Page 1

Bilici: Failler devletin belgelerinde saklý

ÝHD Diyarbakýr Þubesi ve kayýp yakýnlarýnýn ortaklaþa düzenledikleri “Kayýplar bulunsun failler yargýlansýn” eyleminin 208’'inci haftasý Koþuyolu Parký Yaþam Hakký Anýtý önünde gerçekleþtirildi. Burada konuþan ÝHD Diyarbakýr Þubesi Baþkaný Raci Bilici, kayýplarýn bulunmasý ve faillerin yargýlanmasýnýn zamanýn geldiðini belirterek, faillerin devletin belgelerinin arasýnda saklý olduðunu vurguladý. GÜNDEM 06

www.diyarbakiryenigun.com

3 ÞUBAT 2013 PAZAR FÝYATI: 25 KRÞ.

Katliam gibi kaza: 10 ölü

03

Yeni Diyarbakýrspor telafi peþinde

20

Diyabete karþý spor DÝCLE Üniversitesi Endokrinoloji Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Alpaslan Tuzcu, diyabetin oluþmasýnda hareketsiz olmanýn ve aþýrý derece hazýr yiyecekler tüketilmesinin etkili olduðunu belirterek, diyabetin önüne spor yaparak ve sebze, meyve ve tahýl gibi gýdalarý tüketmeyle geçilebileceðini ifade etti. 2’de

Güneydoðu, hýzlý baþladý EKONOMÝ 17

Kayapýnar’a aðýr darbe: 2-0

21

Tamam mý devam mý?

22

‘Kiþisel bilgiye saldýrý’ Saðlýk Bakanlýðý'nca geliþtirilen yeni sistem çerçevesinde veri gönderiminin planlandýðý çerçevede hayata geçirilmesi durumunda, hastalarýn özel hayatlarýna saygýnýn ortadan kalkacaðý belirtiliyor. Saðlýk odaklý sivil toplum örgütleri, “Saðlýk.Net 2 Sistemi”nin kiþisel haklara saldýrý olduðunu vurguladý “Kiþisel bilgiler talep edildi” SAÐLIK Bakanlýðý'nýn Aralýk 2012 tarihli talimatý üzerine Ýl Saðlýk Müdürlükleri tarafýndan gönderilen yazýlarla bütün muayenehaneler, özel saðlýk kuruluþlarý ve kamu hastanelerinde hastalarýn kiþisel saðlýk bilgileri talep edildi. Söz konusu yazýlarda özel saðlýk kuruluþlarý tarafýndan "Saðlýk.Net 2 Sistemi"ne veri gönderiminin zorunlu olacaðý, Ulusal Saðlýk Veri Seti (USVS 2.0) kapsamýnda yer alan verilerin sisteme gönderilebilmesi için entegre yazýlým temin etmeleri gerektiði de bildirildi.

“Kiþisel haklara saldýrýdýr” DÝYARBAKIR Tabip Odasý Baþkaný Karadaþ, "Bu programýn amacý ister kamu, ister özel, ister muayenehane olsun hekime giden her yurttaþýn hasta bilgilerinin onlarýn yani internet ortamýnda geri bildirim adý altýnda kim olduðunu bilmediðimiz üçüncü þahýslara aktarma ve paylaþým zorunluluðunu getiriyor. Kýsacasý Saðlýk.Net 2 projesi kiþisel haklara saldýrýdýr" dedi. SES Diyarbakýr Þube Baþkaný Uyanýk ise, benzer deðerlendirmelerde bulunarak, söz konusu duruma tepki gösterdi. BÖLGE 14 C

M

Y

K

‘Mücadelemiz ayný’ DTK öncülüðünde Alevi federasyon ve derneklerinin katýlýmýyla düzenlenen ve 2 gün sürecek olan "1. Alevi Konferansý" Cegerxwîn Kültür Merkezi'nde baþladý. Konferansta konuþan DTK Eþ Baþkaný Aysel Tuðluk, Alevilerin özgürlüðünün Kürtlerin özgürlüðü, Kürtlerin özgürlüðünün de Alevilerin özgürlüðü olduðunu belirterek, “Kürt halkýnýn özgürlük mücadelesiyle Alevilerin özgürlük mücadelesinin bir ve ayný olduðunu haykýrmalýyýz” diye konuþtu. HABER 12

Eker: “Amacýmýz barýþ ve huzur” YAPIMI tamamlanan 150 yataklý Ergani Devlet Hastanesi'nin açýlýþ kurdelesini kestikten sonra hastanenin konferans salonunda katýlýmcýlara hitap eden Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, “En çok ihtiyaç hissettiðimiz, bu bölgede terörün sonlandýrýlmasý, barýþ ve huzur ortamýnýn temin edilmesi, saðlanmasýdýr” dedi. HABER 13


2

SAÐLIK

Diyabete karþý spor

3 Þubat 2013 Pazar

Beyaz ekmeðin suçu ne?

Diyabetin oluþmasýnda hareketsiz olmanýn ve aþýrý derece hazýr yiyecekler tüketilmesinin etkili olduðunu belirten uzmanlar, diyabetin önüne spor yaparak ve sebze, meyve ve tahýl gibi gýdalarý tüketmeyle geçilebileceðini söyledi

DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi (DÜ) Endokrinoloji Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Alpaslan Tuzcu, diyabetin oluþmasýnda hareketsiz olmanýn ve aþýrý derece hazýr yiyecekler tüketilmesinin etkili olduðunu söyledi. Diyabetin önüne spor yaparak ve sebze, meyve ve tahýl gibi gýdalarý tüketmeyle geçilebileceðini ifade eden Tuzcu, "Günde 8-10 bin adým atýlmalý. Bu da orta tempoyla yaklaþýk 40-45 dakika yürüyüþe denk geliyor. Stresli bir hayat ve fastfood tarzý beslenmeden uzak durulmalý." dedi.

Hýzla yayýlýyor

Prof. Dr. Alpaslan Tuzcu, 1950'li yýllarda her 15 kiþiden biri þeker hastasý iken, günümüzde bu oranýn her 8 kiþiden birine düþtüðünü dile getirdi. Prof. Dr. Alpaslan Tuzcu, halk arasýnda þeker hastalýðý olarak bilinen 'diyabet'in hareketsizlik ve yanlýþ beslenmeye baðlý olarak yetiþkinlerin yaný sýra çocuk ve gençlerde de görüldüðünü ifade etti. Diyabetin Türkiye'de hýzla yayýldýðýný vurgulayan Prof. Dr. Tuzcu, halkýn yüzde 63'ünün diyabetin aþýrý susama, sýk idrara çýkma, yorgunluk, açýklanamayan kilo kaybý, tekrarlayan enfeksiyonlar, bulanýk görme ve yaralarýn geç iyileþmesi gibi belirtilerini bilmediðini ifade etti.

‘Ciddi bir tehlike’

Prof. Tuzcu, "Þeker hastalýðý böbrek, kalp, göz ve sinir hastalýðý gibi birçok hastalýklarý da bünyesinde barýndýrýyor. Yani kontrol altýna alýnmadýðý takdirde bu saydýðým hastalýklara da neden oluyor.

Görme kaybý baþlayanlarýn yaklaþýk yüzde 50'sinin þeker hastasý olduðu tespit edilmiþtir. Özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde diyabet hastalýðýnýn ciddi bir tehlike. Hamburger gibi hazýr gýdalar ve kola tüketen çocuk ve gençlerin diyabet için riskli grupta. Anne ve babasýnda diyabetli, göbek çevresi þiþman olanlarýn da risk grubunda. Diyabetin hem genetik hem çevresel faktörlerin ayný anda tetiklediði bir hastalýktýr" dedi. Dünyada ve Türkiye'de diyabetin en önemli toplum saðlýðý haline geldiðini açýklayan Tuzcu, "Bu hastalýk, Güneydoðu Anadolu mutfaðýnýn hakim olduðu Gaziantep, Þanlýurfa, Diyarbakýr ile Kahraman Maraþ, Adana ve Malatya'da daha sýk görülüyor. Buna en önemli etkenlerden biride otomobilin toplum hayatýna girmesi ve hazýr yiyeceklerdir" diye konuþtu.

40 dakika yürüyüþ þart

Diyabet hastalýðýný önlemek için mutlaka spor yapýlmasý gerektiðini dile getiren Prof. Tuzcu, þekerli yiyeceklerden uzak durulmasý ve yeteri kadar beslenilmesi gerektiðini de söyledi. Tuzcu, bilgisayar ve televizyon karþýsýnda çok fazla zaman geçirmenin, yeterince spor yapmamanýn ve hazýr yiyeceklerin (lahmacun, dürüm ve ekmek arasý döner) tüketilmesinin diyabet hastalýðýna davetiye çýkardýðýný vurguladý. Kan þekerini aniden yükseltmeyen ve bol lif içeren sebze, meyve ve tahýldan zengin besinlerin tüketilmesini öneren Prof. Dr. Alpaslan Tuzcu, "Bununla beraber üç ana, üç ara öðün olmak üzere azar azar

yemek tüketmek gerekiyor. Günde 8-10 bin adým atýlmalý. Bu da orta tempoyla yaklaþýk 40-45 dakika yürüyüþe denk geliyor. Stresli bir hayat ve fastfood tarzý beslenmeden uzak durulmalýdýr." þeklinde önerilerde bulundu. Kan þekerini en çok yükselten gýdalarýn toz þeker ve beyaz unun olduðunu belirten Tuzcu, sözlerini þöyle sürdürdü: "Kan þekerini en çok yükselten gýdalar toz þeker ve beyaz unlu mamullerdir. Bir simit de kan þekerini anýnda 300'e çýkarýyor. Bulgur ve buðday kan þekerini yavaþ yavaþ yükselten glisemik endeksi düþük gýdalar. Pirinç pilavý yerine bulgur pilavý ya da buðday salatasý tercih edilmelidir.Beyaz ekmek yerine ise mutlaka çavdar, kepek, yulaflý olan tam tahýllý ekmek çeþitleri tüketilmeli. Çay-kahveye þeker yerine tarçýn, kan þekerini biraz kontrol altýna alabiliyor."

ÝSTANBUL - Baþta beslenme ve diyet uzmanlarý olmak üzere insan saðlýðýna kafa yoran týp insanlarý sürekli beyaz ekmeðin fazla tüketilmemesi, onun yerine tam tahýllý, kepekli, çavdarlý ekmeðin tercih edilmesini öneriyordu. Beyaz ekmek, Baþbakan Erdoðan'ýn da "Sofralarýmýzdan kaldýralým" çýkýþýyla tekrar gündeme geldi. Peki sofralarda istenmeyen beyaz ekmeðin eksikliði ne? Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Saniye Þen'e göre neden; beyaz ekmek ile tam buðday ekmeði arasýnda yüzde 45 ile 85 oranýnda vitamin ve mineral farký olmasý. "Üstelik buðdayýn ruþeymi çýkartýldýðýnda vitamin kaybý daha da çoðalýyor" diyen Prof. Þen, ekmekteki kepek oranýnýn artýrýlmasýnýn son derece yararlý olduðunu söyledi. Birçok vitamin ve mineralin, buðdayýn kepeðiyle dýþarýya atýldýðýný anlatan Þen, ruþeymi de alýnmýþ buðdayýn unlaþtýrýlarak þeker deposu haline getirildiðini belirtti. Þen, basit þekerle þiþmanlýk ve kanserin iliþkisinin yýllardýr bilindiðini, ekmek aracýlýðýyla vücuda alýnan basit þekerle karaciðerin yaðlandýðýný, vücutta insülin direncinin geliþtiðini ifade etti.

Ruþeymi neden önemli?

Kepek oraný artýrýlan ekmekte bir sonraki aþamanýn, doðal bir þekilde öðütülen buðday kullanýmý olmasý gerektiðini bildiren Þen, sözlerini þöyle tamamladý: "Buðdayýn içindeki ruþeymi, kar amaçlý yaklaþýmla ekmeðin raf ömrü uzasýn diye çýkarýyoruz. Ruþeymin içinde DNA'larýn dizaynýnda etkisi olan maddeler, vitaminler ve Amerikalýlarýn kalp hastalarýna reçete ettiði, güzellik kremlerine katýlan 'Koenzim Q10' var. O yüzden tahýllarýn, ekmeðin raf ömrünü kýsaltacak diye insan için en yararlý ruþeym ayrýlmadan öðütülmesi lazým. Beyaz ekmek ile tam buðday ekmeði arasýnda yüzde 45-85 oranýnda vitamin ve mineral farký var. Üstelik buðdayýn ruþeymi çýkartýldýðýnda vitamin kaybý daha da çoðalýyor."


3

GÜNCEL

3 Þubat 2013 Pazar

Katliam gibi kaza: 10 ölü Kahramanmaraþ’ta bir TIR ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 10 kiþi yaþamýný yitirirken, 3 kiþi ise, yaralandý. Kazanýn TIR þoförü Kadir Akkaya’nýn direksiyon baþýnda uyumasý sonucu meydana geldiðini belirtildi

KAHRAMANMARAÞ'ýn Pazarcýk Ýlçesi'nde TIR'ýn çarptýðý köy minibüsünde bulunan 2'si çocuk 10 kiþi yaþamýný yitirdi, 3 kiþi de yaralandý. Kazaya neden olduðu iddia edilen TIR þoförü gözaltýna alýndý. Kaza, dün saat 07.30 sýralarýnda Pazarcýk-Gölbaþý karayolunun 25'inci kilometresindeki Akçalar Mevkii'nde meydana geldi. Demir yüklü, Adýyaman yönüne giden 38 yaþýndaki Kadir Akkaya yönetimindeki 31 YP 131 plakalý TIR, iddiaya göre sürücünün direksiyon baþýnda uyuklamasý sonucu kontrolden çýkýnca, karþý yönden gelen 37 yaþýndaki Ýbrahim Doðan yönetimindeki 02 EB 556 plakalý yolcu minibüsü ile kafa kafaya çarpýþtý. Kazada yolcu minibüsü metal yýðýnýna döndü.

Gaziantep'e gidiyorlardý

Adýyaman'ýn Gölbaþý Ýlçesi'ne baðlý Çelik Köyü'nden Gaziantep'e yolcu taþýyan minibüsü kullanan Ýbrahim Doðan ve yolcular Muharrem Ünal, Suna Avcý, Kübra Doðan, Ayþe Daðýnýk, Fatma Çelik, Nursel Daðýnýk, Esra Avcý, Nazlý Avcý ile kimliði tespit edilemeyen 1 çocuk kaza yerinde yaþamýný yitirdi. Kazanýn duyulmasý üzerine çok sayýda ambulans sevk edildi. Pazarcýk Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldý. TIR'dan çevreye savrulan demirler nedeniyle araçlarýn bölgeye giriþ çýkýþýnda da zorluk çekildi. Minibüsten bulunan ve yaralý olarak kurtulan

2'si çocuk 3 kiþi ise güçlükle kaza bölgesinden alýnýp, Pazarcýk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu aðýr olan yaralýlar burada yapýlan ilk müdahale ardýndan Kahramanmaraþ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Demir yýðýnýna dönen minibüsteki cesetler de güçlükle çýkartýldý. Cesetler, olay yerine giden araçlarla Pazarcýk Devlet Hastanesi'ne taþýndý.

Köy minibüsü

Gölbaþý Ýlçesi'ne baðlý Çelik Köyü'nden her gün sabah Gaziantep'e yola taþýyan minibüsün ayný gün öðle saatlerinde tekrar köye döndüðü bildirildi. Minibüste bulunanlarýn çoðunluðunun akraba olduðu, bir bölümünün alýþveriþe, kiminin de okullarýn tatil olmasý nedeniyle Gaziantep'teki akrabalarýna ziyarete gittiði ifade edildi.

Yol tek þeritli

Kazayý duyarak olay yerine giden köylüler, kazanýn olduðu bölgedeki 3 kilometrelik yolun tek þeritli olduðunu ve yýllardan bu yana burada kazalarýn görüldüðünü savundu. Yolun çift þeritli duble olmasý için çaba göstermelerine karþýn buranýn yapýlmadýðýný iddia eden köylüler, "Ýlk kez böyle büyük bir kaza oldu" dedi. Yetkililer ise, kazanýn ilk belirlemelere göre yara almadan kurtulan ve gözaltýna alýnan TIR þoförü Kadir Akkaya'nýn direksiyon baþýnda uyumasý sonucu meydana geldiðini söyledi.

Uyuþturucuya geçit yok Diyarbakýr Ýl Jandarma Komutanlýðý ekiplerince 1 Ocak-31 Aralýk 2012 tarihleri arasýndan düzenlenen 489 operasyonda, toplam 40 ton 609 kilogram esrar ele geçirildiði belirtildi DÝYARBAKIR Ýl Jandarma ekipleri, 2012 yýlýnda toplam 40 ton 609 kilogram esrar ele geçirdi. Edinilenbilgiye göre, Diyarbakýr Ýl Jandarma Komutanlýðý ekiplerince yasa dýþý kenevir ekimine engel olunmasý ve üretilen esrar maddesinin ele geçirilmesine yönelik 1 Ocak-31 Aralýk 2012 tarihleri arasýndan düzenlenen 489 operasyonda, 23 ton 809 kilogramý kubar, 16 ton 800 kilogramý toz olmak üzere toplam 40 ton 609 kilogram esrar ve 2 milyon 543 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Çalýþmalarda, ayrýca enerji nakil kablosu hýrsýzlýðý, petrol boru hattýndan kelepçe takýlmak suretiyle ham petrol hýrsýzlýðý ve uyuþturucu madde kaçakçýlýðýný organize þekilde gerçekleþtiren suç örgütleri ortaya çýkarýlýrken, operasyonlarda 50 ton ham petrol, 3 araç, 1 araç dorsesi, 1 yakýt tankeri, 1 jeneratör, petrol boru hattýna takýlarak ham petrol hýrsýzlýðýnda kullanýlan 1 kelepçe ve 14 sim karta el konuldu. Bu süre içinde kaçakçýlýk suçlarýna yönelik düzenlenen 147 operasyonda ise 181 bin 100 litre kaçak akaryakýt ve 710 bin 480 paket gümrük kaçaðý sigara ele geçirildi. Ayrýca yýl boyunca meydana gelen 2 bin 925 asayiþ, kabahat, takibi gereken ve cezaevi suçlarý kapsamýndaki 2 bin 642 olay da aydýnlatýldý. Olaylarla ilgili muhtelif çapta 253 silah ve 967 mühimmat bulundu. Gözaltýna alýnan 3 bin 291 þüpheliden 238'inin jandarmadaki sorgulamalarýnýn ardýndan çýkarýldýklarý mahkemelerce tutuklandýðý bildirildi.


4

GÜNDEM

3 Þubat 2013 Pazar

Yaratýcýlýklarý ortaya çýkýyor Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý bünyesinde kurulan ve yaklaþýk 6 yýldýr hizmet veren Çocuk Þubesi, kentteki çocuklarý sokaktan alarak sosyalleþtiriyor, kurslarla da çocuklarýn yaratýcýlýðýný ortaya çýkarýyor DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý bünyesinde hizmet veren Çocuk Þube Müdürlüðü, bu sene de yaptýðý birçok etkinlik ve çalýþma ile çocuklara hizmet vermeye devam ediyor. Çocuk Þubesi, sosyal ve ekonomik açýdan zorluk yaþayan birçok çocuðun kültürel etkinliklerden yararlanmasýný saðlarken, çocuklarýn yaratýcýlýðýnýn geliþmesinde de katkýda bulundu. Bu yýl 670 öðrenciye hizmet verdiklerini belirten Çocuk Þube Müdürü Hikmet Altun, çocuklara tiyatro, el sanatý, matematik, fen bilgisi, bilgisayar ve satranç kurslarý verdiklerini aktardý. Bütün çocuklarýn isteðe göre her kurstan yararlanabildiðini söyleyen Altun, çalýþmalarýn yaný sýra müdürlükte bulunan kütüphanelerde çocuklarýn kitap okuma fýrsatý yakaladýðýný ifade etti.

FOTO: ARÞÝV

Özgüvenleri artýyor

El sanatý kursu ile çocuklarýn zihinsel yaratýcýlýkla buluþturulduðunu dile getiren Altun, çocuklarýn yaptýklarý bu çalýþmalar ile özgüvenlerinin arttýðýný kaydetti. Altun, kentte çok sayýda çocuðun sokaktan kopartýlarak bu çalýþmalara katýldýðýný da sözlerine ekleye-

rek, çalýþmalarýn yaný sýra çocuklara hafta içerisinde üç gün süt ve kek daðýtýldýðýný söyledi. Müdürlük olarak amaçlarýnýn çocuklarý sokaklardan alarak sosyalleþmelerini saðlamak olduðunu be-

lirten Altun, "Amacýmýz sosyo-ekonomik açýdan zorluk yaþayan çocuklarýn düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinliklerden yararlanmasýný saðlamak. Bu çalýþmalarla da çocuklarý sokaklardan ala-

Katledilen 3 Kürt kadýn siyasetçi için mevlit

rak burayý sevmelerini saðlýyoruz. Her yýl çocuklarý yaz aylarýnda Hazal Gölü'ne tatile götürüyoruz. Bu sene Amed'de bizimle olan çocuklarýn yaný sýra Roboskili çocuklarý da götürmeyi düþünüyoruz" dedi. (DÝHA)

DÝYARBAKIR Kayapýnar ilçesine baðlý Peyas Halk Evi'nde BDP Kayapýnar Ýlçe Kadýn Meclisi tarafýndan Paris'te katledilen 3 Kürt kadýn siyasetçi Sakine Cansýz Fidan Doðan ve Leyla Þaylemez için mevlit verildi. Mevlide, Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi aktivistleri, BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt ve yüzlerce kadýn katýldý. Salona, "Savaþan özgürleþir özgürleþen güzelleþir" pankartý asýldý. Kürtçe verilen mevlit BDP Kayapýnar Ýlçe Yöneticisi Songül Tamriþ, BDP Diclekent Meclis üyesi Zeynep Eryýlmaz ve Fatma Þifali tarafýndan okundu. Mevlitten sonra söz alan Zümrüt, 3 Kürt kadýnýn katledilmesiyle bütün Kürt kadýnlarýnýn hedef alýndýðýný vurguladý. Zümrüt, "Demokratlarýn ülkesinde bir katliam gerçekleþti. Gerçekleþen katliamda Abdullah Öcalan'ýn yoldaþý Sakine Cansýz'ýn katledilmesi ile bütün Kürt kadýnlarýna ve önderine mesaj verilmek istenmiþtir. Kürt anneleri ve kadýnlarý olarak bu katliamý kabul etmeyeceðiz" diye konuþtu. Mevlit edilen dua ve konuþmalarýn ardýndan verilen yemekle son buldu. (DÝHA)


GÜNDEM

3 Þubat 2013 Pazar

5

Diyarbakýr sular altýnda Diyarbakýr'da 2 gündür aralýksýz yaðan þiddetli yaðmurun ardýndan oluþan sel sularý cadde ve sokaklarý su altýnda býrakýrken, bir çok kavþaðýn altýnda gölet gibi su birikti

DÝYARBAKIR - Þiddetli yaðýþýn aralýksýz sürdüðü Diyarbakýr su altýnda kaldý. Kentin birçok bölgesini etkileyen yaðmur, trafiði de felç etti. Yaðmurun etkisiyle yollarda biriken su, birçok kazaya neden oldu. Sel sularýnýn kapattýðý yollarda seyir halindeki araçlar zaman zaman sulara kapýlma tehlikesi geçirdi.

Mahsur kaldýlar

Diyarbakýr-Bingöl, Diyarbakýr-Þanlýurfa karayollarýný birbirine baðlayan Seyrantepe

Köprülü Kavþaðý'nýn altýnda biriken su, adeta gölete dönüþtü. Seyir halindeki araçlar köprülü kavþaðýn altýndan büyük zorluklarla geçerken, bazý araçlar biriken suyun içinde mahsur kaldý. Gece boyunca devam eden yaðmur ile oluþan sel sularý yüzünden birçok ev ve iþyerini de su bastý.

‘Býktýk artýk’

Etkili olan yaðmurun ardýndan oluþan sel sularýnýn tamamen kapattýðý cadde ve sokaklarda birçok maddi hasarlý tra-

fik kazasý meydana geldi. Araçlarý ile gölet haline gelen sulardan zorlukla geçen sürücüler, yetkilileri bu sorunu çözmeye davet etti. Sürücüler, her yaðmurun ardýndan Diyarbakýr trafiðinin çekilmez olduðunu ve bu sorunun bir an evvel çözülmesi gerektiðini söyledi. Diyarbakýr'daki altyapýnýn eksik olmasýndan dolayý bu sorunun yaþandýðýný belirten sürücüler, her yaðmur ile ayný sorunu yaþamaktan býktýklarýný kaydetti. (ÝHA)

Köylüler: Kum ocaklarý kapatýlsýn Bismil'e baðlý Ulutürk köyündeki kum ocaklarýnýn kapatýlmasý için köylüler eylem yaptý. Köylüler, birçok çocuðun ölümüne neden olan kum ocaklarýnýn kapatýlmasýný istedi DÝYARBAKIR - Bismil'de bulunan kum ocaklarýnýn kapatýlmasý için köylüler eylem yaptý. Ulutürk köyünde kum ocaklarýnýn bulunduðu yerde toplanan köylüler basýn açýklamasý yaparak kum ocaklarýnýn kapatýlmasýný istediler. Köylüler adýna basýn açýklamasýný okuyan Resul Aydýn, kum ocaðý iþletmecileri, kil ruhsatýný amacý dýþýnda kulla-

narak yüzlerce dekarlýk köyün ortak kullaným alanlarýnýn, sosyo ekonomik ve ekolojik iþlevleri yok ettiðini söyledi. Kum ocaklarýndan dolayý bazý alanlarda açýlan çukurlarýn tehlike arz ettiðini belirten Aydýn þöyle dedi: ''Açýlan çukurlar, Þehnaz A, Þilan A, Beritan A, Emine B. ve Baver K. isimli çocuklarýn boðularak ölmesine neden oldu. Çocuklarýmýzýn kum ocaðý

ve kil ocaðý çukurlardan boðulmadan, ekili tarým alanlarýnýn ve köyün ortak kullaným alanlarý daha fazla tahrip edilmeden, kum ocaklarýnýn kapatýlmasýný istiyoruz.'' Köy muhtarý Ýsmet Sönük ise kum ocaklarýnýn sel ve su taþkýnlarýna, onlarca hayvanýn telef olmasýna ve çocuklarýn ise hayatlarýný kaybetmesine neden olduðunu ifade etti.

Çemik’te kadastro çalýþmalarý

DÝYARBAKIR'ýn Çermik Ýlçe Tapu Müdürü Cevdet Arslan, 2013 yýlý içerisinde kadastrosu yapýlmayan 5 köyde çalýþmalara baþlanýlacaðýný söyledi. Daha önceki yýllarda Çermik'e baðlý 67 köyde kadastro çalýþmasýnýn tamamlandýðýný, 2013 yýlý içerisinde ilçeye baðlý 5 köyde daha bu çalýþmalarý sürdüreceklerini belirten Ýlçe Tapu Müdürü Cevdet Arslan, bu köylerin Bademli, Bircemal, Gürüz, Karataþ ve Sarýbalta olduðnu kaydetti. 2013 yýlý içerisinde yapýlacak çalýþmalarla birlikte kadastrosu tamamlanan köy sayýsýnýn 72'e çýkacaðýný belirten Arslan, kadastro çalýþmasýnýn tamamlanmasýyla köylerdeki arazi anlaþmazlýðý gibi sorunlarýn ortadan kalkacaðýný ifade etti. Arslan, 2013 yýlý içerisinde Bademli, Bircemal, Gürüz, Karataþ ve Sarýbalta köylerinde yapýlacak kadastro çalýþmalarý sýrasýnda köy muhtarlarýna büyük görev düþtüðünü belirterek, her köyün köy meclisi tarafýndan seçeceði 6 kiþilik bilir kiþi heyeti ile görevli memurlarýn birlikte çalýþacaklarýný, özellikle köy muhtarlarýnýn ve köylü vatandaþlarýn görevli memurlara yardýmcý olmalarýný istedi. (ÝHA)


6

GÜNDEM

‘Failler devletin belgelerinde saklý’

ÝHD Diyarbakýr Þubesi ile kayýp yakýnlarýnýn ortaklaþa düzenledikleri “Kayýplar bulunsun failler yargýlansýn” eyleminde konuþan ÝHD Diyarbakýr Þubesi Baþkaný Raci Bilici, kayýplarýn bulunmasý ve faillerin yargýlanmasýnýn zamanýn geldiðini belirterek, faillerin devletin belgelerinin arasýnda saklý olduðunu söyledi DÝYARBAKIR /BATMAN ÝHD Diyarbakýr Þubesi ve kayýp yakýnlarýnýn ortaklaþa düzenledikleri "Kayýplar bulunsun failler yargýlansýn" eylemi 208'inci haftasýnda da Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi, MEYADER ve çok sayýda sivil toplum kuruluþunun temsilcilerinin katýlýmýyla Koþuyolu Parký Yaþam Hakký Anýtý önünde gerçekleþtirildi. Kayýp yakýnlarýnýn kaybolan çocuklarýnýn fotoðraflarýný taþýdýðý eylemde konuþan Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, kayýplar bulunsun failler yargýlansýn diye 208 haftadýr her Cumartesi günü Koþuyolu Parký Yaþam Hakký Anýtý önünde mücadele ettiklerini hatýrlattý.

‘Artýk zamaný geldi’

Kayýplarýn faillerinin kim olduðu ve kayýp olaylarýnýn nasýl yaþandýðýnýn devletin bilgisi dahilinde olduðunu belirten Bilici, bunlarýn devletin belgelerinde arasýnda bulunduðuna dikkat çekti. Kayýplarýn bulunmasý ve faillerin yargýlanmasý zamanýnýn geldiðini vurgulayan Bilici, "Bu tür somut adýmlar atmadýðýnýz sürece kimse size inanmaz ve güvenmez. Tekrar diyoruz kayýplar bulunsun, failler yargýlansýn" de-

di. Bilici'nin konuþmasý ardýndan 1999 yýlýnda askerden izine ailesini ziyaret etmek için Diyarbakýr'a gelen, izni bitikten sonra otogara bilet almak için giden ve bir daha kendisinden haber alýnamayan asker Recep Buttanrý'nýn hikayesi okundu.

‘Hýrsýzlýk süsü verilir’

Hikayeyi okuyan ÝHD Diyarbakýr Þubesi Faili Meçhul Komisyonu üyesi Necibe Güneþ Perinçek, "Recep Buttanrý evden ayrýldýktan 4 gün sonra, sabah saat 06.00 sýralarýnda eve gelen 3 sivil giyimli kiþi evi zorla ararlar. Ailenin iddiasýna göre kömürlükte sakladýklarý 40 bin TL ve ruhsatlý silahý da alýp götürüler. Buttanrý'nýn annesi Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðü'ne giderek durumu bildirir ve eve girip zorla parayý alanlarýn polis olduðunu söyler. Karakolda kendisine gösterilen fotoðrafta evine zorla giren kiþileri teþhis eder. Eve yapýlan baskýn sýrasýnda dýþarýda çöp toplayan çocuklarýn, baskýna gelen þahýslara ait aracýn içinde Recep Buttanrý'nýn elleri ve kollarý baðlý bir þekilde gördüklerini aileye söylemeleri üzerine aile Diyarbakýr Cumhuriyet Baþ-

savcýlýðý'na baþvuruda bulunur. Ancak yapýlan ev baskýnýna hýrsýzlýk süsü verilerek, takipsizlik kararý verilir" diye konuþtu. 5 dakikalýk oturma eylemi ile açýklama sona erdi. Batman'da kayýp eylemi devam etti

‘Sorumluluk devlete ait’ ÝHD Batman Þubesi üyeleri ve kayýp yakýnlarýnýn Gülistan Caddesi'nde her hafta kayýplar için gerçekleþtirdiði eylem bu hafta da yapýldý. Kayýplarýn ve gözaltýnda yaþamlarýný yitirenlerin fotoðraflarýnýn açýldýðý eylemde açýklama yapan ÝHD Batman Þube Yöneticisi Ýlyas Ekinci, 208 haftadýr kayýplar için eylem yaptýklarýný söyledi. Ekinci, 1990'lý yýllarda kaybedilen insanlarýn akýbetlerinin belirlenmesi için ilgili kiþi ve kurumlara kayýplarýn bulunmasý ile faillerin yargý önüne çýkarýlmasý çaðrýsýnda bulunduklarýný söyledi. Ekinci, "Kayýp analarý da ýsrarla çocuklarýnýn kanýna eli girmiþ fail ya da faillerin bulunmasýný ve adalete teslim edilmesini istiyor. Bu konuda tüm sorumluluk devlete aittir" dedi.

‘Türkiye dünyada ikinci’ Hak ihlalleri konusunda Türkiye'nin dünyada ikinci sýrada yer aldýðýný kaydeden Ekinci, ÝHD'nin 2012 yýlý hak ihlali raporuna göre hak ihlallerinin en fazla yaþandýðý yerlerin baþýnda cezaevlerinin geldiðini dile getirdi. Açýklama 5 dakikalýk oturma eylemi ardýndan son buldu. (DÝHA)

3 Þubat 2013 Pazar

‘Hangi barýþtan bahsedelim’ MEYA-DER Diyarbakýr Þube Baþkaný Leyla Ayaz, “Bu kin ve nefretle Kürdistan coðrafyasýna her gün bombalar yaðdýrýlýrken hangi barýþtan ve iyi niyetten bahsedebiliriz” dedi DÝYARBAKIR - Mezopotamya Yakýnlarýný Kaybeden Ailelerle Yardýmlaþma Dayanýþma ve Kültür Derneði (MEYADER) Diyarbakýr Þubesi, çatýþmalarda yaþamýný yitiren PKK'lilerin cenazelerine yapýlan iþkencelere iliþkin Koþuyolu Parký Yaþam Anýtý önünde basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Diyarbakýr Þubesi, Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi, yakýnlarýný kaybeden aileler, sivil toplum örgütleri ve çok sayýda yurttaþ katýldý. Açýklamada konuþan MEYA-DER Diyarbakýr Þube Baþkaný Leyla Ayaz, yeni yýla girdikleri günden itibaren çatýþmalarýn da devam ettiðini hatýrlatarak, "Yeni yýla girdiðimiz günlerde Amed'in Lice ilçesinde 10 yiðit Kürt evladý kimyasal silahlarla katletti. Paris'te 3 kadýn arkadaþýmýz infaz edildi ve sanki bunlar olmamýþ gibi Çukurca'da 14 Kürt gencini vahþice katletti. Öyle ki katletmekle yetinmedi, bu halkýn yiðit evlatlarýnýn bedenlerini paramparça etti. Cenazelerin kollarýný, bacaklarýný hatta baþýný bile gövdesinden ayýrdý. Bu da yetmedi bir gerillanýn cenazesini alýp Zap Suyu'na attý. Oradaki askeri yetkililer, sivil toplum kuruluþlarýna 'boþuna aramayýn biz o cenazeyi Zap suyuna attýk' diyecek kadar pervasýzlaþtýlar. Bu kin ve nefretle Kürdistan coðrafyasýna her gün bombalar yaðdýrýlýrken hangi barýþtan ve iyi niyetten bahsedebiliriz" dedi. Daha önce cenazelerin olayýn gerçekleþtiði ilin savcýsý tarafýndan ailelere teslim edildiðini hatýrlatan Ayaz, þuan keyfi bir uygulamayla cenazelerin Malatya, Ýstanbul hatta Trabzon'a götürüldüðünü aktardý. Ayaz, "DNA testi adý altýnda ailelere ikinci kez iþkence metodu gerçekleþtiriliyor" diyerek, bu uygulamanýn AKP hükümetinin Kürtlere yönelik imha konseptinin "vahþi" bir göstergesi olduðunu dile getirdi. PKK'lilerin cenazelerine uygulanan uygulamalarý kabul etmediklerini ifade edene Ayaz, "AKP hükümetini uyarýyoruz ve yasada belirtilen hükümlülüklere göre davranýp cenazeleri olay mahallindeki savcý tarafýndan otopsisinin yapýlmasý ve ailelerine teslim edilmesi gerektiðini bir kez daha vurguluyoruz" diye konuþtu. (DÝHA)


7

KADIN VE YAÞAM

3 Þubat 2013 Pazar

Sosyal medya hafýza yeteneðini deðiþtiriyor

Köy kahvehaneleri kadýnlara emanet

KOCAELÝ'nin Kandýra ilçesindeki Deliveli ve Teksen köylerindeki kahvehaneleri, köy kadýnlarý iþleterek aile bütçesine katkýda bulunuyor. Köylerinde genellikle tarým ve hayvancýlýkla uðraþan hemcinslerinin aksine köyün kahvehanesinde gün aðarmadan yaktýklarý ocakla iþe baþlayan kadýnlar, ocakçýlýktan, askýcýlýða her iþi yaparak aile ekonomisine destek saðlýyorlar. Kandýra'nýn 50 hanesi bulunan Deliveli köyünde eþinin kahvehanesinde çocuklarýyla birlikte 10 yýldýr çalýþan Kamile Yavuz (38), yaptýðý açýklamada, ''Köy yerinde iþçi parasý verecek durumumuz yok. 10 yýldan beri alýþtýk, zaten gelen müþteriler de belli'' dedi. Kadýn olmasýnýn avantajýyla kahvehanede gözleme, tost, köfte gibi yiyecekler de piþirdiðini dile getiren Yavuz, öðlenleri çevre köylerden bile müþterilerinin geldiðini kaydetti.

Ýnternet çaðý, beynimizin çalýþma þeklini de deðiþtiriyor olabilir. Bilim insanlarý, bir saat içinde 30 milyon mesaj girilen Facebook gibi sosyal aðlarýn, insan hafýzasýný yeni düþünme þekilleri geliþtirmeye zorluyor olabileceðini belirtti. Araþtýrmalar, insanlarýn Facebook iletilerini insan yüzlerinden daha kolay hatýrladýðýný gösterdi MÝLYARLARCA insanýn hayatýnda giderek daha fazla yer edinmeye baþlayan sosyal aðlar, sunduklarý son derece yoðun ve karmaþýk sistem sebebiyle insan beyninin farklýlaþmasýna yol açýyor olabilir. ABD'nin California Üniversitesi'nde yapýlan araþtýrma, bilim insanlarýný þaþýrtan sonuçlar ortaya koydu. Araþtýrma ekibinin baþýný çeken Dr. Laura Mickes, 'duygularýn hafýza üzerine etkisini' inceleyen çalýþmalarýnda, duygularý tetiklemek için Facebook iletilerini kullandýlar. Biliþsel psikolog Mickes ve ekibi, araþtýrmada hiç bekledikleri sonuçlar elde etti. Sonuçlar, insanlarýn Facebook iletilerini, insan yüzlerinden daha iyi hatýrladýðýný gösterdi. Mikes, "Asýl araþtýrma sorumuz bu deðildi; sonuçlar bizim için de biraz þaþýrtýcý oldu" ifadesini kullandý.

Akla ilk gelen Facebook

California Üniversitesi'ndeki araþtýrmada, 32 kiþi üzerinde deney yapýldý. Deneklere gösterilmek üzere gruptaki asistanlarýn Facebook hesaplarýndan 200 ileti ve amazon.com adresindeki son zamanlarda basýlmýþ kitap tanýtýmlarýndan 200 cümle derlendi. Deneyde, Facebook cümleleri olarak, "Bugün 7 bin 689 günlüðüm", "Kütüphane telefonla konuþulacak yer deðil; ders çalýþýlacak yerdir"; kitap cümlesi olarak da "Þerefin bile limiti vardýr", "Çok baðýrmaktan boðazým aðrýmýþtý" gibi örnek ifadeler toplandý. Uzmanlar, sosyal baðlama göre iletileri ve kitap alýntýlarýný düzenledi ve Facebook iletisi ile kitap alýntýlarýndan 100 tanesini üniversiteli katýlýmcýlara çalýþýp hatýrlamalarý için daðýttý. Katýlýmcýlar kelimeleri

Uzmanlar: Evlilik, kalbe iyi geliyor çalýþtýktan sonra bilgisayar önünde teste tutuldular. Bu testte çalýþtýklarý ve çalýþmadýklarý kelimeler gösterilip deneklere "Bunlarý daha once gördünüz mü ve gördüðünüzden ne kadar eminsiniz?" diye sorular soruldu.

Sonuçlar þaþýrtýcý

Deney sonunda, denekler Facebook ile ilgili cümleleri kitap cümlelerinden veya insan yüzlerinden iki kat daha kolay hatýrlayabiliyor olduklarýný gösterdi. Ýlk deneyin ardýndan ikinci deneylerini yapan grup, bu kez de katýlýmcýlara haber sitelerindeki haber baþlýklarýný ve yorumlarýný gösterdi. Sonuçlar, deneklerin haberlere yazýlan yorumlarý daha kolay hatýrlayabildiklerini gösterdi. Haberler arasýndaki eðlence haberlerini hatýrlamanýn da, önemli haberlerden daha kolay olduðu anlaþýldý. Memory&Cognition dergisinde yayýmlanan araþtýrmayý yürüten Dr. Mickes, "Bu çalýþma, öðretme tekniklerinin yaný sýra, nasýl reklamcýlýk yapmamýz ve nasýl iletiþim kurmamýz konusuna da bilgi veriyor. Buradan yola çýkarak sosyal medyayý derslerine dahil eden profesörler bile var "dedi.

FÝNLANDÝYA'da yapýlan bir araþtýrma, evliliðin kalp krizinden ölme riskini azalttýðýný gösterdi. Finlandiya'da yapýlan araþtýrma, kadýnda ve erkekte, evliliðin kalp krizi geçirme veya kalp krizinden ölme riskini azalttýðýný gösterdi. Finlandiya'nýn 4 bölgesinde, 35 yaþ ve üzerindekilerin saðlýk ve medeni durumunu inceleyen bilim adamlarý, evli kadýnlarýn kalp krizi geçirme ve kalp krizinden ölme riskinin yüzde 20, boþanmýþlarda yüzde 32 ve bekarlarda ise yüzde 43 olduðu sonucuna vardý. Evli erkeklerde ise riskin yüzde 26, boþanmýþlarda yüzde 42, bekarlarda yüzde 51 olduðu belirtildi. Araþtýrmaya imza atanlardan, Turku Üniversitesi Hastanesi'nden Dr. Aino Lammintausta ''Özellikle orta yaþta, erkek ve kadýnlarda evliliðin koruyucu bir etken olduðunu'' vurguladý. Bilim adamlarý, evlilerin daha saðlýklý ve düzenli yaþam tarzýna sahip bulunduðunu, evli olmayanlarýn ise daha fazla depresyona girdiðini ifade etti. Araþtýrma, ''European Journal of Preventive Cardiology'' dergisinde yayýmlandý.


8

POLÝTÝKA

3 Þubat 2013 Pazar

“Kimler cýkacak?” BDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ, 6411 sayýlý Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanunda yapýlan deðiþiklikle kimlerin serbest býrakýlacaðýný sordu

DÝYARBAKIR - BDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ, 6411 Sayýlý Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanunda yapýlan deðiþiklikle ilgili yazýlý açýklama yaptý. Beþtaþ, bu düzenleme ile 15 bin tutsaðýn tahliye edileceðini belirterek, "Önemle belirtmek isteriz ki Barýþ ve Demokrasi Partisi olarak, bu yasa tasarýsýnýn gerçek anlamda bir demokratikleþme aracýna dönüþmesi, Türkiye'deki adalet mekanizmasýnýn yarattýðý haksýz, eþitliksiz uygulamalarý ortadan kaldýrmasý ve salt düþüncelerinden dolayý hukuka aykýrý bir þekilde hapishanelerde tutulan yurttaþlarýmýza fayda getirmesi için çok çabaladýk. Gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki süreç dahilinde gerekse dýþarýda kamuoyu yaratmaya çalýþarak tasarýnýn daha iyi olmasý için çalýþtýk. Fakat tasarýnýn kanunlaþan halini incelediðimizde yukarýda bahsettiðimiz amaçlara hizmet etmekten uzak olduðunu üzülerek belirtmek istiyoruz" dedi.

“Kimliklerinden dolayý”

Siyasi tutsaklarýn düzenlemeden yararlandýrýlmamasýnýn ne kadar doðru olduðunu soran Beþtaþ, siyasi tutsaklarýn fikir ve kimliklerinden dolayý cezaevinde tutulduðunu söyledi. Beþtaþ, "Yine hepimi-

zin bildiði gibi siyasi tutsaklara cezaevlerinde de baský uygulanmaktadýr. Haksýz yere verilen disiplin cezalarýyla en temel haklarý olan görüþme haklarý bile engellenmektedir. Hukuka aykýrý olarak verilen bu disiplin cezalarýnýn yarattýðý hak ihlali yetmezmiþ gibi, bir de bunu gerekçe göstererek hak kaybý yaratmak toplum vicdanýyla nasýl baðdaþacaktýr? Amacýmýz hükümetin yaptýðý her düzenlemeyi kötülemek, bunu kabul etmemek deðildir. Ancak bu ve benzeri yasalarla süper güç haline dönüþtürülen hakim ve savcýlarýn verdikleri kararlarý kamuoyu gayet iyi bilmektedir. Zira 3. Yargý Paketi gibi deneyimler bu gerçekleri açýkça göstermektedir" dedi.

“Yasa savcýlara býrakýldý”

"3. Yargý Paketi mahkumlarýn salýverilmesiyle ilgili takdir hakkýný hakimlere býrakmýþtý" diyen Beþtaþ, yeni yasada ise bu takdirin savcýlara býraktýðýnýn altýný çizdi. Beþtaþ, BDP olarak sorunun çözümüne hizmet etmediði için düzenlemeyi eleþtirdiklerini söyleyerek, "Þayet cezaevlerinde yaþanan hukuksuzluklara son verilmek isteniyorsa, düþüncelerinden dolayý hapiste tutulan binlerce siyasi tutsaðýn esaretine son verilmek isteniyorsa, düþünce, ifade ve örgütlenme özgürlüðünün tesis edilmesi is-

teniyorsa sorunu siyasi saiklerle hareket eden hakim ve savcýlara sevk etmek ne derece doðrudur? Zira bu insanlarý hapse koyan, her 30 günde bir tutukluluðun devamýna karar verenler yine bu kiþilerdir. Adalet sistemini küçük bir yasal deðiþikliðe endeksleyen zihniyet nasýl demokratikleþmenin önünü açabilir?" diye kaydetti.

“Cezaevlerinden çýkacaklar mý?”

Bu düzenlemeyle kimlerin cezaevinde çýkacaðýný soran Beþtaþ, "Yýllardýr tutuklu olarak esir alýnan milletvekilleri Sayýn Hatip Dicle, Gülser Yýldýrým, Faysal Sarýyýldýz, Kemal Aktaþ, Selma Irmak, Ýbrahim Ayhan mý? Mitinglere katýldýðý için hapse atýlan Van Belediye Baþkaný Sayýn Bekir Kaya ile diðer belediye baþkanlarý mý? Haber yaptýklarý için hapse atýlan gazeteciler, mesleklerinden ve müvekkillerinden dolayý içerde tutulan avukatlar mý? Sokaklarda eylemlere katýldýklarý için yýllarca hapis cezasýna çarptýrýlan çocuklar

‘CHP’li belediyeler itibarsýzlaþtýrýlmaya çalýþýlýyor’ CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Adnan Keskin, partili belediyelerin operasyonlarla itibarsýzlaþtýrýlmaya çalýþýldýðýný iddia etti

ÝZMÝR Alsancak Hocazade Cami karþýsýnda bulunan açýk alana yapýlan 11 katlý tam otomatik otoparkýn temel atma töreni CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Adnan Keskin'in katýlýmýyla yapýldý. Temel atma töreninde ko-

nuþan CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Adnan Keskin, kalkýnmýþ toplamlarda demokrasinin beþiði olma görevini yerel yönetimlerin yaptýðýný söyleyerek, "Maalesef ülkemizde, siyasi iktidar tarafýndan bu evrensel sürecin tersine bir anla-

mý? Kimler? 3. Yargý Paketiyle salýverilmeyenler mi?" dedi.

yýþ uygulamaya aktarýlýyor. Var olan belediyeler çeþitli gerekçelerle kapatýlýrken, ayakta kalanlar da bazen siyasi iktidarýn hýþmýna uðrayarak etkisiz kýlýnmak için olumsuz uygulamalar devreye alýnýyor. CHP'li belediyelerdeki uygulamalar siyasi iktidarýn bu konudaki pervasýzlýðýnýn en somut örneklerini oluþturuyor. Ýlk olarak Ýzmir'de baþlayan bu soruþturmalar Antalya'ya ve Eskiþehir'e sýçratýldý ve toplum nezdinde itibarsýzlaþtýrma çalýþmalarý baþladý. Operasyonlar nedeniyle, bir taraftan belediye yönetimindeki arkadaþlarýmýz itibarsýzlaþtýrýlmaya çalýþýlýyor, bir taraftan da belediyelerin yatýrým hýzlarý ve hevesleri hayata aktarýlmaz bir hale getiriliyor" dedi.

Sanayiciler: “Ýþçi bulamýyoruz” ÇANKIRI-Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, çok fazla sosyal yardým verildiði için sanayicilerin "iþçi bulamýyoruz" yönündeki talepleri ile karþýlaþtýklarýný belirterek, "Biz bunun üzerine yardým hanemizdeki çalýþabilir erkek miktarýný çýkardýk. Yaklaþýk 1,5 milyon destek verdiðimiz grup vardý. Bunun içerisinde yaþ analizi yaptýðýmýzda 25-45 yaþ aralýðýnda çalýþabilecek erkeklerin miktarýna baktýðýmýzda 150 bin civarýnda. Biz bu kiþilerle alakalý Çalýþma Bakanlýðýmýz ile görüþtük. Sosyal Hizmet uzmanlarý ile Çalýþma Bakanlýðý uzmanlarý iþbirliði yaptý. Bunlarla ilgili bir analiz yaptýk, bu analiz sonucunda 20 bin kiþinin iþe baþlamasýný saðladýk. 58 bin kiþi meslek kursuna baþladý. Amacýmýz bu 150 bin kiþinin sosyal yardýmdan çýkýp istihdamýn içerisinde yer almasýný saðlamak" dedi. Bakanlýk olarak koðuþ sistemini terk ettiklerini dile getiren Þahin, "Sevgi evi, çocuk evi sistemine geçiyoruz. 2014 yýlý sonuna kadar koðuþ sistemini tamamen kapatacaðýz. Mümkün olduðu kadar aile bazlý bir çalýþma yürüteceðiz. Bu sistemi geliþtireceðiz. Ýhtisas huzurevine geçeceðiz. Maddi ve manevi olarak tüm ihtiyaçlarýn giderildiði bir toplum istiyoruz. Doðumdan ölüme insanlarýn yanýnda bir bakanlýðýz" ifadelerini kullandý.


9

POLÝTÝKA

3 Þubat 2013 Pazar

‘TOP HUKUMETTE’ BDP Van Ýl Örgütü Kongresi'nde konuþan BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, BDP olarak Ýmralý'ya gidecek heyetin listesini hükümete sunduklarýný belirterek, "Geçen hafta bir heyetimizin hazýr olduðunu Hükümete ilettik. Bunun için artýk top hükümettedir" dedi. bu kadar kriz olsun ki. Bunun için sadece BDP deðil, sivil toplum örgütlerin Ýmralý'ya gitmesi için de olanak yaratýlmalýdýr. Bu süreç Baþbakan ile Adalet Bakaný'nýn dudaklarý arasýndaki iki sözle çözülemez. Biz meseleye ciddi yaklaþýyoruz. Biz samimiyiz ve kararlýyýz. Karþýmýzda da ayný samimiyeti görmek istiyoruz. Bizi samimiyet testine tutanlarýn bizim kadar samimi olmalarý gerekiyor" dedi. BDP Van Ýl Örgütü'nün 3. Olaðanüstü Kongresi Diren Düðün Salonu'nda gerçekleþtirildi. Kongreye BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, BDP MYK üyesi Necla Yýldýrým, PM üyesi Ýhsan Coþkun, Güroymak, Tatvan, Baþkale, Özalp, Edremit, Van, Bostaniçi, Belediye baþkanlarý ile BDP il ve ilçe örgütlerinin yaný sýra, kentteki sivil toplum örgütü temsilcilerinin de aralarýnda bulunduðu yüzlerce yurttaþ katýldý. Divan baþkanlýðýna seçilen BDP PM üyesi Ýhsan Coþkun, Kürt halkýnýn büyük bedeller verdiðini belirterek, bedeli ne olursa olsun halkýn özgürlüðünü saðlayacaðýný kaydetti. Kürt halkýnýn büyük bir direniþe sahne olan bir yazý geride býraktýðýný belirten BDP Van Ýl Baþkan Vekili Ömer Ertaþ ise, yeni seçilecek yönetime baþarýlar diledi.

‘Heyetimiz hazýrdýr’

Son olarak konuþan BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, BDP olarak Ýmralý'ya gidecek heyetin listesini hükümete sunduklarýný belirterek, "Bizler Ýmralý'ya gidecek heyetimizin listesini hükümete sunduk. Bundan sonra eðer bir beklenme ve týkanma olacaksa bu hükümetten kaynaklý olacaktýr" diye konuþtu. Demirtaþ, "Geçen hafta bir heyetimizin hazýr olduðunu Hükümete ilettik. Bunun için artýk top hükümettedir. Bizim heyetimiz hazýrdýr. Ýmralý'ya gitmeye ve süreci ilerletmeye hazýrdýr. Eðer bu süreç izinde hükümet atým atmamýþsa bu bizden kaynaklanan bir durum deðildir. Bu hükümetten kaynaklanan bir durumdur. Bir heyetimizin bile Ýmralý'ya gidiþi krize dönüþtürüyor. Hükümetin kafasýndaki sorular kriz nedenidir. Madam ki bu süreci konuþarak çözeceksek o zaman Ada'ya gitmek neden

49 gazeteci tutuklu

‘Eþ Baþkanlar olarak hazýrýz’

Partileri içinde isim tartýþmalarýnýn yaþanmadýðýný belirten Demirtaþ, "Biz Eþ baþkanlar olarak Ada'ya gitmeye hazýrýz. Gidip görüþme yapmaya ve sürece katký saðlamaya hazýrýz. Tabi ki bizden sonra bu süreci yürütecek heyetimiz vardýr. Bütün milletvekili arkadaþlarýmýz bu süreci yürütecek kapasitededir. Bizim içimizde isim tartýþmasý yoktur. Bizim için bireyler deðil, kurum vardýr. Biz kurumsal olarak bu iþe yaklaþýyoruz" dedi. Yapýlan konuþmalardan sonra tek listeyle gidilen seçimlerde Ýl Baþkanlýðý'na Musa Ýtah seçilirken, yönetime ise A. Baki Erdal, Egit Ararat, Atilla Kumlu, Ayfer Kýzýl, Azim Yacan, Figen Yaþar, Gülbahar Çimen, Herdem Acar, Ýsmet Tan, Kaniye Þeker, Leyla Iþýk, Miyeser Uras, Nurettin Demir ve Servet Özkan seçildi. (DÝHA)

BURSA-Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Çaðdaþ Gazeteciler Derneði (ÇGD) Bursa Þubesi'nin Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapýlan 13. olaðan genel kuruluna katýldý. Medyada bir deðiþim yaþandýðýný belirten Çelik, gazeteciliðin zanaat dönemini kapatarak sanayileþmeye dönüþtüðünü söyledi. Çelik, tutuklu gazetecilerin durumu ile ilgili, "Birçok karanlýk noktanýn aydýnlatýlmasýyla ilgili çok önemli hukuki süreç yaþanýyor. Hiç kimsenin makamýndan dolayý imtiyazlý olmamasý gerekiyor. Ýfade özgürlüðünden dolayý kimse de tutuklanýp hapse girmemeli. Þimdi eðer bir þeyler yaþanýyorsa burada demokrasi ile hukukun birbiri-

“ABD derin devleti sipariþ vermiþ olabilir” ANKARA - BASK 4. Olaðan Genel Kurulu'na katýlan DSP Genel Baþkaný Masum Türker, genel kurul öncesinde gazetecilerin ABD Büyükelçiliði'nde yaþanan canlý bomba eylemiyle ilgili sorularýna cevap verdi. Ankara'nýn en sýký korunan bölgesinde böyle bir olayýn yaþanmasýný vahim olarak deðerlendiren Türker, "Bu patlamanýn Ankara'nýn göbeðinde, sýký güvenlik önlemlerinin alýndýðý, MOBESE kameralarýyla herkesin gözlendiði bir yerde olmasý dikkat çekicidir. Hele hele söylendiði gibi geçmiþte sabýkasý olan, bilinen bir terörist ise veya terör örgütüne mensup birisi ise bu daha vahim bir durum" dedi. Yaþanan olayda suçun sadece Türkiye'de aranmamasý gerektiðinin altýný çizen Türker, "Bilindiði gibi ABD, büyükelçilikleri ile ilgili olarak þuanda kendi ülkesinde bir bütçe arayýþý içinde. Bu bütçe arayýþýnda da Türkiye bildiðim kadarýyla gündemde yok. ABD'nin derin devleti de bu iþte sipariþ vermiþ olabilir. 2 gündür yansýyan haberlerden anlýyoruz ki, bütçe geçse bile Amerika'da tekrar büyükelçiliðin inþaatý için yenilenebilir deniliyor. Ýnþallah öyle deðildir. O zaman vahim bir durum bu" diye konuþtu. Türker, patlamada hayatýný kaybeden güvenlik görevlisine rahmet dilerken, yaralý gazeteci Didem Tuncay'a ise acil þifalar diledi.

ni rakip olarak görmesini doðru bulmuyorum. Yargýlamada delilleri karartma ihtimali yoksa kaçma ihtimali yoksa tutuksuz yargýlanmalý. Bunu söylüyoruz. Þimdi eksiklik nerede? Hiçbirimiz dosyaya vakýf deðiliz. Rahat bir þekilde diyoruz ki 49 gazeteci tutuklandý. Tutuklandý da bunlarýn dosyalarýný kaçýmýz okudu, kaçýmýz konuya vakýfýz? Geçmiþte askeri ile siyasetçisi ile gazeteci ve sivil toplum kuruluþlarý ile yaþanan sýkýntýlarý dile getiriyoruz. Türkiye'nin 40 yýllarýný heba etmesini saðlayan kesimler kimlerdi? Bunlarla ilgili dosya varsa, 49 kiþinin tutuklanmasýný gerektirecek bir þey yoksa hep birlikte konuþalým ama dosya ile ilgili bilgi elimizde olma-

dýðý için dikkatli konuþmak gerektiðini düþünüyorum. Hem yargýnýn baðýmsýzlýðýný savunacaðýz hem de iktidarla ilinti kuracaksýnýz, bir ileri cümle kurunca yargýya müdahale olarak algýlayacaksýnýz. Hasýlý ülkeyi idare etmek zor zanaat" dedi. Türkiye'de ihtilale manþet atanlar olduðunu hatýrlatan Çelik, "Mesele, hastalýðý doðru teþhis edip doðru tedavi etmektir. Ben yýllardýr siyasetçiyim. Bir patron diyemez ki bir gazeteciye þunu söyledin. Ýktidar isek bir gazetecinin ya da bir patronun bunu demesi gerekiyor ki, þöyle müdahaleniz oldu diye. Kesinlikle böyle bir þey yok. O halde sistemdeki yöneliþleri doðru sorgulamak gerekir" diye konuþtu.


10

3 Þubat 2013 Pazar

Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Programý DOKUZUNCU BAÞVURU ÇAÐRI ÝLANI Bu Program Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan ortaklaþa finanse edilmektedir Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn ilgili kuruluþu olan Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adýna Avrupa Birliði'nin Katýlým Öncesi Mali Yardým Aracý olan IPA'nýn Kýrsal Kalkýnma Bileþeni kapsamýnda uygulanacak yatýrýmlara iliþkin 23 Ocak 2013 tarihinde Dokuzuncu Baþvuru Ýlanýna çýkmýþ bulunmaktadýr. Baþvuru kabulüne iliþkin bu çaðrý, Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Programý kapsamýnda yatýrým yapmak isteyen iþletmeler tarafýndan destek almak üzere yapýlacak baþvurular ile ilgilidir. KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELÝKLÝ EKSENLERÝ Avrupa Komisyonu tarafýndan 25 Þubat 2008 tarihinde onaylanan Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Programý; Türkiye'nin katýlým öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarýný dikkate alarak, sürdürülebilir kalkýnmayý saðlamak için kapasite oluþturmayý hedeflemekte, iþletmeleri Avrupa Birliði standartlarýna yükseltmeyi amaçlamaktadýr. Avrupa Birliði Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Fonlarý, aþaðýda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandýrýlacaktýr.

.

Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarým Politikasý ve gýda güvenliði, veterinerlik ve bitki saðlýðý ile ilgili alanlara iliþkin Topluluk standartlarýnýn

uygulanmasý ve tarým sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katký saðlanmasý.

. Öncelik Ekseni 2: Tarým-çevre tedbirlerinin ve yerel kýrsal kalkýnma stratejilerinin uygulanmasý için hazýrlýk niteliðinde faaliyetlere katký

saðlanmasý (IPARD Programýnýn ikinci döneminde uygulanacaktýr).

. Öncelik Ekseni 3: Kýrsal ekonominin geliþimini destekleyerek, kýrsal alanlarýn sürdürülebilir kalkýnmasýna katký saðlanmasý.

PROGRAMIN KAYNAÐI Faydalanýcýlara uygun harcamalar karþýlýðýnda saðlanacak olan mali desteðin kaynaðý, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti Eþ-finansmanýndan oluþturulan IPARD Programý Fonudur. Bu destek "Kamu Katkýsý" olarak adlandýrýlmaktadýr. Bu kamu katkýsý, program çerçevesinde gerçekleþmiþ yatýrýmlar için geri ödemesiz olarak kullandýrýlacaktýr. DESTEKLENECEK TEDBÝRLER VE DESTEK BÜTÇESÝ Bu baþvuru çaðrý ilaný kapsamýnda desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve tedbir bazýnda daðýtýlacak toplam destek bütçesi aþaðýdadýr.


11

3 Þubat 2013 Pazar

BAÞVURU YAPILACAK ÝLLER Bu baþvuru çaðrý ilaný kapsamýnda destek almak amacýyla baþvurularýn yapýlacaðý ve yatýrýmýn uygulanacaðý iller aþaðýdadýr. Her ilden her alt tedbir kapsamýnda baþvuru alýnabilecektir.

* 22 Ýlden kabul edilen projelerin sözleþme imzalama tarihi, AB Komisyonu'ndan "Yetki Devri Kararý"nýn alýnma tarihine göre deðiþiklik gösterebilir. BAÞVURU TARÝHLERÝ Baþvurular 15.02.2013 tarihi saat 09.00'dan itibaren, yatýrýmýn uygulanacaðý ilde bulunan ve iletiþim bilgileri aþaðýda yer alan TKDK Ýl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye baþlayacak olup, baþvurularýn son teslim tarihi 15.03.2013, saat 21.00'dir. Bu çaðrý için son teslim tarihinden sonra yapýlacak baþvurular kabul edilmeyecektir. YATIRIM SÜRELERÝ Dokuzuncu Baþvuru Çaðrý Ýlaný kapsamýnda hazýrlanacak baþvurularda yatýrým süreleri 2 taksiti geçmeyecek þekilde aþaðýdaki gibi planlanmalýdýr. -Baþvuru tek taksit olarak planlanmýþ ise; yatýrým süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazýrlanýp Kuruma sunulmasý toplamda 5 (beþ) ayý geçmemelidir. -Baþvuru iki taksit olarak planlanmýþ ise; birinci taksitin yatýrým süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazýrlanýp Kuruma sunulmasý 5 (beþ) ay içerisinde olmalýdýr. -Ýki taksitli baþvurularda toplam yatýrým süresi 10 (on) ayý geçmemelidir. BAÞVURULAR ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ile Avrupa Komisyonu arasýnda yapýlan görüþmeler sonucunda IPARD Programýnda deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Programýn son hali Bakanlýðýmýz (www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir. Baþvurular hakkýnda detaylý bilgiler ve baþvuru kurallarýnýn yer aldýðý Baþvuru Çaðrý Rehberleri (versiyon 3.0) kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir. Ayrýca, bu baþvuru çaðrý döneminde Kurumumuz tarafýndan yapýlacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çaðrý ilaný kapsamýnda dikkate alýnmalý ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir. Tarým Ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Diyarbakýr Ýl Koordinatörlüðü Adres Ve Telefon Numarasý Þanlýurfa Yolu 1.Km. Gündoðan Plaza Kat:2 No:7 Kayapýnar Tel: 0412 252 12 89 Faks: 0412 252 12 90 Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu, bu ilanda yer alan tüm hususlarý deðiþtirme hakkýný saklý tutar. Ýlanen Duyurulur.


12

HABER

3 Þubat 2013 Pazar

‘Ozgürlük mücadelemiz ayný’ 1’inci Alevi Konferansý’nda konuþan DTK Eþ Baþkaný Aysel Tuðluk, Alevilerin özgürlüðünün Kürtlerin özgürlüðü, Kürtlerin özgürlüðünün de Alevilerin özgürlüðü olduðunu belirterek, “Kürt halkýnýn özgürlük mücadelesiyle Alevilerin özgürlük mücadelesinin bir ve ayný olduðunu haykýrmalýyýz” dedi

DÝYARBAKIR - DTK öncülüðünde Alevi federasyon ve derneklerinin katýlýmýyla düzenlenen "1. Alevi Konferansý" Cegerxwîn Kültür Merkezi'nde baþladý. Konferansa DTK Eþ Baþkaný Aysel Tuðluk, BDP Milletvekilleri Demir Çelik ve Sebahat Tuncel, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Belediye Baþkanlarý, Demokratik Alevi Federasyonu, Özgür Demokratik Alevi Derneði, Pir Sultan Abdal Derneði Diyarbakýr Þu-

besi, Sivil Toplum Örgütleri ve çok sayýda yurttaþ katýldý.

‘Meyvelerini veriyor’

Konferansýn açýlýþ konuþmasýný yapan Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Mezopotamya'nýn kadim topraklarýnýn tüm sokaklarýndan çok dilliliðin ve çok inançlýlýðýnýn kokusunun geldiðini kaydetti. Bu topraklarýn medeniyetin baþlangýcý olduðu belirten Baydemir, "Ancak son 100

yýldýr tüm inançlar, kültürler ve diller baský ve zulüm altýndadýr. Ancak þükürler olsun ki mazlum halkýn 30 yýllýk direniþi ile Þêx Said'ten Seyit Rýza'ya kadar, Seyit Rýza'dan Mazlum Doðan'a kadar bu halk yeni bir anlayýþ yeþertti. Ve bugün bu konferans da gösteriyor ki artýk yeþeren bu yeni anlayýþ meyvelerini veriyor" dedi.

‘Bu konferans önemli’

Baydemir'in ardýndan konuþan DTK Eþ Baþkaný

Aysel Tuðluk, "Kürdistan" ve "Alevi" kelimelerinin bir arada zikredildiði bu konferansýn oldukça önemli olduðunu kaydetti. Egemenlerin ve sömürgeci sistemin en çok çekindiði þeyin ezilenlerin birliði olduðunu belirten Tuðluk, "Coðrafyamýzda durum farklý deðil. Türk egemen sistemi yýllarca Kürt özgürlük mücadelesiyle Alevilerin eþitlik mücadelesinin birleþmemesi için elinden geleni ardýna koymadý. Kimi zaman taraflarý birbirine karþý kýþkýrtma yoluna dahi gitti. Çünkü Kürt halkýnýn özgürlük mücadelesiyle, Alevilerin eþit yurttaþlýk mücadelesinin son tahlilde ayný anlama geldiðinin bilincindeler. Ýþte nasýl ki egemenler bunun farkýndaydý, bizler de bunu daha net bir biçimde bilince çýkarmalýyýz. Kürtlerin özgürlüðünün Alevilerin özgürlüðü, Alevilerin özgürlüðünün Kürtlerin özgürlüðü olduðunu topluma daha iyi anlatabilmeliyiz. Kürt halkýnýn özgürlük mücadelesiyle Alevilerin özgürlük mücadelesinin bir ve ayný olduðunu

haykýrmalýyýz" diye klonuþtu.

‘Türkiye'nin yarasý’

kanayan

Tuðluk'un ardýndan konferans hazýrlýk komitesi adýna konuþan DTK Baþkanlýk Divaný üyesi Nurhayat Altun ise, Aleviliðin Ortadoðu'nun tanýmlanmamýþ aydýnlanma hareketi olduðunu dile getirerek, Türkiye'nin kanayan yaralarý olan ve demokratikleþme sorununun temelinde yatan Kürt ve Alevi sorunlarýnýn kendi çözümlerini dayattýðý bu süreçte bir Alevi konferansýnýn gerçekleþtirilmesinin son derece önemli olduðunu kaydetti. Konuþmalarýn ardýndan basýna kapalý olarak gerçekleþtirilen ve 2 gün sürecek olan konferansýn dünkü oturumlarýnda "Alevilerin kökeni ve tarihi süreç", "Alevilikte ocaklýk, dedelik, analýk, ibadet erkaný", "Alevilikte anadilde ibadet, yol erkan ve ritüeller" ve "Kýzýlbaþ Alevi inancýnýn Nusayrilik, Bektaþilik, Caferilik, Þialýk ve Yaresanlýkla iliþkileri" konularý ele alýndý. (DÝHA)

‘Saðlýk binalarý yok’ GABB'a baðlý belediyeler bünyesinde faaliyet yürüten saðlýk merkezlerinin çalýþmalarý hakkýnda bilgilendirme toplantýsý gerçekleþtirildi. Toplantýda konuþan GABB Genel Sekreteri Ýsmail Doðan, bazý belediyelerinin saðlýk personellerinin olduðunu, ancak binalarýnýn bulunmadýðýný söyledi DÝYARBAKIR - Güneydoðu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliði'ne (GABB) üye belediyelerin baþarýlý bir saðlýk hizmeti ve politikasý sürdürülmesine dair deneyim paylaþýmý ve saðlýk birimlerine yönelik bilgilendirme toplantýsý Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Sümer Park Sosyal Hizmetler Binasý'nda gerçekleþtirildi. Toplantýya GABB Genel Sekreteri Ýsmail Doðan, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Saðlýk Merkezi

Hekimi Dr. Özlem Sezgin Anlý, birliðe üye belediyelerin saðlýk merkezi çalýþanlarý, belediye meclis üyeleri ve saðlýk alanýnda faaliyet yürüten kurum temsilcileri katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan GABB Genel Sekreteri Ýsmail Doðan, tüm katýlýmcýlara teþekkür ederek, toplantýnýn önemine dikkat çekti. Birliðin bünyesinde faaliyet sürdüren üye belediyelerin saðlýk merkezlerinin hizmetleri hakkýnda bir de-

ðerlendirme yapýlacaðý bilgisini veren Doðan, "Saðlýk merkezlerimiz ne yapar, ne tür þeyler geliþtirir, halka ne tür hizmetler verir, bunlarý bugün hep birlikte burada deneyim paylaþýmýnda bulunacaðýz. Bazý belediyelerimizin bu hizmetleri baþarýlý bir þekilde yaptýklarýný biliyoruz. Bazý belediyelerimiz ise personelleri var ama saðlýk binalarý yok. Yeterli malzemeleri olmadýðýndan çok saðlýklý hizmet verememektedirler" dedi

Çermik’te imza kampanyasý sürüyor DÝYARBAKIR- Memur Sen'in Türkiye genelinde baþlattýðý "Baþörtüsüne Özgürlük Ýçin 10 Milyon Ýmza" kampanyasý sürüyor. Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesinde farklý caddelerde imza standý açan Memur-Sen Çermik þubesi, kaymaya destek veren halka teþekkür etti.


13

HABER

3 Þubat 2013 Pazar

‘Amacýmýz barýþ ve huzur’ Çeþitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakýr'a gelen Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, “En çok ihtiyaç hissettiðimiz, bu bölgede terörün sonlandýrýlmasý, barýþ ve huzur ortamýnýn temin edilmesi, saðlanmasýdýr” diyerek hükümetin bu konuyla ilgili atýlmasý gereken siyasi adýmlarý da attýðý ve atmaya devam ettiðini vurguladý

DÝYARBAKIR - Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, yapýmý tamamlanan 150 yataklý Ergani Devlet Hastanesi'nin açýlýþ kurdelesini kestikten sonra hastanenin konferans salonunda katýlýmcýlara hitap etti. Bakan Eker, Diyarbakýr'ýn nebiler, sahabeler, krallar þehri olarak bilindiðini, medeniyetlere beþik, yuva ve merkez olmuþ önemli bir þehir olduðunu söyledi. Ergani'nin de Zülküfül peygamber makamýna sahip olmakla inancýn, kültürün önemli merkezlerinden biri olduðunu dile getiren Eker, ''Hem de tarihimizin önemli baþlangýç noktalarýndan birisidir. Ergani yakýnlarýnda tespit edilen arkeolojik buluntular, bundan 10 binlerce yýl önce burada insanlýðýn yerleþik bulunduðunu, tarým yapýldýðýný ve burada inþa edilen birikimle medeniyetler kurulduðunu biliyoruz'' diye konuþtu.

‘Ne kadar hizmet etsek az’

1956 yýlýnda Ergani'de bir saðlýk merkezi kurulduðunu, 1970'li yýllarýn sonunda ise bunun yerine 25 yataklý bir hastane inþa edildiðini anlatan Eker, "Ama bugün 17 ayrý uzmanlýk alanýnda 40 uzman hekimin çalýþtýðý 150 yataklý bir hastane var. 23 milyon lira harcanmak suretiyle kurulmuþ tam teþekkülü bir hastane. Ergani'nin sadece sakinlerine deðil, çevre ilçelerdeki vatandaþlarýmýzýn da þifa bulduðu, bulacaðý bir önemli saðlýk merkezi. Biz Ergani'ye, Erganililere ne kadar çok hizmet etsek azdýr. Çünkü, insanlýðýn yerleþik hayata geçtiði ve medeniyet inþa ettiði topraklardýr burasý" dedi. Hükümetin en çok önem verdiði konulardan birisinin saðlýk alanýndaki hizmetler olduðunu ifade eden Eker, Diyarbakýr'ý büyük bir eðitim araþtýrma hastanesine kavuþturduklarýný, 450 yataklý Diyarbakýr Kadýn ve Çocuk Hastanesi'nin bölgeye hizmet eden en büyük hastane olduðunu yaný sýra Eðil, Hani, Silvan ve Bismil ilçelerinde büyük hastaneler olduðunu söyledi.

‘Alimler yetiþecek’

Bakan Eker, 2 gün önce TBMM'den Diyarbakýr'da yeni bir üniversite kurulmasýyla ilgili kanunun geçtiðini

anýmsattý. Selahaddin Eyyubi Üniversitesi'nin Diyarbakýr'a hayýrlý ve uðurlu olmasýný dileðinde bulunan Eker, þunlarý söyledi: "'Diyarbakýr'da kurulan ilk vakýf üniversitesi. Diyarbakýr'ýn Dicle Üniversitesi'nden sonra kurulan ikinci üniversitesi ve hem Diyarbakýr'da artan nüfusun eðitim ihtiyacýnýn en kaliteli þekilde, en iyi þekilde verileceði bir üniversite olacak, çeþitli branþlarý ve bölümleriyle. Ama en az onun kadar önemli olan bir þey daha var, þarkýn en sevgili sultaný Selahaddin Eyyubi ismini taþýmasýdýr. Türkiye'de birlik ve beraberliðin, huzur ve kardeþliðin inþa edildiði bir süreçte onun ismiyle Diyarbakýr'da bir üniversite kuruluyor olmasý ayrýca özel bir anlama sahiptir. Burada yaþayan diller enstitüsü kuruluyor. Ýnanýyorum ki Diyarbakýr Selahaddin Eyyubi Üniversitesi ile eðitim alanýnda mesafe kaydedecek ve önemli araþtýrmalar yapýlacak. Alimlerin yetiþmesine inþallah vesile olacak.''

rüklü dediðimiz servisten faydalanacak. Uluslararasý uçuþlara açýk bir yeni terminal binasý, yeni bir apron. Þanlýurfa yolundan saðlanacak bir giriþle oradan dolayýsýyla ne trafik keþmekeþi yaþanacak, ne de baþka bir sýkýntý. Apron ve taksi yolu Haziran'da tamamlanacak. Terminal binasý da en geç 2 senede hizmete girecek. Tarýmla ilgili Diyarbakýr'da yaklaþýk 700 bin hektar alanda toplulaþtýrma yapýyoruz. Bu Diyarbakýr bölgesinde tarýmsal üretim faaliyetlerinin geleceði açýsýndan çok önemlidir. Kralkýzý ve Dicle barajlarýnýn kanal inþaatlarý yapýlýyor. Sularýný ta Savur'daki daðlarýn eteklerine kadar taþýyacak. 200 kilometreye yakýn ana kanalýn 1,5 ay önce 61 kilometrelik bir kýsmý hizmete açýldý. Geri kalan kýsmý da bu yýl içerisinde tamamlanýyor. Dicle ve Kralkýzý barajlarý ile sulanacak alan 1 milyon 400 bin dönüm. Silvan barajýyla da 2 milyon 400 bin dönüm arazi sulanmýþ olacak'' dedi.

‘Haziran’da tamamlanacak’

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, AKP hükümetinin Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerine saðladýðý yatýrýmlarýn tutarýnýn eski parayla yaklaþýk 37 katrilyon lira olduðunu vurguladý. ''En çok ihtiyaç hissettiðimiz, bu bölgede terörün sonlandýrýlmasý, barýþ ve huzur ortamýnýn temin edilmesi, saðlanmasýdýr'' diyen Eker,

Bölgeye yapýlan hizmetleri anlatýrken Diyarbakýr Havaalaný terminalinin yapýmý ve toplulaþtýrma çalýþmalarýna da deðinen Eker, ''Sivil havaalanýnýn 250 milyon liranýn biraz üzerinde bir keþif bedeliyle ihalesi yapýldý. Ýçinde ayný anda 10 uçaðýn hizmet alabileceði, yer hizmetlerinden istifade edebileceði önemli bir kýsmý kö-

‘Bir tek gözyaþý dökülmesin’

hükümetin bu konuyla ilgili atýlmasý gereken siyasi adýmlarý da attýðý ve atmaya devam ettiðini söyledi. Bakan Eker, sözlerini þöyle sürdürdü: "Bir tek gözyaþý dökülmesin, kan akmasýn, bu bölge beklediði arzu ettiði huzur, güven, barýþ ve kardeþlik ortamýna yeniden kavuþsun. AK Parti bunun çabasý içerisinde, bunun gayreti içerisindedir. Geliþmeler de, inþallah yeni süreçte, son derece hayýrlý bir sürece bizi götürür, bununla ilgili elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Hükümetimizin temel projelerinden birisidir. Vatandaþlarýmýzý hiçbir ayýrým gözetmeden, Türkiye'nin hiçbir bölge farký gözetmeksizin doðuda da, batýda da, kuzeyde de, güneyde de, Türk, Kürt, Arap, Çerkez kim varsa bizim vatandaþýmýz ise, onlarýn hepsinin demokratik bir sistem içerisinde, demokrasinin nimetlerinden istifade edecek þekilde kendi kültürlerini, kimliklerini, dillerini rahatça benimseyip konuþabilip, geliþtirme imkanýna sahip olarak medeniyetin nimetlerinden istifade ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin her beþeri müreffeh bir vatandaþý olarak yaþayabileceði bir sistem yeþertmeye çalýþýyoruz. Bizim siyasetteki gayemiz budur. Vatandaþýmýza, halkýmýza etnik mensubiyeti, kimliði, bölgesi ne olursa olsun, kim olursa olsun ona bu hizmeti götürebilmektir.''


14

BÖLGE

3 Þubat 2013 Pazar

Kiþisel bilgiye saldýrý: Saðlýk.Net 2 Sistemi Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan geliþtirilen “Saðlýk.Net 2 Sistemi” kapsamýnda veri gönderiminin planlandýðý çerçevede hayata geçirilmesi durumunda, hastalarýn özel hayatlarýna saygýnýn ortadan kalkacaðý belirtiliyor. Sisteme tepki gösteren Diyarbakýr Tabip Odasý Baþkaný Dr. Kemal Karadaþ ve SES Diyarbakýr Þube Baþkaný Hülya Alökmen Uyanýk, ‘Saðlýk.Net 2 Sistemi’nin kiþisel haklara saldýrý olduðunu vurguladý

DÝYARBAKIR - Saðlýk Bakanlýðý'nýn Aralýk 2012 tarihli talimatý üzerine Ýl Saðlýk Müdürlükleri tarafýndan gönderilen yazýlarla bütün muayenehaneler, özel saðlýk kuruluþlarý ve kamu hastanelerinde hastalarýn kiþisel saðlýk bilgileri talep edildi. Söz konusu yazýlarda özel saðlýk kuruluþlarý tarafýndan "Saðlýk.Net 2 Sistemi"ne veri gönderiminin zorunlu olacaðý, Ulusal Saðlýk Veri Seti (USVS 2.0) kapsamýnda yer alan verilerin sisteme gönderilebilmesi için entegre yazýlým temin etmeleri gerektiði de bildirildi.

Talep edilen bilgiler

"Saðlýk.Net 2" kapsamýnda gönderilmesi talep edilen bilgiler içinde; hastaya ait bütün kimlik, adres, iletiþim bilgileri, saðlýk geçmiþi, özürlülük durumu, medeni hal, alkolmadde-sigara kullanýmý, iþ, meslek, öðrenim durumu, gelir durumu, hastalýk þikayetleri, hastanýn öyküsü (anemnezi), bütün tetkik sonuçlarý, özellikle tetkikleri istenenler, 15-49 yaþ arasý kadýnlarýn doðum sayýsý, düþük türü ve sayýlarý, kadýn saðlýðý iþlemleri, kullanýlan aile planlamasý yöntemi, gebelik tespiti sonuçlarý, son adet tarihi, babanýn kan grubu, gebe olduðu tespit edilmiþ olsun ya da olmasýn, doðum ya da düþükle sonuçlanan tüm gebelikler, aðýz ve diþ saðlýðý ile ilgili tüm koruyucu hekimlik, teþhis ve tedavi iþlemleri ve daha pek çok bilgi yer aldý. Sistem, Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin 8. ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'nýn 20. maddesi ile koruma altýna alýnan haklarý kullanýlamaz, gü-

venceleri ise iþlemez hale getiriyor.

‘3 ay ertelendi’

"Saðlýk.Net 2" sistemine veri gönderiminde, hastalarýn rýzasý alýnmaksýzýn, kiþisel saðlýk bilgilerinin otomatik olarak toplanýp iþlenmesi; özel hayatýn gizliliðine, hekimlerin sýr saklama yükümlülüðüne ve hastalarýn mahremiyet hakkýna aykýrý olduðu yorumlarýna neden oldu. TTB tarafýndan Saðlýk Bakanlýðý'na hatalý uygulamanýn düzeltilmesi için yazýlý olarak baþvuru yapýlmýþ olmasýna raðmen halen sistemin devam edip etmeyeceðine dair bir geliþme saðlanamadý. 13 Ocak 2013'te hayata geçmesi planlanan proje altyapý yetersizliðinden dolayý 3 ay ertelendi. Türkiye'de saðlýk politikalarýnda yaþanan tüm geliþme ve deðiþimler noktasýnda "Saðlýk.Net 2" kapsamýnda talep edilen bilgiler içinde dikkat çeken özel noktalardan bazýlarý ise 15-49 yaþ arasý kadýnlara dair bilgiler oldu. Diyarbakýr Tabip Odasý Baþkaný Dr. Kemal Karadaþ ve SES Diyarbakýr Þube Baþkaný Hülya Alökmen Uyanýk, Saðlýk.Net 2 sistemine iliþkin deðerlendirmelerde bulundu.

‘Hakka saldýrýdýr’

Diyarbakýr Tabibler Odasý Baþkaný Dr. Kemal Karadaþ, "Saðlýk.Net 2"projesinin 663. KHK'nin 40. maddesine dayandýrýlarak çýkarýldýðýný belirterek, "Bu proje ulusal veri toplama setidir. Entegre bir programdýr. Bu programýn amacý ister kamu, ister özel, ister muayenehane olsun hekime giden her vatandaþýn hasta bilgilerinin onlarýn yani internet ortamýnda geri bildi-

rim adý altýnda kim olduðunu bilmediðimiz üçüncü þahýslara aktarma ve paylaþým zorunluluðunu getiriyor. Kýsacasý Saðlýk.Net 2 projesi kiþisel haklara saldýrýdýr" dedi. Proje kapsamýnda özel hayata dair her türlü bilgi ve detaylarýn istendiðini belirten Karadaþ, "Ocak 2013'te hayata geçirilmesi planlanan proje üç ay ertelendi. Ancak söz konusu Saðlýk.Net 2 projesinin hayata geçmesi ile birlikte insanýn ne özel hayatý ne de mahremiyeti diye bir þey kalmayacak. Hekimliklerin Hipokrat yemini diye bir þey kalmayacaktýr. Haklarý güvence altýna alýnan yurttaþlarýn Saðlýk.Net 2 projesi ile verdikleri tüm bu bilgiler sanal ortama aktarýlacak ve herkesin bunlarý okuyabileceði ya da eriþebileceði duruma getirecek. Çünkü herhangi bir yasa ya da ön koþul konulmamýþ. Yasalarýn izin verdiði ölçüde bir takým özel durumlarda bu bilgilerin bir kýsmý belki talep edilebilir; ama bu þekliyle bilmediðimiz üçüncü þahýslarýn özel hayat ve mahremiyetine girerek kiþisel bilgilerimizi okumasý ya da kullanmasý anlamýna gelmektedir" diye konuþtu.

‘Ýptal için baþvuru’

Karadaþ, ayrýca "Saðlýk.Net 2" ve "e-reçete" uygulamalarýnda milletvekili ve bakmakla yükümlü olduklarý yakýnlarýnýn bu uygulamadan muaf tutulduðunu ifade ederek, þöyle devam etti: "Saðlýk.Net 2 ve e-reçete uygulamalarýnýn kapsamýna dahil edilmeyen vekil ve bakmakla yükümlü olduklarý yakýnlarý ile yurttaþ arasýnda ayýrým olmamalý. Neden böyle bir ayrým yapýlmýþ bilmiyorum. Ama oldukça dikkat çekicidir. Proje ile hasta ve hekim tamamen mekanik birer obje haline getirilerek, karþýlýklý güven noktasýnda ciddi bir kýrýlma da söz konusu olacak." Karadaþ, uygulamanýn iptali için Anayasa Mahkemesi'ne baþvuru yaptýklarýný aktardý.

‘Heronlarýn saðlýk versiyonu’

SES Diyarbakýr Þube Baþkaný Hülya Alökmen Uyanýk ise, "Saðlýkta deðiþim ve dönüþüm adýyla geliþtirilen

KHB ve KHK, aslýnda AKP iktidara geldiðinden beri yürüttüðü ve hayata geçirmeye çalýþtýðý bir projedir" diyerek, yaþamlarýnýn tahrip edilmeye çalýþýldýðýný söyledi. Uyanýk, þöyle devam etti: "Dünyaya egemen olan Amerika ve hegemonik olarak dünyaya pompaladýðý güvenlik mi özgürlük mü kapsamýnda ikilemde, insanlar 'güvenliðim saðlansýn' diye her türlü özel bilgisinin ve takibinin yapýlmasý, telefonlarýn dinlenmesi, heronlarýn sürekli tepemizde dolaþarak sürekli takip edildiðimizi hissettirmesi olayýnýn saðlýk versiyonu da Saðlýk.Net 2'dir. Birey saðlýðý ile ilgili olduðu iddia edilerek, özel bilgiler toplanýyor ve internet ortamýnda paylaþýma girerek eriþimler daha da kolaylaþtýrýlýyor. Saðlýk, hekim ve hastayla temas gerektiren bir alan iken tamamen mekanikleþtiriliyor. Tüm insanlarýn yaþamý saðlýk adý altýnda denetim altýna alýnarak sanallaþtýrýlýyor."

‘Denetim altýna alýyor’

Bu sistemle yine en çok zararý kadýn ve çocuklarýn göreceðini aktaran Uyanýk, "Bu sistem, kadýnlarýn hormonsal ve anatomik olarak kendine has olan tüm durumlarýný da açýk bir hale getirerek sanal ortama taþýyacak. Gebelik, düþük, gebeliði önleyici tedbirleri, cinsel yaþamý ve sorunlarý, regl tarihinden tutun gebelik tarihine kadar hem devlet eliyle hem de ayný zihniyete sahip erkek egemen sistemin denetimi altýna alacak ve istediðinde de bunu ona karþý koz olarak kullanacak. Devlet eliyle geliþtirilen yoksullukla beraber saðlýk da paralý olunca tedavi olamayacak olan da yine 4-5 çocuklu aileler olacaktýr. 5 çocuðuyla aile hekimliðine giden kadýn en az 35-40 TL ödemek zorunda olacaðýndan ve buna dil sorunu da eklendiðinde zorunlu hale gelmeyene kadar kadýn doktora gitmeyecektir. Bu da daha fazla hastalýk ve ölüm demektir. Tüm bu sebeplerden dolayý bu anlayýþa karþý durmak ve engellemek gerekir" dedi. (DÝHA)


3 Þubat 2013 Pazar

Dereyi kepçe aðzýnda geçiyorlar Mardin'in Yeþilli ilçesinde serada çalýþan iþçiler dereyi geçebilmek için her gün kepçe aðzýnda yolculuk yapýyor. Sera çalýþanlar, canlarýnýn tehlikede olduðunu belirterek, “Burada bir köprü yapýlmasýný istiyoruz” dedi

MARDÝN - Yeþilli ilçesindeki bir serada çalýþan iþçiler, seraya gitmek için her gün geçmek zorunda olduklarý dereyi, köprü olmadýðý için iþ makinesiyle geçiyor. Ova köyünde 25 dönümlük domates serasý bulunan Eþref Çokan, yaptýðý açýklamada, yol ile sera arasýnda dere olduðunu ve yaðýþlý zamanlarda dere suyunun yükseldiðini bu yüzden de araçlarla geçmenin zor olduðunu söyledi.

‘Köprü yapýlsýn’

Sera iþçilerinin bu yüzden zorluk çektiðini dile getiren Çokan, kendilerinin de çare olarak iþ makinesini kullandýklarýný belirtti. Kepçe aracýnýn aðzýna en fazla 7 iþçiyi bindirdiklerini belirten Çokan, ''Çalýþma dönemleri kýþ aylarýnda olduðu için iþçileri getirip götürürken çok zorlanýyoruz. Çünkü 40-50 iþçi var ve bu tehlikeli bir iþ. Devletimizden isteðimiz köprü yapýmý konusunda bize yardýmcý olmalarýdýr'' dedi. Çokan, seradan günde 4 ila 5 ton verim aldýklarýný, ürünü Batman ve Diyarbakýr'a sattýklarýný kaydetti. Sera çalýþanlarýndan Gülistan Ýdiz, sabah akþam kepçe aðzýnda iþe gidip geldiklerini ifade ederek ''Canýmýz tehlikede, burada bir köprü yapýlmasýný istiyoruz'' dedi.

Hakkari Üniversitesi’nden 5 dilde kurs HAKKARÝ Üniversitesi'nce 5 dilde kurs açýlacaðý bildirildi. Hakkari Üniversitesi'nden yapýlan yazýlý açýklamada, 2012-2013 eðitim-öðretim yýlýnda Ýngilizce, Almanca, Fransýzca, Rusça ve Arapça olmak üzere beþ dilde kurs açýlacaðý belirtilerek, her kurs için en az 10 kiþinin kayýt yaptýrmasý gerektiði kaydedildi. Taleplerin sayýnýn altýnda kaldýðý kurslarýn açýlmayacaðýna vurgu yapýlan açýklamada, ''Kurslara talep olmasý durumunda kursiyerler 1 Mart-30 Haziran 2013 tarihleri arasýnda haftada 8 saat dil eðitimi alacaktýr'' denildi.

15

BÖLGE

ÝHALE ÝLANI YENÝÞEHÝR BELEDÝYESÝ DESTEK HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ SUNUCU, VERÝ DEPOLAMA ÜNÝTESÝ VE BÝLGÝSAYAR SUNUCU, VERÝ DEPOLAMA ÜNÝTESÝ VE BÝLGÝSAYAR alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/12359 1-Ýdarenin a) Adresi : LISE CAD. ALTINDAG 3 APT. 41 21100 YENÝÞEHÝR YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122289654 - 4122289653 c) Elektronik Posta Adresi : ihale@diyarbakiryenisehir.bel.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Diyarbakýr Yeniþehir Belediyesi Bilgi Ýþlem Müdürlüðü c) Teslim tarihi : Sözleþme imzalandýktan sonra 30 gün içerisinde mallar idareye teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Yeniþehir Belediyesi 4. kat Ýhale Komisyon Odasý b) Tarihi ve saati : 11.02.2013 - 14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Yeniþehir Belediyesi 4. kat Ýhale bürosu adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Yeniþehir Belediyesi 4. kat Ýhale Komisyon Odasý adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN - 169 / www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr


16

BÖLGE

3 Þubat 2013 Pazar

‘Barýþýn önü açýlmalý’ Diyarbakýr Küçük Millet Meclisi'nin bu ayki toplantýsýnda Baðýmsýz Kamu Çalýþanlarý adýna konuþan Rüstem Garzan, barýþýn önünün açýlmasý gerektiðini belirterek, “Ýnandýrýcý bir birliktelik için saðlam bir zeminin oluþturulmasý þarttýr” dedi

Hýrsýzlar bu sefer dalgýç kablolarýný çaldý DÝYARBAKIR'ýn Bismil ilçesinde bin 200 TL deðerinde dalgýç kablolarý kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan çalýndý. Edinilen bilgiye göre, Bismil Tepe beldesine baðlý Doruk köyünde M. Ayaz'a ait bin 200 TL deðerindeki 40 metre kablo çalýndý. Kablonun çalýnmasýyla en az 2 bin 500 TL zarar uðradýðýný ifade eden kablo sahibi Ayaz, son zamanlarda bu tür hýrsýzlýk olaylarý ile sýk sýk karþýlaþtýklarýný belirterek, bunlarý önlemesi için ne gerekiyorsa yapýlmasýný ve bir an önce hýrsýzlarýn yakalanmasýný istedi.

Patlamamýþ roket mermisi bulundu

DÝYARBAKIR Küçük Millet Meclisi, bu ayki toplantýsýný Diyarbakýr Barosu Konferans Salonu'nda gerçekleþtirdi. Toplantýda konuþan Diyarbakýr Barýþ Meclisi üyesi Þemsettin Koç, "Eðer sen güçlü olmak istiyorsan demokrasi ile güçlü olacaksýn. Ýnsan hak ve özgürlükleriyle güçlü olacaksýn. Adalet ve hukuku her yerde uygulayarak güçlü olacaksýn. Dolayýsýyla barýþ süreci önemlidir ve önemle üzerinde durulmasý gerekiyor" dedi. Baðýmsýz Kamu Çalýþanlarý adýna konuþan Rüstem Garzan ise, Ýmralý ile yapýlan görüþmelerin sorunun çözümü noktasýnda önemli olduðunu

Her 10 metrede bir mülteci dileniyor!

belirterek, "Ancak silah býrakma çaðrýsý ile Öcalan'la yapýlan görüþmeler yetmiyor. Asýl idari ve hukuki iþlemlerin baþlatýlmasý ve barýþýn önünün açýlmasý gerekiyor. Ýnandýrýcý bir birliktelik için saðlam bir zeminin oluþturulmasý þarttýr. Ýktidar kadar muhalefetin de bu barýþ sürecinin içerisinde bulunmasý gerekiyor. CHP bu süreci desteklemeli ve alternatiflerle yardýmcý olmalýdýr" dedi.

‘Zemin hazýrlanmalý’

Dicle Fýrat Diyalog Grubu Baþkaný Muhittin Batmanlý da, BDP dýþýndaki parti ve Kürt kurumlarýnýn Öcalan ile görüþmesi için hükümetin zemin hazýrlamasý gerektiðini söyledi. Daha sonra

TMMOB'yi temsilen konuþan Maden Mühendisleri Odasý Baþkaný Mustafa Doðu, Abdullah Öcalan'ýn koþullarýnýn düzeltilmesi gerektiðini vurgulayarak, "Öcalan bir hareket, bir örgüt lideridir. Bunu kimse inkar edemez. Ancak bir Kandil, BDP vardýr. Sivil toplum örgütleri vardýr. Bunlarla görüþmesi için Öcalan'ýn koþullarýnýn iyileþtirilmesi lazým. Paris'te gerçekleþtirilen suikastta ise gladyo dediðimiz bir baðlantýnýn olduðunu düþünüyorum"þeklinde konuþtu.

‘Baþbakan samimi olmalý’

MAZLUMDER Diyarbakýr Þubesi'ni temsilen konuþan Nahide Bingöl, son süreçte Ýmralý ile baþ-

BATMAN - Suriye'de yaþanan savaþtan kaçarak Batman'a gelen mülteci kadýnlarýn, sokak ve caddelerde soðuk havaya raðmen çocuklarýyla birlikte dilenmeleri, mültecilerin yaþadýðý sýkýntýlarý gözler önüne seriyor. Batman'ýn en iþlek caddesi olan Diyarbakýr Caddesi üzerinde her 10 metrede bir, bir mülteci kadýn çocuklarý ile birlikte dilenerek günlük ihtiyaçlarýný karþýlamaya çalýþýyor. (DÝHA)

latýlan diyalog sürecinin özellikle kadýnlarýn barýþ umutlarýný arttýrdýðýný belirterek, Kürtlerin barýþ taleplerinin iyi yorumlanmasý gerektiðini söyledi. AKP hükümetinin samimi olmasý gerektiðini dile getiren Bingöl, "Kürtler ne istiyor sorusunun cevaplarý þudur. Anadilde eðitim istiyor. Eyalet sisteminin güçlendirilmesini istiyor. Sorunun ortadan kalkmasýný istiyor. Baþbakan'ýn samimi olmasýný istiyorum. Bu süreçte mutlaka provokasyon olacaktýr. Bir tanesi de geçtiðimiz günlerde Paris'te meydana geldi. Bu süreçte BDP'nin içerisinde bulunduðu tutumu takdir ediyorum" dedi. (DÝHA)

ÞANLIURFA'nýn Ceylanpýnar ilçesinde boþ bir arazide bulunan ve Suriye'den atýldýðý tahmin edilen roket mermisi fünyeyle imha edildi. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde sýnýr tellerini onaran yapan iþçiler, boþ arazideki patlamamýþ roket mermisini fark ederek, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve askeri yetkililer, yaptýklarý incelemenin ardýndan çevre güvenlik önlemi aldý. Þanlýurfa Emniyet Müdürlüðü'nden gelen Bomba Ýmha Uzman ekipleri de roket mermisini fünye ile imha etti. Patlamanýn etkisiyle çevreye saçýlan roket mermisinin parçalarý incelenmek üzere polis ekiplerince toplandý.

Yüksekova’da bir erkek cesedi bulundu HAKKARÝ'nin Yüksekova ilçesi Ýran sýnýrýnda bir erkek cesedi bulundu. Alýnan bilgiye göre, ilçenin Ýran sýnýrýndaki Beþevler mezrasý yakýnlarýnda bir erkek cesedi bulan köylüler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerinde yapýlan incelemede, cesedin, Ýran uyruklu Kerim Kasým'a ait olduðu belirlendi. Sýnýrdan yasa dýþý yollarla Türkiye'ye geçtiði istediði sýrada donarak öldüðü anlaþýlan Kasým'ýn cenazesi, yakýnlarýna teslim edilmek üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Soruþturma sürüyor.


$ €

DOLAR: 1,749 EURO: 2,386 ALTIN: 93,11 ÝMKB: 79.677,70

ekonomi

17 3 Þubat 2013 Pazar

Güneydoðu, hýzlý baþladý Bölgeden 2013 yýlýnýn ilk ayýnda yapýlan ihracat, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 30,6 artarak 729 milyon 271 bin dolar oldu

GAZÝANTEP - Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nden 2013 yýlýnýn ilk ayýnda yapýlan ihracat, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 30,6 artarak 729 milyon 271 bin dolar oldu. Güneydoðu Anadolu Ýhracatçý Birlikleri (GAÝB) Baþkaný Abdulkadir Çýkmaz, yaptýðý yazýlý açýklamada, 2012 yýlýnýn ocak ayýnda bölgeden 558 milyon 441 bin dolarlýk ihracat gerçekleþtirildiðini belirtti. Geçen yýlýn ayný dönemine göre yapýlan ihracatýn yüzde 30,6 artarak 729 milyon 271 bin dolara yükseldiðini vurgulayan Çýkmaz, "Yeni yýlýn ilk ayýnda 212 milyon 607 bin dolarlýk tekstil, 122 milyon 967 bin dolarlýk halý, 172 milyon 272

bin dolarlýk hububat bakliyat, 21 milyon 103 bin dolarlýk kuru meyve ve 200 milyon 322 bin dolarlýk diðer ihracat kaydý alýndý" ifadelerini kullandý. Bölge ihracatýnda Ortadoðu ülkelerinin yüzde 57,3 pay ile ilk sýradaki yerini koruduðunu ifade eden Çýkmaz, þu bilgileri verdi: "AB ülkeleri yüzde 15,5 pay ile ikinci, Afrika ülkeleri yüzde 11,2 pay ile üçüncü sýrada bulunmaktadýr. Toplam 143 ülkeye ihracat gerçekleþtirilmiþ olup bu ülkelerden Irak, Libya, Suudi Arabistan, Ýtalya, ABD, Suriye, Almanya, Ýngiltere, Mýsýr ve Rusya bölgemiz ihracatýnda ilk sýralarda yer alan ülkelerdir.

Havayoluyla ihracatta yüzde 154 artýþ Havayoluyla ihracat, 2012 yýlýnda bir önceki yýla göre yüzde 154 artarak 8 milyar 577 milyon 891 bin dolardan, 21 milyar 785 milyon 295 bin dolara yükseldi

Ayrýca, halý, demir-çelik mamulleri, kumaþ, iplik, pastacýlýk ürünleri, plastikler ve mamulleri, deðirmen ürünleri, bitkisel yaðlar, kaðýt ve karton ile diðer gýda müstahzarlarý bölgemizden en çok ihracatý gerçekleþtirilen ürünler olmuþtur." Çýkmaz, ayrýca diðer ihracatçý birlikleri adýna yapýlan 50 milyon 342 bin dolarlýk ihracatla, bölge ihracat kayýt iþlem hacminin 779 milyon 613 bin dolara yükseldiðini aktardý.

Gaziantep'in ihracattaki payý

Bölgenin "lokomotif ili" konumunda olan Gaziantep'ten ise 2013 yýlý ocak ayýnda 522 milyon 120 bin dolarlýk ihracat yapýldýðýný

ve ihracatýn geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 29,5 oranýnda arttýðýný vurgulayan Çýkmaz, þunlarý kaydetti: "Gaziantep, Türkiye'nin en çok ihracat yapan 6. ili konumundaki yerini korumaktadýr. Hububat, bakliyat, yaðlý tohumlar ve mamulleri, halý, tekstil ve hammaddeleri, kimyevi maddeler ile aðaç ve orman ürünleri Gaziantep'in ihracatýnda önde gelen sektörlerdir." Çýkmaz, yýlýn ilk ayýnda gerçekleþen yükseliþin, 2013 yýlýnýn tamamýnda artarak devam etmesini temenni ederek, ihracatçýlara teþekkür etti.

TÜRKÝYE Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Dýþ Ticaret Ýstatistikleri'nden yapýlan derlemeye göre, geçen yýl denizyoluyla yapýlan ihracat yüzde 6 artarak 73 milyar 576 milyon 384 bin dolardan 78 milyar 34 milyon 888 bin dolara yükseldi. Geçen yýl havayoluyla yapýlan ihracat, bir önceki yýla göre yüzde 154 artarak, 8 milyar 577 milyon 891 bin dolardan, 21 milyar 785 milyon 295 bin dolara çýktý. Geçen yýl, havayoluyla yapýlan en fazla ihracat, 2 milyar 860 milyon 779 bin dolar ile Aðustos ayýnda

gerçekleþti. Demiryolu ve diðer (sabit ulaþým araçlarý, posta gibi) yollardan yapýlan ihracat 2012 yýlýnda, bir önceki yýla göre azaldý. 2011 yýlýnda 1 milyar 242 milyon 610 bin dolar olan demir yoluyla ihracat, 2012 yýlýnda yüzde 18 azalarak 1 milyar 19 milyon 256 bin dolara düþtü. Diðer (sabit ulaþým araçlarý, posta gibi) yollardan yapýlan ihracat ise 2012 yýlýnda, bir önceki yýla göre yüzde 1 azalarak 1 milyar 252 milyon 272 bin dolardan 1 milyar 238 milyon 911 bin dolara düþtü.


18

DÜNYA

3 Þubat 2013 Pazar

Vize serbestliðinde bilinmeyen detaylar ANKARA-Avrupa Birliði (AB) Komisyonu tarafýndan vize muafiyeti için hazýrlanan yol haritasý üzerinde 30 Kasým 2012 tarihinde geniþ bir mutabakat saðlandý. Fransa, bu metne çekince koyarak yasadýþý göçler nedeniyle üçüncü ülkelerden Türkiye'ye gelen kiþilere iliþkin Türkiye'nin vize politikasýnýn AB ortak vize politikasý ile eþdeðer kriterlere sahip olmasýný ve bunun da yol haritasýnda belirtilmesini istedi. Ancak bazý üye devletler, 'vize serbestliði' hayata geçmeden bunun Türkiye'den talep edilemeyeceði argümanýyla itiraz ederek, Türkiye'ye destek verdi. Bunun üzerine Fransa, uygulanacak metodoloji konusunda Komisyon'dan ziyade Avrupa Konseyi'nin rolünün güçlendirilmesini istedi. Avusturya ise oluþturulan metin resmi hale gelene kadar bazý deðiþikliklerin yapýlmasýný isteyerek, bu konuda çekince koydu. Bunlardan en önemlisi "kademeli ve uzun dönem perspektifli" ifadelerinin eklenmesi oldu. Ayrýca Türkiye'nin Bulgaristan ve Yunanistan sýnýrlarýnda oluþturulmasý planlanan üçlü ortak polis, sýnýr ve güm-

rük iþbirliði merkezini 'ivedilikle' hayata geçireceðini taahhüt etmesi istendi.

Rumlar güvence istedi

üye devletlere uygulamasý gerektiðinin altý çiziliyor. Yol haritasý çerçevesinde Türkiye ile içiþleri ve adalet kapsamýnda geniþ anlamda diyalog ve iþbirliði yürütülürken, bunun ayný zamanda Türkiye'nin adalet, özgürlük ve güvenlikle ilgili 24. fasýl kriterlerini yerine getirmesi için bir fýrsat yarattýðý ve AB'nin bu vesile ile pozitif gündem kapsamýnda buna destek vereceði ifade ediliyor.

AB'nin Türkiye ile vize serbestliði için hazýrlanan yol haritasýnda üye ülkelerin Türkiye’den talepleri ve müzakerelerin uzamasýna neden olan detaylar ortaya çýktý

Rumlar ise K o m i s yon'dan Türkiye'nin Geri Kabul Antlaþmasý'ný imzalayacaðýna dair güvence vermesini isteyerek, uygulamalar noktasýnda problem yaþandýðý takdirde yaptýrýmlara hazýr olunmasýný talep etti. Bununla da yetinmeyen Kýbrýs Rum Kesimi, bu konuda COREPER yani daimi temsilciler toplantýsýnýn tutanaðýna konuyla ilgili yazýlý açýklamalarýný kaydettireceðini açýkladý. Taslak yol haritasýnda "AB ve üye devletleri" ifadesi her fýrsatta vurgulanýrken, yapýlacak tüm iþbirliði ve anlaþmalara Rum tarafýnýn da dahil edileceði hatýrlatýlýyor ve yine birkaç defa Türkiye'nin Geri Kabul Antlaþmasý'nýn gerekliliklerini etkili ve tam þekilde tüm

Ulusal Koordinasyon Merkezi

Yunan ve Bulgar sýnýrlarýnýn daha fazla iþbirliði ile idari olarak güçlendirilmesinin amaçlandýðý yol haritasýnda, üçlü iþbirliði merkezinin yaný sýra Türkiye'de de bir Ulusal Koordinasyon Merkezi kurulmasý isteniyor. AB göçmenlik uzmaný görevlilerinin özellikle yasadýþý göçü engellemek için seyahat dokümanlarýnýn kontrolünde

Ýran’dan yeni savaþ uçaðý

Türk polisi ile iþbirliðinin güçlendirilmesi öngörülürken, yasadýþý yollardan gelen kiþilerin yakalandýklarý AB ülkelerinde veya Türkiye'de geldikleri ülkeye geri dönüþleri için uçuþ ayarlanmasý konusunun teþvik edilmesi ve otoritelerce desteklenmesinin önemine deðiniliyor. Bu noktada özellikle 'Ýpek Yolu' ülkeleri ifadesinin kullanýlmasý dikkat çekiyor. Terörle mücadelede daha derin bilgi paylaþýmý, kara para aklama, insan kaçakçýlýðý, silah kaçakçýlýðý, siber suçla mücadele, nükleer ve radyoaktif madde kaçakçýlýðý, uyuþturucu kaçakçýlýðý ve organize suçlar gibi konularda da AB ve Türkiye güvenlik güçleri ve istihbaratlarýnýn çok daha yakýn ve derin iþbirliðine girmesi bekleniyor. Vize serbestliðinin Geri Kabul Antlaþmasý ile paralel yürüyeceðinin önemle belirtildiði taslak metinde, Türkiye'den seyahat ve kimlik belgelerinde güvenlik, göç ve sýnýr idaresi, kamu düzeni ve güvenliði ile temel haklar olarak belirtilen dört ana çerçevede yasal ve idari düzenlemeleri hayata geçirmesi talep ediliyor.

ÝRAN devlet televizyonu IRINN, Cumhurbaþkaný Mahmud Ahmedinejad'ýn da katýldýðý törende ''Kahhir 313'' adlý yeni bir savaþ uçaðýnýn tanýtýmýnýn yapýldýðýný duyurdu. Savunma Bakaný Ahmed Vahidi, yerli uzmanlar ve imkanlarla üretilen uçaðýn, yüksek teknolojik kabiliyetlere sahip olduðunu söyledi. Alçak irtifada da uçabilen uçaðýn elektronik sistemlerle donatýldýðýný belirten Vahidi, uçaðýn bir diðer özelliðinin yüksek saldýrý gücü olduðunu kaydetti. Vahidi, kýsa pistte dahi rahatlýkla iniþ ve kalkýþ yapabilen uçaðýn, kýsa sürede bakým ve tamirinin yapýlabildiðini ifade etti.

Þam’da çatýþmalar þiddetlendi SURÝYE'nin baþkenti Þam'da Özgür Suriye ordusuna mensup askerler ile Esad yanlýsý ordu güçleri arasýnda devam eden çatýþmalar þiddetlendi. Suriye'nin baþkenti Þam'ýn kenar mahallerinde bir araya gelen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri ile Suriye Devlet Baþkaný Beþar Esad yanlýsý ordu güçleri arasýndaki çatýþmalar hýz kazandý. Çatýþmalarda ÖSO askerleri Esad yanlýsý askerleri ablukaya alarak yoðun ateþ altýna aldý. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çatýþmalarýn devam ettiði bölgede çok sayýda Esad yanlýsý ordunun aðýr kayýplar verdiði iddia edildi.

‘Ey zalim Allah’tan kork’ IRAK Baþbakaný Nuri elMaliki'nin resmi internet sitesi korsanlar tarafýndan hacklendi. Irak'ta patlak veren ayaklanmalarýn ardýndan ikinci defa hacklenen siteye korsanlar tarafýndan '' Ey zalim Allah'tan kork, diktatör rejim yýkýlmalýdýr'' mesajlarý ve yaþlý kadýn fotoðraflarý býrakýldý. Irak'taki geliþmeler ve Maliki'nin faaliyetlerine iliþkin resmi kaynaðý olan sitenin hacklenmesi, medya mensuplarý ve hükümet yetkilileri tarafýndan þaþkýnlýkla karþýlandý. Irak'ýn birçok kenti, 23 Aralýk'tan bu yana tutuklularýn serbest býrakýlmasý, genel af ilan edilmesi, terörle mücadele kanununun iptali gibi taleplerle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.


SPOR

3 Þubat 2013 Pazar

19

Büyükþehir, Siirt virajýnda Elde ettiði baþarýlý sonuçlarla þampiyonluk yarýþýný iddialý bir þekilde sürdüren ve ligdeki en yakýn rakibine 13 puan fark atarak liderlik koltuðunda oturan Büyükþehir Belediyespor, Siirtspor deplasmanýnda galibiyet arýyor.

DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 1.Grup lideri Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, bugün saat 13.30'da Siirt Atatürk Stadýnda oynayacaðý Siirtspor maçýndan zaferle ayrýlmak istiyor. Geceyi n Batman Ýzgi Turhan Otelde geçiren sarý kýrmýzýlý ekip, bugün Siirt'e geçecek ve maçtan sonra Diyarbakýr'a dönmek üzere kentten ayrýlacak..

Batman'da kaldýlar

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor kafilesi dünkü ter idmanýnýn ardýndan karayoluyla Batman'a geçti ve geceyi Ýzgi Turhan Otelde geçirdi. Sarý kýrmýzýlý ekip, bu sabahki kahvaltýdan hemen sonra Siirtspor ile oynayacaðý maç için Siirt'e geçmek üzere batman'dan ayrýlmasý bekleniyor.

Tek düþünce 3puan

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor futbol þube sorumlusu Mehmet Cemal Doðrul, zorlu mücadele öncesinde gazetemize önemli açýklamalarda bulundu. Spor toto 3. Lig'de son iki sezonu 2. sýrada tamamladýklarýný ve bir üst tur için oynadýklarý Play Off müsabaka-

Büyükþehir ’de iþlem tamam DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 1. Grup Lideri Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor transfer çalýþmalarýný noktaladý. Batman Petrolspor'dan Nedim Köseoðlu, Altay'dan Nezir Özer, Belediye Bingölspor'dan Savaþ Özdemir, Anadolü Üsküdar'dan Emre Bati ve Ýskenderunspor'dan Anýl Çetin'i renklerine baðlayarak arfa transfer çalýþmalarýný noktalayan sarý kýrmýzýlý ekip, Zeki Gündoðdu'yla da yollarýný ayýrdý.

larýnda da finalde kaybettiklerini anýmsatan Doðrul, "Artýk böyle bir lüksümüz yok. Bu sezon ligi þampiyon olarak tamamlayýp bir üst ligi garanti altýna almak istiyoruz. Hatta þampiyonluða erken ulaþmak için oynayacaðýmýz her maçtan 3 puanla ayrýlmayý planlýyoruz. Bu maçlardan biri de Siirtspor'dur. Ligdeki çýkýþýmýzý bu hafta da Sirrtspor deplasmanýnda sürdürerek þampiyonluk yolunda bir engeli daha kayýpsýz atlatmak istiyoruz. Bu konuda hafta içerisinde iyi bir hazýrlýk dönemi geçirdik ve maça hazýrýz" dedi.

Maçý Çiftsüren yönetecek

SiirstsporDiyarbakýr Büyükþehir Belediyespor maçýný Mardin Bölgesi Ulusal hakemlerinden Hüseyin Çiftsüren yönetecek. Çiftsüren'in yardýmcýlýðýný ayný bölgenin ulusal yardýmcý hakemlerinden Selman Timur ile Þanlýurfa bölgesi ulusal yardýmcý hakemlerinden Ýsmail Çelik ikilisi yapacak. Karþýlaþmanýn dördüncü hakemliðini ise Þanlýurfa bölgesel hakemlerinden Hasan keser yapacak. Maç, bugün saat 13.30'da Siirt Atatürk stadýnda oynanacak.


20

SPOR

3 Þubat 2013 Pazar

Yeni Diyar telafi peþinde Önce Kayapýnar Belediyespor’a yenilen ardýndan teknik direktör deðiþikliði yaþayan Yeni Diyarbakýrspor, bugün büyük önem taþýyan karþýlaþmada Cizre Basraspor’a konuk oluyor

DÝYARBAKIR - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup'un iddialý takýmlarýndan Yeni Diyarbakýrspor, ikinci yarýnýn ilk deplasman maçýnda Cizre Basraspor'a konuk oluyor. Yeþil kýrmýzýlý ekip, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrýlýp, üst üste yaþadýðý olumsuzuluklardan kurtulmak istiyor.

Yenilgiyle baþladý

Ligin ikinci yarýsýna Kayapýnar Belediyespor yenilgisiyle baþlayan ardýndan teknik direktör Ýhsan Kýzýl'ýn istifasýyla sarsýlan Diyarbakýr temsilcisi, yaþadýðý bu olumsuzluklardan kurtulmak için Cizre Basraspor'u deplasmanda yenmek istiyor. Yeni Teknik Direktör Faruk Türk nezaretinde çýkacaðý maçtan galibiyetle ayrýlmayý planlayan yeþil kýrmýzýlý ekipte, sakat ve cezalý futbolcu bulunmuyor.

Yeni bir sayfa için

Yeni Teknik

Diyarbakýrspor'un Direktörü Faruk

Türk, Cire Basraspor maçýný kazanýp, lige yeni bir baþlangýç yapmak istediklerini söyledi. Türk, "Zor bir görev üstlendik. Ama bunun üstesinde geleceðime inanýyorum. Kýsa sürede takýmý toparlayýp Yeni Diyarbakýrspor'u hak ettiði yere taþýyacaðým.

Bu konuda kendime ve ekibime güveniyorum. Cizre Basraspor deplasmanýndan da 3 puanla ayrýlýp, lige yeni bir sayfa açmaya çalýþacaðýz" dedi.

Maçý Cihangir yönetecek

Yeni Diyarbakýrspor'un, Cizre Basraspor ile deplasmanda oynayacaðý karþýlaþ-

Ergani’de tek yol galibiyet

mayý Þanlýurfa bölgesi hakemleri yönetecek. Mikayil Cihangir'in düdük çalacaðý karþýlaþmaya Ayhan Karakaþ ve Mustafa Çiloðlu yardýmcý hakem olarak görev yapacak. Karþýlaþmanýn dördüncü hakemliðini ise Þýrnak'tan Ahmet Çetiner yapacak.

Emre Yakut Erganispor’a imza attý DÝYARBAKIR - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2.Grup lideri Erganispor, Kayapýnar Belediyespor'un forveti Emre Yakut'la anlaþtý. 1987 Batman doðumlu olan ve bu sezonun ilk yarýsýnda 12 maçta oynayan Emre, 3 golün 1'ini 1-0 kazandýklarý maçta Erganispor'a atmýþtý. Erganispor daha önce eski Kocaelispor'lu Ali Mumcu ile eski futbolcularý Deniz Iþýk ve Medet Aylar'ý transfer etmiþti.

Diyarbakýrlý engelliler Hakkari’de yenildi DÝYARBAKIR - Bölgesel Amatör Lig 2. Grup lideri Erbugün saat. ganispor, 12.30'da sahasýnda konuk edeceði Muþ Ovasýspor maçýndan zaferle ayrýlýp liderliðini sürdürmek istiyor. Ligin ikinci yarýsýna Bismil Belediyepor beraberliðiyle baþlayarak zirve yarýþýnda önemli 2 puan kaybeden sarý siyahlý ekip, Muþovaspor maçýndan 3 puanla ayrýlmak ve hedefine bir

adým daha yaklaþmak istiyor.

Zeydan destek çaðrýsý yaptý

Erganispor Teknik Direktörü Kemal Zeydan, zorlu mücadele öncesinde taraftarlarýmý maça davet etti. Muþovasý maçýndan mutlaka galibiyetle ayrýlmalarý gerektiðine iþaret eden Zeydan, "Takým olarak Muþ ovasý maçýna odaklanmýþ bulunmaktayýz. Taraftarlarýmýzýn desteðiyle bu maçý kazanarak þampiyonluk yolunda önemli bir engeli kayýp-

sýz atlatacaðýmýza inanýyorum" dedi.

Gaziantep'ten hakem

Lider Erganispor'un kendi sahasýnda Muþovasýspor'la bugün oynayacaðý karþýlaþmayý Gaziantep bölgesi hakemleri yönetecek. Cem Koyun'un orta hakemlik yapacaðý maçta, Hakký Tahir Erkaç ve Eray Öztaþ yardýmcý, Emre Doðu (Diyarbakýr) ise dördüncü hakemlik yapacak.

DÝYARBAKIRTürkiye Bedensel Engelliler Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden , Diyarbakýr Engeliler Spor Kulübü, Hakkari Sümbül Engeliler Spor Kulübü'ne deplasmanda 51-22 yenildi. Hakkari spor salonunda yapýlan müsabakada kötü bir oyun sergileyen Diyarbakýr temsilcisi, evine eli boþ döndü.


SPOR

3 Þubat 2013 Pazar

21

KAYAPINAR’A DARBE

Kayapýnar Belediyespor, 10 kiþi kaldýðý maçta Tatvan Gençlerbirliði'ne evinde 2-0 yenilerek, zirve yolunda çok büyük bir yara aldý

DÝYARBAKIR - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2.Grup'ta mücadele eden ve ikinci sýrada bulunan Diyarbakýr Kayapýnar Belediyespor, Tatvan Gençlerbirliði'ne evinde teslim oldu. Seyrantepe Spor Tesisleri Sentetik sahada oynanan maçta beklenmedik bir sonuç alan yeþil sarýlý ekip, sevenlerine hayal kýrýklýðý yaþattý.

10 kiþi kaldý

Maça kötü baþlayan Kayapýnar Belediyespor, 25. dakikada Kazým'ýn attýðý golle 1-0 maðlup duruma düþtü. 45. dakikada Ömer Faruk Ergin'in direkt kýrmýzý kart görmesiyle ev sahibi ekip 10 kiþi kaldý ve maçýn ilk yarýsý 1-0'la sonuçlandý. Maçýn ikinci bölümünde de beklenen futbolu ortaya koymayan Kayapýnar Belediyespor, 67. dakikada bir kez daha yýkýldý. Bu dakikada geliþen atakta topu önünde bulan Mevlüt'ün takýmýnýn ikinci kendisinin birinci golünü kaydederek, maçýn skorunu tayin etti.

Bismil, Bingöl’de 3 puan arýyor BAL’in iddialý takýmlarýndan Bismil Belediyespor, Genç Muratspor deplasmanýnda 3 puan arýyor. Yeþil beyazlý ekip, Bingöl’den 3 puanla ayrýlýp ikinci yarýdaki ilk galibiyetini almak istiyor

DÝYARBAKIR - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grubun iddialý takýmlarýndan Diyarbakýr Bismil Belediyespor, Genç Muratspor ile bugün Bingöl'de zorlu bir karþýlaþmaya çýkacak. Ligin ikinci yarýsýna Erganispor beraberliðiyle baþlayan Bismil Belediyespor, ikinci yarýnýn ilk deplasman mücadelesinde galibiyetle tanýþmak istiyor. Zorlu maçýn hazýrlýklarýný en iyi þekilde tamamlayan Bismil temsilcisi, devre arasýnda önemli futbol-

cularý kadrosuna katan rakibi karþýsýna, ideal on biriyle çýkacak.

Mardin'den hakem

Bismil Belediyespor'un, Genç Muratspor'la bugün Bingöl'de oynayacaðý karþýlaþmayý Mardin bölgesinden Mehmet Nuri Yalçýn yönetecek. Taner Baydar (Mardin) ve Seyfettin Yüksel'in (Batman) yardýmcý hakem olarak görev yaðacaðý maça dördüncü hakem olarak Bingöl'den Nihat Ercan çýkacak.

Vali Güvenç’ten transferler için teþekkür ÞANLIURFA Valisi Celalettin Güvenç, Þanlýurfaspor'a gerçekleþtirilen transferle ilgili olarak Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik ve yönetime teþekkür etti. Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç yazýlý olarak gönderdiði teþekkür mesajýnda þu ifadelere yer verdi; "Bursaspor'dan Bangura ve Onur Akbay ile Elazýðspor'dan Murat Kayalý'nýn transferlerinin gerçekleþmesinde çok özel ilgi gösteren, an ben an transfer görüþmelerini takip eden Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanýmýz Sayýn Faruk Çelik'e Þanlýurfalýlar ve Þanlýurfaspor adýna þükranlarýmý sunuyor, teþekkür ediyorum. Transferleri takip ederek gerçekleþmesi için özel ilgi gösteren Sayýn Bakanýmýz Faruk Çelik'in, bu giriþimleri sonucunda Þanlýurfaspor artýk daha güçlü. Ayrýca transferlerin yapýlmasý için büyük fedakarlýk gösteren Þanlýurfaspor Baþkaný Fethi Þimþek ve yönetim kurulu üyeleri ile büyük özveride bulunan Futbol Þube Sorumlusu Maruf Güneþ'e teþekkür ediyorum. Gerçekleþtirilen transferlerle kadro olarak daha güçlü hale gelen Þanlýurfaspor'umuza bundan sonraki süreçte baþarýlar diliyorum"


22

SPOR

3 Þubat 2013 Pazar

Tamam mý devam mý? Hasan Ýnci, 3 puana inanýyor

Diyarbakýrspor, tarihi bir maça daha ev sahipliði yapýyor. Yeþil kýrmýzýlý ekip, kümede kalma umutlarýný artýrmak için, Isparta Emrespor karþýsýndan iyi bir sonuçla ayrýlmaya çalýþacak

DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta var olma mücadelesi veren Diyarbakýrspor, bugün saat 13.30'da Atatürk Stadý'nda kendisi için tarihi bir maça çýkacak. Kümede kalma mücadelesini çok yakýndan ilgilendiren maçta yeþil kýrmýzýlý ekip, 3 puan arayacak. Diyarbakýrspor'un bu maçta alacaðý sonuç, ligdeki kaderini

bir ölçüde belirleyecek.

Rövanþ zamaný

Ligin ikinci yarýsýna Keçiörengücü yenilgisiyle baþlayan ardýndan deplasmanda Oyak Renault'a Bursa'da teslim olan Diyarbakýrspor, ikinci yarýnýn ilk iki maçýndan sýfýr çekerek kümede kalma yolunda çok büyük bir yara almýþtý. Bugün ise ligin alt sýrala-

rýný çok yakýndan ilgilendiren maçta Isparta Emrespor'la karþýlaþacak olan Diyarbakýrspor, rakibini evine eli boþ göndermeyi planlýyor. Yeþil kýrmýzýlý ekip, ligin ilk yarýsýnda deplasmanda rakibine 1-0 ynilmiþti.

Maçý Bakan yönetecek

Diyarbakýrspor, Isparta Emrespor maçýný Ankara bölgesi ulusal ha-

“Bu maçý kazanmalýyýz” DÝYARBAKIRSPOR, Isparta Emrespor karþýsýna tam kadro çýkýyor. Sakat ve cezalý oyuncularýn bulunmamasý teknik heyeti sevindirirken, kayyum baþkaný Nurettin Uður, Isparta temsilcisi karþýsýnda galibiyetten baþka alternatiflerinin olmadýðýný söyledi. Isparta temsilcisinin ligdeki en ciddi rakiplerinden biri olduðuna iþaret eden Uður, "Bu tür önemli maçlarda taraftar faktörü çok önemlidir. Bu nedenle Pazar günkü maçta bütün taraftarlarýmýzý yanýmýzda görmek ve desteklerini almak istiyoruz. Taraftarlarýmýzýn desteðiyle bu maçtan zaferle ayrýlacaðýmýzý umut ediyorum" dedi.

‘Kazanmaktan baþka çare yok’

Diyarbakýrspor teknik direktörü Rafet Ýyem, söz konusu maç için kazanmaktan baþka alternatiflerinin olmadýðý yönündeki sözlerini yineledi. Emrespor maçýný, "Sezonun en önemli maçlarýndan biri" olarak deðerlendiren Ýyem, "Bu maçý kazanarak üstümüzdeki aðýr yükü kaldýracaðýz. Ayný zamanda bu maçta alýnacak 3 puan futbolcularýmýzýn özgüvenlerini yeniden kazanmalarýný saðlayacak. Bu bakýmdan bu maçý çok önemsiyoruz ve taraftarlarýmýzýn desteðiyle bu karþýlaþmadan 3 puanla ayrýlacaðýmýzý düþünüyorum" dedi.

kemlerinden Fayat Bakan yönetecek. Bakan'ýn yardýmcýlýðýný ayný bölgeden Osman Karakaþ ile Hilmi Göktürk Ýmamoðlu ikilisi yapacak. Karþýlaþamnýn dördüncü hakemliðini ise Konya bölgesi ulusal yardýmcý hakemlerinden Ýbrahim Çetin yapacak. Maç bugün saat 13.30'da Diyarbakýr Atatürk Stadý'nda oynanacak.

DÝYARBAKIRSPOR'un emektar futbolcularýndan Hasan Ýnci, bugünkü Isparta Emrespor maçý için galibiyetten umutlu olduðunu söyledi. Diyarbakýrspor olarak bu maça odaklandýklarýný ve hafta içerisinde çok iyi bir hazýrlýk dönemi geçirdiklerini belirten Ýnci, "Taraftarlarýmýzýn desteðiyle bu maçtan zaferle ayrýlýp hanemize 3 puan yazdýran taraf olacaðýz. Galibiyet konusunda arkadaþlarýma güveniyorum. Yeter ki, taraftarlarýmýz maça gelsin ve bizi desteklemeye devam etsin" dedi. Isparta temsilcisi karþýsýnda alacaklarý bir galibiyetin takýma yeniden özgüven duygusu kazandýracaðýný anlatan Ýnci, "Bizim acilen bir galibiyete ihtiyacýmýz var ve bu galibiyeti de bu hafta sahamýzda konuk edeceðimiz Emörespor maçýnda elde edeceðiz. Olasý bir galibiyetle kötü gidiþe dur diyeceðiz. Bu konuda çok inançlýyým" diye konuþtu.


KÜLTÜR-S SANAT

3 Þubat 2013 Pazar

Bugün ne okusam? Sensiz Olmadý Kaybolan neþemi þarkýda sazda Bulmayý denedim sensiz olmadý Felekten bir gece çalýp biraz da Gülmeyi denedim sensiz olmadý

madý

Hasreti herkesten çok tanýyorum Bu zehrin üstüne yok sanýyorum Islak gözlerimden utanýyorum Silmeyi denetim sensiz ol-

Vurgun Doðmaný bekledim battýðýn yerden Dönmeyi bilmedin gittiðin yerden Beni sarhoþ diye sattýðýn yerden Gelmeyi denedim sensiz olmadý Evlenmiþ dediler çýldýracaktým Resim mektup þiir ne varsa yaktým Ýlmeði kaç defa boynuma taktým Ölmeyi denedim sensiz olmadý Yayýnevi: Cemal Safi Yayýný Sayfa: 210

“Yarýnlara geç kalmadan”

ÞANLIURFA'nýn Siverek ilçesinde genç yýldýzlar tiyatro gurubu ''Yarýnlara Geç Kalmadan'' adlý tiyatro oyunu sahneledi. Siverek ilçesi Yeni Þehir Mahallesi'nde bulunan Eyüp Cenap Gülpýnar Spor Merkezi konferans salonunda sahnelenen oyuna vatandaþlar tarafýndan yoðun ilgi gördü. Þanlýurfa Emniyet Müdürlüðü ekiplerince liselerden seçilen öðrenciler "Genç Yýldýzlar" adý altýnda tiyatro grubu oluþturuldu. Polis Memuru H. Serkan Güven tarafýndan tiyatro eðitiminde diksiyon, drama, doðaçlama, sahne oyunculuðu, etkili iletiþim, kendini iyi ifade etme ve öz güvenin kazanýlmasý konusunda temel tiyatro oyunculuðu eðitiminin ardýndan liseliler "Yarýnlara Geç Kalmadan" adlý oyunu ilk kez sahneledi. Öðrencilerin performansý salonunda bulunan herkes tarafýndan beðeni ile izlenirken, sahnelenen oyunlarda bazý vatandaþlar gözyaþlarýný tutamadý. Tiyatro gösterisi sonunda açýklama yapan Siverek ilçe Emniyet Müdürü Recep Yeþil, "Oyundan da anlaþýlacaðý gibi iþte gençlerimiz böy-

23

le hayattan akýp gidiyorlar, bir mikrop zehrine düþüp hayatýný zehre çevirdi. Kim bilir hayattan ne beklentileri ne umutlarý vardý. Bu gençlerimizin arkadaþlýk dostluk dedikleri þey bu olmasý gerek. Bilerek veya bilmeyerek belki hedefi doktor olmaktý veya avukat ama bir sabun gibi eriyip gitti hayatý. Evet, üç çeþit arkadaþ vardýr bir ekmek gibidir her zaman ararsýn biri ilaç gibidir gerektiðinde ararsýn ama birileri mikrop gibidir oda gelir seni bulur sen sen ol mikrop daðýtan insanlardan uzak dur. Hayatýný zehre çevirme umutlarýný yýkmasýný kanýna girmesine sakýn ve sakýn izin vermeyin" dedi. Gösteri sonunda "Genç yýldýzlar" tiyatro ekibine Siverek Ýlçe Emniyet Müdürlüðü tarafýndan plaket verildi. "Genç Yýldýzlar" tiyatro ekibi ise plaketlerini 107. Topçu Alayý Komutaný Albay Numan Yediyýldýz, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Karademir ve Ýlçe Emniyet Müdürü Recep Yeþil tarafýndan plaket verildi. (ÝHA)

Genç ressamýn kara kalem sergisi ilgi GAZÝANTEP - Kara kalem tekniðiyle çalýþan Ressam Burcu Özhan, 'Stars-Portaist' adlý ilk sergisini sanatseverlerin beðenisine sundu. Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'ne baðlý Halk Kütüphanesi içerisinde yer alan Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleþtirilen serginin açýlýþýný, Gaziantep Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Aykanat yaptý. Sergiye çok sayýda sanatsever katýldý. Ressam Burcu Özhan, davetlilere sergideki resimler hakkýnda bilgi verdi. Serginin açýlýþ kurdelesinin kesilmesinin ardýndan konuþan Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Aykanat, sanata ve sanatçýya her zaman destek olmaya çalýþtýklarýný ifade etti. Aykanat, Ressam Burcu Özhan için, "Baþka bir fakülte okumasýna raðmen içindeki ukdeyi yenebilmek için yaptýðý eserlerin bizi ne kadar ileri noktalara taþýdýðýný görmekteyiz. Gaziantep Kültür ve Turizm Müdürlüðü olarak biz de bu tür sanatsal faaliyetlerin desteklenmesi adýna mekanlarýmýzý bizlere müracaat etmeleri halinde sanatçýlara tahsis ediyoruz. Dolayýsýyla Gaziantep'e kültürel ve sanatsal faaliyetlerde katký saðlamak için sanatçýlarýmýzýn her zaman arkasýndayýz. Amacýmýz bu tür faaliyetlerin her zaman desteklenmesi yönünde. Herkesin bu sergiye gelmesini istiyorum" dedi. Gaziantep doðumlu olan, ilkokul, ortaokul ve üniversite öðrenimini Gaziantep'te tamamlayan Ressam Burcu Özhan, resim bölümünden çok farklý iki bölüm okuduðunu belirterek, "Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama ile Ýþletme Bölümü'nden mezun oldum. Ama ilkokul çaðýndan itibaren

resim sevgisi içimde hep vardý. Ýlkokul öðretmenime teþekkür etmem lazým. Yeteneðimi ilk keþfeden kiþilerden biridir. Onun teþvik etmesiyle ilk defa ilkokulda resim yarýþmalarýna katýldým. Ýlk baþarý ödüllerimi de o zamanlarda aldým. Ama hayat insaný baþka yerlere sürüklüyor. Maalesef herkes istediði bölümü okuyamýyor. Ben üniversitede Ýþletme Bölümü okurken de bu sevgimden vazgeçmediðim için kaydýmý dondurup, Eðitim Fakültesi Resim Öðretmenliði Bölümü'nün sýnavlarýna hazýrlanmak istedim. Ýki sene boyunca bu sýnavlara hazýrlandým. Bu yola çýktýðýmda Fisun hocamla tanýþtým. Bu yolda ilk adýmlarýmý atmamý kendisi saðlamýþtýr" diye konuþtu. Özhan, istediklerini yapamayýnca bir dönem resme küsüp, her þeyi býraktýðýný, ama daha sonra ne olursa olsun resim sevgisinden vazgeçmediðini belirterek, "Bir süre sonra tekrar kalemi elime aldým. Ama bu sefer farklý þeyler çizmek istedim. Tesadüf internette gezinirken ünlülerin portrelerinin yayýnlandýðý bir siteyle karþýlaþtým. Daha sonra portre çizmeye baþladým. Ama vesikalýk fotoðraftan çok insanlarýn mimiklerini yakalamak hoþuma gidiyordu. Ünlülerin mimiklerini yakalamak ve gerçeðe çok yakýn derecede kaðýda yansýtmak zor. Yaptýðým çalýþmalarýn insanlar tarafýndan kabul görülmesi beni çok mutlu etti. Sevgili eþim Türker Özhan, bana çok destek oldu. Bu serginin açýlmasýný benden çok daha fazla istedi" þeklinde konuþtu. Özhan'ýn sergisi, 1 Þubat ile 15 Þubat tarihleri arasýnda sanatseverlerin beðenisine sunuldu. (ÝHA)


www.diyarbakiryenigun.com

3 Þ U B AT 2 0 1 3 PA Z A R Yýl: 5 - Sayý : 1844 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Çakan Haber Müdürü: Þehmus Orhan Sayfa Editörü: Nurullah Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR

Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com sorumluluðu yazarlarýna aittir

Diyarbakir Yenigun Gazetesi 3 Subat 2012  

Diyarbakir Yenigun Gazetesi 3 Subat 2012