Page 1

Yeni bilirkiþi raporu: Dönemin Müftüsü asli kusurlu

K

ulp'ta 2015 yýlýnda 6 çocuðun yaþamýný yitirdiði Kuran kursu yangýnýna iliþkin hazýrlanan yeni bilirkiþi raporunda, dönemin Ýlçe Müftüsü Selahattin Özçelik asli, kurs öðreticisi sanýk Faruk Iþýk ise tali kusurlu bulundu. 2’de

Yeni ihtisas mahkemeleri belirlendi Haber 04

Sýrrý Süreyya Önder cezaevinde Cezaevine teslim olan Sýrrý Süreyya Önder: Ne söz sarf ettiysek, arkasýndayýz. Barýþ ve demokrasi kazanacak. 4’te

Çevrenizde haber deðeri taþýdýðýný düþündüðünüz resim ve videolarýnýzý WhatsApp Ýhbar Hattýmýza gönderin, yayýmlayalým... 7 ARALIK 2018 CUMA FÝYATI: 25 KRÞ.

www.diyarbakiryenigun.com

0507 467 5616 - 0507 028 39 75

Keçi Burcu açýlýyor! Ertan Atalar: Manda sayýsý 18 bini aþtý

“Diyarbakýr’ýn dünyaya var” tanýtýlacak zenginlikleri

partner il Bu yýl Diyarbakýr'ýn . Travel 12 ýðý olarak yerini ald arý ve Fu m riz Turkey Ýzmir Tu yunbo n gü 3 dý. Kongresi baþla ak ac ay ýrl að i ca misafirlerin ýr'ýn Külolan fuarda Diyarbak rleriðe de l türel ve tarihse l se re nin yaný sýra yö ürünleri de tanýtýlacak. Fuarýn açýlýþýnda konuþan Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Diyarbakýr'ýn dünyaya sunacak çok zenginliðinin olduðunu vurguladý. da Surdaki çalýþmalara lu, ilçede loð ze Gü deðinen Vali tamamyapýlan çalýþmalarýn u kayun uð old lanmak üzere nlanaca n de ni ye detti. Sur'un loðlu, ze Gü en çiz caðýnýn altýný lan ÝlköðKeçi Burcu ve Alpars yakýn zaretim Okulu'nun ise yledi. 6 manda açýlacaðýný sö

Diyarbakýr Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðü, Silvan'ýn Gürpýnar Köyü'nde manda iþletmesini ziyaret etti. Diyarbakýr Tarým ve Orman Ýl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, projelerle birlikte Diyarbakýr'da 2002 yýlýnda 2 bin 500 olan manda sayýsýnýn 18 bini geçtiðini belirtti. Ekonomi 09

Mesut FÝÐANÇÝÇEK

YENÝGÜN

Silah kaçakçýlarýna geçit yok: 5 gözaltý

Sahte altýn operasyonu: 6 gözaltý Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince yapýlan operasyonda hurda altýn ile bakýr tellerinin birleþtirilerek sahte altýn üretimi yapan 2 imalathaneye operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kilo 470 gram hurda altýn ve altýn basýmýnda kullanýlan makineler ele geçirilirken 6 þüpheli þahýs da suçüstü yakalanarak gözaltýna alýndý. Güncel 03 C

M

Y

K

4’te

Rakamlarla Türkiye Osman ERGÜN

5’te

Kent Gündemi: Güncel Ahmet BARAN

Diyarbakýr Ýl Jandarma Komutanlýðý ekiplerince Bismil ve Çýnar ilçesinde silah kaçakçýlarýna yönelik yapýlan 5 ayrý adrese eþ zamanlý operasyonda deðiþik markalarda 35 adet tabanca ile bu silahlara ait çok sayýda mühimmat ele geçirilirken, 5 þüpheli gözaltýna alýndý. Güncel 03


2

SAÐLIK/YAÞAM

7 Aralýk 2018 Cuma

6 çocuðun öldüðü Kuran kursu yangýnýnda yeni bilirkiþi raporu:

Dönemin Müftüsü asli kusurlu Kulp’ta 2015 yýlýnda 6 çocuðun yaþamýný yitirdiði Kuran kursu yangýnýna iliþkin hazýrlanan yeni bilirkiþi raporunda, dönemin Ýlçe Müftüsü Selahattin Özçelik asli, kurs öðreticisi sanýk Faruk Iþýk ise tali kusurlu bulundu

Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesine baðlý Karaaðaç köyündeki Kulp Müftülüðü'ne baðlý yatýlý Kuran kursunda 1 Aralýk 2015 tarihinde saat 02.00- 02.15 arasýnda çýkan yangýnda Nur Muhammed Bayka, Mehmet Bingöl, Suat Çankaya, Serhat Sancar, Þahin Kahraman ve Sabahattin Altun isimli 6 çocuk yanarak yaþamýný yitirmiþti. Olay ile ilgili açýlan davada, yangýnýn çýktýðý Kur'an kursu öðreticisi Faruk Iþýk ve Köy Muhtarý Özcan Ceylan hakkýnda "Görevi kötüye kullanma" ve "Taksirle birden fazla insanýn ölümüne ve yaralanmasýna neden olma" suçlarýndan 3'er yýldan 18'er yýl 6 aya kadar hapis istemiyle Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde dava açýlmýþtý. Kuran kursu binasýný inþa eden Köy Muhtarlýðý Ýhtiyar Heyeti'nde yer alan Abdullah Cengiz, Hanifi Dizmen, Hiyasettin Bartar ve Sebahattin Çankaya'nýn ise "Taksirle birden fazla insanýn ölümüne ve yaralanmasýna neden olma" suçundan 2'þer yýldan 15'er yýla kadar hapis ile cezalandýrýlmalarý istendi.

“Mevzuata uygun deðil” Yangýnýn üzerinden 6 ay geçtikten sonra, dava dosyasýna ise 3 yýl sonra giren ilk bilirkiþi raporunda, ihlaller ortaya konuldu. Akdeniz Üniversitesi'nden 4 kiþilik uzman heyetin yangýnýn çýktýðý kurs binasýna iliþkin hazýrladýðý raporda, binanýn elektrik tesisatýnýn mevzuata uygun bir þekilde yapýlmadýðý belirtilerek þöyle denildi: "Binaya ait elektrik sayacý ve kaçak akým sigortasý yok. Yönetmeliðe uygun olmayan kaçak baðlantý yapýlmýþ. Koruma amaçlý kaçak akým rölesi yok. Elektrik tesisatý yönetmeliðe uygun deðil. Kablo tertibatý uygun þekilde yapýlmamýþ. Elektrik tesisatýnýn çekilmesi iç tesisat yönetmeliðine uygun yapýlmamýþ. Kalorifer tesisatýnýn yetersiz kaldýðý ya da hiç çalýþmadýðý teknik olarak ortaya çýkmaktadýr. Kursun fiziki þartlarý fen ve saðlýk kurallarýna

uygun hale getirilmeden öðrencilerin kalmasýna müsaade edilmiþ. Yatýlý kurs statüsüne geçmeden öðrencilerin geliþigüzel þekilde, kayýtlarý bile tutulmadan yatýlý kalmalarýna izin verilmiþ. Sertifikalý bir kiþinin yakmasý gereken kalorifer kurstaki öðrenci tarafýndan yakýlýyor. Elektrik panosu standart þekilde yapýlmamýþ. Kablolar ve sigortalar alelade baðlanmýþ, kablolar, geliþigüzel þekilde sigortaya girip çýkmýþ." Bilirkiþi raporuna göre; Kuran Kursu öðreticisi Faruk Iþýk'ýn birinci derecede asli kusurlu, kursun elektrik tesisatýný yapan firma ve ihtiyar heyetinin ikinci derecede kusurlu olduðu, Kulp Müftülüðü'nün ise kusurunun olmadýðý savunuldu.

Kaymakamlýk kararý kaldýrýldý Yangýna iliþkin bilirkiþi raporunun alýnmasýnýn ardýndan savcý, Kuran Kursu öðreticisi Faruk Iþýk, köy muhtarý Özcan Ceylan ve ihtiyar heyeti hakkýnda Kulp Kaymakamlýðý'ndan soruþturma izni istedi. Kaymakamlýk ise yangýndan dönemin müftüsü Selahattin Özçelik'i soruþturmacý olarak görevlendirdi. Özçelik'in hazýrlattýðý rapor doðrultusunda kurs öðreticisi Faruk Iþýk hakkýnda idari soruþturma izni alýnýrken, kaymakamlýk ihtiyar heyeti hakkýnda soruþturmaya izin vermedi. Bilirkiþi raporuna göre, ihtiyar heyetinin yangýnda 2'nci derece tali kusurlu olduklarý-

ný belirten savcý, Kaymakamlýðýn 4 kiþi hakkýnda soruþturma izni vermemesi kararýna Gaziantep Bölge Ýdare Mahkemesi'nde itiraz etti. Ýdare Mahkemesi, 29 Kasým 2016 tarihli kararýnda Kaymakamlýk kararýný kaldýrarak, 4 þüpheli hakkýnda kesin olarak soruþturma izni verdi. Avukatlarýn hazýrlanan ilk rapora yaptýklarý itirazý deðerlendiren Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi yeni bir bilirkiþi raporunun hazýrlanmasýný istedi.

Bilirkiþi: Müftü Salahattin Özçelik asli kusurlu Alanlarýnda uzman elektrik mühendisi, iþ güvenliði uzmaný ve hukukçu 3 bilirkiþinin hazýrladýðý yeni raporla, önceki rapora katýlmadýklarýný belirterek dönemin müftüsü Salahattin Özçelik'in çýkan yangýndan asli kusurlu olduðunu belirtti. Raporda, yangýnýn çocuklarýn üþümesinler diye yatmadan önce yaktýklarý düzenli olmayan elektrik tesisatýna baðlý UFO isimli ýsýtýcýdan kaynaklandýðý bildirildi. Kulp Müftülüðü- Karaaðaç Mahallesi Kuran Kursu tabelasý bulunan binanýn 2011 tarihli Karaaðaç Köyü Muhtarlýk Ýhtiyar Heyeti'nin kararýyla köy tüzel kiþiliðine ait 173 ada 1 nolu parselin Kuran kursu hizmetlerinde kullanýlmak üzere Kulp Ýlçe Müftülüðü'ne tahsis edildiðini hatýrlatýlan raporda, bina sorumluluðunun Kulp Ýlçe Müftülüðüne aittir denildi. Binanýn elektrik döþemesindeki özensizliðe dikkat çekilen raporda, elektrik panosunda elektrik sayacýnýn, sayaç aboneliðinin, kaçak akým rölesi ve yangýn koruma rölesinin bulunmamasýnýn Elektrik Piyasasý Tüketici Hizmetleri Yönetmeliði'ne göre bina sorumlusu olarak Kulp Müftülüðü sorumlu bulundu.

Ýþ saðlýðý ve güvenliði saðlanmamýþ Binada 2011 yýlýndan beri kuran kursu faaliyetinde olmasýna

Sur’da ‘Kur’an’ý Güzel Okuma Yarýþmasý’ yapýldý

raðmen yangýndan korumaya yönelik herhangi bir önlemin alýnmadýðýnýn vurgulandýðý raporda, Binalarýn Yangýndan Korunmasý Hakkýndaki Yönetmeliði'n 124'üncü maddesine ( yangýn güvenliði sorumluluðu) göre kamu ve özel kurum ve kuruluþlarda en büyük amir sorumludur denilerek, bina sorumlusu olarak dönemin Kulp Müftüsü Özçelik sorumlu tutuldu. Yine binada Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðinin saðlanmasýna yönelik gerekli önlemlerin alýnmadýðý, gerekli araç ve gereçlerle donatýlmadýðý, kurs yöneticisi olarak atadýðý sanýk Faruk Iþýk'ý iþ güvenliði konularýnda eðitmediði ve yurt binasýnýn denetim mekanizmasýný oluþturulmadýðý aktarýlan raporda, Kulp Müftülüðü sorumluluðu ve kusuru tespit edildi. Ýlk bilirkiþi raporunda sorumlu ve kusurlu bulunan sanýk Faruk Iþýk ise hazýrlanan yeni bilirkiþi raporunda da yönetici olarak kurs binasýnda iþ saðlýðý ve güvenliðine yönelik önlemleri almadýðý, olasý tehlikelerden kaynaklanacak riskler konusunda herhangi bir çalýþmasý görülmediði için sorumlu ve kusurlu bulundu. Bilirkiþi heyeti hukuki deðerlendirme ve nitelendirmeyi mahkemenin takdirine býrakarak, raporda Kulp Ýlçe Müftüsü Selahattin Özçelik'i yangýnýn meydana geldiði binanýn sorumlusu olarak asli kusurlu, Kur'an kursunun yöneticisi ve öðreticisi Faruk Iþýk'ý tali kusurlu olduðu ifade edildi. Olayda baþka kiþi ya da kurumlara kusur verilemeyeceðinin belirten bilirkiþi heyeti, daha önce hazýrlan bilir kiþi raporunda yer alan "Karaaðaç köyü muhtarlýk ihtiyar heyetinin kusurlu bulunmasý" ve "Elektrik tesisatýný yapan þahýs veya firmanýn kusurlu bulunmasý" ifadelerine katýlmadýklarý aktardý. (Mezopotamya Ajans)

Diyarbakýr'ýn Sur Ýlçe Gençlik Merkezinin düzenlediði "Görelim Gülelim Öðrenelim" projesi kapsamýnda Kur'an'ý Güzel Okuma Yarýþmasý" yapýldý. Sur Gençlik Merkezi tarafýndan baþlatýlan "Görelim Gülelim Öðrenelim" projesi kapsamýnda "Kur'an'ý Güzel Okuma Yarýþmasý" düzenlendi. 52'si çocuk 60 kiþinin katýldýðý yarýþmada, birbirinden iddialý kursiyerler jüriden puan aldý. Yarýþmada çocuk branþýnda birinci Reþit Üçdað, ikinci Resul Bilgin, üçüncü Nazlýcan Sargýn, yetiþkinlerde ise birinci Sevda Çökmez, ikinci Hatice Zeren, üçüncü Özlem Ok oldu. Dereceye girenlere çeþitli hediyeler verildi. (ÝHA)


3

GÜNCEL

7 Aralýk 2018 Cuma

Sahte altýn operasyonu: 6 gözaltý

Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince yapýlan operasyonda hurda altýn ile bakýr tellerinin birleþtirilerek sahte altýn üretimi yapan 2 imalathaneye operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kilo 470 gram hurda altýn ve altýn basýmýnda kullanýlan makineler ele geçirilirken 6 þüpheli þahýs da suçüstü yakalanarak gözaltýna alýndý DÝYARBAKIR Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü Mali Büro Amirliði ekiplerinin istihbarý çalýþmalarý sonucunda sahte altýn üretimi ile ilgili 2 imalathaneye operasyon düzenlendi. Operasyon ile ilgili yapýlan

açýklamada, "Diyarbakýr Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakcýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü Mali Suçlar Büro Amirliði ekipleri yapýlan çalýþmalar kapsamýnda TCK 199. 'Kýymetli Damgada Sahtecilik' ve TCK 158. 'Nitelikli Dolandýrýcý-

Yaþlý adam evinde

ölü bulundu

Diyarbakýr’ýn Sur ilçesinde yaþlý bir adam, yalnýz baþýna yaþadýðý evinde ölü bulundu Diyarbakýr'ýn merkez Sur ilçesindeki evinde tek baþýna ikamet eden Mehmet Emin Gözüaçýk (65), ölü bulundu. Olay, dün akþam saatlerinde Lalebey Mahallesi'ndeki Taþkýran Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gözüaçýk'ýn kýzý, tek baþýna yaþayan babasýný evde hareketsiz olarak görünce durumu saðlýk ekiplerine bildirdi. Eve gelen saðlýk görevlileri, yaþlý adamýn hayatýný kaybettiðini belirledi. Ölüm sebebi bilinmeyen Gözüaçýk'ýn cesedi, otopsi iþlemleri için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinin morguna kaldýrýlýrken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝLKHA)

lýk' suçlarý kapsamýnda 'Sahte Darphane Mührü' kullanýlmak suretiyle altýn imalatý yapýldýðýna yönelik bilgi elde edilmesi üzerine 05 Aralýk 2018 günü Kayapýnar ve Yeniþehir ilçelerinde Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý koordinesinde yürütülen çalýþma-

larda iki farklý imalathanede piyasaya sürülmek üzere hazýrlanmýþ, çeyrek altýn, yarým altýn ve Cumhuriyet altýný basýmýnda kullanýlan sahte mühürler, altýn imalatýna yönelik pres makinelari ve altýn yapýmýnda kullanýlan çeþitli kimyasal maddeler ile basýma hazýr vaziyette 122 adet Cumhuriyet altýný, 324 adet çeyrek altýný, 15 adet ata altýný, 2 adet yarým altýn ile 1 kilo 470 gram aðýrlýðýnda eritilmiþ hurda altýn ele geçirilmiþtir. Konu hakkýnda yapýlan araþtýrmalarda 6 þüpheli þahýs yakalanarak gözaltýna alýnmýþtýr. Þüpheli þahýslar haklarýnda hazýrlanan tahkikat evraklarý ile

birlikte 06 Aralýk 2018 günü adli mercilere sevk edilecektir" denildi.

Ucuza verip piyasaya süreceklerdi

Sahte altýn üretiminde kullanýlan makineler normal elektriði kaldýrmadýðý için elektriðinin kaçak yollarla sanayi tipine çevrildiði imalathanede hurda altýn ve bakýr tellerin birleþtirilerek sahte altýn üretiminin gerçekleþtirildiði ve þahýslarýn yakalanmamalarý durumunda ürettikleri sahte altýnlarý ucuza satarak piyasaya sürecekleri öðrenildi. Þahýslar emniyetteki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edilecek. (ÝHA)

Jandarmadan silah kaçakçýlarýna darbe: 5 gözaltý Diyarbakýr Ýl Jandarma Komutanlýðý ekiplerince Bismil ve Çýnar ilçesinde silah kaçakçýlarýna yönelik yapýlan 5 ayrý adrese eþ zamanlý operasyonda deðiþik markalarda 35 adet tabanca ile bu silahlara ait çok sayýda mühimmat ele geçirilirken, 5 þüpheli gözaltýna alýndý Diyarbakýr Valiliði tarafýndan yapýlan açýklamada, Diyarbakýr Ýl Jandarma Komutanlýðý tarafýndan yapýlan istihbari çalýþmalar neticesinde, 5 Aralýk Çarþamba günü Bismil ve Çýnar ilçelerinde 5 ayrý adreste KOM Þube Müdürlüðü destekli icra edilen eþ zamanlý adli arama faaliyeti neticesinde ele geçirilen silahlara el konulduðu belirtildi. Açýklamada, "Yapýlan çalýþmalarda 3 adet 9 milimetre çapýnda Retay marka, 1 adet Gümüþay Magnum marka, 13 adet 7.65 milimetre çapýnda Piertro Beretta marka, 8 adet 7.65 milimetre çapýnda Star Eibar-Espana marka, 8 adet 7.62 milimetre çapýnda Sýgsaver marka, 1 adet 7.65 mili-

metre çapýnda Lock Austria marka, 1 adet 7.65 milimetre çapýnda Browning marka olmak üzere toplam 35 adet tabanca, 5 adet Zoraki marka kurusýký tabanca, 76 adet tabanca þarjörü, 403 adet 9 milimetre çapýnda fiþek, 31 adet 7.65 milimetre çapýnda fiþek, 111 adet kapsül, 6 adet Kalaþnikof piyade tüfeði el kundaðý, 8 adet Kalaþnikof piyade tüfeði dipçiði, 1 adet Kalaþnikof piyade tüfeði sýfýrlama aparatý, 9 adet ahþap tüfek dipçiði, 34 adet tabanca namlusu, 5 adet iðne ve tetik terti-

batý, 2 adet mauser mekanizmasý, 7 adet tabanca namlu üst kapaðý, 28 adet 150 santimetre uzunluðunda namlu yapýmýnda kullanýlan çelik boru ve çok sayýda silah imalat malzemesi ele geçirilmiþtir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna bilgi verilmesi ve alýnan talimatý uyarýnca, ele geçirilen malzemeler muhafaza altýna alýnmýþ, olayla iltisaklý 5 þüpheli gözaltýna alýnmýþtýr" denildi. (ÝHA)


4

HABER

Rakamlarla Türkiye Osman ERGÜN oergun21@gmail.com

Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) verileri Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve insani haritasýný haritasý çiziyor. TÜÝK, geçtiðimiz gün 2017 yýl cezaevi istatistiklerini yayýnladý. Verilere göre her 100 bin kiþiden 288'i cezaevlerinde. Hükümlü statüsündekilerin yüzde 17'sini hýrsýzlýk suçlamalarý oluþtururken, cezaevindekilerin yüzde 7,7'sini ise icra-iflas nedeniyle davalýk olanlar. Bu iki veri baþlý baþýna ciddi olumsuzluklarý öne çýkaran rakamlar. 31 Aralýk 2017 tarihi itibariyle ceza infaz kurumlarýndaki kiþi sayýsý, 2016 yýlýnýn ayný tarihine göre yüzde 15,7 artarak 232 bin 340'e ulaþmýþ. Bu da ciddiye alýnmasý gereken bir rakam. Mahpuslarýn yüzde 65,9'unu hükümlüler, yüzde 34,1'ini ise tutuklular oluþturdu. Bu

nüfusun yüzde 95,7'sini erkekler oluþtururken, kadýnlarýn oraný yüzde 4,3'ü buldu. Her yýlýn 31 Aralýk tarihi itibarýyla Türkiye'de yüz bin kiþi baþýna düþen ceza infaz kurumundaki kiþi sayýsý 2013 yýlýnda 188 olurken, bu sayý yýllar itibarýyla artarak 2017 yýlýnda 288'e ulaþtý. Diðer taraftan 2017 yýlýnda 12 ve daha yukarý yaþtaki her yüz bin kiþiden 355'i ceza infaz kurumunda yer aldý. Baþka bir noktada bir hükümlünün ayný yýl içinde bir veya daha fazla giriþ kaydý dikkate alýndýðýnda, 1 Ocak-31 Aralýk 2017 tarihleri arasýnda ceza infaz kurumlarýna 215 bin 761 hükümlü kaydý yapýldý. Yine bir hükümlünün ayný yýl içinde bir veya daha fazla çýkýþ kaydý dikkate alýndýðýnda, ayný tarihler arasýnda 193 bin 662 hükümlünün çýkýþ kaydý yapýldý. Giren hükümlülerin yüzde 96,2'sini, çýkan hükümlülerin ise yüzde 96,1'ini erkekler oluþturdu. Ceza infaz kurumuna hükümlü statüsünde giriþ kaydý olanlardan ceza infaz kurumuna girdiði andaki yaþa göre çocuk (12-17 yaþ grubu) olanlarýn sayýsý bir önceki yýla göre yüzde 109,4 artarak 2 bin 56 olurken, suç iþlediði andaki yaþý çocuk yaþta olanlarýn sayýsý bir önceki yýla göre yüzde 28,3 artýþla 11 bin 805 oldu.

7 Aralýk 2018 Cuma

Cezaevlerine 1 Ocak-31 Aralýk 2017 tarihleri arasýnda girenlerin yüzde 17,3'ü hýrsýzlýk, yüzde 12,3'ü yaralama, yüzde 7,7'si Ýcra Ýflas Kanunu'na muhalefet, yüzde 7,2'si uyuþturucu ve yüzde 3,7'si ise öldürme hükümlülerinden meydana geldi. Ceza infaz kurumuna 1 Ocak - 31 Aralýk 2017 tarihleri arasýnda giren hükümlüler eðitim durumu ve yargýlandýklarý davalar itibariyle deðerlendirildiðinde; okuryazar olup bir okul bitirmeyenlerde yüzde 33,1, okuma yazma bilmeyenlerde yüzde 23,4, ilköðretim mezunlarýnda yüzde 22,5, ilkokul mezunlarýnda yüzde 15,8, ortaokul ve dengi meslek okulu mezunlarýnda yüzde 13,3 ile hýrsýzlýk davalarý; lise ve dengi meslek okulu mezunlarýnda yüzde 12,9 ile yaralama ve yükseköðretim mezunlarýnda yüzde 16,1 ile Ýcra Ýflas Kanunu'na muhalefet davalarý ilk sýrada yer aldý. Verilerde sadece siyasi saiklerle ilgili veriler yok. Ancak veriler dikkate alýndýðýnda bu rakam da ortaya çýkýyor. Kýsaca, bu verilerin bize sunduðu tablo Türkiye'de suç oranýnýn giderek ve hýzlý bir þekilde arttýðýný gösteriyor. Bu tablo bile baþlý baþýna bir karamsarlýðý gözler önüne seriyor.

Sýrrý Süreyya Önder cezaevinde Yeni ihtisas mahkemeleri belirlendi

Cezaevine teslim olan Sýrrý Süreyya Önder: Ne söz sarf ettiysek, arkasýndayýz. Barýþ ve demokrasi kazanacak DÝYARBAKIR - "Terör örgütü propagandasý yapmak" suçundan verilen 3 yýl 6 ay hapis cezasýný onanan eski HDP Ankara Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder, Kandýra cezaevine giderek teslim oldu. Ýstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin ön-

Terörle mücadele kapsamýna giren suçlara bakmak üzere Diyarbakýr, Ýzmir ve Malatya’da 5 yeni “ihtisas mahkemesi” belirlendi

ceki gün aldýðý kararla cezasý kesinleþen Önder, ilk olarak Kocaeli Adliyesi'ne giderek Ýnfaz Savcýlýðý'nda iþlemlerini yaptýrdý. Buradan çýkýþý sýrasýnda gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Önder, cezasýnýn onanmasý nedeniyle Kandýra'daki cezaevine teslim olacaðýný söyledi. Daha sonra beraberindekilerle araca binen Önder, Kandýra'daki 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu'na geldi.

Koþullu salýverme tarihi Temmuz 2021 Önder bu-

rada yaptýðý açýklamada ise davaya konu olan sözlerinin arkasýndan olduðunu belirterek, "Ne söz sarf ettiysek, arkasýndayýz. Bütün dostlara selam. Barýþ ve demokrasi kazanacak" dedi. Sýrrý Süreyya Önder, açýklamasýnýn ardýndan cezaevine giriþ yaptý. Bu arada, Önder'in yasal cezai indirimler uygulanmak suretiyle cezaevinde geçireceði süre dikkate alýndýðýnda, koþullu salýverilme tarihinin 19 Temmuz 2021, hak ederek tahliye tarihinin ise 3 Haziran 2022 olduðu öðrenildi. Eski HDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ ile HDP'li Sýrrý Süreyya Önder hakkýnda 'silahlý terör örgütü propagandasý yapmak' suçu kapsamýnda verilen hapis cezalarý onanmýþtý. (Haber Merkezi)

DÝYARBAKIR - HSK 1. Dairesi tarafýndan alýnan kararla Diyarbakýr, Ýzmir ve Malatya'daki bazý aðýr ceza mahkemeleri "ihtisas mahkemesi" olarak belirlendi. Hâkimler ve Savcýlar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin Diyarbakýr, Ýzmir ve Malatya'daki bazý aðýr ceza mahkemelerinin "ihtisas mahkemesi" olarak belirlenmesine iliþkin kararý Resmi Gazete'de yayýmlandý. Kararda, aðýr ceza mahkemelerinin görev alanýna giren bazý suçlara bakmak üzere yeni ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi konusunun HSK 1. Dairesince deðerlendirildiði belirtildi. Buna göre Diyarbakýr 11, Ýzmir 20, 21, 22 ve Malatya 5. Aðýr Ceza mahkemelerinin daha önce belirlenmiþ olan mahkemelere ilaveten ihtisas mahkemesi olarak belirlenmesine karar verildiði kaydedildi. (ÝLKHA)


5

HABER

7 Aralýk 2018 Cuma

Kent Gündemi: Güncel Ahmet BARAN ahmetbrn21@gmail.com

Geçtiðimiz hafta Diyarbakýr'da ilginç bir hýrsýzlýk olayý yaþandý. Gazi Yaþargil Eðitim ve Araþtýrmasý Hastanesi Ek Binasý Onkoloji Bölümüne giren hýrsýzlar, 550 bin TL deðerinde yaklaþýk 700 kanser tedavisinde kullanýlan ilacý çaldý. Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü Hýrsýzlýk Büro Amirliðine baðlý ekipler, örnek bir çalýþmaya imza atarak hastaneye ait kameralar, yakýn çevrede iþyerlerine ait kameralar ve plaka tanýma sistemlerini inceleyerek C. A., M.Ý., M.B., V.D., M.S. ve N.Ç. isimli þüphelileri olayýn ardýndan 24 saat geçmeden yakaladý. Gözaltýna alýndýktan sonra adliyeye sevk edilen 2'si eczane çalýþaný 6 þüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. … Diyarbakýr Valiliði tarafýndan 26 Kasým Pazartesi günü Lice ilçesine baðlý 11 kýrsal mahalle ve mezrada sokaða çýkma yasaðý ilan etti. Yasak kapsamýnda yasaklý mahalle ve mezralara giden yollarda askerlerce kontrol noktalarý kuruldu. Bu noktalarda aranan araçlardaki kiþilerin Genel Bilgi Taramasý'ndan (GBT) geçirildikten sonra geçiþlerine

izin verildi. 27 Kasýn gece yarýsý sona eren operasyonlarda 286 kilogram uyuþturucu madde, çok sayýda mühimmat ile yaþam malzemesi ele geçirilirken, içi dolu 3 kýþ sýðýnaðýnýn da imha edildiði açýklandý. … Þimdi size ilginç bir haber sunacaðým. Haber þöyle: Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde yaþayan Ferican Zoroðlu, 1999 yýlýnda bin lira borç aldýðý kiþinin isteði nedeni ile boþ bir senede imza attý. Ekin zamaný borç aldýðý kiþiyi arayýp senedi getirmesini isteyen Zoroðlu, alacaklýnýn kendisine tatilde olduðunu belirtmesinin ardýndan beklemeye baþladý. Bir ay sonra alacaklýyý tekrar arayan Zoroðlu, boþ senedin babasýndan kalan miras nedeni ile davalýk olduðu aðabeyine satýldýðýný öðrenince þok geçirdi. Kendisine gelen bir milyon liralýk haciz evraklarýnýn ardýndan mahkemenin yolunu tutan Zoroðlu, senetteki imzanýn kendisine ait olduðunu fakat yazýlarýn baþkasýna ait olduðunu belirterek dava açtý. Mahkemeye sunulan senet, incelenmek üzere emniyet kriminale gönderildi. Kriminalde yapýlan incelemenin ardýndan senetteki imzanýn Ferican Zoroðlu'na yazýnýn ise yeðenine ait olduðu ortaya çýktý. Tam her þeyin yoluna girdiðini düþünen Zoroðlu, itiraz üzerine tekrar kriminale gönderilen senedin ortadan kaybolmasýyla yýkýldý. Ýþ bununla da bitmiyor. Ferican Zoroðlu'nun oðlu Baran Zoroðlu, Antalya'nýn Alanya ilçesinde karýþmadýðýný iddia ettiði bir olay nedeni ile hapis cezasýna çarptýrýldý. Bir süre cezaevinde kalan Zoroðlu, geçtiðimiz yýl denetimli serbestlikten ya-

rarlanarak Bismil'in yolunu tuttu. Annesinin içinde bulunduðu durum, evlerinin birkaç kez basýlmasý ve baþvurduklarý mercilerde sonuç alýnamamasý nedeni ile denetimli serbestliðini bozdu. Cezaevine gireceði gün ölüm orucuna da baþlayan Zoroðlu, bir süre devam ettikten sonra annesinin isteði üzerine eylemine son verdi. Anne ve oðlu, yapýlan haksýzlýklarýn sona ermesini istiyor. … Diyarbakýr'da 12 Kasým günü boþanma davasý sonrasý bir baba, adliyeden çýkan kýzýnýn kayýnbiraderlerine silahlý saldýrýda bulunmuþ ve Seyithan Tezgel olay yerinde yaþamýný yitirirken, aðabeyi Emrah Tezgel de aðýr yaralanmýþ ve saldýrgan olay yerinde teslim olmuþtu. Saldýrýda aðýr yaralanan üç çocuk sahibi olan Emrah Tezgel de yaklaþýk iki haftalýk yaþam mücadelesini kaybetti. Saldýrýnýn asýl hedefinin yaþamýný yitiren iki kardeþin aðabeyi olduðu, iki kardeþin aðabeylerini korumaya çalýþýrken öldüðünü öðrendim. Yazýk, gerçekten yazýk. … Geçtiðimiz hafta Þehitlik Mezarlýðý'nýn hemen yanýnda bakkal iþleten bir kiþi silahlý saldýrýda yaþamýný yitirdi. Olay, alacak verecek meselesi olarak yansýdý. Bu saldýrýnýn ana sebebi de boþanmaymýþ. Yaklaþýk 3 ay önce kendisinden yaþça büyük biriyle evlendirilen 16 yaþýndaki çocuk gelin þiddete maruz kaldýðýný belirterek baba evine dönmüþ ve damadýn dön ýsrarlarýna olumlu yanýt verilmemiþ. Damat da altýnlarý istemiþ, olumsuz yanýt alýnca da bakkal dükkanýna giderek kayýnpederini öldürmüþ.

Bismil’de doðalgaz yanmaya baþladý Bismil’de doðalgaz kullanýmý için ilk abone daðýtýmý gerçekleþtirildi. Þu ana kadar 320 binaya doðalgaz split kutusu býraktýðýný belirten Diyargaz Genel Müdürü Mehmet Salih Deniz, “Diðer binalarýmýzda da çalýþmalarýmýz devam ediyor” dedi

T.C. DÝYARBAKIR 9. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Esas-Karar No: 2018/386 Esas - 2018/945 1-Davanýn KABULÜ ile ; Mardin Ýli, Mazýdað Ýlçesi, Aþaðýocak mahallesi,Cilt no: 7, Hane no: 11, BSN:30 de nüfusa kayýtlý, Mehmet Emin ve Þerife'den olma 26/11/1983 doðumlu, 44479730020 TC Kimlik numaralý MEHMET TURAN CENGÝZ'ýn nüfusta CENGÝZ olarak kayýtlý olan soy isminin BARAVÝ olarak; yine ayný yer BSN:34'te nüfusa kayýtlý Mehmet ve Þerife'den olma 30/05/1986 doðumlu, 44467730476 TC kimlik numaralý MUZAFFER CENGÝZ'in nüfusta CENGÝZ olarak kayýtlý olan soyisminin BARAVÝ olarak DEÐÝÞTÝRÝLMESÝNE ve bu þekilde nüfusaTESCÝLÝNE,

BASIN - 911623 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de

T.C. DÝYARBAKIR 8. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Esas-Karar No: 2018/319 Esas - 2018/305 1-Davanýn KABULÜ ile; 20110803230 T.C kimlik nolu, VESÝLE DURMUÞ'un nüfus kayýtlarýnda VESÝLE olan ön adýnýn "SEVDA" olarak DÜZELTÝLMESÝNE ve þekilde nüfusa TESCÝLÝNE,

BASIN - 911981 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de

DÝYARBAKIR - Bismil'de konutlara doðalgaz verilmesi dolayýsýyla Fatih Mahallesinde bulunan Adliye Lojmanlarýnda Bismil Cumhuriyet Baþsavcýsý Fatih Kocaman ve Diyargaz Genel Müdürü Mehmet Salih Deniz'in katýlýmý ile doðalgaz açýlýþ programý düzenlendi. Bismil ilçesinde 6 ay önce baþlatýlan doðalgaz hattý çalýþmalarýnýn ardýndan abonelik alma iþlemleri doðalgaz abone ofisinde baþladý. Ýlçenin ilk doðalgaz abonesi Adliye Lojmanlarýnda oturan Hakim ve Savcýlar oldu. Doðalgaz açýlýþ programýnda konuþan Diyargaz Genel Müdürü Mehmet Salih Deniz, Yaklaþýk 6 ay önce burada çalýþma baþlattýk. Þuana kadar 320 binanýn üzerinde doðalgaz split kutusu yerleþtirdik. Burada ilk defa Sayýn Baþsavcýmýz Fatih Kocaman'ýn gayretli çalýþmalarý neticesinde Adliye lojmanlarýnda doðalgaz veriyoruz. Tüm Bismil halkýna hayýrlý olmasýný diliyorum" dedi. Bismil Cumhuriyet Baþsavcýsý Fatih Kocaman ise , "Hizmetin ilçemize gelmesinde emeði geçen baþta Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan olmak üzere Belediye Baþkanýmýza ve Diyargaz ailesine teþekkür eder ilçemize hayýrlý olmasýný dilerim" diye konuþtu. (Haber Merkezi)


6

HABER

7 Aralýk 2018 Cuma

Keçi Burcu aç

Bu yýl Diyarbakýr’ýn partner il olarak yerini aldýðý 12. Travel Turkey Ýzmir Turizm Fuarý ve Kongresi, baþladý. 3 gün boyunca misafirlerini aðýrlayacak olan fuarda Diyarbakýr’ýn Kültürel ve tarihsel deðerlerinin yaný sýra yöresel ürünleri de tanýtýlacak. Fuarýn açýlýþýnda konuþan Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Diyarbakýr’ýn dünyaya sunacaðý çok zenginliðinin olduðunu vurguladý. Konuþmasýnda Surdaki çalýþmalara da deðinen Vali Güzeloðlu, ilçede yapýlan çalýþmalarýn tamamlanmak üzere olduðunu kaydetti. Sur’un yeniden canlanacaðýnýn altýný çizen Güzeloðlu, Keçi Burcu ve Alparslan Ýlköðretim Okulu’nun ise yakýn zamanda açýlacaðýný söyledi Mesut FÝÐANÇÝÇEK DÝYARBAKIR - 38 ülke ve Diyarbakýr'ýn aralarýnda bulunduðu 48 ilden bin 200'ü aþkýn katýlýmcýsýyla büyük bir buluþmaya ev sahipliði yapan 12. Travel Turkey Ýzmir Turizm Fuarý ve Kongresi, kaplarýný ziyaretçilerine açtý. Bu yýl Diyarbakýr'ýn partner il olarak yerini aldýðý Travel Turkey Ýzmir Turizm Fuarý ve Kongresi, sektörün tüm bileþenlerini üç gün boyunca Ýzmir'de buluþturacak.

Diyarbakýr’ýn her yönüyle tanýtýlýyor Diyarbakýr'ýn Kültürel ve tarihsel deðerlerinin yaný sýra yöresel ürünlerinin de tanýtýlacaðý fuarda, acente ve tur operatörleri, oteller ve konaklama tesisleri, havayolu þirketleri, uluslararasý destinasyonlar, iþ ve kongre turizmi, saðlýk turizmi, yat ve kruvaziyer turizmi, konsolosluklar, turizm merkezleri, birlik ve dernekler, turizm taþýmacýlýðý, kongre ve ziyaretçi bürolarý, otel ekipmanlarý, aktif turizm

ve macera turizmi, kültür turizmi, spor turizmi, eðitim turizmi, bankacýlýk ve sigorta þirketleri, turizm teknolojileri ile turizm medya kuruluþlarýnýn yaný sýra kalkýnma ajanslarý, valilikler, belediyeler, ticaret odalarý ile kamu kurumlarý yer alýyor.

“Turizm Geliþtirme Fonu çalýþmalarýmýz var” Fuarýn açýlýþýnda konuþan Kültür ve Turizm Bakaný Mehmet Nuri Ersoy, turizmde ilk yapýlmasý gereken þeyin zihniyet deðiþikliði olduðunu söyledi. Bakan Ersoy, "Patronlarýn yüzde 95'i otellerine geldiklerine genel müdürlerine doluluðu soruyor. En büyük hatayý burada yapýyoruz. Yarýndan itibaren genel müdüre soracaðýnýz soru otelin doluluðu deðil 'gecelik kiþi baþý gelirimiz ne oldu?' olmalý. Bunu artýrmazsak turizmdeki kaliteden taviz vermeye devam ederiz. Bunun için en önemli þey tanýtým. Bununla ilgili yeni adýmlar atýyoruz. Kýsa sürede Turizm Geliþtirme Fonu çalýþmalarýmýz var.

Biz tanýtýma ayrýlan bütçeyi yüzde 4-5'ler olarak beklerken, yüzde 1 bile tanýtým yapmadan turizmde bir yerlere gelmeye çalýþýyorsanýz baþka dünyada yaþýyorsunuz. Öyle bir dünya da yok. Bunu kabul edelim. Kendimizi baþkasýnýn küfesinde taþýtma alýþkanlýðýndan vazgeçmeliyiz. Herkes elini taþýna koymalý. Yarýndan tezi yok otellerin genel müdürlerine 'kiþi baþý gecelik gelir ne?' diyeceksiniz, sonra doluluðu soracaksýnýz, en son da maliyetleri soracaksýnýz. Nicelikten çok nitelikli turiste odaklanacaðýz. Önceliðiniz geliri artýrmak olmalý. Eðer maliyet olarak turizm yaparsanýz sonuç alamasýnýz. Fiyat artýrmak kolay iþ deðil. Önce vereceksiniz, sonra alacaksýnýz. Karþýlýksýz fi-

yat artýþýna girmek mümkün deðil. Benim Türkiye turizm açýsýndan inancým sonsuz" dedi.

“46 milyon üzeri turisti Türkiye’de aðýrlamýþ olacaðýz” 2016'da yaþanan olumsuzluklardan sonra 2017'de Türkiye turizminde baþlayan düzelmenin 2018'de hýzla devam ettiðini kaydeden Ersoy, "Yýl sonu 40 milyon hedefini yakalayacaðýz. Yurt dýþýndan gelen Türkleri de katarsak 46 milyon üzeri turisti Türkiye'de aðýrlamýþ olacaðýz. Sayý olarak Türkiye istenilen yerlere gelmiþ durumda. Önceliðimiz sayýdan çok niteliði artýrmak olacak. Nitelikli turisti hedefliyoruz. Þimdi öz güvenli olma zamaný. Þimdi Türkiye

olarak bir üst lige çýkma zamaný. Türkiye olarak buna hazýrýz. Ama maalesef hala küçük bir kesim devlet teþvikleri ile devlet katkýsý ile devam edecek 'küçük olsun benim olsun Türkiye ne olursa olsun' düþüncesiyle hareket etmek istiyor. Bu devir Türkiye'de kapandý. Bundan sonra küçük hesaplarýn pelinde deðil, büyük hesaplarýn peþinde hedeflerimizi büyük koyacaðýz. Buna ulaþmak için gerekli alt yapýya hazýrýz" diye konuþtu. Dünyanýn en büyük havalimanýnýn Ýstanbul'da hizmete girdiðini hatýrlatan Bakan Ersoy, "Avrupa ile kýyasladýðýmýzda, oranýn ekonomisi, turizm potansiyeli en büyük ülkesi 7 yýldýr Ýstanbul havalimaný ile kýyaslanmayacak kadar küçük havalimanýnýn açýlýþýný geciktiriyor. Biz 3,5 yýllýk gibi kýsa sürede en büyük havalimanýný hizmete almayý baþardýk. Turizm açýsýndan en önemli araçlardan biri olan ulaþýmla ilgili elimizde THY gibi silah var. THY, yeni havalmýnanýyla birlikte önümüzdeki yýllarda her yýl filosuna 50 uçak katacak, sipariþler verildi. Dünyanýn en çok noktasýna uçan THY, birkaç yýl içinde yeni uçaklarla Avrupa'nýn bir numaralý havayolu þirketi olacak. Hedefimiz sadece Avrupa'nýn deðil dünyanýn sayýlý havayollarý arasýna girmek. Bizim için hayati önemi olan altyapý, ulaþým sorunlarý çözüldükten sonra turizmin diðer paydaþlarý olarak kendimizde gerekli özgüveni bulup hýzlý yola almamýz gerekiyor. Önümüzdeki yýldan itibaren deðiþiklikler yapmak, yeni adýmlar atmak zorundayýz. Kararlý þekilde ilerliyoruz" ifadelerini kullandý.

“Diyarbakýr’ýn dünyaya tanýtýlacak zenginlikleri var” Diyarbakýr Valisi Hasan Basri Güzeloðlu ise, "Turizm adýna çok önemli geliþmelerin kazanýldýðý bu dönemde fuarýmýzýn, ülkemizin turizm etkinliklerine katký saðlayacaðýna inanýyorum. 33 medeniyete ev sahipliði yapan, her alanda görkemli geçmiþle sizleri kucaklayan Diyarbakýr adýna bu fuarýn önemli kazaným olduðuna inanýyorum. Geçmiþte terör örgütünün gerçek güzelliklerini perdelemek, yok etmek istediði Diyarbakýr'ýn dünyaya sunacaðý çok zenginlikleri var. Tarihi, kültürel


çýlýyor! varlýðý, inanç deðerleri ve her inancý kucaklayan hoþgörü kimliði; Diyarbakýr'ýn çok büyük zenginliðidir" dedi.

“Altýn Elma dönüm noktasý oldu” Daha sonra kentten fuara giden Diyarbakýrlý gazetecilerle bir araya gelen Vali Güzeloðlu, kentte yapýlan çalýþmalar ve turizm alanýndaki projeler hakkýnda deðerlendirmelerde bulundu. Diyarbakýr'ýn almýþ olduðu Altýn Elma ödülünün kent turizmi açýsýndan bir dönüm noktasý olduðunu söyleyen Güzeloðlu konuþmasýný þöyle sürdürdü; "Diyarbakýr'ý her yönüyle tanýtmaktan ve burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu çalýþmanýn Diyarbakýr'ý tarihi, kültürü ve zenginliði açýsýndan tanýtacaðýna inanýyorum. Sektörün paydaþlarýnýn, profesyonellerinin, Türkiye'deki il ve bölge ölçeklerindeki kurumlarýn katýldýðý geniþ bir buluþma gerçekleþtiriliyor. Terör örgütünün bitirmek istediði Diyarbakýr'ýmýzýn birikimlerini daha da büyütmek için çok önemli bir fýrsat. Diyarbakýr'ý tüm dünyanýn görüp yaþamasý olan bir zenginlik olarak görüyoruz. Diyarbakýr'ýn zengin kültürü, UNESCO korumasý altýndaki zengin kültür varlýklarý ve en önemlisi bütün bu birikimin ve zenginliðin yansýtýlmasý gerekiyor. Son 1,5 yýla baktýðýmýz zaman önemli aþamalar var. Her þeyden önce sürdürülebilir bir turizm politikasý ve giderek artan bir tanýtým çalýþmasý içerisindeyiz. Diyarbakýr'ýn Altýn Elma ödülünü almasý bir dönüm noktasý oldu. Uluslar arasý ödülle taçlanan bir Diyarbakýr turizmi çok iyi bir ivme kazandý. Kültür ve Turizm Bakanýmýz Mehmet Ersoy'un Diyarbakýr gezisi Diyarbakýr'a turizm bölgesi tanýmýnda Türkiye'nin Güneydoðusu merkezi kimliðini kazandýrdý ve yeni dönemde Diyarbakýr merkezli turizm projelerimize çok önemli katký ve destekler saðladý. Bunlardan en önemlisi Zerzevan Kalesi idi. Kazý çalýþmalarý varken tanýnmayan Zerzevan yýlsonunda bugün itibari ile 410 bin kiþinin ziyaret ettiði dünya çapýnda hem arkeolojik hem de inanç açýsýndan merkez konumuna geldi. Þüphesiz Zerzevan gibi nice yerlerimiz var. Ýnsanlýk geçmiþinin ortak inançlarýna dayanan ibadet yerlerimiz var.

Doða harikasý olan ve bugün hiç bilinmeyen Býrkleyn'den Seyhandede Þelaleleri'ne kadar sizi þaþýrtacak gizli ama çok güzel zenginliklerimiz var.

“Uluslar arasý buluþmalar Diyarbakýr’da gerçekleþtiriliyor” 639'da Ýslam'la tanýþan Diyarbakýr'ýn inancýmýz açýsýndan sahabeler þehri olduðu gerçeði var. Gastronomi anlamýnda dünyanýn her köþesine sunulabilecek lezzet sofrasý var. Hobi anlamýnda kuþ biliminden baþlayarak tesbihe kadar kýsaca tüm alanlarda turizmi doðru yönettiðiniz zaman hedefi çok yüksek olan bir Diyarbakýr gerçeði var. Bunu bilerek akýl ve strateji ile dünya ve Türkiye gerçeði ile sürdürdüðümüz bir politika içerisindeyiz. Tanýtým bu iþin olmazsa olmazýdýr. Eriþim de bu noktada çok önemlidir. Diyarbakýr Hava Limaný'mýz yýlsonu öncesinde 3 milyona ulaþan, Anadolu'dan yurt dýþý direkt uçuþlarý Almanya'ya gerçekleþtiren ve yüzde 80 doluluk oranlarýna ulaþan bir þehir potansiyeline sahiptir. Tüm çabamýz yurt dýþý direkt uçuþlara Hollanda'yý eklemek, devam eden Kýbrýs, Erbil ve Kuzey Irak'ý katabilmek ve iç hat uçuþlarýnda da yüzde 90'ý yakalayan Diyarbakýr'a diðer destinasyonlarý da eklemektir. Tüm bu çalýþmalar içerisinde alt baþlýklý çalýþmalarýmýz da var. Sektörümüzde çalýþan herkesin bilinçlenmesine Diyarbakýr zenginliðinin aktarýlmasýnda her bireyin bir gönül elçisi olma yolunda tanýtým çalýþmamýz var. Bu hedeflerin üç ayaðý vardýr; Kamu, yerel, sivil ve özel. Tüm paydaþlarla yakýn ve yoðun bir iliþki içerisindeyiz. Son bazda uluslar arasý buluþmalar Diyarbakýr'da gerçekleþtiriliyor. Son olarak TOBB'un reel sektör finans sektör zirvesi yapýldý. Standýmýzý ziyaret eden TÜMSÝAD Genel Baþkaný'mýz da bir yönetim kurulu toplantýsýný en kýsa zamanda Diyarbakýr'da yapacaklarýný söylediler. Bütün bunlar sadece Diyarbakýr'ý deðil, bölgeyi de etkileyecek. Çünkü turizm bütünleþik bir iþtir. Biz Diyarbakýr'ý konuþurken bölgesel ölçekte de turizmi konuþuyoruz. Kabul etmek gerekir ki bölgenin her alanda olduðu gibi turizm alanýnda da merkezi Diyarbakýr'dýr. Sur da çok önemli bir çalýþma alanýmýzdýr.

7

HABER

7 Aralýk 2018 Cuma

Sur'da terör örgütünün barikat ihaneti sonrasýnda bugün Sur, aslýna uygun geçmiþ ihtiþamýný yansýtan çok titiz bir çalýþma ile yeniden canlandýrýlýyor. Diyarbakýr'ýn kalbi olan Sur, gelecekte de kültür ve turizm anlamýnda Diyarbakýr'ý taþýyacaktýr. Ýnanýyorum ki bu programda çalýþmamýzý aktarmada çok önemli bir altyapý saðlayacaktýr."

“Sur Ýçi’ndeki turistik yolumuzu bitirdik” Keçi Burcu'nun ne zaman ziyarete açýlacaðýna iliþkin soruyu yanýtlayan Güzeloðlu sözlerini þöyle sürdürdü; "Projelerimiz kademeli olarak devam ediyor. Keçi Burcu ve Alparslan Ýlköðretim Okulu'nun olduðu bölgeyi yakýnda açacaðýz. Yolumuz bitti, son

kamulaþtýrýlan yapýnýn da yýkýlmasý ile Sur Ýçi'ndeki turistik yolumuzu bitirdik. Sur canlanmaya ve geçmiþin o güzel görkemini yaþamaya baþlayacak. Bütün bunlar bir plan dahilinde ve sürdürülebilir bir plan dahilinde olacak." Fuara katýlan Kayapýnar Belediyesi Dengbej Grubu, seslendirmiþ olduklarý ezgilerle katýlýmcýlara keyifli anlar yaþattý.

Örnek No: 25* T.C. DÝYARBAKIR 9. ÝCRA DAÝRESÝ 2018/800 TLMT. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadansonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 1.Ýhale Tarihi 2.Ýhale Tarihi Ýhale Yeri

No 1

: 10/01/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arasý. : 29/01/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arasý. : Has-Bay Yediemin Otoparký - Silvan Yolu Üzeri 7. Km. SUR / DÝYARBAKIR

Takdir Edilen Adedi KDV Deðeri TL. 72.000,00

1

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

%1 21AC681 Plakalý , 2017 Model , RENAULT Marka , Clio Touch 1.2 EDC 120 BG EU5 Tipli , VF15R400E59517443 Þasi No'lu , Yakýt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Hatcback 5 kapý , Rengi Kýrmýzý, 21 AC 681 Plaka sayýlý araç üzerinde yapýlan incelemede; kaportasýnýn temiz ve hasarsýz olduðu, plakasýnýn monteli olduðu ve lastiklerinin de yeni (%90) olduklarý Aracýn ruhsatý ve kontak anahtarý mevcut olmadýðýndan, araç çalýþtýrýlamadýðý, Ancak kapýlarý açýk olduklarýndan; 12.975 Km kullanýlmýþ olduðu tespit edildiði, aracýn genel görünümünden, hasarsýz olmasý, tüm parçalarýnýn monteli olmasýndan ve otoparka trafikte park halinde alýnarak çekici yardýmý ile getirilmiþ olduðundan; aracýn çalýþýr durumda olabileceði kanaatinde olunduðu 17/11/2018 Tarihli bilirkiþi raporundan anlaþýlmýþtýr.

(ÝÝK m.114/1, 114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir.

BASIN - 911617 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de


8

HABER

ÝHALE ÝLANI DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ HASTANELERÝ D.Ü Hastaneleri Organ Nakli Kliniði ( C Blok) Onarýmý Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2018/627246 1-Ýdarenin a) Adresi : DICLE ÜNIVERSITESI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI KAMPUS 21280 KAMPUS SUR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122488001 - 4122488520 c) Elektronik Posta Adresi : hsalma@dicle.edu.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : D.Ü Hastaneleri Organ Nakli Kliniði ( C Blok) Onarýmý Ýþi Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : D.Ü Hastaneleri Organ Nakli Kliniði ( C Blok) Onarýmý Ýþi c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 160 (yüz altmýþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastaneleri Baþhekimliði Satýnalma Birimi b) Tarihi ve saati : 21.12.2018 - 14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým Ýþlerinde Ýþ Deneyiminde Deðerlendirilecek Benzer Ýþlere Dair Tebliðde Yer Alan B III Grubuna Baðlý Bina Ýþleri, Bakým Onarým, Tamamlama veya Güçlendirme Ýþleri Benzer Ýþ Olarak Kabul Edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Benzer iþe denk sayýlacak Ýnþaat Mühendisliði ,Mimar,Makina Mühendisi,Elektrik Mühendisliði bölümü mezunlarýnýn Mezuniyet Belgesi veya Diplomalarýný sunmalarý halinde ihale konusu iþe denk sayýlacaktýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANELERÝ BAÞHEKÝMLÝÐÝ SATIN ALMA BÝRÝMÝ adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastaneleri Baþhekimliði Satýnalma Birimiadresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine Devamý 9’da

7 Aralýk 2018 Cuma

‘Manda sayýs

Diyarbakýr Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðü, Silvan’ýn Gürpýnar Köyü’nde manda iþletmesini ziyaret etti. Diyarbakýr Tarým ve Orman Ýl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, projelerle birlikte Diyarbakýr’da 2002 yýlýnda 2 bin 500 olan manda sayýsýnýn 18 bini geçtiðini belirtti Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðü, Silvan Ýlçesi Gürpýnar Köyü'nde Damýzlýk Manda Düvesi Yetiþtiriciliði Desteklemesi kapsamýnda yapýlan manda iþletmesini ziyaret etti. Ziyarete; Ýl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Uluslararasý Tarýmsal Araþtýrma ve Eðitim Merkezi Müdürü Mehdi Sümerli, Ýl Müdür Yardýmcýsý Mehmet Hüseyinoðlu, Hayvan Saðlýðý Yetiþtiriciliði Þube Müdürü Necattin Gönç, Silvan Tarým Ýlçe Müdürü Nejat Arslan ve teknik personeller katýldý.

“Mandalar en az 3 aylýk gebeyken satýlacak” Diyarbakýr Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi; "Bakanlýðýmýzca uygulanmakta olan''Damýzlýk Manda Düvesi Yetiþtiriciliðinin Desteklenmesine yönelik proje kapsamýnda 2017 yýlýnda yatýrým programýna alýnan Silvan Ýlçesi Gürpýnar köyü üreticisi Recep Birtane; ahýr inþaatý,makine ekipman alýmý ve hayvan alýmý aþamalarýný gerçekleþtirerek projesini tamamladý. Proje kapsamýnda 12-24 aylýk 150 Baþ Damýzlýk Manda düvesi ve 24 ay üstü 3 Baþ Damýzlýk Manda Boðasý alýndý. Hayvan alýmý dýþýnda yarý açýk 2 adet hayvan barýnaðý, gübre çukuru, gübre sýyýrýcý ve yem karma makinesi

destek ödemelerinden karþýlandý. Üreticimiz yaptýðý 1.429.230,00 TL yatýrým karþýlýðýnda Bakanlýðýmýzdan 690.000,00 TL tutarýnda hibe ödemesi aldý. Manda üreticiliði konusunda ülkede önemli bir payý olan ilimiz bu proje sayesinde Damýzlýk Manda üretimi konusunda önemli bir üs haline gelecek. Proje kapsamýnda yetiþtirilen mandalar en az 3 aylýk gebeyken satýlacak, böylece damýzlýk özelliði olan mandalarýn bölgede çoðalmasýný saðlayarak ilimiz ekonomisinin geliþmesine katkýda bulunulacak. Projenin tamamlanmasýndan sonra 04.12.2018 tarihinde Ýl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Uluslararasý Tarýmsal Araþtýrma ve Eðitim Merkezi Müdürü Mehdi Sümerli, Ýl Müdür Yardýmcýsý Mehmet Hüseyinoðlu, Hayvan Saðlýðý Yetiþtiriciliði Þube Müdürü Necattin Gönç, Silvan Tarým Ýlçe Müdürü Nejat Arslan ve teknik personeller iþletmeyi yerinde ziyaret ettiler."

Proje 12 ilde uygulanýyor Tarým ve Orman Ýl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ;"Bu proje Bakanlýðýmýz tarafýndan 12 ilde uygulanmaktadýr. Ýlk yapýlan tesislerden bir tanesi de þuan içinde bulunduðumuz tesistir. Diyarbakýr ilinin manda yönüyle bir altyapýsý var, geçmiþi var. Ýlimizde manda sayýsýný artýrmaya yönelik çalýþmalarýmýz oldu. Bu ça-


7 Aralýk 2018 Cuma

sý 18 bini aþtý’

9

EKO/HABER

ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.

BASIN - 912030 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de

ÝHALE ÝLANI lýþmalar kapsamýnda 2002 yýlýnda 2500 civarýnda olan manda sayýsý bugün geldiðimiz nokta 18000 bin rakamýný geçti. Diyarbakýr Türkiye'de manda sayýsý bakýmýnda ikinci sýrada yer alýyor. Dolayýsýyla yapýlan çalýþmalar neticesini verdi" dedi.

Üreticiye yüzde 50 hibe Manda Yetiþtiricisi Re-

cep Birtane; köylerinin Batman barajýnýn bitiþiðinde, mandacýlýða elveriþli bir köy olduðunu, Tarým ve Orman Bakanlýðýndan aldýðý %50 hibe ile iþletmesini yaptýðýný ve Tarým ve Orman Bakanlýðýna saðladýðý hibe için, Ýl ve Ýlçe Müdürlüklerine proje aþamasýnda sunduklarý destek için teþekkürlerini dile getirdi.

Türkler’in yüzde 63’ü seyahat düzenlemelerini akýllý telefon ile yapýyor

2

5 ülkede 16 bin 200’den fazla kiþinin katýlýmýyla gerçekleþen araþtýrmaya göre, Türk gezginlerin yüzde 63’ünün tüm seyahat düzenlemelerini akýllý telefon aracýlýðý ile yaptýðý görüldü

DÝYARBAKIR - Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, gezginlerde dijital araç kullanýmýna yönelik yapýlan araþtýrmayý inceledi. Ajans Press'in Travelport verilerinden ve medya yansýmalarýndan derlediði bilgilere göre, Türk gezginlerin yüzde 63'ünün tüm seyahat düzenlemelerini akýllý telefon aracý ile yaptýðý görüldü. Otel check-in iþlemlerinin de yüzde 54'ü akýllý cihazlar ile yapýlýrken, Türkiye'nin dijital araç kullanmada tüm ülkeler arasýnda 7'nci sýraya yerleþtiði belirlendi. Bununla birlikte Türklerin yüzde 88'i bir sonraki seyahatleri için araþtýrma yaparken sosyal medyada yayýnlanan videolarý ve fotoðraflarý etkin bir biçimde kullandýðý kaydedildi. Seyahate çýkmayý planlayanlarýn yüzde 26'sý da sosyal medyanýn karar vermede en etkili mecra olduðunu savundu. Türkiye'nin 7'nci sýrasýna yerleþ-

tiði listenin birinci sýrasýna ise Hindistan'ýn oturduðu gözlendi. ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleþtirdiði medya araþtýrmasýnda, konuyla ilgili yazýlý basýna yansýyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleþtirilen medya incelemesinde seyahat baþlýðý altýnda yazýlý basýnda 63 bin 128 haber çýktýðý görülürken, dijital medya ve dijital araçlarla ilgili ise 10 bin 319 haber çýkýþýnýn olduðu görüldü. Uygulamalar ve internete eriþim imkânlarýnýn artýþý, seyahat tercihlerinde de etkili olurken konu hakkýnda medyanýn da duyarsýz kalmadýðý görüldü. (Haber Merkezi)

KARAYOLLARI 9 BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ ÝÞLETMELER BAÞMÜHENDÝSLÝÐÝ VE ÞANLIURFA OTOYOL BAKIM ÝÞLETME ÞEFLÝÐÝ BÜNYESÝNDE: 3 ADET ÇÝFT KABÝNLÝ PÝKAP, 4 ADET 5 KÝÞÝLÝK PANELVAN, ÇALIÞTIRILMASI GEREÇ, PERSONEL NAKÝL ÝLE MALZEME, ARAÇ-G HÝZMET ALIMI ÝÞÝ BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ-9 9.BÖLGE DÝYARBAKIR DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Karayollarý 9 Bölge Müdürlüðü Ýþletmeler Baþmühendisliði ve Þanlýurfa Otoyol Bakým Ýþletme Þefliði Bünyesinde: 3 adet çift kabinli pikap, 4 adet 5 kiþilik panelvan, Çalýþtýrýlmasý ile Malzeme, Araç-Gereç, Personel Nakil Hizmet Alýmý Ýþi hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2018/628818 1-Ýdarenin a) Adresi : BÜYÜKALP CADDESÝ 21100 YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122288050 - 4122245068 c) Elektronik Posta Adresi : bol9@kgm.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : 335 gün süresince 3 adet çift kabinli pikap, 4 adet 5 kiþilik panelvan çalýþtýrýlmasý iþi Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Karayollarý 9. Bölge Müdürlüðü Ýþletmeler Baþmühendisliði ve Þanlýurfa Otoyol Bakým Ýþletme Þefliðinde c) Süresi : Ýþe baþlama tarihinden itibaren 335(üç yüz otuz beþ) gündür 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Büyükalp Cad. Karayollarý 9.Bölge Müdürlüðü Lojman Giriþi Yaný Ýhale Salonu b) Tarihi ve saati : 03.01.2019 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 4925 sayýlý Karayolu Taþýma Kanununun 5.maddesinde belirtilen Yetki Belgesi alma zorunluluðu nedeniyle ihale kapsamýnda belirtilen iþleri yapabilmek için Bakanlýktan yetki belgesi alýnmasý zorunludur. Ýstekliler K1 yetki belgesini teklif dosyasýnda idareye sunacaklardýr. Bu hizmet iþinde kullanýlacak olan Pikap ve Panelvanlar 2016 model ve üzeri olacaktýr. ÝSTEKLÝLERÝN BU HÝZMET ÝÞÝNDE KULLANACAKLARI PÝKAP VE PANELVANLARA AÝT BÝLGÝLERÝ ÝÇEREN LÝSTEYÝ (EK 1 - TAÞIT TÝP MODEL ÇÝZELGESÝ) TEKLÝF DOSYASI BÜNYESÝNDE SUNMALARI ZORUNLUDUR. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. Devamý 10’da


10 YADER Diyarbakýr Temsilciliði kuruldu Yetiþtirme Yurtlarýndan Ayrýlanlarý Koruma, Yardýmlaþma ve Sosyal Dayanýþma Derneði Diyarbakýr Temsilciliðine Nurettin Yýldýz getirildi DÝYARBAKIR - Merkezi Ankara'da bulunan Yetiþtirme Yurtlarýndan Ayrýlanlarý Koruma, Yardýmlaþma ve Sosyal Dayanýþma Derneði'nin (YADER) Diyarbakýr temsilciliði açýldý. Derneðin temsilciliðine Nurettin Yýldýz getirildi. Konuya iliþkin açýklama yapan YADER Genel Baþkaný Salih Çetin, derneklerinin yetiþtirme yurtlarýndan ayrýlanlarý ve 2828 sayýlý kanun ve deðiþikliklerindeki kanunlarla devletin korumasý altýnda barýnan korunmaya muhtaç çocuklarýn maddi ve manevi sorunlarýný çözmek, aile birliðinin önemini topluma anlatmada proje ve faaliyetler yapmak ve korunmaya muhtaç çocuklarýn her türlü tehlikeden korunmasýný saðlamak amacýyla kurulduðunu belirtti. Bu amaçlarý gerçekleþtirmek için genel merkezi Ankara'da olmak üzere 7 bölgedeki illerde temsilcileriyle faaliyet sürdürdüklerini belirten Çetin, "Derneðimiz bu baðlamda bahse konu amacýmýzýn etkinliðini arttýrmak amacýyla tüm illerde teþkilatlanma çalýþmalarýna devam etmektedir. Derneðimizin teþkilatlanma çalýþmalarýnda vatanýmýzýn tarihsel süreçte önemli yere sahip olan Diyarbakýr ilimizde temsilciliðimiz merkez yönetim kurulu kararýnca faaliyete geçirilmiþ ve gençlerimize verdiðimiz öneme istinaden YADER Diyarbakýr Ýl Temsilciliðine Nurettin Yýldýz kardeþimizin atamasý yapýlarak, valiliðe de gerekli bildirimde bulunulmuþtur" dedi. (ÝHA)

Çermikli muhtarlar ‘Karamehmetoðlu’ dedi DÝYARBAKIR - Çermik ilçesinin 60 mahalle ve köy muhtarý ilçe belediye binasý önünde toplanarak açýklama yaptý. Ýlçenin AK Partili mevcut Belediye Baþkaný Þehmus Karamehmetoðlu'nu 31 Mart'ta yapýlacak yerel seçimlerden sonra tekrar belediye baþkaný olarak görmek istediklerini ifade eden muhtarlar, 2 yýldýr belediye baþkanlýðý görevini yürüten Karamehmetoðlu'nun ilçeye 30 yýlda yapýlmayan hizmetleri kýsa sürede yaptýðýný söyledi. Muhtarlar adýna açýklama yapan Baykal Mahalle Muhtarý Mustafa Daðtekin, ilçe için en doðru tercihin Karamehmetoðlu olacaðýný vurgulayarak, "Bizler Çermik mahalle muhtarlarý olarak önümüzdeki yerel seçimde 2 yýldan beri baþarýyla görevini yürüten ve taraflý, tarafsýz bütün halkýn takdirini kazanan, 30 yýldan beri ilçede yapýlamayan hizmetleri 2 yýlda gecesini gündüzüne katarak yapmaya çalýþan Belediye Baþkaný Þehmus Karamehmetoðlu'nu AK Parti adayý olarak görmek istiyoruz. Çermikli muhtarlar olarak vatandaþlarýn da isteði doðrultusunda hizmet için en doðru tercih Þehmus Karamehmetoðlu olacaktýr. Ýlçe için, AK Parti için ve memleket için Þehmus Karamehmetoðlu diyoruz" dedi. (ÝHA)

HABER

7 Aralýk 2018 Cuma

4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatýný gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak saðlanabilir. 4.2.2. Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri: a) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olan istekliler yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini, b) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olmayan istekliler, yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin saðlandýðýný göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eþdeðer belgelerde; a) Cari oranýn (dönen varlýklar / kýsa vadeli borçlar) en az 0,75 olmasý, b) Öz kaynak oranýnýn (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmasý, c) Kýsa vadeli banka borçlarýnýn öz kaynaklara oranýnýn 0,50'den küçük olmasý, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranýr. Yukarýda belirtilen kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son iki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yýlýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. Serbest meslek erbabýnýn vereceði, ilgili mevzuatýna göre düzenlenmiþ ve onaylanmýþ serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen deðerlere göre, son yýla ait toplam gelirin toplam gidere oranýnýn veya son iki yýla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden bulunacak oranýn en az (1,25) olmasý þartý aranýr. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir ya da vergi dairesince onaylý olmasý gerekir. Ýhale veya son baþvuru tarihi yýlýn ilk dört ayýnda olan ihalelerde, bir önceki yýla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini saðlayamayanlar ise iki önceki yýlýn belgeleri ile üç önceki yýlýn belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. 4.2.3. Ýþ hacmini gösteren belgeler: a) Ýhalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altýnda devam eden hizmet iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen hizmet iþlerinin parasal tutarýný gösteren, ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýlda düzenlenmiþ faturalar, Bu belgelerden birinin sunulmasý yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altýnda devam eden iþlerin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen iþlerin parasal tutarýnýn ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmamasý gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saðlayan ve saðladýðý kritere iliþkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son iki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yýlýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanamadýðýna bakýlýr. Yýlýn ilk dört ayýnda olan ihalelerde, bir önceki yýla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yýlýn gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini saðlayamamasý halinde, iki önceki yýlýn ve üç önceki yýlýn gelir tablolarý sunulabilir. Bu durumda, gelir tablolarý sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak, " Her türlü personel taþýma iþleri " benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 190 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Karayollarý 9.Bölge Müdürlüðü Ýhaleler Baþmühendisliði adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayollarý 9.Bölge Müdürlüðü Ýhaleler Devamý 11’de


7 Aralýk 2018 Cuma

Huzurlu Parklar ve Okul Önleri Uygulamasý Ýçiþleri Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada, 16 bin 500 okul çevresinde ve 10 bin 157 parkta Huzurlu Parklar ve Okul Önleri Uygulamasý yapýldýðý belirtildi DÝYARBAKIR - Ýçiþleri Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada, Emniyet Genel Müdürlüðü ve Jandarma Genel Komutanlýðý birimleri tarafýndan 16 bin 500 okul çevresinde ve 10 bin 157 parkta Huzurlu Parklar ve Okul Önleri Uygulamasý yapýldýðý belirtildi. Açýklamada, "Çocuklarýn her türlü zararlý faktörden uzak tutulmasý, eðitim ve öðretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi, okul önleri ile parklarda önleyici ve caydýrýcý tedbirlerin alýnmasý amacýyla Emniyet Genel Müdürlüðü ve Jandarma Genel Komutanlýðý birimleri tarafýndan baþta asayiþ ve narkotik olaylarý olmak üzere suç iþleme amacýndaki þahýslarýn caydýrýlmasý, aranan þahýslarýn yakalanmasý, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eþ zamanlý olarak 5 Aralýk 2018 Çarþamba günü 07:00-09:00, 13:00-16:00 ve 18:30-20:30 saatleri arasýnda okul önleri ile çevresindeki elektronik oyun salonlarýnda, internet kafelerde ve halkýn yoðun olarak bulunduðu, ailelerin çocuklarý ile vakit geçirdiði park, bahçe, sahil kenarý iþletmeleri vb. yerlerde 20 bin 937 emniyet ve 27 bin 840 jandarma personeli olmak üzere toplam 48 bin 777 personel, 190 dedektör köpek ve 11 bin 336 ekibin katýlýmý ile 16 bin 500 okul çevresinde ve 10 bin 157 parkta Huzurlu Parklar ve Okul Önleri Uygulamasý yapýlmýþtýr" denildi. "Uygulama sonucunda; 392 bin 371 þahýs sorgulanmýþ, 17 bin 075'i okul servis aracý olmak üzere toplam 152 bin 127 araç denetlenmiþ ve 12 bin 954 umuma açýk iþ yeri kontrol edilmiþtir." denilen açýklamada 3 adam öldürme, 4 yaðma, 66 yaralama, 39 hýrsýzlýk, 28 dolandýrýcýlýk, bir cinsel taciz, 3 çocuðun cinsel istismarý, 3 uyuþturucu madde ticareti yapmak, 26 kaçakçýlýk, 960 diðer suçlardan olmak üzere toplam bin 137 aranan þahýs yakalanmýþtýr." ifadeleri kullanýldý. (ÝLKHA)

Büyükþehir Belediyesi iþ saðlýðý ve güvenliði çalýþmalarýný artýrýyor DÝYARBAKIR- iþ kazalarýnýn önüne geçmek ve meslek hastalýklarýnýn oluþmasýný engellemek amacýyla çalýþmalarýný sürdüren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, Yeniþehir Ýlçesi Yolaltý Mahallesi Elazýð Caddesi üzerinde bulunan Ulaþým Daire Baþkanlýðý yerleþkesinde çalýþan 200'e yakýn personelin faydalanabileceði revir açtý. Revirin açýlýþý Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryýlmaz tarafýndan yapýldý. Açýlýþtan önce kýsa bir açýklama yapan Eryýlmaz, Büyükþehir Belediyesi hizmetlerinin yoðun bir þekilde devam ettiðini belirterek bu hizmetler yürütülürken iþ saðlýðý ve güvenliðini ihmal etmediklerini söyledi. Eryýlmaz, "Birinci amacýmýz çalýþanlarýn saðlýk seviyesini en üst düzeyde tutmak ve orada muhafaza etmek, ikinci amacýmýz ise iþyerinin güvenliði. Tesislerimizin, belediye birimlerinin güvenli bir þekilde kalmasýdýr. Bunlar hasýl olunca da üretim ve verim artar. Ýþ hayatýnda risk hiçbir zaman sýfýr olmaz. Her zaman elde olmayan nedenlerle ufak tefek kazalar oluyor. Hýzlý müdahale amaçlý revir açýlýþý gerçekleþtiriyoruz" dedi. (Haber Merkezi)

11

HABER

Baþmühendisliði Ýhale Salonu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.

BASIN - 911929 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de

T.C. DÝYARBAKIR 9. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Esas-Karar No: 2018/241 Esas - 2018/922 1-Davanýn KABULÜ ile; Diyarbakýr Ýli, Lice Ýlçesi, Esenler mahallesi, Cilt no: 33, Hane no:53, BSN:178'de nüfusa kayýtlý, Hüseyin ve Hakime'den olma 05/11/2006 doðumlu, 13949019118 TC Kimlik numaralý RAZÝYE RABÝA MERSÝN'in nüfusta RAZÝYE RABÝA olarak kayýtlý olan isminin ZELAL olarak DEÐÝÞTÝRÝLMESÝNE ve bu þekilde nüfusa TESCÝLÝNE,

BASIN - 911631 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de

T.C. DÝYARBAKIR 8. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Esas-Karar No: 2018/279 Esas - 2018/283 1- Davanýn KABULÜ ile; 35032298934 T.C kimlik nolu, MUSTAFA TAÞYÜREK'in nun nüfus kayýtlarýnda TAÞYÜREK olan soy adýnýn "ÖZDEN" olarak DÜZELTÝLMESÝNE ve þekilde nüfusa TESCÝLÝNE,

BASIN - 911644 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de

T.C. DÝYARBAKIR 8. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Esas-Karar No: 2018/346 Esas - 2018/307 1- Davanýn KABULÜ ile; 26104600830 T.C kimlik nolu, MEYMENET PEKSU'nun nüfus kayýtlarýnda MEYMENET olan ön adýnýn "MERVE" olarak DÜZELTÝLMESÝNE ve þekilde nüfusa TESCÝLÝNE,

BASIN - 911639 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de

T.C. DÝYARBAKIR 8. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Esas-Karar No: 2018/395 Esas - 2018/332 1-Davanýn KABULÜ ile; 53287448966 T.C kimlik nolu, ZERO ADANIR'ýn nüfus kayýtlarýnda ZERO olan ön adýnýn "ZEHRA" olarak DÜZELTÝLMESÝNE ve þekilde nüfusa TESCÝLÝNE,

BASIN - 911986 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de


Kuruluþ Yýlý: 3 Mayýs 2007

7 ARALIK 2018 CUMA Yýl: 12 - Sayý : 3908

www.diyarbakiryenigun.com

Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Amedspor 3’te 3 peþinde Pütürge Belediyespor’un küme düþme korkusu yok MALATYA - Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta mücadele eden Pütürge Belediyespor'un teknik sorumlusu Mahmut Evren, küme düþme gibi bir korkularýnýn olmadýðýný söyledi. BAL'da bu sezon ilk kez mücadele eden Pütürge Belediyespor, 1920 Maraþspor yenilgisinin ardýndan, bu hafta oynayacaðý zorlu Dersim 62 Spor maçý hazýrlýklarýný sürdürüyor. Ýnönü Üniversitesi Stadý'nda gerçekleþtirilen antrenmana 16 oyuncu katýldý. Teknik direktör Mahmut Evren nezaretinde çalýþan oyuncular, düz koþu ve ýsýnma hareketlerinin ardýndan dar alanda pas oyunu oynadý. Takýmýn teknik patronu Mahmut Evren, yaþadýklarý sýkýntýlara raðmen yoðun tempoda çalýþmalarýný sürdürdüklerini ifade ederek, "Maraþ deplasmanýna puan için gitmiþtik. 70. dakikaya kadar da iyi mücadele ettik. Hakem, ofsayttan yediðimiz golü sahaya giren taraftarlarýn baskýsý sonucu geçerli saydý. Bu gol sonrasý moral olarak çöktük" dedi. Evren, dar bir kadroyla mücadele ettiklerini belirterek, þunlarý söyledi: "Bulunduðumuz konumdan dolayý oyuncularýmýzýn kafalarýný kaldýrmasý biraz daha özgüvenli olmasý lazým. Göreve geldiðimden beri 13 oyuncuyla takýmý sahaya çýkarýyorum. Mustafa, Garip, Yusuf, Hýdýr, Korkut'tan sakatlýk ve cezalar nedeniyle yararlanamadým. Dersim 62 Spor maçýndan sonra cezalarýmýz bitiyor. Yönetim bizim için þartlarý düzeltmek adýna elinden geleni yapýyor. Küme düþme gibi bir korkumuz yok ama sýkýntýlarla boðuþtukça her þey üst üste geliyor." Dersim 62 Spor maçýnda puan ya da puanlar almak istediklerini dile getiren Evren, "Ýlk yarý kalan haftalarda mümkün olduðunca puan alýp, alt sýralardan kurtulacaðýz. Bu haftadan itibaren her þeyimizi sahaya koyacaðýz. Dersim þampiyonluk için bir takým kurdu ama bizim rakiplerin durumuyla ilgilenecek vaktimiz yok. Çýkacaðýz ve kendi oyunumuzu oynayýp, istediðimiz sonucu alacaðýz" diye konuþtu. Pütürge Belediyespor, ligin 12'inci haftasýnda Dersim 62 Spor ile sahasýnda karþý karþýya gelecek. 9 Aralýk Pazar günü Yeþiltepe 1 nolu sahada oynanacak olan karþýlaþma saat 14.00'da baþlayacak. (ÝHA)

C

M

Y

K

Son iki haftada aldýðý galibiyetlerle çýkýþa geçen Amedspor, Pazar günü Kastamonu deplasmanýnda da kazanarak çýkýþýný sürdürmek istiyor

Mehmet Uður ÇAKIL

DÝYARBAKIR- Yeni Diyarbakýr Stadyumu'nun açýlýþ maçýnda Bodrumspor'u farklý maðlup ederek moral bulan Amedspor, ligin 16. Haftasýnda Pazar günü Kastamonu 1966 'ya konuk olacak. Son iki haftada topladýðý 6 puanla baþarýlý bir performans sergileyen Amed spor, Kastamonu 1966 karþýsýnda da yükseliþini sürdürmeyi hedefliyor. Talaytepe Þehmuz Özer Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Budakýn yönetiminde idmanlarýný sürdüren Amedspor'da morallerin yerinde olduðu gözleniyor. Son haftalarda gösterdiði performansla dikkat çeken genç oyuncu Muhlis Ýstemi'nin þans verilmesi halinde maçýn sonlarýna doðru oyuna girmesi bekleniyor. Alýnan baþarýlý sonuçlarýn ardýndan Play-Off potasý için umutlan Amedspor, Play-Off potasýnda yer alan rakibi karþýsýnda sahadan eli boþ ayrýlmak istemiyor.

Diyarbekirspor’da Nevzat Türkoðlu dönemi Diyarbekirspor’da Ýskender Eroðlu’nun istifasýnýn ardýndan teknik direktörlük görevine Nevzat Türkoðlu getirildi Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- Diyarbekirspor'da peþ peþe alýnan kötü sonuçlarýn ardýndan yine beklendiði gibi teknik direktör deðiþikliði yaþandý. Muðlaspor yenilgisinin ardýndan istifa eden Ýskender Eroðlu'nun yerine teknik direktörlüðe Nevzat Türkoðlu getirildi. Diyarbekirspor

Amed kadýn futbol takýmý sýký çalýþýyor

Onursal Baþkaný Feyzi Ýlhanlý ile görüþen Nevzat Türkoðlu, sözleþmeye imza attý. Türkoðlu'nun sezon sonuna kadar Diyarbekirspor'u çalýþtýracaðý belirtildi. Diyarbakýr doðumlu 49 yaþýndaki Nevzat Türkoðlu, bu sezon DÝYARBAKIR - Kadýnlar 1. Futbol Ligi Takýmlarýndan Amed Sportif Faaliyetlerde, Konak Belediyespor maçý hazýrlýklarý devam ediyor. 9 Aralýk Pazar günü Diyarbakýr'da oynanacak maçýn hazýrlýklarýný Talaytepe Þehmus Özer Tesislerinde sürdüren yeþil kýrmýzýlý beyazlý takýmda, hedef galibiyet olarak belirlendi. Hakkarigücü maçýnda sakatlanan kaptan Güzide Alçu ve

Diyarbekirspor'un baþýnda görev yapacak olan 3. Teknik direktör oldu. Yeþil-Kýrmýzýlýlar sezona Bülent Akan yönetiminde baþlarken, Eylül ayýnýn sonunda Akan ile yollar ayrýlmýþ ve yerine Ýskender Eroðlu getirilmiþti. Zelal Baturay'ýn yer almadýðý idman yaklaþýk 1,5 saat sürdü. Yeþil kýrmýzýlý beyazlý takým, 10 puanla ligin üçüncü sýrasýnda yer alan ve þampiyonluk hedefi belirleyen Konak Belediyespor maçýný bugün yapacaðý idmanla sürdürecek. Amed Sportif Faaliyetler, konak Belediyespor ile 9 Aralýk Pazar günü Saat 12.00'de Talaytepe Þehmus Özer tesislerinde karþýlaþacak. (Haber Merkezi)

07.12.2018 cuma  
07.12.2018 cuma  
Advertisement