Page 1

Kýþ lastiði dönemi baþladý

Altan Tan: Öcalan karþýyým demedi YENÝ anayasa ve baþkanlýk sistemi görüþmelerinin aslýnda HDP'nin de içinde bulunduðu bir bileþenle yapýlmasý gerektiðini belirten HDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, “PKK liderinin, ‘Ben kesinlikle baþkanlýða karþýyým’ diye tek bir lafý yoktur” dedi. 6’da

Soba kullananlar dikkat..! Haber 05

DÝYARBAKIR'a mevsimin ilk karý düþtü. Havalarýn soðumasýyla birlikte kýþ lastiði zorunluluðu, dün itibariyle baþladý. Konuya iliþkin Emniyet Genel Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, vatandaþlardan kýþ lastiði kullanmalarý ve taþýtlarýnda bulundurulmasý zorunlu olan zincir, çekme halatý vb. gibi teçhizatlarýný tamamlamalarý istendi. Sürücülere araç bakýmlarýný yapmalarý tavsiyesinde bulunan uzmanlar ise özellikle kýþ lastiði takýlmasýnýn hayati önem taþýdýðýný vurguladý. 7’de ur ÇAKIL

M. Uð

L YENÝGÜN ÖZE

2 ARALIK 2016 CUMA FÝYATI: 25 KRÞ.

www.diyarbakiryenigun.com

Sur’un maneviyatý çöktü! Diyarbakýr'ýn Sur Ýlçesi'nde geçen yýl 2 Aralýk'ta ilan edilen ve kýsmen devam eden sokaða çýkma yasaklarý bugün 1'inci yýlýný doldurdu. Geçen süre zarfýnda çatýþmalarýn sona ermesinden baþka deðiþen bir þeyin olmadýðýný belirten Ýlçe esnafý, Sur'da bu kez ekmek savaþý baþladýðýna dikkat çekti

Muhammed bebek yaþam savaþýný kaybetti

Mücbir sebep hali uzatýldý

BAÐLAR'daki bombalý saldýrýda aðýr yaralanan 5 aylýk bebek Muhammed Can Eringin, 26 günlük yaþam savaþýný kaybetti. 3’te

Direniþ Grubun’dan örnek kampanya

Sait BAYRAM YENÝGÜN ÖZEL

Foto: Arþiv

Kurþunlu Cami sergilendi

Direniþ Taraftar Grubu, dar gelirli ailelerin çocuklarýna kýþlýk giyecek temin etmek amacýyla baþlattýðý kampanya ile çocuklarýn yüzünü güldürüyor. 15

5’te

Türkiye’nin mülteci yükü Ramazan KARATAÞ

12’de

Bir nüsibet, bin nasihat… Servet HARAM

Þükran

Yýlmaz

C

M

Y

K

Mustafa

Avcýlar

Mustafa

Akkul

an Dere

Ramaz

‘Eski neþesi kalmdý...’

‘Ekmek savaþý ‘Deðiþen baþladý...’ birþey yok...’

‘Bize destek veren olmadý’

SÝDER Baþkaný Þükran Yýlmaz, “Çatýþmalar, operasyonlar ve sokaða çýkma yasaklarý nedeniyle Sur'un eski neþesi ve maneviyatý kalmadý” diye konuþtu.

Esnaf Mustafa Avcýlar ise, Çatýþma süreci bitip, Sur'daki iþyerlerinin açýlmasýndan sonra bu kez esnafýn savaþý baþladý. Yani ekmek savaþý baþladý” diye konuþtu.

Esnaf Ramazan Dere, bu sýkýntýlý süreç içinde esnafa destek verenin olmadýðýný belirterek, “Ýflas edenlerin yanýnda iflas etmek üzere olan yüzlerce esnaf var” dedi. 8-9’da

Þehitler mezarlýðýna EYP atýldý 3’te

DÝYARBAKIR'ýn Sur ve Silvan ilçelerinde, Maliye Bakanlýðý Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnca ilan edilen mücbir sebep hali süresi, 31 Mart 2017 tarihine kadar uzatýldý. 13’te

DÝKO Baþkaný Mustafa Akkul da, bir yýl geçmesine raðmen deðiþen bir þeyin olmadýðýný belirterek, beklenen 50 bin TL'nin ise yýlan hikayesine döndüðünü kaydetti.

Yol çizgileri çizildi, bordürler boyandý 04

DÝYARBAKIR’ýn Sur Ýlçesi’nde çatýþmalarýn hedefi olan tarihi Kurþunlu Camii'nin dününü ve bugününü anlatan fotoðraflar, Dicle Üniversitesinde sergilendi. 10’da

Çocuklarda mide gribine dikkat! 02


2

Çocuklarda mide gribine dikkat! Gülüþ tasarýmý ile fark oluþturun Gülüþ tasarýmýnýn son dönemlerde çok popüler hale geldiðini belirten Diþ Hekimi ve Protez Uzmaný Yrd.Doç.Dr. Çaðdaþ Kýþlaoðlu, kiþinin tarzýna göre gülüþ tasarýmý yapýldýðýný söyledi DÝYARBAKIR - Diþ Hekimi ve Protez Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Çaðdaþ Kýþlaoðlu, gülüþ tasarýmý hakkýnda bilgi vererek, "Biliyorsunuz insanlar artýk her þeyi acele her þeyi çabuk güzeli hemen istiyor insanlar. O yüzden bilgisayar desteði diþ hekimliðine çok büyük fayda ve yardým saðlýyor. Öncelikle kiþiye yapýlacak gülüþ tasarýmý belirleniyor. Bu gülüþ tasarýmýnda ya lamineler ile olabiliyor. Lamine diþ dediðimiz diþin ön yüzüne yapýþan ince porselen yaprakçýklar veya kiþinin daha önce yaptýrmýþ olduðu kaplamalar vardýr, içinde metal desteði vardýr. Bu metal destekli kaplamalarý, metal desteksiz kaplamalar ile deðiþtirmek isteyebilir" dedi. Diþ Hekiminin öncelikle vakayý tanýmladýðýný kaydeden Kýþlaoðlu, "Aðýz içinde hazýrlýklarý yapýyor. Ya lamine hazýrlýðý ya da eski kaplamalarýn çýkartýlmasý gibi. Daha sonra bu hazýrlýklar yapýldýktan sonra aðýz özel 3 boyutlu tarayýcý ile taranýyor. Aðýzýn 3 boyutlu görüntüsü bilgisayara aktarýlýyor. Bilgisayarda hekim hastanýn gülüþ tasarýmýný yapýyor. Estetik gülüþ tasarýmýný yaptýktan sonra özel makina yardýmý ile var olan hazýr porselen bloklardan makina kazýyarak diþi üretiyor" ifadelerini kullandý. Bir tane diþin üretilmesinin 30 dakika zaman aldýðýný ifade eden Kýþlaoðlu, "Hazýrlanan bu diþler hasta aðzýnda deneniyor. Hekim ile hasta gülüþ tasarýmýný beðendikten sonra diþler hastanýn diþlerine yapýþtýrýlýyor. Bu sistem ile kiþi bir günde özlediði gülüþe kavuþmuþ oluyor. Sabah hekimin kliniðine girip akþam güzel bir gülüþ ile klinikten çýkabiliyor" þeklinde konuþtu. (ÝHA)

SAÐLIK/YAÞAM

2 Aralýk 2016 Cuma

Çocuklarda ishal ve mide bulantýsý þikayetlerinde son günlerde artýþ yaþandýðýna dikkat çeken uzmanlar, "Havalarýn soðumasýyla birlikte okul ve kreþ hastalýklarýnýn yaygýnlaþmasýnýn etkili rol oynadýðý, halk arasýnda "mide gribi" olarak da bilinen bu þikayetlere nörovirüsler neden oluyor" diyor Bilge BAÐCÝ

DÝYARBAKIR - Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Uz. Dr. Dicle Çelik, çocuklarda ishal salgýný ve alýnmasý gereken önlemler hakkýnda ailelere önerilerde bulundu. Çelik, "Ýshal, tüm dünyada özellikle de geliþmekte olan ülkelerde önemli saðlýk sorunlarýndan biridir. Ýshallere baðlý ölümler, dünyada enfeksiyonlara baðlý ölümler arasýnda ilk üç sýrada yer almaktadýr. Çocukluk çaðý akut ishallerin büyük kýsmýndan geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerde virüsler, az geliþmiþ ülkelerde ise bakteriler sorumludur. En sýk viral etkenler rotavirüs, adenovirüs, enterovirüs ve nörovirüslerdir" dedi.

“Yetiþkinlere de bulaþabiliyor” Okul ve kreþlerde son günlerde yaygýn olarak nörovirüsa baðlý kusma-ishal þikayetlerinde artýþ gözlendiðini belirten Çelik, "Ýshal sýklýkla 3-24 aylýk dönemdeki çocuklarda görülmektedir. Süresinin 5 gün ya da daha kýsa olmasý akut ishal olarak tanýmlanýr. Mikroplarýn en önemli bulaþ þekli dýþký-aðýz yoludur. Enfekte yiyecekler, içecekler ve her türlü materyalin mide-baðýrsak kanalýna ulaþmasý ishale neden olabilir. Ýshal, dýþkýlama alýþkanlýklarýnýn deðiþmesi ile birlikte kendini gösterir. Ýshale neden olan virüsle enfekte olan çocuklarda kusma ardýndan kötü kokulu ishal gözlenmektedir. Evde yetiþkinlere de bulaþýp çocuklardan yaklaþýk 10 gün sonra eriþkinleri de etkilemektedir. Dünya Saðlýk Örgütü, ishali 24 saatte üçten fazla sulu dýþkýlama veya sadece anne sütü ile beslenen bebeklerde ise her zamankinden

yani günde 6-8'den fazla sulu dýþkýlama olarak tanýmlanmaktadýr" diye konuþtu.

“Vücutta sývý kaybýnýn artmasý tehlikeli” Çelik, "Ýshal nedeni ile hastaneye baþvuran çocuklara doðru teþhis konulmasý ve tedavinin uygulanmasý için doktorlar bazý sorular sormaktadýr. Çocuðunuzun yaþý, ishal süresi, günlük dýþký sayýsý, dýþký miktarý ve karakteri yani kan ya da mukus içermesi, günlük kusma sayýsý ve içeriði, en son idrar yaptýðý zaman, en son aldýðý sývýlar ve besinler, susuzluk durumu, hastalýk öncesi tartýsý, vücut ýsýsý, uykuya eðilim olup olmadýðýna mutlaka dikkat edilmelidir. Ýshal tablosuna kusma, ateþ, karýn aðrýsý ve karýnda þiþliðin eþlik ettiði unutulmamalýdýr. Ýshalli çocuklarda en önemli sorun, dýþký sayýsýnýn artmasý ve kusma ile aðýzdan beslenmenin yetersiz olmasý sonucu geliþen vücuttaki sývý kaybý yani dehidratasyon tablosudur. Ateþin de tabloya eklenmesi ile vücuttaki sývý kaybý artar. Hafiforta dehidratasyon bulgularý bebeklerde %5-10, çocuklarda %3-6 vücut aðýrlýðý kaybýyla ortaya çýkar" ifadelerini kullandý.

10 öneri… Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Uz. Dr. Dicle Çelik, sývý kaybý olmayan çocuklara evde ishal tedavisi için ise þu 10 öneride bulundu; 1) Anne sütü alan bebeklerde emzirme sýklýðý artýrýlmalýdýr. 6 aydan büyük çocuklara ayran, taze sýkýlmýþ meyve sularý ve su verilebilir. 2) Her sulu dýþkýdan sonra 2 yaþtan küçük çocuklara ½ - 1

çay bardaðý (50-100 ml), 2 yaþýndan büyüklere ½ - 1 su bardaðý (100-200 ml) ek sývý verilmelidir. 3) Sývý tüketimi isteði fazla olan çocuklara alabildiðince ama yavaþ olarak sývý gýda verilmelidir. 4) Çocuk kusarsa 10 dakika beklenmeli, sonra tekrar daha yavaþ olarak sývý verilmelidir. 5) Beslenme sürdürülmeli, anne sütü alan bebeklerde emzirilme sýklýðý arttýrýlmalý, anne sütü almayan bebeklerde ise her zaman aldýðý mamasýna devam edilmelidir. 6) 6 aydan büyük, ek gýda baþlanan çocuklara kýsa aralýklarla enerjiden zengin ve protein içeren yiyecekler püre olarak hazýrlanmalý ve taze olarak verilmelidir. 7) Pirinç, pirinçli karýþýmlar, tahýllar, patates ve yoðurt tüketimi ishalli çocuðun beslenme durumunu dengeler, ishal süresini azaltýr. 8) Çocuða çinko desteði verilmelidir. Dünya Saðlýk Örgütü 5 yaþ altý ishal vakalarýnda çinko desteði önermektedir. Doktor önerisiyle 6 aya kadar günde 10 mg, 10-14 gün; 6 ay ve üzeri ise günde 20 mg 10-14 gün kullanýlmalýdýr. 9) Çocuk evde yakýndan izlenmelidir. Bu süreçte, çocuðun fazla sayýda ve daha sulu dýþký yapýp yapmadýðý, kusma sýklýðý, normal emme ve su içmesinde azalma, göz küresinde çökme, kendisini hasta hissetmesi, ateþinin yüksek olmasý ve dýþkýda kan olup olmadýðý iyi takip edilmelidir. 10) Ýshal 3 gün içinde düzelmezse mutlaka çocuk doktoruna baþvurulmalýdýr.


3

GÜNCEL

2 Aralýk 2016 Cuma

Muhammed bebek yaþam savaþýný kaybetti Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde Emniyet Müdürlüðü ek binasýna bomba yüklü araçla düzenlenen bombalý saldýrýda aðýr yaralanan 5 aylýk bebek Muhammed Can Eringin, 26 günlük yaþam savaþýný kaybetti DÝYARBAKIR Merkez Baðlar ilçesinde bulunan Emniyet Müdürlüðü ek binasýna 4 Kasým'da, 3 ton bomba yüklü minibüsle düzenlenen saldýrýda, 2'si polis 12 kiþi þehit olmuþ, 100'ün üzerinde kiþi de yaralanmýþtý. Yaralýlar arasýnda bulunan ve 5 aylýk bebek olan Muhammed Can Eringin, Dicle Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak, tedavi altýna alýnmýþ, ancak 6 Kasým'da beyin ölümü gerçekleþmiþti. Ailesi ise, minik Eringin'in hayata dönebileceði umuduyla tedavisine devam edilmesini istemiþti. Eringin, yoðun bakýmda verdiði 26 günlük yaþam savaþýný kaybetti. Eringin'in minik bedeni, otopsi iþlemlerinin ardýndan verildiði ailesi tarafýndan Baðlar ilçesi Yeniköy Mezarlýðý'nda topraða verildi. Patlamada, Eringin'in annesi ve 2 ablasý da yaralanmýþtý. (ÝHA)

Þehitler mezarlýðýna EYP atýldý Yeniþehir ilçesi Þehit Caddesi üzerinde bulunan Kara Þehitliði Mezarlýðý'nýn kapýsýna yüzleri maskeli 2 kiþi tarafýndan El Yapýmý Patlayýcý ile saldýrý yapýldý DÝYARBAKIR'ýn Yeniþehir ilçesinde bulunan Kara Þehitliði Mezarlýðý kapýsýna yüzleri maskeli 2 kiþi tarafýndan El Yapýmý Patlayýcý (EYP) ile saldýrý yapýldý. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bir iþ yerinin camlarý kýrýldý. Olay, merkez Yeniþehir ilçesi Þehit Caddesi üzerinde bulunan

Silvan’daki yasak kaldýrýldý Diyarbakýr Valiliði, Silvan ilçesine baðlý; Eskiköy, Susuz, Gündüzköy, Otluk, Karahacý, Üçbasamak kýrsal mahallelerinde ilan edilen sokaða çýkma yasaðýnýn kaldýrýldýðýný duyurdu Sertaç KAYAR DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinin bazý köylerinde 28 Kasým 2016 tarihinde ilan edilen sokaða çýkma yasaðý kaldýrýldý. Konuya iliþkin Ýl Valiliði'nden yapýlan açýklamada, "BTÖ Mensuplarýnýn yakalanmasý huzur ve güvenliðinin, kiþi dokunulmazlýðýnýn tasarrufa müteallik emniyetin kamu huzurunun saðlanmasý amacýyla Silvan Kaymakamlýðýnca 5442 Sayýlý Ýl Ýdaresi Kanunun 32/Ç maddesi gereðince 28.11.2016 günü saat 22.00' den itibaren geçerli olmak üzere Silvan Ýlçesi Eskiköy, Susuz, Gündüzköy, Otluk, Karahacý, Üçbasamak kýrsal mahallelerinde ilan edilen 'Sokaða Çýkma Yasaðý' nýn 29.11.2016 günü saat 19.00 itibariyle kaldýrýlmasýna karar verilmiþtir" denildi.

ATM dolandýrýcýsý yakalandý

Kara Þehitliði Mezarlýðý'nýn kapýsýnda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzleri maskeli 2 kiþi, hazýrladýklarý EYP'yi Þehitlik Mahallesi 107. Sokak'tan mezarlýk kapýsýna attý. EYP, mezarlýk kapýsý önünde büyük bir gürültüyle patladý. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayýda

polis sevk edildi. Güvenlik önlemleri alan ekipler olay yerinde inceleme yaparak delil topladý. Olay sýrasýnda caddede kimsenin olmamasý büyük bir faciayý önlerken, patlamada bir iþ yerinin camlarý kýrýldý. Polis, olayý gerçekleþtiren 2 þahsý yakalamak için geniþ çaplý soruþturma baþlattý. (ÝHA)

ÞANLIURFA'da yardým bahanesiyle ATM'den para çekmeye çalýþan yaþlýlarý dolandýran þahýs, polis ekipleri tarafýndan yakalandý. Edinilen bilgiye göre, Þanlýurfa'da ATM'lerden para çekmeye çalýþan yaþlýlara yardým etme bahanesiyle yaklaþan ve þifresini öðrendikten sonra kartýn içeride sýkýþtýðýný söyleyip vatandaþ bankaya girdiðinde paralarýný çekip kaçan zanlý, polisin güvenlik kamerasý kayýtlarýný incelemesi sonucu yakalandý. Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan gözaltýna alýnan zanlýnýn ayný yolla üç farklý yerde, üç farklý kiþiyi dolandýrdýðý ortaya çýktý. Emniyetteki iþlemleri tamamlanan zanlý, çýkarýldýðý mahkeme tarafýndan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Þahsýn vatandaþlarý dolandýrmasý ise güvenlik kameralarý tarafýndan kaydedildi. (ÝHA)


4

BÖLGE

2 Aralýk 2016 Cuma

n a k r o k n a t t a y i Amel m e t n ö y ç n i g l i çocuklara Tarým Müdürlüðü’nde kadýn saðlýðý eðitimi Kadýn Saðlýðý Eðitim Projesi kapsamýnda Diyarbakýr Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü kadýn çalýþanlarýna ve kurum çalýþanlarýnýn eþlerine yönelik bir eðitim programý düzenlendi. Burada konuþan Ýl Valisi Hüseyin Aksoy'un eþi Sayýn Hülya Aksoy, baþlattýklarý projenin amacýnýn kadýnlarý kendi saðlýklarý konusunda bilgilendirmek olduðunu kaydetti Kübra ATAÞ DÝYARBAKIR Valiliði himayesinde, Ýl Valisi Hüseyin Aksoy'un eþi Sayýn Hülya Aksoy Koordinatörlüðünde, Halk Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan yürütülen Kadýn Saðlýðý Eðitim Projesi kapsamýnda Diyarbakýr Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü kadýn çalýþanlarýna ve kurum çalýþanlarýnýn eþlerine yönelik bir eðitim programý düzenledi. Programa; Hülya Aksoy, Halk Saðlýðý Müdür Yardýmcýsý Dr. Handan Erdoðan, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Þube Müdürü Naide Erdoðmuþ ile çok sayýda kadýn katýlýmcý katýldý.

“Amacýmýz kadýnlarý bilgilendirmek”

Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Hülya Aksoy, baþlattýklarý projenin amacýnýn kadýnlarý kendi saðlýklarý konusunda bilgilendirmek olduðunu ifade ederek, "Eminim ki siz bu konularý çok iyi biliyorsunuz ama bazý þeyleri bilmek yetmiyor bildiklerimizi uygulamamýz gerekir. Özellikle projenin ilk konusu olan meme kanseri kendi kendine elle meme muayenesi rutin olarak her ay yapýldýðý zaman doktorlarýmýz diyorlar ki kadýn kendindeki oluþabilecek en ufak deðiþikliði çok erken fark edeceði için erken teþhisle hayat kurtarma þansý var. Meme kanserinin yanýnda rahim aðzý kanseri, cinsel yolla bulaþan hastalýklar, menopoz, obezite, üreme saðlýðý, kadýna þiddet gibi konularda da doktorumuz sizleri bilgilendirecek. Benim sizden dileðim, burada dinlediklerinizi lütfen kendinizde uygulayýn. Etrafýnýzda bilmeyen kadýnlar da varsa onlarla paylaþýn. Teþekkür ederim " dedi. Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan, KETEM Hekimi Dr. Ferda Oruç tarafýndan Kadýn Saðlýðý Eðitim Projesi sunumu yapýldý ve Kendi Kendine Meme Muayenesi konulu video gösterimi izlendi. Sunumun ardýndan talep eden katýlýmcýlara doktorlar tarafýndan klinik meme muayenesi yapýldý. Katýlýmcýlardan gelen sorularýn cevaplandýrýlmasý ile program sona erdi.

Diyarbakýr Gazi Yaþargil Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kadýn Doðum Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Klinikleri, ameliyat öncesi korkan çocuklarýn korkularýný üzerinden atmalarý için ilginç bir yönteme imza attý. Hastane yönetimi, çocuklarý binada akülü araba ile gezdirip, ameliyathaneye almaya baþladý Kübra ATAÞ DÝYARBAKIR Gazi Yaþargil Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kadýn Doðum Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Klinikleri, çocuklarý hasta olan ebeveynlerin streslerine son verecek bir çalýþmaya imza attý. Deðil ameliyat olmak, doktor gördüðünde bile aðlayan çocuklarýn ruh hallerini düzeltmek ve korkularýný yenmek için farklý bir yöntem izleyen hastane yönetimi, bu çerçevede operasyon geçirecek çocuklar için akülü araba hizmetini devreye koydu. Hasta çocuklar, ameliyat olmadan önce odalarýna konulan akülü arabaya bindirerek önce bina içerisinde turladý. Korkularýný üzerlerinden atan çocuklar daha sonra yine akülü araçla asansöre

Yol çizgileri çizildi, bordürler boyandý

binip, ameliyathanenin yolunu tuttu. Ameliyathaneye de akülü araçla giren çocuklar, yakýnlarýna el sallamayý da ihmal etmedi.

Çocuklar ameliyata girmekten artýk korkmuyor Çocuðunun kasýk fýtýðý ameliyatýna gireceðini belirten Fuat Can, bu uygulamadan memnun olduklarýný söyledi. Çocuðunun stresinin ve korkusunun ortadan kalktýðýný belirten baba Can, bunun kendileri için çok önemli olduðunu akýllarýnýn çocuklarýnda kalmadýðýný dile getirdi. Diyarbakýr Gazi Yaþargil Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kadýn Doðum Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Klinikleri Baþhekim Yardýmcýsý Uz. Dr. Muhammed Asena, kendilerinin uzunca bir süre-

Ömer BARAN DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Daire Baþkanlýðý, asfaltlanan bulvar ve caddelerde trafiðin kusursuz bir þekilde seyretmesi için gerekli olan iþaretleme ve boyama çalýþmalarýný sürdürüyor. Gece geç saatlerde trafik yoðunluðunun azalmasý ile yol çizgi çalýþmalarýný yapan ekipler, gece aydýnlatmasý olmayan yollardan

dir bu uygulama üzerinde çalýþtýklarýný söyledi. Uz. Dr. Asena, "Çocuk cerrahi kliniðimiz, burada akülü araba temin ettik. Çocuklarýmýz ameliyata girerken ciddi bir stres altýndaydýlar. Çocuðun kýyafetleri çýkarýlýr, ince bir önlükle ameliyathaneye götürülürdü. Bu da onlarý stres altýna alýyordu. Akülü araba ile bir nebze olsun bunun önüne geçmeyi amaçladýk. Yaklaþýk 1 haftadýr bu hizmete baþladýk. Gelen tepkiler, beklentilerimizin çok üstünde. Çocuklarýmýza artýk, ameliyathaneye gitmeden önce hastanede bir tur attýrýp oraya götürdüðümüzde çok ciddi bir geri dönüþ alýyoruz. Sadece biyolojik olarak deðil, ayný zamanda sosyal ve psikolojik boyutunu da düþünerek böyle bir hizmete baþvurduk" dedi. Silvan Yolu-Baðývar arasýndaki 14 km ile Qamýþlo Bulvarý'nýn 2,5 km'lik kýsmýna cam tozu ile atýlan soðuk yol çizgileri çizerek çalýþmalarýný tamamladý. Ulaþým Daire Baþkanlýðý ekipleri, kaldýrýmlarýn ve orta refüjlerin belirgin hale gelmesi için kentin yeni yerleþim yerlerinden olan Baðlar ilçesi Baðcýlar Mahallesi ve Kayapýnar Nazým Hikmet Bulvarý'nda yaklaþýk 54 km uzunluðunda bordürleri boyadý.


Ramazan KARATAÞ

Türkiye’nin mülteci yükü

rkaratasyenigun@gmail.com

5

YAÞAM

2 Aralýk 2016 Cuma

Suriye iç savaþý baþladýðýndan beri 3 milyona yakýn Suriyeli sýðýnmacý Türkiye'ye geldi. Suriye'nin muhtelif etnik gruplarýndan mülteciler var ve çatýþmada sadece Esad'ýn deðil, muhaliflerin zulmüne uðrayanlar da Türkiye'de… Kolay iþ deðil. Bizimkinin yaklaþýk üçte biri göçmenin bulunduðu Ürdün iflas halinde. Nüfusunun neredeyse 5'te biri Lübnan ise sorunu sürüncemeye býrakarak bu durumu kanýksamýþ bir halde. Mýsýr ve Irak bile karýþýk ve þaþkýn vaziyetlerine raðmen onlar için küçümsenmeyecek rakamlarý misafir ediyor. 2.7 milyonu Suriyeliler olmak üzere 3 milyonu aþkýn göçmen ve sýðýnmacýyla Türkiye, en çok göçmene ev sahipliði yapan ülke. Zengin petrolcü emirlikler ve Suudi Arabistan ise hiç sýðýnmacý kabul etmiyor. Bunlarýn içinde Katar'ýn 2022'deki Dünya Kupasý için 100 milyar dolarýn üzerinde para ayýrdýðý açýk. Bir miktar altyapý masraflarý dýþýnda çýlgýnca ve görgüsüzce bir harcama var. Ama mülteciler için hiçbir þey düþünülmemiþ ve zaten kabul edilmiyorlar. Gerekçe olarak saçma sapan açýklamalarda bulunuluyor. Bunlarla kýyaslandýðýnda mültecilerin Suriye özelinde en fazla yükünü çeken ülke Türkiye… Geçtiðimiz günlerde mülteciler ile

ilgili bilgileri derleyen Reuters, 2015 sonu itibarýyla dünya genelinde toplam 65.3 milyon kiþi zorla yerinden edildiðini haberleþtirdi. Haberde, mültecilerin 21.3 milyonunu göçmenler, 40.8 milyonunu iç göçmenler, 3.2 milyonunu da sýðýnmacýlar oluþturduðu belirtildi. Bir ülke olmasý halinde 65.3 milyon göçmen, dünyanýn en büyük 21'inci ülkesi olurdu. Verilere gör, göçmenlerin yarýsý Suriye, Afganistan ve Somali'den geliyor; yüzde 86'sý geliþmekte olan ülkelerde bulunuyor. Nüfus yoðunluðu bakýmýndan, Lübnan'da her beþ kiþiden biri göçmen. Bu da Lübnan'ý nüfusuna göre göçmen yoðunluðunun en yüksek olduðu ülke yapýyor. Dünya ölçeðinde 200 çocuktan biri göçmen. Çocuk göçmen sayýsý son on yýlda iki katýna çýktý. Sýnýrý tek baþýna geçen çocuklarýn sayýsý giderek artýyor. Geçen yýl 100 bini aþkýn çocuk, yanýnda ebeveyni olmadan 78 ülkeye sýðýnma talebinde bulundu. Bu sayý 2014'tekinin üç katý. Birleþmiþ Milletler (BM) göçmen ajansý, gelecek yýl 1.19 milyon kiþinin göç edeceðini tahmin ediyor. Bu sene Avrupa'ya çoðunluðu deniz yoluyla olmak üzere yaklaþýk 370 bin göçmen ve sýðýnmacý ulaþtý. Göçmenlerin en az 173 bini Yunanistan'a, 167 bini ise

Ýtalya'ya geldi. Göçmenler çoðunlukla Suriye, Afganistan, Nijerya, Pakistan, Irak ve Eritre vatandaþý. 75 bin 500'den fazla göçmen ve sýðýnmacý, Macaristan ve diðer ülkelerin sýnýrlarýný kapamasýnýn ardýndan Yunanistan ve Balkanlarýn batýsýna yöneldi. Türkiye ile Avrupa Birliði (AB) arasýndaki göçmen anlaþmasýnýn ardýndan Türkiye'den Yunanistan'a giden göçmen ve sýðýnmacýlarýn sayýsýnda keskin bir düþüþ yaþandý. Ancak Avrupa Parlamentosu'nun (AP) AB'nin Türkiye'yle üyelik müzakerelerini geçici olarak askýya almasý yolundaki tavsiye kararýný yorumlayan Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Daha ileri giderseniz sýnýr kapýlarý da açýlýr, bunu da öyle bilesiniz" diyerek Avrupa'ya göçmenleri gönderebileceðine dair gözdaðý vermiþti. Haksýz da sayýlmaz. Bu sene Avrupa'ya ulaþmak isteyen en az 4 bin 690 sýðýnmacý Akdeniz'de yaþamýný yitirdi. Bu sayý geçen sene 3 bin 777'ydi. Hayatýný kaybedenlerin en çok mensup olduðu ülkeler ise Kuzey Afrika'da yer alýyor. Görünen o ki Suriye ve Irak özelinde Ortadoðu'da yaþanan sorun çözülmeden bölgede yaþanan diðer sorunlar çözülemeyecek.

Soba kullananlar dikkat Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire Baþkaný Hakký Bilici, kalitesiz kömür kullanýmýnýn zehirlenme ve ölüm riskini arttýrdýðýna dikkat çekerek, soba kullanan vatandaþlara uyarýlarda bulundu

DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire Baþkaný Hakký Bilici, soba kullanan vatandaþlara uyarýlarda bulundu. Soba kullanýlan evlerde yangýn ve zehirlenme riskinin arttýðýný belirten Bilici, en riskli sobanýn kömür sobasý olduðunu ifade etti. Kullanýlan kömürün kalitesiz olmasýnýn zehirlenme ve ölüm vakalarýný daha da arttýrdýðýna dikkat çeken Bilici, odun ve kömür gibi yüksek oranda is býrakan katý yakýtlý sobalarýn borularýnýn ayda bir, bacalarýn ise 2 ayda bir temizlenmesi gerektiðini vurguladý. Bilici, "Bu yakýtlar dýþýnda kullanýlan borularýn ise 2 ayda bir, bacalarýn ise 3 ayda bir temizliðinin yapýlmasý gerekiyor. Bacalarda mutlaka þapka bulunmasý gerekiyor. Özellikle rüzgarlý havalarda geri tepme olayýnýn olmamasý, içeriye zehirli gazlarýn sýzmamasý için bacalarýn baþýna mutlaka þapka býrakýlmasý gerekiyor" dedi.

“Yakýt tasarrufu için yalýtým” Bacalarda özellikle yalýtýmýn iyi yapýlmasý gerektiðini dile getiren Bilici, yalýtýmý iyi yapýlmamýþ olan bacada hemen soðuma olayýnýn

meydana geldiðini ve bunun da fazla yakýt tüketimine neden olduðunu kaydetti. Bilici, "Sobanýn evin içinde uygun yere yerleþtirilmesi gerekiyor. Olabildiðince dirsek ve eklem yerlerinde duman sýzdýrmazlýðýnýn olmamasýna dikkat etmemiz gerekiyor. Yine fýrtýnalý ve lodoslu havalarda sobayý yakmamalýyýz. Özellikle soba yanýk ise hemen sobamýzý söndürmeliyiz. Yatarken sobalarýmýzý kesinlikle yakmamalý ve sobalarýmýz yanýyorsa söndürmemeliyiz. Sobanýn yakýnlarýna olasý bir yangýn için kolay yanabilen malzemeleri býrakmamamýz gerekiyor" diye konuþtu.

“Odalarýn sürekli havalandýrýlmasý gerekiyor”

Sobanýn olduðu odalarda sürekli havalandýrma yapýlmasý gerektiðine de vurgu yapan Bilici, sözlerini þöyle sürdürdü: "Ýçerdeki oksijen oranýnýn azalmasýna karþý odanýn sürekli havalandýrýlmasý gerekiyor. Yine sobayý duvardan, tavandan ve diðer eþyalardan uzaklýkta kurmalýyýz. Soba borularýnýn üzerine çamaþýr asmak

doðru bir davranýþ deðildir. Sönmek üzere olan bir sobanýn içine yanýcý ve parlayýcý bir sývý dökmemeli ve kullandýðýmýz sobalarýn TSE'ye uygun olmasýna dikkat etmeliyiz. Bir diðer önemli konuda, özellikle evin içerisinde mangal kullanmamamýz lazým. Kullanýlan mangal odanýn içerisindeki oksijen oranýný azalttýðýndan zehirlenme ve akabinde ölümlü bir olayýn gerçekleþmesine neden olmaktadýr. Katalitik soba kullanýlan odalarda havalandýrma menfezlerinin olmasý gerekiyor. Odadaki oksijen oranýný ve havalandýrmayý sürekli en üst düzeyde tutmalýyýz. Elektrik sobalarý ve kaloriferler havayý yaktýðýndan

dolayý evin içerisinde özellikle sinüzit hastalarýnda ciddi bir rahatsýzlýk meydana gelmektedir. Ortamý sürekli havalandýrarak bu tür olumsuzluklarýn önüne geçebiliriz. Özellikle bu kýþ ayý içerisinde sobalardan, zehirlenmelerden kaynaklý bir yangýn olayýnýn oluþmamasý için vatandaþlarýmýzýn bu uyarýlarýmýzý dikkate almasý gerektiði ve doðru bildiðimiz ama aslýnda yanlýþ olan bu tür davranýþlardan uzak durmamýz gerektiðini, bu tür uyarýlara kulak vermeleri konusunda çaðrý yapýyoruz. Ýhbar telefon hattýmýz 110'dur vatandaþlarýmýz günün 24 saati bizlere ulaþýp ihbarda bulunabilirler." (ÝHA)


6

HABER

2 Aralýk 2016 Cuma

‘Ocalan baþkanlýða karþýyým demedi’ Ayný Ýslami gelenekten gelenekten geldiðini söylediði AK Parti'deki arkadaþlarýna seslenen Tan, "Bu maddelerin hangisini içine sindireceksiniz. 40 yýllýk mücadelenizin sonucu bir iktidar, güç için feda mý edeceksiniz? Bu iþ bir düðün dernek iþi deðil. 12 Eylül darbe anayasasý bütün ilkeleriyle muhafaza edilecek, siz buna bir gelinlik giydireceksiniz. Bunun yolu içinde HDP'nin de olacaðý, baþkanlýðýn da tartýþýlabileceði, kuvvetler ayrýlýðý sisteminin dört dörtlük yerine oturduðu bir denge sistemi. Türkiye'nin yeni bir milli þefe deðil, doðru düzgün bir demokrasiye ihtiyacý var" dedi. DÝYARBAKIR - HDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, Meclis'te basýn toplantýsý düzenledi. Gazeteduvar'da yer alan habere göre, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacý olduðunu söyleyen Tan, ama bugün tek bir kiþinin baþkan olmasýna kilitlenen anayasa tartýþmasýný yanlýþ bulduðunu kaydetti.

“Baþkanlýðý da parlamenter sistemi de tartýþýrýz” "Baþkanlýðý da parlamenter sistemi de tartýþýrýz" diyen Tan, bu tartýþmalardan sonra Türkiye için doðru neyse ona karar verilebileceðini söyledi. Tan þöyle konuþtu: "Mesele bir kiþinin baþkan, sultan olup olmamasý deðil. Sistemin tartý-

Ortaokul ve lise öðrencilerine siyer yarýþmasý Türkiye genelinde ortaokul ve lise öðrencilerine yönelik "Liseli Gençler Efendimizin Ýzinde" adlý siyer yarýþmasý gerçekleþtirilecek

þýlmasýdýr. Son Osmanlý sultanlarýnda bile olmayan yetkilerle ucube bir yönetim ortaya çýkaracak AKP-MHP ittifaký deðil. Bu Türkiye'nin hiçbir sorununu çözmez." Ýki partinin ortaklaþtýðýný açýkladýðý sistemin Türkiye'nin sorunlarýný daha da aðýrlaþtýracaðýný savunan Tan, "Anayasanýn ilk dört maddesine 42. ve 66. maddesine dokunmayacaksýnýz, herkesi Atatürk milliyetçiliðine baðlý olmaya mecbur edeceksiniz. Bir ideoloji dayatacaksýnýz. Anadilde eðitimi imkansýz hale getirecekseniz. Böyle Türkiye'nin hangi sorunu çözeceksiniz" diye sordu.

“AKP-MHP ittifaký 1930’lara götürür”

HDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, Baþbakan Binali Yýldýrým ve MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli arasýnda yapýlan yeni anayasa ve baþkanlýk sistemi görüþmelerinin aslýnda HDP'nin de içinde bulunduðu bir bileþenle yapýlmasý gerektiðini söyledi. Tan, "PKK liderinin, 'Ben kesinlikle baþkanlýða karþýyým' diye tek bir lafý yoktur" dedi zým. MHP-AKP ittifakýyla bütün eski rejimin muhafaza edildiði Türkiye gitse gitse 1930'lara gider oradan da kimseye bir hayýr çýkmaz" dedi.

“Bu þekliyle geçmemesi için elimizden geleni yapacaðýz”

“Türkiye’nin yeni bir milli þefe ihtiyacý yok”

Hükümetin Kürt sorunundaki güvenlik politikalarýný eleþtiren Tan, sorunu ayrýlýða düþmeden, bölünmeden, çatýþmadan çözmenin yegane yolunun en yüksek demokrasi standartlarý olduðunu söyledi. Fýrat Kalkaný operasyonunu da deðerlendiren Tan, "Türkiye Menbiç'ten öteye gidemiyor. Bunu nasýl izah edeceksiniz? Bu pazarlýklar nerede yapýlýyor. Üç sefer Putin'le ne konuþtunuz. Benim kaným üzerine bir pazarlýk varsa söylemek zorundasýn" dedi. Kürt meselesindeki çözümsüzlüðün Irak ve Suriye politikasýný da kilitlediðini savunan Tan, "Bir devlet aklýnýn ortaya konulmasý la-

HDP'nin hiçbir zaman "Baþkanlýða karþýyýz ve tartýþmayýz" demediðini söyleyen Tan, "Baþkanlýk da parlamenter sistem de tartýþýlýr. Artýsý ne, eskisi ne tartýþýrýz. "Recep Tayyip Erdoðan'a karþýyýz" demek baþka bir þey, biz kesinlikle baþkanlýðý tartýþmayýz demek baþka bir þey. Sistem tartýþmasýna her zaman evet dedik" deðerlendirmesi yaptý. Üzerinde konuþulan baþkanlýk sistemi için ise Tan, "Bu þekliyle geçmemesi için elimizden geleni yapacaðýz. Meclis'te de Meclis dýþýnda da en ciddi muhalefeti sergileyeceðiz. Bu sistemin baþý belli deðil, sonu belli deðil" þeklinde konuþtu.

DÝYARBAKIR - Anadolu Gençlik Derneði (AGD) tarafýndan Türkiye genelinde ortaokul ve lise öðrencilerine yönelik "Liseli Gençler Efendimizin Ýzinde" adlý siyer yarýþmasý düzenlenecek. AGD Diyarbakýr Þube Baþkaný Abdurrahman Ergin, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, 17 Aralýk'ta gerçekleþtirilecek sýnav için Milli Eðitim Bakanlýðýyla protokol imzaladýklarýný söyledi. Baþvurularýn 4 Aralýk'a kadar devam edeceðini belirten Ergin, "Türkiye geneli dereceye giren gençlerden birinciye 6 tam altýn, ikinciye 5 tam altýn, üçüncüye de 4 tam altýn ve her birine kitap seti olmak suretiyle çeþitli hediyeler verile-

cek. Sorular, ortaokul ve lise düzeyinde ayrý olarak hazýrlanacak. Baþvurular 4 Aralýk'a kadar devam edecek ve yarýþma 17 Aralýk Cumartesi günü gerçekleþtirilecektir. Sonuçlar, 31 Aralýk'ta açýklanacak. Ayný günün akþamý ülke çapýnda düzenlenecek Mekke'nin fethi programlarýnda dereceye giren öðrenciler ödüllendirilecektir" dedi. Ergin, Diyarbakýr'da dereceye girecek öðrencilere umre ziyareti, bilgisayar, telefon, tablet, bisiklet ödülleri ile çeþitli hediyeler verileceðini dile getirdi. Lise öðrencilerinin "Ýnsanlýðýn Saadeti Hz. Muhammed", ortaokul öðrencilerinin ise "Peygamberimizin Hayatý" isimli kitaplar-

dan sorumlu tutulacaðýný ifade eden Ergin, sözlerini þöyle tamamladý: "Yarýþmaya katýlacak öðrencilerimizin kaybedeni yok. Çünkü genç kardeþlerimiz bu kitaplarý okuyarak Peygamberimizin hayatýný tanýmýþ ve öðrenmiþ oluyorlar. Takva, merhamet, cömertlik, kanaatkârlýk, þahsiyet, hayâ gibi ahlaki ve manevi vasýflarýn en güzel temsilcisinin efendimiz olduðunu öðrenmiþ oluyorlar. Huzurun, barýþýn ve kardeþliðin yolunun bu vasýflarý hakkýyla kuþanmaktan geçtiðini öðreniyorlar. Ýþte asýl en büyük ödül budur." Yarýþma baþvurularý http://www.efendimizinizinde.com/ adresinden yapýlabilecek. (Haber Merkezi)


7

YAÞAM

2 Aralýk 2016 Cuma

Kýþ lastiði dönemi baþladý

M. Uður Çakýl ÖZEL HABER

Diyarbakýr’a mevsimin ilk karý düþtü. Havalarýn soðumasýyla birlikte kýþ lastiði zorunluluðu, dün itibariyle baþladý. Konuya iliþkin Emniyet Genel Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, kýþ mevsiminde trafik ortamýnda güvenliðin saðlanmasý ve maðduriyet yaþanmamasý için vatandaþlardan kýþ lastiði kullanmalarý ve taþýtlarýnda bulundurulmasý zorunlu olan zincir, çekme halatý vb. gibi teçhizatlarýný tamamlamalarýný istendi. Sürücülere araç bakýmlarýný yapmalarý tavsiyesinde bulunan uzmanlar ise özellikle kýþ lastiði takýlmasýnýn hayati önem taþýdýðýný vurguladý

DÝYARBAKIR - Emniyet Genel Müdürlüðü, kýþ mevsiminde vatandaþlarýn güven içinde seyahat edebilmeleri için zorunlu olan kýþ lastiði uygulamasý hakkýnda bilgilendirme yaptý. Emniyet Genel Müdürlüðünden yapýlan açýklamada, "Þehirlerarasý karayollarýnda yolcu ve eþya taþýmacýlýðý yapan taþýtlar için her yýl 1 Aralýk ile takip eden yýlýn 1 Nisan tarihleri arasýnda kýþ lastiði kullanma zorunluluðu getirilmiþ, þehiriçi taþýmacýlýkta ise karar alma yetkisi ilgili valiliklere býrakýlmýþtý. Ýlgili Yönetmelik ile Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðýnýn genelgeleri doðrultusunda þehirlerarasý yollarda ve valiliklerce kýþ lastiði kullanýmýnýn zorunlu kýlýndýðý il

ve ilçe merkezlerinde 5-11 Aralýk tarihleri arasýnda saat 10.00-12.00 ile 14.0016.00 arasýnda karayolu güzergahlarýnda yol kenarý trafik denetimlerinde, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðýna baðlý yol kenarý denetim istasyonlarýnda, terminal/otogar giriþ ve çýkýþlarýnda, þehirlerarasý yolcu ve eþya taþýyan taþýtlar ile valiliklerce karar alýnan illerde yoðunlaþtýrýlmýþ 'kýþ lastiði' denetimi yapýlacaktýr" denildi.

Maðduriyet yaþanmamasý için…

Açýklamanýn devamýnda, kýþ mevsiminde trafik ortamýnda güvenliðin saðlanmasý ve maðduriyet yaþanmamasý için vatandaþlardan kýþ lastiði kullan-

malarý ve taþýtlarýnda bulundurulmasý zorunlu olan avadanlýklarýný (zincir, çekme halatý vb.) tamamlamalarý ve taþýt lastiklerinin mevzuata uygun duruma getirmeleri yönünde uyarýlara yer verildi.

Uzmanlardan araç sahiplerine uyarý

Uzmanlar ise sürücülere araç bakýmlarýný yapmalarý tavsiyesinde bulundular. Soðuk havanýn kendisini hissettirmeye baþladýðý bu günlerde zor duruma kalmamak için araç sahiplerinin kýþ lastikleri, far lambalarý, akü ve motor bakýmý ile antifriz ve yað deðiþimleri gerektiðinin altýný çizen uzmanlar, özellikle kýþ lastiði takýlmasýnýn hayati önem taþýdýðýný vurguladý.

“Kýþ lastiði takmayý ihmal etmeyin”

Konuya iliþkin gazetemize konuþan oto lastik ustasý Þehmus Akalan kýþ lastiði takýlmamasý duru-

BÝNGÖL'de önceki gün öðle saatlerinde etkili olan kar yaðýþý, önceki gece saatlerinde þiddetini arttýrdý. Yoðun kar yaðýþýndan dolayý merkez ve merkeze baðlý köy okullarýndaki taþýmalý eðitime bir gün süreyle ara verildi.

278 köy yolu ulaþýma kapandý

Bingöl’de 278 köy ulaþýma kapandý

Bingöl’de etkili olan kar, kýrsal kesimde hayatý felç etti. 278 köy yolunun ulaþýma kapandýðý kentte, taþýmalý eðitime bir gün ara verildi

Aralýksýz bir þekilde etkisini sürdüren yoðun kar yaðýþý nedeniyle il genelinde 278 köy yolunun ulaþýma kapandýðý bildirildi. Kar yaðýþý nedeniyle ulaþýma kapanan köy yollarýnýn açýlmasý için Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði Yol ve Ulaþým Hizmetleri Þube Müdürlüðüne ait 2 kar savurma, 14 greyder, 8 dozer, 12 kepçe, 3 kar küreme ve 101 personel olmak üzere 11 ekiple karla mücadele çalýþmalarý yürütülüyor. Karla mücadele çalýþma-

munda araçlarýn fren mekanizmasýnýn maksimum düzeyde çalýþmayacaðýna dikkat çekti. Akalan, "Kýþ lastiði uygulamasý yapýlmasý gereken zorunlu bir uygulamadýr. Trafik polisleri aracýnýzý durdurduðu an lastiklerinizden en az ikisi kýþ lastiði deðilse ceza yazar. Her sürücünün kýþ lastiðini taktýrmasý gerekiyor. Kýþ lastiðini düzgün bir þekilde taktýrmak isteyen araç sürücüsünün aracýnýn ön düzenini ve rot balans ayarýný oto lastikçilerde yaptýrmasý gerekiyor. Eðer ön düzen tamir edilmezse saðlýklý bir durum ortaya çýkmaz. Kýþ lastiðinin en büyük özelliði aracýn kaymasýný önleyip olasý kazalarýn önüne geçmektir. Bu yüzden tüm araç sahiplerine kýþ lastiði takmayý ihmal etmemelerini öneriyorum. Bu arada kýþýn aracýnýzýn yakýtýnýn don tutmamasý için araçlarýnýza antifriz doldurmayý da unutmayýn " diye konuþtu.

larýna start veren Bingöl Belediyesi ise, kent merkezinde çalýþmalarýna aralýksýz bir þekilde devam ediyor.

Yedisu’da hayat durdu

Kent merkezinde günlük hayat olumsuz yönde etkilenirken, birçok ilçede hayat durma noktasýna geldi. Yedisu ilçesinde þiddetini artýran kar kalýnlýðýnýn 30 santimetreyi bulduðu belirtilirken, ilçeye baðlý tüm köy yollarýnýn ulaþýma kapandýðý kaydedildi. Ýlçe merkezinde karla mücadele çalýþmalarý devam ederken, ilçenin Karlýova, Erzurum ve Erzincan ile karayolu baðlantýsý kesildi. Ýlçede ikamet eden Ýzzettin Ermiþtekin, kar yaðýþýnýn hayatý olumsuz yönde etkilediðini belirterek, "Bu sene kar erken yaðdý. Böyle devam ederse, bu sene kýþ çok zor geçecek" dedi. (ÝHA)


8

HABER

2 Aralýk 2016 Cuma

Sur’un mane

SAÝT BAYRAM Özel Haberi

D

iyarbakýr'ýn Sur Ýlçesi'nde geçen yýl 2 Aralýk'ta ilan edilen ve kýsmen devam eden sokaða çýkma yasaklarý bugün 1'inci yýlýný doldurdu. Geçen süre zarfýnda çatýþmalarýn sona ermesinden baþka deðiþen bir þeyin olmadýðýný belirten Ýlçe esnafý, Sur'da bu kez ekmek savaþý baþladýðýna dikkat çekti. Sur'un maneviyatýnýn çöktüðünün altýný çizen esnaf, bir yýldýr bekledikleri 50 bin TL'lik kredinin ise yýlan hikayesine döndüðünü vurguladý DÝYARBAKIR - 2 Aralýk'ta hendek ve barikatlarýn kazýlmasý nedeniyle yaþanan çatýþmalar ve operasyonlar ve sokaða çýkma yasaklarý 1. Yýlýna girdi. 1 yýlda deðiþen tek þeyin çatýþmalar ve operasyonlarýn sona erdiðini ifade eden esnaflar ve esnaf temsilcileri, Sur'un maneviyatýnýn çöktüðünü belirtirken, ayrýca sur'da esnafýn ekmek savaþýnýn baþladýðýný söylediler. Sur Ýþadamlarý ve Toptancýlarý Derneði (SÝDER) Baþkaný Þükran Yýlmaz, Bir yýl içinde Sur'da düzelen hiçbir þey olmadýðýna iþaret ederek, "5 aya yakýn kapalý kaldýðýmýzda dolayý zaten zararýmýz çok büyük. Üstelik dükkanlar açýldýktan sonrada bu ticari enkaz devam etti. Gerek

dýþarýdaki müþterilerimiz, gerekse Halkýn Sur'a gelmeye korktuðu için iþ yapamaz olduk.

“Asýl yýkým çatýþmalardan sonra belli oldu” 3 bin TL dýþýnda esnafa elle tutulur bir destek verilmedi. Asýl yýkým deprem sonrasý belli olur ya iþte bizim asýl sýkýntýlarýmýz iþyerlerimiz açýldýktan sonra gün yüzüne çýkmaya baþladý. Esnaflar þuanda çok zor durumda ve ödemelerini yapamayan çok kiþi var. Ancak her þerde bir hayýr vardýr. Bizlerde bu vesileyle toplanýp SÝDER'i kurduk. Esnaflarýmýz tek ses oldu. Artýk sorunlarýmýzý daha rahat dile getiriyor. Beraber istiþare edip çözüm arýyoruz.

Sur'da maneviyat bitti eski canlýlýðý yok artýk. Halen evine gelmeyen çok insan var. Çok sayýda ev harabeye döndü. Kýsacasý, Bu çatýþmalar, operasyonlar ve sokaða çýkma yasaklarý nedeniyle Sur'un eski neþesi ve maneviyatý çöktü diyebilirim" þeklinde konuþtu.

Avcýlar: Sur’da bu kez esnafýn savaþý baþladý Tarihi Hasan Paþa esnaflarýndan Kahvaltýcý Mustafa'nýn sahibi Mustafa Avcýlar, Geçen yýl bu zamanlar bombardýman, silah sesleri, hendekler, ölümler olduðunu ifade ederek, "Sur'da maalesef üzücü hadiseler yaþadýk. Çatýþma süreci bitip, Sur'daki iþyerlerinin açýlmasýn-

dan sonra bu kez esnafýn savaþý baþladý. Yani ekmek savaþý baþladý. Maddiyatsýzlýk zaten ön safhada, esnaf kredilerini, kiralarýný ödeyemez hale geldi. 4,5 aylýk bir kapatmanýn ardýndan açýlan iþyeri sahipleri kiralarýný istemeye baþladýlar. Bu da büyük bir kayýptýr. Zaten insanlar Sur denilince akla hendekler, patlamalar geliyordu. Dolayýsýyla þehirde patlayan bombalar halký tedirgin etmektedir.

“Sur’u kaybettik” Sur'un her þeyi ile kaybettiðinin altýný çizen Avcýlar, þöyle dedi: "Sur her þeyi ile kaybetti. Sur yapýsýyla, esnafýyla ve yerleþimiyle kayýp etti. Yeniden beyaz sayfa açýldý ve bu sayfayý da doldurmak Diyarbakýr halkýna kaldý. Diyarbakýr halký da Sur denilince korkuyor. Ýnsanlar artýk yeni bir þehre taþýnýnca Diyarbakýr'ýn en köklü esnaflarý burada maalesef kaldý. Ýþyerlerimizi Sur'daki olaylardan dolayý 4,5 ay kapalý kaldý. Bu kapatmanýn yansýmalarýný halen hissediyoruz. Sayýn Cumhurbaþka-


9

HABER

2 Aralýk 2016 Cuma

eviyatý çöktü! nýmýz Sur'daki çalýþmalarýn 1 yýlda tamamlanacaðýný dile getirmiþti. Ama maalesef görünürde sanki 5-6 yýl çalýþmalarýn sürecek gibi duruyor. Gazi Caddesi'ne halen araç giriþleri yasak. Biz esnaflar olarak araç giriþi yasaðýna onay verdik ama baktýk ki trafiðin kapatýlmasý esnafa büyük bir darbe vurdu. Gazi caddesinin yeniden araç trafiðine açýlmasýný istiyoruz. Son bir yýlda deðiþen hiçbir þey olmadý.

Akkul: Sur esnafý denizden karaya vuran balýk gibi olmuþ Güneydoðu ve Doðu Anadolu Kuyumcular ve Mücevherciler Federasyonu ile Diyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý Baþkaný Mustafa Akkul ise, Sur Ýlçesi'nde yaþanan çatýþmalar ve operasyonlarýn üzerinden bir yýl geçmesine raðmen deðiþen bir þey olmadýðýna deðinerek, "Esnafýn bir yýldýr beklediði 50 bin TL yýlan hikayesine döndü. Sur Esnafý denizden karaya atan balýk gibi olmuþ. Kuyumcu esnafýmýzýn Sur'daki durumu hala belirsizlik nedeniyle günlük cirosu önceki duruma güre yüzde 20 düþmüþ durumdadýr. Kredi baþvurularý dosyalarý þu an bankada bekletilmektedir. Bunun bir an önce hýzlandýrmasý gerekmektedir. Ve sicil affý getirilmesi lazým. Sur'da 400'e yakýn kiþi 50 bin TL'lik krediye baþvurdu. Ancak baþvuran bu sayýnýn 150 düþeceði tahmin ediyoruz" diye konuþtu.

Mustafa Akkul

Dere: Yüzlerce esnaf iflas etti Vakýflar Ýþhanýnýn köklü esnaflarýndan Ramazan Dere ise, Baro Baþkaný Tahir Elçi'nin vurulduðu gün olan 28 Kasým 2015'te fiilen kapanan ve 2 Aralýk 2015'te ise resmi olarak sokaða çýkma yasaðý konulan Sur ilçesinde faaliyet gösteren esnaflarýn yaklaþýk 4 ay kapalý kaldýklarýný belirterek, "Bu süre zarfýnda yüzlerce esnaf iflas etti. Birçok esnafýn çek ve senetleri protesto oldu kredi kartlarý gecikme ye düþtü kredi ve güvenilirliði kalmadý maddi ve manevi zararlarý oldu. Yaklaþýk 4 ay sonra iþyerleri açýlan esnaflarýn birçoðu bankalardan çek alamadýklarý için yeni sezon ürünlerini temin edemediler. Bu yüzden ellerindeki ürünlerde satýlamayýnca aylarca siftah edemeden kepenk kapattýlar. Çünkü esnafýn elindeki ürünler kýþlýktý. Bunlar hepsi tampon oldular. Sezonu geçti veya modasý geçti. Milyarlarca lira zarar ettiler" dedi.

“Esnafa el uzatýlmadý” Bu sýkýntýlý süreç içinde esnafa el uzatýp destek veren olmadýðýna iþaret eden Dere, "Devletimiz 50 bin TL faizsiz kredi sözü verdi. Ama uygulama da öyle zor þartlar öne sürüldü ki esnafýn kahir ekseriyeti baþvuru dahi yapamadý. Bu 50 bin lira biran önce cazip þartlar ile esnafa verilmezse daha fazla iflaslar yaþanýr. Sur ilçesi yalnýz Diyarbakýr'ýn deðil ayný zamanda

Mustafa Avcýlar

Güneydoðu'nun ticaret merkezi olduðu için bu kapalý kaldýðýmýz süre içinde Diyarbakýr dýþýndan mal almaya gelen bütün müþterilerimiz Gaziantep, Adana, Bursa ve Ýstanbul gibi illere gittiler. Bu müþterileri yeniden Diyarbakýr'a getirmek çok çok zor. Bundan dolayý sur esnafý perakende ve toptancýlarý ile bir yýldýr çok büyük maðduriyetler yaþadý. Ýflas edenlerin yanýnda iflas etmek üzere olan yüzlerce esnaf var.

“Esnaf risk ve sýkýntý içindedir” Son üç dört ayda biraz kýpýrdama olsa da genel olarak esnafýn çoðu büyük risk ve sýkýntý altýndadýr. Bu durumdan ancak devletimizin yardýmlarý ile düzlüðe çýkabileceklerdir. Ama Devletimiz de ne yapacaksa bir an evvel yapmalý. Daha fazla esnaf iflaslarý yaþanmadan desteðini sunmalýdýr" diye konuþtu.

71 þehit, 523 yaralý Genelkurmay Baþkanlýðýndan alýnan bilgiye göre, Sur'da 28 Kasým'da baþlayan ve 9 Mart'ta sona eren çatýþmalar ve operasyonlarda 271 PKK mensubunun öldürüldüðü, toplam 359 el yapýmý patlayýcýnýn imha edildiðini belirtildi. Bu sürede yapýlan operasyonlarda aralarýnda 2 yüzbaþý ve teðmenin de bulunduðu 53 asker ile 17 polis ve 1 korucu olmak üzere toplam 71 güvenlik görevlisi þehit oldu. Yine operasyonlarda, 392'si as-

Ramazan Dere

ker 128'i polis, 3'ü korucu olmak üzere toplam 523 güvenlik mensubu yaralandý. Operasyonlar sýrasýnda 17'si çocuk toplam 74 de sivil yaralandý.

5 mahallede yasak sürüyor Yaklaþýk 6 ay önce çatýþmalar ve operasyonlarýn sona ermesine raðmen 1 yýldan bu yana sokaða çýkma yasaðýnýn devam ettiði Sur Ýlçesi'ndeki Cemal Yýlmaz, Dabanoðlu, Fatihpaþa, Savaþ ve Hasýrlý Mahallesi'nde baþlatýlan hasarlý binalarýn yýkýmý sürüyor. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nca görevlendirilen 80'e yakýn Hasar Tespit Komisyonu gözetiminde, çevre Ýl ve Ýlçelerden getirilen iþ makineleri ile yýkýlan hasarlý binalarýn molozlarý Dicle Üniversitesi sahasýna taþýnýyor. Þimdiye kadar çatýþmalardan dolayý hasarlý olan bin 750 ev yýkýlýrken, 500 evin daha yýkýlmasý planlanýyor. Az hasarlý binalarýn da komisyon tarafýndan yapýlacak analizler sonucu yýkýlýp yýkýlmayacaðý tespit edilecek. Toplam hane sayýsýnýn 5 bin 200 olduðu 5 Mahallede, yýkýmlarýn ardýndan 20 gün ara verileceði öðrenildi.

Bin 500 aileye eþya yardýmý Bu arada Sur Kaymakamlýðý'nca, evleri yýkýlan ve hasarlý olan bin 500 aileye 7 milyon lira eþya yardýmý yapýldýðý öðrenilirken, yardýmlarýn itirazlarýn deðerlendirilmesiyle birlikte yeniden devam edeceði belirtildi.

Þükran Yýlmaz


10

HABER

2 Aralýk 2016 Cuma

Kurþunlu Camii’nin dünü ve bugünü sergilendi Diyarbakýr’da ‘Böbrek Nakli’ sempozyumu yapýldý Diyarbakýr'da Memorial Saðlýk Grubu'nun desteðiyle "Böbrek Nakli" sempozyumu yapýldý Kübra ATAÞ

Diyarbakýr Sur'da çatýþmalarýn hedefi olan tarihi Kurþunlu Camii'nin dününü ve bugününü anlatan fotoðraflar, Dicle Üniversitesinde sergilendi DÝYARBAKIR - Sokaða çýkma yasaðýnýn kýsmen devam ettiði Diyarbakýr Sur'da bulunan tarihi Kurþunlu Camii'nin (Fatih Paþa) dünden bugüne geldiði süreci anlatan fotoðraflar Dicle Üniversitesinde (DÜ) sergilendi. Eðitim Fakültesinde sergilenen fotoðraflarda, Kurþunlu Camii'nin 1940 ile 2016 yýllarý arasýndaki durumunu gösteren kareler yer alýyor. Sergiyi düzenleyen DÜ Eðitim Fakültesi Resim Ýþ Eðitimi Anabilim Dalý Öðretim Görevlisi Doç. Dr. Ýrfan Yýldýz, açýlýþ töreninde yaptýðý açýklamada, Osmanlýnýn Diyarbakýr'daki en önemli yapýtlarýn-

Özel okuldan anlamlý kampanya

D

iyarbakýr'da bir özel okul, öðlen yemeðinden arta kalan yiyecekleri, Büyükþehir Belediyesi hayvan barýnaðýna baðýþlama kararý aldý

dan olan bu caminin, Mimar Sinan'a esin kaynaðý olduðunu söyledi.

‘Yakýn zamanda restorasyon çalýþmalarý baþlayacak’ Yýldýz, "Eser büyük oranda tahrip edildi. Özellikle minber ve ahþap kýsmý tamamen tahrip oldu. Ýç mekânlar yangýnda zarar gördü ancak þu an isle kaplanmýþ durumda. Temizlik çalýþmalarý tamamlandý. Türkiye'nin farklý üniversitelerinden bilim adamlarýndan oluþan bilim kurulu tarafýndan çalýþmalar devam etmektedir. Yakýn bir zamanda restorasyon çalýþmalarý baþlayacak inþallah" dedi. Ýki yýl içerisinde Kur-

DÝYARBAKIR'da geçtiðimiz yýl açýlan özel bir okul, anlamlý bir kampanyaya imza attý. Öðrencilere her öðlen yemek veren okul, buradan arta kalan yiyecekleri, hayvanlar için kullanma kararý aldý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi hayvan barýnaðý ile protokol imzalayan okul yönetimi, bundan sonra arta kalan tüm yiyecekleri, barýnaktaki hayvanlarýn yemesi için baðýþlama kararý aldý. Konu ile ilgili bilgi veren Özel Fehmi Aksoy Koleji Okul Müdürü Selahattin Karaaslan, belediyenin açtýðý hayvan barýnaðýna öðrencileri alarak gezi düzenlediklerini ve bu konunun o zaman akýllarýna geldiðini söyledi. Karaaslan, "Okulu-

þunlu Camii'yi eski haline döndürmek istediklerini dile getiren Yýldýz, konuþmasýný þöyle tamamladý: "Hedefimiz 2 yýl içerisinde eski haline döndürmektir. Ayný zamanda sonraki nesillerin görebilmesi için duvarlarda kalmasý gerekir. Yaþadýðýmýz olaylardan ders almak için bu gerekli olabilir. Bir daha bu olaylar tekrar etmesin. Hem yerli hem de yabancý bilim adamlarýnýn Kurþunlu Camii'nin tahribatýný ve Diyarbakýr'ýn neler yaþadýðýný görmelerini istiyoruz." Sergiye katýlan DÜ Rektörü Talip Gül ise serginin herkese açýk olduðunu ifade etti. Öðrenci ve akademisyenlerin katýlým gösterdiði serginin 5 gün boyunca ziyaretçilere açýk olacaðý belirtildi. (Haber Merkezi) muzda 800 öðrencimiz var. Bu öðrencilerin yediði yemeklerden arta kalanlarý hayvan barýnaðýndaki hayvanlara vermeyi teklif ettik. Barýnaktaki yetkililer de teklifimizi olumlu karþýladý. Daha sonra onlarla aramýzda protokol imzaladýk. Her gün görevliler gelip bu artan yiyecekleri alýyorlar. Böylece yemekler çöpe gideceðine deðerlendirilmiþ oluyor. Bizim bunu yapmamýzdaki amacýmýz bu dünyada bizim yaþamaya ne kadar hakkýmýz varsa, bu hayvanlarýn da o kadar hakký vardýr. Bunu düþünüyoruz. Bölgedeki bütün okullarý bilgilendirdik, diðer okullar da artan yemeklerini hayvan barýnaðýna teslim edecekler" dedi.

DÝYARBAKIR - Memorial Saðlýk Grubu'nun desteðiyle Yeniþehir ilçesinde bulunan bir otelde "Böbrek Nakli" sempozyumu yapýldý. Bölgedeki çocuk doktorlarý baþta olmak üzere kentteki çok sayýdaki doktorun da katýldýðý sempozyumun baþkanlýðý Memorial Diyarbakýr Hastanesi Çocuk Ürolojisi Uzmaný Prof. Dr. Abdurrahman Önen yaptý. 5 saat süren sempozyumda öncelikli olarak çocuk nefrolojisinde böbrek nakli, böbrek nakline hazýrlýkta diyaliz hekimliði ve diyaliz hemþireliði ve çocuk infantlarda böbrek nakli konular ele alýndý. Prof. Dr. Önen, çocuklarda böbrek nakli ve böbrek nakli yapýlan çocuklarda idrar yolu hastalýklarýyla ilgili olarak bilimsel bir toplantý yaptýklarýný söyledi. Prof. Dr. Önen, "Bu toplantýnýn amacý bölgemizde çok yaygýn olan çocuk sayýsý ve böbrek nakli ihtiyacý olmasý nedeniyle Diyarbakýr'da yapmak istedik. En çok hasta Diyarbakýr görünüyor. Bu çocuklarýmýza nasýl daha iyi hizmet verebiliriz. Böbrek nakli öncesinde daha saðlýklý bir hizmet ve nasýl hazýrlarýz ve daha hýzlý nasýl ulaþtýrýrýzý amaçlýyoruz. Hocalarýmýzla bu konularý tartýþacaðýz. Böbrek hastalýklarý sinsi seyrediyor. Böbrek iflas düzeyine gelmeyene kadar belli olmuyor. O yüzden anne ve babalar çocuklarýnda en ufak böbrek ve idrar yolu aðrýsý þikayetlerini gördükleri an ilgili branþa danýþmalýdýr. Önemli bir aðrý olmadýðý için göz ardý edilebiliyor. Asýl doktoruna gelene kadar çoktan çocuk böbreðini kaybetmiþ oluyor. Dünyada böbrek nakli ihtiyacý duyan çocuklara baktýðýmýz zaman basit tedavi edilebilir hastalýklar 5'nci sýrada buluyor. Ancak Türkiye'de ve bölgemizde 1'inci sýrada bulunuyor. Zamanýnda doðru tedaviler yapýlmadýðý için çocuklar böbreklerini kaybediyor" dedi.


11

BÖLGE

2 Aralýk 2016 Cuma

Ihtiyaç sahibi 450 çocuða ayakkabý “Cinsel istismar bulgusu yok” Batman Baro Baþkaný Hamit Çakan, kentte imam hatip öðrencisi 5 kýz çocuðunun tecavüze uðradýðý iddialarýnýn gerçeði yansýtmadýðýný belirterek, doktor raporlarýnda da herhangi bir cinsel istismar bulgusuna rastlanmadýðýný kaydetti BATMAN Baro Baþkaný Hamit Çakan, sosyal medya siteleri üzerinden imam hatip öðrencisi 5 kýz çocuðunun tecavüze uðradýðýna iliþkin yapýlan paylaþýmlarla ilgili açýklamalarda bulundu. Çakan, iddialarýn gerçeði yansýtmadýðýný belirterek, konunun sosyal medyaya yansýdýðý gibi bir cinsel istismar olayý olmadýðýný ifade etti. Konuyla ilgili araþtýrma yaptýklarýna dikkat çeken Çakan, "Olay Batman'ýn bir ilçesinde gerçekleþmiþ. Nitekim maðdur olarak geçen kiþilerle ilgili alýnan doktor raporlarýna da herhangi bir cinsel istismar bulgusu da yok. Bizim aldýðýmýz bilgilere göre, yaþlarý 12-14 arasýnda deðiþen 5 kýz öðrencinin 2'si arasýnda yakýnlaþmayý tespit eden öðretmenleri durumu savcýlýða bildiriyor. Bunun üzerine soruþturma baþlatýlýyor" dedi.

‘Komisyonumuz olayýn takipçisidir’ Olayýn yaþandýðý yerin, iddia edildiði gibi bir imam hatip yurdu olmadýðýna da dikkat çeken Çakan, "Ýsmi geçen yurtta eðitmen ve çalýþanlarýn hepsi kadýndýr. Özellikle belirtmek istiyorum sosyal medya da yansýtýldýðý gibi bir cinsel istismar vakasý kesinlikle yok. Biz Batman Barosu olarak da bu olayýn takipçisi olacaðýz. Müdafaa arkadaþlarýmýz da zaten ifadelere girdiler. Bizim çocuk haklarý komisyonumuz da olayýn takipçisidir. Olayýn geçtiði yurdun imam hatip yurdu olmadýðýný özellikle belirtmek istiyorum. Yurtta erkek eðitmen ve öðretmen görevli almýyor" diye konuþtu. (ÝHA)

Y

etim-Der, ihtiyaç sahibi 450 yetim ve öksüz çocuða ayakkabý yardýmýnda bulundu. Yetim-Der Yardým ve Tespit Komisyon Baþkaný Vedat Bilge, hayýrsever vatandaþlara çaðrýda bulunarak, "Bu yetimlere daha fazla ulaþabilmek için hayýrsever vatandaþlardan imkâný ölçüsünde yapacaðý yardýmlar havuzda birikecektir" dedi DÝYARBAKIR - Merkezi Diyarbakýr'da bulunan Yetim Öksüz ve Maðdurlarla Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (Yetim-Der), ihtiyaç sahibi 450 çocuða ayakkabý yardýmýnda bulundu. Konuyla ilgili konuþan Yetim-Der Yardým ve Tespit Komisyon Baþkaný Vedat Bilge, soðuk kýþ günlerine girdiðimiz þu günlerde çocuklarýn ayaklarý soðuktan etkilenmemesi için kýþlýk ayakkabý kampanyasý baþlattýklarýný söyledi.

“Çalýþmalarýmýz sürüyor” Þu anda 450 yetim ve öksüz çocuða ayakkabý yardýmýnda bulunduklarýný söyleyen Bilge, Yetim-Der olarak hayýrlý çalýþmalarýna aralýksýz devam ettiklerini kaydetti. Derneklerine kayýtlý olan muhtaç çocuklarýn büyük bir kýsmýnýn okul çaðýnda olduðunu belirten Bilge, "Kimisi ilkokul, kimisi ortaokul, kimisi liseye gidiyor. Biz Yetim-Der olarak bu çocuklarýn aylýk ihtiyaçlarýný her ay verdiðimiz 100 TL ile de karþýlamaya çalýþýyoruz. Bundan önceki kampanyamýzda elbise ihtiyaçlarýný karþýladýk. Kurban ve Ramazan bayramlarýnda hem bayramlýk elbiselerini ve ayakkabýlarýný karþýladýk ve gýda yardýmýnda bulunduk. Yetim-Der olarak, gýda, gi-

yim ve nakdi yardým çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz ve sürdüreceðiz inþallah" dedi.

Hayýrseverlere çaðrý… Kendi imkânlarý ölçüsünde yardýmlarda bulunmaya çalýþtýklarýný ancak ulaþýlmasý gereken çok fazla muhtaç ailenin olduðunu söyleyen Bilge, hayýrsever vatandaþlara da çaðrýda bulunarak, "Bu yetimlere daha fazla ulaþabilmek için hayýrsever vatandaþlardan imkâný ölçüsünde yapacaðý yardýmlar havuzda birikecektir. Böylece daha fazla yetime ulaþabilir ve ihtiyaçlarýný karþýlayabiliriz" þeklinde konuþtu.

“Özellikle yetimlere yardým ediyoruz” Bilge, "Suriye'den göç eden aileler içerisinde özellikle yetimlere yardým ediyoruz. Suriye'den gelen aileler dýþýnda bir de Sur maðduru aileler var. Evleri yýkýlmýþ, bütün eþyalarý yýkýlan, Sur ve Baðlar tarafýndan göç etmiþ ailelere de imkânlarýmýz ölçüsünde yardým etmeye çalýþýyoruz. Bunlardan bir kýsmýna hem ev kiraladýk, eþyalarýný tamamlamaya çalýþtýk hem de aylýk düzenli olarak kendilerine yardýmda bulunuyoruz." ifadelerini kullandý. (Haber Merkezi)


12

HABER

Bir nüsibet, bin nasihat…

Servet HARAM

Dünyanýn en acý ölümlerinden biridir yanarak ölmek. Adana'nýn Aladað ilçesinde 'öðrenci yurdunda 29 Kasým gecesi çýkan yangýnda, 11'i öðrenci biri eðitmen olmak üzere 12 kiþi can verdi. 22 kiþi de yaralandý. Haberi duyduðum an neredeyse bir yýl önce Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesindeki Kuran Kursu'ndaki yangýn geldi aklýma… 1 Aralýk 2015'te Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na baðlý Kuran Kursu'nda elektrik kontaðýndan çýktýðý belirtilen yangýnda 6 öðrenci can vermiþ, 6 öðrenci de yaralanmýþtý. Çok geçmeden RTÜK, Adana'daki yangýna iliþkin haberlere 'huzur ve güven ortamýný bozuyor' diye yasak getirdi. Bu mantýkla konulan yayýn yasaðýyla toplumun gözünden uzaklaþtýrýlmaya çalýþýlan olayýn detaylarý ortaya çýktýkça canýmýz daha bir acýdý. 10'lu yaþlarýnda 10 öðrenci, bir eðitmen ve dört yaþýnda bir çocuk yanarak can vermiþti. Valilik, yangýnýn binada meydana gelen elektrik kontaðý yüzünden çýktýðýný açýklarken, üç katlý olan binanýn halýyla döþeli olduðu, yapýmýnda bolca ahþap kullanýldýðý, üst kat ve çatýnýn tamamen ahþaptan olduðu ve binayý alevler sardýðý sýrada yangýn

merdiveninin kapýsýnýn kilitli olduðu iddialarý atýldý ortaya. Eðitim sisteminde geçmiþte olduðu gibi bugün de cemaatlere baðlý özel yurtlar farklý iddialarla gündeme gelirken, böylesi bir olayýn ardýndan devlet erkaný rutin açýklamalarýný yaparak, "ihmali olanlar cezalandýrýlacak" dedi. Bunu istismar edenler de oldu. Farklý telden hükümete saldýrmak isteyenler; haklý haksýz, bilen bilmeyen bunun üzerinden hükümeti eleþtirdi. Hükümet yurdun denetlendiðini savunsa da, yerleri halý kaplý, üst kat ve çatý katý tamamen ahþap binanýn "özel öðrenci yurtlarý yönetmeliði"ne aykýrý olduðu savunuldu… Bu gibi konularda hükümet eleþtirileri kendine saldýrý algýsýyla baþka yerlere çekerken (ki bu olayla ilgili yayýn yasaðýnýn sebep açýklamasý buna iþaret ediyor); muhalefetin tavrý da insani olmaktan çok uzak… Dedim ya bu olay aklýma ilk olarak Kulp'ta yaþanan o yangýný getirdi. Karaaðaç köyündeki yatýlý kuran kursunda, ýsýnamayan çocuklar elektrikli ýsýtýcý kullanmýþ ve ölüme uykuda yakalanmýþtý. Beþi çýðlýklar içinde diri diri yanarak, altý çocuk can vermiþti. O beþ öðrencinin kimliklerinin belirlenmesi amacýyla alýnan doku örnek-

2 Aralýk 2016 Cuma

leri ise Malatya Adli Týp Kurumuna gönderilmiþti… Bir de daha uzak bir tarihte Konya'nýn Taþkent ilçesinde Aðustos 2008'deki LPG patlamasý kaçak bir kuran kursunda gerçekleþen LPG patlamasýnda 17 öðrenci ve bir eðitmenin hayatýný kaybettiði o olay var. Davasý hala sürüyor… Ne acý deðil mi böyle ölmek? Peki, bir sorumlu bulundu mu bu fýtrat olmayanlarla ilgili, bulunduysa yargýlandý mý? Ya da bu olaydan hareketle bu gibi yerlerin þartlarýnýn iyileþtirilmesi konusunda düzenlemeler yapýldý mý? Yapýldýysa nelerdir? Ya da yapýldýysa iyi denetlenmiyor mu? Adana'da yaþanan yangýn, bu sorulara verilecek cevaplarý havada býrakýyor… Sadece bir olay ders almaya yetmiyor demek. Ýkincisinin, üçüncüsünün olmasý gerekiyor. "Bir nusibet, bin nasihatten iyidir" diyen bir toplumsal gerçeklikten; biz ne zaman bu kadar uzaklaþtýk? Yaþananlarýn sebebi kadar, kötü ölümün yaþanmasýna sebep olan anlayýþý önce kendi vicdanýmýzda sorgulamadýðýmýz sürece, bunlar yaþandý ve yaþanacak…

z ý m ý r a l k u c o “Ç n i z i m i ð e c e l ge teminatý” Diyarbakýr’ý sis kapladý

AK Parti Diyarbakýr Ýl Kadýn Kollarý, Yeniþehir ilçesindeki Hasan Paþa Ortaokulu ve Ferik Köþk Ýlköðretim Okulu öðrencilerine kitap yardýmý yaptý. Kadýn Kollarý Baþkaný Mukaddes Evsen, en büyük yatýrýmýn geleceðin teminatý olan çocuklara yapýlan yardým olduðunu vurguladý Dorþin AKSOY DÝYARBAKIR - AK Parti Ýstanbul Avcýlar Kadýn Kollarý Sponsorluðunda Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Ýl Kadýn Kollarý Merkez Yeniþehir ilçesinde bulunan Hasan Paþa Ortaokulu ve Ferik Köþk Ýlköðretim Okulu öðrencilerine Kitap Yardýmýnda bulundu. AK Parti Diyarbakýr Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Mukaddes Evsen, en büyük yatýrýmýn geleceðin teminatý olan çocuklara yapýlan yardým olduðunu söyledi.

“En iyi okullarý kazanmalarýný istiyoruz” Evsen, "Onlarý hayata hazýrlamak için bir üst eðitim kurumuna

yerleþirken en iyi okullarý kazanmalarýný istiyoruz. Geleceðin teminatý çocuklarýn daha kaliteli bir eðitim alarak ülkeye faydalý olmalarýnýn önemlidir. Bizler her ne kadar siyasetin içinde olsak da öncelikle birey olarak sorumluluklarýmýzý bilen bireyleriz. Öðrencilerin her anlamda mutlu olmasýný istediklerini ve bu nedenle çalýþtýklarýný bu baðlamda eðitim ve öðretime birey olarak katký saðlamak istedik eðitim gören ilköðretim öðrencilerine kitap yardýmýnda bulunduk" dedi.

“Hepimizin üzerine düþen görevler var” Evsen, "Her ne kadar öðrencilerimiz AK Parti iktidarlarýnda eðitim malzemelerine hiçbir maddiyat

ayýrmadan hayatlarýna devam etse de bireysel geliþimleri için hepimizin üzerine düþen görevler var. Kitap okumayý seven çocuklarýmýzýn ülkesinin geleceðinde daha etkili olacaðýný bilmekteyiz. Bu nedenle kitap eksiði olduðunu gördüðümüz okullara destek vermek istedik bu desteðimiz bundan sonrada devam edecektir. Bu etkinlikte emeði geçen, Baþta AK Parti Ýstanbul Avcýlar Kadýn Kollarý Baþkanýna Hayýrseverlere katký saðlayan herkese teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Hasan Paþa Ortaokulu ve Ferik Köþk Ýlköðretim Okulu öðrencileri ise, AK Parti Diyarbakýr Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Mukaddes Evsene ve yönetimine teþekkür ettiler.

DÝYARBAKIR'da dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, kara ulaþýmýný olumsuz yönde etkiledi. Kenti kaplayan sis, sürücülere zor anlar yaþattý. Görüþ mesafesinin 20 metreye kadar düþtüðü kentte bazý sürücüler dörtlülerini yakarak ilerledi. Meteoroloji Bölge Müdürlüðü'nden alýnan bilgilere göre, Diyarbakýr'da gün içerisinde ise kar yaðýþý beklendiði öðrenildi.


$ € €

DOLAR 3,4620 3,4632 EURO

3,6775 3,6792

ALTIN

130,02 130,12

BÝST

72.689

ekonomi

13 2 Aralýk 2016 Cuma

Sur ve Silvan’da mücbir sebep hali süresi 31 Mart 2017’ye kadar

UZATILDI

Çiftçilere küçük ve büyükbaþ

hayvan hibe edildi

Kýrsalda genç nüfusun istihdamýna katký saðlanmak amacýyla yürütülen 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamýnda Diyarbakýr'da küçük ve büyükbaþ hayvan hibe edildi Tarýk OTHAN DÝYARBAKIR Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý?tarafýndan tarýmda sürdürülebilirliðin saðlanmasý, genç çiftçilerin giriþimciliðinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarýnýn oluþturulmasý ve kýrsalda genç nüfusun istihdamýna katký saðlanmasý amacýyla yürütülen 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamýnda genç çiftçilere küçük ve büyükbaþ hayvan hibe etti. Diyarbakýr Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðünden yapýlan yazýlý açýklamada 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamýnda Sur, Kocaköy, Bismil, Kulp, Hani ve Çermik ilçelerinde bulunan 51 genç çiftçiye 132 büyükbaþ, bin 160 adet küçükbaþ hayvan hibe edildiði belirtildi. Açýklamada, proje kapsamýnda bir milyon 200 bin lira hibe ödemesi yapýldýðý ifade edildi.

met eden Motorlu Taþýtlar Vergisi mükelleflerin 2016 yýlý birinci ve ikinci taksit, 2017 yýlý birinci taksit MTV'nin ödeme süresi 15 Mayýs 2017 tarihi olarak belirlendi.

Geçici vergi beyannameleri verilmeyecek

D

iyarbakýr'ýn Sur ve Silvan ilçelerinde, Maliye Bakanlýðý Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnca ilan edilen mücbir sebep hali süresi, 31 Mart 2017 tarihine kadar uzatýldý Tarýk OTHAN DÝYARBAKIR'ýn Sur ve Silvan ilçelerinde uygulanan sokaða çýkma yasaðý nedeniyle bu ilçelerde Maliye Bakanlýðý Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnca 1 Aralýk 2015-30 Kasým 2016 tarihleri arasýnda ilan edilen mücbir sebep hali süresi 31 Mart 2017 tarihine kadar uzatýldý. Sur Ýlçesinde bulunan 3 bin 956 mükellef ile Silvan ilçesinde bulunan bin 420 mükellef olmak üzere toplam 5 bin 376 mükellef, 1 Aralýk 2015 - 31 Mart 2017 tarihleri arasýnda mücbir sebep hali kapsamýna alýndý.

Vergilerin ödeme süresi… Konya iliþkin Ýl Valiliði'nden yapýlan açýklamada, "Bu mükelleflerin mücbir sebep hali süresi içindeki dönemlere ait verecekleri KDV beyannameleri, Muhtasar beyanname, Yýllýk Gelir Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve ÖTV(I,III,IV sayýlý liste) beyannameleri ile Form Ba-Bs bildirimlerinin verilme süreleri 24.04.2017 tarihine kadar uzatýlmýþtýr" denildi. Söz konusu beyannamelere ait tahakkuk edecek vergilerin ödeme süresi ise 15 Mayýs 2017 tarihi olarak, bu ilçelerde ika-

Alkol ve sigaraya ÖTV zammý

Açýklamada, "01.12.2015 tarihinden önce ikmalen, resen veya idarece tarh edilen ve vadesi 01.12.2015 tarihinden sonrasýna rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süreleri 15.05.2017 tarihine kadar uzatýlmýþtýr. 2015 yýlý 4. vergilendirme dönemi ile 2016 yýlý tüm vergilendirme dönemlerine iliþkin geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir" ifadeleri kullanýldý. Açýklamanýn devamýnda, "Bununla beraber vadesi mücbir sebep halinin baþladýðý tarihten öncesine ve mücbir sebep hali süresine rastlayan ve mücbir sebep hali süresince yýllýk olarak tahakkuk eden amme alacaklarýndan vadesi bu tarih aralýðýna rastlayan her türlü amme alacaklarý için 36 ay süre ile uygulanmakta olan tecil faiz oraný üzerinden faiz alýnmak þartýyla 15.06.2017 tarihine kadar baþvuruda bulunan mükellefler için tecil ve taksitlendirme imkaný getirilmiþtir" denildi. Mücbir sebep hali kapsamýndaki mükelleflerin 6736 sayýlý Kanunun kapsamýnda ödemesi gereken ve mücbir sebep hali süresine denk gelen taksitlerin ise 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren 6 ay içinde ödeneceði belirtildi. Konuyla ilgili olarak daha detaylý bilgiye Diyarbakýr Valiliðinin resmi internet sitesinden ulaþýlabiliyor.

DÝYARBAKIR - Alkollü içki ve tütün mamullerinde ÖTV oranýnýn yüzde 10 ile yüzde 27.5 arasýnda artmasýný içeren Bakanlar Kurulu Kararý, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Resmi Gazete'de yayýmlanan karara göre; alkollü içki ve tütün mamullerinde ÖTV oranýna yüzde 10 ile yüzde 27.5 arasýnda zam geldi. Alkolde maktu vergi yüzde 10 arttý, bunun fiyatlara yansýmasý yüzde 3-4 civarýnda olacaðý belirtildi. Tütünde maktu vergi 7 kuruþ artmasýnýn da sigara paketlerindeki artýþýn yüzde 5-6 olacaðý, bu zam ile her bir sigara paketindeki artýþýn 50 kuruþ olacaðý kaydedildi. Tarýk OTHAN


14

SPOR

2 Aralýk 2016 Cuma

Deniz Naki’nin isyaný Amedspor gençleri Yüksekova yolcusu Amedspor'un alt yapý takýmlarýnýn bu haftaki rakibi Yüksekova Belediyespor

B

rezilyalý ligi takýmlarýndan Chapecoense'li oyuncularý da taþýyan uçaðýn Kolombiya'nýn Medellin kentinde daðlýk alana düþtü. Bu kazada 75 kiþi yaþamýný yitirdi. Kazadan sonra sosyal medya hesaplarýndan Amedspor'a yönelik ýrkçý paylaþýmlara ateþ püsküren Amedspor'un yýldýz futbolcusu Deniz Naki, bunun "alçaklýk, namussuzluk ve zavallýlýk" olduðunu söyledi Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR - Futbol dünyasýnda büyük bir þoka neden olan kazadan sonra sosyal medyada " Amedspor dýþýnda kimsenin baþýna gelmesin. Keþke Amedspor uçaðý düþse bayram ederiz" þeklinde tweetler atýldý. Bu tweetlere yanýt Amedspor'lu Deniz Na-

ki'den geldi. Deniz Naki Sosyal medya hesabýndan yaptýðý açýklamada " Dünya futbol tarihinin en trajik en vahim gününü yaþýyoruz. Bu anlamda uçak kazasýnda yaþamýný yitiren Chapecoense'li futbol emekçilerinin karþýsýnda saygýyla eðiliyorum ve derin üzüntülerimi sunuyorum. Dünya'nýn öbür ucunda olsa

da hiç tanýmadýðýmýz insanlara üzülmek, kendine insaným diyen her bireyin görevidir. Ama ülkemizde maalesef bu durumdan bile düþmanlýk çýkaran bir zihniyetle karþýlaþýyoruz. Bu duruma böyle tepkiler gösteren insan alçaktýr , namussuzdur ve zavallýdýr " ifadelerini kullandý.

Amedspor yine seyirci yasaðý

Pazar günü oynanacak olan Pendikspor- Amedspor maçýnýn Pendik kaymakamlýðýnýn aldýðý karar neticesinde seyircisiz oynatýlacaðý öðrenildi

DÝYARBAKIR- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta lider konumda bulunan Amedspor'un Coca Cola Akademi Liginde mücadele eden alt yapý takýmlarý bu hafta sonu Yüksekova Belediyespor'un 4 takýmý ile rakip olacak. U- 14 ve U- 15 Takýmlarý Yüksekova'ya giderken , U -17 Ve U -19 Takýmlarý kendi sahasýnda Yüksekova Belediyespor'u konuk edecek.

U U U U

Maç Programý: Yüksekova Belediyesi U -14 - Amedspor -14 Yüksekova Belediyesi U -15 - Amedspor -15 Amedspor U -17 - Yüksekova Belediyesi - 17 Amedspor U -19 -Yüksekova Belediyesi -19

Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grubun zirvesinde bulunan Amedspor, 4 Aralýk Pazar günü deplasmanda Pendikspor ile karþýlaþacak. Edinilen bilgiye göre bu maçýn Pendik kaymakamlýðý'nýn aldýðý karar doðrultusunda seyircisiz oynatýlacaðý öðrenildi. Yaþananlarla ilgili Pendikspor Kulübü yazýlý bir açýklama yaptý. Yapýlan açýklamada bu yasaklarýn futbolun güzel yanlarýný gölgelediði belirtildi.

19 maç aradan sonra yasak kalkmýþtý Pendikspor Kulü-

bünden yapýlan açýklama þöyle ; " Alýnan bu kararýn kulübümüz ve taraftarýmýz dahilinde olmadýðýnýn altýný çizmek isteriz. Þunu da belirtmek isteriz ki, futbolun tribünleri birleþtirici yönünü kullanmak yerine bu yasaklarla güzel fýrsatlarýn kaçýrýldýðý bir gerçektir." Amedspor'a geçen sezon oynadýðý Aydýnspor maçýndan beridir deplasmanda taraftar yasaðý uygulanýyordu. Bu yasak yaklaþýk 4 ay sürdükten sonra önceki gün oynanan Menemen Belediyespor- Amedspor Türkiye Kupasý maçýyla kalkmýþtý.


15

SPOR

2 Aralýk 2016 Cuma

Direniþ’ten örnek kampanya

A

medspor Direniþ Taraftar Grubu, dar gelirli ailelerin çocuklarýna kýþlýk giyecek temin etmek amacýyla baþlattýðý kampanya ile çocuklarýn yüzünü güldürüyor Süleyman ÖZDEMÝR

DÝYARBAKIR - Oynadýðý futbolla ve duruþlarýyla büyük ilgi gören Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'un lideri Amedspor'un taraftarlarý da ayný duruþu sergiliyor. Direniþ Taraftar Grubu, bölge köylerinde okuyan ve maddi durumlarý iyi olmayan çocuklar için dayanýþma kampanyasý baþlattý. Dar gelirli ailelerin çocuklarýna kýþlýk elbise ve bot temin etmek amacýyla kampanyanýn startýný veren taraftarlar ilk önce Hakkâri'nin Yüksekova ilçesindeki bir köyde çocuklarýn yüzünü güldürdü. Kampanyalarýný sürdüren taraftarlar, þimdi ise Aðrý'nýn Hamur ilçesine baðlý bir köye el attý. Dayanýþmayý büyüteceklerini belirten Direniþ Taraftar Grubu, bütün

çocuklara ulaþabilme arzusunda.

Destek büyük Ýlk baþta 23 kiþilik bir okulun öðrencilerine yardýmda bulunduklarýný belirten Direniþ Taraftar Grubu Baþkaný Ramazan Tugay, mont, ayakkabý ve çocuklar için ihtiyaç malzemeleri topladýklarýný söyledi. Bundan sonra Þýrnak, Cizre ve Nusaybin gibi yerlerdeki köy çocuklarý için dayanýþmayý büyüteceklerini dile getiren Tugay, "Bu yardým kampanyasýnda asla ve asla para söz konusu deðildir. Tabii ki biz çocuklara yardýmda bulunup duyarsýz kalmayacaðýz. Direniþ ailesi olarak bu konuda çalýþma yaptýk, saðduyulu vatandaþlarýmýz olsun ve gayet de ilgi ve alaka vardý. Umarým en kýsa zamanda yar-

dýmlarý çocuklarýmýza yetiþtireceðiz" diye konuþtu.

“Dayanýþmayý büyüteceðiz” Futbolun sadece futbol olmadýðý bilinci ile hareket ettiklerinin altýný çizen Tugay, "Direniþ taraftar grubu olarak yalnýzca bir spor takýmý taraftarý olarak endeksli deðiliz. Tabii ki diðer vatandaþlarýmýzýn katkýlarýyla mücadelemizi büyüteceðiz. Þuan sadece Aðrý'daki köy öðrencileri için çalýþýyoruz. Aðrý'dan sonra Þýrnak, Hakkâri, Cizre ve ardýndan tüm bölgedeki köy çocuklarý için yardým toplayacaðýz. Biz kendi sosyal medya hesaplarýmýzdan duyurularda bulunduk. Yurt dýþýnda bulunan insanlar ve burada bulunan saðduyulu vatandaþlar kendi aralarýnda para gönderiyorlar. Kimisi de defter, kalem, mont, kýþlýk kýyafetleri bize kargo aracýlýðýyla gönderiyorlar. Bizler de bunlarý dernekte toparlayýp arabalarla kendi elimizle Aðrý'daki çocuklara teslim edeceðiz" dedi.

Bölge takýmlarýnýn maç programý açýklandý

Bölgemizde bulunan futbol takýmlarýnýn maç programlarý belli oldu. Bu programa göre Amedspor Pazar günü Pendikspor ile karþýlaþýrken Diyarbekirspor sahasýnda Orhangazispor'u Baðlar Belediyespor ise kendi sahasýnda 1960 Silopispor'u konuk edecek. Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- Bölgemizde yer alan Futbol takýmlarýnýn maç programlarý açýklandý. 2. Lig Beyaz Grupta lider olan Amedspor 4 Aralýk Pazar günü deplasmanda Pendikspor ile karþýlaþacak. 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Diyarbekirspor da 4 Aralýk Pazar günü evinde Orhangazispor'u konuk ederken ayný gün Baðlar Belediyespor'da evinde 1960 Silopispor ile karþý karþýya gelecek. Bölge takýmlarýnýn maç programý : TFF 1. Lig 3 Aralýk Cumartesi Manisaspor - Büyükþehir Bld. Gaziantep Dardanelspor - Dersimspor 4 Aralýk Pazar Elazýðspor - Denizlispor Göztepe - Yeni Malatyaspor Diyarbekirspor- Orhangazispor Pendikspor - Amedspor Baðlar Belediyespor - 1960 Silopispor


Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN

2 ARALIK 2016 CUMA

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir

Yýl: 10 - Sayý : 3194

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

y a l o K : y a n ý t Al lokma deðil Diyarbekirspor Pazar günü kendi saha ve seyircisinin önünde son haftalarýn vasat takýmý Orhangazispor'u konuk edecek. Her maçýn final niteliði taþýdýðýný belirten Diyarbekirspor Teknik Direktörü Metin Altýnay , Orhangazispor'un sanýldýðý gibi kolay lokma olmadýðýnýn altýný çizdi Süleyman ÖZDEMÝR DÝYARBAKIR- Spor Toto 3. Lig 3. Grupta þampiyonluk mücadelesi veren Diyarbekirspor 4 Aralýk Pazar günü kendi evinde Orhangazispor'u konuk edecek. Son 4 haftada aldýðý 3 galibiyet 1 beraberlik ile 10 puan toplayan Diyarbekirspor bu maçýný da kazanýp çýkýþýný devam ettirmek istiyor. Diyarbekirspor'un rakibi Orhangazispor ise ilk 5 maçýný kazandýktan sonra düþüþe geçmiþ ve teknik direktör deðiþikliðine gitmiþti.

“Oynanmadan hiçbir maç kazanýlmaz” Son 5 maçýnda topladýðý 11 puanla 4. Basamaða kadar yükselen Diyarbekirspor , zirve yürüyüþünü devam ettirmek istiyor. Hafta boyunca maça iyi motive olduklarýný belirten teknik direktör Metin Altýnay " Kazanmaktan baþka düþüncemiz yok. Bizim için tüm rakipler saygýn ve deðerlidir. Orhangazispor'da her ne kadar son haftalarda kötü sonuçlar alsa da dikkat edilmesi gereken bir takým. Biz tüm rakiplerimize ayný ciddiyetle hazýrlanýp rehavete kapýlmadan futbolumuzu oynuyoruz. Son 5 haftada iyi bir çýkýþ yakaladýk bu çýkýþýmýzý Orhangazispor maçýný da kazanarak sürdürmek istiyoruz" diye konuþtu.

C

M

Y

K

Foto:Arþiv

02 12 2016  
02 12 2016  
Advertisement