Page 7

kad›n

3-16 fiubat 2009

Daha güçlü ve etkin bir kad›n mücadelesi için DHF Kad›n Komisyonlar›nda örgütlenelim Demokratik Haklar Federasyonu, çeflitli biçimlerde kendini gösteren ve toplumsal sorunlar içerisinde can al›c› bir yerde duran kad›n sorununa karfl› daha etkin ve güçlü bir mücadele yürütebilmek amac›yla bünyesinde kad›n komisyonlar› oluflturarak önemli bir ad›m att›. Demokratik Haklar Federasyonu’na ba¤l› olan ve geçti¤imiz günlerde gerçeklefltirdi¤i kampanyalarla hem kuruluflunu ilan eden hem de pratik ad›mlar atan DHF Kad›n Komisyonlar›’ndan baz›lar›yla bir görüflme gerçeklefltirdik.

‘Kad›n sorununa ve mücadelesine yönelik Devrimci Demokrasi: DHF bünyesinde çal›flmalar›n› yürüten Kad›n Komisyonlar›’n›n kad›n sorununa yaklafl›m›n› anlatabilir misiniz? DHF Merkezi Kad›n Komisyonu temsilcisi: DHF, toplumsal sorunlar içerisinde özgün ve çok yönlü olarak geliflen, büyüyen ve derinleflen kad›n sorununa yönelik olarak yine toplumsal mücadele içerisinde mevcut sorunun özgünlü¤üne uygun, özgün mücadele yöntemleri gelifltirilmesi gerekti¤ini savunmaktad›r. Bu amaçla DHF’ye ba¤l› tüm DHD’lerde ve faaliyet alanlar›nda, faaliyetçilerin toplam›nda kad›n sorununa ve mücadelesine yönelik ortak bir bilinç, politik durufl ve eylem çizgisi oluflturulmas›n› amaçl›yoruz. Bu do¤rultuda kad›n faaliyeti, merkezi ve kurumsal faaliyetimizin en alttan en üste kadar kopmaz bir parças› ve özgün bir aya¤› olarak var edilmeye çal›fl›lmaktad›r.

‹stanbul Kad›n Komisyonu temsilcisi: Biz kad›nlar; toplumun her tabakas›nda, her kesiminde ve tüm alanlar›nda yar› feodal toplumsal yap› nedeniyle eme¤imizin, bedenimizin, kimli¤imizin erkeklere oranla, çok daha fazla yok say›ld›¤›, bast›r›ld›¤›, bin y›llar›n kulluk halkas›n›n boynumuza tak›ld›¤› bir biçimde yafl›yoruz. Kad›nlar›n ezilen cins olmas›ndan kaynaklanan sorunlar›n, ancak toplumsal mücadeleyle bütünlüklü bir biçimde ele al›narak ve devrim sonras›na ertelenmeyerek, dünden bugüne kad›n sorununa karfl› mücadeledeki tarihsel miraslar›m›za sahip ç›k›p, bu deneyimleri yar›nlara tafl›yarak çözülebilece¤ini düflünüyoruz. Denizli Kad›n Komisyonu temsilcisi: Y›llard›r süre gelen ve en yak›c› sorunlar›ndan biri olan kad›n sorununun çözümünün tüm ilerici kesimleri kapsayan örgütlü bir bilinçle yap›lan mücadele ile mümkün oldu¤unu düflünüyoruz. Günümüz koflullar›nda kentlerde ve k›rsal bölgelerde yaflayan kad›nlar›n, kad›n kimli¤inden kaynakl› ortak sorunlar yaflamas›n›n d›fl›nda, yaflam koflullar›ndan kaynakl› yaflad›klar› farkl› sorunlara iliflkin farkl› çözüm yöntemleri gelifltirmek gerekmektedir. Ankara Kad›n Komisyonu Temsilcisi: Burjuvazinin önerdi¤i sözde çözüm yolu, pozitif ayr›mc›l›k fleklinde ifade bulmaktad›r. Ancak kad›n kendi kimli¤ini edinemedi¤i, özne olamad›¤› sürece, pozitif, negatif ya da ayr›mc›l›¤› niteleyen her ne s›fat olursa olsun yine ayr›mc›l›¤a maruz kalacakt›r. Bizim sorunumuz erkekle de¤il, erkek

D.D.: DHF Kad›n Komisyonlar› nas›l bir politik faaliyet yürütecek, yöneliminiz ne olacak? Çal›flmalarda esas ald›¤›n›z merkezi bir program›n›z var m›? DHF MKK: Kad›n komisyonlar›n›n, DHF’nin merkezi ve politik yönelimlerine paralel olarak mevcut gündemlerin kad›n sorununu derinlefltiren taraflar›n› a盤a ç›karacak, bu noktada özgün araçlar gelifltirerek kad›n kitleleriyle buluflturacak bir faaliyet yürütmeyi hedeflemektedir. Ayn› zamanda kad›n komisyonlar› kendi bulunduklar› derne¤in, ilin, semtin, alan›n özgünlü¤ü do¤rultusunda da ayl›k faaliyet programlar› ile süreklili¤i olan bir faaliyet yürütecek. DHF Merkezi Kad›n Komisyonu’nun ilk hedefi bu komisyonlar› içsellefltirecek, güçlendirecek, süreklilefltirecek bir faaliyet program› oluflturmak olacakt›r. Komisyonlar›m›z güçlendirecek en önemli unsur da kad›nlar› esas çeliflkileri, yani üretim içinde sistemle olan çeliflkileri ile yüzlefltirecek politikalar yürütmek olacakt›r. Gündemlerimizin bafl›nda iflçi, köylü, ev emekçisi kad›nlar›n sömürülen, de¤ersizlefltirilen, bask› alt›na al›nan eme¤i ve emek mücadeleleri yer alacak. Bu sorunun yan›nda hangi alandan ve kesimden olursa olsun, özellikle bizimki gibi yar› feodalyar› sömürge ülkelerde kad›nlar›n yaflamlar›n› karartan, ailenin, erke¤in, devletin kontrolü ve gözetimi alt›nda tutarak birey olmas›n› engelleyen cinsel, fiziksel, psikolojik fliddete karfl› sürekli bir mücadeleyi de esas almaktay›z.

ortak bir bilinç amaçl›yoruz’

Kad›nlar›n yaflad›klar› sorunlara karfl› örgütlenebilmesi için öncelikle yaflam alanlar› içerisindeki çeliflkileri kavramak ve her alana özgünlü¤ü çerçevesinde yaklaflarak özgün politikalar gelifltirmek esas oland›r. Bu noktada özellikle kad›n›n üretim içerisindeki durumu, sorunlar› ve düzen ile olan çeliflkilerini a盤a ç›kararak örgütlenmesi öncelikli amaçlar›m›z içerisindedir.

‘Esas›m›z, kad›nlarla bütünleflmifl örgütlü mücadeledir’

egemen zihniyeti yaratan sistemle. Bu zihniyeti, erke¤e karfl›, erke¤in arkas›nda, ona destek veren bir nesne konumunda de¤il, toplumsal mücadele içerisinde kendi kurtuluflunu amaçlayan, erkekle birlikte yan yana, omuz omuza, ön saflarda yer alarak y›kabilece¤imizi düflünüyoruz. Cinsel ve toplumsal kimli¤i ile bir bütün olarak gördü¤ümüz kad›nlar›n, devrim ve demokrasi mücadelesi içerisinde özgün örgütlülüklerinin oluflturulmas›na ihtiyaç oldu¤unu savunuyoruz. Kad›nlar›n tek tek do¤ru bir hatta ilerleyerek kad›n sorununa çözüm üretmesi, gerçekleflmesi imkâns›z bir düfltür. Kad›n›n kurtuluflu ve özgürlü¤ü ancak her kesimden kad›n› kucaklayan bir örgütlü mücadeleden geçer.

rumaya çal›flan devrimci hareketlerin bu biçimlenifle gösterdi¤i tepki, kendi kitle faaliyetlerinden ve örgütlenmelerinden kad›n sorununu ve mücadelesini d›fltalamak, bu sorunu s›n›f mücadelesini engelleyen ve bölen bir alan olarak tan›mlamak olmufltur. O günden bugüne kad›n hareketlerini inceledi¤imizde genifl kad›n kitlelerini kucaklayan en güçlü hareketin Kürt kad›nlar›n›n hareketi oldu¤unu söyleyebiliriz. Ancak bu hareket de s›n›fsal mücadele zemininde kad›nlar›n sorununa bütünlüklü yaklaflan bir durufltan ziyade ulusal sorun temelinde ezilenlerin mücadelesinin s›n›rl›l›¤› içerisinde kad›n sorununa yaklaflmakta, dolay›s›yla köklü çözümler üretecek bir güç olamamaktad›r.

“80’li y›llar›n çeliflki ve yan›lsamalar› bugün kad›n hareketlerine etki etmeye devam etmektedir” D.D: Ülkemizde dünden bugüne yürütülen kad›n mücadelesine iliflkin de¤erlendirmeleriniz nedir? Bugün için kad›n mücadelesi nerde duruyor? DHF MKK: Ülkemizde kad›nlar›n egemen sisteme karfl› ç›kt›¤›, bu sistemin yan›lsamalar›yla yüzleflti¤i ilk dönemler, dünyada yükselen toplumsal hareketlere paralel olarak ülkemizde geliflen toplumsal hareketler olmufltur. Art›k daha eflitlikçi, özgür ve ba¤›ms›z bir toplum olma düflü, kapitalist-emperyalist düzene karfl› ç›kan ve ülke egemenlerine karfl› da mücadeleyi farkl› iktidar program› ile a盤a vuran devrim ve demokrasi mücadelesini yükselten örgütlü mücadele içerisinde filizlenmifltir. Bu dönemde kad›nlar›n toplumsal mücadele içerisinde kad›n sorununu toplumsal sorunla bütünlü¤ü çerçevesinde ele ald›¤›n›, bu konuda yaz›lar yazd›klar›n›, dernekler vb. gibi oluflumlar içerisine girdi¤ini görüyoruz. Ancak 80’li y›llarda askeri faflist darbenin ard›ndan gerileyen toplumsal hareketler ve s›n›f mücadelesi, toplumun genifl kesimlerini ve bu kesim içerisinde yer alan ilerici ve devrimci kad›nlar› da etkilemifl, yenilgi zeminine mahkum ederek iddias› daralm›fl, sistemle yüzleflmekten kaç›narak geriye düflen ve toplumsal mücadeleden kopar›lan, bu yönüyle ‘ba¤›ms›z’ olarak tan›mlanan kad›n kurumlar›n›n feminist ideoloji zemininde yeflermesine, geliflmesine neden olmufltur. Bu süreç, günümüz kad›n hareketlerini sorgularken üzerinde önemle durmam›z gereken bir süreçtir. Çünkü hala o dönemlerin çeliflkileri ve yan›lsamalar› kad›n hareketlerine etki etmeye devam etmektedir. 80’li y›llar sonras› kad›n sorunu toplumsal sorunlar›n d›fl›nda tan›mlanmaya bafllan›rken, geriye düflen ancak iddias›n› ko-

Bizler, günümüzde kad›n mücadelesinin çözüm üretebilmesi için iki yönlü bir mücadele olmas› gerekti¤ini düflünmekteyiz. Bunun bir yan› kad›n sorunu ile toplumsal sorunlar›n, s›n›fsal mücadele ile kad›n mücadelesinin ayr›flt›r›lmas›na karfl› durarak devrim ve demokrasi mücadelesi içerisinde yer almak, kad›nlar› esas çeliflkileri içerisinde örgütlemek iken di¤er yan› ise toplumsal örgütlenmeler içerisinde ataerkil düzene karfl›, erkek egemenli¤ine karfl› içerden mücadeleyi yüklenerek kad›n örgütlenmeleri yaratmak ve kad›nlar›n özgün sorunlar›n› genel sorunlar içerisinde kavrayarak özgün politikalar gelifltirmek, kad›n sorununa karfl› mücadeleyi gelece¤e ertelememektir. DHF içerisinde mücadele yürütmemiz ve ayn› zamanda DHF Kad›n Komisyonlar›n› bu merkezi örgütlülü¤ün içerisinde tan›mlamam›z›n gerekçesi, bu zorunluluktur. Denizli KK: Devrimci kurumlar da kad›n örgütlülükleri de programlar› ve tüzüklerinde yer verdikleri kad›n sorununu önemsediklerini belirtmektedirler. Ancak flu bir gerçektir ki sorunun do¤ru

‹stanbul KK: Kad›n sorunu sadece kad›n komisyonlar›n›n yürüttü¤ü bir mücadele yöntemi yöntemiyle s›n›rl› görmüyoruz. Yeni kad›n› yaratmak için kad›n sorununu merkezi olarak do¤ru okunmas› ve bu do¤rultuda politik önderli¤inin yap›lmas› gereklidir. Bu perspektiften beslenen yerellerdeki kad›n komisyonlar› da kad›n›n kad›n olmaktan kaynakl› karfl›laflt›¤› her türlü soruna karfl› çözümünün de nas›rl› ellerimizle, dünyay› yeniden yaratabilecek bilincimizi birlefltirmemizle mümkün oldu¤unu ulaflabildi¤i tüm kad›nlarla paylaflarak onlarla birlikte hareket etmelidir. Yürütmeyi planlad›¤›m›z çal›flmalara gelince daha çok orta ve uzun vadede gerçeklefltirilebilece¤imiz planlar›m›z flöyledir: Tüm yerellerimizde kad›n komisyonlar› oluflturmak, bu komisyonlar›m›z›n hem birbirleriyle hem merkezi kad›n komisyonlar›yla hem de çevremizdeki tüm kad›nlarla bulaflabilece¤i derneklerimizi üretim atölyeleri, kad›nlar›n sosyal, kültürel e¤itimlerini gelifltirebilecek araçlarla daha ifllevli hale getirmek, yaflanan geliflmelere iliflkin refleks eylemlikler gerçeklefltirebilmek. Tüm bunlar›n sonucu olarak da çeflitli dar alanlara s›k›lm›fl olan biz kad›nlar›n nefes almas›n› sa¤layarak bir ad›m ileri do¤ru s›çrayabilmemizi sa¤lamakt›r. Tüm bunlar›n yan› s›ra güncel geliflmelerle kad›n sorunun ba¤›n›n birlikte ifllenmifl oldu¤u merkezi kad›n komisyonumuzun belirlemifl oldu¤u programlara uygun olarak yerelimizde hedef kitlemiz olan iflçi, evde çal›flan kad›nlar örgenci vb kad›nlara bulunduklar› alanlar›n özgül sorunlar›n› göz ard› etmeden ulaflmay› da hedeflemekteyiz.

tahlil edilememesi pratikte zorluklara, s›k›nt›lara neden olmaktad›r. Gerek devrimci kurumlar›n baz› hatal› yaklafl›mlar›, gerekse de kad›n mücadelesi eksenli çal›flma yürüten kad›n kurumlar›n›n kitleleri bölen, sorunun öznesinin sadece kad›nlar oldu¤u fleklindeki yaklafl›mlar› ortak çal›flma yürütülmesini sekteye u¤ratan sorunlar›n bafl›nda gelmektedir. Kad›n sorunun, toplumsal sorunlardan, s›n›fsal mücadelesinden ba¤›ms›z de¤erlendirilmesi mücadelenin önünü t›kamaktad›r.

Denizli KK.: Denizli DHD bünyesinde semtlerde yaflayan kad›nlara, sosyal aktiviteler ile örgütlü mücadele yürütmenin zorunlulu¤unun anlat›lmas›, akademik bak›mdan yetkinleflmifl kiflilerin yard›m› ile sa¤l›k sorunlar› gibi konularda yard›mc› olma, fabrikalarda çal›flan kad›nlara onlarla beraber çal›flarak sendikal› olman›n önemi, daha genel olarak da iflçi haklar›n›n anlat›lmas› gibi çeflitli çal›flmalar yürütmeyi hedefliyoruz.

Ankara KK: Ülkemizde köylü kad›n, iflçi kad›n, ev emekçisi kad›n, kentli kad›n k›sacas› her kesimden kad›n için sömürü ve bask› mekanizmas›, ayn› olmasa da farkl› biçimlerde yap›land›r›lm›fl durumdad›r. Biz, kad›n›n kurtulufl mücadelesinin örgütlü mücadeleden geçece¤ini biliyoruz. Kad›n› kendi s›n›rlar›n› zorlayarak birey olma, özne olma bilinciyle toplumsal mücadeledeki yerini almas› gerekmektedir. Kad›n›n bireyleflme süreci toplumsal mücadele olmadan, yani örgütlenmeden ve örgütün bu konuda alternatif bir alan oluflturman›n sorumlulu¤unu yerine getirmeden çözülebilecek bir sorun de¤ildir. Kad›n örgütlülü¤ü de genel, toplumsal mücadele içinde onun özgün bir parças› olarak örgütlenmelidir. Kad›n›n kurtuluflu ancak toplumsal mücadele içerisinde ve kad›n›n toplumsal mücadelede en ön saflarda yerini almas›yla mümkün olacakt›r.

Ankara KK.: Bugün birçok devrimci kurumun bile kad›n sorununa yabanc› oldu¤unu görüyoruz. Bu da devrimci ve demokrat örgütlenmelerde kad›n örgütlenmelerine yeteri kadar önem verilmedi¤ini gösteriyor. Devrimci kurumlarda kad›n erke¤in gerisine düflüyor, bu özgün sorunun çözümüne yönelik politika üretilmekte yetersiz kal›n›yor. Kad›n kurumlar› ise kad›n sorununa karfl› örgütlenmeyi sadece cinsel kimli¤e dayand›r›yor. Kad›n sorunu deniliyor ama kad›n› ikinci cins olmas›ndan kaynakl› ma¤dur duruma koyan ya da kad›n sorununa feministçe yaklaflan bir anlay›fl hakim. Böylesi bir anlay›fl temelinde yürütülen çal›flmalar da burjuvaziye hizmet etmekten öteye gitmiyor.

‘Bizi kad›nlarla buluflturacak faaliyet programlar› haz›rl›yoruz’ DD: Kad›n Komisyonlar› bugüne kadar ne gibi çal›flmalar yürüttü? Bundan sonra neler yapmay› düflünüyorsunuz? DHF MKK: Kad›n Komisyonlar› bugüne dek, ba¤l› olduklar› DHD’ler üzerinden DHF’nin tan›t›m ve örgütlenme kampanyas›na paralel olarak Kad›n Komisyonlar›’n›n tan›t›m ve örgütlenmesine öncelik verdi. Bu kapsamda kampanya faaliyetlerinin bir parças› olarak kad›na yönelik fliddet kapsam›nda söylefliler, etkinlikler ve eylemlilikler gerçeklefltirdi. ‹flçi kad›nlar›n son ekonomik krizle daha de-

rinleflen sorunlar›na de¤inilerek iflçi kad›nlara yönelik bask› ve fliddetin karfl›s›nda durmak amac›yla onlar›n sendikal hak ve talep mücadelelerinin bir parças› olunmaya çal›fl›ld›. Örne¤in ‹stanbul’daki Kad›n Komisyonlar›m›z DESA tekstil ma¤azas›nda direnen iflçilerle buluflularak onlar›n direnifli desteklendi. Komisyonlar›m›z flu anda kendi iç faaliyetlerimizi gelifltirmeye yönelik ad›mlar atmakta, bu kapsamda e¤itim çal›flmalar› ve özgün çal›flmalar için yo¤unlaflm›fl bulunmaktad›r. Kitle faaliyeti temelinde de özellikle kriz ve yerel seçim gündemlerini esas alarak kad›n kitleleriyle buluflmaya, her birimimizde bu gündemleri esas alan bir faaliyet program› oluflturmaya çal›flmaktay›z.

‹stanbul KK: Bizler öncelikle, DHF’ye ba¤l› derneklerde faaliyet sürdürmekte olan tüm kad›n arkadafllar›m›zla bir araya gelerek, kad›n çal›flmalar›m›zda hem tüm kad›n arkadafllar›m›z›n hem de tüm kurumlar›m›z›n sundu¤u katk›larla zenginlefltirilmifl bir bütünlük sa¤lamay› amaçl›yoruz. Bugüne kadar, DHF’nin tan›t›m ve örgütlenme kampanyas›, 25 Kas›m Kad›na yönelik fliddete karfl› kampanya gibi gündemlerde birçok eylem ve etkinlik düzenledik. Bundan sonraki çal›flmalar›m›zda ise DHF’li tüm kad›n arkadafllar›m›zla, kad›n sorunun tarihsel ç›k›fl›n› inceleyerek yapt›¤›m›z araflt›rmalar› tüm kurumlar›m›zla ve ulaflabildi¤imiz kad›nlarla paylaflmay› planl›yoruz.

Denizli KK: Denizli DHD bünyesinde haftal›k e¤itim programlar›, tiyatro oyunu yaz›m› ve sergilenmesi, film gösterimleri, 25 Kas›m kad›na yönelik fliddete hay›r haftas› gibi gündemlerde ise stant ve imza kampanyalar›, sokak tiyatrolar› gibi çal›flmalar yürüttük. Önümüzdeki dönemde yapaca¤›m›z çal›flmalar›n bafl›nda ise 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü vesilesiyle Denizli’deki baz› kurumlarla ortak olarak düzenleyece¤imiz kitlesel miting çal›flmas› var. Bunun yan› s›ra film, tiyatro çal›flmalar› ile semtlerde, köylerde yürüttü¤ümüz çal›flmalar da devam ediyor.

7

3 - 16 Şubat 2009 - Sayı 148  

2001-2010 yılları arasında yayınlanan, Devrimci Demokrasi gazetesi.

Advertisement