Page 1

Filmamed’e kadýn eli deðecek! 3. Filmamed Belgesel Film Festivali Paris'te katledilen 3 Kürt kadýna adandý. Festivalin temasý ise Kürt kadýnýn toplumsal konumu, sinemadaki yeri iken, kadýn temalý sergi, panel ve sinema gösterimi gerçekleþtirilecek. Kadýn ve Yaþam 07

2 MAYIS 2013 PERÞEMBE FÝYATI: 25 KRÞ.

Coþkun: Siyasetin Diyarbakýr’da 2 önünü açalým 06 ayrý kaza: 3 yaralý

Öðrenciler ‘Dijle’ için destek bekliyor DÝYARBAKIR'daki üniversite öðrencilerinin hikayelerini konu alan "Dijle" adlý web dizisi bugünden itibaren Mynet'te yer alan Sebastian TV üzerinden yayýnlanmaya baþlayacak. 5’te

Polisten esnafa meydan dayaðý! DÝYARBAKIR’ýn Ofis semtinde trafik polisi, arabasýný yanlýþ yere park ettiði gerekçesiyle bir esnafý sokak ortasýnda dövdü. Dükkaný önünde polis þiddetine maruz kalan yurttaþý görüntülemek isteyen gazetecilere de polis müdahale etti. GÜNDEM 04

www.diyarbakiryenigun.com

03

Diyarbakýrlý Elif’in büyük baþarýsý

22

COSKULU 1 MAYIS 1 Mayýs Dünya Ýþçi Bayramý, Diyarbakýr’da coþkuyla kutlandý. Ýstasyon Meydaný'nda düzenlenen mitingde, kardeþlik mesajlarý verildi. Mitingde konuþan Genel-Ýþ Örgütlenme Daire Baþkaný Remzi Çalýþkan, “Adaletsizliðin olmadýðý bir ülkede kardeþçe yaþamak istiyoruz” dedi

Onbinlerce kiþi katýldý DÝYARBAKIR Ýstasyon Meydaný'nda, "Çözüm demokratik kurtuluþla mümkündür" sloganýyla ile gerçekleþtirilen 1 Mayýs Ýþçi Bayramý mitingi büyük bir coþkuyla kutlandý. Diyarbakýr'ýn yaný sýra çevre il ve ilçelerden de onbinlerce kiþinin katýldýðý mitingde, "Her yer Taksim her yer direniþ" sloganlarý atýlarak, "Ýþ cinayetlerine son", "Emekçi ve iþçi hem ezilen hem de çalýþan halktýr", "Taþeronlaþtýrma köleleþtirmedir", "Barýþ hemen þimdi" ve "4C'ye hayýr" pankartlarý taþýndý.

Öcalan’ýn mesajý okundu ÖZGÜRLÜK ve demokrasi mücadelesinde yaþamýný yitirenler için bir dakikalýk saygý duruþu ile baþlayan mitingde, Abdullah Öcalan'ýn gönderdiði mesaj okundu. Mitingde konuþan Genel-Ýþ Örgütlenme Daire Baþkaný Remzi Çalýþkan, "Kürt halkýný özgürlük mücadelesinde 'Berxwadan jiyane' diyen Mazlumlarý, Kemalleri, 'Yaþasýn halklarýn kardeþliði' diyen Deniz'i Mahir'i selamlýyorum. Adaletsizliðin olmadýðý bir ülkede kardeþçe yaþamak istiyoruz" dedi. HABER 12-13’te

Yaya deðil, araç kaldýrýmý sahipleri de DÝYARBAKIR'da esnaflarýn yaný sýra araç edilen araçkaldýrýmlarý iþgal ediyor. Kaldýrýmlara park larý kullalar, yurttaþlarýn kendileri için yapýlan kaldýrým yol açýyor. namamasýna neden olduðu gibi, tepkilere de eden yürüYanýndaki bebek arabasý ve çocuklarýyla cadd Erkan, “Bu mek zorunda kaldýðýna dikkat çeken Hacer bir yerde hak, yere yürü de e cadd sorumsuzluk yüzünden i 10’da haber N’ün ERGÜ Ömer . yatýmýzý riske atýyoruz” dedi

Altan’dan gazetemize ziyaret OSGÝAD'ýn önceki gün düzenlediði panele katýlmak için kente gelen Prof. Dr. Mehmet Altan, gazetemizi ziyaret etti. HABER 10


2

SAÐLIK

2 Mayýs 2013 Perþembe

Hamilelere sýcaklýk uyarýsý Memorial Diyarbakýr Hastanesi’nde görevli Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Op. Dr. Burhan Özel, hamile kadýnlarýn öðle saatlerinde dýþarý çýkmamasý gerektiðini söyledi DÝYARBAKIR - Memoral Diyarbakýr Hastanesi'nde görevli Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Op. Dr. Burhan Özel, sýcak havalarýn baþlamasý ile beraber hamilelerin özellikle dikkat etmesi bazý hususlarýn bulunduðuna dikkat çekti.

Dondurmaya dikkat!

Hamilelerin sýcak havalarda, özellikle güneþin tepeden dik geldiði zamanlarda dýþarý çýkmamalarý gerektiðini belirten Özel, "Hamile kadýnlarýn öðleden sonra güneþ batýmýna yakýn veya sabah iþlerini halletmelerinde fayda var. Hamile kadýnlarýn klimalarýn önünde direkt durmamalarý lazým. Çok soðuk yiyecek ve içecek tüketmemelerini tavsiye ediyoruz. Ilýk soðuk arasý beslenmeleri gerekir. Dondurma, soðuk su, soðuk meþrubat gibi þeylerden kaçýnmalarýnda fayda var. Özellikle dondurma

konusunda, kullanýlan sütlere dikkat etmekte fayda var" dedi.

“Bol sývý tüketilmeli”

Özel, "Temiz olmasýna çok dikkat etmek gerekir. Bununla beraber bolca sývý tüketmek gerekiyor. Sývýdan kastým çay veya

meþrubat þeklinde deðil de su tüketimidir. Günde ortalama 3-4 litreye yakýn sývý tüketilmesi gerekir. Vücuttaki sývý kaybýný karþýlamanýn tek kaynaðý sudur. Klimalarýn mikrobik filtreleri iyi temizlenmeyen klimalarýn mikrop

saçmasý açýsýndan anneye bazý enfeksiyonlarýn bulaþmasýna neden olabilir. Hem de soðuk algýnlýðý açýsýndan klima önünde bulunulmamasý anne ve çocuk saðlýðý açýsýndan önemlidir" diye konuþtu.

Saðlýk Bakanlýðý “denetim timi” kuruyor Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu, ilaç, týbbi cihaz ve kozmetikleri üretimden itibaren tüm süreçlerde yeni kurulacak uzman kadrosuyla denetleyecek

TÜRKÝYE Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Baþkaný Talip Uzun, yaptýðý açýklamada, önceki gün Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren "Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu Ürün Denetmenliði Yönetmeliði" ile artýk yeni bir mesle-

ðin tanýmlandýðýný söyledi. Yeni uygulamayla þimdiki denetçilerin 3 yýl özel bir eðitim alýp denetim üzerine ihtisaslaþacaklarýný vurgulayan Uzun, "Kariyer meslek diye tanýmladýðýmýz bu meslek gruplarýndaki kiþilerin, 'ürün denetmeni' adý altýnda yeni bir mes-

lekleri olacak" dedi. Denetmenlerin, Kurumun görev alaný içerisindeki ürünlere iliþkin her detayý öðreneceklerini dile getiren Uzun, þöyle devam etti: "Denetmenler, bu ürünlerin üretim yerleri dahil tüketiciye ulaþtýðý ana kadar ki tüm süreç-

lerle ilgili denetim yapma yetkisine sahip olacak. Bir ürünle ilgili þikayet ya da güvensizlik durumu oluþtuðunda, ürün kullanýmý sonrasýnda yan etki bildirimi yapýldýðýnda ilgili ürün hakkýnda denetim yapacaklar.''

Alkolizme beyin görüntüleme engeli YALE Üniversitesi araþtýrmacýlarý, tedavi gören alkoliklerin içki içmeye dönmelerinin beyin görüntüleme sistemleriyle engellenebileceðini ortaya koydu. JAMA Psikiyatri dergisinde yayýmlanan çalýþma, alkoliklerin beynin duygu ve arzularý kontrol eden bölümündeki anormal etkinliðin saðlýklý insanlarýn beynindeki etkinliðin 8 katý olduðunu ve bu etkinliðin fMRI gibi beyin görüntüleme yöntemleriyle belirlenebileceðini gösteriyor. Yale Üniversitesi Nörobiyoloji Bölümü Profesörü Rajita Sinha, "Alýn korteksinde yer alan bu bölgeler duygularý düzenlemekle görevli. Ancak fazla miktarda alkol ve stres bu bölgeye zarar veriyor ve düzgün çalýþmasýný engelliyor" dedi. Araþtýrma, fMRI görüntüleri sayesinde saðlýklý insanlarda rahatlama anýnda etkinliðin azaldýðý bu bölgenin alkoliklerin en rahat anlarýnda bile hiperaktif olduðunu gösteriyor. Alkolikler, beyinde meydana gelen bozukluk nedeniyle duygularýný düzenleyen bu bölgeyi kontrol altýnda tutamýyor. Bu durum da hastalarýn yeniden alkole dönme riskini arttýrýyor. Araþtýrma ise fMRI gibi görüntüleme yöntemleriyle bu riskin belirlenebileceðini ve hastanýn yeniden alkole dönmesinin önüne geçilebileceðini gösteriyor.


3

GÜNCEL

2 Mayýs 2013 Perþembe

2 ayrý kaza: 3 yaralý Diyarbakýr’ýn Bismil ve Silvan ilçelerinde meydana gelen 2 ayrý trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. Meydana gelen kazalarda araçlar kullanýlamaz hale gelirken, polis olaylarla ilgili soruþturma baþlattý

DÝYARBAKIR Bismil karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden M.Þ.Ç. aracý ile takla atmasý sonucu yaralandý. Edinilen bilgilere göre önceki gün gece saat 01.45 sýralarýnda Bismil ilçesinden Diyarbakýr istikametine gelmekte olan M.Þ.Ç. yönetimindeki 06 BK 8644 plakalý araç 15. Kilometrede henüz sebebi öðrenilemeyen bir nedenden dolayý direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarýndaki tarlaya uçtu. Takla atarak yol kenarýndaki tarlaya fýrlayan aracýn içine bulunan M.Þ.Ç.'yi olay yerinden geçmekte olan yurttaþlar çýkardý. Yurttaþlar tarafýndan aracýndan çýkartýlan M.Þ.Ç.'nin durumunun aðýr olmasý nedeniyle olay yerine çaðýrýlan ambulans ile Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili polis soruþturma baþlattý.

Karþý þeride geçti

Diyarbakýr-Batman karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasýnda ise biri

aðýr iki kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre, Bitlis'ten Diyarbakýr'a hasta ziyaretine gittiði belirtilen 13 AD 377 plakalý araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle önceki gün akþam 21.30 su-

larýnda Silvan ilçesine baðlý Oðuzlar köyü yakýnlarýnda savrularak karþý þeride geçti. Aracýn kullanýlamaz hale geldiði kazada, araçtan savrulan Erhan Kaþak (47) aðýr yaralanýrken, ismi öðrenil-

meyen bir kiþi ise hafif bir þekilde yaralandý. Yoldan geçen yurttaþlarýn yardým ettiði yaralýlar kaldýrýldýklarý hastanede tedavi altýna alýnýrken, kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

Kutlamalarý izlerken akýma kapýldý

Gölete giren çocuk boðuldu

BATMAN'da düzenlenen 1 Mayýs Ýþçi Bayramý etkinliðini izlemek üzere platformun yanýndaki inþaata çýkan bir genç elektrik akýmýna kapýlarak aðýr þekilde yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Basýn Kavþaðý'nda düzenlenen 1 Mayýs etkinliðini platform yanýndaki inþaatýn 3'ncü katýna çýkarak izleyen bir grup genç, müziðin etkisiyle halay çekmeye baþladý. Kendilerinden geçen gençlerden biri inþaatýn yanýnda bulunan yüksek gerilim direðinin kablolarýna dokununca cereyana kapýldý. Bir anda yere yýðýlan gence ilk müdahaleyi inþaattaki arkadaþlarý yaparken, bölgeye 112 acil servis ambulansý çaðýrýldý. Alana gelen saðlýk çalýþanlarý yaralý gence ilk müdahaleyi inþaatta yaptý. Ýnþaatýn 3'ncü katýndan sedyeyle aþaðý indirilen genç ambulansa bindirilerek Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Hastanede tedavi altýna alýnan gencin saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðu öðrenildi.

ÞANLIURFA'nýn Siverek ilçesinde, serinlemek için gölete giren 7 yaþýndaki çocuk, boðularak hayatýný kaybetti. Olay, Siverek'e 23 kilometre uzaklýkta bulunan Soydan köyünde meydana geldi. Alýnan bilgilere göre, köyden yaklaþýk 400 metre uzaklýkta bulunan gölete giden Sedat Ý. (7) ve 3 arkadaþý, serinlemek için suya girdi. Kýsa bir süre sonra suda çýrpýnan Sedat Ý., arkadaþlarý tarafýndan kurtarýlmak istendi ancak, baþarýlý olunamayýnca durum hemen aileye bildirildi. Gölete gelen aile fertleri sinir krizleri geçirirken, baba Mehmet Y. Ý. suya girerek, oðlunun cansýz bedenini çýkardý. Köy muhtarý tarafýndan bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma, inceleme yaptý. Ýncelemenin ardýndan küçük çocuðun cenazesi, otopsi yapýlmak üzere Diyarbakýr'a götürüldü. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

Arazide bulunan el bombasý etkisiz hale getirildi SÝÝRT - Kurtalan'da arazide bulunan el bombasý etkisiz hale getirildi. Edinilen bilgiye göre, KurtalanSiirt karayolu Oyacýk köyü yakýnlarýndaki boþ arazide

el bombasý bulan bir kiþi, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak bombayý etkisiz hale getirdi.


4

GÜNDEM

2 Mayýs 2013 Perþembe

Esnafa meydan dayaðý! Diyarbakýr’da aracýný yanlýþ yere park eden bir yurttaþ, trafik polisinin þiddetine maruz kaldý. Esnaflar polis þiddetine tepki gösterirken, þiddete maruz kalan yurttaþ ise, gözaltýna alýndý DÝYARBAKIR'ýn Ofis semtinde trafik polisi, arabasýný yanlýþ yere park ettiði gerekçesiyle bir esnafý sokak ortasýnda dövdü. Dükkaný önünde polis þiddetine maruz kalan yurttaþý görüntülemek isteyen gazetecilere de polis müdahale etti. Gerginliðin büyümesinin ardýndan 1 Mayýs mitinginden daðýlan yurttaþlar da olay yerine geldi. Çevrede bulunan esnaflar polislere tepki göstererek, "Gelip burada bize meydan dayaðý atamazsýnýz. Hakkýnýzda þikayette bulunacaðýz" dedi. Polis þiddetine maruz kalan ve ismi öðrenilemeyen esnaf ise, polisler tarafýndan gözaltýna alýnarak, Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. (DÝHA)

Silvan’da yetenek yarýþmasý DÝYARBAKIR Silvan Kaymakamlýðý ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen yetenek yarýþmasýnýn finali yapýldý. Silvan ilçesinde düzenlenen yetenek yarýþmasýna Kaymakam Yunus Sezer, Ýlçe Jandarma Komutaný Yüzbaþý Ýsmail Terzi, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Seyithan Erboða, kurum amirleri öðretmen ve vatandaþlar katýldý. Toplam 16 okuldan 22 farklý grup yetenek yarýþmasýna katýldý. Yarýþmada öðrenciler tarafýndan tiyatro, müzik, þiir ve çeþitli gösteriler sunuldu. Yarýþ-

mada ilk 10'a giren öðrencilere para ödülü, kitap ödülü, plaket ve baþarý belgesinin önümüzdeki günlerde verileceði açýklandý. Yarýþmada Kazým Karabekir Ortaokulu birinci, Vatan Ortaokulu ikinci, Mehmet Adil Kepoðlu Ortaokulu üçüncü, Anadolu Öðretmen Lisesi dördüncü, Yatýlý Bölge Ortaokulu beþinci, Arý Ýlkokulu altýncý, Yüzüncü Yýl Ýlköðretim Okulu yedinci, Selahaddin-i Eyyubi Ýlköðretim Okulu sekizinci, Cumhuriyet Ýlkokulu dokuzuncu ve Gazi Ýlkokulu onuncu oldu.

Bölge barolarýndan TBB baþkan adayý seçimi

DÝYARBAKIR - Doðu ve Güney doðu'daki barolarýnca Türkiye Barolar Birliði (TBB) baþkan adayý seçimi ile ilgili toplantý yapýldý. Bölge Barolarý Dönem Sözcüsü Diyarbaký r Barosu Baþkaný Tahir Elçi yaptýðý yazýlý açýklamada, Doðu ve Güneydoð u'daki 18 baronun 17'sinin katýlýmýyla 28 Nisan'da yapýlan toplantý sonras ýnda hazýrlanan metne, toplantýya kat ýlan 17 barodan 13'ünün imzasýyla "Ye ni Anayasanýn Yapým Sürecine ve Ana yasanýn Bazý Hükümlerine Ýliþkin Öneriler" baþlýklý basýn açýklamasýn ýn kamuoyuna sunulduðunu anýmsa ttý. Toplantýda ayrýca, 25-26 Mayýs tarihinde Ankara'da yapýlacak TB B Genel Kurulu'nda, yönetim kurulu na aday adayý olarak iki delegenin , disiplin kuruluna ve denetleme kurullarýna ise birer delegenin isminin belirlendiðini belirten Elçi, açýklama sýnda þu ifadelere yer verdi: ''Toplantýd a, bölge delegasyonu tarafýndan yeni dönemde seçilecek TBB yönetim i ve TBB baþkan adaylarýna iliþkin deðerlendirmeler yapýlmýþ, beklentile r dile getirilmiþtir. Ancak TBB baþkan adaylarýyla ilgili ise bu aþama da nihai bir deðerlendirme ve bir kar arlaþtýrma yapýlmamýþtýr."


5

GÜNDEM

2 Mayýs 2013 Perþembe

Oðrenciler “Dijle” için destek bekliyor Diyarbakýr’daki üniversite öðrencilerinin hikayelerini konu alan “Dijle” adlý web dizisi bugünden itibaren Mynet’te yer alan Sebastian TV üzerinden yayýnlanmaya baþlayacak. Öðrenciler, kýsýtlý imkanlar ve zor þartlar altýnda çektikleri dizinin desteklenmesi durumunda, bir de sinema filmi çekecek ÖMER ERGÜN

DÝYARBAKIR'da bir grup üniversite öðrencisi, hem hayallerini gerçekleþtirmek hem Diyarbakýr'ý tanýtmak hem de üniversite öðrencilerinin yaþamlarýný anlatmak amacýyla web dizisi çekti. Aylardýr yoðun bir tempoyla kýsýtlý imkanlar ve zor þartlar altýnda, uykusuz kalmayý göze alarak, sabahlara kadar çalýþan öðrencilerin çektiði "Dijle" adlý dizinin bugünden itibaren Mynet'in yoðun ilgi gören Sebastian adlý web kanalý üzerinden yayýnlanacaðý belirtildi.

"Dijle"nin yapýmcýsý Berivan Koca, Diyarbakýr yerelinde kültür sanat hareketi ile ilgilenen insanlar olarak gerekli imkanlarý bulamadýklarýný belirterek, "Ancak madem imkanýmýz yok insanlara þu mesajý vermek istedik; 'Sýfýr bütçeyle böyle bir iþ yapabiliriz, bizi desteklerseniz daha iyisini yaparýz.' Bütün oyuncular amatör ve ekibin tamamý ilk defa böyle bir deneyim yaþýyorlar. Bu dizinin önümüzü açmasýný istiyoruz" dedi.

“Destek bekliyoruz”

"Dijle"yi çekmek için

büyük zorluklar yaþadýklarýna ve her bölümün yüksek bir maliyeti olmasýna raðmen, sýfýr bütçeyle bölümleri tamamladýklarýna dikkat çeken Koca, þunlarý söyledi: "Diziyi kendi evimde çekiyoruz. Bütün hikayeyi 30 metrekarenin içinde çevirmeye çalýþýyoruz. Asýl amacýmýz ise, bölge insanýnýn çeþitli dizi ve filmlerde figürasyon olarak kullanýlmayýp, insanlarýn bu iþi öðrendiði bir alan açmak. Dizimiz 8 bölüm yayýnlanacak ve eðer beklediðimiz desteði bulursak bir de sinema filmi

Ýsrailli baþkandan Büyükþehir’e ziyaret

DÝYARBAKIR - Ýsrail'in Kudüs'e baðlý Mevassret Tsion Belediye Baþkaný Arie Shamam ve meclis üyeleri Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'i ziyaret etti. Sur Belediye Baþkan Yardýmcýsý Nakþi Sayar'ýn da eþlik ettiði konuklara Baydemir, Diyarbakýr'ýn 8

bin yýldan bu yana yaþamýn hiç kesintiye uðramadýðýný, pek çok kültür ve medeniyetin alýn teri ile inþa edildiðini söyledi. Semavi dinler ve önceki pek çok inancýn izlerinin Diyarbakýr'da bulunduðunu ifade eden Baydemir, Ortadoðu'ya barýþýn halka en yakýn yönetim biçimi olan

yerel yönetimler ve kentlerin iliþkileri ile birlikte gelebileceðini söyledi. Dünya Birleþik Kentler ve Yerel Yönetimler Batý Asya ve Ortadoðu Teþkilatý (UCLG-MEWA) toplantýsý için Kudüs'e geldiðini ve buradaki bir fotoðrafçýda Diyarbakýr fotoðraflarýný gördüðünü anlatan Baydemir, konuþtuðu 75-80 yaþýndaki fotoðrafçýnýn Diyarbakýr kökenli olduðunu öðrendiðini belirtti. Konuk Belediye Baþkaný Arie Shamam da Diyarbakýr'da kendilerini

çekmeyi istiyoruz." Yaþar Irmak'ýn yazýpyönettiði, Betül Karaaslan'ýn Özge, Sevgi Yusufoðlu'nun Zeynep, Çiðdem Tölük'ün Nevin, Yusuf Süslü'nün Hamza, Sabahattin Ozan Aslan'ýn Ramazan, Çetin Öncü'nün Ercan ve Ömer Kýzýl'ýn Abbas rolünde oynadýðý "Dijle" de, Ramazan, Ercan ve Hamza ayný evde yaþayan üniversite öðrencileridir. Bina sakinleriyle iletiþimleri iyidir. Binaya Zeynep ve Özge'nin de taþýnmasýyla hayatlarý daha renkli bir hal almaya baþlar.

kendi evlerinde hissettiklerini söyledi. Shamam kentlerinin 1940'lý yýllarda kurulduðunu Duhok, Diyarbakýr, Ýran ve Afrika'dan gelen Yahudi aileler tarafýndan oluþturulduðunu belirtti. Pek çok ülke ile iliþkilenin bulunduðunu ifade eden Shamam kentler arasýndaki iliþkilerin önemine deðindi. Konuk Baþkan Shamam, Baydemir'e kentlerini tanýtan kitap armaðan ederken, Baydemir Diyarbakýr'ý anlatan gezi rehberi ile kentin çok inançlý olduðunu iþleyen bir tablo armaðan etti.

Almanya’da Diyarbakýr’ý tanýtýyorlar DÝYARBAKIR - 26 Nisan 2 Mayýs tarihleri arasýnda Almanya'nýn Hannover þehrinde gerçekleþtirilmekte olan "Sustainable City Life (Sürdürülebilir Kent Yaþamý)" adlý projede Gençlik ve Deðiþim Derneði bünyesinde gönüllü olarak yer alan 9 genç yer alýyor. 1988 yýlýndan beri Hannover'de faaliyet yürüten ve 'ekoloji' alanýnda çok deðerli çalýþmalarý olan JANUN'un koordinatörlüðünde gerçekleþtirilen projede çevre bilinci ve eðitimi ile gençlik ve çocuk katýlýmý konularýnda atölye çalýþmalarý gerçekleþtiriliyor. Projenin bir bölümü ise Almanya'nýn Kuzey Denizi bölgesinde bulunan 'Neuwerk'te gerçekleþtirilecek. Wadden Denizi'ndeki doðal yaþamý korumak amacýyla oluþturulan Ulusal Parklar da gençler tarafýndan incelenecek. Bu kapsamda, özellikle Gençlik ve Deðiþim Derneði'nin Diyarbakýr'da gerçekleþtirmekte olduðu ve Avrupa'nýn birçok yerinde model olarak gösterilen 'kadýn, genç, çocuk ve engellilerin kent yaþamýna katýlýmý' konularýndaki tecrübelerini paylaþýyor, JANUN ise yýllardýr gerçekleþtirmekte olduðu 'çevre bilincine yönelik eðitim çalýþmalarýný' Diyarbakýr'da da uygulamak istiyor. Eðitim çalýþmalarýna baþlamak amacýyla da JANUN kuruluþu gönüllüleri de Eylül ayýnda Diyarbakýr'a gelecek. Eðitim çalýþmalarý için de, Yeniþehir Belediyesi bünyesinde bulunan 'Ekoloji Evi'nde gerçekleþtirilmesi planlanýyor. Kurulduðu günden bu yana yüzlerce genci Avrupa'nýn ve Dünyanýn farklý bölgelerine göndererek hem gençlerin kapasite geliþimlerine katkýda bulunan hem de Diyarbakýr'ý tüm dünyada tanýtmaya çalýþan Gençlik ve Deðiþim Derneði, proje kapsamýnda ayrýca Hannover'de yaþayan Ezidi Kürtlerin de desteði ile 1 Mayýs Ýþçi Bayramý vesilesiyle gerçekleþtirilecek olan uluslararasý festivalde 'Diyarbakýr Tanýtým Standý' kuruyor.


6

GÜNDEM

2 Mayýs 2013 Perþembe

“Siyasetin önünü açalým” Özgür-Der tarafýndan Sümer Park’ta düzenlenen toplantýda konuþan Akil Ýnsanlar Heyeti Ýç Anadolu Bölgesi Grubu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Vahap Coþkun, sorunlarýn kavga ile deðil siyasetle çözülebileceðini belirterek, “Biz þunu söylüyoruz; bir kere kaný, ölümleri durduralým, siyasetin önünü açalým. Geri kalan tüm meseleleri siyasetle çözebiliriz” dedi

DÝYARBAKIR - Akil Ýnsanlar Heyeti Ýç Anadolu Bölgesi Grubu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Vahap Coþkun, çözüm sürecine iliþkin, "Sivil toplum örgütlerinden ziyade toplumdan destek var" dedi. Coþkun, Özgür-Der tarafýndan Sümer Park'ta düzenlenen toplantýda yaptýðý konuþmada, hedeflerinin, toplumun süreçle ilgili taleplerini, umutlarýný, kaygýlarýný ve beklentilerini tespit etmek, bunun sonucunda hazýrlayacaklarý raporu da kamuoyuna ve hükümete sunmak olduðunu söyledi.

“Bu sorun kavgayla çözülmez”

Heyetin, çözüm sürecinin toplumun tüm kesimlerinde tartýþýlmasýný saðlamaya çalýþtýðýný belirten Coþkun, bu kapsamda da toplumun farklý kesimlerini bir araya getirip süreci tartýþmaya açtýklarýný kaydetti. Coþkun, akil insanlar heyetinin, toplum ile siyaset arasýnda ara yüz olarak görev yaptýðýna iþaret ederek, 9 kiþinin yer aldýðý Ýç Anadolu Bölgesi Grubu'nda da sorunun çözümü noktasýnda herkesin farklý düþüncede olabileceðini ifade etti. Heyet üyelerinin tek bir noktada ortak düþündüðünü anlatan Coþkun, "Bu sorun kavgayla çözülmez, bu

sorun siyasetle çözülür. Ortak noktamýz budur. Biz þunu söylüyoruz; bir kere kaný, ölümleri durduralým, siyasetin önünü açalým. Geri kalan tüm meseleleri siyasetle çözebiliriz" diye konuþtu.

“Sürecin ilerleyeceðini düþünüyorum”

Yrd. Doç. Dr. Vahap Coþkun, çözüm sürecinin baþlamasýnda dýþ faktörlerden ziyade iç faktörlerin daha etkili olduðuna dikkati çekerek, "En önemli iç faktör gerek Türk gerekse Kürt toplumunun bu savaþtan bezmiþ olmasýdýr. Bunun ciddi manada etkili olduðuna inanýyorum" ifadelerini kullandý. Gezileri sýrasýnda, sokaktaki vatandaþýn çözüm sürecine büyük destek verdiðine þahit olduklarýný vurgulayan Coþkun, þöyle konuþtu: "Bizlere, kimisi 'oðlumu askere gönderdiðimde endiþelenmek istemiyorum, huzur istiyorum), kimisi de 'her türlü güvenlik önlemiyle sorun çözülmedi baþka yol denenmesi gerekir' diyerek destek veriyor. Karþýlaþtýðýmýz halk, çözüm sürecini destekliyor. Sivil toplum örgütlerinden ziyade toplumdan destek var. Sivil toplum örgütleri politikaya çok angajeler. Hepsinin neredeyse çevresinde yer aldýðý bir

parti var. Bu parti nasýl tavýr alýyorsa kendileri de öyle tavýr alýyor. O zaman aslýnda 'sivil' denilen toplumun taleplerini deðil, yakýn bulduklarý, çevresinde yer aldýklarý partinin taleplerini yansýtan bir durum haline geliyorlar.

“Ýnanç giderek artýyor”

Süreç ilerledikçe ölümlerin olmamasý toplumsal rahatlama yaratýyor. Bu toplumsal rahatlama da siyasetin daha fazla söz sahibi ola-

caðý bir alaný ortaya çýkarýyor. Bu insanlarý rahatlatan bir unsur. Ýnsanlarýn sürece inancý giderek artýyor. Süreç ilerledikçe toplumsal desteðin artacaðýna inanýyorum ve sürecin ilerleyeceðini düþünüyorum." Coþkun, çözüm süreci ilk baþladýðý günlerde yüzde 58'lik bir destek olduðu yönünde söylemlerin ortaya atýldýðýný anýmsatarak, desteðin zaman içinde çok daha üstlerde olacaðýna inandýðýný sözlerine ekledi.

“Barýþa en büyük katký, yerel yönetimlerden gelir”

Otomobil bisiklete çarptý: 1 yaralý

ADIYAMAN'ýn Kahta ilçesinde, otomobilin bisiklete çarpmasý sonucu bir kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesinde, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde Kadir T.'nin kullandýðý 02 KA 080 plakalý otomobil, Abuzer Karakaya'nýn (15) sürdüðü bisiklete çarptý. Kazada aðýr yaralanan bi-

siklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Burada tedavi altýna alýnan yaralýnýn hayati tehlikesinin bulunmadýðý öðrenildi. Kaza sonrasý olay yerine gelen polisler, otomobil sürücüsünü gözaltýna alarak karakola götürdü. Olayla ilgili soruþturma devam ediyor.

ÝZMÝR-Ege Belediyeler Birliði'nin Nisan ayý meclis toplantýsý Kaya Ýzmir Thermal Otel'de yapýldý. Ege Belediyeler Birliði Baþkaný ve Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu, yaptýðý açýlýþ konuþmasýný 23 Mayýs'ta gerçekleþtirecekleri Diyarbakýr gezisi ve EXPO çalýþmalarýna ayýrdý. Kocaoðlu, 23 Mayýs'ta gerçekleþtirecekleri Diyarbakýr gezisini örnek göstererek, "Umarým kuzeyden güneye, doðudan batýya diðer iller de böyle iliþkiler kurar. Ülkemizde kalýcý bir barýþýn saðlanmasý ve kangren haline gelmiþ sorunlarýn çözümü için, kendi insanlarýmýzýn birbiriyle kaynaþmasý çok önemli. Barýþ sürecine en önemli katkýyý yerel yönetimler koyabilir" dedi.


2 Mayýs 2013 Perþembe

yazýdizisi

Meme aðrýsý kanser habercisi mi? Meme aðrýsý yaþayanlarýn %5'inden daha azýnda kanser saptanýyor. Uzmanlara göre, muayenesi ve radyogramlarý normal olan kiþide meme aðrýsýnýn gizli bir kanseri gösterme olasýlýðý çok düþük MEME aðrýsýnýn öncelikle memenin kistik deðiþiklileri gibi iyi huylu oluþumlarý akla getirdiðini söyleyen Genel Cerrahi Uzmaný Dr. Nazým Güreþ, memedeki iyi huylu kitlelerin, meme iltihaplarýnýn, ve meme cildini tutan dermatolojik hastalýklarýn meme kanseri ile karýþabileceðini belirtti. Güreþ, meme kanserinin belirtilerini; o Memede veya koltuk altýnda ele gelen kitle (sertlik, þiþlik). o Meme baþýnda akýntý (tek kanaldan kanlý veya þeffaf renkli). o Meme baþýnda içe doðru çekilme, çökme veya þekil bozukluðu. o Meme baþý derisinde deðiþiklikler (soyulma, kabuklanma). o Meme cildinde yara veya kýzarýklýk. o Meme cildinde ödem, þiþlik ve içe doðru çekintiler olmasý (portakal kabuðu görünümü). o Memede büyüme, þekil bozukluðu, asimetri ya da kýzarýklýk renk deðiþiklikleri, þeklinde sýraladý.

Hangi hastalara ameliyat önerilir?

Meme kanserinde öncelikle hastanýn meme koruyucu cerrahiye uygunluðunun araþtýrýldýðýný, buna uygun olmayan durumlarda memenin tamamen çýkarýldýðýný (mastektomi) belirten Güreþ, meme kanserinde cerrahi yaklaþým hakkýnda merak edilen sorularý þöyle yanýtladý: Meme koruyucu cerrahi kimlere uygulanýr, kimlere uygulanmaz? Meme koruyucu cerrahinin amacý mastektomiye eþdeðer bir hayatta kalma süresi saðlayabilmektir. Kozmetik olarak iyi sonuç elde edebilmek ve tedavi edilen memede nüks oranýný azaltmaktýr. DEVAMI YARIN

KADIN-Y YAÞAM

7

Filmamed’e kadýn eli deðecek! 3. Filmamed Belgesel Film Festivali Paris'te katledilen 3 Kürt kadýna adandý. Festivalin temasý ise Kürt kadýnýn toplumsal konumu, sinemadaki yeri iken, kadýn temalý sergi, panel ve sinema gösterimi gerçekleþtirilecek

DÝYARBAKIR - 3. Filmamed Belgesel Film Festivali'nin hazýrlýklarý son aþamaya gelirken, yapýlan 70 film baþvurusunu deðerlendiren jüri üyeleri finale kalan 5 film projesi ile 17 filmi açýkladý. Festival komitesinde yer alan Cigerxwin Sinema Akademisi üyesi Hanife Bektaþ, bu yýlki film festivalinin temasýnýn kadýn rengi olacaðýný ifade etti. 7 gün sürecek olan festivalin bir günü sadece kadýnlarýn ürünlerinden oluþacaðýný kaydeden Bektaþ, "Bu yýlki festivalimizin temasý kadýn rengi olacaktýr. Paris'te katledilen PKK kurucularýndan Sakine Cansýz, KNK Paris Temsilcisi Fidan Doðan ve gençlik hareketi aktivisti Leyla Þayle-

Sigara kadýnda daha tehlikeli KANSERLE ilgili bir týp dergisinde yayýnlanan araþtýrma sonuçlarýna göre, sigara içen kadýnlarýn hastalýða yakalanma riski yüzde 19 artarken, bu oran erkeklerde yüzde 9. 600 bin kiþi üzerinde yapýlan araþtýrmada, hastalarýn yaklaþýk 4000'inde baðýrsak kanseri görüldü. 16 yaþýnda veya daha önce sigaraya baþlamýþ olan kadýnlarda baðýrsak kanseri riskinin kayda deðer oranda arttýðý gözlendi. Tromso Üniversitesi ekibi, bu-

mez'e adadýk. Festivalin bir günü tamamen kadýnlarýn çektiði ve kadýný anlatan belge-filmlere ayýracaðýz. Ayrýca panel ve sergilerle kadýnlarýn festivale damgasýný vuracaðýný düþünüyoruz. Bu nedenle tüm kadýnlarý festivalimize davet ediyoruz" dedi.

“Kürt kültürü yansýtýlacak”

7 ile 15 Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan festivalin, Kürt coðrafyasýný, kültürünü ve dilini anlatan filmlerle zengin bir organize olacaðýný dile getiren Ortadoðu Sinema Akademisi Festival Komitesi Üyesi Mehmet Kamik, festivale büyük bir ilgi beklediklerini ifade ederek, "Bi tekoþina azadiya jinê, ber bi sinemaya azad ve, sloganý nun erkeklerden daha az sigara içen kadýnlarýn bile, baðýrsak kanserine yakalanma oranýnýn daha fazla olduðunu gösteren ilk araþtýrma olduðunu söyledi. Ancak araþtýrmada bu tür kanser riskini arttýran alkol ve beslenme gibi diðer unsurlar dikkate alýnmadý. Araþtýrma sonuçlarý kadýnlarýn biyolojik olarak sigaranýn toksik etkilerine daha açýk olduðu izlenimini uyandýrýyor.

Kalp krizi riski de artýyor

Sigara içmeye baþlayan kadýnlarýn kalp krizi geçirme riskinin de erkeklerden fazla olduðu biliniyor. Avustralyalý araþtýrmacýlarýn ergenlik çaðýndaki genç-

ile üçüncüsünü düzenlediðimiz Amed Film Festivalimizin Kürt sinemacýlar için bir platforma dönüþmesine vesile olacaktýr. Belge-film ile film projeleriyle baþvurular yapýldý ve jüri üyelerimiz tarafýndan ilk ön elemeler gerçekleþtirdi. 70 film baþvuru yaptý, bunlardan 17 film þuan kabul edildi. 5 film projesi de finale kaldý. 7-15 Mayýs tarihleri arasýnda festivalimiz gerçekleþecektir. Festivalin temasý kadýn rengi olacak. Bunun yanýnda Kürt kültürünü ve dilini yansýtacaktýr. Her yýl daha da organize olan ve büyümeye doðru giden festivalimize, gerek sinemacýlar gerekse sinemaseverler büyük ilgi duymaktadýr" diye konuþtu. (DÝHA) ler üzerinde yaptýðý bir baþka çalýþma da genç kýzlarýn sigara dumanýndan erkeklerden daha fazla etkilendiðini ortaya koydu. Pasif içici durumundaki genç kýzlarda, kalp hastalýðý riskini azaltan iyi kolesterol oranýnýn düþtüðü gözlendi. Sigara içenlerin sayýsý azalmakla birlikte, kadýnlarda bu sayýnýn erkeklere oranla daha yavaþ düþtüðü bildiriliyor. Bir milyondan fazla kadýn üzerinde yapýlan araþtýrmalar, 30 yaþýna kadar sigara içmeyi býrakan kadýnlarýn sigara baðlantýlý hastalýklardan erken ölme riskinin neredeyse tamamen yok olduðunu gösteriyor.


8

POLÝTÝKA

2 Mayýs 2013 Perþembe

‘Rantçýlarýn gazýna gelmeyin’ CHP Diyarbakýr eski Ýl Baþkaný Medeni Seyrek, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ve MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'nin çýkar çevrelerinin gazýna gelmemesi gerektiðini söyledi

DÝYARBAKIR - CHP Diyarbakýr eski Ýl Baþkaný Medeni Seyrek, çözüm sürecine iliþkin yazýlý açýklama yaptý. Çözüm Süreci'ne destek olmayanlarýn bunun sonucunu seçimlerde göreceðini ifade eden Seyrek, "Buradan CHP'nin eski il baþkaný ve milletvekili adayý olarak sayýn Kemal Kýlýçdaroðlu ve Devlet Bah-

ANKARA - Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, 3. Uluslararasý Karadeniz Sivil Toplum Kuruluþlarý Forumu'na geliþinde gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Yeni anayasa çalýþmalarýna iliþkin bir soru üzerine Bozdað, iþi zamana yaymanýn doðru olmadýðýný dile getirdi. Baþýndan bu yana sýnýrlý bir takvimle çalýþmanýn bütün partileri uzlaþmaya zorlayacaðýný söylediklerini belirten Bozdað, þöyle devam etti: "Süreci uzatmak yeni anayasa yapýlmasýný engellemek gibi bir sonuç da ortaya çýkarabilir. Süreci uzata uzata 'ben yeni anayasa yapýlmasý için Uzlaþma Komisyonunda oturuyorum ama maç 90 dakika' gibi zamana oynadýðýnýzda bir seçim takvimi gelip sýkýþtýrýyor. O zaman 'bu anayasa yapým süreci akamete uðrar, bu anayasa yapýlmaz mý' diye düþünüyor bilemiyorum muhalefet partileri. Baktýðýnýz zaman sanki böyle bir þey var gibi geliyor. Onun için ucu açýk takvimden ziyade

çeli'ye sesleniyorum: Kan emmici rantçýlarýn gazýna gelmeyin. Bu vebalýn altýna girmeyin. Gelin bu sürece sizde bir taþ koyun. Söz sahibi olun." dedi.

Saðduyu çaðrýsý

Çözüm sürecinde 97. güne gelinmesinin ülke adýna çok güzel olduðunu belirten Seyrek, "Ülkemizin vatandaþýnýn bu mesele ile il-

gili burnu kanamamýþ olmasý, þehit cenazelerinin olmadýðý bir ortamda insanlarýn yaþama sarýlmasý mutluluk verici bir durumdur" diyerek, çözüm sürecinin saðduyulu bir þekilde geçekleþmesini istedi. Son günlerde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn 'CHP, MHP eþittir. Bu nedir? Birileri bu iþin bitmesini istemiyor. CHP ve MHP bunlara alet oluyor.' Sözlerinin doðru olduðunu ifade eden Seyrek, bölünme paranoyasýnýn atýlmasý gerektiðinin altýný çizdi.

“Gaza gelmeyin”

Aksi taktirde çözüm sürecinin zora gireceðini ülkenin kaos ortamýný kaldýracak psikolojide olmadýðýný kaydeden Seyrek, "Buradan CHP'nin eski il baþkaný ve milletvekili adayý olarak sayýn Kemal Kýlýçdaroðlu ve Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum: Kan emmici rant-

çýlarýn gazýna gelmeyin. Bu vebalýn altýna girmeyin. Gelin bu sürece sizde bir taþ koyun. Söz sahibi olun. Varsa olumsuzluklarý düzeltme adýna yardýmcý olun ve tarihi barýþý saðlamada sizin de bir hukukunuz olsun. 74 milyon Türkiye Cumhuriyetinin toplumsal barýþ projesine destek olun. Aksi takdirde bu projeye karþý durarsanýz tarih sizi çok açýk bir þekilde yargýlar. seçimler yaklaþýyor bunun acý sonucu sandýkta belli olur. Lütfen bu iþi ciddiye alalým." dedi.

“Lütfen köstek olmayalým”

Türkiye'de son zamanlarda birçok siyasetçi ve yazar çevresinin Akil Ýnsanlarý eleþtirmesinin akýl sýr erdirilemeyecek bir konu olduðunu belirten Seyrek, "Dinimizde en önemli ibadet biçimi sulh yapmaktýr yani barýþa katký sumaktýr. Peygamberimiz Hz. Mu-

‘Sýnýrlý bir takvim içinde neticelendirilmeli’ Baþbakan Yardýmcýsý Bozdað, yeni anayasa çalýþmalarýyla ilgili, “Ucu açýk takvimden ziyade, sýnýrlý, herkesi baðlayan bir takvim içinde neticelendirilmesi lazým” dedi onun sýnýrlý herkesi baðlayan takvim içerisinde neticelendirilmesi lazým. Fiili imkansýzlýklar ortada, onu da hepimizin görmesi lazým. (Bunu biz biraz daha çalýþalým) demek bana göre yeni anayasa yapýlmasýný istemiyoruz demekle eþ anlamlý bir yaklaþýmdýr. Eðer uzlaþma komisyonunda partiler samimi olarak iradelerini ortaya koyarlarsa pekala bu kadar emekten sonra üzerinde uzlaþýlabilecek bir anayasa metnini ortaya çýkarma imkanýna sahipler. Umarýz böyle bir metin çýkarýrlar."

‘Çarpýtmadan ibaret’

Muhalefetin, baþkanlýk sistemi önerisinin süreci týkadýðý yönündeki eleþti-

rilerinin hatýrlatýlmasý üzerine Bozdað, "Bu açýklama tamamýyla çarpýtmadan ibarettir. Çünkü baþkanlýk sisteminin geçtiði çok az madde var. O da daha ziyade yürütmeyle ilgili kýsýmlarda yer alýyor ama temel hak ve hürriyetlerle alakalý kýsýmda baþkanlýk sistemiyle alakalý tek bir harf, nokta, virgül yok" dedi. MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'nin son sürenin 23 Nisan olmasý yönündeki açýklamasýný anýmsatan Bozdað, komisyon baþkanýnýn TBMM Baþkaný Cemil Çiçek olduðunu ve bu konuda Çiçek'in karar vereceðini ifade etti. Sonuç alýnacaðýna dair bir umudu olup olmadýðýnýn sorulmasý üzerine Bozdað, gidiþa-

ta bakýldýðýnda gelecek konusunda pek ümitli olmadýðýný belirtti.

‘Sesler daha gür çýkmalý’

Bozdað, Almanya Baþbakaný Angela Merkel'in Türkleri hedef alan ýrkçý cinayetlerle ilgili deðerlendirmesinin anýmsatýlmasý üzerine de "Bizim beklentimiz bir defa siyaset kurumunun ýrkçý ve ayrýmcý yaklaþýmlar ortaya koyan kiþiler ve kurumlar karþýsýnda sesini yükseltmesidir. Sayýn Merkel NSU yeraltý davasýna iliþkin açýktan ifade ettiði bu yaklaþýmlarýný, ýrkçý ve ayrýmcý Ýslamofobiyi körükleyen her türlü kiþi, STK, siyasi karþýsýnda ayný þekilde dile getirirse olumlu bir yaklaþým olur" dedi.

hammed Efendimize sormuþlar bu ahalinin büyüðü kimdir. Hz. Muhammed(SAV) ahaliye hizmet edendir. Yani Müslümanlar arasýnda sulh a elçilik edendir. Yani bu akil insanlar da her biri kendi dalýnda son derecede saygýn ve ehil insanlardýr. Bunlar barýþa elçilik görevini þimdi deðil yýlardýr yapanlar var. Bu insanlara zor bir görev tevdi edilmiþ destek olamýyor isek lütfen köstek olmayalým." þeklinde konuþtu. Kendi partisine de seslenen Seyrek, "Geçen gün CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gülseren Onanç CHP'nin tabanýnýn yüzde 63'ü benim gibi düþünüyor demesi partideki görevinden etti. Oysa sosyal demokrat bir partide herkes kendi görüþünü hür bir þekilde ifade edebilmesi gerekir" diye konuþtu.

Bozdað, dava sürecine iliþkin Alman hükümetinin uyumdan sorumlu Devlet Bakaný Maria Böhmer'in yaptýðý ziyarette konuyla ilgili görüþtüklerini ifade ederek, Böhmer'in "Bu konuda mahkemenin baðýmsýz olduðunu, doðru karar vereceðine inançlarýnýn tam olduðunu" söylediðini aktardý. Bozdað kendisinin de Böhmer'e "Bu konuda mahkemenin baðýmsýzlýðý konusunda þüphemiz yok. Türkiye'de, Berlin'de hakimler var sözü geçerlidir. Bu Münih eyalet yüksek mahkemesinin verdiði karar da Berlin'den döndü. Dolayýsýyla Berlin'de hakimler olduðunu biliyoruz. Ayný hakimlerin Münih'te de olmasý lazým. Ayný anlayýþýn orada da olmasý lazým. Mahkeme baðýmsýz ama mahkeme baþkanýnýn uygulamasý ve açýklamalar maalesef mahkeme baþkanýnýn tarafsýzlýðýna gölge düþürmüþtür. Bizim mahkeme baþkanýnýn tarafsýz olduðu konusunda þüphemiz vardýr" dediðini anlattý.


9

POLÝTÝKA

2 Mayýs 2013 Perþembe

“Geleneksel gaz þenlikleri” BDP milletvekilleri Sebahat Tuncel ve Sýrrý Süreyya Önder de Taksim Meydaný’ndaydý. Birer açýklama yapan Önder ve Tuncel, müdahalelere tepki gösterdi. Sýrrý Süreyye Önder gazlý müdahaleye, “Geleneksel gaz þenlikleri” sözüyle tepki gösterdi yazýk ki bugün buraya iþçiler ve emekçiler yaþadýklarý sorunlarý ve taleplerini anlatamýyorlar. Bir meydan savaþýndan çýkamadýk ne yazýk ki. Oysa bugün Türkiye'nin birçok yerinde ayný anda iþçiler emekçiler sokakta ve neoliberal politikalara karþý sesini duyurmaya çalýþýyor. Ama Ýstanbul'un iþçilerin ve emekçilerin son derece yoðun olduðu bir yerde bu sesi duyuramýyoruz. Sadece gaz bombalarý ve müdahalelerle Türkiye kamuoyu bunu dinliyor" dedi.

ÝSTANBUL - BDP Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder, Taksim'e yayalaþtýrma çalýþmasý nedeniyle iþçilerin alýnmamasýyla ilgili konuþtu. Önder, "Bu baþtan sona saçma sapan bir karardýr. Burada yapýlmasý gereken þuydu. Kolluk kuvvetleriyle sendikalar biraraya gelecek ve birlikte düzenleme yapacaklardý. Bu inisiyatif verildiði zaman hiçkimsenin burnunun kanamayacaðý hiçkimsenin can ve mal güvenliðinin

tehlikeye girmeyeceði þekilde koordine edilebilirdi" dedi.

“Ýnatlaþmanýn kime ne faydasý var”

Önder, iþçilere Þiþli'de müdahalenin hatýrlatýlmasý üzerine ise, "Gireceðiz ne gereði var. Bu kadar inatlaþmanýn kime ne faydasý var? Hiçbir faydasý yok. Emekçinin dünyada bir günü var onu da burnundan fitil fitil getirmenin ne alemi var ? Zaten her dakika yoksullukla burnundan geliyor. Bý-

rakýn insanlar bir gün buraya gelsinler. Geçen sene halaya durduk ne oldu ? Aslýnda geçen sene halaya durduðumuz için bu sene böyle oldu " dedi. Þiþli'deki müdahalelerin sorulmasý üzerine ise Önder, " Þiþli'den geliyorum. Geleneksel gaz þenlikleri" yanýtýný verdi.

“Taleplerini anlatamýyorlar”

BDP milletvekili Sebahat Tuncel ise, "Aslýnda Taksim Meydaný kazanýlmýþ bir alan ama ne

“Çocuklarýn bildiðini Kýlýçdaroðlu bilmiyor” Baþbakan Yardýmcýsý Arýnç, 1 Mayýs’ýn ne þekilde kutlanacaðýný çocuklarýn bile bildiðini belirterek, “Sayýn Kýlýçdaroðlu bilmiyor ki, ‘isteyen istediði yerde her þeyi yapsýn’ diyor” dedi

“1 Mayýs Meydaný olsun”

Hükümetin Taksim Meydaný'ndaki çalýþmalarý bir an önce bitirip 1 Mayýs Meydaný yapmasý gerektiðini ifade eden Tuncel, "Hatta ismini deðiþtirebilir. Ýþçiler emekçiler gaz cop ve tazyikli su yemeden gelip bu meydana sözünü söylemelidir. Biz iktidara da bunu ifade ediyoruz. Umarým iþçiler ve emekçiler taleplerini duyurmak için kavga yapmak zorunda kalmaz diyorum" þeklinde konuþtu.

ANKARA - Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, AKP Genel Merkezi'nde gazetecilerin gündeme iliþkin sorularýný yanýtladý. Arýnç, 1 Mayýs kutlamalarýnda yaþananlarla ilgili deðerlendirmelerinin sorulmasý üzerine de þunlarý kaydetti: "Yani yaþananlar üzücü. Türkiye bir hukuk devleti. Nerede ne þekilde toplantý gösteri yürüyüþü yapýlacaðý kanunlarda belli. Artýk bunu çocuklar bile biliyor. Ancak sayýn Kýlýçdaroðlu bilmiyor ki, 'isteyen istediði yerde her þeyi yapsýn' diyor. Buradan þunu anlayabiliriz; CHP iktidara gelecek olursa faraza o zaman herkes kanun, nizam dinlemeden istediði her þeyi yapabilecek. Allah o günlerden korusun. Toplantýlar, kanunlara tabi. Taksim'de böyle bir toplantýnýn yapýlamayacaðý çok önceden ilan edildi. Sayýn Vali, gerekli duyurularý yaptý. Sayýn Baþbakanýmýz, sendika liderleriyle konuþtu. Onlara, farklý yerler gösterdi. Çünkü toplantý, gösteri yürüyüþlerinin nerede yapýlacaðý, vilayetin kararýyla belirleniyor."

Erdoðan’dan esnaf ziyareti ANKARA - Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Subayevleri'ndeki evinden AKP Genel Merkezi'ne geçerken güzergahýnda bulunan Ýskitler'deki esnafýn el sallayarak iþ yerlerine davet etmesi üzerine, buradaki bir iþyerini ziyaret etti. Ýþyeri sahibi ve çalýþanlarýyla bir süre sohbet eden Erdoðan'a çay ikram edildi. Erdoðan, sohbet esnasýnda lastikçilerin önemli olduðuna iþaret ederek, "24 saat açýksýnýz. Bir aksilik olursa yolda kalýrýz. Lastikçi esnafý bu yüzden önemli" dedi. Esnafýn sorunlarýný da dinleyen Erdoðan, çalýþanlarla hatýra fotoðrafý çektirdi. Buradan ayrýlýrken çevrede toplanan iþçilerin sevgi gösterilerinde bulunduðu Erdoðan, daha sonra AKP Genel Merkezi'ne geçti.

Taksim Meydaný'ndaki inþaat çalýþmalarý nedeniyle de Ýstanbul Valiliðinin kutlamalara izin vermediðini anýmsatan Arýnç, "Buna raðmen direnen, hukuk tanýmayan, Valiliðin kararlarýný dikkate almayan gruplarýn, elbette üzücü olaylara sebebiyet verdiðini görüyorum" diye konuþtu. "Bir zamanlar bahar bayramý diye kutlanan ama asýl ve gerçek ismi çalýþanlarýn, iþçilerin bayramý olan bugünü zehir etmemeleri gerekirdi" diyen Arýnç, þöyle devam etti: "Ben þahsen her þeye raðmen direniþ gösteren, bir kýsmý marjinal gruplar bir kýsmý da sendikalarýn yürüttüðü polisle karþý karþýya gelen bu tavrý kýnýyorum. Böyle olmamasý gerekirdi. Bir bahar veyahut bahara girdiðimiz günlerde, 1 Mayýs Uluslararasý Ýþçi Bayramý olarak bizim dönemimizde kabul edilmiþ, ilan edilmiþ bayram olarak, böyle bir olumsuzluðu yaþatmamalarý gerekirdi." Arýnç, gazetecilerin de 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü'nü kutladý.


10

HABER

2 Mayýs 2013 Perþembe

Prof. Dr. Mehmet Altan gazetemizi ziyaret etti DÝYARBAKIR-Ortadoðu Sanayici ve Genç Ýþadamlarý Derneði'nce (OSGÝAD), önceki gün Diyarbakýr'da düzenlenen "Barýþ sürecinin bölge ekonomisine ve Ortadoðu'ya etkileri" konulu panele katýlmak için Diyarbakýr'a gelen Prof. Dr. Mehmet Altan, gazetemizi ziyaret etti. Gazetemiz Yazý Ýþleri Müdürü Mesut Fiðançiçek ile fikir alýþveriþinde bulunan Altan, yerel medyaya iliþkin deðerlendirmelerini aktardý. Altan'a, OSGÝAD Genel Sekreteri Þükrü Adanýr da eþlik etti.

Yaya deðil, araç kaldýrýmý Çobanlar arasýnda kavga: 1 ölü Özalp ilçesine baðlý Çubuklu köyünde çocuk yaþtaki çobanlar arasýnda çýkan kavgada bir kiþi yaþamýný yitirirken bir kiþi de yaralandý VAN'ýn Özalp ilçesine baðlý Çubuklu köyünde çobanlar arasýnda çýkan kavgada Sýddýk Barik (15) olay yerinde yaþamýný yitirirken, Cüneyt Satýlmýþ (14) adlý çoban ise hafif yaralandý. Mera alaný anlaþmazlýðý nedeniyle çýkan býçaklý kavgada Sýddýk Barik, Cüneyt Satýlmýþ tarafýndan býçaklandý. Barik, olay yerinde yaþamýný yitirirken, Satýlmýþ ise kaldýrýldýðý Van Bölge Hastanesi'nde ayakta tedavi edildikten sonra jandarma tarafýndan gözaltýna alýndý. Barik'in cenazesi Van Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde yapýlan otopsi iþlemlerinin ardýndan Çubuklu köyünde topraða verildi. (DÝHA)

Diyarbakýr'da esnafýn kaldýrýmlara koyduklarý tezgah ve dolaplarýnýn yaný sýra, bazý bölgelerde araçlarýn da kaldýrýmlara park edilmesi tepkilere neden oluyor. Yurttaþlar, belediyelerin bu konuda sorumluluklarýný yerine getirmesini istiyor ÖMER ERGÜN DÝYARBAKIR'da esnaflarýn yaný sýra araç sahipleri de kaldýrýmlarý iþgal ediyor. Kaldýrýmlara park edilen araçlar,

yurttaþlarýn kendileri için yapýlan kaldýrýmlarý kullanamamasýna neden olduðu gibi, tepkilere de yol açýyor. Belediyelerin kaldýrým iþgalleri konusunda sorumluluklarýný yerine getirmesini isteyen yurttaþlar, iþgal yüzünden caddelerin ortasýnda yürümek zorunda kaldýklarýna dikkat çekiyor.

“Belediye sadece izliyor”

Mustafa Sönmez (43) isimli yurttaþ, bazý bölgelerde esnafýn, bazý bölgelerde ise araç sahiplerinin kaldýrýmlarý iþgal ettiði belirterek, "Yayalara sa-

ygý diye bir þey kalmamýþ. Biri dükkaný dar diye araç gerecini kaldýrýmlara koyuyor, diðeri ise otopark sýkýntýsý var diye arabasýný kaldýrýma park ediyor. Bazý esnaflar da, araç sahipleri de yurttaþlarý hakkýný gasp ediyor. Belediyeler ise bu durumu sadece izliyor. Bu baþýboþluk ne zaman sona erecek merakla bekliyoruz" dedi.

‘Hayatýmýzý riske atýyoruz’

Yanýndaki bebek arabasý ve çocuklarýyla caddeden yürümek zorunda kaldýðýna dikkat çeken Hacer Erkan ise, "Bu sorumsuzluk yüzünden cadde de yürüyerek, bir yerde hayatýmýzý riske atýyoruz. Výzýr výzýr geçen araçlarýn bizlere çarpma korkusuyla caddelerde yürüyoruz. Ama tüm bunlar kimsenin umurunda deðil" diye konuþtu.

Ýþçileri taþýyan minibüs devrildi: 3 yaralý SÝÝRT'te Alkumru Barajý'na iþçi taþýyan minibüsün þarampole uçmasý sonucu 3 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre, þehir merkezinden Alkumru Barajý'na iþçi taþýyan MeFOTO: ARÞÝV tin Aktaþ yönetimindeki 56 AY 840 plakalý minibüs, SiirtAydýnlar karayolunun 15. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu þarampole uçtu. Araçta bulunan M.A., A.V., H.B. adlý iþçiler yaralandý. 112 Acil Servis ambulansýyla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan yaralýlar tedavi altýna alýnýrken, yaralýlarýn hayati tehlikelerinin bulunmadýðý belirtildi. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý.


11

HABER

2 Mayýs 2013 Perþembe

1 Mayýs’ý çalýþarak geçirdiler Türkiye genelinde 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü büyük bir coþkuyla kutlanýrken, Silvanlý iþçiler, 1 Mayýs'ý çalýþarak geçirdi. Ýnþaat ustasý Mansur Ýðin, iþçi bayramýnda ailelerini geçindirmek için çalýþtýklarýný söyledi

DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde inþaat iþçileri, 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü'nü çalýþarak geçirdi. Ýþçi bayramýnda ailelerini geçindirmek için çalýþtýklarýný belirten inþaat ustasý Mansur Ýðin, hiç bir sosyal

güvencelerinin bulunmadýðýný sigortalý iþlerde çalýþamadýklarý için herhangi bir sendikaya üyelik yaptýramadýklarýný söyledi.

‘Çalýþmak zorundayýz’ Ýðin, "Sigortalý iþlerde

Baðývar’lý iþçiler haklarýný istedi

Diyarbakýr'ýn Baðývar Beldesi'nde, bin 500'ü aþkýn tuðla iþçisi sosyal haklarýný aramak için 1 Mayýs Ýþçi Bayramý'nda çalýþtýklarý fabrikalarýn önünde eylem yaptý. Ýþçiler 10 tuðla fabrikasýnda çalýþtýklarýný belirterek, hiçbir iþçinin sigortasýnýn yatýrýlmadýðýný iddia etti

çalýþmak istiyoruz ancak memlekette dürüst insan az olduðu için çalýþamýyoruz. Sigortamýzý 3 ay yatýrýyorlar ama ondan sonraki aylarý yatýrmýyorlar. Ýnþaat iþi mevsimlik iþ olduðu için ancak 5 ay çalýþabiliyoruz. 5

tane çocuðum var onlarýn ihtiyaçlarýný zor karþýlýyorum. Çalýþmadýðýmýz günlerde bakkaldan borç alarak geçiniyorum. 1 Mayýs'ta çalýþmak zorunda olduðumuz için iþçiler bayramýný çalýþarak geçiriyoruz. Halbuki biz de 1 Mayýs etkinliklerine katýlmak istiyoruz. Biz istiyoruz ki Türkiye'de kardeþlik barýþ olsun insanlar birbirine düþmanca bakmasýn. Doðuya yatýrýmlar olsun. Silvan'daki gençlerin çoðu daða gitti. Bazýlarý kayýp bazýlarý da faili meçhul cinayetlere kurban gitti. Memleketimizin savaþ, kan ve kurþunlarla deðil de güzelliklerle hatýrlanmasýný istiyoruz" dedi.

‘Buraya yatýrým yapýlsýn’ Suriye'deki iç savaþ nedeniyle Silvan'a göç ettiðini belirten Reþat Abdülaziz ise, "Suriye'de sýnýf öðretmenliði yapýyordum. Savaþ nedeniyle buraya göç etmek zorunda kaldým. Þimdi ise inþaatta çalýþýyorum. Her gün evime ekmek götürebilmek için inþaatta çalýþmak zorundayým. Hayat çok garip kalem tutan ellerim þimdi tahta ve demir tutuyor. Buraya yatýrým yapýlsýn istiyorum. Yatýrým yapýldýðý zaman insanlarýn emekleri sömürülüp, çalýnmaz" diye konuþtu. (ÝHA)

içine sübile onlarda fabri- ma esnasýnda ateþin DÝYARBAKIR'ýn Baðývar 15 kiþi olsa getiren dile ü üðün timinin akrabalarý eþ rekli düþt (Kabê) Beldesi'nde bulunan 10 ka yöne ise, Ekin et Hikm n larýdýr. Biz zamdan ön- iþçilerde tuðla fabrikasýnda çalýþan yüz- ve dost di: söyle önemli þeyin iþçilerin si- þunlarý lerce iþçi haklarýný alamadýk- ce en "Bize hayvan muamelesi nýn yatýrýlmasýný göalarý gort larý gerekçesiyle çalýþtýklarý an yapýyorlar. Elim ateþin içine ruz. Biz hukuku yold fabrikalarýn önünde eylem rüyo yargirdiði yandý ve için bir buçuk izden gelen destek ve yaptý. Sosyal güvencelerinin elim 20 z. ay yerde kaldým. Beni gizli bir ceði dýmý kendilerine vere olmadýðýný belirten iþçiler, bir ýyoþekilde hastaneye götürdüler. çalýþ rda yýldýr bu fabrikala an önce sigortalý olarak çalýþtamý 8 ay rum ama sigortamý yatýrma- Bunun üzerine sigor mak istediklerini ve düþük inci aydan dýklarý için þu an baþka bir yatýrdýlar ama sekiz olan maaþlarýna zam yapýlmaettiler. yerde sigortam yatýrýlýyor. 20 sonra sigortamý iptal sýný istedi. Düþük ücretlerle ve ý yatýtasýn yýl buraya emek verdim ama Tanýdýklarýnýn sigor sigortasýz tuðla fabrikalarýnda garigibi bir gün olsa 1günlük sigortamý rýyorlar ama bizim çalýþtýklarýný vurgulayan iþçimýyatýr ný rtasý yatýrmadýlar. Ýþçilerin maaþla- banlarýn sigo ler, bazý arkadaþlarýnýn iþ kalayara a sýnd esan rý 3-4 aydan bir veriliyor, veri- yorlar." Ýþ izasý geçirdiðini, buna raðmen hiçb erin iþçil iölen nan hatta len para da parça parça veril fabrika yönetiminin saðlýk iðini lmed veri fa ýnýn esna rinin hakk yor. Arkadaþlarýmýz masraflarýnýn karþýlamadýðýna artýk esnafýn iddia eden Necdet Dönmez de, için ýðý land borç dikkat çekti. Çalýþtýðý tuðla yüzüne bakmaktan utanýr hale þunlara dikkat çekti: "Fabrika fabrikasýnda sigortasýnýn yatý- geldi" diye konuþtu. sahibi ailesini, eþini dostunu rýlmadýðýný söyleyen Mehmet ve akrabalarýný hepsini fabri“Sahip çýkýlmýyor” Þirin Demir, "Geçen yýllarda kada sigortalý olarak gösteriTuðla fabrikasý iþçilerinda böyle bir þekilde toplanýp in sigor- yor. Ama çalýþan iþçin eylem yaptýk. Böyle bir eylem den Salih Çelik ise, maaþlarý burada dea tasý yoktur. Çocuðu ve greve girmemizin sebebi; nýn 3 ayda bir ve parça parç yerdedir ama kaza- ðil baþka bir sigortamýzýn yatýrýlmamasý ve verildiðini söyleyerek, iþ olarak göçýkýl- fabrikada sigortalý düþük olan maaþýmýza zam- sý geçirenlere ise sahip izin en az daþla- züküyor. Her birim mýn yapýlmamasýdýr. Üç ayda madýðýný iddia etti. Arka ýr. Aldývard ðunu 7-8 kiþilik nüfusu bir maaþ alýyoruz. Durum bu rýnýn çoðunun kiracý oldu edin bilem bin 2 yýldýr ðýmýz maaþ 900 olunca geçim konusunda zor- dile getiren Çelik, "Ben paBu ýr. lirad ür ma- en fazla bin 200 0 lanýyoruz. Aldýðýmýz paradan çalýþýyorum. Elim köm 70-8 ðiz. nece geçi ra ile nasýl kinesinin zincirine takýlarak da bir þey anlamýyoruz" dedi. çalýda fýrýn lýkta ika sahi- derece sýcak Cam Keramik -Ýþ Sendikasý sakat kaldý. Gidip fabr ýðýBana; þýyoruz. Burada yaraland im. isted Temsilcisi Salih Karagöz, des- binden yardým bir angi herh veya an bir yardýmýmýz mýz zam i tek vermek amacýyla iþçi olan 'sana yapacak kend rsa çýka nu soru ýk ine ne yapý- saðl arkadaþlarýnýn yanýnda oldu- yoktur. Sen kend gidiora dokt la ýmýz nlar ler. 2 gün fab- imkâ ðunu ifade ederek, "Arkadaþ- yorsan yap' dedi eýlan sigor- yoruz. Cumartesi Pazar günl yatýr tým çalýþ a larýmýzýn tamamý sigortalý ol- rikad bile ek Yem ur. yokt dahi z rimi gündür" diye komasýný istiyor. Hiçbir sosyal tam ise 120 eði kenyýldýr tuðla fab- bize vermiyorlar yem uz Dok u. nuþt haklarý ve sosyal güvenceleri ruz." yiyo e mizd cebi di da çalýþtýðýný ve çalýþ yoktur. Bazý fabrikalarda 10- rikalarýn


12

HABER

2 Mayýs 2013 Perþembe

iSCiLER iSTA

Diyarbakýr'da 1 Mayýs, binlerce iþçi tarafýndan Ýstasyon Meydaný'nda coþkuyla kutlandý. Kardeþlik mesajýnýn verildiði mitingde, 1 Mayýs'ýn sadece emekçiler açýsýndan deðil tüm ezilenler için baþkaldýrý ve mücadele günü olduðu vurgulandý DÝYARBAKIR Ýstasyon Meydaný'nda, "Çözüm demokratik kurtuluþla mümkündür" sloganýyla ile gerçekleþtirilen 1 Mayýs Ýþçi Bayramý mitingi büyük bir coþkuyla kutlandý. Mitinge, BDP, DTK, ESP, EMEP, HDK, ÖSP, Partizan, Pir Sultan Abdal Kültür Der-

neði, 78'liler Giriþimi, KESK Þubeler Platformu, Keske sor LGBT, DÜÖ-DER, MEYA-DER, KURDÎ-DER, TUHAD-FED, DÝSK, TMMOB, Türk-Ýþ ve birçok sivil toplum örgütünün temsilcilerinin yaný sýra Diyarbakýr ve ilçeleri ile çevre illerden de çok sayýda kiþi katýldý.

Sýk sýk "Her yer Taksim her yer direniþ" sloganlarýnýn atýldýðý mitingde, "Ýþ cinayetlerine son", "Dil demokratik ulusunda en temel yapý taþýdýr", "Emekçi ve iþçi hem ezilen hem de çalýþan halktýr", "Taþeronlaþtýrma köleleþtirmedir", "Barýþ hemen þimdi", "Taþeronun kölesi olmayacaðýz", "Anadilde kamusal hizmetler verilsin", "Demokratik özgür yaþam için biji yek Gulan", "4C'ye hayýr" pankartlarýnýn açýldý. Öcalan'ýn mesajý okundu Miting, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde yaþamýný yitirenler için yapýlan bir dakikalýk saygý duruþu ile baþladý. Saygý duruþunun ardýnda Abdullah Öcalan'ýn 1 Mayýs'a iliþkin gönderdiði

mesajý okundu. Mesajda þu ifadelere yer verildi: "Ayaða kalkanlarýn, onurlarý için mücadele edenlerin, þehirlerde meydanlarý dolduranlarýn ortaklaþtýðý bir nokta vardýr: Umut. Bu güne dek kapitalizmin modernist dayatmacýlýðý da bizi en çok umut eden yanýmýzdan vurmayý hedefledi. Bir halk için umut, asla kendisinden uzakta aramasý gereken bir þey olmamýþtýr. Halkýmýzýn sýnýrlarý çoktan aþmýþ direniþinde de, Meksika'dan Tahrir'e dünyanýn diðer direniþlerinde de ortak nokta halkýn umudu kendisinde bulmasýdýr. Bugün, bu 1 Mayýs'ta verilmesi gereken en önemli mesaj belki de dünya halklarýnýn barýþ ve onuru birarada yaþamasý için onlara güvenmemizdir. Çünkü geçmiþin ve bugünün tecrübesi hepimize öðretmiþtir ki, devletçi, elitist topluluklar bu dünyanýn azýnlýðýyken çoðunlukta

olan biz isyanýn parçalarýný sözümüzde ve eylemimizde taþýrýz. Örgütleriniz üzerinden, dünya üzerinde Kürt halkýnýn eþitlik ve barýþ mücadelesine verdiðiniz bu selama cevabýmýz, coðrafyamýzda eþitlikçi, demokratik bir modernitenin elitlerin elinden kurtarýlarak yeniden kurulmasý olacaktýr. Tarihin her döneminde olduðu üzere, dünyanýn tüm kýtalarýnda, tüm ülkelerinde emekçilere vurulan her darbe, geri kalan hepimizi ayný þiddetle yaralamaktadýr. Uzun soluklu politik mücadelemiz, bir halkýn kendi kaderini ortak aklý ve emeðiyle nasýl deðiþtirebileceðinin en açýk göstergesidir. Mevcut durumum gereði bugün aranýzda olamamam, herhangi bir Kürt'ün isyanýnýn sizinkinden ayrý olmasýnýn deðil, tam tersine, dünyadaki emekten yana tavrýný koymuþ tüm siyasi hareketlerin ve emekçi


13

HABER

2 Mayýs 2013 Perþembe

ASYONA AKTI olarak hem ezilen hem de çalýþan halk anlamýna gelmektedir ki, günümüzde seçilen adlandýrma içerik ve mana olarak farklýlaþmýþ ve dumura uðradýðýný söyleyebiliriz. En kýymetli hakikat ve arayýþlarýmýzdan biri de bu tanýmý politik ve ahlaki olarak ortaya koymaktýr. Ýþçi ve emekçi kimdir? Diyarbakýr'ýn yoksullarýdýr. Ýþçi ve emekçi kimdir? Ücretsiz ev emekçileri olan kadýnlardýr. Ýþçi ve emekçi kimdir? Zindanlardaki siyasi tutsaklardýr. Ýþçi ve emekçi kimdir? Apê Musa'nýn generalleri güneþin çocuklarýdýr. En büyük iþçi ve emekçi kimdir? diye sorarsanýz; onurlu barýþýn, demokratik kurtuluþ projesinin, demokratik siyasetin öncüsü ve mimarý Sayýn Öcalan'dýr."

“Deniz’i Mahir’i selamlýyoruz”

kitlelerin bir aradalýðýnýn zorunluluðunun iþaretidir. Kapitalizmin, ulus devletin, kýrýmlarýn tarihinin sonuna doðru yürümenin en onurlu yöntemi bu biraradalýðýmýzýn, bu düþünsel ortaklaþmanýn geniþ alanlara daha özgürce biçimde taþýnmasýdýr. Toplumsal cinsiyet eþitliðinden çalýþma koþullarýna, göçmen haklarýndan iþsizliðe, ýrkçýlýktan taþerona tüm mücadele alanlarýnda gidecek uzun yollar olduðunu hatýrlatýyor, kýyýmlarýn, kýrýmlarýn, kapitalizmin, ulus devlet köhnemiþliðinin tarihini kökünden deðiþtirmeye ve tarihi yeniden yazmaya gönüllü olan sizleri 1 Mayýs'ýn direniþçi ruhuyla selamlýyorum."

“En büyük emekçi Öcalan’dýr”

Mesajýn ardýndan konuþan KESK Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Medeni Alpkaya ise, þunlarý söyledi: "Emekçi ve iþçi kelimeleri

DÝSK adýna mitingde konuþan Genel-Ýþ Örgütlenme Daire Baþkaný Remzi Çalýþkan da, "Kürt halkýný özgürlük mücadelesinde 'Berxwadan jiyane' diyen Mazlumlarý, Kemalleri, 'Yaþasýn halklarýn kardeþliði' diyen Deniz'i Mahir'i selamlýyorum. Faþistçe katledilen, Sakine'yi Fidan'ý saygýyla selamlýyorum. Herkes duyarlý olmalýdýr. Bu sürece zarar verilmelidir. Kürt halkýnýn statüsünün ve kimliðinin kültürünün anayasal güvenceye alýndýðý bir çözüm istiyoruz. Adaletsizliðin olmadýðý bir ülkede kardeþçe yaþamak istiyoruz" dedi.

“Sorunu çözecek olan biziz”

Daha sonra DTK adýna konuþan BDP Diyarbakýr Milletvekili Emine Ayna ise "emeðin yaþamý yaþanýlýr kýlmak" olduðunu belirterek, "Emek deðer biçilemeyen ücret biçilemeyen yaþamýn kendisi, insanýn, geleceðin ta kendisidir. Bizler özgür yaþamý yaratmak için direniyoruz. Bugünlerde sýkça tartýþýlan ve bizim de bir parçasý olduðumuz merkezinde yer aldýðýmýz süreç var. 'Barýþ, çözüm süreci' denilen bir süreçle yeni bir döneme girdik. Bu süreç, Baþkan Öcalan tarafýndan ölümler dursun diye baþlattýðý bir süreç. Bizler Kürdistan halkýnýn ve Türkiye halkýnýn özgürlüðünü he-

def olarak önümüze koyarak sürece yaklaþýyoruz. Kürtlere ýsrarla deniliyor ki, 'demokratik siyaset yapýn.' Siyasetle, demokratik siyaset arasýnda fark nedir? Demokratik siyaset eþit olmaktýr. Demokratik siyaset kendi adýnda kendini örgütlemesi, bulunduðu siyaset alanýnda kendini temsil etmesidir. Bugün Türkiye'de demokratik siyaset var mýdýr? Tek dil tek din diyen bir ülkede demokratik siyasetten bahsedilemez. Kürtleri demokratik siyasete çaðýrýyorsanýz, bu PKK'siz, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'sýz olmaz. PKK bu halkýn özgürlük mücadelesi, Baþkan Apo'da Kürt halkýnýn lideridir. O zaman Baþkan Öcalan'ý Ýmralý'dan çýkarýn gelsin halkýyla birlikte demokratik siyaseti yürütsün. Gerilla gelip demokratik siyasetteki yerini alsýn. O zaman helalleþebiliriz. Sorunu çözecek olan da umudun adý da biziz" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan Dicle-Fýrat Kültür Merkezi bünyesinde çalýþmalarýný sürdüren sanatçý Mesut Gewer sahne aldý. Gewer'in seslendirdiði þarkýlara, binlerce kiþi halaylarla eþlik etti.

Diyarbakýr’da 1 Mayýs’ýn ardýndan...

DÝYARBAKIR'da gerçekleþtirilen 1 Mayýs mitinginin ardýndan temizlik iþçileri, kendi bayramlarýnýn kutlandýðý Ýstasyon Meydaný’nda mitingten geriye kalanlarý temizlerken, atýk kaðýt ve plastik toplayan çocuklar ise aile bütçesine katký sunmaya çalýþýyor.

Kurtoðlu’dan 1 Mayýs mesajý DÝYARBAKIR Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Doç.Dr. Muhammet Güzel Kurtoðlu, 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü dolayýsýyla bir kutlama mesajý yayýmladý. Doç.Dr. Kurtoðlu yayýmladýðý mesajda, "Emek ve Dayanýþma Günü" olan 1 Mayýs'ýn tüm dünyada olduðu gibi Türkiye'de de emeðe verilen deðerin ve gösterilen saygýnýn sembolü olarak en önemli dayanýþma günlerinden biri olarak kutlandýðýný belirterek, "Ekonominin temel unsuru olan insan emeðine gereken önemin verilmesi, ayný zamanda kalkýnmýþ ülkelerin medeniyet seviyelerinin de bir göstergesidir.

Bizler insana deðer veren, emeðe saygý duyan ve alýn terini kutsal gören, birlik ve dayanýþma ruhunu yüzyýllardýr yaþatan büyük bir medeniyetten geliyoruz. Ülkemiz; her geçen gün büyüyen, güçlenen ekonomisi, ulusal ve ulus-

lararasý arenadaki kararlý duruþuyla, dünyada sayýlý ülkeler arasýnda yerini almýþtýr. Ekonomimizin günden güne güçlenerek günümüz seviyesine ulaþmasýnda en büyük pay þüphesiz iþçi ve emekçilerimizindir. 1 Mayýslar, tüm dünyada emeðin haklý taleplerinin dile getirildiði bir bayram günüdür. 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü'nün anlamýna uygun, insan onuruna yaraþýr bir þekilde, kardeþlik duygularýyla, huzur, güven ve barýþ ortamýnda kutlanmasýný temenni ediyor; iþçi, emekçi ve tüm çalýþanlarýmýzýn 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü'nü kutluyorum" dedi.


14

BÖLGE

2 Mayýs 2013 Perþembe

1 Mayýs bölgede de coþkuyla kutlandý

1 Mayýs Doðu ve Güneydoðu’da da coþkuyla kutlandý. Van’daki kutlamalarda konuþan BDP Milletvekili Özdal Üçer, “Bizi, bu süreçte hükümete destek verdiðimiz için eleþtiriyorlar. Bu iþi MHP, CHP ya da kim yapsaydý yine destek verirdik” dedi

DÝYARBAKIR-1 Mayýs Dünya Ýþçi Bayramý, Ýstanbul hariç, tüm yurtta olduðu gibi Doðu ve Güneydoðu'da da büyük bir coþkuyla kutlandý. VAN kent merkezindeki Fakiye Teyran Parký'nda toplanan kalabalýk, güvenlik önlemi altýnda programýn düzenlendiði Ýtfaiye Kavþaðý'na kadar yürüdü. Yürüyüþ sýrasýnda, görevli polisler ve orduevi önünde nöbet tutan askerlere ve caddedeki vatandaþlara karanfil daðýtan kalabalýk, üst aramalarý yapýldýktan sonra

alana alýndý. Programda konuþan KESK Dönem Sözcüsü Nizamettin Baðlan, 1 Mayýs'ý anlamýna uygun kutlamak amacýyla bir araya geldiklerini belirterek, yýllardýr devam eden gergin ortamýn ardýndan barýþýn dillendirildiði günlerde temel hak ve özgürlükleri kazanmak için alanlarý doldurduklarýný söyledi. BDP Van Milletvekili Özdal Üçer de tüm siyasileri barýþ sürecinde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan gibi yapýcý ve centilmen bir üslup kullanmaya davet ettiðini bildirerek, "Bizi, bu süreçte hükümete destek verdiðimiz için eleþtiriyorlar. Bu iþi MHP, CHP ya da kim yapsaydý yine destek verirdik. Barýþ, desteklenmesi gereken bir þeydir. Herkesin barýþ konusunda üzerine düþeni yapmasý ve hassas davranmasý gerekir" dedi. Daha sonra Van Valiliði ve Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan gönderilen kutlama mesajlarýnýn okunduðu programda, katýlýmcýlar yöresel sanatçýlarýn seslendirdiði þarkýlar eþliðinde halay çekti. ÞANLIURFA'da Ahmet Bahçývan Ýþ Merkezi önünde bir araya gelen, Devrimci Ýþçi Sendikalarý

Konfederasyonu (DÝSK), Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) ile bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn üyeleri, sloganlar eþliðinde yýkýlan eski 11 Nisan Þehir Stadyumu'nun alanýna kadar yürüdü. Katýlýmcý kurum temsilcileri, burada konuþma yaptý. Kutlama kapsamýnda Servet Kocakaya konser verdi; gruptakiler müzik eþliðinde halay çekip eðlendi. Grup daha sonra sessizce daðýldý.

CHP’liler terk etti

ADIYAMAN'da Mimar Sinan Kültür Parký'ndan yürüyüþe baþlayan grup, Mustafa Yücel Özbilgin Parký yanýndaki miting alanýnda toplandý. Alanda konuþan Eðitim Sen Þube Baþkaný Hediye Kýlýnç, 1 Mayýs'ýn iþçinin, emekçinin bayramý olduðunu belirterek, herkesin gününü kutladý. Bu arada program baþlamadan önce meydanda büyük boy Türk Bayraðý açan Petrol-Ýþ Sendikasý üyeleri ile PKK lehine slogan atan bir grup arasýnda gerginlik yaþandý. Eðitim Sen yetkilileri araya girerek olaylarýn büyümesini engelledi. Kutlamalar kapsamýnda bir dakikalýk saygý duruþu sýrasýnda ayný grubun öldürülen PKK'liler için marþ söylemesi üzerine programa

katýlan CHP heyeti ve Petrol-Ýþ Sendikasý üyeleri miting alanýný terk etti.

Türkçe ve Kürtçe þarkýlar

KARS'ta Türk EðitimSen Ýl Temsilciliði önünde toplanan Þeker Ýþ Sendikasý, Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfedarasyonu (DÝSK), Türkiye Kooperatif, Ticaret ve Büro Ýþçileri Sendikasý ile Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) ve CHP il baþkanlýklarý üyeleri, sloganlar atarak Cumhuriyet Meydaný'na kadar yürüdü. Burada grup adýna açýklama yapan Türk Eðitim-Sen Ýl Temsilcisi Çetin Koçyiðit, bugün dünyanýn dört bir yanýnda iþçiler, emekçiler, yoksul köylüler, ezilen halklar, yüreði emekten yana atan tüm toplumsal kesimlerin mücadeleyi, dayanýþmayý ve birliði alanlara taþýdýðýný söyledi. Koçyiðit, "Bugün 1 Mayýs, mücadelenin ateþiyle, coþkusuyla hep bir aðýzdan çýðlýða dönüþüyor. Mücadelesini verdiðimiz Türkiye, eþit, özgür, demokratik ve baðýmsýz bir Türkiye'dir. Yaþam þartlarý, fabrikalarda, madenlerde çalýþan iþçileri ölümle yaþam arasýndaki ince çizgide çalýþmak zorunda býrakýyor, emeði gibi yaþamlarýna da el koyuyor" dedi.

AÐRI'da Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu önünde toplanan DÝSK, KESK, DTK, Eðitim-Sen, Saðlýk-Sen, Tabipler Odasý, Þeker-Ýþ ile Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) ilçe meclis üyeleri, belediye baþkanlarý ve milletvekilleri sloganlar atarak, Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü. Burada konuþma yapan BDP Aðrý Milletvekili Halil Aksoy, "Eskiden Abdullah Öcalan dediðimizde, Kürt veya gerilla dediðimizde hapislere atýlýyorduk ama þimdi öyle deðil, süreç geliþtikçe demokrasinin sýnýrlarý da geliþiyor. CHP zihniyeti bu sürece karþý geliyor. Süreçle 102 gündür insan ölmüyor, kan dökülmüyor bu kötü mu oldu þimdi" diye konuþtu. Aksoy'un konuþmasýnýn ardýndan Kürtçe ve Türkçe þarkýlar eþliðinde halay çeken grup, olaysýz daðýldý. HAKKARÝ'de Emek ve Demokrasi Platformu tarafýndan düzenlenen program öncesinde Þehir Stadyumu önünde toplanan, aralarýnda BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan ile Belediye Baþkaný Fadýl Bedirhanoðlu'nun da bulunduðu kalabalýk, kutlamalarýn yapýldýðý Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü. Milletvekili Canan, burada yaptýðý konuþmada, bu yýlki kutlamalarýn geçmiþ yýllardakine göre daha farklý bir ortamda yapýldýðýný kaydederek, barýþ sürecinin konuþulmaya baþladýðý günden bu yana hiçbir annenin aðlamadýðýný ve kan dökülmediðini ifade etti. Canan'ýn konuþmasýnýn ardýndan katýlýmcýlarýn Türkçe ve Kürtçe söylenen þarkýlar eþliðinde halay çektiði kutlama programý, olaysýz sona erdi. (HABER MERKEZÝ)


2 Mayýs 2013 Perþembe

15

BÖLGE

‘Koruculuk sistemi laðvedilsin’ Kürt sorunun çözümü için baþlatýlan 'Çözüm Süreci'ne iliþkin deðerlendirmelerde bulunan Siirt Þehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Baþkaný Kenan Þehitoðlu, akan kanýn durmasý için herkesin elini taþýn altýna koymasý gerektiðini söyledi. Þehitoðlu “Madem örgüt silahlarý býrakýyor ve bu sorun çözülüyor, o zaman örgüte karþý mücadele için getirilen koruculuk sistemi de laðvedilsin” dedi SÝÝRT Þehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Baþkaný Kenan Þehitoðlu, köylerine yapýlan baskýnýnda annesi baþta olmak üzere çok sayýda aile ferdini kaybetmesine raðmen, barýþ sürecini sonuna kadar desteklediðini, barýþýn gelmesi için canýný da vermeye hazýr olduðunu söyledi. Çocuklarýna artýk silahsýz bir dünyada yaþama hakkýnýn bulunduðunu belirten Þehitoðlu, Siirt'te 20 þehit ve gazi derneðinin tek çatý altýnda bulunduðu federasyona halen kayýtlý bulunan bin 500 ile 2 bin dolayýnda þehit ve gazi yakýnlarýnýn da çözüm sürecini sonuna kadar savunduðunu ileri sürdü.

‘Canýmý vermeye hazýrým’

Kalýcý bir barýþýn saðlanmasý için herkesin silahtan arýnmasý gerektiðini aktaran Þehitoðlu, "Silahsýz bir dünya için baþlatýlan sözüm sürecini sonuna kadar destekliyoruz. Siirt'te 25 yýldýr korucuyum, korucu baþýyým, artýk terörden býktýk, 17 Kasým 1994 yýlýnda o zamanki adý Çölköy'e yapýlan baskýnda annemi, 2 yakýnýmý ve 45 günlük bebeðimizi kaybettik. Barýþýn saðlanmasý için geçmiþten feragat ettik, gerekirse canýmý da vermeye hazýrým, yeter ki barýþ gelsin, yeter ki baþka insanlar ölmesin. Çocuklarýmýza þiddet ve silah yerine insan gibi yaþayacak huzurlu bir dünya, bir gelecek býrakmalýyýz" dedi.

‘Bu ülke hepimize yeter’

Akan kanýn durmasý için herkesin elini, hatta gövdesini taþýn altýna koymasý gerektiðini dile getiren Þehitoðlu, "Bir defa zehirlenelim ama bin defa ölmeyelim, madem örgüt silahlarý býrakýyor ve bu sorun çözülüyor, o zaman örgüte karþý mücadele için getirilen koruculuk sistemi de laðvedilsin ve 45 bin korucu maðdur edilmeden baþka görevlere verilsin. Daðlarda ve köylerde kimse silahla dolaþmasýn, çünkü silah her iki taraf için birer tehdittir. Ölümle yýkmakla 30 yýldýr bir yere varamadýk. Bu sorun biterse Türkiye'nin nereye geleceðini, nasýl büyüyeceðini herkes çok iyi biliyor, Türkiye'nin 70 milyonu da bölünmek istemiyor, bölünme korkusu da taþýmýyor, bu ülke hepimize yeter" diye konuþtu. PKK'nin 17 Kasým 1994 yýlýnda Siirt'e baðlý bir köye düzenlediði baskýnda annesini, 2 akrabasýný ve 45 günlük bebeklerini kaybettiðini ifade eden Þehitoðlu, barýþýn gelmesi için gerekirse canýný da vermeye hazýr olduðunu sözlerine ekledi.

Demirtaþ’ýn Hakkari’deki programý açýklandý

BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirta þ’ýn Hakkari’ye yapacaðý 3 günlük ziyaretinin programý açýklandý. Demirtaþ, 3 gün boyunca kent merkezinde, ilçe ve köylerde bir diz i ziyarette bulunacak

HAKKARÝ - BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ'ýn 3 Mayýs günü Hakkari'ye yapacaðý 3 günlük ziyaretinin programý BDP Hakkari Ýl Örgütü tarafýndan açýklandý. Konu ile ilgili Ýl binasýnda basýn toplantýsý düzenlendi. BDP Hakkari Ýl Eþ Baþkaný Rahmi Kurt'un yaptýðý açýklamada Demirtaþ'ýn 3 Mayýs'ta Özgürlük Meydaný'nda sabah saat 08.00'de kitlesel olarak karþýlanacaðýný belirtti. Kurt, Demirtaþ'ýn 3 gün sürecek olan programýný þöyle açýkladý: "Hepinizin bildiði gibi Amed Newroz'u ile birlikte yeni bir süreç baþladý. Bu yeni süreçle birlikte biz de BDP olarak yeni bir planlamaya gittik. Bizler de bu planlama dahilinde kentimizin genelinde yürütü-

lecek bir çalýþma içine girdik. Bu planlama dahilinde Sayýn Eþ Genel Baþkanýmýz Selahattin Demirtaþ da bir dizi ziyarette bulunmak üzere 3 Mayýs günü saat 10.00'da kentimize gelecek. Kent giriþinde belediyemizin Sümbül Mahallesi'nde yapacaðý yeni þehir otogarýnýn temel atma törenine katýlacak. Ardýndan belediye önünde halka hitap edecek. Saat 14.00'te Hakkari'de ilk defa kurulan Hakkari MEYA-DER'in açýlýþý ardýndan saat 18.00'de KESK Þubeler Platformu'nda kentteki STK'lerle bir araya gelecek." Kurt 4 Mayýs günü de Demirtaþ ve beraberindekilerin Çukurca ilçesine geçeceðini belirterek, "Çukurca programýmýz dahilinde ilk olarak

saat 10.00'da Çýðlý (Aþût) köyüne gideceðiz. Öðleden sonra saat 14.00 sýralarýnda Çukurca ilçe merkezinde BDP Ýlçe Örgütü, Belediye ve esnaf ziyareti yapýlacak. Ardýndan 15.00'te Sayýn Demirtaþ halka hitap edecek. 5 Mayýs günü de Yüksekova'ya geçecek olan Eþ Genel Baþkanýmýz, burada saat 10.00'da eski cezaevi kavþaðýnda halka hitap edecek. Ardýndan saat 11.00'de Akademi'de mezuniyet törenine katýlacak, saat 14.00'te Þemdinli ilçemize yapacaðý ziyaretin ardýndan saat 15.00'te de Tekeli (Gare) köyüne geçtikten sonra saat 19.00'da Yüksekova STK'leri ile bir araya gelecek" dedi. BDP'nin 13 Mayýs gününe kadar sürecek olan çalýþmalarý hakkýnda da bilgi veren Kurt, "Bizler Kent merkezinde ve köylerimizde son süreci halkýmýz ile paylaþmak amacýyla geniþ çaplý bir çalýþma yürütüyoruz. Bu çalýþmalar kapsamýnda kentin 15 mahallesinde ve 35 köyümüzde komisyonlar kurduk. Sayýn Öcalan'ýn son mektubu, DTK sonuç bildirgesini ve Kadýn Kongresi'nin sonuç bildirgesini aktarmak için çalýþmalarýmýz devam ediyor" diye konuþtu. (DÝHA)


16

BÖLGE

2 Mayýs 2013 Perþembe

Çöken tarihi kalede arkeolojik kazý Tarihi Urfa Kalesi’nde yaþanan çöken nedeniyle surun arkasýndaki topraðýn boþaltýlmasý için arkeolojik kazý baþlatýldý. Þanlýurfa Müze Müdürü Ercan, “Burç boþaldýðýnda en azýndan burcun mimarisiyle ilgili ciddi bilgi sahibi olacaðýz diye ümit ediyorum” dedi

ÞANLIURFA - Tarihi Urfa Kalesi'nde çöken surun arkasýndaki topraðýn boþaltýlmasý için arkeolojik kazý baþlatýldý. Þanlýurfa Müze Müdürü Müslüm Ercan, yaptýðý açýklamada, Urfa Kalesi'ndeki bir surda, 19 Nisan'da yaklaþýk 10 metre geniþliðinde, 15 metre yüksekliðinde çökme meydana geldiðini hatýrlattý. Olayýn ardýndan Vali Celalettin Güvenç'in talimatýyla kriz masasý oluþturulduðunu ve gerekli tedbirlerin alýndýðýný aktaran Ercan, aralarýnda akademisyenlerin de bulunduðu bir komisyonun kalede inceleme yaptýðýný ifade etti.

“Restorasyon baþlatýlacak”

Bu kapsamda öncelikle burç olarak tanýmlanan surun arkasýnda kalan topraðýn arkeolojik kazý niteliðinde boþaltýlmasýna karar verildiðini anlatan Ercan, durum deðerlendirmesi yapýlarak restorasyonun baþlatýlacaðýný söyledi. Müze Müdürlüðünce topraðýn boþaltýlmasý için 30 kiþilik ekiple arkeolojik kazý

baþlatýldýðýný ifade eden Ercan, kalede sürdürülen fizibilite çalýþmasý tamamlandýktan sonra riskli görülen kýsýmlarda da gerekli çalýþmalarýn yapýlacaðýný belirtti.

‘Yeni buluntular çýkabilir’

Çalýþmalarý hýzlý bir þekilde tamamladýktan sonra kaleyi turizm sezonunda zi-

FÜ’de ‘Piri Reis ve Eserleri’ konferansý ELAZIÐ - Birleþmiþ Milletler Eðitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 2013 Piri Reis Yýlý ve Piri Reis haritasýnýn 500. yýlý etkinlikleri çerçevesinde Fýrat Üniversitesi (FÜ) tarafýndan 'Piri Reis ve eserleri' konferansý ve 'Piri Reis haritalarý' adlý sergi gerçekleþtirildi. FÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Elazýð Valisi Muammer Erol, Belediye Baþkaný Süleyman Selmanoðlu, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdað ile çok sayýda davetli katýldý. Programda önce 'Piri Reis haritalarý' adlý serginin açýlýþý gerçekleþtirildi. Serginin açýlýþ kurdelesini kesen Vali Muammer Erol, sergide yer alan haritalar hakkýnda Prof. Dr. Mesut Elibüyük'ten bilgi aldý. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi emekli öðretim üyesi Prof. Dr. Mesut Elibüyük ise, Piri Reis'in iyi bir denizci olduðu kadar ayný zamanda iyi de bir coðrafyacý olduðuna dikkat çekti. Piri Reis'in ve eserlerinin daha iyi tanýtýlmasý ve anlatýlmasý gerektiðini belirten Prof. Dr. Elibüyük, Piri Reis ve eserleri hakkýnda açýklamalarda bulundu. Programýn sonunda Vali Muammer Erol tarafýndan Prof. Dr. Mesut Elibüyük'e plaket verildi. (ÝHA)

yaretçilere açmayý planladýklarýný bildiren Ercan, þunlarý kaydetti: "Surun arkasýndaki kale topraðý, höyük topraðý olduðu için çeþitli katmanlardan oluþuyor. Bizimki çok geniþ kapsamlý arkeolojik kazý niteliðinde deðil elbette ama burç bölümü önemli bir bö-

lüm. Kazýyý bilimsel statüde yürüteceðiz, çýkan buluntular da çýktýðý yere göre nitelendirilecek. Burç boþaldýðýnda en azýndan burcun mimarisiyle ilgili ciddi bir bilgi sahibi olacaðýz diye ümit ediyorum. Bunun yanýnda elbette küçük buluntular da çýkmasýný umuyoruz."

Siirt’te kaldýrým iþgallerine izin verilmeyecek SÝÝRT Belediyesince Güres Caddesi'nde dükkan ve çay ocaklarýnýn kaldýrýmlarý iþgal etmesine izin verilmeyeceði bildirildi. Belediyeden yapýlan yazýlý açýklamada, kaldý-

rým iþgalleri yasaðý nedeniyle, caddede bulunan kafe ve çay evleri önünde bulunan sandalyeler baþta olmak üzere, reklam panolarý, bayraklar, seyyar satýcýlar ile park edilen arabalarýn,

zabýta ekiplerince kaldýrýlacaðý belirtildi. Ýþgale devam eden esnafýn 3 kez uyarýlacaðý, uyarýlara raðmen yasaða uymayanlar hakkýnda yasal iþlem uygulanacaðý kaydedildi.


17

BÖLGE

2 Mayýs 2013 Perþembe

Bölgede ihracat artýyor Bölgede Ocak-Nisan dönemindeki ihracatýn, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 19 artarak 2 milyar 961 milyon dolara ulaþtýðý bildirildi milyon 97 bin dolarlýk halý, 673 milyon 671 bin dolarlýk hububat-bakliyat, 88 milyon 274 bin dolarlýk kuru meyve ve 826 milyon 796 bin diðer ihracat gerçekleþtirildiðini aktaran Çýkmaz, þu bilgileri verdi:

173 ülkeye ihracat

GAZÝANTEP - Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde Ocak-Nisan döneminde ihracat, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 19 artarak 2 milyar 961 milyon dolara ulaþtý. Güneydoðu Anadolu Ýhracatçý Birlikleri (GAÝB) Baþkaný Abdulkadir Çýk-

maz, yaptýðý yazýlý açýklamada, 2012 Ocak-Nisan döneminde bölgeden 2 milyar 766 milyon 11 bin dolarlýk ihracat yapýldýðýný belirtti. Bu yýlýn ayný döneminde ihracatýn yüzde 19 artarak 2 milyar 961 milyon dolara ulaþtýðýný ifade eden Çýkmaz, "Ayrýca diðer ihracat-

çý birlikleri adýna ise 215 milyon 794 bin dolarlýk ihracat kayda alýndý. Böylece ihracat kayýt iþlem hacmi yüzde 14,9 oranýnda artýþla 3 milyar 177 milyon 576 bin dolara yükseldi" ifadesini kullandý. Bölgeden 886 milyon 943 bin dolarlýk tekstil, 486

"Bölgemiz ihracatýnda Ortadoðu ülkeleri yüzde 59,3 pay ile ilk sýrada yer almakta bunu AB ve Afrika ülkeleri takip etmektedir. Toplam 173 ülkeye ihracat gerçekleþtirilmiþ olup bu ülkelerden Irak, Suudi Arabistan, Libya, Suriye, ABD, Ýtalya, Almanya, Rusya Federasyonu, Ýngiltere ve Mýsýr, bölgemiz ihracatýnda ilk sýralarda yer alan ülkelerdir. Halý, demir-çelik mamulleri, kumaþlar, iplikler, pastacýlýk ürünleri, plastikler ve mamulleri, deðir-

mencilik ürünleri, bitkisel yaðlar, kaðýt ve karton ile dýþ giyim bölgemizden en çok ihracatý gerçekleþtirilen ürünler olmuþtur."

Gaziantep’in ihracattaki payý

Çýkmaz, bölgenin "lokomotif ili" Gaziantep'ten yapýlan ihracatýn geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 12,3 artarak 2 milyar 63 milyon 612 bin dolar olarak gerçekleþtiðini ifade etti. Gaziantep'in bu ihracat rakamýyla Türkiye'nin en çok ihracat yapan altýncý ili konumundaki yerini koruduðuna dikkati çeken Çýkmaz, ihracatta hububat, bakliyat, yaðlý tohumlar ve mamulleri, halý, tekstil ve hammaddeleri, kimyevi maddeler ile aðaç ve orman ürünlerinin önde gelen sektörler olduðunu kaydetti.

Polislerin “inci kefali” nöbeti Muradiye Emniyet Müdürlüðü ekipleri, üreme döneminde avlanmasý yasaklanan Van Gölü’nün tek sakini inci kefali için gece gündüz nöbet tutuyor VAN - Türkiye'nin en büyük gölünde yaþayan tek balýk türü olan inci kefalinin, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde akarsulara baþlattýðý göç devam ediyor. Balýklarýn üreme dönemini sorunsuz geçirmesi ve kaçak avlanan balýkçýlarýn hedefi haline gelmemesi amacýyla 15 Nisan'da baþlatýlan avlanma yasaðý da Van Valiliði koordinasyonunda Ýl Jandarma Komutanlýðý ve Ýl Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yürütülüyor. Ýnci kefalinin üremek için göç ettiði tatlý su kaynaklarýndan biri olan Bendimahi Çayý üzerinde önlem alan Muradiye Emniyet Müdürlüðü ekipleri, kaçak avlanma yapan balýkçýlara göz açtýrmýyor. Balýkçýlarýn özellikle gece saatlerinde kaçak avlanma yaptýðýný belirleyen polisler, Bendimahi Çayý'nýn Van Gölü'ne döküldüðü yerde nöbet tutarak, kurulan tuzaklarý tek tek yok ediyor. Balýk tutmak için oluþturulan bentleri yýkýp inci kefalinin göçüne yardýmcý olan polisler, taþlarýn arasýna sýkýþan bazý balýklarý da elleriyle bulunduklarý yerden çýkarýp yolculuðuna devam etmesini saðlýyor.

Suriye yardým kamyonlarý yola çýktý VAN - Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Van Ýl Baþkanlýðý tarafýndan 'Suriye'ye Yardým' kampanyasý kapsamýnda toplanan paketler kamyonlara yüklenerek Suriye'ye gönderildi. Van Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü alanýnda yüklü halde bekleyen araçlarýn gönderilmesi öncesi burada kýsa bir açýklama yapan BDP Van Ýl Baþkaný Figen Yaþar, Suriye için baþlattýklarý kampanya kapsamýnda 2 kamyon daha yardým göndereceklerini belirtti. Daha önce 2 kamyon gönderdiklerini, bugün de 2 kamyon göndereceklerini anlatan Yaþar, Van halkýna göstermiþ olduklarý katkýdan dolayý teþekkür etti. BDP Van Ýl Baþkaný Musa Ýtah ise daha önce gýda yardýmý gönderdiklerini, bu kamyonlarda ise daha çok kadýn ve çocuk malzemeleri, 7 tekerlekli sandalye bulunduðunu kaydetti. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan kamyonlar Suriye'ye gitmek üzere yola çýktý.


18 2 Mayýs 2013 Perþembe

ekonomi

“KOBÝ koçlarý” geliyor ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün, KOBÝ'lerin artýk belgelendirilmiþ kiþilerden danýþmanlýk hizmeti alacaðýný belirterek, "Artýk önüne gelen 'Ben KOBÝ danýþmanýyým, gel sana danýþmanlýk hizmeti vereyim' diyemeyecek" dedi. Bakanlýðýn baþlattýðý çalýþmayla KOBÝ'ler, belgeli danýþmanlarýn vereceði taktiklerle büyüyecek. KOBÝ danýþmanlýðý uygulamasýný hayata geçirecek bakanlýk, böylelikle istismarlarý da önleyecek. "KOBÝ koçlarý", KOBÝ'lere rekabet güçlerini arttýracak, büyümeleri için yol gösterecek, yeni pazarlara açýlmasýný saðlayacak taktikler verecek, karþýlaþtýklarý sorunlar karþýsýnda çözüm önerileri sunacak. Danýþmanlar, bir anlamda aile hekimleri gibi çalýþacak. Bakan Ergün, yaptýðý açýklamada, bundan sonra kimin ne hizmeti verdiðinin belli olacaðýný ifade ederek, þöyle konuþtu: "Danýþmanlýk adý altýnda birçok kiþi KOBÝ'leri peþlerine takýyor, doðru yanlýþ birtakým bilgilerle onlarý yönlendiriyor. Yanlýþ istikamete yönlendirenler de var, bunlarý bilemiyoruz. Þimdi tüm bu sorunlarýn önüne geçmek için KOSGEB'e yeni bir görev yükledik. Bu konuda Mesleki Yeterlilik Kurumuyla çalýþýlýyor. KOBÝ'ler bundan sonra belgelendirilmiþ danýþmanlardan ve bu danýþmanlarla çalýþan danýþmanlýk þirketlerinden hizmet alacaklar." Ergün, "Yeni uygulamayla birlikte, artýk her isteyen ben 'KOBÝ danýþmanýyým' diye hizmet sunamayacak. KOBÝ'lerimizin nitelikli danýþmanlardan hizmet almasý saðlanmýþ olacak" ifadelerini kullandý.

$ €

DOLAR: 1,788 EURO: 2,36 ALTIN: 84,978 ÝMKB: 86.046,04

“Doðu ve Güneydoðu çað atlayacak” TÝM Baþkaný Büyükekþi, “Yerli ve yabancý yatýrýmcýlarýn dört gözle beklediði huzur ve barýþ ortamý, Doðu ve Güneydoðu bölgelerimize çað atlatacak” dedi

TÜRKÝYE Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) Baþkaný Mehmet Büyükekþi, Nisan ayý ihracat verilerine iliþkin Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasý'nda düzenlenen basýn toplantýsýnda, terörün 30 yýldýr binlerce insanýn hayatýna mal olduðunu belirterek þöyle konuþtu: "Bu kaybýmýzý yerine koymamýzýn imkaný yok. Bu acý kayýplarýmýzýn yaný sýra terörün getirdiði ekonomik maliyetin bugünkü deðerle 300 milyar dolar seviyesinde olduðu

belirtiliyor. Þimdi terör sorununun çözümü konusunda önemli adýmlar atýldý, atýlýyor da. Çözüm süreci, terör örgütünün Türkiye'den çekileceðini açýklamasýyla yeni bir aþamaya geldi. Yerli ve yabancý yatýrýmcýlarýn dört gözle beklediði huzur ve barýþ ortamý, Doðu ve Güneydoðu bölgelerimize çað atlatacak. Dýþ dünyanýn da yakýndan izlediði bu süreç, kredi notumuzu da olumlu etkileyecek önemli bir geliþme. Terörü sona erdirmeye

yönelik çözüm süreci, kredi derecelendirme kuruluþlarýnýn da dikkatini çekiyor."

“Ýyi bir yere doðru gidiyor”

Büyükekþi, barýþ ortamýnýn yatýrýmcýnýn güvenini artýrdýðýna iþaret etti. "Türkiye, barýþ yolunda iyi bir yere doðru gidiyor" diyen Büyükekþi, þöyle devam etti: "Yerli ve yabancý yatýrýmcýlar doðu ve güneydoðuya yatýrým yapmak için sabýrsýzlýkla bekliyor. Yaþanan bu olumlu

Kredi kartý kullanýmýnda artýþ Bu yýlýn ocak-mart döneminde kredi kartlarýnýn iþlem tutarý, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 21 artarak, 96 milyar 914 milyon lira oldu

geliþmeler ihracatýmýza da pozitif yansýyor ve yansýmaya devam edecek. TÝM olarak bu süreci baþýndan beri destekliyoruz. Terör sorunu bittiðinde Türkiye'nin büyüme çarklarý daha hýzlý dönecek. Ülkemize huzur ve refah gelecek" ifadelerini kullandý.

“Türkiye antlaþmanýn dýþýnda kalmasýn”

Büyükekþi, "Batý dünyasý, kendi içinde büyük bir ekonomik pazar oluþturmak istiyor. Sadece mal ticaretini deðil, ayný zamanda hizmetleri ve kamu alýmlarýný da içeren yeni nesil bir serbest ticaret antlaþmasý yapýyorlar. Biz Türkiye'nin bu geliþmenin dýþýnda kalmasýný ve zarara uðramasýný istemiyoruz. Ayný paralelde Türkiye-ABD arasýnda bir serbest ticaret antlaþmasý yapýlmasýný da istiyoruz. AB ile ABD'nin gerçekleþtireceði anlaþmanýn Türkiye'ye olasý etkilerini araþtýrmak için, bir etki analizi çalýþmasý baþlatacaðýz" dedi.

TÜRKÝYE'de yýlýn ilk çeyreðinde kredi kartlarýyla yapýlan ödemelerde, günde 1 milyar lira alýþveriþ yapýlýrken, kredi kartý iþlem tutarý geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 21 artarak, 96 milyar 914 milyon lira oldu. Bankalararasý Kart Merkezi'nin (BKM) verilerinden derlenen bilgiye göre, bu yýlýn ocak-mart dönemindeki kredi kartý sayýsý, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 6,4 artarak, 55 milyon 744 bin 399'a yükseldi. Bu dönemde kredi kartlarýyla yapýlan iþlem adedi, geçen yýlýn ilk çeyreðine göre yüzde 8,4'lük artýþla 649 milyon 739 bin 609'a çýktý. Bu yýlýn ilk üç ayýnda, kredi kartlarýnýn iþlem tutarý da 2012'nin ocakmart dönemine göre yüzde 21 artarak, 96 milyon 914 bin lira olarak gerçekleþti, kart baþýna iþlem tutarý ise bin 754 lira oldu. Banka kartlarý sayýsý da geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 10 artarak, 93 milyon 787 bin 942'ye yükselirken, iþlem tutarý 82 milyar 754 milyon lira olarak gerçekleþti.


19

DÜNYA

2 Mayýs 2013 Perþembe

“Camiye saldýrý mezhep çatýþmasýna iþaret”

Irak'ta günlerdir devam eden þiddet olaylarýna bugün 15 kiþi daha kurban oldu. Irak Meclis Baþkaný Nuceyfi düzenlenen saldýrýlarý mezhep çatýþmasýnda yeni bir dönemin baþlangýcý olarak nitelendirdi

IRAK'ta iki kentte bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldýrýlarda 15 kiþi hayatýný kaybetti. Baþkent Baðdat'ýn 180 kilometre doðusundaki Baji kentinde polis konvoyu hedef alýndý. Bomba yüklü araçla düzenlenen saldýrýda 4 polis öldürüldü. Felluce ve Ramadi'de bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldýrýlarda

da 11 kiþi hayatýný kaybetti. Saldýrýlarda 24 kiþi de yaralanadý. Irak Meclis Baþkaný Usame Nuceyfi, Irak'taki þiddet olaylarýnýn mezhep çatýþmasýnda yeni bir dönemin baþlangýcý olduðunu söyledi. Yazýlý bir açýklama yapan Irak Meclis Baþkaný Usame Nuceyfi, "Camilere düzenlenen saldýrýlar, mezhep çatýþmasýnda ye-

Maliki, Esed’den ilham alýyor Lübnanlý Þii alim Hani Fahs, Irak’ta meydana gelen þiddet olaylarýný hatýrlatarak, “Nuri elMaliki hükümeti, Beþþar Esed rejiminden ilham alýyor” dedi

ni bir dönemin baþlangýcýný oluþturmakta. Hükümetten, bu sinsi saldýrýlarýn faillerini bulmasýný ve yargý önüne çýkartmasýný istiyoruz" dedi. "Bu saldýrýlarýn ülkenin güvenliði ve istikrarýna olumsuz tesir edeceði bilincinde olmalýyýz" diyen Nuceyfi, "Hükümet, Allah'ýn evlerinin heybetini, konumunu ve kutsallý-

IRAK'ta meydana gelen son olaylarý deðerlendiren Lübnanlý Þii alim Hani Fahs, "Irak'ta mezhepsel farklýlýklara dayalý sivil bir devlet isteniyor. Ülkenin bölünme ihtimali var ancak kesin deðil. Irak'ýn bölünmesinin önünde uluslararasý ve yerel engeller bulunuyor ancak Irak sonunda federal bir devlete dönüþebilir" diye konuþtu. Fahs, Maliki'nin Saddam Hüseyin'in yardýmcýsý Ýzzet ed-Duri'nin fotoðraflarýnýn taþýnmasýný bahane edip þiddete baþ vurduðunu vurgulayarak "Irak'ta meydana gelenlerin baþka bir yerde yaþanmamasýný temenni ediyorum" ifadesini kullandý. Maliki yönetimindeki Irak

ðýný korumalý. Alacaðý tedbirlerle hükümet halkýn güvenliðini saðlamalýdýr" görüþünü dile getirdi. Irak Baþbakaný Nuri el Maliki'ye baðlý güvenlik güçlerinin geçtiðimiz hafta Kerkük ilinin Havice ilçesindeki gösterilere müdahale etmesinden bu yana 200'den fazla kiþi þiddet olaylarýnda hayatýný kaybetti.

için endiþe duyduðunu belirten Fahs, "Maliki kendisi için Iraklýlara karþý özel bir ordu kurdu. Göstericileri vuran ordu, vatanýn deðil partinin ordusudur" þeklinde konuþtu.

“Hani Fahs kimdir”

Lübnanlý Þii Alim Hani Fahs, 1946'da Lübnan'ýn Nebatiye kentinin Cebþit semtinde doðdu. Ýlk, orta ve lise eðitimini Nebatiye kentinde tamamlayan Fahs, bir süre Irak'ýn Necef kentinde Arap dili ve Ýslami ilimler alanýnda dersler aldý. Yüksek Þii Ýslam Meclisi üyesi olan Fahs, 1982-1985 yýllarý arasýnda Ýran'da yaþadý. Fahs, ayný zamanda Amman Ehli Beyt Akademisi üyesidir.

Çöken binadan çýkarýlan ceset sayýsý 402 oldu BANGLADEÞ'in baþkenti Dakka'da geçen hafta çöken iþ merkezinde yaþamýný yitirenlerin sayýsý 402 oldu. Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin Rana Plaza'nýn enkazýnda 13 cesede daha ulaþtýðýný açýkladý. Enkaz altýndan aðýr yaralý olarak çýkarýlan 3 kiþinin ise tedavi gördükleri hastanelerde öldüðü belirtildi. Yasadýþý yollardan 3 kat eklendiði belirlenen Rana Plaza, 24 Nisan sabahý çökmüþtü. Ýþ merkezindeki 5 konfeksiyon atölyesinde 3 binden fazla iþçi çalýþýyordu. Arama kurtarma çalýþmalarýnýn hale devam ettiði iþ merkezinin enkazý altýnda yaklaþýk bin kiþinin olduðu sanýlýyor. Plazanýn sahibi Muhammed Sohel Rana, Pazar günü Hindistan'a kaçmaya çalýþýrken yakalanmýþtý. Yasadýþý inþaat, ihmal ve iþçileri tehlikeli koþullarda çalýþmaya zorlamak suçlamalarýyla mahkeme önüne çýkarýlacak Rana'nýn en fazla 7 yýl hapse mahkum edilmesi bekleniyor.

43 yýldýr süren iþkence SURÝYE - Tedmur Hapishanesi Mahkumlarý Derneði Baþkaný Muhammed Nebih Osman, hapishanede yaþanan iþkenceleri anlattý. Hapishanede kendilerinin sürekli götürüldükleri "Sert tuvaletler" adý verilen yerler olduðunu ifade eden Osman, "Orada baþýmýz laðýma sokuluyordu. Tuvaletlere gidiþte ve dönüþte yol boyunca polisler, mahkumlarý vücutlarý morarana kadar döverlerdi. Günlük sayýmlarda da iþkence yapýlýrdý. Koðuþlar, mahkum çokluðundan dar kaldýklarý için uykunun kendisi de bir iþkenceye dönüþürdü. 'Sert tuvaletlerden' veya sayýmdan koðuþlarýna dönenlerin bazýlarýnýn eli kýrýlmýþ veya baþý yaralanmýþ oluyordu. Bazýlarý aðrýnýn þiddetinden yürüyemiyordu bile" diye konuþtu.


20

YURT HABER

2 Mayýs 2013 Perþembe

Yollar kana bulandý: 9 ölü Kayseri ve Erzurum’da meydana gelen 2 ayrý trafik kazasýnda 9 kiþi yaþamýný yitirirken, 47 kiþi de yaralandý. Yaralýlar kaldýrýldýklarý hastanelerde tedavi altýna alýnýrken, kazalar ile ilgili soruþturma baþlatýldý

KAYSERÝ'nin Yahyalý Ýlçesi'nde, Nevþehir'den geziye gelen öðretmen ve ailelerini taþýyan midibüs dün Çamlýca-3 Baraj gölüne uçtu. Kazada 6 kiþi yaþamýný yitirirken, 26 kiþi yaralandý. Nevþehir'in Gülþehir Ýlçesi'ne baðlý Karacaþar Beldesi Ýlkokulu ile ilçe merkezindeki Sevim-Erdoðan Öz Ýlkokulu öðretmen ve aileleri, midibüsle Kayseri'nin Yahyalý Ýlçesi'ndeki Kapuzbaþý Þelaleleri'ni gezmeye gitti. Geziye çýkanlarýn bulunduðu Karacaþar Belde Belediyesi'ne ait 50 NC 057 plakalý midibüs, Kapuzbaþý'na giderken, Yeþilköy yakýnlarýnda dün saat 11.30'da Çamlýca-3 Baraj Gölü'ne uçtu. Kazanýn duyulmasý ardýndan UMKE kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. 13 ambulans ve 1 ambulans helikopter kaza bölgesine giderken, ilk bilgilere göre 6 kiþi öldü, 26 kiþi yaralandý. Yeþilhisar ilçesinde incelemelerde bulunan Yeþilhi-

sar ilçesinde incelemelerde bulunan Kayseri Valisi Þerif Yýlmaz, yaptýðý açýklamada, ""Bir midibüsün Yahyalý ilçesinde baraja düþtüðünü öðrendim. Kazada ölü ve yaralýlar olduðu bilgisi verildi. Ben de olay yerine hareket ediyorum"dedi.

Bir otobüs kazasý

Ardahan'dan Bursa'ya giden yolcu otobüsü, Erzu-

rum'da kaza yaptý. Kazada 3 kiþi yaþamýný yitirirken, 21 kiþi yaralandý. Erzurum-Tortum karayolu Aksukapý mevkiinde meydana gelen trafik kazasýnda þarampole yuvarlanan yolcu otobüsündeki 3 kiþi öldü, 21 kiþi yaralandý. Koç Ardahan firmasýna ait 34 TPH 01 plakalý Engin Koç yönetimindeki yolcu

Yaþlý adamý kandýran sanýða çifte ceza

Yargýtay, ATM sýrasýndaki yaþlýyý kandýrarak kartýný çalan ve parasýný çeken sanýðýn “kredi kartlarýnýn kötüye kullanýlmasý” ve hýrsýzlýk suçundan cezalandýrýlmasý gerektiðine hükmetti

ÝSTANBUL'da ATM sýrasýnda para çekmeye çalýþan ve gözleri iyi görmeyen yaþlý bir müþteriye yardým edebileceðini söyleyen sanýk, þifresini öðrendiði kartý el çabukluðuyla deðiþtirdi ve parayý çekemediðini söyleyerek oradan uzaklaþtý.

Çaldýðý kartla baþka bir ATM'den para çeken sanýk hakkýnda Silivri 1. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açýldý. Mahkeme, sanýðý, Türk Ceza Kanunu'nun 245. maddesinde düzenlenen ve 3 yýldan 6 yýla hapis cezasý öngören "banka veya kredi kartlarýnýn kötüye

kullanýlmasý" suçundan cezalandýrdý. Kararýn temyiz edilmesi üzerine dosyayý görüþen Yargýtay 13. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararýný bozdu. "Banka veya kredi kartlarýnýn kötüye kullanýlmasý" suçunun yasada bileþik suç olarak düzenlenmediðine iþaret edilen kararda, "Bu nedenle banka veya kredi kartýnýn hukuka aykýrý olarak ele geçirilmesi durumunda oluþabilecek hýrsýzlýk, yaðma, güveni kötüye kullanma, dolandýrýcýlýk gibi suçlarla 'banka veya kredi kartlarýný kötüye kullanma' suçu arasýnda gerçek içtima kuralý uygulanarak fail her bir suçtan ayrý ayrý cezalandýrýlmalýdýr" denildi. Kararda, sanýða "banka veya kredi kartýný kötüye kullanma" suçundan ceza verilirken, hýrsýzlýk suçundan ayrýca ceza verilmemesinin bozmayý gerektirdiði kaydedildi.

otobüsü, rampa inerken freni boþalýp, bariyerlere çarparak þarampole yuvarlandý. Kazada otobüs þoförü Engin Koç'un da aralarýnda bulunduðu 3 kiþi hayatýný kaybederken, 21 kiþinin yaralandýðý öðrenildi. Yaralýlar, ambulanslarla Tortum ve Erzurum'daki hastanelere sevk edildi. Kazlar ile ilgili soruþturma baþlatýldý.

Babasýnýn mirasýný iþçilerine daðýttý Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir iþ adamý babasýndan kalan mirasý 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü dolayýsýyla dolayýsý ile çalýþanlarýna daðýttý OSMANÝYE'nin Kadirli ilçesinde market iþleten Kasým Yasdýoðlu, 1 Mayýs nedeniyle çalýþanlarýna sürpriz yaptý. Babasýndan kalan 41 bin 340 lira mirasý 78 çalýþanýna eþit þekilde paylaþtýran Yasdýoðlu, kiþi baþý 530'þer lira ödeme yaptý. Yýllardýr baba mesleðini devam ettiren Yasdýoðlu, ocak ayýnda babasýndan düþen mirasý iþçilerine daðýtma kararý aldýðýný ve bugün bu kararý gerçekleþtirmenin mutluluðunu yaþadýðýný söyledi. Onlarý sevindirmek için 1 Mayýs'ý iþçi bayramýný beklediðini söyleyen Yasdýoðlu " Ýþçilerimi sevindirmek için böyle bir davranýþta bulundum. Her bir iþçime 530 TL bayram hediyesi verdim. Ýþçilerimde aldýklarý paradan kendi özgür düþünceleriyle 20'þer TL'yi Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý'na baðýþta bulundular. Onlarýn bu örnek davranýþý beni oldukça çok memnun etti." dedi. Ýþçiler ise patronlarýnýn kendilerini iþçi bayramýnda unutmayýp böyle bir hediye vermesinden dolayý çok mutlu olduklarýný belirterek Yasdýoðlu'na teþekkür etti


21

KÜLTÜR-S SANAT

2 Mayýs 2013 Perþembe

Oðrencilerden çok dilli þarký Mardin’de “Yoksa Oyuna mý Geldik” tiyatro oyunu sahnelendi MARDÝN'de 'Yoksa Oyuna mý Geldik' adlý tiyatro oyunu sahnelendi. Mardin Belediyesi'nin kültürel etkinlikleri kapsamýnda Nokta Tiyatrosu'nun sahnelediði 'Yoksa Oyuna mý Geldik' oyununu Atatük Kültür Merkezi'nde sahne aldý. Metin Zakoðlu'nun yazdýðý ve yönettiði, Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Abdullah Þahin, Gökçe Çiçek Özülkü, Þeyma Aras ve Pýnar Uyan'ýn rol aldýðý tiyatro oyunu Mardinli sanatseverler tarafýndan büyük ilgi gördü. Güncel olaylarýný içeren 2 perdelik tiyatro oyununa seyirciler de iþtirak ederken, özellikle çocuklar sahneye çýkarak müzik eþliðinde oyunlar oynadý.

“23 Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramý” etkinlikleri kapsamýnda Þýrnak Þükrü Geliþ Ýlköðretim Okulu’nda, öðrenciler Kürtçe, Arapça, Lazca, Zazaca, Ermenice ve Ýngilizce þarkýlar seslendirdi

ÞIRNAK'ta "23 Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramý" etkinlikleri kapsamýnda Þükrü Geliþ Ýlköðretim Okulu'nda, öðrenciler 7 dilde þarkýlar seslendirdi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte Anadolu Korosu, baþlarýna baðladýklarý 7 renkteki kurdele ve beyaz giysileri ile kardeþliðe vurgu yapmak

Bugün ne okusam? Kýzýl Hasat Bir maden þehri: Personville. Zenginlerin, maden iþçilerinin direniþini bastýrmak için yer altý dünyasýna teslim ettiði bir þehir. Basýný, polisi, kurumlarý suç bataðýnda yüzen bir toplum. Tepeden týrnaða yolsuzluk, tepeden týrnaða rüþvet ve ahlaksýzlýk... Bu þehre gelen bir yabancý. Bir dedektif. Geldiði gece müþterisi olan gazetecinin ölüm haberini alan bir kanun arayýcýsý. Güya katil belli deðildir, ama deneyimli dedektifimiz kýsa sürede suçluyu bulur. Ancak asýl mesele, gazetecinin katilini bulmak deðil, bütün bir þehri pislikten temizlemektir. Üzerine hiç vazife deðilken, dedektifimiz bu iþe soyunur. Tek bir adam, karþýsýnda acýmasýz, silahlý çeteler. Söz konusu çýkar olduðunda birbiriyle vuruþmaktan da çekinmeyen, paranýn peþinde kana susamýþ köpekbalýklarý gibi koþuþturan acýmasýz adamlar. Yabancý bir dedektifin bu suç devleti karþýsýnda kazanma þansý var mýdýr? Zafer, silahýn ve gücün mü, yoksa cesaret ve erdemin mi olacaktýr? Yazar: Dashiell Hammett Çevirmen: Sinan Fiþek Sayfa Sayýsý: 246 Baský Yýlý: 2011 Dili: Türkçe Yayýnevi: Everest Yayýnlarý

amacýyla Türkçe, Kürtçe, Arapça, Lazca, Zazaca, Ermenice ve Ýngilizce þarkýlar söyledi. Þükrü Geliþ Ýlköðretim Okulu müzik öðretmeni Aygül Ezer, Anadolu'nun bütün renkleriyle bir bütün olduðunu belirterek, ''Bizim vermek istediðimiz asýl mesaj ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nde yüze yakýn ýrk yaþamakta-

dýr. Biz hep beraber yaþamak istiyoruz. Kimsenin bunu ayrý gayrý düþürmesini istemiyoruz. Öðrencilerimizde 23 Nisan'da dünya çocuklarýna böyle bir mesaj vermek istedik. Her dine, dile, ýrka saygýmýz sonsuzdur. Biz Þýrnak'ta huzur içinde yaþamak istiyoruz'' dedi. Programýn sonunda daha sonra öðrenciler güvercin uçurdu.

Hilvan’da “çocuk þenliði” ÞANLIURFA - Hilvan'da "Çocuk þenliði" düzenlendi. Valilikten yapýlan açýklamaya göre, Hilvan Kaymakamlýðý tarafýndan Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleþtirilen þenliðe öðrenciler yoðun ilgi gösterdi. Etkinliði katýlan Vali Celalettin Güvenç, burada yaptýðý konuþmada, çocuklarla bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduðunu kaydetti. Gençlerin daha iyi eðitim almasý, daha iyi þartlarda yaþamasý, ülkenin geliþmesi, okullarýn güzelleþmesi için bütün güçleriyle çalýþtýklarýný ifade eden Güvenç, "Ýnanýyoruz ki sizler de bu emekleri,

annelerin, babalarýn, öðretmenlerin fedakarlýklarýný boþa çýkarmayacak, güzel þeyler üretecek, iyi, güzel insan olacak, çok çalýþacak ve Türkiye'yi daha da büyüteceksiniz" ifadelerini kullandý. Kaymakam Uður Sezer de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý etkinlikleri kapsamýnda çocuk þenliðini düzenlediklerini belirterek, çocuklarýn yoðun geçen eðitim hayatlarý sýrasýnda bu tarz etkinliklerle motive olmasý gerektiðini söyledi. Konuþmalarýn ardýndan etkinlik kapsamýnda hazýrlanan gösteriler sunuldu. Katýlýmcýlara tiþört, forma ve þapka daðýtýldý.


22

SPOR

2 Mayýs 2013 Perþembe

Diyarbakýrlý Elif’in büyük baþarýsý Muazzez Sümer Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencilerinden Elif Yaþar, bir süre önce düzenlenen Ateþli Silahlar Zafer Kupasý yýldýzlar kategorisinde Türkiye rekoru kýrarak birinci oldu

“Fýrsatý tepmek istemiyoruz”

DÝYARBAKIRLI sporcu Elif Yaþar, büyük bir baþarýya imza attý. Yaþar'ýn, bir süre önce düzenlenen Ateþli Silahlar Zafer Kupasý yýldýzlar kategorisinde Türkiye rekoru kýrarak birinci olduðu belirtildi. Beden Eðitimi Öðretmeni Remzi Atlý, kazanýlan baþarýlarýn tesadüf olmadýðýný spora verilen önemin ve gösterilerin çabanýn karþýlýðý olduðunu belirterek, Muazzez Sümer Kýz Teknik ve

Meslek Lisesi olarak basketbolda da tarihi baþarýlara imza attýklarýný söyledi.

“Bölge þampiyonluðu elde ettik”

Okul olarak basketbolda son yýllarýn en iyi takýmý olduklarýný ifade eden Atlý, "Bölge þampiyonluðu elde ettik. Ferdi sporlarda da baþarý olmak için kapsamlý bir çalýþma baþlattýk. Öðrencilerimizin yeteneklerini ortaya çýkarma ve bunlarý geliþtirme konuþunda Gençlik

Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'nün gerekli olan birimleriyle koordinasyon içinde bulunuyoruz. Atýcýlýk Diyarbakýr Ýl Temsilcisi ve milli takým antrenörü Abdurrahman Akgün'e öðrencimiz Elif Yaþar'ý teslim ettik. Kýsa sürede bu öðrencimiz önemli baþarýlar elde etti. Ateþli Silahlar Zafer Kupasý da Türkiye rekoru kýrarak birinci oldu" dedi.

“Elif yetenekli bir sporcu”

"Elif'in elde ettiði baþarý diðer öðrencilerimi-

“Son maçýmýzý kazanýrsak ligde kalýyoruz”

zin de spora yönelmelerini saðladý" diyen Atlý, "Artýk Muazzez Sümer Kýz Teknik ve Meslek Lisesi basketbolun dýþýnda diðer spor faaliyetlerinde etkili bir þekilde varlýðýný gösteriyor. Bu anlamda bizlere ve öðrencilerimize büyük destek veren okul müdürümüz Serpil Tekay'a teþekkür ediyoruz'' diye konuþtu. Antrenör Abdurrahman Akgün ise Elif Yaþar'ýn yetenekli bir sporcu olduðunu söyledi.

SÝÝRT - Spor Toto 3. Lig 1.Grup takýmlarýndan Siirtspor'un Kulüp Basýn Sözcüsü Ayhan Özgen, "Son maçýmýzý kazandýðýmýz takdirde ligde kalýyoruz" dedi. Özgen, geçen hafta kendi sahalarýnda Belediye Vanspor'u yenerek düzlüðe çýktýklarýný belirterek, ligde kalacaklarýna inandýklarýný söyledi. Son maçlarýný, artýk ligden düþmesi kesinleþmiþ Çorumspor ile yapacaklarýný ifade eden Özgen, þöyle konuþtu: "Geçen hafta aldýðýmýz üç puanla büyük ölçüde düzlüðe çýktýk. Bir hafta öncesine kadar ligde kalabilmek için rakiplerimizin puan kaybetmelerini beklemek zorundaydýk. Aldýðýmýz son galibiyetle artýk rakiplerimizin puan kaybetmelerine beklememize gerek kalmadý. Son maçýmýzý kazandýðýmýz takdirde ligde kalýyoruz. Bunun içinde Çorumspor maçýný mutlaka kazanmak zorundayýz."

MALATYA - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-off'u garantileyen Yeni Malatyaspor'da planlarýn Play-off üzerinden PTT 1. Lig çýkmak olduðu belirtti. Yeni Malatyaspor Kulübü Baþkaný Ertan Mumcu, yaptýðý açýklamada, "Play-off sürecinde olan Yeni Malatyaspor, bu fýrsatý tepmek istemiyor. Kalan iki maçtan ziyade Play-off'da baþarýlý olmanýn hesaplarýna baþladýk. Üç maç kazanan PTT 1. Lig'de olacak. Vatandaþlardan dua etmelerini bekliyoruz. Desteklerini bekliyoruz" þeklinde konuþtu. Ertan Mumcu, Play-off ile ilgili birkaç hazýrlýklarýnýn olduðunu belirterek, "Þehrin ileri gelenleri ile bir araya geleceðiz. Son virajda bizim yanýmýzda olmalarýný arzu ediyoruz. Bunun haricinde de iyi çalýþýp, fýrsatý tepmek istemiyoruz" ifadelerini kullandý.

Þýrnak’ta futbol turnuvasý sona erdi ÞIRNAK Emniyet Müdürlüðü'nce þubeler arasý düzenlenen futbol turnuvasý sona erdi. Emniyet Teþkilatýnýn 168. kuruluþ yýl dönümü dolayýsýyla düzenlenen þubeler arasý futbol turnuvasý ve atýþ müsabakalarý sona erdi. Dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi amacýyla Özel Harekat Þube Müdürlüðü halý sahada tören düzenlendi. Törende, atýþ müsabakasýnda en centilmen yarýþmacý seçilen polis memuru Esma Atik, birinci Seyhan Þengül, ikinci Vehbi Demir, üçüncü Mehmet Yaþar ve futbol turnuvasýnda dereceye giren takýmlara ödülleri verildi. Törene Emniyet Müdürü Avni Usta, þube müdürleri ve polisler katýldý.


23

SPOR

2 Mayýs 2013 Perþembe

Finalin kapýsýna dayandýlar Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi yarý final turu rövanþýnda, bu akþam Benfica ile tarihi bir maça çýkacak Ýstanbul’daki ilk maçta rakibini 1-0 yenen sarý-lacivertli ekip, elde ettiði bu skorun da avantajýný kullanarak deplasmandaki zorlu karþýlaþmada finale yükselmek için mücadele edecek

ÝSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi'nde yarý final rövanþýna gelinceye kadar istikrarlý bir performans ortaya koyan Fenerbahçe, Avrupa kupalarý tarihinin bu en önemli mücadelesinde turu geçip adýný finale yazdýrmak istiyor. Fenerbahçe'yi deplasmanda alacaðý her türlü galibiyet ve beraberlik finale taþýyacak. Sarý-lacivertliler rakibine gol attýðý tek farklý yenilgilerde de turu geçecek. Maç, Benfica'nýn 1-0'lýk galibiyetiyle sonuçlanýrsa uzatmaya gidecek. Portekiz temsilcisi Fenerbahçe'yi iki farklý skorla yenerse finale çýkan taraf olacak.

Terim rekorunu geliþtirme peþinde Kariyerinde 5 lig þampiyonluðu bulunan Fatih Terim, kendi rekorunu bir adým daha ileriye taþýmaya çok yakýn SPOR Toto Süper Lig'de 2012-2013 sezonunu þampiyon tamamlamaya yakýn durumdaki Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim de rekorunu geliþtirme peþinde. Ligin 32. haftasýnda konuk edeceði Sivasspor'u yenmesi durumunda þampiyonluðu garantileyecek sarý-kýrmýzýlý ekibin çalýþtýrýcýsý Terim, kariyerinin 6'ncý þampiyonluðunu elde etmiþ olacak. Lig tarihinde en fazla þampiyonluk gören teknik direktör unvanýný geride kalan sezonda kazanan Terim, bu sezonu da þampiyon tamamlanmasý halinde rekorunu geliþtirecek. Fatih Terim, lig tarihinde en fazla þampiyonluk yaþayan teknik direktörler sýralamasýnda 4 þampiyonlukla zirveyi paylaþtýðý Ahmet Suat Özyazýcý'yý geride kalan sezonda geçti.

Takýmda 3 eksik

Portekiz temsilcisiyle Kadýköy'de yapýlan ilk maçta gördükleri sarý kartlarla cezalý duruma düþen Mehmet Topal ve Webo, rövanþta forma giyemeyecek. Sakatlýðý bulunan Meireles de maçta görev alamayacak. UEFA Avrupa Ligi yarý final rövanþ maçýnda Benfica ile karþýlaþacak sarý-lacivertliler, 18 karþýlaþmayla Avrupa'da bir sezonda en fazla maç yapan Türk takýmý olacak. Rekoru elinde bulunduran Galatasaray, UEFA Kupasý'ný kazandýðý 1999-2000 sezonunda 17 maç yapmýþtý.

Avrupa’da 186’ncý randevu

Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde yarý final oynayan "Sarý Kanaryalar", Benfica karþýsýnda 186. Avrupa kupalarý maçýna çýkacak. Fenerbahçe, geride kalan 185 maçta 66 galibiyet, 36 beraberlik, 83 yenilgi aldý. Rakip fileleri toplam 232 kez havalandýran sarý-lacivertliler, kalesinde 284 gol gördü.

Kozu deplasman performansý

Benfica ile tarihi maça çýkacak sarý-lacivertlilerin, rakibine karþý en büyük kozu, Avrupa kupalarýnda son dönemdeki deplasman performansý olacak. "Sarý Kanarya"

Avrupa arenasýnda çýktýðý son 6 maçýn 4'ünü kazandý, 2'sinde berabere kaldý. Rakip sahalarda 94'üncü maçýna çýkacak Fenerbahçe, bu maçlardan 22'sini kazandý, 54 kez kaybetti, 17 maçta da sahadan beraberlikle ayrýldý.

“Kocaman” baþarý

Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 13 maçta sadece 1 kez yenilgi yüzü gördü. Kocaman yönetiminde Avrupa arenasýnda 22'nci maçýna çýkacak sarý-lacivertliler, 21 maçta 9 kez kazandý, 8 beraberlik yaþadý, 4 kez yenildi.


www.diyarbakiryenigun.com

2 M AY I S 2 0 1 3 PERÞEMBE Yýl: 5 - Sayý : 1932 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Piþkin Haber Müdürü: Þehmus Orhan Sayfa Editörü: Nurullah Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Aðrý Daðý eteklerinde piknik þenliði IÐDIR-Geçtiðimiz yýl kaçýrma olaylarýnýn yaþandýðý, operasyonlarýnýn sýklýkla yaþandýðý Aðrý Daðý'nýn Iðdýr rotasýnda bulunan 2 bin 100 rakýmlý Korhan Yaylasý'nda Iðdýr Özel Ýdaresi tarafýndan yaptýrýlan daðcýlýk evi ve piknik alnýnda Iðdýr Valiliði'nce "Aðrý Daðý Korhan Yaylasý Piknik Þenliði" düzenlendi. Þenlikte protokol üyeleri, vatandaþlarla birlikte halay çekti. Iðdýr Valisi Ahmet Pek, etkinliðin Korhan Yaylasý'nda düzenlenmesinin önemli olduðunu belirterek, "Aðrý Daðý'nýn Korhan Yaylasý hem isim olarak çok bilinmesi, hem de Aðrý Daðý eteklerinde yer alan önemli bir yayladýr. Halkýmýz burada piknik yapmak ve doðanýn tadýný çýkarmak için talepte bulunuyorlardý. Þehirde olumsuzluklar yerine Iðdýr halký olarak burada piknik yapmaya geldik. Devlet kurumlarý, vatandaþlarýmýz, sivil toplum kuruluþlarýmýz bu alana gelerek, burada doðanýn tadýný çýkarýyoruz. Burada baharýn ilk gününü kutladýk" dedi.

Iðdýr Valiliði, bir zamanlar çatýþma bölgeleri olan Aðrý Daðý'nýn eteklerindeki Korhan Yaylasý'nda bir þenlik düzenledi

diyarbakir yenigun gazetesi 2 mayıs 2013  

diyarbakir yenigun gazetesi 2 mayıs 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you