Page 1

Barýþ ve kardeþlik için dua ettiler...

Suriyeli sýðýnmacýlara ücretsiz tedavi imkaný

DÝYARBAKIR ve ilçelerinde yüzlerce yurttaþ Sivil Cuma namazýnda saf tuttu. Kürtçe okunan hutbelerin ardýndan Cuma namazýný kýlan yurttaþlar, barýþ, kardeþlik ve beraberlik için dua etti. BÖLGE 14

DÝYARBAKIR’daki özel bir hastane, ülkelerindeki olaylardan kaçarak kente yerleþen tüm Suriyeli sýðýnmacýlara ücretsiz tedavi hizmeti verecek. 4’te

2 ÞUBAT 2013 CUMARTESÝ FÝYATI: 25 KRÞ.

Gebe hayvanlara ultrasonlu takip

06

Kadýnlara Kürtçe saðlýk eðitimi DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi, Baðlar Belediyesi Ana Çocuk Saðlýk Merkezi ve EPÝDEM öncülüðünde Yeniþehir'e baðlý mahallelerde kadýnlara Kürtçe saðlýk eðitimi verildi. Eðitimlerin içeriðine yönelik açýklama yapan Dr. Özlem Sezgin Anlý, çalýþmayý tüm Diyarbakýr'da yaygýnlaþtýracaklarýný söyledi. 7’de

www.diyarbakiryenigun.com

Diyarbakýrspor’da iþlem tamam

22

Büyükþehir, Siirt’e kilitlendi

21

‘BARISI DiLEYiN’ Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Ulusal Gençlik Parlamentosunun düzenlediði toplantýya katýlarak, herkesten barýþ dilemesini istedi

Doðrudan demokrasi... DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi, Diyarbakýr Kent Konseyi ve Gençlik Meclis'inin daveti üzerine Ulusal Gençlik Parlamentosu kuruluþunun 10'uncu yýlýnda Diyarbakýr'da toplandý. Diyarbakýr Yerel Gündem 21 Kent Konseyi Baþkaný ve Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, “Bu katýlýmcý demokrasi açýsýndan kat edilmiþ önemli bir aþamadýr. Temsili demokrasiden giderek doðrudan demokrasiye doðru bir yol almamýz gerekiyor” dedi.

“Gezin ve barýþý dileyin” GENÇLERE Diyarbakýr'ý gezmelerini öneren Baydemir, þöyle konuþtu: "Diyarbakýr'ý adým adým gezin. Dört Ayaklý Minare'nin altýndan geçin. Ve geçerken dilekler tutun. Dileklerinizden bir tanesi de barýþ olsun. Dört Ayaklý Minare'den Ortadoðu'nun en büyük kilisesi olan Surp Giragos Kilisesi'ne mutlaka uðrayýn. Oradan da Keçi Burcu'na çýkýn. Hevsel Bahçeleri'nin seyrine daldýðýnýzda ülkenin geleceðinin aydýnlýk ve umut olduðunu görme imkanýna sahip olacaksýnýz." 13’te

perde arkasý

5’te

Nefret Suçulusu Sistem Partileri (2) Necat ORHAN

3 bin 620 çocuk cezaevinde... ADALET Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü, Ocak itibariyle cezaevlerindeki verileri açýkladý. Verilere göre, 28 Ocak itibariyle cezaevlerinde 138 bin 16 tutuklu ve hükümlü bulunuyor, bunlardan 3 bin 620'si ise çocuk. 5’te

Kadýn polisi gasp ettiler DÝYARBAKIR Merkez Baðlar ilçesi Ceza 2 daki evi üst köþe mevkiinde 17 yaþlarýn kapkaççý, alýþveriþ yapan kadýn polisin u aðzýný kapatarak elindeki cep telefonun ini izler rak kaça an gasp etti. Karanlýkt a kaybettiren kapkaççýlarýn yakalanmasýn ðü ürlü yönelik Diyarbakýr Enmiyet Müd ekipleri, çalýþma baþlattý. GÜNCEL 03


2

SAÐLIK

2 Þubat 2013 Cumartesi

Hepatit B oraný yüksek YYÜ Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, onlarca kistatik hastasý üzerinde yaptýklarý araþtýrma sonrasýnda, bölgede özellikle koyun yetiþtiricilerinde normalin 3 katý hepatit B olduðunu tespit ettiklerini söyledi

VAN Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, 2 yýl boyunca "kistatik" hastalarýnda karaciðer sirozu ve kansere neden olan Hepatit B sýklýðýný araþtýrdýðýný belirterek, "Onlarca hasta üzerinde yaptýðým araþtýrma sonrasýnda, bölgede özellikle koyun yetiþtiricilerinde normalin 3 katý daha fazla oranda Hepatit B olduðunu tespit ettik" dedi.

Araþtýrma dünyada ilk

Araþtýrmasýnýn dünyada ilk olduðunu belirten Doç. Dr. Dülger, bölgede koyun yetiþtiriciliðinin yoðun bir þekilde yapýlmasýndan yola çýkarak çalýþmaya baþladýklarýný söyledi. Kistatik hastalýðýnýn bir karaciðer hastalýðý olduðuna ve koyunlardan ilk önce köpeklere, ardýndan da çeþitli yollarla insanlara bulaþtýðýna dikken çeken Doç. Dr. Dülger, "Bölgemizde koyunlardan dolayý bulaþan en önemli hastalýklardan birisi kistatik hastalýðýdýr ancak þimdiye kadar kistatik has-

E vitamini eksikliði kýsýrlýk nedeni! Birçok nedenden kaynaklanan kýsýrlýkta beslenmenin de etkili olduðunu belirten Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, sorunda E vitamini eksikliðinin de rolü olabileceðini vurguladý ÝSTANBUL - 1989 ile 2005 yýllarý arasýnda ve 26 bin kiþi üzerindeki çalýþmada ortalama sperm sayýsýnýn %30 azaldýðý gözlenmiþti. Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, sperm sayýsýndaki azalmada saðlýklý ve doðal beslenmeden uzaklaþmanýn da etki olduðunu söyledi. Tutar, özellikle an-

talarý üzerinde bu tür bir araþtýrma yapýlmadý. Araþtýrmamýzýn amacý kistatik hastalarýnda karaciðer sirozuna ve kansere neden olan Hepatit B sýklýðýný ortaya çýkarmaktý. 2 yýllýk çalýþma sonrasý kistatik hastalarýnda Hepatit B sýklýðýnýn normale göre 2-3 kat daha fazla olduðunu gördük" dedi.

tioksidan içeriði yüksek besinlerin hamilelik þansýný artýrdýðýný belirtti ve þunlarý aktardý: "Bir araþtýrmada kýsýr olmayan erkeklere verilen antioksidan besinlerin sonucunda eþlerinin kýsa sürede gebe kaldýðý gözlenmiþtir. Özellikle antioksidan özellikli besinler vücuda zarar veren oksidatif stresin vücuttan uzaklaþtýrýlmasýnda çok önemlidir. Oksidatif stres ise erkeklerde sperm kalitesini düþürmenin yaný sýra sperm sayýsýnýn da azalmasýna neden olmaktadýr. Antioksidan özellikli olan vitaminler ise E vitamini baþta olmak üzere, A, C, B vitaminleridir. Baþka bir çalýþmada da E vitamini ve çinkoyu yeterli düzeyde alan erkeklerin eþlerinin gebe kalma þansýnýn dört kat arttýðý gözlenmiþtir."

Tüketilmesi gereken besinler

"Harvard üniversitesinde yapýlan bir çalýþmada gebe kalma ile tüketilen be-

Hijyen þart

Elde edilen sonuçlarýn

ardýndan hastalýðý önleme yöntemlerini de belirlediklerini anlatan Dülger, "Özellikle çiftçilikle uðraþan köylülerin Hepatit B açýsýndan daha iyi araþtýrýlmasý gerektiðini belirledik. Çiftçi grubuna özel olarak Hepatit B taramasý yapýlmalý. Çünkü bu hastalýk hayvanlara temasla ve hayvansal ürünlerden de bulaþabiliyor. Öncelikle kesilen hayvanlarýn iç organlarýnýn

sin arasýnda ciddi bir baðlantý olduðu saptanmýþtýr" diye konuþan Diyetisyen Tutar, özellikle folik asit ve yaða vurgu yaparak þunlarý söyledi: "Özellikle folik asit kullanýlan beslenme programýnda meyve, sebze ve kurubaklagilleri ihmal etmeyen kadýnlarýn hamile kalma oranlarýnýn ciddi anlamda arttýðý gözlenmiþ. Yaðlar gebe kalmak için en önemli besin gruplarýndan biridir. Ýçerisinde bulunan E vitamini sayesinde doðru kullanýldýðýnda olumlu sonuçlar doðururken margarinler gibi trans formata getirildiklerinde olumsuzluklar baþ gösterebilir. Ayrýca kýzartýlmýþ yaðda trans yað asiti artýþý olduðu unutulmamalýdýr.

Bunlarý yapmayýn!

Özellikle kadýnlarýn gebe kalma þanslarýný arttýrmalarý için kahve tüketiminden mümkün olduðunca kaçýnmalarý gerekir. Ayrýca çok yüksek protein içeriði olan ve sebze tüketimini tamamen ikinci plana

uygun þekilde dezenfekte edilerek saklanmasý gerekiyor. Uzun süren kýþ aylarýnda içerde kalan hayvanlarýn aðýllarýnýn daha hijyenik olmasý þarttýr. Ayrýca insanlar evlerinde de bu hastalýktan korunmak için özellikle tükettikleri sebzeleri daha iyi dezenfekte etmeli, hatta yemeden önce sebzeleri 5 dakika sirkeli suda bekletmeli" dedi. (ÝHA)

atan beslenme programlarý uygulamamalý. Uyku problemi çeken kadýnlarýn, vücuttaki melatonin seviyesini arttýrarak uyumayý saðlayan ilaçlarý kullanmamalarý önemli. Ayrýca alkol de gebelik þansýný azaltan en önemli etkenlerden biri."

‘E vitamini libidoyu yükseltiyor’

E vitamininin antioksidan özelliði ile kýsýrlýk riskini azalttýðýný söyleyen Tutar'a göre E vitamini hormon seviyesini yükseltiyor ve libidoyu olumlu etkiliyor: "Ayrýca diðer antioksidan özelliði olan C vitamini ve selenyum içeriði yüksek olan besinler ile birlikte vücuda alýnmasý daha güçlü bir etki gösterecektir. Tüm antioksidanlar vücut için önemli olsa da cinsellikte E vitamininin ayrý bir özelliði vardýr. E vitamininin büyük kýsmý, alfa d-tocopherol yani Latincede üremek ve doðurganlýk anlamýna gelmektedir. Özellikle damar

týkanýklýðýna baðlý olarak yaþanan kýsýrlýk probleminde E vitamini damar yüzeyini temizler ve kan dolaþýmýnýn artmasýný saðlar. Bu þekilde cinsel faaliyetleri kolaylaþtýrýr. Ayrýca E vitamini libido seviyesini yükseltir. Unutulmamasý gereken diðer bir önemli konu ise çinko ile E vitamini bir arada alýndýðýnda hormon seviyesi yükselir ve üreme bezlerinin iþlevi artar"

‘Yaðlarý karýþtýrarak kullanýn’

En iyi E vitamini kaynaklarýnýn ayçiçeði, mýsýrözü, pamuk yaðý, fýndýk, badem, ceviz ve susam olduðunu vurgulayan Tutar, yað tüketimi ile ilgili olarak da "Evlerde kullanýlan yaðlar sabit olmamalý. Sürekli ayný yaðý kullanmak yerine ayçiçeði yaðý, mýsýrözü, fýndýk yaðý gibi yaðlarý karýþtýrarak tüketmek, hem tüm yað asitlerini almayý saðlayacak hem de kýsýrlýk gibi bir problemi yaþama riskini azaltacaktýr" dedi.


3

GÜNCEL

2 Þubat 2013 Cumartesi

Kadýn polisi gasp ettiler Baðlar Ýlçesi Cezaevi üst köþe mevkiinde alýþveriþ yapan bir kadýn polisin cep telefonunu önceki gün akþam saatlerinde kapkaççýlar tarafýndan gasp edildi. Karanlýktan faydalanarak izlerini kaybettiren kapkaççýlarý yakalamak için emniyet güçleri çalýþma baþlatýldý

Van’da intihar giriþimi! VAN - Yüzüncü Yýl Üniversitesi'nde (YYÜ) okuyan genç bir kadýnýn intihar giriþiminde bulunduðu iddia edildi. Dursun Odabaþý Týp Merkezi'ne kaldýrýlan kadýnýn saðlýk durumunun iyi olduðu belirtildi. Yüzüncü Yýl Üniversitesi'nde (YYÜ) okuyan ve soyadý öðrenilemeyen B. isimli genç kadýnýn intihar giriþiminde bulunduðu iddia edildi. Kredi Yurtlar Kurumu'na baðlý Kýz Öðrenci Yurdu'nun 5'inci katýndan atladýðý belirtilen genç kadýnýn kampusta bulunan Dursun Odabaþý Týp Merkezi'ne kaldýrýldýðý bildirildi. Ziraat Fakültesi son sýnýf öðrencisi olduðu belirtilen kadýnýn durumunun iyiye gittiði öðrenildi. (DÝHA)

DÝYARBAKIR'da iki kapkaççý alýþveriþ yapan kadýn polisin aðzýný kapatarak telefonunu gasp etti. Edinilen bilgilere göre olay, önceki gün akþam meydana geldi. 17 yaþlarýndaki 2 kapkaççý, Baðlar ilçesi Cezaevi üst köþe mevkiinde alýþveriþ yapan kadýn polisin aðzýný kapatarak elindeki cep telefonunu gasp etti. Ýsmi açýklanmayan kadýn polisin '155 Polis Ýmdat'tan yardým istemesi üzerine bölgeye ilgili timler sevk edildi. Diyarbakýr Emniyet Müdürü Recep Güven'in talimatý üzerine polisler, Huzurevleri, Turgut Özal Bulvarý, Bayýndýrlýk, Seyrantepe, Diclekent bölgelerini çembere alarak þüpheli þahýslarý aradý. Karanlýktan kaçarak izlerini kaybettiren kapkaççýlarýn yakalanmasýna yönelik çalýþmalar baþlatýldý. (ÝHA)

FOTO: ARÞÝV

Silvan’da kumarhaneye baskýn DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde, kumar oynatýlan bir kafeye operasyon düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, 1 hafta önce Selahattin Mahallesi 501. So-

kak'ta, Silvan Emniyet Müdürlüðü'nün yaptýðý çalýþmalar sonucunda kafe olarak kullanýlan mekanda kumar oynatýldýðý tespit edildi. Þahýslarýn kumar oynadýðý

zamaný tespit etmek, þahýslarý suçüstü yakalamak maksadýyla gerekli çalýþmalar baþlatan güvenlik güçleri, kumarhaneye baskýn düzenledi.

Operasyonda kumar oynayan þahýslardan R.A., R.A., O.A., K.A. ve K.M. isimli þahýslar gözaltýna aldý. Olayla ilgili soruþturma devam ediyor. (ÝHA)

Yüksekova’da tüp patlamasý: 3 yaralý HAKKARÝ - Yüksekova'da bir evde mutfak tüpünün patlamasý sonucu evde bulunan 3 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre ilçe merkezine 5 kilometre uzaklýkta bulunan Güçlü köyünde Öner Ailesine ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle mutfak tüpü patladý. Meydana gelen olayda evde bulunan Ayþe Öner, Kibar Öner ve Hekim Öner yaralandý. Yaralýlar çevredekiler tarafýndan Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Yaralýlarýn durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi. Olayla ilgili inceleme baþlatýldý.

Ýdil’de kuyumcu soyuldu ÞIRNAK- Ýdil'de Cuma namazýný fýrsat bilen hýrsýzlar, kuyumcu dükkanýný soydu. Þýrnak'ýn Ýdil ilçesinde çarþý merkezinde kuyumcu dükkaný soyuldu. Karaaslan Kuyumculuk dükkanýnýn sahibi Sadýk Narçin'in Cuma namazý için dükkandan ayrýlmasýyla hýrsýzlar dükkanýn arkasýndaki sokakta devam eden inþaattan duvarý delerek, soygunu gerçekleþtirdi. Namazdan dönen Narçin'in durumu fark etmesiyle çok sayýda polis dükkanýn içerisinde ve çevresinde inceleme yaptý. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptýðý ilk incelemelere göre, yaklaþýk 10 kilogram altýn ve yüklü miktarda nakit para çalýndý. Güvenlik kamerasý ve alarm sistemi bulunmayan iþyerinin soyulmasýna iliþkin çevresindeki güvenlik kameralarýnýn görüntüleri incelemeye alýndý. (DÝHA)


4

GÜNDEM

2 Þubat 2013 Cumartesi

Suriyeli sýðýnmacýlara ücretsiz tedavi Diyarbakýr'daki özel bir hastane, ülkelerindeki olaylardan kaçarak Diyarbakýr'a yerleþen tüm Suriyeli sýðýnmacýlarýn tedavilerini üstlendi. Bir hamile kadýnýn da aralarýnda bulunduðu Suriyeli 3 ailenin tedavisine baþlandý

DÝYARBAKIR'daki özel bir hastane, ülkelerindeki olaylardan kaçarak Diyarbakýr'a yerleþen tüm Suriyeli sýðýnmacýlara ücretsiz tedavi hizmeti verecek.

Merkez Baðlar ilçesinde hizmet veren ve Suriyeli sýðýnmacýlarýn tüm muayene ve tedavilerini üstlenen Özel Baðlar Hastanesi'nde, aralarýnda hamile bir kadý-

Diyarbakýr’da 77 hükümlü tahliye edildi DÝYARBAKIR E ve D tipi ile yarý açýk cezaevinden 77 hükümlü tahliye edildi. Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun'da Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayýmlanmasýnýn ardýndan Diyarbakýr E ve D tipi ile yarý açýk cezaevlerinden 77 tahliye oldu. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakýr'daki cezaevlerinden 1'i hasta toplam 250 mahkumun tahliye edileceði öðrenildi.

nýn da bulunduðu Suriyeli 3 ailenin tedavisine baþlandý.

'Ücretsiz saðlýk hizmeti'

Hastane koordinatörü uzman doktor Turan Odabaþý, yaptýðý açýklamada,

Suriyeli sýðýnmacýlarýn saðlýk hizmetine ihtiyaç duyduklarý yönündeki beyanlarý ile hastaneye baþvurmalarýnýn ardýndan gereken saðlýk hizmetlerini ücretsiz vermeye baþladýklarýný söyledi. Sosyal sorumluluðun bir gereði olarak Suriyeli tüm sýðýnmacýlara ücretsiz saðlýk hizmeti verme kararý aldýklarýný ifade eden Odabaþý, ''Ýhtiyacý olan tüm Suriyeli sýðýnmacýlara yatak ve ameliyathane kapasitemiz elverdiði sürece ücretsiz saðlýk hizmeti vereceðimizi beyan ediyoruz. Hastane olarak böyle bir destek sunacak olmanýn gururunu yaþýyoruz'' dedi.

‘Sýðýnmacýlara check up’

Odabaþý, hastaneye baþvuran biri hamile 3 aileye check up yapýldýðýný, bu

kapsamda tespit edilen hastalýklarýna iliþkin uygun tedavinin programlandýðýný söyledi. Bu arada, hastanede tedaviye alýnan hamile Emire Abdullah'ýn (35) eþinin, Suriye'de 8 ay önce iþe gitmek için evden çýktýktan sonra bir daha kendisinden haber alýnamadýðý öðrenildi. Eþinin kaybolmasýnýn ardýndan 4 çocuðuyla Türkiye'ye kaçarak Diyarbakýr'a yerleþen Abdullah'ýn, doðumuna kýsa bir süre kaldýðý, baþvurduðu hastanede tedavisine baþlandýðý belirtildi. Suriyeli sýðýnmacýlardan Ayþe Ali'nin ise (52), hastanenin nöroloji kliniðinde muayenesi yapýlýrken gözyaþlarýna hakim olamadýðý görüldü. Öte yandan Suriyeli sýðýnmacýlar kameralara görüntü vermekten kaçýndý.

Silvan’da dolmuþçular iþ yapamamaktan þikayetçi DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde yolcu taþýyan dolmuþçular iþ yapamamaktan þikayetçi olduklarýn dile getirdi. Diyarbakýr-Silvan arasýnda yolcu taþýmacýlýðý yapan dolmuþçular karýn tokluðuna çalýþtýklarýný belirtip, bu yüzden sigorta paralarýný dahi ödeyemediklerini söyledi. Kýþ mevsiminin gelmesiyle birlikte iþlerinin daha çok sekteye uðradýðýný belirten Silvan Minibüsçüler Kooperatifi Baþkaný Hamit Karadeniz "Kýþ mevsiminin gelmesiyle birlikte iþlerimiz daha da azaldý. Yolcu taþýma paralarýnýn az olmasý sebebiyle birçok dolmuþçumuz evlerine ekmek götüremiyor. Bu durumun bir an önce çözüme kavuþturulmasýný istiyoruz" dedi. (ÝHA)


NECAT ORHAN PERDE ARKASI

Nefret Suçulusu Sistem Partileri (2)

necat.orhan@web.de

5

GÜNDEM

2 Þubat 2013 Cumartesi

Son yýllarda spor karþýlaþmalarýnda görülmekte olan ýrkçýlýða karþý, seyircilerin ve halkýn duyarlýlýðýnýn ve bilincin arttýrýlmasýna yönelik projeler uygulanmaktadýr. Irkçý, Ýnsan ýrklarýnýn renk ve fiziki þekil esas alýnarak birbirlerinden üstünlüðünü temel alan Irkçýlýk felsefesini benimsemiþ kiþilere verilen addýr. Irkçý insanlarýn göstermiþ olduðu bu tutuma ise "ýrkçýlýk" adý verilmektedir. Bu da suçtur. Diðer adý milliyetçiliktir. Irkçýlýk genel olarak çeþitli insan ýrklarý arasýndaki biyolojik farklýlýklarýn kültürel veya bireysel meseleleri de tayin etmesi gerektiðine ve doðal sebeplerle bir ýrkýn (çoðunlukla kendi ýrkýnýn) diðerlerinden üstün olduðuna ve diðerlerine hükmetmeye hakký olduðuna duyulan inanç veya bu deðerleri kabul eden doktrindir. Ortaya çýkýþ nedenleri arasýnda çoðunlukla ekonomik nedenleri olmasý yaný sýra düþünsel nedenlere de dayanmaktadýr. Irkçýlýk terimi çoðunlukla, kendi etnik kültür deðerlerini tek kriter olarak belirlemek (etnik merkeziyetçilik), farklýlýk korkusu (zenofobi), ýrklar arasýnda bir-

leþmelere ve iliþkilere karþýtlýk ve milliyetçilik gibi kavramlarý da anlatýyor olabilir. Irkçýlýk, sosyal ayrýmcýlýðý, ýrklar arasýnda fark gözetilmesini ve soykýrýma kadar varabilen þiddeti haklý göstermektedir. Irkçýlýk genel hatlarýyla incelendiðinde kendi kanýný taþýyan, ayný dili konuþan, ve ayný soydan gelenlerin baþka soylardan gelenleri aþaðýlamasý olarak algýlanýr. ** Milliyetçilik, ulusçuluk ya da nasyonalizm, kendilerini birleþtiren dil, tarih veya kültür baðlarýndan bir üstyapý oluþturabilmiþ sosyal birikimlerin adý olan millet veya ulus olarak tanýmlanan bir topluluðun yaþama ve ilerleme ülküsünün toplumlarýn ve insanlýðýn geliþmesini saðladýðýna inanan görüþtür. ''Bismarck'ýn "demiri" (kýlýç) bütün dertlere derman, yeni ýrk yaratmada yoldu. Müslümanlýðý, yani Türklüðü kabul etmeyen Yunanlýlar (Rumlar), Bulgar, Arnavut ve Yahudiler darmadaðýn edildi. Canýný seven kaçýp kurtuldu. Kürtler namlu ile ateþ arasýna sýkýþtýrýldý. Daraðaçlarýnýn gölgesi ile kýzgýn namlular arasýnda sesleri, seda ve kelimeleri,

baþtanbaþa kültürleri, insan olarak var olmalarý yasaklandý.'' Tek partili sistem ve CHP'den sonra gelenler, onun ilkelerine yeminle baðlý kaldýlar. Irkçý doðrultuyu aynen sürdürdüler. Bu yasaklar çemberi kýrýlamadý, Kürtlerin kiþiliðinde insanlýðý yaktýlar. Yangýn hala yayýlarak devam ediyor. Yalnýz Misak-i Milli sýnýrlarýnda deðil güney sýnýr ötesi ateþ topu olmuþ durumda. 20 milyon Kürtle birlikte, diðer halklarýn çocuklarý okullarda "ne mutlu Türküm" diye baðýrtýlýp, var olmalarý Türke armaðan ediliyor. Dað taþ bu parolalarla devlet eliyle donatýlýyor.Ders kitaplarý bunlarla beyin yýkamacýlýðýna gidiliyor. Sokakta Kürtçe þarký mýrýldanan genç linç ediliyor. Ana dilini, kimliðini, kiþiliðini talep eden Kürt, giyim tarzý olan kefiye, þalvar, kofu, baðlayan terörist diye tutuklanýyor. Dinci AKP, ýrkçý ateþi besleyip ''yeþil faþizm'in meþalesini gözlere sokmaya çalýþýyor. AKP, CHP'nin ýrkçý yolunun yolcusu, inþa ettiði cehennemin bekçisi ama Kürtleri kandýrýp oylarýný

çalmaya, yaðmalamaya çýktýðýnda "insanlýk bende" naralarý atýyor, "Kürdün, 'Kürdüm' demesini, dilini konuþmasýný serbest ettim" diye övünüyor. BARIÞ zýlgýtlarýyla boy gösteriyor. Memleket, Altan Tan'ýn deyimi il meclisi ve yaþayanlarýnýn ¾'ü bu zihniyeti taþýmakta. Parlamentoda siyaset yapma fýrsatý bulabilen kadýn sayýsý bu denli nadirken; bir kadýn vekile yönelik yazý yazmak istemezdim doðrusu. Ama CHP'li Güler' Hatun tek kelime ile "cazgýr ve arsýz, pervazsýzlýk" diye nitelendirilebilecek olan sözlerini sadece geçen yazýmda vurguladýðým susma duvarlarýný zorladýðý için, yalnýz tarihe havale etmek de olmazdý. Çünkü bu coðrafyada yaþanan acýnýn müsebbibi bu bakýþ açýsý ve o bakýþ açýsýnýn savunucularýdýr. Kürt, Alevi, Ezidi, Ermeni, Arap... vs halklarýna artýk bu dayatmayla gelmesin kimse. Bu coðrafyanýn tüm halklarýnýn eþit, özgür ve demokratik birliði için, nicedir herkesi farklýlýðýyla beraber kapsayan bir çatý, demokratik özerk bir halk sistemi inþasý gerek. Aksi bir barýþ ortamý olasý deðildir.

3 bin 620 çocuk cezaevinde tuklu kadýn hükümlü sayýsý ise 52. Verilere göre, 21-39 yaþ arasýnda cezaevlerinde toplam 87 bin 127 tutuklu hükümlü var. 80 yaþýn üstünde kadýn tutuklu bulunmazken, 18 erkek tutuklu bulunuyor. Yine hüküm giymiþ tutsaklardan sadece 2 kadýn var iken, 89 hüküm giymiþ erkek bulunuyor.

Okuma yazma bilmiyorlar

Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü, Ocak ayý itibariyle cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayýsýný açýkladý. Verilere göre, 28 Ocak itibariyle cezaevlerinde 138 bin 16 tutuklu ve hükümlü bulunuyor, bunlardan 3 bin 620'si ise çocuk

ADALET Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü, Ocak itibariyle cezaevlerindeki verileri açýkladý. Verilere göre; 142 bin 592 kiþilik kapasitesi bulunan Türkiye cezaevlerinde 138 bin 16 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bunlardan 32 bin 314 kiþi tutuklu iken, 105 bin 702 kiþi ise hükümlü. Tutuklulardan 30 bin 706'sý erkek, bin 608'i ise kadýn. Hüküm giyen

105 bin 702 kiþiden 100 bin 743'ü erkek, 4 bin 959 ise kadýn.Verilere göre; cezaevlerinde 12-17 yaþ arasý bin 617 çocuk tutuklu bulunuyor. Bu tutuklulardan bin 582'si erkek çocuk, 35'i ise kadýn. 12-17 yaþ arasý hüküm giymiþ çocuk sayýsý ise 386 kiþi. Bunlardan 369'u erkek çocuk, 17'si ise kadýn çocuk. 12-17 yaþ arasý hükümlü erkek çocuk sayýsý bin 951 iken tu-

Verilere göre; cezaevlerinde okuma yazma bilmeyen 794 tutuklu bulunurken, 3 bin 625'te hükümlü bulunuyor. Eðitim durumlarýna göre; cezaevlerinde en çok kalan tutuklu kategorisini ilkokul mezun grubu oluþturuyor. Ýlkokul mezunu kiþilerden bin 439 kiþi tutuklu iken, yine 56 bin 242 hükümlü bulunuyor. Lise veya dengi meslek okulu mezunu olan kiþilerden 555 kiþi tutuklu iken, 22 bin 590'ný ise hüküm giymiþ durumda. Cezaevlerinde yüksel lisan mezunu olan 7 tutuklu bulunurken, hüküm giymiþ 47

yüksel lisan mezunu bulunuyor. Doktora mezunu 2 tutuklu cezaevinde bulunurken, hüküm giymiþ doktora mezun sayýsý ise 24.

Periyodik yükseliþ

2000 yýlýnda cezaevlerinde 49 bin 512 kiþi var iken; bu sayý 2001'de 55 bin 609, 2002'de 59 bin 429 kiþi, 2003'te 64 bin 296'ye çýktý. 2004 ile 2005 yýllarý arasýnda tutuklu ve hükümlü sayýsýnda bir düþüþ görülüyor. 2004'te tutuklu sayýsý 57 bin 930 kiþi iken, 2005'te bu oran 55 bin 870'e düþmüþ. Tutuklu sayýsýnda en büyük artýþ 2007'den sonra kendini gösteriyor. 2007'de tutuklu sayýsý 90 bin 837 kiþi, 2008'de 103 bin 325 kiþi, 2009'da ise bu sayý 116 bin 340 olduðu görülüyor. 2010'da da tutuklu sayýsýnda bir azalma olmazken oranýn sürekli arttýðý bir gerçek. 2010'da tutuklu sayýsý 120 bin 814 kiþi, 2011'de 128 kiþi olduðu verilerde görülüyor. (DÝHA)


6

GÜNDEM

2 Þubat 2013 Cumartesi

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Þube Müdürü Hamdullah Güven, “Cihaz ile gebe hayvanda oluþabilecek hastalýklar tespit edilerek, yavrunun saðlýklý geliþimi için anormalliklerin önüne geçilmesi saðlanýyor” dedi

Gebe hayvanlara ultrasonlu takip DÝYARBAKIR - Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnca uygulanan Sosyal Dönüþüm ve Suni Tohumlama Projesi kapsamýnda, döllendirilen gebe hayvanlar ultrason cihazý ile takip ediliyor. Diyarbakýr Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðünce bölgeye kazandýrýlan yüksek çözünürlüklü son teknolojik özelliklere sahip ultrason cihazý ile gebe olmadýðý belirlenen hayvanlar suni tohumlama ile döllendirilirken, gebe olanlar ise özel bakýma alýnýyor. Cihaz ile ölü doðumlar önlendiði gibi hayvan ölümlerine yol açan tümöral oluþum ve enfeksiyonlar önceden tespit edilerek uygun tedavi uygulanýyor. Veteriner hekimlerce gerçekleþtirilen ultrason muayenesinde 24 günlük gebelikler bile teþhis edilirken, gebe olmadýklarý halde gebe sanýlýp ekonomik kayba neden olan yüzlerce hayvanýn da tespiti yapýlarak yetiþtiricileri bilgilendiriliyor. Bugüne kadar bin 500 sýðýrda gebelik taramasý yapýlan cihaz sayesinde gebe havyan sayýsýnda artýþ saðlanýrken, birçok inekte metrit, ovarium kistleri ve tümöral oluþumlarýn tespiti yapýlarak erken teþhis ile ölümcül sonuçlara yol açabilecek sýkýntýlarýn önüne geçildi.

Ayrý bölümlere alýndýlar

Gelen talep doðrultusunda Bismil ilçesi Karatepe köyüne giden Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðün-

de görevli veteriner hekimler Fatih Korkmaz ve Mehmet Atman, Karatepe Kooperatifi'ndeki 300 ineðin ultrason cihazý ile muayenesini gerçekleþtirdi. Muayene sonunda daha önce suni tohumlama yapýlan ineklerin gebe olup olmadýklarý, normal yoldan gebelik oluþumu ve hayvanlarda iltihap ve kist olup olmadýðýna bakýldý. Uygulama sonunda gebelik teþhisi konulan hayvanlarýn ayrý bölümlere alýnarak uygun bakým ve beslenmeleri, gebe olmayanlarýn uygun tedavinin ardýndan döllendirilmesi, iltihap ve kist oluþumlarý tespit edilenlerin ise tedavilerinin yapýlmasý programlandý.

Bölgede ilk

Veteriner hekim Fatih Korkmaz, yaptýðý açýklamada, Sosyal Dönüþüm ve Suni Tohumlama Projesi kapsamýnda yapýlan tohumlamalarýn saha tespitlerini ultrason cihazý ile yaptýklarýný söyledi. Son teknoloji ile üretilen ve bölgede ilk olan cihaz sayesinde 24 günlük gebeliklerin bile tespitinin söz konusu olduðunu ifade eden Korkmaz, bu muayeneler sýrasýnda metrit, ovarium kistleri ve tümöral oluþumlarla birlikte hayvanýn karnýnda doðmadan ölen yavrularýn bile tespit edildiðini, erken teþhis sayesinde ölümcül sonuçlara yol açabilecek hastalýklarýn önüne geçildiði belirtti.

Sosyal Dönüþüm ve Suni Tohumlama Projesi kapsamýnda döllendirilen hayvanlar ultrason cihazýyla takip ediliyor. Gebe olmadýðý belirlenenlere tekrar suni tohumlama yapýlýrken, gebe olanlar ise özel bakýma alýnýyor ‘Planlý gebelik dönemi’

Korkmaz, gebelik tespit edilen hayvanlarýn ayrý bölümlerde bakým ve beslenmelerinin yapýlmasý gerektiðine dikkati çekerek, ''Gebeliðin 7'nci ayýndan sonra hayvanlar süt verimi için, saðýmýndan kesilerek kuruya alýnýr ve 2 ay dinlendirilir. Özel bakým ve beslenme gruplarýna alýnan hayvanlarýn ultrason cihazý ile doðum vakitleri belirlenir. Cihaz sayesinde artýk habersiz, sürpriz doðumlar olmuyor. Ultrason cihazýnýn kullanýmýndan önce hayvan saðýmdan çýktýðýnda yavrusunun doðup düþtüðüne tanýk olunurdu. Artýk bu manzaralar ya-

þanmýyor. Muayenede gebe olanlar özel bakýma alýnýyor, gebe olmadýðý tespit edilenler ise suni tohumlama ile döllendirildiðinden planlý bir gebelik dönemi söz konusu oluyor'' dedi.

‘Gebe oranýnda artýþ’

Korkmaz, büyük iþletmelerde gebe olmayan hayvanlarýn verim kaybýna neden olduðunu vurgulayarak, gebe olanlarýn takibini yaptýklarýný gebe olmayanlarýn ise programa alýnarak suni tohumlama ile döllendirildiðini söyledi. Suni tohumlama yapýlan hayvanlarý 24 gün sonra da ultrason cihazý ile gebelik muayenesinden geçirdiklerini ifade eden Korkmaz, ''Gebelik oranlarýný artýrmaya çalýþtýðýmýz bu çalýþma ile gebe hayvan oranýnda ciddi bir artýþ saðlandý. Ücretsiz verilen hizmet ile gebelik oranlarýnýn yaný sýra süt verimi de artýrýlarak, ýrk ýslahý ile daha verimli buzaðýlar elde edildi'' diye konuþtu.

‘Ekonomik kayýp’

40 ortaklý Karatepe Kooperatifi Baþkaný Mehmet Latif Ek, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðüne yaptýðý baþvurunun ardýndan çiftliðindeki 300'ü aþkýn hayvanýn ultrason cihazý ile gebelik muayenesinin yapýldýðýný söyledi. Ek, gebe olmayan hayvanlarýn iþletme için ekonomik kayýp olduðunu ifade ederek, ''Ultrason cihazý ile gebe olmayanlar belirlenip tedavileri

yapýldýktan sonra 12 gün içerisinde tohumlamaya baþlandý. Planlý bir gebelik saðlayan bu cihaz, hayvancýlýðýn geliþmesi için son derece faydalý. Bu hizmetin ücretsiz verilmesi de son derece önemli. Aksi taktirde bu hizmetten faydalanma imkanýmýz yoktu'' diye konuþtu.

‘Ýlkel yöntemlere son’

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Hayvan Saðlýðý Yetiþtiriciliði ve Su Ürünleri Þube Müdürü Hamdullah Güven, amaçlarýnýn bölgedeki kültür ýrký ýslahýný gerçekleþtirerek, suni tohumlama sonucu verimi yüksek hayvan ýrklarý yetiþtirmek olduðunu söyledi. Güven, çalýþma kapsamýnda veteriner hekimlerden oluþturduklarý ekiplerin ultrason cihazý ile gebelik muayenesi yaptýklarýný ifade ederek, bu sayede ilkel yöntemlerle gebelik takibinin sona erdiðini belirtti. Yetiþtiricilerin ultrason cihazýna yoðun talep gösterdiðine dikkati çeken Güven, ''Hem gebeliðin takibi hem de suni tohumlama çalýþmasýnda kolaylýk saðlayan cihaz ile gebe hayvanda oluþabilecek hastalýklar tespit edilerek, yavrunun saðlýklý geliþimi için ölü doðum ve oluþabilecek anormalliklerin önüne geçilmesi saðlanýyor. Amacýmýz yavru ölümlerinin önüne geçmek, verimi yüksek ýrklar elde edebilmektir'' diye konuþtu.


2 Þubat 2013 Cumartesi

7

KADIN VE YAÞAM

Kadýnlara Kürtçe saðlýk eðitimi Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, Baðlar Belediyesi Ana Çocuk Saðlýk Merkezi ve EPÝDEM öncülüðünde Yeniþehir'e baðlý mahallelerde kadýnlara Kürtçe saðlýk eðitimi verildi DÝYARBAKIR - Ben û Sen Beyaz Kelebekler Çamaþýr Evi'nde kadýnlara saðlýk eðitimi verildi. Saðlýk eðitimi seminerine, Yeniþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Güler Menteþ Turhallý, Büyükþehir Belediyesi Saðlýk Merkezi'nden Dr. Özlem Sezgin Anlý, Baðlar Belediyesi Ana Çocuk Saðlýk Merkezi çalýþaný Evin Serin, EPÝDEM çalýþanlarý ve çok sayýda kadýn katýldý. Slayt eþliðinde verilen eðitimlerin bir ay boyunca deðiþik mahallelerde sürdürüleceði belirtilirken, eðitimlerin Kürtçe olarak verileceði vurgulandý. Eðitimler hakkýnda kýsa bir açýklama yapan Yeniþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Güler Menteþ Turhallý, bu çalýþma ile hastanelerden yararlanamayan kadýnlarýn saðlýk sorunlarýný çözmeyi amaçladýklarýný söyledi.

Gebelikte gün ýþýðý, göz için de gerekli ANA rahmine ýþýk düþmesiyle bebeðin saðlýklý göz geliþimi arasýnda önemli bir baðlantý olduðu keþfedildi. BBC'nin haberine göre, Amerikalý bilim insanlarýnýn fareler üzerinde yaptýðý araþtýrmada, gebeliklerini tamamen karanlýkta geçiren farelerin bebeklerin gözlerinin geliþiminde bozukluk tespit edildi. Sonuçlarý Nature dergisinde yayýmlanan araþtýrma, çok küçük miktarda ýþýðýn, gözün içindeki damarlarýn geliþiminin kontrol edilmesi için gerekli olduðuna iþaret etti. Araþtýrmanýn sonuçlarýnýn, göz bozukluklarýnýn nedeninin anlaþýlmasýna yardým edeceði umuluyor. California Üniversitesi ve Cincinnati Çocuk Hastanesi Týp Merkezi'nden bilim insanlarý, normalde yapýlanmasý sýrasýnda retinanýn beslenmesine yardým etmek için hiyaloid damar aðýnýn oluþtuðunu, bu damarlarýn daha sonra yok olduðunu, gözde kalmalarý durumunda görüþü engelleyeceklerini söyledi. Bilimciler, hamileliðin tamamen karanlýkta geçirilmesi durumunda bu sürecin yaþanmadýðýný kaydetti.

‘Kürtçe olmasý ilgiyi artýrýyor’

Eðitimlerin içeriðine yönelik açýklama yapan Dr. Özlem Sezgin Anlý da, çalýþmayý tüm Diyarbakýr'da yaygýnlaþtýracaklarýný kaydederek, "Daha önce bu tür eðitimleri köylerde uyguladýk. Þimdi ise tüm Diyarbakýr'da uygulayacaðýz. Hijyen, kadýn üreme saðlýðý, aðýz diþ saðlýðý, idrar yollarý iltihaplanmalarý gibi baþlýklar altýnda kadýnlarý bilgilendirmeye çalýþacaðýz" dedi. Dr. Anlý, kadýnlara verilen saðlýk eðitimlerinin Kürtçe verilmesinin ilgiyi artýrdýðýný belirterek, "Eðitimlerimize katýlan kadýnlarýn büyük çoðunluðu Kürtçeyi daha iyi bilmektedirler. Bizler de bu durumu göz önüne alarak eðitimleri yoðunluklu olarak Kürtçe veriyoruz. Eðitimi Kürtçe verdiðimiz için kadýnlar yoðun ilgi göstermektedirler" diye konuþtu. (DÝHA)

Kadýnlar Viranþehir’de buluþacak Viranþehir'de 3 Þubat'ta yapýlacak olan mitinge iliþkin konuþan BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan, Viranþehir Kaymakamlýðý'nýn 20 Þubat tarihine kadar ilçede tüm eylem ve etkinlikleri yasaklandýðýný kaydederek, yaptýklarý görüþmeler sonucunda 3 Þubat'ta kadýn buluþmasý gerçekleþtireceklerini söyledi

ÞANLIURFA - Viranþehir'de 3 Þubat tarihinde "Amara'da doðan güneþ, Rojava'yý özgürleþtirecek" þiarýyla gerçekleþtirilecek olan mitinge iliþkin basýn toplantýsý düzenlendi. BDP Viranþehir Ýlçe binasýnda düzenlenen toplantýda konuþan BDP Diyarbakýr Milletvekili Nur-

sel Aydoðan, Viranþehir Kaymakamlýðý'nýn 20 Þubat'a kadar ilçede tüm etkinlikleri yasakladýðýný belirterek, "Kaymakamlýk bize resmi bir yazý ile ilçedeki tüm etkinliklerin 20 Þubat tarihine kadar yasaklandýðýný iletti. Bizler de kaymakamlýkla görüþmeler gerçekleþtirdik.

Miting yerine kadýn buluþmasý yapacaðýz. Suriyeli mülteci kadýnlar aramýzda olacak. Onlar da konuþmalar yapacaklar. Sorunsuz bir þekilde etkinliðimizi gerçekleþtireceðiz. Tüm halkýmýzý davet ediyorum. Pazar günü tüm halkýmýz bizimle olsun" dedi. (DÝHA)


8

POLÝTÝKA

2 Þubat 2013 Cumartesi

BDP Grup Baþkanvekili Pervin Buldan

BDP Batman Milletvekili Ayla Akat

BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ

‘Haber doðru deðil’

BDP Grup Baþkanvekili Pervin Buldan, Adalet Bakaný Sadullah Ergin ile görüþtü. Buldan, “Görüþmede Ýmralý ile ilgili haberi sorduk ve bize bu bilginin kendilerinden aktarýlmadýðýný ve doðru olmadýðýný söylediler” dedi ANKARA - BDP Grup Baþkanvekili Pervin Buldan, Adalet Bakaný Sadullah Ergin ile görüþtü. Görüþmeye iliþkin bilgi veren Buldan, görüþmenin cezaevlerinde yaþanan sorunlara iliþkin olduðunu belirterek, "Cezaevlerinde yaþanan sýkýntýlarý dile getirdik. Tekirdað, Bursa, Muðla gibi birçok cezaevinde yaþanan sorunlar var. Hazýrladýðýmýz raporlarý ve cezaevlerinden gelen mektuplarý kendilerine sunduk. Kendileri de bu konu ile ilgileneceklerini

söylediler" dedi.

‘Yalan haberdir’

Buldan, görüþmede bugün (dün) gazetelerde Abdullah Öcalan ile yapýlmasý planlanan görüþmeye iliþkin yer alan haberlerin de gündeme geldiðini belirterek, "Bu konuyu kendilerine sorduk. Bilginin kendilerinden aktarýlmadýðýný ve doðru olmadýðýný söylediler. Dolayýsýyla bu haber yalan haberdir. Bu tür haberler grup içerisinde bir bölünmeyi ve ayrýþmayý amaçlayan manipülatif haberlerdir. Partimizin

resmi makamlarýnda yapýlmayan hiçbir açýklama doðru deðildir. Dolayýsýyla bu tür haberler süreci sabote etmeye ve milletvekilleri arasýnda ayrýþtýrmayý amaçlayan haberlerdir. Bu tür haberlerin kamuoyu tarafýndan dikkate alýnmamasý gerektiðini düþünüyoruz" deðerlendirmesinde bulundu.

‘Gerçekliði yok’

BDP Batman Milletvekili Ayla Akat ise, "Haberin gerçekliði yok. Bize ulaþan bilgi olmadý. Biz, BDP olarak görüþümüzü

“Barýþ için Ýzmir’de Diyarbakýr gibi sokaða çýksýn”

bildirdik. Eþ baþkanlarýn olduðu bir heyet ile gitmeyi doðru buluyoruz" diye konuþtu. Öte yandan BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ da, twitter hesabýndan, "Ýmralý'da Sayýn Öcalan ile görüþmeye gidecek ikinci heyet haberleri tümden gerçek dýþýdýr. Bize iletilmiþ hiç bir bilgi yoktur. Partimizce açýklama yapýlmadýðý müddetçe bu türden hiç bir habere itibar edilmemesini rica ediyoruz" açýklamasýný yaptý. (DÝHA)

Ýzmir’de bir araya gelen STK ve siyasi parti temsilcileri, barýþ sürecine herkesin katký sunmasý gerektiðini belirterek, “Olmasý gereken þey, Ýzmir’de de insanlarýn Diyarbakýr’daki gibi sokaða çýkmasýdýr” dedi için Barýþ Giriþimi, HDK, BDP Ýzmir Ýl yöneticileri, Afrotürkler Derneði, Devrimci Dostlar Dayanýþma Derneði, TSÝP yönetici ve üyeleri katýldý.

‘Dile dikkat edilmeli’

ÝZMÝR Küçük Millet Meclisi Þubat ayý toplantýsý kapsamýnda genel konu baþlýðý olarak "Ýmralý görüþmelerini", yerel konu baþlýðý olarak ise, "Ýzmir barýþsever mi?" konularýný, Türkan Saylan Kültür Mer-

kezi'nde milletvekilleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile tartýþtý. Toplantýya; CHP Ýzmir Milletvekilli Mehmet Ali Susam, Yeþiller ve Sol Gelecek Partisi Eþ Sözcüsü Arif Ali Cangý, TKP 1920, Yeni Anayasa

Toplantýda konuþan Yeþiller ve Sol Gelecek Partisi Eþ Sözcüsü Arif Ali Cangý, Abdullah Öcalan'a baþlatýlan müzakere sürecini önemsediklerini ifade ederek, "Bu süreç için ne gerekiyorsa yapmaya hazýrýz. Bu süreçte kullanýlan dile dikkat edilmelidir. Paris'te yaþanan katliamý kýnýyoruz. Süreci sabote etmek için yapýldýðýný düþünüyoruz" diye konuþtu. Barýþ süreci

için ciddi bir duyarlýlýðýn hakim olduðunu belirten Cangý, "Bu duyarlýlýk önemlidir. Ölen kim olursa olsun onlarýn, geride kalacak yakýnlarýný rencide etmeyecek bir dil kullanýlmalýdýr. Þiddeti içermeyen, ayrýmcýlýðý körüklemeyen bir dil kullanýlmalýdýr. Bu açýdan CHP Ýzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in Meclis kürsüsünde 'Türk ulusuyla Kürt milletini eþit gördürtemezsiniz" sözleri talihsiz bir açýklamadýr. Bizler, Türkiye'nin batýsýnda barýþýn dilini yükseltmeye kararlýyýz" dedi. Yeni Anayasa için Barýþ Giriþimi Platformu üyesi Ersin Damarsardý ise, Tür-

‘Halklarýn eþitliðine ve kardeþliðine inanýyoruz’ ANKARA - BDP Muþ Milletvekili Sýrrý Sakýk, önceki gün akþam Meclis Genel Kurulu'nda yaþanan tartýþmalara iliþkin Meclis'te basýn toplantýsý düzenledi. Sakýk, Genel Kurul'da yaptýðý konuþmanýn farklý yansýtýldýðýný belirterek, "Biz her türlü ýrkçlýða, ayrýmcýlýða, asimilasyona, baskýya ve zulme maruz kalmýþ bir halkýn temsilcileri olarak asla ýrkçýmilliyetçi bir tutum içerisinde olmadýk, olmayýz. Tam tersine biz her türlü ýrkçýlýðýn ve ayrýmcýlýðýn karþýsýndayýz, buna karþý mücadele veren bir siyasi geleneðe sahibiz. Biz, halklarýn eþitliðine ve kardeþliðine inanýyoruz. Bunun için mücadele veriyoruz" dedi. "Benim Genel Kurul'daki sözlerim, halklara trajedi yaþatan bu katý-tekçi-ýrkçý-milliyetçi ulus devlet yapýsýný savunan zihniyetlere yöneliktir" vurgusunu yapan Sakýk, "Türkler, Kürtler, Araplar, Aleviler, Çerkesler, Lazlar, Rumlar, Sürnayiler, Ezidiler, Romanlar, Balkan ve Kafkas halklarý hep birlikte bu ülkenin renklerini, çoðulcu kültürel yapýsýný oluþturmaktadýrlar. Bizim grubumuz, BDP Blok grubu bütün renkleri, halklarý yansýtmaktadýr. Bir kez daha bu yanlýþ anlaþýlmadan dolayý üzüntülerimi paylaþýyorum, bütün halklarý sevgiyle, saygýyla, kardeþlik duygularýyla kucaklýyorum" diye konuþtu. (DÝHA)

kiye'de yaþayan halkýn çoðunluðunun barýþ istediðini ifade ederek, "Ama Türk tarafýndan gerçekçi bir gösterim yok. Olmasý gereken þey, Ýzmir'de de insanlarýn Diyarbakýr'daki gibi sokaða çýkmasýdýr. Halkýn barýþ dilini konuþup, zorlamaya itmesi gerekiyor" diye belirtti. CHP Ýzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, bu ülkede onuru kýrýlmýþ insanlardan özür dileyerek bu sürecin baþlatýlmasý gerektiðini ifade ederek, "Bu ülkede devam eden savaþta ölümleri anlamak gerekiyor. Bu süreçte sözlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Sürece herkes katký sunmalýdýr. Ben bu meseleyi yaþayanlar kadar bilmiyorum. Ancak baþlatýlan sürecin iyi bir süreç olduðunu düþünüyorum" diye konuþtu. (DÝHA)


9

POLÝTÝKA

2 Þubat 2013 Cumartesi

‘Saldýrý huzuru bozmaya yönelik’ ABD'nin Ankara Büyükelçiliði'ndeki patlamaya iliþkin açýklamalarda bulunan Baþbakan Erdoðan, ‘Bunlar, Türkiye’nin huzuruna yönelik saldýrýlardýr. Bunlara karþý, bir olacaðýz, birlik olacaðýz. Bunlarý açacaðýz’ dedi

Kuzu: ‘Kendi metnimizi getiririz’ TBMM Anayasa Komisyonu Baþkaný Kuzu, yeni anayasa çalýþmalarýyla ilgili, “Hala elmanýn sapý, üzümün çöpü devam ediyorsa kendi metnimizi getiririz” dedi

ÝSTANBUL - Baþbakan Erdoðan, Saðlýk Bakanlýðý kara ambulansý, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) aracý ve ambulans botlardan oluþan 486 araçlýk filonun TÜYAP Fuar Alaný Otoparký'nda düzenlenen hizmete alým törenine katýldý. Erdoðan, burada yaptýðý konuþmada, Ankara'da ABD Büyükelçiliði giriþindeki canlý bomba saldýrýsýna deðindi. Saldýrýyý ''canlý bomba''nýn gerçekleþtirdiðini, güvenlik görevlilerini incelemesinin sürdüðünü söyleyen Erdoðan, "Bir canlý bomba saldýrmak suretiyle orada arzu etmek istemediðimiz bir neticeye sebep oldu. Canlý bomba paramparça olmuþtur. Bir ya da iki vatandaþýmýz orada rahmetli olmuþtur" dedi. Teröre karþý topyekün mücadele verilmesi gerektiðini belirten Erdoðan, ''Bunlar, Türkiye'nin huzuruna yönelik saldýrýlardýr. Bunlara karþý, bir olacaðýz, birlik olacaðýz. bunlarý açacaðýz'' dedi. Baþbakan Erdoðan, ''Baþta terör olmak üzere bugün devam eden bazý sorunlar, sadece ve sadece Türkiye'nin büyümesini engellemeye ve ilerlemesini yavaþlatmaya dönük giriþimlerdir'' diye konuþtu.

‘Yeni Anayasanýn omurgasý çatýldý’

ANKARA - Ulusal bir TV kanalýna canlý yayýn konuðu olan TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Baþbakan'ýn konuyla ilgili açýklamasýnýn muhalefet tarafýndan rest olarak algýlandýðýnýn belirtilmesi üzerine, bunun Türkiye'nin önüne gelmiþ çok önemli bir fýrsat olduðunu ve

siyasette bu fýrsatýn kolay kolay ele geçmeyeceðini söyledi. Çiçek, ''Bu fýrsatý iyi deðerlendirmeliyiz, böyle bir sorumluluðumuz var'' dedi. Çiçek, artýk Türkiye'de yeni bir anayasanýn çok büyük bir kesimin kabul ettiði þekilde zaruret olduðunu söyledi.

TBMM Baþkaný, 1.5 seneye yakýn bir zamandýr 4 siyasi partinin vardýðý mutabakat çerçevesinde bir komisyon kurulduðunu, kendisinin de bu iþin baþkanlýðýný yerine getirmeye çalýþtýðýný hatýrlatarak, ''Bu masanýn dört ayaðý var. 4 siyasi parti bu anayasayý yapacak. Meclis Baþkaný sadece koordinatördür'' dedi.Çiçek, ''pratikte gelinen noktada Mart'a kadar masadan bir uzlaþma çýkmayacaðý aþikar'' ifadesi üzerine, böyle bir peþin hükümle masaya oturulamayacaðýný, çünkü müzakere yapýldýðýný ifade ederek, "Çok kolay bir iþ yapmýyoruz. Onun için herkesin bu iþi biraz sabýrla takip etmesi lazým. Ýþin çok kolay olmadýðýný kabul etmesi lazým'' dedi.

‘Ýlk defa ayrýntýlý görüþ veriyorlar’ ''Komisyonun ne kadar çalýþacaðýna kendisi karar verse daha iyi olmaz mýydý?'' sorusuna da Çiçek, ''Bana göre de çok yanlýþ gözükmüyor. 88 maddenin müzakeresi yapýldý, bunun 30'unda mutabakat var. Bir 30-40 madde ikinci bir müzakere süreci içerisinde daha süratli yapýlabilecektir. 60-70'e yakýn madde üzerinde görüþ birliði var. Dört siyasi parti ilk defa ayrýntýlý görüþ veriyor. Þu ana kadar yargý bölümü dýþýnda ki onu da 5 Þubat'a kadar verecekler. Dolayýsýyla aþaðý yukarý anayasanýn omurgasý, çatýsý büyük ölçüde çatýlmýþ oluyor.'' yanýtýný verdi.

ANKARA - TBMM Anayasa Komisyonu Baþkaný Burhan Kuzu, yeni ana yasa çalýþmalarýyla ilgili gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Baþbakan'ýn açýklamalarýnda söylemeye çalýþtýðýnýn ''bunun ucu açýk gidemeyeceði'' olduðunu belirten Kuzu, ''Burada konu, Mart ayý geldi anayasa bitmek üzere, az bir þey kaldý, 'bir düdük çalýndý, maç bitti anayasa da bitti' deðil. Baþbakan, 'ucu açýk olmaz kardeþim' diyor'' dedi. Muhalefetin rahat olduðunu iddia eden Kuzu, ''Günahýný almayayým da biraz bitmezse de olur modunda çalýþýyorlar'' diye konuþtu. Kuzu, yeni anayasa için sürenin geçen yýlýn 31 Aralýk günü bittiðini anýmsatarak, þöyle devam etti: ''Bu süre bitti. Ek süre istendi, verildi. Bu ek süre 3 ay az, gidiþine bakýlýr, bir iki ay daha verilebilir ama öyle gözüküyor ki bu gidiþle sanki bitmeyecek gibi. Aðýr gidiyor, aksak gidiyor"


10

2 Þubat 2013 Cumartesi

Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Programý DOKUZUNCU BAÞVURU ÇAÐRI ÝLANI Bu Program Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan ortaklaþa finanse edilmektedir Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn ilgili kuruluþu olan Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adýna Avrupa Birliði'nin Katýlým Öncesi Mali Yardým Aracý olan IPA'nýn Kýrsal Kalkýnma Bileþeni kapsamýnda uygulanacak yatýrýmlara iliþkin 23 Ocak 2013 tarihinde Dokuzuncu Baþvuru Ýlanýna çýkmýþ bulunmaktadýr. Baþvuru kabulüne iliþkin bu çaðrý, Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Programý kapsamýnda yatýrým yapmak isteyen iþletmeler tarafýndan destek almak üzere yapýlacak baþvurular ile ilgilidir. KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELÝKLÝ EKSENLERÝ Avrupa Komisyonu tarafýndan 25 Þubat 2008 tarihinde onaylanan Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Programý; Türkiye'nin katýlým öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarýný dikkate alarak, sürdürülebilir kalkýnmayý saðlamak için kapasite oluþturmayý hedeflemekte, iþletmeleri Avrupa Birliði standartlarýna yükseltmeyi amaçlamaktadýr. Avrupa Birliði Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Fonlarý, aþaðýda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandýrýlacaktýr.

.

Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarým Politikasý ve gýda güvenliði, veterinerlik ve bitki saðlýðý ile ilgili alanlara iliþkin Topluluk standartlarýnýn

uygulanmasý ve tarým sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katký saðlanmasý.

. Öncelik Ekseni 2: Tarým-çevre tedbirlerinin ve yerel kýrsal kalkýnma stratejilerinin uygulanmasý için hazýrlýk niteliðinde faaliyetlere katký

saðlanmasý (IPARD Programýnýn ikinci döneminde uygulanacaktýr).

. Öncelik Ekseni 3: Kýrsal ekonominin geliþimini destekleyerek, kýrsal alanlarýn sürdürülebilir kalkýnmasýna katký saðlanmasý.

PROGRAMIN KAYNAÐI Faydalanýcýlara uygun harcamalar karþýlýðýnda saðlanacak olan mali desteðin kaynaðý, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti Eþ-finansmanýndan oluþturulan IPARD Programý Fonudur. Bu destek "Kamu Katkýsý" olarak adlandýrýlmaktadýr. Bu kamu katkýsý, program çerçevesinde gerçekleþmiþ yatýrýmlar için geri ödemesiz olarak kullandýrýlacaktýr. DESTEKLENECEK TEDBÝRLER VE DESTEK BÜTÇESÝ Bu baþvuru çaðrý ilaný kapsamýnda desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve tedbir bazýnda daðýtýlacak toplam destek bütçesi aþaðýdadýr.


11

2 Þubat 2013 Cumartesi

BAÞVURU YAPILACAK ÝLLER Bu baþvuru çaðrý ilaný kapsamýnda destek almak amacýyla baþvurularýn yapýlacaðý ve yatýrýmýn uygulanacaðý iller aþaðýdadýr. Her ilden her alt tedbir kapsamýnda baþvuru alýnabilecektir.

* 22 Ýlden kabul edilen projelerin sözleþme imzalama tarihi, AB Komisyonu'ndan "Yetki Devri Kararý"nýn alýnma tarihine göre deðiþiklik gösterebilir. BAÞVURU TARÝHLERÝ Baþvurular 15.02.2013 tarihi saat 09.00'dan itibaren, yatýrýmýn uygulanacaðý ilde bulunan ve iletiþim bilgileri aþaðýda yer alan TKDK Ýl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye baþlayacak olup, baþvurularýn son teslim tarihi 15.03.2013, saat 21.00'dir. Bu çaðrý için son teslim tarihinden sonra yapýlacak baþvurular kabul edilmeyecektir. YATIRIM SÜRELERÝ Dokuzuncu Baþvuru Çaðrý Ýlaný kapsamýnda hazýrlanacak baþvurularda yatýrým süreleri 2 taksiti geçmeyecek þekilde aþaðýdaki gibi planlanmalýdýr. -Baþvuru tek taksit olarak planlanmýþ ise; yatýrým süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazýrlanýp Kuruma sunulmasý toplamda 5 (beþ) ayý geçmemelidir. -Baþvuru iki taksit olarak planlanmýþ ise; birinci taksitin yatýrým süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazýrlanýp Kuruma sunulmasý 5 (beþ) ay içerisinde olmalýdýr. -Ýki taksitli baþvurularda toplam yatýrým süresi 10 (on) ayý geçmemelidir. BAÞVURULAR ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ile Avrupa Komisyonu arasýnda yapýlan görüþmeler sonucunda IPARD Programýnda deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Programýn son hali Bakanlýðýmýz (www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir. Baþvurular hakkýnda detaylý bilgiler ve baþvuru kurallarýnýn yer aldýðý Baþvuru Çaðrý Rehberleri (versiyon 3.0) kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir. Ayrýca, bu baþvuru çaðrý döneminde Kurumumuz tarafýndan yapýlacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çaðrý ilaný kapsamýnda dikkate alýnmalý ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir. Tarým Ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Diyarbakýr Ýl Koordinatörlüðü Adres Ve Telefon Numarasý Þanlýurfa Yolu 1.Km. Gündoðan Plaza Kat:2 No:7 Kayapýnar Tel: 0412 252 12 89 Faks: 0412 252 12 90 Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu, bu ilanda yer alan tüm hususlarý deðiþtirme hakkýný saklý tutar. Ýlanen Duyurulur.


12

HABER

2 Þubat 2013 Cumartesi

‘iddia makamý çok cahilmiþ’ “KCK” ana dava duruþmasýnda Þýrnak eski Belediye Baþkaný Ahmet Ertak’e iliþkin delilere itiraz eden Avukat Meral Danýþ Beþtaþ, iddianamenin dayanaksýz hazýrlandýðýný ve aksinin anýnda kanýtlanabileceðini vurgulayarak, “Ýddia makamý çok cahilmiþ GABB faaliyetlerini yasa dýþý göstermiþ. O zaman Karadeniz Belediyeler Birliði’nin de içinde olduðu faaliyetler KCK faaliyetleri olabilir” dedi

DÝYARBAKIR - Aralarýnda BDP milletvekilleri, belediye baþkanlarý, insan haklarý savunucularý ve gazetecilerin de bulunduðu 108'i tutuklu 175 kiþinin yargýlandýðý "KCK" ana davasý Þýrnak eski Belediye Baþkaný Ahmet Ertak'a iliþkin delil ikamesinin okunmasýyla devam etti. Delil ikamesinde flash disk içinde bulunan parti seçim komisyonu listesi, atölye çalýþmalarýna iliþkin belge, kendisine ait olan e-mailin parti üyelerinde bulunmasý, konferanslara katýlmak, bilgisayarda bulunan müzikler, parti içi aidat akýþý, GABB faaliyetleri, yerel yönetimler bürosu faaliyetleri, kendisinin adýnýn geçtiði ortam dinlemeleri, termik santrallerine iliþkin konser yapmayý düþünmek, "KCK" faaliyetleri olarak deðerlendirildi.

‘Birçok bedel ödendi’

Delil ikamesi sonrasý tercüman aracýlýðýyla Kürtçe savunmasýný yapan Ertak, anadilinde savunma yapma hakkýný olumlu bir geliþme olarak deðerlendirerek, "Bu hakkýn alýnmasý için birçok bedel verildi. Dileðimiz bu bedeller yaþanmadan bu hak tanýnsaydý. Çok yazýk ki siyasi partiler kanununa göre kurulan bir partinin bütün faaliyetleri yasadýþý olarak gösteriliyor. Dahil olduðum çalýþmalarý inkar etmiyorum. Fakat yaptýðým çalýþmalar legal faaliyetlerdi. Ýçinde bulunduðum çalýþmalar Türkiye'deki barýþ içindir. Eþitlik ve demokrasi adýna yaptýðým bu çalýþmalar suç ise ben bunu yaptým yapmaya devam edeceðim" diye konuþtu.

‘Tek suçu belediye

baþkanlýðý yapmak’

Babasýnýn avukatlýðýný yapan Avukat Çiðdem Ertak ise, "Kendisi babam olur. Ýddia makamý kötü niyetli suçlamalar içinde bana göre. Önümüzdeki dosya abartýlmýþ ve kabartýlmýþtýr. Babam bin 245 gündür tutukludur. Ne adam öldürdü ne de hýrsýzlýk yaptý. Tek suçu belediye baþkanlýðý yapmaktýr. Ve bu görevini de iyi bir þekilde yerine getirmiþtir. Her sefe-

rinde ben buraya adalet yerine bulacak mý umuduyla geliyorum. Fakat her seferinde hayal kýrýklýðýyla karþýlaþýyorum" þeklinde konuþtu.

‘Ýddianame dayanaksýz’

Daha sonra söz alan Avukat Meral Danýþ Beþtaþ da, iddianamenin dayanaksýz hazýrlandýðýný ve aksinin anýnda kanýtlanabileceðini vurgulayarak, "Ýddia makamý çok cahilmiþ GABB faaliyetlerini yasa dýþý göstermiþ. O zaman

Karadeniz Belediyeler Birliði'nin de içinde olduðu faaliyetler KCK faaliyetleri olabilir. GABB faaliyetleri neden bu kadar illegalize edilmiþ, bu diðer partilere de haksýzlýk olur. Çünkü onlar da bu faaliyetler içindedir" dedi. Sanýk avukatlarýnýn, tahliyeye iliþkin taleplerinin ardýndan mahkeme heyeti, tutuklu sanýklarýn tutukluluk halinin devamýna karar verip duruþmayý erteledi. (DÝHA)

Kürtçe tabela davasýnda Kürtçe savunma HAKKARÝ - Yüksekova Belediyesi'nin 7 Ocak 2011 tarihinde baþlattýðý, "Çok dilli yaþam" projesi kapsamýnda Kürtçenin yaþamýn dýþýnda kamu kurumlarýnda da kullanýlmasý için Türkçe ve Kürtçe tabelalar asýlmýþtý. Söz konusu proje nedeniyle Yüksekova 2. Asliye Mahkemesi tarafýndan haklarýnda dava açýlan; Yüksekova eski Belediye Baþkan Yardýmcýsý Reþit Orbay, Tüm Bel-Sen Yüksekova Temsilcisi Tahir Tekinalp ile belediye meclis üyeleri Muhyettin Önal ve Cengiz Rençber'in üçüncü duruþmalarý görüldü. Duruþmaya tutuksuz yargýlanan sanýklardan; Reþit Orbay, Tahir Tekinalp ve Muhyettin Önal katýldý.Duruþmada, Orbay, Tekinalp ve Önal Kürtçe savunma talebinde bulundu. Sanýklarýn talebini kabul eden mahkeme heyeti, atanan ter-

cüman tarafýndan Kürtçe ifadelerini aldý. Anadilde savunmalarýný veren Orbay, Tekinalp ve Önal, "Dava açýldýðý günden bugüne kadar ifadelerimizi Kürtçe vermek istedik. Ancak mahkemeyi ikna edemedik. Yeni çýkan yasayla anadilimizde savunmayý tercüman vasýtasýyla yaptýk. Ancak bu yeterli deðil. Bizim tercüman olmadan Kürtçe bilen mahkemeye savunma yapmamýz daha doðru olacaktýr" dedi. Savunmalarýn ardýndan kararýný açýklayan mahkeme heyeti, yargý alanýnda yapýlan düzenlemelere dikkat çekerek, kovuþturmanýn ertelenmesi karar verdi. Öte yandan duruþmada, tercüman olarak atanan kiþinin ücreti 50 TL olarak tutanaklara geçirilirken, bu ücretin kim tarafýndan ödeneceðinin belirtilmemesi dikkat çekti. (DÝHA)

Cinsel istismar suçundan 2 kiþi yakalandý DÝYARBAKIR'da, küçük yaþtaki çocuklarý býçakla korkutarak taciz eden 2 kiþi, polisin düzenlediði operasyonla yakalandý. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü Gasp Büro Amirliði ekiplerinin yaptýðý çalýþmada, cinsel istismar, nitelikli yaðma, cinsel saldýrý ve kasten yaralama türünde 10 ayrý olayla ilgili olarak 2 þüpheli kiþinin yakalandýðý bildirildi. Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan konuyla ilgili yapýlan açýklamada, "Çeþitli tarihlerde 10 farklý cinsel istismar, nitelikli yaðma ve kasten yaralama türünden olaya iliþkin iki kiþi haklarýnda yürütülen tahkikat sonucu adli mercilere sevk edilmiþtir" denildi. (ÝHA)


13

HABER

2 Þubat 2013 Cumartesi

‘Dileðiniz barýþ olsun’ Ulusal Gençlik Parlamentosu kuruluþunun 10’uncu yýlý nedeniyle Diyarbakýr’da gerçekleþtirilen toplantýda konuþan Büyükþehir Belediye Baþkaný Baydemir, gençlere Diyarbakýr’ý gezmeleri önerisinde bulundu. Gençlere Dört Ayaklý Minare’nin altýndan geçerek dilek tutmalarýný isteyen Baydemir, “Dileklerinizden bir tanesi de barýþ olsun” dedi

ÖMER ERGÜN

DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi, Diyarbakýr Kent Konseyi ve Gençlik Meclis'inin daveti üzerine Ulusal Gençlik Parlamentosu kuruluþunun 10'uncu yýlýnda Diyarbakýr'da toplandý. Diyarbakýr Dedeman Otel'de Türkiye'nin 53 ilindeki Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun 120 üyesi bir araya geldi.

‘Gençler derinden etkileniyor’

Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Diyarbakýr Gençlik Meclisi Eþsözcüsü Berçem Akbey, iletiþimlerinin ve alýnan kararlarýn barýþ sürecine ve Türkiye'nin sosyal dokusuna vereceði katkýnýn büyük önem taþýdýðýný söyledi. Üst düzeyde yürütülen psikolojik savaþýn özellikle gençleri derinden etkilediðini belirten Akbey, gençlerin; kaosun olmadýðý, insanlarýn düþüncelerini, dillerini ve inançlarýný özgür bir þekilde ifade edebildiði çaðdaþ bir ülke istediklerini söyledi. Akbey, "Demokrasi kendin için istediðin haklarý baþkalarý için de istemekse ancak bu bilinç, özgürlüðün var olduðu ortamlarda filizlenir. Bizim de hedefimiz böyle bir ortamý yaratmaktýr" dedi.

dem 21 Kent Konseyi Baþkaný ve Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir de, "2004 yýlýndan bu yana Diyarbakýr halkýnýn hizmetini sürdürürken katýlýmcýlýðý büyük bir deðer ve öncelik olarak ele alýyoruz" dedi. Baydemir, uyguladýklarý projelerin yüzde 70-80'inin Yerel Gündem 21 Kent Konseyi'nin onayý ile hayata geçirdiklerini söyledi. Yaþama geçirdikleri projelerin öncelikle Kent Konseyi'nde tartýþýldýðýný ve karar haline dönüþtüðünü, ardýndan Belediye Meclisi'ne geldiðini anlatan Baydemir, "Bu katýlýmcý demokrasi açýsýndan kat edilmiþ önemli bir aþamadýr. Temsili demokrasiden gide-

‘Ben hacker olacaðým’

yetkililere çaðrýda bulundu.

Kuruluþundan bu yana Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun yürüttüðü çalýþmalara ve bu konuda çaba gösterenlere teþekkür eden Baydemir, Diyarbakýr Gençlik Meclisi'nin çok önemli çalýþmalara imza attýðýný söyledi. Gençlik Meclisi'nin Biliþim Akademisi oluþturduðunu, Diyarbakýrlý dezavantajlý gençlerin bilgisayarla tanýþtýðýný anýmsatan Baydemir, Akademi'nin açýlýþýnda sohbet ettiði genç bir kursiyere "Sertifikayý aldýðýnda ne olacaksýn" diye sorduðunu, "Baþkan ben hacker olacaðým" yanýtýný aldýðýný söylemesi salonda gülüþmelere neden oldu. Gençlik Meclisi'nin Her Köye Bir Kütüphane" adýyla yürüttüðü çalýþmanýn da çok deðerli olduðunu belirten Baydemir, çabalarýndan dolayý Gençlik Meclisi'ne teþekkür etti.

‘Gerekli tedbirler alýnmalý’

‘Baþarýnýn sýrrý þeffaflýk’

‘Doðru yol önemli’

Diyarbakýr Yerel Gün-

Yurttaþlar tedirgin DÝYARBAKIR'ýn Ergani ilçesinde, þehir mezarlýðýna dadanan madde baðýmlýlarý yurttaþlarý tedirgin ediyor. Aileleriyle birlikte yakýnlarýnýn kabirlerini ziyarete gittiklerinde mezarlýðýn içindeki kapalý kýsýmda bulunan birçok þahsýn kendilerini tedirgin ettiðini belirten yurttaþlar, madde baðýmlýlarýnýn mezarlýðý mesken tutmasý nedeniyle mezarlýða rahat gidemediklerini belirterek, bu soruna biran önce çözüm bulunmasý için

rek doðrudan demokrasiye doðru bir yol almamýz gerekiyor" dedi.

Mezarlýða eskisi gibi rahat gidemediklerini belirten yurttaþlar, ölülerine saygý gösterilmesi gerektiðini belirterek, "Geçen sene belediye çevre duvarýný yükselterek demir kapý taktýrdý ancak, durum daha çok tehlikeli bir hal aldý. Cenazelerin getirildiði, namaz kýlýnan kapalý alanda bir araya gelerek uçucu madde kullanan kiþiler yüzünden kabir ziyareti yamaya korkar

o l duk. Her an baþýmýza bir þey gelir diye diken üstündeyiz. Birilerinin caný yanmadan, yetkili kuruluþlarýn buraya bir bekçi görevlendirmesi; emniyetin de bu kiþileri bertaraf etmesi için gerekli tedbirleri ve yaptýrýmlarý uygulamasý gerekir" dedi.

Baydemir, 1990'dan 2000'e kadar nüfusun üç katýna kadar çýktýðýný ve kentin altyapýsýnýn çöktüðünü hatýrlatarak, "10 yýllýk zaman dilimi içinde büyük bir çabayla yaralarý sarmayý baþardýk. Yaralarý sarmanýn en büyük sýrrý ve baþarmanýn en büyük sýrrý katýlýmcýlýktý, þeffaflýktý, halkýn sürece katmaktý. Kadýný ve gençliði yönetim süreçlerine dahil etmekti" diye konuþtu.

‘Diyarbakýr’ý gezin’

Gençlere Diyarbakýr'ý gezmelerini öneren Bayde-

mir, gezilecek yerleri anlatýrken de þöyle konuþtu: "Daðkapý Meydaný'nda gök kubbeye bakýn. Gazi Caddesi'nden yani eski Baðdat Caddesi'nden yürüyerek ilerleyin. Yorulduðunuzda Hasanpaþa Haný'nda bir Osmanlý kahvesi için. Þekeri tamamen size býrakýyorum. Ulucami'yi görmeden, avlusunu da gezmeden Diyarbakýr'dan ayrýlýrsanýz size gücenirim. Ulucami'yi gezdikten sonra mutlaka Hasanpaþa Haný'na uðrayýp bir melengiç kahvesi için. Melengiç kahvesi de Kürt kahvesi diyorlar. Mutlaka Dengbej Evi'ne uðrayýp Küçük Þakiro'dan bir parça dinleyin. Hemen akabinde Yenikapý Sokak içinden 8 bin yýllýk tarihte yolculuða çýkýn. Dört Ayaklý Minare'nin altýndan geçin. Ve geçerken dilekler tutun. Dileklerinizden bir tanesi de barýþ olsun. Dört Ayaklý Minare'den Ortadoðu'nun en büyük kilisesi olan Surp Giragos Kilisesi'ne mutlaka uðrayýn. Oradan da Keci Burcu'na çýkýn. Keci Burcu'ndan Dicle Nehri'ne ve Hevsel Bahçeleri'nin seyrine dalýn. Hevsel Bahçeleri'nin seyrine daldýðýnýzda ülkenin geleceðinin aydýnlýk ve umut olduðunu görme imkanýna sahip olacaksýnýz." Konuþmalarýn ardýndan Ýzmir'den gelen Ulusal Gençlik Parlamentosu üyesi Fevzi Gençpýnar, Baydemir'e bir Ödemiþ Efesi heykelciði armaðan etti. Gençlik Parlamentosu daha sonra Baydemir'le bir hatýra fotoðrafý çektirdi.


14

BÖLGE

2 Þubat 2013 Cumartesi

Barýþ ve kardeþlik için dua ettiler Diyarbakýr ve ilçelerinde yüzlerce yurttaþ Sivil Cuma namazýnda saf tuttu. Kýlýnan Cuma namazýnýn ardýndan yurttaþlar, barýþ ve kardeþlik için dua etti

DÝYARBAKIR Daðkapý Meydaný'nda bulunan Selahattin Eyyübi Yeraltý Çarþýsý'nda bir araya gelen yüzlerce yurttaþ sivil Cuma namazý kýldý. Namaz öncesi Mele Abdulkadir Alar tarafýndan verilen vaazda, peygamberlere gönderilen bütün kutsal kitaplarýn kendi anadili ile gönderildiðini belirterek, herkesin sistemin egemenliði altýnda deðil, baðýmsýz bir þekil-

Belediye’de toplu sözleþme

de anadili ile ibadetini yapma özgürlüðüne sahip olmasý gerektiðine iþaret etti.

'Ýslam mazlumdan yana'

Cuma hutbesini Kürtçe okuyan mele Fahrettin Oðurlu ise, Ýslam dininin her zaman mazlumun yanýnda olmayý emrettiðini hatýrlatarak, "Müslüman olan bir insanýn görevi sadece camiye gidip namaz kýlmak deðil, ayný zaman-

da zalimin yaptýðý zulmün karþýsýnda durmasý gerekiyor" dedi. Vaaz ve hutbenin ardýndan Cuma namazý kýlýndý. Cemaat barýþ ve kardeþlik için dua etti.

SÝLAN

Silvan'da sivil Cuma namazý merkez taziye evinde imam Hüsnü Çalýþýcý öncülüðünde aralarýnda BDP'li yöneticilerin de bulunduðu onlarca kiþi

tarafýndan kýlýndý. Kürtçe verilen vaazýn ardýndan birlik ve beraberlik için dua edildi.

BÝSMÝL

Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde de, Halil Ýbrahim Oruç Parký'nýn yanýnda bulunan Bismil Belediyesi Spor Tesisleri'nde Mele Ahmet Aydeniz öncülüðünde kýlýnan sivil Cuma namazýna yüzlerce yurttaþ katýldý.

‘Ýnsanlýktan nasibini almamýþ’ CHP'li Birgül Ayman Gülerin'in sözlerine tepki gösteren Malazgirt Eðitim Sen Temsilciliði Sekreteri Cevdet Gül, "Kendisi insanlýktan nasibini almamýþ bir milletvekillidir. Bir milleti baþka bir ulusla kýyaslama çabasýna girebilecek kadar iðrenç bir tavrýn içine girmiþtir" dedi

MUÞ - CHP Ýzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in Meclis kürsüsünde "Türk ulusuyla Kürt milletini eþit gördürtemezsiniz" þeklinde sarf ettiði sözlere Malazgirt Belediye Baþkaný M. Nuri Balcý ve sivil toplum örgütleri temsilcileri tepki gösterdi. Balcý, CHP'nin Kürtler

üzerinde yýllarca inkar politikalarý yürüttüðünü belirterek, bunun Ýsmet Ýnönü döneminde had safhaya çýktýðýný söyledi. Balcý, "Bu sözler CHP'nin gerçeðidir. Bugün ise Kürtlerin özgürleþmeye, demokratik haklarýný elde etmeye yakýnlaþtýðý bir süreçte inkar anlayýþý tekrar açýða çýkýyor. Bu faþizan anlayýþ de-

ðiþime karþý direniyor. Bu sayede Kürt halký CHP ve onun temsil ettiði anlayýþýn gerçek yüzünü gördü" dedi.

‘Ýnsani deðerlere yakýþmýyor’

DÝSK Genel Ýþ Malazgirt Temsilcisi Mehmet Sait Özek ise, Ayman Güler'in ýrkçý bir beyanda bu-

lunduðunu ve bu ýrkçý yaklaþýmý kýnadýðýný söyledi. Özek, "Bu tür konuþmalar barýþ sürecine zarar veriyor. CHP'nin tarihine baktýðýmýz zaman Kürt halkýnýn inkarý ve imhasýný görürüz. CHP'nin zihniyeti budur" diye konuþtu. Eðitim Sen Malazgirt Temsilciliði Sekreteri Cevdet Gül ise, "Kendisi insanlýktan nasibini almamýþ bir milletvekillidir. Bir milleti baþka bir ulusla kýyaslama çabasýna girebilecek kadar iðrenç bir tavrýn içine girmiþtir. Halklar birbirine eþit olmalý ve bu konuþmayý kýnýyoruz. Milletvekillinin konuþmasýný insani bulmuyoruz ve insani deðerlere de yakýþtýrmýyoruz" diye konuþtu. (DÝHA)

SÝÝRT - Pervari Belediyesi ile Belediye-Ýþ Sendikasý Siirt Þubesi arasýnda toplu sözleþme imzalandý. Belediyeden yapýlan açýklamada, sözleþme imza törenine Pervari Belediye Baþkaný Ýsmail Bilen, Sendika Baþkaný Halit Akýnay, belediye Mali Hizmetler Müdürü Ýlhan Kartal, sendika Þube Mali Sekreteri Ýsmail Özer katýldý. Ýmza töreninin ardýndan bir açýklama yapan Bilen, belediyenin mali durumu göz önüne alýnarak yapabilecekleri maksimum zammý verdiklerini belirtti. Çalýþanlara bu yýl için yüzde 15 oranýnda zam verdiklerini anlatan Bilen, ''Gönül isterdi ki çalýþanlarýmýza daha yüksek bir zam verelim. Ancak hizmetlerimizin de aksamamasý için bu durumumuzu da düþünmek zorundayýz'' dedi. Akýnay da, baþkan Bilen'in iþçilerin haklarýný almalarý konusunda çok duyarlý davrandýðýný belirterek teþekkür etti.

Öðrencilere staj imkaný ÞANLIURFA - Siverek'te 23 meslek lisesi öðrencisine, ''Leonardo da Vinci Programý'' kapsamýnda Avrupa ülkelerinde staj imkaný saðlandý. Endüstri Teknik Meslek Lisesi Müdürü Ferhat Karataþ, yaptýðý açýklamada, söz konusu programýn Avrupa Birliði'ne üye ve aday ülkelerin mesleki eðitime yönelik politikalarýný desteklemek ve geliþtirmek için yürütüldüðünü söyledi. Bu programýn ülkeler arasý iþbirliðinin kullanýlarak mesleki eðitim sistemleriyle uygulamalarýnda kalitenin geliþtirilmesini, yeniliklerin teþvik edilmesini ve Avrupa boyutunun yükseltilmesini amaç edindiðine deðinen Karataþ, ''Tesisat Teknoloji ve Biliþim sýnýfý öðrencilerinden oluþan 23 öðrenci seçtik. Bu öðrencilerimiz mart ayýnda Avrupa'ya gidecek. Orada staj imkaný bulacak'' diye konuþtu.


15

BÖLGE

2 Þubat 2013 Cumartesi

‘Kentin turizm potansiyeli var’ Dünya SüryaniArami Birlik Baþkaný Johny Messo ve beraberindeki Süryani-Aramiler heyetini kabul eden Büyükþehir Belediye Baþkaný Baydemir, Diyarbakýr'ýn hem inanç turizmi açýsýndan hem de kültür turizmi açýsýndan büyük bir potansiyel olduðunu söyledi HAKAN POLAT DÝYARBAKIR - Dünya Süryaniler-Aramiler Birliði Baþkaný Johny Messo, Ýsviçre Süryani-Aramiler Federasyonu Baþkaný Melki Demir, Ýsveç Süryani-Aramiler Federasyonu 2. Baþkaný Gabriel Bozyel, Hollanda Süryani-Aramiler Federasyonu Baþkaný Sarah Bakýr, Diyarbakýr Kilisesi Ruhani Papazý Yusuf Akbulut Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'i ziyaret etti. Ziyarette Büyükþehir

Belediyesi Kültür Ýþleri Daire Baþkaný Muharrem Cebe de hazýr bulundu.

‘Evinize hoþ geldiniz’

Baydemir, elinde kýrmýzý güllerle "Kendi evinize hoþ geldiniz" diyerek konuklarýný karþýladý. Konuklarý ise "Sayýn Abdullah Demirbaþ ve sizin gösterdiðiniz misafirperverlik sayesindedir ki kendimizi evimizde hissediyoruz" þeklinde karþýlýk verdiler. Diyarbakýr'ýn dinamik bir kent olduðunu ifade eden Baydemir, "Kentimizde sürekli bir hareketlilik, bir

aktivite var" dedi. Baydemir hedeflerinin Diyarbakýr'ý tüm Ortadoðu coðrafyasýnýn kültür, sanat, turizm ve ticaret kenti haline dönüþtürmek olduðunu kaydederek, "10 yýl önceki Diyarbakýr'ý þimdiki Diyarbakýr'la mukayese ettiðimizde pozitif manada çok hýzlý bir geliþim gözlemliyoruz. Yýlda en az 10 tane fuar gerçekleþtiriyoruz. Bu fuarlarýmýza Ortadoðu'dan pek çok ülke ve kentten temsilciler katýlým gösteriyorlar" dedi. Diyarbakýr'ýn hem inanç tu-

rizmi açýsýndan hem de kültür turizmi açýsýndan büyük bir potansiyel olduðunu ifade eden Baydemir, Diyarbakýr'a dair dünya çapýnda bir farkýndalýk örgütlemeye çalýþtýklarýný söyledi.

‘Surlarý için destek istedi’

Baydemir konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Diyarbakýr, bir inanç merkezi; Ulu Camisi, camileriyle, Meryem Ana Kilisesi'yle, Surp Giragos Kilisesi'yle… Diyarbakýr dinamikleri neredeyse 8 yýllýk bir çalýþma sonrasýnda avam yönetimini ve Koruma

‘Çýkar amaçlý saðlýk politikalarýna geçit vermeyeceðiz’ Van'daki mahalle muhtarlarý Ýpekyolu Hastanesi'nin kapatýlmasýný tepki göstererek, çýkar üzerine geliþen saðlýk politikalarýna geçit vermeyeceklerini kaydetti

VAN Ýpekyolu Devlet Hastanesi'nin kapatýlmamasý için Van'daki mahalle muhtarlarý hastane önünde basýn açýklamasý düzenledi. Muhtarlarýn yaný sýra hastanede bulunan hasta yakýnlarý ve çok sayýda yurttaþ da açýklamaya destek verdi. Açýklamada, "Büyük usta Van'ý unuttun mu?", "Hastanemizi neden kapatýyorsunuz" ve "7,2 vurdu, siz vurmayýn" dövizleri açýldý. Basýn açýklamasýný yapan Þabaniye Mahalle

Muhtarý Çetin Bilir, 1982'den bu yana halkýn hizmetinde olan Ýpekyolu Devlet Hastanesi, yurttaþlarýn tüm uðraþ ve çabalarýna raðmen, kapatýlma kararý alýndýðýný hatýrlattý. Kentin büyükþehir olmasýyla sevindiklerini belirten Bilir, ama kurumlarýn sinsice kapatýlmasýnýn kendilerini derinden üzdüðünü kaydetti. Bilir, genel sekreterin ilin saðlýðý hakkýnda kendi baþýna karar aldýðýna halkýn ihtiyaçlarýna kulak verme-

diðine dikkat çekti. "Seçilmiþlerimiz demek ki, koltuk sevdasýndan, seslerini çýkaramayacak kadar aciz ve Parlamento'da elini kaldýrýp indirmekte baþka bir iþe yaramadýklarýný görmüþ olduk" diyen Bilir, "Nihayetinde aylardýr hastane hakkýnda, çeþitli spekülasyonlar dillerde dolaþtý, farklý kararlar verildi; ama bir tane milletvekili bu hastaneye sahip çýkmadý" dedi. Hükümetin saðlýk reformlarýnýn hastane kapatmaktan ibaret olduðunu belirten Bilir, depremden de yararlanarak kentin 3 hastanesinin kapatýldýðýný söyledi. Bilir, ildeki hastanele-

rin Van Bölge Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne toplanmasýna deðinerek, bütün hastaneleri tek çatý altýnda toplamakla halkýn hastaneye ulaþmakta zorluk çektiðini söyledi. Hastanede büyük bir yoðunluðun olduðunu belirten Bilir, hastalarýn günlerce sýra beklediðini kaydetti. Bilir, halk olarak bu kaygý verici kararlara itaat etmeyeceklerini, hastanenin kapatýlmasýna asla müsaade etmeyeceklerini dile getirerek, "Gerekirse Ankara'ya kadar yürüyeceðiz. Çýkar üzerine olan politikalara boyun eðmeyeceðiz"dedi. (DÝHA)

Amaçlý Ýmar Planýný oluþturmayý baþardý. Þimdi UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesine girmeye aday. Þüphesiz ki 2013 yýlý Diyarbakýr Surlarý Yýlý olsun kampanyasý þu anda güçlü bir þekilde sürdürülmektedir." Baydemir, "Dünyanýn dört bir yanýnda bulunan Süryani kardeþlerimizden de Diyarbakýr Surlarý Kültürel Miras Listesine girmesi için destek bekliyoruz" diyerek ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi.

Ýmam Hatiplilere yeterlilik kursu DÝYARBAKIR'ýn Ergani ilçesinde, Aydýn Din Adamlarý Derneði'nce imam hatiplilere yönelik ücretsiz yeterlilik sýnavý kursu açýldý. Ýmam hatipli öðrencilerin, imam ve Kur'an kursu öðretmeni olabilmesi için gerekli yeterlilik sýnavýna yönelik ücretsiz hazýrlýk kursu açtýklarýný belirten Aydýn Din Adamlarý Derneði Baþkaný Þehmus Ýne, Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki dernek binasýnda verilen kursa, yeterlilik sýnavýna girecek tüm imam hatiplilerin ücretsiz bir þekilde yararlanabileceklerini söyledi. (ÝHA)

ZAYÝ Van'ýn Edremit Ýlçe Nüfus Müdürlüðü'nden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Sinan SAYAN


16

BÖLGE

2 Þubat 2013 Cumartesi

ABD Büyükelçiliði’nde patlama: 2 ölü Paris Caddesi üzerinde bulunan ABD Büyükelçiliði'nin içinde meydana gelen patlamada, 2 kiþi yaþamýný yitirirken, 1 kiþi de yaralandý. Patlamanýn canlý bomba eylemi olduðu bildirildi ANKARA - ABD Ankara Büyükelçiliði'nin 2 Nolu Kapýsý'nda patlama meydana geldi. Patlamada 2 kiþi yaþamýný yitirdi, 1 kiþi ise, yaralandý. Baþkent Ankara, dün öðle saatlerinde bir patlamayla sarsýldý. ABD Büyükelçiliði'nin Paris Caddesi'ndeki ziyaretçi ve vize iþlemleri için gelenlerin giriþ yaptýðý 2 No'lu kapýsýnda bir patlama oldu. Patlamada, güvenlik noktasýnýn büyük bir bölümü yýkýldý. Patlamanýn canlý bomba tarafýndan yapýl-

dýðý bildirilirken, patlamada canlý bombanýn yaný sýra bir güvenlik görevlisi yaþamýný yitirdi. Patlamanýn ardýndan bölgede oluþturulan polis þeridi geniþletilirken, canlý bombanýn vize iþlemlerinin yapýldýðý nizamiye kapýsýndan giriþ yaptýðý ve x-ray cihazýndan geçerken patlama yaþandýðý bildirildi. Patlamanýn ardýndan Büyükelçilik personelinin dýþarý çýkmasýna güvenlik prosedürleri çerçevesinde izin verilmedi. ABD Büyükelçili-

ði'ndeki patlamanýn ardýndan, Büyükelçilik kýsa bir bilgilendirme notu yayýmladý. Bilgi notunda, "ABD Büyükelçiliði'nin önünde bir patlama olmuþtur. Patlamada 2 kiþi yaþamýný yitirirken, 1 kiþi ise yaralanmýþtýr. Yaþamýný yitirenlerden birisi güvenlik görevlisidir. Gerekli önlemler alýnmýþtýr. Türk emniyet yetkililerinin hýzla olaya müdahalesinden dolayý teþekkür ederiz. Daha fazla bilgimiz olduðunda sizlerle paylaþmaya devam edeceðiz" denildi.

Vali. ‘2 ölü 1 yaralý’ Patlamaya iliþkin büyükelçilik önünde açýklama yapan ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone, "ABD Büyükelçiliði'nde bir patlama olmuþtur. Gerekli önlemler alýnmýþtýr. Türk emniyet yetkililerine hýzlý müdahalesinden dolayý teþekkür ederim" dedi. Ankara Valisi Alaattin Yüksel de, saldýrýda biri saldýrgan 2 kiþinin öldüðünü, 1 kiþinin de yaralandýðýný söyledi. (DÝHA)

Küçük Rukiye’nin dramý

Van'da, 23 Ekim'de meydana gelen depremin ardýndan evlerinin önüne kendi imkanlarýyla kurduklarý çadýrda çýkan yangýnda vücudunun büyük bölümü yanan 8 yaþýndaki Rukiye Ýþnaz, depremin izlerini halen minik bedeninde yaþýyor

VAN'da 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen depremin ardýndan, 11 kiþilik Ýþnaz ailesi, Süphan Mahallesi Umut Sokak'ta hasar gören evlerinin önüne çadýr kurdu. Deprem korkusuyla çadýrda yaþayan Ýþnaz ailesinin çadýrý, 7 Kasým 2011 günü kurduklarý sobadan dolayý yandý. Gece saatlerinde çýkan yangýnda aile çadýrdan kendini dýþarýya zor atarken, alevler arasýnda kalan 8 yaþýndaki Rukiye yaðýr yaralandý. Vücudunun büyük bölümü yanan minik Rukiye, babasý Ýshak Ýþnaz tarafýndan hastaneye götürülerek tedavi altýna alýndý. Van'daki tedavisinin ardýndan Diyarbakýr'a sevk edilen küçük Rukiye, burada 40 gün bo-

yunca tedavi gördü. Diyarbakýr'daki tedavisinin ardýndan Van'a gelen ve Vizontele konteynýr kentinde ailesi ile birlikte kalmaya devam eden küçük kýz, depremin acýsýný unutamýyor.

‘Yardým eli bekliyoruz’

Kýzýnýn bu haline çok üzüldüðünü söyleyen anne Hamail Ýþnaz, "Depremin ardýndan evin önüne çadýr kurduk. Gece saatlerinde sobadan sýçrayan kývýlcýmla çadýr bir anda alev aldý. Çok kýsa sürede çadýrýn yanmasýyla biz kendimizi ve çocuklarý zor dýþarý attýk ama Rukiye yaralandý. Rukiye'yi hastaneye götürdük. Van'dan Diyarbakýr'a sevk edildi. 40 gün boyunca Diyarbakýr'da tedavi edildi.

Yüzü, elleri ve vücudunun büyük bölümü yandý. Bazen bu haline çok üzülüyor, aðlýyor. Bu hali de beni çok üzüyor. Maddi durumumuz çok kötü. Eþim çalýþmýyor. Ne yapacaðýmýzý biliyoruz. Yetkililerden bize uzanacak bir yardým eli bekliyoruz" dedi.

‘Okulu çok seviyorum’

Öte yandan zorlu geçen 16 ayýn ardýndan okula baþlayan ve kýsa sürede okumaya geçen Rukiye, baþarýlý karnesiyle de göz dolduruyor. En sevdiði dersin matematik olduðunu söyleyen minik Rukiye, "Okulu çok seviyorum. En sevdiðim ders matematik. Þimdi okul tatil ama ben yine de derslerime çalýþýyorum" diye konuþtu.

Güler: “Canlý bomba erkek” ANKARA - Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçiliði giriþindeki patlamaya iliþkin bilgileri paylaþtý. Olay yerinde incelemelerde bulunan Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, basýn mensuplarýna yaptýðý açýklamada, saat 13.14 sularýnda ABD Büyükelçiliðinin Paris Caddesi'ndeki iki nolu personel giriþi nizamiyesinde canlý bomba olduðu tahmin edilen bir þahýsta patlama meydana geldiðini söyledi. Güler, Cumhuriyet savcýsýnýn bizzat olayýn baþýnda olduðunu, bomba ekipleri, olay yeri inceleme ekipleri ve diðer bütün ilgililerin olay yerinde olduðunu söyledi. Kendisinin de olayýn olduðu saat itibarýyla Emniyet Genel Müdürü ile Ýçiþleri Bakanlýðý'nda bütün geliþmeleri yakýndan takip ettiðini belirten Güler, "Ankara Valimiz ve Ankara Emniyet Müdürümüz bizzat olay yerine gelerek buradaki geliþmeleri izlediler. Bir patlayýcý olduðu, içerdeki patlamanýn oldukça nizamiyeye hasar verdiði, tabii cesetlerin de fazlaca parçalandýðý ilk planda görülüyor" dedi.Güler, canlý bombanýn erkek olduðunun belirlendiðini, yasadýþý sol bir örgütün militaný olduðuna dair ön bilgileri olduðunu söyledi. Bakan Güler, patlamadan yaralý kurtulan kiþinin, gazeteci Didem Tuncay olduðu açýkladý. Güler, Tuncay'ýn gözüyle ilgili bir problem olduðunu, hayati tehlikesinin bulunmadýðýný söyledi.


$ €

ekonomi

DOLAR: 1,749 EURO: 2,386 ALTIN: 93,11 ÝMKB: 79.677,70

17 2 Þubat 2013 Cumartesi

Bankadaki paranýz için son 4 ay 10 yýldýr iþlem görmediði için ‘unutulmuþ’ kabul edilen banka hesaplarý bankalar tarafýndan ilan edildi. 4 ay içinde baþvurmayanlarýn parasý TMSF’ye aktarýlacak

DÝYARBAKIR - Bankada açtýrdýðý hesabý unutanlar için kritik süreç baþladý. Bankalar, 10 yýldýr iþlem yapýlmayan hesaplarý dünden itibaren ilan etti. Ýlan süresi, Mayýs sonunda dolacak..31 Mayýs'a kadar hesap sahipleri baþvuruda bulunmazsa bankalarda unutulan paralar Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu'na devredilecek. Bankacýlýk Yasasý'na göre, bankalardaki mevduat, katýlým fonu, emanet ve alacaklar, 10 yýl boyunca iþlem görmeyince zaman aþýmýna uðruyor.

4 ay ilanda kalacak

Bankalar, bu hesaplarýn sahiplerini önce Ocak ayý sonuna kadar mektupla uyarýyor. Bu hesaplar, 1 Þubat-31 Mayýs tarihleri arasýnda da bankalarýn internet sayfasýndan ilan ediliyor. Uygulama, 50 lira ve üstündeki he-

DÝYARBAKIR - Yeni yýla 1675 dolardan baþlayan altýnýn ons fiyatý, Ocak ayýnda yaklaþýk yüzde 0.7 oranýnda (12 dolar) deðer kaybederek 1663 dolara geriledi. Altýn, küresel ekonominin merakla beklediði ABD'de ''mali uçurum'' krizinin aþýlmasý ve ''borç tavaný'' sorununun 4 ay ertelenmesi ile birlikte Ocak ayýnda yön arayýþýný sürdürerek, 1,6251,696 dolar aralýðýnda hareket etti. ABD ekonomisinin 4.çeyrekte yüzde 0.1 daralmasý ve Fed'in aylýk 85 milyar dolarlýk tahvil alýmýna devam edeceðini açýklamasýnýn ardýndan yükseliþe geçen altýn, alýmlarýn sýnýrlý kalmasýyla yeniden 1660 dolar seviyelerine geriledi. Altýn ve kýymetli metal fiyatlarýnda yýlýn baþlangýcýnda baþýnda yaþanan sýnýrlý yükseliþte, hedge fonlarýn yeni pozisyon açmalarý ve avro/dolar paritesindeki yükseliþ de etkili oldu. Ocak ayý sonun-

saplar için geçerli. Ýlan süresince de baþvuru olmayan hesaplar, 15 Haziran'a kadar Fon'a devredilecek. Son 6 yýlda 1 milyondan fazla hesap zaman aþýmýna uðradý. Fon'a devredilen para ise

‘Acele karar vermeyin’

da Euro/dolar paritesine bakýldýðýndaysa paritenin 1,36 seviyesine kadar yükseldiði görülüyor. Analistler sene baþýnda, ABD'de ''Mali uçurum'' sorunun çözülmesiyle dolarýn, diðer para birimleri karþýsýnda deðer kaybedeceðini, altýn, kýymetli metal ve petrol fiyatlarýnýn yükseliþe geçeceðini belirtmiþti.

2000 dolarý göremedi

Küresel finans krizi süresince geliþmiþ ülke merkez bankalarýnýn parasal geniþleme kararlarýnýn altýn fiyatlarýný yükselttiði biliniyor. Geçen yýl ekim ayýnda

Fed'in üçüncü parasal geniþleme (QE3) kararý sonrasý altýn fiyatýnýn daha sýnýrlý yükseldiði ve bu yükseliþ sýrasýnda, büyük fonlardan altýna satýþ geldiði görüldü. Analistlere göre, altýnýn ons fiyatý 1800 dolara kadar yükselerek, yýl sonunda 2000 dolarý göreceði beklentilerine cevap veremedi. Analistlere göre, Ýsrail ve Suriye arasýndaki gerginliðin artmasýyla Ýran ve Rusya'nýn Suriye Devlet Baþkaný Esed'den yana tutumlarýný sürdürmeleri, çift kutuplu dünya düzeninin sürdüðünü, baþta petrol olmak üzere

326 milyon lira oldu.

Unutkanlýkta rekor Bankalarda unutulan para tutarýnda 2012'de rekor kýrýldý. Geçen yýl bankalar, 215 milyon liralýk hesap için

emtia fiyatlarýnda kýsa ve orta vadeli dalgalanmalar olabileceðini gösteriyor. Analistler, baþta petrol olmak üzere altýn, gümüþ, bakýr, paladyum, platin ve çelik gibi emtia piyasalarýnda yatýrýmlarý bulunan küçük yatýrýmcýya acele karar vermemelerini, küresel kýrýlganlýklar sürdüðü için dikkatli davranmalarý gerektiðini tavsiye ediyor.

Net bir yanýt yok

''Kuzey Kore'nin füze denemeleri, Suriye kaosu, Fransa'nýn Mali'ye müdahalesi ve tüm bunlarýn yanýnda büyük merkez bankalarýnýn enflasyon ve iþsizliði kontrol altýna almayý amaçlayan politikalardan etkilenen emtialar, uzun vadede nasýl bir seyir izleyecek '' sorusuna ise henüz tatmin edici bir yanýt verilemiyor. Ayrýca uzun vadede altýnýn yönünü yukarýya çevireceði beklentisi ise analistler tarafýndan þimdilik pek fazla dillendirilmiyor.

ilana çýktý. Fon'a aktarýlan tutar 182 milyon lira oldu. Bankalarda unutulan hesaplarýn sahipleri arasýnda belediyeler, Hazine Müsteþarlýðý, Genelkurmay Baþkanlýðý ve bazý bakanlýklar da var.

Benzine 10 kuruþ zam geldi RAFÝNERÝ çýkýþ fiyatýnda önceki gün akþam yapýlan artýrýmýn ardýndan akaryakýt þirketleri, 95 ve 97 oktan kurþunsuz benzinin litre fiyatýna 10 kuruþluk zam yaptý. Akaryakýt daðýtým þirketlerinden alýnan bilgiye göre, zammýn ardýndan Ankara ve Ýzmir'de litresi 4,74 ila 4,75 liradan satýlan 95 oktan kurþunsuz benzinin fiyatý 4,85 ila 4,86 lira aralýðýnda satýlmaya baþladý. Ýstanbul'da 4,73 ila 4,74 lira liradan satýlan 95 oktan kurþunsuz benzinin litresi ise 4,84 ila 4,85 lira arasýnda satýlýyor. Üç büyük ilde zam öncesinde 4,83-4,84 lira aralýðýnda satýlan 97 oktan kurþunsuz benzinin litre fiyatý da 4,94-4,95 lira aralýðýnda satýlmaya baþlandý. Daðýtým firmalarýnýn belirlediði tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle, þirketler ve kentlere göre küçük çaplý deðiþiklikler gösteriyor. Benzine, 24 Ocak'ta 8-10 kuruþ zam yapýlmýþtý.


18

UFUK DÜNYASI

2 Þubat 2013 Cumartesi

Ýbrahim SEDÝYANÝ sediyani@gmail.com

Ýslam ve Ekoloji (10)

Oysa bugün yeryüzünde israf, bilinçsiz tüketim, su kaynaklarýnýn doðru kullanýlmamasý, temel gýda maddelerinin yetersiz oluþu ve olanlarýn da adaletsiz daðýlýmý yüzünden yeryüzünde açlýk ve sefalet kol gezmekte, dünyada 852 milyon insan açlýk sýnýrýnýn altýnda yaþamakta, her yýl 5 milyon çocuk açlýktan ölmektedir. (118) Ýslam Peygamberi (saw)'nin en önemli tavsiyelerinden 7'si þunlardýr: 1 - Nimetlerin adil bir þekilde bölüþümü, infak, sadaka, fakirlere ve yoksullara yardým, 2 - Bitki ve hayvanlarýn yaþam ve geliþim haklarýnýn güvence altýna alýnýp korunmasý, ekolojik dengenin tahrib edilmemesi, 3 - Su kaynaklarýnýn ölçülü ve bilinçli kullanýmý, 4 - Kurak bölgelerin sulandýrýlmasý, aðaçlandýrýlmasý ve yeniden tabiî hayatýn canlandýrýlmasýnýn saðlanmasý, 5 - Çevreyi temiz tutmak, 6 - Ormanlýk alanlarýn korunmasý, yeni ormanlýk alanlar kurulmasý, 7 - Þehirleþmenin planlý bir þekilde yapýlmasý, þehir inþâsýnýn ve mimarinin belli bir ölçü ve ahenge göre düzenlenmesi. Þu ibretâmiz hikmete bakýn ki, bugün dünyanýn ve insanlýðýn en büyük 7 sorunu ise þunlardýr: 1 - Açlýk ve yoksulluk, 2 - Ekolojik dengenin tahrib edilmesi,

3 - Su kaynaklarýnýn yetersiz oluþu ve bilinçsiz kullanýmý, 4 - Çölleþme, 5 - Çevre kirliliði, 6 - Orman yangýnlarý, 7 - Çarpýk þehirleþme. Ýslam, bitki örtüsünün korunmasýna, hayvanlarýn yaþam ve geliþim haklarýnýn güvence altýna alýnmasýna, ekolojik dengenin korunmasýna, su kaynaklarýnýn bilinçli kullanýlmasýna, aðaçlandýrmaya, çevre temizliðine büyük önem verdiði gibi, çarpýk þehirleþmeye de þiddetle karþý çýkmýþtýr. Zira þehirleþme bilinci ve belediyecilik de Ýslam medeniyeti içinde çok müstesna ve önemli bir yer tutmaktadýr. Bugün özellikle ülkemizdeki çarpýk þehirleþme ve gecekondu gerçeði göz önünde bulundurulduðunda, Ýslam medeniyetinden öðreneceðimiz derslerin bizim açýmýzdan ne derece hayatî önem taþýdýðý rahatça anlaþýlacaktýr. Alman kadýn dînbilimci Dr. Sigrid Hunke'nin dediði gibi, Ýslam medeniyetinde insanla tabiât arasýndaki denge, ister küçük bir köyde, isterse büyük þehirde olsun, insan yerleþiminde doðrudan izlenilmektedir. Ýslam medeniyetinde evlerin ve binalarýn mimarîsi manzarayla bütünleþmiþ, tabiâtla özdeþleþmiþtir. Müslümanlar'ýn elinden çýkmýþ ev, camiî, cadde, pazar ve þehir hayatýnýn öteki bütün temel unsurlarý, tabiî faktörlerden maksimum ölçüde yararlanma esasýna dayanýyordu. Evleri serinlet-

mek için kullanýlan rüzgâr kuleleri, yaz aylarýnda sýðýnmak üzere yapýlan serin bodrumlar, soðuk ve tedariki için hazýrlanan yeraltý sarnýçlarý bunun ifadesidir. (119) Ýslam tarihinde modern ve saðlýklý þehirleþmeye dair canlý örnekler vardýr. Iraq'ýn güneyindeki Basra þehrinin mevkiî ve planý bizzat Hz. Ömer (ra) tarafýndan tesbit edilmiþ ve 10 mil mesafedeki Dicle Nehri'nden þehre kanal açýlmýþtýr. (120) Kufe þehrinin inþâsý ve þehir planý konusunda da Hz. Ömer (ra) açýk talimat vermiþ, buna göre ana caddeler 40 kol, ikinci caddeler 30 kol, üçüncü caddeler 20 kol, talî yollar 7 kol boyu geniþliðinde inþâ edilmiþti. 40 bin kiþinin namaz kýlabildiði camiînin etrafýnda geniþ ve boþ sahalar býrakýlmýþtý. (121) Ýslam tarihinde þehirlerin fevkalade temiz ve bakýmlý olduðuna dair de ilginç misaller vardýr. Endülüs coðrafyasýndaki Kurtuba, sadece Ýberya Yarýmadasý'nýn deðil, tüm Avrupa'nýn en geniþ ve modern þehriydi. Bu þehir, bundan tâ 500 yýl önce tek baþýna 300 hamam ve 50 hastahaneye sahipti. Avrupa þehirleri karanlýk ve pislik içinde yüzerken Kurtuba'nýn caddeleri öküz arabalarýyla muntazaman temizleniyor, evlerin duvarlarýna tesbit olunan lambalarla aydýnlanýyordu. Etrafýný çeviren ve içlerinde gönül çeken her þeyin bulunduðu mesireleriyle meþhur olan genç þehir, dünyanýn gözlerini kamaþtýran süsüydü. (122)

Büyük düþünür ve sosyoloji ilminin kurucusu Ýbn-i Haldun, ünlü yapýtý "Mukaddime"de, þehirlerin kurulmasýnda dikkat edilecek hususlarý belirtirken, savunmaya elveriþli, temiz havalý, bol sulu, mera ve tarým alanlarýna yakýn yerlerin seçilmesi gereðine iþaret etmekte, havasýz ve rüzgâra açýk olmayan yerlerde hastalýklarýn baþgöstereceðini söylemektedir. (123) Ýþte Ýslam, böyle bir medeniyettir, kardeþlerim. Yitirdiðimiz hazine, böyle bir hazinedir. Yapmamýz gereken, bu kayýp hazineyi ortaya çýkarmak ve bu muazzam medeniyeti kürre-i arzda yeniden inþâ etmektir. Bunu yeniden diriltmek, yeniden inþâ etmek, sanýldýðý gibi zor da deðildir. Her birimiz sadece bir aðaç dikse, her birimiz sadece bir karýþ toprak sulasa, her birimiz sadece bir tuðla taþýsa, bu medeniyet yeniden inþâ olacaktýr. DÝPNOTLAR: (118): Ýbrahim Sediyani, Çocuklarýmýz Aç, Haksöz, 26.04.2006 (119): Dr. Sigrid Hunke, Allahs Sonne über dem Abendland - Unser arabisches Erbe, Stuttgart 1960 (120): Þibl-i Numanî, Hz. Ömer ve Devlet Ýdaresi, cilt 2, s. 125 - 126 (121): Þibl-i Numanî, age, cilt 2, s. 128 (122): Dr. Sigrid Hunke, age (123): Ýbn-i Haldun, Mukaddime, s. 313 - 314 SON


19

SPOR

2 Þubat 2013 Cumartesi

Büyükþehir gençlere yöneldi Oynadýðý futbol ve elde ettiði baþarýlý sonuçlarla adýný duyuran Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, genç ve gelecek vadeden sporculara yöneldi

3. Ligde haftanýn hakemleri Spor Toto 3. Ligde haftanýn hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapýlan açýklamaya göre bu hafta ligde oynanacak karþýlaþmalarý yönetecek hakemlerin isimleri þöyle:

1. Grup:

DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 1. Grup lideri Biyükþehir Belediyespor'da Futbol Þube Sorumlusu Mehmet Cemal Doðrul, alt yapýlarýnda 350 sporcunun bulunduðunu belirterek, "Kulüp olarak alt yapýmýza büyük önem vermekteyiz. Spor'un her dalýnda baþarýlý sporcularýmýz vardýr. 350 genç sporcuyu bünyemizde tutmaktayýz. Futbolda en ileri seviyedeyiz. Deneyimli antrenörlerimiz nezaretinde büyük bir sporcu ordusuna sahibiz. Deðerli hocalarýmýz futbolun her mevkisinde gençler yetiþtirmektedirler. Bunlardan bir dalda kalecilerdir. Devir kaleci devridir. 'Aðaç yaþken eðilir' misali onlarý alýp 13 yaþýndayken eðitip üst takýmlara yer-

leþtiriyoruz. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor olarak daima genç sporculara kapýmýz açýktýr" dedi.

Sporcu yetiþtiriyorlar

Sarý-kýrmýzýlý kulübün alt yapý antrenörlerinden Kadri Gündoðdu ise düþüncelerini dile getirirken, "Alt yapýda sporcu yetiþtirmek çok önemlidir. Dikkat isteyen bir konudur. Hepsinin ayrý meziyetleri vardýr. Çeþitleri hatlarda oynayacak futbolcular vardýr. Bu hatlardan biriside kaleciliktir. Çok iyi bir eðiktim ve dikkat isteyen görevdir. Bu hatta eller çok kuvvetli. Gözler çok keskin olmalýdýr. Biz onlarý yetiþtirmek için büyük çaba sarf ediyoruz" dedi.

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un U-14 ile U-15 takýmýnýn kalecileri olan Mahmut Altan, Mehmet Bayýndýr, Veysel Sevgili ile Ramazan Akçuralý ise yaptýklarý ortak açýklamada, " Bizler kendimizi okulumuza ve kaleciliðe adamýþýz. 13 yaþýndan beri gözümüz topta her boþ zamanýmýzda onla oynuyor ve kelecilik reflekslerini güçlendiriyoruz. Bize verilen deðere layýk olmak istiyoruz. Okul takýmýmýzda, kulüp takýmýmýzda, mahalle aralarýnda kalecilik görevimizi baþarý ile sürdürüyoruz. Ýnþallah yaþýmýz ilerledikçe bu zor iþi kolaylýkla yapmanýn sevincini ve mutluluðunu yaþarýz" dediler.

Gen Murat-Bismil

BAL hakemleri açýklandý D Ý YA R B A K I R - B ö l g e s e l Amatör Ligi (BAL) maçlarýný yönetecek hakemler açýklandý. 2. Grup'ta mücadele eden Diyarbakýr takýmlarýndan Kayapýnar Belediyespor ile Tatvan Gençlerbirliði maçýný Malatya bölgesi hakemleri yönetecek. Bugün oynanacak maçta Murat Üstünol orta, Mehmet Çayir ve Kerem Candaþ yan hakem olarak görev yapacak. Diyarbakýr bölgesinden Osman Tokar ise sahaya dördüncü ha-

Kaleciliði çok seviyorlar

kem olarak çýkacak.

Yeni Diyar'ýn maçýna Urfa'dan

Yeni Diyarbakýrspor'un, Cizre Basraspor ile deplasmanda yarýn oynayacaðý karþýlaþmayý Þanlýurfa bölgesi hakemleri yönetecek. Mikayil Cihangir'in düdük çalacaðý karþýlaþmaya Ayhan Karakaþ ve Mustafa Çiloðlu yardýmcý hakem olarak görev yapacak. Karþýlaþmanýn dördüncü hakemliðini ise Þýrnak'tan Ahmet Çetiner yapacak.

Bismil Belediyespor'un, Genç Muratspor'la Bingöl'de oynayacaðý karþýlaþmayý Mardin bölgesinden Mehmet Nuri Yalçýn yönetecek. Taner Baydar (Mardin) ve Seyfettin Yüksel'in (Batman) yardýmcý hakem olarak görev yaðacaðý maça dördüncü hakem olarak Bingöl'den Nihat Ercan çýkacak.

Ergani'ye Gaziantep bölgesi

Lider Erganispor'un kendi sahasýnda Muþovasýspor'la yarýn oynayacaðý karþýlaþmayý Gaziantep bölgesi hakemleri yönetecek. Cem Koyun'un orta hakemlik yapacaðý maçta, Hakký Tahir Erkaç ve Eray Öztaþ yardýmcý, Emre Doðu (Diyarbakýr) ise dördüncü hakemlik yapacak.

3 Þubat Pazar 13.30 Ankara Demirspor-Pazarspor: Hüseyin Altýntaþ 13.30 Siirtspor-Diyarbakýr B. BLD.: Hüseyin Çiftsüren 13.30 Bergama BLD.-Kýrýkhanspor: Murat Erdoðan 13.30 Kastamonuspor-Çorumspor: Hakan Gültepe 13.30 Gölcükspor-Ýstanbulspor: Ercan Hellaç 13.30 Tekirova BLD.-Sandýklýspor: Alpaslan Cebe 13.30 Orhangazispor-Beþikdüzüspor: Sedat Sert 13.30 Kayseri Þeker-F.Karagümrük: M. Nevzat Adal 13.30 A. Üsküdar-Belediye Vanspor: Ýlker Güneþ

2. Grup:

2 Þubat Cumartesi: 13.30 Kanuni F.K -Kilimli Belediyespor: Hasan Avcý 3 Þubat Pazar: 13.30 Ümraniyespor-Hacettepe: Mustafa Yýlmaz 13.30 Sivas4 Eylül ld.-Belediye Bingölspor: Mehmet Gonca 13.30 Adýyamanspor-Menemen BLD.: Bayram Baþkan 13.30 B. Petrolspor-Erzincan Refahiye: Mustafa Aydýn 13.30 Silivrispor-Ýskenderunspor 1967: Evren Atýþ 13.30 Aydýnspor 1923-Dardanelspor: Adnan Güngördü 13.30 Nilüfer-Manavgat Evrenseki: Mehmet Güngör 13.30 Gebzespor-Derince BLD.: Mehmet Emre Atasoy 3. Grup: 2 Þubat Cumartesi: 13.30 Kocaelispor-Darýca G.Birliði: Sertan Bakan 13.30 K.Maraþ Bld.-Sancaktepe Bld.: Adem Elgörmüþ 3 Þubat Pazar: 13.30 Çorum Bld.-Erzurum B.Þ BLD.: Caner Ak 13.30 Beylerbeyi-Yimpaþ Yozgatspor: Murat Göze 13.30 Elazýð BLD.-OYAK Renault: Bilal Emektar 13.30 Gümüþhanespor-Maltepespor: Çetin Topuz 13.30 Arsinspor-Altýnordu: Ýlkay Aydýn 13.30 Diyarbakýrspor-Emrespor: Fayat Bakan 13.30 Mardinspor-Keçiörengücü: Mehmet Kaftancý


20

SPOR

2 Þubat 2013 Cumartesi

Ergani liderliði býrakmayacak Ligin ikinci yarýsýna Bismil Belediyespor beraberliðiyle baþlayan ve þampiyonluk yolunda büyük bir yara alan Erganispor, Muþ Ovasýspor'u evinde yenerek liderliðini devam ettirmek istiyor

DÝYARBAKIR - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2.Grup lideri Erganispor, zirvedeki yerini ve rakipleriyle arasýndaki puan farkýný korumak için Muþ Ovasýspor'la evinde oynayacaðý maçý mutlaka kazanmak istiyor.

Tek yol kazanmak

Ligin ikinci yarýsýna Bismil Belediyepor beraberliðiyle baþlayan ve Kayapýnar Belediyespor'un kazanmasýyla liderlik yarýþýnda büyük bir yara alan sarý siyahlý ekip, Muþovaspor'la Pazar günü kendi sahasýnda oynayacaðý

karþýlaþmayý mutlaka kazanmak istiyor.

‘Kazanmak istiyoruz’

Erganispor Teknik Direktörü Kemal Zeydan, Bismil Belediyespor maçýný geride býraktýklarýný ve Muþovasýspor'a kilitlendiklerini söyledi. Zeydan, "Bismil Belediyespor maçýyla ilgili çok söylenecek bir þey yok. Oynadýðýmýz ve berabere kaldýðýmýz bir maç oldu. Yani bizim için bu maç geride kaldý. Þimdi Muþovasospor maçýný düþünüyoruz. Tek hedefimiz Pazar günü sahamýzda oynayacaðýmýz

bu maçý kazanýp liderliðimizi sürdürmektir" dedi.

DÝYARBAKIR - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grubun iddialý takýmlarýndan Diyarbakýr Bismil Belediyespor, iç saha maçlarýna kilitlendi. Pazar günü deplasmanda Genç Muratspor'la oynayacaðý maçýn ardýndan sahasýnda arka arkaya yapacaðý

BATMAN - Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor hafta sonu kendi sahasýnda oynayacaðý Erzincan Refahiyespor hazýrlýklarýna devam ediyor. Batman Petrolspor Kulubü'nden yapýlan açýklamada, teknik direktör Adnan Þentürk nezaretinde sabah ve akþam olmak üzere günde çift idmanla Erzincan Refahiyespor maçýna hazýrlanan Batman Petrolspor'da tek hedefin galibiyet olduðu belirtildi. Batman Petrolspor Basýn Sözcüsü Cemil Arýkan ise, ''Refahiyespor'un gücünü biliyoruz, tüm çalýþmalarýmýzý ona göre yapýyoruz. Teknik heyet ve sporcu arkadaþlarýmýza güvenimiz sonsuz. Hafta sonu Batmanlý sporseverlerin desteðiyle bu karþýlaþmayý kazanýp, yolumuza devam edeceðiz'' dedi.

‘Taraftar maça gelsin’ Kendi sahalarýnda oynayacaklarý maça tüm taraftarlarý beklediklerini anlatan Zeydan, sözlerini þöyle tamamladý: "Hazýrlýklarýmýz iyi gidiyor. Futbolcularýmýn moralleri iyi. Taraftarýmýzýn desteðiyle bu maçý kazanacaðýmýza inanýyoruz. Bu nedenle tüm taraftarlarýmýzý Muþovasýspor maçýnda yanýmýzda görmek istiyoruz."

Bismil Belediyespor’dan ince hesaplar Ligin ikinci yarýsýna Erganispor beraberliðiyle baþlayan Bismil Belediyespor, kendi sahasýnda oynayacaðý maçlarda alacaðý sonuçlarý düþünüyor

Petrolspor, Refahiyespor hazýrlýklarýna devam ediyor

iki maçtan 6 puan çýkarmayý planlayan yeþil beyazlý ekip, ince hesaplar yapýyor. Dýþ saha maçlarýný en az puan kayýplarýyla atlatýp, iç saha maçlarýný da galibiyetle tamamlamayý hedefleyen Bismil Beledyespor, mutlu sona ulaþmak istiyor.

Van’daki kayakçýlar Bitlis’te kamp yaptý VAN - 7. Doðu ve Güneydoðu Kýþ Spor Oyunlarýna katýlacak Van'daki Kayakçýlar, yarýþlara hazýrlanmak üzere Bitlis'te kamp yaptý. Kayak Milli Antrenörü Halis Korkmaz, yaptýðý açýklamada, kayakçýlarýn Van'da yeterince kar olmadýðý için yarýþmalara hazýrlanmak üzere Bitlis'te kampa girdiðini söyledi. Korkmaz, þöyle konuþtu: ''Bu yýl kar yaðýþýnýn az olmasýndan dolayý, hep tekerlekli kayaklarla sporculara idman yaptýrdýk. Yarýþmalarýn baþlayacak olmasý bizlerin de daha önce iyi bir þekilde kar üzerinde idman yapamamamýz bizleri endiþelendirmiþti. Valimiz, vali yardýmcýmýz ve il müdürümüzün de destekleriyle, yarýþmalara hazýrlanmak için bir haftalýk kampa girdik. Sporcularýmýz Bitlis'te antrenman yaptý. Bu emeðin boþa çýkmamasý için elimizden geldiði kadar çalýþýp, yarýþmalardan dereceyle Van'a dönmek istiyoruz. Emeði geçen herkese teþekkür ediyoruz.'' Oyunlara Van'dan 20 sporcu katýlacak.


21

SPOR

2 Þubat 2013 Cumartesi

En yakýn rakibine 13 puan fark atarak 1. grup’ta liderliðini açýk ara sürdüren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, Siirtspor maçý hazýrlýklarýný bugün tamamlayacak

Büyükþehir, Siirt’e kilitlendi DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 1.Grup lideri Büyükþehir Belediyespor, yarýn deplasmanda karþýlaþacaðý Siirtspor maçý hazýrlýklarýný bugün yapacaðý ter antrenmanýyla tamamlayacak. Sarý kýrmýýlý ekip, sabah yapacaðý antrenmanýn ardýndan karayoluyla Batman'a gidecek. Diyarba-

kýr temsilcisi, Batman Ýzgi Turhan Otelde kampa girip, maç günü Siirt'e gidecek.

Hedef galibiyet

Büyükþehir Belediyespor Futbol Þube Sorumlusu Mehmet Cemal Doðrul, Siirt'e galibiyet için gideceklerini söyledi. Doðrul, "Ligdeki çýkýþýmýzý Sirrtspor deplas-

manýnda da sürdürüp, þampiyonluk yolunda bir engeli daha aþmak istiyoruz. Bu konuda hafta içerisinde iyi bir hazýrlýk dönemi geçirdik ve maça hazýrýz" dedi.

‘Zor maç olacak’

Siirtspor'un ligdeki durumunun hiç kimseyi aldatmamasý gerektiðini kaydeden Doðrul, sözle-

rini þöyle tamamladý: "Rakibimizin küme düþme potasýnda yer almasý kötü bir takým olduðu anlamýna gelmesin. Siirtspor güçlü ve köklü bir takým sadece kötü bir dönem geçiriyorlar. Bizim maçada çýkýþ gözüyle bakýyorlar. Bu nedenle Siirtspor maçý bizim için oldukça zorlu olacak."

Kayapýnar Tatvan’ý aðýrlýyor DÝYARBAKIR - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2.Grup'ta mücadele eden ve ikinci sýrada bulunan Diyarbakýr Kayapýnar Belediyespor, Tatvan Gençlerbirliði ile bugün karþýlaþacak. Seyrantepe Spor Tesisleri Sentetik sahada oynanacak karþýlaþma, saat 12.30'da baþlayacak. Kayapýnar Belediyespor Teknik Direktörü Ramazan Koç, ikinci yarýdaki çýkýþlarýný sürdürmek istediklerini söyledi. Koç, "Ligin ikinci yarýsýna Yeni Diyarbakýrspor galibiyetiyle baþladýk. Bugün ise ikinci maçta Tatvan Gençlerbirliði'ni aðýrlayacaðýz. Bu karþýlaþmayý kazanýp hem çýkýþýmýzý sürdürmek hem de zirve yarýþýndaki iddiamýzý göstermek istiyoruz" dedi.

Siirtspor Ufuk Ýskender ile anlaþtý SÝÝRT - Spor Toto 3. Lig 1 Grup'ta mücadele eden Siirtspor'un teknik direktörlüðüne Ufuk Ýskender getirildi. Kulüp Basýn Sözcüsü Ayhan Özgen, yaptýðý açýklamada, arzuladýklarý baþarýyý deneyimli hoca Ufuk Ýskender ve ekibi ile birlikte yakalayacaklarýna inandýklarýný söyledi. Sezon baþýndan beri kötü sonuçlar aldýklarýný hatýrlatan Özgen, þöyle dedi: ''Devre arasýnda 8 futbolcuyu renklerimize baðlamamýza raðmen istediðimiz baþarýyý yakalayamadýk. Bu nedenle teknik heyetle yollarýmýzý ayýrdýk. Takýmýn teknik direktörlüðüne Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'da Abdullah Avcý'nýn yardýmcýlýðýný yapan Ufuk Ýskender'i getirdik. Kendisi ekibiyle birlikte takýmýn baþarýsý için çalýþacak. Deneyimli hocamýzýn çabalarýyla arzuladýðýmýz baþarýyý yakalayacaðýmýza inanýyoruz. Bu hafta yapacaðýmýz ve bizim için hem önemli hem de zorlu olan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor maçýnda takýmýn baþýnda yer alacak.'' Siirtspor'da Sportif Direktör Benhur Babaoðlu, Teknik Direktör Hasan Çelik ve ekibi takýmýn aldýðý baþarýsýz sonuçlar nedeniyle istifa etmiþti.


22

SPOR

2 Þubat 2013 Cumartesi

Diyar’da iþlem tamam Diyarbakýrspor, kendisi için büyük önem taþýyan Isparta Emrespor maçý hazýrlýklarýný tamamladý. Yeþil kýrmýzýlý ekip, kümede kalma umutlarýný artýrmak ve geleceðe umutla bakmak için bu karþýlaþmayý galibiyetle tamamlamak istiyor

DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta var olma mücadelesi veren Diyarbakýrspor, Isparta Emrespor maçý hazýrlýklarýný tamamladý. Yeþil kýrmýzýlý ekip, bugün yapýlacak ter idmanýnýn ardýndan kendi tesislerinde kampa çekilip maç saati-

ni beklemeye koyulacak.

Taraftarlara çaðrý Diyarbakýrspor Teknik Direktörü Rafet Ýyem, zorlu mücadele öncesinde taraftarlara destek çaðrýsýnda bulundu. Isparta Emrespor'un ligde yakalamalarý gereken

bir takým olduðuna iþaret eden Ýyem, "Sezonun en önemli maçlarýndan biri olan Isparta Emrespor ile sahamýzda oynayacaðýz. Rakibimize mutlaka dýþ sahada oynadýðý hissini vermeliyiz. Bu anlamda taraftara büyük bir iþ düþüyor. Bu nedenle taraf-

tarlarýmýzdan isteðimiz, tribünleri doldurup karþýlaþma boyunca takýmý ateþlemeleridir. Vefakar taraftarlarýmýzýn desteðiyle bu maçý kazanarak üstümüzdeki kara bulutlarý daðýtacaðýmýza inanýyorum" dedi.

Bilal ve Mustafa iyileþti DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden ve sondan ikinci sýrada yer alan Diyarbakýrspor'da sakat olan oyuncular tamamen iyileþti. Antalya'da yapýlan devre arasý hazýrlýk kampýnda sakatlanan ve Mustafa ile Bilal'ýn görev verilmesi halinde Isparta Emrespor maçýnda forma giyebilecekleri açýklandý. Kulüp doktoru Mustafa Bedüþ, bu iki oyuncunun maç oynamalarýný engelleyecek sakatlýklarýnýn kalmadýðýný söyledi. Bedüþ, "Takýmýmýzýn iki önemli oyuncusu Mustafa ve Bilal iyileþti. Maça oynamaya engel hiçbir sakatlýklarý bulunmuyor. Teknik Direktörümüz Rafet Ýyem'in þans vermesi halinde bu iki futbolcu arkadaþýmýz Isparta Emrespor maçýnda görev alabilirler" dedi.

Uður Bulut Yeni Malatyaspor’da MALATYA - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Yeni Malatyaspor, Anadolu Selçukluspor'dan stoper Uður Bulut'u 1,5 yýllýðýna sarý-kýrmýzý renklere kattý. Teknik direktör Mehmet Altýparmak'ýn, Evren Kürkçü'nün kamp çalýþmalarý esnasýnda sakatlanarak sezonu kapatmasýnýn ardýndan, yönetime verdiði rapor doðrultusunda stoper arayýþlarýna baþlamýþtý. Sarýkýrmýzýlý takým, aradýðý kaný buldu. Yeni Malatyaspor, kendisiyle ayný grupta mücadele eden Anadolu Selçukluspor'dan Uður Bulut ile 1,5 yýllýk sözleþme imzaladý. Bulut'un transferiyle ilgili açýklamada bulunan Yeni Malatyaspor Kulüp Ýdari Menajeri Selçuk Günaydýn, transferin son gününde genç oyuncu Uður Bulut'u kadrolarýna katarak, stoper mevkiini güçlendirdiklerini söyledi. Stoper mevkii için bir süredir oyuncu arayýþlarýnýn olduðunu hatýrlatan Günaydýn, "Stoper mevkiinde forma giyen oyuncumuz Evren Kürkçü, Antalya kampýnda talihsiz bir sakatlýk yaþadý ve sezonu kapattý. Bizde hocamýzýn verdiði rapor doðrultusunda iyi bir stoperi kadromuza katmak için çalýþmalara baþladýk. Bu noktada Anadolu Selçukluspor'da forma giyen Uður Bulut'u kadromuza kattýk. Bu transferin kulübümüze, camiamýza ve futbolcumuza hayýrlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. Günaydýn, Uður Bulut'un transferiyle birlikte transfer çalýþmalarýný noktaladýklarýný da sözlerine ekledi. Yeni Malatyaspor'un genç transferi Uður Bulut ise, hedefleri olan büyük bir camiaya geldiðini ifade ederek, Yeni Malatyaspor'un baþarýsý için elinden geleni yapacaðýný kaydetti. Konuþmalarýn ardýndan Uður Bulut, kendisini 1,5 yýllýðýna sarý-kýrmýzý renklere baðlayan sözleþmeyi imzaladý.


23

KÜLTÜR-S SANAT

2 Þubat 2013 Cumartesi

Bugün ne okusam? XV. Yüzyýl'daki hiçbir olay, Avrupa'dan baþlayýp Asya steplerinin içine uzanan geniþ coðrafyayý Ýstanbul'un Osmanlýlar tarafýndan fethi kadar etkilememiþtir. Kalýn surlara, hendeklere ve düþmanlarýnýn korkulu rüyasý alevli silahlara sahip Bizans'ýn düþmesi, Hýristiyan Batý dünyasýnda korkunç bir

Ýstanbul’un Fethi: Dukas Kroniði travmaya sebep olurken Müslüman Doðu halklarý için ise büyük bir umudun ve özgüvenin yeþermesini saðlamýþtýr. Bizans'ýn Mavileri ve Yeþilleri çatýþýrken Silivri üzerinden "O'nu fethedecek komutan" gelmiþtir, kuþatmýþtýr ve þehri almýþtýr. Müslüman ülkelerin baþkentlerine ulaþan Ýstanbul'un fethi haberi sevinç ve coþku ile karþýlanýp camilerin kandilleri sabaha kadar yakýlýrken Hýrýstiyan dünyasýnda ise büyük bir üzüntüye ve acýya

sebep olmuþtur. Dukas, bu acýyý Eski Ahid'deki Yeremiya'nýn Kudüs üzerine yazdýðý aðýtlardan alýntý yaparak þöyle haykýrýr: " Ey güneþ titre! Ey arz, sen de titre ve adil hâkim olan tanrýnýn günahlarýmýz için neslimizi tamamen terk ettiðinden aðla ve inle! Bakýþlarýmýzý gökyüzüne çevirmeye layýk deðiliz, yalnýz yüzümüzü yere koyarak tanrýya hitaben, 'Adilsin ve kararlarýn adalete dayanmaktadýr!' "Çevirmen Vladimir Mirmiroðlu ise

bu eseri Paris ve Bonn Milli Kütüphanelerindeki orijinal el yazmalarýndan karþýlaþtýrmalý olarak yaptýðý çalýþmayla dilimize kazandýrmýþtýr. Kitap Hakkýnda Yazar: V. Mirmiroðlu Sayfa Sayýsý: 244 Yayýn Evi: Kabalcý Dili: Türkçe

Þýrnak’ta “Dermansýz dert” adlý filmin galasý yapýldý

Hakkari’de dengbêjler gecesine yoðun ilgi Feqiyê Teyran Kültür ve Sanat Merkezi tarafýndan düzenlenen “Dengbêj gecesine” yurttaþlar yoðun ilgi gösterdi

HAKKARÝ Belediyesi'ne baðlý Feqiyê Teyran Kültür ve Sanat Merkezi tarafýndan "Dengbêj gecesi" düzenlendi. Feqiyê Teyran Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceye, BDP PM Üyesi M. Sýddýk Akýþ, BDP Hakkari Ýl Baþkaný Rahmi Kurt, Hakkari Belediye Baþkaný Fadýl Bedirhanoðlu, BDP'li yöneticiler ve çok sayýda yurttaþ katýldý. Burada konuþan Belediye Baþkaný Bedirhanoðlu, Hakkari'de yüzyýllardan beri süregelen gelenek ve kültürleri yaþatmak için böyle bir program düzenlediklerini söyledi. Bedirhanoðlu, "Amacýmýz ilimizin kültürel deðerlerini yaþatmak ve yeni nesillerin de bunu bilmesini saðlamak" dedi. Bedirhanoðlu'nun konuþmasýnýn ardýndan Hakkari'ye özgü çarýk, yastýk, yün çorap, beþik, kilim, savanla süslenen salondaki sahnede oturan 3'ü kadýn 12 dengbêj, klamlarýný seslendirdi. Programýn ilerleyen bölümünde dengbêjlerin karþýlýklý atýþmalarý dinleyenlere keyifli anlar yaþattý. (DÝHA)

ÞIRNAK'ýn Silopi ilçesinde, Cudi Daðý eteklerinde çekilen 'Dermansýz dert' filminin galasý yapýldý. Silopi ilçesinde yaklaþýk 2 yýl süren 'Dermansýz dert' adlý sinema filmin galasý düzenlendi. Koç Ýlköðretim Okulu konferans salonunda yapýlan galaya Silopi AK Parti Ýlçe Baþkaný Haþim Haþimoðlu, AK Parti Þýrnak Kadýn Kollarý Baþkaný Hatice Atan, Þýrnak Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Mesut Caner ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Filmin yönetmeni Mesut Bilþik iki yýl boyunca çekimleri süren filmin sona erdiðini söyledi. Yaklaþýk olarak 5 sene önce beyaz perde macerasýna baþladýðýný kaydeden Biliþik, "Bu kýsa zaman zarfýna yaklaþýk 4 film sýðdýrdýk. Ýlk 3 film oldukça amatör olmasýna raðmen kendimizi imkanlarýmýz ölçüsünde sürekli yenileyerek geliþtirmeye çalýþtýk. Sinema bir kurgu sanatý olduðunda hayatýn içinde var olaný yansýtmasý için baþlý baþýna bir bütçe gerekiyor. Tabi biz bu iþe hobi olarak baþladýk. Baktýk ki, gerek kurumlar gerekse duyarlý iþadamlarýmýz esnaf ve halkýmýz bize sahip çýkýyor. Bizde umutlandýk. Niyetimiz de halis olunca Allah Teala da bizi utandýrmadý. Bu günleri de gösterdi. Çektiðimiz her sahne hayallerimizi biraz daha büyüttü. Tabi ki, her sanat kolu gibi sinema da, iyi kullanýlýrsa toplumu terbiye eden bir mektep olma özelliðine sahiptir. Biz bu filmi çekerek hiçbir þey yapmasak da toplumumuzun kanayan yarasýna deðinerek bir katký da sunmuþsak ne mutlu bize" dedi. Filmi Görümlü, Esenli, Dedeler ve Baþak köylerinde, Silopi ve Cizre arasýnda yaklaþýk 170 kiþilik bir ekiple çektiklerini ifade eden Biliþik, "Bu filmi burada seyretmemize vesile olan en herkese teþekkür ediyorum" dedi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan yaklaþýk 1 saat 45 dakika süren sinema filmi izleyicilerle buluþtu. Cudi Daðý'nýn eteklerinde çekilen filmin sonunda açýklamada bulunan AK Parti Þýrnak Kadýn Kollarý Baþkaný Hatice Atan, Þýrnak'ta ilk kez çekilen filmi çok baþarýlý bulduðunu belirtti. Silopi'de sinema salonu olmadýðý için okulun konferans salonunda gala yapýldýðýný ifade eden Atan, kýsýtlý imkanlara raðmen çok baþarýlý bir çalýþmanýn yapýldýðýný sözlerine ekledi. Vatandaþlar ise, 'Dermansýz dert' adlý filmi çok beðendiklerini ve oyuncularýn rollerini iyi oynadýklarýný söyledi.


www.diyarbakiryenigun.com

2 Þ U B AT 2 0 1 3 CUMARTESÝ Yýl: 5 - Sayý : 1843 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Çakan Haber Müdürü: Þehmus Orhan Sayfa Editörü: Nurullah Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR

Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com sorumluluðu yazarlarýna aittir

Diyarbakir Yenigun Gazetesi 2 Subat 2012  

Diyarbakir Yenigun Gazetesi 2 Subat 2012

Advertisement