Page 1

Silvan’da baraj suyu tehdidi

Þükür’ün önerisini Baþbakan’a sunacak

DÝYARBAKIR'ýn Silvan Ýlçesi'nde DSÝ sulama kanalýndan sýzan su, köylüleri tedirgin ediyor. Su yüzünden evlerinin hasar gördüðünü belirten köylüler, yetkililerden çözüm bekliyor… 15’te

DÝYARBAKIRSPOR'A kayyum atanan Abdülkadir Duran, yeþil-kýrmýzý ekibin ÝBB isim hakkýyla Spor Toto Süper Lig'e taþýnmasý önerisiyle ilgili hazýrladýðý raporu, Baþbakan Erdoðan'a sunacak. SPOR 23

Gül: PKK ile oturup konuþacaðýz

www.diyarbakiryenigun.com

4 MAYIS 2013 CUMARTESÝ FÝYATI: 25 KRÞ.

Yeni Diyar'dan isim deðiþikliði baþvurusu 22

Kuzen kavgasýnda kan aktý: 2 yaralý

03

CUMHURBAÞKANI Gül, çözüm süreci çerçevesinde silahý ve terör faaliyetini býrakmasý durumunda PKK ile resmi düzeyde masaya oturulacaðýnýn mesajýný verdi. Gül, “Silah býraktýklarý ve terör faaliyetlerinden uzak durduklarý zaman onlar ile oturup konuþacaðýz” dedi. POLÝTÝKA 08

‘Kent turizmi canlanýyor’ “Çözüm Süreci”, Diyarbakýr turizmini canlandýrdý. Ergani Ýlçesi’nde bulunan Hilar Maðaralarý ziyaretçi akýnýna uðradý. Kentteki turizm iþletmecileri, Diyarbakýr’ýn, sürecin tamamlanmasýnýn ardýndan turizm þehri olacaðýný belirterek, þu anda bile çok olumlu bir havanýn yaþandýðýna dikkat çekti Hilar’a ziyaretçi akýný KÜRT sorununun çözümü için baþlatýlan süreç, Diyarbakýr turizmini canlandýrdý. Kent merkezindeki ve ilçelerindeki tarihi ve turistik mekanlar, daha þimdiden yerli ve yabancý turistlerin akýnýna uðradý. Özellikle insanlýk tarihinin en eski yerleþim yerlerinden biri olan Ergani Ýlçesi'ndeki Hilar Maðaralarý, tarihinin en kalabalýk günlerini yaþamaya baþladý. Ýlçe Kaymakamý Erdinç Yýlmaz, Hilar Maðaralarý'nýn tanýtýmý ve turizme kazandýrýlmasý için yoðun çalýþmalar yaptýklarýný belirtti. Yýlmaz, ziyaretçi sayýsýnda ciddi oranlarda artýþ olduðuna da dikkat çekti.

Çok olumlu bir hava var ÖTE yandan, Diyarbakýrlý iþletmeciler ise, sürecin tamamlanmasý durumunda kentin turizm þehri olacaðýný ifade etti. Bir otelin Satýþ Müdürü Ömer Yüksel, Diyarbakýr'a gelen yerli yabancý turistlerin artýþýndan sürecin turizme katkýsýný ölçebileceklerini belirterek, þu anda çok olumlu bir havanýn olduðunu ifade etti. Yüksel, sürecin turizm mevsiminin çok gerisinde baþladýðýný ve bunun asýl meyvesinin önümüzdeki yýl alýnacaðýna dikkat çekerek, "Süreçten, barýþtan sonraki beklentimiz, bölgemizin turizm potansiyelinin gün ýþýðýna çýkarmasý" dedi. GÜNDEM 6-7’de C

M

Y

K

Yasal düzenleme istiyorlar KISA bir süre önce kuruluþunu ilan eden Diyarbakýr Mevsimlik Tarým Ýþçileri Derneði, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilere ve emek örgütlerine çaðrýda bulundu. MET-DER, Meclis'i mevsimlik tarým iþçilerinin sorunlarýný görüþmek üzere, toplanmaya hukuksal ve yasal düzenlemeleri zaman geçirmeden gerçekleþtirmeye davet etti. 12-13’te

‘Devletin arþivi açýlmalý’ CEMAL Temizöz'ün de yargýlandýðý "Faili Meçhuller" davasýný Akil Ýnsanlar Heyeti Güneydoðu Grubuyla beraber takip eden BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, Fýrat'ýn doðusundaki Ergenekon yapýlanmasýnýn ortaya çýkarýlmasý için devletin arþivinin açýlmasý gerektiðini söyledi. HABER 10

Kadýnlardan MHP’li baþkana tepki

r KomisDÖKH aktivistleri, Akil Ýnsanla kaný Baþ ED D-F yonu üyesi ve TUHA P'li MH n ede t are Zübeyde Teker'e hak kun Coþ ý kan Baþ e ediy Bel Kýzýlcahamam kaýn ýrýn sald , rek tere gös Ünal'a tepki 5’te dýnlara yönelik olduðunu belirtti.


2

SAÐLIK

4 Mayýs 2013 Cumartesi

STRES KiLO ALDIRIYOR Bugüne kadar yapýlan birçok bilimsel çalýþma; stres durumunda insanýn daha fazla yemek yediðini ve kilo aldýðýný söylüyordu. Ancak uzmanlar, artýk dengeli beslenme durumunda dahi stresin kilo artýþýna yol açabildiði görüþünde

DÝYARBAKIR -Artýk hayatýmýzýn bir parçasý haline gelen stres, saç dökülmesi, halsizlik, yorgunluk, baþ aðrýsý, isteksizlik ve duygu durum bozukluklarýna yol açtýðý gibi kilo almanýn da temel sebebi olabiliyor.

Stres durumunda bazý hormon seviyelerinde deðiþiklikler oluyor. Özellikle adrenalin ve böbrek üstü bezinden salgýlanan glukokortikoid hormonlarýn seviyelerinde farklýlýklar gözlendiðini belirten Diyetisyen-

ler, "Çünkü bu hormonlar stres tepkisinin belkemiðidir" diyor.

Mide rahatsýzlýklarýnýn temeli

Yaklaþýk 70 yýl önce stresle baðlantýlý olarak ilk ortaya çýkarýlan hastalýðýn

Semizotu omega 3 deposu ri Semizotu, enerji deðeri neredeyse sýfýr kalo ýndan olmasýna raðmen, omega-3 yað asidi açýs son derece zengin bir sebze

ülser olduðunu söyleyen Diyetisyenler, araþtýrmalardan çýkan sonuçlar hakkýnda þunlarý söylüyor: "Zaman içerisinde baþ aðrýsý, mide aðrýsý, mide yanmasý gibi þikayetlerin strese dayandýðý belirtildi. 80'li yýllarda Avusturya'da yapýlan bir çalýþmada ise stres ile ülser arasýnda herhangi bir iliþkinin olmadýðý, ülserin asýl nedeninin bir bakteri olduðu saptandý. Daha sonra yapýlan çalýþmalarda ise stres altýnda olan vücudun o anda hayati olmayan tüm sistemlerini kapattýðý belirlendi. Buna baðýþýklýk sisteminin de dahil olduðu belirtildi. Baðýþýklýk sisteminin kapanmasý durumunda ise midede bulunan bu bakteri sayýsýnýn hýzla arttýðý görüldü. Çünkü stres, mide duvarýný çürütmeye çalýþan bu bakterileri engelleyen baðýþýklýk siteminin aktif olarak çalýþmasýný önlüyordu. Buradan, stresin ülsere yol açtýðý ve hastalýðýn temel nedeni olduðu, ayrýca baðý-

DÝYARBAKIR - Semizotunun içeriðinde bulunan yüksek miktardaki ome akyapr l yeþi r diðe ga-3 yað asidinin onu lý sebzelere göre hissedilir þekilde ön plana çýkardýðýný söyleyen Diyetisyenler, "Semizotundaki asýl mucize; enerji deðe olma ri kalo ri çok düþük, neredeyse sýfýr ýnaçýs i sýna raðmen; omega-3 yað asid dan son derece zengin olmasýdýr. Sadece 16 kcal/100g kalori içermesine karþýn, yað asitleri açýsýndan bu kadar zengin ve r. iþlevsel olmasý þaþýrtýcý bir durum" diyo Omega-3 yað asidi, beslenmenin iþlevsel ve kaliteli olmasýný saðlayarak saðlýðý koruyor ve geliþtiriyor. Gürhan'ýn verdiði bilgiye göre, günlük beslenmenin içinde yeterli miktarda omega- 3 yað asidi olmasý, kardiyovasküler hastalýk riski engüçl mini siste k ni azaltýyor, baðýþýklý diriyor. Yüksek düzeyde alýndýðýnda ise kan yaðlarýndan trigliserit miktarýný düþürücü etkiye sahip. "Yeterli miktarda ve düzenli omega-3 yað asidi almanýn ayrýca tümör büyümesini durdurduðu bilimsel çalýþmalarda , savunulmaktadýr" diyen Diyetisyenler , inin araþtýrmalarýn omega-3 yað asid çocuklarda beyin geliþimi, dikkat ve konsantrasyonda etkisini gösterdiðini söylü-

yor. Diyetisyenler, lif, vitamin ve mineraller yönünden de zengin olan semizotu oldu aðý kayn ini vitam nun iyi bir A ve C or. ðunu da sözlerine ekliy

þýklýk sistemini zayýflattýðý sonucu çýktý."

Stres kilo artýþýnýn da nedeni

Stres anýnda duygu durum bozukluðu geliþtiðini, dengeli ve düzenli beslenme olsa bile kilo alýnabildiðini belirten Diyetisyenler, bölgesel yaðlanmanýn, özellikle karýn bölgesi yaðlanmasýnýn temel nedenlerinden birinin de stres olduðunu söylüyor: "Birçok çalýþma göstermiþtir ki karýn bölgesi yaðlanmasý alt statüdeki bireylerde daha yüksek seviyededir ve vücuttaki depolanma þeklini de deðiþtirebilir. Stresle ortaya çýkan yað vücut için en tehlikeli olandýr."

Küresel obezitede etkili

"Vücudumuzun açlýða verdiði tepkinin diðer stres kaynaklarýna verilen tepkiyle ayný olduðu bilinmektedir" diyen Diyetisyen, tüm dünyayý tehdit eden obezite sorununda stresin önemli rol oynadýðýnýn altýný çiziyor.

Sara krizini öngören cihaz BEYNE yerleþtirilen küçük bir implant ile epilepsi krizlerinin öngörülebileceði düþünülüyor. Beynin elektrik faaliyetini temel alarak ölçüm yapan cihaz, hastalara kriz riskinin yüksek, orta ya da düþük olduðu yönünde uyarýda bulunuyor. Lancet Nöroloji dergisinde yayýmlanan ve 15 kiþi üzerinde yapýlan araþtýrmada, cihazýn bazý hastalarda iþe yaradýðý görüldü. Epilepsy Action adlý yardým kuruluþu, bunun "heyecan verici bir geliþme" olabileceðini, ancak kesin konuþmak için erken olduðunu söyledi. Dünya çapýnda 50 milyon epilepsi hastasý bulunuyor. Beynin belli bölümlerinde meydana gelen anormal aktivite, istem dýþý titreme gibi sonuçlarý olan krizlere yol açýyor.


3

GÜNCEL

4 Mayýs 2013 Cumartesi

Kuzen kavgasýnda kan aktý Silvan'a baðlý Üçbasamak köyünde amca çocuklarý arasýnda arazi nedeniyle çýkan tartýþmada 2 kiþi yaralandý. Yaralýlar Silvan Devlet Hastanesi acil servisine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Yaralanan iki kiþinin hayati tehlikelerinin bulunmadýðý öðrenildi DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde amca çocuklarý arasýnda çýkan kavgada 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Silvan ilçesine baðlý Üçbasamak köyünde amca çocuklarý arasýnda arazi tartýþmasý çýktý. Köylülerin araya girmesiyle sakinleþen kuzenler, bugün Bahçelievler Mahallesi'nde yine tartýþtý. Ýddiaya göre bacaðýna aldýðý sopa darbesiyle yaralanan Ýsmail Ö.'nün av tüfeðinden çýkan saçmalar Tahsin Ö.'nün bacaðýna isabet etti. Yaralanan Ýsmail ile Tahsin Ö., Dr. Yusuf Azizoðlu Silvan Devlet Hastanesi acil servisine kaldýrýldý. Tedavileri süren iki kiþinin hayati tehlikelerinin bulunmadýðý öðrenildi. (ÝHA)

FOTO: ARÞÝV

Kapkaççýlar çaldýklarý altýnlarla birlikte yakalandý

Þanlýurfa’da gýda zehirlenmesi þüphesi

DÝYARBAKIR'da, üç hýrsýz, çaldýklarý altýnlarla birlikte yakalandý. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, olayýn, 23 Nisan 2013 günü Baðlar ilçesi Kaynartepe Mahallesinde meydana geldiði belirtildi. Kapkaç olayýný gerçekleþtiren þahýslarýn çaldýklarý altýnlar ile birlikte yakalandýðý ifade edildi. Açýklamada, Asayiþ Þube Müdürlüðü Yankesicilik Dolandýrýcýlýk Büro Amirliði'nin yapmýþ olduðu çalýþmalarda, kapkaça uðrayan þahsýn verdiði bilgi doðrultusunda küçük yaþlarda 3 þahsýn yakalandýðý belirtilerek þöyle denildi: "Þahýslarýn evlerinde yapýlan aramada, kapkaç yaptýklarý çanta ve çantanýn içerisinde bulunan 14 bilezik, 3 büyük altýn, 1 tam altýn, 1 yarým altýn, 2 çeyrek altýn, 7 adet çeyrek üzerinde bulunan 1 bilezik, 1 zincir kolye, 2 bileklik, 2 yüzük, 6 altýn küpe, 6 altýn kolye ucu, 2 bin 550 lira para bulunup altýnlar sahibine teslim edildi." Yakalanan küçük yaþlardaki üç þahsýn tutuklanarak cezaevine gönderildiði bildirildi. (ÝHA)

Þanlýurfa'nýn Viranþehir Ýlçesi'nde çok sayýda öðrenci, karýn aðrýsý ve mide bulantýsý þikayetiyle hastaneye kaldýrýldý

Mardin’de 4 tabanca ele geçirildi MARDÝN Valiliði'nden yapýlan yazýlý açýklamada, merkeze baðlý Çukuryurt köyü yakýnlarýnda Türkiye'ye yasa dýþý yollardan geçiþ yapan Süriyeli'nin binmiþ olduðu araçla silah ve mühimmat kaçakçýlýðý yapacaðýnýn duyumu alýnmasý üzerine yetkili mercilerden alýnan karara istinaden araçta arama yapýldýðý belirtildi. Aramada 4 tabanca,7 fiþek ile 4 adet þarjör ele geçirildiði belirtilen açýklamada, olayla ilgili soruþturma baþlatýldýðý kaydedildi.

ÞANLIURFA'nýn Viranþehir Ýlçesi'ne baðlý Üçdam Ýlköðretim okulunda taþýmalý eðitim alan öðrenciler, yedikleri yemeðinin ardýndan rahatsýzlandý. Öðrencilerin, karýn aðrýsý, mide bulantýsý ve baþ dönmesi þikayetlerinin artmasý üzerine okul yöneticileri, durumu öðrenci velilerine ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Özel araçlarla ve ambulanslarla Viranþehir Devlet Hastanesine kaldýrýlan öðrenciler, tedavi altýna alýndý. Baþhekim Sedat Sayýlýr, gazetecilere yaptýðý açýklamada, öðrencilerin, ilk tedavilerinin ardýndan serum takýlarak servislere alýndýðýný kaydetti.

80 öðrenci

Þanlýurfa Milli Eðitim Müdürü Metin Ýlci ise konuyu yakýndan takip ettiklerini belirterek, öðrencilerin saðlýk durumunun iyi olduðunu söyledi. Ýlk etapta hastaneye rahatsýzlanan 35 öðrencinin kaldýrýldýðýný aktaran Ýlci, sayýnýn 80'e yükseldiðini ifade etti. Ýlci, öðrencilerin neden rahatsýzlandýðýnýn araþtýrýldýðý kaydetti. FOTO: ARÞÝV

Müzik kolonlarýnda 21 kilogram uyuþturucu DÝYARBAKIR polisi otobüsün bagaj kýsmýnda 2 adet müzik kolonuna zulalanmýþ 21 kilo esrar maddesi ele geçirdi. Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü (KOM) Narkotik Suçlar Büro Amirliði görevlilerince uyuþturucu madde ticareti yapan þahýs ve organizasyonlara yönelik olarak yapýlan çalýþmalar kapsamýnda, Þanlýurfa yolu üzerinde Diyarbakýr'dan çýkýþ yapacak yolcu otobüsleri üzerinde araþtýrma yapýldý. Batman güzergahýný kullanarak Ýzmir'e giden bir otobüs firmasýna ait yolcu otobüsünün bagaj kýsmýnda arama köpekleriyle yapýlan kontrollerde 2 adet müzik kolonuna 6 adet þeffaf jelatine sarýlý vaziyette 21 kilo 800 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

13 ayrý hýrsýzlýk suçundan aranan þahýs yakalandý DÝYARBAKIR Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, Diyarbakýr'ýn ayrý yerlerinde yaptýðý 13 ayrý hýrsýzlýk olayýndan aranan þahýsýn, vatandaþlara ait çok sayýda cep telefonu ve bir kamu kurumuna ait laptopu çaldýðýnýn tespit edildiði belirtildi. Ýl merkezinde muhtelif tarihlerde meydana gelen 13 ayrý hýrsýzlýk olayýný gerçekleþtiren þüpheli þahýsýn tutuklanarak cezaevine gönderildiði kaydedildi.

Silvan’da bir banka þubesine taþlý saldýrý DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde Baðlar Mahallesi Diyarbakýr Caddesi üzerinde bulunan Türkiye Ýþ Bankasý Þubesi'ne önceki gün akþam saat 22.00 sýralarýnda bir grup genç tarafýndan taþlý saldýrý düzenlendi. Saldýrýnýn ardýndan yurttaþlar gençleri engellerken, banka þubesinde herhangi bir zarar meydana gelmedi. (DÝHA)


4

GÜNDEM

4 Mayýs 2013 Cumartesi

Said Nursi ve Ana Dille Eðitim (2) Süleyman AKKUÞ QUNCÝKA AZAD

Üstad bu hakikatleri izah ettikten sonra kendi döneminde Kürt Dili ve Grameri üzerine önemli çalýþmalara imza atan hemþerisi Halil Hayali Bey'i Kürtlere örnek gösterir. Ve ondan büyük bir övgü ile bahseder. Üniversite eðitimi için Ýstanbul'a gelen bu hamiyetli zat, Ziya Gökalp ile birlikte ilk Kürtçe Alfabe ve Gramer çalýþmalarýný yürütür. Bu alanda büyük bir boþluðu doldurup ileride yapýlacak çalýþmalarýn da temellerini atmýþ olur. Halil Hayali hakkýnda " Ýþte milli gayretin bir örneðini size takdim edi-

yorum… Hakikaten Kürdistan madeninden böyle bir hamiyet cevherine rast gelindiðinden, bizim geleceðimizi onun gibi ümidinden birçok cevherler ýþýklandýracaktýr." Diyen Üstad bu konu ile ilgili sözlerini þu tarihi ve son derece önemli tavsiye ile tamamlýyor: " iþte bu zat, uyulmaya ve peþinden gidilmeye layýk bir gayret ve çalýþkanlýk örneðini göstermiþ ve mükemmelleþmeye muhtaç olan milli dilimize(Kürtçe) dair bir temel atmýþ. Onun yolundan gitmeyi ve temeli üzerine bina etmeyi ehli hamiyete tavsiye ediyorum." (8)

Her fýrsatta Said Nursi'yi referans gösterenlerin samimiyeti, onun bu konudaki görüþlerini uygulayýp uygulamadýklarýyla açýða çýkacaktýr. Çünkü þimdiye kadar gelenler samimiyet testinden geçemedi. Bu konuda sýnýfta kaldý. Þimdi iyi anlaþýlýyor ki onlar fýkradaki meþhur Bektaþi gibi Said Nurs'nin iþlerine gelen taraflarýný almýþlar. Ama artýk mýzrak çuvala sýðmýyor. Kaynakça: (8) Ýçtimai Dersler, Zehra yayýnlarý s.188-191

Gazeteciler 3 Mayýs’ý cezaevinde karþýlýyorlar FOTO: ARÞÝV

DÝYARBAKIR - Özgür Gazeteciler Cemiyetti (ÖGC), 3 Mayýs Dünya Basýn Özgürlüðü Günü'ne iliþkin yazýlý bir mesaj yayýmlandý. "Biz Özgür Basýn olarak; 1990'lý yýllarda kirli savaþa verdiðimiz deðerli basýn þehitlerimiz ve 2000'li yýllarda da tutsak alýnan meslektaþlarýmýzý hatýrlama ve anma günü olarak karþýlýyoruz" ifadelerine yer verilen mesaj, þöyle devam etti: "Türk Yargý Sisteminin gazeteci arkadaþlarýmýzý tahliye edeceðini ve yargýnýn bir hilkat garabesi olan gazetecilerin yargýlanmasýna zemin oluþturan iddianameyi de yok sa-

yacaðýný ummuþtuk, ama yanýlmýþýz. Nasýl ki 22 Nisan da yani Kürt gazeteciliðinin 115. yýldönümünde özgür ve muhalif basýn siyasi bir yargýlama ile susturulmaya, hizaya çekilmeye, balans ayarý verilmeye çalýþýlmýþsa; gerek tutsak arkadaþlarýmýzýn mahkemedeki tutumlarý, gerekse dýþarýda demokratik kamuoyunun da desteklediði eylem ve etkinliklerimiz ile hizaya gelmeyeceðimizi bir kez daha gösterdik."

Türkiye 120’inci sýraya indi Merkezi Washington'da bulunan sivil toplum kuruluþu Freedom

Özgür Gazeteciler Cemiyeti, onlarca gazetecinin 3 Mayýs Dünya Basýn Özgürlüðü Günü'nü cezaevinde karþýladýðýný belirterek, tutuklu gazetecilerin serbest býrakýlmasýný istedi House'un (Özgürlük Evi) 2013 Dünya Basýn Özgürlüðü Raporu'na deðinilen mesajda, "Rapora göre; Türkiye, geçen yýl 55 puanla 117'nci sýrada iken, bu yýl 56 puanla 120'inci sýraya inerek Kongo, Fiji, Liberya, Makedonya ve Seyþeller ile ayný düzeye düþtü. Bizler yayýnlarý ile her zaman halkýn yanýnda yer alan, iktidar aygýtlarýna karþý; demokrasi, eþitlik, emek, cinsiyet

özgürlüðü ve ekolojiyi yayýn çizgisi olarak destur edinen gazetecilerin, kendilerini örgütledikleri Özgür Gazeteciler Cemiyeti olarak tüm tutsak gazeteciler ve basýn emekçilerinin Dünya Basýn Özgürlüðü Günü'nü kutluyor ve baþta Türkiye olmak üzere tüm dünyada halkýn vicdaný olan gazetecilerin tutsaklýklarýna son verilmesi çaðrýmýzý yineliyoruz" ifadelerine yer verildi. (DÝHA)

“Google Sözlük’te Kürtçe de yer alsýn” kampanyasý DÝYARBAKIR - Ýnternet üzerinden imza kampanyalarýnýn düzenlenebildiði "Imza.la" sitesinde, arama motoru Google 'ýn sözlük hizmetinde Kürtçe'ye de yer verilmesi için bir kampanya baþlatýldý.

"40 Milyon Ýnsanýn Kulandýðý Kürtçe Dilinin Google Sözlük Programýnda Yer Almasý Ýçin Ýmza Kampanyasý" baþlýðýyla yürütülen kampanya, sitenin "Popüler Kampanyalar" listesinde "Bizi De Fazýl Say !" ve "T.c. Dokunma" kampanyasýndan sonra üçüncü sýrada yer alýyor. Kampanya için þu ana kadar 12 binin üzerinde imza toplanmýþ durumda. Kürtçenin yaný sýra Türkçe de yapýlan katýlým

Tanýþýk Mahallesi’nde halk toplantýsý DÝYARBAKIR - Yeniþehir Belediyesi ve BDP Yeniþehir Ýlçe Örgütü tarafýndan Tanýþýk Mahallesi'nde halk toplantýsý gerçekleþtirildi Tanýþýk Mahallesi'nde yapýlan halk toplantýsýna, Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, BDP Yeniþehir Ýlçe Eþ Baþkaný Ayfer Bakýr ve Tanýþýk Mahalle sakinleri katýldý. Mahallenin kahvehanesinde yapýlan toplantýda Kürt sorununa dair devam eden geliþmeler deðerlendirildi. Toplantýda konuþan Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, "Ýstedik ki, devam eden süreçle ilgili halkýmýzla sohbet edelim. Sizlerinde basýndan takip ettiðiniz gibi, bir barýþ süreci baþlamýþ bulunmaktadýr. 2013 Newrozu bunu bir kez daha ortaya koymuþtur" dedi. (DÝHA)

çaðrýsýnda "Yeryüzünde dünyanýn her noktasýnda bulunan ve nüfus olarak 40 milyon insanýn ana dili olan Kürtçenin Google sözlük programýnda yer almamasý büyük bir yok sayma giriþimidir. Günümüzde Kürtler gibi var olan Katalanlarýn dilinin bu programda yer almasý ama Kürtçenin yer almamasý büyük bir haksýzlýktýr. Sesimizi duyurmak içinde sen de imzala destek ol kampanyamýza" denildi.


yazýdizisi

Meme aðrýsý kanser habercisi mi? Meme aðrýsý yaþayanlarýn %5'inden daha azýnda kanser saptanýyor. Uzmanlara göre, muayenesi ve radyogramlarý normal olan kiþide meme aðrýsýnýn gizli bir kanseri gösterme olasýlýðý çok düþük

KADIN-Y YAÞAM

Kadýnlardan MHP’li baþkana tepki Akil Ýnsanlar Komisyonu üyesi ve TUHAD-FED Baþkaný Zübeyde Teker'e hakaret eden MHP'li Kýzýlcahamam Belediye Baþkaný Coþkun Ünal'a tepki gösteren DÖKH aktivistleri, Ünal'ýn hakaretlerinin Teker þahsýnda tüm örgütlü kadýnlara yönelik saldýrý olduðunu belirtti

Kendi dokusundan meme yapmak mý, protez mi?

Her iki tekniðin de birbirlerine göre avantaj ve dezavantajlarý vardýr. Protez ile yeniden yapýlandýrma hýzlý ve diðerine göre daha basit bir tekniktir. Ancak kiþinin kendi dokusundan yapýlan meme, kozmetik olarak daha iyi sonuç veriyor. Her iki teknik de memenin alýnmasý ameliyatý ile beraber veya daha geç dönemde uygulanabiliyor. Erken evre ve radyoterapi gerektirmeyen tümörlerde erken rekonstrüksiyon psikososyal olarak ve tek seansýn yeterliliði açýsýndan daha avantajlý oluyor.

Protez, emzirmeye veya yeni bir kitlenin teþhisine engel mi?

Meme koruyucu tedavi sonrasý çýkarýlan dokunun yeri vücut tarafýndan doldurulduðundan memenin yeniden yapýlmasý iþlemleri memenin tamamen çýkarýlmasýný takiben uygulanýyor. Kiþi diðer memesi ile tedavisi bittikten sonra emzirebiliyor. Yeniden yapýlandýrýlan memelerin altýnda özellikle göðüs duvarýnda kanserin nüksetmesi olasýlýðýna karþýn dikkatli olunmasý gerekiyor. MR bu konuda bize yardýmcý oluyor.

Yeni ameliyat teknikleri var mý?

Yukarýda bahsedilen teknikler meme kanserindeki güncel cerrahi tedavilerdir. Amaç kiþiye minimal olarak hasar vermek, doðal görüntüsüyle mümkün olduðunca az oynamak veya çýkarýlaný doðala yakýn bir þekilde yerine koymaktýr. Bu yönde de oldukça mesafe alýndýðýný düþünüyorum. SON.

5

DÝYARBAKIR - Demokratik Özgür Kadýn Hareketi (DÖKH) Diyarbakýr bileþenleri, Akil Ýnsanlar Komisyonu üyesi ve Tutuklu Hükümlü Aileler Derneði Federasyonu (TUHAD-FED) Baþkaný Zübeyde Teker'in, MHP'li Kýzýlcahamam Belediye Baþkaný Coþkun Ünal'ýn hakaretine maruz kalmasýna iliþkin Ceren Kadýn Derneði'nde basýn açýklamasý yaptý.

‘Kadýnlara yönelik saldýrý’

Kadýnlar adýna açýklama yapan Diyarbakýr Kadýn Sorunlarýný Araþtýrma Merkezi (DÝKASUM) Koordinatörü Özlem Özen, örgütlü kadýn ideolojisine yöne-

lik saldýrýlara her gün bir yenisinin eklendiðini söyledi. MHP'li Kýzýlcahamam Belediye Baþkaný Ünal'ýn, TUHAD-FED Baþkaný Teker'e ettiði hakaretlerin bu saldýrýlardan biri olduðunu dile getiren Özen, bu saldýrýlarýn kadýný yok etme politikalarýndan biri olduðunu söyledi. Özen, resmi ideoloji dýþýnda siyaset üretmeyi bilmeyen, kadýn özgürlüðüne ve örgütlülüðüne savaþ açmýþ bu erkeklik halinin Teker þahsýnda tüm örgütlü kadýnlara yönelik saldýrý olduðunu söyledi.

‘Stratejik olarak uygulanýyor’

Erkeklerin bir devlet politika-

sý olarak kadýna yönelik þiddeti stratejik olarak uygulandýðýný dile getiren Özen, "KCK operasyonlarý sonucu yüzlerce kadýn arkadaþýmýzýn tutuklanmasý, kadýn milletvekillerimizin polis tarafýndan hedef alýnmasý ve saldýrýya uðramasý ve þimdi de örgütlü kadýn kimliði üzerinden cinsiyetçi söylemlerle þiddet uygulanmasý formlarýyla karþýmýza çýktý. Yaþanan bütün bu þiddet halleri þüphesiz kadýn kýrýmýna yeniden üreten erkek egemen zihniyetin yansýmalarýdýr" dedi. Teker'in Akil Ýnsanlar Komisyonu içerisinde sadece Kürt sorununun demokratik çözümünü isteyen kadýnlarýn temsiliyeti olmadýðýný söyleyen Özen, Teker'in ayný zamanda barýþ için mücadele eden bütün kesimlerin temsiliyeti olduðunu belirterek, "Türkiye'nin demokratikleþme mücadelesine çomak sokanlarýn bir yansýmasýdýr" dedi.

‘Duyarlýlýk çaðrýsý yapýldý’

Kadýna yönelik þiddetin politik olduðunu belirten Özen, duyarlýlýk çaðrýsý yaptý. MHP'li Ünal, sosyal medya üzerinden Teker'e "Teker misin tekerlikmisin kim dinler seni" diyerek, aðza alýnmayacak hakaretler de bulunmuþtu. Ünal'ýn sözleri sosyal medyada büyük tepki almýþtý. (DÝHA)

Van’da kadýna yönelik þiddet arttý VAN Belediyesi Kadýn Sorunlarýný Araþtýrma ve Uygulama Merkezi'ne (VAKASUM) özellikle kadýn sorunlarý konusunda yaptýðý çalýþmalarla dikkat çekiyor. Þiddete uðrayan kadýnlarýn maðduriyetlerinin giderilmesi konusunda çalýþmalar yürüten ve 2009 yýlýnda kurulan VAKASUM'a 2010 ve 2011 yýllarýnda þiddete uðrayan 59 kadýn baþvuruda bulundu. Bu kadýnlarýn yaþ aralýðý 19-47 yaþ civarý olurken, 7 kadýn ekonomik, 52 kadýn ise fiziksel þiddete uðradýðýný belirterek yardým talebinde bulundu.

“Deprem sürecinde þiddet arttý”

Kadýna yönelik þiddet oraný depremin yaralarýnýn sarýlmaya çalýþýldýðý 2012 yýlýnda 854'e çýktý. Deprem günlerinde 342 kadýn VAKASUM'dan psikolojik danýþmanlýk desteði aldý. VAKASUM'da psi-

kolojik danýþmanlýk hizmeti veren Psikolog Zin Adiyan, kendilerine baþvuran kadýnlarýn daha çok görücü usulü ile evlendirildiðine dikkat çekti. Erken yaþta evlenenlerinde kendilerine sýkça baþvurduðunu dile getiren Adiyan, "Þiddeti uygulayanlar daha çok kadýnlarýn eþleri ve eþinin ailesi oluyor. Kadýnlarýn çoðunda boþanma nedeni aþýrý þiddet ve baský. Deprem süresincede psikolojik danýþmanlýk hizmetleri verdik" dedi.

“Sýðýnma evimiz yok”

Kadýna yönelik þiddetin fiziksel, ekonomik, sözel, psikolojik ve cinsel olarak meydana geldiðini vurgulayan Adiyan, "Bölgede aþiret sistemi bir gerçeklik. Bizler kadýn çalýþan olarak özellikle bu tarz durumlarda sýkýntý çekiyoruz. Bölgenin yapýsýndan kaynaklý sý-

kýntýlarýmýz var ve en önemlisi sýðýnma evimiz yok. Dolayýsýyla bize baþvuran kadýnlarý Aile Sosyal Politikalar Müdürlüðüne gönderiyoruz. Sonrasýnda da takipçisi oluyoruz. Bunun yaný sýra þiddete uðrayan kadýnlarýmýzýn Duhok Prefabrik konutlarýmýzdan faydalanmasýný saðlýyoruz. Þiddete uðrayan kadýnlar konusunda duruþmalarý takip ediyoruz, bu konuda Van Barosu ile ortak hareket ediyoruz" diye konuþtu. FOTO:ARÞÝV

4 Mayýs 2013 Cumartesi


6

GÜNDEM

4 Mayýs 2013 Cumartesi

‘Diyarbakýr turizm Diyarbakýrlý çocuklarý bilim ile buluþturdu DÝYARBAKIR - 'Gezici Bilim Müzesi' adýyla Türkiye'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden birini gerçekleþtiren Bahçeþehir Koleji, Ninova Park Alýþveriþ Merkezi (AVM) önünde Diyarbakýrlý çocuklarý bilim ile buluþturdu. Türkiye genelindeki okullarýnda açtýðý Bilim Müzeleriyle bilimin baþlangýç noktasý olan Bahçeþehir Koleji, bu kez de bilimi Türkiye'deki tüm çocuklara ulaþtýrmak için Gezici Bilim Müzesi projesini hayata geçirdi. Ýlk olarak Ýstanbul'da ziyaretçileri ile buluþan 'Gezici Bilim Müzesi'', Adana, Mersin, Ýskenderun, Gaziantep, Ankara ve Þanlýurfa'dan sonra Güneydoðu'nun en büyük alýþveriþ merkezi olan Diyarbakýr Ninova Park AVM önünde Diyarbakýrlý çocuklarla buluþtu. Gezici Bilim Müzesi içinde bulunan ve Bahçeþehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öðrencileri tarafýndan hazýrlanan 25 ayrý istasyonda deney çalýþmalarý yapýlarak bilim tüm çocuklara en ilgi çekici þekilde anlatýldý. Müzeyi gezen çocuklardan 8. Sýnýf öðrencisi Sümeye Kaplan, müzeyi çok beðendiðini belirterek, okulda öðrendiklerinin uygulamalý halini müzede gördüklerini söyledi. Öðrencilerini müzeye getiren fen ve teknoloji öðretmeni Fadime Toprak ise, müzede bulunan materyaller sayesinde öðrencilerin hem okulda gördüklerini tekrarlama fýrsatý bulduðunu hem de uygulama þansý yakaladýklarýný ifade etti. Diyarbakýr Bahçeþehir Koleji Kurucusu Zeki Eser, "Bahçeþehir Kolejleri olarak gezici TIR'ýmýzla tüm Türkiye'yi geziyoruz. Þu ana kadar 21 kilometre yaptýk. 2 ve 4 Mayýs tarihleri arasýnda Diyarbakýrlý çocuklarla buluþuyoruz. Müzemiz anaokulundan liseye kadar bütün öðrencilerimize hitap ediyor. Burada gördüðünüz bütün bilim aparatlarýnýn hepsi Bahçeþehir Fen ve Teknoloji Lisesi öðrencileri tarafýndan yapýlmýþtýr. TIR'ýmýz daha yollara devam edecek, ülkemizdeki bütün illerimize hitap edecektir. Bu projemiz sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yapýlan bir projedir" dedi. Gezici Bilim Müzesi, 2,3,4 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Diyarbakýr'da bulunduktan sonra Bursa, Bandýrma, Balýkesir, Burhaniye, Ýzmir, Denizli, Samsun, Kayseri, Edirne, Kocaeli'nde çocuklarý bilim ile buluþacaðý bildirildi. (ÝHA)

Kürt sorunun çözümü için baþlatýlan “Çözüm süreci’nin tamamlanmasýnýn ardýndan Diyarbakýr’ýn bir turizm þehri olacaðýný belirten iþletmeciler, þu anda çok olumlu bir havanýn olduðunu vurguladý DÝYARBAKIRLI iþletmeciler, barýþ sürecinin tamamlanmasý durumunda, Diyarbakýr'ýn bir turizm þehri olacaðýný savundu. Bir otelin satýþ müdürü Ömer Yüksel, Diyarbakýr'a gelen yerli yabancý turistlerin artýþýndan sürecin turizme katkýsýný ölçebileceklerini belirterek, þu anda çok olumlu bir havanýn olduðunu ifade etti.

'Ýllaki bir artýsý olacaktýr'

Yabancý turistlerin rezervasyonlarýný çok önceden belirlediklerine dikkat çeken Yüksel, "Süreç turizm mevsiminin çok gerisinde baþladý. Dolayýsýyla biz bunun meyvesini önümüzdeki yýl görebiliriz" dedi. Sürecin olumlu havasýný Diyarbakýr sokaklarýnda dolaþan turist sayýsýnýn arttýðýný gördükleri zaman daha net bir þekilde ölçebileceklerini dile getiren Yüksel, "Ýllaki bir artýsý olacaktýr. Diyarbakýr hem inanç turizmi, hem saðlýk turizmi hem de kültür turizmi açýsýndan çok büyük zenginliklere sahip bir ilimiz. Maalesef geçmiþ yýllarda oluþan ortam nedeniyle turizm sektöründe ciddi sýkýntýlar mevcuttur" diye konuþtu.

'Süreç iyi gidiyor'

"Çözüm sürecinin baþlamasýyla oluþan olumlu hava ile beraber, turizm sektörümüzün ilerde çok canlanacaðý ve büyük bir potansiyel teþkil edeceðini hep beraber göreceðiz inþallah" diyen Yüksel, "Çözüm süreci þu anda iyi gidiyor. Süreçten sonraki beklentimiz bölgemizin turizm potansiyelinin gün ýþýðýna çýkarýlmasý. Özellikle yerli turist sayýsýnýn artmasýný ciddi anlamda bekliyoruz. Çünkü öyle bir potansiyelimiz var" þeklinde konuþtu.

Turistik alanlar þenlendi Ýnsanlýk tarihinin en eski yerleþim yerlerinden olan Diyarbakýr’ýn Ergani ilçesinde bulunan Hilar Maðaralarý, çözüm süreciyle bölgede oluþan huzur ortamýyla birlikte ziyaretçi akýnýna uðradý


7

GÜNDEM

4 Mayýs 2013 Cumartesi

þehri olacak’

Ýl Özel Ýdaresi ve KÖYDES toplantýsý yapýldý DÝYARBAKIR - Ergani ilçesinde 2013 yýlý KÖYDES programý kapsamýnda 1 milyon 916 bin, Ýl Özel Ýdaresine ise 1 milyon 500 bin liralýk ödenek aktarýldýðý bildirildi. Ergani Kaymakamý Erdinç Yýlmaz baþkanlýðýnda düzenlenen KÖYDES programý toplantýsýna, Ýl Genel Meclisi üyeleri Evseri Malçok ve Sýddýk Karadaþ, Ýncehýdýr köyü Muhtarý Metin Köseoðlu ve Güzekaya köyü Muhtarý Cebeli Akþit katýldý. Kaymakam Yýlmaz, toplantýda yaptýðý konuþmada, "Ýlçemizde bu yýl 15 köyümüze alt temel malzemesi ile 12 içme suyu yetersiz olan köylerimize içme suyu þebekesi yapýlmasý için 1 milyon 916 bin lira ödenek aktarýldý. Bu parayý en iyi þekilde kullanarak, hizmet bekleyen köylerimize en iyi þekilde hizmeti götüreceðiz" diye konuþtu.

Yurtkur “Kiþisel Geliþim Seminerleri” sona erdi DÝYARBAKIR Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Bölge Müdürlüðü'ne baðlý Ziya Gökalp Yurt Müdürlüðü'nde 5 hafta süreyle devam eden "Kiþisel Geliþim Seminerleri" sona erdi. 'Problem Çözme ve Karar Verme', 'Stres Yönetimi', 'Etkili Sunum Teknikleri', 'Kendini Tanýma Sanatý' ve 'Kamusal ve Sosyal Yaþamda Davranýþ Kurallarý' konularýnda öðrencilere bilgilerin verildiði seminerlerin sonunda YURTKUR Bölge Müdürü Kutbettin Aydoðdu, YURTKUR Bölge Müdür Yardýmcýsý Metin Yýlmaz, ve Ziya Gökalp Yurt Müdürü Ramazan Akhan tarafýndan eðitimcilere plaket verildi. (ÝHA)

DÝYARBAKIR - Tarihi M.Ö. 9 bin yýl öncesine dayanan Hilar Maðaralarý bölgede oluþan huzur ortamýyla gün yüzüne çýkýyor. Bir dönem olaylarýndan ötürü bölgeye gelmek istemeyen yerli ve yabancý turistler son dönemlerde kafile kafile gelmeye baþladý. Diyarbakýr'ýn tarihi bir çok mekanlarýnýn turizme kazandýrýlmasý için çalýþmalar hýzla devam ederken, insanlýk tarihinin baþladýðý yer olarak bilenen Hilar Maðaralarý en çok ilgi görülen yerlerin arasýnda yer aldý.

“Kazýlarda bir çok eser çýkacak”

Ergani ilçesine 7. kilometre uzaklýkta bulunan Hi-

lar Maðaralarý'nýn tanýtýmý ve turizme kazandýrýlmasý için yoðun bir çalýþma yürüttüklerini anlatan Ergani Kaymakamý Erdinç Yýlmaz, Hilar Maðaralarý'ný ziyaret edenlerin gördüðü manzara karþýsýnda etkilendiðini ifade ederek, son zamanlarda tur operatörlerince Hilar Maðaralarý için özel turlar düzenlendiðini söyledi. Restorasyon çalýþmalarýnýn devam ettiðini anlatan Kaymakam Erdinç, þuan elde edilen bulgularýn oranýnýn sadece yüzde 30 olduðu belirterek, kazýlarda daha birçok eser çýkacaðýný kaydetti.

“9 bin yýllýk tarihi var”

Þuan haftada 200-300 yerli ve yabancý turistin Hi-

lar Maðaralarý'ný görmeye geldiðini kaydeden, Erdinç, bu sayýnýn her geçen gün arttýðýna vurgu yaptý. Erdinç, "Hilar Maðaralarý'nýn 9 bin yýllýk tarihi var. Yapýlan kazýlarda elde edilen bulgulardan bunu öðreniyoruz. Buranýn insanlýðýn uygarlýðý açýsýndan çok önemli bir yeri var. Çünkü ilk buðdayýn ekildiði alan burasýdýr. Hayvanlarýn ilk evcilleþtiði yer de yine Hilar Maðaralarý'dýr. Bu anlamda Hilar Maðaralarý insanlýðýn uygarlýðý anlamýnda çok önemli bir merkeze sahip. Gerek bölge, gerekse de Diyarbakýr açýsýnda turizm açýsýndan burasý önemli bir konumdadýr. Son zamanlar-

da yoðun bir turist akýný yaþanýyor. Tur operatörleri Hilar Maðaralarý için geziler düzenlemekte. Bu durum da bizi memnun ediyor. Burayý ziyaret eden herkesin etkilendiðini görmekteyiz. Hilar Maðaralarý'ný görmeyenlerin görmelerini tavsiye ediyoruz. memnun kalacaklarýný düþünüyoruz" dedi.

Kaymakam Erdinç’ten davet

Erdinç, "Burada restorasyon çalýþmalarýmýz da devam ediyor. Yapýlan çalýþmada þuana kadar ortaya çýkan bulgularýn sadece yüzde 30 oranýnda ortaya çýktýðýný tahmin ediyoruz. Kazý çalýþmalarýnda elde edilen eserler Diyarbakýr Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Hi-

lar Maðaralarý'nda 20 civarýnda mezarlýk bulunuyor. Son zamanlarda gelen yerli ve yabancý turist sayýsýnda artýþ olduðunu görmekteyiz. Haftada ortalama 200-300 civarýnda yerli ve yabancý turist burayý ziyaret ediyor. Bu durum ilçemizin ekonomisine de büyük katký saðlamaktadýr. Hilar Maðaralarý'nýn tanýtýlmasý açýsýndan çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Bu kapsamda bir kitap da hazýrladýk ve en iyi þekilde tanýtma gayreti içerisindeyiz. Hilar Maðaralarý'ný ziyaret edenlerin buradan memnuniyetle ayrýlacaðýna düþünüyorum. Bundan dolayý herkesi burayý görmesi için davet ediyoruz" diye konuþtu.


8

POLÝTÝKA

‘PKK ile oturup konuþacaðýz’

4 Mayýs 2013 Cumartesi

ANKARA - Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün, Kuveyt'te yayýnlanan El Ray Gazetesi'ne verdiði mülakatýn özgün metni ile çevirisi, Cumhurbaþkanlýðý'nýn internet sitesine kondu. Cumhurbaþkaný Gül, mülakatýnda, Kürt sorunu, Türkiye - Kuveyt iliþkileri, Ýsrail'in özür dilemesi ve Suriye'deki iç savaþla ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaþkaný Gül, çözüm süreci çerçevesinde silahý ve terör faaliyetini

býrakmasý durumunda PKK ile resmi düzeyde masaya oturulacaðýnýn mesajýný verdi. Gül, "PKK, Türkiye'de bulunan bütün Kürtleri temsil etmiyor sadece bir kýsmýný temsil ediyor. Biz ülkemizde barýþýn ve istikrarýn saðlanmasýna istiyoruz. Silah býraktýklarý ve terör faaliyetlerinden uzak durduklarý zaman onlar ile oturup konuþacaðýz çünkü silahýn olduðu yerde barýþ olamaz" dedi.

‘Askerin gözünde barýþ umudunu gördük’ Çeþitli gezi ve temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye gelen BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ'ýn kentteki programý baþladý. Yurttaþlara hitap eden Demirtaþ, "Bugün buraya gelirken yol boyunca askerlerin gözlerinde barýþ umudunu gördük" dedi di. Biz adaya gittiðimizde orada dört duvar arasýnda beton bir çukurda hafýzasýný ve bilgisini bu kadar diri ve taze tutan, bir halk önderini görmek bizi çok gururlandýrdý. Yoðun güvenlik önlemleri alýnmasýna karþýn o adada özgür olan tek kiþi Sayýn Öcalan'dýr" dedi.

‘75 ayrý komisyon kurduk’

HAKKARÝ - BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, 3 günlük çeþitli gezi ve temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye gitti. Demirtaþ'ý dün sabah saatlerinde Özgürlük meydanýnda BDP PM Üyesi M. Sýddýk Akýþ, BDK Hakkari Ýl Eþ baþkanlarý Esmer Tekin ve Rahmi Kurt, Belediye Baþkaný Fadýl Bedirhanoðlu, BDP il ve ilçe yöneticileri, ilçe belediye baþkanlarýnýn aralarýnda bulunduðu binlerce yurttaþ karþýladý. Kente gelen Demirtaþ'a BDP Hakkari milletvekilleri Esat Canan ve Adil Zozani ile Van Milletvekili Özdal Üçer, BDP MYK Üyesi Necla Yýldýrým ve Diyarbakýr Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu da eþlik etti.

Belediyenin otogar temelini attý

Hakkari'de gezi ve temaslarda bulunan Demirtaþ ile beraberindekiler ilk olarak kent giriþinde Belediye tarafýndan yapýmýna baþlanýlan Þehir otogarýnýn temel atma törenine katýldý. Temel atma töreninde kendisi ve beraberindeki-

ler için 2 koçun kurban olarak kesilmesini engelleyen Demirtaþ, kanýn bir daha dökülmemesi için koçlarýn kesilmesine izin vermedi. Temel atma töreninde konuþan Demirtaþ, Hakkari'nin kadim bir kent olduðunu ve her türlü hizmeti hak ettiðini söyledi. Demirtaþ, "Belediyemizin geciken bir hizmetin temelini atmasýndan gurur duyuyoruz. Bunun için belediye yönetimimize teþekkür ederim. Kadim bir kent olan Hakkari için daha çok iþ var. Bu temel yapacaðýmýz büyük iþlerin sadece küçük bir adýmýdýr"dedi. Daha sonra Demirtaþ beraberindekilerle birlikte Hakkari otogarýnýn ilk harcýný atan düðmeye bastý. Daha sonra, beraberindekilerle belediye binasýna geçen Demirtaþ, yol boyunca yurttaþlar tarafýndan sevinç gösterileri ile karþýlandý. Belediye binasý önünde bekleyen binlerce yurttaþý selamlayan Demirtaþ ve beraberindekiler burada, "Kürdistan sizinle gurur duyuyor" sloganlarý ile karþýlandý. Belediye binasý

önünde kitleye hitap eden Demþirtaþ, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve CHP Lideri Kemal Kýlýçdaroðlu'nun savaþ çýðýrtkanlýðý yaptýðýný belirterek, "Savaþ naralarý atan Ey Bahçeli, Ey Kýlýçdaroðlu gelin bir gece Depin kontrol noktasýnda nöbet tutun. Bakalým ertesi gün gene savaþ naralarý atabiliyor musunuz? Bu savaþ sizin statükocu zihniyetinizdir. 10 yýldýr savaþýn sürmesini dayatan AKP'nin zihniyetidir. Artýk bu zihniyetin deðiþmesi ve somut adýmlarýn atýlmasýný istiyoruz" dedi.

‘Barýþa küçük bir adým kaldý’

Barýþýn halklarýn kültürü ve diliyle konuþmasý olduðunu belirten Demirtaþ, PKK Lideri Abdullah Öcalan ile yaptýklarý görüþmelere deðindi. Öcalan ile yaptýklarý görüþmede barýþa hýzlý adýmlarla yüründüðünü ifade eden Demirtaþ, "Sayýn Öcalan ile yaptýðýmýz görüþmede Sayýn Öcalan bizlere, 'Devlet 14 yýl bizleri oyaladý. 14 yýl boyunca bizleri kandýrýp sorunu çözmeye çalýþtýlar' de-

Birkaç gün sonra baþlayacak olan geri çekilmeye de deðinen Demirtaþ, BDP olarak bu sürecin takipçisi olacaklarýný belirterek, "Gerillalar birkaç gün sonra çekilecek. Artýk anne, babalar daðlarda çocuklarýnýn kemiklerini deðil, baharýn çiçeklerini toplasýn. Daha önce gerillanýn daðda olmasý atýlacak adýmlarýn önünde engel gösteriliyordu. Sorun daðda olanlar deðil, sorun elinden halklarý alýnan bir halkýn sorunudur. Bu çekilmeyle artýk bu bahanede kalkmýþ olacak. Sayýn Baþbakan yaratýlan bu ortamýn kýymetini bilmeli. Somut adýmlar atmasý gerekiyor. Bizler bu sürecin herhangi bir provokasyonla karþýlaþmamasý için 75 ayrý komisyon kurduk. Barýþa küçük bir adým kaldý. Bu çözüm sürecini yaratan, baþta þehit ailelerine, gençlere, kadýn arkadaþlara teþekkür ve þükranlarýmýzý sunuyoruz. Eðer yýllardýr söylediðimiz gibi barýþýn muhatabý Ýmralý'dadýr lafýmýz dinlenseydi, bu kadar zaman kaybý olamazdý. Bugün buraya gelirken yol boyunca askerlerin gözlerinde de o barýþ umudunu gördük" diye konuþtu.

BDP’yi Zenderlioðlu temsil edecek BDP Grup Baþkanlýðý, çözüm süreci konusunda oluþturulan Meclis Araþtýrma Komisyonu üyeliðine, Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioðlu'nun ismini bildirdi. BDP Grup Baþkanlýðý, ayrýca parti bünyesinde Grup Baþkanvekilleri Pervin Buldan ve Ýdris Baluken baþkanlýðýnda bir komisyon kurulduðu belirtildi. Bu komisyonda ise Ýstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Mersin Milletvekili Ertuðrul Kürkçü, Hakkari Milletvekili Adil Zozani ve Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioðlu'nun görevlendirildiði duyuruldu.

Komisyonda yer alanlar

Çözüm sürecinin deðerlendirilmesi amacýyla kurulan Barýþ ve Çözüm Komisyonu'da yer alan 10 AKP milletvekillinin isimleri daha önce açýklanmýþtý. Buna göre komisyonda AKP'den þu isimler yer alacak: "Ankara Milletvekili Yalçýn Akdoðan, Çankýrý Milletvekili Ýdris Þahin, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Adana Milletvekili Fatoþ Gürkan, Ýstanbul Milletvekili Ýsmet Uçma, Amasya Milletvekili Naci Bostancý, Van Milletvekili Fatih Çiftçi, Urfa Milletvekili Abdulkerim Gök, Adýyaman Milletvekili Mehmet Metiner, Diyarbakýr Milletvekili Mehmet Süleyman Hamzaoðullarý."


9

POLÝTÝKA

4 Mayýs 2013 Cumartesi

27 bin CHP’liye büyük þok! CHP'de yerel seçime iliþkin sandýk görevlisi ve seçmen çalýþmalarý devam ederken, 27 bin 515 partilinin seçmen kütüðüne kayýtlý olmadýðý ortaya çýktý. Genel Merkez, yolladýðý bir genelge ile kayýtlarýn yapýlmasýný istedi ANKARA - Yerel seçim hazýrlýklarýna baþlayan CHP, 27 bin 515 partilinin kütüðe kayýtlý olmadýðýný tespit etti. CHP'nin çalýþmasýna göre seçmen sayýsý ise 54 milyon. CHP'de yerel seçime iliþkin sandýk görevlisi ve seçmen çalýþmalarý devam ederken, 27 bin 515 partilinin seçmen kütüðüne kayýtlý olmadýðý ortaya çýktý. Genel Merkez, yolladýðý bir genelge ile kayýtlarýn yapýlmasýný istedi. Genelgede, yerel seçimler sürecinde Türkiye genelinde sandýk çevresi sorumlularý atanmasýnda yüzde 71,14 oranýna ulaþýldýðý belirtildi.

5 bini Ýstanbul'da

Yapýlan çalýþmada Ýstanbul'da 5 bin 618, Ýzmir'de 2 bin 464 ve Ankara'da 1537 üyenin seçmen listesinde kaydý olmadýðý belirlendi. Seçmen listesinde kaydý olmayan üyelerin, toplam üyelere oraný da hesaplanan ça-

lýþmada, Karabük'te üyelerin yüzde 6,4'ünün, Bayburt, Çankýrý ve Yalova'da yüzde 3,9'unun, Diyarbakýr'da ise yüzde 3,2'sinin seçmen kayýtlarýnda isminin bulunmadýðý belirlendi.

FOTO: ARÞÝV

Seçmen sayýsý 54 milyon

Yarýn toplanacak Parti Meclisi'nde ele alýnacak raporda, CHP, YSK'dan Mart 2013 itibariyle aldýðý seçmen kütüklerini, 12 Haziran 2011 milletvekili seçimlerindeki listelerle de karþýlaþtýrdý. Verilere göre, Türkiye'de 51 milyon 670 bin 32, yurtdýþýnda ise 2 milyon 700 bin 564 seçmen (toplam 54 milyon 370 bin 596) bulunuyor. 3 milyon 770 bin 877 seçmen, bir önceki seçimde oturduðu sandýk çevresini deðiþtirdi. Sandýk çevresini deðiþtiren seçmenlerden 1 milyon 998 bin 992'si ise ilçe deðiþtirerek farklý bir seçim çevresine kayýt oldu.

Siyasilerin ‘twitter karnesi’ zayýf Sosyal medyada faal olan ülkeler arasýnda ilk sýralarda yer alan Türkiye'de, milletvekillerinin yarýya yakýný twitter kullanmýyor ÝSTANBUL - Uluslararasý Sosyal Medya Derneði (USMED) Sosyal Medya ve Siyaset Çalýþma Grubu tarafýndan hazýrlanan "Milletvekillerinin Twitter Kullanýmý Raporu", Twitter'ý kullanan 301 milletvekilinin hesaplarýndan elde edilen veriler temel alýnarak hazýrlandý. Araþtýrmada, milletvekillerinin performanslarýný ölçümlemek üzere Twitter'a giriþ tarihleri, takip ve takipçi oranlarý, toplam ve günlük tweet sayýlarý, sahte takipçi oranlarý (fake), takipçilerle etkileþime geçme oraný (outreach), takipçileri etkileme potansiyeli (klout), Twitter'da en aktif olduklarý gün ve saat, en çok hangi platformdan tweet paylaþtýklarý gibi ölçütler, milletvekilinin üyesi olduðu siyasi parti,

seçildiði bölge ve cinsiyet deðiþkenleriyle iliþkilendirilerek analiz edildi. Araþtýrmanýn gerçekleþtirildiði 18 Mart-1 Nisan arasýnda 20'den az tweet atan milletvekillerinin hesaplarý araþtýrma dýþýnda tutuldu.

‘Vekillerin yarýsý kullanmýyor’

USMED Genel Baþkaný Said Ercan, yaptýðý açýklamada, Türkiye'de 32 milyon kiþinin facebook, 10 milyon kiþinin de Twitter kullandýðýný söyledi. Bu sayýyla Türkiye'nin sosyal medyayý kullanan ülkeler arasýnda ilk sýralarda yer aldýðýný fakat milletvekillerinin yarýsýnýn bile Twitter kullanmadýðýný belirten Ercan, "Bu araþtýrma göstermiþtir ki, milletvekillerinin Twitter karnesi þu anda zayýf. Gelecek seçimlerde

sosyal medya hiç olmadýðý kadar etkili olacak. Siyasiler bu konuda daha çok bilinçlenmeli" dedi. AKP baþý çekiyor Rapora göre, Meclis'te 255 erkek, 46 kadýn milletvekilinin Twitter hesabý bulunuyor. Erkek milletvekillerinin yüzde 54'ünün, kadýn vekillerin yüzde 58'i Twitter'ý kullanýyor. Milletvekillerinin yüzde 55'inin kendi adýna Twitter hesabý var. Milletvekillerinin takipçi sayýlarýna bakýldý-

ðýnda, AKP baþý çekiyor. AKP milletvekillerinin Twitter'da 6 milyon 878 bin 849, CHP milletvekillerinin 2 milyon 377 bin 693, MHP milletvekillerinin 773 bin 753 ve BDP milletvekillerinin 741 bin 945 takipçisi bulunuyor. Twitter'da en çok sýrasýyla Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ve Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu takip ediliyor.

Gürsel Tekin’den þaþýrtan hediye ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkan Yardýmcýlarý Gürsel Tekin muhabirlere kelepçe hediye etti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkan Yardýmcýlarý Gürsel Tekin ve Yakup Akkaya, Dünya Basýn Özgürlüðü Günü'nde CHP muhabirleriyle kahvaltýda biraraya geldi. Türkiye'deki basýn emekçilerinin çalýþma koþullarýna dikkat çeken Tekin, hapisteki gazetecileri anýmsatmak ve basýn özgürlüðü önündeki engelleri vurgulamak için muhabirlere kelepçe armaðan etti.


10

HABER

4 Mayýs 2013 Cumartesi

‘Devletin arþivi açýlmalý’ Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlanan Kayseri eski Alay Komutaný Albay Cemal Temizöz'ün de aralarýnda bulunduðu davayý Akil Ýnsanlar Heyeti Güneydoðu Grubuyla beraber takip eden BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, Fýrat'ýn doðusundaki Ergenekon yapýlanmasýnýn ortaya çýkarýlmasý için devletin arþivinin açýlmasý gerektiðini söyledi ya çýkmasý için gerekli hassasiyetlerin ortaya çýkarmasýný bekliyoruz. Burada bir güven duymak istiyoruz. Ayný þekilde maðdur yakýnlarý da adaletin ortaya çýkarmasý için ve sürecin sað salim yürümesi için bu sembolik davanýn adaletle sonuçlanmasýný bekliyor. Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nde Türkiye yaþam hakký ihlallerinden dolayý bir çok kez mahkum olmuþ bir ülke. Benzer davalarda zaman aþýmý durumu söz konusudur. Bu yüzden bu davanýn kýsa sürede sonuçlanmasý kamuoyunun ve maðdurlarýn adalet beklentisini ortaya çýkaracak bir þekilde sonuçlanmasýný çok önemsiyoruz" dedi.

‘Bir yerlerde kayýtlarý var’

DÝYARBAKIR - Akil Ýnsanlar Heyeti Güneydoðu Grubu, bölgedeki çalýþmalarý kapsamýnda dün Diyarbakýr'a gelerek Albay Cemal Temizöz'ün davasýný izledi. Akil Ýnsanlar Güneydoðu Grubu adýna, Lami Özgen, Mehmet Emin Ekmen, Fazýl Hüsnü Erdem ve Ahmet Faruk Ünsal ile BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlanmasý devam eden Kayseri eski Jandarma Alay Komutan Cemal Temizöz'ün duruþmasýný takip etti.

‘Sembolik bir yargýlama’ Duruþma sonrasýnda Diyarbakýr Adliyesi önünde gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Akil Ýnsanlar Heyeti Güneydoðu Grubu üyesi Ahmet Faruk Ünsal, davayý sembolik bir yargýlama olarak deðerlendirdi. Ünsal, "Bu dava çok sembolik ve çok tarihi bir dava. Davanýn sembolik olmasý

sadece 20 maktullün olayýyla ilgili tutuklu olmasýndan kaynaklanmýyor. O insanlarýnýn yakýnlarýnýn adalet talebi son derece önemlidir. Bu davada devletin sýrtýna üniforma verdiði, beline tabanca verdiði, cebine para verdiði ve bizi korumakla yükümlü olan bir kamu kurumunun yasadýþý bir örgütlenmeyle bölgede cinayetler iþlediðine iliþkin çok yaygýn bir kanaat var. Yani JÝTEM'in kurumsal olarak varlýðýyla ilgili yargýlanmanýn yapýlýyor olmasý da çok önemli. Bu nedenle biz bu davayý hem sanýklarýn yargýlanmasý hem de bu kirli ve karanlýk tarihin aydýnlatýlmasý davasý olarak görüyoruz" diye konuþtu.

‘Güven duymak istiyoruz’

Ünsal, "Bugün maðdur yakýnlarý da burudalar. Türkiye çok önemli bir çözüm sürecini yaþýyor. Biz bu süreçte adalet mekanizmalarýndan, adaletin orta-

Kayseri eski Jandarma Alay Komutaný Cemal Temizöz'ün davasýný Akil Ýnsanlar Heyeti Güneydoðu Grubuyla beraber takip eden BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan ise, Fýrat'ýn doðusundaki Ergenekon yapýlanmasýnýn ortaya çýkarýlmasý için devletin arþivinin açýlmasý gerektiðini söyledi. Tan, "Albay Cemal Temizöz'ün davasý Fýrat'ýn doðusundaki Ergenekon'un veya baþka bir tanýmlamayla kontrgerillanýn JÝTEM'in, rejimin karanlýk yüzünü gösteren en önemli davalarýndan birisidir. Baþýndan beri bu davayý parti olarak takip ediyoruz. Ancak yeterince delil olmasýna raðmen, yine bu konuda devlet gerekli yardýmý saðlamýyor. Geçmiþteki bütün hadiselerin, devletin hafýzasýnda bir yerlerde kayýtlarý var. Sayýn Baþbakan, 1937-1938 yýllarý arasýnda meydana gelen Dersim hadiseleriyle ilgili, 13 bin 500 kiþi öldürüldü, 14 bin 500 kiþi sürgüne gönderildi diye neredeyse milimetrik rakamlar verebiliyor. Bunlarý tabii ki bir bilgi ve belgeye dayanarak söylüyor. Yani devletin arþivlerine göre söylüyor. Bugün burada bir çaðrýda bulunmak is-

tiyorum, devletin, Milli Ýstihbarat Teþkilatý'nýn, Askeri Ýstihbarat Teþkilatý'nýn, Dýþiþleri Ýstihbaratý'nýn ne kadar istihbarat birimi varsa ve bunlarýn ne ellerinde ne kadar bilgi belge varsa, Fýrat'ýn doðusundaki Ergenekon'u açýyoruzdur" diye konuþtu.

‘Baþbakan'ýn iki dudaðý arasýnda’

Tan, "Ben, Diyarbakýr milletvekili olarak, defalarca Meclis Komisyonunda verdiðim önergelerim var. Ayný þekilde bu konularla ilgili Sayýn Baþbakan'a da verdiðim soru önergeleri var. Ama bugüne kadar herhangi bir bilgi ve belge almýþ deðilim. Eðer Türkiye gerçekten de þeffaflanacak, demokratikleþecekse devletin elindeki bilgi ve

belge açýklanmadýðý müddetçe, þeffaflýðýn ve temizliðin yapýlmasý mümkün deðil. Bu konuda da birinci muhatabýmýz Sayýn Baþbakandýr. Çünkü bu bilgi ve belgelerin açýklanmasý Baþbakan'ýn iki dudaðý arasýndadýr. Olan bitenleri aydýnlatmadan bir yere varmamýz mümkün deðildir. Sýkça, Kürt siyasetine yönetilen haksýz bir eleþtiri var, bunlar Fýrat'ýn doðusundaki Ergenekon ile yeterince ilgilenmiyorlar diye, peki biz bu çaðrýdan açýk daha ne yapalým. Akil Ýnsanlar Heyeti'nin bu konularla ilgilenmesini önemsiyoruz. Katkýlarý çok önemlidir. Yaptýðýmýz bu çaðrýyý onlarýn da devlete yapmalarýný öneriyoruz" dedi. (ÝHA)

Sýcaklýk artarak devam edecek DÝYARBAKIR - Meteoroloji Genel Müdürlüðü, geçtiðimiz hafta sonundan bu yana mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sýcaklýðýnýn yarýn ve hafta sonunda da bütün yurtta normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceðinin tahmin edildiðini açýkladý. Bu hafta içerisinde ölçülen en yüksek hava sýcaklýðý Hatay'da 37, Adana ve Antalya'da 36, Aydýn'da 35, Manisa'da 34, Ýzmir'de 32, Ýstanbul'da 29 Ankara'da 28 derece olduðu belirtildi. Bu hafta sonunda da bütün bölgelerde havanýn genellikle az bulutlu ve açýk, Ýç bölgelerde öðle saatlerinde

parçalý ve çok bulutlu, Ýç Anadolu'nun güney ve doðusu, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doðu Anadolu'nun kuzeyinde ise kýsa süreli ve yerel saðanak geçiþlerin olacaðý belirtildi.

Ýþte beþ günlük hava tahmini

Hava sýcaklýðýnýn, önümüzdeki hafta baþýndan itibaren doðu bölgelerinde görülecek yaðýþlarla birlikte biraz azalarak mevsim normalleri civarýna düþeceði, ancak iç ve batý bölgelerde önümüzdeki hafta boyunca da mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceðinin tahmin edildiði açýklandý.


11

HABER

4 Mayýs 2013 Cumartesi

45 merkezde sürec tartýsýlacak DTK, olaðanüstü genel kurulunda almýþ olduðu karar kapsamýnda 45 merkezde halkla bir araya gelerek, Kürt sorunun çözümünde yaþanan yeni süreci tartýþacak. Bölge ve Türkiye illerini de kapsayacak programa iliþkin bilgi veren DTK Daimi Meclis üyesi Cafer Kan, Abdullah Öcalan'ýn "Bu süreci götürecek olan Kürdistan halkýdýr" söylemini þiar edindiklerini belirterek, halký sürece müdahil etmek istediklerini söyledi

DÝYARBAKIR - Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Kürt sorunun ekseninde devam eden geliþmeleri deðerlendirmek üzere 20-21 Nisan tarihinde Diyarbakýr'da olaðanüstü genel kurulunu gerçekleþtirmiþti. 2 gün devam eden genel kurul sonrasý açýklanan sonuç

bildirgesinde, birçok tarihi kararýn yaný sýra yeni süreci toplantýlar ile halkla paylaþma ve beraber tutum alma kararý çýkmýþtý. Karar doðrultusunda 26 Nisan'da baþlayan halk toplantýlarý 10 Mayýs tarihine kadar devam edecek. Abdullah Öcalan'ýn tarihi Diyarbakýr Nevrozu'ndaki çaðrýsý ve KCK'nin Türkiye sýnýrlarý içerisinden geri çekilme kararýnýn ardýndan geliþen süreci halkla tartýþmak ve halký sürece müdahil etmek amacýyla örgütlü bulunduðu her yerde halk toplantýlarý düzenleyecek olan DTK, Türkiye illerinde de BDP ve HDK ile ortaklaþarak toplantýlarýný gerçekleþtirecek.

45 merkezde halk toplantýsý

Halk toplantýlarýnýn ardýndan birkaç ilde merkezi mitingler gerçekleþtirileceðini belirten DTK Daimi Meclis üyesi Cafer Kan, ya-

pýlacak olan halk toplantýlarýný "Kürdistan'ý bir baþtan bir baþa adeta bir seferberlik, çalýþma yürüyüþü" olarak önlerine koyduklarýný ve bu kapsamda 10 Mayýs'a kadar 45 merkezde halk toplantýlarýný gerçekleþtireceklerini kaydetti. Kan, olaðanüstü genel kurul sonrasý açýklanan sonuç bildirgesini yaþanan yeni süreçte temel metin olarak önlerine koyduklarýný belirterek, "Kürdistan'da bir boydan bir boya, halk toplantýlarý, özel görüþmeler, farklý kesimler arasýnda var olan husumetler, Kürt ulusal birliðini zedeleyici var olan geçmiþten kaynaklanan durumlarý ve daha birçok boyutunu da ele almak için Kürdistan'ý bir baþtan bir baþa kapsayacak bir çalýþma programý önümüze koyduk" dedi.

‘Demokratik, özgür yaþam seferberliði’

Toplantýlarýn 26 Nisan'da

ÖSYM'den ‘LYS’sorgusu e hakký kazandýðý halde ÖSYM, Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý'na girm temiyle nedenini soracak baþvuru yapmayan adaylara tele anket yön

DÝYARBAKIR - Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi'nin (ÖSYS) ikinci basamak sýnavý olan Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) için baþvurular 29 Nisan'da sona erdi. ÖSYM yetkililerinden alýnan bilgiye göre, bu yýl Yükseköðretime Ge-

çiþ Sýnavý'nda (YGS) 180 ve üzeri puan alarak LYS'ye girme hakký kazanan 1 milyon 232 bin 681 adaydan 851 bin 131'i LYS'ye baþvurdu. Baþvuran adaylarýn 472 bin 683'ü iþlemlerini, internet üzerinden bireysel olarak, 378 bin 448'i baþvuru merkezleri aracýlý-

ðýyla yaptýrdý. LYS-1'e (Matematik) 646 bin 186, LYS-2'ye (Fen Bilimleri) 332 bin 285, LYS-3'e (edebiyat-çoðrafya) 649 bin 700, LYS-4'e (sosyal bilimler) 349 bin 714, LYS-5'e (yabancý dil) ise 53 bin 308 aday baþvuruda bulundu. LYS'ye girme hakký olmasýna raðmen baþvurmayan aday sayýsý 381 bin 550 oldu. Bu adaylardan, 4 bin 717'si para yatýrdýðý halde baþvurusunu tamamlamadý. ÖSYM, LYS'ye baþvurmayanlar arasýndan rastgele örneklem yoluyla seçeceði bazý adaylara çaðrý merkezi yoluyla tele anket yapacak. ÖSYM, bu yýl ilk kez uygulayacaðý anketle, adaylarýn neden baþvuru yapmadýklarýný soracak ve gerekçelerini tespit edecek.

baþladýðýný hatýrlatan Kan, "Yine ayný þekilde BDP ve HDK ile ortaklaþarak, özellikle Türkiye illerini de kapsayacak þekilde 45 merkezde halka süreci tartýþacaðýz. Bu þekliyle sonuç bildirgemizde ortaya çýkan sürece dönük nasýl bir çaba, nasýl bir çalýþma, nasýl bir eylemsellik içerisinde olacaðýmýza dönük çalýþmalar yürüteceðiz. BDP ve DTK Eþ baþkanlarýnýn da bu çalýþmalar kapsamýnda katýlacaðý 'Demokratik, özgür yaþam seferberliði' adý altýnda mitingler gerçekleþtirilecek. Bu mitinglerde temel amaç süreci asli unsur olan halkla birlikte tartýþmak, sürece yönelik örgütlemeleri ortaya çýkarma ve topyekun olarak Kürdistan halkýnýn sürece dönük örgütlülüðünü tekrardan saðlama ve bu süreci güçlü bir þekilde halkla birlikte yürütmeyi amaçlýyoruz" dedi.

‘Yeniden inþa süreci’

Abdullah Öcalan'ýn "Bu süreci götürecek olan Kürdistan halkýdýr" ifadesini kendilerine þiar edindiklerini belirten Kan, "Bundan dolayý diyoruz ki bu süreç, yeniden inþa süreci Kürdistan'ýn yeniden inþa ve örgütlenme sürecidir. Halkýn ve halkýn kurumlarýnýn omuzlarýnda bir görevdir. Bu anlamda bu görevin hem ortaya çýkarýlmasý, hangi alanýn hangi ihtiyacýnýn olduðunun belirlenmesi ve bu ihtiyaçlar temelinde ihtiyaçlarýn giderilmesi, olmayan yerlerde yeni örgütlenmelerin ortaya çýkarýlmasý hedef alýnarak bu çalýþmalar yürütülüyor. Bu ayný zamanda DTK ve bileþenlerinin de kendini sürece hazýrlama çalýþmasýdýr. Kapsamlý bir çalýþmayla bu süreci güçlü bir kurumlaþma ile sonuçlandýrmayý hedefliyoruz" þeklinde konuþtu. (DÝHA)

Okul öncesi eðitim tanýtým günleri baþladý DÝYARBAKIR'ýn Sur Ýlçe Kaymakamlýðý tarafýndan her yýl Mayýs ayýnda düzenlenen tanýtým günleri etkinliði baþladý. Yapýlan etkinlikte ilkokullarýn öðrenci ve öðretmenleri okul öncesi eðitim bilincinin geliþmesi için yürüyüþ yaptý. Ýsmet Paþa, Cumhuriyet, Ýskender Paþa ve Alipaþa ilkokullarý, Yunus Emre Anaokulu ve Tevfik Fikret Ortaokulu öðretmen ve öðrencilerinin katýldýðý etkinlikte halay çekildi. Halkýn okul öncesi eðitim hakkýnda bilinçlenmesini saðlamayý amaçlayan etkinlik, katýlýmcýlarýn Daðkapý Meydaný'ndan Keçiburcu'na kadar yürüyüþüyle devam etti. Etkinlik Keçiburcu'na gelinmesi ile sona erdi. Etkinliðe Diyarbakýr Sur Kaymakamý Aydýn Ergün, Sur Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Yýlmaz Yýldýz ve Ýl Milli Eðitim Þube Müdürleri, okul müdürleri öðretmen ve öðrenciler katýldý.


12

HABER

4 Mayýs 2013 Cumartesi

YASAL DUZENLE DÝYARBAKIR-Kýsa bir süre önce kuruluþunu ilan eden Diyarbakýr Mevsimlik Tarým Ýþçileri Derneði (MET-DET), MET-DER bir basýn açýklamasý ile taleplerini duyurdu. Derneðin Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ensari Atlý tarafýndan yapýlan basýn açýklamasýnda, sayýlarý milyonlarý bulan açlýk sýnýrýndaki emekçilerin durumuna iþaret etti. Açýklamada, "Bugün Türkiye'de milyonlarca emekçi açlýk sýnýrýnda her türlü ekonomik ve sosyal haklardan mahrum býrakýlarak, güvencesiz çalýþmak zorunda býrakýlmaktadýr. Güvencesizler içinde en güvencesizi olan biz mevsimlik tarým iþçileri ise yaþadýðýmýz aðýr sorunlara raðmen ne sesimizi duyurabildik ne de sesimize ses katan oldu" denildi. DTK tarafýndan 6-7 Nisan tarihlerinde Þanlýurfa'da gerçekleþtirilen kurultayla birlikte sorunlarýný tartýþma imkanlarý bulduklarýný, tespitler ve öneriler yapýldýðýný belirten Atlý, Viranþehir'deki toplantýda dernek çatýsý altýnda örgütlenme kararý aldýklarýný hatýrlattý.

Baþvuru yapýldý

Atlý, "Bu çerçevede Diyarbakýr'da Mezopotamya Tarým iþçileri derneðinin kurulmasý için baþvurumuzu gerçekleþtirmiþ bulunmaktayýz" dedi. Tüm tarým emekçilerini insanca, onurlu bir yaþam için dernek çatýsý altýnda örgütlenmeye ve mücadele etmeye davet ettiklerinin altýný çizen Atlý, taleplerinin ger-

çekleþmesi için iktidar partisi baþta olmak üzere mecliste grubu bulunan tüm siyasi partileri mevsimlik tarým iþçilerinin sorunlarýný görüþmek üzere, toplanmaya hukuksal ve yasal düzenlemeleri zaman geçirmeden gerçekleþtirmeye davet etti. Dernek, yine tüm emek örgütlerini taleplerinin yaþama geçirilmesi için mücadelelerine destek ve güç vermeye çaðýrdý. Dernek, taleplerini þöyle sýraladý: 1- Emekçileri "mevsimlik" ve "gezici" iþçiliðe zorlayan koþullar ortadan kaldýrýlmalýdýr a- Her ne þekilde olursa olsun boþaltýlan köyler yerleþime ve üretime uygun hale getirilmelidir. Devlet TOKÝ aracýlýðýyla þehirlerde konut yapmak yerine, geri dönüþüm için köy yaþamýna uygun konutlar yapmalýdýr. b- Köye dönüþ etkili bir biçimde desteklenmeli, geri dönenlerin köylerinde üretim yapabilmeleri için uygun koþullar oluþturulmalýdýr. c- Topraksýz köylülere etkili bir Toprak Reformu ile toprak saðlanmalýdýr. Devletin elindeki tarým arazileri, devlete ait kullanýlmayan topraklar ve mayýnlý araziler temizlenerek topraksýz köylülere daðýtýlmalý; her ne ad altýnda olursa olsun büyük toprak mülkiyetine kýsýtlama getirilmeli, büyük toprak sahiplerine arazilerinin belirli bir büyüklüðü üzerindeki kýsmý topraksýz köylülere daðýtýlmalýdýr. d- Küçük çiftçiliðin sürdürülebilir hale getirilmesi

için, ekolojiye ve gýda güvenliðine öncelik veren köklü bir Tarým Reformu yapýlmalýdýr. e- Göç ettirilen köylülerden, sonradan yerleþtikleri kentlerden ayrýlamayacak durumda olanlar için bu kentlerde güvenceli iþ alanlarý oluþturulmalýdýr. Yasal düzenleme yapýlmalý 2- Mevsimlik Tarým Ýþçilerinin temel haklardan yararlanmalarýný saðlayacak kapsamlý bir yasal düzenleme yapýlmalýdýr a- Mevsimlik Tarým Ýþçilerine, hizmet akdi, ücret, çalýþma saatleri, sosyal haklar gibi temel haklar bakýmýndan diðer iþçilerle eþit haklar saðlanmalýdýr. b- Mevsimlik Tarým Ýþçileri sosyal güvenlik kapsamý

MET-DET, Me bulunan siyasi p örgütlerine çaðrýda içine alýnmalý, sigorta Meclis'i mevsimlik tarým primleri iþverenler ve görüþmek üzere, top devlet tarafýndan ödenmelidir. yasal düzenlemeleri c- Mevsimlik Tarým Ýþçigerçekle leri Sendikalar, Grev ve Toprilu Sözleþme yasasý içine alýndave nin, çamalý; kendilerini ilgilendiren tüm kurumlarda sendikalarý aracýlýðýyla temsil edilmeli; Aracýlýk sistemi ortadan kaldýrýlmalýdýr d- Mevsimlik Tarým Ýþçilerini Ýzleme Kurullarý üzerindeki devlet ve toprak sahibi vesayeti kaldýrýlmalýdýr. Bu kurullar Mevsimlik Tarým Ýþçileri örgütlerinin etkin katýlýmýna olanak saðlayacak biçimde yeniden düzenlenmeli, emek, meslek, kadýn ve gençlik örgütlerinin temsilcileri de bu kurullarda temsil edilmelidir. Mevsimlik tarým iþçilerinin ücretle-

lýþma saatlerinin üst sýnýrlarý, ulaþým, barýnma, saðlýk, eðitim, iþ güvenliði ve güvenliklerinin saðlanmasýna iliþkin tedbir ve uygulamalar iþçilerin eþit haklarla katýlacaðý kurullarda kararlaþtýrýlmalýdýr.

Tedbirler alýnmalý

3- Mevsimlik Tarým Ýþçileri'ne yönelik dýþlama, aþaðýlama ve þiddet politikalarý durdurulmalý, çalýþtýklarý yerlerde temel yurttaþlýk haklarýndan yararlanabilmeleri için gereken idari ve toplumsal tedbirler alýnmalýdýr.


13

HABER

4 Mayýs 2013 Cumartesi

ME iSTiYORLAR gramlarý düzenlenmelidir. c- Kadýn iþçilere erkekler için eþit iþe eþit ücret ilkesi uygulanmalýdýr. d- Kadýn ve erkek iþçiler toplumsal cinsiyet eðitiminden geçirilmelidir

Güvenli ulaþým oluþturulmalý

7- Mevsimlik tarým iþçileri için insan onuruna uygun, güvenli ve ücretsiz bir ulaþým düzeni oluþturulmalýdýr a- Mevsimlik tarým iþçilerinin çalýþma bölgeleri arasýnda transferinde toplu taþýma ilkelerine uygun, iþverenlerin ve devletin finanse ettiði bir taþýma sistemi oluþturulmalýdýr b- Mevsimlik tarým iþçilerinin ulaþýmýnda traktör, kamyon kasasý gibi taþýma araçlarý kullanan iþveren ve aracýlara etkili müeyyideler konulmalýdýr.

Barýnma alanlarý oluþturulmalý

eclis’te grubu partilere ve emek bulundu. MET-DER, hakkýnda bilgilendirilm iþçilerinin sorunlarýný meli; Kürt iþçilere yölanmaya hukuksal ve nelik kýþkýrtma ve saldýrý politikalarýna son verili zaman geçirmeden melidir. þtirmeye Çocuk çalýþtýrmak et etti engellenmeli a- Mevsimlik Tarým Ýþçileri'ni "potansiyel suçlu" olarak gören tüm idari uygulamalara son verilmelidir. Ýþçilerin ve ailelerinin "fiþlenmesi", yerleþim alanlarýnýn sýký gözetim altýnda tutulmasý uygulamalarý kaldýrýlmalýdýr. b- Mevsimlik Tarým Ýþçileri'nin çalýþtýklarý yerlerde baþta saðlýk ve eðitim kurumlarý olmak üzere kamu kurumlarýnda, Mevsimlik Tarým Ýþçileri'ne Kürtçe hizmet sunulmalý; yerli halk, Kürt tarým emekçilerinin ulusal-kültürel kimlikleri

4- Çocuklarýn mevsimlik tarým iþçisi olarak çalýþtýrýlmasýnýn önüne geçilmeli, iþçi çocuklarýnýn eðitim koþullarý saðlanmalý, saðlýklarýnýn korunmasý ve bakýmlarý için kamusal destek oluþturulmalýdýr. a- Ýþçi ailelerinin çocuk ücretine duyduklarý ihtiyaç ortadan kaldýrýlmalý, bu ailelere gelir desteði saðlanmalýdýr. b- Ýþçi çocuklarýnýn eðitimlerinin kesintiye uðramamasý için gerekli tedbirler alýnmalýdýr.

c- Ýþçi çocuklarýn saðlýklarýnýn korunmasý için etkin bir aþýlama ve takip sistemi kurulmalý, beslenme desteði saðlanmalýdýr d- Ýþçi çocuklarýnýn bakýmlarý için kreþ ve anaokulu desteði saðlanmalýdýr

Özel saðlýk politikasý uygulanmalý 6- Kadýn mevsimlik tarým iþçilerinin üzerlerindeki çocuk bakýmý ve ev iþleri yükü kaldýrýlmalý, saðlýk sorunlarýnýn çözümü için özel bir saðlýk politikasý uygulanmalýdýr a- Ýþçilerin yerleþim alanlarýnda kreþ, ortak mutfaklar ve çamaþýrhaneler oluþturulmalýdýr. b- Gebe kadýnlar takip edilmeli, týbbi destek saðlanmalý ve ana-baba eðitimi pro-

8- Mevsimlik tarým iþçileri için çaðdaþ yaþama uygun, saðlýklý ve sosyalleþme imkâný saðlayan barýnma alanlarý oluþturulmalýdýr. a- Ýþçilerin barýnma alanlarý, çalýþtýklarý yerlere yakýn kent ve kasaba merkezlerinin toplumsal hayatýna katýlabilecekleri yerlerde belirlenmelidir b- Barýnma alanlarýna elektrik, temiz su, kanalizasyon, çöp toplama ve yol hizmetleri ücretsiz ve etkin bir biçimde saðlanmalýdýr c- Barýnma alanlarý için devlet, yerel yönetimler ve iþverenlerin finanse edeceði bir prefabrik yerleþim sistemi kurulmalýdýr.

Ýþçi örgütleri denetlemeli

9- Ýþçilerin ücret ve çalýþma koþullarý, devlet, iþveren ve iþçi temsilcilerinin katýldýðý müzakerelerle saptanmalý; belirlenen ücret ve çalýþma koþullarý iþçi örgütleri tarafýndan denetlenmelidir a- Ücretler, tavan ücret olarak deðil, "taban ücret" olarak belirlenmelidir b- Bütün iþçiler yazýlý iþ akdiyle iþe alýnmalý, sözleþmeler iþçi örgütünün onayýndan geçmelidir. c- Çalýþma süreleri günde 8 saati, haftada 45 saati aþmamalý; hafta tatili, bayram izni gibi dinlenme günlerinde yapýlan çalýþmalar için fazla mesai uygulanmalýdýr d- Ýþçiler için kýdem ve ihbar tazminatý sistemi oluþturulmalýdýr e- Mevsimlik tarým iþçilerine çalýþmadýklarý dönemler için yoksulluk koþullarýnýn altýnda olmayan bir yurttaþlýk ücreti ödenmelidir

Kazalara karþý güvence verilmeli

10- Mevsimlik tarým iþçilerinin saðlýklý yaþama hakký güvence altýna alýnmalýdýr a- Mevsimlik tarým iþçileri için kapsamlý bir "halk saðlýðý" stratejisi uygulanmalýdýr b- Mevsimlik tarým iþçileri ve aileleri için ayrý bir kamusal saðlýk hizmeti sistemi oluþturulmalý; bu sistem, iþçi örgütlerinin de katýldýðý bir denetim ve iyileþtirme düzeneðiyle iþletilmelidir. c- Ýþçiler iþ kazalarý, meslek hastalýklarý, trafik kazalarýna karþý güvence altýna alýnmalýdýr.


14

BÖLGE

4 Mayýs 2013 Cumartesi

Sivil Cuma’da sürece destek de olmak zorundalar. Kürt halký artýk hiçbir gücün oyununa gelmesin. Birbirlerine ve diðer halklara karþý iyi davranmalarýný gerekiyor. Kalýcý bir barýþýn olmasý için bir an önce Abdullah Öcalan ve bütün siyasi tutsaklarýn serbest býrakýlmasý gerekiyor. Bütün doðal haklarýmýzý kazanana kadar mücadele etmeye devam edeceðiz" dedi.

NUSAYBÝN

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sivil Cuma namazý, aralarýnda kadýnlarýn da bulunduðu binlerce kiþinin katýlýmýyla Mitanni Kültür Merkezi bitiþiðinde bulunan 100. Yýl Parký'nda aðaçlarýn gölgesinde kýlýndý. Namaz öncesi verilen Kürtçe vaazda, sürecin desteklenmesi gerektiði vurgulanýrken, tutsaklarýn özgür býrakýlmasý çaðrýsý yapýldý. Verilen Kürtçe vaazýn ardýndan binlerce yurttaþ namaz için saf tuttu.

Bölgede kýlýnan sivil Cuma namazlarýnda Abdullah Öcalan’ýn Diyarbakýr Nevroz’unda okunan mesajý ile baþlayan sürece destek verilirken, baþta Öcalan olmak üzere tüm siyasi tutsaklarýn özgürlüðüne kavuþmasý istendi

DÝYARBAKIR Daðkapý Meydan'ýnda bir araya gelen binlerce yurttaþ sivil Cuma namazýný kýldý. Namaz öncesi verilen Kürtçe vaazda Kürt sorununun çözümü için halkýn birlikte hareket etmesi gerektiði belirtildi. Verilen vaazýn ardýndan yurttaþlar namaz için saf tuttu.

SÝLVAN

Silvan ilçesinde sivil Cuma namazý Merkez Taziye Evi'nde, aralarýnda Silvan Belediye Baþkaný Fadýl Erdede ve BDP'li yöneticilerinin de bulunduðu yüzlerce kiþi tarafýndan kýlýndý. Namaz öncesi verilen Kürtçe vaazýn ardýndan yurttaþlar namaz için saf tuttu.

BÝSMÝL

Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde sivil Cuma namazý Halil Ýbrahim Oruç Parký yanýnda bulunan Bismil Belediyesi Spor Tesisleri'nde Mele Feyzi Yavuzkýlýç öncülüðünde kýlýndý. Yüzlerce yurttaþýn katýldýðý namaz öncesi Kürtçe vaaz veren Yavuzkýlýç, "Eðer ezilen halklar da birbirlerine destek olur ve dayanýþma içinde olurlarsa haklarýný elde ederler" dedi.

BATMAN

Batman'da Sivil Cuma namazý, belediye bahçesinde binlerce kiþinin katýlýmýyla

kýlýndý. Namaz için hazýrlanan alanýn dolmasý üzerine yer bulamayan yurttaþlar, bahçeye kilimler sererek namaz için saf tuttu. Namazda Kürtçe vaaz veren Din Alimleri Derneði Baþkaný Mele Ýzzettin Ege Abdullah Öcalan'ýn dünya genelinde 100 seçkin insan arasýnda seçilmesine dikkat çekerek, "Ancak o barýþý getirebilir. Þu anda ülkemizde barýþ mimarlýðýný Sayýn Öcalan yapýyor. Bu nedenle bu dönemde bizim daha çok birlik ve beraberliðe ihtiyacýmýz vardýr. Bundan sonra herkesin süreç içinde aktif rol almasý gerekiyor" diye konuþtu. Vaazýn ardýndan binlerce yurttaþ namaz için saf tuttu.

SÝÝRT

Siirt'te sivil Cuma namazý, BDP üye ve yöneticileri, il genel ve belediye meclis üyelerinin yaný sýra yüzlerce yurttaþýn katýlýmýyla BDP il binasýnýn üst katýnda kýlýndý. Namaz öncesi Mele Mehmet Polat, Kürtçe vaaz verdi. Verilen vaazýn ardýndan yurttaþlar namaz kýldý.

VÝRANÞEHÝR

Urfa'nýn Viranþehir ilçesinde sivil Cuma namazý Kýþla Mahallesi'nde bulunan BDP Ýlçe binasýnda kýlýndý. Namaza çok sayýda yurttaþ katýlýrken, Cuma hutbesi ön-

cesi cemaate konuþan Mele Ýbrahim Aykaþ, Rojava'da yaþananlara deðinerek, göç etmek zorunda kalanlara yardým etmenin önemli bir sevap olduðunu söyledi. Aykaþ, Hicret'te Medinelilerin Hz. Muhammed'e kucak açtýðýný ve yardýmcý olduklarýný söyledi. Okunan hutbenin ardýndan yurttaþlar Aykaþ'ýn arkasýnda namaza durdu.

CEYLANPINAR

Þanlýurfa'nýn Ceylanpýnar ilçesinde baþladýðý günden bu yana her hafta aralýksýz devam eden sivil Cuma namazý bu haftada BDP Ýlçe binasýnda kýlýndý. Melle Yasin öncülüðünde kýlýnan sivil Cuma namazýna, BDP ilçe yöneticileri, Ceylanpýnar Belediye Baþkaný Ýsmail Arslan, Belediye ve Ýl Genel Meclis üyeleri ile onlarca yurttaþ katýldý. Verilen Kürtçe vaaz ve okunan Cuma hutbesinin ardýndan cemaat Cuma namazý için saf tutu.

CÝZRE

Þýrnak'ýn Cizre Ýlçesi'nde sivil Cuma namazý Cudi mahallesinde bulunan Belediye Halk ve Taziye Evi'nde kýlýndý. Üç katlý binayý dolduran yurttaþlara namaz öncesi Kürtçe vaaz veren Mele Sait Özdemir, "Kürdistan'ýn dört parçasýnda yaþayan Kürtler birlik ve beraberlik içerisin-

VAN

Sivil Cuma namazý Van'da, Büyükþehir Belediyesi Çok Katlý Otopark inþaatýnda binlerce yurttaþýn katýlýmý ile kýlýndý. Yoðun katýlýmýn gerçekleþtiði Cuma namazýnda, verilen vaazýn ardýndan dua edildi. Van Ýmamlar Derneði üyesi Mele Mustafa Çakan tarafýndan kýldýrýlan namazda, Müslümanlarýn günah ve haramdan uzak durmasý gerektiði vurgulandý. Verilen vaazýn ardýndan binlerce kiþi namaz için saf tuttu.

HAKKARÝ

Hakkari'de sivil Cuma namazý bu haftada BDP Hakkari Ýl binasýnýn yanýndaki otoparkta kýlýndý. Mele Fikret Turan tarafýndan kýlýnan Sivil Cuma namazýna, yüzlerce yurttaþ katýldý. Okunan dua ve verilen vaazlardan sonra cemaat namaz için saf tuttu.

MALAZGÝRT

Muþ'un Malazgirt ilçesinde sivil Cuma namazý BDP ilçe binasýnda kýlýndý. Cuma namazýna BDP ilçe yöneticileri ve yüzlerce yurttaþ katýldý. Mele Nuri Adýyaman tarafýndan vaaz verilirken, yüzlerce yurttaþ namaz için saf tuttu. (DÝHA)


15

BÖLGE

4 Mayýs 2013 Cumartesi

Silvan’da baraj suyu tehdidi

Silvan’da DSÝ sulama kanalýndan sýzan su, köylüleri tedirgin ediyor. Su yüzünden evlerinin hasar gördüðünü belirten köylüler, yetkililerden çözüm bekliyor

Cizre’de 17 SSPE hastasýna tekerlekli sandalye daðýtýldý ÞIRNAK'ýn Cizre Ýlçesi'nde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn baþlattýðý Þýrnak Valiliðinin desteklediði "Gönül Elçileri Projesi" kapsamýnda 17 SSPE (kýzamýk mikrobunun yol açtýðý bir beyin hastalýðý) hastasýna tekerlekli sandalye daðýtýldý. Selahattin Cizrelioðlu Devlet Hastanesi'nde düzenlenen törene, Kaymakam Þenol Koca, Kamu Hastaneleri Birliði Ýl Genel Sekreteri Hakan Tokur, Þýrnak Halk Saðlýðý Müdürü Muhsin Hayyam Elçi, Aile Ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Mehmet Emin Ergel, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Adnan Elçi, SSPE Dernek Baþkaný Nazým Yýldýz, hasta ve hasta yakýnlarý katýldý. Hastalarla yakýndan ilgilenen Kaymakam Koca, hasta yakýnlarýnýn sorunlarýný dinledi. Koca, ilçede bir ilki gerçekleþtirdiklerini, farkýndalýk oluþturmak istediklerini belirterek, SSPE hastalýðý ile ilgili ülkemizde yanlýþ bilinen noktalara dikkat çekil-

mesi gerektiðini ifade etti. SSPE hastalýðýnýn normalde kontrol edilebilecek bir hastalýk olduðunu vurgulayan Koca, "Maalesef bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadýðýmýz için çoðu kardeþimizin yataða mahkum kaldýðýný görüyoruz" dedi. SSPE hastasý olan kardeþini getirip götürmekte çok zorluk çektiðini belirten Berivan Duran, tekerlekli sandalye için teþekkür etti. Daha sonra hastalara tekerlekli sandalye daðýtýldý. Daðýtýmdan sonra ambulansla hastaneye getirilen SSPE hastalarý, tekrar ambulansla evlerine götürüldü.

DÝYARBAKIR - Batman Barajý sað sahil sulama kanalýnýn geçtiði Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesine baðlý Çatakköprü köyünde 6 ev kullanýlmaz hale geldi. Kanaldan sýzan sular yüzünden evleri yýkýlma tehlikesi ile karþý karþýya gelen köylüler, evlerinin çökmesinden endiþe ettiklerini söyledi. Batman Barajý sað sahil sulama kanalýna 100 metre mesafedeki BatmanDiyarbakýr il sýnýrýnda bulunan Malabadi Köprüsü yakýnlarýndaki Çatakköprü köyündeki altý ev, kanaldan sýzan su nedeniyle yýkýlma tehlikesiyle karþý karþýya geldi. Özellikle yaz mevsiminde kanaldan akan sýzýntý sularý yüzünden evlerinde oturamaz hale geldiklerini belirten 8 çocuk babasý 43 yaþýndaki Hasan Bilmez, sorunun çözümü için baþvurduðu yerlerden bir sonuç alamadýklarýný söyledi. Bilmez, "Kanaldan tam dört yýldýr su sýzýyor. Sað sahil kanalýndaki sýzýntý nedeniyle evlerimizin bulunduðu yerin altýndan sürekli su çýkýyor. Bu Batman Barajý sað sahil kanalýndan 2009'dan beri su býrakýlýyor. 2009'dan beri býrakýlan su nedeniyle bizim evlerin altýna su sýzýyor. 2009'dan beri Batman Þubesi'ne dilekçe yazdýk. 2010'da DSÝ Genel Müdürlüðü'ne dilekçeyi ellerimle teslim ettim. Bana verilen cevap senin zarar ziyanýný ya öderiz ya da önleriz" dedi. Evinin

her tarafýnýn çatladýðýný ve yýkýlma tehlikesi ile karþý karþýya olduðunu vurgulayan Bilmez, þunlarý söyledi: "2012'de bizzat Orman ve Su Ýþleri Bakaný Sayýn Veysi Eroðlu Silvan Barajý temel atma töreninde evimin görüntüsünün olduðu CD ve dilekçeyi ellerimle ona teslim ettim. Bir cevap alamadým. Bizzat Baþbakanlýða internet üzerenden dilekçe yazdým ondan da bir cevap alamadým. 2012'de Diyarbakýr 10'uncu Bölge Müdürlüðü'ne dilekçe yazdým cevap alamadým. Batman Þubesi'ne tekrar dilekçe yazdým bir cevap alamadým. Evlerimiz yýkýlacak. Altý eviz. Bu evlerin hepsi yýkýlacak. Bunun çaresi yok ne yapsalar bu su durmaz. Evlerimizi ya istimlak etsinler ya bizi taþýsýnlar baþka bir yerde bize ev yapsýnlar, yoksa bir gün bizim çocuklarýn baþýna bu evler yýkýlacak. Can kaybý olunca bunun hesabýný kim verecek. Bunun sorumlusu kimdir. Yetkililerden bu sorunu çözmelerini bekliyoruz." DSÝ sulama kanalýndan sýzan sularýn evlerinden atmasý yüzünden tedirgin olduklarýný söyleyen Ekrem Kaya, Çatakköprü köyünde ikamet ettiðini söyledi. Kaya, "Çatakköprü köyünde ikamet etmekteyim. 2009'dan bu yana Batman sað sahil kanalýndan su býrakýldýðý zaman su sürekli evimizin içinden çýkýyor. Dilekçe gönderdik ama hiçbir yerden cevap alamadýk. En son 2011'de kendim dava açtým. Diyarbakýr Bölge Ýdaresi bu dava neticesinde zarar ziyaný hiç tespit edilmeden bana sadece boya parasý verdi, hepsi bu kadar. Her an için bu ev yýkýlabilir çocuklarýmýn üzerine ve bundan çok da korkuyorum. Ben yetkililerime sesleniyorum. Bir can kaybý olmadan bunun önleminin alýnmasýný rica ediyorum" diye konuþtu.

“Müracaatlar sonuçsuz kalýyor”

Yapýlan tüm müracaatlarýn sonuçsuz kaldýðýný söyleyen köy muhtarý Kasým Turan ise 2009'dan beri Batman sað sahil kanalýnýn açýlýþýndan beri yol üzerinde bulunan altý hanenin su altýnda kaldýðýný söyledi. Turan, þunlarý kaydetti: "Bütün yetkililere her yere müracaat etmemize raðmen bu soruna bir çare bulunmadý. Ben Batman bað

sahil sulamasýnýn delegesiyim. Bunu bizzat Batman sað sahil sulama kanalý baþkanýna durumu izah ettik. Kendisi çalýþma yaptýklarýný söyledi. Ama yaptýklarý çalýþma sadece ilaçla oldu. Bu iþ ilaçla olmuyor. 4-5 senedir bu çabalarýmýza ve müracaatlarýmýza raðmen DSÝ ilgilenmiyor ve DSÝ buna bir çare bulmuyor. Bu konuda yetkililerden ricamýz buna bir çare bulmalarýdýr. Ya devlet kalksýn bu evlerimizi istimlak yapsýn veya bu kanala bir çare bulsun. Bu sulama birliðinin yapacaðý iþ deðil DSÝ buna el atsýn. Sulama birliðinin imkanlarý yok. Sandýk beton yapýldýðý an biz bu dertten sýkýntýdan kurtuluruz. Bunun sonucunda sulama birliði de rahatlar. Suyu býraktýklarý an su evleri basýyor. Mecbur kaldýklarýnda suyu kapatmak zorunda kalýyor. Bu sefer de çiftçi zarar görüyor. Bu konuda yetkililerin bir an önce bu duruma el atmasýný diliyoruz. Bu durumdan endiþe duyuyoruz. Su evin içinden çýkýyor. Belki bu ev tek katlý olduðu için yýkýlma tehlikesi yaþanmýyor ama diðer evler iki katlý her an yýkýlabilir. Yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. Lütfen bu soruna çözüm bulun" diye konuþtu.

“Çocuklar kýrdýðý için sorun yaþanýyor”

Devlet Su Ýþleri (DSÝ) 10. Bölge yetkilileri ise bu durumun müdahaleden kaynaklandýðýný söyledi. Ýsimlerinin verilmesini istemeyen yetkililer, "Batman Barajý sað sahil sulama kanalýnýn yapýmý devam ediyor. Bu bölge yaklaþýk 100 kilometrelik bir alandýr. Bunun 20 kilometresi tamamlandý ve bu kanallar sulama birliðine devredildi. Kanallar arasýnda derz dolgular var. Çocuklar bu dolgularý kaldýrdýðý için kanallardan sýzma oluyor. Dolgular yerine konulduðunda bu sýzmalar önleniyor. 20 kilometrelik kýsým sulama birliðine devredilmesine raðmen DSÝ olarak bu bölgeyi sürekli kontrol ediyoruz. Bu süre içinde çocuklarýn kaldýrdýðý dolgular 5 defa yeniden yapýldý. Ama yine de birileri gidip derz dolgularý kaldýrýyor. Bu tamamen müdahalelerden kaynaklanan bir sorun. Derz dolgular kaldýrýlmadýðý sürece hiç bir sorun yaþanmayacak ve su sýzýntýsý da olmayacaktýr" dedi. (ÝHA)


16

BÖLGE

4 Mayýs 2013 Cumartesi

“Gerginlik” yerini “sessizliðe” býraktý Suriye sýnýrýnda bulunan Akçakale Gümrük Kapýsý'nda önceki gün yaþanan ve bir polis memurunun yaþamaný yitirmesine, 11 kiþinin de yaralanmasýna neden olan "gerginlik" yerini sessizliðe býraktý. Öte yandan, yaþamýný yitiren polis memuru için tören düzenlendi

ÞANLIURFA'nýn Akçakale Gümrük Kapýsý'nda, önceki gün yaþanan gerginliðin ardýndan dün sessizlik hakim oldu. Yoðun güvenlik önlemlerinin alýndýðý ve zýrhlý askeri araçlar, ambulans ve çevik kuvvet ekiplerinin bekletildiði kapýda, olaylarýn bitmesinin ardýndan önlemlerin azaldýðý, az sayýda Suriyelinin ülkesine geçmek için beklediði görüldü. Bu arada, gümrük kapýsýndan bazý iþ makineleri-

nin geçtiði gözlendi. Akçakale Gümrük Kapýsý'nda dün yaþanan gerginlikte, bir polis memuru hayatýný kaybetmiþ, 11 kiþi de yaralanmýþtý.

Avcý için tören

Öte yandan, yaþamýný yitiren polis memuru Ferhat Avcý için Þanlýurfa'da tören düzenlendi. Þehit Avcý'nýn bayraða sarýlý cenazesi, Mehmet Akif Ýnan Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinden polis eskortlarý eþliðinde törenin yapýlacaðý Emniyet

Çýnar’da 10 saat elektrik kesintisi uygulanacak DÝYARBAKIR'ýn Çýnar Ýlçesi'nde 10 saat elektrik kesintisi uygulanacak. TEÝAÞ Ýþletme müdürlüðünden yapýlan açýklamada, 5 Mayýs Pazar saat 08.00 - 18.00 arasýnda elektrik kesintisinin yapýlacaðý bildirildi.

Müdürlüðü önüne getirildi. Alanda gözyaþlarýný tutamayan ve zorla ayakta durduklarý görülen Avcý'nýn eþi Zeynep ile annesi Garibe ve babasý Mustafa Avcý'yý polisler teselli etti.

“Kente gönüllü geldi”

Avcý için saygý duruþunda bulunulmasýnýn ardýnda konuþan Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Likoðlu, polis memuru Avcý'yý kaybetmenin acýsýný yaþadýklarýný belirterek, "Ferhat kardeþimiz Þanlý-

urfamýza Ýstanbul'dan gönüllü olarak gelmek istedi. Daha sonrasýnda burada uzun süre kalmak için dilekçe verip burada kaldý. Bu törende gerçekten acýmýz büyük, yüreðimiz yanýyor. Bu evladýmýz, ciðerimiz, mensubumuz bizim için çok deðerliydi. Ailesi bir taraftan hüzünlenirken diðer taraftan da þehit evlada sahip olmanýn gururu içerisinde" dedi. Ýl Müftüsü Ýhsan Açýk'ýn duasýnýn ardýndan tören mangasý tarafýndan bir süre taþýnan þehit polis memurunun naaþý, memleketi Gaziantep'in Ýslahiye ilçesinde topraða verilmek için cenaze aracýyla yola çýkarýldý. Törene, Vali Celalettin Güvenç, Belediye Baþkaný Ahmet Eþref Fakýbaba, 20. Zýrhlý Tugay Komutaný Tuðgeneral Ýhsan Baþbozkurt, Akçakale Kaymakamý Eyüp Fýrat, Akçakale Belediye Baþkaný Abdulhakim Ayhan, þehit polis memurunun ailesi, mesai arkadaþlarý, siyasi parti temsilcileri ve vatandaþlar katýldý.

Silvan’da “Saðlýklý Yaþam” toplantýsý DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde Dr. Yusuf Azizoðlu Devlet Hastanesi doktorlarý tarafýndan saðlýklý yaþamla ilgili halk bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Silvan Müftülüðü toplantý salonunda yapýlan saðlýklý yaþam toplantýsýna Dr. Yusuf Azizoðlu Devlet Hastanesi Baþhekim Yardýmcýsý Uzman Doktor Eþref Araç, Saðlýk Bakým Hizmetleri Müdür Yardýmcýsý Mehmet Yazgan, Eðitim Birim Sorumlusu Ertan Sever, Hasuni ve Malabadi Aile Destek Merkezi'nin öðrencileri katýldý. Bilgilendirme toplantýsýnda vatandaþlara Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS), dengeli beslenme ve fiziksel aktivite, obezite, tuz kýsýtlamasý ve kanser hakkýnda Baþhekim Yardýmcýsý Uzman Doktor Eþref Araç tarafýndan halk bilinci oluþturmak için bilgi verildi. Yapýlan bilgilendirme toplantýsýnda kanserden korunmanýn yollarýnýn baþýnda sigaranýn olduðunu belirten Araç, "Ülkemizde en az 20 milyon kiþi sigara içiyor. Bunlardan 30 bini çoðu çocuk olmak üzere pasif içici durumunda. Sigaraya baðlý ölüm ise yýlda 160 bin civarýnda. Bunun 9 bini baþkasýnýn içtiði sigaradan ölmektedir. Bununla birlikte sigara ömrü 18 yýl kýsaltýyor. Dünya üzerinde 1 milyar 360 milyon kiþi sigar içiyor. Bu rakamýn 360 milyonu sigaradan ölüyor" dedi. Bu ölümlerin genellikle 30-60 yaþ arasýnda olduðuna dikkat çeken Araç, sözlerini þöyle sürdürdü: "Sigaranýn neden olduðu hastalýklar ise kalp ve kan dolaþýmý hastalýklarýndan kalp krizi, damar týkanmasý, kangren ve felçtir. Solunum yollarý ise kronik bronþit, amfizem, astýmdýr. Diðer hastalýklar ise erkek ve kadýnlarda kýsýrlýk, kadýnlarda erken menopoz, prematüre doðum düþük, cildin erken yaþlanmasý, katarakt, tat ve koku alma duyularýnda zayýflama olduðu sigaranýn akciðer kanseri ölümlerinin binde 90'ýndan, tüm kanser ölümlerinin binde 30'undan, bronþit ölümlerinin binde 75'inden, kalp krizi ölümlerinin binde 25'inden sorumludur. Pasif sigara içiciler de sigara baðýmlýlarý kadar zarar görürler. Pasif sigara içiminin akciðer kanserine, kalp hastalýklarýna, çocuklarda akciðer ve solunum yolu hastalýklarýna neden olur."


17

BÖLGE

4 Mayýs 2013 Cumartesi

Þýrnak turistleri bekliyor Yýllarca olaylar nedeniyle sahip olduðu doðal güzellikleri gölgede kalan Þýrnak, doða ve inanç turizmine meraklý ziyaretçilerini bekliyor

Eruh’ta yöresel yemek yarýþmasý SÝÝRT'in Eruh Ýlçesi'nde Çok Programlý Lisesi tarafýndan yemek kültürünü tanýtmak amacýyla öðrenciler arasýnda yöresel yemek yarýþmasý düzenlendi. Yarýþmada jüri üyesi olarak Eruh Belediye Baþkaný Melih Oktay, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mehmet Çiftçi ve Eruh'un önde gelen aþçýlarýndan Ata Yýldýrým, Hidayet Ece ve Ýbrahim Yýldýrým yer aldý. Okulun konferans salonunda düzenlenen yarýþmaya 18 öðrenci katýldý. Yarýþmada Duygu Dayanan yaptýðý ýspanaklý kek ile birinci, etli güveç ile Muhdi Özer ikinci ve perde pilavda Muhammet Akan üçüncü oldu.

Gercüþ’te uçurtma þenliði düzenlenecek

ÞIRNAK'ýn tarihi, rivayetlere göre Nuh Tufaný öncesine dayanýr. Bu rivayetlere göre Cizre, tufandan sonra ikinci kez Hazreti Nuh ve oðullarý tarafýndan inþa edilirken Cizre'nin kýzgýn sýcaðýndan korunmak için Þýrnak, yazlýk ve yaylak olarak inþa edilir. Guti, Babil, Asur, Pers, Med, Sasani, Roma, Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlýlara ev sahipliði yapan, Cudi Daðý'nýn kuzeyinde

"Þehr-i Nuh" adýyla kurulan, önceleri "Þerneh", daha sonraki yýllarda ise Þýrnak adýný alan kent, 1990'da da il statüsüne kavuþtu. Mardin Havaalaný'na gelecek ziyaretçilerin karayoluyla yaklaþýk 2 saatte ulaþtýðý Þýrnak, gezginleri ihtiþamlý daðlarý ve kývrýmlý yollarýyla karþýlýyor. Ebul-Ýz El Cezeri Müzesi, Cizre'de görülmesi gereken eserler arasýnda. Þýrnak ayrýca, yayla-

rýndaki bin bir renkteki çiçeklerini Kato ve Herekol daðlarýnda yetiþen ters lalelerini ve zengin bitki çeþitliliðini göstermek için de doða severleri bekliyor. Dillere destan Faraþin Yaylasý'nda "Yeþile, gökyüzünün maviliðine doydum" diyenler için ise Güçlükonak'taki Cehennem Deresi de adrenalin tutkunlarýný raftinge çaðýrýyor. Kültür ve inanç turizmi açýsýndan zengin bir

Ayvaz, Paskalya Bayramý’ný kutladý Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Paskalya Bayramý nedeniyle mesaj yayýmladý. Ayvaz, mesajýnda, “Ayný Allah’a inanan, ayný gelenekleri paylaþan insanlar olarak, sevinç ve tasada birlikte olduðumuz Süryani hemþerilerimizle dini bayramlarýmýzý da birlikte idrak etmenin güzelliðini yaþýyoruz” dedi

potansiyele sahip Þýrnak, ayrýca Kýzýlsu, Habur ve Hezil çaylarýnýn beslediði Dicle Nehri'nde, kano ve rafting yapmaya son derece uygun. Kur'an-ý Kerim'in Hud Suresi'nin 44. Ayeti'nde Hazreti Nuh'un Gemisi'nin Cudi Daðý'nda bulunduðu ibaresiyle ayrý bir önem kazanan Cudi Daðý da keþfedilmeyi beklerken, geleceðin önemli turizm mekanlarý arasýnda.

MARDÝN Valisi Turhan Ayvaz, 5 Mayýs Paskalya Bayramý dolayýsýyla yaptýðý yazýlý açýklamada, Süryani ve Müslüman vatandaþlarýn bu topraklar üzerinde ayný gelenek ve görenekleri, sevinç ve üzüntüleri paylaþtýklarýný belirtti. Ayvaz açýklamasýnda þunlara yer verdi: "Kutsal bir sevginin enerjisini etrafa yayan Dini Bayramlar, insani deðerlerin bütün derinliðiyle hissedildiði anlamlý günlerdir. Bu günlerin deðerlerinden na-

BATMAN'ýn Gercüþ Ýlçesi'nde uçurtma þenliði düzenlenecek. Gercüþ Belediye Baþkaný Esat Üner, yaptýðý açýklamada, ilçenin alt ve üst yapý hizmetlerinin yanýnda bu yýl kültürel ve sanatsal etkinlilere de aðýrlýk vereceklerini söyledi. Uçurtma þenliðine yoðun katýlým beklediklerini belirten Üner, "Þenliðimizde palyaço ve maskot gösterileri de olacak. Ýlçemizde ilk kez bu boyutta ve özellikle de çocuklarý kaplayan bir þenlik düzenlemenin heyecanýný yaþýyoruz. Þenlik 5 Mayýs'ta düzenlenecek. Tüm ilçe halkýný þenliðe bekliyoruz" dedi.

siplenmek için manevi duyarlýlýklara yönelmek gerekir. Bu yöneliþ, insana sevgi ve saygýyý anlamayý saðlayacaktýr. Çünkü sevmeyi bilen insan ne alabileceðinden çok, insanlara ne verebileceðinin sorumluluðunu yaþar. Unutulmamalýdýr ki sevgi, salt bir duygu deðil, ayný zamanda bir yaþama biçimidir. Bunun bir ifadesi olarak, sevginin yaþama etkin bir þekilde akabilmesi için gönül kapýlarýnýn birbirine açýlmasý ve her alanda paylaþým içinde olunmasý gerekir.

Bu manada, ayný Allah'a inanan, ayný gelenekleri paylaþan insanlar olarak, sevinç ve tasada birlikte olduðumuz Süryani hemþehrilerimizle dini bayramlarýmýzý da birlikte idrak etmenin güzelliðini yaþýyoruz. Bu duygu ve düþüncelerle, Süryani hemþehrilerimizin Paskalya Bayramý'ný en içten dileklerimle kutlar, Paskalya Bayramýnýn Süryani vatandaþlarýmýza olduðu kadar tüm insanlýða huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim."


18 4 Mayýs 2013 Cumartesi

ekonomi

$ €

DOLAR: 1,79 EURO: 2,345 ALTIN: 85,088 ÝMKB: 88.558,83

Kadýnlara mikro kredi desteði Þanlýurfa Belediyesi’nin mikro kredi desteði verdiði kadýnlarýn sayýsý bin 500’e ulaþtý. Belediye Baþkaný Ahmet Eþref Fakýbaba, kadýnlara yönelik eðitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yaný sýra ekonomik anlamda da çalýþmalarda yaptýklarýný vurgulayarak, sayýyý daha da arttýrmayý hedeflediklerini söyledi ÞANLIURFA Belediyesi, kadýnlarýn kendi iþlerini kurup, üretime katýlmalarýna olanak saðlamak amacýyla 7 yýl önce baþlattýðý mikro kredi desteði uygulamasýný sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye Baþkaný Ahmet Eþref Fakýbaba ve eþi Gül Fakýbaba, Þair Nabi Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte, bin kadýna daha içinde biner lira bulunan zarf verdi. Fakýbaba, etkinliðe katýlan kadýnlarla bir süre sohbet edip, yaptýklarý çalýþmalara iliþkin bilgi aldý. Daha sonra bir konuþma yapan Fakýbaba, kadýnlara yönelik eðitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yaný sýra ekonomik anlamda da çalýþmalarda yaptýklarýný vurgulayarak, þunlarý kaydetti: "Bugün verdiðimiz destekle mikro krediden faydalanan kadýnlarýn sayýsý bin 500 oldu. Ýnþallah bu sayýyý daha da artýrýrýz. Çünkü bu zamanda para kazanmak çok zor. Kadýnlarýn aile bütçesine katký sunmasý çok önemli. Sizden isteðim kalýcý iþler yapýn. Ýþ kadýný olmanýzý istiyorum. Kazandýðýnýz paralarla çocuklarýnýza harçlýk verin, eþinize yardýmcý olun. Onlara yardýmcý olduðunuz zaman kadýnýn aile içindeki sosyal kimliði de çok farklý olacak." Uygulamadan yararlanan Ayþe Odabaþý da kullandýðý krediyle el iþi ürünler yapýp satarak aile bütçesine katký sunmayý planladýðýný söyledi.

Örtülü ödenekte tarihi rekor Baþbakanlýk örtülü ödenek harcamalarý bir önceki yýla göre 300 milyon TL artarak, 2012 yýlýnda 694 milyon TL'ye yükseldi. Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamýna ulaþan paranýn nereye harcandýðý açýklanmýyor

ANKARA-Baþbakanlýk'ýn 2012 yýlý faaliyet raporu açýklandý. Raporda Baþbakanlýk'ýn 2012 bütçesinin birimler itibarýyla ödenek ve harcama tutarlarýna da yer verildi. Buna göre Özel Kalem Müdürlüðü'nün bütçe ödeneði 2012 yýlý baþýnda 10 milyon 862 bin TL olarak öngörüldü. Bu rakamýn 10 milyon 861 bin TL'sini Özel Kalem Müdürlüðü harcamalarý oluþtururken, örtülü ödenek için 1.000 TL öngörüldü. Ancak "iz ödenek" uygulamasý ile örtülü harcamalarý yýl sonunda tam 694 bin kat fazla oldu. Özel Kalem Müdürlüðü kendisine verilen bütçeyi 1 milyon 776 bin TL aþarak, 12 milyon 637 bin TL harcadý. Örtülü ödenek harcamasý ise tam 694 milyon 229 bin 493 TL'ye ulaþtý. Bu iki kalemle birlikte Özel Kalem Müdürlüðü bütçesi 700 milyon 867 bin 465 TL olarak gerçekleþti.

Ýz ödenek nedir?

Baþbakanlýk Özel Kalem Mü-

THY’de grev 15 Mayýs’ta ANKARA-Türk Hava Yollarý (THY) ile Hava-Ýþ Sendikasý arasýnda toplu sözleþme görüþmelerinde olumlu sonuç çýkmamasý üzerine sendika 15 Mayýs'tan itibaren grev kararý aldý. 14 bin THY iþçisini kapsayan 24. dönem toplu iþ sözleþmesinde anlaþmaya varýlamadý. Bunun üzerine Hava-Ýþ Sendikasý Baþkanlar Kurulu, Genel Merkez Yönetimi'ne "grevi baþlatma yetkisi" verdi. Sendika yönetimi bugün gerçekleþtirdiði kritik toplantý ardýndan 15 Mayýs'ta greve gitme kararý aldýklarýný açýkladý. Hava-Ýþ Sendikasý geçen hafta grev için 60 günlük yasal süreyi beklemeyeceklerini ve her an harekete geçebilecekleri uyarýsýnda bulunmuþtu. Geçen yýl grev yasaðýna karþý çýktýklarý için 305 THY iþçisi iþten çýkarýlmýþtý. Ancak sendikanýn THY'ye açtýðý davalar ve yapýlan eylemler sonucunda geçtiðimiz Nisan ayý içerisinde Yargýtay, bu iþçilerin tümünün iþe iadesi kararýný onaylamýþtý.

Nisan enflasyonu yüzde 0,42 dürlüðü bütçesi iki ana alt kalemden oluþuyor. Bunlar örtülü ödenek harcamalarý ve Özel Kalem Müdürlüðü'nün görev tanýmý kapsamýndaki harcamalarý kapsýyor. Örtülü ödeneðin kullaným usul ve esaslarýný belirleyen yasada örtülü ödeneðin, "kapalý istihbarat ve kapalý savunma hizmetleri, devletin milli güvenliði ve yüksek menfaatlarý ile devlet itibarýnýn gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olaðanüstü hizmetlerle ilgili hükümet faaliyetleri için kullanýlmak üzere Baþbakanlýk bütçesine konulduðu" belirtiliyor. Yasaya göre örtülü ödenek bu amaçlar dýþýnda ve Baþbakan'ýn ailesi ile kiþisel harcamalarý ya da siyasi partilerin propaganda çalýþmalarýnda kullanýlamýyor. Buna karþýn ödeneðin kullanýlma yeri, giderin kimin tarafýndan yapýlacaðý, hesaplarýn yönetilme þekli tamamen Baþbakan tarafýndan belirleniyor.

TÜKETÝCÝ Fiyatlarý Endeksi nisan ayýnda yüzde 0,42 artarken, Üretici Fiyatlarý Endeksi ise yüzde 0,51 azaldý. Tüketici Fiyatlarý Endeksi nisan ayýnda yüzde 0,42 artarken, Üretici Fiyatlarý Endeksi ise yüzde 0,51 azaldý. TÜÝK tarafýndan açýklanan verilere göre yýllýk TÜFE yüzde 6,13, yýllýk ÜFE ise yüzde 1,7 oldu. Aylýk en yüksek artýþ yüzde 12,75 ile giyim ve ayakkabý grubunda gerçekleþti. Ana harcama gruplarý itibariyle 2013 yýlý Nisan ayýnda endekste yer alan gruplardan lokanta ve otellerde %0,79, eðlence ve kültürde %0,71, eðitimde %0,61, ev eþyasýnda %0,44, saðlýkta %0,33, konutta %0,16, haberleþmede %0,16 artýþ, ulaþtýrmada %0,63, çeþitli mal ve hizmetlerde %0,89, gýda ve alkolsüz içeceklerde %1,30 düþüþ gerçekleþti. Alkollü içecekler ve tütün grubunda deðiþim gözlenmedi. Yýllýk en yüksek artýþ %16,25 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleþti.


19

DÜNYA

4 Mayýs 2013 Cumartesi

Kan ve gözyaþý durmuyor

Suriye’de Esed birliklerinin katliamlarý sürüyor. Esed güçlerinin bir köye düzenlediði saldýrýda aralarýnda kadýn ve çocuklarýn da olduðu 50 kiþi öldü. Görgü tanýklarý ölü sayýsýnýn 300’ü bulabileceðini söyledi. Rakka’ya düzenlenen roket saldýrýlarý sonrasýnda ise tam bir can pazarý yaþandý

ÞAM-Suriye'de Esed birliklerinin önceki günden bu yana düzenlediði saldýrýlar katliam boyutuna ulaþtý. Banyas þehrine baðlý el Beyda köyü havadan ve karadan bombalandý. Saldýrýda aralarýnda kadýn ve çocuklarýn da olduðu 50 kiþi yaþamýný yitirdi. Görgün tanýklarý ölü sayýsýnýn 300'ü geçeceðini belirtti. Köyle iletiþim kesilirken ölü sayýsýnýn artmasýndan endiþe ediliyor. Suriye insan haklarý örgütü uluslararasý kuruluþlarý olayla ilgili acil soruþturma açmaya çaðýrdý. Rakka'da ise roket saldýrýlarý sonrasý tam bir can pazarý yaþandý. Savaþ uçaklarýyla düzenlenen bombardýmanýn hedefindeki kentte yaþananlar amatör kameralara yansýdý. Baþkent Þam ve Derae'de çatýþmalarýn yoðun olarak yaþandýðý kentlerdendi. Esed güçlerinin Baþkent Þam yakýnlarýna düzenlediði hava saldýrýsýnýn ardýndan yükselen dumanlar kenti sardý. Derae'de ise rejim güçlerinin kontrolündeki bazý yerleþim birimleri muhaliflerin eline geçti. Öte yandan, Suriye Ýnsan Haklarý Örgütü (SNHR), uluslararasý kuruluþlarý olayla ilgili acil soruþturma açmaya çaðýrdý.

“Muhalifleri silahlandýrabiliriz” ABD Savunma Bakaný Chuck Hagel, ABD’nin Suriyeli muhaliflere “silah tedarik etme” seçeneðini açýkça dile getirdi. Hagel, “Suriyeli muhalifleri silahlandýrabiliriz” dedi ulaþmamýza nelerin yardýmcý olacaðý gibi deðerlendirilmemiz gereken seçenekler var" dedi.

Irak hatýrlatmasý

WASHÝNGTON-ABD, Suriyeli muhalifleri silahlandýrabileceðini açýkladý. Washington'da konuþan Savunma Bakaný Chuck Hagel oldu. Muhaliflerin silahlandýrýlmasý ihtimalini gündeme taþýsa da, henüz bu yönde bir karar alýnmadýðýný belirtti.

"Ýsyancýlarý silahlandýrmanýn seçeneklerden biri" olduðunu ifade eden Hagel, "Seçeneklere bakýyorsunuz ve tekrar düþünüyorsunuz, bu yaptýðýnýz veya yapacaðýnýz anlamýna gelmiyor. Uluslararasý toplumla birlikte, neyin mümkün olduðu veya hedeflerimize

Hagel ile ortak basýn toplantýsýnda konuþan Ýngiltere Savunma Bakaný Philip Hammond da, Avrupa Birliði'nin ambargosu nedeniyle muhaliflere silah temin edemediklerini belirtti. Hammond, "Irak'ýn iþgali için gerekçe olarak gösterilen ve asýlsýz çýkan kitlesel imha silahlarý olduðu iddialarýný" halkýn hatýrladýðýný belirtip "Plan yapmamýz ve harekete geçmemiz için çok net ve çok saðlam kanýtlara sahip olmamýz konuþunda güçlü, ortak bir görüþ var" diye konuþtu. Geçen yýl ABD Baþkaný Barack Obama, Hillary Clinton'ýn benzer bir önerisini reddetmiþti. Suriye hükümeti ise, 'kimyasal silah kullandýðý' iddialarýný yalanlýyor ve Batýlý ülkelerin suçlamalarý için "inandýrýcýlýðý yok" yorumunu yapýyor.

BM’de Suriye zirvesi BÝRLEÞMÝÞ Milletler, Suriye´de kimyasal silah kullanýldýðý yönündeki iddialarý soruþturmaya devam ediyor. Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, Suriye'deki krizi sona erdirmek için atýlacak muhtemel adýmlarý görüþmek üzere Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ile bir araya geldi. Ban Ki-Moon, Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerine Suriye'de kimyasal silah kullanýldýðý iddialarý ve bunlarýn araþtýrýlmasý amacýyla kurduðu ekibin çalýþmalarýna iliþkin bilgi verdi. Ban, Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri Amerika Birleþik Devletleri, Rusya, Çin, Ýngiltere ve Fransa temsilcileriyle bir araya geldi. Görüþmede, Suriye'deki son geliþmeler ve krizin bitirilmesi için atýlabilecek diplomatik adýmlar ele alýndý. Görüþmede ayrýca yerlerinden edilen ve komþu ülkelere sýðýnan Suriyelilerin insani koþullarý ve bu koþullarýn iyileþtirilmesi için yapýlan uluslararasý çalýþmalar da gündeme geldi. Bu arada kimyasal silah kullanýmýnýn, "oyunun kurallarýný deðiþtireceðini" açýklayan Obama yönetiminin, Suriyeli muhaliflere silah saðlamayý düþündüðü bildirildi. New York Times'ýn Amerikalý üst düzey yetkililere dayandýrdýðý haberinde, Beyaz Saray'ýn Suriyeli muhalif gruplara silah saðlamayý düþündüðü, Obama'nýn bu konuda henüz karar vermediði belirtildi. Suriye'de Esed birlikleri ile muhalifler arasýnda çatýþmalar da hýz kesmeden sürüyor. Baþkent Þam, Halep, Hama, Humus, Ýdlib þiddetin yoðun yaþandýðý kentlerden...


20

YURT HABER

4 Mayýs 2013 Cumartesi

TGDP: TMK KALDIRILSIN ÝSTANBUL-Tutuklu Gazetecilerle Dayanýþma Platformu (TGDP), 3 Mayýs Dünya Basýn Özgürlüðü nedeniyle yazýlý bir açýklama yaptý. Açýklamada Türkiye'de özgürlüðünün saðlanmasý için Terörle Mücadele Yasasý ve özel yetkili aðýr ceza mahkemelerinin kaldýrýlmasýný istedi. Türkiye'de ve dünyada basýn özgürlüðü, düþünce ve ifade özgürlüðü ile halkýn haber alma hakkýný savunan gazetecilerin çeþitli saldýrýlara maruz kalmaya devam ettiðine dikkat çeken TGDP, "Ne hazindir ki Türkiye, tutuklu ve hükümlü gazeteci sayýsý bakýmýndan Dünya birinciliðini sürdürüyor" dedi.

3 Mayýs Dünya Basýn Özgürlüðü ile ilgili açýklama yapan TGDP, Türkiye'de basýn özgürlüðü ve halkýn haber halkýnýn saðlanabilmesi için Terörle Mücadele Yasasý ve özel yetkili aðýr ceza mahkemelerinin kaldýrýlmasýný istedi

“67 gazeteci cezaevinde”

Türkiye cezaevlerinde 67 gazetecinin bulunduðunu belirten TGDP, AKP hükümetini basýn özgürlüðünün düþmaný olarak tanýmladý. TGDP, "Ýçerdeki tutuklu gazeteciler gerçeði, dýþardaki gazeteciler üzerindeki baskýlar, otosansür gibi uygulamalarýn doðrudan sorumlusu AKP iktidarýdýr" dedi. Taksim'deki polis saldýrýsýndan gazetecilerin de payýna düþeni aldýðýna dikkat çeken TGDP, "Yürüyüþ dergisi muhabiri Meral Dönmez, polis tarafýndan hedef alýnarak darp edildi. Beyin kanamasý geçiren Dönmez'in hayati tehlikesi halen devam ediyor" diye konuþtu. "AKP iktidarý, resmen ve fiilen gazeteci düþmanýdýr" diyen TGDP, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: "Türkiye'de basýn özgürlüðü, halkýn haber alma hakký, düþünce ve ifade özgürlüðü alanýnda bir ilerleme saðlamanýn yolu, toplumsal muhalefet güçlerinin Toplumla Mücadele Yasasý adýný verdiði Terörle Mücadele Yasasý (TMY)'nin ve özel yetkili Aðýr Ceza Mahkemelerinin kaldýrýlmasýndan geçiyor."

Ýþsizlik, hapis ya da ölüm ÝSTANBUL-Birleþmiþ Milletler (BM) Dünya Basýn Özgürlüðü Günü bu yýl 20'nci kez kutlanýyor. Ancak basýn özgürlüðüne ve gazetecilik mesleðinin icrasýna yönelik politikalar ve savaþlar gazetecileri kurban etmeye devam ediyor. 3 Mayýs Dünya Basýn Özgürlüðü Günü'nde açýklanan veriler gazetecilerin halen cinayet, tehdit ve

hukuki davalarýn kurbaný olduðunu gösteriyor. Medyanýn özgürlüðünü garanti altýna alan ve siyaset medya iliþkisinin þeffaf olduðu ülke ise neredeyse yok gibi ve holdingleþen medya sektörüne karþý baðýmsýz habercilik kýsmen de olsa ilerliyor. Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler Örgütü (RSF)'e göre 2012 yýlýnda 144 basýn emekçisi görevi-

ni icra ederken öldürüldü. Bu kiþilerden 90'ý gazeteci iken, 6'sý yardýmcý ve 46 ise baðýmsýz olarak internetten yayýn yapan yurttaþ-gazetecilerden oluþuyordu. Gazetecilerin öldürüldüðü ülkelerin baþýnda 18'er kiþi ile Suriye ve Somali gelirken, Pakistan 10 kiþi ile üçüncü sýrada yer aldý. Gazetecilere yönelik cinayetlerde son 10 yýldaki ciddi artýþ ise dikkat çekiyor. RSF raporlarýna göre, 2003 yýlýnda 43 gazetecinin yaþamýný yitirirken, bu son yýlda en az gazeteci ölümünün yaþandýðý yýl oldu. 2006'da 84, 2007'de ise 87 gazeteci çeþitli biçimlerde cinayetlere kurban gittiler. RSF verilerine göre 2013 yýlý da oldukça karamsar bir tablo çiziyor. Yýlýn ilk dört ayýnda 19 gazeteci ve 9 yurttaþ-gazeteci uðradýðý saldýrý sonucu ve ya çatýþma bölgelerinde yaþamýný yitirdi.

Yüzlercesi hapiste

Dünya genelinde halen

yüzlerce gazeteci de cezaevlerinde bulunuyor. Halen 174 gazeteci meslekleri ile alakalý davalardan dolayý dünyanýn deðiþik ülkelerindeki cezaevlerinde tutulurken, amatör olarak faaliyet yürüten 162 kiþi de ayný kaderi paylaþýyor.

Türkiye geriledi

Türkiye ise gazeteciler açýsýndan dünyanýn en büyük cezaevi olmaya devam ediyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)'nin verilerine göre 62 gazeteci haklarýnda açýlan çeþitli davalardan ötürü hapiste bulunuyor. Bu gazetecilerin çoðunluðu Kürt basýnýnda çalýþýrken, KCK davasý dolayýsýyla tutuklananlardan oluþuyor. Medya organlarý üzerindeki ekonomik ve siyasi baskýlar göz önüne alýndýðýnda ise baþta Türkiye, Ýran, Rusya ve Kuzey Kore olmak üzere bir çok ülke kötü bir sýnav veriyor. 179 ülkenin basýn

özgürlüðüne yönelik politikalarýný irdeleyen RSF'e göre listenin son sýralarýný Eritre ve Kuzey Kore alýrken, Rusya 148'inci, Türkiye 154'üncü, Çin 173 ve Ýran 174'üncü sýraya yerleþtiler. Türkiye 20112012 yýlýnda 148'inci iken bu yýl bir çok Afrika ve Asya ülkesini geride býrakarak 154'üncü sýraya gerilemiþ oldu. RSF ve diðer uluslararasý basýn kuruluþlarý özellikle KCK ve Ergenekon baþta olmak üzere siyasi davalardan yargýlanan gazetecilerin tutukluluk hallerini, internet siteleri ile onlarca "sakýncalý" kelime ve ya konuya getirilen eriþim yasaklarýný eleþtiriyor. RSF'e göre basýn özgürlüðü konusunda en þeffaf ülkeler ise Finlandiya, Norveç ve Hollanda oldu. RSF listesinde, Almanya 17, Ýngiltere 29, Fransa'nýn ise 37'nci sýrada yer alýrken, Ýtalya listede sadece 57'nci olabildi.


KÜLTÜR-S SANAT

4 Mayýs 2013 Cumartesi

21

Çocuklara drama eðitimi Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý'na baðlý Benusen Çamaþýr Evi'nde 24 çocuk, 3.5 ay boyunca biri Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öðrencisi, üçü de gönüllüden oluþan dört kiþilik ekipten drama eðitimi alýyor

HAKAN POLAT

DÝYARBAKIR - Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý Gönüllü ve Ýletiþim Koordinatörlüðü'nün organizasyonu ile Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü son sýnýf öðrencisi Meki Ekin, üniversitenin son yarýyýlýný Sümerpark'ta ve çamaþýr evlerinde uygulamalý olarak geçiriyor. Eki Ekin ile gönüllüler Semra Ekinci, Aynur Pakdemir ve Saadet Külahçý, Þubat ayýnda Benusen Çamaþýr Evi'nde yaþlarý 12-16 arasýnda deðiþen 24 kýz ve erkek çocuða drama eðitimi vermeye baþladý. Resim ve oyunlarla iletiþimin önündeki engelleri aþmaya çalýþan çocuklarýn drama eðitimi bu ayýn sonunda tamamlanacak. Çocuklar, drama eðitimlerini bir piknikle bitirecekler. Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý bünyesinde geçen yýl da Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünden 7 öðrenci yarýyýlýný uygulamalý olarak geçirmiþti. Dört ayrý grup oluþturan öðrenciler drama, spor aktiviteleri ve okul öncesi çocuklara masal anlatma gibi çalýþmalar yapmýþtý.

Bugün ne okusam? Son Sürat Bilimsel Bir Gerçek: Ýnsan beyninin ön korteksi kýsa süreli anýlarý depolar. Bu anýlar yalnýzca insanýn o an içinde düþündüklerini kapsar ve uzunluklarý yaklaþýk on sekiz saniye kadardýr. Çarpýcý güzelliðe sahip gözleri görmeyen bir kadýn… Vahþice iþlenmiþ bir cinayeti çözmek için Jamaikaya giden dedektif Sherry Moore, beklediðinden fazlasýyla karþýlaþýr.Bu cinayet hepsinden daha zorlu çözülecek! Ortadan bir anda kaybolan kadýnlarýn, modern çaðda köle olarak / satýlan genç kýzlarýn arasýnda Moore bu sefer her zamankinden daha çok þeyi görmek zorunda. Yazar: George D. Shuman Çevirmen: Senem Þen Sayfa Sayýsý: 280 Baský Yýlý: 2012 Dili: Türkçe Yayýnevi: APRIL

Ýþçi Filmleri Festivali baþladý DÝYARBAKIR-3. Diyarbakýr Uluslararasý Ýþçi Filmleri Festivali, festival yürüyüþü ile baþladý. Festival yürüyüþü Urfakapý'dan Sümerpark ortak Yaþam Alaný'na yapýlan yürüyüþ ile baþladý. Yürüyüþ boyunca Dicle-Fýrat Kültür Merkezi arbane grubu def çalarak yürüyüþe eþlik etti. Festival yürüyüþünün ardýndan Sümerpark Anfi Tiyatro'da açýlýþ konseri verildi. Kaldýrým Müzik Topluluðu Kürtçe, Türkçe, Arap-

ça, Ermenice, Gürcüce söylediði ezgilerle geceye katýlanlara keyifli dakikalar yaþattý. Dinletinin ardýndan ise Nusaybin'de yaþayan Romanlarýn yaþantýsýný beyaz perdeye aktaran Halil Aygün'ün "Dom" adlý kýsa metrajlý filmi gösterildi. Gece Hakan Vreskala'nýn seslendirdiði ezgilerin ardýndan sona erdi. Festival 9 Mayýs'a kadar çeþitli etkinlikler ile devam edecek.


22

SPOR

4 Mayýs 2013 Cumartesi

Yeni Diyar’dan isim deðiþikliði baþvurusu Kulübün adýný Diyarbakýrspor Futbol Kulübü olarak deðiþtirmek için Dernekler Ýl Müdürlüðü'ne baþvuruda bulunduklarýný belirten Yeni Diyarbakýrspor Kulüp Baþkanvekili Mehmethan, Dernekler Ýl Müdürlüðü kararý onaylamasýnýn ardýndan kulübün yeni isminin Diyarbakýrspor Futbol Kulübü olacaðýný söyledi DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig'e yükselen Yeni Diyarbakýrspor, kulübün adýný Diyarbakýrspor Futbol Kulübü olarak deðiþtirmek için Dernekler Ýl Müdürlüðü'ne baþvuru yaptýðý bildirildi.

olarak deðiþtirmek ve þirketleþmek için karar aldýklarýný ve bunu uygulamaya geçirmek için Dernekler Ýl Müdürlüðü'ne baþvuru yaptýklarýný söyledi.

Diyarbakýrspor olacak

Dernekler Ýl Müdürlüðü kararý onaylamasýnýn ardýndan kulübün yeni isminin Diyarbakýrspor Futbol Kulübü olacaðýný kaydeden Akan, þöyle konuþtu: "Daha sonra Dernekler Ýl Müdürlüðü'nün

Kulüp Baþkanvekili Mehmethan Akan yaptýðý açýklamada, 18 Nisan 2013 günü yaptýklarý olaðanüstü genel kurulda Yeni Diyarbakýrspor'un kulübün adýný Diyarbakýrspor Futbol Kulübü

Logoda surlar motifi

“Son maçýmýzda taraftar desteðine ihtiyacýmýz var”

isim deðiþikliðine iliþkin onayýný Türkiye Futbol Federasyonu'na göndereceðiz. Bunun yaný sýra kurumsallaþma ile ilgili çalýþmalar da yürütüyoruz. Kulübü, anonim þirket yapacaðýz. Yeþil kýrmýzýlý kulübün yeni logosunda tarihi surlarýnýn motifi yer alacak. Yeni logomuz halkýn gönlünde taht kuran Diyarbakýrspor'u simgeliyor. Diyarbakýrspor sevgisinin halkýmýzdaki yeri bir baþkadýr.

SÝÝRT - Spor Toto 3. Lig 1. Grup takýmlarýndan Siirtspor Basýn Sözcüsü Ayhan Özgen, "Son maçýmýzda taraftar desteðine ihtiyacýmýz var" dedi. Özgen, yaptýðý açýklamada, geçen hafta kendi sahalarýnda Belediye Vanspor'u yenerek 'düzlüðe çýktýklarýný' belirterek, bu hafta ligden düþmesi kesinleþen Çorumspor karþýsýnda galibiyet alarak ligde kalacaklarýna inandýklarýný söyledi. Son maçlarýný artýk hiçbir iddiasý kalmayan takýmla yapacaklarýný kaydeden

Hedefimiz 2. Lig'e çýkmak

Bunlarý logoda bütünleþtirdik. Yeni sezondaki hedefimiz 2. Lig'e çýkmaktýr. Kenti havaya sokmak için pankart ve afiþler hazýrladýk. Bunlarý kentin en iþlek noktalara asacaðýz. Tesisle ilgili proje hazýrladýk. Türkiye liglerinin borcu olmayan ender kulüpleri arasýndayýz. Diyarbakýr'daki sporseverleri yeni kulüplerine sahip çýkmaya davet ediyorum."

Özgen, maçýn hazýrlýklarýnýn tamamlandýðýný belirtti. Sakat olan Gökhan dýþýnda takýmda eksik olmadýðý aktaran Özgen, "Bu maçýmýzý kazandýðýmýz takdirde ligde kalýyoruz. Böylesine önemli ve hayati bir maçta taraftarýn desteðine þiddetle ihtiyacýmýz var. Her zaman yanýmýzda olan bize destek veren, vefakar ve cefakar taraftarlarýmýzý Çorum'a bu maçta takýma destek vermeye bekliyoruz. Çorumspor maçýný mutlaka kazanmak zorundayýz. Bu hayati maçta, taraftarýn desteði çok önemli" dedi.

Diyarbakýr’da 2. tenis turnuvasý baþlýyor DÝYARBAKIR'da Kayapýnar Ýlçe Belediyesi tarafýndan 2. tenis turnuvasý düzenlenecek. 8-18 Mayýs tarihleri arasýnda düzenlenecek olan turnuvaya katýlmak isteyenlerin Musa Anter Engelli Danýþma Merkezi'ne baþvurmalarý gerektiði belirtilirken, yarýþma sonucunda dereceye girenlere çeþitli ödüller verileceði kaydedildi. (ÝHA)

ZAYÝ Diyarbakýr Nüfus Müdürlüðü'nden almýþ olduðun Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. GAMZE CANDAN


23

SPOR

4 Mayýs 2013 Cumartesi

Þükür’ün önerisini Basbakan’a sunacak

Diyarbakýrspor'a kayyum atanan Abdülkadir Duran, yeþil-kýrmýzý ekibin ÝBB isim hakkýyla Spor Toto Süper Lig'e taþýnmasý önerisiyle ilgili hazýrladýðý raporu, Baþbakan Erdoðan'a sunacak

D Ý YA R B A K I R S P O R ' a kayyum atanan Abdülkadir Duran, AKP Milletvekili Hakan Þükür'ün yeþil-kýrmýzýlý ekibin, Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'un (ÝBB) isim hakkýyla Spor Toto Süper Lig'e taþýnmasý önerisiyle ilgili hazýrladýðý raporu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a sunacaðýný söyledi. Bir süre önce Diyarbakýr 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce kulübe kayyum olarak atanan Duran, yeþil kýrmýzýlý ekibin 45 yýllýk köklü bir kulüp olduðunu belirterek, yaþanan sýkýntýlarýn Diyarbakýr'ýn yaný sýra bölgedeki tüm sporseverleri üzdüðünü ifade etti.

“Umudum azaldý”

Diyarbakýrspor'un kapanmamasý için kayyum olarak atandýðýný ancak kulübün yaþadýðý ekonomik sýkýntýyý yakýndan görünce umudunun azaldýðýný ifade eden Duran, þöyle konuþtu: "Hükümetimiz siyasi olarak bölgede yaþanan þiddet olaylarýnýn son bulmasý için çok önemli bir adým attým. Baþlattýðý çözüm süreci sayesinde bölgemiz son 3 ayda çok deðiþti. Þiddet olay-

larýnýn sona ermesi sonucu bölge halkýnýn morali düzeldi. Bu rahatlamanýn tüm kesimleri kapsamasý için spor alanýnda da yeni uygulamalar hayata geçirilmeli. Bilindiði gibi bir süre önce AK Parti Milletvekili Hakan Þükür, Diyarbakýrspor'un, ÝBB isim hakkýyla Spor Toto Süper Lig'e taþýnmasý önerisini yaptý. Sporun kitleler gücü üzerindeki etkisini çok iyi bilen Þü-

Kürt sporcular kurumlaþýyor AVRUPA yaþayan Kürt sporcularýn, örgütlenmek için bir araya geleceði belirtildi. Konuya iliþkin Kürt Dernekleri Konfederasyonu'ndan (KON-KURD) yazýlý açýklama yapýldý. Buna göre, Avrupa genelinde futbol, basketbol, voleybol, hentbol, yüzme, atletizm, tekwando, kick-boks, halter, ve benzeri dallarda bireysel ve takým olarak çalýþmalarýný yürüten Kürt sporcularýn, örgütlenmeye gidecek. 2013 kongresinde yýllýk kararlarýndan biri olarak bu örgütlenmeyi hedef koyan KON-KURD, çalýþmalarýný sona doðru getirdiklerini duyurdu. Yýl boyunca Avrupa'nýn çeþitli ülkelerinden bireysel ya da takým sporu yapan Kürt gençlerle iliþkilenilip bilgilendirildiðini ve böyle bir buluþmanýn teknik, bürokratik alt yapýsýnýn tamamlandýðýný duyuran KONKURD, söz konusu toplantýnýn, 11 Mayýs 2013 tarihinde yapýlacaðýný

bildirdi. Almanya'nýn Köln kentinde yapýlacak toplantýda, Avrupa'daki Kürt sporcularýnýn baþta örgütlenme ve kurumlaþma olmak üzere yaþadýklarý çeþitli sorunlar ve çözüm yollarýnýn tartýþýlacaðý kaydedildi. Kürt sporcularýn toplantýda sürekliliði ve kapsayýcýlýðý olan bir örgütlenme ve kurumlaþmaya gideceði toplantýda, ayný zamanda pratik olarak yapýlmasý gerekenlerin yýl içinde kýsa, orta ve uzun vadeli planlamalara kavuþturulacaðý aktarýldý. Açýklamanýn devamýnda, bu çalýþmanýn, hem Kürt ulusal demokratik birliðinin güçlendirilmesine, hem de Kürt sporcularýn yaþadýðý Avrupa ülkelerindeki çeþitli halklar ve toplumlarla, yapýlacak ortak sportif etkinlikler çerçevesinde, dostluk ve demokratik birlikteliðin geliþimine büyük katký saðlayacaðý vurgulandý.

kür'ün yaptýðý öneriyi çok deðerli buluyoruz. AKP Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten ile bu konuda görüþmede bulundum. Kendisi de öneriyi desteklediðini söyledi. Bununla ilgili bir rapor hazýrlamaya baþladým. Raporu en kýsa sürede Baþbakan Erdoðan'a sunacaðým." Diyarbakýrspor'un yaklaþýk 30 milyon lira borcunun bulunduðunu ve bu þartlar-

da bunun ödemenin mümkün olmadýðýný kaydeden Duran, "Bu nedenle Diyarbakýrspor'un tek kurtuluþ yolu baþka takýmýn isim hakkýný almasýdýr" dedi. Duran, takýmýnýn pazar günü Ýstanbul'da Sancaktepe Belediyespor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný tamamladýðýný belirterek, kafilenin bugün otobüsle Ýstanbul'a hareket edeceðini sözlerine ekledi.

Diyarbakýr’da Futsal Þampiyonasý baþladý DÝYARBAKIR'da Futsal Gençler Türkiye yarý final müsabakalarý baþladý. Seyrantepe Spor Salonu'nda baþlayan müsabakalara 9 ilden 8'i bayan 15 takým katýlýyor. 172

sporcunun yer aldýðý müsabakalara Diyarbakýr, Sakarya, Ýstanbul, Hatay, Mardin, Van, Mersin, Gaziantep, Sivas ve Kahramanmaraþ'tan ekipler yer alýyor.


www.diyarbakiryenigun.com

Güneþe selam duran baharýn gelinleri! MUÞ - Baharýn gelmesiyle beraber yeraltýndaki güzellikler topraðýn üstüne çýkmaya baþladý. Rengârenk çiçeklerin süslediði doðaya, beyaz ve narin duruþlarýyla karahindiba çiçekleri eþlik ediyor. Suyun maviliðiyle bütünleþen beyaz ve narin karahindiba çiçeði, rüzgâra ve yaðmurlara göðüs gererek, güzelliklerini yansýtýyor. Gün batýmýnda güneþe selam duran beyaz ve narin çiçekler, baharýn ayrý bir rengini sergiliyor. (DÝHA)

C

M

Y

K

4 M AY I S 2 0 1 3 CUMARTESÝ Yýl: 7 - Sayý : 1934 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Piþkin Haber Müdürü: Þehmus Orhan Sayfa Editörü: Nurullah Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

diyarbakir yenigun gazetesi 4 mayis 2013  

diyarbakir yenigun gazetesi 4 mayis 2013