Page 1

“Müvekkillerimiz davaya getirilsin” Ýþsizliðe neþter

D

ÝYARBAKIR'da görülen KCK Ana Davasý duruþmasýnda, baþka suçtan tutuklu sanýklar Ahmet Türk, Gültan Kýþanak, Sebahat Tuncel ve Fýrat Anlý'nýn getirilmemesi, avukatlarýn tepkisine yol açtý. Sanýk avukatlarý, müvekkillerinin bir sonraki duruþmaya getirilmemeleri durumunda, kendilerinin de yargýlamaya katýlmayacaðýný söyledi. Mahkeme Baþkaný ise sanýklarýn getirilmesi için yazý yazýldýðýný belirtti. Haber 05

Foto: Arþiv

1 ARALIK 2016 PERÞEMBE FÝYATI: 25 KRÞ.

www.diyarbakiryenigun.com

vuracak proje

ÝÇÝÞLERÝ Bakanlýðý Dernekler Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan desteklenip DOSAÝD ve MEKSA Vakfý tarafýndan yürütülecek olan proje ile yüzlerce gence eðitimler verilerek kalifiye olmalarý saðlanarak iþsizliðe neþter vurulmasý hedefleniyor. Proje kapsamýnda yüzlerce genç giriþimciye eðitim verilecek ve devlet hibe ve desteklerinden Nurullah yararlanmaErgün’ün larýnýn saðhaberi lanmasýyla iþ sahibi olmalarý, saðlanacak. 14

Alan yok satan çok Vatandaþýn alým gücü azalýyor...

Kaçakçýlara geçit verilmiyor

TÜRKÝYE'de bir türlü saðlanamayan istikrar ortamý enflasyonun yükselmesi halkta ekonomik kriz endiþesi yaratmaya baþladý. Altýn ve döviz rekor üstüne rekor kýrarken, halkýn alým gücü ise her geçen gün azalýyor. Altýn fiyatlarýnýn yükselmesiyle vatandaþlar, ellerindeki L KI ÇA ur altýný satmaya baþlarM. Uð L ZE ken, altýn alýmýnýn durYENÝGÜN Ö gunluk göstermesi de Diyarbakýr Kuyumcular esnafýný olumsuz etkiliyor. Diyarbakýr Kuyumcular Odasý Baþkaný Mustafa Akkul ise, altýnýn son üç yýllýk durgunluðunun son bulduðunu belirterek, altýndaki artýþýn devam edeceðini öngörüyor. Haber 8-9’da

DÝYARBAKIR Ýl Emniyet Müdürlüðü ekiplerinde yapýlan 14 ayrý operasyonda piyasa deðeri yaklaþýk 5 milyon TL olan kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi. 3’te

Kente yýlýn ilk karý düþtü DÝYARBAKIR'a mevsimin ilk karý, Kasým ayýnýn son gününde yaðdý. Aralýksýz devam eden kar nedeni ile bazý yerler beyaza büründü. Soðuk havaya raðmen ekmek parasý için tezgahýný kaldýrmayan bir esnaf ise, yaktýðý ateþte ýsýnmaya çalýþtý. 15’te

5’te

Þahin ne demek istedi? Servet HARAM

12’de

Sosyal Medya Günlüðü Bedirhan ATEÞ C

M

Y

K

Sait Bayram YENÝGÜN ÖZEL

Foto: Arþiv

Sur Belediyesi’nde 67 personel iþten atýldý... 14

‘Kýrklar Daðý beton daðýna dönüþtü...’ KIRKLAR Daðý üzerinde yapýlan konutlarýn þehrin silüetini bozduðuna dikkat çeken DÝTAV Diyarbakýr Þube Müdürü Edip Sevgican, þehrin tarihi ve kültürüne gereken önemin verilmediðini söyledi. Diyarbakýrlý vatandaþlar ise söz konusu binalarýn yýkýlarak Kýrklar Daðý'nýn eski görünümüne kavuþturulmasýný istedi. Haber 04

Minik hastalara moral etkinliði DÝYARBAKIR Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde tedavi gören, aralarýnda lösemili hastalarýn da olduðu çocuklar için morallerini yükseltmek amacýyla etkinlik düzenlendi. 11 Ömer Baran’ýn haberi


2

SAÐLIK/YAÞAM

1 Aralýk 2016 Perþembe

AIDS dünyada hýzla

YAYILIYOR Kübra ATAÞ

ðýndaki tüm kadýnlarýn AIDS konusunda bilgilendirilmesi ve gerekiyorsa test yapýlmasý önerilmektedir. Eðer hamile kiþi HIV taþýyorsa, gebelik sýrasýnda anneye ve doðum sonrasýnda bebeðe ilaç tedavisi verilerek bulaþma önemli oranda önlenebilir" diye konuþtu.

DÝYARBAKIR - Ýnfeksiyon Hastalýklarý Uzmaný Uz. Dr. M. Servet Alan, "HIV virüsü, AIDS ve korunma yollarý " hakkýnda bilgi verdi. Alan, "1980'lerin baþýnda Amerika Birleþik Devletleri'nde homoseksüel erkeklerde yaþlýlarda görülen bir kanser türü “Ayný tabaktan yemekle ve baðýþýklýk yetmezliðinde görübulaþmaz ama…” len bir akciðer iltihabýnýn daha Cinsel temas sýrasýnda prezersýk görüldüðü saptanmýþtýr. Daha vatif kullanmanýn bulaþma riskini sonra kan ve kan ürünü verilenazatlýðýný, fakat tamamen ortadan ler, damar içi uyuþturucu baðýmkaldýrmadýðýný belirten Alan þunlýlarý ve bunlarýn cinsel eþlerinde de benzer tablolarýn görülebildiði larý söyledi; “Kan ve kan ürünleri HIV, hedikkati çekmiþtir. 1983 yýlýnda etpatit B, hepatit C ve frengi için ken olan HIV tanýmlanmýþtýr. test edilmektedir. AIDS ile etkin 2015 yýlý sonunda tüm dünyada mücadele için damar içi uyuþtu36.7 milyon insanýn HIV virüsü rucu kullanýmýnýn mutlaile yaþadýðý tahmin ediliyor. ka önlenmesi gerekBunlarýn %40'ý durumunmektedir. Saðlýk dan haberdar deðildir. personelinin 2016 yýlý sonunda Hayati tehlikeye tüm kan ve dünyada 18.2 milneden olan bulaþýcý vücut sývýyon kiþi HIV tehastalýklar arasýnda ilk sýralarýný indavisi almaktafekte kadýr. Her yýl saplarda yer alan HIV dünyada ve bul edetanan yeni olgu Türkiye'de hýzla yayýlmaya derek kosayýsý 2001 yývam ettiðini belirten uzmanlar, ruyucu lýanda 3 milyon “Geçtiðimiz yýllarda toplumun malzeme iken, 2010 yýmarjinal kesimlerini etkilediði lýndan sonra her yýl 1.9 milalgýsý olan HIV virüsü, dikkat yon yeni HIV inedilmediði takdirde herfeksiyonu görülkesi etkileyebiliyor” mektedir" dedi.

“Kan ve cinsel yolla bulaþabilir” Alan, "HIV virüsü kan, kan ürünleri ve cinsel temas ile ortaya çýkan bulaþýcý bir hastalýktýr. En sýk bulaþma yolu cinsel temastýr. Hastalýðý taþýyan anneden bebeðe, doðum öncesinde, doðum sýrasýnda veya doðum sonrasýnda bulaþabilmektedir. Anne sütü virüsün bulaþmasýna neden olabilmektedir. Eðer HIV taþýyan bir kiþi ile bulaþmaya neden olabilecek bir temas gerçekleþmiþse (cinsel temas veya kan bulaþmasý olan bir yaralanma gibi) koruyucu önlem alýnmasý ve takip için, vakit kaybetmeden bir infeksiyon hastalýklarý uzmanýna baþvurmasý gerekmektedir. Doðurganlýk ça-

dedi

(eldiven vb.) kullanmasý önemlidir. Yanak yanaða öpüþmek, tokalaþmak, iþyerinde ayný ortamda çalýþmak, ayný telefonu, ayný bardaðý, çatal ve býçaðý kullanmak, sivrisinek ve tahtakurusu gibi böcekler bulaþmaya neden olmaz. Diþ fýrçasý ve traþ býçaklarý zaten ortak kullanýlmamasý gereken kiþisel malzemelerdir. HIV virüsü hava yolu ile de bulaþmamaktadýr.

“Grip gibi ortaya çýkarak uzun süre sessiz kalabilir” HIV infeksiyonu bulaþma sonrasýnda gribal bir infeksiyon gibi belirti verebilir ve daha sonra yýllar süren bir sessiz döneme girmektedir. Bu uzun dönemde virüs vücutta varlýðýný sürdürmektedir. Baðýþýklýk sistemi ile virüs arasýnda mücadele sürmektedir. Eðer virüse etkili tedavi baþlanmazsa, 10 yýlý aþabilen bir süre sonunda baðýþýklýk sisteminde yetersizlik ortaya çýkmaya baþlar. Kandaki virüs miktarý artar, baðýþýklýk sisteminin bazý hücrelerinin miktarýnda azalma ve baðýþýklýk sistemi iþlevlerinde bozulma yaþanmaktadýr. Bunun sonucunda, aðýzda yaygýn, tekrarlayan pa-

mukçuk, uzun süreli ishaller gibi infeksiyonlarda artýþ görülmektedir. Normalde seyrek görülen, aðýr seyredebilen bazý infeksiyon hastalýklarý bu hastalarda daha sýk görülür ve daha aðýr seyreder. Hastalýðýn ilerleyen dönemlerinde bazý kanser türleri de bu hastalarda daha sýk görülür.

“Bir ömür HIV ile geçebilir”

Hastalýða tespit etmek için genellikle ELISA testi kullanýlmaktadýr. Testin pozitif bulunmasý durumunda anti-HIV antikorunu daha detaylý olarak gösteren doðrulama testleri (Western Blot) uygulanmaktadýr. Virüsün genetik maddesinin varlýðýný ve miktarýný saptayan testler (HIV-RNA viral yük) hem özel durumlarda tanýda yardýmcý olarak, hem de tedavinin ve ilaçlarýn etkinliðinin izlenmesinde kullanýlmaktadýr. Virüsün genetik maddesinde ilaç direncini gösteren bazý bölgelerin araþtýrýlmasý tedavinin yönetiminde yardýmcý olmaktadýr. Günümüzde kullanýlan bir kaç ilaç içeren tedaviler kandaki virüs miktarýný çok azaltmakta ve baðýþýklýk sisteminin uzun süre korunmasýný saðlayabilmektedir. Bu ayný zamanda virüsün baþkalarýna bulaþma olasýlýðýný da ortadan kaldýrmaktadýr. Fakat ilaç tedavisi ile HIV infeksiyonunun tamamen ortadan kaldýrýlmasý mümkün deðildir. Bu ilaçlarýn ömür boyu kullanýlmasý gereklidir. Her ne kadar HIV aþýsý için araþtýrmalar sürse de henüz aþý bulunmamaktadýr."


3

GÜNCEL

1 Aralýk 2016 Perþembe

Kaçakçýlara geçit yok Þirvan maden sahasýnda

yine kayma!

Þirvan'da, 16 iþçinin ölümüne sebep olan açýk maden sahasýnda, toprak altýnda kalan 4 iþçiyi arama çalýþmalarý sürerken yine þev kaymasý meydana geldi. Ýþçilerin durumu erken fark etmesi, faciayý önledi SÝÝRT'in Þirvan ilçesine baðlý Maden Köyü'nde Park Elektrik'in maden sahasýnda meydana gelen ve þimdiye kadar 12 iþçinin cansýz bedeni çýkarýlan bakýr madenindeki heyelanda toprak altýnda olan 4 iþçi için yapýlan arama kurtarma çalýþmasý sürerken yine þev kaymasý meydana geldi. Önceki gece saat 24.00 sýralarýnda çalýþmalarýn yapýldýðý bölgede meydana gelen þev kaymasýný, kurtarma çalýþmasý yapan iþçiler fark etti. Ýþçilerin kaymayý far etmesiyle facia önlendi.

D

iyarbakýr Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince düzenlenen 14 ayrý operasyonda, piyasa deðeri yaklaþýk 5 milyon TL olan kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlar kapsamýnda 21 þüpheli þahýs hakkýnda ise adli iþlem yapýldý Nurullah ERGÜN DÝYARBAKIR'da yapýlan baskýnlarda piyasa deðeri yaklaþýk 5 milyon TL olan kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi. Konuya iliþkin Ýl Valiliði'nden yapýlan açýklamada, "Ýlimizde haksýz kazanç saðlamak amacýyla kaçakçýlýk yapan þahýs ve organizasyonlarýn deþifresine yönelik olarak Diyarbakýr Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Mü-

dürlüðü ekiplerince 10.11.2016-26.11.2016 tarihleri arasýnda 14 ayrý operasyon düzenlenmiþtir" denildi.

21 kiþi hakkýnda adli iþlem

Düzenlenen operasyonlar kapsamýnda piyasa deðeri, 4 milyon 412 bin 870 TL olan 630 bin 410 paket gümrük kaçaðý sigara ile piyasa deðeri 138 bin 450 TL olan 213 adet kaçak cep telefonu ele geçirildiði kaydedilen açýklamada þu

10 ilde FETÖ

operasyonu: 18 gözaltý

ifadeler yer aldý; "Yapýlan operasyonlarla ilgili olarak 21 þüpheli þahýs hakkýnda adli iþlem yapýlmýþ, kaçak sigara, çay, cep telefonu ve akaryakýt taþýmacýlýðýnda kullanýldýðý tespit edilen 10 araca ise el konulmuþtur. Ýlimizde halkýmýzýn huzur ve güvenliðinin saðlanmasý, haksýz kazanç saðlayan suç organizasyonlarýna karþý yürütülen çalýþmalara aralýksýz ve kararlý bir þekilde devam edilecektir."

DÝYARBAKIR'ýn aralarýnda bulunduðu Siirt merkezli 10 ilde Fetullahçý Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapýlanmasý'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleþtirilen operasyonda 18 þüpheli gözaltýna alýndý. Edinilen bilgilere göre, Siirt Cumhuriyet Baþsavcýlýðý koordinesinde, Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince, FETÖ/PDY terör örgütüyle ilgili yürütülen soruþturma kapsamýnda Siirt merkezli Adana, Adýyaman, Batman, Diyarbakýr, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraþ, Kilis ve Mersin'de operasyon düzenlendi. Eþ zamanlý operasyonda 18 kiþi gözaltýna alýndý. (ÝHA)

Ýþçileri arama faaliyetine ara verildi

Þirvan ilçesine baðlý Maden köyündeki bakýr madeninde 17 Kasým akþamý meydana gelen þev kaymasýndan sonra oluþan göçükte toprak altýnda kalan 4 iþçi için yapýlan arama kurtarma çalýþmalarý sürüyor. Önceki gece saat 24.00 sýralarýnda 1490 nolu Palyada, yine þev kaymasý meydana geldi. Siirt Valiliði'nden alýnan bilgilere göre, aramalarýn yapýldýðý sýrada 2 ayrý palyada (basamak) oluþan kaymayý fark eden görevliler, iþ makineleriyle birlikte olasý bir facia yaþanmadan bölgeden uzaklaþtý. Korku ve paniðe yol açan kayma sonrasý çalýþmalara ara verildi. Görevliler, bir süre sonra iþ makineleriyle birlikte arama kurtarma çalýþmalarýna devam etti. Yetkililer, yüksek kesimde bulunan Maden Köyü'nde kar yaðýþýnýn baþlamasý üzerine her türlü duruma hazýrlýklý olmak için çalýþma baþlatýldýðýný belirterek, "Kar çiseleme baþladý. Bu konuda gerekli çalýþmalar yapýldý. Aþýrý kar yaðmasý durumunda kar küreme araçlarý hazýr bulunuyor ve kar yaðmasýndan çalýþmalar olumsuz etkilenmeyecektir. Maden Köyü yüksek olduðundan ötürü aþýrý bir yaðýþ beklenmiyor. Yaðmasý durumunda çalýþmalara devam edilip edilmeyeceðine mühendisler karar verecektir" dedi. (Haber Merkezi)


4

BÖLGE

1 Aralýk 2016 Perþembe

“Kýrklar Daðý beton daðýna dönüþtü”

DÝYARBAKIR - Kýrklar Daðý üzerinde yapýlan konutlarýn þehrin silüetini bozduðuna dikkat çeken Diyarbakýr Tanýtma Kültür ve Yardýmlaþma Vakfý (DÝTAV) Diyarbakýr Þube Müdürü Edip Sevgican, þehrin tarihi ve kültürüne gereken önemin verilmediðini söyledi. Diyarbakýrlý vatandaþlar ise söz konusun binalarýn yýkýlarak Kýrklar Daðý'nýn eski görünümüne kavuþturulmasýný istedi. Kýrklar Daðý, Dicle Nehri, Hevsel Bahçeleri ve On Gözlü Köprü'nün birbirini tamamlayan bir bütün oluðunu söyleyen DÝTAV Diyarbakýr Þube Müdürü Edip Sevgican, Kýrklar Daðý'nýn üstünde inþa edilen binalarýn yýkýmý için bir çok yasal giriþimlerde bulunulduðunu ancak þu ana kadar

bir netice alýnmadýðýný hatýrlattý.

“Kýrklar Daðý, Beton Daðý’na dönüþmüþtür” Sevgican, "Bugün baktýðýnýz zaman Kýrklar Daðý, þarkýlara, türkülere, tarihe, kültüre, medeniyete mal olmuþ bir daðdýr. Bunun üzerine bina dikmek, yanlýþtýr. Kýrklar Daðý günümüze gelene kadar tarihe þahit olmuþtur. Ancak eski haliyle bu güzellikleri yansýtýr. Üzerine inþa edilen binalar Kýrklar Daðý'nýn silüetini bozmaktadýr. Kýrklar Daðý, 'beton daðý'na dönüþmüþtür. Bunu yapan yanlýþ yapmýþ, izin veren de engellemeliydi. Ancak yapýldý. Bu sorunu çözmek yerel yönetimlerin iþidir" dedi. Diyarbakýr'ýn bina yapýmý için onca yer bu-

lunurken tarihi bir yerde bunu yapmanýn anlamsýz ve gereksiz olduðunu ifade eden Edipcan, "Kýrklar Daðý'nýn bu güzelliðini bozmamak gerekirdi. Kýrklar Daðý insanlarýn akýllarýnda 'Dað' olarak gelirdi. Þimdi ise göze hoþ görünmeyen binalar akýllara geliyor" ifadelerini kullandý.

‘Görüntü kirliliði oluþturuldu’ Kýrklar Daðý'nda inþa edilen binalarýn çok çirkin bir görüntü oluþturduðunu ifade eden Dicle Üniversitesi öðrencilerinden Hayri Demirkýran ise, buradaki sorumluluðun belediye ait olduðunu söyledi. Demirkýran, "Halka sorulmadan bu tarihi Kýrklar Daðý'nýn üstüne iðrenç binalar dikilerek görüntü kirliliði oluþturuldu.

Ergani’ye yýlýn ilk karý düþtü Yurdu etkisi altýna almaya baþlayan kar yaðýþý Ergani ilçesinde etkisini göstermeye baþladý. Yýlýn ilk karýnýn yaðdýðý ilçede, hava sýcaklýðý 3 dereceye kadar düþtü DÝYARBAKIR'ýn Ergani ilçesine yýlýn ilk karý yaðdý. Yurdu etkisi altýna almaya baþlayan kar yaðýþý Ergani ilçesinde etkisini göstermeye baþladý. 3 dereceye kadar düþen hava sýcaklýðýnýn, Cumartesi gününden itibaren eksi derecelere düþe-

ceði tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nden alýnan verilere göre havanýn yaðmurlu, zamanla karla karýþýk yaðmur ve kar yaðýþlý olacaðý tahmin edilirken, uzmanlar vatandaþlarý buzlanma ve don olaylarýna karþý uyardý. (ÝHA)

Diyarbakýr'daki Kýrklar Daðý'nda yapýlan konutlarýn þehrin silüetini bozarak adeta bir beton daðýna dönüþtürdüðünü ifade eden STK temsilcileri ve vatandaþlar, bu konutlarýn þehrin kültür ve tarihini olumsuz etkilediðine dikkat çekti Tamamen kar amaçlý ve rant saðlamak amacýyla yapýldý bu binalar. Biz bunu kabul edemeyiz. Uzaktan bakýldýðýnda çok çirkin bir görüntü ortaya çýkýyor" diye belirtti. Demirkýran konuþmasýnýn devamýnda þunlarý söyledi; "Binalarýn, inþa edildiði gibi yýkýlmasý için de imkânýmýz vardýr. Bu imkâný medya aracýlýðýyla saðlayabiliriz. Tarihi dokulara, dokunmayalým. Biz Sur'daki yýkýma da karþýyýz, Kýrklar Daðý'na dikilen bu binalara da. Hiçbir þekilde þehrin tarihini kirletmemeliyiz."

“Diyarbakýr’ýn tarihine ve kültürüne” Dicle Üniversitesinde Çaðdaþ Türk Lehçeleri bölümünü okuyan Erman Altan, "Kýrklar Daðý'nýn üzerine bina yapýldý. Halkýn onayý olmadan kafalarýna göre bunu yaptýlar. Biz Diyarbakýr halký olarak buna karþý tepkiliyiz" þeklinde konuþtu. Aziz Sapsa ve Ramazan Aldan isimli öðrenciler de yapýlan bu binalarýn kâr amaçlý yapýldýðýný, bunun Diyarbakýr tarihine ve kültürüne bir zarar olduðunu söyleyerek halkýn, bu binalara karþý tepkisi açýkça koymasý gerektiðini ifade ettiler. (Haber Merkezi)


Þahin ne demek istedi?

Bedirhan ATEÞ

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Þahin, parti kurulduðundan beri aktif yer alan tecrübeli bir isim. HDP'li milletvekilleriyle ilgili "Tutuklanmasalar daha iyi olurdu" dedi. Geçtiðimiz günlerde bunun arkasýnda duran bir açýklama daha yaptý: "Hala ayný fikirdeyim. Niçin? Çünkü ben Meclis Baþkanlýðý yapmýþ biri olarak þunu düþünürüm; Gerçekten demokratik bir ülkede parlamento aritmetiði ölüm ve kesinleþmiþ mahkeme kararýyla ancak deðiþmelidir. Parlamentodaki 550 milletvekili var. Bu aritmetik zaman zaman deðiþebilir, azalabilir, ölüm ve kesinleþmiþ mahkeme kararýyla. Aksi halde ne olur? Yargý organlarýnýn yasama organý üzerinde çok rahatlýkla vesayet kullanmasýný doðru bulmam. Yani parlamento aritmetiðinin deðiþmesini yargý organlarýnýn eline vermemeliyiz." Bir örnekle bu görüþünü teyit eden bir öngürüyle yaklaþarak þöyle devam etti: Diyelim ki þu anda iþ baþýnda bulunan hükümet birkaç oyla güvenoyu almýþ bir hükümet olsaydý ve iktidar partisine mensup bazý milletvekilleri tutuklanmýþ olsaydý, parlamentoda muhalefet bir gensoru önergesi verseydi, parlamentoda kimi milletvekilleri tutuklu olduðu için azýnlýða düþmüþ olan bu hükümet düþerdi. Geçmiþte parlamentoda bulunduðum dönemlerde bir-iki oyla güvenoyu almýþ olan hükümetler gördüm. Dolayýsýyla bir milletvekili hakkýnda bir dava açýlabilir ancak kesinleþene kadar milletvekillerinin milletvekilliklerini yapmasý gerekli"

Tahliye edilebilirler Daha sonra Mehmet Haberal kararýný buna örnek veren Þahin, "Anayasa Mahkemesi'nin bir görüþü var. Diyor ki, 'Milletvekilleri cezaevinde tutuklu. Ancak bu kiþi cezaevindeyken milletvekili seçilmiþ parlamenterlik yapamýyor.' Bir milletvekilinin parlamenterlik yapmasý önüne bir engel konmamalýdýr, kesinleþmemiþse hakkýnda ki hüküm. Þimdi Anayasa Mahkemesi'ne bireysel baþvuru hakkýnda bulundular. Muhtemelen Anayasa Mahkemesi, Mehmet Haberal kararýnda olduðu gibi bunlarla ilgili, bu kiþiler, 'henüz milletvekilidir, dolayýsýyla milletvekilliði yapmalarý asýldýr.' diyerek bir karar verirse tahliye edilirler" dedi. … Bu açýklama, Bakanlar Kurulu sonrasýnda açýklamalarda bulunan Baþbakan Yardýmcýsý ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuþ'a da soruldu. Kurtulmuþ, topu baðýmsýz mahkemelere atarak þöyle dedi: "Biz siyasetçiyiz, biz siyasetçiler açýlmýþ olan davalarla ilgili yönlendirici bir þeyler söylemeyiz. Devam eden hukuki bir süreç ve mahkemeler var. Her bir milletvekili ile oluþmuþ farklý þartlar var. Bu dosyalarýn içeriði hakkýnda karar vermek bize düþen bir þey deðil" diyen Kurtulmuþ, kararýn baðýmsýz mahkemelerce verileceðini söyledi. … Oysa "dokunulmazlýklarýn bir kereye mahsus kaldýrýlmasýnýn yolunu açan anayasa deðiþikliðinin iptali ve yürürlüðünün durdurulmasý istemiyle HDP'li ve bazý CHP'li vekillerin Ma-

‘Müvekkillerimiz dava ya getirilsin’

D

5

YAÞAM

1 Aralýk 2016 Perþembe

iyarbakýr'da görülen KCK Ana Davasý duruþmasýnda, baþka suçtan tutuklu sanýklar Ahmet Türk, Gültan Kýþanak, Sebahat Tuncel ve Fýrat Anlý'nýn getirilmemesi, avukatlarýn tepkisine yol açtý. Sanýk avukatlarý, müvekkillerinin bir sonraki duruþmaya getirilmemeleri durumunda, kendilerinin de yargýlamaya katýlmayacaðýný söyledi. Mahkeme Baþkaný ise sanýklarýn getirilmesi için yazý yazýldýðýný belirtti

yýs ayýnda Anayasa Mahkemesi'ne yaptýðý bireysel baþvuru Haziran ayýnda açýklanan kararla reddedilmiþ ve Yüksek Mahkeme, dokunulmazlýklarýn kaldýrýlmasýyla ilgili anayasa deðiþikliðinin iptali istemi ret kararý vermiþti. Mahkeme, red kararýnýn gerekçesinde, "Anayasa'da açýkça öngörülmüþ bir dava yolu kapsamýnda denetim olanaðý bulunan ve özel koþullara tabi tutulan Anayasa'ya aykýrýlýk iddiasýnýn, iptali talep edilen kuralýn parlamento kararý niteliðinde olduðu ileri sürülerek Anayasa'nýn 85. maddesine göre (*) milletvekillerinin münferit iptal taleplerine konu edilmesi, Anayasa'nýn 148. Maddesi (**) hükmünün anlamsýz ve iþlevsiz hale gelmesi sonucunu doðurur" ifadelerine yer verilmiþti. Þimdi sormak lazým M. Ali Þahin neden "Anayasa Mahkemesi'nin Haberal kararýna" atýfta bulunarak bu görüþünü hem de iki kez tekrar etti? (*) Yasama dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasýna veya milletvekilliðinin düþmesine 84 üncü maddenin birinci, üçüncü veya dördüncü fýkralarýna göre karar verilmiþ olmasý hallerinde, Meclis Genel Kurulu kararýnýn alýndýðý tarihten baþlayarak yedi gün içerisinde ilgili milletvekili veya bir diðer milletvekili, kararýn, Anayasaya, kanuna veya Ýçtüzüðe aykýrýlýðý iddiasýyla iptali için Anayasa Mahkemesine baþvurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini onbeþ gün içerisinde kesin karara baðlar. (**) Anayasa Mahkemesi, kanunlarýn, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüðünün anayasaya þekil ve esas bakýmlarýndan uygunluðunu denetler

Naif BARAN DÝYARBAKIR 2'nci Aðýr Ceza Mahkemesi'nde 171 sanýðýn yargýlandýðý KCK ana davasýnýn duruþmasýna devam edildi. Davanýn dünkü duruþmasýna baþka soruþturmalardan tutuklu bulunan KCK ana davasýnýn tutuksuz sanýklarý Çimen Iþýk, Pero Dündar, Olcay Kanlýbaþ, Hüseyin Yýlmaz, Turan Genç, Ali Þimþek ile 8 tutuksuz sanýk ve avukatlarý katýldý. Duruþmada söz hakký verilen sanýklar, iddianame ve eklerinin çok fazla olduðunu belirterek, savunma için süre istedi.

“Sanýðýn olmadýðý bir yargýlama yürütülemez” Duruþmada daha sonra söz alan sanýk avukatlarýndan Mehmet Emin Aktar, ceza muhakemesinin sanýða yargýlandýðý duruþmada hazýr olma hakký verdiðini belirterek, "Bu dosyada tutuklu sanýk yok. Burada olmayan baþka suçlardan tutuklu müvekkillerimiz var. Son dönemde devlet, sürgün uygulamasýný yeniden baþlattý. Müvekkillerimizin bir kýsmý baþka cezaevlerinde. Biz duruþmada bulunmalarýný istedik. Güvenlik gerekçesiyle getirilmedik-

leri söylendi. Yargýlamanýn asýl muhatabý sanýktýr. Sanýðýn olmadýðý bir yargýlama yürütülemez. Sanýðýn olmadýðý duruþmada avukatýnýn olmasýnýn anlamý olamaz. Benzer uygulamayý özel yetkili 6'ncý Aðýr Ceza Mahkemesi yapmýþtý. Biz duruþmaya girmeyeceðimizi söyledik. Mahkeme 111 avukat hakkýnda suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunan mahkemenin tüm üyeleri þu an cezaevinde" dedi.

“Cezaevlerine yazý yazýldý” Bu sýrada konuþan mahkeme baþkaný, mahkemede usulün belli olduðunu, her sanýðýn kendinden sorumlu olduðunu ve sanýklarýn getirilmesi için cezaevlerine yazý yazýldýðýný söyledi. Daha sonra konuþan Avukat Emin Aktar, sanýklar Ahmet Türk, Gültan Kýþanak, Sebahat Tuncel ve Fýrat Anlý'nýn bir sonraki duruþmaya getirilmemesi durumunda, kendilerinin de duruþmada olmayacaklarýný söyledi. Duruþmaya kýsa bir ara veren mahkeme, baþka suçtan tutuklu sanýklarýn bir sonraki celseye getirilmesi için bulunduklarý cezaevlerine yazý yazýlmasýna karar vererek, duruþmayý erteledi.


6

HABER

1 Aralýk 2016 Perþembe

Ilaçlama çalýþmalarý baþladý B

üyükþehir Belediyesi, kýþ aylarýnda özellikle bina bodrumlarý, hayvan barýnaklarý, rögarlar ve fosseptik çukurlarda üreyen karasinek ve sivrisineklere karþý kýþlak ilaçlama çalýþmasýnýn startýný verdi Ramazan KARATAÞ DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi Saðlýk Ýþleri Daire Baþkanlýðý, kýþ aylarýnda özellikle bina bodrumlarý ve hayvan barýnaklarý gibi yerlerde üreyen karasinek ve sivrisineklere karþý kýþlak ilaçlama çalýþmasýna baþladý. Saðlýk Ýþleri Daire Baþkanlýðý, kýþlak çalýþmasýný 200 personel ve 50 araçla yürütürken, ekipler, vektörlerin üreme alanlarý baþýnda gelen hayvan barýnaklarý, otoparklar, bina bodrumlarý ve rögarlarý ilaçlýyor.

“20 bin üreme kaynaðý mevcut” Konuya iliþkin bilgi veren Saðlýk Ýþleri Daire Baþkaný Nedim Yaþlý, halk saðlýðýný korumaya yö-

nelik vektör kontrol çalýþmalarýnýn en önemli ayaklarýndan bir olan kýþlak mücadelesini yürütmeye çalýþtýklarýný belirterek, "Kýþýn sivrisineklerin, karasineklerin, tatarcýklarýn barýndýklarý ve üredikleri alanlar olan bodrumlarda, ahýrlarda, fosseptik çukurlarda, rögarlarda, yaðmur suyu birikintilerinde mücadele yürütüyoruz. Bu mücadeleyi yürütürken ayný zamanda ilkbaharda yapacaðýmýz larva mücadelesi için çok önemli bir aþama olacaðýný biliyoruz" dedi. Kýþlak mücadelesinin Türkiye'de çok az belediyenin yaptýðýný hatýrlatan Yaþlý, il sýnýrlarý içinde sineklerin yaklaþýk 20 bin üreme kaynaðýnýn mevcut olduðunu, bunlarý en aza indirmek için kýþlak mücadelesini yürüteceklerini ifade etti.

Öðrencilere aðýz ve diþ saðlýðý eðitimi Diyarbakýr'da Türkiye Halk Saðlýðý Kurumunun koruyucu aðýz ve diþ saðlýðý hizmetlerini geliþtirerek sürdürmek amacýyla yüzlerce öðrenciye, maket üzerinde aðýz ve diþ saðlýðý ile ilgili eðitim verildi. Ömer BARAN DÝYARBAKIR'da Türkiye Halk Saðlýðý Kurumunun koruyucu aðýz ve diþ saðlýðý hizmetlerini geliþtirerek sürdürmek amacýyla yüzlerce öðrenciye, maket üzerinde aðýz ve diþ saðlýðý ile ilgili eðitim verildi. Koruyucu aðýz ve diþ saðlýðý eðitimi diþ hekimleri tarafýndan, özel bir eðitim kurumundaki 180 anasýnýfý ve birinci sýnýf öðrencisi ile Çocuk Esirgeme Kurumundaki 92 öðrenciye verildi.

Öðrencilere hediyeler verildi Konuya iliþkin Diyarbakýr Halk Saðlýðý Müdürlüðü Toplum Saðlýðý Hizmetleri Þube Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada, þu ifadeler yer aldý;

"Türkiye Halk Saðlýðý Kurumunun 2014-2017 yýllarý arasýnda yapacaðý faaliyetleri kapsayan stratejik planda yer alan, toplumumuzda 'Koruyucu aðýz ve diþ saðlýðý hizmetlerini geliþtirerek sürdürmek' amacýyla, Diyarbakýr Halk Saðlýðý Müdürlüðü Toplum Saðlýðý Hizmetleri Þube Müdürlüðü tarafýndan; özel bir eðitim kurumundaki 180 anasýnýfý ve birinci sýnýf öðrencisine ayrýca Çocuk Esirgeme Kurumundaki 92 öðrenciye, diþ hekimleri tarafýndan aðýz ve diþ saðlýðý ile ilgili maket üzerinde eðitim verildi. Aðýz diþ saðlýðý taramasý yapýlarak flor vernik uygulandý. Öðrencilere diþ fýrçasý, diþ macunu, bilgilendirici broþör ve kitapçýk hediye edildi.”

DTSO’dan öðrencilere yardým TOBB ve Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan Sur ilçesindeki okullarda okuyan öðrencilere kaban yardýmý yapýldý Süleyman ÖZDEMÝR DÝYARBAKIR - TOBB ve DTSO ortaklýðýnda her yýl düzenli olarak yapýlan ilköðretimlere eðitim yardýmlarý, DTSO Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Metin Aslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Þeyhmus Mete, Hüsnü Pervane ve Vedat Özkeskin'in katýlýmýyla Ziya Gökalp Ýlköðretim Okulu'nda start aldý. Her yýl ihtiyacý olan okullarýn seçilmesiyle gerçekleþtirilen yardýmlarda, bu yýl belirlenen üç okulda, toplam bin 200 öðrenciye kaban daðýtýldý. Kampanya çerçevesinde Ziya Gökalp, Tevfik Fikret ve Ýsmetpaþa ilkokullarý ziyaret edilerek, öðrencilere kabanlarý DTSO yönetim kurulu üyeleri tarafýndan teslim edildi.

“Amacýmýz farkýndalýk yaratmak” DTSO Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Metin Aslan, "Geleceðimizi inþa edecek olan gençlerimiz, ekonomik problemlerden dolayý maalesef eðitim ve öðretim hayatlarýnda çok ciddi olanaksýzlýklarla karþýlaþýyorlar. Bizler, Ticaret ve Sanayi Odasý olarak, çocuklarýmýza bir nebze de olsa yardýmcý olabilmek amacýyla bu kampanyayý sürdürüyoruz. Amacýmýz, diðer sivil toplum kuruluþlarýný da harekete geçirerek, halkýmýzýn farkýndalýðýný arttýrmak ve bu kampanyaya destek olmalarýný saðlamaktýr" dedi. Aslan, ileriki dönemlerde de yardým kampanyalarýný sürdüreceklerini kaydetti.


7

YAÞAM

1 Aralýk 2016 Perþembe

Demirtaþ’ý ziyaret eden CHP’li vekillerden çaðrý;

Serbest býrakýlsýnlar "Yargýlanabilirler ama, tutuklanamazlar" diyen Anayasa Mahkemesi kararýný ve CHP eski Milletvekili Atilla Kart'ýn dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasý için AÝHM'e yaptýðý baþvuruya verilen, "Dokunulmazlýk milletvekilinin deðil, bulunduðu mevkinindir, dolayýsýyla milletindir" kararlarýný hatýrlattý. CHP'li milletvekillerinin deðerlendirmeleri özetle þöyle oldu:

“Milletvekilleri serbest býrakýlmalý”

E

dirne ve Silivri cezaevlerinde Selahattin Demirtaþ'ýn da aralarýnda bulunduðu tutuklu milletvekillerini ziyaret eden CHP'li milletvekilleri, "Bu bir siyasi operasyondur. Milletvekilleri derhal serbest býrakýlmalý, tutuksuz yargýlanmalýdýr" çaðrýsý yaptý DÝYARBAKIR - CHP Milletvekilleri Fikri Saðlar, Eren Erdem, Ali Þeker ve Orhan Sarýbal, Edirne ve Silivri Cezaevlerine yaptýklarý ziyaretle ilgili Meclis'te basýn toplantýsý düzenledi. Gazeteduvar'da yer alan habere göre, Edirne Cezaevi'nde HDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Silivri Cezaevi'nde Mardin Büyükþehir Belediye Baþkaný Ahmet Türk ile Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerini ziyaret ettiklerini açýklayan CHP Mersin Milletvekili Fikri Saðlar, görüþmelerdeki ortak deðerlendirmeyi

“Daima barýþ diyeceðiz”

þu sözlerle ifade etti: "Türkiye'de bugünlerde yaþanan en önemli sorunun demokrasi, hukuk ve insan haklarý ihlalleri olduðunu; laik, demokratik Türkiye'yi savunduklarý için bedel ödediklerini, bedel ödemeye, barýþ ve demokrasi mücadelesine katký sunmaya devam edeceklerini söylediler."

“Hukuki deðil siyasi operasyon”

"Milletvekillerine yapýlan operasyon ve tutuklanma yöntemleri hukuki deðil, siyasi bir operasyon" diyen Saðlar, daha önce tutuklu milletvekilleri için

Naif BARAN DÝYARBAKIR - Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Sur Ýlçe ve Kayapýnar Ýlçe Danýþma Meclis toplantýlarý düzenlendi. Ýlçe Danýþma Meclis Toplantýlarýna AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Muhammed Dara Akar, Sur Ýlçe Baþkaný Þeref Yontürk, Kayapýnar Ýlçe Baþkaný Ahmet Akyýl, Baðlar Ýlçe Baþkaný Erkan Gezer, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý, Mustafa Kaçmaz, Necla Uysan,Mehmet Arzu, Hüseyin Taþ,Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Mukaddes Evsen ve Bir Çok Partili katýldý. Ýlçe Danýþma Meclis Toplantýlarýnda konuþan AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Muhammed Dara Akar, Uluslar

Selahattin Demirtaþ olmak üzere HDP milletvekillerinin tutuklanmasý hukuksuzdur, siyasi bir operasyondur. Milletvekilleri derhal serbest býrakýlmalýdýr. Varsa, kendilerine isnat edilen suçlar hakkýnda, Anayasa koþullarýna uygun olarak, adil ve tutuksuz yargýlanmalarý saðlanmalýdýr.

“Türk'ün tutuklanmasý terörü besler”

"Kürt sorununun birlikte yaþama iradesi ve demokratik yöntemlerle çözülmesi gerektiðini" söyleyen, "Ülkemize barýþ gelsin, gerekirse beni öldürün" diyen 74 yaþýndaki Ahmet Türk'ün tutuklanmasý, týpký seçilmiþ milletvekillerinin tutuklanmasý gibi terör ve þiddeti besler. Ahmet Türk derhal serbest býrakýlmalýdýr. Suçluluðu yargý kararlarýyla kesinleþmeyen ve KHK'larla kayyum atanan seçilmiþ belediye baþkanlarý görevlerine iade edilmelidir.

“OHAL derhal kaldýrýlmalý” Kürt sorunu ve 15 Temmuz

arasý güçlerin ve terör örgütlerinin amaçlarýnýn Türkiye'yi, ümitsiz bir hale düþürmek olduðunu belirterek, Türkiye'nin eski Türkiye olmadýðýný söyledi.

“Bölgenin huzur için çalýþýyoruz”

Uluslararasý güçlerin Türkiye'yi Suriye'ye dönüþtürmek istediklerini, bunu 15 Temmuz Darbe giriþiminde açýk bir þekilde gördüklerini aktaran Akar, "Bütün Türkiye'nin arzu ettiði kardeþliðin, beraberliðin fotoðrafýný ülkemize gösterdik. Milletimizin kararlýðý ile bu oyunlarý geri püskürtüldü. bu durum birilerini ciddi anlamda rahatsýz etti. Þu an itibari ile Ülkemiz üzerinde çeþitli oyunlar oynanmak isteniyor þunu herkes

FETÖ darbe giriþimi gerekçe gösterilerek ilan edilen OHAL, bu sorunlarý çözmek yerine yeni sorunlar ve maðduriyetler yaratmaktadýr. Ülkemizin sadece yurtlarýnýn yangýn çýkýþ kapýlarý deðil, faþizmden kaçýþ yollarý da OHAL ve KHK gibi demir kapýlarla kilitlenmiþtir. OHAL derhal kaldýrýlmalýdýr. Yüzbinlerce insan, KHK'lar ile, haklarýnda hiçbir yargýlama yapýlmadan görevden uzaklaþtýrýlmýþ, iþsiz býrakýlmýþ, cezaevlerine atýlmýþtýr. KHK'lar yok hükmünde sayýlmalýdýr.

“FETÖ'nün siyasi ayaðý ortaya çýkarýlmalý”

Hain FETÖ darbe giriþiminin siyasi ayaklarý ortaya çýkarýlmamýþtýr. Bunun yerine bir bankaya para yatýrmak suç kanýtý olarak gösterilmiþtir. FETÖ'nün siyasi ayaklarý derhal açýklanmalý, yargýlanmalý, suçu olanlar cezalandýrýlmalýdýr. AKP, FETÖ destekçisi olduðu gerekçesiyle tehlike olarak gördüðü kendisi gibi düþünmeyen bütün muhalifleri, ama özellikle sosyalistleri, sosyal demokratlarý, solcularý, Kürtleri, Alevileri bir çuvala koyarak maðdur etmektedir. Bu cadý avýna derhal son vermelidir. Siyasetin önünün kapatýlmasý þiddeti besler. 90'lý yýllarda yürütülen güvenlikçi politikalar çözümsüzlük yaratmýþtýr. Ayný yöntemlerle farklý sonuçlar elde edilemez. Barýþýn, demokrasinin önü açýlmalýdýr.

iyi bilsin ki bu ülke bölünmez ve bu millet eðilmez. Ülkemiz Lazý, Çerkezi, Kürdü, Türkü ve Arabý ve 80 milyonu ile dimdik ayaktadýr ve ülkesine sahip çýkýyor. Bu millet yakýp yýkanlarý görecek. Biz samimiyetimizden ve milletle iç içe ve birlikte olmaktan vazgeçmeyeceðiz. AK Parti 15 yýldýr ülkemizin, Bölgemizin ve en önemlisi halkýmýzýn huzurunun ve güveni için, gece gündüz demeden çalýþýyor. Biz 80 milyonun kardeþliðine kastedenlere karþý daima kardeþlik ve barýþ diyeceðiz. Huzurumuzu kaçýrmaya çalýþanlara karþý dirençli olacaðýz" dedi. Akarýn Konuþmasýndan sonra Ýlçe Faaliyet Raporlarýnýn okunmasý ile Ýlçe Danýþma Meclis Toplantýlarý sona erdi.


8

HABER

1 Aralýk 2016 Perþembe

Altýndaki artýþ nýn gram fiyatý 132,69'a yükselerek tarihi zirvesini gördü. Gram altýndaki bu yükseliþ, Cumhuriyet altýný fiyatýný 900 liraya, yarým altýn fiyatýný 435 liraya, çeyrek altýn fiyatýný da 217 liraya çýkardý. Geçen yýl yatýrýmcýsýna yüzde 10 kaybettiren altýnýn onsu da böylece yýlbaþýndan bu yana yaklaþýk yüzde 30 prim yaptý. Analistler, gram altýnda kýsa vadede 130 ve 135 liranýn önemli direnç, 128 lira seviyelerinin de destek olarak takip edileceðini dile getiriyor" diye konuþtu.

“Altýn yükseliþe devam edecek”

Bir kariyer planlama süreci: Giriþimcilik Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Merkezi'nde "Bir Kariyer Planlama Süreci Olarak: Giriþimcilik" adlý Seminer Programý düzenlendi Dorþin AKSOY DÝYARBAKIR - Her yýl Kasým ayý içinde kutlanan Global Giriþimcilik Haftasý münasebetiyle Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Merkezi tarafýndan "Bir Kariyer Planlama Süreci Olarak: Giriþimcilik" adlý Seminer Programý düzenlendi. Semineri izleyen Mühendislik Fakültesi öðrencilerine ilk olarak iþ gücü piyasasýna girerken mezuniyet sonrasý planlar ve giriþimciliðin önemi konulu bir sunum yapýldý. Kariyer Merkezinin hizmetlerinden yararlanan Dicle Üniversitesi Makine Mühendisliði 4. sýnýf öðrencilerinden Yýlmaz Odacý'nýn deneyimlerini anlattýðý bir diðer sunumda ise giriþimciliðin önemi ve nasýl giriþimci olunabilir gibi konularda bilgiler verildi. Programa nasýl katýldýðýný ve nerden duyduðunu anlatan Odacý, öðrencilere yönelik bu deneyimleri ve fýrsatlarý Kariyer Planlama Uygulama ve Araþtýrma Merkezi ile edindiðini, bazý fýrsatlarý ve duyurularý bu merkez sayesinde fark ettiðini aktardý.

T

Mehmet Uður ÇAKIL

ürkiye'de bir türlü saðlanamayan istikÖZEL HABER rar ortamý enflasyonun yükselmesi halkta ekonomik kriz endiþesi yaratmaya baþladý. Altýn ve döviz rekor üstüne rekor kýrarken, halkýn alým gücü ise her geçen gün azalýyor. Altýn fiyatlarýnýn yükselmesiyle vatandaþlar, ellerindeki altýný satmaya baþlarken, altýn alýmýnýn durgunluk göstermesi de Diyarbakýr Kuyumcular esnafýný olumsuz etkiliyor. Diyarbakýr Kuyumcular Odasý Baþkaný Mustafa Akkul ise, altýnýn son üç yýllýk durgunluðunun son bulduðunu belirterek, altýndaki artýþýn devam edeceðini öngörüyor

DÝYARBAKIR -Türkiye'de ve dünyada yaþanan süreç itibari ile Orta Doðu'nun bir savaþ arenasý haline gelmesi ve Türkiye'nin Avrupa Birliði Müzakereleri'nin dondurulma ihtimali piyasalarýn sakin kalmasýný engelliyor. Türkiye'deki Dolar kriziyle altýn fiyatlarýnda yaþanan ani deðiþimler hem yatýrýmcý hem de vatandaþ tarafýndan yakýndan takip ediliyor. 2016 yýlýnýn baþýndan bu yana yatýrýmcýsýna % 30,2 kazandýran altýn yýlýn en karlý yatýrým aracý olduðunu bir kez daha gösterdi.

mesinin yaný sýra 2016 yýlýna baþlarken Avrupa ve ABD ekonomilerindeki durgunluk tehlikesi ve gerileyen petrol fiyatlarý dünya genelinde piyasalarda çalkantýya neden olurken, altýn söz konusu endiþe ortamýndan beslendi. Yýlýn ilk yarýsýnda sonra rekor üstüne rekor kýrdý. Altýn, yurt içinde açýklanan kasým ayý enflasyon verisinin beklentileri aþmasýnýn ardýndan TL üzerindeki baskýnýn artmasýyla altý-

Akkul, "Hâlihazýrda dünya genelinde altýn talebine iliþkin takip edilen verilerin de bu durumu destekler nitelikte olduðunu söyleyebiliriz Teknik olarak 2016 yýlý altýnýn yükseliþi için gerekli görünümü bize resmediyor. Altýnýn son 3 yýllýk frenlenmesi trendini sonlandýrmasý ve hâlihazýrdaki mevcut seviyeleri göz önünde bulundurduðumuzda altýnýn halen yukarý yönlü manevra alaný söz konusu" ifadelerini kullandý.

“Halkýn alým gücü düþtü” Altýndaki anormal yükseliþ nedeniyle vatandaþýn elindeki altýný satmaya çalýþtýðýný belirten kentin Kuyumcu esnaflarýndan Medeni Ýçöz ise, vatandaþýn panik yapmamasý gerektiðine dikkat çekti. Vatandaþýn elindeki altýný satmamasý gerektiðinin altýný çizen Ýçöz, altýn fiyatlarýnýn artacaðýný düþündüklerini belirterek, "Altýn fiyatlarýný ilerideki günlerde 135 TL'nin üzerinde bekliyoruz. Altýnýn yükselmesinin sektörümüze olumsuz yansýmalarý var. Çünkü halkýn alým gücü zayýfladý. Eskiden bir çeyiz kesildiði zaman müþteriye en az 150-300 gram altýn veriyorduk. Þimdi 20-25 gramlara düþtü. Bu da kuyumcularý zor durumda býrakýyor" dedi.

“Altýn güvenli liman” Konuyla ilgili gazetemize konuþan Diyarbakýr Kuyumcular Odasý (DÝKO) Baþkaný Mustafa Akkul, "2015 yýlýný 99,54 liradan kapatan altýnýn gramý 2016 yýlýnýn 7,5 ayýný 126,62 liradan tamamladý. Yatýrýmcýsýna böylece yüzde 30,2 kazandýran gram altýn, 2016'nýn yýlý sonun da güvenli liman olmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankasýnýn (Fed) faiz artýrýmýna iliþkin beklentilerin eski kuvvetini kaybet-

l Mustafa Akku

Medeni Ýçöz


9

HABER

1 Aralýk 2016 Perþembe

tedirgin ediyor Köy çocuklarýna umut oluyorlar Dicle Üniversitesi öðrencileri, "Bir Kitap Bir Çocuk Bir Çocuk Bir Umut" projesini hayata geçirdi. Projenin amacýnýn gençlere kitap okuma alýþkanlýðý kazandýrmak olduðu vurgulandý Dorþin AKSOY

D.Ü. Yönetimi yabancý uyruklu öðrencilerle tanýþtý Kübra ATAÞ DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (DÜSEM) yetkilileri ve Yabancý Öðrenciler Ýçin Türkçe Dil Kursu eðitimine katýlan öðrenciler bugün rektörümüz Talip Gül'ü ziyaret etti. Aralarýnda Suriye, Çin, Güney Kore ve Özbekistan'dan gelen öðrencilerin de bulunduðu grup, Rektör Prof. Dr. Talip Gül, Rektör Yardýmcýlarý Prof. Dr. Eyyüp Tanrýverdi, Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroðlu, Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Kenan Yakuoðlu, Genel Sekreter Yardýmcýsý Yrd.

Doç. Dr. Ufuk Bircan ve Rektör Danýþmaný Doç. Dr. Cenap Ekici'den oluþan heyet ile sohbet ettiler. Öðrenciler sohbet esnasýnda öðrenim ve barýnma konularýndaki ihtiyaç ve temennilerini dile getirdi. Rektörümüz öðrencilerin taleplerini dikkate alacaklarýný belirterek; Dicle Üniversitesi'nin yabancý öðrenciler için cazip kýlýnmasý gerektiðini, bu nedenle ilk etapta bu öðrencilere ücretsiz öðle yemeði verileceðini söyedi. Prof. Dr. Talip Gül ayrýca barýnma, ulaþým ve yarý zamanlý iþ imkaný için ilgili merciler ile temasa geçileceðini ve ülkemizde misafir

olan bu öðrencilerin sorunlarýnýn çözülmesi için gerekenin mutlaka yapýlacaðýný sözlerine ekledi. Yabancý öðrenciler ise uzaklardan gelerek eðitim aldýklarý Dicle Üniversitesi ve Diyarbakýrý çok sevdiklerini, insanlarýn sýcak kanlý oldugunu ve kendilerine her türlü konuda yardýmcý olduklarýný dile getirdiler. DÜSEM yetkililerinin, Haziran 2017 tarihine kadar sürdürülmesi planlanan kurs ve bu kapsamda yapýlmasý düþünülen sosyal etkinlikler ile ilgili üniversite yönetimine bilgi vermesinin ardýndan ziyaret sona erdi.

DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Genç Yaklaþým Kulübü "Bir Kitap Bir Çocuk Bir Çocuk Bir Umut" projesini hayata geçirdi. Projenin amacýnýn gençlere kitap okuma alýþkanlýðý kazandýrmak olduðunu bile getiren kulüp baþkaný Abdurrahman Çelebi bunun için öncelikle çocuklarýn kitapla buluþturulmasý gerektiðini söyledi. Köy okullarýndaki kütüphanelerin kitap sayýsýný artýrmak ve öðrenciler tarafýndan etkin kullanýmýný saðlamak amacýyla yeni veya kullanýlmýþ kitaplarýn (öykü, roman, þiir, dergi vb.) toplanmasý ve bu kitaplarýn okullara daðýtýmýný saðlamak için Genç Yaklaþým Kulübü olarak kitap toplamaya baþladýklarýný bu süreçte özellikle Genel Sekreter Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Ufuk Bircan ve Kulüp Danýþmaný Yrd. Doç. Dr. Ömer Ergün'ün kendilerine büyük destek verdiklerini kaydetti. Çelebi, Proje kapsamýnda topladýklarý kitaplarýn bir kýsmýný Diyarbakýr Silvan Ýlçesinde yer alan Sulubað Ortaokulu, Þanlý Ýlkokulu ve Çukurkaynak Ýlkokullarýna baðýþladýklarýný ve toplam 370 öðrenciyi kitapla buluþturduklarýný söyleyerek, ilerleyen günlerde Þýrnak iline baðlý Ýdil Ýlçesinde de benzer bir daðýtým yapacaklarý bilgisini verdi.


10

HABER

1 Aralýk 2016 Perþembe

Valiliðin kararý protesto edildi atanmýþ kaymakamlara devredilerek ülkemiz demokrasi tarihine AKP iktidarýnýn uygulamalarý kara bir leke olarak geçmiþtir" dedi.

“Hukuki mücadelemizi sürdüreceðiz”

Diyarbakýr Valiliði’nin DBP’li 12 ilçe belediyelerinin tüm yetkilerini kaymakamlýklarýn iznine baðlamasýna iliþkin belediye eþbaþkanlarý Kayapýnar Belediyesi’nde basýn toplantýsý düzenledi. Açýklamada valiliðin kararý protesto edildi Sertaç KAYAR DÝYARBAKIR Valiliði tarafýndan Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) 12 belediyesinin yetkilerinin kaymakamlýklara devredilmesi Kayapýnar Belediyesi önünde yapýlan basýn açýklamasýyla protesto edildi. Yetkileri elinden alýnan Diyarbakýr'ýn 12 belediye eþbaþkaný adýna açýklama yapan Kayapýnar Belediyesi Eþbaþkaný Mehmet Ali Aydýn, hükümetin Türkiye toplumunu hayal kýrýk-

Sur maðduru kadýnlara destek sürüyor H

alk Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan yürütülen Kadýn Saðlýðý Eðitim Projesi kapsamýnda Sur ilçesinde meydana gelen olaylar sebebiyle maðdur olan kadýnlara eðitim programý düzenledi

lýðýna uðrattýðýný savunarak, "15 Temmuz darbe giriþimi ardýndan sivil siyasi darbe ile karþý karþýya kaldýklarýný" ileri sürdü. Aydýn, "OHAL ilan edilmesi ardýndan hükümetin devreye koyduðu uygulamalar ile Türkiye'nin 12 Eylül darbe rejiminin anti demokratik ve faþizan uygulamalarýný aratmayan bir hale geldiðini" iddia etti.

“12 Eylül'ü aratmýyor” Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) ve DBP'nin Eþ Genel

Kübra ATAÞ DÝYARBAKIR Valiliði himayesinde, Ýl Valisi Hüseyin Aksoy'un eþi Hülya Aksoy'un Koordinatörlüðünde, Halk Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan yürütülen Kadýn Saðlýðý Eðitim Projesi kapsamýnda Sur ilçesinde meydana gelen olaylar sebebiyle maðdur olan kadýnlara ve engelli kadýnlara Yeniþehir Kaymakamlýðý Aile Destek Merkezi'nde bir eðitim programý düzenledi. Programa; Hülya Aksoy, Vali Yardýmcýsý Tuðba Koþal, Diyarbakýr Milletvekili Sayýn Galip Ensarioðlu'nun eþi Nermin Ensarioðlu, Diyarbakýr Halk Saðlýðý Müdür Yardýmcýsý Dr. Handan Erdoðan, Diyarbakýr Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Yardýmcýsý Nevin Öz, Türkiye Beyazay Derneði Diyarbakýr Þube Baþkaný Sayýn Nezihe Kent ile çok sayýda kadýn katýldý.

“Kadýnlar kendini hep ihmal eder” Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Vali Eþi Hülya Aksoy, Diyarbakýr'da Kadýn Saðlýðý Eðitim Projesi'ni baþlattýklarýný hatýrlatarak,

baþkanlarý ile çok sayýda siyasetçinin tutuklanarak cezaevine konulduðunu belirten Aydýn, "Türkiye'nin demokrasi ve özgürlükler konusunda, yine Kürt sorununun demokratik çözümü konusunda ülkemizi 90'lý yýllarý aratmayan bir geriye gidiþ sürecine sürüklemiþtir" diye konuþtu. DBP'li belediyelere kayyum atanmasýna tepki gösteren Aydýn, "Milyonlarca oy ile ortaya koyduklarý iradeleri yok sayýlmýþ, temsilcilerinin yetkileri

"Proje kapsamýnda öncelikle meme kanserinin erken teþhisi için doktorlarýmýz tarafýndan her ay rutin olarak yapýlmasý önerilen kendi kendine meme muayenesi konusuna çok önem veriyoruz. Biz sizleri bir araya getirmiþken kadýný ilgilendiren belirli konularda bilgilendirmek istiyoruz. Bugün burada rahim aðzý kanseri, cinsel yolla bulaþan hastalýklar, menopoz, obezite ve kadýn saðlýðýný ilgilendiren birçok konuda sizi bilgilendireceðiz. Ayrýca kadýna þiddet konusunda da nerelere müracaat edilmesi gerektiði ile ilgili olarak biraz sonra doktorumuz sizleri bilgilendirecek. Benim sizden tek isteðim bugün burada dinledikleriniz lütfen burada kalmasýn. Özellikle kendi kendine meme muayenesini her ay kendinizde uygulayýn etrafýnýzda bilmeyen kadýnlar varsa anneniz, komþunuz, ablanýz, akrabanýz onlarla da lütfen paylaþýn. Aile hekimleriniz aracýlýðýyla da bunlarý öðrenebilirsiniz. Biz kadýnlar kendimizi hep ihmal ederiz. Önceliklerimiz; evimiz, eþimiz, çocuðumuzdur. Tabii bunlar çok önemli ve ol-

Aydýn, "OHAL kapsamýnda Valilik genelgesi ile Diyarbakýr'ýn 12 ilçe belediyesinin tüm belediyecilik faaliyetlerinin yürütülmesi iþlemlerinin ilçe kaymakamlýklarýnýn onay þartýna baðlanmasý, 2 AKP'li ilçe belediyesinin bunun dýþýnda tutulmasý, partizanlýðýn ve demokrasi dýþýlýðýn ibret verici bir uygulamasýna tanýklýk etmemizi saðlamýþtýr" þeklinde konuþtu. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Þartý ve Uluslararasý Demokratik Yerel Yönetimler Standartlarý'ný hatýrlatan Aydýn, "Demokrasinin rafa kaldýrýldýðý bu anti demokratik uygulamalar elbette ki halkýmýzýn vicdanýnda mahkûm olacaktýr. Bizler halkýn seçmiþ olduðu seçilmiþler ve siyasetçiler olarak bu anti demokratik düzenlemelere karþý hukuki ve siyasi mücadelemiz sonuna kadar sürdürmekte kararlýyýz" ifadelerini kullandý. Hükümete OHAL sürecini sona erdirme çaðrýsýnda bulunan Aydýn, Demokratik Çözüm Süreci'ne dönülmesi ve iç barýþý saðlayacak yasal ve anayasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekliliðine vurgu yaptý.

masý gereken þeyler ama bunlarý en iyi þekilde yapabilmeniz için sizlerin de saðlýklý olmanýz gerekiyor. Sizin ailenin direði olduðunuzu düþünüyorum. Çünkü siz gelecek nesilleri yetiþtiriyorsunuz. Teþekkür ederim" dedi.

Video gösterimi yapýldý Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan, KETEM Hekimi Dr. Ferda Oruç tarafýndan Kadýn Saðlýðý Eðitim Projesi sunumu ve Kendi Kendine Meme Muayenesi konulu video gösterimi gerçekleþtirildi. Sunumun ardýndan talep eden kadýnlara doktorlar tarafýndan klinik meme muayenesi yapýldý. Eðitim programýndan sonra, kadýnlarla birlikte ikram salonuna geçen Hülya Aksoy, Vali Yardýmcýsý Tuðba Koþal ve Diyarbakýr Milletvekili Sayýn Galip Ensarioðlu'nun eþi Nermin Ensarioðlu kadýnlarla sohbet ederek sorunlarýný dinledi, sorunlarýn çözümü konusunda önerilerde ve giriþimlerde bulundu. Program, katýlýmcý kadýnlara çeþitli hediyelerin daðýtýlmasý ile sona erdi.


11

YAÞAM

1 Aralýk 2016 Perþembe

Minik hastalara moral etkinliði Dicle Elektrik çalýþanlarýna

AFET EÐÝTÝMÝ A

FAD uzmanlarý tarafýndan Dicle Elektrik Daðýtým çalýþanlarýna baþta deprem olmak üzere olasý bir afetten sonra neler yapýlmasý gerektiði konusunda eðitim verildi Süleyman ÖZDEMÝR DÝYARBAKIR - Dicle Elektrik Daðýtým tarafýndan oluþturulan Acil Durum Ekipleri, 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu uyarýnca planlý eðitimler almaya devam ediyor. Kýsa süre önce olasý yangýnlara müdahale, yangýn sýrasýnda çalýþma alanlarýnýn tahliye edilmesi konusunda teorik ve pratik eðitim alan söz konusu ekip üyeleri, bu kez de deprem ve benzeri afetlerde neler yapýlmasý gerektiði konusunda teorik eðitim aldý. Kýsa adý AFAD olan Afet ve Acil Durum Yönetimi uzmanlarý tarafýndan verilen eðitime, Acil Durum Ekibi üyelerinin yaný sýra þirketin ÝSG (Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði) uzmanlarý da katýldý.

Teorik bilgiler verildi Konuyla ilgili bilgi veren Dicle Elektrik Daðýtým ÝSG uzmanlarýndan Suzan Tirki Toloð, eðitimin 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu uyarýnda gerçekleþtirildiðini ifade etti. Eðitimin içeriði hakkýnda da bilgi veren Tolog, "Eðitim sýrasýnda AFAD üyeleri tarafýndan ekibimize, baþta deprem olmak üzere yaþanabilecek afetler sýrasýnda neler yapýlacaðý, ne tür tedbirler alýnabileceði, kurtarma faaliyetleri konusunda teorik bilgiler verildi. Slaytlarla da desteklenen eðitimde ekiplerimize olasý bir afet durumunda neler yapýlacaðý konusuyla bildiler verildi. Söz konusu afetin çeþitleri, afetlerden korunma yollarý, afet yönetiminde afet bilinci kültürünü oluþturma, afette oluþacak zararlarýn temel nedenleri, depremin oluþturduðu hasarlar, depremden önce, deprem esnasýnda ve sonrasýnda alýnacak önlemler detaylý olarak anlatýldý" dedi.

Ömer BARAN DÝYARBAKIR Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastaneleri'nde tedavi gören, aralarýnda lösemili hastalarýn da olduðu çocuklar için morallerini yükseltmek amacýyla etkinlik düzenlendi. DÜ Hastaneleri ve Sur Halk Eðitim Merkezi tarafýndan düzenlenen etkinlik, Kardiyoloji Hastanesi konferans salonunda yapýldý. Etkinliðe DÜ Hastaneleri Baþhekimi Prof. Dr. Gökhan Kýrbaþ, Halk Eðitim Merkezi yetkilileri, hasta çocuklar ve yakýnlarý katýldý.

“Çocuklar için güzel bir etkinlik” Etkinlikle ilgili açýklamalarda bulunan Baþhekim Kýrbaþ, Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'nin çocuk servislerinde kalan çocuklar için güzel bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Prof. Dr. Kýrbaþ, "Hastanemizde 200'e yakýn çocuk yataðýmýz cerrahi ve dahili farklý branþlardan olmak üzere. Tiyatro gösterimiz var, hastanemizde yatan çocuklarýmýzýn pek çoðu bugün tiyatro ile ilk kez karþýlaþacak. Ardýndan güzel bir dans gösterimi olacak. Daha

sonra hep beraber pasta keseceðiz. Amacýmýz, birkaç saatliðine de olsa hasta çocuklarýmýzý eðlendirmek, onlarýn moralini yükseltmek anlamýnda onlara biraz katkýda bulunmak. Aileleri ile birlikte çocuklarýmýzý eðlendirmek, bu etkinliðin çocuklar için gayet iyi olacaðýna inanýyorum" dedi.

Tiyatro ve dans gösterimi yapýldý Etkinlikle ilgili konuþan 12 yaþýndaki lösemi hastasý Ýclal Çakin, hastalýðý nedeni ile þu an okula gidemediðini söyledi. Çakin, "12 yaþýndayým, 6. sýnýfa gidiyordum. Þu an gi-

Dicle Mahallesi’nde çevreye atýlan çöpler toplandý

Büyükþehir Belediyesi temizlik ekipleri, kentin giriþinde yer alan Dicle Mahallesi'nde vatandaþlarýn çevreye attýklarý çöpleri topladý

DÜ'de tedavi gören, aralarýnda lösemili hastalarýn da olduðu çocuklar için morallerini yükseltmek amacýyla etkinlik düzenlendi. Etkinliðe DÜ Hastaneleri Baþhekimi Prof. Dr. Gökhan Kýrbaþ, Halk Eðitim Merkezi yetkilileri, hasta çocuklar ve yakýnlarý katýldý demiyorum ama inþallah gideceðim. Böyle etkinlikler yapýldýðý için heyecanlýyým, çok seviniyorum. Þimdiye kadar tiyatroya gitmedim hayatýmda ama sinemaya gittim. Bizim gibi hastalarýn morallerinin hep yüksek tutmalarý çok önemli, daha çabuk iyileþiyorlar. Hiç kafaya takmasýnlar hiçbir þeyi. Zaten zamanla geçiyor hepsi, ben 5 yýldýr uðraþýyorum ve geliyor geçiyor, inþallah bu yýl geçecek" diye konuþtu. Etkinlikte çocuklar için tiyatro ve dans gösterimi yapýldý. Pastalarýn kesildiði etkinlikte çocuklara hediye de daðýtýldý.

Naif BARAN DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baþkanlýðý'na baðlý temizlik ekipleri, kentin birçok yerinde çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Kentin giriþinde yer alan Sur ilçesi Dicle Mahallesi'nde vatandaþlarýn geliþi güzel çevreye attýðý çöplerin toplanmasý için temizlik ekipleri, bu sabah bölgeye intikal etti. 16 kiþilik temizlik ekibi, engebeli bölgede bulunan Dicle Mahallesi'nde poþetler içinde atýlan evsel atýklarý ve biriken pet þiþe gibi çöpleri toplayarak temizlik yaptý. Ekipler tarafýndan poþetlenen çöpler, araçlarla bertaraf edilmek üzere Karacadað'da bulunan çöp depolama sahasýna götürüldü.


12

HABER

Sosyal Medya Günlüðü

Bedirhan ATEÞ

Sigara içtiðimden olsa gerek benim de dikkatimi çeken ve hatta beni bu konuda teþvik eden bir kamu spotu yayýndan kaldýrýlýyor diye okuyunca merak ettim. Kamu spotunu izleyenler bilir (Ki ben reklamlardan daha faydalý bulanlardaným) yaþamýn bir çok alaný ile ilgili doðru bilgilendirmeler de bulunur. Reklamlar kadar yer almasa da kamu spotlarý saðlýktan, vergiye, kaçak sigaradan, düzenli beslenmeye kadar birçok mesaj verir. Ýþte bunlardan biri olan ve yaþam standardýný düþüren ve hatta ölümcül hastalýklara davetiye çýkaran sigara kullanýmýndan kaynaklanan "nefes darlýðý"ný konu alan kamu spotu yayýndan kaldýrýlacakmýþ. Batmanlý Dahiliye Uzmaný Mehmet Fýrat, nefes darlýðý çekerken, çocuklarý tarafýndan dans ya da spora çaðrýlan babalarý anlatan kamu spotunu BÝMER'e þikayet ediyor. Gerekçe de þöyle: "Kalp ve akciðer hastalarýnýn en önemli belirtisi, nefes darlýðýdýr. Birçok kalp hastasýnda nefes darlýðý, kriz belirtisi veya kalp damar daralmasýnýn belirtisidir. Bu durumda yapýlacak ilk iþ mutlak istirahat ve en küçük harekete bile zorlamamaktýr. Yorgunluða baðlý nefes darlýðý ile 'anjinal' nefes darlýðýný ayýramayan birinin, yakýnýný efora teþviki cinayet ile eþdeðerdir. Bu ayýrýmý yapmasý mümkün olmayan bir toplulukta bu reklamýn çok ciddi bir

1 Aralýk 2016 Perþembe

zarar içerdiðini belirterek reklamýn kaldýrýlmasýný istiyorum" Dr. Fýrat'ýn yazýsý üzerine söz konusu kamu spotunun yayýndan kaldýrýlmasýna karar verilmiþ. Saðlýk Ýletiþimi Daire Baþkanlýðý'nca, Dr. Fýrat'ýn dilekçesine verilen yanýtta, kamu spotunun 15 Aralýk'tan itibaren yayýndan kaldýrýlacaðý belirtilerek, "Toplum saðlýðýna verdiðiniz önemle birlikte görüþ ve önerilerinizi bizimle paylaþtýðýnýz için teþekkür ederiz. Açýklamada kamu spotunun nedeni de þöyle açýklanmýþ: 'Hadi Baba' adlý kamu spotu Babalar Günü hassasiyeti ile hazýrlanmýþtýr. Kamu spotunda, sigara kullanýmý nedeniyle saðlýðýný kaybeden babalar ile deðil, saðlýklý babalarý ile birlikte kaliteli zaman geçirmek isteyen çocuklarýn isteklerine yer verilmiþtir. Sadece sigara içmesinden kaynaklý nefes darlýðý yaþayan babanýn çocuðunun hareketlerine yetiþememesine ve babasýyla

birlikte saðlýklý zaman geçirmek isteyen bir gencin isteðine vurgu yapýlmýþtýr. Baþvurunuzdaki deðerli tespitleriniz bizim için önemlidir. Kamu spotu, sizlerden gelen deðerlendirmeler sonucu 15 Aralýk'tan itibaren yayýndan kaldýrýlacaktýr" denildi. Biz de teþekkür ediyoruz… Eylem en doðal hakkýmýz… Öðretmen Hatice Yüksel, KHK kararlarýyla görevinden uzaklaþtýrýlan öðretmen arkadaþlarý Acun Karadað ve Semih Özakça ile akademisyen Nuriye Gülmen'in görevine iade edilmeleri için Trabzon Sanat Sokaðý'nda yaklaþýk bir saat oturma eyleminde yaptý. Bir esnaf, dükkaný eylem yapýlan yere uzak olmasýna raðmen Hatice Yüksel'e tepki gösterdi, dükkanýnýn önünü kapattýðý iddiasýyla eylemini bitirmesini söyledi. Duruma müdahale eden polis, ortamýn sakinleþmesini saðlasa da dükkan çalýþaný, eylemci Hatice Yüksel'in oturduðu yerin arkasýna çiçek koyarak sulama bahanesiyle öðretmenin kalkmasýný saðladý. Esnafýn bu davranýþý çevredeki vatandaþlardan tepki görmüþ. Esnafýn bu hareketini kýnayan baþka bir esnaf ise öðretmene önce ýslanmasýn diye karton verdi sonra da çay ikram etti. Demokrasi bu iþte… Þiddet yok. Tepkiler de güzel… Normalleþmemiz lazým diyoruz ya iþte eylem, iþte tepki… Herkes kendi doðrusuna böyle tepki gösterse ne güzel olur….

Sanatýn ortak dilinde bir araya geldiler DÝYARBAKIR'ýn Ofis semtinde 80 metrekarelik eski bir depoyu Atölye Peykel adýnda heykel atölyesine çeviren heykeltýraþ Erdal Tüt ile KHK'lar ile açýða alýnan öðretmen Nazlý Çiçek burayý üretim merkezine çevirerek hem kiþisel çalýþmalarýný yürütüyor hem de ilgililere öðrenmeleri için fýrsat sunuyor. Bin bir zorluk ve emekle yaptýklarý atölye, renkli duvarlarý, kartondan kapýsý ve el emeði ürünler ile dikkat çekiyor. Kolektif bir çalýþmanýn yürütüldüðü atölyede 6 ila 7 kiþi aktif olarak üretimde

bulunuyor. Taþ, kil, metal, doðal aðaç ve ahþap malzemelerin kullanýldýðý atölyede biblo, yüz masklarý, abajur, tablo gibi ürünler üretiliyor. Atölyenin bir diðer özelliði ise tüketim çýlgýnlýðýna karþý geri dönüþüm ve atýk malzemelerinin kullanýlmasý. Bu kapsamda kullanýlmýþ gazeteler, tahta paletler, marangozlarýn ahþap atýklarý ile terzilerden arta kalan kumaþlar atölyede üretim malzemesi olarak deðerlendiriliyor. Üretim merkezi olan atölye ayný zamanda heykel sanatýna ilgisi olanlarýn heykel yapýmýný öðrendiði, açýða alýnan öðretmenlerin üretime dahil edilip alternatif bir çalýþma alaný oluþturduðu ve tüketime karþý üretimi ve kolektif çalýþmayý saðladýðý bir alan olmasý nedeniyle yoðun ilgi görüyor.

Deþarj oluyorlar…

Daha önce Sur'daki evinin teras katýnda atölyesi bulu-

Açýða alýnan öðretmen Nazlý Çiçek ile Sur'dan göç etmek zorunda kalan heykeltýraþ Erdal Tüt, sanatýn ortak dilinde bir araya gelerek, insanlarý kendilerini keþfedeceði, üretime dahil olacaðý, özgür ve alternatif çalýþma alaný olan Atölye Peykel'de buluþtu

nan heykeltýraþ Erdal Tüt, sokaða çýkma yasaklarý ve çatýþmalar nedeniyle buradan çýkarak, çalýþmalarýna bir süre ara vermek zorunda kalmýþ. Tüt, 6 yýl kadar Sur'da bulunan kiþisel atölyesinde sanatýný icra ettiði sürede gönüllü olarak birçok çalýþmada aktif yer aldýðýný bu çalýþmalar kapsamýnda risk altýnda bulunan çocuklarla ilgili çalýþmalar ve sosyal hizmetlerde heykel ve sanat atölye çalýþmalarýnda yer aldýðýný belirtti. Tüt, Atölye Peykel'in hem sanatýný icra ettiði ve öðrenmek isteyen insanlar için bir eðitim alaný olduðunu hem de açýða alýnan öðretmenlerin deþarj olduðu alternatif bir atölye olduðunu dile getirdi.

Hem öðreniyor hem de üretiyorlar Açýða alýnan Nazlý Çiçek ise Açýða alýnma sürecinde Atölye

Peykel'i açtýklarýný belirterek, bu süreçte hem öðrenmeye hem de üretmeye çalýþtýðýný söyledi. Çiçek, "Bu süreçte atölye bana çok iyi geldi. Hem öðreniyorum hem üretiyorum. Burada insanlar kendini tanýyor. Keþfediyor. Çünkü sanat yeterince hayatýmýzda yer almýyor. Yoðunlaþýyorum ve enerjimin bir þeye dönüþmüþ olduðunu görmek beni mutlu ediyor. Ýnsanlar buraya gelip atölyeyi kafeye çevirmemizi istiyorlar. Buna tepki gösteriyoruz. Çünkü burasý bir üretim merkezi. Yaþadýðýmýz süreçler doðalýnda çalýþmalarýmýza yansýyor. Kafamýzdakiler yaptýðýmýz formun içine yansýmýþ" diye anlattý. Çiçek, son olarak açýða alýndýðý sürede alternatif yarattýklarýný ve daha özgür bir çalýþma ortamýnýn olmasý nedeniyle daha mutlu ve üretken olduðunu vurguladý. Naif BARAN


$ € €

ekonomi

DOLAR 3,4195 3,4197 EURO 3,6441 3,6454 ALTIN 130,48 130,52 BÝST

74.278

13 1 Aralýk 2016 Perþembe

Denetimlere hýz verildi dýðý yerlerde denetim yapýyoruz. Bu denetimleri yaparken sadece esnafa bir caydýrýcý veya denetleyici gözle bakmýyoruz. Ayný zamanda bilgilendirme ve eðitim hizmetleri yürütüyoruz" dedi.

Her iþyeri yýlda 3 sefer denetleniyor

B

üyükþehir Belediyesi, halk saðlýðýný korumak amacýyla gýda üreten, satan ve depolayan iþyerlerine yönelik denetimlerine hýz verdi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Saðlýk Ýþleri Daire Baþkaný Nedim Yaþlý, gýda üretimi, satýþý ve toplu tüketiminin yapýldýðý iþyerlerinde yýlda en az 2 veya 3 sefer denetim yapmaya çalýþtýklarýný söyledi Tarýk OTHAN DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi Saðlýk Ýþleri Daire Baþkanlýðý'na baðlý Gýda Kontrol ekipleri, kentte gýda ürünleri üreten, satan, iþleyen ve depolayan iþyerlerine yönelik denetimlere devam ediyor. Baðlar ilçesi Baðcýlar Mahallesi ve Kayapýnar ilçesi Dicle-

kent Bulvarý üzerindeki lokanta ve tatlýcýlarý dolaþan ekipler, iþyerlerini hijyenik, fiziki ve teknik koþullarý bakýmýnda inceledi. Denetimlerde hijyen kurallarýna uymayan iþ yerleri hakkýnda gerekli iþlemler yapýldý.

“Eðitim hizmetleri yürütüyoruz” Denetimler hakkýnda bilgi

Ýnþaat sektöründe istihdam azaldý TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü'nün açýkladýðý Temmuz ve Eylül ayý Ýnþaat Ýþgücü Girdi Endeksleri verilerine göre, inþaat sektöründe istihdam yüzde 1,2 azaldý

veren Saðlýk Ýþleri Daire Baþkaný Nedim Yaþlý, halk saðlýðýna verilen önemin bir sonucu olarak iþyerlerini denetlediklerini belirterek, "Gýda üretimi, tüketimi, toplu tüketim ve satýþýnýn yapýldýðý iþyerlerini denetliyoruz. Butür denetimleri yaparken aslýnda sadece sunum alanlarý deðil özellikle imalathaneler, üretimin yapýl-

Tarýk OTHAN DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü, Temmuz ve Eylül ayý Ýnþaat Ýþgücü Girdi Endekslerini açýkladý. Buna göre; mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ inþaat istihdam endeksi 2016 yýlý üçüncü çeyreðinde bir önceki çeyreðe göre yüzde 1,2 oranýnda azaldý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ inþaat istihdam endeksi ise, bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre yüzde 6,9 oranýnda azaldý. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýl-

Halkýn, tükettiði gýda üretiminin saðlýklý bir ortamda yapýldýðýndan emin olmak istediðini ifade eden Yaþlý, kente 7 bin iþyerinin bulunduðunu, bu amaçla gýda üretimi, satýþý ve toplu tüketiminin yapýldýðý iþyerlerinde yýlda en az 2 veya 3 sefer denetim yapmaya çalýþtýklarýný söyledi. Vatandaþlarýn fiziki ve hijyenik þartlara uygun olmayan iþyerlerini belediyeye bildirmesini isteyen Yaþlý, iþyeri sahiplerinin çalýþanlarýný hijyen, saðlýklý ortam, fiziki ve teknik þartlar konusunda bilgilendirmesi gerektiðini dile getirdi.

Beyaz Bayrak uygulamasý devam ediyor Hijyenik ve teknik açýdan gýda mevzuatýna uygun davranan iþ yerlerine yönelik Beyaz Bayrak uygulamalarýnýn da olduðunu kaydeden Yaþlý, "Bu projeyi yürütürken iþyerlerinin taþýmasý gereken kriterleri dikkate alýyoruz. Bu kriterler hem teknik þartlarý hem fiziki þartlarý hem dehijyenik þartlarý kapsamaktadýr. Bu amaçla bir, iki ve üç yýldýzlý iþyerlerimiz ve bunlarýn denetlendiðine dair belgelerimiz ve bayraklarýmýz vardýr" þeklinde konuþtu.

mýþ inþaat çalýþýlan saat endeksi 2016 yýlý üçüncü çeyreðinde bir önceki çeyreðe göre yüzde 4,7 oranýnda azaldý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ inþaat çalýþýlan saat endeksi ise, bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre yüzde 11,3 oranýnda azaldý. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ inþaat brüt ücret-maaþ endeksi 2016 yýlý üçüncü çeyreðinde bir önceki çeyreðe göre yüzde 1,7 oranýnda azaldý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ inþaat brüt ücret-maaþ endeksi ise, bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre yüzde 10,3 oranýnda arttý.


14

HABER

ldý tý a n te iþ l e n o rs e p 7 6 a Sur'd , Belediyede

um 8 Eylül'de atanan Kayy Sur Ýlçe Belediyesi'ne verdi. Personeln so ne iþi rsonelinin pe mý alý t me hiz 67 an çalýþ ýðý öðrenildi r biriminde görev yapt lerin çoðunluðu Kültü

1 Aralýk 2016 Perþembe

DÝYARBAKIR'da Valilik kararý ile kayyum atanan Sur Ýlçe Belediyesi'nde bugün 67 hizmet alýmý kapsamýnda göSAÝT BAYRAM rev yapan personelin ÖZEL HABER iþine son verildi. Yapýlan güvenlik soruþturmasý sonrasý alýnan karar doðrultusunda görevine son verilen personellerin büyük çoðunluðunun Kültür biriminde görev yaptýðý bildirildi. Diyarbakýr'da 'öz yönetim' ilan ettikleri gerekçesiyle tutuklanan ve ardýndan görevlerinden uzaklaþtýrý-

lan merkez Sur Ýlçe Belediyesi'ne Kayyum olarak atanan Vali Yardýmcýsý Bilal Özkan, güvenlik soruþturmalarý tamamlanan 67 personelin iþine son verdi. Kayyum atanmasýnýn ardýndan ilk olarak Baþkan yardýmcýlarýný deðiþtirildiði Sur Belediyesi'nde bugün çoðunluk Kültür biriminde yer alan Temizlik, Fen ve Zabýta'da görev yapan 67 hizmet alýmý personeli iþten atýldý. Basýndan 2, Zabýta'dan 16, Temizlik ve Fen Ýþlerinde de 9 kiþinin iþten atýldýðý belediyede bunlarýn yerine eleman alýnýp alýnmayacaðý merak konusu oldu.

Iþsizliðe neþter vuracak proje Ýçiþleri Bakanlýðý Dernekler Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan desteklenip DOSAÝD ve MEKSA Vakfý tarafýndan yürütülecek projeyle iþsizliðe adeta neþter vurulacak Nurullah ERGÜN DÝYARBAKIR - Ýçiþleri Bakanlýðý Dernekler Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan desteklenip DOSAÝD ve MEKSA Vakfý tarafýndan yürütülecek olan proje ile yüzlerce gence eðitimler verilerek kalifiye olmalarý saðlanarak iþsizliðe neþter vurulmasý hedefleniyor. Proje kapsamýnda yüzlerce genç giriþimciye eðitim verilecek ve devlet hibe ve desteklerinden yararlanmalarýnýn saðlanmasýyla iþ sahibi olmalarý, giriþimcilerin açacaklarý iþletmelerle istihdam yaratmalarý saðlanacak. Diyarbakýr'daki iþletmelerin kalifiye eleman sýkýntýlarý göz önünde bulundurularak yine en az 40 kiþiye de insan kaynaklarý ve kaynakçýlýk alanýnda verilecek eðitimle istihdamlarý saðlanacak. Projenin can bir diðer hedefi de iþsizliðin önündeki engellerin tespitine yönelik olacak. En az bin kiþilik iþsiz ve iþveren grubu ile yapýlacak anket çalýþmasý ile iþsizliðin önündeki engeller belirlenecek. Ýçiþleri Bakanlýðý Dernekler Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan desteklenen Diyarbakýr Organize Sanayici Ýþadamlarý Derneði (DOSAÝD) ve Mesleki Eðitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfý (MEKSA) Diyarbakýr Þubesi'nce yürütülecek olan Diyarbakýr'da genç giriþimci sayýsýnýn artýrýlmasý, iþsizliðin önündeki engellerin tespiti ve iþsizliðin bitirilmesinin hedeflendiði, "Diyarbakýr'da Genç Giriþimci Sayýsýný Arttýrarak Ýþsizliðin Önündeki Engelleri Tespit

Etmek ve Bu Engelleri Kaldýrmak" projesi start alýyor.

Proje prokotokolü imzalandý Projenin uygulanmasýyla ilgili protokol Diyarbakýr Organize Sanayici Ýþadamlarý Derneði'nin (DOSAÝD) Yönetim Kurulu Baþkaný Aziz Özkýlýç ile Diyarbakýr Dernekler Ýl Müdürü Abdullah Çiçek tarafýndan imzalandý. Proje yürütücüsü Diyarbakýr Organize Sanayici Ýþadamlarý Derneði'nin (DOSAÝD) Yönetim Kurulu Baþkaný Aziz Özkýlýç, "Diyarbakýr'da Genç Giriþimci Sayýsýný Arttýrarak Ýþsizliðin Önündeki Engelleri Tespit Etmek ve Bu Engelleri Kaldýrmak" projesinin kabul edilmesi ile kentte yüzlerce yeni genç giriþimcinin alacaðý eðitim ve devlet destek ve hibelerinden faydalanmasýyla yeni iþletmelerin kurulacaðýný ve bu iþletmelerle yüzlerce istihdam saðlanacaðýný, uygulamalý olarak verilecek eðitimlerle de iþletmelerin ihtiyacý olan kalifiye eleman sýkýntýlarýný gidereceklerini söyledi.

Ýçiþleri bakanlýðý destekliyor, DOSÝAD ve MEKSA yürütecek DOSAÝD Baþkaný Aziz Özkýlýç, Ýçiþleri Bakanlýðý Dernekler Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan desteklenen projeyle ilgili açýklamalarda bulundu. Hazýrlayýp sunduklarý projenin kabulünün gerçekleþtiðini belirten Özkýlýç, yüzlerce gence ulaþacaklarýný kaydetti. Özkýlýç, proje destekçisinin Ýçiþleri Bakanlýðý olduðunu, projenin yürütücüsünün ise DOSAÝD ve MEKSA olduðunu dile getirdi. Projenin

çok geniþ olduðunu aktaran Özkýlýç, "Diyarbakýr'da Genç Giriþimci Sayýsýný Arttýrarak Ýþsizliðin Önündeki Engelleri Tespit Etmek ve Bu Engelleri Kaldýrmak" projesi ile gence ulaþacaklarýný birçoðunun meslek sahibi olacaðýný vurguladý. Gençlerin mesleki, giriþimcilik eðitimleri verileceðini belirten Özkýlýç, gençlere ayrýca seminerler, aktiviteler, ve çeþitli organizasyonlarý düzenleyeceklerini söyledi.

Proje üç ana konudan oluþuyor Projenin genel çerçevesiyle üç konudan oluþtuðunu anlatan DOSÝAD Baþkaný Aziz Özkýlýç, "Projenin birinci konusu genç giriþimci sayýsýný arttýrmak için en az 90 kiþilik bir gruba giriþimcilik eðitimleri verilerek iþ kurmalarýný saðlamaktýr. Böylece hem gençleri hibe ve desteklerden faydalanmalarýný saðlayarak iþ sahibi olmalarýný hem de kurulacak olan iþletmeler ile istihdam artýrýlacaktýr. Projenin ikinci konusu herhangi bir iþte çalýþmayan gençlerin niteliklerini yükseltmeye yönelik eðitimler gerçekleþtirilerek daha kolay iþ bulmalarýna vesile olmaktýr. Projenin üçüncü konusu ise iþsizliðin en büyük nedenlerini tespit etmek amacýyla bir anket çalýþmasý hazýrlamak ve bu veriler ile bundan sonra yapýlacak olan çalýþmalarda yol almaktýr" dedi.

“Gençlerin iþ sahibi olmalarý daha kolay” Diyarbakýr'daki iþletmelerin kalifiye eleman sýkýntýlarýnýn hat safhada oldu-

ðunu dile getiren Özkýlýç, "Bu çerçevede Diyarbakýr'da en an 90 kiþilik 3 sýnýfa yeni giriþimci eðitimi verilerek iþ kurmalarýný ve kuracaklarý iþ ile ilgili devlet hibe ve desteklerinden faydalanmalarýna yardýmcý olmaktýr. Ayrýca iþsiz gençlere yönelik olarak verilecek eðitimlerle en az 40 gencimizin nitelikli personel olarak iþ bulmalarýna yardýmcý olmaktýr. Diyarbakýr'daki iþletmelerin özellikle kalifiye personel sýkýntýlarý göz önünde bulundurulduðunda özellikle insan kaynaklarý ve kaynakçý eðitimleri ile bu gençlerin iþ sahibi olmalarý daha kolay olacaktýr. Bu baðlamda 20 kiþiye Ýnsan kaynaklarý, 20 kiþiye ise kaynakçý eðitimleri uygulamalý olarak verilecektir. Ayrýca iþsizliðin önündeki engelleri tespit etmek amacýyla iþsiz gençler ve iþverenler ile bin adet anket çalýþmasý yapýlacaktýr" diye konuþtu.

Projenin önemi oldukça büyük 2014 TUÝK verilerine göre, Þanlýurfa ve Diyarbakýr Bölgesi'nin yüzde 17,4 ile Türkiye'nin ikinci büyük iþsizlik oranýna sahip bölge-

si olduðunu hatýrlatan DOSÝAD Baþkaný Aziz Özkýlýç, "Ayrýca istihdam oranýna bakýldýðýnda da Diyarbakýr son sýralarda yer almaktadýr. Ayný durum iþ gücüne katýlým oraný içinde geçerlidir. Ýþsizlik ve istihdam verilerine baktýðýmýzda Diyarbakýr ilinin Türkiye geneli son sýralarýnda olmasý projemize olan ihtiyacý da daha iyi özetlemekte ve önemini arttýrmaktadýr. Ayrýca DOSÝAD olara daha önce gerek bakanlýklarý, gerek AB ve gerekse de Kalkýnma Ajanslarý tarafýndan desteklenen bu tür projeler ile ilgili yaptýðýmýz çalýþmalarýn meyvelerine görmüþ olmamýz, bu tür projelerin bir ihtiyaç olduðu gerçeðini daha da net olarak ortaya koymaktadýr" diye konuþtu. Projenin kabul edilmesi ve kendilerine güvenilmesiyle ilgili Ýçiþleri Bakanlýðý Dernekler Dairesi Baþkanlýðý'na teþekkür eden Özkýlýç, DOSÝAD'ýn bölgede iþsizliðin bitirilmesinde ve istihdamýn arttýrýlmasýna yönelik çalýþma ve çabalarýný artýrarak sürdürdüðünü, hazýrlayacaklarý çeþitli projelerle iþsizlerin iþ sahibi olmalarýný sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.


1 Aralýk 2016 Perþembe

HABER

Kente yýlýn ilk karý düþtü Diyarbakýr'a mevsimin ilk karý, Kasým ayýnýn son gününde yaðdý. Aralýksýz devam eden kar nedeni ile bazý yerler beyaza büründü DÝYARBAKIR - Son günlerde mevsim normallerinin altýnda seyreden hava sýcaklýðý, dün yerini öðle saatlerinde yaðmura býraktý. Bir süre yaðmur þeklinde devam eden yaðýþ, akþam saatlerinde ise kara dönüþtü. Lapa lapa yaðan kar sonrasý vatandaþlar þemsiyelerine sarýlarak duraklar ve apartman saçaklarýna sýðýndý. Aralýksýz devam eden kar nedeni ile bazý yerler beyaza büründü. Diyarbakýr'da aniden bastýran kar yaðýþý sonrasý birçok esnaf, yere serdikleri eþyalarýný kaldýrmak zorunda kaldý. Soðuk havaya raðmen ekmek parasý için tezgahýný kaldýrmayan bir esnaf ise, yaktýðý ateþte ýsýnmaya çalýþtý. Esnaf, "Kar yaðdýðý için sevinçliyiz fakat havalar çok soðudu. Kar bu sene erken geldi, normalde aralýk ayýnýn sonuna doðru ilk kar yaðardý. Ekmek parasý için bu soðuk havalara raðmen tezgahýmýzý kaldýrmadýk" dedi. (ÝHA)

Diyarbakýr Emniyet

Müdürlüðü Koþusu yapýldý

Ömer BARAN DÝYARBAKIR Valisi Hüseyin Akosy, Diyarbakýr Hipodromunda gerçekleþtirilen "Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Koþusunu" izledi. Koþuyu Vali Aksoy'un yaný sýra Çýnar Ýlçe Kaymakamý Ýsmail Þanlý, Ýl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve yarýþ severler takip etti. 1200 metre kum pistte gerçekleþtirilen yarýþta 3 ve yukarý yaþ Ýngiliz atlarý koþtu. Koþuyu Sadullah Taþ'ýn sahibi olduðu 1 numaralý Ataþtacus isimli at jokey Galip Kýlýç ile kazandý. Yarýþ sonrasýnda kazanan atýn sahibine ödülü Vali Aksoy tarafýndan verilirken jokeye ise ödülü Ýl Emniyet Müdürü Aslan tarafýndan verildi.

Elazýð’dan Cumali Atilla’ya ziyaret DÝYARBAKIR - Elazýð Belediye Baþkaný Mücahit Yanýlmaz, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla'yý ziyaret etti. Elazýð Belediye Baþkaný Mücahit Yanýlmaz ve Belediye Meclis Üyeleri, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Cumali Atilla'yý makamýnda ziyaret etti. Yanýlmaz ve meclis üyeleri, Atilla'ya çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Atilla ise ziyaret nedeniyle Yanýlmaz ve meclis üyelerine teþekkür etti. (Haber Merkezi)

15


Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN

1 ARALIK 2016 PERÞEMBE

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir

Yýl: 10 - Sayý : 3193

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Amedspor kötü baþladý: 2-1 Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupasý'nda çeyrek final oynayarak büyük sükse yapan Amedspor, kupanýn ilk maçýnda Menemen Belediyespor'a 2-1 maðlup olarak hayal kýrýklýðýna uðratMehmet Uður ÇAKIL tý. amedspor,deplasHABER man yasaðýnýn kaldýrýlmasýyla uzun bir aradan sonra Ýzmir'de taraftarýyla buluþtu

DÝYARBAKIR - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grubun zirvesinde yer alan Amedspor , Türkiye Kupasýnda yer aldýðý C grubundaki ilk maçýnda deplasmanda Menemen Belediyespor'a 2-1 maðlup olarak kupaya kötü bir baþlangýç yaptý. Maça yedek aðýrlýklý çýkan Amedspor'da Deniz Naki forma giymezken , geçen sezondan beri uygulanan deplasman yasaðýnýn Menemen Belediyespor maçýnda kaldýrýlmasýyla yaklaþýk 19 hafta aradan sonra dýþ sahada taraftarlarýyla buluþtu.

Amedspor’dan yedek aðýrlýklý kadro Maça yedek aðýrlýklý bir

kadro ile çýkan Amedspor Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak , Deniz Naki'yi 18 kiþilik kadroya almadý. Öte yandan Küçükbayrak lig maçlarýnda sürekli þans verdiði Abdullah Çetin ve Kamil içer'e forma vermezken Takýmda çok az forma þansý bulan Hakan Ateþ ve Erhan Eren'e de ilk 11'de þans verdi.

Ýlk yarýda beraberlik Maça hýzlý baþlayan taraf Menemen Belediyespor oldu. 10. Dakikada süper ligden de hatýrladýðýmýz Erman Kýlýç'ýn topu aðlarla buluþturmasýyla Menemen Belediyespor maçta 1-0 öne geçti. Golden sonra maça aðýrlýðýný koymaya baþ-

Amedspor yine PFDK’ya sevk edildi

C

M

Y

K

Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta þampiyonluk mücadelesi veren Amedspor , 14. haftada kendi evinde karþýlaþtýðý Sivas Belediyespor maçýnda yaþanan kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapýlan açýklamaya

Diyarbekirspor’dan taziye mesajý Diyarbekirspor Kulübü, Brezilya Kulübü Chapecoense ve hayatýný kaybeden Leonard Kweuke'nin eþi için baþsaðlýðý diledi DÝYARBAKIR- Spor Toto 3. Lig 3. Grupta þampiyonluk mücadelesi veren Diyarbekirspor, Güney Amerika Final maçý için Kolombiya'ya giderken uçaðý düþen Brezilya Kulübü Chapecoense kulübüne ve doðum Süleyman ÖZDEMÝR için gittiði ABD'de eþinin HABER ölüm haberini alan Çaykur Rizesporlu Leonard Kweuke için resmi sayfasýndan baþsaðlýðý yayýnlandý. Resmi siteden yapýlan açýklamada hayatýný kaybedenlere baþsaðlýðý dilenirken olaydan dolayý kulüp olarak duyulan derin üzüntüye yer verildi.

layan Amedspor 26. dakikada Ahmet Güven'in attýðý golle skora eþitliði getirdi. Geriye kalan dakikalarda baþka gol olmayýnca devre 1-1 sona erdi. Ýkinci yarýya kontrollü baþlayan iki takým rakip sahada boþluk aramaya baþlarken 59. dakikada topu önünde bulan Mustafa Þen'in vuruþunun savunmaya çarpmasýyla top bir kez daha Amedspor aðlarý ile buluþtu ve Menemen Belediyespor maçta bir kez daha öne geçti. Geriye kalan dakikalarda Amedspor beraberlik golünü bulamayýnca maç Menemen Belediyespor'un 2-1 lik üstünlüðüyle sona erdi. göre " Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 27.11.2016 tarihinde oynanan AmedsporSivas Belediyespor Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasýndaki 'kötü ve çirkin" tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 53. maddesi uyarýnca ve 'saha olaylarý' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatý'nýn 52. maddesi uyarýnca PFDK'ya sevkine karar verilmiþtir"denildi.

U-17 Gençler Ligi’nin lideri Ergani Yýldýz Diyarbakýr U- 17 Gençler Ligi bu hafta oynanan maçlarla baþladý. Ýlk hafta Gatem Gençlik spor'u 8-2 maðlup eden Ergani Yýldýzspor'un liderliði ile geçildi Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- Diyarbakýr U- 17 Genler Ligi baþladý. Oynanan maçlarda 4 galibiyet 1 beraberlik alýnýrken Çýnar Bld. Spor ile Öz Diyar Gençlik spor arasýnda oynanmasý gereken maç hava þartlarý nedeniyle ertelendi. 1'inci haftada alýnan sonuçlar þöyle: Kayapýnar Bld. Spor - Bismil Kýzýlay 6-2 Ergani Yýldýz spor - Gatem Gençlik 8-2 Bismil 15 Temmuz - DSÝ Spor 7-2 Yol spor- Çamlýca Gençlik 1-2 Dicle kent Gençlik - Diyarbakýr Futbol Okulu 2-2

Çýnar Bld. Spor - Öz Diyar Gençlik ( Ertelendi)

01 12 2016