Page 4

güncel

4 3-16 fiubat 2009

SÖZ, YETK‹ KARAR HALKA

“Yaln›zca seçilmifl olmak yönetme hakk› ve yetki kazand›rmaz”

Demokratik ve halkç› yerel yönetimler: Söz, yetki, karar halka!

güven ve itibar›n› yitirmifl, gerek halka ve gerekse piyasa nezdinde varl›¤› tart›fl›l›r duruma gelmiflti. Mali olanaks›zl›¤›ndan ötürü araçlar›n› tamir edemez, araç olmay›nca do¤al olarak en klasik hizmeti veremez duruma gelmiflti. Belediye kurumsal olarak sadece tabelas› olan bir bina ve merkezi idarenin iliflki kurabilece¤i bir büroya dönüflmüfltü. Çal›flanlar›n›n ücret ve alacaklar›n›n ödenememesi, kurumlar›na ve kendilerine olan güvensizli¤i gibi olgular ile hizmet unsuru tamamen ortadan kalkm›flt›.

"Halk›n örgütsüz durmas›ndan yararlanan devlet ve siyasal iktidarlar, yereldeki ekonomik ve sosyal güç odaklar›yla birlikte, yerel yönetimleri birer arpal›k olarak kulland›lar" fleklinde tespitte bulunan Demokratik Haklar Federasyonu, 2009 yerel yönetimler seçimlerine müdahale etmek için oluflturdu¤u Demokratik Yerel Yönetimler Giriflimi ile örgütlenmesini sürdürüyor. Yerel yönetimlere yaklafl›m›n› belirleyen program›n› oluflturduktan sonra, bu temelde ittifaklar gelifltiren Demokratik Haklar Federasyonu, yerel yönetimlere iliflkin hedefini flu özet cümlelerle ifade ediyor: "Egemen sistemin ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda 'ajan'› olarak tasarlanan yerel yönetimleri, halk örgütlenmesiyle bütünlefltirerek, ba¤›ms›zl›k ve halk demokrasisi mücadelesine katk› yapacak araçlara dönüfltürmek mümkündür."

‘Halk›n güvenini sa¤lad›k’ Bu olumsuz koflullarda öncelikle belediyenin hizmet üretmesinin koflullar› yarat›lm›fl, halk›m›z›n manevi destekleri ile belediye binas›nda gerekli tadilat yap›larak al›nan bilgi ifllem ile ifller planlanmaya bafllan›m›flt›r. Belediyenin mali durumu bütün gerçekleriyle tan›mlanm›fl, resmi ve özel kurumlara olan borçlar› yap›land›r›lm›fl, klasik belediye hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan araç ve ifl makinelerinin onar›m› yap›larak hizmet üretimine bafllanm›flt›r. Yap›lan çal›flma ile ek su rezervlerinin çok erken bulunarak, su ihtiyac›n›n k›sa bir süre içinde giderilmesi, halk›n belediyeye olan güvenini art›rm›flt›r.

Demokratik, özerk bir yönetim... Programda, Demokratik Haklar Federasyonu'nun yerel yönetimlere bak›fl aç›s›n› özetleyen bir di¤er ifade de flöyle: "Bireylerin söz, yetki ve karar süreçlerine do¤rudan kat›l›m›yla dahi, ezilenlerden halklar›n kardeflli¤inden, kültürel ço¤ulculuktan, ezilen cinslerin pozitif ayr›mc›l›¤›ndan yana de¤iflim ve dönüflüm bafllat›labilir. Yerel yönetimlerin halktan yana bu dönüflümünün baflar›s›, merkezi devlet iktidar›n›n yerel yönetim üzerindeki görünür ve görünmez etkilerinin azalt›lmas›yla olanakl›d›r. Bu anlay›fl, orta vadede yerleflim yerinin idari, ekonomik, sosyal ve hukuksal fonksiyonlar›n›n da seçimle gelen yerel yönetime devredilmesine olanak tan›yan, demokratik özerk bir yönetimin siyasi altyap›s›n› oluflturacakt›r."

‘Belediyeyi halka açarak söz sahibi olmalar› sa¤lanm›flt›r’

Halk, oluflturdu¤u meclisler arac›l›¤›yla kendisini yönetecek Yerel yönetim program›, demokratik yönetim araçlar›n›, halk›n ço¤ulcu kat›l›m›n› esas alarak örgütlemeyi esas al›yor. Bunu sa¤lamak için oluflturulan Halk Meclisleri ise; Mahalle Meclisi, Kad›n Meclisi, Gençlik Meclisi ve çeflitli kesimlerin oluflturdu¤u çal›flma gruplar›ndan olufluyor. Halk, bu meclisler ve çal›flma gruplar› arac›l›¤›yla yönetim araçlar›n› (belediye, muhtarl›k) denetliyor, kendi kendini yönetiyor. Yönetimlerin gerçeklefltirdi¤i bütün çal›flmalar›n fleffah olmas› ve çal›flmalar›n her aflamas›nda halk›n düzenli olarak bilgilendirilmesi de programda kay›t alt›na al›nm›fl. Yerel Yönetimler Program›, genel program›n her seçim bölgesine uyarlanmas›n› ve her seçim bölgesinde aday belirlenmesini, halk›n kat›l›m›na ve müdahalesine olanak verecek tart›flma süreçleri ile belirlemeyi taahhüt ediyor. Yine program, demokrasi güçlerinin en genifl birlikteli¤ini savunuyor ve bunun yerel seçimlerle de s›n›rl› olmamas› gerekti¤ini kaydediyor. Özel olarak yerel seçimler sürecinde, bir 'güç biril¤i' ya da 'eylem birli¤i' fleklinde birliktelikler de¤il, halk›n merkeze al›nd›¤› anlay›fl ve bunun program› zemininde birlikteliklere dikkat çekiliyor programda.

Halk meclisleri ve yerel demokrasi Programa ba¤l› olarak yürütülen çal›flma sonucunda seçilen adaylar, yerel yönetim süresi içinde, tüm faaliyetlerinde, programa uygun hareket etmeyi taahhüt ettikleri gibi, halk meclislerine karfl› sorumlu olacaklar. Yerel yönetimler program›n›n, seçilen yönetim taraf›ndan uygulanmas›, sokak, cadde, mahalle, semt, ilçe ve il düzeylerine kadar geniflletilmifl halk meclislerinin denetimi, çal›flmalar› ile garanti alt›na al›n›yor. Programda, bir yerel yönetimin, yerel demokrasiyi var edebilece¤i en önemli arac›n halk meclisleri oldu¤u tespit edilirken, halk meclislerinin, "yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine daha fazla kesimin kat›l›m›n› sa¤lamak, yerel yönetimin çal›flmalar›n› denetlemek, yönetim sürecinde dil, din, ›rk, afliret, s›n›f ve cinsiyet ayr›m› gözetmeden yereli halkla birlikte yönetmek, daha ça¤dafl, daha kat›l›mc›, daha uygar bir yap› oluflturmak ve kentlilik bilinç ve kültürünü gelifltirmek" amaçlar›n› tafl›d›¤› ifade ediliyor.

Merkezi otorite ve yerel yönetim iliflkisi Ülkemizde, emperyalizmle derin ba¤›ml›l›k iliflkilerinin bulundu¤u, yukar›dan afla¤›ya do¤ru örgütlenmifl bir yönetim sürecinin bulundu¤u, bunun yan›nda kimi yetkilerin yerel

Hozat’ta 5 y›ld›r Belediye Baflkanl›¤› görevini sürdüren ve bu seçimlerde de Dersim Demokratik Halk Dayan›flmas›’n›n Hozat aday› olan Cevdet Konak’la 5 y›ll›k zaman zarf›nda yönetim anlay›fl›n›n sonucu yaflanan dönüflümü, yerel yönetimler program›n›, seçim çal›flmalar›n› ve bundan sonra neler yap›laca¤›n› görüfltük. Devrimci Demokrasi: Halk›n›z›n deste¤iyle 5 y›ld›r Hozat Belediye Baflkanl›¤›’n› yürütüyorsunuz. Mart 2009 seçimlerinde DDHD’den yeniden aday oluyorsunuz. 5 y›ll›k zaman zarf›nda yerel yönetim anlay›fl›n›z sonucunda ne gibi de¤iflim ve dönüflümler yafland›¤›ndan k›saca bahseder misiniz?

‘Görevi devrald›¤›m›zda Hozat trajik bir durumda idi’ Cevdet Konak: Bölgemizde 1978 y›l›nda uygulanmaya bafllayan s›k›yönetim, 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile daha kat› bir biçimde devam etmifltir. 1987 y›l›nda s›k›yönetim yerini Ola¤anüstü Hal gibi, baflka ülkelerde kavram› olmayan bir yönetime b›-

rakm›flt›r. Ola¤anüstü Hal uygulamas› 2000’li y›llara kadar devam etmifltir. Onlarca y›l devam eden bu yönetim, demokratik de¤erleri tahrip ederek, toplumsal dayan›flma ve güven iliflkisini de yok etmifltir. Bölgedeki yerel yönetimler de bu ola¤an d›fl› yönetim biçiminden etkilenmifl, demokratik de¤erlerini yitirerek, siyasal iktidarlar›n ve yerel gericilerin yaflam alanlar›na dönüflmüfltür. Halk›n deste¤i ile 29 Mart 2004 tarihinde yap›lan yerel yönetim seçimi sonucunda Hozat Belediyesi’nin yönetimini devrald›k. Devrald›¤›m›zda Hozat Belediyesi çok trajik bir durumda idi. K›saca ifade etmek gerekirse; geçen süreç içinde mevcut ve s›n›rl› olan mali kaynaklar› tamamen tüketmifl,

yönetimlere devredildi¤i bir organizasyonun söz konusu oldu¤u belirtilen programda, merkezi iktidar ile yerel yönetimler aras›ndaki iliflkide flu özet bak›fl aç›s›na yer veriliyor: Demokratik yerel yönetimlerin oluflturulmas› ve halk›n iktidar olmas› kolay olmayacakt›r. Lokal noktalarda elde edilen baflar›lar, merkezi yönetimlerce her türlü bask›ya ve fliddete muhatap olacakt›r. Dolay›s›yla, de¤iflim talebimiz sadece yerel yönetimlere yönelik de¤ildir. Halk›n yerel yönetimlerde sa¤layaca¤› kazan›mlar›n ancak yine kendilerine ait bir merkezi ikitdar yoluyla süreklilik kazanarak garanti alt›na al›nabilece¤i bilinci gelifltirilmelidir.

Belediye Meclisi halka aç›k olarak yap›lm›fl, ayl›k meclis toplant›lar›na halk›n kat›l›m› ile karar süreçlerinde söz sahibi olmalar› sa¤lanm›flt›r. Bu toplant›larda hizmetlerin yürütülmesi için halktan destek istenmifl, bu talep üzerine, önce seçimde bizlerle olanlar›n gönüllü kat›l›m› ve daha sonraki evrelerde her kesimin gücü oran›nda kat›l›m süreklilik haline gelmifltir. Halk›n kat›l›m› belediye hizmetlerine ayr› bir ivme kazand›rm›fl ve en önemlisi seçim öncesinde yerel gericiler taraf›ndan gelifltirilen afliretçilik vb. feodal zihniyette afl›nmalara yol açm›flt›r. Hizmetlere kat›l›m geçen süreç içinde bugüne kadar artarak devam etmifltir. Belediye ve kent hizmetlerinin yürütülmesinde halk›n gönüllü kat›l›m› ve maddi destekleri aflikâr olup tek tek ifade etmek istemiyorum. D.D: Yerelinizin sorunlar›na dair genel bir de¤erlendirme sunup nas›l bir çözüm projesi öngördü¤ünüzü aktarabilir misiniz? Mevcut yerel yönetim program›n›z›n yerelinizdeki özgün sorunlara uyarlanmas› nas›l olacak?

Halk›n yönetimde söz, karar ve yetki sahibi olmas› sa¤lanmal› Cevdet Konak: 5 y›ll›k bir yönetim deneyimimiz var. ‹lçemizin içme suyu, günün flart ve gereklerine uygun olarak yap›lan proje ile tamamen çözüme kavuflturulmufl, 50 y›l sorun yaratmayacak su kaynaklar› ve flebeke çal›flmalar› tamamlanm›flt›r. Kanalizasyon vb altyap› ihtiyaçlar›n önemli ölçüde çözüme kavuflturulmufltur. Keza ilçemizde konut sorunu da önemli ölçüde giderilmifl, k›sa ve orta vadede konut ihtiyac›na uygun arsa üretimi ile altyap› çal›flmalar› k›smen haz›r hale getirilmifltir. Köylerinden göçertilen köylülerimizin geriye dönüfllerinin sa¤lanmas› için arsa üretimi ya-

Yerel yönetimler, temel sorunlar›n çözüm mercileri de¤ildir. Yerel yönetimler tüm faaliyetlerini, halk› örgütlemeye ve onunla bütünleflmeye katk› yapacak biçimde planlamal›d›r. Di¤er bir anlat›mla, faaliyet ve hizmet, toplumsal örgütlenmenin, dayan›flman›n ve özlenen yaflam modelini oluflturman›n arac› olarak kurgulanmal›d›r. Halk›n öz örgütleri yarat›lmadan, bu örgütlerle çok yönlü iliflkiler içine girilmeden yerel yönetimlerin, merkezi otoritenin s›n›rlar› d›fl›na ç›kamayaca¤›, s›n›rlar› zorlaman›n dahi güvencede olamayaca¤›, kaynaklar›n› etkin ve verimli kullanamayaca¤› bilinmelidir. Tarihsel birikimlerin, sosyal ve ekonomik yap›n›n do¤urdu¤u on y›llarca ihmal edilmiflli¤in izlerinin bir bafl›na yerel yönetimlerle gide-

p›lm›fl olup, bu alanda su, elektrik ve yol gibi asgari alyap› çal›flmalar› tamamlanm›flt›r. Yine ilçemizin halihaz›r haritalar› ve ihtiyaçlar›na uygun imar plan› yap›larak, k›sa, orta ve uzun vadede yap›lacak çal›flmalar için veri taban› oluflturulmufltur. Hozat’ta bundan sonra belediyemiz, klasik kent hizmetlerini yerine getiren kurum olmaktan ç›karak, kentsel ve toplumsal dönüflüm projelerini üreten ve hayata geçiren kurumlara dönüflmelidir. Öncelikle yerel demokrasi anlay›fl› hayata geçirilmeli, halk›n yönetimde söz, karar ve yetki sahibi olmas› sa¤lanmal›, Yerel demokrasi olgusu içinde sorunlar tespit edilerek, önceliklerine göre çözüme kavuflturulmal›d›r. D.D: Program›n›zda yerel yönetim anlay›fl›n›z›n temel vurgusunun halkç› bir yönetim ve halk meclisleri oldu¤unu söylüyorsunuz. Halk meclislerini hayata nas›l geçireceksiniz?

‘Kentin demokratik kurumlar› ve halk meclisleriyle yerel parlamento oluflturaca¤›z’ Cevdet Konak: Yerel Yönetim anlay›fl›m›z›n temel vurgusu halkç› bir yönetimin oluflturulmas›d›r. Yeni demokrasi anlay›fl›m›z gere¤i, yerel yönetim hizmetlerine, hizmeti üretenler ile tüketenlerin temsilcilerinin kat›l›m› sa¤lanacakt›r. Bu anlay›fl›n hayata geçirilmesi için, Mahalle Meclisleri, Gençlik Meclisleri, Kad›nlar Meclisi, gerekirse Yafll›lar Meclisleri, tasla¤›n› haz›rlad›¤›m›z usul ve esaslarla oluflturulacakt›r. Oluflturulan bu alt yerel ve sosyal yap›lar›n temsilcileri ile ilçede örgütlü demokratik kurum-kurulufllar›n temsilcilerinden Halk Meclisi oluflturulacakt›r. Halk Meclislerinin kapsam›, amac›, görevleri ve sorumluluklar›na iliflkin usul ve esaslara dair tüzü¤e uygun olarak yap›lacakt›r. Yerel demokrasinin oluflumunu sa¤layacak Yerel Parlamento durumundaki Halk Meclisinin oluflumu ve yaflamsal de¤er kazanmas›, halk›n demokratik kültür ve de¤erleri ile anlam bulacakt›r. ‹flimizin kolay olmad›¤›n›n bilincindeyiz. Biz zor olan ifllere talibiz. Zoru baflaraca¤›z. D.D: Yerel yönetim aday› olarak Hozat halk›na hangi somut projeleri sunuyorsunuz, neler hedefliyorsunuz?

‘Seçilmifl olmak yönetme ve yetki hakk› kazand›rmaz!’ Cevdet Konak: Üretken ve aktif personel ile verimli hizmet, kat›l›mc›, saydam ve öngörebilinir yönetim anlay›fl›m›z ile özgür birey, örgütlü toplum, demokratik yönetim oluflturacak toplumsal dönüflüm projelerimiz, yaflanabilir ça¤dafl bir kent yaratmak için, somut kentsel dönüflüm projelerimiz seçim süreci içinde yaz›l› olarak halk›m›za ve kamuoyuna sunulacakt›r. Seçimler sonucunda oluflacak demokratik ve özerk belediye yönetimi önemli bir görevi yüklenmifl olacakt›r. Yönetim, halk›n olanaklar›n›, halk yaran›na kullanma, ihtiyaçlara olanaklar ölçüsünde, halk ile birlikte yan›t olma sorumlulu¤unu tafl›maya bafllar. Yaln›z seçilmifl olmak yönetme ve yetki hakk› kazand›rmaz. Sorumlulu¤un gere¤i yerine getirildikçe bu hak anlam kazan›r. Bu umutla sayg›lar sunar›m.

rilmesi mümkün de¤ildir. Yoksulluk içerisinde birçok sorunla bo¤uflan milyonlar için en geçerli çözüm yine yoksullar taraf›ndan üretilecektir. Toplumsal fayday› öne ç›karan yerel yönetim anlay›fl›, demokrasi bilincinin gelifltirilmesini, yard›mlaflma ve dayan›flma iliflkilerinin kuvvetlendirilmesini halk meclisleri vas›tas›yla sa¤layarak, yoksullar›n ç›karlar›n› savunan bir yönetimi, bizzat onlar›n emekleriyle parça parça infla edecektir. Koflullar› oluflturularak baz› hizmetler halk›n gönüllü kat›l›m›yla organize edilmeli, bu tarz projeler mevcut sistemi, devlet ve siyasal iktidar› teflhir etmenin arac› olarak kullan›labilir.

3 - 16 Şubat 2009 - Sayı 148  

2001-2010 yılları arasında yayınlanan, Devrimci Demokrasi gazetesi.

Advertisement