Polis Salahiyetleri Kanunu (PVSK) 16'ncý maddesine aykýrý olduðunu dile getirdi. Müvekkilinin yüz yüze yargýlanma hakkýnýn ihlal edildiðini kaydeden Yalçýndað, "Bu durum yargýlanmanýn yüz yüze ilkesinde aykýrýdýr. Kendisinin duruþmada hazýr olma hakký engellenmiþtir, adil yargýlanma hakký ihlal edilmiþtir. Müvekkilim milletvekili olduðu için tutuklu olarak yargýlanmaktadýr.

Diðer partilerin milletvekilleri hakkýnda da yasama dokunulmazlýðý kaldýrýlmasýna raðmen herhangi bir yargýlama görülmemektedir" diye savunma yaptý. Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin (AÝHS) ve Anayasa'nýn 90'ýncý maddesi bir arada deðerlendirildiðinde müvekkilinin siyasi haklarýný kullanabilmesi için tutuksuz þekilde yargýlanmasý gerektiðini talep eden Yalçýndað, mahkemenin daha önce verdiði tahliye kararýna iþaret ederek, tutukluluk halinin devamý yasaya aykýrý olduðunu bu duruma iliþkin Anayasa Mahkemesine tedbir talebinde bulunduklarýný aktararak ve Güven'in tahliyesini talep etti. Yalçýndað'ýn tahliye talebi mahkeme heyeti tarafýndan "delil durumu, kendisinin kaçamaklý ikrarý üzerine atýlý örgütü kurmak ve yönetmek ve üyelik suçuna iliþkin kuvvetli suç þüphesinin varlýðý, üzerine atýlý suçun katalog suçlardan olmasý, kaçma ve saklanma þüphesi" gerekçesiyle reddedildi. Duruþma 26 Aralýk tarihine ertelendi.

Diyarbakýr'da öðrencilere model uçak eðitimi verilecek DÝYARBAKIR - Fatih' in Gençleri Üretiyor projesi kapsamýnda Diyarbakýr' da öðrencilere model uçak yapým eðitimi verilecek. Kayapýnar Belediyesi Cegerxwin Gençlik Merkezi'ndeki proje tanýtým toplantýsýna Diyarbakýr Atlas Sportif Havacýlýk Kulübü Derneði Baþkaný ve Proje Koordinatörü Ahmet Karadaþlý, Diyarbakýr Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi müdür, öðretmen ve öðrencileri katýldý. Saygý du-

ruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan programýn açýlýþ konuþmasýný Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi okul müdürü Zahit Demir yaptý. Demir' in ardýndan konuþan Diyarbakýr Atlas Sportif Havacýlýk Kulübü Derneði Baþkaný ve Proje Koordinatörü Ahmet Karadaþlý ise, model uçak yapýmý ko nusunda öðrencilere bilgi verdi. Konuþmalarýn ardýndan kokteyl verilmesi yle program sona erdi. (ÝHA)


8 Kasým 2018 Perþembe

HABER

7

‘TASARIYI KABUL ETMiYORUZ’ 45 gönüllüyle alandalar... DÝYARBAKIR - Yeniþehir Kaymakamý ve Belediye Baþkaný Serdar Kartal, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüðü'nce yürütülen "Damla Projesi" deðerlendirme toplantýsýna katýldý. Damla Projesi kapsamýnda okul, huzurevleri, yaþlý bakým ve rehabilitasyon merkezleri ziyareti, Sevgi Evi ve Çocuk Evleri ziyaretleri, köylerde ve Kur'an kurslarýnda çocuklarla çeþitli aktiviteler ve köy halký ile bir araya gelme, kimsesiz ya da yalnýz yaþayan yaþlýlarýn ev ve bahçe temizliklerinin yapýlmasý, kuþ yemliði yapma etkinliði, mezarlýk, þehitlik ziyareti ve çevre temizliði, köy okulu duvarlarýna resim çizme ve dezavantajlý ailelerin ziyaretleri, kurum ziyaretleri gibi gönüllülük faaliyetleri gerçekleþtiriliyor. 2 Kasým'da Diyarbakýr'da baþlatýlan ve 45 kadýn gönüllü ile birlikte gerçekleþtirilen faaliyetler 11 Kasým'da sona erecek. Gençlik ve Spor Bakanlýðý Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüðü'nce 2014 yýlýndan bu yana yürütülen Damla Projesi gönüllü gençlerin gönüllülük esasýyla ailesi ya da yakýn çevresi dýþýndaki bireylerin yaþam kalitesini artýrmak veya genel olarak toplumun yararýna olduðu deðerlendirilen sosyal faaliyetleri kapsýyor. (Haber Merkezi)

Fiyat denetimleri aralýksýz sürüyor Döviz kurlarýndaki hareketlilik sonrasý bazý ürünlerdeki fahiþ fiyat artýþýný önlemek amacýyla Bismil Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri, marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleþtirdi. Marketlere girerek reyonlarý gezen ekipler, ürünleri tek tek inceleyerek fiyat artýþý, gramaj eksikliði ve yerli malý etiketlerini kontrol etti. Denetimlerde bazý ithal ürünlere yerli üretim logosu konulduðunu tespit eden zabýta ekipleri, bu konuda market görevlilerine uyarýlarda bulundu. Ekipler ayrýca, tespit ettikleri bazý ürünlerin 1 ay önceki fiyatlarýný da isteyerek fiyat farklýlýklarýný karþýlaþtýrdý. Marketlerde alýþveriþ yapan vatandaþlar da zabýta ekiplerinin denetimlerinden son derece memnun olduklarýný belirterek, bu uygulamalarýn döviz kurlarýndaki artýþtan dolayý fýrsatçýlýk yapan firmalara engel olacaðýný belirtti. (Haber Merkezi)

ve Sosyal Ýþler Komisyonunda, büyük tartýþmalarýn yaþandýðý görüþmeler yaklaþýk 11 saat sürdü. Kanun teklifine göre, terör örgütlerine ve milli güMehmet Uður ÇA KIL venliðe karþý faaliyette buHABERÝ lunduðuna karar verilen yapýlarla iliþkileri olduðu için kamu görevinden çýkarýlan tabipler, diþ tabipleri ve týpta uzman olanlar, sadece sosyal güvenlik kuruluþu ile sözleþmesi bulunmayan saðlýk kuruluþlarýnda veya muayenehanede çalýþabilecek ve düzenledikleri raporlar yargý kararlarýnda ve idari iþlemlerde esasa tabi tutulmayacak. Ýhraç edilen ve güvenlik soruþturmasýný geçemeyen hekimlerin Ancak güvenlik soruþturmasý özel hastanelerde çalýþmasýný engelleyen maddeye iliþkin konuþan nedeniyle göreve alýnmayan doHDP’li Semra Güzel, Tasarýnýn 5’inci maddesinin Avrupa Ýnsan Hakktorlar kapsam dýþýna çýkarýldý larý Sözleþmesi’ne aykýrý olduðunu belirterek, “Yaþatmaya ant içmiþ ve bu durumdaki doktorlarýn, hekimler olarak ölümü dayatan ve hiçbir meþruiyeti olmayan bu tatüm özel saðlýk kuruluþlarýnda sarýyý kabul etmiyoruz. Ve sonuna kadar mücadele edeceðiz” dedi çalýþabilmesinin önü açýldý. AK Partili milletvekilleri kanun siyle mesleklerine baþlayamaDÝYARBAKIR - Ýlaç ve eczateklifinin herhangi bir maðduricýlýk alanýnda ve saðlýk çalýþanla- ma korkusu ile gelecek tahayyete yol açmayacaðýný savunurrýna karþý þiddeti önleyen düzen- yülleri kuracak binlerce öðrenken CHP, ÝYÝ Parti ve HDP'li lemeleri içeren Saðlýkla Ýlgili Ba- ciyi bu düþüncenin içerisine milletvekilleri ise söz konusu katmaktadýr kendisi." zý Kanun ve KHK'lerde Deðiþik5'inci maddenin tekliften tamalik Yapýlmasýna Dair Kanun Tek“Sonuna kadar men çýkarýlmasýný istedi. lifi'ni içeren teklifin 5'inci madmücadele edeceðiz” Yeniden görüþülmesi desi önceki gece kabul edildi. Güzel, maddenin SGK ile anbekleniyor Halklarýn Demokratik Partisi laþmalý olan özel hastanelerde Öte yandan ihraç edilen ve (HDP) Diyarbakýr Milletvekili çalýþmasýnýn önünün tamamen güvenlik soruþturmasýndan geSemra Güzel, ihraç edilen ve kesildiðini belirterek, "Hekim ve çemeyen hekimlerin Sosyal Gügüvenlik soruþturmasýndan gediþ hekimlerinin yazdýklarý ravenlik Kurumu (SGK) ile anlaþçemeyen hekimlere özel hastaporlarýn ve reçetelerin kabul malý özel sektörde çalýþmasýný nelerde çalýþma yasaðý getiren görmemesini de içeren bu tasarý engelleyen yasa teklifinin 5'inci düzenlemenin komisyondan ile hiç bir özel hastanenin KHK maddesi, muhalefetin itirazlarýgeçmesine iliþkin Meclis'te bamaðduru doktorlarý iþe almayana raðmen Saðlýk, Aile, Çalýþma sýn toplantýsý düzenledi. caðý durumu aþikardýr. Ýþlerinve Sosyal Ýþler Komisyonu'ndan Güzel, önceki gece maddenin den atýlan binlerce hekim ve diþ oylanmadan geçilmiþti. Muhaleoylamaya sunulmadan geçirildihekimi 'istihbari bilgi' olarak taðini belirterek, " Tasarýnýn 5'inci nýmlanan bilgiler yüzünden iþin- fetin itirazý sonucu maddenin oylanma þekli, Meclis iç tüzüðümaddesinin Avrupa Ýnsan Hakla- den atýlmýþtýr. Bugün bu tasarý ne aykýrý olduðu gerekçesi ile rý Sözleþmesi'ne (AÝHS) aykýrýdýr. ile meftah ettiðiniz bu adalet bir komisyonda yeniden görüþülHem usulen hem de esasen Anagün size de lazým olacak. Yaþatmesi þeklinde gündeme getirilyasa'ya aykýrý bir þekilde yasa ta- maya ant içmiþ hekimler olarak sarýsýnýn çýkarýlmak istenen asýl ölümü dayatan ve hiçbir meþrui- di. Teklifin komisyonda yeniden görüþülmesi bekleniyor. maddesi geçirilmiþ oldu. AKP'li yeti olmayan bu taMuhalefetin hakomisyon baþkanýnýn dahi ne olsarýyý kabul etmiyozýrladýðý tutanduðunu anlamadýðý maddeyi saruz. Ve sonuna kakata, "Protesto raydan gelen talimatla apar topar dar mücadele edesesleri arasýnda geçirildiðini biliyoruz" dedi. ceðiz" dedi. komisyon baþkaGörüþmeler 11 “Gelecek kaygýlarý nýnýn okuttuðu saat sürdü gözardý ediliyor” önergeler, yaptýÝlaç ve eczacýlýk Maddenin tamamen güvenðý iþlemler anlaalanýnda düzenlecesizlik ve fiili ölüm halini daþýlmadý. Komismeleri ve idari yattýðýný ifade eden Güzel, sözyon üyesi olmayaptýrýmlarý günlerini þöyle sürdürdü: "Gençleyan AKP'li milletcelleyen, saðlýk rin gelecek kaygýsý gütmeden vekilleri, komisçalýþanlarýna karokumalarý ve mesleklerini icra yon baþkanýnýn etþý þiddeti önleyen, etmeleri gerekmektedir. Fakat rafýna toplandýlar. bu geçirilmek istenen madde ile tütün ürünlerinin Komisyon üyeleridüz ve standart týp fakültelerinde okuyan öðni taciz ettiler. Oypaket biçiminde rencilerin gelecek kaygýlarý talama için ellerin kapalý dolaplarmamen göz ardý edilmektedir. kalktýðý görülmedi. da satýþýný öngöGüvenlik soruþturmasý kaygýsý Komisyon baþkanýSemra Güz el ve bu soruþturmanýn sonucunun ren, tüp bebekte genel saðnýn yerinden kalkalýk sigortasý kapsamýný geniþlene olacaðýnýn belirsizliði ile rak 5'inci maddenin kabul edilokuyor ve gelecek planlarý yapý- ten Saðlýkla Ýlgili Bazý Kanun ve diðini protestolar arasýnda ilan KHK'lerde Deðiþiklik Yapýlmasý- etti. Protesto sýrasýnda müzakeyor olacaklar. Fakat herhangi na Dair Kanun Teklifi'nin 5'inci re yapýlacak ortam yoktu. Önerbir davasý, soruþturmasý dahi gelerin içeriði anlaþýlmadý ve olmayan ve açýklamasý yapýlma- maddesi kabul edildi. TBMM Saðlýk, Aile, Çalýþma daðýtýlmadý" ifadeleri yer aldý. yan 'istihbari bilgiler' gerekçe-


8

HABER

8 Kasým 2018 Perþembe

Mardin’de un fabrikalarý çalýþmýyor Kýzýltepe Zahireciler Derneði ve Hububat Ticaret Merkezi Baþkaný Mehmet Þerif Öter, iþlenmiþ bazý tarým ürünlerinin ihracatýný yasaklayan karara tepki göstererek, Ticaret Bakaný Ruhsar Pekcan’a çaðrý yaptý: Ýhracat yasaðý kalkmazsa fabrikalar kapanacak Vecdi ERBAY Ticaret Bakanlýðý Eylül ayýnda un ihracatýna yönelik rejim deðiþikliðine gitti. Yeni sistem, 'yurt dýþýndan getirdiðin ithal buðdayýn ihracatýný yapacaksýn, ihracatta yerli buðday kullanmayacaksýn' diyor. Özellikle Federe Kürdistan Bölgesi'ne un ihracatý yapan Mardin'deki sanayiciler bu durumdan çok etkilendi. Kýzýltepe Zahireciler Derneði ve Hububat Ticaret Merkezi Baþkaný Mehmet Þerif Öter, Duvar'a yaptýðý açýklamada, "1 Eylül 2018 Tarihli Resmi Gazete'nin 30522 sayýsýnda yayýmlanan tebliðe göre bazý tarým ürünlerinin ihracatý yasaklandý. Bu nedenle Mardin'de un üreten fabrikalar çalýþamaz duruma geldi" dedi. Öter, Mardin'de 65 un, 14 bulgur ve 3 makarna fabrikasý bulunduðunu hatýrlatarak ihracatýn önüne çýkan engellerden dolayý bu fabrikalarýn çalýþamaz duruma geldiðini söyledi. Öter, "Fabrikalar çalýþmayýnca sanayici zarar ediyor. Ýstihdamda sorun yaþanýyor. Bazý fabrikalar iþçi çýkarmaya baþladý. Öte

yandan yükünü alan binlerce kamyon her gün yola çýkýyordu, þimdi bunlar da durdu. Þoförler de bu nedenle iþsiz kalma tehlikesi ile karþý karþýya" þeklinde konuþtu.

Kararýn arkasýnda ithalat lobisi var Ýhracat kararýnýn masa baþýnda alýndýðýný iddia eden Öter, "Gelip sahaya insinler, her þeyi yerinde incelesinler" diyerek þunlarý söyledi: "Ekonomik anlamda ülkemizin içinde bulunduðu bu sýkýntýlý dönemde Ticaret Bakanlýðýmýzýn ihracatý teþvik edici önlemler almasý yerine ekonomiye ve istihdama can suyu saðlayan tarým sanayisinin milyarlarca dolar ihracat gelirine adeta darbe vuracaktýr. Buðday, mýsýr, arpa gibi ürünleri iþletip ihraç eden ve yurt dýþýndan milyarca dolar ülkeye getiri saðlayan tarým sanayi tesisleri bundan böyle yeni tebliðe göre hammaddesini yurt dýþýndan ithal ettiði miktar kadar ihracat yapabilecek. Bakanlýk gerekli araþtýrmayý yaptýrmadan, sadece ithalat lobisine yakýn bazý çevrelerin verdiði yanlýþ beyanlara dayanarak birçok tarým ürünü çeþidinin yetersiz olduðunu ve enflasyonun yükselmesine

neden olabileceði þeklindeki beyan üzerine, baþta buðday, mercimek, fasulye, nohut, arpa, mýsýr, soya gibi ürünlerin listesini Tarým Bakanlýðý'na bildirilerek bu ürünlerin yurt dýþýndan gümrüksüz veya düþük gümrükle ithalatýn yolu açýlýyordu. Bu durum yerli üreticimizin üretimine ve milli ekonomiye darbe vururken bir avuç ithalat lobisini zengin etti. Ülkemiz verimli ve bereketli topraklarýyla büyük bir tarým ülkesidir. Tarýma ve tarým sanayisine gerekli önem ve destek verilirse Türkiye gibi bir ülkeyi daha çok rahat besleyebilecek potansiyele sahiptir. Döviz krizine karþý ihracatýn teþvik edilmesiyle yurt dýþýndan döviz getirici önlemler yerine, sanayici ithalat yapmadan ihracat yapamaz kararýnýn gözden geçirilmesi, Ankara'da masa baþýnda oturan bürokratlarýn beyanatýyla deðil, sahada, fabrika iþleten, sanayici ve gerçek ziraatçýlarýn görüþ ve önerileri dikkate alýnmasý üretim ve ekonomiye katký noktasýnda hayatý önem arz etmektedir."

Yanlýþlarý göstermek zorundayýz Sanayicilerin bankalara borçlu olduðunu aktaran Öter, "Þimdi bu uygulamayla, yani sanayicinin ithalat yapabilmesi için bankadan yine kredi almasý gerekiyor. Ama önceki borcunu ödememiþ sanayici, bir kez daha borçlanýrsa, borcunu nasýl ödeyecek? Bu çözüm deðil, bu sorunu ancak derinleþtirir" dedi. Hayvancýlýk politikalarýnýn da yanlýþ olduðunu belirten Mehmet Þerif Öter, "Türkiye'de hayvancýlýk yapýlmýyordu ancak et ithalatý yapýlýnca hayvancýlýk öldü. Þimdi marketlerde Brezilya'dan ve baþka ülkelerden gelen, dondurulmuþ etler satýlýyor. Ýnsanlarýmýz bu etlere mahkum edil-

di" ifadelerini kullandý. Tarýmda yapýlan yanlýþlarý dile getirdiklerinde hükümete muhalefet etmekle suçlandýklarýný söyleyen Öter, "Oysa biz bir yanlýþa dikkat çekiyoruz. Çiftçimizin, sanayicimizin zarar görmesini istemiyoruz. Ýstihdamda sýkýntý yaþanmasýn istiyoruz. Bu politikalar yanlýþ ve bunun yanlýþ olduðunu sahada görüyoruz. Çiftçi mazot, gübre, su veriyor topraða ama hakkýný alamýyor. Tarým sanayicisi ihracat yapamýyor. Ekmeðe zam yapýlmasýn diye un ihracatý durduruldu ama ekmeðin gramajý düþürülerek zaten zam yapýldý. Bunlarý söylemek zorundayýz" þeklinde konuþtu.

Mýsýr hasadý baþladý Kýzýltepeli çiftçilerin Haziran ayýnda buðdaylarýný biçtikten sonra ikinci ürün olarak ektiði mýsýrýn 5 ayda yetiþtiðine dikkat çeken Öter, bölgedeki mýsýrýn kaliteli olduðunu ancak ucuza satýldýðýný vurguladý. Öter, bu yýl elde edilen mýsýr için "Kalite ve verim çok iyi" dedi ve fiyatlara tepkisini de þu þekilde dile getirdi: "Ancak fiyatlar çok berbat. Bunun sebebi de Ticaret Bakanlýðý'nýn aldýðý karardýr. Bakanlýk enflasyonla mücadele kapsamýnda buðdayda yapýlan ihracat kýsýtlamasý mýsýrda da geçerli." Bölgede üretilen mýsýrýn Türkiye'nin her yerine gittiðini belirten Öter, "Hayvancýlýk, yað ve küspe için mýsýr ihtiyacý buradan temin ediliyor" dedi. Öter, Türkiye'de üretilen mýsýrýn fiyatýnýn dünyanýn diðer ülkelerine göre çok düþük olduðunu ileri sürerek, "Dýþarýda en düþük mýsýr 190 dolar. Fabrikalara teslimine kadar bu fiyat 230 dolarý buluyor. Ama bizim burada mýsýr 850'ye zar zor alýcý buluyor. Bu da çiftçimize çok büyük zarar veriyor. Çiftçinin malýnýn önü kesiliyor. Bir kez daha söylüyorum, bu karar, çok yanlýþ bir karardýr" dedi.


$ €

DOLAR

: 5,3437 5,3453

EURO

: 6,1433 6,1463

ALTIN

: 211,33 211,42

BÝST

: 95.730

ekonomi

‘Enflasyon farký için yýlsonu beklenmesin’ DÝYARBAKIR- 2018 yýlý ekim ayý enflasyon verisinin yüzde 2,67 olarak gerçekleþmesi sonucunda; 2018 yýlý ikinci altý aylýk döneminin ilk dört ayýnda yüzde 12,26 seviyesinde bir enflasyon verisi oluþurken 2018 Ocak-Ekim dönemi enflasyonu yüzde 22,56'ya, yýllýk enflasyon ise yüzde 25,24'e yükselmiþ oldu. Memur Sendikalarý Konfederasyonu Memur-Sen tarafýndan ekim ayý enflasyon rakamlarýna iliþkin yapýlan açýklamada, "Enflasyon farký için yýlsonu beklenmesin, adil sonuç için enflasyon tazminatý da ödensin" taleplerinde bulunuldu.

Ýki hedef Açýklamada, emek kesimini güçlendirmenin ve enflasyonu düþürmenin biri diðerini gerçekleþtiren iki hedef olduðu belirtildi. "2018 yýllýk enflasyon verisinin kesinleþmesi için kalan iki aylýk süreye raðmen ortaya çýkan tablo, Yeni Ekonomik Programda ortaya konan 2018 yýl sonu enflasyon hedefinin üzerinde bir sonucun, ihtimal olmaktan çýkýp kesinleþme noktasýna ulaþtýðýný iþaret etmektedir." denilen açýklamada, "Enflasyonla mücadele kapsamýnda Yeni Ekonomik Program'da ortaya konan irade ile 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele' baþlýðýyla hayata geçirilen soyut uygulamalarýn enflasyonda aþaðý yönlü hareketlik üreteceðine iliþkin umutlarý korumanýn, enflasyonla mücadelede en önemli eþiklerden biri olduðuna inanýyoruz." ifadelerine yer verildi.

‘Ailelerin gelirleri yükseltilmeli’ Enflasyonun yüksek seyretmesine baðlý olarak yaþanan maðduriyetlerin ve buna dayalý memnuniyetsizliklerin giderilmesi; "Enflasyonla Topyekûn Mücadele" kapsamýnda deðerlendirilmesi gereken sürekli eylemler arasýnda kabul edilmesi gerektiðine vurgu yapýlan açýklama, söyle devam etti: "Siyasi irade ve ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadele kararlýlýðý ile toplumsal kesimleri enflasyona karþý koruma sorumluluðunu birlikte ele almalý; aile bütçelerinin gider tarafýndaki yükselmeyi engellemeye dönük fiyat artýþlarýný frenleme çabalarýnýn yanýnda aile bütçelerinin gelir tarafýndaki tutarlarý yükseltme amacýyla maaþ ve ücret artýþlarý için gaza basma hamlelerini de hayata geçirmelidir."

“Enflasyon farký için yýlsonu beklenmemeli”

"2018 Eylül ayý enflasyon verilerinin açýklanmasý sonrasýnda deklare ettiðimiz 'Enflasyon farký için yýl sonu beklenmemeli' çaðrýmýz doðrultusunda iþlem yapýlmasýnýn ne kadar elzem olduðu, ekim ayý enflasyon verilerinin açýklanmasýyla bir kez daha ortaya çýkmýþtýr." denilen açýklamada, "Yeni Ekonomik Program ile 2019 Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi birlikte deðerlendirildiðinde, tek haneli enflasyon hedefinin gerçekleþme ihtimalinin 2020 olarak belirlendiði gerçeðine raðmen 2019 bütçesinde maaþ ve ücretlilerin yararlanacaðý bir çok mali ve sosyal hakta ya hiç artýþ yapýlmadýðý ya da 2018 ve 2019 yýllarý enflasyon verileri toplamýnýn oldukça altýnda bir artýþla yetinildiði de görülmektedir. Kamu görevlileri dahil olmak üzere ücretlilerin enflasyona ezdirilmemesi sorumluluðunun/vaadinin, sadece maaþlarý deðil göreve/kadroya baðlý olarak yararlanýlan diðer mali ve sosyal haklarý da kapsadýðý kabul edilmelidir." ifadelerine yer verildi.

“Enflasyon maðduriyetini gidermenin yolu, adaletli tazminden geçer” Enflasyon maðduriyetlerine karþý adaletin tazminine iþaret edilen açýklamada "2018 yýlý genelinde ve özellikle de yýlýn ikinci altý aylýk döneminde enflasyonun maaþ ve ücret geliriyle hayatlarýný idame ettiren kesim üzerinde oluþturduðu baský ve yaþattýðý maðduriyet, yýl sonu itibariyle yapýlacak enflasyon farký hesabý ve 2019 yýlý ocak ayýnda bu farkýn maaþlara yansýtýlmasý suretiyle giderilebilecek düzeyi aþmýþtýr. Yýlýn ilk altý aylýk dönemi için NisanHaziran döneminde ikinci altý aylýk döneminde ise ekim-aralýk döneminde maaþlarýn enflasyon altýnda kaldýðý/kalacaðý kesinleþmiþtir. Bir baþka ifadeyle ocak ayýnda maaþý 100 birim olan bir kamu görevlisinin maaþý nisan-haziran döneminde 91-99 düzeyine, eylülekim aylarýnda 78-83 seviyesine kadar gerilemiþtir. Somut olarak, anýlan aylarda kamu görevlilerinin hem maaþlarýnda/gelirlerinde/satýn alma güçlerinde hatýrý sayýlýr oranda bir azalma/kayýp meydana gelmiþtir." denildi. Açýklama, söyle devam etti: "Elbette 2018 Temmuz ayýnda enflasyon farký maaþlara yansýtýlmýþ ve

þüphesiz ki 2019 Ocak ayý itibariyle de 2018 yýlý ikinci altý aylýk dönemdeki enflasyon farký maaþlara yansýtýlacaktýr. Fakat bu durum sadece enflasyon kaynaklý kaybýn sonraki altý aylýk dönemin baþlangýcý itibariyle devamýný engellemeye dönük bir hamle olacak, geçmiþ dönem kayýplarýný telafi ve tazmin edecek bir sonuç üretmemektedir. Bu nedenle, hedeflenen enflasyon ile gerçekleþen enflasyon arasýndaki dört katý aþan farklýlýk nedeniyle kamu görevlileri baþta olmak üzere ücretlilerinin enflasyon kaynaklý maðduriyetlerinin geçmiþe etkili olacak þekilde tazminini saðlayacak bir uygulama, kamu görevlileri için haklý talep siyasi irade açýsýndan ise hakký teslim sorumluluðudur. Bu bakýþ açýsýyla, kamu görevlilerinin maþ ve ücretlerinde yapýlan artýþýn enflasyonun altýnda kaldýðý aylardaki gelir kaybýnýn/maaþlardaki reel ücret azalýþýnýn hesaplanarak, 2018 yýlý enflasyon tazminatý olarak 2019 Ocak ayý maaþlarýyla birlikte ödenmesini saðlayacak bir yaklaþým hayata geçirilmelidir." Enflasyon farkýyla geleceðe etkili sonuçlar üretilmesi noktasýnda ortaya konan sorumluluk alma iradesinin/yönteminin enflasyon tazmini uygulamasýyla geçmiþe etkili olarak da uygulanmasý gerektiði kaydedilen açýklamada, aksi halde, enflasyona karþý koruma sorumluluðu, zamanýn bütününde gerçekleþtirilen bir eylem olarak deðil anlýk gerçekleþtirilen bir refleks olarak anýlacaðýnýn altý çizildi.

“Artan vergi yükü-azalan maaþ garabeti sona ermeli” "Diðer taraftan, enflasyon oran-

9 8 Kasým 2018 Perþembe

Ekim ayý enfla syon rakamlarý hakkýnda açýklamada bulunan Mem ur Sendikalarý Konfederasyo nu MemurSen, enflasyo n farký için yýlsonunun b eklenilmemes i gerektiðinin a ltýný çizdi

larýnýn yüksek seyri ile ortaya çýkan sonuçlardan biri de hiç kuþkusuz 'yeniden deðerleme oraný' tespitinde kendisini gösterecektir." denilen açýklamada, son olarak þu ifadelere yer verildi: "Enflasyon farký kaynaklý artýþlarla maaþ bordrosundaki tutarlarý yükselen (gerçekte reel gelir kaybý yaþayan) kamu görevlilerinin gelir vergisi tutarlarý da buna baðlý olarak artmakta, bir yönüyle vergi yükü arterken maaþlarý/net gelirleri azalmaktadýr. Bunun temel nedenlerinden biri ise, devletin tarafýndan sunulan ve mal ve hizmetlere yeniden deðerleme oraný kadar artýþ yapýlýrken, gelir vergisinin hesaplanmasýna esas matrah tutarlarýnda yeniden deðerleme oranýndan daha düþük düzeyde artýþ yapýlmasýdýr. Buna baðlý olarak, kamu görevlilerinin yýlýn çok daha erken aylarýndan itibaren yüzde 20-27 oranýnda gelir vergisi ödemek durumunda kalmaktadýr. 2018 yýlý enflasyon verisinin yüksek seyretmesine baðlý olarak yeniden deðerleme oraný da yüksek çýkacaðý kesindir. Buna raðmen matrahlarda, yeniden deðerleme oranýndan daha düþük oranda artýþ yapýlmamasý halinde, 2019 yýlýnda kamu görevlileri çok daha erken aylarda yüksek orandan gelir vergisi ödemek durumunda kalacaktýr. Bu çerçevede, 2019 yýlý gelir vergisi matrahlarýnýn da geçmiþ yýllarda bu yönde yapýlan hatalarý da telafi edecek þekilde belirlenmesi ve bu sayede kamu görevlilerinin gelir vergisi maðduriyetinin de giderilmesi gerekmektedir." (ÝLKHA)


10

HABER

8 Kasým 2018 Perþembe

‘Kesici aletleri sallapati þekilde çöpe atmayýn’ miyoruz. Bunun vermiþ olduðu zarardan bizler etkilendiðimiz gibi görmediðimiz canlýlar da etkileniyor."

“Diðer canlýlarýn beslenme ve barýnma ihtiyacý olduðunu unutmayalým”

S

okak hayvanlarýnýn zarar görmemesi adýna kesici aletlerin rastgele çöpe atýlmamasý gerektiðini belirten Veteriner Hekim Kader Ýçen, bu þekilde birçok hayvanýn korunmuþ olacaðýný söyledi DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi Hayvan Bakým Evi ve Rehabilitasyon Merkezinden sorumlu Veteriner Hekim Kader Ýçen, özellikle kedi ve köpeklerin yemek aramak için çöpleri karýþtýrdýðýný belirterek, hayvanlarýn yaralanmamasý için kesici aletlerin rastgele çöpe atýlmamasý gerektiðine dikkat çekti. Özellikle berber ve kuaförlerin kullandýklarý jiletleri çöpe atmalarý, buralarda naylon ve plastik toplayan insanlar ile yemek bulmaya çalýþan kedi ve köpek gibi hayvanlarýn zarar görmesine neden oluyor. Diyarbakýr'da bazý berberler, geçtiðimiz günlerde "jilet kumbarasý" uygulamasý baþlatarak söz konusu zararlarýn en aza indirilmesini saðlamaya çalýþmýþlardý.

“Bardak kýrýldýðýnda çöpe atmayalým” Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Hayvan Bakým Evi ve Rehabilitasyon Merkezinden sorumlu Veteriner Hekim Kader Ýçen, bu uygulamanýn yaygýnlaþtýrýlmasý gerektiðini söyledi. Ýçen, "Kuaför ve berberlerin yürütmüþ olduklarý bu proje ve kampanya çok güzel. Yayýlmasýný temenni ederim çünkü kesici aleti sadece kuaför ve berberler kullanmýyor. Diðer birçok esnaf kullanabiliyor. Evlerimizde bile kesici alet atýklarý olabiliyor. Örneðin bardak kýrýldýðýnda çöplerimize atmayalým. Çünkü çöplerden insanlar ve hayvanlar yararlanýyorlar. Çocuklar karton, pet þiþe

vesaire topluyor; hayvanlar da besleniyorlar. O yüzden kesici aletleri ya da kesici alet oluþturabilecekleri, buna kürdan da dâhildir, sallapati þekilde çöpe atmayýn." dedi.

“Hayvanlarýn bize ihtiyaçlarý var” Yenebilecek atýklarýn, hayvanlarýn ulaþabileceði þekilde çöplere býrakýlmasýnýn önemli olduðunu anlatan Ýçen, þunlarý söyledi: "Yemekleri býraktýðýmýz poþetlerin aðzýný baðladýðýmýzda hayvanlar beslenemiyorlar. Aðzýný baðlama-

dan bir kenarda açýk býraktýðýmýzda o canlýlarýn beslenmesini saðlayacaðýz. Birçok insan, 'Hayvanlar doðada yaþýyor, çöpten beslenmesine gerek var mý? Çöpleri daðýtýyorlar.' diyerek, rahatsýzlýklarýný dile getirebiliyor. Evet, gerek var ve bunu yapmak zorundayýz. Neden bu zorunluluðumuz var? Biz her tarafa bina ve site yapmadan evvel buralarda hayvanlar yaþardý. Bu hayvanlar normalde avcýlar ama avlanabilecekleri doðal bir alan oluþturmadýðýmýz için onlarý beslemek zorundayýz. Dinen de bunu yapmak zorundayýz. Bunlar, Allah'ýn dilsiz canlýlarýdýr ve bize ihtiyaçlarý var. Artýk o kadar metropolleþtik ki insan dýþýnda hiçbir canlýyý kabul et-

Koca AVM’yi tek baþýna renklendiriyor

Diðer canlýlarýn da beslenme ve barýnma ihtiyacý olduðunu dile getiren Ýçen, "Lütfen insan olduðumuzu ve diðer canlýlarýn da duygusunun olduðunu, beslenme ve barýnmaya ihtiyacý olduðunu unutmayalým. Onlar doðada yaþamak zorundalar. Kafesleri altýndan yapsak, akþama kadar bunlara kavurma bile yedirsek kafes arasýnda kalmak onlarý ciddi anlamda geriyor ve üzüyor. Hayvanlar, kendi ortamlarýnda yaþamak istiyorlar. Onlarýn barýnma ve beslenme hakkýna saygýlý olup, onlarýn da yaþamalarýna izin vermemiz lazým. Ýnsanlarýn gözünü açýp, insanlar dýþýnda baþka canlýlarýn da sokakta yaþadýklarýný gösterebilirsek ve buna haklarýnýn olduðunun bilincini oluþturabilirsek ne mutlu bize. Ýstatistiki verilere göre, hayvanlarýn insanlara saldýrý sayýsý ile insanlarýn hayvanlara saldýrý sayýsý arasýnda dünya kadar fark var. Ýnsanlar daha çok bu canlýlara saldýrýyorlar. Isýrýlma vakasý tabi ki olabilir ama sayýsý çok azdýr. Bu hayvanlarýn hiç kimseye zararý yok." ifadelerini kullandý. (ÝLKHA)

Diyarbakýr'da geçmiþ yýllarýn en iþlek AVM'lerinden biri olan ve þimdilerde ise kimsenin uðramadýðý Galeria Alýþveriþ Merkezini çiçekçilik yapan Mustafa Güreçoðlu renklendiriyor. Diyarbakýr'ýn Yeniþehir ilçesinde bulunana iþ merkezi geçmiþ yýllarýn en iþlek AVM'lerinden biriydi. Þimdilerde ise insanlar ile dolmasý gerekirken bomboþ dükkanlarla doldu. AVM'de çiçekçilik yapan Mustafa Güreçoðlu'nun maðazasý ile koca AVM'yi renklendiriyor. Çeþit çeþit, rengarenk olan çiçekçi evine dönenen AVM'yi tek baþýna renklendiren Güreçoðlu, AVM'nin tekrar kazandýrýlmasýný bekliyor. Kente yeni AVM'lerin açýlmasýyla gözden düþen alýþveriþ merkezi esnafý, AVM'nin bu haline üzülüyor. 40 yýla aþkýndýr babadan gelme çiçekçilik mesleðini yürüten Mustafa Güreçoðlu, AVM'nin yeniden Diyarbakýrlýlara kazandýrýlmasýný dört gözle bekliyor. (ÝHA)


11

YAÞAM

8 Kasým 2018 Perþembe

Varol: Zazacaya daha fazla kontenjan ayrýlmalý Bingöl Üniversitesi Yaþayan Diller Enstitüsü Müdür Yardýmcýsý Murat Varol, Türkiye genelinde sadece 15 Zazaca öðretmeni görev yaptýðýný belirterek, Zazacanýn geleceði açýsýndan, bu bölüme daha fazla öðretmen kontenjanýnýn verilmesi gerektiðini söyledi UNESCO'nun kaybolma tehlikesi ile karþý karþýya olan ve okullarda seçmeli ders olarak okutulan Zazacaya iliþkin deðerlendirmelerde bulunan Bingöl Üniversitesi Yaþayan Diller Enstitüsü Müdür Yardýmcýsý Araþtýrma Görevlisi Murat Varol, Zazaca'ya daha fazla öðretmen kontenjanýnýn verilmesi gerektiðini söyledi. ÝLKHA'ya konuþan Varol, Zazacanýn okullarda seçmeli ders olarak okutulmasýyla birlikte bu alanda çok ciddi bir hareketliliðin baþladýðýný belirtti. Bingöl, Üniversitesi ile Tunceli Munzur Üniversitesi'nde Zazaca Dili Ve Edebiyatý bölümlerinin olduðunu hatýrlatan Varol, "Þu anda Zazaca öðretmeni vasfýyla mezun olmuþ olan, pedagojik formasyonu da tamamlamýþ 100'ün üzerinde öðretmen adayý bulunuyor. Bunlarýn da atamalarý eðer gerçekleþirse Milli Eðitime baðlý okullarda Zazaca dersini vermeye baþlayacaklar." dedi.

Zazaca ile ilgili yapýlan çalýþmalar önemli

Zazacayla ilgili yapýlan çalýþmalarýn önemli olduðunu ifade eden Varol, bu alanda hem yüksek lisans hem de doktora öðrencilerin eðitim faaliyetlerine devam ettiðini söyledi. Zazaca öðretmen ihtiyacýna deðinen Varol, konuþmasýna þöyle devam etti: "Özellikle okullarda Zazaca dersini seçen okul yönetimleri ve dersi talep eden öðrenciler, öðretmen atamasý yapýldýktan sonra bu dersi hem ileriki dönemlerde seçilmesi hem de daha sonraki

yýllarda daha iþlevsel bir hale gelmesi için öðretmen atamalarýný bir gereklilik olarak görüyorlar. Bu anlamda da dersi seçen okullar norm kadro taleplerini Milli Eðitim Bakanlýðýna bildiriyorlar. Bakanlýk da bu norm kadro talebi üzerini göz önünde bulundurarak atama yapýyor."

“Türkiye geneli sadece 15 Zazaca öðretmeni görev yapýyor” "Türkiye geneli sadece 15 Zazaca öðretmeni görev yapýyor." diyen Varol, "Bu öðretmenlerin büyük bir çoðunluðunun Bingöl'de, geri kalan kýsmý da Diyarbakýr ve Ýstanbul'da görev yaptýklarýný biliyoruz. Fakat burada eðer Bakanlýk okullardaki norm kadro ihtiyacýný göz önünde bulundurur ve öðretmen atamalarý kontenjanýný artýrýrsa Zazaca dilinin geleceði açýsýndan ve Zazaca alanýnda mezun olan öðretmen adaylarý açýsýndan da iyi bir durum olacaktýr." diye konuþtu.

Yapýlan kitap çalýþmalarý Bingöl üniversitesi ve Bingöl Milli Eðitim Müdürlüðünün ortak bir komisyonuyla 2017 yýlýnda kitap yazým çalýþmalarýna baþlandýðýný 2018'de tamamlandýðýný hatýrlatan Varol, 4 ders kitabýnýn hazýrlanýp Bakanlýða teslim edildiði kaydetti. Bu kitaplarýn 5, 6, 7 ve 8'inci sýnýflarda okutulan ders kitaplarýnýn olduðunu söyleyen Varol, þimdiye kadar sadece 5'nci sýnýf ders kitabýnýn onaylanýp baskýsýnýn yapýldýðýný, diðer kitaplarýn ise incelemeleri-

nin devam ettiðini aktardý. Varol, "Milli Eðitim Bakanlýðýnýn özellikle bu yýl içerisinde atamasý yapacaðý 20 bin öðretmen içerisinde Zazacaya daha fazla kontenjan artýrýlmasýný, okullardaki talebi göz önünde bulundurmasýný ve dersi talep eden okullarýn öðrencileri daha fazla öðretmen beklemeden, daha fazla öðretmen atamasý yapýlarak onlarýn bu talebini ve ihtiyacýný giderilmesini istiyoruz." çaðrýsýnda bulundu.

“Zazacaya daha fazla kontenjan verilmeli” Zazacanýn, bu ülkenin ve bu topraklarýn kadim ve asli dillerinden biri olduðunu vurgulayan Varol, "Zazaca dilinin korunmasý, geliþtirilmesi, gelecek kuþaklara aktarýlmasý için eðitim önemli bir araçtýr. Bu eðitimin iyi bir þekilde kullanýlabilmesi, bunun yaygýnlaþmasýnýn da en temel sebebi, en temel faktörü de devlet tarafýndan desteklenmesi, bu ihtiyacýn göz önünde bulundurulmasý ve buna dair politikalar üretilmesidir. Þu anda bizim için en elzem olan politika ve destek, özellikle öðretmen atamalarýnda Zazacaya daha fazla kontenjan verilmesi ve bu alanda daha fazla istihdamýn saðlanmasýdýr."

‘Çermik’te gerekli altyapý oluþturuldu’ Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla, Çermik Kaymakamý Nazlý Demir ve Belediye Baþkaný Þehmus Karamehmetoðlu ile Çermik Ýlçesine gezi düzenleyerek, yürütülen çalýþmalarla ilgili istiþarede bulundu. Atilla, Kayseri Felahiye Kaymakamý iken Çermik'e atanan Kaymakam Nazlý Demir'i makamýnda ziyaret ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. Çermik Belediye Baþkaný Þehmus Karamehmetoðlu'nu da makamýnda ziyaret eden Atilla, çalýþmalarla ilgili istiþarede bulundu. Her ilçede Hükümetin desteðiyle çalýþmalar yaptýklarýný belirten Atilla, Çermik ilçesi Sinek Çayý ile Hanika Boðazý arasýnda kalan susuz 8 bin dönüm arazinin sulu tarýma kavuþmasý için yaptýðý çalýþmalar devam ettiðini söyledi. Atilla, "Devletimizin yaptýðý çalýþmalar neticesinde kaplýcalarýyla meþhur ilçemizde, Türkiye'nin her yerinden misafirlerimizi aðýrlayacak alt yapý oluþturuldu. Konaklamadan ulaþýma birçok konuda geliþen ilçemizde, yerli ve yabancý turistler, gönül rahatlýðýyla gezebilir. Herkesi, kültürel, doða ve tarihi yönden önemli bir noktada bulunan ilçemizi görmeye davet ediyorum" dedi. ((Haber Merkezi)

‘Zamanýn imgeleri’ 9 Kasým’da açýlýyor DÝYARBAKIR - Ressam Ömer Eken'in "Zamanýn imgeleri" sergisi Amed Þehir Tiyatrosu'nda açýlýyor. Eken'in "Zamanýn imgeleri" sergisi 9 Kasým'da Amed Þehir Tiyatrosu'nun galerisinde açýlacak. Diyarbakýrlý ergiyi sanatseverler 30 Kasým tarihine kadar gezme þansýna sahip olacak.

Ömer Eken kimdir?

1988 yýlýnda Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde dünyaya gelen Eken Diyarbakýr Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar fakültesi Resim Bölümü'nden mezun olan Eken, þuan kendi atölyesinde çalýþmalarýna devam ediyor. (Haber Merkezi)

ZAYÝÝ Diyarbakýr Nüfus Müdürlüðü'nden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.. Ramazan Aslan


Kuruluþ Yýlý: 3 Mayýs 2007

8 KASIM 2018 PERÞEMBE Yýl: 12 - Sayý : 3878

www.diyarbakiryenigun.com

Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Diyarbakýr takýmlarý kazanamadý Erganispor zirveyi

BIRAKMIYOR

14 takýmýn mücadele ettiði Diyarbakýr deplasmanlý Süper Amatör Liginde heyecan bu hafta sonu oynanan mücadelelerle devam etti. Lider konumda bulunan Erganispor haftayý 3 puanla kapatarak zirvedeki yerini korudu

Diyarbakýr'ý profesyonel liglerde temsil eden Amedspor ve Diyarbekirspor, haftayý galibiyet alamadan kapattý. Amedspor, sahasýnda Eyüpspor karþýsýnda 1 puaný son dakikada kurtarýrken, Diyarbekirspor ise Bayburt Ýl Özel Ýdare karþýsýnda sahadan boynu bükük ayrýldý DÝYARBAKIR- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Amed Sportif Faaliyetler, Eyüpspor ile sahasýnda 1-1 berabere kaldý. Seyrantepe Spor Tesislerinde önceki gün oynanan karþýlaþmada 1-0 yenik duruma düþen yeþil kýrmýzýlý beyazlý ekip, 1 puaný 90+2'de penaltýdan attýðý

golle aldý. TFF 3. Lig 3. Grup'ta þampiyonluk mücadelesi veren Diyarbekirspor ise lig lideri Bayburt Ýl Özel Ýdareye 3-1 maðlup oldu. Deplasmanda oynanan karþýlaþmaya iyi baþlayan ve 1-0 öne geçen Diyarbekirspor, özellikle ilk yarýda çok önemli gol pozisyonlarýndan yararlanamadý. Ev sahibi ekip ise

Diyarbekirspor kafilesi kahvaltýda bir araya geldi Bayburt maðlubiyeti ile birlikte moral bozukluðu yaþayan Diyarbekirspor kafilesi kahvaltýda bir araya geldi. Yeþil-kýrmýzýlýlar kahvaltý etkinliðinde Çorum Belediyespor maçý öncesi moral depoladý

C

M

Y

K

hem ilk hem de ikinci yarýda bulduðu gollerle durumu 3-1 yaparak, karþýlaþmayý kazandý. Bu sonuçlarla iki Diyarbakýr takýmý, haftayý kazanamadan tamamladý. Ligin orta sýralarýnda yer alan Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Demirspor ile bu hafta sonunda deplasmanda karþýlaþacak. Yeþil kýrmýzýlý beyazlý ekip, Ankara'da yapacaðý maçý kazanýp, galibiyetlerine bir yenisini daha eklemek istiyor. Ankara Demirspor ise kendi sahasýnda yapacaðý maçtan 3 puanla ayrýlýp, küme düþme hattýndan hýzla uzaklaþmak istiyor. (ÝHA)

DÝYARBAKIR- Hafta sonu Bayburt deplasmanýndan eli boþ dönerek haftayý puansýz kapatan Diyarbekirspor'da yönetim ve futbolcular kahvaltýda bir araya geldi. Kahvaltýda aile ortamýnýn önemine deðinilirken, Diyarbekirspor kafilesi kahvaltý etkinliðinin ardýndan Seyrantepe Spor Kompleksleri'nde tesislere hareket ederek Pazar günü oynanacak olan Çorum Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürdü.

Zirve adaylarý birbirleri ile oynayacak

Ligde 11. Hafta itibari ile 3.Sýrada bulunan Diyarbekirspor beklentilerin uzaUfuk TEKER ðýnda kalan bir futbol sergileyerek seHABERÝ venlerini üzdü. Zirvenin 6 puan gerisinde bulunan Diyarbekirspor, kendisi gibi 19 puaný bulunan Çorum Belediyespor'u Pazar günü kendi sahasýnda konuk edecek. Haftanýn bir diðer önemli maçý ise zirvenin güçlü adaylarýndan Kocaelispor ile lider konumda bulunan Bayburt Ýl Özel Ýdare arasýnda oynanacak. Öte yandan Bayburt Ýl Özel Ýdare'nin teknik direktörü Bülent Demirkanlý'nýn yönetimin kendi iþlerine karýþmasýný gerekçe göstererek istifa ettiði öðrenildi.

DÝYARBAKIR Deplasmanlý Süper Amatör Liginde heyecan fýrtýnasý devam ediyor. 14 takýmýn yer aldýðý ligin zirvesinde yer alan Erganispor, haftayý 3 puanla tamamlayarak, hem yerini korudu hem de þampiyonluk iddiasýný sürdürdü. Ekonomik anlamda hiçbir kurum ve kuruluþtan destek almayan, sadece kendi imkanlarýyla ligde mücadele eden Erganispor'un elde ettiði baþarýlar da takdir topluyor.

Erganispor zorlanmadý

6. hafta maçýnda sahasýnda ligin en alt sýrasýnda yer alan Kayapýnar Belediyespor'u konuk eden Erganispor, güçlü rakibini 4-0'lýk sonuçla maðlup etti. Sarý-siyahlý ekip, her iki yarýda bulduðu gollerle 3 puaný alarak, 14 puanla zirvedeki yerini korudu. Oynadýðý 6 maçtan 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak, hiç yenilgi yaþamayan Erganispor'u, 13 puanla Bismil Kýzýlay Gençlikspor takip ediyor. Yeþil beyazlý takým, Diyarbakýr'da oynanan maçta Mezopotamyaspor'u 2-1'lik sonuçla maðlup etti ve 13 puanla ikinci sýradaki yerini korudu. Ligin bir diðer iddialý takýmlarýndan Çermikspor ise alt sýralardan kurtulma mücadelesi veren Sanayi Sitesispor'u 40'lýk sonuçla dize getirdi. Seyrantepe Spor Tesislerinde oynanan karþýlaþmada 3 puaný 4 golle alan Çermikspor, ligdeki puanýný 11'e çýkardý. 10 puanlý 4 takýmýn yer aldýðý ligde Bismil 21 Sportif Faaliyetler dördüncü, Çýnar Belediyespor beþinci, Ergani Gençlerbirliði altýncý ve Silvan Belediyespor yedinci sýrada yer alýyor. Diyarbakýr Deplasmanlý Süper Amatör Liginde 6. hafta maçlarýnda alýnan sonuçlar þöyle: "Erganispor-Kayapýnar Belediyespor: 4-0. Mezopotamyaspor-Bismil Kýzýlay Gençlikspor: 12. Silvan Belediyespor-Ergani Gençlerbirliði: 1-3. Çýnar Belediyespor-Pasur Belediyesopr: 2-1. Bismil 21 Sportif Faaliyetler-Yeniþehir Belediye: 1-0. Sanayi SitesisporÇermikspor: 0-4. Alipaþaspor-Hançepekspor: 3-2". (ÝHA)

08.11.2018 persembe  
08.11.2018 persembe  
Advertisement