Page 1

Esrarengiz duman tedirgin ediyor...

Sterilize kitap dönemi KÝTAP yýkama cihazlarý, yüzlerce kitapseverin elinden geçerek saðlýk açýsýndan kaðýt para kadar risk taþýyan kitaplarý okuyucuya steril bir þekilde ulaþtýrýyor. Diyarbakýr Ýl Halk Kütüphanesi Müdürü Özbek, “Titiz vatandaþlarýmýz da kütüphanemizden gönül rahatlýðýyla kitap alýp kullanabilirler” diyor. 5’te

DÝYARBAKIR Merkez Kayapýnar Ýlçesi Huzurevleri Mahallesi'nde çatlaðýn oluþtuðu toprak altýndan su kaynama sesi ile birlikte yükselen dumanýn aðýr koku yaymasý yurttaþlarý tedirgin ediyor. 4’te

‘Kanun çözüm üretmiyor’

4 MART 2013 PAZARTESÝ FÝYATI: 25 KRÞ.

Büyükþehir Belediyespor’da beraberliðe devam: 1-1

22

www.diyarbakiryenigun.com

“Kadýn deðil aile düþünülüyor” 07

"3 Mart Ýþ Cinayetlerine Karþý Mücadele Günü" nedeniyle düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan TMMOB Diyarbakýr Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Necati Pirinççioðlu, yeni çýkarýlan 6331 sayýlý "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu"nun çözüm üretmediðini, aksine yürürlüðe girdiði tarihten itibaren iþ cinayetleri ve ölümlerin artarak devam ettiðini kaydetti. HABER 11

ZILGITLAR YANKILANDI 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Diyarbakýr Ýstasyon Meydaný’nda düzenlenen mitinge binlerce kadýn katýldý. Mitingde konuþan BDP Eþ Genel Baþkaný Kýþanak, “Eðer barýþa doðru adým atýlacaksa, cezaevlerinde rehin olarak tuttuklarý siyasetçileri, kadýn yoldaþlarýmýzý serbest býraksýnlar” dedi Binlerce kadýn yürüdü DÖKH'ün 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle Diyarbakýr Ýstasyon Meydaný’nda, “Rosa'lardan Sakine'lere yolunuz yolumuz, sözünüz sözümüzdür” sloganýyla düzenlediði miting için Urfa Kapý'da toplanan binlerce kadýn, miting alanýna kadar pankartlar ve zýlgýtlar eþliðinde yürüdü. Bereketin simgesi olan fasulyelerin doldurulduðu pet þiþeleri de sallayan kadýnlar, sýk sýk “Jin, jiyan, azadî-Kadýn, yaþam, özgürlük”, “Kadýn kýrýmýna hayýr” sloganlarý atarak, miting alanýna geldi.

“Kadýnlar serbest býrakýlsýn”

HABER 12 C

M

Y

K

Diyarbakýr’da ‘barýþ’a inanç tam KÜRT sorunun çözümü için baþlatýlan barýþ süreci ve BDP'li vekillerin Öcalan ile görüþmesi Diyarbakýrlýlarý umutlandýrdý. Barýþ için atýlan adýmlarý olumlu bulduklarýný belirten Diyarbakýrlý yurttaþlar, barýþa olan inançlarýnýn tam olduðunu vurguladý. HABER 13

ayrýntý

3’te

Sürecin þifreleri Mesut FÝÐANÇÝÇEK

Baþbakan Erdoðan: ‘Bu sorunu çözeceðiz’

POLÝTÝKA 08

MÝTÝNGDE, müzik dinletilerinin ardýndan konuþan BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak, Ýmralý Adasý'nda bulunan Abdullah Öcalan ile BDP'li heyetin yaptýðý görüþmeye ve sürece iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Sürece kadýnlarýn ve halkýn direniþinin yön vereceðini belirten Kýþanak, "Anneler acýlarýna raðmen her zaman direniþin en önünde yer aldýlar. Eðer barýþa doðru adým atýlacaksa cezaevlerinde rehin olarak tuttuklarý siyasetçileri, kadýn yoldaþlarýmýzý serbest býraksýnlar" dedi.


2

SAÐLIK

4 Mart 2013 Pazartesi

Aðýz ve diþ saðlýðýna dikkat! Kahvenizi sütlü için Uzman Diyetisyen Iþýn Sayýn, kahve tüketiminin insan saðlýðý açýsýndan bazý yararlarý olsa da aþýrý tüketilmemesi gerektiðini söyledi. Kahveden çok, kahveye konulan yan ürünlerin zarar verdiðini belirten Sayýn, bu yan ürünlerden doðal olmayanlarýn tamamen zararlý olduklarýný kaydetti. Kahve kremalarý ve beyazlatýcýlarda, sütle ''uzaktan yakýndan ilgisi olmayan'' katký maddeleri bulunduðunu ileri süren Sayýn, ''Süte yakýn tadýn yakalanmaya çalýþýldýðý ürünlerdir. Katký maddelerinin alerji yaptýðý, kansere yol açtýðý, baðýþýklýk sistemi ve obeziteyle iliþkili gen dokusuna zararlý etkileri olduðu yönünde halen araþtýrmalar yapýlýyor. Ayrýca, açlýk-tokluk hissi veren hormonlarla temasý üzerinde çalýþýlýyor'' diye konuþtu. Kahve tüketiminin kadýnlar üzerinde daha çok zararlý olacaðýný öne süren Uzman Diyetisyen Iþýn Sayýn, ''Kahve, kandaki kalsiyumun idrarla atýlmasýna neden olduðundan devamlýlýðýnda, özellikle kadýnlarda kemik erimesini hýzlandýrýr. Bu nedenle, kahveyi, içerisinde kalsiyum bulunduran sütle içersek, bu dengeyi biraz da olsa korumuþ oluruz'' dedi.

Aðýz ve diþ saðlýðý iyi olmadýðý zaman her türlü bakterinin direk vücuda girebileceðini belirten Diþ Hekimi Ahmet Esen, “Akciðer, karaciðer ve en önemlisi kalp gibi organlara yerleþerek tahribat yapar. Hatta insaný yatalak hasta dahi yapabilir” dedi BÝTLÝS'in Ahlat Devlet Hastanesi'nde görevli Diþ Hekimi Ahmet Esen, aðýz ve diþ saðlýðýnýn önemine dikkat çekerek; ihmali halinde ilerleyen dönemlerde akciðer, karaciðer ve kalp gibi önemli organlarda tahribat oluþabileceðini söyledi. Saðlýðýn aðýzda baþladýðýný ifade eden Diþ Hekimi Esen, yurttaþlarý tükettikleri gýdalarda da

dikkatli olmalarý gerektiðini belirtti.

‘Ebeveynlere büyük görevler düþüyor’

Diþ Hekimi Esen, aðýz ve diþ saðlýðý iyi olmadýðý zaman her türlü bakterinin direk vücuda girebileceðini vurgulayarak, "Tükettiðimiz besinler diþlerimiz sayesinde aðýzda çiðnenerek midemize gidiyor. Bu nedenle

By-pass sonrasý köþenize çekilmeyin Kardiyologlar uyarýyor: Koroner by-pass ameliyatlarý hasta bir köþede otursun diye deðil, bir an önce normal hayata dönsün diye yapýlýyor ÝSTANBUL - Ülkemizde kalp yetmezliði çeken kronik hasta sayýsýnýn 1 milyona yaklaþtýðý ve vakalarýn her geçen gün daha da arttýðý belirtiliyor. Ancak uzmanlar, ciddi bir kalp krizi riskiyle karþý karþýya olan koroner arter hastalarýnýn göðüste aðrý, baský hissi, yokuþ ya da merdiven çýkarken yorgunluk hissi gibi þikayetlere raðmen by-pass ameliyatý olmaktan korktuklarýný söylüyor. Hastalarýn ameliyattan deðil, ameliyat olmamaktan korkmasý gerektiðini söyleyen Kardiyovasküler Cerrahi Uzmaný Prof. Dr. Murat Mert, sýkýntý artýkça ameliyatýn riskli hale geldiðine dikkat çekiyor. Genel olarak klasik

yöntemle, kalbi durdurarak ameliyat yaptýklarýný belirten Prof. Mert, yöntem hakkýnda þunlarý söylüyor: "Bu þekilde yapýlan ameliyatlarýn sonuçlarýnýn diðer alternatif yöntemlerle yapýlan ameliyatlara oranla çok daha baþarýlý olduðunu bildiðimizden bu yöntemi tercih ediyoruz. Ancak bizim de çalýþan kalpte de bu ameliyatý yaptýðýmýz hastalarýmýz oluyor. Yöntem hastanýn özelliklerine göre belirleniyor. Son yýllarda çok yeni bir yöntemle yapýlan ameliyatlar ilgi çekici. Bizim de uyguladýðýmýz ve gelecekte by pass cerrahisinde önemli yer tutacaðýna inandýðýmýz Hibrid Cerrahi kalbin önündeki damara 4-5

vücudun çeþitli yerlerinde saðlýk problemleri baþlýyor. Aðýz saðlýðýnda yapmamýz gerekenleri þöyle sýralayabiliriz; sabah kahvaltýdan sonra akþam da uyumadan önce diþleri fýrçalamak, asitli içecekler, abur cubur þeklinde tabir ettiðimiz çikolata, cips ve kraker gibi gýdalarda tüketildiði zaman diþ fýrçalamak oldukça faydalýdýr. Özellik-

cm'lik bir kesi ile biz by pass yaparken diðer iki damara kardiyolog arkadaþlarýmýz stent koyuyorlar. 3 damar hastasý olan kiþi 4-5 cm'lik bir kesi ile her üç damarý da yenilenmiþ olarak 4-5 günde evine gidiyor. Bu yöntemle hasta kalp cerrahisi ve kardiyolojinin en geliþmiþ olanaklarý birleþtirilerek ayný hastada kullanýlýyor."

Ameliyattan sonra çekilip oturmayýn

"Koroner by-pass ameliyatlarý hasta bir köþede otursun diye deðil, bir an önce normal hayata dönsün diye yapýlýyor" diyen Prof. Mert, amacýn ameliyat olmuþ birini artýk kalp hastasý statüsünden çýkarýp bir an önce normal hayatýna döndürmek olduðunu söyledi. Mert'in verdiði bilgiye göre, hastalar ameliyattan sonra 56 gün hastanede yatýyor. Bir hafta da evde istira-

le çocuklarýn aðýz ve diþ saðlýðýnda ebeveynlere büyük görevler düþüyor. Çocuklar cips, çikolata, kola gibi yiyecek ve içecekleri isteyebilirler. Fakat bunlar tüketildikten sonra ebeveynler çocuklarýnýn diþ fýrçalamalarýný saðlamalýdýrlar. Çünkü bu gýdalar diþ çürüðünün en büyük sebeplerindendir" dedi. 6 ayda bir kontrol þart Esen, "Aðýz ve diþ saðlýðýna gerekli önem verilmezse ilerleyen dönemlerde çürüyen diþ apse yaparak vücutta metastaz dediðimiz enfeksiyon ile vücudun çeþitli yerlerine daðýlýr. Bu da akciðer, karaciðer ve en önemlisi kalp gibi organlara yerleþerek tahribat yapar. Hatta insaný yatalak hasta dahi yapabilir. Vatandaþlarýmýz 6 ayda bir kontrole gelebilirse saðlýk açýsýndan çok faydalý olur" diye konuþtu. Diþ Hekimi Esen, düzenli olarak diþ hekimi kontrollerine gitmenin hem aðýz ve diþ saðlýðýnýn hem de genel saðlýðýn korunmasý açýsýndan çok faydalý olacaðýný da sözlerine ekledi.

hat ettikten sonra hasta küçük yürüyüþlere, sokaða çýkamaya baþlýyor. Bir, bir buçuk ay sonra da kademeli olarak normal hayatýna dönebiliyor ve iþlerine gidecek duruma geliyor.

20 gün sonra cinsel hayata! By-pass ameliyatý olan kiþinin bir-bir buçuk ay sonra bütün aktivitesini geri kazanabildiðini belirten Prof. Mert, "Ameliyattan 20 gün sonra da kontrollü olarak cinsel hayatýný yeniden kazanabilir. Tabii aþýrý efor harcanmamasý gerekir. Ýlaçlar kadar hatta daha önemli olan þey yürüyüþ yapmak. Kýsa kýsa baþlayýp kademeli olarak doktorun söylediði þekilde artýrýlacak yürüyüþler ilaçlar kadar etkili, hatta ilaçlardan daha önemli" uyarýsýnda bulundu.


GÜNCEL

4 Mart 2013 Pazartesi

MESUT FÝÐANÇÝÇEK

Sürecin þifreleri

AYRINTI

Ýmralý'da 2. heyetin görüþmelerinin basýna sýzdýrýlmasýna denk gelen BDP heyetinin Irak Federe Bölgesi ziyareti süreç açýsýndan iþlerliðin habercisi oldu. Geçtiðimiz hafta basýna sýzdýrýlan görüþme notlarý ve Kandil'e yapýlan hava operasyonu "barýþ"ýn ne kadar zorlu bir yoldan geçeceðinin sinyallerini verdi. … Þüphesiz, yeni diyalog sürecine bu gibi olaylar ileriki günlerde de damgasýný vuracak. Belki müzakereye karþý duruþun taktiksel oyunlarý, ya da kamuoyunu bilgilendirme adýna yapýlacak. Týpký Oslo görüþmeleri gibi hiçbir yetkili kurum bunu üstlenmeyecek. Sadece kamuoyunun nabzýný yoklamaya ya da dolaylý olarak bilgilendirmeye yönelik taktiksel siyasi yaklaþýmlar olarak algýlanabilecek. Burada unutulmamasý gereken nokta; yeni sürecin Oslo'nun aksine kamuoyunun bilgisi dahilinde yapýlmasý. … Görüþme notlarýnýn basýna sýzdýrýlmasýný gölgede býrakan BDP heyetinin Kürdistan ziyareti kuþkusuz önemli. Abdullah Öcalan'ýn PKK'nin elindeki rehinelerin 'en kýsa sürede ailelerine kavuþmasý' temennisi PKK'de karþýlýðýný buldu. BDP Eþ Genel Baþkaný Kýþanak PKK'nin elinde tuttuðu kamu görevlilerini serbest býrakacaðýný açýkladý. Kýþanak, "Bize cevaplarýný 1 hafta 10 gün içinde iletecekler. Kaçýrýlan kamu görevlileri konusunda ise bir çalýþma baþlatacaklarýný söylediler" de-

di

Bu hem süreç açýsýndan, hem de Abdullah Öcalan'ýn aldýðý rolün karþýlýðýný bulmasý açýsýndan olumlu bir geliþme. Öncesinde KCK ana davasýnda 10 önemli ismin tahliyesi; geçtiðimiz hafta Ceylanpýnar ve Baðlar KCK davalarýndaki tahliyeler de bu olumlu açýklamanýn önünü açan geliþmelerdi. … Evet, toplum barýþa hazýrlanýyor ve siyasilerin attýðý adýmlar da bu yönde ilerliyor. Balýkesir'de toplu açýlýþ töreninde konuþan Baþbakan Erdoðan, bu yönde mesajlarý vardý. Sýzdýrýlan görüþme ile ilgili açýklamalarda bulunan Baþbakan, medya üzerinden yapýlan karanlýk operasyonlara itibar edilmemesi çaðrýsýnda bulundu. Çözüm sürecini sabote etmeye çalýþanlar olduðunu belirterek basýna yüklenen Baþbakan, 'Batsýn böyle gazetecilik. Yolumuza taþ koymaya çalýþanlar benim, hükümetin ve arkadaþlarýmýn karþýsýndadýr' dedi. … Kýzgýn saclarý soðutma çabasýný meydanlarda diline de yansýtan Baþbakan'ýn "Bizim yaþadýklarýmýzý çocuklarýmýz, torunlarýmýz yaþamasýn diye yürüyoruz" sözleri bu yönde olumluydu. … Basýna sýzdýrýlan görüþme ile ilgili bir açýklama da BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan'dan geldi. Ýmralý görüþmelerinin kendisi tarafýndan sýzdýrýldýðý iddialarýna Erbil'de yanýt veren Tan, "Aslanlar köstebek olmaz, çakallara selam olsun"

3 sýzdýrýlmanýn kendileri tarafýndan yapýlmadýðýný da güzel bir dille anlatmýþ oldu. … Zorlu barýþ yolu dikenlerle, taþlarla dolu… Çözüm yolunda birçok þey tartýþýlýyor. Basýna sýzdýrýlan görüþme notlarýnda bunun þifreleri mevcut. Newroz'da bir ateþkesin uygulamaya konulacaðýndan, çekilmenin þartlarýna ve anayasadaki vatandaþlýk tanýmýna kadar birçok tartýþmalý konunun sinyalleri mevcut. Yani anlaþmaya varýlan herhangi bir nokta yok. Basýna sýzdýrýlan görüþme notlarý en azýndan ilgili tüm çevrelerin bir þekilde ön bilgilendirmesine yönelik de olabilir. Haberin Namýk Durukan tarafýndan yapýlmasý da bu minvalde ilginçti. Söylendiði gibi kamuoyunda ters bir tepkinin oluþmasýný amaçlasa da þimdilik böyle bir þey yok. Zira görüþme notlarýnda müzakere süreci ile ilgili þifreler kamuoyu ile paylaþýlmýþ oldu. Sade vatandaþýndan konu ile ilgili herkes "Kandil'e yapýlan operasyon"ýn gölgesinde ucusundan kýyýsýndan ve az çok bilgi sahibi olunan noktalarda bilgi sahibi oldu. … Müzakere karþýtý olanlarýn provokasyon amaçlý giriþimleri süreç içinde þüphesiz olacaktýr ama bu tür giriþimleri boþa çýkartacak kadar güçlü bir kamuoyu desteði eskisinden daha güçlü olarak mevcut.

Küçük çocuðun acý sonu Ceylanpýnar'da otomobilin çarptýðý 2 yaþýndaki çocuk yaþamýný yitirdi. Küçük çocuðun yakýnlarý hastanede sinir krizi geçirirken, otomobil sürücüsü H.Y gözaltýna alýndý ÞANLIURFA'nýn Ceylanpýnar ilçesinde otomobilin çarptýðý 2 yaþýndaki çocuk yaþamýný yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi, Alparslan Ýlköðretim Okulu yakýnlarýnda evinin önünde oynayan Büþra B.'ye (2) H.Y idaresindeki plakasý belirlenemeyen otomobil çarptý. Ceylanpýnar Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan küçük çocuk tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Küçük kýzýn yakýnlarý hastanede sinir krizi geçirirken, otomobil sürücüsü H.Y gözaltýna alýndý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)

Mardin’de trafik kazasý: 2 kiþi yaralandý MARDÝN-Kýzýltepe karayolunda aþýrý hýz ve dikkatsizlikten dolayý meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre kaza, Mardin-Kýzýltepe karayolu havaalaný karþýsýnda meydana geldi. Ayþegül T. idaresindeki 47 PL 818 plakalý otomobil ile Hüseyin D. idaresindeki 47 PT 288 plakalý otomobil, havaalaný virajýnda aþýrý hýz ve dikkatsizlik nedeniyle çarpýþtý. Kazada her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, araç sürücülerinden biri Mardin Devlet Hastanesi'ne, diðeri ise Kýzýltepe Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Yaralýlarýn saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu ve kazayla ilgili soruþturma baþlatýldýðý bildirildi. (ÝHA)


4

GÜNDEM

4 Mart 2013 Pazartesi

Esrarengiz duman tedirgin ediyor Diyarbakýr’da yol kenarýnda bulunan ve çatlak oluþan topraktan kaynama sesi ve duman çýkmasý çevre sakinlerini endiþelendirdi. Çatlaðýn oluþtuðu toprak altýndan su kaynama sesi ile birlikte yükselen dumanýn aðýr koku yaymasý yurttaþlarý tedirgin ediyor

DÝYARBAKIR'da topraktan çýkan duman yurttaþlarý tedirgin ediyor. Merkez Kayapýnar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Hülya Tugay Ýlköðretim Okulu yanýnda yol kenarýnda boþ bir arazide topraktan yükselen duman ve fokurdama sesinin ne olduðunu bilmediklerini belirten yurttaþlar, yetkililerin bu olayý araþtýrmasýný istedi.

‘Ýncelenmesini istiyoruz’

Yol kenarýnda bulunan elektrik direðinin yanýnda dumanýn çýktýðý toprak çatlaðýnýn sýcak olmasý da çevredeki insanlarýn meraklarýný arttýrdý. Çevredeki yurttaþlarýn söylemesi üzerine olaydan haberdar olduklarýný belirten Mehmet Çavdar, yaklaþýk 2 aydýr ayný bölgeden dumanlarýn yükseldiðini dile getirdi. Çavdar, "Burayý çevredeki vatandaþlar görüp bize bilgi verdi. Topraktan çýkan duman kokusu kükürtlü su olduðu izlenimi veriyor ama yine de merak ediyoruz.

Marul ekme zamaný! Çiftçilik yaparak ailesinin geçimini saðlayan Sabri Yazar, ilkbaharýn gelmesiyle sezonun sebzelerinden olan marullarý Hevsel bahçelerindeki tarlasýna ekmeye baþladý

Topraktan fokurdama sesi geliyor. Sýcak su kaynaðý olabilir ama yine de ne olduðunu bilmiyoruz. Yetkililerin incelemesini istiyoruz" dedi.

‘Duman zehirli olabilir!’

Dumaný görüp geldiðini belirten Mehmet Gök ise, toprak çatlaðýnýn sýcak olduðunu söyledi. Gök, "Buradan geçerken dumaný fark ettim, dumanýn yanýna geldiðimde çatlakta fokurdama sesi duydum. Çatlaktan parmaklarýmý aþaðý doðru koyduðumda parmaklarým ýsýndý. Yetkililerin bu olay ile ilgili inceleme yapmasýný bekliyoruz" diye konuþtu. Hülya Tugay Ýlköðretim Okulu yanýndaki bu olayýn mutlaka incelenmesi gerektiðini belirten çevre sakinleri, bu dumanýn zehirli olabileceðini de söyledi. Bu ihtimalin göz önünde bulundurulmasýný isteyen yurttaþlar, çocuklarýna zarar gelmeden yetkililerden dumanýn kaynaðýnýn ne olduðunun araþtýrýlmasýný beklediklerini kaydetti.

DÝYARBAKIR surlarýnýn dibinde bulunan ve kentin tek yeþil alaný olarak bilinen Hevsel bahçelerinde, geçimini çiftçilik yaparak saðlayan yurttaþlar tarlalarýnda ürettikleri sebzelerle Diyarbakýr'ýn sebze ihtiyacýný karþýlayarak gelir elde ediyor. Tarlasýnda yýlda 2 kez marul fideleri eken Sabri Yazar isimli yurttaþýn gözü sonbahar ve ilkbahar aylarýnda. Fidelerinin söküm ve dikim aþamalarý büyük özen isteyen marullardan verim alýnabilmesi için sakin ve kapalý havalarda dikim iþlemi yapýlýyor. Fidelerin yaprak ve köklerinin zedelenmemesi için azar azar çýkarýlarak elde taþýnabilir küçük tahta kasalara konduðunu söyleyen Yazar, fideleri fazla bekletmeden diktiklerini aktardý. Fidelerini ektikten 40 ile 45 gün sonra hasada baþladýklarýný anlatan Yazar, ilk 20 günün ardýndan marullarý haftada bir ilaçladýðýný söyledi. Yazar, 6 dönümlük tarlasýnda daha önceden tohumunu ektiði marullarý daha sonra pazarcýlara sattýðýný kaydetti. Yazar, tarlasýnda ektiði marulu hasat ettikten sonra, yeni mahsul ekmek için çalýþacak iþçi bulduðunda pýrasa veya roka ekerek, ailesinin geçimini saðlamayý planladýðýný belirtti. (DÝHA)


5

GÜNDEM

4 Mart 2013 Pazartesi

Sterilize kitap dönemi

Kitap yýkama cihazlarý, yüzlerce kitapseverin elinden geçerek saðlýk açýsýndan kaðýt para kadar risk taþýyan kitaplarý okuyucuya steril bir þekilde ulaþtýrýrken, Diyarbakýr Ýl Halk Kütüphanesi Müdürü Özbek, “Titiz vatandaþlarýmýz da kütüphanemizden gönül rahatlýðýyla kitap alýp kullanabilirler” dedi da da bilgi veren Özbek, ''Kitaplarýn bir dakikadan kýsa bir süre içinde temizliði bitiyor. Bu süre uzun bir süre deðil. Onun için okuyucularýmýz, buradan aldýklarý kitaplarý temizleme konusunda zaman kaybý gibi bir kaygý taþýmadan kitaplarýný temizleyebiliyorlar. Kitaplarýmýz ödünç alýnabildiði için, ödünç alan okuyucularýmýz kitabý alýrken sterilize edip ödünç alýyor. Okuyucu kitabý teslim ettiðinde, kitap tekrar sterilize edilip raflara konuluyor. Kitaplarýmýz sirkülasyon halinde olduðundan sürekli dezenfekte edilmiþ oluyorlar'' açýklamasýnda bulundu.

Kitapta mikrop ve virüse son

DÝYARBAKIR - Günlük ziyaretler ve ödünç alma servisinden kitap alýnmasý suretiyle yüzlerce hatta binlerce kitapseverin elinden geçen kitaplar, halk saðlýðý açýsýndan kaðýt para kadar risk taþýyor. Daha önce okuyucudan döndüðünde herhangi bir temizlik iþlemi yapýlmayan sadece yýpranma durumunda onarýlan kitaplar, artýk otomatik makinelerle sterilizasyon iþlemi gördükten sonra raflara yerleþtiriliyor ve yeni okuyucuya temiz bir þekilde ulaþýyor.

‘Kimyasal bir iþlem deðil’

Yaklaþýk 2 aydýr kitap yýkama makinesinin kullanýldýðý Diyarbakýr Ýl Halk Kütüphanesi'nin Müdürü Ahmet Özbek yaptýðý açýklamada, kitap

yýkama makinesinin dünyada yeni olduðunu Güney Kore'de icat edilen bu makinenin Türkiye'de ilk olarak Trakya Üniversitesi'nde kullanýldýðýný ardýndan yurt geneline yayýlmaya baþladýðýný söyledi. Kitap yýkama dedikleri uygulamanýn suyla yýkama veya kimyasal bir iþlem olmadýðýný ifade eden Özbek, þöyle dedi: "Kitap yýkama makinesi deyince okuyucularýn ödünç alarak kullandýklarý kitaplarýn dezenfekte edilip kitaplarýn bulaþýcý hastalýklardan, mikroplardan ve virüslerden arýndýrýlmasý þeklinde anlamamýz gerekiyor. Cihaz bu iþ için özel olarak üretilmiþtir. Kitap yýkama cihazý kitaplarý ultraviyole ýþýnlarla temizliyor. Bu mor ötesi dediðimiz ýþýnlardýr, her-

hangi bir kimyasal kullanýlmýyor. Ýnsan saðlýðýný olumsuz etkileyecek herhangi bir kimyasal kullanýlmamasý da bizim için bir avantajdýr. Bu da cihazý gönül rahatlýðýyla kullanmamýzý saðlýyor." Makinenin, ultraviyole ýþýnlar ve toz filtreleri sayesinde, hem kitaptaki tozu hem de mikrobik, virütik zararlýlarý temizleyip sterilize ettiðini vurgulayan Müdür Özbek, Bu uygulamanýn kitaba hiç bir zararýnýn olmadýðýný, aksine kitap temizlendiði dezenfekte edildiði için, onu daha uzun süre kullanýmýmýzý saðlayacak bir takým þeyler katabileceðini söyledi.

‘Bir dakikada temizleniyor’

Kitap yýkama sýklýðý ve yýkama süresi hususlarýn-

Özbek, vatandaþlardan uygulama konusunda çok olumlu tepkiler aldýklarýný özellikle temizlik konusunda hassasiyeti olan okuyucularýn memnuniyetlerini dile getirdiklerini belirtti. Sterilizasyon iþleminin okuyucularda ciddi bir rahatlama saðladýðýný, bunun kendilerine de yansýdýðýný anlatan Özbek, ''En azýndan okuyucularýmýza verdiðimiz kitaplarýn temizliðinden emin oluyoruz. Ayrýca bu uygulama, kütüphane çalýþanýnda da ciddi bir rahatlama saðlamýþ durumda. Çünkü ayný kitaplara bizim personelimiz de dokunuyor. Kitap yýkama cihazý bu anlamda hem okuyucumuzu hem personelimi-

zi rahatlatmýþtýr. Yýkama sonrasýnda kitap güzel bir koku yayýyor. Titiz vatandaþlarýmýz da kütüphanemizden gönül rahatlýðýyla kitap alýp kullanabilirler çünkü cihazýmýz sayesinde, kitaplarýn hiç bir mikrop virüs taþýmadýklarýndan emin olacaklardýr'' þeklinde konuþtu.

‘Uygulamadan memnunuz’

Öte yandan kütüphane üyesi lise öðrencisi Gözde Serçek, uygulamadan memnuniyetini dile getirerek, ''Daha önce aldýðýmýz kitaplarýn ne kadar güvenilir olduðunu bilmiyorduk. Her türlü hastalýða yol açabilirlerdi. Kitap temizleme makinesini kullanýyoruz, bizler için çok iyi oldu. Uygulamadan sonra temizlik konusunda güven artýnca daha çok kitap alýyoruz. Uygulamadan çok memnunuz'' dedi. Bir diðer okuyucu Yeliz Karadavut ise, uygulama hakkýnda þunlarý söyledi: ''Bir okuyucu olarak kitap yýkama makinesini ilk defa bu kütüphanede gördüm. Makine bir yýkamada bir kitap alabiliyor. Bakterileri ve kitabýn tozunu temizliyor. Bence güzel bir uygulama çünkü bir kitaba belki yüz kiþinin eli deðiyor. Kitabýn ne tür bir mikrop barýndýrdýðýný, ne tür bakteri taþýdýðýný bilmiyoruz. Bence kitap yýkama makinesi her kütüphanede bulunmalýdýr.''


6

GÜNDEM

4 Mart 2013 Pazartesi

‘Baska Besna’lar öldürülmesin’ ‘Kadýn ölümleri son bulsun’

BDP Diyarbakýr Kadýn Kollarý üyeleri Kulp ilçesine baðlý Özbek köyüne giderek Besna Çelik’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Burada Konuþan Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Hafize Ýpek, “Bu tür kadýn cinayetleri artýk dursun istiyoruz. Baþka Besna’lar öldürülmesin diyoruz” dedi DÝYARBAKIR - Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakýr Kadýn Kollarý, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü vesilesiyle, iki ay önce kaybolan ve geçtiðimiz günlerde Batman'ýn Gercüþ ilçesi Kozlu köyünde korucular ve jan-

darma ekipleri tarafýndan yol kenarýna yakýn bir bölgede cesedi bulunan Besna Çelik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. BDP Diyarbakýr Kadýn Kollarý üyeleri Kulp ilçesine baðlý Özbek köyüne giderek Besna

Çelik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyaretine Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Hafize Ýpek, BDP Kulp Ýlçe Baþkaný Recep Aslanhan ile çok sayýda kadýn katýldý.

Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Hafize Ýpek, sözün bittiði yerde insanlýðýn da bittiðini gördüklerini söyledi. Besna Çelik'in insanlýk dýþý bir þekilde öldürüldüðünü söyleyen Ýpek, "Umarýz en kýsa süre içerisinde Besna kardeþimizin failleri yakalanýr ve hak ettikleri cezalarý alýr. Umarýz bu kadýn ölümleri son bulur ve umarýz bu sonuncusu olur. Bu nedenle bizim sözümüz bitmedi. Biz, yaþadýðýmýz acýya raðmen, yüreðimize taþ basarak konuþacaðýz ve haykýracaðýz. Bu tür kadýn cinayetleri artýk dursun istiyoruz. Baþka Besna'lar öldürülmesin diyoruz" þeklinde konuþtu. Barýþ Anneleri adýna açýklamalarda bulunan Sabiha Yýldýrým ise, "Allah bu acýlarý baþka analara yaþatmasýn. Besna Çelik, þiddete ve iþkenceye maruz kalarak hunharca öldürülmüþtür. Besna Çelik bu vesileyle þehittir" dedi.

Cavidan Yaman güven tazeledi DÝYARBAKIR - Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Ergani Ýlçe Baþkanlýðý 2. Olaðan Kongresi'nde tek liste ile gidilen seçimde Cavidan Yaman yeniden baþkanlýða seçilerek güven tazeledi. Ergani ilçesinde bir düðün salonunda yapýlan kongreye Ergani Belediye Baþkaný Fesih Yalçýn, BDP Ýl Eþ Baþkaný M.Emin Yýlmaz, parti meclis üyeleri Ýnan Kýzýlkaya, Dr. Remzi Azizoðlu, BDP Çermik ve Egil ilçe yöneticileri ve delegeler katýldý. Kongrede oluþturulan divan kurulunun ardýndan eski parti yönetiminin faaliyet ve mali raporu okundu. Konuþmalarýn ardýndan tek liste ile gidilen seçimde oy kullanan delegeler Cavidan Yaman yönetimini yeniden seçti. Seçimin ardýndan bir konuþma yapan Cavidan Yaman, yeni yönetim olarak önümüzdeki barýþ sürecine katký sunarak herkesi kucaklayan bir politika yürüteceklerini söyledi. (ÝHA)

AKP’li Vekil Beyaz’dan taziye ziyaretleri DÝYARBAKIR- AKP Diyarbakýr Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TMMB) Baþkanlýk Divaný Üyesi Mine Lök Beyaz, bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere geldiði Diyarbakýr'da taziye ziyaretlerinde bulundu. Diyarbakýr'ýn Çüngüþ ilçesine giden AKP Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, Yukarý Þehler Belde Belediye Baþkaný Emin Çelik'in vefat eden annesinin taziyesine katýldý. Belediye Baþkaný Çelik ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileyen Beyaz, ailenin acýsýný paylaþtý. Beyaz daha sonra Çüngüþ ilçesine baðlý Yeniköy'e geçerek vefat eden Ýl Genel Meclisi üyesi Ramazan Demir'in babasý için kurulan taziye evini ziyaret etti. Ramazan Demir ve yakýnlarýna baþsaðlýðýnda bulunan Beyaz, taziye ziyaretlerinin ardýndan Çüngüþ ilçe merkezine geçti. (ÝHA)

Ýdil’de bir kadýnýn intihar ettiði iddiasý ÞIRNAK - Ýdil'in Tepecik köyünde genç bir kadýnýn intihar ettiði iddia edildi. Þýnak'ýn Ýdil ilçesine baðlý Tepecik köyünde ikamet eden Nezihe Oktan (19) adlý genç kadýnýn evin tavanýna astýðý iple intihar ettiði iddia edildi. Köy minibüsü ile Nusaybin'e getirilen cenaze buradan belediyenin tahsis ettiði ambulansla otopsi yapýlmasý amacýyla Diyarbakýr Adli Týp Kurumu'na gönderildi. (DÝHA)


7

KADIN VE YAÞAM

4 Mart 2013 Pazartesi

‘Kadýn deðil aile düþünülüyor’ BDP’li Sebahat Tuncel, AKP’nin esnek çalýþmayý yasal hale getirmek için bazý deðiþikliklere imza attýðýný belirterek, “Kadýnlar piyasanýn keyfine terk ediliyor. Kadýn emeðinin maliyeti de böylece düþürülmüþ oluyor” dedi

BDP Ýstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, AKP'nin uzun süredir neo liberal politikalarýnýn sonucu olarak esnek çalýþmayý yasal hale getirmek için bazý deðiþikliklere imza attýðýný belirtti. Tuncel, "Bu politika, emek sömürüsü üzerinden yapýlan güvencesiz ve kayýtdýþý çalýþmayý örtmenin baþka yolu. Kadýnlarýn esnek çalýþmayla birlikte güvencesiz çalýþ-

masý ve piyasada hak ve özgürlüklerinin kýsýtlanmasý hedefleniyor. Kadýnlar piyasanýn keyfine terk ediliyor. Kadýn emeðinin maliyeti de böylece düþürülmüþ oluyor" dedi.

Aile kavramý güçlendiriliyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Fatma Þahin'e de söz konusu çalýþma sistemiyle ilgili tepkilerini yansýttýklarýný bildiren

Tuncel, Þahin'in kaygýlarýný göz ardý ettiðini anlattý. "Projenin kadýnlar açýsýndan þöyle bir boyutu var; esasta aile kavramý güçlendirilmek isteniyor. Bu tip projelerle aslýnda çalýþma yaþamý söz konusu olduðu için Çalýþma Bakanlýðý ilgilenmeliyken; Aile Bakanlýðý ilgileniyor" diyen Tuncel, bunun nedenini ise þöyle açýkladý: "Konuyla Aile Bakanlýðý'nýn ilgilenmesi ise doðrudan AKP zihniyetiyle ilgili. Yeni muhafazakar bir toplum yaratýlmak isteniyor. Ýdeolojik olarak kendi durduklarý yerden kadýna, topluma bakýþ açýsý geliþtirecek; ideolojik perspektiflerine uyumlu yeni bir toplum yaratýlmak isteniyor." "AKP'nin aileye yatýrým yaptýðýný ve kadýnýn, mücadeleleriyle elde ettiði kazanýmlarýna da son vermek istediðini" kaydeden Tuncel, kadýný sadece ailenin ferdi olarak görmek istediðini de belirtti. Geleneksel olarak, aileyi yeniden þekillendirmeye çalýþtýklarýný da vurgulayan Tuncel, sa-

dece esnek çalýþma meselesinin deðil, eðitimde, kültürel yaþamda da bunun hedeflendiðini sözlerine ekledi. Hükümetin söz konusu proje için kadýn istihdamýnýn artýrýlmasýný gerekçe gösterdiðine deðinen Tuncel, "Oysa kadýnýn toplumdaki yerinin güçlenmesinden çok kadýn emeðinin nasýl pazarlanacaðý, nasýl sömürüleceði belirlenmiþ oluyor. Piyasada ucuz emek olarak yer almasý ve esnek çalýþma, hem aileyi devam ettirecek hem de fason iþleri" dedi.

‘Bütçe artýrýlýyor ama...'

BDP Milletvekili Sebahat Tuncel, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nýn bütçesinin yüzde 66 artýrýldýðý bilgisini vererek, þunlarý kaydetti: "Ýlk baþta pozitif bir giriþim olarak görülüyor. Ama nerelere kullanýldýðýna baktýðýmýzda durumun politik mesele olduðunu anlýyoruz. Sosyal yardým adý altýnda, yoksulluk fonu adý altýnda kadýnlarý, yoksullarý kendine

kullanmayý öðrendim. 6 yýl gibi çalýþtým. Muþ ve Ýstanbul'a git gel yapmaktan usandým. Bir hayalim varsürede baþarý kýsa e riyl iþye ðý açtý da altýn tlar þar zor dý, o da bir iþyeri kurmaktý. Muþ’ta çok i imin geç rak sata i üler örg iþi Bir kadýn olarak hep o düel saðlayan Zeynep Aktaþ adlý kadýn, þüncem vardý. Bunu gerattý saðlarken, birçok kadýna da iþ olanaðý yar çekleþtirmek için Muþ'a le lelik Böy adý. baþl maya geldim. Zor þartlar altýnda aðý olan iþ da na kadý ok birç baþladým. Zorluklara raðyaratan Aktaþ, aldýklarý men küçük bir butik dükürünleri iþyerinde satarak kaný açtým. Hem tabularý geçimini saðlýyor. Aktaþ'ýn yýkmak ve hem kendi iþimi müþterilerinin büyük bölü- kurmak için çabaladým, mü ise kadýnlardan oluþu- kendi dükkanýmý kurdum. yor. Ýþyerinde çocuk giyim Birçok kadýn arkadaþa da yapýlan örnek olduðumu düþünüeþyalarýndan, r bir- yorum. Her þeyden önce kada a dikiþ-nakýþlar þ, kendi memleketimde kendi Akta n sata ü ürün çok el nlakadý terek büyü ini iþyer ayaklarým üzerinde durrý akla olan iþ fazla daha ra mayý, kendi ihtiyaçlarýmý yaratmak istediðini söylü- karþýlamayý ve kazanmayý yor. öðrendim. En önemlisi aisondaha þ, Akta an çalýþ de ar bileme ve topluma bir kadýþartl yapa r zor ‘Kadýnýn nele MUÞ'ta çok rek nýn neler yapabildiðini isaltýnda açtýðý iþyeriyle kýsa ra Muþ merkeze gele leceðini gösterdim’ olmak Yýllarca Ýstanbul'da gi- patladým. Daha iyi sürede baþarýlý çalýþmalar küçük bir butik dükkaný lý iþ fark daha yapan Zeynep Aktaþ adlý açtý. Ýlk olarak tekstil atöl- derek, tekstil atölyelerinde ve kadýnlara bave ek erm göst kadýn, el iþi örgüleri sata- yesinde öðrendiði el ürün- çalýþtýðýný dile getiren Ak- sahalarý um. lýyor çaba için n, ak rak geçimini saðlarke lerini yaparak iþ yerinde taþ, "Muþ'ta iþ olanaklarý ol- þarm ama birçok kadýna da iþ olanaðý satmaya baþlayan Aktaþ, el madýðý için Ýstanbul'a gidip Bu iþyeri hayal idi, ekgerç ek eder e bul'a adel Ýstan müc rca til iþinyarattý. Yýlla ürünlerine ilgi artýnca bu çalýþýyordum. Teks þtu. konu diye " neleri rdim leþti atöly til ine teks tým. Mak giderek, kez de evlerden sipariþ al- de baya çalýþ

Hem kazanýyor hem kazandýrýyor

baðlamak için kullanýlýyor. Bunu hak olarak vermiyor; siyasi tercihler üzerinden veriyor. Sosyal yardýmlar yaptýðý zaman kendisine oy vermek zorunda býrakýyor." Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç'ýn "Gençlik kamplarýnda, gençlik trenlerinde, vesaire, gençlik etkinliklerinde kýz ve erkek gençlerimizi ayrý ayrý dönemler halinde kamplara almaya baþladýðýmýz doðrudur. Ailelerine karþý bir mesuliyetimiz var" sözlerini hatýrlatan Tuncel, "AKP, haremlik selamlýk bir zihniyet oluþturmak istiyor. AKP kadýný ikincil gören, özgür birey olarak deðil de sadece ailenin parçasý ve mülkiyet olarak gören bir zihniyeti temsil ediyor" diye konuþtu. Kadýn örgütleriyle birlikte hükümetin kadýn karþýtý politikalarýyla mücadele edeceklerini belirten Tuncel, "Üç çocuk meselesi, kürtaj yasaðý gibi söylemlerle birlikte kadýna dönük saldýrýlar artýrýldý. Hepsinin bu politikalarla, zihniyetle ilgisi var" dedi.

‘Kadýnlar daha rahat davranýyor’

Ýlk zamanlar kendi yaptýðý ürünleri pazarladýðýný, ancak daha sonra talep arttýðý için evlerden sipariþ aldýðýný belirten Aktaþ, bundan sonra hedefinin iþyerini büyüterek, kadýnlara iþ olanaklarý yaratmak olduðunu kaydetti. Aktaþ, "Genelde müþterilerim kadýndýr. Kadýnlar daha rahat davranýyorlar. Ýsteklerini çok rahat bir þekilde söylüyorlar. Toplumun bakýþ açýsýný, kadýnlarýn iþ yeri açma gibi bir özgürlüklerinin olmadýðý görüþünü biraz da olsa yýkmaya çalýþtýk. Bu iþhanýnda kadýn esnaf olarak iki kiþi varýz. Ancak burada bütün esnafýn bakýþ açýsýný deðiþtirdik. Bu bizim için çok önemliydi. Kadýn isterse en güzelini ve en iyisini yapabilir. Toplumun baskýsý vardýr. Fakat baþarýlý olduðunuz sürece toplum da bunun farkýna varýyor. Ýþlerimiz normal iyi gidiyor" dedi. (DÝHA)


8

POLÝTÝKA

4 Mart 2013 Pazartesi

‘Bu sorunu çözeceðiz’ Balýkesir’deki sivil toplum örgütleri ile bir araya gelen Baþbakan Erdoðan, burada Kürt sorununun çözümüne iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Erdoðan, “Ne yaparlarsa yapsýnlar, bu ülkenin, bu milletin kutlu yürüyüþünü engelleyemeyecekler. Biz Allah’ýn izniyle, sizinle birlikte inþallah bu sorunu çözeceðiz” dedi

BALIKESÝR'de ziyaretlerde bulunan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, kentteki sivil toplum örgütleri ile bir araya geldi. Burada Kürt sorununun çözümüne iliþkin deðerlendirmelerde bulunan Erdoðan, "Ne zaman adým atsak, karþýmýzda duvarlar örüldü. Ne zaman bir giriþimde bulunsak, karþýmýzda hendekler bulundu. Ne zaman harekete geçsek, karþýmýzda provokasyonlar, tahrikler, sabotajlar bulundu. Bunlarýn hiçbiri bizi yýldýrmadý. Ne önümüze örülen duvarlar, ne kazýlan hendekler, ne provokasyonlar, ne sabotajlar bizi yolumuzdan çevirmedi. Biz, 'bu iþi inþallah çözeceðiz' dedik'' dedi.

‘Çýkýþ yolunu þu anda deniyoruz’

Baþbakan Erdoðan, Abdullah Öcalan'ýn 27 Temmuz 2011'den bu yana avukatlarý ile görüþtürülmemesini, ''yalan yanlýþ haber getirip taþýdýklarý" iddiasý ile savundu. Bu gerekçe ile Öcalan'ý yalnýzca ailesiyle görüþtürdüklerini belirten Erdoðan, ''Bunlarýn da bize ulusal ve uluslararasý çerçevede bir

þeyler kazandýrdýðýna da inanýyoruz. Buradan eðer bir çýkýþ olacaksa, biz bu çýkýþ yolunu þu anda deniyoruz, deneriz ve bundan da yýlmayýz ve birilerine raðmen de bunu erteleyemeyiz. Buna raðmen de biz bu adýmý attýysak bir çözüm yolu olduðu için'' diye konuþtu.

‘Mektup için operasyonlar durmadý’ Genelkurmay Baþkanlýðý, Öcalan'ýn mektubunun Kandil'e ulaþtýrýlmasý için 'operasyonlarýn durdurulduðunu' iddia eden haberler hakkýnda açýklama yaptý. Açýklamada, iddialarýn gerçeði yansýtmadýðý belirtildi

ANKARA - "Öcalan'ýn mektubunun Kandil'e ulaþabilmesi için bölgedeki operasyonlar durduruldu" þeklinde bazý basýn yayýn organlarýnda çýkan haberlere, Türk Silahlý Kuvvetleri'nden yalanlama geldi. Genelkurmay Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, 'Kandil'e git-

mek üzere yola çýkan BDP-DTK heyeti'nin ulaþýmýný güvenli bir þekilde saðlayabilmesi için bölgedeki operasyonlarýn durdurulduðu yönündeki iddianýn gerçekdýþý olduðu' belirtildi. Açýklamada, "gerek duyulduðu takdirde" operasyonlarýn devam edeceði vurgulandý.

‘Bu prangayý söküp atacak’ ''Felaket tellallarý, savaþ baronlarý, karamsarlar, kötümserler, oy avcýlarý boþuna çýrpýnýyorlar" diyen Erdoðan, þöyle devam etti: "Ne yaparlarsa yapsýnlar, bu ülkenin, bu milletin kutlu yürüyüþünü engelleyemeyecekler. Biz Allah'ýn izniyle, sizinle birlikte inþallah bu sorunu

çözecek, Türkiye'nin ayaðýndaki bu prangayý söküp atacak, geleceðe çok daha farklý þekilde yürümeye devam edeceðiz. Annelerin aðladýðý bir ülke hiçbir þekilde bayýndýr bir ülke olmaz, olamaz. Annelerin aðýdýný durduracak, Allah'ýn izniyle o annelerin hayýr dualarýyla inþallah 2023'e çok farklý þekilde gireceðiz.'' (DÝHA)

Meclis’te 2B görüþmeleri sürecek TBMM Genel Kurulu'nda, tarýmda kullanýlan 2-B arazileri için rayiç bedelin yüzde 50 olarak uygulanmasýný öngören yasa teklifinin görüþmelerine devam edilecek ANKARA - TBMM Genel Kurulu'nda, geçen hafta görüþmeleri yarým kalan tarýmda kullanýlan 2-B arazileri için rayiç bedelin yüzde 70 yerine yüzde 50 olarak uygulanmasýný öngören yasa teklifine devam edilecek. Geneli üzerindeki görüþmeler tamamlanan Teklif, tamamen tarýmsal amaçlý kullanýlan ve üzerinde mandýra, sera, aðýl kümes gibi yapýlar bulunan yerler için taþýnmazýn yüzölçümüne ve hak sahibi olunan taþýnmaz sayýsýna bakýlmaksýzýn, bu yerlerin, geçimini çiftçilikle saðlayan hak sahiplerine satýþýnda satýþ bedelinin, rayiç bedelin yüzde 50'si olarak hesaplanmasýný öngörüyor. Genel Kurul'da bu teklifin yasalaþmasýnýn ardýndan

Elektrik Piyasasý Kanunu Tasarýsý ele alýnacak. Temel Kanun olarak görüþülecek olan tasarý, kamu ve özel sektör üretim þirketleri ile organize sanayi bölgesi tüzel kiþiliðinin elektrik üretimi yapabilmesine imkan tanýyor. Tasarýya göre, ÝMKB ile TEÝAÞ tarafýndan iþletilen piyasalar dýþýndaki organize toptan elektrik piyasalarýnýn iþletim faaliyetini yürütmek üzere EPÝAÞ unvanlý yeni þirket kurulacak. Faaliyet lisansý en çok 49 yýl için verilecek. Üretim, iletim ve daðýtým lisanslarý için geçerli olan asgari süre 10 yýl olacak. Daðýtým þirketi, daðýtým bölgesindeki genel aydýnlatma ve bunlara ait gerekli ölçüm sistemlerinin tesis edilmesi ve iþletilmesinden de sorumlu olacak.


4 Mart 2013 Pazartesi

9

POLÝTÝKA

“Tutanaklar üzerinden siyaset yapýlmamalý” BDP'li heyetin Ýmralý Adasý'nda yaptýðý görüþme tutanaklarýnýn basýn sýzmasýna iliþkin açýklamalarda bulunan Abdullah Öcalan'ýn kardeþi Mehmet Öcalan, tutanaklar üzerinden siyaset yapýlmamasý gerektiðini belirterek, “Bazý þeylerin süreci etkilememesi için dikkate alýnmasý daha uygun olabilirdi” dedi ÞANLIURFA - Abdullah Öcalan'ýn kardeþi Mehmet Öcalan, son günlerde yaþanan geliþmelere iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Yaklaþýk bir hafta önce aðabeyiyle görüþtüðünü belirten Öcalan, "Süreçle ilgili bazý þeyler söyledi. Bana isim listesi verdi. 'Ben bu arkadaþlarla görüþmek istiyorum eðer genel baþkanlarýn, eþ baþkanlarýn üzerinde dedikodu devam ediyorsa, gelemeyecek durumdalar ise, bana bu üç ismi verdi o arkadaþlara bildirirsiniz, o arkadaþlarýn gelmesi gerekir' dedi. BDP heyeti, Kandil'e gidince de bilgi vermediler gelince de bilgi vermediler. Zaten basýnda da takip ediyoruz bunun gizli bir tarafý yoktur. Kamuoyu görüyor ne yapýldýðýný" diye konuþtu.

‘Bunlar hassas konulardýr’

Görüþme tutanaklarýnýn kamuoyunda tartýþýldýðýný hatýrlatan Öcalan, "Bu gazetecilik diyebilirler ama bunlar hassas konulardýr. Kan akýyor, bu kanýn durmasý gerekiyor. Bunun için bunlarýn manþetten verilmesi uygun deðil, doðru da deðildir. Yapanlar, veren insanlar belki o gazetecilik dolayýsýyla bir þeyler kazanmaya çalýþýyor ama çok ahlaki ve insani olarak görmüyorum ve doðru bir þey olduðunu da sanmýyorum. Bazý þeylerin süreci etkilememesi için dikkate alýnmasý daha uygun olabilirdi" dedi.

‘CHP katký sunmalý’

Öcalan, sözlerini þöyle sürdürdü: "Bazý kiþiler, bazý siyasi partiler, bu ülke 30 yýldýr kan aðlýyor, o annelerin gözyaþýna ne zaman derman olacaklar? Bu süreci bloke etmek isteyen eðer partiler ise, eðer siyasi kiþiler ise, demokratik kurumlar ise, buna engel olmuyorlarsa sanýyorum ileriki aþamalarda toplum bunu dikkate alabilir. Politik anlamda, siyasi anlamda bir þeyler kazanmak istiyorlar. Bana göre bu ahlaki deðildir. Katký sunmalarý gerekir. MHP zaten ben milliyetçi partiyim diyor ama CHP ben sosyal demokratým diyor. En azýndan CHP buna katký sunmalýdýr. CHP uzak durumda sayýn Kýlýçdaroðlu üç günden beri o notlarý kullanýyor, notlar üzerinden siyaset yapmamalý bence. Doðru bir þey deðildir, halk da bunu benimsemiyor. 5-10 milletvekili kazanmak için bu notlarý kullanýyorlar. Yani bu ülke 30 yýldýr 40 yýldýr kan aðlýyor, 100 yýldýr 200 yýldýr bir sorun vardýr. Bu sorun da Kürt sorunudur. Bu sorunun bir an önce çözülmesi lazým, herkesin katký sunmasýný bekliyoruz".

‘Siyasette cambazlýk yapmayacaðýz’

HÜDA-PAR Diyarbakýr il teþkilatýnýn Çýnar'da partinin köy temsilcilerine yönelik gerçekleþtirdiði bilgilendirme seminerinde konuþan Nurullah Gülsever, siyasette cambazlýk yapmayacaklarýný belirterek, zalimlere karþý mazlumlarýn safýnda yer alýp adaleti tesis edeceklerini söyledi

DÝYARBAKIR - HÜDAPAR Diyarbakýr il baþkanlýðý, Çýnar'a baðlý köylerin parti temsilcilerine yönelik parti çalýþmalarý ve yapýlmasý gerekenler hususunda seminer verdi. HÜDA-PAR Ýl Baþkaný Vedat Turgut ile Nurullah Gülsever'in katýldýðý seminerde, partinin teþkilatlanmasý ve çalýþmalarý hakkýnda bilgi verildi. Ýl Baþkaný Vedat Turgut yaptýðý konuþmada, 43 il ve 350 noktada teþkilatlanma çalýþmalarýný en kýsa sürede tamamlamayý hedeflediklerini ve çalýþmalarýn son aþamaya geldiðini söyledi.

‘Ýlçelerde çalýþmalarýmýz devam ediyor’

Vedat Turgut, partiyi kurmadan önce birçok kesimle istiþarede bulunduklarýný ve siyasi alanda böyle bir partiye ihtiyaç duyduklarý için, kuruluþ ve teþkilatlanma çalýþmalarýný baþlattýklarýný ifade etti. Yakýn bir zamanda Diyarbakýr il Teþkilatýnýn, açýlýþýnýn yapýlacaðýný açýklayan Turgut, "Ýlçelerde de çalýþmalarýmýz devam ediyor. Ýnþallah yakýnda Çýnar ilçe baþkan-

‘Baþbakan her agzýný açtýðýnda...’ ANKARA- CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylýgil, yaptýðý yazýlý açýklamada, Baþbakan Erdoðan'ýn söylem ve eylemlerinin giderek Atatürk karþýtlýðýyla beslendiðini ileri sürerek, ''Türkiye Cumhuriyeti'nin Baþbakaný olarak kartvizit taþýyan Recep Tayyip Erdoðan, her gün biraz daha fazla bu Cumhuriyet'in kurucusuna dil uzatmaktadýr. Atatürk'e öylesine bir kýzgýnlýk ve hýnçla saldýr-

Nurullah Gülsever ise, Müslümanlara göre siyasetin mazlumlar ile zalimler arasýnda bir hareket olduðunu, bu gerçeðe bakarak insanlara hangi vaatlerde

bulunacaklarýný belirleyeceklerini belirterek, "Biz mazlumlarýn tarafýnda yer alýp zalimlere karþý muhalefet edeceðiz. Bütün zalimane fikir ve düþüncelere karþýyýz ve reddediyoruz. Biz zulmün yerine adaleti vaad ediyoruz. Her türlü zulme karþýyýz. En büyük vaadimiz halkýmýza þimdiye kadar yapýlan zulme karþý durmak olacaktýr. Gücümüz yeterse adaleti tesis edeceðiz. Þimdiki siyasetçiler gibi cambazlýk yapmayacaðýz. Olmayacak vaatlerde bulunmayacaðýz. Herkese adaletin eþit uygulanmasý için çalýþacaðýmýzý vaad ediyoruz'' dedi. Toplantý soru cevap bölümünden sonra sona erdi.

maktadýr ki aðzýndan çýkaný kulaðý bile duymamaktadýr'' ifadesini kullandý. Erdoðan'ýn her tür milliyetçiliði ayaklarý altýna aldýðýný söylerken duvara tosladýktan sonra çark etmeye çalýþtýðýna iþaret eden Tamaylýgil, þöyle devam etti: ''Erdoðan'ýn kýzgýnlýðý biraz da bugünün 3 Mart olmasýndan kaynaklanýyor. Çünkü, Recep Tayyip Erdoðan için 3 Mart bir kara gündür. Atatürk'ün baþkanlýðýndaki TBMM bir yandan hilafeti ilga ediyor, bir yandan evkaf ve þeriye bakanlýðýný kaldýrý-

yor, bir yandan da eðitim birliði yasasýný çýkarýyor. Baþbakan Erdoðan, Atatürk'ün adýný duyunca küplere binmesin de ne yapsýn. Atatürk ve Cumhuriyet Meclisi Erdoðan'ýn hayallerini, beklentilerini yok ediyor. Bu yüzden her yýl 3 Mart yaklaþýrken Baþbakan'ýn Atatürk'e, Atatürkçülüðe saldýrýsý artýyor'' Tamaylýgil, doðrudan Atatürk'e saldýramayan Baþbakan Erdoðan'ýn her aðzýný açtýðýnda, her adým attýðýnda Atatürk ile ilgili ne varsa ayaklar altýna almaya çalýþtýðýný ileri sürdü.

lýðýnýn açýlýþýný yapacaðýz" þeklinde konuþtu. Maksatlarýnýn Allah rýzasý doðrultusunda çalýþmak ve insanlarýn zulümden kurtulmasý olduðunu, imkanlarýnýn azlýðýna raðmen, Hz. Ýbrahim gibi hak uðrunda mücadele edeceklerini ve Allah'a dayanarak hizmetlerini yapacaklarýný ifade eden Turgut, "Allah'u Teala'dan bu çalýþmalarý hayýrlara vesile kýlmasýný temenni ediyoruz" diye konuþtu.

‘Adaleti vaad ediyoruz’


10

HABER

4 Mart 2013 Pazartesi

‘Boþa çýkarmaya çalýþýyorlar’

DÝYARBAKIR - Bazý programlara katýlmak üzere Diyarbakýr'a gelen Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, gazetecilerle önceki gün akþam yemeðinde bir araya geldi. Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti'nde verilen yemeðe Diyarbakýr'da görev yapan gazeteciler katýldý. Yemekten sonra gazeteciler gündeme iliþkin sorularýný yanýtlayan Bakan Eker, çözüm süreciyle ilgili yaptýðý deðerlendirmede, "Süreç tabi inþallah olumlu bir þekilde geliþecek ve neticelenecek. Her kesin sorumlulukla konuþmasý gerekiyor. Birisi konuþurken, benim acaba söylediðimden süreç zarar görür mü diye düþünmesi lazým" diye konuþtu.

PKK’nin elindeki kamu görevlileri

Bir gazetecinin, BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak'ýn 'PKK'nin elinde bulunan kamu görevlilerinin kýsa bir süre sonra serbest býrakýlacaðýný' söylediðini hatýrlatmasý üzerine Bakan Eker, "Bugün serbest býrakýlacaklarý konusunda açýklamalar yapýldý. Herkes sürece olumlu katký saðlar diye bekliyoruz. Onun dýþýnda bir þey söylemek belki bizi gündeme taþýr bizi tartýþtýrýr ama hepimiz aslýnda tarihi bir sorumluluk taþýyoruz. Bu tarihi sorumluluðun bilincinde olarak yaklaþmamýz lazým" dedi.

‘Çatýþmadan besleniyorlar’

Çözüm sürecinde muhalefetin tavrýný soran gazetecilere yanýt veren Bakan Eker, "Biz milletin çok büyük kesiminden bu sürecin desteklendiðini görüyoruz. Ama ana muhalefet partisi ve MHP sözcüleri, maalesef bu konuda çok sert bir

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, çözüm süreciyle ilgili, “Biz, milletin çok büyük kesiminden bu sürecin desteklendiðini görüyoruz. Ama ana muhalefet partisi ve MHP sözcüleri, maalesef bu konuda çok sert bir d ý ü s üslupla bunu engellemeye, þýnda lupla o l m a z bunu enzarar vermeye, boþa ama Türkiye gellemeye, çýkarmaya Cumhuriyeti zarar vermeye, devlet bütün kuçalýþýyor” boþa çýkarmaya çarumlarýyla hükümet lýþýyorlar. Bunu zaten dedi ayný þekilde ve iktidar millet görüyor. Çünkü çatýþmadan besleniyorlar diye düþünüyorum. Esasen meselenin geliþmesinde bu iki partinin sorumluluðu ve rolü var. Onlarýn kodlarý meseleye yaklaþým tarzlarý zaten bu meseleyi ortaya çýkardý onun için de böyle düþünmelerini yadýrgamýyorum. Ama keþke milletin hayrýný bir þey söyleseler. Akan kan Türkiye'nin kaný dökülen gözyaþý Türkiye Cumhuriyet'in gözyaþlarý, sönen ocaklar Türkiye Cumhuriyeti'nin ocaklarý. Kimin yüreði yanýyorsa o Türkiye'nin yüreðidir. Bunu anlamak lazým. Sayýn Baþbakan bunun tüm sorumluluðunu da üstleniyorum bedel varsa ödemeye hazýrým ama bu meseleyi çözmek için elimden geleni yapacaðým diyorsa muhalefet partisinin de 'niye bunu hýzlandýrmýyorsun' demeleri lazým" diye konuþtu.

‘Baþbakan’ýn bilgisi dahilindedir’

Bir basýn mensubu son günler baþta Kandil bölgesine olmak üzere yapýlan askeri operasyonlarýn Baþbakanýn bilgisi dahilinde olup olmadýðýný sorunu sormasýn üzerine Bakan Eker, "Operasyonlar sayýn Baþbakan'ýn hükümetin bilgisi dahilindedir. Baþbakan'ýn bilgisi

partisi AK Parti milletimizin büyük çoðunluðunun desteði bu sürecin amacýna ulaþmasý için el birliðiyle çaba sarf ediyor özü bu" dedi.

‘Masum bir þey deðil’

BDP'li vekillerin Abdullah Öcalan ile yaptýklarý görüþme tutanaklarýnýn yayýnlamasý konusuna da deðinen Bakan Eker, þunlarý söyledi: "Son yayýnlananlar çok masum deðil. Bir þeyin kimin tarafýnda en azýndan yapýlmadýðý neyle ölçülür. Hükümet direk zarar gören taraftýr. Dolayýsýyla neden kendisine zarar verecek bir þey yapsýn. Mahiyetini tam olarak bilmediðimiz kimin tarafýndan kaleme alýndýðý da tam bilinmeyen kiþiler arasýndaki görüþmeler üzerinden spekülasyon etmek doðru deðil. Belli ki bu sürece zarar verilmeye çalýþýlýyor. Bir tarafý bakýyorsunuz magazinsel þeyler. Basýn mensubu kimden aldýðýný iyi biliyor. Ortaya çýkacak bunlar. Bu sürece zarar verme teþebbüsü bunun ne kadar çok üzerinden tartýþma yaratýlýrsa kaþýnýrsa bunlar amacýna o kadar ulaþmýþ olur. Herkes spekülasyon yapýyor. Huzurun gelmesinden gözyaþýnýn

dinmesinden bundan uzak tutulmaya çalýþýlýyor. Milletin geneli þunu söylüyor, 'atýlan adým doðru, süreç doðru ve süreci destekliyoruz' diyor. Bazý siyasiler 'bunu tahrip edebilir miyiz' diyor. Bütün bu deðerlendirmeleri tarih ortaya koyacak. Hükümet olarak doðru bir iþ yaptýðýmýzý biliyoruz ve bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Tüm siyasi aktörleri ayný sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyoruz" diye konuþtu.

‘Bedel ödemeye hazýr’

Baþbakan Erdoðan'ýn çözüm sürecinde STK'larýn desteklerini alamadýðýndan ötürü yaptýðý eleþtiriyi hatýrlatan gazetecilere yanýt veren Bakan Eker, "Çok fazla konuþacak bir þey yok aslýnda, konuþmasý gerekenler konuþsun. Süreç iþliyor. Konuþacak olan konuþsun, konuþmayacak olan bari sussun. Ne kadar farklý ses çýkarsa zihinler o kadar karýþýr amaç da zihinleri bulandýrmak. 'Konuþmasýn demiyoruz' biz, öyle deðil. Ben spekülasyon yapýlmasýn diyorum. 'Kafa karýþtýracak, infial yaratacak beyanatlardan kaçýnýlsýn' diyoruz. Öyle bir þey söylemiyoruz. Ýnsaf bir memlekette kapalý þekilde bir yara büyüyor. Bu yara açýk hale geliyor kanamaya baþlýyor. Ocaklar sönüyor, yürekler yanýyor. Biz diyoruz ki 'gelin bir çözüm bulalým, siyasi olarak bedel ödemeye de hazýrýz' diyoruz. Ýyi niyetli olduðunu düþündüðümüz insanlar ona göre davransýnlar" þeklinde konuþtu Bakan Eker, gazetecilerle yaptýðý açýklamadan sonra Ankara'ya hareket etti.


11

HABER

4 Mart 2013 Pazartesi

TMMOB Diyarbakýr Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Necati Pirinççioðlu, yeni çýkarýlan 6331 sayýlý “Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu”nun çözüm üretmediðini, aksine yürürlüðe girdiði tarihten itibaren iþ cinayetleri ve ölümlerin artarak devam ettiðini söyledi

‘Kanun çözüm üretmiyor’ DÝYARBAKIR TMMOB Diyarbakýr Ýl Koordinasyon Kurulu, "3 Mart Ýþ Cinayetlerine Karþý Mücadele Günü" nedeniyle Mimarlar Odasý Þubesi'nde basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýya TMMOB Diyarbakýr Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Necati Pirinççioðlu, KESK Dönem Sözcüsü Medeni Alpkaya ve CHP Yerel Yönetimler Bürosu Üyesi Kemal Ezber katýldý.

‘Gerekli önlem alýnmýyor’

Basýn toplantýsýnda konuþan Pirinççoðlu, iþ cinayetleri sonucunda Türkiye'de kayýtlý iþyerlerinde her yýl yaklaþýk bin 500 kiþinin yaþamýný yitirdiðini söyleyerek, "Türkiye bu rakamlarla, dünya sýralamasýnda en fazla iþçi ölümlerinin yaþandýðý ilk üç ülke içerisinde, Avrupa'da ise birinci sýrada yer almaktadýr. Yapýlan araþtýrmalara göre iþ kazalarýnýn yüzde 98'i, meslek hastalýklarýnýn yüzde 100'ü önlenebilir iken, gerekli önlemler alýn-

madýðý için maalesef her yýl iþ kazalarý ve meslek hastalarýndan dolayý birçok insan hayatýný kaybetmektedir" diye konuþtu.

‘Ýþveren güvenliði saðlamakla yükümlü’

Ýþverenin iþyerinde saðlýk ve güvenlikle ilgili þartlarý saðlamakla yükümlü olduðunu belirten Pirinççoðlu, "Ýþveren çalýþanlar da bu doðrultuda alýnan tedbir ve talimatlara uymakla yükümlüdürler. Ýlgili düzenlemeleri hazýrlamak ve uygulanmasýný denetlemek ise elbette devletin görevidir. Bu ise ancak taraflarýn uzlaþma içerisinde iþçi saðlýðý ve iþ güvenliðinin önemine inanmalarý ile mümkündür. Ýþ cinayetleri ve meslek hastalýklarý, esasen sermayenin azami kâr hýrsý ve çalýþma yaþamýna yönelik politikalarýn emek aleyhine oluþmasýndan kaynaklanmaktadýr. Küreselleþme ve neoliberal politikalar; özelleþtirme, sendikasýzlaþtýrma, taþeronlaþtýrma, esnek istih-

dam politikalarý birbiriyle baðlantýlý olumsuz sonuçlar yaratmaktadýr" þeklinde konuþtu.

‘Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu’ çözüm getirmiyor’

Pirinççoðlu, yeni çýkarýlan 6331 sayýlý "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu"nun çözüm üretmediðini, aksine yürürlüðe girdiði tarihten itibaren iþ cinayetleri ve ölümlerin artarak devam ettiðini kaydederek, "Bu yasadaki en önemli sýkýntýlardan biri iþ yerinde 'kaza' olduðunda, sorumlu tutulacak kiþilerin yine ayný iþyerinde ücretli olarak çalýþtýrýlan mühendisler olmasýdýr. Yeni yasa, iþ kazalarýnda iþverenlerin sorumluluðunu ortadan kaldýrmaya yönelik bir düzenleme olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Ýþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn önüne geçilebilmesi için iþyerlerinde 'önce insan, önce saðlýk, önce iþ güvenliði' anlayýþý yerleþtirilmelidir. Yaþanan her olaydan sonra söylendiði gibi 'ölümler kader' deðil-

‘Kadýn, ikinci sýnýf vatandaþlýktan çýkamýyor’ DÝYARBAKIR Ýþ Kadýnlarý Derneði'nce (DÝKAD) ''Farkýndamýsýnýz'' konulu toplantý düzenlendi. DÝKAD Baþkaný Esra Aksu, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen toplantýnýn açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, kadýnlarýn kendi konumlarýnýn farkýnda olmalarý ve fark yaratma taleplerini or-

taya koymalarýnýn, içinde yaþadýklarý toplumun özgürlük çýtasýna göre deðiþtiðini söyledi. Kadýna karþý þiddet, cinsiyetler arasý eþitsizliðin en çarpýcý ve en aktüel konusu olmasýnýn yaný sýra eðitime kýsýtlý eriþim, düþük oranda ve düþük ücretli istihdam, saðlýk hizmetlerinden yoksunluk, yönetime ve siyase-

te sýnýrlý katýlým gibi alanlarda, kadýnlar aleyhine eþitsizliðin sürdüðünü belirten Aksu, ''Kamu finansmanlarýna toplumsal cinsiyete duyarlý yaklaþýmlarýn yerleþtirilmesi ve bu yaklaþýmlarýn uygulanmasý baþta olmak üzere cinsiyet eþitliði ve kadýnlarýn güçlendirilmesi için finansman konusunda saðlanan geliþmeleri

Pirinççioðlu, iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði hizmetleri-

nin kamusal bir hizmet olarak algýlanmasýnýn saðlanmasý gerektiðini ifade ederek, "Ýþçi saðlýðý ve iþ güvenliði konusunda çalýþma koþullarý arasýndaki nedensel iliþkileri araþtýracak ve bilimsel araþtýrma yapacak kurumlar oluþturulmalý, eðitim kurumlarý bu konuda özendirilmelidir. Eðitim ve öðretim müfredatý, orta öðrenimden baþlanarak iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði konusunu da içerecek þekilde yeniden düzenlenmeli, bütün okullarda iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði eðitimi verilmeli, üniversitelerin ilgili fakültelerinde iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði kürsüleri kurulmalýdýr. Eðitimler, ilgili meslek örgütleri tarafýndan verilmeli, bu eðitimler özerk olmalýdýr" diye konuþtu. Pirinççioðlu, meslek hastalýklarýna iliþkin çalýþmalar geliþtirilmelisi ve meslek hastalýklarý hastaneleri iþlevine uygun olarak yapýlandýrýlmasý gerektiðini söyledi. (DÝHA)

ölçmek amacýyla çalýþmalar yapýlmalýdýr. Meclisimizdeki kadýn sayýsý bu kadar az olduðu için deðil mi ki kadýn sorunlarý hep daha önemli memleket meselelerinin altýnda eziliyor. Kadýn, ikinci sýnýf vatandaþlýktan çýkamýyor. Bunun çözümü ise kadýnlarýn parlamentoda, kamu ve yerel yönetimlerde, ticaret oda ve borsalarýnda erkeklerle eþit þekilde temsil edilmesini, kadýnlarýn, þiddetin her türlüsünden

korunmasýný, kadýn ve bedeni üzerinden siyasetin yapýlmamasý, toplumsal cinsiyet eþitliði için gereken adýmlarýn ivedilikle atýlmasýný, kadýnlarý ayrýmcýlýktan koruyacak yasalarýn hayata geçirilmesini, cinsiyete duyarlý bütçe çalýþmalarýnýn yapýlmasý istiyoruz'' dedi. Toplantýda daha sonra avukat Reyhan Baydemir ile sosyolog Naciye Yýldýz, katýlýmcýlarýn sorularýný yanýtladý.

dir. Aksine cinayetleri sorumlularý iþyerinde gerekli tedbirleri almayan iþverenler ve gerekli denetimleri yapmayan ilgili bakanlýktýr" dedi.

‘Tüm çalýþanlarý kapsamalý’

"Esnek ve kuralsýz çalýþmayý, iþçileri baþka iþverenlere kiralamayý, taþeronlaþtýrmayý yasal hale getiren, fazla mesai ücretlerini, sendikal hak ve yetkileri budayan 4857 sayýlý Ýþ Yasasý ve ilgili mevzuat, öznesi 'insan' olan çaðdaþ bir yapýya kavuþturulmalýdýr" diyen Pirinççoðlu, 50'den az iþçi çalýþtýran iþ yerlerinde Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kurullarýnýn kurulmasý yasalarla güvence altýna alýnmasý gerektiðini söyledi. Pirinççioðlu, iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði hizmetlerinin bütün iþ yerlerini ve tüm çalýþanlarý kapsamasý gerektiðini ifade etti.

Eðitim vurgusu


12

HABER

4 Mart 2013 Pazartesi

“Kadýn tutuklularý býraksýnlar” Diyarbakýr’daki mitingde konuþan BDP Eþ Genel Baþkaný Kýþanak, “Eðer barýþa doðru adým atýlacaksa, cezaevlerinde rehin olarak tuttuklarý siyasetçileri, kadýn yoldaþlarýmýzý serbest býraksýnlar” dedi

DÝYARBAKIR-Demokratik Özgür Kadýn Hareketi (DÖKH) Diyarbakýr Bileþenleri'nce, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Diyarbakýr Ýstasyon Meydaný'nda düzenlenen mitingde konuþan BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak, gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Kýþanak, kadýnlarýn tarihi deðiþtirmek ve özgür bir dünya için mücadele ettiðini belirterek, "8 Mart direniþ mücadelesidir. Bu mirasa sahip çýkacaðýz. Sakine, Leyla, Fidan, Beritan, Zilan ve Berivan þahsýnda emek ve bedel ödeyen tüm kadýn arkadaþlarý selamlýyorum. Sizin mücadeleniz, direniþ emin ellerdedir. Ýþte Kürt kadýnlarý direniþinizi alanlarda sergiliyor" dedi. Abdullah Öcalan'ýn mesajýný okuyan Kýþanak, "Sayýn Öcalan, 'kadýný özgür olmayan hiç bir toplum özgür olmaz' dedi. Bunu bir kez daha bizlere hatýrlattý. Tarihin bir sorumluluðun altýndayýz. Erkeklere çaðrý yapýyorum; Kadýnlarla doðru yolda yoldaþ olun. Bunu yaparsanýz tüm dünya kazanacaktýr" diye konuþtu. Kýþanak, þunlarý kaydetti: "Kürt Halk Önderi Sayýn Öcalan toplam bilinç ve büyük bir mücadele yürüttü.

Bizler de bu mücadeleyi hayata geçirme sorumluluðu ile karþý karþýyayýz. Mücadelemizi büyütmemiz gereken bir süreçteyiz. Bu yýl 8 Mart'ý Paris'te katledilen üç kadýn yoldaþýmýza adadýk. Sakine, Fidan ve Leyla þahsýnda katledilmek istenen kadýn mücadelesiydi. Biz de buna karþýn mücadele ediyoruz. Sakine yoldaþýmýzýn yaþamýný doðru anlarsak hepimiz için manifestodur. Sakine her zaman kadýnýn bir irade olmasý için mücadele yürüttü. Zalime boyun eðmedi. Görkemli bir þekilde direnerek bizlere güçlü bir miras býraktý. Ýþkence tezgahýnda Amed zindanýnda da direndi ve özgürlüðü ölüme tercih etti. Ölümüne direndi. Mücadeleyi bu kadar güçlü bir þekilde temsil etti. Gücünü halktan ve kadýnlardan aldý Sakine yoldaþ. Herkesin gönlünde yer edindi. Biz kadýnlar büyüyecek ve güç olacaksa hep beraber büyüyebiliriz dedi Sakin yoldaþ. Ýþte bu bize býrakýlmýþ en büyük deneyimdir. Bizler de bu deðerleri rehber ederek kadýn özgürlük mücadelesi yürütmeliyiz. Yine Fidan yoldaþýmýz Kürt halkýnýn ve Kürt kadýnlarýnýn davasýný dünyaya tanýtarak mücadeleyi en güçlü þekilde temsil etti. O zaman biz de diyeceðiz ki

halkýmýzýn özgürlük mücadelesini dünyaya tanýtmak ve bunun için öncülük görevi biz kadýnlarýndýr. Leyla yoldaþýmýz genç yaþamýnda bize þunu söyledi. Hiç bir hesabýn içine girmeden adanmýþ bir þekilde kendimizi mücadele vermeliyiz."

“Kadýnlar süreci merak ediyor”

Kadýnlarýn Ýmralý sürecini merak ettiðini de vurgulayan Kýþanak, þunlarý söyledi: "Sevgili kadýnlar biliyorum. Ýmralý sürecini merak ediyorsunuz. Bu süreçten özgürlük ve demokratik bir yaþam çýkar mý diye merak ediyorsunuz. Görüþmelere dair çok þey yazýldý. Çok fazla spekülasyon yazýldý. Bu görüþmeleri özetleyen bir cümle var. Sayýn Öcalan diyor ki 'Ben herkesin kazanacaðý, Kürtlerin de Türklerin de kazanacaðý bir kapý aralamak istiyorum. Bunun yol haritasýný çizmek istiyorum benim burada yürüttüðüm görüþmelerin diyalogun ana temasý budur. Herkesin özgür olabileceði bir gelecek arzuluyorum' diyor. Bunun için demokratik bir cumhuriyet inþa etmek için uðraþýyor. Tam net cümle olarak þunu söylüyor. 'Eðer bu süreç baþarýya ulaþýrsa Demokratik Cumhuriyet kadýnlarýn, emekçilerin ve

çevrecilerin cumhuriyeti olacak' diyor. Bizzat Öcalan'ýn cümlesidir bu. Bu cümlede üç tane temel özne var. Birisi kadýnlar, birisi emekçiler, birisi doðal çevreyi koruyan ekolojik olanlardýr. Bu nedenle biz kadýnlara çok büyük görevler düþüyor. Halkýn ve kadýnlarýn özgür bir geleceðe kavuþmasý için üzerimize düþün görevi yerine getirmeliyiz. Eðer bugün resmi olarak Ýmralý'da görüþmeler baþlamýþsa halkýmýzýn býkmadan direnen ve mücadele eden kadýnlarýn mücadelesinin sonucudur. Çözümü ve barýþý herkesten çok biz arzu ediyoruz. Bu meydanda bulunan kadýnlarýn canýndan çok sevdiði yakýnlarýný yitirenlerin talebidir barýþ. Anneler yüreðindeki acýya raðmen her zaman beyaz tülbentleri ile direniþin en ön safýnda yer aldýlar. Dünyadaki bütün diyalog süreçleri de böyle olmuþtur. Baþladýðý gün sonucu elde ettiðimiz gün deðildir. Bir yola çýkýyoruz. Bunu doðru yürütürsek hep beraber kazanýrýz. Doðru temelde yürütmek istemeyen, çarpýtanlar hep olacaktýr. Bu konuda uyanýk ve kurnaz olacaktýr. Sürece yön verecek olan kadýnlarýn ve halkýmýzýn direniþi olacaktýr."

“Kandil özgür bir gelecek için kararlýydý”

Öcalan'ýn yazdýðý mektuplarý doðru adrese ulaþtýrdýklarýný da anlatan Kýþanak, sözlerini þöyle sürdürdü: "Kürt Halk Önderi Sayýn Öcalan'ýn KCK ve Avrupa'ya yazdýðý mektuplar vardý. Bu mektuplarý biz de

doðru adrese ulaþtýrdýk. Kandil'de Karayýlan öncülüðünde bir görüþme yaptýk ve mektuplarý kendilerini ilettik. Kürt hareketi tarihte hiç olmadýðý kadar birlik ve beraberlik içinde. Görüþme ve gezimizde bunu bizzat gördük. Edindiðimiz izlenim þuydu: Sayýn Öcalan bu mücadelede kurucu irade olan bu mücadeleyi bugünlere getirdiði tartýþmasýz ve amasýzdýr. Ve bu sürece yön verecek en temel en güçlü aktördür. Baþka hiç bir tartýþma yoktur. Tüm halkýmýz Türkiye kamuoyu bunu açýkça bilmelidir. Sayýn Öcalan'ýn ortaya çýkaracaðý çözüm sürecinin arkasýndayýz. Biz bunu bir kez daha Kandil'de de gördük bu iradeyi. Özgür bir çözüm ve gelecek için kararlý bir duruþ gördük. Sizlerden temel beklentimiz þudur; eðer özgürlük istiyorsak demokratik direniþimizi büyüteceðiz. Psikolojik savaþa spekülasyonlara, sözlere, haberlere, laflara kulaklarýmýzý kapatalým."

“Sayýn Öcalan özgür olacak” "Eðer barýþa doðru adým atýlacaksa cezaevlerinde rehin olarak tuttuklarý siyasetçileri, kadýn yoldaþlarýmýzý serbest býraksýnlar" diyen Kýþanak, "Kürt halkýnýn varlýðýný kabul edeceksiniz. Bu süreci adým adým büyütürken halkýmýz özgür bir ülkede yaþayacak. Sayýn Öcalan özgür olacak, halký ile buluþacak" dedi.


13

HABER

4 Mart 2013 Pazartesi

Taslara kazýnan özlem Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Vecihi Özkaya, tarihi Diyarbakýr Surlarý'ndaki semboller arasýnda bulunan zeytin aðacý ve güvercinlerin de barýþa önemin 10 bin yýl önce baþladýðýný ve günümüze kadar devam ettiðini söyledi kimleridir. Aslan ise yeryüzünün en güçlü, kuvvetli ve kudretli hayvanýdýr. Dolayýsýyla bunlar, tanrýnýn yeryüzü ve gökyüzü hakimiyetinin birer sembolüdür."

‘Zeytin dalý barýþýn göstergesi’

DÝYARBAKIR - UNESCO'nun tarihi eserler mirasý aday listesine girmesi için büyük çaba harcanan, 5.5 kilometre uzunluðundaki, 3-5 metre geniþliði ve yer yer 10 metreye varan yüksekliði ile Diyarbakýr Surlarý, tarih boyunca kentte hüküm süren onlarca medeniyetin izlerini günümüze kadar taþýyor. Güç, kuvvet ve hakimiyeti temsil edem hayvan figürleri, sanat, siyasal ve barýþa verilen önemin de figür ve sembollerle kazýndýðý tarihi surlar, sadece güvenlik amaçlý bir kaleden çok, günümüze kadar gelen dünyadaki ender tarihi eserlerden biri konumunda bulu-

nuyor.

‘Her biri özel anlam taþýyor’

Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Vecihi Özkaya, ihtiþamlý Diyarbakýr surlarýndaki doðan, þahin, çift baþlý kartal ve aslan figürlerinin her birinin özel anlam taþýdýðýný söyledi. Tarih boyunca, kente hükmeden medeniyetlerin kendi gelenek, inanç, siyasal ve sosyal yaþamlarýný, hüküm sürdükleri dönemlerde, kenti cephe çevre saran tarihi sur taþlarýna nakþettiðini anlatan Prof. Dr. Özkaya, þöyle dedi: "Diyarbakýr, Dicle Vadi-

‘Barýþ’a inanç tam

Kürt sorunun çözümü için baþlatýlan barýþ süreci ve BDP’li vekillerin Öcalan ile görüþmesi Diyarbakýrlýlarý umutlandýrdý. Barýþ için atýlan adýmlarý olumlu bulduklarýný belirten Diyarbakýrlý yurttaþlar, barýþa olan inançlarýnýn tam olduðunu vurguladý

si'nde pek çok kuþ türü bulunmasýna raðmen surlarýnda genellikle çift baþlý kartal, þahin ve doðan figürlerini sýkça görmek mümkün. Bunun yaný sýra pek çok burçta aslan ve az da olsa at ile boða figürleri de bulunuyor. Tabii bu surlara nakþedilen her hayvan figürü, ayrý anlam ifade ediyor. Onlar sadece görsellik anlamýnda oraya iþlenmiþ, sýradan figürler deðildir. Bunlar Mezopotamya uygarlýklarýnda, baþlangýç aþamasýnda dinsel, daha sonraki aþamalarda ise dinsel, hem de siyasal egemenlik sembolleri haline gelmiþlerdir. Kartal, þahin ve doðan; göklerin ha-

DÝYARBAKIR'da yurttaþlar barýþ süreci nabzý tutuldu. Yurttaþlara, görüþmeler sonucunda barýþýn geleceðine dair umutlarý sorulurken, yurttaþlar, umutlarýnýn yüksek olduðunu belirtti. Askeri Yýldýz isimli yurttaþ, barýþýn geleceðine inandýðýný belirterek, Kürt ve Türk halklarýnýn barýþa destek vermesi gerektiðini ifade etti.

‘Analar atýk aðlamsýn’

Barýþta artýk son aþamaya gelindiðini aktaran Hamit Kartal isimli yurttaþ ise, analarýn aðlamamasý için artýk barýþýn gelmesi gerektiðini kaydetti. Kartal, "Bütün Türkiye'nin yararýna barýþýn gelmesini temenni ediyoruz. CHP, MHP, diðer partiler hangisi olursa olsun, hepsi-

Genellikle karþýlýklý figürlerin arasýnda zeytin aðacý bulunduðunu, bu sembolün de Diyarbakýr'ýn tarih boyunca barýþa önem verilmesinin göstergesi olduðunu anlatan Prof.Dr. Özkaya, bu sembollerin Sümerler'e kadar uzandýðýný belirterek, "Ýslami dönemlerde tasfir yasaðýna raðmen bu yýrtýcý hayvanlarýn figürleri yapýlmýþ ise, bunlar siyasal egemenlik anlamýnda yapýlmýþtýr denebilir. Þema olarak eski Yakýndoðu uygarlýklarýnda, Sümerler'den baþlamak kaydýyla, yine ortada zeytin aðacý ve 2 yanda hayvan ve güvercinler de dinsel bir tasarým olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Buna örnek olarak da Hz. Nuh, güvercini saldýðýnda gagasýnda bir zeytin dalý ile gelir. O Allah ile kullarý arasýndaki barý-

nin ve bütün halkýn bu sürece destek vermesi gerekmektedir. Sert konuþmalarý herkesin bir kenara býrakmasý gerekmektedir" dedi.

‘Ýnancýmýz tam’

Barýþtan yana ümidinin olduðunu ifade eden Nusrettin Gökçek de, insanlarýn çok acýlar çektiðini ve akan kanýn durmasý adýna atýlan adýmlardan ümitli olduklarýný aktardý. Barýþa inancýnýn tam olduðunu dile getiren Ayþenur Durak ise, bu görüþmelerin hayýrlara vesile olmasýný diledi. Barýþa kesinlikle inancýnýn tam olduðunu belirten Barýþ Yapýcý da, bu inancýný yitirmek istemediðini dile getirdi.

Umudun adý “Barýþ”

Ailesinin 1980 döneminde

þýn bir sembolü olarak kabul ediliyor. Ulu Cami'nin batý cephesindeki kapýnýn üzerinde bulunan ve Anka kuþu olarak lanse edilen figür de, dinsel bir olaydýr. Siyasal olarak da devletin ilelebet devamýdýr. Yani kendi küllerinden varoluþ, kendiliðinden doðmaktýr" dedi

‘Surlar ortak deðerdir’

Diyarbakýr Yerel Gündem 21 Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Metin Kýlavuz ise, Cumhurbaþkanlýðý'nýn himayesine giriþi ile UNESCO tarihi eserler mirasý aday listesine girmek için kampanya baþlatýldýðýný hatýrlattý. Kýlavuz, "Binlerce yýldýr Mezopotamya'da yaþamýn kesintisiz devam ettiði, dünya insan ailesinin ürettiði tarihi yapýtlarla Diyarbakýr Surlarý'nýn günümüze gelen bütünsel yapýsý korunarak, gelecek kuþaklara aktarýlmasý, bizlerin sorumluluðudur. Diyarbakýr Surlarý, sadece Diyarbakýrlýlara deðil, Türkiye ve dünya insanlýk ailesinin ortak deðeridir" diye konuþtu.

çok acýlar çektiðini ve bu nedenle de bir gün barýþýn olmasý umuduyla ailesi tarafýndan barýþ isminin kendine verildiðini belirten Yapýcý, "Ailem 1980 acýlarýndan sonra barýþýn geleceðine inanarak adýmý barýþ koymuþ. Üzerinden 30 yýl geçti. Biz hala barýþ diyoruz ve umutluyuz. Umarým insanlar ölmezler. Diyarbakýr halký olarak kimsenin ölmesini istemiyoruz. Tüm insanlarýn kardeþ olduðuna inanýyoruz. Bütün kutsal kitaplarda tek bir þey geçer. 'Öldürmeyeceksin'. Biz de diyoruz ki, öldürmeyin, barýþ içinde yaþayalým. Barýþ isteðimizi her zaman yeniliyoruz. Umarým barýþ için atýlan adýmlar olumlu sonuçlanýr" diye konuþtu.


14

BÖLGE

4 Mart 2013 Pazartesi

‘ALLAHTAN REVA MI BU?’ Bingöl’de polise silahlý saldýrý olayýnda yargýlanan Gülsüm Koç’un ömür boyu hapis cezasýna çarptýrýlmasýna tepki gösteren Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, “Allahtan reva mý bu? Böyle kardeþlik olmaz. Böyle adalet tecelli etmez” dedi

DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Bingöl'de polise silahlý saldýrý olayýnda yargýlanan Gülsüm Koç'un ömür boyu hapis cezasýna çarptýrýlmasýný eleþtirerek, "Allahtan reva mý bu? Böyle kardeþlik olmaz. Böyle adalet tecelli etmez. Böyle halklarýmýz kucaklaþamazlar" dedi. Baydemir, "Hukuka aykýrý þekilde halkýn iradesinin tek bir ferdi zindanda kaldýðý müddetçe bizler kendimizi özgür his-

setmeyeceðiz" diye konuþtu. Osman Baþdemir, BDP'nin Genç Ýlçe örgütünün yemeðine katýlmak için gittiði Bingöl'de parti binasý önünde partililere hitap etti. Bingöl'de 15 Mayýs 2011 tarihinde polis otosuna düzenlenen saldýrýda gözaltýna alýnan ve yargýladýðý mahkemede ömür boyu hapse çarptýrýlan o zaman lise öðrencisi olan Gülsüm Koç'un gizli tanýk ifadesiyle mahkum olduðu-

nu hatýrlattý. Bölge halkýna ya cezaevlerindeki Kürtlerin özgürlüklerine kavuþacaklarýný ya da kendilerinin onlarýn yanýna gidecekleri sözü verdiklerini belirten Osman Baydemir, þunlarý söyledi:

‘Böyle kardeþlik olmaz’

"Bugün onlardan bazýlarý özgürlüklerine kavuþmuþ olmalarýndan dolayý büyük bir heyecan duyuyoruz. Ama sözümüz söz. Ýçerde hukuka aykýrý þekilde hal-

çizilecek sý ta ri a h l yo e kt li n ve ü g l ze Ö e getirdi.

ðýný dil rsitesi ký saðlayaca nda GAZÝANTEP Ünive Sempozyumun sonu ekokulu, di. ril ve a fik rti Oðuzeli Meslek Yüks se ara iversite- katýlýmcýl dü e nd si' Hasan Kalyoncu Ün iye led Oðuzeli Be ep nt zia Ga isi em n si, Polis Akad yemeðin ardýnda okulu ve zenlenen si taraPolis Meslek Yüksek Büyükþehir Belediye an nd afý tar si iye led ar panoraOðuzeli Be n fýndan katýlýmcýl re sü n gü iki ve n turuna düzenlene mik Gaziantep þehir mSe k nli ve Gü el 3. Ulusal Öz katýldý. Amfipozyumu sona erdi. Hukuk Fakültesi n ýla týþ tar a md yu oz eli BeleSemp si'ndeki panele Oðuz ve ri ile er ön m zü çö kir Öztekin, sorunlar, i- diye Baþkaný Be rc me ili ilg rýn rla ra alýnan ka iversitesi Rekgöre Gaziantep Ün na bu ve ðý ca ýla tar vuz Coþkun, lere ak - törü Prof. Dr. Ya bil ði ce ile çiz ý as rit ha bir yol u Üniversitesi nci Hasan Kalyonc iki n mu yu oz mp Se dirildi. Dr. Ýbrahim Özu Üni- Rektörü Prof. nc lyo Ka n sa Ha ü bölüm Akademisi Baþtirildi. demir, Polis leþ ek rç ge de i'n tes versi Remzi Fýndýklý, Ku- kaný Prof. Dr. me nle ze Dü m yu oz Semp lis Meslek Yükç. Dr. Gaziantep Po Do d. Yr ý an þk Ba rulu Osman Metli, Semsempoz- sekokulu , az lm Yý zýl Fa cip Ne zenleme Kurulu a yakla- pozyum Dü nc yu bo n gü iki ma yu d.Doç. Dr. Necip týldýðýný Baþkaný Yr ka n ini kiþ 0 50 bin þýk az ile akademisyenelde edi- Fazýl Yýlm n da ra bu , ek ter lir be venlik görevlileri in özel ler, özel gü rin ile er ön m zü çö ek lec a davetli katýldý. yol ha- ve çok sayýd güvenlik sektörüne bir an kat- (ÝHA) ritasý olmasý bakýmýnd

kýn iradesinin tek bir ferdi zindanda kaldýðý müddetçe bizler kendimizi özgür hissetmeyeceðiz. Bingöl halkýnýn bir evladý olan gencecik lise öðrencisi Gülsüm, ömür boyu hapse mahkum edildi. Allah'tan reva mý bu? Böyle kardeþlik olmaz. Böyle adalet tecelli etmez. Böyle halklarýmýz kucaklaþamazlar. Gelin bu hukuksuzluktan, bu adaletsizlikten biran önce vazgeçin."

‘Bedelini ödemeye hazýrýz’

Osman Baydemir'le birlikte Bingöl'e giden, "KCK" davasýndan bir süre önce tahliye edilen Yeniþehir Eski Belediye Baþkaný Fýrat Anlý da konuþma yaptý. Kürtlerin 90 yýldýr zulme uðradýðýný belirten Anlý, buna raðmen barýþ talebinden vazgeçmediðini söyleyerek buna Gülsüm Koç'u örnek gösterdi. Anlý þöyle dedi:

BDP Sur Ýlçe Örgütü’nün 2. Olaðan Kongresi yapýldý

"Bizler bu halkýn evlatlarý olarak, bu halkýn kendi topraklarýnda daha iyi yaþamasý için, kendi kimliðiyle, kendi diliyle özgür bir þekilde yaþamasý için inancýna ve kendi deðerlerine sahip çýkmasý için üzerimize ne düþerse yaptýk, yapmaya devam edeceðiz. Bunun bedelini ödemeye hazýrýz. Þimdi 28 Þubat'ýn generallerini içeriye týkýyorlar. Peki 28 Þubat'ta bu generaller topaltýlar yaparken ortada görünmeyenler, kaçanlar, gizlenenler bugün 28 Þubat'ýn maðduru olarak çýkýp hesabýný soramazlar. Rahmetli Erbakan'ýn Bingöl'de kullandýðý bir cümle yüzünden siyasi hayatýna nerdeyse son vermek istediler. Siz ne mutlu Türküm derseniz, buradaki insanlarda ne mutlu Kürdüm der."

DÝYARBAKIR merkez Sur ilçesinde BDP Ýlçe Örgütü, 2. Olaðan Kongresi'ni Roj Düðün ve Konferans Salonu'nda gerçekleþtirdi. Kongreye BDP Diyarbakýr il ve ilçe yönetimleri, MEYA-DER, TUHADDER, KESK, KURDÝ-DER, Keldani Kilisesi Vakýf Baþkaný ve Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi'nin yaný sýra yüzlerce yurttaþ katýldý. Kongrede konuþan BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, AKP hükümetinin bir yandan görüþmeler yaptýðýný söylerken bir yandan askeri ve siyasi operasyonlarýný sürdürdüðünü belirtti. Tek liste ile gidilen seçimde 188 delege oy kullandý. Seçimde, BDP Sur Ýlçe Baþkanlýðýna Adnan Akgül tekrar seçilirken, yönetime ise Yasemin Turhanlý, Adnan Bayram, Ýrfan Kanðal, Abdulkerim Doruk, Fatima Oyan, Yahya Dala, Hasan Çelik ve Þerif Taranman seçildi.


15

BÖLGE

4 Mart 2013 Pazartesi

Çocuklarýn suyla tehlikeli oyunu

Bulduklarý p lastik platfor m ile Van Gölü'n e açýlan 4 çocuk, harek et etmek için kullandýklarý sýrýklarý kýyýd a unutunca aç ýða sürüklen di

VAN'da, bulduklarý plastik platformu sal yaparak göle açýlan çocuklar, hareket etmek için kullandýklarý sýrýklarý kýyýda unutunca açýða sürüklendi. Gölün soðuk sularýnda mahsur kalan çocuklar, uzun uðraþ sonucunda kendi çabalarýyla kýyýya çýkabildi. Van Gölü sahilindeki Kýyýcak köyünde oturan yaþlarý 12 ile 15 arasýnda deðiþen 4 çocuk, köyden temin ettikleri plastik platform parçasýyla Van Gölü'ne açýldý.

‘Göle açýlarak eðleniyoruz’ Ellerinde uzun sýrýklarla platformun üstünde göle açýlan çocuklardan Ferhat Demir (13), plastik platformun arkadaþýnýn babasýna ait olduðunu söyledi. Plastik platformu alarak göle geldiklerini ve bunu eðlenceli bir oyuna dönüþtürdüklerini anlatan Demir, ''Yaklaþýk bir haftadýr kullanýyoruz. Gün içerisinde gelip bununla göle açýlarak eðleniyoruz. Sopalar kullanarak hareket ediyoruz ve sopanýn bittiði yere kadar gidebiliyoruz. Bu tekneyi yaz aylarýnda balýk avýnda kullanacaðýz. Yüzme bilenler için tehlikeli bir þey deðil'' dedi. Sürüklendiler Konuþma sonrasý platform ile tekrar göle açýlan çocuklar, açýlmadan önce kullandýklarý uzun sýrýklarý kýyýda unuttu. Sahildekilerden sýrýklarý fýrlatmasýný isteyen çocuklar, atýlan sýrýða ulaþamayýnca platform sahilden uzaklaþmaya baþladý. Ellerini kürek yerine kullanmaya çalýþan çocuklarýn mahsur kaldýðýný görenler ise sahile gelerek yardým etmeye çalýþtý. Bunda baþarýlý olamayan yurttaþlar, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bu sýrada kýyýdaki yurttaþlardan aldýklarý taktiklerle ellerini kürek þeklinde kullanan çocuklar, sahile yaklaþýk 15 metre yakýnlýða gelebildi. Daha sonra platformdan gölün soðuk sularýna elbiseleriyle atlayan çocuklar yüzerek kýyýya çýktýktan sonra uzaklaþtýlar.

Cizre’de organize sanayi temeli atýlýyor

ÞIRNAK'ýn Cizre ilçesinde fiziki altyapýsý tamamlanan organize sanayi bölgesinin 27 parsellik ilk etabýnýn temeli, önümüzdeki ay atýlacak Konu ile alakalý olarak açýklamalarda bulunan Cizre Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Adnan Elçi, Organize Sanayi Bölgesinin bin dönüm arazi üzerine kurulduðunu, fiziki altyapýsý biten ilk etaba ait 27 parselin tahsisinin yapýldýðýný belirterek, önümüzdeki 2 ay içerisinde 10 sanayici eþliðinde 27 parsellik alanýn temel atma safhasýna geldiklerini bildirdi. Geri kalan parsellerde temel atma sürecinin zaman içerisinde devam edeceðini ifade eden Elçi, Cizre organi-

ze Sanayi bölgesinin, diðer illerin Organize Sanayi bölgeleriyle mukayese edildiðinde hem fiziki þartlar, hem de ulaþým anlamýnda daha cazip bir yerde olduðunu söyledi. Cizre'nin teþvik noktasýnda da daha avantajlý olduðunu dile getiren Elçi, "Çünkü Organize Sanayi bölgemiz Irak'a 70 kilometre yakýnlýktadýr. Bununla birlikte Suriye ile sýfýr noktadadýr. Gelecekte Suriye'nin durumu ve idari yapýsýnýn düzelmesi, zaman içinde Suriye'yi bir pazaryerine dönüþtürecektir" dedi. Mersin'de üretilen bir malýn Irak'a götürülmesi halinde bin 500 dolarlýk bir maliyetinin olduðunu, bunun Cizre Organize Sanayi Bölgesi'nde

üretilerek gönderilmesi durumunda maliyetin 250 dolara düþtüðünü aktaran Elçi, "Bu durum sanayici için çok önemli. Cizre 27 kilometre havaalanýna yakýn ve yaný baþýnda tarihi Ýpek yolu geçiyor. Þanlýurfa'dan Silopi'de bulunan Habur Sýnýr Kapýsýna kadar otoban projesi bitmiþ. Yine ileri ki bir zamanda Organize Sanayi bölgemizin kuzey kýsmýnda hýzlý tren hattý geçecek" diye konuþtu. Son olarak Elçi, gerek ilçede gerek ilçe dýþýnda bulunan Cizrelilere seslenerek, "Gelip burada fabrika kurmalarýný istiyorum. Yabancý marka sahipleri de buraya gelip yatýrým yapsýnlar" çaðrýsýnda bulundu.

Ceylanpýnar’da sendika seçimi ÞANLIURFA - Hak-Ýþ'e baðlý Öz Orman-Ýþ Sendikasý Þanlýurfa'nýn Ceylanpýnar Þubesinin birinci olaðan kongresinde Ýbrahim Dondurmacý baþkanlýða seçildi. TÝGEM Ceylanpýnar Tarým Ýþletmesi Müdürlüðü Sosyal Tesislerinde yapýlan seçime Öz Orman-Ýþ Genel Baþkaný Settar Aslan, Ceylanpýnar Tarým Ýþletmesi Müdürü Tekin Ünal, sendika yöneticileri ve iþçiler katýldý. Saygý duruþu ve Ýstikal Marþýnýn okunmasý ve divan kurulu baþkan, yöneticilerinin belirlenmesinin ardýndan söz alan Hak-Ýþ Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Öz Orman-Ýþ Genel Baþkaný Settar Aslan sendikalarýn bütün gücünün çalýþanlar olduðunu söyledi. Ceylanpýnar Tarým Ýþletmesi Müdürü Tekin Ünalda seçilecek þube baþkanýnýn herkese hayýrlý olmasýný temennisinde bulundu. 13 Ocak 2013'te yapýlan delege seçimlerinin ardýndan Þube Kongresi yapýldý.101 delegesi bulunan Þubenin kongresinde Ýbrahim Dondurmacý tek aday olarak seçime katýldý ve 68 oyla baþkan seçildi.


16

BÖLGE

4 Mart 2013 Pazartesi

Ambulans sürücüsünün dar sokaklarla sýnavý Þanlýurfa'da kavga sonrasý yaralýlarý hastaneye götürmek için alan ambulans sürücüsü dakikalarca ara sokaklardan çýkmaya çalýþtý ÞANLIURFA'da, iki aile arasýnda çocuklar yüzünden çýktýðý ileri sürülen kavgada yaralanan 3 kiþiyi hastaneye götürmek isteyen ambulans sürücüsü dar sokaklardan çýkmak için dakikalarca mücadele verdi. Önceki gün akþam saatlerinde Hakim Dede Mahallesi'nde iki aile arasýnda çocuklar yüzünden kavga çýktý. Kavgada 3 kiþi yaralanýrken olay yerine çok sayýda polis sevk edildi. Polis, olaylarý yatýþtýrarak yaralýlarý hastaneye göndermek için ambulans çaðýrdý. Ambulans yaralýlarý aldýktan sonra olay yerinden ayrýlmak istedi. Ancak sokaklarýn dar olmasý düzensiz

ve hatalý araç parklarý nedeniyle ambulans sürücüsü zor anlar yaþadý. Dakikalarca dar sokaklardan çýkmaya çalýþan ambulans sürücüsüne polisler ve vatandaþlar yardýmcý olmaya çalýþtý. Sürekli ileri geri giden ve duvarlara deðmemek için mücadele veren ambulans sürücüsü zamanla yarýþtý. Girdiði her sokakta hatalý parklarla karþýlaþan ambulans sürücüsü çileden çýktý. Defalarca manevra yapan ambulans sürücüsü uzun uðraþlar sonucunda dar sokaklardan çýkarak yaralýlarý hastaneye götürmek için yola çýktý. Bu sýrada olay yerine gelen polis ekipleri 4 kiþiyi gözaltýna aldý.

Muþ’ta karla mücadele çalýþmasý

Muþ'ta etkili olan kar yaðýþýnýn ardýndan kapanan köy yollarýný açma ve yol geniþletme çalýþmalarý aralýksýz devam ediyor

MUÞ'un Varto ilçesinde yoðun kar yaðýþý ve fýrtýna sonrasýnda köy yollarýnda çalýþma baþlatýldý. Varto Çaylar bölgesinde bugüne kadar 6 kez karla mücadele çalýþmasý yaptýklarýný ifade eden Ýlçe Özel Ýdaresi Varto Þantiye sorumlusu Arif Çelik, karla mücadele ekiplerinin sezonun baþýndan baþlayarak bugüne kadar 13 bin kilometre yol açma çalýþmasý yaptýklarýný söyledi. Hafta sonlarý bile çalýþma yaptýklarýný belirten Çelik, "Bu yolla-

rýmýzý açmýþtýk. Ancak kar yaðýþý baþlayýnca yeniden yol geniþletme ve yol açma çalýþmasý baþlattýk. Bize verilen imkanlar doðrultusunda gece gündüz demeden sürekli çalýþýyoruz" diye konuþtu. Köy yollarýndan yapýlan çalýþmalarý yerinden inceleyen Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreter Vekili Þehmus Yentür ise, bazý köy yollarýnda yer yer 4 metreyi bulan kar kalýnlýðý sebebiyle çalýþmalarýn zorlukla yürütüldüðünü ve merkeze baðlý

5 köy yolunun ulaþýma kapalý olduðunu söyledi. Yentür, "Bir ekibimiz þu anda Varto ilçemizin Çaylar bölgesinin Onpýnar, Alabalýk, Gülyaný ve Güzeldere köylerinin baðlantý kurduðu yolda kar mücadele çalýþmasý yapýyor. Bir diðer ekibimiz ise; Karapýnar, Karakoy, Unaldý ve Karemeþe bölgesinde çalýþmasýný sürdürüyor. Ancak bu bölgelerde kar kalýnlýðý 4 metreye ulaþmýþ durumda. Bölgede karýn yaðýp yaðmamasý çok önemli deðildir. Fýrtýna ve tipi nedeniyle bu yollar sürekli olarak kapanmaktadýr. Bu nedenle karla mücadele ekibimiz geceli gündüzlü olmak üzere yol açma çalýþmalarýna devam ediyor. Vatandaþa bu hizmeti götürmek için yoðun çaba sarf ediyoruz. Bu köylerimizde, öðrencilerimiz gidiþ geliþ yaptýklarý için bu yolu sürekli açýk tutmamýz gerekiyor" dedi.

Çýð faciasý ucuz atlatýldý VAN-Bahçesaray karayoluna çýð düþmesi sonucu onlarca araç mahsur kaldý. Aþaðý Narlýca köyü mevkiinde önceki gün gece saatlerinde yola çýð düþmesi sonucu Van-Bahçesaray yolu trafiðe kapandý. Þans eseri kimse çýð altýnda kalmazken, onlarca araç da saatlerce yolun temizlenmesini bekledi. Karayollarýna baðlý ekipler tarafýndan yaklaþýk 4 saat süren yoðun çalýþmanýn ardýndan yol tek þeritten ulaþýma açýldý. Sürücülerin yollarýna devam etmesinin ardýndan yol geniþletme çalýþmalarýný sürdüren ekipleri, gece saatlerine kadar devam etti.


4 Mart 2013 Pazartesi

17

BÖLGE

‘Barýþ için yaþayacaðýz’ Batman Barýþ Meclisi'nin barýþ sürecine katký saðlamak amacýyla düzenlediði “Barýþ sürecinde barýþýn dili” konulu panelde konuþan yazar Abdurrahman Dilpak, “Adalet barýþsýz olmaz. Birbirimize karþý kazanacaðýmýz bir zafer yok. Herkesin birbirinin elini tutmasýný istiyoruz. Barýþ için yaþacaðýz” dedi BATMAN - Kürt sorunun çözümü için Abdullah Öcalan ile devlet yetkilileri arasýnda baþlayan görüþmelere katký saðlamak amacýyla Batman Barýþ Meclisi tarafýndan "Barýþ sürecinde barýþýn dili" konulu panel düzenlendi. Petrol-Ýþ Sendikasý Konferans Salonu'nda düzenlenen panele Prof. Dr. Mithat Sancar, DEP eski Milletvekili Sedat Yurttaþ ve yazar Abdurrahman Dilipak panelist olarak katýlýrken, Batman Barýþ Meclisi bileþenleri, STK temsilcilerinin yaný sýra çok sayýda yurttaþ da dinleyici olarak yerini aldý. Panelin moderatörlüðünü yapan Batman Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mehmet Demir, insanlarýn bütün farklýklarýyla beraber kendi özgünlüklerini koruyarak kardeþçe bir arada yaþayabileceðini belirtti.

‘Bizi bekleyen cehennemdir’

Demir'den sonra panel Prof. Dr. Mithat Sancar'ýn konuþmasýyla baþladý. "Bir ülkede savaþ varken barýþý saðlamak için, kararlý ve inançlý bir çoðunluðun sürekli desteðine ihtiyacý vardýr" diyen Sancar, savaþý azýnlýklarýn devam ettirebileceðini, ancak barýþý çoðunluklarýn saðlayabileceðinin altýný çizdi. Sancar, "Bu yeni cumhuriyetin iyi temellerde oturtulmasý benim açýmdan en önemli noktadýr. Bir dönüþüm olacaksa bu büyük barýþýn büyük bir dönüþüm getirmesi lazým" diye kaydetti. 30 yýl silahla var olmuþ bir sorunun silahsýz dönüþümünün her iki taraf için de zor olduðunu söyleyen Sancar, çatýþmalar uzadýkça silahlar sadece elde deðil ayný zamanda zihinlere de yapýþtýðýný dile getirdi. Sancar, "Barýþ sürecinde neler yaþanacaðýný bilemem. Yani büyük provokasyonlar olabilir. Taraflarýn basiretsizliði ve beceriksizliði olabilir. Eðer baþarýya ulaþmazsa bu süreç, bizi bekleyen cehennemdir" diye konuþtu.

‘Adalet barýþsýz olmaz’

En son konuþan yazar Abdurrahman Dilpak, þunlarý dile getirdi: "Adalet barýþsýz olmaz. Birbirimize karþý kazanacaðýmýz bir zafer yok. Birlikte kazanacaðýz tek zafer olmalý. Erdemli olan herkesin birbirinin elini tutmasýný istiyoruz. Barýþ için yaþacaðýz. Barýþ daha önemlidir." Panel soru ve cevap bölümüyle son buldu. (DÝHA)

Cizre’de kaçak bahis operasyonu Cizre'de kaçak bahis oynatan iþyerlerine yapýlan operasyonlarda gözaltýna alýnan 114 kiþiden 89'u emniyet müdürlüðündeki ifadelerinin ardýndan serbest býrakýlýrken, 25 kiþi adli mercilere sevk edildi ÞIRNAK'ýn Cizre Ýlçesinde kaçak bahis oynatýldýðý duyumu üzerine operasyon yapan Cizre Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Büro Amirliði görevlileri 25 iþyerine eþ zamanlý baskýn düzenledi. Operasyonda gözaltýna alýnan 114 kiþinden 89'u emniyet müdürlüðündeki ifadelerinin ardýndan serbest býrakýlýrken, 25 iþ yeri sahibi adliyeye sevk edildi. Yasadýþý yollarla, internet üzerinden kaçak bahis oynanan iþyerlerine yönelik düzenlenen operasyona çok sayýda polis ekibi destek verdi. Operasyon kapsamýnda 25 iþyeri sahibi ile bahis oynayan 89 kiþi olmak üzere toplam 114 kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan ve bahis oynadýklarý tespit edilen 89 kiþi ifadelerinin ardýndan Kabahatlar Kanunu'na göre 182 TL idari para ceza verildikten sonra serbest býrakýldý. Bahis oynattýklarý tespit edilen 25 iþ yeri sahibi ise emniyetteki iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan adliyeye sevk edildi.

Siirt’te tiyatro etkinliði SÝÝRT Halk Eðitim Merkezi (HEM) Müdürlüðü Tiyatro Grubu tarafýndan 'Komþu köyün delisi' isimli oyun sahnelendi. Halk Eðitim Merkezi Tiyatro Grubu, Prof. Dr. Üstün Dökmen'in kitabýndan uyarlanan ve Hüseyin Eren Özcan'ýn yönettiði oyunu, öðretmen, esnaf, iþçi, öðrenci memur gibi deðiþik meslek sahiplerinden oluþanlar tarafýndan baþarý ile sahnelendi. Tiyatro severlerden büyük be-

ðeni ve alkýþ alan oyunu, Vali Ahmet Aydýn, AK Parti Siirt milletvekilleri Afif Demirkýran, Osman Ören, Milli Eðitimi Müdürü Fethi Sualp ve çok sayýda davetli izledi.Oyun bitiminde, tüm oyuncularý kutlayan ve kendilerine çiçek veren Vali Aydýn, Siirt'te kültürel ve sosyal çalýþmalara önem verdiklerini belirterek, Mayýs ayýnda Veysel Karani Hazretleri'ni anma programý ile ilgili çalýþmalara baþlandýðýný, Siirt'lilere kültürel ve sanat aðýrlýklý etkinliklerle güzel anlar yaþatmak için çalýþmalarýný sürdürdüklerini söyledi.


18 4 Mart 2013 Pazartesi

ekonomi

$ €

DOLAR: 1,801 EURO: 2,340 ALTIN: 90,150 ÝMKB: 79.614,50

Bakan Yýlma’dan prim teþviki müjdesi Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, 31 Aralýk 2012 tarihinde yürürlükten kaldýrýlan 5084 sayýlý kanun ile ilgili olarak Çalýþma Bakanlýðý nezdinde düzenleme çalýþmasý yapýldýðýný belirterek, Bingöl'ün de içinde bulunduðu 6. bölgede 11 puanlýk indirim saðlanacaðý müjdesini verdi

E-ticaret mercek altýna alýnacak MALÝYE Bakaný Þimþek, önümüzdeki günlerde internet üzerinden ticarete yönelik vergi incelemelerinin baþlatýlacaðýný bildirdi. Edilen bilgiye göre, Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, toplam büyüklüðü 2012 yýlý sonunda yaklaþýk 31 milyar liraya ulaþan ve 2015'te 62 milyar liraya çýkmasý beklenen sanal pazar alanýnda yaþanan vergi kaybý için düðmeye bastý. Þimþek'in talimatýyla yaklaþýk 6 ay önce harekete geçen Vergi Denetim Kurulu'nun (VDK), e-ticaret alanýnda oluþan vergi kayýp ve kaçaðýnýn tespiti ve önlenmesine yönelik çalýþmalarýn ilk etabýný tamamladýðý öðrenildi.

BÝNGÖL - Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiði Bingöl'de, Bingöl Þehit Aileleri Derneði'ni (BÝÞHAK) ziyaret ettikten sonra Saray Park Restaurant'ta Bingöllü iþ adamlarý ile istiþare toplantýsýnda bir araya geldi. Bakan Yýlmaz, Türkiye ekonomisindeki istikrara dikkat çektiði konuþmasýnda; Bingöllü iþ adamlarýna, 31 Aralýk 2012 tarihinde yürürlükten kaldýrýlan 5084 sayýlý kanun ile ilgili olarak Çalýþma Bakanlýðý nezdinde düzenleme çalýþmasý yapýldýðýný belirterek, Bingöl'ün de

Marketlerde daha pahlý

Vergi incelemeleri baþlatýyoruz

Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Vergi Denetim Kurulu'nun yaptýðý incelemeye göre e-ticaret alanýnda ciddi vergi kayýplarýnýn olduðunun tespit edildiðini kaydetti. ''Devlet kaybediyor ama vatandaþ da kaybediyor'' diyen Bakan Þimþek, Vergi Denetim Kurulu Baþkanlýðý'nca en kýsa süre içerisinde, raporda yer alan tespitler doðrultusunda, sektörde faaliyet gösteren mükellefler nezdinde, vergi kaybýna neden olup olmadýklarý yönünde vergi incelemeleri baþlatýlacaðýný bildirdi.

içinde bulunduðu 6. bölgede 11 puanlýk indirim saðlanacaðý müjdesini verdi. Yýlmaz, "Ýþ adamlarýmýzýn merak ettiði bir konu var. 5084 biliyorsunuz sona erdi. Ýþgücü üzerindeki primler açýsýndan önemli. Bu konuda yeni bir çalýþma yürüttük. Çalýþma Bakanlýðýmýzýn koordinasyonunda bizler hepimiz katýldýk. Belli bir olgunluða geldi, ama henüz düzenlemesi yapýlmýþ deðil. Fakat bunun zaten ilan edildi yapýlacaðý. Bingöl altýncý bölgede 6 yýl boyunca 11 puan civarýnda bir indirim alacak ve bu da iþletmelerimizi rahatlatacaktýr"

ANKARA - Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Þubat ayýnda en fazla fiyat artýþýnýn market fiyatlarýnda olduðunu söyledi. Fiyat artýþlarýnýn yüzde 56,85 artýþla yeþil fasulyede olduðunu belirten Bayraktar, en fazla fiyat düþüþünün, market fiyatlarýnda yüzde 32,06 ile yeþil soðanda olduðunu bildirdi. Þemsi Bayraktar, Türkiye Ziraat Odalarý Birliði olarak, üreticiden tüketiciye, halkýn tamamýný ya-

kýndan ilgilendiren gýda fiyatlarýndaki deðiþimleri takip etmeye ve kamuoyunu doðru bilgilendirme amacýyla açýklamalar yapmaya devam ettiklerini bildirdi. Bayraktar, Þubat ayýndaki market fiyatlarýna bakýldýðýnda; 10 üründe fiyat deðiþimi olmazken, 12 üründe azalma, 18 üründe ise fiyat artýþý olduðunu belirtti. Ocak ayýnda, marul, patates, portakal, kuru fasulye, nohut, kýrmýzý mercimek, pirinç, fýndýk, dana eti ve toz þeker fiyatlarýnda deðiþim görülmezken, fiyat düþüþünün yüzde 32,06 oran ile en fazla yeþil soðanda olduðunu bildirdi.

En fazla artýþ yeþil fasulyede

Market fiyatlarýnda en fazla fiyat artýþý ise yüzde

56,85 ile yeþil fasulyede görüldü. Yeþil fasulyedeki fiyat artýþýný yüzde 43,26 ile sivri biber, yüzde 10,09 ile patlýcan, yüzde 7,02 ile kuru üzüm, yüzde 6,21 ile elma, yüzde 5,59 ile mýsýrözü yaðý, yüzde 5,33 ile havuç, yüzde 5,30 ile domates, yüzde 4,66 ile kuru incir, yüzde 4,39 ile limon, yüzde 4 ile zeytinyaðý, yüzde 3,44 ile tavuk eti, yüzde 2,26 ile kuru kayýsý, yüzde 1,93 ile armut, yüzde 1,61 ile salatalýk, yüzde 0,91 ile süt, 0,51 ile ayçiçeði yaðý, yüzde 0,40 ile kuzu eti takip etti."

Fiyat artýþýnýn nedenleri

Bayraktar, fiyatý artan ürünlere bakýldýðýnda, yeþil fasulye, sivri biber, patlýcan, salatalýk, domates gibi ürünlerde bu mevsimdeki arzýn, örtü altý üretimden saðlandýðýný,

bu ürünlerde arzýn sadece seralardan karþýlanmasýnýn fiyatlarýn artýþýnda etkili olduðunu belirtti. Fiyat düþüþü görülen ürünlere bakýldýðýnda, üreticide fiyatý en çok düþen ürünün yeþil soðan olduðunu bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Yeþil soðan ve maydanozda hasat edilen ürün miktarýndaki artýþa baðlý fiyatlarda düþüþ yaþandý. Kýþlýk sebzeler arasýnda yer alan ýspanak ve pýrasada üretici fiyatlarýnda deðiþim görülmezken, lahana ve karnabaharda fiyatlarda bir miktar gerileme meydana geldi. Genel olarak deðerlendirdiðimizde arz ve talepteki deðiþime baðlý olarak fiyatlarda artýþ ve azalýþlarýn meydana geldiði görülüyor." (ÝHA)


19

DÜNYA

4 Mart 2013 Pazartesi

BM: Suriye’de arabuluculuða hazýrýz

BM, açýklamasýnda Suriye muhaliflerini 'temsil eden' delegasyon ile Suriye hükümetinin 'inandýrýcý ve yetkili' delegasyonu arasýnda yapýlacak bir görüþmeyi desteklemeye hazýr olduðunu kaydetti

Çin’de deprem 700 evi yýktý ÇÝN'in güneybatýsýndaki Yunnan eyaletinde 5.5 büyüklüðünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre 30 kiþinin yaralandýðý açýklandý. Çin Deprem Merkezi, depremin yerel saatle dün öðlen 13.41'de eyaletin Eryuan kasabasýnda yaþandýðýný bildirdi. Yerin 9 kilometre altýnda yaþanan depremde ilk belirlemelere göre 30 kiþinin yaralandýðý ve 700'den fazla evin yýkýldýðý belirtildi. Çin medyasýnda yer alan haberlerde ayrýca, depremin yaþandýðý bölgede 2 bin 500'den fazla evde de maddi hasar oluþtuðu aktarýldý. Bölgede son 12 saat içerisinde üç ayrý artçý þokun daha yaþandýðý ifade edildi.

Talihsiz adamýn cesedine ulaþýldý

LONDRA - Birleþmiþ Milletler (BM) Suriye çatýþmasýnda arabuluculuk önerisinde bulundu. BM'nin 'arabuluculuk' açýklamasý, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'ýn Ýsviçre'nin Cenevre kentinde BM ve Arap Birliði Suriye özel temsilcisi Lakhdar Brahimi ile yapmýþ olduðu görüþmenin ardýndan geldi. BM, açýklamasýnda Suriye muhaliflerini 'temsil eden' delegasyon ile Suriye hükümetinin 'inandýrýcý ve yetkili' delegasyonu arasýnda yapý-

“Kundakçýdan itfaiyeci olmaz” ÝNGÝLÝZ The Sunday Times gazetesine röportaj veren Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad, Ýngiliz hükümetini zorbalýkla suçladý. Ýran ziyaretinde bulunan Dýþiþleri Bakaný Velid Muallim ise ABD'yi muhaliflere silah yardýmý yapmakla eleþtirdi ve Esad'ýn 2014'teki seçimlere kadar koltuðunda kalacaðýnýn sinyalini

lacak bir görüþmeyi desteklemeye hazýr olduðunu kaydetti. Þam yönetimi daha önce yaptýðý açýklamada silahlý olanlarý dahil muhaliflerle görüþmeye hazýr olduklarýný söylerken, muhalifler de bazý koþullarýn yerine getirilmesiyle görüþebileceklerini belirtmiþlerdi.

Esad: Ýngiltere piroman rolü oynuyor

Bu arada, Ýngiliz The Sunday Times gazetesine konuþan Suriye Devlet Baþkaný Beþar Esad, 'Yü-

zeysel ve olgunlaþmamýþ' olarak tanýmladýðý Ýngiltere hükümetini Suriye muhalifleri silahlandýrarak çatýþmada 'piroman' rolünü oynadýðýný söyledi. 'Biz bir piromanýn itfaiyeci olmasýný beklemiyoruz' diyen Esad, "Sorunu askerileþtirmek isteyen Britanya'dan bir rol oynamasýný nasýl bekleyebiliriz? Teröristlere silah göndermek isterken, durumu nasýl daha iyi yapabilirler, þiddeti azaltabilirler?" dedi. Ýngiltere, Perþembe

verdi. Muhaliflere karþý 23 aydýr silahlý mücadele içinde olan Suriye lideri Beþþar Esad, Ýngiltere'ye ateþ püskürdü. Esad, The Sunday Telegraph gazetesine verdiði röportajda, "Açýk sözlü olmak gerekirse, Ýngiltere onlarca yýldýr bölgemizde yýkýcý bir rol oynadý. Kimilerine göre bu yüzyýllardýr sürüyor. Þimdiki hükümetin problemi, sýð ve toy yaklaþýmýnda. Onlarýn bu retoriði zorba ve hegamonyacý geleneði ortaya koyuyor" dedi. Esad, Ýngiltere hükümeti için, "Kundakçýdan itfaiyeci olmaz" ifadesini kullandý. Beþþar

günü Ýtalya'nýn baþkenti Roma'da gerçekleþtirilen 'Suriye Dostlarý' konferansýnda, Þam rejimi karþýtý muhaliflere yardýmlarýný arttýrarak, doðrudan yardým vaadinde bulunmuþtu. ABD'de ayný vaatlerde bulunurken, ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry, Suriye çatýþmasýnda yeni bir sürece girdiklerini kaydetmiþti. BM tahminlerine göre, Suriye'de Mart 2011'den bu yana devam eden rejim karþýtý ayaklanmada 70 binden fazla kiþi hayatýný kaybetti.

Esad, röportajda muhaliflere karþý verilen mücadeleyi býrakmayacaðýný ve koltuðunu terk etmesi için yapýlan baskýlara da boyun eðmeyeceðini ifade etti. Esad, "Ýngiltere, Suriye'deki durumu daha da militarize etmeye çalýþýrken onlardan nasýl bir rol oynamasýný bekleyebiliriz? Teröristlere silah göndermek isteyenlerden nasýl þiddeti azaltmalarýný bekleriz? Bir rol oynamak istiyorlarsa daha sorumlu davranmalýlar. Kundakçýdan itfaiyeci olmaz" dedi. Esad röportajda 'Suriye'yi hiçbir zaman terket-

AMERÝKA Birleþik Devletleri'nin Florida eyaletinde uyuduðu esnada evinin altýnda aniden oluþan çukura düþerek kaybolan talihsiz kiþinin cesedine yaklaþýk 40 saat sonra ulaþýldý. Jeff Bush isimli 37 yaþýndaki kiþiyi aramaya geçen perþembe akþamý baþlayan ekip çalýþmasýný dün cesedine ulaþarak tamamlayabildi. Hillsborough Vilayet yöneticilerinden Mike Merrill'in verdiði bilgiye göre dün olay yerine gelen büyük ekipmanlarla yapýlan özel kazýlar sayesinde Jeff'in cansýz bedenini bulduklarýný kaydetti. Göçüðün yaþandýðý sýrada Jeff dýþýnda 5 kiþinin daha evde olduðu bilgisini veren Merrill, bu kimselerin olayda hiçbir zarar görmediklerini kaydetti.

meyeceðini' de dile getirdi. Suriye ordusunun ülkenin güneyinde birçok köy ve anayolu muhaliflerden geri aldýðý günlerde Ýran'a ziyarette bulunan Dýþiþleri Bakaný Velid Muallim ise ABD, Katar ve Türkiye'yi suçladý. Ordu, Hama kentinin yaný sýra Halep uluslararasý havaalanýnýn civarýnda tekrar kontrolü saðladýklarýný açýklarken, 'bölgenin terörist ve paralý askerlerden temizlendiði' ifadesini kullandý. Ýran'da bulunan Velid Muallim ise Washinton'ýn, 'Suriye halkýný öldürmeye devam eden muhaliflere 60

milyon dolarlýk silah yardýmý yapacak olmasýnýn kabul edilemez olduðunu' söyledi. Muallim, "Eðer gerçekten politik çözüm istiyorlarda ölümlere neden olan muhalifleri silahlandýrmalarý ve finanse etmeleri ne demek oluyor? Bizimle dalga mý geçiyorlar" dedi.Türkiye ve Katar'ýn da aralarýnda bulunduðu muhaliflere destek veren ülkeleri de suçlayan Muallim, bu ülkelerin 'silahlý terörist gruplara destek verdiðini' belirtti. Muallim, Esad'ýn 2014'teki seçimlere kadar koltuðunda kalacaðýný ve Ýran'ýn da ayný görüþü savunduðunu ifade etti.


20

YURT HABER

4 Mart 2013 Pazartesi

Maðaralar müze olacak

Gaziantep'te, geçmiþte ahýr olarak kullanýlan maðaralar, baþlatýlan çalýþma ile müze haline getirilecek. Müzede, tarih öncesi ve sonrasýndan görseller yer alacak GAZÝANTEP'te, geçmiþte ahýr olarak kullanýlan maðaralar, tarihin her döneminden kesitlerin yer alacaðý Tarih Müzesi'ne dönüþtürülecek. Kentin Çýksorut bölgesindeki maðaralar, Gaziantep Büyükþehir Belediyesi'nin baþlattýðý çalýþma kapsamýnda müze haline getirilecek. Yaklaþýk

10 bin metrekarelik maðara alanýna yapýlacak müzede, tarih öncesi ve sonrasýndan görseller yer alacak. Büyükþehir Belediye Baþkaný Asým Güzelbey, þehrin batý giriþinde bulunan maðaralarýn canlý hayvan ticaretinin yapýldýðý 1970'lerde, ahýr olarak mülk sahiplerine ve-

rildiðini söyledi. Kentin büyümesi ve canlý hayvan ticaretinin gerilemesiyle ahýrlarýn þehrin merkezinde kaldýðýný ve kötü bir görüntü oluþturduðunu ifade eden Güzelbey, maðara alanýna kültürel bir proje yapmayý düþündüklerini ve müzede karar kýldýklarýný ifade etti.

Müzeyle ilgili çalýþmalarýnýn devam ettiðini aktaran Güzelbey, þunlarý kaydetti: ''Arkadaþlarýmýz Fransa'daki tarih müzesini görmeye gidecek. Ondan sonra projeyi baþlatacaðýz. Maðaralar çökebilir mi, güçlendirilmesi mi lazým, bunlara da bakacaðýz. Eðer böyle durumlar ortaya çýkarsa 2014 yýlýnýn baþlarýnda projeye baþlarýz diye düþünüyoruz. 10 bin metrekarelik alana tarihin her evresinin anlatýldýðý müze yapacaðýz.'' Müzede Taþ devrinden, Yontma Taþ ve Cilalý Taþ devrine kadar bölümler olacaðýna iþaret eden Güzelbey, ''Neolitik Devir, Paleolitik Devir, sonra milat, milattan sonraki dönemler ve Osmanlý'ya kadar geleceðiz. Ortaya bir göl yapacaðýz, göl içerisine canavarlar koyacaðýz. Ýnsanlar gezerken canavarlar su püskürtecek. Ýçinde raylý sistemle insanlarý gezdirmeyi de planlýyoruz'' diye konuþtu.

Devlet, köylüyü 15 yýl sonra hatýrladý Sakarya'nýn Taraklý Ýlçesi'ne yaklaþýk 7 kilometre uzaklýkta bulunan 36 haneli Çay Köyü'nde 1998 yýlýnda meydana gelen toprak kaymasý sonrasýnda evleri boþaltýlanlar için devlet 15 yýl sonra ev yapmaya karar verdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý köyde oturanlar için köyün 2 kilometre dýþýndaki bölgeye ev yapacak.

Afet bölgesi ilan edilmiþti

Taraklý Ýlçesi'nin en eski köyü Trabzon'un Çaykara Ýlçesi'nde yaþayanlarýn 300 yýl önce göç etmesiyle kurduklarý 36 haneli Çay Köyü'nde 1998 yýlýnda toprak kaymasý baþladý. Nüfusu 200 olan köy o tarihte afet bölgesi ilan edildi. Ancak, köyde oturanlarýn yerleþimi için bir çalýþma yapýlmayýnca

bölgede oturanlar, Adapazarý Taraklý ve Geyve Ýlçelerine taþýndý. Yaz aylarýnda 7-8 aile, kýþ mevsiminde ise, 4 ailenin kaldýðý köyde 15 yýl sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý çalýþma yaptý. 1998 yýlýnda 'Afet bölgesi' ilan edilen köylüler için Taraklý Kaz-

kýran Mevkii'nde 36 konut yapýlmasýna karar verdi.

“Evler 44 bin TL'den satýlacak”

Köy Muhtarý Suat Kolsuz yapýlacak konutlarýn 20 yýl vadeli olarak 44 bin TL'den satýlacaðýný belirterek, "Ýlk etapta 36 konut yapýlacak .Ancak isteyen-

ler olduðu için bu sayý 80'e çýkacak" dedi. Köylerinin toprak kaymasýndan bugüne kadar 4 muhtar deðiþtiðini belirten Kolsuz, "Ha bugün ha yarýn diyerek 15 yýl geçti. Köyümüzde yeni evlerine taþýnacaklarý günü göremeden vefat edenler oldu" dedi.

Meteoroloji’den kuvvetli yaðýþ uyarýs Yapýlan son meteorolojik deðerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bir bölümünde görülecek yaðýþlarýn sabah saatlerinde Ege Bölgesi ile Orta ve doðu Karadeniz kýyýlarýnda, zamanla iç ve doðu bölgelerde aralýklarla devam edeceði tahmin ediliyor. Öðle saatlerinden sonra Ýzmir'in güney kýyýlarý ile Aydýn ve Muðla'nýn kýyý kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasý beklenen yaðýþlarýn genellikle yaðmur ve saðanak, Akdeniz kýyýlarýnda yer yer gök gürültülü saðanak, akþam ve gece saatlerinde Ýç Anadolu'nun kuzeydoðusu, Doðu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doðu Anadolu'da karla karýþýk yaðmur ve kar þeklinde olmasý bekleniyor. Hava sýcaklýðý Kuzey ve batý bölgelerde 2 ila 4 derece azalacaðý, diðer yerlerde önemli bir deðiþikliðin olmayacaðý, ülke genelinde mevsim normalleri civarýnda seyredeceði tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sýra orta kuvvette, Marmara ve Kýyý Ege'de kuzey ve kuzeydoðu, Doðu Akdeniz kýyýlarýnda güney ve güneybatý yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Ege bölgesinde aralýklarla görülecek yaðýþlarýn öðle saatlerinden sonra Ýzmir'in güney kýyýlarý ile Aydýn ve Muðla'nýn kýyý kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasý bekleniyor. Bu sebeple meteoroloji, yaþanabilecek olumsuz þartlara ( yerel su baskýný, yýldýrým, yaðýþ anýnda kuvvetli rüzgar, ulaþýmda aksamalar vb. ) karþý dikkatli ve tedbirli olunmasýný istedi. Doðu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doðu Anadolu'nun doðusunda muhtemel çýð tehlikesine karþý ilgililerin ve vatandaþlarýn dikkatli ve tedbirli olmalarý gerekiyor. Sabah ve gece saatlerinde ise doðu kesimlerde buzlanma ve don olayý ile birlikte yer yer sis beklendiðinden yaþanabilecek olumsuzluklara ( ulaþýmda aksamalar vb. ) karþý ilgililerin ve vatandaþlarýn dikkatli ve tedbirli olmalarý istendi.


21

KÜLTÜR-S SANAT

4 Mart 2013 Pazartesi

Bugün ne okusam? Þanslý Liman serisiyle tanýþýn. Hayal kýrýklýðý, y e n i

baþlangýçlar için yeþeren umutlar, eðlence, heyecan ve aþk bu kasabada sizleri bekliyor. Maddie Moore

Aþka Yolculuk Los Angelesdaki hareketli hayatýnýn en önemli iki parçasý olan sevgilisini ve iþini kaybeder. Hayatýndaki boþluðu bir daha hiç dolduramayacaðýný düþünürken, çok fazla tanýma imkâný bulamadýðý annesinden kendisine ve farklý þehirlerde yaþayan iki kýz kardeþine bir otelin miras kaldýðýný öðrenir. Oteli görmek için Þanslý Liman kasa-

basýna doðru yola çýkar. Yolda karþýlaþacaðý sürprizler ve Þanslý Liman, hayatýna yepyeni bir yön verecek ve ona çok önemli bir þey öðretecektir: Aþk en beklenmedik anlarda gelir. Sayfa Sayýsý: 325 Baský Yýlý: 2012 Dili: Türkçe Yayýnevi: Nemesis Kitap

Avrupa sinemalarý seyirciden yoksun Diyarbakýr’da sadece yabancý filmlerin gösterimini yapan Avrupa Sinemalarý’na her geçen gün ilginin azaldýðý belirtildi

yordu. Sinema salonlarý doluyor hatta ayakta izlemek için bile bilet almak isteyenler oluyordu. 1500-1600 izleyicimiz vardý" dedi.

‘Ýzleyici sayýsý azalýyor’

DÝYARBAKIR'da kurulduðu günden bugüne Oscar adayý, Avrupa'da giþe rekortmeni filmlerin gösterimini yapan Avrupa Sinemalarý makinisti Yüksel Þengüner, sinemalarýna seyircilerin ilgisinin azaldýðýný söyledi. 2004'te kurulan sinemaya 2010'dan beri ilgi olmadý-

ðý kaydeden Þengüner, "Avrupa Sinemalarý Diyarbakýr'da 2004'te kuruldu ve çok ilgi gördü. Her hafta vizyona giren bir filmi günde dört seans olarak izleyiciyle buluþturuyorduk. Her yaþ gurubundan izleyicimiz vardý.18-70 yaþ arasý herkes bu filmleri ilgiyle izli-

Ýþ hayatýnýn yoðunlaþmasý alýþveriþ merkezlerinde açýlan sinema salonlarýnýn artmasý ve internetten filmlere daha kolay ulaþýlmasýnýn Avrupa Sinemalarý'na olan ilgiyi azalttýðýný belirten Þengüner, her geçen gün izleyici sayýsýnýn azaldýðýný söyledi. Þengüner, "Eskiden her hafta mutlaka gelen bir kitle vardý artýk gelmiyorlar, seyirci sayýmýz 150-200'lere ka-

Diyarbakýr’da Türk Sanat Müziði konseri Diyarbakýr’da Türk Sanat Müziði’nin seçkin eserleri, müzikseverlerin beðenisine sunuldu

dar düþtü" diye konuþtu.

‘Seyircimizi geri istiyoruz’

Avrupa Sinemalarý'na 9 yýl emek veren Þengüner, sinemanýn bu halinin kendisini çok üzdüðünü söyledi. Þengüner, "Ben bu sinema için çok emek verdim, çok çalýþtým. Kimse gelmese bile ben emek vermeye devam edeceðim. Burasý kapanana kadar ben burada olacaðým" ifadelerini kullandý. Eski seyircilerini geri istediðini belirten Þengüner, bundan umutlu olduðunu ve Avrupa Sinemalarý için 'Bir zamanlar vardý' denmesini istemediðini vurguladý. (ÝHA)

DÝYARBAKIR Valiliði, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Türk Sanat Müziði Korusu sanatçýlarý, Cahit Sýtký Tarancý Kültür Sanat Merkezi'nde verdikleri konserde, Muhayyerkürdi ve Nihavend makamýndan eserler seslendirdi. Þef Edvan Kengil yönetimindeki konserde, ''Sensiz her gecenin sabahý olmayacak sanýrým '', ''Göze mi geldim, sen mi unuttun'', ''Gözlerini gözlerimden ayýrma hiç'' gibi birbirinden seçkin eserler, müzikseverlerle buluþurken keman sanatçýsý Ali Kurtduman'ýn keman performansý da büyük ilgiyle izlendi. Seslendirilen eserlere müzikseverlerin de eþlik ettiði konsere, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Tevfik Arýtürk, Diyarbakýr Ýþ Kadýnlarý Derneði Baþkaný Esra Aksu, Diyarbakýr Kültür Turizm ve Musiki Derneði Baþkaný Kenan Aksu ile çok sayýda davetli katýldý.

Müslüm Gürses yaþamýný yitirdi Arabesk müziðin önemli isimlerinden Müslüm Gürses, 4 aydýr yoðun bakýmda tutulduðu hastanede yaþamýný yitirdi ÝSTANBUL - Çoklu organ yetmezliðinden dolayý hastanede tutulan arabesk müziðin önemli isimlerinden Müslüm Gürses, yaklaþýk 4 aydýr yoðun bakýmda bulunduðu Þiþli Memorial Hastanesi'nde yaþamýný yitirdi. Doktorlarýnýn Gürses için geçtiðimiz günlerde yaptýðý açýklamada, sanatçýnýn makineye baðlý olarak tutulduðu belirtilmiþti. En son bypass ameliyatý geçiren Gürses, tedavilere cevap vermeyerek hayatýný kaydetti. 1953 yýlýnda Þanlýurfa'nýn Halfeti ilçesi Fýstýközü köyünde dünyaya gelen Gürses, 1968 yýlýnda ilk 45'lik albümlerini çýkardý. 45 yýllýk müzik hayatýna onlarca albüm sýðdýran Gürses, 38 sinema filminde rol almýþtý.


22

SPOR

4 Mart 2013 Pazartesi

Grubunda lider durumda olan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor dün deplasmanda konuk olduðu Anadolu Üsküdar 1908 Spor ile 1-1 berabere kaldý. Aldýðý bu sonuçla taraftarýný üzen Sarý-kýrmýzýlý takým ligde puaný 57’ye çýkardý

FOTO: ARÞÝV

Beraberliðe devam: 1-1 DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 1. grupta mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor deplasmanda konuk olduðu Anadolu Üsküdar 1908 Spor 1-1 berabere kaldý. Büyükþehir Belediyespor oynadýðý son 4 karþýlaþmadan da beraberlikle ayrýlarak taraftarýný üzdü. Maltepe Hasan Polat Stadyumunda oynan karþýlaþmada her iki takýmýn futbolcularý bir birlerine üstünlük saðlayabilmek için kýyasýya mücadele verdi. Karþýlaþmanýn ilk yarýsýnda karþýlýk geliþtirilen ataklardan sonuç çýkmadý ve maçýn ilk yarýsý 0-0 sonuçlandý.

Goller 2'inci yarýda geldi

Karþýlaþmanýn ikinci yarýsýna hýzlý baþlayan ev sahibi takým Anadolu Üsküdar 1908 Spor maçýn 53'üncü dakikasýnda Kayahan Arduç'un kaydettiði golle öne geçti: 1-0 Yedi golün þokunu üstenden çabuk atan konuk takým Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ev sahibi ekibin kalesine üst üste ataklar geliþtirdi. Maçýn 65'inci dakikasýnda aradýðý golü Yusuf Yaðmur ile bulan konuk takým Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, skora denge getirdi: 1-1

Son 4 maçta beraberlik

Karþýlaþmanýn kalan dakikalarýnda aradýklarý galibiyet golünü bulamayan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ile Anadolu Üsküdar 1908 Spor sahadan birer puanla ayrýldý. Öte yandan 3. Lig 1. grup Lideri Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor aldýðý bu skorla oynadýðý son 4 karþýlaþmadan da beraberlikle ayrýldý. Sarý-kýrmýzýlý takým ligde þu ana dek oynadýðý 24 karþýlaþmada aldýðý 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 maðlubiyetle topladýðý 57 puanla zirvede yer alýyor.

Belediye Vanspor evinde güldü: 2-1 VAN - Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Belediye Vanspor, evinde konuk ettiði Sandýklýspor'u 2-1'lik skorla maðlup etti. STAT: Atatürk HAKEMLER: Mehmet Emre Atasoy xx, Murat Vezne xx, Sezai Aslan xx BELEDÝYE VANSPOR: Muammer xx, Emrah xx

(Medeni dk. 72 x), Gökhan xx, Umut xx (Seyfettin dk. 74 xx), Ali xx, Ýhsan xx, Aziz xx (Kývanç dk. 81 x), Deniz xxx, Raif xx, Resul xx, Emrah xx TEKNÝK DÝRÖKTÖR: Rýza Yurtseven SANDIKLISPOR: Anýl x, Ýbrahim x, Deniz x, Ýbrahim Ayyýldýrým xx, Varol x, Emrullah x, Abdullah x, Coþkun

x, Gökhan x (Arda dk. 80 x), Gökhan Altýntaþ x (Emrah dk. 65 x), Sedat x (Malik dk. 87 ?) TEKNÝK DÝREKTÖR: Yüksel Öz GOLLER: Ýbrahim Ayyýldýrým (Sandýklýspor), Deniz, Ali (Belediye Vanspor) KIRMIZI KART: Ýbrahim Çankaya (Sandýklýspor)

Ceylanpýnar rakip tanýmýyor ÞANLIURFA - Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Ceylanpýnar Bedensel Engelliler Takýmý, kendi evinde Siverek Bedensel Engelliler Takýmý'ný 116-24 yenerek ilk yarýya galibiyetle baþladý. Ligde ilk yarýda oynadýðý tüm maçlarý kazanan ve ligin ikinci yarýsýnýn ilk maçýnda evinde aðýrladýðý Siverek Bedensel Engelliler takýmýný maçýn ilk yarýsýný 53-6 önde bitirdi. Aralarýnda çocuk ve kadýnlarýn da olduðu çok sayýda kiþinin izlediði maçýn sonunda basýn mensuplarýna açýklama yapan Ceylanpýnar Bedensel Engelliler Takýmý Teknik Direktörü Metin Ýdoð, "Evimizde aðýrladýðýmýz Siverek'i 116-24 yendik. Ýyi bir ekibe sahibiz hedefimiz Play-off'a çýkýp birinci lige yükselmek" dedi.


23

SPOR

4 Mart 2013 Pazartesi

Hakkari’de halk oyunlarý yarýþtý HAKKARÝ Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen "2013 Yýlý Kulüpler Arasý Halk Oyanlarý Yarýþmasý" renkli görüntülere sahne oldu. Kapalý spor salonunda baþlayan ve akþam saatlerinde sone eren yarýþmaya Otantik ve Stilize dalýnda 17 kulüp katýldý. Otantik dal kategorisinde minikler, yýldýzlar, gençler ve büyükler yarýþýrken, Stilize dal kategorisinde ise minikler, gençler ve büyükler yarýþtý. 5 jüri üyesi ve il dýþýnda gelen 6 hakemin gözetiminde yapýlan yarýþmada, sahneye çýkan kulüpler birinci olmak için hünerlerini sergiledi. Yarýþma arasýnda ise Hakkarili ses sanatçýsý Mahmut Duman ve ekibi bir birinden güzel þarkýlar seslendirmesi ise renkli görüntülere sahne oldu.

Bayan öðretmenler renk kattý

Türkiye'nin deðiþik illerinde gelen ve Hakkari'nin Þemdinli ilçesin-

deki deðiþik okullarda görev yapan 7 bayan öðretmen ise, Þemdinli'deki öðrencilerin arasýnda yerini alarak yarýþmaya katýldý. Hakkari'de bulunmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný ve yöresel oyunlarý en iyi þekilde oynadýklarýný belirten öðretmenler, Hakkari'nin dýþarýda anlatýldýðý gibi olmadýðýný ifade ederek, sýnýrýn sýfýr noktasýnda bulunan Þemdinli ilçesinde görev yapmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söylediler. Yarýþma sonunda Otantik dal kategorisinde, miniklerde Yüksekova Esen Spor Kulübü, yýldýzlar kategorisinde Yüksekova Belediye Spor Kulübü, gençler kategorisinde Hakkari Ticaret Meslek Lisesi Eðitim Kültür ve Gençlik Spor Kulübü, büyükler kategorisinde ise Yunus Emre Ýlköðretim Okulu Gençlik ve Spor Kulübü birinci oldu. Stilize dalda ise miniklerde Hakkari Atatürk Ýlköðretim Okulu Gençlik

ve Spor Kulübü, gençlerde Yüksekova Dize Spor Kulübü ile büyükler kategorisinde Hakkari Ticaret Meslek Lisesi Eðitim Kültür ve Gençlik Spor Kulübü dereceye girdi. Yarýþmaya Otantik dalda katýlan öðretmenler-

den oluþan Þemdinli Spor Kulübü ise 4. oldu. Birinci olmayý bekleyen öðretmenler, dördüncü gelmelerini öðrenmeleri üzerine salonu terk ettiler. Yarýþmada dereceye girenlerin kupalarýný da Hakkari Gençlik Hizmet-

leri ve Spor Ýl Müdür Vekili Yaþar Koparan, Gençlik Hizmetleri ve Spor Þube Müdürü Nevzat Yýlmaz, Hakkari Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Vekili Feyzullah Taþ ile halk oyunlarý eðitmenleri tarafýndan verildi.

Pasurspor yeniden sahalara çýkmaya hazýrlanýyor

“Eksiðimiz özgüvenimiz”

DÝYARBAKIR'ýn Kulp ilçesinde uzun bir sürenin ardýndan yeniden sahalara çýkmaya hazýrlanan Pasurspor'un 2012-2013 yýlý 2. amatör ligi için yönetim kurulu oluþturuldu. Ýlk maçýný 9 Mart 2013 tarihinde Çamlýcaspor ile Diyarbakýr'da yapacak olan Pasurspor'un yeni yönetim kurulu üyelerinin Tahsin Azbay, Nihat Zaman, Kenan Akdeniz, Recep Çeçe, Edip Can, Ersin Eren, M. Akif Gülaydýn, M. Þefik Þeker, Kerim Zengin, Hamit Koçkaya, Ýdris Taþ, Nurullah Eren, Savaþ Çýnar, Mesut Gündüz, Murat Çelik, Lokman Þimþek, A. Selam Toprak, M. Sýdýk Aktaþ, M.Can Özkan, Nesim Çýnar, M.Zana Adýyaman, Vahap Tezer, Ýhsan Bozkuþ ve Nimet Taþ olduðu belirtildi. (ÝHA)

MALATYA - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Yeni Malatyaspor, sahasýnda Ankara temsilcisi Kýzýlcahamamspor'u Eren'in 78. dakikada attýðý golle 1-0 yendi. Karþýlaþma sonrasý gazetecilere açýklamada bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Özcan Kýzýltan, Yeni Malatyaspor'u layýk olduðu yerlere taþýmak istediklerini söyledi. Takýmýn baþýnda ilk maçýný kazanmanýn mutluluðunu yaþadýðýný ifade eden Kýzýltan, "Bizim için kazanmak önemliydi. Bu takýmýn öz güveni açýsýndan, geleceði açýsýndan hedefi açýsýndan 2 sýra üzerimizdeki Kýzýlcýhamamspor'u yenerek, üst sýralara biraz daha saðlam tutunmak istiyorduk. Kolay olmadý. Özellikle maçýn baþýnda duran toplarla, kenarlardan pozisyon da bulsak, atamadýk. Gol gecikince geçmiþ haftalardan dolayý endiþe arttý. Ama ikinci yarýda oyuncularýmýzýn büyük gayretiyle bir gol bulduk. Belki baþka gollerde olabilirdi. Sahada birazda skoru korumaya yöne-

lik hareket edildi. Ama önemli olan kazanmaktý ve de kazandýk. Oyuncularýma çok teþekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir gayret gösterdiler. Ýnþallah bu bir ilk olur. Bunun devamýnýn geleceðine inanýyorum. Çünkü çok kaliteli bir kadromuz var. Belki þu haftaya kadar beklenen, istenen ortaya konamamýþ olabilir. Ama bundan sonrasý için bu takým çok þeyler yapabilecek gücü ve kalitesi var. Ýnþallah hep birlikte herkesin desteðiyle bunu baþaracaðýz. Taraftarlarýmýzda, takýma büyük bir destek verdiler. Yeni Malatyaspor'u layýk olduðu yerlere taþýmak istiyoruz"

dedi.Kýzýltan, Yeni Malatyaspor'un play off'a kalacaðýný söyleyerek, "Bu takým, Allah'ýn izniyle açýk ve net bir þekilde play off'a kalacaktýr. Bu takýmýn tek eksiði öz güvendir. Oyuncularýmýz var olan potansiyellerini ortaya koymamanýn ezikliði içerisinde. Bunun için maç kazanmaya ihtiyacýmýz var. Bugün bu anlamda çok önemliydi. Bu takým kazandýkça ve öz güveni yerine geldikçe; çok daha ekstra, çok daha güzel, izleyenlere keyif veren bir takým olacaktýr" diye konuþtu.Play off'ta diðer takýmlara göre Yeni Malatyaspor'un artýlarýnýn olduðuna dikkat çeken Kýzýltan, "Ýnþallah play off'a kalýrýz ve orada da güzel þeyler yaparýz. Ben inanýyorum. Samimiyetle þunu söyleyeyim; Malatya'nýn eski güzel günlerine dönmesi çok uzak olmayacaktýr. Ýnþallah Allah bizle nasip edecektir. Bunun için oyuncularýmýzla birlikte çok çalýþacaðýz. Ben bu ve bundan sonraki maçlarda her þeyin daha iyi olacaðýna inanýyorum" dedi.


www.diyarbakiryenigun.com

C

M

Y

K

4 MART 2013 PA Z A R T E S Ý Yýl: 5 - Sayý : 1873 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Çakan Haber Müdürü: Þehmus Orhan Sayfa Editörü: Nurullah Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

diyarbakir yenigun gazetesi 4 mart 2013  

diyarbakir yenigun gazetesi 4 mart 2013