Page 1

Þüpheli araç polisi alarma geçirdi DÝYARBAKIR Merkez Yeniþehir ilçesindeki Orduevi önüne park edildikten sonra sürücüsü M.B ve beraberindeki genç kýzýn hýzla uzaklaþtýðý 21 KH 734 plakalý araç, hareketli anlarýn yaþanmasýna yol açtý. Olay yerine çaðrýlan polis ekipleri, çevrede geniþ güvenlik önlemi alarak, bölgeyi araç ve yaya geçiþine kapattý. GÜNCEL 03

6 MART 2013 ÇARÞAMBA FÝYATI: 25 KRÞ.

Ebabiller kovuluyor mu?

05

www.diyarbakiryenigun.com

‘Mevsimlik Tarým Ýþçileri Kurultayý’ yapýlacak

“Görüþmeler olumlu sonuçlandý” FEDERE Kürdistan Bölgesinde temaslarda bulunan heyette yer alan BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan yapýlan görüþmelere iliþkin açýklamalarda bulundu. Kandil'de Murat Karayýlan baþkanlýðýnda bir heyetle görüþtüklerini belirten Tan, görüþmenin olumlu sonuçlandýðýný vurguladý. 11’de

‘Televizyon geliþimi olumsuz etkiliyor’

18

02

Uyuþturucuya geçit yok Diyarbakýr Emniyet Müdürü Recep Güven, son bir ayda Diyarbakýr'da 2 ton esrar maddesinin ele geçirildiðini kaydetti. Güven, özellikle okul önlerinde satýþ yapanlara karþý aralýksýz operasyonlar yapýldýðýný vurguladý 4 ayrý operasyon DÝYARBAKIR Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Þube Müdürlüðü Narkotik Suçlar Büro Amirliði ekipleri tarafýndan kent genelinde düzenlenen 4 ayrý operasyonda 405 kilo esrar maddesi, fiþek diye tabir edilen 54 adete satýþa hazýr esrar, kaleþnikof silah ve bu silaha ait çok sayýda mermi ele geçirildi.

Satýþa hazýr halde EMNÝYET Müdürü Recep Güven, son bir ayda Diyarbakýr'da 2 ton esrar maddesinin ele geçirildiðini söyledi. Güven, uyuþturucu tacirlerine özellikle de okul önlerinde satýþ yapanlara karþý aralýksýz operasyonlarýn yapýldýðýný ve bu kapsamda düzenlenen son operasyonda satýþa hazýr fiþek diye tabir edilen esrar paketinin ele geçirildiðini ifade etti. HABER 12

ayrýntý

Haber mi sýzdýrma mý? Mesut FÝÐANÇÝÇEK

C

M

Y

K

þanan iç saSURÝYE’de ya ülkelerinvaþ nedeniyle ürkiye'ye den kaçarak T ýlar yaþam gelen sýðýnmac riyor. Yaþamücadelesi ve olumsuzlukmýþ olduklarý sýðýnmacýlar nedeniyle hýrsýzlýða , lar, fuhuþtan tü iþlere kö kadar birçok ed Göç-Der bulaþýyor. Am riyeli sýðýnyetkilileri, Su mýþ olduðu macýlarýn yaþa rilmesi sorunlarýn gide ediyeler el B için Valilikler, Örgütlem ve Sivil Toplu a gelerek ri'nin bira aray yonu’ kur‘Tespit Komis 13’te masýný istiyor. FOTO: ARÞÝV

Hastaneye suç duyurusu

3’te

Kadýn sürücüler daha az kusurlu

‘Tespit Komisyonu’ kurulmalý...

07

DÝYARBAKIR Çocuk ve Kadýn Hastalýklarý Hastanesi'nde yaþamýný yitiren 9 aylýk Adnan Çelik isimli bebeðin babasý Yusuf Çelik, bebeðinin yanlýþ teþhis ve ihmal sonucu yaþamýný yitirdiði gerekçesiyle hastane yönetimi ve doktorlar hakkýnda Diyarbakýr Cumhuriyet Savcýlýðý'na suç duyurusunda bulundu. GÜNDEM 04

‘Barýþ ve özgürlük mutlaka gelecek ’ PARTÝSÝNÝN grup toplantýsýnda konuþan BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak, "Biz herkesi onurlu barýþýn tarafý olmaya davet ediyoruz. Onurlu bir barýþ ve özgürlük mutlaka gelecek" dedi. 8’de


2

SAÐLIK

6 Mart 2013 Çarþamba

‘Televizyon geliþimi olumsuz etkiliyor’ Çocuklarýn uzun süre televizyon izlemesinin zihinsel, ruhsal ve fiziksel geliþimleri açýsýndan birçok olumsuz etkilerinin bulunduðunu belirten Memorial Diyarbakýr Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzmaný Prof. Dr. Ahmet Yaramýþ, iki yaþýna kadar çocuðun büyüme ve geliþmesi ne kadar önemliyse, beyin geliþiminin de o derece önemli olduðu söyledi bozukluklarý ve hatta konuþma geriliklerine neden olduðu gösterilmiþtir" diye konuþtu.

HAKAN POLAT

DÝYARBAKIR Çocuklarýn diðer insanlarla iletiþim kurarak öðrenmeye programlandýðýný, zihinsel geliþimleri için eriþkinler ve diðer çocuklarla pozitif iletiþime ve interaktif oyunlara ihtiyaçlarý olduðunu söyleyen Memorial Diyarbakýr Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzmaný Prof. Dr. Ahmet Yaramýþ, televizyonun çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri konu-

sunda bilgi verdi. Yaramýþ, "Çocuklarýn

beyinleri yaþamlarýnýn ilk yýllarýnda hýzla geliþir ve sadece ilk yýlýn sonunda doðduðu anýnkinden üç katýna ulaþýr. Çocuklarýn bu dönemde maruz kaldýklarý uyaranlarýn, pozitif veya negatif olarak beyin geliþimi üzerinde büyük bir etkisi vardýr" dedi.

‘Konuþma geriliðine neden oluyor’

Prof. Dr. Ahmet Yaramýþ, çocuklara, özellikle beyin geliþimi sürecindeyken uzun süre televizyon izletilmesi, her çocuk için olmasa da bazý çocuklarýn dil becerilerini, kelime daðarcýklarýný, çevreleri ile olan sözel, görsel ve sosyal iletiþimlerini ve motor becerilerini olumsuz yönde etkileyebildiðini söyledi. Yaramýþ, "Birçok anne ve babanýn inanýþýna göre erken yaþlarda televizyon izlemenin çocuðun beyin geliþimine katký saðladýðý tezi, yapýlan kontrollü çalýþmalarla çürütülmüþtür. Aksine yeme bozukluklarý, aþýrý kilo alýmý, kalp rahatsýzlýðý, þiddete eðilim, uyku

Halkýn yarýsýnýn baþý aðrýyor Türk Nöroloji Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ýnan, halkýn yarýsýnýn baþ aðrýsýndan muzdarip olduðunu söyledi. Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nöroloji uzmaný Doç. Dr. Levent Ýnan, bedensel, ruhsal ve sosyal bir hastalýk olan baþ aðrýsýnýn Türkiye'de yaygýn görüldüðünü, toplumun yüzde 40-50'sin-

de migren ya da gerilim tipi baþ aðrýsý olduðunu bildirdi. Baþ aðrýsýyla depresyon arasýnda sýký iliþki olduðunu, baþ aðrýsýnýn depresyona, depresyonun ise baþ aðrýsýna yol açtýðýný

Düzenli uykunun saðlýklý yaþamýn bir parçasý

olduðunu anlatan Memorial Diyarbakýr Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzmaný Prof. Dr. Ahmet Yaramýþ yapýlan araþtýrmalarda, korku ve þiddet içeren çizgi film, sinema filmi ve dizi izleyen çocuklarda; kabus görme, uyku problemi, yalnýz kalmaktan korkma gibi sorunlarýn geliþtiði belirlendiðinin uyarýsýnda bulundu. Yaramýþ, "Televizyon izlenecekse, çocuðun yaþýna, kiþilik özelliklerine uygun programlar seçilmeli ve mümkünse ebeveynler çocuklarýyla birlikte kýsa süreli televizyon izlemelidirler. Çocuklarýn þiddet içerikli olmasa bile televizyon, video, bilgisayar oyunlarý karþýsýnda geçirdikleri sürenin günde 1-2 saatten fazla olmamasýna ebeveynler ve bakýcýlar tarafýndan dikkat edilmesi gerekmektedir. Yapýlan çalýþmalar; aþýrý televizyon izleyen çocuklarýn daha göbekli, kanda trigliserit seviyelerinin daha yüksek olduðu ve kalp hastalýklarý ile birlikte diyabet risklerinin daha fazla olduðunu göstermiþtir. Ayný zamanda bu durum çocuðun okul performansýný ve eðitim baþarýsýný da olumsuz yönde etkilemektedir" þeklinde konuþtu.

anlatan Ýnan, þu bilgileri verdi:''Yapýlan çalýþmaya göre toplumun yüzde 1720'sinde depresyon görülüyor. Bunlarýn da yüzde 60'ý baþ aðrýsý çekiyor. Migren ya da gerilim tipi baþ aðrýsý olanlarýn yüzde 2050'sinde ise zamanla depresyon ortaya çýkýyor. Bu rakamlar bize baþ aðrýsýnýn toplumun büyük kýsmýný yakýndan ilgilendirdiðini ve depresyonla baþ

aðrýsý birlikteliðinin önemini ortaya koyuyor.'' Hastada yeterli farkýndalýk geliþmemesi halinde aþýrý aðrý kesici kullanma yoluna gidildiðini, bunun da baþ aðrýlarýnýn azalmasý bir yana daha artmasýna yol açtýðýný anlatan Ýnan, durumun zamanla kýsýr döngüye dönüþtüðünü, daha çok ilaç alan hastanýn baþýnýn daha çok aðrýdýðýný belirtti.

‘Bebek dahi olsa onunla konuþun’

Çocuklarýn uzun süre televizyon izlemesinin; astým, alerjik hastalýðýnýn yaný sýra hipertansiyon gibi kronik hastalýklara da eðilimi artýrdýðý, ayrýca ruh saðlýklarýný olumsuz yönde etkilediðini hatýrlatan Yaramýþ, "Bu nedenle aileler çocuklarýyla bebek dahi olsa sýk sýk konuþmalý, göz temasý kurmalý, ev ortamýnda mümkünse renkli giysiler giyerek bebeðin dikkatini daha çok toplamaya çalýþmalýdýrlar. Bebekleri, kucaða alarak sevgi gösterisinde bulunulmalý, huysuzluk yapmasýn diye kendi baþlarýna televizyon karþýsýnda saatlerce vakit geçirmelerine izin verilmemelidir. Duygusal ve sosyal iletiþimin daha saðlýklý geliþmesi için çocuklarý aile ortamýnda mümkün olduðu kadar açýk bir þekilde ve geleneksel yöntemlerle yetiþtirilmesi önerilmektedir" dedi.

‘Þiddet içeren filmlerden uzak tutun’

Obezite geni cilt kanseriyle baðlantýlý çýktý Obeziteyle baðlantýlý olduðu ortaya çýkan bir genin, cilt kanseri riskini artýrabileceði belirlendi. ANKARA-Ýngiltere'deki Leeds Üniversitesi'nden bilim adamlarý, 73 bin kiþinin verilerini inceledi. Araþtýrmacýlar, nadir görülen, ancak cilt kanserleri arasýnda en çok ölüme neden olan malign melanoma ile obezite geninin baðlantýlý olduðunu gördü. Obeziteye neden olan FTO geninin intron 8 bölümündeki varyasyonlarýn malign melanomaya yakalanma riskini büyük ölçüde artýrdýðý vurgulandý. ''Nature Genetics'' dergisinde yayýmlanan araþtýrmada bilim adamlarý, ilk kez söz konusu genin kiloya baðlý olmayan bir hastalýkla iliþkisi olduðunun gösterildiðine dikkati çekti. Daha önce FTO geninin intron 1 bölümündeki varyasyonlarýn aþýrý kilo ve fazla yemeyle baðlantýlý olduðu belirlenmiþti.

Çikolata damar sertleþmesini önlüyor ANKARA -Ýstanbul Teknik Üniversitesi Gýda Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Dilek Boyacýoðlu, Ýsviçre’de yapýlan bir araþtýrmada, “çikolatanýn damar sertleþmesini önleyerek ciddi kalp rahatsýzlýklarýný azaltabileceðinin belirlendiðini” söyledi.


MESUT FÝÐANÇÝÇEK

Haber mi sýzdýrma mý?

AYRINTI

3

GÜNCEL

6 Mart 2013 Çarþamba

Ýmralý görüþmeleri ile ilgili çýkan Namýk Durukan imzalý haberle ilgili tartýþmalar farklý bir boyuta taþýnýyor. Habercilik anlamýndaki baþarýsý bir yana; nasýl ve kim tarafýndan sýzdýrýldýðý, Milliyet'in haberi sunum þekli tartýþmalarýn odaðýnda yer aldý. Radikal'den Eyup Can, "BDP Genel Merkezi'nde görüþme notlarý fotokopi makinesinde çoðaltýlmasý için iki kiþiye teslim edilmiþ. Namýk BDP'yi yakýndan takip eden bir gazeteci olduðu için notlarýn genel merkeze ulaþtýðýný duymuþ ve hemen genel merkez binasýna gitmiþ. Çaycýdan fotokopiciye partide herkesi çok iyi tanýdýðý için fotokopi makinesinden bir kopya da kendisi için almak hiç zor olmamýþ." iddiasýnda bulunuyor. Bu iddialardan biri… Bana çok da inandýrýcý gelmiyor… Direk BDP'nin kurumsal yapýsýný eleþtiriye açacak bir bakýþ açýsýnýn yolunuaçýyor. … Baþka bir iddia da Ali Bulaç'tan geldi. Zaman yazarý Ali Bulaç görüþme notlarýnýn AKP içindeki bir odak ta-

rafýndan sýzdýrýldýðýný iddia etti. Ali Bulaç, STV'deki canlý yayýnda Ýmralý tutanaklarýnýn AKP içinde çözüm karþýtý bir odak tarafýndan sýzdýrýldýðýný iddia etti. Bulaç, hükümetin "kim sýzdýrdý?" sorusuna yanýt bulmak için kendi içine bakmasý gerektiðini söylerken, sýzdýrýlan metin ile Milliyet'in yayýnladýðý metnin de ayný olmadýðýný söyledi. Gazetede yayýnlanan metnin önemli bazý ilaveler ile andýçlandýðýný savunan Bulaç, tepki çeken provaktif bölümlerin de bu ilaveler olduðunu açýkladý. Bulaç, sýzdýrýlmanýn neden yapýldýðýnýn çok karmaþýk bir konu olduðunu belirterek, "Bir þeyler istedikleri bir þeyleri hedefledikleri açýk. Ama maksat hasýl olmadý. Hem hükümet hem PKK-BDP tarafýnda sorunun çözülmesini istemeyen odaklar var" diyor. Sýzdýraný ortaya çýkarýrýz Baþbakan Erdoðan da dün bu tartýþmalara katýldý. "Belgelerin, kimler tarafýndan nasýl sýzdýrýldýðýný, ne olduðunu, öyle zannediyorum ki kýsa zaman içinde ortaya koyar, onu da

açýklarýz." diyen Baþbakan, "Kimin ne söylediðine deðil, bizim ne söylediðimize bakýn. Kimin ne yaptýðýna deðil, bizim ne yaptýðýmýza, ne yapacaðýma bakýn. Hiçbir yalana, hiçbir dedikoduya, söylentiye asla kulak asmayýn. Sürecin hassasiyeti nedeniyle biz az konuþuyor, çok iþ yapýyoruz" dedi. … Baþbakan'ýn bilindik bu tavrý çok eleþtiriliyor. "Benden duymadýðýnýz hiçbir þeye inanmayýn" diyor… Böyle bir þey olur mu? Böyle bir ülke ya da demokrasi olabilir mi?" diye düþünmek lazým herhalde… Ýmralý görüþmeleri ile ilgili yapýlan haber üzerinde koparýlan "sýzdýrma mý deðil mi?"den öte sorunun çözümünde bize en çok gerekli olan demokrasimiz henüz yeteri olgunlukta deðil maalesef… Baþbakan Erdoðan'ýn haber ile ilgili "Böyle gazetecilik olmaz olsun" sözleri bu endiþemizde ne kadar haklý olduðumuzu gösteriyor. Diðer yandan haberin üzerinde yapýlan 'sýzdýrma', 'habercilik baþarýsý' tartýþmalarý bir yana haberin içeriði arada kaynayýp gitti neredeyse…

Þüpheli araç polisi alarma geçirdi Yeniþehir ilçesindeki Orduevi önüne ark edildikten sonra sürücüsünün hýzla uzaklaþtýðý araç, polisi alarma geçirdi

Þanlýurfa’da seyir halindeki týr yandý

DÝYARBAKIR'da park yasaðýnýn bulunduðu Orduevi önüne park edildikten sonra sürücüsünün hýzla uzaklaþtýðý araç, polisi alarma geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Yeniþehir ilçesindeki Orduevi önüne park edildikten sonra sürücüsü M.B ve beraberindeki genç kýzýn hýzla uzaklaþtýðý 21 KH 734 plakalý araç, hareketli anlarýn yaþanmasýna yol açtý. Olay yerine çaðrýlan polis ekipleri, çevrede geniþ güvenlik önlemi alarak, bölgeyi araç ve yaya geçiþine kapattý. Aracýn bomba yüklü olabileceði ihtimali üzerine olay yerine bomba imha uzmanlarý ve terörle mücadele þubesi ekipleri çaðrýldý. Polis ekipleri araçta arama yapma hazýrlýðý içerisindeyken, aracýn sürücüsü M.B ve beraberindeki genç kýz olay yerine geldi. Sürücü M.B, aracý kendisinin söz konusu yere park ettiðini ve kahvaltý yapmaya gittiklerini söyledi. Polis, sürücü M.B ve beraberindeki genç kýzý, ifade iþlemleri için Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne götürdü. Aracýn çekilmesinin ardýndan, yol yeniden trafiðe açýldý.

ÞANLIURFA'da seyir halindeki týr yandý. Bahattin Dayar yönetimindeki 73 DD 696 plakalý konteyner yüklü týrýn motor bölümü, Þanlýurfa-Mardin Çevre Baðlantý Yolu'nun 10. kilometresinde alev aldý. Durumu fark eden sürücü, aracý yolun kenarýna çekip itfaiyeden yardým istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracýn tamamýna yayýlan yangýný kontrol altýna aldýktan sonra söndürdü. Týr kullanýlamaz hale geldi. Bu arada yangýn nedeniyle bir süre ulaþýma kapanan yol, ekiplerin çalýþmasýnýn ardýndan trafiðe açýldý. Sürücü Dayar, Mersin'e konteyner götürdüðünü ve seyir halindeki aracýnýn motor bölümünden bir anda duman çýktýðýný fark ettiðini belirterek, yangýna müdahale etmek istediðini ancak baþaramadýðýný kaydetti.


4

GÜNDEM

6 Mart 2013 Çarþamba

Hastaneye suç duyurusu Diyarbakýr Çocuk ve Kadýn Hastalýklarý Hastanesi’nde yaþamýný yitiren 9 aylýk Adnan Çelik isimli bebeðin babasý Yusuf Çelik, bebeðinin yanlýþ teþhis ve ihmal sonucu yaþamýný yitirdiði gerekçesiyle hastane yönetimi ve doktorlar hakkýnda Diyarbakýr Cumhuriyet Savcýlýðý'na suç duyurusunda bulundu

DÝYARBAKIR - Þanlýurfa'nýn Siverek ilçesine baðlý Karabahçe köyü sakinlerinden Çelik ailesi, 30 Ocak günü rahatsýzlanan 9 aylýk çocuklarýný Diyarbakýr Çocuk ve Kadýn Hastalýklarý Hastanesi'ne getirdi. Türkçe bilmeyen anne Azize Çelik tarafýndan hastaneye getirilen Adnan bebeðe ilaç verilerek eve gönderildi. 2 Þubat günü Adnan bebek tekrar rahatsýzlanýnca ayný hastaneye getirildiðine yine ilaç verilerek eve gönderildi. Bir gün sonra ise saðlýk durumu kötüleþen Adnan bebek, bu kez ise hastanede yoðun bakým

ünitesinde tedavi altýna alýndý. Ardýndan ise bebeðe önce zatürre, sonra bronþit ve verem teþhisi konuldu. Adnan bebek 24 Þubat'ta hastanede yaþamýný yitirdi. Yaþananlarda hastane yönetimini sorumlu tutan baba Yusuf Çelik, hastane yönetimi ve doktorlar hakkýnda Diyarbakýr Cumhuriyet Savcýlýðý'na suç duyurusunda bulundu.

‘Saðlýk Bakanlýðý’ný aradým’

Ankara'da kâðýt iþçiliði yaparken çocuðunun 30 Ocak günü rahatsýzlandýðýný söyleyen Çelik, yaþananlarda sonra Saðlýk Bakanlý-

ðý'ný aradýðýný ve köye gönderilen ambulansla çocuðunun ayný hastaneye götürülerek yoðun bakým ünitesinde tedavi altýna alýndýðýný belirterek, "Önce zatürre teþhisi koymuþlar. 4 gün sonra beni aradýlar ve çocuðumun kötü olduðunu, gitmem gerektiðini ilettiler. Gittiðimde doktorlar 'Çocuðun durumu çok kötü. Neden daha önce yatýrmadýlar' dediler. 1 hafta sonra bana bu defa çocuðun bronþit olduðunu söylediler. 12 gün sonra baþhekimin yanýna gittim. Ve çocuðumu Ankara'daki Sami Ulus Çocuk Hastanesi'ne götürmek istediðimi söyledim. 'Tamam, 112'yi arayýp sana bildireceðiz' dedi. Diðer gün 'Orda yer yokmuþ, yer bulununca sevk edeceðiz' dedi" þeklinde konuþtu.

‘Sevki gereksiz dediler’

Çelik, sonradan Saðlýk Bakanlýðý'ný tekrar aradýðýný dile getirerek, Bakanlýðýn kendisine hastaneyi

arayýp gerekli bilgileri aldýklarýný ve hastanenin kendilerine, "Sami Ulus Hastanesi için hasta yakýnlarýnýn bir talebi olmadý. Ayrýca baþhekim bebeðin durumunun normal seyrettiðini ve baþka yere sevkinin gereksiz olduðunu söyledi" diye bildirdiðini ifade etti. Tedavinin 17. gününde bir doktorun kendisini çaðýrdýðýný ve "Çocuðun bundan sonra bana emanet. Çocuðunla çok oynamýþlar. Bundan sonra ben bakacaðým" dediðini aktaran Çelik, þöyle devam etti: "Diðer gün doktor verem olabileceðini, çocuðun nerden kaptýðýný anlamak için akrabalarýmý dispansere götürmem gerektiðini söyledi. Akrabalarýmla birlikte dispansere gittik. Ancak hiç birimizde verem çýkmadý. Daha sonra köyde evine gittiðimiz herkesi götürmemi istedi. Araya hafta sonu girdi. Biz dispansere gitme

‘Yapýlan yatýrým nerede’ Diyarbakýr’da 8 yýl önce çalýþtýðý inþaattan düþerek sakat kalan Lezgin Aþan, 150 TL yeþil kart borcu olduðu için ilaç alamýyor. Duruma tepki gösteren Aþan, “AKP diyor biz saðlýkta yatýrým yapmýþýz. Hani nerde yatýrým yapmýþ ben gidiyorum muayene oluyorum ama ilaç alamýyorum” dedi

hazýrlýðý yaparken, çocuðum 24 Þubat'ta vefat etti."

‘Çocuðum ölüme gönderildi’

Çocuðunun adým adým ölüme gönderildiðini söyleyen baba Çelik, "Yazýk, günahtýr. Ben gurbette kâðýt iþçiliði yaparak onlarý besliyordum. Göz göre göre çocuðumu öldürdüler. Avukat tutacak param olmadýðý için, kendim dilekçeyi yazýp Diyarbakýr Cumhuriyet Savcýlýðý'na verdim. Bir bebeðe 3 yanlýþ teþhis ve tedavi uyguladýlar. Baþka hastaneye götürmeme de izin vermediler. Umarým çocuðumun yaþam hakký ödenir" dedi.

DÝYARBAKIR - Bitlis'in Hizan ilçesinden 40 yýl önce göç ederek Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesine yerleþen inþaat iþçisi Lezgin Aþan (74), 2005 yýlýnda çalýþtýðý inþaatýn ikinci katýndan düþerek sakat kaldý. Bir ayaðýndan engelli duruma gelen Aþan, 8 yýl önce ayaðýna takýlan platinin çýkartýlmasý için ameliyat olmayý bekliyor. Þu an iþsiz olan Aþan'dan, ayaðýndaki platinin çýkartýlmasý için 17 bin TL isteniyor. Ayaðý için yapýlmasý gereken ameliyatýn yaný sýra tansiyon ve þeker hastasý olan Aþan, 150 TL yeþil kart borcu nedeni ile ilaç alamýyor.

‘Ýlaç alamýyorum’

Ýlaç alamadýðýný ifade eden Aþan, "Ben 8 yýl önce inþaattan düþtüm, ayaðýma platin takýldý. Doktor bana özel hastanede ameliyat olmam gerektiðini söyledi. Ayaðýmdaki platinin çýkartýlmasý ve tedavi edilmesi için hastane 17 bin TL istedi. Tedavi olmak için Valiliðe gittim bana yardýmcý olmadýlar. Beni Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'na gönderdiler, onlar da yardýmcý olmadýlar. Ben artýk deðil özelde devlet hastanelerinde bile tedavi olamýyorum. Devlet hastanesine gittim muayene oldum ama 150 TL eski borcum olduðu için eczanede ilaçlarýmý alamadým. Bende ayný zamanda þeker ve tansiyon hastalýðý var. Ama ilaçlarýmý alamýyorum" dedi. AKP'nin "her seferinde saðlýða yatýrým yaptýk ve vatandaþa ücretsiz saðlýk hizmeti sunuyoruz" söylemlerine tepki gösteren Aþan, "AKP diyor biz saðlýkta yatýrým yapmýþýz. Hani nerde yatýrým yapmýþ ben gidiyorum muayene oluyorum ama ilaç alamýyorum" dedi. (DÝHA)


5

GÜNDEM

6 Mart 2013 Çaraþamba

Ebabiller kovuluyor mu? niz, "Sadece Çevresel Etki Deðerlendirmesi gerektiren büyük projelerde deðil, mevcut alanlarda deðiþiklik öngören her türlü çalýþmada orayý kullanan canlýlarýn ne þekilde etkileneceklerini önceden deðerlendirmek ve gerekli önlemleri almak gerekiyor. Aksi takdirde doðal varlýklarýn maðdur edilmeleri, hepimiz için üzüntü verici sonuçlarýn ortaya çýkmasý söz konusu olabiliyor" diye konuþtu.

Ebabil nasýl bir kuþ?

Diyarbakýr Valiliði tarafýndan baþlatýlan “Daðkapý Burcunun Onarýmý ve Ýþlevlendirilmesi” projesinde restorasyon çalýþmalarýnýn baþlamasýyla, her ilkbaharda buraya yuva yapmaya gelen ebabil kuþlarý burçtan uzaklaþtýrýlmýþ olacak SERVET TURSUN

DÝYARBAKIR - Doðaseverler Derneði'nden Uzman Biyolog Hamza Deniz, Daðkapý Burcunda öteden beri, belki de yüzyýllardýr düzenli olarak yuvalanan ebabillerin, burçta baþlatýlan restorasyon çalýþmalarý yüzünden bu yýl kuluçka yapma imkâný bulamaya-

caklarýna dikkat çekti. Göçmen bir kuþ olan ebabilin Diyarbakýr'da her yýl Mart ayýnýn ilk haftasýndan itibaren görülmeye baþlandýðýný belirten Deniz, "Tam da bu sevimli kuþlarýn kuluçka yapmak üzere geleneksel üreme alanlarýna ulaþacaklarý dönemde Daðkapý Burcunun çepeçevre inþaat iskeleleriyle kuþatýlmýþ oldu-

Bismil’de bað budama baþladý DÝYARBAKIR'ýn Bismil ilçesinde Mart ayý ile birlikte köylerde bað budama çalýþmalarýna baþlandý. Köylüler, geçen yýla oranla bu yýl hava sýcaklýðý nedeniyle erken bað budama iþlemine baþladýklarýný söyledi. (DÝHA)

ðunu görüyoruz. Bu durum, gelecek olan ebabillerin kötü bir sürprizle karþýlaþacaklarý anlamýna geliyor. Yýrtýcýlardan uzakta, güven içerisinde yavrularýný büyüttükleri, burç taþlarý arasýndaki oyuklarý en azýndan bu yýl kullanamayacaklar, hatta belki de korkup buraya bir daha hiç gelmeyecekler" dedi.

‘Proje ertelenmeli’

Yaz ortasýna kadar Diyarbakýr'da kalan ebabillere halkýn aþina olduðunu, özellikle akþamüzerleri bazen binlerce kuþun cývýldayarak alçaktan uçup Daðkapý meydanýna canlýlýk kattýðýný anlatan Deniz, proje takviminin yeniden deðerlendirilerek burcun dýþ cephesindeki çalýþmalarýn Aðustos ayýna ertelenmesini ve kuþlarýn yuva olarak kullandýklarý oyuklarýn harçla doldurulmamasýný istedi. Doðaseverler Derneði üyesi Hamza De-

Yurttaþlar ticari taksi þoförlerinden þikayetçi Diyarbakýrlý yurttaþlar, ticari taksi þoförlerinin kýsa mesafelerde müþteri sayýsýna göre para almasýndan þikayetçi olduklarýný söyledi. Yetkililere seslenen yurttaþlar, bu sorunun biran önce çözülmesini istedi

"Kara saðan" veya "dað kýrlangýcý" adlarýyla da bilinen ebabil (Apus apus), çoðu zaman kýrlangýçlara benzetilse de onlarla pek yakýn akraba deðil. Ülkemizde ayrýca, küçük ebabil, ak karýnlý ebabil ve boz ebabil olmak üzere toplam dört saðan (ebabil) türü yaþýyor. Saðanlar çok hýzlý ve kývrak uçuþlarýyla usta böcek avcýlarý. Kalabalýk gruplar halinde bir arada avlandýklarý düþünüldüðünde böceklerle mücadelede insanlar için ne kadar yararlý olduklarý da kolayca anlaþýlýyor. Ýlginç bir özellikleri, hemen hemen hiç yere konmamalarý. Ayaklarý çok kýsa, kanatlarý ise çok uzun olduðundan, yerden havalanmakta büyük güçlük yaþýyorlar. Ebabil adý Kur'an'ýn Fil suresinde geçiyor. Kâbe'yi yýkmaya giden Ebrehe ordusunu baþlarýna attýklarý taþlarla bozguna uðratan kuþlarýn ebabiller olduðuna inanýlýyor.

DÝYARBAKIR'da, ticari taksiye binmek isteyen yurttaþlar, þoförlerin kiþi baþýna dolmuþ fiyatý almasýndan dolayý rahatsýz olduklarýný belirtti. Arkadaþlarý ile birlikte taksiye binmek isteyen Kadir Tunce adlý yurttaþ, "Geçtiðimiz akþam birkaç arkadaþým ile taksiye binmek istedik. Taksi þoförü önce arkadaþlarýmýzý saydý. Sonra bizimle pazarlýk etmeye baþladý. Kýsa mesafelerde ücretlendirme 5 lira. 4 arkadaþ taksiye binmek istedik. Bizden 7 liradan fazla para talep etti. Üstelik taksimetreyi açmasýný istememize raðmen açmayarak pazarlýkta bulundu. Yetkililerin bu konuya el atmasýný istiyoruz. Tabelalarda yazýlan fiyatlar ile þoförlerin talep ettiði fiyat arasýnda oldukça fark oluyor. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz" dedi.


6

GÜNDEM

6 Mart 2013 Çarþamba

Rojava için komisyonlar kuruldu Rojava için baþlattýklarý kampanyanýn sistematiðe baðlanmasý için çalýþmalarýný hýzlandýran Rojava Halký ile Dayanýþma Koordinasyonu, Diyarbakýr ve ilçelerinde komisyonlar kurdu DÝYARBAKIR - Rojava'ya yardýmlarýn sistematik hale gelmesi için kurulan Rojava Halký ile Dayanýþma Koordinasyonu, Diyarbakýr ve ilçelerinde yardým toplamayý sürdürüyor. Koordinasyonun bileþenlerinden TMMOB Diyarbakýr Ýl Koordinasyon Kurulu (ÝKK) Sekreteri Necati Pirinççioðlu, uzun süreden beri Suriye'de devam eden savaþ nedeniyle Suriye halkýnýn tamamýna yönelik bir ambargonun söz konusu olduðunu ifade ederek, ancak ambargodan en çok Kürtlerin etkilendiðini söyledi. Rojava halkýnýn ambargo içinde ambargo yaþadýðýný belirten Pirinççioðlu, "O anlamda o ambargonun kýrýlmasý amacýyla biz giriþim baþlattýk. 8 Þubat'ta Nusaybin sýnýrý üzerinden Qamiþlo'ya ilk yardýmý götürdük. Resmi olarak izin verildikten sonra artýk ka-

pýdan yardýmlar gönderilmeye baþlandý. 16 ilde kampanyaya destek amacýyla çalýþmalar yürütüldü. Diyarbakýr'da da bu anlamda bir koordinasyon kuruldu. Bu koordinasyona TMMOB Ýl Koordinasyon Kurulu da yer aldý. Bu çalýþmayý yürütüyoruz. Þu anda bir kampanyamýz var. Çeþitli yerlerde yardýmlar toplanýyor" dedi.

Sýnýr kapýsý haftanýn 4 günü yardýmlara açýk

Yardýmlarýn Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri dýþýndaki günlerde Qamiþlo sýnýrýndan geçilebildiðini dile getiren Pirinççioðlu, yapacaklarý toplantýnýn ardýndan kampanyanýn koordineli bir þekilde yürütülmesi için çalýþmalara baþlayacaklarýný ifade etti. Pirinçioðlu, yardýmlarý sistematiðe baðlayacaklarýný belirterek, "Yerel marketle-

rin tamamý buna destek verdi. Belediye baþkanlarýmýz bunlarla ilgili toplantýlar yaptý. Küçük esnaflarýmýzýn tamamý destek vereceklerini söylediler. Bir bütün olarak esnaflarýmýzla birlikte yardýmlarýmýzý ulaþtýrmaya devam ettireceðiz" diye konuþtu.

Yardýmlar için komisyonlar kuruldu

Rojava halký için kampanyanýn Diyarbakýr'dan baþlatýldýðýný ve yardýmlarýn þu ana kadar düzenli bir þekilde yürütülmemesinin eleþtiri konusu olmasýný haklý bulduklarýný ifade eden Pirinççioðlu, Diyarbakýr halkýnýn her zaman üzerine düþen rolü oynadýðýný ve burada da rolünü oynayacaðýný düþündüklerini aktardý. Pirinçioðlu, yardýmlarýn hýzlandýrýlmasý ve taleplere cevap olmak için komisyonlar kuruldu-

ÝMO’dan “beton” ve “ýsý yalýtýmý” seminerleri

DÝYARBAKIR - Ýnþaat Mühendisleri Odasý (ÝMO) Diyarbakýr Þubesi, ''Beton ve Çimento Uygulamasý'' ile ''Binalarda Isý ve Su Yalýtýmý'' seminerleri düzenleyecek. ÝMO Diyarbakýr Þubesi, tarafýndan yapýlan açýklamada, inþaat mühendisleri ve mühendis adaylarýna yönelik olarak 9 Mart'ta ''Beton, Çimento ve Uygulama Detaylarý'' ve ''Binalarda Isý ve Su Yalýtýmý'' seminerleri düzenleneceði kaydedildi. Açýklamada, ÝMO Þube Konferans Salonu'nda yapýlacak ''Beton, Çimento ve Uygulama Detaylarý'' seminerinde Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ) Öðretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Hasan Yýldýrým ve ''Binalarda Isý ve Su Yalýtýmý'' konusunda ise Isý, Su, Ses ve Yangýn Yatýrýmcýlarý Derneði (ÝZODER) teknik uzmaný Güneþ Yüzügür'ün katýlýmcýlara bilgi vereceði bildirildi.

ðunu söyledi. Pirinçioðlu, sadece merkez ilçelerinde deðil, Diyarbakýr'ýn diðer ilçelerinde de komisyonlar kurduklarýný dile getirerek, "Esnaf ziyaretlerimiz devam edecek. Çeþitli televizyon programlarý düþünüyoruz. Bu anlamda da kampanyamýz devam edecek.

Kampanyayý daha fazla gündemimize alýp, yardýmlarýn gönderilmesini saðlayacaðýz" diye konuþtu. Pirinçioðlu, yardýmlarýn insani bir durum olduðunu kaydederek, herkesi kampanya etrafýnda birleþmeye ve destek vermeye çaðýrdý. (DÝHA)

Çiftçilerin kuyruk çilesi DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde bir bankanýn önünde yaþanan sýra çilesi vatandaþlarýn tepkisine neden oldu. Silvan'da, bir bankada yeterli personelin olmadýðýný ileri süren yurttaþlar, saatlerce kuyrukta beklediklerini söyledi. Mazot ve gübre desteklemesini almak bankaya gelen çiftçilerden Erdal Dolan, "Sabah saat 7'den beri sýrada bekliyorum, banka saat 9.00'da kapýlarýný açýyor. 2 yýldan beri bu rezalet devam ediyor. 6

tane bankada 6 giþe memuru çalýþmasý gerekirken sadece 1 veya 2 giþe memuru iþlem yapýyor. Sabah gelip sýra numarasý aldýðýmýzda ancak akþama kadar bize sýra geliyor. Bir sürü vatandaþ iþlemini yapýp sorununu gidermeden evinin yolunu tutuyor. Mazot gübre desteklemesini almak için kuyrukta bekliyoruz. 2 bin çiftçi bu sorun yüzünden maðdur oluyor. Yetkililerden bu soruna derhal çözüm bulmasýný istiyoruz" dedi.


KADIN VE YAÞAM

6 Mart 2013 Çarþamba

7

Kadýn sürücüler daha az kusurlu 2012 yýlýnda gerçekleþen kazalarýn yüzde 47’sinde kadýnlar, yüzde 49'unda ise erkek sürücüler kusurlu çýktý. Ancak, en yüksek ortalama hasar maliyetinde kadýnlar erkekleri geçti

DÝYARBAKIR - Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) istatistiklerine göre geçen yýl gerçekleþen trafik kazalarýnda kadýnlar erkeklere göre daha az kusurlu çýktý. Ancak, en yüksek ortalama hasar maliyetinde kadýnlar erkekleri geçti. SBM istatistiklerinden derlenen verilere göre, 2012 yýlý içerisinde erkek ve kadýn sürücüler arasýnda gerçekleþen kazalarýn yüzde 47'sinde kadýnlar tam kusurlu bulunurken iken, yüzde 49'unda ise erkekler tam kusurlu bulundu. Yüzde 4'lük kýsýmda ise Yüzde 50 - Yüzde 50'lik bir kusur daðýlýmý gerçekleþti. Erkekler sürücüler arasýnda en yüksek ortalama hasar maliyeti 2 bin 735 lira ile 18-25 yaþ arasýnda görülürken, kadýn sürücüler arasýnda da yaklaþýk 2 bin 800 lira ile en fazla hasar yine 18-25 yaþ grubunda görüldü. Erkeklerde en az ortalama hasar maliyeti yaklaþýk 2 bin lira ile 36-40 yaþ grubunda görülürken, kadýnlarda ise en az ortalama hasar maliyeti 61-65 grubunda gerçekleþti. Eksper raporuna konu olan hasarlarýn ürün bazýnda daðýlýmýna bakýldýðýnda ise hasarlarýn yüzde 62'si kasko sigortasý kapsamýnda, yüzde 38 ise trafik sigortasý kapsamýnda deðerlendirildi.

“Kadýna Özgürlük Ýçin Adalet Nöbeti” DÝYARBAKIR'da bir grup kadýn, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü etkinlikleri kapsamýnda ''Kadýna Özgürlük Ýçin Adalet Nöbeti'' düzenledi. KESK üyesi bir grup kadýnýn öncülüðünde, Daðkapý Meydaný'nda ''Kadýna Özgürlük Ýçin Adalet Nöbeti'' etkinliði düzenledi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Baþkan Vekili Hafize Ýpek, etkinlikte yaptýðý konuþmada, Kürt kadýnlarý olarak 8 Mart'ý, Paris'te katledilen 3 Kürt kadýn siyasetçiye adadýklarýný belirterek, ''Bizler özgür olmadan, asla toplumun özgürleþmesi düþünülemez. Çünkü özgürlüðe en çok kadýnlar ihtiyaç duymaktadýr. Kadýnýn özgürleþmesi, toplumun özgürleþmesi demektir. Kadýn mücadelesi bugün Türkiye'de demokratikleþme için en güçlü dinamiktir'' dedi. BDP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt de konuþmasýný Kürtçe olarak yaptý. Etkinlikte daha sonra kurulan Serbest Kürsü'de kadýnlar, çeþitli dillerde birer konuþma yaptý, müzikler çalýndý. Meydanda ayrýca, kadýn alanýnda yürütülen çalýþmalarla anýlan bazý kadýnlarýn fotoðraflarýndan oluþan bir sergi izlenime sunuldu. Bu arada farklý kültürleri simgelemek amacýyla kurulan platforma kadýnlar fýrçayla çeþitli figürler çizdi.

“Sanal alem” kadýna yönelik þiddeti arttýrýyor Sanal alemin de kadýna yönelik þiddeti arttýran nedenler arasýnda olduðunu belirten uzmanlar, kadýna yönelik þiddetin nedeninin birinci sýrasýnda ekonomik þartlarýn olabileceðini söyledi

ÞANLIURFA'da görev yapan psikiyatri uzmaný Dr. M. Zeki Tanýrcan, sanal alemin de kadýna yönelik þiddeti arttýran nedenler arasýnda olduðunu kaydetti. Psikiyatri uzmaný M. Zeki Tanýrcan, kadýna yönelik þiddetin nedeninin birinci sýrasýnda ekonomik þartlarýn olabileceðini belirterek, "Kendi hastalarýmýzdan gördüðümüz kadarýyla, sanal alem de ikinci bir sebep olabilir. Erkeklerin bir kýsmý internetten, Face'den bir baþka kadýnla görüþebiliyorlar. Bunu ayný þekilde kadýnlar da yapabiliyor. Ailelerin parçalanmasýna neden oluyor. Bundan dolayý kadýn cinayetlerini, eþinden ayrýlmýþ kadýnlarýn þiddete maruz kaldýklarýný gözlemleyebiliyoruz" dedi. Tanýrcan, "Ekonomik problemler birçok psikolojik rahatsýzlýða neden olabiliyor. Ýþinden atýlma korkusuyla, maaþýnýn yetersiz olduðunu düþünen bir erkeði düþünmek gerekiyor. Böyle bir erkekte depresyon ihtimali görmek yüksektir. Depresyondaki bir insan öfkesini denetleyemez, bunu da maalesef kadýna þiddet olarak görebiliyoruz. Tabii ki bu sadece kadýna yönelik olmuyor, aile içerisinde çocuklara da olabiliyor" diye konuþtu. Tanýrcan, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Ýki eþli erkeklerin daha sonradan piþman olduklarýný rahatlýkla söyleyebiliriz. Bu erkekler tekrar baþa dönseler, böyle bir hata yapmayýz diyorlar. Bunu basýn yoluyla bütün vatandaþlara iletmemiz gerekiyor. Depresyondaki bir insan, hayatýndaki önemli þeyler konusunda güvenli karar alamaz, yanlýþ kararlar alabiliyor. Varsa böyle bir sýkýntýsý olan, vatandaþlarýn mutlaka bir psikiyatri uzmanýna görünmesi gerekiyor. Her þeyin bir çaresi vardýr, mutlaka doktora gitmeleri ve tedavi olmalarý gerekir." (ÝHA)


8

POLÝTÝKA

6 Mart 2013 Çarþamba

“Barýþ ve özgürlük mutlaka gelecek” BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak, Ýmralý’da baþlatýlan görüþmelerin adým adým ilerletilmesi ve eþitlik hukukuna dayalý onurlu bir barýþýn tesis edilmesinin herkesin boynunu borcu olduðunu belirterek, “Bizler bu yolda bedeller ödedik. Þikayetçi deðiliz. Bilerek bunlara katlandýk. Bunun toplumsal mücadelenin gereði olduðuna inandýk. Bizimle acýyý paylaþmadýðýnýz gelin barýþý paylaþýn diyoruz. Biz herkesi onurlu barýþýn tarafý olmaya davet ediyoruz. Onurlu bir barýþ ve özgürlük mutlaka gelecek” dedi A N K A R A - Pa r t i s i n i n grup toplantýsýnda konuþan BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak, gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Çok sayýda kadýnýn ve kadýn kurum temsilcisinin katýldýðý grup toplantýsýnda, konuþmadan önce kadýnlara karanfiller daðýtýldý. Daha sonra konuþan Kýþanak, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü olmasý nedeniyle konuþmasýný kýsa tutarak, sözü kadýn kurumu temsilcilerine býrakacaðýný söyledi. 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nün kadýnlara býrakýlmýþ mücadele mirasý olduðunu vurgulayan Kýþanak, Kürt kadýnlarýnýn yýllardan beri kadýn özgürlük mücadelesini yükselten çabalarýnýn olduðunu belirtti. 8 Mart'ta bir hafta boyunca kadýn iradesinin açýða çýkmasý, kadýna yönelik ayrýmcýlýðýn farkýna varýlmasý ve mücadele edilmesi için eylemler yapýlacaðýný söyleyen Kýþanak, "Eylem

ve etkinlikleri Paris'te katledilen 3 Kürt kadýn siyasetçiye adadýk. Bu 3 arkadaþýmýz kadýnlarýn birey ve toplumsal olarak hak ve özgürlüklerini savunan ve geliþmesi için mücadele eden deðerli kadýn önderlerdi. Sara, Leyla ve Fidan Paris'te katledildiler. Bu tabi ki bir bütün olarak Kürt halkýnýn özgürlük mücadelesine yönelik bir saldýrýydý. Barýþ ve çözüm çabalarýna yönelikti ama özel olarak da kadýn özgürlük mücadelesine yönelik bir saldýrýydý. Biz kadýnlar bütün karanlýkta kalan olaylarýn aydýnlatýlmasý için mücadele edeceðiz, ama Paris katliamýnýn aydýnlatýlmasý ve katillerin adalet önünde kadýnlara hesap vermesi bizim için en temel mücadele gerekçesinden birisidir. Bu 3 kadýn þahsýnda kadýnlara gözdaðý verilmek istenmiþtir. Buna karþý yanýtýmýz daha fazla özgürlük, barýþ ve çözüm mücadelesi olacaktýr. Kürt kadýnlarý bunun hesabýný soracaktýr" dedi.

“Hepimizin mücadelesi”

"Bu mücadele hepimizin mücadelesi. Bu mücadele kadýnlarýn mücadelesi" diyerek kadýnlara seslenen Kýþanak, "Karadeniz'de çay çýrpmasý yapan tüm kadýnlara, Çukurova'da portakal bahçesinde çalýþan kadýnlara, Ýstanbul'da atölyede ter döken kadýnlara, akþam masaya bir çorba koyamayacak yoksulluðu çeken kadýnlara, Roboski'de yakýnlarýný yitiren kadýnlara, canýndan daha çok sevdiði evlatlarýný bu savaþta yitiren barýþ annelerine, çocuklarýný askere gönderip sað dönmesi için dua edene ama bir gün kapýsý çalýnýnca acý haberi alan tüm analara, evlatlarýnýn mezarýný bile bulamayan Cumartesi annelerine buradan partimiz ve DÖKH adýna saygý ve sevgilerimizi sunuyoruz. Biz hepimiz hep beraber bu ülkeyi selamete çýkaracak kadýn gücünü oluþturabiliriz. Bu ülkenin sorunlarýný çözmek için tüm kadýnlarý daha fazla mücadeleye davet ediyorum" dedi.

Karadenizli kadýnlara çaðrý

Kýþanak, kürsüye Karadeniz fularý ile çýktýðýný ve fularýn partilerine zarfla

gönderildiðini belirterek, "Üzerinde, 'Bir Trabzonlu olarak HDK'ye yapýlan saldýrýyý kýnamak için bunu size gönderiyorum. Kardeþliðin, barýþýn ve çözümün sembolü olsun' yazýsý vardý. Ýþte bu ülkede halkýmýzýn, insanlarýmýzýn gönlünde yatan budur. Arzuladýklarý ve umut ettikleri budur. Bütün etnik ve inançsal farklýlýklarý ile yan yana birlikte ama özgür ve eþit olarak yaþayabilmektir. Ben bu duygunun çok güçlü olduðuna inanýyorum. Bütün kýþkýrtmalara raðmen halen en güçlü duygu olduðuna inanýyorum. Bu nedenle baþaracaðýz. Karadeniz'deki kadýnlara seslenmek istiyorum; biliyorum gönlünüzde ve yüreðinizde herkese yer var. Yýllanmýþ acýlar da var. Ama kapýnýzý barýþa ve çözüme açýn. Kapýnýza gelen barýþ ve çözüm umudunu büyütmek için siz de bu mücadeleye el verin. Aksi taktirde kapýmýzý ölüm haberleri vermek için gelenler çalýyor" diye konuþtu.

“Günde 5 kadýn katlediliyor”

Türkiye'nin 134 ülke içinde cinsiyet eþitliði konusunda 126. sýrada olduðunu vurgulayan Kýþanak, bu hesaplamanýn bütün kriterler göz önünde bulundurularak yapýldýðýna iþaret etti. Kýþanak, "Bu kadar büyük bir ülke olduðunu söyleyerek övünmeye çalýþan bir ülkede kadýnlarýn içinde bulunduðu durum budur. Bu gerçeði kabul ede-

rek, bu konudaki iktidar politikalarýnýn rolünü görerek mücadele etmek lazým. 12 yýldýr iktidar olan AKP'nin bunlar yokmuþ gibi konuþmasý anlaþýlýr deðil. Türkiye'de her gün yaklaþýk 5 kadýn katlediliyor. Bunu sadece görünür olmakla izah etmeye çalýþan zihniyet bu þiddeti yeniden üretir. Kadýn ikinci sýnýf veya erkekten daha eksik, yeteneksiz deðildir" dedi.

‘Erkek egemen zihniyetten kurtulmasý gerekiyor’

"Bu kadar net bir eþitlik yaklaþýmýna sahip olmayan hiçbir iktidar kadýna yönelik þiddeti engelleyemez. Tam eþitlik yaklaþýmý olmadan kadýnlara yönelik þiddeti önlemek, kadýnlarý bu ülkede hak ettikleri sosyal, ekonomik ve siyasal pozisyonlarý mümkün kýlmak mümkün deðildir" diyen Kýþanak, hükümete seslenerek, "Bahane üretmeyin, eleþtirileri haksýz görmeyin ve erkek egemenlik zihniyetinden bu ülkeyi kurtarmaya çalýþýn. Erkek egemen zihniyet kurtululmasý gereken bir illet ve hastalýktýr" dedi. Kýþanak, salonda bulunan erkek milletvekillerinin gülmesi üzerine, "Bunu bir espri olarak söylemiyoruz. Bu anlayýþtan kurtulamazsanýz siz de, kadýnlar da özgür olamaz" dedi.

“Eþitlik suç sayýlmaya çalýþýldý”

Kýþanak, modernist kalýplar içinde rahat hareket edebilme kabiliyetini eksik bir özgürlük anlayýþý olarak

gördüklerini vurgulayarak, "Demokratik yaþamý eþit ve özgürlükçü bir þekilde kurarsak bu modernitenin kadýna yönelik olacaðýný söylemek lazým" diye konuþtu. Cezaevinde 2 kadýn milletvekili ile birlikte 500'ü aþkýn politik Kürt kadýnýn tutsak olarak tutulduðunu ifade eden Kýþanak, þunlarý kaydetti: "Yaþananlar bu arkadaþlarýn rehine politikasýnýn sonucu olarak orada olduðunu gösterdi. Cinsiyet kotasý, kadýn konferansý organize etmek, bunlara katýlmak ve konuþmak suç olarak algýlandý. Davalar kapsamýnda kadýnlarýn özgürlük ve eþitlik anlayýþý dava konusu edilip suç sayýlmaya çalýþýlmýþtýr. Siyasi operasyonlar olduðu için bu arkadaþlara tutsak diyoruz. Ortada bir tane þiddet unsuru veya silah yok."

“Herkesin boynunun borcu”

Kýþanak, Ýmralý'da baþlatýlan görüþmelerin adým adým ilerletilmesi ve eþitlik hukukuna dayalý onurlu bir barýþýn tesis edilmesinin herkesin boynunu borcu olduðunu belirterek, "Bizler bu yolda bedeller ödedik. Þikayetçi deðiliz. Bilerek bunlara katlandýk. Bunun toplumsal mücadelenin gereði olduðuna inandýk. Bizimle acýyý paylaþmadýðýnýz gelin barýþý paylaþýn diyoruz. Biz herkesi onurlu barýþýn tarafý olmaya davet ediyoruz. Onurlu bir barýþ ve özgürlük mutlaka gelecek" diye konuþtu.


9

POLÝTÝKA

6 Mart 2013 Çarþamba

“CHP ve MHP 30 yýldýr çözüme engel” CHP ve MHP'nin 30 yýldýr Kürt sorununun çözümü önünde engel olduðunu belirten Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, “Siz 30 yýl milli bir duruþ sergilemediniz. Bugün de yapamýyorsunuz. Ortada bir ihanet varsa o gençlere ve annelere olan ihanettir. Çözümü engelleyerek millete olan ihanettir” dedi ANKARA-Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, AKP grup toplantýsýnda konuþtu. Erdoðan, konuþmasýna 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'ne deðinerek baþladý. Kadýna yönelik þiddeti ve kadýna kalkan eli lanetlediklerini belirten Erdoðan, bunu durdurmak için her türlü tedbiri aldýklarýný ifade etti. Erdoðan, kadýna yönelik þiddet konusunun siyasi istismar aracý olarak kullanýldýðýný savunarak, þiddetin görünür bir hal almasý nedeniyle gündemde olduðunu savundu. Erdoðan, "Þiddette artýþ varmýþ gibi yansýtýlýyor. Geçmiþte bu konu ile ilgili veri tutulmamýþ. Biz bilimsel olarak gittiðimiz için þiddette artýþ var diye yalan söyleyenler çýkýyor. Tam tersine çýkardýðýmýz yasa ile tedbirler aldýk ve uyguluyoruz. Etkili olduðunu da gördük" dedi.

Kaya ve Perwer vurgusu

Konuþmasýnda sanatçýlarýn baskýlara uðradýðýna da dikkat çeken Erdoðan, þunlarý söyledi: "Merhum Ahmet Kaya gurbette yaþamýný yitirdi. Þivan Perwer, tekçi zihniyetten dolayý doðduðu topraklara hasret yaþýyor. Ahmet Kaya'ya neler yaptýlar. Salondan zor kaçýrýldý. Ama ayný Ahmet Kaya, beni Pýnarhisar'a uðurlayanlardan bir tanesidir. Çünkü o da duygularýn insanýydý. Belediye baþkanlýðý dönemimde kendisi ile münasebetlerimiz çok farklýydý. Sözde aydýnlar tarafýndan bu sanatçýlar horlandýlar. Bugün bile o demode anlayýþý sürdürenler var."

‘CHP ve MHP’nin tavrý’

Yeni bir adým attýklarý bu anlamlý son süreçte kendilerine karþý muhabbetin daha da arttýðýný ve umutlarýn da yükseldiðini gördüklerine iþaret eden Baþbakan Erdoðan, "Kayseri ve Balýkesir'de bunlarý gördük. Þehit yakýnlarý ve gazilerle iletiþim içindeyiz. Þehit yakýnlarý ve gaziler yaþadýklarý acýdan dolayý art niyetli çevrelerin istismarýna çok yakýn duruyor. Bunu bunlar içinde çok az bir kesim için diyorum. Muhalefetin asýlsýz iftiralarý nedeniyle bazýlarýnda süreçle ilgili soru iþaretleri oluþuyor. Bizim onlarýn kemiklerini sýzlatacak adým atmamýz mümkün deðildir. CHP ve MHP'nin tavrý milli bir tavýr deðildir" diye konuþtu.

“Çözümden yana deðiller”

Konuþmasý-

nýn devamýnda MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'yi eleþtiren Erdoðan, þunlarý kaydetti: "Bu nasýl bir milliyetçilik ki kendisini hep yenik görüyor. Þehit ailelerini istismar edip bu ülkeye fitne salmak milliyetçilik deðildir ve olamaz. Cenazelerde slogan atmak milliyetçilik deðildir ve olamaz. Þöyle 30 yýlý gözünüzde canlandýrýn. BDP'nin farklý isimler altýnda 30 yýl boyunca nerede durduðunu herkes biliyor. Ama özellikle CHP ve MHP'nin nerede durduðuna dikkatle bakýn. Bu süre içinde onlarýn iktidar ortaðý olduklarý oldu. Çözüm için ne yaptýlar? Koca bir hiç. CHP birkaç rapor hazýrladý, þu anda onun gerisinde. MHP ise küfür etmekten baþka bir þey yapmadý. Her Salý Bahçeli'yi dinleyin, nefret, küfür her þey var. 30 yýl boyunca çözümün önünde nasýl engel oldularsa bugün de engel oluyorlar. Hiçbir önerileri yok. Hatta neye karþý çýktýklarýný dahi bilmiyorlar. Siz 30 yýl milli bir duruþ sergilemediniz. Bugün de yapamýyorsunuz. Ortada bir ihanet varsa o gençlere ve annelere olan ihanettir. Çözümü engelleyerek millete olan ihanettir." Erdoðan, ulusalcýlarýn yeniden CHP'yi ele geçirerek, kuyunun dibine çektiðini de kaydetti. Erdoðan, CHP'nin 10 madde ile karþýlarýna çýktýðýný, ancak daha sonra ortak çalýþma yapmak istediklerinde ise buna gelmediðini belirterek, "Samimi isen o 3 arkadaþýný gönder benim arkadaþlarýmla otursunlar ne gerekiyorsa yapalým. CHP'de Meclis kürsüsünden ýrkçýlýk yapan milletvekili kazandý. CHP, 30 yýl boyunca nasýl ayak direttiy-

se bugün de bunu yapýyor" dedi.

“Destek vermek herkesin görevi” Abdullah Öcalan ile yapýlan görüþme notlarýnýn basýna yansýmasýna da deðinen Erdoðan, sözlerini þöyle sürdürdü: "Bir kýsým medya nasýl gayri milli tutum takýndýysa bugün de bunu yapýyor. Bu sürece destek vermek STK'nin ve medyanýn da görevidir. Balýkesir'de ifade ettim. Bize basýn özgürlüðü vermeye kalkýyorlar. Kimse kimsenin özgürlük alanýna tecavüz edemez. Kimse kusura bakmasýn, medya nasýl kendine göre özgürlük alaný ilan ediyorsa, biz de hissiyatýmýzý açýklamak konusunda sorumluluk üstlenen insanlar olarak en az onlar kadar özgürüz. Eleþtirimizi açýk açýk dile getiririz. Ama sansürün karþýsýnda da gazetecilerden önce dururuz. Sürecin aleyhine olacak yayýný yapmak milli bir tavýr deðildir.Bu süreçte en son sözü milletimiz adýna biz söyleriz. Biz son sözü söyleyene kadar ortada dolaþan her bilgi dedikodudan ve söylentiden öteye geçmez. Belgelerin de nasýl yapýldýðýný ortaya koyar ve açýklarýz. Kimin ne söylediðine deðil bizim ne söylediðimize bakýn. Kimin ne yaptýðýna deðil bizim ne yapacaðýmýza bakýn. Sürecin hassasiyeti nedeniyle az konuþuyor çok iþ yapýyoruz. Arkadaþlarýmýza da söylüyorum. Bu süreç içinde konuþmayýn. Önüne gelen konuþmaya kalkarsa çözüm sürecini bu kristali kýrarýz. Bu süreci baþarý ile bitirmek durumundayýz.

Bahçeli AKP’yi ihanetle suçladý ANKARA- Partisinin grup toplantýsýnda konuþan MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Öcalan ve devlet yetkilileri arasýnda sürdürülen görüþmelere tepki gösteren Bahçeli, yine AKP'ye yönelik aðýr sözler sarfederek, AKP'nin Oslo sürecinde olduðu gibi "suçüstü" yakalandýðýný savundu. BDP heyetinin Öcalan'la yaptýðý görüþme tutanaklarýnýn basýnda yayýnlanmasýna deðinen Bahçeli, tutanaklarýn içeriði üzerinde yeteri kadar durulmadýðýný belirtti. Bahçeli, "Ýmralý AKP'yi topaç gibi çevirmekte, kum torbasý gibi görmekte ve türlü manevralarla kendisine baðlamaktadýr. Geliþmeler bize Abdullah Öcalan'ýn Baþbakan Erdoðan'la siyam ikizi haline geldiðini, ayný tarlanýn mahsulü olduðunu ispatlamaktadýr" dedi.

Tutanaklarý okudu

Kürsüden Öcalan'ýn BDP'liler ile yaptýðý görüþmeye ait tutanaklarý okuyan Bahçeli, þunlarý kaydetti: "Merakýmýz, Baþbakan'ýn bu sözlere ne diyeceði, ne tepki vereceðidir. Görüldüðü kadarýyla AKP, PKK ile anayasa yapmak amacýyla kollarý sývamýþtýr. Öcalan'dan baþkanlýk konusunda açýk çek alan Baþbakan tahmin ediyoruz ki rahatlamýþ ve rahata ermiþtir. Önemli olan da zaten budur. Yapýlan hesaplar, içine girilen ihanet iliþkileri Baþbakan Erdoðan'ýn baþkan olmasýna, Öcalan ve militanlarýnýn genel afla özgür kalmalarýna kadar hýz kesmeyecektir."

“Sürece karþýyýz”

MHP'nin sürece karþý olduðunu dile getiren Bahçeli, "Baþbakan ve partisi çözüm þakþakçýlýðýnýn sonunda milletimizin kahrýndan, bedduasýndan kurtulamayacak ve mutlaka Türk adaletinin önünde hazýr ol vaziyette yaptýklarýnýn bedelini ödeyecektir" dedi.


10

HABER

6 Mart 2013 Çarþamba

Yeniþehir Belediyesi’nde bir ilk Sulama birlikleri toplantýsý yapýldý

Diyarbakýr Yeniþehir Belediyesi’nde hizmet alýmý iþçileri, müteahhit firma ile Diyarbakýr Genel-Ýþ Sendikasý arasýnda gerçekleþtirilen ve Türkiye’de bir ilk olan sözleþme Yeniþehir Belediyesinde imzalandý

DÝYARBAKIR - Yeniþehir Belediyesi Baþkanlýk Makamýnda bir araya gelen, Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, Baþkan yardýmcýsý Behçet, Ekinci, Genel-Ýþ Sendikasý Bölge Baþkaný Serdar Ekingen, Diyarbakýr Genel-Ýþ Þube Baþkaný Salih Doðrul ve Taþeron firma katýldý. Temel amaçlarýnýn emekçilerden yana politika izlemek olduðunu belirten Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu," Siyasetimiz inde belirttiði gibi, amacýmýz ve hedefimiz her zaman olduðu gibi emekçiden yana tavýr koymaktýr. Onlarýn sendikalý olma mücadelelerinde güç ve destek vermektir. Belediyemizde de 170'i aþkýn hizmet alýmý emekçi arkadaþýmýz var. Bu arkadaþlarýmýz tüm hizmet alýmlarýnda çaba gerektirecek iþlerde çalýþtýrýlmala-

rýna raðmen, maddi açýdan büyük zahmeti çekende yine bu emekçi arkadaþlarýmýzdýr. Genel-Ýþ Þube Baþkanýmýzýn da belirttiði gibi inþallah bu hak arayýþý baþarýlý olacaktýr. Yeniþehir belediyesi olarak bizde elimizden gelen desteði sunacaðýz" dedi. Ardýndan söz alan Diyarbakýr Genel-Ýþ Þube Baþkaný Salih Doðrul ise "Genel-Ýþ Sendikasý olarak, emek mücadelesinde büyük bir pay oranýna sahip hale gelen, taþeron iþçiler üzerine, yýlardýr mücadele ediliyor. Belediyelerimizin bu konudaki duyarlýklarý gerçekten tarihe geçecek aþamadadýr. Arkadaþlarýmýzýn sosyal, ekonomik ve özlük haklarýnýn korunmasý noktasýnda, verdiðiniz katkýlardan dolayý teþekkür ediyoruz" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan sözleþme taraflar arasýnda imzalandý.

Çýlgýn kasap yine çýldýrdý “Bu kasap çýldýrmýþ” þeklinde esprili bir dille promosyon baþlatarak adýndan söz ettiren kasap Burhan Talayhan, piyasada 24 TL'ye satýþa sunulan kuzu etinde yine fiyatlarý düþürerek 15,90'a satýþ yapmaya baþladý

DÝYARBAKIR, Mardin, Siirt, Batman ve Þýrnak illerini kapsayan sulama birlikleri toplantýsý, DSÝ 10. Bölge Müdürlüðü toplantý salonunda gerçekleþtirildi. Diyarbakýr, Mardin, Siirt, Batman ve Þýrnak illerini kapsayan sulama birlikleri toplantýsýna DSÝ 10. Bölge Müdürü Okan Bal, Bölge Müdür Yardýmcýsý M Fýrat Tutþi, Ýþletme Bakým Þube Müdürü M. Yaþar Ceylan, ilgili DSÝ personeli katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan DSÝ 10. Bölge Müdürü Okan Bal, toplantýnýn hayýrlara vesile olmasýný dileyerek katýlýmlarýndan dolayý herkese teþekkür etti. Bal, "DSÝ 10. Bölge Müdürlüðü sýnýrlarýnda faaliyet gösteren birliklerin, faydalandýðý tesislerin rehabilitasyon kapsamýnda bakým onarýmlarýný yapmak ve 2012-2013 genel deðerlendirmelerini görüþmek üzere toplandýklarýný, 6172 Sayýlý Sulama Birlikleri Kanunu yürürlüðe girdi" dedi. Bal, kanuna adaptasyon sürecinin devam ettiðini, süreç tamamlandýðýnda ise daha güçlü bir yapýya kavuþacaklarýný ifade etti. Konuyla ilgili sorunlar ve sorunlarýn çözümü konusunda yapýlan fikir alýþveriþlerinin ardýndan sulama birlikleri toplantýsý sona erdi.

DÝYARBAKIR'ýn tarihi yoðurtçular pazarýnda geçtiðimiz aylarda et fiyatlarýnda 9-10 TL indirim yaparak adýndan söz ettiren kasap Burhan Talayhan, et fiyatlarýnýn yükseliþe geçmesiyle yeniden harekete geçti. Piyasada 24 TL'ye satýþa sunulan kuzu etini 15 lira 90 kuruþa satan Talayhan kar marjýný düþürerek sürümden daha çok kazandýklarýný belirti. Nakit satýþ yaptýklarýna dikkat çeken Talayhan bir çok esnaf arkadaþlar eti kýredi kartý ile satýyor. O para 45 gün sonra ellerine geçiyor. Durum böyle olunca ister istemez bu vade farký bile fiyatlara yansýyor. Ama bizim öyle bir derdimiz yok. Ne kredi kartý nede veresiye satýþ yapýyoruz. Nakit çalýþtýðýmýz için sürümden kazanmayý daha uygun gördüðümüzden bu kampanyalarýmýzý devam ettirmeye çalýþacaðýz. Fiyatlarý düþürünce diðer esnaflardan tepki aldýklarýný da belirten Talayhan ''Ben yinede söylüyorum kar marjýmýzý düþürdük. Fakir fukara et yesin. Sürümden kazanýyoruz. Kardan zarar ediyoruz" dedi.


11

HABER

6 Mart 2013 Çarþamba

‘Görüþmeler olumlu sonuçlandý’

Abdullah Öcalan'ýn mektubunu iletmek üzere Kandil'e giden DTK ve BDP heyeti içinde yer alan Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, Kandil'de Murat Karayýlan baþkanlýðýnda bir heyetle görüþtüklerini belirterek, görüþmenin olumlu sonuçlandýðýný söyledi DÝYARBAKIR - BDP Eþ Genel Baþkanlarý Selahattin Demirtaþ ve Gültan Kýþanak, DTK Eþ Baþkanlarý Ahmet Türk ve Aysel Tuðluk, BDP Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder ile BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, Abdullah Öcalan'ýn kaleme aldýðý mektubu PKK yetkililerine iletmek üzere 27 Þubat'ta Federe Kürdistan Bölgesi'ne geçmiþti. Burada kimi temaslar da gerçekleþtiren heyetten Demirtaþ, Kýþanak ve Önder, 2 Mart'ta Habur Sýnýr Kapýsý'ndan geçerek Türkiye'ye döndü. Türk, Tuðluk ve Tan ise KDP, YNK ve Federe Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi partilerle görüþtükten sonra 4 Mart'ta Federe Kürdistan Bölgesi Baþkaný Mesud Barzani'nin özel uçaðýyla Diyarbakýr'a döndü.

‘Gizli, saklý olarak yapmadýk’

Heyetin içerisinde yer alan ve yaptýklarý görüþmelere iliþkin açýklamalarda

bulunan BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, Federe Kürdistan Bölgesi'ne ziyaretlerinin esas amacýnýn Öcalan'ýn Kandil'e gönderdiði mektuplarý yerine ulaþtýrmak ve onlarýn görüþlerini almak olduðunu söyledi. Tan, mektuplarýn devlet kanalýyla kendilerine ulaþtýrýldýðýný belirterek, "Biz de bu mektubu devletin bilgisi dahilinde aldýk. Kürdistan Bölgesel yönetiminden Kandil'e mektuplarý götürdük. Ve ondan sonra da bir müddet görüþtük. Bu görüþmelerimizi de hemen zaten Süleymaniye'de yaptýðýmýz toplantýyla duyurduk. Bunlarýn hiçbirisini gizli, saklý olarak yapmadýk. Çünkü bu süreç böyle bir süreç. Kamuoyu aydýnlatýlacak. Tabiî ki bir müddet için de olsa söylenmemesi gerek þeyler söylenmeyecek, sürecin genel çerçevesi açýk tutulacak. Niye açýk tutulacak? Biz þu an gizli saklý bir

þey yapmýyoruz. Ne yapýyoruz barýþ için uðraþýyoruz. Biz bu mektuplarý ulaþtýrdýktan sonra bir müddet sonra Nevroz'a kadar geçecek bir zaman dilimi içerisinde bu deðerlendirmelerini yapacaklar. Biz de o bildirdiklerini tekrar Ýmralý'da Sayýn Öcalan'a ileteceðiz. Tabi oraya gittiðimiz için bu sürecin en önemli aktörleri Sayýn Abdullah Öcalan, Kandil, BDP, devlet, hükümet, Avrupa ve bunlarýn yanýnda Kürdistan Bölgesel yönetimindeki

siyasi partiler, iþte Celal Talabani'nin partisi, Sayýn Mesut Barzani'nin partisi. Biz onlarla da görüþtük. Ýlk olarak da Kürdistan Ýslami Partileri'ni de ziyaret ettik. Hem görüþlerimizi anlattýk hem de görüþlerini aldýk. Çok iyi görüþmeler yaptýk. Bizler açýsýndan çok önemli oldu" dedi.

‘Bir heyet tekrar Ýmralý’ya gidecek’

Tan, Abdullah Öcalan'ýn mektubunu Kandil'de PKK sorumlularýna aktardýklarý-

ný ifade ederek, "Sayýn Murat Karayýlan'ýn baþkanlýðýnda bir heyetle görüþtük. PKK'nin elinde bulunan kamu görevlileri kýsa bir süre zarfýnda bir hafta 10 gün gibi bir tarih edilmiþti. Sanýrým buradan oluþturulacak bir heyet vasýtasýyla gidip alýnacak. Tekrar bir heyet Ýmralý'ya gidecektir. Bizim talebimiz Eþ Baþkanlarýmýzýn gitmesidir. Ama tabi süreç nasýl geliþir, yine ayný üçlü heyet mi gider, þu an itibariyle bilmiyoruz" diye konuþtu. (DÝHA)

naklar ile bu merkez sayýsý o nuþtu. Projenin Aile ve Soslum top ýyla amayýs Dol r. olu anlýðý 64 olmuþtur. Süreç tam da bölgeye yayýldý. Bað Bu da bi- yal Politikalar Bak r. rolu me lü il güç esi ar tan 14 kad a ýnd en dýð geç ðünü lan faaliyete lar'da cudur. bünyesinde yürütüldü bor n leruzu ilçe num de boy esi zim tan 31 aný leri Bak kez ADEM'in açýlýþýný getiren Mine Lök Benoktada elimizden gele- dile üzere Türkiye gemýz Fatma Þahin yaptý. Baþ- Bu EM projesinin Do- de olmak AD , yaz çok je pro Bu uz. yapýyor 45 farklý yerleþim bakan Recep Tayyip Erdo- ni Güneydoðu Anadolu nelinde ve ðu iiçer yýl Bir je. pro i bir de toplam 64 adet ðan da bu projeye çok ina- yen gelerinde il ve ilçe mer- birimin Böl bu Biz þtý. ula 64'e ý say e açýlmýþ olacaktýr. nýp, destek veriyor. Diyar- sind lerinde esas itibarýyla ADEM kez kabin 65 60a und son n ve Sosyal Politikalar bakýr'ýn Baðlar ilçesinde yýlý kadýnlara ve çocuklara yö- Aile þ þmý ula DiP llah -AK inþa KIR za BA ýmý AR dýn DÝY Bakanlýðý Aile Destek Merbaþlayan bu proje bugün - nelik bir proje olduðunu mil 14 ve li jeye eki pro letv Bu . Mil aðýz ýr olac bak yar leri projesi için saðlaDoðu ve Güneydoðu Ana kaydetti. Beyaz, sözlerini kez TBMM Baþkanlýk Divan dolu Bölgesi'nde sayý olarak yon para harcandý. Aslýnda nan 14 milyon TL kaynaðýn þöyle sürdürdü: milyon TL'si Üyesi Mine Lök Beyaz, Li- 64'e yükseldi. Diyarbakýr bakarsýnýz 140 milyon bu iþi çerçevesinde, yaklaþýk 3,5 "Proje sis edilmiþtah 'a ce'de Aile Destek Merke- genelinde 17 tane ADEM baþaramazdý. Çünkü bu göakýr arb Diy dartlý fiziki mestan sek yük ola. ile etti a ret par ziya ece iþi. Sad Baþbakanýmýzýn zi'ni (ADEM) açýldý. Bir tanesi de Lice il- nül a kadýnlarýmýza ho- tir. Sayýn lard kan yon ken mil 14 nin il. jesi deð Pro iþ bir ADEM ýyla baþlatýlan bu çesinde. Tabi Lice'deki pro- cak slarý, beceri kurslarý, talimatlar kur bi el güz taþý m ar öne kad ati bu hay biz ile dileri için samýnda ilk olarak je çok baþarýlý gidiyor. Ýlçe lira i kurslar, bilgilendi- proje kap slek me gebu eði az, Em Bey ýk. n ard irte baþ bel iþ dýðýný rt 2012 tarihinde Kaymakamý ve emeði ge- bir , bilinç arttýrýcý semi- 30 Ma rici edilen r güç kkü rý teþe ýnla e kad kes e her jeyl çen pro ilçesinde Aile ve çen herkese teþekkür ediler ve yoðun sosyal akti- Baðlar dirmeyi hedeflediklerini di- yorum" dedi. yoruz. Bu gibi yerleri gör- ner Sosyal Politikalar Bakaný uz. vitelerle zenginleþtirilmiþ yor olu tlu mu çok çe le getirdi. Kadýnlarýn güçlü dük a- Fatma Þahin tarafýndan açýBu projede istedikleri zin programlar uygulanmakt rini ekle em bu h alla olduðu toplumlarda aileleÝnþ re, a ve lýþý yapýlmýþtýr. En son olanin kadýnlara, annele tasýn- dýr. Sosyal Yardýmlaþm nok esi rilm ndi bakanýmýzýn erle rin de güçleneceðine inandeð hize yý Teþvik Fonu rak Sayýn Baþ hak ettikleri kalited þma aný Day az, Bey Fat en mýz aný ded kay Bak canlý yayýn da Sayýn dýklarýný 19 Temmuz ta- Mardin'den met verebilmek olduðunu da 'nca ulu Kur . e'de var Lic larý le llik þma öze çalý Þahin'in "Bugün la açýlýþýný yaptýkaydeden Beyaz, kendileri ma n bu yana toplam 50 baðlantýsýy nde rihi iste ulek kur etm lýðý ret kan ziya 'i baþ EM re dai AD ADEM olmak için önemli olan þeyin ka- Bir projesinin destek- ðý Bismil EM AD ile ma arla paz ve ýþ dim. Bu projeyi çok önemSat Diyarbakýr genelindýnlarýn iyi duruma gelmesi du. mesine karar verilmiþ, üzere len aile ýn, kad için im Biz siyoruz. ADEM projesi ilk li. i toplam ADEM sayýsý olduðunu dile getirdi. Be- ilgi bazý valilik ve kaymakam- dek den iniz Hep ek. dem olarak Diyarbakýr'ýn Baðlar þey her e ulaþmýþtýr." yaz, "Kadýn ne kadar güçlü lýklarýn saðladýðý ilave kay- 17'y koe diy n" olsu ý raz ilçesinde baþladý ve sonra h Alla olursa aile o kadar güçlü

ADEM Projesi Türkiye’ye yayýlýyor


12

HABER

‘Bir ayda 2 ton esrar ele geçirildi’ Diyarbakýr'da düzenlenen 4 ayrý operasyonda 405 kilo esrar maddesi ve 1 adet kaleþnikof silah ele geçirildi. Operasyonlarýn detayýný anlatmak üzere basýn toplantýsý düzenleyen Diyarbakýr Emniyet Müdürü Recep Güven, son bir ayda Diyarbakýr'da 2 ton esrar maddesinin ele geçirildiðini kaydetti

Silvan’da sosyal hizmet binasý temeli atýldý DÝYARBAKIR'ýn Silvan Ýlçe Belediyesi tarafýndan Sosyal Hizmet Binasý temeli, törenle atýldý. Baðlar Mahallesi'nde bulunan park alanýnýn içinde belediye tarafýndan 700 metre kare alan üzerine yapýlacak olan Sosyal Hizmet Binasý temel atma töreni düzenlendi. 700 metrekare alan üzerine yapýlacak olan Eðitim Destek Evi, Kadýn Danýþma ve Saðlýk Merkezi ile çeþitli sosyal iþlerin yapýlacaðý Sosyal Hizmet Binasý'nýn temel atma törenine Belediye Baþkaný Fadýl Erdede, BDP Ýlçe Baþkaný Kerem Canpolaten ile belediye çalýþanlarý katýldý. Kadýna verdikleri önemden dolayý bu projeyi gerçekleþtirdiklerini belirten Silvan Belediye Baþkaný Fadýl Erdede, "Park içerisinde yeniden dizayn etme ve çevre düzenlemeleri devam ederken parkýmýzýn içindeki boþ alanda Belediye Sosyal Hizmet Binasý yapýmýna baþladýk. Bunun yaný sýra arkeolojik bir park ve çocuk oyun alanlarýný yapacaðýz. Bunlarýn hepsini tamamladýktan sonra 20 dönümlük park alanýný halkýn hizmetine açacaðýz. 700 metrekarelik yapýnýn içerisinde 4 bölümden oluþacak. bir bölümünün 4 derslik, kütüphane, idari birim ve bilgisayar odasý yer alacak. Geriye kalan kýsmýn ise Kadýn Danýþma ve Saðlýk Merkezi olarak kullanýlacaðýz, temeli atýlan yapýnýn tek katlý prefabrik olacak ve 1,5 ay içerisinde bitecek" dedi.

DÝYARBAKIR Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Þube Müdürlüðü Narkotik Suçlar Büro Amirliði ekipleri tarafýndan kent genelinde düzenlenen 4 ayrý operasyonda 405 kilo esrar maddesi, fiþek diye tabir edilen 54 adete satýþa hazýr esrar, kaleþnikof silah ve bu silaha ait çok sayýda mermi ele geçirildi. Operasyonlarýn detayýný anlatmak üzere basýn toplantýsý düzenleyen Diyarbakýr Emniyet Müdürü Recep Güven, son bir ayda Diyarbakýr'da 2 ton esrar maddesinin ele geçirildiðini söyledi. Güven, uyuþturucu tacirlerine özellikle de okul önlerinde satýþ yapanlara karþý aralýksýz operasyonlarýn yapýldýðýný ve bu kapsamda düzenlenen son operasyonda satýþa hazýr fiþek diye tabir edilen esrar paketinin ele geçirildiðini ifade etti. Güven, "Ýl Emniyet Müdürlüðü, KOM Þube Müdürlüðü Narkotik Suçlar Büro Amirliði görevlilerince 25 Þubat ve 2 Mart 2013 tarihlerinde gerçekleþtirilen 4 ayrý operasyonda, Diyarbakýr'da temin etmiþ olduklarý uyuþturucu maddeleri batý illerine nakleden þahýs ve organizasyonlara yönelik yapýlan çalýþmalar kapsamýnda, bir araca yönelik olarak yapýlan operasyon-

da toplam 56 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiþ ve 1 þüpheli yakalanmýþ, baþka bir araca yönelik olarak yapýlan operasyonda toplam 109 kilo 400 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiþ ve 1 þüpheli yakalandý. Yine ayrý bir araca yönelik olarak yapýlan operasyonda toplam 228 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiþ ve 1 þüpheli yakalanmýþtýr. Diyarbakýr dahilinde uyuþturucu madde kullanan þahýslara uyuþturucu madde satan sokak satýcýlarýna yönelik olarak yapýlan çalýþmalar kapsamýnda ise, Hasýrlý Mahallesi'nde bulunan bir ikamette yapýlan aramada, 54 adet fiþek halinde 1 kilogram satýþa hazýr esrar maddesi, 11 kilo 100 gram kubar esrar maddesi, 400 gram toz esrar maddesi, 1 adet kaleþnikof marka uzun namlulu silah, 50 adet kaleþnikof mermisi ele geçirilmiþ ve 1 þüpheli yakalanmýþtýr" dedi. Emniyet Müdürü Recep Güven, ele geçirilen kaleþnikof tüfeðin yapýlan kriminal incelenmesi neticesi 2 farký yaralama olayýnda kullandýðýnýn tespit edildiðini belirterek, adli makamlara sevk edilen 4 þüphelinin tutuklandýðýný, 2 þüphelinin ise firar olarak arandýðýný dile getirdi. (ÝHA)

6 Mart 2013 Çarþamba

Büyükþehir’den týbbi atýk eðitimi ÖMER ERGÜN

DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi'nin yürütmüþ olduðu 2013 Yýlý Temizlik Kampanyasý ile kent genelinde insan ve çevre saðlýðýna zarar veren tüm kirleticileri en aza indirgemek amaçlanýyor. Saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda üretilen atýklarýn doðru, düzenli ve bilinçli bir þekilde ayrýþtýrýlmasý, toplanmasý, taþýnmasý ve geçici depolanmasý konusunda yerinde farkýndalýk eðitimi veriliyor. Temel amaç, konu hakkýnda temizlik ve saðlýk personelinin bilinçlendirilmesi, insan ve çevre saðlýðý konularýna ilgi ve dikkat uyandýrmak. Kampanyanýn hedefi, Büyükþehir Belediyesi sýnýrlarý dahilinde saðlýk hizmeti veren 228 saðlýk kurum ve kuruluþlarýna ulaþarak saðlýk personelini eðitmek. Kampanyanýn 1. Aþamasýnda büyük miktarda atýk üreten 22 hastane personeli farkýndalýk eðitimi ile bilinçlendirilecek. 2. Aþamada yaklaþýk 206 orta ve küçük miktarda atýk üreten saðlýk kurumu personeline eðitim verilecek. 3. Aþamada ise üst geçitler, billboard, araç giydirmeleri, broþür daðýtýmý gibi çeþitli araçlarla halkýn bilinçlendirilmesi amaçlanýyor. Bu araçlar kullanýlarak evlerden týbbi atýklarýn en yakýn saðlýk kuruluþuna teslim edilerek çevresel kirliliðin kaynaðýndan önlenmesine çalýþýlacak. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baþkanlýðý bünyesinde görev yapan Týbbi Atýk Þefi Nihat Þener ile çevre mühendisleri Yasemin Gonca Dilek ve Mehmet Özdemir konuya iliþkin farkýndalýk eðitimine Çamlýca Diyaliz Merkezi'nde baþladý. Saðlýk personeline bilgilendirmede bulunan mühendisler yapýlan görüntülü sunum ile týbbi atýklarýn bertarafýnýn nasýl gerçekleþtirildiðini anlattýlar. Çamlýca Diyaliz Merkezi Sorumlu Müdürü Dr. Uður Nedim Yüce saðlýk tesisleri olarak týbbi atýk toplama konusunda gerek ünite içerisinde gerekse toplama yöntemi olarak kurallara ellerinden geldiðince uyduklarýný belirtti. "Ancak belediyemizin yapmýþ olduðu bu eðitim çalýþmalarý gerçekten takdire þayan" diyen Yüce, "Gerek toplumsal bilincin artmasýnda gerekse bizlerin bu konularda daha da özen göstermesi açýsýndan çalýþmalarýndan dolayý görevlilere teþekkürlerimi sunuyorum" diye konuþtu.


13

HABER

6 Mart 2013 Çarþamba

‘Tespit Komisyonu’ kurulmalý

Amed Göç-Der yetkilileri, ülkelerindeki savaþtan dolayý Türkiye'ye kaþan sýðýnmacýlarýn yaþamýþ olduðu sorunlarýn giderilmesi için Valilikler, Belediyeler ve Sivil Toplum Örgütleri'nin bira araya gelerek 'Tespit Komisyonu' kurmalarý gerektiðini vurguladý

SERVET TURSUN

DÝYARBAKIR - Suriye'de yaþanan iç savaþ nedeniyle ülkelerinden kaçarak Türkiye'ye gelen sýðýnmacýlar yaþam mücadelesi veriyor. Yaþamýþ olduklarý olumsuzluklar nedeniyle Suriyeli sýðýnmacýlar, fuhuþtan, hýrsýzlýða kadar birçok kötü iþlere bulaþýyor. Uzmanlar, konuyla ilgili kentin dinamiklerinin bir araya gelerek tespit komisyonun kurulmasýný ve yaþanan olumsuzluklarýn önüne geçilmesini istiyor.

‘Her yolu deniyorlar’

Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Amed Göç-Der yetkilileri, yaþanan savaþtan dolayý ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeli sýðýnmacýlarýn yaþam mücadelelerini sürdürmek için her yolu denediðini belirtiyor. Sistemden kaynaklý sorunlara Suriyelilerinde dahil olduðunu belirten Amed

Göç-Der yetkilileri, "Göç maðduru insanlar ayakta kalmak için birçok riski alýyor. Bu riskler arasýnda dilenme, hýrsýzlýk, fuhuþ gibi olaylarda bulunuyor" dedi.

‘Ayakta durmaya çalýþýyorlar’

Gün geçtikçe ahlaki çöküntünün daha da derinleþeceðinin altýný çizen Amed Göç-Der yetkilileri, Bölge halkýnýn duyarlý bir yapýya sahip olduðunu belirterek, þunlarý söyledi; "Bölge halký ancak ellerinden gelini yapýyor ama bu kesinlikle yetmiyor. Bunun karþýsýnda yaþamak zorunda olan sýðýnmacýlar aldýklarý büyük risklerle yaþamaya ayakta kalmaya çalýþýyor. Bunlar bazýlarýnca hýrsýzlýk yaparak, bazýlarýnca dilencilik yaparak maalesef bazýlarýnca kýzlarýný para karþýlýðýnda evlendirerek acý olaný da fuhuþa sürüklenerek direniyor. Çünkü aç olan insan hýrsýzlýkta yapar, dilencilikte, fuhuþta."

FOTO: ARÞÝV

‘Önüne geçmek mümkün’

Yaþanan olumsuz geliþmelerin önüne geçmenin mümkün olduðunu ifade eden Amed Göç-Der yetkilileri, "Baþta Valilikler, Belediyeler ve Sivil Toplum Örgütleri Suriyeli sýðýnmacýlarla ilgili bir araya gelerek tespit komisyonu kurmasý gerekiyor. Yaþanan

Kadýn birimi birinci yýlýnda Büyükþehir Belediyesi bünyesinde kurulan kadýn birimi birinci yýlýný doldurdu. Bir yýl içerisinde kadýn çalýþanlar; çeþitli sosyal ve kültürel etkinlikten faydalanma amacýyla açýlan atölye ve kurslardan faydalandý. Ayrýca mobbing kavramý, mobbingin nedenleri ve çalýþan üzerinde etkilerine iliþkin “Mobbing ve Tükenmiþlik” eðitimi aldý

RAMAZAN KARATAÞ

DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi yerel yönetimlerde demokratik modeli oluþturmak ve cinsiyet eþitliðini pratikte uygulamak amacýyla geçtiðimiz yýl 8 Mart'ta kadýn birimini kurdu. Bu birim kolektivizmi amaçlýyor. Yürütücülüðünü Müzeyyen Anýk Aydýn'ýn yaptýðý kadýn birimi bir yýl içerisinde çeþitli çalýþmalara imza attý. Sümerpark Ortak Yaþam Alaný'nda seramik atölyesi ve felsefe atölyesine katýlan kadýnlar motivasyonlarýný arttýrýrken, erbane eðitimi alarak potansiyel yeteneklerini açýða çýkarttý. Öte yandan geliþmiþ ülkelerde yasalarla koruma altýna alýnan, çalýþma yaþamýnda son yýllarda öne çýkan bir kavram olan mobbing kavramý üzerine de eðitim alan kadýnlar mobbing kavramý, mobbingin

sorunlar ile ilgili çözüm üretmeleri gerekiyor. Ama ne yazýk ki þu ana kadar ne Valiliklerin nede Belediyelerin bir yardýmý söz konusu deðildir. Devlet isterse bu olumsuzluklarý önleyebilir. Söz konusu kurumlar bir araya gelerek koordinasyon içerisinde kendi ülkelerinde maðdur olarak

nedenleri ve çalýþan üzerinde etkilerine iliþkin "Mobbing ve Tükenmiþlik" eðitimi aldýlar. Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Hafize Ýpek, yerel yönetimlerde demokratik modeli oluþturmak ve cinsiyet eþitliðini pratikte göstermek amacýyla kadýn birimini oluþturduklarýný ifade ederek, hedeflerinin katýlýmcýlýðý toplumsal boyutta ele almak olduðunu söyledi. Ýpek, "Bu birim, kadýn olmaktan kaynaklý cinsiyetçi bakýþ açýsýnýn giderilmesi amacýyla problemlerin bütünsellik ve eþitlik temelinde çözülmesini esas alan bir birimdir" diye konuþtu. Yaþamýn her alanýnda kadýnlarýn varoluþ mücadelesi verdiðini anýmsatan Ýpek, þunlarý söyledi: "Bu temel anlayýþ ve felsefe ile dini, dili, ýrký ve düþüncesi ne olursa olsun biz kadýnlar güçlü bir dayanýþma ve örgütlülük

Türkiye'ye gelen sýðýnmacýlarýn buralarda da maðdur olmamasý için her þeyi yapmasý gerekiyor" diye konuþtu. Yapýlan araþtýrmalara göre, Güneydoðu Anadolu Bölgesinde yer alan illerde 400'ü Diyarbakýr'da olmak üzere yaklaþýk 3 bin Suriyeli sýðýnmacý aile bulunuyor.

ruhuyla cins paydasýnda buluþmalý, toplumsal deðiþimi ve dönüþümü özgücümüzle yaratmanýn arayýþý içinde olmaktan bir adým geri durmamalýyýz."

Motivasyonlarý arttýrýlýyor

Ýpek, kadýn biriminin çalýþmalarýnýn belediyede çalýþan kadýnlarýn sosyal, siyasal ve toplumsal anlamda güçlenmeleri amacýyla kurulduðunu söyleyerek, çalýþmalarýn tüm kadýnlarýn ortak katýlýmýyla oluþturulan planlamayla þekil aldýðýný söyledi. Ýpek, "Toplumsal cinsiyet eþitliði ve cins bilincinin birçok alt konu baþlýðýndan oluþan eðitim çalýþmalarý yapýyoruz. Ayrýca kültür, sanat ve edebiyatla ilgili açtýðýmýz atölyelerde de kadýnlarýn pozitif anlamda motivasyonunu saðlamak ve gizli kalan yönlerini açýða çýkartmaya çalýþýyoruz" þeklinde konuþtu.


14

BÖLGE

6 Mart 2013 Çarþamba

Kadýn, doða, yaratým DÝYARBAKIR - Yönetmen Piran Baydemir, yeni belgesel filmi Fecîra ile kadýnlarý, Dersim'in doðasýný ve bu kadýnlarýn yalnýzlýklarýný anlatýyor. Belgesel ilk olarak 32. Uluslararasý Ýstanbul Film Festivali kapsamýnda izleyici ile buluþacak. Sinemacý Baydemir, son belgesel filmi Fecîra ve sinema üzerine sorularýmýzý yanýtladý. Sinemayý, deðer verdiði ve inandýðý ne varsa saklandýklarý yerden çýkartýp görünür kýlmak amacýyla yaptýðýný dile getiren Baydemir, sinemaya olan ilgisinin baþlama hikâyesini þu þekilde dile getirdi: "Sinema yapma isteðim Gün TV'de Mehmet Atlý'nýn "Dengê dilê min" klibini izlememle tesadüfen baþladý. Ýlk defa Kürtçe konuþulan bir film izlemiþtim ve bu bende kendi dilimde film yapma isteði uyandýrdý. Sonrasýnda Diyarbakýr Sinema Kulübü ile tanýþtým. Burada Heneke'nin, Yýlmaz Güney'in, Godart'ýn, Halil Dað'ýn ve daha birçok yönetmenin filmlerini izleyip film okumalarýna katýldým. Büyükþehir Belediyesi'nin yaptýðý sinema atölyelerine katýldým. Daha sonra Cegerxwîn Sanat Akademisi Sinema Bölümü'nde 2 yýl eðitim alýp mezun oldum."

‘Günün ilk ýþýðý’

Sinema üzerine ilk çalýþmasýnýn intihar süsü verilmiþ kadýn cinayetlerini iþleyen "Yew Roj di" isimli,

Sinemacý Piran Baydemir, yeni belgeseli Fecîra ile Dersim'in doðasýný, burada yaþayan üç kadýný ve yalnýzlýklarýný anlatýyor. Baydemir, kadýnýn da güneþle benzer þekilde hayatý yaratma gücüne sahip olmasýndan yola çýkarak filmi oluþturmaya çalýþtýklarýný söyledi

kurmaca olduðunu ifade eden Baydemir, "Ýkinci filmim Rezonse, Dicle üzerine kurulan barajla ilgiliydi" dedi. Son olarak Fecîra isimli belgesel çeken Baydemir, "Fecîra; Kürtçenin Dimilkî lehçesinde 'günün ilk ýþýðý' anlamýna gelir ve kadýn ismi olarak kullanýlýr. Kadýnýn da güneþle benzer þekilde hayatý yaratma gücüne sahip olmasýndan yola çýkarak filmi oluþturmaya çalýþtýk" þeklinde konuþtu. Üç yýl önce Dersim'de Devrim isimli bir kadýnla tanýþ-

týðýný ve birlikte köylerine gittiklerini belirten Baydemir, kamerasýyla görüntüler çektiðini ve eve döndüðünde görüntüleri izleyince bir belgesel yapmaya karar verdiðini dile getiriyor.

‘Dört mevsim Dersim’

Belgeselde Dersim'in 4 mevsimini de yansýtan Sinemacý Piran Baydemir, "Dersim'in doðasý çok etkileyici. Mesela Besna Teyze, aðýt yakýyor ve o aðýt Besna Teyze'nin aðýtý olmaktan çýkýp bütün Dersim'in aðýtý oluyor. Biz de o doðayý dört mevsim yaþamak istedik"

dedi. Kürtçenin Dimilkî lehçesinin yok olma tehlikesiyle karþý karþýya olduðunu belirten Baydemir, "Anadil konusunda da zaten söylenebilecek her þeyi en yalýn ve dosdoðru bir þekilde, bir çay sohbetinde ya da hayvanlarý otlarken karakterler söylüyor ve gidiþattan memnun olmadýklarýný da görüyoruz. Biliyoruz ki Dimilkî yok olma tehlikesi ile karþý karþýyadýr. Belki de bizim filmde izlediðimiz karakterlerimiz bu dili konuþan son kuþak olacaklar. Bu film bu konuya dikkat çekmeye çalýþý-

yor" þeklinde ifade etti. Dersim denilince 38 katliamý gerçeðinin akla geldiðini söyleyen Baydemir, o zaman yaþatýlan acýlarýn unutulabilecek ya da görmezden gelinebilecek türden olmadýðýný ve o baskýlarýn hala barajlar, birbirinden uzakta yaþamak zorunda kalan aile bireyleri ve yalnýzlýk ile devam ettiðini dile getiriyor. Fecîra'nýn ilk gösterimi 32. Uluslararasý Ýstanbul Film Festivali kapsamýnda 9 Nisan'da saat 21.30'da Pera Müzesi'nde olacak. (DÝHA)

gereken bir yer, hem roya sahip olduðunu aktaran Sara- gelip görmesi de suyun altýnda hem n açýda tarihi lar çoðlu, çekimler için yeni dekor r ve kasabalar açýsýnyapýldýðýný ve bazý evlerin düzen- kalan köyle çok sevdik, çok beðendik. kalan lendiðini belirtti. Yöre insanlarý- dan. Biz a altýnd sular ü bölüm bir ýnda sýras ý yapým jý’nýn iþimiz de uzun sürer ve Birecik Bara nýn kendilerine çekimler sýrasýn- Ýnþallah en bitkid mik ende deki bölge süre kalýrýz.'' adýný i, uzun a Þanlýurfa’nýn Halfeti ilçes dan çok nazik davrandýðýný dile ge- burad Çeor. yapýy keyifli bir þekilde liði alarýn sahip ev Çalýþm alan “Kara Gül” dizisinin çekimlerine tiren Saraçoðlu, ancak hava þartlaan Akusta, yöaktar ni ettiði riyor devam göste rý ve çekimlerin yapýldýðý mekankimlere, yöre halkýnýn yaný sýra turistler de ilgi çok beðende i klerin yeme renin yle ulaþýmýn kendilerini tekne lara sýra yaný ýn halkýn ilçe , lerine çekim diklerini ifade etti. ÞANLIURFA - Birecik Barayerli ve ya- zorladýðýný kaydetti. jý'nýn yapýmý sýrasýnda bir bölümü þehri ziyarete gelen de ilgi gösteri“Çok sevdik, çok beðendik” sular altýnda kalan Þanlýurfa'nýn bancý ziyaretçiler e lerind bölge Dizide, ''Kendal Aða'' karakteriHalfeti ilçesi, adýný bölgedeki en- yor. Ýlçenin farklý yai çekim ni canlandýran Mesut Akusta da demik bitkiden alan ''Kara Gül'' di- oluþturulan platolarda içeay bu ü Halfeti'ye ilk kez geldiðini ve þehri zisinin çekimleri dolayýsýyla adeta pýlan dizinin ilk bölüm acak. buluþ çok beðendiðini söyledi. Dizide fýsrisinde izleyiciyle ''film platosu''na dönüþtü. týk tarlalarý olan bir aðayý oynadýÇekimlerine birkaç gün önce “Ýstanbul’da baþlayýp olu ðýný belirten Akusta, þöyle devam Anad baþlanan dizi, Güneydoðu devam edecek” üm dönüþ ýn Bölgesi'ndeki bir kadýn Yönetmen Murat Saraçoðlu, etti: konu ''Rolümü çok seviyorum. Senaresini hikay ma ve hayata tutun ''Kara Gül'' dizisinde, bir kadýnýn zor alýyor. Yönetmenliðini Murat Sara- dönüþüm ve hayata tutunma hika- yo da çok güzel yazýlmýþ. Biraz havaçoðlu'nun yaptýðý dizide baþrolleri, yesinin anlatýldýðýný belirterek, Ýs- þartlarda çalýþýyoruz çünkü Yavuz Bingöl, Özcan Deniz, Mesut tanbul'da baþlayan dizinin daha nýn ne olacaðýný bilemiyoruz. Her Akusta, Ece Uslu ve Þerif Sezer gi- sonralarý Halfeti'ye taþýnacaðýný an deðiþebiliyor ama Halfeti, Fýrat bi sanatçýlar paylaþýyor. Dizinin söyledi. Dizinin kalabalýk bir kad- boyunca þahane bir yer. Herkesin

Halfeti “film platosu”na dönüþtü


15

BÖLGE

6 Mart 2013 Çarþamba

Sýnýr ötesine yardým

Þanlýurfa’da, Suriye’ye Yardým Platformu’nca toplanan 2 týr yardým malzemesi daha ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmak üzere yola çýkarýldý ÞANLIURFA genelindeki stantlarda toplanan gýda ilaç ve giyimden oluþan yardým malzemeleri, Paþabaðý Mahallesi'ndeki depoya ulaþtýrýldý. Burada kategorilere göre ayrýlýp kolilenen malzemeler, gönüllülerce týrlara yüklendi.

Malzemeler, Akçakale ve Karkamýþ Gümrük kapýlarýndan geçirilerek Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlacak. Suriye Yardýmlaþma Platformu üyesi Ali Acar, bugün gönderilen 2 týr malzemeyle birlikte toplam 41 týr yardým malzemesinin

Suriye'ye ulaþtýrýldýðýný söyledi. Yardýmlarýn artarak devam ettiðini belirten Acar, ''Dileriz oradaki yangýn en kýsa sürede sönsün. Bu yardýmlar yerlerine ulaþarak onlarýn derdine bir nebze de olsa derman olsun. Þanlý-

“Hedefimiz ve projemiz toplumsal barýþtýr” Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, 2013 yýlýnda en büyük hedeflerinin ve projelerinin toplumsal barýþ olduðunu söyledi SÝÝRT Belediye Meclisi Mart ayý toplantýsýnýn ilk oturumunda konuþan Belediye Baþkaný Selim Sadak, Kürt sorunun çözümünde yýllardýr uygulanan yanlýþ yöntemlerle Türkiye'de ve bölgede çok büyük acýlarýn yaþandýðýný, bu acýlarýn bir daha yaþanmamasý için herkesin içinde bulunduðu ortamda üstüne düþeni yapmasý gerektiðini belirtti.

Çözüm sürecinin toplum tarafýndan büyük bir destek gördüðünü, ancak çatýþmalardan rant ve çýkar elde eden guruplarýn sürece yönelik açýklamalarýnýn dikkate deðer olmadýðýný ifade eden Sadak, þöyle dedi: ''Bu anlamda son 30 yýllýk süreçte acý çeken her ailenin, her insanýn ve yüreði yanan annelere hiçbir ayýrým yapýlmadan hürmet edilmesi ve saygý

Çocuklarýn bidonlarla kayak keyfi VAN'ýn Çatak ilçesine baðlý Aðaçlýk köyünde yaþayan çocuklar, kar kalýnlýðýnýn bir metreyi geçtiði köyde bidonlarla kaymanýn keyfini sürüyor. Ýlçe merkezine 25 kilometre uzaklýktaki Aðaçlýk köyünde etkili olan kar yaðýþý en çok çocuklarý sevindirdi. Yaðýþýn ardýndan kar kalýn-

lýðýnýn bir metreyi geçtiði köyde, evlerinden temin ettikleri su ve yað bidonlarýný alarak yüksek tepelere çýkan çocuklar, bidonlarla kaymanýn keyfini yaþýyor. Metrelerce yükseklikteki tepelerden kendilerini karlara býrakan çocuklar, okul çýkýþýnda ya da hafta sonlarý bir araya gelerek bidonlarla

duyulmasý gerekir. 2009 Yerel seçimleri ardýndan göreve geldikleri gün itibariyle Siirt'te bulunan Türk, Kürt ve Arap halklarýnýn dilini ve kültürlerini yaþatabilmeleri için belediye olarak 3 dilli yaþama her türlü kolaylýðý saðladýk. Baþta yerel, resmi ve dini bayramlar olmak üzere tüm önemli günlerde þehir merkezine üç dilde kutlama pankartlarý astýk. Kent giriþ-

kaymanýn mutluluðunu yaþadýklarýný belirtti. Kýzak ve kayak takýmlarý olmadýðý için evlerinde kullanýlmayan bidonlarý kendilerine kýzak yaptýklarýný vurgulayan çocuklar, ''Her taraf karla kaplý olduðundan oynayacaðýmýz çok fazla alan yok. Biz de bu nedenle karýn keyfini bidonlarla kayarak sürüyoruz. Bidonlarla karlarýn üzerinde kaymak çok eðlenceli'' dedi.

urfa halkýna ve tüm yardýmseverlere bu kampanyasýna gösterdikleri teveccühten dolayý teþekkür ediyoruz'' dedi. Suriye'ye gidecek olan yardým malzemelerine eþlik etmek için kente gelen Halep'e baðlý El-Bab ilçesinin eski Müftüsü Muhammed Zekeriye Mesud da Türk halkýna ve yetkililere yaptýklarý yardýmlardan dolayý teþekkür etti. Söz konusu yardýmlarýn Suriye'de ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýldýðýný anlatan Mesud, ''Bütün herkese yaptýklarý yardýmlar için teþekkür ederiz. En çok ilaç, ameliyat malzemesi ve gýdaya ihtiyacýmýz var'' diye konuþtu. Olaylar nedeniyle yerleþim yerlerinin büyük zarar gördüðünü anlatan Mesud, iç savaþ sonrasý inþaat noktasýnda yardýma ihtiyaç duyulacaðýný aktardý.

lerine 3 dilde 'Þehrimize Hoþ Geldiniz' yazýlý levhalarý astýk. Yaptýðýmýz bu çalýþmaya baþta tepki gösterenler son günlerde 3 dile kitap ve pankartlar hazýrladý, bunun bizim için mutluluk verici ve güzel geliþmelerdir. Bu anlamda emek sarf eden Siirt Valisi Sayýn Ahmet Aydýn'a teþekkür ediyoruz. Toplumsal barýþý istemeyen kesimlere herkesin karþý çýkmasý gerekir. Belediye olarak 2013 yýlýndaki en büyük hedefimiz ve projemiz toplumsal barýþtýr.''

60 öðrenciye özel eðitim imkaný MARDÝN Kýzýltepe Kaymakamlýðý maddi durumu iyi olmayan ve derslerinde baþarýlý 60 öðrenciye Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýnýn eðitim ödeneði imkanlarý ile 2 aylýk özel eðitim desteði saðladý. Kaymakam Erkaya Yýrýk, maddi sýkýntý yaþayan ama okuma azimlerini hiç kaybetmeyen baþarýlý öðrencilerin daha iyi eðitim almalarý adýna hýzlý okuma, anlatým teknikleri ve hafýza teknikleri konularýnda eðitim verildiðini belirtti. 2 ay sürecek olan eðitimlerin tüm masraflarýnýn Kaymakamlýk tarafýndan karþýlanacaðýný ifade eden Yýrýk, özel eðitim alan öðrencileri kurs yerinde ziyaret ederek sohbet etti.

Midyat’ta “Matematik Þenlikleri” yapýlacak MARDÝN - Midyat'ta 'Matematik Þenlikleri Ve Olimpiyatlarý' yapýlacak. Midyat Kaymakamý Oðuzhan Bingöl, ortaokul ve lise öðrencilerine yönelik olarak "Matematik Þenlikleri Ve Olimpiyatlarý" adý altýnda etkinlikler için çalýþmalarýn devam ettiðini söyledi. Bu planlama çerçevesinde öðrenciler arasýnda matematikle ilgili resim, þiir ve kompozisyon yarýþmalarýnýn düzenlenmesinin kararlaþtýrýldýðýný ifade eden Bingöl, ''Böylelikle öðrencilerin matematikle ilgili duygu ve düþüncelerini farklý þekillerde ortaya çýkarmalarýný amaçlýyoruz. Ayrýca bütün okullarda öðrencilere yönelik bir matematik sýnavýnýn, daha sonra da okullar arasýnda matematik olimpiyatýnýn yapýlmasý kararlaþtýrdýk. Bu sýnavlar sayesinde öðrencilerin matematikteki bilgi seviyelerini görmeleri ve eksikliklerinin farkýna varýp tamamlamalarý mümkün olacaktýr'' dedi.


16

BÖLGE

6 Mart 2013 Çarþamba

Siirt battaniyesi teknolojiyle buluþtu Tiftikten üretilen el yapýmý Siirt battaniyesi seri üretim fabrikasyon battaniyeler karþýsýnda teknolojik destekle ayakta kalmaya çalýþýyor. Siirt Üniversitesi'nde temel sanat eðitimi alan ustalarca dokunan battaniye, özgünlüðünden ödün vermeden bilgisayar çizimleriyle destekleniyor. Photoshop programý yardýmýyla artýk battaniyeye resim, figür ve yazýlar daha kolay dokunabiliyor SÝÝRT - Tiftikten üretilen Siirt'e özgü el sanatý olan battaniye, fabrikasyon battaniyeler karþýsýnda teknolojik destekle ayakta kalmaya çalýþýyor. Bir zamanlar sayýlarý 300'e ulaþan dokuma tezgahýndan oluþan bir çarþýnýn yer aldýðý ancak fabrikasyon üretime yenik düþerek zamanla tezgah sayýsýnýn 50'ye düþtüðü Siirt'te, bu el sanatý, eski görkemli günlerine kavuþmasý için Siirt Üniversitesi El Sanatlarý Geliþtirme Merkezi'nde teknolojiyle buluþturuldu. Bugüne kadar Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ve Fatih Sultan Mehmet gibi devlet adamlarýnýn resimlerinin dokunduðu Siirt battaniyelerine, artýk özgünlüðünden ödün vermeden ve bilgisayar çizimleriyle des-

teklenerek temel sanat eðitimi alan ustalarca daha kolay iþlenecek. Devlet büyüklerinin yaný sýra, çizgi film kahramanlarý, istenilen resim, figür, amblem ve yazýlar dokunabilir hale gelirken, kimi çiftler de battaniye üzerine yazdýrdýklarý cümlelerle sevgilerini kalýcý hale getirebiliyor. Siirt Üniversitesi El Sanatlarý Geliþtirme Merkezi Müdürü Muhammed Keskin, üretimine baþladýklarý Siirt battaniyesinin dokunmasýnda özgün yapýsýndan ayrýlmadan bilgisayar çizimlerinden yararlandýklarýný belirterek, bu sayede birçok resim ve figürü battaniyelere dokumaya baþladýklarýný söyledi.

Battaniye dokuyanlara temel sanat eðitimi

Keskin, daha önce tez konusu olarak araþtýrdýklarý yaklaþýk 200-300 yýllýk geçmiþe sahip bir dokuma olan Siirt battaniyesinin, Siirt tiftik keçisinin tiftiðinin özelliklerini taþýyan son derece dayanýklý bir ürün olduðunu vurgulayarak, þöyle dedi: ''Araþtýrmalarýmýzda, ömrü yaklaþýk 100 yýl olan son derece dayanýklý, bu ile özgü battaniyenin üretiminde kullanýlan tiftiðin Türkiye'nin baþka yerinde bulunmadýðýný, merkez olarak üretimde ekonomik kaygý gütmesek de bu üretimi hem el sanatýný yaþatmak hem de ticari amaçla yapanlarýn bu kaygýyý taþýdýðýný gördük. Ayrýca suni elyaf gibi katký kullanýlmadan yapýlan üretimde maliyet yükseliyor. Bir de battaniyeciliðin güncellenemediðini tespit ettik. Fon, desen, yazý, grafikler ve çeþitli tasarýmlar battaniyeye aktarýlarak fabrikasyon üretime yenik düþmemek gerekiyor. Battaniye üzerine dokunan yazýlar doðru yazýlmalý, yazým kurallarýna uyulmalýydý. Bu kapsamda merkeze, piyasada daha önce halý dokuyanlar arasýndan sýnavla belirleyerek aldýðýmýz elemanlara temel sanat eðitimi adý altýnda yazýyý, yazý ölçü birimlerini, zemin yazý iliþkilerini, rengi, dokuyu, biçi-

mi ve fonu oluþturmayý öðrettik. Herhangi bir katký maddesi ya da yapay bir renk kullanmaksýzýn yüzde 100 orijinaline ve geleneðine baðlý kalarak ürün elde etmeye baþladýk. Ýlk olarak yazý ile baþladýk, sonrasýnda bunu grafik, amblem, antet, logo ve benzeri siyah beyaz kontrast renklere dayalý çalýþmalar izledi.''

TSE standartlarýna uygun üretim

Keskin, geliþtirdikleri yýkama yöntemi ile tiftiðin kokmasýnýn önüne geçtiklerini ve TSE standartlarýna uygun üretim yaptýklarýný da belirtti. Zaman zaman sipariþ üzerine battaniyelere farklý desenleri 8 rengi kullanarak iþlediklerini anlatan Keskin, çocuklar için üretilen battaniyelere çizgi film kahramanlarýný, ayrýca hediyelik battaniyelere istenilen kiþinin fotoðrafýný dokuyabildiklerini ifade ederek, ''Zaman zaman kendisinin veya sevdikleri kiþinin fotoðrafýný getirerek halýya iþlenmesini isteyen vatandaþlar olabiliyor. Bu tür sipariþlerde photoshop ile çalýþma yaparak, 8 orijinal tiftik rengini aþmadan bu fotoðraflarý battaniyeye dokuyabiliyoruz. Orijinal renklerimiz siyah, beyaz, kahverengi ve bej gibi renkler. Photoshop ile taranan resimlerin bilgisayar çýktýsý ile büyütülmesi halýnýn dokunmasýna ko-

laylýk saðlýyor'' diye konuþtu. Battaniyeciler Odasý Baþkaný Emrullah Alagaþlý, Siirt Battaniyesi'nin eksi 30 derece soðukta bile koruma özelliði bulunduðunu anlatarak, ekonomik ömrünün de çok uzun olduðunu, 1930 yýlýnda Siirt'te dokunarak Atatürk'e armaðan edilen bir battaniyenin halen Gazi Köþkü'nde Atatürk'ün yataðýný süslediðini belirtti. Alagaþlý, Siirt battaniyesinin, tiftiðin kirmenlerle ince ip haline getirilmesinin ardýndan tahta tezgahlarda gerili iki sýra pamuk ipinin arasýndan mekikler aracýlýðýyla geçirilerek dokunduðunu anlattý. Siirt battaniyeciliðinin son yýllarda teknolojinin geliþmesi ile seri üretim yapan fab-

rika üretimi battaniyeler karþýsýnda oldukça gerilediðini belirten Alagaþlý, ''Geçmiþte Siirt'te 300 battaniye dokuma tezgahý var ve yalnýzca battaniyecilerin yer aldýðý bir çarþý bulunuyorken, tezgah sayýsý günümüzde 50'ye kadar düþtü. Bir zamanlar Siirt'te bacasýz fabrika olan ancak son yýllarda gerileyen battaniyeciliðin bilgisayar çizimleri ile tekrar ataða kalkacaðýna inanýyoruz'' dedi. Merkezde aldýklarý temel sanat eðitimi ile bilgisayar destekli olarak battaniye dokuyan ustalar ise, teknolojinin kullanýlmasý sayesinde daha çeþitli desenlerle renklenen battaniyeciliðin Siirt'te yeniden ilgi görmeye baþladýðýný belirttiler.


17

BÖLGE

6 Mart 2013 Çarþamba

Sýðýnmacý kadýnlarý dinlediler

Kahta’da faaliyet yürüten Kadýn ve Çocuk Haklarý Derneði yöneticileri, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle Þanlýurfa’nýn Akçakele Ýlçesi’ne gelerek, buradaki çadýr kentte bulunan Suriyeli kadýn sýðýnmacýlarýn sorunlarýný dinledi ADIYAMAN'ýn Kahta Ýlçesi'nde hizmet veren Kadýn ve Çocuk Haklarý Derneði yöneticileri, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü dolayýsýyla Suriyeli kadýnlarýn sorunlarýný dinlemek için, Akçakale Süleyman Þah çadýr kentine ziyarette bulundu. Kahta Kadýn ve Çocuk Haklarý Derneði yöneticilerinden Baþkan Emine Kardeþ ve yönetim kurulu üyesi Funda Özbek,

Ahmet Turan Toprak, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü dolayýsýyla, Akçakale Süleyman Þah çadýr kentinde, savaþtan kaçan Suriyeli mülteci kadýnlarýn sorunlarýný dinlemek üzere ilçeye geldi. Ziyarette, çadýr kentte mülteci olmanýn zorluklarýný anlatan Suriyeli kadýnlar, kendilerine kucak açan Türkiye'ye minnettar olduklarýný da belirtti. Suriyeli kadýnlar, Suriye'de

138 köy yolu kapalý

yaþanan savaþta birçok mülteci kadýnýn; kocalarýný, çocuklarýný, kýzlarýný, oðullarýný kaybettiklerini ifade etti. Bazý mülteci kadýnlar ise, Esad yönetiminin TNT kalýplarýyla doldurulmuþ bidonlarýn atýlmasý sonucunda, yalýn ayak kaçtýklarýný söyledi. Dernek yöneticileri, çadýr kentte eðitim gören ana sýnýfý, ilköðretim, ortaokul öðrencileriyle lise-

de eðitim gören öðrencilerin sýnýflarýný gezerek, sorunlarýný dinledi. Savaþta, kadýn ve çocuk olmanýn zorluklarýndan bahseden Kahta Kadýn ve Çocuk Haklarý Derneði Baþkaný Emine Kardeþ, eðitim ve öðretim gören çocuklara çeþitli hediyeler daðýttý. Kardeþ burada yaptýðý açýklamada; savaþýn sadece þehirleri deðil, bütün hayatlarý vurduðunu belirterek, "Hiçbir savaþýn galibi yoktur. Bütün savaþlarda kadýnlar, çocuklar ve yaþlýlar en fazla etkilenen toplum bireyleridir. Þu anda savaþtan kaçan Suriyeli mülteci kadýn kardeþlerimizin yanlarýnda olduðumuzu göstermek için, onlarý ziyaret ediyoruz. Dünya Kadýnlar Günü'nde böyle manzaralarla karþýlaþmak içimizi yakýyor. Esad ve ailesinin, iktidar hýrsý yüzünden gözünü kýrpmadan yaptýðý bu vahþeti þiddetle kýnýyoruz. Umut ediyoruz ki; 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nde kadýnlarýn ve çocuklarýn daha özgür ve huzurlu bir dünyaya kavuþmalarýný temenni ediyoruz" dedi.

baþta olmak DÝYARBAKIR - Kar ya- nerek, ulaþým abilecek sýkýntýðýþý ve tipi nedeniyle üzere oluþ tehlikelerine karVan'da 66, Bitlis'te 18 ve lar ve çýð olunmasý uyarýatli dikk þý Muþ'ta 54 köy yolu ulaþýma ndu. bulu a sýnd kapalý bulunuyor. Bitlis, Muþ, Hakkari Van Valiliði'nden yapýþý yaðý kar da, Bitlis Valiliði'nden yapýlama lan açýk bulu lý kapa yolu lan açýklamada da il genenedeniyle ýlulaþ 8'ine en linde 18 köy yolunun ulaþýnan 74 köyd nda yolu ma kapalý olduðu, Ýl Özel dýðý, kalan 66 köy a karl Ýdaresi karla mücadele ise Ýl Özel Ýdaresi çaekiplerinin çalýþmalarýna mücadele ekiplerinin lýþmalarýný aralýksýz sür- devam ettiði kaydedildi. Muþ'ta kar yaðýþý, fýrtýdürdüðü belirtildi. Karayollarý 11. Bölge Müdürlü- na ve tipi nedeniyle 54 köy ðü yetkilileri, kýþ mevsimi yolunun ulaþýma kapandýesi süresince baþlatýlan çalýþ- ðýný belirten Ýl Özel Ýdar sý ýmcý ma sonunda açýlan Van- Genel Sekreter Yard müa Bahçesaray karayolunun, Þeyhmus Yentür, karl nan kapa in lerin ekip le yeni cade cu sonu çýð düþmesi rýmala çalýþ a rýnd yolla ýný köy ndýð den ulaþýma kapa edi. söyl ðünü ürdü þ sürd ný yaðý bildirerek, þiddetli Bu arada, Hakkari'de ve tipinin etkili olduðu bölden itibagede çalýþmalarýn güçlükle sabah saatlerin ur, yeriyaðm ayan baþl sürdürüldüðünü ifade etti. ren yaðýþýKar ktý. býra Meteoroloji Bölge Mü- ni kara aralýke isind içer dürlüðü yetkilileri de böl- nýn gün öðreeði edec m ge genelinde kuvvetli kar larla deva yaðýþý beklendiðine deði- nildi.

Hizan’da kitap okuma kampanyasý BÝTLÝS'in Hizan ilçesindeki 75. Yýl ÝMKB Abidin Ýnan Gaydalý Kýz Yatýlý Bölge Ortaokulu tarafýndan baþlatýlan kitap okuma kampanyasý çerçevesinde ders baþlamadan bütün okul 40 dakika boyunca kitap okuyor. 75. Yýl ÝMKB Abidin Ýnan Gaydalý Kýz Yatýlý Bölge Ortaokul Müdürü Muhtullah Bingöl, her sabah düzenli bir þekilde ders baþlamadan önce 40 dakika boyunca idareci, öðretmen ve öðrencilerin kitap okuma kampanyasý çerçevesinde kitap okuduðunu söyledi. Bingöl, "Kitap okuma kampanyasý sayesinde okulumuzda kitap okuma kültürünü oluþturduk. Öðrencilerimiz teneffüs aralarýnda, yemek sýrasýnda bile kitap okuyor. Ortaokul 8. sýnýf öðrencimiz Türkan Akýn 10 bin 331 sayfa kitap okuyarak birinci oldu. Ýlkokul 3. sýnýf öðrencimiz Fatma Bingöl de 6 bin 80 sayfa kitap okuyarak birinci oldu. En çok kitap okuyan öðrencilerimizi ödüllendirdik. Kitap okuma kampanyasý çerçevesinde okuma programýmýz devam edecektir" dedi.

Öðrenciler köy okullarý için kitap topluyor ADIYAMAN Üniversitesi Kültürel Geliþim Topluluðu üyeleri Kütüphane Haftasý dolayýsýyla tüm fakülte dekanlýklarý ve yüksekokul müdürlüklerinde kitap toplama standý açtý. Kültürel Geliþim Topluluðu Baþkaný Muhammet Eþref Topdemýr, "Bir Kitap da Sen Baðýþla" ve "Bir Kitap Bin Umut" sloganýyla yola çýktýklarýný belirterek, topladýklarý kitaplarla köy okullarýnda kütüphaneler oluþturmayý amaçladýklarýný söyledi. Birçok yayýn evi ve kýrtasiyenin de kendilerine kitap baðýþýnda bulunduðunu kaydeden Topdemir, herkesten destek beklediklerini ve standýn 9 Mart tarihine kadar açýk olacaðýný ifade etti.


18 6 Mart 2013 Çarþamba

ekonomi

$ €

DOLAR: 1,79 EURO: 2,335 ALTIN: 90,33 ÝMKB: 79.292,40

“Mevsimlik Tarým iþçileri Kurultayý” yapýlacak Diyarbakýr Ticaret Borsasý’nda iþlemler DÝYARBAKIR Ticaret Borsasý'nda kuzu etinin kilogramý, tüccar satýþ fiyatýnda 17 lira 80 kuruþ ile 20 lira arasýnda iþlem gördü. Diðer ürünlerin fiyatlarý ise þöyle gerçekleþti: Ürün Cinsi Birim En düþük(TL) En yüksek(TL) Satýþ þekli Hububatlar: Buðday (ekmeklik) kg 0,50 0,65 HMS Buðday (yemlik) kg 0,50 0,50 HTS Buðday (makarnalýk) kg 0,60 0,60 HMS Çeltik kg 0,80 0,80 HMS Mýsýr(rutubetli) kg 0,35 0,49 HMS Mýsýr(rutubetli) kg 0,50 0,50 HTS Mýsýr(rutubetsiz) kg 0,63 0,63 HTS Hayvani gýdalar: Kuzu eti kg 17,80 20,00 HTS Tosun eti kg 15,00 15,00 HMS Dana eti kg 13,00 13,00 HMS Dana eti kg 13,00 13,00 HTS Sýðýr eti(kemikli) kg 12,78 13,85 HTS Tavuk but kg 4,96 4,96 HTS Bakliyatlar: Mercimek (kabuklu) kg 0,71 0,71 HMS HMS: Hazýr Müstahsil Satýþý HTS: Hazýr Tacir Satýþý

TÜÝK: Enerji ithalatý 60 milyar dolar TÜÝK verilerine göre Türkiye, enerji ithalatý için geçen yýl 60 milyar 113 milyon dolar ödedi. Türkiye, geçen yýl enerjiye 60,1 milyar dolar ödedi. IMF'e göre bu rakam 2017 yýlýnda 70 milyar dolarý geçecek. TÜÝK verilerinden yapýlan derlemeye göre, geçen yýl yaklaþýk 237 milyar dolarlýk ithalatýn yapýldýðý Türkiye'de, bunun yaklaþýk 4'te biri, 60,1 milyar dolarý enerji için ödendi.Böylece Türkiye'nin enerji faturasý 2012 yýlýnda 2011 yýlýnda gerçekleþen 54,1 milyar dolarlýk rakama kýyasla yüzde 11,1 artmýþ oldu. Türkiye'nin ithal enerji faturasý küresel krizin etkisiyle ekonomide ciddi bir daralma yaþanan 2009 yýlýnda 29 milyar 905 milyon dolara gerilemiþti. Krizden çýkýþ yýlý olan 2010'da hýzla büyüyen bu rakam 38 milyar 497 milyon 229 bin dolara ulaþmýþtý. Türkiye'nin enerji faturasý; 2008'de 48 milyar 281 milyon dolar, 2007'de 33 milyar 883 milyon dolar, 2006'da 28 milyar 859 milyon dolar, 2005'te 21 milyar 255 milyon dolar, 2004'te 14 milyar 407 milyon dolar, 2003'te 11 milyar 575 milyon dolar, 2002 yýlýnda ise 9 milyar 203 milyon dolar olmuþtu.

DTK Sosyal Politikalar Komisyonu Emek, Göç ve Yoksulluk Çalýþma Grubu, Þanlýurfa'nýn Viranþehir ilçesinde 6-7 Nisan tarihlerinde “Mevsimlik Tarým Ýþçileri Kurultayý”ný gerçekleþtireceðini açýkladý DÝYARBAKIR - DTK Sosyal Politikalar Komisyonu Emek, Göç ve Yoksulluk Çalýþma Grubu, 6-7 Nisan'da gerçekleþtirecekleri "Mevsimlik Tarým Ýþçileri Kurultayý"na iliþkin DTK binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýda konuþan DTK Daimi Meclis Üyesi ve Sosyal Politikalar Komisyonu üyesi Menfair Altýndað, 6-7 Nisan 2013 tarihlerinde Þanlýurfa'nýn Viranþehir ilçesinde "Mevsimlik Tarým Ýþçileri Kurultayý" gerçekleþtireceklerini ifade etti. Altýndað, her yýl 2 milyon Kürt'ün mevsimlik tarým iþçisi olarak ülkenin 48 farklý kentine, hiçbir güvenceye sahip olmadan düþük ücretle ve en aðýr þartlarda çalýþmaya zorlandýðýný dile getirerek, "Büyük çoðunluðu devletin 90'lý yýllarda uyguladýðý ve halen kýsmen devam eden politikalarý nedeniyle üretimden düþürülmüþ, yoksulluk ve yoksunluða terk edilmiþ Kürt emekçileridir. Onlar ya kamyon kasalarýnda taþýnýrken iþ cinayetlerine kurban gittiklerinde ya da gittikleri yerlerde ýrkçý saldýrýlara, linç giriþimlerine maruz kaldýklarýnda gündeme gelmektedir" dedi.

Kurultaya 150 delege katýlacak

"Mevsimlik tarým iþçileri sadece böyle anýmsanmamak, içine itildikleri gayri insani koþullara ayrýntýlý dikkat çekmek ve de en önemlisi sorunlarýnýn köklü çözümü için nasýl bir örgütlenme içinde olmalarý gerektiðini tartýþmak ve planlamak için Mevsimlik Tarým Ýþçileri Kurultayý'nda bir araya geleceklerdir" diyen Altýndað, DTK Sosyal Politikalar Komisyonu Emek, Göç ve Yoksulluk Çalýþma Grubu'nun öncülüðünde yapýlacak olun kurultayýn Urfa'nýn yaný sýra Diyarba-

kýr, Mardin, Batman, Þýrnak, Siirt, Van, Muþ, Malatya, Adýyaman gibi kentlerden mevsimlik tarým iþçilerini temsilen 150 delege ile toplanacaðýný aktardý.

Kurultay iki gün sürecek

Altýndað, iki gün sürecek olan kurultayýn ilk gününde tarým iþçilerinin yaþadýklarý sorunlarýn anlatýlacaðý ve ardýndan mevsimlik tarým iþçilerinin sorunlarýyla ilgili çalýþma yapmýþ olan uzman ve akademisyenlerin yaptýklarý çalýþmalarýn sonuçlarýný ve önerilerini paylaþacaklarýný söyledi. Altýndað, kurultaya iþçilerin yaný sýra siyasi parti temsilcileri, sendikacýlar, milletvekilleri ile çeþitli kitle örgütü temsilcilerinin de katýlým saðlayacaðýný ifade ederek, "Bu temsilciler, kurultayýn ikinci gününde mevsimlik tarým iþçilerinin sorunlarýna dair çözüm önerilerini paylaþma olanaðý bulacaktýr. Kurultay sonunda ortaya çýkacak karar ve sonuçlarý kamuoyu ile paylaþýlacaðýmýzý belirtiyor ve ilgili tüm kesimleri konuya dair duyarlý olmaya, özellikle de örgütlenme sürecine katký sunmaya davet ediyoruz" diye belirtti. (DÝHA)

Bu yýl çiftçiye destek “yaðacak” ANKARA - 2012 yýlýnda 7,5 milyar lira civarýnda olan tarýmsal destek miktarý, bu yýl yaklaþýk yüzde 20 artýþla 8 milyar 975 milyon liraya ulaþacak. Kilogram baþýna yapýlan fark ödemesi desteði, kütlü pamuk için 46 kuruþtan 50 kuruþa, aspir için 40 kuruþtan 45 kuruþa ve zeytinyaðý için 50 kuruþtan 60 kuruþa yükseltilirken, diðer ürünlere ödenecek destekler ayný kalacak. Alan bazlý desteklerin çoðunda artýþ yapýlýrken, koyun-keçi baþýna geçen yýl 18 lira olan destek miktarý, bu yýl 20 lira olarak belirlendi.


6 Mart 2013 Çarþamba

19

DÜNYA

Ekmek kuyruðunda hedef oldular Suriye'nin güneyindeki Dera kentinin Þeyh Miskin beldesinde ekmek fýrýnýna Esed güçlerince düzenlenen saldýrýda çok sayýda sivil yaþamýný yitirdi

Muhalifler, kameralar önünde helikopter düþürdü Suriye'de muhaliflerin orduya ait helikopteri termal füzelerle düþürme aný saniye saniye görüntülendi

Irak, Türkiye’ye dava açacak Irak Hükümeti'nin, Türkiye'nin Irak'a akan sularý "kapatmaya çalýþtýðý" iddiasý ile Ankara'ya dava açmak istediði bildiriliyor IRAK Parlamentosu Tarým ve Sulama Komisyonu üyelerinden Kerim Alivi "Türkiye, Irak'a akan sularý kapatmaya çalýþtýðý için Irak'ýn Dicle Nehri halen su krizine girme eþiðinde" dedi. Fars Haber Ajansý tarafýndan yansýtýlan, Irak Ýslami Yüksek Meclisi Enformasyon Merkezi'nin verdiði habere göre, Alivi bu konuda ayrýca "Buna göre Baðdat Hükümeti, kendi su payýna sahip olabilmek için BM Teþkilatý nezdinde Türkiye Hükümeti aleyhine dava açmak istiyor" ifadesini kullandý. Haberde Alivi'ye atfen "Türkiye, Dicle üzerinde büyük barajlar kurarak bu nehrin sularýný Irak'a karþý bir baský menivelasý olarak kullanmak niyetinde. Bu konuda Türk tarafýyla yapýlan bir çok görüþmeden de hiçbir sonuç elde edilemedi" iddiasýnda da bulunuldu.

ÞAM - Muhalif yapýlanmalardan sorumlu Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), Esed güçleri tarafýndan açýlan top ateþinin belde merkezindeki ekmek fýrýnýna isabet etmesi sonucu çok sayýda sivilin yaþamýný yitirdiðini, onlarca kiþinin ise yaralandýðýný söyledi. Suriye ordusuna baðlý birliklerin beldeye top ve roketlerle saldýrdýðýna deðinen SRGC, Þeyh Miskin beldesinde Esed kuvvetleriyle ÖzgürSuriye Ordusu(ÖSO) arasýnda þiddetli çatýþmalarýn yaþandýðýný aktardý.

‘Fýrýnlar özellikle vuruluyor’

SRGC, Esed yönetiminin özellikle fýrýn önünde ekmek bekleyen sivilleri hedef aldýðýný iddia etti. Suriye genelinde faaliyet gösteren yerel muhalif yapýlanmalarýn çatý kuruluþu olan SRGC, ekmek fýrýnlarýnýn Esed yönetimine baðlý savaþ uçaklarý tarafýndan sürekli olarak hedef alýnmasýnýn tesadüfi bir hata olmadýðýný, planlý siyasi bir hedef güttüðünü ileri sürdü. Þeyh Miskin'deki fýrýna yapýlan saldýrýdan önce, Deyru'zZor'da, Hama'nýn Halfaya beldesinde, Humus'un Telbise ve Ganto beldesi'nde birer, Rastan beldesinde 2, Halep'te ise 13 fýrýna bombalý saldýrý düzenlen-

diðini belirten SRGC, yüzlerce sivilin bu saldýrýlarda ekmek kuyruðunda katledildiðini kaydetti. En büyük kaybýn 23 Aralýk'ta Halfaya beldesindeki ekmek kuyruðunda bekleyen yaklaþýk 200 sivilin hayatýný kaybettiði saldýrýda meydana geldiði belirtilen yazýlý açýklamada, Esed yönetiminin 4 ay önce buðday depolarýný sadece Þebbiha milislerine tahsis ettiði ifade edildi.

“Fýrýnlar kapatýlýyor”

SRGC, pek çok kentte fýrýnlara un ve yakýt daðýtýmýnýn devlet tarafýndan engellendiðini bazý fýrýnlarýn ise Þebbiha milislerince kapatýldýðýný hatýrlattý. Açýklamada, Esed yönetiminin özellikle Þam ve Humus'ta muhaliflerin çoðunlukta olduðu yerleþim bölgelerine baský yapmak için gýda kontrolü ve aç býrakmayý politik bir silah olarak kullandýðý belirtildi. Konsey açýklamasýnda, temel gýda ürünü olan ekmeðin devlet tarafýndan engellenmesinin ardýndan ikinci adým olarak fýrýn önünde oluþan ekmek kuyruklarýna Þebbiha milislerinin ateþ açtýðý, bazý fýrýnlara baskýnlar düzenleyerek çalýþanlarýný darp ettiði veya öldürdüðü ifade edildi.

HALEP - Özgür Suriye Ordusu'nun, Suriye ordusuna ait helikopteri düþürme aný, kameralar tarafýndan görüntülendi. Suriye ordusuna ait bir helikopteri düþüren Vefa Kalkaný Tugayý'nýn Komutaný Kamil el-Ýdlibi yaptýðý açýklamada, termal füze ve uçaksavar gibi geliþmiþ imkanlara sahip olduklarýný ve bu silahlarýn helikopter ve savaþ uçaklarý için tehlike arz ettiðini söyledi. Bölgede güç dengelerinin deðiþtiðine dikkati çeken Ýdlibi, "Suriye uçaklarý devrimcilerin bulunduklarý bölgelerde alçaktan uçmaya çekiniyor" dedi. Ýdlibi, rejime baðlý hava kuvvetlerinin çatýþma meydanlarýndan uzak tutulmasýyla deðiþen güç dengelerinin, savaþýn sonucunun netleþmesine katký saðlayacaðýný savundu.


20

YURT HABER

6 Mart 2013 Çarþamba

Bakanlýktan tercüman yönetmeliði Mahkemelerde Kürtçe savunmanýn önünü açan tasarýnýn yasalaþmasýnýn ardýndan Adalet Bakanlýðý hukuki alt yapýyý da tamamlayarak, mahkemelerde tercüman listelerinin düzenlenmesine iliþkin yönetmenlik hazýrladý ANKARA - Adalet Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan "Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkýnda Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Buna göre; Farklý dillerin Türkçeye çevrilmesi için illerdeki Adli Yargý Adalet Komisyonlarý'nca tercüman listeleri oluþturulacak. Yönetmenliðe göre; her yýl en geç 15 Eylül tarihine kadar, yargý çevresindeki il ve

dan hükümlü olmamasý veya hakkýnda hükmün açýklanmasýnýn geri býrakýlmasýna karar verilmemiþ olmasý, Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çýkarýlmamýþ veya sanat icrasýndan yasaklanmamýþ olmasý, Komisyonun baðlý bulunduðu il çevresinde oturmasý veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi, Baþka bir komisyonun listesinde kayýtlý olmamasý" þartlarýný taþýmasý gerekiyor.

Etik ilkeler

FOTO: ARÞÝV

ilçe Cumhuriyet baþsavcýlýklarýndan ve ceza mahkemelerinden hangi diller ve iþaret dilinde tercümana ihtiyaç olduðunun Ýl Adli Yargý Adalet Komisyonu'na bildirecek. Ýl Adli Yargý Adalet Komisyonu ise, ihtiyaç duyulan tercümanlarýn baþvurularýný her yýl 15 Ekim tarihine kadar ilan

edecek.

Tercüman olabilme þartlarý

Listeye kayýt olabilmek için tercümanýn; "Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmasý, Baþvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmasý, En az ilkokul mezunu olmasý, Baþvuru tarihinde 18 yaþýný tamamlamýþ olmasý, Affa uðramýþ ya da ertelenmiþ

olsalar bile Devlete ve adliyeye karþý iþlenen suçlar, Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüþvet, hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçýlýk, resmî ihale ve alým satýmlara fesat karýþtýrma suçlarýn-

Tercümanlar için istenen etik ilkeler ise þu þekilde belirtildi; "Baðýmsýzlýk, tarafsýzlýk, dürüst davranma ve doðruyu söyleme, görevini bizzat yerine getirme, sýr saklama, temel yargýlama ilkelerine uygun davranma." Türkçe bilmeyen ya da engelli olan þüpheli, sanýk, maðdur veya tanýk için görevlendirilen tercümanýn giderleri, yargýlama gideri sayýlmayacak ve bu giderler Devlet Hazinesince karþýlanacak. (DÝHA)

Ýnþaat sektöründe istihdam azaldý TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü’nün verilerine göre, inþaat sektöründe istihdam, 2012 yýlýnýn dördüncü çeyreðinde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 0,9 azaldý DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü, Ýnþaat Ýþgücü Girdi Endeksleri 2012 yýlý dördüncü dönem sonuçlarýný açýkladý. Buna göre, Üç Aylýk Ýnþaat Sektörü Ýstihdam Endeksi 2012 yýlýnýn dördüncü çeyreðinde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 0,9 azaldý. Söz konusu dönemde, Bina Ýnþaatý Sektörü Ýstihdam Endeksi yüzde 2,3 azalarak 82,3'den 80,4'e düþerken, Bina Dýþý Ýnþaat Sektörü Ýstihdam Endeksi ise yüzde 0,9 artarak 120,9'dan 121,9'a yükseldi. Çalýþýlan saat yüzde 1,1 azaldý Üç Aylýk Ýnþaat Sektörü Çalýþýlan Saat Endeksi 2012 yýlýnýn

dördüncü çeyreðinde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 1,1 azaldý. Bina Ýnþaatý Sektörü Çalýþýlan Saat Endeksi yüzde 2,6 azalarak 79,1'den 77,1'e düþerken, Bina Dýþý Ýnþaat Sektörü Çalýþýlan Saat Endeksi yüzde 0,7 artarak 122,1'den 122,8'e çýktý. Brüt ücretler yüzde 15,4 arttý Üç Aylýk Ýnþaat Sektörü Brüt Ücret-Maaþ Endeksi 2012 yýlýnýn dördüncü çeyreðinde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 15,4 arttý Bina Ýnþaatý Sektörü Brüt Ücret-Maaþ Endeksi yüzde 15,9 artarak 172,0'dan 199,3'e; Bina Dýþý Ýnþaat Sektörü Brüt Ücret-Maaþ Endeksi yüzde 14,8 artarak 247,5'den 284,1'e yükseldi.


21

KÜLTÜR-S SANAT

6 Mart 2013 Çarþamba

Bugün ne okusam? NYPDde yalnýzca tek bir kiþi bu sansasyonel olayý çözebilirdi: Dedektif Michael Bennett. Ýþini bilen katil, nam-ý diðer Öðretmen, New Yorkun güçlü ve kibirli elitlerinin içine korku salmýþtý. Zengin insanlar adýmlarýný dikkatli atmalýydý, yoksa ölüm her an kapýlarýný çalabilirdi. Bu stres sýradan bir polisi aþsa da, Mike

Yaþamak Ýçin Kaç göreve hazýrdý. On çocuðuyla ilgilenmek onu bu iþe çoktan hazýrlamýþtý! Salgýn hastalýðýn pençesindeki çocuklarýna bakmak yetmezmiþ gibi, yakalamasý gereken azýlý bir de katil vardý Mikeýn. Öðretmenin her cinayetinden gizli bir mesaj çýkýyordu. Dedektif Bennettýn, New Yorku tarihinin en büyük felaketinden kurtarmak için yalnýzca birkaç saati vardý. Baský Yýlý: 2011 Dili: Türkçe Yayýnevi: Artemis Yayýnlarý

Kürtçe derslere yoðun ilgi

Malazgirt'e açýlan Orhan Doðan Eðitim Destek Evi'nde verilen Kürtçe ders yoðun ilgi görüyor

MUÞ - Malazgirt Belediyesi geçtiðimiz günlerde yapýmý tamamlanan Belediye Ýþ Merkezi'nde Orhan Doðan Eðitim Destek Evi'nin açýlýþýný yaptý. Destek evinde hafta içi ve hafta sonu toplam 322 öðrenci periyodik bir þekilde eðitim görüyor. 6 sýnýf ve 6 öðretmenin ders verdiði destek evinde, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Teknolojileri, Rehberlik, Matematik ve Kürtçe dersleri veriliyor. Destek evinde verilen Kürtçe ders ise yurttaþlardan yoðun ilgi görüyor. Malazgirt Belediye Baþkaný M. Nuri

Balcý, kýsýtlý imkanlarýyla maddi durumu iyi olmayan öðrenciler için Orhan Doðan Eðitim Destek Evi'ni açtýklarýný söyledi. Belediye baþkaný seçildiðinde Malazgirt halkýna bir sözünün olduðunu vurgulayan Balcý, Eðitim Destek Evi'ni açýlmasýyla verilen sözü yerine getirmiþ olduklarýný kaydetti.

“En çok Kürtçe dersler ilgi görüyor”

Eðitim Destek Evi Koordinatörü ve öðretmenlerinden Erhan Temel ise, destek evi-

nin açýlmasýnýn Malazgirt için büyük bir fýrsat olduðunu ifade ederek, kayýtlý 322 öðrenci bulunduðunu ve yaklaþýk olarak bu sayý kadar da talep olduðunu söyledi. Destek evinde haftada 2 gün Kürtçe ders verildiðini belirten Temel, "Özellikle Kürtçe derse yoðun bir talep bulunmaktadýr. Bu da bizi sevindiriyor" dedi. 8. sýnýf öðrencilerinden Serhat Kýzýltaþ ise, belediyenin açmýþ olduðu Eðitim Destek Evi'nin eðitimlerine katký saðlayacaðýný kaydetti. (DÝHA)

Hizan’da kitap okuma kampanyasý BÝTLÝS'in Hizan ilçesindeki 75. Yýl ÝMKB Abidin Ýnan Gaydalý Kýz Yatýlý Bölge Ortaokulu tarafýndan baþlatýlan kitap okuma kampanyasý çerçevesinde ders baþlamadan bütün okul 40 dakika boyunca kitap okuyor. 75. Yýl ÝMKB Abidin Ýnan Gaydalý Kýz Yatýlý Bölge Ortaokul Müdürü Muhtullah Bingöl, her sabah düzenli bir þekilde ders baþlamadan önce 40 dakika boyunca idareci, öðretmen ve öðrencilerin kitap okuma kampanyasý çerçevesinde kitap okuduðunu söyledi. Bingöl, "Kitap okuma kampanyasý sayesinde okulumuzda kitap okuma kültürünü oluþturduk. Öðrencilerimiz teneffüs aralarýnda, yemek sýrasýnda bile kitap okuyor. Ortaokul 8. sýnýf öðrencimiz Türkan Akýn 10 bin 331 sayfa kitap okuyarak birinci oldu. Ýlkokul 3. sýnýf öðrencimiz Fatma Bingöl de 6 bin 80 sayfa kitap okuyarak birinci oldu. En çok kitap okuyan öðrencilerimizi ödüllendirdik. Kitap okuma kampanyasý çerçevesinde okuma programýmýz devam edecektir" dedi.Hizan Milli Eðitim Müdürü Abid Arvas ise, 75. Yýl ÝMKB Abidin Ýnan Gaydalý Kýz Yatýlý Bölge Ortaokul'unun düzenlediði kitap okuma kampanyasýnýn önemli olduðunu belirterek, "Okulumuzun baþlattýðý kampanya, ikinci dönemde de devam ediyor. 3.sýnýf öðrencisi bir dönemde 6 bin 80 sayfa kitap okuyorsa, gerçekten taktire þayan bir durumdur. Bazý okullarda daha 3. sýnýf öðrencisi kitap okumaya tam geçmemiþ, ama kampanya çerçevesinde öðrencilerimiz kitap okuma kültürünü kazanarak okumalarýný hýzlandýrmýþlardýr. Bu da gerçekten bizi çok gururlandýrýyor ve ne kadar yararlý bir kampanya olduðunu görüyoruz" diye konuþtu. (ÝHA)


22

SPOR

6 Mart 2013 Çarþamba

Kadýnlar futbolda ilk 8’e girdi Siirtspor Faik Demir ile anlaþtý TFF Kadýnlar 2’nci Lig 8’inci Grupta mücadele eden Hakkari Gücü Kadýn Futbol Takýmý, ilk 8’e girmeyi baþardý

HAKKARÝ - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadýnlar 2. Lig 8. Grupta mücadele eden Hakkari Gücü Kadýn Futbol Takýmý, Play-Off müsabakalarýnýn birinci turunda karþýlaþtýðý Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'ni maðlup ederek ilk 8'e girmeyi baþardý. Takýmýn hocalarýndan Cemile Timur ve Tahir Temel, yaklaþýk iki gün önce Van'da Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Kadýn Futbol Takýmý'ný

penaltýlarda 5-3 yendiklerini belirttiler. Timur ve Temel, "Van'da oynadýðýmýz çekiþmeli ve zorlu bir maçtý. Gülen taraf biz olduk. Futbolcularýmýzý bu inanç ve azimlerinden dolay kutluyoruz. Önümüzde günlerde rakibimiz olan Gaziantep'in Gazikent Takýmý ile maçýmýz olacak. Oynayacaðýmýz maçýn yer ve tarihi TFF tarafýndan belirlenecek ve maç tarafsýz bir sahada oynanacaktýr. Burada da kýsmet olursa turu atlayýp finale

kalmayý hedefliyoruz. Geçen yýl da finale çýkmýþtýk. Bu maçý da kazanýrsak ilk dörde girmeye hak kazanacaðýz. Burada iki takým birinci lige çýkmak için mücadele edecek" dediler. Hakkari'de kar yaðýþýnýn baþladýðý tarihten bu yana sahanýn kapalý olmasýndan dolayý þampiyon olmalarýna raðmen çift kale maçlarýný yapamadýklarýný belirten Timur ve Temel, "Saha açýk deðil, eðer saha açýk olsaydý en azýnda bir maç

provasýný kendi sahamýzda yapacaktýr. Ancak saha karla kapalý olduðu için çift kale maçlarý yapamadan deplasman maçlarýna çýkýyoruz. Herkesin takýma sahip çýkmasýný istiyoruz" þeklinde konuþtular. Hakkari Gücü Kadýn Futbol Takýmý Kulüp Baþkaný Hüseyin Adýyaman ise, imkansýzlýklara raðmen takýmý ayakta tutmaya çalýþtýklarýný ifade ederek, herkesin takýma sahip çýkmasý gerektiðini söyledi. (ÝHA)

Van ve Iðdýrlý boksörler arasýnda özel müsabaka

SÝÝRT - Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Siirtspor, teknik direktör Faik Demir ile anlaþtý. Kulüp Baþkaný Zekeriya Batðý, geçen hafta istifa eden Ufuk Ýskender'in ardýndan teknik direktör arayýþýna girdiklerini belirterek, daha önce çeþitli takýmlarý çalýþtýran Faik Demir ile anlaþtýklarýný söyledi. Demir'in daha önce Gaskispor ve Kýrýkhanspor'u çalýþtýrdýðýný, Gaziantepspor'un alt yapýsýnýn teknik kadrosunda görev aldýðýný kaydeden Batðý, "Grubu iyi bilen bir isim olan Faik Demir ile anlaþtýk. Sezon sonuna kadar takýmý çalýþtýracak. Yeni teknik direktörümüz görevine baþladý. Bu hafta Kayseri Þekerspor ile yapacaðýmýz maça takýmý hazýrlýyor. Takým þu anda Kayseri'de çalýþmalarýný sürdürüyor. Çarþamba günü yapacaðýmýz maçtan iyi bir sonuç bekliyoruz" dedi.

VAN ve Iðdýr boks takýmlarý arasýnda özel bir müsabaka düzenlendi. Van Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'nün Ferdi Sporlar Merkezi Boks Salonu'nda düzenlenen ikili müsabakalarda toplam 25 karþýlaþma yapýldý. 25 karþýlaþmanýn 15'ni Van, 10'unu ise Iðdýr takýmý kazandý. Bu tür özel müsabakalarý düzenleyerek sporculara resmi müsabaka heyecaný yaþatmak istediklerini dile getiren Van Boks Takýmý Antrenörü Ayhan Öz, "Müsabakalar oldukça faydalý geçiyor. Bilindiði gibi geçtiðimiz aylarda Aðrý ili ile yine bir özel turnuva düzenlemiþtik. Müsabakalarýn sporcularýmýz üzerinde maç heyecanýný yaþamalarý, o atmosfere alýþmalarý ve tecrübe edinmeleri için oldukça yararlý oluyor. Tüm sporcularýmýz ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü'nde verilen yemekte misafirlerimizi aðýrladýk. Ardýndan müsabakalara baþladýk. Ýki gün süren 25 müsabakanýn 15'ni kazanarak sporcularýmýzýn birçoðunun hazýr olduðunu gördük. Bu konuda bizlere destek olan Van Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Aslan Sinir, Saðlýk Ýl Müdürü Bilal Acar ve Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ünal Öncül'e teþekkürlerimi sunuyorum" dedi. (ÝHA)


23

SPOR

6 Mart 2013 Çarþamba

Okullara futbol antrenman malzemesi daðýtýldý TFF'nin geliþtirdiði ve Batman Petrolspor Kulübü'nün geliþmesi için desteklediði “Kulüp-Okul Futbolu Projesi”ne dahil olan okullara, okul içindeki etkinliklerde kullanmak üzere futbol antrenman malzemesi daðýtýldý

BATMAN-Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) geliþtirdiði ve Batman Petrolspor Kulübü'nün geliþmesi için desteklediði "KulüpOkul Futbolu Projesi"ne dahil olan okullara, okul içindeki etkinliklerde kullanýlmak üzere futbol malzemesi daðýtýldý. Batman Petrolspor Kulüp binasýnda yapýlan ve TPAO Bölge Müdürü Gökhan Akýn, Tff Bölge Müdürü Serkan Bayhan, Petrol Spor Kulübü 2. Baþkaný Habib Tanrýseven, proje sorumlu antrenörü Veysi Turan, okul beden eðitimi öðretmenleri ve okul yöneticilerinin katýldýðý toplantý sonrasýnda, projeye dahil olan her okula 10'ar adet futbol topu, 50'þer adet iþaret tabaðý, 14'er adet yelek ve 1'er adet top filesi, toplamda 180 top, 900 iþaret tabaðý, 252 yelek ve 18 top filesi daðýtýldý. Toplantýda konuþan TPAO Batman Bölge Müdürü Gökhan Akýn, "Sosyal sorumluluðun bilincinde olan bir kurum olarak açýk alan ve salon sporlarýndaki amacýmýz, Batman gençlerini saðlýklý zihin ve beden bir-

Yamanspor hentbolde finalde ADIYAMAN-Hentbol Liginde oynanan yarý final maçýnda Yamanspor rakibi Kahta Samyelispor'u 41-34 yenerek yarý finale kaldý. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafýndan düzenlenen Kulüpler arasý Türkiye Hentbol Þampiyonasý Adýyaman Hentbol liginde oynadýðý 5 müsabakayý da namaðlup kazanan Yamanspor A grubundan çýkarak yarý finaldeki rakibi B grubu lideri Kahta Samyelispor ile karþýlaþtý. Maçta büyük üstünlük kuran Yamanspor, rakibini 41-34 yenerek adýný Adýyaman finaline yazdýrmayý baþardý. Maç sonunda bir açýklama yapan Yamanspor Hentbol Takým Antrenörü Murat Köþker, sporcularýný elde ettikleri baþarýdan dolayý kutlayarak, "Oynadýðýmýz bütün maçlarý namaðlup tamamlayarak finale kadar geldik. Bu baþarýyý elde eden sporcularýmýn hepsini kutluyorum. Finalde de elimizden geleni yaparak Adýyaman þampiyonu olmak istiyoruz. Bir sezon boyunca elde ettiðimiz baþarýlarý tek maçta býrakmak istemiyoruz. Bize bu mutluluðu yaþatan sporcularýmýzýn final maçýndan da galip ayrýlacaklarýna inanýyorum ve hepsine güveniyorum. Þampiyon olarak kulübümüzü ve camiamýzý mutlu edeceðiz" diye konuþtu.

likteliðini saðlamýþ bireyler olarak hayata hazýrlamak, eskiden olduðu gibi yetenekli gençleri Türk sporuna kazandýrmaktýr" dedi. TFF Bölge Müdürü Serkan Bayhan da yaptýðý açýklamada, Batman Petrolspor'un, bölgenin köklü geçmiþe sahip kulüplerinden biri olduðunu ifade ederek,

"Farklý branþlarda yaptýðý çalýþmalarý ve elde ettiði baþarýlarý takdirle karþýlýyoruz. Bu projenin geliþmesi için verdiði destekten dolayý baþta TPAO Batman Bölge Müdürü Gökhan Akýn ve kulüp yöneticilerine teþekkür ederim. Ayrýca, bu projeye herhangi bir çýkar gözet-

Van’da satranç turnuvasý

meksizin gönüllü olarak destek veren, toplumda gönüllülük bilincinin kendisine yer bulmasý ve geleceðimiz olan çocuklarýn gelecekte baþarýlý bir yaþam sürmeleri için büyük bir emek harcayan saygýdeðer öðretmen ve okul yöneticilerime teþekkür ederim" diye konuþtu.

VAN - Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'nün ev sahipliðinde 'Okul Sporlarý Faaliyetleri' kapsamýnda düzenlenen satranç turnuvasý baþladý. Yaklaþýk 1 hafta sürecek turnuvaya il genelindeki okullardan öðrenciler katýldý. Üç kategoride yapýlacak yarýþmada ilk gün gençler, 2. gün yýldýzlar ve 3. gün ise minikler mücadele edecek. Dereceye giren öðrencilerin, iller arasý düzenlenecek satranç turnuvasýnda Van'ý temsil edecekleri belirtildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Aslan Sinir, düzenledikleri satranç turnuvasýnýn yoðun ilgi gördüðünü belirtti. Sinir, "Ýl Müdürlüðü olarak öðrencilerimizin sosyal etkinliklere katýlýmýný saðlayarak onlarýn kendilerine olan öz güven duygusunu bu gibi turnuvalarda ortaya çýkarmayý amaçlýyoruz. Yaklaþýk bir hafta sürecek turnuvamýza yoðun bir katýlým oldu. Turnuvanýn amacý, çocuklara satrancý sevdirmek, hem de zihinlerini geliþtirmeye katký saðlamaktýr. Turnuva sonunda dereceye giren öðrencilerimiz iller arasý düzenlenecek turnuvada ilimizi temsil edecek. Satranç her yaþtan insanýn yapabileceði bir spordur" dedi. (ÝHA)


www.diyarbakiryenigun.com

C

M

Y

K

6 MART 2013 ÇARÞAMBA Yýl: 5 - Sayý : 1875 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Çakan Haber Müdürü: Þehmus Orhan Sayfa Editörü: Nurullah Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

diyarbakir yenigun gazetesi 6 mart 2013  

diyarbakir yenigun gazetesi 6 mart 2013